Procedura : 2017/2058(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0196/2017

Teksty złożone :

A8-0196/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/05/2017 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0209

SPRAWOZDANIE     
PDF 676kWORD 71k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0196/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że Unia promuje globalizację; mając na uwadze, że Unia zajmuje się osobami, które są chwilowo dotknięte zmianami na rynku światowym; mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 26 klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych) w przedsiębiorstwie Nokia Oy (Nokia Network Systems) oraz u trzech jego dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw, prowadzących działalność głównie w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) i Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), przy czym zakłada się, że spośród 945 zwolnionych pracowników kwalifikujących się w ramach wkładu z EFG ze środków skorzysta 821;

E.  mając na uwadze, że wniosek został złożony zgodnie z kryterium interwencji określonym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, które wymaga co najmniej 500 zwolnień w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, z uwzględnieniem zwolnień pracowników u jego dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 641 800 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 4 403 000 EUR;

2.  zauważa, że Finlandia przedłożyła wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 22 listopada 2016 r. i że w wyniku szybkiego przekazania dodatkowych informacji przez Finlandię, ocena jej wniosku została sfinalizowana dnia 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję i przekazana tego samego dnia Parlamentowi;

3.  przypomina, że sektor produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych był już przedmiotem 15 wniosków o przyznanie wkładu z EFG, (z których 3 złożone przez Finlandię(4)), wszystkich opartych na kryterium globalizacji; zauważa, że 4 z 15 wniosków dotyczyły przedsiębiorstw Nokii; zauważa, że ze sprawozdań końcowych za 2012 r. wynika, że 44 % osób uczestniczących w działaniach EFG znalazło zatrudnienie po upływie 2 lat od daty wniosku Finlandii o wsparcie z EFG, natomiast w roku 2013 odsetek osób zatrudnionych wyniósł 65 %; oczekuje, że w ocenie śródokresowej Komisji, która ma zostać przedstawiona do dnia 30 czerwca 2017 r.(5), znajdą się szczegółowe informacje na temat długoterminowego poziomu reintegracji osób objętych pomocą z EFG, do czego Parlament już wzywał w swojej rezolucji z dnia 15 września 2016(6);

4.  przypomina, że ze strukturalnego punktu widzenia sektor ICT odgrywa kluczową rolę w gospodarce fińskiej; jest zdania, że ostatnie zwolnienia w Nokia Oy odzwierciedlają tendencję utrzymującą się w całej branży technologii w Finlandii, gdzie liczba zatrudnionych w ciągu ostatnich dwóch lat jest bardzo niestabilna w wyniku dużej presji na zwiększenie wydajności i na utrzymanie konkurencyjności produktów;

5.  przypomina, że sektor ICT jest bardzo wrażliwy na zmiany na rynku światowym; zauważa, że konkurencja w tym sektorze jest globalna, co oznacza, że wszyscy uczestnicy rynku mogą starać się o pozyskanie tych samych klientów, a miejsce pracy i pochodzenie kulturowe pracowników mają ograniczone znaczenie;

6.  zwraca uwagę, że zwolnienia w Nokia Oy są częścią programu transformacji przedsiębiorstwa na skalę globalną, który jest potrzebny, aby być w stanie konkurować z producentami z Azji Wschodniej;

7.  zwraca uwagę, że po utworzeniu spółki joint venture z firmą Siemens w dziedzinie technologii sieciowych, Nokia Oy podjęła szereg środków, m. in. przekierowała swoje zasoby na technologie przyszłości i oraz dokonała redukcji personelu, których celem jest obniżenie rocznych kosztów operacyjnych o 900 mln EUR do końca roku 2018;

8.  zauważa, że osoby, które zostały zwolnione przez przedsiębiorstwo Nokia Oy w 2016 r. posiadają wszystkie wysokie (40 %) lub średnie (60 %) kwalifikacje i pracowały w dziale programowania i wzornictwa, a ich umiejętności zawodowe są w wielu przypadkach nieaktualne; zwraca uwagę, że 21 % beneficjentów objętych pomocą to osoby w wieku powyżej 54 lat, w którym to wieku znalezienie ponownego zatrudnienia na rynku pracy jest wyjątkowo trudne; zauważa ponadto, że w dwóch z trzech zainteresowanych regionów stopa bezrobocia jest od dawna powyżej średniej krajowej oraz że bezrobocie wśród osób dobrze wykształconych jest ogólnie na wysokim poziomie w tych regionach, a w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy powyżej 50 roku życia;

9.  uznaje fakt, że Finlandia opracowała skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług w drodze konsultacji z zainteresowanymi stronami, z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Pracy, którzy powołali grupę roboczą składającą się z przedstawicieli beneficjentów objętych pomocą oraz partnerów społecznych, krajowych i regionalnych;

10.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć siedem rodzajów środków: środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze, (ii) usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości, (iii) szkolenia, (iv) dotacje na rozpoczęcie działalności, (v) oceny specjalistyczne, (vi) dopłaty do wynagrodzeń oraz (vii) dodatki na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę; zauważa, że działania te stanowią aktywne instrumenty rynku pracy; zauważa, że te środki pomogą w ponownym zatrudnieniu zwolnionych pracowników;

11.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić 13,34 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli dużo poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, i że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub szkoleniach;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie usług świadczonych przez sieć EURES do przekazywania finom poszukującym pracy ogłoszeń o pracy z zagranicy; zauważa, że międzynarodowe imprezy rekrutacyjne będą organizowane na skalę regionalną we współpracy z EFG i służbami EURES; z zadowoleniem przyjmuje te środki oraz fakt, że władze fińskie zachęcają zwolnionych pracowników do pełnego korzystania z prawa do swobodnego przepływu;

13.  z zadowoleniem przyjmuje szereg usług w zakresie szkoleń i doradztwa, które mają być zapewnione, a także wsparcie dla osób poszukujących pracy poza Finlandią i dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą; uważa, że środki te są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia profilu wiekowego i kwalifikacji zainteresowanych pracowników;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Finlandii rozpoczęły świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług już w dniu 2 czerwca 2016 r., a więc na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

15.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16  wyraża zadowolenie z powodu przeznaczenia kwoty w wysokości 59 000 EUR na działania informacyjne i reklamowe i podkreśla jej znaczenie w zachęcaniu kwalifikujących się beneficjentów do uczestnictwa w środkach wspieranych z EFG;

17.  zwraca uwagę, że na kontrolę i sprawozdawczość przeznaczono wystarczające środki finansowe; zauważa, że systematyczne składanie sprawozdań na temat usług wspieranych przez EFG poprawi prawidłowe wykorzystanie tych środków; z zadowoleniem przyjmuje kwotę 20 000 EUR przeznaczoną na kontrolę i sprawozdawczość;

18.  zwraca uwagę, że przedsiębiorstwo Nokia Network Systems wywiązało się z powziętych zobowiązań prawnych i zasięgnęło opinii wszystkich zainteresowanych stron;

19.  podkreśla, że władze Finlandii potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie otrzymają wkładu finansowego z innych instrumentów finansowych Unii;

20.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

21.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; zauważa, że Finlandia potwierdziła, iż wkład z EFG nie będzie zastępował takich działań;

22.  zaleca państwom członkowskim, by poszukiwały synergii z innymi działaniami finansowanymi ze środków krajowych lub unijnych i wykorzystywały inne programy unijne wraz ze środkami EFG;

23.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do dokumentów związanych z pomocą z EFG;

24.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.

(5)

Rozporządzenie (UE) nr 1309/2013, art. 20.

(6)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0361).


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 22 listopada 2016 r. Finlandia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki sklasyfikowanym do działu 26 statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE) Rev. 2 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych) w Finlandii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby udostępnić wkład finansowy w wysokości 2 641 800 EUR w związku z wnioskiem złożonym przez Finlandię.

(5)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji udostępnia się kwotę 2 641 800 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia](4)*.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2)środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3)w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Finlandii i wniosek Komisji

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Finlandii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Nokia Oy (Nokia Network Systems) oraz u trzech jego dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw prowadzących działalność w dziale 26 klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych) głównie w zaliczanych do poziomu NUTS(4) 2 regionach Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) i Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D).

Przedsiębiorstwa i liczba zwolnień w okresie odniesienia

Nokia Oy

940

Lionbridge Oy

1

Eilakaisla Oy

1

ManpowerGroup Solutions Oy

3

 

 

 

 

Liczba przedsiębiorstw ogółem: 4

Liczba zwolnień ogółem:

945

Łączna liczba osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek:

0

Łączna liczba uprawnionych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek:

945

Jest to obecnie drugi wniosek analizowany w ramach budżetu na 2017 r. oraz piętnasty wniosek odnoszący się do sektora produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych. Dotyczy on 945 zwolnionych pracowników i uruchomienia całkowitej kwoty 2 641 800 EUR z EFG na rzecz Finlandii.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 22 listopada 2016 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje w ciągu sześciu tygodni od daty wniosku Komisji. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 7 kwietnia 2017 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG.

Sektor ICT jest bardzo podatny na zmiany w handlu światowym z powodu wysokiej konkurencji, szybkiego postępu technologicznego i innowacji, fuzji, przejęć przedsiębiorstw oraz outsourcingu. Konkurencja między pracownikami z UE a tymi spoza UE jest bardzo silna. Pracownicy europejskiego sektora ICT są starsi i gorzej wykształceni niż ich amerykańscy i azjatyccy konkurenci. Fińscy fachowcy w sektorze ICT mają do czynienia z coraz większą konkurencją na światowym rynku w porównaniu z pracownikami innych sektorów.

Fiński sektor ICT charakteryzuje się znaczną presją na zwiększenie wydajności i na utrzymanie konkurencyjności produktów. W wyniku wejścia w spółkę joint venture z firmą Siemens w celu poprawy konkurencyjności wobec większych firm sektora komunikacji sieciowej, szczególnie podmiotów z Azji Wschodniej, Nokia Oy realizuje program transformacji y na skalę globalną. W ramach tego programu Nokia Oy zmniejsza swoje koszty operacyjne i liczbę pracowników oraz przeznacza swoje zasoby na technologie przyszłości. Szacuje się, że redukcje personelu związane z tym programem zakończą się do końca 2018 r.

Siedem rodzajów środków, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują:

–  Środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze:

celem szkolenia na temat poszukiwania pracy jest udzielenie uczestnikom większej ilości informacji o rynku pracy, aby pomóc im w określeniu ich możliwości oraz w doskonaleniu i aktualizacji ich umiejętności w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Coaching zawodowy: celem coachingu zawodowego jest wspieranie i ukierunkowywanie osób poszukujących pracy przy poszukiwaniu zatrudnienia i szkoleniu w miejscu pracy. Osoba poszukująca pracy otrzyma porady dotyczące poszukiwania zatrudnienia.

–  Coaching pod kątem kariery: środek ten skierowany jest do osób poszukujących pracy, które potrzebują bardziej funkcjonalnego, intensywnego i długotrwałego wsparcia w planowaniu kariery. Opiera się on głównie na ćwiczeniach w grupach.

–  Oceny specjalistyczne: środek ten ma na celu ocenę sytuacji osoby poszukującej pracy oraz konieczność świadczenia usług. Zorganizowana zostanie również tzw. gra profilowa, aby pomóc osobom poszukującym pracy w określeniu ich własnych obszarów kwalifikacji.

–  Usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości:

Osobom poszukującym pracy zapewni się informacje, porady i usługi specjalistyczne skierowane na ponowne zatrudnienie. Wykorzystane do tego będą również usługi świadczone przez sieć EURES, aby przekazać osobom poszukującym pracy ogłoszenia o pracy z zagranicy. Osoby takie przejdą również szkolenie zawodowe oraz szkolenie wspierające przedsiębiorczość. Oferowane kursy określa się głównie jako szkolenia specjalistyczne, zakończone uzyskaniem dyplomu.

–  Dotacje na rozpoczęcie działalności mają promować tworzenie działalności gospodarczej oraz samozatrudnienie poszczególnych osób. Celem dotacji na rozpoczęcie działalności jest zapewnienie przyszłemu przedsiębiorcy dochodu w szacowanym czasie potrzebnym na założenie i rozwój przedsiębiorstwa wymagającego pracy w pełnym wymiarze.

–  Zwolnieni pracownicy otrzymywać będą dopłaty do wynagrodzeń jako wsparcie nowego zatrudnienia lub przyuczenia do zawodu, co zmniejszy przez pewien okres koszty wynagrodzeń dla nowego pracodawcy. Dopłata do wynagrodzenia wynosi między 30 a 50 % kosztów wynagrodzeń dla pracownika przez ograniczony okres czasu (6–24 miesięcy).

–  Dodatki na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę

Osoba poszukująca pracy może otrzymać dodatek na koszty podróży i zakwaterowania powstałe podczas poszukiwania pracy lub koszty podróży i zakwaterowania powstałe w wyniku udziału w szkoleniach, jak i rekompensatę za przeprowadzkę.

Wyżej wymienione środki są zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb poszczególnych zwolnionych pracowników, natomiast środki wspierające przedsiębiorczość są skierowane do ograniczonej liczby osób posiadających realistyczne projekty biznesowe.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Finlandia przedstawiła wszelkie niezbędne gwarancje, zgodnie z którymi:

–  w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–  spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–  zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

–  na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–  proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–  wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami prawa proceduralnego i materialnego Unii w zakresie pomocy państwa.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłoży władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków do odpowiedniej linii budżetowej na łączną kwotę 2 641 800 EUR.

Jest to trzeci wniosek o przesunięcie środków z uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2017 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2017)18106

Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w następstwie wniosku EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems – (COM(2017)0157)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i jej grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem środków z EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. Wobec powyższego komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wspomniany wniosek sporządzono w oparciu o art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i że dotyczy on 945 pracowników zwolnionych z czterech przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych do działu 26 (produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych) według klasyfikacji NACE Rev. 2;

B)  mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Finlandia twierdzi, że sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) należy do sektorów przemysłu najbardziej podatnych na zmiany w handlu światowym, czego powodem jest duża konkurencja, szybki postęp technologiczny i innowacje, fuzje oraz przejęcia przedsiębiorstw, a także outsourcing;

C)  mając na uwadze, że 74 % pracowników do których skierowane są omawiane środki to mężczyźni, a 26% to kobiety; mając na uwadze, że 77 % tych osób jest w wieku od 30 do 54 lat, a 20,8 % – w wieku co najmniej 55 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Finlandii:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Finlandia ma prawo do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 2 641 800 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 4 403 000 EUR;

2.  zauważa, że Komisja dotrzymała 12-tygodniowego terminu, liczonego od momentu otrzymania kompletnego wniosku od władz fińskich w dniu 13 stycznia 2017 r., na sfinalizowanie oceny zgodności z warunkami przyznania wkładu finansowego, co nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2017 r., a ocenę przekazano Parlamentowi tego samego dnia;

3.  przypomina, że sektor produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych był już przedmiotem 15 wniosków o wkład z EFG, z których 4 dotyczyły przedsiębiorstw Nokii; zauważa, że ze sprawozdań końcowych za 2012 r. wynika, że 44 % osób uczestniczących w działaniach EFG znalazło zatrudnienie po upływie 2 lat od daty wniosku Finlandii o wsparcie z EFG, natomiast w roku 2013 odsetek osób zatrudnionych wyniósł 65 %; oczekuje, że w przeglądzie śródokresowym Komisji, który ma być przedstawiony do dnia 30 czerwca 2017 r.(1), zawarte zostaną szczegółowe informacje na temat poziomu długoterminowej reintegracji osób otrzymujących wsparcie z EFG, do czego wezwano już w rezolucji z dnia 15 września 2016 r.(2);

4.  podkreśla, że w odnośnych regionach (Uusimaa, Pirkanmaa i Pohjois-Pohjanmaa) przeprowadzono już masowe zwolnienia w sektorze ICT oraz że stopa bezrobocia wśród wysoko wykwalifikowanych pracowników znacznie wzrosła; przyznaje, że w UE odsetek starszych pracowników zatrudnionych w tym sektorze jest stosunkowo wysoki w porównaniu z konkurencją międzynarodową;

5.  zauważa, że w ramach współfinansowanych z EFG zindywidualizowanych usług dla zwolnionych pracowników przewidziane są szkolenia i inne projekty przygotowawcze, planowanie kariery, ocena ekspertów, usługi z dziedziny zatrudnienia i działalności gospodarczej, dotacje na rozpoczęcie działalności, dopłaty do wynagrodzeń oraz dodatki na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę;

6.  z zadowoleniem przyjmuje szereg usług w zakresie szkoleń i doradztwa, które mają być zapewnione, a także wsparcie dla osób poszukujących pracy poza Finlandią i dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą; uważa, że środki te są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia profilu wiekowego i kwalifikacji zainteresowanych pracowników;

7.  z zadowoleniem przyjmuje konsultacje z zainteresowanymi stronami w ramach grupy roboczej, do której należą przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Gospodarczego, Ośrodka Transportu i Ośrodka Środowiska (ośrodki ELY), przedstawiciele Biura Zatrudnienia i Biura Rozwoju Gospodarczego (urzędy TE) regionów Uusimaa, Pirkanmaa i Pohjois-Pohjanmaa, jak również reprezentanci Nokia Oy, Przemysłu Technologicznego Finlandii, związku zawodowego Pro oraz Fińskiego Związku Inżynierów;

8.  podkreśla, że istotne jest, aby przedsiębiorstwo Nokia Network Systems przestrzegało podjętych zobowiązań prawnych, w tym dyrektywy w sprawie informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami(3), zwłaszcza w zakresie dostarczania informacji pracownikom, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu europejskim;

9.  zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowić 13,34 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli znacznie poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu, i że działania te zależą od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub w szkoleniach;

10.  zauważa, że władze fińskie zagwarantowały, iż proponowane działania nie będą finansowane z innych funduszy unijnych ani instrumentów finansowych, iż będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania oraz że wspomniane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie Finlandii, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, jakie zainteresowane przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć zgodnie z prawem krajowym lub porozumieniami zbiorowymi;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia, opracowując skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Thomas HÄNDEL

Przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(1)

Art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(2)

P8 TA(2016)0361 Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014.

(3)

Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 11 maja 2017 r.:

  Wniosek COM(2017)0157 przewiduje przeznaczenie z EFG środków w wysokości 2 641 800 EUR na rzecz 945 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Nokia Oy oraz przez trzech dostawców. Główne przedsiębiorstwo prowadzi działalność w Finlandii w sektorze gospodarki sklasyfikowanym według klasyfikacji NACE Revision 2 w dziale 26 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych).

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma w celu poinformowania, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń co do uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznania wyżej wspomnianych środków zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

11.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności