IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  15.5.2017 - (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) - ***I

  Odbor za proračune
  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  Izvjestitelji: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
  (Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)
  Izvjestitelji za mišljenje (*):
  Eva Kaili, Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  Inés Ayala Sender, Odbor za promet i turizam
  (*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika


  Postupak : 2016/0276(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0198/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0198/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0597),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 172. i 173. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0375/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 15. prosinca 2016.[1],

  –  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. prosinca 2016.[2],

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u skladu s člankom 55. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za promet i turizam, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za regionalni razvoj (A8-0198/2017),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[3]*

  na prijedlog Komisije

  ---------------------------------------------------------

  Prijedlog

  UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 172. i 173., članak 175. treći stavak te članak 182. stavak 1.,

  uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

  nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,

  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija,

  uzimajući u obzir mišljenje Europskog revizorskog suda[4],

  u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

  budući da:

  (1)  Od predstavljanja Plana ulaganja za Europu 26. studenoga 2014.[5] poboljšali su se uvjeti za povećavanje ulaganja te se vraća povjerenje u europsko gospodarstvo i rast. Unija se već četiri godine nalazi u razdoblju umjerenog oporavka, naime rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 2 %, no stope nezaposlenosti održavaju se na razinama višima od onih kakve su bile prije krize. Sveobuhvatni napori pokrenuti Planom ulaganja već donose konkretne rezultate, unatoč tome da još nije moguće procijeniti puni učinak koji je EFSU imao na rast jer se makroekonomski učinci većih projekata ulaganja ne mogu odmah osjetiti. Očekuje se da će ulaganja postupno rasti 2016. i 2017., ali tempo je i dalje spor i ispod zabilježenih razina.

  (2)  Trebalo bi zadržati pozitivan zamah i nastaviti s naporima da se ponovno ostvari dugoročno održiv trend ulaganja čiji učinak dopire do realnog gospodarstva. Mehanizmi Plana ulaganja djeluju i trebalo bi ih se ojačati radi nastavka mobilizacije privatnih ulaganja u sektorima koji su važni za budućnost Europe te u sektorima u kojima su i dalje prisutni tržišni nedostaci odnosno neoptimalne ulagačke situacije kako bi se stvorio značajan makroekonomski učinak i otvorila radna mjesta.

  (3)  Komisija je 1. lipnja 2016. objavila Komunikaciju „Europa ponovno ulaže – Analiza napretka Plana ulaganja za Europu i budući koraci” u kojoj su opisani dosadašnja postignuća Plana ulaganja i planirani budući koraci, uključujući produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) nakon početne tri godine, povećanje dijela za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u postojećem okviru i poboljšanje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU).

  (4)  EFSU, koji provodi ▐ Grupa EIB-a, ▐ napreduje, gledano iz kvantitativne perspektive, prema očekivanom cilju mobiliziranja najmanje 315 milijardi EUR dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo do sredine 2018. Odgovor tržišta i stopa apsorpcije bili su osobito brzi u okviru komponente za MSP-ove gdje EFSU ostvaruje rezultate iznad očekivanja koji se temelje na prvotnom korištenju postojećih mandata Europskog investicijskog fonda (EIF) (InnovFin SMEG, COSME LGF i RCR) za ubrzani početak. Dio za MSP-ove povećan je u srpnju 2016. za 500 milijuna EUR unutar postojećih parametara Uredbe (EU) 2015/1017. Veći dio financiranja treba se usmjeriti na MSP-ove jer postoji velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a: 40 % povećane sposobnosti podnošenja rizika EFSU-a trebalo bi usmjeriti na povećanje pristupa financiranju za MSP-ove.

  (5)  Europsko vijeće zaključilo je 28. lipnja 2016. da su „Planom ulaganja za Europu, a posebno Europskim fondom za strateška ulaganja (EFSU), već ostvareni konkretni rezultati te se njima poduzima važan korak u smjeru potpomaganja mobiliziranja privatnog ulaganja, pritom se pametno koristeći oskudnim proračunskim sredstvima.” Komisija ubrzo namjerava predstaviti prijedloge o budućnosti EFSU-a, što bi Europski parlament i Vijeće trebali hitno ispitati”.

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. No želja za ostvarenjem kvantitativnog cilja ne bi trebala prevladati u odnosu na dodatnost odabranih projekata. Stoga se Komisija obvezala ne samo na produljenje trajanja razdoblja ulaganja i financijskog kapaciteta EFSU-a, već i na i povećanje razine dodatnosti. Zakonodavnim prijedlogom o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se dodatno povećali kapaciteti EFSU-a i ostvario cilj udvostručavanja ulaganja, i države članice bi trebale dati svoj doprinos što je prije moguće.

  (6.a)  EFSU i njegova provedba ne mogu ostvariti svoj cijeli potencijal bez provedbe aktivnosti usmjerenih na jačanje jedinstvenog tržišta, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i provedbu društveno uravnoteženih i održivih strukturnih reformi. Osim toga, dobro strukturirani projekti kao dio planova za investicije i razvoj koji se donose na razini država članica od ključnog su značaja za uspjeh u korištenju EFSU-a. Države članice se stoga pozivaju da podrže izgradnju kapaciteta u vezi s održivim ulaganjima, posebno na regionalnoj i lokalnoj razini, te da se pobrinu o uspostavi potrebne administrativne strukture.

  (7)  Komisija bi za razdoblje nakon 2020., u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira, trebala donijeti zakonodavni prijedlog o sveobuhvatnom programu ulaganja kako bi se učinkovito riješio problem smanjenja ulaganja u Uniji. Zakonodavni prijedlog trebao bi se temeljiti na izvješću Komisije i neovisnoj evaluaciji koje do 31. prosinca 2018. treba dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću. U izvješću i neovisnoj evaluaciji trebalo bi također ispitati primjenu Uredbe(EU) 2015/1017 izmijenjene ovom Uredbom, u okviru produljenog razdoblja EFSU-a

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi Unije utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21) i preuzeta obveza EU-a da do 2050. smanji emisije stakleničkih plinova za 80 % – 95 %. Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potpora EFSU-a za autoceste trebala bi biti ograničena radi potpore privatnim i/ili javnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama, manje razvijenim regijama ili prekograničnim projektima u području prometa ili ako je ona potrebna radi unapređivanja i održavanja, poboljšanja sigurnosti na cestama, razvoja uređaja inteligentnih prometnih sustava (ITS) ili pružanja jamstva za integritet i standarde postojećih autocesta u transeuropskoj prometnoj mreži, posebno sigurnih parkirališta, crpki za čista alternativna goriva i sustava za punjenje električnih vozila. U digitalnom sektoru i unutar područja primjene ambiciozne politike Unije na području digitalne ekonomije, treba odrediti nove ciljeve za digitalnu infrastrukturu kako bi se osiguralo da će se premostiti digitalni jaz i da Unija bude globalni predvodnik u novom dobu takozvanog „interneta stvari”, tehnologije lanca blokova te kibersigurnosti i mrežne sigurnosti. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  (8.a)  Kako bi se ostvarili ciljevi Unije utvrđeni na Pariškoj klimatskoj konferenciji (COP 21), upravljački odbor pruža detaljne smjernice, uzimajući posebno u obzir raspoložive projekte i čitavi portfelj EFSU-a, s posebnim naglaskom na COP21. Za jačanje klimatskih mjera u okviru EFSU-a EIB bi se trebao osloniti na svoje iskustvo jednog od najvećih pružatelja financiranja u području borbe protiv klimatskih promjena i upotrijebiti svoju međunarodno dogovorenu metodologiju kako bi utvrdio komponente ili udjele troškova povezanih s klimom.

  (8.b)  Kulturne i kreativne industrije imaju ključnu ulogu u reindustrijalizaciji Europe, one su pokretači rasta i imaju strateški položaj u poticanju širenja inovacija u druge industrijske sektore kao što su turizam, maloprodaja i digitalne tehnologije. EFSU-om bi se trebalo pomoći malim i srednjim poduzećima da riješe problem manjka kapitala te bi on u pravilu trebao biti usmjeren na projekte koji su rizičniji od projekata koji se trenutačno financiranju iz programa Kreativna Europa i financijskog jamstva;

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost koja je glavna karakteristika EFSU-a. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, ili regije, uključujući e-infrastrukturu ili mreže TEN-T i TEN-E, u velikoj mjeri ispunjavaju uvjet dodatnosti zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  (9.a)  Ispunjenje kriterija dodatnosti ovisi o posebnim gospodarskim uvjetima u regiji jer je moguće da se projekt smatra dodatnim u jednoj regiji, ali ne i u drugoj. Stoga bi Odbor za ulaganja prilikom ocjene usklađenosti s kriterijem dodatnosti trebao uzeti u obzir posebne uvjete u regiji.

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, ▐ uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti. Iako je Komisija već objavila konkretne smjernice o tom predmetu, trebalo bi nastaviti razvijati pristup pitanju kombiniranja EFSU-a s fondovima Unije, uzimajući pritom u obzir gospodarsku učinkovitost i odgovarajuću polugu. Kombiniranom upotrebom EFSU-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova može se doprinijeti tome da EFSU ima širu zemljopisnu pokrivenost.

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a. S obzirom na to da ne bi trebalo biti ograničenja u pogledu veličine projekta koji mogu primati potporu EFSU-a, mali projekti ne bi trebali biti obeshrabreni od prijave za financiranje iz EFSU-a. Štoviše, potrebne su dodatne mjere za jačanje tehničke pomoći i promicanja EFSU-a u tim regijama.

  (11.a)  Platforme za ulaganja ključni su instrument za hvatanje u koštac s nedostacima tržišta, osobito u financiranju višestrukih, regionalnih ili tematskih projekata, uključujući projekte energetske učinkovitosti, te prekograničnih projekata. Stoga je važno poticati partnerstva s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama, uključujući i u cilju osnivanju ulagačkih platformi. U kontekstu takvog partnerstva, Odbor za ulaganja, u skladu sa smjernicama Upravljačkog odbora odgovarajući dio jamstva EU-a izravno se odobrava platformama za ulaganja i nacionalnim razvojnim bankama i institucijama te nakon toga delegira odluko o odabiru projekata na ta tijela. U takvim bi slučajevima Odbor za ulaganja trebao zadržati pravo da u svakom trenutku nadzire postupak odabira projekata kako bi se zajamčilo poštovanje ove Uredbe.

  (11.b)  Mogućnost izravne dodjele jamstva EU-a platformama za ulaganja i nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama ni u kojem slučaju ne bi za posljedicu trebala imati opću diskriminaciju država članica koje nisu osnovale takva tijela niti bi trebala dovesti do geografske koncentracije.

  (12)  Tijekom čitavog razdoblja ulaganja Unija bi trebala osigurati jamstvo Unije („jamstvo EU-a”) koje ni u kojem trenutku ne bi trebalo premašivati 26 000 000 000 EUR kako bi se omogućila potpora EFSU-a ulaganjima, od čega bi najviše 16 000 000 000 EUR trebalo biti dostupno prije 6. srpnja 2018.

  (13)  Kada se jamstvo EU-a kombinira sa 7 500 000 000 EUR koje EIB stavlja na raspolaganje, očekuje se da bi potpora EFSU-a trebala proizvesti 100 000 000 000 EUR dodatnih ulaganja EIB-a i EIF-a. Očekuje se da će iznos od 100 000 000 000 EUR koji podupire EFSU proizvesti najmanje 500 000 000 000 EUR dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo do kraja 2020.

  (14)  Kako bi se djelomično financirao doprinos iz općeg proračuna Unije Jamstvenom fondu EU-a za dodatna ulaganja, iznos od 650 000 000 EUR iz nedodijeljenih razlika unutar gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. trebao bi se izdvojiti u te svrhe, a Europski parlament i Vijeće[6] trebali bi ga odobriti u okviru godišnjeg proračunskog postupka. Nadalje, 1 645 797 000 EUR odobrenih sredstava trebalo bi prenijeti iz financijskih instrumenata CEF-a u bespovratna sredstva CEF-a radi lakšeg spajanja s EFSU-om ili u druge relevantne instrumente, osobito one namijenjene energetskoj učinkovitosti.

  (15)  Na temelju iskustva stečenog iz ulaganja poduprtih EFSU-om, ciljni iznos Jamstvenog fonda trebao bi se povećati na 35 % ukupnih obveza jamstva EU-a, čime bi se osigurala primjerena razina zaštite.

  (16)  S obzirom na to da se očekuje daljnja velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a, trebalo bi povećati dio za MSP-ove EFSU-a. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti socijalnim poduzećima i socijalnim uslugama, uključujući s pomoću razvoja i uvođenja novih instrumenata prikladnih za potrebe i specifičnosti sektora.

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu svjesni postojanja potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017. Na istaknuto mjesto u sporazumu o financiranju treba postaviti jasno upućivanje na EFSU

  (18)  Radi povećanja transparentnosti operacija EFSU-a Odbor za ulaganja trebao bi objasniti svoje odluke koje su javno dostupne i razloge zbog kojih smatra da bi određenoj operaciji trebalo biti odobreno jamstvo EU-a te se osobito usmjeriti na usklađenost s kriterijem dodatnosti. Tablica pokazatelja trebala bi se objaviti po potpisivanju operacije u okviru jamstva EU-a.

  (18.a)  Odbor za ulaganja treba se koristiti tablicom rezultata, pridržavajući se pritom u potpunosti ove Uredbe i Delegirane uredbe (EU) 2015/1558[7], kao i njezina Priloga, kao neovisnim i transparentnim alatom za određivanje prioriteta pri upotrebi jamstva EU-a za operacije s većim brojem bodova i većom dodanom vrijednošću. EIB bi trebao unaprijed izračunati bodove i pokazatelje te prati rezultate po završetku projekta.

  (18.b)  Upravni odbor trebao bi revidirati smjernice za ulaganje kako bi utvrdio minimalne vrijednosti za različite kriterije u tablici rezultata u cilju boljeg ocjenjivanja projekata.

  (19)  Operacije koje podupire EFSU trebale bi poštovati načela Unije o dobrom poreznom upravljanju. Pri provedbi svojih operacija, EIB ne bi smio upotrebljavati, sudjelovati niti pružati sredstva korisnicima koji se koriste strukturama za izbjegavanje plaćanja poreza, ili u njima sudjeluju, posebno se to odnosi na sustave za agresivno porezno planiranje u skladu sa zakonodavstvom Unije, preporukama i smjernicama.

  (20)  Osim toga, primjereno je izraditi određena tehnička pojašnjenja povezana sa sadržajem sporazuma o upravljanju EFSU-om, odobravanju jamstva EU-a i obuhvaćenim instrumentima, uključujući pokriće tečajnog rizika u određenim situacijama. Sporazum s EIB-om o upravljanju EFSU-om i odobravanju jamstva EU-a trebalo bi prilagoditi u skladu s ovom Uredbom.

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na nedostatke u provedbi EFSU-a. On bi trebao odigrati ključnu ulogu u osnaživanju promotora projekata za pokretanje i razvoj izvedivih, održivih i kvalitetnih projekata. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili regije, ili više njih, i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva iz strategije Europa 2020. i ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i proaktivno podupirati EIB▐ u pokretanju projekata i operacija, kao i u poticanju potražnje, tamo gdje je to potrebno. Aktivnosti ESCU-a trebale bi dopunjavati postojeće strukture, a preklapanja s uslugama u državama članicama trebalo bi izbjegavati. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om. Nužno je da ESCU po potrebi bude dobro zastupljen na lokalnoj razini, da se iskoristi lokalno znanje o EFSU-u te da se više u obzir uzmu lokalne potrebe. Cilj ESCU-a trebao bi biti sklapanje sporazuma o suradnji a nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama u svakoj državi članici te, po potrebi, pružanje pomoći državama članica u osnivanju nacionalnih razvojnih banaka ili institucija. Kako bi se ostvarili ti ciljevi, kapacitet osoblja ESCU-a trebao bi biti razmjeran zadaćama koje treba obavljati.

  (21.a)  Kako bi se riješili tržišni neuspjesi i nedostaci, kako bi se potaknula primjerena dodatna ulaganja te kako bi se promicala geografska i regionalna usklađenost operacija koje se podupiru EFSU-om, nužan je integriran i usmjeren pristup s ciljem promicanja rasta, otvaranja radnih mjesta i ulaganja. Politika određivanja cijena trebala bi doprinijeti ostvarivanju tih ciljeva.

  (21.b)  Radi promicanja ciljeva u pogledu ulaganja iz Uredbe (EU) 2015/1017 potrebno je poticati mješovito financiranje s postojećim sredstvima kako bi se osigurala odgovarajuća koncesivnost u uvjetima financiranja, uključujući određivanje cijena, za operacije u okviru EFSU-a.

  (22)  ▐ Uredbu (EU) br. 2015/1017 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

  DONIJELI SU OVU UREDBU:

  Članak 1.

  Uredba (EU) 2015/1017 mijenja se kako slijedi:

  (-1)  u točki 4. podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

  ‘(b)  prekogranične, multinacionalne, regionalne ili makroregionalne platforme, koje grupiraju partnere iz nekoliko država članica, regija ili trećih zemalja zainteresiranih za projekte na određenom zemljopisnom području;”

  (1)  Članak 4. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

  (a)  u točki (a), podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

  '(ii)   iznos, koji nije manji od 7 500 000 000 EUR u jamstvima ili gotovini, i uvjete financijskog doprinosa koji EIB treba staviti na raspolaganje putem EFSU-a;”;

  (aa)  u točki (a), podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:

  ‘(iv)  cijene operacija u okviru jamstva EU-a koje trebaju biti u skladu s EIB-ovom općom politikom određivanja cijena u skladu s potrebama ove Uredbe. U slučaju da strožiji uvjeti na gospodarskom i financijskom tržištu sprječavaju ostvarenje izvedivog projekta, cijene jamstva prilagodit će se kako bi se promicala geografska i regionalna ujednačenost operacija koje se podupiru EFSU-om i kako bi se riješili tržišni neuspjesi;”;

  (ab)  u točki (b) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

  ‘(iii)  odredbu da Upravljački odbor odluke donosi konsenzusom te da, ako se konsenzus ne može postići, Upravljački odbor odlučuje većinom koja predstavlja četiri petine njegovih članova;”

  (ac)  u točki (b) podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:

  ‘(iv)  postupak za imenovanje glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora, njihove primitke od rada i radne uvjete, pravila i postupke o njihovoj zamjeni na tim funkcijama i o odgovornosti ne dovodeći u pitanje ovu Uredbu;”;

  (b)  u točki (c), podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

  '(i)   u skladu s člankom 11. detaljna pravila o pružanju jamstva EU-a, uključujući njegove aranžmane o pokriću i definirano pokriće portfeljâ posebnih vrsta instrumenata te događaje zbog kojih bi moglo biti aktivirano jamstvo EU-a;”;

  (1a)  članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

  ‘1.  Za potrebe ove Uredbe, „dodatnost” znači potpora EFSU-a operacijama kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije i koje se ne bi mogle provesti tijekom razdoblja u kojem se može koristiti jamstvo EU-a, ili barem ne u istoj mjeri, putem EIB-a, EIF-a ili postojećih financijskih instrumenata Unije bez potpore EFSU-a. Projekti koje podupire EFSU, usmjereni na ostvarivanje svih općih ciljeva utvrđenih člankom 9. stavkom 2. te na otvaranje radih mjesta i postizanje održivog rasta, u pravilu imaju viši profil rizika od projekata koje podupiru EIB-ove uobičajene operacije , a portfelj EFSU-a općenito ima viši profil rizika od portfelja ulaganja podupire EIB u skladu s njegovim uobičajenim ulagačkim politikama prije stupanja na snagu ove Uredbe.

  Projekti EIB-a čiji je rizik niži od minimalnog rizika prema posebnim aktivnostima EIB-a također mogu primati potporu EFSU-a ako je potrebna upotreba jamstva EU-a da bi se osigurala dodatnost prema definiciji iz prvog podstavka ovog stavka.

  Radi boljeg rješavanja tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, čime se jamči komplementarnost i izbjegava učinak istiskivanja u odnosu na sudionike na istom tržištu, posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU, kao najbolji način i ako je to opravdano, imati će značajke kao što su podređenost i niži rang u odnosu na druge ulagače, kao i sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.

  Ne dovodeći u pitanje uvjete navedene u definiciji dodatnosti iz prvog podstavka, sljedeći elementi snažno upućuju na to da se radi o dodatnosti:

  -  projekti koji nose rizik jednak riziku posebnih aktivnosti EIB-a iz članka 16. Statuta EIB-a i EIB-ovim smjernicama za politiku kreditnog rizika, osobito ako se ti projekti nalaze u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama;

  -  projekti koji uključuju infrastrukturu kojom se povezuju dvije države članice ili više njih ili proširenje infrastrukture ili usluga povezanih s infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih;

  (2.a)  u članku 5. dodaje se sljedeći stavak:

    „2a.  u skladu s cjenovnim politikama EFSU će:

      -  kao najbolji način i ako je to opravdano, zauzeti podređenu poziciju u odnosu na ostale ulagače te jamčiti da se određivanje cijene jamstva prilagođava i, po potrebi, kombinira, kako bi se projektima omogućilo da maksimalno iskoriste sredstava i kako bi se uzeli u obzir lokalni tržišni uvjeti;

      -  ako je to nužno za postizanje ciljeva EFSU-a i rješavanje tržišnih nedostataka i investicijskog jaza, osigurati da razine cijena za vlasničke operacije ostanu ispod tržišnih cijena za istu vrstu transakcija.

  (3)  U članku 6. stavku 1. uvodne riječi zamjenjuju se sljedećim:

  „Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU podupire projekte kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije i koji:”.

  (3.a)  članak 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  ‘2.  Nema ograničenja u pogledu veličine projekata koji mogu primiti podršku EFSU-a za operacije koje EIB ili EIF provode putem financijskih posrednika. Kako bi se zajamčilo da potpora EFSU-a obuhvaća i male projekte, EIB i EIF proširuju suradnju s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama i promiču mogućnosti koje se nude uspostavljanjem ulagačkih platformi.”

  (4)  Članak 7. mijenja se kako slijedi:

  (-a)  umeće se sljedeći stavak:

  „1a.  Sve institucije i tijela uključena u upravljačke strukture EFSU-a nastoje osigurati ravnotežu spolova u svim upravljačkim tijelima EFSU-a.”

  (-aa)  u stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  Upravljački odbor sastoji se od pet članova: tri koja imenuje Komisija, jednog kojega imenuje EIB i jednog kojega imenuje Europski parlament. Upravljački odbor bira predsjednika iz redova svojih članova na mandat od tri godine koji je moguće jednom obnoviti. Upravljački odbor nastoji svoje odluke donositi konsenzusom. U slučaju da se ne može postići konsenzus, Upravljački odbor odlučuje većinom koja predstavlja četiri petine njegovih članova.”

  (-ab)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  Detaljni zapisnik sa sastanaka Upravljačkog odbora objavljuje se čim ga Upravljački odbor odobri. Europski se parlament bez odlaganja obavješćuje o njegovoj objavi.”

  (-ac)  u stavku 5. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  ‘5. Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU treba imati glavnog direktora koji treba biti odgovoran za svakodnevno upravljanje EFSU-om te pripremu sastanaka Odbora za ulaganja navedenog u stavku 6. i predsjedanje tim sastancima. Uz to, glavni direktor treba odgovarati Europskom parlamentu u pogledu rada Odbora za ulaganja.”

  (-ad)  u stavku 5. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  „Glavnom direktoru pomaže zamjenik glavnog direktora. Glavni direktor sudjeluje na sastancima Upravljačkog odbora kao član bez prava glasa. Ako glavni direktor ne može prisustvovati sastancima ili dijelovima sastanaka Upravljačkog odbora, zamjenik glavnog direktora sudjeluje na takvim sastancima ili dijelovima sastanaka kao član bez prava glasa.

  (-ae)  u stavku 6., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  ‘6. „Nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi Upravljački odbor odabire kandidata za mjesto glavnog direktora i za mjesto zamjenika glavnog direktora koji će biti plaćeni iz općeg proračuna Unije.”

  (a)  stavak 8. mijenja se kako slijedi:

  (i)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

  '(e)   borbu protiv klimatskih promjena, zaštitu okoliša i upravljanje okolišem;”;

  (ii)  dodaje se točka (l) kako slijedi:

  '(l)   poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura.”;

  (b)  u stavku 10. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  „Svaki član Odbora za ulaganja bez odgode Upravljačkom odboru, glavnom direktoru i zamjeniku glavnog direktora dostavlja sve informacije potrebne za kontinuiranu provjeru nepostojanja sukoba interesa.”;

  (c)  u stavku 11. dodaje se sljedeća rečenica:

  ”Glavni direktor dužan je obavijestiti nadzorni odbor o svim takvim kršenjima za koje sazna▐ te predložiti i primijeniti odgovarajuće djelovanje.”;

  (d)  U stavku 12. druga rečenica drugog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

  ”Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a javne su i dostupne u obliku detaljnog zapisnika. U objavi takvih odluka nalazi se obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenost s kriterijem dodatnosti i obrazloženje načina korištenja tablice pokazatelja iz stavka 14. kako bi se opravdala upotreba jamstva EU-a.

  Tablica pokazatelja je sredstvo kojim će se Odbor za ulaganja služiti kako bi odredio prioritete pri upotrebi jamstva EU-a za operacije s većim brojem bodova i većom dodanom vrijednošću. Javno će biti dostupna nakon donošenja konačne odluke o projektu. Objava ne smije sadržavati osjetljive poslovne informacije.

  U slučaju poslovno osjetljivih odluka, EIB prosljeđuje takve odluke i informacije o promotorima ili financijskim posrednicima Europskom parlamentu na dan zaključenja odgovarajućeg financiranja ili na raniji datum kada informacije prestaju biti poslovno osjetljive. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.

  EIB svake godine Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi popis svih odluka Odbora za ulaganja kojima se odbija upotreba jamstva EU-a, kao i sabrane rezultate iz tablice pokazatelja. To je podnošenje podložno strogim zahtjevima povjerljivosti.”;

  (da)  stavak 14. zamjenjuje se sljedećim:

  ‘14.  Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 23. stavcima 1. do 3. te stavkom 5. kako bi se ova Uredba dopunila uspostavljanjem tablice pokazatelja kojom će se koristiti Odbor za ulaganja kako bi se osigurala nezavisna i transparentna procjena potencijalne i stvarne upotrebe jamstva EU-a Takvi delegirani akti pripremaju se u uskoj suradnji s EIB-om.

  Upravni odbor revidira smjernice za ulaganje kako bi utvrdio minimalne vrijednosti za različite kriterije iz tablice pokazatelja u cilju boljeg ocjenjivanja projekata.”;

  (4.a)  U članku 8. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

  ‘(b)  u njima sudjeluju subjekti koji se nalaze ili imaju poslovni nastan u jednoj ili više država članica, a protežu se na jednu ili više trećih zemalja koje su obuhvaćene Europskom politikom susjedstva, uključujući strateško partnerstvo, politiku proširenja te Europski gospodarski prostor ili Europsko udruženje slobodne trgovine, ili na prekomorsku zemlju ili područje kako je utvrđeno Prilogom II. UFEU-a, bez obzira na to postoji li u tim zemljama ili u prekomorskim zemljama i područjima partner ili surađuju sa subjektima iz tih zemalja, prekomorskih zemalja i područja.

  (5)  Članak 9. mijenja se kako slijedi:

  (-a)  u stavku 2. uvodni stavak zamjenjuje se sljedećim:

  ‘2.   Jamstvo EU-a odobrava se za EIB-ove operacije financiranja i ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja naveden u članku 7. stavku 7. ili za financiranje ili jamstva EIF-u u cilju provedbe EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja u skladu s člankom 11. stavkom 3. U skladu sa smjernicama Upravljačkog odbora Odbor za ulaganja može odgovarajući dio jamstva EU-a izravno odobriti platformama za ulaganja i nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama te tim tijelima delegirati odluku o odabiru projekata. Odbor za ulaganja u svakom slučaju zadržava pravo da nadzire postupak odabira projekata kako bi se zajamčilo da se postupak provodi u skladu s ovom Uredbom.

  Predmetne operacije usklađene su s politikama Unije i njima se podržava bilo koji od sljedećih općih ciljeva:

  (-aa)  u stavak 2. točku (c) uključuje se sljedeća podtočka:

  '(iiia)   željeznička infrastruktura i drugi željeznički projekti;”;

  (-ab)  u stavak 2. točku (e) dodaju se sljedeće podtočke:

  (ia)   tehnologije lanca blokova;

  (ib)  interneta stvari;

  (ic)  infrastruktura kibersigurnosti i mrežne zaštite;”

  (-ac)  u stavku 2. točka (g) podtočka ii. mijenja se kako slijedi:

  ‘(ii)  kulturna i kreativna industrija, za koju se odobravaju financijski mehanizmi specifični za određeni sektor u interakciji s programom Kreativna Europa i instrumentom jamstva kako bi se osiguralo odgovarajuće kreditiranje kulturnih i kreativnih industrija.”;

  (-ad)  u stavku 2. točka (g) podtočka v. mijenja se kako slijedi:

  ‘(v)  socijalna infrastruktura, socijalne usluge te socijalno i solidarno gospodarstvo;

  (a)  u stavku 2. dodaju se sljedeće točke (h) i (i):

  '(h)   održiva poljoprivreda, ribarstvo, akvakultura i druga područja biogospodarstva i bioindustrije;

  (i)   u okviru zahtjeva ove Uredbe za manje razvijene regije i tranzicijske regije kako su navedene u Prilogu I. i Prilogu II. Provedbenoj odluci Komisije 2014/99/EU[8], ostala industrija i usluge prihvatljivi za potporu EIB-a.”;

  (b)  u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

  „Upravljački odbor osigurava detaljne smjernice i alate za ocjenu, uzimajući posebno u obzir raspoložive projekte i čitavi portfelj EFSU-a, s posebnim naglaskom na COP21. Tim se smjernicama osigurava da najmanje 40 % financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije bude namijenjeno dijelovima projekata koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena.”;

  (c)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

  '3.   Razdoblje ulaganja tijekom kojeg se jamstvo EU-a može odobriti za podupiranje operacija financiranja i ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom traje do:

  (a)  31. prosinca 2020. za operacije EIB-a za koje je do 31. prosinca 2022. potpisan ugovor između EIB-a i korisnika ili financijskog posrednika;

  (b)  31. prosinca 2020. za operacije EIF-a za koje je do 31. prosinca 2022. potpisan ugovor između EIF-a i financijskog posrednika.”;

  (d)  stavak 4. se briše.;

  (da)  umeće se sljedeći stavak:

    „4a.  Ako javno tijelo unutar države članice uspostavi platformu za ulaganja, odnosno nacionalnu razvojnu banku ili instituciju koja dijeli ciljeve EFSU-a, EIB će s surađivati s tim tijelom. EIB će također surađivati s već uspostavljenim platformama za ulaganja odnosno nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama koje dijele ciljeve EFSU-a.”

  (db)  u stavku 5. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

    „Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 7. Odbor za ulaganja, nakon temeljite procjene, može odlučiti prekinuti partnerstvo s platformom za ulaganja odnosno nacionalnom razvojnom bankom ili institucijom.”

  (5.a)  Članak 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

    ‘1.  Za potrebe članka 9. stavka 2. i u skladu s člankom 11. EIB i, po potrebi, nacionalne razvojne banke ili institucije i platforme za ulaganja koriste jamstvo EU-a za pokriće rizika za instrumente navedene u stavku 2. ovog članka.”

  (6)  U članku 10. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

  '(a)  EIB-ovi zajmovi, jamstva, protujamstva, instrumenti tržišta kapitala, bilo koji drugi oblik financiranja ili instrumenta za kreditno poboljšanje, uključujući podređeni dug, vlasnički ili kvazivlasnički udjeli, uključujući u korist nacionalnih razvojnih banaka ili institucija, platformi za ulaganja ili investicijskih fondova;”;

  (7)  članak 11. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

  „1.  Jamstvo EU-a ni u kojem trenutku ne premašuje 26 000 000 000 EUR, od čega se dio može dodijeliti za financiranje EIB-a ili jamstva EIF-u u skladu sa stavkom 3. Ukupna neto plaćanja iz općeg proračuna Unije u okviru jamstva EU-a ne premašuju 26 000 000 000 EUR, a prije 6. srpnja 2018. ne premašuju 16 000 000 000 EUR.”;

  (b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

  „3.  Ako EIB osigurava financiranje ili jamstva EIF-u radi provođenja EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja, jamstvom EU-a pruža se potpuno jamstvo za takva financiranja ili jamstva uz uvjet da EIB osigura iznos od najmanje 4 000 000 000 EUR financiranja ili jamstava bez jamstva EU-a, do početne granice od 6 500 000 000 EUR. Ne dovodeći u pitanje stavak 1. Upravljački odbor tu granicu prema potrebi može prilagoditi do maksimalnog iznosa od 8 000 000 000 EUR ne namećući EIB-u obvezu da pruži iznose više od početne granice.

  (c)  u stavku 6. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

  „(a)  za dužničke instrumente iz članka 10. stavka 2. točke (a), glavnicu i sve kamate te iznose koji se trebaju isplatiti EIB-u, ali ih EIB još nije zaprimio u skladu s uvjetima financijskih operacija do nastupa prestanka ispunjavanja obveza; gubici nastali zbog fluktuacija tečaja valuta koje nisu euro na tržištima s ograničenim mogućnostima dugoročnog omeđivanja rizika; za podređeni dug odgoda, smanjenje ili zahtjev za izlazak smatraju se prestankom ispunjavanja obveza;

  (b)  za vlasnička ili kvazivlasnička ulaganja iz članka 10. stavka 2. točke (a) uloženi iznosi i s njima povezani troškovi i gubici financiranja nastali zbog fluktuacija tečaja valuta koje nisu euro;”.

  (8)  članak 12. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

  „5.  Sredstva Jamstvenog fonda iz stavka 2. upotrebljavaju se da bi se dosegla primjerena razina (ciljni iznos) koja odražava ukupne obveze jamstva EU-a. Ciljni iznos utvrđuje se na 35 % ukupnih obveza jamstva EU.”;

  (b)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

  „7.  Od 1. srpnja 2018., ako zbog aktiviranja jamstva EU-a razina Jamstvenog fonda padne ispod 50 % ciljnog iznosa ili bi prema Komisijinoj procjeni rizika ispod te razine mogla pasti u roku od jedne godine, Komisija podnosi izvješće o izvanrednim mjerama koje bi mogle biti potrebne.”;

  (c)  stavci 8., 9. i 10. zamjenjuju se sljedećim:

  „8.   Nakon aktiviranja jamstva EU-a, sredstva Jamstvenog fonda predviđena stavkom 2. točkama (b) i (d) koja su iznad ciljnog iznosa upotrebljavaju se u okviru razdoblja ulaganja iz članka 9. za obnovu jamstva EU-a do njegova punog iznosa.

  9.   Sredstva Jamstvenog fonda predviđena stavkom 2. točkom (c) koriste se za obnovu jamstva EU-a do njegova punog iznosa.

  10.  U slučaju potpune obnove jamstva EU-a do iznosa od 26 000 000 000 EUR, svaki iznos Jamstvenog fonda koji premašuje ciljni iznos uplaćuje se u opći proračun Unije kao unutarnji namjenski prihod u skladu s člankom 21. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 za sve proračunske linije za koje je moguće da su upotrijebljene kao izvor preraspodjele sredstava Jamstvenom fondu.”;

  (9)  članak 14. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

  (i.)  u prvom podstavku druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  Ta potpora uključuje pružanje ciljane podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata, upotrebom javno-privatnih partnerstava i, prema potrebi, savjetovanjem o relevantnim pitanjima u pogledu prava Unije, uzimajući u obzir posebnosti i potrebe država članica s manje razvijenim financijskim tržištima, kao i situaciju u različitim sektorima.”;

  (ii.)  u drugom podstavku, dodaje se sljedeća rečenica:

  „Njime će se također davati potpora pripremi projekata za borbu protiv klimatskih promjena i projekata kružnog gospodarstva ili njihovim sastavnicama, posebno u kontekstu konferencije COP21, pripremi projekata u digitalnom sektoru te pripremi projekata iz petog podstavka članka 5. stavka 1.”;

  (b)  stavak 2. mijenja se kako slijedi:

  (i.)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

  „(c)  korištenje lokalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije aktivno pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u i nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama pri iniciranju i razvoju operacija, osobito u manje razvijenim regijama i regijama u tranziciji te poticanjem potražnje za potporom EFSU-a gdje god je to potrebno;”;

  (ii.)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

  „(e)  pružanje proaktivne, savjetodavne potpore osnivanju platformi za ulaganja, posebno prekograničnih i makroregionalnih platformi za ulaganja koje obuhvaćaju više država članica i/ili regija uz lokalnu prisutnost ondje gdje je to potrebno;”;

  (ii a)  dodaje se sljedeća točka:

  „(ea)  korištenje potencijala za privlačenje i financiranje malih projekata, među ostalim preko platformi za ulaganja;”

  (iii.)  dodaje se sljedeća točka (f):

  „(f)  pružanje savjeta o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije (kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe) s EFSU-om u cilju smanjenja administrativnog opterećenja i rješavanja praktičnih problema povezanih s upotrebom takvih kombiniranih izvora financiranja.”;

  (iii a)  dodaje se sljedeća točka:

  „(fa)  pružanje proaktivne potpore promicanju i poticanju operacija iz točke (b) prvog stavka članka 8.”;

  (c)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

  „5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova.”;

  (ca)  umeće se sljedeći stavak:

  „5a.  ESCU se služi popisom iz članka 16. stavka 2.a kako bi proaktivno i po potrebi pomagao potencijalnim promoterima projekata u daljnjem razvoju njihovih prijedloga za financiranje u okviru EFSU-a.

  (d)  u stavku 6. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  „Suradnja između, s jedne strane, ESCU-a i, s druge strane, nacionalne razvojne banke ili institucije, međunarodne financijske institucije ili institucije ili upravljačkog tijela, uključujući one koji djeluju kao nacionalni savjetodavci, koje ima iskustvo relevantno za potrebe ESCU-a, može biti u obliku ugovornog partnerstva. ESCU sklapa sporazume o suradnji s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama u svakoj državi članici. U državama članicama u kojima takve institucije ne postoje ESCU može po potrebi i na zahtjev predmetne države članice osigurati proaktivnu savjetodavnu potporu u vezi s njihovim osnivanjem.”;

  (da)  umeće se sljedeći stavak:

  „6a.  Kako bi se aktivno zajamčio širok geografski doseg savjetodavnih usluga diljem Unije i uspješno iskoristilo lokalno znanje o EFSU-u, osigurava se po potrebi, i uzimajući u obzir postojeće programe potpore, prisutnost ESCU-a na lokalnoj razini u cilju pružanja konkretne, proaktivne i prilagođene pomoći na terenu. Posebice se uspostavlja u državama članicama ili regijama koje su suočene s teškoćama u razvojnim projektima u okviru EFSU-a. ESCU nastoji promicati prijenos znanja na regionalnu i lokalnu razinu i jamči trajnu izgradnju kapaciteta i stručnosti na regionalnoj i lokalnoj razini.”;

  (db)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

  „7.  Unija iz općeg proračuna stavlja na raspolaganje godišnji referentni iznos od 20 000 000 EUR u svrhu pokrića troškova operacija ESCU-a do 31. prosinca 2020. za usluge koje je pružio ESCU prema stavku 2. i koje su dodatak uslugama dostupnima u okviru programa Unije ako troškovi nisu podmireni iz preostalog iznosa od naknada iz stavka 4.”

  (9a)  U članku 16. stavku 2., točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  „(f)  opis projekata pri kojima se potpora iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kombinira s potporom iz EFSU-a, ukupan iznos doprinosa iz svakog izvora i profil rizika za svaki takav projekt;”

  (9b)  u članku 16. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

  „(ja)  detaljne informacije o plaćenim porezima na temelju operacija ulaganja i kreditiranja u okviru EFSU-a”;

  (9c)  u članak 16. umeće se sljedeći stavak:

  „2a.  EIB svakih šest mjeseci podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i ESCU-u popis svih podnesenih prijedloga ulaganja za upotrebu jamstva EU-a, uključujući one koji nisu prethodno odabrani za podnošenje Odboru za ulaganja. To je podnošenje podložno strogim zahtjevima povjerljivosti.”;

  (9d)  u članak 16. umeće se sljedeći stavak:

  „5a.  Komisija sastavlja izvješće na kraju razdoblja ulaganja o agregiranim učincima i prikladnosti politike određivanja cijena te prosljeđuje to izvješće Europskom parlamentu i Upravljačkom odboru. Zaključci iz tog izvješća uzimaju se u obzir.”;

  (9e)  u članku 16. dodaje se sljedeći stavak:

  „6a.  Komisija podnosi godišnje izvješće u kojem se za svako područje politike pružaju pojedinosti o svim projektima koji su primili potporu preko EFSU-a, ukupan iznos doprinosa od svakog izvora te profili rizika.”;

  (10)  Članak 18. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

  „6.  Do 31. prosinca 2018. i 30. lipnja 2020. Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće koje sadrži neovisnu evaluaciju o primjeni ove Uredbe.”;

  (b)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

  „7.   Komisija u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira podnosi zakonodavni prijedlog o sveobuhvatnom programu ulaganja kako bi se učinkovito riješio problem smanjenja ulaganja u Uniji. U tom prijedlogu vodi se računa o zaključcima iz izvješća od 31. prosinca 2018. koje sadrži neovisnu evaluaciju i koje se podnosi pravovremeno kako bi ga se moglo uzeti u obzir za tu svrhu.”

  (ba)  stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

  „8.  Izvješće iz stavka 6. uključuje evaluaciju o upotrebi tablice pokazatelja iz članka 7. stavka 14. i Priloga II., posebno s obzirom na razmatranje prikladnosti svakog stupa i njihove relativne uloge u procjeni. Izvješće je, ako je to prikladno i opravdano na temelju njegovih zaključaka, popraćeno prijedlogom revizije delegiranog akta iz članka 7. stavka 14.”;

  (11)  U članku 19. dodaje se sljedeći stavak:

  „EIB i EIF obavještavaju, ili obvezuju financijske posrednike da to učine, krajnje korisnike, uključujući MSP-ove, o postojanju potpore EFSU-a i te informacije čine jasno vidljivima, osobito u slučaju MSP-ova, u sporazumu o financiranju te na svakom ugovoru koji uključuje potporu EFSU-a, povećavajući na taj način javnu osviještenost i vidljivost.”;

  (11.a.)  članak 20. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  „2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka Revizorskom sudu se na zahtjev i u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a dodjeljuje pun pristup svakom dokumentu ili informaciji koji su potrebni za izvršenje njegove zadaće.”;

  (12)  Članak 22. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

  „1.  U svojim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenim ovom Uredbom EIB, EIF i svi financijski posrednici pridržavaju se mjerodavnih normi i primjenjivih zakona o sprječavanju pranja novca i borbi protiv terorizma, o poreznim prijevarama i utaji poreza.

    ▌

  EIB i EIF u svojim operacijama financiranja i ulaganja, obuhvaćenima ovom Uredbom, ne koriste se strukturama za izbjegavanja plaćanja poreza, u njima ne sudjeluju, niti pružaju sredstva korisnicima koji se njima koriste ili u njima sudjeluju, posebno ne agresivnim poreznim planiranjem ili praksama koje nisu u skladu s kriterijima dobrog poreznog upravljanja EU-a, kako su utvrđena pravnim aktima Unije, zaključcima Vijeća, komunikacijama Komisije ili bilo kojom službenom uputom Komisije.

    ▌

  EIB i EIF posebice ne održavaju poslovne odnose sa subjektima osnovanim ili s poslovnim nastanom u jurisdikcijama koje ne surađuju s Unijom, ili obuhvaćenim njima, u smislu primjene međunarodno utvrđenih poreznih standarda i prava Unije o transparentnosti i razmjeni informacija.

  Prilikom sklapanja sporazuma s financijskim posrednicima EIB i EIF prenose zahtjeve iz ovog članka u relevantne ugovore i podnose zahtjev za izvješćivanje po zemljama u pogledu njihova poštovanja. EIB i EIF objavljuju i redovito ažuriraju popis financijskih posrednika s kojima surađuju.

  Nakon savjetovanja s Komisijom i dionicima EIB i EIF će revidirati i ažurirati svoje politike o nekooperativnim jurisdikcijama najkasnije nakon što Unija donese popis nekooperativnih jurisdikcija. Svake godine nakon toga Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni tih politika.”;

  (13)  U članku 23. stavku 2., prva i posljednja rečenica prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

  „Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavaka 13. i 14. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 4. srpnja 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina.”;

  (14)  Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

  Članak 3.

  Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od objave u Službenom listu Europske unije.

  Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

  Sastavljeno u Bruxellesu,

  Za Europski parlament  Za Vijeće

  Predsjednik  Predsjednik

  PRILOG

  Prijedlogu

  UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  Prilog

  (1)  Odjeljak 2. mijenja se kako slijedi:

  (a)  U točki (b) dodaju se sljedeći stavci:

  „Potpora EFSU-a za autoceste ograničava se na javna i/ili privatna ulaganja u promet u kohezijskim zemljama, manje razvijenim regijama ili prekograničnim projektima u području prometa ili ako je potrebna radi unapređivanja, održavanja ili poboljšanja sigurnosti na cestama, razvoja uređaja inteligentnih prometnih sustava (ITS) ili pružanja jamstva za integritet i standarde postojećih autocesta u transeuropskoj prometnoj mreži, posebno sigurnih parkirališta, crpki za čista alternativna goriva i sustava za punjenje električnih vozila.

  Potpora iz EFSU-a također je izričito moguća za održavanje i unapređivanje postojeće prometne infrastrukture.;”

  (b)  u točki (c), druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  „U tom se smislu od EIB-a očekuje da će u okviru EFSU-a osigurati financiranje radi postizanja općeg cilja od najmanje 500 000 000 000 EUR javnih ili privatnih ulaganja, uključujući financiranje mobilizirano putem EIF-a u okviru operacija EFSU-a povezanih s instrumentima iz članka 10. stavka 2. točke (b), putem nacionalnih razvojnih banaka ili institucija i povećanim pristupom financiranju za poduzeća koja imaju do 3000 zaposlenika.”;

  (2)  U odjeljku 3. dodaje se točka (d):

  „(d)     ako je prisutna jedna od sljedećih značajki ili više njih, operacija se obično svrstava u posebne aktivnosti:

  –  podređenost u odnosu na druge ulagatelje, uključujući nacionalne razvojne banke i privatne ulagatelje;

  –  sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika ako se zbog zauzete pozicije EIB izlaže višim razinama rizika;

  –  izloženost posebnim rizicima, kao što su neprovjerene tehnologije, ovisnost o novim, neiskusnim ili visokorizičnim subjektima, nove financijske strukture ili rizik za EIB, dotični sektor ili zemljopisno područje;

  –  značajke vlasničkog kapitala, primjerice plaćanje povezano s rezultatima ili

  –  ostali utvrdivi aspekti koji dovode do veće izloženosti riziku kako je utvrđeno u EIB-ovim smjernicama za politiku kreditnog rizika;”;

  (2.a)  u članku 3. dodaje se sljedeća točka:

  „(da)prilikom ocjenjivanja dodatnosti pridaje se pozornost specifičnim regionalnim uvjetima.”

  (3)  U odjeljku 5. dodaje se sljedeća rečenica:

  „Tablica pokazatelja objavljuje se odmah po potpisivanju operacije u okviru jamstva EU-a, osim osjetljivih poslovnih informacija.”;

  (4)  Odjeljak 6. mijenja se kako slijedi:

  (a)  točka (b) mijenja se kako slijedi:

  (i.)  u prvoj alineji, prva i druga rečenica zamjenjuju se sljedećim:

  „Kod dužničkih operacija EIB ili EIF provode svoju standardnu procjenu rizika, uključujući izračun stope vjerojatnosti neispunjavanja obveza i naplate. Na temelju tih parametara EIB ili EIF kvantitativno izračunavaju rizik za svaku operaciju.”;

  (ii.)  u drugoj alineji, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  „Svaka dužnička operacija svrstava se u jednu kategoriju rizika (kreditno ocjenjivanje transakcije) prema EIB-ovu ili EIF-ovu sustavu kreditnog ocjenjivanja.”;

  (iii.)  u trećoj alineji, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  „Projekti trebaju biti ekonomski i tehnički održivi, a EIB-ovo financiranje treba biti strukturirano u skladu s dobrim bankarskim načelima te udovoljavati visokim načelima upravljanja rizicima koje su EIB ili EIF postavili u svojim internim smjernicama.”;

  (iii a)  četvrta alineja zamjenjuje se sljedećim:

  „Uvjeti za dužničke proizvode utvrđuju se u skladu s odredbama iz ove Uredbe.”

  (b)  točka (c) mijenja se kako slijedi:

  (i.)  u prvoj alineji, druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  „Na temelju standardne procjene EIB-a ili EIF-a utvrđuje se uključuje li neka operacija rizike vlasničkih instrumenata, bez obzira na njezin pravni oblik i nomenklaturu, ili ih ne uključuje.”;

  (ii.)  u drugoj alineji, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

  „EIB-ove vlasničke operacije provode se u skladu s EIB-ovim ili EIF-ovim internim pravilima i postupcima.”;

  (ii a)  treća alineja zamjenjuje se sljedećim:

  „Uvjeti kapitalnih ulaganja utvrđuju se u skladu s odredbama iz ove Uredbe.”

  (5)  U odjeljku 7. točki (c), briše se riječ „početnog”;

  (6)  Odjeljak 8. mijenja se kako slijedi:

  (a)  u drugoj rečenici prvog podstavka briše se riječ „početnog”;

  (b)  u prvoj rečenici prvog podstavka točke (a) briše se riječ „početnog”;

  (c)  u prvoj rečenici točke (b) briše se riječ „početnog”.

  • [1]    SL C 75, 10.3.2017, str. 57.
  • [2]    Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [3] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
  • [4]  SL C 465, 13.12.2016, str. 1.
  • [5]   COM(2014) 903 final.
  • [6]   Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, prosinac 2013., str. 129.
  • [7]    Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1558 od 22. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljanjem tablice pokazatelja za primjenu jamstva EU-a (SL L 244, 19.9.2015., str. 20.)..
  • [8]   Provedbena odluka Komisije br. 2014/99/EU оd 18. veljače 2014. o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje 2014. – 2020., SL L 50, 20.2.2014., str. 22.

  MIŠLJENJE ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU (*) (3.4.2017)

  upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja
  (COM(2016)0597 – C8‑0375/2016 – 2016/0276(COD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Eva Kaili

  (*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Trenutačno spori rast i oporavak u Europskoj uniji nakon krize rezultat su smanjivanja proizvodnje koje su prouzročili čimbenici kao što su usporavanje tehnološkog napretka, strukturni prijelaz na sektore s niskom produktivnošću i visoki omjeri financijske poluge. Stoga je od ključne važnosti da ujedinimo svoje snage u koordiniranom naporu da se izbjegnu opasnosti sekularne stagnacije na ekonomski, ekološki i društveno odgovoran način.

  Odbor ITRE, u skladu sa svojim nadležnostima, u središte svojih prioriteta stavlja optimizaciju energetskog sektora, telekomunikacijski sektor, digitalne tehnologije, istraživanje i inovacije, MSP-ove te nove i tradicionalne industrijske okvire. Ti sektori temelj su prijeko potrebnog ubrzanja europske produktivnosti.

  Izvjestiteljica smatra da je EFSU 2.0 prilika za ubrzanje europske proizvodnje te dinamičan instrument s potencijalom za preoblikovanje trenutačnog investicijskog okvira u Europskoj uniji, usklađivanjem ekonomskog ekosustava, smanjenjem birokracije i uklanjanjem neučinkovitosti u koordinaciji te strukturnih napetosti.

  Međutim, EFSU nije instrument kohezijske politike. Prvenstveno je zamišljen kao poticaj za ekonomske kapacitete EU‑a koji bi trebao pomoći svim državama članicama u uklanjanju vlastitih investicijskih jazova. EFSU je mehanizam s dodanom vrijednosti kojemu je svrha uvećavati i nadopunjavati postojeće financijske resurse i instrumente, a ne konkurirati njima. Iz toga proizlazi da EFSU nikada, ni sada ni ubuduće, ne bi smio zamijeniti kohezijske fondove i slične instrumente.

  Da bi EFSU uspješno ispunio svoje ciljeve ulaganja, trebao bi poboljšati ostvarenje gospodarskog potencijala svake države članice i u zemljopisnom i u sektorskom smislu. Nažalost, EFSU još uvijek nije ispunio cilj zemljopisne i sektorske diversifikacije.

  Izvjestiteljica naglašava da EU ne može ponovno početi rasti, otvarati radna mjesta i ostvariti blagostanje ako ne promijeni način djelovanja. Za to su potrebni srednjoročni i dugoročni napor i upornost. Ne radi se o sprintu, ovo je maratonska utrka. EIB i Komisija, kao dvije institucije koje su prvenstveno odgovorne za provedbu EFSU‑a, trebale bi to imati na umu. Cilj nije potrošiti novac što je prije moguće. Sadržaj, dodatnost i zemljopisna raširenost bitniji su od brzine kojom se sredstva apsorbiraju.

  Ovo mišljenje odbora ITRE osobito je usmjereno na područja energetike, telekomunikacija, istraživanja, digitalnih tehnologija i MSP‑ova te se u njemu usredotočuje na postojeće probleme EFSU‑a u rješavanju sektorskih i zemljopisnih tržišnih nedostataka i neoptimalnih ulagačkih situacija koje bi EFSU 2.0 trebao ispraviti.

  Na temelju prethodno spomenutih zaključaka izvjestiteljica predlaže sljedeće izmjene EFSU‑a 2.0:

    dodatnost projekata financiranih iz EFSU‑a trebala bi biti veća. EIB treba poboljšati svoj kapacitet za prihvaćanje rizičnijih projekata putem instrumenata za podjelu rizika i jamstava za prvi gubitak, koji će posebno korisni biti za infrastrukturne projekte.

    Transparentnost i odgovornost u postupku odabira trebaju biti ključni ex ante zahtjev za kriterij dodatnosti i provedbu Uredbe o EFSU‑u te moraju biti zajamčeni EFSU‑om 2.0.

    Zemljopisna diversifikacija mora se osigurati eksplicitnim rješavanjem problema različitih iznosa premija rizika za slične projekte u različitim dijelovima EU‑a, koje proistječu iz različitih profila rizika država članica.

    Treći stup Plana ulaganja za Europu (uklanjanje prepreka ulaganju) nužan je preduvjet za uspjeh EFSU-a, ali ne može se rabiti kao izlika za davanje legitimiteta slaboj apsorpciji sredstava iz EFSU‑a, posebno u kohezijskim zemljama ili državama članicama koje su pretrpjele veću štetu uslijed nedavne financijske krize.

    Komisija bi trebala usko surađivati s EIB‑om radi jačanja uloge nacionalnih razvojnih institucija i njihove uspostave u onim državama članicama u kojima takve institucije ne postoje.

    Da bi se privukao svježi novac, Komisija treba usko surađivati s regulatornim tijelima EU‑a za financije kako bi se financijskim institucijama omogućilo da više ulažu u dugoročne infrastrukturne projekte ublažavanjem povezanih regulatornih ograničenja u njihovim bilancama.

    Stroga primjena Pakta o stabilnosti i rastu ne bi trebala biti prepreka državama članicama da se služe EFSU‑om za ulaganja u infrastrukturu. Komisija bi trebala donijeti politike usmjerene na ta pitanja.

    Poseban naglasak treba staviti na projekte koji potiču rast i otvaranje radnih mjesta u udaljenim područjima ili slabije razvijenim regijama.

    Nepovratna sredstva Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i drugi srodni instrumenti ne bi smjeli biti konkurencija EFSU‑u ili njegovu tržišno orijentiranom cilju prikupljanja „svježeg novca” i mobilizacije neaktivnog kapitala. Za uspješno pokretanje ulaganja u EU‑u nužno je, dakle, optimalno sjedinjavanje resursa. Treba razmotriti regulatorni okvir koji dopušta to sjedinjavanje. Očekuje se da će u tome pomoći skupna financijska uredba.

    Multinacionalne infrastrukturne projekte treba proširiti. Komisija treba težiti usklađivanju regulatornih raznolikosti država članica. To je nužno za ubrzavanje infrastrukturnih projekata koji uključuju dvije ili više država članica ili prekograničnih projekata.

    Jačanje i širenje uloge ESCU‑a ključno je za uspjeh EFSU‑a. Njime treba pomagati lokalnim tijelima vlasti, nacionalnim razvojnim institucijama i ulagačima, olakšati stvaranje investicijskih platformi kada su one potrebne, pomoći u nastanku subjekata posebne namjene i javno-privatnih partnerstava te savjetovati dionike o inovativnim izvorima financiranja, posebno za infrastrukturne projekte, energetske projekte i projekte digitalnog sektora.

    U skladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21 EFSU treba pružiti svoju potporu za najmanje 40 % projekata koji doprinose djelovanju protiv klimatskih promjena, što uključuje najmanje 20 % sredstava za projekte energetske učinkovitosti. Projekte koji se temelje na fosilnim gorivima treba izbjegavati.

    U skladu s konkurentskim prednostima EU-a u području digitalnih tehnologija EFSU na vrh svojih prioriteta financiranja treba postaviti digitalni sektor usmjeren na budućnost, posebno projekte koji proširuju kapacitet i infrastrukturu povezivosti, kibersigurnosti, mreža, platformi lanca blokova, interneta stvari itd. Takvo postavljanje prioriteta trebaju dodatno podržati stručnjaci iz navedenih sektora u ESCU-u i treba se odražavati u upravljanju postupkom donošenja odluka u EIB-u.

    EFSU treba riješiti investicijski jaz u području istraživanja, posebno u pionirskim sektorima i sektorima niske tehnološke spremnosti za koje se očekuje da će odrediti i oblikovati potražnju potrošača u sljedećih 20 godina.

    Komisija i EIB trebaju zajedno raditi na proaktivnom utvrđivanju jurisdikcija koje ne surađuju s EU‑om i uspostavi jasnih i javno dostupnih kriterija kojima se povećava pravna sigurnost EFSU‑a bez ugrožavanja standarda Unije u vezi s pitanjima poreznog upravljanja.

  AMANDMANI

  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  EFSU, koji provodi i sufinancira Grupa EIB-a, uspješno napreduje prema cilju mobiliziranja najmanje 315 milijardi EUR dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo do sredine 2018. Tržišna apsorpcija bila je osobito brza u okviru komponente za MSP-ove gdje EFSU ostvaruje rezultate iznad očekivanja. Dio za MSP-ove povećan je u srpnju 2016. za 500 milijuna EUR unutar postojećih parametara Uredbe (EU) 2015/1017. Veći dio financiranja treba se usmjeriti na MSP-ove jer postoji velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a: 40 % povećane sposobnosti podnošenja rizika EFSU-a trebalo bi usmjeriti na povećanje pristupa financiranju za MSP-ove.

  (4)  EFSU je u početnom razdoblju provedbe ostvario značajne i ohrabrujuće rezultate. Još uvijek je prerano procijeniti puni učinak EFSU-a u pogledu pitanja kao što su smanjenje investicijskog jaza i visoke razine nezaposlenosti te povećanje anemičnih stopa rasta u Uniji izazvanih nedavnom financijskom krizom. Ipak, trenutačni podaci ukazuju na to da ima prostora za poboljšanja u više područja, što se među ostalim odnosi na komplementarnost s drugim stupovima Investicijskog plana, bolju distribuciju po državama članicama, dodatnost, upravljanje te privlačenje održivih ulaganja kojima se promiče klimatska politika. Također, postoje naznake da EFSU, prema operativnoj procjeni njegovog djelovanja do 30. lipnja 2016. koju je proveo EIB, kasni u pogledu broja potpisanih operacija i isplata. Nadalje, tržišna apsorpcija dijela za MSP-ove bila je brža u odnosu na dio za infrastrukturu i inovacije, iako bi to mogla biti posljedica različite prirode projekata.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a)  Od EFSUa se očekuje da mobilizira planiranih 315 milijardi EUR dodatnih ulaganja do sredine 2018. Međutim, ne postoji neovisna procjena tih gospodarskih rezultata, kao ni društvenog i okolišnog učinka EFSU-a. Podsjeća se da je primarni cilj EFSU-a podržavati projekte kojima se građanima Unije pruža dugotrajna društvena i okolišna korist, visokokvalitetna dugoročna radna mjesta i infrastruktura.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  Europsko vijeće zaključilo je 28. lipnja 2016. da su „Planom ulaganja za Europu, a posebno Europskim fondom za strateška ulaganja (EFSU), već ostvareni konkretni rezultati te se njima poduzima važan korak u smjeru potpomaganja mobiliziranja privatnog ulaganja, pritom se pametno koristeći oskudnim proračunskim sredstvima. Komisija ubrzo namjerava predstaviti prijedloge o budućnosti EFSU-a, što bi Europski parlament i Vijeće trebali hitno ispitati”.

  (5)  Europsko vijeće zaključilo je 28. lipnja 2016. da su „Planom ulaganja za Europu, a posebno EFSU-om, ostvareni konkretni rezultati. Međutim, i dalje su prisutni neučinkovitost i neravnoteža u smislu zemljopisne i sektorske diversifikacije. Iz zemljopisne perspektive, 63 % projekata potpisanih do 30. lipnja 2016. u dijelu za infrastrukturu i inovacije bilo je je koncentrirano u Ujedinjenoj Kraljevini, Italiji i Španjolskoj, a 91 % u zemljama EU-15. U istom razdoblju 54% projekata potpisanih u dijelu za MSP-ove bilo je koncentrirano u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, a 93% u zemljama EU-15. Trebalo bi se posebno usmjeriti na financijski slabije istočnoeuropske države članice kako bi im se pomoglo da nadvladaju trenutačne ulagačke poteškoće i ojačaju konkurentnost. Uzimajući u obzir te neravnoteže kao i postojeće financijske napetosti, strukturne prepreke, regulatorne okvire i nesklonost ulagača riziku, Komisija treba pokrenuti ambiciozne inicijative da pomogne u mobiliziranju privatnih ulaganja i nastaviti s uvođenjem potrebnih regulatornih preinaka kako bi se financijskim institucijama omogućilo da u svoje portfelje uključe više infrastrukturnih projekata, uključujući daljnje financiranje MSPova, a istodobno treba pametno koristiti oskudna proračunska sredstva. Trebalo bi uzeti u obzir i činjenicu da, kada je riječ o korištenju sredstava EFSU-a, strukturna neučinkovitost u nekim državama članica ne predstavlja prednost za druge države članice. Iz tog razloga, niti jedna država članica ne bi smjela biti mogućnosti koristiti više od 10 % sredstava EFSU-a.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. S obzirom na njegov uspjeh Komisija se obvezala udvostručiti ne samo sredstva EFSU-a, već i njegovo trajanje. Zakonodavnim prijedlogom o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se dodatno povećali kapaciteti EFSU-a i ostvario cilj udvostručavanja ulaganja, i države članice bi trebale dati svoj doprinos što je prije moguće.

  (6)  S obzirom na pozitivne pokazatelje Komisija se obvezala udvostručiti ne samo sredstva EFSU-a, već i njegovo trajanje. Zakonodavnim prijedlogom o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se dodatno povećali kapaciteti EFSU-a i ostvario cilj udvostručavanja ulaganja, i države članice bi trebale dati svoj doprinos što je prije moguće.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potporu EFSU-a autocestama trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za budućnost Europe u smislu visoke i održive razine ljudskog kapitala, otvaranja kvalitetnih radnih mjesta, posebno za mlade, rasta i konkurentnosti uz povećanu dodatnost, ali i u smislu povećanja socijalne kohezije, društvene uključenosti i, posljedično, blagostanja građana Unije. U to bi također trebalo uključiti ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa, turizma te digitalne transformacije. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi Unije utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21) i preuzeta obveza EU-a da do 2050. smanji emisije stakleničkih plinova za 80 % – 95 %. Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području međupovezivanja električnih mreža i projektima u području energetske učinkovitosti i kružnog gospodarstva, posebno ako se njima poboljšava energetska sigurnost Unije, a pojedincima, lokalnim zajednicama i zadrugama omogućuje da aktivno sudjeluju, kao i prilagodbi energetskih mreža, skladištenju i distribuciji obnovljive energije te alternativnim izvorima energije za vozila i građevinski sektor. Dosad se pokazalo da veća potpora EFSU-a projektima u području energije, energetske učinkovitosti i obnovljive energije znači proporcionalno smanjenje redovitih ulaganja EIB-a u tim sektorima, pri čemu se krši načelo dodatnosti. Zajmovi financirani u okviru EFSU-a trebali bi biti dodatak redovnim ulagačkim operacijama EIB-a. Slično tome, u digitalnom sektoru i unutar područja primjene ambiciozne politike Unije na području digitalne ekonomije, treba odrediti nove ciljeve za digitalnu infrastrukturu kako bi se osiguralo da će se premostiti digitalni jaz i da Unija bude globalni predvodnik u novom dobu takozvanog „interneta stvari”, tehnologije lanca blokova te kibersigurnosti i mrežne sigurnosti. Nadalje, kriterij za uspjeh EFSUa trebala bi biti pomoć pružena područjima politike koja su pretrpjela štetu od rezova u ulaganjima kako bi se financirao EFSU, kao što su nepovratna sredstva za istraživanja, posebno za niske razine tehnološke spremnosti. Potporu EFSU-a autocestama trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a. Trebalo bi izbjegavati dodjeljivanje potpore EFSU-a projektima u području fosilnih goriva, pogotovo onima u vezi s infrastrukturom i nuklearnim postrojenjima.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8a)  Smatra da je važno istaknuti da se u svojim posebnim aktivnostima za koje dobiva potporu EFSU-a, EIB sustavno koristi instrumentima za podjelu rizika sa svojim suulagačima. Stoga bi EIB trebao intervenirati, obavezno u slučaju kombiniranog financiranja („blendinga”) te, kada je to potrebno i relevantno, u ostalim slučajevima pružanjem „jamstva za prvi gubitak” u okviru navedenih aktivnosti kako bi se optimizirala dodatnost mehanizma EFSU-a i dodatno mobilizirali privatni fondovi.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8b)  Treba podsjetiti da su sve velike svjetske sile uspostavile vojno-industrijske komplekse kako bi dominirale nad konkurencijom na tehnološkom i znanstvenom području. Stoga je apsolutno nužno da i Unija to učini i usmjeri znatna financijska sredstva, posebice s pomoću EFSU-a, uspostavljanju obrambene industrije Unije, čiji bi napori na području istraživanja i razvoja imali znatan utjecaj na civilni sektor i gospodarstvo.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost koja je glavna karakteristika EFSU-a. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, uključujući e-infrastrukturu, ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  (9)  Za svaki bi projekt trebalo sustavno ocjenjivati, dokumentirati i izvješćivati o dodatnosti, koja je glavna karakteristika EFSU-a. EIB također treba objavljivati razvrstane analitičke podatke za svaki financirani projekt koji bi sadržavao ex ante i ex post procjene za pojedinačne projekte, s detaljnim objašnjenjem odabranih pokazatelja i kriterija odabira i evaluacije. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Dodatnost bi također trebalo povećati na temelju geografskih faktora poput lokacije korisnika ili geografskog cilja projekta. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, posebice ako je jedna od država članica kohezijska zemlja, uključujući e-infrastrukturu, ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji. Osim toga, treba smatrati da projekti koje podupire EFSU osiguravaju dodatnost i kada stvaraju dugoročnu korist za društvo i okoliš. Trebalo bi pripremiti i izvješće o aktivnostima u kojem se navodi kako su i u kojoj mjeri uzeti u obzir društveni i okolišni faktori.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9a)  EIB je već razvio širok raspon proizvoda koji olakšavaju daljnje preuzimanje rizika putem, najčešće, instrumenata za podjelu rizika sa suulagačima. EIB bi trebao intervenirati pružanjem „jamstva za prvi gubitak” kako bi se optimizirala dodatnost mehanizma EFSU-a i mobiliziralo više privatnih fondova te ubrzala ulaganja, osobito u sektoru infrastrukture.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9b)  Transparentnost ocjenjivanja faza prihvatljivosti, odobravanja i odabira projekata ključan je uvjet i mora se odražavati u strukturi upravljanja postupkom donošenja odluka. Potrebno je dodatno pojasniti ulogu upravljačkih i ulagačkih odbora. Rezultatom njihovih odluka u postupku odabira trebalo bi zajamčiti dodatnost, a osnovu na temelju koje se određeni projekt odbacuje trebalo bi objaviti. Stoga je važno neprestano potvrđivati odgovornost donositelja odluka kako bi se osiguralo da se u provedbi ove Uredbe ne ponove nikakve teškoće nastale prilikom provedbe Uredbe (EU) br. 2015/1017. Nadalje, Komisija bi trebala žustro poraditi na oblikovanju unaprijed definiranih, jasnih, objektivnih i javno dostupnih kriterija kojima se smanjuje pravna nesigurnost i poboljšava porezno upravljanje, osobito kad investicijske aktivnosti uključuju subjekte povezane s jurisdikcijama koje ne surađuju. Transparentnost je nužna i u pogledu metodologije koju EIB koristi za određivanje kamatne stope za svoje aktivnosti financiranja u okviru EFSU-a. Pretjerane premije rizika za pojedine zemlje ne bi smjele služiti odvraćanju sudjelovanja korisnika iz država članica u nepovoljnijem položaju.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, kao oni dostupni u okviru instrumenta za povezivanje Europe, s financiranjem Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti.

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, kao oni dostupni u okviru instrumenta za povezivanje Europe, s financiranjem Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti. U pogledu složenosti svojstvene tim instrumentima ESCU također treba savjetovati o najboljem izboru financijskih instrumenata i kombiniranja sredstava. Nadalje, s obzirom na to da je tržišno orijentirani instrument kojim se pružaju savjeti o ulaganju u raznim tržišnim sektorima, ESCU bi po potrebi trebao također dati pristup svojoj stručnosti drugim subjektima za savjetovanje o ulaganjima s relevantnim specijaliziranim znanjem o konkretnim tržišnim sektorima. Poticanje daljnje suradnje između ESCUa i drugih subjekata za savjetovanje ključno je za uspjeh EFSUa, posebno u tržišnim područjima i nišama gdje su potrebni viša specijalizacija i veće znanje i iskustvo.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10a)  Kako bi se poboljšala uspješnost EFSU-a na nacionalnoj i regionalnoj razini, postoji potreba za jačanjem suradnje između EIB-a, koji upravlja EFSU-om, i nacionalnih razvojnih banaka i institucija.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a.

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a i pritom zajamčiti uravnoteženu distribuciju projekata unutar Unije kako bi sve države članice imale pristup financiranju. Kako bi se doprinijelo cilju Unije da se postigne ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija i smanje regionalne razlike, poveća broj visokokvalitetnih radnih mjesta i proširi produktivna baza u državama članicama, posebno u onim državama članicama koje su u najvećoj mjeri zahvaćene financijskom krizom i regijama koje su ispod prosjeka Unije u pogledu rasta BDP-a, zemljopisnu ravnotežu potpore EFSU-a potrebno je ojačati u skladu sa smjernicama o geografskoj diversifikaciji i koncentraciji te jačanjem uloge ESCU-a. Navedeno treba ostvariti uz poštovanje tržišne orijentacije EFSU-a.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14)  Kako bi se djelomično financirao doprinos iz općeg proračuna Unije Jamstvenom fondu EU-a za dodatna ulaganja, potreban je prijenos iz raspoložive omotnice Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), predviđenog Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća4 . Nadalje, 1 145 797 000 EUR odobrenih sredstava trebalo bi prenijeti iz financijskih instrumenata CEF-a u bespovratna sredstva CEF-a radi lakšeg spajanja s EFSU-om ili u druge relevantne instrumente, osobito one namijenjene energetskoj učinkovitosti.

  (14)  Kako bi se djelomično financirao doprinos iz općeg proračuna Unije Jamstvenom fondu EU-a za dodatna ulaganja, odgovarajuća prilagodba ciljne stope Jamstvenog fonda EU-a trebala bi omogućiti potrebno povećanje sredstava bez daljnjeg smanjivanja oskudnih sredstava iz raspoložive omotnice Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i Obzora 2020., predviđenih uredbama (EU) br. 1316/20134 i 1291/20135 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je predstavljeno u evaluaciji koju je provela Komisija. Nadalje, 1 145 797 000 EUR odobrenih sredstava trebalo bi prenijeti iz financijskih instrumenata CEF-a u bespovratna sredstva CEF-a radi lakšeg spajanja s EFSU-om ili u druge relevantne instrumente, osobito one namijenjene energetskoj učinkovitosti.

  __________________

  __________________

  4 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 12.2013., str. 129.

  4 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, 12.2013., str. 129.

   

  4aUredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, tekst značajan za EGP (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 15.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15)  Na temelju iskustva stečenog iz ulaganja poduprtih EFSU-om, ciljni iznos Jamstvenog fonda trebao bi se povećati na 35 % ukupnih obveza jamstva EU-a, čime bi se osigurala primjerena razina zaštite.

  (15)  Na temelju iskustva stečenog iz ulaganja poduprtih EFSU-om ciljni iznos Jamstvenog fonda trebao bi se povećati na 32 % ukupnih obveza jamstva EU-a, čime bi se osigurala primjerena razina zaštite.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 15.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15a)  Ključno je procijeniti je li, i u kojoj mjeri, stroga provedba Pakta o stabilnosti i rastu prepreka nekim državama članicama, posebno onima koje su pretrpjele veće posljedice zbog nedavne financijske krize, za izravno sudjelovanje u EFSU-u ili njihovo neizravno sudjelovanje kroz javno financiranje pojedinih projekata i platformi za ulaganje. Također je neophodno ispitati rezultira li tretiranje izravnih ili neizravnih doprinosa iz država članica te regionalnih ili lokalnih vlasti kao jednokratnih mjera u okviru Pakta o stabilnosti i rastu otvaranjem većeg broja radnih mjesta i većim rastom. Tim će se mjerama državama članicama pružiti potpora u provedbi nužnih reformi koje su ključne za snažniji rast lokalnog gospodarstva.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 15.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15b)  Treba također napomenuti da je EFSU financijski instrument koji je uspostavljen u cilju dodavanja vrijednosti postojećim financijskim instrumentima, kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Kohezijski fond i Instrument za povezivanje Europe, a ne da bi im bio konkurencija. Uz to, svakim dodatnim širenjem EFSU-a izvan okvira trenutačnog VFO-a trebalo bi pronaći alternativne izvore financiranja koji nisu oni navedeni u Uredbi (EU) br. 1291/2013, s obzirom na izazove s kojima je suočena Unija u svojoj ulozi globalnog lidera u znanosti, istraživanju i otkrićima. Stoga EFSU ne bi trebao zamijeniti (ili djelomično zamijeniti) postojeće kohezijske i strukturne fondove i povezane instrumente ili ih ugroziti ili im smanjiti važnost.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  S obzirom na to da se očekuje daljnja velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a, trebalo bi povećati dio za MSP-ove EFSU-a. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti socijalnim poduzećima, uključujući s pomoću razvoja i uvođenja novih instrumenata.

  (16)  S obzirom na to da je potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a iznimna, trebalo bi povećati dio EFSU-a za MSP-ove dodatnim sredstvima, kao i kapacitete savjetodavnog centra za potporu MSP-ovima. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti socijalnim poduzećima.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017.

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući start-up poduzeća i MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017. Logotip EFSU‑a treba postaviti na istaknuto mjesto u sporazumu o financiranju, posebno u slučaju MSP‑ova, kako bi se povećala vidljivost EFSU‑a kao inicijative Unije.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU) povećanom pristupačnošću i transparentnošću, a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata s istinskom dodatnošću kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih ili projekata u pograničnim regijama i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i, prema potrebi, podupirati EIB u pokretanju i združivanju projekata jačanjem svoje lokalne prisutnosti u državama članicama koje imaju ograničene kapacitete, ali veliki ulagački potencijal. Povećano ulaganje potrebno je kako bi se ESCU-u omogućilo da osnuje urede koji će služiti kao decentralizirani regionalni klasteri tehničke pomoći i zajamčilo da informativni materijal bude dostupan na svim jezicima država članica. ESCU bi također trebao uzeti u obzir osobitosti država članica kao što su zrelost financijskih tržišta, ograničeno iskustvo u upotrebi složenih financijskih instrumenata te konkretne prepreke povezane s razvojem i provedbom projekata. Također bi trebao aktivno surađivati s uspostavljenim nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama, raditi s Komisijom kako bi pomogao državama članicama u uspostavljanju nacionalnih razvojnih banaka i sektorskih ili regionalnih platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om, uz pružanje informacija o konkretnim kriterijima prihvatljivosti koje ti fondovi trebaju poštovati.

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (21a)  Trebalo bi pozitivno gledati na mogućnost da se određeno financiranje EFSU-a ponudi u obliku sudjelovanja u financiranim projektima. S obzirom na mogućnost da se određena sredstva ponude u takvom obliku, prikladno je integrirati takav sustav u javne projekte za koje se podnose zahtjevi za financiranje.

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 22.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (22)  Uredbu (EU) br.1316/2013 i Uredbu (EU) 2015/1017 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

  (22)  Uredbu (EU) 2015/1017 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Radi boljeg rješavanja tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU u pravilu imaju značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.

  Posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU moraju na bolji način rješavati gospodarske i financijske neučinkovitosti, nedostatke tržišta i neoptimalne ulagačke situacije, uključujući nepodudarnosti u ulagačkim kapacitetima država članica i njihovim različitim premijama rizika, razilaženja u mobilizaciji sredstava, slabe multiplikatore ulaganja, komplicirane multinacionalne i prekogranične projekte i otpornost na rizična ulaganja, osobito u istraživanje, inovacije, nove tehnologije te postojeću i novu infrastrukturu.

   

  U tu svrhu te posebne aktivnosti moraju u pravilu imati značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, sustavi za prvi gubitak u slučaju da se EFSU kombinira s proračunskim sredstvima Unije i/ili nacionalnim proračunskim sredstvima, prekogranične karakteristike i izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II. EFSU-om se maksimira broj projekata i broj krajnjih korisnika potencijalnog učinka poluge.

  Projekti EIB-a čiji je rizik niži od minimalnog rizika prema posebnim aktivnostima EIB-a također mogu primati potporu EFSU-a ako je potrebna upotreba jamstva EU-a da bi se osigurala dodatnost prema definiciji iz prvog podstavka ovog stavka.

  Projekti EIB-a čiji je rizik niži od minimalnog rizika prema posebnim aktivnostima EIB-a ne primaju potporu EFSU-a osim ako je upotreba jamstva EU-a nužna da bi se osigurala dodatnost, prema definiciji iz prvog podstavka ovog stavka i pod uvjetom da se ti projekti ne mogu financirati pod boljim uvjetima iz drugih izvora financiranja.

  Smatra se da projekti koje podupire EFSU koji se sastoje od fizičke infrastrukture kojom se povezuju dvije države članice ili više njih ili koji se sastoje od proširenja fizičke infrastrukture ili usluga povezanih s fizičkom infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih isto tako osiguravaju dodatnost.

  EFSU može dati potporu projektima koji se sastoje od fizičke infrastrukture kojom se povezuju dvije države članice ili više njih ili koji se sastoje od proširenja fizičke infrastrukture ili usluga povezanih s fizičkom infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih, pod uvjetom da se tim projektima osigurava dodatnost.

   

  Dodatnost se također povezuje s inovativnošću ili dugoročnom društvenom i ekološkom koristi projekata i njihovim eventualnim dugoročnim potrebama financiranja zbog većeg rizika.

   

  Nadalje, kako bi se učinkovitije doprlo do sektora u kojima privatno tržište ne može u dovoljnoj mjeri zadovoljiti potražnju za financiranjem i u kojima priroda i veličina operacija i uvjeti za dobivanje zajma ne omogućuju pristup financiranju preko klasičnih aktivnosti EIB-a, EFSU-om se također trebaju podupirati financijski mehanizmi specifični za određeni sektor, osobito za kulturne i kreativne industrije, što je određeno okvirnim programima Unije poput instrumenta financijskog jamstva u sklopu programa Kreativna Europa, pružanjem jamstava za povećanje i prijevremeno financiranje tih mehanizama.

   

  Nadalje, kad se EFSU kombinira s drugim fondovima, kao što su Instrument za povezivanje Europe, Obzor 2020. te europski strukturni i investicijski fondovi, primjenjuje se kriterij dodatnosti, a najrizičniju tranšu pokriva EFSU. Međutim, financiranje u okviru EFSU-a ne zamjenjuje bespovratna sredstva u okviru drugih oblika financiranja Unije kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Instrument za povezivanje Europe i Obzor 2020.

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 5. – stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a)  U članak 5. umeće se sljedeći stavak:

   

  „2a.  U tu svrhu i kako bi se zajamčilo da kriterij dodatnosti ne uključuje samo financijske varijable ili varijable povezane s rizikom, EFSU procjenjuje okolišni i društveni uspjeh svakog projekta koji je dobio potporu.”

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  U članku 6. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

   

  „Odbor za ulaganja nadležan je za osiguravanje da se projektima s jamstvom EU-a potiče socijalna i regionalna kohezija diljem Unije.”

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka -i (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – točka d

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-i)   točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

  „(d)   infrastrukturu informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

  „(d)   infrastrukturu informacijskih, mrežnih i komunikacijskih tehnologija te tehnologija kibersigurnosti i lanca blokova;

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka ia (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – točka f

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (ia)  točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  „(f)   obrazovanje i osposobljavanje;

  „(f)  razvoj ljudskog kapitala, obrazovanje i osposobljavanje;

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka -ii. (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – točka h

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-ii)  točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

  „(h)  MSP-ove;”

  „(h)  start-up poduzeća i MSP‑ove;”

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka iia (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – točka 1.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (iia)  dodaje se sljedeća točka:

   

  „(la)  obranu”.

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka d

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 7. – stavak 12. − podstavak 2. − druga rečenica

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a javne su i dostupne, a sadržavaju obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenost s kriterijem dodatnosti. Objava ne smije sadržavati osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a moraju biti javne i dostupne zajedno s detaljnim zapisnikom, te sadržavaju obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenosti s kriterijem dodatnosti. U svojem prijedlogu Odbor za ulaganja daje veću važnost zapošljivosti i održivosti. Objavljeni materijali ne smiju sadržavati osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB. Svaki projekt odobren u okviru EFSU-a popraćen je utemeljenim i provjerljivim obrazloženjem upravljačkog odbora u pogledu dodatnosti. Procjena dodatnosti individualnih projekata mora biti detaljna, posebno u pogledu nedostataka tržišta koje EFSU želi riješiti.

   

  Tablica pokazatelja ima funkciju alata za određivanje prioriteta za svaki projekt EFSU-a te je također javno dostupna nakon evaluacije projekata koji se prijavljuju za korištenje jamstva EU-a. nadalje, Odbor za ulaganja koristi se tablicom pokazatelja kako bi zajamčio neovisnu i transparentnu procjenu moguće i stvarne upotrebe jamstva EU-a i kako bi prioritet u pogledu upotrebe jamstva EU-a dao operacijama s većim brojem bodova i većom dodatnošću.

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -a (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka e – točke ia do ic (nove)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa) u članku 9. stavku 2. točki (e) dodaju se sljedeće podtočke:

   

  „(ia) tehnologije lanca blokova;

   

  (ib) interneta stvari;

   

  (ic) infrastruktura kibersigurnosti i mrežne zaštite;”

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka aa (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka ia (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  u stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

   

  „(ia)  potpora inicijativama Unije u obrambenom sektoru, posebice pomoću:

   

  (i)  istraživanja i razvoja na razini Unije;

   

  (ii)  razvoja obrambenih sposobnosti Unije;

   

  (iii)  MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u području obrane.”

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  EIB nastoji da najmanje 40 % financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije bude namijenjeno projektima sa sastavnicama koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena, u sladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21. Upravljački odbor u tu svrhu osigurava detaljne smjernice;

  Upravljački odbor EFSU-a i Odbor za ulaganja osiguravaju da svaki poduprti projekt ispunjava kriterije utvrđene ovom Uredbom i da svaki doprinosi postizanju klimatskih ciljeva Unije i poticanju njezina prijelaza na održivost. Najmanje 40% financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije mora biti namijenjeno projektima kojima se izravno ispunjavaju obveze preuzete na konferenciji COP21, kao i obveze EU-a za 2050. u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova u vrijednosti između 80 i 95 %. Nadalje, najmanje 20 % financiranja u okviru EFSU-a mora pružati potporu projektima za energetsku učinkovitost, dajući prednosti malim inovativnim projektima u građevinskom sektoru, uz posebnu pažnju za projekte kojima se uklanjaju socijalne nejednakosti i kojima se bori protiv energetskog siromaštva. Financiranje koje EFSU pruža MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije nije uključeno u taj izračun.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka da (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 9. – stavak 7. – podstavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Pravila o fleksibilnosti i provedba Pakta o stabilnosti i rastu u okviru preventivnog i korektivnog dijela Pakta ne sprečavaju sudjelovanje država članica u EFSU-u. Stoga, u interesu cilja EFSU-a za otvaranje radnih mjesta i stvaranje rasta, kada države članice te regionalne i lokalne vlasti sufinanciraju pojedinačne projekte koji imaju potporu EFSU-a njihovo se sudjelovanje smatra jednokratnim doprinosom u okviru Pakta o stabilnosti i rastu.

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka a

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 12. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Sredstva Jamstvenog fonda iz stavka 2. upotrebljavaju se da bi se dosegla primjerena razina (ciljni iznos) koja odražava ukupne obveze jamstva EU-a. Ciljni iznos utvrđuje se na 35 % ukupnih obveza jamstva EU-a.

  5.  Sredstva Jamstvenog fonda iz stavka 2. upotrebljavaju se da bi se dosegla primjerena razina (ciljni iznos) koja odražava ukupne obveze jamstva EU-a. Ciljni iznos utvrđuje se na 32 % ukupnih obveza jamstva EU-a.

  Amandman    36

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka a – podtočka ii

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 1. − podstavak 2. − druga rečenica

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Njime će se također davati potpora pripremi projekata za borbu protiv klimatskih promjena i projekata kružnog gospodarstva ili njihovim sastavnicama, posebno u kontekstu konferencije COP21, pripremi projekata u digitalnom sektoru te pripremi projekata iz petog podstavka članka 5. stavka 1.

  Njime će se također davati potpora pripremi projekata za borbu protiv klimatskih promjena i projekata kružnog gospodarstva ili njihovih sastavnica, posebno u kontekstu konferencije COP21, pripremi ambicioznih prekograničnih projekata, istraživačkih i inovacijskih projekata, primjerice u digitalnom i telekomunikacijskom sektoru, te pripremi projekata iz petog podstavka članka 5. stavka 1.

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka i

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

   

  (c)  korištenje lokalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i kadgod je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija;

  (c)  korištenje lokalnog i regionalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i kadgod je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u kao i nositeljima projekta pri iniciranju i združivanju operacija;

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka ii

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka e

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja;

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja kad god je to potrebno; platforme za ulaganja ključni su instrument za hvatanje u koštac s nedostacima tržišta, osobito u financiranju višestrukih, regionalnih ili tematskih projekata, uključujući projekte energetske učinkovitosti, te prekograničnih projekata; S obzirom na to da osnivanje platformi za ulaganje u Uniji nije u skladu s trenutnim potrebama tržišta, potrebno je posvetiti dodatnu pozornost širenju područja primjene i uporabe platformi za ulaganje kako bi se omogućilo učinkovito združivanje malih projekata;

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka iii

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka f

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

   

  (f)  pružanje savjeta o kombiniranju drugih izvori financiranja Unije (kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe), s EFSU-om.

  (f)  pružanje savjeta o kombiniranju EFSU-a s drugim izvorima financiranja Unije, kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. (uključujući među ostalim Europski institut za inovacije i tehnologiju i) i Instrument za povezivanje Europe, čime se olakšava optimalno kombiniranje relevantnih resursa Unije; to je potrebno napraviti na način kojim se ne odvraća privlačenje ili mobilizacija svježeg novca ili neaktivnog kapitala;

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amandman    40

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka iii.a (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka fa (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (iii a)  dodaje se sljedeća točka:

  '

  „(fa) pružanje savjeta za projekte koji uključuju dvije ili više država članica i pružanje potpore za uspostavu instrumenata s posebnom namjenom ili drugih ad hoc tijela, uključujući decentralizirane klastere tehničke pomoći kako bi se na bolji način ispunile potrebe određenog sektora i/ili regije, poput projekata za energetsku učinkovitost u jugoistočnim državama članicama; pružaju se i savjeti za multinacionalne, međuregionalne, multiregionalne i prekogranične projekte, kao i za moguće kombiniranje s drugim izvorima financiranja Unije, uključujući one izvore koji uključuju teritorijalnu suradnju Unije;”

  Amandman    41

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka iii.b (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka fb (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (iii b)  dodaje se sljedeća točka:

   

  „(fb) pružanje dodatne potpore državama članicama čijim je financijskim tržištima i tržištima kapitala nedavna financijska kriza nanijela znatnu štetu i koje su zbog toga suočene s nedostatkom financiranja u strateškim sektorima koji pružaju dugoročne konkurentne prednosti, uključujući u riskantne i manje razvijene istraživačke i inovacijske projekte.”

  Amandman    42

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka c.

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova.

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova i surađivati s njima.

  Amandman    43

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka da (nova)

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 14. – stavak 7.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (da)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

  „7.  Unija daje doprinos od najviše 20 000 000 EUR godišnje u svrhu pokrića troškova operacija ESCU-a do 31. prosinca 2020. za usluge koje je pružio ESCU prema stavku 2. i koje su dodatak uslugama dostupnima u okviru programa Unije ako troškovi nisu podmireni iz preostalog iznosa od naknada iz stavka 4.”

  „7.  Unija daje doprinos u potrebnom iznosu, a najmanje 20 000 000 EUR godišnje u svrhu pokrića troškova operacija ESCU-a do 31. prosinca 2020. za ispunjavanje zadaća u okviru svojih proširenih nadležnosti i intenziviranje usluga koje je pružio ESCU prema stavku 2. i koje su dodatak uslugama dostupnima u okviru programa Unije ako troškovi nisu podmireni iz preostalog iznosa od naknada iz stavka 4.”

  Amandman    44

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 18. – stavci 7. i 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  stavci 7. i 8. brišu se.

  Briše se.

  Amandman    45

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 19. – stavak 1.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  EIB i EIF obavještavaju ili obvezuju financijske posrednike da o postojanju potpore EFSU-a obavijeste krajnje korisnike, uključujući MSP-ove.

  EIB i EIF obavještavaju, ili obvezuju financijske posrednike da to učine, krajnje korisnike, uključujući MSP-ove, o postojanju potpore EFSU-a i te informacije čine jasno vidljivima, osobito u slučaju MSP-ova, u sporazumu o financiranju te na svakom ugovoru koji uključuje potporu EFSU-a, povećavajući na taj način javnu osviještenost i vidljivost;

  Amandman    46

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

  Uredba (EU) 2015/1017

  Članak 22. – stavak 1. – podstavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisija će po potrebi osigurati detaljne smjernice.

  Komisija će po potrebi osigurati detaljne smjernice. Osim toga, Komisija je nadležna za utvrđivanje standardnih kriterija i definicija kako bi osigurala transparentnost kad je riječ o pitanjima poreznog upravljanja. Nadalje, Komisija podnosi godišnje izvješće u kojem se za svako područje politike navode pojedinosti o svim projektima koji su primili potporu Unije preko EFSU-a, uključujući ukupan iznos doprinosa svakog izvora te profile rizika; Također, EIB u svojim operacijama financiranja i ulaganja primjenjuje načela i standarde utvrđene u pravu Unije o sprečavanju korištenja financijskim sustavom u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, uključujući, prema potrebi, zahtjev da se poduzmu razumne mjere kako bi se utvrdili stvarni korisnici.

  Amandman    47

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Članak 5. – stavak 1. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  telekomunikacijski sektor: 1 091 602 000 EUR;

  (b)  telekomunikacijski sektor: 1 141 602 000 EUR;

  Amandman    48

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Članak 5. – stavak 1. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  energetski sektor: 5 005 075 000 EUR.

  (c)  energetski sektor: 5 350 075 000 EUR.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

  Nadležni odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  3.10.2016

  ECON

  3.10.2016

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  3.10.2016

  Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

  19.1.2017

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Eva Kaili

  16.11.2016

  Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

         Datum objave na plenarnoj sjednici

         

  19.1.2017

  Datum usvajanja

  3.4.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  37

  13

  6

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  György Hölvényi, Julia Reda

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  37

  +

  ECR

  Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  PPE

  Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  13

  -

  ALDE

  Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

  EFDD

  Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Herbert Reul

  6

  0

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček

  VERTS/ALE

  Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (*) (28.3.2017)

  upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja
  (COM(2016)0597 – C8‑0375/2016 – 2016/0276(COD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Inés Ayala Sender (*)

  (*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Prijedlogom o EFSU-u II Komisija nastoji produljiti trajanje Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i uvesti tehnička poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU). Prijedlogu je priložena evaluacija Komisije o korištenju proračunskog jamstva EU-a od početka rada EFSU-a u srpnju 2015. Europski revizorski sud izdao je mišljenje pod nazivom „EFSU: rani prijedlog za produljenje i proširenje” (Mišljenje ERS-a 2/2016).

  S obzirom na utvrđene ciljeve prometne politike EU-a i doprinos EFSU-a njihovu postizanju izvjestiteljica smatra da su sljedeći elementi prijedloga posebno važni i trebaju biti u središtu ovog mišljenja:

  ·produljenje trajanja EFSU-a do kraja tekućeg višegodišnjeg financijskog okvira i podizanje ciljnih ulaganja na 500 milijardi EUR (EFSU I: 315 milijardi) uključujući

  ·povećanje jamstva EU-a na 26 milijardi EUR (EFSU I: 16 milijardi) i prilagodbu ciljne stope Jamstvenog fonda EU-a na 35 % ukupnih obveza jamstva EU-a (EFSU I: 50 %), djelomično financirano

  ·daljnjim prijenosom iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) rezanjem 155 milijuna EUR u prometnom i 345 milijuna EUR u energetskom sektoru,

  ·odredbe o povećanoj dodatnosti projekata (kojima se trebaju rješavati tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije), koje obuhvaćaju projekte u dijelu za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih,

  ·dodatan naglasak na projektima kojima se doprinosi ostvarenju ciljeva klimatske politike utvrđenih na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21) usmjeravanjem najmanje 40 % ulaganja EFSU-a u dio za infrastrukturu i inovacije,

  ·izuzeće potpore autocestama, osim za privatna ulaganja u kohezijskim zemljama ili u okviru prekograničnih projekata s barem jednom kohezijskom zemljom,

  ·bolja tehnička pomoć projektima kojima je obuhvaćeno više država članica, u kojima se EFSU kombinira s drugim izvorima financiranja EU-a, kao što su Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF), Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe (CEF), te kojima se olakšava zemljopisna i sektorska diversifikacija EFSU-a.

  Izvjestiteljica smatra da EFSU treba biti učinkovit instrument u stvaranju dodatnih ulaganja i radnih mjesta u području prometne infrastrukture i mobilnosti. Međutim, dosadašnje (ograničeno) iskustvo pokazuje da su potrebne daljnje mjere za bolje iskorištavanje potencijala tog fonda u prometnom sektoru. Zapravo, s obzirom na to da samo 8 % svih projekata koje se financira iz EFSU-a, što čini oko 11 milijardi EUR, jesu projekti u području prometa, postoji značajan prostor za poboljšanja u području financiranja, kriterija prihvatljivosti i tehničke pomoći kojima bi se povećala privlačnost fonda za države članice, regionalne i lokalne subjekte te promotore projekata.

  EFSU može postići dodanu vrijednost u području prometa ako djeluje kao dopuna uspješnom i prekomjerno traženom programu CEF, a ne kao njegov konkurent. CEF-om se financira transeuropska prometna mreža prema usklađenim dugoročnim prioritetima oko kojih su se suzakonodavci dogovorili i koje nadziru u okviru temeljitog postupka. Izvjestiteljica se protivi dodatnoj preraspodjeli sredstava za financiranje EFSU-a II i podsjeća da su 4 milijarde EUR već uzete iz CEF-a i Obzora 2020. za EFSU I. Novi rezovi zaista nisu potrebni: evaluacija ESFU-a koju je provela Komisija pokazuje da se, umjesto toga, ciljna stopa jamstva EU-a može neznatno prilagoditi. Zapravo, da se nije propisala ciljna stopa EFSU-a I od 50 %, od samog početka bili bi potrebni manji rezovi u CEF-u. Naposljetku, prije donošenja odluke o bilo kakvom budućem nastavku ili izmjeni EFSU-a Komisija ne treba samo potpuno ocijeniti EFSU, nego i ispuniti sve pravne obveze povezane sa zaključcima evaluacije, kako su u Uredbi o EFSU-u I utvrdili suzakonodavci.

  U tom kontekstu izvjestiteljica predlaže izmjenu prijedloga Komisije o EFSU-u II kako slijedi:

  ·treba zadržati trenutačnu financijsku omotnicu za CEF i njezin dio za prometni sektor,

  ·treba prilagoditi ciljnu stopu Jamstvenog fonda EU-a na 32 % ukupnih obveza jamstva EU-a,

  ·odredbe o dodatnosti trebaju obuhvatiti složene multinacionalne i prekogranične projekte, uključujući osnovne koridore i druge dijelove osnovne mreže koji su utvrđeni u sklopu CEF-a, projekta SESAR (Istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba) i projekta ERTMS (Europski sustav za upravljanje željezničkim prometom), kako bi se potaknulo završavanje projekata transeuropske prometne mreže koji se inače ne bi završili s obzirom na ograničena sredstva preostala u CEF-u,

  ·korištenje jamstva EU-a treba uključivati ciljni udio od 20 % namijenjen prometu, doprinoseći istovremeno i ciljevima klimatske politike,

  ·sudjelovanje država članica, regionalnih i lokalnih uprava u projektima ili instrumentima EFSU-a treba smatrati jednokratnim doprinosima koji se oduzimaju od strukturnih fiskalnih napora koji se očekuju od država članica,

  ·europske grupacije za teritorijalnu suradnju treba proglasiti prihvatljivim subjektima za korištenje jamstva EU-a radi olakšavanja prekograničnih/multinacionalnih projekata,

  ·podrška EFSU-a autocestama treba biti moguća za projekte koji su u skladu s ciljevima transeuropske prometne mreže i prometne politike (npr. osiguranje sigurnosti na cestama, razvoj inteligentnih prometnih sustava (ITS), održavanje cesta transeuropske prometne mreže),

  ·treba ojačati ulogu Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU) u savjetovanju regionalnih vlasti i promotora projekata, uključujući za multinacionalne i prekogranične projekte, kao i u promicanju spajanja EFSU-a s CEF-om,

  ·treba zadržati članak 18. stavke 7. i 8. u skladu s kojima se budućnost EFSU-a određuje na temelju neovisne evaluacije.

  AMANDMANI

  Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da, kao nadležni odbor, uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman     1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a)  Potrebni su napori kako bi se povećala ulaganja osiguravanjem veće transparentnosti i medijske pokrivenosti, pružanjem tehničke pomoći u svim fazama projekta i poticanjem učinkovitije upotrebe financijskih sredstava.

  Amandman     2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potporu EFSU-a autocestama trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa, turizma te digitalne transformacije. Osim toga, njime bi se trebalo riješiti pitanje prevelike koncentracije u nekim sektorima politike te zemljopisne neravnoteže ulaganja kako bi se dao doprinos ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji Unije te izbjegle sve veće razlike u raznim regijama i državama članicama. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU, kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potpora EFSU-a za autoceste trebala bi biti ograničena radi potpore privatnim i/ili javnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama, manje razvijenim regijama ili prekograničnim projektima u području prometa ili ako je ona potrebna radi unapređivanja i održavanja, poboljšanja sigurnosti na cestama, razvoja uređaja inteligentnih prometnih sustava (ITS) ili pružanja jamstva za integritet i standarde postojećih autocesta u transeuropskoj prometnoj mreži, posebno sigurnih parkirališta, crpki za čista alternativna goriva i sustava za punjenje električnih vozila. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  Amandman     3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8a)  U svojim posebnim aktivnostima za koje dobiva potporu EFSU-a EIB sustavno koristi sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika sa svojim suulagačima. Stoga se EIB poziva da u okviru tih aktivnosti te kad je potrebno i relevantno intervenira u obliku pružanja jamstva za prvi gubitak kako bi se optimizirala dodatnost mehanizma EFSU-a i dodatno potaknulo više privatnih fondova.

  Amandman     4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost koja je glavna karakteristika EFSU-a. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, uključujući e-infrastrukturu, ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost koja je glavna karakteristika EFSU-a. Kako bi se osigurala bolja zastupljenost subjekata kojima je potreban jamstveni fond EFSU-a, bilo bi poželjno omogućiti rotaciju u Upravljačkom odboru te uključiti članove različitih službi Europske komisije, kao što su službe nadležne za politiku prometa i okoliša. U skladu s načelom dodatnosti operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, uključujući e-infrastrukturu kao što je Europski sustav za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS), ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  Amandman     5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, kao oni dostupni u okviru instrumenta za povezivanje Europe, s financiranjem Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti.

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, kao oni dostupni u okviru instrumenta za povezivanje Europe, europskih strukturnih i investicijskih fondova te financiranja Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti. Trebalo bi osigurati usklađenost i sinergije među svim oblicima potpore Unije.

  Amandman     6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10a)  Kako bi se poboljšala uspješnost EFSU-a na nacionalnoj i regionalnoj razini, postoji potreba za jačanjem suradnje između EIB-a, koji upravlja EFSU-om, i nacionalnih razvojnih banaka.

  Amandman     7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a.

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim, najudaljenijim i tranzicijskim regijama te uklonila zemljopisna neravnoteža, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a.

  Amandman     8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11a)  Kako bi se zajamčili optimalni uvjeti za održivost i uspjeh, projekti bi se trebali temeljiti na lokalnoj i regionalnoj razini te bi se trebali provoditi u suradnji s tim razinama.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 13.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13a)  Trenutačni indikativni cilj EFSU-a za dio za infrastrukturu i inovacije treba se na odgovarajući način i razmjerno prilagoditi povećanju u okviru cilja mobilizacije privatnih i javnih ulaganja u iznosu od najmanje 500 milijardi EUR utvrđenog ovom Uredbom.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14)  Kako bi se djelomično financirao doprinos iz općeg proračuna Unije Jamstvenom fondu EU-a za dodatna ulaganja, potreban je prijenos iz raspoložive omotnice Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), predviđenog Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća4. Nadalje, 1 145 797 000 EUR odobrenih sredstava trebalo bi prenijeti iz financijskih instrumenata CEF-a u bespovratna sredstva CEF-a radi lakšeg spajanja s EFSU-om ili u druge relevantne instrumente, osobito one namijenjene energetskoj učinkovitosti.

  (14)  Kako bi se djelomično financirao doprinos iz općeg proračuna Unije Jamstvenom fondu EU-a za dodatna ulaganja, odgovarajuća prilagodba ciljne stope Jamstvenog fonda EU-a trebala bi omogućiti potrebno povećanje sredstava, bez potrebe za dodatnim smanjenjem oskudnih sredstava iz raspoložive omotnice Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i Obzora 2020., predviđenih uredbama (EU) br. 1316/2013 i br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća4, kako je predstavljeno u evaluaciji koju je provela Komisija. Nadalje, 1 145 797 000 EUR odobrenih sredstava trebalo bi prenijeti iz financijskih instrumenata CEF-a u bespovratna sredstva CEF-a radi lakšeg spajanja s EFSU-om ili u druge relevantne instrumente, osobito one namijenjene energetskoj učinkovitosti.

  __________________

  __________________

  4 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, prosinac 2013., str. 129.

  4 Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, SL L 348, prosinac 2013., str. 129.

  Amandman     11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (16a)  EFSU je učinkovit u povećanju opsega posebnih aktivnosti EIB-a u korist malih i srednjih poduzeća, ali nije u dovoljnoj mjeri uspješan u povećanju opsega projekata u području prometa, posebno u kohezijskim zemljama. S obzirom na visoku dodanu vrijednost koju za Uniju imaju projekti u području prometa te na velike potrebe za ulaganjem potrebno je donijeti daljnje mjere kako bi se bolje riješile poteškoće s kojima se suočavaju države članice i promotori projekata pri predlaganju infrastrukturnih projekata.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (16b)  Projekte iz područja prometa i mobilnosti može biti teško financirati zbog niskih stopa povrata, dugoročne prirode ulaganja te većeg rizika i neizvjesnosti. Kako bi se smanjila postojeća sektorska neravnoteža među projektima koji se financiraju iz EFSU-a te riješio problem neoptimalnih ulaganja u prometnu infrastrukturu Unije, ESCU bi zajedno s Komisijom trebao donijeti posebne mjere kojima bi se omogućilo spajanje EFSU-a s bespovratnim sredstvima ili drugim javnim financijskim sredstvima iz Unije ili nacionalnih proračuna na pojednostavljen način i s manje birokratskih postupaka.

  Amandman     13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017.

  (17)  EIB i EIF trebali bi oglašavati EFSU u cilju promicanja prepoznatljivosti tog važnog instrumenta. Također bi trebali osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017.

  Amandman     14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Operacije koje podupire EFSU trebale bi poštovati načela Unije o dobrom poreznom upravljanju.

  (19)  U operacijama koje podupire EFSU trebala bi se poštovati načela Unije o dobrom poreznom upravljanju, s obzirom na potrebu za sigurnijim pristupom radi sprečavanja njihova nezakonitog korištenja.

  Amandman     15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe, sektore i regije koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih, projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21, kao i projekata u području održivog prometa. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o spajanju drugih izvora financiranja Unije (kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, program Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe) s EFSU-om kako bi se ostvarile sinergije među različitim izvorima potpore Unije. ESCU-u bi trebao biti lako dostupan i transparentan pri pružanju potpore, a njegovu bi vidljivost trebalo dodatno promicati među potencijalnim promotorima projekata.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (21a)  Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika temelji se na detaljnoj analizi planova proračunskih, makroekonomskih i strukturnih reformi država članica te državama članicama daje preporuke za pojedinačne zemlje. U tom kontekstu EIB bi trebao obavijestiti Komisiju o svojim zaključcima o preprekama i slabim točkama pri ulaganju u državama članicama, koje su utvrđene tijekom provođenja operacija ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom. Komisija bi te zaključke, među ostalim, trebala uzeti u obzir pri svojem djelovanju u kontekstu poboljšanja investicijskog okružja uklanjanjem sektorskih i ostalih prepreka ulaganju.

  Amandman     17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (21b)  Budući da je nedostatak strukturnih reformi najveća prepreka ulaganju, potpora EFSU-a trebala bi također biti povezana s uspješnim razvojem ekonomske i fiskalne politike u kontekstu Europskog semestra, u skladu s preporukama za države u kojima postoji neravnoteža u pogledu viška i manjka, koja je relevantna u prekograničnom kontekstu.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 22.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (22)  Uredbu (EU) br.1316/2013 i Uredbu (EU) 2015/1017 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

  (22)  Uredbu (EU) br. 2015/1017 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „Radi boljeg rješavanja tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU u pravilu imaju značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.”

  „Radi boljeg rješavanja tržišnih nedostataka, složenih multinacionalnih, prekograničnih projekata ili neoptimalnih ulagačkih situacija posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU u pravilu imaju značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.”;

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „Smatra se da projekti koje podupire EFSU koji se sastoje od fizičke infrastrukture kojom se povezuju dvije države članice ili više njih ili koji se sastoje od proširenja fizičke infrastrukture ili usluga povezanih s fizičkom infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih isto tako osiguravaju dodatnost.”;

  „Smatra se da projekti koje podupire EFSU, koji se sastoje od fizičke infrastrukture kojom se povezuju dvije države članice ili više njih, projekti obuhvaćeni Prilogom I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, projekti kojima se provode istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) i Europski sustav za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) i projekti koji obuhvaćaju proširenje fizičke infrastrukture ili usluga povezanih s fizičkom infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih isto tako osiguravaju dodatnost. Odbor za ulaganja u svojem postupku odabira smatrat će da projekti zadovoljavaju uvjete iz ovoga stavka. On u svojem postupku odabira jamči provjeru dodatnosti.”;

  Amandman     21

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (novi)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 6. – stavak 1. – točka ea (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  u članku 6. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

   

  „(ea)  vjerojatno neće privući financiranje iz drugih izvora, a istodobno imaju znatan socijalni učinak.”

  Amandman     22

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3b)  u članku 6. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

   

  „Manji projekti i ulaganja dobivaju potporu EFSU-a, uzimajući u obzir dodatnost te u bliskoj suradnji s nacionalnim razvojnim bankama.”

  Amandman     23

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka -a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-a)  članak 7. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

  Upravljački odbor sastoji se od četiri člana: tri koja imenuje Komisija i jednog kojega imenuje EIB. Upravljački odbor bira predsjednika iz redova svojih članova na mandat od tri godine koji je moguće jednom obnoviti. Upravljački odbor svoje odluke donosi konsenzusom.

  „Upravljački odbor sastoji se od četiri člana: tri koja imenuje Komisija i jednog kojega imenuje EIB. Upravljački odbor bira predsjednika iz redova svojih članova na mandat od tri godine koji je moguće jednom obnoviti. Upravljački odbor svoje odluke donosi konsenzusom na temelju dubinske analize svake situacije o kojoj se raspravlja.”

  Amandman     24

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka -aa (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 4.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-aa)  članak 7. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

  4.  Države članice mogu doprinositi EFSU-u u obliku jamstava ili gotovine, a ostale treće strane, podložno suglasnosti Upravljačkog odbora, mogu doprinositi EFSU-u samo u obliku gotovine. Ni državama članicama ni ostalim trećim stranama ne odobrava se članstvo u Upravljačkom odboru niti uloga u imenovanju osoblja EFSU-a, uključujući članove Odbora za ulaganja, a nemaju ni bilo kakvo pravo u pogledu drugih aspekata upravljanja EFSU-om, kako je navedeno u ovoj Uredbi.

  „4.  Države članice mogu doprinositi EFSU-u u obliku jamstava ili gotovine, a ostale treće strane, podložno suglasnosti Upravljačkog odbora, mogu doprinositi EFSU-u na isti način. Ni državama članicama ni ostalim trećim stranama ne odobrava se članstvo u Upravljačkom odboru niti uloga u imenovanju osoblja EFSU-a, uključujući članove Odbora za ulaganja, a nemaju ni bilo kakvo pravo u pogledu drugih aspekata upravljanja EFSU-om, kako je navedeno u ovoj Uredbi.”

  Amandman     25

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka -ab (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 5. – podstavak 1.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-ab)  članak 7. stavak 5. mijenja se kako slijedi:

  Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU treba imati glavnog direktora koji treba biti odgovoran za svakodnevno upravljanje EFSU-om te pripremu sastanaka Odbora za ulaganja navedenog u stavku 6. i predsjedanje tim sastancima.

  „Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU treba imati glavnog direktora koji treba biti odgovoran za pravilno svakodnevno upravljanje EFSU-om te pripremu sastanaka Odbora za ulaganja navedenog u stavku 6. i predsjedanje tim sastancima.”

  Amandman     26

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka -ac (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 7. – podstavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-ac)  u članku 7. stavku 7. dodaje se sljedeći stavak:

   

  Odbor za ulaganja jača suradnju između Europskog fonda za strateška ulaganja i strukturnih fondova, Instrumenta za povezivanje Europe i programa Obzor 2020. kako bi se potaknulo kombinirano financiranje i poboljšao učinak poluge europskih ulaganja, posebice u području prometa.

  Amandman     27

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka ii.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – točka ka (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (iia)  dodaje se sljedeća točka (ka):

   

  „(ka)  obranu”.;

  Amandman     28

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka aa (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka ia (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (ia):

   

  „(ia)  potpora inicijativama Unije u obrambenom sektoru, posebice s pomoću:

   

  (i)   istraživanja i razvoja na razini Unije;

   

  (ii)   razvoja obrambenih sposobnosti Unije;

   

  (iii)   MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u području obrane;”

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „EIB nastoji da najmanje 40 % financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije bude namijenjeno projektima sa sastavnicama koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena, u sladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21. Upravljački odbor u tu svrhu osigurava detaljne smjernice.”;

  „EIB nastoji da najmanje 40 % financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije bude namijenjeno projektima koji imaju znatnu sastavnicu u području borbe protiv klimatskih promjena, u skladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21. Upravljački odbor u tu svrhu osigurava detaljne smjernice;

   

  EIB nastoji osigurati da se s najmanje 20 % financiranja EFSU-a podržavaju projekti povezani s razvojem prometne infrastrukture te opreme i inovativnih prometnih tehnologija, obuhvaćeni točkom (c).

   

  EIB nastoji ostvariti zemljopisno ravnomjernu raspodjelu ulaganja među državama članicama.

   

  Neovisno o ciljevima iz ovog stavka provode se projekti odobreni za financiranje EFSU-a u području ljudskog kapitala i zdravlja, kao što su produktivno ulaganje u bolnice i školske ustanove, obuhvaćeni točkom (g).”;

  Amandman     30

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ba (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka c – podtočka iii.a nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba)  u stavak 2 točku (c) dodaje se sljedeća podtočka:

   

  „(iiia)  željeznička infrastruktura i drugi željeznički projekti;”

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka i.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „(c)  korištenje lokalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i kadgod je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija;”;

  „(c)  korištenje regionalnog i lokalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u i promotorima projekata pri iniciranju operacija;”;

  Amandman     32

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka ii.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka e

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja;

  (e)  „pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja, uključujući sektorske investicijske platforme;”

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka iii.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka fa (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (iiia)  dodaje se sljedeća točka (fa):

   

  „(fa)  pružanje savjeta za projekte koji uključuju dvije ili više država članica te pružanje potpore za uspostavljanje financijskih instrumenata za multinacionalne ili prekogranične projekte;”

  Amandman     34

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka iii.b (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka fb (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (iiib)  dodaje se sljedeća točka (fb):

   

  „(fb)  davanje najboljih praktičnih primjera javno-privatnih partnerstava iz područja razvoja željezničke infrastrukture;”

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. − podtočka b – podtočka iii.c (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka fc (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (iiic)  dodaje se sljedeća točka (fc):

   

  „ (fc) davanje primjera najbolje prakse i predložaka za strukturiranje projekata u ključnim područjima za domene navedene u članku 9. stavku 2. točkama (b), (c), (e) i (f), uzimajući u obzir najnovije smjernice Eurostata o računovodstvenom iskazivanju javnog duga za javno-privatna partnerstva.”;

  Amandman     36

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ba (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba)  dodaje se sljedeći stavak 3.a:

   

  „3a.  Uslugama ESCU-a jamči se komplementarnost između Europskog fonda za strateška ulaganja i ostalih europskih programa kako bi se povećala razina sinergije, potaknulo kombinirano financiranje i poboljšao učinak poluge europskih financijskih instrumenata.”

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 18. – stavci 7. i 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  stavci 7. i 8. brišu se.;

  Briše se.

  Amandman     38

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 19. – stavak 1.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11a)  u članku 19. dodaje se sljedeći stavak 1.b:

   

  „EIB podnosi i na svojoj internetskoj stranici objavljuje godišnje izvješće u kojemu se navode pojedinosti o svakom projektu u području prometa koji je dobio potporu EU-a financiranjem iz EFSU-a te se naznačuju pripadajući iznosi ukupnog očekivanog ulaganja.”

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – točka 1. – podtočka a

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Prilog II. – odjeljak 2. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „Potporu EFSU-a autocestama treba izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja.”;

  „Potpora EFSU-a za autoceste ograničava se na javna i/ili privatna ulaganja u promet u kohezijskim zemljama, manje razvijenim regijama ili prekograničnim projektima u području prometa ili ako je potrebna radi unapređivanja i održavanja, poboljšanja sigurnosti na cestama, razvoja uređaja inteligentnih prometnih sustava (ITS) ili pružanja jamstva za integritet i standarde postojećih autocesta u transeuropskoj prometnoj mreži, posebno sigurnih parkirališta, crpki za čista alternativna goriva i sustava za punjenje električnih vozila.”;

  Amandman     40

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – točka 1. – podtočka a

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Prilog II. – odjeljak 2. – točka b – podstavak 1.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  „Potpora iz EFSU-a također je izričito moguća za održavanje i unapređivanje postojeće prometne infrastrukture;”

  Amandman     41

  Prijedlog uredbe

  Prilog – točka 3.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Prilog II. – odjeljak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Tablica pokazatelja objavljuje se odmah po potpisivanju operacije u okviru jamstva EU-a, osim osjetljivih poslovnih informacija.;

  Tablica pokazatelja objavljuje se odmah po odobravanju operacije u okviru jamstva EU-a, osim osjetljivih poslovnih informacija. Odbor za ulaganja dostavlja Parlamentu tablicu pokazatelja za sve projekte EFSU-a.;”

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

  Nadležni odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  3.10.2016

  ECON

  3.10.2016

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  3.10.2016

  Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

  19.1.2017

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Inés Ayala Sender

  25.10.2016

  Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

         Datum objave na plenarnoj sjednici

         

  19.1.2017

  Razmatranje u odboru

  26.1.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  23.3.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  8

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Herbert Dorfmann

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU

  KOJI DAJE MIŠLJENJE

  32

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  8

  -

  EFDD

  Peter Lundgren, Jill Seymour

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen

  S&D

  Nicolas Bayet

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

  0

  0

   

   

   

  Ispravci konačnog glasovanja i namjera glasovanja

  +

  Hugues Bayet

  -

   

  0

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR (12.4.2017)

  upućeno Odboru za proračune

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja
  (COM(2016)0597 – C8‑0375/2016 – 2016/0276(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Hannu Takkula

  AMANDMANI

  Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman     1

  Prijedlog uredbe

  Pozivanje 5.a (novo)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  uzimajući u obzir mišljenje Europskog revizorskog suda1a,

   

  _________________

   

  1a SL C 465, 13.12.2016, str. 1.

  Amandman     2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  Od predstavljanja Plana ulaganja za Europu 26. studenoga 2014. poboljšali su se uvjeti za povećavanje ulaganja te se vraća povjerenje u europsko gospodarstvo i rast. Unija se već četiri godine nalazi u razdoblju umjerenog oporavka, naime rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 2 %. BDP povećao se na 2 %. Sveobuhvatni napori pokrenuti Planom ulaganje već donose konkretne rezultate, unatoč tome da makroekonomski učinci većih projekata ulaganja ne mogu biti odmah osjetni. Očekuje se da će ulaganja postupno rasti 2016. i 2017., premda su i dalje ispod dosad zabilježenih razina.

  (1)  Unatoč postojanju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) u Uniji i daje traje problem ulagačkog jaza. Problem nedostatka ulaganja proizlazi iz ozbiljnog izostanka objedinjene potražnje i učinka politika štednje. Potrebno je radikalno promijeniti način na koji se u Uniji pristupa ulaganjima, i to tako što će se rješavati stvarni uzroci financijske krize i revidirati okvir gospodarskog upravljanja kako bi se dao trajan poticaj produktivnim ulaganjima sposobnima za stvaranje dodane vrijednosti u realnom gospodarstvu i društvu u svim državama članicama.

  _________________

   

  3 COM(2014) 903 final.

   

  Amandman     3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3)  Komisija je 1. lipnja 2016. objavila Komunikaciju „Europa ponovno ulaže – Analiza napretka Plana ulaganja za Europu i budući koraci” u kojoj su opisani dosadašnja postignuća Plana ulaganja i planirani budući koraci, uključujući produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) nakon početne tri godine, povećanje dijela za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u postojećem okviru i poboljšanje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU).

    Komisija je 1. lipnja 2016. objavila Komunikaciju „Europa ponovno ulaže – Analiza napretka Plana ulaganja za Europu i budući koraci” u kojoj je opisano dosadašnje stanje i planirani budući koraci, kao što su produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) nakon početne tri godine, povećanje dijela za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u postojećem okviru i poboljšanje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU).

  Amandman     4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4.a)  EFSU je dio Plana ulaganja, sveobuhvatne strategije osmišljene za rješavanje nesigurnosti povezanih s javnim i privatnim ulaganjima te za smanjenje ulagačkog jaza u Uniji. Strategija se sastoji od tri stupa: mobilizacije financijskih sredstava za ulaganja, osiguranja protoka ulaganja do realnoga gospodarstva i poboljšanja ulagačkog okruženja u Uniji. U svrhu zemljopisne diversifikacije, od ključne je važnosti da se ulagačko okruženje u Uniji poboljša uklanjanjem prepreka ulaganju. EFSU je dopuna svim drugim djelovanjima potrebnima za smanjenje ulagačkog jaza u Uniji te, s obzirom na to da djeluje kao jamstveni fond, djeluje kao poticaj za nova ulaganja.

  Amandman     5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. S obzirom na njegov uspjeh Komisija se obvezala udvostručiti ne samo sredstva EFSU-a, već i njegovo trajanje. Zakonodavnim prijedlogom o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se dodatno povećali kapaciteti EFSU-a i ostvario cilj udvostručavanja ulaganja, i države članice bi trebale dati svoj doprinos što je prije moguće.

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. U ovom trenutku i dalje traje nedostatak ulaganja u Uniji, a javila se zabrinutost da je EFSU nedovoljno diversificiran, kako sektorski tako i geografski, zbog neoptimalne raspodjele ulaganja, financiranja projekata sa znatnim utjecajem na okoliš i problema u pogledu dodatnosti. Ipak, samo jednu godinu nakon pokretanja EFSU-a i u trenutku kad još nije bila provedena neovisna ocjena EFSU-a o kojoj je ovisilo moguće produljenje njegova trajanja, Komisija je predložila da se udvostruče i sredstva i trajanje EFSU-a.

  Amandman     6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Za razdoblje nakon 2020. Komisija namjerava predstaviti potrebne prijedloge kako bi se osiguralo da se strateška ulaganja nastave na održivoj razini.

  (7)  Uredbom (EU) 2015/1017 predviđeno je da Komisija do 5 srpnja 2018. Europskom parlamentu i Vijeću podnese izvješće koje sadrži neovisnu ocjenu primjene Uredbe (EU) 2015/1017. Komisija bi takvo izvješće trebala podnijeti do 30. lipnja 2020., a ono bi, gdje je to prikladno, trebalo biti popraćeno zakonodavnim prijedlogom za izmjenu Uredbe (EU) 2015/1017 te, u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., popraćeno i procjenom učinka. Takvim zakonodavnim prijedlogom trebalo bi osigurati, promicati i ojačati strateška ulaganja Unije na održivim razinama tijekom cijelog financijskog razdoblja obuhvaćenog Višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje nakon 2020.

  Amandman     7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7.a)  Kako bi mogao izvršavati svoje dužnosti, Revizorskom sudu potreban je pristup godišnjem izvješću Komisije o upravljanju Jamstvenim fondom EU-a, i to najkasnije do 31. svibnja svake godine. U tom pogledu bi se revizorska prava Revizorskog suda utvrđena člankom 287. UFEU-a trebala potpuno poštovati, a izvješće Komisije bi trebalo pravovremeno biti podneseno Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potporu EFSU-a autocestama trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija novih financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost u odnosu na postojeće instrumente Unije i EIB-ove glavne operacije. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, biogospodarstva, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te prekograničnih mreža, kao i digitalne transformacije u svim sektorima. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potporu EFSU-a za autoceste i prometne projekte s visokim ugljičnim otiskom trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona prijeko potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  Amandman     9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost koja je glavna karakteristika EFSU-a. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, uključujući e-infrastrukturu, ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost koja je glavna karakteristika EFSU-a. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Svrhu dodatnosti trebalo bi ograničena na osiguravanje odabira onih projekata koji zbog višeg profila rizika ne bi na drugi način mogli prikupiti financijska sredstva na tržištu. Dodatnost bi kao termin trebalo zadržati jednostavnom i uspostaviti lakše mjerljiv kriterij za financiranje. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, uključujući e-infrastrukturu, ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a.

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u svim regijama, uključujući i u manje razvijenim, zabačenim, najudaljenijim i tranzicijskim regijama, te prevladala zemljopisna i sektorska neravnoteža potpore EFSU-a, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva i uvjeta zbog kojih su prihvatljivi za potporu EFSU-a te povećati korištenje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja radi pružanja tehničke pomoći izradi projekata na regionalnoj i lokalnoj razini širom Unije i osiguravanja bolje komunikacije i vidljivosti.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 15.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15)  Na temelju iskustva stečenog iz ulaganja poduprtih EFSU-om, ciljni iznos Jamstvenog fonda trebao bi se povećati na 35 % ukupnih obveza jamstva EU-a, čime bi se osigurala primjerena razina zaštite.

  (15)  Na temelju iskustva stečenog iz ulaganja poduprtih EFSU-om i izostanka aktiviranja Jamstva EU-a, ciljni iznos Jamstvenog fonda trebao bi se povećati na 35 % ukupnih obveza jamstva EU-a, čime bi se osigurala primjerena razina zaštite.

  Amandman     12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (16.a)  Potrebno je pojednostaviti postupke obrade operacija kako bi se osiguralo da količina informacija koje krajnji korisnici, osobito MSP-ovi, trebaju pružiti bude ona najmanja dostatna za uspjeh operacija bez nametanja prekomjernog administrativnog opterećenja MSP-ovima. Istodobno bi trebalo dati prioritet transparentnosti postupaka.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017.

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici i potencijalni ulagači iz privatnog sektora, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017.

  Amandman     14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Operacije koje podupire EFSU trebale bi poštovati načela Unije o dobrom poreznom upravljanju.

  (19)  Operacije koje podupire EFSU trebale bi u svim aspektima poštovati načela Unije o dobrom poreznom upravljanju.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), uključujući mogućnost povećanja njegova proračuna ako i kada je to opravdano, a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva iz strategije Europa 2020. i ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. − podstavci 3., 4. i 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Radi boljeg rješavanja tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU u pravilu imaju značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.

  Radi boljeg rješavanja tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU smatraju se vektorima dodatnosti u usporedbi s ostalim financijskim instrumentima EIB-a, EIF-a ili Unije, te u pravilu imaju značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.

  Projekti EIB-a čiji je rizik niži od minimalnog rizika prema posebnim aktivnostima EIB-a također mogu primati potporu EFSU-a ako je potrebna upotreba jamstva EU-a da bi se osigurala dodatnost prema definiciji iz prvog podstavka ovog stavka.

  Projekti EIB-a čiji je rizik niži od minimalnog rizika prema posebnim aktivnostima EIB-a također mogu primati potporu EFSU-a ako je potrebna upotreba jamstva EU-a da bi se osigurala dodatnost prema definiciji iz prvog podstavka ovog stavka.

  Smatra se da projekti koje podupire EFSU koji se sastoje od fizičke infrastrukture kojom se povezuju dvije države članice ili više njih ili koji se sastoje od proširenja fizičke infrastrukture ili usluga povezanih s fizičkom infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih isto tako osiguravaju dodatnost.”.

   

  Amandman     17

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU podupire projekte kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije i koji:;

  Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU podupire projekte kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije, uključujući one kojima je svrha postizanje uravnoteženije geografske raspodjele, i koji:;

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka d

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 12. − podstavak 2. − druga rečenica

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a javne su i dostupne, a sadržavaju obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenost s kriterijem dodatnosti. Objava ne smije sadržavati osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a javne su i dostupne, a sadržavaju obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenost s kriterijem dodatnosti i ciljevima politika Unije. Te odluke također uključuju informacije o ispunjenju kriterija prihvatljivosti iz članka 6. i korištenju matrice za ocjenu projekata iz stavka 14. ovog članka. Objava ne smije sadržavati osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.

  Amandman     19

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 3. – točka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  31. prosinca 2020. za operacije EIB-a za koje je do 31. prosinca 2022. potpisan ugovor između EIB-a i korisnika ili financijskog posrednika;

  (a)  31. prosinca 2020. za operacije EIB-a za koje je do 31. prosinca 2021. potpisan ugovor između EIB-a i korisnika ili financijskog posrednika;

  Amandman     20

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 3. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  31. prosinca 2020. za operacije EIF-a za koje je do 31. prosinca 2022. potpisan ugovor između EIF-a i financijskog posrednika.

  (b)  31. prosinca 2020. za operacije EIF-a za koje je do 31. prosinca 2021. potpisan ugovor između EIF-a i financijskog posrednika.

  Amandman     21

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka d

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  stavak 4. briše se.

  Briše se.

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka i

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  korištenje lokalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i kadgod je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija;

  (c)  korištenje lokalnog, regionalnog i nacionalnog znanja, tješnja suradnja s tijelima država članica i naglasak na izgradnji kapaciteta kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i i kadgod je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija;

  Amandman     23

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka ii

  Uredba (EU) br. 2015/2017

  Članak 14. – stavak 2. – točka e

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja;

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja kako bi se istodobno poduprli manji projekti te u isto vrijeme vodilo računa o potrebi da se ispuni zahtjev inovativnost;

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka iii

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka f

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  pružanje savjeta o kombiniranju drugih izvori financiranja Unije (kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe), s EFSU-om.

  (f)  pružanje savjeta o komplementarnosti drugih izvora financiranja i ulaganja Unije te potencijalnih sinergija među njima (kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe), s EFSU-om.

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – točka c

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova.

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova.

  Amandman     26

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka da (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 9.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (da)  dodaje se sljedeći stavak 9.a:

   

  „9.a Kako bi se osiguralo da ESCU može obavljati svoje zadaće i doprinijeti cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije ESCU-a, EIB može Komisiji podnijeti obrazložen zahtjev za povećanje proračuna ESCU-a.“

  Amandman     27

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 16. – stavak 2.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  „(9.a)  Članak 16. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  "2.  EIB, prema potrebi u suradnji s EIF-om, jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o EIB-ovim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom. Izvješće se objavljuje i uključuje:

  „2.  EIB dvaput godišnje izvješćuje Europski parlament o odobrenim operacijama ulaganja. Izvješće se redovito objavljuje i postaje dostupno.

   

  Izvješće mora uključivati:

  (a)  procjenu EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja na razini operacije, sektora, zemlje i regije te njihovu usklađenost s ovom Uredbom, osobito s kriterijiem pružanja dodatnosti, zajedno s procjenom raspodjele EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja po općim ciljevima iz članka 9. stavka 2.;

  (a)  procjenu EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja na razini sektora, zemlje i regije te njihovu usklađenost s ovom Uredbom, osobito u pogledu ispunjavanja kriterija dodatnosti;

  (b)  procjenu dodane vrijednosti, mobilizacije sredstava privatnog sektora, procijenjenih i stvarnih rezultata, te ishoda i učinka EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja na zbirnoj osnovi, među ostalim učinak na stvaranje radnih mjesta.

   

  (c)  procjenu mjere u kojoj operacije obuhvaćene ovom Uredbom pridonose postizanju općih ciljeva iz članka 9. stavka 2., među ostalim procjenu razine ulaganja iz EFSU-a u područja istraživanja, razvoja i inovacija te prijevoza (uključujući TEN-T i gradsku mobilnost), telekomunikacijskih i energetskih infrastruktura te energetsku učinkovitost;

  (c)  procjenu mjere u kojoj operacije obuhvaćene ovom Uredbom pridonose postizanju općih ciljeva EU-a, među ostalim procjenu razine ulaganja iz EFSU-a u područja istraživanja, razvoja i inovacija te prijevoza, telekomunikacijskih i energetskih infrastruktura i energetsku učinkovitost;

  (d)  procjenu usklađenosti sa zahtjevima koji se odnose na upotrebu jamstva EU-a i sa ključnim pokazateljima uspješnosti iz članka 4. stavka 2. točke (f) podtočke iv.

   

  (e)  procjenu učinka poluge dobivenog projektima u okviru EFSU-a;

  (e)  procjenu stvarnog učinka poluge dobivenog projektima u okviru EFSU-a;

  (f)  opis projekata pri kojima se potpora iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kombinira s potporom iz EFSU-a te ukupan iznos doprinosa iz svakog izvora;

  (f)  opis projekata pri kojima se potpora iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kombinira s potporom iz EFSU-a te ukupan iznos doprinosa iz svakog izvora;

  (g)  financijski iznos prenesen korisnicima kao i procjenu EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja na agregatnoj osnovi;

  (g)  financijski iznos prenesen financijskim posrednicima i krajnjim korisnicima, razvrstani statistički podaci za svaki financirani projekt, uključujući zajmove ostvarene u okviru EFSU-a putem financijskih posrednika kao i procjenu EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja na neagregatnoj osnovi;

   

  (ga)  neovisna ex ante i ex post procjena svakog projekta, s detaljno objašnjenim pokazateljima kriterija odabira i korištenih evaluacija;

   

  (gb)  procjenu dodane vrijednosti EIB-ovih jedinstvenih operacija financiranja i ulaganja i ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

   

  (gc)  financijska izvješća o EIB-ovim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenim ovom Uredbom u okviru EFSU-a koja je revidirao neovisni vanjski revizor.

  (h)  procjenu dodane vrijednosti EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja i ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

  (h)  procjenu dodane vrijednosti EIB-ovih operacija financiranja i ulaganja i ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

  (i)  detaljne informacije o aktiviranju jamstva EU-a, gubitcima, povratima, naplaćenim iznosima i svim drugim primljenim plaćanjima;

  (i)  detaljne informacije o aktiviranju jamstva EU-a, gubitcima, povratima, naplaćenim iznosima i svim drugim primljenim plaćanjima;

  (j)  financijska izvješća o EIB-ovim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenim ovom Uredbom u okviru EFSU-a koja je revidirao neovisni vanjski revizor.

  (j)  financijska izvješća o EIB-ovim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenim ovom Uredbom u okviru EFSU-a koja je revidirao neovisni vanjski revizor.

  Amandman     28

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka aa (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 18. – stavak 6. – podstavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  u stavku 6. dodaje se sljedeći podstavak:

   

  „Izvješće koje treba podnijeti do 30. lipnja 2020. bi, gdje je to prikladno, trebalo biti popraćeno zakonodavnim prijedlogom za izmjenu ove Uredbe u cilju ili određivanja novog razdoblja ulaganja, rješavanja prepoznatih nedostataka i osiguravanja da se strateška ulaganja nastavljaju odvijati na održivim razinama ili, ako se u izvješću utvrdi da ne postoji povod za održavanje programa za potporu ulaganjima, osiguravanja gašenja EFSU-a bez poteškoća uz očuvanje jamstva EU-a za operacije koje su već bile odobrene u okviru ove Uredbe. U skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., takav prijedlog trebao bi biti popraćen procjenom učinka.”;

  Amandman     29

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 18. – stavci 7. i 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  stavci 7. i 8. brišu se.

  Briše se.

  Amandman     30

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 19. – stavak 1.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (10a)  Članak 19. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

  U skladu s vlastitim politikama transparentnosti i općim načelima Unije u pogledu pristupa dokumentima i informacijama, EIB na svojoj internetskoj stranici objavljuje informacije koje se odnose na sve EIB-ove operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom, uključujući ulogu financijskih posrednika, te na način na koji se njima doprinosi općim ciljevima iz članka 9. stavka 2.

  U skladu s općim načelima Unije u pogledu pristupa dokumentima i informacijama, EIB na svojoj internetskoj stranici objavljuje informacije koje se odnose na sve EIB-ove operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom, uključujući ulogu financijskih posrednika, te na način na koji se njima doprinosi općim ciljevima iz članka 9. stavka 2.

  Amandman     31

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 20. – stavak 2.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (11a)  Članak 20. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  "2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka Revizorskom sudu se na zahtjev i u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a dodjeljuje pristup svakom dokumentu ili informaciji koji su potrebni za izvršenje njegove revizorske zadaće.

  "2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka Revizorskom sudu se na zahtjev i u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a dodjeljuje pun pristup svakom dokumentu ili informaciji koji su potrebni za izvršenje njegove zadaće.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

  Nadležni odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  3.10.2016

  ECON

  3.10.2016

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  CONT

  15.12.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Hannu Takkula

  21.11.2016

  Prethodni/-a izvjestitelj(ica) za mišljenje

  Michael Theurer

  Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

         Datum objave na plenarnoj sjednici

         

  19.1.2017

  Razmatranje u odboru

  22.3.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  12.4.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  18

  4

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  18

  +

  ALDE

  PPE

  S&D

  Greens

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

  Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  Bart Staes, Indrek Tarand

  4

  -

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  Jonathan Arnott, Marco Valli

  Jean-François Jalkh

  Luke Ming Flanagan

  1

  0

  PPE

  Joachim Zeller

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA (2.3.2017)

  upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja
  (COM(2016)0597 – C8‑0375/2016 – 2016/0276(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Krzysztof Hetman

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Europska komisija zajedno s Europskom investicijskom bankom kao strateškim partnerom najavila je 2014. Plan ulaganja za Europu, u čijem je središtu Europski fond za strateška ulaganja (EFSU). Uredba o EFSU-u, koji je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, stupila je snagu u srpnju 2015. Cilj je EFSU-a bio potaknuti gospodarski oporavak i konkurentnost Europe generiranjem 315 milijardi EUR za strateška ulaganja iz javnih i privatnih sredstava. Zamišljen je kao nadopuna drugim fondovima i aktivnostima Europske unije te kao sredstvo doprinošenja cilju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji.

  Komisija je 14. rujna 2016. iznijela prijedlog uredbe čiji je cilj produljiti trajanje EFSU-a do kraja razdoblja aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira te proširiti njegov plan ulaganja kako bi se do 2020. mobiliziralo barem 500 milijardi EUR. Kako bi se to postiglo, Komisija predlaže povećanje jamstva EU-a sa 16 milijardi EUR na 26 milijardi EUR, dok bi EIB trebao povećati svoj kapital s 5 milijardi EUR na 7,5 milijardi EUR. Komisija planira zadržati osnovnu ideju dodatnosti EFSU-a, u skladu s kojom se u okviru EFSU-a daje potpora samo za one operacije kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Svojim prijedlogom Komisija također namjerava poboljšati zemljopisnu pokrivenost EFSU-a kao i njegovo korištenje u manje razvijenim regijama. U tom pogledu planira poticati kombiniranje EFSU-a s drugim izvorima financiranja sredstvima EU-a. Naposljetku, Komisija planira povećati transparentnost odluka o ulaganjima i postupaka upravljanja.

  Izvjestitelj općenito podržava prijedlog i produljenje trajanja EFSU-a, premda treba istaknuti nekoliko važnih nedostataka. Postoji očita neravnoteža između korištenja EFSU-a u državama članicama EU15 (91 % EFSU-a) i EU13 (9 % EFSU-a), pri čemu jedna država članica uopće nije koristila sredstva EFSU-a. Prijedlog da se EFSU kombinira s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI) ima potencijala za postizanje željenih rezultata u pogledu poboljšanja te situacije. Treba međutim istaknuti da kohezijska politika, kao glavna ulagačka politika EU-a, ima dokazano pozitivno djelovanje ne samo u području generiranja ulaganja već i u smislu podupiranja strukturnih reformi, razvoja ljudskog kapitala i ostvarenja održivog zapošljavanja. Stoga se treba pobrinuti za to da EFSU ne zamijeni ili ne istisne druge fondove i instrumente EU-a, posebno europske strukturne i investicijske fondove, također i u budućoj financijskoj perspektivi.

  Ktomu, postoji sektorska neravnoteža kada je riječ o projektima koji dobivaju potporu EFSU-a, te se tim mehanizmom podupire vrlo mali broj socijalnih ulaganja. Razlog bi tomu mogla biti manje očita izravna isplativost socijalnih ulaganja i često slabiji administrativni kapaciteti i iskustvo socijalnih aktera u području velikih ulagačkih projekata. Unatoč tome izvjestitelj smatra da je od ključne važnosti podržati puni socijalni i ljudski potencijal EFSU-a te poduprijeti i olakšati sudjelovanje socijalnih aktera, što bi, ako se na pametan način provede, moglo dovesti do većeg broja novih radnih mjesta i održivog rasta. Izvjestitelj smatra da bi u tu svrhu trebalo ojačati aktivnosti Europskog savjetodavnog centra za ulaganja i da bi one trebale biti u jednakoj mjeri dostupne svim relevantnim dionicima, uključujući socijalna poduzeća i pružatelje socijalnih usluga.

  Na kraju, izvjestitelj izražava zabrinutost u vezi s nedostatkom podataka o broju radnih mjesta, a posebno održivih radnih mjesta, koja su otvorena zahvaljujući projektima koji su dobili potporu EFSU-a. Prikupljanje te vrste podataka moglo bi biti vrlo korisno za ukupnu ocjenu rezultata EFSU-a u budućnosti.

  AMANDMANI

  Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  Od predstavljanja Plana ulaganja za Europu 26. studenoga 2014. poboljšali su se uvjeti za povećavanje ulaganja te se vraća povjerenje u europsko gospodarstvo i rast. Unija se već četiri godine nalazi u razdoblju umjerenog oporavka, naime rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 2 %. BDP povećao se na 2 %. Sveobuhvatni napori pokrenuti Planom ulaganje već donose konkretne rezultate, unatoč tome da makroekonomski učinci većih projekata ulaganja ne mogu biti odmah osjetni. Očekuje se da će ulaganja postupno rasti 2016. i 2017., premda su i dalje ispod dosad zabilježenih razina.

  (1)  Od predstavljanja Plana ulaganja za Europu 26. studenoga 2014. poboljšali su se uvjeti za povećavanje ulaganja te se vraća povjerenje u europsko gospodarstvo i rast. Unija se već četiri godine nalazi u razdoblju umjerenog oporavka, naime rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 2 %, no stope nezaposlenosti održavaju se na razinama višima od onih kakve su bile prije krize. Sveobuhvatni napori pokrenuti Planom ulaganja već donose konkretne rezultate, unatoč tome da još nije moguće procijeniti puni učinak koji je EFSU imao na rast jer se makroekonomski učinci većih projekata ulaganja ne mogu odmah osjetiti. Očekuje se da će ulaganja postupno rasti 2016. i 2017., ali tempo je i dalje spor i ispod predkriznih razina.

  __________________

  __________________

  3 COM(2014) 903 final.

  3 COM(2014) 903 final.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Trebalo bi zadržati pozitivan zamah i nastaviti s naporima da se ponovno ostvari dugoročno održiv trend ulaganja. Mehanizmi Plana ulaganja djeluju i trebalo bi ih se ojačati radi nastavka mobilizacije privatnih ulaganja u sektorima koji su važni za budućnost Europe te u sektorima u kojima su i dalje prisutni tržišni nedostaci odnosno okolnosti za ulaganja nisu optimalne.

  (2)  Trebalo bi zadržati pozitivan zamah i nastaviti s naporima da se ponovno ostvari dugoročno održiv trend ulaganja čiji učinak dopire do realnog gospodarstva. Mehanizmi Plana ulaganja djeluju i trebalo bi ih se ojačati radi nastavka mobilizacije privatnih ulaganja u svim sektorima koji su izvor rasta i radnih mjesta i stoga važni za budućnost Europe te u sektorima u kojima su i dalje prisutni tržišni nedostaci odnosno okolnosti za ulaganja nisu optimalne.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. S obzirom na njegov uspjeh Komisija se obvezala udvostručiti ne samo sredstva EFSU-a, već i njegovo trajanje. Zakonodavnim prijedlogom o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se dodatno povećali kapaciteti EFSU-a i ostvario cilj udvostručavanja ulaganja, i države članice bi trebale dati svoj doprinos što je prije moguće.

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen, kao plan za izvanredno stanje, na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. Komisija se obvezala udvostručiti ne samo sredstva EFSU-a, već i njegovo trajanje. Zakonodavnim prijedlogom o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se dodatno povećali kapaciteti EFSU-a i ostvario cilj udvostručavanja ulaganja, i države članice bi trebale dati svoj doprinos što je prije moguće.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Za razdoblje nakon 2020. Komisija namjerava predstaviti potrebne prijedloge kako bi se osiguralo da se strateška ulaganja nastave na održivoj razini.

  (7)  Za razdoblje nakon 2020. Komisija namjerava predstaviti potrebne prijedloge kako bi se osiguralo da se strateška ulaganja nastave na održivoj razini. Komisija bi trebala provesti sveobuhvatnu procjenu učinka kako bi opravdala eventualan budući prijedlog.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potporu EFSU-a autocestama trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, uključiv rast i konkurentnost u Europi u budućnosti kako bi se pojačao učinak na društvo i zapošljavanje uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, socijalne ekonomije, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Trebao bi se potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Nadalje, posebno bi trebalo ciljati projekte vezane uz socijalnu infrastrukturu. Osim toga, potporu EFSU-a autocestama trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a. S obzirom na visoke stope siromaštva i socijalne isključenosti u Europi trebalo bi pojačati operacije s potporom EFSU-a kako bi se riješio taj problem.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8a)  Usto, prikladno je ojačati socijalnu dimenziju provedbe EFSU-a koja obuhvaća obrazovanje, obuku i strukovnu obuku za vještine te cjeloživotno učenje, inovacije u području zdravstvene skrbi i lijekova, socijalnih usluga, socijalnog stanovanja i brige za djecu.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8b)  Početni rezultati pokazuju da države članice s većim tehničkim i administrativnim kapacitetima, kao i financijske institucije, u većoj mjeri iskorištavaju EFSU. Kako bi se ojačali kapaciteti nekih država članica za iskorištavanje EFSU-a, EIB i Komisija trebali bi dodatno raditi kako bi pružili podršku onima koji zaostaju. Zato bi se nove brojke i podatci trebali redovito objavljivati, a prve precizne kvalitativne i kvantitativne analize rezultata objaviti najkasnije do 2018. Svaka takva analiza trebala bi uključivati neovisne procjene temeljene na dosad prikupljenom iskustvu, s posebnim naglaskom na broj otvorenih radnih mjesta te učinak ulaganja iz EFSU-a na izravna i neizravna radna mjesta. Ciljeve bi trebalo postaviti u obliku ciljnih razina povezanih s rastom i radnim mjestima.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost koja je glavna karakteristika EFSU-a. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, uključujući e-infrastrukturu, ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  (9)  Pri odabiru projekata trebalo bi naglasiti dodatnost, koja je glavna karakteristika EFSU-a i potrebno ju je jasnije definirati. Osobito, operacije bi trebale biti prihvatljive za potporu EFSU-a samo ako se njima rješavaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije. Trebalo bi se smatrati da operacije u području infrastrukture u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojima su povezane dvije države članice ili više njih, uključujući e-infrastrukturu, ispunjavaju zahtjev za dodatnost zbog svoje težine i visoke dodane vrijednosti Uniji.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, kao oni dostupni u okviru instrumenta za povezivanje Europe, s financiranjem Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti.

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, kao oni dostupni u okviru instrumenta za povezivanje Europe, s financiranjem Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti te istodobno poštovanje pravila o sufinanciranju. EFSU bi u radu trebao bliže surađivati sa strukturnim fondovima i drugim fondovima kohezijske politike EU-a. Međutim, ključno ja da on ne bude u suprotnosti s postignućima ili ciljevima Europskog socijalnog fonda te kohezijskim politikama EU-a, posebice politikama u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova, i da ne zamjenjuje ili istiskuje bespovratna sredstva te da se zadrži dodatnost.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10a)  Trebalo bi vidljivije istaknuti potencijal EFSU-a za oživljavanje tržišta rada i otvaranje održivih radnih mjesta, kao što je slučaj s kohezijskom politikom, te bi trebalo prikupiti i analizirati relevantne pouzdane podatke.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a.

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a, posebice u područjima Europe s visokim razinama nezaposlenosti i u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a, a isto tako bi trebalo i razviti i zatim provesti strategiju za bolje promicanje financiranja iz EFSU-a, izgradnje kapaciteta, administrativne podrške i lokalne tehničke pomoći u navedenim regijama.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  S obzirom na to da se očekuje daljnja velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a, trebalo bi povećati dio za MSP-ove EFSU-a. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti socijalnim poduzećima, uključujući s pomoću razvoja i uvođenja novih instrumenata.

  (16)  S obzirom na to da se očekuje daljnja velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a, trebalo bi povećati dio za MSP-ove EFSU-a. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti socijalnim poduzećima i socijalnim uslugama, uključujući s pomoću razvoja i uvođenja novih instrumenata koji su primjereni za potrebe i specifičnosti tog sektora.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017.

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da svi krajnji korisnici budu propisno obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017 i kako bi se potaknula priprema projekata ulaganja sa širokom sektorskom i zemljopisnom pokrivenošću.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17a)  Trebale bi se provesti velike informacijske kampanje u državama članicama kako bi se ojačao dijalog s nacionalnim i lokalnim tijelima. Time bi se omogućilo povećanje količine privatnih ulaganja i izbjegavanje regionalne i sektorske koncentracije.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 18.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18)  Radi povećanja transparentnosti operacija EFSU-a Odbor za ulaganja trebao bi objasniti svoje odluke koje su javno dostupne i razloge zbog kojih smatra da bi određenoj operaciji trebalo biti odobreno jamstvo EU-a te se osobito usmjeriti na usklađenost s kriterijem dodatnosti. Tablica pokazatelja trebala bi se objaviti po potpisivanju operacije u okviru jamstva EU-a.

  (18)  Radi povećanja transparentnosti operacija EFSU-a Odbor za ulaganja trebao bi objasniti svoje odluke koje su javno dostupne i razloge zbog kojih smatra da bi određenoj operaciji trebalo biti odobreno jamstvo EU-a te se osobito usmjeriti na usklađenost s kriterijem dodatnosti, kao i pokazatelje uspješnosti poput otvaranja kvalitetnih radnih mjesta. Tablica pokazatelja trebala bi se objaviti po potpisivanju operacije u okviru jamstva EU-a. Trebalo bi posvetiti posebnu pozornost otvaranju radnih mjesta i socijalnim ulaganjima u trenutačne i buduće mogućnosti građana da budu aktivni na tržištu rada, koristeći se jasnim društveno-gospodarskim pokazateljima.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 19.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Operacije koje podupire EFSU trebale bi poštovati načela Unije o dobrom poreznom upravljanju.

  (19)  Operacije koje podupire EFSU trebale bi poštovati načela Unije o dobrom poreznom upravljanju, širu strategiju o održivom financiranju i stečevinu u području socijalnog prava.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene, uključujući potrebe najudaljenijih regija, uzimajući u obzir članak 349. UFEU-a. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih, prekograničnih projekata i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21 i ciljeva strategije Europa 2020., uključujući borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a posebice projektima kojima se doprinosi otvaranju kvalitetnih radnih mjesta, održivom rastu ili projektima integracije s najudaljenijim regijama. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja, uključujući one sektorske, a posebice one koje obuhvaćaju više zemalja, kako bi se promicali prekogranični projekti ili skupine projekata koji se odnose na sve države članice, i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 2. – točka 8.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-1)   U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

   

  „(8a)  „socijalno poduzeće” znači poduzeće kojemu je glavni cilj ostvariti mjerljive, pozitivne socijalne učinke umjesto stvaranja dobiti i poduzeće koje svoju dobit koristi kako bi u prvom redu postiglo svoj glavni cilj kako je definiran u članku 2. stavku 1. i članku 2. stavku 5. Uredbe (EU) 1296/2013;”;

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 2. – točka 8.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-1a)   u članku 2. dodaje se sljedeća točka:

   

  „(8b)  „socijalne usluge” znači aktivnosti čiji je cilj poboljšati kvalitetu života i pružiti socijalnu zaštitu, primjerice preko socijalnog osiguranja, službi za zapošljavanje i osposobljavanje, socijalnog stanovanja, skrbi za djecu, dugoročne skrbi i usluga socijalne pomoći;”;

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 4. – stavak 2. – točka f – točka iv.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (ba)  u točki (f), podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:

  iv.  ključne pokazatelje uspješnosti, posebice u vezi s upotrebom jamstva EU-a, ostvarenjem općih ciljeva i kriterija utvrđenih u člancima 6. i 9. te u Prilogu II., mobilizacijom privatnog kapitala i makroekonomskim učinkom EFSU-a, uključujući njegov učinak na potporu ulaganjima;

  iv.  ključne pokazatelje uspješnosti, posebice u vezi s upotrebom jamstva EU-a, ostvarenjem općih ciljeva i kriterija utvrđenih u člancima 6. i 9. te u Prilogu II., mobilizacijom privatnog kapitala i makroekonomskim učinkom EFSU-a, uključujući njegov učinak na potporu ulaganjima i otvaranju radnih mjesta;”;

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU podupire projekte kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije i koji:

  1.  Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU podupire projekte kojima se dopire do realnog gospodarstva i rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije i koji:

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka -a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-a)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

  3.  Upravni odbor ima četvoro članova: tri koja imenuje Komisija i jedan kojeg imenuje EIB. Upravljački odbor bira predsjednika iz redova svojih članova na mandat od tri godine koji je moguće jednom obnoviti. Upravljački odbor svoje odluke donosi konsenzusom.

  3.  Upravni odbor ima četvoro članova: tri koja imenuje Komisija, jednog iz ECFIN-a i druga dva, koja se izmjenjuju, iz relevantnih glavnih uprava i jednog kojeg imenuje EIB. Upravljački odbor bira predsjednika iz redova svojih članova na mandat od tri godine koji je moguće jednom obnoviti. Upravljački odbor svoje odluke donosi konsenzusom.

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka -i (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – podstavak 3. – uvodni dio

   

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-i)  treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  Sastav Odbora za ulaganja ujednačen je prema spolu. Upravljački odbor teži izabrati stručnjake koji imaju iskustvo u ulaganjima u jedno od sljedećih područja ili više njih:

  Sastav Odbora za ulaganja ujednačen je prema spolu. Upravljački odbor teži izabrati stručnjake čije kombinirano iskustvo pokriva ulaganja u svim sljedećim područjima:

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka ia (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – točka f

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (ia)  točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  (f)  obrazovanje i osposobljavanje

  (f)  tržište rada, obrazovanje i osposobljavanje, strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje;

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b – podtočka ib (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – točka k

   

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (ib)  točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

  ‘(k)  socijalna infrastruktura te socijalno i solidarno gospodarstvo;

  (k)  socijalna infrastruktura, socijalne usluge te socijalno i solidarno gospodarstvo;

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka d

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 12. − podstavak 2. − druga rečenica

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a javne su i dostupne, a sadržavaju obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenosti s kriterijem dodatnosti. Objava ne smije sadržavati osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.;

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a objavljuju se i dostupne su bez odgode, a sadržavaju obrazloženje odluke temeljeno na tablici pokazatelja, s posebnim naglaskom na usklađenosti s politikama Unije, uključujući cilj pametnog, održivog i uključivog rasta, otvaranja kvalitetnih radnih mjesta te ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, te s kriterijem dodatnosti. Objava ne smije sadržavati osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.;

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka g – uvodna riječ

   

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-a)  u stavku 2., točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

  (g)  ljudski kapital, kultura i zdravlje, posebno:

  (g)  ljudski kapital, socijalni razvoj, kultura i zdravlje, posebno:

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -aa (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka g – točka i.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-aa)  u stavku 2. točki (g) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

  (i)  obrazovanje i osposobljavanje

  (i)  tržište rada, obrazovanje i osposobljavanje, strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje;

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -ab (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka g – točka v.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-ab)  u stavku 2. točki (g) podtočka v. zamjenjuje se sljedećim:

  (v)  socijalna infrastruktura, socijalno i solidarno gospodarstvo;

  (v)  socijalna infrastruktura, socijalne usluge te socijalno i solidarno gospodarstvo;

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka -ac (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – točka g – podtočka va (nova)

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-ac)  u stavku 2. točki (g) nakon podtočke v. dodaje se sljedeća podtočka:

   

  (va)  pružanje sredstava platformi za ulaganja za organizacije socijalne ekonomije, uključujući socijalna poduzeća;

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  EIB nastoji da najmanje 40 % financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije bude namijenjeno projektima sa sastavnicama koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena, u sladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21. Upravljački odbor u tu svrhu osigurava detaljne smjernice.;

  EIB nastoji da najmanje 40 % financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije bude namijenjeno projektima sa sastavnicama koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena i otvaranju radnih mjesta, u sladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21 i strategijom Europa 2020. Upravljački odbor u tu svrhu osigurava detaljne smjernice.;

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka a – podtočka i

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 1. − podstavak 1. − druga rečenica

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ta potpora uključuje pružanje ciljane podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata i upotrebom javno-privatnih partnerstava, uzimajući u obzir posebnosti i potrebe država članica s manje razvijenim financijskim tržištima.;

  Ta potpora uključuje pružanje ciljane lokalne podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata, upotrebom javno-privatnih partnerstava i, eventualno, informacija o relevantnim pitanjima povezanima s pravom Unije uzimajući u obzir posebnosti i potrebe država članica s manje razvijenim financijskim tržištima i različitih sektora.;

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ia (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (ia)  drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  ESCU pruža tehničku pomoć u područjima navedenima u članku 9. stavku 2., posebno kada je riječ o energetskoj učinkovitosti, TEN-T-u i gradskoj mobilnosti.

  ESCU pruža tehničku pomoć u područjima navedenima u članku 9. stavku 2., posebno kada je riječ o energetskoj učinkovitosti, TEN-T-u i socijalnoj infrastrukturi.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka a – podtočka ii.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 1. − podstavak 2. − druga rečenica

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Njime će se također davati potpora pripremi projekata za borbu protiv klimatskih promjena i projekata kružnog gospodarstva ili njihovim sastavnicama, posebno u kontekstu konferencije COP21, pripremi projekata u digitalnom sektoru te pripremi projekata iz petog podstavka članka 5. stavka 1.;

  Njime će se također davati potpora pripremi projekata za borbu protiv klimatskih promjena i projekata kružnog gospodarstva ili njihovim sastavnicama, posebno u kontekstu konferencije COP21, posebice u manje razvijenim i tranzicijskim regijama kako bi se ostvario najbolji mogući učinak na zaposlenost i socijalnu uključenost te smanjilo siromaštvo, u pripremi projekata u digitalnom sektoru te pripremi projekata iz petog podstavka članka 5. stavka 1.;

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka i

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  korištenje lokalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i kadgod je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija;

  (c)  korištenje lokalnog znanja, bliže surađivanje s tijelima država članica i naglasak na izgradnji kapaciteta kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i kad god je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija i jačanju suradnje s državama članicama;

  Amandman    36

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka ii.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka e

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja;”;

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja, uključujući sektorske platforme za ulaganja;

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ba (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 3.

   

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (ba)  stavak 3. mijenja se kako slijedi:

  3.  Usluge ESCU-a bit će dostupne javnim i privatnim promotorima projekata, uključujući razvojne banke ili institucije i platforme za ulaganja ili investicijske fondove i regionalna i lokalna javna tijela.

  3.  Usluge ESCU-a bit će dostupne i pristupačne svim javnim i privatnim promotorima projekata, uključujući nacionalne razvojne banke ili institucije i platforme za ulaganja ili investicijske fondove, regionalna i lokalna javna tijela te socijalne dionike.

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka c

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 5.

   

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova.

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini i među relevantnim dionicima, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova.

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (novi)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 16. – stavak 2. – točka c

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (9a)  u članku 16. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

  (c)  procjenu mjere u kojoj operacije obuhvaćene ovom Uredbom pridonose postizanju općih ciljeva iz članka 9. stavka 2., među ostalim procjenu razine ulaganja iz EFSU-a u područja istraživanja, razvoja i inovacija te prijevoza (uključujući TEN-T i gradsku mobilnost), telekomunikacijskih i energetskih infrastruktura te energetsku učinkovitost;

  (c)  procjenu mjere u kojoj operacije obuhvaćene ovom Uredbom pridonose postizanju općih ciljeva iz članka 9. stavka 2., među ostalim procjenu razine ulaganja iz EFSU-a u područja istraživanja, razvoja i inovacija te prijevoza (uključujući TEN-T i gradsku mobilnost), telekomunikacijskih i energetskih infrastruktura energetsku učinkovitost i socijalnu infrastrukturu, socijalne usluge te socijalno i solidarnog gospodarstvo;

  Amandman    40

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (novi)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 23. – stavak 5.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13a)  u članku 23. dodaje se sljedeći stavak:

   

  „5a.  Tablica je javna kako bi se pojačali odgovornost, transparentnost i bolje razumijevanje dodatnosti za sve dionike, kako je definirano u članku 3.”

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

  Nadležni odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  3.10.2016

  ECON

  3.10.2016

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  EMPL

  3.10.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Krzysztof Hetman

  23.11.2016

  Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

         Datum objave na plenarnoj sjednici

         

  19.1.2017

  Razmatranje u odboru

  25.1.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  28.2.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  12

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Ulrike Rodust

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  34

  +

  ALDE

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

  Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

  Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

  Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

  12

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  NI

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

  Laura Agea, Tiziana Beghin

  Dominique Martin, Joëlle Mélin

  Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

  Lampros Fountoulis

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ (28.3.2017)

  upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja
  (COM(2016)0597 – C8‑0375/2016 – 2016/0276(COD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Mercedes Bresso

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Kohezijska politika glavna je politika Europske unije za ulaganja, a cilj joj je gospodarski rast, konkurentnost, otvaranje radnih mjesta, poboljšanje kvalitete života građana Europske unije i dugoročni održivi razvoj. Međutim, samostalno ne može zajamčiti razinu ulaganja neophodnu za odgovarajući rast europskog gospodarstva.

  Europska unija je Europskim fondom za strateška ulaganja (EFSU) stvorila inovativan instrument, prvi eksperiment čiji je cilj osmisliti novi put i pronaći nove načine ulaganja. U ovom povijesnom trenutku u kojem su javna sredstva izložena dosad neviđenim pritiscima EFSU-om se želi do najveće moguće mjere povećati utjecaj javnih sredstava uz istodobno privlačenje privatnih ulaganja.

  Iako su i europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i EFSU instrumenti za potporu gospodarskom razvoju i strateškim ulaganjima s dodanom europskom vrijednošću odnosno za potporu političkih ciljeva Unije, među njima postoje velike razlike u pogledu područja primjene i ciljeva.

  Izvjestiteljica je uvjerena da se ciljem mišljenja Odbora za regionalni razvoj o izmjenama Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja (EU) i o izmjeni uredaba br. 1316/2013 i 2015/1017 treba zajamčiti, s jedne strane, bolja koordinacija tih instrumenata jačanjem sinergija i osiguravanjem njihove komplementarnosti na način da se ne preklapa potpora raznih instrumenata i fondova Unije, a s druge strane, efektivna dodana vrijednost inicijativa i projekata s potporom EFSU-a.

  Platforme za ulaganja optimalan su način ostvarivanja sinergije ESIF-a i EFSU-a jer je riječ o fleksibilnim instrumentima kojima se mogu utvrditi i financirati ekonomski održivi projekti i inicijative te privući potencijalni ulagači privlačenjem privatnih resursa uz uključivanje javnih sredstava koja su na raspolaganju iz europskog proračuna, Grupe EIB-a te nacionalnih razvojnih banaka i institucija.

  Sudjelovanje ESIF-a i EFSU-a u platformama za ulaganje treba ojačati financijskim instrumentima na regionalnoj, sektorskoj (i uz uključivanje raznih država članica u neki konkretni sektor) i nacionalnoj razini (i okupljanjem određenih ulagačkih projekata na teritoriju neke države članice).

  Prekogranične projekte, kojima izvjestiteljica smatra sve projekte, a ne samo one koji uključuju barem jednu kohezijsku zemlju, treba smatrati važnima za razvoj projekata EFSU-a. Konkretno, i fizička infrastruktura, s posebnim osvrtom na održive infrastrukture kao što su željeznice, i ona nefizička, poput e-infrastrukture, mreža informacijske tehnologije i mreža za istraživanja i inovacije, mogu imati stratešku ulogu u ostvarivanju ciljeva rasta i razvoja EFSU-a.

  U tom je kontekstu izvjestiteljica uvjerena da je poseban režim za moguću kombinaciju instrumenata ostvarivo rješenje, pod uvjetom da se obavlja u koordinaciji s upravljačkim tijelima. Izmjena Uredbe o EFSU-u mora biti u skladu s trenutačnim izmjenama financijskih uredbi („Omnibus”), a posebno Uredbe o zajedničkim odredbama kako bi se ostvarila efektivna sinergija i uspješna integracija različitih instrumenata.

  Osim toga, ističe se važnost jamčenja zemljopisne ravnoteže u cijeloj Uniji kojom se dodatno jača gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija. U tom smislu zemlje koje još nisu uspjele najbolje iskoristiti mogućnosti EFSU-a trebaju dobiti potporu i europskih tijela, na primjer s pomoću djelotvorne tehničke pomoći na lokalnoj razini, ali i koordiniranih napora teritorijalnih ureda EIB-a, no izbjegavajući pritom dodjeljivanje sredstava pojedinim teritorijima i sektorima.

  U tom bi smislu EIB i Komisija trebali još više ojačati instrumente za procjenu učinka rezultata pokrenutih projekata mjerenjem njihova utjecaja na europsku gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

  AMANDMANI

  Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman     1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  Od predstavljanja Plana ulaganja u studenome 2014.3 poboljšali su se uvjeti za povećavanje ulaganja te se vraća povjerenje u europsko gospodarstvo i rast. Unija se već četiri godine nalazi u razdoblju umjerenog oporavka, naime rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 2 %. Sveobuhvatni napori pokrenuti Planom ulaganja već donose konkretne rezultate, unatoč tome da se makroekonomski učinci većih projekata ulaganja ne mogu odmah osjetiti. Očekuje se da će ulaganja postupno rasti 2016. i 2017., premda su i dalje ispod dosad zabilježenih razina.

  (1)  Unija se već četiri godine nalazi u razdoblju umjerenog oporavka. Komisija smatra da sveobuhvatni napori pokrenuti Planom ulaganja već donose konkretne rezultate, unatoč tome što se makroekonomski učinci većih projekata ulaganja ne mogu odmah osjetiti.

  _________________

   

  3 COM(2014) 903 final.

   

  Amandman     2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Trebalo bi zadržati pozitivan uspon i nastaviti s naporima da se ponovno ostvari dugoročno održiv trend ulaganja. Mehanizmi Plana ulaganja djeluju i trebalo bi ih se ojačati radi nastavka mobilizacije privatnih ulaganja u sektorima koji su važni za budućnost Europe te u sektorima u kojima su i dalje prisutni tržišni nedostaci odnosno okolnosti za ulaganja nisu optimalne.

  Briše se.

  Amandman     3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  Europski revizorski sud objavio je 11. studenoga 2016. mišljenje br. 2/2016 naslovljeno „EFSU: rani prijedlog za proširenje i povećanje” u kojemu navodi da su „planovi Europske komisije o povećanju i proširenju investicijskog fonda koji čini okosnicu „Junckerova plana” sastavljeni prerano i uz mali broj dokaza o tome da je to povećanje opravdano”. Europski revizorski sud također ističe činjenicu da „nije provedena sveobuhvatna procjena učinka” te kritizira „uklanjanje odredbe kojom se nastavak provedbe EFSU-a povezuje s rezultatima neovisne evaluacije”. Sud je također istaknuo da „postoji rizik od preuveličavanja multiplikacijskog učinka” te da su navedeni ciljevi i rezultati oni očekivani, a ne oni potvrđeni mjerljivim, preciznim ili izravnim statističkim podacima.

  Amandman     4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  EFSU, koji provodi i sufinancira Grupa EIB-a, uspješno napreduje prema cilju mobiliziranja najmanje 315 milijardi EUR dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo do sredine 2018. Tržišna apsorpcija bila je osobito brza u dijelu za MSP-ove u kojem EFSU ostvaruje rezultate iznad očekivanja. Dio za MSP-ove povećan je u srpnju 2016. za 500 milijuna EUR unutar postojećih parametara Uredbe (EU) 2015/1017. Veći dio financiranja treba se usmjeriti na MSP-ove jer postoji velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a: 40 % povećane sposobnosti podnošenja rizika EFSU-a trebalo bi usmjeriti na povećanje pristupa financiranju za MSP-ove.

  (4)  EFSU, koji provodi i sufinancira Grupa EIB-a, nada se da će ostvariti cilj mobiliziranja najmanje 315 milijardi EUR dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo do sredine 2018. Međutim, ulaganja su vrlo nejednaka među različitim državama članicama, što je važan nedostatak EFSU-a koji treba brzo ukloniti. Tržišna apsorpcija bila je osobito brza u dijelu za MSP-ove u kojem EFSU ostvaruje rezultate iznad očekivanja. Dio za MSP-ove povećan je u srpnju 2016. za 500 milijuna EUR u okviru postojećih parametara Uredbe (EU) 2015/1017. Veći dio financiranja treba se usmjeriti na MSP-ove jer postoji velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a: 40 % povećane sposobnosti podnošenja rizika EFSU-a trebalo bi usmjeriti na povećanje pristupa financiranju za MSP-ove.

  Amandman     5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a)  Člankom 18. stavkom 6. i člankom 18. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 2015/1017 predviđa se prijedlog izmjene te Uredbe do 5. srpnja 2018. te se njima zahtijeva da se taj prijedlog podupre neovisnom evaluacijom o tome da EFSU „ostvaruje svoje ciljeve i da je održavanje programa za potporu ulaganjima opravdano”. Ta se evaluacija ne objavljuje dok se ne objavi prijedlog Komisije o produljenju trajanja EFSU-a.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. S obzirom na njegov uspjeh Komisija se obvezala udvostručiti ne samo sredstva EFSU-a, već i njegovo trajanje. Zakonodavnim prijedlogom o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se dodatno povećali kapaciteti EFSU-a i ostvario cilj udvostručavanja ulaganja, i države članice bi trebale dati svoj doprinos što je prije moguće.

  (6)  EFSU je prvotno uspostavljen na razdoblje od tri godine, a cilj mu je bio mobilizirati ulaganja u vrijednosti od najmanje 315 milijardi EUR. Fond je ostvario određeni uspjeh, primjerice njime se dodatno osigurala zemljopisna ravnoteža i održivost financiranih projekata, ali je pokazao i neke nedostatke. Komisija je najavila proširenje prijedloga kojim se EFSU udvostručuje, i to ne samo u smislu sredstava već i u smislu trajanja i financijskog kapaciteta, kako bi se bolje uskladio s ciljevima Unije u području kohezije i integracije. Zakonodavnim prijedlogom Komisije o produljenju EFSU-a obuhvaćeno je razdoblje trenutačnog Višegodišnjeg financijskog okvira, a njime bi se trebala potaknuti ulaganja u vrijednosti od sveukupno najmanje pola bilijuna eura do 2020. Kako bi se pokušao povećati kapacitet EFSU-a, države članice mu također mogu dati svoj doprinos što je prije moguće.

  Amandman     7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6a)  Europski revizorski sud zaključio je 11. studenoga 2016. da je i dalje prerano za mjerenje učinaka na gospodarstvo, društvo i okoliš ili za donošenje zaključka o tome postiže li EFSU svoje ciljeve. Sveobuhvatna procjena učinka treba pružiti potrebne dokaze o tome treba li produljiti trajanje EFSU-a ili ne.

  Amandman     8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Za razdoblje nakon 2020. Komisija namjerava predstaviti potrebne prijedloge kako bi se osiguralo da se strateška ulaganja nastave na održivoj razini.

  (7)  Za razdoblje nakon 2020. Komisija namjerava predstaviti potrebne prijedloge kako bi se osiguralo da se strateška ulaganja nastave na održivoj razini te da se njima dopunjuju postojeći fondovi i programi Unije, kao što su europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) koji će i dalje biti ključni fondovi za potporu koheziji i ulaganjima u svim državama članicama i regijama u cilju promicanja rasta i zapošljavanja te smanjenja razvojnog jaza među regijama EU-a.

  Amandman     9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7a)  Prije donošenja prijedloga u cilju produljenja trajanja razdoblja ulaganja nakon 2020. potrebno je provesti neovisne evaluacije na kojima će se ti prijedlozi temeljiti, a kojima će se analizirati ostvaruje li EFSU svoje ciljeve, posebice u pogledu dodatnosti projekata i utjecaja na rast i zapošljavanje.

  Amandman     10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7b)  Cilj prijedloga o produljenju trajanja EFSU-a ne smije biti zamjena ili smanjenje proračuna europskih strukturnih i investicijskih fondova.

  Amandman     11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se riješiti preostali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financiranja privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta, uključujući zapošljavanje mladih, rast i konkurentnost u Europi u budućnosti uz povećanu dodatnost. U ta su ulaganja uključena ulaganja u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Osobito bi se trebao potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi se tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potporu EFSU-a autocestama trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  (8)  Produljenim trajanjem EFSU-a trebali bi se ukloniti preostali tržišni nedostaci i riješiti neoptimalne ulagačke situacije te nastaviti mobilizacija financijskih sredstava privatnog sektora u ulaganja koja su ključna za otvaranje radnih mjesta kako bi se potaknula javna i privatna partnerstva te podržala strateška ulaganja s većom dodatnošću i većom socijalnom, ekološkom, teritorijalnom i ekonomskom dodanom vrijednosti, čime se obuhvaća ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija. Posebnu pozornost treba posvetiti regijama navedenima u članku 174. UFEU-a. U to su uključena ulaganja koja su u skladu s trenutačnim ekonomskim trendovima, primjerice u području energije, okoliša i klimatske politike, društvenog i ljudskog kapitala te pripadajuće infrastrukture, zdravstva, istraživanja i inovacija, prekograničnog i održivog prometa te digitalne transformacije. Trebao bi se potaknuti doprinos operacija koje podupire EFSU i kojim se ostvaruju ambiciozni ciljevi utvrđeni na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21). Isto bi tako trebalo davati sve veću važnost prioritetnim projektima u području energetskog međupovezivanja i projektima u području energetske učinkovitosti. Osim toga, potporu EFSU-a za autoceste trebalo bi izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja. Premda su projekti u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture već prihvatljivi, radi jasnoće bi trebalo jasno utvrditi da oni ispunjavaju opće ciljeve prihvatljive za potporu EFSU-a.

  Amandman     12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati operacije spajanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, kao oni dostupni u okviru instrumenta za povezivanje Europe, s financiranjem Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj spajanja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača i osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti.

  (10)  Zbog njihova potencijala da povećaju učinkovitost intervencije EFSU-a, trebalo bi poticati kombiniranje oblika bespovratne potpore i/ili financijskih instrumenata iz proračuna Unije, kao onih dostupnih u okviru instrumenta za povezivanje Europe, s financiranjem Grupe EIB-a, uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, i drugih ulagača. Cilj kombiniranja jest povećavanje dodane vrijednosti potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača te osiguranje ekonomske i financijske održivosti poduprtih aktivnosti. Kombiniranom upotrebom EFSU-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova može se doprinijeti tome da EFSU ima širu zemljopisnu pokrivenost. Ključno je međutim da EFSU ne zamijeni ili istisne bespovratna sredstva i da se zadrži njegovo obilježje dodatnosti.

  Amandman     13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10a)  Potrebno je jasnije istaknuti potencijal EFSU-a za oživljavanje tržišta rada i otvaranje održivih radnih mjesta, kao što je slučaj s kohezijskom politikom, te prikupiti i analizirati relevantne pouzdane podatke.

  Amandman     14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Kako bi se povećalo iskorištavanje EFSU-a u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, trebalo bi proširiti raspon općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a.

  (11)  U izvješću Europske investicijske banke (EIB) o ocjeni funkcioniranja Europskog fonda za strateška ulaganja od 6. listopada 2016. ističe se potreba za rješavanjem problema zemljopisne neravnoteže potpore EFSU-a s pomoću mjera kao što su proširenje raspona općih ciljeva prihvatljivih za potporu EFSU-a i jačanje uloge Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. Stoga bi, radi ostvarivanja kohezijskih ciljeva Unije i većeg iskorištavanja EFSU-a, posebno u manje razvijenim i tranzicijskim regijama, trebalo poduzeti mjere kojima će se povećati sektorska i zemljopisna diversifikacija EFSU-a.

  Amandman     15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11a)  EFSU i europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) treba promatrati kao dopunske fondove kojima se podupiru održiva strateška ulaganja s europskom dodanom vrijednošću radi ostvarenja ciljeva politike Unije, kao što su klimatski ciljevi, koji mogu doprinijeti teritorijalnom razvoju i koheziji. Međutim raspon, ciljevi, svrha, dizajn te pravni i regulatorni okvir UFSU-a i ESIF-a različiti su.

  Amandman     16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11b)  EFSU treba bolje promicati u državama kandidatkinjama za ulazak u EU i podnositeljicama zahtjeva za članstvo u EU-u s obzirom na nisku razinu svijesti o postojanju EFSU-a u tim državama te zbog toga što projekti u njima dosad nisu financirani iz EFSU-a.

  Amandman     17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  S obzirom na to da se očekuje daljnja velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a, trebalo bi povećati dio za MSP-ove EFSU-a. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti socijalnim poduzećima, uključujući s pomoću razvoja i uvođenja novih instrumenata.

  (16)  S obzirom na to da se očekuje daljnja velika potražnja za financiranjem MSP-ova u okviru EFSU-a, trebalo bi povećati dio za MSP-ove EFSU-a, posebice u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti socijalnim poduzećima, kao i poduzećima koja se bave održivim i digitalnim projektima, među ostalim s pomoću razvoja i uvođenja novih instrumenata te razlikovanja izvora financiranja poticanjem višestrukog financiranja kao što je skupno financiranje.

  Amandman     18

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju potpore EFSU-a kako bi se povećala vidljivost jamstva EU-a odobrenog u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017.

  (17)  EIB i EIF trebali bi osigurati da krajnji korisnici, uključujući MSP-ove, budu obaviješteni o postojanju različitih instrumenata potpore EU-a koji se mogu upotrebljavati samostalno ili u kombinaciji s EFSU-om te im pružiti pomoć u odabiru najprikladnijeg instrumenta ili kombinacije instrumenata kako bi se podigla razina svijesti o jamstvu EU-a odobrenom u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017 i potaknula priprema projekata ulaganja sa širokom sektorskom i zemljopisnom pokrivenošću.

  Amandman     19

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17a)  Treba započeti kampanje podizanja razine svijesti u pogledu investicijskih projekata EFSU-a. U tom kontekstu EIB bi trebao objaviti informacije i rezultate procjena učinka u vezi s provedenim operacijama i projektima te navesti njihovu dodanu vrijednost i dodatnost. Slično tome EIB bi trebao objaviti analitičke podatke za svaki financirani projekt kako bi se podaci mogli povezati s radnim mjestima otvorenima zahvaljujući EFSU-u.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), a njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  (21)   Trebalo bi poboljšati Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU) te bi on trebao raspolagati odgovarajućim proračunom. Njegove bi aktivnosti trebale biti usmjerene na potrebe koje trenutačnim programima nisu primjereno obuhvaćene. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti potpori pripreme projekata kojima su obuhvaćene dvije države članice ili više njih i projekata kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih na konferenciji COP21. Bez obzira na svoj cilj oslanjanja na postojeće savjetodavne usluge EIB-a i Komisije kako bi bio jedinstveni stručni savjetodavni centar za financiranje projekata u Uniji, ESCU bi isto tako trebao aktivno doprinositi cilju sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a i podupirati EIB u pokretanju projekata prema potrebi. Također bi trebao aktivno doprinositi uspostavi platformi za ulaganja i pružati savjete o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om.

  Amandman     21

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (1a)  u članku 5. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  Projekti koje podupire EFSU-a, ako teže otvaranju novih radnih mjesta i održivom rastu, smatraju se da pružaju dodatnost ako imaju rizik koji odgovara EIB-ovim posebnim aktivnostima, kako je utvrđeno u članku 16. Statuta EIB-a i EIB-ovim smjernicama za politiku kreditnog rizika.

  „Smatra se da se posebnim aktivnostima EIB-a, kako su definirane u članku 16. Statuta EIB-a i smjernicama EIB-a za politiku kreditnog rizika, koje se podupiru u okviru EFSU-a, također osigurava dodatnost ako se ona javno dokumentira i da se njima rješava pitanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija te da se one u okviru EIB-a, EIF-a ili postojećih financijskih instrumenata Unije nisu mogle provesti u istom razdoblju bez potpore EFSU-a,”

  Amandman     22

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Radi boljeg rješavanja tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, posebne aktivnosti EIB-a koje podupire EFSU u pravilu imaju značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.

  Radi boljeg rješavanja pitanja tržišnih nedostataka ili neoptimalnog ulaganja, kao što su oni do kojih dolazi zbog prepreka izazvanih nacionalnim granicama ili odredbama, posebne aktivnosti EIB-a kojima se podupire EFSU u pravilu imaju značajke kao što su podređenost, sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika, prekogranične karakteristike, izloženost posebnim rizicima ili ostali utvrdivi aspekti kako su podrobnije opisani u Prilogu II.

  Amandman     23

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Article 5 – paragraph 1 – subparagraph 3 a (new)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Također će se smatrati da projekti prekogranične suradnje i projekti međuregionalne suradnje, posebice oni između funkcionalnih regija, osiguravaju dodatnost.

  Amandman     24

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Projekti EIB-a čiji je rizik niži od minimalnog rizika prema posebnim aktivnostima EIB-a također mogu primati potporu EFSU-a ako je potrebna upotreba jamstva EU-a da bi se osigurala dodatnost prema definiciji iz prvog podstavka ovog stavka.

  Projekti EIB-a čiji je rizik niži od minimalnog rizika u okviru posebnih aktivnosti EIB-a mogu primati potporu EFSU-a samo ako se dokaže da je potrebna upotreba jamstva EU-a da bi se osigurala dodatnost prema definiciji iz prvog podstavka ovog stavka. Odbor za ulaganja jamči provjeru dodatnosti u svojem postupku odabira.

  Amandman     25

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Smatra se da projekti koje podupire EFSU koji se sastoje od fizičke infrastrukture kojom se povezuju dvije države članice ili više njih ili koji se sastoje od proširenja fizičke infrastrukture ili usluga povezanih s fizičkom infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih isto tako osiguravaju dodatnost.;

  Smatra se da prekogranični projekti koje podupire EFSU i koji se sastoje od fizičke i nefizičke infrastrukture ili nematerijalne infrastrukture kojom se povezuju dvije države članice ili više njih, kao što je digitalna infrastruktura, IT i istraživačka mreža, ili koji se sastoje od proširenja tih vrsta infrastrukture ili usluga povezanih s infrastrukturom iz jedne države članice u drugu državu članicu ili više njih isto tako osiguravaju dodatnost.;

  Amandman     26

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU podupire projekte kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije i koji:;

  Sporazumom o EFSU-u predviđa se da EFSU podupire zemljopisno uravnotežene projekte kojima se osigurava dodatnost i rješava pitanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija i koji:;

  Amandman     27

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka -i. (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 8. – podstavak 3.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-i)   treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  Sastav Odbora za ulaganja ujednačen je prema spolu. Upravljački odbor teži izabrati stručnjake koji imaju iskustvo u ulaganjima u jedno od sljedećih područja ili više njih:

  Sastav Odbora za ulaganja ujednačen je prema spolu. Upravljački odbor teži izabrati stručnjake koji zajedno pružaju kombinaciju iskustva u ulaganjima u sva sljedeća područja:

  Amandman     28

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka d

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 7. – stavak 12. − podstavak 2. − rečenica 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a javne su i dostupne, a sadržavaju obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenost s kriterijem dodatnosti. Objava ne smije sadržavati osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.;

  Odluke kojima se odobrava upotreba jamstva EU-a javne su i dostupne, a sadržavaju obrazloženje odluke, s posebnim naglaskom na usklađenosti s politikama Unije, uključujući cilj pametnog, održivog i uključivog rasta, otvaranja kvalitetnih radnih mjesta, kao i ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, te s kriterijem dodatnosti. Zemljopisnu ravnotežu trebalo bi promicati jačanjem pomoći ESCU-a državama članicama, regijama i lokalnim tijelima s nižom stopom sudjelovanja u projektima EFSU-a. Tablica pokazatelja, koja se upotrebljava za procjenu operacija, objavljuje se odmah nakon potpisivanja operacije u okviru jamstva EU-a, ne uključujući osjetljive poslovne informacije. Pri donošenju svoje odluke Odbor za ulaganja koristi se dokumentacijom koju je dostavio EIB.;

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 2.a – stavak 2. – podstavak 1.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  EIB nastoji da najmanje 40 % financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije bude namijenjeno projektima sa sastavnicama koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena, u sladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21. Upravljački odbor u tu svrhu osigurava detaljne smjernice.;

  EIB nastoji postići da se s najmanje 40 % financiranja EFSU-a za kombinirane ciljeve u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije podrže projekti sa sastavnicama koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena, u skladu s obvezama preuzetima na konferenciji COP21. Financiranje koje EFSU pruža malim i srednjim poduzećima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije nije uključeno u taj izračun. Upravljački odbor u tu svrhu osigurava detaljne smjernice.

  Amandman     30

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka a – podtočka i.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 1. − podstavak 1. − rečenica 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ta potpora uključuje pružanje ciljane podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata i upotrebom javno-privatnih partnerstava, uzimajući u obzir posebnosti i potrebe država članica s manje razvijenim financijskim tržištima.;

  Ta potpora uključuje pružanje ciljane podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata, s posebnim naglaskom na MSP-ovima te regionalnim i lokalnim tijelima, i upotrebom javno-privatnih partnerstava i savjeta o relevantnim pitanjima povezanima s pravom Unije, uzimajući u obzir posebnosti i potrebe te investicijski potencijal država članica s manje razvijenim financijskim tržištima. ESCU pruža tehničku pomoć u područjima navedenima u članku 9. stavku 2., među kojima su energetska učinkovitost, obnovljiva energija, poljoprivreda, kružno gospodarstvo, TEN-T i gradska mobilnost. Nadalje, ESCU obavještava Komisiju o svim regulatornim preprekama koje otkrije, čime stvara povratne informacije kao što su one između EIB-a i Komisije;

  Amandman     31

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka b – podtočka b – podtočka i.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  korištenje lokalnog znanja kako bi se omogućila potpora EFSU-a širom Unije i kadgod je to moguće, pridonosi ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija;”;

  (c)  korištenje regionalnog i lokalnog znanja, kao i podržavanje izgradnje kapaciteta kako bi se omogućila potpora EFSU-a na svim razinama širom Unije i kad god je to moguće davanje doprinosa ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, kao i ciljevima sektorske i zemljopisne diversifikacije EFSU-a iz odjeljka 8. Priloga II. potporom EIB-u pri iniciranju operacija, među ostalim i u koordinaciji s nacionalnim i regionalnim razvojnim bankama;”;

  Amandman     32

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka ii.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka e

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja;

  (e)  pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja u svrhu olakšavanja pristupa projektima u kojima sudjeluje više država članica, među ostalim i u suradnji s regionalnim i nacionalnim razvojnim bankama;

  Amandman     33

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – poddtočka b – podtočka iii.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 2. – točka f

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  pružanje savjeta o kombiniranju drugih izvori financiranja Unije (kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe), s EFSU-om.;

  (f)  pružanje savjeta o kombiniranju drugih izvora financiranja Unije s EFSU-om kako bi se omogućila optimalna komplementarnost ulaganja i sinergije među njima radi jedinstvenog planiranja mjera.;

  Amandman     34

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka c.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 14. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova.;

  5.  Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšala potpora savjetovanjem na regionalnoj i lokalnoj razini, ESCU će se nastojati služiti stručnim znanjem EIB-a, Komisije, nacionalnih i regionalnih razvojnih banaka ili institucija te upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kako bi se lakše privukli privatni ulagači jača se interakcija između ESCU-a, EPPU-a, EIB-a te nacionalnih i regionalnih razvojnih banaka ili institucija.;

  Amandman     35

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 16. – stavak 2.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (9a)  u članku 16. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  „2.  EIB, prema potrebi u suradnji s EIF-om, jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o EIB-ovim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom. Izvješće se objavljuje i uključuje:”

  „2.   EIB, prema potrebi u suradnji s EIF-om, jednom godišnje podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Europskom revizorskom sudu o EIB-ovim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom. Izvješće se objavljuje i uključuje:”

  Amandman     36

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 16. – stavak 2. – točka f

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (9b)  (15) članak 16. stavak 2. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  „(f)  opis projekata pri kojima se potpora iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kombinira s potporom iz EFSU-a te ukupan iznos doprinosa iz svakog izvora;

  „(f)  ako se sredstva EFSU-a kombiniraju s drugim fondovima Unije, kao što su ESIF, Obzor 2020. i CEF, dostavlja se detaljan opis projekata, kao i točan financijski doprinos iz svakog izvora te profil rizika za svaki projekt;

  Amandman     37

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.c (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 16. – stavak 6.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9c)  u članku 16. dodaje se sljedeći stavak:

   

  „6a.   EIB u svrhu izvješćivanja razvija skup pokazatelja rezultata za svaku operaciju kako bi se stvorio pouzdan temelj za analizu dodane vrijednosti financiranja Unije. Tu metodologiju odobrava Upravljački odbor.”

  Amandman     38

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 18. – stavak 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Do 30. lipnja 2018. i 30. lipnja 2020. Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće koje sadrži neovisnu evaluaciju o primjeni ove Uredbe.

  6.  Do 30. lipnja 2018. i 30. lipnja 2020. Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija, Europskom revizorskom sudu i Europskoj investicijskoj banci izvješće koje sadrži neovisnu evaluaciju o primjeni ove Uredbe te o tome ostvaruje li EFSU svoje ciljeve u pogledu dodatnosti projekata i svojeg učinka na ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, kao i o tome može li se postići bolja zemljopisna ravnoteža projekata.;

  Amandman     39

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Članak 19. – stavak 1.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  EIB i EIF obavještavaju ili obvezuju financijske posrednike da o postojanju potpore EFSU-a obavijeste krajnje korisnike, uključujući MSP-ove.;

  EIB i EIF obavještavaju i obvezuju financijske posrednike da krajnje korisnike, uključujući MSP-ove, obavijeste o postojanju raznih instrumenata potpore Unije koji se mogu upotrebljavati samostalno ili u kombinaciji s EFSU-om.

   

  EIB na svojoj internetskoj stranici objavljuje iznos financiranja EFSU-a za svaki projekt.;

  Amandman     40

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – točka 1. – podtočka -a (nova)

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Prilog II. – odjeljak 2. – točka a –alineja 5.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-a)  u točki (a) alineja 5. zamjenjuje se sljedećim:

  „–  subjekte javnog sektora (bez obzira na to odnose li se na određeno područje, no isključujući operacije s takvim subjektima koje pojačavaju izravan rizik država članica) i subjekte koji odgovaraju subjektima javnog sektora.

  „–  subjekte javnog sektora (teritorijalne ili druge, no isključujući operacije s takvim subjektima koje pojačavaju izravan rizik država članica) i subjekte koji odgovaraju subjektima javnog sektora. Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS), osnovana u skladu s Uredbom br. 1082/2006 o EGTS-u*, smatra se subjektom koji ne pojačava izravan rizik država članica.”

   

  _______________

   

  * Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS), SL L 210, 31.7.2006., str. 19. – 24.”

  Amandman     41

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – točka 1. – podtočka a

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Prilog II. – odjeljak 2. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Potporu EFSU-a autocestama treba izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja.;

  Potporu EFSU-a autocestama treba izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi potpore javnim ili privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem jedna kohezijska zemlja ili ako je nedvojbeno riječ o elementu tržišnog neuspjeha i ako je jasno procijenjena dodatnost.;

  Amandman     42

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – točka 6. – podtočka c

  Uredba (EU) br. 2015/1017

  Prilog II. – odjeljak 8. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  u prvoj rečenici točke (b), briše se riječ „početnog”.

  (c)  u prvoj rečenici točke (b) briše se riječ „početnog”. U drugoj rečenici točke (b) riječ „donosi” zamjenjuje se sljedećim: „donosi i osigurava učinkovitu provedbu”.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

  Nadležni odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  3.10.2016

  ECON

  3.10.2016

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  REGI

  3.10.2016

  Izvjestiteljica za mišljenje

         Datum imenovanja

  Mercedes Bresso

  11.10.2016

  Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

         Datum objave na plenarnoj sjednici

         

  19.1.2017

  Datum usvajanja

  21.3.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  5

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Luigi Morgano

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  29

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

  PPE

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

  5

  -

  EFDD

  Rosa D'Amato, Julia Reid

  GUE/NGL

  Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

  Verts/ALE

  Davor Škrlec

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  14.9.2016

   

   

   

  Nadležni odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  3.10.2016

  ECON

  3.10.2016

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  CONT

  15.12.2016

  EMPL

  3.10.2016

  ENVI

  3.10.2016

  ITRE

  3.10.2016

   

  TRAN

  3.10.2016

  REGI

  3.10.2016

  AGRI

  3.10.2016

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  ENVI

  29.9.2016

  AGRI

  29.9.2016

   

   

  Pridruženi odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  19.1.2017

  TRAN

  19.1.2017

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Udo Bullmann

  26.1.2017

  José Manuel Fernandes

  26.1.2017

   

   

  Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

         Datum objave na plenarnoj sjednici

         

  19.1.2017

  Razmatranje u odboru

  20.3.2017

  3.4.2017

   

   

  Datum usvajanja

  15.5.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  65

  11

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

  Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

  Datum podnošenja

  15.5.2017

  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  65

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  VERTS/ALE

  Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

  11

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  EFDD

  Jonathan Arnott, Marco Valli

  ENF

  Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

  NI

  Eleftherios Synadinos

  2

  0

  ECR

  Pirkko Ruohonen-Lerner

  ENF

  Barbara Kappel

  Objašnjenje korištenih znakova:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani