Förfarande : 2017/2058(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0196/2017

Ingivna texter :

A8-0196/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0209

BETÄNKANDE     
PDF 428kWORD 69k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8‑0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8‑0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0157 – C8‑0131/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0196/2017), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Unionen främjar globalisering. Unionen skyddar enskilda individer som för tillfället påverkas av förändringar på den globala marknaden. Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, fastställa unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Finland lämnade in ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 26 (tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik) vid Nokia Oy (Nokia Network Systems) och tre underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, som i första hand är verksamma i Nuts 2-regionerna Helsingfors-Nyland (Nyland) (FI1B), Västra Finland (Birkaland) (FI19) och Norra och Östra Finland (Norra Österbotten (FI1D). 821 av 945 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna.

E.  Ansökan lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i en medlemsstat. Även arbetstagare hos underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 641 800 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 4 403 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att Finland lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 22 november 2016, och att kommissionen, efter att ytterligare information omgående hade lämnats av Finland, avslutade sin bedömning den 7 april 2017 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påminner om att sektorn för tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik redan varit föremål för femton ansökningar om medel ur fonden, varav tre lämnats in av Finland(4). Samtliga ansökningar baserades på globaliseringskriterier. Parlamentet konstaterar att fyra av de femton ansökningarna avsåg Nokiaföretag. Parlamentet konstaterar att slutrapporterna för 2012 visar att 44 % av deltagarna i fondens verksamhet var anställda två år efter datumet för Finlands ansökan om medel ur fonden, och siffrorna för 2013 visar på en anställningsgrad på 65 %. Parlamentet förväntar sig att kommissionens halvtidsöversyn, som ska läggas fram före den 30 juni 2017(5), ska inbegripa detaljerade uppgifter om återintegreringsgraden på lång sikt för personer som erhållit stöd från fonden, vilket redan efterlystes i parlamentets resolution av den 15 september 2016(6).

4.  Europaparlamentet påminner om att IKT strukturellt spelar en nyckelroll i den finländska ekonomin. Parlamentet anser att de senaste uppsägningarna vid Nokia Oy återspeglar en trend som påverkar hela den finländska teknikindustrin, där sysselsättningsnivån under de senaste åren varit mycket instabil till följd av ett stort tryck att öka effektiviteten och upprätthålla produkternas konkurrenskraft.

5.  Europaparlamentet påminner om att IKT-industrin är ytterst känslig för förändringar på den globala marknaden. Parlamentet konstaterar att konkurrensen inom sektorn är global, vilket innebär att alla marknadsaktörer kan konkurrera om samma kund, och att personalens lokalisering och kulturella bakgrund har begränsad betydelse.

6.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna vid Nokia Oy är ett led i företagets världsomspännande omställningsprogram som behövs för att klara av konkurrensen från de östasiatiska rivalerna.

7.  Europaparlamentet påpekar att Nokia efter inrättandet av ett gemensamt företag med Siemens för nätteknik vidtog ett antal åtgärder, inbegripet en överföring av resurser till framtidens teknik och en personalminskning, i syfte att minska sina årliga driftskostnader med 900 miljoner EUR före utgången av 2018.

8.  Europaparlamentet konstaterar att de personer som blev arbetslösa från Nokia Oy under 2016 antingen var högt kvalificerade (40 %) eller medelhögt kvalificerade (60 %) och hade arbetat med programmering och design med yrkeskvalifikationer som i många fall var föråldrade. Parlamentet konstaterar att 21 % av de berörda stödmottagarna är över 54 år, vilket är en ålder då det är mycket svårt att återanställas på arbetsmarknaden. Parlamentet konstaterar dessutom att arbetslöshetsgraden länge legat över det nationella genomsnittet i två av de tre berörda regionerna, och att arbetslösheten bland högutbildade överlag är hög i dessa regioner, med en situation som är särskilt svår för personer över 50 år.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar att Finland har utarbetat det samordnade paketet av individanpassade tjänster i samråd med de berörda aktörerna efter att arbets- och näringsministeriet inrättat en arbetsgrupp med företrädare för de berörda stödmottagarna, arbetsmarknadens parter och nationella och regionala partner.

10.  Europaparlamentet noterar att Finland planerar sju olika typer av åtgärder: i) handledning och andra förberedande åtgärder, ii) sysselsättnings- och företagstjänster, iii) yrkesutbildningsinsatser iv) startpengar, v) expertbedömningar, vi) lönesubventioner, vii) bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder kommer att underlätta återanställningen av de uppsagda arbetstagarna.

11.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 13,34 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

12.  Europaparlamentet välkomnar utnyttjandet av Eures-nätverkets tjänster för att vidarebefordra jobbannonser från utlandet till finländska arbetssökande. Parlamentet noterar att internationella rekryteringsevenemang kommer att anordnas regionalt i samarbete med fonden och Eures-tjänsterna. Parlamentet välkomnar dessa åtgärder och det faktum att de finländska myndigheterna uppmuntrar de uppsagda arbetstagarna att fullt ut utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

13.  Europaparlamentet välkomnar den uppsättning utbildnings- och rådgivningstjänster som ska tillhandahållas liksom stödet till personer som söker arbete utanför Finland och till nystartade företag. Parlamentet anser att dessa åtgärder är särskilt lämpliga mot bakgrund av de berörda arbetstagarnas ålder och kompetens.

14.  Europaparlamentet välkomnar att de finländska myndigheterna den 2 juni 2016 inledde de individanpassade åtgärderna, långt innan ansökan om stöd från EGF lämnades in för det föreslagna samordnade paketet.

15.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas med hänsyn till framtida utsikter på arbetsmarknaden och den kompetens som krävs, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

16.  Europaparlamentet välkomnar det belopp på 59 000 EUR som anslagits för information och publicitet, och betonar hur viktig denna verksamhet är för att uppmuntra stödberättigade mottagare att delta i de åtgärder som stöds via fonden.

17.  Europaparlamentet noterar att tillräckliga medel har anslagits för kontroll och rapportering. Parlamentet konstaterar att en systematisk rapportering om de tjänster som stöds via fonden kommer att bidra till ett korrekt utnyttjande av fonden. Parlamentet välkomnar det belopp på 20 000 EUR som avsatts för kontroll och rapportering.

18.  Europaparlamentet konstaterar att Nokia Network Systems har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter och hållit samråd med samtliga berörda aktörer.

19.  Parlamentet betonar att de finländska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får ekonomiskt stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument.

20.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

21.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet betonar att Finland har bekräftat att stödet ur fonden faktiskt inte kommer att ersätta dessa åtgärder.

22.  Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna försöker finna synergier med andra åtgärder som finansieras med nationella medel eller unionsmedel, och utnyttjar andra unionsprogram vid sidan av åtgärders finansierade via fonden.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

24.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.

(5)

Artikel 20 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(6)

Europaparlamentets resolution av den 15 september 2016 om verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (Antagna texter, P8_TA(2016)0361).


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 22 november 2016 lämnade Finland in en ansökan om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av uppsägningar inom den näringsgren som i den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 26 (tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik) i Finland. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 2 641 800 euro som Finland ansökt om.

(5)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 641 800 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet](4)*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar      På rådets vägnar

Ordförande      Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datumet införs av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Finland och kommissionens förslag

Den 7 april 2017 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Finland medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från Nokia Oy (Nokia Network Systems) och tre underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled inom huvudgrupp 26 i Nace Rev. 2 (tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik), som i första hand är verksamma i Nuts(4) 2-regionerna Helsingfors-Nyland (Nyland) (FI1B), Västra Finland (Birkaland) (FI1D) och Norra och Östra Finland (Norra Österbotten) (FI1D).

Företag och antal uppsägningar under referensperioden

Nokia Oy

940

Lionbridge Oy

1

Eilakaisla Oy

1

ManpowerGroup Solutions Oy

3

 

 

 

 

Totalt antal företag: 4

Totalt antal uppsagda arbetstagare:

945

Totalt antal egenföretagare vars verksamhet upphört:

0

Totalt antal stödberättigade arbetstagare och egenföretagare:

945

Detta är den andra ansökan som behandlas under budgetåret 2017, och den femtonde för sektorn ”Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik”. Ansökan avser 945 arbetstagare som blivit uppsagda och innebär att totalt 2 641 800 EUR ur fonden utnyttjas för Finland.

Ansökan lämnades till kommissionen den 22 november 2016 och kompletterades med ytterligare information under sex veckor före kommissionen svar. Kommissionen avslutade sin bedömning den 7 april 2017 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden.

IKT-sektorn är mycket utsatt för förändringarna i den globala ekonomin på grund av den stora konkurrensen, den snabba tekniska utvecklingen och innovationer, fusioner av bolag, anskaffningar och outsourcing. Konkurrensen mellan arbetstagare från EU och från länder utanför EU är intensiv. Anställda inom den europeiska it-sektorn är äldre och har lägre utbildning än sina amerikanska och asiatiska kolleger. It-anställda i Finland står inför en alltmer global konkurrens, mer än inom någon annan sektor.

It-sektorn i Finland kännetecknas av att den utsätts för ett stort tryck att öka effektiviteten och upprätthålla produkternas konkurrenskraft. Efter inrättandet av ett gemensamt företag med Siemens i syfte att förbättra sin konkurrenskraft gentemot större företag inom nätkommunikationsbranschen, i synnerhet östasiatiska aktörer, genomför Nokia Oy ett världsomspännande omställningsprogram. Som ett led i programmet håller Nokia på att minska sina driftskostnader och sin personalstyrka samt överföra sina resurser till framtidens teknik. Personalnedskärningarna beräknas ha genomförts före utgången av 2018.

De sju åtgärdstyperna som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av följande:

–  Handledning och andra förberedande åtgärder

  Arbetssökarkurser som ska ge deltagarna mer information om arbetsmarknaden, hjälpa dem att kartlägga sina egna möjligheter och ge dem bättre och uppdaterade kunskaper om hur de söker arbete. Handledning för arbetssökande: Åtgärden syftar till att stödja och vägleda de arbetssökande när de söker sysselsättning och vid fortbildning på arbetsplatsen. Den ska ge vägledning för hur man hittar ett jobb.

–  Yrkesvägledning: Åtgärden vänder sig till arbetssökande som behöver funktionellt, intensivt och långvarigt stöd i sin karriärplanering. Den kommer huvudsakligen att bestå av aktiviteter i grupp.

–  Expertbedömningar: Åtgärden går ut på att bedöma de arbetssökandes situation och behov av olika tjänster. Ett så kallat profilspel kommer också att anordnas för att hjälpa de arbetssökande att identifiera sina egna kompetensområden.

–  Sysselsättnings- och företagstjänster

  De arbetssökande kommer att få information, rådgivning och experttjänster för att planera för hur de ska kunna få ny anställning. Man kommer också att använda sig av Eures-nätverkets tjänster för att vidarebefordra jobbannonser från utlandet till de arbetssökande. Utbildning kommer att anordnas i form av fortbildning och kurser för att stödja företagande. De kurser som erbjuds är mest specialiserad utbildning, inklusive diplomutbildningar.

–  Startpengar ska främja ny företagsverksamhet och enskilda personers verksamhet som egenföretagare. Syftet med startpengen är att garantera att den som vill bli företagare har en utkomst under den tid som det beräknas ta att starta och etablera företagsverksamheten.

–  För att uppmuntra nyanställningar och lärlingsutbildning kommer arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetstagare att under en begränsad tidsperiod beviljas en lönesubvention som minskar lönekostnaderna. Lönesubventionen är på mellan 30 och 50 % av lönekostnaden för arbetstagaren under en begränsad period (6–24 månader).

–  Bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader

  Arbetssökande kan få bidrag för resor och uppehälle i samband med att de söker arbete, eller för resor och uppehälle för att delta i fortbildning samt kompensation för flyttkostnader.

De ovannämnda åtgärderna är individanpassade och riktade till de uppsagda arbetstagarna, medan entreprenörsåtgärder är riktade till ett begränsat antal personer med realistiska företagsprojekt.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringsåtgärder. Dessa åtgärder ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

Finland har gett alla nödvändiga garantier om att

–  principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–  de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU‑lagstiftningen är uppfyllda,

–  de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda,

–  de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–  de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–  det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk kommer kommissionen att för budgetmyndigheten lägga fram ett förslag till överföring av ett belopp på 2 641 800 EUR till den berörda budgetposten.

Detta är det tredje förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten hittills har fått under 2017.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D(2017)18106

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) för ärendet EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems – (COM(2017)0157)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärende EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för fonden är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundas på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om fonden) och gäller 945 arbetstagare som sagts upp från fyra företag inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 26 (Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik).

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, anför Finland att IKT-sektorn är en av de industrisektorer som är mest utsatt för förändringarna i den globala ekonomin på grund av den höga konkurrensen, den snabba tekniska utvecklingen och innovationer, fusioner av bolag, anskaffningar och outsourcing.

C)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärden är 74 % män och 26 % kvinnor. 77 % är mellan 30–54 år och 20,8 % är 55 år eller äldre.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Finlands ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 641 800 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 4 403 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då den kompletterade ansökan från de finska myndigheterna togs emot, den 13 januari 2017, fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, den 7 april 2017, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet påminner om att sektorn för tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik redan varit föremål för femton ansökningar om medel ur fonden, varav fyra avsåg Nokiaföretag. Parlamentet konstaterar att slutrapporterna för 2012 visar att 44 % av deltagarna i fondens verksamhet var anställda två år efter datumet för Finlands ansökan om medel ur fonden, och siffrorna för 2013 visar på en anställningsgrad på 65 %. Parlamentet förväntar sig att kommissionens halvtidsöversyn, som ska läggas fram före den 30 juni 2017(1), ska inbegripa detaljerade uppgifter om återintegreringsgraden på lång sikt för personer som erhållit stöd från fonden, vilket redan efterlystes i parlamentets resolution av den 15 september 2016(2).

4.  Europaparlamentet betonar att de berörda regionerna (Nyland, Birkaland och Norra Österbotten) redan har drabbats av omfattande uppsägningar inom IKT-sektorn och att arbetslösheten för högutbildade avsevärt har ökat. Parlamentet konstaterar att IKT-sektor i EU jämfört med dess internationella konkurrenter omfattar en relativt hög andel äldre arbetstagare.

5.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som finansieras genom fonden till uppsagda arbetstagare inkluderar handledning och andra förberedande åtgärder, yrkesvägledning, expertbedömningar, sysselsättnings- och företagstjänster, startpengar, lönesubventioner och bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader.

6.  Europaparlamentet välkomnar den uppsättning utbildnings- och rådgivningstjänster som ska tillhandahållas liksom stödet till personer som söker arbete utanför Finland och till nystartade företag. Parlamentet anser att dessa åtgärder är särskilt lämpliga mot bakgrund av de berörda arbetstagarnas ålder och kompetens.

7.  Europaparlamentet välkomnar samrådet med berörda aktörer genom en arbetsgrupp som omfattar företrädare från närings-, trafik- och miljöcentralerna och från arbets- och näringsbyråerna i Nyland, Birkaland och Norra Österbotten, samt företrädare från Nokia Oy, Teknologiindustrin, Fackförbundet Pro och Ingenjörsförbundet.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av Nokia Network Systems efterlevnad av sina lagstadgade skyldigheter, inbegripet bestämmelserna i direktivet om information till och samråd med arbetstagare(3), i synnerhet när det gäller att tillhandahålla de anställda information, både på nationell och på europeisk nivå.

9.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 13,34 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

10.  Europaparlamentet noterar att de finska myndigheterna har försäkrat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

11.  Europaparlamentet välkomnar Finlands försäkran att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

12.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden ska det samordnade paketet med individanpassade tjänster utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Thomas Händel

Ordförande för EMPL-utskottet

(1)

Artikel 20 i Förordning (EU) nr 1309/2013

(2)

P8_TA(2016)0361 Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 11 maj 2017.

  I COM(2017)0157 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 2 641 800 euro för 945 uppsagda arbetstagare vid Nokia Oy och hos tre leverantörer. Huvudföretaget är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 26 (tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik) i Finland.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

11.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy