Procedūra : 2016/0276(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0198/2017

Pateikti tekstai :

A8-0198/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Balsavimas :

PV 12/12/2017 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0478

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1574kWORD 191k
15.5.2017
PE 597.638v02-00 A8-0198/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

(COM(2016) 0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjai: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

(Bendri komitetų posėdžiai. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

Nuomonių referentės (*):

Eva Kaili, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Inés Ayala Sender, Transporto ir turizmo komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (*)
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (*)
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

(COM(2016) 0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0597),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 172, 173 straipsnius, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 182 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C–0375/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0198/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji keis pasiūlymo tekstą nauju tekstu, iš esmės jį taisys arba ketina iš esmės jį taisyti;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(3)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 ir 173 straipsnius, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 182 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2016(4) ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai buvo pristatytas Investicijų planas Europai(5), pagerėjo investicijų augimo sąlygos ir grįžta pasitikėjimas Europos ekonomika ir jos augimu. Sąjungos ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai atsigauna: 2015 m. bendrojo vidaus produkto augimas siekė 2 %, tačiau nedarbo lygis vis dar yra didesnis nei prieš krizę. Priėmus Investicijų planą inicijuotos visapusiškos pastangos jau duoda konkrečių rezultatų, nepaisant to, kad kol kas neįmanoma įvertinti viso ESIF poveikio ekonomikos augimui ir didesnių investicinių projektų makroekonominis poveikis negali būti matomas iš karto. Tikimasi, kad 2016 ir 2017 m. investuojama bus vis daugiau, nors investicijos vis dar vykdomos nedrąsiai ir nesiekia buvusio lygio;

(2)  šį teigiamą pagreitį reikėtų išlaikyti, taip pat reikia toliau stengtis sugrąžinti ilgalaikių tvarių investicijų tendenciją, kad jos pasiektų realiąją ekonomiką. Investicijų plano mechanizmai veikia ir turėtų būti sustiprinti, kad toliau būtų telkiamos privačios investicijos į Europos ateičiai svarbius sektorius, taip pat į tuos sektorius, kuriuose tebėra rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemų, siekiant užtikrinti esminį makroekonominį poveikį ir kurti darbo vietas;

(3)  2016 m. birželio 1 d. Komisija paskelbė komunikatą „Europa vėl investuoja. Investicijų plano Europai rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“, kuriame išdėstė ligšiolinius Investicijų plano rezultatus ir numatė tolesnius veiksmus, be kita ko, pratęsti Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklą ilgiau nei iš pradžių numatytą trejų metų laikotarpį, taikant galiojančią sistemą išplėsti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) linijos veiklos mastą ir patobulinti Europos investavimo konsultacijų centrą (EIKC);

(4)  EIB grupės įgyvendinamas ▌ESIF kiekybiniu požiūriu tinkamai veikia, kad būtų pasiektas tikslas iki 2018 m. vidurio sutelkti bent 315 mlrd. EUR papildomų investicijų į realiąją ekonomiką. Rinkos atsakas ir įtrauktis buvo ypač greiti pagal MVĮ liniją; šioje srityje ESIF veiklos rezultatai pranoko lūkesčius, be kita ko, dėl to, kad iš pradžių pasinaudota esamais Europos investicijų fondo (EIF) įgaliojimais (InnovFin SMEG, COSME LGF ir RCR įgaliojimais) paspartinti pradinius veiksmus. 2016 m. liepos mėn. MVĮ linijos veiklos mastas padidintas 500 mln. EUR, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2015/1017 nustatytus galiojančius rodiklius. Didesnė finansavimo dalis turi būti skiriama MVĮ, atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje: didesnio ESIF pajėgumo prisiimti riziką 40 proc. dalis turėtų būti skirta MVĮ galimybėms gauti finansavimą padidinti;

(5)  2016 m. birželio 28 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad „Investicijų planas Europai, visų pirma Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), jau davė konkrečių rezultatų ir yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant padėti sutelkti privačiojo sektoriaus investicijas kartu pažangiai pasinaudojant ribotais biudžeto ištekliais. Komisija ketina netrukus pateikti pasiūlymų dėl ESIF ateities; šiuos pasiūlymus turėtų kuo skubiau išnagrinėti Europos Parlamentas ir Taryba“;

(6)  ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Tačiau noras pasiekti šį kiekybinį tikslą neturėtų būti viršesnis už atrenkamų projektų papildomumo principą. Todėl Komisija yra pasirengusi ne tik pratęsti ESIF investicijų laikotarpį ir padidinti finansinį pajėgumą, bet ir padidinti papildomumo lygį. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo tvarka;

(6a)  nustatant ESIF ir jį įgyvendinant negali būti visapusiškai panaudotas jo potencialas, jeigu nebus įgyvendinamos bendrosios rinkos stiprinimo priemonės, kuriomis būtų sukurta palanki verslo aplinka, ir socialiniu požiūriu subalansuotos ir tvarios struktūrinės reformos. Be to, norint užtikrinti, kad ESIF būtų sėkmingas, nepaprastai svarbūs gerai struktūruoti projektai, įtraukti į valstybių narių lygiu sudaromus investicijų ir vystymosi planus. Todėl valstybės narės raginamos padėti plėtoti pajėgumus, atsižvelgiant į tvarų investavimą, ypač regioniniu ir vietos lygmeniu, ir užtikrinti, kad veiktų visos tam reikalingos administracinės struktūros;

(7)  dėl laikotarpio po 2020 m. Komisija turėtų pagal naująją daugiametę finansinę programą pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl išsamios investavimo sistemos, siekiant užtikrinti, kad investicijų trūkumo Sąjungoje problema būtų veiksmingai sprendžiama. Tas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų būti pagrįstas Komisijos ataskaitos ir nepriklausomo vertinimo, kurie turi būti pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2018 m. gruodžio 31 d., išvadomis. Toje ataskaitoje ir nepriklausomame vertinime taip pat turėtų būti išnagrinėta, kaip per pratęstą ESIF laikotarpį buvo taikomas Reglamentas (ES) 2015/1017, iš dalies pakeistas šiuo reglamentu;

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21), ir įgyvendinti Sąjungos įsipareigojimą 80–95 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, ▌ESIF paramą greitkeliams reikėtų apriboti iki paramos privačiosioms ir (arba) viešosioms investicijoms į transporto sektorių sanglaudos šalyse, mažiau išsivysčiusiuose regionuose arba į tarpvalstybinius transporto projektus arba skirti ją, jei būtina atnaujinti ir prižiūrėti greitkelius, padidinti kelių eismo saugą, plėtoti pažangiosios transporto sistemos (ITS) įrenginius arba užtikrinti esamų transeuropinio transporto tinklo greitkelių kokybę ir vientisumą, visų pirma įrengiant saugias transporto priemonių stovėjimo aikšteles, degalines, kuriose prekiaujama alternatyviais švariais degalais, ir elektromobilių įkrovimo sistemas. Taip pat skaitmeniniame sektoriuje, įgyvendinant Sąjungos plataus užmojo skaitmeninės ekonomikos politiką, turėtų būti nustatyti nauji skaitmeninės infrastruktūros tikslai tam, kad būtų panaikintas skaitmeninis atotrūkis ir užtikrinta, kad Sąjunga taptų pasauline naujojo vadinamo daiktų interneto amžiaus, blokų grandinės technologijos, kibernetinio ir internetinio saugumo lydere. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

(8a)  kad būtų pasiekti Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje (COP 21) nustatyti Sąjungos tikslai, Valdančioji taryba turėtų parengti išsamias gaires ir vertinimo priemones, ypač dėl projektų tinkamumo ir bendro ESIF portfelio, pirmiausia atsižvelgdama į COP 21. Siekdamas stiprinti klimato politikos aspektą įgyvendinant ESIF, EIB turėtų remtis savo, kaip vieno iš didžiausių kovos su klimato kaita finansavimo teikėjų, patirtimi ir naudoti tarptautiniu mastu sutartą metodiką, pagal kurią nustatomos klimato politikos sudedamosios dalys ir išlaidos;

(8b)  kultūros ir kūrybos pramonės sektoriai atlieka labai svarbų vaidmenį reindustrializuojant Europą, yra ekonomikos augimo varomoji jėga ir teikia strateginių galimybių skatinti diegti inovacijas kituose pramonės sektoriuose, pavyzdžiui, turizmo, mažmeninės prekybos ir skaitmeninių technologijų sektoriuose. ESIF turėtų padėti MVĮ įveikti kapitalo trūkumą šiame sektoriuje ir turėtų pagrindinį dėmesį skirti projektams, kurie yra rizikingesni nei projektai, šiuo metu remiami pagal programą „Kūrybiška Europa“ ir garantijų priemonę;

(9)  atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių arba regionų susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą arba TEN-T ir TEN-E tinklus, turėtų atitikti didelio papildomumo kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

(9a)  tai, ar projektas atitinka papildomumo kriterijus, priklauso nuo specifinių regiono ekonominių sąlygų, nes viename regione projektas gali atitikti papildomumo kriterijų , o kitame – ne. Todėl Investicijų komitetas, vertindamas, ar projektas atitinka papildomumo kriterijų, turėtų atsižvelgti į specifines regiono sąlygas;

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, ▌įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs. Komisija jau paskelbė konkrečias rekomendacijas šia tema, tačiau reikėtų toliau plėtoti požiūrį dėl ESIF ir Sąjungos lėšų derinimo, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ekonominį efektyvumą ir tinkamą svertą. ESIF ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) naudojimo derinimas gali padėti padidinti ESIF geografinę aprėptį;

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis. Atsižvelgiant į tai, kad neturėtų būti apribojimų, susijusių su projektų, tinkamų finansuoti iš ESIF, dydžiu, neturėtų būti atgrasoma nuo paraiškų dėl ESIF finansavimo smulkiems projektams teikimo. Be to, būtini tolesni veiksmai, kuriais būtų didinama techninė parama ir skatinama naudotis ESIF tuose regionuose;

(11a)  investavimo platformos yra labai svarbi priemonė siekiant spręsti rinkos nepakankamumo problemą, ypač finansuojant daugialypius, regioninius ar teminius projektus, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo projektus, ir tarpvalstybinius projektus. Todėl svarbu skatinti partnerystes su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis, be kita ko, siekiant įsteigti investavimo platformas. Įgyvendinant tokias partnerystes, Investicijų komitetas, remdamasis atitinkamomis Valdančiosios tarybos gairėmis, turėtų turėti galimybių suteikti atitinkamą ES garantijos dalį tiesiogiai investavimo platformoms ir nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms ir po to tiems subjektams perduoti sprendimo dėl projektų atrankos įgaliojimus. Tokiais atvejais Investicijų komitetas turėtų pasilikti teisę vykdyti projektų atrankos procedūros priežiūrą bet kuriuo metu, siekdamas užtikrinti, kad ji būtų vykdoma pagal šį reglamentą;

(11b)  ši galimybė tiesiogiai suteikti ES garantiją investavimo platformoms ir nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms negali jokiu būdu lemti bendros valstybių narių, kurios nėra įsteigusios tokių subjektų, diskriminacijos arba lemti geografinės koncentracijos;

(12)  kad ESIF galėtų remti investicijas, visu investavimo laikotarpiu Sąjunga turėtų teikti Sąjungos garantiją (toliau – ES garantija), kuri jokiu metu neturėtų viršyti 26 000 000 000 EUR; iš šios sumos daugiausia 16 000 000 000 EUR turėtų būti suteikta iki 2018 m. liepos 6 d.;

(13)  tikimasi, kad ES garantiją derinant su 7 500 000 000 EUR, kuriuos suteiks EIB, ESIF parama turėtų pritraukti 100 000 000 000 EUR papildomų EIB ir EIF investicijų. Tikimasi, kad dėl šios 100 000 000 000 EUR sumos, remiant ESIF, iki 2020 m. pabaigos bus pritraukta bent 500 000 000 000 EUR papildomų investicijų į realiąją ekonomiką;

(14)  siekiant iš dalies finansuoti papildomoms investicijoms vykdyti skirtą Sąjungos bendrojo biudžeto įnašą į ES garantijos fondą, iš 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nepaskirstytų lėšų, jų neviršijant, tam reikėtų skirti 650 000 000 EUR – Europos Parlamentas ir Taryba(6) turėtų tam duoti leidimą vykdant metinę biudžeto procedūrą. Be to, 1 645 797 000 EUR EITP finansinėms priemonėms skirtų asignavimų turėtų būti perkelta į EITP dotacijų dalį, siekiant palengvinti derinimą su ESIF, arba kitoms susijusioms priemonėms, visų pirma skirtoms energijos vartojimo efektyvumui;

(15)  remiantis patirtimi, įgyta vykdant ESIF remiamas investicijas, garantijų fondo tikslinė suma turėtų sudaryti 35 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų, užtikrinant tinkamą apsaugos lygį;

(16)  atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, kuri, kaip tikimasi, nemažės, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms ir socialinėms paslaugoms, be kita ko, rengiant ir įdiegiant sektoriaus poreikius ir specifiką atitinkančias naujas priemones;

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, turėtų žinių apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas. Gerai matomoje finansavimo susitarimo vietoje turėtų būti pateikta aiški nuoroda į ESIF;

(18)  siekdamas padidinti ESIF operacijų skaidrumą, Investicijų komitetas savo viešai skelbiamuose ir prieinamuose sprendimuose turėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių, jo manymu, operacijai turėtų būti suteikta ES garantija, ypač daug dėmesio skirdamas papildomumo kriterijaus atitikčiai. Kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai suteikta ES garantija, turėtų būti paskelbiama rezultatų suvestinė;

(18a)  rezultatų suvestinė naudojama tik taip, kaip nurodyta šiame reglamente, Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1558(7) ir jo priede, kaip nepriklausoma ir skaidri vertinimo priemonė, kuria Investicijų komitetas naudojasi siekdamas užtikrinti, kad ES garantija pirmiausia būtų teikiama toms operacijoms, kurių rezultatai aukštesni ir pridėtinė vertė didesnė. EIB turėtų iš anksto apskaičiuoti balus (rezultatus) ir rodiklius ir, pasibaigus projektui, rezultatus patikrinti;

(18b)  Valdančioji taryba turėtų persvarstyti investicijų gaires ir nustatyti minimalų balų skaičių, taikomą įvairiems rezultatų suvestinės kriterijams, kad būtų užtikrintas geresnis projektų vertinimas;

(19)  vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti laikomasi Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principo. Pagal Sąjungos teisės aktus, rekomendacijas ir gaires, vykdydamas savo operacijas, EIB neturėtų naudotis mokesčių vengimo struktūromis, ypač agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, jose dalyvauti arba teikti finansavimo gavėjams, kurie tokiomis struktūromis ar schemomis naudojasi;

(20)  be to, tikslinga pateikti tam tikrus techninius patikslinimus, susijusius su susitarimo dėl ESIF valdymo ir dėl ES garantijos teikimo bei ja dengiamų priemonių, įskaitant valiutos kurso rizikos padengimą tam tikrose situacijose, turiniu. Susitarimas su EIB dėl ESIF valdymo ir ES garantijos teikimo turi būti pritaikytas pagal šį reglamentą;

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų panaikinti visus ESIF įgyvendinimo trūkumus. Centras turėtų padėti įgalinti projektų vykdytojus inicijuoti ir plėtoti perspektyvius, tvarius ir kokybiškus projektus. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių arba regionų, ir projektų, kuriais padedama siekti strategijos „Europa 2020“ ir COP 21 tikslų, rengimo paramai. ▌EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir iniciatyviai remti EIB jam inicijuojant projektus, imantis vykdyti operacijas ir, jei reikia, stengiantis paskatinti paklausą. EIKC veikla turėtų papildyti esamas struktūras; turėtų būti vengiama dubliuoti valstybėse narėse teikiamas paslaugas. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais. Manoma, jog EIKC prireikus turi aktyviai veikti vietos lygmeniu, kad galėtų pagerinti vietos žinias apie ESIF ir tiksliau įvertinti vietos poreikius. EIKC turėtų siekti sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kiekvienos valstybės narės nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis ir prireikus padėti valstybėms narėms steigti nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas. Kad šie tikslai būtų pasiekti, EIKC darbuotojų ištekliai turėtų atitikti užduotis, kurias jis raginamas atlikti;

(21a)  norint išspręsti rinkos nepakankamumo problemas ir pašalinti rinkos spragas, taip pat skatinti skirti pakankamai papildomų investicijų ir užtikrinti geografinę ir regioninę ESIF remiamos veiklos pusiausvyrą, reikalinga integruota ir darni tikslo skatinti augimą, darbo vietų kūrimą ir investicijas įgyvendinimo metodika. Kainų nustatymo politika turėtų prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo;

(21b)  kad būtų padedama siekti Reglamente (ES) 2015/2017 nustatytų investavimo tikslų, reikėtų skatinti derinti finansavimą su esamu finansavimu iš kitų šaltinių, siekiant suteikti pakankamas lengvatas, kai nustatoma ESIF operacijų finansavimo tvarka ir sąlygos, įskaitant kainų nustatymą;

(22)  todėl ▌Reglamentas (ES) 2015/1017 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017 iš dalies keičiamas taip:

-1)  2 straipsnio 4 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)  tarpvalstybines, daugiašales, regionines arba makroregionines platformas, sutelkiančias tam tikroje geografinėje vietovėje vykdomais projektais besidominčius partnerius iš keleto valstybių narių, regionų arba trečiųjų valstybių;“

1)  4 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)   finansinio įnašo, kurį EIB turi teikti per ESIF ir kuris turi būti ne mažesnis nei 7 500 000 000 EUR garantijomis arba grynaisiais pinigais, sumos ir sąlygų;“;

aa)  a punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv)  operacijų, kurios remiamos ES garantija, kainų nustatymo, kuris turi atitikti EIB bendrą kainų nustatymo politiką, laikantis šio reglamento tikslų. Tais atvejais, kai dėl sunkesnių ekonominių ir finansinių rinkų sąlygų perspektyvus projektas nebūtų įgyvendinamas, garantijos kainos nustatomos taip, kad būtų skatinama geografinė ir regioninė ESIF remiamų operacijų pusiausvyra ir sprendžiamos rinkos nepakankamumo problemos;“;

ab)  b punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)  nuostatą, kad Valdančioji taryba priima sprendimus bendru sutarimu ir kad tais atvejais, kai sutarti nepavyksta, Valdančioji taryba sprendimus priima keturių penktadalių savo narių balsų dauguma;“

ac)  b punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv)  vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo procedūrą, jų atlyginimą ir darbo sąlygas, ▌jų pakeitimo pareigose bei atskaitomybės taisykles ir procedūras, nedarant poveikio šio reglamento taikymui;“

b)  c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)   išsamias ES garantijos suteikimo taisykles, laikantis 11 straipsnio, įskaitant jos aprėpties tvarką bei jos apibrėžtą taikymą specialių rūšių priemonių portfeliams ir atitinkamus įvykius, dėl kurių gali reikėti panaudoti ES garantiją;“;

1a)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Šiame reglamente papildomumas – ESIF parama operacijoms, kuriomis sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurių be ESIF teikiamos paramos laikotarpiu, per kurį galima pasinaudoti ES garantija, EIB, EIF nebūtų galėję įvykdyti arba jų nebūtų buvę galima įvykdyti pagal esamas Sąjungos finansines priemones, arba to nebūtų buvę galima atlikti tokiu pat mastu. Projektų, kuriems teikiama ESIF parama, kai remiami bet kurio iš 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų siekiai, siekiant didinti užimtumą ir skatinti tvarų augimą, rizikos profilis įprastu atveju turi būti didesnis nei projektų, kurie remiami vykdant įprastas EIB operacijas, o bendras ESIF portfelio rizikos profilis turi būti didesnis nei investicijų, kurias prieš šio reglamento įsigaliojimą remia EIB vykdydamas savo įprastą investicijų politiką, portfelio rizikos profilis.

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos rizikingumas, taip pat gali būti remiami ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje.

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, taip stengiantis užtikrinti papildomumą ir išvengti dalyvių koncentracijos toje pačioje rinkoje, ESIF remiama EIB ypatinga veikla (pageidautina ir jeigu tinkamai pagrįsta) turi turėti tokią savybę, kaip subordinacija, ir, palyginti su kitais investuotojais, būti priskiriama prie žemesnės pozicijos, taip pat turi turėti tokias savybes kaip dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.

Nedarant poveikio reikalavimo atitikti pirmoje pastraipoje nustatytą papildomumo apibrėžtį taikymui, didelį papildomumą rodo šie elementai:

  projektams būdinga rizika, atitinkanti EIB ypatingos veiklos nuostatas, nustatytas EIB statuto 16 straipsnyje ir EIB kredito rizikos politikos gairėse, ypač jeigu tie projektai įgyvendintini mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose;

  projektais siekiama sukurti infrastruktūrą, susiejančią dvi ar daugiau valstybių narių, arba infrastruktūra ar su infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiami iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių;

2a)  5 straipsnis papildomas šia dalimi:

  „2a.  Laikydamasis kainų nustatymo politikos, ESIF:

    –  (pageidautina ir jeigu tinkamai pagrįsta) užima žemesnę poziciją, palyginti su kitais investuotojais, ir užtikrina, kad jo operacijų kainos būtų nustatomos atsižvelgiant į galimybę derinti finansavimą iš kitų šaltinių, jei tai reikalinga, kad būtų galima projektams pritraukti kuo daugiau lėšų ir atsižvelgti į vietos rinkos sąlygas, ir

      užtikrina, kad nuosavo kapitalo tipo investicijų operacijų kainų lygis būtų žemesnis už tokio paties tipo operacijų rinkos kainas, jeigu tai reikalinga norint pasiekti ESIF tikslus, išspręsti rinkos nepakankamumo problemas ir panaikinti investicijų deficitą.

3)  6 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurie:“;

3a)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Netaikomi jokie apribojimai projektų, kuriuos tinka ESIF remti operacijoms, kurias per finansinius tarpininkus vykdo EIB arba EIF, dydžiui. Siekiant užtikrinti, kad ESIF parama apimtų ir smulkius projektus, EIB ir EIF išplečia bendradarbiavimą su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis ir viešina suteikiamas galimybes įsteigdami investavimo platformas.“;

4)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  įterpiama ši dalis:

„1a.  Visos institucijos ir organai, susiję su ESIF valdymo struktūromis, siekia užtikrinti lyčių pusiausvyrą visose ESIF valdymo struktūrose.“

-aa)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valdančiąją tarybą sudaro penki nariai: tris skiria Komisija, vieną – EIB ir vieną – Europos Parlamentas. Valdančioji taryba vieną iš savo narių išrenka pirmininku. Pirmininko kadencija trunka trejus metus ir gali būti vieną kartą atnaujinta. Valdančioji taryba stengiasi priimti savo sprendimus bendru sutarimu. Jeigu sutarti nepavyksta, Valdančioji taryba sprendimus priima keturių penktadalių savo narių balsų dauguma.“

-ab)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Išsamūs Valdančiosios tarybos posėdžių protokolai skelbiami viešai iš karto po to, kai Valdančioji taryba juos patvirtina. Kai protokolas paskelbiamas, apie tai nedelsiant pranešama Europos Parlamentui.

-ac)  5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„5. ESIF susitarime numatoma, kad ESIF vadovauja vykdomasis direktorius, kuris atsakingas už kasdienį ESIF administravimą ir 6 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžių rengimą ir pirmininkavimą jiems. Be to, vykdomasis direktorius už Investicijų komiteto darbą atsiskaito Europos Parlamentui.“

-ad)  5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus pavaduotojas. Vykdomasis direktorius dalyvauja Valdančiosios tarybos posėdžiuose kaip balso teisės neturintis narys. Jeigu vykdomasis direktorius negali dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdyje arba kurioje nors to posėdžio dalyje, tame posėdyje arba toje posėdžio dalyje dalyvauja vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, kaip balso teisės neturintis narys.

-ae)  6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„6. „Po atviro ir skaidraus pagal šio reglamento nuostatas vykdomo atrankos proceso Valdančioji taryba atrenka po vieną kandidatą eiti vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigas, o atlyginimas jiems mokamas iš bendrojo Sąjungos biudžeto.“

a)  8 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  e punktas pakeičiamas taip:

„e)   klimato politika, aplinkos apsauga ir valdymas;“;

ii)  įrašomas l punktas:

„l)   žemės ūkis, žuvininkystė ir akvakultūra.“;

b)  10 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Kiekvienas Investicijų komiteto narys nedelsdamas perduoda Valdančiajai tarybai, vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojui visą informaciją, kurios reikia nuolat tikrinant, ar nėra interesų konfliktų.“;

c)  11 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Vykdomasis direktorius yra atsakingas už Valdančiosios tarybos informavimą apie visus pažeidimus ▌, pasiūlo ir įgyvendina atitinkamus veiksmus.“;

d)  12 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir prieinami išsamių protokolų forma. Skelbiant tokius sprendimus pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus atitikčiai, ir paaiškinama, kaip naudotasi 14 dalyje nurodyta rezultatų suvestine ES garantijos panaudojimui pagrįsti.

Rezultatų suvestinė yra Investicijų komiteto priemonė, pagal kurią ES garantija pirmiausia teikiama daugiau balų gavusioms ir didesnės pridėtinės vertės operacijoms. Kai priimamas galutinis sprendimas dėl projekto, ji paskelbiama viešai. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės informacijos.

Jeigu sprendimuose yra neskelbtinos komercinės informacijos, EIB tokius sprendimus ir informaciją apie projektų vykdytojus arba finansų tarpininkus perduoda Europos Parlamentui, kai atitinkamas finansavimas užbaigiamas arba anksčiau, pasibaigus neskelbtinos komercinės informacijos aktualumo laikotarpiui. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.

EIB kasmet Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia visų Investicijų komiteto sprendimų atmesti ES garantijos panaudojimo paraišką sąrašą ir surinktus rezultatų suvestinės balus. Informacija pateikiama laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų.“;

da)  14 dalis pakeičiama taip:

„14.  Komisijai pagal 23 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rezultatų suvestinę, kurią turi naudoti Investicijų komitetas, kad būtų užtikrintas nepriklausomas ir skaidrus ES garantijos galimo arba faktinio naudojimo vertinimas. Tokie deleguotieji aktai rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su EIB.

Valdančioji taryba persvarsto investicijų gaires ir nustato minimalų balų skaičių, taikomą įvairiems rezultatų suvestinės kriterijams, kad būtų užtikrintas geresnis projektų vertinimas.“;

4a)  8 straipsnio b punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„b)  tose operacijose dalyvauja subjektai, esantys arba įsteigti vienoje ar daugiau valstybių narių, ir jos apima vieną ar daugiau trečiųjų valstybių (arba jas vykdant bendradarbiaujama su subjektais tose valstybėse), kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, įskaitant strateginę partnerystę, plėtros politiką, Europos ekonominės erdvės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos politiką, arba užjūrio šalį ar teritoriją, nustatytą SESV II priede, neatsižvelgiant į tai, ar esama partnerių tose trečiosiose valstybėse arba užjūrio šalyse ar teritorijose.“;

5)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„2.   ES garantija suteikiama EIB finansavimo ir investavimo operacijoms, kurias patvirtino 7 straipsnio 7 dalyje nurodytas Investicijų komitetas, arba Europos investicijų fondui skiriamam finansavimui ar garantijoms, kad EIB galėtų vykdyti finansavimo ir investavimo operacijas pagal 11 straipsnio 3 dalį. Investicijų komitetas, remdamasis Valdančiosios tarybos gairėmis, gali suteikti atitinkamą ES garantijos dalį tiesiogiai investavimo platformoms ir nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms ir tiems subjektams perduoti sprendimo dėl projektų atrankos įgaliojimus. Investicijų komitetas bet kokiu atveju pasilieka teisę vykdyti projektų atrankos procedūros priežiūrą, siekdamas užtikrinti, kad ji būtų vykdoma pagal šį reglamentą.

Susijusios operacijos turi atitikti Sąjungos politiką. Jomis padedama siekti bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:“;

-aa)  2 dalies c punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„iiia)   geležinkelių infrastruktūros ir kitus geležinkelių transporto projektus;“

-ab)  2 dalies e punktas papildomas šiais papunkčiais:

„ia)   blokų grandinės technologija;

ib)  daiktų internetu;

ic)  kibernetiniu saugumu ir tinklų apsaugos infrastruktūra;“

-ac)  2 dalies g punkto ii papunktis iš dalies keičiamas taip:

„ii)  kultūros ir kūrybos sektoriais, kuriuose leidžiami konkrečiam sektoriui skirti finansavimo mechanizmai, užtikrinant sąveiką su programa „Kūrybiška Europa“ ir garantijų priemone, siekiant teikti paskirtį atitinkančias paskolas kultūros ir kūrybos sektoriams.“;

-ad)  2 dalies g punkto v papunktis iš dalies keičiamas taip:

„v)  socialine infrastruktūra, socialinėmis paslaugomis, socialine ir solidarumo ekonomika;

a)  2 dalis papildoma h ir i punktais:

„h)   tvarus žemės ūkis, žuvininkystė, akvakultūra ir kiti bioekonomikos ir biopramonės sektoriai;

i)   mažiau išsivysčiusių regionų ir pereinamojo laikotarpio regionų, atitinkamai nurodytų Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/99/ES(8) I ir II prieduose, atveju – EIB paramos teikimo reikalavimus atitinkantys kiti pramonės sektoriai ir paslaugos, laikantis šio reglamento reikalavimų.“;

b)  2 dalis papildoma šia pastraipa:

Valdančioji taryba parengia išsamias gaires ir vertinimo priemones, ypač dėl projektų tinkamumo ir bendro ESIF portfelio, pirmiausia atsižvelgdama į COP21 įsipareigojimus. Tomis gairėmis užtikrinama, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektų sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus.“;

c)  3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Investavimo laikotarpis, kuriuo finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, paremti gali būti teikiama ES garantija, trunka iki:

a)  2020 m. gruodžio 31 d. – EIB operacijoms, dėl kurių EIB ir paramos gavėjas arba finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.;

b)  2020 m. gruodžio 31 d. – EIF operacijoms, dėl kurių EIF ir finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.“;

d)  4 dalis išbraukiama;

da)  įterpiama ši dalis:

  „4a.  Jeigu valstybės narės valdžios institucija steigia investavimo platformą arba nacionalinį skatinamojo finansavimo banką ar įstaigą, siekiančią tų pačių tikslų kaip ESIF, EIB su ta institucija bendradarbiauja. EIB taip pat bendradarbiauja su jau įsteigtomis investavimo platformomis arba nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis, siekiančiais tų pačių tikslų kaip ESIF.“

db)  5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

  „Nedarant poveikio 7 straipsnio 7 dalies taikymui, Investicijų komitetas, atlikęs nuodugnų įvertinimą, gali nuspręsti nutraukti partnerystę su investavimo platforma arba su nacionaliniu skatinamojo finansavimo banku ar įstaiga.“

5a)  10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  „1.  Taikant 9 straipsnio 2 dalį ir laikantis 11 straipsnio, EIB ir, kai taikytina, nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai arba įstaigos ir investavimo platformos naudoja ES garantiją priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, rizikai padengti.“;

6)  10 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)  EIB paskolos, garantijos, priešpriešinės garantijos, kapitalo rinkos priemonės, bet kokios kitos formos finansavimo ar kredito vertės didinimo priemonės, įskaitant subordinuotąją skolą, investicijos į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, įskaitant nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, investavimo platformų ar fondų naudai;“;

7)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  ES garantijos suma bet kuriuo metu negali viršyti 26 000 000 000 EUR, iš kurių dalis gali būti skirta EIB finansavimui arba garantijoms, kurie teikiami EIF pagal 3 dalį. Agreguoti grynieji mokėjimai iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal ES garantiją negali viršyti 26 000 000 000 EUR, o iki 2018 m. liepos 6 d. negali viršyti 16 000 000 000 EUR.“;

b)  3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Jeigu EIB teikia finansavimą ar garantijas EIF, kad galėtų vykdyti EIB finansavimo ir investavimo operacijas, ES garantija suteikiama kaip visapusiška garantija tokiam finansavimui ar garantijoms, su sąlyga, kad bent 4 000 000 000 EUR finansavimo ar garantijų sumą EIB teikia be padengimo ES garantija, neviršijant pradinės 6 500 000 000 EUR sumos. Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, Valdančioji taryba prireikus tą ribą gali patikslinti, tačiau negali viršyti 8 000 000 000 EUR ir negali įpareigoti EIB mokėti lygiaverčių sumų, viršijančių pradinę ribinę vertę.

c)  6 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)  10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų skolos priemonių atveju – pagrindinę sumą ir visas laikantis finansavimo operacijų sąlygų iki įsipareigojimų neįvykdymo momento EIB naudai mokėtinas, bet nesumokėtas palūkanas ir sumas; nuostolius, susidarančius dėl valiutų, išskyrus euro, kursų svyravimų rinkose, kuriose ilgalaikio apsidraudimo galimybės yra ribotos; subordinuotosios skolos atveju įsipareigojimų neįvykdymo įvykiu laikomas atidėjimas, sumažinimas arba reikalaujamas investavimo nutraukimas;

b)  10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų investicijų į nuosavą kapitalą arba kvazinuosavą kapitalą atveju – investuotas sumas ir su jomis susijusias finansavimo sąnaudas bei nuostolius, susidarančius dėl valiutų, išskyrus euro, kursų svyravimų;“;

8)  12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  5 dalis pakeičiama taip:

„5.  2 dalyje nurodytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos, kad būtų pasiektas tinkamas dydis, atitinkantis bendrus ES garantijos įsipareigojimus (toliau – tikslinė suma). Tikslinė suma sudaro 35 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų.“;

b)  7 dalis pakeičiama taip:

„7.  Nuo 2018 m. liepos 1 d., jeigu dėl garantijos pareikalavimo atvejų garantijų fondo dydis sumažėja žemiau 50 % tikslinės sumos arba, atsižvelgiant į Komisijos rizikos įvertinimą, per metus gali sumažėti žemiau to dydžio, Komisija pateikia ataskaitą apie išimtines priemones, kurių gali prireikti fondui papildyti.“;

c)  8, 9 ir 10 dalys pakeičiamos taip:

„8.   Pareikalavus mokėti pagal ES garantiją, 2 dalies b ir d punktuose numatytos garantijų fondui skiriamos lėšos, viršijančios tikslinę sumą, naudojamos iki 9 straipsnyje numatyto investavimo laikotarpio pabaigos ES garantijos sumai atkurti iki jos viso dydžio.

9.   2 dalies c punkte numatytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos ES garantijos sumai atkurti iki jos viso dydžio.

10.  Tuo atveju, kai ES garantija visiškai atkuriama iki 26 000 000 000 EUR sumos, bet koks garantijų fondo perviršis, palyginti su tiksline suma, sumokamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip vidaus asignuotosios įplaukos pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį visoms biudžeto eilutėms, kurios galėjo būti panaudotos kaip lėšų perkėlimo į garantijų fondą šaltinis.“;

9)  14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  pirmos pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tokia parama apima tikslinę paramą, susijusią su techninės pagalbos naudojimu projektų struktūros formavimui, novatoriškų finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių naudojimu ir konsultacijomis, kai taikytina, dėl atitinkamų aspektų, susijusių su Sąjungos teise, atsižvelgiant į valstybių narių, kurių finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius ir įvairių sektorių padėtį.“;

ii)  antra pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Centras taip pat remia klimato politikos ir žiedinės ekonomikos projektų arba jų sudedamųjų dalių rengimą, visų pirma atsižvelgiant į COP 21, skaitmeninio sektoriaus projektų rengimą, taip pat 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje nurodytų projektų rengimą.“;

b)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  c punktas pakeičiamas taip:

„c)  vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir aktyvią pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB ir nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas, kad jie inicijuotų ir plėtotų operacijas, visų pirma mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, ir skatinant ESIF paramos paklausą visur, kur jos reikia;“;

ii)  e punktas pakeičiamas taip:

„e)  aktyvią konsultacinę paramą investavimo platformų steigimo klausimais, ypač kai steigiamos tarpvalstybinės ir makroregioninės investavimo platformos, susijusios su keliomis valstybėmis narėmis ir (arba) regionais, ir prireikus veiklą vietos lygmeniu;“;

iia)  įterpiamas šis punktas:

„ea)  naudojimąsi galimybe pritraukti smulkius projektus ir juos finansuoti, be kita ko, per investavimo platformas;“

iii)  įterpiamas f punktas:

„f)  konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės) derinimo su ESIF klausimais, siekiant sumažinti administracinę naštą ir išspręsti praktines problemas, susijusias su naudojimusi tokiu finansavimo šaltinių derinimu.“;

iiia)  įterpiamas šis punktas:

„fa)  iniciatyvios paramos, siekiant raginti ir skatinti vykdyti 8 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nurodytas operacijas, teikimą.“;

c)  5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.“;

ca)  įterpiama ši dalis:

„5a.  EIKC naudojasi 16 straipsnio 2a dalyje nurodytu sąrašu, siekdamas teikti iniciatyvią ir reikalingą paramą galimiems projektų vykdytojams, kad jie galėtų labiau išplėtoti projektų, kuriuos prašo finansuoti iš ESIF, pasiūlymus.“

d)  6 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„EIKC ir nacionalinio skatinamojo finansavimo banko ar įstaigos arba tarptautinės finansavimo institucijos ar įstaigos, arba valdymo institucijos, įskaitant tas, kurios veikia kaip nacionalinės patarėjos, turinčios žinių, reikalingų EIKC tikslais, bendradarbiavimas gali būti vykdomas kaip sutartinė partnerystė. EIKC sudaro bendradarbiavimo susitarimus su kiekvienos valstybės narės nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis. Valstybėse narėse, kuriose tokių įstaigų nėra, EIKC gali, kai taikytina ir atitinkamai valstybei narei paprašius, teikti iniciatyvią paramą dėl jų steigimo.“;

da)  įterpiama ši dalis:

„6a.  Siekiant aktyviai užtikrinti plačią geografinę konsultacinių paslaugų aprėptį visoje Sąjungoje ir sėkmingai gilinti vietos žinias apie ESIF, prireikus, atsižvelgiant į esamas paramos programas, užtikrinama EIKC veikla vietos lygmeniu, kad EIKC galėtų teikti konkrečią, iniciatyvią, prie poreikių pritaikytą pagalbą vietoje. EIKC buveinės steigiamos pirmiausia tose valstybėse narėse ar regionuose, kurie susiduria su sunkumais plėtoti ESIF finansuojamus projektus. EIKC siekia skatinti žinių perdavimą regioniniam ir vietos lygmenims ir užtikrina nuolatinį regioninių ir vietos pajėgumų stiprinimą ir ekspertinių žinių kaupimą.“;

db)  7 dalis pakeičiama taip:

„7.  Iš bendrojo Sąjungos biudžeto per metus skiriama bazinė suma yra 2 000 0000 EUR; iš jos padengiamos EIKC operacijų iki 2020 m. gruodžio 31 d. sąnaudos, susijusios su EIKC teikiamomis paslaugomis pagal 2 dalį, papildančiomis pagal kitas Sąjungos programas jau teikiamas paslaugas, jeigu toms sąnaudoms padengti nepakanka sumos, likusios iš 4 dalyje nurodytų mokesčių.“

9a)  16 straipsnio 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)  projektų, kurių atveju Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama derinama su ESIF parama, aprašas ir bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma, taip pat kiekvieno tokio projekto rizikos profilis;“

9b)  16 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„ja)  išsami informacija apie mokesčių mokėjimą, susijusį su EIB finansavimo ir investicijų operacijomis įgyvendinant ESIF.“;

9c)  16 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.  Kas šešis mėnesius EIB pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir EIKC visų investavimo pasiūlymų, kuriais prašoma panaudoti ES garantiją, sąrašą, įskaitant pasiūlymus, kurie nebuvo atrinkti pateikti Investicijų komitetui. Informacija pateikiama laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų.“;

9d)  16 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5a.  Pasibaigus investavimo laikotarpiui, Komisija parengia ataskaitą dėl suminio kainų nustatymo politikos poveikio ir jos tinkamumo ir perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui ir Valdančiajai tarybai. Į tos ataskaitos išvadas turi būti atsižvelgiama.“;

9e)  16 straipsnis papildomas šia dalimi:

6a.  Komisija pateikia metinę ataskaitą, kurioje pateikiama išsami informacija apie visus projektus kiekvienoje politikos srityje, kuriems gauta parama iš ESIF, visą kiekvieno šaltinio įnašo sumą ir projektų rizikos profilius.“;

10)  18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  6 dalis pakeičiama taip:

„6.  Komisija ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. birželio 30 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo vertinimas.“;

b)  7 dalis pakeičiama taip:

„7.  Komisija pagal naująją daugiametę finansinę programą pateikia teisėkūros pasiūlymą dėl išsamios investavimo sistemos, siekiant užtikrinti, kad investicijų trūkumo Sąjungoje problema būtų veiksmingai sprendžiama. Rengiant pasiūlymą tinkamai atsižvelgiama į 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitos, kurioje pateikiamas nepriklausomas vertinimas, išvadas. Ataskaita turi būti pateikta laiku, kad ją būtų galima tinkamai išnagrinėti tuo tikslu.“

ba)  8 dalis pakeičiama taip:

„8.  Į 6 dalyje nurodytą ataskaitą įtraukiamas 7 straipsnio 14 dalyje ir II priede nurodytos rezultatų suvestinės naudojimo vertinimas, visų pirma kiekvieno ramsčio ir atitinkamo jo atliekamo vaidmens vertinimo procese tinkamumo analizė. Jei taikytina, ataskaita drauge su tinkamai pagrįstomis išvadomis pridedama prie pasiūlymo dėl 7 straipsnio 14 dalyje nurodyto deleguotojo akto peržiūros.“;

11)  19 straipsnis papildomas šia dalimi:

„EIB ir EIF informuoja arba įpareigoja finansų tarpininkus informuoti galutinius paramos gavėjus, įskaitant MVĮ, apie ESIF paramą ir pateikia šią informaciją aiškiai matomoje kiekvieno ESIF teikiamo finansavimo susitarimo, ypač jei jis susijęs su MVĮ, ir kiekvienos sutarties, susijusios su ESIF parama, vietoje, taip didindami visuomenės informuotumą ir gerindami matomumą.“;

11a)  20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna visapusišką prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių reikia šiai užduočiai atlikti.“;

12)  22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Vykdydami savo finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, EIB, EIF ir bet kokie finansiniai tarpininkai laikosi atitinkamų standartų ir taikytinų teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo prevencija ir kova su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu.

  ▌

Vykdydami savo finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, EIB ir EIF nesinaudoja mokesčių vengimo struktūromis, visų pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, jose nedalyvauja ir neteikia finansavimo gavėjams, kurie tokiomis struktūromis ar schemomis naudojasi arba jose dalyvauja, nesinaudoja praktika, neatitinkančia ES gero mokesčių srities valdymo kriterijų, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, Tarybos išvadose, Komisijos komunikatuose ar bet kuriame oficialiame Komisijos pranešime.

  ▌

Visų pirma EIB ir EIF nepalaiko verslo santykių su subjektais, priklausančiais kitam subjektui arba įsteigtais tokios jurisdikcijos šalyje ar teritorijoje, kuri nebendradarbiauja su Sąjunga taikant su skaidrumu ir keitimosi informacija susijusius tarptautiniu mastu sutartus mokesčių standartus ir Sąjungos teisės aktus.

EIB ir EIF, sudarydami susitarimus su finansų tarpininkais, perkelia šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus į atitinkamas sutartis ir reikalauja teikti ataskaitas pagal šalis dėl jų laikymosi. EIB ir EIF skelbia ir nuolat atnaujina finansinių tarpininkų, su kuriais jie bendradarbiauja, sąrašą.

EIB ir EIF, pasikonsultavę su Komisija ir suinteresuotaisiais subjektais, vėliausiai po to, kai patvirtinamas Sąjungos nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašas, persvarsto ir atnaujina savo politiką dėl nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų. Vėliau Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios politikos įgyvendinimo.“;

13)  23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmas ir antras sakiniai pakeičiami taip:

„7 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. liepos 4 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.“;

14)  II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

Priedas

1)  2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  b punktas papildomas šiomis pastraipomis:

„ESIF parama greitkeliams apribojama iki paramos viešosioms ir (arba) privačiosioms investicijoms į transportą sanglaudos šalyse, mažiau išsivysčiusiuose regionuose arba į tarpvalstybinius transporto projektus arba ji skiriama, jei būtina atnaujinti ir prižiūrėti greitkelius, padidinti kelių eismo saugą, plėtoti ITS įrenginius arba užtikrinti esamų transeuropinio transporto tinklo greitkelių kokybę ir vientisumą, visų pirma įrengiant saugias transporto priemonių stovėjimo aikšteles, degalines, kuriose prekiaujama alternatyviais švariais degalais, ir elektromobilių įkrovimo sistemas.

Taip pat aiškiai numatoma galimybė ESIF paramą skirti esamai transporto infrastruktūrai atnaujinti ir prižiūrėti.“;

b)  c punkto antras sakinys pakeičiamas taip:

„Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad EIB teiks finansavimą iš ESIF, kad būtų pasiektas bendrasis pradinis tikslas – mažiausiai 500 mlrd. EUR viešųjų ir privačių investicijų, įskaitant finansavimą iš EIF vykdant ESIF operacijas, susijusias su 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis priemonėmis, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų teikiamą finansavimą, ir daugiau galimybių gauti finansavimą subjektams, kuriuose dirba ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų.“;

2)  3 skirsnis papildomas d punktu:

„d)     jei operacija pasižymi viena ar daugiau iš toliau išvardytų savybių, ji paprastai būtų priskiriama ypatingai veiklai:

–  subordinacija kitų skolintojų atžvilgiu, įskaitant nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ir privačius skolintojus;

–  dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, kai dėl pozicijos EIB kyla didelė rizika;

–  pozicija specifinės rizikos atžvilgiu, pavyzdžiui, nepatvirtinta technologija, priklausomybė nuo naujų, nepatyrusių arba didelės rizikos partnerių, nauja finansinė struktūra arba rizika EIB, konkrečiam sektoriui arba geografinei vietovei;

–  nuosavo kapitalo tipo savybės, pavyzdžiui, su rezultatais susieti mokėjimai, arba

–  kiti identifikuojami aspektai, dėl kurių kyla didesnė rizika pagal EIB kredito rizikos politikos gaires;“;

2a)  3 skirsnis papildomas šiuo punktu:

„da)  vertinant papildomumą, atsižvelgiama į specifines regiono sąlygas.“;

3)  5 skirsnis papildomas šiuo sakiniu:

„Rezultatų suvestinė paskelbiama viešai, kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai taikoma ES garantija, išskyrus neskelbtiną komercinę informaciją.“;

4)  6 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)  pirmoje įtraukoje pirmas ir antras sakiniai pakeičiami taip:

„Vykdydamas skolos tipo operacijas EIB arba EIF atlieka standartinį rizikos vertinimą, kuris apima įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės ir susigrąžinimo normos apskaičiavimą. Remdamasis šiais rodikliais, EIB arba EIF kiekybiškai įvertina kiekvienos operacijos riziką.“;

ii)  antroje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Kiekviena paskolos tipo operacija priskiriama tam tikrai rizikos klasei (sandorio paskolos klasifikacija) pagal EIB arba EIF paskolų klasifikavimo sistemą.“;

iii)  trečioje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Projektai turi būti ekonomiškai ir techniškai perspektyvūs, o EIB finansavimas organizuojamas laikantis patikimos bankininkystės principų ir aukšto lygio rizikos valdymo principų, nustatytų EIB arba EIF vidaus gairėse.“;

iiia)  ketvirta įtrauka pakeičiama taip:

„–  Skolos tipo produktų kaina nustatoma pagal šio reglamento nuostatas.“;

b)  c punktas iš dalies keičiamas taip:

i)  pirmoje įtraukoje antras sakinys pakeičiamas taip:

„Sprendimas, kad operacija kelia nuosavo kapitalo tipo riziką (arba jos nekelia), nepriklausomai nuo jos teisinės formos ir nomenklatūros, grindžiamas EIB arba EIF standartiniu vertinimu.“;

ii)  antroje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„EIB nuosavo kapitalo tipo operacijos vykdomos laikantis EIB arba EIF vidaus taisyklių ir procedūrų.“;

iia)  trečia įtrauka pakeičiama taip:

„–  Nuosavo kapitalo tipo investicijų kaina nustatoma pagal šio reglamento nuostatas.“;

5)  7 skirsnio c punkte išbraukiamas žodis „pradiniam“;

6)  8 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pirmos pastraipos antrame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“;

b)  a punkto pirmos pastraipos pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradinio“;

c)  b punkto pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“.

(1)

  OL C 75, 2017 3 10, p. 57.

(2)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(4)

OL C 465, 2016 12 13, p. 1.

(5)

  COM(2014) 903 final.

(6)

  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

(7)

  2015 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1558, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 papildomas rezultatų suvestine ES garantijai taikyti (OL L 244, 2015 9 19, p. 20).

(8)

  2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014–2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20, p. 22).


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (*) (3.4.2017)

pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

(COM(2016) 0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Nuomonės referentė: Eva Kaili

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dabartinis augimas ir atsigavimas krizę išgyvenusioje Europos Sąjungoje yra lėtas dėl sumažėjusio išdirbio, kurį nulėmė tokie veiksniai kaip sulėtėjusi technologinė pažanga, perėjimas prie nedidelio produktyvumo sektorių ir dideli sverto koeficientai. Todėl mums labai svarbu derinti pastangas ir sutelkti jėgas, kad ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingais veiksmais galėtume išvengti sąstingio pavojų.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (ITRE), atsižvelgdamas į jam pavestas užduotis, kaip pagrindinius savo prioritetus nustato energetikos ir telekomunikacijų sektorių, skaitmeninių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir naujų bei tradicinių pramonės sistemų optimizavimą. Šiuose sektoriuose galima sparčiau didinti Europos produktyvumą – to labai reikia.

Nuomonės referentė mano, kad pratęsto veiklos laikotarpio Europos strateginių investicijų fondas (ESIF 2.0) – tai galimybė sparčiau didinti Europos išdirbį ir dinamiška priemonė, kuria galima performuoti dabartinę investicijų sistemą Europos Sąjungoje ir kartu derinti ekonomikos ekosistemą, mažinti biurokratizmą ir panaikinti koordinavimo neveiksmingumą ir struktūrinius neatitikimus.

Vis dėlto ESIF nėra sanglaudos politikos priemonė. Jis labiau skirtas ES ekonominiam pajėgumui skatinti ir turėtų padėti visoms valstybėms narėms panaikinti investicijų deficitą. ESIF yra pridėtinės vertės mechanizmas; juo siekiama sustiprinti ir papildyti esamus finansinius išteklius ir priemones, o ne su jais konkuruoti. Todėl svarbiausia, kad ESIF niekada – nei dabar, nei ateityje – nepakeistų sanglaudos fondų arba panašių priemonių.

Norėdamas pasiekti savo investicijų tikslus, ESIF turėtų gerinti kiekvienos valstybės narės ekonominio potencialo panaudojimą geografiniu ir sektorių požiūriais. Deja, jis dar neįveikė geografinio ir sektorių įvairinimo sunkumų.

Nuomonės referentė pabrėžia, kad ES negali grįžti prie įprastinių augimo skatinimo, darbo vietų kūrimo ir gerovės didinimo būdų. Jai reikia vidutinės trukmės ar ilgalaikių pastangų ir atkaklumo. Tai ne sprintas. Tai – maratonas. EIB ir Komisija, kaip dvi pagrindinės už ESIF įgyvendinimą atsakingos institucijos, turėtų laikytis šio požiūrio. Neturėtų būti siekiama kuo greičiau išleisti pinigus. Daug svarbiau už lėšų panaudojimo spartą yra turinys, papildomumas ir geografinis pasiskirstymas.

Šioje ITRE nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama energetikos, telekomunikacijų, mokslinių tyrimų, skaitmeninių technologijų ir MVĮ sritims ir pirmiausia aptariami dabartiniai ESIF trūkumai, dėl kurių jam nepavyksta išspręsti sektorių ir geografinės rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemų ir kuriuos dabar turėtų pašalinti ESIF 2.0.

Remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, nuomonės referentė siūlo šiuos ESIF 2.0 pakeitimus:

  ESIF remiami projektai turėtų būti labiau papildomojo pobūdžio. EIB turėtų gerinti savo galimybes priimti rizikingesnius projektus, naudodamasis rizikos pasidalijimo priemonėmis ir pirmojo nuostolio garantijomis – jos bus itin naudingos infrastruktūros projektams;

  svarbus papildomumo kriterijaus įvykdymo ir ESIF reglamento įgyvendinimo ex ante reikalavimas turėtų būti skaidrumas ir atskaitomybė atrankos procese – ESIF 2.0 tai turėtų užtikrinti;

  geografinį įvairinimą būtina užtikrinti konkrečiai sprendžiant įvairiose ES dalyse panašiems projektams dėl nevienodo valstybių narių rizikos pobūdžio taikomų skirtingų rizikos priedų problemą;

  trečiasis Investicijų plano Europai ramstis (investavimo kliūčių šalinimas) yra būtina ESIF sėkmės sąlyga, bet juo negalima pateisinti prasto ESIF lėšų panaudojimo, pirmiausia sanglaudos šalyse arba labiau nuo neseniai vykusios finansų krizės nukentėjusiose valstybėse narėse;

  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su EIB, turėtų stengtis sustiprinti nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų (NSĮ) vaidmenį, o valstybėse narėse, kuriose šių įstaigų nėra, – jas įsteigti;

  siekdama pritraukti naujų lėšų, Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ES finansų reguliavimo institucijomis, kad finansų įstaigos, sušvelninus jų balansams taikomus susijusius reguliavimo apribojimus, galėtų daugiau investuoti į ilgalaikius infrastruktūros projektus;

  griežtas Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas neturėtų būti kliūtis valstybėms narėms, naudojantis ESIF, investuoti į infrastruktūrą. Komisija turėtų patvirtinti šios krypties politiką;

  ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas projektams, kuriais skatinamas augimas ir darbo vietų kūrimas atokiuose arba mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

  EITP dotacijos ir kitos susijusios priemonės neturėtų konkuruoti su ESIF arba jo orientavimusi į rinką siekiant sutelkti naujų lėšų ir panaudoti nenaudojamą kapitalą. Todėl, norint sėkmingai pradėti investuoti Europos Sąjungoje, reikia optimaliai derinti išteklius. Reikėtų apsvarstyti galimybę sukurti reguliavimo sistemą, kuria būtų sudaromos sąlygos šiam derinimui. Šiuo atžvilgiu turėtų būti naudingas finansinis reglamentas „Omnibus“;

  turėtų būti plečiami daugiašaliai infrastruktūros projektai. Komisija turėtų siekti derinti valstybių narių reguliavimo skirtumus. To reikia norint sparčiau įgyvendinti dviejų ar daugiau valstybių arba tarpvalstybinius infrastruktūros projektus;

  kad ESIF veiktų sėkmingai, labai svarbu sustiprinti ir išplėsti Europos investavimo konsultacijų centro (EIKC) vaidmenį. Jis turėtų teikti pagalbą vietos valdžios institucijoms, NSĮ ir investuotojams, padėti steigti reikiamas investavimo platformas, padėti kurti specialiosios paskirties įmones (SPĮ) ir sudaryti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes (VPSP), taip pat konsultuoti suinteresuotuosius subjektus novatoriškų – pirmiausia infrastruktūros, energetikos ir skaitmeninio sektoriaus projektų – finansavimo šaltinių klausimais;

  atsižvelgdamas į COP 21 įsipareigojimus, ESIF turėtų skirti bent 40 % savo lėšų projektams, kuriais padedama įgyvendinti klimato politiką, ir bent 20 % finansavimo skirti energijos vartojimo efektyvumo projektams. Reikėtų vengti iškastinio kuro projektų;

  atsižvelgdamas į konkurencinius ES skaitmeninių technologijų srities privalumus, ESIF perspektyvų skaitmeninį sektorių turėtų nustatyti kaip svarbiausią savo finansavimo prioritetą, pirmiausia – projektus, kuriais plečiami ryšių, kibernetinio saugumo, tinklų, blokų grandinės platformų, daiktų interneto ir panašių sričių pajėgumai ir infrastruktūra. Šį prioritetų nustatymą Europos investavimo konsultacijų centre ir EIB sprendimų priėmimo valdymo struktūrose turėtų stiprinti atitinkamų sektorių ekspertai;

  ESIF turėtų šalinti investicijų deficitą mokslinių tyrimų srityje, pirmiausia novatoriškuose ir žemo technologinės parengties lygio sektoriuose, kurie tikriausiai apibrėš ir formuos artimiausio dvidešimtmečio vartotojų paklausą;

  Komisija ir EIB turėtų stengtis aktyviai išaiškinti nebendradarbiaujančiąsias šalis ir teritorijas ir nustatyti aiškius ir viešai skelbiamus kriterijus, kuriais, nekeliant pavojaus Sąjungos standartams su mokesčių srities valdymu susijusiais klausimais, būtų didinamas teisinis ESIF tikrumas.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina Biudžeto komitetą ir atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  EIB grupės įgyvendinamas ir bendrai finansuojamas ESIF sėkmingai veikia, kad būtų pasiektas tikslas iki 2018 m. vidurio sutelkti bent 315 mlrd. EUR papildomų investicijų į realiąją ekonomiką. Rinkos įtrauktis buvo ypač greita pagal MVĮ liniją; šioje srityje ESIF veiklos rezultatai pranoko lūkesčius. 2016 m. liepos mėn. MVĮ linijos veiklos mastas padidintas 500 mln. EUR, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2015/1017 nustatytus galiojančius rodiklius. Didesnė finansavimo dalis turi būti skiriama MVĮ, atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje: didesnio ESIF pajėgumo prisiimti riziką 40 proc. dalis turėtų būti skirta MVĮ galimybėms gauti finansavimą padidinti;

(4)  per pirmąjį įgyvendinimo laikotarpį ESIF davė reikšmingų ir gerų rezultatų. Vis dar per anksti vertinti, kokį poveikį ESIF turėjo siekiant panaikinti investicijų deficitą, sumažinti aukštus nedarbo rodiklius ir pagerinti beveik nedidėjančius augimo rodiklius Sąjungoje po neseniai vykusios finansų krizės. Visgi dabartiniai duomenys rodo, kad esama galimybių gauti geresnių rezultatų įvairiose srityse, įskaitant tarpusavio sąveiką su kitais Investicijų plano ramsčiais, geresnį paskirstymą tarp valstybių narių, papildomumą, valdymą ir tvarios ekonomikos investicijų, kuriomis būtų propaguojami kovos su klimato kaita veiksmai, pritraukimą. Be to, esama ženklų, kad ESIF įgyvendinimas atsilieka nuo plano, kalbant apie patvirtintas operacijas ir atliktus mokėjimus, kaip rodo EIB atliktas šios veiklos iki 2016 m. birželio 30 d. vertinimas. Taip pat MVĮ linijos rinkos įtrauktis buvo spartesnė, palyginti su Infrastruktūros ir inovacijų linija (IIW), bet taip yra galbūt dėl to, kad skiriasi projektų pobūdis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  ESIF turėtų pasiekti tikslą iki 2018 m. vidurio sutelkti 315 mlrd. EUR papildomų investicijų. Vis dėlto neatliktas joks nepriklausomas vertinimas – nei ekonominių ESIF rezultatų, nei ESIF poveikio visuomenei ir aplinkai. Reikėtų nepamiršti, kad pagrindinis ESIF tikslas – remti projektus, kuriais Sąjungos piliečiams užtikrinama ilgalaikė nauda visuomenei ir aplinkai, kokybiškos ilgalaikės darbo vietos ir infrastruktūra;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2016 m. birželio 28 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad „Investicijų planas Europai, visų pirma Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), jau davė konkrečių rezultatų ir yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant padėti sutelkti privačiojo sektoriaus investicijas kartu pažangiai pasinaudojant ribotais biudžeto ištekliais. Komisija ketina netrukus pateikti pasiūlymų dėl ESIF ateities; šiuos pasiūlymus turėtų kuo skubiau išnagrinėti Europos Parlamentas ir Taryba“.

(5)  2016 m. birželio 28 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad Investicijų planas Europai, visų pirma ESIF, davė konkrečių rezultatų. Vis dėlto geografinis ir sektorių įvairinimas tebėra neveiksmingas ir nesubalansuotas. Geografiniu požiūriu, iki 2016 m. birželio 30 d. 63 proc. IIW linijos finansavimą gavusių projektų buvo įgyvendintini Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ir Ispanijoje ir 91 proc. projektų buvo įgyvendintini 15-oje ES valstybių narių. Atitinkamai 54 proc. MVĮ linijos finansavimą gavusių projektų buvo įgyvendintini Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje ir 93 proc. buvo įgyvendintini 15-oje ES valstybių narių. Derėtų atkreipti ypatingą dėmesį į finansiškai menkai pajėgias Rytų Europos valstybes nares – padėti joms įveikti dabartinius investavimo sunkumus ir padidinti savo konkurencingumą. Atsižvelgdama į šį disbalansą ir į esamus finansinius trikdžius, struktūrines kliūtis, reguliavimo sistemas ir investuotojų nenorą rizikuoti, Komisija turėtų imtis plataus užmojo iniciatyvų, siekdama padėti sutelkti privačiojo sektoriaus investicijas ir toliau diegti būtinus reguliavimo pokyčius, kad finansų įstaigos galėtų įtraukti į savo portfelius daugiau infrastruktūros projektų, įskaitant tolesnį MVĮ finansavimą, ir kartu išmaniai panaudoti nedidelius biudžeto išteklius. Derėtų atsižvelgti ir į tai, kad siekiant panaudoti ESIF, tam tikrų valstybių esami struktūriniai trūkumai neturėtų suteikti privalumų kitoms valstybėms narėms. Todėl viena valstybė narė turėtų turėti teisę į ne daugiau kaip 10 % ESIF priemonės lėšų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Atsižvelgdama į ESIF sėkmę, Komisija yra pasirengusi dvigubai prailginti fondo veiklos laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį pajėgumą. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo tvarka;

(6)  atsižvelgdama į teigiamus rodiklius, Komisija yra pasirengusi dvigubai prailginti fondo veiklos laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį pajėgumą. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo tvarka;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietųbe kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos ateičiaitvarios kokybės ir aukšto lygio žmogiškajam kapitalui, kokybiškų darbo vietų (ypač jaunimui) kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui užtikrinant didesnį papildomumą, taip pat socialinės sanglaudos, socialinės įtraukties, taigi, sykiu ir Sąjungos piliečių gerovės, didinimui. Tai, be kita ko, turėtų apimti investicijas energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21), ir įgyvendinti Sąjungos įsipareigojimą iki 2050 m. 80–95 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai elektros energijos tinklų jungčių projektai, energijos vartojimo efektyvumo projektai ir žiedinės ekonomikos projektai, ypač tie, kuriais gerinamas Sąjungos energetinis saugumas, sudaromos sąlygos pavieniams asmenims ir vietos bendruomenėms bei kooperatyvams aktyviai dalyvauti, taip pat projektai, susiję su energetikos tinklų pritaikymu, atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba, akumuliavimu ir skirstymu, alternatyviais energijos ištekliais transporto priemonėms ir statybos sektoriui. Kaip nustatyta iki šiol, didelė ESIF parama, teikiama energetikos, energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams, atitinka sumą, kuria sumažintos įprastos EIB investicijos į šiuos sektorius, todėl taip panaikinamas papildomumo principas. ESIF finansuojamos paskolos turėtų papildyti įprastas EIB investavimo operacijas. Taip pat skaitmeniniame sektoriuje, įgyvendinant Sąjungos plataus užmojo skaitmeninės ekonomikos politiką, turėtų būti nustatyti nauji skaitmeninės infrastruktūros tikslai tam, kad būtų panaikintas skaitmeninis atotrūkis ir užtikrinta, kad Sąjunga taptų pasauline naujojo daiktų interneto amžiaus, blokų grandinės technologijos, kibernetinio ir internetinio saugumo lydere. Be to, sėkmingo ESIF įgyvendinimo kriterijus turėtų būti parama toms politikos sritims, kuriose investicijos buvo sumažintos dėl ESIF finansavimo, pvz., mokslinės tiriamosios veiklos dotacijos, visų pirma žemo technologinės parengties lygio inovacijoms. Reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paskatinti privačiojo sektoriaus investicijas į transporto sektorių sanglaudos programos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos programos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama. Reikėtų vengti ESIF paramą teikti iškastinio kuro projektams, ypač infrastruktūrai ir branduolinės energetikos objektams;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad EIB, vykdydamas ESIF lėšomis remiamą ypatingą veiklą, sistemingai naudojasi rizikos pasidalijimo su kitais investuotojais priemonėmis. Todėl, vykdydamas šią veiklą, kai derinamos dotacijos ir paskolos arba prireikus ir kitais atvejais, EIB turėtų imtis veiksmų ir suteikti pirmojo nuostolio garantiją, kad būtų užtikrintas optimalus ESIF priemonės papildomumas ir sutelkta daugiau privačių lėšų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  reikėtų nepamiršti, kad, siekdamos dominuoti vykstant konkurencijai technologijų ir mokslo srityse, visos pagrindinės pasaulio jėgos yra sukūrusios karinius-pramoninius kompleksus. Todėl Sąjunga neišvengiamai privalo padaryti tą patį ir, visų pirma naudodamasi ESIF, skirti labai daug finansinių išteklių, kad būtų sukurta Sąjungos gynybos pramonė, kurios pastangos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje turėtų didelį poveikį civilinei visuomenei ir ekonomikai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

(9)  kiekviename projekte turėtų būti sistemingai įvertinta, dokumentais patvirtinta ir ataskaitose aprašyta pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. EIB turėtų paskelbti analitinius duomenis apie kiekvieną finansuojamą projektą, t. y. pateikti kiekvieno projekto ex ante ir ex post vertinimus ir išsamų taikytų atrankos ir vertinimo rodiklių ir kriterijų paaiškinimą. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Papildomumą taip pat turėtų padidinti geografiniai veiksniai, tokie kaip gavėjo vietovė ar geografinė vietovė, kurioje įgyvendintinas projektas. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių, ypač jeigu bent viena valstybė narė yra sanglaudos programos šalis, susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės. Be to, ESIF remiami projektai taip pat turėtų būti laikomi užtikrinančiais papildomumą, jei jie duoda ilgalaikės naudos visuomenei ir aplinkai. Turėtų būti parengta veiklos ataskaita apie tai, kaip ir kokiu mastu atsižvelgta į socialinius ir aplinkos veiksnius;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  EIB jau yra sukūręs įvairių produktų, kuriais sudaromos sąlygos prisiimti didesnę riziką, daugiausia naudojantis rizikos pasidalijimo su kitais investuotojais priemonėmis. EIB turėtų imtis veiksmų ir suteikti pirmojo nuostolio garantiją, kad būtų užtikrintas optimalus ESIF papildomumas, sutelkta daugiau privačių lėšų ir paskatintos investicijos, ypač į infrastruktūros sektorių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  projektų tinkamumo, patvirtinimo ir atrankos etapų skaidrumas yra esminė sąlyga; ji turėtų atsispindėti sprendimų priėmimo proceso valdymo struktūroje. Reikėtų labiau paaiškinti Valdančiosios tarybos ir Investicijų komiteto vaidmenį. Jų sprendimo per atrankos procedūrą rezultatas turėtų užtikrinti papildomumą ir turėtų būti atskleistos priežastys, dėl kurių projektas atmestas. Todėl svarbu nuolat patvirtinti sprendimų priėmėjų atskaitomybę, siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant šį reglamentą nesikartotų Reglamento (ES) 2015/1017 įgyvendinimo sunkumai. Be to, Komisija turėtų greitai nustatyti iš anksto apibrėžtus, aiškius, objektyvius ir viešai skelbiamus kriterijus, kuriais būtų mažinamas teisinis netikrumas ir gerinamas mokesčių valdymas, ypač jei investicinė veikla susijusi su subjektais, turinčiais ryšių su nebendradarbiaujančiomis šalimis ir teritorijomis. Reikalingas ir metodikos, kurią EIB taiko savo finansavimo veiklos, susijusios su ESIF, palūkanų normoms nustatyti, skaidrumas. Padidintos kurios nors šalies rizikos priedai neturėtų būti priemonė, atgrasanti paraiškų teikėjus iš nepalankių sąlygų valstybių narių nuo dalyvavimo;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, ir EIB grupės finansavimas, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs;

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, ir EIB grupės finansavimas, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs. Atsižvelgdamas į šioms priemonėms būdingą sudėtingumą, EIKC taip pat turėtų konsultuoti optimalaus finansavimo priemonių pasirinkimo ir derinimo klausimais. Be to, EIKC, kaip rinka grindžiama priemonė, kuria teikiamos konsultacijos dėl investavimo, susijusios su įvairiais rinkos sektoriais, taip pat prireikus turėtų suteikti galimybę naudotis ekspertinėmis žiniomis kitiems konsultacijas teikiantiems subjektams, kurie turi atitinkamų specialių žinių apie konkrečius rinkos sektorius. Kad ESIF galėtų veikti sėkmingai, labai svarbu skatinti tolesnį EIKC ir kitų konsultacijas teikiančių subjektų bendradarbiavimą, pirmiausia tose rinkos srityse ir nišose, kuriose reikia didesnės specializacijos ir didesnės praktinės patirties;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  siekiant gerinti ESIF veiklos rezultatus tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis, būtina stiprinti ESIF vadovaujančio EIB ir nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų bendradarbiavimą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis;

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis, kad būtų užtikrintas subalansuotas projektų pasiskirstymas Sąjungoje ir kad visos valstybės narės turėtų galimybių gauti finansavimą. Siekiant prisidėti prie Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo ir sumažinti skirtumus tarp regionų, padidinti kokybiškų darbo vietų skaičių ir išplėsti valstybių narių gamybinę bazę, ypač tose valstybėse narėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo finansų krizės, arba tuose regionuose, kurių BVP augimo rodiklis nesiekia vidutinio Sąjungos BVP augimo rodiklio, reikia pagerinti geografinį ESIF paramos balansą, laikantis geografinio įvairinimo ir koncentracijos gairių ir sustiprinant EIKC vaidmenį. Tai turėtų būti padaryta sykiu išsaugant ESIF grindžiamumo rinka pobūdį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant iš dalies finansuoti papildomoms investicijoms vykdyti skirtą Sąjungos bendrojo biudžeto įnašą į ES garantijos fondą, turėtų būti atliktas perkėlimas iš turimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) paketo, numatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1316/20134 . Be to, 1 145 797 000 EUR EITP finansinėms priemonėms skirtų asignavimų turėtų būti perkelta į EITP dotacijų dalį, siekiant palengvinti derinimą su ESIF, arba kitoms susijusioms priemonėms, visų pirma skirtoms energijos vartojimo efektyvumui;

(14)  siekiant iš dalies finansuoti papildomoms investicijoms vykdyti skirtą Sąjungos bendrojo biudžeto įnašą į ES garantijos fondą, atitinkamai pritaikius tikslinę ES garantijos fondo sumą turėtų būti įmanoma iki reikiamo lygio padidinti finansavimą toliau nemažinant nedidelių turimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) paketo ir programos „Horizontas 2020“, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 1316/20134 ir Nr. 1291/20135, išteklių, kaip nurodyta Komisijos atliktame vertinime. Be to, 1 145 797 000 EUR EITP finansinėms priemonėms skirtų asignavimų turėtų būti perkelta į EITP dotacijų dalį, siekiant palengvinti derinimą su ESIF, arba kitoms susijusioms priemonėms, visų pirma skirtoms energijos vartojimo efektyvumui;

__________________

__________________

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

 

4a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB. Tekstas svarbus EEE (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  remiantis patirtimi, įgyta vykdant ESIF remiamas investicijas, garantijų fondo tikslinė suma turėtų sudaryti 35 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų, užtikrinant tinkamą apsaugos lygį;

(15)  remiantis patirtimi, įgyta vykdant ESIF remiamas investicijas, garantijų fondo tikslinė suma turėtų sudaryti 32 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų, užtikrinant tinkamą apsaugos lygį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  nepaprastai svarbu įvertinti, ar ir kokiu mastu griežtas Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas trukdo tam tikroms valstybėms narėms, ypač toms, kurios labiau nukentėjo nuo neseniai vykusios finansų krizės, tiesiogiai dalyvauti ESIF projektuose ar netiesiogiai prisidėti valstybės lėšomis prie atskirų projektų ir investavimo platformų. Taip pat svarbu išnagrinėti, ar tiesioginių ar netiesioginių valstybių narių ir regioninės ar vietos valdžios institucijų įnašų laikymas vienkartiniais įnašais pagal Stabilumo ir augimo paktą užtikrina daugiau darbo vietų ir didesnį augimą. Šios priemonės paskatins valstybes nares įgyvendinti reikalingas reformas, kurios yra būtinos, siekiant konsoliduoti vietos ekonomikos augimą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b)  taip pat reikėtų pažymėti, kad ESIF yra finansinė priemonė, sukurta esamoms finansinėms priemonėms, tokioms kaip ESI fondai, sanglaudos fondai ir EITP, papildyti, o ne su jomis konkuruoti. Be to, bet kokio tolesnio ESIF veiklos, kuri apimtų ne tik dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį, pratęsimo atveju derėtų išnagrinėti, kokių esama alternatyvių finansavimo šaltinių, neskaitant nurodytųjų Reglamente (ES) Nr. 1291/2013, atsižvelgiant į Sąjungos, kaip pasaulinės lyderės mokslo, mokslinių tyrimų ir atradimų srityje, pozicijai kylančius iššūkius. Todėl ESIF neturėtų nei iš dalies, nei visiškai pakeisti esamų sanglaudos ir struktūrinių fondų ar susijusių priemonių, nei pakirsti ar sumažinti jų svarbos;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, kuri, kaip tikimasi, nemažės, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, be kita ko, rengiant ir įdiegiant naujas priemones.

(16)  atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, papildomais ištekliais, taip pat konsultacijų centro MVĮ teikiamos paramos pajėgumais, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas;

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant startuolius ir MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą Nr. (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas. Siekiant didinti ESIF kaip Sąjungos iniciatyvos matomumą, jo logotipą reikėtų pateikti matomoje finansavimo susitarimo, ypač jei jis susijęs su MVĮ, vietoje;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

(21)  didinant prieinamumą ir skaidrumą turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriais užtikrinamas tikras papildomumas ir kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, besiribojančių regionų projektų ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant ir subendrinant projektus, stiprinant jo veiklą vietos lygmeniu valstybėse narėse, kurios turi ribotus pajėgumus, tačiau dideles investicijų galimybes. Didesnis finansavimas reikalingas tam, kad EIKC galėtų steigti biurus, kurie veiktų kaip decentralizuoti regioniniai techninės paramos klasteriai, ir užtikrinti, kad informacinė medžiaga būtų prieinama visomis valstybių narių kalbomis. EIKC taip pat turėtų atsižvelgti į valstybių narių ypatumus, tokius kaip finansų rinkų branda, nedidelė sudėtingų finansinių priemonių naudojimo patirtis ir specifinės kliūtys, susijusios su projektų plėtojimu ir įgyvendinimu. Jis taip pat turėtų aktyviai bendradarbiauti su įsteigtais nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis, bendradarbiauti su Komisija, kad valstybėms narėms būtų padedama įsteigti nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus, padėti steigti sektorių, temines ar regionines investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais, taip pat teikti informaciją apie atitinkamus tinkamumo finansuoti kriterijus, kurių turi laikytis tie fondai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  reikėtų palankiai vertinti galimybę tam tikrą ESIF finansavimą teikti dalyvaujant finansuojamuose projektuose. Atsižvelgiant į galimybę teikti tam tikrą tokios formos finansavimą, tikslinga integruoti šią sistemą į viešuosius projektus, kuriems prašoma finansavimo;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ir Reglamentas (ES) 2015/1017 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

(22)  todėl Reglamentas (ES) 2015/1017 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, ESIF remiama EIB ypatinga veikla paprastai turi tokias savybes, kaip subordinacija, dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.

EIB ypatinga veikla, remiama ESIF, turėtų padėti geriau spręsti ekonominio ir finansinio neveiksmingumo, rinkos nepakankamumo, neoptimalios investavimo aplinkos problemas, įskaitant valstybių narių investavimo pajėgumų neatitikimus ir įvairius jų rizikos priedus, svertų panaudojimo trikdžius, silpnus investicijų daugiklius, sudėtingus daugiašalius ir tarpvalstybinius projektus ir investuotojų nenorą rizikuoti, pirmiausia mokslinių tyrimų, inovacijų, naujų technologijų, esamos ir naujos infrastruktūros srityse.

 

To siekiant, ta ypatinga veikla turi paprastai turėti tokias savybes, kaip subordinacija, naudojimasis rizikos pasidalijimo priemonėmis, pirmojo nuostolio garantijos schemomis tais atvejais, kai ESIF parama derinama su Sąjungos ir (arba) kitais biudžeto ištekliais, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės ir pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede. ESIF turi apimti kuo didesnį projektų skaičių, kuo didesnį galutinių paramos gavėjų skaičių ir užtikrinti kuo didesnį galimą sverto efektą.

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos rizikingumas, taip pat gali būti remiami ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje.

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos rizikingumas, negali būti remiami ESIF, nebent ES garantija būtina siekiant užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje, ir jei šių projektų negalima finansuoti geresnėmis sąlygomis naudojantis kitais finansavimo šaltiniais.

Laikoma, kad papildomumo suteikia ESIF remiami projektai, kuriuos sudaro fizinė infrastruktūra, susiejanti dvi ar daugiau valstybių narių, arba kuriais fizinė infrastruktūra arba su fizine infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiamas iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių.

ESIF gali remti projektus, kuriuos sudaro fizinė infrastruktūra, susiejanti dvi ar daugiau valstybių narių, arba kuriais fizinė infrastruktūra arba su fizine infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiamas iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių, jeigu tais projektais užtikrinamas papildomumas.

 

Papildomumas taip pat turi būti susijęs su projekto novatorišku pobūdžiu, ilgalaike nauda visuomenei ir aplinkai ir galimais ilgesnio ir didesnės rizikos finansavimo poreikiais.

 

Kad būtų galima geriau pasiekti sektorius, kurių finansavimo paklausos negali patenkinti privačiojo sektoriaus rinka ir kurių operacijų pobūdis ir dydis ir paskolų reikalavimai nesuteikia galimybės gauti finansavimo EIB vykdant įprastą veiklą, ESIF taip pat turėtų remti konkrečių sektorių, ypač kultūros ir kūrybos sektorių, finansinius mechanizmus, kurie numatyti Sąjungos bendrosiose programose, pvz., pagal programos „Kūrybiška Europa“ garantijų priemonę teikiant garantijas, kad šie mechanizmai būtų papildyti ir jų lėšos būtų sutelktos pradiniame etape.

 

Be to, kai ESIF parama derinama su kitų fondų, tokių kaip EITP, „Horizontas 2020“ ir ESI fondai, parama, taikomi papildomumo kriterijai ir ESIF finansuoja rizikingiausios kategorijos projektus. Vis dėlto finansavimas pasitelkiant ESIF negali pakeisti dotacijų iš Sąjungos finansavimo šaltinių, pvz., ESI fondų, EITP ir programos „Horizontas 2020“.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  5 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a.  Tuo tikslu ir siekiant užtikrinti, kad į papildomumo kriterijus būtų įtraukti ne vien tik finansiniai ar rizikos kintamieji, ESIF įvertina kiekvieno remiamo projekto poveikio aplinkai ir visuomenei rezultatus.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  6 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Investicijų komiteto pareiga yra užtikrinti, kad apskritai projektais, kuriems suteikiama ES garantija, būtų skatinama Sąjungos socialinė ir regioninė sanglauda.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies d punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-i)   d punktas pakeičiamas taip:

„d)   informacijos ir ryšių technologijų infrastruktūra;

„d)   informacijos, kibernetinio saugumo, tinklų, blokų grandinės ir ryšių technologijų infrastruktūra;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ia)  f punktas pakeičiamas taip:

„f)   švietimu ir mokymu,

„f)   žmogiškojo kapitalo vystymu, švietimu ir mokymu;“

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio -ii punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ii)  h punktas pakeičiamas taip:

„h)   MVĮ;“

„h)   startuoliai ir MVĮ;“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies l a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  įterpiamas šis punktas:

 

„la)   gynyba.“

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto d papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 12 dalies 2 pastraipos 2 sakinys

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus atitikčiai. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės informacijos. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, skelbiami viešai, pateikiami drauge su išsamiais protokolais ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus atitikčiai. Teikdamas savo pasiūlymą, Investicijų komitetas suteikia užimtumui ir tvarumui daugiau svarbos. Paskelbtame sprendime nepateikiama neskelbtina komercinė informacija. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais. Prie kiekvieno ESIF patvirtinto projekto Valdančioji taryba turėtų pridėti pagrįstą ir patikrinamą pagrindimą, susijusį su papildomumo klausimu. Atskirų projektų papildomumo vertinimas turi būti išsamus, ypač kalbant apie rinkos nepakankamumą, kurio problemą ESIF siekia išspręsti.

 

Suvestinė yra kiekvienam ESIF projektui taikoma prioritetų nustatymo priemonė ir ji taip pat viešai skelbiama po to, kai įvertinami projektai, kuriems prašoma panaudoti ES garantiją. Be to, Investicijų komitetas naudoja rezultatų suvestinę, kad būtų užtikrintas nepriklausomas ir skaidrus galimo ir faktinio ES garantijos panaudojimo vertinimas ir tai, kad ES garantija pirmiausia būtų panaudota toms operacijoms, kurių rezultatai ir papildomumas didesni.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies e punkto ia–ic papunkčiai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 9 straipsnio 2 dalies e punkte įterpiami šie papunkčiai:

 

„ia) blokų grandinės technologija;

 

ib) daiktų internetu;

 

ic) kibernetiniu saugumu ir tinklų apsaugos infrastruktūra;“

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ia)  parama Sąjungos iniciatyvoms gynybos sektoriuje, ypač:

 

i)  vykdant mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą Sąjungos lygmeniu;

 

ii)  didinant Sąjungos gynybos pajėgumus;

 

iii)  pasitelkiant gynybos srityje veikiančias MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones.“

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektams, turintiems tokių sudėtinių dalių, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus. Šiuo tikslu Valdančioji taryba pateikia išsamių gairių.“;

ESIF Valdančioji taryba ir Investicijų komitetas užtikrina, kad kiekvienas remiamas projektas atitiktų šiame reglamente išdėstytus kriterijus, padėtų siekti Sąjungos klimato tikslų ir paspartintų Sąjungos perėjimą prie tvarios ekonomikos. Bent 40 % ESIF finansavimo pagal Infrastruktūros ir inovacijų liniją turi būti rezervuota projektams, kuriais tiesiogiai įgyvendinami COP 21 įsipareigojimai ir ES įsipareigojimai iki 2050 m. 80–90 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, bent 20 % ESIF finansavimo turi būti skiriama energijos vartojimo efektyvumo projektams, pirmenybę teikiant mažiems novatoriškiems projektams pastatų sektoriuje, ypatingą dėmesį skiriant tiems projektams, kuriais panaikinama socialinė nelygybė ir kovojama su energijos nepritekliumi. Į skaičiavimą neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 7 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Lankstumo taisyklės ir Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas taikant jo prevencijos ir taisomųjų veiksmų nuostatas negali riboti valstybių narių dalyvavimo ESIF veikloje. Todėl, siekiant ESIF tikslo kurti darbo vietas ir skatinti augimą, kai valstybės narės ir regioninės ir vietos valdžios institucijos bendrai finansuoja tuos pačius projektus, kurie yra remiami ESIF, jų dalyvavimas laikomas vienkartiniu įnašu pagal Stabilumo ir augimo paktą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

12 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  2 dalyje nurodytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos, kad būtų pasiektas tinkamas dydis, atitinkantis bendrus ES garantijos įsipareigojimus (toliau – tikslinė suma). Tikslinė suma sudaro 35 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų.“;

5.  2 dalyje nurodytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos, kad būtų pasiektas tinkamas dydis, atitinkantis bendrus ES garantijos įsipareigojimus (toliau – tikslinė suma). Tikslinė suma sudaro 32 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų.“;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Centras taip pat remia klimato politikos ir žiedinės ekonomikos projektų arba jų sudedamųjų dalių rengimą, visų pirma atsižvelgiant į COP 21, skaitmeninio sektoriaus projektų rengimą, taip pat 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje nurodytų projektų rengimą.“;

Centras taip pat remia klimato politikos ir žiedinės ekonomikos projektų arba jų sudedamųjų dalių rengimą, visų pirma atsižvelgiant į COP 21, plačių užmojų tarpvalstybinių projektų, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių, pvz., skaitmeninio ir telekomunikacijų sektorių, projektų rengimą, taip pat 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje nurodytų projektų rengimą.“;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

c)  vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas;“;

c)  vietos ir regionų žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB ir projektų rengėjus, kad jie inicijuotų ir subendrintų operacijas;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais;

e)  prireikus aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais. Investavimo platformos yra labai svarbi priemonė siekiant spręsti rinkos nepakankamumo problemą, ypač finansuojant daugialypius, regioninius ar teminius projektus, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo projektus, ir tarpvalstybinius projektus. Kadangi investavimo platformų kūrimas Sąjungoje neatitinka faktinių rinkos poreikių, daugiau dėmesio turi būti skiriama tam, kad būtų plečiamas investavimo platformų mastas ir naudojimas, siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai subendrinti mažus projektus;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio iii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

f)  konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės) derinimo su ESIF klausimais.;

f)  konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, ESI fondų, programos „Horizontas 2020“, įskaitant Europos inovacijos ir technologijos institutą, ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės, paramos derinimo su ESIF parama klausimais, taip sudarant sąlygas optimaliai suderinti įvairius Sąjungos išteklius. Tai turi būti daroma taip, kad nebūtų atgrasoma nuo naujų lėšų ar nenaudojamo kapitalo sutelkimo ar panaudojimo;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio iiia punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  įterpiamas šis punktas:

„fa) konsultacijų teikimą dėl projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir paramos teikimą specialiosios paskirties įmonėms ar kitiems ad hoc subjektams steigti, įskaitant decentralizuotus techninės paramos klasterius, siekiant geriau tenkinti konkretaus sektoriaus ir (arba) regiono poreikius, pvz., geriau remti energijos vartojimo efektyvumo projektus pietryčių Europos valstybėse narėse. Konsultacijos taip pat turi būti teikiamos dėl tarptautinių, regioninių, tarpregioninių ir tarpvalstybinių projektų, taip pat dėl galimo derinimo su kitų Sąjungos finansavimo šaltinių, įskaitant fondus, susijusius su Sąjungos teritoriniu bendradarbiavimu, parama;“

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio iii b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies fb punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiib)  įterpiamas šis punktas:

 

„fb) papildomos paramos teikimą valstybėms narėms, kurių finansų ir kapitalo rinkos labai nukentėjo nuo neseniai vykusios finansų krizės ir kurios dėl to susiduria su dideliu investicijų deficitu strateginiuose sektoriuose. Ši parama turi užtikrinti ilgalaikius konkurencinius privalumus, įskaitant rizikingus ir mažiau išplėtotus mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus.“

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija ir su jais bendradarbiauti.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto d a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 7 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

da)  7 dalis pakeičiama taip:

„7.  Sąjunga skiria ne didesnį kaip 20 000 000 EUR metinį įnašą, kuriuo padengiamos EIKC operacijų iki 2020 m. gruodžio 31 d. sąnaudos, susijusios su EIKC teikiamomis paslaugomis pagal 2 dalį, papildančiomis pagal kitas Sąjungos programas jau teikiamas paslaugas, jeigu toms sąnaudoms padengti nepakanka sumos, likusios iš 4 dalyje nurodytų mokesčių.“

„7.  Sąjunga skiria reikiamą sumą, ne mažesnę kaip 20 000 000 EUR metinis įnašas, kuriuo padengiamos EIKC operacijų iki 2020 m. gruodžio 31 d. sąnaudos, kad jis galėtų vykdyti išplėstas savo funkcijas ir būtų suintensyvintos pagal 2 dalį teikiamos EIKC paslaugos, papildančios pagal kitas Sąjungos programas jau teikiamas paslaugas, jeigu toms sąnaudoms padengti nepakanka sumos, likusios iš 4 dalyje nurodytų mokesčių.“.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

18 straipsnio 7 ir 8 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  7 ir 8 dalys išbraukiamos;

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

19 straipsnio 1 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB ir EIF informuoja arba įpareigoja finansų tarpininkus informuoti galutinius paramos gavėjus, įskaitant MVĮ, apie ESIF paramą.;

EIB ir EIF informuoja arba įpareigoja finansų tarpininkus informuoti galutinius paramos gavėjus, įskaitant MVĮ, apie ESIF paramą ir pateikia šią informaciją matomoje kiekvieno ESIF teikiamo finansavimo susitarimo, ypač jei jis susijęs su MVĮ, ir kiekvienos sutarties, susijusios su ESIF parama, vietoje, taip didinant visuomenės informuotumą ir gerinant matomumą;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

22 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prireikus Komisija pateikia išsamias gaires.

Prireikus Komisija pateikia išsamias gaires. Be to, Komisijos pareiga yra nustatyti, kokių reikia standartinių kriterijų ir apibrėžčių, kad būtų užtikrintas su mokesčių valdymu susijusių klausimų skaidrumas. Komisija pateikia metinę ataskaitą, kurioje išdėstoma išsami informacija apie visus projektus kiekvienoje politikos srityje, kuriai skirta Sąjungos parama iš ESIF, įskaitant visą kiekvieno šaltinio įnašo sumą ir projektų rizikos profilius. Vykdydamas finansavimo ir investavimo operacijas, EIB taiko Sąjungos teisės aktuose dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nustatytus principus ir standartus, įskaitant reikalavimą atitinkamais atvejais imtis pagrįstų priemonių siekiant nustatyti tikrųjų savininkų, gaunančių paramą, tapatybę.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

5 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  telekomunikacijų sektoriui: 1 091 602 000 EUR;

b)  telekomunikacijų sektoriui: 1 141 602 000 EUR;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  energetikos sektoriui: 5 005 075 000 EUR.

c)  energetikos sektoriui: 5 350 075 000 EUR.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai

Nuorodos

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.10.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eva Kaili

16.11.2016

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Priėmimo data

3.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

13

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

György Hölvényi, Julia Reda

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (*) (28.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

(COM(2016) 0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Nuomonės referentė: Inés Ayala Sender (*)

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo dėl ESIF II tikslas – pratęsti Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklą ir atlikti tam tikrus techninius patobulinimus fondo ir Europos investavimo konsultacijų centro (EIKC) veikloje. Kartu su pasiūlymu pateikiamas Komisijos atliktas ES biudžeto garantijos panaudojimo nuo ESIF pradžios 2015 m. liepos mėn. vertinimas. Europos Audito Rūmai pateikė nuomonę „ESIF: ankstyvas pasiūlymas pratęsti veiklos laikotarpį ir išplėsti veiklą“ (Audito Rūmų nuomonė Nr. 2/2016).

Kalbant apie nustatytus ES transporto politikos tikslus ir ESIF indėlį siekiant minėtų tikslų, pranešėja laikosi nuomonės, kad šie pasiūlymo elementai kelia ypač didelį susirūpinimą, todėl šioje nuomonėje jiems turėtų būti skiriama daugiausia dėmesio:

•  ESIF veikimo laikotarpio pratęsimas iki dabartinės daugiametės finansinės programos pabaigos ir numatomų investicijų apimties padidinimas iki 500 mlrd. EUR (ESIF I: 315 mlrd. EUR), taip pat

•  ES garantijos padidinimas iki 26 mlrd. EUR (ESIF I: 16 mlrd. EUR) ir tikslinės ES garantijos fondo normos pritaikymas, kad ji sudarytų 35 % visų ES garantijos įsipareigojimų (ESIF I: 50 %), kuris būtų iš dalies finansuojamas

•  tolesniais lėšų perkėlimais iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), transporto sektoriaus lėšos būtų sumažintos 155 mln. EUR, energetikos sektoriuje – 345 mln. EUR,

•  sustiprinamos projektų papildomumo nuostatos (kuriomis turi būti sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos), apimančios projektus pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją, kuriuos vykdo dvi ar daugiau valstybių narių,

•  daugiau dėmesio skiriama projektams, kuriais padedama siekti COP 21 klimato politikos tikslų, kuriems turi būti numatyta bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją,

•  greitkeliams skiriamos paramos panaikinimas, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis,

•  geresnė techninė pagalba projektams, kuriuose dalyvauja kelios valstybės narės, derinant ESIF ir kitų ES finansavimo šaltinių, pvz., Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), finansavimą, ir kuriais siekiama geografinės ir sektorinės ESIF įvairovės.

Pranešėja mano, kad ESIF turėtų veikti kaip veiksminga priemonė pritraukiant papildomas investicijas ir kuriant darbo vietas transporto infrastruktūros ir judumo srityje. Tačiau iki šiol įgyta (ribota) patirtis rodo, kad reikia imtis papildomų priemonių, siekiant kuo geriau panaudoti fondo potencialą transporto sektoriuje. Iš tikrųjų, kadangi transporto projektai sudarė tik 8 % arba 11 mlrd. EUR iš bendros ESIF finansuojamų projektų apimties, yra daug galimybių didinti Fondo patrauklumą valstybėms narėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms ir projektų vykdytojams, kalbant apie finansavimo sąlygas, tinkamumo kriterijus ir techninę pagalbą.

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) gali duoti papildomos naudos transporto srityje, jei jis veiktų kaip priemonė, papildanti, o ne konkuruojanti su sėkminga ir didelę paklausa turinčia Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programą. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis finansuojami transeuropiniai transporto tinklai pagal nuoseklius ilgalaikius prioritetus, dėl kurių buvo susitarta ir kuriuos kruopščiai nagrinėja teisės aktų leidėjai. Pranešėja prieštarauja tolesniam lėšų perskirstymui siekiant finansuoti ESIF II ir primena, kad 4 mlrd. EUR jau buvo paimti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir programos „Horizontas 2020“ Europos strateginių investicijų fondui (ESIF I) finansuoti. Tolesnių lėšų mažinimų iš tikrųjų nereikia: iš Komisijos vertinimo matyti, kad vietoj to galėtų būti šiek tiek pakoreguota tikslinė ES garantijos norma. Iš tiesų, jei nebūtų pasirinktas Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) 50 % tikslas, nebūtų reikėję nuo pat pradžių mažinti EITP. Galiausiai, prieš priimant sprendimą dėl bet kokio ESIF veiklos pratęsimo arba pakeitimo ateityje, Komisija turėtų įvertinti ne tik ESIF, bet ir visapusiškai laikytis visų teisinių įsipareigojimų, susijusių su vertinimo išvadomis, kaip nustatė abu teisės aktų leidėjai Reglamente dėl ESIF I.

Atsižvelgdama į tai, pranešėja siūlo iš dalies keisti Komisijos pasiūlymą dėl ESIF II:

•  išlaikyti dabartinį EITP ir transporto skyriui skirtą finansinį paketą,

•  pritaikyti tikslinę ES garantijos fondo normą, kad ji sudarytų 32 % visų ES garantijos įsipareigojimų,

•  papildomumo nuostatos turėtų apimti sudėtingus tarptautinius ir tarpvalstybinius projektus, be kita ko, pagrindinius koridorius ir kitas pagrindinio tinklo dalis, kaip nustatyta Europos infrastruktūros tinklų priemonėje (EITP), naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemoje (SESAR) ir Europos geležinkelių eismo valdymo sistemoje (ERTMS), siekiant skatinti užbaigti TEN-T tinklo projektus, kurie kitu atveju nebūtų įgyvendinami, atsižvelgiant į ribotus EITP išteklius,

•  į ES garantijos naudojimą reikėtų įtraukti transportui skirtą 20 % tikslinę normą, kartu prisidedant ir prie klimato politikos tikslų,

•  valstybių narių, regionų ir vietos administracijų dalyvavimas ESIF projektuose ar priemonėse turėtų būti traktuojamas kaip „vienkartinės įmokos“, jos turi būti išskaičiuotos iš struktūrinių fiskalinių įnašų, kuriuos turi vykdyti valstybės narės,

•  Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės turėtų būti laikomos reikalavimus atitinkančiomis partnerėmis ES garantijai siekiant supaprastinti tarpvalstybines ir (arba) daugiašalius projektus,

•  ESIF turėtų būti galima remti greitkelius vykdant projektus, atitinkančius TEN-T ir transporto politikos tikslus (pvz., kelių eismo saugos, intelektinių transporto sistemų plėtra ir TEN-T kelių priežiūra),

•  EIKC vaidmuo konsultuojant regionų valdžios institucijas ir projektų vykdytojus, be kita ko, tarptautinių ir tarpvalstybinių projektų atveju, taip pat skatinant Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) derinimą, turėtų būti sustiprintas,

•  išlaikyti 18 straipsnio 7 ir 8 dalies nuostatas, kuriose numatyta, kad dėl Europos strateginių investicijų fondo ateities bus sprendžiama remiantis nepriklausomu vertinimu.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  reikia stengtis didinti investicijas užtikrinant didesnį jų skaidrumą ir geresnį nušvietimą žiniasklaidoje, teikiant techninę pagalbą visais projekto etapais ir skatinant kryptingesnį finansinių išteklių naudojimą;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, turizmą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Be to, tokiu būdu turėtų būti sprendžiama pernelyg didelės koncentracijos tam tikruose politikos sektoriuose problema, taip pat šalinamas geografinis investicijų disbalansas, siekiant prisidėti prie Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir užkirsti kelią skirtumų didėjimui skirtinguose regionuose ir valstybėse narėse. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, ESIF paramą greitkeliams reikėtų apriboti iki paramos privačiosioms investicijoms į transporto sektorių sanglaudos šalyse, mažiau išsivysčiusiuose regionuose arba į tarpvalstybinius transporto projektus arba skirti ją, jei būtina atnaujinti ir prižiūrėti greitkelius, padidinti kelių eismo saugą, plėtoti ITS įrenginius arba užtikrinti esamų transeuropinio transporto tinklo greitkelių kokybę ir vientisumą, visų pirma įrengiant saugias transporto priemonių stovėjimo aikšteles, degalines, kuriose prekiaujama alternatyviais švariais degalais, ir elektromobilių įkrovimo sistemas. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  EIB, vykdydamas ESIF lėšomis remiamą specialią veiklą, sistemingai naudojasi dalyvavimu rizikos pasidalijimo su bendrais investuotojais priemonėse. Todėl vykdydamas šią veiklą EIB turėtų įsikišti ir suteikti pirmųjų nuostolių garantiją, kai tai būtina ir tinkama, kad būtų užtikrintas optimalus ESIF mechanizmo papildomumas ir sutelkta daugiau privačių lėšų;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

(9)  atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Siekiant užtikrinti geresnį ESIF garantijų fondu norinčių pasinaudoti subjektų atstovavimą, reikėtų taikyti Valdančiosios tarybos narių rotaciją ir įtraukti skirtingų Europos Komisijos tarnybų, pvz., atsakingų už transporto ir aplinkos apsaugos politiką, narius. Remiantis papildomumo principu, reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, pavyzdžiui, ERTMS, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, ir EIB grupės finansavimas, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs;

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama ir EIB grupės finansavimas, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs. Turėtų būti užtikrintas visų rūšių Sąjungos paramos priemonių suderinamumas ir sąveika;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  siekiant pagerinti ESIF veiklos rezultatus tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis, būtina stiprinti ESIF vadovaujančio EIB ir nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų bendradarbiavimą;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis;

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose, atokiausiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose ir panaikinti geografinį disbalansą, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekiant sukurti geriausias sąlygas tvarumui ir pažangai užtikrinti, projektai turėtų būti remiami ir vykdomi bendradarbiaujant vietos ir regionų lygmenimis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  reikėtų atitinkamai pritaikyti nustatytą orientacinę ESIF tikslinę sumą pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją, kad ji proporcingai atspindėtų šiame reglamente nustatytą tikslą – sutelkti bent 500 mlrd. EUR iš privačiųjų ir viešųjų investicijų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant iš dalies finansuoti papildomoms investicijoms vykdyti skirtą Sąjungos bendrojo biudžeto įnašą į ES garantijos fondą, turėtų būti atliktas perkėlimas iš turimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) paketo, numatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1316/2013. Be to, 1 145 797 000 EUR EITP finansinėms priemonėms skirtų asignavimų turėtų būti perkelta į EITP dotacijų dalį, siekiant palengvinti derinimą su ESIF, arba kitoms susijusioms priemonėms, visų pirma skirtoms energijos vartojimo efektyvumui;

(14)  siekiant iš dalies finansuoti papildomoms investicijoms vykdyti skirtą Sąjungos bendrojo biudžeto įnašą į ES garantijos fondą, atitinkamai pritaikius tikslinę ES garantijos fondo normą turėtų būti įmanoma iki reikiamo lygio padidinti finansavimą toliau nemažinant ribotų turimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) paketo ir programos „Horizontas 2020“, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 1316/2013 ir Nr. 1291/2013, išteklių, kaip parodyta Komisijos atliktame vertinime. Be to, 1 145 797 000 EUR EITP finansinėms priemonėms skirtų asignavimų turėtų būti perkelta į EITP dotacijų dalį, siekiant palengvinti derinimą su ESIF, arba kitoms susijusioms priemonėms, visų pirma skirtoms energijos vartojimo efektyvumui;

__________________

__________________

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 29).

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 29).

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  ESIF veiksmingai padidino specialių EIB veiksmų, palankių MVĮ, apimtį, tačiau jam nepavyko pakankamu mastu padidinti transporto projektų apimties, ypač sanglaudos šalyse. Atsižvelgiant į didelę transporto projektų Sąjungos pridėtinę vertę ir didžiulius investicijų poreikius, būtina priimti papildomas priemones, kuriomis būtų tinkamiau atsižvelgta į sunkumus, su kuriais valstybės narės ir projektų rengėjai susiduria siūlydami infrastruktūros projektus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  dėl mažesnių grąžos normų, ilgalaikės investicijų perspektyvos ir didesnio rizikos ir netikrumo lygio transporto ir judumo projektus paprastai gali būti sunkiau finansuoti; Siekiant sumažinti dabartinį ESIF finansuojamų projektų sektorių disbalansą ir spręsti neoptimalių investicijų į transporto infrastruktūrą problemą Sąjungoje, EIKC, kartu su Komisija, turėtų nustatyti konkrečias priemones, kurios padėtų paprasčiau ir ne taip biurokratiškai derinti ESIF su dotacijomis ar kitomis viešojo finansavimo lėšomis iš Sąjungos arba valstybių narių biudžetų;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas;

(17)  EIB ir EIF turėtų reklamuoti ESIF, kad būtų skatinamas šios svarbios priemonės matomumas. Be to, EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti laikomasi Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principo;

(19)  vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti laikomasi Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principo, atsižvelgiant į poreikį vadovautis saugesniu požiūriu, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui naudojant lėšas;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius ir nepakankamai remiamus sektorius ir regionus. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, ir tvaraus transporto projektų rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių (kaip antai Europos struktūriniai ir investicijų fondai, programa „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė) derinimo su ESIF klausimais, siekiant užtikrinti skirtingų Sąjungos paramos šaltinių sąveiką. Teikiantis paramą EIKC turėtų būti lengvai prieinamas ir skaidrus, o jo žinomumas galimiems projektų vykdytojams turėtų būti toliau skatinamas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras yra grindžiamas išsamia valstybių narių biudžeto, makroekonomikos ir struktūrinių reformų planų analize, o jį įgyvendinant valstybėms narėms pateikiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Remiantis tuo, EIB turėtų informuoti Komisiją apie vykdant investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, nustatytas investavimo valstybėse narėse kliūtis ir trukdžius. Komisija tuos duomenis kartu su kitais turėtų įtraukti į darbą, kurį ji atlieka investicijų aplinkos gerinimo kontekste šalindama su sektoriumi susijusias ir kitas investicijų kliūtis;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  kadangi tai, kad nevykdomos struktūrinės reformos, yra didžiausia investicijų kliūtis, ESIF parama turėtų būti susieta ir su sėkmingu ekonomikos ir fiskalinės politikos plėtojimu pagal Europos semestrą, atsižvelgiant į tarpvalstybinės svarbos rekomendacijas ir perteklių, ir deficitą turinčioms šalims;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ir Reglamentas (ES) 2015/1017 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

(22)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, ESIF remiama EIB ypatinga veikla paprastai turi tokias savybes, kaip subordinacija, dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.

„Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo, sudėtingų daugiašalių, tarpvalstybinių projektų arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, ESIF remiama EIB ypatinga veikla paprastai turi tokias savybes, kaip subordinacija, dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.“;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Laikoma, kad papildomumo suteikia ESIF remiami projektai, kuriuos sudaro fizinė infrastruktūra, susiejanti dvi ar daugiau valstybių narių, arba kuriais fizinė infrastruktūra arba su fizine infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiamas iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių.“;

„Laikoma, kad papildomumo suteikia ESIF remiami projektai, kuriuos sudaro fizinė infrastruktūra, susiejanti dvi ar daugiau valstybių narių, projektai, įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė, I priedą, taip pat projektai, kuriais įgyvendinamos SESAR ir ERTMS programos, ir projektai, kuriais fizinė infrastruktūra arba su fizine infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiamas iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių. Investicijų komitetas, vykdydamas atrankos procedūrą, svarsto, ar projektai atitinka šioje dalyje nustatytus reikalavimus. Investicijų komitetas užtikrina, kad vykdydamas atrankos procedūrą jis tikrins papildomumą.“;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

6 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  6 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ea)  turi mažiau galimybių pritraukti finansavimą iš kitų šaltinių, bet turi didelį socialinį poveikį;“

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)  6 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Mažesniems projektams ir investicijoms ESIF parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į papildomumą ir glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais.“

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  7 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

Valdančiąją tarybą sudaro keturi nariai: tris skiria Komisija, vieną – EIB. Valdančioji taryba vieną iš savo narių išrenka pirmininku. Pirmininko kadencija trunka trejus metus ir gali būti vieną kartą atnaujinta. Valdančioji taryba priima savo sprendimus bendru sutarimu.

Valdančiąją tarybą sudaro keturi nariai: tris skiria Komisija, vieną – EIB. Valdančioji taryba vieną iš savo narių išrenka pirmininku. Pirmininko kadencija trunka trejus metus ir gali būti vieną kartą atnaujinta. Valdančioji taryba priima savo sprendimus bendru sutarimu, remdamasi nuodugnia kiekvieno aptariamo atvejo analize.

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  7 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

4.  Valstybės narės gali prisidėti prie ESIF garantijomis arba grynaisiais pinigais, o kiti tretieji subjektai – jeigu kiti tretieji subjektai dalyvauja Valdančiosios tarybos susitarime – gali prisidėti tik grynaisiais pinigais. Nei valstybėms narėms, nei tretiesiems subjektams nesuteikiama narystė Valdančiojoje taryboje, taip pat nesuteikiama jokių funkcijų skiriant kitus ESIF darbuotojus, įskaitant Investicijų komiteto narius, ir jokių teisių dėl kitų ESIF valdymo aspektų, nustatytų šiame reglamente.

„4.  Valstybės narės gali prisidėti prie ESIF garantijomis arba grynaisiais pinigais, tokiu pat būdu gali prisidėti ir kiti tretieji subjektai, jeigu jie dalyvauja Valdančiosios tarybos susitarime. Nei valstybėms narėms, nei tretiesiems subjektams nesuteikiama narystė Valdančiojoje taryboje, taip pat nesuteikiama jokių funkcijų skiriant kitus ESIF darbuotojus, įskaitant Investicijų komiteto narius, ir jokių teisių dėl kitų ESIF valdymo aspektų, nustatytų šiame reglamente.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  7 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF vadovauja vykdomasis direktorius, kuris atsakingas už kasdienį ESIF administravimą ir 6 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžių rengimą ir pirmininkavimą jiems.

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF vadovauja vykdomasis direktorius, kuris atsakingas už tinkamą kasdienį ESIF administravimą ir 6 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžių rengimą ir pirmininkavimą jiems.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ac)  7 straipsnio 7 dalis papildoma šia pastraipa:

 

Valdančioji taryba stiprina Europos strateginių investicijų fondo ir struktūrinių fondų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir programos „Horizontas 2020“ bendradarbiavimą, kad būtų skatinamas bendras finansavimas ir didinamas Europos investicijų, visų pirma į transportą, sverto poveikis.

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies -a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  pridedamas toks ka punktas:

 

„ka)   gynyba.“;

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalis papildoma tokiu ia punktu:

 

„ia)   parama Sąjungos iniciatyvoms gynybos sektoriuje, ypač:

 

i)   vykdant mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą Sąjungos lygmeniu;

 

ii)   didinant Sąjungos gynybos pajėgumus;

 

iii)   pasitelkiant gynybos srityje veikiančias MVĮ ir laikino įdarbinimo įmones.“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektams, turintiems tokių sudėtinių dalių, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus. Šiuo tikslu Valdančioji taryba pateikia išsamias gaires.

„EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektams, kurių svarbi dalis yra klimato politika, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus. Šiuo tikslu Valdančioji taryba pateikia išsamias gaires.

 

EIB siekia užtikrinti, kad bent 20 % ESIF finansavimo paramos būtų skiriama c punkte nurodytiems projektams, susijusiems su transporto infrastruktūros, įrangos ir inovacinių technologijų plėtojimu.

 

EIB siekia užtikrinti suderintą geografinį investicijų paskirstymą tarp valstybių narių.

 

Nepažeidžiant šioje dalyje nustatytų tikslų, vykdomi g punkte nurodyti projektai, kurių atžvilgiu patvirtintas ESIF finansavimas, skirtas žmogiškajam kapitalui ir sveikatos priežiūrai, pvz., produktyvios investicijos į ligonines ir mokyklas.“

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  2 dalies c punktas papildomas šiuo papunkčiu:

 

„iiia)   geležinkelių infrastruktūros ir kitus geležinkelių transporto projektus;“

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„c)  vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas;“

„c)  regioninių ir vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB ir projektų vykdytojus, kad jie inicijuotų operacijas;“

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais;

e)  aktyvią paramą investavimo platformų, įskaitant sektorines investavimo platformas, steigimo klausimais;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio iii a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  pridedamas toks fa punktas:

 

„fa)  konsultacijų teikimą projektams, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir paramą kuriant finansines priemones daugiašaliams ar tarpvalstybiniams projektams.“

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio iii b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiib)  pridedamas toks fb punktas:

 

„fb)   geležinkelių infrastruktūros plėtros srities geriausios patirties pavyzdžių teikimas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms;“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio iii c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiic)  pridedamas toks fb punktas:

 

„fb) gerosios patirties ir modelių teikimą rengiant projektus pagrindinėse 9 straipsnio 2 dalies b, c, e ir f punktuose nurodytose srityse, atsižvelgiant į naujausias Eurostato gaires dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių valdžios sektoriaus skolos apskaitos.“;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įterpiama tokia 3a dalis:

 

„3a.  EIKC tarnybos užtikrina Europos strateginių investicijų fondo papildomumą su kitomis ES programomis, kad būtų didinama sinergija, skatinamas bendras finansavimas ir didinamas ES finansinių priemonių sverto poveikis.“

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

18 straipsnio 7 dalis ir 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  7 ir 8 dalys išbraukiamos;

Išbraukta.

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a)  19 straipsnyje pridedama 1b dalis:

 

„EIB pateikia ir savo interneto svetainėje paskelbia metinę ataskaitą, kurioje išsamiai išvardija visus transporto projektus, gavusius ES paramą iš ESIF fondo, aiškiai nurodydama atitinkamas visų tikėtinų investicijų sumas.“;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

II priedo 2 skirsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turėtų būti vengiama teikti ESIF paramą greitkeliams, išskyrus atvejus, kai ji reikalinga siekiant paremti privačias investicijas į transportą sanglaudos šalyse arba tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis.“;

ESIF parama greitkeliams apribojama iki paramos viešosioms ir (arba) privačiosioms investicijoms į transportą sanglaudos šalyse, mažiau išsivysčiusiuose regionuose arba į tarpvalstybinius transporto projektus arba ji skiriama, jei būtina atnaujinti ir prižiūrėti greitkelius, padidinti kelių eismo saugą, plėtoti ITS įrenginius arba užtikrinti esamų transeuropinio transporto tinklo greitkelių kokybę ir vientisumą, visų pirma įrengiant saugias transporto priemonių stovėjimo aikšteles, degalines, kuriose prekiaujama alternatyviais švariais degalais, ir elektromobilių įkrovimo sistemas.“;

Pakeitimas     40

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

II priedo 2 skirsnio b punkto 1 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„Taip pat aiškiai numatoma galimybė ESIF paramą skirti esamai transporto infrastruktūrai atnaujinti ir prižiūrėti.“

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

II priedo 5 skirsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rezultatų suvestinė paskelbiama viešai, kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai taikoma ES garantija, išskyrus neskelbtiną komercinę informaciją.;

„Rezultatų suvestinė paskelbiama viešai, kai tik patvirtinama sutartis dėl operacijos, kuriai taikoma ES garantija, išskyrus neskelbtiną komercinę informaciją. Investicijų komitetas pateikia Parlamentui visų ESIF projektų rodiklių suvestinę.;“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai

Nuorodos

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

3.10.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Inés Ayala Sender

25.10.2016

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Svarstymas komitete

26.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Herbert Dorfmann

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Galutinio balsavimo ir balsavimo ketinimų pataisymai

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (12.4.2017)

pateikta Biudžeto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetams

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

(COM(2016) 0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Nuomonės referentas: Hannu Takkula

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingus Biudžeto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2016 1a ,

 

_________________

 

1a OL C 465, 2016 12 13, p. 1.

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai buvo pristatytas Investicijų planas Europai3, pagerėjo investicijų augimo sąlygos ir grįžta pasitikėjimas Europos ekonomika ir jos augimu. Sąjungos ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai atsigauna: 2015 m. bendrojo vidaus produkto augimas siekė 2 %. Priėmus Investicijų planą inicijuotos visapusiškos pastangos jau duoda konkrečių rezultatų, nepaisant to, kad didesnių investicinių projektų makroekonominis poveikis negali būti matomas iš karto. Tikimasi, kad 2016 ir 2017 m. investuojama bus vis daugiau, nors dar ne tiek, kiek anksčiau;

(1)  nors Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) ir veikia, investicijų deficito Sąjungoje problema išlieka. Investicijų trūkumo problema kyla iš didelio bendrosios paklausos trūkumo ir dėl griežto taupymo politikos poveikio. Būtina iš esmės keisti požiūrį į investicijas Sąjungoje, šalinant tikrąsias finansų krizės priežastis bei peržiūrint ekonomikos valdymo sistemą, siekiant nuolat skatinti gamybines investicijas, galinčias kurti pridėtinę vertę realiajai ekonomikai ir visuomenei visose valstybėse narėse;

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. birželio 1 d. Komisija paskelbė komunikatą „Europa vėl investuoja. Investicijų plano Europai rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“, kuriame išdėstė ligšiolinius Investicijų plano rezultatus ir numatė tolesnius veiksmus, be kita ko, pratęsti Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklą ilgiau nei iš pradžių numatytą trejų metų laikotarpį, taikant galiojančią sistemą išplėsti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) linijos veiklos mastą ir patobulinti Europos investavimo konsultacijų centrą (EIKC);

(3)  2016 m. birželio 1 d. Komisija paskelbė komunikatą „Europa vėl investuoja. Investicijų plano Europai rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“, kuriame išdėstė susidariusią situaciją ir numatė tolesnius veiksmus, tokius kaip, pratęsti Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklą ilgiau nei iš pradžių numatytą trejų metų laikotarpį, taikant galiojančią sistemą išplėsti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) linijos veiklos mastą ir patobulinti Europos investavimo konsultacijų centrą (EIKC);

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  ESIF yra Investicinio plano, visapusiškos strategijos, skirtos šalinti su viešosiomis ir privačiosiomis investicijomis susijusį netikrumą ir sumažinti investicijų deficitą Sąjungoje, dalis. Šią strategiją sudaro trys kryptys: investicijų finansavimo sutelkimas, pastangos siekiant užtikrinti, kad investicijos pasiektų realiąją ekonomiką, ir investicinės aplinkos Sąjungoje gerinimas. Siekiant užtikrinti geografinį įvairinimą, svarbu gerinti investicijų aplinką Sąjungoje šalinant kliūtis investicijoms. ESIF yra priemonė, papildanti kitus veiksmus, kurių reikia norint sumažinti investicijų deficitą Sąjungoje, o veikdamas kaip garantijų fondas – jis veikia kaip naujų investicijų skatinimo priemonė;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Atsižvelgdama į ESIF sėkmę, Komisija yra pasirengusi dvigubai prailginti fondo veiklos laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį pajėgumą. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo tvarka;

(6)  ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Kol kas investicijų deficitas Sąjungoje išlieka, ir buvo išreikštas susirūpinimas, kad ESIF yra nepakankamai diversifikuotas tiek sektorių, tiek geografijos požiūriu dėl neoptimalaus investicijų paskirstymo, didelį poveikį aplinkai darančius projektų finansavimo ir su papildomumu susijusių problemų. Nepaisant to, praėjus vos vieneriems metams nuo ESIF veiklos pradžios, kai dar nebuvo atliktas nepriklausomas vertinimas, nuo kurio priklausė galimas jo veiklos pratęsimas, Komisija pateikė pasiūlymą dvigubai prailginti ESIF veiklos laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį pajėgumą;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  dėl laikotarpio po 2020 m. Komisija ketina pateikti reikiamų pasiūlymų, kad užtikrintų, kad strateginės investicijos toliau būtų tvariai tęsiamos;

(7)  Reglamente (ES) Nr. 2015/1017 numatoma, kad iki 2018 m. liepos 5 d. Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, apimančią nepriklausomą Reglamento (ES) 2015/1017 taikymo vertinimą. Komisija taip pat turėtų iki 2020 m. birželio 30 d. pateikti kitą ataskaitą, su kuria kartu atitinkamais atvejais turėtų būti pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siūloma iš dalies pakeisti Reglamentą 2015/1017, taip pat remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisės aktų leidybos turėtų būti pateikiamas ir poveikio vertinimas. Šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų būti siekiama visą finansinį laikotarpį, kuriam taikoma daugiametė finansinė programa po 2020 m., užtikrinti, skatinti ir didinti tvarias strategines Sąjungos investicijas;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  kad galėtų vykdyti savo užduotis, Audito Rūmams būtina susipažinti su metine Komisijos ataskaita apie ES garantijų fondo valdymą ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 31 d. Šiuo atžvilgiu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnyje nustatytos Audito Rūmų audito teisės turėtų būti visapusiškai gerbiamos, o Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams turėtų būti pateikta laiku;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas naujas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje, palyginti su kitomis esamomis Sąjungos priemonėmis ir svarbiausiomis EIB operacijomis. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, bioekonomikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą bei tarpvalstybinius tinklus, taip pat į skaitmeninę transformaciją visuose sektoriuose. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams ir daug anglies dioksido išskiriančio transporto projektams, nebent ji būtinai reikalinga siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto projektus. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

(9)  atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Papildomumu turėtų būti siekiama vieno tikslo – užtikrinti, kad būtų atrinkti tie projektai, kuriems dėl didesnės rizikos kitais būdais nebūtų pavykę gauti finansavimo rinkoje. Papildomumas kaip terminas turi išlikti paprastas ir jo pagrindu turėtų būti kuriami kiti lengviau įvertinami finansavimo kriterijai. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis;

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą visuose regionuose, įskaitant mažiau išsivysčiusius, nutolusius, atokius ir pereinamojo laikotarpio regionus, ir siekiant išspręsti geografinio ir sektorinio ESIF paramos disbalanso problemą, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų ir sąlygų, dėl kurių jiems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis pasitelkiant Europos investavimo konsultacijų centrą, kad būtų teikiama techninė pagalba kuriant projektus regionų ir vietos lygmenimis visoje Sąjungoje ir kad būtų užtikrintas geresnis bendravimas ir matomumas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  remiantis patirtimi, įgyta vykdant ESIF remiamas investicijas, garantijų fondo tikslinė suma turėtų sudaryti 35 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų, užtikrinant tinkamą apsaugos lygį;

(15)  remiantis patirtimi, įgyta vykdant ESIF remiamas investicijas, ir nesant reikalavimų dėl ES garantijos, garantijų fondo tikslinė suma turėtų sudaryti 35 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų, užtikrinant tinkamą apsaugos lygį;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  duomenų apdorojimo operacijų procedūras reikia supaprastinti, kad galutiniai paramos gavėjai, ypač MVĮ, būtų prašomi pateikti tik būtiniausią informaciją, kuri užtikrintų operacijų sėkmę, neužkraunant MVĮ per didelės biurokratinės naštos. Tuo pat metu pirmenybė turėtų būti teikiama procedūrų skaidrumui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas;

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai ir potencialūs privačiojo sektoriaus investuotojai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti laikomasi Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principo;

(19)  vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti visapusiškai laikomasi Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principo;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

(21)  turėtų būti sustiprintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), įskaitant galimybę padidinti jo biudžetą, jeigu ir kai tai yra pagrįsta, o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais padedama siekti strategijos „Europa 2020“ ir COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 pastraipos

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, ESIF remiama EIB ypatinga veikla paprastai turi tokias savybes, kaip subordinacija, dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, ESIF remiama EIB ypatinga veikla, paprastai pasižyminti tokiomis savybėmis, kaip subordinacija, dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede, turi būti laikoma EIB, EIF veiklą ar Sąjungos finansinius instrumentus papildančia veikla.

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos rizikingumas, taip pat gali būti remiami ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje.

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos rizikingumas, taip pat gali būti remiami ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje.

Laikoma, kad papildomumo suteikia ESIF remiami projektai, kuriuos sudaro fizinė infrastruktūra, susiejanti dvi ar daugiau valstybių narių, arba kuriais fizinė infrastruktūra arba su fizine infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiamas iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių.

 

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurie:;

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos, įskaitant tuos projektus, kuriais siekiama labiau subalansuoto geografinio investicijų pasiskirstymo, ir kurie:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto d papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

7 straipsnio 12 dalies 2 pastraipos 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus atitikčiai. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės informacijos. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, skelbiami viešai ir prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus ir Sąjungos politikos tikslų atitikčiai. Tokiuose sprendimuose taip pat pateikiama informacija apie 6 straipsnyje minimų tinkamumo kriterijų tenkinimą ir apie šio straipsnio 14 dalyje minimų rodiklių suvestinių naudojimą. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės informacijos. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2020 m. gruodžio 31 d. – EIB operacijoms, dėl kurių EIB ir paramos gavėjas arba finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.;

a)  2020 m. gruodžio 31 d. – EIB operacijoms, dėl kurių EIB ir paramos gavėjas arba finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2020 m. gruodžio 31 d. – EIF operacijoms, dėl kurių EIF ir finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.;

b)  2020 m. gruodžio 31 d. – EIF operacijoms, dėl kurių EIF ir finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  4 dalis išbraukiama;

Išbraukta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas;

c)  vietos, regioninių ir nacionalinių žinių panaudojimą artimiau bendradarbiaujant su valstybių narių institucijomis ir sutelkiant dėmesį į gebėjimų stiprinimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) 2015/2017

14 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais;

e)  aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais, siekiant tuo pačiu metu remti mažesnius projektus ir turint omenyje, kad būtina laikytis novatoriškumo reikalavimo;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio iii punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės) derinimo su ESIF klausimais.

f)  konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės) ir jų galimų sinergijų, taip pat investicijų papildomumo su ESIF klausimais.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto d a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 9 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  Straipsnis papildomas šia 9a dalimi:

 

„9a. Siekiant užtikrinti, kad EIKC galėtų vykdyti savo veiklą ir prisidėti prie sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo, EIB gali pateikti Komisijai pagrįstą prašymą padidinti EIKC biudžetą.“

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

16 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, kas pusmetį Europos Parlamentui ir Tarybai teikia EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, ataskaitą. Ataskaita yra viešai skelbiama ir joje pateikiama:

2.  EIB kas dvejus metus Europos Parlamentui teikia patvirtintų investavimo operacijų ataskaitą. Po to ataskaita viešai skelbiama ir prieinama.

 

Ataskaitoje pateikiama:

a)  EIB finansavimo ir investavimo operacijų vertinimas operacijos, sektoriaus, šalies ir regioniniu lygmenimis, taip pat jų atitiktis šiam reglamentui, visų pirma papildomumo principui, kartu su EIB finansavimo ir investavimo operacijų paskirstymo pagal 9 straipsnio 2 dalyje nustatytus bendruosius tikslus įvertinimu;

a)  EIB finansavimo ir investavimo operacijų vertinimas sektoriaus, šalies ir regioniniu lygmenimis, taip pat jų atitiktis šiam reglamentui, visų pirma papildomumo kriterijui;

b)  pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo operacijų agreguoti įgyvendinimo duomenys, rezultatai ir poveikis, įskaitant poveikį darbo vietų kūrimui;

 

c)  vertinimas, kokiu mastu operacijomis, kurioms taikoma ES garantija pagal šį reglamentą, prisidedama prie 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų įgyvendinimo, be kita ko, ESIF investicijų lygio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, transporto (įskaitant TEN-T ir judumą mieste), telekomunikacijų, energetikos infrastruktūros ir energijos vartojimo efektyvumo srityse įvertinimas;

c)  vertinimas, kokiu mastu operacijomis, kurioms taikoma ES garantija pagal šį reglamentą, prisidedama prie ES bendrųjų tikslų įgyvendinimo, be kita ko, ESIF investicijų lygio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, transporto, telekomunikacijų, energetikos infrastruktūros ir energijos vartojimo efektyvumo srityse įvertinimas;

d)  ES garantijos naudojimo atitikties reikalavimams ir pagrindinių veiklos rodiklių, nurodytų 4 straipsnio 2 dalies f punkto iv papunktyje, vertinimas;

 

e)  ESIF remiamų projektų pasiekto sverto poveikio vertinimas;

e)  ESIF remiamų projektų pasiekto tikrojo sverto poveikio vertinimas;

f)  projektų, kurių atveju Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama derinama su ESIF parama, aprašas ir bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma;

f)  projektų, kurių atveju Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama derinama su ESIF parama, aprašas ir bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma;

g)  naudos gavėjams perduota finansinė suma ir EIB finansavimo ir investavimo operacijų bendras vertinimas;

g)  finansų tarpininkams ir galutiniams naudos gavėjams perduota finansinė suma, suskirstyti statistiniai duomenys, susiję su kiekvienu finansuojamu projektu, įskaitant ESIF skolinimo operacijas, vykdomas pasitelkiant finansų tarpininkus, ir EIB atskirų finansavimo ir investavimo operacijų vertinimas;

 

ga)  kiekvieno projekto ex ante ir ex post nepriklausomi vertinimai ir išsamus naudotų atrankos ir vertinimo rodiklių bei kriterijų paaiškinimas;

 

gb)  atskirų EIB finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės ir su tomis operacijomis susijusios bendros rizikos vertinimas;

 

gc)  EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas ESIF reglamentas, finansinės ataskaitos, kurių auditą atliko nepriklausomas išorės auditorius;

h)  EIB finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės ir su tomis operacijomis susijusios bendros rizikos vertinimas;

h)  EIB finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės ir su tomis operacijomis susijusios bendros rizikos vertinimas;

i)  išsami informacija apie reikalavimų mokėti pagal ES garantiją, nuostolių, grąžos, išieškotų sumų ir bet kokių kitų gautų mokėjimų atvejus;

i)  išsami informacija apie reikalavimų mokėti pagal ES garantiją, nuostolių, grąžos, išieškotų sumų ir bet kokių kitų gautų mokėjimų atvejus;

j)  EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas ESIF reglamentas, finansinės ataskaitos, kurių auditą atliko nepriklausomas išorės auditorius.

j)  EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas ESIF reglamentas, finansinės ataskaitos, kurių auditą atliko nepriklausomas išorės auditorius.

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

18 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  6 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Prie ataskaitos, kuri turi būti pateikta iki 2020 m. birželio 30 d., atitinkamais atvejais turėtų būti pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siūloma iš dalies pakeisti šį Reglamentą, siekiant nustatyti naują investavimo laikotarpį, pašalinti nustatytus trūkumus ir užtikrinti, kad strateginės investicijos išliktų tvarios, arba, jei ataskaitoje padaroma išvada, kad neverta toliau taikyti investicijų rėmimo sistemos, užtikrinti sklandų ESIF veiklos užbaigimą nenutraukiant ES garantijos galiojimo pagal šį reglamentą jau patvirtintoms operacijoms. Remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisės aktų leidybos kartu su tokiu pasiūlymu turi būti pateiktas poveikio vertinimas.“;

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

18 straipsnio 7–8 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  7 ir 8 dalys išbraukiamos;

Išbraukta.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

19 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

10a)  19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Laikydamasis savo skaidrumo politikos ir bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie visas EIB finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas (įskaitant informaciją apie finansinių tarpininkų vaidmenį), ir apie tai, kokiu būdu tomis operacijomis padedama siekti 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų.“

„Laikydamasis bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie visas EIB finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas (įskaitant informaciją apie finansinių tarpininkų vaidmenį), ir apie tai, kokiu būdu tomis operacijomis padedama siekti 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų.“

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

20 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a)  20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių reikia šiai užduočiai atlikti.“

„2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna visapusišką prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių reikia šiai užduočiai atlikti.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai

Nuorodos

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

15.12.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Hannu Takkula

21.11.2016

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Michael Theurer

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Svarstymas komitete

22.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

12.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

18

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (2.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

(COM(2016) 0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Nuomonės referentas: Krzysztof Hetman

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2014 m. Europos Komisija drauge su Europos investicijų banku, kaip strateginiu partneriu, paskelbė Investicijų planą Europai, kurio pagrindinė dalis – Europos strateginių investicijų fondas (ESIF). ESIF reglamentas įsigaliojo 2015 m. liepos mėn. ir iš pradžių buvo numatytas taikyti 3 metus. ESIF tikslas buvo paskatinti Europos ekonomikos atsigavimą ir konkurencingumą, pritraukiant 315 mlrd. eurų viešojo ir privačiojo sektorių lėšų strateginėms investicijoms. Fondas buvo sukurtas siekiant papildyti kitus Europos Sąjungos fondus ir veiksmus bei prisidėti prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos visoje Sąjungoje.

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisija pasiūlė reglamentą, kuriuo būtų pratęsiama ESIF veikla iki dabartinės daugiametės finansinės programos pabaigos, taip pat išplečiamas fondo investicijų planas taip, kad būtų sutelkti bent 500 mlrd. eurų iki 2020 m. Tam tikslui pasiekti Komisija siūlo padidinti ES garantiją nuo 16 iki 26 mlrd. eurų, o EIB padidinti savo kapitalą nuo 5 iki 7,5 mlrd. eurų. Komisija ketina išlaikyti pagrindinę ESIF papildomumo koncepciją, t. y. remti tik tas operacijas, kuriomis sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Savo pasiūlymu Komisija taip pat siekia pagerinti geografinę ESIF aprėptį ir paskatinti lėšų panaudojimą mažiau išsivysčiusiuose regionuose. Šiuo tikslu Komisija ketina skatinti derinti ESIF su kitais ES finansavimo šaltiniais. Galiausiai Komisija ketina padidinti investavimo sprendimų ir valdymo procedūrų skaidrumą.

Nuomonės referentas iš esmės pritaria pasiūlymui ir ESIF veiklos pratęsimui, tačiau teigia, kad reikėtų pabrėžti kai kuriuos svarbius trūkumus. Yra akivaizdus neatitikimas tarp ESIF lėšų panaudojimo ES 15 valstybėse narėse (91 % ESIF lėšų) ir ES 13 valstybėse narėse (9 % ESIF lėšų), o viena valstybė narė visai nepanaudojo ESIF lėšų. Pasiūlymas derinti ESIF ir Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondai) turi potencialą pasiekti norimų rezultatų siekiant pagerinti šią padėtį. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į tai, kad sanglaudos politika, kaip pagrindinė ES investicijų politika, jau pasiteisino ne tik kuriant investicijas, bet ir remiant struktūrines reformas, plėtojant žmogiškąjį kapitalą bei kuriant tvarias darbo vietas. Todėl reikia užtikrinti, kad ir pagal būsimą perspektyvinį finansinį planą ESIF neturėtų pakeisti arba išstumti kitų ES fondų lėšų ir priemonių, ypač Europos struktūrinių ir investicijų fondų.

Be to, kalbant apie ESIF remiamus projektus, pasakytina, kad pastebimas sektorių disbalansas, kadangi tik labai nedaug socialinių investicijų yra finansuojamos pagal šį mechanizmą. To priežastis gali būti mažiau matomas tiesioginis socialinių investicijų pelningumas ir dažnai silpnesni administraciniai pajėgumai bei socialinių subjektų patirties stoka vykdant didelio masto investicijų projektus. Nežiūrint į tai, nuomonės referentas mano, kad labai svarbu remti visapusišką socialinį ir žmogiškąjį ESIF potencialą ir remti bei sudaryti palankesnes sąlygas socialinių subjektų dalyvavimui, kurį išmintingai užtikrinus būtų galima paskatinti didesnį darbo vietų kūrimą ir tvarų augimą. Todėl nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad Europos investavimo konsultacijų centro veikla turėtų būti stiprinama ir vienodai prieinama visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant socialines įmones ir socialines tarnybas.

Galiausiai nuomonės referentas yra susirūpinęs dėl duomenų stokos apie darbo vietas, visų pirma apie tvarias darbo vietas, sukurtas vykdant projektus, kuriuos remia ESIF. Tokių duomenų rinkimas galėtų būti labai naudingas bendrai vertinant ESIF rezultatus ateityje.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai buvo pristatytas Investicijų planas Europai3, pagerėjo investicijų augimo sąlygos ir grįžta pasitikėjimas Europos ekonomika ir jos augimu. Sąjungos ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai atsigauna: 2015 m. bendrojo vidaus produkto augimas siekė 2 %. Priėmus Investicijų planą inicijuotos visapusiškos pastangos jau duoda konkrečių rezultatų, nepaisant to, kad didesnių investicinių projektų makroekonominis poveikis negali būti matomas iš karto. Tikimasi, kad 2016 ir 2017 m. investuojama bus vis daugiau, nors dar ne tiek, kiek anksčiau;

(1)  nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai buvo pristatytas Investicijų planas Europai3, pagerėjo investicijų augimo sąlygos ir grįžta pasitikėjimas Europos ekonomika ir jos augimu. Sąjungos ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai atsigauna: 2015 m. bendrojo vidaus produkto augimas siekė 2 %, tačiau nedarbo lygis vis dar yra didesnis nei prieš krizę. Priėmus Investicijų planą inicijuotos visapusiškos pastangos jau duoda konkrečių rezultatų, nepaisant to, kad kol kas neįmanoma įvertinti viso ESIF poveikio ekonomikos augimui ir didesnių investicinių projektų makroekonominis poveikis negali būti matomas iš karto. Tikimasi, kad 2016 ir 2017 m. investuojama bus vis daugiau, nors investicijos vis dar vykdomos nedrąsiai ir nesiekia prieš krizę buvusio lygio;

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final.

3 COM(2014) 903 final.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  šį teigiamą pagreitį reikėtų išlaikyti, taip pat reikia toliau stengtis sugrąžinti ilgalaikių tvarių investicijų tendenciją. Investicijų plano mechanizmai veikia ir turėtų būti sustiprinti, kad toliau būtų telkiamos privačios investicijos į Europos ateičiai svarbius sektorius, taip pat į tuos sektorius, kuriuose tebėra rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemų;

(2)  šį teigiamą pagreitį reikėtų išlaikyti, taip pat reikia toliau stengtis sugrąžinti ilgalaikių tvarių investicijų tendenciją, kad jos pasiektų realiąją ekonomiką. Investicijų plano mechanizmai veikia ir turėtų būti sustiprinti, kad toliau būtų telkiamos privačios investicijos į visus sektorius, kuriuose užtikrinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos ir kurie todėl yra svarbūs Europos ateičiai, taip pat į tuos sektorius, kuriuose tebėra rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Atsižvelgdama į ESIF sėkmę, Komisija yra pasirengusi dvigubai prailginti fondo veiklos laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį pajėgumą. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo tvarka;

(6)  ESIF, kaip nepaprastųjų atvejų planas, buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Komisija yra pasirengusi dvigubai prailginti fondo veiklos laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį pajėgumą. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo tvarka;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  dėl laikotarpio po 2020 m. Komisija ketina pateikti reikiamų pasiūlymų, kad užtikrintų, kad strateginės investicijos toliau būtų tvariai tęsiamos;

(7)  dėl laikotarpio po 2020 m. Komisija ketina pateikti reikiamų pasiūlymų, kad užtikrintų, kad strateginės investicijos toliau būtų tvariai tęsiamos. Komisija turėtų atlikti išsamų poveikio vertinimą, kad pagrįstų būsimą pasiūlymą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos kokybiškų darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, integraciniam ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje, stiprinant socialinį poveikį bei poveikį užimtumo srityje ir užtikrinant didesnį papildomumą. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, socialinę ekonomiką, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Taip pat intensyviai turėtų būti remiami su socialine infrastruktūra susiję projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama. Atsižvelgiant į labai aukštą skurdo ir socialinės atskirties lygį Europoje, reikėtų sustiprinti ESIF remiamas operacijas šiai problemai spręsti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  be to, naudojantis ESIF tinkama būtų sustiprinti socialinį aspektą, pvz., švietimo, mokymo bei profesinio mokymo siekiant įgyti įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą, sveikatos priežiūros ir vaistų inovacijų, socialinių paslaugų, socialinio būsto ir vaikų priežiūros sritis;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  iš pradinių rezultatų aiškėja, kad ESIF labiau naudojasi didesnius techninius ir administracinius gebėjimus turinčios valstybės narės ir finansų įstaigos. Siekiant sustiprinti tam tikrų valstybių gebėjimus pasinaudoti ESIF, EIB ir Komisija turėtų toliau remti tas valstybes, kurioms sekasi sunkiau. Šiuo tikslu būtina reguliariai skelbti naujus skaičius bei duomenis ir ne vėliau kaip iki 2018 m. turi būti paskelbta tiksli kokybinė ir kiekybinė rezultatų analizė. Į šią analizę turėtų būti įtraukti nepriklausomi ir iki šiol sukaupta informacija pagrįsti vertinimai ir ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas sukurtų darbo vietų skaičiui ir ESIF investicijų įtakai tiesiogiai ir netiesiogiai sukurtoms darbo vietoms. Rodikliai turėtų būti nustatyti pagal su ekonomikos augimu ir darbo vietomis susijusius tikslus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

(9)  atrenkant projektus turėtų būti aiškiau apibrėžiama ir labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, ir EIB grupės finansavimas, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs;

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, ir EIB grupės finansavimas, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs, tačiau būtina laikytis bendro finansavimo taisyklių. ESIF turėtų glaudžiau veikti kartu su struktūriniais fondais ir kitais ES sanglaudos politikos fondais. Visgi labai svarbu, kad ESIF netrukdytų užtikrinti Europos socialinio fondo (ESF), ES sanglaudos politikos, visų pirma Europos struktūrinių ir investicijų fondų, laimėjimų ar siekti tikslų, nepakeistų arba neišstumtų dotacijų ir kad būtų išsaugotas jo papildomumas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  reikėtų užtikrinti didesnį ESIF potencialo atgaivinti darbo rinkas ir kurti tvarias darbo vietas matomumą, kaip tai daroma įgyvendinant sanglaudos politiką, taip pat turėtų būti renkami ir analizuojami atitinkami patikimi duomenys;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis;

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą visų pirma tuose Europos regionuose, kuriuose nedarbo lygis yra didelis, ir mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems pasiekti gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis ir reikėtų parengti ir deramai įgyvendinti strategiją, kaip geriau pirmiau minėtuose regionuose viešinti finansavimo, gebėjimų stiprinimo, administracinės paramos ir vietos techninės pagalbos galimybes pasitelkus ESIF;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, kuri, kaip tikimasi, nemažės, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, be kita ko, rengiant ir įdiegiant naujas priemones.

(16)  atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, kuri, kaip tikimasi, nemažės, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms ir socialinėms paslaugoms, be kita ko, rengiant ir įdiegiant naujas priemones, atitinkančias sektoriaus poreikius ir ypatybes;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas;

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad visi galutiniai paramos gavėjai būtų tinkamai informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas ir kad būtų skatinamas plačios sektorinės ir geografinės aprėpties investicinių projektų ruošimas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  valstybėse narėse turėtų būti vykdomos plačios informavimo kampanijos, kad būtų sustiprintas dialogas su nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis. Taip būtų galima padidinti privačiojo sektoriaus investicijas ir išvengti koncentracijos regionuose ir sektoriuose;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekdamas padidinti ESIF operacijų skaidrumą, Investicijų komitetas savo viešai skelbiamuose ir prieinamuose sprendimuose turėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių, jo manymu, operacijai turėtų būti suteikta ES garantija, ypač daug dėmesio skirdamas papildomumo kriterijaus atitikčiai. Kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai suteikta ES garantija, turėtų būti paskelbiama rezultatų suvestinė;

(18)  siekdamas padidinti ESIF operacijų skaidrumą, Investicijų komitetas savo viešai skelbiamuose ir prieinamuose sprendimuose turėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių, jo manymu, operacijai turėtų būti suteikta ES garantija, ypač daug dėmesio skirdamas papildomumo kriterijaus atitikčiai ir veiklos rodikliams, pvz., tiesioginiam ir netiesioginiam kokybiškų darbo vietų kūrimui. Kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai suteikta ES garantija, turėtų būti paskelbiama rezultatų suvestinė. Ypatingą dėmesį reikėtų darbo vietų kūrimui ir socialinėms investicijoms į dabartinius ir būsimus piliečių gebėjimus dalyvauti darbo rinkoje, naudojant aiškius socialinius ir ekonominius rodiklius;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti laikomasi Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principo;

(19)  vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti laikomasi Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principo, platesnės tvaraus finansavimo strategijos ir socialinio acquis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius, įskaitant atokiausių regionų poreikius, atsižvelgiant į Sutarties dėl ES veikimo 349 straipsnio nuostatas. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, tarpvalstybinių projektų ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 ir strategijos „Europa 2020“ tikslų, įskaitant kovą su skurdu ir socialine atskirtimi, ir visų pirma projektų, kuriuos vykdant prisidedama prie kokybiškų darbo vietų, tvaraus ekonomikos augimo, arba integracinių su atokiausiais regionais vykdomų projektų rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas, įskaitant sektorines platformas, ir visų pirma daugiašales platformas, siekiant skatinti tarpvalstybinius projektus ar grupę projektų, kuriuose dalyvautų visos valstybės narės, ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

2 straipsnio 8 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)   2 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„8a)  socialinė įmonė – įmonė, kurios pagrindinis tikslas – siekti išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, o ne pelno ir kuri naudoja savo pelną pirmiausia pagrindiniam tikslui siekti, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1296/2013 2 straipsnio 1 ir 5 dalyse;“;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

2 straipsnio 8 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a)   2 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„8b)  socialinės paslaugos – veikla, kuria siekiama pagerinti gyvenimo kokybę ir užtikrinti socialinę apsaugą, teikiant, pvz., socialinės apsaugos, užimtumo ir mokymo paslaugas, socialinio būsto, vaikų priežiūros, ilgalaikės priežiūros ir socialinės paramos paslaugas.“;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunkčio (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

4 straipsnio 2 dalies f punkto i papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  f punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

iv)  pagrindinius veiklos rodiklius, visų pirma susijusius su ES garantijos naudojimu, atitiktimi 6 ir 9 straipsniuose bei II priede nustatytiems tikslams ir kriterijams, privataus kapitalo sutelkimu ir ESIF makroekonominiu poveikiu, įskaitant jo poveikį investicijų rėmimui;

iv)  pagrindinius veiklos rodiklius, visų pirma susijusius su ES garantijos naudojimu, atitiktimi 6 ir 9 straipsniuose bei II priede nustatytiems tikslams ir kriterijams, privataus kapitalo sutelkimu ir ESIF makroekonominiu poveikiu, įskaitant jo poveikį investicijų rėmimui ir darbo vietų kūrimui;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  „ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurie:“;

1.  „ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais pasiekiama realioji ekonomika ir sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurie:“;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  3 dalis pakeičiama taip:

3.  Valdančiąją tarybą sudaro keturi nariai: tris skiria Komisija, vieną – EIB. Valdančioji taryba vieną iš savo narių išrenka pirmininku. Pirmininko kadencija trunka trejus metus ir gali būti vieną kartą atnaujinta. Valdančioji taryba priima savo sprendimus bendru sutarimu.

3.  Valdančiąją tarybą sudaro keturi nariai: tris skiria Komisija (vieną – iš ECFIN ir kitus du pakaitomis iš atitinkamų generalinių direktoratų) ir vieną – EIB. Valdančioji taryba vieną iš savo narių išrenka pirmininku. Pirmininko kadencija trunka trejus metus ir gali būti vieną kartą atnaujinta. Valdančioji taryba priima savo sprendimus bendru sutarimu.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

 

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-i)  trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Sudarant Investicijų komitetą užtikrinama lyčių pusiausvyra. Valdančioji taryba stengiasi atrinkti ekspertus, turinčius investavimo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių“:

„Sudarant Investicijų komitetą užtikrinama lyčių pusiausvyra. Valdančioji taryba stengiasi atrinkti ekspertus, kurie, kaip visuma, turi įvairios investavimo patirties visose šiose srityse:“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ia)  f punktas pakeičiamas taip:

f)  švietimas ir mokymas;

f)  darbo rinka, švietimas ir mokymas, profesinis mokymas siekiant įgyti įgūdžių ir mokymasis visą gyvenimą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio i b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies k punktas

 

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ib)  k punktas pakeičiamas taip:

„k)  socialinė infrastruktūra ir socialinė bei solidarumo ekonomika.“

k)  socialinė infrastruktūra, socialinės paslaugos ir socialinė bei solidarumo ekonomika.“;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto d papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

7 straipsnio 12 dalies 2 pastraipos antras sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus atitikčiai. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės informacijos. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.“;

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir iš karto prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas projektų rezultatų suvestine paremto sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant Sąjungos politikos, įskaitant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo, ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus, ir papildomumo kriterijaus atitikčiai. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės informacijos. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.“;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies g punkto įžanginė frazė

 

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  2 dalies g punktas pakeičiamas taip:

g)  žmogiškasis kapitalas, kultūra ir sveikata, be kita ko, susiję su:

g)  žmogiškasis kapitalas, socialinis vystymasis, kultūra ir sveikata, be kita ko, susiję su:

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies g punkto i papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  2 dalies g punkto i papunktis pakeičiamas taip:

i)  švietimu ir mokymu;

i)  darbo rinka, švietimu ir mokymu, profesiniu mokymu siekiant įgyti įgūdžių ir mokymusi visą gyvenimą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies g punkto v papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  2 straipsnio 2 dalies g punkto v papunktis pakeičiamas taip:

v)  socialine infrastruktūra, socialine ir solidarumo ekonomika;

v)  socialine infrastruktūra, socialinėmis paslaugomis, socialine ir solidarumo ekonomika;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies g punkto v a papunktis (naujas)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ac)  2 straipsnio 2 dalyje po g punkto v papunkčio įrašomas šis papunktis:

 

va)  finansavimo teikimu socialinės ekonomikos organizacijoms, įskaitant socialines įmones, skirtai investavimo platformai;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektams, turintiems tokių sudėtinių dalių, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus. Šiuo tikslu Valdančioji taryba pateikia išsamių gairių.“;

„EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektams, turintiems tokių sudėtinių dalių, kuriomis prisidedama prie klimato politikos ir darbo vietų kūrimo, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus ir strategiją „Europa 2020“. Šiuo tikslu Valdančioji taryba pateikia išsamių gairių.“;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos antras sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Tokia parama apima tikslinę paramą, susijusią su techninės pagalbos naudojimu projektų struktūros formavimui, novatoriškų finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių naudojimu, atsižvelgiant į valstybių narių, kurių finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius.“;

„Tokia parama apima tikslinę vietos lygmens paramą, susijusią su techninės pagalbos naudojimu projektų struktūros formavimui, novatoriškų finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių naudojimu, ir tinkamą informavimą apie atitinkamus su Sąjungos teisės aktais susijusius klausimus, atsižvelgiant į valstybių narių, kurių finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, ir įvairių sektorių ypatumus ir poreikius.“;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ia)  antra pastraipa pakeičiama taip:

EIKC turi turėti galimybę teikti techninę pagalbą 9 straipsnio 2 dalyje išvardytose srityse, ypač energijos vartojimo efektyvumo, TEN-T ir judumo mieste srityse.

EIKC turi turėti galimybę teikti techninę pagalbą 9 straipsnio 2 dalyje išvardytose srityse, ypač energijos vartojimo efektyvumo, TEN-T, judumo mieste ir socialinės infrastruktūros srityse.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunkčio i i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos ii punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Centras taip pat remia klimato politikos ir žiedinės ekonomikos projektų arba jų sudedamųjų dalių rengimą, visų pirma atsižvelgiant į COP 21, skaitmeninio sektoriaus projektų rengimą, taip pat 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje nurodytų projektų rengimą.“;

„Centras taip pat remia klimato politikos ir žiedinės ekonomikos projektų arba jų sudedamųjų dalių rengimą, visų pirma atsižvelgiant į COP 21, ypač mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, kad būtų galima užtikrinti kuo didesnį poveikį užimtumo, socialinės įtraukties ir kovos su skurdu srityse, taip pat skaitmeninio sektoriaus projektų rengimą ir 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje nurodytų projektų rengimą.“;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas;“;

c)  vietos žinių panaudojimą, glaudesnį bendradarbiavimą su valstybių narių valdžios institucijomis ir dėmesį gebėjimų stiprinimui, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas ir didintų bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis;“;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio i i punktas

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais;“;

e)  aktyvią paramą investavimo platformų, įskaitant sektorines investavimo platformas, steigimo klausimais;“;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 3 dalis

 

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

3.  EIKC paslaugomis gali naudotis viešųjų ir privačių projektų vykdytojai, įskaitant nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ir įstaigas, investicines platformas ir fondus bei regionų ir vietos viešuosius subjektus.

3.  EIKC paslaugomis gali naudotis visi viešųjų ir privačiųjų projektų vykdytojai, įskaitant nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas ir investicines platformas ar fondus, regionų ir vietos viešuosius subjektus bei socialinio sektoriaus suinteresuotuosius subjektus, ir EIKC paslaugos yra jiems prieinamos.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) 2015/1017

14 straipsnio 5 dalis

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.“;

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu ir atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.“;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

16 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  16 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c)  vertinimas, kokiu mastu operacijomis, kurioms taikoma ES garantija pagal šį reglamentą, prisidedama prie 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų įgyvendinimo, be kita ko, ESIF investicijų lygio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, transporto (įskaitant TEN-T ir judumą mieste), telekomunikacijų, energetikos infrastruktūros ir energijos vartojimo efektyvumo srityse įvertinimas;

c)  vertinimas, kokiu mastu operacijomis, kurioms taikoma ES garantija pagal šį reglamentą, prisidedama prie 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų įgyvendinimo, be kita ko, ESIF investicijų lygio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, transporto (įskaitant TEN-T ir judumą mieste), telekomunikacijų, energetikos infrastruktūros, energijos vartojimo efektyvumo, socialinės infrastruktūros, socialinių paslaugų ir socialinės bei solidarumo ekonomikos srityse įvertinimas;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2015/1017

23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a)  23 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„5a.  Ši rezultatų suvestinė yra vieša, kad būtų skatinama visų subjektų atskaitomybė, skaidrumas ir geresnis papildomumo supratimas, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai

Nuorodos

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

3.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Krzysztof Hetman

23.11.2016

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Svarstymas komitete

25.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

12

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ulrike Rodust

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Simbolių reikšmės:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (28.3.2017)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

(COM(2016) 0597 – C80389/2016 – 2016/0276(COD))

Nuomonės referentė: Mercedes Bresso

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicijų politikos priemonė, kurios tikslas – skatinti ekonomikos augimą, konkurencingumą, darbo vietų kūrimą, gerinti ES piliečių gyvenimo kokybę, taip pat užtikrinti tvarų ilgalaikį vystymąsi. Vis dėlto vien šios politikos nepakanka, kad būtų užtikrintas toks investicijų lygis, kokio reikia tinkamam Europos ekonomikos augimui pasiekti.

Įsteigusi Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) ES sukūrė inovacinę priemonę, pirmąją bandomąją priemonę, kurios tikslas – nutiesti naują kelią investicijoms ir surasti naujų investicinių sprendimų. Šiuo istoriniu momentu, kai viešieji ištekliai susiduria su precedento neturinčiu spaudimu, ESIF siekiama kuo labiau padidinti viešųjų išteklių poveikį kartu pritraukiant privačių investicijų.

Nepaisant to, kad ir ESI fondai, ir ESIF yra ekonomikos augimą ir Europos pridėtinės vertės turinčias strategines investicijas skatinančios priemonės, remiančios Sąjungos politinius tikslus, jos turi svarbių skirtumų taikymo srities ir tikslų požiūriu.

Nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad Regioninės plėtros komiteto nuomonės dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013, pasiūlymo tikslas turėtų būti geresnio šių priemonių koordinavimo užtikrinimas didinant sinergijos efektą ir užtikrinant jų sąveiką, kad iš įvairių Europos Sąjungos priemonių gaunama parama nebūtų dubliuojama, ir, kita vertus, užtikrinant veiksmingą visų pirma iš ESIF remiamų iniciatyvų ar projektų papildomumą.

Investavimo platformos yra optimalus būdas ESI fondų ir ESIF sinergijai pasiekti, nes tai yra lanksčios priemonės, suteikiančios galimybę atrinkti ir finansuoti ekonomiškai tvarius projektus ir iniciatyvas ir pritraukti potencialius investuotojus nukreipiant privačias lėšas kaip finansavimo šaltinį, papildantį iš ES biudžeto paskirtus, EBI grupės ir nacionalinių plėtros bankų bei institucijų suteiktus viešuosius finansus.

Reikia padidinti ESI fondų įnašus į ESIF pasitelkiant investicijų platformas, taikant regioninio, sektorinio (apimančio tą patį sektorių keliose valstybėse narėse) ir nacionalinio lygmens (kai tam tikri investiciniai projektai sutelkiami vienos valstybės narės teritorijoje) finansines priemones.

Tarpvalstybinių projektų atveju (nuomonės referentė jais laiko visus tarpvalstybinius projektus, ne tik tuos, į kuriuos įsitraukusi bent viena sanglaudos šalis) jie turėtų būti laikomi tinkamais plėtoti kaip ESIF projektai. Tiek fizinė infrastruktūra, visų pirma ypatingą dėmesį skiriant tvariausiai infrastruktūrai, pvz., geležinkeliams, tiek nefizinė infrastruktūra, pvz., e. infrastruktūra, IT tinklai ir mokslinių tyrimų bei inovacijų tinklai, gali atlikti strateginį vaidmenį siekiant ESIF augimo ir vystymosi tikslų.

Šiomis aplinkybėmis nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad specialios sistemos, kurią taikant būtų galima derinti priemones, sukūrimas būtų tvarus sprendimas, jei tai būtų vykdoma koordinuojant su valdžios institucijomis. ESIF reglamento persvarstymas turi būti vykdomas atsižvelgiant į vykdomus finansų reglamentų („Omnibus“), o ypač į BMR reglamento (Bendrųjų nuostatų reglamento) pakeitimus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą įvairių priemonių sinergiją ir sąveiką.

Be to, pabrėžiama geografinės pusiausvyros užtikrinimo visoje Sąjungoje svarba, nes tai prisidėtų prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo. Vadinasi, siekiant išvengti lėšų skyrimo teritoriniu arba sektorių principu, valstybėms, kurioms iki šiol nepavyko geriau pasinaudoti ESIF teikiamomis galimybėmis, turėtų būti teikiama ir Europos institucijų parama, pvz., teikiant veiksmingesnę techninę paramą ne tik vietos lygmeniu, bet ir koordinuojant teritorinių EIB skyrių dedamas pastangas.

Šiuo tikslu EIB ir Komisija turėtų dar labiau sustiprinti pradėtų įgyvendinti projektų vertinimo priemones, kad būtų nustatytas jų poveikis Europos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai buvo pristatytas Investicijų planas Europai3, pagerėjo investicijų augimo sąlygos ir grįžta pasitikėjimas Europos ekonomika ir jos augimu. Sąjungos ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai atsigauna: 2015 m. bendrojo vidaus produkto augimas siekė 2 %. Priėmus Investicijų planą inicijuotos visapusiškos pastangos jau duoda konkrečių rezultatų, nepaisant to, kad didesnių investicinių projektų makroekonominis poveikis negali būti matomas iš karto. Tikimasi, kad 2016 ir 2017 m. investuojama bus vis daugiau, nors dar ne tiek, kiek anksčiau;

(1)  Sąjungos ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai atsigauna. Komisija teigia, kad priėmus Investicijų planą inicijuotos visapusiškos pastangos jau duoda konkrečių rezultatų, nepaisant to, kad didesnių investicinių projektų makroekonominis poveikis negali būti matomas iš karto;

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  šį teigiamą pagreitį reikėtų išlaikyti, taip pat reikia toliau stengtis sugrąžinti ilgalaikių tvarių investicijų tendenciją. Investicijų plano mechanizmai veikia ir turėtų būti sustiprinti, kad toliau būtų telkiamos privačios investicijos į Europos ateičiai svarbius sektorius, taip pat į tuos sektorius, kuriuose tebėra rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemų;

Išbraukta.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  2016 m. lapkričio 11 d. Europos Audito Rūmai paskelbė nuomonę Nr. 2/2016 „ESIF: ankstyvas pasiūlymas pratęsti veiklos laikotarpį ir išplėsti veiklą“, kurioje teigiama, kad „Europos Komisijos planai padidinti ir pratęsti „Junkerio plano“ pagrindą sudarantį investicijų fondą buvo parengti pernelyg greitai ir neturint daug įrodymų, kad padidinimas yra pagrįstas“. Europos Audito Rūmai taip pat pažymėjo, kad nebuvo atliktas išsamus poveikio vertinimas, ir kritikuoja „tai, kad buvo išbraukta nuostata, susiejanti tolesnę ESIF taikymą su nepriklausomo vertinimo rezultatais“. Be to, Audito Rūmai pabrėžė, jog „yra rizika, kad dauginamasis poveikis yra perdėtas“, ir patvirtino, kad tikslai ir laukiami rezultatai nėra paremti pagrįstais, tiksliais, aiškiais ir greitai gaunamais duomenimis;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  EIB grupės įgyvendinamas ir bendrai finansuojamas ESIF sėkmingai veikia, kad būtų pasiektas tikslas iki 2018 m. vidurio sutelkti bent 315 mlrd. EUR papildomų investicijų į realiąją ekonomiką. Rinkos įtrauktis buvo ypač greita pagal MVĮ liniją; šioje srityje ESIF veiklos rezultatai pranoko lūkesčius. 2016 m. liepos mėn. MVĮ linijos veiklos mastas padidintas 500 mln. EUR, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2015/1017 nustatytus galiojančius rodiklius. Didesnė finansavimo dalis turi būti skiriama MVĮ, atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje: didesnio ESIF pajėgumo prisiimti riziką 40 proc. dalis turėtų būti skirta MVĮ galimybėms gauti finansavimą padidinti;

(4)  tikimasi, kad EIB grupės įgyvendinamu ir bendrai finansuojamu ESIF bus pasiektas tikslas iki 2018 m. vidurio sutelkti bent 315 mlrd. EUR papildomų investicijų į realiąją ekonomiką. Vis dėlto skirtingose valstybėse narėse investicijos buvo labai nevienodos, o tai – svarbus ESIF trūkumas, kurį reikia nedelsiant ištaisyti. Rinkos įtrauktis buvo ypač greita pagal MVĮ liniją; šioje srityje ESIF veiklos rezultatai pranoko lūkesčius. 2016 m. liepos mėn. MVĮ linijos veiklos mastas padidintas 500 mln. EUR, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2015/1017 nustatytus galiojančius rodiklius. Didesnė finansavimo dalis turi būti skiriama MVĮ, atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje: didesnio ESIF pajėgumo prisiimti riziką 40 proc. dalis turėtų būti skirta MVĮ galimybėms gauti finansavimą padidinti;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Reglamento (ES) Nr. 2015/1017 18 straipsnio 6 ir 7 dalyse numatyta, kad ne vėliau kaip 2018 m. liepos 5 d. turi būti pateiktas pasiūlymas iš dalies pakeisti tą patį reglamentą, ir reikalaujama, kad su tokiu pasiūlymu turėtų būti pateiktas nepriklausomas vertinimas dėl to, ar ESIF „sėkmingai siekia savo tikslų ir yra pagrįsta išlaikyti investicijų rėmimo sistemą“. Tas vertinimas buvo pateiktas tik po to, kai Komisija pateikė pasiūlymą dėl ESIF veiklos pratęsimo;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Atsižvelgdama į ESIF sėkmę, Komisija yra pasirengusi dvigubai prailginti fondo veiklos laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį pajėgumą. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo tvarka;

(6)  ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. EUR investicijų. Fondas pasiekė tam tikrų laimėjimų, pvz., užtikrino finansuojamų projektų papildomumą, geografinę pusiausvyrą ir tvarumą, tačiau turėjo ir tam tikrų trūkumų. Komisija paskelbė, kad pratęsia pasiūlymo, pagal kurį padvigubinamas ESIF veiklos laikotarpis ir jo finansinis pajėgumas, galiojimą, kad ESIF būtų geriau pritaikytas prie Sąjungos sanglaudos ir integracijos tikslų. Europos Komisijos pasiūlyme numatytas teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant padidinti ESIF pajėgumą, valstybės narės taip pat gali prie to prisidėti pirmumo tvarka;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  2016 m. lapkričio 11 d. Europos Audito Rūmai padarė išvadą, kad pasiūlymas parengtas per anksti, kad būtų galima kiekybiškai įvertinti ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį ir padaryti išvadą dėl to, ar ESIF tikslai yra sėkmingai įgyvendinami. Įrodymai, reikalingi sprendžiant, ar ESIF veiklos laikotarpį reikėtų pratęsti, turi būti pateikti išsamioje poveikio ataskaitoje;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  dėl laikotarpio po 2020 m. Komisija ketina pateikti reikiamų pasiūlymų, kad užtikrintų, kad strateginės investicijos toliau būtų tvariai tęsiamos;

(7)  dėl laikotarpio po 2020 m. Komisija ketina pateikti reikiamų pasiūlymų, kad užtikrintų, kad strateginės investicijos toliau būtų tvariai tęsiamos, papildant esamus Sąjungos fondus ir programas, pvz., Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus), kurie toliau bus svarbiausi sanglaudos ir investicijų rėmimo fondai visose valstybėse narėse ir regionuose, siekiant skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą ir mažinant Sąjungos regionų vystymosi skirtumus;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  pasiūlymai, kuriais siekiama pratęsti investavimo laikotarpį po 2020 m., turėtų būti grindžiami prieš tai atliktais nepriklausomais vertinimais, kuriuose būtų išanalizuota, ar ESIF pasiekia savo tikslus, ypač susijusius su projektų papildomumu, taip pat jo poveikiu augimui ir užimtumui;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  pasiūlymais dėl ESIF veikimo laikotarpio pratęsimo neturėtų būti siekiama pakeisti ar sumažinti Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) biudžeto;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

(8)  pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, kurios labai svarbios Europos darbo vietų kūrimui, stiprinamos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir remiamos strateginės investicijos, turinčios didelį papildomumą ir didelę socialinę, gamtinę, teritorinę ir ekonominę pridėtinę vertę, naudojantis Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos galimybėmis. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas SESV 174 straipsnyje nurodytiems regionams. Tai, vadovaujantis dabartinėmis ekonomikos tendencijomis, yra investicijos energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. Reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, ir EIB grupės finansavimas, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs;

(10)  dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinama derinti negrąžinamą Sąjungos biudžeto paramą ir (arba) finansines priemones, kuriomis, pavyzdžiui, galima naudotis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, ir EIB grupės finansavimą, įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs. Bendras ESIF ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) naudojimas padeda didinti ESIF geografinę aprėptį. Tačiau itin svarbu, kad ESIF nepakeistų arba neišstumtų dotacijų ir kad būtų išlaikytas fondo papildomumas;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  ESIF potencialas siekiant atgaivinti darbo rinkas ir kurti tvarias darbo vietas turėtų būti labiau išryškintas, kaip tai daroma įgyvendinant sanglaudos politiką, taip pat turėtų būti renkami ir analizuojami atitinkami patikimi duomenys;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėptis;

(11)  2016 m. spalio 6 d. Europos investicijų banko (EIB) paskelbtoje ataskaitoje dėl Europos strateginių investicijų fondo veikimo vertinimo pabrėžiama, kad ESIF paramos geografinio disbalanso klausimą reikia spręsti taikant tokias priemones, kaip bendrųjų tikslų ir projektų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama, aprėpties išplėtimas ir Europos investavimo konsultacijų centro vaidmens didinimas. Todėl, kad būtų pasiekti Sąjungos sanglaudos tikslai ir padidintas ESIF naudojimas, ypač mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, reikėtų imtis priemonių, kad būtų padidintas ir išsaugotas ESIF sektorių ir geografinis įvairinimas.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  ESIF ir Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) turėtų būti vertinami kaip vienas kitą papildantys, jais remiamos Europos pridėtinės vertės turinčios strateginės investicijos, kuriomis siekiama Sąjungos politikos tikslų, pvz., Sąjungos klimato tikslų, ir kuriomis galima prisidėti prie teritorinis vystymosi ir sanglaudos. Vis dėlto ESIF ir ESI fondų veiklos sritis, tikslai, pagrindas, struktūra ir teisinė ir reglamentavimo sistemos yra skirtingos;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  reikėtų labiau populiarinti ESIF tarp ES šalių kandidačių ir paraišką pateikusių valstybių, nes tose šalyse labai mažai žinoma apie ESIF ir jokie projektai jose iki šiol nebuvo finansuojami šio fondo;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, kuri, kaip tikimasi, nemažės, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, be kita ko, rengiant ir įdiegiant naujas priemones.

(16)  atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, kuri, kaip tikimasi, nemažės, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija, visų pirma mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, taip pat įmonėms, vykdančioms tvarius ir skaitmeninius projektus, be kita ko, rengiant ir įdiegiant naujas priemones, ir finansavimo šaltinių įvairinimui skatinant įvairų finansavimą, pvz., sutelktinį finansavimą;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos matomumas;

(17)  EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie įvairias ES paramos priemones, kurias galima naudoti vienas arba kartu su ESIF, ir padėti pasirinkti tinkamiausią priemonę arba priemonių derinį, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES garantijos žinomumas ir skatinama rengti investicijų projektus, apimančius daug sektorių ir plačią geografinę teritoriją;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  reikėtų rengti informuotumo apie ESIF investicijų projektus didinimo kampanijas. Todėl EIB turėtų skelbti su vykdomomis operacijomis ir projektais susijusią informaciją ir jų poveikio vertinimo rezultatus, nurodant jų pridėtinę vertę ir papildomumą. EIB taip pat turėtų skelbti kiekvieno finansuojamo projekto analitinius duomenis, kad būtų galima šiuos duomenis susieti su ESIF sukurtomis darbo vietomis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

(21)   turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), taigi tam turi būti skirtas tinkamas biudžetas. Jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal esamą tvarką nepakankamai tenkinamus poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų aktyviai padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Projektai, kuriuos remia ESIF, neskaitant to, kad jais siekiama kurti darbo vietas ir skatinti tvarų augimą, laikomi papildomais, jeigu jų rizikingumas atitinka EIB ypatingos veiklos, kaip apibrėžta EIB statuto 16 straipsnyje ir EIB kredito rizikos politikos gairėse, rizikingumą.

„taip pat turėtų būti laikoma, kad EIB ypatinga veikla, kaip nurodyta EIB statuto 16 straipsnyje ir EIB kredito rizikos politikos gairėse, kurioms pritarė ESIF, teikiamas papildomumas, jeigu viešuose dokumentuose nurodyta, kad ja sprendžiamos rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kad tuo pačiu laikotarpiu jos negalėjo vykdyti EIB, EIF arba ji negalėjo būti vykdoma pagal dabartines Sąjungos finansines priemones be ESIF paramos“

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, ESIF remiama EIB ypatinga veikla paprastai turi tokias savybes, kaip subordinacija, dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalių investicijų, pvz., tų, kurių priežastis – dėl nacionalinių sienų ar reglamentavimo atsiradusios kliūtys, problemas, ESIF remiama EIB ypatinga veikla paprastai turi tokias savybes, kaip subordinacija, dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektai ir, visų pirma, funkcinių regionų tarpregioninio bendradarbiavimo projektai taip pat laikomi suteikiančiais papildomumo.

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos rizikingumas, taip pat gali būti remiami ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje.

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos rizikingumas, gali būti remiami ESIF, tik jei įrodoma, kad ES garantija reikalinga siekiant užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje. Investicijų komitetas užtikrina, kad vykdant atrankos procedūrą būtų patikrintas papildomumas.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

5 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, kad papildomumo suteikia ESIF remiami projektai, kuriuos sudaro fizinė infrastruktūra, susiejanti dvi ar daugiau valstybių narių, arba kuriais fizinė infrastruktūra arba su fizine infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiamas iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių.

Laikoma, kad papildomumo suteikia ESIF remiami tarpvalstybiniai projektai, kuriuos sudaro fizinė ir nefizinė infrastruktūra arba nematerialioji infrastruktūra, susiejanti dvi ar daugiau valstybių narių, pvz., skaitmeninė infrastruktūra, IT ir mokslinių tyrimų tinklas, arba kuriais tokių rūšių infrastruktūra arba su infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas išplečiamas iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurie:

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti geografiniu požiūriu subalansuotus projektus, kurie teikia papildomumo ir kuriais sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurie:

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-i)   trečia pastraipa pakeičiama taip:

Sudarant Investicijų komitetą užtikrinama lyčių pusiausvyra. Valdančioji taryba stengiasi atrinkti ekspertus, turinčius investavimo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių:

Sudarant Investicijų komitetą užtikrinama lyčių pusiausvyra. Valdančioji taryba stengiasi atrinkti ekspertus, kurie, kaip visuma, turi įvairios investavimo patirties visose šiose srityse:

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto d papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

7 straipsnio 12 dalies 2 pastraipos 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus atitikčiai. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės informacijos. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant Sąjungos politikos atitikčiai, įskaitant pažangų, tvarų ir integracinį augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą, ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, bei papildomumo kriterijaus atitikčiai. Geografinė pusiausvyra turėtų būti skatinama didinant EIKC pagalbą valstybėms narėms, regionams ir vietos valdžios institucijoms, kurios mažiau dalyvauja ESIF projektuose. Operacijoms vertinti naudojamų rezultatų suvestinė paskelbiama viešai, kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai taikoma ES garantija, išskyrus neskelbtiną komercinę informaciją. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

9 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektams, turintiems tokių sudėtinių dalių, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus. Šiuo tikslu Valdančioji taryba pateikia išsamių gairių.

EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama bendriems tikslams remiant projektus, turinčius tokių sudėtinių dalių, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atsižvelgiant į COP 21 įsipareigojimus. Į šį skaičiavimą neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Šiuo tikslu Valdančioji taryba pateikia išsamių gairių.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokia parama apima tikslinę paramą, susijusią su techninės pagalbos naudojimu projektų struktūros formavimui, novatoriškų finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių naudojimu, atsižvelgiant į valstybių narių, kurių finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius.

Tokia parama apima tikslinę paramą, susijusią su techninės pagalbos naudojimu projektų struktūros formavimui, novatoriškų finansinių priemonių naudojimu, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, regionų ir vietos valdžios institucijoms, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių naudojimu, ir konsultacijas aktualiais su Sąjungos teise susijusiais klausimais, atsižvelgiant į valstybių narių, kurių finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius bei investicijų galimybes. EIKC teikia techninę pagalbą 9 straipsnio 2 dalyje išvardytose srityse, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančiąją energiją, žemės ūkį, žiedinę ekonomiką, TEN-T ir judumą mieste. Be to, EIKC praneša Komisijai apie visas jos nustatytas reglamentavimo kliūtis, taip sukurdamas teigiamo grįžtamojo ryšio ratą tarp EIB ir Komisijos.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas;“;

c)  regionų ir vietos žinių panaudojimą ir paramą pajėgumų stiprinimui, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje visais lygmenimis, ir, kai įmanoma, pagalbą siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų ir ESIF sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų operacijas, koordinuojant veiksmus su nacionaliniais ir regioniniais skatinamąjį finansavimą teikiančiais bankais;“;

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais;

e)  aktyvią paramą investavimo platformų steigimo klausimais, siekiant pagerinti prieigą projektams, kuriuose dalyvauja skirtingos valstybės narės, koordinuojant veiksmus su regioniniais ir nacionaliniais skatinamąjį finansavimą teikiančiais bankais;

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio iii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės) derinimo su ESIF klausimais.;

f)  konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių derinimo su ESIF klausimais, kad būtų sudaryta galimybė optimaliam investicijų papildomumui ir sąveikai, kad būtų galima vykdyti bendrą politikos veiksmų programavimą.;

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

14 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.;

5.  Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą regionų ir vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių ir regioninių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija. Siekiant palengvinti privataus kapitalo investicijų sutelkimą reikia sustiprinti EIKC, EIPP, EIB ir nacionalinių bei regioninių skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų ar įstaigų sąveiką.;

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

16 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, kas pusmetį Europos Parlamentui ir Tarybai teikia EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, ataskaitą. Ataskaita yra viešai skelbiama ir joje pateikiama:“

„2.   EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, kas metus Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Europos Audito Rūmams teikia EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, ataskaitą. Ataskaita yra viešai skelbiama ir joje pateikiama:“

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

16 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9b)  (15) 16 straipsnio 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)   projektų, kurių atveju Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama derinama su ESIF parama, aprašas ir bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma;“

„f)   kai ESIF lėšos derinamos su kitų Sąjungos fondų (pvz., ESI fondų, programos „Horizontas 2020“ ir EITP) lėšomis, pateikiamas išsamus projektų aprašymas ir nurodoma tiksli finansinio įnašo iš kiekvieno šaltinio suma bei kiekvieno projekto rizikos profilis;“

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9c)  16 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„6a.   EIB ataskaitų teikimo tikslais parengia kiekvienos operacijos rezultatų rodiklių rinkinį, kad būtų užtikrintas patikimas Sąjungos finansavimo pridėtinės vertės analizavimo pagrindas. Valdančioji taryba patvirtina tokią metodiką.“

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

18 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo vertinimas.;

6.  Komisija ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. Europos Parlamentui ir Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos Audito Rūmams ir Europos investicijų bankui pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo vertinimas ir įvertinama, ar ESIF pasiekia savo tikslus, susijusius su projektų papildomumu ir jo poveikiu socialinei, ekonominei ir teritorinei sanglaudai, ir ar būtų galima užtikrinti geresnę projektų geografinę pusiausvyrą.;

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

19 straipsnio 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB ir EIF informuoja arba įpareigoja finansų tarpininkus informuoti galutinius paramos gavėjus, įskaitant MVĮ, apie ESIF paramą.

EIB ir EIF informuoja ir įpareigoja finansų tarpininkus informuoti galutinius paramos gavėjus, įskaitant MVĮ, įvairias Sąjungos paramos priemones, kurias galima naudoti vienas arba kartu su ESIF.

 

EIB savi interneto svetainėje paskelbia kiekvieno projekto ESIF finansavimo sumą.;

Pakeitimas     40

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

II priedo 2 skirsnio a punkto 5 įtrauka

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  a punkto 5 įtrauka pakeičiama taip:

„–  viešojo sektoriaus subjektai (teritoriniai arba ne teritoriniai, išskyrus operacijas su tokiais subjektais, dėl kurių kyla tiesioginė rizika valstybėms narėms) ir subjektai, kurie gali būti prilyginami viešojo sektoriaus subjektams.

„–  viešojo sektoriaus subjektai (teritoriniai arba kitokie, išskyrus operacijas su tokiais subjektais, dėl kurių kyla tiesioginė rizika valstybėms narėms) ir subjektai, kurie gali būti prilyginami viešojo sektoriaus subjektams. Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG), įsteigta pagal Reglamentą Nr. 1082/2006 dėl ETBG*, laikoma subjektu, dėl kurio nekyla jokios tiesioginės rizikos valstybėms narėms.“

 

_______________

 

* 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL L 210, 2006 7 31, p. 19–24).“

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

II priedo 2 skirsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis;

Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos reikia siekiant paremti viešąsias ar privačiąsias investicijas į transporto sektorių sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena sanglaudos šalis, arba kai aiškiai nustatytas rinkos nepakankamumo veiksnys ir aiškiai įvertintas papildomumas;

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 6 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017

II priedo 8 skirsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  b punkto pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“.

c)  b punkto pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“. B punkto antrame sakinyje žodis „patvirtinti“ pakeičiamas žodžiais „patvirtinti ir užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą“.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai

Nuorodos

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

3.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Mercedes Bresso

11.10.2016

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Luigi Morgano

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai

Nuorodos

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Svarstymas komitete

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Priėmimo data

15.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

65

11

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Pateikimo data

15.5.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika