Eljárás : 2016/0276(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0198/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0198/2017

Viták :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Szavazatok :

PV 12/12/2017 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0478

JELENTÉS     ***I
PDF 1548kWORD 207k
15.5.2017
PE 597.638v02-00 A8-0198/2017

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

(Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

A vélemény előadója (*):

Eva Kaili, Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Inés Ayala Sender, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

PR_COD_1amCom

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0597),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 172. és 173. cikkére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 182. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0375/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. december 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. december 7-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, továbbá az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0198/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(3)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 172. és 173. cikkére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 182. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

tekintettel a Számvevőszék 2/2016. számú véleményére(4),

a rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az európai beruházási terv 2014. novemberi közzététele(5) óta eltelt időszakban javultak a beruházások bővülésének feltételei, és visszatérőben van az európai gazdaságba és növekedésbe vetett bizalom. Az Unióban immár negyedik éve tart a szerény gazdaságélénkülés, és a bruttó hazai termék 2015-ben 2%-kal növekedett, a munkanélküliségi ráták azonban továbbra is meghaladják a válság előtti szinteket. Az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha az ESBA növekedésre gyakorolt teljes hatását még nem is lehet megbecsülni, mivel a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem lehet azonnal érzékelni. A beruházások 2016 és 2017 egészében várhatóan fokozatosan nőnek, azonban a növekedés üteme továbbra is szerény, és a korábbi szintek alatt marad.

(2)  Fenn kell tartani ezt a kedvező lendületet, és további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy visszaálljon a hosszú távon fenntartható beruházási tendencia, és elérje a reálgazdaságot. A beruházási terv mechanizmusai működnek, és azokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy továbbra is mozgósítani lehessen a magánberuházásokat az olyan ágazatokban, amelyek Európa jövője szempontjából fontosak, és amelyekben oly módon állnak fenn továbbra is piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek, hogy annak lényeges makroökonómiai hatása legyen, továbbá munkahelyteremtést eredményezzen.

(3)  A Bizottság 2016. június 1-jén közleményt tett közzé „Európa ismét beruház: Az európai beruházási terv mérlege és a következő lépések” címmel, amelyben ismertette a beruházási terv eddigi eredményeit és a tervbe vett következő lépéseket, ideértve az Európai Stratégiai Beruházási alap (ESBA) eredetileg három évre meghatározott időtartamának meghosszabbítását, a kis- és középvállalkozásokra (kkv) vonatkozó ablak összegének meglévő kereten belüli növelését és az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) javítását.

(4)  Az EBB csoport által működtetett ▐ESBA mennyiségi szempontból úton halad célja megvalósítása felé, nevezetesen, hogy legalább 315 milliárd eurónyi további beruházást mozgósítson a reálgazdaságban 2018 közepéig. A kkv-ablakra való piaci reagálás és annak piaci felhasználása kiemelkedően gyors volt – az ESBA teljesítménye e területen messze felülmúlja a várakozásokat –, ugyanis az ESBA a gyorsított bevezetés érdekében az Európai Beruházási Alap (EBA) meglévő mandátumainak (az InnovFin kkv-garanciakeret, a COSME hitelgarancia-eszköz és a kockázatitőke-forrásokra vonatkozó mandátumának) felhasználására épített. 2016 júliusában ezért 500 millió EUR-val növelték a kkv-ablakot az (EU) 2015/1017 rendeletben meghatározott paramétereken belül. Több forrás irányul majd a kkv-kba, tekintettel az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli piaci keresletre: az ESBA megnövelt kockázatviselési képességének 40%-át a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítására kell fordítani.

(5)  Az Európai Tanács 2016. június 28-án arra a következtetésre jutott, hogy „az európai beruházási tervnek, és különösen az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak (ESBA) köszönhetően már kézzel fogható eredményeket sikerült elérni, továbbá azok meghatározó jelentőségűek abból a szempontból is, hogy a szűkös költségvetési források intelligens felhasználása mellett hozzájárulnak a magánberuházások mozgósításához. A Bizottság a tervek szerint rövid időn belül az ESBA jövőjére vonatkozó javaslatokat fog közzétenni, amelyeknek a vizsgálatát az Európai Parlamenten és a Tanácson belül sürgősséggel kell lefolytatni.”

(6)  Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. E mennyiségi cél elérését célzó lendület azonban nem élvezhet elsőbbséget a kiválasztott projektek addicionalitásával szemben. Ezért a Bizottság nemcsak az ESBA beruházási időtartamának és pénzügyi kapacitásának növelése, hanem az addicionalitás szintjének emelése mellett is elkötelezte magát. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le, és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.

(6a)  Az ESBA-ban és végrehajtásában rejlő lehetőségek nem bontakozhatnak ki teljes mértékben az egységes piac megerősítését célzó tevékenységek végrehajtása, a kedvező üzleti környezet megteremtése, valamint a szociális szempontból kiegyensúlyozott és fenntartható strukturális reformok megvalósítása nélkül. Ezenkívül a jól strukturált projektek – a tagállamok szintjén kialakított beruházási és fejlesztési tervek részeként – kulcsfontosságúak az ESBA felhasználásának sikere szempontjából. A tagállamoknak ezért támogatniuk kell a kapacitásbővítést a fenntartható beruházások tekintetében, különösen helyi és regionális szinten, valamint gondoskodniuk kell az ehhez szükséges adminisztratív struktúrák létrehozásáról.

(7)  A 2020 utáni időszak tekintetében a Bizottságnak az új többéves pénzügyi keretben be kell nyújtania egy átfogó beruházási rendszerre vonatkozó jogalkotási javaslatot, az Unión belüli beruházások elmaradásának hatékony kezelése érdekében. A jogalkotási javaslatnak a Bizottság jelentésében szereplő következtetéseken és egy független értékelésen kell alapulnia, amelyet 2018. december 31-ig kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentésnek és a független értékelésnek meg kell továbbá vizsgálnia az e rendelet által módosított (EU) 2015/1017 rendelet alkalmazását az ESBA meghosszabbított beruházási időtartama során.

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80–95%-os csökkentésére vállalt kötelezettségeinek megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá ▐ az autópályák ESBA-forrásokból való támogatását a közlekedés területén a kohéziós országokban, a kevésbé fejlett régiókban vagy a határokon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magán- és/vagy állami beruházások támogatására kell korlátozni, vagy ha erre a közúti biztonság növeléséhez, fenntartásához vagy fejlesztéséhez, az intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztéséhez vagy a transzeurópai közlekedési hálózat meglévő autópályái minőségének és teljességének, különösen a biztonságos parkolóhelyek, az alternatív tisztaüzemanyag-töltőállomások és az elektromos töltőrendszerek biztosításához van szükség. A digitális szektorban és a digitális gazdaságra vonatkozó nagyratörő uniós szakpolitika keretén belül új célkitűzéseket kell megállapítani a digitális infrastruktúra tekintetében a digitális szakadék áthidalása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió az úgynevezett dolgok internete, a blokklánc-technológia és a kiber- és hálózatbiztonság új korszakában világviszonylatban úttörő szerepet töltsön be. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

(8a)  A párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus uniós célok megvalósítása érdekében az irányítóbizottságnak ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást kell nyújtania, elsősorban a támogatható projektek és az ESBA teljes portfóliója vonatkozásában, különös tekintettel a COP21-re. Az ESBA keretébe tartozó, éghajlattal kapcsolatos intézkedések megerősítése érdekében az EBB-nek a klímafinanszírozás legjelentősebb biztosítójaként szerzett tapasztalatára kell támaszkodnia, és nemzetközileg elfogadott módszereket kell alkalmaznia az éghajlattal kapcsolatos komponensek és költségek meghatározásához.

(8b)  A kulturális és kreatív ágazatok a növekedés mozgatórugójaként kulcsszerepet játszanak Európa újraiparosodásában, és stratégiai helyzetüknek köszönhetően tovagyűrűző hatást fejtenek ki más ipari ágazatok innovációjára, például az idegenforgalomban, a kiskereskedelemben és a digitális technológiákban. Az ESBA-nak ebben az ágazatban segítenie kell a kkv-kat a tőkehiány leküzdésében, és jellemzően olyan projektekre kell összpontosítania, amelyek a Kreatív Európa program és a kkv-garanciakeret keretében támogatott projektekhez képest magasabb kockázati profillal rendelkeznek.

(9)  A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot vagy régiót összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveleteknek, ideértve az e-infrastruktúrát vagy a TEN-T és TEN-E hálózatokat, határozottan utalniuk kell az addicionalitásra, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

(9a)  Az addicionalitási kritérium teljesülése régióspecifikus gazdasági feltételektől függ, mivel egy projekt az egyik régióban kiegészítő jellegű lehet, a másikban pedig nem. Ezért a beruházási bizottságnak figyelembe kell vennie a régióspecifikus feltételeket az addicionalitási kritériumnak való megfelelés értékelésekor.

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés pénzügyi eszközeit ▐ többek között az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak. A Bizottság már konkrét iránymutatást is közzétett e témában, de az ESBA-támogatás uniós finanszírozási forrásokkal való összekapcsolására vonatkozó elképzelést még alaposabban ki kell dolgozni, a gazdasági hatékonyság és a megfelelő multiplikátorhatás figyelembevételével. Az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) összekapcsolása segítheti az ESBA-t a szélesebb földrajzi lefedettség elérésében.

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybevételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét. Tekintettel arra, hogy nem lenne kívánatos az ESBA-ból támogatható projektek nagyságának korlátozása, a kisebb projekteket nem szabad meggátolni abban, hogy az ESBA-ból finanszírozást igényeljenek. További intézkedésekre van szükség ezekben a régiókban a technikai segítségnyújtás erősítése és az ESBA népszerűsítése céljából.

(11a)  A beruházási platformok elengedhetetlen eszközt jelentenek a piaci hiányosságok kezelése során, különösen több tematikus vagy regionális projekt, többek között energiahatékonysági projektek, illetve határokon átnyúló projektek finanszírozásakor. Ezért fontos a nemzeti fejlesztési bankokkal és intézményekkel való partnerségek ösztönzése, többek között beruházási platformok létrehozása érdekében. Az ilyen partnerségek keretében a beruházási bizottságnak az irányítóbizottság vonatkozó iránymutatásával összhangban lehetőséget kell kapnia arra, hogy az uniós garancia megfelelő részét közvetlenül beruházási platformok és nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények számára nyújtsa, és a projektek kiválasztásával kapcsolatos döntést ezt követően e szervezetekre ruházza. Ilyen esetekben a beruházási bizottságnak fenn kell tartania azon jogát, hogy bármikor felügyelhesse a projektkiválasztási eljárást annak biztosítása érdekében, hogy arra e rendeletnek megfelelően kerüljön sor.

(11b)  Az uniós garancia közvetlenül a beruházási platformok és nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények számára történő nyújtásának lehetősége semmilyen módon nem vonhatja maga után az azon tagállamokkal szembeni általános hátrányos megkülönböztetést, amelyek még nem hoztak létre ilyen szervezeteket, továbbá nem vezethet földrajzi koncentráltsághoz sem.

(12)  Annak érdekében, hogy az ESBA támogatni tudja a beruházásokat, az Uniónak uniós garanciát kell nyújtania, mely bármely időpontban nem haladhatja meg a 26 000 000 000 EUR-t, melyből maximum 16 000 000 000 EUR fog 2018. július 6. előtt rendelkezésre állni.

(13)  A várakozások szerint, ha az uniós garancia az EBB által nyújtandó 7 500 000 000 EUR-val társul, az ESBA támogatásával az EBB és az EBA 100 000 000 000 EUR értékű további beruházást generálhat. Az ESBA által támogatott 100 000 000 000 EUR várhatóan legalább 500 000 000 000 EUR-nyi további beruházásokat generál a reálgazdaságban 2020 végéig.

(14)  A megvalósítandó további beruházások céljából az uniós garanciaalapba irányuló, az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulás részleges finanszírozása érdekében 650 000 000 EUR összeget kell e célra elkülöníteni a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret felső határai alatt rendelkezésre álló, le nem kötött tartalékkeretből, amelyet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak(6) az éves költségvetési eljárás során kell engedélyeznie. Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből 1 145 797 000 EUR előirányzatot kell átcsoportosítani a CEF vissza nem térítendő támogatásokat nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy más érintett – különösen az energiahatékonyságot célzó – eszközökbe.

(15)  AZ ESBA által támogatott beruházások keretében szerzett tapasztalatok alapján a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében a garancialap célösszegének el kell érnie a teljes uniós garanciakötelezettségek 35%-át.

(16)  Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan fennmaradó – piaci kereslettel összefüggésben bővíteni kell az ESBA kkv-ablakát. Kiemelt figyelmet kell szentelni a szociális vállalkozásoknak és a szociális szolgáltatásoknak, többek között az ágazat igényeinek és jellegzetességeinek megfelelő új eszközök kidolgozása és bevezetése révén.

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítania kell, hogy a végső kedvezményezettek – így a kkv-k – tudjanak a létező ESBA-támogatásokról ▐, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát. Az ESBA-ra történő egyértelmű hivatkozásnak kiemelt helyen kell szerepelnie a finanszírozási megállapodásban.

(18)  Az ESBA-műveletek átláthatóságának növelése érdekében a beruházási bizottság döntéseiben – melyeket nyilvánosságra kell hozni és hozzáférhetővé kell tenni – ki kell fejteni azokat az okokat, amelyek alapján úgy vélik, hogy egy adott műveletnek részesülnie kell az uniós garanciából, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A művelet uniós garanciával való finanszírozásának aláírását követően az eredménytáblát is közzé kell tenni.

(18a)  Az eredménytáblát a beruházási bizottság független és átlátható értékelési eszközeként – e rendeletet és az (EU) 2015/1558 felhatalmazáson alapuló rendeletet(7) és annak mellékletét szigorúan betartva – kell használni, hogy előnyben részesüljön a magasabb pontszámmal és nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező műveletek esetében az uniós garancia felhasználása. Az EBB-nek előzetesen ki kell számítania a pontszámokat és a mutatókat, és a projekt befejezésekor nyomon kell követnie az eredményeket.

(18b)  Az irányítóbizottságnak felül kell vizsgálnia a beruházási irányelveket az eredménytábla különböző kritériumaira vonatkozó alsó küszöbérték meghatározása érdekében azzal a céllal, hogy javítsa a projektek értékelését.

(19)  Az ESBA által támogatott műveleteknek meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek. Műveletei végrehajtása során az EBB – az uniós jogszabályokkal, ajánlásokkal és iránymutatásokkal összhangban – nem alkalmazhat adókikerülést célzó konstrukciókat, különösen agresszív adótervezési megoldásokat, és nem vehet részt ilyenekben, illetve nem biztosíthat forrásokat az ilyeneket alkalmazó vagy ilyenekben részt vevő kedvezményezetteknek.

(20)  Helyénvaló továbbá bizonyos technikai pontosításokat tenni az ESBA irányításáról és az uniós garancia nyújtásáról szóló megállapodás tartalmával, az általa lefedett eszközökkel és az árfolyamkockázatok bizonyos helyzetekben történő fedezésével kapcsolatban. Az EBB-vel kötött, az ESBA irányításáról és az uniós garancia nyújtásáról szóló megállapodást e rendeletnek megfelelően ki kell igazítani.

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek az ESBA végrehajtásában mutatkozó hiányosságokat kell kezelnie. Kulcsszerepet kell játszania abban, hogy a projektgazdák képesek legyenek életképes, fenntartható és minőségi projekteket kezdeményezni és kidolgozni. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot vagy régiót átfogó projektek és az Európa 2020 stratégia, illetve a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. ▐ Az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és proaktív segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez és a műveletek elindításához, valamint szükség esetén a kereslet ösztönzéséhez. Az EBTP tevékenységeinek ki kell egészíteniük a meglévő struktúrákat, és el kell kerülni a tagállamokon belüli szolgáltatások átfedéseit. Ezenkívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban. Szükséges, hogy az EBTP erős helyi jelenlétet biztosítson, ahol erre szükség van, az ESBA-ról szóló helyi ismeretek fokozása és a helyi igények jobb felmérése érdekében. Az EBTP-nek minden egyes tagállamban törekednie kell együttműködési megállapodások megkötésére a nemzeti fejlesztési bankokkal és intézményekkel, illetve – ahol szükséges – meg kell könnyítenie, hogy a tagállamok nemzeti fejlesztési bankokat és intézményeket hozhassanak létre. E célkitűzések elérése érdekében az EBTP személyzeti kapacitásának összhangban kell lennie elvégzendő feladataival.

(21a)  A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelése, további megfelelő beruházások ösztönzése és az ESBA-ból támogatott műveletek földrajzi és regionális egyensúlyának előmozdítása érdekében integrált és egyszerűsített megközelítésre van szükség a növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások előmozdítására irányuló cél eléréséhez. Az árképzési politikának hozzá kell járulnia e célok eléréséhez.

(21b)  Az (EU) 2015/1017 rendelet beruházási céljainak előmozdítása érdekében a meglévő alapok ötvözését ösztönözni kell megfelelő kedvezmények nyújtásával az ESBA-műveletek finanszírozási feltételeiben, többek között az árképzésben.

(22)  Az ▐ (EU) 2015/1017 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1017 rendelet a következőképpen módosul:

(-1)  A 2. cikk 4. pontjának b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)  határokon átnyúló, több országot érintő, regionális vagy makroregionális platformok, amelyek egy adott földrajzi térségben végrehajtott projektekben érdekelt több tagállamból, régióból vagy harmadik országból származó partnereket fognak össze;

(1)  A 4. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  az a) pont ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

ii.   az EBB által az ESBA-n keresztül nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összege – legalább 7 500 000 000 EUR, garancia vagy készpénz formájában – és feltételei;”;

aa)  az a) pont iv. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„iv.  az uniós garancia mellett végrehajtott műveletek árazása, amelynek e rendelet céljának megfelelően összhangban kell lennie az EBB általános árazási politikájával. Amennyiben egy életképes projekt megvalósítását szigorúbb gazdasági és pénzügyi piaci feltételek gátolnák, az ESBA-ból támogatott műveletek földrajzi és regionális egyensúlyának előmozdítása és a piaci hiányosságok kezelése érdekében módosítani kell a garancia árazását;”;

ab)  a b) pont iii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„iii.  rendelkezés arra vonatkozóan, hogy az irányítóbizottság konszenzussal hozza meg a határozatait, továbbá hogy ha nem jön létre konszenzus, az irányítóbizottság tagjainak négyötödös többségével hozza meg határozatait;”

ac)  a b) pont iv. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„iv.  az ügyvezető igazgatónak és a helyettes ügyvezető igazgatónak a kinevezésére szolgáló eljárás, az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató javadalmazása és a munkájukra vonatkozó feltételek, továbbá a helyettesítésükkel és elszámoltathatóságukkal kapcsolatos szabályok és eljárások, e rendelet sérelme nélkül;”;

b)  a c) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

i.   az uniós garancia nyújtására vonatkozó – többek között a fedezetre vonatkozó feltételekkel, a meghatározott eszköztípusokból álló portfóliókra megállapított fedezettel és az uniós garancia lehetséges lehívását kiváltó eseményekkel kapcsolatos – részletes szabályok a 11. cikkel összhangban;”;

(1a)  Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  E rendelet alkalmazásában „addicionalitás”: az ESBA által olyan műveletekhez nyújtott támogatás, amelyek piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak, és amelyeket nem lehetett volna végrehajtani azon időszak alatt, amely alatt igénybe lehet venni az uniós garanciát, vagy nem lehetett volna ugyanolyan mértékben végrehajtani az EBB, illetve az EBA által, vagy a meglévő uniós pénzügyi eszközök alapján, az ESBA támogatása nélkül. Az ESBA által támogatott projektek – miközben céljuk a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések valamelyikének támogatása és a munkahelyteremtés és a fenntartható növekedés előmozdítása – kockázati profilja jellemzően magasabb, mint a szokásos EBB-műveletek keretében támogatott projekteké, és az ESBA portfóliója általánosságban magasabb kockázati profillal fog rendelkezni, mint az EBB által a szokásos beruházási politikája alapján támogatott beruházási portfóliónak az e rendelet hatálybalépése előtti kockázati profilja.

Az ESBA olyan EBB-projekteket is támogathat, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, amennyiben az e bekezdés első albekezdésében meghatározott addicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére.

A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében, ezáltal biztosítva a komplementaritást és így kerülve el más szereplők kiszorítását ugyanarról a piacról, az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek – lehetőség szerint és amennyiben az kellően indokolt – olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint, továbbá alacsonyabb szintű pozíciót kell elfoglalnia a többi beruházóval szemben.

Az addicionalitás első albekezdés szerinti meghatározásának való megfelelés követelményének sérelme nélkül, a következő elemek határozottan utalnak az addicionalitásra:

-  az EBB különleges tevékenységeinek megfelelő, az EBB alapokmányának 16. cikkében, valamint az EBB hitelkockázati politikájára vonatkozó iránymutatásaiban meghatározottak szerinti kockázattal járó projektek, főként akkor, ha az ilyen projektek a kevésbé fejlett és az átmeneti régiókban zajlanak;

-  két vagy több tagállamot összekapcsoló infrastruktúrára irányuló, illetve az infrastruktúra vagy az infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról egy vagy több másik tagállamra való kiterjesztésére irányuló projektek;

(2a)  Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

  „(2a)  Az árképzési politikával összhangban az ESBA-nak:

    -  lehetőség szerint és kellően indokolt esetben alacsony szintű pozíciót kell elfoglalnia más beruházókkal szemben, és biztosítania kell, hogy műveletei árazását módosítsa, szükség esetén beleértve az ötvözést is, hogy lehetővé tegye a projektek számára az alapok tőkeáttételi hatásának maximalizálását és a helyi piaci feltételek figyelembevételét; valamint

    -  amennyiben az ESBA célkitűzéseinek eléréséhez és a piaci és beruházási hiányosságok kezeléséhez szükséges, biztosítania kell, hogy a sajáttőke-típusú műveletek árszintje az ugyanilyen típusú műveletek piaci ára alatt maradjon.

(3)  A 6. cikk (1) bekezdésének bevezető szavai helyébe a következő szöveg lép:

„Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket támogathat, amelyek piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:”;

(3a)  A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  Az ESBA támogatására jogosult projektek méretére nem vonatkozik korlátozás az EBB vagy az EBA által pénzügyi közvetítőkön keresztül végrehajtott műveletekre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az ESBA-támogatás kisebb projekteket is lefedjen, az EBB-nek és az EBA-nak ki kell terjesztenie a nemzeti fejlesztési bankokkal vagy intézményekkel való együttműködést és elő kell mozdítania a beruházási platformok létrehozása révén nyújtott lehetőségeket.”;

(4)  A 7. cikk a következőképpen módosul:

-a)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Az ESBA irányítási struktúráiban részt vevő valamennyi intézménynek és szervnek arra kell törekednie, hogy biztosítsa a nemek közötti egyensúlyt az ESBA valamennyi irányító szervében.”;

-aa)  A (3) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az irányítóbizottságnak öt tagja van: három tagot a Bizottság jelöl, egyet az EBB, egyet pedig az Európai Parlament. Az irányítóbizottság a tagjai közül választja meg elnökét hároméves, egyszer megújítható határozott időtartamra. Az irányítóbizottság törekszik konszenzussal meghozni határozatait. Abban az esetben, ha nem jön létre konszenzus, az irányítóbizottság tagjainak négyötödös többségével hozza meg határozatait.”;

-ab)  A (3) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az irányítóbizottság üléseinek részletes jegyzőkönyvét az irányítóbizottság általi jóváhagyásukat követően haladéktalanul közzé kell tenni. Az Európai Parlamentet a közzétételről azonnal értesíteni kell.”;

-ac)  Az (5) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA élére ügyvezető igazgatót kell kinevezni, akinek feladata az ESBA napi szintű irányítása, valamint a (6) bekezdésben említett beruházási bizottság üléseinek előkészítése és az elnöki teendők ellátása. Emellett az ügyvezető igazgatónak elszámoltathatónak kell lennie az Európai Parlament felé a beruházási bizottság munkájával kapcsolatban.”

-ad)  Az (5) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az ügyvezető igazgató munkáját a helyettes ügyvezető igazgató segíti. Az ügyvezető igazgató részt vesz az irányítóbizottság ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik. Amennyiben az ügyvezető igazgató nem tud részt venni az irányítóbizottság ülésein vagy azoknak egyes részein, ezeken az üléseken vagy azok egy részén a helyettes ügyvezető igazgató vesz részt, de szavazati joggal nem rendelkezik.”

-ae)  A (6) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az irányítóbizottság az e rendeletben megállapított rendelkezéseknek megfelelően nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően kiválaszt egy-egy jelöltet az ügyvezető igazgatói és a helyettes ügyvezető igazgatói pozíció mindegyikére, akik jövedelmét az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.”

a)  A (8) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)   éghajlat-politika, környezetvédelem és környezetgazdálkodás;”;

ii.  A szöveg a következő l) ponttal egészül ki:

„l)   mezőgazdaság, halászat és akvakultúra.”;

b)  A (10) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A beruházási bizottság minden egyes tagja késedelem nélkül tájékoztatja az irányítóbizottságot, az ügyvezető igazgatót és a helyettes ügyvezető igazgatót minden olyan információról, amely az összeférhetetlenség hiányának folyamatos ellenőrzéséhez szükséges.”;

c)  A (11) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ügyvezető igazgatónak tájékoztatnia kell az irányítóbizottságot▐ bármilyen kötelezettségszegésről, és megfelelő intézkedést kell végrehajtania.”;

d)  A (12) bekezdés második albekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni részletes jegyzőkönyvekben. E határozatok közzétételének tartalmaznia kell a határozatok indoklását, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre, valamint magyarázatot a (14) bekezdésben említett, mutatókat tartalmazó eredménytáblának az uniós garancia igénybevételének igazolásához való felhasználásáról.

Az eredménytábla eszközként szolgál a beruházási bizottság számára arra, hogy előnyben részesítse a magasabb pontszámmal és nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező műveletek esetében az uniós garancia felhasználását. Nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie a projektről szóló végső döntés meghozatala után. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat.

Bizalmas üzleti határozatok esetében az EBB e határozatokat és a projektgazdákra vagy pénzügyi közvetítőkre vonatkozó információkat az adott finanszírozás lezárása után vagy korábban, az üzleti érzékenység megszűntekor továbbítja az Európai Parlamentnek. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.

Az EBB évente benyújtja az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és a Tanácsnak a beruházási bizottság uniós garancia igénybevételét elutasító valamennyi határozatának jegyzékét, valamint az eredménytábla eredményeinek összeállítását. A benyújtásra szigorú titoktartási követelmények vonatkoznak.”;

da)  A (14) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(14)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikk (1)–(3) és (5) bekezdésének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet olyan mutatókat tartalmazó eredménytáblával történő kiegészítésére, amelynek alkalmazásával a beruházási bizottságnak biztosítania kell az uniós garancia lehetséges és tényleges igénybevételének független és átlátható értékelését. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az EBB-vel folytatott szoros párbeszéd keretében kell előkészíteni.

Az irányítóbizottságnak felül kell vizsgálnia a beruházási irányelveket az eredménytábla különböző kritériumaira vonatkozó alsó küszöbérték meghatározása érdekében azzal a céllal, hogy javítsa a projektek értékelését.”;

(4a)  A 8. cikk első bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)  egy vagy több tagállamban található vagy ott letelepedett jogalanyokat érintenek, és az európai szomszédságpolitika – ezen belül a stratégiai partnerség –, a bővítési politika, az Európai Gazdasági Térség vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá tartozó egy vagy több harmadik országra, illetve az EUMSZ II. mellékletében meghatározott valamely tengerentúli országra vagy területre terjednek ki, illetve ottani jogalanyokkal való együttműködést foglalnak magukban, függetlenül attól, hogy van-e partner az említett harmadik országokban, illetve tengerentúli országokban vagy területeken.”;

(5)  A 9. cikk a következőképpen módosul:

-a)  A (2) bekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az uniós garancia az EBB-nek a 7. cikk (7) bekezdésében említett beruházási bizottság által jóváhagyott finanszírozási és beruházási műveleteihez vagy az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek végrehajtása céljából az EBA számára a 11. cikk (3) bekezdésével összhangban biztosított finanszírozáshoz vagy garanciákhoz nyújtható. Az irányítóbizottság iránymutatásával összhangban a beruházási bizottság az uniós garancia megfelelő részét közvetlenül beruházási platformok és nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények számára nyújthatja, és a projektek kiválasztásával kapcsolatos döntést e szervezetekre ruházhatja. A beruházási bizottság minden esetben fenntartja azon jogát, hogy felügyelhesse a projektkiválasztási eljárást annak biztosítása érdekében, hogy arra e rendeletnek megfelelően kerüljön sor.

Az érintett műveletek összhangban vannak az uniós szakpolitikákkal és támogatják a következő általános célkitűzések valamelyikét:”;

-aa)  A (2) bekezdés c) pontja a következő alponttal egészül ki:

„iiia.vasúti infrastruktúra és egyéb vasúti projektek;”

-ab)  A (2) bekezdés e) pontja a következő alpontokkal egészül ki:

„ia.   blokklánc-technológia;

ib.  a dolgok internete;

ic.  kiberbiztonsági és hálózatvédelmi infrastruktúrák.”

-ac)  A (2) bekezdés g) pontjának ii. alpontja a következőképpen módosul:

„ii.  kulturális és kreatív ágazatok, amelyekben ágazatspecifikus pénzügyi mechanizmusokat kell engedélyezni a Kreatív Európa programmal és a garanciaeszközzel együttműködésben a kulturális és kreatív ágazatok számára a célnak megfelelő hitelek biztosítása érdekében;”;

-ad)  A (2) bekezdés g) pontjának v. alpontja a következőképpen módosul:

„v)  szociális infrastruktúrák, szociális szolgáltatások és a szociális és szolidáris gazdaság;”;

a)  A (2) bekezdés a következő h) és i) ponttal egészül ki:

„h)   fenntartható mezőgazdaság, halászat, akvakultúra, valamint a biogazdaság és a bioipar egyéb ágazatai;

i)   e rendelet követelményeinek keretében, a 2014/99/EU(8) bizottsági végrehajtási határozat I. illetve II. mellékletében felsorolt kevésbé fejlett régiók és átmeneti régiók esetében EBB-támogatásra jogosult egyéb iparágak és szolgáltatások.”;

b)  A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

Az irányítóbizottságnak részletes iránymutatást kell nyújtania és értékelési eszközöket kell biztosítania, különösen a támogatható projektek és az ESBA teljes portfóliója vonatkozásában, különös tekintettel a COP21-re. Ez az iránymutatás biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40%-a olyan projektkomponenseket támogasson, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikához, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően.”;

c)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A beruházási időszak, amelynek során az uniós garancia az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletek támogatására nyújtható,

a)  2020. december 31-ig tart azon EBB-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBB és a kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő 2022. december 31-ig szerződést ír alá;

b)  2020. december 31-ig tart azon EBA-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBA és a pénzügyi közvetítő 2022. december 31-ig szerződést ír alá.”;

d)  A (4) bekezdést el kell hagyni.;

da)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

  „(4a)  Ha egy tagállamban valamely állami hatóság olyan beruházási platformot vagy nemzeti fejlesztési bankot vagy intézményt hoz létre, amely osztja az ESBA célkitűzéseit, az EBB együttműködik ezzel a testülettel. Az EBB együttműködik azokkal a már létrehozott beruházási platformokkal vagy nemzeti fejlesztési bankokkal vagy intézményekkel is, amelyek osztják az ESBA célkitűzéseit.”

db)  Az (5) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  „A 7. cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül a beruházási bizottság – alapos értékelést követően – dönthet úgy, hogy megszüntet egy beruházási platformmal vagy egy nemzeti fejlesztési bankkal vagy intézménnyel fennálló partnerséget.”

(5a)  A 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  „(1)  A 9. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában és a 11. cikkel összhangban az EBB, és adott esetben a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények és a beruházási platformok az uniós garanciát az e cikk (2) bekezdésében említett eszközök kockázatának fedezésére veszi igénybe.”

(6)  A 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)  EBB-hitelek, garanciák, viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, a finanszírozás más formái vagy hitelminőség-javító eszközök, ideértve az alárendelt kölcsönöket, valamint tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések, ideértve a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, beruházási platformok vagy alapok javára szólókat is;”;

(7)  A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Az uniós garancia összege bármely időpontban nem haladhatja meg a 26 000 000 000 EUR-t, amelynek egy része az EBB által az EBA számára a (3) bekezdéssel összhangban nyújtott finanszírozás vagy garanciák céljaira fordítható. Az uniós garancia mellett az Unió általános költségvetéséből teljesített kifizetések teljes nettó összege nem haladhatja meg a 26 000 000 000 EUR-t, illetve 2018. július 6. előtt nem haladhatja meg a 16 000 000 000 EUR-t.”;

b)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  Amennyiben az EBB finanszírozást vagy garanciát nyújt az EBA számára az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek végrehajtásához, az uniós garancia az ilyen finanszírozás vagy garanciák tekintetében teljes garanciát biztosít, feltéve, hogy az EBB 6 500 000 000 EUR kezdeti korláton belül legalább 4 000 000 000 EUR összegű finanszírozást vagy garanciát biztosít az uniós garancia fedezete nélkül. Az (1) bekezdés sérelme nélkül ezt a korlátot adott esetben az irányítóbizottság legfeljebb 8 000 000 000 euróra kiigazíthatja anélkül, hogy az EBB köteles lenne ugyanekkora, a kezdeti korláton felüli összeg biztosítására.”;

c)  A (6) bekezdésben az a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)  a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: a tőke és a finanszírozási műveletek feltételeinek megfelelően az EBB számára esedékes, de a nemteljesítés bekövetkeztéig be nem folyt összes kamat és összeg; az eurótól eltérő valuták árfolyam-ingadozásaiból eredő veszteségek olyan piacokon, ahol korlátozottak a lehetőségek hosszú futamidejű fedezeti ügyletekre; az alárendelt kölcsönök esetében a halasztás, a csökkentés vagy az előírt exit nemteljesítési eseménynek tekintendő;

b)  a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések esetében: a befektetett összegek és a kapcsolódó finanszírozási költségek és az eurótól eltérő valuták árfolyam-ingadozásaiból eredő veszteségek;”;

(8)  A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)  A garanciaalap (2) bekezdésben említett forrásait arra kell felhasználni, hogy a garanciaalap olyan megfelelő szintet (a továbbiakban: célösszeg) érjen el, amely tükrözi az uniós garanciakötelezettség teljes összegét. A célösszeget a teljes uniós garanciakötelezettség 35%-ában kell meghatározni.”;

b)  A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)  2018. július 1-jétől, amennyiben az uniós garancia lehívásainak eredményeként a garanciaalap szintje a célösszeg 50%-a alá csökken, vagy a Bizottság kockázatértékelése alapján a garanciaalap szintje egy éven belül az említett szint alá csökkenhet, úgy a Bizottság jelentést nyújt be azokról a rendkívüli intézkedésekről, amelyekre szükség lehet.”;

c)  A (8), (9) és (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   Az uniós garancia lehívását követően a garanciaalap (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti forrásainak a célösszeget meghaladó részét a beruházási időszak 9. cikkben meghatározott határain belül az uniós garancia teljes összegének visszaállítására kell felhasználni.

(9)   A garanciaalap (2) bekezdés c) pontja szerinti forrásait az uniós garancia teljes összegének visszaállítására kell felhasználni.

(10)  Az uniós garancia 26 000 000 000 EUR összegének teljes visszaállítása esetén a garanciaalapban található, a célösszeget meghaladó bármely összeget a 966/2012/EU, Euratom rendelet 21. cikke (4) bekezdése szerinti belső címzett bevételként az Unió általános költségvetésébe kell befizetni bármely olyan költségvetési sort illetően, amelyet adott esetben a garanciaalap átcsoportosítási forrásaként használtak fel.”;

(9)  A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  Az első albekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„E támogatásba beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszektor közötti partnerség igénybevételével, valamint adott esetben az uniós jogot érintő releváns kérdésekkel kapcsolatban nyújtott célzott támogatás és tanácsadás biztosítása, figyelembe véve a kevésbé fejlett tőkepiacokkal rendelkező tagállamok sajátosságait és szükségleteit, valamint a különböző ágazatok helyzetét.”;

ii.  A második albekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá éghajlat-politikai projektek, a körforgásos gazdaságot előmozdító projektek vagy komponenseik előkészítését, különösen a COP21 összefüggésében, továbbá a digitális szektort előmozdító projektek, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett projektek előkészítését.”;

b)  A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)  a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való aktív hozzájárulás az EBB-nek és a nemzeti fejlesztési bankoknak vagy intézményeknek a műveletek kezdeményezéséhez és fejlesztéséhez különösen a kevésbé fejlett és átmeneti régiókban történő segítségnyújtás, valamint szükség esetén az ESBA-támogatás iránti kereslet ösztönzése révén;”;

ii.  Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)  proaktív tanácsadási támogatás nyújtása beruházási platformok – főként határokon átnyúló és több tagállamot és/vagy régiót tömörítő makroregionális beruházási platformok – létrehozásához, szükség esetén helyi jelenléttel;”;

iia.  A bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„ea)  a kisebb projektek vonzásában és finanszírozásában rejlő lehetőségek kihasználása, többek között a beruházási platformokon keresztül;”;

iii.  A bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

„f)  tanácsadás más uniós finanszírozási források (mint pl. az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban, az adminisztratív terhek csökkentése és az ilyen ötvözött finanszírozási források használatához kapcsolódó gyakorlati problémák megoldása céljából.”;

iiia.  A bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„fa)  proaktív támogatás nyújtása a 8. cikk első bekezdésének b) pontjában említett műveletek előmozdításához és ösztönzéséhez.”;

c)  Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.”;

ca)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  Az EBTP-nek a 16. cikk (2a) bekezdésében említett listát kell felhasználnia annak érdekében, hogy adott esetben proaktívan segítse a lehetséges projektgazdákat az ESBA keretében nyújtandó támogatásra irányuló pályázataik továbbfejlesztésében.”

d)  A (6) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyrészről az EBTP, másrészről az EBTP céljai szempontjából releváns szakértelemmel rendelkező nemzeti fejlesztési bank vagy intézmény, nemzetközi pénzügyi szervezet, vagy intézmény vagy irányító hatóság – beleértve azokat is, amelyek nemzeti tanácsadóként járnak el – közötti együttműködés megvalósulhat szerződéses partnerség formájában. Az EBTP-nek együttműködési megállapodásokat kell kötnie a nemzeti fejlesztési bankokkal vagy intézményekkel minden tagállamban. Azokban a tagállamokban, ahol nem léteznek ilyen intézmények, az EBTP-nek adott esetben és az érintett tagállam kérésére proaktív tanácsadási támogatást kell nyújtania létrehozásukhoz.”;

da)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a)  A tanácsadási szolgáltatások Unión belüli széles földrajzi kiterjesztésének aktív biztosítása és az ESBA-ról szóló helyi ismeretek fokozása érdekében biztosítani kell az EBTP helyi jelenlétét, ahol ez szükséges, figyelembe véve a meglévő támogatási rendszereket, kézzelfogható, proaktív és testre szabott helyszíni támogatás nyújtása céljából. Ezt különösen azokban a tagállamokban vagy régiókban kell biztosítani, amelyek nehézségekkel szembesülnek az ESBA alá tartozó projektek fejlesztése során. Az EBTP-nek törekednie kell a tudás regionális és helyi szintre való átadásának előmozdítására, és biztosítania kell a regionális és helyi kapacitás és szakértelem folyamatos kiépülését.”;

db)  A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)  Az EBTP által nyújtott szolgáltatások ellenében ▐ a 2020. december 31-ig tartó időszakban az Unió általános költségvetésében évente▐ 20 000 000 EUR referenciaösszegű hozzájárulás áll rendelkezésre az EBTP műveletei költségeinek fedezéséhez az EBTP által a (2) bekezdés szerint nyújtott azon szolgáltatásokért, amelyek kiegészítik a más uniós programok keretén belül igénybe vehető szolgáltatásokat, amennyiben e költségeket a (4) bekezdésben említett díjakból származó fennmaradó összeg nem fedezi.”

(9a)  A 16. cikk (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„f)  „azoknak a projekteknek a bemutatása, amelyek esetében az európai strukturális és beruházási alapok támogatását összekapcsolják az ESBA támogatásával, az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összege, valamint minden ilyen projekt kockázati profilja;”;

(9b)  A 16. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„ja)  részletes információ az EBB-finanszírozásból és az ESBA keretében végzett beruházási műveletekből származó adófizetésekről.”;

(9c)  A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Az EBB hathavonta benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az EBTP-nek az uniós garancia felhasználására vonatkozóan benyújtott összes beruházási pályázat listáját, azokat a pályázatokat is ideértve, amelyeket nem választottak ki a beruházási bizottságnak való benyújtásra. A benyújtásra szigorú titoktartási követelmények vonatkoznak.”;

(9d)  A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  A Bizottság a beruházási időszak végén jelentést készít az árazási politika összesített hatásairól és megfelelőségéről, és azt továbbítja az Európai Parlamentnek és az irányítóbizottságnak. Az említett jelentés megállapításait figyelembe kell venni.”,

(9e)  A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a)  A Bizottság éves jelentést készít, amelyben szakpolitikai területek szerint részletesen felsorolja mindazon projekteket, amelyek az ESBA-alapon keresztül uniós támogatásban részesültek, az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összegével és a kockázati profilokkal együtt.”;

(10)  A 18. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)  A Bizottság 2018. december 31-ig és 2020. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely e rendelet alkalmazásának független értékelését tartalmazza.”;

b)  A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A Bizottság az új többéves pénzügyi keretben átfogó beruházási rendszerre vonatkozó jogalkotási javaslatot nyújt be, az Unión belüli beruházások elmaradásának hatékony kezelése érdekében. A javaslatnak megfelelően figyelembe kell vennie a független értékelést tartalmazó 2018. december 31-i jelentés következtetéseit, mely értékelést időben kell benyújtani ahhoz, hogy ebből a célból megfelelően figyelembe lehessen venni.”;

ba)  A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)  A (6) bekezdésben említett jelentésnek tartalmaznia kell egy értékelést a 7. cikk (14) bekezdésében és a II. mellékletben említett eredménytábla használatáról, különös tekintettel az egyes pillérek megfelelősége és az értékelés során betöltött szerepük figyelembevételére. A jelentést – adott esetben, és ha a benne foglalt megállapítások ezt megfelelően indokolják – a 7. cikk (14) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus felülvizsgálatára irányuló javaslatnak kell kísérnie.”;

(11)  A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni – vagy a pénzügyi közvetítőket kötelezni, hogy tájékoztassák – a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is, a létező ESBA-támogatásokról, és az említett tájékoztatásnak különösen kkv-k esetében a finanszírozási megállapodásban és az ESBA-támogatást magában foglaló valamennyi szerződésben jól látható helyen kell szerepelnie, ezáltal felkeltve a figyelmet és növelve a láthatóságot.”;

(11a)  A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a Számvevőszék kérésre – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – teljes körű hozzáférést kap minden olyan dokumentumhoz vagy információhoz, amelyre a feladata elvégzéséhez szüksége van.”

(12)  A 22. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Az EBB, az EBA és a pénzügyi közvetítők az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik során kötelesek megfelelni a pénzmosás megelőzésére, a terrorizmus elleni küzdelemre, az adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó normáknak és alkalmazandó jogszabályoknak.

  ▌

Az EBB és az EBA az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik során nem alkalmazhat adókikerülési struktúrákat, mindenekelőtt agresszív adótervezési megoldásokat, vagy az uniós jogi aktusokban, a tanácsi következtetésekben, a bizottsági közleményekben, vagy a Bizottság egyéb hivatalos értesítéseiben meghatározott, jó adóügyi kormányzásra vonatkozó uniós kritériumoknak nem megfelelő gyakorlatokat, illetve ilyenekben nem vehetnek részt, továbbá nem nyújthatnak forrásokat olyan kedvezményezetteknek, amelyek ilyeneket alkalmaznak vagy ilyenekben vesznek részt.

  ▌

Mindenekelőtt az EBB és az EBA nem áll üzleti kapcsolatban olyan országban vagy területen bejegyzett vagy létrehozott jogalannyal, amely nem működik együtt az Unióval az átláthatósággal és az információcserével kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott adóügyi standardok és uniós jogszabályok alkalmazása terén.

Pénzügyi közvetítőkkel való szerződéskötés esetén az EBB-nek és az EBA-nak át kell ültetnie az e cikkben említett követelményeket a vonatkozó szerződésekbe, és azok betartására vonatkozóan országonkénti jelentéstételt kell kérnie. Az EBB-nek és az EBA-nak folyamatosan közzé kell tennie és frissítenie kell azon pénzügyi közvetítők jegyzékét, amelyekkel kapcsolatban áll.

Az EBB-nek és az EBA-nak a Bizottsággal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációkat követően felül kell vizsgálnia és naprakésszé kell tennie a nem együttműködő országokra és területekre vonatkozó politikáját. A Bizottság ezt követően évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e politikák végrehajtásáról.”;

(13)  A 23. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első és második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottságnak a 7. cikk (13) és (14) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. július 4-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról.”

(14)  A II. melléklet az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról

Melléklet

(1)  A (2) szakasz a következőképpen módosul:

a)  A b) pont a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Az autópályák ESBA-forrásokból való támogatását a közlekedés területén kohéziós országokban, kevésbé fejlett régiókban vagy▐ határokon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó állami- és/vagy magánberuházások támogatására kell korlátozni, vagy ha erre a közúti biztonság növeléséhez, fenntartásához vagy fejlesztéséhez, intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztéséhez vagy a transzeurópai közlekedési hálózat meglévő autópályái minőségének és teljességének, különösen biztonságos parkolóhelyek, alternatív tisztaüzemanyag-töltőállomások és elektromos töltőrendszerek biztosításához van szükség.

Kifejezetten lehetővé kell tenni, hogy az ESBA-forrásokból történő támogatás a meglévő közlekedési infrastruktúra karbantartására és fejlesztésére is igénybe vehető legyen.”;

b)  A c) pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ennek keretében az EBB várhatóan az ESBA keretében nyújt finanszírozást, hogy elérje az összesen legalább 500 000 000 000 eurót kitevő állami vagy magánberuházásokra vonatkozóan kitűzött kezdeti célt, amely magában foglalja a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eszközökkel kapcsolatos ESBA-műveletek keretében az EBA-n keresztül, valamint a nemzeti fejlesztési bankokon vagy intézményeken keresztül igénybe vett finanszírozást, további célja ezenfelül a legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások forráshoz jutásának javítása.”;

(2)  A (3) szakasz a következő d) ponttal egészül ki:

„d)     valamely művelet különleges tevékenységnek minősül, ha a következő jellemzők közül legalább egy fennáll:

–  alárendeltség más hitelezők viszonylatában, ideértve a nemzeti fejlesztési bankokat és a magánhitelezőket;

–  kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, ahol az adott pozíció az EBB-t magas szintű kockázatnak teszi ki;

–  olyan meghatározott kockázatoknak való kitettség, mint a nem kipróbált technológia, új, tapasztalatlan vagy magas kockázatú partnerektől való függőség, új pénzügyi struktúrák vagy az EBB, a szóban forgó ágazat vagy földrajzi terület számára kockázatot jelentő tényező;

–  sajáttőke-típusú jellemzők, mint pl. teljesítményhez kötött kifizetések; vagy

–  az EBB hitelkockázati politikára vonatkozó iránymutatása szerint magasabb kockázati kitettséget eredményező egyéb azonosítható szempontok;”;

(2a)  A (3) szakasz a következő ponttal egészül ki:

„da)az addicionalitás értékelésekor figyelmet kell fordítani a régióspecifikus feltételekre.”

(3)  Az (5) szakasz a következő mondattal egészül ki:

„Az eredménytábla a művelet uniós garanciából való finanszírozásának aláírását követően kerül közzétételre, bizalmas üzleti adatok nélkül.”;

(4)  A (6) szakasz a következőképpen módosul:

a)  A b) pont a következőképpen módosul:

i.  Az első franciabekezdésben az első és a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Adósság típusú műveletek esetében az EBB vagy az EBA elvégzi a szokásos kockázatértékelését, amely magában foglalja a nemteljesítés valószínűsége és a behajtási arány kiszámítását. E paraméterek alapján az EBB vagy az EBA kockázati értéket rendel az egyes műveletekhez.”;

ii.  A második franciabekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az adósság típusú műveletek mindegyikéhez kockázati besorolást rendelnek (az ügylet kölcsönbesorolása) az EBB vagy az EBA kölcsönbesorolási rendszere alapján.”;

iii.  A harmadik franciabekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A projekteknek gazdaságilag és technikailag életképesnek kell lenniük, továbbá az EBB-finanszírozást a hatékony és eredményes banki működés elveivel összhangban kell összeállítani, és annak meg kell felelnie az EBB vagy az EBA belső iránymutatásaiban rögzített magas szintű kockázatkezelési elveknek.”;

iiia.  A negyedik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Az adósság-típusú termékek árának meghatározása e rendelet rendelkezéseivel összhangban történik.”

b)  A c) pont a következőképpen módosul:

i.  Az első franciabekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Annak megállapítása, hogy egy ügylet hordoz-e sajáttőke-típusú kockázatokat vagy nem, az EBB vagy az EBA szabványos értékelése alapján történik, függetlenül az ügylet jogi formájától és nómenklatúrájától.”;

ii.  A második franciabekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az EBB a sajáttőke-típusú műveleteit az EBB vagy az EBA belső szabályaival és eljárásaival összhangban hajtja végre.”;

iia.  A harmadik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A sajáttőke-típusú beruházások árazása e rendelet rendelkezéseivel összhangban történik.”

(5)  A (7) szakasz c) pontjában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

(6)  A (8) szakasz a következőképpen módosul:

a)  az első albekezdés második mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

b)  az a) pont első albekezdésének első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

c)  a b) pont első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni.

(1)

  HL C 75., 2017.3.10., 57. o.

(2)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(4)

HL C 465., 2016.12.13., 1. o.

(5)

  COM(2014)0903

(6)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

(7)

  A Bizottság (EU) 2015/1558 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 22.) az (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő, az uniós garancia alkalmazásához szükséges, mutatókat tartalmazó eredménytábla létrehozásáról (HL L 244., 2015.9.19., 20. o.).

(8)

  A Bizottság 2014/99/EU végrehajtási határozata (2014. február 18.) a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról (HL L 50., 2014.2.20., 22. o.).


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (3.4.2017)

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Előadó: Eva Kaili

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A válság utáni Európai Unió jelenlegi alacsony szintű növekedése és lassú fellendülése a termelésben bekövetkezett csökkenés eredménye, amelyet olyan tényezők váltottak ki, mint például a technológiai fejlődés lelassulása, az alacsony termelékenységű ágazatokra való szerkezeti átállás és a magas tőkeáttételi arányok. Ezért rendkívül fontos összehangolt módon arra összpontosítani erőfeszítéseinket, hogy az időszakonként ismétlődő stagnálás veszélyeit gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelős módon elkerüljük.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) feladatával összhangban prioritásainak középpontjába az energiaágazat, a távközlési ágazat, a digitális technológiák, a K+I, a kkv-k és az új és a hagyományos ipari keretek optimalizálását helyezi. Ezek az ágazatok határozzák meg az európai termelékenység olyannyira szükséges növekedését.

Az Önök előadója úgy véli, hogy az ESBA 2.0 lehetőség az európai termelés növelésére, valamint olyan dinamikus eszköz, amely képes a jelenlegi beruházási keret átalakítására az Európai Unióban a gazdasági ökoszisztéma harmonizálása, a bürokrácia csökkentése és a koordinációs elégtelenségek és a strukturális feszültségek felszámolása révén.

Az ESBA ennek ellenére nem kohéziós politikai eszköz. Inkább az Európai Unió gazdasági kapacitását élénkítő eszközként hivatott szolgálni, amelynek valamennyi tagállamot segítenie kell a beruházási hézagok felszámolásában. Az ESBA hozzáadott értéket biztosító mechanizmus, amelynek célja a már meglévő pénzügyi erőforrások és eszközök gyarapítása és kiegészítése, nem pedig az azokkal való versenyzés. Ennek egyik szükségszerű következménye az, hogy az ESBA, sem most, sem a jövőben nem léphet a kohéziós alapok és hasonló eszközök helyébe.

Ahhoz, hogy az ESBA sikeresen elérje beruházási célkitűzéseit, fokoznia kell minden egyes tagállam gazdasági potenciáljának kiaknázását, mind földrajzi, mind ágazati szempontból. Az ESBA sajnos még nem tudja kezelni a földrajzi és ágazati diverzifikáció jelentette kihívást.

Az Önök előadója hangsúlyozza, hogy az Európai Unió nem tud visszatérni a növekedéshez, és nem tud munkahelyeket teremteni és prosperitást elérni, ha a hozzáállás változatlan marad. Közép- és hosszú távú erőfeszítésre és folytonosságra van szüksége. Ez nem sprint, hanem maratonverseny. Az EBB-nek és a Bizottságnak mint az ESBA végrehajtásáért elsődlegesen felelős két intézménynek célszerű ezt a mentalitást követni. A cél nem az, hogy a pénz a lehető leggyorsabban kifizetésre kerüljön. A tartalom, az addicionalitás és a földrajzi megoszlás inkább számít, mint az alapok felhasználásának gyorsasága.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) e véleménye különösen az energia, a távközlés, a kutatás, a digitális technológiák ágazatára és a kkv-kra összpontosít, valamint az ESBA-nak az ágazati és földrajzi piaci hiányosságok és a nem megfelelő beruházási helyzetek kezelése tekintetében jellemző gyengeségeire koncentrál, amelyeket az ESBA 2.0 keretében már orvosolni kell.

A fenti indokolás alapján az Önök előadója a következő módosításokat javasolja az ESBA 2.0-át illetően:

  Az ESBA által támogatott projekteknek kiegészítőbb jellegűeknek kellene lenniük. Az EBB-nek fokoznia kellene a kockázatosabb projektek elfogadására való felkészültségét mind kockázatmegosztási eszközök, mind első veszteségre szóló garanciák felhasználásával, amelyek különösen hasznosak az infrastrukturális projektek esetében.

  A kiválasztási folyamat átláthatósága és az azzal kapcsolatos elszámoltathatóság az addicionalitás kritériumának és az ESBA-rendelet végrehajtásának döntő fontosságú előzetes követelménye és azokat az ESBA 2.0 keretében is biztosítani kell.

  A földrajzi diverzifikációt a hasonló projektekre az Európai Unió különböző részein alkalmazott különböző kockázati díjak problémájának kifejezett kezelésével kell biztosítani, amelyek a tagállamok eltérő kockázati profiljaiból fakadnak.

  Az európai beruházási terv harmadik pillére (a beruházások előtt álló akadályok felszámolása) szükséges feltétele az ESBA sikerének, azonban nem lehet alibiként használni az ESBA gyenge felhasználásának legitimálására különösen a kohéziós országok esetében vagy azon tagállamok esetében, amelyek jobban megszenvedték a közelmúltbeli pénzügyi válság hatásait.

  A Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az EBB-vel a nemzeti fejlesztési intézmények szerepének megerősítése, valamint azoknak az ilyen intézménnyel nem rendelkező tagállamokban történő létrehozása érdekében.

  Az új pénzek bevonzása érdekében a Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az Európai Unió pénzügyi szabályozó hatóságaival ahhoz, hogy a pénzügyi intézmények többet ruházhassanak be a hosszú távú infrastrukturális projektekbe a mérlegeikben alkalmazott kapcsolódó szabályozói korlátozások enyhítése révén.

  A Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú végrehajtása nem akadályozhatja a tagállamokat abban, hogy az ESBA forrásait infrastrukturális beruházásokra használják fel. A Bizottságnak ebbe az irányba mutató szakpolitikákat kell elfogadnia.

  Külön hangsúlyt kell fektetni a növekedésösztönző és munkahelyteremtési projektekre a távoli területeken és a kevésbé fejlett régiókban.

  A CEF-támogatásoknak és más kapcsolódó eszközöknek nem szabadna versenyezniük az ESBA-val vagy annak a piac által vezérelt, „új pénzek” bevonására és a kihasználatlan tőke mobilizálására való irányultságával. Következésképpen az erőforrások optimális kombinálása szükséges ahhoz, hogy az Európai Unióban a beruházásokat sikeresen el lehessen indítani. Figyelembe kell venni az e kombinálást lehetővé tevő keretszabályozást. A költségvetési salátarendelet a várakozások szerint hozzájárul ehhez.

  A nemzetközi infrastrukturális projekteket ki kell terjeszteni. A Bizottságnak törekednie kell a tagállamok közötti szabályozói különbségek harmonizálására. Ez a két vagy több tagállamot érintő vagy határokon átnyúló infrastrukturális projektek felgyorsítása érdekében szükséges.

  Az ESBA sikeréhez döntő fontosságú az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) szerepének megerősítése és bővítése. A platformnak segítenie kell a helyi hatóságokat, a nemzeti fejlesztési intézményeket és befektetőket, elő kell segítenie beruházási platformok létrehozását, amennyiben azokra szükség van, segítenie kell különleges célú gazdasági egységek (SPV-k) és a köz- és a magánszféra közötti partnerségek létrehozásában, valamint tanáccsal kell ellátnia az érdekelt feleket az innovatív finanszírozási forrásokról, különösen az infrastrukturális projektek, az energiaprojektek és a digitális ágazat projektjei esetében.

  A COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően az ESBA-nak legalább 40 %-ban olyan projekteket kell támogatnia, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikához, ideértve azt is, hogy az ESBA-finanszírozás legalább 20 %-ának energiahatékonysági projekteket kell támogatnia. El kell kerülni a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektek támogatását.

  Az Európai Unió digitális technológiák területén fennálló versenyelőnyével összhangban az ESBA finanszírozási prioritásai körében az első helyre az előretekintő digitális ágazatnak kell kerülnie, különösen pedig azoknak a projekteknek, amelyek bővítik a kapacitást és az infrastruktúrát az összeköttetések, a kiberbiztonság, a hálózatok, a blokkláncplatformok, a dolgok internete és hasonló területeken. Ezt a fontossági rangsorolást az EBTP, valamint az EBB döntéshozatali irányításában részt vevő, érintett szektorokból kikerülő szakértőivel kell támogatni.

  Az ESBA-nak fel kell számolnia a kutatás területén fennálló beruházási hézagot, különösen azokban az úttörő és alacsony technológiai érettségi szintű ágazatokban, amelyek a várakozások szerint az elkövetkezendő 20 évben meghatározzák és formálják a fogyasztói igényeket.

  A Bizottságnak és az EBB-nek együtt kell működnie a nem együttműködő országok és területek proaktív azonosítása érdekében, és olyan egyértelmű és nyilvánosan elérhető kritériumokat kell kidolgozniuk, amelyek fokozzák az ESBA-val kapcsolatos jogbizonyosságot anélkül, hogy sértenék az adóügyi igazgatással kapcsolatos kérdésekre vonatkozó uniós előírásokat.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az EBB csoport által működtetett és társfinanszírozott ESBA a legjobb úton halad célja megvalósítása felé, nevezetesen, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi további beruházást mozgósítson a reálgazdaságban 2018 közepéig. A kkv-ablak piaci felhasználása kiemelkedően gyors volt – az ESBA teljesítménye e területen messze felülmúlja a várakozásokat. 2016 júliusában ezért 500 millió EUR-val növelték a kkv-ablakot az (EU) 2015/1017 rendeletben meghatározott paramétereken belül. Több forrás irányul majd a kkv-kba, tekintettel az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli piaci keresletre: az ESBA megnövelt kockázatviselési képességének 40 %-át a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítására kell fordítani.

(4)  Az ESBA végrehajtásának első időszakában jelentős és kedvező eredmények születtek. Még korai lenne afölött ítélkezni, hogy az ESBA milyen átfogó hatással van a beruházási szakadék megszüntetésére, a munkanélküliség magas szintjének csökkentésére és a közelmúltbeli gazdasági válságot követő erőtlen növekedési arányok javítására az Unióban. Mindazonáltal a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy van mit javítani a különböző területeken, többek között a beruházási terv többi pillérével való kiegészítő jelleget, a tagállamok közötti jobb elosztást, az addicionalitást, az irányítást és az éghajlatváltozás elleni fellépést előmozdító fenntartható beruházásokat illetően. Az EBB által az ESBA működését 2016. június 30-ig értékelő jelentés szerint arra utaló jelek is vannak, hogy az ESBA hátralékban van az elfogadott fellépések és kifizetések terén. Ezen túlmenően a kkv-keret piaci felhasználása az infrastrukturális és innovációs támogatási keret felhasználáshoz képest gyorsabb volt, ám előfordulhat, hogy ez a projektek eltérő természetéből fakadt.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az ESBA a várakozások szerint a célként kitűzött 315 milliárd eurónyi további beruházást 2018 közepéig mozgósítja. Azonban nem áll rendelkezésre független értékelés sem az ESBA gazdasági, sem társadalmi vagy környezeti hatásáról. Emlékeztet arra, hogy az ESBA elsődleges célja olyan projektek támogatása, amelyek az uniós polgárok számára hosszú távú társadalmi és környezeti előnyöket, magas színvonalú, tartós munkahelyeket és infrastruktúrát biztosítanak.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Tanács 2016. június 28-án arra a következtetésre jutott, hogy „[a]z európai beruházási tervnek, és különösen az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak (ESBA) köszönhetően már kézzel fogható eredményeket sikerült elérni, továbbá azok meghatározó jelentőségűek abból a szempontból is, hogy a szűkös költségvetési források intelligens felhasználása mellett hozzájárulnak a magánberuházások mozgósításához.” A Bizottság a tervek szerint rövid időn belül az ESBA jövőjére vonatkozó javaslatokat fog közzétenni, amelyeknek a vizsgálatát az Európai Parlamenten és a Tanácson belül sürgősséggel kell lefolytatni.

(5)  Az Európai Tanács 2016. június 28-án arra a következtetésre jutott, hogy az európai beruházási tervnek, és különösen az ESBA-nak köszönhetően már kézzel fogható eredményeket sikerült elérni. A földrajzi és ágazati diverzifikáció tekintetében azonban továbbra is fennállnak elégtelenségek és egyensúlytalanságok. Földrajzi szempontból az infrastrukturális és innovációs támogatási keret alatt 2016. június 30-ig aláírt projektek 63%-a az Egyesült Királyságot, Olaszországot és Spanyolországot, míg 91%-a az EU15-ök tagállamait érintette. Az ESBA kkv-kerete alatt aláírt projektek 54%-a Olaszországot, Franciaországot és Németországot, míg 93%-a az EU15-ök tagállamait érintette. Kiemelt figyelmet kell szentelni a pénzügyileg gyenge kelet-európai tagállamoknak, és támogatni kell őket abban, hogy jelenlegi beruházási nehézségeiket leküzdjék és fokozzák versenyképességüket. Figyelembe véve ezeket az egyensúlyhiányokat, valamint a fennálló pénzügyi feszültségeket, a strukturális akadályokat, a szabályozási kereteket és a beruházók félelmét a kockázatoktól, a Bizottságnak célszerű lenne a magánberuházás mozgósítását segítő nagyratörő kezdeményezéseket tennie és folytatnia a szükséges szabályozási átalakítások bevezetését annak érdekében, hogy a pénzügyi intézmények több infrastrukturális projektet vehessenek fel portfólióikba, ideértve többek között a kkv-k további finanszírozását, ugyanakkor okosan felhasználva a szűkös költségvetési erőforrásokat. Számításba kell venni továbbá, hogy az egyes tagállamok strukturális hiányosságai nem kedveznek a többi tagállamnak az ESBA felhasználását illetően. Ebből az okból kifolyólag egyik tagállamnak sem lenne szabad az ESBA 10%-ánál többet juttatni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. A sikerére tekintettel a Bizottság elkötelezett amellett, hogy kétszeresére növelje az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.

(6)  A kedvező mutatókra tekintettel a Bizottság elkötelezett amellett, hogy kétszeresére növelje az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni fenntarthatóan nagy számú kiváló humántőkéje, – különösen a fiatalokat célzó – minőségimunkahely-teremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából, valamint a társadalmi kohézió, a társadalmi befogadás fokozása és ezáltal az unió állampolgárai jólétének növelése szempontjából. Ezek magukban foglalják egyebek mellett az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, az idegenforgalom, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását a párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus uniós célok és az Unió 2050 stratégiában az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80–95%-os csökkentése iránt vállalt kötelezettségek megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre, továbbá az energiahatékonysági és a körforgásos gazdaságra irányuló projektekre, különösen, ha az Unió energiabiztonságának javítását vagy a magánszemélyek, a helyi közösségek és a szövetkezetek aktív bevonását szolgálják. Emellett támogatni kell az energiahálózatok és a megújuló energia előállításának, tárolásának és elosztásának korszerűsítését, valamint a közlekedésben és az építőiparban az alternatív energiaforrások használatát. Jelenleg az állapítható meg, hogy az ESBA által az energiával, az energiahatékonysággal és a megújuló energiákkal kapcsolatos projekteknek nyújtott széles körű támogatással párhuzamosan az EBB ugyanilyen mértékben csökkentette az ezen ágazatokban megvalósított szokásos beruházásait, így sérült az addicionalitás elve. Az ESBA keretében finanszírozott hiteleknek ki kell egészíteniük a szokásos EBB-beruházásokat. Hasonlóképpen a digitális szektorban és a digitális gazdaságra vonatkozó nagyratörő uniós szakpolitika keretén belül új célkitűzéseket kell megállapítani a digitális infrastruktúra tekintetében a digitális szakadék áthidalása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió az úgynevezett „dolgok internete”, a blokklánc-technológia és a kiber- és hálózatbiztonság új korszakában világviszonylatban úttörő szerepet töltsön be. Ezenkívül az ESBA sikerét biztosító egyik tényezőnek az olyan szakpolitikai területeknek biztosítandó segítségnyújtásnak kell lennie, amelyek az ESBA finanszírozása érdekében a beruházások jelentős csökkentését szenvedték el, mint például a kutatási támogatások, különösen az alacsony technológiai érettségi szintek esetében. Az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása elkerülendő, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak. A fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektek, különösen az infrastruktúrák és a nukleáris létesítmények ESBA-forrásokból való támogatása elkerülendő.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Fontos kiemelni, hogy az ESBA által támogatott különleges tevékenységei keretében az EBB szisztematikusan alkalmazza a társbefektetőivel való kockázatmegosztási eszközökben való részvételt. Ezért fontos, hogy az EBB „ötvözés“ (blending) esetén kötelezően, vagy más esetekben amikor az szükségszerű és célszerű, az említett tevékenységek keretében első veszteségi garancia formájában működjön közre az ESBA-mechanizmus addicionalitásának optimalizálása és több magántőke mozgósítása érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Emlékeztetni szükséges arra, hogy a technológiai és tudományos verseny uralása érdekében a világ összes nagyhatalma katonai-ipari komplexumot alakított ki. Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy az Unió ugyanígy járjon el, és többek között az ESBA segítségével nagyon jelentős pénzeszközöket fordítson az uniós védelmi ipar létrehozására, amelynek kutatás-fejlesztési erőfeszítései jelentős polgári és ennek következtében gazdasági hatást fejtenek majd ki.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

(9)  Az egyes projektekben rendszeresen értékelni, dokumentálni és rögzíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Az EBB-nek nyilvánosságra kellene hoznia a lebontott statisztikai adatokat minden finanszírozott projekttel kapcsolatban, előzetes és utólagos értékelést nyújtva minden egyes projektre vonatkozóan, valamint részletes magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy milyen mutatókat és kritériumokat használtak a kiválasztáshoz és az értékeléshez. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. Az addicionalitást a kedvezményezett származási országához vagy a projekt földrajzi rendeltetési helyéhez hasonló földrajzi tényezőkkel is fokozni kell. A két vagy több tagállamot – különösen ha legalább az egyik tagállam kohéziós ország – összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére. Az ESBA által támogatott projektek addicionalitást biztosítónak tekintendők, ha hosszú távú társadalmi és környezeti előnyöket generálnak. Tevékenységi jelentést kellene készíteni arról, hogy a projektekben hogyan és milyen mértékben vették figyelembe a szociális és környezeti tényezőket.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az EBB már számos olyan terméket kifejlesztett, amelyek – elsősorban kockázatmegosztási eszközök révén – elősegítik a társbefektetők közötti további kockázatvállalást. Az EBB-nek garanciát kellene nyújtania az első veszteségre annak érdekében, hogy optimalizálni lehessen az ESBA addicionalitását, hogy erőteljesebben mobilizálni lehessen a magántőkét és hogy fel lehessen gyorsítani a beruházásokat, különösen az infrastruktúra területén.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A projektek támogathatóságának, jóváhagyásának és kiválasztásának átláthatósága alapvető feltétel és annak érvényesülnie kell a döntéshozatali folyamat irányítási struktúrájában. Az irányítóbizottság és a beruházási bizottság szerepét még inkább pontosítani kell. A kiválasztási eljárás során hozott döntéseiknek biztosítaniuk kell az addicionalitást, és nyilvánosságra kell hozniuk azokat az indokokat, amelyek miatt egy projekt elutasításra kerül. Következésképpen fontos folyamatosan megerősíteni a döntéshozók elszámoltathatóságát annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet esetében ne ismétlődjenek meg az (EU) 2015/1017 rendelet végrehajtásával kapcsolatos nehézségek. A Bizottságnak továbbá mihamarabb olyan előre meghatározott, egyértelmű, objektív és nyilvánosan elérhető kritériumokat kell kidolgoznia, amelyek csökkentik a jogbizonytalanságot és javítják az adópolitikát, különösen amikor a beruházási tevékenységekben nem együttműködő országokkal és területekkel kapcsolatot fenntartó szervezetek vesznek részt. Az ESBA alatti finanszírozások kamatlábának meghatározására az EBB által használt módszernek is átláthatónak kell lennie. A túlzott országkockázati felárak nem szolgálhatnak visszatartó erővel a hátrányos helyzetű tagállamok potenciális kedvezményezettjei esetében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló eszközöket az EBB csoport által, ideértve az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak.

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló eszközöket az EBB csoport által, ideértve az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak. Tekintetbe véve ezeknek az eszközöknek a jellegükből fakadó összetettségét, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformnak (EBTP) a finanszírozási eszközök optimális megválasztásával és a források kombinálásával kapcsolatban is iránymutatást kell nyújtania. Továbbá az EBTP-nek, mivel olyan piacvezérelt eszköz, amely különféle piaci szektoroknak nyújt beruházási tanácsadást, szakértelmét adott esetben a konkrét piaci szektorok ismeretére szakosodott más tanácsadó szervek számára is rendelkezésre kellene bocsátania. Az EBTP és más tanácsadó szervek közötti további együttműködés elengedhetetlen az ESBA sikeréhez, különösen azokon a piaci területeken és részterületeken, ahol magasabb fokú specializációra és mélyebb know-how-ra van szükség.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az ESBA teljesítményének mind nemzeti, mind regionális szinten történő javítása érdekében meg kell erősíteni az ESBA-t irányító EBB és a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények közötti együttműködést.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybe vételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét.

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybevételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét, biztosítva a projektek kiegyensúlyozott megoszlását az egész Unióban, hogy valamennyi tagállam hozzáférjen a finanszírozáshoz. Annak érdekében, hogy – különösen a pénzügyi válság által leginkább érintett tagállamok, vagy azon régiók esetében, amelyek GDP növekedése nem tart lépést az uniós átlaggal – hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra, a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére, a jó minőségű munkahelyek számának növelésére és a tagállamok termelőbázisának kiszélesítésére irányuló uniós célkitűzésekhez, az ESBA-támogatások földrajzi megoszlását a földrajzi diverzifikációval és koncentrációval kapcsolatos iránymutatásokkal összhangban és az EBTP szerepének megerősítésével javítani kell. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy az ESBA piacvezérelt jellege megmaradjon.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A megvalósítandó további beruházások céljából az uniós garanciaalapba irányuló, az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulás részleges finanszírozása érdekében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) rendelkezésre álló keretéből átcsoportosításra van szükség az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet4 értelmében. . Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből 1 145 797 000 EUR előirányzatot kell átcsoportosítani a CEF vissza nem térítendő támogatásokat nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy más érintett – különösen az energiahatékonyságot célzó – eszközökbe.

(14)  A megvalósítandó további beruházások céljából az uniós garanciaalapba irányuló, az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulás részleges finanszírozása érdekében az uniós garanciaalap célértéke megfelelő kiigazításának lehetővé kell tennie a finanszírozás szükséges növelését az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) és a Horizont 2020 rendelkezésre álló kerete szűkös forrásainak további csökkentése nélkül, az 1316/2013/EU4 és az 1291/2013/EU5 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, a Bizottság által végzett értékelésben ismertetettek szerint. Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből 1 145 797 000 EUR előirányzatot kell átcsoportosítani a CEF vissza nem térítendő támogatásokat nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy más érintett – különösen az energiahatékonyságot célzó – eszközökbe.

__________________

__________________

4Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

4Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

 

4aAz Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1291/2013/EU rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  AZ ESBA által támogatott beruházások keretében szerzett tapasztalatok alapján a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében a garancialap célösszegének el kell érnie a teljes uniós garanciakötelezettségek 35%-át.

(15)  AZ ESBA által támogatott beruházások keretében szerzett tapasztalatok alapján a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében a garancialap célösszegének el kell érnie a teljes uniós garanciakötelezettségek 32%-át.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Igen fontos felmérni, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú végrehajtása egyes tagállamok elé – különösen azok elé, amelyek jobban megszenvedték a közelmúltbeli pénzügyi válságot – akadályt gördít-e és mennyiben abban, hogy az ESBA-ban közvetlenül vagy közvetve – állami finanszírozással járulva hozzá az egyes projektekhez és befektetési platformokhoz – részt vegyenek. Rendkívül fontos azt is megvizsgálni, hogy ha a tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok közvetlen vagy közvetett hozzájárulásait a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében „egyszeri” hozzájárulásnak tekintjük, az javítja-e a foglalkoztatást és a növekedést. Ezek a lépések segítenék a tagállamokat a szükséges reformok bevezetésében, melyek elengedhetetlenül fontosak a helyi gazdaságok növekedésének stabilizálásához.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b)  Kiemelendő, hogy az ESBA olyan pénzügyi eszköz, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy hozzáadott értéket kölcsönözzön az esb-alapokhoz, a Kohéziós Alaphoz és a CEF-hez hasonló, már létező pénzügyi eszközöknek és nem azért, hogy versenyezzen azokkal. Ezen túlmenően, amennyiben az ESBA-t a jelenlegi többéves pénzügyi kereten túl is működtetni kívánjuk, az 1291/2013/EU rendeletben már meghatározottaktól eltérő, alternatív finanszírozási forrásokat kell keresni, tekintettel az Európa tudományos, kutatási és felfedezési területen betöltött globális vezető szerepét érintő kihívásokra. Ezért az ESBA-nak nem kellene – akár részben – átvennie a meglévő kohéziós és strukturális alapok és a kapcsolódó eszközök szerepét, vagy azok jelentőségét megkérdőjeleznie, illetve kisebbítenie.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan fennmaradó – piaci kereslettel összefüggésben bővíteni kell az ESBA kkv-ablakát. Kiemelt figyelmet kell szentelni a szociális vállalkozásoknak, többek között új eszközök kidolgozása és bevezetése révén.

(16)  Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli piaci kereslettel összefüggésben további forrásokkal kell bővíteni az ESBA kkv-ablakát, valamint a tanácsadó platform kkv-kkal kapcsolatos támogatási kapacitásait. A szociális vállalkozásokra különös figyelmet kell fordítani.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek – így a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát.

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek – így az induló vállalkozások és a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát. Az ESBA logóját jól láthatóan el kell helyezni a finanszírozási megállapodásban, különösen a kkv-k esetében, az ESBA mint uniós kezdeményezés láthatóságának fokozása érdekében.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek és a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

(21)  A hozzáférhetőség és az átláthatóság fokozásával javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó, vagy határmenti régiókban zajló, valódi addicionalitást biztosító projektek és a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez és egybefogásához, megerősítve a korlátozott kapacitású, ám magas beruházási potenciállal rendelkező országokban való helyi jelenlétét. Meg kell növelni a finanszírozást, hogy az EBTP olyan hivatalokat hozhasson létre, amelyek decentralizált regionális technikai támogatási csomópontokként működnének, valamint azt biztosítandó, hogy a tájékoztató anyagok a tagállamok minden nyelvén rendelkezésre álljanak. Figyelembe kell vennie egyben a tagállami sajátosságokat is, ideértve a pénzügyi piacok érettségét, az összetett pénzügyi eszközök alkalmazása terén rendelkezésre álló korlátozott tapasztalatot, valamint a projektek kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos egyedi akadályokat. Ezenkívül aktívan együtt kell működnie a meglévő nemzeti fejlesztési bankokkal vagy intézményekkel, és össze kell dolgoznia a Bizottsággal, annak megkönnyítése érdekében, hogy a tagállamok nemzeti fejlesztési bankokat, valamint ágazati, tematikus vagy regionális beruházási platformokat hozhassanak létre, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban, illetve tájékoztatnia kell az említett alapok által tiszteletben tartandó vonatkozó támogatási feltételekről.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Kedvezően értékelendő a lehetőség, hogy az ESBA keretében bizonyos finanszírozásokat a támogatott projektekben való részvétel formájában biztosítsanak. Egyes finanszírozások ebben a formában biztosításának lehetőségére való tekintettel, helyénvaló ezt a rendszert a finanszírozásra pályázó állami projektekbe is integrálni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az 1316/2013/EU rendeletet és az (EU) 2015/1017 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

(22)  Az (EU) 2015/1017 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint.

Az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek jobban meg kell oldaniuk a gazdasági és pénzügyi eredménytelenséget, a piaci hiányosságokat és a meg nem felelő beruházási helyzeteket (köztük a tagállamok beruházási kapacitását illető egyenetlenségeket és az eltérő kockázati díjakat), a további források bevonásával kapcsolatos feszültségeket, a gyenge beruházási multiplikátorokat, az összetett multinacionális és határokon átnyúló projekteket, és a kockázatvállalás hiányát – különösen a kutatás, innováció és új technológiák terén, valamint az új és hagyományos infrastruktúrák terén.

 

Ennek érdekében ezeknek a különleges tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, valamint első veszteségre szóló garanciák – az ESBA uniós és/vagy nemzeti költségvetési forrásokkal való ötvözése esetében –, határokon átnyúló jelleg és meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint. Az ESBA-nak maximalizálnia kell a projektek számát és a végső kedvezményezettek számát, illetve a potenciális tőkeáttételi hatást.

Az ESBA olyan EBB-projekteket is támogathat, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, amennyiben az e bekezdés első albekezdésében meghatározott addicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére.

Az ESBA nem támogathat olyan EBB-projekteket, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, kivéve, ha az e bekezdés első albekezdésében meghatározottak szerint az addicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére, feltéve hogy az említett projektek nem finanszírozhatók megfelelőbb feltételekkel más finanszírozási forrásokból.

A két vagy több tagállamot összekapcsoló fizikai infrastruktúrára irányuló, illetve fizikai infrastruktúra vagy fizikai infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról legalább egy vagy annál több tagállamra való kiterjesztésére irányuló, ESBA által támogatott projektek is addicionalitást biztosítónak tekintendők.;

Az ESBA támogathat két vagy több tagállamot összekapcsoló fizikai infrastruktúrára irányuló, illetve fizikai infrastruktúra vagy fizikai infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról legalább egy vagy annál több tagállamra való kiterjesztésére irányuló projekteket, amennyiben ezek addicionalitást biztosítanak.

 

Az addicionalitást a projekt innovatív jellegéhez és hosszú távú társadalmi és környezeti előnyeihez, továbbá potenciálisan hosszabb távú és magasabb kockázatú finanszírozási igényeihez is kell kötni.

 

Az olyan ágazatokhoz való jobb eljutás érdekében, ahol a finanszírozási igényt a magánpiac nem tudja kellően teljesíteni, és ahol a műveletek jellege és mérete és a hitelkövetelmények nem teszik lehetővé a klasszikus EBB-tevékenységek útján történő finanszírozáshoz való hozzáférést, az ESBA ágazatspecifikus pénzügyi mechanizmusokat is támogat, különösen a kulturális és a kreatív iparágak esetében, egyéb uniós keretprogramok – úgymint a Kreatív Európa programon belüli garanciaeszköz – értelmében, az említett mechanizmusok kiegészítését és az időszak elejére való ütemezését célzó garanciák nyújtása útján.

 

Ezen túlmenően, amennyiben az ESBA-t más alapokkal, úgymint a CEF-fel, a Horizont 2020-szal és az európai strukturális és beruházási alapokkal ötvözik, alkalmazni kell az addicionalitási kritériumot, és az ESBA-nak a legmagasabb kockázatrészletet kell finanszíroznia. Ugyanakkor az ESBA révén történő finanszírozás nem helyettesítheti az olyan uniós finanszírozási forrásokból származó támogatást, mint az esb-alapok, a CEF és a Horizont 2020.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  Evégett, és annak biztosításáért, hogy az addicionalitási kritérium ne pusztán pénzügyi vagy kockázati változókat tartalmazzon, az ESBA felméri minden támogatott projekt környezetvédelmi és társadalmi teljesítményét.”

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A 6. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A beruházási bizottság felel annak biztosításáért, hogy az uniós garancia alá tartozó projektek összességében Unió-szerte előmozdítsák az európai társadalmi és regionális kohéziót.”

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – -i alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – d pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-i.   A d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)   információs és kommunikációs technológiai infrastruktúrák;

„d) információs, kiberbiztonsági, hálózati, blokklánc- és kommunikációs technológiai infrastruktúrák;”

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – -i a alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ia.  Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)   oktatás és képzés;

„f)  humántőke-fejlesztés, oktatás és képzés;”

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – --ii alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés– h pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ii.  A h) pont helyébe a következő szöveg lép:

„h)  kkv-k;”

„h)  induló vállalkozások és kkv-k;”

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – ii a alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – 1 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  A melléklet a következő ponttal egészül ki:

 

la)  védelem;”

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d pont

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 12 bekezdés – 2 albekezdés – második mondat

 

Hatályos szöveg

Módosítás

Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.;

„Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni és részletes jegyzőkönyvekkel együtt hozzáférhetővé kell tenni, és tartalmazniuk kell a határozat indoklását, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. Javaslatában a beruházási bizottság nagyobb súlyt helyez a foglalkoztatásra és a fenntarthatóságra. A kiadványok nem tartalmazhatnak bizalmas üzleti adatokat. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti. Az ESBA keretében jóváhagyott egyes projektek addicionalitását az irányítóbizottságnak megalapozott és ellenőrizhető módon indokolnia kell. Az egyéni projektek addicionalitásának értékelését részletezni kell, különösen – az ESBA által megoldani kívánt – piaci hiányosság kezelése tekintetében.”

 

Az eredménytábla az egyes ESBA-projekteket rangsoroló eszközként működik, és az uniós garancia felhasználását kérelmező projektek értékelését követően nyilvánosan is elérhető. A beruházási bizottság az eredménytábla segítségével biztosítja továbbá az uniós garancia potenciális és tényleges felhasználásának független és átlátható értékelését, valamint előnyben részesíti az uniós garancia felhasználását oly módon, hogy azt a magasabb pontszámot elérő, nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező műveletekre fordítsák.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – - a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – e pont – i a – i c alpont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A 9. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„(ia) blokklánc-technológia;

 

(ib) a dolgok internete;

 

(ic) kiberbiztonsági és hálózatvédelmi infrastruktúra.”

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„(ia)  a védelmi ágazatra vonatkozó uniós kezdeményezésekhez nyújtott támogatás, különösen az alábbiak révén:

 

i.  uniós szintű kutatás és fejlesztés;

 

ii.  az Unió védelmi képességeinek fejlesztése;

 

iii.  a védelem területén működő kkv-k és közepes piaci tőkeértékű cégek;”

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40 %-a olyan projekteket támogat, amelyek komponensei hozzájárulnak az éghajlat-politikához, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően. Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást nyújt;

Az ESBA irányítóbizottsága és a beruházási bizottság biztosítja, hogy minden egyes támogatott projekt megfeleljen az ebben a rendeletben meghatározott kritériumoknak, és hogy mindenik hozzájáruljon az Unió éghajlati célkitűzéseinek végrehajtásához és segítse a fenntarthatóságra való áttérését. Az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40%-át olyan projektekre kell elkülöníteni, amelyek közvetlenül teljesítik a COP21 keretében tett vállalásokat, akárcsak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 80–95%-kal való csökkentéséről szóló EU2050-es kötelezettségvállalásokat. Ezen túlmenően az ESBA-finanszírozás legalább 20%-ával energiahatékonysági projekteket kell támogatni, prioritásként kezelve az építőipari ágazat kis volumenű, innovatív projektjeit, különös tekintettel a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására és az energiaszegénység elleni küzdelemre irányuló projektekre. A kkv-knak és a közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak nyújtott ESBA-finanszírozást ebbe nem kell beszámítani.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 7 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A rugalmasságra vonatkozó szabályok és a stabilitási és növekedési paktum végrehajtása a paktum prevenciós ágában, és különösen annak korrekciós ágában nem korlátozhatják a tagállamok ESBA-ban való részvételét. Ezért az ESBA munkahelyteremtésre és növekedésfokozásra való célkitűzésének előmozdítása érdekében, amikor a tagállamok és a regionális és helyi hatóságok az ESBA által finanszírozott egyes projekteket társfinanszíroznak, részvételük a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti egyszeri intézkedésnek minősül.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

2015/1017/EU rendelet

2 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A garanciaalap (2) bekezdésben említett forrásait arra kell felhasználni, hogy a garanciaalap olyan megfelelő szintet (a továbbiakban: célösszeg) érjen el, amely tükrözi az uniós garanciakötelezettség teljes összegét. A célösszeget a teljes uniós garanciakötelezettség 35 %-ában kell meghatározni.;

(5)  A garanciaalap (2) bekezdésben említett forrásait arra kell felhasználni, hogy a garanciaalap olyan megfelelő szintet (a továbbiakban: célösszeg) érjen el, amely tükrözi az uniós garanciakötelezettség teljes összegét. A célösszeget a teljes uniós garanciakötelezettség 32%-ában kell meghatározni.”;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont – ii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá éghajlat-politikai projektek, a körforgásos gazdaságot előmozdító projektek vagy komponenseik előkészítését, különösen a COP21 összefüggésében, továbbá a digitális szektort előmozdító projektek, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett projektek előkészítését.;

„Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá éghajlat-politikai projektek, a körforgásos gazdaságot előmozdító projektek vagy komponenseik előkészítését, különösen a COP21 összefüggésében, továbbá nagyratörő, határon átnyúló projektek, a digitális és a távközlési szektort előmozdító kutatási és innovációs projektek, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett projektek előkészítését;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – i alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

c)  a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén;

c)  a helyi és regionális ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek és a projektgazdáknak a műveletek kezdeményezéséhez és összevonásához történő segítségnyújtás révén;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – ii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához;;

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához, amikor erre szükség van; A beruházási platformok eszköze elengedhetetlen a piaci hiányosságok kezelése során, különösen több tematikus vagy regionális projekt, illetve a határokon átnyúló projektek finanszírozásakor. Minthogy az Unióban a beruházási platformok létrehozása nem a piac tényleges igényeinek megfelelően történik, továbbra is oda kell figyelni a beruházási platformok hatáskörének kibővítésére és használatára, hogy lehetővé váljon a kisebb projektek hatékony összevonása;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

f)  tanácsadás más uniós finanszírozási források (mint pl. az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.;

f)  tanácsadás olyan, más uniós finanszírozási források, mint pl. az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 (többek között az Európai Innovációs és Technológiai Intézet) és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban, ezáltal elősegítve a különféle uniós források optimális kombinálását. Mindennek az „új pénzek” vagy a kihasználatlan tőke beáramlását és mobilizálását akadályozó fékek létrehozása nélkül kell történnie;

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii a alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  A melléklet a következő ponttal egészül ki:

„fa) tanácsadás és technikai segítségnyújtás kettő vagy több tagállamot érintő projektekben és a régióközi, több régiót érintő, nemzetközi vagy határokon átnyúló projekteket szolgáló és adott esetben más uniós finanszírozási forrásokat, például az európai strukturális és beruházási alapokat (köztük az európai területi együttműködéshez tartozó alapokat) kombináló különleges célú vagy egyéb pénzügyi gazdasági egységek létrehozásának támogatása. Tanácsadásban kell részesíteni a multinacionális, régióközi, több régiót érintő és határokon átnyúló projekteket is, a más uniós finanszírozási források (köztük az uniós területi együttműködéshez tartozó alapok) lehetséges kombinálásáról is;”

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii b alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiib.  A melléklet a következő ponttal egészül ki:

 

„fb) további támogatás nyújtása azon tagállamoknak, amelyek pénzügyi és tőkepiacait a közelmúltbeli pénzügyi válság súlyosan meggyengítette, és amelyek ennél fogva jelentős beruházási hézagokkal szembesülnek olyan stratégiai ágazatokban, melyek előmozdítanák a tagállamok hosszú távú versenyelőnyét, ideértve a kockázatos és kevésbé fejlett kutatási és innovációs projekteket is.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására és a velük való együttműködésre.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 7 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

da)  A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)  Az EBTP által nyújtott szolgáltatások ellenében az Unió a 2020. december 31-ig tartó időszakban évente legfeljebb 20 000 000 EUR összeggel hozzájárul az EBTP műveletei költségeinek fedezéséhez az EBTP által a (2) bekezdés szerint nyújtott azon szolgáltatásokért, amelyek kiegészítik a más uniós programok keretén belül igénybe vehető szolgáltatásokat, amennyiben e költségeket a (4) bekezdésben említett díjakból származó fennmaradó összeg nem fedezi.”;

„(7)  Az EBTP által nyújtott szolgáltatások ellenében az Unió a 2020. december 31-ig tartó időszakban a szükséges összeggel és évente legalább 20 000 000 EUR-val hozzájárul az EBTP műveleti költségeinek fedezéséhez az EBTP kibővített feladatainak ellátása és az általa a (2) bekezdés szerint nyújtott azon szolgáltatások intenzitásának növelése érdekében, amelyek kiegészítik a más uniós programok keretén belül igénybe vehető szolgáltatásokat, amennyiben e költségeket a (4) bekezdésben említett díjakból származó fennmaradó összeg nem fedezi.”;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

2015/1017/EU rendelet

18 cikk – 7 és 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A (7) és a (8) bekezdést el kell hagyni.;

törölve

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

2015/1017/EU rendelet

19 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is, a létező ESBA-támogatásokról, vagy a pénzügyi közvetítőket ilyen tájékoztatásra kötelezik.;

Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni vagy a pénzügyi közvetítőket kötelezi, hogy tájékoztassák a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is az ESBA-támogatások létezéséről, és az említett tájékoztatásnak különösen kkv-k esetében a finanszírozási megállapodásban és az ESBA-támogatást magában foglaló valamennyi szerződésben jól látható helyen kell szerepelnie, ezáltal felkeltve a figyelmet és növelve a láthatóságot;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2015/1017/EU rendelet

22 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ezzel kapcsolatban, amennyiben szükséges, részletes iránymutatást nyújt.;

A Bizottság ezzel kapcsolatban, amennyiben szükséges, részletes iránymutatást nyújt. A Bizottság továbbá felel az irányadó kritériumok és fogalommeghatározások kidolgozásáért az adóügyi kormányzással kapcsolatos ügyek átláthatóságának biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a Bizottság éves jelentést készít, amelyben szakpolitikai területek szerint részletesen felsorolja mindazon projekteket, amelyek az ESBA-alapon keresztül uniós támogatásban részesültek, az egyes források hozzájárulásának teljes összegével és a kockázati profilokkal együtt. Ugyanakkor az EBB a finanszírozási és beruházási műveletei során a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban előírt elveket és normákat alkalmazza, többek között azon követelményt, hogy adott esetben ésszerű intézkedéseket kell hozni a tényleges tulajdonos személyazonosságának a megállapítására.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1316/2013/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  távközlési ágazat: 1 091 602 000 EUR;

b)  távközlési ágazat: 1 141 602 000 EUR;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1316/2013/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  energetikai ágazat: 5 005 075 000 EUR;

c)  energetikai ágazat: 5 350 075 000 EUR;

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

3.10.2016

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eva Kaili

16.11.2016

55. cikk - Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2017

Az elfogadás dátuma

3.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

13

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

György Hölvényi, Julia Reda

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (28.3.2017)

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

A vélemény előadója: Inés Ayala Sender (*)

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az ESBA II. javaslattal a Bizottság célja az, hogy kiterjessze az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) időtartamát és technikai javításokat eszközöljön abban és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformon (EBTP). A javaslatot az uniós költségvetési garancia felhasználásáról – az ESBA 2015 júliusában való elindítása óta – készült bizottsági értékelés kíséri. Az Európai Számvevőszék véleményt adott ki „ESBA: korai javaslat a meghosszabbításra és a kibővítésre” címmel (2/2016. sz. számvevőszéki vélemény).

Az uniós közlekedéspolitika megállapított célkitűzései és a megvalósításukhoz szükséges ESBA-hozzájárulás tekintetében az előadó úgy véli, hogy a javaslat alábbi elemei különösen aggasztóak és e vélemény középpontjában kell lenniük:

  az ESBA időtartamának meghosszabbítása a jelenlegi többéves pénzügyi keret végéig és a beruházási cél 500 milliárd euróra való növelése (ESBA I.: 315 milliárd EUR), többek között

  az uniós garancia 26 milliárd euróra való növelése (ESBA I.: 16 milliárd EUR) és az uniós garanciaalap célértékének kiigazítása a teljes uniós garanciakötelezettség 35%-ára (ESBA I.: 50%), amelyet részben

  az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) történő további átcsoportosítás, 155 millió euróval csökkentve a közlekedési és 345 millió euróval az energiaágazat finanszírozását,

  a projektek kiegészítő jellegére vonatkozó rendelkezések megerősítése (amelyeknek a piaci hiányosságokat vagy az optimálistól elmaradó befektetési helyzeteket kell kezelniük) az infrastruktúra és innováció ablak (IIW) alatt a két vagy több tagállamot összekapcsoló projektek esetében,

  nagyobb hangsúly a COP21 éghajlat-politikai célkitűzésekhez hozzájáruló projektekre, az infrastruktúra és innováció ablak által nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40%-ában,

  az autópályák támogatásának kizárása, kivéve az olyan magánberuházásokat, amelyek kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határokon átnyúló projektek keretében valósulnak meg,

  jobb technikai segítségnyújtás a több tagállamot magában foglaló, az ESBA-t más uniós finanszírozási forrásokkal – például az esb-alapokkal, a Horizont 2020 programmal és a CEF-fel – ötvöző, valamint az ESBA földrajzi és ágazati diverzifikációját elősegítő projektekhez.

Az előadó úgy véli, hogy az ESBA-nak hatékony eszközként kell szolgálnia arra, hogy további beruházásokat és foglalkoztatást generáljon a közlekedési infrastruktúra és a mobilitás terén. Az eddigi (korlátozott) tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy további intézkedésekre van szükség az alapban rejlő lehetőségek mobilizálásához a közlekedési ágazatban. Ugyanis az ESBA által finanszírozott projektek mindössze 8%-át kitevő, 11 milliárd EUR összegű közlekedési projektek mellett még jelentősen növelhető az alap vonzereje a tagállamok, a helyi és regionális önkormányzatok és a projektgazdák számára a finanszírozási feltételeket, a támogathatósági kritériumokat és a technikai segítségnyújtást illetően.

Az ESBA hozzáadott értéket teremthet a közlekedés területén, amennyiben kiegészítő és nem pedig rivális eszközként működik a sikeres Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) mellett, amelyre nagy a túljelentkezés. A CEF olyan koherens, hosszú távú prioritások alapján támogatja a transzeurópai közlekedési hálózatot, amelyeket a társjogalkotók egy hosszú eljárás során fogadtak el és ellenőriznek. Az előadó ellenzi a források újabb átcsoportosítását az ESBA II. finanszírozására, és emlékeztet, hogy 4 milliárd eurót már elvettek a CEF-től és Horizont 2020-tól az ESBA I. javára. Nincs szükség újabb csökkentésekre: az ESBA Bizottság általi értékelése azt mutatja, hogy inkább az uniós garancia célrátáját lehetne némileg kiigazítani. Amennyiben ugyanis az ESBA I. célrátáját nem 50%-ban állapították volna meg, kisebb csökkentésre lett volna szükség a CEF esetében az ellentételezésre. Végül, mielőtt döntés születik az ESBA jövőbeli folytatásáról vagy módosításáról, a Bizottságnak nem csak teljeskörűen értékelnie kell azt, hanem minden jogi kötelezettségének eleget kell tegyen az értékelés következtetései kapcsán, amint azt a társjogalkotók az ESBA I-rendeletben rögzítették.

A fentiek fényében az előadó az alábbi módosításokat javasolja a Bizottság ESBA II-javaslatához:

  a CEF és annak közlekedési fejezete jelenlegi pénzügyi keretének megőrzése,

  az uniós garanciaalap célrátájának módosítása a teljes uniós garanciakötelezettség 32%-ára,

  a kiegészítő jellegre vonatkozó rendelkezéseknek ki kell terjedniük a nemzetközi és határokon átívelő projektekre, beleértve a törzshálózati folyosókat és a törzshálózat egyéb, a CEF, a SESAR és az ERTMS által azonosított elemeit, hogy fel lehessen gyorsítani a TEN-T hálózat projektjeinek befejezését, amire a CEF-ben megmaradó források korlátozott volta miatt egyébként nem kerülne sor,

  az uniós biztosíték felhasználásának tartalmaznia kell egy 20%-os, célzottan a közlekedésre fordítandó részt, amely az éghajlat-politikai célok teljesítéséhez is hozzájárul,

  a tagállamok, regionális és helyi hatóságok részvételét az ESBA projektjeiben vagy eszközeiben egyszeri hozzájárulásnak kell tekinteni, amelyet le kell vonni a tagállamoktól elvárt strukturális költségvetési erőfeszítésből,

  a határokon átívelő/nemzetközi projektek elősegítése érdekében az európai területi együttműködési csoportosulásokat is támogatható partnereknek kell minősíteni az uniós biztosíték vonatkozásában,

  az ESBA autópályákat a TEN-T-vel és a közlekedéspolitikai célokkal (pl. közlekedésbiztonság, intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése, TEN-T utak karbantartása) összhangban álló projektek esetében támogathat,

  erősíteni kell az EIAH tanácsadó szerepét a regionális hatóságok és projektfejlesztők irányában, többek között a nemzetközi és határokon átívelő projektek esetében és ösztönözni kell az ESBA és a CEF ötvözését,

  a 18. cikk (7) és (8) bekezdésének megőrzése, amely arról rendelkezik, hogy az ESBA jövőjéről egy független értékelés alapján kell dönteni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Erőfeszítésekre van szükség a beruházások növelésére a nagyobb átláthatóság és a jobb népszerűsítés biztosításával, szakmai segítség nyújtásával a projekt valamennyi fázisában és a pénzügyi források okosabb felhasználásának ösztönzésével.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, az idegenforgalom, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Emellett kezelnie kell a túlzott koncentrációt bizonyos szakpolitikai ágazatokban, valamint a beruházások földrajzi egyensúlytalanságait az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójához való hozzájárulás, illetve a különböző régiók és tagállamok közötti növekvő egyenlőtlenségek elkerülése érdekében. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá az autópályák ESBA-forrásokból való támogatását a közlekedés területén a kohéziós országokban, a kevésbé fejlett régiókban vagy a határokon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magán- és/vagy állami beruházások támogatására kell korlátozni, vagy ha erre a közúti biztonság növeléséhez, fenntartásához vagy fejlesztéséhez, intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztéséhez vagy a transzeurópai közlekedési hálózat meglévő autópályái minőségének és épségének, különösen biztonságos parkolóhelyek, alternatív tisztaüzemanyag-töltőállomások és elektromos töltőrendszerek biztosításához van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Megállapítja, hogy az ESBA által támogatott különleges tevékenységei keretében az EBB szisztematikusan alkalmazza a társbefektetőivel való kockázatmegosztási eszközökben való részvételt. Ezért arra hívja fel az EBB-t, hogy amikor az szükségszerű és célszerű, az említett tevékenységek keretében első veszteségi garancia formájában működjön közre az ESBA-mechanizmus addicionalitásának optimalizálása és több magántőke mozgósítása érdekében.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

(9)  A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Az ESBA-garanciát igénylő helyzetek jobb képviseletének biztosítása érdekében célszerű lenne lehetővé tenni az irányítóbizottságon belüli rotációt és bevonni az Európai Bizottság különböző szervezeti egységeinek tagjait, például a közlekedési és a környezetvédelmi politikáért felelős tisztviselőket. Az addicionalitás elvével összhangban csak azok a műveletek lehetnek támogathatóak, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, például az ERTMS-t, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló eszközöket az EBB csoport által, ideértve az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak.

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az európai strukturális és beruházási alapok keretében rendelkezésre álló eszközöket és az EBB csoport által, ideértve az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak. Az összes uniós támogatási forma között biztosítani kell a megfelelő koherenciát és szinergiákat.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az ESBA teljesítményének mind nemzeti, mind regionális szinten történő javítása érdekében hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az ESBA-t irányító EBB és a nemzeti fejlesztési bankok közötti együttműködést.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybe vételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét.

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban, legkülső régiókban és átmeneti régiókban való igénybevételének növelése, valamint a földrajzi egyensúlytalanságok kiigazítása érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A fenntarthatóság és a siker optimális feltételeinek megteremtése érdekében a projekteket a helyi és regionális szintekkel együttműködve kell létrehozni és végrehajtani.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az infrastruktúra és innováció ablak ESBA-ra vonatkozó jelenlegi indikatív célértékét legalább 500 milliárd eurós magán- és állami beruházás mozgósítására az e rendeletben meghatározott cél növelésének megfelelően és azzal arányosan kell kiigazítani.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A megvalósítandó további beruházások céljából az uniós garanciaalapba irányuló, az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulás részleges finanszírozása érdekében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) rendelkezésre álló keretéből átcsoportosításra van szükség az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet4 értelmében. Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből 1 145 797 000 EUR előirányzatot kell átcsoportosítani a CEF vissza nem térítendő támogatásokat nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy más érintett – különösen az energiahatékonyságot célzó – eszközökbe.

(14)  A megvalósítandó további beruházások céljából az uniós garanciaalapba irányuló, az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulás részleges finanszírozása érdekében az uniós garanciaalap célértéke megfelelő kiigazításának lehetővé kell tennie a finanszírozás szükséges növelését az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) és a Horizont 2020 rendelkezésre álló keret szűkös forrásainak további csökkentése nélkül, az 1316/2013/EU és az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet4 értelmében, a Bizottság által végzett értékelésben ismertetettek szerint. Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből 1 145 797 000 EUR előirányzatot kell átcsoportosítani a CEF vissza nem térítendő támogatásokat nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy más érintett – különösen az energiahatékonyságot célzó – eszközökbe.

__________________

__________________

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Az ESBA eredményesnek bizonyult az EBB kkv-kat támogató különleges tevékenységei volumenének növelésében, de nem volt sikeres a közlekedési projektek volumenének megfelelő mértékű növelésében, különösen a kohéziós országokban. Tekintettel a közlekedési projektek magas uniós hozzáadott értékére és az óriási beruházási igényre, további intézkedések elfogadására van szükség a tagállamok és a projektgazdák infrastrukturális projektek javasolása során felmerült nehézségeinek hatékonyabb kezelése érdekében.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A közlekedési és mobilitási projektek finanszírozása nehezebb lehet, mert alacsonyabbak a megtérülési mutatók, a beruházások hosszú távra szólnak, és magasabb a kockázati és bizonytalansági szintjük. Az ESBA által finanszírozott projektek meglévő ágazati egyensúlyhiányának csökkentése és a nem megfelelő beruházási szinttel rendelkező uniós közlekedési infrastruktúra problémájának kezelése érdekében az EBTP-nek, a Bizottsággal együtt, egyedi intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek megkönnyítenék az ESBA-támogatásoknak az egyéb, az uniós vagy a nemzeti költségvetésekben rendelkezésre álló közfinanszírozással való, egyszerűbb és kevésbé bürokratikus módon való ötvözését.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek – így a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát.

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak népszerűsítenie kell az ESBA-t, hogy elősegítse ennek a fontos eszköznek a láthatóságát. Biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek – így a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását is, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ESBA által támogatott műveleteknek meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek.

(19)  Az ESBA által támogatott műveleteknek meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek, mivel biztonságosabb megközelítésre van szükség az alapok csalárd felhasználásának megelőzése érdekében.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek és a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre, ágazatokra és régiókra kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek, a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek és a fenntartható közlekedési projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források (például az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban a különböző európai uniós támogatási források közötti szinergia megvalósítása érdekében. Az EBTP-nek könnyen hozzáférhetőnek és átláthatónak kell lennie a támogatásnyújtás során, és láthatóságát tovább kell fokozni a potenciális projektgazdák körében.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere az uniós tagállamok költségvetési, makrogazdasági és strukturális reformokra vonatkozó terveinek részletes elemzésén alapul, és országspecifikus ajánlásokat nyújt a tagállamok számára. Ezzel összefüggésben az EBB-nek tájékoztatnia kell a Bizottságot a tagállamokban tapasztalható beruházási akadályokkal és szűk keresztmetszetekkel kapcsolatos, az e rendelet hatálya alá tartozó beruházási műveletek végrehajtása során tett megállapításairól. A Bizottságnak figyelembe kell vennie ezeket a megállapításokat, többek között a beruházási környezetnek a beruházások előtti ágazati és egyéb akadályok felszámolása révén történő javításával kapcsolatos munkája során.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  Mivel a strukturális reformok elmaradása képezi a legnagyobb akadályt a beruházások előtt, az ESBA-finanszírozások során egyúttal egy sikeres gazdasági és pénzügyi politikát is ki kell alakítani az európai szemeszter keretén belül, mind a hiánnyal, mind a többlettel rendelkező országok számára kiadott, határokon átnyúló jelentőséggel bíró ajánlásokat követve.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az 1316/2013/EU rendeletet és az (EU) 2015/1017 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

(22)  Az (EU) 2015/1017 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint.”

„A piaci hiányosságok, az összetett multinacionális, határokon átnyúló projektek vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint.”

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A két vagy több tagállamot összekapcsoló fizikai infrastruktúrára irányuló, illetve fizikai infrastruktúra vagy fizikai infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról legalább egy vagy annál több tagállamra való kiterjesztésére irányuló, ESBA által támogatott projektek is addicionalitást biztosítónak tekintendők.”;

„A két vagy több tagállamot összekapcsoló fizikai infrastruktúrára irányuló projektek, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU rendelet I. mellékletben szereplő projektek, a SESAR-t és az ERTMS-t végrehajtó projektek, illetve fizikai infrastruktúra vagy fizikai infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról legalább egy vagy annál több tagállamra való kiterjesztésére irányuló, ESBA által támogatott projektek is addicionalitást biztosítónak tekintendők. A kiválasztási eljárás során a beruházási bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a projektek teljesítik-e az e bekezdésben megállapított követelményeket. A beruházási bizottság biztosítja, hogy a kiválasztási eljárás folyamán sor kerül az addicionalitás ellenőrzésére.”;

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A 6. cikk (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

ea)  nehezebben finanszírozhatók más forrásokból, és ugyanakkor jelentős társadalmi hatásuk van.”

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

2015/1017/EU rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  A 6. cikk (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Kisebb projektek és beruházások a kiegészítő jelleg figyelembevételével és a fejlesztési bankokkal folytatott szorosabb együttműködés feltétele mellett részesülhetnek ESBA-támogatásban.”

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A 7. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

Az irányítóbizottságnak négy tagja van: három tagot a Bizottság jelöl, egyet pedig az EBB. Az irányítóbizottság a tagjai közül választja meg elnökét hároméves, egyszer megújítható határozott időtartamra. Az irányítóbizottság konszenzussal hozza meg határozatait.

Az irányítóbizottságnak négy tagja van: három tagot a Bizottság jelöl, egyet pedig az EBB. Az irányítóbizottság a tagjai közül választja meg elnökét hároméves, egyszer megújítható határozott időtartamra. Az irányítóbizottság konszenzussal hozza meg határozatait, minden vitatott helyzet alapos elemzése nyomán.

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  A 7. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(4)  A tagállamok és egyéb harmadik felek – az egyéb harmadik felek esetében az irányítóbizottság egyetértésétől függően – hozzájárulhatnak az ESBA-hoz, a tagállamok esetében garanciavállalások vagy készpénz formájában, az egyéb harmadik felek esetében pedig kizárólag készpénz formájában. Sem a tagállamok, sem az egyéb harmadik felek nem kapnak az irányítóbizottságban tagsági képviseletet, sem szerepet az ESBA egyéb alkalmazottainak kinevezésében, ideértve a beruházási bizottság tagjait is, továbbá nem rendelkeznek semmilyen joggal az ESBA irányításának az e rendeletben meghatározott egyéb szempontjait illetően sem.

(4)  A tagállamok és egyéb harmadik felek – az egyéb harmadik felek esetében az irányítóbizottság egyetértésétől függően – hozzájárulhatnak az ESBA-hoz, a tagállamok esetében garanciavállalások vagy készpénz formájában, és ugyanilyen módon az egyéb harmadik felek esetében. Sem a tagállamok, sem az egyéb harmadik felek nem kapnak az irányítóbizottságban tagsági képviseletet, sem szerepet az ESBA egyéb alkalmazottainak kinevezésében, ideértve a beruházási bizottság tagjait is, továbbá nem rendelkeznek semmilyen joggal az ESBA irányításának az e rendeletben meghatározott egyéb szempontjait illetően sem.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a b pont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ab)  A 7. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA élére ügyvezető igazgatót kell kinevezni, akinek feladata az ESBA napi szintű irányítása, valamint a (6) bekezdésben említett beruházási bizottság üléseinek előkészítése és az elnöki teendők ellátása.

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA élére ügyvezető igazgatót kell kinevezni, akinek feladata az ESBA megfelelő napi szintű irányítása, valamint a (6) bekezdésben említett beruházási bizottság üléseinek előkészítése és az elnöki teendők ellátása.

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a c pont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ac)  A 7. cikk (7) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Az irányítóbizottság megerősíti az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak a strukturális alapokkal, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel és a Horizont 2020 programmal való együttműködését a kombinált finanszírozások elősegítése és az európai beruházások tőkeáttételi hatásának fokozása érdekében, különösen a közlekedés területén.”

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – ii a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – k a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  A szöveg a következő ka) ponttal egészül ki:

 

„ka)   védelem;”

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdés a következő ia. ponttal egészül ki:

 

„ia.  a védelmi ágazatra vonatkozó uniós kezdeményezésekhez nyújtott támogatás, különösen az alábbiak révén:

 

i.   uniós szintű kutatás és fejlesztés;

 

ii.   az Unió védelmi képességeinek fejlesztése;

 

iii.   a védelem területén működő kkv-k és közepes piaci tőkeértékű cégek;”

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40 %-a olyan projekteket támogat, amelyek komponensei hozzájárulnak az éghajlat-politikához, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően. Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást nyújt.”;

„Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40%-a olyan projekteket támogat, amelyeknek jelentősek az éghajlat-politikához kapcsolódó komponenseik, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően. Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást nyújt.

 

Az EBB törekszik annak biztosítására, hogy az ESBA-finanszírozás legalább 20%-a olyan projekteket támogat, amelyek kapcsolódnak a közlekedési infrastruktúrák, valamint a c) pont alá eső, a közlekedést szolgáló berendezések és innovatív technológiák fejlesztéséhez.

 

Az EBB célja, hogy megvalósítsa a beruházások földrajzilag kiegyensúlyozott elosztását a tagállamok között.

 

Függetlenül az e bekezdésben meghatározott célkitűzésektől, a humántőke és az egészségügy terén ESBA-finanszírozásra jóváhagyott projekteket – mint például a g) bekezdés alá eső, a kórházakkal és iskolai létesítményekkel kapcsolatos termelő beruházásokat – meg kell valósítani.”

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A (2) bekezdés c) pontja a következő szöveggel egészül ki:

 

„iiia.   vasúti infrastruktúra és további vasúti projektek;”

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – i pont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„c)  a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén;”

„c)  a regionális és helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek és a projektgazdáknak a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén;”

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – ii pont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához;

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok, többek között ágazati beruházási platformok létrehozásához;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  A bekezdés a következő fa) ponttal egészül ki:

 

„fa)  tanácsadás kettő vagy több tagállamot érintő projektekben és a nemzetközi vagy határokon átnyúló projektek pénzügyi eszközei kidolgozásának támogatása;”

Módosítás     34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii b pont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiib.  A bekezdés a következő fb) ponttal egészül ki:

 

„fb)   a bevált gyakorlatok példáinak bemutatása a vasúti infrastruktúra-fejlesztés területén létrejött, köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozóan;”

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii c pont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiic.  A bekezdés a következő fb) ponttal egészül ki:

 

„fc) a bevált gyakorlatok és minták megosztása a projektek strukturálásához a 9. cikk (2) bekezdésének b), c), e) és f) pontjában felsorolt témakörök fő területein, tekintettel a PPP-k államadósság szempontjából történő elszámolására vonatkozó legújabb Eurostat-iránymutatásokra;”

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  Az EBTP biztosítja az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak a más európai programokkal való komplementaritását a szinergia szintjének javítása, a kombinált finanszírozások ösztönzése és az európai pénzügyi eszközök tőkeáttételi hatásának növelése érdekében.”

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

2015/1017/EU rendelet

18 cikk – 7 és 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A (7) és a (8) bekezdést el kell hagyni.;

törölve

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

19 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  A 19. cikk a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

 

„Az EBB éves jelentést készít és közzéteszi azt honlapján, részletesen felsorolva azon közlekedési projekteket, amelyek az ESBA-alapon keresztül uniós támogatásban részesültek, feltüntetve a teljes beruházás várható összegét.”

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – a pont

2015/1017/EU rendelet

II melléklet – 2 szakasz – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása elkerülendő, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség.”;

„Az autópályák ESBA-forrásokból való támogatását a közlekedés területén kohéziós országokban, kevésbé fejlett régiókban vagy határokon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó állami- és/vagy magánberuházások támogatására kell korlátozni, vagy ha erre a közúti biztonság növeléséhez, fenntartásához vagy fejlesztéséhez, intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztéséhez vagy a transzeurópai közlekedési hálózat meglévő autópályái minőségének és épségének, különösen biztonságos parkolóhelyek, alternatív tisztaüzemanyag-töltőállomások és elektromos töltőrendszerek biztosításához van szükség.”;

Módosítás     40

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – a pont

2015/1017/EU rendelet

II melléklet – 2 szakasz – b pont – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„Kifejezetten lehetővé kell tenni, hogy az ESBA-forrásokból történő támogatás a meglévő közlekedési infrastruktúra karbantartására és fejlesztésére is igénybe vehető legyen.”

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 pont

2015/1017/EU rendelet

II melléklet – 5 szakasz

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az eredménytábla a művelet uniós garanciából való finanszírozásának aláírását követően kerül közzétételre, bizalmas üzleti adatok nélkül.”;

„Az eredménytábla a művelet uniós garanciából való finanszírozásának jóváhagyását követően kerül közzétételre, bizalmas üzleti adatok nélkül. A beruházási bizottság a Parlament rendelkezésére bocsátja valamennyi ESBA-projekt eredménytábláját.”;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

3.10.2016

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Inés Ayala Sender

25.10.2016

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

26.1.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

8

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Herbert Dorfmann

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (12.4.2017)

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

A vélemény előadója: Hannu Takkula

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel a Számvevőszék 2/2016. számú véleményére1a,

 

_________________

 

1a HL C 465., 20.12.2016., 1. o.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai beruházási terv 2014. novemberi közzététele3 óta eltelt időszakban javultak a beruházások bővülésének feltételei, és visszatérőben van az európai gazdaságba és növekedésbe vetett bizalom. Az Unióban immár negyedik éve tart a szerény gazdaságélénkülés, és a bruttó hazai termék 2015-ben 2 %-kal növekedett. Az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem is lehet azonnal érzékelni. A beruházások 2016 és 2017 egészében várhatóan fokozatosan nőnek, azonban továbbra is a korábbi szintek alatt maradnak.

(1)  Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) megléte ellenére továbbra is fennáll a beruházási hiány problémája az Unióban. A beruházások hiánya az aggregált kereslet mély válságára és a megszorítási politikák hatásaira vezethető vissza. Radikálisan meg kell változtatni a beruházásokkal kapcsolatos uniós megközelítést a pénzügyi válság valós okainak kezelése és a gazdasági irányítási rendszer felülvizsgálata révén, annak érdekében, hogy tartósan ösztönözzék azokat a termelő beruházásokat, amelyek képesek hozzáadott értéket teremteni a reálgazdaság és az összes tagállam társadalma számára.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság 2016. június 1-jén közleményt tett közzé „Európa ismét beruház: Az európai beruházási terv mérlege és a következő lépések” címmel, amelyben ismertette a beruházási terv eddigi eredményeit és a tervbe vett következő lépéseket, ideértve az Európai Stratégiai Beruházási alap (ESBA) eredetileg három évre meghatározott időtartamának meghosszabbítását, a kis- és középvállalkozásokra (kkv) vonatkozó ablak összegének meglévő kereten belüli növelését és az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) javítását.

(3)  A Bizottság 2016. június 1-jén közleményt tett közzé „Európa ismét beruház: Az európai beruházási terv mérlege és a következő lépések” címmel, amelyben ismertette az eddigi helyzetet és a tervbe vett következő lépéseket, mint például az Európai Stratégiai Beruházási alap (ESBA) eredetileg három évre meghatározott időtartamának meghosszabbítását, a kis- és középvállalkozásokra (kkv) vonatkozó ablak összegének a meglévő kereten belüli növelését és az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) javítását.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az ESBA a beruházási tervnek, a köz- és magánberuházásokat övező bizonytalanság kezelésére és az Unióban fennálló beruházási hiány csökkentésére szolgáló átfogó stratégiának a részét képezi. A stratégia három pillérből áll: beruházás-finanszírozás mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba való eljuttatásának biztosítása és az uniós beruházási környezet javítása. A földrajzi diverzifikáció céljából elengedhetetlenül fontos az uniós beruházási környezet javítása a beruházási akadályok felszámolásával. Az ESBA az egyéb, az Unióban fennálló beruházási hiányok csökkentéséhez szükséges intézkedések kiegészítője és – garancialapként való működéséből következően – az új beruházások ösztönzőjeként működik.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. A sikerére tekintettel a Bizottság elkötelezett amellett, hogy kétszeresére növelje az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.

(6)  Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. Továbbra is beruházási hiány van az Unióban és aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy sem ágazati, sem földrajzi szempontból nem sikerült kellőképpen diverzifikálni az ESBA-t, aminek az az oka, hogy a beruházások elosztása nem volt optimális, és olyan projektek jutottak finanszírozáshoz, amelyek jelentős hatást gyakoroltak a környezetre, ugyanakkor addicionalitásuk kérdéses. Ennek ellenére éppen egy évvel az ESBA működésbe lépése után, úgy, hogy még nem került sor az ESBA független kiértékelésére, noha ez feltétele a program felülvizsgálatának, a Bizottság javaslatot tett arra, hogy kétszeresére növeljék az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2020 utáni időszak tekintetében a Bizottság azt tervezi, hogy benyújtja azokat a szükséges javaslatokat, amelyek biztosítják a stratégiai beruházások fenntartható szinten tartását.

(7)  Az (EU) 2015/1017 rendelet előírja, hogy a Bizottságnak 2018. július 5-ig jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely az (EU) 2015/1017 rendelet alkalmazásának független értékelését tartalmazza. A Bizottságnak 2020. június 30-ig egy további erre vonatkozó jelentést kell benyújtania, melyet adott esetben az (EU) 2015/1017 rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatnak, valamint a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodással összhangban egy hatásvizsgálatnak kell kísérnie. A jogalkotási javaslatnak biztosítania kell, ösztönöznie kell és meg kell erősítenie a fenntartható szintű uniós stratégiai beruházásokat, a 2020 utáni többéves pénzügyi keret teljes pénzügyi időszakában,

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  feladatainak ellátásához a Számvevőszék hozzáférést kér a garanciaalap kezeléséről szóló éves bizottsági jelentéshez, legkésőbb minden év május 31-ig. E tekintetben teljes mértékben tiszteletben kell tartani a Számvevőszéknek az EUMSZ 287. cikkében megállapítottak szerinti ellenőrzési jogait, és a Bizottság jelentését kellő időben be kell nyújtani az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék számára.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és folytatnia kell a magánszektor új finanszírozási lehetőségeinek mozgósítását olyan beruházások érdekében, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából, a meglévő uniós eszközökhöz és az EBB fő műveleteihez kapcsolódó addicionális jelleg megerősítése mellett. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a biogazdaság, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés és a határon átnyúló hálózatok, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat valamennyi ágazatban. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá elkerülendő az autópályák és a nagy szén-dioxid-kibocsátással járó közlekedési projektek ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatásához alapvetően nincs szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

(9)  A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. Az addicionalitás célját annak biztosítására kell korlátozni, hogy azok legyenek a kiválasztott projektek, amelyek magasabb kockázati profiljuk miatt egyébként nem lennének finanszírozhatóak a piacon. Meg kell őrizni az addicionalitás – mint kifejezés – egyszerűségét, és további, egyszerűbben mérhető kritériumot kell létrehozni a finanszírozáshoz. A két vagy több tagállamot összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybe vételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét.

(11)  Az ESBA valamennyi régióban – ideértve a kevésbé fejlett, a távoli legkülső és az átmeneti régiókat is – való igénybevételének növelése, valamint az ESBA ágazati és földrajzi kiegyensúlyozatlanságának kezelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések és a támogatási feltételek körét, továbbá fokozottabban igénybe kell venni az Európai Tanácsadó Platformot az Unió-szerte regionális és helyi szintű projektek létrehozását támogató technikai segítségnyújtás, valamint a jobb kommunikáció és láthatóság érdekében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  AZ ESBA által támogatott beruházások keretében szerzett tapasztalatok alapján a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében a garancialap célösszegének el kell érnie a teljes uniós garanciakötelezettségek 35 %-át.

(15)  AZ ESBA által támogatott beruházások keretében szerzett tapasztalatok és az uniós garanciához való folyamodások hiánya alapján a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében a garancialap célösszegének el kell érnie a teljes uniós garanciakötelezettségek 35 %-át.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A feldolgozási műveletek eljárásainak egyszerűsítése szükséges, hogy a végső kedvezményezettek, különösen a kkv-k által megadandó információ a minimális információ legyen a műveletek sikerének biztosításához, anélkül, hogy túlzott bürokratikus terhet róna a kkv-kra. Ugyanakkor kiemelt helyen kell kezelni az eljárások átláthatóságát.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek így a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát.

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek és a magánszektorból érkező potenciális beruházók– így a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ESBA által támogatott műveleteknek meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek.

(19)  Az ESBA által támogatott műveleteknek minden szempontból meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek és a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), beleértve – indokolt esetben – költségvetése növelésének lehetőségét is, és a platformnak azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek és az Európa 2020 stratégia, illetve a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 3, 4 és 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint.

A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeit más EBB-, EBA- vagy uniós pénzügyi eszközökhöz képest az addicionalitás hordozóinak kell tekinteni, és azoknak olyan jellemzőkkel kell rendelkezniük, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint.

Az ESBA olyan EBB-projekteket is támogathat, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, amennyiben az e bekezdés első albekezdésében meghatározott addicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére.

Az ESBA olyan EBB-projekteket is támogathat, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, amennyiben az e bekezdés első albekezdésében meghatározott addicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére.

A két vagy több tagállamot összekapcsoló fizikai infrastruktúrára irányuló, illetve fizikai infrastruktúra vagy fizikai infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról legalább egy vagy annál több tagállamra való kiterjesztésére irányuló, ESBA által támogatott projektek is addicionalitást biztosítónak tekintendők.

 

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2015/1017/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket támogathat, amelyek piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:;

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket támogathat, amelyek piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, többek között a beruházások földrajzilag kiegyensúlyozottabb megoszlásának megvalósítása céljából, és amelyek:

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d pont

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 12 bekezdés – 2 albekezdés – 2 mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.

Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának és az uniós szakpolitikai céloknak való megfelelésre. Az ilyen határozatoknak a 6. cikkben említett támogatási kritériumok teljesítésére, illetve az e cikk 14. bekezdésében említett eredménytábla használatára vonatkozó információkat is tartalmazniuk kell. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2020. december 31-ig tart azon EBB-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBB és a kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő 2022. december 31-ig szerződést ír alá;

a)  2020. december 31-ig tart azon EBB-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBB és a kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő 2021. december 31-ig szerződést ír alá;

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2020. december 31-ig tart azon EBA-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBA és a pénzügyi közvetítő 2022. december 31-ig szerződést ír alá.;

b)  2020. december 31-ig tart azon EBA-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBA és a pénzügyi közvetítő 2021. december 31-ig szerződést ír alá.;

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A (4) bekezdést el kell hagyni.;

törölve

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – i alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén;

c)  a helyi, regionális és nemzeti ismeretekre való építés a tagállami hatóságokkal való szorosabb együttműködésben és a kapacitásépítésre összpontosítva az ESBA által nyújtott támogatás használatának Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén;

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – ii alpont

2015/2017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához;

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához annak érdekében, hogy egyidejűleg támogassák a kisebb nagyságrendű projekteket is, szem előtt tartva ugyanakkor, hogy teljesíteni kell az innovációs képesség követelményét;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  tanácsadás más uniós finanszírozási források (mint pl. az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

f)  tanácsadás más uniós finanszírozási források és potenciális szinergiák, illetve beruházások (mint pl. az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatást kiegészítő jellegével kapcsolatban.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi, regionális és nemzeti szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a cikk a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(9a) Annak biztosítása érdekében, hogy az EBTP végezhesse tevékenységeit és hozzájárulhasson az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához, az EBB benyújthat egy, az EBTP költségvetésének növelésére vonatkozó indokolt kérelmet a Bizottságnak.”

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

„9a.  a 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  Az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni és annak tartalmaznia kell a következőket:

„(2)  Az EBB kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek az elfogadott beruházási műveletekről. A jelentést ezt követően nyilvánosságra hozzák és hozzáférhetővé teszik.

 

A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

a)  az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek értékelése a műveletek, ágazatok, országok és régiók szintjén, valamint a műveletek e rendelettel, különösen az addicionalitás biztosításának kritériumával, való összhangjának értékelése, az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések közötti eloszlásának értékelésével együtt;

a)  az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek értékelése az ágazatok, országok és régiók szintjén, valamint a műveletek e rendelettel való összhangjának értékelése, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának tiszteletben tartására;

b)  az EBB finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének, a magánszektorbeli források mozgósításának, a becsült és a tényleges eredményeknek és az EBB finanszírozási és beruházási műveletei eredményének és hatásának értékelése összevont alapon, ideértve a munkahelyteremtésre gyakorolt hatást is;

 

c)  annak értékelése, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó műveletek milyen mértékben járulnak hozzá a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések megvalósításához, ideértve az ESBA által a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a közlekedés (ideértve a TEN-T-t és a városi mobilitást), a telekommunikáció, az energetikai infrastruktúra és az energiahatékonyság terén eszközölt beruházások szintjének értékelését is;

c)  annak értékelése, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó műveletek milyen mértékben járulnak hozzá az EU általános célkitűzéseinek megvalósításához, ideértve az ESBA által a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a közlekedés, a telekommunikáció, az energetikai infrastruktúra és az energiahatékonyság terén eszközölt beruházások szintjének értékelését is;

d)  az uniós garancia igénybevételére vonatkozó követelményeknek és a 4. cikk (2) bekezdése f) pontjának iv. alpontjában említett fő teljesítménymutatóknak való megfelelés értékelése;

 

e)  az ESBA által támogatott projektek révén elért tőkeáttételi hatás értékelése;

e)  az ESBA által támogatott projektek révén elért valós tőkeáttételi hatás értékelése;

f)  azoknak a projekteknek a bemutatása, amelyek esetében az európai strukturális és beruházási alapok támogatását összekapcsolják az ESBA támogatásával, valamint az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összege;

f)  azoknak a projekteknek a bemutatása, amelyek esetében az európai strukturális és beruházási alapok támogatását összekapcsolják az ESBA támogatásával, valamint az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összege;

g)  a kedvezményezetteknek juttatott összeg, valamint az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek összevont alapon végzett értékelése;

g)  a pénzügyi közvetítőknek és a végső kedvezményezetteknek juttatott összeg, a lebontott statisztikai adatok az egyes finanszírozott projektekre vonatkozóan, beleértve az ESBA keretében pénzügyi közvetítők útján megvalósult hitelezési műveleteket, valamint az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek lebontott alapon végzett értékelése;

 

ga)  előzetes és utólagos értékelések minden egyes projektre vonatkozóan, az alkalmazott mutatók, illetve kiválasztási és értékelési kritériumok részletes ismertetésével;

 

gb)  az EBB egyes finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének és az e műveletekhez kapcsolódó összesített kockázatnak az értékelése;

 

gc)  az EBB e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről szóló, független külső ellenőr által vizsgált pénzügyi jelentések;

h)  az EBB finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének és az e műveletekhez kapcsolódó összesített kockázatnak az értékelése;

h)  az EBB finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének és az e műveletekhez kapcsolódó összesített kockázatnak az értékelése;

i)  az uniós garancia lehívására, a veszteségekre, a megtérülésre, a visszatérített összegekre és minden egyéb befolyt kifizetésre vonatkozó részletes információk;

i)  az uniós garancia lehívására, a veszteségekre, a megtérülésre, a visszatérített összegekre és minden egyéb befolyt kifizetésre vonatkozó részletes információk;

j)  az EBB e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről szóló, független külső ellenőr által vizsgált pénzügyi jelentések.

j)  az EBB e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről szóló, független külső ellenőr által vizsgált pénzügyi jelentések.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

18 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a (6) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A 2020. június 30-ig benyújtandó jelentést adott esetben az e rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatnak kell kísérnie vagy új beruházási időszak meghatározása, a feltárt hibák kijavítása és a stratégiai beruházások fenntartható szinten való folytatásának biztosítása érdekében, vagy – ha a jelentés arra a következtetésre jut, hogy nem indokolt fenntartani egy beruházástámogatási rendszert – az ESBA zökkenőmentes megszüntetése érdekében, az uniós garancia e rendelet keretében már jóváhagyott műveleteknek való fenntartása mellett. A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodással összhangban egy ilyen javaslatot egy hatásvizsgálatnak kell kísérnie.”;

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

2015/1017/EU rendelet

18 cikk – 7 és 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A (7) és a (8) bekezdést el kell hagyni.;

törölve

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

19 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

10a.  a 19. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az EBB – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó átláthatósági politikájával és az ezzel kapcsolatos általános uniós elvekkel összhangban – weboldalán a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az EBB e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi finanszírozási és beruházási műveletével – ezen belül a pénzügyi közvetítők szerepével – kapcsolatos információkat, valamint az azzal kapcsolatos információkat, hogy e műveletek hogyan járulnak hozzá a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések megvalósításához.”

„Az EBB – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó általános uniós elvekkel összhangban – weboldalán a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az EBB e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi finanszírozási és beruházási műveletével – ezen belül a pénzügyi közvetítők szerepével – kapcsolatos információkat, valamint az azzal kapcsolatos információkat, hogy e műveletek hogyan járulnak hozzá a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések megvalósításához.”

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

20 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a.  a 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a Számvevőszék kérésre – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – hozzáférést kap minden olyan dokumentumhoz vagy információhoz, amelyre a feladata elvégzéséhez szüksége van.”

„(2)  E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a Számvevőszék kérésre – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – teljes körű hozzáférést kap minden olyan dokumentumhoz vagy információhoz, amelyre a feladata elvégzéséhez szüksége van.”

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

15.12.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Hannu Takkula

21.11.2016

A vélemény korábbi előadója

Michael Theurer

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (2.3.2017)

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

A vélemény előadója: Krzysztof Hetman

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2014-ben az Európai Beruházási Bankkal mint stratégiai partnerrel közösen bejelentette az európai beruházási tervet, melynek központi eleme az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA). Az ESBA-rendelet 2015 júliusában lépett hatályba, és eredetileg egy három éves időszakra hozták létre. Az ESBA célja az európai gazdasági fellendülés és a versenyképesség élénkítése, 315 milliárd EUR nem magán és magán finanszírozást generálva stratégiai befektetések számára. A tervek szerint más uniós alapokat és fellépéseket egészít ki és hozzájárul a gazdasági, társadalmi és területi kohézió céljának eléréséhez szerte az EU-ban.

A Bizottság 2016. szeptember 14-én javasolt egy rendeletet az ESBA meghosszabbítására, hogy az eltartson a jelenlegi többéves pénzügyi keret időszakának végéig, valamint beruházási tervének kibővítésére, hogy 2020-ig legalább 500 milliárd eurót tudjon mobilizálni. Ennek érdekében a Bizottság javasolja az uniós garancia megemelését 16 milliárd euróról 26 milliárd euróra, és az EBB tőkéjének növelését 5 milliárd euróról 7,5 milliárd euróra. A Bizottság meg kívánja őrizni az ESBA kiegészítő jellegének alapkoncepcióját, azaz hogy az csak olyan tevékenységeket támogathasson, amelyek piaci kudarcokat vagy szuboptimális beruházási helyzeteket kezelnek. A Bizottság javaslatában ki akarja terjeszteni az ESBA földrajzi hatályát is, és meg kívánja erősíteni a kevésbé fejlett régiókban játszott szerepét. Ennek érdekében a Bizottság ösztönözni kívánja az ESBA kombinálását más uniós finanszírozási forrásokkal. Végül, a Bizottság tervezi a beruházási döntések és irányítási eljárások átláthatóságának fokozását.

Az előadó általában támogatja a javaslatot és az ESBA kibővítését, bár hangsúlyozni kíván néhány fontos hiányosságot. Látható kiegyensúlyozatlanság van az ESBA felhasználása terén az EU 15 (az ESBA 91%-a) és az EU 13 (az ESBA 9%-a) között, egy tagállam pedig egyáltalán nem vett igénybe ESBA-finanszírozást. Az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok kombinálása magában hordozza a kívánt eredmények elérésének lehetőségét, javítva e helyzeten. Azonban hangsúlyozni kell, hogy a kohéziós politika az EU fő beruházási politikájaként hatékonynak bizonyult nem csak a beruházások létrehozásában, hanem a strukturális reformok, a humán tőke fejlődésének és a fenntartható munkahelyek létrehozásának támogatása terén is. Ezért biztosítani kell, hogy a jövőbeli pénzügyi tervekben az ESBA ne helyettesítsen és ne váltson fel más uniós alapokat és eszközöket, különös tekintettel az európai strukturális és beruházási alapokra.

Továbbá ágazati kiegyensúlyozatlanság is megfigyelhető az ESBA által támogatott projektek terén is, és e mechanizmus csak nagyon kevés szociális beruházást támogat. Ennek oka a szociális beruházások kevésbé látható közvetlen nyeresége, a gyakran gyenge adminisztrációs kapacitás és a szociális ágazat szereplőinek nagy beruházási projektekben való tapasztalatlansága lehet. Az előadó azonban alapvető fontosságúnak tartja az ESBÁ-ban rejlő valamennyi szociális és humán lehetőség kihasználását és a szociális ágazat szereplői részvételének támogatását és megkönnyítését, ami, ha okosan történik, több munkahely létrehozását eredményezheti és fenntartható növekedéshez vezethet. Az előadó úgy véli, hogy ennek érdekében erősíteni kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platform tevékenységét, és azt elérhetővé kell tenni minden érdekelt számára, beleértve a szociális vállalkozásokat és a szociális szolgáltatásokat is.

Végül, az előadó aggodalmának ad hangot amiatt, hogy nem állnak rendelkezésre adatok az ESBA által támogatott projekteknek köszönhetően létrejött munkahelyek, elsősorban fenntartható munkahelyek számára vonatkozóan. Az ilyen adatok gyűjtése rendkívül hasznos lenne az ESBA eredményeinek általános értékeléséhez a jövőben.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai beruházási terv 2014. novemberi közzététele3 óta eltelt időszakban javultak a beruházások bővülésének feltételei, és visszatérőben van az európai gazdaságba és növekedésbe vetett bizalom. Az Unióban immár negyedik éve tart a szerény gazdaságélénkülés, és a bruttó hazai termék 2015-ben 2%-kal növekedett. Az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem is lehet azonnal érzékelni. A beruházások 2016 és 2017 egészében várhatóan fokozatosan nőnek, azonban továbbra is a korábbi szintek alatt maradnak.

(1)  Az európai beruházási terv 2014. novemberi közzététele3 óta eltelt időszakban javultak a beruházások bővülésének feltételei, és visszatérőben van az európai gazdaságba és növekedésbe vetett bizalom. Az Unióban immár negyedik éve tart a szerény gazdaságélénkülés, és a bruttó hazai termék 2015-ben 2%-kal növekedett, a munkanélküliségi ráták azonban továbbra is meghaladják a válság előtti szinteket. Az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha az ESBA növekedésre gyakorolt teljes hatását még nem is lehet megbecsülni, mivel a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem lehet azonnal érzékelni. A beruházások 2016 és 2017 egészében várhatóan fokozatosan nőnek, a növekedés üteme azonban továbbra is szerény és a válság előtti szintek alatt marad.

__________________

__________________

3 COM(2014)0903

3 COM(2014)0903

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Fenn kell tartani ezt a kedvező lendületet, és további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy visszaálljon a hosszú távon fenntartható beruházási tendencia. A beruházási terv mechanizmusai működnek, és azokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy továbbra is mozgósítani lehessen a magánberuházásokat az olyan ágazatokban, amelyek Európa jövője szempontjából fontosak, és amelyekben továbbra is fennállnak piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek.

(2)  Fenn kell tartani ezt a kedvező lendületet, és további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy visszaálljon a hosszú távon fenntartható beruházási tendencia, és elérje a reálgazdaságot. A beruházási terv mechanizmusai működnek, és azokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy továbbra is mozgósítani lehessen a magánberuházásokat minden olyan ágazatban, amely növekedést okoz és munkahelyeket hoz létre, és ezért Európa jövője szempontjából fontos, és amelyekben továbbra is fennállnak piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. A sikerére tekintettel a Bizottság elkötelezett amellett, hogy kétszeresére növelje az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.

(6)  Az ESBA-t eredetileg vészhelyzeti tervként, hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. A Bizottság elkötelezett amellett, hogy kétszeresére növelje az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2020 utáni időszak tekintetében a Bizottság azt tervezi, hogy benyújtja azokat a szükséges javaslatokat, amelyek biztosítják a stratégiai beruházások fenntartható szinten tartását.

(7)  A 2020 utáni időszak tekintetében a Bizottság azt tervezi, hogy benyújtja azokat a szükséges javaslatokat, amelyek biztosítják a stratégiai beruházások fenntartható szinten tartását. A Bizottságnak átfogó hatásvizsgálatot kell készítenie jövőbeni javaslatának alátámasztására.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását olyan beruházások érdekében, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeli – többek között a fiatalokat célzó – minőségi munkahelyteremtése, inkluzív növekedése és versenyképessége szempontjából, fokozva a társadalmi és a foglalkoztatási hatást. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, a szociális gazdaság, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a szociális infrastruktúrát érintő projektekre. Továbbá elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak. Az Európán belüli szegénység és társadalmi kirekesztés magas arányára tekintettel meg kell erősíteni az e probléma kezelésére irányuló, ESBA által támogatott műveleteket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ezenkívül meg kell erősíteni az ESBA végrehajtásának társadalmi dimenzióját, ideértve az oktatást, a képzést és a készségekre irányuló és az egész életen át tartó tanulást célzó szakképzést, az egészségügyi ellátással és a gyógyszerekkel kapcsolatos innovációt, a szociális szolgáltatásokat, a szociális lakhatást és a gyermekgondozást.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Az első eredmények azt mutatják, hogy a nagyobb technikai és igazgatási kapacitással rendelkező tagállamok, valamint a pénzügyi intézmények nagyobb mértékben használják ki az ESBA-t. Annak érdekében, hogy javuljon egyes tagállamok kapacitása az ESBA kihasználása tekintetében, az EBB-nek és a Bizottságnak tovább kell dolgoznia a lemaradók támogatásán. Ennek érdekében rendszeresen ki kell adni új számadatokat és naprakész információkat, és legkésőbb 2018-ig közzé kell tenni az eredmények pontos minőségi és mennyiségi elemzését. Az ilyen elemzéseknek független értékeléseket kell tartalmazniuk az addig összegyűlt tapasztalatokról, különös figyelemmel a létrejött munkahelyek számára és az ESBA-beruházások munkahelyekre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásaira. A célértékeket a növekedéssel és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos célkitűzések vonatkozásában kell meghatározni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

(9)  A projektek kiválasztása során egyértelműbben meg kell határozni és erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak tekintendők, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló eszközöket az EBB csoport által, ideértve az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak.

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló eszközöket az EBB csoport által, ideértve az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén, valamint annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak, tiszteletben tartva mindeközben a társfinanszírozás szabályait. Az ESBA-nak a strukturális alapokkal és egyéb uniós kohéziós politikai alapokkal szorosan összekapcsolódva kell működnie. Azonban rendkívül fontos, hogy ne legyen ellentétes az Európai Szociális Alap (ESZA), az uniós kohéziós politika és különösen az európai strukturális és beruházási alapok eredményeivel és céljaival, hogy ne helyettesítsen vagy váltson ki támogatásokat, továbbá hogy megőrizze addicionalitását.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Egyértelműbbé kellene tenni az ESBÁ-ban a munkaerőpiacok élénkítése és a fenntartható munkahelyek létrehozása terén rejlő potenciált, hasonlóan a kohéziós politikához, és gyűjteni és elemezni kellene a vonatkozó pontos adatokat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybe vételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét.

(11)  Az ESBA nagy munkanélküliséggel küzdő európai régiókban, valamint kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybevételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét, és stratégiát kell kidolgozni és megfelelően végrehajtani az említett régiókon belüli ESBA-finanszírozás, kapacitásépítés, adminisztratív támogatás és helyi technikai segítségnyújtás jobb előmozdítására irányulóan.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan fennmaradó – piaci kereslettel összefüggésben bővíteni kell az ESBA kkv-ablakát. Kiemelt figyelmet kell szentelni a szociális vállalkozásoknak, többek között új eszközök kidolgozása és bevezetése révén.

(16)  Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan fennmaradó – piaci kereslettel összefüggésben bővíteni kell az ESBA kkv-ablakát. Kiemelt figyelmet kell szentelni a szociális vállalkozásoknak és a szociális szolgáltatásoknak, többek között az ágazat igényeinek és jellegzetességeinek megfelelő új eszközök kidolgozása és bevezetése révén.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek – így a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát.

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell minden végső kedvezményezett létező ESBA-támogatásokról való megfelelőtájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát, és ösztönözve a széleskörű ágazati és földrajzi lefedettséget biztosító beruházási projektek készítését.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Nagyszabású tájékoztató kampányokat kell folytatni a tagállamokban a nemzeti és a helyi hatóságokkal való párbeszéd erősítése érdekében. Ez lehetővé tenné a magánberuházások növekedését és a regionális, illetve ágazati koncentráció megelőzését.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az ESBA-műveletek átláthatóságának növelése érdekében a beruházási bizottság döntéseiben – melyeket nyilvánosságra kell hozni és hozzáférhetővé kell tenni – ki kell fejteni azokat az okokat, amelyek alapján úgy vélik, hogy egy adott műveletnek részesülnie kell az uniós garanciából, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A művelet uniós garanciával való finanszírozásának aláírását követően az eredménytáblát is közzé kell tenni.

(18)  Az ESBA-műveletek átláthatóságának növelése érdekében a beruházási bizottság döntéseiben – melyeket nyilvánosságra kell hozni és hozzáférhetővé kell tenni – ki kell fejteni azokat az okokat, amelyek alapján úgy vélik, hogy egy adott műveletnek részesülnie kell az uniós garanciából, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre, valamint az olyan teljesítménymutatókra, mint a minőségi munkahelyek létrehozása. A művelet uniós garanciával való finanszírozásának aláírását követően az eredménytáblát is közzé kell tenni. Különös figyelmet kell fordítani a munkahelyteremtésre, valamint az emberek munkaerőpiaci részvételre való jelenlegi és jövőbeni képességére irányuló szociális beruházásokra, világos társadalmi-gazdasági mutatókat alkalmazva.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ESBA által támogatott műveleteknek meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek.

(19)  Az ESBA által támogatott műveleteknek meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek és a fenntartható pénzgazdálkodás és a szociális vívmányok tágabb stratégiájának.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek és a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve, beleértve a legkülső régiók igényeit is, összhangban az EUMSZ 349. cikkével. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó, határokon átnyúló projektek és a COP21 célkitűzések, valamint az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek, többek között a szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásának megvalósításához hozzájáruló projektek, és különösen azon projektek előkészítésének, amelyek hozzájárulnak a minőségi munkahelyteremtéshez, a fenntartható növekedéshez és a legkülső régiók integrálásához. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül a határokon átívelő projektek vagy az összes tagállamot érintő projektegyüttesek előmozdítása érdekében aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok, ágazati platformok és különösen a több országra vonatkozó platformok létrehozásához és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

2015/1017/EU rendelet

2 cikk – 8 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.   A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„8a.  „szociális vállalkozás”: olyan vállalkozás, melynek elsődleges célja nem a profittermelés, hanem hogy mérhető, pozitív szociális hatást gyakoroljon, és nyereségét főként és leginkább elsődleges célja elérésére használja, amint azt az 1296/2013/EU rendelet 2. cikkének (1) és (5) bekezdése meghatározza;”;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

2 cikk – 8 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a.   A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„8b.  „szociális szolgáltatások”: olyan tevékenységek, melyek célja az életminőség javítása és szociális védelem biztosítása, például társadalombiztosítás, foglalkoztatás és képzési szolgáltatások, szociális lakhatás, gyermekgondozás, hosszú távú gondozás és szociális támogatási szolgáltatások révén;”;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – f pont – iv alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  Az f) pontban a iv. pont helyébe a következő szöveg lép:

iv.  fő teljesítménymutatók, különösen az uniós garancia igénybevétele, a 6. és a 9. cikkben, valamint a II. mellékletben megállapított célkitűzések és kritériumok teljesítése, a magántőke mozgósítása, valamint az ESBA makrogazdasági – és ezzel együtt a beruházások támogatására gyakorolt – hatása tekintetében;

iv.  fő teljesítménymutatók, különösen az uniós garancia igénybevétele, a 6. és a 9. cikkben, valamint a II. mellékletben megállapított célkitűzések és kritériumok teljesítése, a magántőke mozgósítása, valamint az ESBA makrogazdasági – és ezzel együtt a beruházások támogatására és a munkahelyteremtésre gyakorolt – hatása tekintetében;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2015/1017/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket támogathat, amelyek piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:

(1)  Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket támogathat, amelyek elérik a reálgazdaságot, és piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az irányítóbizottságnak négy tagja van: három tagot a Bizottság jelöl, egyet pedig az EBB. Az irányítóbizottság a tagjai közül választja meg elnökét hároméves, egyszer megújítható határozott időtartamra. Az irányítóbizottság konszenzussal hozza meg határozatait.

(3)  Az irányítóbizottságnak négy tagja van: három tagot a Bizottság jelöl – egyet a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságból, a másik kettőt pedig felváltva az érintett főigazgatóságokból –, egyet pedig az EBB. Az irányítóbizottság a tagjai közül választja meg elnökét hároméves, egyszer megújítható határozott időtartamra. Az irányítóbizottság konszenzussal hozza meg határozatait.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – -i alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

 

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-i.  A harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A beruházási bizottság összetételének nemi szempontból kiegyensúlyozottnak kell lennie. Az irányítóbizottságnak törekednie kell olyan szakértők kiválasztására, akik az alábbi területek legalább egyikén rendelkeznek beruházási tapasztalatokkal:”

A beruházási bizottság összetételének nemi szempontból kiegyensúlyozottnak kell lennie. Az irányítóbizottságnak törekednie kell olyan szakértők kiválasztására, akik együttesen az összes alábbi területen rendelkeznek beruházási tapasztalatokkal:

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – i a alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ia.  Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

f)  oktatás és képzés;

f)  munkaerőpiac, oktatás és képzés, szakképzés a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – i b alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – k pont

 

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ib.  A k) pont helyébe a következő szöveg lép:

„k)  szociális infrastruktúrák és a szociális és szolidáris gazdaság;”

k)  szociális infrastruktúrák, szociális szolgáltatások és a szociális és szolidáris gazdaság;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d pont

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 12 bekezdés – 2 albekezdés – 2 mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.;

„Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó, a projektek eredménytáblái alapján meghozott határozatokat haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, a határozatok indokolásával együtt, különös tekintettel az uniós politikáknak, többek között az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésnek, a minőségi munkahelyteremtésnek és a gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak, valamint az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – g pont – bevezető rész

 

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

g)  humántőke, kultúra és egészség, különösen a következők révén:

g)  humántőke, szociális fejlődés, kultúra és egészség, különösen a következők révén:

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – g pont – i alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  A (2) bekezdés g) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

i.  oktatás és képzés

i.  munkaerőpiac, oktatás és képzés, szakképzés a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a b pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – g pont – v alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ab)  A (2) bekezdés g) pontjának v. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

v.  szociális infrastruktúrák, a szociális és szolidaritásra épülő gazdaság;

v.  szociális infrastruktúrák, szociális szolgáltatások és a szociális és szolidáris gazdaság;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a c pont (új)

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – g pont – v a alpont (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ac)  A (2) bekezdés g) pontja a v) alpontot követően a következő ponttal egészül ki:

 

va.  források biztosítása a szociális gazdaság szervezeteire, köztük a szociális vállalkozásokra irányuló beruházási platform számára;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40 %-a olyan projekteket támogat, amelyek komponensei hozzájárulnak az éghajlat-politikához, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően. Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást nyújt.;

Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40%-a olyan projekteket támogat, amelyek komponensei hozzájárulnak az éghajlat-politikához és a munkahelyteremtéshez, a COP21 keretében és az Európa 2020 stratégiában tett vállalásoknak megfelelően. Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást nyújt.;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont – i alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E támogatásba beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszektor közötti partnerség igénybevételével kapcsolatban nyújtott célzott támogatás biztosítása, figyelembe véve a kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező tagállamok sajátosságait és szükségleteit.;

E támogatásba beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszektor közötti partnerség igénybevételével kapcsolatban nyújtott célzott helyi támogatás, valamint adott esetben az uniós jogot érintő releváns kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás biztosítása, figyelembe véve a kevésbé fejlett tőkepiacokkal rendelkező tagállamok és a különböző ágazatok sajátosságait és szükségleteit.;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont – i a alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ia.  A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Az EBTP-nek képesnek kell lennie arra, hogy technikai segítségnyújtást biztosítson a 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt területeken, különösen az energiahatékonysággal, a TEN-T hálózattal és a városi mobilitással kapcsolatban.

Az EBTP-nek képesnek kell lennie arra, hogy technikai segítségnyújtást biztosítson a 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt területeken, különösen az energiahatékonysággal, a TEN-T hálózattal, a városi mobilitással és a szociális infrastruktúrával kapcsolatban.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont – ii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 2 mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá éghajlat-politikai projektek, a körforgásos gazdaságot előmozdító projektek vagy komponenseik előkészítését, különösen a COP21 összefüggésében, továbbá a digitális szektort előmozdító projektek, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett projektek előkészítését.;

Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá éghajlat-politikai projektek, a körforgásos gazdaságot előmozdító projektek vagy komponenseik előkészítését, különösen a COP21 összefüggésében, főként a kevésbé fejlett és az átmeneti régiókban a foglalkoztatásra és a társadalmi befogadásra, valamint a szegénység kezelésére gyakorolt legnagyobb hatás elérése érdekében, beleértve a digitális szektort előmozdító projektek, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett projektek előkészítését is.;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – i alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén;;

c)  a helyi ismeretekre való építés a tagállami hatóságokkal való szorosabb együttműködésben és a kapacitásépítésre összpontosítva az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás és a tagállamokkal való együttműködés fokozása révén;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – ii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához;;

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok, köztük ágazati beruházási platformok létrehozásához;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 3 bekezdés

 

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A (3) bekezdés a következőképpen módosul:

(3)  Az EBTP szolgáltatásainak elérhetőnek kell lenniük a magán- és állami projektgazdák számára, a nemzeti fejlesztési bankokat vagy intézményeket és a beruházási platformokat vagy alapokat, valamint a regionális és helyi állami szervezeteket is beleértve.

(3)  Az EBTP szolgáltatásainak elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lenniük a magán- és állami projektgazdák számára, a nemzeti fejlesztési bankokat vagy intézményeket és a beruházási platformokat vagy alapokat, valamint a regionális és helyi állami szervezeteket, valamint a társadalmi érdekcsoportokat is beleértve.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 5 bekezdés

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű és az érintett érdekcsoportoknak szóló tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  A 16. cikk (2) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

c)  annak értékelése, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó műveletek milyen mértékben járulnak hozzá a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések megvalósításához, ideértve az ESBA által a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a közlekedés (ideértve a TEN-T-t és a városi mobilitást), a telekommunikáció, az energetikai infrastruktúra és az energiahatékonyság terén eszközölt beruházások szintjének értékelését is;

c)  annak értékelése, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó műveletek milyen mértékben járulnak hozzá a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések megvalósításához, ideértve az ESBA által a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a közlekedés (ideértve a TEN-T-t és a városi mobilitást), a telekommunikáció, az energetikai infrastruktúra, az energiahatékonyság, valamint a szociális infrastruktúra, a szociális szolgáltatások és a szociális és szolidáris gazdaság terén eszközölt beruházások szintjének értékelését is;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

23 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a.  A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  Az eredménytáblát az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a 3. cikkben meghatározott addicionalitás jobb megértésének valamennyi szereplő tekintetében történő elősegítése érdekében nyilvánosságra kell hozni.”

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

3.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Krzysztof Hetman

23.11.2016

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

12

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ulrike Rodust

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (28.3.2017)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

A vélemény előadója: Mercedes Bresso

RÖVID INDOKOLÁS

A kohéziós politika az EU fő beruházáspolitikai eszköze, amely a gazdasági növekedést, versenyképességet, a munkahelyteremtést és az uniós polgárok életminőségének javítását, valamint hosszú távon a fenntartható fejlődést célozza. Önmagában ez a politika ugyanakkor nem garantálja az európai gazdaság megfelelő növekedéséhez szükséges beruházási szint elérését.

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) létrehozásával az EU olyan innovatív eszközre tett szert, amely első alkalommal tűzte ki új utak megrajzolásának és új befektetési megoldások meghatározásának céljait. Egy olyan történelmi időszakban, amikor az állami források soha nem látott nyomásnak vannak kitéve, az ESBA arra törekszik, hogy a magánbefektetések bevonzásával maximalizálja az állami erőforrások hatását.

Bár mind az európai strukturális és beruházási alapok, mind pedig az ESBA olyan eszközök, amelyek a gazdasági növekedést és az uniós szakpolitikai célkitűzéseket támogató, európai hozzáadott értékkel rendelkező stratégiai beruházásokat támogatják, hatályukat és célkitűzéseiket illetően fontos különbségek vannak közöttük.

Az előadó meggyőződése, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság által az ESBA-ról szóló, az 1316/2013/EU és a 2015/2017/EU rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítását illetően a Regionális Fejlesztési Bizottság által megfogalmazott véleménynek arra kell törekednie, hogy a szinergiák megerősítésével és a szóban forgó eszközök addicionalitásának biztosításával garantálja azok jobb összehangolását, egyrészt a különböző uniós alapokból és eszközökből párhuzamosan nyújtott támogatások elkerülése, másrészt különösen az ESBA-támogatásban részesülő kezdeményezések és projektek tényleges hozzáadott értékének biztosítása érdekében.

A befektetési platformok kiváló lehetőséget jelentenek az esb-alapok és az ESBA közötti szinergiák optimális megteremtéséhez, rugalmas eszközt kínálva a gazdaságilag fenntartható projektek és kezdeményezések beazonosításához és a potenciális befektetők bevonzásához, így katalizálva a magánforrásokat, az uniós költségvetésből, valamint az EBB-csoportból és a nemzeti fejlesztési bankoktól és intézményektől érkező források kiegészítéseként.

A befektetési platformokban az esb-alapok és az ESBA által betöltött szerepet meg kell erősíteni a regionális, ágazati (egy adott ágazatban akár több tagállam részvételével is) és nemzeti (nevezetesen egyes beruházási projektek egy adott tagállam területére való átcsoportosítással) szinten nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül.

Az előadó szerint a nemzetközi projektek esetében az összes ilyen típusú projektet – és nem csak azokat, amelyek legalább egy, a Kohéziós Alapból részesülő országgal kapcsolatosak – az ESBA-projektek kidolgozása szempontjából relevánsnak kell tekinteni. A nem fizikai infrastruktúra (például az e-infrastruktúra, az informatikai hálózatok vagy a kutatás és fejlesztés) helyett elsősorban a fizikai – különösen pedig a fenntarthatóbb, például a vasúti – infrastruktúra játszhat stratégiai szerepet az ESBA növekedési és fejlődési célkitűzéseinek megvalósításában.

Ezzel összefüggésben az előadó meg van győződve arról, hogy egy több eszközt kombináló speciális rendszer jelentheti a járható megoldást, amennyiben az irányító hatóságok biztosítják annak összehangolását. Az ESBA-ra vonatkozó rendelet felülvizsgálatát az egyes eszközök közötti tényleges szinergia és hatékony kapcsolattartás garantálása érdekében a költségvetési rendelet (gyűjtőrendelet), különösen pedig a CPR-rendelet (közös rendelkezésekről szóló rendelet) módosításával összhangban kell lefolytatni.

Hangsúlyozni kell az EU egészében a földrajzi egyensúly fontosságát is, ami hozzájárul a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz. Ilyen értelemben azon országok számára is biztosítani kell az európai hatóságok támogatását, amelyek még nem voltak képesek a lehető legjobban kiaknázni az ESBA kínálta lehetőségeket, beleértve a hatékonyabb technikai segítséget (helyi szinten is) és az EBB regionális irodái által tett erőfeszítések összehangolását, elkerülve ugyanakkor, hogy az alapok egyes területekre vagy ágazatokra irányuljanak (nincsen földrajzi vagy ágazati elkülönítés).

Ezt szem előtt tartva az EBB-nek és a Bizottságnak egyaránt meg kell erősítenie a megvalósult projektek eredményeinek értékelését végző eszközöket az európai gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatásuk méréséhez.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai beruházási terv 2014. novemberi közzététele óta3 eltelt időszakban javultak a beruházások bővülésének feltételei, és visszatérőben van az európai gazdaságba és növekedésbe vetett bizalom. Az Unióban immár negyedik éve tart a szerény gazdaságélénkülés, és a bruttó hazai termék 2015-ben 2 %-kal növekedett. Az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem is lehet azonnal érzékelni. A beruházások 2016 és 2017 egészében várhatóan fokozatosan nőnek, azonban továbbra is a korábbi szintek alatt maradnak.

(1)  Az Unióban immár negyedik éve tart a szerény gazdaságélénkülés. Az Európai Bizottság szerint az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem is lehet azonnal érzékelni.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Fenn kell tartani ezt a kedvező lendületet, és további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy visszaálljon a hosszú távon fenntartható beruházási tendencia. A beruházási terv mechanizmusai működnek, és azokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy továbbra is mozgósítani lehessen a magánberuházásokat az olyan ágazatokban, amelyek Európa jövője szempontjából fontosak, és amelyekben továbbra is fennállnak piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek.

törölve

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Számvevőszék 2016. november 11-én közzétett, 2/2016. számú, „ESBA: korai javaslat a meghosszabbításra és a kibővítésre” című véleménye kimondja, hogy „az Európai Bizottság által a »Juncker-terv« középpontjában álló beruházási alap kibővítésére és meghosszabbítására készített tervek még túl koraiak és kevés bizonyíték támasztja alá azok indokoltságát” . Az Európai Számvevőszék ezenkívül rámutatott, hogy „nem került sor átfogó jellegű hatásvizsgálatra”, és bírálta, hogy „megszűnt az a rendelkezés, amely az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) folytatását egy független kiértékelés eredményeihez kötötte”. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy „kockázatos túlbecsülni a multiplikátor hatást”, és leszögezte, hogy célokról és az eredményekkel kapcsolatos várakozásokról van szó, nem pedig konkrét, pontos és közvetlen adatokról.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az EBB csoport által működtetett és társfinanszírozott ESBA a legjobb úton halad célja megvalósítása felé, nevezetesen, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi további beruházást mozgósítson a reálgazdaságban 2018 közepéig. A kkv-ablak piaci felhasználása kiemelkedően gyors volt – az ESBA teljesítménye e területen messze felülmúlja a várakozásokat. 2016 júliusában ezért 500 millió EUR-val növelték a kkv-ablakot az (EU) 2015/1017 rendeletben meghatározott paramétereken belül. Több forrás irányul majd a kkv-kba, tekintettel az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli piaci keresletre: az ESBA megnövelt kockázatviselési képességének 40 %-át a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítására kell fordítani.

(4)  Az EBB csoport által működtetett és társfinanszírozott ESBA remélhetőleg megvalósítja célját, nevezetesen, hogy legalább 315 milliárd eurót mozgósítson további beruházások számára a reálgazdaságban 2018 közepéig. Azonban a beruházások nagyon egyenlőtlenül oszlottak meg a különböző tagállamok között, ami az ESBA lényeges hiányosságát jelenti, amelyet gyorsan orvosolni kell. A kkv-ablak piaci felhasználása kiemelkedően gyors volt – az ESBA teljesítménye e területen messze felülmúlja a várakozásokat. 2016 júliusában ezért 500 millió EUR-val növelték a kkv-ablakot az (EU) 2015/1017 rendeletben meghatározott paramétereken belül. Több forrás irányul majd a kkv-kba, tekintettel az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli piaci keresletre: az ESBA megnövelt kockázatviselési képességének 40 %-át a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítására kell fordítani.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A 2015/1017/EU rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdése előírja, hogy e rendeletet 2018. július 5-ig egy javaslatnak kell módosítani, és előírja, hogy ezt a javaslatot egy független értékelésnek kell alátámasztania arra vonatkozóan, hogy az ESBA „eléri-e célkitűzéseit és indokolt-e fenntartani egy beruházás-támogatási rendszert”. Ezt az értékelést csak a Bizottságnak az ESBA kibővítéséről szóló javaslata után kell közzétenni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. A sikerére tekintettel a Bizottság elkötelezett amellett, hogy kétszeresére növelje az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.

(6)  Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. Az alap elért bizonyos sikereket – például az addicionalitás, a földrajzi kiegyensúlyozottság és a finanszírozott projektek fenntarthatóságának biztosítása terén –, ugyanakkor voltak hiányosságai is. A Bizottság bejelentette a javaslat kibővítését, amely kétszeresére növeli az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását, azért, hogy jobban összehangolja az ESBA-t az Unió kohézióra és integrációra irányuló alapvető célkitűzéseivel. Az Európai Bizottság időbeni meghosszabbításra irányuló javaslata a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy megpróbáljuk kibővíteni az ESBA kapacitását, a tagállamok is prioritásként kezelhetnék az ehhez való hozzájárulást.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  2016. november 11-én az Európai Számvevőszék megállapította, hogy a javaslat benyújtásának időpontja túl korai volt még ahhoz, hogy mérni lehessen a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, és tanulságot lehessen levonni arról, hogy az ESBA eléri-e célkitűzéseit. Átfogó hatásvizsgálatnak kell megállapítania azokat a bizonyítékokat, amelyekre szükség van annak megítéléséhez, hogy érdemes-e az ESBA-t kiterjeszteni.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2020 utáni időszak tekintetében a Bizottság azt tervezi, hogy benyújtja azokat a szükséges javaslatokat, amelyek biztosítják a stratégiai beruházások fenntartható szinten tartását.

(7)  A 2020 utáni időszak tekintetében a Bizottság azt tervezi, hogy benyújtja azokat a szükséges javaslatokat, amelyek biztosítják a stratégiai beruházások fenntartható szinten tartását, kiegészítve a meglévő uniós alapokat és programokat, például az európai strukturális és beruházási alapokat (esb-alapok), amelyek továbbra is a kohézió és a beruházások támogatását szolgáló fő finanszírozási forrást jelentik az összes tagállamban és régióban, amelyek a növekedés és a munkahelyek támogatására és az uniós régiók közötti fejlődésbeli különbséget csökkentésére irányulnak.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A beruházási időszak 2020 utáni kiterjesztésére irányuló javaslatokat független értékeléseknek kell megelőzniük és a javaslatoknak ezen értékelések alapján kell készülniük, amelyek elemzik, hogy az ESBA eléri-e célkitűzéseit, különösen a projektek addicionalitására, valamint annak növekedésre és foglalkoztatásra gyakorolt hatására tekintettel.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Az ESBA kibővítésére irányuló javaslatok nem irányulhatnak az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) költségvetésének helyettesítésére vagy csökkentésére.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített addicionalitás mellett folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

(8)  A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni munkahelyteremtése szempontjából, a köz- és magánszféra közötti partnerségek előmozdítását, valamint a megerősített addicionalitással és magas társadalmi, környezeti, területi és gazdasági hozzáadott értékkel rendelkező stratégiai beruházások támogatását, előmozdítva az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézióját. Különös figyelmet kell szentelni az EUMSZ 174. cikkében említett régióknak. Ide tartoznak az aktuális gazdasági trendeket követő beruházások, például az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területén. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó beruházás támogatására van szükség. Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló eszközöket az EBB csoport által, ideértve az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak.

(10)  Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formák és/vagy az uniós költségvetés olyan pénzügyi eszközei ötvözését, mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében és az EBB csoport által rendelkezésre álló eszközök, ideértve az ESBA keretében az EBB vagy más beruházók által nyújtott finanszírozást. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén, valamint annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak. Az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) együttes igénybevétele segíthet elérni az ESBA szélesebb földrajzi lefedettségét. Rendkívül fontos azonban, hogy az ESBA ne helyettesítse vagy váltsa fel a támogatásokat, és hogy továbbra is megmaradjon kiegészítő jellege.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Egyértelműbbé kellene tenni az ESBA-ban a munkaerőpiacok élénkítése és a fenntartható munkahelyek létrehozása terén rejlő potenciált, hasonlóan a kohéziós politikához, és gyűjteni és elemezni kellene a vonatkozó pontos adatokat.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybe vételének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét.

(11)  Az Európai Beruházási Banknak (EBB) az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szóló 2016. október 6-i jelentése hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell az ESBA-támogatások földrajzi kiegyensúlyozatlanságaival, és ennek érdekében például ki kell bővíteni az általános célkitűzések és az ESBA-támogatásra jogosult projektek körét, valamint meg kell erősíteni az Európai Beruházási Tanácsadó Platform szerepét. Ezért az Unió kohéziós céljainak elérése és az ESBA különösen a kevésbé fejlett és az átmeneti régiókban való igénybevételének növelése érdekében intézkedéseket kell hozni a az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációjának fokozására és védelmére.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) európai hozzáadott értékkel rendelkező, fenntartható stratégiai beruházásokat támogató alapoknak tekinthetők, amelyek célja a területi fejlődéshez és kohézióhoz hozzájárulni képes uniós politikai célkitűzések – például az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzései – elérése. Az ESBA és az es-alapok köre, célkitűzései, indoklása, kialakítása, valamint jogi és szabályozási kerete ugyanakkor eltérő.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Jobban elő kell mozdítani az ESBA-t az uniós tagjelölt országokban és a tagságra jelentkező országokban, mivel ezekben az országokban kevéssé ismerik az ESBA-t, valamint még egyetlen projektet sem finanszírozott az ESBA.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan fennmaradó – piaci kereslettel összefüggésben bővíteni kell az ESBA kkv-ablakát. Kiemelt figyelmet kell szentelni a szociális vállalkozásoknak, többek között új eszközök kidolgozása és bevezetése révén.

(16)  Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan fennmaradó – piaci kereslettel összefüggésben bővíteni kell az ESBA kkv-ablakát, különösen a kevésbé fejlett és átmeneti régiókban. Kiemelt figyelmet kell szentelni a szociális vállalkozásoknak, továbbá a fenntartható és a digitális projektekkel foglalkozó vállalkozásoknak, többek között új eszközök kidolgozása és bevezetése, valamint a finanszírozási forrásoknak a többszörös finanszírozás – például a közösségi finanszírozás – ösztönzése általi diverzifikálása révén.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítaniuk kell a végső kedvezményezettek – így a kkv-k – létező ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát.

(17)  Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is a létező különböző uniós támogatási eszközökről, amelyek önállóan vagy az ESBA-val kombinálva vehetők igénybe, és köteles segítséget nyújtani a legmegfelelőbb eszköz vagy eszközkombináció kiválasztásához, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia ismertségét, illetve ösztönözve a széles körű ágazati és földrajzi lefedettségű beruházási projektek készítését.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az ESBA beruházási projektjeivel kapcsolatban tájékoztatási kampányokat kell indítani. Ezzel kapcsolatban az EBB-nek közzé kell tennie az elvégzett műveletekkel és projektekkel kapcsolatos információkat és a hatásvizsgálatok eredményeit, feltüntetve azok hozzáadott értékét és kiegészítő jellegét. Hasonlóképpen az EBB-nek nyilvánosságra kell hoznia az egyes finanszírozott projektekkel kapcsolatos analitikai adatokat, hogy azokat össze lehessen kötni az ESBA által létrehozott munkahelyekkel.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek és a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

(21)   Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), azaz megfelelő költségvetést kell számára biztosítani. Tevékenységének azokra az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot átfogó projektek és a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára, az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és ahol az szükséges, segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  Az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az ESBA által támogatott projektek – miközben céljuk a munkahelyteremtés és a fenntartható növekedés előmozdítása – akkor tekinthetők addicionalitást biztosítónak, ha olyan kockázattal járnak, amely az EBB különleges tevékenységeinek felel meg, az EBB alapokmányának 16. cikkében, valamint az EBB hitelkockázati politikájára vonatkozó iránymutatásaiban meghatározottak szerint.

„Az EBB alapokmányának 16. cikkében, valamint az EBB hitelkockázati politikájára vonatkozó iránymutatásaiban meghatározottak szerinti, ESBA-támogatásban részesülő különleges EBB-tevékenységeket is addicionalitást biztosítónak kell tekinteni, amennyiben nyilvánosan dokumentált, hogy piaci hiányosságokkal vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetekkel foglalkoznak, és ugyanabban az időszakban az EBB, az EBA vagy más meglévő uniós pénzügyi eszköz révén nem lehetett volna őket megvalósítani.”

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint.

A például a nemzeti határok vagy szabályozás által okozott akadályok miatti piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházások hatékonyabb kezelése érdekében az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A határokon átnyúló együttműködési projektek és a régiók közötti együttműködési projektek, különösen a funkcionális régiók között, szintén addicionalitást biztosítónak tekintendők.

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESBA olyan EBB-projekteket is támogathat, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, amennyiben az e bekezdés első albekezdésében meghatározott addicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére.

Az ESBA csak akkor támogathat olyan EBB-projekteket, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, amennyiben bizonyított, hogy az e bekezdés első albekezdésében meghatározott addicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére. A beruházási bizottság biztosítja, hogy a kiválasztási eljárás folyamán sor kerül az addicionalitás ellenőrzésére.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2015/1017/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A két vagy több tagállamot összekapcsoló fizikai infrastruktúrára irányuló, illetve fizikai infrastruktúra vagy fizikai infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról legalább egy vagy annál több tagállamra való kiterjesztésére irányuló, ESBA által támogatott projektek is addicionalitást biztosítónak tekintendők.;

A két vagy több tagállamot összekapcsoló fizikai és nem fizikai vagy immateriális infrastruktúrára – például digitális infrastruktúrára, informatikára és kutatási hálózatokra – irányuló, illetve az infrastruktúra ilyen formáira vagy az infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról legalább egy vagy annál több tagállamra való kiterjesztésére irányuló, ESBA által támogatott, határokon átnyúló projektek is addicionalitást biztosítónak tekintendők.;

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2015/1017/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket támogathat, amelyek piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:;

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan földrajzi szempontból kiegyensúlyozott projekteket támogathat, amelyek addicionalitást biztosítanak és piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:;

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – -i alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-i.   A harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

A beruházási bizottság összetételének nemi szempontból kiegyensúlyozottnak kell lennie. Az irányítóbizottságnak törekednie kell olyan szakértők kiválasztására, akik az alábbi területek legalább egyikén rendelkeznek beruházási tapasztalatokkal:

A beruházási bizottság összetételének nemi szempontból kiegyensúlyozottnak kell lennie. Az irányítóbizottságnak törekednie kell olyan szakértők kiválasztására, akik együttesen az összes alábbi területen rendelkeznek beruházási tapasztalatokkal:

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d pont

2015/1017/EU rendelet

7 cikk – 12 bekezdés – 2 albekezdés – 2 mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.;

Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, különös tekintettel az uniós politikáknak, többek között az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésnek, a minőségi munkahelyteremtésnek és a gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak, valamint az addicionalitás kritériumának való megfelelésre. A földrajzi kiegyensúlyozottságot az ESBA-projektekben alacsonyabb részvételi arányban részt vevő tagállamoknak, régióknak és helyi hatóságoknak nyújtott EBTP-támogatás megerősítésével kell előmozdítani. A bizalmas üzleti adatok kivételével közzé kell tenni a mutatókat tartalmazó eredménytáblát, amelyet a műveletek értékelésére használtak, amint a művelet uniós garanciával való finanszírozásának aláírása megtörtént. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

2015/1017/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40 %-a olyan projekteket támogat, amelyek komponensei hozzájárulnak az éghajlat-politikához, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően. Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást nyújt.;

Az EBB annak elérésére törekszik, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott, kombinált célkitűzést szolgáló ESBA-finanszírozás legalább 40%-a olyan projekteket támogasson, amelyek komponensei hozzájárulnak az éghajlat-politikához, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően. A kkv-knak és a közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak nyújtott ESBA-finanszírozást ebbe nem kell beszámítani. Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást nyújt.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont – i alpont (új)

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E támogatásba beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszektor közötti partnerség igénybevételével kapcsolatban nyújtott célzott támogatás biztosítása, figyelembe véve a kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező tagállamok sajátosságait és szükségleteit.;

E támogatásba beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszektor közötti partnerség igénybevételével kapcsolatban nyújtott, különösen a kkv-kra, a regionális és helyi hatóságokra összpontosító célzott támogatás biztosítása és tanácsadás az uniós joggal kapcsolatos ügyekben, figyelembe véve a kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező tagállamok sajátosságait, szükségleteit és beruházási potenciálját. Az EBTP technikai segítséget nyújt a 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt területeken, beleértve az energiahatékonyság, a megújuló energia, a mezőgazdaság, a körforgásos gazdaság, a TEN-T és a városi mobilitás területét. Az EBTP emellett a felismert szabályozási akadályokról is értesíti a Bizottságot, ezáltal visszacsatolást teremtve az EBB és a Bizottság között;

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – i alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén;”;

c)  a regionális és helyi ismeretekre való építés és kapacitásépítés támogatása az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte, minden szinten történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzéseihez, valamint a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való hozzájárulás az EBB-nek a műveletek kezdeményezéséhez történő segítségnyújtás révén, a nemzeti és regionális fejlesztési bankokkal is egyeztetve;

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – ii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához;

e)  proaktív támogatás nyújtása beruházási platformok létrehozásához a különböző tagállamok részvételével megvalósuló projektekhez való hozzáférés javítása érdekében, a regionális és nemzeti fejlesztési bankokkal is egyeztetve;

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii alpont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  tanácsadás más uniós finanszírozási források (mint pl. az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban.;

f)  tanácsadás más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a politikai beavatkozás egységes programozása céljából lehetővé tegyék a beruházások közötti optimális komplementartitást és szinergiákat.;

Módosítás     34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont

2015/1017/EU rendelet

14 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.;

(5)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a regionális és helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti és regionális fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására. A magánberuházások „beözönlésének” megkönnyítése érdekében meg kell erősíteni az EBTP, az Európai Beruházási Projektportál (EIPP), az EBB, valamint a nemzeti és regionális fejlesztési bankok vagy intézmények közötti kapcsolatokat.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  A 16. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  Az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni és annak tartalmaznia kell a következőket:”

„(2)   Az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és az Európai Számvevőszéknek az EBB e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni és annak tartalmaznia kell a következőket:”

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

2015/1017/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9b.  (15) A 16. cikk (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„f)   azoknak a projekteknek a bemutatása, amelyek esetében az európai strukturális és beruházási alapok támogatását összekapcsolják az ESBA támogatásával, valamint az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összege;”

„f)   amennyiben az ESBA-eszközöket további uniós alapokból (például az esb-alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) származó forrásokkal kombinálják, részletesen ismertetni kell a projekteket, valamint pontosan meg kell adni az egyes forrásokból származó pénzügyi hozzájárulás összegét és az egyes projektek kockázati profilját;

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 c pont (új)

2015/1017/EU rendelet

16 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9c.  A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a)  Az EBB jelentéstételi célokra eredménymutatókat dolgoz ki az egyes műveletekhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozás hozzáadott értékének elemzéséhez megbízható alapot biztosítson. Ezt a módszertant az irányítóbizottság hagyja jóvá.”

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

2015/1017/EU rendelet

18 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság 2018. június 30-ig és 2020. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely e rendelet alkalmazásának független értékelését tartalmazza.;

(6)  A Bizottság 2018. június 30-ig és 2020. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Számvevőszéknek és az Európai Beruházási Banknak, amely e rendelet alkalmazásának független értékelését tartalmazza, továbbá azt, hogy az ESBA eléri-e a projektek addicionalitására, illetve a társadalmi, gazdasági és területi kohézióra gyakorolt hatására vonatkozó célkitűzéseit, valamint el lehetne-e érni a projektek jobb földrajzi lefedettségét.;

Módosítás     39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

2015/1017/EU rendelet

19 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is, a létező ESBA-támogatásokról, vagy a pénzügyi közvetítőket ilyen tájékoztatásra kötelezik.;

Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is, a létező különböző uniós támogatási eszközökről, amelyek önállóan vagy az ESBA-val kombinálva vehetők igénybe, és a pénzügyi közvetítőket ilyen tájékoztatásra kötelezik.

 

Az EBB közzéteszi a weboldalán az egyes projekteknek nyújtott ESBA-támogatások összegét.;

Módosítás     40

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – -a pont (új)

2015/1017/EU rendelet

II melléklet – 2 szakasz – a pont – 5 franciabekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  az a) pont 5. franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„–  közszektorbeli szervezetek (akár területi, akár nem területi szervezetek, de ide nem értve az ilyen szervezetekkel végzett, közvetlen tagállami kockázatot eredményező műveleteket), valamint közszektorbeli szervezetekhez hasonló jogalanyok.”

„–  „közszektorbeli szervezetek (akár területi, akár másmilyen szervezetek, de ide nem értve az ilyen szervezetekkel végzett, közvetlen tagállami kockázatot eredményező műveleteket), valamint közszektorbeli szervezetekhez hasonló jogalanyok. Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EU rendelettel* összhangban létrehozott európai területi együttműködési csoportosulás olyan jogalanynak tekintendő, amely nem eredményez közvetlen tagállami kockázatot.”

 

_______________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete az európai területi együttműködési csoportosulásról, HL L 210., 2006.7.31., 19–24. o.

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – a pont

2015/1017/EU rendelet

II melléklet – 2 szakasz – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása elkerülendő, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség.;

Az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása elkerülendő, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó állami vagy magánberuházás támogatására van szükség, vagy amikor egyértelműen megállapítható a piac nem megfelelő működése eleme és világosan értékelhető az addicionalitás.;

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – c pont

2015/1017/EU rendelet

II melléklet – 8 szakasz – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a b) pont első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni.

c)  a b) pont első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni. A (b) pont második mondatában a „fogad el” szavak helyébe a következő szöveg lép: „fogad el és biztosítja azok hatékony végrehajtását”.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

3.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Mercedes Bresso

11.10.2016

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2017

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Luigi Morgano

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

15.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

65

11

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Benyújtás dátuma

15.5.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Jelmagarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat