SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

15.5.2017 - (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) - ***I

Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)
Sprawozdawcy komisji opiniodawczej (*):
Eva Kaili, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Inés Ayala Sender, Komisja Transportu i Turystyki
(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2016/0276(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0198/2017
Teksty złożone :
A8-0198/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2016)0597),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 172 i 173, art. 175 akapit trzeci i art. 182 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0375/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 grudnia 2016 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 grudnia 2016 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0198/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[3]*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172 i 173, art. 175 akapit trzeci oraz art. 182 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/2016[4],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Od czasu ogłoszenia w listopadzie 2014 r.[5] planu inwestycyjnego dla Europy klimat dla rozwoju inwestycji poprawił się, a gospodarka Europy i jej wzrost odzyskują zaufanie obywateli. Unia wchodzi obecnie w czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego, a wzrost PKB osiągnął poziom 2 % w 2015 r., stopy bezrobocia utrzymują się jednak na poziomie wyższym niż przed kryzysem. Kompleksowe działania zainicjowane dzięki planowi inwestycyjnemu zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że nie można jeszcze ocenić całościowego wpływu EFIS na wzrost gospodarczy, gdyż skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe. Inwestycje powinny stopniowo rosnąć w 2016 i 2017 r., lecz tempo wzrostu jest ciągle niepewne i utrzymuje się poniżej osiąganych wcześniej poziomów.

(2)  Ten pozytywny trend należy utrzymać i należy kontynuować wysiłki w celu przywrócenia długoterminowego trwałego poziomu inwestycji, który będzie widoczny w gospodarce realnej. Mechanizmy przewidziane w planie inwestycyjnym są skuteczne i powinny zostać wzmocnione, tak aby nadal uruchamiać prywatne inwestycje w sektorach istotnych dla przyszłości Europy i wszędzie tam, gdzie niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji utrzymują się, aby generować znaczące skutki makroekonomiczne i tworzyć miejsca pracy.

(3)  W dniu 1 czerwca 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Europa znów inwestuje – Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy”, w którym przedstawiono działania zrealizowane do tej pory w ramach planu inwestycyjnego oraz planowane dalsze kroki, w tym przedłużenie funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) po zakończeniu początkowego trzyletniego okresu, rozwinięcie segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z istniejącymi ramami oraz wzmocnienie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

(4)  Wdrażany▐ przez grupę EBI EFIS jest – z ilościowego punktu widzenia – na dobrej drodze do osiągnięcia zakładanego celu uruchomienia co najmniej 315 miliardów EUR na dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną do połowy 2018 r. Szczególnie szybką reakcję rynku i absorpcję wsparcia odnotowano w segmencie MŚP, w którym wyniki EFIS znacznie przerosły oczekiwania, między innymi ze względu na wykorzystanie w początkowej fazie istniejących mandatów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) (mandat InnovFin SMEG, COSME LGF i RCR) na potrzeby przyspieszonego uruchomienia. W związku z tym w lipcu 2016 r. segment MŚP zasilono kwotą 500 mln EUR zgodnie z obowiązującymi parametrami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/1017. Większy udział finansowania ma zostać przeznaczony dla MŚP z uwagi na nadzwyczajne zapotrzebowanie na rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS: 40 % zwiększonej zdolności EFIS do ponoszenia ryzyka powinno zostać ukierunkowane na zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP.

(5)  W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Europejska stwierdziła, że „Plan inwestycyjny dla Europy, w szczególności Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), już przyniósł konkretne rezultaty; stanowi też istotny krok mający pomóc uruchomić inwestycje prywatne, przy jednoczesnym inteligentnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów budżetowych. Komisja zamierza wkrótce przedstawić wnioski dotyczące przyszłości EFIS, które Parlament Europejski i Rada powinny przeanalizować w trybie pilnym.”

(6)  EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Jednak dążenie do osiągnięcia tego celu ilościowego nie powinno być ważniejsze niż dodatkowość wybranych projektów. ▐ Komisja ma zatem dążyć nie tylko do przedłużenia okresu inwestycyjnego i zwiększenia możliwości finansowych EFIS, lecz także do zwiększenia poziomu dodatkowości. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

(6a)  EFIS i środki jego wdrożenia nie mogą w pełni rozwinąć swego potencjału bez prowadzenia działań ukierunkowanych na wzmocnienie jednolitego rynku, stworzenie otoczenia sprzyjającego działalności gospodarczej i realizację trwałych reform strukturalnych zrównoważonych pod względem społecznym. Ponadto zasadnicze znaczenie dla sukcesu EFIS mają dobrze skonstruowane projekty będące elementem planów inwestycyjno-rozwojowych realizowanych na szczeblu państw członkowskich. Wzywa się zatem państwa członkowskie, aby wspierały budowanie potencjału w odniesieniu do zrównoważonych inwestycji, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym, oraz aby zapewniły struktury administracyjne niezbędne do tego celu.

(7)  Na okres po 2020 r. Komisja powinna przedstawić, w oparciu o nowe wieloletnie ramy finansowe, wniosek ustawodawczy w sprawie kompleksowego programu inwestycyjnego, aby skutecznie przeciwdziałać niedostatkowi inwestycji w Unii. Ten wniosek ustawodawczy powinien bazować na konkluzjach sprawozdania Komisji oraz niezależnej ocenie, którą należy przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2018 r. To sprawozdanie i ta niezależna ocena powinny zawierać również analizę stosowania rozporządzenia (UE) nr 2015/1017 zmienionego niniejszym rozporządzeniem, w ramach przedłużonego okresu obowiązywania EFIS.

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP21) oraz realizację zobowiązania Unii do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95%. W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto wsparcie z EFIS dla autostrad należy ograniczyć do wspierania prywatnych i/lub publicznych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub regionach słabiej rozwiniętych lub projektów transgranicznych w sektorze transportu lub przypadków, w których wsparcie to jest konieczne do modernizacji i utrzymania autostrad, poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju inteligentnych systemów transportowych lub zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, zwłaszcza bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych. W sektorze cyfrowym – w ramach ambitnej polityki Unii w dziedzinie gospodarki cyfrowej – należy wyznaczyć nowe cele dotyczące infrastruktury cyfrowej, aby zadbać o likwidację przepaści cyfrowej oraz zapewnić Unii pozycję światowego pioniera w nowej epoce tzw. internetu rzeczy, technologii łańcucha bloków oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i sieci. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(8a)  Aby osiągnąć cele Unii określone na paryskiej konferencji klimatycznej (COP21), rada kierownicza powinna określić szczegółowe wytyczne i narzędzia oceny, zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikujących się projektów oraz ogólnego portfela EFIS, ze szczególnym uwzględnieniem COP21. Aby wzmocnić działania związane z klimatem w ramach EFIS, EBI powinien bazować na swoim doświadczeniu jako podmiotu zapewniającego najwięcej środków na finansowanie działań związanych z klimatem i wykorzystać metodykę zatwierdzoną na szczeblu międzynarodowym do określania elementów i kosztów związanych z klimatem.

(8b)  Sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają kluczową rolę w procesie reindustrializacji Europy, stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego, a także mają strategiczne znaczenie w inicjowaniu efektu mnożnikowego w zakresie innowacji w innych sektorach gospodarki, takich jak turystyka, handel detaliczny i technologie cyfrowe. EFIS powinien pomóc MŚP przezwyciężyć niedobory kapitałowe w tym sektorze i powinien być ukierunkowany generalnie na projekty o wyższym profilu ryzyka niż projekty finansowane obecnie z programu „Kreatywna Europa” i w ramach systemu poręczeń.

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie, jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich lub regionów, w tym e-infrastruktura lub sieci TEN-T i TEN-E, powinny stanowić silną wskazówkę świadczącą o dodatkowości z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

(9a)  Spełnienie kryterium dodatkowości jest uzależnione od warunków ekonomicznych panujących w danym regionie, ponieważ projekt może w jednym regionie być dodatkowy, a w innym nie. Dlatego, przy ocenie zgodności z kryterium dodatkowości, komitet inwestycyjny powinien wziąć pod uwagę warunki specyficzne dla danego regionu.

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii,▐ w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma zwiększać wartość dodaną wydatków Unii poprzez przyciągnięcie dodatkowych zasobów od inwestorów prywatnych oraz zapewniać, by wspierane działania były gospodarczo rentowne i finansowo opłacalne. Chociaż Komisja opublikowała już konkretne wytyczne w tej sprawie, podejście do kwestii łączenia EFIS z funduszami unijnymi należy jeszcze dopracować, uwzględniając efektywność ekonomiczną i odpowiednią dźwignię finansową. Łączne wykorzystanie EFIS i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych może ułatwić EFIS rozszerzenie zasięgu geograficznego.

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. Mając na uwadze fakt, że nie powinny istnieć żadne ograniczenia dotyczące wielkości projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFIS, nie należy zniechęcać do ubiegania się o finansowanie z EFIS w odniesieniu do projektów na małą skalę. Ponadto konieczne jest podjęcie dalszych działań w celu wzmocnienia pomocy technicznej i promocji EFIS w tych regionach.

(11a)  Platformy inwestycyjne stanowią podstawowe narzędzie do radzenia sobie z niedoskonałościami rynku, zwłaszcza w przypadku finansowania wielu projektów regionalnych lub tematycznych, w tym projektów z zakresu efektywności energetycznej, a także projektów transgranicznych. Dlatego istotne jest zachęcanie do nawiązywania partnerstw z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi, w tym w celu tworzenia platform inwestycyjnych. W kontekście takich partnerstw komitet inwestycyjny, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi rady kierowniczej, powinien mieć możliwość przyznania odpowiedniej części gwarancji UE bezpośrednio platformom inwestycyjnym i krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym, a następnie powierzyć tym jednostkom podjęcie decyzji w sprawie wyboru projektów. W takich przypadkach komitet inwestycyjny powinien utrzymać prawo do nadzoru w dowolnym momencie procedury wyboru projektów, aby zagwarantować jej stosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(11b)  Możliwość bezpośredniego przyznawania gwarancji UE platformom inwestycyjnym i krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym nie powinna w żadnym przypadku doprowadzić do ogólnej dyskryminacji państw członkowskich, które nie ustanowiły takich podmiotów, ani do koncentracji geograficznej.

(12)  Na cały okres inwestycyjny Unia powinna udzielić gwarancji, która nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 26 000 000 000 EUR, tak aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, z czego maksymalnie 16 000 000 000 powinno być dostępne przed dniem 6 lipca 2018 r.

(13)  Szacuje się, że dzięki połączeniu gwarancji UE z kwotą 7 500 000 000 EUR, która ma być przekazana przez EBI, wsparcie z EFIS powinno wygenerować 100 000 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Szacuje się, że kwota 100 000 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować co najmniej 500 000 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje w realną gospodarkę przed końcem 2020 roku.

(14)  W celu częściowego sfinansowania wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, aby dokonać dodatkowych inwestycji, należy przeznaczyć na ten cel kwotę 650 000 000 EUR z nieprzydzielonych marginesów w ramach pułapów określonych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020, na co musi wyrazić zgodę Parlament Europejski i Rada[6] w ramach rocznej procedury budżetowej. Ponadto środki w wysokości 1 645 797 000 EUR powinny zostać przesunięte z części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego instrumentów finansowych na rzecz części dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie źródeł finansowania z EFIS lub z innymi właściwymi instrumentami, w szczególności tymi dotyczącymi efektywności energetycznej.

(15)  Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.

(16)  Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie utrzyma się, należy wzmocnić segment EFIS dotyczący MŚP. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa społeczne i usługi społeczne, m.in. poprzez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów, odpowiednich do potrzeb i specyfiki danego sektora.

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli świadomi istnienia wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017. W umowie w sprawie finansowania należy w widocznym miejscu umieścić wyraźne odniesienie do EFIS.

(18)  W celu zwiększenia przejrzystości działań EFIS komitet inwestycyjny powinien wyjaśniać w swoich decyzjach, które są podawane do wiadomości publicznej i ogólnodostępne, powody, dla których uważa, że danemu działaniu należy udzielić gwarancji UE, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Tabela wskaźników powinna zostać podana do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE.

(18a)  Z tabeli wskaźników należy korzystać – z zachowaniem pełnej zgodności z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/1558[7] oraz z załącznikiem do niego – jako z niezależnego i przejrzystego narzędzia oceny stosowanego przez komitet inwestycyjny do określenia priorytetów odnoszących się do wykorzystania gwarancji UE na działania charakteryzujące się wyższą punktacją i wartością dodaną. EBI powinien obliczać punktację i wskaźniki ex ante, a po zakończeniu realizacji projektu powinien monitorować wyniki.

(18b)  Rada kierownicza powinna dokonać przeglądu wytycznych inwestycyjnych w celu ustanowienia minimalnego progu dla poszczególnych kryteriów w tabeli wskaźników z myślą o udoskonaleniu oceny projektów.

(19)  Działania wspierane przez EFIS powinny być zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego. Prowadząc swoje działania, EBI – zgodnie z przepisami prawa Unii oraz z unijnymi zaleceniami i wytycznymi – nie powinien wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani nie powinien w tych strukturach uczestniczyć, ani też nie powinien przekazywać środków finansowych beneficjentom, którzy wykorzystują takie struktury lub w nich uczestniczą.

(20)  Ponadto należy wprowadzić pewne techniczne wyjaśnienia w odniesieniu do treści umowy w sprawie zarządzania EFIS oraz w sprawie udzielenia gwarancji UE oraz instrumentów objętych jej zakresem, w tym pokrycie ryzyka kursu walutowego w pewnych sytuacjach. Umowę z EBI w sprawie zarządzania EFIS oraz w sprawie udzielenia gwarancji UE należy dostosować zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny mieć na celu naprawę wszelkich niedociągnięć we wdrażaniu EFIS. ECDI powinno odgrywać kluczową rolę w umożliwieniu promotorom projektów inicjowania i rozwijania projektów, które są wykonalne, zrównoważone i charakteryzują się wysoką jakością. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie lub regiony, i projektów, które przyczynią się do realizacji celów strategii „Europa 2020” i COP21. ▐ ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i proaktywnie wspierać EBI w inicjowaniu projektów i uruchamianiu działań, a także – w razie potrzeby – w stymulowaniu popytu. Działania ECDI powinny uzupełniać istniejące struktury, przy czym należy unikać powielania działań w ramach usług w państwach członkowskich. ECDI powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania. ECDI powinno w razie potrzeby zapewnić sobie silną obecność na rynku lokalnym, aby lepiej wykorzystać lokalną wiedzę na temat EFIS oraz lepiej uwzględniać potrzeby lokalne. ECDI powinno dążyć do zawarcia umów o współpracy z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi w każdym państwie członkowskim, a także w razie potrzeby wspierać państwa członkowskie w tworzeniu krajowych banków i instytucji prorozwojowych. Aby osiągnąć te cele, poziom zatrudnienia w ECDI powinien być współmierny do zadań powierzonych tej instytucji.

(21a)  Aby zaradzić niedoskonałościom rynku i różnicom rynkowym, pobudzić wystarczającą liczbę dodatkowych inwestycji oraz sprzyjać równowadze geograficznej i regionalnej działań wspieranych przez EFIS, należy przyjąć zintegrowane i ukierunkowane podejście do celu wspierania wzrostu, zatrudnienia i inwestycji. Polityka wyceny powinna przyczynić się do osiągnięcia tych celów.

(21b)  Aby promować cele inwestycyjne rozporządzenia (UE) nr 2015/1017, należy zachęcać do łączenia finansowania z istniejącymi funduszami w celu zapewnienia odpowiednich ułatwień w warunkach finansowania działań EFIS, w tym ich wyceny.

(22)  Należy zatem odpowiednio zmienić▐ rozporządzenie (UE) nr 2015/1017,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 2015/1017 wprowadza się następujące zmiany:

-1)  w art. 2 pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)  platformy transgraniczne, wielokrajowe, regionalne lub makroregionalne obejmujące partnerów z kilku państw członkowskich, regionów lub państw trzecich zainteresowanych projektami na danym obszarze geograficznym;”;

1)  w art. 4 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)  lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)   kwoty wynoszącej nie mniej niż 7 500 000 000 EUR w gwarancjach lub środkach pieniężnych i warunków wkładu finansowego, który ma zostać przekazany przez EBI za pośrednictwem EFIS;”;

aa)  lit. a) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv)  wyceny działań w ramach gwarancji UE, która musi być zgodna z ogólną polityką cenową EBI oraz z celem niniejszego rozporządzenia; w przypadku zaistnienia okoliczności, w których niekorzystna sytuacja gospodarcza i niesprzyjające warunki na rynkach finansowych uniemożliwiałyby realizację wykonalnego projektu, wycenę gwarancji dostosowuje się, aby sprzyjać równowadze geograficznej i regionalnej działań wspieranych przez EFIS oraz aby zaradzić niedoskonałościom rynku;”;

ab)  lit. b) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)  postanowienie stanowiące, że rada kierownicza ma podejmować decyzje w drodze konsensusu oraz że w przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu ma podejmować decyzje większością czterech piątych głosów swoich członków;”;

ac)  lit. b) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv)  procedury powoływania dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego, ich wynagrodzenia i warunków zatrudnienia oraz zasad i procedur zastępowania tych osób w pełnieniu ich funkcji oraz ponoszonej przez nie odpowiedzialności, bez uszczerbku dla niniejszego rozporządzenia;”;

b)  lit. c) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)   zgodnie z art. 11, szczegółowych zasad udzielania gwarancji UE, w tym metod objęcia gwarancją i zdefiniowanych w niej limitów dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów oraz odnośnych zdarzeń powodujących ewentualne uruchomienie gwarancji UE;”;

1a)  art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Na użytek niniejszego rozporządzenia »dodatkowość« oznacza wsparcie przez EFIS działań, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które nie mogłyby zostać przeprowadzone w okresie, w którym można skorzystać z gwarancji UE, albo nie w takim samym zakresie, przez EBI, EFI lub w oparciu o istniejące unijne instrumenty finansowe bez wsparcia ze strony EFIS. Projekty wspierane przez EFIS, które ukierunkowane są na osiągnięcie celów ogólnych określonych w art. 9 ust. 2 oraz na tworzenie miejsc pracy i osiągnięcie zrównoważonego wzrostu, muszą co do zasady charakteryzować się wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane dzięki zwykłym działaniom EBI, a portfel EFIS musi ogólnie charakteryzować się wyższym profilem ryzyka niż portfel inwestycji wspieranych przez EBI w ramach jego zwykłej polityki inwestycyjnej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą również być wspierane przez EFIS, jeżeli wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, a tym samym zapewnić komplementarność i uniknąć efektu wypierania względem uczestników tego samego rynku, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS muszą generalnie – o ile jest to należycie uzasadnione –charakteryzować się podporządkowaniem i zajmować pozycję niższej rangi niż pozostali inwestorzy, a także charakteryzować się takimi cechami jak udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Nie naruszając wymogu spełnienia definicji dodatkowości określonej w akapicie pierwszym, następujące elementy stanowią silną wskazówkę świadczącą o dodatkowości:

  projekty, które obarczone są ryzykiem odpowiadającym działaniom specjalnym EBI w rozumieniu art. 16 Statutu EBI i wytycznych polityki ryzyka kredytowego EBI, zwłaszcza jeżeli takie projekty zlokalizowane są w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym;

  projekty polegające na stworzeniu infrastruktury łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozszerzeniu zasięgu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury lub usług związanych z infrastrukturą na inne państwo lub państwa członkowskie;”;

2a)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

  „2a.  Zgodnie z polityką wyceny:

    –  co do zasady i o ile jest to należycie uzasadnione, EFIS zajmuje pozycję niższej rangi niż pozostali inwestorzy i zapewnia dostosowanie wyceny swoich działań, w razie konieczności z uwzględnieniem łączenia instrumentów finansowania, aby umożliwić projektom maksymalny poziom lewarowania funduszy oraz uwzględnić lokalne warunki rynkowe; oraz

      jeżeli jest to konieczne dla osiągnięcia celów EFIS oraz zaradzenia niedoskonałościom rynku i lukom inwestycyjnym, EFIS gwarantuje, że poziomy wyceny operacji typu kapitałowego pozostaną poniżej cen rynkowych dla tego samego rodzaju transakcji.”;

3)  w art. 6 ust. 1 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które:”;

3a)  art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Nie ogranicza się rozmiaru projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFIS dla działań prowadzonych przez EBI lub EFI poprzez pośredników finansowych. Aby zadbać o to, by wsparcie EFIS obejmowało również projekty na małą skalę, EBI i EFI rozszerzają współpracę z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi i propagują możliwości powstałe dzięki utworzeniu platform inwestycyjnych.”;

4)  w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

-a)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.  Wszystkie instytucje i organy uczestniczące w strukturach zarządzania EFIS dążą do zapewnienia równowagi płci we wszystkich organach zarządzających EFIS.”

-aa)  w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Rada kierownicza składa się z pięciu członków: trzech powołuje Komisja, jednego EBI i jednego Parlament Europejski. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Rada kierownicza EFIS stara się podejmować swoje decyzje w drodze konsensusu. W przypadku gdy nie uda się osiągnąć konsensusu, rada kierownicza podejmuje decyzję większością czterech piątych swych członków.”;

-ab)  w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Szczegółowe protokoły z posiedzeń rady kierowniczej są publikowane bezpośrednio po ich zatwierdzeniu przez radę kierowniczą. O publikacji niezwłocznie zawiadamia się Parlament Europejski.”;

-ac)  w ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS ma mieć dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6, i przewodniczenie tym posiedzeniom. Ponadto dyrektor zarządzający będzie rozliczany z prac komitetu inwestycyjnego przed Parlamentem Europejskim.”;

-ad)  w ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego. Dyrektor zarządzający uczestniczy w posiedzeniach rady kierowniczej w charakterze członka bez prawa głosu. Jeżeli dyrektor zarządzający nie może uczestniczyć w posiedzeniach lub częściach posiedzeń rady kierowniczej, udział w nich, w charakterze członka bez prawa głosu, bierze zastępca dyrektora zarządzającego.”;

-ae)  w ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„6. „Rada kierownicza, na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnie z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, wybiera po jednym kandydacie na stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego, którzy są wynagradzani z budżetu ogólnego Unii.”;

a)  w ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)   działania w dziedzinie klimatu, ochrona środowiska i zarządzanie środowiskiem;”;

(ii)  dodaje się lit. l) w brzmieniu:

„l)   rolnictwo, rybołówstwo i akwakultura.”;

b)  w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Każdy członek komitetu inwestycyjnego przekazuje niezwłocznie radzie kierowniczej, dyrektorowi zarządzającemu i zastępcy dyrektora zarządzającego wszelkie informacje niezbędne do stałego weryfikowania niewystępowania konfliktu interesów.”;

c)  w ust. 11 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Dyrektor zarządzający odpowiada za poinformowanie rady kierowniczej o wszelkich tego typu naruszeniach▐ oraz proponuje i realizuje odpowiednie działania.

d)  w ust. 12 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane w formie szczegółowych protokołów. Publikacja takich decyzji zawiera uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości, oraz wyjaśnienie, w jaki sposób tabela wskaźników, o której mowa w ust. 14, posłużyła do umotywowania wykorzystania gwarancji UE.

Tabela wskaźników stanowi narzędzie stosowane przez komitet inwestycyjny do określenia priorytetów odnoszących się do wykorzystania gwarancji UE na działania charakteryzujące się wyższą punktacją i wartością dodaną. Tabelę udostępnia się publicznie po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie projektu. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych.

W przypadku decyzji związanych ze szczególnie chronionymi informacjami handlowymi EBI przekazuje Parlamentowi Europejskiemu takie decyzje i informacje dotyczące promotorów lub pośredników finansowych w dniu zakończenia odnośnego finansowania lub w terminie wcześniejszym, w którym kończy się okres obowiązywania tajemnicy handlowej. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Co roku EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wykaz wszystkich odmownych decyzji komitetu inwestycyjnego dotyczących wykorzystania gwarancji UE, a także zestawienie wyników z tabeli wskaźników. Przekazanie tych informacji podlega ścisłym wymogom poufności.”;

da)  ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 23 ust. 1–3 i 5 aktów delegowanych w celu uzupełniania niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie tabeli wskaźników, które mają być stosowane przez komitet inwestycyjny celem zapewnienia niezależnej i przejrzystej oceny potencjalnego i faktycznego wykorzystania gwarancji UE. Takie akty delegowane przygotowywane są w ścisłym dialogu z EBI.

Rada kierownicza dokonuje przeglądu wytycznych inwestycyjnych w celu ustanowienia minimalnego progu dla poszczególnych kryteriów w tabeli wskaźników z myślą o udoskonaleniu oceny projektów.”;

4a)  w art. 8 akapit pierwszy lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)  w których uczestniczą podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w co najmniej jednym państwie członkowskim, których działania obejmują co najmniej jedno państwo trzecie objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym partnerstwem strategicznym, polityką rozszerzenia, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, bądź kraj lub terytorium zamorskie, określone w załączniku II do TFUE, lub które współpracują z podmiotami z takiego państwa, niezależnie od tego, czy w tych państwach trzecich lub krajach i terytoriach zamorskich znajduje się jakiś partner.”;

5)  w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

-a)  w ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„2.   Gwarancja UE udzielana jest w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 7, lub w odniesieniu do finansowania lub gwarancji na rzecz EFI na potrzeby prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 11 ust. 3. Zgodnie z wytycznymi rady kierowniczej komitet inwestycyjny może przyznać odpowiednią część gwarancji UE bezpośrednio platformom inwestycyjnym i krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym oraz powierzyć tym jednostkom podjęcie decyzji w sprawie wyboru projektów. Komitet inwestycyjny zachowuje w każdym przypadku prawo do nadzoru nad procedurą wyboru projektów, aby zagwarantować jej stosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:”;

-aa)  w ust. 2 lit. c) dodaje się podpunkt w brzmieniu:

(iiia)   projekty w zakresie infrastruktury kolejowej i inne projekty kolejowe;”;

-ab)  w ust. 2 lit. e) dodaje się podpunkty w brzmieniu:

„(ia)   technologię łańcucha bloków;

(ib)  internet rzeczy;

(ic)  infrastrukturę bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony sieci;”;

-ac)  w ust. 2 lit. g) ppkt (ii) wprowadza się następujące zmiany:

„(ii)  sektor kultury i sektor kreatywny, w którym zatwierdza się sektorowe mechanizmy finansowe dzięki interakcji z programem „Kreatywna Europa” i systemem poręczeń w celu zapewnienia adekwatnych do założonych celów pożyczek w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;”;

-ad)  w ust. 2 lit. g) ppkt (v) wprowadza się następujące zmiany:

„(v)  infrastrukturę społeczną, usługi społeczne oraz gospodarkę społeczną i solidarną;

a)  w ust. 2 dodaje się lit. h) oraz i) w brzmieniu:

„h)   zrównoważone rolnictwo, rybołówstwo, akwakultura i inne sektory biogospodarki i przemysłu biotechnologicznego;

i)   w granicach wymogów niniejszego rozporządzenia, dla regionów słabiej rozwiniętych i regionów w okresie przejściowym, wymienionych odpowiednio w załączniku I i załączniku II do decyzji wykonawczej Komisji 2014/99/UE[8], inne sektory przemysłu i usługi kwalifikujące się do wsparcia EBI.”;

b)  w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Rada kierownicza określa szczegółowe wytyczne i narzędzia oceny, zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikujących się projektów oraz ogólnego portfela EFIS, ze szczególnym uwzględnieniem COP21. Wytyczne zapewniają, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie tych elementów projektów, które przyczyniają się do działań w dziedzinie klimatu.”;

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Okres inwestycyjny, w którym gwarancja UE może zostać udzielona na potrzeby wsparcia działań w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem, trwa do:

a)  dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EBI, w przypadku których umowa między EBI a beneficjentem lub pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.;

b)  dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EFI, w przypadku których umowa między EFI a pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.”;

d)  skreśla się ust. 4;

da)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

  „4a.  Jeżeli organ publiczny na terytorium państwa członkowskiego ustanawia platformę inwestycyjną, krajowy bank prorozwojowy lub krajową instytucję prorozwojową, które mają wspólne cele z EFIS, EBI współpracuje z takimi podmiotami. EBI współpracuje również z platformami inwestycyjnymi lub krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi, które już zostały ustanowione i mają wspólne cele z EFIS.”;

db)  w ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

  „Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 7 komitet inwestycyjny po dokonaniu szczegółowej oceny może podjąć decyzję o zakończeniu partnerstwa z platformą inwestycyjną, krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową.”;

5a)  art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  „1.  Na potrzeby art. 9 ust. 2 oraz zgodnie z art. 11 EBI oraz w stosownych przypadkach krajowe banki lub instytucje prorozwojowe i platformy inwestycyjne korzystają z gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka związanego z instrumentami, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.”;

6)  art. 10 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  pożyczki EBI, gwarancje, kontrgwarancje, instrumenty rynku kapitałowego, wszelkie inne formy finansowania lub instrumenty wsparcia jakości kredytowej, w tym dług podporządkowany, udziały kapitałowe i quasi-kapitałowe, w tym na rzecz krajowych banków lub instytucji prorozwojowych, platform lub funduszy inwestycyjnych;”;

7)  w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Kwota gwarancji UE nie może w żadnym momencie przekraczać 26 000 000 000 EUR, z czego część może zostać przydzielona na finansowanie lub gwarancje EBI na rzecz EFI zgodnie z ust. 3. Łączne płatności netto z budżetu ogólnego Unii dokonane w ramach gwarancji UE nie mogą przekroczyć kwoty 26 000 000 000 EUR i 16 000 000 000 EUR przed dniem 6 lipca 2018 r.”;

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  „Gdy EBI zapewnia finansowanie lub gwarancje na rzecz EFI w celu prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla takiego finansowania lub takich gwarancji, pod warunkiem przekazania przez EBI kwoty finansowania lub gwarancji w wysokości co najmniej 4 000 000 000 EUR bez pokrycia gwarancją UE, w ramach wstępnego limitu w wysokości 6 500 000 000 EUR. Z zastrzeżeniem ust. 1 rada kierownicza może, w stosownych przypadkach, skorygować ten limit do maksymalnej kwoty 8 000 000 000 EUR, nie nakładając na EBI obowiązku dostosowania kwot powyżej wartości wstępnego limitu.”;

c)  ust. 6 lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:

„a)  w przypadku instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) – kwoty głównej i wszystkich odsetek oraz kwot należnych na rzecz EBI, lecz przez niego nieotrzymanych zgodnie z warunkami działań w zakresie finansowania do momentu powstania zaległości; straty wynikające z wahania kursów walut innych niż euro na rynkach, na których możliwości długoterminowego zabezpieczenia są ograniczone; w odniesieniu do długu podporządkowanego, odroczenie, redukcję lub wymagane umorzenie uznaje się za zdarzenie niewykonania zobowiązania;

b)  w przypadku inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) – zainwestowanych kwot i powiązanych z nimi kosztów finansowania oraz strat wynikających z wahania kursów walut innych niż euro;”;

8)  w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków (zwanego dalej „kwotą docelową”), odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE. Kwotę docelową ustala się na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE.”;

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.  Począwszy od dnia 1 lipca 2018 r., jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji UE wysokość funduszu gwarancyjnego spada poniżej 50 % kwoty docelowej lub ocena ryzyka przeprowadzona przez Komisję wskazuje, że może ona spaść poniżej tego poziomu w ciągu roku, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne.”;

c)  ust. 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„8.   Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b) i d) powyżej kwoty docelowej są wykorzystywane, w ramach okresu inwestycyjnego ustanowionego w art. 9, do przywrócenia gwarancji UE do pełnej wysokości.

9.   Wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. c) są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do pełnej wysokości.

10.  Jeżeli gwarancja UE zostanie przywrócona do pełnej wysokości 26 000 000 000 EUR, ewentualna kwota w funduszu gwarancyjnym przewyższająca kwotę docelową zostaje wpłacona do budżetu ogólnego Unii jako wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii budżetowych, które mogły zostać wykorzystane jako źródło przesunięć do funduszu gwarancyjnego.”;

9)  w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  w akapicie pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Obejmuje to ukierunkowane wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych i wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, stosownie do sytuacji, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawa Unii, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte, a także sytuacji w poszczególnych sektorach.”;

(ii)  w akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Wspiera ono także przygotowanie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym lub elementów takich projektów, w szczególności w kontekście COP21, przygotowanie projektów w sektorze cyfrowym, a także przygotowanie projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit piąty.”;

b)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz aktywne przyczynianie się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI oraz krajowych banków lub instytucji prorozwojowych w inicjowaniu i rozwijaniu działań, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, a także poprzez wywoływanie popytu na wsparcie EFIS tam, gdzie jest to konieczne;”;

(ii)  lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)  świadczenie proaktywnego wsparcia doradczego w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych, w szczególności transgranicznych i makroregionalnych platform inwestycyjnych, w których uczestniczy kilka państw członkowskich lub regionów, w razie potrzeby z zapewnieniem obecności na miejscu;”;

(iia)  dodaje się literę w brzmieniu:

„ea)  wykorzystanie możliwości przyciągania i finansowania projektów na małą skalę, w tym za pośrednictwem platform inwestycyjnych;”;

(iii)  dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)  doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”) w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i rozwiązania praktycznych problemów związanych ze stosowaniem takich łączonych źródeł finansowania.”;

(iiia)  dodaje się literę w brzmieniu:

„fa)  świadczenie proaktywnego wsparcia w celu propagowania działań, o których mowa w art. 8 akapit pierwszy lit. b), i zachęcania do nich.”;

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.”;

ca)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a.  ECDI korzysta z wykazu, o którym mowa w art. 16 ust. 2a, aby w stosownych przypadkach w proaktywny sposób wspierać ewentualnych promotorów projektów w dalszym opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach EFIS.”;

d)  w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Współpraca między ECDI a krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową, międzynarodową instytucją finansową bądź instytucją lub organem zarządzającym, w tym działającymi w charakterze krajowego doradcy, które mają doświadczenie odpowiednie z punktu widzenia ECDI, może przyjąć postać partnerstwa umownego. ECDI zawiera umowy o współpracy z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi w każdym państwie członkowskim. W państwach członkowskich, w których takie instytucje nie istnieją, ECDI zapewnia, w stosownych przypadkach i na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego, proaktywne wsparcie doradcze w zakresie ustanowienia takich instytucji.”;

da)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a.  Aby w sposób aktywny zapewnić szeroki zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz z powodzeniem wykorzystać wiedzę o EFIS na szczeblu lokalnym, zapewnia się lokalną obecność ECDI tam, gdzie zachodzi taka potrzeba i z uwzględnieniem istniejących systemów wsparcia, w celu udzielania na miejscu wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy. Lokalną obecność ECDI ustanawia się w szczególności w państwach członkowskich lub regionach, które napotykają trudności z rozwojem projektów w ramach EFIS. Celem ECDI jest promowanie transferu wiedzy na szczebel regionalny i lokalny oraz zapewnienie stałego podnoszenia zdolności i wiedzy fachowej na szczeblu regionalnym i lokalnym.”;

db)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.  Z budżetu ogólnego Unii udostępnia się roczną kwotę referencyjną w wysokości 20 000 000 EUR jako udział w pokryciu kosztów działalności ECDI do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku usług świadczonych przez ECDI zgodnie z ust. 2 w uzupełnieniu usług dostępnych już w ramach innych programów unijnych, o ile kosztów tych nie pokrywa kwota pozostała z opłat, o których mowa w ust.4.”;

9a)  art. 16 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)  opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem z EFIS, łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł, a także profil ryzyka każdego z projektów;”;

9b)  w art. 16 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

„ja)  szczegółowe informacje na temat płatności podatkowych wynikających z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ramach EFIS.”;

9c)  w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.  Co sześć miesięcy EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i ECDI wykaz wszystkich złożonych wniosków inwestycyjnych w sprawie wykorzystania gwarancji UE, w tym wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przedłożenia komitetowi inwestycyjnemu. Przekazanie tych informacji podlega ścisłym wymogom poufności.”;

9d)  w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a.  Na zakończenie okresu inwestycyjnego Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące łącznych skutków i adekwatności polityki wyceny i przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i radzie kierowniczej. Ustalenia tego sprawozdania są brane pod uwagę.”;

9e)  w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a.  Komisja przedstawia roczne sprawozdanie zawierające szczegółowe dane wszystkich projektów w każdym z obszarów polityki, które otrzymały wsparcie za pośrednictwem EFIS, łączną kwotę wkładu z każdego źródła, a także profile ryzyka.”;

10)  w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. i 30 czerwca 2020 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.”;

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Na podstawie nowych wieloletnich ram finansowych Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy w sprawie kompleksowego programu inwestycyjnego mającego skutecznie przeciwdziałać niedostatkowi inwestycji w Unii. We wniosku należycie uwzględnia się konkluzje przedstawione w sprawozdaniu z dnia 31 grudnia 2018 r., które zawiera niezależną ocenę i które przedkłada się w czasie pozwalającym na jego należyte rozpatrzenie w tym celu.”;

ba)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, zawiera ocenę dotyczącą stosowania tabeli, o której mowa w art. 7 ust. 14 i załączniku II, w szczególności pod względem adekwatności każdego z filarów i ich roli w ocenie. Sprawozdaniu – w stosownym i należycie uzasadnionym na podstawie zawartych w nim ustaleń przypadku – towarzyszy wniosek w sprawie zmiany aktu delegowanego, o którym mowa w art. 7 ust. 14.”;

11)  w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„EBI i EFI informują lub zobowiązują pośredników finansowych do poinformowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o istnieniu wsparcia z EFIS oraz umieszczają tę informację na widocznym miejscu w umowach w sprawie finansowania, szczególnie w przypadku MŚP, oraz w każdej umowie obejmującej wsparcie z EFIS, tak aby podnieść świadomość społeczną i zwiększyć widoczność.”;

11a)  art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE – pełny dostęp do wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonywania jego zadania.”;

12)  art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Prowadząc działania w zakresie finansowania i inwestycji objęte niniejszym rozporządzeniem, EBI, EFI i wszyscy pośrednicy finansowi przestrzegają odpowiednich norm i obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz zwalczania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

  ▌

Prowadząc działania w zakresie finansowania i inwestycji objęte niniejszym rozporządzeniem, EBI i EFI nie mogą wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani praktyk niezgodnych z unijnymi kryteriami dobrego zarządzania podatkowego, określonymi w aktach prawnych Unii, konkluzjach Rady, komunikatach Komisji lub w jakimkolwiek wystosowanym przez Komisję wezwaniu do usunięcia uchybienia, ani w tych strukturach i praktykach uczestniczyć, ani zapewniać funduszy beneficjentom, którzy wykorzystują takie struktury lub w nich uczestniczą.

  ▌

W szczególności EBI i EFI nie utrzymują relacji biznesowych z podmiotami zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które nie współpracują z Unią w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm podatkowych i przepisów Unii dotyczących przejrzystości i wymiany informacji.

Przy zawieraniu porozumień z instytucjami pośrednictwa finansowego EBI i EFI transponują wymogi, o których mowa w niniejszym artykule, do odnośnych umów i domagają się sprawozdawczości na temat ich spełniania w podziale na kraje. EBI i EIF publikują i na bieżąco uaktualniają wykaz pośredników finansowych, z którymi współpracują.

Po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją i zainteresowanymi stronami EBI i EFI dokonują przeglądu i aktualizacji swojej polityki wobec jurysdykcji niechętnych współpracy najpóźniej po przyjęciu unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy. Następnie co roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji tej polityki.”;

13)  w art. 23 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 13 i 14, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 4 lipca 2015 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat.

14)  w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Załącznik

1)  W sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w lit. b) dodaje się akapity w brzmieniu:

Udzielanie z EFSI wsparcia dla autostrad ogranicza się do publicznych lub prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności, regionach słabiej rozwiniętych lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu, lub do przypadków, gdy jest ono konieczne do modernizacji i utrzymania autostrad lub poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju inteligentnych systemów transportowych lub zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w transeuropejskiej sieci transportowej, zwłaszcza bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych.

Wsparcie z EFIS musi być również wyraźnie możliwe do celów utrzymania i modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej.”;

b)  w lit. c) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W związku z tym oczekuje się, że EBI zapewni finansowanie w ramach EFIS, tak aby udostępnić łączną kwotę docelową inwestycji publicznych bądź prywatnych w wysokości co najmniej 500 000 000 000 EUR, co obejmuje także środki finansowe uruchomione za pośrednictwem EFI w ramach działań EFIS związane z instrumentami, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. b), krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz zwiększonego dostępu do finansowania dla podmiotów zatrudniających nie więcej niż 3 000 pracowników.”;

2)  w sekcji 3 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)     występowanie jednej lub kilku następujących cech zazwyczaj pozwala sklasyfikować dane działanie jako działania specjalne:

–  podporządkowanie w stosunku do innych pożyczkodawców, w tym krajowych banków prorozwojowych i prywatnych pożyczkodawców;

–  udział w instrumentach podziału ryzyka, w których zaangażowanie naraża EBI na wysoki poziom ryzyka;

–  ekspozycja na szczególne rodzaje ryzyka, takie jak niesprawdzona technologia, zależność od nowych, niedoświadczonych lub prezentujących wysokie ryzyko kontrahentów, nowe struktury finansowe lub ryzyko dla EBI, danego sektora lub obszaru geograficznego;

–  cechy kapitałowe, takie jak płatności zależne od skuteczności; lub

–  inne identyfikowalne aspekty powodujące wyższe ryzyko ekspozycji zgodnie z wytycznymi polityki ryzyka kredytowego EBI;”;

2a)  w sekcji 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„da)  przy ocenie dodatkowości zwraca się uwagę na warunki specyficzne dla danego regionu.”;

3)  w sekcji 5 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Tabela wskaźników podawana jest do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych.”;

4)  w sekcji 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(i)  w tiret pierwszym zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„W przypadku działań typu dłużnego EBI lub EFI przeprowadzają standardową ocenę ryzyka obejmującą obliczenie prawdopodobieństwa niewykonania zadania i stopy odzysku. W oparciu o te parametry EBI lub EFI obliczają ryzyko dla każdego działania.”;

(ii)  w tiret drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Każde działanie typu dłużnego otrzymuje klasyfikację ryzyka (klasyfikację pożyczek transakcyjnych) zgodnie z systemem klasyfikacji pożyczek EBI lub EFI.”;

(iii)  w tiret trzecim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Projekty muszą być rentowne i technicznie wykonalne, a finansowanie EBI musi być skonstruowane zgodnie z rzetelnymi zasadami bankowości oraz z zasadami zarządzania wysokim ryzykiem określonymi przez EBI lub EFI w ich wewnętrznych wytycznych.”;

(iiia)  tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„Produkty typu dłużnego są wyceniane zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.”;

b)  w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

(i)  w tiret pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ustalenie, czy dane działanie jest obarczone ryzykiem typu kapitałowego niezależnie od jego formy prawnej i nomenklatury, opiera się na standardowej ocenie EBI lub EFI.”;

(ii)  w tiret drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Działania EBI typu kapitałowego wykonuje się zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami EBI lub EFI.”;

(iia)  tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje typu kapitałowego są wyceniane zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.”;

5)  w sekcji 7 lit. c) skreśla się słowo „początkowego”;

6)  w sekcji 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w akapicie pierwszym zdanie drugie skreśla się słowo „początkowego”;

b)  w lit. a) akapit pierwszy zdanie pierwsze skreśla się słowo „początkowego”;

c)  w lit. b) zdanie pierwsze skreśla się słowo „początkowego”.

  • [1]    Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 57.
  • [2]    Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [3] * Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
  • [4]  Dz.U. C 465 z 13.12.2016, s. 1.
  • [5]   COM(2014) 903 final.
  • [6]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).
  • [7]    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1558 z dnia 22 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 poprzez ustanowienie tabeli wskaźników do celów stosowania gwarancji UE (Dz.U. L 224 z 19.9.2015, s. 20).
  • [8]   Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020, Dz. U. L 50 z 20.2.2014, s. 22.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (3.4.2017)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eva Kaili

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Występujący obecnie w pokryzysowej Unii Europejskiej niski poziom wzrostu i ożywienia gospodarczego wynika ze spadku produkcji spowodowanego takimi czynnikami jak spowolnienie postępu technologicznego, strukturalne przejście w kierunku sektorów o niskiej produktywności oraz wysokie wskaźniki dźwigni. Dlatego też niezwykle ważne jest, by w sposób odpowiedzialny pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym skoncentrować siły na skoordynowanych działaniach w celu uniknięcia niebezpieczeństwa stagnacji sekularnej.

ITRE, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, za podstawowy priorytet przyjmuje optymalizację sektora energetyki, sektor telekomunikacji, technologie cyfrowe, badania i innowacje, MŚP oraz nowe i tradycyjne ramy przemysłowe. Sektory te stanowią podstawę niezwykle potrzebnego przyspieszenia produkcyjności w Europie.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że EFIS 2.0 daje szansę na przyspieszenie produkcji w Europie i jest dynamicznym instrumentem, który może przekształcić obecne ramy inwestycyjne w UE dzięki harmonizacji ekosystemu ekonomicznego, ograniczeniu biurokracji oraz usunięciu braków w koordynacji i tarć strukturalnych.

Jednak EFIS nie jest instrumentem polityki spójności. Ma raczej odgrywać rolę bodźca stymulującego potencjał gospodarczy UE, który powinien pomóc wszystkim państwom członkowskim w pokryciu luk inwestycyjnych. EFIS to mechanizm o wartości dodanej, którego celem jest zwiększenie i uzupełnienie istniejących zasobów finansowych i systemów, a nie konkurowanie z nimi. Wynika stąd przede wszystkim, że EFIS nie powinien nigdy – ani obecnie, ani w przyszłości – zastępować funduszy spójności i podobnych instrumentów.

EFIS, aby z powodzeniem osiągnąć cele inwestycyjne, powinien zwiększać wykorzystanie potencjału gospodarczego każdego z państw członkowskich, pod względem geograficznym i sektorowym. Niestety EFIS nie sprostał jeszcze zadaniu dywersyfikacji geograficznej i sektorowej.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podkreśla, że z dotychczasowym podejściem UE nie uda się przywrócić wzrostu gospodarczego ani tworzyć miejsc pracy i dobrobytu. Wymaga to średnio- i długofalowych działań i wytrwałości. Nie jest to sprint. To maraton. EBI i Komisja, jako dwie główne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie EFIS, powinny trzymać się takiego podejścia. Celem nie jest jak najszybsze wydawanie pieniędzy. Większe znaczenie niż szybkość absorbcji funduszy mają treść, dodatkowość i zasięg geograficzny.

W swojej opinii ITRE kładzie nacisk przede wszystkim na energetykę, telekomunikację, badania, technologie cyfrowe i MŚP oraz koncentruje się na obecnych słabościach EFIS, jeśli chodzi o eliminowanie niedoskonałości rynku w ujęciu sektorowym i geograficznym oraz nieoptymalną sytuację pod względem inwestycji, czemu należy zaradzić w EFIS 2.0.

W oparciu o powyższe uwagi sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje poniższe zmiany w EFIS 2.0.

  Projekty wspierane z EFIS powinny cechować się większą dodatkowością. EBI powinien zwiększyć zdolność akceptowania bardziej ryzykownych projektów za pomocą zarówno instrumentów podziału ryzyka, jak i gwarancji z tytułu pierwszej straty, które będą szczególnie przydatne w projektach infrastrukturalnych.

  Przejrzystość i rozliczalność w procedurze selekcji powinny stanowić zasadniczy wymóg ex ante kryterium dodatkowości i stosowania rozporządzenia w sprawie EFIS, który powinien być zagwarantowany przez EFIS 2.0.

  Musi zostać zabezpieczona dywersyfikacja geograficzna przez otwarte podjęcie problemu zróżnicowanych premii z tytułu ryzyka pobieranych za jednakowe projekty w różnych częściach UE, wynikających z niejednakowych profili ryzyka państw członkowskich.

  Trzeci filar planu inwestycyjnego dla Europy (usunięcie barier dla inwestycji) to niezbędny warunek powodzenia EFIS, ale nie można go używać jako wymówki usprawiedliwiającej słabą absorbcję środków z EFIS, zwłaszcza ze strony państw objętych polityką spójności lub państw członkowskich, które bardziej ucierpiały w wyniku niedawnego kryzysu finansowego.

  Komisja powinna ściśle współpracować z EBI, aby wzmocnić rolę krajowych instytucji prorozwojowych oraz ustanowić takie instytucje w państwach członkowskich, które ich nie posiadają.

  W celu pozyskania nowych funduszy Komisja powinna ściśle współpracować z finansowymi organami regulacyjnymi UE, aby umożliwić instytucjom finansowym większe inwestycje w długoterminowe projekty infrastrukturalne dzięki złagodzeniu powiązanych ograniczeń regulacyjnych w ich bilansach.

  Rygorystyczne wdrażanie paktu stabilności i wzrostu nie powinno stanowić dla państw członkowskich przeszkody do wykorzystania EFIS na inwestycje w infrastrukturę. Komisja powinna przyjąć strategie polityczne idące w tym kierunku.

  Specjalny nacisk należy położyć na projekty prorozwojowe i służące tworzeniu miejsc pracy na obszarach oddalonych i w regionach słabiej rozwiniętych.

  Dotacje z instrumentu „Łącząc Europę” i z innych powiązanych instrumentów nie powinny konkurować z EFIS ani z jego orientacją rynkową, nastawioną na gromadzenie „świeżych funduszy” i uruchamianie martwego kapitału. Pomyślne uruchomienie inwestycji w UE wymaga zatem optymalnego połączenia zasobów. Należy uwzględnić ramy regulacyjne umożliwiające takie łączenie. Oczekuje się, że wniosek zbiorczy w sprawie rozporządzenia finansowego to ułatwi.

  Należy rozbudować wielonarodowe projekty infrastrukturalne. Komisja powinna dążyć do harmonizacji różnic regulacyjnych między państwami członkowskimi. Jest to niezbędne do przyspieszenia projektów infrastrukturalnych z udziałem dwóch lub więcej państw członkowskich lub projektów transgranicznych.

  Wzmocnienie i rozszerzenie roli ECDI ma kluczowe znaczenie dla powodzenia EFIS. ECDI powinno wspierać władze lokalne, instytucje niekomercyjne i inwestorów, ułatwiać tworzenie platform inwestycyjnych, gdy są one niezbędne, pomagać w tworzeniu spółek celowych i partnerstw publiczno-prywatnych, a także doradzać zainteresowanym podmiotom w zakresie innowacyjnych źródeł finansowania, zwłaszcza z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne, projekty w dziedzinie energetyki i projekty w sektorze cyfrowym.

  Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21 EFIS powinien wspierać co najmniej do 40 % projektów wnoszących wkład w działania w dziedzinie klimatu, w tym w co najmniej 20 % finansować projekty dotyczące efektywności energetycznej. Należy unikać wspierania projektów związanych z paliwami kopalnymi.

  Z uwagi na przewagę konkurencyjną UE w dziedzinie technologii cyfrowych na szczycie priorytetów EFIS dotyczących finansowania powinien znaleźć się przyszłościowy sektor cyfrowy, zwłaszcza projekty w zakresie rozbudowy zdolności i infrastruktury w obszarze łączności, bezpieczeństwa cybernetycznego, sieci, platform łańcucha bloków, internetu rzeczy itd. Ten wybór priorytetów powinien zyskać poparcie ekspertów z wymienionych sektorów w ECDI oraz organów decyzyjno-zarządzających EBI.

  EFIS powinien likwidować lukę inwestycyjną w zakresie badań, zwłaszcza w sektorach pionierskich i o niskim TRL, które, jak się oczekuje, będą determinować i kształtować popyt konsumpcyjny w ciągu nadchodzących 20 lat.

  Komisja i EBI powinny współdziałać w celu proaktywnej identyfikacji jurysdykcji niechętnych współpracy i ustalenia jasnych i dostępnych publicznie kryteriów zwiększających pewność prawa EFIS, nie osłabiając przy tym unijnych standardów dotyczących zagadnień związanych z zarządzaniem w kwestiach podatkowych.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Wdrażany i współfinansowany przez grupę EBI EFIS jest na najlepszej drodze do osiągnięcia zakładanego celu uruchomienia co najmniej 315 miliardów EUR na dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną do połowy 2018 r. Szczególną zdolność do absorpcji odnotowano w segmencie MŚP, w którym wyniki EFIS znacznie przerosły oczekiwania. W związku z tym w lipcu 2016 r. segment MŚP zasilono kwotą 500 mln EUR zgodnie z obowiązującymi parametrami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/1017. Większy udział finansowania ma zostać przeznaczony dla MŚP z uwagi na nadzwyczajne zapotrzebowanie na rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS: 40 % zwiększonej zdolności EFIS do ponoszenia ryzyka powinno zostać ukierunkowane na zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP.

(4)  W pierwszym okresie wdrażania EFIS przyniósł znaczące i wiele obiecujące rezultaty. Jest jeszcze zbyt wcześnie na ocenę pełnego wpływu EFIS na wyeliminowanie luk inwestycyjnych, obniżenie wysokiego poziomu bezrobocia i poprawę niskich wskaźników wzrostu w okresie po kryzysie finansowym w Unii. Jednak aktualne dane wskazują, że istnieją możliwości poprawy w różnych obszarach, obejmujące komplementarność z innymi filarami planu inwestycyjnego, lepszą dystrybucję w państwach członkowskich, dodatkowość, zarządzanie i przyciąganie zrównoważonych inwestycji promujących działania w dziedzinie klimatu. Istnieją też oznaki, że EFIS może pozostawać w tyle, jeśli chodzi o podpisane działania i wypłaty, zgodnie z operacyjną oceną funkcjonowania dokonaną przez EBI, która objęła okres do 30 czerwca 2016 r. Ponadto w segmencie MŚP odnotowano większą zdolność do absorpcji w porównaniu z segmentem infrastruktury i innowacji, ale może to wynikać z odmiennego charakteru projektów.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Oczekuje się, że do połowy 2018 r. EFIS uruchomi zakładane 315 mld EUR na dodatkowe inwestycje. Jednak nie przeprowadzono niezależnej oceny ich wyników ekonomicznych ani oddziaływania EFIS pod względem społecznym i środowiskowym. Należy przypomnieć, że podstawowym celem EFIS jest wspieranie projektów, które zapewniają obywatelom Unii długofalowe korzyści społeczne i środowiskowe, wysokiej jakości trwałe miejsca pracy i infrastrukturę.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Europejska stwierdziła, że „Plan inwestycyjny dla Europy, w szczególności Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), już przyniósł konkretne rezultaty; stanowi też istotny krok mający pomóc uruchomić inwestycje prywatne, przy jednoczesnym inteligentnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów budżetowych. Komisja zamierza wkrótce przedstawić wnioski dotyczące przyszłości EFIS, które Parlament Europejski i Rada powinny przeanalizować w trybie pilnym.

(5)  W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Europejska stwierdziła, że plan inwestycyjny dla Europy, w szczególności EFIS, już przyniósł konkretne rezultaty. Utrzymują się jednak niedociągnięcia i zakłócenia równowagi pod względem dywersyfikacji geograficznej i sektorowej. Pod względem geograficznym do dnia 30 czerwca 2016 r. 63 % podpisanych projektów w ramach segmentu infrastruktury i innowacji koncentrowało się w Zjednoczonym Królestwie, Włoszech i Hiszpanii, a 91 % – w państwach członkowskich UE-15. Odpowiednio 54% podpisanych projektów w ramach segmentu MŚP koncentrowało się we Włoszech, Francji i Niemczech, a 93% – w państwach członkowskich UE-15. Szczególny nacisk należy położyć na słabsze finansowo państwa członkowskie z Europy Wschodniej, pomagając im przezwyciężyć obecne trudności inwestycyjne oraz zwiększyć konkurencyjność. Biorąc pod uwagę te zakłócenia równowagi, a także istniejącą napiętą sytuację finansową, przeszkody strukturalne, ramy regulacyjne i niechęć inwestorów do podejmowania ryzyka, Komisja powinna podjąć ambitne inicjatywy, aby pomóc w uruchomieniu inwestycji prywatnych i kontynuować wprowadzanie niezbędnych przekształceń regulacyjnych, które umożliwią instytucjom finansowym umieszczanie w ich portfelach większej liczby projektów infrastrukturalnych, w tym dodatkowe finansowanie MŚP, a jednocześnie inteligentne korzystanie z ograniczonych zasobów budżetowych. Należy też wziąć pod uwagę, że braki strukturalne występujące w niektórych państwach członkowskich nie sprzyjają wykorzystywaniu EFIS przez inne państwa członkowskie. Z tego powodu państwa członkowskie powinny być uprawnione do wykorzystywania więcej niż 10 % mechanizmu EFIS.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Ze względu na jego powodzenie, Komisja dąży do podwojenia EFIS, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

(6)  Ze względu na dodatnie wskaźniki Komisja dąży do podwojenia EFIS, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla przyszłości Europy pod względem wysokiego i trwałego poziomu jakości kapitału ludzkiego, tworzenia dobrej jakości miejsc pracy (zwłaszcza dla osób młodych), wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości, a także pod względem zwiększenia spójności społecznej, włączenia społecznego i tym samym podniesienia poziomu dobrobytu obywateli Unii. Powinien również obejmować inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21) oraz zobowiązania Unii do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95 % do 2050 r. W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych, projekty dotyczące efektywności energetycznej i projekty z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym – zwłaszcza gdy zwiększają one bezpieczeństwo energetyczne Unii – umożliwiające aktywny udział osób fizycznych oraz lokalnych społeczności i spółdzielni, a także dostosowanie sieci energetycznych oraz wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, jak również alternatywne źródła energii dla pojazdów i sektora budowlanego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że szerokiemu wsparciu z EFIS na rzecz projektów w dziedzinie energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii odpowiada proporcjonalne zmniejszenie zwykłych inwestycji EBI w tych sektorach, co jest sprzeczne z zasadą dodatkowości. Pożyczki finansowane w ramach EFIS powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do zwykłych inwestycji EBI. Podobnie – w zakresie ambitnej polityki Unii w dziedzinie gospodarki cyfrowej – w sektorze cyfrowym należy wyznaczyć nowe cele dotyczące infrastruktury cyfrowej, aby zapewnić likwidację przepaści cyfrowej oraz pozycję Unii jako światowego pioniera w nowej epoce tzw. internetu rzeczy, technologii łańcucha bloków oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i sieci. Poza tym kryterium powodzenia EFIS powinna być pomoc udzielana obszarom polityki, które doświadczyły cięć inwestycyjnych w celu sfinansowania EFIS, takim jak dotacje na badania naukowe, zwłaszcza w odniesieniu do niskiego poziomu gotowości technologicznej. Należy unikać udzielania wsparcia EFIS dla autostrad, chyba że jest ono konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. Należy unikać udzielania wsparcia EFIS dla projektów związanych z paliwami kopalnymi, zwłaszcza w zakresie infrastruktury i instalacji jądrowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Należy zauważyć, że w ramach wspieranych z EFIS działań specjalnych EBI regularnie stosuje udział w instrumentach podziału ryzyka ze swoimi współinwestorami. Wobec tego wskazane jest, aby obowiązkowo w przypadku finansowania łączonego lub w pozostałych przypadkach, gdy jest to konieczne i wskazane, EBI włączał się we wspomniane działania przez zapewnienie gwarancji z tytułu pierwszej straty w celu wzmocnienia zasady dodatkowości mechanizmu EFIS oraz pozyskania większej ilości środków prywatnych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Należy przypomnieć, że wszystkie wielkie światowe mocarstwa stworzyły zespoły o charakterze militarno-przemysłowym, aby zdominować konkurencję na polu technologicznym i naukowym. Wobec tego jest absolutnie konieczne, aby Unia postąpiła w taki sam sposób i przeznaczyła znaczne środki finansowe, w szczególności za pośrednictwem EFIS, na utworzenie unijnego przemysłu obronnego, którego działania w zakresie badań i rozwoju przełożą się na znaczne korzyści dla ludności cywilnej oraz korzyści gospodarcze.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym e-infrastruktura, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFIS, należy systematycznie oceniać, dokumentować i zgłaszać w odniesieniu do każdego projektu. EBI powinien publikować dane analityczne dotyczące każdego finansowanego projektu, przedstawiając ocenę ex ante i ex post każdego projektu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem zastosowanych wskaźników i kryteriów selekcji oraz oceny. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Również czynniki geograficzne, takie jak pochodzenie beneficjenta lub lokalizacja projektu, powinny zwiększać dodatkowość. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktury i innowacji dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w szczególności jeżeli przynajmniej jedno z państw członkowskich jest objęte polityką spójności, w tym e-infrastruktura, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii. Poza tym należy uznać, że projekty wspierane przez EFIS zapewniają dodatkowość również w przypadku, gdy przynoszą długoterminowe korzyści społeczne i środowiskowe. Należy sporządzić sprawozdanie z działalności, określające w jaki sposób i w jakim zakresie uwzględniono czynniki społeczne i środowiskowe.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  EBI opracował już szeroki wachlarz produktów, które dodatkowo ułatwiają podejmowanie ryzyka, przede wszystkim za pomocą instrumentów podziału ryzyka ze swoimi współinwestorami. EBI powinien włączać się w działania przez zapewnienie gwarancji z tytułu pierwszej straty w celu wzmocnienia zasady dodatkowości mechanizmu EFIS oraz uruchomienia większej ilości środków prywatnych i przyspieszenia inwestycji, zwłaszcza w sektorze infrastruktury.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Przejrzystość w zakresie kwalifikowalności, zatwierdzania i etapów wyboru projektów jest podstawowym warunkiem, który musi znaleźć odzwierciedlenie w strukturze zarządzania procesem decyzyjnym. Należy dokładniej sprecyzować rolę komitetu sterującego i komitetu inwestycyjnego. W wyniku ich decyzji podejmowanych podczas procedury wyboru powinna zostać zapewniona dodatkowość, należy też ujawniać podstawy odrzucenia danego projektu. Z tego względu ważną sprawą jest stałe potwierdzanie rozliczalności decydentów w celu zapewnienia, aby trudności we wdrażaniu rozporządzenia (UE) 2015/1017 nie powtórzyły się w przypadku niniejszego rozporządzenia. Ponadto Komisja powinna szybko prowadzić prace przy formułowaniu z góry określonych, jasnych, obiektywnych i publicznie dostępnych kryteriów, które zmniejszą niepewność prawa i usprawnią zarządzanie w kwestiach podatkowych, zwłaszcza w sytuacji gdy w działalność inwestycyjną zaangażowane są podmioty powiązane z jurysdykcjami niechętnymi współpracy. Niezbędna jest także przejrzystość metodyki stosowanej przez EBI do określania stopy procentowej działalności finansowanej za pośrednictwem EFIS. Nadmierne premie z tytułu ryzyka w kraju nie powinny służyć jako czynnik odstraszający od udziału beneficjentów z uboższych państw członkowskich.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, dostępne na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększenie wartości dodanej finansowania unijnego poprzez przyciągnięcie dodatkowych środków od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, by wspierane działania były rentowne i opłacalne.

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, dostępne na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększenie wartości dodanej finansowania unijnego poprzez przyciągnięcie dodatkowych środków od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, by wspierane działania były rentowne i opłacalne. Z uwagi na właściwą dla tych instrumentów złożoność ECDI powinno również zapewniać wytyczne dotyczące optymalnego wyboru instrumentów finansowania i ich łączenia. Ponadto ECDI jako instrument rynkowy świadczący usługi doradztwa w zakresie inwestowania w różnych sektorach rynku powinien także, w stosownych przypadkach, udostępniać wiedzę fachową innym podmiotom doradczym dysponującym odpowiednią wiedzą specjalistyczną na temat konkretnych sektorów rynku. Zachęcanie do dalszej współpracy ECDI z innymi podmiotami doradczymi ma decydujące znaczenie dla powodzenia EFIS, zwłaszcza w obszarach rynku i niszach rynkowych wymagających większej specjalizacji i głębszego know-how.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Aby poprawić skuteczność EFIS, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, konieczne jest zacieśnienie współpracy między EBI, który kieruje EFIS, a krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS, dbając o zrównoważony podział projektów w całej Unii, tak aby wszystkie państwa członkowskie miały dostęp do finansowania. Z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia unijnego celu dotyczącego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zmniejszenia dysproporcji regionalnych, zwiększenia liczby miejsc pracy dobrej jakości i rozszerzenia bazy produkcyjnej państw członkowskich, zwłaszcza państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem finansowym lub regionów, które nie mieszczą się w unijnej średniej pod względem wzrostu PKB, należy poprawić zrównoważony pod względem geograficznym podział wsparcia z EFIS zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dywersyfikacji i koncentracji geograficznej oraz należy wzmocnić rolę ECDI. Należy tego dokonać z zachowaniem rynkowego charakteru EFIS.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W celu częściowego sfinansowania wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, aby dokonać dodatkowych inwestycji, należy dokonać przesunięcia z puli środków dostępnych dla instrumentu „Łącząc Europę”, przewidzianej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20134. Ponadto środki w wysokości 1 145 797 000 EUR powinny zostać przesunięte z części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego instrumentów finansowych na rzecz części dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie źródeł finansowania z EFIS lub z innymi właściwymi instrumentami, w szczególności tymi dotyczącymi efektywności energetycznej.

(14)  W celu częściowego sfinansowania wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, aby dokonać dodatkowych inwestycji, odpowiednie dostosowanie stopy docelowej funduszu gwarancyjnego UE powinno umożliwić niezbędne zwiększenie finansowania bez dalszej redukcji skromnych zasobów z puli środków dostępnych dla instrumentu „Łącząc Europę” i programu „Horyzont 2020”, przewidzianej w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20134 i nr 1291/20135, jak przedstawiono w ocenie przeprowadzonej przez Komisję. Ponadto środki w wysokości 1 145 797 000 EUR powinny zostać przesunięte z części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego instrumentów finansowych na rzecz części dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie źródeł finansowania z EFIS lub z innymi właściwymi instrumentami, w szczególności tymi dotyczącymi efektywności energetycznej.

__________________

__________________

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

 

4a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.

(15)  Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 32 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Niezwykle ważne jest, aby ocenić, czy i w jakim stopniu rygorystyczne stosowanie paktu stabilności i wzrostu stanowi dla niektórych państw członkowskich, szczególnie tych, które bardziej ucierpiały w wyniku niedawnego kryzysu finansowego, przeszkodę na drodze do bezpośredniego lub pośredniego – za pomocą publicznego wkładu finansowego na rzecz indywidualnych projektów i platform – udziału w EFIS. Należy także zbadać, czy traktowanie bezpośrednich lub pośrednich wkładów kapitałowych państw członkowskich i organów administracji regionalnej i lokalnej jako wydatków jednorazowych w kontekście postanowień paktu stabilności i wzrostu przyczynia się do powstawania miejsc pracy i wzrostu. Za sprawą tych środków państwom członkowskim zapewnione zostanie wsparcie we wdrażaniu koniecznych reform, które mają kluczowe znaczenie dla konsolidacji wzrostu lokalnych gospodarek.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b)  Należy także zauważyć, że EFIS to instrument finansowy stworzony, aby wnieść wartość dodaną do istniejących instrumentów finansowych, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, fundusze spójności i instrument „Łącząc Europę”, a nie konkurować z nimi. Ponadto przy dalszym rozszerzaniu EFIS poza obecne WRF należy przeanalizować alternatywne źródła finansowania, inne niż te wskazane w rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013, w świetle wyzwań dla pozycji Unii jako światowego lidera w dziedzinie nauki, badań i odkryć. W związku z tym EFIS nie powinien zastępować – częściowo lub całkowicie – istniejących funduszy spójności i funduszy strukturalnych oraz powiązanych instrumentów ani osłabiać czy ograniczać ich zakresu lub znaczenia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie utrzyma się, należy wzmocnić segment EFIS dotyczący MŚP. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa społeczne, m.in. poprzez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów.

(16)  Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS należy wzmocnić dodatkowymi środkami segment EFIS dotyczący MŚP, jak również możliwości wsparcia MŚP przez centrum doradztwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa społeczne.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017.

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017. Logo EFIS należy umieszczać na widocznym miejscu w umowach w sprawie finansowania, szczególnie w przypadku MŚP, tak aby zwiększyć widoczność EFIS jako inicjatywy unijnej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione dzięki zwiększeniu dostępności i przejrzystości, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów zapewniających rzeczywistą dodatkowość, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie lub projektów w regionach przygranicznych, i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu i łączeniu projektów, zaznaczając w większym stopniu swoją obecność na szczeblu lokalnym w państwach członkowskich o ograniczonych możliwościach, ale z dużym potencjałem inwestycyjnym. Zwiększenie finansowania jest niezbędne do tego, by umożliwić ECDI tworzenie biur działających jako zdecentralizowane regionalne klastry pomocy technicznej oraz zapewnić dostępność materiałów informacyjnych we wszystkich językach państw członkowskich. Należy przy tym uwzględnić specyficzne cechy państw członkowskich, takie jak dojrzałość rynków finansowych, ograniczone doświadczenie w wykorzystywaniu złożonych instrumentów finansowych, a także specyficzne przeszkody związane z opracowywaniem i wdrażaniem projektów. ECDI powinno również aktywnie współpracować z istniejącymi krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi oraz współpracować z Komisją, aby ułatwić państwom członkowskim tworzenie krajowych banków prorozwojowych, przyczyniać się do tworzenia sektorowych, tematycznych lub regionalnych platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania, a także informować o odpowiednich kryteriach kwalifikowalności, które powinny być przestrzegane przez te fundusze.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Należy pozytywnie ocenić to, że pewne rodzaje finansowania z EFIS mogą być oferowane w formie udziału w finansowanych projektach. Zważywszy na możliwość oferowania finansowania w takiej formie, należy włączyć ten system do projektów publicznych zgłoszonych do finansowania.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 oraz rozporządzenie (UE) 2015/1017,

(22)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2015/1017,

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Działania specjalne EBI wspierane przez EFIS pomagają lepiej radzić sobie z niedociągnięciami gospodarczymi i finansowymi, niedoskonałościami rynku i nieoptymalną sytuacją w zakresie inwestycji, w tym różnicami między państwami członkowskimi pod względem zdolności inwestycyjnych i zróżnicowanych premii z tytułu ryzyka, z tarciami związanymi z lewarowaniem, niskimi mnożnikami inwestycyjnymi, skomplikowanymi projektami wielonarodowymi i transgranicznymi oraz niechęcią do podejmowania ryzykownych inwestycji, zwłaszcza w obszarze badań naukowych, innowacji, nowych technologii oraz istniejącej i nowej infrastruktury.

 

W związku z tym te działania specjalne zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, systemy gwarancji z tytułu pierwszej straty w przypadku połączenia EFIS z unijnymi lub krajowymi środkami budżetowymi, transgraniczny charakter oraz ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II. EFIS maksymalizuje liczbę projektów oraz liczbę beneficjentów końcowych i potencjalny efekt dźwigni.

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą również być wspierane przez EFIS, jeżeli wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI nie są wspierane przez EFIS, chyba że wykorzystanie gwarancji UE jest konieczne do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu oraz pod warunkiem, że projektów tych nie można sfinansować na lepszych warunkach za pomocą innych źródeł finansowania.

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także wspierane przez EFIS projekty polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozbudowaniu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury fizycznej lub usług związanych z infrastrukturą fizyczną w jednym lub kilku państwach członkowskich.

EFIS może wspierać projekty polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozbudowaniu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury fizycznej lub usług związanych z infrastrukturą fizyczną w jednym lub kilku państwach członkowskich, o ile projekty te zapewniają dodatkowość.

 

Dodatkowość jest również powiązana z innowacyjnym charakterem i długofalowymi korzyściami społecznymi i środowiskowymi projektów oraz ewentualnymi potrzebami w zakresie finansowania obarczonymi większym ryzykiem i wymagającymi dłuższej perspektywy czasowej.

 

Ponadto, aby w większym stopniu dotrzeć do sektorów, w których popyt na finansowanie nie może być w wystarczającym stopniu zaspokojony przez rynek prywatny i w których charakter i rozmiar operacji i wymagań pożyczkowych nie pozwalają na dostęp do finansowania za pośrednictwem tradycyjnej działalności EBI, EFIS powinien wspierać także mechanizmy finansowe poszczególnych sektorów, w szczególności branż sektora kultury i sektora kreatywnego, przewidziane w unijnych programach ramowych, takie jak instrument gwarancyjny w ramach programu „Kreatywna Europa”, przez udzielanie gwarancji na zwiększanie kwot i płatności na początku okresu tych mechanizmów.

 

Ponadto w przypadku gdy EFIS jest łączony z innymi funduszami, takimi jak instrument „Łącząc Europę”, program „Horyzont 2020” oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, stosuje się kryteria dodatkowości, a transza największego ryzyka jest pokrywana przez EFIS. Finansowanie za pośrednictwem EFIS nie może jednak zastępować dotacji z unijnych źródeł finansowania, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument „Łącząc Europę” i program „Horyzont 2020”.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a.  W tym celu oraz w celu zapewnienia, aby kryteria dodatkowości obejmowały nie tylko zmienne finansowe lub zmienne ryzyka, EFIS przeprowadza ocenę skuteczności każdego wspieranego projektu pod kątem środowiskowym i społecznym.”;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  w art. 6 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Komitet inwestycyjny jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby w ogólnym rozrachunku projekty objęte gwarancją UE wspomagały spójność społeczną i regionalną w całej Unii.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt -i (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera d

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(-i)   lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)   infrastruktura w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

„d)   infrastruktura w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, sieci, łańcucha bloków i technologii komunikacyjnych;”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera f

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(ia)  lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) kształcenie i szkolenie;

„f)   rozwój kapitału ludzkiego, kształcenie i szkolenie;”;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt -ii (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera h

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(-ii)  lit. h) otrzymuje brzmienie:

„h)   małe i średnie przedsiębiorstwa;”

„h)   przedsiębiorstwa typu start-up oraz małe i średnie przedsiębiorstwa;”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera l a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  dodaje się literę w brzmieniu:

 

„la)  obronność”;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera d

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 12 – akapit 2 – zdanie drugie

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane wraz ze szczegółowymi protokołami, zawierają również uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. W swoim wniosku komitet inwestycyjny przypisuje większą wagę zatrudnieniu i stabilności. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI. Do każdego projektu zatwierdzonego w ramach EFIS dołącza się umotywowane i możliwe do zweryfikowania uzasadnienie dodatkowości sporządzone przez komitet sterujący. Ocena dodatkowości poszczególnych projektów musi być szczegółowa, zwłaszcza w odniesieniu niedoskonałości rynku, którym EFIS stara się zaradzić.

 

Tabela wskaźników funkcjonuje jako narzędzie ustalania priorytetów dla każdego projektu EFIS i jest również publicznie udostępniana po dokonaniu oceny projektów ubiegających się o korzystanie z gwarancji UE. Ponadto komitet inwestycyjny korzysta z tabeli wskaźników w celu zapewnienia niezależnej i przejrzystej oceny potencjalnego i faktycznego wykorzystania gwarancji UE oraz nadania priorytetu wykorzystaniu gwarancji UE dla działań o lepszych wynikach i większej wartości dodanej.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e – podpunkty od ia do ic (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) w art. 9 ust. 2 lit. e)dodaje się podpunkty w brzmieniu:

 

„ia) technologię łańcucha bloków;

 

ib) internet rzeczy;

 

ic) infrastrukturę bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony sieci;”;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ia)  wsparcie unijnych inicjatyw w sektorze obrony, w szczególności przez:

 

(i)  badania i rozwój na szczeblu Unii;

 

(ii)  rozwój zdolności obronnych Unii;

 

(iii)  MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji w dziedzinie obronności.”;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBI powinien dążyć do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.

Rada kierownicza i komitet inwestycyjny EFIS upewniają się, że każdy wspierany projekt jest zgodny z kryteriami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz że każdy projekt przyczynia się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i przyspieszenia przejścia Unii do zrównoważonego rozwoju. Co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach segmentu infrastruktury i innowacji przeznacza się na projekty bezpośrednio wypełniające zobowiązania COP 21 oraz zobowiązanie UE do ograniczenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80–95 %. Ponadto co najmniej 20 % finansowania EFIS wspiera projekty z zakresu efektywności energetycznej; preferuje się przy tym innowacyjne projekty na małą skalę w sektorze budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem projektów eliminujących nierówności społeczne i zwalczających ubóstwo energetyczne. W tym obliczeniu nie uwzględnia się finansowania z EFIS dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera d a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Regulacje dotyczące elastyczności oraz stosowanie paktu stabilności i wzrostu w ramach jego funkcji zapobiegawczej i naprawczej nie ograniczają zdolności państw członkowskich do udziału w EFIS. W związku z tym z myślą o osiągnięciu celu EFIS polegającego na tworzeniu miejsc pracy i wzrostu, w przypadku gdy państwa członkowskie i organy administracji regionalnej i lokalnej współfinansują indywidualne projekty wspierane przez EFIS, ich udział uznaje się za jednorazowe wkłady kapitałowe w kontekście postanowień paktu stabilności i wzrostu.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 12 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków (zwanego dalej „kwotą docelową”), odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE. Kwotę docelową ustala się na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE.”;

5.  Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków (zwanego dalej „kwotą docelową”), odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE. Kwotę docelową ustala się na 32 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspiera ono także przygotowanie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym lub elementów takich projektów, w szczególności w kontekście COP21, przygotowanie projektów w sektorze cyfrowym, a także przygotowanie projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit piąty.;

Wspiera ono także przygotowanie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym lub elementów takich projektów, w szczególności w kontekście COP 21, przygotowanie ambitnych projektów transgranicznych, projektów w dziedzinie badań i innowacji, takich jak projekty w sektorze cyfrowym i sektorze telekomunikacyjnym, a także przygotowanie projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit piąty.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;

c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej i regionalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI i wykonawców projektów w inicjowaniu i łączeniu działań;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych;

e)  świadczenie, w razie konieczności, proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych. Platformy inwestycyjne stanowią podstawowe narzędzie do radzenia sobie z niedoskonałościami rynku, zwłaszcza w przypadku finansowania wielu projektów regionalnych lub tematycznych, w tym projektów z zakresu efektywności energetycznej, a także projektów transgranicznych. Ponieważ tworzenie platform inwestycyjnych w Unii jest niewspółmierne do faktycznych potrzeb rynku, większą uwagę poświęca się kwestii rozszerzenia zakresu platform inwestycyjnych i korzystania z nich, aby umożliwić efektywne łącznie małych projektów.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

f)  doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”).;

f)  doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020” (w tym m.in. Europejski Instytut Innowacji i Technologii) oraz instrument „Łącząc Europę”, co ułatwi optymalne łączenie różnych środków unijnych. Dokonuje się tego w sposób, który nie zniechęca do gromadzenia lub uruchamiania „świeżych funduszy” lub martwego kapitału.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iii a)  dodaje się literę w brzmieniu:

„fa) doradztwo w przypadku projektów z udziałem dwóch lub więcej państw członkowskich oraz wsparcie przy tworzeniu spółek celowych lub innych organów ad hoc, w tym zdecentralizowanych klastrów pomocy technicznej w celu lepszego zaspokojenia potrzeb danego sektora lub regionu, na przykład projektów z zakresu efektywności energetycznej w południowo-wschodnich państwach członkowskich. Doradztwo świadczy się również w przypadku projektów wielonarodowych, wewnątrzregionalnych, międzyregionalnych, i transgranicznych, a także w zakresie możliwości łączenia z innymi źródłami unijnego finansowania, takimi jak europejskie fundusze wiążące się z unijną współpracą terytorialną.”;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iiii b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iii b)  dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fb) dodatkowe wsparcie dla państw członkowskich, w których rynkom finansowym i kapitałowym poważnie zaszkodził niedawny kryzys finansowy i które w związku z tym zmagają się ze znacznymi lukami inwestycyjnymi w strategicznych sektorach zapewniających długoterminową przewagę konkurencyjną, w tym dla projektów ryzykownych i słabiej rozwiniętych projektów w zakresie badań i innowacji.”;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz do współpracy z nimi.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera d a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 7

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

da)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.  Maksymalny udział Unii w pokryciu kosztów działalności ECDI wynosi 20 000 000 EUR rocznie do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku usług świadczonych przez ECDI zgodnie z ust. 2 w uzupełnieniu usług dostępnych już w ramach innych programów unijnych, o ile kosztów tych nie pokrywa kwota pozostała z opłat, o których mowa w ust. 4.”

„7.  Unia wnosi niezbędną kwotę, co najmniej 20 000 000 EUR rocznie do dnia 31 grudnia 2020 r., na pokrycie kosztów działalności ECDI, tak aby umożliwić ECDI pełnienie rozszerzonych obowiązków i zwiększyć zakres usług świadczonych przez ECDI zgodnie z ust. 2 w uzupełnieniu usług dostępnych już w ramach innych programów unijnych, o ile kosztów tych nie pokrywa kwota pozostała z opłat, o których mowa w ust. 4.”;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 18 – ustępy 7 i 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skreśla się ust. 7 i 8.;

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 19 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBI i EFI informują lub zobowiązują pośredników finansowych do poinformowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o istnieniu wsparcia z EFIS.;

EBI i EFI informują lub zobowiązują pośredników finansowych do poinformowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o istnieniu wsparcia z EFIS oraz umieszczają tę informację na widocznym miejscu w umowach w sprawie finansowania, szczególnie w przypadku MŚP, oraz w każdej umowie obejmującej wsparcie z EFIS, tak aby podnieść świadomość społeczną i zwiększyć widoczność.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W razie potrzeby Komisja przedstawia szczegółowe wytyczne.;

W razie potrzeby Komisja przedstawia szczegółowe wytyczne. Dodatkowo w celu zapewnienia przejrzystości zagadnień związanych z zarządzaniem w kwestiach podatkowych Komisja jest odpowiedzialna za określenie standardowych kryteriów i definicji. Poza tym Komisja przedstawia roczne sprawozdanie zawierające szczegółowe dane wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie Unii za pośrednictwem EFIS, według obszarów polityki, w tym łączną kwotę wkładu każdego źródła, a także profile ryzyka. Ponadto EBI w swoich działaniach z zakresu finansowania i inwestycji stosuje określone w prawie unijnym zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym wymóg podejmowania w stosownych przypadkach rozsądnych środków w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sektor telekomunikacji: 1 091 602 000 EUR;

b)  sektor telekomunikacji: 1 141 602 000 EUR;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  sektor energii: 5 005 075 000 EUR.

c)  sektor energii: 5 350 075 000 EUR.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Odsyłacze

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.10.2016

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Eva Kaili

16.11.2016

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Data przyjęcia

3.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

13

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

György Hölvényi, Julia Reda

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (28.3.2017)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Inés Ayala Sender (*)

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji w sprawie EFIS II ma na celu przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), a także wprowadzenie usprawnień technicznych do tego funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). Wnioskowi temu towarzyszy ocena Komisji dotycząca wykorzystania gwarancji budżetowej UE od momentu uruchomienia EFIS w lipcu 2015 r.. Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał opinię zatytułowaną „EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia” (opinia ETO nr 2/2016).

Jeżeli chodzi o ustalone cele unijnej polityki transportowej oraz wkład EFIS w ich osiągnięcie, sprawozdawczyni uważa, że wymienione poniżej elementy tego wniosku są szczególnie istotne i powinny stanowić główny przedmiot niniejszej opinii:

•  przedłużenie okresu funkcjonowania EFIS do końca okresu obowiązywania bieżących WRF i podwyższenie celu inwestycyjnego do 500 mld EUR (EFIS I: 315 mld), w tym:

•  zwiększenie gwarancji UE do 26 mld EUR (EFIS I: 16 mld) i dostosowanie stopy docelowej gwarancji UE do 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE (EFIS I: 50%), finansowane po części poprzez

•  dalsze przeniesienia z instrumentu „Łącząc Europę” poprzez cięcia w wysokości 155 mln EUR w sektorze transportu i w wysokości 345 mln EUR w sektorze energii,

•  zaostrzone przepisy w zakresie dodatkowości w odniesieniu do projektów (które muszą zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji) w segmencie infrastruktury i innowacji, które łączą co najmniej dwa państwa członkowskie,

•  dodatkowe ukierunkowanie na projekty przyczyniające się do realizacji celów polityki klimatycznej określonych na konferencji COP21, zapewniające im co najmniej 40% finansowania z EFIS w segmencie infrastruktury i innowacji,

•  wyłączenie wsparcia dla autostrad, chyba że chodzi o prywatne inwestycje w krajach objętych polityką spójności lub projekty transgraniczne, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności,

•  lepsza pomoc techniczna dla projektów obejmujących kilka państw członkowskich, łączenie EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania, takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”, a także ułatwienie dywersyfikacji geograficznej i sektorowej EFIS.

Sprawozdawczyni uważa, że EFIS powinien stanowić skuteczny instrument pobudzania dodatkowych inwestycji oraz tworzenia dodatkowych miejsc pracy w obszarze infrastruktury transportowej i mobilności. Dotychczasowe (skromne) doświadczenia pokazują jednak, że konieczne są dalsze środki, aby lepiej wykorzystać potencjał funduszu w sektorze transportu. Projekty transportowe stanowią zaledwie 8% wszystkich projektów wspieranych z EFIS (co odpowiada kwocie 11 mld EUR), istnieje zatem ogromny potencjał dla poprawy atrakcyjności funduszu dla państw członkowskich, podmiotów regionalnych i lokalnych oraz promotorów projektów pod względem finansowania, kryteriów kwalifikowalności i pomocy technicznej.

EFIS może zapewnić wartość dodaną w obszarze transportu, jeżeli będzie instrumentem, który uzupełnia realizowany z powodzeniem i cieszący się ogromną popularnością instrument „Łącząc Europę”, a nie konkuruje z nim. Instrument „Łącząc Europę” finansuje transeuropejską sieć transportową w oparciu o spójne priorytety długoterminowe, dokładnie uzgodnione i kontrolowane przez współprawodawców. Sprawozdawczyni sprzeciwia się dalszej realokacji środków w celu finansowania EFIS II i przypomina, że już w celu finansowania EFIS I uszczuplono budżet instrumentu „Łącząc Europę” oraz programu „Horyzont 2020” o kwotę 4 mld EUR. Nowe cięcia naprawdę nie są konieczne: przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena EFIS pokazuje, że zamiast tego można delikatnie dostosować docelową stopę gwarancji UE. Co więcej, jeżeli nie zastosowano by stopy docelowej na poziomie 50% w przypadku EFIS I, już wówczas nie byłoby konieczne dokonywanie tylu cięć w budżecie instrumentu „Łącząc Europę”. Ponadto przed podjęciem decyzji o przyszłej kontynuacji lub modyfikacji EFIS Komisja Europejska powinna nie tylko dokonać pełnej oceny EFIS, ale także spełnić wszystkie obowiązki prawne dotyczące wniosków z oceny, tak jak uzgodnili współprawodawcy w rozporządzeniu w sprawie EFIS I.

W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje wprowadzić następujące zmiany we wniosku Komisji Europejskiej w sprawie EFIS II:

•  utrzymanie obecnej puli środków finansowych dla instrumentu „Łącząc Europę” i jego segmentu transportu,

•  dostosowanie stopy docelowej gwarancji UE do 32 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE,

•  przepisy dotyczące dodatkowości powinny obejmować złożone projekty wielonarodowe i transgraniczne, w tym główne korytarze i inne części sieci bazowej określone w takich instrumentach jak „Łącząc Europę”, SESAR i ERTMS, aby przyczynić się do ukończenia projektów sieci TEN-T, które w innym przypadku nie byłyby realizowane z uwagi na ograniczone zasoby instrumentu „Łącząc Europę”,

•  przy wykorzystywaniu gwarancji UE należy określić specjalny docelowy próg 20% dla transportu, przyczyniając się również do realizacji celów polityki klimatycznej,

•  udział państw członkowskich oraz organów administracji regionalnej i lokalnej w projektach lub instrumentach wspieranych przez EFIS należy traktować jako jednorazowe wsparcie, które należy odliczyć od strukturalnego wysiłku fiskalnego, którego osiągnięcia wymaga się od państw członkowskich,

•  europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej powinny kwalifikować się jako dopuszczalni kontrahenci, aby ułatwić realizację projektów transgranicznych / wielonarodowych,

•  wsparcie EFIS dla autostrad powinno być możliwe w przypadku projektów zgodnych z celami TEN-T oraz polityki transportowej (np. poprawa bezpieczeństwa drogowego, rozwój inteligentnych systemów transportowych, utrzymywanie dróg należących do TEN-T),

•  należy wzmocnić rolę ECDI w obszarze doradztwa dla władz regionalnych i promotorów projektów, w tym w odniesieniu do projektów wielonarodowych i transgranicznych, a także propagowania łączenia finansowania z EFIS i z instrumentu „Łącząc Europę”,

•  utrzymanie art. 18 ust. 7 i 8, które przewidują, że decyzja o przyszłości EFIS zostanie podjęta w oparciu o niezależną ocenę.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Należy podjąć wysiłki na rzecz zwiększenia inwestycji, zapewniając większą przejrzystość i zwiększając przekaz medialny, udzielając pomocy technicznej na wszystkich etapach projektu oraz zachęcając do inteligentniejszego wykorzystania środków finansowych.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, turystyki, a także transformacji cyfrowej. Ponadto EFIS powinien także wyeliminować nadmierną koncentrację w niektórych sektorach polityki oraz brak równowagi geograficznej w dziedzinie inwestycji, aby przyczynić się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz uniknąć zwiększania dysproporcji w poszczególnych regionach i państwach członkowskich. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy ograniczyć udzielanie z EFSI wsparcia dla autostrad do wspierania prywatnych i/lub publicznych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności, regionach słabiej rozwiniętych lub w przypadku projektów transgranicznych w sektorze transportu lub jeżeli jest ono konieczne do modernizacji i utrzymania, poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju inteligentnych systemów transportowych lub zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, zwłaszcza bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W ramach wspieranych z EFIS działań specjalnych EBI regularnie stosuje udział w instrumentach podziału ryzyka ze wraz ze swoimi współinwestorami. W związku z tym należy zachęcać EBI, by – kiedy jest to konieczne i wskazane – włączał się we wspomniane działania przez zapewnienie gwarancji z tytułu pierwszej straty w celu optymalizacji dodatkowości mechanizmu EFIS oraz pozyskania większej ilości środków prywatnych.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym e-infrastruktura, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W celu zagwarantowania lepszej reprezentacji podmiotów korzystających z funduszu gwarancyjnego EFIS, wskazane byłoby, aby członkowie rady kierowniczej zmieniali się rotacyjnie i aby należeli do niej przedstawiciele różnych służb Komisji Europejskiej, na przykład odpowiedzialni za politykę transportową i środowiskową. Zgodnie z zasadą dodatkowości działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS tylko wtedy, gdy dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym e-infrastruktura, jak np. ERTMS, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, dostępne na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększenie wartości dodanej finansowania unijnego poprzez przyciągnięcie dodatkowych środków od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, by wspierane działania były rentowne i opłacalne.

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, dostępne na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, europejskie fundusze strukturalnych i inwestycyjne oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększenie wartości dodanej finansowania unijnego poprzez przyciągnięcie dodatkowych środków od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, by wspierane działania były rentowne i opłacalne. Należy zapewnić spójność i synergię wszystkich form unijnego wsparcia.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Aby poprawić skuteczność EFIS, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, konieczne jest zacieśnienie współpracy między EBI, który kieruje EFIS, a krajowymi bankami prorozwojowymi.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych, regionach najbardziej oddalonych i regionach w okresie przejściowym oraz aby przywrócić równowagę geograficzną, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Aby zapewnić optymalne warunki dla zrównoważoności i pomyślnej realizacji projektów, powinny być one powiązane i realizowane we współpracy z podmiotami na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Obecny orientacyjny cel EFIS w segmencie infrastruktury i innowacji należy odpowiednio dostosować proporcjonalnie do wzrostu celu polegającego na mobilizacji co najmniej 500 mld EUR inwestycji prywatnych i publicznych, określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W celu częściowego sfinansowania wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, aby dokonać dodatkowych inwestycji, należy dokonać przesunięcia z puli środków dostępnych dla instrumentu „Łącząc Europę”, przewidzianej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20134. Ponadto środki w wysokości 1 145 797 000 EUR powinny zostać przesunięte z części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego instrumentów finansowych na rzecz części dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie źródeł finansowania z EFIS lub z innymi właściwymi instrumentami, w szczególności tymi dotyczącymi efektywności energetycznej.

(14)  W celu częściowego sfinansowania wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, aby dokonać dodatkowych inwestycji, odpowiednie dostosowanie stopy docelowej funduszu gwarancyjnego UE powinno umożliwić niezbędne zwiększenie finansowania bez konieczności dalszej redukcji skromnych zasobów z puli środków dostępnych dla instrumentu „Łącząc Europę” i programu „Horyzont 2020”, przewidzianej w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20134 i nr 1291/20134, jak przedstawiono w ocenie przeprowadzonej przez Komisję. Ponadto środki w wysokości 1 145 797 000 EUR powinny zostać przesunięte z części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego instrumentów finansowych na rzecz części dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie źródeł finansowania z EFIS lub z innymi właściwymi instrumentami, w szczególności tymi dotyczącymi efektywności energetycznej.

__________________

__________________

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  EFIS skutecznie zwiększył wolumen specjalnych działań EBI na rzecz MŚP, jednak nie udało mu się w wystarczającym stopniu zwiększyć wolumenu projektów z zakresu transportu i mobilności, zwłaszcza w krajach objętych polityką spójności. Mając na uwadze wysoką wartość dodaną projektów transportowych dla Unii oraz ogromne potrzeby inwestycyjne, zachodzi konieczność przyjęcia dodatkowych środków, aby lepiej rozwiązać problemy, z jakimi zmagają się państwa członkowskie i promotorzy projektów przy proponowaniu projektów infrastrukturalnych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Projekty w zakresie transportu i mobilności mogą być trudne do finansowania z uwagi na niską stopę zwrotu, długoterminowy horyzont inwestycji oraz wyższy poziom ryzyka i niepewności. Aby zmniejszyć istniejącą nierównowagę sektorową projektów finansowanych z EFIS i rozwiązać problem nieoptymalnych inwestycji w infrastrukturę transportową w Unii, ECDI wraz z Komisją powinno przyjąć specjalne środki ułatwiające łączenie EFIS z dotacjami lub innymi rodzajami finansowania publicznego dostępnymi w budżecie unijnym lub budżetach krajowych, w sposób uproszczony i mniej biurokratyczny.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017.

(17)  EBI oraz EFI powinny promować EFIS, tak aby ten ważny instrument był coraz bardziej rozpoznawalny. Ponadto powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Działania wspierane przez EFIS powinny być zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego.

(19)  Działania wspierane przez EFIS powinny być zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego ze względu na konieczność bezpieczniejszego podejścia do zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu tego funduszu.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach, sektorach i regionach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie, które przyczynią się do realizacji celów COP 21, jak również projektów ukierunkowanych na zrównoważony transport. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, inicjatywa „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”) w celu wypracowania synergii różnych źródeł unijnego wsparcia. ECDI powinno być łatwo dostępne i charakteryzować się przejrzystością przy udzielaniu wsparcia, należy także dalej zwiększać jego widoczność wśród potencjalnych promotorów projektów.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej jest oparty na szczegółowej analizie planów państw członkowskich dotyczących reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych oraz zapewnia państwom członkowskim zalecenia dla poszczególnych krajów. W związku z tym EBI powinien informować Komisję o swoich ustaleniach dotyczących barier i utrudnień dla inwestycji w państwach członkowskich, wykrywanych w trakcie realizacji działań inwestycyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem. Komisja powinna uwzględniać te ustalenia, m.in. w swoich pracach podejmowanych w związku z poprawą otoczenia inwestycyjnego dzięki usunięciu sektorowych lub innych barier dla inwestycji.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  Ponieważ brak reform strukturalnych stanowi największą barierę inwestycyjną, przyznanie wsparcia z EFIS powinno być również powiązane ze skutecznym rozwojem polityki gospodarczej i fiskalnej w ramach europejskiego semestru, zgodnie z zaleceniami dla krajów z nadwyżką oraz krajów z deficytem o znaczeniu transgranicznym.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 oraz rozporządzenie (UE) 2015/1017,

(22)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 2015/1017,

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

„Aby lepiej radzić sobie z niedoskonałościami rynku, złożonymi wielonarodowymi projektami transgranicznymi lub nieoptymalnymi sytuacjami w zakresie inwestycji, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS muszą generalnie charakteryzować się takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.”;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także wspierane przez EFIS projekty polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozbudowaniu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury fizycznej lub usług związanych z infrastrukturą fizyczną w jednym lub kilku państwach członkowskich.”;

„Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także wspierane przez EFIS projekty polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich, projekty określone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, projekty wdrażające SESAR i ERTMS, a także projekty obejmujące rozbudowę istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury fizycznej lub usług związanych z infrastrukturą fizyczną w jednym lub kilku innych państwach członkowskich. W trakcie procedury wyboru komitet inwestycyjny sprawdza, czy projekty spełniają wymogi ustanowione w niniejszym ustępie. Komitet inwestycyjny zapewnia weryfikację dodatkowości w trakcie procedury wyboru.”;

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ea)  mają mniejsze szanse na pozyskanie finansowania z innych źródeł, a jednocześnie charakteryzują się znacznymi skutkami społecznymi.”

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b)  w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Mniejsze projekty i inwestycje powinny otrzymywać wsparcie z EFIS przy uwzględnieniu dodatkowości i w ścisłej współpracy z krajowymi bankami prorozwojowymi.”

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a)  w art. 7 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

Rada kierownicza składa się z czworga członków: trzech powołuje Komisja, a jednego EBI. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Rada kierownicza EFIS podejmuje swoje decyzje w drodze konsensusu.

„Rada kierownicza składa się z czworga członków: trzech powołuje Komisja, a jednego EBI. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Rada kierownicza EFIS podejmuje swoje decyzje w drodze konsensusu na podstawie gruntownej analizy każdej omawianej sytuacji.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-aa)  w art. 7 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

4.  Państwa członkowskie i inne strony trzecie mogą - w przypadku innych stron trzecich z zastrzeżeniem uzyskania zgody rady kierowniczej - wnieść wkład do EFIS w formie gwarancji lub środków pieniężnych w przypadku państw członkowskich, a wyłącznie w formie środków pieniężnych w przypadku innych stron trzecich. Państwa członkowskie i inne strony trzecie nie mogą powoływać członków rady kierowniczej ani innych pracowników EFIS, w tym członków komitetu inwestycyjnego, a także nie mają one żadnych praw w odniesieniu do innych aspektów zarządzania EFIS określonych w niniejszym rozporządzeniu.

„4.  Państwa członkowskie i inne strony trzecie mogą - w przypadku innych stron trzecich z zastrzeżeniem uzyskania zgody rady kierowniczej - wnieść wkład do EFIS w formie gwarancji lub środków pieniężnych w przypadku państw członkowskich i w taki sam sposób w przypadku innych stron trzecich. Państwa członkowskie i inne strony trzecie nie mogą powoływać członków rady kierowniczej ani innych pracowników EFIS, w tym członków komitetu inwestycyjnego, a także nie mają one żadnych praw w odniesieniu do innych aspektów zarządzania EFIS określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a b (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-ab)  w art. 7 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS ma mieć dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6, i przewodniczenie tym posiedzeniom.

„Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS ma mieć dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest prawidłowe bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6, i przewodniczenie tym posiedzeniom.

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a c (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ac)  w art. 7 ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Rada kierownicza wzmacnia współpracę między Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych a funduszami strukturalnymi, instrumentem »Łącząc Europę« oraz programem »Horyzont 2020«, co ma na celu sprzyjanie łączeniu funduszy przy finansowaniu oraz spotęgowanie efektu dźwigni osiąganego dzięki europejskim inwestycjom, zwłaszcza w sektorze transportu.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera k a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  dodaje się literę ka) w brzmieniu:

 

„ka)  sektor obrony.”;

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w ust. 2 dodaje się lit. ia) w brzmieniu:

 

„ia)  wsparcie unijnych inicjatyw w sektorze obrony, w szczególności przez:

 

(i)   badania i rozwój na szczeblu Unii;

 

(ii)   rozwój zdolności obronnych Unii;

 

(iii)   MŚP i spółki o średniej kapitalizacji w sektorze obrony.”

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„EBI powinien dążyć do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.”;

„EBI powinien dążyć do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów posiadających istotny element działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.”;

 

EBI powinien dążyć do tego, by co najmniej 20 % finansowania z EFIS przeznaczyć na wspieranie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej oraz sprzętu i innowacyjnych technologii dla transportu, określonych w lit. c).

 

EBI powinien dążyć do osiągnięcia równomiernego pod względem geograficznym podziału inwestycji między państwa członkowskie.

 

Niezależnie od celów określonych w niniejszym ustępie, należy realizować projekty zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS w dziedzinie kapitału ludzkiego i zdrowia, takie jak inwestycje produkcyjne w szpitale i obiekty szkolne określone w lit. g).”;

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iii a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w ust. 2 lit. c) dodaje się podpunkt w brzmieniu:

 

„(iiia)  projekty na rzecz infrastruktury kolejowej i inne projekty kolejowe;”

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;”;

„c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy regionalnej i lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI i promotorów projektów w inicjowaniu działań;”

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych;”;

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych, w tym sektorowych platform inwestycyjnych;”

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia)  dodaje się lit. fa) w brzmieniu:

 

„fa)  doradztwo w przypadku projektów z udziałem dwóch lub więcej państw członkowskich oraz wsparcie tworzenia instrumentów finansowania projektów wielonarodowych lub transgranicznych;”

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiib)  dodaje się lit. fb) w brzmieniu:

 

„fb)  udostępnianie przykładów najlepszych praktyk w partnerstwach publiczno-prywatnych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej;”

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiic)  dodaje się lit. fc) w brzmieniu:

 

„fc) zapewnianie najlepszych praktyk i modeli w zakresie konstruowania projektów w głównych obszarach dziedzin wymienionych w art. 9 ust. 2 lit. b), c), e) i f), z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Eurostatu na temat zasad księgowania inwestycji w ramach partnerstw publiczno-prywatnych jako długu publicznego.”;

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

 

„3a.  ECDI zapewnia zgodność Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z innymi programami europejskimi, tak aby doprowadzić do spotęgowania efektu synergii, łączenia funduszy przy finansowaniu i wzmocnienia efektu dźwigni osiąganego dzięki europejskim instrumentom finansowym.”

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 18 – ustęp 7 i ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skreśla się ust. 7 i 8.;

skreśla się

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a)  w art. 19 dodaje się ust. 1 b w brzmieniu:

 

„EBI przedstawia i publikuje na swojej stronie internetowej sprawozdanie roczne zawierające szczegółowe informacje na temat wszystkich projektów transportowych, które otrzymały wsparcie UE za pośrednictwem EFIS, podając odpowiednie kwoty spodziewanej łącznej wartości inwestycji.”

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Załącznik II – sekcja 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Unika się udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest ono konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności.”;

„Należy ograniczyć udzielanie z EFSI wsparcia dla autostrad do publicznych i/lub prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności, regionach słabiej rozwiniętych lub w przypadku projektów transgranicznych w sektorze transportu lub jeżeli jest ono konieczne do modernizacji i utrzymania, poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju inteligentnych systemów transportowych lub zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, zwłaszcza bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych”;

Poprawka     40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Załącznik II – sekcja 2 – litera b – akapit 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„Wsparcie z EFIS musi być również wyraźnie możliwe do celów utrzymania i modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej;”

Poprawka     41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Załącznik II – sekcja 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Tabela wskaźników podawana jest do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych.”;

„Tabela wskaźników podawana jest do wiadomości publicznej bezpośrednio po zatwierdzeniu działania w ramach gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych. Komitet inwestycyjny przedstawia Parlamentowi tabelę wskaźników dla wszystkich projektów wspieranych przez EFIS.”

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Odsyłacze

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

3.10.2016

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

26.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Herbert Dorfmann

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Korekty wyników głosowania końcowego

i sposobów głosowania

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (12.4.2017)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Hannu Takkula

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/20161a,

 

_________________

 

1aDz.U. C 465 z 13.12.2016, s. 1.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Od czasu ogłoszenia w listopadzie 2014 r.3 planu inwestycyjnego dla Europy klimat dla rozwoju inwestycji poprawił się, a gospodarka Europy i jej wzrost odzyskują zaufanie obywateli. Unia wchodzi obecnie w czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego, a wzrost PKB osiągnął poziom 2 % w 2015 r. Kompleksowe działania zainicjowane dzięki planowi inwestycyjnemu zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe. Inwestycje powinny stopniowo rosnąć w 2016 i 2017 r., chociaż nadal utrzymują się poniżej osiąganych wcześniej poziomów.

(1)  Istnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych nie rozwiązuje problemu niedostatecznych inwestycji w Unii. Problem braku inwestycji wynika z poważnego osłabienia popytu globalnego oraz jest konsekwencją polityki oszczędnościowej. Konieczna jest radykalna zmiana podejścia do inwestycji w Unii polegająca na zajęciu się rzeczywistymi przyczynami kryzysu finansowego oraz dokonaniu przeglądu ram zarządzania gospodarczego w celu stałego wspierania produktywnych inwestycji mogących tworzyć wartość dodaną dla gospodarki realnej i społeczeństwa we wszystkich państwach członkowskich.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final:

 

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W dniu 1 czerwca 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Europa znów inwestuje – Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy”, w którym przedstawiono działania zrealizowane do tej pory w ramach planu inwestycyjnego oraz planowane dalsze kroki, w tym przedłużenie funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) po zakończeniu początkowego trzyletniego okresu, rozwinięcie segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z istniejącymi ramami oraz wzmocnienie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

(3)  W dniu 1 czerwca 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Europa znów inwestuje – Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy”, w którym przedstawiono dotychczasową sytuację oraz planowane dalsze kroki, takie jak przedłużenie funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) po zakończeniu początkowego trzyletniego okresu, rozwinięcie segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z istniejącymi ramami oraz wzmocnienie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  EFIS jest elementem planu inwestycyjnego, kompleksowej strategii mającej rozwiać atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne oraz zmniejszyć lukę inwestycyjną w Unii. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: pierwszy z nich to uruchomienie środków na inwestycje, drugi – dopilnowanie, by inwestycje docierały do gospodarki realnej, a trzeci to poprawa otoczenia inwestycyjnego w Unii. Z uwagi na dywersyfikację geograficzną zasadnicze znaczenie ma poprawa otoczenia inwestycyjnego w Unii przez zniesienie przeszkód utrudniających inwestowanie. EFIS jest uzupełnieniem pozostałych działań niezbędnych do zmniejszenia luk inwestycyjnych w Unii, a ponieważ funkcjonuje jako fundusz gwarancyjny, jest również bodźcem dla nowych inwestycji.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Ze względu na jego powodzenie, Komisja dąży do podwojenia EFIS, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

(6)  EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Na chwilę obecną luka inwestycyjna w Unii wciąż stanowi problem, a ponadto pojawiły się obawy, że EFIS charakteryzuje się niedostateczną dywersyfikacją, zarówno sektorową, jak i geograficzną, spowodowaną nieoptymalną alokacją inwestycji z powodu finansowania projektów o znaczącym oddziaływaniu na środowisko i z powodu wątpliwej dodatkowości. Mimo to po upływie zaledwie jednego roku od uruchomienia EFIS oraz przy dalszym braku niezależnej oceny, od której uzależnione było jego ewentualne przedłużenie, Komisja przedstawiła propozycję podwojenia możliwości finansowych EFIS oraz czasu jego funkcjonowania.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski dotyczące okresu po 2020 r., zapewniając, aby strategiczne inwestycje utrzymały się na stabilnym poziomie.

(7)  W rozporządzeniu (UE) 2015/1017 przewidziano, że do dnia 5 lipca 2018 r. Komisja ma przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania rozporządzenia (UE) 2015/1017. Do dnia 30 czerwca 2020 r. Komisja powinna przedłożyć kolejne takie sprawozdanie, któremu w stosownym przypadku powinien towarzyszyć wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2015/1017 oraz ocena skutków, zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. Wniosek ustawodawczy powinien gwarantować promowanie i wzmacnianie strategicznych inwestycji Unii na stabilnym poziomie w całym okresie finansowania objętym wieloletnimi ramami finansowymi po roku 2020.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Aby móc wykonywać swoją pracę, Trybunał Obrachunkowy nie później niż 31 maja każdego roku musi mieć dostęp do rocznego sprawozdania Komisji w sprawie zarządzania funduszem gwarancyjnym UE. W tej kwestii należy w pełni przestrzegać praw Trybunału Obrachunkowego w zakresie kontroli, ustanowionych na mocy art. 287 TFUE, a sprawozdanie Komisji powinno zostać przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu w odpowiednim terminie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do nowych inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości w stosunku do innych istniejących instrumentów Unii i podstawowych operacji EBI. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinie energii, biogospodarki, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także sieci transgranicznych i transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad i wysokoemisyjnych projektów transportowych, chyba że jest to absolutnie konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w projekty transportowe. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym e-infrastruktura, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Cel dodatkowości powinien być ograniczony do tego, aby wybierano projekty, które w inny sposób nie mogłyby uzyskać finansowania na rynku ze względu na związane z nimi większe ryzyko. Pojęcie dodatkowości musi być proste i musi tworzyć bardziej wymierne kryterium finansowania. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym e-infrastruktura, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS we wszystkich regionach, w tym również w regionach słabiej rozwiniętych, najbardziej oddalonych i znajdujących się w okresie przejściowym, a także z myślą o rozwiązaniu problemu braku równowagi geograficznej i sektorowej w odniesieniu do wsparcia z EFIS należy rozszerzyć zakres celów ogólnych i warunków kwalifikujących je do wsparcia z EFIS poprzez szersze wykorzystanie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w celu udzielania pomocy technicznej w fazie przygotowywania projektów na szczeblu regionalnym i lokalnym w całej Unii, jak i w celu zadbania o lepszą komunikację i widoczność.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.

(15)  Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS oraz fakt nieuruchomienia gwarancji UE, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na poziomie 35% łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Konieczne jest uproszczenie procedur dotyczących przetwarzania danych w celu ograniczenia do niezbędnego minimum informacji, które muszą dostarczyć beneficjenci końcowi, w szczególności MŚP, aby zapewnić powodzenie projektów bez nadmiernego obciążania MŚP wymogami natury biurokratycznej. Priorytetem powinna być jednocześnie przejrzystość procedur.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017.

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi i potencjalni inwestorzy prywatni, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Działania wspierane przez EFIS powinny być zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego.

(19)  Działania wspierane przez EFIS powinny być pod każdym względem zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, co w uzasadnionym przypadku obejmuje możliwość podniesienia środków w jego budżecie, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie, i projektów, które przyczynią się do realizacji celów strategii „Europa 2020” i COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapity 3, 4 i 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS należy postrzegać jako źródła dodatkowości w stosunku do innych instrumentów finansowych EBI, EFI lub Unii oraz zazwyczaj charakteryzują się one takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą również być wspierane przez EFIS, jeżeli wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą również być wspierane przez EFIS, jeżeli wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także wspierane przez EFIS projekty polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozbudowaniu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury fizycznej lub usług związanych z infrastrukturą fizyczną w jednym lub kilku państwach członkowskich;

 

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które:;

Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, łącznie z celem, jakim jest osiągnięcie bardziej równomiernego podziału geograficznego inwestycji, i które:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4 – litera d

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 12 – akapit 2 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane, zawierają również uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości i celami politycznymi Unii. W decyzjach takich powinny znajdować się również informacje na temat spełnienia kryteriów kwalifikowalności określonych w art. 6 oraz wykorzystania tabeli wskaźników, o której mowa w ust. 14 tego artykułu.Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 5 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EBI, w przypadku których umowa między EBI a beneficjentem lub pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.;

a)  dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EBI, w przypadku których umowa między EBI a beneficjentem lub pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2021 r.;

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 5 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EFI, w przypadku których umowa między EFI a pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.;

b)  dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EFI, w przypadku których umowa między EFI a pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2021 r.;

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera d

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  skreśla się ust. 4;

skreśla się

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;”;

c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej, regionalnej i krajowej, ściślejsza współpraca z organami państw członkowskich i skoncentrowanie się na budowaniu zdolności, tak aby ułatwić wykorzystanie EFIS w całej Unii, oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/2017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych.

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych w celu jednoczesnego wspierania projektów na mniejszą skalę, z uwzględnieniem konieczności spełnienia kryterium innowacyjności;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”).

f)  doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”) i inwestycjami oraz w zakresie potencjalnych efektów synergii.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera d a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

 

„9a. Aby zapewnić ECDI możliwość realizacji jego działań i wnoszenia wkładu w osiąganie celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, EBI może przedstawić Komisji uzasadniony wniosek o zwiększenie budżetu ECDI”.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1– punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

9a)  art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:

„2.  EBI co pół roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z zatwierdzonych działań w zakresie inwestycji. Sprawozdanie jest następnie podawane do publicznej wiadomości i udostępniane.

 

Sprawozdanie zawiera:

a)  ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektora, państwa i regionu oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności z kryterium zapewnienia dodatkowości, wraz z oceną podziału działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji według celów ogólnych określonych w art. 9 ust. 2;

a)  ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na poziomie sektora, państwa i regionu oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z kryterium dodatkowości;

b)  ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym, w tym wpływu na tworzenie miejsc pracy;

 

c)  ocenę zakresu, w jakim działania objęte niniejszym rozporządzeniem przyczyniają się do osiągnięcia celów ogólnych określonych w art. 9 ust. 2, w tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w obszarze badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz transportu (w tym TEN-T i mobilność w miastach), telekomunikacji, infrastruktury energetycznej i efektywności energetycznej;

c)  ocenę zakresu, w jakim działania objęte niniejszym rozporządzeniem przyczyniają się do osiągnięcia celów ogólnych UE, w tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w obszarze badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz transportu, telekomunikacji, infrastruktury energetycznej i efektywności energetycznej;

d)  ocenę zgodności z warunkami dotyczącymi wykorzystania gwarancji UE oraz z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) ppkt (iv);

 

e)  ocenę rzeczywistego efektu dźwigni uzyskanego dzięki projektom wspieranym z EFIS;

e)  ocenę rzeczywistego efektu dźwigni uzyskanego dzięki projektom wspieranym z EFIS;

f)  opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem w ramach EFIS, a także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł;

f)  opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem w ramach EFIS, a także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł;

g)  kwotę finansową przekazaną beneficjentom i ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

g)  kwotę finansową przekazaną pośrednikom finansowym i beneficjentom końcowym, zdezagregowane dane statystyczne dotyczące każdego finansowanego projektu, w tym pożyczek realizowanych w ramach EFIS przy udziale pośredników finansowych, i ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zdezagregowanym;

 

ga)  niezależne oceny ex ante i ex post dla każdego projektu, ze szczegółowym wyjaśnieniem zastosowanych wskaźników i kryteriów selekcji oraz oceny;

 

gb)  ocenę wartości dodanej poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz łącznego ryzyka związanego z tymi działaniami;

 

gc)  sprawozdania finansowe dotyczące działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji, objętych niniejszym rozporządzeniem, skontrolowane przez niezależnego audytora zewnętrznego;

h)  ocenę wartości dodanej działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz łącznego ryzyka związanego z tymi działaniami;

h)  ocenę wartości dodanej działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz łącznego ryzyka związanego z tymi działaniami;

i)  szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE, strat, zwrotu z inwestycji, kwot odzyskanych i wszelkich innych otrzymanych płatności;

i)  szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE, strat, zwrotu z inwestycji, kwot odzyskanych i wszelkich innych otrzymanych płatności;

j)  sprawozdania finansowe dotyczące działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem skontrolowane przez niezależnego audytora zewnętrznego.

j)  sprawozdania finansowe dotyczące działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem skontrolowane przez niezależnego audytora zewnętrznego.”;

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Sprawozdaniu, które ma zostać przedłożone do dnia 30 czerwca 2020 r., towarzyszy w stosownym przypadku wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia w celu ustanowienia nowego okresu inwestycyjnego, wyeliminowania stwierdzonych wad i zapewnienia dalszego utrzymywania strategicznych inwestycji na zrównoważonym poziomie lub, w razie stwierdzenia w sprawozdaniu braku gwarancji utrzymania systemu wspierającego inwestycje, zapewnienia sprawnego zakończenia działań EFIS przy zachowaniu gwarancji UE dla działań zatwierdzonych już na mocy niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. wnioskowi takiemu musi towarzyszyć ocena skutków.”;

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 18 – ustępy 7 i 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skreśla się ust. 7 i 8.;

skreśla się

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1– punkt 10 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 19 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

10a)  art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zgodnie ze swoimi zasadami dotyczącymi przejrzystości i ogólnymi zasadami Unii w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem, w tym także na temat roli pośredników finansowych oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki te działania przyczyniają się do realizacji celów określonych w art. 9 ust. 2.

„Zgodnie z ogólnymi zasadami Unii w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem, w tym także na temat roli pośredników finansowych oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki te działania przyczyniają się do realizacji celów określonych w art. 9 ust. 2.”;

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1– punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

11a)  art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE – dostęp do wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań kontrolnych.

„2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE – nieograniczony dostęp do wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonywania jego zadania.”;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Odsyłacze

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

15.12.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Hannu Takkula

21.11.2016

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Michael Theurer

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

12.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

18

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (2.3.2017)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Krzysztof Hetman

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W 2014 r. Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jako partnerem strategicznym zapowiedziała wprowadzenie planu inwestycyjnego dla Europy, którego głównym elementem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Rozporządzenie w sprawie EFIS, pierwotnie ustanowione na trzy lata, weszło w życie w lipcu 2015 r. Celem EFIS było pobudzenie ożywienia gospodarczego i konkurencyjności w Europie dzięki wygenerowaniu funduszy publicznych i prywatnych o wartości 315 mld EUR z przeznaczeniem na inwestycje strategiczne. Z założenia EFIS miał uzupełniać inne fundusze i działania Unii Europejskiej oraz przyczynić się do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej Unii.

W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie w celu przedłużenia EFIS do końca okresu obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych oraz rozszerzenia planu inwestycyjnego, tak aby do 2020 r. uruchomić co najmniej 500 mld EUR. Aby to osiągnąć, Komisja proponuje zwiększenie gwarancji UE z 16 mld EUR do 26 mld EUR, natomiast EBI ma podnieść swój kapitał z 5 mld EUR do 7,5 mld EUR. Komisja planuje utrzymać podstawową koncepcję dodatkowości EFIS, tzn. wspieranie przez EFIS tylko tych działań, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji. Za pomocą swojego wniosku Komisja zamierza również rozszerzyć zasięg geograficzny EFIS i zwiększyć jego absorpcję w regionach słabiej rozwiniętych. W tym zakresie Komisja planuje zachęcać do łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania. Ponadto Komisja zamierza poprawić przejrzystość decyzji inwestycyjnych i procedur zarządzania.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zasadniczo popiera wniosek i przedłużenie EFIS, jednak należy zwrócić uwagę na kilka poważnych braków. Występuje wyraźny brak równowagi między wykorzystaniem EFIS w UE-15 (91 % środków EFIS) i UE-13 (9 % EFIS), przy czym w jednym z państw członkowskich w ogóle nie skorzystano z finansowania EFIS. Propozycja łączenia EFIS z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi może przyczynić się do osiągnięcia pożądanych rezultatów w zakresie poprawy tej sytuacji. Należy jednak podkreślić, że polityka spójności jako główna polityka inwestycyjna UE przyniosła potwierdzone efekty, nie tylko jeśli chodzi o tworzenie inwestycji, ale również wspieranie reform strukturalnych, rozwój kapitału ludzkiego i tworzenie trwałych miejsc pracy. Dlatego też należy zadbać o to, by także w przyszłej perspektywie finansowej EFIS nie zastąpił lub nie wyparł innych funduszy i instrumentów UE, szczególnie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poza tym wśród projektów wspieranych przez EFIS występuje też brak równowagi sektorowej, np. mechanizm ten wykorzystuje się do wspierania bardzo nielicznych inwestycji społecznych. Powodem tego może być mniejsza widoczność bezpośrednich korzyści wynikających z inwestycji społecznych i często słabsze zdolności administracyjne oraz doświadczenie podmiotów społecznych w zakresie obsługi dużych projektów inwestycyjnych. Niemniej sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że wykorzystanie pełnego potencjału społecznego i ludzkiego EFIS ma zasadnicze znaczenie, podobnie jak wspieranie i ułatwianie udziału podmiotów społecznych, co w przypadku mądrej realizacji może zaowocować większą liczbą miejsc pracy i trwałym wzrostem. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej sądzi, że należy zintensyfikować działalność Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które powinno być dostępne na równi dla wszystkich istotnych zainteresowanych podmiotów, w tym przedsiębiorstw społecznych i usług społecznych.

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża zaniepokojenie z powodu braku danych o liczbie miejsc pracy, w szczególności trwałych miejsc pracy, powstałych dzięki projektom wspieranym przez EFIS. Gromadzenie tego rodzaju danych mogłoby być bardzo przydatne do ogólnej oceny wyników EFIS w przyszłości.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Od czasu ogłoszenia w listopadzie 2014 r.3 planu inwestycyjnego dla Europy klimat dla rozwoju inwestycji poprawił się, a gospodarka Europy i jej wzrost odzyskują zaufanie obywateli. Unia wchodzi obecnie w czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego, a wzrost PKB osiągnął poziom 2 % w 2015 r. Kompleksowe działania zainicjowane dzięki planowi inwestycyjnemu zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe. Inwestycje powinny stopniowo rosnąć w 2016 i 2017 r., chociaż nadal utrzymują się poniżej osiąganych wcześniej poziomów.

(1)  Od czasu ogłoszenia w listopadzie 2014 r.3 planu inwestycyjnego dla Europy klimat dla rozwoju inwestycji poprawił się, a gospodarka Europy i jej wzrost odzyskują zaufanie obywateli. Unia wchodzi obecnie w czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego, a wzrost PKB osiągnął poziom 2 % w 2015 r., lecz stopy bezrobocia utrzymują się na poziomie wyższym niż przed kryzysem. Kompleksowe działania zainicjowane dzięki planowi inwestycyjnemu zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że nie można jeszcze ocenić całościowego wpływu EFIS na wzrost gospodarczy, gdyż skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe. Inwestycje powinny stopniowo rosnąć w 2016 i 2017 r., lecz tempo wzrostu jest ciągle niepewne i utrzymuje się na poziomie niższym niż przed kryzysem.

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final.

3 COM(2014) 903 final.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Ten pozytywny trend należy utrzymać i kontynuować wysiłki w celu przywrócenia długoterminowego trwałego poziomu inwestycji. Mechanizmy przewidziane w planie inwestycyjnym są skuteczne i powinny zostać wzmocnione, tak aby nadal uruchamiać prywatne inwestycje w sektorach istotnych dla przyszłości Europy i wszędzie tam, gdzie niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji utrzymują się.

(2)  Ten pozytywny trend należy utrzymać i kontynuować wysiłki w celu przywrócenia długoterminowego trwałego poziomu inwestycji, który będzie widoczny w gospodarce realnej. Mechanizmy przewidziane w planie inwestycyjnym są skuteczne i powinny zostać wzmocnione, tak aby nadal uruchamiać prywatne inwestycje we wszystkich sektorach, które generują wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy, a zatem są istotne dla przyszłości Europy i wszędzie tam, gdzie niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji utrzymują się.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Ze względu na jego powodzenie, Komisja dąży do podwojenia EFIS, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

(6)  EFIS został ustanowiony jako plan awaryjny na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Komisja dąży do podwojenia EFIS, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski dotyczące okresu po 2020 r., zapewniając, aby strategiczne inwestycje utrzymały się na stabilnym poziomie.

(7)  Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski dotyczące okresu po 2020 r., zapewniając, aby strategiczne inwestycje utrzymały się na stabilnym poziomie. Komisja powinna opracować kompleksową ocenę skutków w celu uzasadnienia przyszłego wniosku.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych wysokiej jakości miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i konkurencyjności, zwiększając oddziaływanie społeczne i wpływ na zatrudnienie, a równocześnie dbając o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, gospodarki społecznej, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS, aby osiągnąć ambitne cele Unii przyjęte na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Należy też zwracać szczególną uwagę na projekty związane z infrastrukturą społeczną. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. Ze względu na wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie należy wzmocnić działania wspierane z EFIS, które mają na celu rozwiązanie tych problemów.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Ponadto właściwym działaniem jest wzmacnianie społecznego wymiaru wdrażania EFIS, który obejmuje między innymi kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe służące zdobywaniu umiejętności oraz uczenie się przez całe życie, innowacje w opiece zdrowotnej i medycynie, usługi społeczne, mieszkalnictwo socjalne i opiekę nad dziećmi.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Pierwsze wyniki wskazują, iż państwa członkowskie o większych zdolnościach technicznych i administracyjnych, a także instytucje finansowe w większym stopniu korzystają z EFIS. EBI i Komisja powinny podjąć dalsze prace mające na celu wspieranie państw członkowskich, które pozostają w tyle, aby zwiększyć ich zdolność do korzystania z EFIS. W tym celu należy regularnie publikować nowe dane liczbowe i aktualizacje, a pierwszą dokładną analizę jakościową i ilościową wyników należy opublikować najpóźniej do 2018 r. Taka analiza powinna zawierać niezależne oceny opracowane z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń, ze szczególnym naciskiem na liczbę utworzonych miejsc pracy i wpływ inwestycji EFIS na bezpośrednie i pośrednie miejsca pracy. Należy wyznaczyć poziomy docelowe w odniesieniu do celów związanych ze wzrostem gospodarczym i z tworzeniem miejsc pracy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym e-infrastruktura, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

(9)  Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy doprecyzować i wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym e-infrastruktura, powinny zostać uznane za dodatkowe z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, dostępne na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększenie wartości dodanej finansowania unijnego poprzez przyciągnięcie dodatkowych środków od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, by wspierane działania były rentowne i opłacalne.

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, dostępne na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma zwiększać wartość dodaną wydatków Unii poprzez przyciągnięcie dodatkowych zasobów od inwestorów prywatnych oraz zapewniać, by wspierane działania były rentowne i opłacalne, przy czym wymagane jest przestrzeganie zasad współfinansowania. EFIS powinien ściślej współpracować z funduszami strukturalnymi i innymi funduszami polityki spójności UE. Bardzo ważne jest jednak, aby nie stał on w sprzeczności z osiągnięciami lub celami Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i polityki spójności UE, zwłaszcza z osiągnięciami i celami europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także by nie zastępował ani nie wypierał dotacji oraz aby utrzymana została zasada jego dodatkowości.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Należy bardziej uwypuklić potencjał EFIS pod względem ożywiania rynków pracy i tworzenia trwałych miejsc pracy, jak dzieje się to w przypadku polityki spójności, oraz należy gromadzić i analizować odnośne wiarygodne dane.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS, zwłaszcza na obszarach Europy z wysokim poziomem bezrobocia oraz w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS oraz opracować i należycie wdrażać strategię lepszego promowania finansowania z EFIS, budowania zdolności, wsparcia administracyjnego i lokalnej pomocy technicznej we wspomnianych wyżej regionach.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie utrzyma się, należy wzmocnić segment EFIS dotyczący MŚP. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa społeczne, m.in. poprzez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów.

(16)  Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie utrzyma się, należy wzmocnić segment EFIS dotyczący MŚP. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa społeczne i usługi społeczne, m.in. poprzez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów, które są odpowiednie do potrzeb i specyfiki danego sektora.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017.

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby wszyscy beneficjenci końcowi byli należycie informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017 oraz zachęcić do przygotowywania projektów inwestycyjnych oferujących szeroki zasięg sektorowy i geograficzny.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  W państwach członkowskich należy przeprowadzić duże kampanie informacyjne, aby wzmocnić dialog z władzami krajowymi i lokalnymi. Pozwoliłoby to zwiększyć inwestycje prywatne i uniknąć koncentracji regionalnej i sektorowej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zwiększenia przejrzystości działań EFIS komitet inwestycyjny powinien wyjaśniać w swoich decyzjach, które są podawane do wiadomości publicznej i ogólnodostępne, powody, dla których uważa, że danemu działaniu należy udzielić gwarancji UE, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Tabela wskaźników powinna zostać podana do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE.

(18)  W celu zwiększenia przejrzystości działań EFIS komitet inwestycyjny powinien wyjaśniać w swoich decyzjach, które są podawane do wiadomości publicznej i ogólnodostępne, powody, dla których uważa, że danemu działaniu należy udzielić gwarancji UE, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości, a także wskaźników skuteczności, takich jak tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Tabela wskaźników powinna zostać podana do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE. Szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie miejsc pracy i inwestycje społeczne w rozwijanie bieżących i przyszłych zdolności obywateli do udziału w rynku pracy, wykorzystując przy tym przejrzyste wskaźniki społeczno-ekonomiczne.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Działania wspierane przez EFIS powinny być zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego.

(19)  Działania wspierane przez EFIS powinny być zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego, szerzej zakrojoną strategią na rzecz zrównoważonych finansów oraz dorobkiem socjalnym Unii.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie, w tym na potrzebach regionów najbardziej oddalonych, z uwzględnieniem art. 349 TFUE. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie, projektów transgranicznych i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21 i strategii „Europa 2020”, w tym wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia społecznego, w szczególności projektów, które przyczyniają się do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, lub projektów integracyjnych z regionami najbardziej oddalonymi. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych, w tym platform sektorowych, a w szczególności platform obejmujących wiele krajów w celu promowania projektów transgranicznych lub grupy projektów dotyczących wszystkich państw członkowskich, i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)   w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„(8a)  »przedsiębiorstwo społeczne« oznacza przedsiębiorstwo, którego głównym celem jest raczej osiąganie wymiernych, pozytywnych skutków społecznych niż generowanie zysku, i które wykorzystuje wygenerowane zyski przede wszystkim w celu osiągnięcia swojego podstawowego celu, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 i 5 rozporządzenia (UE) 1296/2013;”;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a)   w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„(8b)  »usługi społeczne« oznaczają działania, których celem jest poprawa jakości życia i zapewnienie ochrony socjalnej, na przykład w formie zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia i usług szkoleniowych, zapewnienia mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, opieki długoterminowej i usług pomocy społecznej;”;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f – podpunkt iv

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  lit. f) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

(iv)  kluczowych wskaźników skuteczności działania w szczególności w odniesieniu do wykorzystania gwarancji UE, realizacji celów i kryteriów określonych w art. 6 i 9 oraz załączniku II, uruchomienia kapitału prywatnego oraz makroekonomicznego wpływu EFIS, łącznie z jego wpływem na wspieranie inwestycji;

(iv)  kluczowych wskaźników skuteczności działania, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania gwarancji UE, osiągnięcia celów i spełnienia kryteriów określonych w art. 6 i 9 oraz załączniku II, uruchomienia kapitału prywatnego oraz makroekonomicznego wpływu EFIS, łącznie z jego wpływem na wspieranie inwestycji i tworzenie miejsc pracy;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  „Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które:”;

1.  Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które są widoczne w gospodarce realnej i służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, i które:

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Rada kierownicza składa się z czworga członków: trzech powołuje Komisja, a jednego EBI. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Rada kierownicza EFIS podejmuje swoje decyzje w drodze konsensusu.”;

3.  Rada kierownicza składa się z czworga członków: trzech powołuje Komisja – jednego z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych, a pozostałych dwóch naprzemiennie z odpowiednich Dyrekcji Generalnych – a jednego EBI. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Rada kierownicza EFIS podejmuje swoje decyzje w drodze konsensusu.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt -i (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – akapit 3 – wprowadzenie

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(-i)  akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

W składzie komitetu inwestycyjnego ma być zachowana równowaga płci. Rada kierownicza dąży do wyboru ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie inwestycji w co najmniej jednej z następujących dziedzin:

W składzie komitetu inwestycyjnego ma być zachowana równowaga płci. Rada kierownicza dąży do wyboru ekspertów posiadających łącznie różne doświadczenia w zakresie inwestycji we wszystkich z następujących dziedzin:

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera f

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(ia)  lit. f) otrzymuje brzmienie:

f)  kształcenie i szkolenie;

f)  rynek pracy, kształcenie i szkolenie, szkolenie zawodowe służące zdobywaniu umiejętności oraz uczenie się przez całe życie;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt -i b (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera k

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(ib)  lit. k) otrzymuje brzmienie:

k)  infrastruktura społeczna oraz gospodarka społeczna i solidarna.“

k)  infrastruktura społeczna, usługi społeczne oraz gospodarka społeczna i solidarna;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 12 – akapit 2 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są niezwłocznie podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji oparte na tabeli wskaźników projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z polityką Unii, w tym z celami inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia dobrej jakości miejsc pracy i spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, oraz z zasadą dodatkowości. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g – wprowadzenie

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a)  w ust. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

g)  kapitał ludzki, kultura i zdrowie, w szczególności przez:

g)  kapitał ludzki, rozwój społeczny, kultura i zdrowie, w szczególności przez:

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g – podpunkt i

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-aa)  ust. 2 lit. g) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

(i)  edukację i szkolenia;

(i)  rynek pracy, kształcenie i szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera -a b (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g – podpunkt v

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-ab)  ust. 2 lit. g) ppkt (v) otrzymuje brzmienie:

(v)  infrastrukturę społeczną, gospodarkę społeczną i solidarną;

(v)  infrastrukturę społeczną, usługi społeczne oraz gospodarkę społeczną i solidarną;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera -a c (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g – podpunkt v a (nowy)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-ac)  w ust. 2 lit. g) po ppkt (v) dodaje się podpunkt w brzmieniu:

 

(va)  zapewnienie środków finansowych dla platformy inwestycyjnej na potrzeby organizacji gospodarki społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBI powinien dążyć do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.

EBI powinien dążyć do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu i tworzenia miejsc pracy, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21 i strategią „Europa 2020”. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obejmuje to ukierunkowane wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych i wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte.;

Obejmuje to ukierunkowane lokalne wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych, a także informacje, w stosownych przypadkach, dotyczące odnośnych zagadnień z zakresu prawa Unii, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte, oraz różnych sektorów.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(ia)  akapit drugi otrzymuje brzmienie:

ECDI musi być zdolne do udzielania pomocy technicznej w obszarach wymienionych w art. 9 ust. 2, w szczególności w dziedzinie efektywności energetycznej, TEN-T i mobilności w miastach.

ECDI musi być zdolne do udzielania pomocy technicznej w obszarach wymienionych w art. 9 ust. 2, w szczególności w dziedzinie efektywności energetycznej, TEN-T, mobilności w miastach i infrastruktury społecznej.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspiera ono także przygotowanie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym lub elementów takich projektów, w szczególności w kontekście COP21, przygotowanie projektów w sektorze cyfrowym, a także przygotowanie projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit piąty.;

Wspiera ono także przygotowanie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym lub elementów takich projektów, w szczególności w kontekście COP21, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, w celu wywierania najkorzystniejszego wpływu na zatrudnienie i włączenie społeczne oraz eliminowania ubóstwa, w tym przygotowanie projektów w sektorze cyfrowym, a także przygotowanie projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit piąty.;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;

c)  maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej, ściślejsza współpraca z organami państw członkowskich i skupienie uwagi na budowaniu potencjału, tak aby ułatwić wsparcie EFIS w całej Unii, oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań i zacieśnianiu współpracy z państwami członkowskimi;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych;

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych, w tym sektorowych platform inwestycyjnych;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

3.  Z usług ECDI korzystać mogą prywatni i publiczni promotorzy projektów, w tym krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, platformy lub fundusze inwestycyjne oraz regionalne i lokalne podmioty publiczne.

3.  Z istniejących i dostępnych usług ECDI mogą korzystać wszyscy prywatni i publiczni promotorzy projektów, w tym krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, platformy lub fundusze inwestycyjne, regionalne i lokalne podmioty publiczne oraz zainteresowane podmioty społeczne.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.”;

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym i wśród zainteresowanych podmiotów, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(9a)  art. 16 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  ocenę zakresu, w jakim działania objęte niniejszym rozporządzeniem przyczyniają się do osiągnięcia celów ogólnych określonych w art. 9 ust. 2, w tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w obszarze badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz transportu (w tym TEN-T i mobilność w miastach), telekomunikacji, infrastruktury energetycznej i efektywności energetycznej;

c)  ocenę zakresu, w jakim działania objęte niniejszym rozporządzeniem przyczyniają się do osiągnięcia celów ogólnych określonych w art. 9 ust. 2, w tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w obszarze badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz transportu (w tym TEN-T i mobilność w miastach), telekomunikacji, infrastruktury energetycznej, efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej, usług społecznych oraz gospodarki społecznej i solidarnej;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/1017

Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  w art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„5a.  Tabelę wskaźników podaje się do wiadomości publicznej w celu zwiększenia rozliczalności i przejrzystości oraz lepszego zrozumienia dodatkowości zdefiniowanej w art. 3 w odniesieniu do wszystkich podmiotów.”;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Odsyłacze

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

3.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

28.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

12

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ulrike Rodust

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (28.3.2017)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Mercedes Bresso

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka spójności stanowi najważniejszą politykę inwestycyjną UE ukierunkowaną na wzrost gospodarczy, konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy, poprawę jakości życia obywateli UE, a także długoterminowy zrównoważony rozwój. Sama nie jest jednak w stanie zapewnić poziomu inwestycji niezbędnego do utrzymania odpowiedniego wzrostu gospodarki europejskiej.

Tworząc Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), UE wprowadziła innowacyjny instrument, który stanowi pierwsze doświadczenie służące wyznaczeniu nowych dróg i określeniu nowych rozwiązań inwestycyjnych. W historycznym momencie, w którym środki publiczne znajdują się pod bezprecedensową presją, EFIS zmierza do maksymalnego zwiększenia oddziaływania środków publicznych, a jednocześnie przyciągnięcia inwestycji prywatnych.

Choć zarówno europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, jak i EFIS są instrumentami wspierającymi wzrost gospodarczy i strategiczne inwestycje o europejskiej wartości dodanej, wykorzystywanymi w realizacji celów politycznych Unii, to występują między nimi istotne różnice pod względem zakresu ich stosowania i celów.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że opinia Komisji Rozwoju Regionalnego na temat zmian rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i 2015/1017 powinna mieć na celu z jednej strony zagwarantowanie lepszej koordynacji tych instrumentów poprzez zwiększenie ich synergii i dopilnowanie, aby wzajemnie się uzupełniały i aby nie dochodziło do nakładania się wsparcia z różnych instrumentów i funduszy Unii Europejskiej, a z drugiej strony zapewnienie rzeczywistej dodatkowości inicjatyw i projektów wspieranych w szczególności przez EFIS.

Platformy inwestycyjne stanowią optymalny sposób na tworzenie synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a EFIS, gdyż są to instrumenty elastyczne, które pozwalają identyfikować i finansować opłacalne ekonomicznie projekty i inicjatywy oraz przyciągać potencjalnych inwestorów, zwiększając wykorzystanie środków prywatnych w połączeniu ze środkami publicznymi dostępnymi w ramach budżetu europejskiego, grupy EBI czy samych krajowych banków i instytucji prorozwojowych.

Udział europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz EFIS za pośrednictwem platform inwestycyjnych należy wzmocnić, stosując instrumenty finansowe na poziomie regionalnym, sektorowym (również poprzez angażowanie różnych państw członkowskich w konkretny sektor) i krajowym (w tym poprzez skupianie określonych projektów inwestycyjnych na terytorium danego państwa członkowskiego).

Jeśli chodzi o projekty transgraniczne – a za takie sprawozdawczyni uważa wszystkie projekty, nie tylko te z udziałem co najmniej jednego kraju objętego polityką spójności – powinny one zostać uznane za istotne dla rozwoju projektów EFIS. W realizacji celów wzrostu i rozwoju EFIS strategiczną rolę może zwłaszcza odegrać infrastruktura materialna – w szczególności ta bardziej zrównoważona, jak na przykład kolej – i niematerialna – taka jak e-infrastruktura, sieci IT czy sieci badań i innowacji.

W tym kontekście sprawozdawczyni jest przekonana, że możliwym rozwiązaniem byłby specjalny system stosowany w przypadku ewentualnego łączenia instrumentów, pod warunkiem zapewnienia koordynacji z instytucjami zarządzającymi. Przegląd rozporządzenia w sprawie EFIS musi odbyć się zgodnie ze zmianami wprowadzanymi właśnie w rozporządzeniach finansowych (akcie zbiorczym), a w szczególności w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów (RWP), tak aby zagwarantować rzeczywistą synergię i skuteczną interakcję między różnymi instrumentami.

Należy ponadto podkreślić, że istotne znaczenie ma zapewnienie równowagi geograficznej w całej Unii, co przyczyni się do zwiększenia jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Dlatego też – choć należy unikać terytorialnego czy sektorowego przeznaczania środków – kraje, które wciąż nie potrafią optymalnie wykorzystać możliwości oferowanych przez EFIS, powinny uzyskać wsparcie także ze strony organów europejskich, na przykład w postaci skuteczniejszej pomocy technicznej, w tym na szczeblu lokalnym, lecz również w postaci koordynacji działań podejmowanych przez lokalne biura EBI.

Mając to na względzie, EBI i Komisja powinny też wzmocnić narzędzia oceny wyników realizowanych projektów, by mierzyć ich wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Od czasu ogłoszenia w listopadzie 2014 r. planu inwestycyjnego dla Europy3 klimat dla rozwoju inwestycji poprawił się, a gospodarka Europy i jej wzrost odzyskują zaufanie obywateli. Unia wchodzi obecnie w czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego, a wzrost PKB osiągnął poziom 2 % w 2015 r. Kompleksowe działania zainicjowane dzięki planowi inwestycyjnemu zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe. Inwestycje powinny stopniowo rosnąć w 2016 i 2017 r., chociaż nadal utrzymują się poniżej osiąganych wcześniej poziomów.

(1)  Unia wchodzi obecnie w czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego. Komisja uważa, że kompleksowe działania zainicjowane dzięki planowi inwestycyjnemu zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe.

_________________

 

3 (3) COM(2014) 903 final.

 

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Należy utrzymać ten pozytywny trend i kontynuować wysiłki w celu przywrócenia długoterminowego trwałego poziomu inwestycji. Mechanizmy przewidziane w planie inwestycyjnym są skuteczne i powinny zostać wzmocnione, tak aby nadal uruchamiać prywatne inwestycje w sektorach istotnych dla przyszłości Europy i wszędzie tam, gdzie niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji utrzymują się.

skreśla się

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W dniu 11 listopada 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 2/2016 pt. „EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia”, w której wskazał, że „plany Komisji Europejskiej dotyczące zwiększenia zdolności finansowej i przedłużenia okresu funkcjonowania funduszu inwestycyjnego o zasadniczym znaczeniu dla planu Junckera zostały sporządzone zbyt wcześnie. Istnieje też niewiele dowodów świadczących o tym, że tego rodzaju zwiększenie jest uzasadnione”. Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił również, że „nie przeprowadzono kompleksowej oceny skutków” oraz zakwestionował „zniesienie przepisów uzależniających kontynuację funkcjonowania EFIS od wyników niezależnej oceny”. Ponadto Trybunał podkreślił, że „istnieje zagrożenie, że efekt mnożnikowy jest zawyżony” i że mowa jest o celach i wynikach oczekiwanych, a nie potwierdzonych konkretnymi, dokładnymi, jasnymi i bezpośrednimi danymi.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Wdrażany i współfinansowany przez grupę EBI EFIS jest na najlepszej drodze do osiągnięcia zakładanego celu uruchomienia co najmniej 315 miliardów EUR na dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną do połowy 2018 r. Szczególną zdolność do absorpcji odnotowano w segmencie MŚP, w którym wyniki EFIS znacznie przerosły oczekiwania. W związku z tym w lipcu 2016 r. segment MŚP zasilono kwotą 500 mln EUR zgodnie z obowiązującymi parametrami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/1017. Większy udział finansowania ma zostać przeznaczony dla MŚP z uwagi na nadzwyczajne zapotrzebowanie na rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS: 40 % zwiększonej zdolności EFIS do ponoszenia ryzyka powinno zostać ukierunkowane na zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP.

(4)  Oczekuje się, że wdrażany i współfinansowany przez grupę EBI EFIS osiągnie zakładany cel uruchomienia co najmniej 315 miliardów EUR na dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną do połowy 2018 r. Jednakże poziom inwestycji jest bardzo nierówny w poszczególnych państwach członkowskich, co stanowi istotne niedociągnięcie EFIS, którym należy się szybko zająć. Szczególną zdolność do absorpcji odnotowano w segmencie MŚP, w którym wyniki EFIS znacznie przerosły oczekiwania. W związku z tym w lipcu 2016 r. segment MŚP zasilono kwotą 500 mln EUR zgodnie z obowiązującymi parametrami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/1017. Większy udział finansowania ma zostać przeznaczony dla MŚP z uwagi na nadzwyczajne zapotrzebowanie na rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS: 40 % zwiększonej zdolności EFIS do ponoszenia ryzyka powinno zostać ukierunkowane na zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Art. 18 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) 2015/1017 przewiduje przedstawienie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany tego rozporządzenia w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. oraz nakłada wymóg, aby takiemu wnioskowi towarzyszyła niezależna ocena stwierdzająca, czy EFIS „realizuje swoje cele i jest zagwarantowane utrzymanie systemu wspierającego inwestycje”. Ocena ta została przedstawiona dopiero po tym, jak Komisja wystąpiła z wnioskiem dotyczącym przedłużenia okresu obowiązywania EFIS.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Ze względu na jego powodzenie, Komisja dąży do podwojenia EFIS, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

(6)  EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. Fundusz odnotował pewne osiągnięcia, takie jak zapewnienie dodatkowości, równowagi geograficznej i trwałości finansowanych projektów, lecz wykazał również pewne braki. Komisja ogłosiła przedłużenie obowiązywania wniosku podwajającego EFIS, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych, aby lepiej dostosować EFIS do unijnych celów spójności i integracji. Ustawodawcze przedłużenie zaproponowane przez Komisję obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W dążeniu do zwiększenia możliwości EFIS także państwa członkowskie mogą priorytetowo potraktować tę kwestię.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W dniu 11 listopada 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że wciąż jest za wcześnie, by mierzyć skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe oraz by stwierdzić, czy EFIS osiąga swoje cele. Kompleksowa ocena skutków dostarczy niezbędnych podstaw do podjęcia decyzji o przedłużeniu EFIS bądź nie.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski dotyczące okresu po 2020 r., zapewniając, aby strategiczne inwestycje utrzymały się na stabilnym poziomie.

(7)  Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski dotyczące okresu po 2020 r., aby zapewnić utrzymanie strategicznych inwestycji na stabilnym poziomie, uzupełniając istniejące fundusze i programy unijne, takie jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, które będą nadal stanowić kluczowe fundusze na rzecz wspierania spójności i inwestycji we wszystkich państwach członkowskich i regionach, zorientowane na wspomaganie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz ograniczanie różnic w rozwoju występujących między regionami Unii.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Wnioski zmierzające do przedłużenia okresu inwestycji poza 2020 r. powinny być sporządzane w oparciu o poprzedzające je niezależne oceny, w których analizuje się, czy EFIS osiąga swoje cele, w szczególności pod względem dodatkowości projektów oraz wpływu funduszu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Celem wniosków dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania EFIS nie powinno być zastąpienie ani pomniejszenie budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFIS wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(8)  EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, wzmacniać partnerstwa publiczne i prywatne oraz wspierać strategiczne inwestycje o wysokiej społecznej, środowiskowej, terytorialnej i gospodarczej wartości dodanej, w duchu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony, o których mowa w art. 174 TFUE. Dotyczy to inwestycji zgodnych z aktualnymi trendami gospodarczymi, takich jak inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFIS wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, dostępne na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększenie wartości dodanej finansowania unijnego poprzez przyciągnięcie dodatkowych środków od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, by wspierane działania były rentowne i opłacalne.

(10)  Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS należy promować łączenie różnych form bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumentów finansowych z budżetu Unii, dostępnych na przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększenie wartości dodanej finansowania unijnego poprzez przyciągnięcie dodatkowych środków od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, by wspierane działania były rentowne i opłacalne. Łączne wykorzystanie EFIS i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych może ułatwić zwiększenie zasięgu geograficznego EFIS. Bardzo ważne jest jednak, aby EFIS nie zastępował ani nie wypierał dotacji oraz aby utrzymana została zasada jego dodatkowości.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Należy bardziej uwypuklić potencjał EFIS pod względem ożywiania rynków pracy i tworzenia trwałych miejsc pracy, jak dzieje się to w przypadku polityki spójności, oraz gromadzić i analizować odnośne wiarygodne dane.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(11)  W sprawozdaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) pt. „Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic Investments” (‘Ocena funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych’), opublikowanym w dniu 6 października 2016 r., podkreślono, że należy rozwiązać problem braku równowagi geograficznej w przypadku wsparcia z EFIS przez zastosowanie takich środków jak rozszerzenie zakresu celów ogólnych i projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFIS i zwiększenie roli Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Dlatego w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów spójności i zwiększenia absorpcji EFIS, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy podjąć działania na rzecz wzmocnienia i utrzymania sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  EFIS i europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne należy postrzegać jako instrumenty wzajemnie się uzupełniające we wspieraniu strategicznych inwestycji z europejską wartością dodaną, a tym samym w dążeniu do realizacji celów polityki unijnej, takich jak unijne cele w zakresie klimatu, które mogą przyczynić się do rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej. Niemniej jednak EFIS i europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne różnią się zakresem, celami, przesłankami, strukturą oraz ramami prawnymi i regulacyjnymi.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  EFIS powinien być bardziej promowany w krajach kandydujących do UE i krajach, który wystąpiły o członkostwo w UE, gdyż poziom wiedzy o EFIS jest tam bardzo niski i dotychczas nie sfinansowano z EFIS żadnego projektu w tych krajach.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie utrzyma się, należy wzmocnić segment EFIS dotyczący MŚP. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa społeczne, m.in. poprzez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów.

(16)  Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie utrzyma się, należy wzmocnić segment EFIS dotyczący MŚP, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa społeczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się projektami trwałymi i cyfrowymi, m.in. poprzez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów oraz dywersyfikację źródeł finansowania dzięki zachęcaniu do finansowania wielorakiego, takiego jak finansowanie społecznościowe.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017.

(17)  EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli informowani o istnieniu różnych unijnych instrumentów wsparcia, które można wykorzystać osobno lub w połączeniu z EFIS, jak również powinny zapewnić wsparcie pozwalające wybrać najodpowiedniejszy instrument lub kombinację instrumentów, tak aby zwiększyć wiedzę o gwarancjach UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017 i zachęcić do przygotowywania projektów inwestycyjnych o dużym zakresie sektorowym i geograficznym.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Należy zorganizować kampanie informacyjne na temat projektów inwestycyjnych EFIS. W związku z tym EBI powinien opublikować informacje i wyniki oceny skutków dotyczące realizowanych działań i projektów, określając ich wartość dodaną i dodatkowość. Analogicznie EBI powinien opublikować dane analityczne o każdym finansowanym projekcie, pozwalające wykazać relację między tymi danymi a miejscami pracy stworzonymi przez EFIS.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

(21)   Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione i dysponować stosownym budżetem. Jego działania powinny skupiać się na potrzebach nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w obecnym systemie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie i projektów, które przyczynią się do realizacji celów COP 21. Niezależnie od celu zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, tak aby móc pełnić funkcję pojedynczego kompleksowego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i w stosownych przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu projektów. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  art. 5 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Uznaje się, że projekty wspierane przez EFIS zapewniają dodatkowość, jeżeli mając na celu generowanie zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego obarczone są ryzykiem odpowiadającym działaniom specjalnym EBI, zgodnie z definicją w art. 16 statutu EBI i wytycznymi polityki ryzyka kredytowego EBI.

„Uznaje się, że działania specjalne EBI w rozumieniu art. 16 statutu EBI i wytycznych polityki ryzyka kredytowego EBI, które są wspierane przez EFIS, również zapewniają dodatkowość, jeżeli publicznie dostępne dokumenty wykazują, że działania te likwidują niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nie mogłyby zostać przeprowadzone w tym samym okresie przez EBI, EFI lub w oparciu o istniejące unijne instrumenty finansowe bez wsparcia ze strony EFIS.”;

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnym sytuacjom w zakresie inwestycji, takim jak te, które wynikają z barier tworzonych przez granice państw lub ich regulacje, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Uznaje się, że projekty dotyczące współpracy transgranicznej oraz projekty w ramach współpracy międzyregionalnej, w szczególności pomiędzy regionami funkcjonalnymi, również zapewniają dodatkowość.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą również być wspierane przez EFIS, jeżeli wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą być wspierane przez EFIS wyłącznie wówczas, gdy dowiedziono, że wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu. Komitet inwestycyjny zapewnia weryfikację dodatkowości w trakcie procedury wyboru.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także wspierane przez EFIS projekty polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozbudowaniu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury fizycznej lub usług związanych z infrastrukturą fizyczną w jednym lub kilku państwach członkowskich.”;

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także wspierane przez EFIS projekty transgraniczne polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej i infrastruktury innej niż fizyczna bądź infrastruktury niematerialnej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich, takiej jak infrastruktura cyfrowa, sieć IT czy sieć badawcza, lub na rozszerzeniu tego rodzaju infrastruktury lub usług z nią związanych istniejących w jednym państwie członkowskim na inne państwo lub państwa członkowskie.”;

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które:”;

Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty zrównoważone pod względem geograficznym, które zapewniają dodatkowość, służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które:”;

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt -i (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 8 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(-i)   akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

W składzie komitetu inwestycyjnego ma być zachowana równowaga płci. Rada kierownicza dąży do wyboru ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie inwestycji w co najmniej jednej z następujących dziedzin:

W składzie komitetu inwestycyjnego ma być zachowana równowaga płci. Rada kierownicza dąży do wyboru ekspertów, którzy razem reprezentują różne doświadczenia w zakresie inwestycji we wszystkich z następujących dziedzin:

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera d

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 7 – ustęp 12 – akapit 2 – zdanie 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane, zawierają również uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.”;

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z polityką Unii, w tym z celami inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia dobrej jakości miejsc pracy i spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, oraz z zasadą dodatkowości. Równowagę geograficzną należy wzmacniać przez zwiększanie wsparcia, jakiego ECDI udziela państwom członkowskim, regionom i władzom lokalnym o niższym wskaźniku udziału w projektach EFIS. Tabela wskaźników wykorzystywana do oceny działań podawana jest do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBI dąży do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.”;

EBI dąży do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w połączonych celach w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP21. W tych obliczeniach nie uwzględnia się finansowania z EFIS dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.”;

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 – zdanie 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Obejmuje to ukierunkowane wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych i wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte.”;

„Obejmuje to ukierunkowane wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, ze szczególnym naciskiem na MŚP oraz władze regionalne i lokalne, wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawa unijnego, z uwzględnieniem specyfiki, potrzeb i potencjału inwestycyjnego państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte. ECDI udziela pomocy technicznej w obszarach wymienionych w art. 9 ust. 2, w tym w dziedzinie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, rolnictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, TEN-T i mobilności w miastach. Ponadto ECDI informuje Komisję o napotykanych barierach regulacyjnych, tworząc tym samym sprzężenie zwrotne między EBI i Komisją.”;

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;”;

c)  „maksymalne wykorzystanie wiedzy regionalnej i lokalnej oraz wspomaganie budowania zdolności w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii na wszystkich szczeblach oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celów spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jak również sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań, także w koordynacji z krajowymi i regionalnymi bankami prorozwojowymi;”;

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – akapit 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych;

e)  świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych, w celu usprawnienia dostępu dla projektów z udziałem różnych państw członkowskich, również w koordynacji z regionalnymi i krajowymi bankami prorozwojowymi;

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”).”;

f)  doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania w celu umożliwienia optymalnej komplementarności inwestycji i synergii pomiędzy nimi, z myślą o jednolitym programowaniu działań politycznych.”;

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 14 – akapit 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.;”

5.  Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu regionalnym i lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych i regionalnych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Aby ułatwić przyciąganie prywatnych inwestorów, wzmocnione zostają interakcje między ECDI, EPPI, EBI oraz krajowymi i regionalnymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi.;”

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a)  art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:”;

„2.   EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:”;

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera 9 b (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9b)  (15) art. 16 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)   opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem w ramach EFIS, a także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł;

„f)   w przypadku połączenia środków z EFIS z innymi unijnymi źródłami finansowania, takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”, przedstawiony zostaje szczegółowy opis projektów, dokładny wkład finansowy z każdego ze źródeł oraz profil ryzyka każdego projektu;”;

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9c)  w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„6a.   Do celów sprawozdawczości EBI opracowuje zestaw wskaźników rezultatów dla każdego działania, aby zapewnić wiarygodną podstawę analizy wartości dodanej finansowania unijnego. Metodologia ta jest zatwierdzana przez radę kierowniczą.”;

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 18 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Do dnia 30 czerwca 2018 r. i 30 czerwca 2020 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.”;

6.  Do dnia 30 czerwca 2018 r. i 30 czerwca 2020 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia oraz tego, czy EFIS realizuje swoje cele w zakresie dodatkowości projektów i wpływu funduszu na spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną, jak również tego, czy można było osiągnąć większą równowagę geograficzną projektów.”;

Poprawka     39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Artykuł 19 – ustęp 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„EBI i EFI informują lub zobowiązują pośredników finansowych do poinformowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o istnieniu wsparcia z EFIS.”;

„EBI i EFI informują lub zobowiązują pośredników finansowych do poinformowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o istnieniu różnych unijnych instrumentów wsparcia, które można wykorzystać osobno lub w połączeniu z EFIS.

 

EBI publikuje na swojej stronie internetowej wysokość finansowania EFIS dla każdego projektu.”;

Poprawka     40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Załącznik II – sekcja 2 – litera a – tiret 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  lit. a) tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„–   podmioty sektora publicznego (w tym terytorialne, ale z wykluczeniem działań takich podmiotów skutkujących bezpośrednim ryzykiem dla państwa członkowskiego) oraz podmioty mające charakter podmiotów sektora publicznego.

„–   podmioty sektora publicznego (terytorialne lub inne, ale z wykluczeniem działań takich podmiotów skutkujących bezpośrednim ryzykiem dla państwa członkowskiego) oraz podmioty mające charakter podmiotów sektora publicznego. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT), ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w sprawie EUWT*, uznaje się za podmiot niepowodujący bezpośredniego ryzyka dla państw członkowskich.

 

_______________

 

* Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19–24.”;

Poprawka     41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Załącznik II – sekcja 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Unika się udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest ono konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności.”;

 

„Unika się udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest ono konieczne dla wsparcia publicznych lub prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności, lub w przypadku jednoznacznego stwierdzenia elementu niedoskonałości rynku i jasnej oceny dodatkowości.”;

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 6 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017

Załącznik II – sekcja 8 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w lit. b) zdanie pierwsze skreśla się słowo „początkowego”.

c)  w lit. b) zdanie pierwsze skreśla się słowo „początkowego”. W lit. b) zdanie drugie zwrot „przyjmuje orientacyjne wytyczne dotyczące dywersyfikacji i koncentracji geograficznej” zastępuje się zwrotem „przyjmuje orientacyjne wytyczne dotyczące dywersyfikacji i koncentracji geograficznej oraz zapewnia ich skuteczne wykonanie”.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Odsyłacze

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

3.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Mercedes Bresso

11.10.2016

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Luigi Morgano

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Objaśnienia używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Odsyłacze

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Data przedstawienia w PE

14.9.2016

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Opinia niewydana

Data decyzji

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Zaangażowane komisje

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Sprawozdawcy

Data powołania

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Data przyjęcia

15.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

65

11

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Data złożenia

15.5.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się