Διαδικασία : 2016/0276(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0478

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1720kWORD 284k
15.5.2017
PE 597.638v02-00 A8-0198/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Εύα Καϊλή, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Inés Ayala Sender, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας(*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού(*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0597),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 172 και 173, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 182 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0375/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0198/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(3)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ▌ (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 172 και 173, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 182 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 2/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Από τον Νοέμβριο του 2014 που υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη(5), βελτιώθηκαν οι όροι για την ανάκαμψη των επενδύσεων και επανήλθαν η εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης και η ανάπτυξη. Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας μέτριας ανάκαμψης, με αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2% το 2015, αλλά τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα. Οι ολοκληρωμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν με το επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεγαλύτερων επενδυτικών έργων δεν μπορούν να είναι άμεσες. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017, αλλά ο ρυθμός παραμένει ακόμη βραδύς και εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα.

(2)  Αυτή η θετική ώθηση θα πρέπει να διατηρηθεί και οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, ούτως ώστε οι επενδύσεις να επανέλθουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη τάση τους και να φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Οι μηχανισμοί του Επενδυτικού Σχεδίου λειτουργούν και θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να συνεχιστεί η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς για το μέλλον της Ευρώπης και εκεί όπου οι αστοχίες της αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων παραμένουν, ούτως ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικός μακροοικονομικός αντίκτυπος και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

(3)  Την 1η Ιουνίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη – Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη» στην οποία σκιαγραφούνται τα μέχρι τώρα επιτεύγματα του επενδυτικού σχεδίου και οι προσεχείς σχεδιαζόμενες ενέργειες, μεταξύ άλλων η παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μετά την αρχική τριετή περίοδο, η αναβάθμιση του σκέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ).

(4)  Το ΕΤΣΕ, το οποίο υλοποιείται ▌από τον Όμιλο ΕΤΕπ, βαδίζει, από ποσοτική σκοπιά, προς την επίτευξη του στόχου της κινητοποίησης τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων EUR για πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία έως τα μέσα του 2018. Η απόκριση και απορρόφηση από την αγορά ήταν ιδιαίτερα ταχεία στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ όπου η απόδοση του ΕΤΣΕ υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκίες, αξιοποιώντας επίσης την αρχική χρήση των υπαρχουσών εντολών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) [(InnovFin SMEG, μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME, και εντολή RCR] προκειμένου να επισπευσθεί η έναρξή του. Ως εκ τούτου, τον Ιούλιο του 2016 το σκέλος για τις ΜΜΕ ενισχύθηκε κατά 500 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο των υφιστάμενων παραμέτρων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Είναι απαραίτητος ο προσανατολισμός μεγαλύτερου μεριδίου χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: 40% της αυξημένης ικανότητας ανάληψης κινδύνων του ΕΤΣΕ θα πρέπει να στρέφεται προς την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

(5)  Στις 28 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα και αποτελεί σημαντικό βήμα προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, αξιοποιώντας ευφυώς τους περιορισμένους πόρους του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το μέλλον του ΕΤΣΕ, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν ως επείγουσες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις. Ωστόσο, η επιθυμία να επιτευχθεί αυτός ο ποσοτικός στόχος δεν θα πρέπει να υπερισχύει της προσθετικότητας των επιλεγόμενων έργων. Η Επιτροπή δεσμεύεται, συνεπώς, όχι μόνο να παρατείνει την επενδυτική περίοδο και τη χρηματοδοτική ικανότητα του ΕΤΣΕ, αλλά και να αυξήσει το επίπεδο προσθετικότητας. Η νομική παράταση καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλουν κατά προτεραιότητα.

(6α)  Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το ΕΤΣΕ και την εκτέλεσή του δεν είναι δυνατή χωρίς την υλοποίηση δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή κοινωνικά ισορροπημένων και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, για την επιτυχία του ΕΤΣΕ είναι καθοριστικό να υπάρχουν άρτια δομημένα έργα στο πλαίσιο επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων σε επίπεδο κρατών μελών. Τα κράτη μέλη καλούνται, συνεπώς, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ικανοτήτων για βιώσιμες επενδύσεις, ιδίως σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, και να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των διοικητικών δομών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.

(7)  Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, νομοθετική πρόταση για ένα γενικό επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έλλειψη επενδύσεων στην Ένωση. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής και σε ανεξάρτητη αξιολόγηση που πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή και στην ανεξάρτητη αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζεται επίσης η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό, για την περίοδο της παράτασης του ΕΤΣΕ.

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας –συμπεριλαμβανομένων θέσεων για τους νέους– , την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, πρέπει να ενισχυθούν η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και η δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95%. Θα πρέπει επίσης να δίνεται συνεχώς μεγαλύτερη σημασία σε έργα προτεραιότητας για την ενεργειακή διασύνδεση και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητοδρόμους θα πρέπει να περιορίζεται στην υποστήριξη ιδιωτικών και/ή δημόσιων επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών ή εάν είναι αναγκαία για την αναβάθμιση, τη συντήρηση και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, για την ανάπτυξη στοιχείων ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), ή για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, ιδίως δε ασφαλών χώρων στάθμευσης, σταθμών ανεφοδιασμού με εναλλακτικά καθαρά καύσιμα, και συστημάτων ηλεκτρικής επαναφόρτισης. Στον ψηφιακό τομέα, και εντός του πεδίου εφαρμογής της φιλόδοξης πολιτικής της Ένωσης για την ψηφιακή οικονομία, θα πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι όσον αφορά την ψηφιακή υποδομή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και ότι η Ένωση θα είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος στη νέα εποχή του λεγόμενου «διαδικτύου των αντικειμένων», της τεχνολογίας blockchain, της κυβερνασφάλειας και της ασφάλειας των δικτύων. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

(8α)  Για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων που καθορίστηκαν στη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα (COP 21), το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση και εργαλεία αξιολόγησης, ιδίως όσον αφορά τα επιλέξιμα έργα και για το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την COP21. Προκειμένου να ενισχυθεί η δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιοποιήσει την πείρα της ως μείζονος χορηγού χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να χρησιμοποιεί διεθνώς συμφωνημένες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των στοιχείων και των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα.

(8β)  Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης, αποτελούν μοχλό οικονομικής μεγέθυνσης και κατέχουν στρατηγική θέση για την επίτευξη καινοτόμων δευτερογενών αποτελεσμάτων σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βοηθά τις ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν τις κεφαλαιακές ανεπάρκειες στον συγκεκριμένο τομέα και να στρέφεται κατά κανόνα σε έργα με υψηλότερο κίνδυνο από ό,τι τα έργα που χρηματοδοτούνται ήδη από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και τον μηχανισμό εγγυήσεων.

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής ή των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε, θα πρέπει να παρέχουν ισχυρές ενδείξεις προσθετικότητας, δεδομένων της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

(9α)  Η εκπλήρωση του κριτηρίου προσθετικότητας εξαρτάται από τις ιδιαίτερες περιφερειακές οικονομικές συνθήκες, δεδομένου ότι ένα έργο μπορεί σε μία περιοχή να παρέχει προσθετικότητα αλλά σε άλλη όχι. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει επομένως να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιφερειακές συνθήκες στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς το κριτήριο της προσθετικότητας.

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ▌ συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, καθώς και από άλλους επενδυτές. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων. Μολονότι η Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το θέμα αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η προσέγγιση στο ζήτημα του συνδυασμού του ΕΤΣΕ με ενωσιακά κονδύλια, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη της οικονομικής αποδοτικότητας και της κατάλληλης μόχλευσης. Η συνδυασμένη χρήση του ΕΤΣΕ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ευρύτερης γεωγραφικής κάλυψης του ΕΤΣΕ.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί. Δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος των έργων που είναι επιλέξιμα για υποστήριξη από το ΕΤΣΕ, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ για έργα μικρής κλίμακας. Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω δράση για την ενίσχυση της τεχνικής βοήθειας και την προβολή του ΕΤΣΕ στις περιφέρειες αυτές.

(11α)  Οι επενδυτικές πλατφόρμες είναι ουσιαστικό μέσο για την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς, ιδίως κατά τη χρηματοδότηση πολλαπλών, περιφερειακών ή θεματικών έργων, περιλαμβανομένων έργων ενεργειακής απόδοσης και διασυνοριακών έργων. Είναι, επομένως, σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι εταιρικές σχέσεις με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, μεταξύ άλλων για τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών. Στο πλαίσιο αυτών των εταιρικών σχέσεων θα πρέπει η Επιτροπή Επενδύσεων, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του διοικητικού συμβουλίου, να είναι σε θέση να χορηγεί ένα τμήμα της εγγύησης της ΕΕ απευθείας σε επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και να αναθέτει στη συνέχεια τη λήψη απόφασης για την επιλογή των έργων στις οντότητες αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα εποπτείας της διαδικασίας επιλογής έργων, προκειμένου να εξασφαλίζει την εφαρμογή της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(11β)  Η δυνατότητα για άμεση χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ σε επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ως αποτέλεσμα δυσμενή γενικά διάκριση σε βάρος κρατών μελών που δεν έχουν καθιερώσει ακόμη τέτοιες οντότητες, ούτε θα πρέπει να οδηγήσει σε γεωγραφική συγκέντρωση.

(12)  Για ολόκληρη την επενδυτική περίοδο, η Ένωση θα πρέπει να παρέχει εγγύηση της Ένωσης (η «εγγύηση της ΕΕ») η οποία δεν θα πρέπει ουδέποτε να υπερβαίνει τα 26 000 000 000 EUR για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει επενδύσεις, εκ των οποίων μέγιστο ποσό ύψους 16 000 000 000 EUR θα πρέπει να είναι διαθέσιμο πριν από τις 6 Ιουλίου 2018.

(13)  Αναμένεται ότι όταν η εγγύηση της ΕΕ συνδυαστεί με τα 7 500 000 000 EUR που θα καταβάλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του ΕΤΣΕ θα αποφέρει πρόσθετες επενδύσεις 100 000 000 000 EUR από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Το ποσό των 100 000 000 000 EUR με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες επενδύσεις τουλάχιστον 500 000 000 000 EUR ευρώ στην πραγματική οικονομία έως το τέλος του 2020.

(14)  Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί εν μέρει η συνεισφορά από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ για τις πρόσθετες επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό ποσό 650 000 000 EUR από τα αδιάθετα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να μεταφερθούν πιστώσεις ύψους 1 645 797 000 EUR από τα χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ στο σκέλος επιχορηγήσεων της ΔΣΕ με στόχο τη διευκόλυνση του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ ή με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως εκείνα που προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση.

(15)  Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις επενδύσεις που έλαβαν στήριξη από το ΕΤΣΕ, το ποσό στόχος του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 35% των συνολικών υποχρεώσεων εγγύησης της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας.

(16)  Λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, που αναμένεται να συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στις κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων μέσων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, γνωρίζουν την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Στη σύμβαση χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνεται εμφανώς σαφής αναφορά στο ΕΤΣΕ.

(18)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας των πράξεων του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να εξηγεί στις αποφάσεις της, οι οποίες καθίστανται δημόσιες και προσβάσιμες, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγείται η εγγύηση της ΕΕ στην εκάστοτε πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Ο πίνακας δεικτών επιδόσεων θα πρέπει να δημοσιοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με εγγύηση της ΕΕ.

(18α)  Ο πίνακας επιδόσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1558(7) και το παράρτημά του, ως μέσο ανεξάρτητης και διαφανούς αξιολόγησης που επιτρέπει στην Επιτροπή Επενδύσεων να δίνει προτεραιότητα, στη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, σε δραστηριότητες που εμφανίζουν μεγαλύτερη βαθμολογία και προστιθέμενη αξία. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να υπολογίζει τις βαθμολογίες και τους δείκτες εκ των προτέρων και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα κατά την ολοκλήρωση του έργου.

(18β)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αναθεωρήσει τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές και να ορίσει κατώτατο όριο για τα διάφορα κριτήρια στον πίνακα αποτελεσμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιολόγηση των έργων.

(19)  Οι πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Κατά την εκτέλεση των πράξεών της, η ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί, να συμμετέχει, ή να παρέχει κεφάλαια σε δικαιούχους που χρησιμοποιούν ή συμμετέχουν σε δομές φοροαποφυγής, ιδίως μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το δίκαιο, τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης.

(20)  Επιπλέον, είναι σκόπιμο να γίνουν ορισμένες τεχνικές διευκρινίσεις σε σχέση με το περιεχόμενο της συμφωνίας για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ και τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα μέσα που καλύπτονται, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης για συναλλαγματικό κίνδυνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Η συμφωνία με την ΕΤΕπ για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ και την παροχή της εγγύησης της ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες αδυναμίες στην εκτέλεση του ΕΤΣΕ. Θα πρέπει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των φορέων υλοποίησης έργων να αναλαμβάνουν και να αναπτύσσουν βιώσιμα, μακρόπνοα και ποιοτικά έργα. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή περιφέρειες και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της COP21. ▌Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει προορατικά την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων και την ανάληψη δραστηριοτήτων, καθώς και στην τόνωση της ζήτησης, όπου είναι αναγκαίο. Θα πρέπει οι δραστηριότητες του ΕΚΕΣ να είναι συμπληρωματικές προς τις υφιστάμενες δομές, και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις με τις υπηρεσίες των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ. Κρίνεται αναγκαίο, ο ΕΚΕΣ να εδραιώσει ισχυρή τοπική παρουσία, όπου χρειάζεται, για να μοχλεύει την τοπική γνώση σχετικά με το ΕΤΣΕ και να εκτιμά καλύτερα τις τοπικές ανάγκες. Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να επιδιώκει να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα σε κάθε κράτος μέλος, και να διευκολύνει τα κράτη μέλη στην ίδρυση εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, όταν χρειάζεται. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η στελέχωση του ΕΚΕΣ θα πρέπει να είναι ανάλογη με τα καθήκοντα που καλείται να αναλάβει.

(21α)  Για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και κενών της αγοράς, την ενθάρρυνση κατάλληλων πρόσθετων επενδύσεων, και την προώθηση της γεωγραφικής και περιφερειακής ισορροπίας των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, είναι αναγκαία μια ολοκληρωμένη και εξορθολογισμένη προσέγγιση στον στόχο της προαγωγής της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων. Η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.

(21β)  Για την προώθηση των επενδυτικών στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2017, ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης με υφιστάμενους πόρους θα πρέπει να ενθαρρύνεται, προκειμένου να προβλέπονται κατάλληλες παραχωρήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, των πράξεων του ΕΤΣΕ.

(22)  Ο ▌κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 τροποποιείται ως εξής:

(-1)  στο άρθρο 2 σημείο 4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)  διασυνοριακές, διακρατικές, περιφερειακές ή μακροπεριφερειακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν εταίρους από διάφορα κράτη μέλη, περιφέρειες ή τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για έργα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή·

(1)  Το άρθρο 4 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο α), το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)   του ποσού, ύψους τουλάχιστον 7 500 000 000 EUR σε εγγυήσεις ή μετρητά, και των όρων της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που παρέχεται από την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ·»·

αα)  στο στοιχείο α), το σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iv)  της τιμολόγησης των δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, που πρέπει να είναι σύμφωνη με τη γενική πολιτική τιμολόγησης της ΕΤΕπ σύμφωνα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις όπου η οικονομική και χρηματοπιστωτική στενότητα στην αγορά θα εμπόδιζε την υλοποίηση ενός βιώσιμου έργου, το ύψος της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τρόπο που να προωθεί τη γεωγραφική και περιφερειακή ισορροπία των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ και να αντιμετωπίζει αστοχίες της αγοράς»·

αβ)  στο στοιχείο β), το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iii)  διάταξης κατά την οποία το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση, και, σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων των μελών που το απαρτίζουν»·

αγ)  στο στοιχείο β), το σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iv)  της διαδικασίας διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας τους ▌, των κανόνων και των διαδικασιών για την αντικατάσταση στα καθήκοντά τους, και της υποχρέωσης λογοδοσίας, με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού·»

β)  στο στοιχείο γ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)   σύμφωνα με το άρθρο 11, λεπτομερών κανόνων σχετικά με την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών κάλυψης, της καθορισμένης κάλυψης των χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα, και των αντίστοιχων γεγονότων που επιφέρουν πιθανή κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ·»·

(1α)  στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «προσθετικότητα» νοείται η υποστήριξη από το ΕΤΣΕ πράξεων για την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι οποίες, κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, δεν θα είχε σταθεί δυνατό να υλοποιηθούν, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό, από την ΕΤΕπ, από το ΕΤΕ, ή μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, χωρίς στήριξη από το ΕΤΣΕ. Τα έργα που στηρίζει το ΕΤΣΕ υποστηρίζουν γενικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 επιδιώκοντας τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που στηρίζονται από συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ, το δε χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ έχει γενικά υψηλότερο προφίλ κινδύνου από το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που στηρίζει η ΕΤΕπ βάσει των συνήθων επενδυτικών πολιτικών της πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, αν για να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απαιτείται η χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται έτσι ο παραγκωνισμός συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ πρέπει, κατά προτίμηση και εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως, να χαρακτηρίζονται από μικρότερη εξασφάλιση και υποδεέστερη θέση έναντι των άλλων επενδυτών, να συμμετέχουν σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, να έχουν διασυνοριακά χαρακτηριστικά, να εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους, ή να έχουν άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης να τηρείται ο ορισμός της προσθετικότητας όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν ισχυρές ενδείξεις προσθετικότητας:

-  έργα τα οποία εμπεριέχουν κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ και στις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής πιστωτικού κινδύνου της ΕΤΕπ, ιδίως όταν τα εν λόγω έργα βρίσκονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες μετάβασης·

-  έργα τα οποία συνίστανται σε υποδομή που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην επέκταση υποδομής ή υπηρεσιών που συνδέονται με υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

(2α)  Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

  «2α.  Σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική, το ΕΤΣΕ:

    -  κατά προτίμηση και εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως, λαμβάνει υποδεέστερη θέση σε σχέση με τους άλλους επενδυτές, και εξασφαλίζει ότι το ύψος της εγγύησης διαφοροποιείται, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης, όπου αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μέγιστη δυνατή μόχλευση κεφαλαίων από τα έργα και να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της τοπικής αγοράς· και

    -  αν είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του ΕΤΣΕ και την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς και επενδυτικών κενών, εξασφαλίζει ότι η τιμολόγηση πράξεων μετοχικού τύπου παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς για παρόμοιες συναλλαγές.

(3)  στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα οποία αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και:»·

()  στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσο αφορά το μέγεθος των έργων που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΤΣΕ σε σχέση με τις δραστηριότητες που εκτελούνται από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η στήριξη του ΕΤΣΕ καλύπτει επίσης έργα μικρής κλίμακας, η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ διευρύνουν τη συνεργασία με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και προωθούν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της δημιουργίας επενδυτικών πλατφορμών.»

(4)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

-α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.  Όλα τα ιδρύματα και οι φορείς που συμμετέχουν στις δομές διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ επιδιώκουν την εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε όλα τα διοικητικά όργανα του ΕΤΣΕ.»

-αα)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή, ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ, και ένα οριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει να λαμβάνει τις αποφάσεις του με συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων των μελών που το απαρτίζουν.»

-αβ)  στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο. Η δημοσίευσή τους κοινοποιείται αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

-αγ)  Στην παράγραφο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διαθέτει έναν εκτελεστικό διευθυντή, υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και την προπαρασκευή και προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6. Επιπλέον, ο εκτελεστικός διευθυντής θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το έργο της Επιτροπής Επενδύσεων.»

-αδ)  στην παράγραφο 5, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από έναν αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις περιπτώσεις όπου ο εκτελεστικός διευθυντής αδυνατεί να συμμετάσχει σε συνεδρίαση ή σε μέρος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, στις συνεδριάσεις αυτές συμμετέχει ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»·

-αε)  Στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«6. Μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, το διοικητικό συμβούλιο επιλέγει μία υποψηφιότητα για κάθε μία από τις θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, οι αποδοχές των οποίων καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

α)  Η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)   δράση για το κλίμα, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος·»·

ii)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1):

«ιβ)   γεωργία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»·

β)  στην παράγραφο 10, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο διοικητικό συμβούλιο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.»·

γ)  στην παράγραφο 11, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με οποιαδήποτε σχετική παραβίαση ▌και προτείνει τη λήψη και μεριμνά για την εκτέλεση κατάλληλων μέτρων.

δ)  στην παράγραφο 12, η δεύτερη περίοδος του δεύτερου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και προσβάσιμες μέσω λεπτομερών πρακτικών. Η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών περιλαμβάνει το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας, καθώς και εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας δεικτών επιδόσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 14 για να δικαιολογηθεί η χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

Ο πίνακας επιδόσεων είναι εργαλείο που επιτρέπει στην επιτροπή επενδύσεων να δίνει προτεραιότητα στη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για δραστηριότητες που παρουσιάζουν υψηλότερη βαθμολογία και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Καθίσταται δημόσια διαθέσιμος μετά τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με το έργο. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Σε περιπτώσεις εμπορικά ευαίσθητων αποφάσεων, η ΕΤΕπ διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εν λόγω αποφάσεις και πληροφορίες σχετικά με τους αναδόχους ή τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές κατά την ημερομηνία κλεισίματος της σχετικής χρηματοδοτικής πράξης ή σε οποιαδήποτε προηγούμενη ημερομηνία πάψουν να είναι εμπορικά ευαίσθητες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ.·

Η ΕΤΕπ υποβάλλει σε ετήσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή κατάλογο όλων των απορριπτικών αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, καθώς και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του πίνακα επιδόσεων. Η υποβολή των στοιχείων αυτών υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.»·

δα)  η παράγραφος 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«14.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 έως 3 και παράγραφος 5 όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση πίνακα δεικτών τον οποίο θα χρησιμοποιεί η Επιτροπή Επενδύσεων για να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ετοιμάζονται σε εντατικό διάλογο με την ΕΤΕπ.»

Το διοικητικό συμβούλιο αναθεωρεί τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να ορίσει κατώτατο όριο για τα διάφορα κριτήρια στον πίνακα επιδόσεων, ώστε να ενισχυθεί η αξιολόγηση των έργων.»·

(4α)  Στο άρθρο 8, το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται ως εξής:

«β)  αφορούν οντότητες εγκατεστημένες ή εδρεύουσες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και επεκτείνονται σε ή συνεργάζονται με οντότητες σε μια ή περισσότερες τρίτες χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, της πολιτικής διεύρυνσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη.

(5)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εγκεκριμένες από την Επιτροπή Επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7, ή για τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις στο ΕΤΕ με σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3.Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του διοικητικού συμβουλίου, η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί να χορηγεί κατάλληλο μέρος της εγγύησης της ΕΕ απευθείας σε επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και να αναθέτει τη λήψη απόφασης για την επιλογή των έργων στις οντότητες αυτές. Η Επιτροπή Επενδύσεων διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα εποπτείας της διαδικασίας επιλογής έργων, προκειμένου να εξασφαλίζει την εφαρμογή της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Οι σχετικές δραστηριότητες είναι συνεπείς με τις πολιτικές της Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς στόχους:»·

-αα)  στην παράγραφο 2γ) προστίθεται το εξής σημείο:

«iiiα)   σιδηροδρομικών υποδομών και άλλων σιδηροδρομικών έργων·»·

-αβ)  στην παράγραφο 2ε) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«iα)   τεχνολογίας blockchain·

)  διαδικτύου των αντικειμένων·

)  υποδομών κυβερνασφάλειας και προστασίας των δικτύων·»

-αγ)  η παράγραφος 2 στοιχείο ζ) σημείο ii) τροποποιείται ως εξής:

«ii)  των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπου εγκρίνονται τομεακοί χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί, σε αλληλεπίδραση με το Δημιουργική Ευρώπη και τον μηχανισμό εγγυήσεων, προκειμένου να χορηγούνται δάνεια κατάλληλα για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας.»·

-αδ)  η παράγραφος 2 στοιχείο ζ) σημείο v) τροποποιείται ως εξής:

«v)  κοινωνικών υποδομών, κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της αλληλεγγύης·

α)  στην παράγραφο 2 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία η) και θ):

«η)   βιώσιμη γεωργία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και οι λοιποί τομείς της βιοοικονομίας και της βιομηχανίας βιολογικής βάσης·

θ)   στο πλαίσιο των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης που παρατίθενται στο παράρτημα I και το παράρτημα II, αντίστοιχα, της εκτελεστικής απόφασης αριθ. 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής(8), άλλοι κλάδοι και υπηρεσίες που είναι επιλέξιμα για στήριξη από την ΕΤΕπ.

β)  στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει αναλυτική καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό, ιδίως σε ό,τι αφορά τα επιλέξιμα έργα και το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ, ιδίως σε σχέση με την COP21. Η καθοδήγηση αυτή εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 40% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας διοχετεύεται στη στήριξη συνιστωσών έργων ▌ που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21).»·

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η επενδυτική περίοδος εντός της οποίας η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ισχύει μέχρι:

α)  τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για δραστηριότητες της ΕΤΕπ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του δικαιούχου ή του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022·

β)  τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για δραστηριότητες του ΕΤΕ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΕΤΕ του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.»·

δ)  η παράγραφος 4 διαγράφεται·

δα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

  «4α.  Αν δημόσια αρχή κράτους μέλος ιδρύσει επενδυτική πλατφόρμα ή εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή εθνικό αναπτυξιακό ίδρυμα που συμμερίζεται τους στόχους του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ συνεργάζεται με τον εν λόγω οργανισμό. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται επίσης με επενδυτικές πλατφόρμες ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα που λειτουργούν ήδη και συμμερίζονται στους στόχους του ΕΤΣΕ»·

δβ)  στην παράγραφο 5, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 7, η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί, μετά από διεξοδική αξιολόγηση, να αποφασίζει την καταγγελία συμπράξεων με επενδυτικές πλατφόρμες ή με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα

(5α)  στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το άρθρο 11, η ΕΤΕπ, και, όπου είναι σκόπιμο, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή τα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα και οι επενδυτικές πλατφόρμες χρησιμοποιούν την εγγύηση της ΕΕ προκειμένου να καλύψουν τον κίνδυνο για τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»·

(6)  στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης ή μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένου του χρέους μειωμένης εξασφάλισης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων υπέρ εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων·»·

(7)  το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η εγγύηση της ΕΕ ανέρχεται σε ποσό που ουδέποτε υπερβαίνει τα 26 000 000 000 EUR, μέρος του οποίου μπορεί να διατεθεί για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ή την παροχή εγγυήσεων στο ΕΤΕ σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι σωρευτικές καθαρές πληρωμές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης δυνάμει της εγγύησης της ΕΕ δεν υπερβαίνουν τα 26 000 000 000 EUR και δεν υπερβαίνουν τα 16 000 000 000 EUR πριν από τις 6 Ιουλίου 2018.»·

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Όταν η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση ή εγγυήσεις στο ΕΤΕ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ, η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει πλήρως αυτή τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις, έως αρχικό όριο 6 500 000 000 EUR, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται από την ΕΤΕπ ποσό τουλάχιστον 4 000 000 000 EUR για χρηματοδότηση ή εγγυήσεις χωρίς κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το όριο αυτό μπορεί, όπου απαιτείται, να προσαρμοστεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ποσό έως 8 000 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς υποχρέωση της ΕΤΕπ για αντιστοίχιση των ποσών πέρα και πάνω από το αρχικό όριο.

γ)  στην παράγραφο 6, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  για τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α): το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στην ΕΤΕπ αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτήν σύμφωνα με τους όρους των πράξεων χρηματοδότησης, μέχρι τη στιγμή της αθέτησης· τις απώλειες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ σε αγορές όπου οι δυνατότητες για μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων είναι περιορισμένες· για το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, η αναστολή πληρωμής, μείωση ή υποχρεωτική έξοδος θεωρείται γεγονός αθέτησης·

β)  για τις επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα ποσά που επενδύονται και τα συνδεόμενα με αυτά κόστος χρηματοδότησης και απώλειες λόγω διακυμάνσεων των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ·»·

(8)  το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'5.  Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου (ποσό στόχος) που να αντικατοπτρίζει τις συνολικές υποχρεώσεις από την εγγύηση της ΕΕ. Το ποσό στόχος ορίζεται σε 35% των συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ.»·

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.  Από την 1η Ιουλίου 2018, εάν, ως αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων της ΕΕ, το επίπεδο των κεφαλαίων του ταμείου είναι χαμηλότερο του 50% του ποσού στόχου ή ενδέχεται να πέσει κάτω από το εν λόγω επίπεδο εντός ενός έτους σύμφωνα με αξιολόγηση κινδύνου από την Επιτροπή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν.»·

γ)  οι παράγραφοι 8, 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Έπειτα από κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και δ) πάνω από το ποσό στόχο χρησιμοποιούνται εντός των ορίων της επενδυτικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 9 για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης της ΕΕ στο πλήρες ποσό της.

9.   Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων κατά το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης της ΕΕ στο πλήρες ποσό της.

10.  Αν η εγγύηση της ΕΕ αποκατασταθεί πλήρως έως το ποσό των 26 000 000 000 EUR, οποιοδήποτε ποσό του ταμείου εγγυήσεων επιπλέον του ποσού στόχου καταβάλλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σε γραμμές του προϋπολογισμού που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανακατανομής προς το ταμείο εγγυήσεων.»·

(9)  το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  στο πρώτο εδάφιο, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει την παροχή στοχευμένης στήριξης για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, και τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε συναφή ζητήματα νομοθεσίας της Ένωσης, με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των κρατών μελών που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, καθώς και της κατάστασης στους διάφορους τομείς.

ii)  στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας ή συνιστωσών τους, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), στην εκπόνηση έργων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στην εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 1.»·

β)  η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«γ)  αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και ενεργός συμβολή στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή των εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων στην εκπόνηση και την ανάπτυξη έργων, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, και με την τόνωση της ζήτησης για υποστήριξη από το ΕΤΣΕ, όποτε χρειάζεται·»·

ii)  το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)  την παροχή ενεργού συμβουλευτικής στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, ιδίως δε διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών επενδυτικών πλατφορμών με συμμετοχή περισσοτέρων κρατών μελών και περιφερειών, με τοπική παρουσία, όπου χρειάζεται·»·

ii α)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«εα)  την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προσέλκυσης και χρηματοδότησης έργων μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων μέσω επενδυτικών πλατφορμών·»

iii)  Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«στ)  την παροχή συμβουλών σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο «Ορίζοντας 2020» και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη») με το ΕΤΣΕ, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να λυθούν πρακτικά προβλήματα σε σχέση με τη χρήση τέτοιων των συνδυασμένων πηγών χρηματοδότησης.»·

iii α)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«στ α)  την παροχή ενεργού στήριξης στην προώθηση και διευκόλυνση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο».

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την πραγματογνωσία της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.»·

γ α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α.  Ο ΕΚΕΣ χρησιμοποιεί τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α), προκειμένου να διευκολύνει, με προορατικό τρόπο και όπου αυτό ενδείκνυται, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης έργων στην περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεών τους για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ

δ)  στην παράγραφο 6, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η συνεργασία μεταξύ του ΕΚΕΣ, αφενός, και, αφετέρου, μιας εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος, ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή αντίστοιχου ιδρύματος ή μιας αρχής διαχείρισης που μπορεί να ενεργεί και ως εθνικός σύμβουλος, με πραγματογνωσία σχετική με τους σκοπούς του ΕΚΕΣ, μπορεί να λάβει τη μορφή συμβατικής σχέσης. Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να στοχεύει στη σύναψη συμφωνιών με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, σε κάθε κράτος μέλος. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν τέτοια ιδρύματα, ο ΕΚΕΣ παρέχει, όπου είναι σκόπιμο και μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ενεργό συμβουλευτική στήριξη για τη συγκρότησή τους.

δα  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6a.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία γεωγραφική κάλυψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση τοπικής γνώσης σχετικά με το ΕΤΣΕ, εγκαθίσταται τοπική παρουσία του ΕΚΕΣ, όπου χρειάζεται και με συνεκτίμηση των υφισταμένων καθεστώτων στήριξης, για την παροχή απτής, προορατικής, εξατομικευμένης βοήθειας επιτόπου. Αυτό αφορά ιδίως κράτη μέλη ή περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάπτυξη των έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο ΕΚΕΣ στοχεύει στην προώθηση της μεταφοράς γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και εξασφαλίζει τη συνεχή συγκέντρωση πραγματογνωσίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.»·

δβ)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.  Διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ετήσιο ποσό αναφοράς 20 000 000 EUR ως συνεισφορά για την κάλυψη του κόστους των πράξεων του ΕΚΕΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το υπόλοιπο ποσό των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.»

(9α)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)  περιγραφή των έργων στα οποία η στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία συνδυάζεται με στήριξη από το ΕΤΣΕ, αναφορά του συνολικού ποσού συνεισφοράς από κάθε πηγή, καθώς και το προφίλ κινδύνου καθενός από τα έργα αυτά·»·

(9β)  στο άρθρο 16 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ια)  λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πληρωμές φόρων που απορρέουν από χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ·»

(9γ)  Στο άρθρο 16 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.  Η ΕΤΕπ υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΕΚΕΣ, κατάλογο όλων των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν προεπιλεγεί για υποβολή στην Επιτροπή Επενδύσεων. Η υποβολή των στοιχείων αυτών υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.»·

(9δ)  Στο άρθρο 16 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α.  Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση στο τέλος της επενδυτικής περιόδου, για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και την καταλληλότητα της τιμολογιακής πολιτικής, και διαβιβάζει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. Τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής λαμβάνονται υπόψη.»·

(9ε)  Στο άρθρο 16, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για όλα τα έργα ανά τομέα πολιτικής που έλαβαν στήριξη από την ΕΕ μέσω του ΕΤΣΕ, το συνολικό ύψος της συνεισφοράς από κάθε πηγή, καθώς και τα προφίλ κινδύνου.»·

(10)  Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τις 30 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.»·

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση, σύμφωνα με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σχετικά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έλλειψης επενδύσεων στην Ένωση. Η πρόταση λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, η οποία περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση και υποβάλλεται έγκαιρα ώστε να εξεταστεί κατάλληλα για τον σκοπό αυτό

βα)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με τη χρήση του πίνακα επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 14 και στο παράρτημα ΙΙ, ιδίως όσον αφορά την εξέταση της καταλληλότητας του κάθε πυλώνα και του ρόλου του στην αξιολόγηση. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και δικαιολογείται δεόντως από τα συμπεράσματά της, από πρόταση αναθεώρησης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 14.»·

(11)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενημερώνουν ή υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους τελικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ και καθιστούν την πληροφορία αυτή εμφανώς ορατή, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, στη συμφωνία χρηματοδότησης και σε κάθε σύμβαση που περιλαμβάνει στήριξη από το ΕΤΣΕ, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ενημέρωση της κοινής γνώμης και ενισχύοντας την προβολή του ΕΤΣΕ·

(11α)  Το άρθρο 20 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πλήρης πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(12)  Το άρθρο 22 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η ΕΤΕπ, το ΕΤΕ και όλοι οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές συμμορφώνονται προς τα σχετικά πρότυπα και την εφαρμοστέα νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

  ▌

Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ δεν χρησιμοποιούν ούτε συμμετέχουν σε δομές φοροαποφυγής, ιδίως μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ή σε πρακτικές που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, όπως ορίζονται στις νομικές πράξεις της Ένωσης, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, στις ανακοινώσεις της Επιτροπής ή σε οποιαδήποτε επίσημη προειδοποίηση της Επιτροπής, ούτε παρέχουν κεφάλαια σε δικαιούχους που χρησιμοποιούν ή συμμετέχουν σε τέτοιες δομές.

  ▌

Η ΕΤΕπ δεν διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με οντότητες ενταγμένες ή εγκατεστημένες σε δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται με την Ένωση για την εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων φορολογικών προτύπων και την ενωσιακή νομοθεσία για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Όταν συνάπτουν συμφωνίες με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ μεταφέρουν στις σχετικές συμβάσεις τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και ζητούν την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με την εκπλήρωσή τους. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ δημοσιεύουν και επικαιροποιούν σε διαρκή βάση τον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζονται.

Μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και τους συμφεροντούχους, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ αναθεωρούν και επικαιροποιούν την πολιτική τους για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, το αργότερο κατόπιν της έγκρισης του καταλόγου της Ένωσης με τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών αυτών.»·

(13)  στο άρθρο 23 παράγραφος 2, η πρώτη και δεύτερη περίοδος του πρώτου εδαφίου αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφοι 13 και 14 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 4 Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών.»·

(14)  Το παράρτημα IΙ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

Παράρτημα

(1)  Το τμήμα 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο β), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητοδρόμους περιορίζεται στις δημόσιες και/ή ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών ή εάν είναι αναγκαία για την αναβάθμιση και τη συντήρηση, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών ή για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, και ιδίως των ασφαλών χώρων στάθμευσης, των σταθμών ανεφοδιασμού σε εναλλακτικά καθαρά καύσιμα και των συστημάτων ηλεκτρικής επαναφόρτισης·

Δηλώνεται ρητώς ότι η χορήγηση στήριξης από το ΕΤΣΕ είναι επίσης δυνατή για τη συντήρηση και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών στον τομέα των μεταφορών.»·

β)  στο σημείο γ), η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με σκοπό να επιτευχθεί συνολικός στόχος δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 500 000 000 000 EUR, μεταξύ άλλων με χρηματοδότηση διατιθέμενη μέσω του ΕΤΕ δυνάμει πράξεων του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, και μέσω μεγαλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση για οντότητες που απασχολούν έως και 3.000 εργαζόμενους.».

(2)  Στο τμήμα 3 προστίθεται το στοιχείο δ):

«δ)     η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά οδηγεί κατά κανόνα στον χαρακτηρισμό πράξεων ως ειδικών δραστηριοτήτων:

–  μειωμένη εξασφάλιση σε σχέση με άλλους δανειστές, συμπεριλαμβανομένων εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδιωτών δανειστών·

–  συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου όταν η αναληφθείσα θέση εκθέτει την ΕΤΕπ σε υψηλά επίπεδα κινδύνου·

–  έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους, όπως σε μη δοκιμασμένες τεχνολογίες, σε εξάρτηση από νέους, άπειρους ή υψηλού κινδύνου αντισυμβαλλόμενους, σε νέες χρηματοοικονομικές δομές ή σε νέους κινδύνους για την ΕΤΕπ, τον οικείο τομέα ή τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή·

–  χαρακτηριστικά μετοχικού τύπου, όπως πληρωμές ανάλογα με τις επιδόσεις· ή

–  άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία που συνεπάγονται έκθεση σε υψηλότερους κινδύνους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής πιστωτικού κινδύνου της ΕΤΕπ·»·

(2 α)  στο τμήμα 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ α)  κατά την εκτίμηση της προσθετικότητας δίνεται προσοχή στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε περιοχής.»

(3)  στο τμήμα 5, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Ο πίνακας επιδόσεων δημοσιοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με εγγύηση της ΕΕ, με την εξαίρεση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.».

(4)  Το τμήμα 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

i)  στην πρώτη περίπτωση, η πρώτη και η δεύτερη περίοδος αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Για πράξεις τύπου χρέους, η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ πραγματοποιούν συνήθη αξιολόγηση κινδύνου, με υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης και του ποσοστού ανάκτησης. Βάσει αυτών των παραμέτρων, η ΕΤΕπ ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο για κάθε πράξη.»·

ii)  στη δεύτερη περίπτωση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε πράξη τύπου χρέους λαμβάνει μια κατάταξη κινδύνου (δανειακή αξιολόγηση της συναλλαγής), με βάση το σύστημα αξιολόγησης δανείων της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ.»·

iii)  στην τρίτη περίπτωση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα έργα πρέπει να είναι βιώσιμα από οικονομική και τεχνική άποψη, και η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ πρέπει να είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με υγιείς τραπεζικές αρχές και να τηρεί τις υψηλού επιπέδου αρχές διαχείρισης κινδύνου που ορίζει η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ στις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές τους.»·

iii α)  η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα προϊόντα τύπου χρέους τιμολογούνται ▌σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού

β)  το στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:

i)  στην πρώτη περίπτωση, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η διαπίστωση για το εάν μια επιχείρηση αναλαμβάνει ή όχι κινδύνους μετοχικού τύπου, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και ονοματολογία, βασίζεται σε τυπική αξιολόγηση της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ.»·

ii)  στη δεύτερη περίπτωση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι πράξεις μετοχικού τύπου της ΕΤΕπ πραγματοποιούνται με βάση τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ.»·

ii α)  η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι επενδύσεις μετοχικού τύπου τιμολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού

(5)  στο τμήμα 7 στοιχείο γ), η λέξη «αρχικής» διαγράφεται·

(6)  το τμήμα 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  στη δεύτερη περίοδο του πρώτου εδαφίου, η λέξη «αρχικής» διαγράφεται·

β)  στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου του στοιχείου α), η λέξη «αρχικής» διαγράφεται·

γ)  στην πρώτη περίοδο του στοιχείου β), η λέξη «αρχικής» διαγράφεται.

(1)

  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 57.

(2)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(3)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(4)

ΕΕ C 465 της 13.12.2016, σ. 1.

(5)

COM(2014) 903 final.

(6)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

(7)

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1558 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών για την εφαρμογή της εγγύησης της ΕΕ (ΕΕ L 244 της 19.9.2015, σ. 20).

(8)

  Εκτελεστική απόφαση αριθ. 2014/99/EΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, ΕΕ L 50 της 20.2.2014, σ. 22.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας(*) (3.4.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Εύα Καϊλή

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα σημερινά χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κρίση είναι το αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής, η οποία προκλήθηκε από παράγοντες όπως η επιβράδυνση της τεχνολογικής προόδου, η διαρθρωτική μετατόπιση σε τομείς χαμηλής παραγωγικότητας και οι υψηλοί δείκτες μόχλευσης. Ως εκ τούτου, είναι υψίστης σημασίας να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αποφευχθούν οι κίνδυνοι της χρόνιας στασιμότητας κατά τρόπο οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο.

Σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή ITRE θέτει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της τη βελτιστοποίηση του τομέα της ενέργειας, του τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ψηφιακών τεχνολογιών, της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), των MME και των νέων και παραδοσιακών βιομηχανικών πλαισίων. Σε αυτούς τους τομείς θα στηριχθεί η επειγόντως αναγκαία επιτάχυνση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας.

Η συντάκτρια θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ 2.0 αποτελεί ευκαιρία για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής παραγωγής καθώς και ένα δυναμικό μέσο που έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το τρέχον επενδυτικό πλαίσιο στην ΕΕ, με την εναρμόνιση του οικονομικού οικοσυστήματος, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξάλειψη των συντονιστικών ανεπαρκειών και των διαρθρωτικών τριβών.

Ωστόσο, το ΕΤΣΕ δεν αποτελεί μέσο της πολιτικής για τη συνοχή. Αποσκοπεί μάλλον να τονώσει την οικονομική ικανότητα της ΕΕ, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει όλα τα κράτη μέλη να καλύψουν τα επενδυτικά κενά τους. Το ΕΤΣΕ αποτελεί μηχανισμό προστιθέμενης αξίας που αποσκοπεί να ενισχύσει και να συμπληρώσει, και όχι να ανταγωνιστεί τους υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς πόρους και μηχανισμούς. Βασική συνέπεια αυτού είναι ότι το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει ποτέ, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, να αντικαταστήσει τα ταμεία συνοχής και παρόμοια μέσα.

Προκειμένου το ΕΤΣΕ να επιτύχει τους επενδυτικούς στόχους του, θα πρέπει να ενισχύσει την πραγμάτωση του οικονομικού δυναμικού κάθε κράτους μέλους, τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε τομεακό επίπεδο. Δυστυχώς, το ΕΤΣΕ δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στην πρόκληση της γεωγραφικής και τομεακής διαφοροποίησης.

Η συντάκτρια τονίζει με έμφαση ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ευημερία αν συνεχίσει την ίδια τακτική. Απαιτείται προσπάθεια και επιμονή σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας. Πρόκειται για μαραθώνιο. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή, ως τα δύο κατεξοχήν αρμόδια όργανα για την υλοποίηση του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενστερνιστούν αυτή τη νοοτροπία. Σκοπός δεν είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη εκταμίευση κονδυλίων. Το περιεχόμενο, η προσθετικότητα και η γεωγραφική κατανομή έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ταχύτητα απορρόφησης των κονδυλίων.

Η παρούσα γνωμοδότηση της επιτροπής ITRE επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της έρευνας, των ψηφιακών τεχνολογιών και των ΜΜΕ και εστιάζει στις υφιστάμενες αδυναμίες του ΕΤΣΕ να αντιμετωπίσει τις τομεακές και γεωγραφικές αστοχίες της αγοράς και τις καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων, αδυναμίες οι οποίες θα πρέπει τώρα να διορθωθούν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 2.0.

Βάσει του παραπάνω συλλογισμού, η συντάκτρια προτείνει τις ακόλουθες τροπολογίες στο ΕΤΣΕ 2.0:

  Τα έργα που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη προσθετικότητα. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να δέχεται έργα υψηλότερου κινδύνου, με τη χρήση τόσο μέσων επιμερισμού κινδύνου όσο και εγγυήσεων πρώτης ζημίας, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην περίπτωση έργων υποδομής.

  Η διαφάνεια και η λογοδοσία κατά τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να αποτελούν καίρια εκ των προτέρων προϋπόθεση για το κριτήριο της προσθετικότητας και την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΣΕ και θα πρέπει, συνεπώς, να διαφυλαχθούν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 2.0.

  Η γεωγραφική διαφοροποίηση πρέπει να διασφαλιστεί με τη ρητή αναφορά στο πρόβλημα των διαφορετικών ασφαλίστρων κινδύνου που χρεώνονται για παρόμοια έργα σε διαφορετικά μέρη της ΕΕ τα οποία απορρέουν από τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου των κρατών μελών.

  Ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (άρση των εμποδίων στις επενδύσεις) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του ΕΤΣΕ αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να νομιμοποιείται η μη ικανοποιητική απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, ιδίως από τις χώρες συνοχής ή τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση.

  Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΤΕπ με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων και τη σύστασή τους στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ανάλογο ίδρυμα.

  Για να προσελκυστούν νέα κεφάλαια, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ προκειμένου να μπορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επενδύουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα έργα υποδομής με τη χαλάρωση των σχετικών κανονιστικών περιορισμών στους ισολογισμούς τους.

  Η αυστηρή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΤΣΕ για επενδύσεις σε υποδομές. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή.

  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

  Οι επιχορηγήσεις της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλων συναφών μηχανισμών δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται το ΕΤΣΕ ή τον προσανατολισμό του που έχει ως γνώμονα την αγορά και αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και στην κινητοποίηση αδρανών κεφαλαίων. Επομένως, ο βέλτιστος συνδυασμός των πόρων είναι αναγκαίος για την επιτυχημένη προώθηση των επενδύσεων στην ΕΕ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει τον εν λόγω συνδυασμό. Ο δημοσιονομικός κανονισμός Omnibus αναμένεται να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

  Θα πρέπει να επεκταθούν τα πολυεθνικά έργα υποδομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει την εναρμόνιση των κανονιστικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι απαραίτητο για την επιτάχυνση των έργων υποδομής που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή αυτών που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

  Η ενίσχυση και η επέκταση του ρόλου του ΕΚΕΣ είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του ΕΤΣΕ. Θα πρέπει να επικουρεί τις τοπικές αρχές, τα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα και τους επενδυτές, να διευκολύνει τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών όταν απαιτούνται, να βοηθά στη διαμόρφωση φορέων ειδικού σκοπού και συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, καθώς και να συμβουλεύει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, ιδίως στο πλαίσιο έργων υποδομής και έργων στους τομείς της ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών.

  Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της COP21, τουλάχιστον το 40% της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ θα πρέπει να διοχετεύεται σε έργα που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον 20% της χρηματοδότησης που θα πρέπει να διοχετεύεται σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα έργα ορυκτών καυσίμων.

  Βάσει του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η ΕΕ στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, το ΕΤΣΕ πρέπει να θέσει τον μελλοντοστρεφή ψηφιακό τομέα στην κορυφή των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων του, ιδίως τα έργα που διευρύνουν την ικανότητα και τις υποδομές για τη διασύνδεση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα δίκτυα, τις πλατφόρμες αλυσίδας καταχωρήσεων («blockchain»), το διαδίκτυο των πραγμάτων και ούτω καθεξής. Αυτή η απόδοση προτεραιότητας θα πρέπει να ενισχυθεί με εμπειρογνώμονες των εν λόγω τομέων από το ΕΚΕΣ και τη διακυβέρνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ.

  Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το επενδυτικό κενό στην έρευνα, ιδίως σε τομείς πρωτοπορίας και τομείς χαμηλής τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) οι οποίοι αναμένεται να καθορίσουν και να διαμορφώσουν την καταναλωτική ζήτηση τα επόμενα 20 έτη.

  Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεργαστούν για να εντοπίσουν εκ των προτέρων τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και να καθορίσουν σαφή και δημοσίως διαθέσιμα κριτήρια τα οποία αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου του ΕΤΣΕ, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα πρότυπα της Ένωσης για ζητήματα που αφορούν τη φορολογική διακυβέρνηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το ΕΤΣΕ, το οποίο υλοποιείται και συνυποστηρίζεται από τον Όμιλο ΕΤΕπ, βαδίζει σταθερά προς την επίτευξη του στόχου της κινητοποίησης τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων EUR για πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία έως τα μέσα του 2018. Η απορρόφηση από την αγορά ήταν ιδιαίτερα ταχεία στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ όπου το ΕΤΣΕ αποδίδει πολύ πέραν των προσδοκιών. Ως εκ τούτου, τον Ιούλιο του 2016 το σκέλος για τις ΜΜΕ ενισχύθηκε κατά 500 εκατ. EUR στο πλαίσιο των υφιστάμενων παραμέτρων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Είναι απαραίτητος ο προσανατολισμός μεγαλύτερου μεριδίου χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: 40 % της αυξημένης ικανότητας ανάληψης κινδύνων του ΕΤΣΕ θα πρέπει να στρέφεται προς την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

(4)  Κατά την πρώτη περίοδο της υλοποίησής του, το ΕΤΣΕ είχε σημαντικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί πλήρως η επίδραση του ΕΤΣΕ στο κλείσιμο των επενδυτικών κενών, τη μείωση των υψηλών επιπέδων της ανεργίας και τη βελτίωση των αναιμικών ρυθμών ανάπτυξης στην Ένωση μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση σε διάφορα πεδία, μεταξύ των οποίων η συμπληρωματικότητα με άλλους πυλώνες του επενδυτικού σχεδίου, η καλύτερη κατανομή μεταξύ όλων των κρατών μελών, η προσθετικότητα και η προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων που θα προωθούν τη δράση για το κλίμα. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το ΕΤΣΕ ίσως παρουσιάζει καθυστέρηση όσον αφορά τις πράξεις που έχουν υπογραφεί και τις εκταμιεύσεις σύμφωνα με την αξιολόγηση της λειτουργίας του από την ΕΤΕπ, που κάλυψε την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου του 2016. Ακόμη, το σκέλος για τις ΜΜΕ παρουσίασε μεγαλύτερη απορρόφηση από την αγορά σε σύγκριση με το σκέλος υποδομών και καινοτομίας, αυτό όμως μπορεί να οφείλεται στον διαφορετικό χαρακτήρα των σχεδίων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσει το ποσό-στόχο των 315 δισεκατομμυρίων EUR για πρόσθετες επενδύσεις έως τα μέσα του 2018. Δεν υπάρχει, ωστόσο, μια ανεξάρτητη εκτίμηση αυτών των οικονομικών αποτελεσμάτων, ούτε της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης του ΕΤΣΕ. Υπενθυμίζεται ότι πρωταρχικός στόχος του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη έργων που παρέχουν στους πολίτες της Ένωσης μακροπρόθεσμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, υψηλής ποιότητας μόνιμες θέσεις εργασίας και υποδομές·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στις 28 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα και αποτελεί σημαντικό βήμα προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, αξιοποιώντας ευφυώς τους περιορισμένους πόρους του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το μέλλον του ΕΤΣΕ, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν ως επείγουσες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(5)  Στις 28 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, ιδίως το ΕΤΣΕ, έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα. Εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται ανεπάρκειες και ανισορροπίες όσον αφορά τη γεωγραφική και τομεακή διαφοροποίηση. Από γεωγραφική άποψη, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, το 63% των έργων που είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο του σκέλους υποδομής και καινοτομίας (IIW) ήταν συγκεντρωμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία και το 91% αφορούσε χώρες της ΕΕ-15. Αντίστοιχα, το 54% των έργων που είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο του σκέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEW) ήταν συγκεντρωμένα στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και το 93% αφορούσε χώρες της ΕΕ-15. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα οικονομικά αδύναμα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, ώστε να βοηθηθούν να υπερβούν τις τρέχουσες δυσκολίες όσον αφορά τις επενδύσεις και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανισορροπίες αυτές, καθώς και τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές τριβές, τα διαρθρωτικά εμπόδια, τα κανονιστικά πλαίσια και την έλλειψη διάθεσης των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων και να προβεί στη θέσπιση των αναγκαίων κανονιστικών μεταβολών, ώστε να επιτραπεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να περιλαμβάνουν περισσότερα έργα υποδομής στα χαρτοφυλάκιά τους, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χρηματοδότησης των ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα να αξιοποιούνται ευφυώς οι περιορισμένοι δημοσιονομικοί πόροι. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η υπάρχουσα διαρθρωτική αναποτελεσματικότητα σε ορισμένα κράτη μέλη δεν ευνοεί άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση του ΕΤΣΕ. Για τον λόγο αυτόν, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί πάνω από το 10% του συνόλου της διευκόλυνσης ΕΤΣΕ.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις. Δεδομένης της επιτυχίας του, η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική παράταση καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλουν κατά προτεραιότητα.

(6)  Δεδομένων των θετικών δεικτών, η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική παράταση καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλουν κατά προτεραιότητα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους -, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέα της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά υψηλά και διατηρήσιμα επίπεδα ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας καλής ποιότητας (ιδίως για τους νέους), την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα, καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης, και, κατά συνέπεια, της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στην κοινωνική οικονομία και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και της δέσμευσης στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2050 για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95%. Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέα του ηλεκτρισμού, σε έργα ενεργειακής απόδοσης και σε έργα κυκλικής οικονομίας, ιδίως όταν αυτά βελτιώνουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης, επιτρέποντας στους ιδιώτες, σε τοπικές κοινότητες και σε συνεταιρισμούς να συμμετέχουν ενεργά, καθώς και στην προσαρμογή των ενεργειακών δικτύων, στην παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για οχήματα και τον κατασκευαστικό τομέα . Απ’ ό,τι έχει φανεί μέχρι σήμερα, η ευρεία στήριξη του ΕΤΣΕ σε έργα στον τομέα της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε αντίστοιχη μείωση των συνήθων επενδύσεων της ΕΤΕπ σε αυτούς τους τομείς, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται λιγότερο η αρχή της προσθετικότητας. Τα δάνεια που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διατίθενται επιπλέον των συνήθων επενδύσεων της ΕΤΕπ. Ομοίως, στον ψηφιακό τομέα, και εντός του πεδίου εφαρμογής της φιλόδοξης πολιτικής της Ένωσης για την ψηφιακή οικονομία, θα πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές προκειμένου να εξασφαλιστεί η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και ότι η Ένωση θα είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος στη νέα εποχή του λεγόμενου «διαδικτύου των πραγμάτων», της τεχνολογίας blockchain, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας των δικτύων. Επιπλέον, ένα κριτήριο για την επιτυχία του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι η συνδρομή που παρέχεται σε τομείς πολιτικής οι οποίοι υπέστησαν περικοπές σε επενδύσεις για να χρηματοδοτηθεί το ΕΤΣΕ, όπως οι επιχορηγήσεις για την έρευνα, ιδίως για τομείς χαμηλής τεχνολογικής ετοιμότητας. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ. Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε έργα που περιλαμβάνουν ορυκτά καύσιμα, ιδίως υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Πρέπει να σημειωθεί ότι στις ειδικές της δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί συστηματικά τη συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου με τους συνεπενδυτές της. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρεμβαίνει, κατά τρόπο επιτακτικό σε περίπτωση συνδυασμού μέσων («blending») ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, υπό τη μορφή «εγγύησης πρώτης ζημίας», στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η προσθετικότητα της διευκόλυνσης του ΕΤΣΕ και να κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Υπενθυμίζεται ότι για να κυριαρχήσουν σε επίπεδο τεχνολογικού και επιστημονικού ανταγωνισμού, όλες οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις ανέπτυξαν ένα στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να πράξει το ίδιο και η Ένωση, αφιερώνοντας πολύ σημαντικά οικονομικά μέσα, ιδίως με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, στη συγκρότηση μιας αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, της οποίας οι προσπάθειες σε έρευνα και ανάπτυξη θα οδηγήσουν σε σημαντικά πολιτικά και οικονομικά οφέλη.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να αξιολογείται, να τεκμηριώνεται και να δηλώνεται συστηματικά σε κάθε έργο. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να δημοσιεύει χωριστά αναλυτικά στοιχεία για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο, πραγματοποιώντας εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις για κάθε έργο, με λεπτομερή εξήγηση των χρησιμοποιηθέντων δεικτών και κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Η προσθετικότητα θα πρέπει επίσης να αυξάνεται μέσω γεωγραφικών παραγόντων όπως η προέλευση του δικαιούχου ή ο γεωγραφικός προορισμός του έργου. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως εάν τουλάχιστον το ένα είναι χώρα συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους. Ακόμη, τα έργα που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ πρέπει επίσης να θεωρείται ότι προσφέρουν προσθετικότητα όταν αποδίδουν μακροπρόθεσμα οφέλη στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Θα πρέπει να συνταχθεί μια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με το πώς και σε ποιον βαθμό έχουν ληφθεί υπόψη κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η ΕΤΕπ έχει ήδη αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που διευκολύνουν την περαιτέρω ανάληψη κινδύνου, κυρίως με τη χρήση μέσων επιμερισμού του κινδύνου με τους συνεπενδυτές της. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρεμβαίνει προσφέροντας «εγγύηση πρώτης ζημίας», προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η προσθετικότητα του ΕΤΣΕ, να κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια και να επιταχυνθούν οι επενδύσεις, ιδίως στους τομείς των υποδομών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Η διαφάνεια στα στάδια της επιλεξιμότητας, της έγκρισης και της επιλογής των έργων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση και πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη δομή διακυβέρνησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ρόλος των επιτροπών παρακολούθησης και των επιτροπών επενδύσεων. Το αποτέλεσμα των αποφάσεών τους κατά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να εξασφαλίζει την προσθετικότητα και, όσον αφορά τα έργα που απορρίπτονται, οι λόγοι της απόρριψής τους πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται συνεχώς η λογοδοσία όσων λαμβάνουν αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι δυσκολίες στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 δεν θα επαναληφθούν στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει άμεσα τη διαμόρφωση προκαθορισμένων, σαφών, αντικειμενικών και δημοσίως διαθέσιμων κριτηρίων για τον περιορισμό της ανασφάλειας δικαίου και τη βελτίωση της φορολογικής διακυβέρνησης, ιδίως όταν στις επενδυτικές δραστηριότητες συμμετέχουν οντότητες που έχουν δεσμούς με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες. Η διαφάνεια είναι επίσης αναγκαία στη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ για τον προσδιορισμό του επιτοκίου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της μέσω του ΕΤΣΕ. Ενδεχομένως υπερβολικά υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου χώρας δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τη συμμετοχή δικαιούχων από μειονεκτούντα κράτη μέλη.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων.

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων. Λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας των εν λόγω μέσων, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή των χρηματοδοτικών μέσων και τον συνδυασμό τους. Επιπλέον, ο ΕΚΕΣ, ως μέσο που έχει άξονα την αγορά και παρέχει επενδυτικές συμβουλές σε διάφορους τομείς της αγοράς, θα πρέπει κατά περίπτωση να προσφέρει επίσης πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη του σε άλλους φορείς παροχής συμβουλών που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση συγκεκριμένων τομέων της αγοράς. Η ενθάρρυνση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΣ και άλλων φορέων παροχής συμβουλών θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του ΕΤΣΕ, ιδίως σε τομείς της αγοράς και εξειδικευμένα τμήματά της όπου απαιτείται υψηλότερη εξειδίκευση και βαθύτερη τεχνογνωσία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Προκειμένου να βελτιωθεί η επίδοση του ΕΤΣΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι αναγκαία η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το ΕΤΣΕ, και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη κατανομή των έργων σε ολόκληρη την Ένωση, ούτως ώστε να έχουν όλα τα κράτη μέλη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην επίτευξη του ενωσιακού στόχου για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες, να αυξηθούν οι ποιοτικές θέσεις εργασίας και να διευρυνθεί η παραγωγική βάση των κρατών μελών, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που επηρεάστηκαν περισσότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση ή σε περιφέρειες που υπολείπονται του ενωσιακού μέσου όρου όσον αφορά την αύξηση του ΑΕγχΠ, πρέπει να ενισχυθεί η γεωγραφική ισορροπία της στήριξης από το ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τη συγκέντρωση, καθώς και μέσω της ενίσχυσης του ρόλου του ΕΚΕΣ. Αυτό θα πρέπει να γίνει με παράλληλη διατήρηση της φύσης του ΕΤΣΕ που βασίζεται στην αγορά.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ για τις πρόσθετες επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταφορά από τα διαθέσιμα κονδύλια της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4. Επιπλέον, θα πρέπει να μεταφερθούν πιστώσεις ύψους 1 145 797 000 EUR από τα χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ στο σκέλος επιχορηγήσεων της ΔΣΕ με στόχο τη διευκόλυνση του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ ή με άλλα συναφή μέσα, ιδίως εκείνα που προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση.

(14)  Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ για πρόσθετες επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, μια κατάλληλη προσαρμογή του ποσοστού στόχου του ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει την απαιτούμενη αύξηση της χρηματοδότησης χωρίς την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των περιορισμένων πόρων των διαθέσιμων κονδυλίων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/20134 και (ΕΕ) αριθ. 1291/20135 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αναφέρεται και στην αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να μεταφερθούν πιστώσεις ύψους 1 145 797 000 EUR από τα χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ στο σκέλος επιχορηγήσεων της ΔΣΕ με στόχο τη διευκόλυνση του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ ή με άλλα συναφή μέσα, ιδίως εκείνα που προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση.

__________________

__________________

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ, (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 104)

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις επενδύσεις που έλαβαν στήριξη από το ΕΤΣΕ, το ποσό στόχος του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 35 % των συνολικών υποχρεώσεων εγγύησης της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας.

(15)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις επενδύσεις που έλαβαν στήριξη από το ΕΤΣΕ, το ποσό στόχος του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 32 % των συνολικών υποχρεώσεων εγγύησης της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Έχει καίρια σημασία να αξιολογηθεί εάν και σε ποιον βαθμό η αυστηρή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εμποδίζει ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως αυτά που επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, να συμμετέχουν άμεσα στο ΕΤΣΕ, ή έμμεσα συμβάλλοντας με δημόσια χρηματοδότηση σε επιμέρους έργα και επενδυτικές πλατφόρμες. είναι επίσης πολύ σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσο το να αντιμετωπίζονται οι άμεσες ή έμμεσες συνεισφορές από κράτη μέλη και περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ως «έκτακτο μέτρο» στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης. Τα μέτρα αυτά θα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την εδραίωση της ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ΕΤΣΕ είναι μία χρηματοοικονομική διευκόλυνση που δημιουργήθηκε για να προσθέσει αξία στους υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς, όπως τα ΕΔΕΤ, το Ταμείο Συνοχής και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», και όχι να τους ανταγωνιστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιοριστούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για κάθε πιθανή παράταση του ΕΤΣΕ πέραν του ισχύοντος ΠΔΠ, διαφορετικές εκείνων που από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, με δεδομένες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η θέση της Ένωσης ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της επιστήμης, της έρευνας και των ανακαλύψεων. κατά συνέπεια, το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει –εν όλω ή εν μέρει– τα υφιστάμενα ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία και τους συναφείς μηχανισμούς, ούτε να θέσει σε κίνδυνο και να περιορίσει τη σημασία τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων μέσων.

(16)  Λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ με επιπλέον πόρους, καθώς και με τις ικανότητες υποστήριξης ΜΜΕ του συμβουλευτικού κόμβου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Το λογότυπο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να τοποθετείται εμφανώς στη συμφωνία χρηματοδότησης, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, ούτως ώστε να αυξηθεί η προβολή του ΕΤΣΕ ως πρωτοβουλίας της Ένωσης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω αύξησης της προσβασιμότητας και της διαφάνειας και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων που εξασφαλίζουν γνήσια προσθετικότητα και στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή έργων σε μεθοριακές περιφέρειες και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση και την προσθήκη έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενισχύοντας την τοπική παρουσία του σε κράτη μέλη με περιορισμένες ικανότητες αλλά με υψηλό επενδυτικό δυναμικό. Η αύξηση της χρηματοδότησης είναι αναγκαία για να μπορέσει ο ΕΚΕΣ να ιδρύσει γραφεία που θα ενεργούν ως αποκεντρωμένοι περιφερειακοί σχηματισμοί τεχνικής βοήθειας και να εξασφαλίσει ότι το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, όπως η ωριμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, η περιορισμένη πείρα στη χρήση σύνθετων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και συγκεκριμένα εμπόδια που συνδέονται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση των έργων. Θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται δραστήρια με υπάρχουσες εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, να εργάζεται από κοινού με την Επιτροπή για τη διευκόλυνση των κρατών μελών κατά τη σύσταση τέτοιων τραπεζών, να συμβάλλει στη δημιουργία τομεακών, θεματικών ή περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα κριτήρια επιλεξιμότητας που θα πρέπει να τηρούν τα ταμεία αυτά.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Εκτιμά θετικά τη δυνατότητα να προσφερθεί ορισμένη χρηματοδότηση μέσω του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής με τη μορφή συμμετοχικής χρηματοδότησης στα χρηματοδοτούμενα έργα. Δεδομένης της δυνατότητας κάποια χρηματοδότηση να παρέχεται με αυτή τη μορφή, θεωρείται σκόπιμο να ενσωματωθεί αυτό το σύστημα στα δημόσια έργα που ζητούν χρηματοδότηση.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

(22)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά χαρακτηριστικά, έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II.

Οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ αντιμετωπίζουν καλύτερα τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές ανεπάρκειες , τις αστοχίες της αγοράς και τις μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των διαφορών στις επενδυτικές ικανότητες των κρατών μελών και των αντίστοιχων διαφορών στα ασφάλιστρα κινδύνου, τριβών όσον αφορά τη μόχλευση, χαμηλών πολλαπλασιαστών των επενδύσεων, περίπλοκων πολυεθνικών και διασυνοριακών έργων και αποφυγής της ανάληψης επενδυτικών κινδύνων, ιδίως στην έρευνα, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τις υπάρχουσες και νέες υποδομές.

 

Προς τον σκοπό αυτόν, οι ειδικές δραστηριότητες έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, συστήματα εγγύησης πρώτης ζημίας όταν το ΕΤΣΕ συνδυάζεται με δημοσιονομικούς πόρους σε επίπεδο ΕΕ και/ή εθνικό επίπεδο, διασυνοριακά χαρακτηριστικά και έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II. Το ΕΤΣΕ μεγιστοποιεί τον αριθμό των έργων που έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση του αριθμού των δικαιούχων και του δυνητικού αποτελέσματος μόχλευσης.

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, αν για να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απαιτείται η χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ δεν υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, εκτός αν για να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, είναι αναγκαία η χρήση της εγγύησης της ΕΕ, και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν υπό καλύτερους όρους μέσω άλλων πηγών χρηματοδότησης.

Τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ και συνίστανται σε υλική υποδομή που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην επέκταση υλικής υποδομής ή υπηρεσιών που συνδέονται με υλική υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούνται επίσης ότι παρέχουν προσθετικότητα.

Το ΕΤΣΕ υποστηρίζει έργα που συνίστανται σε υλική υποδομή που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην επέκταση υλικής υποδομής ή υπηρεσιών που συνδέονται με υλική υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον τα έργα αυτά παρέχουν προσθετικότητα.

 

Η προσθετικότητα συνδέεται επίσης με την καινοτόμο φύση και τα μακροπρόθεσμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη του έργου και με τις δυνητικά πιο μακροπρόθεσμες και υψηλότερου κινδύνου ανάγκες χρηματοδότησής τους.

 

Επιπλέον, προκειμένου να προσεγγιστούν καλύτερα τομείς όπου η ανάγκη χρηματοδότησης δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς από την ιδιωτική αγορά και όπου η φύση και το μέγεθος των πράξεων και των προϋποθέσεων για λήψη δανείου δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των κλασικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει επίσης ειδικούς ανά τομέα χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ιδίως για τους κλάδους του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων-πλαίσιο της Ένωσης, όπως ο μηχανισμός εγγυήσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», μέσω της παροχής εγγυήσεων για την ενίσχυση και τον εκ των προτέρων εφοδιασμό αυτών των μηχανισμών.

 

Ακόμη, όταν το ΕΤΣΕ συνδυάζεται με άλλα ταμεία, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τα ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται τα κριτήρια προσθετικότητας και το μερίδιο με τον υψηλότερο κίνδυνο καλύπτεται από το ΕΤΣΕ. Ωστόσο, η χρηματοδότηση μέσω του ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τις επιχορηγήσεις από πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα ΕΔΕΤ, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέ)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α.  Προς τον σκοπό αυτόν, και για να εξασφαλιστεί ότι τα κριτήρια προσθετικότητας δεν περιλαμβάνουν μόνο χρηματοπιστωτικές μεταβλητές ή μεταβλητές σχετικά με τον κίνδυνο, το ΕΤΣΕ αξιολογεί τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις κάθε έργου που στηρίζει.»

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  στο άρθρο 6 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι υπεύθυνη να εξασφαλίζει ότι, συνολικά, τα έργα με εγγύηση της ΕΕ προωθούν την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση.»

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο δ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-i)   το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)   υποδομή τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

«δ) υποδομή τεχνολογιών πληροφορίας, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δικτύων, blockchain και επικοινωνιών·»

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

i α)  το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ) εκπαίδευση και κατάρτιση·

«στ)  ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και κατάρτιση·»

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο -ii α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο η

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(- ii)  το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)  ΜΜΕ·»

«η)  νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ·»

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο ιβ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ii α)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ιβ α)  άμυνα.»·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 12 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

«Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και προσβάσιμες και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ.

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ γίνονται δημόσιες και προσβάσιμες, συνοδευόμενες από αναλυτικά πρακτικά, και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Στην πρότασή της, η επιτροπή επενδύσεων δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην απασχόληση και τη βιωσιμότητα. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ. Κάθε έργο που εγκρίνεται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη και επαληθεύσιμη αιτιολόγηση της προσθετικότητας από τη διευθύνουσα επιτροπή. Η εκτίμηση της προσθετικότητας μεμονωμένων έργων πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά, ιδίως σε σχέση με τις αστοχίες της αγοράς που επιδιώκει να αντιμετωπίζει το ΕΤΣΕ.

 

Ο πίνακας επιδόσεων λειτουργεί ως μέσο καθορισμού προτεραιοτήτων για κάθε έργο του ΕΤΣΕ και δημοσιοποιείται μετά την αξιολόγηση των έργων που υποβάλλουν αίτηση για χρήση της εγγύησης της ΕΕ. Ακόμη, ο πίνακας δεικτών επιδόσεων χρησιμοποιείται από την επιτροπή επενδύσεων για να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ και για να δίδεται προτεραιότητα στη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις με υψηλότερες επιδόσεις και προσθετικότητα.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημεία iα και iγ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) στην παράγραφο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

«(iα) τεχνολογία blockchain·»

 

(iβ) το διαδίκτυο των πραγμάτων·»

 

(iγ) υποδομές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δικτύων.»

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο i α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«(iα)   υποστήριξη των πρωτοβουλιών της Ένωσης στον αμυντικό τομέα, ιδίως μέσω:

 

(i)  έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο Ένωσης·

 

(ii)  της ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης·

 

(iii)  των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον τομέα της άμυνας.»

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να διοχετεύεται στη στήριξη έργων με συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει αναλυτική καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό·

Η ΕΤΕπ, το διοικητικό συμβούλιο και η Επιτροπή Επενδύσεων διασφαλίζουν ότι κάθε έργο που λαμβάνει στήριξη είναι σύμφωνο με τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και ότι το καθένα τους βοηθά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και ενισχύει τη βιώσιμη μετάβασή της προς τη βιωσιμότητα. Τουλάχιστον το 40% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας διοχετεύεται σε έργα που επιτυγχάνουν άμεσα τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), καθώς και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το 2050 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95%. Επιπλέον, τουλάχιστον το 20% των χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ υποστηρίζει έργα ενεργειακής απόδοσης, με προτεραιότητα στα μικρής κλίμακας καινοτόμα έργα στον κατασκευαστικό τομέα, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε έργα για την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό αυτό.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι κανόνες περί ευελιξίας και εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ιδίως στο προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος του, δεν περιορίζουν τη συμμετοχή των κρατών μελών στο ΕΤΣΕ. Συνεπώς, για να εξυπηρετηθεί ο στόχος του ΕΤΣΕ όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης, όταν τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις συγχρηματοδοτούν μεμονωμένα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, η συμμετοχή τους θεωρείται ως εφάπαξ συνεισφορά στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου (ποσό στόχος) που να αντικατοπτρίζει τις συνολικές υποχρεώσεις από την εγγύηση της ΕΕ. Το ποσό στόχος ορίζεται σε 35 % των συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ.»·

5.  Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου (ποσό στόχος) που να αντικατοπτρίζει τις συνολικές υποχρεώσεις από την εγγύηση της ΕΕ. Το ποσό στόχος ορίζεται σε 32 % των συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ.»·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας ή συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), στην εκπόνηση έργων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στην εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 1.

Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας ή συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), στην εκπόνηση έργων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των ψηφιακών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και στην εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

γ)  αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων·

γ)  αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ καθώς και των διαχειριστών έργων στην εκπόνηση και την προσθήκη έργων·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών·

ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, όποτε χρειάζεται· Οι επενδυτικές πλατφόρμες είναι ένα καίριο μέσο για την αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς, ιδίως κατά τη χρηματοδότηση πολλαπλών, περιφερειακών ή θεματικών έργων, περιλαμβανομένων των έργων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και διασυνοριακών έργων. Δεδομένου ότι η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών στην Ένωση δεν είναι ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δίδεται περισσότερη προσοχή στη διεύρυνση του πεδίου και της χρήσης των επενδυτικών πλατφορμών, ώστε να γίνει δυνατή η αποδοτική συνένωση μικρών έργων·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο iii

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την παροχή συμβουλών σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο «Ορίζων 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») με το ΕΤΣΕ

στ)  την παροχή συμβουλών σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης όπως τα ΕΔΕΤ, ο «Ορίζων 2020» (περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας) και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» με το ΕΤΣΕ προκειμένου να διευκολυνθεί ο βέλτιστος συνδυασμός των διαφόρων ενωσιακών πηγών. Αυτό θα γίνει με τρόπο που δεν δρα ως αντικίνητρο στην προσέλκυση ή την κινητοποίηση νέων ή αδρανών κεφαλαίων·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«στ α) την παροχή συμβουλών για έργα στα οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και την παροχή στήριξης για τη σύσταση οντοτήτων ειδικού σκοπού ή άλλων ειδικών φορέων, περιλαμβανομένων και αποκεντρωμένων περιφερειακών σχηματισμών τεχνικής βοήθειας, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα και/ή μιας περιφέρειας, όπως τα έργα ενεργειακής απόδοσης σε νοτιοανατολικά κράτη μέλη. Παρέχονται επίσης συμβουλές για πολυεθνικά, διαπεριφερειακά, πολυπεριφερειακά και διασυνοριακά έργα, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες συνδυασμού με άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων των πόρων που σχετίζονται με την εδαφική συνεργασία στην Ένωση·»

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii β)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«στ β) την παροχή πρόσθετης υποστήριξης στα κράτη μέλη των οποίων οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι κεφαλαιαγορές επλήγησαν πολύ έντονα από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και, συνεπώς, αντιμετωπίζουν σημαντικά επενδυτικά κενά σε στρατηγικούς τομείς που προσφέρουν μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων σε επισφαλή και λιγότερο ανεπτυγμένα έργα έρευνας και καινοτομίας.»

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

5.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και να συνεργαστεί μαζί τους.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 7

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

δ α)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.  Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 20 000 000 EUR ετησίως, και καλύπτει το κόστος των πράξεων του ΕΚΕΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το υπόλοιπο ποσό των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.»

7.  « Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται στο αναγκαίο ποσό, με ελάχιστο ποσό τα 20 000 000 EUR ετησίως, και καλύπτει το κόστος των πράξεων του ΕΚΕΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να ανταποκριθεί στις ενισχυμένες αρμοδιότητές του και να εντατικοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το υπόλοιπο ποσό των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.»

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 18 – παράγραφοι 7 και 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι παράγραφοι 7 και 8 απαλείφονται·

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενημερώνουν ή υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους τελικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ·

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενημερώνουν ή υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους τελικούς δικαιούχους για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ και να κάνουν αυτή την πληροφορία εμφανώς ορατή, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, στη συμφωνία χρηματοδότησης και σε κάθε σύμβαση που περιλαμβάνει στήριξη από το ΕΤΣΕ, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ενημέρωση της κοινής γνώμης και ενισχύοντας την προβολή του ΕΤΣΕ·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση, όπου είναι αναγκαίο.

Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση, όπου είναι αναγκαίο. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό τυποποιημένων κριτηρίων και ορισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη φορολογική διακυβέρνηση. Ακόμη, η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις όπου αναφέρονται αναλυτικές λεπτομέρειες όλων των έργων ανά τομέα πολιτικής που έχουν λάβει στήριξη από την Ένωση μέσω του ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένων του συνολικού ύψους της συνεισφοράς από κάθε πηγή και των προφίλ κινδύνου. Επιπλέον, στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της, η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της απαίτησης λήψης εύλογων μέτρων για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τομέας τηλεπικοινωνιών: 1 091 602 000 EUR·

β)  τομέας τηλεπικοινωνιών: 1 141 602 000 EUR·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τομέας ενέργειας: 5 005 075 000 EUR.

γ)  τομέας ενέργειας: 5 350 075 000 EUR.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παράταση της διάρκειας ισχύος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και την εισαγωγή των τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

3.10.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Εύα Καϊλή

16.11.2016

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Ημερομηνία έγκρισης

3.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

13

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

György Hölvényi, Julia Reda

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Εύα Καϊλή, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού(*) (28.3.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inés Ayala Sender (*)

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την πρόταση ETΣΕ II, η Επιτροπή αποσκοπεί στην επέκταση της διάρκειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ETΣΕ) και σε τεχνικές βελτιώσεις για το ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (EKΕΣ). Η αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την έναρξη του ΕTΣΕ τον Ιούλιο του 2015 συνοδεύει την πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνωμοδότηση με τίτλο «ETΣΕ: μια πρώιμη πρόταση για την παράταση και επέκταση» (ECA Γνώμη 2/2016).

Όσον αφορά τους καθορισμένους στόχους της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και συμβολή του ΕΤΣΕ για την επίτευξή τους, η συντάκτρια εκτιμά ότι τα ακόλουθα στοιχεία της πρότασης αποτελούν ιδιαίτερη πηγή ανησυχίας και θα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο της παρούσας γνωμοδότησης:

  επέκταση του ETΣΕ μέχρι το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αύξηση της στοχοθέτησης των επενδύσεων σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ (ETΣΕ Ι: 315 δισεκατομμύρια ευρώ), μεταξύ άλλων με

  αύξηση της εγγύησης της ΕΕ στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ (ΕΤΣΕ I: 16 δισεκατομμύρια) και προσαρμογή του ποσοστού στόχου του ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ στο 35 % των συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ (ΕTΣΕ Ι: 50 %) χρηματοδοτούμενο εν μέρει από

  περαιτέρω μεταβίβαση από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) με περιορισμό κατά 155 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των μεταφορών και 345 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της ενέργειας,

  ενίσχυση της προσθετικότητας για τα έργα (που πρέπει να αντιμετωπίσουν αδυναμίες της αγοράς ή προβληματικές επενδυτικές συνθήκες), ώστε να καλύπτονται έργα στο πλαίσιο του σκέλους των υποδομών και της καινοτομίας που συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη,

  πρόσθετη εστίαση σε έργα που συμβάλλουν στους στόχους της πολιτικής για το κλίμα της COP21, που θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο για τουλάχιστον κατά 40 % χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας,

  αποκλεισμό της στήριξης σε αυτοκινητόδρομους, εκτός των ιδιωτικών επενδύσεων στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα με τουλάχιστον μία χώρα συνοχής,

  βελτίωση της τεχνικής βοήθειας για έργα που αφορούν πολλά κράτη μέλη, συνδυάζοντας το ΕTΣΕ με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα ΕΔΕT, το «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), και διευκολύνοντας τη γεωγραφική και τομεακή διαφοροποίηση του ΕTΣΕ.

H συντάκτρια πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό μέσο για τη διάθεση πρόσθετων επενδύσεων και θέσεων εργασίας για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας. H (περιορισμένη) μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει, ωστόσο, ότι χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού στον τομέα των μεταφορών. Πράγματι, με έργα στον τομέα των μεταφορών που αντιστοιχούν μόλις στο 8 % ή 11 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΣΕ έργων, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της ελκυστικότητας του ταμείου για τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων από την άποψη της χρηματοδότησης, των κριτηρίων επιλεξιμότητας και της τεχνικής βοήθειας.

Το ΕΤΣΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στον τομέα των μεταφορών εάν λειτουργεί ως εργαλείο για να συμπληρώνει, και όχι να αντιπαλεύει, το επιτυχές και υπερκαλυφθέν πρόγραμμα της ΔΣΕ. Η ΔΣΕ χρηματοδοτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, υπό συνεκτικές μακροπρόθεσμες προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν και ελέγχονται από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης διαδικασίας. H συντάκτρια αντιτίθεται στην περαιτέρω ανακατανομή κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ II, και υπενθυμίζει ότι ποσό ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ αφαιρέθηκε ήδη από τη ΔΣΕ και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για το ΕΤΣΕ Ι. Πράγματι, δεν απαιτούνται νέες περικοπές: η αξιολόγηση της Επιτροπής για το ΕΤΣΕ δείχνει, αντ’ αυτού, ότι το στοχευόμενο ποσοστό της εγγύησης της ΕΕ θα μπορούσε οριακά να προσαρμοστεί. Πράγματι, αν το ποσοστό στόχου του ΕΤΣΕ I δεν είχε τεθεί στο 50 %, θα απαιτούνταν από την αρχή λιγότερες περικοπές στη ΔΣΕ. Τέλος, πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με κάθε μελλοντική συνέχιση ή τροποποίηση του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί πλήρως όχι μόνο το ΕΤΣΕ αλλά και όλες τις νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τους συννομοθέτες στον κανονισμό ΕΤΣΕ I.

Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια προτείνει να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής για το ΕΤΣΕ II ως εξής:

  διατήρηση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού κονδυλίου για τη ΔΣΕ και του τμήματος μεταφορών,

  προσαρμογή του ποσοστού στόχου του ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ στο 32 % των συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ,

  οι περί προσθετικότητας διατάξεις θα πρέπει να καλύπτουν σύνθετα πολυεθνικά και διασυνοριακά έργα, περιλαμβανομένων των κεντρικών διαδρόμων και άλλων τμημάτων του κεντρικού δικτύου που προσδιορίζονται από τη ΔΣΕ, την κοινή επιχείρηση SESAR και το ERTMS, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ολοκλήρωση των έργων του δικτύου ΔΕΔ-Μ που διαφορετικά δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων πόρων που έχουν απομείνει στη ΔΣΕ,

  η χρήση της εγγύησης της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ειδικό στόχο που θα αφορά μερίδιο 20 % για τις μεταφορές, συμβάλλοντας επίσης στους στόχους της πολιτικής για το κλίμα,

  η συμμετοχή των κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών διοικήσεων σε έργα ή μέσα του ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «έκτακτες» εισφορές, που θα εκπίπτουν από τη διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια που αναμένεται να αναλάβουν τα κράτη μέλη,

  οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας θα πρέπει να μπορούν να χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς για εγγύηση της ΕΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση των διασυνοριακών/πολυεθνικών σχεδίων,

  η στήριξη του ΕΤΣΕ στους αυτοκινητοδρόμους θα πρέπει να καταστεί δυνατή για έργα σύμφωνα με τους στόχους των ΔΕΔ-Μ και της πολιτικής μεταφορών (π.χ. εξυπηρέτηση της οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ),

  ο ρόλος του ΕΚΕΣ στην παροχή συμβουλών προς τις περιφερειακές αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων των πολυεθνικών και διασυνοριακών έργων, καθώς και η προώθηση του συνδυασμού του ΕΤΣΕ με τη ΔΣΕ, πρέπει να ενισχυθούν,

  διατήρηση του άρθρου 18 παράγραφοι 7 και 8, που περιέχουν προβλέψεις για το μέλλον του ΕΤΣΕ που θα καθοριστεί με βάση ανεξάρτητη αξιολόγηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Απαιτούνται προσπάθειες για την αύξηση των επενδύσεων, με την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και καλύτερης δημοσιογραφικής κάλυψης και με την παροχή τεχνικής βοήθειας σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου, και για τη διευκόλυνση της εξυπνότερης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους -, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους -, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να επιλύσει το πρόβλημα της υπερβολικής συγκέντρωσης σε ορισμένους τομείς πολιτικής, καθώς και της γεωγραφικής ανισορροπίας των επενδύσεων, ώστε να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και να αποτρέψει την έξαρση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και κρατών μελών. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητοδρόμους περιορίζεται στην υποστήριξη ιδιωτικών και/ή δημόσιων επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών ή εάν είναι αναγκαία για την αναβάθμιση και τη συντήρηση, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών ή για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, και ιδίως των ασφαλών χώρων στάθμευσης, των σταθμών ανεφοδιασμού σε εναλλακτικά καθαρά καύσιμα και των συστημάτων ηλεκτρικής επαναφόρτισης. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Στις ειδικές της δραστηριότητες με στήριξη από το ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί συστηματικά την συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου με τους συνεπενδυτές της. Καλείται συνεπώς η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, να παρέμβει παρέχοντας εγγυήσεις πρώτης ζημίας, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η προσθετικότητα της διευκόλυνσης του ΕΤΣΕ και να κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη εκπροσώπηση των οντοτήτων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ, θα ήταν σκόπιμο να επιτραπεί εναλλαγή στο διοικητικό συμβούλιο, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν μέλη των τομεακών Γενικών Διευθύνσεων, όπως οι μεταφορές και το περιβάλλον. Σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής όπως το ERTMS, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων.

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων. Πρέπει να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και οι συνέργειες μεταξύ όλων των μορφών στήριξης της ΕΕ.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Προκειμένου να βελτιωθεί η επίδοση του ΕΤΣΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι αναγκαία η αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το ΕΤΣΕ, και με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και σε περιφέρειες σε μετάβαση, και για να διορθωθούν οι γεωγραφικές ανισορροπίες, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  τα έργα πρέπει να αναπτύσσονται και να υλοποιούνται σε συνεργασία με τους αρμόδιους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία τους·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  O τρέχων ενδεικτικός στόχος του ΕΤΣΕ όσον αφορά το σκέλος υποδομών και καινοτομίας θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως και με βάση την αύξηση του στόχου για την κινητοποίηση τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ για τις πρόσθετες επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταφορά από τα διαθέσιμα κονδύλια της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4. Επιπλέον, θα πρέπει να μεταφερθούν πιστώσεις ύψους 1 145 797 000 EUR από τα χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ στο σκέλος επιχορηγήσεων της ΔΣΕ με στόχο τη διευκόλυνση του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ ή με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως εκείνα που προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση.

(14)  Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ για τις πρόσθετες επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, μια κατάλληλη προσαρμογή του ποσοστού στόχου του ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει την απαιτούμενη αύξηση της χρηματοδότησης χωρίς την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των περιορισμένων πόρων των διαθέσιμων κονδυλίων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 όπως αναφέρεται και στην αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να μεταφερθούν πιστώσεις ύψους 1 145 797 000 EUR από τα χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ στο σκέλος επιχορηγήσεων της ΔΣΕ με στόχο τη διευκόλυνση του συνδυασμού μέσων χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ ή με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως εκείνα που προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση.

__________________

__________________

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 129.

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 129.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Το ΕΤΣΕ υπήρξε αποτελεσματικό όσον αφορά την αύξηση του όγκου των ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ υπέρ των ΜΜΕ, αλλά δεν υπήρξε επιτυχής ως προς την ενίσχυση του όγκου των έργων στον τομέα των μεταφορών σε επαρκή βαθμό, ιδίως στις χώρες της συνοχής. Δεδομένης της υψηλής προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας των έργων μεταφορών και των τεράστιων αναγκών για επενδύσεις, καθίσταται αναγκαία η έγκριση περαιτέρω μέτρων για την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι φορείς υλοποίησης έργων κατά την υποβολή προτάσεων για έργα υποδομής.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Τα έργα στον τομέα μεταφορών και της κινητικότητας μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση λόγω των χαμηλότερων ποσοστών απόδοσης, του μακροπρόθεσμου ορίζοντα των επενδύσεων και των υψηλότερων επιπέδων κινδύνου και αβεβαιότητας. Προκειμένου να μειωθεί η σημερινή τομεακή ανισορροπία που χαρακτηρίζει τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ανεπαρκών επενδύσεων στις υποδομές των μεταφορών στην ΕΕ, ο ΕΚΕΣ, από κοινού με την Επιτροπή, θα πρέπει να θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν τον συνδυασμό του ΕΤΣΕ με επιχορηγήσεις ή άλλες δημόσιες χρηματοδοτήσεις που διατίθενται από την Ένωση ή τους εθνικούς προϋπολογισμούς με τρόπο απλοποιημένο και λιγότερο γραφειοκρατικό.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να προβάλλουν το ΕΤΣΕ προκειμένου να αναβαθμιστεί η εικόνα αυτού του σημαντικού μέσου. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα.

(19)  Οι πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, δεδομένου ότι απαιτείται μία ασφαλέστερη προσέγγιση για την αποφυγή της απάτης στη χρήση των πόρων.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες, τομείς και περιφέρειες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21, καθώς και έργων στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») με το ΕΤΣΕ προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες με τις διάφορες πηγές στήριξης της ΕΕ. Ο ΕΚΕΣ πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος, να είναι διαφανής όταν προσφέρει στήριξη και να προβάλλεται περισσότερο σε δυνητικούς φορείς υλοποίησης έργων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση των σχεδίων δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη και απευθύνει στα εν λόγω κράτη συστάσεις ανά χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα πορίσματά της όσον αφορά τα εμπόδια και τις δυσχέρειες για τις επενδύσεις στα κράτη μέλη, που εντοπίζονται κατά την πραγματοποίηση επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. H Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει τα εν λόγω συμπεράσματα, μεταξύ άλλων, στις εργασίες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος με την εξάλειψη των τομεακών και άλλων εμποδίων στις επενδύσεις.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Δεδομένου ότι η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για τις επενδύσεις, η στήριξη του ΕΤΣΕ θα πρέπει επίσης να συνδέεται με επιτυχείς εξελίξεις στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με την παρακολούθηση των συστάσεων για τις χώρες όπου παρατηρούνται ανισορροπίες που οφείλονται τόσο σε υπερβολές όσο και σε ελλείψεις και οι οποίες έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

(22)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά χαρακτηριστικά, έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II.

«Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς πολύπλοκων πολυεθνικών, διασυνοριακών έργων ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά χαρακτηριστικά, έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II."

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ και συνίστανται σε υλική υποδομή που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην επέκταση υλικής υποδομής ή υπηρεσιών που συνδέονται με υλική υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούνται επίσης ότι παρέχουν προσθετικότητα.»·

«Τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ και συνίστανται σε υλική υποδομή που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, τα έργα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για την ίδρυση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα έργα εφαρμογής των SESAR και ERTMS και τα έργα που συνεπάγονται την επέκταση υλικής υποδομής ή υπηρεσιών που συνδέονται με υλική υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη θεωρούνται επίσης ότι παρέχουν προσθετικότητα.»· Κατά τη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή Επενδύσεων εξετάζει κατά πόσο τα έργα πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα παράγραφο. Η Επιτροπή Επενδύσεων διασφαλίζει την εξακρίβωση της προσθετικότητας όταν εφαρμόζει τη διαδικασία επιλογής.»·

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«εα)  Έχουν μικρότερες πιθανότητες να προσελκύσουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές και, ταυτόχρονα, έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.»

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Έργα και επενδύσεις μικρότερου μεγέθους λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ, λαμβανομένης υπόψη της προσθετικότητας και σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.»

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-α)  Το άρθρο 7 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή και ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με συναίνεση.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή και ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με συναίνεση, κατόπιν εμπεριστατωμένης ανάλυσης κάθε υπό συζήτησης κατάστασης.»

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α α)  Το άρθρο 7 παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

4.  Τα κράτη μέλη και άλλα τρίτα μέρη —με την επιφύλαξη της συμφωνίας του διοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση των άλλων τρίτων μερών— δύνανται να συνεισφέρουν στο ΕΤΣΕ, με μετρητά ή εγγυήσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη, και μόνο με μετρητά όσον αφορά τα άλλα τρίτα μέρη. Δεν εκχωρείται η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ούτε στα κράτη μέλη ούτε στα άλλα τρίτα μέρη, ούτε τους ανατίθεται ρόλος στον διορισμό άλλων μελών του προσωπικού του ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, ούτε έχουν κανένα δικαίωμα σε σχέση με άλλες πτυχές της διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

4.  Τα κράτη μέλη και άλλα τρίτα μέρη —με την επιφύλαξη της συμφωνίας του διοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση των άλλων τρίτων μερών— δύνανται να συνεισφέρουν στο ΕΤΣΕ, με μετρητά ή εγγυήσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη, και με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τα άλλα τρίτα μέρη. Δεν εκχωρείται η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ούτε στα κράτη μέλη ούτε στα άλλα τρίτα μέρη, ούτε τους ανατίθεται ρόλος στον διορισμό άλλων μελών του προσωπικού του ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, ούτε έχουν κανένα δικαίωμα σε σχέση με άλλες πτυχές της διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α β)  Το άρθρο 7 παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διαθέτει έναν εκτελεστικό διευθυντή, υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και την προπαρασκευή και προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διαθέτει έναν εκτελεστικό διευθυντή, υπεύθυνο για την πρέπουσα καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και την προπαρασκευή και προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α γ)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 7, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Το διοικητικό συμβούλιο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και των Διαρθρωτικών Ταμείων, της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνδυασμένη χρηματοδότηση και να ενισχυθεί η μόχλευση των ευρωπαϊκών επενδύσεων, ιδίως στις μεταφορές.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο ια α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια α):

 

« ια α)  άμυνα.»·

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο i α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ α):

 

«θ α)   υποστήριξη των πρωτοβουλιών της Ένωσης στον αμυντικό τομέα, ιδίως μέσω:

 

(i)   έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο Ένωσης·

 

(ii)   την ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης·

 

(iii)   ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον αμυντικό τομέα·»

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να διοχετεύεται στη στήριξη έργων με συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει αναλυτική καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό.»·

Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να διοχετεύεται στη στήριξη έργων που έχουν μια σημαντική συνιστώσα σχετική με τη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει αναλυτική καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό·

 

Η ΕΤΕπ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 20 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ θα στηρίζει έργα σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών και σχετικά με εξοπλισμό και καινοτόμες τεχνολογίες για τις μεταφορές που καλύπτονται από το σημείο (γ).

 

Η ΕΤΕπ έχει ως στόχο να επιτύχει μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών.

 

Με την επιφύλαξη των στόχων που τίθενται στην παρούσα παράγραφο, τα έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ και αφορούν ανθρώπινο δυναμικό και θέματα υγείας, όπως οι παραγωγικές επενδύσεις σε νοσοκομεία και σχολικά κτίρια, και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου ζ), θα εκτελούνται.»·

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  στην παράγραφο 2 γ), προστίθεται το εξής σημείο:

 

«(iii α)   σιδηροδρομικών υποδομών και άλλων σιδηροδρομικών έργων·»

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«γ)  αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων·»·

«γ)  αναβάθμιση των περιφερειακών και τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ και των φορέων υλοποίησης έργων στην εκπόνηση έργων·»·

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών·»·

ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων τομεακών επενδυτικών πλατφορμών·»

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ α):

 

«στ α)  την παροχή συμβουλών για σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη και στήριξη για τη σύσταση των χρηματοοικονομικών μέσων για πολυεθνικά ή διασυνοριακά έργα·»

Τροπολογία     34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii β)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ β):

 

«στ β)   την παροχή παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών για τις ΣΔΙΤ στο πεδίο της ανάπτυξης των σιδηροδρομικών υποδομών·»

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(iii γ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ γ):

 

«(στ γ) την παροχή βέλτιστων πρακτικών και υποδειγμάτων για τη διάρθρωση έργων σε βασικούς κλάδους για τους τομείς που αναφέρονται στα σημεία (β), (γ), (ε) και (στ) του άρθρο 9 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη κατευθυντήρια γραμμή της Eurostat σχετικά με τη λογιστική αποτύπωση του δημοσίου χρέους των ΣΔΙΤ.»·

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

«3a.  Ο ΕΚΕΣ μεριμνά για την συμπληρωματικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η συνέργεια, να ενθαρρυνθεί η συνδυασμένη χρηματοδότηση και να ενισχυθεί η μόχλευση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών μέσων.’

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 και παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι παράγραφοι 7 και 8 διαγράφονται·

διαγράφεται

Τροπολογία     38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1:

 

«Η ΕΤΕπ υποβάλλει και δημοσιεύει στην ιστοθέση της ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφονται αναλυτικά όλα τα έργα στον τομέα των μεταφορών που έλαβαν στήριξη της ΕΕ μέσω του ΕΤΣΕ, με σαφή αναγραφή των αντίστοιχων ποσών της συνολικής αναμενόμενης επένδυσης·»

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητοδρόμους αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής.»·

«Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητοδρόμους περιορίζεται στις δημόσιες και/ή ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών ή εάν είναι αναγκαία για την αναβάθμιση και τη συντήρηση, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών ή για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, και ιδίως των ασφαλών χώρων στάθμευσης, των σταθμών ανεφοδιασμού σε εναλλακτικά καθαρά καύσιμα και των συστημάτων ηλεκτρικής επαναφόρτισης»·

Τροπολογία     40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Παράρτημα II – τμήμα 2 – στοιχείο β – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«Δηλώνεται ρητώς ότι η χορήγηση στήριξης από το ΕΤΣΕ είναι επίσης δυνατή για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών στον τομέα των μεταφορών·»

Τροπολογία     41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Παράρτημα II – τμήμα 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο πίνακας επιδόσεων δημοσιοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με εγγύηση της ΕΕ, με την εξαίρεση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.·

«Ο πίνακας επιδόσεων δημοσιοποιείται αμέσως μετά την έγκριση πράξεων με εγγύηση της ΕΕ, με την εξαίρεση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Η Επιτροπή Επενδύσεων διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τον πίνακα επιδόσεων σε σχέση με τους δείκτες για όλα τα έργα του ΕΤΣΕ·»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

3.10.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

26.1.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Μιλτιάδης Κύρκος, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Διορθώσεις τελικής ψήφου και προθέσεις ψήφου

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (12.4.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hannu Takkula

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 

_________________

 

ΕΕ C 465, 13.12.2016, σ. 1.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Από τον Νοέμβριο του 20143 που υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, βελτιώθηκαν οι όροι για την ανάκαμψη των επενδύσεων και επανήλθαν η εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης και η ανάπτυξη. Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας μέτριας ανάκαμψης, με αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2 % το 2015. Οι ολοκληρωμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν με το επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεγαλύτερων επενδυτικών έργων δεν μπορούν να είναι άμεσες. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017, μολονότι εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα.

(1)  Παρά την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), παραμένει το πρόβλημα του επενδυτικού χάσματος στην Ένωση. Το πρόβλημα της έλλειψης επενδύσεων προκύπτει από σοβαρή έλλειψη συνολικής ζήτησης και από τον αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας Κρίνεται αναγκαίο να αλλάξει ριζικά η προσέγγιση για τις επενδύσεις στην Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές αιτίες της κρίσης και να αναθεωρηθεί το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης, ούτως ώστε να τονωθούν σε μόνιμη βάση οι παραγωγικές επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία και την κοινωνία σε όλα τα κράτη μέλη.

_________________

 

3 COM(2014) 903 τελικό.

 

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Την 1η Ιουνίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη – Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη» στην οποία σκιαγραφούνται τα μέχρι τώρα επιτεύγματα του επενδυτικού σχεδίου και οι προσεχείς σχεδιαζόμενες ενέργειες, μεταξύ άλλων η παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μετά την αρχική τριετή περίοδο, η αναβάθμιση του σκέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ).

(3)  Την 1η Ιουνίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη – Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη» στην οποία σκιαγραφείται η μέχρι τούδε κατάσταση και οι προσεχείς σχεδιαζόμενες ενέργειες, όπως η παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μετά την αρχική τριετή περίοδο, η αναβάθμιση του σκέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ).

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α)  Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα του Επενδυτικού Σχεδίου, μιας συνολικής στρατηγικής με στόχο την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και τη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην Ένωση. Η στρατηγική στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων, διασφάλιση ότι οι επενδύσεις διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση. Για να επιτευχθεί γεωγραφική διαφοροποίηση, είναι ουσιαστικής σημασίας να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση με άρση των φραγμών στις επενδύσεις. Το ΕΤΣΕ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις άλλες ενέργειες που απαιτούνται για τη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην Ένωση και – λειτουργώντας ως ταμείο εγγυήσεων – ως μέσο προώθησης νέων επενδύσεων.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. EUR σε επενδύσεις. Δεδομένης της επιτυχίας του, η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική παράταση καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλουν κατά προτεραιότητα.

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. EUR σε επενδύσεις. Σήμερα, το επενδυτικό χάσμα παραμένει στην Ένωση και εκφράσθηκαν ανησυχίες ότι το ΕΤΣΕ εφαρμόσθηκε με ανεπαρκή διαφοροποίηση, τόσο από τομεακή όσο και από γεωγραφική άποψη, γεγονός που οφείλεται στη μη βέλτιστη κατανομή των επενδύσεων, χρηματοδοτώντας έργα με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και σε ζητήματα όσον αφορά την προσθετικότητα. Παρά ταύτα, μόλις ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΣΕ, και ενώ ακόμη δεν είχε πραγματοποιηθεί η ανεξάρτητη αξιολόγηση με την οποία συνδέεται η αναθεώρησή του, η Επιτροπή πρότεινε να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα διατηρηθούν σε βιώσιμο επίπεδο.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 προβλέπει ότι, έως τις 5 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόσθετη, ανάλογη, έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2020, η οποία θα πρέπει, εφόσον είναι απαραίτητο, να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017, και θα πρέπει επίσης, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, να συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων. Αυτή η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να διασφαλίζει, να προωθεί και να ενισχύει τις στρατηγικές επενδύσεις της Ένωσης σε βιώσιμα επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής περιόδου που καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 a)  Για να μπορεί να επιτελεί το έργο του, το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί πρόσβαση στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του κάθε έτους. Ως προς αυτό, πρέπει να διασφαλίζεται πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 287 ΣΛΕΕ, και η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους - , την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση νέας χρηματοδότησης από τον νέο ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους - , την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα έναντι άλλων υφισταμένων μέσων της Ένωσης και των κυρίων δράσεων της ΕΤΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, της βιοοικονομίας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές και τα διασυνοριακά δίκτυα, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητοδρόμους και έργα μεταφορών με ένταση άνθρακα θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν υπάρχει ζωτική ανάγκη υποστήριξης ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Η προσθετικότητα θα πρέπει να έχει σκοπό μόνο να εξασφαλίζει ότι τα επιλεγμένα έργα είναι αυτά που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να λάβουν χρηματοδότηση στην αγορά λόγω υψηλότερου προφίλ κινδύνου. Η προσθετικότητα ως όρος πρέπει να παραμείνει απλός και να συνιστά άλλο ένα, πιο εύκολα μετρήσιμο, κριτήριο για τη χρηματοδότηση. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων, των εξόχως απομακρυσμένων και των περιφερειών σε μεταβατικό στάδιο, καθώς και να καταπολεμηθεί η γεωγραφική και τομεακή ανισορροπία της στήριξης από το ΕΤΣΕ, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων και οι προϋποθέσεις που τους καθιστούν επιλέξιμους για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθούν μέσω αυξημένης προσφυγής στον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Κόμβο, ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση σχεδίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εντός της Ένωσης, καθώς και η καλύτερη επικοινωνία και ορατότητα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις επενδύσεις που έλαβαν στήριξη από το ΕΤΣΕ, το ποσό στόχος του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 35 % των συνολικών υποχρεώσεων εγγύησης της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας.

(15)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις επενδύσεις που έλαβαν στήριξη από το ΕΤΣΕ και την απουσία αιτημάτων για εγγυήσεις της ΕΕ, το ποσό στόχος του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 35 % των συνολικών υποχρεώσεων εγγύησης της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16 a)  Οι πράξεις επεξεργασίας πρέπει να απλοποιηθούν ούτως ώστε οι πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι τελικοί δικαιούχοι, και ιδίως οι ΜΜΕ, να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες προκειμένου να διασφαλίζεται η επιτυχία χωρίς να επιβάλλεται υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση στις ΜΜΕ. Συγχρόνως, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η διαφάνεια των διαδικασιών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι και οι δυνάμει επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα.

(19)  Οι πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν από κάθε άποψη με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί, περιλαμβανομένης της δυνατότητας αύξησης του προϋπολογισμού του όταν και εφόσον κρίνεται σωστό, και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφια 3, 4 και 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά χαρακτηριστικά, έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ θεωρούνται ως βατήρες προσθετικότητας έναντι των άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΤΕ, του ΕΤΕ ή της Ένωσης και έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά χαρακτηριστικά, έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II.

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, αν για να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απαιτείται η χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, αν για να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απαιτείται η χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

Τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ και συνίστανται σε υλική υποδομή που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην επέκταση υλικής υποδομής ή υπηρεσιών που συνδέονται με υλική υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούνται επίσης ότι παρέχουν προσθετικότητα·

 

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα οποία αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υπο-αξιοποίησης επενδύσεων και:·

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα οποία αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υπο-αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και για την επίτευξη μιας πιο ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής των επενδύσεων, και:·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 12 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και προσβάσιμες και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ.·

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και προσβάσιμες και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας, και τους στόχους πολιτικής της Ένωσης. Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 και για τη χρήση του πίνακα δεικτών επιδόσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ.·

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)  τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για δραστηριότητες της ΕΤΕπ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του δικαιούχου ή του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022·

(α)  τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για δραστηριότητες της ΕΤΕπ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του δικαιούχου ή του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021·

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για δραστηριότητες του ΕΤΕ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΕΤΕ του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

(β)  τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για δραστηριότητες του ΕΤΕ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΕΤΕ του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ)  η παράγραφος 4 απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο i

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων·»·

(γ)  αναβάθμιση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών γνώσεων, μέσω της στενότερης συνεργασίας με τις αρχές των κρατών μελών εστιάζοντας στην δημιουργία ικανοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων·

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών·

(ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών με σκοπό την ταυτόχρονη στήριξη έργων μικρότερης κλίμακας, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την ανάγκη να ικανοποιηθεί η απαίτηση για καινοτομία·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο iii

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ)  την παροχή συμβουλών σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο «Ορίζων 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») με το ΕΤΣΕ·

(στ)  την παροχή συμβουλών σχετικά με τον συμπληρωματικό χαρακτήρα άλλων πηγών και τις πιθανές συνέργειες της χρηματοδότησης και των επενδύσεων της Ένωσης (όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο «Ορίζων 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») με το ΕΤΣΕ·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

5.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δ α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 9 α:

 

«9 α. «9α. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΕΚΕΣ θα μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητές του και να συμβάλλει στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ δύναται να υποβάλει στην Επιτροπή αιτιολογημένο αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΚΕΣ.»

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

«(9a)  το άρθρο 16 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2.  Επιπλέον, η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει:

«2.  Η ΕΤΕπ υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εγκεκριμένες επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η έκθεση στη συνέχεια δημοσιοποιείται και γίνεται προσβάσιμη.

 

Η έκθεση περιλαμβάνει:

(α)  αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ ανά δραστηριότητα, τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, ιδίως ως προς το κριτήριο της παροχής προσθετικότητας, μαζί με αξιολόγηση της κατανομής χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ μεταξύ των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2·

(α)  αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με το κριτήριο της προσθετικότητας·

(β)  αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·

 

(γ)  εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και καινοτομίας, και των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και της αστικής κινητικότητας), των τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής υποδομής, και της ενεργειακής απόδοσης·

(γ)  εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και καινοτομίας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής υποδομής, και της ενεργειακής απόδοσης·

(δ)  αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημείο iv)·

 

(ε)  αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των έργων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ·

(ε)  αξιολόγηση της πραγματικής μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των έργων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ·

(στ)  περιγραφή των έργων στα οποία η στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία συνδυάζεται με στήριξη από το ΕΤΣΕ, και αναφορά του συνολικού ποσού συνεισφοράς από κάθε πηγή·

(στ)  περιγραφή των έργων στα οποία η στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία συνδυάζεται με στήριξη από το ΕΤΣΕ, και αναφορά του συνολικού ποσού συνεισφοράς από κάθε πηγή·

(ζ)  το ποσό χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση·

(ζ)  το ποσό χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους οικονομικούς ενδιαμέσους και τους τελικούς δικαιούχους, τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο, περιλαμβανομένων των πράξεων δανεισμού που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μέσω οικονομικών ενδιαμέσων, και μια αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε αναλυτική βάση·

 

(ζ α)  οι ανεξάρτητες εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις για κάθε έργο, με λεπτομερή επεξήγηση των δεικτών και των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν·

 

(ζ β)  αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των μεμονωμένων χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες·

 

(ζ γ)  τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή·

(η)  αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες·

(η)  αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες·

(θ)  λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

(θ)  λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

(ι)  τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

(ι)  τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(α α)  στην παράγραφο 6, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Η έκθεση που πρόκειται να υποβληθεί στις 30 Ιουνίου 2020 θα συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό είτε τον καθορισμό μιας νέας επενδυτικής περιόδου, την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και την εξασφάλιση της συνέχισης των στρατηγικών επενδύσεων σε βιώσιμο επίπεδο, είτε, στην περίπτωση που η έκθεση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση ενός καθεστώτος στήριξης των επενδύσεων δεν είναι δικαιολογημένη, την εξασφάλιση του ομαλού τερματισμού του ΕΤΣΕ με διατήρηση της εγγύησης της ΕΕ για τις πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η πρόταση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων»·

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 18 – παράγραφοι 7 και 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  οι παράγραφοι 7 και 8 απαλείφονται·

διαγράφεται

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(10 a)  το άρθρο 19 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2.»

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2.»

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(11 α)  το άρθρο 20 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.»

«2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πλήρης πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.12.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Hannu Takkula

21.11.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Michael Theurer

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (2.3.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Krzysztof Hetman

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως στρατηγικό εταίρο, ανακοίνωσε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕTΣΕ) ως βασικό μέρος του. Ο κανονισμός ΕTΣΕ τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015 και δημιουργήθηκε αρχικά για περίοδο 3 ετών. Ο στόχος του ΕTΣΕ ήταν να τονώσει την οικονομική ανάκαμψη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 315 δισεκατομμύρια EUR σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για στρατηγικές επενδύσεις. Σχεδιάστηκε με σκοπό να συμπληρώσει άλλα ταμεία και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε ολόκληρη την Ένωση.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για την παράταση της λειτουργίας του ΕTΣΕ, ώστε αυτό να καλύψει την περίοδο μέχρι το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και για επέκταση του επενδυτικού της σχεδίου για την κινητοποίηση τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων EUR έως το 2020. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η εγγύηση της ΕΕ από 16 σε 26 δισεκατομμύρια EUR, ενώ η ΕΤΕπ θα αυξήσει τη συμβολή της από 5 σε 7,5 δισεκατομμύρια EUR. Η Επιτροπή σκοπεύει να διατηρήσει τον βασικό πυρήνα της έννοιας της προσθετικότητας του ΕTΣΕ, δηλαδή να υποστηρίζει μόνο πράξεις που αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Με την πρότασή της, η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να ενισχύσει τη γεωγραφική κάλυψη του ΕTΣΕ και να ενισχύσει την απορρόφησή του σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει τον συνδυασμό του ΕTΣΕ με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Τέλος, η Επιτροπή σχεδιάζει να ενισχύσει τη διαφάνεια των επενδυτικών αποφάσεων και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Ο εισηγητής είναι σε γενικές γραμμές υπέρ της πρότασης και της παράτασης της λειτουργίας του ΕTΣΕ, αν και πρέπει να υπογραμμιστούν ορισμένες σημαντικές ελλείψεις. Υπάρχει μια ορατή ανισορροπία μεταξύ της χρήσης του ΕTΣΕ στην ΕΕ των 15 (91% του ΕTΣΕ) και της ΕΕ των 13 (9% του ΕTΣΕ), ενώ ένα κράτος μέλος δεν έχει αξιοποιήσει καθόλου τη χρηματοδότηση ΕTΣΕ. Η πρόταση συνδυασμού του ΕTΣΕ με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕT) παρέχει δυνατότητες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και βελτίωση αυτής της κατάστασης. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η πολιτική συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι αποφέρει αποτελέσματα όχι μόνο στη δημιουργία επενδύσεων, αλλά και στην υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ΕTΣΕ δεν θα αντικαταστήσει ούτε θα παραγκωνίσει άλλα ταμεία και μέσα της ΕΕ, ιδίως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και στο πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών.

Επιπλέον, υπάρχει επίσης μια τομεακή ανισορροπία στα έργα που υποστηρίζονται από το ΕTΣΕ, καθώς πολύ λίγες κοινωνικές επενδύσεις υποστηρίζονται από αυτόν τον μηχανισμό. Ο λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι η λιγότερο ορατή άμεση αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων και συχνά η πιο αδύναμη διοικητική ικανότητα και εμπειρία των κοινωνικών φορέων στην υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων. Παρ’ όλα αυτά, ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να στηριχθεί πλήρως το κοινωνικό και ανθρώπινο δυναμικό του ΕTΣΕ και να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων, μια στρατηγική που, όταν υλοποιηθεί με σύνεση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και να είναι εξίσου προσβάσιμες για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών. Τέλος, ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας, και ιδίως των βιώσιμων, που δημιουργήθηκαν λόγω των έργων που υποστηρίζονται από το ΕTΣΕ.Η συλλογή αυτού του είδους των δεδομένων θα μπορούσε να είναι πολύ ευεργετική για την συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΕTΣΕ στο μέλλον.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Από τον Νοέμβριο του 2014 που υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη3, βελτιώθηκαν οι όροι για την ανάκαμψη των επενδύσεων και επανήλθαν η εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης και η ανάπτυξη. Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας μέτριας ανάκαμψης, με αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2 % το 2015. Οι ολοκληρωμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν με το επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεγαλύτερων επενδυτικών έργων δεν μπορούν να είναι άμεσες. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017, μολονότι εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα.

(1)  Από τον Νοέμβριο του 2014 που υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη3, βελτιώθηκαν οι όροι για την ανάκαμψη των επενδύσεων και επανήλθαν η εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης και η ανάπτυξη. Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας μέτριας ανάκαμψης, με αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2 % το 2015, αλλά τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα. Οι ολοκληρωμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν με το επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεγαλύτερων επενδυτικών έργων δεν μπορούν να είναι άμεσες. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017, αλλά οι ρυθμοί παραμένουν βραδείς και οι τάσεις εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα.

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final.

3 COM(2014) 903 final.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Αυτή η θετική ώθηση θα πρέπει να διατηρηθεί και οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν ούτως ώστε οι επενδύσεις να επανέλθουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη τάση τους. Οι μηχανισμοί του Επενδυτικού Σχεδίου λειτουργούν και θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να συνεχιστεί η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς για το μέλλον της Ευρώπης και εκεί όπου οι αστοχίες της αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων παραμένουν.

(2)  Αυτή η θετική ώθηση θα πρέπει να διατηρηθεί και οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν ούτως ώστε οι επενδύσεις να επανέλθουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη τάση τους και να φθάσουν στην πραγματική οικονομία. Οι μηχανισμοί του Επενδυτικού Σχεδίου λειτουργούν και θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να συνεχιστεί η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλους τους τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικοί για το μέλλον της Ευρώπης και εκεί όπου οι αστοχίες της αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων παραμένουν.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. EUR σε επενδύσεις. Δεδομένης της επιτυχίας του, η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική παράταση καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλουν κατά προτεραιότητα.

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε ως σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις. Η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική παράταση καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλουν κατά προτεραιότητα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα διατηρηθούν σε βιώσιμο επίπεδο.

(7)  Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα διατηρηθούν σε βιώσιμο επίπεδο. Θα πρέπει να διενεργηθεί ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων από την Επιτροπή για να δικαιολογηθεί η μελλοντική πρόταση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους - , την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας – συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους – , την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην απασχόληση, με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην κοινωνική οικονομία, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει να δίδεται υψηλή προτεραιότητα σε έργα που σχετίζονται με τις κοινωνικές υποδομές. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ. Δεδομένων των υψηλών ποσοστών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη, θα πρέπει να ενισχυθούν οι πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Επιπλέον, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της υλοποίησης του ΕΤΣΕ όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, η καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη και τον τομέα των φαρμάκων, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η κοινωνική στέγαση και η παιδική μέριμνα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Τα αρχικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη με μεγαλύτερη τεχνική και διοικητική ικανότητα, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επωφελούνται περισσότερο από το ΕΤΣΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την αξιοποίηση του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να στηρίξουν τις χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημοσιεύονται τακτικά νέα στοιχεία και επικαιροποιήσεις, ενώ το αργότερο το 2008 θα πρέπει να δημοσιευθεί η πρώτη ακριβής ποιοτική-ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητες αξιολογήσεις με βάση την εμπειρία που έχει αποκομισθεί μέχρι σήμερα και με ιδιαίτερη έμφαση στον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν και στις επιπτώσεις των επενδύσεων του ΕΤΣΕ στις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να τίθενται στόχοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

(9)  Η προσθετικότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, χρειάζεται να οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που υπάγονται στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων.

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων, ενώ παράλληλα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες συγχρηματοδότησης. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να ενεργεί σε στενότερη συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα ταμεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην αντικρούει τα επιτεύγματα ή τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ιδίως των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ούτε να αντικαθιστά ή να παραγκωνίζει επιδοτήσεις, ενώ πρέπει να διατηρηθεί η προσθετικότητά του.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Το δυναμικό του ΕTΣΕ στην αναζωογόνηση των αγορών εργασίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας θα πρέπει να καταστεί πιο εμφανές, όπως συμβαίνει με την πολιτική συνοχής, ενώ θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν τα σχετικά αξιόπιστα στοιχεία.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας και σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί δεόντως μια στρατηγική για την καλύτερη προώθηση της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ, της δημιουργίας ικανοτήτων, της διοικητικής στήριξης και της τοπικής τεχνικής συνδρομής στις προαναφερόμενες περιφέρειες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων μέσων.

(16)  Λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στις κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων μέσων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι τελικοί δικαιούχοι ενημερώνονται δεόντως για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 και να ενθαρρύνεται η εκπόνηση επενδυτικών έργων που προσφέρουν ευρεία τομεακή και γεωγραφική κάλυψη.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Στα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξαχθούν μεγάλες ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου με τις εθνικές και τοπικές αρχές. Τούτο θα επιτρέψει την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την αποφυγή της περιφερειακής και τομεακής συγκέντρωσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας των πράξεων του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να εξηγεί στις αποφάσεις της, οι οποίες καθίστανται δημόσιες και προσβάσιμες, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγείται η εγγύηση της ΕΕ στην εκάστοτε πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Ο πίνακας δεικτών επιδόσεων θα πρέπει να δημοσιοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με εγγύηση της ΕΕ.

(18)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας των πράξεων του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να εξηγεί στις αποφάσεις της, οι οποίες καθίστανται δημόσιες και προσβάσιμες, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγείται η εγγύηση της ΕΕ στην εκάστοτε πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας, καθώς και σε δείκτες επιδόσεων όπως η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ο πίνακας δεικτών επιδόσεων θα πρέπει να δημοσιοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με εγγύηση της ΕΕ. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις κοινωνικές επενδύσεις στις τρέχουσες και μελλοντικές ικανότητες των πολιτών για συμμετοχή στην αγορά εργασίας, με τη χρήση σαφών κοινωνικοοικονομικών δεικτών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα.

(19)  Οι πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, την ευρύτερη στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και το κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των εξόχως απόκεντρων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, διασυνοριακών έργων και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21 και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως έργων που συμβάλλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη βιώσιμη ανάπτυξη, ή στην ενσωμάτωση έργων με εξόχως απόκεντρες περιοχές. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων τομεακών πλατφορμών και ιδιαίτερα πλατφορμών με συμμετοχή πολλών χωρών για την προώθηση διασυνοριακών έργων ή μιας ομάδας έργων που αφορούν το σύνολο των κρατών μελών, και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)   Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«(8α)  «κοινωνική επιχείρηση»: η επιχείρηση που έχει ως πρωταρχικό της στόχο μάλλον την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά τη δημιουργία κέρδους και που χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημεία 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 1296/2013·»·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 2 – σημείο 8 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)   Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«(8β)  «κοινωνικές υπηρεσίες» είναι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την παροχή κοινωνικής προστασίας, για παράδειγμα, μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης και κατάρτισης, κοινωνικής στέγασης, παιδικής μέριμνας, μακροχρόνιας φροντίδας και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας·»·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο iv

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

βα)  Στο στοιχείο στ), το σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

iv)  βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των κριτηρίων των άρθρων 6 και 9 και του παραρτήματος ΙΙ, την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του στη στήριξη επενδύσεων·

iv)  βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των κριτηρίων των άρθρων 6 και 9 και του παραρτήματος ΙΙ, την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του στη στήριξη επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα οποία αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και:

1.  Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα οποία φθάνουν στην πραγματική οικονομία και αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και:

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή και ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με συναίνεση.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή, ένα οριζόμενο από τη ΓΔ ECFIN και τα άλλα δύο, εκ περιτροπής, από αρμόδιες ΓΔ, και ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με συναίνεση.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

 

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-i)  Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η σύνθεση της επιτροπής είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει την επιλογή εμπειρογνωμόνων με πείρα στις επενδύσεις σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:»

Η σύνθεση της επιτροπής είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει την επιλογή εμπειρογνωμόνων που από κοινού έχουν πείρα στις επενδύσεις σε όλους τους ακόλουθους τομείς:

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

i α)  Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ)  εκπαίδευση και κατάρτιση·

στ)  αγορά εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο ια

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

i β)  Το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ια)  κοινωνικές υποδομές και κοινωνική οικονομία και οικονομία της αλληλεγγύης.»

ια)  κοινωνικές υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική οικονομία και οικονομία της αλληλεγγύης.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 7 – παράγραφος 12 – δεύτερο εδάφιο – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και προσβάσιμες και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ.

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ δημοσιοποιούνται και καθίστανται προσβάσιμες αμελλητί και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της απόφασης, με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων των έργων και με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς τις πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – εισαγωγική φράση

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Στην παράγραφο 2 το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ζ)  ανθρώπινο δυναμικό, πολιτισμός και υγεία, ιδίως μέσω:

ζ)  ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνική ανάπτυξη, πολιτισμός και υγεία, ιδίως μέσω:

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο - α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο i

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

αα)  Στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

i)  εκπαίδευσης και κατάρτισης·

i)  αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο v

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-αβ)  Στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), το σημείο v) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

v)  κοινωνικών υποδομών, κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της αλληλεγγύης·

v)  κοινωνικών υποδομών, κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της αλληλεγγύης·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο v α (νέο)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-αγ)  Στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), μετά το σημείο v) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

v α)  της παροχής κεφαλαίων στην επενδυτική πλατφόρμα για οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να διοχετεύεται στη στήριξη έργων με συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει αναλυτική καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό.»

Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να διοχετεύεται στη στήριξη έργων με συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει αναλυτική καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό.»

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει την παροχή στοχευμένης στήριξης για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των κρατών μελών που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές.

Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει την παροχή στοχευμένης τοπικής στήριξης για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, και τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και για την πληροφόρηση, κατά περίπτωση, επί συναφών ζητημάτων σχετικά με τη νομοθεσία της Ένωσης, με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των κρατών μελών που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές και των διαφορετικών κλάδων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

i α)  Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-Μ και την αστική κινητικότητα.

Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-Μ, την αστική κινητικότητα και τις κοινωνικές υποδομές.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας ή συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), στην εκπόνηση έργων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στην εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 1.»·

«Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας ή συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), ιδιαίτερα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και περιοχές σε μετάβαση προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός αντίκτυπος στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και να αντιμετωπισθεί η φτώχεια, καθώς και στην εκπόνηση έργων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στην εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 1.»·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων·»·

γ)  αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων, στενότερη συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών και έμφαση στη δημιουργία ικανοτήτων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος II μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων και στην αύξηση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη·»·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών·»·

ε)  την παροχή ενεργού στήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων τομεακών επενδυτικών πλατφορμών·»·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

βα)  Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

3.  Οι υπηρεσίες του ΕΚΕΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων, και των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων φορέων.»·

3.  Οι υπηρεσίες του ΕΚΕΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσιτές σε όλους τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων, των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων φορέων και των κοινωνικών φορέων.»·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.»·

5.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο και μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.»·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(9α)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και καινοτομίας, και των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και της αστικής κινητικότητας), των τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής υποδομής, και της ενεργειακής απόδοσης·»·

γ)  εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και καινοτομίας, και των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και της αστικής κινητικότητας), των τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής υποδομής, της ενεργειακής απόδοσης και των κοινωνικών υποδομών, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας·»·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5α.  Ο εν λόγω πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιεύεται για λόγους διευκόλυνσης της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της καλύτερης κατανόησης της προσθετικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, για όλους τους φορείς.»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

3.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

12

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ulrike Rodust

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (28.3.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mercedes Bresso

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική συνοχής είναι τη βασική επενδυτική πολιτική της ΕΕ, έχοντας στόχους όπως η οικονομική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της ΕΕ και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Από μόνη της, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί το επίπεδο των επενδύσεων που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί επαρκής ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ.

Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ETΣΕ), η ΕΕ δημιούργησε ένα καινοτόμο εργαλείο, ένα πρώτο πείραμα για μια νέα πορεία και την εξεύρεση νέων επενδυτικών λύσεων. Σε μια ιστορική στιγμή που η δημόσια χρηματοδότηση δέχεται πρωτοφανείς πιέσεις, το ΕTΣΕ στοχεύει στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της δημόσιας χρηματοδότησης και, ταυτόχρονα, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Αν και τόσο τα ταμεία ΕΔΕT όσο και το ΕTΣΕ είναι μέσα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και των στρατηγικών επενδύσεων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για την προάσπιση στόχο της πολιτικής της ΕΕ, υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τους στόχος τους.

Η συντάκτρια του παρόντος είναι πεπεισμένη ότι στόχος της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης επί του υπό εξέταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ 2015/1017, θα πρέπει να είναι δυο πράγματα: ο καλύτερος συντονισμός των μέσων αυτών με την ενίσχυση των συνεργιών και τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας τους, έτσι ώστε η στήριξη που παρέχεται από διάφορα μέσα και ταμεία της ΕΕ να μην επικαλύπτονται· και μια γνήσια προσθετικότητα των πρωτοβουλιών και έργων που υποστηρίζονται από το ΕTΣΕ ειδικότερα.

Οι επενδυτικές πλατφόρμες αποτελούν τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή της συνέργειας μεταξύ των ΕΔΕT και του ETΣΕ, καθώς είναι ευέλικτα εργαλεία που επιτρέπουν οικονομικά βιώσιμα έργα και πρωτοβουλίες που πρέπει να εντοπιστούν και να χρηματοδοτηθούν. Προσελκύουν επίσης πιθανούς επενδυτές, ενεργώντας ως καταλύτης για την συνένωση των ιδιωτικών κεφαλαίων με δημόσια κεφάλαια που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από τον Όμιλο της ΕΤΕπ και τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα.

Η συμβολή των ΕΔΕT και του ΕTΣΕ μέσω των επενδυτικών πλατφορμών πρέπει να ενταθούν, με χρηματοδοτικά μέσα, σε περιφερειακό, τομεακό (συμπεριλαμβανομένης και συμμετοχής διαφόρων κρατών μελών σε συγκεκριμένο τομέα) και σε εθνικό επίπεδο (συνενώνοντας επενδυτικά σχέδια σε ένα κράτος μέλος).

Στην περίπτωση των διασυνοριακών έργων, στα οποία ο εισηγητής περιλαμβάνει όλα τα έργα, όχι μόνο εκείνα που αφορούν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής, θα πρέπει να θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη των έργων ΕTΣΕ. Ειδικότερα, τόσο η υλική υποδομή - σε σχέση ιδίως με τα πιο βιώσιμα παραδείγματα, όπως οι σιδηρόδρομοι, για παράδειγμα - και τα μη-φυσικά, όπως οι ηλεκτρονικές υποδομές, τα δίκτυα TΠ και τα δίκτυα έρευνας και καινοτομίας, μπορούν να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στην επίτευξη ανάπτυξης και των αναπτυξιακών στόχων του ΕTΣΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι μια βιώσιμη λύση θα ήταν μια ειδική ρύθμιση που θα επέτρεπε τον συνδυασμό των μέσων, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές. Ο κανονισμός ΕTΣΕ πρέπει να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανονισμούς («omnibus»), και ιδίως τον κανονισμό CPR («Kανονισμός Κοινής Πρόβλεψης»), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πραγματική συνέργεια μεταξύ των διαφόρων μέσων και αποτελεσματική αλληλεπίδραση.

Επιπλέον, έχει σημασία της εξασφάλισης γεωγραφικής ισορροπίας σε ολόκληρη την ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Kατ’ αυτή την έννοια θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανομή της χρηματοδότησης σε εδαφική ή τομεακή βάση (χωρίς γεωγραφική ή κλαδική εξειδίκευση), οι χώρες που δεν έχουν ακόμη καταφέρει την καλύτερη δυνατή χρήση των ευκαιριών που προσφέρονται από το ΕTΣΕ θα πρέπει να στηριχθούν από τις ενωσιακές αρχές, μέσω πιο αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα, αλλά και μέσω του συντονισμού των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα περιφερειακά γραφεία της ΕΤΕπ.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των έργων που έχουν ξεκινήσει, αξιολογώντας τις επιπτώσεις τους στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Από τον Νοέμβριο του 2014 που υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη3, βελτιώθηκαν οι όροι για την ανάκαμψη των επενδύσεων και επανήλθαν η εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης και η ανάπτυξη. Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας μέτριας ανάκαμψης, με αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2 % το 2015. Οι ολοκληρωμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν με το επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεγαλύτερων επενδυτικών έργων δεν μπορούν να είναι άμεσες. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017, μολονότι εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα.

(1)  Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας μέτριας ανάκαμψης. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι ολοκληρωμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν με το επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεγαλύτερων επενδυτικών έργων δεν μπορούν να είναι άμεσες.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Αυτή η θετική ώθηση θα πρέπει να διατηρηθεί και οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν ούτως ώστε οι επενδύσεις να επανέλθουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη τάση τους. Οι μηχανισμοί του Επενδυτικού Σχεδίου λειτουργούν και θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να συνεχιστεί η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς για το μέλλον της Ευρώπης και εκεί όπου οι αστοχίες της αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων παραμένουν.

διαγράφεται

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στις 11 Νοεμβρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε τη γνώμη αριθ. 2/2016 με τίτλο «EFSI: an early proposal to extend and expand (ΕΤΣΕ: αύξηση των πόρων και παράταση λειτουργίας)», όπου δηλώνει ότι «Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση και αύξηση των πόρων του ταμείου επενδύσεων που αποτελούν το επίκεντρο του 'σχεδίου Juncker' εκπονήθηκαν υπερβολικά νωρίς και με βάση ελάχιστα στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την αύξηση». Το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε επίσης ότι «δεν πραγματοποιήθηκε συνολική εκτίμηση του αντικτύπου» και έθεσε εν αμφιβόλω « την απάλειψη της διάταξης που όριζε ότι η συνέχιση του ΕΤΣΕ θα συνδεόταν από τα αποτελέσματα ανεξάρτητης αξιολόγησης». Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε «τον κίνδυνο να υπερτιμήθηκε το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα», βεβαιώνοντας ότι πρόκειται για αναμενόμενους στόχους και αποτελέσματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από απτά, συγκεκριμένα, σαφή και άμεσα δεδομένα.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το ΕΤΣΕ, το οποίο υλοποιείται και συνυποστηρίζεται από τον Όμιλο ΕΤΕπ, βαδίζει σταθερά προς την επίτευξη του στόχου της κινητοποίησης τουλάχιστον 315 δισ. EUR για πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία έως τα μέσα του 2018. Η απορρόφηση από την αγορά ήταν ιδιαίτερα ταχεία στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ όπου το ΕΤΣΕ αποδίδει πολύ πέραν των προσδοκιών. Ως εκ τούτου, τον Ιούλιο του 2016 το σκέλος για τις ΜΜΕ ενισχύθηκε κατά 500 εκατ. EUR στο πλαίσιο των υφιστάμενων παραμέτρων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Είναι απαραίτητος ο προσανατολισμός μεγαλύτερου μεριδίου χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: 40 % της αυξημένης ικανότητας ανάληψης κινδύνων του ΕΤΣΕ θα πρέπει να στρέφεται προς την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

(4)  Το ΕΤΣΕ, το οποίο υλοποιείται και συνυποστηρίζεται από τον Όμιλο ΕΤΕπ, ελπίζει στην επίτευξη του στόχου της κινητοποίησης τουλάχιστον 315 δισ. EUR για πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία έως τα μέσα του 2018. Ωστόσο οι επενδύσεις είναι πολύ άνισες μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, πράγμα που συνιστά σημαντική έλλειψη του ΕΤΣΕ η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Η απορρόφηση από την αγορά ήταν ιδιαίτερα ταχεία στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ όπου το ΕΤΣΕ αποδίδει πολύ πέραν των προσδοκιών. Ως εκ τούτου, τον Ιούλιο του 2016 το σκέλος για τις ΜΜΕ ενισχύθηκε κατά 500 εκατ. EUR στο πλαίσιο των υφιστάμενων παραμέτρων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Είναι απαραίτητος ο προσανατολισμός μεγαλύτερου μεριδίου χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: 40 % της αυξημένης ικανότητας ανάληψης κινδύνων του ΕΤΣΕ θα πρέπει να στρέφεται προς την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το άρθρο 18 παράγραφοι 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 προβλέπει πρόταση τροποποίησης αυτού του κανονισμού μέχρι τις 5 Ιουλίου 2018 και ζητεί να στηρίζεται η εν λόγω πρόταση από ανεξάρτητη εκτίμηση του αν το ΕΤΣΕ «επιτυγχάνει τους στόχους του και αν η διατήρηση ενός καθεστώτος στήριξης των επενδύσεων είναι δικαιολογημένη». Η εκτίμηση αυτή δεν είχε παρουσιαστεί μέχρι την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής για την παράταση λειτουργίας του ΕΤΣΕ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. EUR σε επενδύσεις. Δεδομένης της επιτυχίας του, η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική παράταση καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλουν κατά προτεραιότητα.

(6)  Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. EUR σε επενδύσεις. Το Ταμείο είχε κάποιες επιτυχίες, όπως τη διασφάλιση της προσθετικότητας, της γεωγραφικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας των χρηματοδοτούμενων έργων, όμως έδειξε και κάποιες αδυναμίες. Η Επιτροπή ανακοίνωσε την παράταση της πρότασης, πράγμα που διπλασιάζει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας, ώστε το ΕΤΣΕ να ευθυγραμμιστεί καλύτερα και τους ενωσιακούς στόχους της συνοχής και της ολοκλήρωσης. Η νομική παράταση που προτείνεται από την Επιτροπή καλύπτει την περίοδο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 2020. Προκειμένου να προσπαθήσουν να επεκτείνουν την ικανότητα του ΕΤΣΕ, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμβάλουν σε αυτό κατά προτεραιότητα.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Στις 11 Νοεμβρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε ότι ήταν ακόμη πολύ νωρίς για να υπολογιστεί ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος ή να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα ως προς το αν το ΕΤΣΕ επιτύγχανε τους στόχους του. Τα αναγκαία στοιχεία ως προς το αν πρέπει ή όχι να επεκταθεί το ΕΤΣΕ θα τα εξασφαλίσει μία ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα διατηρηθούν σε βιώσιμο επίπεδο.

(7)  Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα διατηρηθούν σε βιώσιμο επίπεδο, συμπληρώνοντας τα υπάρχοντα ταμεία και προγράμματα της Ένωσης, σαν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), που θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τα βασικά ταμεία για τη στήριξη της συνοχής και των επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με σκοπό την προώθηση της μεγέθυνσης και της απασχόλησης και τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι προτάσεις για την παράταση της επενδυτικής περιόδου και μετά το 2020 θα πρέπει να έχουν ως προοίμιο και θεμέλιο ανεξάρτητες εκτιμήσεις που να αναλύουν σε ποιο βαθμό το ΕΤΣΕ επιτυγχάνει τους στόχους του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προσθετικότητα των έργων, καθώς και σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπό του στη μεγέθυνση και την απασχόληση.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Οι προτάσεις για την παράταση του ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να επιδιώκουν να αντικαταστήσουν ή να μειώσουν τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για τους νέους - , την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

(8)  Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και να συνεχίσει την κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη στήριξη των στρατηγικών επενδύσεων αυξημένης προσθετικότητας και υψηλής κοινωνικής, περιβαλλοντικής, εδαφικής και οικονομικής προστιθέμενης αξίας που αποδέχονται την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες του άρθρου 174 ΣΛΕΕ. Περιλαμβάνονται οι επενδύσεις που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές τάσεις, όπως στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, στο κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς υποδομές, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων.

(10)  Λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται ο συνδυασμός μη επιστρεπτέων μορφών στήριξης και/ή χρηματοδοτικών μέσων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά που διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και η χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός αποσκοπεί, αφενός, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της Ένωσης μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των στηριζόμενων δράσεων. Η συνδυασμένη χρήση του ΕΤΣΕ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ευρύτερης γεωγραφικής κάλυψης του ΕΤΣΕ. Όμως, πολύ σημαντικό είναι το ΕΤΣΕ να μην αντικαθιστά ούτε να παραγκωνίζει τις επιχορηγήσεις και να διατηρηθεί η προσθετικότητα.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Οι δυνατότητες του ΕTΣΕ ως προς την αναζωογόνηση των αγορών εργασίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας θα πρέπει να καταστούν πιο εμφανείς, όπως συμβαίνει με την πολιτική συνοχής, και θα πρέπει να συλλέγονται και να αναλύονται τα σχετικά αξιόπιστα στοιχεία.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί.

(11)  Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic Investments» (EFSI) (Αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)), που δημοσιοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2016, τονίζει την ανάγκη διόρθωσης της γεωγραφικής ανισότητα των ενισχύσεων του ΕΤΣΕ με μέτρα όπως η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των γενικών στόχων και των έργων που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΤΣΕ, και η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών. Ως εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης στο πεδίο της συνοχής και για την ευρύτερη αποδοχή του ΕΤΣΕ, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες και τις υπό μετάβαση περιφέρειες, θα πρέπει ληφθούν μέτρα που να ενισχύσουν και προστατεύσουν την τομεακή και γεωγραφική διαφοροποίηση του ΕΤΣΕ.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Το ΕΤΣΕ και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως συμπληρωματικά, που στηρίζουν τις στρατηγικές βιώσιμες επενδύσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό την επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης, π.χ. των κλιματικών στόχων της Ένωσης, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην εδαφική ανάπτυξη και συνοχή. Όμως, το πεδίο εφαρμογής, οι στόχοι, το σκεπτικό, το σχέδιο και τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ διαφέρουν.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να προβληθεί καλύτερα στις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες και στις χώρες που ζητούν να γίνουν μέλη, λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου δημοσιότητας του ΕΤΣΕ σε αυτές, και του ότι αυτό μέχρι τώρα δεν έχει χρηματοδοτήσει έργα σε αυτές.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων μέσων.

(16)  Λόγω της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες υπό μετάβαση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις που εκτελούν βιώσιμα και ψηφιακά έργα, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων μέσων και της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης δια της ενθάρρυνσης της πολλαπλής χρηματοδότησης όπως είναι η πληθοχρηματοδότηση.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

(17)  Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενημερώνονται για την ύπαρξη των διαφόρων ενωσιακών μέσων στήριξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα ή σε συνδυασμό με το ΕΤΣΕ και να παρέχουν υποστήριξη που να επιτρέπει την επιλογή του καταλληλότερου μέσου ή συνδυασμού μέσων, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση για την εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 και να ενθαρρυνθεί ο σχεδιασμός επενδυτικών έργων με ευρύ τομεακό και γεωγραφικό πνεύμα.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Θα πρέπει να διεξαχθούν ενημερωτικές εκστρατείες για τα επενδυτικά έργα του ΕΤΣΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕπ θα πρέπει να δημοσιεύει πληροφορίες και εκτιμήσεις αντικτύπου για τις πράξεις και τα έργα που εκτελούνται, με αναγραφή της προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητάς τους. Ομοίως, η ΕΤΕπ θα πρέπει να δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο, ώστε να μπορεί να γίνεται συσχετισμός με τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

(21)   Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει να ενισχυθεί και ως εκ τούτου να διαθέτει τον κατάλληλο προϋπολογισμό. Οι δραστηριότητές του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α)  στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, μολονότι επιδιώκουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη, θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα αν εμπεριέχουν κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕΤΕπ για τον πιστωτικό κίνδυνο.

«Οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ και στις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕΤΕπ για τον πιστωτικό κίνδυνο, και οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, θεωρείται επίσης ότι παρέχουν προσθετικότητα υπό την προϋπόθεση να τεκμηριώνεται δημόσια ότι αντιμετωπίζουν αποτυχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και δεν θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο από την ΕΤΕπ, το ΕΤΕ ή μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, χωρίς στήριξη από το ΕΤΣΕ,»

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά χαρακτηριστικά, έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II.

«Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή υποαξιοποίησης επενδύσεων, σαν κι αυτές που οφείλονται σε φραγμούς προκαλούμενους από εθνικά σύνορα ή εθνικούς κανονισμούς, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά χαρακτηριστικά, έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα II.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)