Procedūra : 2017/2058(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0196/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0196/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 17/05/2017 - 10.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0209

ZIŅOJUMS     
PDF 679kWORD 67k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0196/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Savienība veicina globalizāciju; tā kā Savienība rūpējas par personām, ko īslaicīgi ietekmē globālā tirgus pārmaiņas; tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), uzņēmumā Nokia Oy (Nokia Network Systems) un trijos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri darbojas galvenokārt NUTS 2. līmeņa reģionos Helsinki-Ūsimā (Ūsimā) (FI1B), Rietumsomijā (Pirkanmā) (FI19), Ziemeļsomijā un Austrumsomijā (Ziemeļpohjanmā) (FI1D), un tā kā ir paredzēts, ka pasākumos piedalīsies 821 no 945 atlaistajiem darbiniekiem, kam ir tiesības uz EGF ieguldījumu;

E.  tā kā pieteikums ir iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuri par nosacījumu izvirza to, ka četru mēnešu pārskata periodā dalībvalstī ir atlaisti vismaz 500 darbinieku, ieskaitot piegādes uzņēmumos un pakārtotās ražošanas uzņēmumos atlaistos darbiniekus,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 641 800 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 4 403 000;

2.  norāda, ka Somija pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2016. gada 22. novembrī un Komisija pēc tam, kad Somija tai ātri sniedza papildu informāciju, pabeidza tā izvērtējumu 2017. gada 7. aprīlī un tajā pašā dienā par to informēja Parlamentu;

3.  atgādina, ka līdz šim saistībā ar datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozari jau ir iesniegti 15 EGF pieteikumi, no kuriem Somija iesniegusi trīs(4) un kuri visi ir pamatoti ar globalizācijas kritēriju; norāda, ka četri no minētajiem 15 pieteikumiem attiecas uz Nokia uzņēmumiem; norāda, ka galīgie ziņojumi saistībā ar 2012. gada pieteikumu liecina, ka divus gadus pēc Somijas EGF pieteikuma iesniegšanas nodarbināti bija 44 % no EGF darbību dalībniekiem, un 2013. gada pieteikuma gadījumā — 65 %; sagaida, ka Komisijas vidusposma novērtējumā, kas paredzēts 2017. gada 30. jūnijā(5), būs iekļauta sīka informācija par EGF atbalsta saņēmēju ilgtermiņa reintegrācijas rādītāju, kā tas prasīts jau Parlamenta 2016. gada 15. septembra rezolūcijā(6);

4.  atgādina, ka IKT nozarei ir strukturāli svarīga loma Somijas tautsaimniecībā; uzskata, ka nesenākie darbinieku atlaišanas gadījumi uzņēmumā Nokia Oy atspoguļo tendenci, kas skar Somijas tehnoloģiju nozari kopumā, kurā pēdējos divus gadus saistībā ar lielu spiedienu kāpināt efektivitāti un saglabāt ražojumu konkurētspēju ir ārkārtīgi nestabili nodarbinātības rādītāji;

5.  atgādina, ka IKT nozare sevišķi izjūt pārmaiņas globālajā tirgū; norāda, ka nozarē ir pasaules mēroga konkurence, proti, visi tirgus dalībnieki var pretendēt uz vieniem un tiem pašiem klientiem un personāla atrašanās vietai un kultūras pieredzei ir ierobežota nozīme;

6.  norāda, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Nokia Oy ir daļa no šā uzņēmuma pasaules mērogā īstenotās pārveides programmas, kas vajadzīga, lai spētu sacensties ar konkurentiem no Austrumāzijas;

7.  norāda, ka pēc kopuzņēmuma ar Siemens izveides tīkla tehnoloģiju nozarē Nokia Oy veica vairākus pasākumus — tostarp savu resursu pārvirzīšanu uz nākotnes tehnoloģijām un darbinieku skaita samazināšanu —, kuru mērķis ir līdz 2018. gada beigām par EUR 900 miljoniem samazināt gada darbības izmaksas;

8.  norāda, ka personām, kas 2016. gadā zaudēja darbu Nokia Oy, ir vai nu augsta (40 %) vai vidēja (60 %) līmeņa kvalifikācija un ka tās bija nodarbinātas programmēšanā un dizaina izstrādē, un to profesionālās prasmes bieži ir novecojušas; norāda, ka 21 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vecāki par 54 gadiem, proti, vecumā, kad ir sevišķi grūti atkal iekļauties darba tirgū; turklāt norāda, ka divos no trim attiecīgajiem reģioniem bezdarba līmenis jau ilgstoši pārsniedz vidējo rādītāju valstī un ka šajos reģionos kopumā ir daudz augsti izglītotu bezdarbnieku, īpaši sarežģītā situācijā atrodoties darbiniekiem, kas ir vecāki par 50 gadiem;

9.  atzīst, ka Somija saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu ir sagatavojusi, apspriežoties ar ieinteresētajām personām, Nodarbinātības un ekonomikas ministrijai izveidojot darba grupu, kurā iekļauti paredzēto atbalsta saņēmēju, sociālo, valsts un reģionālo partneru pārstāvji;

10.  norāda, ka Somija plāno septiņu veidu pasākumus: i) izaugsmes vadības pasākumus un citus sagatavošanās pasākumus, ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumus, iii) apmācību, iv) uzņēmējdarbības uzsākšanas dotāciju, v) ekspertu novērtējumus, vi) algas subsīdiju un vii) pabalstus par ceļa, uzturēšanās un pārcelšanās izmaksām; norāda, ka šīs darbības ir aktīva darba tirgus pasākumi; norāda, ka šie pasākumi palīdzēs atlaistajiem darbiniekiem atgūt darbu;

11.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 13,34 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir stipri mazāk par regulā noteikto maksimālo apjomu — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

12.  atzinīgi vērtē to, ka tiks izmantoti EURES tīkla pakalpojumi, lai Somijas darba meklētājus iepazīstinātu ar darba piedāvājumiem ārvalstīs; norāda, ka sadarbībā ar EGF un EURES dienestiem reģionālā mērogā tiks rīkoti starptautiski personāla atlases pasākumi; atzinīgi vērtē šos pasākumus un to, ka Somijas iestādes mudina atlaistos darbiniekus pilnībā izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties;

13.  atzinīgi vērtē dažādos apmācības un konsultēšanas pakalpojumus, kas tiks piedāvāti, kā arī atbalstu personām, kuras meklē darbu ārpus Somijas, un uzņēmējdarbības uzsākšanai; uzskata, ka šie pasākumi ir sevišķi piemēroti, ņemot vērā attiecīgo darbinieku vecumu un prasmes;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem sāka sniegt no 2016. gada 2. jūnija — labu laiku pirms pieteikuma par EGF atbalstu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16  atzinīgi vērtē informācijas un publicitātes darbībām piešķirto summu EUR 59 000 un uzsver, cik tās ir svarīgas, lai mudinātu atbalsttiesīgos saņēmējus piedalīties EGF atbalstītajos pasākumos;

17.  norāda, ka pietiekams finansējums ir piešķirts kontrolei un ziņošanai; norāda, ka sistemātiska ziņošana par EGF atbalstītajiem pakalpojumiem sekmēs pareizu finansējuma izmantošanu; atzinīgi vērtē kontrolei un ziņošanai piešķirto summu EUR 20 000;

18.  norāda, ka uzņēmums Nokia Network Systems ir izpildījis visus savus juridiskos pienākumus un apspriedies ar visām iesaistītajām ieinteresētajām personām;

19.  uzsver — Somijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem;

20.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

21.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; norāda — Somija ir apliecinājusi, ka EGF ieguldījums neaizstās minētās darbības;

22.  iesaka dalībvalstīm censties panākt sinerģiju ar citām darbībām, kas finansētas no valsts vai Savienības fondiem, un līdztekus EGF pasākumiem izmantot citas Savienības programmas;

23.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

24.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

25.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

26.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.

(5)

Regulas (ES) Nr. 1309/2013 20. pants.

(6)

Eiropas Parlamenta 2016. gada 15. septembra rezolūcija par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0361).


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Somija 2016. gada 22. novembrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai Eiropas Kopienā (NACE) klasificēta 2. red. 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), Somijā. Pieteikums tika papildināts, sniedzot papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2015 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 2 641 800 apmērā saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 2 641 800 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums]*.

(4)Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —    Padomes vārdā —

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Parlaments ievieto datumu pirms lēmuma publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I. Priekšvēsture

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Somijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2017. gada 7. aprīlī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot līdzekļus Somijai, lai atbalstītu darbinieku atgriešanos darba tirgū saistībā ar atlaišanu no darba uzņēmumā Nokia Oy (Nokia Network Systems) un trijos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 26. nodaļas (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”) nozarē, lielākoties NUTS(4) 2. līmeņa reģionos Helsinki-Ūsimā (Ūsimā) (FI1B), Rietumsomijā (Pirkanmā) (FI19) un Ziemeļsomijā un Austrumsomijā (Ziemeļpohjanmā) (FI1D).

Uzņēmumi un atlaisto darbinieku skaits pārskata periodā

Nokia Oy

940

Lionbridge Oy

1

Eilakaisla Oy

1

ManpowerGroup Solutions Oy

3

 

 

 

 

Kopējais uzņēmumu skaits: 4

Kopējais atlaisto darbinieku skaits:

945

To pašnodarbināto personu kopējais skaits, kuras beigušas darbību:

0

Atbalsttiesīgo darbinieku un pašnodarbināto personu kopējais skaits:

945

Šis ir otrais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2017. gada budžetu, un līdz šim piecpadsmitais saistībā ar datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozari. Tas attiecas uz 945 atlaistiem darbiniekiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu Somijai EUR 2 641 800 apmērā.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2016. gada 22. novembrī, un sešu nedēļu laikā pēc Komisijas pieprasījuma tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza tā izvērtējumu 2017. gada 7. aprīlī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Lielās konkurences, straujā tehnoloģiskā progresa, inovāciju, apvienošanās un pārņemšanas gadījumu un ārpakalpojumu izmantošanas dēļ IKT nozare sevišķi izjūt pārmaiņas pasaules ekonomikā. Starp darba ņēmējiem no ES un no valstīm ārpus ES pastāv sīva konkurence. Darba ņēmēji Eiropas IKT nozarē noveco un ir mazāk izglītoti nekā viņu kolēģi Amerikā un Āzijā. Salīdzinājumā ar darba ņēmējiem citās nozarēs Somijas IKT speciālisti saskaras ar aizvien lielāku pasaules mēroga konkurenci.

Somijas IKT nozari raksturo ievērojams spiediens palielināt efektivitāti un saglabāt ražojumu konkurētspēju. Pēc kopuzņēmuma ar Siemens izveides nolūkā uzlabot savu konkurētspēju salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem tīkla komunikāciju nozarē — jo īpaši Austrumāzijas uzņēmumiem — Nokia Oy īsteno pasaules mēroga pārveides programmu. Saistībā ar šo programmu Nokia Oy samazina savas darbības izmaksas un darbinieku skaitu, kā arī pārvirza savus resursus uz nākotnes tehnoloģijām. Tiek lēsts, ka saistītie darbinieku skaita samazinājumi tiks pabeigti līdz 2018. gada beigām.

Septiņu veidu pasākumi, kas tiks piedāvāti atlaistajiem darbiniekiem, sastāv no šādām darbībām.

–  Izaugsmes vadības pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi

Darba meklēšanas apmācību mērķis ir sniegt dalībniekiem informāciju par darba tirgu, palīdzēt viņiem, plānojot savas iespējas, un uzlabot un atjaunināt darba meklēšanas prasmes. Darbvadība: šis pasākums paredzēts, lai atbalstītu un vadītu darba meklētāju darba meklēšanas gaitā un apmācībā darbavietā. Šā pasākuma ietvaros darba meklētājam tiks sniegti padomi darba meklēšanā.

–  Karjeras veidošana: šis pasākums paredzēts darba meklētājiem, kam vajadzīgs funkcionāls, intensīvs un ilgtermiņa atbalsts karjeras plānošanā. Tā pamatā galvenokārt būs grupās organizētas darbības.

–  Ekspertu novērtējumi: šā pasākuma mērķis ir novērtēt darba meklētāju situāciju un vajadzību pēc pakalpojumiem. Tiks arī organizēta tā saucamā profilu spēle, kas palīdzēs darba meklētājiem apzināt savas kompetences jomas.

–  Nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi

Darba meklētājiem tiks sniegta informācija, padomi un ekspertu pakalpojumi, lai plānotu, kā tiem atgriezties darbā. Tiks izmantoti arī EURES tīkla pakalpojumi, lai darba meklētājus iepazīstinātu ar darba piedāvājumiem ārvalstīs. Apmācība tiks sniegta, izmantojot arodmācību un uzņēmējdarbības atbalsta apmācības. Piedāvātie kursi pārsvarā kvalificējami kā specializēta apmācība, tostarp apmācība, par kuru izsniedz diplomu.

–  Uzņēmējdarbības uzsākšanas dotācijas paredzētas tam, lai veicinātu uzņēmējdarbības sākšanu un individuālu personu pašnodarbinātību. Uzņēmējdarbības uzsākšanas dotācijas mērķis ir nodrošināt ienākumus topošajam uzņēmējam laikā, kas saskaņā ar aplēsēm nepieciešams pilna laika uzņēmējdarbības uzsākšanai un izveidei.

–  Atlaistajiem darbiniekiem būs pieejamas algas subsīdijas, lai atbalstītu nodarbinātību jaunā darbvietā vai prakses vietā, uz ierobežotu laikposmu samazinot jaunā darba devēja algu izmaksas. Algas subsīdija ir 30–50 % no darbinieka algas izmaksām uz ierobežotu laiku (6–24 mēneši).

–  Pabalsts par ceļa, uzturēšanās un pārcelšanās izmaksām

Darba meklētājam var piešķirt pabalstu ceļa un uzturēšanās izmaksām, kas rodas darba meklēšanas sakarā, vai ceļa un uzturēšanās izmaksām, kas rodas saistībā ar dalību apmācības pasākumos, kā arī var piešķirt kompensāciju par pārcelšanās izdevumiem.

Šie iepriekšminētie pasākumi ir individualizēti un paredzēti atlaistajiem darbiniekiem, savukārt uzņēmējdarbības pasākumi ir paredzēti ierobežotam skaitam personu, kurām ir reāli īstenojami uzņēmējdarbības projekti.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Somija ir sniegusi visus nepieciešamos apliecinājumus tam, ka:

–  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

–  ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–  uzņēmumi, kuros atlaisti darbinieki un kuri pēc tam turpina veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem;

–  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–  ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–  EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija iesniegs budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu EUR 2 641 800 apmērā uz attiecīgo budžeta pozīciju.

Šis ir trešais budžeta lēmējinstitūcijai 2017. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D(2017)18106

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 945 atlaistajiem darbiniekiem četros uzņēmumos, kuri darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”);

B)  tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Somija norāda, ka, ņemot vērā sīvo konkurenci, straujo tehnoloģisko progresu un inovācijas, apvienošanās un pārņemšanas gadījumus un ārpakalpojumu izmantošanu, IKT nozare ir viena no tām rūpniecības nozarēm, kas visvairāk izjūt pārmaiņas pasaules ekonomikā;

C)  tā kā 74% darbinieku, kuriem paredzēts attiecīgais pasākums, ir vīrieši un 26% — sievietes; tā kā 77 % šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bet 20,8 % — vecāki par 54 gadiem;

tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Somijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 641 800 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām — EUR 4 403 000;

2.  norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no pilna Somijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2017. gada 13. janvāra, līdz 2017. gada 7. aprīlim, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un šajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam;

3.  atgādina, ka līdz šim saistībā ar datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozari jauir iesniegti 15 EGF pieteikumi, no kuriem četri attiecas uz Nokia uzņēmumiem; norāda, ka galīgie ziņojumi saistībā ar 2012. gada pieteikumu liecina, ka divus gadus pēc Somijas EGF pieteikuma iesniegšanas nodarbināti bija 44 % no EGF darbību dalībniekiem, un 2013. gada pieteikuma gadījumā — 65 %; sagaida, ka Komisijas vidusposma novērtējumā, kas paredzēts 2017. gada 30. jūnijā(1), būs iekļauta sīka informācija par EGF atbalsta saņēmēju ilgtermiņa reintegrācijas rādītāju, kā tas prasīts jau Parlamenta 2016. gada 15. septembra rezolūcijā(2);

4.  uzsver, ka attiecīgos reģionus (Ūsimā, Pirkanmā un Ziemeļpohjanmā) jau ir skārusi plaša darbinieku atlaišana IKT nozarē un ka ir būtiski pieaudzis bezdarba līmenis augsti izglītotu personu vidū; atzīst, ka ES IKT nozarē ir relatīvi liels gados vecāku darbinieku īpatsvars salīdzinājumā ar tās starptautiskajiem konkurentiem;

5.  norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darbiniekiem ietver izaugsmes vadības pasākumus un citus sagatavošanās pasākumus, karjeras veidošanu, ekspertu novērtējumus, nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumus, uzņēmējdarbības uzsākšanas dotācijas, algas subsīdijas un pabalstus par ceļa, uzturēšanās un pārcelšanās izmaksām;

6.  atzinīgi vērtē dažādos apmācības un konsultēšanas pakalpojumus, kas tiks piedāvāti, kā arī atbalstu personām, kuras meklē darbu ārpus Somijas, un uzņēmējdarbības uzsākšanai; uzskata, ka šie pasākumi ir sevišķi piemēroti, ņemot vērā attiecīgo darbinieku vecumu un prasmes;

7.  atzinīgi vērtē konsultācijas ar ieinteresētajām personām, izveidojot darba grupu, kurā iekļauti pārstāvji no Pirkanmā, Ūsimā un Ziemeļpohjanmā ekonomiskās attīstības, transporta un vides centriem (ELY centri) un nodarbinātības un ekonomiskās attīstības birojiem (TE biroji), kā arī uzņēmuma Nokia Oy, Somijas Tehnoloģiju nozaru apvienības, arodbiedrības Pro un Profesionālo inženieru apvienības Somijā;

8.  uzsver, ka ir svarīgi, lai Nokia Network Systems izpildītu savus juridiskos pienākumus gan valsts, gan ES līmenī, tostarp Direktīvu par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu(3), jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu darbiniekiem;

9.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 13,34 % no visa individualizēto pakalpojumu kopuma, proti, stipri mazāk par EGF regulā noteikto maksimālo robežvērtību 35 % apjomā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

10.  norāda, ka Somijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

11.  atzinīgi vērtē Somijas apliecinājumu, ka ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

12.  atgādina, ka saskaņā ar regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

Ar cieņu

Thomas HÄNDEL

EMPL komitejas priekšsēdētājs

(1)

Regulas (ES) Nr. 1309/2013 20. pants.

(2)

P8_TA(2016)0361 Activities, impact and added value of the European Globalisation Adjustment Fund between 2007 and 2014

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2017. gada 11. maijā.

-  COM(2017)0157 ir priekšlikums piešķirt EUR 2 641 800 lielu EGF ieguldījumu 945 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā Nokia Oy un trijos piegādes uzņēmumos. Galvenais uzņēmums darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), Somijā.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

11.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika