Procedūra : 2017/2058(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0196/2017

Pateikti tekstai :

A8-0196/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/05/2017 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0209

PRANEŠIMAS     
PDF 673kWORD 67k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“)

(COM(2017) 0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“)

(COM(2017) 0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0157 – C8-0131/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0000/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi Sąjunga skatina globalizaciją; kadangi Sąjunga rūpinasi asmenimis, kurie šiuo metu patiria pasaulio rinkos pokyčius; kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, nustatyti, kad Sąjungos finansinis įnašas yra 60 % bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ dėl finansinės EGF paramos, po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 26 skyriui (Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba), iš bendrovės „Nokia Oy“ (toliau – „Nokia Network Systems“) ir trijų tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių, veikiančių daugiausia NUTS 2 lygio regionuose Helsinkis-Ūsima (Ūsima) (FI1B),Vakarų Suomija (Pirkanma) (FI19) ir Šiaurės ir Rytų Suomija (Šiaurės Pohjanma) (FI1D) ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 821 iš 945 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

E.  ši paraiška buvo pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį valstybėje narėje turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant iš tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių atleistus darbuotojus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Suomija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 641 800 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 4 403 000 EUR;

2.  pažymi, kad Suomija paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. lapkričio 22 d. ir kad, Suomijai sparčiai suteikus papildomą informaciją, 2017 m. balandžio 7 d. Komisija baigė tos paraiškos vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  primena, kad jau pateikta 15 su kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriumi susijusių EGF paraiškų; tris iš jų pateikė Suomija(4) ir visos jos buvo pagrįstos globalizacijos kriterijumi; pažymi, kad keturios paraiškos iš 15 buvo susijusios su bendrovėmis „Nokia“; atkreipia dėmesį į tai, kad galutinėse ataskaitose dėl 2012 m. paraiškos nurodoma, jog po 2 metų nuo tos dienos, kai Suomija pateikė paraišką dėl EGF paramos, 44 proc. EGF veikloje dalyvavusių asmenų turėjo darbą, o, kalbant apie 2013 m. paraišką, darbą turėjo 65 proc. dalyvių; tikisi, kad Komisija į laikotarpio vidurio vertinimą, kurį reikia pateikti iki 2017 m. birželio 30 d.(5), įtrauks išsamią informaciją apie EGF paramą gaunančių asmenų ilgalaikės reintegracijos į darbo rinką lygį, kaip jau raginta jo 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliucijoje(6);

4.  primena, kad IRT sektorius atlieka itin svarbų vaidmenį Suomijos ekonomikoje; primena, kad pastarieji atleidimai iš bendrovės „Nokia Oy“ atspindi tendenciją, veikiančią visą Suomijos technologijos pramonę, kurioje darbuotojų skaičius pastaruosius dvejus metus yra itin nestabilus dėl didelio spaudimo padidinti veiksmingumą ir išlaikyti produktų konkurencingumą;

5.  primena, kad IRT sektorius yra labai jautrus pokyčiams pasaulio rinkoje; pažymi, kad šiame sektoriuje vyksta pasaulinė konkurencija ir tai reiškia, kad visi rinkos veikėjai gali konkuruoti dėl tų pačių klientų, o darbuotojų buvimo vieta ir kultūrinė aplinka turi mažai reikšmės;

6.  pažymi, kad atleidimai iš bendrovės „ Nokia Oy“ yra jos transformacijos programos, reikalingos, kad ji sugebėtų konkuruoti su konkurentais iš Rytų Azijos, dalis;

7.  pabrėžia, kad, kartu su „Siemens“ įsteigusi bendrąją tinklų technologijų įmonę, „Nokia Oy“ ėmėsi priemonių, įskaitant jos išteklių perkėlimą į ateities technologijas ir darbuotojų skaičiaus mažinimą, kuriomis siekiama jos metines veiklos išlaidas iki 2018 m. pabaigos sumažinti 900 mln. EUR;

8.  pažymi, kad visi iš bendrovės „Nokia Oy“ 2016 m. atleisti darbuotojai turi aukšto lygio kvalifikaciją (40 %) arba vidutinio lygio kvalifikaciją (60 %) ir yra dirbę programavimo ir projektavimo srityje, o jų profesiniai įgūdžiai daugeliu atveju yra pasenę; pažymi, kad daugiau kaip 21 % tikslinių paramos gavėjų yra vyresni kaip 54 metų amžiaus, t. y. tokio amžiaus, kai vėl įsidarbinti darbo rinkoje yra labai sunku; be to, pažymi, kad dviejuose iš trijų susijusių regionų nedarbo lygis seniai yra didesnis už nacionalinį vidurkį ir kad aukštą išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis šiuose regionuose apskritai yra aukštas, o padėtis yra itin sudėtinga vyresnių kaip 50 metų amžiaus darbuotojų atveju;

9.  pripažįsta, kad Suomija parengė suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą konsultuodamasi su suinteresuotaisiais subjektais, Ekonomikos reikalų ir užimtumo ministerija, subūrusi darbo grupę, į kurią buvo įtraukti tikslinių paramos gavėjų, socialinių, nacionalinių ir regionų partnerių atstovai;

10.  pažymi, kad Suomija planuoja taikyti septynių rūšių priemones: i) konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir verslo paslaugas, iii) profesinį mokymą, iv) veiklos pradžios dotacijas, v) ekspertų vertinimus, vi) darbo užmokesčio subsidijas ir vii) kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidas padengiančias išmokas; pažymi, kad šie veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės; pažymi, kad šios priemonės padės atleistiems darbuotojams vėl įsidarbinti;

11.  pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 13,34 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu EGF reglamente nustatyta maksimali 35 proc. riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

12.  palankiai vertina EURES tinklo paslaugos naudojimą siekiant darbo ieškantiems asmenims persiųsti darbo užsienyje skelbimus; pažymi, kad regioniniu lygmeniu, bendradarbiaujant su EGF ir EURES tarnybomis, bus rengiami tarptautinės darbuotojų paieškos renginiai; palankiai vertina šias priemones ir tai, kad Suomijos valdžios institucijos ragina atleistus darbuotojus visapusiškai naudotis turima laisvo judėjimo teise;

13.  palankiai vertina įvairias teiktinas mokymo ir konsultavimo paslaugas, taip pat paramą darbo už Suomijos ribų ieškantiems asmenims ir pradedančiosioms įmonėms; mano, kad šios priemonės yra ypač tinkamos atsižvelgiant į susijusių darbuotojų amžių ir gebėjimus;

14.  teigiamai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos nukentėjusiems darbuotojams pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas 2016 m. birželio 2 d., t. y. gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

15.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16  palankiai vertina tai, kad informavimo ir viešinimo veiklai skiriama 59 000 EUR, ir pabrėžia, jog svarbu reikalavimus atitinkančius paramos gavėjus skatinti naudotis EGF remiamomis paramos priemonėmis;

17.  pažymi, kad kontrolei ir ataskaitų teikimui skirta pakankamai lėšų; pažymi, kad nuolat teikiamos ataskaitos dėl EGF remiamų paslaugų padės teisingai naudoti lėšas; palankiai vertina tai, kad 20 000 EUR suma skiriama kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai;

18.  pažymi, kad „Nokia Network Systems“ įvykdė savo teisinius įpareigojimus ir pasikonsultavo su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais;

19.  pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba pagal kitas Sąjungos finansines priemones;

20.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

21.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; pažymi, jog Suomija patvirtino, kad parama iš EGF iš tiesų nepakeis minėtų veiksmų ir priemonių;

22.  rekomenduoja, kad valstybės narės ieškotų sąveikų su kitais nacionalinėmis ar Sąjungos lėšomis finansuojamais veiksmais ir kartu su EGF priemonėmis naudotų kitas Sąjungos programas;

23.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

24.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

25.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL L 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.

(5)

Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 20 straipsnis.

(6)

2016 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0361).


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje(3);

(3)  2016 m. lapkričio 22 d. Suomija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl atleistų darbuotojų ekonomikos sektoriuje, kuris pagal Europos bendrijos statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE) Suomijoje priskiriamas 2 red. 26 skyriui (Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba). Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl finansinei paramai pagal Suomijos pateiktą paraišką suteikti iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 641 800 EUR suma;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 2 641 800 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [jo priėmimo dienos]*.

(4)Priimta BriuselyjePriimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*  Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis(1) ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 15 straipsnio nuostatomis(2), fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Suomijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. balandžio 7 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Suomijai remti darbuotojų, atleistų iš bendrovės „Nokia Oy“ („Nokia Network Systems“) ir trijų tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių, veikiančių NACE 2 red. 26 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba), daugiausia NUTS(4) 2 lygio regionuose Helsinkis-Ūsima (Ūsima) (FI1B),Vakarų Suomija (Pirkanma) (FI19) ir Šiaurės ir Rytų Suomija (Šiaurės Pohjanma) (FI1D), grįžimą į darbo rinką.

Įmonės ir atleistų darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

„Nokia Oy“

940

„Lionbridge Oy“

1

„Eilakaisla Oy“

1

„ManpowerGroup Solutions Oy“

3

 

 

 

 

Iš viso įmonių: 4

Iš viso atleistų darbuotojų:

945

Iš viso savarankiškai dirbančių asmenų, kurių veikla nutrūko:

0

Iš viso reikalavimus atitinkančių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų:

945

Tai antroji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2017 m. biudžetą, ir iki šiol 15-oji kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje. Ji yra susijusi su 945 atleistais darbuotojais ir pagal ją Suomijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 2 641 800 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2016 m. lapkričio 22 d., papildoma informacija pateikta per šešias savaites nuo Komisijos prašymo dienos. Komisija savo vertinimą užbaigė 2017 m. balandžio 7 d. ir, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte.

IRT sektorius yra labai jautrus pasaulio ekonomikos pokyčiams dėl didelės konkurencijos, sparčios technologijų ir inovacijų pažangos, bendrovių susijungimų, įsigijimų ir veiklos perdavimo. Konkurencija tarp darbuotojų iš ES ir iš ES nepriklausančių šalių yra labai didelė. Europos IRT sektoriaus darbuotojai sensta ir yra mažiau išsilavinę nei jų kolegos iš Amerikos ir Azijos. Palyginti su bet kurio kito sektoriaus darbuotojais, Suomijos IRT specialistai susiduria su vis didėjančia pasauline konkurencija.

Suomijos IRT sektoriui būdingas didelis spaudimas padidinti veiksmingumą ir išlaikyti produktų konkurencingumą. Kartu su „Siemens“ įsteigusi bendrąją tinklų technologijų įmonę, siekdama padidinti savo konkurencingumą didesnių įmonių atžvilgiu tinklų ryšių verslo srityje, ypač Rytų Azijos veiklos vykdytojų atžvilgiu, „Nokia Oy“ vykdo pasaulio lygmens transformacijos programą. Vykdydama šią programą, bendrovė „Nokia Oy“ mažina savo veiklos išlaidas ir darbuotojų skaičių ir savo išteklius perkelia į ateities technologijas. Darbuotojų skaičius turėtų būti baigtas mažinti iki 2018 m. pabaigos.

Septynis veiksmus, kurie turi būti taikomi atleistiems darbuotojams, sudaro:

–  Konsultuojamojo ugdymo priemonės ir kitos parengiamosios priemonės

Darbo paieškos mokymo tikslas – suteikti dalyviams daugiau informacijos apie darbo rinką, padėti jiems išsiaiškinti savo galimybes ir pagerinti bei atnaujinti darbo paieškos įgūdžius. Konsultuojamasis ugdymas profesinio orientavimo srityje – ši priemonė skirta darbo ieškantiems asmenims remti ir konsultuoti darbo paieškos ir mokymo darbo vietoje klausimais. Įgyvendinant šią priemonę, darbo ieškantys asmenys bus konsultuojami darbo paieškos klausimais.

–  Konsultuojamasis ugdymas karjeros srityje – ši priemonė skirta darbo ieškantiems asmenims, kuriems reikalinga funkcinė, intensyvi ir ilgalaikė parama planuojant karjerą. Tai bus daugiausia grupinė veikla.

–  Ekspertų vertinimai – šia priemone siekiama įvertinti darbo ieškančių asmenų padėtį ir jų poreikį gauti paslaugas. Taip pat, siekiant padėti darbo ieškantiems asmenims nustatyti jų kompetencijos sritis, bus surengtas vadinamasis profiliavimo žaidimas.

–  Užimtumo ir verslo paslaugos

Darbo ieškantiems asmenims bus teikiama informacija, konsultacijos ir ekspertų teikiamos pakartotinio įsidarbinimo planavimo paslaugos. EURES tinklo paslauga taip pat bus naudojama darbo ieškantiems asmenims persiųsti darbo užsienyje skelbimus. Bus organizuojamas profesinis mokymas ir paramos verslumui mokymas. Siūlomi kursai daugiausia priskiriami specializuotiems mokymams, po kurių išduodami diplomai.

–  Veiklos pradžios dotacijų tikslas – skatinti verslo kūrimą ir atskirų asmenų savarankišką darbą. Veiklos pradžios dotacijomis siekiama užtikrinti pradedančiųjų verslininkų pajamas per numatytą laikotarpį, kurio reikia visą darbo etatą atitinkančiam verslui pradėti ir sukurti.

–  Siekiant remti atleistus darbuotojus jiems įsidarbinus naujoje darbo vietoje arba gavus pameistrystės vietą, tam tikrą laikotarpį jiems bus mokamos darbo užmokesčio subsidijos, taip sumažinant naujo darbdavio darbo užmokesčio sąnaudas. Darbo užmokesčio subsidijos tam tikrą laikotarpį (6–24 mėnesius) sudaro 30–50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudų.

–  Kelionės, nakvynės ir persikraustymo išlaidas padengiančios išmokos

Darbo ieškančiam asmeniui gali būti skirta išmoka kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, patirtoms ieškant darbo, arba kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, patirtoms dalyvaujant mokymo programose, padengti, taip pat persikraustymo išlaidų kompensacija.

Minėtos priemonės yra pritaikytos asmeniniams poreikiams ir skirtos atleistiems darbuotojams, o verslumo skatinimo priemonės skirtos ribotam skaičiui asmenų, turinčių realistiškus verslo projektus.

Kaip nurodo Komisija, apibrėžtos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Suomija suteikė visas būtinas garantijas, kad:

–  suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

–  buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–  darbuotojus atleidusios įmonės, tęsusios veiklą po atleidimo, patenkino visus teisinius reikalavimus, susijusius su atleidimais, ir tinkamai parėmė tuos darbuotojus;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  finansinė parama EGF lėšomis atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateiks prašymą į atitinkamą biudžeto eilutę perkelti bendrą 2 641 800 EUR asignavimų sumą.

2017 m. iki šiol tai yra trečias biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 34 9, p. 34).


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)18106

Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ – (COM (2017) 0157)

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo darbo grupė EGF klausimais apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ ir patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal šią paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 945 darbuotojais, atleistais iš darbo iš keturių įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 26 skyriui (Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba);

B) kadangi siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo ir esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, susijusių su globalizacija, sąsają Suomija teigia, kad dėl didelės konkurencijos, sparčios technologinės pažangos ir inovacijų, susijungimų, įsigijimų ir naudojimosi užsakomosiomis paslaugomis IRT sektorius yra vienas iš labiausiai pasaulinės ekonomikos pokyčiams jautrių pramonės sektorių;

C) kadangi 74 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti šią priemonę, yra vyrai ir 26 proc. – moterys; kadangi 77 proc. jų yra 30–54 metų amžiaus, o 20,8 proc. darbuotojų yra 55 ir daugiau metų;

taigi, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Suomijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Suomija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 641 800 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 4 403 000 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino, skaičiuojant nuo 2017 m. sausio 13 d., kai gavo Suomijos valdžios institucijų parengtą paraišką, ir 2017 m. balandžio 7 d. ji baigė vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3. primena, kad jau pateikta 15 su kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriumi susijusių EGF paraiškų; 4 iš jų susijusios su bendrovėmis „Nokia“; atkreipia dėmesį į tai, kad galutinėse ataskaitose dėl 2012 m. paraiškos nurodoma, jog po 2 metų nuo tos dienos, kai Suomija pateikė paraišką dėl EGF paramos, 44 proc. EGF veikloje dalyvavusių asmenų turėjo darbą, o, kalbant apie 2013 m. paraišką, darbą turėjo 65 proc. dalyvių; tikisi, kad Komisija į laikotarpio vidurio vertinimą, kurį reikia pateikti iki 2017 m. birželio 30 d.(1), įtrauks išsamią informaciją apie EGF paramą gaunančių asmenų ilgalaikės reintegracijos į darbo rinką lygį; kaip jau buvo raginama 2016 m. rugsėjo 15 d. Parlamento rezoliucijoje(2);

4. pabrėžia, kad atitinkami regionai (Ūsima, Pirkanma ir Šiaurės Pohjanma) jau nukentėjo nuo plataus masto atleidimų IRT sektoriuje ir tai, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojų nedarbo lygis labai padidėjo; pripažįsta, kad ES šiame sektoriuje yra santykinai didelė vyresnio amžiaus darbuotojų dalis, palyginti su konkurentais tarptautiniu mastu;

5. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, konsultuojamąjį ugdymą karjeros srityje, ekspertų vertinimus, užimtumo ir verslo paslaugas, veiklos pradžios dotacijas, darbo užmokesčio subsidijas ir kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidas;

6. palankiai vertina įvairias teiktinas mokymo ir konsultavimo paslaugas, taip pat paramą darbo už Suomijos ribų ieškantiems asmenims ir pradedančiosioms įmonėms; mano, kad šios priemonės yra ypač tinkamos atsižvelgiant į susijusių darbuotojų amžių ir gebėjimus;

7. palankiai vertina konsultacijas darbo grupėje su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Ūsimos, Pirkanmos ir Šiaurės Pohjanmos ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų, užimtumo ir ekonominės plėtros tarnybų, taip pat bendrovės „Nokia Oy“, Suomijos technologijų įmonių federacijos, organizacijos „Trade Union Pro“ ir Suomijos profesinės inžinierių sąjungos atstovus;

8. pabrėžia, kad svarbu, jog įmonė „Nokia Network Systems“ laikytųsi savo teisinių įsipareigojimų, visų pirma Direktyvos dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais(3), ypač kalbant apie informacijos teikimą darbuotojams tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu;

9. pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 13,34 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu reglamente nustatyta maksimali 35 proc. riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

10. atkreipia dėmesį į tai, jog Suomijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

11. džiaugiasi tuo, kad Suomija patvirtino, jog finansinis EGF įnašas nepakeis veiksmų, kuriuos atitinkama įmonė turi atlikti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus;

12. primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 20 straipsnis.

(2)

P8_TA(2016)0361. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė.

(3)

2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2017 m. gegužės 11 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  pasiūlyme COM(2017) 0157 siūloma skirti 2 641 800 EUR siekiančią EGF paramą 945 darbuotojams, atleistiems iš įmonės „Nokia Oy“ ir 3 tiekėjų įmonių. Pagrindinė įmonė vykdo veiklą Suomijoje ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas prie NACE 2 red. 26 skyriaus (Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

11.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika