Postupak : 2017/2058(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0196/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0196/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0209

IZVJEŠĆE     
PDF 600kWORD 68k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0196/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da Europska unija promiče globalizaciju; budući da se Unija brine za pojedince koji trenutno trpe zbog promjena na svjetskom tržištu; budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) u poduzeću Nokia Oy (Mrežni sustavi Nokia) i trima poduzećima dobavljača i daljnjih proizvođača koji većinom djeluju u regijama razine 2 podjele NUTS Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) i Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) te budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 821 od 945 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u kojom se propisuje da najmanje 500 radnika mora biti proglašeno viškom u četveromjesečnom referentnom razdoblju u državi članici, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 641 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 4 403 000 EUR;

2.  napominje da je Finska 22. studenog 2016. podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija 7. travnja 2017., nakon što je Finska hitno dostavila dodatne informacije, završila izradu ocjene tog zahtjeva i o njemu istog dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća da je za sektor proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda već podneseno 15 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih su tri bila iz Finske(4), te da su se svi oni temeljili na kriteriju učinaka globalizacije; napominje da su se od tih 15 zahtjeva njih četiri odnosila na poduzeća tvrtke Nokia; napominje da konačno izvješće za 2012. godinu pokazuje da je 44 % sudionika u aktivnostima EGF-a bilo zaposleno dvije godine nakon datuma predaje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a iz Finske te da slučaj iz 2013. pokazuje udio nezaposlenih od 65 %; očekuje da će Komisijina evaluacija na sredini razdoblja, kojoj je rok 30. lipnja 2017.(5), uključivati detaljne informacije o dugoročnoj stopi reintegracije osoba koje primaju pomoć iz EGF-a, na što je već pozvao u svojoj rezoluciji od 15. rujna 2016.(6);

4.  podsjeća da sektor IKT-a ima ključnu ulogu za finsko gospodarstvo; smatra da su posljednja otpuštanja u poduzeću Nokia Oy odraz trenda kojim je pogođen čitav finski tehnološki industrijski sektor u kojem je broj radnih mjesta u posljednje dvije godine izuzetno nestabilan, što je posljedica velikog pritiska za povećanje učinkovitosti i očuvanje konkurentnosti proizvoda;

5.  podsjeća da je industrija IKT-a vrlo osjetljiva na promjene na svjetskom tržištu; napominje da je konkurencija unutar sektora svjetskih razmjera, što znači da se svi sudionici na tržištu mogu natjecati za iste klijente, a lokacija i kulturna pozadina osoblja ograničenog su značaja;

  napominje da su otpuštanja u poduzeću Nokia Oy dio globalnog plana transformacije poduzeća koja je potrebna kako bi ono moglo držati korak s konkurentima iz istočne Azije;

7.  ističe da je, nakon uspostave zajedničkog pothvata za mrežne tehnologije s poduzećem Siemens, Nokia Oy poduzela niz mjera, uključujući prijenos resursa za tehnologije budućnosti i smanjenje broja osoblja, u cilju smanjenja godišnjih operativnih troškova za 900 milijuna EUR do kraja 2018.;

8.  napominje da su osobe koje je otpustilo poduzeće Nokia Oy 2016. visokoobrazovane (40 %) ili imaju srednju stručnu spremu (60 %) te da su se bavile programiranjem i dizajnom, pri čemu su njihove profesionalne vještine u mnogim slučajevima zastarjele; napominje da je 21 % ciljanih korisnika starije od 54 godine, što je dob u kojoj je izuzetno teško ponovno pronaći zaposlenje na tržištu rada; nadalje napominje da su stope nezaposlenosti dugo bile iznad nacionalnog prosjeka u dvije od tri spomenute regije i da je nezaposlenost visoko obrazovanih osoba u tim regijama općenito visoka te da se zaposlenici stariji od 50 godina nalaze u izuzetno teškom položaju;

9.  prima na znanje da je Finska izradila usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama u dogovoru s dionicima i Ministarstvom gospodarstva i zapošljavanja koje je okupilo radnu skupinu u čijem su sastavu predstavnici ciljanih korisnika te socijalnih, nacionalnih i regionalnih partnera;

10.  napominje da Finska planira uvesti sedam vrsta mjera: (i) mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, (ii) usluge zapošljavanja i poslovne usluge, (iii) strukovno osposobljavanje, (iv) bespovratna sredstva za osnivanje poduzeća, (v) stručne procjene, (vi) naknade za plaće i (vii) naknade za putne troškove, troškove smještaja i selidbe; napominje da te inicijative predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada; napominje da će te mjere pomoći otpuštenim radnicima pronaći novo zaposlenje;

11.  napominje da će mjere potpore dohotku činiti manje od 13,34 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnog udjela od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

12.  pozdravlja korištenje usluga mreže EURES kako bi se oglasi za posao u inozemstvu proslijedili osobama u Finskoj koje traže posao; napominje da će se na regionalnoj razini organizirati događanja za međunarodno zapošljavanje u suradnji sa službama EGF-a i EURES-a; pozdravlja takve mjere i činjenicu da finske vlasti potiču otpuštene radnike da u potpunosti iskoriste svoje pravo na slobodu kretanja;

13.  pozdravlja niz usluga osposobljavanja i savjetovanja te potporu koji će se pružiti osobama koje traže zaposlenje izvan Finske te za osnivanje poduzeća; smatra da su te mjere osobito primjerene s obzirom na dobnu strukturu i vještine radnika o kojima je riječ;

14.  pozdravlja činjenicu da su finske vlasti otpuštenim radnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 2. lipnja 2016., znatno prije podnošenja zahtjeva za doprinos iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

15.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

16  pozdravlja dodjelu iznosa od 59 000 EUR za informiranje i oglašavanje te ističe njegovu važnost u poticanju mogućih primatelja na sudjelovanje u mjerama koje podupire EGF;

17.  napominje da su dostatna sredstva dodijeljena za kontrolu i izvješćivanje; napominje da će sustavno izvješćivanje o uslugama koje se financiraju iz EGF-a povećati pravilno korištenje sredstava; pozdravlja dodjelu iznosa od 20 000 EUR za kontrolu i izvješćivanje;

18.  prima na znanje da je poduzeće Nokia Network Systems ispunilo svoje pravne obveze te da se savjetovalo sa svim uključenim dionicima;

19.  naglašava da su finske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere ne primaju financijsku pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije;

20.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem vještina i sposobnosti koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

21.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora; napominje da je Finska potvrdila da ih doprinos iz EGF-a doista neće zamijeniti;

22.  preporučuje državama članicama da pokušaju ostvariti sinergije s drugim mjerama koje se financiraju nacionalnim sredstvima ili sredstvima Unije te iskoriste druge programa EU-a osim mjera EGF-a;

23.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

24.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

25.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.

(5)

Uredba (EU) br. 1309/2013, članak 20.

(6)

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. rujna 2016. o aktivnostima, učinku i dodanoj vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0361).


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je kako bi se pružila potpora radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovo uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Finska je 22. studenoga 2016. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u gospodarskom sektoru u Finskoj razvrstanom u odjeljak 26 Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici („NACE”) Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda). Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Tim se zahtjevom ispunjavaju uvjeti za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđeni člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Finska osigurao financijski doprinos u iznosu od 2 641 800 EUR.

(5)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 2 641 800 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja.

Članak 2.:

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja ove Odluke]*.

(4)Sastavljeno u BruxellesuSastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II. Zahtjev Finske i prijedlog Komisije

Komisija je 7. travnja 2017. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) u korist Finske radi pružanja potpore ponovnom uključivanju na tržište rada nakon otpuštanja u poduzeću Nokia Oy (Mrežni sustavi Nokia) i u trima poduzećima dobavljača i daljnjih proizvođača koji djeluju u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) većinom u regijama razine 2 podjele NUTS(4): Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) and Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D).

Poduzeća i broj otpuštanja u referentnom razdoblju

Nokia Oy

940

Lionbridge Oy

1

Eilakaisla Oy

1

ManpowerGroup Solutions Oy

3

 

 

 

 

Ukupan broj poduzeća: 4

Ukupan broj otpuštanja:

945

Ukupan broj samozaposlenih osoba koje su prestale obavljati svoju djelatnost:

0

Ukupan broj radnika i samozaposlenih osoba koji zadovoljavaju kriterije:

945

To je drugi dosadašnji zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2017. i 15. u sektoru proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda. Odnosi se na 945 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 2 641 800 EUR iz EGF-a za Finsku.

Zahtjev je poslan Komisiji 22. studenoga 2016., a šest tjedana kasnije je na njezin zahtjev dopunjen dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 7. travnja 2017. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe o EGF-u.

Sektor IKT-a izuzetno je podložan promjenama u svjetskom gospodarstvu zbog visokog stupnja tržišnog natjecanja, brzog tehnološkog napretka i inovacija, spajanja i pripajanja te izdvajanja poslovnih procesa. Konkurencija među poslodavcima iz EU-a i izvan njega je intenzivna. Zaposlenici u europskom sektoru IKT-a stariji su i slabije obrazovani od zaposlenika u američkom i azijskom sektoru IKT-a. Finski stručnjaci za IKT sve se više suočavaju s globalnom konkurencijom u usporedbi sa zaposlenicima u bilo kojem drugom sektoru.

Finski sektor IKT-a bilježi veliki pritisak za povećanje učinkovitosti i očuvanje konkurentnosti proizvoda. Nakon uspostave zajedničkog pothvata sa Siemensom u cilju povećanja konkurentnosti u odnosu na velika poduzeća u sektoru mrežnih komunikacija, posebno onih iz istočne Azije, Nokia Oy provodi globalni program transformacije. U okviru tog programa Nokia Oy smanjuje operativne troškove i broj zaposlenih te prenamjenjuje svoje resurse u skladu s tehnologijama budućnosti. Procjenjuje se da će povezana smanjenja broja zaposlenika biti ostvarena do kraja 2018.

Sedam vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima obuhvaćaju sljedeće:

–  Mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere:

Osposobljavanjem za traženje zaposlenja sudionicima se namjerava pružiti više informacija o tržištu rada, pomoći im u utvrđivanju vlastitih mogućnosti te unaprijediti i obnoviti njihove vještine za traženje zaposlenja. Usmjeravanje u traženju zaposlenja: Ovom se mjerom nastoji poduprijeti i voditi osobe u traženju zaposlenja i osposobljavanju na radnom mjestu. Njome će se nezaposlenima pružiti smjernice za pronalaženje posla.

–  Profesionalno usmjeravanje: Ova je mjera usmjerena na tražitelje zaposlenja kojima treba praktičnija, intenzivnija i dugotrajna potpora u planiranju karijere. Temeljit će se uglavnom na aktivnostima koje se izvode u skupini.

–  Stručne procjene: Cilj je ove mjere procijeniti situaciju tražitelja zaposlenja i njegovu potrebu za uslugama. Organizirat će se i takozvana igra profila kako bi se pomoglo tražiteljima zaposlenja da prepoznaju svoje kompetencije.

–  Usluge zapošljavanja i poslovne usluge:

Tražiteljima zaposlenja pružit će se informacije, savjetovanje i stručne usluge za planiranje njihova ponovnog zaposlenja. Koristit će se i usluga mreže EURES kako bi se oglasi za posao u inozemstvu proslijedili tražiteljima zaposlenja. Osposobljavanje će se osigurati u obliku strukovnog osposobljavanja i osposobljavanja za potporu poduzetništvu. Ponuđeni su tečajevi uglavnom specijalizirana osposobljavanja koja uključuju diplome.

–  Bespovratnim se sredstvima za osnivanje poduzeća nastoje potaknuti pokretanje poslovanja i samozaposlenje pojedinaca. Svrha bespovratnih sredstava za osnivanje poduzeća osiguravanje je dohotka za osobe s poduzetničkim ambicijama u razdoblju koje je potrebno za pokretanje i potpuno uspostavljanje posla s punim radnim vremenom.

–  Subvencija za plaću bit će dostupna za radnike koji su proglašeni viškom kako bi se poduprlo njihovo novo zaposlenje ili naukovanje smanjujući troškove plaće novom poslodavcu za vrijeme ograničenog razdoblja. Subvencija za plaću iznosi između 30 i 50 % plaće radnika tijekom ograničenog vremenskog razdoblja (između šest mjeseci i dvije godine).

–  Naknade za putne troškove, troškove smještaja i selidbe

Tražitelju zaposlenja može se odobriti naknada za putne troškove i troškove smještaja nastale tijekom traženja zaposlenja ili putne troškove i troškove smještaja nastale zbog sudjelovanja u osposobljavanju te kompenzacija za troškove selidbe.

Te su mjere prilagođene potrebama i usmjerene na otpuštene radnike, dok su mjere za poticanje poduzetništva usmjerene na ograničen broj osoba s realističnim poslovnim projektima.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Finska je dostavila sva potrebna jamstva u pogledu sljedećeg:

–  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije

–  ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a

–  poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike

–  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje

–  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova

–  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

III. Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija će proračunskom tijelu predati zahtjev za prijenos odobrenih sredstava u relevantnu proračunsku liniju u ukupnom iznosu od 2 641 800 EUR.

To je treći prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2017.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2017)18106

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems – (COM(2017)0157)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i njegova radna skupina za EGF slažu se s time da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 945 radnika koji su proglašeni viškom u četirima poduzećima iz ekonomskih sektora razvrstanih u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda);

B) budući da u cilju utvrđivanja veze između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije Finska tvrdi da je sektor IKT-a jedan od industrijskih sektora koji su najpodložniji promjenama u svjetskom gospodarstvu zbog visokog stupnja tržišnog natjecanja, brzog tehnološkog napretka i inovacija, spajanja, preuzimanja i izdvajanja poslovnih procesa;

C) budući da 74 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci, a 26 % žene; budući da je 77 % tih radnika u dobi od 30 do 54 godine, a 20,8 % u dobi od 55 ili više godina.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s finskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Finska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 641 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 4 403 000 EUR;

2. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su 13 siječnja 2017. podnijele finske vlasti, nakon čega je 7. travnja 2017. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istog dana obavijestila Parlament;

3. podsjeća da je za sektor proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda već podneseno 15 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih se četiri odnose na poduzeća tvrtke Nokia; napominje da konačna izvješća za slučaj iz 2012. godine pokazuju da je 44 % sudionika u aktivnostima EGF-a bilo zaposleno dvije godine nakon datuma predaje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a iz Finske te da slučaj iz 2013. pokazuje udio nezaposlenih od 65 %; očekuje da će evaluacija Komisije na sredini razdoblja, kojoj je rok 30. lipnja 2017.(1), uključivati detaljne informacije o dugoročnoj stopi reintegracije osoba koje su primile pomoć iz EGF-a, na što je već pozvao u svojoj rezoluciji od 15. rujna 2016.(2);

4. naglašava da je u regijama o kojima je riječ (Uusimaa, Pirkanmaa i Pohjois-Pohjanmaa) već došlo do brojnih otpuštanja u sektoru IKT-a te da su znatno porasle stope nezaposlenosti za visokoobrazovane osobe; uviđa relativno visok udio starijih radnika zaposlenih u tom sektoru u EU-u u usporedbi s međunarodnim konkurentima;

5. napominje da personalizirane usluge za radnike koji su proglašeni viškom koje se sufinanciraju sredstvima EGF-a podrazumijevaju mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, profesionalno usmjeravanje, procjene stručnjaka, usluge za zapošljavanje i poslovanje, bespovratna sredstva za osnivanje poduzeća, subvencije za plaću te naknade za putne troškove, troškove smještaja i selidbe;

6. pozdravlja pružanje niza usluga osposobljavanja i savjetovanja te potpore za osobe koje traže zaposlenje izvan Finske te za osnivanje poduzeća; smatra da su te mjere osobito primjerene s obzirom na dobnu strukturu i vještine radnika o kojima je riječ;

7. pozdravlja savjetovanja s dionicima u okviru radne skupine u koju su uključeni predstavnici Centara za gospodarski razvoj, promet i zaštitu okoliša te Ureda za zapošljavanje i gospodarski razvoj iz dotičnih regija (Uusimaa, Pirkanmaa i Pohjois-Pohjanmaa), kao i predstavnici poduzeća Nokia Oy, Tehnoloških poduzeća Finske, Sindikata Pro te Sindikata profesionalnih inženjera u Finskoj;

8. ističe kako je važno da poduzeće Nokia Network Systems poštuje svoje pravne obaveze, uključujući Direktivu o obavješćivanju i savjetovanju s radnicima(3), naročito u pogledu pružanja informacija radnicima na nacionalnoj i europskoj razini;

9. napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 13,34 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

10. napominje da su finske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere ne prima financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

11. pozdravlja činjenicu da je Finska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili kolektivnim ugovorima;

12. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe pri izradi usklađenog paketa personaliziranih usluga trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojem se na učinkovit način koriste resursi.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsjednik odbora EMPL

(1)

Članak 20. Uredbe (EU) br. 1309/2013

(2)

P8_TA(2016)0361 Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014.

(3)

Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune 11. svibnja 2017. usvoji izvješće o tom prijedlogu:

–  u dokumentu COM(2017)0157 predložen je doprinos iz EGF-a u iznosu od 2 641 800 EUR za 945 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Nokia Oy i trima dobavljačima. Primarno poduzeće posluje u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) u Finskoj.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da većina zastupnika u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

11.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti