BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

15.5.2017 - (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) - ***I

Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
Ordførere: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)
Ordførere for udtalelse (*):
Eva Kaili, Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Inés Ayala Sender, Transport- og Turismeudvalget
(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


Procedure : 2016/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0198/2017
Indgivne tekster :
A8-0198/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0597),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 172 og 173, artikel 175, tredje afsnit, og artikel 182, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0375/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. december 2016[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 7. december 2016[2] fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Regionaludviklingsudvalget (A8-0198/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[3]*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning ▌ (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172 og artikel 173, artikel 175, tredje afsnit, og artikel 182, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse nr. 2/2016 fra Revisionsretten[4],

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

1)  Siden Investeringsplanen for Europa blev fremlagt i november 2014[5], er betingelserne for et investeringsopsving blevet bedre, og tilliden til den europæiske økonomi og vækst i Europa er ved at vende tilbage. Den Europæiske Union befinder sig nu i sit fjerde år med moderat økonomisk genopretning, med en vækst i bruttonationalproduktet på 2 % i 2015, men arbejdsløshedsraterne ligger stadig over niveauet før krisen. Den storstilede indsats, der blev indledt med investeringsplanen, er allerede begyndt at give konkrete resultater, selv om det endnu ikke er muligt at vurdere den fulde indvirkning af EFSI på væksten, eftersom den makroøkonomiske effekt af større investeringsprojekter ikke kan måles øjeblikkeligt. Investeringerne ventes at tage gradvis til i løbet af 2016 og 2017, men det går stadig langsomt, og investeringsniveauet ligger fortsat ▌historisk lavt.

2)  Det positive momentum må opretholdes, og bestræbelserne på at bringe investeringsniveauet tilbage til den langsigtede bæredygtige trend må fortsættes ud i realøkonomien. Mekanismerne i investeringsplanen virker, og de bør styrkes for fortsat at kunne mobilisere private investeringer i sektorer, der har stor betydning for Europas fremtid, og som fortsat er præget af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, for at opnå væsentlige makroøkonomiske resultater og skabe beskæftigelse.

3)  Den 1. juni 2016 udsendte Kommissionen en meddelelse med titlen "Europa investerer igen. Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag", hvori den redegjorde for de resultater, der hidtil var opnået med investeringsplanen, og det påtænkte videre forløb, herunder en forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) udover de oprindeligt fastsatte tre år, en forstærkning af vinduet for små og mellemstore virksomheder (SMV-vinduet) inden for de nuværende rammer og en styrkelse af Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH).

4)  EFSI, som▐ implementeres ▐ af EIB-Gruppen, er nu – set fra et kvantitativt perspektiv – på vej til at opfylde målet om at få mobiliseret mindst 315 mia. EUR i yderligere investeringer i realøkonomien inden medio 2018. Der har især været en hurtig markedsreaktion og -absorption under SMV-vinduet, hvor EFSI har givet langt bedre resultater end ventet, idet den har anvendt de eksisterende EIF-mandater (InnovFin SMEG, Cosme LGF og RCR-mandatet) til at sikre en hurtigere kickstart. I juli 2016 blev SMV-vinduet således forstærket med 500 mio. EUR inden for rammerne af de eksisterende parametre i forordning (EU) 2015/1017. En større del af finansieringen bør kanaliseres ud til SMV'er i betragtning af det meget store behov for EFSI-finansiering af små og mellemstore virksomheder: 40 % af forhøjelsen af EFSI's risikobærende kapacitet bør målrettes til at lette SMV'ers adgang til finansiering.

5)  Den 28. juni 2016 udtalte Det Europæiske Råd, at "Investeringsplanen for Europa, navnlig Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), har allerede skabt konkrete resultater og er et vigtigt skridt i indsatsen for at mobilisere private investeringer og samtidig gøre intelligent brug af de knappe budgetmidler. Kommissionen har i sinde snart at fremsætte forslag om EFSI's fremtid, og Europa-Parlamentet og Rådet bør behandle forslagene som en hastesag".

6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR. Presset for at opfylde dette kvantitative mål bør imidlertid ikke have forrang frem for additionaliteten af de udvalgte projekter. Kommissionen ønsker derfor ikke blot at forlænge investeringsperioden og den finansielle kapacitet for EFSI, men også at hæve additionalitetsniveauet. Forlængelsen af fonden dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at gøre EFSI endnu mere slagkraftig og nå op på en fordobling af investeringsmålet bør medlemsstaterne se det som en prioriteret opgave også at bidrage hertil.

6a)  EFSI og gennemførelsen heraf kan ikke fuldt ud vise sit potentiale, uden at der gøres en indsats for at styrke det indre marked, skabe et gunstigt erhvervsklima og gennemføre socialt afbalancerede og bæredygtige strukturreformer. Derudover er velstrukturerede projekter som led i investerings- og udviklingsplaner på medlemsstatsplan af afgørende betydning for EFSI's succes. Medlemsstaterne opfordres derfor til at støtte kapacitetsopbygning med hensyn til bæredygtige investeringer, særlig på regionalt og lokalt plan, og til at sikre, at de nødvendige administrative strukturer til dette formål er på plads.

7)  For årene efter 2020 bør Kommissionen under den nye flerårige finansielle ramme forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om en samlet investeringsordning for at sikre, at investeringshullet i Unionen mindskes. Dette lovgivningsmæssige forslag bør baseres på konklusionerne i rapporten og den uafhængige evaluering, som Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2018. Rapporten og den uafhængige evaluering bør også undersøge anvendelsen af forordning (EU) 2015/1017 som ændret ved nærværende forordning under den forlængede investeringsperiode for EFSI.

8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af Unionens ambitiøse mål, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21), og Unionens tilsagn om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 80-95 %. Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør ▌ EFSI-støtte til motorveje begrænses til at støtte private og/eller offentlige investeringer i transport i samhørighedslande, mindre udviklede regioner eller i grænseoverskridende transportprojekter, eller hvis det er nødvendigt for at opgradere, vedligeholde og forbedre vejsikkerheden, udvikle udstyr til intelligente transportsystemer (ITS) eller garantere integriteten og standarden af eksisterende motorveje i det transeuropæiske transportnet, særlig sikre parkeringsområder, tankstationer med alternative rene brændstoffer og ladesystemer til elbiler. Der bør fastsættes nye digitale infrastrukturmål i den digitale sektor og inden for rammerne af en ambitiøs EU-politik for den digitale økonomi med henblik på at mindske den digitale kløft og sikre, at EU bliver en global leder i den nye tidsalder med det såkaldte "tingenes internet", blockchain-teknologi og cyber- og netværkssikkerhed. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

8a)  For at nå de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21), opstiller styringsrådet nærmere retningslinjer og tilvejebringer evalueringsredskaber, navnlig med hensyn til støtteberettigede projekter og til EFSI's samlede portefølje, og særlig med hensyn til COP21. For at styrke klimaelementet i EFSI bør EIB bygge på sine erfaringer som en af de største udbydere af klimafinansiering i verden og anvende internationalt anerkendte metoder til at identificere klimarelaterede komponenter og omkostninger.

8b)  De kulturelle og kreative industrier spiller en central rolle i genindustrialiseringen af Europa, er en drivkraft for vækst og befinder sig i en strategisk position, hvor de kan skabe innovativ afsmitning i andre erhvervssektorer som turisme, detailhandel og digitale teknologier. EFSI skal hjælpe SMV'er til at overvinde kapitalmangel i denne sektor og typisk målrette projekter med en højere risikoprofil end projekter, der støttes af Et Kreativt Europa og garantifaciliteten.

9)  Der bør lægges endnu større vægt på additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater eller regioner, herunder e-infrastrukturer eller TEN-T- og TEN-E-netværk, anses som en stærk indikation af additionalitet, i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

9a)  Opfyldelsen af additionalitetskriteriet er afhængig af regionsspecifikke økonomiske betingelser, således at et projekt kan opfylde kriteriet i én region, men ikke i en anden. Investeringskomitéen bør derfor tage hensyn til regionens særlige forhold, når det vurderer overholdelsen af ​​additionalitetskriteriet.

10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, der kombinerer ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget▐, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable. Kommissionen har allerede offentliggjort en konkret vejledning om dette emne, men tilgangen til spørgsmålet om at kombinere EFSI med EU-midlerne bør udvikles yderligere, idet der skal tages hensyn til økonomisk effektivitet og tilstrækkelig løftestangseffekt. Den kombinerede anvendelse af EFSI og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) kan bidrage til at nå en bredere geografisk dækning for EFSI.

11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner og overgangsregioner bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides. Da der ikke bør være nogen begrænsning for størrelsen af projekter, der er støtteberettigede under EFSI, skal mindre projekter ikke afskrækkes fra at ansøge om EFSI-finansiering. Det er desuden nødvendigt med en yderligere indsats for at styrke den tekniske bistand og fremme af EFSI i disse regioner.

11a)  Investeringsplatforme er et vigtigt redskab til at imødegå markedssvigt, navnlig ved finansieringen af flere, regionale eller tematiske projekter, herunder projekter vedrørende energieffektivitet og grænseoverskridende projekter. Det er derfor vigtigt at tilskynde til partnerskaber med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, herunder med henblik på etablering af investeringsplatforme. Investeringskomitéen bør i overensstemmelse med styringsrådets vejledning i forbindelse med sådanne partnerskaber kunne yde en passende del af EU-garantien direkte til investeringsplatforme og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og derefter uddelegere afgørelsen om udvælgelse af projekter til disse enheder. I sådanne tilfælde bibeholder investeringskomitéen beføjelsen til på et hvilket som helst tidspunkt at føre tilsyn med projektudvælgelsesproceduren for at sikre overholdelsen af nærværende forordning.

11b)  Denne mulighed for at yde EU-garantien direkte til investeringsplatforme og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter må på ingen måde føre til en generel forskelsbehandling af medlemsstater, der ikke har oprettet sådanne enheder, og det bør heller ikke føre til geografisk koncentration.

12)  I hele investeringsperioden bør Unionen for at sætte EFSI i stand til at støtte investeringer stille en Unionsgaranti ("EU-garanti"), som på intet tidspunkt bør overstige 26 000 000 000 EUR, og hvoraf højst 16 000 000 000 EUR bør være til rådighed frem til 6. juli 2018.

13)  Når EU-garantien kombineres med de 7 500 000 000 EUR, som EIB skal tilvejebringe, ventes EFSI-støtten at generere yderligere EIB- og EIF-investeringer på 100 000 000 000 EUR. De EFSI-støttede investeringer på 100 000 000 000 EUR ventes at generere yderligere investeringer på mindst 500 000 000 000 EUR i realøkonomien frem til 2020.

14)  Til delvis finansiering af bidraget fra Unionens almindelige budget til EU-garantifonden til disse yderligere investeringer bør et beløb på 650 000 000 EUR fra de uudnyttede margener under lofterne i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 øremærkes til dette formål, hvilket skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet[6] gennem den årlige budgetprocedure. Desuden bør et beløb på 1 645 797 000 EUR overføres fra bevillingerne til Connecting Europe-facilitetens finansielle instrumenter til facilitetens tilskudsdel med henblik på at gøre det lettere at kombinere disse midler med EFSI eller med andre relevante instrumenter, navnlig instrumenter, der tager sigte på energieffektivisering.

15)  På grundlag af de hidtidige erfaringer med de EFSI-støttede investeringer bør målbeløbet i garantifonden sættes til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser, hvilket vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse.

16)  På baggrund af den meget store efterspørgsel på markedet efter EFSI-finansiering til SMV'er, som ventes at ville fortsætte, bør EFSI's SMV-vindue styrkes. Der bør lægges særlig vægt på sociale virksomheder og sociale ydelser, bl.a. ved udvikling og iværksættelse af nye instrumenter, som modsvarer sektorens behov og særlige kendetegn.

17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017. En klar reference til EFSI bør være tydeligt placeret i finansieringsaftalen.

18)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden i EFSI-transaktionerne bør investeringskomitéen redegøre for sine beslutninger, som gøres offentligt tilgængelige, og for, hvorfor den mener, at der bør ydes EU-garanti til et projekt, med særligt fokus på opfyldelse af additionalitetskravet. Der bør offentliggøres en resultattavle med indikatorer, når kontrakten om EU-garanti til et projekt er undertegnet.

18a)  Resultattavlen bør anvendes i nøje overensstemmelse med denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1558[7], og bilaget hertil, som et uafhængigt og gennemsigtigt evalueringsredskab for investeringskomitéen til at prioritere anvendelsen af EU-garantien til projekter, som giver bedre resultater og merværdi. EIB bør beregne pointtallene og indikatorerne på forhånd og gennemgå resultaterne ved projektafslutningen.

18b)  Styringsrådet bør revidere retningslinjerne for investering med henblik på at etablere en minimumstærskel for de forskellige kriterier i resultattavlen i den hensigt at forbedre vurderingen af projekter.

19)  De EFSI-støttede projekter bør overholde Unionens principper om god skattepraksis. I overensstemmelse med EU's lovgivning, henstillinger og retningslinjer bør EIB i forbindelse med sine transaktioner ikke anvende, indgå i eller stille midler til rådighed for støttemodtagere, der anvender skatteundgåelsesstrukturer, herunder især aggressive skatteplanlægningsordninger.

20)  Der er desuden behov for visse tekniske præciseringer med hensyn til indholdet af aftalen om forvaltningen af EFSI og ydelse af EU-garantien og de omfattede instrumenter, herunder hvad angår dækning af tab på grund af valutakursudsving i visse situationer. Aftalen med EIB om forvaltningen af EFSI og ydelse af EU-garantien bør tilpasses denne forordning.

21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes og dets aktiviteter bør rette op på eventuelle mangler i forbindelse med gennemførelsen af EFSI. EIAH bør spille en afgørende rolle i at sætte projektledere i stand til at iværksætte og udvikle levedygtige og bæredygtige kvalitetsprojekter. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater eller regioner, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af målene i Europa 2020-strategien og COP21-målene. ▐ EIAH bør ▐ også aktivt bidrage til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og proaktivt bistå EIB med at udvikle projekter og iværksætte foranstaltninger samt med at sætte gang i efterspørgslen, når dette er nødvendigt. EIAH's aktiviteter bør være et supplement til de eksisterende strukturer, og overlapninger til tjenester i medlemsstaterne bør undgås. Det bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering. Det anses for nødvendigt, at EIAH efter behov etablerer en stærk lokal tilstedeværelse for at øge den lokale viden om EFSI og i højere grad at tage hensyn til lokale behov. EIAH bør tilstræbe at indgå samarbejdsaftaler med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter i hver enkelt medlemsstat samt lette medlemsstaternes oprettelse af nationale erhvervsfremmende banker eller institutter efter behov. For at nå disse mål bør personalestyrken i EIAH stå i et rimeligt forhold til de opgaver, det skal udføre.

21a)  Det er for at imødegå markedssvigt og mangler, stimulere tilstrækkelige yderligere investeringer og fremme den geografiske og regionale balance af EFSI-støttede operationer nødvendigt med en integreret og strømlinet tilgang til målet om at fremme vækst, beskæftigelse og investeringer. En prispolitik bør bidrage til opnåelsen af dette mål.

21b)  For at fremme investeringsmålene i forordning (EU) 2015/1017 skal der tilskyndes til blanding med eksisterende midler for at sikre tilstrækkelig favorable vilkår og betingelser i finansieringsaftaler, herunder i forbindelse med prissætningen, for EFSI-foranstaltninger

22)  ▐ Forordning (EU) 2015/1017 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2015/1017 foretages følgende ændringer:

(-1)  i nr. 4), affattes litra b) således:

"b)  grænseoverskridende, tværnationale, regionale eller makroregionale platforme, som samler partnere fra en række medlemsstater, regioner eller tredjelande med interesse i projekter i et bestemt geografisk område

(1)  Artikel 4, stk. 2, ændres således:

a)  i litra a) affattes nr. ii) således:

"ii)   størrelsen af, som ikke må være mindre end 7 500 000 000 EUR i form af garantier eller kontantbidrag, og vilkårene for det finansielle bidrag, som ydes af EIB via EFSI"

aa)  i litra a) affattes nr. iv) således:

"iv)  prisfastsættelsen for foranstaltninger under EU-garantien, som skal være i overensstemmelse med EIB's generelle prispolitik i overensstemmelse med nærværende forordning. Under omstændigheder, hvor strammere økonomiske og finansielle markedsbetingelser ville forhindre gennemførelsen af et levedygtigt projekt, moduleres prisfastsættelsen af garantien for at fremme den geografiske og regionale balance af EFSI-støttede operationer og for at imødegå markedssvigt ".

ab)  litra b), nr. iii), affattes således:

"iii)   en bestemmelse om, at styringsrådet træffer sine afgørelser ved konsensus, og at det i tilfælde af, at der ikke kan opnås konsensus, træffer afgørelse med et flertal på fire femtedele af dets medlemmer"

ac)  i litra b) affattes nr. iv) således:

"iv)  proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør, deres vederlag og arbejdsvilkår, ▐ reglerne og procedurerne for nybesættelse af deres hverv og for ansvarlighed, dog med forbehold af denne forordning"

b)  litra c), nr. i), affattes således:

"i)   i overensstemmelse med artikel 11, nærmere regler om tilvejebringelsen af EU-garantien, herunder dens dækningsordninger, dens fastlagte dækning af porteføljer af bestemte typer instrumenter og de respektive begivenheder, der udløser mulige træk på EU-garantien"

(1a)  Artikel 5, stk. 1, affattes således:

"1.  Med henblik på denne forordning forstås ved "additionalitet" støtte fra EFSI til foranstaltninger, som afhjælper markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som ikke kunne have været gennemført i den periode, hvor EU-garantien kan anvendes, eller ikke i samme omfang, via EIB, EIF eller efter Unionens eksisterende finansielle instrumenter uden EFSI-støtte. Projekter, der støttes af EFSI, skal, samtidig med at de støtter de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, tilstræbe at skabe beskæftigelse og bæredygtig vækst, typisk have en højere risikoprofil end de projekter, der støttes gennem EIB's normale foranstaltninger, og EFSI-porteføljen skal samlet set have en højere risikoprofil end den sædvanlige portefølje af investeringer, der støttes af EIB i henhold til dens normale investeringspolitikker forud for denne forordnings ikrafttræden.

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan også støttes af EFSI, hvis anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i nærværende stykkes første afsnit.

Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer og dermed sikre komplementaritet og undgå fortrængning af deltagere i det samme marked vil særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI som den foretrukne måde og i behørigt begrundede tilfælde være kendetegnet ved efterstilling og indtage en underordnet rolle i forhold til andre investorer, samt ved deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II for at sikre additionalitet.

Uden at det berører kravet om at opfylde definitionen af additionalitet som fastsat i første afsnit, indeholder følgende elementer en stærk indikation af additionalitet:

-  Projekter, der indebærer en risiko svarende til EIB's særlige aktiviteter, som defineret i artikel 16 i EIB's vedtægter og EIB's retningslinjer for kreditrisikopolitik, navnlig hvis sådanne projekter er beliggende i mindre udviklede regioner og overgangsregioner

-  projekter, der tager sigte på infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, eller udvidelse af infrastruktur eller tjenester i tilknytning til infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere medlemsstater."

(2a)  I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

  "2a.  I overensstemmelse med prispolitikken skal EFSI:

    -  som den foretrukne måde og i behørigt begrundede tilfælde indtage en underordnet rolle i forhold til andre investorer og sikre, at prissætningen af foranstaltninger moduleres, inklusive blanding, hvor det er nødvendigt, for at gøre det muligt at maksimere løftestangseffekten af projekterne og tage hensyn til lokale markedsforhold, og

    -  hvis det er nødvendigt for at nå målene med EFSI og imødegå markedssvigt og investeringskløfter, sikre, at niveauet for prisfastsættelsen i forbindelse transaktioner af egenkapitaltypen ligger under markedspriserne for samme typer transaktioner.

(3)  I artikel 6, stk. 1, affattes indledningen således:

"EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte projekter, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som"

(3a)  Artikel 6, stk. 2, affattes således:

"2.  Der må ikke være nogen begrænsning på antallet af projekter, der er berettiget til EFSI-støtte til de foranstaltninger, der gennemføres af EIB eller EIF via finansielle formidlere. For at sikre, at EFSI-støtten også omfatter mindre projekter, skal EIB og EIF udvide samarbejdet med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og fremme de muligheder, der tilvejebringes ved oprettelse af investeringsplatforme."

(4)  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

-a)  Følgende stykke indsættes:

"1a.  Alle institutioner og organer, der er involveret i EFSI's forvaltningsstruktur, skal bestræbe sig på at sikre kønsbalance i alle EFSI's styrende organer."

-aa)  Stk. 3, første afsnit, affattes således:

"Styringsrådet skal bestå af fem medlemmer: tre, der udnævnes af Kommissionen, et, der udnævnes af EIB, og et, der udnævnes af Europa-Parlamentet. Styringsrådet vælger en formand blandt sine medlemmer for en periode på tre år, som kan forlænges én gang. Styringsrådet tilstræber at træffe sine afgørelser ved konsensus. I tilfælde af, at der ikke kan opnås konsensus, træffer styringsrådet afgørelse med et flertal på fire femtedele af dets medlemmer."

-ab)  Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"De detaljerede referater af styringsrådets møder offentliggøres, så snart de er godkendt af styringsrådet. Europa-Parlamentet underrettes straks efter offentliggørelsen heraf."

-ac)  Stk. 5, første afsnit, affattes således:

"5. EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal have en administrerende direktør, som har ansvaret for den daglige ledelse af EFSI og forberedelsen og ledelsen af møderne i den i stk. 6 omhandlede investeringskomité. Endvidere skal den administrerende direktør regelmæssigt aflægge rapport til Europa-Parlamentet om investeringskomitéens arbejde."

-ad)  Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

"Den administrerende direktør bistås af en viceadministrerende direktør. Den administrerende direktør deltager i styringsrådets møder som medlem uden stemmeret." Hvis den administrerende direktør ikke kan deltage i møder eller dele af møder i styringsrådet, deltager den viceadministrerende direktør i disse møder som medlem uden stemmeret."

-ae)  Stk. 6, første afsnit, affattes således:

"6. "Efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesproces i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser udvælger styringsrådet en kandidat til hver af posterne som administrerende direktør og viceadministrerende direktør, som begge vil blive aflønnet via EU's almindelige budget."

a)  I stk. 8 foretages følgende ændringer:

i)  litra e) affattes således:

"e)   klimaindsats, miljøbeskyttelse og -forvaltning"

ii)  som litra l) indsættes:

"l)   landbrug, fiskeri og akvakultur"

b)  I stk. 10 affattes andet punktum således:

"Hvert medlem af investeringskomitéen meddeler straks styringsrådet, den administrerende direktør og vicedirektøren alle oplysninger, der er nødvendige for løbende at kontrollere, at der ikke er interessekonflikter."

c)  I stk. 11 tilføjes følgende punktum:

"Den administrerende direktør har ansvaret for at underrette styringsrådet om ethvert brud på disse regler ▐ og foreslå og implementere passende forholdsregler."

d)  Stk. 12, andet afsnit, andet punktum, affattes således:

"Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige gennem et detaljeret referat. Offentliggørelsen af sådanne afgørelser skal indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af additionalitetskravet, og en forklaring af, hvordan resultattavlen med indikatorer i stk. 14 er blevet anvendt til at berettige anvendelsen af EU-garantien.

Resultattavlen vil udgøre et redskab for investeringskomitéen til at prioritere brugen af EU-garantier til projekter med højere pointtal og merværdi. Når den endelige afgørelse om projektet er blevet truffet, skal den gøres offentligt tilgængelig. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde kommercielt følsomme oplysninger.

Hvis der er tale om kommercielt følsomme afgørelser, sender EIB afgørelserne og oplysningerne om promotorer eller finansielle formidlere til Europa-Parlamentet på den dato, hvor den pågældende finansiering ophører, eller på et tidligere tidspunkt, når afgørelserne ikke længere er kommercielt følsomme. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB.

EIB forelægger årligt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en liste over alle de afgørelser, investeringskomiteen har truffet om at afvise anvendelse af EU-garantien, samt en samling af resultaterne på resultattavlen. Denne forelæggelse er underlagt strenge fortrolighedskrav."

da)  Stk. 14 affattes således:

"14.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1-3 og 5, med henblik på at supplere denne forordning ved udarbejdelse af en resultattavle med indikatorer, der skal anvendes af investeringskomiteen til at sikre en uafhængig og gennemsigtig vurdering af den potentielle og den faktiske anvendelse af EU-garantien. Sådanne delegerede retsakter udarbejdes i tæt dialog med EIB.

Styringsrådet reviderer retningslinjerne for investering med henblik på at etablere en minimumstærskel for de forskellige kriterier i resultattavlen i den hensigt at forbedre vurderingen af projekter."

(4a)  Artikel 8, litra b), første afsnit, affattes således:

"b)  omfatter enheder, som er beliggende eller etableret i en eller flere medlemsstater, og strækker sig til eller samarbejder med enheder i et eller flere tredjelande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, herunder det strategiske partnerskab, udvidelsespolitikken, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Den Europæiske Frihandelssammenslutning eller til et oversøisk land eller territorium som fastsat i bilag II til TEUF, uanset om der er en partner i disse tredjelande eller oversøiske lande eller territorier."

(5)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

-a)  I stk. 2 affattes indledningen således:

"2.   EU-garantien stilles som garanti for EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er godkendt af den i artikel 7, stk. 7, omhandlede investeringskomité, eller for finansiering eller garanti til EIF med henblik på gennemførelse af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3. Investeringskomitéen kan i overensstemmelse med styringsrådets vejledning yde en passende del af EU-garantien direkte til investeringsplatforme og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, og derefter uddelegere afgørelsen om udvælgelse af projekter til disse enheder. Investeringskomitéen bibeholder under alle omstændigheder beføjelsen til at føre tilsyn med projektudvælgelsesproceduren for at sikre, at den anvendes i overensstemmelse med nærværende forordning.

De pågældende foranstaltninger skal stemme overens med Unionens politikker og støtte et eller flere af følgende generelle mål:"

-aa)  I stk. 2, litra c) tilføjes følgende punkt:

"iiia)  jernbaneinfrastruktur og andre baneprojekter"

-ab)  I stk. 2, litra e), indsættes følgende punkter:

"ia)   blockchain-teknologi

ib)  tingenes internet

ic)  cybersikkerheds- og netværksbeskyttelsesinfrastrukturer"

-ac)  Stk. 2, litra g), nr. ii), affattes således:

"ii)  kulturelle og kreative industrier, hvor der gives mulighed for at anvende sektorspecifikke finansielle mekanismer i samspil med Et Kreativt Europa og garantifaciliteten med henblik på at yde egnede lån til de kulturelle og kreative industrier"

-ad)  Stk. 2, litra g), nr. v), affattes således:

"v)  sociale infrastrukturer, sociale tjenester og den sociale og solidariske økonomi"

a)  I stk. 2 indsættes som litra h) og i):

"h)   bæredygtigt landbrug, fiskeri, akvakultur og andre bioøkonomi- og bioindustrisektorer

i)   inden for denne forordnings krav, mindre udviklede regioner og overgangsregioner, der er opført i henholdsvis bilag I og II til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/99/EU[8], andre EIB-støtteberettigede erhvervs- og servicesektorer."

b)  I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer og evalueringsredskaber, navnlig med hensyn til støtteberettigede projekter og til EFSI's samlede portefølje, og særlig med hensyn til COP21. Denne vejledning skal sikre, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projektelementer, der bidrager til klimaindsatsen."

c)  Stk. 3 affattes således:

"3.   Den investeringsperiode, inden for hvilken EU-garantien kan stilles til støtte for finansierings- og investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning, varer indtil:

a)  31. december 2020 for EIB-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIB og modtageren eller den finansielle formidler er undertegnet senest den 31. december 2022

b)  31. december 2020 for EIF-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIF og den finansielle formidler er undertegnet senest den 31. december 2022."

d)  Stk. 4 udgår.

da)  Følgende stykke indsættes:

  "4a.  Hvis en offentlig myndighed i en medlemsstat opretter en investeringsplatform eller en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut, der har samme mål som EFSI, samarbejder EIB med dette organ. EIB samarbejder også med investeringsplatforme eller nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, der allerede er etableret og har samme mål som EFSI."

db)  Stk. 5, tredje afsnit, affattes således:

  "Med forbehold af artikel 7, stk. 7, kan investeringskomiteen efter grundig vurdering beslutte at ophæve et partnerskab med en investeringsplatform eller med en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut."

(5a)  Artikel 10, stk. 1, affattes således:

  "1.  Med henblik på artikel 9, stk. 2, og i overensstemmelse med artikel 11, anvender EIB, og, hvor det er hensigtsmæssigt, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og investeringsplatforme EU-garantien til risikodækning for de instrumenter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2."

(6)  Artikel 10, stk. 2, litra a), affattes således:

"a)  EIB's lån, garantier, kontragarantier, kapitalmarkedsinstrumenter, andre former for finansieringsinstrumenter eller kreditfaciliteter samt indskud af egenkapital eller kvasiegenkapital fra EIB, herunder til fordel for nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, investeringsplatforme eller -fonde."

(7)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  EU-garantien må ikke på noget tidspunkt overstige 26 000 000 000 EUR, hvoraf en del kan afsættes til EIB-finansiering eller til garantier til EIF, jf. stk. 3. De samlede nettobetalinger fra Unionens almindelige budget til EU-garantien må ikke overstige 26 000 000 000 EUR og ikke overstige 16 000 000 000 EUR inden den 6. juli 2018."

b)  Stk. 3 affattes således:

"3.  Når EIB yder finansiering eller garantier til EIF til gennemførelse af EIB-finansierings- og investeringstransaktioner, yder EU-garantien fuld garanti for denne finansiering eller disse garantier, forudsat at et finansierings- eller garantibeløb på mindst 4 000 000 000 EUR ydes af EIB uden EU-garanti, op til et som udgangspunkt fastsat beløb på 6 500 000 000 EUR. Med forbehold af stk. 1 kan denne beløbsgrænse om nødvendigt tilpasses af styringsrådet op til højst 8 000 000 000 EUR, uden noget krav om at EIB matcher beløbene ud over den oprindelige grænse."

c)  Stk. 6, litra a) og b), affattes således:

"a)  for så vidt angår de låneinstrumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), hovedstolen og alle renter og beløb, som EIB har fordring på, men som den ikke har modtaget i overensstemmelse med vilkårene for finansieringsforanstaltningerne, indtil misligholdelsestidspunktet; tab som følge af udsving i kurser på andre valutaer end euro på markeder, hvor der kun er begrænsede muligheder for langsigtet kurssikring; for efterstillet gæld anses en udsættelse, nedsættelse eller tvungen udtræden for at være en misligholdelse

b)  for så vidt angår de egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), de investerede beløb og de hermed forbundne finansieringsomkostninger samt tab på grund af udsving i andre valutaer end euro"

(8)  I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 5 affattes således:

"5.  De i stk. 2 omhandlede midler i garantifonden anvendes på en måde, der sikrer, at de når op på et passende niveau ("målbeløb"), som afspejler de samlede EU-garantiforpligtelser. Målbeløbet fastsættes til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser."

b)  Stk. 7 affattes således:

"7.  Fra den 1. juli 2018 fremlægger Kommissionen, hvis garantifondens midler som følge af træk på EU-garantien formindskes til under 50 % af målbeløbet eller ifølge en risikovurdering foretaget af Kommissionen vil kunne falde til under dette niveau, en rapport om de ekstraordinære foranstaltninger, der kan være nødvendige".

c)  Stk. 8, 9 og 10 affattes således:

"8.   Efter et træk på EU-garantien skal garantifondsmidler i de i stk. 2, litra b) og d) fastsatte kategorier, der overstiger målbeløbet, anvendes inden for den i artikel 9 fastsatte investeringsperiode til at genetablere EU-garantien op til dens fulde beløb.

9.   De i stk. 2, litra c), fastsatte garantifondsmidler anvendes til at genetablere EU-garantien op til dens fulde beløb.

10.  Såfremt EU-garantien genetableres fuldstændigt til 26 000 000 000 EUR, indbetales ethvert beløb i garantifonden, der ligger ud over målbeløbet, til Unionens almindelige budget som interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for enhver budgetpost, som eventuelt er blevet anvendt som kilde til omfordeling til garantifonden."

(9)  I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  første afsnit, andet punktum, affattes således:

"Denne bistand omfatter målrettet støtte til brug af teknisk bistand til projektkonfiguration, til brug af innovative finansielle instrumenter og til brug af offentlig-private partnerskaber samt eventuelt rådgivning om relevante spørgsmål relateret til EU-retten under hensyntagen til de særlige forhold og behov i medlemsstater, som har mindre udviklede kapitalmarkeder, så vel som til situationen i forskellige sektorer."

ii)  i andet afsnit indsættes følgende punktum:

"Det skal desuden bistå med udvikling af projekter inden for klimaindsats eller cirkulær økonomi eller dele heraf, især i relation til COP21, udvikling af projekter i den digitale sektor og udvikling af de i artikel 5, stk. 1, femte afsnit, omhandlede projekter."

b)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  litra c) affattes således:

"c)  at udnytte den lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og aktivt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB og de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter med at iværksætte og udvikle projekter, især i mindre udviklede regioner og overgangsregioner, og ved at sætte gang i efterspørgslen efter EFSI, når dette er nødvendigt"

ii)  litra e) affattes således:

"e)  at yde proaktiv støtte og vejledning til oprettelse af investeringsplatforme, især grænseoverskridende og makroregionale investeringsplatforme, hvori flere medlemsstater og/eller regioner er involveret, om nødvendigt med lokal tilstedeværelse."

iia)  følgende litra tilføjes:

"ea)  at udnytte potentialet med hensyn til at tiltrække og finansiere mindre projekter, herunder gennem investeringsplatforme."

iii)  følgende tilføjes som nyt litra f):

"f)  at rådgive om, hvordan EFSI-finansiering kan kombineres med andre former for EU-finansiering (f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten), med henblik på at reducere den administrative byrde og løse praktiske problemer forbundet med anvendelsen af sådanne kombinerede finansieringskilder."

iiia)  følgende litra tilføjes:

"fa)  at yde proaktiv støtte for at fremme og tilskynde til foranstaltninger, der er omfattet af artikel 8, stk. 1, litra b)."

c)  Stk. 5 affattes således:

"5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på lokalt plan tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer."

ca)  Følgende stykke indsættes:

"5a.  EIAH skal gøre brug af den liste, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2a, for proaktivt og efter behov at bistå eventuelle projektiværksættere med at videreudvikle deres forslag til finansiering under EFSI."

d)  I stk. 6 affattes andet punktum således:

"Samarbejdet mellem EIAH på den ene side og en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut, en international finansiel institution eller et institut eller en styrende myndighed, herunder sådanne, der fungerer som nationale rådgivere med relevant ekspertise til brug for EIAH, på den anden side, kan tage form af et kontraktligt partnerskab. EIAH indgår samarbejdsaftaler med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter i hver enkelt medlemsstat. I medlemsstater, hvor sådanne institutter ikke findes, yder EIAH, hvor det er relevant, og efter anmodning fra den berørte medlemsstat, proaktiv rådgivningsstøtte til oprettelse heraf."

da)  Følgende stykke indsættes:

"6a.  For aktivt at sikre en bred geografisk rækkevidde af de rådgivende tjenester i hele Unionen og for at udnytte den lokale viden om EFSI ordentligt, sikrer EIAH en lokal tilstedeværelse, hvor det er nødvendigt, og under hensyntagen til eksisterende støtteordninger med henblik på at tilvejebringe konkret, proaktiv, skræddersyet bistand på stedet. Det etableres navnlig i medlemsstater eller regioner, der har vanskeligheder med at udvikle projekter under EFSI. EIAH sigter mod at fremme overførsel af viden til regionalt og lokalt plan og sikrer den løbende akkumulering af regional og lokal kapacitet og ekspertise."

db)  Stk. 7 affattes således:

"7.  Der stilles et årligt referencebeløb på højst 20 000 000 EUR til rådighed fra Unionens almindelige budget, som skal bidrage til dækning af omkostningerne ved EIAH's foranstaltninger indtil den 31. december 2020 vedrørende de tjenester, som EIAH yder i henhold til stk. 2, som er tjenester ud over dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer, for så vidt som disse omkostninger ikke dækkes af det overskydende beløb fra de i stk. 4 omhandlede gebyrer."

(9a)  Artikel 16, stk. 2, litra f), affattes således:

"f)  en beskrivelse af de projekter, hvortil støtten fra de europæiske struktur- og investeringsfonde kombineres med støtte fra EFSI, det samlede beløb for bidrag fra hver kilde samt risikoprofilen for hver af disse projekter"

9b)  I artikel 16, stk. 2, indsættes følgende litra:

"ja)  detaljerede oplysninger om skatteindbetalinger som følge af EIB-finansierings- og investeringstransaktioner under EFSI."

(9c)  I artikel 16 indsættes følgende stykke:

"2a.  "EIB forelægger hvert halvår Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og EIAH en liste over alle indgivne investeringsforslag til anvendelse af EU-garantien, herunder dem, som ikke er blevet udvalgt til forelæggelse for investeringskomitéen. Denne forelæggelse er underlagt strenge fortrolighedskrav."

(9d)  I artikel 16 indsættes følgende stykke:

"5a.  Kommissionen udarbejder ved afslutningen af investeringsperioden en rapport om den samlede virkning og hensigtsmæssigheden af prispolitikken og fremsender denne rapport til Europa-Parlamentet og styringskomitéen. Resultaterne af denne rapport tages i betragtning. "

(9e)  I artikel 16 tilføjes følgende afsnit:

"6a.  Kommissionen forelægger en årlig rapport med detaljerede oplysninger om alle projekter inden for hvert politikområde, der har modtaget støtte under EFSI, det samlede beløb for bidrag fra hver kilde samt risikoprofiler."

(10)  I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 6 affattes således:

"6.  Senest den 31. december 2018 og den 30. juni 2020 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning."

b)  Stk. 7 affattes således:

"7.   Kommissionen forelægger under den nye flerårige finansielle ramme et lovgivningsmæssigt forslag om en samlet investeringsordning med henblik på effektivt at adressere investeringshullet i Unionen. Forslaget tager behørigt hensyn til konklusionerne i rapporten af 31. december 2018, som skal indeholde en uafhængig evaluering og skal fremlægges tids nok til at blive taget behørigt i betragtning til dette formål."

ba)  Stk. 8 affattes således:

"8.  Den i stk. 6 omhandlede rapport skal indeholde en evaluering af anvendelsen af resultattavlen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 14, og i bilag II, navnlig med hensyn til en vurdering af hensigtsmæssigheden af hver søjle og deres respektive roller i evalueringen. Rapporten skal, hvis det er hensigtsmæssigt og behørigt begrundet i resultaterne, ledsages af et forslag til revision af den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 7, stk. 14. "

(11)  I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

EIB og EIF skal underrette eller pålægge de finansielle formidlere at underrette de endelige modtagere, herunder SMV'er, om EFSI-støtten og gøre disse oplysninger iøjnefaldende synlige, især for så vidt angår SMV'er, i finansieringsaftalen og på enhver kontrakt, der omfatter EFSI-støtte, og dermed øge offentlighedens bevidsthed om denne støtte og forbedre synligheden heraf."

(11a)  Artikel 20, stk. 2, affattes således:

"2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med artikel 287, stk. 3, i TEUF fuld adgang til dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens opgaver."

(12)  Artikel 22, stk. 1, affattes således:

"1.  EIB, EIF og alle finansielle formidlere skal i forbindelse med deres finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, overholde relevante standarder og gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse samt skattesvig og skatteunddragelse.

  ▌

I deres finansierings- og investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning må EIB og EIF ikke anvende, indgå i eller stille midler til rådighed for støttemodtagere, der anvender skatteundgåelsesstrukturer, herunder især aggressive skatteplanlægningsordninger eller former for praksis, der ikke stemmer overens med EU's kriterier for god skattepraksis, således som de er fastsat i Unionens lovgivning, Rådets konklusioner, meddelelser fra Kommissionen eller enhver formel skrivelse fra Kommissionen.

  ▌

Navnlig må EIB og EIF ikke have forretningsmæssige forbindelser med enheder, der er registreret eller etableret i jurisdiktioner, som ikke samarbejder med Unionen om anvendelse af de internationalt anerkendte skattestandarder og EU-lovgivningen om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger.

EIB og EIF skal ved indgåelsen af aftaler med finansielle formidlere overføre de i denne artikel omhandlede krav til de relevante kontrakter og anmode om landeopdelt rapportering om opfyldelsen af dem. EIB og EIF offentliggør og ajourfører løbende en liste over de finansielle formidlere, som de samarbejder med.

Efter høring af Kommissionen og interessenterne og senest efter vedtagelsen af EU's liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner reviderer og ajourfører EIB og EIF deres politikker over for ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner. Kommissionen forelægger derefter hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af disse politikker."

(13)  I artikel 23, stk. 2, første afsnit, affattes første og andet punktum således:

"Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 13 og 14, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 4. juli 2015. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden."

(14)  Bilag II ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

BILAG

til

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Bilag

(1)  I punkt 2 foretages følgende ændringer:

a)  I litra b) tilføjes følgende:

"EFSI-støtte til motorveje begrænses til offentlige og/eller private investeringer i transport i samhørighedslande, mindre udviklede regioner eller i grænseoverskridende transportprojekter, eller hvis det er nødvendigt for at opgradere og opretholde eller forbedre vejsikkerheden, udvikle ITS-udstyr eller garantere integriteten og standarden af de eksisterende motorveje i det transeuropæiske transportnet, særlig sikre parkeringsområder, tankstationer med alternative rene brændstoffer og ladesystemer til elbiler.

Det skal også være utvetydigt muligt at få EFSI-støtte til vedligeholdelse og opgradering af eksisterende transportinfrastruktur."

b)  I litra c) affattes andet punktum således:

"I denne sammenhæng forventes EIB at tilvejebringe finansiering under EFSI med henblik på at nå et samlet mål på mindst 500 000 000 000 EUR i offentlige eller private investeringer, herunder finansiering mobiliseret via EIF under EFSI-foranstaltninger vedrørende de i artikel 10, stk. 2, litra b), omhandlede instrumenter, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og lettere adgang til finansiering for enheder med op til 3 000 ansatte."

(2)  I punkt 3 tilføjes som litra d):

"d)     tilstedeværelsen af et eller flere af følgende elementer vil typisk føre til, at en foranstaltning betragtes som en særlig aktivitet:

–  efterstilling i forhold til andre långivere, herunder nationale erhvervsfremmende banker og private långivere

–  deltagelse i risikodelingsinstrumenter med en position, der giver EIB en høj risikoeksponering

–  eksponering over for særlige risici, såsom uprøvet teknologi, afhængighed af nye, uerfarne eller risikobehæftede modparter, nye finansielle strukturer eller risici for EIB, den pågældende sektor eller det pågældende geografiske område

–  egenkapitalagtige kendetegn såsom resultatorienteret afkast eller

–  andre identificerbare aspekter, der indebærer en højere risikoeksponering i forhold til EIB's politik for kreditrisici."

(2a)  I punkt 3 tilføjes følgende litra:

"da)  der skal tages hensyn til regionernes særlige forhold ved vurderingen af additionalitet."

(3)  I punkt 5 tilføjes følgende punktum:

"Resultattavlen offentliggøres, så snart der er indgået kontrakt om EU-garanti til et projekt, dog uden kommercielt følsomme oplysninger."

(4)  I punkt 6 foretages følgende ændringer:

a)  Litra b) ændres således:

i)  i første led affattes første og andet punktum således:

"For foranstaltninger af typen lån foretager EIB eller EIF sin standardrisikovurdering, herunder beregning af sandsynligheden for misligholdelse og inddrivelsesprocenten. På grundlag af disse parametre kvantificerer EIB og EIF risikoen ved hver enkelt foranstaltning."

ii)  i andet led affattes første punktum således:

"Hver enkelt foranstaltning af lånetypen tildeles en risikoklasse (transaktionens risikoklassificering) på grundlag af EIB's eller EIF's system for risikoklassificering af lån."

iii)  i tredje led affattes første punktum således:

"Projekterne skal være økonomisk og teknisk levedygtige, og EIB's finansiering skal struktureres i overensstemmelse med sunde bankprincipper og overholde de strenge principper for risikoforvaltning, som EIB eller EIF har fastsat i sine interne retningslinjer."

iiia)  Fjerde led affattes således:

"Produkter af låntypen prissættes i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser."

b)  I litra c) foretages følgende ændringer:

i)  i første led affattes andet punktum således:

"Afgørelsen af, hvorvidt en foranstaltning indebærer risici af egenkapitaltypen eller ej, uanset dens juridiske form og nomenklatur, træffes på grundlag af EIB's eller EIF's standardvurdering."

ii)  i andet led affattes første punktum således:

"EIB's transaktioner af egenkapitaltypen gennemføres i overensstemmelse med EIB's eller EIF's interne regler og procedurer."

iia)  Tredje led affattes således:

"Investeringer af egenkapitaltypen prissættes i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser."

(5)  I punkt 7, litra c), udgår ordet "indledende".

(6)  I punkt 8 foretages følgende ændringer:

a)  I første afsnit udgår ordet "indledende" i andet punktum.

b)  I første afsnit i litra a) udgår ordet "indledende" i første punktum.

c)  I første punktum i litra b) udgår ordet "indledende".

  • [1]  EUT C 75 af 10.3.2017, s. 57.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [3] * Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv, udgået tekst er markeret med symbolet ▌.
  • [4]  EUT C 465 af 13.12 2016, s. 1.
  • [5]   COM(2014)0903.
  • [6]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).
  • [7]    Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1558 af 22. juli 2015 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2017 med udarbejdelse af en resultattavle med indikatorer for anvendelse af EU-garantien (EUT L 244 af 19.9.2015, s. 20).
  • [8]   Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. februar 2014 om opstilling af listen over regioner, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, i perioden 2014-2020, EUT L 50, 20.2.2014, s. 22.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (3.4.2017)

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Ordfører for udtalelse: Eva Kaili

KORT BEGRUNDELSE

Den aktuelle lave vækst og den langsomme genopretning i EU efter krisen er resultatet af en nedgang i produktionen som følge af faktorer som f.eks. opbremsning i den teknologiske udvikling, et strukturelt skift til sektorer med lav produktivitet og høje gældsandele. Det er derfor helt afgørende at samle vores kræfter i en samordnet indsats for at undgå risikoen for langvarig stagnation på en økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig måde.

ITRE placerer i overensstemmelse med sit mandat optimering af energisektoren, sektoren for telekommunikation, digital teknologi, FoI, SMV'er og de nye og de traditionelle industripolitiske rammer centralt i sine prioriteringer. Disse sektorer danner grundlag for den hårdt tiltrængte forøgelse af produktiviteten i EU.

Ordføreren mener, at EFSI 2.0 er en mulighed for at fremskynde den europæiske produktion såvel som et dynamisk instrument, der har potentiale til at omdanne den nuværende ramme for investeringer i EU ved at harmonisere det økonomiske økosystem, reducere bureaukratiet og fjerne ineffektivitet med hensyn til koordinering og strukturelle gnidninger.

EFSI er imidlertid ikke et samhørighedspolitisk instrument. Fonden har derimod til formål at stimulere EU's økonomiske kapacitet og hjælpe alle medlemsstaterne med at afhjælpe deres investeringsmangel. EFSI er en merværdimekanisme, der tager sigte på at øge og supplere og ikke konkurrere med de eksisterende finansielle ressourcer og faciliteter. En grundlæggende konsekvens heraf er, at EFSI aldrig, hverken nu eller i fremtiden, bør erstatte samhørighedsfondene og lignende instrumenter.

For at EFSI's investeringsmål skal blive en succes, skal de bidrage til virkeliggørelsen af det økonomiske potentiale i de enkelte medlemsstater, både i geografisk og sektoriel henseende. EFSI har desværre endnu ikke levet op til den udfordring, der ligger i den geografiske og sektorbestemte diversificering.

Ordføreren understreger, at EU ikke kan genskabe væksten og skabe job og velstand med en "business-as-usual"-holdning. Det kræver en mellem- til langsigtet indsats og vedholdenhed. Der er ikke tale om en hurtig sprint. Det er snarere et maratonløb. EIB og Kommissionen, som er de to institutioner med hovedansvaret for gennemførelsen af EFSI, bør følge denne tankegang. Formålet er ikke at fordele pengene så hurtigt som muligt. Indholdet, additionaliteten og den geografiske spredning er vigtigere end den hastighed, hvormed midlerne absorberes.

Denne udtalelse fra ITRE fokuserer især på områderne energi, telekommunikation, forskning, digital teknologi og SMV'er og koncentrerer sig om de aktuelle svagheder ved EFSI med henblik på at gøre noget ved de sektormæssige og geografiske markedssvigt og suboptimale investeringssituationer, som bør afhjælpes med EFSI 2.0.

På grundlag af ovennævnte betragtninger foreslår ordføreren følgende ændringer til EFSI 2.0:

  EFSI-støttede projekter bør sikre mere additionalitet. EIB bør styrke sin kapacitet til at acceptere mere risikobetonede projekter, både gennem risikodelingsinstrumenter og first loss-garantier, der er særlig relevante for infrastrukturprojekter.

  Gennemsigtighed og ansvarlighed i udvælgelsesprocessen bør være en afgørende forudgående betingelse for kriteriet om additionalitet og gennemførelsen af EFSI-forordningen og bør stadfæstes i EFSI 2.0.

  Geografisk diversificering skal sikres ved eksplicit at behandle problemet med forskellige risikopræmier, der opkræves for tilsvarende projekter i forskellige dele af EU, hvilket skyldes medlemsstaternes forskellige risikoprofiler.

  Den tredje søjle af investeringsplanen for Europa (fjernelse af hindringer for investeringer) er en nødvendig forudsætning for EFSI's succes, men den kan ikke bruges som et alibi til at legitimere den ringe udnyttelse af EFSI, navnlig for samhørighedslandene eller medlemsstater, som har været hårdere ramt af den seneste finanskrise.

  Kommissionen bør arbejde tæt sammen med EIB for at styrke den rolle, som nationale erhvervsfremmende institutioner spiller, og oprette sådanne institutioner i medlemsstater, som endnu ikke har en.

  For at tiltrække nye midler bør Kommissionen arbejde tæt sammen med de finansielle tilsynsmyndigheder i EU for at give finansieringsinstitutter mulighed for at investere mere i langsigtede infrastrukturprojekter ved at lempe forskriftsmæssige begrænsninger i deres balancer.

  En streng gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten bør ikke være en hindring for, at medlemsstaterne kan anvende EFSI til investeringer i infrastruktur. Kommissionen bør vedtage politikker i denne henseende.

  Der bør lægges særlig vægt på vækstfremmende og jobskabende projekter i fjerntliggende områder eller i mindre udviklede regioner.

  Tilskud fra Connecting Europe-faciliteten og andre dermed forbundne faciliteter bør ikke konkurrere med EFSI eller med dens markedsdrevne orientering, der tager sigte på at tilvejebringe "friske penge" og mobilisere uudnyttet kapital. En optimal blanding af ressourcer er derfor nødvendig for en vellykket stimulering af investeringer i EU. De lovgivningsmæssige rammer, der gør en sådan blanding mulig, bør tages i betragtning. Omnibusforslaget til finansforordning forventes at bidrage hertil.

  Multinationale infrastrukturprojekter bør udvides. Kommissionen bør tilstræbe harmonisering mellem de lovgivningsmæssige forskelle i medlemsstaterne. Dette er nødvendigt for at fremskynde gennemførelsen af infrastrukturprojekter, der involverer to eller flere medlemsstater, eller grænseoverskridende projekter.

  Styrkelse og udvidelse af EIAH's rolle er afgørende for en vellykket gennemførelse af EFSI. Det bør bistå de lokale myndigheder, de nationale erhvervsfremmende institutioner og investorer, fremme oprettelsen af investeringsplatforme, når disse er nødvendige, bidrage til dannelsen af virksomheder til specielt formål (SPV'er) og offentlig-private partnerskaber samt rådgive aktører om innovative finansieringskilder, navnlig i forbindelse med infrastrukturprojekter, energiprojekter og projekter i den digitale sektor.

  I henhold til COP21-forpligtelserne bør mindst 40 % af de EFSI-støttede projekter bidrage til klimaindsatsen, herunder skal mindst 20 % af finansieringen gå til projekter vedrørende energieffektivitet. Projekter vedrørende fossile brændstoffer skal undgås.

  I overensstemmelse med de konkurrencefordele, som EU har inden for digitale teknologier, bør EFSI give den fremadrettede digitale sektor højeste finansieringsprioritet, navnlig projekter, som udvider kapaciteten og infrastrukturen i forbindelse med konnektivitet, cybersikkerhed, netværk, blockchain-platforme, tingenes internet og så fremdeles. Denne prioritering bør styrkes af eksperter fra disse sektorer i EIAH og i EIB's beslutningsstrukturer.

  EFSI bør tage fat på de manglende investeringer i forskning, navnlig i banebrydende sektorer og sektorer med lavere teknologiske modenhed, som forventes at blive udslagsgivende for og forme forbrugernes efterspørgsel i de kommende 20 år.

  Kommissionen og EIB bør arbejde sammen for en proaktiv identifikation af ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner og opstille klare og offentligt tilgængelige kriterier, der øger retssikkerheden for EFSI, uden at det går ud over Unionens standarder for forvaltningspraksis på skatteområdet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  EFSI, som blev lanceret for et år siden, og som implementeres og medsponsoreres af EIB-Gruppen, er nu godt på vej til at opfylde målet om at få mobiliseret mindst 315 mia. EUR i yderligere investeringer i realøkonomien inden medio 2018. Der har især været en hurtig markedsabsorption under vinduet for små og mellemstore virksomheder (SMV-vinduet), hvor EFSI har givet langt bedre resultater end ventet. I juli 2016 blev SMV-vinduet således forstærket med 500 mio. EUR inden for rammerne af de eksisterende parametre i forordning (EU) nr. 2015/1017. En større del af finansieringen bør kanaliseres ud til SMV i betragtning af det meget store behov for EFSI-finansiering af små og mellemstore virksomheder: 40 % af forhøjelsen af EFSI's risikobærende kapacitet bør målrettes til at lette SMV's adgang til finansiering.

(4)  I den første periode af sin gennemførelse leverede EFSI betydelige og lovende resultater. Det er endnu for tidligt at vurdere den fulde virkning af EFSI med hensyn til at rette op på investeringsmangler, nedbringe den høje arbejdsløshed og forbedre de lave vækstrater i EU som følge af den seneste finansielle krise. Aktuelle data viser imidlertid, at der er plads til forbedringer på forskellige områder, herunder komplementariteten med de andre søjler i investeringsplanen, bedre fordeling mellem medlemsstaterne, additionalitet, forvaltning og tiltrækning af bæredygtige investeringer, der fremmer klimaindsatsen. Der er også tegn på, at EFSI kan være kommet til at sakke agterud med hensyn til underskrevne operationer og udbetalinger i henhold til EIB's vurdering af fondens drift, der dækkede perioden indtil den 30. juni 2016. SMV-vinduet har desuden haft en hurtigere markedsabsorption, sammenlignet med IIW, men det kan skyldes den forskellige karakter af projekterne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  EFSI forventes at mobilisere målbeløbet 315 mia. EUR i yderligere investeringer senest medio 2018. Der er imidlertid ingen uafhængige vurderinger af de økonomiske resultater eller af de samfunds- og miljømæssige virkninger af EFSI. Det skal erindres, at det primære formål med EFSI er at støtte projekter, der giver EU-borgerne langsigtede samfundsmæssige og miljømæssige fordele, varige arbejdspladser af høj kvalitet og offentlige infrastrukturer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den 28. juni 2016 udtalte Det Europæiske Råd, at "Investeringsplanen for Europa, navnlig Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), har allerede skabt konkrete resultater og er et vigtigt skridt i indsatsen for at mobilisere private investeringer og samtidig gøre intelligent brug af de knappe budgetmidler. Kommissionen har i sinde snart at fremsætte forslag om EFSI's fremtid, og Europa-Parlamentet og Rådet bør behandle forslagene som en hastesag".

(5)  Den 28. juni 2016 udtalte Det Europæiske Råd, at investeringsplanen for Europa, navnlig EFSI, har skabt konkrete resultater. Der kan imidlertid stadig konstateres manglende effektivitet og skævheder med hensyn til den geografiske og sektorielle diversificering. Rent geografisk var 63 % af de projekter, der blev underskrevet under IIW indtil den 30. juni 2016, koncentreret i Det Forenede Kongerige, Italien og Spanien, og 91 % var koncentreret i EU15-medlemsstater. Til sammenligning var 54 % af de projekter, der blev underskrevet under SMEW, koncentreret i Italien, Frankrig og Tyskland, og 93 % var koncentreret i EU15-medlemsstater. Der bør lægges særlig vægt på økonomisk svage østeuropæiske medlemsstater for at hjælpe dem med at overvinde de aktuelle investeringsproblemer og styrke deres konkurrenceevne. I betragtning af disse skævheder samt de eksisterende økonomiske gnidninger, strukturelle hindringer, reguleringsrammer og investorernes utilbøjelighed til at tage risici bør Kommissionen iværksætte ambitiøse initiativer, der bidrager til at mobilisere private investeringer, og fortsætte med indførelsen af de reguleringsmæssige ændringer, der er nødvendige, for at finansieringsinstitutterne tager flere infrastrukturprojekter med i deres porteføljer, herunder yderligere finansiering af SMV'er, samtidig med at de knappe budgetmidler anvendes på en intelligent måde. Der bør der desuden sikres, at medlemsstater ikke begunstiges i forbindelse med anvendelsen af EFSI på grund af eksisterende strukturelle mangler i andre medlemsstater. Af denne grund bør ingen medlemsstat have mulighed for at anvende mere end 10 % af EFSI-faciliteten.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR. I betragtning af den succes, EFSI har haft, ønsker Kommissionen en fordobling af fonden, både med hensyn til dens varighed og dens finansielle kapacitet. Forlængelsen af fonden dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at gøre EFSI endnu mere slagkraftig og nå op på en fordobling af investeringsmålet bør medlemsstaterne se det som en prioriteret opgave også at bidrage hertil.

(6)  I betragtning af de positive indikatorer ønsker Kommissionen en fordobling af fonden, både med hensyn til dens varighed og dens finansielle kapacitet. Forlængelsen af fonden dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at gøre EFSI endnu mere slagkraftig og nå op på en fordobling af investeringsmålet bør medlemsstaterne se det som en prioriteret opgave også at bidrage hertil.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for Europas fremtid med hensyn til udviklingen af bæredygtig menneskelig kapital af høj kvalitet, skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet (navnlig for de unge) og for vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet samt for øget social samhørighed, social inklusion og dermed for en forbedring af EU-borgernes velfærd. Den bør også omfatte investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, den sociale økonomi og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport, turisme samt den digitale omstilling. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af Unionens ambitiøse mål, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21), og af EU's 2050-tilsagn om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 80-95 %. Der skal også være øget fokus på prioriterede projekter vedrørende elektricitetssammenkoblinger, energieffektivitet og projekter inden for den cirkulære økonomi, navnlig når de forbedrer Unionens energisikkerhed og gør det muligt for privatpersoner og lokalsamfund og kooperativer at deltage aktivt, samt tilpasning af energinet og vedvarende energiproduktion, -lagring og -distribution samt alternative energikilder til køretøjer og bygge- og anlægssektoren. Resultaterne indtil nu viser, at den omfattende støtte fra EFSI til energi, energieffektivitet og projekter for vedvarende energi har været ledsaget af en tilsvarende reduktion i almindelige EIB-investeringer i disse sektorer, hvilket modvirker additionaliteten. EFSI-finansierede lån skal ydes ud over EIB's sædvanlige investeringsaktiviteter. Der bør også fastsættes nye digitale infrastrukturmål i den digitale sektor og inden for rammerne af en ambitiøs EU-politik for den digitale økonomi med henblik på at mindske den digitale kløft og sikre, at EU bliver en global leder i den nye tidsalder med det såkaldte "tingenes internet", blockchain-teknologi og cyber- og netværkssikkerhed. Desuden bør et succeskriterium for EFSI være den bistand, der ydes på politikområder, der har været udsat for nedskæringer i investeringerne for at finansiere EFSI som f.eks. forskningsstøtte, især for områder med lavere teknologiske modenhed. Det bør undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte. Det bør undgås at yde EFSI-støtte til projekter med fossile brændstoffer, især infrastrukturer og atomanlæg.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det bør bemærkes, at EIB i sine særlige aktiviteter, som støttes af EFSI, gør systematisk brug af deltagelse i risikodelingsinstrumenter sammen med sine medinvestorer. EIB bør derfor gribe ind – som en selvfølge i sager med blandet finansiering og om nødvendigt i andre tilfælde – ved at stille first loss-garanti for de pågældende aktiviteter med henblik på at optimere additionaliteten af EFSI og mobilisere flere private midler.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Der skal mindes om, at førende globale magter har skabt militærindustrielle komplekser for at holde sig foran konkurrenterne i teknologisk og videnskabelig henseende. Det er derfor afgørende, at EU gøre det samme ved at afsætte store beløb – navnlig gennem EFSI – til oprettelsen af en europæisk forsvarsindustri, der som følge af sin forskning og udvikling vil have en betydelig civil og økonomisk virkning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør lægges endnu større vægt på additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, herunder e-infrastrukturer, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

(9)  Additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, skal systematisk vurderes, dokumenteres og rapporteres i forbindelse med hvert enkelt projekt. EIB bør offentliggøre analytiske data for hvert enkelt finansieret projekt og give forudgående og efterfølgende vurderinger af hvert projekt samt en nærmere redegørelse for udvælgelsen og en vurdering af de indikatorer og kriterier, der anvendes. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Additionaliteten bør også øges ved hjælp af geografiske faktorer såsom støttemodtagerens oprindelse eller projektets geografiske destination. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, navnlig hvis en af disse medlemsstater er et samhørighedsland, herunder e-infrastrukturer, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen. Projekter, der støttes af EFSI, bør også anses for at opfylde additionalitetskravet, hvis de skaber langsigtede samfundsmæssige og miljømæssige fordele. Der bør udarbejdes en aktivitetsrapport om, hvordan og i hvilket omfang sociale og miljømæssige faktorer blev taget i betragtning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  EIB har allerede udviklet en lang række produkter, som yderligere fremmer risikovilligheden, hovedsageligt gennem risikodelingsinstrumenter med dens medinvestorer. EIB bør gribe ind ved at stille first loss-garantier med henblik på at optimere additionaliteten af EFSI og mobilisere flere private midler og fremskynde investeringer, navnlig i infrastruktursektoren.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Åbenhed omkring støtteberettigelseskriterier, godkendelse og udvælgelse af projekter er en afgørende betingelse og skal afspejles i forvaltningsstrukturen i beslutningsprocessen. Styringsrådet og Investeringskomitéens rolle bør præciseres yderligere. Resultatet af deres beslutninger i udvælgelsesproceduren bør sikre additionalitet, og begrundelsen for, at et projekt er blevet afvist, bør meddeles. Det er derfor vigtigt løbende at bekræfte beslutningstagernes ansvar for at sikre, at problemerne i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) 2015/1017 ikke gentages i denne forordning. Desuden bør Kommissionen hurtigt udarbejde foruddefinerede, klare, objektive og offentligt tilgængelige kriterier, mindske den retlige usikkerhed og forbedre en god skatteforvaltning, især når investeringsaktiviteter omfatter enheder med forbindelser til ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner. Det er ligeledes afgørende at sikre gennemsigtighed i den metode, som EIB anvender til at fastsætte rentesatsen for sine finansieringsaktiviteter gennem EFSI. Overdrevne landerisikopræmier bør ikke fungere som en hindring for deltagelse af modtagere fra dårligt stillede medlemsstater.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, hvor ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, såsom instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, kombineres med finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable.

(10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, hvor ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, såsom instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, kombineres med finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable. I lyset af den indbyggede kompleksitet i disse instrumenter bør EIAH også give vejledning om de optimale valg af finansieringsinstrumenter og blandingen af dem. Desuden bør EIAH, der er et markedsbaseret instrument, som yder rådgivning om investering i forskellige markedssektorer, i givet fald også give adgang til ekspertise fra andre rådgivende enheder med relevant ekspertise inden for bestemte markedssektorer. Fremme af yderligere samarbejde mellem EIAH og andre rådgivningsenheder vil være afgørende for EFSI's succes, navnlig i markedsområder og -nicher, hvor der er behov for øget specialisering og mere omfattende knowhow.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  For at forbedre EFSI's resultater, både på nationalt og på regionalt niveau, fremhæves behovet for at forstærke samarbejdet mellem EIB, der styrer EFSI, og nationale erhvervsfremmende banker eller institutioner.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner og overgangsregioner bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides.

(11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner og overgangsregioner, bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides med henblik på at sikre en afbalanceret fordeling af projekter i hele EU, således at alle medlemsstater kan få adgang til finansiering. Med henblik på at bidrage til Unionens mål om økonomisk, social og territorial samhørighed, mindskelse af regionale forskelle, en stigning i udbuddet af job af høj kvalitet og udvidelse af produktionsgrundlaget i medlemsstaterne, navnlig for de medlemsstater, der er mest påvirket af den finansielle krise eller regioner, der ligger under EU-gennemsnittet med hensyn til BNP-vækst, skal den geografiske fordeling af EFSI-støtte styrkes i overensstemmelse med retningslinjerne for geografisk diversificering og koncentration og en styrkelse af EIAH's rolle. Dette bør gøres, samtidig med at EFSI's markedsdrevne karakter opretholdes.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Til delvis finansiering af bidraget fra Unionens almindelige budget til EU-garantifonden for disse yderligere investeringer bør der foretages en overførsel fra de disponible midler under Connection Europe-faciliteten, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets4 forordning (EU) nr. 1316/20134. Desuden bør et beløb på 1 145 797 000 EUR overføres fra bevillingerne til Connecting Europe-facilitetens finansielle instrumenter til facilitetens tilskudsdel med henblik på at gøre det lettere at kombinere disse midler med EFSI eller med andre relevante instrumenter, navnlig instrumenter, der tager sigte på energieffektivisering.

(14)  Til delvis finansiering af bidraget fra Unionens almindelige budget til EU-garantifonden for disse yderligere investeringer bør en passende tilpasning af målsatsen for EU-garantifonden muliggøre den nødvendige forhøjelse af finansieringen, uden at det bliver nødvendigt yderligere at reducere de knappe midler, der er til rådighed under Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Horisont 2020, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20134 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1291/20135, som det er beskrevet i den evaluering, Kommissionen har foretaget. Desuden bør et beløb på 1 145 797 000 EUR overføres fra bevillingerne til Connecting Europe-facilitetens finansielle instrumenter til facilitetens tilskudsdel med henblik på at gøre det lettere at kombinere disse midler med EFSI eller med andre relevante instrumenter, navnlig instrumenter, der tager sigte på energieffektivisering.

__________________

__________________

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

 

4a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  På grundlag af de hidtidige erfaringer med de EFSI-støttede investeringer bør målbeløbet i garantifonden sættes til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser, hvilket vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse.

(15)  På grundlag af de hidtidige erfaringer med de EFSI-støttede investeringer bør målbeløbet i garantifonden sættes til 32 % af de samlede EU-garantiforpligtelser, hvilket vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Det er helt afgørende at vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang en streng gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten udgør en hindring for visse medlemsstater – navnlig dem, der blev hårdest ramt af den seneste finanskrise – i at deltage direkte i EFSI eller deltage indirekte ved at bidrage med offentlig finansiering til individuelle projekter og investeringsplatforme. Det er også vigtigt at undersøge, om det vil skabe mere vækst og beskæftigelse, hvis direkte eller indirekte bidrag fra medlemsstaterne og regionale eller lokale myndigheder behandles som "engangsforanstaltninger" under stabilitets- og vækstpagten. Disse foranstaltninger vil støtte medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af de nødvendige reformer, som er afgørende for en konsolidering af væksten i de lokale økonomier.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  Det skal også bemærkes, at EFSI er en finansiel facilitet oprettet for at tilføre merværdi til de eksisterende finansielle instrumenter såsom ESI-fondene, samhørighedsfondene og Connecting Europe-faciliteten og ikke for at konkurrere med disse. Desuden skal der i forbindelse med enhver yderligere udvidelse af EFSI efter den nuværende FFR udforskes alternative finansieringskilder ud over dem, der er anført i forordning (EU) nr. 1291/2013, i lyset af udfordringerne for EU's position som en global leder inden for videnskab, forskning og opdagelser. EFSI bør derfor ikke erstatte (eller delvis erstatte) de eksisterende samhørigheds- og strukturfondene og tilhørende faciliteter eller bringe disses betydning i fare eller reducerer deres virkning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  På baggrund af den meget store efterspørgsel på markedet efter EFSI-finansiering til SMV, som ventes at ville fortsætte, bør EFSI's SMV-vindue styrkes. Der bør lægges særlig vægt på sociale virksomheder, bl.a. ved udvikling og iværksættelse af nye instrumenter.

(16)  På baggrund af den meget store efterspørgsel på markedet efter EFSI-finansiering til SMV'er bør EFSI's SMV-vindue styrkes med yderligere ressourcer og det samme er tilfældet med Investeringsrådgivningscentret. Sociale virksomheder skal have særlig opmærksomhed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017.

(17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder nystartede virksomheder og SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017. EFSI-logoet skal være tydeligt placeret i finansieringsaftalen, især i tilfælde af små og mellemstore virksomheder, for at øge synligheden af EFSI som et EU-initiativ.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

(21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes gennem øget tilgængelighed og gennemsigtighed, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med projekter, der giver reel additionalitet, der involverer to eller flere medlemsstater, eller projekter i grænseregioner og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle og aggregere projekter ved at styrke den lokale repræsentation i lande med ringe kapacitet med et stort investeringsbehov. Det er nødvendigt med øgede bevillinger for at EIAH kan oprette kontorer, der fungerer som decentraliserede regionale klynger, som leverer teknisk bistand, og sikre, at oplysningsmaterialet foreligger på alle medlemsstaternes sprog. EIAH bør også tage hensyn til de særlige forhold i medlemsstaterne, såsom løbetid på de finansielle markeder, den begrænsede erfaring med anvendelsen af komplekse finansielle instrumenter samt specifikke hindringer i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af projekter. EIAH bør også aktivt samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker eller institutioner, samarbejde med Kommissionen med henblik på at lette medlemsstaternes oprettelse af nationale erhvervsfremmende banker med henblik på etablering af sektorbestemte, tematiske eller regionale investeringsplatforme og rådgive om kombinationen af andre kilder til EU-finansiering med EFSI samt give oplysninger om de respektive udvælgelseskriterier, der skal overholdes i forbindelse med disse fonde.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Der bør ses positivt på muligheden for, at visse EFSI-midler tilbydes i form af medejerskab af de finansierede projekter. I lyset af muligheden for visse finansieringsmidler, der udbydes i denne form, er det passende at indføre et sådant system i offentlige projekter, hvortil der søges finansiering.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) 2015/1017 bør derfor ændres

(22)  Forordning (EU) 2015/1017 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer vil særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II.

EIB's særlige aktiviteter, som støttes af EFSI, skal bedre imødegå økonomiske og finansielle mangler, markedssvigt og suboptimale investeringsforhold, herunder forskelle i medlemsstaternes investeringskapacitet og deres forskellige risikopræmier, gearingsproblemer, ringe investeringsmultiplikatorer , komplicerede multinationale og grænseoverskridende projekter og modvilje mod at foretage risikofyldte investeringer, navnlig inden for forskning, innovation, nye teknologier, samt eksisterende og ny infrastruktur.

 

Med henblik herpå skal disse særlige aktiviteter typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, first loss-garantiordninger, i tilfælde af at EFSI kombineres med budgetmidler fra EU og/eller medlemsstaterne, grænseoverskridende karakteristika og eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II. EFSI skal maksimere antallet af projekter og antallet af endelige støttemodtagere og den potentielle gearingseffekt.

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan også støttes af EFSI, hvis anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i nærværende stykkes første afsnit.

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan ikke støttes af EFSI, medmindre anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i første afsnit i dette stykke, og på betingelse af, at disse projekter ikke kan finansieres på en bedre måde gennem andre finansieringskilder.

EFSI-støttede projekter, der tager sigte på fysisk infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, eller udvidelse af fysisk infrastruktur eller tjenester i tilknytning til fysisk infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere medlemsstater, anses også for at føre til additionalitet.

EFSI kan støtte projekter, der tager sigte på fysisk infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, eller udvidelse af fysisk infrastruktur eller tjenester i tilknytning til fysisk infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere medlemsstater, hvis disse projekter fører til additionalitet.

 

Additionalitet skal også være knyttet til den innovative karakter og de langsigtede miljømæssige og samfundsmæssige fordele ved projektet, og om deres potentielt langsigtede finansieringsbehov med en højere risiko.

 

For bedre at kunne nå ud til sektorer, hvor efterspørgslen efter finansiering ikke i tilstrækkelig kan opfyldes af det private marked, og hvor arten og størrelsen af​foranstaltningerne og lånekravene ikke gør det muligt at få adgang til finansiering gennem klassiske EIB-aktiviteter, bør EFSI også støtte sektorspecifikke finansielle mekanismer, navnlig til fordel for kulturelle og kreative industrier, som der er hjemmel til i EU-rammeprogrammer som f.eks. garantifaciliteten inden programmet Et Kreativt Europa gennem garantistillelse for supplering og forskudsbetaling i forbindelse med disse mekanismer.

 

Hvis EFSI kombineres med andre midler såsom Connecting Europe-faciliteten, Horisont 2020 og ESI-fondene, gælder additionalitetskriterierne, og den største risikotranche skal dækkes af EFSI. Finansiering gennem EFSI skal ikke erstatte tilskud fra EU's finansieringskilder, f.eks. ESI-fondene, Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"2a.  Med henblik herpå og for at sikre, at additionalitetskriterierne omfatter mere end blot finansierings- eller risikovariabler, skal EFSI vurdere de miljømæssige og samfundsmæssige resultater af alle projekter, der modtager støtte."

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"Investeringskomitéen har ansvaret for at sikre, at projekter under EU-garantien generelt fremmer social og regional samhørighed i hele Unionen."

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. -i (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – litra d

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-i)   Litra d) affattes således:

"d)   informations- og kommunikationsteknologistrukturer

"d)  informations-, cybersikkerheds-, netværks-, blockchain- og kommunikationsteknologistrukturer"

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. i a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – litra f

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ia)  Litra f) affattes således:

"f)   uddannelse og erhvervsuddannelse

"f)   udvikling af menneskelig kapital, uddannelse og videreuddannelse"

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. -ii (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – litra h

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-ii)  Litra h) affattes således:

"h)   SMV'er

"h)   nyetablerede virksomheder og SMV'er"

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. ii a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – nr. 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  Følgende tilføjes som punkt 7:

 

"la)   forsvaret".

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra d

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 12 – afsnit 2 – andet punktum

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige og indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af additionalitetskravet. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB."

Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal offentliggøres og være tilgængelige sammen med et detaljeret referat, og skal indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af additionalitetskravet. I sit forslag skal Investeringskomitéen lægge mest vægt på beskæftigelse og bæredygtighed. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomitéen afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB. Hvert projekt, der er godkendt under EFSI, bør være ledsaget af en begrundet og kontrollerbar dokumentation fra Styringsrådet om additionalitet. Vurderingen af de enkelte projekters additionalitet skal være detaljeret, navnlig i forhold til de markedssvigt, som EFSI søger at imødegå.

 

Resultattavlen skal fungere som et middel til at prioritere de enkelte EFSI-projekter og skal også være offentligt tilgængelig efter evalueringen af projekter, som der ansøges om anvendelse af EU-garantien til. Desuden skal resultattavlen med indikatorer anvendes af Investeringskomitéen til at sikre en uafhængig og gennemsigtig vurdering af den potentielle og faktiske anvendelse af EU-garantien samt til at prioritere anvendelsen af EU-garantien til projekter, som giver bedre resultater og additionalitet.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra e – nr. ai-ic (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) I punkt 9, stk. 2, litra e), indsættes følgende underafsnit:

 

"ia) blockchain-teknologi

 

ib) tingenes internet

 

ic) cybersikkerheds- og netværksbeskyttelsesinfrastrukturer"

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra i a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 2 tilføjes følgende litra:

 

"ia)  støtte til EU-initiativer i forsvarssektoren, navnlig gennem:

 

i)  forskning og udvikling på EU-plan

 

ii)  udvikling af EU's forsvarskapaciteter

 

iii)  SMV'er og midcapselskaber i forsvarssektoren."

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projekter med elementer, der bidrager til klimaindsatsen i henhold til COP21-forpligtelserne. Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer herfor.

EFSI's Styringsråd og Investeringskomité skal sikre, at alle støttede projekter er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i denne forordning, og at de alle bidrager til at nå Unionens klimamål og fremme overgangen til bæredygtighed. Mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet skal øremærkes til projekter, som direkte opfylder COP21-forpligtelserne samt EU's 2050-tilsagn om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 80-95 %. Desuden skal mindst 20 % af EFSI-finansieringen støtte energieffektivitetsprojekter, prioritering af mindre innovative projekter inden for bygge- og anlægssektoren, projekter med særlig fokus på at fjerne sociale uligheder og bekæmpe energifattigdom. EFSI-finansiering til SMV'er og midcapselskaber medregnes ikke i den beregning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bestemmelserne om fleksibilitet og gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten under den forebyggende og korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten må ikke begrænse medlemsstaternes deltagelse i EFSI. For at bidrage til EFSI's mål om at skabe vækst og beskæftigelse, skal medlemsstaternes og de regionale og lokale myndigheders bidrag, når disse medfinansierer enkelte projekter, der støttes af EFSI, derfor betragtes som enkeltstående bidrag i henhold til stabilitets- og vækstpagten.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Forordning (EU) 2015/1017

Artikel 12 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De i stk. 2 omhandlede midler i garantifonden anvendes på en måde, der sikrer, at de når op på et passende niveau ("målbeløb"), som afspejler de samlede EU-garantiforpligtelser. Målbeløbet fastsættes til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser."

5.  De i stk. 2 omhandlede midler i garantifonden anvendes på en måde, der sikrer, at de når op på et passende niveau ("målbeløb"), som afspejler de samlede EU-garantiforpligtelser. Målbeløbet fastsættes til 32 % af de samlede EU-garantiforpligtelser."

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a – nr. ii

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det skal desuden bistå med udvikling af projekter inden for klimaindsats eller cirkulær økonomi eller dele heraf, især i relation til COP21, udvikling af projekter i den digitale sektor og udvikling af de i artikel 5, stk. 1, femte afsnit, omhandlede projekter.

Det skal desuden bistå med udvikling af projekter inden for klimaindsats eller cirkulær økonomi eller dele heraf, især i relation til COP21, udvikling af ambitiøse grænseoverskridende projekter, projekter inden for forskning og innovation, f.eks. inden for den digitale sektor og telekommunikationssektoren og udvikling af de i artikel 5, stk. 1, femte afsnit, omhandlede projekter.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

c)  at udnytte den lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter

c)  at udnytte den lokale og regionale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB og projektlederne med at iværksætte og aggregere projekter

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. ii

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme.

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme, når der er behov herfor. Investeringsplatforme er et vigtigt redskab til at imødegå markedssvigt, navnlig finansieringen af flere, regionale eller tematiske projekter, herunder projekter vedrørende energieffektivitet og grænseoverskridende projekter. Siden oprettelsen af investeringsplatforme i Unionen ikke står mål med de faktiske behov på markedet, skal der lægges yderligere vægt på at udvide anvendelsesområdet for og anvendelsen af investeringsplatforme for at sikre en effektiv sammenlægning af små projekter;

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

f)  at rådgive om, hvordan EFSI-finansiering kan kombineres med andre former for EU-finansiering (f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten).

f)  at rådgive om, hvordan EFSI-finansiering kan kombineres med andre former for EU-finansiering, f.eks. ESI-fondene, Horisont 2020 (herunder bl.a. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi) og Connecting Europe-faciliteten, hvilket vil fremme en optimal kombination af de forskellige EU-midler. Dette skal ske på en måde, som ikke fjerner incitamentet til at tiltrække eller mobilisere nye midler eller uudnyttet kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iiia (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra fa (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii a)  Følgende punkt tilføjes:

"fa) at rådgive om projekter, der involverer to eller flere medlemsstater og yde støtte til oprettelsen af special purpose vehicles eller andre ad hoc-organer, herunder decentrale klynger af teknisk bistand, for bedre at imødekomme en bestemt sektors og/eller regions behov, f.eks. projekter vedrørende energieffektivitet i de sydøstlige medlemsstater. Der skal også leveres rådgivning til multinationale, tværregionale og grænseoverskridende projekter samt om muligheden for kombination med andre kilder til EU-finansiering, herunder midler, som involverer Unionens territoriale samarbejde"

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iiii b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra f b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii b)  Følgende punkt tilføjes:

 

"fb) at tilvejebringe yderligere støtte til medlemsstater, hvis finansielle markeder og kapitalmarkeder er blevet alvorligt skadet af den seneste finanskrise, og som derfor er udsat for betydelige investeringsmangler i strategiske sektorer, der giver konkurrencefordele på lang sigt, herunder i risikobetonede og mindre udviklede forsknings- og innovationsprojekter."

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på lokalt plan tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på lokalt plan tilstræber EIAH at gøre brug af Kommissionens ekspertise og samarbejde med Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra d a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 7

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

da)  Stk. 7 affattes således:

“7.  Unionen bidrager med et beløb højst 20 000 000 EUR om året til dækning af omkostningerne ved EIAH's foranstaltninger indtil den 31. december 2020 vedrørende de tjenester, som EIAH yder i henhold til stk. 2, som er tjenester ud over dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer, for så vidt som disse omkostninger ikke dækkes af det overskydende beløb fra de i stk. 4 omhandlede gebyrer.

‘7.  Unionen bidrager det nødvendige beløb, med et minimum på 20 000 000 EUR om året til dækning af omkostningerne ved EIAH's foranstaltninger indtil den 31. december 2020, for at det kan opfylde sit øgede ansvar og styrke de tjenester, som EIAH yder i henhold til stk. 2, der er i tillæg til dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer, for så vidt som disse omkostninger ikke dækkes af det overskydende beløb fra de i stk. 4 omhandlede gebyrer".

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 18 – stk. 7 og 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Stk. 7 og 8 udgår.

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 19 – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB og EIF skal underrette eller pålægge de finansielle formidlere at underrette de endelige modtagere, herunder SMV, om EFSI-støtten.

EIB og EIF skal underrette eller pålægge de finansielle formidlere at underrette de endelige modtagere, herunder SMV'er, om EFSI-støtten og gøre disse oplysninger synlige, især i tilfælde af SMV'er, i finansieringsaftalen og på enhver kontrakt, der omfatter EFSI-støtte, og dermed øge offentlighedens bevidsthed om denne støtte og forbedre synligheden heraf

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen opstiller efter behov nærmere retningslinjer herfor.

Kommissionen opstiller efter behov nærmere retningslinjer herfor. Desuden er Kommissionen ansvarlig for at udpege standardkriterier og definitioner for at sikre åbenhed omkring spørgsmål vedrørende skatteforvaltning. Kommissionen forelægger en årlig rapport om alle projekter pr. politikområde, der har modtaget EU-støtte under EFSI, herunder om det samlede beløb for bidrag fra hver kilde samt risikoprofiler. Ved gennemførelsen af sine finansierings- og investeringstransaktioner følger EIB de principper og standarder, der er fastsat i EU-retten om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder, hvor det er relevant, et krav om rimelige foranstaltninger til identificering af de retmæssige ejere.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 1316/2013

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  telekommunikationssektoren: EUR 1 091 602 000;

b)  telekommunikationssektoren: 1 141 602 000 EUR

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 1316/2013

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  energisektoren: 5 005 075 000 EUR.

c)  energisektoren: 5 350 075 000 EUR.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Referencer

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

3.10.2016

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eva Kaili

16.11.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

19.1.2017

Dato for vedtagelse

3.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

13

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

György Hölvényi, Julia Reda

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (*) (28.3.2017)

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Ordfører for udtalelse: Inés Ayala Sender(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Med EFSI II-forslaget vil Kommissionen forlænge varigheden af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og foretage tekniske forbedringer i fonden og Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH). Forslaget ledsages af en evaluering fra Kommissionen om rugen af EU’s budgetgaranti siden EFSI's start i juli 2015. Revisionsretten har afgivet en udtalelse med titlen "EFSI: an early proposal to extend and expand” (Revisionsrettens udtalelse 2/2016).

Med hensyn til de mål, der er fastsat i forbindelse med EU’s transportpolitik og EFSI’s bidrag til at nå dem, mener ordføreren, at følgende elementer i forslaget navnlig bør overvejes og stå i centrum for denne udtalelse:

  forlængelse af EFSI frem til slutningen af den indeværende flerårige finansielle ramme og forhøjelse af investeringsmålet til 500 milliarder EUR (EFSI I: 315 milliarder), herunder en

  forhøjelse af EU’s garanti til 26 milliarder EUR (EFSI I: 16 milliarder) og tilpasning af målsatsen for EU’s garantifond til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser (EFSI I: 50 %), som delvis skal finansieres gennem

  yderligere overførsel af Connecting Europe-Faciliteten (CEF) ved at spare 155 millioner EUR i transportsektoren og 345 millioner EUR i energisektoren,

  bestemmelser om øget additionalitet for projekter (som har til formål at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer), som omfatter projekter under infrastruktur- og innovationsvinduet, der forbinder to eller flere medlemsstater,

  øget fokus på projekter, der bidrager til at nå de klimapolitiske COP21-mål, som skal nås gennem EFSI-finansiering på mindst 40 % i infrastruktur- og innovationsvinduet,

  udelukkelse af støtte til motorveje med undtagelse af private investeringer i samhørighedslande eller i grænseoverskridende projekter med mindst ét samhørighedsland,

  bedre teknisk bistand til projekter, der involverer adskillige medlemsstater, idet EFSI kombineres med andre kilder til EU-finansiering, såsom ESI-fonde, Horisont 2020 og CEF, og fremme af den geografiske og sektorielle diversificering af EFSI.

Ordføreren mener, at EFSI bør tjene som et effektivt instrument til at generere yderligere investeringer og job inden for transportinfrastruktur og mobilitet. De (begrænsede) erfaringer har dog hidtil vist, at yderligere foranstaltninger er nødvendige for bedre at udnytte fondens potentiale i transportsektoren. Med transportprojekter, der tegner sig for kun 8 % eller 11 mia. EUR af alle EFSI-finansierede projekter, er der imidlertid væsentligt spillerum for at forbedre fondens attraktivitet for medlemsstaterne og de regionale og lokale enheder og projektledere, hvad angår finansiering, udvælgelseskriterier og teknisk bistand.

EFSI kan tilvejebringe merværdi på transportområdet, hvis den virker som et redskab til at supplere - i stedet for at konkurrere med - det vellykkede og overtegnede CEF-program. CEF finansierer det transeuropæiske transportnet under sammenhængende langsigtede prioriteter, der er vedtaget og kontrolleres af medlovgiverne i en gennemgribende proces. Ordføreren er imod yderligere tildeling af midler til at finansiere EFSI II og minder om, at der allerede er taget 4 milliarder EUR fra CEF og Horisont 2020 til EFSI I. Der er bestemt ikke brug for flere nedskæringer: Kommissionens evaluering af EFSI viser derimod, at målsatsen for EU-garantien vil kunne tilpasses marginalt. Hvis EFSI I-målsatsen ikke var blevet sat til 50 %, ville der faktisk fra starten af have været behov for færre nedskæringer. Inden der træffes beslutning om fortsættelse eller ændring af EFSI, bør Kommissionen ikke alene evaluere EFSI fuldstændigt, men også opfylde alle de juridiske forpligtelser vedrørende evalueringskonklusionerne, som de er fastlagt af medlovgiverne i EFSI I-forordningen.

Ordføreren foreslår på denne baggrund at ændre Kommissionens EFSI II-forslag på følgende måde:

  bevarelse af den nuværende finansieringsramme for CEF og dens transportdel,

  tilpasning af målsatsen for EU’s garantifond til 32 % af EU’s samlede garantiforpligtelser,

  additionalitetsbestemmelserne bør omfatte komplekse multinationale og grænseoverskridende projekter, herunder hovedkorridorerne og andre parter af det centrale netværk, som er identificeret af CEF, Sesar og ERTMS, for at fremskynde fuldendelsen af TEN-T-netværksprojekter, der ellers ikke ville være blevet fuldført på grund af de begrænsede midler, der er tilbage i CEF,

  brugen af EU-garantien bør omfatte et særskilt delmål på 20 % for transport, idet der også bidrages til klimapolitiske mål,

  medlemsstaters og regionale og lokale myndigheders deltagelse i EFSI-projekter eller instrumenter bør behandles som ”engangsforanstaltninger”, der vil blive trukket fra i den strukturelle finanspolitiske indsats, som forventes gennemført af medlemsstaterne,

  europæiske grupper for territorialt samarbejde bør udgøre tilladte modparter for EU-garantien for at lette grænseoverskridende/multinationale projekter,

  EFSI-støtten til motorveje bør være mulig for projekter i overensstemmelse med TEN-T og transportpolitiske mål (f.eks. til forbedring af færdselssikkerhed, udvikling af ITS og vedligeholdelse af TEN-T-veje).

  EIAH’s rolle med at rådgive regionale myndigheder og projektledere, herunder i forbindelse med multinationale og grænseoverskridende projekter, samt at fremme kombination af EFSI med CEF bør styrkes,

  bevarelse af artikel 18, stk. 7 og 8, der fastlægger, at EFSI’s fremtid skal bestemmes på grundlag af en uafhængig evaluering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Der er brug for en indsats for at øge investeringerne ved at sikre større gennemsigtighed og bedre mediedækning i form af teknisk bistand i alle faser af projektet og støtte til mere intelligent brug af finansielle midler.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport, turisme samt den digitale omstilling. Den bør desuden også afhjælpe uforholdsmæssigt stor koncentration inden for visse politikområder samt geografiske ubalancer i investeringer med henblik på at bidrage til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen og undgå stadig større forskelle i de forskellige regioner og medlemsstater. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør EFSI-støtte til motorveje begrænses til at støtte private og/eller offentlige investeringer i transport i samhørighedslande, mindre udviklede regioner eller i grænseoverskridende transportprojekter, eller hvis det er nødvendigt for at opgradere og vedligeholde, forbedre vejsikkerheden, udvikle ITS-udstyr eller garantere integriteten og standarden af de eksisterende motorveje i det transeuropæiske transportnet, særlig sikre parkeringsområder, tankstationer med alternative rene brændstoffer og ladesystemer til elbiler). Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  EIB gør i sine særlige aktiviteter, som støttes af EFSI, systematisk brug af deltagelse i risikodelingsinstrumenter sammen med sine medinvestorer. EIB opfordres derfor til som led i disse aktiviteter at gribe ind, når det er nødvendigt og relevant, ved at give first-loss-garantier for at optimere EFSI-mekanismens additionalitet og mobilisere flere private midler.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør lægges endnu større vægt på additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, herunder e-infrastrukturer, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

(9)  Der bør lægges endnu større vægt på additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Med henblik på at sikre en bedre repræsentation af de enheder, der har behov for at anvende EFSI's garantifond, ville det være tilrådeligt at tillade rotation i Styringsrådet og at inddrage medlemmer af forskellige af Kommissionens tjenester, f.eks. dem, der er ansvarlige for transport- og miljøpolitikker. I overensstemmelse med additionalitetsprincippet bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, herunder e-infrastrukturer som eksempelvis ERTMS, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, hvor ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, såsom instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, kombineres med finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable.

(10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, hvor ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, såsom instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, de europæiske struktur- og investeringsfonde samt finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer kombineres. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable. Der bør sikres sammenhæng og synergier mellem alle former for EU-støtte.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  For at forbedre EFSI's resultater både på nationalt og på regionalt niveau fremhæves behovet for at forstærke samarbejdet mellem EIB, der styrer EFSI, og nationale erhvervsfremmende banker.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner og overgangsregioner bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides.

(11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner, regioner i den yderste periferi og overgangsregioner og korrigere ubalancer bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  For at sikre optimale betingelser for bæredygtighed og succes bør projekterne tage udgangspunkt i og gennemføres i samarbejde med det lokale og regionale niveau,

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  EFSI’s nuværende vejledende mål for infrastruktur- og innovationsvinduet (IIW) bør tilpasses svarende til og stå i forhold til forøgelsen af målet om at mobilisere mindst 500 milliarder EUR fra private og offentlige investeringer, som er fastlagt i denne forordning.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Til delvis finansiering af bidraget fra Unionens almindelige budget til EU-garantifonden for disse yderligere investeringer bør der foretages en overførsel fra de disponible midler under Connection Europe-faciliteten, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20134. Desuden bør et beløb på 1 145 797 000 EUR overføres fra bevillingerne til Connecting Europe-facilitetens finansielle instrumenter til facilitetens tilskudsdel med henblik på at gøre det lettere at kombinere disse midler med EFSI eller med andre relevante instrumenter, navnlig instrumenter, der tager sigte på energieffektivisering.

(14)  Til delvis finansiering af bidraget fra Unionens almindelige budget til EU-garantifonden for disse yderligere investeringer bør en passende tilpasning af målsatsen for EU-garantifonden muliggøre den nødvendige forhøjelse af finansieringen, uden at det bliver nødvendigt yderligere at reducere de knappe midler, der er til rådighed under Connection Europa-faciliteten og Horisont 2020, der er oprettet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20134 og forordning nr. 1291/2013, som det er beskrevet i den evaluering, Kommissionen har foretaget. Desuden bør et beløb på 1 145 797 000 EUR overføres fra bevillingerne til Connecting Europe-facilitetens finansielle instrumenter til facilitetens tilskudsdel med henblik på at gøre det lettere at kombinere disse midler med EFSI eller med andre relevante instrumenter, navnlig instrumenter, der tager sigte på energieffektivisering.

__________________

__________________

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  EFSI har været effektiv med hensyn til at øge omfanget af EIB’s særlige aktiviteter til fordel for SMV’er, men det er ikke lykkedes den at øge omfanget af transportprojekter i tilstrækkelig grad, navnlig i samhørighedslandene. Transportprojekters høje merværdi for EU og de enorme investeringsbehov taget i betragtning er det derfor nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger for bedre at tackle de udfordringer, som medlemsstaterne og projektlederne står over for, når de foreslår infrastrukturprojekter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Det er ofte svært at finansiere transport- og mobilitetsprojekter på grund af det lavere afkast, den langsigtede investeringshorisont og de højere risiko- og usikkerhedsniveauer. For at reducere den eksisterende sektorielle ubalance for transport- og mobilitetsprojekter, der finansieres af EFSI, og tackle problemet med suboptimale investeringer i transportinfrastruktur i Unionen, bør EIAH sammen med Kommissionen skabe særlige ordninger, som vil lette kombinationen af EFSI med tilskud eller anden offentlig finansiering, der er til rådighed fra EU-budgettet eller de nationale budgetter, på en forenklet og lavbureaukratisk måde.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017.

(17)  EIB og EIF bør skabe et bedre kendskab til EFSI for at fremme dette vigtige instruments synlighed. De bør desuden sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  De EFSI-støttede projekter bør overholde Unionens principper om god skattepraksis.

(19)  De EFSI-støttede projekter bør overholde Unionens principper om god skattepraksis, idet der er behov for en mere sikker tilgang for at forebygge svigagtig brug af disse.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

(21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, sektorer og regioner, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene, samt projekter om bæredygtig transport. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at blande EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering (som for eksempel de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten) for at opnå synergier mellem de forskellige kilder til EU-støtte. EIAH bør være lettilgængeligt og gennemsigtigt, når det yder støtte, og dets synlighed bør fremmes yderligere over for potentielle projektiværksættere.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker er baseret på en detaljeret analyse af medlemsstaternes planer for budgetmæssige, makroøkonomiske og strukturelle reformer og giver medlemsstaterne landespecifikke henstillinger. På denne baggrund bør EIB informere Kommissionen om konstaterede hindringer og flaskehalse for investeringer i medlemsstaterne identificeret i forbindelse med gennemførelsen af de investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. Kommissionen bør tage hensyn til disse forhold, blandt andet i det arbejde, den udfører med henblik på at forbedre investeringsmiljøet ved at fjerne sektorielle og andre barrierer for investeringer.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Da manglende strukturreformer udgør den største hindring for investeringer, bør EFSI-støtte også være koblet sammen med en vellykket udvikling af den økonomiske politik og finanspolitikken inden for rammerne af det europæiske semester i overensstemmelse med henstillingerne for lande med ubalancer i form af såvel overskud og underskud med grænseoverskridende relevans;

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) 2015/1017 bør derfor ændres

(22)  Forordning (EU) 2015/1017 bør derfor ændres

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer vil særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II."

"Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt, komplekse multinationale, grænseoverskridende projekter eller suboptimale investeringssituationer vil særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"EFSI-støttede projekter, der tager sigte på fysisk infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, eller udvidelse af fysisk infrastruktur eller tjenester i tilknytning til fysisk infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere medlemsstater, anses også for at føre til additionalitet."

”EFSI-støttede projekter, der tager sigte på fysisk infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, projekter, der er omfattet af Bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-Faciliteten, projekter til gennemførelse af Sesar og ERTMS, og projekter til udvidelse af fysisk infrastruktur eller tjenester i tilknytning til fysisk infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere andre medlemsstater, anses også for at føre til additionalitet. Investeringskomiteen sørger for, at projekterne opfylder kravene i dette stykke i dens udvælgelsesprocedure. Investeringskomitéen sikrer, at additionaliteten kontrolleres i dens udvælgelsesprocedure."

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 6 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende litra:

 

"ea)  tiltrækker sandsynligvis i mindre grad midler fra andre kilder og har samtidig stor social betydning."

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

 

"Mindre projekter og investeringer skal modtage EFSI-støtte under hensyntagen til additionaliteten og i tæt samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker."

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-a)  I artikel 7, stk. 3, foretages følgende ændringer:

"Styringsrådet består af fire medlemmer: tre, der udnævnes af Kommissionen, og et, der udnævnes af EIB. Styringsrådet vælger en formand blandt sine medlemmer for en periode på tre år, som kan forlænges. Styringsrådet træffer sine afgørelser ved konsensus.

"Styringsrådet består af fire medlemmer: tre, der udnævnes af Kommissionen, og et, der udnævnes af EIB. Styringsrådet vælger en formand blandt sine medlemmer for en periode på tre år, som kan forlænges. Styringsrådet træffer sine afgørelser ved konsensus på baggrund af dybdegående analyse af den pågældende situation, der drøftes."

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-aa)  I artikel 7, stk. 4, foretages følgende ændringer:

4.  Medlemsstaterne og andre tredjeparter kan — for andre tredjeparters vedkommende med forbehold af en aftale med styringsrådet — bidrage til EFSI i form af garantier eller kontantbidrag for så vidt angår medlemsstater og kun i form af kontantbidrag for så vidt angår andre tredjeparter. Hverken medlemsstater eller andre tredjeparter tildeles medlemskab af styringsrådet eller en rolle i forbindelse med udnævnelsen af de øvrige EFSI-medarbejdere, herunder medlemmer af investeringskomitéen, og de har ikke nogen rettigheder for så vidt angår andre aspekter af forvaltningen af EFSI som fastsat i denne forordning.

"4.  Medlemsstaterne og andre tredjeparter kan — for andre tredjeparters vedkommende med forbehold af en aftale med styringsrådet — bidrage til EFSI i form af garantier eller kontantbidrag for så vidt angår medlemsstater og på samme måde for så vidt angår andre tredjeparter. Hverken medlemsstater eller andre tredjeparter tildeles medlemskab af styringsrådet eller en rolle i forbindelse med udnævnelsen af de øvrige EFSI-medarbejdere, herunder medlemmer af investeringskomitéen, og de har ikke nogen rettigheder for så vidt angår andre aspekter af forvaltningen af EFSI som fastsat i denne forordning."

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-ab)  I artikel 7, stk. 5, foretages følgende ændringer:

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal have en administrerende direktør, som har ansvaret for den daglige ledelse af EFSI og forberedelsen og ledelsen af møderne i den i stk. 6 omhandlede investeringskomité.

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal have en administrerende direktør, som har ansvaret for den korrekte daglige ledelse af EFSI og forberedelsen og ledelsen af møderne i den i stk. 6 omhandlede investeringskomité."

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra -a c (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-ac)  I artikel 7, stk. 7, tilføjes følgende afsnit:

 

Bestyrelsen styrker samarbejdet mellem Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og strukturfondene, Connecting Europe-Faciliteten og Horisont 2020 for at fremme kombineret finansiering og forstærke løftestangseffekten af EU-investeringer, navnlig inden for transport."

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. ii a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – litra k a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  som litra ka) indsættes:

 

" ka)   forsvar"

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 2 indsættes som litra i a):

 

"ia)  støtte til EU-initiativer i forsvarssektoren, navnlig gennem:

 

i)   forskning og udvikling på EU-plan

 

ii)   udvikling af EU's forsvarskapaciteter

 

iii)   SMV'er og midcapselskaber i forsvarssektoren"

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projekter med elementer, der bidrager til klimaindsatsen i henhold til COP21-forpligtelserne. Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer herfor."

"EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projekter, der indeholder et betydeligt klimaindsatselement, i henhold til COP21-forpligtelserne. Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer herfor."

 

Navnlig skal EIB tilstræbe at sikre, at mindst 20 % af EFSI-finansieringen støtter projekter vedrørende udvikling af transportinfrastrukturer, udstyr og innovative teknologier til transport, som falder ind under litra c).

 

Desuden skal EIB stræbe efter at nå en geografisk afbalanceret fordeling af investeringerne mellem medlemsstaterne.

 

Uanset målene i dette stykke gennemføres projekter, der er godkendt til EFSI-finansiering, inden for menneskelig kapital og sundhed såsom produktive investeringer i hospitaler og skolefaciliteter, der er omfattet af punkt g). "

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra c – nr. iii a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  I stk. 2, litra c), tilføjes følgende litra:

 

"iiia)  jernbaneinfrastruktur og andre baneprojekter"

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"c)   at udnytte den lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter"

"c)  at udnytte den regionale og lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB og projektledere med at iværksætte projekter"

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. ii

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme.

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme, herunder sektorinvesteringsplatforme.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia)  Som litra fa) indsættes:

 

"fa)  at yde rådgivning for projekter, der involverer to eller flere medlemsstater, og støtte til oprettelse af finansielle instrumenter for multinationale eller grænseoverskridende projekter”

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra f b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiib)  Som litra fb) indsættes:

 

"fb)  at levere eksempler på bedste praksis til OPP'er på området for udvikling af jernbanetransport"

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii c (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra f c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiic)  Som litra fc) indsættes:

 

"fc) at stille bedste praksis og modeller til rådighed for strukturering af projekter på centrale områder inden for de områder, der er nævnt i artikel 9, stk. 2, litra b), c), e) og f), idet der tages hensyn til de seneste vejledninger fra Eurostat om OPP’ers regnskabsføring af offentlig gæld.”

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Som stk. 3a indsættes:

 

"3a.  EIAH sikrer komplementaritet mellem Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og de øvrige EU-programmer for at forbedre synergien, fremme kombineret finansiering og forstærke løftestangseffekten af EU's finansielle instrumenter."

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 18 – stk. 7 – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Stk. 7 og 8 udgår.

udgår

Ændringsforslag     38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 19 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a)  I artikel 19 indsættes som stk. 1b:

 

"EIB fremlægger og offentliggør på sin webside en årlig beretning med oplysninger om hvert transportprojekt, som har modtaget EU-støtte i form af EFSI-midler, med angivelse af det tilsvarende beløb på de samlede forventede investeringer."

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra a

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Bilag II – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Det bør undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland."

"EFSI-støtte til motorveje begrænses til offentlige og/eller private investeringer i transport i samhørighedslande, mindre udviklede regioner eller i grænseoverskridende transportprojekter, eller hvis det er nødvendigt for at opgradere og vedligeholde, forbedre vejsikkerheden, udvikle ITS-udstyr eller garantere integriteten og standarden af de eksisterende motorveje i det transeuropæiske transportnet, særlig sikre parkeringsområder, tankstationer med alternative rene brændstoffer og ladesystemer til elbiler."

Ændringsforslag     40

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra a

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Bilag II – afdeling 2 – litra b – afsnit 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Det skal også være utvetydigt muligt at få EFSI-støtte til vedligeholdelse og opgradering af eksisterende transportinfrastruktur."

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Bilag – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Bilag II – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Resultattavlen offentliggøres, så snart der er indgået kontrakt om EU-garanti til et projekt, dog uden kommercielt følsomme oplysninger."

"Resultattavlen offentliggøres, så snart en foranstaltning under EU-garantien er godkendt, dog uden kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomitéen fremsender resultattavlen med indikatorer for alle EFSI-projekter til Parlamentet."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Referencer

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

3.10.2016

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

19.1.2017

Behandling i udvalg

26.1.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Herbert Dorfmann

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Stemmerettelser og -intentioner

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (12.4.2017)

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Ordfører for udtalelse: Hannu Takkula

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Under henvisning til udtalelse nr. 2/2016 fra Revisionsretten1a,

 

_________________

 

1a EUT C 465 af 13.12.2016, s. 1.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Siden Investeringsplanen for Europa blev fremlagt i november 20143, er betingelserne for et investeringsopsving blevet bedre, og tilliden til den europæiske økonomi og vækst i Europa er ved at vende tilbage. Den Europæiske Union befinder sig nu i sit fjerde år med moderat økonomisk genopretning, med en vækst i bruttonationalproduktet på 2 % i 2015. Den storstilede indsats, der blev indledt med investeringsplanen, er allerede begyndt at give konkrete resultater, selv om den makroøkonomiske effekt af større investeringsprojekter ikke kan måles øjeblikkeligt. Investeringerne ventes at tage gradvis til i løbet af 2016 og 2017, selv om investeringsniveauet fortsat er historisk lavt.

(1)  På trods af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er investeringskløften i Unionen stadig et problem. Problemet med mangel på investering er opstået som følge af en alvorlig mangel på en samlet efterspørgsel og som resultat af sparepolitikkerne. Det er nødvendigt at foretage en radikal ændring i tilgangen til investeringer i Europa, ved at gribe fat i som behandler de virkelige årsager til krisen og ændre de økonomiske forvaltningsrammer, for at give et permanent løft til produktive investeringer, der er i stand til at skabe merværdi for realøkonomien og for samfundet i alle EU-medlemsstater.

_________________

 

3 COM(2014) 903 endelig.

 

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den 1. juni 2016 udsendte Kommissionen en meddelelse med titlen "Europa investerer igen. Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag", hvori den redegjorde for de resultater, der hidtil var opnået med investeringsplanen, og det påtænkte videre forløb, herunder en forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) udover de oprindeligt fastsatte tre år, en forstærkning af vinduet for små og mellemstore virksomheder (SMV-vinduet) inden for de nuværende rammer og en styrkelse af Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH).

(3)  Den 1. juni 2016 udsendte Kommissionen en meddelelse med titlen "Europa investerer igen. Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag", hvori den redegjorde for situationen indtil videre, og det påtænkte videre forløb såsom en forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) udover de oprindeligt fastsatte tre år, en forstærkning af vinduet for små og mellemstore virksomheder (SMV-vinduet) inden for de nuværende rammer og en styrkelse af Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH).

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  EFSI er et led i investeringsplanen, der er en omfattende strategi, som tager sigte på at imødegå den usikkerhed, der omgiver offentlige og private investeringer, og afhjælpe investeringsmangler i Unionen. Strategien hviler på tre indsatsområder: mobilisering af finansielle midler, der sikrer en kanalisering af investeringerne ud i realøkonomien og forbedring af investeringsklimaet i Unionen. Med henblik på at skabe geografisk diversificering er det afgørende, at Unionens investeringsmiljø forbedres ved at fjerne investeringsbarrierer. EFSI er et supplement til andre foranstaltninger, der er nødvendige for af afhjælpe investeringsmangler i Unionen, og fungerer i sin egenskab af garantifond som stimulus for nye investeringer.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR. I betragtning af den succes, EFSI har haft, ønsker Kommissionen en fordobling af fonden, både med hensyn til dens varighed og dens finansielle kapacitet. Forlængelsen af fonden dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at gøre EFSI endnu mere slagkraftig og nå op på en fordobling af investeringsmålet bør medlemsstaterne se det som en prioriteret opgave også at bidrage hertil.

(6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR. På nuværende tidspunkt forsætter investeringskløften med at eksisterer i Unionen, og der er blevet givet udtryk for betænkeligheder over, at der er utilstrækkelig spredning i EFSI, såvel sektormæssigt som geografisk, grundet suboptimal investeringsfordeling, tilførsel af midler til projekter med stor miljømæssig indvirkning og problemer vedrørende additionalitet. På trods af dette har Kommissionen knap et år efter, at EFSI blev taget i brug, og uden den uafhængige evaluering, som EFSI’s eventuelle forlængelse var betinget af, fremsat et forslag om en fordobling af EFSI, både hvad angår varighed og af finansiel kapacitet.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For årene efter 2020 har Kommissionen til hensigt at fremlægge de forslag, der er nødvendige for at sikre et fortsat holdbart niveau i strategiske investeringer.

(7)  Forordning (EU) 2015/2017 foreskriver, at Kommissionen senest den 5. juli 2018 forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning (EU) 2015/2017. Kommissionen bør yderligere forelægge en rapport senest den 30. juni 2020, der, såfremt dette er hensigtsmæssigt, bør ledsages af et lovforslag om at ændre forordning EU 2015/1017 og i henhold til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning bør ledsages af en konsekvensanalyse. Et sådant lovforslag bør sikre, fremme og styrke Unionens strategiske investeringer på bæredygtige niveauer gennem hele den finansielle periode, der er dækket af de flerårige finansielle rammer efter 2020,

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Med henblik på at kunne udføre sine pligter anmoder Revisionsretten om aktindsigt i Kommissionens årlige rapport om forvaltningen af EU's garantifond senest den 31 maj hvert år. I den henseende respekteres Revisionsrettens revisionsrettigheder i henhold til artikel 287 i TEUF fuldt ud, og Kommissionens rapport bør fremlægges for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten på rettidig vis.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere ny finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet vis-a-vis andre eksisterende EU-instrumenter og EIB's primære transaktioner. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, bioøkonomi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport og grænseoverskridende net samt den digitale omstilling inden for alle sektorer. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje og kulstofintensive transportprojekter, medmindre der er helt afgørende behov for støtte til private investeringer i transportprojekter. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør lægges endnu større vægt på additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, herunder e-infrastrukturer, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

(9)  Der bør lægges endnu større vægt på additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Formålet med additionaliteten bør begrænses til at sikre, at de udvalgte projekter er dem, der ellers ikke ville have kunnet opnå finansiering på markedet på grund af en højere risikoprofil. Additionalitet skal som begreb fortsat være enkelt og skabe andre kriterier for finansiering, der er lettere at måle. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, herunder e-infrastrukturer, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner og overgangsregioner bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides.

(11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i alle regioner, herunder mindre udviklede regioner, fjerntliggende regioner og overgangsregioner, og tackle den sektorielle og geografiske ubalance i EFSI-støtten bør de generelle mål og betingelserne for dem, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides med en øget brug af Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning med henblik på at yde teknisk bistand til projekter på regionalt og lokalt plan i hele EU samt til at sikre bedre kommunikation og synlighed.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  På grundlag af de hidtidige erfaringer med de EFSI-støttede investeringer bør målbeløbet i garantifonden sættes til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser, hvilket vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse.

(15)  På grundlag af de hidtidige erfaringer med de EFSI-støttede investeringer og fraværet aftræk på EU-garantien bør målbeløbet i garantifonden sættes til 35 % af de samlede EU-garantiforpligtelser, hvilket vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Der er nødvendigt med en forenkling af forvaltningsprocedurerne, så de oplysninger, som de endelige modtagere, især SMV'er, skal indgive, er det nødvendige minimum for at sikre en vellykket behandling, uden at SMV'erne pålægges en overdreven bureaukratisk byrde. Samtidigt skal der prioriteres gennemsigtighed i procedurerne.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017.

(17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere og potentielle investorer fra den private sektor, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  De EFSI-støttede projekter bør overholde Unionens principper om god skattepraksis.

(19)  De EFSI-støttede projekter bør overholde alle aspekter af Unionens principper om god skattepraksis.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

(21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, bl.a. med muligheden for at øge dets budget, hvis og når det er begrundet, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af målene i Europa 2020-strategien og COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3, 4 og 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer vil særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II.

Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer skal særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI betragtes som vektorer for additionalitet sammenlignet med andre finansielle instrumenter under EIB, EIF eller EU og vil typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II.

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan også støttes af EFSI, hvis anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i nærværende stykkes første afsnit.

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan også støttes af EFSI, hvis anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i nærværende stykkes første afsnit.

EFSI-støttede projekter, der tager sigte på fysisk infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, eller udvidelse af fysisk infrastruktur eller tjenester i tilknytning til fysisk infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere medlemsstater, anses også for at føre til additionalitet.

 

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte projekter, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som"

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte projekter, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, herunder med det formål at opnå en mere balanceret geografisk investeringsfordeling, og som:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra d

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 12 – afsnit 2 – anden sætning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige og indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af additionalitetskravet. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB.

Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige og skal indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af additionalitetskravet og Unionens politikmål. Sådanne beslutninger skal også omfatte oplysninger om opfyldelse af støttekriteriet, der er omhandlet i artikel 6, og anvendelsen af resultattavlen med indikatorer, der er omhandlet i stk. 14 i denne artikel. Offentliggørelsen skal ikke indeholde følsomme oplysninger. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  31. december 2020 for EIB-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIB og modtageren eller den finansielle formidler er undertegnet senest den 31. december 2022;

a)  31. december 2020 for EIB-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIB og modtageren eller den finansielle formidler er undertegnet senest den 31. december 2021;

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  31. december 2020 for EIF-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIF og den finansielle formidler er undertegnet senest den 31. december 2022.;

b)  31. december 2020 for EIF-foranstaltninger, for hvilke en kontrakt mellem EIF og den finansielle formidler er undertegnet senest den 31. december 2021;

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Stk. 4 udgår.

udgår

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   at udnytte den lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter;

c)  at udnytte den regionale og nationale viden, arbejde tættere sammen med medlemsstaternes myndigheder og fokusere på kapacitetsopbygning for at lette anvendelsen af EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter og styrke samarbejdet med medlemsstater;

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. ii

Forordning (EU) nr. 2015/2017

Artikel 14 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme;

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme med henblik på samtidigt at støtte mindre projekter og tage hensyn til behovet for at overholde kravet om innovation;

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at rådgive om, hvordan EFSI-finansiering kan kombineres med andre former for EU-finansiering (f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten).

f)  at rådgive om komplementaritet af andre finansieringskilder og eventuelle synergier mellem andre former for EU-finansiering og -investeringer (f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten) og EFSI.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på lokalt plan tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på regionalt og lokalt plan tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra d a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Følgende tilføjes som stk. 9a:

 

"9a. For at sikre at EIAH kan udføre sine aktiviteter og bidrage til målsætningen om EFSI's sektormæssige og geografiske diversificering kan EIB forelægge en begrundet anmodning for Kommission om at øge EIAH's budget."

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 16 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

"(9a)  Artikel 16, stk. 2, affattes således:

"2.  EIB aflægger, når det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF, årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. Denne rapport skal offentliggøres og indeholde:

"2.  EIB aflægger halvårligt rapport til Europa-Parlamentet om godkendte investeringsforanstaltninger. Rapporten skal derefter offentliggøres og gøres tilgængelig.

 

Rapporten skal indeholde:

a)  en vurdering af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på foranstaltnings-, sektor-, lande- og regionsniveau og deres overensstemmelse med denne forordning, navnlig med hensyn til kriteriet om at medføre additionalitet, samt en vurdering af fordelingen af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2.;

a)  en vurdering af EIB's finansierings- og investeringstransaktioner på sektor-, lande- og regionsniveau, navnlig med hensyn til at overholdelse af additionalitetskravet;

b)  en vurdering af merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og faktiske resultater samt resultaterne og virkningerne af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på aggregeret grundlag, herunder indvirkningen på jobskabelsen;

 

c)  en vurdering af, i hvilket omfang foranstaltninger, der er omfattet af denne forordning, bidrager til at nå de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, herunder en vurdering af niveauet af EFSI-investeringer på områderne forskning, udvikling og innovation samt transport (herunder TEN-T og mobilitet i byerne), telekommunikation, energiinfrastruktur og energieffektivitet

c)  en vurdering af, i hvilket omfang foranstaltninger, der er omfattet af denne forordning, bidrager til at nå EU’s generelle mål, herunder en vurdering af niveauet af EFSI-investeringer på områderne forskning, udvikling og innovation, transport, telekommunikation, energiinfrastruktur og energieffektivitet

d)  en vurdering af overholdelsen af betingelserne for brug af EU-garantien og de nøgleresultatindikatorer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra f), nr. iv)

 

e)  en vurdering af den løftestangseffekt, der er opnået med EFSI-støttede projekter;

e)  en vurdering af den reelle løftestangseffekt, der er opnået med EFSI-støttede projekter;

f)  en beskrivelse af de projekter, hvortil støtten fra de europæiske struktur- og investeringsfonde kombineres med støtte fra EFSI, og det samlede beløb for bidrag fra hver kilde;

f)  en beskrivelse af de projekter, hvortil støtten fra de europæiske struktur- og investeringsfonde kombineres med støtte fra EFSI, og det samlede beløb for bidrag fra hver kilde;

g)  det finansieringsbeløb, der er overført til modtagerne, og en vurdering af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på aggregeret grundlag;

g)  det finansieringsbeløb, der er overført til finansielle formidlere og endelige modtagere, analytiske statistiske data for hvert enkelt finansieret projekt, herunder EFSI-lånetransaktioner via finansielle formidlere og en vurdering af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger på et ikke-aggregeret grundlag;

 

ga)  uafhængige forudgående og efterfølgende vurderinger for hvert projekt, med en detaljeret beskrivelse af de indikatorer og kriterier, der anvendes ved udvælgelse og evaluering;

 

gb)  en vurdering af merværdien af hver enkel af EIB’s finansierings- og investeringsforanstaltninger og af de samlede risici ved disse foranstaltninger;

 

gc)  finansielle rapporter om EIB's finansielle foranstaltninger og investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning, der er revideret af en uafhængig ekstern revisor;

h)  en vurdering af merværdien af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger og af de samlede risici ved disse foranstaltninger;

h)  en vurdering af merværdien af EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger og af de samlede risici ved disse foranstaltninger;

i)  indgående oplysninger om træk på EU-garantien, tab, udbytte, tilbagesøgte beløb og alle andre modtagne beløb;

i)  indgående oplysninger om træk på EU-garantien, tab, udbytte, tilbagesøgte beløb og alle andre modtagne beløb;

j)  regnskaber, der er revideret af uafhængige eksterne revisorer, for EIB's finansielle foranstaltninger og investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning.

j)  regnskaber, der er revideret af uafhængige eksterne revisorer, for EIB's finansielle foranstaltninger og investeringsforanstaltninger omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 - litra aa (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 18 – stk. 6 – afsnit 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 6 indsættes følgende afsnit:

 

"Rapporten, der skal forelægges den 30. juni 2020, skal, hvis dette er hensigtsmæssigt, ledsages af et lovforslag om at ændre denne forordning med henblik på enten at fastsætte en ny investeringsperiode, der adresserer eventuelle mangler, som er blevet påvist, og sikrer, at strategisk investering fortsat foregår på et bæredygtigt plan, eller hvis rapporten konkluderer, at opretholdelsen af en ordning til støtte til investeringer ikke kan berettiges, sikre en gradvis opløsning af EFSI, samtidig med at EU-garantien til operationer, der allerede er godkendt i henhold til denne forordning, opretholdes. I henhold til den interinstitutionelle aftale af den 13. april 2016 om bedre lovgivning skal et sådant forslag ledsages af en konsekvensanalyse";

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 18 – stk. 7 og 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Stk. 7 og 8 udgår.

udgår

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 19 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

10a.)  Artikel 19, stk. 1, affattes således:

"I overensstemmelse med sin egen åbenhedspolitik og Unionens generelle principper om aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør EIB på sit websted oplysninger om alle EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, herunder om finansielle formidleres rolle, og om, hvordan disse foranstaltninger har bidraget til de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2."

"I overensstemmelse med Unionens generelle principper om aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør EIB på sit websted oplysninger om alle EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, herunder om finansielle formidleres rolle, og om, hvordan disse foranstaltninger har bidraget til de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2."

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 20 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

11a)  Artikel 20, stk. 2, affattes således:

"2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med artikel 287, stk. 3, i TEUF adgang til alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens opgaver."

"2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med artikel 287, stk. 3, i TEUF fuld adgang til dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens opgaver."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Referencer

KOM(2016)0597 – C7-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Udtalelse fra

Dato for vedtagelse

CONT

15.12.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Hannu Takkula

2016/2011 21,11/2010

Oprindelig ordfører for udtalelse

Michael Theurer

Artikel 55 – Det blandende udvalg

Dato for vedtagelse

2017/2011 19,1/2010

Behandling i udvalg

2017/2011 22,3/2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18.

4.

1.

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

18.

+

ALDE

EPP

S & D

Verts/ALE:

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4.

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1.

0.

EPP

Joachim Zeller

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0.  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (2.3.2017)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Ordfører for udtalelse: Krzysztof Hetman

KORT BEGRUNDELSE

I 2014 bebudede Europa-Kommissionen sammen med Den Europæiske Investeringsbank som strategisk partner en investeringsplan for Europa, hvis centrale element var Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). EFSI-forordningen trådte i kraft i juli 2015, oprindeligt for en periode på 3 år. Formålet med EFSI var at sætte skub i EU's økonomiske genopretning og konkurrenceevne og til den ende mobilisere 315 mia. EUR i offentlige og private midler til strategiske investeringer. Den havde til formål at supplere andre EU-fonde og -foranstaltninger og bidrage til målsætningen om økonomisk, social og territorial samhørighed i hele Unionen.

Kommissionen fremsatte den 14. september 2016 et forslag til forordning med henblik på at forlænge EFSI, så den kommer til at dække hele perioden frem til udløbet af den nuværende flerårige finansielle ramme, samt at udvide investeringsplanen med henblik på at mobilisere mindst 500 mia. EUR frem til 2020. Med dette for øje foreslår Kommissionen at forhøje EU-garantien fra 16 mia. EUR til 26 mia. EUR, mens EIB skal øge sin kapital fra 5 mia. EUR til 7,5 mia. EUR. Kommissionen ønsker at holde fast i det grundlæggende additionalitetsprincip, dvs. at EFSI kun skal støtte foranstaltninger, som afhjælper markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold. Med sit forslag agter Kommissionen også at øge EFSI's geografiske dækning og øge udnyttelsen af dens muligheder i mindre udviklede regioner. I den forbindelse planlægger Kommissionen at tilskynde til at kombinere EFSI med andre EU-finansieringskilder. Endelig har Kommissionen planer om at øge gennemsigtigheden af investeringsafgørelser og forvaltningsprocedurer.

Ordføreren går generelt ind for forslaget og forlængelsen af EFSI, selv om nogle vigtige mangler skal fremhæves. Der er en åbenbar forskel mellem anvendelsen af EFSI i EU-15 (91 % af EFSI-midlerne) og EU-13 (9 % af EFSI), samtidig med, at én medlemsstat ikke har benyttet EFSI-finansiering overhovedet. Forslaget om at kombinere EFSI med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) rummer et potentiale for at forbedre denne situation og derigennem opnå de ønskede resultater. Det skal imidlertid understreges, at samhørighedspolitikken, som er EU's vigtigste investeringspolitik, har haft påviselige virkninger, ikke blot med hensyn til at skabe investeringer, men også i forbindelse med støtte til strukturreformer, udvikling af menneskelig kapital og sikring af bæredygtig beskæftigelse. Det skal derfor sikres, at EFSI ikke kommer til at erstatte eller fortrænge andre EU-fonde og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, bl.a. i forbindelse med de fremtidige finansielle overslag.

Der er desuden en sektormæssig uligevægt mellem de projekter, der støttes af EFSI, idet meget få sociale investeringer får støtte herfra. Grunden hertil kan være, at den direkte lønsomhed af sociale investeringer er vanskeligere at få øje på, og at de sociale aktører ofte har en svag administrativ kapacitet og ringe erfaring med håndtering af store investeringsprojekter. Ikke desto mindre mener ordføreren, at det er afgørende at udnytte det fulde sociale og menneskelige potentiale af EFSI samt støtte og fremme inddragelsen af sociale aktører, som, hvis den implementeres med omtanke, kan føre til øget beskæftigelse og holdbar vækst. I den forbindelse er ordføreren af den opfattelse, at aktiviteterne i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning bør styrkes og være tilgængelige for alle relevante interessenter på lige fod, herunder sociale virksomheder og sociale tjenester.

Ordføreren finder det endelig problematisk, at der mangler oplysninger om antallet af job, og især bæredygtige job, der er skabt via de projekter, der støttes af EFSI. En indsamling af denne type oplysninger kunne være særdeles gavnlig for den samlede vurdering af EFSI's resultater i fremtiden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Siden Investeringsplanen for Europa blev fremlagt i november 20143, er betingelserne for et investeringsopsving blevet bedre, og tilliden til den europæiske økonomi og vækst i Europa er ved at vende tilbage. Den Europæiske Union befinder sig nu i sit fjerde år med moderat økonomisk genopretning, med en vækst i bruttonationalproduktet på 2 % i 2015. Den storstilede indsats, der blev indledt med investeringsplanen, er allerede begyndt at give konkrete resultater, selv om den makroøkonomiske effekt af større investeringsprojekter ikke kan måles øjeblikkeligt. Investeringerne ventes at tage gradvis til i løbet af 2016 og 2017, selv om investeringsniveauet fortsat er historisk lavt.

1)  Siden Investeringsplanen for Europa blev fremlagt i november 20143, er betingelserne for et investeringsopsving blevet bedre, og tilliden til den europæiske økonomi og vækst i Europa er ved at vende tilbage. Den Europæiske Union befinder sig nu i sit fjerde år med moderat økonomisk genopretning, med en vækst i bruttonationalproduktet på 2 % i 2015, men arbejdsløsheden er forblevet på niveauerne fra før krisen. Den storstilede indsats, der blev indledt med investeringsplanen, er allerede begyndt at give konkrete resultater, selv om det endnu ikke er muligt at vurdere den fulde indvirkning af EFSI for vækst, eftersom den makroøkonomiske effekt af større investeringsprojekter ikke kan måles øjeblikkeligt. Investeringerne ventes at tage gradvis til i løbet af 2016 og 2017, men tempoet er stadigt beskedent og er fortsat under niveauerne fra før krisen.

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final.

3 COM(2014) 903 final.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Det positive momentum må opretholdes, og bestræbelserne på at bringe investeringsniveauet tilbage til den langsigtede bæredygtige trend må fortsættes. Mekanismerne i investeringsplanen virker, og de bør styrkes for fortsat at kunne mobilisere private investeringer i sektorer, der har stor betydning for Europas fremtid, og som fortsat er præget af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer.

(2)  Det positive momentum må opretholdes, og bestræbelserne på at bringe investeringsniveauet tilbage til den langsigtede bæredygtige trend må fortsættes for at nå frem til realøkonomien. Mekanismerne i investeringsplanen virker, og de bør styrkes for fortsat at kunne mobilisere private investeringer i alle sektorer, der skaber vækst og job og derfor har stor betydning for Europas fremtid, og som fortsat er præget af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR. I betragtning af den succes, EFSI har haft, ønsker Kommissionen en fordobling af fonden, både med hensyn til dens varighed og dens finansielle kapacitet. Forlængelsen af fonden dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at gøre EFSI endnu mere slagkraftig og nå op på en fordobling af investeringsmålet bør medlemsstaterne se det som en prioriteret opgave også at bidrage hertil.

6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år som en beredskabsplan med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR i investeringer. Kommissionen ønsker en fordobling af fonden, både med hensyn til dens varighed og dens finansielle kapacitet. Den forlængelse af fonden, der foreslås i dag, dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at gøre EFSI endnu mere slagkraftig og nå op på en fordobling af investeringsmålet opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at se det som en prioriteret opgave også at bidrage hertil.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  For årene efter 2020 har Kommissionen til hensigt at fremlægge de forslag, der er nødvendige for at sikre et fortsat holdbart niveau i strategiske investeringer.

7)  For årene efter 2020 har Kommissionen til hensigt at fremlægge de forslag, der er nødvendige for at sikre et fortsat holdbart niveau i strategiske investeringer. Kommissionen bør foretage en omfattende konsekvensanalyse til at begrunde et kommende forslag.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser i Europa, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye kvalitetsarbejdspladser i Europa, herunder til de unge, inklusiv vækst og konkurrenceevne samt forbedring af sociale og beskæftigelsesmæssige virkninger med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, social økonomi, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Der bør ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Endvidere bør der være et stort fokus på projekter inden for social infrastruktur. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte. I betragtning af den meget store fattigdom og sociale udstødelse i Europa bør foranstaltninger, der støttes af EFSI for at løse problemet, styrkes.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a)  Desuden er det hensigtsmæssigt at styrke gennemførelsen af EFSI's sociale dimension såsom undervisning, uddannelse og erhvervsuddannelse, så der opnås kvalifikationer og livslang læring, innovation i sundhedssektoren og lægemidler, sociale ydelser, sociale boliger og børnepasning.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b)  De første resultater viser, at medlemsstater med større teknisk og administrativ kapacitet samt finansielle institutioner drager større fordel af EFSI. For at øge kapaciteten i nogle lande i forbindelse med udnyttelse af EFSI bør EIB og Kommissionen fortsætte arbejdet med at støtte dem, der halter bagefter. De nye tal og opdateringer bør offentliggøres regelmæssigt og den første nøjagtige kvalitative og kvantitative analyse af resultaterne offentliggøres senest i 2018. En sådan analyse bør omfatte uafhængige vurderinger ved at trække på de erfaringer, der er indsamlet indtil videre, med særligt fokus på antallet af skabte job og virkningerne af EFSI's investeringer på direkte og indirekte job. Der bør fastsættes mål i form af målsætninger om vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  Der bør lægges endnu større vægt på additionaliteten, som er et nøgleelement i EFSI, ved udvælgelsen af projekter. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, herunder e-infrastrukturer, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

9)  Additionalitet – et nøgleelement i EFSI – skal defineres mere præcist og styrkes ved udvælgelsen af projekter. Navnlig bør projekter kun være berettigede til EFSI-støtte, hvis de tager sigte på at tackle klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Inden for infrastruktur- og innovationsvinduet bør projekter angående infrastrukturer, som forbinder to eller flere medlemsstater, herunder e-infrastrukturer, anses for at opfylde additionalitetskravet i betragtning af de iboende vanskeligheder, de er forbundet med, og den høje merværdi for Unionen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, hvor ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, såsom instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, kombineres med finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable.

10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, hvor ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, såsom instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, kombineres med finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable, samtidig med at reglerne for samfinansiering skal respekteres. EFSI bør indgå et tættere samarbejde med strukturfondene og andre af EU's fonde for samhørighedspolitik. Det er imidlertid af afgørende betydning, at den hverken er i modstrid med Den Europæiske Socialfonds (ESF) resultater eller mål og EU's samhørighedspolitik, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde eller erstatter eller fortrænger tilskud, og at dens additionalitet opretholdes.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  EFSI's potentiale for at genoplive arbejdsmarkederne og skabe bæredygtige job bør tydeliggøres, som det er tilfældet med samhørighedspolitikken, og de relevante pålidelige data bør indsamles og analyseres.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner og overgangsregioner bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides.

11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte, navnlig i europæiske områder med høje niveauer af arbejdsløshed og i mindre udviklede regioner og overgangsregioner bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides, og en strategi til i højere grad at fremme EFSI-finansiering, kapacitetsopbygning og lokal teknisk bistand i de ovennævnte regioner bør udvikles og gennemføres på behørig vis.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  På baggrund af den meget store efterspørgsel på markedet efter EFSI-finansiering til SMV, som ventes at ville fortsætte, bør EFSI's SMV-vindue styrkes. Der bør lægges særlig vægt på sociale virksomheder, bl.a. ved udvikling og iværksættelse af nye instrumenter.

16)  På baggrund af den meget store efterspørgsel på markedet efter EFSI-finansiering til SMV, som ventes at ville fortsætte, bør EFSI's SMV-vindue styrkes. Der bør lægges særlig vægt på sociale virksomheder og sociale ydelser, bl.a. ved udvikling og iværksættelse af nye instrumenter, som modsvarer sektorens behov og særlige kendetegn.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017.

17)  EIB og EIF bør sikre, at alle de endelige modtagere er rettidigt informeret om EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017, og tilskynde til udarbejdelse af investeringsprojekter med en bred sektormæssig og geografisk dækning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17a)  Der bør iværksættes store oplysningskampagner i medlemsstaterne for at styrke dialogen med de nationale og lokale myndigheder. Det vil gøre det muligt at øge de private investeringer og undgå regional eller sektorspecifik koncentration.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden i EFSI-transaktionerne bør Investeringskomitéen redegøre for sine beslutninger, som gøres offentligt tilgængelige, og for, hvorfor den mener, at der bør ydes EU-garanti til et projekt, med særligt fokus på opfyldelse af additionalitetskravet. Der bør offentliggøres en resultattavle med indikatorer, når kontrakten om EU-garanti til et projekt er undertegnet.

18)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden i EFSI-transaktionerne bør Investeringskomitéen redegøre for sine beslutninger, som gøres offentligt tilgængelige, og for, hvorfor den mener, at der bør ydes EU-garanti til et projekt, med særligt fokus på opfyldelse af additionalitetskravet samt resultatindikatorer såsom jobskabelse af høj kvalitet. Der bør offentliggøres en resultattavle med indikatorer, når kontrakten om EU-garanti til et projekt er undertegnet. Der bør lægges særlig vægt på jobskabelse og social investering i borgeres nuværende og fremtidige evne til at komme ind på arbejdsmarkedet ved hjælp af klare socioøkonomiske indikatorer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19)  De EFSI-støttede projekter bør overholde Unionens principper om god skattepraksis.

19)  De EFSI-støttede projekter bør overholde Unionens principper om god skattepraksis, den bredere strategi for bæredygtig finansiering og dens gældende EU-ret på det sociale område.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger, herunder behovene i regionerne i den yderste periferi, idet der tages hensyn til artikel 349 i TEUF. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, grænseoverskridende projekter og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene og Europa 2020-strategien, herunder bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, navnlig projekter, der bidrager til skabelse af kvalitetsjob, bæredygtig vækst og integrering af projekter med regionerne i den yderste periferi. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme, herunder sektorspecifikke platforme, og navnlig tværnationale platforme for at fremme grænseoverskridende projekter eller en gruppe af projekter, der vedrører alle medlemsstaterne, og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)   I artikel 2 indsættes følgende litra:

 

8a)  "social virksomhed” betyder et foretagende, der har som sin primære målsætning at opnå en målbar, positiv social virkning frem for at skabe profit, og som først og fremmest anvender sin profit til at opfylde sin primære målsætning, som defineret i artikel 2, stk. 1, og artikel 2, st. 5, i forordning (EU) nr. 1296/2013”

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 2 – nr. 8 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a)   I artikel 2 indsættes følgende litra:

 

”8b)  "sociale tjenester": aktiviteter, der sigter mod at forbedre livskvaliteten og levere social beskyttelse, f.eks. gennem socialsikring, beskæftigelses- og uddannelsestjenester, social boliganvisning, børnepasning, langtidspleje og sociale bistandstjenester"

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 4 – stk. 2 – litra f – nr. iv

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ba)  Litra f), nr. iv), affattes således:

iv)  centrale præstationsindikatorer, navnlig hvad angår anvendelsen af EU-garantien, opfyldelsen af de mål og kriterier, der er fastsat i artikel 6 og 9 samt i bilag II, mobiliseringen af privat kapital og EFSI's makroøkonomiske virkninger, herunder dens indvirkning på investeringsstøtte

iv)  centrale præstationsindikatorer, navnlig hvad angår anvendelsen af EU-garantien, opfyldelsen af de mål og kriterier, der er fastsat i artikel 6 og 9 samt i bilag II, mobiliseringen af privat kapital og EFSI's makroøkonomiske virkninger, herunder dens indvirkning på investeringsstøtte og jobskabelse

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte projekter, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som

1.  EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte projekter, som når frem til realøkonomien og tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som:

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – nr. -i a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 3 affattes således:

3.  Styringsrådet skal bestå af fire medlemmer: tre, der udnævnes af Kommissionen, og et, der udnævnes af EIB. Styringsrådet vælger en formand blandt sine medlemmer for en periode på tre år, som kan forlænges. Styringsrådet træffer sine afgørelser ved konsensus.

3.  "3. Styringsrådet skal bestå af fire medlemmer: tre, der udnævnes af Kommissionen, en fra Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender og de andre 2, skiftevis, fra relevante GD'er, og et, der udnævnes af EIB. Styringsrådet vælger en formand blandt sine medlemmer for en periode på tre år, som kan forlænges. Styringsrådet træffer sine afgørelser ved konsensus.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 –litra a – nr. -i (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – afsnit 3 – indledning

 

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-i)  Tredje afsnit affattes således:

’Sammensætningen af investeringskomitéen skal være kønsafbalanceret. Styringsrådet skal bestræbe sig på at udvælge eksperter med investeringserfaring inden for et eller flere af følgende områder:’

Sammensætningen af investeringskomitéen skal være kønsafbalanceret. "Styringsrådet skal bestræbe sig på at udvælge eksperter med forskellig investeringserfaring, som til sammen dækker alle de følgende områder:

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. -i a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – litra f

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ia)  litra f) affattes således:

f)  almen uddannelse og faglig uddannelse

f)  arbejdsmarked, uddannelse og erhvervsuddannelse, uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. -i (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – litra k

 

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ib)  litra k) affattes således:

‘k)  sociale infrastrukturer og den sociale og solidariske økonomi.’

k)  sociale infrastrukturer, sociale tjenester og den sociale og solidariske økonomi

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra d

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 12 – afsnit 2 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige og indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af additionalitetskravet. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB.

"Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal straks gøres offentligt tilgængelige og indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, der er baseret på projektets resultattavle med særligt fokus på overholdelse af Unionens politikker, herunder målet om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af kvalitetsjob og økonomisk, social og territorial samhørighed og overholdelse af additionalitetskravet. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – nr. -i a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra g – indledning

 

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 2, litra g), affattes som følger:

g)  menneskelig kapital, social udvikling, kultur og sundhed, navnlig via:

g)  menneskelig kapital, social udvikling, kultur og sundhed, navnlig via:"

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra g – nr. i

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-aa)  Stk. 2, litra g), nr. i), affattes således:

i)  uddannelse og erhvervsuddannelse

i)  arbejdsmarked, uddannelse, erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a b (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra g – nr. v

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-ab)  Stk. 2, litra g), nr. v), affattes således:

v)  sociale infrastrukturer, social og solidarisk økonomi

v)  sociale infrastrukturer, sociale tjenester og den sociale og solidariske økonomi

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a c (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – litra g – litra v a (nyt)

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-ac)  I stk. 2, litra g), nr. v), tilføjes følgende litra:

 

va)  tilvejebringelse af midler til investeringsplatform til socialøkonomiske virksomheder, herunder sociale virksomheder;

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projekter med elementer, der bidrager til klimaindsatsen i henhold til COP21-forpligtelserne. Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer herfor.

EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projekter med elementer, der bidrager til klimaindsatsen og jobskabelse i henhold til COP21-forpligtelserne og Europa 2020-strategien. Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer herfor.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a – nr. i

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne bistand omfatter målrettet støtte til brug af teknisk bistand til projektkonfiguration, til brug af innovative finansielle instrumenter og til brug af offentlig-private partnerskaber, under hensyntagen til de særlige forhold og behov i medlemsstater, som har mindre udviklede kapitalmarkeder.

Denne bistand omfatter målrettet lokal støtte til brug af teknisk bistand til projektkonfiguration, til brug af innovative finansielle instrumenter og til brug af offentlig-private partnerskaber og passende information om relevante spørgsmål relateret til EU-retten, samt eventuelt rådgivning om relevante spørgsmål relateret til EU-retten under hensyntagen til de særlige forhold og behov i medlemsstater, som har mindre udviklede kapitalmarkeder, og forskellige sektorer.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a – nr. i a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ia)  andet afsnit affattes således:

EIAH skal kunne yde teknisk bistand inden for de områder, der er opført i artikel 9, stk. 2, navnlig energieffektivitet, TEN-T og mobilitet i byerne.

EIAH skal kunne yde teknisk bistand inden for de områder, der er opført i artikel 9, stk. 2, navnlig energieffektivitet, TEN-T og mobilitet i byerne og social infrastruktur.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a – nr. ii

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det skal desuden bistå med udvikling af projekter inden for klimaindsats eller cirkulær økonomi eller dele heraf, især i relation til COP21, udvikling af projekter i den digitale sektor og udvikling af de i artikel 5, stk. 1, femte afsnit, omhandlede projekter.

Det skal desuden bistå med udvikling af projekter inden for klimaindsats eller cirkulær økonomi eller dele heraf, især i relation til COP21, navnlig i mindre udviklede regioner og overgangsregioner for at få den størst mulige virkning på beskæftigelsen og social inklusion samt håndtere fattigdom, herunder forberedelsen af projekter i den digitale sektor og udvikling af de i artikel 5, stk. 1, femte afsnit, omhandlede projekter.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. i

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at udnytte den lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter

c)  at udnytte den lokale viden, arbejde tættere sammen med medlemsstaternes myndigheder og fokusere på kapacitetsopbygning for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter og styrke samarbejdet med medlemsstater

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. ii

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme.

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme, herunder sektorinvesteringsplatforme.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 3

 

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ba)  stk. 3 ændres således:

3.  EIAH's tjenester stilles til rådighed for offentlige og private projektpromotorer, herunder nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og investeringsplatforme eller -fonde samt regionale og lokale offentlige enheder.

3.  EIAH's tjenester stilles til rådighed og skal være tilgængelige for alle offentlige og private projektledere, herunder nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og investeringsplatforme eller -fonde, regionale og lokale offentlige enheder samt sociale aktører.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 5

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på lokalt plan og blandt relevante interessenter tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 16 – stk. 2 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

9a)  Artikel 16, stk. 2, litra c), affattes således:

c)  en vurdering af, i hvilket omfang foranstaltninger, der er omfattet af denne forordning, bidrager til at nå de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, herunder en vurdering af niveauet af EFSI-investeringer på områderne forskning, udvikling og innovation samt transport (herunder TEN-T og mobilitet i byerne), telekommunikation, energiinfrastruktur og energieffektivitet

c)  en vurdering af, i hvilket omfang foranstaltninger, der er omfattet af denne forordning, bidrager til at nå de generelle mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, herunder en vurdering af niveauet af EFSI-investeringer på områderne forskning, udvikling og innovation samt transport (herunder TEN-T og mobilitet i byerne), telekommunikation, energiinfrastruktur, energieffektivitet og social infrastruktur, sociale ydelser samt social og solidarisk økonomi

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

forordning (EF) nr. 2015/1017

Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a)  I artikel 23 tilføjes følgende stykke:

 

“5a.  Denne resultattavle skal offentliggøres for at lette ansvarlighed, gennemsigtighed og en bedre forståelse af additionalitet, som defineret i artikel 3, for alle aktører."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Referencer

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

3.10.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

Dato for meddelelse på plenarmødet

19.1.2017

Behandling i udvalg

25.1.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

12

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ulrike Rodust

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (28.3.2017)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Ordfører for udtalelse: Mercedes Bresso

KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste investeringspolitik, der sigter mod økonomisk vækst, konkurrenceevne, jobskabelse, forbedring af EU-borgernes livskvalitet samt bæredygtig udvikling på lang sigt. Alene er den imidlertid ikke i stand til at sikre det niveau af investeringer, der er nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig vækst for den europæiske økonomi.

Med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) har EU skabt et innovativt instrument, et første forsøg på at skitsere en ny vej og identificere nye investeringsløsninger. På et historisk tidspunkt, hvor de offentlige ressourcer er udsat for et hidtil uset pres, sigter EFSI mod at maksimere effekten af de offentlige ressourcer, samtidig med at den tiltrækker private investeringer.

Selv om både de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og EFSI er instrumenter til støtte for økonomisk vækst og strategiske investeringer med europæisk merværdi til støtte for Unionens politiske mål, er der store forskelle mellem dem med hensyn til anvendelsesområde og målsætninger.

Ordføreren er overbevist om, at Regionaludviklingsudvalget i sin udtalelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordninger (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 2015/1017 bør stræbe efter to ting: på den ene side at sikre en bedre koordinering af disse instrumenter ved at forbedre synergierne og sikre komplementaritet af dem på en sådan måde, at støtten fra Den Europæiske Unions forskellige instrumenter og fonde ikke overlapper, og på den anden side at sikre en effektiv additionalitet, navnlig af initiativer og projekter med støtte fra EFSI.

Investeringsplatformene udgør et optimalt middel til gennemførelse af synergien mellem ESI-fondene og EFSI, idet de er fleksible instrumenter, som gør det muligt at udpege og finansiere projekter og initiativer, der er økonomisk levedygtige. De tiltrækker også potentielle investorer og fungerer dermed som katalysator for private ressourcer som supplement til de offentlige midler, der stilles til rådighed fra EU's budget, EIB-gruppen og de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter.

ESI-fondenes og EFSI's deltagelse gennem investeringsplatforme bør styrkes med finansielle instrumenter på regionalt niveau, på sektorniveau (også ved inddragelse af flere medlemsstater inden for en bestemt sektor) og nationalt niveau (herunder ved at samle specifikke investeringsprojekter inden for en enkelt medlemsstat).

For grænseoverskridende projekters vedkommende, og her mener ordføreren alle projekter, og ikke kun dem, der omfatter mindst ét samhørighedsland, skal de betragtes som relevante for udvikling af EFSI-projekter. Navnlig kan både de fysiske infrastrukturer – med særlig vægt på de mere bæredygtige såsom jernbaner – som de ikke fysiske, f.eks. e-infrastrukturer, IT-netværk og forsknings- og innovationsnetværk, spille en strategisk rolle for opfyldelsen af EFSI's mål for vækst og udvikling.

I denne forbindelse er ordføreren overbevist om, at en anvendelig løsning ville være særlige bestemmelser om en eventuel kombination af instrumenterne, forudsat at dette skete i samråd med forvaltningsmyndigheden. Revisionen af EFSI-forordningen skal ske i overensstemmelse med de løbende ændringer af den finansielle forordning ("Omnibus") og navnlig af forordningen om fælles bestemmelser (“Common Prevision Regulation”) på en sådan måde, at der sikres en effektiv synergi og et effektivt samspil mellem de forskellige instrumenter.

Det påpeges desuden, at det er vigtigt at sikre en geografisk balance i hele EU og dermed bidrage til at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Det bør undgås at tildele sektorielle eller territoriale tildelinger (no geographical or sectoral earmarking), men lande, som endnu ikke har været i stand til at gøre optimalt brug af EFSI's muligheder, bør støttes også af EU-myndighederne, f.eks. gennem mere effektiv teknisk bistand, herunder på lokalt plan, men også gennem en koordinering af de bestræbelser, der gøres af EIB's regionale kontorer.

På denne baggrund bør EIB og Kommissionen også styrke de instrumenter, der anvendes til at evaluere resultaterne af de projekter, der lanceres, og måle deres indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Siden Investeringsplanen for Europa3 blev fremlagt i november 2014, er betingelserne for et investeringsopsving blevet bedre, og tilliden til den europæiske økonomi og vækst i Europa er ved at vende tilbage. Den Europæiske Union befinder sig nu i sit fjerde år med moderat økonomisk genopretning, med en vækst i bruttonationalproduktet på 2 % i 2015. Den storstilede indsats, der blev indledt med investeringsplanen, er allerede begyndt at give konkrete resultater, selv om den makroøkonomiske effekt af større investeringsprojekter ikke kan måles øjeblikkeligt. Investeringerne ventes at tage gradvis til i løbet af 2016 og 2017, selv om investeringsniveauet fortsat er historisk lavt.

(1)  Den Europæiske Union befinder sig nu i sit fjerde år med moderat økonomisk genopretning. Kommissionen påstår, at den storstilede indsats, der blev indledt med investeringsplanen, er allerede begyndt at give konkrete resultater, selv om den makroøkonomiske effekt af større investeringsprojekter ikke kan måles øjeblikkeligt.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det positive momentum må fastholdes, og bestræbelserne på at bringe investeringsniveauet tilbage til den langsigtede bæredygtige trend må fortsættes. Mekanismerne i investeringsplanen virker, og de bør styrkes for fortsat at kunne mobilisere private investeringer i sektorer, der har stor betydning for Europas fremtid, og som fortsat er præget af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer.

udgår

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Den 11. november 2016 afgav Revisionsretten udtalelse nr. 2/2016 om "EFSI: Et tidligt forslag om forlængelse og udvidelse", hvori den fastslog, at Europa-Kommissionen planer om at forhøje og forlænge investeringsfonden, som står i centrum for "Junckerplanen", er blevet udarbejdet for tidligt og med ringe dokumentation for, at forhøjelsen er berettiget. Den Europæiske Revisionsret understregede også, at der ikke er foretage en fyldestgørende konsekvensanalyse, og kritiserede fjernelsen af den bestemmelse, der lader videreførelsen af EFSI afhænge af resultaterne af en uafhængig evaluering. Den understregede også 'risikoen for at multiplikatoreffekten er overvurderet, og at de angivne mål og resultater ikke var de forventede og ikke dem, der var bekræftet af håndgribelige, præcise, klare eller umiddelbare statistikker.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  EFSI, som blev lanceret for et år siden, og som implementeres og medsponsoreres af EIB-Gruppen, er nu godtvej til at opfylde målet om at få mobiliseret mindst 315 mia. EUR i yderligere investeringer i realøkonomien inden medio 2018. Der har især været en hurtig markedsabsorption under vinduet for små og mellemstore virksomheder (SMV-vinduet), hvor EFSI har givet langt bedre resultater end ventet. I juli 2016 blev SMV-vinduet således forstærket med 500 mio. EUR inden for rammerne af de eksisterende parametre i forordning (EU) nr. 2015/1017. En større del af finansieringen bør kanaliseres ud til SMV i betragtning af det meget store behov for EFSI-finansiering af små og mellemstore virksomheder: 40 % af forhøjelsen af EFSI's risikobærende kapacitet bør målrettes til at lette SMV's adgang til finansiering.

(4)  EFSI, som implementeres og medsponsoreres af EIB-Gruppen, håber på at opfylde målet om at få mobiliseret mindst 315 mia. EUR i yderligere investeringer i realøkonomien inden medio 2018. Investeringerne har imidlertid været meget ulige fordelt mellem de forskellige medlemsstater, hvilket er et væsentligt problem ved EFSI, som der skal gøres noget ved hurtigt. Der har især været en hurtig markedsabsorption under vinduet for små og mellemstore virksomheder (SMV-vinduet), hvor EFSI har givet langt bedre resultater end ventet. I juli 2016 blev SMV-vinduet således forstærket med 500 mio. EUR inden for rammerne af de eksisterende parametre i forordning (EU) nr. 2015/1017. En større del af finansieringen bør kanaliseres ud til SMV i betragtning af det meget store behov for EFSI-finansiering af små og mellemstore virksomheder: 40 % af forhøjelsen af EFSI's risikobærende kapacitet bør målrettes til at lette SMV'ers adgang til finansiering.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Artikel 18, stk. 6 og artikel 18, stk. 7, i forordning (EU) nr. 2015/1017 indeholder hjemmel til, at der kan fremsættes forslag om at ændre denne forordning senest den 5. juli 2018, og krav om, at et sådant forslag skal understøttes af en uafhængig evaluering af, om EFSI opfylder sine mål, og det er berettiget at bevare en ordning for støtte af investeringer. Den evaluering blev først offentliggjort efter Kommissionens forslag om en forlængelse af EFSI.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR. I betragtning af den succes, EFSI har haft, ønsker Kommissionen en fordobling af fonden, både med hensyn til dens varighed og dens finansielle kapacitet. Forlængelsen af fonden dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at gøre EFSI endnu mere slagkraftig og nå op på en fordobling af investeringsmålet bør medlemsstaterne se det som en prioriteret opgave også at bidrage hertil.

(6)  EFSI blev i første omgang oprettet for tre år med det formål at mobilisere investeringer på mindst 315 mia. EUR. Programmet har haft nogen succes, f.eks. med hensyn til at sikre additionaliteten, den geografiske balance og bæredygtigheden af de finansierede projekter, men har også vist visse mangler. Kommissionen har annonceret en forlængelse af forslaget, som fordobler EFSI, både med hensyn til dens varighed og dens finansielle kapacitet for at tilpasse EFSI bedre til Unionens målsætninger om sammenhæng og integration. Den forlængelse, som Kommissionen har foreslået, dækker hele perioden med den nuværende flerårige finansielle ramme og ventes at ville mobilisere investeringer på i alt mindst en halv billion EUR inden udgangen af 2020. For at forsøge at udvide EFSI's kapacitet kan medlemsstaterne også prioritere at bidrage til den på frivillig basis.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Den 11. november 2016 konkluderede Den Europæiske Revisionsret, at det stadig var for tidligt at måle de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger eller at drage konklusioner om, hvorvidt EFSI opfylder sine mål. En fyldestgørende konsekvensanalyse skal levere den fornødne dokumentation med hensyn til, om EFSI bør forlænges eller ej.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For årene efter 2020 har Kommissionen til hensigt at fremlægge de forslag, der er nødvendige for at sikre et fortsat holdbart niveau i strategiske investeringer.

(7)  For årene efter 2020 har Kommissionen til hensigt at fremlægge de forslag, der er nødvendige for at sikre et fortsat holdbart niveau i strategiske investeringer, og supplere eksisterende EU-fonde og -programmer som f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), der fortsat udgør de vigtigste fonde til støtte for samhørighed og investeringer i alle medlemsstater og regioner, med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser samt at mindske udviklingsforskellene mellem de forskellige regioner i EU.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Forslag, der tager sigte på at forlænge investeringsperioden efter 2020, skal baseret på uafhængige evalueringer, der analyserer, hvorvidt EFSI når sine mål, navnlig med hensyn til additionaliteten af projekterne samt dens indvirkning på vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Forslag om forlængelse af EFSI bør ikke have til formål at erstatte eller reducere budgettet for De Europæiske Struktur- og Investeringsfonde (ESI-fondene).

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, bl.a. til de unge, og for øget vækst og konkurrenceevne med en styrket additionalitet. Det drejer sig bl.a. om investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Især bør der ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

(8)  Efter forlængelsen skal EFSI tage sigte på imødegåelse af resterende markedssvigt og suboptimale investeringssituationer og fortsætte med at mobilisere finansiering fra den private sektor til investeringer, der har afgørende betydning for skabelse af nye arbejdspladser, fremme af offentlige og private partnerskaber og støtte af strategiske investeringer med en styrket additionalitet og med høj social, miljømæssig, territorial og økonomisk merværdi, som omfatter EU's økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Der bør lægges særlig vægt på de regioner, der omtales i artikel 174 i TEUF. Det drejer sig bl.a. om investeringer på linje med de aktuelle økonomiske strømninger så som investeringer på energi-, miljø- og klimaområdet, social og menneskelig kapital og dertil knyttet infrastruktur, sundhed, forskning og innovation, grænseoverskridende og bæredygtig transport samt den digitale omstilling. Der bør ske en styrkelse af de EFSI-støttede projekters bidrag til virkeliggørelse af de ambitiøse mål for Unionen, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21). Der skal også være øget fokus på prioriterede energisammenkoblingsprojekter og energieffektiviseringsprojekter. Desuden bør det undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland. Af klarhedshensyn, og skønt de allerede er støtteberettigede, bør det udtrykkeligt fastsættes, at projekter inden for landbrug, fiskeri og akvakultur falder ind under de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til blandede transaktioner, hvor ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, såsom instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, kombineres med finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan blanding kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable.

(10)  På grund af deres potentiale til at øge EFSI-støttens effektivitet bør der tilskyndes til at kombinere ikketilbagebetalingspligtige former for støtte og/eller finansielle instrumenter fra Unionens budget, f.eks. instrumenter under Connecting Europe-faciliteten, med finansiering fra EIB-Gruppen, herunder EIB-finansiering inden for rammerne af EFSI, såvel som finansiering fra andre investorer. Med en sådan kombination kan der opnås en øget merværdi af Unionens midler ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og sikre, at de støttede projekter bliver økonomisk og finansielt rentable. Den kombinerede anvendelse af EFSI og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) kan bidrage til at nå en bredere geografisk dækning for EFSI. Det er imidlertid afgørende, at EFSI ikke erstatter eller fortrænger tilskud, og at dens additionalitet bevares.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  EFSI's potentiale for at genoplive arbejdsmarkederne og skabe bæredygtige arbejdspladser bør tydeliggøres, som det er tilfældet inden for samhørighedspolitikken, og de relevante pålidelige oplysninger bør indsamles og analyseres.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at fremme en bedre udnyttelse af mulighederne for EFSI-støtte i mindre udviklede regioner og overgangsregioner bør de generelle mål, der er berettigede til EFSI-støtte, udvides.

(11)  Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) rapport om evaluering af EFSI's funktion "Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic Investments", som blev offentliggjort den 6. oktober 2016, understreger behovet for at gøre noget ved EFSI-støttens geografiske ubalance gennem foranstaltninger såsom udvidelse af de generelle mål, og de projekter, der er berettigede til EFSI-støtte, og styrkelse af Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivnings rolle. Med henblik på at opfylde EU's mål for samhørighed og styrke udnyttelsen af EFSI, især i mindre udviklede regioner og overgangsregioner, bør der træffes foranstaltninger til at forbedre og beskytte EFSI's sektormæssige og geografiske spredning.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  EFSI og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), bør betragtes som supplerende fonde, der støtter strategisk bæredygtige investeringer med europæisk merværdi med henblik på at virkeliggøre Unionens politiske målsætninger såsom Unionens klimamål, der er i stand til at bidrage til territorial udvikling og samhørighed. Men anvendelsesområdet, målsætningerne, rationalet, udformning og de retlige og reguleringsmæssige rammer for EFSI og ESI-fondene er forskellige.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  EFSI bør fremmes bedre over for EU-kandidatlande og ansøgerlandene, i betragtning af den meget lave grad af bevidsthed om EFSI, der findes i disse lande, og i betragtning af, at ingen projekter i de pågældende lande hidtil er blevet finansieret af EFSI.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  På baggrund af den meget store efterspørgsel på markedet efter EFSI-finansiering til SMV, som ventes at ville fortsætte, bør EFSI's SMV-vindue styrkes. Der bør lægges særlig vægt på sociale virksomheder, bl.a. ved udvikling og iværksættelse af nye instrumenter.

(16)  På baggrund af den meget store efterspørgsel på markedet efter EFSI-finansiering til SMV'er, som ventes at ville fortsætte, bør EFSI's SMV-vindue styrkes, navnlig i de mindre udviklede regioner og overgangsregioner. Der bør lægges særlig vægt på sociale virksomheder samt virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtige og digitale projekter, bl.a. ved udvikling og iværksættelse af nye instrumenter og diversificering af forsyningskilderne ved at fremme sammensat finansiering så som crowdfunding.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med EFSI-støtten, for derved at øge synligheden af den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017.

(17)  EIB og EIF bør sikre, at de endelige modtagere, herunder SMV'er, er bekendt med eksistensen af de forskellige EU-støtteinstrumenter, der kan anvendes alene eller i kombination med EFSI, og bør yde støtte til at muliggøre valget af det mest hensigtsmæssigt instrument eller den mest hensigtsmæssige kombination af instrumenter for derved at øge opmærksomheden om den EU-garanti, der ydes i henhold til forordning (EU) 2015/1017, og fremme forberedelsen af investeringsprojekter med bred sektormæssig og geografisk spredning.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Der bør iværksættes oplysningskampagner om EFSI-investeringsprojekter. I den forbindelse bør EIB offentliggøre oplysninger og resultater af konsekvensanalysen vedrørende transaktioner og projekter, der udføres, med angivelse af deres merværdi og additionalitet. På samme måde bør EIB offentliggøre analytiske data for hvert enkelt finansieret projekt, for at være i stand til at sammenholde data med job, der skabes af EFSI.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

(21)   Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) bør styrkes, og derfor råde over et relevant budget. Dets aktiviteter bør fokusere på behov, der ikke tilgodeses tilstrækkeligt under de nuværende ordninger. EIAH bør have særligt fokus på at bistå med udvikling af projekter, hvori deltager to eller flere medlemsstater, og projekter, der bidrager til virkeliggørelse af COP21-målene. Selv om EIAH skal gøre brug af eksisterende rådgivningstjenester i EIB og Kommissionen, bør EIAH for at kunne fungere som et samlet centrum for rådgivning om projektfinansiering i Unionen også bidrage aktivt til målet om sektormæssig og geografisk spredning af EFSI-finansiering og efter behov bistå EIB med at udvikle projekter. EIAH bør også aktivt bidrage til etablering af investeringsplatforme og rådgive om mulighederne for at kombinere EFSI-støtte med andre former for EU-finansiering.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

Projekter, der støttes af EFSI, skal, samtidig med at det tilstræbes at skabe beskæftigelse og bæredygtig vækst, betragtes som medførende additionalitet, hvis de indebærer en risiko svarende til EIB's særlige aktiviteter, som fastsat i artikel 16 EIB's vedtægter og EIB's retningslinjer for kreditrisikopolitik.

"EIB's særlige aktiviteter, som defineret i artikel 16 i EIB's vedtægter og EIB's retningslinjer for kreditrisikopolitik, støttet af EFSI, anses også for at føre til additionalitet, hvis det er offentligt dokumenteret, at de imødegår markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer og ikke i samme periode kunne være blevet gennemført via EIB, EIF eller under Unionens eksisterende finansielle instrumenter uden EFSI-støtte"

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer vil særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II.

Med henblik på bedre imødegåelse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer såsom dem, der skyldes nationale hindringer eller national regulering, vil særlige EIB-aktiviteter støttet af EFSI typisk være kendetegnet ved efterstilling, deltagelse i risikodelingsinstrumenter, grænseoverskridende karakteristika, eksponering over for specifikke risici eller andre identificerbare aspekter som beskrevet i bilag II.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Grænseoverskridende samarbejdsprojekter og projekter inden for interregionalt samarbejde, navnlig mellem funktionelle regioner, anses også for at føre til additionalitet.

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan også støttes af EFSI, hvis anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i nærværende stykkes første afsnit.

EIB's projekter, der indebærer en risiko, der er lavere end den laveste risiko for EIB's særlige aktiviteter, kan kun støttes af EFSI, hvis det er bevist, at anvendelsen af EU-garantien er nødvendig for at sikre additionalitet som defineret i nærværende stykkes første afsnit. Investeringskomitéen sikrer, at additionaliteten kontrolleres i dens udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EFSI-støttede projekter, der tager sigte på fysisk infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, eller udvidelse af fysisk infrastruktur eller tjenester i tilknytning til fysisk infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere medlemsstater, anses også for at føre til additionalitet.

EFSI-støttede grænseoverskridende projekter, der tager sigte på fysisk og ikke-fysisk infrastruktur eller immateriel infrastruktur, som forbinder to eller flere medlemsstater, f.eks. digital infrastruktur, IT og forskningsnetværk, eller udvidelse af sådanne former for infrastruktur eller tjenester i tilknytning til infrastruktur fra en medlemsstat til en eller flere medlemsstater, anses også for at føre til additionalitet."

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte projekter, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som

EFSI-aftalen skal fastsætte, at EFSI skal støtte geografisk afbalancerede projekter, som giver additionalitet, og som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. -i (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 8 – afsnit 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-i)   Tredje afsnit affattes således:

Sammensætningen af investeringskomitéen skal være kønsafbalanceret. Styringsrådet skal bestræbe sig på at udvælge eksperter med investeringserfaring inden for et eller flere af følgende områder:

Sammensætningen af investeringskomitéen skal være kønsafbalanceret. Styringsrådet skal bestræbe sig på at udvælge eksperter, som sammen repræsenterer en blanding af investeringserfaring, som dækker alle de følgende områder:

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra d

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 7 – stk. 12 – afsnit 2 – sætning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige og indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af additionalitetskravet. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB.

Afgørelser om godkendelse af anvendelsen af EU-garantien skal være offentligt tilgængelige og indeholde en redegørelse for den trufne afgørelse, med særligt fokus på overholdelse af Unionens politikker, herunder målet om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af kvalitetsjob og økonomisk, social og territorial samhørighed og overholdelse af additionalitetskravet. Den geografiske balance bør fremmes ved at styrke bistanden fra EIAH til medlemsstater, regioner og lokale myndigheder med lavere rate for deltagelse i EFSI-projekter. Resultattavlen med indikatorer, der anvendes til vurdering af aktiviteterne, offentliggøres, så snart der er indgået kontrakt om et projekt under EU-garantien, dog med undtagelse af kommercielt følsomme oplysninger. Investeringskomiteens afgørelser træffes med støtte i dokumentation fra EIB.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB skal tilstræbe, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projekter med elementer, der bidrager til klimaindsatsen i henhold til COP21-forpligtelserne. Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer herfor.

EIB skal tilstræbe, at opnå, at mindst 40 % af EFSI-finansieringen i de kombinerede mål under infrastruktur- og innovationsvinduet går til projekter med elementer, der bidrager til klimaindsatsen i henhold til COP21-forpligtelserne. EFSI-finansiering til SMV'er og midcapselskaber medregnes ikke i den beregning. Styringsrådet opstiller nærmere retningslinjer herfor.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a – nr. i

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – sætning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne bistand omfatter målrettet støtte til brug af teknisk bistand til projektkonfiguration, til brug af innovative finansielle instrumenter og til brug af offentlig-private partnerskaber, under hensyntagen til de særlige forhold og behov i medlemsstater, som har mindre udviklede kapitalmarkeder.

Denne bistand omfatter målrettet støtte til brug af teknisk bistand til projektkonfiguration, til brug af innovative finansielle instrumenter, med særligt fokus på SMV'er, regionale og lokale myndigheder og til brug af offentlig-private partnerskaber samt rådgivning om relevante spørgsmål relateret til EU-retten under hensyntagen til de særlige forhold og behov samt investeringspotentialet i medlemsstater, som har mindre udviklede kapitalmarkeder. EIAH skal yde teknisk bistand inden for de områder, der er opført i artikel 9, stk. 2, navnlig energieffektivitet, vedvarende energi, landbrug, den cirkulære økonomi, TEN-T og mobilitet i byerne. EIAH skal endvidere give Kommissionen besked om eventuelle lovgivningsmæssige hindringer, som det har identificeret under sine operationer, hvorved der skabes tilbagemelding mellem EIB og Kommissionen.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at udnytte den lokale viden for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen og så vidt muligt bidrage til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter

c)  at udnytte den regionale og lokale viden samt støtte kapacitetsopbygning for at lette EFSI-støtte overalt i Unionen på alle niveauer og så vidt muligt bidrage til målet om økonomisk, social og territorial samhørighed samt den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI, som skal tilstræbes i henhold til afsnit 8 i bilag II, ved at bistå EIB med at iværksætte projekter, også i samarbejde med nationale og regionale erhvervsfremmende banker

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. ii

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme.

e)  at yde proaktiv støtte til oprettelse af investeringsplatforme med det formål at forbedre adgangen for projekter, der involverer forskellige medlemsstater, også i koordination med regionale og national erhvervsfremmende banker.

Ændringsforslag     33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – nr. iii

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  f) at rådgive om, hvordan EFSI-finansiering kan kombineres med andre former for EU-finansiering (f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten).

f)  at rådgive om, hvordan EFSI-finansiering kan kombineres med andre former for EU-finansiering med henblik på at give mulighed for den størst mulige komplementaritet af og synergier mellem investeringer med henblik på forenet programmering af politiske foranstaltninger,

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 14 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på lokalt plan tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer.

5.  For at opfylde formålet i stk. 1 og lette ydelse af rådgivningsstøtte på regionalt og lokalt plan tilstræber EIAH at gøre brug af den ekspertise, der findes i EIB, Kommissionen, de nationale og regionale erhvervsfremmende banker eller institutter samt de europæiske struktur- og investeringsfondes styrende organer. For at fremme tiltrækningen af private investorer skal interaktion mellem EIAH, EIPP, EIB og nationale og regionale erhvervsfremmende banker eller institutioner styrkes.

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 16 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

9a)  Artikel 16, stk. 2, affattes således:

"2.  EIB aflægger, når det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF, årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. Denne rapport skal offentliggøres og indeholde:"

"2.   EIB aflægger, når det er hensigtsmæssigt i samarbejde med EIF, årsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Europæiske Revisionsret om EIB's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. Denne rapport skal offentliggøres og indeholde:"

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 16 – stk. 2 – litra f

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

9b)  15) Artikel 16, stk. 2, litra f), affattes således:

"f)   en beskrivelse af de projekter, hvortil støtten fra de europæiske struktur- og investeringsfonde kombineres med støtte fra EFSI, og det samlede beløb for bidrag fra hver kilde"

"f)   når EFSI-midler kombineres med andre kilder til EU-finansiering (f.eks. ESI-fondene, Horisont 2020 og CEF), skal der angives en detaljeret beskrivelse af projekterne, samt det præcise finansielle bidrag fra hver enkelt kilde, ligesom der skal angives en risikoprofil for hvert enkelt projekt"

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9c)  I artikel 16 tilføjes følgende afsnit:

 

"6a.   EIB skal, med henblik på indberetning, udvikle et sæt resultatindikatorer for hver transaktion for at skabe et pålideligt grundlag for at analysere EU-finansieringens merværdi. Denne metode skal godkendes af Styringsrådet."

Ændringsforslag     38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 18 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Senest den 30. juni 2018 og den 30. juni 2020 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning.

6.  Senest den 30. juni 2018 og den 30. juni 2020 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank en rapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning, og om, hvorvidt EFSI opfylder sine mål vedrørende additionaliteten af projekterne og dens indvirkning på den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed, samt hvorvidt der kunne opnås en bedre geografisk balance af projekterne.

Ændringsforslag     39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Artikel 19 – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB og EIF skal underrette eller pålægge de finansielle formidlere at underrette de endelige modtagere, herunder SMV, om EFSI-støtten.

EIB og EIF skal underrette og pålægge de finansielle formidlere at underrette de endelige modtagere, herunder SMV'er, om eksistensen af de forskellige EU-støtteinstrumenter, der kan anvendes alene eller i kombination med EFSI.

 

EIB skal på sit websted offentliggøre EFSI-finansieringsbeløbet for hvert enkelt projekt.

Ændringsforslag     40

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Bilag II – sektion 2 – led 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  Litra a), led 5, affattes således:

"-   enheder i den offentlige sektor (det være sig med eller uden territorial tilknytning, men uden sådanne enheders foranstaltninger, som giver anledning til direkte medlemsstatsrisici) og enheder af tilsvarende art."

"-   enheder i den offentlige sektor (det være sig med eller uden territorial tilknytning, men uden sådanne enheders foranstaltninger, som giver anledning til direkte medlemsstatsrisici) og enheder af tilsvarende art. En europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), der er oprettet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1082/2006 om EGTS*, vil blive betragtet som en enhed, der ikke giver anledning til direkte risiko for medlemsstater.

 

_______________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19-24"

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra a

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Bilag II – sektion 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det bør undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, hvori deltager mindst ét samhørighedsland.

Det bør undgås at yde EFSI-støtte til motorveje, medmindre der er behov for støtte til offentlige eller private investeringer i transport i samhørighedslande eller til grænseoverskridende transportprojekter, der involverer mindst ét samhørighedsland eller hvor der utvetydigt er tale om markedssvigt og additionaliteten er tydeligt vurderet.

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 6 – litra c

Forordning (EU) nr. 2015/1017

Bilag II – sektion 8 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  I første punktum i litra b) udgår ordet "indledende".

c)  I første punktum i litra b) udgår ordet "indledende". I andet punktum i litra b) erstattes ordet "vedtager" af "vedtager og sikrer en effektiv gennemførelse af".

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Referencer

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

3.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Mercedes Bresso

11.10.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

19.1.2017

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Luigi Morgano

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Referencer

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Dato for høring af EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

19.1.2017

Behandling i udvalg

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Dato for vedtagelse

15.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

65

11

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Dato for indgivelse

15.5.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller