Menettely : 2016/0276(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0198/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0198/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0478

MIETINTÖ     ***I
PDF 1288kWORD 250k
15.5.2017
PE 597.638v02-00 A8-0198/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijät: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla)

Valmistelijat (*):

Eva Kaili, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Inés Ayala Sender, liikenne- ja matkailuvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (*)
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0597),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 172 ja 173 artiklan, 175 artiklan 3 kohdan ja 182 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0375/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0198/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 ja 173 artiklan, 175 artiklan kolmannen kohdan ja 182 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2016(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Sen jälkeen, kun Euroopan investointiohjelma esitettiin marraskuussa 2014(5), edellytykset investointien lisäämiselle ovat parantuneet, ja luottamus EU:n talouteen ja kasvuun on palaamassa. Unionin talouden lievä elpyminen jatkuu nyt neljättä vuotta, ja bruttokansantuote kasvoi 2 prosenttia vuonna 2015, mutta työttömyysasteet ovat edelleen korkeampia kuin ennen kriisiä. Investointiohjelman mukaisesti aloitetut kattavat toimet ovat jo tuottamassa konkreettisia tuloksia huolimatta siitä, ettei vielä ole mahdollista arvioida ESIRin koko vaikutusta kasvuun, koska suurten investointihankkeiden makrotaloudelliset vaikutukset eivät näy välittömästi. Investointien odotetaan kasvavan vähitellen vuosina 2016 ja 2017, vaikka kasvu on edelleen vähäistä ja ne jäävät alle pitkän aikavälin tason.

(2)  Tämä positiivinen muutosvauhti olisi säilytettävä ja toimia jatkettava, jotta investoinnit voidaan palauttaa pitkän aikavälin kestävään trendikasvuun, joka ulottuu reaalitalouteen. Investointiohjelman mekanismit toimivat ja niitä olisi vahvistettava, jotta yksityiset investoinnit jatkuvat Euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeillä aloilla ja niillä osa-alueilla, joilla esiintyy edelleen markkinoiden toimintahäiriöitä tai optimaalista heikompia investointitilanteita, jotta voidaan saada aikaan merkittäviä makrotaloudellisia vaikutuksia ja luoda työpaikkoja.

(3)  Komissio antoi 1 päivänä kesäkuuta 2016 tiedonannon ”Euroopassa investoidaan taas – Tilannekatsaus Euroopan investointiohjelmaan ja seuraavat toimetˮ. Siinä esitellään Euroopan investointiohjelmalla tähän mennessä saavutettuja tuloksia ja suunnitelmia seuraaviksi vaiheiksi, joita ovat esimerkiksi Euroopan strategisen investointien rahaston, jäljempänä ’ESIR-rahaston’, voimassaoloajan jatkaminen alkuperäistä kolmen vuoden kautta pidemmäksi ajaksi, pk-yritysikkunan laajentaminen nykyisten puitteiden mukaisesti ja Euroopan investointineuvontakeskuksen kehittäminen.

(4)  ESIR-rahasto, jonka EIP-ryhmä perusti vuosi sitten▐, etenee▐ määrällisesti kohti tavoitettaan, joka on vähintään 315 miljardin euron lisäinvestoinnit reaalitaloudessa vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Markkinoihin reagoiminen ja niiden vastaanottokyky ovat olleet erityisen nopeita pk-yritysikkunassa, jossa ESIR-rahaston toteuttamisvauhti on ylittänyt kaikki odotukset, mihin on vaikuttanut myös se, että käynnistämisvaiheen nopeuttamiseksi on käytetty nykyisiä Euroopan investointirahaston (EIR) valtuutuksia (pk-yritysten InnovFin-takausjäjestelmä, COSME, LGF ja RCR). Heinäkuussa 2016 pk-yritysikkunaa korotettiin siis 500 miljoonalla eurolla asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisissa nykyisissä puitteissa. Suurempi osuus rahoituksesta kohdennetaan pk-yrityksiin, koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta: ESIR-rahaston riskinkantokyvyn lisäyksestä 40 prosenttia olisi kohdistettava parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta.

(5)  Eurooppa-neuvosto totesi 28. kesäkuuta 2016, että ”Euroopan investointiohjelma, erityisesti Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), on jo tuottanut konkreettisia tuloksia ja on merkittävä toimi, jonka avulla saadaan liikkeelle yksityisiä investointeja hyödyntäen samalla järkevästi niukkoja budjettivaroja. Komissio aikoo esittää pian ESIRin tulevaisuutta koskevia ehdotuksia, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi käsiteltävä kiireellisesti”.

(6)  ESIR-rahasto perustettiin aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. Tarve saavuttaa kyseinen määrällinen tavoite ei saisi kuitenkaan olla valittujen hankkeiden täydentävyyteen nähden etusijalla. Komissio aikoo siksi sekä pidentää ESIR-rahaston investointikautta ja rahoituskapasiteettia että nostaa täydentävyyden tasoa. Laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston rahoituskapasiteettia voidaan lisätä entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva investointien määrän kaksinkertaistaminen, myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

(6 a)  ESIR-rahasto ja sen toteuttaminen voivat olla täysin tehokkaita vain, jos toteutetaan toimia, joiden tavoitteena on vahvistaa sisämarkkinoita, luoda suotuisa liiketoimintaympäristö ja toteuttaa sosiaalisesti tasapainoisia ja kestäviä rakenneuudistuksia. Keskeisen tärkeitä ESIR-rahaston onnistumisen kannalta ovat myös hyvin järjestetyt hankkeet osana jäsenvaltioiden tasolla toteutettavia investointi- ja suunnitteluohjelmia. Jäsenvaltioita kehotetaan siksi tukemaan valmiuksien luomista kestävien investointien avulla, erityisesti alue- ja paikallistasolla, ja varmistamaan, että tarkoitukseen tarvittavat hallinnolliset rakenteet ovat olemassa.

(7)  Vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta komission olisi esitettävä uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen perustuva lainsäädäntöehdotus kattavasta investointiohjelmasta, jolla varmistetaan tehokas puuttuminen unionin investointivajeeseen. Lainsäädäntöehdotuksen olisi perustuttava komission kertomuksen päätelmiin ja riippumattomaan arviointiin, joka on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä. Kertomuksessa ja riippumattomassa arvioinnissa olisi myös tarkasteltava asetuksen (EU) 2015/1017, sellaisena kuin se on tarkistettuna tällä asetuksella, soveltamista laajennetulla ESIR-jaksolla.

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla pyritään saavuttamaan unionin Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asettamat kunnianhimoiset tavoitteet ja täyttämään unionin antama sitoumus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 80–95 prosentilla. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten olisi rajoitettava niin, että tuetaan vain yksityisen ja/tai julkisen sektorin investointeja koheesiomaissa, vähemmän kehittyneillä alueilla sekä investointeja rajat ylittävissä liikennehankkeissa, tai jos tuki on tarpeen liikenneturvallisuuden tehostamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen, älykkään liikennejärjestelmän laitteiden kehittämiseen tai Euroopan laajuisen liikenneverkon nykyisten moottoriteiden tason ja eheyden takaamiseen, mukaan lukien etenkin turvalliset pysäköintialueet, vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden jakeluasemat ja sähköajoneuvojen latausjärjestelmät. Digitaalialalla on digitaalista taloutta koskevan unionin kunnianhimoisen politiikan puitteissa asetettava uusia digitaalista infrastruktuuria koskevia tavoitteita sen varmistamiseksi, että digitaalinen kuilu kurotaan umpeen ja että unioni on globaali edelläkävijä niin kutsutun esineiden internetin, lohkoketjutekniikan sekä kyber- ja verkkoturvallisuuden uudella aikakaudella. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

(8 a)  Johtokunnan olisi unionin Pariisin ilmastokokouksessa asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi annettava yksityiskohtaisia ohjeita ja arviointivälineitä, jotka koskevat erityisesti tukikelpoisia hankkeita ja ESIR-rahaston kokonaissalkkua, ja otettava niissä eritoten huomioon Pariisin ilmastosopimus. ESIR-rahastosta rahoitettavien ilmastotoimien vahvistamiseksi EIP:n olisi hyödynnettävä kokemustaan yhtenä ilmastotoimien merkittävimpänä rahoittajana ja käytettävä kansainvälisellä tasolla sovittuja menetelmiä ilmastoon liittyvien osatekijöiden ja kustannusten määrittämisessä.

(8 b)  Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on keskeinen asema Euroopan uudelleenteollistamisessa, ne ovat kasvun liikkeellepaneva voima ja niillä on strategiset mahdollisuudet saada aikaan innovatiivisia heijastusvaikutuksia muille elinkeinoelämän aloille, kuten matkailuun, vähittäismyyntiin ja digitaaliteknologioihin. ESIR-rahaston olisi autettava pk-yrityksiä selviämään alan pääomavajauksesta, ja rahoitus olisi yleensä kohdennettava hankkeisiin, joilla on korkeampi riskiprofiili kuin Luova Eurooppa -ohjelmasta ja takausjärjestelmästä nykyisin rahoitettavilla hankkeilla.

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR-rahaston keskeinen periaate, olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai aluetta tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri ja TEN-T- ja TEN-E-verkot, olisi katsottava vahvaksi osoitukseksi täydentävyydestä niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

(9 a)  Täydentävyyskriteerien täyttyminen riippuu alueen erityisistä taloudellisista olosuhteista, sillä voi olla, että hanke on täydentävä yhdellä alueella mutta ei toisella. Investointikomitean olisi siksi otettava täydentävyyskriteerien täyttymistä arvioidessaan huomioon aluekohtaiset olosuhteet.

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, yhdistetään muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia. Vaikka komissio on jo julkaissut konkreettisia ohjeita tästä asiasta, ESIR-tuen ja EU:n varojen yhdistämisessä noudatettavaa toimintaperiaatetta olisi vielä kehitettävä ottaen huomioon talouden tehokkuuden ja riittävän vipuvaikutuksen. ESIR- ja ERI-rahastojen yhdistetyn käytön avulla voidaan edistää ESIR-rahaston maantieteellisen kattavuuden laajentamista.

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava. Koska ESIR-tukeen oikeutettujen hankkeiden kokoa ei saisi rajoittaa, pienen mittakaavan hankkeita ei saisi estää hakemasta ESIR-rahoitusta. Tarvitaan myös lisätoimia teknisen tuen lisäämiseksi ja ESIR-rahaston markkinoimiseksi näillä alueilla.

(11 a)  Investointijärjestelyt ovat olennainen väline markkinoiden toimintahäiriöiden käsittelemiseen, etenkin kun rahoitetaan useita eri hankkeita tai alueellisia tai aihekohtaisia hankkeita, mukaan lukien energiatehokkuushankkeet, ja rajat ylittäviä hankkeita. Siksi on tärkeää kannustaa kumppanuuteen kansallisten kehityspankkien ja -laitosten kanssa sekä pyrkiä ottamaan käyttöön investointijärjestelyjä. Investointikomitean olisi tällaisten kumppanuuksien yhteydessä voitava johtokunnan antamien asiaa koskevien ohjeiden mukaisesti myöntää riittävä osa unionin takuista suoraan investointijärjestelyihin ja kansallisille kehityspankeille tai -laitoksille ja siirtää sen jälkeen hankkeiden valintaa koskeva päätöksenteko kyseisille tahoille. Investointikomitealla olisi tällöin oltava oikeus valvoa milloin tahansa hankkeiden valintamenettelyä, jotta voidaan varmistaa, että menettelyä sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti.

(11 b)  Tämä mahdollisuus unionin takeiden suoraan myöntämiseen investointijärjestelyihin ja kansallisille kehityspankeille tai -laitoksille ei saisi millään tavoin aiheuttaa sellaisten jäsenvaltioiden yleistä syrjintää, jotka eivät ole perustaneet tällaisia kokonaisuuksia eikä se saisi johtaa maantieteelliseen keskittymiseen.

(12)  Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea investointeja, unionin olisi myönnettävä koko investointikaudelle unionin takaus, jäljempänä ’EU:n takaus’, jonka ei tulisi missään vaiheessa ylittää 26 000 000 000 euroa ja tästä enintään 16 000 000 000 euroa pitäisi olla käytettävissä ennen 6 päivää heinäkuuta 2018.

(13)  Odotuksena on, että kun EU:n takaus yhdistetään EIP:ltä saatavaan 7 500 000 000 euron summaan, ESIR-rahastosta myönnetyllä tuella saadaan aikaan 100 000 000 000 euron arvosta EIP:n ja EIR:n lisäinvestointeja. ESIR-rahaston tukeman 100 000 000 000 euron odotetaan tuottavan vähintään 500 000 000 000 euron lisäinvestoinnit reaalitalouteen vuoden 2020 loppuun mennessä.

(14)  Jotta unionin talousarviosta voitaisiin rahoittaa osittain EU:n takuurahastoon lisäinvestointeja varten osoitettava rahoitusosuus, olisi vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien kohdentamattomista liikkumavaroista varattava tätä tarkoitusta varten 650 000 000 euron määrä, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät(6) vuotuisessa talousarviomenettelyssä. Lisäksi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusvälineiden määrärahoista olisi siirrettävä 1 645 797 000 euroa kyseisen välineen avustuksia koskevaan osaan, jotta voidaan helpottaa rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston tuen kanssa, tai muihin asianmukaisiin rahoitusvälineisiin, erityisesti energiatehokkuutta edistäviin välineisiin.

(15)  ESIR-rahastosta tuetuista investoinneista saatujen kokemusten perusteella takuurahaston tavoitesumma tulisi saattaa 35 prosenttiin yhteenlasketuista unionin takuuvelvoitteista, joilla varmistetaan riittävä suojataso.

(16)  Koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta ja sen odotetaan jatkuvan, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa olisi laajennettava. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin ja sosiaalipalveluihin, myös kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia välineitä, jotka vastaavat alan tarpeita ja erityispiirteitä.

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopulliset edunsaajat, myös pk-yritykset, tietävät ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin Rahoitussopimukseen olisi näkyvästi sisällytettävä selvä viittaus ESIR-rahastoon.

(18)  Jotta ESIR-rahaston toimien avoimuutta voidaan lisätä, investointikomitean olisi selitettävä päätöksissään, jotka julkaistaan ja annetaan helposti saataville, ne syyt, joiden perusteella se katsoo, että toimelle olisi myönnettävä EU:n takaus, ja erityistä huomiota olisi kiinnitettävä täydentävyyskriteerin noudattamiseen. Indikaattoreiden tulostaulu olisi julkistettava, kun EU:n takauksen piiriin kuuluvaa toimea koskeva sopimus allekirjoitetaan.

(18 a)  Tulostaulua olisi käytettävä noudattaen tiukasti tätä asetusta ja delegoitua asetusta (EU) 2015/1558(7) ja sen liitettä, sillä se on investointikomitean kannalta riippumaton ja avoin arviointiväline, jonka avulla voidaan asettaa etusijalle unionin takuiden käyttäminen toimintoihin, joilla saadaan aikaan enemmän pisteitä ja lisäarvoa. EIP:n olisi laskettava hankkeelle annettavat pisteet ja indikaattorit etukäteen ja seurattava tuloksia hankkeen päätyttyä.

(18 b)  Johtokunnan olisi tarkasteltava uudelleen investointisuuntaviivoja määrittääkseen vähimmäiskynnysarvon tulostaulun eri perusteille, jotta hankkeiden arviointia voidaan tehostaa.

(19)  ESIR-rahastosta tuettujen toimien olisi noudatettava unionin verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita. Unionin oikeuden, suositusten ja suuntaviivojen mukaisesti EIP ei saisi käyttää toiminnassaan edunsaajien varoja tai osallistua niiden käyttöön tai tarjota niitä edunsaajille, jotka käyttävät veronkiertorakenteita, etenkään aggressiivisia verosuunnittelujärjestelmiä, tai osallistuvat niihin.

(20)  Lisäksi on aiheellista tehdä joitakin teknisiä selvennyksiä ESIR-rahaston hoitamista ja EU:n takauksen myöntämistä ja sen piiriin kuuluvia välineitä koskevan sopimuksen sisältöön, mukaan lukien valuuttakurssiriskin kattaminen tietyissä tilanteissa. EIP:n kanssa tehtyä sopimusta ESIR-rahaston hoitamisesta ja EU:n takauksen myöntämisestä olisi mukautettava tämän asetuksen mukaisesti.

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi puututtava mahdollisiin puutteisiin ESIR-rahaston toteutuksessa. Sillä olisi oltava ratkaiseva rooli hankkeiden toteuttajien tukemiseksi elinkelpoisten, kestävien ja laadukkaiden hankkeiden alkuunpanossa ja kehittämisessä. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota tai aluetta, ja hankkeisiin, jotka edistävät Eurooppa 2020 -strategian ja COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. ▐ Investointineuvontakeskuksen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja ▐ tuettava ennakoivasti EIP:tä hankkeiden kehittämisessä ja toimien käynnistämisessä sekä kysynnän aikaansaamisessa tarpeen vaatiessa. Investointineuvontakeskuksen olisi täydennettävä olemassa olevia rakenteita, ja jäsenvaltioiden palvelujen päällekkäisyyksiä olisi vältettävä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa. On myös tarpeen, että investointineuvontakeskus varmistaa tarvittaessa vahvan paikallisen edustuksen, jotta levitetään paikallistasolla tietoa ESIR-rahastosta ja otetaan paikalliset tarpeet paremmin huomioon. Investointineuvontakeskuksen olisi pyrittävä tekemään yhteistyösopimuksia kunkin jäsenvaltion kansallisten kehityspankkien tai -laitosten kanssa sekä autettava tarvittaessa jäsenvaltioita kansallisten kehityspankkien tai -laitosten perustamisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi investointineuvontakeskuksen henkilöstömäärän olisi oltava oikeassa suhteessa niihin tehtäviin, jotka keskuksen on toteutettava.

(21 a)  Jotta voidaan puuttua markkinoiden toimintapuutteisiin ja edistää riittäviä lisäinvestointeja ja ESIR-rahastosta tuettujen toimien maantieteellistä ja alueellista tasapainoa, tarvitaan integroitua ja selkeälinjaista lähestymistapaa kasvun, työpaikkojen ja investointien lisäämistä koskevaan tavoitteeseen. Hinnoittelupolitiikan olisi edistettävä kyseisten tavoitteiden saavuttamista.

(21 b)  Olisi kannustettava yhdistämistä muihin rahastoihin asetuksen (EU) 2015/1017 investointitavoitteiden edistämiseksi, jotta voidaan myöntää asianmukaisia helpotuksia ESIR-rahaston toimien rahoituksen ehdoissa ja edellytyksissä sekä hinnoittelussa.

(22)  Sen vuoksi▐ asetusta▐ N:o 2015/1017 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 2015/1017 seuraavasti:

-1)  Korvataan 2 artiklan 4 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)  rajatylittäviä, usean maan kattavia, alueellisia tai makroalueellisia järjestelyjä, joihin on koottu hankkeista tietyllä maantieteellisellä alueella kiinnostuneita kumppaneita useilta alueilta tai useista jäsenvaltioista tai kolmansista maista;”;

1)  Muutetaan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)   EIP:n ESIR-rahaston kautta tarjoaman rahoitusosuuden määrä, joka on vähintään 7 500 000 000 euroa takauksina tai käteissuorituksina, ja sen ehdot;”;

a a)  Korvataan a alakohdan iv alakohta seuraavasti:

”iv)  EU:n takauksen kattamien toimien hinnoittelu, jossa noudatetaan EIP:n yleistä hinnoittelupolitiikkaa tämän asetuksen tarkoituksen mukaisesti; Kun tiukemmat talous- ja rahoitusmarkkinoita koskevat ehdot estäisivät kannattavan hankkeen toteuttamisen, takuun hinnoittelua on muutettava ESIR-rahastosta tuettujen toimien maantieteellisen ja alueellisen tasapainon edistämiseksi ja markkinoiden toimintahäiriöihin reagoimiseksi;

a b)  Korvataan b alakohdan iii alakohta seuraavasti:

”iii)  määräys, jonka mukaan johtokunta tekee päätöksensä yksimielisesti ja jos yksimielisyyteen ei voida päästä, johtokunnan on tehtävä päätöksensä jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä;

a c)  Korvataan b alakohdan iv alakohta seuraavasti:

”iv)  toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimitysmenettely, korvaus ja työehdot sekä heidän korvaamistaan ja vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt ja menettelyt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen soveltamista;”

b)  Korvataan c alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)   EU:n takauksen antamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 11 artiklan mukaisesti, myös säännöt takauksen kattavuudesta, tietyntyyppisistä välineistä muodostuvien salkkujen määritellystä kattamisesta ja EU:n takaukseen vetoamiseen johtavista tapahtumista;”;

1 a)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Tätä asetusta sovellettaessa 'täydentävyydellä' tarkoitetaan ESIR-rahaston tukea toimille, joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja joita ei olisi voitu kaudella, jonka aikana EU:n takausta voidaan käyttää, toteuttaa tai toteuttaa samassa laajuudessa EIP:n, EIR:n tai nykyisillä unionin rahoitusvälineillä ilman ESIR-rahaston tukea. ESIR-rahastosta tuettavilla hankkeilla, joilla pyritään tukemaan 9 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja yleisiä tavoitteita ja luomaan työpaikkoja ja kestävää kasvua, on yleensä oltava korkeampi riskiprofiili kuin EIP:n tavanomaisilla toimilla tuettavilla hankkeilla, ja ESIR-salkulla on oltava korkeampi kokonaisriskiprofiili kuin investointisalkulla, jota EIP tukee tavanomaisen investointipolitiikkansa puitteissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

ESIR-rahastosta voidaan tukea myös EIP:n hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä vähimmäisriski, jos EU:n takauksen käyttö on tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn täydentävyyden varmistamiseksi.

Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja siten varmistaa täydentävyys ja välttää muiden samoille markkinoille osallistuvien syrjäyttäminen, ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n erityistoimien ominaisuuksina on suosituimpana ratkaisuna ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa oltava huonompi etuoikeusasema, toissijaisen roolin omaksuminen verrattuna muihin sijoittajiin, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat täydentävyyden varmistamiseksi.

Rajoittamatta vaatimusta ensimmäisessä alakohdassa vahvistetun täydentävyyden määritelmän täyttämisestä seuraavat elementit osoittavat vahvasti täydentävyyttä:

  hankkeet, joihin liittyvä riski vastaa EIP:n perussäännön 16 artiklassa ja EIP:n luottoriskipolitiikkaa koskevissa suuntaviivoissa määriteltyihin EIP:n erityistoimiin liittyvää riskiä, etenkin jos tällaiset hankkeet ovat vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla;

  hankkeet, jotka koostuvat infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, tai infrastruktuurin tai siihen liittyvien palvelujen laajentaminen jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan toiseen jäsenvaltioon;

2 a)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

  ”2 a.  ESIR-rahaston on hinnoittelupolitiikan mukaisesti

  –  suosituimpana ratkaisuna ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa omaksuttava toissijainen rooli verrattuna muihin sijoittajiin ja varmistettava, että toimien hinnoittelua mukautetaan tarvittaessa, myös rahoitusvälineitä yhdistämällä, jotta maksimoidaan varojen vipuvaikutus ja otetaan huomioon paikallinen markkinatilanne; ja

  –  varmistettava, että pääomatyypin toimien hinnoittelutasot jäävät samanlaisten toimien markkinahintoja pienemmiksi, jos tämä on tarpeen ESIR-rahaston tavoitteiden saavuttamiseksi ja markkinapuutteisiin ja investointivajeeseen puuttumiseksi.

3)  Korvataan 6 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jotka”;

3 a)  Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Hankkeille, joita voidaan tukea EIP:n tai EIR:n rahoituksen välittäjien kautta toteuttamiin toimiin myönnettävällä ESIR-rahaston tuella, ei aseteta kokoon liittyviä rajoituksia. Jotta voidaan varmistaa, että ESIR-rahaston tuki kattaa myös pienimuotoiset hankkeet, EIP:n ja EIR:n on laajennettava yhteistyötä kansallisten kehityspankkien tai -laitosten kanssa ja edistettävä investointijärjestelyn perustamisella tarjottavia mahdollisuuksia.”

4)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

-a)  Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.  Kaikkien ESIR-rahaston hallintorakenteissa mukana olevien toimielinten ja elinten on pyrittävä varmistamaan sukupuolten tasapuolinen edustus ESIR-rahaston kaikissa hallintoelimissä.”

-a a)  Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Johtokunta koostuu viidestä jäsenestä, joista komissio nimittää kolme, EIP yhden ja Euroopan parlamentti yhden. Johtokunta valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Johtokunta pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, johtokunta tekee päätöksensä jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.”

-a b)  Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Johtokunnan kokousten yksityiskohtaiset pöytäkirjat on julkaistava heti, kun johtokunta on hyväksynyt ne. Euroopan parlamentille on ilmoitettava julkaisusta välittömästi.”

-a c)  Korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

‘5. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastolla on toimitusjohtaja, joka vastaa sen päivittäisestä johtamisesta ja 6 kohdassa tarkoitetun investointikomitean kokousten valmistelusta ja toimii näiden kokousten puheenjohtajana. Toimitusjohtaja on lisäksi vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille investointikomitean työstä.”

-a d)  Korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Toimitusjohtajaa avustaa varatoimitusjohtaja. Toimitusjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin äänioikeudettomana jäsenenä. Kun toimitusjohtaja ei voi osallistua johtokunnan kokouksiin tai kokousten osiin, varatoimitusjohtaja osallistuu kyseisiin kokouksiin tai niiden osiin äänioikeudettomana jäsenenä.

-a e)  Korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

‘6. ”Johtokunta valitsee ehdokkaan toimitusjohtajan tehtävään ja ehdokkaan varatoimitusjohtajan tehtävään avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella tässä asetuksessa vahvistettuja säännöksiä noudattaen, ja molempien palkka maksetaan unionin yleisestä talousarviosta.”

a)  Muutetaan 8 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)   ilmastotoimet, ympäristönsuojelu ja ympäristöasioiden hallinta;”;

ii)  Lisätään l alakohta seuraavasti:

”l)   maatalous, kalastus ja vesiviljely.”;

b)  Korvataan 10 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Kunkin investointikomitean jäsenen on ilmoitettava johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle viipymättä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan eturistiriidattomuuden selvittämiseksi.”;

c)  Lisätään 11 kohtaan virke seuraavasti:

”Toimitusjohtajan vastuulla on ilmoittaa johtokunnalle kaikista▐ rikkomisista ja ehdottaa ja panna täytäntöön aiheellisia toimia.”;

d)  Korvataan 12 kohdan toisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla yksityiskohtaisina pöytäkirjoina. Julkaistaviin päätöksiin on liitettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota täydentävyyskriteerin noudattamiseen, ja selvitys siitä, kuinka 14 kohdassa tarkoitettua indikaattoreiden tulostaulua on käytetty EU:n takauksen käytön perusteena.

Tulostaulu tarjoaa investointikomitealle välineen, jonka avulla se voi ottaa EU:n takauksen piiriin ensisijaisesti sellaiset toimet, jotka ovat saaneet hyvän luokituksen ja jotka tuottavat runsaasti lisäarvoa. Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, kun lopullinen päätös hankkeesta on tehty. Julkistettu päätös ei saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja.

Jos on kyse kaupallisesti arkaluonteisista päätöksistä, EIP välittää Euroopan parlamentille kyseiset päätökset sekä tiedot hankkeen toteuttajista tai rahoituksen välittäjistä asianomaisen rahoituksen päättymispäivänä tai minä tahansa aiempana ajankohtana, jolloin kaupallinen arkaluonteisuus päättyy. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.

EIP toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle luettelon kaikista EU:n takauksen käytön epäämistä koskevista investointikomitean päätöksistä sekä tulostaulun kootut tulokset. Toimittamiseen on sovellettava tiukkoja luottamuksellisuusvaatimuksia.”;

d a)  Korvataan 14 kohta seuraavasti:

”14.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 1–3 ja 5 kohdan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi siten, että hyväksytään investointikomitean käyttöön annettava indikaattoreiden tulostaulu, jotta voidaan varmistaa EU:n takauksen mahdollisen ja tosiasiallisen käytön riippumaton ja avoin arviointi. Tällaisten delegoitujen säädösten valmistelussa on käytävä tiivistä vuoropuhelua EIP:n kanssa.”

Johtokunnan on tarkasteltava uudelleen investointisuuntaviivoja määrittääkseen vähimmäiskynnysarvon tulostaulun eri perusteille, jotta hankkeiden arviointia voidaan tehostaa.”;

4 a)  Korvataan 8 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)  toimiin osallistuu yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevia tai sinne sijoittautuneita yhteisöjä ja toimet ulottuvat yhteen tai useampaan Euroopan naapuruuspolitiikan alaan, kuten strategiseen kumppanuuteen, laajentumispolitiikkaan, Euroopan talousalueeseen tai Euroopan vapaakauppaliittoon, kuuluvaan kolmanteen maahan taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä II tarkoitettuun merentakaiseen maahan ja alueeseen tai toimissa tehdään yhteistyötä kyseisissä maissa tai kyseisillä alueilla sijaitsevien yhteisöjen kanssa, riippumatta siitä, onko kyseisissä kolmansissa maissa taikka merentakaisissa maissa tai merentakaisilla alueilla kumppania.”;

5)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

-a)  Korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”2.  EU:n takaus myönnetään 7 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun investointikomitean hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle annettavaa rahoitusta tai takausta varten, joka on tarkoitettu EIP:n rahoitus- ja investointitoimien toteuttamiseen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Investointikomitea voi johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti myöntää riittävän osan unionin takuista suoraan investointijärjestelyihin ja kansallisille kehityspankeille tai -laitoksille ja siirtää hankkeiden valintaa koskevan päätöksenteon kyseisille tahoille. Investointikomitealla on joka tapauksessa oltava oikeus valvoa hankkeiden valintamenettelyä, jotta voidaan taata, että menettelyä sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti.

Kyseisten toimien on oltava unionin toimintapolitiikan mukaisia, ja niillä on tuettava jotakin seuraavassa mainituista yleisistä tavoitteista:’

-a a)  Lisätään 2 kohdan c alakohtaan alakohta seuraavasti:

”iii a)   rautateiden infrastruktuuri ja muut rautatiehankkeet”;

-a b)  lisätään 2 kohdan e alakohtaan alakohdat seuraavasti:

”i a)   lohkoketjuteknologia;

i b)  esineiden internet;

i c)  kyberturvallisuuden ja verkkoturvallisuuden infrastruktuurit.”;

-a c)  Muutetaan 2 kohdan g alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)  kulttuuriala ja luovat toimialat, joilla hyväksytään alakohtaiset rahoitusmekanismit vuorovaikutuksessa Luova Eurooppa -ohjelman ja takausvälineen kanssa, jotta kulttuurialalle ja luoville toimialoille voidaan järjestää tarkoitukseensa soveltuvia lainoja.”;

-a d)  Muutetaan 2 kohdan g alakohdan v alakohta seuraavasti:

‘v)  sosiaaliset infrastruktuurit, sosiaalipalvelut sekä yhteisötalous ja solidaarinen talous.”;

a)  Lisätään 2 kohtaan h ja i alakohta seuraavasti:

”h)   kestävä maatalous, kalastus, vesiviljely sekä muut biotalouden ja bioteollisuuden alat;

i)   tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti muut EIP:n tuen piiriin kuuluvat toimialat ja palvelut komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/99/EU(8)liitteessä I luetelluilla heikommin kehittyneillä alueilla ja sen liitteessä II luetelluilla siirtymäalueilla.”;

b)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Johtokunta antaa tässä tarkoituksessa yksityiskohtaisia ohjeita ja arviointivälineitä, jotka koskevat erityisesti tukikelpoisia hankkeita ja ESIR-rahaston kokonaissalkkua ja ottaa niissä eritoten huomioon Pariisin ilmastosopimuksen. Näillä ohjeilla varmistetaan, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeiden osia, joilla edistetään COP21-kokouksen sitoumusten mukaisia ilmastotoimia.”;

c)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Investointikausi, jonka aikana EU:n takaus voidaan myöntää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimien tukemiseksi, kestää:

a)  31 päivään joulukuuta 2020 sellaisten EIP:n toimien osalta, joita koskeva EIP:n ja edunsaajan tai rahoituksen välittäjän välinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022;

b)  31 päivään joulukuuta 2020 sellaisten EIR:n toimien osalta, joita koskeva EIR:n ja rahoituksen välittäjän välinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.”;

d)  Poistetaan 4 kohta;

d a)  Lisätään kohta seuraavasti:

  ”4 a.  Jos jonkin jäsenvaltion julkinen viranomainen perustaa investointijärjestelyn tai kansallisen kehityspankin tai -laitoksen, joka jakaa ESIR-rahaston tavoitteet, EIP:n on tehtävä yhteistyötä tämän elimen kanssa. EIP:n on myös tehtävä yhteistyötä sellaisten investointijärjestelyjen tai kansallisten kehityspankkien tai -laitosten kanssa, jotka on jo perustettu ja jotka jakavat ESIR-rahaston tavoitteet.”

d b)  Korvataan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

  ”Rajoittamatta 7 artiklan 7 kohdan soveltamista investointikomitea voi perusteellisen arvion jälkeen päättää kumppanuuden lopettamisesta jonkun investointijärjestelyn tai kansallisen kehityspankin tai -laitoksen kanssa.”

5 a)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  ”1.  EIP ja tarvittaessa kansalliset kehityspankit tai -laitokset ja investointijärjestelyt käyttävät 9 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi ja 11 artiklan mukaisesti EU:n takausta kattaakseen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin välineisiin liittyvää riskiä.”

6)  Korvataan 10 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  EIP:n lainat, takaukset, vastatakaukset, pääomamarkkinainstrumentit, muut rahoituksen tai erillistakauksen muodot, myös huonommassa etuoikeusasemassa oleva vieraan pääoman ehtoinen rahoitus, sekä oman pääoman ehtoiset tai luonteiset sijoitukset, myös kansallisten kehityspankkien tai -laitosten, investointijärjestelyjen tai rahastojen hyväksi;”;

7)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  EU:n takaus ei saa minään ajankohtana ylittää 26 000 000 000 euroa, josta tietty osa voidaan osoittaa EIP:n EIR:lle 3 kohdan mukaisesti myöntämää rahoitusta tai myöntämiä takauksia varten. EU:n takauksen nojalla unionin yleisestä talousarviosta suoritettavien maksujen yhteenlaskettu nettomäärä saa olla korkeintaan 26 000 000 000 euroa ja korkeintaan 16 000 000 000 euroa ennen 6 päivää heinäkuuta 2018.”;

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Kun EIP antaa rahoitusta tai takauksia EIR:lle EIP:n rahoitus- ja investointitoimien toteuttamiseksi, EU:n takaus on täysimääräinen takaus, joka kattaa tällaisen rahoituksen tai tällaiset takaukset sillä edellytyksellä, että EIP antaa vähintään 4 000 000 000 euroa rahoitusta tai takauksia ilman EU:n takausta, enintään alkuperäisen 6 500 000 000 euron rajan puitteissa. Johtokunta voi tarvittaessa mukauttaa kyseistä rajaa enintään 8 000 000 000 euroon saakka ilman, että EIP:llä on nostaa vastaavasti määriä yli alkuperäisen rajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan säännösten soveltamista.

c)  Korvataan 6 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)  edellä 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vieraan pääoman ehtoiset välineet: pääoma ja korot ja kaikki määrät, jotka on rahoitustoimien ehtojen mukaisesti maksettava EIP:lle mutta joita se ei ole saanut, maksukyvyttömyystapahtumaan saakka; tappiot, jotka johtuvat muiden valuuttojen kuin euron kurssivaihteluista markkinoilla, joilla on rajalliset mahdollisuudet pitkän aikavälin suojaamiseen; huonommassa etuoikeusasemassa oleva vieraan pääoman ehtoinen rahoitus: lykkäys, vähentäminen tai vaadittu myyminen katsotaan maksukyvyttömyystapahtumaksi;

b)  edellä 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut oman pääoman ehtoiset tai luonteiset sijoitukset: investoidut määrät ja niiden rahoituskulut sekä muiden valuuttojen kuin euron kurssivaihteluista aiheutuvat tappiot;”;

8)  Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja takuurahastoon maksettavia varoja käytetään EU:n yhteenlaskettuja takausvelvoitteita vastaavan asianmukaisen määrän, jäljempänä ’tavoitesumma’, kerryttämiseen. Tavoitesumma on 35 prosenttia unionin yhteenlasketuista takausvelvoitteista.”;

b)  Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.  Jos takuurahaston varojen määrä vähenee 1 päivän heinäkuuta 2018 jälkeen EU:n takaukseen vetoamisten seurauksena alle 50 prosenttiin tavoitesummasta tai se voi komission suorittaman riskinarvioinnin perusteella laskea vuoden kuluessa alle kyseisen tason, komissio antaa kertomuksen poikkeuksellisista toimenpiteistä, joita voidaan tarvita takuurahaston täydentämiseksi.”;

c)  Korvataan 8, 9 ja 10 kohta seuraavasti:

”8.   Sen jälkeen kun EU:n takaukseen on vedottu, sellaiset 2 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitetut takuurahastoon maksettavat varat, jotka suoritetaan yli tavoitesumman, käytetään 9 artiklassa säädetyn investointikauden kuluessa EU:n takauksen palauttamiseen sen alkuperäiseen määrään.

9.   Edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut takuurahastoon maksettavat varat käytetään EU:n takauksen palauttamiseen sen alkuperäiseen määrään.

10.  Jos EU:n takaus palautetaan täysin 26 000 000 000 euron määrään, takuurahaston mahdollinen tavoitesumman yli menevä määrä maksetaan unionin yleiseen talousarvioon asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina sisäisinä käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina kaikissa budjettikohdissa, joista on mahdollisesti uudelleenkohdennettu määrärahoja takuurahastoon.”;

9)  Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Tähän sisältyy kohdennettua tukea hankerakenteiden suunnittelussa tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä tarvittaessa unionin lainsäädäntöön liittyvien neuvojen hyödyntämisessä ottaen huomioon niiden jäsenvaltioiden erityispiirteet ja tarpeet, joiden rahoitusmarkkinat ovat heikommin kehittyneet ja eri alojen tilanteen.”;

ii)  Lisätään toiseen alakohtaan virke seuraavasti:

”Sen on myös tuettava ilmastotoimia ja kiertotaloutta koskevien hankkeiden tai niiden osien valmistelua, erityisesti COP21-kokouksen yhteydessä, digitaalialan hankkeiden valmistelua sekä 5 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden valmistelua.”;

b)  Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)  paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen aktiivinen edistäminen tukemalla EIP:tä ja kansallisia kehityspankkeja ja -laitoksia toimien käynnistämisessä ja kehittämisessä etenkin vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla ja edistämällä tarvittaessa ESIR-tuen kysyntää;”;

ii)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan neuvontatuen tarjoaminen, erityisesti rajat ylittävissä ja makroalueellisissa investointijärjestelyissä, joihin osallistuu useita jäsenvaltioita ja/tai alueita tarvittaessa paikan päällä;”;

ii a)  Lisätään alakohta seuraavasti:

”e a)  pienimuotoisten hankkeiden houkuttelemista ja rahoittamista koskevien mahdollisuuksien hyödyntäminen, myös investointijärjestelyjen avulla;”

iii)  Lisätään f alakohta seuraavasti:

”f)  muista unionin rahoituslähteistä (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 -puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline) saatavan rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston kanssa koskevan neuvonnan tarjoaminen, jolla pyritään vähentämään hallinnollista rasitusta ja ratkaisemaan tällaiseen eri rahoituslähteiden käyttöön liittyvät ongelmat.”;

iii a)  Lisätään alakohta seuraavasti:

”f a)  ennakoivan tuen tarjoaminen, jolla edistetään 8 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia ja kannustetaan niiden toteuttamiseen.”;

c)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta.”;

c a)  Lisätään kohta seuraavasti:

”5 a.  Investointineuvontakeskus käyttää 16 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua luetteloa auttaakseen ennakoivalla tavalla ja tarpeen mukaan hankkeiden toteuttajia kehittämään ehdotuksiaan edelleen ESIR-rahoituksen saamiseksi.”

d)  Korvataan 6 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Yhtäältä investointineuvontakeskuksen ja toisaalta kansallisen kehityspankin tai -laitoksen, kansainvälisen rahoituslaitoksen taikka sellaisen laitoksen tai hallintoviranomaisen, myös kansallisena neuvonantajana toimivan, jolla on investointineuvontakeskuksen toiminnan kannalta olennaista asiantuntemusta, välinen yhteistyö voidaan toteuttaa sopimusperusteisena kumppanuutena. Investointineuvontakeskus tekee sopimuksia kansallisten kehityspankkien tai -laitosten kanssa jokaisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioissa, joissa tällaisia laitoksia ei ole, investointineuvontakeskus tarjoaa tarvittaessa ja asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tällaisten laitosten perustamista koskevaa ennakoivaa neuvontatukea.”;

d a)  Lisätään kohta seuraavasti:

”6 a.  Jotta voidaan aktiivisesti varmistaa neuvontapalveluiden ulottuminen laajalle maantieteelliselle alueelle koko unionissa ja levittää tehokkaasti tietoa ESIR-rahastosta paikallistasolla, investointineuvontakeskuksen on varmistettava tarpeen mukaan paikallinen edustus, jossa otetaan huomioon nykyiset tukijärjestelmät ja jonka tarkoitus on antaa konkreettista, ennakoivaa ja räätälöityä apua paikan päällä. Edustus on perustettava erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla on vaikeuksia ESIR-hankkeiden kehittämisessä. Investointineuvontakeskuksen on edistettävä tiedon siirtoa alueelliselle ja paikalliselle tasolle ja varmistettava alueellisen ja paikallisen kapasiteetin ja asiantuntemuksen jatkuva kehittäminen.”

d b)  Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.  Unionin yleisestä talousarviosta myönnetään vuosittainen 20 000 000 euron viitemäärä investointineuvontakeskuksen toimintakustannusten kattamiseen 31 päivään joulukuuta 2020 saakka niitä investointineuvontakeskuksen 2 kohdan mukaisesti tarjoamia palveluja varten, jotka täydentävät unionin muiden ohjelmien puitteissa jo saatavilla olevia palveluja, siltä osin kuin kyseisiä kustannuksia ei kateta 4 kohdassa tarkoitetuista maksuista jäljellä olevalla määrällä.”

9 a)  Korvataan 16 artiklan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)  kuvaus hankkeista, joissa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuki on yhdistetty ESIR-rahaston tukeen, kustakin lähteestä peräisin olevien rahoitusosuuksien kokonaismäärä sekä kunkin tällaisen hankkeen riskiprofiili;”

9 b)  Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”j a)  yksityiskohtaiset tiedot maksetuista veroista, jotka johtuvat EIP:n rahoitus- ja investointitoimista ESIR-rahaston puitteissa.”;

9 c)  Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a.  EIP toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kuuden kuukauden välein luettelon kaikista toimitetuista EU:n takauksen käyttöä koskevista investointiehdotuksista, myös niistä ehdotuksista, joita ei esivalinnassa ole valittu investointikomitealle esitettäviksi. Toimittamiseen on sovellettava tiukkoja luottamuksellisuusvaatimuksia.”;

9 d)  Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

”5 a.  Komissio laatii investointikauden päättyessä kertomuksen hinnoittelupolitiikan kokonaisvaikutuksista ja asianmukaisuudesta ja toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja johtokunnalle. Kertomuksessa esitetyt havainnot on otettava huomioon.”;

9 e)  Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

”6 a.  Komissio toimittaa vuosikertomuksen, jossa esitetään politiikanaloittain yksityiskohdat kaikista hankkeista, jotka ovat saaneet tukea ESIR-rahaston kautta, kustakin lähteestä peräisin olevien rahoitusosuuksien kokonaismäärä sekä riskiprofiilit.”;

10)  Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja 30 päivänä kesäkuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää riippumattoman arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta.”;

b)  Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Komissio antaa uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan lainsäädäntöehdotuksen kattavasta investointiohjelmasta, jolla varmistetaan tehokas puuttuminen unionin investointivajeeseen. Ehdotuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon riippumattoman arvioinnin sisältävässä, 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä annettavassa kertomuksessa olevat päätelmät, ja kyseinen kertomus on toimitettava tätä varten hyvissä ajoin.”

b a)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.  Edellä 6 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on arvioitava 7 artiklan 14 kohdassa ja liitteessä II tarkoitetun tulostaulun käyttöä ja harkittava erityisesti kunkin pilarin asianmukaisuutta ja niiden roolia arvioinnissa. Kertomukseen on tarvittaessa ja havainnoilla asianmukaisesti perustellen liitettävä ehdotus 7 artiklan 14 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen tarkistamisesta.”;

11)  Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

EIP ja EIR tiedottavat tai velvoittavat rahoituksen välittäjät tiedottamaan lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, ESIR-rahaston mukaisen tuen olemassaolosta ja asettavat etenkin pk-yritysten tapauksessa ESIRin logon selvästi näkyville rahoitussopimuksessa ja jokaisessa sopimuksessa, johon liittyy ESIRin tukea, mikä lisää yleistä tietoisuutta ja parantaa näkyvyyttä;”;

11 a)  Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa pyynnöstään ja SEUT 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti täysin käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka se tarvitsee tehtäväänsä suorittaessaan.”;

12)  Korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  EIP, EIR ja kaikki rahoituksen välittäjät noudattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa rahoitus- ja investointitoimissaan asianmukaisia normeja ja rahanpesun ehkäisemiseen sekä terrorismin, veropetosten ja verovilpin torjuntaan sovellettavaa lainsäädäntöä.

  ▌

EIP ja EIR eivät käytä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa rahoitus- ja investointitoimissaan edunsaajien varoja, osallistu niiden käyttöön eivätkä tarjoa varoja edunsaajille, jotka käyttävät veronkiertorakenteita tai ovat osallisina niissä, etenkin aggressiivisissa verosuunnittelujärjestelmissä, tai käytännöissä, jotka eivät ole EU:n verotusalan hyvän hallintotavan perusteiden mukaisia, sellaisina kuin ne on vahvistettu unionin säädöksissä, neuvoston päätelmissä, komission tiedonannoissa tai muissa komission virallisissa ilmoituksissa.

  ▌

EIP ja EIR eivät etenkään saa pitää yllä liikesuhteita yhteisöihin, jotka on rekisteröity tai perustettu lainkäyttöalueille, jotka eivät tee yhteistyötä unionin kanssa avoimuutta ja tietojenvaihtoa koskevien kansainvälisesti sovittujen veronormien ja unionin oikeuden soveltamisessa.

Tehdessään sopimuksia rahoituksen välittäjien kanssa EIP:n ja EIR:n on sisällytettävä tässä artiklassa tarkoitetut vaatimukset kyseisiin sopimuksiin ja vaadittava maakohtaista raportointia vaatimusten noudattamisesta. EIP:n ja EIR:n on julkaistava luettelo rahoituksen välittäjistä, joiden kanssa ne tekevät yhteistyötä, ja pidettävä se jatkuvasti ajan tasalla.

Komission ja sidosryhmien kuulemisen jälkeen EIP:n ja EIR:n on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita koskevat toimintaperiaatteensa viimeistään sen jälkeen kun unionin luettelo verotusasioissa yhteistyöhaluttomista oikeudenkäyttöalueista on hyväksytty. Komissio antaa tämän jälkeen vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen näiden toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta.”;

13)  Korvataan 23 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti:

”Siirretään komissiolle 4 päivästä heinäkuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 13 ja 14 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä.”;

14)  Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies          Puheenjohtaja

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

LIITE

(1)  Muutetaan 2 jakso seuraavasti:

a)  Lisätään b alakohtaan alakohdat seuraavasti:

”ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten on rajoitettava niin, että tuetaan vain julkisen ja/tai yksityisen sektorin investointeja koheesiomaissa, vähemmän kehittyneillä alueilla sekä▐ rajat ylittävissä liikennehankkeissa tai jos tuki on tarpeen liikenneturvallisuuden tehostamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen, älykkään liikennejärjestelmän laitteiden kehittämiseen tai Euroopan laajuisen liikenneverkon nykyisten moottoriteiden tason ja eheyden takaamiseen, mukaan lukien etenkin turvalliset pysäköintialueet, vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden jakeluasemat ja sähköajoneuvojen latausjärjestelmät.

ESIR-rahaston tuen on myös oltava nimenomaisesti mahdollista olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon ja parantamiseen.”;

b)  Korvataan c alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Tässä yhteydessä EIP:n odotetaan tarjoavan rahoitusta ESIR-rahastosta, jotta voidaan saavuttaa kokonaistavoite eli vähintään 500 000 000 000 euron verran julkisia tai yksityisiä investointeja, mukaan lukien rahoitus, joka saadaan käyttöön EIR:n kautta 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin välineisiin liittyvien ESIR-rahaston toimien yhteydessä, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten kautta ja enintään 3 000 työntekijän yritysten saatavilla olevan rahoituksen lisäämisen kautta.”;

(2)  Lisätään 3 jaksoon d alakohta seuraavasti:

”d)     yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista johtaisi yleensä toimen luokitteluun erityistoimeksi:

–  huonompi etuoikeusasema suhteessa muihin luotonantajiin, mukaan lukien kansalliset kehityspankit ja yksityiset luotonantajat;

–  osallistuminen riskinjakovälineisiin, kun osallistuminen asettaa EIP:n alttiiksi korkeammille riskitasoille;

–  altistuminen erityisille riskeille, kuten testaamaton teknologia, riippuvuus uusista, kokemattomista tai korkean riskitason vastapuolista, uudet taloudelliset rakenteet tai riski EIP:lle, toimiala tai maantieteellinen sijainti;

–  pääomatyypin ominaisuudet, kuten suoritusperusteiset maksut; tai

–  muut näkökohdat, jotka lisäävät altistumista riskille EIP:n luottoriskien arvioinnin ja hallinnon suuntaviivojen mukaisesti;”;

(2 a)  Lisätään 3 jaksoon alakohta seuraavasti:

”d a)  täydentävyyden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota alueen erityispiirteisiin.”

(3)  Lisätään 5 jaksoon virke seuraavasti:

”Tulostaulu julkistetaan heti, kun EU:n takauksen piiriin kuuluva sopimus on allekirjoitettu, lukuun ottamatta kaupallisesti arkaluonteisia tietoja.”;

(4)  Muutetaan 6 jakso seuraavasti:

a)  Muutetaan b alakohta seuraavasti:

i)  Korvataan ensimmäisen luetelmakohdan ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti:

”Velkatyypin toimissa EIP tai EIR tekee vakiomuotoisen riskinarviointinsa, johon sisältyy maksukyvyttömyys- ja takaisinperintäasteen todennäköisyyden laskenta. EIP tai EIR kvantifioi näiden parametrien perusteella kuhunkin toimeen liittyvän riskin.”;

ii)  Korvataan toisen luetelmakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Kukin velkatyypin toimi saa riskiluokituksen (transaktion lainaluokitus) EIP:n tai EIR:n lainaluokitusjärjestelmässä.”;

iii)  Korvataan kolmannen luetelmakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Hankkeiden on oltava taloudellisesti ja teknisesti toteutuskelpoisia, ja EIP:n rahoitus on strukturoitava hyvän pankkitoiminnan periaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettava korkean tason riskinhallinnan periaatteita, jotka EIP tai EIR on vahvistanut sisäisissä suuntaviivoissaan.”;

iii a)  Korvataan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

Velkatyypin tuotteet hinnoitellaan noudattaen tämän asetuksen säännöksiä.”

b)  Muutetaan c alakohta seuraavasti:

i)  Korvataan ensimmäisen luetelmakohdan toinen virke seuraavasti:

”Se, liittyykö toimeen pääomatyypin riskejä vai ei, määritetään toimen oikeudellisesta muodosta ja nimikkeistöstä riippumatta EIP:n tai EIR:n vakiomuotoisen arvioinnin perusteella.”;

ii)  Korvataan toisen luetelmakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”EIP:n pääomatyypin toimet on toteutettava noudattaen EIP:n tai EIR:n sisäisiä sääntöjä ja menettelyjä.”;

ii a)  Korvataan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

Pääomatyypin investoinnit hinnoitellaan noudattaen tämän asetuksen säännöksiä.”

(5)  Poistetaan 7 jakson c alakohdassa oleva sana ”ensimmäisen”;

(6)  Muutetaan 8 jakso seuraavasti:

a)  poistetaan ensimmäisen alakohdan toisessa virkkeessä oleva sana ”ensimmäisen”;

b)  poistetaan a alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä oleva sana ”ensimmäisen”;

c)  poistetaan b alakohdan ensimmäisessä virkkeessä oleva sana ”ensimmäisen”.

(1)

  EUVL C 75, 10.3.2017, s. 57.

(2)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(3)

*   Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

  EUVL C 465, 13.12.2016, s. 1.

(5)

  COM(2014) 903 final.

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta, EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129.

(7)

  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1558, annettu 22 päivän heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1017 täydentämisestä laatimalla indikaattoreiden tulostaulu EU:n takauksen soveltamista varten (EUVL L 244, 19.9.2015, s. 20).

(8)

  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014–2020, EUVL L 50, 20.2.2014, s. 22.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (*) (3.4.2017)

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Valmistelija: Eva Kaili

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Tämänhetkinen kasvun ja elpymisen heikko taso kriisin jälkeisessä Euroopan unionissa on seurausta tuotannon vähenemisestä, jonka ovat käynnistäneet teknologisen kehityksen hidastuminen, rakenteellinen siirtymä heikon tuottavuuden aloille sekä korkeat vipuasteet. Siksi on hyvin tärkeää, että keskitämme voimamme koordinoidusti välttääksemme pitkittyneen pysähtyneisyyden aiheuttamia vaaroja taloudellisesti, ympäristön kannalta sekä sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

ITRE-valiokunta asettaa tehtävänsä mukaisesti keskeiselle sijalle energia-alan, televiestintäalan, digitaaliteknologian, tutkimuksen ja innovoinnin ja pk-yritysten sekä uusien ja perinteisen teollisten kehysten optimoinnin. Nämä alat tukevat unionin tuottavuuden kaivattua parantamista.

Valmistelija katsoo, että ESIR 2.0 tarjoaa mahdollisuuden nopeuttaa unionin tuotantoa ja se voi samalla toimia välineenä, jonka avulla voidaan muotoilla uudelleen nykyinen EU:n investointikehys niin, että yhdenmukaistetaan taloudellista ekosysteemiä, vähennetään byrokratiaa ja poistetaan koordinoinnin tehottomuuksia ja rakenteellista kitkaa.

ESIR ei kuitenkaan ole koheesiopolitiikan väline. Sen on pikemminkin tarkoitus stimuloida EU:n taloudellista kapasiteettia ja auttaa kaikkia jäsenvaltioita näin poistamaan investointikuilunsa. ESIR on lisäarvoa tuova mekanismi, jolla pyritään lisäämään ja täydentämään olemassa olevia rahoitusresursseja ja -välineitä eikä kilpailemaan niiden kanssa. Tästä seuraa, että ESIR ei saa koskaan – ei nyt eikä tulevaisuudessa – korvata koheesiorahastoja ja samankaltaisia välineitä.

Jotta ESIR olisi menestyksekäs investointitavoitteidensa suhteen, sen olisi parannettava kunkin jäsenvaltion taloudellisten mahdollisuuksien toteutumista sekä maantieteellisesti että alakohtaisesti. Valitettavasti ESIR ei ole vielä saavuttanut maantieteellisen ja alakohtaisen hajauttamisen tavoitetta.

Valmistelija korostaa, ettei EU voi palauttaa kasvua ja luoda työpaikkoja ja hyvinvointia pelkin rutiininomaisin toimin. Se edellyttää keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia sekä sinnikkyyttä. Kyse ei ole pikamatkasta. Kyse on maratonista. EIP:n ja komission, jotka ovat kaksi ESIRin täytäntöönpanosta ensisijaisesti vastaavaa elintä, olisi noudatettava tätä lähestymistapaa. Tarkoituksena ei ole käyttää rahaa mahdollisimman nopeasti. Sisältö, täydentävyys ja maantieteellinen jakauma ovat tärkeämpiä kuin rahojen käyttönopeus.

Tässä ITRE-valiokunnan lausunnossa keskitytään etenkin energiaan, televiestintään, tutkimukseen, digitaaliteknologiaan sekä pk-yrityksiin, ja siinä keskitytään ESIRin tämänhetkisiin heikkouksiin siinä, miten se käsittelee markkinoiden alakohtaisia ja maantieteellisiä epäonnistumisia sekä ei-optimaalisia sijoitustilanteita, mikä on nyt tarkoitus korjata ESIR 2.0:n avulla.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella valmistelija ehdottaa seuraavia muutoksia ESIR 2.0:aan:

  ESIRin avulla tuettavien hankkeiden olisi oltava nykyistä täydentävämpiä. EIP:n olisi lisättävä kapasiteettiaan entistä enemmän riskiä sisältävien hankkeiden hyväksymiseksi käyttämällä sekä riskinjakovälineitä että suuririskisimmän osan kattavia takuita, jotka ovat erityisen käyttökelpoisia infrastruktuurihankkeissa.

  Valintamenettelyn avoimuuden ja seurattavuuden olisi oltava keskeinen ennakkoehto täydentävyysvaatimuksen sekä ESIR-asetuksen täytäntöönpanon kannalta, ja se olisi turvattava ESIR 2.0:ssa.

  Maantieteellinen monipuolistaminen on varmistettava käsittelemällä nimenomaisesti ongelmaa, jonka aiheuttavat samanlaisten hankkeiden erilaiset riskipreemiot eri osissa EU:ta, mikä johtuu jäsenvaltioiden erilaisista riskiprofiileista.

  Euroopan investointiohjelman kolmas pilari (investointien esteiden poistaminen) on tärkeä edellytys ESIRin onnistumiselle, mutta sillä ei voida perustella ESIRin heikkoa käyttöastetta erityisesti koheesiomaissa ja jäsenvaltioissa, jotka ovat kärsineet eniten viimeaikaisesta rahoituskriisistä.

  Komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä EIP:n kanssa kansallisten kehityslaitosten roolin vahvistamiseksi ja niiden perustamiseksi jäsenvaltioissa, joissa niitä ei vielä ole.

  Uuden rahan houkuttelemiseksi komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä EU:n rahoitusalan sääntelyviranomaisten kanssa, jotta rahoituslaitokset voisivat lisätä investointejaan pitkäaikaisiin infrastruktuurihankkeisiin höllentämällä asiaan liittyviä sääntelyllisiä rajoituksiaan taseissaan.

  Vakaus- ja kasvusopimuksen tiukka täytäntöönpano ei saisi estää jäsenvaltioita käyttämästä ESIRiä infrastruktuuri-investointeihin. Komission olisi hyväksyttävä tämän suuntaisia politiikkatoimia.

  Erityisesti olisi painotettava kasvua ja työpaikkojen luomista edistäviä hankkeita syrjäisillä alueilla ja vähemmän kehittyneillä alueilla.

  Verkkojen Eurooppa -välineen ja muiden siihen liittyvien välineiden määrärahojen ei pitäisi kilpailla ESIRin tai sen markkinasuuntautuneisuuden kanssa, jonka avulla pyritään kokoamaan ”tuoretta rahaa” ja käyttämään hyödyntämätöntä pääomaa. Siksi investointien käynnistäminen EU:ssa edellyttää yhdistettyjen resurssien välistä optimaalista suhdetta. Olisi tarkasteltava tällaisen yhdistämisen mahdollistavaa sääntelykehystä. Varainhoitoasetuksen koontiasetuksen odotetaan auttavan tässä.

  Monikansallisia infrastruktuurihankkeita olisi laajennettava. Komission olisi pyrittävä yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden sääntelyn eroja. Tämä on tarpeen, jotta voidaan vauhdittaa sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka käsittävät vähintään kaksi jäsenvaltiota tai jotka ovat rajat ylittäviä.

  Investointineuvontakeskuksen vahvistaminen ja laajentaminen ovat keskeisellä sijalla ESIRin menestyksen kannalta. Sen olisi autettava paikallisviranomaisia, ei-tuotannollisia investointeja ja investoijia, helpotettava investointialustojen perustamista tarvittaessa, autettava erillisyhtiöitä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja annettava sidosryhmille neuvoja innovatiivisista rahoituslähteistä etenkin infrastruktuurihankkeissa, energiahankkeissa ja digitaalisen alan hankkeissa.

  ESIRin olisi COP21-sitoumuksia vastaavasti tuettava ainakin 40 prosenttiin saakka hankkeita, jotka edistävät ilmastotoimia, ja vähintään 20 prosenttia rahoituksesta olisi osoitettava energiatehokkuuteen liittyville hankkeille. Fossiilisia polttoaineita olisi vältettävä.

  Koska EU:lla on kilpailuetuja digitaalisen teknologian alalla, ESIRin olisi asetettava rahoituksensa suhteen etusijalle tulevaisuuteen suuntautunut digitaalinen ala. Tämä koskee etenkin hankkeita, jotka lisäävät infrastruktuurin kapasiteettia ja yhdistettävyyttä ja parantavat kyberturvallisuutta, verkkoja, lohkoketjualustoja, esineiden internetiä jne. Tätä priorisointia olisi vahvistettava näiden alojen Euroopan investointineuvontakeskuksen asiantuntijoilla sekä EIP:n päätöksenteon ohjauksella.

  ESIRin olisi käsiteltävä tutkimuksen investointikuilua etenkin uraauurtavilla ja matalan teknologian valmiustason aloilla, joiden odotetaan määrittävän ja muotoilevan kuluttajakysyntää seuraavien 20 vuoden aikana.

  Komission ja EIP:n olisi tehtävä yhteistyötä tunnistaakseen aktiivisesti yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet ja määrittääkseen selkeät ja julkisesti saatavilla olevat perusteet, joilla parannetaan ESIRin varmuutta heikentämättä kuitenkaan verohallintoon liittyviä unionin normeja.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ESIR-rahasto, jonka EIP-ryhmä perusti vuosi sitten ja jota se rahoittaa osittain, etenee vakaasti kohti tavoitettaan, joka on vähintään 315 miljardin euron lisäinvestoinnit reaalitaloudessa vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Markkinoiden vastaanottokyky on ollut erityisen nopea pk-yritysikkunassa, jossa ESIR-rahaston toteuttamisvauhti on ylittänyt kaikki odotukset. Heinäkuussa 2016 pk-yritysikkunaa korotettiin siis 500 miljoonalla eurolla asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisissa nykyisissä puitteissa. Suurempi osuus rahoituksesta kohdennetaan pk-yrityksiin, koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta: ESIR-rahaston riskinkantokyvyn lisäyksestä 40 prosenttia olisi kohdistettava parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta.

(4)  ESIR-rahaston avulla on saatu ensimmäisellä täytäntöönpanokaudella aikaan merkittäviä ja rohkaisevia tuloksia. On edelleen liian aikaista arvioida ESIR-rahaston kokonaisvaikutusta äskettäisen finanssikriisin jälkeiseen investointivajeen korjaamiseen, korkean työttömyysasteen vähentämiseen ja unionin hiipuvien kasvuasteiden kohentamiseen. Nykyiset tiedot osoittavat kuitenkin, että parantamisen varaa on monilla aloilla, esimerkiksi täydentävyydessä investointiohjelman muiden pilareiden kanssa, jäsenvaltioiden välisen jakautumisen parantamisessa, täydentävyydessä, hallinnoinnissa sekä ilmastotoimia edistävien investointien houkuttelemisessa. EIP:n laatiman, ESIR-rahaston toimintaa 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä tarkastelevan arvion mukaan rahasto vaikuttaa olevan jäämässä jälkeen tavoitteista allekirjoitettujen toimien ja maksujen kohdalla. Lisäksi pk-yritysikkunan markkinoiden vastaanottokyky on ollut nopeampaa kuin infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan, mikä saattaa kuitenkin johtua hankkeiden erilaisesta luonteesta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  ESIR-rahaston odotetaan saavan liikkeelle tavoitteena olevat 315 miljardin euron lisäinvestoinnit vuoden 2018 puoliväliin mennessä. ESIR-rahaston taloudellisista tuloksista ja sosiaalisista vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista ei ole kuitenkaan teetetty riippumatonta arviointia. On syytä pitää mielessä, että ESIR-rahaston ensisijaisena tavoitteena on tukea hankkeita, jotka tuottavat Euroopan kansalaisille pitkän aikavälin sosiaalisia etuja ja ympäristöetuja, laadukkaita pysyviä työpaikkoja ja infrastruktuuria.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Eurooppa-neuvosto totesi 28. kesäkuuta 2016, että ”Euroopan investointiohjelma, erityisesti Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), on jo tuottanut konkreettisia tuloksia ja on merkittävä toimi, jonka avulla saadaan liikkeelle yksityisiä investointeja hyödyntäen samalla järkevästi niukkoja budjettivaroja. Komissio aikoo esittää pian ESIRin tulevaisuutta koskevia ehdotuksia, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi käsiteltävä kiireellisesti”.

(5)  Eurooppa-neuvosto totesi 28. kesäkuuta 2016, että ESIR-rahasto on tuottanut konkreettisia tuloksia. Kuitenkin edelleen on jäljellä tehottomuutta sekä maantieteellistä ja alakohtaista monipuolistamista koskevaa epätasapainoa. Maantieteellisesti tarkasteltuna 63 prosenttia infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunassa allekirjoitetuista hankkeista oli 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä keskittynyt Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Italiaan ja Espanjaan, ja kaikkiaan 91 prosenttia 15 jäsenvaltion unioniin. Pk-yritysikkunassa allekirjoitetuista hankkeista taas 54 prosenttia oli keskittynyt Italiaan, Ranskaan ja Saksaan, ja kaikkiaan 93 prosenttia 15 jäsenvaltion unioniin. Olisi keskityttävä erityisesti taloudellisesti heikkoihin Itä-Euroopan jäsenvaltioihin ja autettava niitä selviytymään nykyisistä investointivaikeuksista ja parantamaan kilpailukykyään. Kun otetaan huomioon tämä epätasapaino sekä olemassa oleva rahoituksellinen kitka, rakenteelliset esteet, sääntelykehykset sekä investoijien haluttomuus riskinottoon, komission olisi käynnistettävä kunnianhimoisia aloitteita yksityisten investointien liikkeelle saamiseksi ja tarvittavien sääntelymuutosten toteuttamiseksi, jotta rahoituslaitokset voisivat ottaa salkkuihinsa entistä enemmän infrastruktuurihankkeita sekä lisätä pk-yritysten rahoitusta niin, että samalla niukkoja budjettivaroja käytetään järkevästi. Olisi myös pidettävä mielessä, että tiettyjen jäsenvaltioiden nykyinen rakenteellinen tehottomuus ei saisi vahvistaa muiden jäsenvaltioiden asemaa ESIR-rahaston käytön yhteydessä. Tämän vuoksi mikään jäsenvaltio ei saisi käyttää yli kymmentä prosenttia ESIR-rahastosta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ESIR-rahasto perustettiin aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. ESIR-rahaston menestyksen innoittamana komissio aikoo kaksinkertaistaa niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston rahoituskapasiteettia voidaan lisätä entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva investointien määrän kaksinkertaistaminen, myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

(6)  Myönteisten indikaattorien johdosta komissio aikoo kaksinkertaistaa niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston rahoituskapasiteettia voidaan lisätä entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva investointien määrän kaksinkertaistaminen, myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

(8)  Voimassaolon jatkamisen vahvistuttua ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan laadukkaan inhimillisen pääoman korkealle ja kestävälle tasolle, laadukkaiden työpaikkojen luomiselle – etenkin nuorille –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Olisi parannettava myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista osallisuutta ja siten lisättävä unionin kansalaisten hyvinvointia. Näihin olisi sisällytettävä myös investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen, matkailuun sekä digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla pyritään saavuttamaan unionin Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) ja Eurooppa 2050 -strategiassa asettamat kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 80–95 prosentilla. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös sähköverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin, energiatehokkuushankkeisiin ja kiertotaloushankkeisiin, etenkin kun niillä parannetaan unionin energiaturvallisuutta ja annetaan yksityishenkilöille, paikallisille yhteisöille ja osuuskunnille mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, sekä energiaverkkojen mukauttamiseen, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuotannon varastointiin ja jakeluun ja ajoneuvo- ja rakennusalan vaihtoehtoisiin energiavaroihin. Kuten tähän mennessä on käynyt ilmi, ESIR-rahastosta osoitettu laaja tuki energiaan, energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin keskittyville hankkeille on supistanut EIP:n tavanomaisia investointeja kyseisillä aloilla saman verran, joten täydentävyysperiaatetta ei näin ollen ole noudatettu. ESIR-rahoitteisia lainoja olisi myönnettävä EIP:n tavanomaisten investointitoimien lisänä. Samoin digitaalialalla on digitaalista taloutta koskevan unionin kunnianhimoisen politiikan puitteissa asetettava uusia digitaalista infrastruktuuria koskevia tavoitteita sen varmistamiseksi, että digitaalinen kuilu kurotaan umpeen ja että unioni on globaali kumppani niin kutsutun esineiden internetin, lohkoketjutekniikan sekä kyber- ja verkkoturvallisuuden uudella aikakaudella. Lisäksi yhtenä perusteena ESIR-rahaston onnistumista määritettäessä olisi sovellettava sellaisille politiikanaloille annettua tukea, jotka ovat kärsineet ESIR-rahaston rahoittamiseksi tehdyistä investointien leikkauksista, kuten tutkimusapurahoja erityisesti matalan teknologian valmiuden tasoille. ESIR-rahaston tuen myöntämistä moottoriteitä varten olisi vältettävä, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviä hankkeita, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset. Olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea fossiilisia polttoaineita koskeville hankkeille ja etenkin ydinalan infrastruktuurille ja ydinlaitoksille.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Olisi syytä todeta, että ESIR-rahastosta tuetuissa erityistoimissa EIP käyttää järjestelmällisesti osallistumista riskinjakovälineisiin muiden sijoittajien kanssa. Siksi EIP:n olisi toimittava, kun kyse on yhdistämisestä tai kun se on tarpeen muissa tapauksissa, tarjoamalla kyseiseen toimintaan suuririskisimmän osan kattavat takuut, jotta voidaan optimoida ESIR-mekanismin täydentävyys ja saada liikkeelle vielä enemmän yksityisiä varoja.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Olisi pidettävä mielessä, että kaikki johtavat globaalit vallat ovat luoneet sotilasteollisia komplekseja pysyäkseen teknologisen ja tieteellisen kilpailun kärjessä. Siksi on välttämätöntä, että unioni toimii samoin kohdentamalla erityisesti ESIR-rahaston avulla merkittäviä varoja Euroopan puolustusteollisuuden luomiseen, sillä tämä vaikuttaa tutkimus- ja kehitystyön myötä merkittävästi siviilitoimintaan ja talouteen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR-rahaston keskeinen periaate, olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR-rahaston keskeinen periaate, olisi arvioitava järjestelmällisesti, ja se olisi dokumentoitava ja siitä olisi raportoitava kussakin hankkeessa. EIP:n olisi julkaistava jaotellut tiedot jokaisesta rahoitetusta hankkeesta, jokaisen hankkeen ennakkoon ja jälkikäteen toteutetut arvioinnit sekä yksityiskohtainen selvitys käytetyistä valinta- ja arviointimittareista ja -perusteista. Toimien tulisi kuulua ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Täydentävyyttä olisi myös lisättävä maantieteellisillä tekijöillä, kuten hankkeen edunsaajan alkuperällä tai hankkeen maantieteellisellä kohteella. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, etenkin kun vähintään yksi jäsenvaltioista on koheesiomaa, myös sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille. ESIR-rahastosta tuettavat hankkeet olisi myös katsottava täydentävyyttä tarjoaviksi, kun ne tuottavat pitkäaikaisia sosiaalisia etuja ja ympäristöetuja. Olisi laadittava toimintakertomus siitä, miten sosiaaliset tekijät ja ympäristötekijät olisi otettava huomioon ja missä määrin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  EIP on jo kehittänyt valikoiman tuotteita, jotka edistävät riskinottoa ensisijaisesti muiden sijoittajien kanssa käytettävien riskinjakovälineiden avulla. EIP:n olisi toimittava tarjoamalla suuririskisimmän osan kattavat takuut, jotta voidaan optimoida ESIR-rahaston täydentävyys, saada liikkeelle lisää yksityisiä varoja ja nopeuttaa investointeja etenkin infrastruktuurialalla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Hankkeiden tukikelpoisuuden arviointia, hyväksyntää ja valintaa koskevien vaiheiden avoimuus on keskeinen ehto, ja se on otettava huomioon päätöksentekomenettelyn hallintorakenteessa. Ohjauskomitean ja investointikomitean roolit olisi määriteltävä selkeämmin. Niiden valintamenettelyssä tekemien päätösten tuloksena olisi varmistettava täydentävyys, ja olisi ilmoitettava, millä perusteella jokin hanke hylätään. Siksi on tärkeää vahvistaa jatkuvasti päätöksentekijöiden vastuuta, jotta voidaan varmistaa, etteivät mitkään asetuksen (EU) 2015/1017 täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat toistu tämän asetuksen kohdalla. Lisäksi komission olisi laadittava ripeästi ennalta määriteltyjä, selkeitä, objektiivisia ja julkisesti saatavilla olevia perusteita, jotka vähentävät oikeudellista epävarmuutta ja parantavat verohallintoa etenkin, kun investointitoimet käsittävät yhteisöjä, joilla on yhteyksiä yhteistyöhaluttomiin lainkäyttöalueisiin. Avoimuus on myös tarpeen menetelmissä, joita EIP soveltaa määritelläkseen ESIR-rahaston avulla toteuttamiensa rahoitustoimien korkotason. Liialliset maakohtaiset riskipreemiot eivät saisi haitata epäedullisessa asemassa olevien jäsenvaltioiden edunsaajien osallistumista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia.

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia. Koska nämä välineet ovat luonteeltaan monimutkaisia, Euroopan investointineuvontakeskuksen olisi myös annettava opastusta parhaasta rahoitusvälineiden valinnasta ja niiden yhdistämisestä. Lisäksi koska Euroopan investointineuvontakeskus on markkinavetoinen väline, joka antaa investointineuvoja useilla markkinasektoreilla, sen olisi tarjottava asiantuntemustaan myös muille neuvoa-antaville investointiyhteisöille, joilla on erityistä asiantuntemusta yksittäisistä markkinasektoreista. Kannustaminen Euroopan investointineuvontakeskuksen ja muiden neuvoa-antavien yhteisöjen välisen yhteistyön jatkamiseen on keskeisellä sijalla ESIR-rahaston onnistumisen kannalta etenkin markkina-alueilla ja -sektoreilla, joilla tarvitaan pidemmälle vietyä erikoistumista ja syvempää tietämystä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  ESIR-rahaston suorituskyvyn parantamiseksi sekä kansallisella että alueellisella tasolla on vahvistettava yhteistyötä ESIR-rahastoa ohjaavan EIP:n ja kansallisten kehityspankkien tai -laitosten välillä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava.

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava varmistamalla hankkeiden tasapainoinen jakautuminen koko unioniin, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat saada rahoitusta. ESIR-rahaston tuen maantieteellistä tasapainoa olisi parannettava maantieteellistä monipuolistamista ja keskittymistä koskevien ohjeiden mukaisesti ja vahvistamalla Euroopan investointineuvontakeskuksen asemaa, jotta voidaan edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan unionin tavoitteen saavuttamista, vähentää alueellisia eroja, lisätä laadukkaita työpaikkoja ja laajentaa jäsenvaltioiden tuotantoperustaa etenkin jäsenvaltioissa, joihin finanssikriisi on vaikuttanut tuntuvimmin, tai alueilla, joilla BKT:n kasvu jää alle unionin keskiarvon. Tätä toteutettaessa olisi säilytettävä ESIR-rahaston markkinavetoinen luonne.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta unionin talousarviosta voitaisiin rahoittaa osittain EU:n takuurahastoon lisäinvestointeja varten osoitettava rahoitusosuus, Verkkojen Eurooppa -välineessä käytettävissä olevia määrärahoja olisi siirrettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/20134 mukaisesti. Lisäksi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusvälineiden määrärahoista olisi siirrettävä 1 145 797 000 euroa kyseisen välineen avustuksia koskevaan osaan, jotta voidaan helpottaa rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston tuen kanssa, tai muihin asianmukaisiin rahoitusvälineisiin, erityisesti energiatehokkuutta edistäviin välineisiin.

(14)  Jotta unionin talousarviosta voitaisiin rahoittaa osittain EU:n takuurahastoon lisäinvestointeja varten osoitettava rahoitusosuus, EU:n takuurahaston tavoitetasoa olisi mukautettava asianmukaisella tavalla niin, että rahoitusta voidaan lisätä ilman että joudutaan vähentämään entisestään Verkkojen Eurooppa -välineessä ja Horisontti 2020 -ohjelmassa käytettävissä olevia vähäisiä määrärahoja, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 1316/20134 ja N:o 1291/20134 a, kuten komission tekemässä arvioinnissa ehdotetaan. Lisäksi Verkkojen Eurooppa ‑välineen rahoitusvälineiden määrärahoista olisi siirrettävä 1 145 797 000 euroa kyseisen välineen avustuksia koskevaan osaan, jotta voidaan helpottaa rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston tuen kanssa, tai muihin asianmukaisiin rahoitusvälineisiin, erityisesti energiatehokkuutta edistäviin välineisiin.

__________________

__________________

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta, EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129.

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta, EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129.

 

4 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  ESIR-rahastosta tuetuista investoinneista saatujen kokemusten perusteella takuurahaston tavoitesumma tulisi saattaa 35 prosenttiin yhteenlasketuista unionin takuuvelvoitteista, joilla varmistetaan riittävä suojataso.

(15)  ESIR-rahastosta tuetuista investoinneista saatujen kokemusten perusteella takuurahaston tavoitesumma tulisi saattaa 32 prosenttiin yhteenlasketuista unionin takuuvelvoitteista, joilla varmistetaan riittävä suojataso.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  On myös erittäin tärkeää arvioida, estääkö vakaus- ja kasvusopimuksen tiukka täytäntöönpano joitakin jäsenvaltioita ja erityisesti niitä, jotka ovat kärsineet muita enemmän viimeaikaisesta rahoituskriisistä, osallistumasta ESIR-rahastoon suoraan tai välillisesti, kun julkista rahoitusta annetaan yksittäisille hankkeille ja investointijärjestelyille, ja missä määrin tätä estämistä ilmenee. On myös olennaista selvittää, saadaanko kasvua ja työpaikkoja lisättyä sillä, että jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallishallintojen suoria ja välillisiä osuuksia pidetään vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti kertaluonteisina. Näillä toimenpiteillä autetaan jäsenvaltioita toteuttamaan uudistuksia, joita tarvitaan paikallisten talouksien kasvun vakiinnuttamiseen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b)  On myös syytä todeta, että ESIR-rahasto on rahoitusväline, joka on luotu tuomaan lisäarvoa nykyisille rahoitusvälineille, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoille, koheesiorahastoille ja Verkkojen Eurooppa -välineelle, ei kilpailemaan niiden kanssa. Kun ESIR-rahastoa mahdollisesti jatketaan nykyistä monivuotista rahoituskehystä pidempään, olisi lisäksi kartoitettava asetuksessa (EU) N:0 1291/2013 tarkoitettujen rahoituslähteiden ohella vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, kun otetaan huomioon haasteet, jotka koskevat unionin johtoasemaa tieteessä, tutkimuksessa ja uuden tiedon tuottamisessa. ESIR-rahasto ei siis saisi korvata (kokonaan tai osittain) nykyisiä koheesio- ja rakennerahastoja tai vastaavia välineitä eikä vaarantaa tai vähentää niiden merkitystä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta ja sen odotetaan jatkuvan, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa olisi laajennettava. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin, myös kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia välineitä.

(16)  Koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa olisi laajennettava lisäresursseilla ja tukemalla pk-yrityksiä koskevia neuvontakeskuksen valmiuksia. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin.

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös nuorille yrityksille ja pk-yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin. ESIR-rahaston logon olisi oltava selvästi näkyvillä rahoitussopimuksessa etenkin pk-yritysten tapauksessa, jotta parannetaan ESIR-rahaston näkyvyyttä unionin aloitteena.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja hankkeisiin, jotka edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa.

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä parantamalla saavutettavuutta ja avoimuutta ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, jotka ovat aidosti täydentäviä, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota tai jotka toteutetaan alueiden rajoilla ja jotka edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä ja yhdistämisessä tehostamalla paikallista läsnäoloa jäsenvaltioissa, joilla on rajalliset valmiudet mutta suuret investointimahdollisuudet. Rahoituksen lisääminen on välttämätöntä, jotta Euroopan investointineuvontakeskus voi perustaa teknisen avun alueellisina klustereina toimivia toimipisteitä ja jotta voidaan varmistaa, että tiedotusmateriaali on saatavilla jäsenvaltioiden kaikilla kielillä. Lisäksi olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet, kuten rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys, vähäinen kokemus monimutkaisten rahoitusinstrumenttien käytössä sekä hankkeiden kehittämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät erityisesteet. Sen olisi myös tehtävä yhteistyötä jo perustettujen kansallisten kehityspankkien tai -laitosten kanssa ja työskenneltävä komission kanssa jäsenvaltioiden auttamiseksi kansallisten kehityspankkien perustamisessa ja alakohtaisten, aihekohtaisten tai alueellisten investointijärjestelyjen käyttöön ottamisessa ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa sekä annettava tietoa rahastojen yhteydessä noudatettavista tukikelpoisuuskriteereistä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Tiettyä osaa ESIR-rahaston rahoituksesta olisi voitava tarjota mahdollisuutena osallistua rahoitettuun hankkeeseen. Kun tiettyä osaa rahoituksesta voidaan tarjota tässä muodossa, on tarkoituksenmukaista sisällyttää kyseinen järjestelmä julkisiin hankkeisiin, joita varten on haettu rahoitusta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1316/2013 ja asetusta (EU) 2015/1017 olisi muutettava,

(22)  Sen vuoksi asetusta (EU) 2015/1017 olisi muutettava,

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin, ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n erityistoimien ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat.

ESIR-rahastosta tuettavilla EIP:n erityistoimilla on puututtava paremmin talouden ja rahoituksen tehottomuuteen, markkinahäiriöihin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin, mukaan lukien jäsenvaltioiden investointikapasiteetin erot ja erilaiset riskipreemiot, vipuvaikutuksen kitka, heikot investointikertoimet, monimutkaiset monikansalliset ja rajat ylittävät hankkeet ja haluttomuus ottaa riskejä investoinneissa etenkään tutkimuksen, innovoinnin, uusien teknologioiden ja nykyisen ja uuden infrastruktuurin alalla.

 

Tämän vuoksi erityistoimien ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, suuririskisimmän osan kattavan takuun järjestelmät sen varalta, että ESIR-rahasto yhdistetään unionin ja/tai jäsenvaltioiden budjettivaroihin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat. ESIR-rahaston on maksimoitava hankkeiden määrä, lopullisten tuensaajien määrä sekä mahdolliset vipuvaikutukset.

ESIR-rahastosta voidaan tukea myös EIP:n hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä vähimmäisriski, jos EU:n takauksen käyttö on tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn täydentävyyden varmistamiseksi.

ESIR-rahastosta ei voida tukea EIP:n hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä vähimmäisriski, ellei EU:n takauksen käyttö ole tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn täydentävyyden varmistamiseksi ja edellyttäen, ettei näitä hankkeita voida rahoittaa paremmin ehdoin muista rahoituslähteistä.

Myös sellaisia ESIR-rahastosta tuettavia hankkeita pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jotka koostuvat fyysisestä infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, tai fyysisen infrastruktuurin tai fyysiseen infrastruktuuriin liittyvien palvelujen laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan toiseen jäsenvaltioon.;

ESIR-rahastosta voidaan tukea hankkeita, jotka koostuvat fyysisestä infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, tai fyysisen infrastruktuurin tai fyysiseen infrastruktuuriin liittyvien palvelujen laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan toiseen jäsenvaltioon edellyttäen, että kyseiset hankkeet tarjoavat täydentävyyttä.

 

Täydentävyys on myös kytkettävä hankkeiden innovatiiviseen luonteeseen ja pitkäaikaisiin sosiaalisiin etuihin ja ympäristöetuihin ja mahdollisiin pidemmän aikavälin rahoitustarpeisiin ja suurempiriskisiin rahoitustarpeisiin.

 

Jotta lisäksi saavutetaan paremmin alat, joilla yksityiset markkinat eivät pysty täyttämään rahoituksen tarvetta riittävästi ja rahoituksen saaminen toimien luonteen ja koon sekä lainavaatimusten vuoksi ei ole mahdollista perinteisten EIP-toimien kautta, ESIR-rahastosta olisi tuettava myös alakohtaisia, erityisesti kulttuurialan ja luovien alojen rahoitusmekanismeja, jotka ovat unionin kehysohjelmien alaisia, kuten Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluva takausväline, joka antaa takauksia näiden mekanismien täydentämiseen ja etupainotteiseen soveltamiseen.

 

Kun ESIR-rahasto yhdistyy muihin rahastoihin, kuten Verkkojen Eurooppa ‑välineeseen, Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin, on sovellettava täydentävyyskriteeriä ja korkeimman riskin erä on katettava ESIR-rahastosta. ESIR-rahastosta myönnettävällä rahoituksella ei saa kuitenkaan korvata muuhun unionin rahoitukseen, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin, Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvia avustuksia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Tätä varten ja sen varmistamiseksi, että täydentävyysperusteeseen kuuluu pelkän rahoituksen tai riskimuuttujien ohella myös muuta, on arvioitava jokaisen ESIR-rahastosta tuetun hankkeen ympäristötuloksia ja sosiaalisia tuloksia.”;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Investointikomitean vastuulla on varmistaa, että EU:n takuun piirissä toteutettavilla hankkeilla edistetään sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koko unionissa.”;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta -i luetelmakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – d alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-i)   Korvataan d alakohta seuraavasti:

d)   tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurit;

d)tietoteknologian, kyberturvallisuuden, verkkojen, lohkoketjujen ja viestintäteknologian infrastruktuurit;”;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – -i a luetelmakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

i a)  Korvataan f alakohta seuraavasti:

f)koulutus;

f)  inhimillisen pääoman kehittäminen ja koulutus;”;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – -ii luetelmakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-ii)  Korvataan h alakohta seuraavasti:

h)  pk-yritykset;

h)  nuoret yritykset ja pk-yritykset;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

l a)  puolustus.”;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 12 kohta – 2 alakohta – toinen virke

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla ja niiden on sisällettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota täydentävyyskriteerin noudattamiseen. Julkistettu päätös ei saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.

EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla yksityiskohtaisten pöytäkirjojen ohella, ja niiden on sisällettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota täydentävyyskriteerin noudattamiseen. Investointikomitean on painotettava ehdotuksessaan suuremmassa määrin työllisyyttä ja kestävyyttä. Julkaisut eivät saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin. Kuhunkin ESIR-rahaston yhteydessä hyväksyttyyn hankkeeseen on liitettävä ohjauskomitean vahvistamat ja todennettavissa olevat täydentävyyttä koskevat perustelut. Yksittäisten hankkeiden täydentävyyttä koskevien arvioiden on oltava yksityiskohtaisia erityisesti käsiteltäessä markkinahäiriöitä, jotka ESIR-rahastolla on tarkoitus korjata.

 

Tulostaulua käytetään kunkin ESIR-hankkeen painopisteiden asettamisen välineenä, ja sen on oltava julkisesti saatavilla sen jälkeen, kun unionin takausta hakeneet hankkeet on arvioitu. Investointikomitean on lisäksi käytettävä indikaattorien tulostaulua varmistaakseen riippumattoman ja avoimen arvioinnin EU:n takuun mahdollisesta ja todellisesta käytöstä ja priorisoidakseen EU:n takuun käyttöä toimiin, joilla on parempi tulos ja jotka ovat täydentäviä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – e alakohta – i a–i c luetelmakohdat (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) lisätään 9 artiklan 2 kohdan e alakohtaan alakohdat seuraavasti:

 

i a) lohkoketjuteknologia;

 

i b) esineiden internet;

 

i c) kyberturvallisuuden ja verkkoturvallisuuden infrastruktuurit.”;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”i a)  tuki unionin puolustusalan aloitteille, erityisesti seuraavien avulla:

 

i)  tutkimus ja kehittäminen unionin tasolla;

 

ii)  unionin puolustusvalmiuksien kehittäminen;

 

iii)  puolustusalan pk-yritykset ja markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset;”

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”EIP:n tavoitteena on, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeita, joilla edistetään COP21-kokouksen sitoumusten mukaisia ilmastotoimia. Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.;

ESIR-rahaston johtokunnan ja investointikomitean on varmistettava, että jokainen tuettu hanke täyttää tässä asetuksessa vahvistetut perusteet, auttaa unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja edistää siirtymistä kestävyyteen. Vähintään 40 prosenttia ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta kohdennetaan hankkeisiin, joilla edistetään suoraan COP21-kokouksen sitoumusten sekä unionin vuodelle 2050 asettaman, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–95 prosentilla koskevan tavoitteen saavuttamista. Vähintään 20 prosentilla ESIR-rahastosta on tuettava energiatehokkuushankkeita asettaen etusijalle rakennusalan pienen mittakaavan innovatiiviset hankkeet ja kiinnittäen erityistä huomiota hankkeisiin, joilla poistetaan sosiaalista eriarvoisuutta ja torjutaan energiaköyhyyttä. ESIR-rahaston rahoitusta pk-yrityksille ja markkina-arvoltaan keskisuurille yrityksille ei sisällytetä tähän laskelmaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 7 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Joustavuutta koskevat säännöt ja vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpano ennaltaehkäisyä koskevan osion ja korjaavia toimenpiteitä koskevan osion mukaisesti eivät rajoita jäsenvaltioiden osallistumista ESIR-rahastoon. On ESIR-rahaston tavoitteena olevan työpaikkojen ja kasvun luomista koskevan tavoitteen mukaista, että kun jäsenvaltiot ja alue- ja paikallishallinnot osarahoittavat ESIR-rahaston tukemia hankkeita, niiden osallistumista on pidettävä vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti kertaluonteisina.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

12 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja takuurahastoon maksettavia varoja käytetään EU:n yhteenlaskettuja takausvelvoitteita vastaavan asianmukaisen määrän, jäljempänä ’tavoitesumma’, kerryttämiseen. Tavoitesumma on 35 prosenttia unionin yhteenlasketuista takausvelvoitteista.”;

5.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja takuurahastoon maksettavia varoja käytetään EU:n yhteenlaskettuja takausvelvoitteita vastaavan asianmukaisen määrän, jäljempänä ’tavoitesumma’, kerryttämiseen. Tavoitesumma on 32 prosenttia unionin yhteenlasketuista takausvelvoitteista.”;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta – ii luetelmakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – toinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen on myös tuettava ilmastotoimia ja kiertotaloutta koskevien hankkeiden tai niiden osien valmistelua, erityisesti COP21-kokouksen yhteydessä, digitaalialan hankkeiden valmistelua sekä 5 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden valmistelua.;

Sen on myös tuettava ilmastotoimia ja kiertotaloutta koskevien hankkeiden tai niiden osien valmistelua, erityisesti COP21-kokouksen yhteydessä, kunnianhimoisten rajat ylittävien hankkeiden, tutkimus- ja innovointihankkeiden, kuten digitaali- ja televiestintäalan hankkeiden, sekä 5 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden valmistelua.;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

c)  paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä hankkeiden kehittämisessä;

c)  alueellisen ja paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen tukemalla EIP:tä ja hankkeiden kehittäjiä hankkeiden kehittämisessä ja yhdistämisessä;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – ii luetelmakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen;

e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen aina tarvittaessa. Investointijärjestelyt ovat olennainen väline markkinahäiriöiden käsittelemiseen, etenkin kun rahoitetaan useita eri hankkeita tai alueellisia tai aihekohtaisia hankkeita, mukaan lukien energiatehokkuushankkeet, ja rajat ylittäviä hankkeita. Koska unionin investointijärjestelyjen käyttöön ottaminen ei vastaa markkinoiden todellisia tarpeita, on kiinnitettävä enemmän huomiota investointijärjestelyjen soveltamisalan ja käytön laajentamiseen, jotta pienet hankkeet ovat yhdistettävissä tehokkaasti;;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

f)  muista unionin rahoituslähteistä (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 -puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline) saatavan rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston kanssa koskevan neuvonnan tarjoaminen.;

f)  muista unionin rahoituslähteistä, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (mukaan lukien muun muassa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti) ja Verkkojen Eurooppa -välineestä saatavan rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston kanssa koskevan neuvonnan tarjoaminen, millä edistetään unionin eri varojen optimaalista yhdistämistä. Tämä toteutetaan jarruttamatta sijoitusten kokoamista tai tuoreen rahan tai hyödyntämättömän pääoman käyttöä;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  Lisätään alakohta seuraavasti:

 

”f a) neuvonnan tarjoaminen hankkeisiin, joissa on mukana kaksi tai useampia jäsenvaltiota, ja tuen järjestäminen erityisrahoitusyhtiöiden tai muiden tilapäisten elinten, myös teknistä apua antavien hajautettujen klustereiden perustamiseen, jotta voidaan vastata paremmin tietyn alan ja/tai alueen tarpeisiin, kuten Kaakkois-Euroopan jäsenvaltioiden energiatehokkuushankkeisiin. Neuvontaa tarjotaan myös monikansallisiin, alueiden sisäisiin ja välisiin ja rajat ylittäviin hankkeisiin sekä mahdolliseen yhdistämiseen unionin muiden rahoituslähteiden kanssa, mukaan lukien varat, jotka kytkeytyvät unionin alueelliseen yhteistyöhön;”;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii b luetelmakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii b)  Lisätään alakohta seuraavasti:

 

”f b) lisätuen tarjoaminen jäsenvaltioille, joiden rahoitus- ja pääomamarkkinoita äskettäinen finanssikriisi on vahingoittanut vakavasti ja joissa ilmenee siten merkittävää investointivajetta pitkän aikavälin kilpailuetuja tuottavilla strategisilla aloilla, mukaan lukien riskipitoiset ja vähemmän kehittyneet tutkimus- ja innovointihankkeet.”;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta.

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta ja tekemään yhteistyötä niiden kanssa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 7 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d a)  Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.  Unioni osoittaa enintään 20 000 000 euroa vuodessa investointineuvontakeskuksen toimintakustannusten kattamiseen 31 päivään joulukuuta 2020 saakka niitä investointineuvontakeskuksen 2 kohdan mukaisesti tarjoamia palveluja varten, jotka täydentävät unionin muiden ohjelmien puitteissa jo saatavilla olevia palveluja, siltä osin kuin kyseisiä kustannuksia ei kateta 4 kohdassa tarkoitetuista maksuista jäljellä olevalla määrällä.

”7.  Unioni osoittaa tarvittavan määrän, vähintään 20 000 000 euroa vuodessa investointineuvontakeskuksen toimintakustannusten kattamiseen 31 päivään joulukuuta 2020 saakka, jotta investointineuvontakeskus kantaa lisääntyneen vastuunsa ja tehostaa 2 kohdan mukaisesti tarjoamiaan palveluja, jotka täydentävät unionin muiden ohjelmien puitteissa jo saatavilla olevia palveluja, siltä osin kuin kyseisiä kustannuksia ei kateta 4 kohdassa tarkoitetuista maksuista jäljellä olevalla määrällä.”.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

18 artikla – 7 ja 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Poistetaan 7 ja 8 kohta.;

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

19 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EIP ja EIR tiedottavat tai velvoittavat rahoituksen välittäjät tiedottamaan lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, ESIR-rahaston mukaisen tuen olemassaolosta.;

EIP ja EIR tiedottavat tai velvoittavat rahoituksen välittäjät tiedottamaan lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, ESIR-rahaston mukaisen tuen olemassaolosta ja asettavat etenkin pk-yritysten tapauksessa ESIRin logon selvästi näkyville rahoitussopimuksessa ja jokaisessa sopimuksessa, johon liittyy ESIRin tukea, mikä lisää yleistä tietoisuutta ja parantaa näkyvyyttä;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

22 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa tarvittaessa yksityiskohtaisia ohjeita.;

Komissio antaa tarvittaessa yksityiskohtaisia ohjeita. Lisäksi komissio vastaa standardin mukaisten perusteiden ja määritelmien yksilöimisestä, jotta voidaan varmistaa verohallintoon liittyvien kysymysten avoimuus. Komissio toimittaa lisäksi vuosikertomuksen, jossa luetellaan politiikanaloittain yksityiskohdat kaikista hankkeista, jotka ovat saaneet EU:n tukea ESIR-rahaston kautta, mukaan lukien kustakin lähteestä peräisin olevien rahoitusosuuksien kokonaismäärä sekä riskiprofiilit. EIP:n on rahoitus- ja investointitoimissaan noudatettava myös unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, sekä vaatimusta tarvittaessa toteuttaa kohtuullisia toimia tosiasiallisten edunsaajien määrittämiseksi.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 1316/2013

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  televiestintäala: 1 091 602 000 euroa;

b)  televiestintäala: 1 141 602 000 euroa;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 1316/2013

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  energia-ala: 5 005 075 000 euroa.

c)  energia-ala: 5 350 075 000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

3.10.2016

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eva Kaili

16.11.2016

55 artikla - Valiokuntien yhteiskokoukset

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

19.1.2017

Hyväksytty (pvä)

3.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

13

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

György Hölvényi, Julia Reda

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2017)

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Valmistelija: Inés Ayala Sender (*)

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komissio pyrkii ESIR II -ehdotuksella jatkamaan Euroopan strategisten investointien rahaston kestoa ja tekemään teknisiä muutoksia rahastoon sekä Euroopan investointineuvontakeskukseen. Ehdotukseen liittyy komission arvio EU:n budjettitakuun käyttämisestä ESIR-rahaston heinäkuussa 2015 tapahtuneen käynnistämisen jälkeen. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on antanut asiasta lausunnon ”ESIR-rahasto: varhainen vahvistamis- ja laajentamisehdotus” (tilintarkastustuomioistuimen lausunto 2/2016).

Kun otetaan huomioon EU:n liikennepolitiikalle asetetut tavoitteet sekä ESIR-rahaston panos niiden saavuttamisessa, valmistelija katsoo, että ehdotuksen seuraaviin elementteihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja ne on asetettava keskeiselle sijalle tässä lausunnossa:

•  ESIR-rahaston jatkaminen tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen loppuun ja investointitavoitteen asettaminen 500 miljardiin euroon (315 miljardia euroa ESIR I:ssä) sekä

•  EU:n takuun kasvattaminen 26 miljardiin (16 miljardia ESIR I:ssä) sekä EU:n takuurahaston tavoiteosuuden mukauttaminen 35 prosenttiin (50 prosenttia ESIR I:ssä), mikä rahoitetaan osittain

•  lisäsiirrolla Verkkojen Eurooppa -välineestä leikkaamalla 155 miljoonaa euroa liikenteestä ja 345 miljoonaa energiasektorilta;

•  hankkeiden täydentävyysvaatimusten (joiden avulla on käsiteltävä markkinoiden toimintapuutteita ja epätyydyttäviä investointitilanteita) laajentaminen niin, että katetaan kaksi tai useampia jäsenvaltioita yhdistävään infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunaan liittyviä hankkeita;

•  keskitytään entistä enemmän hankkeisiin, jotka edistävät Pariisin ilmastokokouksen (COP21) ilmastopoliittisia tavoitteita ja joihin on ohjattava vähintään 40 prosenttia infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta;

•  suljetaan pois moottoriteiden tuki, ellei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja koheesiomaissa tai rajat ylittävissä hankkeissa, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa;

•  parannetaan teknistä tukea useita jäsenvaltioita käsittäville hankkeille yhdistämällä ESIR muihin EU:n rahoituslähteisiin, joita ovat esimerkiksi ERI-rahastot, Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa -väline, ja edistetään ESIR-rahaston maantieteellistä ja alakohtaista hajauttamista.

Valmistelija katsoo, että ESIRin pitäisi olla tehokas väline, jonka avulla luodaan lisäinvestointeja ja työpaikkoja liikenneinfrastruktuurin ja liikkuvuuden alalla. Tähän mennessä saadut (rajalliset) kokemukset osoittavat kuitenkin, että tarvitaan lisätoimia, jotta rahaston tuloksia voidaan tehostaa liikenteen alalla. Itse asiassa liikennehankkeiden osuus on vain 8 prosenttia ESIRin rahoittamista hankkeista, jotka ovat suuruudeltaan yhteensä 11 miljardia euroa. Näin ollen on mahdollista parantaa rahaston kiinnostavuutta huomattavasti jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten yksiköiden ja hankkeiden toteuttajien kannalta rahoituksen, kelpoisuusehtojen ja teknisen tuen osalta.

ESIR voi tuoda lisäarvoa liikenteen alalla, jos se ei kilpaile Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa, vaan sitä käytetään välineenä, jolla täydennetään tätä tuloksekasta ohjelmaa, johon tehdään enemmän ehdotuksia kuin on voitu rahoittaa. Verkkojen Eurooppa -ohjelmalla rahoitetaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa soveltamalla johdonmukaisia pitkän aikavälin prioriteetteja, joista lainsäätäjät ovat sopineet ja joita ne valvovat perinpohjaisella menettelyllä. Valmistelija vastustaa lisävarojen uudelleenkohdentamista ESIR II -ohjelman rahoitukseen ja muistuttaa, että Verkkojen Eurooppa- ja Horisontti 2020 -ohjelmasta otettiin jo neljä miljardia euroa ESIR I:een. Uusia leikkauksia ei todellakaan tarvita: komission suorittama ESIRin arviointi osoittaa sen sijaan, että tavoitteena olevaa EU:n takuuastetta voidaan mukauttaa hyvin vähän. Itse asiassa jos tavoitteena olevaa ESIR I:n takuuastetta ei olisi asetettu 50 prosenttiin, alun perinkin olisi tarvittu vähemmän Verkkojen Eurooppa ‑ohjelman leikkauksia. Ennen kuin päätetään ESIRin mahdollisesta jatkamisesta tai muuttamisesta, komission olisi paitsi arvioitava ESIRiä kattavasti myös täytettävä kaikki arvioinnin johtopäätöksiä koskevat oikeudelliset velvoitteet, kuten lainsäätäjät ovat säätäneet ESIR I -asetuksessa.

Nämä seikat huomioon ottaen valmistelija ehdottaa komission ESIR II -ehdotuksen tarkistamista seuraavasti:

•  Verkkojen Eurooppa -ohjelman ja sen liikenneosan tämänhetkiset rahoituspuitteet säilytetään ennallaan;

•  EU:n takuurahaston tavoitetasoa mukautetaan 32 prosenttiin yhteenlasketuista EU:n takausvelvoitteista;

•  täydentävyysvaatimuksiin olisi sisällytettävä moniosaisia monikansallisia ja rajat ylittäviä hankkeita, jotka koskevat esimerkiksi ydinverkkokäytäviä ja muuta keskeistä verkkoa, jotka on määritetty Verkkojen Eurooppa-, SESAR- ja ERTMS-ohjelmassa, jotta voidaan tukea sellaisten Euroopan laajuisten liikenneverkkohankkeiden loppuunsaattamista, joita ei olisi muutoin toteutettu Verkkojen Eurooppa -ohjelman jäljellä olevien rajallisten määrärahojen vuoksi;

•  EU:n takuun käytön yhteydessä olisi sovellettava 20 prosentin tavoiteosuutta liikenteelle niin, että samalla tuetaan myös ilmastopolitiikan tavoitteita;

•  jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallishallinnon osallistumista ESIR-hankkeisiin tai ‑välineisiin olisi pidettävä kertaluonteisina maksuina, jotka vähennetään jäsenvaltioiden odotetuista rakenteellisista julkisen talouden toimista;

•  eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät olisi katsottava EU:n takuun tukikelpoisiksi vastapuoliksi rajat ylittävien ja monikansallisten hankkeiden helpottamiseksi;

•  moottoriteille annettavan ESIR-tuen pitäisi olla mahdollista hankkeissa, jotka vastaavat Euroopan laajuisten liikenneverkkojen sekä liikennepolitiikan tavoitteita (esim. liikenneturvallisuus, älykkään liikennejärjestelmän kehittäminen ja Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin kuuluvien teiden ylläpito);

•  Euroopan investointineuvontakeskuksen asemaa alueellisten viranomaisten ja hankkeiden toteuttajien neuvonantajana olisi vahvistettava monikansalliset ja rajat ylittävät hankkeet mukaan lukien ja ESIRin yhdistämistä Euroopan laajuisiin verkkoihin olisi edistettävä;

•  olisi säilytettävä 18 artiklan 7 ja 8 kohta, joiden mukaan ESIRin tulevaisuudesta on päätettävä riippumattoman arvioinnin pohjalta.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Investointeja on lisättävä parantamalla avoimuutta ja medianäkyvyyttä, tarjoamalla teknistä apua hankkeen kaikissa vaiheissa ja kannustamalla rahoitusresurssien älykkääseen käyttöön.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen, matkailuun sekä digitaaliseen muutokseen. Lisäksi siinä olisi käsiteltävä sijoitusten liiallista keskittymistä tietyille politiikanaloilla sekä niiden maantieteellistä epätasapainoa, jotta voidaan edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja välttää eri alueiden ja jäsenvaltioiden välisten erojen kasvua. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR‑rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten olisi rajoitettava niin, että tuetaan vain yksityisen ja/tai julkisen sektorin investointeja koheesiomaissa, vähemmän kehittyneillä alueilla sekä investointeja rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, tai jos se on tarpeen liikenneturvallisuuden tehostamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen, älykkään liikennejärjestelmän laitteiden kehittämiseen tai Euroopan laajuisen liikenneverkon nykyisten moottoriteiden tason ja eheyden takaamiseen, mukaan lukien etenkin turvalliset pysäköintialueet, vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden jakeluasemat ja sähköajoneuvojen latausjärjestelmät Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  ESIR-rahastosta tuetuissa erityistoimissa EIP käyttää järjestelmällisesti osallistumista riskinjakovälineisiin muiden sijoittajien kanssa. Siksi EIP:tä kehotetaan, kun se on välttämätöntä ja asiaankuuluvaa, tarjoamaan suuririskisimmän osan kattavia takuita kyseisten toimien puitteissa, jotta ESIR-mekanismin täydentävyyttä voidaan parantaa ja saada vielä enemmän käyttöön yksityisiä varoja.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR‑rahaston keskeinen periaate, olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR‑tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR‑rahaston keskeinen periaate, olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Jotta voidaan taata ESIR‑rahaston takuuta edellyttävien tahojen parempi edustavuus, olisi toivottavaa mahdollistaa johtokunnan vuorottelu ja ottaa siihen komission eri yksiköiden edustajia ja esimerkiksi liikenne- ja ympäristöpolitiikasta vastaavia tahoja. Täydentävyysperiaatteen mukaisesti toimien olisi oltava tukikelpoisia vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri, kuten ERTMS, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR‑rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia.

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen tai Euroopan rakenne- ja investointirahastojen mukainen rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR‑rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia. On varmistettava yhtenäisyys ja synergia kaikkien unionin tukimuotojen välillä.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  ESIR-rahaston suorituskyvyn parantamiseksi sekä kansallisella että alueellisella tasolla on vahvistettava yhteistyötä ESIR-rahastoa ohjaavan EIP:n ja kansallisten kehityspankkien välillä.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava.

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä, syrjäisimmillä alueilla ja siirtymäalueilla ja korjata maantieteellinen epätasapaino, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Hankkeet on juurrutettava alue- ja paikallistasolle ja toteutettava yhteistyössä niiden kanssa, jotta voidaan varmistaa optimaaliset olosuhteet kestävyydelle ja menestykselle.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tämänhetkistä infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan alustavaa ESIR‑tavoitetta olisi mukautettava tavalla, joka vastaa tässä asetuksessa säädettyä tavoitetta käyttää vähintään 500 miljardia euroa yksityisiä ja julkisia investointeja.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta unionin talousarviosta voitaisiin rahoittaa osittain EU:n takuurahastoon lisäinvestointeja varten osoitettava rahoitusosuus, Verkkojen Eurooppa -välineessä käytettävissä olevia määrärahoja olisi siirrettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/20134 mukaisesti. Lisäksi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusvälineiden määrärahoista olisi siirrettävä 1 145 797 000 euroa kyseisen välineen avustuksia koskevaan osaan, jotta voidaan helpottaa rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston tuen kanssa, tai muihin asianmukaisiin rahoitusvälineisiin, erityisesti energiatehokkuutta edistäviin välineisiin.

(14)  Jotta unionin talousarviosta voitaisiin rahoittaa osittain EU:n takuurahastoon lisäinvestointeja varten osoitettava rahoitusosuus, EU:n takuurahaston tavoitetasoa olisi mukautettava asianmukaisella tavalla niin, että rahoitusta voidaan lisätä ilman tarvetta vähentää entisestään Verkkojen Eurooppa -välineessä ja Horisontti 2020 ‑ohjelmassa käytettävissä olevia vähäisiä määrärahoja, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 1316/2013 ja N:o 1291/20134, kuten komission tekemässä arvioinnissa ehdotetaan. Lisäksi Verkkojen Eurooppa ‑välineen rahoitusvälineiden määrärahoista olisi siirrettävä 1 145 797 000 euroa kyseisen välineen avustuksia koskevaan osaan, jotta voidaan helpottaa rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston tuen kanssa, tai muihin asianmukaisiin rahoitusvälineisiin, erityisesti energiatehokkuutta edistäviin välineisiin.

__________________

__________________

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa ‑välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta, EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129.

4Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa ‑välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta, EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  ESIR-rahaston avulla on onnistuttu laajentamaan pk-yritysten hyväksi toteutettuja EIP:n erityistoimia, mutta sen avulla ei ole pystytty kasvattamaan liikennehankkeiden osuutta riittävällä tavalla etenkään koheesiomaissa. Ottaen huomioon liikennehankkeiden unionille tuoma merkittävä lisäarvo ja valtavat investointitarpeet on otettava käyttöön lisätoimia, joiden avulla voidaan entistä paremmin käsitellä jäsenvaltioiden ja hankkeiden toteuttajien kohtaamia ongelmia infrastruktuurihankkeiden esittämisessä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Liikenne- ja liikkuvuushankkeiden rahoittaminen voi olla vaikeaa alhaisemman tuoton, investointien pitkäaikaisuuden ja suuremman riskin ja epävarmuuden takia. Jotta voidaan vähentää ESIR-rahaston avulla rahoitettavien hankkeiden tämänhetkistä alakohtaista epätasapainoa ja ratkaista ongelma, joka koskee liikenneinfrastruktuurin epätyydyttävää investointitilannetta unionissa, Euroopan investointineuvontakeskuksen olisi komission avulla hyväksyttävä erityisiä toimia, joiden avulla ESIR-rahoitus yhdistetään unionin tai kansallisen tason talousarvioista saataviin määrärahoihin tai muuhun julkiseen rahoitukseen yksinkertaisella ja vähemmän byrokraattisella tavalla.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös pk‑yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin.

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi tehtävä ESIR‑rahastoa tunnetuksi tämän tärkeän välineen näkyvyyden edistämiseksi. Lisäksi niiden olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös pk‑yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  ESIR-rahastosta tuettujen toimien olisi noudatettava unionin verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita.

(19)  ESIR-rahastosta tuettujen toimien olisi noudatettava unionin verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita ottaen huomioon, että sen vilpillisen käytön ehkäisyyn tarvitaan turvallisempi lähestymistapa.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja hankkeisiin, jotka edistävät COP21‑kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR‑rahaston kanssa.

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, aloihin ja alueisiin, jotka eivät tule katetuiksi riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden, joissa kaksi tai useampi jäsenvaltiota edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista, ja kestävää liikennettä koskevien hankkeiden valmisteluun. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa -väline) saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa, jotta voidaan saavuttaa synergia unionin eri tukilähteiden välillä. Euroopan investointineuvontakeskuksen olisi oltava helposti käytettävissä ja avoin sen antaessa tukea, ja sen näkyvyyttä olisi parannettava edelleen mahdollisille hankkeiden toteuttajille.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso perustuu yksityiskohtaiseen analyysiin talousarvio-, makrotalous- ja rakenneuudistuksia koskevista jäsenvaltioiden suunnitelmista, ja siinä annetaan jäsenvaltioille maakohtaisia suosituksia. Tätä taustaa vasten EIP:n olisi ilmoitettava komissiolle havainnoistaan, jotka koskevat investointien esteitä ja pullonkauloja jäsenvaltioissa ja joita se tekee toteuttaessaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia investointitoimia. Komission olisi otettava nämä havainnot huomioon muun muassa työssä, jota se tekee investointiympäristön parantamiseksi poistamalla investointien alakohtaisia ja muita eroja.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Koska toteutumattomat rakenneuudistukset muodostavat suurimmat esteet investoinneille, ESIR‑rahoituspäätökset olisi sidottava talous- ja finanssipolitiikan menestyksekkääseen kehitykseen EU:n ohjausjakson puitteissa noudattaen suosituksia, joita on annettu sekä ylijäämäisille että alijäämäisille maille, kun tilanteella on rajat ylittävää merkitystä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1316/2013 ja asetusta (EU) 2015/1017 olisi muutettava,

(22)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 2015/1017 olisi muutettava,

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin, ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n erityistoimien ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat.

”Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin, monimutkaisiin, monikansallisiin ja rajat ylittäviin hankkeisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin, ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n erityistoimien ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Myös sellaisia ESIR-rahastosta tuettavia hankkeita pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jotka koostuvat fyysisestä infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, tai fyysisen infrastruktuurin tai fyysiseen infrastruktuuriin liittyvien palvelujen laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan toiseen jäsenvaltioon.”;

Myös sellaisia ESIR-rahastosta tuettavia hankkeita pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jotka koostuvat fyysisestä infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, jotka kuuluvat verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteeseen I tai joiden avulla toteutetaan SESAR tai ERTMS‑ohjelmaa, tai fyysisen infrastruktuurin tai fyysiseen infrastruktuuriin liittyvien palvelujen laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan muuhun jäsenvaltioon. Investointikomitean on valintamenettelynsä yhteydessä tutkittava, täyttävätkö hankkeet tässä kohdassa säädetyt vaatimukset. Investointikomitean on varmistettava, että täydentävyys tarkistetaan sen valintamenettelyssä.”;

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

6 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”e a)  eivät todennäköisesti saa rahoitusta muista lähteistä ja joilla on samalla merkittävä sosiaalinen vaikutus.”

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Pienemmille hankkeille ja investoinneille olisi myönnettävä ESIR‑tukea ottaen huomioon täydentävyys ja toimien tiiviissä yhteistyössä kansallisten kehityspankkien kanssa.”

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Muutetaan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

Johtokunta koostuu neljästä jäsenestä, joista komissio nimittää kolme ja EIP yhden. Johtokunta valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Johtokunta tekee päätöksensä yksimielisesti.

Johtokunnassa on neljä jäsentä: joista komissio nimittää kolme ja EIP yhden. Johtokunta valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Johtokunta tekee päätöksensä yksimielisesti kunkin käsiteltävänä olevan tilanteen perinpohjaisen analyysin perusteella.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

7 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  Muutetaan 7 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4.  Jäsenvaltioiden ja, jos johtokunta hyväksyy tämän, muiden kolmansien osapuolten sallitaan suorittaa rahoitusosuuksia ESIR-rahastoon takauksina tai käteissuorituksina, kun kyse on jäsenvaltioista, ja ainoastaan käteissuorituksina, kun kyse on muista kolmansista osapuolista. Jäsenvaltioille tai muille kolmansille osapuolille ei myönnetä johtokunnan jäsenyyttä eikä mahdollisuutta osallistua ESIR-rahaston muun henkilöstön eikä investointikomitean jäsenten nimittämiseen, eikä niillä ole mitään oikeutta, joka koskee tässä asetuksessa vahvistettuja, ESIR-rahaston ohjaukseen liittyviä muita seikkoja.

4.  Jäsenvaltioiden ja, jos johtokunta hyväksyy tämän, muiden kolmansien osapuolten sallitaan suorittaa rahoitusosuuksia ESIR-rahastoon takauksina tai käteissuorituksina, kun kyse on jäsenvaltioista, ja samalla tavalla, kun kyse on muista kolmansista osapuolista. Jäsenvaltioille tai muille kolmansille osapuolille ei myönnetä johtokunnan jäsenyyttä eikä mahdollisuutta osallistua ESIR-rahaston muun henkilöstön eikä investointikomitean jäsenten nimittämiseen, eikä niillä ole mitään oikeutta, joka koskee tässä asetuksessa vahvistettuja, ESIR-rahaston ohjaukseen liittyviä muita seikkoja.

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a b alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a b)  Muutetaan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastolla on toimitusjohtaja, joka vastaa sen päivittäisestä johtamisesta ja 6 kohdassa tarkoitetun investointikomitean kokousten valmistelusta ja toimii näiden kokousten puheenjohtajana.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastolla on toimitusjohtaja, joka vastaa sen asianmukaisesta päivittäisestä johtamisesta ja 6 kohdassa tarkoitetun investointikomitean kokousten valmistelusta ja toimii näiden kokousten puheenjohtajana.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a c alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

7 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a c)  Lisätään 7 artiklan 7 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Johtokunta vahvistaa yhteistyötä Euroopan strategisten investointien rahaston ja rakennerahastojen, Verkkojen Eurooppa -välineen ja Horisontti 2020 -ohjelman välillä, jotta voidaan edistää yhdistettyä rahoitusta ja vahvistaa eurooppalaisten investointien vipuvaikutusta erityisesti liikenteessä.”

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – k a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  lisätään f a alakohta seuraavasti:

 

’k a)   puolustus.”;

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 2 kohdan i a alakohtaan alakohdat seuraavasti:

 

’i a)   tuki unionin puolustusalan aloitteille, erityisesti seuraavien avulla:

 

i)   tutkimus ja kehittäminen unionin tasolla

 

ii)   unionin puolustusvalmiuksien kehittäminen

 

iii)   puolustusalan pk-yritykset ja mid‑cap-yritykset;”

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”EIP:n tavoitteena on, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeita, joilla edistetään COP21-kokouksen sitoumusten mukaisia ilmastotoimia. Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.”;

”EIP:n tavoitteena on, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeita, joiden merkittävänä osana ovat ilmastotoimet COP21-kokouksen sitoumusten mukaisesti. Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.”;

 

EIP:n on pyrittävä varmistamaan, että vähintään 20 prosentilla ESIR-rahoituksesta tuetaan hankkeita, jotka liittyvät c alakohdassa tarkoitettujen liikenneinfrastruktuurien kehittämiseen sekä liikenteen välineiden ja innovoivan tekniikan kehittämiseen.

 

EIP pyrkii investointien maantieteellisesti tasapainoiseen jakautumiseen jäsenvaltioiden välillä.

 

Tässä kohdassa säädetyistä tavoitteista huolimatta toteutetaan g alakohdassa tarkoitettuja hankkeita, joille on myönnetty ESIR-rahoitusta ja jotka liittyvät inhimilliseen pääomaan ja terveyteen, kuten tuottavia investointeja g alakohtaan kuuluviin sairaaloihin ja kouluihin,”;

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään 2 kohdan c alakohtaan alakohta seuraavasti:

 

’iii a)   ”iii a) rautateiden infrastruktuuri ja muut rautatiehankkeet”;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c)  paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä hankkeiden kehittämisessä;”;

”c)  alueellisen ja paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen tukemalla EIP:tä ja hankkeiden toteuttajia hankkeiden kehittämisessä;”;

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen;”;

”e)  investointijärjestelyjen, myös alakohtaisten investointijärjestelyjen, perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen;”;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  lisätään f a alakohta seuraavasti:

 

”f a)  neuvojen antaminen hankkeissa, joihin osallistuu kaksi tai useampia jäsenvaltioita, ja tuki monikansallisiin ja rajat ylittäviin hankkeisiin liittyvien rahoitusvälineiden perustamiselle;”

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii b)  lisätään f b alakohta seuraavasti:

 

”f b)   julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin liittyviä parhaita käytäntöjä koskevien esimerkkien tarjoaminen rautatieinfrastruktuurin kehittämisen alalla”;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii c)  lisätään f b alakohta seuraavasti:

 

”f c) parhaiden käytäntöjen ja mallien tarjoaminen hankkeiden rakenteen määrittämiselle keskeisillä aloilla 9 artiklan 2 kohdan b, c, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä ottaen huomioon Eurostatin uusimmat ohjeet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin liittyvästä julkisen velan kirjanpidosta.”;

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään 3 a kohta seuraavasti.

 

”3 a.  Investointineuvontakeskus varmistaa Euroopan strategisten investointien rahaston täydentävyyden muiden eurooppalaisten ohjelmien kanssa, jotta voidaan parantaa yhteisvaikutusta, edistää yhdistettyä rahoitusta ja vahvistaa eurooppalaisten rahoitusvälineiden vipuvaikutusta.”

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

18 artikla – 7 ja 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Poistetaan 7 ja 8 kohta.;

Poistetaan.

Tarkistus     38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

19 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)  Lisätään 19 artiklaan 1 b kohta seuraavasti:

 

EIP toimittaa ja julkaisee verkkosivuillaan vuosikertomuksen, jossa luetellaan yksityiskohdat kaikista liikennehankkeista, jotka ovat saaneet EU:n tukea ESIR-rahaston kautta, ja esitetään selvästi odotetut vastaavat rahamäärät.”

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

Liite II – 2 jakso – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”ESIR-rahaston tuen myöntämistä moottoriteitä varten on vältettävä, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviä hankkeita, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa.”;

ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten on rajoitettava niin, että tuetaan vain julkisen ja/tai yksityisen sektorin investointeja koheesiomaissa, vähemmän kehittyneillä alueilla sekä investointeja rajat ylittävissä liikennehankkeissa tai jos tuki on tarpeen liikenneturvallisuuden tehostamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen, älykkään liikennejärjestelmän laitteiden kehittämiseen tai Euroopan laajuisen liikenneverkon nykyisten moottoriteiden tason ja eheyden takaamiseen, mukaan lukien etenkin turvalliset pysäköintialueet, vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden jakeluasemat ja sähköajoneuvojen latausjärjestelmät.”

Tarkistus     40

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

Liite II – 2 jakso – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

”ESIR-rahaston tuen on myös oltava nimenomaisesti mahdollista olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon ja parantamiseen.”

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta

Asetus (EU) 2015/1017

Liite II – 5 jakso

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tulostaulu julkistetaan heti, kun EU:n takauksen piiriin kuuluva sopimus on allekirjoitettu, lukuun ottamatta kaupallisesti arkaluonteisia tietoja.”;

”Tulostaulu julkistetaan heti, kun EU:n takauksen piiriin kuuluva sopimus on hyväksytty, lukuun ottamatta kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Investointikomitea esittää parlamentille tulostaulun kaikkien ESIR-hankkeiden indikaattoreista.”;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

3.10.2016

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

19.1.2017

Valiokuntakäsittely

26.1.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

8

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Herbert Dorfmann

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.4.2017)

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Valmistelija: Hannu Takkula

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/20161 a,

 

_________________

 

1 a EUVL C 465, 13.12.2016, s. 1.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sen jälkeen, kun Euroopan investointiohjelma esitettiin marraskuussa 20143, edellytykset investointien lisäämiselle ovat parantuneet, ja luottamus EU:n talouteen ja kasvuun on palaamassa. Unionin talouden lievä elpyminen jatkuu nyt neljättä vuotta, ja bruttokansantuote kasvoi 2 prosenttia vuonna 2015. Investointiohjelman mukaisesti aloitetut kattavat toimet ovat jo tuottamassa konkreettisia tuloksia huolimatta siitä, että suurten investointihankkeiden makrotaloudelliset vaikutukset eivät näy välittömästi. Investointien odotetaan kasvavan vähitellen vuosina 2016 ja 2017, vaikka ne jäävätkin alle pitkän aikavälin tason.

(1)  Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) huolimatta investointivaje muodostaa edelleen ongelman unionissa. Ongelmana oleva investointien puute aiheutuu kokonaiskysynnän vakavasta puutteesta ja säästöpolitiikkojen vaikutuksista. Investointeja on tarkasteltava unionissa radikaalisti uudella tavalla puuttumalla rahoituskriisin todellisiin syihin ja tarkistamalla talouden ohjauskehystä siten, että vauhditetaan pysyvästi tuottavia investointeja, joilla pystytään luomaan lisäarvoa reaalitaloudelle ja yhteiskunnalle kaikissa jäsenvaltioissa.

_________________

 

3 COM(2014)0903 final

 

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio antoi 1 päivänä kesäkuuta 2016 tiedonannon ”Euroopassa investoidaan taas – Tilannekatsaus Euroopan investointiohjelmaan ja seuraavat toimetˮ. Siinä esitellään Euroopan investointiohjelmalla tähän mennessä saavutettuja tuloksia ja suunnitelmia seuraaviksi vaiheiksi, joita ovat esimerkiksi Euroopan strategisen investointien rahaston, jäljempänä ’ESIR-rahaston’, voimassaoloajan jatkaminen alkuperäistä kolmen vuoden kautta pidemmäksi ajaksi, pk-yritysikkunan laajentaminen nykyisten puitteiden mukaisesti ja Euroopan investointineuvontakeskuksen kehittäminen.

(3)  Komissio antoi 1 päivänä kesäkuuta 2016 tiedonannon ”Euroopassa investoidaan taas – Tilannekatsaus Euroopan investointiohjelmaan ja seuraavat toimetˮ. Siinä esitellään Euroopan investointiohjelman tähänastista tilannetta ja suunnitelmia seuraaviksi vaiheiksi, joita ovat esimerkiksi Euroopan strategisen investointien rahaston, jäljempänä ’ESIR-rahaston’, voimassaoloajan jatkaminen alkuperäistä kolmen vuoden kautta pidemmäksi ajaksi, pk-yritysikkunan laajentaminen nykyisten puitteiden mukaisesti ja Euroopan investointineuvontakeskuksen kehittäminen.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja yksityisiin investointeihin liittyvään epävarmuuteen ja pienennetään unionissa olevaa investointivajetta. Strategiassa on kolme osa-aluetta, jotka ovat rahoituksen hankkiminen investointeja varten, sen varmistaminen, että investoinnit vaikuttavat reaalitalouteen, ja unionin investointiympäristön parantaminen. Maantieteellisen hajauttamisen vuoksi on olennaisen tärkeää, että unionin investointiympäristöä parannetaan poistamalla investointien esteitä. ESIR-rahastolla täydennetään muita toimia, jotka ovat tarpeen unionissa olevien investointivajeiden pienentämiseksi, ja takuurahastona toimiessaan se vauhdittaa uusia investointeja.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ESIR-rahasto perustettiin aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. ESIR-rahaston menestyksen innoittamana komissio aikoo kaksinkertaistaa niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston rahoituskapasiteettia voidaan lisätä entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva investointien määrän kaksinkertaistaminen, myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

(6)  ESIR-rahasto perustettiin aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. Unionissa on edelleen investointivaje ja huolenaiheena on pidetty sitä, että ESIR-rahaston niin alakohtainen kuin maantieteellinen hajautus on ollut riittämätöntä, koska investointeja on kohdennettu epätyydyttävästi ja rahoitusta on annettu hankkeille, jotka ovat ympäristövaikutuksiltaan suuria ja täydentävyydeltään kyseenalaisia. Siitä huolimatta komissio esitti ehdotuksen niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin kaksinkertaistamista, vaikka ESIR-rahasto oli ollut toiminnassa vasta vuoden ja vaikka ei ollut vielä tehty ESIR-rahaston riippumatonta arviointia, jota mahdollinen laajennus edellyttää.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta komissio aikoo esittää tarvittavat ehdotukset, joilla varmistetaan, että strategiset investoinnit pysyvät kestävällä tasolla.

(7)  Asetuksessa (EU) 2015/1017 säädetään, että komission on annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, joka sisältää riippumattoman arvioinnin kyseisen asetuksen soveltamisesta. Komission olisi annettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020 lisäkertomus, johon on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus asetuksen (EU) N:o 2015/1017 muuttamisesta ja jonka yhteydessä olisi toimitettava vaikutustenarviointi paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti. Kyseisellä lainsäädäntöehdotuksella olisi varmistettava, tuettava ja vahvistettava unionin strategiset investoinnit kestäville tasoille koko vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavan monivuotisen rahoituskehyksen rahoituskaudelle.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Voidakseen hoitaa tehtävänsä tilintarkastustuomioistuimella on oltava mahdollisuus tutustua komission vuosikertomukseen EU:n takuurahaston hoitamisesta viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivään mennessä. Tältä osin olisi täysin kunnioitettava tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastusoikeutta sellaisena kuin se on vahvistettu SEUT-sopimuksen 287 artiklassa, ja komission kertomus olisi toimitettava hyvissä ajoin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava unionin muihin nykyisiin välineisiin ja EIP:n päätoimintoihin sovellettavan täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin uuden rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, biotalous-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen, rajat ylittäviin verkkoihin sekä digitaaliseen muutokseen kaikilla aloilla. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä ja hiili-intensiivisiä liikennehankkeita varten, jollei sitä ehdottomasti tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikennehankkeisiin. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR-rahaston keskeinen periaate, olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR-rahaston keskeinen periaate, olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Täydentävyys olisi rajattava tarkoittamaan sitä, että varmistetaan sellaisten hankkeiden valinta, jotka eivät muuten saisi rahoitusta markkinoilta tavallista korkeamman riskiprofiilinsa vuoksi. Täydentävyyden määritelmä on pidettävä yksinkertaisena, ja rahoitusta varten on luotava muita helpommin mitattavia perusteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava.

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä kaikilla alueilla, myös vähemmän kehittyneillä alueilla, syrjäisimmillä alueilla ja siirtymäalueilla, ja jotta voidaan torjua ESIR-tuen maantieteellistä ja alakohtaista epätasapainoa, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa ja niiden tukikelpoisuuden ehtoja olisi laajennettava ja Euroopan neuvontakeskuksen käyttöä olisi lisättävä teknisen avun tarjoamiseksi alue- ja paikallistason hankesuunnittelulle kaikkialla unionissa sekä viestinnän ja näkyvyyden paranemisen varmistamiseksi.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  ESIR-rahastosta tuetuista investoinneista saatujen kokemusten perusteella takuurahaston tavoitesumma tulisi saattaa 35 prosenttiin yhteenlasketuista unionin takuuvelvoitteista, joilla varmistetaan riittävä suojataso.

(15)  ESIR-rahastosta tuetuista investoinneista saatujen kokemusten sekä EU:n takaukseen turvautumista koskevien hakemusten puuttumisen perusteella takuurahaston tavoitesumma tulisi saattaa 35 prosenttiin yhteenlasketuista unionin takuuvelvoitteista, joilla varmistetaan riittävä suojataso.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Käsittelytoimien menettelyjä on yksinkertaistettava, jotta lopullisilta tuensaajilta, erityisesti pk-yrityksiltä, vaaditaan vain ne tiedot, joita tarvitaan toimien menestymisen varmistamiseksi aiheuttamatta liiallista hallinnollista rasitetta pk-yrityksille. Samalla olisi menettelyjen avoimuus asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin.

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille ja mahdollisille yksityisen sektorin sijoittajille, myös pk-yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  ESIR-rahastosta tuettujen toimien olisi noudatettava unionin verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita.

(19)  ESIR-rahastosta tuettujen toimien olisi kaikilta osin noudatettava unionin verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja hankkeisiin, jotka edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa.

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä, myös ottamalla käyttöön mahdollisuus lisätä sen määrärahoja, jos se on tarpeen ja perusteltua, ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja hankkeisiin, jotka edistävät Eurooppa 2020 -strategian ja COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 3–5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin, ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n erityistoimien ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat.

Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin, ESIR-rahastosta tuettavia EIP:n erityistoimia on pidettävä muihin EIP:n, EIR:n tai unionin rahoitusvälineisiin verrattuna täydentävinä tekijöinä ja niiden ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat.

ESIR-rahastosta voidaan tukea myös EIP:n hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä vähimmäisriski, jos EU:n takauksen käyttö on tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn täydentävyyden varmistamiseksi.

ESIR-rahastosta voidaan tukea myös EIP:n hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä vähimmäisriski, jos EU:n takauksen käyttö on tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn täydentävyyden varmistamiseksi.

Myös sellaisia ESIR-rahastosta tuettavia julkisia hankkeita pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jotka koostuvat fyysisestä infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, tai fyysisen infrastruktuurin tai fyysiseen infrastruktuuriin liittyvien palvelujen laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan toiseen jäsenvaltioon.

 

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jotka;

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin sekä investointien tasapainoisemman maantieteellisen jakauman saavuttamiseen ja jotka;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

7 artikla – 12 kohta – 2 alakohta – toinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla ja niiden on sisällettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota täydentävyyskriteerin noudattamiseen. Julkistettu päätös ei saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.

EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla ja niiden on sisällettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota täydentävyyskriteerin noudattamiseen sekä unionin toimintapoliittisiin tavoitteisiin. Kyseisten päätösten on myös sisällettävä tiedot 6 artiklassa tarkoitettujen kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä sekä tämän artiklan 14 kohdassa tarkoitetun indikaattorien tulostaulun käytöstä. Julkistettu päätös ei saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

9 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  31 päivään joulukuuta 2020 sellaisten EIP:n toimien osalta, joita koskeva EIP:n ja edunsaajan tai rahoituksen välittäjän välinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022;

a)  31 päivään joulukuuta 2020 sellaisten EIP:n toimien osalta, joita koskeva EIP:n ja edunsaajan tai rahoituksen välittäjän välinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021;

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

9 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  31 päivään joulukuuta 2020 sellaisten EIR:n toimien osalta, joita koskeva EIR:n ja rahoituksen välittäjän välinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.”;

b)  31 päivään joulukuuta 2020 sellaisten EIR:n toimien osalta, joita koskeva EIR:n ja rahoituksen välittäjän välinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.”;

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  Poistetaan 4 kohta;

Poistetaan.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä toimien kehittämisessä;

c)  paikallisen, alueellisen ja kansallisen tietämyksen lisääminen, entistä tiiviimpi yhteistyö jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ja keskittyminen valmiuksien kehittämiseen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä toimien kehittämisessä;

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) 2015/2017

14 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen;

e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen, jotta voidaan samanaikaisesti tukea pienempiä hankkeita, kun otetaan huomioon, että on täytettävä innovatiivisuusvaatimus;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  muista unionin rahoituslähteistä (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 ‑puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa ‑väline) saatavan rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston kanssa koskevan neuvonnan tarjoaminen.

f)  muista unionin rahoituslähteistä (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 ‑puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa ‑väline) saatavan rahoituksen ja unionin investointien täydentävyyttä ESIR-rahaston suhteen ja niihin mahdollisesti liittyviä synergiaetuja koskevan neuvonnan tarjoaminen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvontatuen tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta.

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvontatuen tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

14 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Lisätään 9 a kohta seuraavasti:

 

”9 a. Jotta investointineuvontakeskus voi hoitaa tehtävänsä ja osaltaan edistää ESIR-rahaston alakohtaisen ja maantieteellisen monipuolisuuden tavoitetta, EIP voi esittää komissiolle investointineuvontakeskuksen budjetin korottamista koskevan perustellun pyynnön.”

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

16 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

”9 a)  Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä EIR:n kanssa, kuuden kuukauden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista rahoitus- ja investointitoimistaan. Kertomus on julkistettava, ja se sisältää muun muassa seuraavaa:

”2.  EIP laatii puolivuosittain Euroopan parlamentille kertomuksen hyväksytyistä investointitoimista. Kertomus on julkistettava ja asetettava saataville.

 

Siihen on sisällytettävä muun muassa seuraavat tiedot:

a)  arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimista toimien, alojen, maiden ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset toimet tämän asetuksen ja erityisesti täydentävyyden tarjoamista koskevan vaatimuksen mukaisia, sekä arvio siitä, miten EIP:n rahoitus- ja investointitoimet jakautuvat 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yleisten tavoitteiden kesken;

a)  arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimista alojen, maiden ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset toimet tämän asetuksen ja erityisesti täydentävyysperusteen noudattamisen mukaisia;

b)  arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta saaduista varoista sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan lukien vaikutus työpaikkojen luomiseen;

 

c)  arvio siitä, missä määrin tämän asetuksen mukaisen EU:n takauksen piiriin kuuluvilla toimilla edistetään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yleisten tavoitteiden saavuttamista, ja arvio ESIR-rahaston investointien määrästä tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin sekä liikenneinfrastruktuurin (mukaan lukien Euroopan laajuinen liikenneverkko ja kaupunkiliikenne), televiestintäinfrastruktuurin, energiainfrastruktuurin ja energiatehokkuuden alalla;

c)  arvio siitä, missä määrin tämän asetuksen piiriin kuuluvilla toimilla edistetään unionin yleisten tavoitteiden saavuttamista, ja arvio ESIR-rahaston investointien määrästä tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin sekä liikenteen, televiestinnän, energiainfrastruktuurin ja energiatehokkuuden alalla;

d)  arvio EU:n takauksen käytön edellytysten ja 4 artiklan 2 kohdan f alakohdan iv alakohdassa tarkoitettujen keskeisten tulosindikaattoreiden noudattamisesta;

 

e)  arvio ESIR-rahastosta tuetuista hankkeista saaduista vipuvaikutuksista;

e)  arvio ESIR-rahastosta tuetuista hankkeista saaduista todellisista vipuvaikutuksista;

f)  kuvaus hankkeista, joissa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuki on yhdistetty ESIR-rahaston tukeen, ja kustakin lähteestä peräisin olevien rahoitusosuuksien kokonaismäärä;

f)  kuvaus hankkeista, joissa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuki on yhdistetty ESIR-rahaston tukeen, ja kustakin lähteestä peräisin olevien rahoitusosuuksien kokonaismäärä;

g)  edunsaajille siirretyn rahoituksen määrä ja arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimista kootusti esitettynä;

g)  rahoituksen välittäjille ja lopullisille edunsaajille siirretyn rahoituksen määrä, analyyttiset tilastotiedot jokaisesta rahoitetusta hankkeesta, mukaan lukien rahoituksen välittäjien kautta toteutetut ESIR-rahaston lainanantotoimenpiteet, sekä arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimista eriteltynä;

 

g a)  jokaisen hankkeen riippumattomat etu- ja jälkikäteisarvioinnit sekä yksityiskohtainen selvitys käytetyistä valinta- ja arviointimittareista ja -perusteista;

 

g b)  arvio EIP:n yksittäisten rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta ja näihin toimiin liittyvästä kokonaisriskistä;

 

g c)  ESIR-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia EIP:n rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut;

h)  arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta ja näihin toimiin liittyvästä kokonaisriskistä;

h)  arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta ja näihin toimiin liittyvästä kokonaisriskistä;

i)  yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, joissa EU:n takaukseen on vedottu, tappioista, tuotoista, takaisinperityistä määristä ja muista saaduista maksusuorituksista;

i)  yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, joissa EU:n takaukseen on vedottu, tappioista, tuotoista, takaisinperityistä määristä ja muista saaduista maksusuorituksista;

j)  tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia EIP:n rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut.

j)  tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia EIP:n rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

18 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Aiheellisessa tapauksessa 30 päivänä kesäkuuta 2020 annettavaan kertomukseen on liitettävä lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi siten, että joko vahvistetaan uusi investointijakso, korjataan mahdolliset yksilöidyt puutteet ja varmistetaan, että strategiset investoinnit säilyvät kestävällä tasolla, tai, jos kertomuksessa todetaan, että investointeja tukevan järjestelmän säilyttäminen ei ole aiheellista, varmistetaan ESIR-rahaston saumaton päättäminen siten, että samalla säilytetään EU:n takaus tämän asetuksen nojalla jo hyväksyttyjä toimia varten. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti tällaisen ehdotuksen yhteydessä on esitettävä vaikutustenarviointi.”;

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) 2015/1017

18 artikla – 7 ja 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Poistetaan 7 ja 8 kohta.;

Poistetaan.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

19 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

10 a)  Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen saatavuutta koskevan avoimuuspolitiikkansa ja tätä koskevien unionin periaatteiden mukaisesti verkkosivustollaan tietoja kaikista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista EIP:n rahoitus- ja investointitoimista, myös tiedot rahoituksen välittäjien osuudesta, ja siitä, miten näillä toimilla tuetaan 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yleisten tavoitteiden saavuttamista.

”EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen saatavuutta koskevien unionin periaatteiden mukaisesti verkkosivustollaan tietoja kaikista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista EIP:n rahoitus- ja investointitoimista, myös tiedot rahoituksen välittäjien osuudesta, ja siitä, miten näillä toimilla tuetaan 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yleisten tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2015/1017

20 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

11 a)  Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa pyynnöstään ja SEUT 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka se tarvitsee tehtäväänsä suorittaessaan.”

”2.  Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa pyynnöstään ja SEUT 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti täysin käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka se tarvitsee tehtäväänsä suorittaessaan.”

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisestä sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemisestä

Viiteasiakirjat

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

15.12.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Hannu Takkula

21.11.2016

Alkuperäinen valmistelija

Michael Theurer

55 artikla – Valiokuntien yhteiskokoukset

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

19.1.2017

Valiokuntakäsittely

22.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.3.2017)

budjettivaliokunnalle sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Valmistelija: Krzysztof Hetman

LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2014 komissio ilmoitti yhdessä strategisen kumppaninsa Euroopan investointipankin kanssa Euroopan investointiohjelman ja sen ytimenä toimivan Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR-rahasto) perustamisesta. ESIR-asetus tuli voimaan heinäkuussa 2015. Sen alkuperäinen voimassaoloaika oli kolme vuotta. ESIR-rahaston tavoitteena oli Euroopan taloudellisen elpymisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen siten, että luodaan 315 miljardin euron yksityisistä ja julkisista varoista koostuva rahoitus strategisia investointeja varten. Sen suunniteltiin täydentävän unionin muita rahastoja ja toimia ja edistävän taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta kaikkialla unionissa.

Komissio ehdotti 14. syyskuuta 2016 asetusta, jolla ESIR-rahastoa laajennetaan niin, että se kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen lopussa päättyvän ajanjakson, ja laajennetaan rahaston investointisuunnitelmaa niin, että otetaan käyttöön vähintään 500 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttamiseksi komissio ehdottaa, että unionin takausta lisätään 16 miljardista eurosta 26 miljardiin euroon samalla kun EIP lisää pääomaansa 5 miljardista eurosta 7,5 miljardiin euroon. Komissio aikoo säilyttää ESIR-rahaston ydinkäsitteenä täydentävyyden, jolla tuetaan vain sellaisia toimia, joilla vastataan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin. Komissio aikoo myös laajentaa ESIR-rahaston maantieteellistä peittoa ja vahvistaa sen käyttöastetta vähemmän kehittyneillä alueilla. Tässä yhteydessä komissio aikoo kannustaa ESIR-rahaston yhdistämiseen unionin muiden rahoituslähteiden kanssa. Komissio suunnittelee myös investointipäätösten ja hallintomenettelyjen avoimuuden lisäämistä.

Valmistelija tukee yleisesti ehdotusta ja ESIR-rahaston laajentamista mutta toteaa, että on korostettava eräitä merkittäviä puutteita. ESIR-rahaston käyttö on selvästi epätasapainossa, kun 15 jäsenvaltiota käyttää 91 prosenttia ESIR-rahoituksesta ja 13 jäsenvaltiota 9 prosenttia. Yksi jäsenvaltio ei ole käyttänyt ESIR-rahoitusta lainkaan. Ehdotus ESIR-rahaston yhdistämisestä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) kanssa tarjoaa mahdollisuuden tämän tilanteen korjaamiseksi. On kuitenkin painotettava, että koheesiopolitiikalla, joka on yksi unionin tärkeimmistä investointipolitiikoista, on todistettuja vaikutuksia paitsi investointien luomiseen myös rakenneuudistusten tukemiseen, inhimillisen pääoman kehittämiseen ja kestävän työllisyyden aikaansaamiseen. Siksi olisi varmistettava, että ESIR-rahasto ei korvaa tai syrjäytä muita unionin rahastoja ja välineitä, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, myöskään tulevaisuuden rahoitusta ajatellen.

ESIR-rahastosta tuetuissa hankkeissa on myös alakohtaista epätasapainoa, sillä rahastosta tuetaan vain hyvin harvoja sosiaalisia investointeja. Syy tähän voi olla siinä, että sosiaalisten investointien suora kannattavuus ei ole heti nähtävissä, ja siinä, että sosiaalisilla toimijoilla on vähemmän hallinnollisia valmiuksia suurten investointihankkeiden hoitamiseen ja vähemmän kokemusta niistä. Valmistelija katsoo kuitenkin, että on tärkeää vahvistaa ESIR-rahaston täyttä sosiaalista ja inhimillistä potentiaalia ja tukea ja edistää sosiaalisten toimijoiden osallistumista, joka oikein toteutettuna voi johtaa työpaikkojen lisääntymiseen ja kestävään kasvuun. Tämän saavuttamiseksi valmistelija katsoo, että Euroopan investointineuvontakeskuksen toimintaa olisi vahvistettava ja että kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden, myös yhteiskunnallisten yritysten ja sosiaalipalvelujen tarjoajien, olisi voitava osallistua keskuksen toimintaan.

Lopuksi valmistelija toteaa olevansa huolissaan siitä, että ESIR-rahastosta tuettujen hankkeiden ansiosta luotujen työpaikkojen ja erityisesti kestävien työpaikkojen lukumäärästä ei ole tarpeeksi tietoja. Tällaisten tietojen kerääminen voisi olla hyödyksi arvioitaessa yleisesti ESIR-rahaston tuloksia tulevaisuudessa.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sen jälkeen, kun Euroopan investointiohjelma esitettiin marraskuussa 20143, edellytykset investointien lisäämiselle ovat parantuneet, ja luottamus EU:n talouteen ja kasvuun on palaamassa. Unionin talouden lievä elpyminen jatkuu nyt neljättä vuotta, ja bruttokansantuote kasvoi 2 prosenttia vuonna 2015. Investointiohjelman mukaisesti aloitetut kattavat toimet ovat jo tuottamassa konkreettisia tuloksia huolimatta siitä, että suurten investointihankkeiden makrotaloudelliset vaikutukset eivät näy välittömästi. Investointien odotetaan kasvavan vähitellen vuosina 2016 ja 2017, vaikka ne jäävätkin alle pitkän aikavälin tason.

(1)  Sen jälkeen, kun Euroopan investointiohjelma esitettiin marraskuussa 20143, edellytykset investointien lisäämiselle ovat parantuneet, ja luottamus EU:n talouteen ja kasvuun on palaamassa. Unionin talouden lievä elpyminen jatkuu nyt neljättä vuotta, ja bruttokansantuote kasvoi 2 prosenttia vuonna 2015, mutta työttömyysasteet ovat edelleen korkeampia kuin ennen kriisiä. Investointiohjelman mukaisesti aloitetut kattavat toimet ovat jo tuottamassa konkreettisia tuloksia huolimatta siitä, ettei vielä ole mahdollista arvioida ESIRin koko vaikutusta kasvuun, koska suurten investointihankkeiden makrotaloudelliset vaikutukset eivät näy välittömästi. Investointien odotetaan kasvavan vähitellen vuosina 2016 ja 2017, mutta kasvu on edelleen vähäistä ja alle kriisiä edeltäneen tason.

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final

3 COM(2014) 903 final

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tämä positiivinen muutosvauhti olisi säilytettävä ja toimia jatkettava, jotta investoinnit voidaan palauttaa pitkän aikavälin kestävään trendikasvuun. Investointiohjelman mekanismit toimivat ja niitä olisi vahvistettava, jotta yksityiset investoinnit jatkuvat Euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeillä aloilla ja niillä osa-alueilla, joilla esiintyy edelleen markkinoiden toimintahäiriöitä tai optimaalista heikompia investointitilanteita.

(2)  Tämä positiivinen muutosvauhti olisi säilytettävä ja toimia jatkettava, jotta investoinnit voidaan palauttaa pitkän aikavälin kestävään trendikasvuun, joka ulottuu reaalitalouteen. Investointiohjelman mekanismit toimivat ja niitä olisi vahvistettava, jotta yksityiset investoinnit jatkuvat kaikilla aloilla, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja ja jotka ovat siksi tärkeitä Euroopan tulevaisuuden kannalta, ja niillä osa-alueilla, joilla yhä esiintyy markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ESIR-rahasto perustettiin aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. ESIR-rahaston menestyksen innoittamana komissio aikoo kaksinkertaistaa niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston rahoituskapasiteettia voidaan lisätä entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva investointien määrän kaksinkertaistaminen, myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

(6)  ESIR-rahasto perustettiin varasuunnitelmana aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. Komissio aikoo kaksinkertaistaa niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston rahoituskapasiteettia voidaan lisätä entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva investointien määrän kaksinkertaistaminen, myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta komissio aikoo esittää tarvittavat ehdotukset, joilla varmistetaan, että strategiset investoinnit pysyvät kestävällä tasolla.

(7)  Vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta komissio aikoo esittää tarvittavat ehdotukset, joilla varmistetaan, että strategiset investoinnit pysyvät kestävällä tasolla. Komission olisi tehtävä perusteellinen vaikutustenarviointi tulevan ehdotuksen perustaksi.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle laadukkaiden työpaikkojen luomiselle – myös nuoria varten –, osallistavalle kasvulle, sosiaali- ja työllisyysvaikutusten vahvistamiselle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, yhteisötalouteen, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Rahoitusta olisi kohdennettava merkittävästi myös sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyviin hankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset. Koska köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat Euroopassa erittäin yleisiä, olisi vahvistettava ESIR-rahaston tukemia toimia niiden torjumiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  On syytä vahvistaa myös ESIR-rahaston täytäntöönpanon sosiaalista ulottuvuutta, kuten koulutusta, mukaan lukien ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen, terveydenhuollon ja lääketieteen innovointia, sosiaalipalveluita, julkista asuntotuotantoa ja lasten päivähoitoa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Alustavat tulokset osoittavat, että ESIR-rahastoa hyödyntävät enemmän jäsenvaltiot, joilla on paremmat tekniset ja hallinnolliset valmiudet, sekä rahoituslaitokset. Jotta voidaan parantaa joidenkin jäsenvaltioiden valmiuksia hyödyntää ESIR-rahastoa, EIP:n ja komission olisi ponnisteltava edelleen jälkeen jääneiden maiden tukemiseksi. Siksi uusia lukuja ja päivityksiä olisi julkistettava säännöllisesti ja tulosten ensimmäinen tarkka laadullinen ja määrällinen analyysi olisi julkistettava viimeistään vuonna 2018. Tällaiseen analyysiin olisi sisällytettävä tähänastisiin kokemuksiin perustuva riippumaton arvio ja siinä olisi keskityttävä erityisesti luotujen työpaikkojen määrään ja ESIR-rahaston investointien vaikutuksiin suoriin ja epäsuoriin työpaikkoihin. Tavoitteiden olisi liityttävä kasvuun ja työpaikkoihin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Täydentävyyttä, joka on ESIR-rahaston keskeinen periaate, olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

(9)  Täydentävyys, joka on ESIR-rahaston keskeinen periaate, olisi määriteltävä selvemmin ja sitä olisi korostettava enemmän hankkeiden valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat merkittävää lisäarvoa unionille.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia.

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa yhteisrahoituksen sääntöjä noudattaen, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia. ESIR-rahaston olisi toimittava entistä tiiviimmin rakennerahastojen ja muiden EU:n koheesiopolitiikan rahastojen kanssa. On kuitenkin tärkeää, että se ei ole ristiriidassa Euroopan sosiaalirahaston, EU:n koheesiopolitiikan eikä varsinkaan ERI-rahastojen saavutusten tai tavoitteiden kanssa, eikä korvaa tai syrjäytä avustuksia ja että sen täydentävyys säilytetään.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  ESIR-rahaston potentiaali työmarkkinoiden elvyttämiseksi ja kestävien työpaikkojen luomiseksi olisi tuotava näkyvämmin esille samalla tavalla kuin koheesiopolitiikan tapauksessa tehdään ja olisi kerättävä asiaa koskevia luotettavia tietoja ja analysoitava niitä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava.

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä etenkin sellaisilla unionin alueilla, joilla työttömyysaste on korkea, sekä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava ja olisi kehitettävä ja pantava asianmukaisesti täytäntöön ESIR-rahoituksen tunnetuksi tekemistä, valmiuksien kehittämistä ja paikallista teknistä apua koskeva strategia edellä mainituilla alueilla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta ja sen odotetaan jatkuvan, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa olisi laajennettava. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin, myös kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia välineitä.

(16)  Koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta ja sen odotetaan jatkuvan, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa olisi laajennettava. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin ja sosiaalipalveluihin, myös kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia välineitä, jotka vastaavat alan tarpeita ja erityispiirteitä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin.

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että kaikille lopullisille edunsaajille tiedotetaan asiaankuuluvasti ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin ja kannustettaisiin valmistelemaan investointihankkeita, joiden alakohtainen ja maantieteellinen kattavuus on laaja.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Jäsenvaltioissa olisi järjestettävä suuria tiedotuskampanjoita kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa käytävän vuoropuhelun vahvistamiseksi. Näin voitaisiin lisätä yksityisiä investointeja ja välttää alueellinen ja alakohtainen keskittyminen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta ESIR-rahaston toimien avoimuutta voidaan lisätä, investointikomitean olisi selitettävä päätöksissään, jotka julkaistaan ja annetaan helposti saataville, ne syyt, joiden perusteella se katsoo, että toimelle olisi myönnettävä EU:n takaus, ja erityistä huomiota olisi kiinnitettävä täydentävyyskriteerin noudattamiseen. Indikaattoreiden tulostaulu olisi julkistettava, kun EU:n takauksen piiriin kuuluvaa toimea koskeva sopimus allekirjoitetaan.

(18)  Jotta ESIR-rahaston toimien avoimuutta voidaan lisätä, investointikomitean olisi selitettävä päätöksissään, jotka julkaistaan ja annetaan helposti saataville, ne syyt, joiden perusteella se katsoo, että toimelle olisi myönnettävä EU:n takaus, ja erityistä huomiota olisi kiinnitettävä täydentävyyskriteerin noudattamiseen sekä tulosindikaattoreihin, kuten laadukkaiden työpaikkojen luomiseen. Indikaattoreiden tulostaulu olisi julkistettava, kun EU:n takauksen piiriin kuuluvaa toimea koskeva sopimus allekirjoitetaan. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä työpaikkojen luomiseen ja sosiaalisiin investointeihin kansalaisten nykyisiin ja tuleviin valmiuksiin osallistua työmarkkinoille käyttäen selkeitä sosioekonomisia indikaattoreita.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)  ESIR-rahastosta tuettujen toimien olisi noudatettava unionin verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita.

(19)  ESIR-rahastosta tuettujen toimien olisi noudatettava unionin verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita ja kestävän rahoituksen laajempaa strategiaa ja siihen liittyvää sosiaalialan säännöstöä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja hankkeisiin, jotka edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa.

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin, esimerkiksi kaikkein syrjäisimpien alueiden tarpeiden mukaisesti SEUT:n 349 artikla huomioon ottaen. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, rajat ylittäviin hankkeisiin ja hankkeisiin, jotka edistävät COP21-kokouksen ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta, ja erityisetsi hankkeisiin, jotka edistävät laadukkaiden työpaikkojen luomista, kestävää kasvua ja hankkeiden yhdistämistä kaikkein syrjäisimpiin alueisiin. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen, alakohtaiset investointijärjestelyt mukaan lukien, ja erityisesti useita maita kattavien järjestelyjen perustamiseen rajat ylittävien hankkeiden tai kaikkia jäsenvaltioita koskevan hankeryhmän edistämiseksi ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

2 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1)   Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”8 a)  'sosiaalisella yrityksellä’ yritystä, jonka päätavoitteena on saada aikaan mitattavissa olevia myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia ennemmin kuin tuottaa voittoa ja joka käyttää voittonsa ensisijaisesti päätavoitteeseensa pyrkimiseen asetuksen (EU) N:o 1296/2013 2 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti;’;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

2 artikla – 8 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a)   Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”8 b)  ’sosiaalipalveluilla’ toimintaa, jolla pyritään parantamaan elämänlaatua ja tarjoamaan sosiaalista suojelua esimerkiksi sosiaaliturva-, työvoima- ja koulutuspalvelujen sekä sosiaalisen asuntotuotannon, lasten päivähoidon, pitkäaikaishoidon ja sosiaalihuollon palvelujen kautta;”;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

4 artikla – 2 kohta – f alakohta – iv alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan f kohdan iv alakohta seuraavasti:

iv)  keskeiset tulosindikaattorit, jotka koskevat erityisesti EU:n takauksen käyttöä, 6 ja 9 artiklassa sekä liitteessä II vahvistettujen tavoitteiden toteutumista ja vaatimusten täyttymistä, yksityisen pääoman saantia ja ESIR-rahaston makrotaloudellista vaikutusta, myös sen vaikutusta investointien tukemiseen;

iv)  keskeiset tulosindikaattorit, jotka koskevat erityisesti EU:n takauksen käyttöä, 6 ja 9 artiklassa sekä liitteessä II vahvistettujen tavoitteiden toteutumista ja vaatimusten täyttymistä, yksityisen pääoman saantia ja ESIR-rahaston makrotaloudellista vaikutusta, myös sen vaikutusta investointien tukemiseen ja työpaikkojen luomiseen;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  ”ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jotka”;

1.  ”ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, jotka vaikuttavat reaalitalouteen ja joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jotka”;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3.  Johtokunnassa on neljä jäsentä: joista komissio nimittää kolme ja EIP yhden. Johtokunta valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Johtokunta tekee päätöksensä yksimielisesti.”

3.  Johtokunnassa on neljä jäsentä: komissio nimittää kolme jäsentä, yhden talouden ja rahoituksen pääosastosta ja kaksi muuta vaihdellen asiaankuuluvista pääosastoista, ja EIP yhden. Johtokunta valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Johtokunta tekee päätöksensä yksimielisesti.”

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – -i alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

 

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-i)  korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

Investointikomitean kokoonpanon on oltava sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. Johtokunnan on pyrittävä valitsemaan asiantuntijoita, joilla on kokemusta investoinneista yhdellä tai useammalla seuraavista aloista:

Investointikomitean kokoonpanon on oltava sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. Johtokunnan on pyrittävä valitsemaan asiantuntijoita, joilla yhdessä on kokemusta investoinneista kaikilla seuraavilla aloilla:

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

i a)  Korvataan f alakohta seuraavasti:

f)  koulutus;

f)  työmarkkinat, koulutus, mukaan lukien ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – k alakohta

 

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

i b)  Korvataan k alakohta seuraavasti:

k)  sosiaaliset infrastruktuurit sekä yhteisötalous ja solidaarinen talous.

k)  sosiaaliset infrastruktuurit, sosiaalipalvelut sekä yhteisötalous ja solidaarinen talous.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 12 kohta – 2 alakohta – 2 lause

 

Komission teksti

Tarkistus

"EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla ja niiden on sisällettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota täydentävyyskriteerin noudattamiseen. Julkistettu päätös ei saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.”;

EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevat päätökset on julkistettava ja asetettava saataville viipymättä, ja niiden on sisällettävä hankkeiden tulostauluun perustuvat päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota unionin toimintapolitiikkojen noudattamiseen, mukaan lukien älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet, ja täydentävyyskriteerin noudattaminen. Julkistettu päätös ei saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.”;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – g alakohta – johdantokappale

 

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

g)  inhimillinen pääoma, kulttuuri ja terveys, erityisesti seuraavien kautta:

g)  inhimillinen pääoma, sosiaalinen kehitys, kulttuuri ja terveys, erityisesti seuraavien kautta:

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – g alakohta – i alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  Korvataan 2 kohdan g alakohdan i alakohta seuraavasti:

i)  yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen

i)  työmarkkinat, koulutus, mukaan lukien ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – g alakohta – v alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a b)  Korvataan 2 kohdan g alakohdan v alakohta seuraavasti:

v)  sosiaaliset infrastruktuurit sekä yhteisötalous ja solidaarinen talous;

v)  sosiaaliset infrastruktuurit, sosiaalipalvelut sekä yhteisötalous ja solidaarinen talous.”

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a c alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – g alakohta – v a alakohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a c)  Lisätään 2 kohdan g alakohtaan v alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

v a)  varojen tarjoaminen investointijärjestelyyn yhteisötalouden organisaatioille, yhteiskunnalliset yritykset mukaan lukien;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EIP:n tavoitteena on, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeita, joilla edistetään COP21-kokouksen sitoumusten mukaisia ilmastotoimia. Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.”;

EIP:n tavoitteena on, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeita, joilla edistetään COP21-kokouksen sitoumusten ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisia ilmastotoimia ja työpaikkojen luomista. Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.”;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 lause

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tähän sisältyy kohdennettua tukea hankerakenteiden suunnittelussa tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien hyödyntämisessä ottaen huomioon niiden jäsenvaltioiden erityispiirteet ja tarpeet, joiden rahoitusmarkkinat ovat heikommin kehittyneet.”;

”Tähän sisältyy kohdennettua paikallista tukea hankerakenteiden suunnittelussa tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien käytössä sekä tarvittaessa tietoa unionin lainsäädäntöön liittyvistä relevanteista kysymyksistä ottaen huomioon niiden jäsenvaltioiden erityispiirteet ja tarpeet, joiden rahoitusmarkkinat ovat heikommin kehittyneet, ja erilaisten alojen erityispiirteet ja tarpeet.”;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

i a)  Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

Investointineuvontakeskuksen on voitava tarjota teknistä apua 9 artiklan 2 kohdassa luetelluilla aloilla, erityisesti energiatehokkuuden, Euroopan laajuisen liikenneverkon ja kaupunkiliikenteen alalla.

Investointineuvontakeskuksen on voitava tarjota teknistä apua 9 artiklan 2 kohdassa luetelluilla aloilla, erityisesti energiatehokkuuden, Euroopan laajuisen liikenneverkon, kaupunkiliikenteen ja sosiaalisen infrastruktuurin alalla.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 lause

 

Komission teksti

Tarkistus

”Sen on myös tuettava ilmastotoimia ja kiertotaloutta koskevien hankkeiden tai niiden osien valmistelua, erityisesti COP21-kokouksen yhteydessä, digitaalialan hankkeiden valmistelua sekä 5 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden valmistelua.”;

”Sen on myös tuettava ilmastotoimia ja kiertotaloutta koskevien hankkeiden tai niiden osien valmistelua, erityisesti COP21-kokouksen yhteydessä, varsinkin vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, jotta vaikutus työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen sekä köyhyyden torjumiseen on mahdollisimman suuri, mukaan lukien digitaalialan hankkeiden valmistelu sekä 5 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden valmistelu.”;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä hankkeiden kehittämisessä;”;

(c)  paikallisen tietämyksen lisääminen, entistä tiiviimpi yhteistyö jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ja keskittyminen valmiuksien kehittämiseen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä toimien kehittämisessä ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisessä;”;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen;”;

e)  investointijärjestelyjen, myös alakohtaisten investointijärjestelyjen, perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen;”;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 3 kohta

 

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

3.  Investointineuvontakeskuksen palvelujen on oltava hankkeiden julkisten ja yksityisten toteuttajien, myös kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja investointijärjestelyjen tai rahastojen sekä alueellisten ja paikallisten julkisten yhteisöjen, saatavilla.

3.  Investointineuvontakeskuksen palvelujen on oltava hankkeiden kaikkien julkisten ja yksityisten toteuttajien, myös kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja investointijärjestelyjen tai rahastojen sekä alueellisten ja paikallisten julkisten yhteisöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden, saatavilla.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 5 kohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta.”;

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvontatuen tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella tasolla ja asianomaisten toimijoiden keskuudessa investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta.”;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

16 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a)  Korvataan 16 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

c)  arvio siitä, missä määrin tämän asetuksen mukaisen EU:n takauksen piiriin kuuluvilla toimilla edistetään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yleisten tavoitteiden saavuttamista, ja arvio ESIR-rahaston investointien määrästä tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin sekä liikenneinfrastruktuurin (mukaan lukien Euroopan laajuinen liikenneverkko ja kaupunkiliikenne), televiestintäinfrastruktuurin, energiainfrastruktuurin ja energiatehokkuuden alalla;

c)  arvio siitä, missä määrin tämän asetuksen mukaisen EU:n takauksen piiriin kuuluvilla toimilla edistetään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yleisten tavoitteiden saavuttamista, ja arvio ESIR-rahaston investointien määrästä tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin sekä liikenneinfrastruktuurin (mukaan lukien Euroopan laajuinen liikenneverkko ja kaupunkiliikenne), televiestintäinfrastruktuurin, energiainfrastruktuurin, energiatehokkuuden, sosiaalisen infrastruktuurin, sosiaalipalvelujen sekä yhteisötalouden ja solidaarisen talouden alalla;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

23 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Tulostaulu on julkinen, mikä edistää kaikkien toimijoiden osalta vastuullisuutta, avoimuutta ja täydentävyyden ymmärtämistä, kuten 3 artiklassa säädetään.”

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

3.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

19.1.2017

Valiokuntakäsittely

25.1.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

12

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ulrike Rodust

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Merkkien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2017)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Valmistelija: Mercedes Bresso

LYHYET PERUSTELUT

Koheesiopolitiikka kuuluu EU:n tärkeimpiin investointipolitiikkoihin, ja sillä tähdätään taloudelliseen kasvuun, kilpailukykyyn, työpaikkojen luontiin, EU-kansalaisten elämänlaadun parantamiseen sekä kestävään kehitykseen pitkällä aikavälillä. Koheesiopolitiikalla yksin ei kuitenkaan pystytä takaamaan tarpeeksi sijoituksia Euroopan talouden riittävän kasvun varmistamiseksi.

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on unionin luoma innovatiivinen väline, kokeilu, jonka tavoitteena on päästä eteenpäin ja löytää uusia sijoitusratkaisuja. Julkisten varojen käyttöön kohdistuu tällä hetkellä ennennäkemättömän voimakas paine. ESIR-rahastolla pyritään maksimoimaan julkisten varojen vaikuttavuus ja houkuttelemaan samalla yksityisiä sijoituksia.

Vaikka sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR-rahasto) ovat välineitä, joilla tuetaan talouskasvua ja eurooppalaista lisäarvoa tuottavia investointeja unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, niiden välillä on niiden soveltamisalaan ja tavoitteisiin liittyviä merkittäviä eroja.

Valmistelija on vakuuttunut, että lausunnon, jonka aluekehitysvaliokunta esittää ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta, tavoitteena olisi oltava, että taataan yhtäältä kyseisten välineiden parempi koordinointi, jotta voidaan mahdollistaa välineiden yhteisvaikutukset ja varmistaa niiden täydentävyys siten, että ei aiheuteta unionin eri välineiden ja rahastojen tuen päällekkäisyyttä, ja toisaalta varmistetaan erityisesti ESIR-rahastosta tuettujen aloitteiden ja hankkeiden todellinen lisäarvo.

Investointijärjestelyt ovat paras tapa saada aikaan yhteisvaikutuksia ERI-rahastojen ja ESIR-rahaston välillä, sillä ne ovat joustavia välineitä, joilla voidaan määrittää ja rahoittaa taloudellisesti kestäviä hankkeita ja aloitteita ja houkutella mahdollisia sijoittajia ja katalysoida yksityisiä varoja yhdistämällä ne julkisiin varoihin, jotka on saatu käyttöön unionin talousarviosta, EIP-ryhmältä sekä kansallisilta kehityspankeilta ja -laitoksilta.

ERI- ja ESIR-rahastojen osallistumista investointijärjestelyihin on lujitettava alueellisilla ja alakohtaisilla rahoitusvälineillä (myös niin, että mukaan otetaan useita jäsenvaltioita tietyllä alalla) ja kansallisilla rahoitusvälineillä (myös niin, että yhdistetään tiettyjä investointihankkeita yhden jäsenvaltion alueella).

Rajat ylittävien hankkeiden tapauksessa valmistelija katsoo, että kaikkiin hankkeisiin – ei ainoastaan niihin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa – olisi voitava saada tukea ESIR-rahastosta. Etenkin fyysinen infrastruktuuri – erityisesti kestävin fyysinen infrastruktuuri, kuten rautatiet – ja muu kuin fyysinen infrastruktuuri, kuten sähköinen infrastruktuuri, tietotekniikkaverkostot ja tutkimus- ja innovointiverkostot, voivat olla strategisessa asemassa kasvua ja kehitystä koskevien ESIR-rahaston tavoitteiden saavuttamisessa.

Tässä yhteydessä valmistelija on vakuuttunut, että erityinen järjestely eri välineiden yhdistämiseksi olisi mahdollinen ratkaisu, kunhan se toteutetaan yhteistyössä hallintoviranomaisten kanssa. ESIR-rahastosta annettua asetusta tarkistettaessa on otettava huomioon muutokset, joita ollaan parhaillaan tekemässä varainhoitoasetukseen (koontiasetus) ja erityisesti CPR-asetukseen (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus), jotta voidaan taata eri välineiden todellinen yhteisvaikutus ja tehokas vuorovaikutus.

Lisäksi on tärkeää taata maantieteellinen tasapaino koko unionissa ja näin edistää taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista. Unionin viranomaisten olisi vältettävä varojen korvamerkitsemistä tietyille alueille tai aloille (ei alue- tai alakohtaisia korvamerkintöjä) ja niiden olisi tuettava maita, jotka eivät vielä ole onnistuneet käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla ESIR-rahaston tarjoamia mahdollisuuksia, esimerkiksi antamalla tehokkaampaa teknistä apua paikallistasolla sekä koordinoimalla EIP:n aluetoimistojen toteuttamia toimia.

Tämän varmistamiseksi EIP:n ja komission olisi lisäksi vahvistettava välineitä, joilla arvioidaan toteutettujen hankkeiden tuloksia ja mitattava niiden vaikutusta Euroopan taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sen jälkeen, kun Euroopan investointiohjelma esitettiin marraskuussa 20143 edellytykset investointien lisäämiselle ovat parantuneet, ja luottamus EU:n talouteen ja kasvuun on palaamassa. Unionin talouden lievä elpyminen jatkuu nyt neljättä vuotta, ja bruttokansantuote kasvoi 2 prosenttia vuonna 2015. Investointiohjelman mukaisesti aloitetut kattavat toimet ovat jo tuottamassa konkreettisia tuloksia huolimatta siitä, että suurten investointihankkeiden makrotaloudelliset vaikutukset eivät näy välittömästi. Investointien odotetaan kasvavan vähitellen vuosina 2016 ja 2017, vaikka ne jäävätkin alle pitkän aikavälin tason.

(1)  Unionin talouden lievä elpyminen jatkuu nyt neljättä vuotta. Komissio katsoo, että investointiohjelman mukaisesti aloitetut kattavat toimet ovat jo tuottamassa konkreettisia tuloksia huolimatta siitä, että suurten investointihankkeiden makrotaloudelliset vaikutukset eivät näy välittömästi.

_________________

 

3 COM(2014)0903.

 

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tämä positiivinen muutosvauhti olisi säilytettävä ja toimia jatkettava, jotta investoinnit voidaan palauttaa pitkän aikavälin kestävään trendikasvuun. Investointiohjelman mekanismit toimivat ja niitä olisi vahvistettava, jotta yksityiset investoinnit jatkuvat Euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeillä aloilla ja niillä osa-alueilla, joilla esiintyy edelleen markkinoiden toimintahäiriöitä tai optimaalista heikompia investointitilanteita.

Poistetaan.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuin antoi 11 päivänä marraskuuta 2016 lausunnon aiheesta ”ESIR-rahasto: varhainen vahvistamis- ja laajentamisehdotus” (tilintarkastustuomioistuimen lausunto 2/2016), jossa todetaan, että Euroopan komissio laati liian nopeasti suunnitelmat, joiden tarkoituksena on korottaa ’Junckerin suunnitelman’ keskiössä olevan investointirahaston takausta ja pidentää rahaston voimassaoloaikaa ja että korotuksen aiheellisuudesta on vain vähän näyttöä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa myös, että perusteellinen vaikutusanalyysi on jäänyt tekemättä, ja pitää kyseenalaisena poistaa säädös, joka yhdistää ESIR-rahaston jatkamisen riippumattoman arvioinnin tuloksiin. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen mukaan riskinä on, että kerrannaisvaikutus arvioidaan liian suureksi, ja että kyseessä ovat odotetut tavoitteet ja tulokset, eivät konkreettisten, täsmällisten, selkeiden ja välittömien tietojen vahvistamat tulokset.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ESIR-rahasto, jonka EIP-ryhmä perusti vuosi sitten ja jota se rahoittaa osittain, etenee vakaasti kohti tavoitettaan, joka on vähintään 315 miljardin euron lisäinvestoinnit reaalitaloudessa vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Markkinoiden vastaanottokyky on ollut erityisen nopea pk-yritysikkunassa, jossa ESIR-rahaston toteuttamisvauhti on ylittänyt kaikki odotukset. Heinäkuussa 2016 pk-yritysikkunaa korotettiin siis 500 miljoonalla eurolla asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisissa nykyisissä puitteissa. Suurempi osuus rahoituksesta kohdennetaan pk-yrityksiin, koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta: ESIR-rahaston riskinkantokyvyn lisäyksestä 40 prosenttia olisi kohdistettava parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta.

(4)  ESIR-rahasto, jonka EIP-ryhmä perusti vuosi sitten ja jota se rahoittaa osittain, pyrkii saavuttamaan tavoitteensa, joka on vähintään 315 miljardin euron lisäinvestoinnit reaalitaloudessa vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Investointeja on kuitenkin tehty erittäin epätasaisesti eri jäsenvaltioissa, mikä on merkittävä ESIR-rahaston puute ja on korjattava nopeasti. Markkinoiden vastaanottokyky on ollut erityisen nopea pk-yritysikkunassa, jossa ESIR-rahaston toteuttamisvauhti on ylittänyt kaikki odotukset. Heinäkuussa 2016 pk-yritysikkunaa korotettiin siis 500 miljoonalla eurolla asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisissa nykyisissä puitteissa. Suurempi osuus rahoituksesta kohdennetaan pk-yrityksiin, koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta: ESIR-rahaston riskinkantokyvyn lisäyksestä 40 prosenttia olisi kohdistettava parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Asetuksen (EU) N:o 2015/1017 18 artiklan 6 ja 7 kohdassa säädetään, että ehdotus saman asetuksen muuttamiseksi on annettava viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2018, ja vaaditaan, että ehdotuksen tueksi on toimitettava riippumaton arviointi siitä, onko ESIR-rahasto saavuttamassa tavoitteensa ja onko suunnitelman ylläpitäminen investointien tukemiseksi aiheellista. Arviointia ei annettu ennen kuin komissio oli antanut ehdotuksensa ESIR-rahaston jatkamisesta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ESIR-rahasto perustettiin aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. ESIR-rahaston menestyksen innoittamana komissio aikoo kaksinkertaistaa niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston rahoituskapasiteettia voidaan lisätä entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva investointien määrän kaksinkertaistaminen, myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

(6)  ESIR-rahasto perustettiin aluksi kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli aikaansaada vähintään 315 miljardin euron investoinnit. Rahasto on saavuttanut menestystä esimerkiksi varmistamalla rahoitettujen hankkeiden täydentävyyden, maantieteellisen tasapainon ja kestävyyden, mutta myös puutteita on ilmennyt. Komissio on ilmoittanut kaksinkertaistavansa niin rahaston voimassaoloajan kuin sen rahoituskapasiteetinkin, jotta ESIR soveltuisi paremmin yhteenkuuluvuutta ja integroitumista koskeviin unionin tavoitteisiin. Komission lainsäädäntöehdotuksessa esitetty laajennus kattaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan ja päämääränä on aikaansaada yhteensä vähintään 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston kapasiteettia voidaan yrittää lisätä, myös jäsenvaltiot voisivat osallistua rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi 11 päivänä marraskuuta 2016, että oli vielä liian aikaista mitata taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia tai tehdä päätelmiä siitä, onko ESIR-rahasto saavuttamassa tavoitteitaan. Kattavasta vaikutustenarvioinnista saadaan riittävät tiedot siitä, pitäisikö ESIR-rahastoa jatkaa.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta komissio aikoo esittää tarvittavat ehdotukset, joilla varmistetaan, että strategiset investoinnit pysyvät kestävällä tasolla.

(7)  Vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta komissio aikoo esittää tarvittavat ehdotukset, joilla varmistetaan, että strategiset investoinnit pysyvät kestävällä tasolla täydentäen nykyisiä unionin rahastoja ja ohjelmia, kuten Euroopan rakenne-ja investointirahastoja (ERI), jotka ovat edelleen keskeinen keino tukea koheesiota ja investointeja kaikissa jäsenvaltioissa ja alueilla ja joilla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä sekä vähentämään EU:n alueiden välisiä kehityseroja.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Ennen kuin tehdään ehdotuksia investointikauden jatkamisesta vuoden 2020 jälkeen, olisi suoritettava riippumattomia arviointeja, joihin ehdotusten olisi perustuttava ja joissa analysoidaan, saavuttaako ESIR-rahasto erityisesti hankkeiden täydentävyyttä ja rahaston vaikutusta kasvuun ja työllisyyteen koskevat tavoitteensa.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  ESIR-rahaston jatkamista koskevilla ehdotuksilla ei tulisi pyrkiä korvaamaan tai vähentämään Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) määrärahoja.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

(8)  Vahvistetun ESIR-rahaston olisi puututtava jäljellä oleviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jatkettava yksityisen sektorin rahoituksen ohjaamista investointeihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle, jatkettava julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien edistämistä, tuettava täydentävyysperiaatteen mukaisesti strategisia investointeja, jotka tuottavat ekologista, alueellista ja taloudellista lisäarvoa ja ovat unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden mukaisia. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä SEUT-sopimuksen 174 artiklassa tarkoitettuihin alueisiin. Näihin kuuluvat nykyisiin taloustrendeihin kuuluvat investoinnit energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja niihin liittyvään infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen. Olisi vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) asetettujen unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusta olisi kohdennettava entistä enemmän myös energiaverkkojen yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi olisi vältettävä myöntämästä ESIR-rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei sitä tarvita tukemaan investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviin liikennehankkeisiin, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston tukikelpoisuusvaatimukset.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Olisi kannustettava toimia, joissa tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia.

(10)  Olisi kannustettava tukimuotojen, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarvioon perustuvat rahoitusvälineet, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen rahoitus, yhdistämistä EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä muilta sijoittajilta saadun rahoituksen kanssa, koska niillä voidaan tehostaa ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa unionin varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti toteutuskelpoisia. ESIR- ja ERI-rahastojen yhdistetyn käytön avulla voidaan edistää ESIR-rahaston maantieteellistä laajentamista. On kuitenkin erittäin tärkeää, että ESIR-rahasto ei korvaa tai syrjäytä avustuksia ja että rahaston täydentävyys säilytetään.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  ESIR-rahaston potentiaali työmarkkinoiden elvyttämiseksi ja kestävien työpaikkojen luomiseksi olisi tuotava näkyvämmin esille samalla tavalla kuin koheesiopolitiikan tapauksessa tehdään, ja olisi kerättävä asiaankuuluvia luotettavia tietoja ja analysoitava niitä.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden soveltamisalaa olisi laajennettava.

(11)  Euroopan investointipankin (EIP) 6. lokakuuta 2016 julkaisemassa kertomuksessa Euroopan strategisten investointien rahaston toiminnasta (”Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic Investments”) korostetaan tarvetta puuttua ESIR-rahaston tuen maantieteelliseen epätasapainoon esimerkiksi laajentamalla ESIR-rahaston tuen piiriin kuuluvien yleisten tavoitteiden ja hankkeiden soveltamisalaa ja kasvattamalla Euroopan investointineuvontakeskuksen roolia. Unionin koheesiotavoitteiden saavuttamiseksi ja ESIR-rahaston käytön lisäämiseksi erityisesti vähemmän kehittyneillä ja siirtymäalueilla olisi siksi toteutettava toimia, joilla tehostetaan ja suojellaan ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monimuotoisuutta.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  ESIR-rahasto ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) olisi nähtävä tosiaan täydentävinä rahastoina, jotka tukevat kestäviä strategisia investointeja, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, unionin toimintapoliittisten tavoitteiden, kuten unionin ilmastotavoitteiden, saavuttamiseksi, sillä ne kykenevät vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen ja yhteenkuuluvuuteen. ESIR- rahaston ja ERI-rahastojen soveltamisala, tavoitteet, perusteet, suunnittelu sekä oikeus- ja sääntelykehykset ovat kuitenkin erilaiset.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  ESIR-rahastoa olisi parempi suunnata EU:n ehdokasvaltioille ja jäsenyyttä hakeville valtioille, sillä niissä tunnetaan ESIR-rahastoa kovin huonosti eikä niissä ole vielä tuettu yhtäkään hanketta ESIR-rahoituksella.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta ja sen odotetaan jatkuvan, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa olisi laajennettava. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin, myös kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia välineitä.

(16)  Koska pk-yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla poikkeuksellisen suurta ja sen odotetaan jatkuvan, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa olisi laajennettava erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yhteiskunnallisiin yrityksiin sekä kestävän kehityksen ja digitaalisten hankkeiden aloilla toimiviin yrityksiin, myös kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia välineitä ja monipuolistamalla rahoitusta eri lähteistä saatavan rahoituksen, kuten joukkorahoituksen, avulla.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin.

(17)  EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, että lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, tiedotetaan sellaisten EU:n erilaisten tukivälineiden olemassaolosta, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä ESIR-rahaston kanssa, ja tarjottava tukea soveltuvimman välineen tai välineiden yhdistelmän valitsemiseksi, jotta asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin paremmin ja jotta investointihankkeiden valmistelua kannustettaisiin alakohtaisesti ja maantieteellisesti laaja-alaisella tavalla.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Olisi käynnistettävä tiedotuskampanjoita ESIRin investointihankkeista. Siinä yhteydessä EIP:n olisi julkaistava tiedot ja vaikutustenarviointien tulokset, jotka koskevat toteutettuja toimia ja hankkeita, ja annettava lisäksi selvitys niiden lisäarvosta ja täydentävyydestä. EIP:n olisi samoin julkaistava analyyttisia tietoja jokaisesta rahoitetusta hankkeesta, jotta tiedot voidaan yhdistää ESIR-rahaston avulla luotuihin työpaikkoihin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja sen toiminnassa olisi keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja hankkeisiin, jotka edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa.

(21)   Euroopan investointineuvontakeskusta olisi kehitettävä ja varustettava siten asianmukaisella talousarviolla. Sen toiminnan olisi painotuttava tarpeisiin, joita ei ole katettu riittävällä tavalla nykyisillä järjestelyillä. Sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja hankkeisiin, jotka edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja toimia keskitettynä hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös osallistuttava aktiivisesti investointijärjestelyjen perustamiseen ja neuvottava unionin muista rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston kanssa.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Korvataan 5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

ESIR-rahastosta tuettavilla hankkeilla pyritään luomaan työpaikkoja ja kestävää kasvua, mutta niitä pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jos niihin liittyvä riski vastaa EIP:n perussäännön 16 artiklassa ja EIP:n luottoriskien arvioinnin ja hallinnon suuntaviivoissa määriteltyihin EIP:n erityistoimiin liittyvää riskiä.

”EIP:n perussäännön 16 artiklassa ja EIP:n luottoriskien arvioinnin ja hallinnon suuntaviivoissa määriteltyjä ESIR-rahastosta tuettavia EIP:n erityistoimia pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jos on dokumentoitu julkisesti, että niillä puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja että niitä ei olisi voitu toteuttaa samalla kaudella EIP:n, EIR:n tai nykyisillä unionin rahoitusvälineillä ilman ESIR-rahaston tukea,”

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin, ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n erityistoimien ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat.

Jotta voidaan puuttua paremmin markkinoiden toimintapuutteisiin tai kansallisista rajoista tai sääntelystä aiheutuviin epätyydyttäviin investointeihin, ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n erityistoimien ominaisuuksina on yleensä oltava esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, osallistuminen riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät ominaisuudet ja altistuminen erityisriskeille tai muut yksilöitävissä olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut seikat.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita ja alueidenvälisiä, erityisesti toiminnallisten alueiden välisiä, yhteistyöhankkeita pidetään myös täydentävyyttä tarjoavina.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ESIR-rahastosta voidaan tukea myös EIP:n hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä vähimmäisriski, jos EU:n takauksen käyttö on tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn täydentävyyden varmistamiseksi.

ESIR-rahastosta voidaan tukea EIP:n hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä vähimmäisriski, ainoastaan, jos on todistettu, että EU:n takauksen käyttö on tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn täydentävyyden varmistamiseksi. Investointikomitean on varmistettava, että täydentävyys tarkistetaan sen valintamenettelyssä.

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Myös sellaisia ESIR-rahastosta tuettavia hankkeita pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jotka koostuvat fyysisestä infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, tai fyysisen infrastruktuurin tai fyysiseen infrastruktuuriin liittyvien palvelujen laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan toiseen jäsenvaltioon.

Myös sellaisia ESIR-rahastosta tuettavia rajat ylittäviä hankkeita pidetään täydentävyyttä tarjoavina, jotka koostuvat ei-fyysisestä tai aineettomasta infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi jäsenvaltiota tai useampia, kuten digitaalinen infrastruktuuri, tietotekniikka tai tutkimusverkot, tai sellaisen infrastruktuurin tai siihen liittyvien palvelujen laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai useampaan toiseen jäsenvaltioon.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jotka

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan maantieteellisesti tasapainoisia hankkeita, jotka tarjoavat täydentävyyttä ja joilla puututaan markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja jotka

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 kohta – a alakohta – -i luetelmakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-i)   korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

Investointikomitean kokoonpanon on oltava sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. Johtokunnan on pyrittävä valitsemaan asiantuntijoita, joilla on kokemusta investoinneista yhdellä tai useammalla seuraavista aloista:

Investointikomitean kokoonpanon on oltava sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. Johtokunnan on pyrittävä valitsemaan asiantuntijoita, joilla yhdessä on kokemusta investoinneista kaikilla seuraavilla aloilla:

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

7 artikla – 12 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla ja niiden on sisällettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota täydentävyyskriteerin noudattamiseen. Julkistettu päätös ei saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.;

EU:n takauksen käytön hyväksymistä koskevien päätösten on oltava julkisia ja helposti saatavilla ja niiden on sisällettävä päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään erityistä huomiota unionin toimintapolitiikkojen noudattamiseen, mukaan lukien älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden ja täydentävyyskriteerin noudattaminen. Maantieteellistä tasapainoa olisi edistettävä vahvistamalla Euroopan investointineuvontakeskuksen tukea sellaisille jäsenvaltioille, alueille ja paikallisviranomaisille, jotka eivät juurikaan osallistu ESIR-hankkeisiin. Indikaattoreiden tulostaulu, jota käytetään toimien arvioimiseen, julkistetaan heti, kun EU:n takauksen piiriin kuuluva sopimus on allekirjoitettu, lukuun ottamatta kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Päätöstä tehdessään investointikomitean on nojauduttava EIP:n toimittamiin asiakirjoihin.;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

9 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EIP:n tavoitteena on, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeita, joilla edistetään COP21-kokouksen sitoumusten mukaisia ilmastotoimia. Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.

EIP:n pyrkimyksenä on, että vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston yhteisten tavoitteiden mukaisen infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeita, joilla edistetään COP21-kokouksen sitoumusten mukaisia ilmastotoimia. ESIR-rahaston rahoitusta pk-yrityksille ja mid-cap-yrityksille ei sisällytetä tähän laskelmaan. Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tähän sisältyy kohdennettua tukea hankerakenteiden suunnittelussa tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien hyödyntämisessä ottaen huomioon niiden jäsenvaltioiden erityispiirteet ja tarpeet, joiden rahoitusmarkkinat ovat heikommin kehittyneet.

Tähän sisältyy kohdennettua tukea hankerakenteiden suunnittelussa tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä etenkin pk-yrityksille, alue- paikallisviranomaisille sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien hyödyntämisessä ja neuvontaa unionin lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ottaen huomioon heikommin kehittyneiden jäsenvaltioiden erityispiirteet, tarpeet ja investointipotentiaalin. Investointineuvontakeskuksen on tarjottava teknistä apua 9 artiklan 2 kohdassa luetelluilla aloilla, erityisesti energiatehokkuuden, uusiutuvien energiamuotojen, maatalouden, kiertotalouden, Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ja kaupunkiliikenteen alalla. Lisäksi investointineuvontakeskuksen on ilmoitettava komissiolle sen toimien yhteydessä mahdollisesti havaituista sääntelyesteistä, mikä tekee siitä palautekanavan EIP:n ja komission välille.;

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – i luetelmakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä hankkeiden kehittämisessä;”;

c)  alueellisen ja paikallisen tietämyksen lisääminen ja valmiuksien kehittämisen tukeminen ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko unionissa kaikilla tasoilla ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun ESIR-rahaston taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä alakohtaista ja maantieteellistä monipuolistamista koskevan tavoitteen edistäminen mahdollisuuksien mukaan tukemalla EIP:tä hankkeiden kehittämisessä yhteistyössä myös kansallisten ja alueellisten kehityspankkien kanssa;”;

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen;

e)  investointijärjestelyjen perustamista koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen, jotta parannetaan pääsyä hankkeisiin, joihin osallistuu eri jäsenvaltioita, myös alueellisten ja kansallisten kehityspankkien koordinoimina;

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii luetelmakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 2 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  muista unionin rahoituslähteistä (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 -puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline) saatavan rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston kanssa koskevan neuvonnan tarjoaminen.

f)  muista unionin rahoituslähteistä saatavan rahoituksen yhdistämistä ESIR-rahaston kanssa koskevan neuvonnan tarjoaminen, jotta sijoitusten täydentävyys ja niiden välinen synergia voidaan optimoida politiikan toimia yhtenäistä suunnittelua varten.;

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

14 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi paikallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta.;

5.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi alueellisella ja paikallisella tasolla investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten ja alueellisten kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta. Yksityissijoittajien mukaan saamisen helpottamiseksi on vahvistettava investointineuvontakeskuksen, investointihankeportaalin, EIP:n sekä kansallisten ja alueellisten kehityspankkien tai -laitosten välistä vuorovaikutusta.;

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

16 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a.  Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä EIR:n kanssa, vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista rahoitus- ja investointitoimistaan. Kertomus on julkistettava, ja siihen on sisällytettävä muun muassa seuraavat tiedot:

2.   EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä EIR:n kanssa, vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista rahoitus- ja investointitoimistaan. Kertomus on julkistettava, ja siihen on sisällytettävä muun muassa seuraavat tiedot:

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

16 artikla – 2 kohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 b)  (15) Korvataan 16 artiklan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:

f)  kuvaus hankkeista, joissa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuki on yhdistetty ESIR-rahaston tukeen, ja kustakin lähteestä peräisin olevien rahoitusosuuksien kokonaismäärä;

f)  kun ESIR-rahoitusta yhdistetään muuhun unionin rahoitukseen (esimerkiksi ERI-rahastoista, Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävään rahoitukseen), on annettava yksityiskohtainen kuvaus hankkeista sekä tarkat tiedot kustakin lähteestä peräisin olevista rahoitusosuuksista yhdessä kunkin hankkeen riskiprofiilin kanssa;

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 c alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

16 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 c)  Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

 

6 a.   EIP kehittää raportointitarkoituksiin kutakin toimea varten tulosindikaattorit luotettavan perustan tarjoamiseksi unionin rahoituksen lisäarvon analysoinnille. Tällaiselle menetelmälle on saatava johtokunnan hyväksyntä.”

Tarkistus     38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

18 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio antaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 ja 30 päivänä kesäkuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää riippumattoman arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta.;

6.  Komissio antaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 ja 30 päivänä kesäkuuta 2020 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille kertomuksen, joka sisältää riippumattoman arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta ja siitä, onko ESIR-rahasto saavuttamassa tavoitteensa hankkeiden täydentävyydestä ja sen vaikutuksesta sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen sekä siitä, voitaisiinko hankkeiden suhteen saavuttaa parempi maantieteellinen tasapaino.;

Tarkistus     39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

19 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EIP ja EIR tiedottavat tai velvoittavat rahoituksen välittäjät tiedottamaan lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, ESIR-rahaston mukaisen tuen olemassaolosta.”;

EIP ja EIR tiedottavat ja velvoittavat rahoituksen välittäjät tiedottamaan lopullisille edunsaajille, myös pk-yrityksille, sellaisten EU:n erilaisten tukivälineiden olemassaolosta, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä ESIR-rahaston kanssa.

 

EIP:n on julkaistava verkkosivustollaan kunkin hankkeen ESIR-rahoituksen määrä.”;

Tarkistus     40

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/1017

Liite II – 2 jakso – a kohta – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan a alakohdan 5 alakohta seuraavasti:

–  julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (alueelliset tai muut, mutta poislukien toimet suoraa jäsenvaltion riskiä aiheuttavien yhteisöjen kanssa) sekä vastaavan tyyppiset yhteisöt;

–  julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (alueelliset ja muut mutta poislukien toimet suoraa jäsenvaltion riskiä aiheuttavien yhteisöjen kanssa) sekä vastaavan tyyppiset yhteisöt. Eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen N:o 1082/2006* mukaisesti perustettua eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää pidetään yhteisönä, joka ei aiheuta suoraa riskiä jäsenvaltiolle.’

 

_______________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19–24).”

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

Liite II – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ESIR-rahaston tuen myöntämistä moottoriteitä varten on vältettävä, jollei sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviä hankkeita, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa.;

ESIR-rahaston tuen myöntämistä moottoriteitä varten on vältettävä, jollei sitä tarvita tukemaan julkisen tai yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa tai rajat ylittäviä liikennehankkeita joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa tai joissa markkinoiden toimimattomuus on todettu kiistatta ja lisäarvo on selvästi arvioitu.;

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 2015/1017

Liite II – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  poistetaan b alakohdan ensimmäisessä virkkeessä oleva sana ”ensimmäisen”.

c)  poistetaan b alakohdan ensimmäisessä virkkeessä oleva sana ”ensimmäisen”. Korvataan b alakohdan toisessa virkkeessä sanat ”hyväksyy maantieteellistä monipuolistamista ja keskittymistä koskevat ohjeelliset suuntaviivat” sanoilla ”hyväksyy maantieteellistä monipuolistamista ja keskittymistä koskevat ohjeelliset suuntaviivat ja varmistaa niiden tehokkaan täytäntöönpanon”.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

3.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Mercedes Bresso

11.10.2016

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

19.1.2017

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Luigi Morgano

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.9.2016

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

19.1.2017

Valiokuntakäsittely

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

65

11

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.5.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö