Postup : 2016/0276(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0198/2017

Předložené texty :

A8-0198/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0478

ZPRÁVA     ***I
PDF 1612kWORD 217k
15.5.2017
PE 597.638v02-00 A8-0198/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajové: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

(Společné schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)

Navrhovatelé (*):

Eva Kaili, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Inés Ayala Sender, Výbor pro dopravu a cestovní ruch

(*) Přidružené výbory – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0597),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 172 a 173, čl. 175 třetí pododstavec a čl. 182 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Komise předložila návrh Parlamentu (C8-0375/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. prosince 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. prosince 2016(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společnou rozpravu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru podle článku 55 jednacího řádu Parlamentu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0198/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení(EU) č. 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 172 a 173, na čl. 175 třetí pododstavec a na čl. 182 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 2/2016(4),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Od předložení investičního plánu pro Evropu v listopadu 2014(5) se zlepšily podmínky pro obnovení investic a vrací se důvěra v evropské hospodářství a růst. Unie nyní zažívá čtvrtý rok mírného oživení, přičemž hrubý domácí produkt v roce 2015 vzrostl o 2 %, avšak míra nezaměstnanosti je i nadále vyšší, než tomu bylo v období před krizí. Komplexní úsilí zahájené investičním plánem již přináší konkrétní výsledky, přestože stále ještě nelze odhadnout celkový dopad EFSI na růst, neboť makroekonomické účinky větších investičních projektů nemohou být okamžité. Investice by měly pomalu narůstat v průběhu let 2016 a 2017, avšak tempo je stále mírné a investice zaostávají za historickými úrovněmi.

(2)  Tuto pozitivní dynamiku je třeba udržet a je třeba nadále usilovat o to, aby se investice vrátily ke svému dlouhodobě udržitelnému trendu a dostaly se do reálné ekonomiky. Mechanismy investičního plánu fungují a měly by být posíleny k pokračující mobilizaci soukromých investic v odvětvích, která jsou důležitá pro budoucnost Evropy a v nichž přetrvávají selhání trhu či nepříznivé investiční situace, a to takovým způsobem, aby měly značný makroekonomický dopad a vedly k vytváření pracovních míst.

(3)  Dne 1. června 2016 vydala Komise sdělení nazvané „Obnova investic v Evropě – zhodnocení investičního plánu pro Evropu“, v němž poukazuje na doposud dosažené výsledky investičního plánu a nastiňuje další plánované kroky, včetně prodloužení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) po počátečním tříletém období, posílení okna pro malé a střední podniky (MSP) v rámci stávajícího rámce a posilování Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH).

(4)  EFSI, který implementuje ▐ skupina EIB, je z kvantitativního hlediska na dobré cestě ke splnění cíle zmobilizovat nejméně 315 miliard EUR dodatečných investic do reálné ekonomiky do poloviny roku 2018. Reakce trhu a přijetí na něm byly velmi rychlé zejména v případě okna pro malé a střední podniky, kde EFSI plní svou úlohu nad očekávání dobře, a to i díky tomu, že se zpočátku využívala stávající pověření Evropského investičního fondu (pověření InnovFin SMEG, COSME LGF a RCR) k urychlenému nastartování. V červenci 2016 bylo okno pro malé a střední podniky posíleno o 500 milionů EUR v souladu se stávajícími parametry nařízení (EU) 2015/1017. Větší podíl financování má být zaměřen na malé a střední podniky vzhledem k výjimečné poptávce trhu po financování malých a středních podniků v rámci EFSI: 40% zvýšení schopnosti EFSI nést riziko by mělo posloužit ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování.

(5)  Dne 28. června 2016 došla Evropská rada k závěru, že „investiční plán pro Evropu, zejména Evropský fond pro strategické investice (EFSI), již přinesl konkrétní výsledky a představuje významné opatření, jež pomáhá aktivovat soukromé investice a zároveň inteligentně využít vzácné rozpočtové zdroje. Komise má v úmyslu předložit v brzké době návrhy týkající se budoucnosti EFSI, jimiž by se Evropský parlament a Rada měly naléhavě zabývat.“

(6)  EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. Úsilí o splnění tohoto kvantitativního cíle by však nemělo převážit nad adicionalitou vybraných projektů. Komise je proto odhodlána nejen prodloužit investiční období a zvýšit finanční kapacitu EFSI, ale také zvýšit úroveň adicionality. Právní prodloužení se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

(6a)  Potenciál spojený s EFSI a jeho prováděním nelze plně rozvinout, pokud nebudou provedeny činnosti zaměřené na posílení jednotného trhu, které povedou k vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a k uskutečnění sociálně vyvážených a udržitelných strukturálních reforem. Klíčový význam pro úspěšné provádění EFSI mají také dobře strukturované projekty tvořící součást investičních a rozvojových plánů na úrovni členských států. Členské státy se proto vyzývají k podpoře budování kapacit s ohledem na udržitelné investování, a to zejména na regionální a místní úrovni, a k zajištění toho, aby byly k dispozici administrativní struktury, jež jsou pro tyto účely nezbytné.

(7)  Pro období po roce 2020 by Komise měla v rámci nového víceletého finančního rámce předložit legislativní návrh týkající se komplexního investičního programu, který by měl vyřešit stávající nedostatek investic v Unii. Tento legislativní návrh by měl vycházet ze závěrů zprávy Komise a nezávislého hodnocení, které by měly být do 31. prosince 2018 předloženy Evropskému parlamentu a Radě. Předmětem zprávy a nezávislého hodnocení by mělo být rovněž uplatňování nařízení (EU) 2015/1017 ve znění tohoto nařízení během prodloužené doby trvání EFSI.

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21) a závazek Unie týkající se snížení emisí skleníkových plynů o 80–95 %. Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by se podpora EFSI na dálnice měla omezit na podporu soukromých nebo veřejných investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti, v méně rozvinutých regionech nebo u přeshraničních dopravních projektů nebo v případě potřeby na modernizaci, údržbu a zlepšování bezpečnosti silničního provozu, vývoj zařízení inteligentních dopravních systémů či zajištění celistvosti a standardu stávajících dálnic v rámci transevropské dopravní sítě, zejména bezpečných parkovacích ploch, čerpacích stanic pro alternativní čistá paliva a systémů pro dobíjení elektrické energie. V digitálním odvětví a v rámci působnosti ambiciózní politiky Unie týkající se digitálního hospodářství by měly být stanoveny nové cíle v oblasti digitální infrastruktury, aby se zajistilo překonání digitální propasti a aby Unie hrála v novém věku tzv.„internetu věcí", technologie blockchain a kybernetické a internetové bezpečnosti v celosvětovém měřítku průkopnickou roli. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

(8a)  V zájmu dosažení cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21) by řídící rada měla poskytovat podrobné pokyny a nástroje pro posuzování, zejména pokud jde o způsobilé projekty a celkové portfolio EFSI, se zvláštním ohledem na COP21. Za účelem posílení opatření spojených s klimatem v rámci EFSI by EIB měla stavět na svých zkušenostech nejdůležitějšího poskytovatele finančních prostředků v oblasti klimatu a využít metodiky schválené na mezinárodní úrovni k určení složek a nákladů spojených s klimatem.

(8b)  Kulturní a kreativní odvětví hrají klíčovou úlohu při obnovení průmyslu v Evropě, jsou hybnou silou růstu a zaujímají strategickou pozici, jež umožňuje šíření inovací do dalších odvětví, jako je cestovní ruch, maloobchod a digitální technologie. EFSI by měl pomáhat malým a středním podnikům překonávat nedostatek kapitálu v tomto odvětví a měl by se zpravidla zaměřovat na projekty s vyšším rizikovým profilem, než mají projekty, jež jsou v současnosti financovány prostřednictvím programu Kreativní Evropa a záručního mechanismu pro malé a střední podniky.

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být posílena při výběru projektů. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států nebo regionů, včetně elektronické infrastruktury nebo sítí TEN-T a TEN-E, by měly být významným ukazatelem adicionality vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii.

(9a)  Plnění dodatečných kritérií adicionality závisí na konkrétních ekonomických podmínkách v regionu, neboť projekt může být adicionální v jednom regionu, avšak v jiném nikoli. Při hodnocení souladu s kritériem adicionality by tak investiční výbor měl zohlednit konkrétní podmínky v regionu.

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a/nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie▐, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými. Ačkoli Komise již zveřejnila konkrétní pokyny k této záležitosti, přístup ke spojování EFSI s fondy EU by se měl dále rozvíjet s přihlédnutím k ekonomické účinnosti a odpovídajícímu pákovému efektu. Kombinované využívání EFSI a evropských strukturálních a investičních fondů může EFSI pomoci dosáhnout širší zeměpisné působnosti.

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI. Vzhledem k tomu, že velikost projektů způsobilých pro podporu z EFSI by neměla být nijak omezena, projekty menšího rozsahu by neměly být od podávání žádostí o financování z EFSI odrazovány. Mimo to je nutné provést další kroky za účelem posílení technické pomoci a propagace EFSI v těchto regionech.

(11a)  Investiční platformy představují důležitý nástroj pro řešení selhání trhu, a to zejména při financování vícero regionálních nebo tematických projektů, včetně projektů energetické účinnosti a přeshraničních projektů. Proto je třeba podpořit partnerství s národními podpůrnými bankami či institucemi, a to i za účelem zřízení investičních platforem. V rámci těchto partnerství by investiční výbor v souladu s příslušnými pokyny řídícího výboru měl mít možnost poskytnout odpovídající část záruky EU přímo investičním platformám a národním podpůrným bankám či institucím a následně těmto subjektům svěřit rozhodování ve věci výběru projektů. Investiční výbor by si v takovém případě měl ponechat právo dohledu kdykoli v průběhu postupu výběru projektu, a zajistit tak jeho soulad s tímto nařízením.

(11b)  Možnost poskytnutí záruky EU přímo investičním platformám a národním podpůrným bankám či institucím by v žádném případě neměla vést k všeobecné diskriminaci členských států, které takové subjekty nezřídily, ani k zeměpisné koncentraci.

(12)  Unie by měla na celé investiční období poskytnout záruku EU (dále jen „záruka EU“), která by neměla nikdy přesáhnout částku 26 000 000 000 EUR, aby mohl EFSI podporovat investice, z čehož nejvýše 16 000 000 000 EUR by mělo být k dispozici před 6. červencem 2018.

(13)  Očekává se, že až bude tato záruka EU zkombinována s částkou 7 500 000 000 EUR, kterou má poskytnout EIB, měla by podpora ze strany EFSI generovat dodatečné investice od EIB a EIF ve výši 100 000 000 000 EUR. Částka 100 000 000 000 EUR má s podporou EFSI vygenerovat minimálně 500 000 000 000 EUR dodatečných investic do reálné ekonomiky do konce roku 2020.

(14)  Za účelem částečného financování příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do záručního fondu EU na dodatečné investice by měla být na tento účel vyčleněna částka 650 000 000 EUR z nepřiděleného rozpětí v rámci stropů víceletého finančního rámce na období 2014–2020, což musí schválit Evropský parlament a Rada(6) v rámci ročního rozpočtového procesu. Prostředky ve výši 1 645 797 000 EUR by nadto měly být přesunuty z finančních nástrojů Nástroje pro propojení Evropy do grantové složky Nástroje pro propojení Evropy s cílem usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných relevantních nástrojů, zejména nástrojů zaměřených na energetickou účinnost.

(15)  Na základě získaných zkušeností s investicemi podporovanými z EFSI by se cílová částka záručního fondu měla nastavit na 35 % celkových závazků ze záruky EU, aby se zajistila odpovídající úroveň ochrany.

(16)  V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v rámci EFSI, která má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP. Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům a sociálním službám, též prostřednictvím vývoje a zavádění nových nástrojů, které jsou přiměřené potřebám a charakteristikám daného sektoru.

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, věděli o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017. Jasný odkaz na EFSI by se měl v dohodě o financování nacházet na viditelném místě.

(18)  V zájmu zlepšení transparentnosti operací EFSI by měl investiční výbor ve svých rozhodnutích, jež jsou zveřejňována a zpřístupňována, vysvětlit důvody, proč se domnívá, že nějaké operaci by měla být poskytnuta záruka EU, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality. Po podepsání operace pod zárukou EU by měl být zveřejněn srovnávací přehled ukazatelů.

(18a)  Srovnávací přehled by investiční výbor měl používat ve striktním souladu s tímto nařízením a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/1558(7) a jeho přílohou jakožto nástroj nezávislého a transparentního hodnocení, na jehož základě budou pro využívání záruky EU upřednostňovány operace, které dosahují vyššího ohodnocení a přidané hodnoty. EIB by měla stanovit bodové ohodnocení a ukazatele ex ante a sledovat výsledky při dokončení projektu.

(18b)  Řídící rada by měla revidovat investiční pokyny s cílem stanovit minimální prahovou hodnotu pro jednotlivá kritéria ve srovnávacím přehledu a zdokonalit posuzování projektů.

(19)  Operace podporované z EFSI by se měly řídit zásadami řádné správy v oblasti daní v Unii. V souladu s právními předpisy, doporučeními a pokyny Unie by EIB neměla při provádění svých transakcí využívat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování, ani se jich jakkoli účastnit či poskytovat finanční prostředky příjemcům, kteří tyto struktury využívají nebo se jich účastní.

(20)  Kromě toho je vhodné učinit některá technická upřesnění, pokud jde o obsah dohody o řízení EFSI a o udělování záruky EU a o nástrojích, na něž se záruka EU vztahuje, v některých situacích též o pojištění rizika směnných kurzů. Dohoda s EIB o řízení EFSI a o udělování záruky EU by měla být přizpůsobena tak, aby byla v souladu s tímto nařízením.

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zabývat nedostatky při provádění EFSI. Mělo by pomáhat předkladatelům projektů iniciovat a rozvíjet životaschopné, udržitelné a kvalitní projekty. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států nebo regionů, či projektů, které přispívají k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a COP21. ▐ Centrum EIAH by mělo rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a▐ aktivně podporovat EIB v zakládání projektů a zahajování operací a v případě potřeby i při stimulování poptávky. Činnosti centra EIAH by měly doplňovat stávající struktury a mělo by se zabránit překrývání služeb v členských státech. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI. Je považováno za nezbytné, aby centrum EIAH v potřebných případech zajišťovalo silnou přítomnost na místě, využívalo potenciálu místních znalostí o EFSI a více zohledňovalo místní potřeby. Centrum EIAH by mělo usilovat o uzavření dohod o spolupráci s národními podpůrnými bankami či institucemi v každém členském státě a v případě potřeby pomáhat členským státům se zřizováním národních podpůrných bank či institucí. Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měla by být personální kapacita centra EIAH úměrná úkolům, které má centrum vykonávat.

(21a)  K tomu, aby bylo možné odstranit tržní nedostatky, stimulovat dodatečné investice v potřebné výši a podporovat geografickou a regionální vyváženost operací financovaných z EFSI, je zapotřebí integrovaný a racionalizovaný přístup k podpoře růstu, zaměstnanosti a investic. K dosažení uvedených cílů by měla přispět cenová politika.

(21b)  Za účelem podpory investičních cílů nařízení (EU) 2015/1017 by mělo být podporováno spojování se stávajícími fondy s cílem poskytnout adekvátní zvýhodnění v podmínkách financování operací EFSI, včetně oceňování.

(22)  Nařízení ▐ (EU) 2015/1017 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 2015/1017 se mění takto:

-1)  V bodu 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)  přeshraniční platformy, platformy pro více zemí, regionální nebo makroregionální platformy, které sdružují partnery z několika členských států, regionů nebo třetích zemí se zájmem o projekty v určité zeměpisné oblasti;“

1)  V článku 4 se odstavec 2 mění takto:

a)  v písmenu a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)   výše finančního příspěvku, který nesmí být nižší než 7 500 000 000 EUR ve formě záruk nebo v hotovosti, a podmínky finančního příspěvku, který má být z EIB prostřednictvím EFSI poskytnut;“;

aa)  v písmenu a) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)  oceňování operací v rámci záruky EU, které má odpovídat obecné cenové politice EIB v souladu s účelem tohoto nařízení; v případě, že by v důsledku nepříznivých hospodářských podmínek a podmínek na finančních trzích nebylo možné realizovat životaschopný projekt, je výše záruk upravena tak, aby byla podpořena geografická a regionální vyváženost operací financovaných z EFSI a řešila se selhání trhu;“;

ab)  v písmenu b) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)  ustanovení o tom, že řídící rada má rozhodovat na základě konsenzu a že v případě, že nemůže být konsenzu dosaženo, přijme řídící rada rozhodnutí čtyřpětinovou většinou všech svých členů.“;

ac)  v písmenu b) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)  postupu pro jmenování výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele, jejich odměňování a pracovních podmínek a pravidel a postupů týkajících se jejich nahrazení ve funkci a jejich odpovědnosti, aniž je dotčeno toto nařízení;“;

b)  v písmenu c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)   podrobných pravidel pro poskytování záruky EU v souladu s článkem 11, včetně způsobů krytí, jejího vymezeného krytí portfolií konkrétních druhů nástrojů a příslušných rozhodných událostí zakládajících případná čerpání záruky EU;“;

1a)  Čl. 5 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Pro účely tohoto nařízení se adicionalitou rozumí podpora takových operací ze strany EFSI, které řeší selhání trhu nebo nepříznivé investiční situace a které by v období, během nějž je možné využít záruku EU, nemohly provést EIB, EIF nebo stávající finanční nástroje Unie bez podpory EFSI nebo by je nemohly provést ve stejném rozsahu. Projekty podporované z EFSI podporují veškeré obecné cíle uvedené v čl. 9 odst. 2, přičemž usilují o vytváření pracovních příležitostí a udržitelný růst, a mají obvykle rizikovější profil než projekty podporované v rámci běžných operací EIB a portfolio EFSI má celkově rizikovější profil než portfolio investic podporovaných EIB v rámci jejích běžných investičních politik před vstupem tohoto nařízení v platnost.

EFSI může podporovat i projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pokud je k zajištění adicionality ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce nutné využít záruku EU.

V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací a tím i zajištění komplementarity a zamezení efektu crowding-out vůči účastníkům téhož trhu mají zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI přednostně a v případě řádného odůvodnění znaky▐ podřízení a mají nižší prioritu vůči ostatním investorům, jakož i účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

Aniž je dotčen požadavek týkající se naplňování definice adicionality uvedené v prvním pododstavci, významnými ukazateli adicionality jsou následující prvky:

  projekty, které nesou riziko, jež odpovídá zvláštním činnostem EIB ve smyslu článku 16 statutu EIB a ve smyslu pokynů pro politiku úvěrových rizik EIB, zejména jsou-li tyto projekty realizovány v méně rozvinutých a přechodových regionech;

  projekty, které sestávají z infrastruktury spojující dva nebo více členských států nebo spočívající v rozšiřování infrastruktury nebo souvisejících služeb k infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států;

2a)  V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

  „2a.  V souladu s cenovou politikou EFSI:

    –  přednostně a v případě řádného odůvodnění má vůči ostatním investorům nižší prioritu a zajišťuje, aby se oceňování operací EFSI upravilo, případně včetně spojování s jinými nástroji, aby projekty mohly dosáhnout maximálního pákového efektu finančních prostředků a aby se zohlednily podmínky na místním trhu; a

      zajišťuje, aby v případě, že je to nezbytné pro dosažení cílů EFSI a řešení selhání trhu a nedostatků v oblasti investic, zůstaly cenové úrovně operací akciového typu nižší než tržní ceny pro tentýž druh transakcí.

3)  V čl. 6 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které se zabývají selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:“;

3a)  Čl. 6 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Velikost projektů způsobilých pro podporu z EFSI pro operace prováděné EIB nebo EIF pomocí finančních zprostředkovatelů není nijak omezena. Aby bylo zajištěno, že podpora z EFSI se vztahuje rovněž na projekty menšího rozsahu, prohloubí EIB a EIF svou spolupráci s národními podpůrnými bankami nebo institucemi a podporují možnosti, které nabízí zřizování investičních platforem.“

4)  Článek 7 se mění takto:

-a)  vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.  Všechny instituce a orgány zapojené do řídících struktur EFSI usilují o zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen ve všech řídících orgánech EFSI.“

-aa)  v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Řídící rada se skládá z pěti členů: tři jmenuje Komise, jednoho EIB a jednoho Evropský parlament. Řídící rada si volí z řad svých členů předsedu na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit. Řídící rada usiluje o přijímání rozhodnutí na základě konsenzu. V případě, že nemůže být konsenzu dosaženo, přijme řídící rada rozhodnutí čtyřpětinovou většinou všech svých členů.“

-ab)  v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Podrobný zápis z jednání řídící rady se zveřejní, jakmile je řídící radou schválen. Evropský parlament je o zveřejnění okamžitě informován.“

-ac)  v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„5. V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má mít výkonného ředitele, který má provádět každodenní řízení EFSI a připravovat zasedání investičního výboru uvedeného v odstavci 6, jimž také předsedá. Výkonný ředitel kromě toho odpovídá za činnost investičního výboru Evropskému parlamentu.“

-ad)  v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Výkonnému řediteli je nápomocen zástupce výkonného ředitele. Výkonný ředitel se účastní schůzí řídícího výboru jakožto člen bez hlasovacího práva. V případě, že se výkonný ředitel nemůže schůzí nebo částí schůzí řídící rady zúčastnit, zúčastní se těchto schůzí nebo jejich částí zástupce výkonného ředitele jakožto člen bez hlasovacího práva.“

-ae)  v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„6. Kandidáta na funkci výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele, kteří jsou odměňováni z prostředků souhrnného rozpočtu Unie, vybere prostřednictvím otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s ustanoveními tohoto nařízení řídící rada.“

a)  Odstavec 8 se mění takto:

i)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)   opatření v oblasti klimatu, ochrana a správa životního prostředí;“;

ii)  doplňuje se nové písmeno l), které zní:

„l)   zemědělství, rybolov a akvakultura.“;

b)  v odstavci 10 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Každý člen investičního výboru bezodkladně sdělí řídící radě, výkonnému řediteli a zástupci výkonného ředitele veškeré informace nezbytné k průběžné kontrole, zda nedochází ke střetu zájmů.“;

c)  v odstavci 11 se doplňuje nová věta, která zní:

„Výkonný ředitel je odpovědný za informování řídící rady o každém takovém porušení ▐ a za navržení a provedení vhodného opatření.“;

d)  v odst. 12 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňují a zpřístupňují prostřednictvím podrobného zápisu. Zveřejnění těchto rozhodnutí zahrnuje odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality, a objasnění toho, jakým způsobem byl použit srovnávací přehled ukazatelů uvedený v odstavci 14 ke zdůvodnění použití záruky EU.

Srovnávací přehled je nástrojem, který investičnímu výboru pomáhá přednostně zvolit pro použití záruky EU ty operace, které získají vyšší ohodnocení a vykážou vyšší přidanou hodnotu. Zveřejní se po přijetí konečného rozhodnutí o projektu. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace.

V případě citlivých obchodních rozhodnutí poskytuje EIB Evropskému parlamentu tato rozhodnutí a informace o navrhovatelích nebo finančních zprostředkovatelích projektu k datu ukončení příslušného financování nebo k jakémukoliv dřívějšímu datu, k němuž citlivost obchodních informací zaniká. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.

EIB předloží jednou ročně Evropskému parlamentu, Radě a Komisi seznam všech rozhodnutí investičního výboru o zamítnutí použití záruky EU a souhrn výsledků srovnávacího přehledu. Při předkládání uvedených dokumentů musí být splněny požadavky na přísnou důvěrnost.“;

da)  odstavec 14 se nahrazuje tímto:

„14.  V zájmu zajištění nezávislého a transparentního posouzení potenciálního a skutečného využívání záruky EU je Komisi v souladu s čl. 23 odst. 1, 2, 3 a 5 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení o srovnávací přehled ukazatelů, který bude používat investiční výbor. Tyto akty v přenesené pravomoci se vypracovávají v úzkém dialogu s EIB.

Řídící rada reviduje investiční pokyny s cílem stanovit minimální prahovou hodnotu pro jednotlivá kritéria ve srovnávacím přehledu a zdokonalit posuzování projektů.“;

4a)  v čl. 8 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)  „zahrnují subjekty nacházející se nebo usazené v jednom nebo několika členských státech, a jejichž působnost zahrnuje jednu nebo více třetích zemí, na které se vztahuje evropská politika sousedství, včetně strategického partnerství či politika rozšíření, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru nebo Evropského sdružení volného obchodu, nebo některou zámořskou zemi či území, jak jsou uvedeny v příloze II Smlouvy o fungování EU, ať již se v těchto třetích zemích nebo zámořských zemích či územích nachází partner, či nikoli, či spolupracující se subjekty v těchto zemích.“;

5)  článek 9 se mění takto:

-a)  v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„2.   Záruka EU se poskytuje na finanční a investiční operace EIB schválené investičním výborem uvedeným v čl. 7 odst. 7 nebo na financování nebo záruky pro EIF za účelem provádění finančních nebo investičních operací EIB v souladu s čl. 11 odst. 3. V souladu s pokyny řídícího výboru může investiční výbor poskytnout odpovídající část záruky EU přímo investičním platformám a národním podpůrným bankám či institucím a svěřit těmto subjektům rozhodování ve věci výběru projektů. Investiční výbor si v každém případě ponechá právo dohledu nad postupem výběru projektů s cílem zajistit jeho soulad s tímto nařízením.

Dotčené operace musí být v souladu s politikami Unie a musí podporovat některý z těchto obecných cílů:“;

-aa)  v odst. 2 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:

„iiia)   železniční infrastruktury a dalších projektů v oblasti železniční dopravy;“

-ab)  v odst. 2 písm. e) se doplňují nové body, které znějí:

„ia)   technologie blockchain;

ib)  internetu věcí;

ic)  infrastruktur kybernetické bezpečnosti a ochrany sítí;“

-ac)  v odst. 2 se písm. g) bod ii) mění takto:

„ii)  kulturního a tvůrčího odvětví, v němž se povolují finanční mechanismy typické pro dané odvětví, a to prostřednictvím interakce s programem Kreativní Evropa a se záručním mechanismem a s cílem poskytovat účelově profilované půjčky v kulturním a kreativním odvětví;“

-ad)  v odst. 2 se písm. g) bod v) mění takto:

„v)  sociální infrastruktury, sociálních služeb a sociální a solidární ekonomiky;

a)  v odstavci 2 se doplňují nová písmena h) a i), která znějí:

„h)   udržitelné zemědělství, rybolov, akvakultura a další odvětví biohospodářství a bioprůmyslu;

i)   u méně rozvinutých regionů a přechodových regionů uvedených v příloze I a příloze II prováděcího rozhodnutí 2014/99/EU(8) další odvětví a služby způsobilé k podpoře z EIB, v rámci požadavků tohoto nařízení.“;

b)  v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Řídící rada poskytne k tomuto účelu podrobné pokyny a nástroje pro posuzování, zejména pokud jde o způsobilé projekty a celkové portfolio EFSI, se zvláštním ohledem na COP21. Tyto pokyny zajistí, že nejméně 40 % financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat projektové komponenty přispívající k opatřením v oblasti klimatu.“

c)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Investiční období, během něhož může být záruka EU na podporu finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, poskytnuta, bude trvat do:

a)  31. prosince 2020 pro operace EIB, u nichž byla smlouva mezi EIB a příjemcem nebo finančním zprostředkovatelem podepsána do 31. prosince 2022;

b)  31. prosince 2020 pro operace EIF, u nichž byla smlouva mezi EIF a finančním zprostředkovatelem podepsána do 31. prosince 2022.“;

d)  odstavec 4 se zrušuje.

da)  vkládá se nový odstavec, který zní:

  „4a.  Pokud veřejný orgán členského státu zřídí investiční platformu nebo národní podpůrnou banku či instituci, která má stejné cíle jako EFSI, EIB s tímto subjektem spolupracuje. EIB rovněž spolupracuje s investičními platformami nebo vnitrostátními podpůrnými bankami nebo instituce, které již byly zřízeny a sdílejí cíle EFSI.“

db)  v odstavci 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

  „Aniž je dotčen čl. 7 odst. 7, investiční výbor se může po důkladném posouzení rozhodnout, že s investiční platformou nebo národní podpůrnou bankou či institucí ukončí partnerství.“;

5a)  čl. 10 odst. 1 se nahrazuje tímto:

  „1.  Pro účely čl. 9 odst. 2 a v souladu s článkem 11 používají EIB a případně také národní podpůrné banky či instituce a investiční platformy záruku EU pro krytí rizik nástrojů uvedených v odstavci 2 tohoto článku.“;

6)  v čl. 10 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)  úvěry, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, jakákoli jiná forma nástroje financování nebo úvěrového posílení, včetně podřízeného dluhu, kapitálové nebo kvazikapitálové účasti ze strany EIB, a to i ve prospěch národních podpůrných bank či institucí, investičních platforem nebo fondů.“;

7)  článek 11 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Záruka EU nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 26 000 000 000 EUR, z čehož část může být přidělena na financování nebo záruky EIB pro EIF v souladu s odstavcem 3. Souhrnné čisté platby ze souhrnného rozpočtu Unie v rámci záruky EU nesmějí překročit částku 26 000 000 000 a před 6. červencem 2018 nesmějí překročit částku 16 000 000 000 EUR.“;

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  „Pokud EIB poskytuje EIF financování nebo záruky za účelem provádění finančních a investičních operací EIB, poskytuje záruka EU plnou záruku takového financování nebo záruky pod podmínkou, že EIB poskytuje částku financování nebo záruk nejméně 4 000 000 000 EUR bez krytí zárukou EU, a to až do původního limitu ve výši 6 500 000 000 EUR. Aniž je dotčen odstavec 1, může tento limit případně upravit řídící rada až do maximální částky 8 000 000 000 EUR, aniž by byla EIB povinna přispět rovnocennou částkou nad původní limit.“;

c)  v odstavci 6 se písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)  v případě dluhových nástrojů uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a), jistiny a veškerých úroků a částek, které jsou splatné ve prospěch EIB, ale které EIB v souladu s podmínkami finančních operací do okamžiku selhání neobdržela; ztrát způsobených výkyvy jiných měn než eura na trzích, na kterých jsou možnosti pro dlouhodobé zajištění omezené; v případě podřízeného dluhu se odklad, snížení nebo požadovaný odchod považují za okamžik selhání;

b)  v případě investic do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a) investovaných částek a s nimi spojených nákladů na financování a ztrát způsobených výkyvy jiných měn než eura;“;

8)  článek 12 se mění takto:

a)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  Prostředky pro záruční fond uvedené v rámci odstavce 2 musí být využity tak, aby byla dosažena náležitá úroveň (cílová částka) odrážející celkové závazky ze záruky EU. Cílová částka se stanoví na 35 % celkových závazků ze záruky EU.“;

b)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.  Počínaje 1. červencem 2019, pokud v důsledku čerpání záruky EU poklesne objem záručního fondu pod 50 % cílové částky nebo dojde-li k poklesu pod uvedenou úroveň do jednoho roku podle posouzení rizik Komisí, předloží Komise zprávu o mimořádných opatřeních, která mohou být nutná.“;

c)  odstavce 8, 9 a 10 se nahrazují tímto:

„8.   Poté, co dojde k čerpání záruky EU, se prostředky pro záruční fond stanovené v odst. 2 písm. b) a d) převyšující cílovou částku použijí v rámci limitů investičního období stanovených v článku 9 k obnovení záruky EU až do její plné výše.

9.   Prostředky pro záruční fond stanovené v odst. 2 písm. c) se použijí k obnovení záruky EU až do její plné výše.

10.  V případně, že je záruka EU plně obnovena až do výše 26 000 000 000 EUR, se jakýkoli přebytek v záručním fondu vyplatí do souhrnného rozpočtu Unie jako vnitřní účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro veškeré rozpočtové položky, které mohly být využity jako zdroj převodu prostředků do záručního fondu.“;

9)  článek 14 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  v prvním pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato podpora zahrnuje zajišťování cílené podpory při využívání technické pomoci pro strukturování projektu, při využívání inovativních finančních nástrojů a při využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru, a popřípadě poradenství o příslušných otázkách týkajících se právních předpisů Unie, s přihlédnutím ke specifikám a potřebám členských států s méně rozvinutými finančními trhy a k situaci v různých odvětvích.“;

ii)  ve druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Poskytuje rovněž pomoc na vypracování projektů v oblasti klimatu nebo projektů v oblasti oběhového hospodářství či jejich součásti, zejména v rámci COP21, vypracování projektů v digitálním odvětví, jakož i pro vypracování projektů uvedených v čl. 5 odst. 1 pátém pododstavci.“;

b)  odstavec 2 se mění takto:

i)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)  posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a aktivně přispět k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, podporou EIB a příslušných národních podpůrných bank a institucí při zahájení a rozvoji operací, zejména v méně rozvinutých a přechodových regionech a podněcováním poptávky po podpoře EFSI tam, kde je jí třeba;“;

ii)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)  poskytování aktivní poradní podpory při zřizování investičních platforem, zejména přeshraničních a makroregionálních investičních platforem, na kterých se podílí více členských států nebo regionů, a to v případě potřeby i s místní přítomností;“;

ii a)  doplňuje se nové písmeno, které zní:

„ea)  využívání potenciálu k přilákání a financování projektů malého rozsahu, mj. také prostřednictvím investičních platforem;“

iii)  doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)  poskytování poradenství ohledně kombinace jiných zdrojů financování ze strany Unie (jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy) s EFSI s cílem snížit administrativní zátěž a vyřešit praktické problémy spojené s používáním takto kombinovaných zdrojů financování.“;

iiia)  doplňuje se nové písmeno, které zní:

„fa)  poskytování proaktivní podpory s cílem podpořit a podněcovat operace podle čl. 8 pododstavce 1 písm. b)“;

c)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů.“;

ca)  vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.  „Centrum EIAH využije seznam uvedený v čl. 16 odst. 2a, aby proaktivně a vhodným způsobem pomohlo možným předkladatelům projektů v dalším rozvoji jejich návrhů na financování v rámci EFSI.“;

d)  v odstavci 6 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Spolupráce mezi EIAH na jedné straně a národní podpůrnou bankou či institucí nebo mezinárodní finanční institucí nebo institucí či řídícím orgánem, včetně těch, které mohou působit jako vnitrostátní poradci, jež mají příslušnou odbornost pro účely centra EIAH, na straně druhé, může mít formu smluvního partnerství. EIAH uzavírá smlouvy o spolupráci s národními podpůrnými bankami či institucemi v každém členském státě. V členských státech, v nichž takové instituce neexistují, poskytuje EIAH na žádost dotčeného členského státu případnou proaktivní poradní podporu ke zřízení takového orgánu.“;

da)  vkládá se nový odstavec, který zní:

„6a.  V zájmu aktivního zajištění širokého zeměpisného dosahu poradních služeb v rámci Unie a úspěšného využití místních znalostí o EFSI se v případě potřeby a při zohlednění stávajících systémů podpory zřídí místní zastoupení centra EIAH, která budou aktivně poskytovat konkrétní proaktivní pomoc na místě přizpůsobenou místním podmínkám. Zřídí se zejména v členských státech nebo regionech, které čelí obtížím při rozvíjení projektů v rámci EFSI. EIAH si klade za cíl podporovat předávání znalostí na regionální a místní úrovni a zajišťuje setrvalé prohlubování regionálních a místních kapacit a odborných znalostí.“;

db)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.  Ze souhrnného rozpočtu Unie se poskytne roční referenční částka ve výši 20 000 000 EUR, která přispěje ke krytí nákladů operací centra EIAH do 31. prosince 2020 na služby poskytované centrem EIAH podle odstavce 2, jež jsou nad rámec služeb již dostupných v rámci jiných programů Unie, pokud tyto náklady nejsou kryty ve zbývající výši z poplatků uvedených v odstavci 4.“;

9a)  v čl. 16 odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)  popis projektů, u nichž je podpora z evropských strukturálních a investičních fondů kombinována s podporou z EFSI, celkovou výši příspěvků z každého zdroje a rizikový profil každého z těchto projektů;“

9b)  v čl. 16 odst. 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

„ja)  podrobné informace týkající se placení daní z finančních a investičních operací v rámci EFSI.“;

9c)  v článku 16 se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.  EIB předkládá každých šest měsíců Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a EIAH seznam všech investičních návrhů předložených za účelem využití záruky EU, včetně těch, které nebyly předem vybrané k předložení investičnímu výboru. Při předkládání uvedených dokumentů musí být splněny požadavky na přísnou důvěrnost.“;

9d)  v článku 16 se vkládá nový odstavec, který zní:

„5a.  Na konci investičního období vypracuje Komise zprávu o celkových dopadech a vhodnosti cenové politiky a tuto zprávu předá Evropskému parlamentu a řídící radě. Zjištění této zprávy se zohlední.“;

9e)  v článku 16 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6a.  Komise předkládá výroční zprávu s podrobnými údaji o všech projektech za každou oblast politiky, které obdržely podporu prostřednictvím EFSI, o celkové výši příspěvku z každého zdroje a o rizikových profilech.“;

10)  článek 18 se mění takto:

a)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.  Do 31. prosince 2018 a 30. června 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování tohoto nařízení.“;

b)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Komise předloží v rámci nového víceletého finančního rámce legislativní návrh týkající se komplexního investičního programu, který by měl účinně vyřešit stávající nedostatek investic v Unii. Tento návrh řádně zohlední závěry zprávy ze dne 31. prosince 2018 obsahující nezávislé posouzení, které bude předloženo včas pro jeho řádné zvážení pro tento účel.“;

ba)  odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.  Zpráva uvedená v odstavci 6 zahrnuje posouzení využívání srovnávacího přehledu podle čl. 7 odst. 14 a přílohy II, zejména pokud jde o zvážení vhodnosti každého pilíře a jejich příslušné úlohy v rámci hodnocení. Je-li to vhodné a řádně odůvodnění v nálezech zprávy, bude její přílohou návrh na revizi aktu v přenesené pravomoci podle čl. 7 odst. 14.“;

11)  v článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„EIB a EIF budou informovat konečné příjemce, včetně MSP, o existenci podpory EFSI, nebo uloží finančním zprostředkovatelům takové informování, a uvedou tuto informaci na obzvláště viditelném místě v dohodě o financování, zejména v případě MSP, a v každé smlouvě, jejíž součástí je podpora z EFSI, čímž bude zvýšena informovanost veřejnosti a posílena viditelnost.“;

11a)  v článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn plný přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly.“;

12)  v článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  EIB, EIF a všichni finanční zprostředkovatelé v rámci svých finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, dodržují příslušné normy a platné právní předpisy v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu, daňovým podvodům a daňovým únikům.

  ▌

Při svých finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje toto nařízení, nesmí EIB a EIF používat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování nebo postupy, které nesplňují kritéria řádné správy v oblasti daní, jak jsou stanovena v právních aktech Unie, závěrech Rady, sděleních Komise nebo jakýchkoli úředních oznámeních Komise, ani se do takových struktur zapojovat nebo poskytovat finanční prostředky příjemcům, kteří takové služby využívají nebo se do nich zapojují.

  ▌

EIB a EIF zejména nesmí udržovat obchodní styky se subjekty registrovanými nebo usazenými v jurisdikcích, které s Unií nespolupracují v souvislosti s uplatňováním mezinárodně dohodnutých daňových standardů a právních předpisů Unie týkajících se transparentnosti a výměny informací.

Při uzavírání dohod s finančními zprostředkovateli uplatňuje EIB v příslušných smlouvách požadavky uvedené v tomto článku a požaduje, aby jí byly podávány zprávy o jejich dodržování v jednotlivých zemích. EIB a EIF zveřejní a pravidelně aktualizují seznam finančních zprostředkovatelů, s nimiž spolupracují.

V návaznosti na konzultace s Komisí a zúčastněnými stranami, nejpozději však po přijetí seznamu Unie uvádějícího nespolupracující jurisdikce, EIB a EIF revidují a aktualizují své politiky týkající se nespolupracujících jurisdikcí. Následně Komise každý rok předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění těchto politik.“;

13)  v čl. 23 odst. 2 se první a druhá věta prvního pododstavce nahrazují tímto:

„Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 13 a 14 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 4. července 2015. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období.“;

14)  příloha II se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

PŘÍLOHA

návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

Příloha

1)  oddíl 2 se mění takto:

a)  v písmeni b) se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Podpora z fondu EFSI na dálnice musí být omezena na veřejné, příp. soukromé investice v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti, v méně rozvinutých regionech nebo u přeshraničních dopravních projektů, nebo pokud je to zapotřebí k modernizaci, zachování nebo zlepšení bezpečnosti silničního provozu, na zavedení zařízení IKT nebo na zaručení celistvosti a standardů stávajících dálnic v rámci transevropské dopravní sítě, zejména bezpečných parkovacích ploch, alternativních čerpacích stanic pro čistá paliva a elektrických nabíjecích systémů.

Podporu z fondu EFSI je rovněž výslovně možné poskytovat na údržbu a modernizaci stávající dopravní infrastruktury.“

b)  v písmeni c) se druhá věta nahrazuje tímto:

„V této souvislosti se očekává, že EIB poskytne v rámci EFSI financování za účelem dosažení celkového cíle ve výši nejméně 500 000 000 000 EUR veřejných nebo soukromých investic, včetně financování zmobilizovaného EIF v rámci operací EFSI týkajících se nástrojů uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b), národních podpůrných bank či institucí a lepšího přístupu k financování pro subjekty s nejvýše 3 000 zaměstnanci.“;

2)  v oddíle 3 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)     ke klasifikaci nějaké operace jako zvláštních činností vede obvykle výskyt jednoho nebo více následujících znaků:

–  podřízenost ve vztahu k ostatním věřitelům, včetně národních podpůrných bank a soukromých věřitelů;

–  účast na nástrojích pro sdílení rizik, pokud zaujatá pozice vystavuje EIB vysokým úrovním rizika;

–  expozice vůči specifickým rizikům, jako je neověřená technologie, závislost na nových, nezkušených nebo vysoce rizikových protistranách, nové finanční struktury nebo riziko pro EIB, předmětné odvětví nebo zeměpisnou oblast;

–  znaky kapitálového typu, například platby spojené s výkonností; nebo

–  jiné identifikovatelné aspekty vedoucí k vyšší expozici vůči riziku než podle pokynů EIB pro politiku úvěrových rizik;“;

2a)  v článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„da)  „při posuzování adicionality se věnuje pozornost zvláštním podmínkám jednotlivých regionů.“;

3)  v oddíle 5 se doplňuje nová věta, která zní:

„Srovnávací přehled se zveřejní, jakmile je operace v rámci záruky EU podepsána, s výjimkou citlivých obchodních informací.“;

4)  oddíl 6 se mění takto:

a)  písmeno b) se mění takto:

i)  v první odrážce se první a druhá věta nahrazují tímto:

„Pro operace dluhového typu provede EIB nebo EIF standardní posouzení rizik včetně výpočtu pravděpodobnosti selhání a míry zpětného získání prostředků. Na základě těchto parametrů kvantifikuje EIB nebo EIF riziko pro každou operaci.“;

ii)  ve druhé odrážce se první věta nahrazuje tímto:

„Každá operace dluhového typu obdrží klasifikaci rizika (klasifikace úvěrové transakce) jako v systému klasifikace úvěrů EIB nebo EIF.“;

iii)  ve třetí odrážce se první věta nahrazuje tímto:

„Projekty musí být ekonomicky životaschopné a technicky proveditelné a financování EIB musí být strukturováno v souladu se zásadami řádné bankovní praxe a musí být v souladu se zásadami řízení vysokých rizik stanovenými EIB nebo EIF v jejich interních pokynech.“;

iiia)  čtvrtá odrážka se nahrazuje tímto:

„Produkty dluhového typu jsou oceňovány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.“

b)  písmeno c) se mění takto:

i)  v první odrážce se druhá věta nahrazuje tímto:

„Zda operace nese či nenese kapitálová rizika, bez ohledu na jejich právní formu a nomenklaturu, se stanoví na základě standardního posouzení EIB nebo EIF.“;

ii)  ve druhé odrážce se první věta nahrazuje tímto:

„Operace EIB kapitálového typu jsou prováděny v souladu s vnitřními pravidly a postupy EIB nebo EIF.“;

iia)  třetí odrážka se nahrazuje tímto:

„Investice kapitálového typu se oceňují v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.“;

5)  v oddíle 7 písm. c) se zrušuje slovo „původní“;

6)  oddíl 8 se mění takto:

a)  v prvním pododstavci druhé větě se zrušuje slovo „původní“;

b)  v písm. a) prvním pododstavci první větě se zrušuje slovo „původní“;

c)  v písmenu b) první větě se zrušuje slovo „původní“.

(1)

  Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 57.

(2)

  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(4)

Úř. věst. C 465, 13.12.2016, s. 1.

(5)

  COM(2014) 903 final.

(6)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

(7)

  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1558 ze dne 22. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 o srovnávací přehled ukazatelů pro uplatňování záruky EU (Úř. věst. L 244, 19.9.2015. s. 20).

(8)

  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 22).


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (3.4.2017)

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Navrhovatelka: Eva Kaili

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Současná nízká míra růstu a oživení v Evropské unii po krizovém období je výsledkem poklesu produkce způsobeného například zpomalením technologického pokroku, strukturálním přesunem k odvětvím s nízkou produktivitou a vysokými mírami pákového efektu. Je proto nanejvýš důležité soustředit naše síly a koordinovaně usilovat o to, abychom zabránili hrozící dlouhodobé stagnaci hospodářsky, sociálně a společensky odpovědným způsobem.

Výbor ITRE v souladu se svým posláním považuje za své hlavní priority optimalizaci odvětví energetiky, telekomunikací, digitálních technologií, výzkum a inovace, malé a střední podniky a nové a tradiční průmyslové rámce. Tato odvětví jsou základem k velmi potřebnému zrychlení evropské produktivity.

Navrhovatelka je toho názoru, že EFSI 2.0 je příležitostí k urychlení evropské produkce a dynamickým nástrojem, který může přetvořit stávající investiční rámec v EU, a to prostřednictvím harmonizace hospodářského ekosystému, omezením byrokracie a odstraněním nedostatečné koordinace a strukturálních problémů.

EFSI však není nástrojem politiky soudržnosti. Měl by spíše povzbuzovat hospodářskou kapacitu EU, která by měla pomáhat všem členským státům pokrýt investiční mezery. EFSI je mechanismus s přidanou hodnotou, jehož cílem je zvýšit a doplňovat stávající finanční prostředky a nástroje, ale nemá s nimi soutěžit. EFSI by proto ani nyní, ani v budoucnosti neměl nahradit fondy soudržnosti a podobné nástroje.

Aby byl EFSI úspěšný, co se týče jeho investičních cílů, je třeba, aby podporoval realizaci ekonomického potenciálu jednotlivých členských států, a to jak ze zeměpisného, tak z odvětvového hlediska. EFSI se bohužel dosud nevypořádal s problémem zeměpisné a odvětvové diverzifikace.

Navrhovatelka zdůrazňuje, že EU se nemůže vrátit k růstu a vytváření pracovních míst a prosperity prostřednictvím „běžného“ postoje. Musí vyvinout střednědobé a dlouhodobé úsilí a vytrvat. Nejedná se o překotný úprk, ale o běh na dlouhou trať. EIB a Komise, které jsou primárně odpovědné za provádění EFSI, by měly přijmout tento způsob myšlení. Cílem není vyplatit peníze co nejrychleji. Obsah, adicionalita a zeměpisné rozložení jsou důležitější než rychlost, s jakou jsou prostředky absorbovány.

Toto stanovisko výboru ITRE se zaměřuje zejména na oblast energetiky, telekomunikací, výzkumu, digitálních technologií a malých a středních podniků a upozorňuje na současné nedostatky EFSI při řešení odvětvového a zeměpisného selhání trhu a nepříznivých investičních situací, což by nyní mělo být odstraněno v EFSI 2.0.

Navrhovatelka na základě výše uvedených úvah navrhuje tyto změny EFSI 2.0:

  projekty podporované v rámci EFSI by měly být doplňkovější; EIB by měla posílit své kapacity k přijetí rizikovějších projektů, a to jak prostřednictvím nástrojů pro sdílení rizik, tak i záruk pro případ první ztráty, které jsou obzvláště užitečné pro projekty v oblasti infrastruktury;

  transparentnost a odpovědnost při výběru by měly být zásadním předběžným požadavkem pro kritérium adicionality a provádění nařízení EFSI a měly by být zachovány v EFSI 2.0;

  zeměpisná diverzifikace musí být zajištěna výslovným řešením problému různých rizikových přirážek účtovaných u obdobných projektů v různých částech EU, což je důsledkem rozdílných rizikových profilů členských států;

  třetí pilíř investičního plánu pro Evropu (odstranit překážky pro investice) je nezbytnou podmínkou pro úspěch EFSI, nemůže však být používán jako alibi s cílem ospravedlnit nízkou absorpci EFSI, zejména u zemí podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo členských států, které nejvíce utrpěly nedávnou finanční krizí;

  Komise by měla úzce spolupracovat s EIB na posílení úlohy národních podpůrných institucí a měla by je zřídit v členských státech, kde neexistují;

  aby přilákala nové prostředky, měla by Komise úzce spolupracovat s finančními regulačními orgány EU s cílem umožnit finančním institucím investovat více do dlouhodobých projektů infrastruktury uvolněním souvisejících regulačních omezení v jejich rozvahách;

  přísné uplatňování Paktu o stabilitě a růstu by nemělo být pro členské státy překážkou při využívání EFSI k investicím do infrastruktury; Komise by měla přijmout politiky v tomto směru;

  zvláštní důraz je třeba klást na projekty podporující růst a vytváření pracovních míst v odlehlých oblastech nebo méně rozvinutých regionech;

  granty Nástroje pro propojení Evropy a další související nástroje by neměly soutěžit s EFSI nebo s jeho tržním zaměřením ve snaze shromáždit „nové prostředky“ a mobilizovat nevyužitý kapitál; pro úspěšné nastartování investic v EU je proto nezbytné co nejlépe kombinovat zdroje; je třeba zvážit regulační rámec, který by umožnil toto kombinování; souhrnný návrh finančního nařízení by měl v tomto směru být nápomocen;

  je třeba rozvíjet projekty nadnárodní infrastruktury; Komise by měla usilovat o harmonizaci regulačních odlišností mezi členskými státy; to je nezbytné kvůli urychlení projektů infrastruktury, které se týkají dvou nebo více členských států nebo přeshraničních projektů;

  pro úspěch EFSI má klíčový význam posílení a rozšíření úlohy Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH); EIAH by mělo být nápomocno místním orgánům, neziskovým institucím a investorům, usnadňovat vytváření investičních platforem, pokud jsou nezbytné, napomáhat při vzniku zvláštních účelových jednotek a partnerství veřejného a soukromého sektoru, jakož i informovat zúčastněné strany o inovativních zdrojích financování, zejména u projektů infrastruktury, projektů v oblasti energetiky a projektů v digitálním odvětví;

  v souladu se závazky COP21 by měl EFSI podporovat nejméně do výše 40 % projekty, které přispívají k opatřením v oblasti klimatu, včetně toho, že nejméně 20 % financování bude podporovat projekty v oblasti energetické účinnosti; projekty v oblasti fosilních paliv musí být vyloučeny;

  v souladu s konkurenčními výhodami, které má EU v oblasti digitálních technologií, by měl EFSI mezi svými prioritami financování upřednostňovat digitální odvětví s orientací na budoucnost, zejména projekty, které rozšiřují kapacitu a infrastrukturu v oblasti konektivity, kybernetické bezpečnosti, sítí, platforem blockchain, internetu věcí atd.; tyto priority by měli posílit i odborníci z těchto odvětví v EIAH a v řízení rozhodovacího postupu EIB;

  EFSI by měl řešit investiční mezery ve výzkumu, zejména v novátorských odvětvích a v odvětvích s nízkou úrovní technologické vyspělosti, která by měla určovat a vytvářet poptávku spotřebitelů v příštích 20 letech;

  Komise a EIB by měly spolupracovat při aktivní identifikaci nespolupracujících jurisdikcí a stanovit jasná a veřejně dostupná kritéria, která by zvýšila právní jistotu EFSI, aniž by ohrozila unijní normy týkající se otázek souvisejících s daňovou správou.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  EFSI, který implementujespolusponzoruje skupina EIB, je jednoznačně na dobré cestě ke splnění cíle zmobilizovat nejméně 315 miliard EUR dodatečných investic do reálné ekonomiky do poloviny roku 2018. Přijetí na trhu bylo velmi rychlé zejména v případě okna pro malé a střední podniky, kde EFSI plní svou úlohu nad očekávání dobře. V červenci 2016 bylo okno pro malé a střední podniky posíleno o 500 milionů EUR v souladu se stávajícími parametry nařízení (EU) 2015/1017. Větší podíl financování má být zaměřen na malé a střední podniky vzhledem k výjimečné poptávce trhu po financování malých a středních podniků v rámci EFSI: 40% zvýšení schopnosti EFSI nést riziko by mělo posloužit ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování.

(4)  V prvním období svého provádění přinesl EFSI významné a slibné výsledky. Na to, aby mohl být zhodnocen plný dopad EFSI na řešení investičních mezer, snižování vysoké nezaměstnanosti a zlepšování pomalého růstu v Unii v důsledku nedávné finanční krize, je zatím příliš brzy. Stávající údaje nicméně poukazují na to, že v některých oblastech je třeba dosáhnout zlepšení, například pokud jde o doplňkovost s ostatními pilíři investičního plánu, lepší rozdělování mezi členské státy, adicionalitu, správu a přilákání udržitelných investic na podporu opatření v oblasti klimatu. Existují také náznaky, že EFSI zaostává, pokud jde o podepsané operace a úhrady, a to podle hodnocení jeho fungování ze strany EIB, které se týkalo období do 30. června 2016. Kromě toho má okno pro malé a střední podniky ve srovnání s oknem pro infrastrukturu a inovace rychlejší přijetí na trhu, což může být nicméně způsobeno rozdílnou povahou projektů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  EFSI by měl mobilizovat cílených 315 miliard EUR dodatečných investic do poloviny roku 2018. Doposud nebylo nicméně vypracováno nezávislé posouzení těchto hospodářských výsledků ani společenského a environmentálního dopadu EFSI. Je třeba připomenout, že prvotním cílem EFSI je podpora projektů, které zajišťují občanům Unie dlouhodobé environmentální a společenské výhody, kvalitní dlouhodobá pracovní místa a infrastrukturu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Dne 28. června 2016 došla Evropská rada k závěru, že „investiční plán pro Evropu, zejména Evropský fond pro strategické investice (EFSI), již přinesl konkrétní výsledkypředstavuje významné opatření, jež pomáhá aktivovat soukromé investice a zároveň inteligentně využít vzácné rozpočtové zdroje.“ Komise má v úmyslu předložitbrzké době návrhy týkající se budoucnosti EFSI, jimiž by se Evropský parlament a Rada měly naléhavě zabývat.

(5)  Dne 28. června 2016 došla Evropská rada k závěru, že investiční plán pro Evropu, zejména EFSI, již přinesl konkrétní a významné výsledky. Přetrvávají však nedostatky a nerovnováha, pokud jde o zeměpisnou a odvětvovou diverzifikaci. Ze zeměpisného hlediska se do 30. června 2016 soustředilo 63 % projektů podepsaných v rámci okna pro infrastrukturu a inovace ve Spojeném království, Itálii a Španělsku a 91 % v členských státech EU-15. V rámci okna pro malé a střední podniky se 54 % podepsaných projektů soustředilo v Itálii, Francii a Německu a 93 % v členských státech EU-15. Zvláštní pozornost je třeba věnovat finančně slabým východoevropským členským státům a pomoci jim překonat stávající investiční potíže a posílit jejich konkurenceschopnost. S ohledem na tuto nerovnováhu a na stávající finanční potíže, strukturální překážky, regulační rámceneochotu investorů podstupovat riziko by měla Komise přijmout ambiciózní iniciativy, které by napomohly mobilizovat soukromé investice,přistoupit k zavedení nezbytných změn předpisů s cílem umožnit finančním institucím začlenit do jejich portfolia více projektů infrastruktury, včetně dalšího financování malých a středních podniků, pokud přitom budou inteligentně využívat vzácné rozpočtové zdroje. Pozornost je třeba věnovat i skutečnosti, že stávající strukturální nedostatky v některých členských státech nepřispívají k tomu, aby jiné členské státy využívaly EFSI. Z tohoto důvodu by žádný členský stát neměl mít nárok využít více než 10 % nástroje EFSI.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. Vzhledem k úspěchu je Komise odhodlána EFSI zdvojnásobit, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity. Právní prodloužení se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

(6)  Vzhledem k pozitivním ukazatelům je Komise odhodlána EFSI zdvojnásobit, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity. Právní prodloužení se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro vysokou a udržitelnou míru kvalitního lidského kapitálu, vytváření kvalitních pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality a pro větší sociální soudržnost, sociální začlenění, a tedy posílení dobrých životních podmínek občanů v Unii. Jeho součástí by měly být rovněž investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Zejména je třeba posílit příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21) a závazek Unie snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–95 %. Stále častějším cílem by měly být rovněž prioritní projekty propojení elektrické energie, projekty energetické účinnosti a oběhového hospodářství, zejména přispívají-li ke zlepšování energetické bezpečnosti a umožňují-li jednotlivcům a místním komunitám a družstvům aktivně se zapojit, stejně jako projekty přizpůsobení energetických sítí, projekty zaměřené na výrobu, skladování a distribuci energie z obnovitelných zdrojů a na alternativní zdroje energie pro vozidla a stavebnictví. Podle toho, co bylo doposud zaznamenáno, bylo reakcí na širokou podporu projektů v oblasti energetiky, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie ze strany EFSI odpovídající snížení běžných investic EIB do těchto odvětví, čímž nebyla dodržena zásada adicionality. Úvěry financované v rámci EFSI by měly doplňovat běžné investiční operace EIB. Podobně v digitálním odvětví a v rámci působnosti ambiciózní politiky Unie týkající se digitálního hospodářství by měly být stanoveny nové cíle v oblasti digitální infrastruktury, aby mohla být překonána digitální propast a aby se Unie stala celosvětovým vůdcem v novém věku tzv. „internetu věcí", technologie blockchain a kybernetické a internetové bezpečnosti. Kritériem úspěšnosti EFSI by navíc měla být pomoc poskytovaná oblastem politiky, v nichž byly provedeny investiční škrty kvůli financování EFSI, jako jsou výzkumné granty, zejména v případě nízké úrovně technologické připravenosti. Je třeba zamezit podpoře EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI. Je třeba zamezit podpoře EFSI na projekty v oblasti fosilních paliv, zejména infrastruktury a jaderných zařízení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Je třeba zdůraznit, že EIB v rámci svých zvláštních činností podporovaných EFSI se svými spoluinvestory systematicky využívá účasti u nástrojů pro sdílení rizika. Proto je vhodné, aby EIB v případě kombinování zdrojů nebo v případě, kdy je to nutné a aktuální, zasáhla v rámci uvedených činností formou „záruky pro případ první ztráty“ s cílem optimalizovat adicionalitu mechanismu EFSI a mobilizovat více soukromých prostředků.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Je třeba připomenout, že všechny světové velmoci vybudovaly svůj vojensko-průmyslový komplex, aby mohly dominovat vědecké a technologické konkurenci. Proto je absolutně nezbytné, aby Unie učinila totéž a obětovala nemalé finanční prostředky – zejména prostřednictvím EFSI – na vybudování obranného průmyslu Unie, jehož úsilí v oblasti výzkumu a vývoje se projeví dopadem na civilní oblast, to znamená značným ekonomickým dopadem.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být posílena při výběru projektů. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, včetně elektronické infrastruktury, by měly být považovány za adicionální vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii.

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být v rámci každého projektu systematicky hodnocena a dokumentována a měla by o ní být podána zpráva. EIB by měla zveřejňovat analytické údaje týkající se jednotlivých financovaných projektů, a předběžné a následné posouzení u každého projektu s podrobným vysvětlením ukazatelů a kritérií pro výběr a posouzení. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Adicionalita by měla být rovněž zvýšena zeměpisnými faktory, jako je původ příjemce či zeměpisné místo určení projektu. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, zejména pokud alespoň jeden členský stát je zemí podporovanou v rámci politiky soudržnosti, včetně elektronické infrastruktury, by měly být považovány za adicionální vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii. Za adicionální by měly být navíc rovněž považovány projekty podporované z EFSI, které mají dlouhodobé společenské a ekologické přínosy. Měla by být vypracována zpráva o činnosti týkající se toho, do jaké míry byly zohledněny společenské a environmentální faktory.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  EIB již připravila celou řadu produktů, které usnadní další podstupování rizik, zejména prostřednictvím nástrojů sdílení rizik se svými spoluinvestory. EIB by měla zasáhnout tím, že poskytne „záruky pro případ první ztráty“ s cílem optimalizovat adicionalitu EFSI a mobilizovat více soukromých prostředků a urychlit investice, zejména v odvětví infrastruktury.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Transparentnost, pokud jde o způsobilost, schvalování a výběr projektů, je základní podmínkou a musí se odrážet ve struktuře řízení rozhodovacího procesu. Je třeba dále vyjasnit úlohu řídícího výboru a investičního výboru. Výsledek jejich rozhodnutí ve výběrovém řízení by měl zajistit adicionalitu a měly by být zveřejněny důvody, na základě nichž byl projekt zamítnut. Je proto důležité soustavně potvrzovat odpovědnost subjektů přijímajících rozhodnutí s cílem zajistit, aby se u tohoto nařízení neopakovaly obtíže zjištěné při provádění nařízení (EU) 2015/1017. Komise by navíc měla usilovat o rychlé vytvoření předem stanovených, jasných, objektivních a veřejně dostupných kritérií, která snižují právní nejistotu a zlepšují daňovou správu, zejména pokud investiční činnosti zahrnují subjekty, které mají vazby s nespolupracujícími jurisdikcemi. Je rovněž třeba zajistit transparentnost metodiky, kterou EIB používá při stanovování úrokové sazby ze svých finančních činností prostřednictvím EFSI. Nadměrné přirážky za rizika zemí by neměly odrazovat příjemce ze znevýhodněných členských států od účasti.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a / nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými.

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a / nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými. S ohledem na komplexnost, která je spjata s těmito nástroji, by mělo EIAH rovněž poskytovat poučení ohledně optimální volby nástrojů financování a jejich propojování. EIAH, které je tržním nástrojem poskytujícím investiční poradenství v různých odvětvích trhu, by mělo v případě potřeby navíc umožnit přístup k odborným znalostem jiným subjektům se specializovanou znalostí konkrétních odvětví trhu. Podpora další spolupráce EIAH a jiných subjektů poradenství má zásadní význam pro úspěšnost EFSI, zejména v těch oblastech a segmentech trhu, kde je potřebná vyšší specializace a hlubší vědomosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  V zájmu zlepšení výkonnosti EFSI na úrovni členských států i regionů je třeba zintenzivnit spolupráci mezi EIB, která tento fond řídí, a národními podpůrnými bankami či institucemi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI.

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI s cílem zajistit vyvážené rozdělování projektů v rámci celé Unie tak, aby všechny členské státy měly přístup k finančním prostředkům. S ohledem na přispění k cíli Unie v oblasti ekonomické, sociální a územní soudržnosti, omezení rozdílů mezi regiony, zvýšení počtu kvalitních pracovních míst a rozšíření výrobní základny členských států, zejména členských států nejvíce postižených finanční krizí či regionů, které v souvislosti s růstem HDP vykazují podprůměrné výsledky, je třeba posílit územní rovnováhu EFSI v souladu s pokyny pro územní diverzifikaci a koncentraci a prostřednictvím posílení úlohy EIAH. To by mělo být uskutečněno při zachování tržní povahy EFSI.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Za účelem částečného financování příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do záručního fondu EU na dodatečné investice by měl být učiněn převod z dostupných prostředků Nástroje pro propojení Evropy (CEF), poskytnutých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20134. . Prostředky ve výši 1 145 797 000 EUR by nadto měly být přesunuty z finančních nástrojů Nástroje pro propojení Evropy do grantové složky Nástroje pro propojení Evropy s cílem usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných relevantních nástrojů, zejména nástrojů zaměřených na energetickou účinnost.

(14)  Za účelem částečného financování příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do záručního fondu EU na dodatečné investice by mělo dojít k vhodné úpravě cílové sazby záručního fondu EU, která by umožnila nezbytné navýšení finančních prostředků, aniž by byly dále snižovány omezené zdroje dostupných prostředků Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a Horizontu 2020, poskytnutých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20134č. 1291/20135, jak je uvedeno v hodnocení, které vypracovala Komise. Prostředky ve výši 1 145 797 000 EUR by nadto měly být přesunuty z finančních nástrojů Nástroje pro propojení Evropy do grantové složky Nástroje pro propojení Evropy s cílem usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných relevantních nástrojů, zejména nástrojů zaměřených na energetickou účinnost.

__________________

__________________

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

 

4a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES, text s významem pro EHP (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Na základě získaných zkušeností s investicemi podporovanými z EFSI by se cílová částka záručního fondu měla nastavit na 35 % celkových závazků ze záruky EU. aby se zajistila odpovídající úroveň ochrany.

(15)  Na základě získaných zkušeností s investicemi podporovanými z EFSI by se cílová částka záručního fondu měla nastavit na 32 % celkových závazků ze záruky EU, aby se zajistila odpovídající úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Je zásadně důležité zhodnotit, zda a do jaké míry přísné uplatňování Paktu o stabilitě a růstu brání některým členským státům, zejména těm, které nejvíce utrpěly nedávnou finanční krizí, v tom, aby se EFSI účastnily přímo nebo nepřímo tím, že budou veřejnými financemi přispívat na jednotlivé projekty a investiční platformy. Velmi důležité je posoudit i to, zda skutečnost, že přímé a nepřímé příspěvky členských států a orgánů regionální či místní samosprávy jsou podle Paktu o stabilitě a růstu považovány za „jednorázové“, vede k vytváření většího počtu pracovních míst a k většímu růstu. Tyto kroky podpoří členské státy v provádění potřebných reforem, které jsou nezbytné k upevnění růstu místních ekonomik.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b)  Je rovněž třeba konstatovat, že EFSI je finančním nástrojem, který byl vytvořen proto, aby stávajícím finančním nástrojům, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, fondy soudržnosti a Nástroj pro propojení Evropy, dodal hodnotu, a nikoli aby jim konkuroval. Případné další rozšíření EFSI nad rámec stávajícího víceletého finančního rámce by mělo navíc zohlednit alternativní zdroje financování jiné než zdroje uvedené v nařízení (EU) č. 1291/2013 s ohledem na výzvy týkající se postavení Unie jako celosvětového vedoucího subjektu ve vědě, výzkumu a oblasti objevů. EFSI by proto neměl – částečně ani zcela – nahradit stávající fondy soudružnosti a strukturální fondy či s nimi související nástroje ani ohrozit nebo omezit jejich význam.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v rámci EFSI, která má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP. Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům, též prostřednictvím vývoje a zavádění nových nástrojů.

(16)  V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v rámci EFSI by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP s dodatečnými zdroji a podpůrnými kapacitami centra pro poradenství pro MSP. Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017.

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně začínajících a malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017. Logo EFSI by se mělo v dohodách o financování nacházet na viditelném místě, zejména v případě malých a středních podniků, aby se tak zvýšila viditelnost EFSI coby iniciativy Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno pomocí zvýšené dostupnosti a transparentnosti a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů přinášejících skutečnou adicionalitu, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, projektů v příhraničních oblastech či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání a slučování projektů tím, že posílí svou místní přítomnost v členských státech s omezenou kapacitou, ale s velkým investičním potenciálem. Je zapotřebí navýšit finanční prostředky, aby EIAH mohlo vytvořit kanceláře, které budou fungovat jako decentralizované regionální klastry technické pomoci, a aby se zajistilo, že informační materiál bude k dispozici ve všech jazycích členských států. Mělo by být rovněž zohlednit specifika členských států, jako je vyspělost finančních trhů, omezené zkušenosti v oblasti využívání složitých finančních nástrojů, jakož i zvláštní překážky spojené s rozvojem a realizací projektů. Mělo by rovněž aktivně spolupracovat se zavedenými národními podpůrnými bankami či institucemi, pracovat s Komisí s cílem usnadnit členským státům zřizování národních podpůrných bank, vytváření odvětvových, tematických či regionálních investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI a poskytovat informace o příslušných kritériích způsobilosti, které tyto fondy musí splňovat.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Je třeba pozitivně nahlížet na možnost poskytovat určité finanční prostředky z EFSI ve formě účasti na financovaných projektech. S ohledem na možnost poskytovat určité finanční prostředky v této formě je vhodné začlenit tento systém do veřejných projektů předkládaných k financování.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Nařízení (EU) č. 1316/2013 a nařízení (EU) 2015/1017 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

(22)  Nařízení (EU) 2015/1017 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací mají zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI obvykle znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

Zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI musí lépe řešit problémy v ekonomické a finanční oblasti, selhání trhu a nepříznivé investiční situace, včetně rozdílů v investiční kapacitě jednotlivých členských států a jejich rozdílných rizikových přirážek, potíže při dosahování pákového efektu, slabý multiplikační efekt investic, složité nadnárodní a přeshraniční projekty a nedostatečné podstupování rizika, především pokud jde o výzkum, inovace, nové technologie a stávající i nové infrastruktury.

 

Za tímto účelem mají tyto zvláštní činnosti obvykle znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, systémy záruky pro případ první ztráty v případě, že je EFSI kombinován s rozpočtovými zdroji Unie a/nebo jednotlivých členských států, přeshraniční povahu a expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II. EFSI maximalizuje počet projektů a konečných příjemců a potenciální pákový efekt.

EFSI může podporovat i projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pokud je k zajištění adicionality ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce nutné využít záruku EU.

EFSI může podporovat projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pouze tehdy, pokud je k zajištění adicionality ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce nezbytné využít záruku EU a za předpokladu, že tyto projekty nemohou být financovány za lepších podmínek prostřednictvím jiných zdrojů financování.

Projekty podporované z EFSI, které sestávají z fyzické infrastruktury spojující dva nebo více členských států nebo spočívající v rozšiřování fyzické infrastruktury nebo souvisejících služeb k fyzické infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států, se rovněž považují za projekty zajišťující adicionalitu.;

EFSI může podporovat projekty, které sestávají z fyzické infrastruktury spojující dva nebo více členských států nebo spočívající v rozšiřování fyzické infrastruktury nebo souvisejících služeb k fyzické infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států, pokud tyto projekty zajišťují adicionalitu.

 

Adicionalita musí být rovněž spojena s inovativní povahou a dlouhodobými společenskými a environmentálními přínosy projektů a jejich potenciálně dlouhodobějšími a rizikovějšími potřebami financování.

 

Kromě toho v zájmu lepšího pokrytí odvětví, ve kterých nemůže být poptávka po finančních prostředcích dostatečně uspokojena soukromým trhem a kde povaha a rozsah operací a úvěrových požadavků neumožňují přístup k financování prostřednictvím klasických operací EIB, by měl EFSI rovněž podporovat finanční mechanismy specifické pro jednotlivá odvětví, zejména v případě kulturních a tvůrčích odvětví, stanovené rámcovými programy Unie, jako je záruční mechanismus v rámci programu Kreativní Evropa, a to prostřednictvím poskytování záruk na navyšování a předsunutí finančních prostředků těchto mechanismů.

 

Kromě toho v případě, že je EFSI kombinován s jinými fondy, jako je Nástroj pro propojení Evropy, Horizont 2020 a evropské strukturální a investiční fondy, se uplatní kritéria adicionality a nejrizikovější část pokryje EFSI. Financování prostřednictvím EFSI nicméně nesmí nahrazovat granty z finančních prostředků Unie, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, Nástroj pro propojení Evropy a Horizont 2020.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„2a.  Za tímto účelem a v zájmu zajištění toho, aby kritéria adicionality nezahrnovala pouze finanční nebo rizikové proměnné, posuzuje EFSI environmentální a sociální výkonnost každého podpořeného projektu.“

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a)  V čl. 6 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní:

 

„Investiční výbor odpovídá za zajištění toho, aby projekty v rámci záruky EU celkově podporovaly sociální a regionální soudružnost v celé Unii.“

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -i (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – písm. d

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-i)   písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)   infrastruktura informačních a komunikačních technologií;

„d)  infrastruktura informačních technologií, technologií kybernetické bezpečnosti a sítí, technologie blockchain a komunikačních technologií;“

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -i a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – písm. f

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ia)  písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)   vzdělávání a odborná příprava;

„f)  rozvoj lidského kapitálu, vzdělávání a odborná příprava;“

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -ii (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – písm. h

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-ii)  písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)  malé a střední podniky;“

„h)  začínající podniky a malé a střední podniky;“

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – bod 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  Doplňuje se nový bod, který zní:

 

„la)  obrana“.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. d

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 12 – pododstavec 2 – druhá věta

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňujízpřístupňují a musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU jsou zveřejňovánazpřístupňována spolu s podrobným zápisem a musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality. Investiční výbor ve svém návrhu přikládá větší váhu zaměstnanosti a udržitelnosti. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB. Ke každému projektu schválenému v rámci EFSI by mělo být připojeno podložené a ověřitelné odůvodnění řídícího výboru ohledně adicionality. Posouzení adicionality jednotlivých projektů musí být podrobné, zejména pokud jde selhání trhu, o jehož řešení EFSI usiluje.

 

Srovnávací přehled funguje jako nástroj určování priorit pro každý projekt EFSI a po vyhodnocení projektů žádajících o využití záruky EU je zpřístupněn veřejnosti. Kromě toho investiční výbor používá srovnávací přehled ukazatelů, aby bylo zajištěno nezávislé a transparentní posouzení potenciálního a skutečného využívání záruky EU a aby bylo upřednostněno použití záruky EU na operace, které vykazují lepší výsledky a adicionalitu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 5 – bod - a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – písm. e – body ia až ic (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) v čl. 9 odst. 2 písm. e) se doplňují nové body, které zní:

 

„ia) technologie blockchain;

 

ib) internetu věcí;

 

ic) infrastruktur kybernetické bezpečnosti a ochrany sítí;“

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – bod 2 – písm. i a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ia)  podpora iniciativ Unie v odvětví obrany, zejména prostřednictvím:

 

i)  výzkumu a vývoje na úrovni Unie;

 

ii)  rozvoje obranných schopností Unie;

 

iii)  malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací v oblasti obrany.“

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat projekty s komponentami přispívajícímiopatřením v oblasti klimatu v souladu se závazky COP21. Řídící rada poskytne za tímto účelem podrobné pokyny.

Řídící rada a investiční výbor EFSI zajistí, aby každý podporovaný projekt byl v souladu s kritérii stanovenými v tomto nařízení, pomáhal dosáhnout cílů Unie v oblasti klimatu a podporoval její přechod k udržitelnosti. Nejméně 40 % financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace je vyčleněno na projekty, které přímo plní závazky COP21 i závazky EU snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–95 %. Kromě toho je nejméně 20 % financování z EFSI vyčleněno na podporu projektů energetické účinnosti, přičemž jsou upřednostňovány menší inovativní projekty ve stavebnictví a zvláštní pozornost je věnována projektům přispívajícímodstranění sociálních nerovností a k boji proti energetické chudobě. Financování z EFSI určené pro malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací se do tohoto výpočtu nezahrnuje.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pravidla o flexibilitě a provádění Paktu o stabilitě a růstu v rámci preventivní a nápravné složky paktu nesmí omezovat účast členských států na EFSI. V zájmu plnění cíle EFSI spočívajícím ve vytváření pracovních míst a růstu proto v případě, že členské státy a regionální a místní správy spolufinancují jednotlivé projekty podporované z EFSI, je jejich účast považována za jednorázový příspěvek v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 12 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Prostředky pro záruční fond uvedené v rámci odstavce 2 musí být využity tak, aby byla dosažena náležitá úroveň (cílová částka) odrážející celkové závazky ze záruky EU. Cílová částka se stanoví na 35 % celkových závazků ze záruky EU.;

5.  Prostředky pro záruční fond uvedené v rámci odstavce 2 musí být využity tak, aby byla dosažena náležitá úroveň (cílová částka) odrážející celkové závazky ze záruky EU. Cílová částka se stanoví na 32 % celkových závazků ze záruky EU.;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a – bod ii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytuje rovněž pomoc na vypracování projektů v oblasti klimatu nebo projektů v oblasti oběhového hospodářství či jejich součásti, zejména v rámci COP21, vypracování projektů v digitálním odvětví, jakož i pro vypracování projektů uvedených v čl. 5 odst. 1 pátém pododstavci.;

Poskytuje rovněž pomoc na vypracování projektů v oblasti klimatu nebo projektů v oblasti oběhového hospodářství či jejich součásti, zejména v rámci COP21, vypracování ambiciózních přeshraničních projektů, projektů v oblasti výzkumu a inovací, např. v digitálním odvětví a odvětví telekomunikací, jakož i pro vypracování projektů uvedených v čl. 5 odst. 1 pátém pododstavci;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

c)  posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a přispět pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB při zahájení operací;

c)  posilování místních a regionálních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a přispět k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB a realizátorů projektů při zahájení a slučování operací;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod ii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem;

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem, kdykoli to je zapotřebí. Investiční platformy představují důležitý nástroj pro řešení selhání trhu, a to zejména při financování vícenásobných, regionálních nebo tematických projektů, včetně projektů energetické účinnosti a přeshraničních projektů. Vzhledem k tomu, že vytváření investičních platforem v Unii neodpovídá skutečným potřebám trhu, musí být větší pozornost věnována rozšíření oblasti působnosti a využívání investičních platforem, aby bylo umožněno účinné slučování malých projektů;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod iii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

f)  poskytování poradenství ohledně kombinace jiných zdrojů financování ze strany Unie (jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy) s EFSI.;

f)  poskytování poradenství ohledně kombinace EFSI s jinými zdroji financování ze strany Unie, jako jsou ESI fondy, Horizont 2020 (včetně mj. Evropského inovačního a technologického institutu) a Nástroj pro propojení Evropy), což usnadní optimální kombinaci různých zdrojů Unie. Děje se tak způsobem, který neodrazuje od zapojování nebo uvolňování nových finančních prostředků nebo nevyužitého kapitálu;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod iiia (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii a)  Doplňuje se nové písmeno, které zní:

'

„fa) poskytování poradenství v případě projektů zahrnujících dva či více členských států a poskytování podpory při zřizování zvláštních účelových jednotek nebo jiných subjektů ad hoc včetně decentralizovaných klastrů technické pomoci s cílem lépe naplňovat potřeby konkrétního odvětví nebo regionu, jako jsou například projekty energetické účinnosti v jihovýchodních členských státech. Poradenství je poskytováno i v případě nadnárodních, intraregionálních, multiregionálních a přeshraničních projektů a také v případě možné kombinace s dalšími zdroji financování z prostředků Unie, včetně fondů, které zahrnují územní spolupráci Unie;“

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. B – bod iii b (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii b)  Doplňuje se nové písmeno, které zní:

 

„fb) poskytování doplňkové podpory členským státům, jejichž finanční a kapitálové trhy vážně zasáhla nedávná finanční krize a v nichž v důsledku toho existují významné investiční mezery ve strategických odvětvích, které přinášejí dlouhodobé konkurenční výhody, včetně riskantních a méně rozpracovaných projektů v oblasti výzkumu a inovací.“

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů.

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů a o spolupráci s nimi.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 7

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

da)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.  Unie přispívá až do výše 20 000 000 EUR ročně na krytí nákladů operací centra EIAH do 31. prosince 2020 na služby poskytované centrem EIAH podle odstavce 2, jež jsou nad rámec služeb již dostupných v rámci jiných programů Unie, pokud tyto náklady nejsou kryty ve zbývající výši z poplatků uvedených v odstavci 4.

„7.  Unie přispívá nezbytnou částkou, nejméně však 20 000 000 EUR ročně na krytí nákladů operací centra EIAH do 31. prosince 2020 za účelem plnění jeho posílené odpovědnosti a rozšíření služeb poskytovaných centrem EIAH podle odstavce 2, jež jsou nad rámec služeb již dostupných v rámci jiných programů Unie, pokud tyto náklady nejsou kryty ve zbývající výši z poplatků uvedených v odstavci 4.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 18 – odst. 7 až 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odstavce 7 a 8 se zrušují.

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 19 – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIB a EIB a EIF budou informovat konečné příjemce, včetně MSP, o existenci podpory EFSI a uloží finančním zprostředkovatelům takové informování.;

EIB a EIF budou informovat konečné příjemce, včetně MSP, o existenci podpory EFSI, nebo uloží finančním zprostředkovatelům takové informování, a uvedou tuto informaci na jasně viditelném místě v dohodě o financování, zejména v případě MSP, a v každé smlouvě, jejíž součástí je podpora z EFSI, čímž bude zvýšena informovanost veřejnosti a zlepšena viditelnost;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise poskytne podrobné pokyny, je-li to nezbytné;

Komise poskytne podrobné pokyny, je-li to nezbytné. Kromě toho Komise odpovídá za formulování standardních kritérií a definic za účelem zajištění transparentnosti, pokud jde o otázky související se správou v oblasti daní. Komise navíc předkládá výroční zprávu, ve které uvádí podrobné údaje o všech projektech v jednotlivých oblastech politiky, které obdržely podporu Unie prostřednictvím EFSI, mimo jiné celkovou výši příspěvku z každého zdroje a rizikové profily. EIB také při svých finančních a investičních operacích uplatňuje zásady a standardy stanovené právními předpisy Unie o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, včetně požadavku na přijetí přiměřených opatření ke zjištění totožnosti skutečných majitelů, je-li to na místě.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odvětví telekomunikací: 1 091 602 000 EUR;

b)  odvětví telekomunikací: 1 141 602 000 EUR;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  odvětví energetiky: 5 005 075 000 EUR.

c)  odvětví energetiky: 5 350 075 000 EUR.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

Referenční údaje

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.10.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.1.2017

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Eva Kaili

16.11.2016

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Datum přijetí

3.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

13

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

György Hölvényi, Julia Reda

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (28.3.2017)

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Zpravodajka: Inés Ayala Sender(*)

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Svým návrhem nařízení o EFSI II hodlá Komise prodloužit dobu trvání Evropského fondu pro sociální investice (EFSI) a zavést technická zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH). Návrh doprovází hodnocení Komise, pokud jde o využívání rozpočtové záruky EU od července 2015, kdy byl fond EFSI zprovozněn. Evropský účetní dvůr vydal stanovisko s názvem: „Fond EFSI: vstupní návrh na jeho prodloužení a rozšíření“ (stanovisko EÚD č. 2/2016).

Co se týče cílů stanovených v dopravní politice EU a role fondu EFSI při jejich dosahování, navrhovatelka se domnívá, že je třeba vyřešit především následující otázky, které jsou předmětem tohoto stanoviska:

·rozšíření fondu EFSI do konce stávajícího VFR a navýšení investičního cíle na 500 mld. EUR (EFSI I: 315 miliard), včetně

·navýšení záruky EU na 26 mld. EUR (EFSI I: 16 mld.) a přizpůsobení cílové sazby ze záručního fondu EU na 35 % celkových závazků ze záruky EU (EFSI I: 50 %), financovaných částečně

·dalším převodem z Nástroje pro propojení Evropy, a to snížením prostředků v dopravě o 155 milionů EUR a v odvětví energetiky o 345 milionů EUR,

·ustanovení o posílení doplňkovosti u projektů (jež se musí zabývat případy selhání trhu nebo nepříznivými investičními situacemi), která se budou vztahovat na projekty v rámci Okna pro infrastrukturu a inovace, které spojují dva nebo více členských států,

·další zaměření na projekty přispívající k plnění cílů politiky v oblasti klimatu COP21, na něž se bude vztahovat nejméně 40 % financování z EFSI v rámci Okna pro infrastrukturu a inovace,

·zamezení podpory na dálnice, ledaže je určena na soukromé investice v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti,

·lepší odborná pomoc u projektů zahrnujících několik členských států, u kombinace fondu EFSI s jinými zdroji financování EU, jako je ESIF, Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy, a usnadňování zeměpisné a odvětvové diverzifikace fondu EFSI.

Navrhovatelka se domnívá, že fond EFSI by měl sloužit jako účinný nástroj pro vytváření dodatečných investic a pracovních míst v rámci dopravní infrastruktury a mobility. Dosud nabyté (byť omezené) zkušenosti nicméně nasvědčují tomu, že k lepšímu využití potenciálu fondu v odvětví dopravy je zapotřebí dalších opatření. Vzhledem k tomu, že dopravní projekty tvoří pouhých 8 % (11 mld. EUR) všech projektů financovaných z tohoto fondu, je třeba výrazně zlepšit přitažlivost fondu pro členské státy, regionální a místní subjekty a navrhovatele projektů, pokud jde o financování, kritéria způsobilosti a odbornou pomoc.

Fond EFSI může být přínosem v oblasti dopravy, bude-li fungovat jako nástroj, který nekonkuruje úspěšnému Nástroji pro propojení Evropy, o nějž byl nadměrný zájem, ale spíše jej doplňuje. Nástroj pro propojení Evropy financuje transevropskou dopravní síť podle stávajících dlouhodobých priorit, na kterých se společní normotvůrci dohodli a které pečlivě kontrolují. Navrhovatelka nesouhlasí s dalším přerozdělením prostředků na financování z fondu EFSI II a připomíná, že 4 mld. EUR byly odejmuty z Nástroje pro propojení Evropy a z Horizontu 2020 již v případě fondu EFSI I. Nové škrty opravdu nejsou zapotřebí: z hodnocení fondu EFSI, které provedla Komise, naopak vyplývá, že cílová sazba záruky EU by mohla být nepatrně upravena. Pokud by totiž cílová sazba fondu EFSI I nebyla stanovena na 50 %, nebylo by od začátku třeba provádět v Nástroji pro propojení Evropy tak výrazné škrty. V neposlední řadě by Komise dříve, než bude rozhodnuto o případném dalším pokračování či úpravě fondu EFSI, měla plně zhodnotit nejen tento, ale rovněž splnit veškeré právní povinnosti, pokud jde o závěry dotyčného hodnocení, jak je stanoveno společnými normotvůrci v nařízení o fondu EFSI I.

S ohledem na tyto skutečnosti navrhovatelka doporučuje, aby byl návrh nařízení o fondu EFSI II předložený Komisí pozměněn následujícím způsobem:

·zachovat stávající finanční krytí pro Nástroj pro propojení Evropy a jeho kapitolu o dopravě,

·upravit cílovou sazbu ze záručního fondu EU na 32 % celkových závazků ze záruky EU,

·ustanovení o doplňkovosti by měla zahrnovat komplexní nadnárodní a přeshraniční projekty, včetně hlavních koridorů a dalších částí hlavní sítě vymezené Nástrojem pro propojení Evropy, společným podnikem SESAR a systémem ERTMS, s cílem podpořit dokončení projektů sítě TEN-T, k níž by jinak kvůli omezeným zdrojům, které zbývají v Nástroji pro propojení Evropy, nedošlo,

·při využívání záruky EU by měl být věnován 20% podíl konkrétně na dopravu, přičemž je třeba rovněž přispívat k plnění cílů politiky v oblasti klimatu,

·účast členských států a regionální a místní správy na projektech či nástrojích financovaných z fondu EFSI by měla být považována za „jednorázový“ příspěvek, který nezatíží strukturální fiskální úsilí očekávané od členských států,

·evropská seskupení pro územní spolupráci by měla být považována za způsobilé protistrany pro záruku EU v zájmu usnadnění přeshraničních a nadnárodních projektů,

·podpora z fondu EFSI na dálnice by měla být možná u projektů, které jsou v souladu se sítí TEN-T a s cíli dopravní politiky (např. u projektů přispívajících k bezpečnosti silničního provozu, k rozvoji ITS či k údržbě silnic TEN-T),

·je třeba posílit úlohu EIAH, pokud jde o poskytování poradenství regionálním orgánům a navrhovatelům projektů mimo jiné v souvislosti s nadnárodními a přeshraničními projekty, jakož i podporu kombinování prostředků z fondu EFSI s prostředky Nástroje pro propojení Evropy,

·zachovat čl. 18 odst. 7 a 8, v nichž je stanoveno, že o budoucnosti fondu EFSI se musí rozhodnout na základě nezávislého hodnocení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Ke zvýšení investic je zapotřebí dalšího úsilí prostřednictvím zajištění větší transparentnosti a lepšího zpravodajství ve sdělovacích prostředcích, prostřednictvím poskytování odborné pomoci ve kterékoli fázi projektu a podpory rozumnějšího využívání finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovanárámci politiky soudržnosti.zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

(8)  Rozšířený fond EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblasti energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, cestovního ruchu a digitální transformace. Kromě toho by měl také řešit problém nadměrné koncentrace v určitých oblastech politiky a také zeměpisně nerovnovážné investice, tak aby přispěl k hospodářské, sociální a územní soudržností Unie a aby zabránil rostoucí nerovnosti v různých regionech a členských státech. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Stále častějším cílem by rovněž měly být prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti. Kromě toho by měla být omezena podpora z fondu EFSI na dálnice, aby došlo k podpoře soukromých, příp. veřejných investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti, v méně rozvinutých regionech nebo u přeshraničních dopravních projektů, pokud je to zapotřebí k modernizaci a údržbě stávající infrastruktury, zlepšení bezpečnosti silničního provozu, rozvoje inteligentního dopravního systému nebo zaručení celistvosti a standardu stávajících dálnicrámci transevropské dopravní sítě, zejména bezpečných parkovacích ploch, alternativních čerpacích stanic pro čistá paliva a elektrických nabíjecích systémů. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z fondu EFSI.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  EIB se v rámci svých zvláštních činností podporovaných na základě fondu EFSI se svými spoluinvestory systematicky zapojuje do nástrojů pro sdílení rizika. Jako součást těchto činností je proto EIB vyzývána k tomu, aby v případě, kdy je to nutné a aktuální, zasáhla tím, že jako první poskytne záruku pro případ ztráty, s cílem optimalizovat doplňkový charakter nástroje EFSI a mobilizovat větší množství soukromých prostředků.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být posílena při výběru projektů. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, včetně elektronické infrastruktury, by měly být považovány za adicionální vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii.

(9)  Při výběru projektů by měla být posílena doplňkovost, klíčový prvek fondu EFSI.zájmu zajištění toho, aby byly subjekty, které potřebují využít garanční fond EFSI, lépe zastoupeny, by bylo vhodné, aby se pravidelného střídání v řídící radě účastnili členové různých útvarů Evropské komise, jako jsou např. útvary odpovědné za dopravu a životní prostředí. V souladu se zásadou doplňkovosti by operace měly být způsobilé pro podporu z fondu EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěné případy selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, včetně elektronické infrastruktury, jako je evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS), by měly být vzhledem ke své obtížnosti a vysoké přidané hodnotě pro Unii považovány za doplňkové.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a / nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými.

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence ze strany fondu EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory, příp. finanční nástroje z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, evropských strukturálních a investičních fondů a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci fondu EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými. Měla by být zajištěna propojenost a součinnost všech forem podpory ze strany Unie.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  V zájmu zlepšení výkonnosti fondu EFSI na úrovni členských států i regionů je třeba zintenzivnit spolupráci mezi EIB, která tento fond řídí, a národními podpůrnými bankami.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI.

(11)  V zájmu většího využívání fondu EFSI v méně rozvinutých, nejvzdálenějšíchtransformujících se regionech a nápravy zeměpisné nerovnováhy by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z tohoto fondu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Aby byly zajištěny optimální podmínky pro zajištění udržitelnosti a dosažení úspěchu, měly by projekty vycházet z místního a regionálního prostředí a být realizovány ve spolupráci s ním.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Stávající orientační cíl fondu EFSI týkající se Okna pro infrastrukturu a inovace by měl být příslušným způsobem upraven, a to úměrně navýšení cíle stanoveného v tomto nařízení a spočívajícího v uvolnění soukromých a veřejných investic v hodnotě alespoň 500 miliard EUR.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Za účelem částečného financování příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do záručního fondu EU na dodatečné investice by měl být učiněn převod z dostupných prostředků Nástroje pro propojení Evropy (CEF), poskytnutých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20134. Prostředky ve výši 1 145 797 000 EUR by nadto měly být přesunuty z finančních nástrojů Nástroje pro propojení Evropy do grantové složky Nástroje pro propojení Evropy s cílem usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných relevantních nástrojů, zejména nástrojů zaměřených na energetickou účinnost.

(14)  Za účelem částečného financování příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do záručního fondu EU na dodatečné investice by mělo dojít k vhodné úpravě cílové sazby záručního fondu EU, která by umožnila nezbytné navýšení finančních prostředků, aniž by bylo třeba dále snížit omezené zdroje dostupných prostředků v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a Horizontu 2020, poskytnutých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a 1291/2013, jak bylo předvedeno v hodnocení, které provedla Komise. Prostředky ve výši 1 145 797 000 EUR by nadto měly být přesunuty z finančních nástrojů Nástroje pro propojení Evropy do grantové složky Nástroje pro propojení Evropy s cílem usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných relevantních nástrojů, zejména nástrojů zaměřených na energetickou účinnost.

__________________

__________________

4Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

4Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Fond EFSI účinně zvyšuje objem zvláštních činností EIB ve prospěch malých a středních podniků, nepodařilo se mu však zvýšit objem projektů v oblasti dopravy, zejména v případě zemí podporovaných v rámci politiky soudržnosti. Vzhledem ke značnému přínosu projektů EU v oblasti dopravy a obrovské potřebě investic je proto nutné přijmout další opatření s cílem lépe řešit problémy, kterým členské státy a předkladatelé projektů při předkládání projektů v oblasti infrastruktury čelí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Projekty v oblasti dopravy a mobility často obtížně získávají financování z důvodu nižší míry návratnosti, dlouhodobého charakteru investic a vyšší míry rizika a nejistoty. V zájmu snížení současné odvětvové nerovnováhy projektů, které jsou financovány z fondu EFSI, a řešení problému nedostatečných investic do dopravní infrastruktury v Unii by mělo Evropské centrum pro investiční poradenství spolu s Komisí přijmout zvláštní opatření, která by usnadnila kombinování tohoto fondu s granty nebo jiným veřejným financováním, jež by bylo z rozpočtu Unie nebo členských států dostupné zjednodušeným a méně byrokratickým způsobem.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017.

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly fond EFSI propagovat, aby se tento důležitý nástroj dostal do většího povědomí. Měly by zároveň zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory z fondu EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Operace podporované z EFSI by se měly řídit zásadami řádné správy v oblasti daní v Unii.

(19)  Vzhledem k potřebě bezpečnějšího přístupu k předcházení podvodům při provádění operací podporovanýchfondu EFSI by se měly tyto operace řídit unijními zásadami řádné správy v oblasti daní.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, odvětví a regiony, kterými se stávající režimy dostatečně nezabývají. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21, a také projektů v oblasti udržitelné dopravy. I když cílem tohoto centra je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace fondu EFSI a v případě potřeby podporovat EIB při zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství v oblasti kombinování jiných zdrojů financování (jako například z evropských strukturálních a investičních fondů, programu Horizont 2020 a Nástroje pro propojení Evropy) ze strany Unie s fondem EFSI s cílem dosáhnout součinnosti mezi různými zdroji podpory ze strany EU. Evropské centrum pro investiční poradenství by mělo být při poskytování podpory snadno přístupné a transparentní a u potenciálních navrhovatelů by se mělo více propagovat.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky je založen na podrobné analýze plánů členských států v oblasti rozpočtových, makroekonomických a strukturálních reforem a poskytuje jim doporučení pro jednotlivé země. Na základě výše uvedeného by EIB měla informovat Komisi o svých zjištěních týkajících se překážek a obtíží, kterým čelí investice v členských státech a které byly zjištěny při provádění investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení. Komise by tato zjištění měla zohlednit mj. ve své práci, kterou v této souvislosti vykonává v rámci zlepšování investičního prostředí tím, že odstraňuje odvětvové a další překážky bránící investicím.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Vzhledem k tomu, že největší překážku pro investice představuje nedostatek strukturálních reforem, mělo by být schválení podpory z fondu EFSI v návaznosti na doporučení pro země s nerovnováhou na straně přebytku i deficitu, která má přeshraniční význam, vázáno rovněž na úspěšný vývoj v hospodářské a fiskální politice v souvislosti s evropským semestrem.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Nařízení (EU) č. 1316/2013 a nařízení (EU) 2015/1017 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

(22)  Nařízení (EU) č. 2015/1017 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací mají zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI obvykle znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

V zájmu lepšího řešení selhání trhu, komplexních nadnárodních a přeshraničních projektů nebo nepříznivých investičních situací mají zvláštní činnosti EIB podporované z fondu EFSI obvykle takové znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povaha, expozice vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Projekty podporované z EFSI, které sestávají z fyzické infrastruktury spojující dva nebo více členských států nebo spočívající v rozšiřování fyzické infrastruktury nebo souvisejících služeb k fyzické infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států, se rovněž považují za projekty zajišťující adicionalitu.“;

„Projekty podporované z fondu EFSI, které sestávají z fyzické infrastruktury spojující dva nebo více členských států, projekty zahrnuté do přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, a také projekty, kterými se provádí SESAR a systém ERTMS nebo které spočívají v rozšiřování fyzické infrastruktury nebo služeb souvisejících s fyzickou infrastrukturou z jednoho členského státu do jednoho či více jiných členských států, se rovněž považují za projekty zajišťující doplňkovost. Investiční výbor v rámci výběrového řízení posoudí, zda projekty splňují požadavky stanovené v tomto odstavci. Investiční výbor zajistí ověřování doplňkovosti v rámci svého výběrového řízení.“;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

ea)  mají menší pravděpodobnost, že přilákají financování z jiných zdrojů, a současně mají významný sociální dopad.“

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  V čl. 6 odst. 2 se doplňuje tento pododstavec:

 

„Fond EFSI v úzké spolupráci s národními podpůrnými bankami podporuje menší projekty a investice a současně zohledňuje doplňkovost.“

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  V článku 7 se odstavec 3 mění takto:

Řídící rada se skládá ze čtyř členů: tři jmenuje Komise a jednoho EIB. Řídící rada si volí z řad svých členů předsedu na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit. Řídící rada rozhoduje na základě konsenzu.

Řídící rada se skládá ze čtyř členů: tři jmenuje Komise a jednoho EIB. Řídící rada si volí z řad svých členů předsedu na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit. Řídící rada rozhoduje na základě konsenzu po provedení zevrubné analýzy každé projednávané situace.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a a (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 7 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-aa)  V článku 7 se odstavec 4 mění takto:

4.  Členské státy mohou přispívat do EFSI ve formě záruk nebo v hotovosti. Další třetí strany, vyjádří-li s jejich účastí souhlas řídící rada, mohou přispívat do EFSI pouze v hotovosti. Členské státy ani další třetí strany se nesmí stát členy řídící rady, ani nesmí ovlivňovat jmenování dalších pracovníků EFSI včetně členů investičního výboru ani mít jakákoli práva v souvislosti s jinými aspekty řízení EFSI stanovenými v tomto nařízení.

„4.  Členské státy mohou přispívat do fondu EFSI ve formě záruk nebo v hotovosti. Další třetí strany, vyjádří-li s jejich účastí souhlas řídící rada, mohou přispívat do fondu EFSI stejným způsobem. Členské státy ani další třetí strany se nesmějí stát členy řídící rady, ani nesmějí ovlivňovat jmenování dalších pracovníků fondu EFSI včetně členů investičního výboru ani mít jakákoli práva v souvislosti s jinými aspekty řízení fondu stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a b (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-ab)  V článku 7 se odstavec 5 mění takto:

V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má mít výkonného ředitele, který má provádět každodenní řízení EFSIpřipravovat zasedání investičního výboru uvedeného v odstavci 6, jimž také předsedá.

V dohodě o fondu EFSI se stanovuje, že tento fond má mít výkonného ředitele, který se zabývá řádným každodenním řízením fondupřipravuje zasedání investičního výboru uvedeného v odstavci 6, jimž také předsedá.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. - a c (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ac)  V čl. 7 odst. 7 se vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Řídící výbor prohloubí spolupráci mezi Evropským fondem pro strategické investice a strukturálními fondy, Nástrojem pro propojení Evropy a programem Horizont 2020 s cílem podpořit kombinované financování a zvýšit pákový efekt evropských investic, zejména v oblasti dopravy.“

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii a (nový)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – písm. k a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  doplňuje se nové písmeno ka), které zní:

 

„ka)   obrana.“;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – bod i a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  V odstavci 2 se doplňuje nové písmeno ia), které zní:

 

„ia)  podpora iniciativ EU v odvětví obrany, zejména prostřednictvím:

 

i)   výzkumu a vývoje na úrovni Unie;

 

ii)   rozvoje obranných schopností Unie;

 

iii)   malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací v oblasti obrany;“

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat projekty s komponentami přispívajícími k opatřením v oblasti klimatu v souladu se závazky COP21. Řídící rada poskytne za tímto účelem podrobné pokyny.

„EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % financování z fondu EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat projekty, jejichž významnou složku tvoří v souladu se závazky COP21 opatření v oblasti klimatu. Řídící rada poskytne za tímto účelem podrobné pokyny.

 

EIB se snaží o to, aby nejméně 20 % financování z fondu EFSI bylo vyčleněno na podporu projektů souvisejících s rozvojem dopravní infrastruktury a zařízení a inovativních technologií v oblasti dopravy spadajících pod písmeno c).

 

Cílem EIB je dosáhnout zeměpisně vyváženého rozložení investic mezi členskými státy.

 

Nehledě na cíle stanovené v tomto odstavci budou realizovány projekty, jejichž financování z fondu EFSI do lidského kapitálu a zdraví, jako v případě produktivních investic do nemocnic a školních zařízení spadající pod písmeno g), bylo schváleno.“;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c – písm. iii a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  v odst. 2 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:

 

„iiia)  železniční infrastruktura a další projekty v oblasti železniční dopravy;“

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„c)  posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a přispět pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB při zahájení operací;“

„c)  rozšiřování regionálních a místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z fondu EFSI po celé Unii a přispět pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB a navrhovatelů projektů při zahájení operací;“

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod ii

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem;

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem, včetně odvětvových investičních platforem;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. iii a (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(iiia)  doplňuje se písmeno fa), které zní:

 

„fa)  poskytování poradenství ohledně projektů zahrnujících dva či více členských států a podpory při zřizování finančních nástrojů pro nadnárodní či přeshraniční projekty;“

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. iii b (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(iiib)  doplňuje se nové písmeno fb), které zní:

 

„fb)   poskytování příkladů osvědčených postupů pro partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti rozvoje železniční infrastruktury;“

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. iii c (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(iiic)  doplňuje se nové písmeno fc), které zní:

 

„fc) poskytování osvědčených postupů a šablon pro strukturování projektů v hlavních oblastech pro oblasti uvedené v čl. 9 odst. 2 písm. b), c) e) a f), při zohlednění nejnovějších pokynů Eurostatu týkajících se vykazování veřejného dluhu partnerství veřejného a soukromého sektoru.“;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

 

„3a.  Evropské centrum pro investiční poradenství zajistí doplňkovost mezi Evropským fondem pro strategické investice a dalšími evropskými programy s cílem zvýšit míru součinnosti, podpořit kombinované financování a zvýšit pákový efekt evropských finančních nástrojů.“

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 18 – odst. 7 a odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odstavce 7 a 8 se zrušují.

vypouští se

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (EU) 2015/1017

Čl. 19 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  V článku 19 se vkládá tento odstavec 1b:

 

„EIB předloží výroční zprávu uvádějící podrobnosti o všech projektech v oblasti dopravy, jež získaly podporu EU prostřednictvím fondu EFSI, v níž budou uvedeny odpovídající částky celkových očekávaných investic, a zveřejní ji na svých internetových stránkách.“

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. a

Nařízení (EU) 2015/1017

Příloha II – oddíl 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Musí být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti.“;

Podpora z fondu EFSI na dálnice musí být omezena na veřejné, příp. soukromé investice v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti, v méně rozvinutých regionech nebo u přeshraničních dopravních projektů, či pokud je to zapotřebí k modernizaci a údržbě stávající infrastruktury, na zlepšení bezpečnosti silničního provozu, vybudování inteligentního dopravního systému nebo zaručení celistvosti a standardu stávajících dálnic v rámci transevropské dopravní sítě, zejména bezpečných parkovacích ploch, alternativních čerpacích stanic pro čistá paliva a elektrických nabíjecích systémů.“;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. a

Nařízení (EU) 2015/1017

Příloha II – oddíl 2 – písm. b – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„Podporu z fondu EFSI je rovněž výslovně možné poskytovat na údržbu a modernizaci stávající dopravní infrastruktury;“

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha – bod 3

Nařízení (EU) 2015/1017

Příloha II – oddíl 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Srovnávací přehled se zveřejní, jakmile je operace v rámci záruky EU podepsána, s výjimkou citlivých obchodních informací.;

Srovnávací přehled se zveřejní, jakmile je operace v rámci záruky EU schválena, s výjimkou citlivých obchodních informací. Investiční výbor předloží Parlamentu srovnávací přehled ukazatelů u všech projektů financovaných z fondu EFSI.;“

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

Referenční údaje

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

3.10.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.1.2017

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Projednání ve výboru

26.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Herbert Dorfmann

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (12.4.2017)

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Navrhovatel: Hannu Takkula

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh     1

Návrh nařízení

Právní východisko 5 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 2/20161a,

 

_________________

 

1a Úř. věst. C 465, 13.12.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh     2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Od předložení investičního plánu pro Evropu v listopadu 20143 se zlepšily podmínky pro obnovení investic a vrací se důvěra v evropské hospodářství a růst. Unie nyní zažívá čtvrtý rok mírného oživení, přičemž hrubý domácí produkt v roce 2015 vzrostl o 2 %. Komplexní úsilí zahájené investičním plánem již přináší konkrétní výsledky, přestože makroekonomické účinky větších investičních projektů nemohou být okamžité. Investice by měly pomalu narůstat v průběhu let 2016 a 2017, ačkoli zaostávají za historickými úrovněmi.

(1)  Přes existenci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) přetrvává problém investiční mezery v Unie. Problém nedostatku investic je dán hlubokou krizí celkové poptávky a dopady úsporných opatření. Je nezbytné zásadně změnit přístup k investicím v Unii, řešit skutečné příčiny krize a přezkoumat rámec správy ekonomických záležitostí s cílem trvale podpořit produktivní investice, které jsou schopny vytvořit přidanou hodnotu pro reálnou ekonomiku a společnost ve všech členských státech.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Pozměňovací návrh     3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Dne 1. června 2016 vydala Komise sdělení nazvané „Obnova investic v Evropě – zhodnocení investičního plánu pro Evropu“, v němž poukazuje na doposud dosažené výsledky investičního plánu a nastiňuje další plánované kroky, včetně prodloužení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) po počátečním tříletém období, posílení okna pro malé a střední podniky (MSP) v rámci stávajícího rámce a posilování Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH).

(3)  Dne 1. června 2016 vydala Komise sdělení nazvané „Obnova investic v Evropě – zhodnocení investičního plánu pro Evropu“, v němž poukazuje na současnou situaci a nastiňuje další plánované kroky, jako je prodloužení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) po počátečním tříletém období, posílení okna pro malé a střední podniky (MSP) v rámci stávajícího rámce a posilování Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH).

Pozměňovací návrh     4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  EFSI je součástí investičního plánu, komplexní strategie vytvořené za účelem řešení nejistých podmínek veřejných a soukromých investic a snižování mezer v oblasti investic v Unii. Tato strategie má tři pilíře: aktivaci finančních prostředků pro investice, zajištění toho, aby se investice dostaly do reálné ekonomiky, a zlepšení investičního prostředí v Unii. V zájmu zeměpisné diverzifikace je nezbytné, aby došlo ke zlepšení investičního prostředí v Unii prostřednictvím odstranění překážek investic. EFSI je doplněk jiných akcí ke snížení investičních mezer v Unii, a vzhledem k tomu, že funguje jako záruční fond, působí jako stimul nových investic.

Pozměňovací návrh     5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. Vzhledem k úspěchu je Komise odhodlána EFSI zdvojnásobit, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity. Právní prodloužení se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

(6)  EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. V současnosti investiční mezera v Evropě přetrvává a panují obavy, že EFSI je nedostatečně diverzifikován jak odvětvově, tak zeměpisně, v důsledku nikoli optimálního přidělování investic, financování projektů s výrazným dopadem na životní prostředí a otázek týkajících se doplňkovosti. Bez ohledu na to ani ne rok po zahájení činnosti EFSI a v době, kdy ještě nebylo provedeno nezávislé posouzení EFSI, na něž bylo vázáno jeho přezkoumání, Komise předložila návrh na zdvojnásobení EFSI, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity.

Pozměňovací návrh     6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Pro období po roce 2020 Komise hodlá předložit nezbytné návrhy, jimiž se zajistí, aby strategické investice pokračovaly na udržitelné úrovni.

(7)  Nařízení (EU) 2015/1017 stanoví, že do 5. července 2018 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování tohoto nařízení. Komise by měla předložit do 30. června 2020 další takovou zprávu, která by měla být případně doplněna o legislativní návrh na úpravu nařízení (EU) 2015/1017 a v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů by k ní mělo být přiloženo posouzení dopadu. Takový legislativní návrh by měl zajistit, podpořit a posílit strategické investice v Unii na udržitelné úrovni v průběhu celého finančního období pokrytého víceletým finančním rámcem po roce 2020.

Pozměňovací návrh     7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Aby mohl Evropský účetní dvůr plnit své úkoly, požaduje nejpozději do 31. května každého roku přístup k výroční zprávě Komise o řízení záručního fondu EU. V tomto ohledu by mělo být plně respektováno právo Účetního dvora provádět audit, jak je stanoveno v článku 287 SFEU, a zpráva Komise by měla být předkládána Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru včas.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat nové finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality s ohledem na další stávající nástroje Unie a hlavní operace EIB. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, biohospodářství, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy a přeshraničních sítí, jakož i digitální transformace ve všech odvětvích. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice a uhlíkově intenzivní dopravní projekty, ledaže je zásadně potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravních projektů. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

Pozměňovací návrh     9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být posílena při výběru projektů. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, včetně elektronické infrastruktury, by měly být považovány za adicionální vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii.

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být posílena při výběru projektů. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Účel adicionality by měl být omezen na zajištění, že vybrané budou projekty, které by vzhledem k svému rizikovějšímu profilu na trhu jiné financování nezískaly. Pojem adicionality musí být i nadále jednoduchý a musí vytvářet další snáze měřitelná kritéria financování. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, včetně elektronické infrastruktury, by měly být považovány za adicionální vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI.

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI ve všech regionech včetně méně rozvinutých, nejvzdálenějších a přechodových regionech, a s cílem řešit geografickou a odvětvovou nerovnováhu podpory EFSI by měl být rozšířen rozsah obecných cílů a podmínek jejich způsobilosti pro podporu z EFSI pomocí zvýšeného využívání Evropského centra pro investiční poradenství s cílem poskytnout technickou pomoc vytváření projektů na regionální a místní úrovni v celé Unii a také s cílem zajistit lepší komunikaci a zviditelnění.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Na základě získaných zkušeností s investicemi podporovanými z EFSI by se cílová částka záručního fondu měla nastavit na 35 % celkových závazků ze záruky EU, aby se zajistila odpovídající úroveň ochrany.

(15)  Na základě získaných zkušeností s investicemi podporovanými z EFSI a absencí výzev k uplatnění záruky EU by se cílová částka záručního fondu měla nastavit na 35 % celkových závazků ze záruky EU, aby se zajistila odpovídající úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh     12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Zjednodušení postupů pro operace zpracování je zapotřebí, aby informace, které mají příjemci a zejména MSP poskytnout, představovaly nezbytné minimum pro zajištění úspěchu operací a nepřinášely příjemcům a MSP nadměrnou byrokratickou zátěž. Současně je třeba upřednostnit transparentnost postupů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017.

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci a potenciální soukromí investoři, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017.

Pozměňovací návrh     14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Operace podporované z EFSI by se měly řídit zásadami řádné správy v oblasti daní v Unii.

(19)  Operace podporované z EFSI by se měly ve všech ohledech řídit zásadami řádné správy v oblasti daní v Unii.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno, včetně možnosti navýšit jeho rozpočet v případě odůvodněné potřeby, a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavce 3,4 a 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací mají zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI obvykle znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

„V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací se zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI považují za činitele adicionality ve srovnání s EIB, EIF a dalšími finančními nástroji Unie a obvykle nesou znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

EFSI může podporovat i projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pokud je k zajištění adicionality ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce nutné využít záruku EU.

EFSI může podporovat i projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pokud je k zajištění adicionality ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce nutné využít záruku EU.

Projekty podporované z EFSI, které sestávají z fyzické infrastruktury spojující dva nebo více členských států nebo spočívající v rozšiřování fyzické infrastruktury nebo souvisejících služeb k fyzické infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států, se rovněž považují za projekty zajišťující adicionalitu.

 

Pozměňovací návrh     17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které se zabývají selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi a které;

V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které se zabývají selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi, mimo jiné s cílem dosáhnout vyváženější zeměpisné distribuce investic, a které;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. d

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 12 – pododstavec 2 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňují a zpřístupňují a musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.“;

„Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňují a zpřístupňují a obsahují odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality a politických cílů Unie. Tato rozhodnutí rovněž zahrnují informace o plnění kritérií způsobilosti uvedených v článku 6 a o používání přehledu ukazatelů uvedených v článku 14 tohoto článku. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.

Pozměňovací návrh     19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  prosince 2020 pro operace EIB, u nichž byla smlouva mezi EIB a příjemcem nebo finančním zprostředkovatelem podepsána do 31. prosince 2022;

a)  prosince 2020 pro operace EIB, u nichž byla smlouva mezi EIB a příjemcem nebo finančním zprostředkovatelem podepsána do 31. prosince 2021;

Pozměňovací návrh     20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prosince 2020 pro operace EIF, u nichž byla smlouva mezi EIF a finančním zprostředkovatelem podepsána do 31. prosince 2022;

b)  prosince 2020 pro operace EIF, u nichž byla smlouva mezi EIF a finančním zprostředkovatelem podepsána do 31. prosince 2021;

Pozměňovací návrh     21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  odstavec 4 se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – bod 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a přispět pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB při zahájení operací;

c)  posilování místních regionálních a vnitrostátních znalostí při užší spolupráci s orgány členských států a zaměření se na budování kapacit s cílem usnadnit využívání podpory z EFSI po celé Unii a přispět pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB při zahájení operací;

Pozměňovací návrh     23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod ii

Nařízení (EU) č. 2015/2017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem;“;

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem s cílem zároveň podpořit projekty menšího rozsahu a zohlednit skutečnost, že musí být dodržen požadavek inovativnosti;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod iii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  poskytování poradenství ohledně kombinace jiných zdrojů financování ze strany Unie (jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy) s EFSI.“;

f)  poskytování poradenství ohledně doplňkovosti jiných zdrojů a potenciálních synergií financování a investování ze strany Unie (jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy) s EFSI. “;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů.

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní, regionální a celostátní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů.

Pozměňovací návrh     26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  doplňuje se nový odstavec 9a, který zní:

 

„9a. S cílem zajistit, aby EIAH mohlo provádět svou činnost a přispívat k objektivní odvětvové a zeměpisné diverzifikaci EFSI, může EIB podat Komisi odůvodněnou žádost o zvýšení rozpočtu EIAH.“

Pozměňovací návrh     27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 16 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

9a.  V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, podává Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje toto nařízení. Tato zpráva se zveřejní a musí obsahovat:

„2.  EIB podává Evropskému parlamentu dvakrát ročně zprávu o schválených investičních operacích EIB. Tato zpráva se poté zveřejní a zpřístupní.

 

Zpráva obsahuje:

a)  posouzení finančních a investičních operací na úrovni operace, odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením, a zejména s kritériem adicionality, spolu s posouzením distribuce finančních a investičních operací EIB podle obecných cílů stanovených v čl. 9 odst. 2;

a)  a) posouzení finančních a investičních operací na úrovni odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením, a zejména co se týče dodržování kritéria adicionality;

b)  posouzení přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a skutečných výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací EIB na souhrnném základě, včetně dopadu na tvorbu pracovních míst;

 

c)  posouzení, do jaké míry operace, na něž se vztahuje toto nařízení, přispívají k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 9 odst. 2, včetně posouzení úrovně investic EFSI v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti dopravy (včetně sítí TEN-T a městské mobility), telekomunikací, energetické infrastruktury a energetické účinnosti;

c)  posouzení, do jaké míry operace, na něž se vztahuje toto nařízení, přispívají k dosažení obecných cílů EU, včetně posouzení úrovně investic EFSI v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti dopravy, telekomunikací, energetické infrastruktury a energetické účinnosti;

d)  posouzení dodržování požadavků týkajících se využití záruky EU a klíčových ukazatelů výkonnosti uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. f) bod iv);

 

e)  posouzení pákového efektu, kterého projekty podporované z EFSI dosáhly;

e)  posouzení skutečného pákového efektu, kterého projekty podporované z EFSI dosáhly;

f)  popis projektů, u nichž je podpora z evropských strukturálních a investičních fondů kombinována s podporou z EFSI, a celkovou výši příspěvků z každého zdroje;

f)  popis projektů, u nichž je podpora z evropských strukturálních a investičních fondů kombinována s podporou z EFSI, a celkovou výši příspěvků z každého zdroje;

g)  finanční částku, která byla převedena příjemcům, a posouzení finančních a investičních operací EIB na souhrnném základě;

g)  finanční částku, která byla převedena finančním zprostředkovatelům a konečným příjemcům, analytické statistické údaje pro jednotlivé financované projekty, včetně úvěrových operací uskutečněných v rámci EFSI pomocí finančních zprostředkovatelů, a posouzení finančních a investičních operací EIB na rozčleněném základě;

 

ga)  nezávislé předběžné a následné posouzení každého projektu s podrobným vysvětlením použitých ukazatelů a výběrových a hodnoticích kritérií;

 

gb)  posouzení přidané hodnoty jednotlivých finančních a investičních operací EIB a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

 

gc)   finanční zprávy o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem.“

h)  posouzení přidané hodnoty finančních a investičních operací EIB a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

h)  posouzení přidané hodnoty finančních a investičních operací EIB a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

i)  podrobné informace o čerpání záruky EU, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách;

i)  podrobné informace o čerpání záruky EU, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách;

j)  finanční zprávy o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem.“

j)  finanční zprávy o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem.“

Pozměňovací návrh     28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 18 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Zpráva, která má být předložena do 30. června, je případně doplněna o legislativní návrh na úpravu tohoto nařízení s cílem buď stanovit nové investiční období, které by řešilo veškeré zjištěné nedostatky a zajistilo by, že strategické investice budou pokračovat na udržitelné úrovni, nebo pokud by zpráva došla k závěru, že zachování schématu podpory investic není opodstatněné, zajistit hladké ukončení EFSI a zároveň zachovat záruku EU pro operace, které již byly v rámci tohoto nařízení schváleny. V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů bude přiloženo posouzení dopadu.“;

Pozměňovací návrh     29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 18 – odst. 7 a 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odstavce 7 a 8 se zrušují.

vypouští se

Pozměňovací návrh     30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 19 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

10a.  V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„EIB v souladu se svou politikou transparentnosti a s obecnými zásadami Unie ohledně přístupu k dokumentům a informacím zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se všech finančních a investičních operací EIB, na něž se vztahuje toto nařízení, včetně informací o úloze finančních zprostředkovatelů a toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 9 odst. 2.“

„EIB v souladu s obecnými zásadami Unie ohledně přístupu k dokumentům a informacím zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se všech finančních a investičních operací EIB, na něž se vztahuje toto nařízení, včetně informací o úloze finančních zprostředkovatelů a toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 9 odst. 2.“

Pozměňovací návrh     31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 20 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

11a.  V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly.“

„2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn plný přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly.“

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

Referenční údaje

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

15.12.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Hannu Takkula

21.11.2016

Předchozí zpravodaj(ka)

Michael Theurer

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Projednání ve výboru

22.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

12.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (2.3.2017)

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Navrhovatel: Krzysztof Hetman

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V roce 2014 zveřejnila Evropská komise spolu se svým strategickým partnerem, Evropskou investiční bankou, investiční plán pro Evropu, jehož ústřední součástí je Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Nařízení o EFSI vstoupilo v platnost v červenci 2015 a původně mělo platit po dobu 3 let. Cílem EFSI bylo povzbudit evropskou hospodářskou obnovu a konkurenceschopnost generováním částky 315 miliard EUR ve veřejném a soukromém financování pro strategické investice. Fond EFSI byl koncipován tak, aby doplňoval další fondy a opatření Evropské unie a přispíval k dosažení cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti celé Unie.

Dne 14. září 2016 Komise předložila návrh nařízení, jehož cílem je prodloužit trvání fondu EFSI až do skončení stávajícího víceletého finančního rámce a rozšířit jeho investiční plán tak, aby se do roku 2020 uvolnilo alespoň 500 miliard EUR. V zájmu dosažení tohoto cíle Komise navrhuje, aby se záruka EU zvýšila z 16 na 26 miliard EUR, přičemž EIB svůj kapitál navýší z 5 na 7,5 miliard EUR. Komise hodlá zachovat klíčovou myšlenku adicionality EFSI, tedy že budou podporovány pouze ty operace, které řeší selhání trhu nebo nepříznivé investiční situace. Tímto návrhem by Komise rovněž chtěla posílit geografické pokrytí fondu EFSI a podpořit jeho využívání v méně rozvinutých regionech. V této souvislosti Komise plánuje podpořit kombinování prostředků z fondu EFSI s jinými zdroji financování EU. Komise taktéž hodlá upevnit transparentnost investičních rozhodnutí a postupů řízení.

Navrhovatel s návrhem a prodloužením doby trvání EFSI celkově souhlasí, třebaže je nutné upozornit na některé významné nedostatky. Pokud jde o využívání fondu EFSI, existuje velmi zjevná nerovnováha mezi zeměmi EU-15 (91 % fondu EFSI) a EU-13 (9 % fondu EFSI), přičemž jeden členský stát financování z EFSI nevyužil vůbec. Návrh, aby se fond EFSI kombinoval s evropskými strukturálními a investičními (ESI) fondy, může potenciálně přinést požadované zlepšení této situace. Je však třeba zdůraznit, že politika soudržnosti coby jedna z nedůležitějších investičních politik EU prokázala svou účinnost nejen v souvislosti s vytvářením investic, ale i v oblasti podpory strukturálních reforem, rozvoje lidského kapitálu a vytváření trvalé zaměstnanosti. Proto je třeba zajistit, aby fond EFSI ani v perspektivě budoucího financování nevystřídal nebo nevytěsnil jiné nástroje a fondy EU, zejména evropské strukturální a investiční fondy.

Kromě toho existuje nerovnováha, co se týče odvětvového zaměření projektů financovaných z EFSI, neboť tento mechanismus podporuje jen velmi málo sociálních investic. Důvodem by mohla být méně zřejmá přímá rentabilita sociálních investic a v mnoha případech slabší administrativní kapacita a zkušenosti sociálních aktérů se spravováním velkých investičních projektů. Navrhovatel je nicméně přesvědčen, že je zcela zásadní, aby se podpořil plný sociální a lidský potenciál EFSI a aby se podnítilo a usnadnilo zapojení sociálních aktérů, což by v případě uvážlivé realizace mohlo vést k většímu počtu pracovních míst a udržitelnému růstu. Dále se domnívá, že za tímto účelem by se měly posílit činnosti Evropského centra pro investiční poradenství, k nimž by měly mít rovný přístup všechny relevantní zúčastněné strany, včetně sociálních podniků a sociálních služeb.

Na závěr navrhovatel vyjadřuje své znepokojení nad nedostatkem údajů o počtu pracovních míst, zejména těch udržitelných, která byla vytvořena díky projektům podporovaným z EFSI. Sběr takovýchto údajů by byl velmi užitečný pro celkové hodnocení budoucích výsledků EFSI.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Od předložení investičního plánu pro Evropu v listopadu 20143 se zlepšily podmínky pro obnovení investic a vrací se důvěra v evropské hospodářství a růst. Unie nyní zažívá čtvrtý rok mírného oživení, přičemž hrubý domácí produkt v roce 2015 vzrostl o 2 %. Komplexní úsilí zahájené investičním plánem již přináší konkrétní výsledky, přestože makroekonomické účinky větších investičních projektů nemohou být okamžité. Investice by měly pomalu narůstat v průběhu let 2016 a 2017, ačkoli zaostávají za historickými úrovněmi.

(1)  Od předložení investičního plánu pro Evropu v listopadu 20143 se zlepšily podmínky pro obnovení investic a vrací se důvěra v evropské hospodářství a růst. Unie nyní zažívá čtvrtý rok mírného oživení, přičemž hrubý domácí produkt v roce 2015 vzrostl o 2 %, ale míra nezaměstnanosti zůstává nad úrovní před krizí. Komplexní úsilí zahájené investičním plánem již přináší konkrétní výsledky, přestože zatím není možné odhadnout úplný dopad fondu EFSI na růst, neboť makroekonomické účinky větších investičních projektů nemohou být okamžité. Investice by měly pomalu narůstat v průběhu let 2016 a 2017, avšak jejich tempo je stále nevýrazné a zaostává za úrovněmi před krizí.

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final.

3 COM(2014) 903 final.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tuto pozitivní dynamiku je třeba udržet a je třeba nadále usilovat o to, aby se investice vrátily ke svému dlouhodobě udržitelnému trendu. Mechanismy investičního plánu fungují a měly by být posíleny k pokračující mobilizaci soukromých investic v odvětvích, která jsou důležitá pro budoucnost Evropy a v nichž přetrvávají selhání trhu či nepříznivé investiční situace.

(2)  Tuto pozitivní dynamiku je třeba udržet a je třeba nadále usilovat o to, aby se investice vrátily ke svému dlouhodobě udržitelnému trendu a dostaly se do reálné ekonomiky. Mechanismy investičního plánu fungují a měly by být posíleny k pokračující mobilizaci soukromých investic ve všech odvětvích, která vytvářejí růst a pracovní místa, a jsou tudíž důležitá pro budoucnost Evropy, a v nichž přetrvávají selhání trhu či nepříznivé investiční situace.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. Vzhledem k úspěchu je Komise odhodlána EFSI zdvojnásobit, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity. Právní prodloužení se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

(6)  EFSI byl jakožto nouzový plán zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. Komise je odhodlána EFSI zdvojnásobit, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity. Právní prodloužení se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Pro období po roce 2020 Komise hodlá předložit nezbytné návrhy, jimiž se zajistí, aby strategické investice pokračovaly na udržitelné úrovni.

(7)  Pro období po roce 2020 Komise hodlá předložit nezbytné návrhy, jimiž se zajistí, aby strategické investice pokračovaly na udržitelné úrovni. Komise by měla vypracovat komplexní posouzení dopadů, aby odůvodnila budoucí návrh.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření kvalitních pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst podporující začlenění a konkurenceschopnost, přičemž by měl zlepšit sociální dopad a dopad na zaměstnanost, a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, sociální ekonomiky, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Dále by měly být předním cílem projekty týkající se sociální infrastruktury. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI. Vzhledem k vysoké míře chudoby a sociálního vyloučení v Evropě by měly být posíleny operace podporované z EFSI, které se zabývají těmito otázkami.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Kromě toho je vhodné posílit sociální rozměr realizace EFSI, jako je vzdělávání, odborné vzdělávání a odborná příprava pro získání dovedností a celoživotní učení, inovace v oblasti zdravotní péče a léčivých přípravků, sociální služby, sociální bydlení a péče o děti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Podle prvotních výsledků členské státy s lepší technickou a správní kapacitou a také finančními institucemi lépe využívají prostředků z EFSI. Za účelem zlepšení kapacity některých členských států při využívání prostředků z EFSI by EIB a Komise měly dále pracovat na podpoře těch, které zaostávají. Proto by měly být pravidelně zveřejňovány nové údaje a aktuální informace, přičemž první přesná kvalitativně-kvantitativní analýza výsledků by měla být zveřejněna nejpozději do roku 2018. Součástí těchto analýz by měla být nezávislá posouzení vycházející z dosud nashromážděných zkušeností, se zvláštním zaměřením na počet vytvořených pracovních míst a dopady investic EFSI na přímá a nepřímá pracovní místa. Měly by být stanoveny cíle z hlediska úkolů týkajících se růstu a pracovních míst.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být posílena při výběru projektů. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, včetně elektronické infrastruktury, by měly být považovány za adicionální vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii.

(9)  Adicionalita, klíčový prvek EFSI, musí být jasněji definována a měla by být posílena při výběru projektů. Operace by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států, včetně elektronické infrastruktury, by měly být považovány za adicionální vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a / nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými.

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a / nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými, přičemž musí být dodržována pravidla spolufinancování. EFSI by měl fungovat v užším spojení se strukturálními fondy a dalšími fondy EU z oblasti politiky soudržnosti. Je však zásadně důležité, aby EFSI neodporoval výsledkům či cílům Evropského sociálního fondu a politiky soudržnosti EU, zejména výsledkům evropských strukturálních a investičních fondů, ani nenahrazoval či nezastínil grantovou podporu a aby byla zachována jeho adicionalita.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Měl by být více zviditelněn potenciál EFSI, pokud jde o oživení trhů práce a vytváření udržitelných pracovních míst, jak je tomu v případě politiky soudržnosti, a měly by být shromažďovány a analyzovány příslušné spolehlivé údaje.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI.

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI, zejména v evropských oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti a v méně rozvinutých a přechodových regionech, by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI a měla by být vypracována a řádně provedena strategie lepší podpory financování z EFSI, budování kapacit, administrativní podpory a místní technické pomoci ve výše uvedených regionech.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v rámci EFSI, která má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP. Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům, též prostřednictvím vývoje a zavádění nových nástrojů.

(16)  V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v rámci EFSI, která má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP. Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům a sociálním službám, též prostřednictvím vývoje a zavádění nových nástrojů, které jsou přiměřené potřebám a charakteristikám daného sektoru.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017.

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby všichni koneční příjemci byli řádně informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017 a podpořit přípravu investičních projektů nabízejících široké odvětvové a geografické pokrytí.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  V členských státech musí být provedeny významné informační kampaně s cílem posílit dialog s vnitrostátními a místními orgány. To by umožnilo zvýšit soukromé investice a zabránit regionální a odvětvové koncentraci.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  V zájmu zlepšení transparentnosti operací EFSI by měl investiční výbor ve svých rozhodnutích, jež jsou zveřejňována a zpřístupňována, vysvětlit důvody, proč se domnívá, že nějaké operaci by měla být poskytnuta záruka EU, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality. Po podepsání operace pod zárukou EU by měl být zveřejněn srovnávací přehled ukazatelů.

(18)  V zájmu zlepšení transparentnosti operací EFSI by měl investiční výbor ve svých rozhodnutích, jež jsou zveřejňována a zpřístupňována, vysvětlit důvody, proč se domnívá, že nějaké operaci by měla být poskytnuta záruka EU, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality a na ukazatele výkonnosti, jako je vytváření kvalitních pracovních míst. Po podepsání operace pod zárukou EU by měl být zveřejněn srovnávací přehled ukazatelů. Zvláštní pozornost by měla být věnována vytváření pracovních míst a sociálním investicím do současných a budoucích schopností občanů týkajících se zapojení do trhu práce, přičemž by měly být využity jasné sociálně-ekonomické ukazatele.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Operace podporované z EFSI by se měly řídit zásadami řádné správy v oblasti daní v Unii.

(19)  Operace podporované z EFSI by se měly řídit zásadami řádné správy v oblasti daní v Unii, obecnější strategií udržitelných financí a sociálním acquis Unie.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů, včetně potřeb nejvzdálenějších regionů, se zřetelem k článku 349 SFEU. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, přeshraničních projektů a projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21 a strategie Evropa 2020, včetně boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména projektů, které přispívají k vytváření kvalitních pracovních míst, udržitelnému růstu či integrujících projektů ve spolupráci s nejvzdálenějšími regiony. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem, včetně odvětvových, zejména platforem pro více zemí s cílem podporovat přeshraniční projekty nebo skupinu projektů týkající se všech členských států, a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 2 – bod 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1)   V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„8a)  „sociálním podnikem“ podnik, jehož hlavním cílem je spíše dosažení měřitelného, pozitivního sociálního dopadu než vytváření zisku a který svůj zisk používá především k dosažení svého hlavního cíle, jak stanoví čl. 2 odst. 1 a 5 nařízení (EU) 1296/2013;“;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 2 – bod 8 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.   V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„8b)  „sociálními službami“ činnosti zaměřené na zlepšení kvality života a zajištění sociální ochrany, například prostřednictvím sociálního zabezpečení, služeb zaměstnanosti a odborné přípravy, sociálního bydlení, péče o děti, dlouhodobé péče a služeb sociální pomoci;“;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 4 – odst. 2 – písm. f – bod iv

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  v písmenu f) se podbod iv) nahrazuje tímto:

iv)  klíčových ukazatelů výkonnosti, zejména pokud jde o využívání záruky EU, plnění cílů a kritérií stanovených v článcích 6 a 9 a v příloze II, mobilizaci soukromého kapitálu a makroekonomický dopad EFSI, včetně jeho vlivu na podporu investic;

iv)  klíčových ukazatelů výkonnosti, zejména pokud jde o využívání záruky EU, plnění cílů a kritérií stanovených v článcích 6 a 9 a v příloze II, mobilizaci soukromého kapitálu a makroekonomický dopad EFSI, včetně jeho vlivu na podporu investic a vytváření pracovních míst;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které se zabývají selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:“;

1.  „V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které se dotýkají reálné ekonomiky a zabývají se selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:“;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3.  Řídící rada se skládá ze čtyř členů: tři jmenuje Komise a jednoho EIB. Řídící rada si volí z řad svých členů předsedu na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit. Řídící rada rozhoduje na základě konsenzu.

3.  Řídící rada se skládá ze čtyř členů: tři jmenuje Komise, z nichž jeden je z GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti a další dva střídavě z příslušných GŘ, a jednoho EIB. Řídící rada si volí z řad svých členů předsedu na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit. Řídící rada rozhoduje na základě konsenzu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -i (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 3 – návětí

 

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-i.  třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

Složení investičního výboru musí být vyvážené co do počtu žen a mužů. Řídící rada usiluje o výběr odborníků se zkušenostmi s investováním v jedné nebo více z následujících oblastí:

Složení investičního výboru musí být vyvážené co do počtu žen a mužů. Řídící rada usiluje o výběr odborníků, kteří společně disponují kombinací zkušeností s investicemi ve všech následujících oblastech:

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -i a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – bod 8 – písm. f

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ia.  písmeno f) se nahrazuje tímto:

f)  vzdělávání a odborné přípravy;

f)  trhu práce, vzdělávání a odborné přípravy, odborné přípravy pro získání dovedností a celoživotního učení;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod i b (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – písm. k

 

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ib.  písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)  sociální infrastruktura a sociální a solidární ekonomika.

k)  sociální infrastruktura, sociální služby a sociální a solidární ekonomika.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. d

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 12 – pododstavec 2 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňují a zpřístupňují a musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.;

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se bezodkladně zveřejňují a zpřístupňují a musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí na základě srovnávacího přehledu projektů, se zvláštním důrazem na soulad s politikami Unie, k nimž patří cíl inteligentního, udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření kvalitních pracovních míst a hospodářská, sociální a územní soudržnost, a s důrazem na splnění kritéria adicionality. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – písm. g – návětí

 

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v odstavci 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

g)  lidský kapitál, kultura a zdraví, zejména prostřednictvím:

g)  lidský kapitál, sociální rozvoj, kultura a zdraví, zejména prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 5 – písm. -a a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – písm. g – bod i

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-aa)  v odst. 2 písm. g) se bod i) nahrazuje tímto:

i)  vzdělávání a odborné přípravy;

i)  trhu práce, vzdělávání a odborné přípravy, odborné přípravy pro získání dovedností a celoživotního učení;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. - a b (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – písm. g – bod v

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-ab)  v odst. 2 písm. g) se bod v) nahrazuje tímto:

v)  sociální infrastruktury a sociální a solidární ekonomiky.

v)  sociální infrastruktury, sociálních služeb a sociální a solidární ekonomiky.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. - a c (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9. – odst. 2 – písm. g – bod v a (nový)

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-ac)  v odst. 2 písm. g) se po bodu v) doplňuje nový bod, který zní:

 

va)  poskytnutí finančních prostředků investiční platformě pro organizace sociální ekonomiky, včetně sociálních podniků;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat projekty s komponentami přispívajícími k opatřením v oblasti klimatu v souladu se závazky COP21. Řídící rada poskytne za tímto účelem podrobné pokyny.

EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat projekty s komponentami přispívajícími k opatřením v oblasti klimatu a k vytváření pracovních míst v souladu se závazky COP21 a strategií Evropa 2020. Řídící rada poskytne za tímto účelem podrobné pokyny.;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a – bod i

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato podpora zahrnuje zajišťování cílené podpory při využívání technické pomoci pro strukturování projektu, při využívání inovativních finančních nástrojů a při využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru – s přihlédnutím ke specifikám a potřebám členských států s méně rozvinutými finančními trhy.;

Tato podpora zahrnuje zajišťování cílené místní podpory při využívání technické pomoci pro strukturování projektu, při využívání inovativních finančních nástrojů a při využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru a popřípadě poskytování informací o příslušných otázkách týkajících se právních předpisů Unie, – s přihlédnutím ke specifikám a potřebám členských států s méně rozvinutými finančními trhy a různých odvětví.;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 9 – písm. a – bod i a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ia)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

EIAH může poskytovat technickou pomoc v oblastech uvedených v čl. 9 odst. 2, zejména v oblasti energetické účinnosti, TEN-T a městské mobility.

EIAH může poskytovat technickou pomoc v oblastech uvedených v čl. 9 odst. 2, zejména v oblasti energetické účinnosti, TEN-T, městské mobility a sociální infrastruktury.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a – bod ii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytuje rovněž pomoc na vypracování projektů v oblasti klimatu nebo projektů v oblasti oběhového hospodářství či jejich součásti, zejména v rámci COP21, vypracování projektů v digitálním odvětví, jakož i pro vypracování projektů uvedených v čl. 5 odst. 1 pátém pododstavci.;

Poskytuje rovněž pomoc na vypracování projektů v oblasti klimatu nebo projektů v oblasti oběhového hospodářství či jejich součásti, zejména v rámci COP21, především v méně rozvinutých a přechodových oblastech s cílem dosáhnout co nejlepšího dopadu, pokud jde o zaměstnanost, sociální vyloučení a boj proti chudobě, včetně vypracování projektů v digitálním odvětví, jakož i pro vypracování projektů uvedených v čl. 5 odst. 1 pátém pododstavci.;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a přispět pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB při zahájení operací;

c)  posilování místních znalostí, užší spolupráce s orgány členských států a zaměření se na budování kapacit s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a přispění pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II podporou EIB při zahájení operací a zvyšování spolupráce s členskými státy;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod ii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem;

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem, včetně odvětvových investičních platforem;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 3

 

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  odstavec 3 se mění takto:

3.  Služby centra EIAH jsou dostupné pro veřejné i soukromé navrhovatele projektů včetně národních podpůrných bank či institucí a investičních platforem nebo fondů a regionálních nebo místních veřejných subjektů.

3.  Služby centra EIAH jsou dostupné a přístupné všem veřejným i soukromým navrhovatelům projektů, včetně národních podpůrných bank či institucí a investičních platforem nebo fondů, regionálních a místních veřejných subjektů a sociálních subjektů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 5

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů.

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní úrovni a příslušným zúčastněným stranám usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

9a.  V čl. 16 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  posouzení, do jaké míry operace, na něž se vztahuje toto nařízení, přispívají k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 9 odst. 2, včetně posouzení úrovně investic EFSI v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti dopravy (včetně sítí TEN-T a městské mobility), telekomunikací, energetické infrastruktury a energetické účinnosti;

c)  posouzení, do jaké míry operace, na něž se vztahuje toto nařízení, přispívají k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 9 odst. 2, včetně posouzení úrovně investic EFSI v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti dopravy (včetně sítí TEN-T a městské mobility), telekomunikací, energetické infrastruktury, energetické účinnosti a sociální infrastruktury, sociálních služeb a sociální a solidární ekonomiky;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13a.  V článku 23 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„5a.  Tento srovnávací přehled se zveřejní, aby byla ve vztahu ke všem subjektům usnadněna odpovědnost, transparentnost a lepší pochopení adicionality, jak je definována v článku 3.“

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

Referenční údaje

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

3.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Projednání ve výboru

25.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

12

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ulrike Rodust

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (28.3.2017)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Zpravodajka: Mercedes Bresso

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Politika soudržnosti představuje hlavní investiční politiku EU, jejímž cílem je hospodářský růst, konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst, zvyšování kvality života občanů EU a rovněž dlouhodobě udržitelný rozvoj. Sama o sobě ovšem není schopna zaručit takovou výši investic, které je zapotřebí k zajištění náležitého růstu evropského hospodářství.

Zřízením Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) vytvořila EU inovativní nástroj, který je prvním pokusem o vytyčení nové cesty a nalezení nových investičních řešení. V době, kdy jsou veřejné zdroje pod nebývalým tlakem, je záměrem EFSI maximalizovat vliv veřejných zdrojů a přilákat současně i soukromé investice.

Ačkoliv jak evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), tak EFSI jsou nástroje na podporu hospodářského růstu a strategických investic s evropskou přidanou hodnotu, které přispívají k plnění politických cílů Unie, jsou mezi nimi významné rozdíly, pokud jde o jejich oblast působnosti a cíle.

Navrhovatelka je přesvědčena o tom, že cílem stanoviska Výboru pro regionální rozvoj ke změně nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, by mělo na jedné straně být zaručení lepší koordinace těchto nástrojů prostřednictvím zlepšení součinnosti a zajištění doplňkovosti takovým způsobem, aby nedocházelo k překrývání pomoci poskytované z různých nástrojů a fondů Evropské unie, a na druhé straně zaručení účinné adicionality inciativ a projektů, které jsou podporovány zejména prostřednictvím EFSI.

Investiční platformy nabízejí optimální způsob, jak dosáhnout součinnosti mezi ESI fondy a EFSI, neboť se jedná o flexibilní nástroje umožňující určit a financovat projekty a iniciativy, jež jsou hospodářsky udržitelné, a přilákat potenciální investory, a neboť působí jako katalyzátor soukromých zdrojů doplňujících veřejné prostředky poskytované z rozpočtu EU, skupinou EIB a samotnými národními podpůrnými bankami a institucemi.

Zapojení ESI fondů a EFSI pomocí investičních platforem je třeba posílit, a to prostřednictvím finančních nástrojů na úrovni regionální, odvětvové (mimo jiné zapojením různých členských států v rámci konkrétního odvětví) a vnitrostátní (mimo jiné seskupením určitých investičních projektů na území jednoho členského státu).

Pokud jde o přeshraniční projekty (za něž navrhovatelka považuje všechny projekty, nikoliv pouze projekty zahrnující alespoň jednu zemi podporovanou v rámci politiky soudržnosti), měly by být pokládány za významné z hlediska rozvoje projektů čerpajících z EFSI. Zejména jak fyzická infrastruktura (především udržitelnější druhy infrastruktury, jako jsou například železnice), tak jiná než fyzická infrastruktura, například infrastruktura elektronická, sítě IT a sítě v oblasti výzkumu a inovací, může sehrát strategickou roli při plnění cílů EFSI spočívajících v růstu a rozvoji.

Vzhledem k těmto okolnostem je navrhovatelka přesvědčena, že schůdným řešením by byl specifický režim umožňující kombinaci nástrojů, i když by měl fungovat v koordinaci s řídícími orgány. Revize nařízení o EFSI musí proběhnout v souladu se změnami prováděnými ve finančních nařízeních („souhrnný návrh finančního nařízení“) a zejména v nařízení o společných ustanoveních (common provisions regulation), aby tak byla zaručena účinná součinnost a interakce mezi různými nástroji.

Navíc je třeba připomenout, že je důležité zajistit v celé Unii geografickou vyváženost, a přispět tak k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Ačkoliv je nutné vyhnout se přidělování prostředků konkrétním oblastem či odvětvím (no geographical or sectoral earmarking), tímto způsobem budou muset i evropské orgány podporovat země, kterým se zatím nepodařilo maximálně využít příležitostí nabízených fondem EFSI, například účinnější technickou pomocí poskytovanou také na místní úrovni, ale i na základě koordinace s činností místních poboček EIB.

V této souvislosti by EIB a Komise měly rovněž posílit nástroje pro hodnocení výsledků zahájených projektů a posuzovat při tom dopad projektů na evropskou hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Od předložení investičního plánu pro Evropu v listopadu 20143 se zlepšily podmínky pro obnovení investic a vrací se důvěra v evropské hospodářství a růst. Unie nyní zažívá čtvrtý rok mírného oživení, přičemž hrubý domácí produkt v roce 2015 vzrostl o 2 %. Komplexní úsilí zahájené investičním plánem již přináší konkrétní výsledky, přestože makroekonomické účinky větších investičních projektů nemohou být okamžité. Investice by měly pomalu narůstat v průběhu let 2016 a 2017, ačkoli zaostávají za historickými úrovněmi.

(1)  Unie nyní zažívá čtvrtý rok mírného oživení. Komise tvrdí, že komplexní úsilí zahájené investičním plánem již přináší konkrétní výsledky, přestože makroekonomické účinky větších investičních projektů nemohou být okamžité.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tuto pozitivní dynamiku je třeba udržet a je třeba nadále usilovat o to, aby se investice vrátily ke svému dlouhodobě udržitelnému trendu. Mechanismy investičního plánu fungují a měly by být posíleny k pokračující mobilizaci soukromých investic v odvětvích, která jsou důležitá pro budoucnost Evropy a v nichž přetrvávají selhání trhu či nepříznivé investiční situace.

vypouští se

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Dne 11. listopadu 2016 vydal Evropský účetní dvůr stanovisko č. 2/2016 s názvem „EFSI: příliš brzký návrh na prodloužení a rozšíření“, v němž se uvádí, že plány Evropské komise na navýšení a rozšíření investičního fondu v rámci „Junckerova plánu“ byly vypracovány příliš brzy a obsahují jen málo důkazních informací, které by dokládaly, že zvýšení je odůvodněné. Účetní dvůr kromě toho zdůraznil, že nebylo provedeno ucelené posouzení dopadu, a kritizoval „zrušení ustanovení, které váže pokračování EFSI na výsledky nezávislého hodnocení“. Evropský účetní dvůr kromě toho poukázal na „riziko, že multiplikační účinek bude nadhodnocen“, a potvrdil, že se jedná o očekávané cíle a výsledky, které nejsou potvrzeny hmatatelnými, přesnými, jasnými a bezprostředními údaji.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  EFSI, který implementuje a spolusponzoruje skupina EIB, je jednoznačně na dobré cestě ke splnění cíle zmobilizovat nejméně 315 miliard EUR dodatečných investic do reálné ekonomiky do poloviny roku 2018. Přijetí na trhu bylo velmi rychlé zejména v případě okna pro malé a střední podniky, kde EFSI plní svou úlohu nad očekávání dobře. V červenci 2016 bylo okno pro malé a střední podniky posíleno o 500 milionů EUR v souladu se stávajícími parametry nařízení (EU) 2015/1017. Větší podíl financování má být zaměřen na malé a střední podniky vzhledem k výjimečné poptávce trhu po financování malých a středních podniků v rámci EFSI: 40% zvýšení schopnosti EFSI nést riziko by mělo posloužit ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování.

(4)  EFSI, který implementuje a spolusponzoruje skupina EIB, doufá, že splní cíl zmobilizovat nejméně 315 miliard EUR dodatečných investic do reálné ekonomiky do poloviny roku 2018. Rozdíly v investicích mezi různými členskými státy jsou však velmi výrazné, což představuje závažný nedostatek EFSI, který je třeba rychle řešit. Přijetí na trhu bylo velmi rychlé zejména v případě okna pro malé a střední podniky, kde EFSI plní svou úlohu nad očekávání dobře. V červenci 2016 bylo okno pro malé a střední podniky posíleno o 500 milionů EUR v souladu se stávajícími parametry nařízení (EU) 2015/1017. Větší podíl financování má být zaměřen na malé a střední podniky vzhledem k výjimečné poptávce trhu po financování malých a středních podniků v rámci EFSI: 40% zvýšení schopnosti EFSI nést riziko by mělo posloužit ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Čl. 18 odst. 6 a čl. 18 odst. 7 nařízení (EU) č. 2015/1017 stanoví, že návrh na změnu nařízení má být předložen do 5. července 2018, a vyžadují, aby byl tento návrh podpořen nezávislým hodnocením, zda EFSI „plní své cíle a zachování systému na podporu investování je opodstatněné“. Toto hodnocení bylo předloženo až po návrhu Komise na prodloužení EFSI.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. Vzhledem k úspěchu je Komise odhodlána EFSI zdvojnásobit, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity. Právní prodloužení se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

(6)  EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším 315 miliard EUR v podobě investic. Fond dosáhl určitých úspěchů, jako je zaručení adicionality, zeměpisné vyváženosti a udržitelnosti financovaných projektů, ale projevily se i některé jeho nedostatky. Komise oznámila prodloužení návrhu, který zdvojnásobuje EFSI, a to jak co do délky trvání, tak co do finanční kapacity, aby lépe sladila EFSI s cíli soudržnosti a integrace Unie. Právní prodloužení navržené Komisí se týká období současného víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR investic do roku 2020. V zájmu snahy o rozšíření kapacity EFSI mohou členské státy rovněž pojímat přispívání jako prioritu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Dne 11. listopadu 2016 dospěl Evropský účetní dvůr k závěru, že je ještě příliš brzy na měření hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů, nebo na vyvození závěrů, zda EFSI dosahuje svých cílů. Ucelené posouzení dopadů zajistí potřebné důkazní informace, zda by mělo dojít k prodloužení EFSI či nikoliv.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Pro období po roce 2020 Komise hodlá předložit nezbytné návrhy, jimiž se zajistí, aby strategické investice pokračovaly na udržitelné úrovni.

(7)  Pro období po roce 2020 Komise hodlá předložit nezbytné návrhy, jimiž se zajistí, aby strategické investice pokračovaly na udržitelné úrovni a doplňovaly stávající fondy a programy Unie, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, které budou i nadále hlavními fondy na podporu soudržnosti a investic ve všech členských státech a regionech se zaměřením na podporu růstu a pracovních míst a snižování rozdílů v rozvoji mezi regiony Unie.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Návrhům na prodloužení investičního období na léta po roce 2020 by měla předcházet a sloužit jako východisko nezávislá hodnocení toho, zda EFSI dosahuje svých cílů, zejména pokud jde o adicionalitu projektů a jeho dopad na růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Cílem návrhů na prodloužení EFSI by nemělo být nahrazení ani snížení rozpočtu evropských strukturálních a investičních fondů.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

(8)  Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě, podporovat vznik partnerství veřejného a soukromého sektoru a podporovat strategické investice s posílenou adicionalitou a s vysokou sociální, environmentální, územní a hospodářskou přidanou hodnotou, a to při zohlednění hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Zvláštní pozornost by měla být věnována regionům uvedeným v článku 174 SFEU. V souladu se stávajícími hospodářskými trendy sem patří investice v oblasti energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21). Prioritní projekty energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále častějším cílem. Kromě toho by měla být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a / nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými.

(10)  Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být podněcováno kombinování nehrazených forem podpory a / nebo finančních nástrojů z rozpočtu Unie, které jsou například k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI, jakož i od jiných investorů. Kombinování je zacíleno na posílení přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými. Kombinované využívání EFSI a evropských strukturálních a investičních fondů může pomoci dosáhnout širší zeměpisné působnosti EFSI. Je však zásadně důležité, aby EFSI nenahrazoval, ani nezastínil grantovou podporu a aby byla zachována jeho adicionalita.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Měl by být více zviditelněn potenciál EFSI, pokud jde o oživení trhů práce a vytváření udržitelných pracovních míst, jak je tomu v případě politiky soudržnosti, a měly by být shromažďovány a analyzovány příslušné spolehlivé údaje.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI.

(11)  Zpráva Evropské investiční banky (EIB) o „Hodnocení fungování Evropského fondu pro strategické investice“ zveřejněná dne 6. října 2016 upozorňuje na nutnost řešit zeměpisnou nerovnováhu podpory z EFSI pomocí opatření, jako je rozšíření rozsahu obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI a upevnění úlohy Evropského centra pro investiční poradenství. Proto by se v zájmu dosažení cílů Unie v oblasti soudržnosti a posílení využívání EFSI zejména v méně rozvinutých a přechodových regionech měla přijmout opatření s cílem posílit a chránit odvětvovou a zeměpisnou diverzifikaci EFSI.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  EFSI a evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) by se měly vnímat jako vzájemně se doplňující, neboť podporují strategické udržitelné investice s evropskou přidanou hodnotou za účelem dosažení politických cílů Unie, například cílů v oblasti klimatu, a mohou přispět k územnímu rozvoji a soudržnosti. Rozsah, cíle, účel, forma a právní a regulační rámce EFSI a ESI fondů jsou však odlišné.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  EFSI by měl být více propagován v kandidátských zemích EU a v zemích, které požádaly o členství v EU, protože se o EFSI v těchto zemích ví jen velmi málo a doposud nebyly v těchto zemích realizovány žádné projekty s finanční podporou EFSI.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v rámci EFSI, která má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP. Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům, též prostřednictvím vývoje a zavádění nových nástrojů.

(16)  V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v rámci EFSI, která má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP, především v méně rozvinutých a přechodových regionech. Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům a podnikům, které se zabývají udržitelnými a digitálními projekty, též prostřednictvím vývoje a zavádění nových nástrojů a diverzifikaci zdrojů financování podporou mnohostranného financování, například skupinového financování („crowdfunding“).

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci podpory EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017.

(17)  Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční příjemci, včetně malých a středních podniků, byli informováni o existenci různých nástrojů podpory EU, které lze využít samostatně nebo v kombinaci s EFSI a které poskytují pomoc při výběru nejvhodnějšího nástroje nebo kombinace nástrojů, s cílem zvýšit informovanost o záruce EU poskytované podle nařízení (EU) 2015/1017 a podpořit vypracování investičních projektů nabízejících široké odvětvové a zeměpisné pokrytí.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Měly by být zahájeny kampaně na zvýšení informovanosti o investičních projektech EFSI. V této souvislosti by měla EIB zveřejňovat informace a výsledky posouzení dopadu týkajících se prováděných operací a projektů a uvádět jejich přidanou hodnotu a adicionalitu. EIB by měla u každého financovaného projektu rovněž zveřejnit analytické údaje, aby bylo možné tyto údaje propojit s pracovními místy vytvořenými pomocí EFSI.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících režimů. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

(21)   Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a disponovat proto přiměřeným rozpočtem. Jeho činnost by se měla zaměřit na potřeby, které nejsou dostatečně řešeny v rámci stávajících ujednání. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny dva nebo více členských států, či projektů, které přispívají k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH je stavět na stávajících poradenských službách EIB a Komise a fungovat jako jednotné centrum pro technické poradenství pro projektové financování v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě potřeby podporovat EIB v zakládání projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1a)  v čl. 5 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Projekty podporované z EFSI usilující o vytváření pracovních míst a udržitelný růst zajišťují adicionalitu, pokud nesou riziko, jež odpovídá zvláštním činnostem EIB ve smyslu článku 16 statutu EIB a ve smyslu pokynů pro politiku úvěrových rizik EIB.

„Zvláštní činnosti EIB, ve smyslu článku 16 statutu EIB a pokynů pro politiku úvěrového rizika EIB, které jsou podporovány z EFSI, se považují rovněž za poskytující adicionalitu, pokud je veřejně dokumentováno, že řeší selhání trhu nebo nepříznivé investiční situace a nemohly by být provedeny bez podpory EFSI ve stejném období prostředky EIB, EIF nebo stávajících finančních nástrojů Unie.“

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací mají zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI obvykle znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, způsobených například překážkami vyplývajícími ze státních hranic nebo vnitrostátních předpisů, mají zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI obvykle znaky jako podřízení, účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Projekty přeshraniční spolupráce a projekty meziregionální spolupráce, zejména mezi funkčními regiony, jsou rovněž považovány za projekty zajišťující adicionalitu.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFSI může podporovat i projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pokud je k zajištění adicionality ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce nutné využít záruku EU.

EFSI může podporovat projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pouze pokud je prokázáno, že k zajištění adicionality ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce je nutné využít záruku EU. Investiční výbor zajistí ověřování adicionality v rámci svého výběrového řízení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Projekty podporované z EFSI, které sestávají z fyzické infrastruktury spojující dva nebo více členských států nebo spočívající v rozšiřování fyzické infrastruktury nebo souvisejících služeb k fyzické infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států, se rovněž považují za projekty zajišťující adicionalitu.;

Přeshraniční projekty podporované z EFSI, které sestávají z fyzické a nefyzické infrastruktury či nehmotné infrastruktury spojující dva nebo více členských států, například digitální infrastruktury, IT a výzkumné sítě, nebo spočívající v rozšiřování takovýchto forem infrastruktury nebo souvisejících služeb k infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států, se rovněž považují za projekty zajišťující adicionalitu.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které se zabývají selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:;

V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat zeměpisně vyvážené projekty, které zajišťují adicionalitu a zabývají se selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -i (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-i)   třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

Složení investičního výboru musí být vyvážené co do počtu žen a mužů. Řídící rada usiluje o výběr odborníků se zkušenostmi s investováním v jedné nebo více z následujících oblastí:

Složení investičního výboru musí být vyvážené co do počtu žen a mužů. Řídící rada usiluje o výběr odborníků, kteří společně disponují kombinací zkušeností s investováním ve všech následujících oblastech:

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. d

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 7 – odst. 12 – pododstavec 2 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňují a zpřístupňují a musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé obchodní informace. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.;

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňují a zpřístupňují a musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na soulad s politikami Unie, k nimž patří cíl inteligentního, udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření kvalitních pracovních míst a hospodářská, sociální a územní soudržnost, a s důrazem na splnění kritéria adicionality. Zeměpisná vyváženost by měla být prosazována posílením pomoci poskytované prostřednictvím EIAH členským státům, regionům a místním orgánům s nižší mírou zapojení do projektů EFSI. Po podepsání operace v rámci záruky EU se zveřejní srovnávací přehled ukazatelů používaný k hodnocení operací, s výjimkou citlivých obchodních informací. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB.;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat projekty s komponentami přispívajícími k opatřením v oblasti klimatu v souladu se závazky COP21. Řídící rada poskytne za tímto účelem podrobné pokyny.;

Cílem EIB je dosažení toho, aby nejméně 40 % financování z EFSI v kombinovaných cílech v rámci okna pro infrastrukturu a inovace podporovalo projekty s komponentami přispívajícími k opatřením v oblasti klimatu v souladu se závazky COP21. Financování z EFSI určené pro malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací se do tohoto výpočtu nezahrnuje. Řídící rada poskytne za tímto účelem podrobné pokyny.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 9 – písm. a – bod i

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato podpora zahrnuje zajišťování cílené podpory při využívání technické pomoci pro strukturování projektu, při využívání inovativních finančních nástrojů a při využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru – s přihlédnutím ke specifikám a potřebám členských států s méně rozvinutými finančními trhy.;

Tato podpora zahrnuje zajišťování cílené podpory při využívání technické pomoci pro strukturování projektu, při využívání inovativních finančních nástrojů se zvláštním důrazem na malé a střední podniky, regionální a místní orgány a při využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru a popřípadě poradenství ohledně příslušných otázek týkajících se právních předpisů Unie – s přihlédnutím ke specifikám a potřebám a investičnímu potenciálu členských států s méně rozvinutými finančními trhy. EIAH poskytuje technickou pomoc v oblastech uvedených v čl. 9 odst. 2, zejména v oblasti energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů, zemědělství, oběhového hospodářství, TEN-T a městské mobility. EIAH navíc informuje Komisi o všech regulačních překážkách, které při své činnosti objeví, a vytváří tak náležitou zpětnou vazbu mezi EIB a Komisí.;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI po celé Unii a přispět pokud možno k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB při zahájení operací;“;

c)  posilování regionálních a místních znalostí, jakož i podpory budování kapacit, s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI na všech úrovních po celé Unii a přispět pokud možno k cíli hospodářské, sociální a územní soudržnosti i odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v oddíle 8 přílohy II, a podporou EIB při zahájení operací, rovněž v koordinaci s národními a regionálními podpůrnými bankami;“;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod ii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem;

e)  poskytování aktivní podpory při zřizování investičních platforem, s cílem zlepšit přístup pro projekty, do nichž jsou zapojeny různé členské státy, rovněž v koordinaci s regionálními a národními podpůrnými bankami;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod iii

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  poskytování poradenství ohledně kombinace jiných zdrojů financování ze strany Unie (jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy) s EFSI.;

f)  poskytování poradenství ohledně kombinace jiných zdrojů financování ze strany Unie s cílem umožnit optimální doplňkovost a synergii investic za účelem dosažení jednotného programování politických zásahů.;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 14 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na místní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů.;

5.  Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění poskytování poradenství na regionální a místní úrovni usiluje EIAH o využívání odborných znalostí EIB, Komise, národních a regionálních podpůrných bank či institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních fondů. Za účelem snazšího zapojování soukromých investorů by měla být posílena interakce mezi EIAH, Evropským portálem investičních projektů (EIPP), EIB a národními a regionálními podpůrnými bankami či institucemi.;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 16 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

9a)  v článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, podává Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje toto nařízení. Tato zpráva se zveřejní a musí obsahovat:“

„2.   EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, překládá Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropskému účetnímu dvoru každoročně zprávu o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje toto nařízení. Tato zpráva se zveřejní a musí obsahovat:“

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 16 – odst. 2 – písm. f

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

9b)  15) V čl. 16 odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)   popis projektů, u nichž je podpora z evropských strukturálních a investičních fondů kombinována s podporou z EFSI, a celkovou výši příspěvků z každého zdroje;“

„f)   v případě kombinování prostředků EFSI s prostředky z jiných fondů Unie (jako jsou ESI fondy, program Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy) se předkládá podrobný popis projektů a přesná výše finančního příspěvku z každého zdroje, jakož i rizikový profil každého projektu;“

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 c (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 16 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9c)  V článku 16 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„6a.   EIB vypracuje pro účely podávání zpráv soubor ukazatelů výsledků u každé operace, aby vytvořila spolehlivý základ pro analýzu přidané hodnoty financování z Unie. Tuto metodiku schválí řídící rada.“

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 18 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Do 30. června 2018 a 30. června 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování tohoto nařízení.;

6.  Do 30. června 2018 a 30. června 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, Evropskému účetnímu dvoru a Evropské investiční bance zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování tohoto nařízení a toho, zda EFSI dosahuje svých cílů týkajících se adicionality projektů a dopadu na sociální, hospodářskou a územní soudržnost a zda by bylo možné dosáhnout lepší zeměpisné vyváženosti projektů.;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Čl. 19 – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIB a EIF budou informovat konečné příjemce, včetně MSP, o existenci podpory EFSI a uloží finančním zprostředkovatelům takové informování.;

EIB a EIF budou informovat konečné příjemce, včetně MSP, o existenci různých nástrojů podpory Unie, které lze využít samostatně nebo v kombinaci s EFSI, a uloží finančním zprostředkovatelům takové informování.

 

EIB zveřejní na svých internetových stránkách výši finančních prostředků EFSI pro každý projekt.;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Příloha II – oddíl 2 – písm. a – odrážka 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v písmenu a) se pátá odrážka nahrazuje tímto:

„–   subjekty veřejného sektoru (s územní působností či nikoli, avšak s vyloučením operací s těmito subjekty vedoucích k přímému riziku pro členský stát) a subjekty typu veřejného sektoru.“

„–   subjekty veřejného sektoru (s územní či jinou působností, avšak s vyloučením operací s těmito subjekty vedoucích k přímému riziku pro členský stát) a subjekty typu veřejného sektoru. Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), zřízené v souladu s nařízením č. 1082/2006 o ESÚS*, je považováno za subjekt, který nevede k přímému riziku pro členský stát.

 

_______________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19–24.“

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. a

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Příloha II – oddíl 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Musí být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti.;

Musí být zamezeno podpoře EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře veřejných nebo soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u udržitelných přeshraničních dopravních projektů, do nichž je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti, nebo v případech, kdy se jednoznačně projeví, že došlo k selhání trhu, a kdy je jasně posouzena adicionalita.;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Příloha I – bod 6 – písm. c

Nařízení (EU) č. 2015/1017

Příloha II – oddíl 8 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v písmenu b) první větě se zrušuje slovo „původní“.

c)  v písmenu b) první větě se zrušuje slovo „původní“. V písmenu b) se v druhé větě spojení „přijme orientační pokyny“ nahrazuje spojením „přijme a zajistí účinné provádění orientačních pokynů“.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

Referenční údaje

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

3.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Mercedes Bresso

11.10.2016

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Luigi Morgano

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub

Referenční údaje

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Datum předložení Parlamentu

14.9.2016

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Projednání ve výboru

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Datum přijetí

15.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

65

11

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Datum předložení

15.5.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí