Procedură : 2016/0276(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0198/2017

Texte depuse :

A8-0198/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0478

RAPORT     ***I
PDF 1606kWORD 231k
15.5.2017
PE 597.638v02-00 A8-0198/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportori: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

Raportori pentru aviz (*):

Eva Kaili, Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Inés Ayala Sender, Comisia pentru transport și turism

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (*)
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0597),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 172 și 173, articolul 175 al treilea paragraf și articolul 182 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0375/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 decembrie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 decembrie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0198/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(3)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 172 și 173, articolul 175 al treilea paragraf și articolul 182 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul nr. 2/2016 al Curții de Conturi(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  De la prezentarea Planului de investiții pentru Europa în noiembrie 2014(5), condițiile pentru o sporire a investițiilor s-au îmbunătățit și revine încrederea în economia și în creșterea Europei. În prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de redresare moderată, creșterea PIB-ului său fiind de 2 % în 2015. Cu toate acestea, ratele șomajului sunt în continuare superioare celor de dinaintea crizei. Eforturile cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții au dus deja la rezultate concrete, în pofida faptului că deocamdată nu poate fi estimat impactul deplin pe care FEIS l-a avut asupra creșterii, întrucât efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții mai mari nu pot fi imediate. Se preconizează că investițiile vor crește treptat pe parcursul anilor 2016 și 2017, deși ritmul încă este timid și rămâne sub nivelurile din trecut.

(2)  Impulsul pozitiv ar trebui menținut și trebuie depuse în continuare eforturi pentru a reda investițiilor o tendință sustenabilă pe termen lung în beneficiul economiei reale. Mecanismele Planului de investiții funcționează și ar trebui consolidate pentru a continua mobilizarea investițiilor private în sectoare importante pentru viitorul Europei și în cazurile în care subzistă disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile, astfel încât să se genereze un impact macroeconomic substanțial și să se creeze locuri de muncă.

(3)  La 1 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Europa investește din nou – Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare”, în care a prezentat realizările de până atunci ale Planului de investiții și a schițat etapele următoare, inclusiv prelungirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) peste perioada inițială de trei ani, potențarea componentei pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în cadrul existent și îmbunătățirea Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH).

(4)  FEIS, implementat ▌de Grupul BEI, este pe cale să își atingă obiectivul cantitativ de a mobiliza investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 315 miliarde EUR până la jumătatea anului 2018. Răspunsul pieței și absorbția pe piață au fost deosebit de rapide în cadrul componentei pentru IMM-uri, în cazul căreia FEIS a permis obținerea de rezultate cu mult peste așteptări, datorită faptului că a utilizat inițial mandatele existente ale Fondului european de investiții (FEI) (InnovFin SMEG, COSME LGF și RCR), pentru un demaraj accelerat. Astfel, în iulie 2016, componenta pentru IMM-uri a fost suplimentată cu 500 de milioane EUR, cu respectarea parametrilor existenți, prevăzuți în Regulamentul (UE) 2015/1017. O pondere mai mare a finanțării urmează a fi direcționată spre IMM-uri, dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor: o proporție de 40 % din capacitatea sporită de a-și asuma riscuri a FEIS ar trebui direcționată spre creșterea accesului la finanțare al IMM-urilor.

(5)  La 28 iunie 2016, Consiliul European a concluzionat că „Planul de investiții pentru Europa, în special Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), a dat deja rezultate concrete și reprezintă un pas important pentru a contribui la mobilizarea investițiilor private, utilizând totodată în mod inteligent resurse bugetare limitate. Comisia intenționează să prezinte curând propuneri privind viitorul FEIS, care ar trebui examinate în regim de urgență de către Parlamentul European și Consiliu.”

(6)  FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. Cu toate acestea, interesul de atingere a acestui obiectiv cantitativ nu ar trebui să fie mai important decât adiționalitatea proiectelor selectate. Prin urmare, Comisia s-a angajat nu numai să prelungească perioada de investiții și capacitatea financiară a FEIS, ci și să crească nivelul de adiționalitate. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod prioritar.

(6a)  FEIS și implementarea sa nu se pot realiza la potențial maxim fără executarea acțiunilor care vizează consolidarea pieței unice, crearea unui mediu de afaceri favorabil și implementarea de reforme structurale durabile și echilibrate din punct de vedere social. În plus, proiectele bine structurate, ca parte a planurilor de investiții și de dezvoltare aduse la nivelul statelor membre, sunt de o importanță majoră pentru succesul FEIS. Statele membre sunt, prin urmare, invitate să sprijine consolidarea capacităților pentru investițiile sustenabile, în special la nivel regional și local, și să se asigure că există structurile administrative necesare în acest scop.

(7)  Pentru perioada de după 2020, Comisia ar trebui să prezinte, în temeiul noului cadru financiar multianual, o propunere legislativă privind un sistem de investiții cuprinzător, cu scopul de a aborda în mod eficient deficitul de investiții din Uniune. Propunerea legislativă respectivă ar trebui să se bazeze pe concluziile din raportul Comisiei și pe evaluarea independentă care trebuie să fie prezentată Parlamentului European și Consiliului înainte de 31 decembrie 2018. Raportul și evaluarea independentă ar trebui, de asemenea, să analizeze aplicarea Regulamentului (UE) 2015/1017, astfel cum este revizuit prin prezentul regulament, în cadrul perioadei extinse a FEIS.

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21) și a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80- 95 %. De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, sprijinul din FEIS pentru autostrăzi ar trebui să se limiteze la sprijinirea investițiilor private și/sau publice în transporturi în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, în regiunile mai puțin dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere sau la cazurile în care aceste investiții sunt necesare pentru modernizare, întreținere și îmbunătățirea siguranței rutiere, pentru dezvoltarea dispozitivelor privind sistemele de transport inteligent (STI) sau pentru a garanta integritatea și standardele autostrăzilor existente în rețeaua transeuropeană de transport, în special zonele de parcare în condiții de siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili alternativi ecologici și sistemele de încărcare cu energie electrică. În sectorul digital și în cadrul domeniului de aplicare al politicii ambițioase a Uniunii cu privire la economia digitală, ar trebui stabilite noi obiective pentru infrastructura digitală, pentru a se asigura eliminarea decalajului digital și faptul că Uniunea va fi un pionier la nivel mondial în noua eră a așa-numitului „internet al obiectelor”, a tehnologiei „blockchain” și a securității cibernetice și a rețelelor. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

(8a)  Pentru atingerea obiectivelor Uniunii stabilite la Conferința de la Paris privind schimbările climatice (COP 21), Comitetul director ar trebui să prezinte orientări detaliate și instrumente de evaluare, în special în ceea ce privește proiectele eligibile și portofoliul global al FEIS, mai ales privind obiectivele stabilite la COP 21. Pentru a consolida acțiunile din cadrul FEIS în domeniul climei, BEI ar trebui să se bazeze pe experiența sa în calitate de important furnizor de finanțare în acest domeniu și să utilizeze metodologii agreate la nivel internațional pentru a identifica componentele și costurile acțiunilor legate de combaterea schimbărilor climatice.

(8b)  Industriile culturale și creative joacă un rol esențial în reindustrializarea Europei, sunt un factor de creștere și se află într-o poziție strategică pentru a declanșa efecte de propagare inovatoare în alte sectoare ale economiei, precum turismul, comerțul cu amănuntul și tehnologiile digitale. FEIS ar trebui să ajute IMM-urile să depășească deficitul de capital din acest sector și ar trebui să vizeze, de regulă, proiecte cu un profil de risc mai ridicat decât proiectele finanțate în prezent prin programul Europa creativă și prin Fondul de garantare.

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre sau regiuni, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică sau rețelele TEN-T și TEN-E, ar trebui să fie considerate ca având un nivel ridicat de adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

(9a)  Îndeplinirea criteriului de adiționalitate depinde de condițiile economice specifice regiunilor, deoarece un proiect poate avea caracter adițional într-o regiune, iar în alta nu. Prin urmare, Comitetul pentru investiții ar trebui să țină seama de condițiile specifice regiunilor atunci când evaluează conformitatea cu criteriul de adiționalitate.

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, ▌inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite. Deși Comisia a publicat deja orientări concrete privind acest aspect, problema combinării FEIS cu fondurile Uniunii ar trebui avută în vedere în continuare, ținând seama totodată de eficiența economică și de asigurarea unui efect de levier adecvat. Utilizarea combinată a FEIS și a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) poate ajuta FEIS să acopere o arie geografică mai vastă.

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS. Dat fiind faptul că nu ar trebui să existe restricții cu privire la dimensiunea proiectelor eligibile pentru sprijin din partea FEIS, proiectele mici nu ar trebui împiedicate să solicite finanțare din partea FEIS. În plus, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a consolida asistența tehnică și pentru a promova FEIS în aceste regiuni.

(11a)  Platformele de investiții reprezintă un instrument esențial de abordare a disfuncționalităților pieței, în special în ceea ce privește finanțarea de proiecte multiple, regionale sau tematice, inclusiv proiecte în domeniul eficienței energetice și proiecte transfrontaliere. Prin urmare, este important să se încurajeze parteneriatele cu băncile sau instituțiile naționale de promovare, inclusiv pentru crearea de platforme de investiții. În contextul unor astfel de parteneriate, Comitetul pentru investiții, în conformitate cu orientările relevante ale Comitetului director, ar trebui să poată acorda o parte adecvată din garanția UE în mod direct platformelor de investiții și băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și, prin urmare, să delege respectivelor entități decizia cu privire la selecția proiectelor. În aceste cazuri, Comitetul pentru investiții ar trebui să aibă în continuare dreptul de a supraveghea oricând procedura de selecție a proiectelor, pentru a garanta că este aplicată în conformitate cu prezentul regulament.

(11b)  Această posibilitate de acordare directă a garanției UE platformelor de investiții și băncilor sau instituțiilor naționale de promovare nu ar trebui în niciun caz să aibă ca rezultat discriminarea generală a statelor membre în care nu s-au înființat astfel de entități și nici nu ar trebui să conducă la concentrare geografică.

(12)  Pe durata întregii perioade de investiții, pentru a permite FEIS să sprijine investițiile, Uniunea ar trebui să ofere o garanție a Uniunii („garanția Uniunii”), care nu ar trebui să depășească în niciun moment 26 000 000 000 EUR și din care maximum 16 000 000 000 EUR ar trebui să fie disponibile înainte de 6 iulie 2018.

(13)  Se preconizează că, atunci când garanția UE este combinată cu cuantumul de 7 500 000 000 EUR care urmează a fi oferit de BEI, sprijinul din FEIS va genera investiții suplimentare în cuantum de 100 000 000 000 EUR din partea BEI și FEI. Potrivit previziunilor, cuantumul de 100 000 000 000 EUR sprijinit de FEIS va genera investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 500 000 000 000 EUR până la sfârșitul anului 2020.

(14)  Pentru a se finanța o parte a contribuției bugetului general al Uniunii la fondul de garantare al UE pentru investițiile suplimentare care urmează a fi realizate, ar trebui alocată suma de 650 000 000 EUR din marjele nealocate în cadrul plafoanelor cadrului financiar multianual 2014-2020. Această sumă urmează să fie autorizată de Parlamentul European și de Consiliu(6) prin intermediul procedurii bugetare anuale. În plus, credite în valoare de 1 645 797 000 EUR ar trebui transferate de la instrumentele financiare ale MIE la partea de grant a MIE, pentru a se facilita combinarea cu FEIS, sau la alte instrumente financiare relevante, în special la cele care vizează eficiența energetică.

(15)  Pe baza experienței dobândite grație investițiilor sprijinite de FEIS, valoarea țintă a fondului de garantare ar trebui stabilită la 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE, pentru a se asigura un nivel de protecție adecvat.

(16)  Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru IMM-uri a FEIS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor și serviciilor sociale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi, adecvate nevoilor și particularităților sectorului.

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, au cunoștință de existența sprijinului oferit de FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017. În acordul de finanțare, ar trebui să apară într-un loc vizibil o referire clară la FEIS.

(18)  În vederea unei transparențe sporite a operațiunilor FEIS, Comitetul pentru investiții ar trebui să explice, în deciziile sale, care sunt făcute publice și accesibile, motivele pentru care consideră că o operațiune ar trebui să beneficieze de garanția UE, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Tabelul comparativ al indicatorilor ar trebui făcut public imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul garanției UE.

(18a)  Tabelul comparativ ar trebui utilizat în strictă conformitate cu prezentul regulament, precum și cu Regulamentul delegat (UE) 2015/1558(7) și cu anexele la acesta, ca un instrument independent și transparent de evaluare, cu ajutorul căruia Comitetul de investiții stabilește prioritățile în ceea ce privește utilizarea garanției UE pentru operațiuni care prezintă punctaje și valoare adăugată mai mari. BEI ar trebui să calculeze ex ante punctajele și indicatorii și să monitorizeze rezultatele la finalizarea proiectelor.

(18b)  Comitetul director ar trebui să revizuiască orientările în materie de investiții pentru a stabili un prag minim pentru diferitele criterii din tabelul comparativ, în scopul de a îmbunătăți evaluarea proiectelor.

(19)  Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte principiile Uniunii referitoare la buna guvernanță fiscală. În desfășurarea activităților sale, BEI nu ar trebui să utilizeze, să se angajeze sau să furnizeze fonduri către beneficiari care folosesc sau care sunt implicați în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în sisteme de planificare fiscală agresivă, în conformitate cu dreptul, recomandările și orientările Uniunii.

(20)  În plus, ar fi oportune anumite clarificări tehnice privind conținutul acordului referitor la gestionarea FEIS, la acordarea garanției UE și la instrumentele acoperite de aceasta, inclusiv acoperirea riscului valutar în anumite situații. Acordul cu BEI referitor la gestionarea FEIS și la acordarea garanției UE ar trebui adaptat pentru a fi consecvent cu prezentul regulament.

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să abordeze eventualele deficiențe în punerea în aplicare a FEIS. EIAH ar trebui să joace un rol esențial în ceea ce privește abilitarea promotorilor de proiecte să inițieze și să dezvolte proiecte viabile, sustenabile și de calitate. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre sau regiuni și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ale COP 21. ▐ EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine în mod proactiv BEI în inițierea de proiecte și în lansarea de operațiuni, precum și în stimularea cererii, atunci când este necesar. Activitățile EIAH ar trebui să fie complementare structurilor existente și ar trebui evitate suprapunerile cu serviciile din statele membre. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere consiliere privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii. Se consideră necesar ca EIAH să își stabilească o puternică prezență locală, acolo unde este necesar, pentru a mobiliza cunoștințe locale cu privire la FEIS și pentru a ține cont mai bine de nevoile locale. EIAH ar trebui să vizeze încheierea de acorduri de cooperare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare din fiecare stat membru, precum și să ajute statele membre să înființeze bănci sau instituții naționale de promovare, atunci când este necesar. Pentru a atinge aceste obiective, capacitatea personalului EIAH ar trebui să fie proporțională cu sarcinile pe care trebuie să le realizeze.

(21a)  Pentru a remedia disfuncționalitățile și lacunele pieței, pentru a stimula investiții suplimentare adecvate și pentru a promova echilibrul geografic și regional al operațiunilor sprijinite de FEIS, este necesară o abordare integrată și raționalizată, cu scopul de a promova creșterea, crearea de locuri de muncă și investițiile. Politica de tarifare ar trebui să contribuie la atingerea acestor obiective.

(21b)  Pentru a promova obiectivele în materie de investiții ale Regulamentului (UE) 2015/1017, ar trebui încurajată combinarea cu fondurile existente, pentru a asigura un nivel adecvat de concesionalitate în condițiile de finanțare a operațiunilor FEIS, inclusiv în ceea ce privește tarifarea operațiunilor.

(22)  ▐ Prin urmare, ▐ Regulamentul (UE) 2015/1017 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2015/1017 se modifică după cum urmează:

(-1)  la articolul (2) punctul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

‘(b)  platforme transfrontaliere, la care participă mai multe țări, regionale sau macroregionale, care reunesc parteneri din mai multe state membre, regiuni sau din țări terțe interesați de proiecte desfășurate într-o anumită zonă geografică;”

(1)  Articolul 4 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)  la litera (a), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)   cuantumul, care nu este mai mic de 7 500 000 000 EUR în garanții sau lichidități, și condițiile contribuției financiare care urmează să fie furnizată de BEI prin intermediul FEIS;”;

(aa)  la litera (a), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv)  tarifarea operațiunilor în temeiul garanției UE, care urmează să se conformeze politicii generale de prețuri a BEI, în conformitate cu scopul prezentului regulament. În cazul în care înăsprirea condițiilor economice și a celor de pe piețele financiare ar împiedica realizarea unui proiect viabil, tarifarea garanției se adaptează pentru a promova echilibrul geografic și regional al operațiunilor sprijinite de FEIS și pentru a remedia disfuncționalitățile pieței;”

(ab)  la litera (b), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)  prevederea ca deciziile în cadrul Comitetului director să fie luate prin consens și ca, în cazul în care nu se ajunge la consens, Comitetul director să decidă cu o majoritate de patru cincimi a membrilor săi.”

(ac)  la litera (b), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv)  procedura de numire a directorului executiv și a directorului executiv adjunct, remunerația și condițiile de lucru ale acestora, ▌normele și procedurile cu privire la înlocuirea acestora din funcție și la răspundere, fără a aduce atingere prezentului regulament;”

(b)  la litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)   în conformitate cu articolul 11, norme detaliate referitoare la furnizarea garanției UE, inclusiv mecanismele sale privind acoperirea și acoperirea definită de către aceasta a portofoliilor de anumite tipuri de instrumente și respectivele evenimente care declanșează cererile de executare a garanției UE;”.

(1a)  Articolul 5 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  În sensul prezentului regulament, „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit de FEIS operațiunilor care abordează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim care nu ar fi putut fi desfășurate fără sprijinul FEIS în perioada în care poate fi utilizată garanția UE, sau în orice caz nu în aceeași măsură, de către BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor financiare existente ale UE. Proiectele susținute de FEIS, care vizează atingerea oricăruia dintre obiectivele generale stabilite la articolul 9 alineatul (2) și care totodată urmăresc să creeze locuri de muncă și creștere durabilă, au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI, iar portofoliul FEIS are, în general, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de BEI în conformitate cu politicile sale obișnuite de investiții înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale ale BEI pot fi sprijinite, de asemenea, de FEIS dacă este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității, astfel cum este definită la primul paragraf din prezentul alineat.

Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, asigurându-se astfel complementaritatea și evitându-se excluderea participanților de pe aceeași piață, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS, de preferință și în cazuri justificate corespunzător, prezintă trăsăturile aferente subordonării și adoptă o poziție de rang inferior față de alți investitori, precum și participare la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

Fără a aduce atingere cerinței privind respectarea definiției adiționalității, menționată la primul paragraf, următoarele elemente oferă indicații solide privind adiționalitatea:

-  proiecte care comportă un risc ce corespunde activităților speciale ale BEI, astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI și în orientările BEI privind politica în materie de risc de credit, în special dacă proiectele se desfășoară în regiuni mai puțin dezvoltate și de tranziție;

-  proiecte care vizează o infrastructură ce leagă două sau mai multe state membre sau extinderea de la un stat membru la alt stat membru sau la mai multe state membre a unei infrastructuri sau a unor servicii legate de infrastructură;

(2a)  La articolul 5, se adaugă următorul alineat:

  „2a.  În conformitate cu politica de tarifare, FEIS:

    -  de preferință și în cazuri justificate corespunzător, adoptă poziții de rang inferior față de alți investitori și se asigură că tarifarea operațiunilor sale este ajustată, incluzând finanțarea mixtă, dacă este necesar, pentru a permite ca proiectele să maximizeze efectul de levier al fondurilor și să țină seama de condițiile de pe piața locală; și

    -  dacă este necesar pentru realizarea obiectivelor FEIS și pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și decalajele în materie de investiții, se asigură că nivelul de tarifare pentru operațiunile legate de capital rămâne sub prețurile de pe piață pentru același tip de tranzacții.

(3)  La articolul 6 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile și care:”.

(3a)  Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  În cazul operațiunilor desfășurate de BEI și FEI prin intermediari financiari, anvergura proiectelor eligibile pentru sprijin din partea FEIS nu este limitată. Pentru a garanta că sprijinul acordat de FEIS acoperă și proiecte la scară mică, BEI și FEI extind cooperarea cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și promovează posibilitățile oferite prin crearea de platforme de investiții.”

(4)  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(-a)  se introduce următorul alineat:

„1a.  Toate instituțiile și organismele implicate în structurile de conducere ale FEIS urmăresc menținerea echilibrului de gen în cadrul tuturor organismelor de conducere ale FEIS.”

(-aa)  la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Comitetul director este format din cinci membri: trei numiți de Comisie, unul de BEI și unul de Parlamentul European. Comitetul director își alege un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată. Comitetul director se străduiește să ia decizii prin consens. În cazul în care nu se ajunge la un consens, Comitetul director decide cu o majoritate de patru cincimi a membrilor săi.”

(-ab)  La alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Procesele-verbale detaliate ale Comitetului director sunt publicate de îndată ce acestea sunt aprobate de Comitetul director. Parlamentul European este informat imediat cu privire la publicarea acestora.”

(-ac)  la alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„5. Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să aibă un director executiv care urmează să fie responsabil de gestionarea curentă a FEIS și de pregătirea și prezidarea reuniunilor Comitetului pentru investiții menționat la alineatul (6). În plus, directorul executiv trebuie să răspundă în fața Parlamentului European cu privire la activitatea desfășurată de Comitetul pentru investiții.”

(-ad)  la alineatul (5), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. ▌Directorul executiv participă la reuniunile Comitetului director în calitate de membru fără drept de vot. În cazul în care directorul executiv nu poate participa la reuniunile sau la părți ale reuniunilor Comitetului director, directorul executiv adjunct participă la aceste reuniuni sau la părți ale acestora în calitate de membru fără drept de vot.

(-ae)  la alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„6. În urma unui proces de selecție deschis și transparent în conformitate cu dispozițiile stabilite în prezentul regulament, Comitetul director selectează câte un candidat pentru funcțiile de director executiv și director executiv adjunct, care sunt remunerați din bugetul general al Uniunii.”

(a)  alineatul (8) se modifică după cum urmează:

(i)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)   politici climatice, protecția și gestionarea mediului;”;

(ii)  se adaugă următoarea literă (l):

„(l)   agricultură, pescuit și acvacultură;”;

(b)  la alineatul (10), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comitetului director, directorului executiv și directorului executiv adjunct toate informațiile necesare pentru verificarea continuă a absenței oricărui conflict de interese.”;

(c)  la alineatul (11) se adaugă următoarea teză:

Directorul executiv este responsabil cu informarea Comitetului director în legătură cu orice astfel de încălcare▐ și propune și pune în aplicare măsuri adecvate.

(d)  la alineatul (12) al doilea paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt accesibile prin intermediul procesului-verbal detaliat. Deciziile astfel publicate includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea, precum și o explicație a modului în care a fost folosit tabelul comparativ menționat la alineatul (14) pentru a justifica utilizarea garanției UE.

Tabelul comparativ este un instrument care permite Comitetului pentru investiții să stabilească prioritățile în ceea ce privește utilizarea garanției UE pentru operațiuni care prezintă punctaje și valoare adăugată mai mari. Tabelul este disponibil public după ce se ia decizia finală cu privire la proiect. Tabelul comparativ public nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial.

În cazul deciziilor sensibile din punct de vedere comercial, BEI transmite Parlamentului European deciziile respective, precum și informații despre promotorii sau intermediarii financiari la data încheierii finanțării în cauză sau la o dată anterioară, atunci când informațiile încetează să mai fie sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

BEI prezintă anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei o listă ce conține toate deciziile adoptate de Comitetul pentru investiții prin care se respinge utilizarea garanției UE, precum și o compilare a rezultatelor din tabelul comparativ. Prezentarea listei se face sub rezerva unor cerințe de confidențialitate stricte.”;

(da)  alineatul (14) se înlocuiește cu următorul text:

„14.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 alineatele (1)-(3) și alineatul (5) în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unui tabel comparativ al indicatorilor ce urmează să fie folosiți de Comitetul pentru investiții pentru a asigura evaluarea independentă și transparentă a utilizării potențiale și reale a garanției UE. Actele delegate respective se elaborează în strânsă cooperare cu BEI.

Comitetul director revizuiește orientările în materie de investiții pentru a stabili un prag minim pentru diferitele criterii din tabelul comparativ, în scopul de a îmbunătăți evaluarea proiectelor.”;

(4a)  La articolul 8, litera (b) de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(b)  implică entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre, care se extind către una sau mai multe țări terțe sau cooperează cu entități de pe teritoriul uneia sau mai multor țări terțe care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, inclusiv parteneriatul strategic, politica de extindere, Spațiul Economic European sau Asociația Europeană a Liberului Schimb, sau se extind pe teritoriul unei țări sau al unui teritoriu de peste mări, astfel cum se prevede în anexa II la TFUE, indiferent dacă în respectivele țări terțe sau țări ori teritorii de peste mări există sau nu un partener.”

(5)  Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(-a)  la alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Garanția UE se acordă pentru operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, aprobate de Comitetul pentru investiții menționat la articolul 7 alineatul (7), sau pentru finanțare ori garanții către FEI pentru a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI în conformitate cu articolul 11 alineatul (3). Comitetul pentru investiții, în conformitate cu orientările Comitetului director, poate să acorde o parte adecvată din garanția UE în mod direct platformelor de investiții și băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și, prin urmare, să delege respectivelor entități decizia cu privire la selecția proiectelor. Comitetul pentru investiții are în continuare dreptul ca, în orice situație, să supravegheze procedura de selecție a proiectelor, pentru a garanta că este aplicată în conformitate cu prezentul regulament.

Operațiunile în cauză sunt conforme cu politicile Uniunii și sprijină oricare dintre următoarele obiective generale:”;

(-aa)  la alineatul (2) litera (c), se adaugă următorul punct:

„(iiia)   proiecte de infrastructură feroviară și alte proiecte din domeniul feroviar;”

(-ab)  la alineatul (2) litera (e) se introduc următoarele litere:

(ia)   tehnologia blockchain;

(ib)  internetul obiectelor;

(ic)  infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;”

(-ac)  La alineatul (2), litera (g) punctul (ii) se modifică după cum urmează:

„(ii)  industriile culturale și creative, pentru care se autorizează mecanisme financiare specifice acestui sector, în interacțiune cu programul Europa creativă și cu Fondul de garantare, în scopul de a furniza împrumuturi adecvate scopului destinate industriilor culturale și creative.”;

(-ad)  alineatul (2), litera (g) punctul (v) se modifică după cum urmează:

„(v)  infrastructuri sociale, servicii sociale și economia socială și a solidarității;”

(a)  la alineatul (2) se adaugă literele (h) și (i), după cum urmează:

„(h)   agricultura durabilă, pescuitul, acvacultura, precum și celelalte sectoare ale bioeconomiei și ale bioindustriei;

(i)   potrivit cerințelor prezentului regulament, în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate și al regiunilor în tranziție enumerate în anexa I, respectiv în anexa II la Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei(8), alte industrii și servicii eligibile pentru sprijin din partea BEI.”;

(b)  la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Comitetul director oferă orientări detaliate și instrumente de evaluare, în special în ceea ce privește proiectele eligibile și portofoliul global al FEIS, mai ales cu privire la obiectivele stabilite la COP 21. Orientările garantează că cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare sprijină elemente ale unor proiecte care contribuie la politicile climatice ▌.”;

(c)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Perioada de investiții în care poate fi acordată garanția UE cu scopul de a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament durează până la:

(a)  31 decembrie 2020, pentru operațiunile BEI pentru care s-a semnat un contract între BEI și beneficiar sau intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2022;

(b)  31 decembrie 2020, pentru operațiunile FEI pentru care s-a semnat un contract între FEI și intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2022.”;

(d)  alineatul (4) se elimină;

(da)  se introduce următorul alineat:

  „4a.  În cazul în care o autoritate publică dintr-un stat membru înființează o platformă de investiții sau o bancă ori instituție națională de promovare care împărtășește obiectivele FEIS, BEI cooperează cu organismul respectiv. BEI cooperează și cu platformele de investiții sau cu băncile ori instituțiile naționale de promovare care au fost înființate deja și care împărtășesc obiectivele FEIS.”;

(db)  la alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

  Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (7), Comitetul pentru investiții, după o analiză amănunțită, poate decide să rezilieze parteneriatul cu o platformă de investiții sau cu o bancă sau o instituție națională de promovare.”

(5a)  Articolul 10 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

  „1.  În sensul articolului 9 alineatul (2) și în conformitate cu articolul 11, BEI și, după caz, băncile sau instituțiile naționale de promovare și platformele de investiții utilizează garanția UE în vederea acoperirii riscurilor pentru instrumentele menționate la alineatul (2) din prezentul articol.”

(6)  La articolul 10 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  împrumuturi ale BEI, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă formă de finanțare sau instrument de îmbunătățire a condițiilor de creditare, inclusiv datoria subordonată, participații la capital sau la cvasicapital, inclusiv în favoarea băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, a platformelor sau a fondurilor de investiții;”.

(7)  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Garanția UE nu depășește în niciun caz 26 000 000 000 EUR, din care o parte se poate aloca pentru finanțarea sau garanțiile acordate FEI de către BEI în conformitate cu alineatul (3). Plățile totale nete de la bugetul general al Uniunii efectuate în baza garanției UE nu depășesc 26 000 000 000 EUR și nu depășesc 16 000 000 000 EUR înainte de 6 iulie 2018.”;

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.  În cazul în care BEI acordă FEI finanțare sau garanții pentru a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, garanția UE prevede o garanție integrală pentru o asemenea finanțare sau garanție, cu condiția ca BEI să furnizeze finanțare sau garanții în cuantum de cel puțin 4 000 000 000 EUR, fără acoperire de către garanția UE, până la o limită inițială de 6 500 000 000 EUR. Fără a aduce atingere alineatului (1), limita respectivă poate fi ajustată, după caz, de către Comitetul director până la cel mult 8 000 000 000 EUR, fără ca BEI să aibă obligația să ofere sume echivalente ce depășesc limita inițială.”;

(c)  la alineatul (6), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)  în cazul instrumentelor de datorie menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a), principalul și toate dobânzile și sumele datorate BEI, dar care nu au fost primite în conformitate cu condițiile operațiunilor de finanțare până la data la care se înregistrează neplata; pierderile generate de fluctuațiile unor valute altele decât euro pe piețe pe care posibilitățile de acoperire a riscului pe termen lung sunt limitate; în cazul datoriei subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră un eveniment de nerambursare;

(b)  în cazul investițiilor de capital sau de cvasicapital menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a), sumele investite și costurile de finanțare conexe, precum și pierderile rezultate din fluctuațiile unor valute altele decât euro;”.

(8)  Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.  Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la alineatul (2), se utilizează pentru a atinge un nivel corespunzător (denumit în continuare „valoarea țintă”) care să reflecte valoarea totală a obligațiilor aferente garanției UE. Valoarea țintă este de 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE.”;

(b)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.  După 1 iulie 2018, dacă, în urma unor cereri de executare a garanției UE, nivelul fondului de garantare scade sub 50 % din valoarea țintă sau ar putea, potrivit unei evaluări a riscurilor efectuate de Comisie, să scadă sub nivelul respectiv în cel mult un an, Comisia prezintă un raport referitor la măsurile excepționale care ar putea fi necesare.”;

(c)  alineatele (8), (9) și (10) se înlocuiesc cu următorul text:

„8.   În urma unei cereri de executare a garanției UE, sumele prevăzute la alineatul (2) literele (b) și (d) care alimentează fondul de garantare după atingerea valorii țintă sunt utilizate în limitele perioadei de investiție prevăzute la articolul 9 pentru a reface garanția UE la valoarea sa întreagă.

9.   Sumele care alimentează fondul de garantare prevăzute la alineatul (2) litera (c) sunt utilizate pentru a reface garanția UE la valoarea sa întreagă.

10.  În cazul în care garanția UE este restabilită integral la o valoare de 26 000 000 000 EUR, orice sumă în fondul de garantare în plus față de valoarea țintă se plătește în bugetul general al Uniunii și constituie venit alocat intern, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, pentru orice linie bugetară care a fost utilizată ca sursă de realocare către fondul de garantare.”.

(9)  Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  La primul paragraf, teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare și utilizarea parteneriatelor de tip public-privat, precum și, după caz, acordarea de consiliere în chestiuni relevante legate de dreptul Uniunii, ținând cont de specificitățile și de nevoile statelor membre în care piețele financiare sunt mai puțin dezvoltate, precum și de situația din diferite sectoare.”;

(ii)  la al doilea paragraf, se adaugă următoarea teză:

„De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul politicilor climatice și din cel al economiei circulare sau a componentelor unor astfel de proiecte, în special în contextul COP 21, pregătirea proiectelor din sectorul digital, precum și pregătirea proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf.”;

(b)  alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția activă la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii și dezvoltării de operațiuni de către BEI și de către băncile sau instituțiile naționale de promovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și aflate în tranziție, și prin stimularea cererii de sprijin din partea FEIS, ori de câte ori este necesar;”;

(ii)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)  furnizarea de sprijin proactiv sub formă de consiliere cu privire la instituirea platformelor de investiții, în special a platformelor de investiții transfrontaliere și macroregionale în care sunt implicate mai multe state membre și/sau regiuni, cu prezență locală, atunci când este necesar;”;

(ii a)  se adaugă următoarea literă:

„(ea)  utilizarea potențialului de a atrage și de a finanța proiecte la scară mică, inclusiv prin intermediul platformelor de investiții;”

(iii)  se adaugă următoarea literă (f):

„(f)  furnizarea de sprijin privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii (precum fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei), cu scopul de a reduce sarcina administrativă și de a soluționa problemele practice legate de utilizarea unor astfel de surse de finanțare combinate;”;

(iii a)  se adaugă următoarea literă:

„(fa)  furnizarea de sprijin proactiv pentru a promova și a încuraja operațiunile menționate la litera (b) de la primul paragraf al articolului 8 .”;

(c)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.”;

(c a)  se introduce următorul alineat:

„5a.  EIAH utilizează lista menționată la articolul 16 alineatul (2a) pentru a acorda, într-un mod proactiv și după caz, asistență eventualilor promotori de proiecte la elaborarea propunerilor lor de finanțare în cadrul FEIS.”

(d)  la alineatul (6), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Cooperarea dintre EIAH, pe de o parte, și o bancă sau instituție națională de promovare, o instituție financiară internațională ori o instituție sau o autoritate de management, inclusiv cele care acționează în calitate de consultant la nivel național, având experiență relevantă pentru EIAH, pe de altă parte, poate lua forma unui parteneriat contractual. EIAH încheie acorduri de cooperare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare din fiecare stat membru. În statele membre în care nu există astfel de instituții, EIAH oferă, după caz și la cererea statului membru în cauză, sprijin consultativ proactiv pentru înființarea acestora.;

(da)  se introduce următorul alineat:

„6a.  Pentru a asigura în mod activ o vastă acoperire geografică a serviciilor de consiliere pe întreg teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, se asigură prezența locală a EIAH, în cazurile în care este necesară și ținând seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi pe teren asistență concretă, proactivă și personalizată. Prezența locală a EIAH se instituie în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu dificultăți de elaborare a proiectelor în cadrul FEIS. EIAH vizează promovarea transferului de cunoștințe la nivel regional și local și asigură consolidarea continuă a capacității și a expertizei regionale și locale.”;

(db)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.  Din bugetul general al Uniunii se alocă o sumă de referință anuală de 20 000 000 EUR pentru a contribui la acoperirea costurilor operațiunilor EIAH până la 31 decembrie 2020 pentru serviciile furnizate de EIAH în temeiul alineatului (2) care se adaugă serviciilor deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii, în măsura în care costurile respective nu sunt acoperite din suma rămasă din încasările provenite din taxele menționate la alineatul (4).”

(9a)  La articolul 16 alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)  „o descriere a proiectelor pentru care sprijinul oferit din fondurile structurale și de investiții europene este combinat cu sprijinul din partea FEIS, precum și cuantumul total al contribuțiilor din fiecare sursă și profilul de risc al fiecărui proiect de acest tip;”

(9b)  la articolul 16 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

„(ja)  informații detaliate cu privire la plățile fiscale aferente operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI în cadrul FEIS.”;

(9c)  La articolul 16, se introduce următorul alineat:

„2a.  BEI prezintă semestrial Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și EIAH o listă a tuturor propunerilor de investiții prezentate pentru utilizarea garanției UE, inclusiv cele care nu sunt selectate în prealabil pentru a fi transmise către Comitetul pentru investiții. Lista este prezentată cu respectarea unor cerințe de confidențialitate stricte.”

(9d)  La articolul 16, se introduce următorul alineat:

„5a.  La sfârșitul perioadei aferente investiției, Comisia redactează un raport cu privire la efectele cumulate și la caracterul adecvat al politicii de tarifare și transmite raportul Parlamentului European și Comitetului director. Constatările din raport sunt luate în considerare.”

(9e)  La articolul 16 se adaugă următorul alineat:

„6a.  Comisia prezintă un raport anual în care menționează detaliile tuturor proiectelor care au primit sprijin prin intermediul FEIS, din fiecare domeniu de politică, cuantumul total al contribuției din fiecare sursă, precum și profilurile de risc.”

(10)  Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.  Până la 31 decembrie 2018 și până la 30 iunie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport conținând o evaluare independentă a aplicării prezentului regulament.”;

(b)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.   În temeiul noului cadru financiar multianual, Comisia prezintă o propunere legislativă privind un sistem de investiții cuprinzător care să remedieze în mod eficient deficitul de investiții din Uniune. Propunerea ține seama în mod corespunzător de concluziile raportului prezentat până la 31 decembrie 2018 care conține o evaluare independentă, raport ce se va prezenta în timp util pentru a putea fi luat în considerare în mod adecvat.”;

(ba)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„8.  ▌Raportul menționat la alineatul (6) include o evaluare referitoare la utilizarea tabelului comparativ menționat la articolul 7 alineatul (14) și în Anexa II, în special în ceea ce privește caracterul adecvat al fiecărui pilon și rolul lor în cadrul evaluării. Raportul este însoțit de o propunere de revizuire a actului delegat menționat la articolul 7 alineatul (14), în cazul în care acest lucru este adecvat și justificat corespunzător prin prisma constatărilor.”

(11)  La articolul 19, se adaugă următorul alineat:

„BEI și FEI informează sau obligă intermediarii financiari să informeze beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, în legătură cu existența sprijinului FEIS și se asigură că informațiile sunt clar vizibile în acordul de finanțare și în fiecare contract care include sprijin din partea FEIS, în special în cazul IMM-urilor, contribuind astfel la creșterea gradului de informare publică și a vizibilității.”

(11a)  Articolul 20 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul deplin la orice document sau informație necesare pentru a-și executa sarcina.”

(12)  Articolul 22 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Prin operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, BEI, FEI și toți intermediarii financiari respectă standardele relevante și normele aplicabile privind prevenirea spălării de bani, combaterea terorismului, frauda fiscală și evaziunea fiscală▌.

  ▌

În operațiunile lor de finanțare și de investiții vizate de prezentul regulament, BEI și FEI nu utilizează și nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special sisteme de planificare fiscală agresivă sau practici care nu respectă criteriile de bună guvernanță fiscală ale UE, astfel cum sunt prevăzute în actele legislative ale Uniunii, în concluziile Consiliului, în comunicările Comisiei sau în orice notificare oficială din partea Comisiei. De asemenea, BEI și FEI nu furnizează fonduri către beneficiari care folosesc sau sunt implicați în astfel de structuri.

  ▌

În special, BEI și FEI nu mențin relații de afaceri cu entități înregistrate sau înființate în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional și a legislației Uniunii referitoare la transparență și la schimbul de informații.

Atunci când încheie acorduri cu intermediari financiari, BEI și FEI transpun cerințele prevăzute la prezentul articol în dispozițiile contractelor relevante și impun obligația prezentării unor rapoarte pentru fiecare țară în parte cu privire la respectarea acestor cerințe. BEI și FEI publică și actualizează în mod continuu lista intermediarilor financiari cu care cooperează.

În urma consultării cu Comisia și cu părțile interesate, BEI și FEI își revizuiesc și își actualizează politicile cu privire la jurisdicțiile necooperante, cel mai târziu după adoptarea listei Uniunii cu jurisdicțiile necooperante. Ulterior, o dată pe an, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a acestor politici.”

(13)  La articolul 23 alineatul (2) primul paragraf, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul text:

„Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (13) și (14) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 4 iulie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani.”

(14)  Anexa II se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele          Președintele

ANEXĂ

la

propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

Anexă

(1)  Secțiunea 2 se modifică după cum urmează:

(a)  la litera (b) se adaugă următoarele teze:

„Sprijinul din FEIS pentru autostrăzi se limitează la investițiile publice și/sau private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune, în regiunile mai puțin dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere sau la cazurile în care aceste investiții sunt necesare pentru modernizare, întreținere sau îmbunătățirea siguranței rutiere, dezvoltarea dispozitivelor STI sau pentru a garanta integritatea și standardele pe autostrăzile existente în rețeaua transeuropeană de transport, în special zonele de parcare în condiții de siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili alternativi ecologici și sistemele de încărcare cu energie electrică.

Acordarea sprijinului FEIS este, de asemenea, posibilă în mod explicit pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii de transport existente.”;

(b)  la litera (c), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În acest context, se preconizează că BEI va furniza finanțare în cadrul FEIS în scopul realizării unor investiții publice sau private în cuantum total de cel puțin 500 000 000 000 EUR, inclusiv finanțarea mobilizată prin FEI în cadrul operațiunilor FEIS legate de instrumentele menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (b), prin băncile sau instituțiile naționale de promovare și prin accesul sporit la finanțare al entităților cu până la 3 000 de angajați.”

(2)  În secțiunea 3, se adaugă următoarea literă (d):

„(d)     prezența uneia sau mai multora dintre următoarele caracteristici ar duce, în mod normal, la o clasificare a unei operațiuni în categoria activităților speciale:

–  subordonare în raport cu alți creditori, inclusiv băncile naționale de promovare și creditorii privați;

–  participare la instrumente de partajare a riscurilor în care poziția asumată expune BEI la niveluri de risc ridicate;

–  expunere la riscuri specifice, precum tehnologia netestată, dependența de contrapartide noi, lipsite de experiență sau cu nivel de risc ridicat, structurile financiare noi sau riscul pentru BEI, sectorul sau zona în cauză;

–  caracteristici legate de capital, precum plățile legate de performanță sau

–  alte aspecte identificabile care generează un risc de expunere sporit potrivit orientărilor BEI privind politica aferentă riscului de credit.”.

(2 a)  În secțiunea 3 se adaugă următoarea literă:

„(d a)  atunci când se evaluează adiționalitatea se acordă atenție condițiilor specifice regiunilor.”

(3)  În secțiunea 5, se adaugă următoarea teză:

„Tabelul comparativ este publicat imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul garanției UE, informațiile sensibile din punct de vedere comercial fiind excluse.”

(4)  Secțiunea 6 se modifică după cum urmează:

(a)  litera (b) se modifică după cum urmează:

(i)  la prima liniuță, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul text:

„Pentru operațiunile legate de datorie, BEI sau FEI efectuează o evaluare a riscurilor standard, care cuprinde calculul probabilității de nerambursare și al ratei de recuperare. Pe baza acestor parametri, BEI sau FEI cuantifică riscul pentru fiecare operațiune.”;

(ii)  la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Fiecărei operațiuni legate de datorie i se atribuie o clasificare în funcție de risc (Clasificarea operațiunilor de împrumut) conform sistemului BEI sau FEI de clasificare a împrumuturilor.”;

(iii)  la a treia liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Proiectele sunt viabile din punct de vedere economic și tehnic, iar finanțarea BEI este structurată conform principiilor bunei gestiuni bancare și respectă principiile gestionării riscurilor ridicate stabilite de BEI sau FEI în orientările sale interne.”;

(iii a)  a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„Costul produselor legate de datorie se stabilește în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.”

(b)  litera (c) se modifică după cum urmează:

(i)  la prima liniuță, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a se stabili dacă o operațiune implică sau nu riscuri de capital, indiferent de forma sa juridică și de nomenclatură, se recurge la evaluarea standard a BEI sau a FEI.”;

(ii)  la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Operațiunile BEI legate de capital se realizează în conformitate cu normele și procedurile interne ale BEI sau ale FEI.”.

(ii a)  a treia liniuță se înlocuiește cu textul următor:

Costul investițiilor de capital se stabilește în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.”

(5)  În secțiunea 7, la litera (c) se șterge cuvântul „inițiale”.

(6)  Secțiunea 8 se modifică după cum urmează:

(a)  la primul paragraf, din a doua teză se șterge cuvântul „inițiale”;

(b)  la litera (a) primul paragraf, din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”;

(c)  la litera (b), din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”.

(1)

  JO C 75, 10.3.2017, p. 57.

(2)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(3)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(4)

JO C 465, 13.12.2016, p. 1.

(5)

  COM(2014)0903.

(6)

  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

(7)

  Regulamentul delegat (UE) 2015/1558 al Comisiei din 22 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului, prin stabilirea unui tablou de bord al indicatorilor pentru aplicarea garanției UE (JO L 244, 19.9.2015, p. 20).

(8)

  Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020, JO L 50, 20.2.2014, p. 22.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (3.4.2017)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Raportoare pentru aviz: Eva Kaili

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Nivelul actual scăzut al creșterii și redresării economice a Uniunii Europene după perioada de criză este rezultatul unei scăderi a producției, declanșate de factori precum încetinirea progresului tehnologic, trecerea structurală la sectoarele cu productivitate scăzută și indicatori ridicați ai efectului de levier. Din acest motiv, este extrem de important să ne concentrăm forțele într-un efort coordonat pentru a evita pericolele pe care le prezintă stagnarea seculară, într-un mod responsabil din punct de vedere economic, ecologic și social.

Optimizarea sectorului energetic, a sectorului telecomunicațiilor, a tehnologiilor digitale, a cercetării și inovării, a IMM-urilor, precum și a cadrelor industriale noi și tradiționale se numără printre prioritățile esențiale ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), stabilite în conformitate cu mandatul său. Aceste sectoare sprijină accelerarea productivității europene, atât de necesară.

Raportoarea consideră că FEIS 2.0 este o oportunitate de a accelera producția europeană, precum și un instrument dinamic care are potențialul de a reconfigura actualul cadru de investiții din UE, prin armonizarea ecosistemului economic, prin reducerea birocrației și prin eliminarea ineficiențelor în materie de coordonare și a neconcordanțelor la nivel structural.

Cu toate acestea, FEIS nu este un instrument al politicii de coeziune. Este, mai degrabă, destinat să fie un stimulent al capacității economice a UE, care ar trebui să acorde sprijin statelor membre pentru a-și elimina deficitul de investiții. FEIS este un mecanism cu valoare adăugată care își propune să crească și să completeze resursele și mecanismele de finanțare existente, și nu să concureze cu acestea. O concluzie principală care se desprinde de aici este aceea că FEIS nu ar trebui niciodată, nici în prezent și nici în viitor, să înlocuiască fondurile de coeziune și instrumentele similare.

Pentru a-și atinge cu succes obiectivele în materie de investiții, FEIS ar trebui să stimuleze realizarea potențialului economic al fiecărui stat membru, atât din punct de vedere geografic, cât și sectorial. Din păcate, FEIS nu a răspuns încă provocării privind diversificarea geografică și sectorială.

Raportoarea subliniază faptul că UE nu poate reveni la creștere economică și nu poate crea locuri de muncă și prosperitate printr-o atitudine „business as usual”. Acest lucru necesită efort și perseverență pe termen mediu și lung. Nu este un sprint. Este un maraton. BEI și Comisia, cele două instituții principale responsabile cu implementarea FEIS, ar trebui să adopte această mentalitate. Scopul nu este acela de a aloca bani cât mai repede posibil. Conținutul, adiționalitatea și repartizarea geografică au o importanță mai mare decât viteza cu care sunt absorbite fondurile.

Prezentul aviz ITRE acordă o atenție deosebită, în special, domeniilor energiei, telecomunicațiilor, cercetării, tehnologiilor digitale și IMM-urilor și se concentrează asupra deficiențelor actuale ale FEIS în ceea ce privește abordarea disfuncționalităților pieței sectoriale și geografice și a situațiilor nesatisfăcătoare în ceea ce privește investițiile, care ar trebui remediate, în prezent, în cadrul FEIS 2.0.

Pe baza argumentelor menționate mai sus, raportoarea propune următoarele amendamente la FEIS 2.0:

  Proiectele sprijinite de FEIS ar trebui să ofere mai multă adiționalitate. BEI ar trebui să își consolideze capacitatea de a accepta proiecte mai riscante, atât prin instrumente de partajare a riscurilor, cât și prin garanții de primă pierdere, care sunt deosebit de utile pentru proiectele de infrastructură.

  Transparența și răspunderea în cadrul procesului de selecție ar trebui să fie o cerință ex-ante esențială pentru criteriul adiționalității și pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEIS și ar trebui să fie garantată de FEIS 2.0.

  Diversificarea geografică trebuie asigurată printr-o abordare explicită a problemei diverselor prime de risc percepute pentru proiecte similare în diferite părți ale UE, care provin din diferitele profiluri de risc ale statelor membre.

  Al treilea pilon al Planului de investiții pentru Europa (eliminarea obstacolelor din calea investițiilor) este o condiție necesară pentru succesul FEIS, dar nu poate fi utilizat ca alibi pentru a legitima slaba absorbție a FEIS, în special de către țările beneficiare ale fondurilor de coeziune sau de către statele membre care au fost mai profund afectate de recenta criză financiară.

  Comisia ar trebui să colaboreze îndeaproape cu BEI pentru a consolida rolul instituțiilor naționale de promovare și să se asigure că în fiecare stat membru există o astfel de instituție.

  În vederea atragerii de fonduri noi, Comisia ar trebui să colaboreze îndeaproape cu autoritățile de reglementare financiară ale UE, pentru a le permite instituțiilor financiare să investească mai mult în proiecte de infrastructură pe termen lung, prin reducerea restricțiilor de reglementare aferente în bilanțurile lor.

  Punerea în aplicare strictă a Pactului de stabilitate și de creștere nu ar trebui să fie un impediment în calea utilizării de către statele membre a FEIS pentru investiții în infrastructură. Comisia ar trebui să adopte politici în acest sens.

  Ar trebui să se acorde o atenție specială proiectelor care sprijină creșterea economică și crearea de locuri de muncă în zonele îndepărtate sau în regiunile mai puțin dezvoltate.

  Granturile MIE și alte mecanisme conexe nu ar trebui să concureze cu FEIS și nici cu orientarea sa bazată pe piață cu scopul de a atrage „fonduri noi” și de a mobiliza capitalul neutilizat. Prin urmare, pentru lansarea cu succes a investițiilor în UE, este necesară o combinare optimă a resurselor. Ar trebui să se țină seama de cadrul de reglementare care permite această combinare. Se presupune că Regulamentul financiar „Omnibus” va oferi sprijin în acest sens.

  Proiectele de infrastructură multinaționale ar trebui extinse. Comisia ar trebui să depună eforturi pentru armonizarea diversităților de reglementare ale statelor membre. Acest lucru este necesar pentru accelerarea proiectelor de infrastructură care implică două sau mai multe state membre sau a proiectelor transfrontaliere.

  Consolidarea și extinderea rolului EIAH sunt esențiale pentru succesul FEIS. Aceasta ar trebui să sprijine autoritățile locale, INP și investitorii să faciliteze crearea de platforme de investiții, dacă sunt necesare, să contribuie la formarea entităților cu scop special și a parteneriatelor public-privat și, de asemenea, să acorde consiliere părților interesate în legătură cu sursele inovatoare de finanțare, în special în ceea ce privește proiectele de infrastructură, proiectele energetice și proiectele din sectorul digital.

  FEIS ar trebui ca, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21, să sprijine cel puțin până la 40 % din proiectele care contribuie la politicile climatice, inclusiv să acorde cel puțin 20 % din finanțare proiectelor în domeniul eficienței energetice. Proiectele în domeniul combustibililor fosili sunt evitate.

  În conformitate cu avantajele concurențiale pe care UE le are în domeniul tehnologiilor digitale, FEIS ar trebui să acorde prioritate de finanțare sectorului digital orientat spre viitor, în special proiectelor care extind capacitatea și infrastructura de conectare, securitatea cibernetică, rețelele, platformele blockchain, internetul obiectelor etc. Această ordine a priorităților ar trebui consolidată de către experții din sectoarele respective din cadrul EIAH și de către persoanele responsabile cu procesul decizional al BEI.

  FEIS ar trebui să soluționeze deficitul de investiții în domeniul cercetării, în special în sectoarele de pionierat și în cele cu un nivel scăzut de maturitate tehnologică (TRL), despre care se presupune că vor determina și vor modela cererile consumatorilor în următorii 20 de ani.

  Comisia ar trebui să depună eforturi, împreună cu BEI, pentru a identifica într-un mod proactiv jurisdicțiile necooperante și pentru a stabili criterii clare și publice, care să îmbunătățească securitatea juridică a FEIS, fără a compromite standardele Uniunii cu privire la aspectele legate de guvernanța fiscală.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  FEIS, implementat și cofinanțat de Grupul BEI, este pe caleîși atingă obiectivul de a mobiliza investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 315 miliarde EUR până la jumătatea anului 2018. Absorbția pe piață a fost deosebit de rapidă în cadrul componentei pentru IMM-uri, în cazul căreia FEIS a permis obținerea de rezultate cu mult peste așteptări. Astfel, în iulie 2016, componenta pentru IMM-uri a fost suplimentată cu 500 de milioane EUR, cu respectarea parametrilor existenți, prevăzuți în Regulamentul (UE) 2015/1017. O pondere mai mare a finanțării urmează a fi direcționată spre IMM-uri, dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor: o proporție de 40 % din capacitatea sporită de a-și asuma riscuri a FEIS ar trebui direcționată spre creșterea accesului la finanțare al IMM-urilor.

(4)  În prima perioadă a punerii sale în aplicare, FEIS a generat rezultate semnificative și încurajatoare. Este încă prea devreme să se evalueze impactul total al FEIS asupra eliminării deficitului de investiții, a reducerii nivelurilor ridicate ale șomajului și a îmbunătățirii ratelor de creștere anemică din Uniune în urma recentei crize financiare. Cu toate acestea, datele existente indică faptul că încă se mai pot face îmbunătățiri în diverse domenii, inclusiv în ceea ce privește complementaritatea cu celelalte componente ale Planului de investiții, o mai bună repartizare între statele membre, adiționalitatea, guvernanța și atragerea unor investiții durabile care promovează combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, există indicii potrivit cărora FEIS ar putea fi în urmă în ceea ce privește operațiunile semnate, precum și plățile, în conformitate cu evaluarea operațiunilor referitoare la funcționarea sa, realizată de BEI, care a acoperit perioada de până la 30 iunie 2016. În plus, componenta pentru IMM-uri a avut o absorbție pe piață mai rapidă în comparație cu componenta pentru infrastructură și inovare (IIW), dar acest fapt ar putea avea la bază natura diferită a proiectelor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Potrivit previziunilor, până la jumătatea anului 2018, FEIS va mobiliza investițiile suplimentare vizate de 315 miliarde EUR. Cu toate acestea, nu există nicio evaluare independentă, nici cu privire la respectivele rezultate economice, nici referitoare la impactul societal și asupra mediului al FEIS. Trebuie reamintit că principalul obiectiv al FEIS este acela de a susține proiecte care le oferă cetățenilor Uniunii beneficii societale și ecologice pe termen lung, locuri de muncă de înaltă calitate și infrastructuri.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  La 28 iunie 2016, Consiliul European a concluzionat că „Planul de investiții pentru Europa, în special Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), a dat deja rezultate concrete și reprezintă un pas important pentru a contribui la mobilizarea investițiilor private, utilizând totodată în mod inteligent resurse bugetare limitate.” Comisia intenționeazăprezinte curând propuneri privind viitorul FEIS, care ar trebui examinate în regim de urgență de către Parlamentul European și Consiliu.

(5)  La 28 iunie 2016, Consiliul European a concluzionat că „Planul de investiții pentru Europa, în special FEIS, a dat rezultate concrete. Cu toate acestea, ineficiențele și dezechilibrele în ceea ce privește diversificarea geografică și sectorială persistă. Din punct de vedere geografic, până la 30 iunie 2016, 63 % dintre proiectele semnate în cadrul IIW erau concentrate în Regatul Unit, Italia și Spania, iar 91 % în statele membre ale UE-15. La rândul lor, 54 % dintre proiectele semnate în cadrul SMEW erau concentrate în Italia, Franța și Germania, iar 93 % în statele membre ale UE-15. O atenție specială ar trebui acordată statelor membre din Europa de Est care au performanțe financiare slabe, ajutându-le să depășească dificultățile actuale în materie de investiții și să își consolideze competitivitatea. Având în vedere aceste dezechilibre, precum și discrepanțele existente la nivel financiar, impedimentele structurale, cadrele de reglementare și aversiunea față de risc în rândul investitorilor, Comisia ar trebui să întreprindă inițiative ambițioase pentru a contribui la mobilizarea investițiilor private și pentru a continua să introducă transformările de reglementare necesare, cu scopul de a le permite instituțiilor financiare să includă mai multe proiecte de infrastructură în portofoliile lor, inclusiv finanțarea în continuare a IMM-urilor, utilizând totodată în mod inteligent resursele bugetare limitate. Ar trebui să se aibă în vedere și faptul că ineficiențele structurale existente în anumite state membre nu sunt în favoarea altor state membre în ceea ce privește utilizarea FEIS. Din acest motiv, niciun stat membru nu ar trebui să aibă dreptul de a utiliza mai mult de 10 % din mecanismul FEIS.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. Având în vedere succesul FEIS, Comisia s-a angajat să dubleze FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod prioritar.

(6)  Având în vedere indicatorii pozitivi, Comisia s-a angajat să dubleze FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod prioritar.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru viitorul Europei în ceea ce privește niveluri ridicate și durabile ale capitalului uman, crearea de locuri de muncă de calitate (în special pentru tineri), creșterea și competitivitatea, cu adiționalitate consolidată, precum și creșterea coeziunii sociale și a incluziunii sociale, consolidând astfel bunăstarea cetățenilor Uniunii. Aceste investiții ar trebui să le includă și pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21) și a angajamentului Uniunii pentru 2050 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95%. De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare a energiei electrice, proiectele din domeniul eficienței energetice și al economiei circulare, în special atunci când îmbunătățesc securitatea energetică a Uniunii, permițând persoanelor fizice și comunităților și cooperativelor locale să se implice în mod activ, precum și proiectele de adaptare a rețelelor energetice, de producere, stocare și distribuire a energiei din surse regenerabile, precum și cele din domeniul resurselor alternative de energie pentru vehicule și sectorul construcțiilor. Constatările de până acum indică faptul că sprijinul extins oferit de FEIS proiectelor privind energia, eficiența energetică și energia din surse regenerabile a fost însoțit de o reducere corespunzătoare a investițiilor obișnuite ale BEI în aceste sectoare, anulând astfel noțiunea de adiționalitate. Creditele finanțate de FEIS ar trebui acordate în plus față de operațiunile obișnuite de investiții ale BEI. În mod similar, în sectorul digital și în cadrul domeniului de aplicare al politicii ambițioase a Uniunii cu privire la economia digitală, ar trebui stabilite noi obiective pentru infrastructura digitală, pentru a se asigura eliminarea decalajului digital și faptul că Uniunea va fi un pionier la nivel mondial în noua eră a așa-numitului „internet al obiectelor”, a tehnologiei „blockchain” și a securității cibernetice și a rețelelor. În plus, un criteriu pentru succesul FEIS ar trebui să fie sprijinul oferit domeniilor de politică ce au suferit reduceri ale investițiilor pentru a finanța FEIS, cum ar fi granturile de cercetare, în special pentru nivelurile scăzute de pregătire tehnologică. Ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS. Ar trebui evitat sprijinul din FEIS pentru proiecte care vizează combustibilii fosili, în special infrastructura și instalațiile nucleare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Ar trebui să se sublinieze faptul că, în cadrul activităților sale speciale care sunt sprijinite de FEIS, BEI utilizează în mod sistematic participarea la instrumentele de partajare a riscurilor cu coinvestitorii săi. Prin urmare, BEI ar trebui să intervină automat în cazul „finanțării mixte” (blending) și, atunci când este necesar, în alte cazuri, sub forma unei „garanții de primă pierdere” pentru activitățile în cauză, pentru a optimiza adiționalitatea mecanismului FEIS și pentru a mobiliza mai multe fonduri private.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Ar trebui amintit faptul că, pentru a domina competiția tehnologică și științifică, toate marile puteri ale lumii au creat complexe militaro-industriale. Prin urmare, este absolut necesar ca Uniunea să facă același lucru prin alocarea de resurse financiare substanțiale, în special prin intermediul FEIS, în vederea creării unei industrii de apărare a Uniunii în cadrul căreia eforturile depuse în domeniul cercetării și al dezvoltării vor avea ca efect obținerea unor beneficii civile și economice considerabile.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui evaluată, documentată și raportată în mod sistematic în cadrul fiecărui proiect. BEI ar trebui să publice date analitice pentru fiecare proiect finanțat, oferind evaluări ex-ante și ex-post ale fiecărui proiect, împreună cu o explicație detaliată a indicatorilor de selectare și de evaluare, precum și a criteriilor utilizate. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Adiționalitatea ar trebui consolidată, de asemenea, de factorii geografici, precum originea beneficiarului sau destinația geografică a proiectului. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, în special dacă cel puțin unul dintre respectivele state membre este o țară beneficiară a fondurilor de coeziune, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii. De asemenea, proiectele sprijinite de FEIS ar trebui, de asemenea, considerate surse de adiționalitate dacă aduc beneficii sociale și ecologice pe termen lung. Ar trebui întocmit un raport de activitate privind modul și măsura în care au fost luați în considerare factorii sociali și ecologici.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  BEI a dezvoltat deja o gamă de produse care facilitează asumarea de riscuri în continuare, preponderent prin intermediul instrumentelor de partajare a riscurilor cu coinvestitorii săi. BEI ar trebui să intervină prin asigurarea de garanții de primă pierdere pentru a optimiza adiționalitatea FEIS, a mobiliza mai multe fonduri private și a accelera investițiile, în special în sectorul infrastructurilor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Transparența în cadrul etapelor de eligibilitate, aprobare și selectare a proiectelor este o condiție esențială și trebuie reflectată în structura de guvernanță a procesului decizional. Rolul comitetelor directoare și de investiții ar trebui clarificat într-o mai mare măsură. Rezultatul deciziilor adoptate de acestea în cadrul procedurii de selecție ar trebui să asigure adiționalitatea, iar motivele pe baza cărora un proiect este respins ar trebui făcute publice. Prin urmare, este important să se confirme în permanență responsabilitatea factorilor decizionali, pentru a se asigura faptul că nicio dificultate întâmpinată în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1017 nu se repetă în contextul prezentului regulament. În plus, Comisia ar trebui să acționeze cu promptitudine pentru elaborarea de criterii prestabilite, clare, obiective și disponibile pentru public, care să reducă incertitudinea juridică și să îmbunătățească guvernanța în domeniul fiscal, în special atunci când activitățile investiționale implică entități care au legături cu țări și teritorii necooperante. De asemenea, este nevoie de transparență la nivelul metodologiei utilizate de BEI pentru a defini rata dobânzii pentru activitățile sale de finanțare prin intermediul FEIS. Primele de risc de țară excesive nu ar trebui să descurajeze participarea beneficiarilor din statele membre defavorizate.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite.

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite. Având în vedere complexitatea inerentă a acestor instrumente, EIAH ar trebui să ofere, de asemenea, orientări cu privire la alegerea optimă a instrumentelor de finanțare și a finanțării mixte. În plus, EIAH, fiind un instrument orientat către piață, care oferă recomandări cu privire la investiții în diverse sectoare ale pieței, ar trebui ca, după caz, să ofere, de asemenea, acces la expertiză altor entități de consiliere care au cunoștințe specializate relevante cu privire la sectoare de piață specifice. Încurajarea continuării colaborării între EIAH și alte entități de consiliere este esențială pentru succesul FEIS, în special în domeniile și în nișele pieței pentru care sunt necesare un grad mai ridicat de specializare și un know-how mai aprofundat.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Pentru a îmbunătăți performanța FEIS la nivel atât național, cât și regional, este necesar să se consolideze cooperarea dintre BEI, care gestionează FEIS, și băncile sau instituțiile naționale de promovare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS.

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS, pentru a asigura o distribuire echilibrată a proiectelor în Uniune, astfel încât toate statele membre să aibă acces la finanțare. Pentru a contribui la obiectivul Uniunii privind coeziunea economică, socială și teritorială, reducerea disparităților regionale, creșterea numărului de locuri de muncă de calitate și extinderea bazei de producție din statele membre, în special pentru statele membre cel mai grav afectate de criza financiară sau pentru regiunile care nu se încadrează în media Uniunii din punctul de vedere al creșterii PIB-ului, echilibrul geografic al sprijinului FEIS trebuie consolidat, în conformitate cu orientările în materie de diversificare și de concentrare geografică și prin consolidarea rolului EIAH. Acest lucru ar trebui să se realizeze menținând, în același timp, orientarea spre piață caracteristică FEIS.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a se finanța o parte a contribuției bugetului general al Uniunii la fondul de garantare al UE pentru investițiile suplimentare care urmează a fi realizate, ar trebui efectuat un transfer din pachetul financiar disponibil pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului4. . În plus, credite în valoare de 1 145 797 000 EUR ar trebui transferate de la instrumentele financiare ale MIE la partea de grant a MIE, pentru a se facilita combinarea cu FEIS, sau la alte instrumente financiare relevante, în special cu cele care vizează eficiența energetică.

(14)  Pentru a se finanța o parte a contribuției bugetului general al Uniunii la fondul de garantare al UE pentru investițiile suplimentare care urmează a fi realizate, o ajustare adecvată la rata țintă a fondului de garantare al UE ar trebui să permită creșterea necesară a finanțării fără a fi nevoie de reducerea suplimentară a resurselor limitate din pachetul financiar disponibil pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) și Orizont 2020, prevăzut în Regulamentele (UE) nr. 1316/20134 și (UE) nr. 1291/20135 ale Parlamentului European și ale Consiliului, așa cum s-a prezentat în evaluarea realizată de Comisie. În plus, credite în valoare de 1 145 797 000 EUR ar trebui transferate de la instrumentele financiare ale MIE la partea de grant a MIE, pentru a se facilita combinarea cu FEIS, sau la alte instrumente financiare relevante, în special cu cele care vizează eficiența energetică.

__________________

__________________

4Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

4Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

 

4a Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE, Text cu relevanță pentru SEE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pe baza experienței dobândite grație investițiilor sprijinite de FEIS, valoarea țintă a fondului de garantare ar trebui stabilită la 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE, pentru a se asigura un nivel de protecție adecvat.

(15)  Pe baza experienței dobândite grație investițiilor sprijinite de FEIS, valoarea țintă a fondului de garantare ar trebui stabilită la 32 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE, pentru a se asigura un nivel de protecție adecvat.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Este extrem de important să se evalueze dacă și în ce măsură punerea strictă în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere constituie un obstacol pentru unele state membre, în special pentru cele care au fost mai afectate de recenta criza financiară, în calea participării directe la FEIS sau indirecte, prin contribuția adusă de finanțarea publică la proiectele individuale și la platformele de investiții individuale. Este esențial, de asemenea, să se cerceteze dacă tratarea contribuțiilor directe sau indirecte din partea statelor membre și a administrațiilor locale sau regionale drept „măsuri cu caracter excepțional” în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere conduce la crearea mai multor locuri de muncă și la o mai mare creștere economică. Măsurile respective vor sprijini statele membre în punerea în aplicare a reformelor necesare, care sunt esențiale pentru consolidarea creșterii economiilor locale.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  De asemenea, trebuie menționat că FEIS este un mecanism financiar instituit pentru a adăuga valoare instrumentelor de finanțare existente, precum fondurile ESI, fondurile de coeziune și MIE și nu pentru a concura cu ele. În plus, orice nouă extindere a FEIS dincolo de actualul CFM ar trebui să exploreze surse alternative de finanțare, altele decât cele indicate în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, având în vedere provocările cu care se confruntă Uniunea în poziția de lider mondial în domeniul științei, al cercetării și al descoperirilor științifice. Prin urmare, FEIS nu ar trebui să înlocuiască (nici măcar parțial) fondurile de coeziune și structurale existente și mecanismele conexe sau să le compromită și să le reducă importanța.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru IMM-uri a FEIS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor sociale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi.

(16)  Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, componenta pentru IMM-uri a FEIS ar trebui consolidată cu resurse suplimentare, precum și prin capacitățile de sprijin pentru IMM-uri ale platformei de consiliere. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor sociale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017.

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv întreprinderile nou înființate și IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017. Sigla FEIS ar trebui să fie afișată într-un loc vizibil în cadrul acordului de finanțare, în special în cazul IMM-urilor, astfel încât să crească vizibilitatea FEIS ca inițiativă a Uniunii.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită prin creșterea accesibilității și a transparenței, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care oferă o veritabilă adiționalitate, care implică două sau mai multe state membre sau proiectelor din regiunile de frontieră și celor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea și agregarea de proiecte, atunci când este necesar, prin consolidarea prezenței sale locale în statele membre cu capacitate limitată, dar cu un potențial ridicat de investiții. Este necesară majorarea fondurilor pentru a permite EIAH să înființeze birouri care să acționeze drept grupuri regionale de asistență tehnică descentralizate și să se asigure că materialele informative sunt disponibile în toate limbile statelor membre. Ar trebui, de asemenea, să țină cont de particularitățile statelor membre, cum ar fi maturitatea piețelor financiare, experiența limitată în utilizarea de instrumente financiare complexe, precum și obstacolele specifice legate de dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor. Totodată, EIAH ar trebui să colaboreze în mod activ cu băncile sau instituțiile naționale de promovare înființate, să colaboreze cu Comisia pentru a ajuta statele membre să înființeze bănci naționale de promovare (BNP), să contribuie la instituirea platformelor de investiții sectoriale, tematice sau regionale și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii, precum și să furnizeze informații cu privire la criteriile de eligibilitate care trebuie respectate de fondurile respective.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Apreciază pozitiv posibilitatea ca anumite finanțări prin FEIS să fie oferite sub formă de participațiuni la proiectele finanțate. Dată fiind posibilitatea ca anumite finanțări să fie oferite sub această formă, este oportună integrarea unui astfel de sistem în proiectele publice depuse spre finanțare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 și Regulamentul (UE) 2015/1017 ar trebui modificate în consecință,

(22)  Prin urmare, Regulamentul (UE) 2015/1017 ar trebui modificat în consecință.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

Activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS soluționează mai bine ineficiențele economice și financiare, disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, inclusiv discrepanțele în ceea ce privește capacitatea de a investi a statelor membre și diversele prime de risc ale acestora, angrenarea neconcordanțelor, multiplicatorii asociați unui nivel scăzut de investiții, proiectele multinaționale și transfrontaliere complicate și aversiunea față de investițiile cu risc, în special în domeniul cercetării, al inovării, al noilor tehnologii, precum și al infrastructurilor existente și al celor noi.

 

În acest scop, aceste activități speciale prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, scheme de garantare pentru prima pierdere în cazul în care FEIS este combinat cu resurse bugetare naționale și/sau ale Uniunii, caracteristici transfrontaliere și expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II. FEIS maximizează numărul de proiecte, numărul beneficiarilor finali și potențialul efect de levier.

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale ale BEI pot fi sprijinite, de asemenea, de FEIS dacă este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității astfel cum este definită la primul paragraf din prezentul alineat.

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale ale BEI nu sunt sprijinite de FEIS decât dacă este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității, astfel cum este definită la primul paragraf din prezentul alineat, și cu condiția ca aceste proiecte să nu poată fi finanțate în condiții mai bune prin intermediul altor surse de finanțare.

Sunt considerate, de asemenea, surse de adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS care constau într-o infrastructură fizică ce leagă două sau mai multe state membre sau în extinderea de la un stat membru la un alt stat membru sau la mai multe state membre a unei infrastructuri fizice sau a unor servicii legate de infrastructura fizică.

FEIS poate sprijini proiecte care constau într-o infrastructură fizică ce leagă două sau mai multe state membre sau în extinderea de la un stat membru la un alt stat membru sau la mai multe state membre a unei infrastructuri fizice sau a unor servicii legate de infrastructura fizică, cu condiția ca aceste proiecte să fie surse de adiționalitate.

 

Adiționalitatea este legată, de asemenea, de natura inovatoare, de beneficiile societale și de mediu pe termen lung ale proiectelor și de nevoile de finanțare potențial pe termen mai lung și cu un grad de risc mai ridicat.

 

În plus, pentru a răspunde mai eficient nevoilor sectoarelor în care cererea de finanțare nu poate fi suficient satisfăcută de piața privată și în care natura și volumul operațiunilor și cerințele de creditare nu permit accesul la finanțare prin intermediul activităților clasice ale BEI, FEIS ar trebui să sprijine, de asemenea, mecanismele financiare sectoriale specifice, în special în cazul industriilor culturale și creative (ICC), prevăzute de programele-cadru ale Uniunii, cum ar fi mecanismul de garantare în cadrul programului „Europa creativă”, prin acordarea de garanții pentru finanțarea complementară și alimentarea anticipată a acestor mecanisme.

 

În plus, atunci când FEIS este combinat cu alte fonduri, cum ar fi MIE, Orizont 2020 sau fondurile ESI, se aplică criteriile de adiționalitate, iar tranșa cu cele mai mari riscuri este acoperită de FEIS. Cu toate acestea, finanțarea prin intermediul FEIS nu înlocuiește granturile acordate din surse de finanțare ale Uniunii, precum fondurile ESI, MIE și Orizont 2020.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 5, se introduce următorul alineat:

 

„2a.  În acest scop și pentru a se garanta faptul că criteriile de adiționalitate includ mai mult decât doar variabilele financiare sau de risc, FEIS evaluează performanțele de mediu și sociale ale fiecărui proiect sprijinit.”

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 6 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„Comitetul de investiții este responsabil să asigure că, în general, proiectele desfășurate în cadrul garanției UE promovează coeziunea socială și regională în toată Uniunea.”

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul -i (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – litera d

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-i)   litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)   infrastructuri din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

„(d)  infrastructuri din domeniul tehnologiilor informației, securității cibernetice, rețelelor, blockchain și comunicațiilor;”

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul ia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ia)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)  educație și formare;

„(f)  dezvoltarea capitalului uman, educație și formare;”

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul ii (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – litera h

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ii)  litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)  IMM-uri;”

„(h)  întreprinderi nou-înființate și IMM-uri;”

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul iia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – litera la (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  Se adaugă următorul punct:

 

„(la)  apărare”.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 12 – paragraful 2 – a doua teză

 

Textul în vigoare

Amendamentul

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE, însoțite de procesele-verbale detaliate, se publică și sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. În propunerea sa, Comitetul pentru investiții acordă o importanță mai mare ocupării forței de muncă și sustenabilității. Publicațiile nu conțin informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI. Fiecare proiect aprobat în cadrul FEIS ar trebui însoțit de justificarea argumentată și verificabilă a adiționalității de către Comitetul director. Evaluarea adiționalității proiectelor individuale este detaliată, în special în ceea ce privește eșecurile pieței pe care FEIS își propune să le remedieze.

 

Tabloul de bord funcționează ca un instrument de stabilire a priorităților pentru fiecare proiect FEIS și se pune la dispoziția publicului, de asemenea, după evaluarea proiectelor care solicită utilizarea garanției UE. În plus, tabelul de bord al indicatorilor este utilizat de Comitetul pentru investiții pentru a asigura o evaluare independentă și transparentă a utilizării potențiale și efective a garanției UE și pentru a prioritiza utilizarea garanției UE pentru operațiuni care prezintă punctaj mai mare și valoare adăugată.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e – punctele ia - ic (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) la articolul 9 alineatul (2) litera (e), se introduc următoarele puncte:

 

„(ia) tehnologia blockchain;

 

(ib) internetul obiectelor;

 

(ic) infrastructuri de protecție a rețelei și de securitate cibernetică;”

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – punctul ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(ia)  sprijinirea inițiativelor Uniunii în domeniul apărării, în special prin:

 

(i)  cercetare și dezvoltare la nivelul Uniunii;

 

(ii)  dezvoltarea capacităților de apărare ale Uniunii;

 

(iii)  IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie în domeniul apărării.”

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

BEI își propune ca cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare să sprijine proiecte cu elemente care contribuie la politicile climatice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21. Comitetul director oferă îndrumări detaliate în acest scop;

Comitetul director al FEIS și Comitetul pentru investiții se asigură că fiecare proiect sprijinit este conform cu criteriile prevăzute în prezentul regulament și contribuie la atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii și la stimularea tranziției acesteia către durabilitate. Cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare se alocă pentru proiectele care îndeplinesc în mod direct angajamentele asumate în cadrul COP 21, precum și angajamentele UE2050 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95 %. În plus, cel puțin 20 % din finanțarea FEIS sprijină proiecte din domeniul eficienței energetice, acordând prioritate proiectelor inovatoare la scară redusă din sectorul construcțiilor și o atenție specială proiectelor care vizează eliminarea inegalităților sociale și combaterea sărăciei energetice. Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie nu este inclusă în acest calcul.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera da (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Normele privind flexibilitatea și punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere în cadrul componentei preventive și corective a pactului nu restricționează participarea statelor membre la FEIS. Prin urmare, pentru a servi obiectivului FEIS privind crearea de locuri de muncă și de creștere economică, atunci când statele membre și administrațiile regionale și locale cofinanțează proiecte individuale sprijinite de FEIS, participarea lor este considerată contribuție cu caracter excepțional în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 12 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la alineatul (2), se utilizează pentru a atinge un nivel corespunzător (denumit în continuare „valoarea țintă”) care să reflecte valoarea totală a obligațiilor aferente garanției UE. Valoarea țintă este de 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE.;

5.  Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la alineatul (2), se utilizează pentru a atinge un nivel corespunzător (denumit în continuare „valoarea țintă”) care să reflecte valoarea totală a obligațiilor aferente garanției UE. Valoarea țintă este de 32 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a – punctul ii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – a doua teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul politicilor climatice și din cel al economiei circulare sau a componentelor unor astfel de proiecte, în special în contextul COP 21, pregătirea proiectelor din sectorul digital, precum și pregătirea proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf.;

De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul politicilor climatice și din cel al economiei circulare sau a componentelor unor astfel de proiecte, în special în contextul COP 21, pregătirea proiectelor transfrontaliere ambițioase, a proiectelor de cercetare și inovare, cum ar fi cele din sectorul digital și al telecomunicațiilor, precum și pregătirea proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI;

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale și regionale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii și agregării de operațiuni de către BEI și dezvoltatorii de proiecte;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul ii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții;

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții, ori de câte ori este necesar; Platformele de investiții reprezintă un instrument esențial pentru soluționarea disfuncționalităților pieței, în special în ceea ce privește finanțarea de proiecte regionale sau tematice multiple, inclusiv proiecte în domeniul eficienței energetice și proiecte transfrontaliere. Dat fiind că dezvoltarea de platforme de investiții în Uniune nu este proporțională cu nevoile actuale ale pieței, se acordă o atenție deosebită extinderii domeniului de aplicare și ariei de utilizare a platformelor de investiții, pentru a permite agregarea eficientă a proiectelor mici;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul iii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

(f)  furnizarea de sprijin privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii (precum fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei).;

(f)  furnizarea de sprijin privind combinarea FEIS cu alte surse de finanțare ale Uniunii, precum fondurile ESI, Orizont 2020 (inclusiv, printre altele, Institutul European de Inovare și Tehnologie) și MIE, facilitând astfel combinarea optimă a mai multor resurse ale Uniunii; Acest lucru se realizează într-o manieră care să nu descurajeze atragerea sau mobilizarea de fonduri noi sau a capitalului neutilizat;

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul iiia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  Se adaugă următoarea literă:

(fa) acordarea de consultanță pentru proiecte care implică două sau mai multe state membre și furnizarea de sprijin pentru înființarea unor entități cu scop special sau a altor organisme ad-hoc, inclusiv grupuri descentralizate de asistență tehnică pentru a satisface mai bine nevoile unui anumit sector și/sau ale unei anumite regiuni, cum ar fi proiecte de eficiență energetică din statele membre din sud-est. Se acordă, de asemenea, consultanță pentru proiecte multinaționale, intraregionale, multiregionale și transfrontaliere, precum și cu privire la posibila combinare cu alte surse de finanțare din partea Uniunii, inclusiv fonduri care implică cooperare teritorială în Uniune;”

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul iiib (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib)  Se adaugă următoarea literă:

 

„(fb) acordarea de sprijin suplimentar pentru statele membre ale căror piețe financiare și de capital au fost grav afectate de recenta criză financiară și care, prin urmare, se confruntă cu un deficit de investiții semnificativ în sectoare strategice care oferă avantaje concurențiale pe termen lung, inclusiv în proiecte de cercetare și inovare riscante și mai puțin dezvoltate.”

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene, precum și să colaboreze cu acestea.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera da (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 7

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(da)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.  Uniunea contribuie cu maximum 20 000 000 EUR pe an la acoperirea costurilor operațiunilor EIAH până la 31 decembrie 2020 pentru serviciile furnizate de EIAH în temeiul alineatului (2) care se adaugă serviciilor deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii, în măsura în care costurile respective nu sunt acoperite din suma rămasă din încasările provenite din taxele menționate la alineatul (4).”

‘7.  Uniunea contribuie cu suma necesară, dar cu minimum 20 000 000 EUR pe an, la acoperirea costurilor operațiunilor EIAH până la 31 decembrie 2020, pentru a-și îndeplini responsabilitățile sporite și a intensifica serviciile furnizate de EIAH în temeiul alineatului (2) care se adaugă serviciilor deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii, în măsura în care costurile respective nu sunt acoperite din suma rămasă din încasările provenite din taxele menționate la alineatul (4).”

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 18 – alineatele 7 și 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  alineatele (7) și (8) se elimină.

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 19 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

BEI și FEI informează sau obligă intermediarii financiari să informeze beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, în legătură cu existența sprijinului FEIS.;

BEI și FEI informează sau obligă intermediarii financiari să informeze beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, în legătură cu existența sprijinului FEIS și se asigură că informațiile respective sunt clar vizibile, în special în cazul IMM-urilor, în acordul de finanțare și în fiecare contract care include sprijin din partea FEIS, contribuind astfel la creșterea gradului de sensibilizare a opiniei publice și la extinderea vizibilității;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este necesar, Comisia oferă îndrumări detaliate;

Dacă este necesar, Comisia oferă îndrumări detaliate. În plus, Comisia are responsabilitatea de a identifica definiții și criterii standard pentru a asigura transparența cu privire la aspectele legate de guvernanța fiscală. De asemenea, Comisia depune un raport anual în care menționează, pentru fiecare domeniu de politică, detaliile tuturor proiectelor din cadrul acestora care au primit sprijinul Uniunii prin FEIS, inclusiv cuantumul total al contribuției fiecărei surse, precum și profilurile de risc. În plus, în operațiunile sale de finanțare și de investiții, BEI respectă principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, inclusiv cerința de a lua măsuri rezonabile pentru a identifica beneficiarii reali, dacă este cazul.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sectorul telecomunicațiilor: 1 091 602 000 EUR;

(b)  sectorul telecomunicațiilor: 1 141 602 000 EUR;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sectorul energetic: 5 005 075 000 EUR;

(c)  sectorul energetic: 5 350 075 000 EUR.

PROCEDURA – COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

Referințe

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Comisii competente în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

3.10.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.1.2017

Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Eva Kaili

16.11.2016

Articolul 55 - Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

       

19.1.2017

Data adoptării

3.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

13

6

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

György Hölvényi, Julia Reda

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (*) (28.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Raportoare pentru aviz: Inés Ayala Sender (*)

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin propunerea FEIS II Comisia vizează prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH). Propunerea este însoțită de o evaluare a Comisiei privind utilizarea garanției bugetare a UE de la lansarea FEIS în iulie 2015. Curtea de Conturi Europeană a adoptat un aviz intitulat „FEIS: o propunere venită prea devreme de majorare și de prelungire a fondului” (Avizul CCE nr. 2/2016).

În ceea ce privește obiectivele stabilite de politica UE în domeniul transporturilor și contribuția FEIS la atingerea acestora, raportoarea consideră că, în special, următoarele elemente ale propunerii sunt de interes și ar trebui să facă obiectul prezentului aviz:

  prelungirea duratei FEIS până la sfârșitul actualului CFM, precum și creșterea țintei de investiții la 500 de miliarde EUR (obiectivul FEIS I: 315 miliarde), inclusiv

  creșterea garanției UE la 26 de miliarde EUR (FEIS I: 16 miliarde) și ajustarea ratei țintă a fondului de garantare al UE la 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE (EFSI I: 50%), finanțată parțial prin

  alte transferuri de la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), prin reducerea cu 155 de milioane EUR a fondurilor pentru transporturi și cu 345 de milioane EUR a fondurilor pentru sectorul energetic;

  consolidarea dispozițiilor privind adiționalitatea pentru proiecte (care vizează disfuncționalități ale pieței sau situații care nu sunt optime în materie de investiții), care acoperă proiectele din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre;

  un accent mai puternic asupra proiectelor care contribuie la obiectivele politicii privind schimbările climatice COP 21, către care trebuie orientate cel puțin 40 % din fondurile FEIS din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare;

  excluderea sprijinului pentru autostrăzi, cu excepția investițiilor private în țările care beneficiază de Fondul de coeziune sau a proiectelor transfrontaliere care includ cel puțin o țară beneficiară a Fondului de coeziune;

  o mai bună asistență tehnică pentru proiecte care implică mai multe state membre, combinarea FEIS cu alte surse de finanțare din partea UE, cum ar fi fondurile ESI, Orizont 2020 și MIE, precum și facilitarea diversificării geografice și sectoriale a FEIS.

Raportoarea consideră că FEIS ar trebui să fie un instrument eficace în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și investiții suplimentare în infrastructura de transport și mobilitate. Experiența (limitată) de până acum arată, cu toate acestea, că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a mobiliza mai bine potențialul fondului în sectorul transporturilor. De fapt, proiectele de transport reprezentând doar 8 % sau 11 miliarde EUR din totalul proiectelor finanțate de FEIS, există o marjă semnificativă pentru a îmbunătăți atractivitatea fondului pentru statele membre, entitățile regionale și locale și promotorii de proiecte în ceea ce privește finanțarea, criteriile de eligibilitate și asistența tehnică.

FEIS poate aduce valoare adăugată în domeniul transporturilor, dacă acesta funcționează ca un instrument complementar, mai degrabă decât concurent, al programului MIE de succes, dar supralicitat. MIE finanțează rețeaua transeuropeană de transport în temeiul priorităților coerente pe termen lung care au fost convenite și sunt monitorizate de către colegiuitori într-un proces detaliat. Raportoarea se opune realocării suplimentare de fonduri pentru finanțarea FEIS II și reamintește că 4 miliarde EUR fuseseră luate deja din MIE și Orizont 2020 pentru FEIS I. Noi reduceri sunt, într-adevăr, inutile: evaluarea de către Comisie a FEIS indică, în schimb, că rata țintă a garanției UE ar putea fi ajustată ușor. De fapt, dacă nu s-ar fi ales rata țintă de 50 % pentru FEIS I, ar fi fost necesare încă de la început mai puține reduceri ale MIE. În cele din urmă, înainte de a lua o decizie privind continuarea sau modificarea viitoare a FEIS, Comisia ar trebui nu numai să evalueze pe deplin FEIS, ci ar trebui, de asemenea, să îndeplinească toate obligațiile legale cu privire la concluziile evaluării, astfel cum sunt prevăzute de colegiuitori în cadrul Regulamentului FEIS I.

În acest context, raportoarea propune să se modifice propunerea Comisiei privind FEIS II după cum urmează:

  menținerea actualului pachet financiar pentru MIE și pentru componenta sa referitoare la transporturi;

  ajustarea ratei țintă a fondului de garantare al UE la 32% din totalul obligațiilor aferente garanției UE;

  dispozițiile privind adiționalitatea ar trebui să includă proiectele transfrontaliere și multinaționale complexe, inclusiv coridoarele centrale și alte părți ale rețelei centrale identificate prin MIE, SESAR și ERTMS, pentru a stimula finalizarea proiectelor din rețeaua TEN-T, care, altfel, nu ar fi fost realizate având în vedere resursele limitate de care mai dispune MIE;

  utilizarea garanției UE ar trebui să includă un procent țintă de 20 % dedicat transporturilor, contribuind și la obiectivele politicii în domeniul climei;

  participarea statelor membre, administrațiilor regionale și locale la proiectele sau instrumentele FEIS ar trebui să fie considerată contribuție „cu caracter excepțional”, ce trebuie dedusă din eforturile fiscale structurale pe care ar trebui să le realizeze statele membre;

  grupările europene de cooperare teritorială ar trebui considerate parteneri eligibili pentru garanția UE pentru a facilita proiectele transfrontaliere/multinaționale;

  sprijinul FEIS pentru autostrăzi ar trebui să fie posibil pentru proiectele care sunt în conformitate cu obiectivele vizate de politica în domeniul transporturilor și de TEN-T [de exemplu, siguranța rutieră, dezvoltarea STI (sistem de transport inteligent), întreținerea rețelei rutiere TEN-T];

  ar trebui consolidate rolul EIAH în consilierea autorităților regionale și promotorilor de proiecte, inclusiv pentru proiectele transfrontaliere și multinaționale, precum și promovarea combinării finanțării din FEIS cu MIE;

  menținerea articolului 18 alineatul (7) și alineatul (8), care prevede ca viitorul FEIS să fie stabilit pe baza unei evaluări independente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Trebuie depuse eforturi pentru creșterea numărului de investiții prin asigurarea unei mai mari transparențe și a unei mai bune mediatizări, prin acordarea de asistență tehnică în toate fazele proiectului și încurajarea utilizării mai inteligente a resurselor financiare.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, în turism, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În plus, FEIS ar trebui să abordeze și concentrarea excesivă în anumite sectoare de politică, precum și dezechilibrele geografice în materie de investiții, pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii și pentru a evita discrepanțele tot mai mari în diferitele regiuni și state membre. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi ar trebui să se limiteze la sprijinirea investițiilor private și/sau publice în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune, în regiunile mai puțin dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere sau dacă acestea sunt necesare pentru modernizări și întreținere, îmbunătățirea siguranței rutiere, dezvoltarea dispozitivelor STI sau pentru a garanta integritatea și standardele pe autostrăzile existente în rețeaua transeuropeană de transport, în special zonele de parcare în condiții de siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili alternativi ecologici și sistemele de încărcare cu energie electrică. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În cadrul activităților sale speciale care sunt sprijinite de FEIS, BEI utilizează în mod sistematic participarea la instrumentele de partajare a riscurilor cu coinvestitorii săi. Prin urmare, i se solicită BEI să intervină în cadrul respectivelor activități, prin furnizarea unei „garanții de primă pierdere”, dacă este necesar și pertinent, pentru a optimiza adiționalitatea mecanismului FEIS și pentru a mobiliza mai multe fonduri private.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. Pentru a asigura o mai bună reprezentare a entităților care au nevoie să utilizeze Fondul de garantare al FEIS, ar fi recomandabil să se permită rotația în Comitetul director și să fie incluși reprezentanți ai diferitelor servicii ale Comisiei Europene, cum ar fi cei responsabili pentru politicile în domeniile transporturilor și mediului. În conformitate cu principiului adiționalității, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, cum ar fi ERTMS, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite.

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, fondurile structurale și de investiții europene, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite. Ar trebui asigurate coerența și sinergiile dintre toate formele de sprijin din partea Uniunii.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Pentru a îmbunătăți performanța FEIS, atât la nivel național, cât și regional, este necesar să se consolideze cooperarea dintre BEI, care gestionează FEIS și băncile naționale de promovare.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS.

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate, ultraperiferice și de tranziție și pentru a corecta dezechilibrele geografice, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Pentru a asigura condiții optime pentru sustenabilitatea și succesul proiectelor, acestea ar trebui să fie inițiate la nivel local și regional și să fie realizate în cooperare cu acest nivel.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Actualul obiectiv orientativ al FEIS privind Componenta pentru infrastructură și inovație ar trebui adaptat în consecință și proporțional cu creșterea ambițiilor obiectivului de a mobiliza cel puțin 500 miliarde EUR din investiții private și publice stabilit în prezentul regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a se finanța o parte a contribuției bugetului general al Uniunii la fondul de garantare al UE pentru investițiile suplimentare care urmează a fi realizate, ar trebui efectuat un transfer din pachetul financiar disponibil pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului4. În plus, credite în valoare de 1 145 797 000 EUR ar trebui transferate de la instrumentele financiare ale MIE la partea de grant a MIE, pentru a se facilita combinarea cu FEIS, sau la alte instrumente financiare relevante, în special cu cele care vizează eficiența energetică.

(14)  Pentru a se finanța o parte a contribuției bugetului general al Uniunii la fondul de garantare al UE pentru investițiile suplimentare care urmează a fi realizate, o ajustare adecvată la rata țintă a fondului de garantare al UE ar trebui să permită creșterea necesară a finanțării fără a fi nevoie de reducerea suplimentară a resurselor limitate din pachetul financiar disponibil pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) și Orizont 2020, prevăzut în Regulamentele (UE) nr. 1316/20134 și nr. 1291/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, așa cum s-a prezentat în evaluarea realizată de Comisie. În plus, credite în valoare de 1 145 797 000 EUR ar trebui transferate de la instrumentele financiare ale MIE la partea de grant a MIE, pentru a se facilita combinarea cu FEIS, sau la alte instrumente financiare relevante, în special cu cele care vizează eficiența energetică.

__________________

__________________

1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  FEIS a fost eficient în ceea ce privește creșterea volumului de activități speciale ale BEI în favoarea IMM-urilor, dar nu a avut succes în stimularea suficientă a volumului proiectelor de transport, în special în țările beneficiare ale Fondului de coeziune. Având în vedere valoarea adăugată europeană mare a proiectelor din domeniul transporturilor și nevoile uriașe de investiții, este necesar, prin urmare, să se adopte măsuri suplimentare pentru a aborda mai bine dificultățile cu care se confruntă statele membre și promotorii de proiecte pentru a propune proiecte de infrastructură.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Proiectele de transport și mobilitate pot fi dificil de finanțat, având în vedere ratele de rentabilitate mai reduse, caracterul pe termen lung al investițiilor și nivelurile mai ridicate de risc și de incertitudine. Pentru a reduce actualul dezechilibru sectorial al proiectelor finanțate de FEIS și pentru a aborda problema investițiilor sub nivelul optim în infrastructura transporturilor din Uniune, EIAH, împreună cu Comisia, ar trebui să adopte măsuri specifice pentru a facilita combinarea FEIS cu granturile sau alte finanțări publice disponibile din partea Uniunii sau de la bugetele naționale într-o manieră simplificată și mai puțin birocratică.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017.

(17)  BEI și FEI ar trebui să promoveze FEIS pentru a spori vizibilitatea acestui instrument important. De asemenea, BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte principiile Uniunii referitoare la buna guvernanță fiscală.

(19)  Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte principiile Uniunii referitoare la buna guvernanță fiscală, deoarece este nevoie o abordare mai sigura pentru a combate fraudele la aceste fonduri.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor, sectoarelor și regiunilor care nu sunt acoperite în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21, precum și a proiectelor de transport sustenabil. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii (precum fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei) pentru a realiza sinergii între diferitele surse de sprijin din partea Uniunii. EIAH ar trebui să fie ușor accesibilă și transparentă în activitățile sale de acordare a sprijinului, iar vizibilitatea sa ar trebui promovată mai mult în cadrul potențialilor promotori de proiecte.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice se bazează pe o analiză detaliată a planurilor statelor membre de reforme bugetare, macroeconomice și structurale și oferă statelor membre recomandări specifice fiecărei țări. În respectivul context, BEI ar trebui să informeze Comisia cu privire la constatările sale privind obstacolele și blocajele din calea investițiilor în statele membre, identificate atunci când se efectuează operațiuni de investiții care fac obiectul prezentului regulament. Comisia ar trebui să țină seama de aceste constatări, printre altele, în activitatea sa întreprinsă în contextul ameliorării mediului investițional prin eliminarea obstacolelor sectoriale și a altor obstacole din calea investițiilor.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Întrucât o lipsă a reformelor structurale reprezintă cel mai mare obstacol în calea investițiilor, sprijinul acordat de FEIS ar trebui, de asemenea, corelat cu evoluțiile pozitive în politica economică și fiscală în contextul semestrului european, în conformitate cu recomandările pentru țările cu dezechilibre de excedent și de deficit bugetar cu relevanță transfrontalieră.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 și Regulamentul (UE) 2015/1017 ar trebui modificate în consecință,

(22)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 al Consiliului ar trebui modificat în consecință,

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

„Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței, a proiectelor transfrontaliere și multinaționale complexe sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Sunt considerate, de asemenea, surse de adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS care constau într-o infrastructură fizică ce leagă două sau mai multe state membre sau în extinderea de la un stat membru la un alt stat membru sau la mai multe state membre a unei infrastructuri fizice sau a unor servicii legate de infrastructura fizică..

„Sunt considerate, de asemenea, surse de adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS care constau într-o infrastructură fizică ce leagă două sau mai multe state membre, proiectele cuprinse în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, proiectele pentru implementarea SESAR și ERTMS și proiectele care implică extinderea de la un stat membru la un alt stat membru sau la mai multe state membre a unei infrastructuri fizice sau a unor servicii legate de infrastructura fizică. Comitetul pentru investiții analizează, în cadrul procedurii de selecție, dacă proiectele îndeplinesc cerințele prevăzute la prezentul alineat. Comitetul pentru investiții se asigură că adiționalitatea este verificată în cadrul procedurii sale de selecție.”

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 6 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

„(ea)  au mai puține posibilități de a atrage finanțare din alte surse și, în același timp, au un impact social semnificativ.”

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  La articolul 6 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele și investițiile mai mici beneficiază de sprijinul FEIS, ținând cont de adiționalitate și în strânsă cooperare cu băncile naționale de promovare.”

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - a (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  articolul 7 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

Comitetul director este format din patru membri: trei numiți de Comisie și unul de BEI. Comitetul director își alege un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată. Comitetul director ia decizii prin consens.

Comitetul director este format din patru membri: trei numiți de Comisie și unul de BEI. Comitetul director își alege un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată. Comitetul director ia decizii prin consens pe baza unei analize riguroase a fiecărei situații puse în discuție.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - aa (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa)  articolul 7 alineatul (4) se modifică după cum urmează:

4.  Statele membre și alte părți terțe - cu condiția aprobării altor părți terțe de către Comitetul director - pot să contribuie la FEIS sub formă de garanții sau numerar, în cazul statelor membre, și numai sub formă de numerar în cazul altor părți terțe. Nici statele membre și nici alte părți terțe nu au dreptul să fie membre ale Comitetului director și nici să dețină vreun rol în numirea altor membri ai personalului FEIS, inclusiv membrii Comitetului pentru investiții, și niciun drept în ceea ce privește alte aspecte ale guvernanței FEIS prevăzute în prezentul regulament.”

4.  Statele membre și alte părți terțe - cu condiția aprobării altor părți terțe de către Comitetul director - pot să contribuie la FEIS sub formă de garanții sau numerar, în cazul statelor membre, și în același mod, în cazul altor părți terțe. Nici statele membre și nici alte părți terțe nu au dreptul să fie membre ale Comitetului director și nici să dețină vreun rol în numirea altor membri ai personalului FEIS, inclusiv membrii Comitetului pentru investiții, și niciun drept în ceea ce privește alte aspecte ale guvernanței FEIS prevăzute în prezentul regulament.”

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - ab (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ab)  articolul 7 alineatul (5) se modifică după cum urmează:

Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să aibă un director executiv care urmează să fie responsabil de gestionarea curentă a FEIS și de pregătirea și prezidarea reuniunilor Comitetului pentru investiții menționat la alineatul (6).

Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să aibă un director executiv care urmează să fie responsabil de buna gestionare curentă a FEIS și de pregătirea și prezidarea reuniunilor Comitetului pentru investiții menționat la alineatul (6).

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - ac (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ac)  la articolul 7 alineatul (7), se adaugă următorul paragraf:

 

Comitetul director consolidează cooperarea între Fondul european pentru investiții strategice și fondurile structurale, Mecanismul pentru interconectarea Europei și programul Orizont 2020, pentru a încuraja finanțarea combinată și a spori efectul de pârghie al investițiilor europene, în special în sectorul transporturilor.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – litera ka (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  se adaugă următoarea literă (ka):

 

„(ka)  apărare”.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera - aa (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – punctul ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (2), se inserează litera (ia):

 

„(ia)  sprijinirea inițiativelor Uniunii în domeniul apărării, în special prin:

 

(i)   cercetare și dezvoltare la nivelul Uniunii;

 

(ii)   dezvoltarea capacităților de apărare ale Uniunii;

 

(iii)   IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie în domeniul apărării;”

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„BEI își propune ca cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare să sprijine proiecte cu elemente care contribuie la politicile climatice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21”; Comitetul director oferă îndrumări detaliate în acest scop.”;

„BEI își propune ca cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare să sprijine proiecte care au o componentă semnificativă de acțiune climatică, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21. Comitetul director oferă îndrumări detaliate în acest scop.

 

BEI depune toate eforturile pentru a se asigura că cel puțin 20% din finanțarea FEIS sprijină proiecte legate de dezvoltarea infrastructurilor de transport și a echipamentelor și a tehnologiilor inovatoare de transport, care intră sub incidența literei (c).

 

BEI urmărește să obțină o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic a investițiilor la nivelul statelor membre.

 

Fără a aduce atingere obiectivelor stabilite în prezentul alineat, se realizează proiectele aprobate pentru finanțare din FEIS în capital uman și în sănătate, cum ar fi investițiile productive în spitale și școli care intră sub incidența literei (g).”;

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – paragraful 2 – litera c – punctul iiia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  la alineatul (2) litera (c), se adaugă următorul punct:

 

„(iiia)  proiecte de infrastructură feroviară și alte proiecte în domeniul feroviar;”

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(c)  mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI;”;

„(c)  mobilizarea cunoștințelor regionale și locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI și promotorii de proiecte;”

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul ii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții;”;

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții, inclusiv a platformelor de investiții sectoriale;”

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul iiia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  se adaugă următoarea literă (fa):

 

„(fa)  acordarea de consiliere pentru proiectele care implică două sau mai multe state membre și de sprijin pentru crearea de vehicule financiare pentru proiecte multinaționale sau transfrontaliere.”

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul iiib (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib)  se adaugă următoarea literă (fb):

 

(fb)  furnizarea de exemple de bune practică pentru PPP-uri în domeniul dezvoltării infrastructurii feroviare;”

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul iiic (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiic)  se adaugă următoarea literă (fc):

 

„(fc) „punerea la dispoziție a celor mai bune practici și a modelelor pentru structurarea proiectelor în domeniile esențiale pentru sectoarele enumerate la articolul 9 alineatul (2) literele (b), (c), (e) și (f), luând în considerare cele mai recente orientări ale Eurostat privind contabilizarea datoriei publice rezultate din PPP-uri.”;

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se inserează următorul alineat (3a):

 

„3a.  EIAH asigură complementaritatea între Fondul european pentru investiții strategice și alte programe europene pentru a îmbunătăți nivelul de sinergie, a încuraja finanțarea combinată și a spori efectul de pârghie al instrumentelor financiare europene.”

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 18 – alineatele 7 și 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  alineatele (7) și (8) se elimină.

eliminat

Amendamentul     38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 19 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  La articolul 19 se adaugă următorul alineat (1b):

 

„BEI prezintă și publică pe site-ul său de internet un raport anual în care expune detaliile fiecărui proiect de transport care a primit fonduri UE prin FEIS, indicând sumele corespunzătoare din investiția totală preconizată.”

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Anexa II – secțiunea 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune.

Acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi se limitează la sprijinirea investițiilor publice și/sau private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune, în regiunile mai puțin dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere sau dacă acestea sunt necesare pentru modernizări și întreținere, îmbunătățirea siguranței rutiere, dezvoltarea dispozitivelor STI sau pentru a garanta integritatea și standardele pe autostrăzile existente în rețeaua transeuropeană de transport, în special zonele de parcare în condiții de siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili alternativi ecologici și sistemele de încărcare cu energie electrică.”;

Amendamentul     40

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Anexa II – secțiunea 2 – punctul b – paragraful 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„Acordarea sprijinului FEIS este, de asemenea, posibilă în mod explicit pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii de transport existente;”

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Anexa – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Anexa II – secțiunea 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul comparativ este publicat imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul garanției UE, informațiile sensibile din punct de vedere comercial fiind excluse.

Tabelul comparativ este publicat imediat după aprobarea unei operațiuni în cadrul garanției UE, informațiile sensibile din punct de vedere comercial fiind excluse. Comitetul de investiții transmite Parlamentului tabelul comparativ al indicatorilor al tuturor proiectelor FEIS.”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

Referințe

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

F

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

3.10.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.1.2017

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

19.1.2017

Examinare în comisie

26.1.2017

 

 

 

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Herbert Dorfmann

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Corectarea voturilor și a intențiilor de vot

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (12.4.2017)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Raportor pentru aviz: Hannu Takkula

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Referirea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere avizul nr. 2/2016 al Curții de Conturi 1a,

 

_________________

 

1a JO C 465, 13.12.2016, p. 1.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  De la prezentarea Planului de investiții pentru Europa în noiembrie 20143, condițiile pentru o sporire a investițiilor s-au îmbunătățit și revine încrederea în economia și în creșterea Europei. În prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de redresare moderată, creșterea produsului intern brut al acesteia fiind de 2 % în 2015. Eforturile cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții au dus deja la rezultate concrete, în pofida faptului că efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții mai mari nu pot fi imediate. Se preconizează că investițiile vor crește treptat pe parcursul anilor 2016 și 2017, deși vor rămâne sub nivelurile din trecut.

(1)  În ciuda existenței Fondului european pentru investiții strategice, problema deficitului de investiții în Uniune rămâne de actualitate. Aceasta derivă din lipsa gravă de cerere agregată și din impactul pe care l-au avut politicile de austeritate. Este necesar să se schimbe radical modul în care sunt abordate investițiile în Uniune prin adresarea cauzelor reale ale crizei și prin revizuirea cadrului de guvernanță economică, în scopul stimulării permanente a investițiilor productive care să creeze valoare adăugată pentru economia reală și pentru societate, în toate țările europene.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La 1 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Europa investește din nou – Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare”, în care a prezentat realizările de până atunci ale Planului de investiții și a schițat etapele următoare, inclusiv prelungirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) peste perioada inițială de trei ani, potențarea componentei pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în cadrul existent și îmbunătățirea Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH).

(3)  La 1 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Europa investește din nou – Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare”, în care a prezentat situația de până atunci și a schițat etapele următoare, cum ar fi prelungirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) peste perioada inițială de trei ani, potențarea componentei pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în cadrul existent și îmbunătățirea Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH).

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  FEIS face parte din Planul de investiții, această strategie cuprinzătoare fiind menită să abordeze incertitudinile legate de investițiile publice și private și să reducă decalajele în materie de investiții din Uniune. Strategia se sprijină pe trei piloni: mobilizarea resurselor financiare pentru investiții, asigurarea faptului că investițiile ajung la economia reală și îmbunătățirea mediului de investiții în Uniune. În scopul diversificării geografice, este esențial ca mediul de investiții din Uniune să fie îmbunătățit prin eliminarea barierelor din calea investițiilor. FEIS reprezintă o completare la celelalte acțiuni necesare pentru reducerea decalajelor în materie de investiții din Uniune și ca un stimulent pentru noi investiții, datorită faptului că acționează ca fond de garantare.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. Având în vedere succesul FEIS, Comisia s-a angajat să dubleze FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod prioritar.

(6)  FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. În prezent, deficitul de investiții din Europa rămâne actual și au fost manifestate preocupări că FEIS nu a marcat o diversificare suficientă, atât sectorială, cât și geografică, ca urmare a unei alocări suboptime a investițiilor, prin finanțarea unor proiecte cu un impact ridicat asupra mediului și cu valoare adăugată controversată. În pofida acestui fapt, la doar un an de existență a FEIS și în condițiile în care nu a fost încă realizată o evaluare independentă de care depindea o eventuală prelungire, Comisia a lansat propunerea de dublare a FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru perioada de după 2020, Comisia intenționeazăprezinte propunerile necesare pentru a se asigura că investițiile strategice vor continua la un nivel sustenabil.

(7)  Regulamentul (UE) 2015/1017 prevede că, până la 5 iulie 2018, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport conținând o evaluare independentă a aplicării Regulamentului (UE) 2015/1017. Comisia ar trebui să transmită un nou astfel de raport până la 30 iunie 2020 care, după caz, ar trebui să fie însoțit de o propunere legislativă de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 și, în conformitate cu Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, de o evaluare a impactului. O astfel de propunere legislativă ar trebui să asigure, să promoveze și să consolideze investițiile strategice ale Uniunii la niveluri sustenabile pe parcursul perioadei financiare acoperite de cadrul financiar multianual de după 2020.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Pentru a-și îndeplini mandatul, Curtea de Conturi solicită să-i fie acordat accesul la raportul anual al Comisiei privind gestionarea fondului de garantare cel târziu până la data de 31 mai a fiecărui an. În această privință, drepturile de auditare ale Curții de Conturi, astfel cum sunt prevăzute la articolul 287 din TFUE ar trebui respectate integral, iar raportul Comisiei ar trebui transmis Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi în timp util.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze noi finanțări din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată față de alte instrumente existente ale Uniunii și de operațiunile principale ale BEI. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al bioeconomiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil și în rețelele transfrontaliere, precum și investițiile legate de transformarea digitală din toate sectoarele. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi și pentru proiectele cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cu excepția cazului în care este absolut necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Scopul adiționalității ar trebui să fie limitat la asigurarea faptului că proiectele selectate sunt cele care nu ar fi putut obține altfel finanțare pe piață din cauza profilului de risc mai ridicat. Adiționalitatea trebuie să rămână o noțiune simplă, creându-se un alt criteriu mai ușor de măsurat pentru finanțare. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS.

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în toate regiunile, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate, izolate, periferice și de tranziție și pentru a găsi o soluție la dezechilibrul geografic și sectorial al sprijinului din partea FEIS, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale și condițiile care le fac eligibile pentru sprijin din partea FEIS, recurgându-se în mai mare măsură la Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, cu scopul de a furniza asistență tehnică la elaborarea de proiecte la nivelurile regional și local în întreaga Uniune, precum și de a asigura o mai bună comunicare și vizibilitate.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pe baza experienței dobândite grație investițiilor sprijinite de FEIS, valoarea țintă a fondului de garantare ar trebui stabilită la 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE, pentru a se asigura un nivel de protecție adecvat.

(15)  Pe baza experienței dobândite grație investițiilor sprijinite de FEIS și în lipsa unei cereri de executare a garanției UE, valoarea țintă a fondului de garantare ar trebui stabilită la 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE, pentru a se asigura un nivel de protecție adecvat.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Este necesară simplificarea procedurilor pentru operațiunile de prelucrare, astfel încât informațiile pe care trebuie să le furnizeze beneficiarii finali, în special IMM-urile, să reprezinte minimul necesar pentru a asigura succesul operațiunilor fără a impune o sarcină birocratică excesivă asupra IMM-urilor. Totodată ar trebui acordată atenție priorității transparenței procedurilor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017.

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali și potențialii investitori din sectorul privat, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte principiile Uniunii referitoare la buna guvernanță fiscală.

(19)  Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte în toate aspectele principiile Uniunii referitoare la buna guvernanță fiscală.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, prevăzând posibilitatea de a-i majora bugetul, dacă și atunci când acest lucru se justifică, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ale COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragrafele 3, 4 și 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS sunt considerate vectori ai adiționalității în raport cu alte instrumente financiare ale BEI, ale FEI sau ale Uniunii și prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale ale BEI pot fi sprijinite, de asemenea, de FEIS dacă este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității astfel cum este definită la primul paragraf din prezentul alineat.

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale ale BEI pot fi sprijinite, de asemenea, de FEIS dacă este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității astfel cum este definită la primul paragraf din prezentul alineat.

Sunt considerate, de asemenea, surse de adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS care constau într-o infrastructură fizică ce leagă două sau mai multe state membre sau în extinderea de la un stat membru la un alt stat membru sau la mai multe state membre a unei infrastructuri fizice sau a unor servicii legate de infrastructura fizică.

 

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile și care:

Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile, inclusiv în scopul obținerii unei repartizări mai echilibrate din punct de vedere geografic a investițiilor, și care:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 12 – paragraful 2 – teza 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică, sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea și a obiectivelor de politică ale Uniunii. Astfel de decizii includ informații referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate menționate la articolul 6 și la utilizarea tabelului comparativ al indicatorilor menționat la alineatul (14) de la prezentul articol.Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  31 decembrie 2020, pentru operațiunile BEI pentru care s-a semnat un contract între BEI și beneficiar sau intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2022;

(a)  31 decembrie 2020, pentru operațiunile BEI pentru care s-a semnat un contract între BEI și beneficiar sau intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2021;

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  31 decembrie 2020, pentru operațiunile FEI pentru care s-a semnat un contract între FEI și intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2022.

(b)  31 decembrie 2020, pentru operațiunile FEI pentru care s-a semnat un contract între FEI și intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2021.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  alineatul (4) se elimină.

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI;

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale, regionale și naționale, colaborarea strânsă cu autoritățile statelor membre și axarea pe consolidarea capacității pentru a facilita utilizarea sprijinului FEIS în întreaga Uniune și contribuția, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI;

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul ii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții;

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții în vederea sprijinirii simultane a proiectelor la scară mai mică, ținând seama de faptul că trebuie îndeplinită cerința privind caracterul inovator;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul iii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  furnizarea de sprijin privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii (precum fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei).

(f)  furnizarea de sprijin privind complementaritatea cu FEIS a altor surse și a unor posibile sinergii ale finanțării și investițiilor Uniunii (precum fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel regional și local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera da (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  se adaugă următorul alineat (9a):

 

„9a. Pentru a asigura că EIAH își poate desfășura activitățile și poate contribui la obiectivul diversificării sectoriale și geografice a FEIS, BEI poate transmite Comisiei o cerere justificată de creștere a bugetului EIAH.”

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

„(9a)  Articolul 16 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  BEI, în cooperare cu FEI dacă este cazul, transmite anual un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament. Raportul se publică și include:

„2.  BEI transmite de două ori pe an un raport Parlamentului European cu privire la operațiunile de investiții ale BEI aprobate. Ulterior, raportul se publică și devine accesibil.

 

Raportul include:

(a)  o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI, la nivel de operațiune, sector, țară și la nivel regional, precum și a conformității acestora cu prezentul regulament, în special cu criteriul de a oferi adiționalitate, împreună cu o evaluare a distribuirii operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI între obiectivele generale stabilite la articolul 9 alineatul (2);

(a)  o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI, la nivel de sector, țară și la nivel regional, precum și a conformității acestora cu prezentul regulament, în special cu privire la respectarea criteriului de adiționalitate;

(b)  o evaluare pe bază agregată privind valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, valoarea estimată și valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, precum și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă;

 

(c)  o evaluare a măsurii în care operațiunile care fac obiectul prezentului regulament contribuie la realizarea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2), inclusiv o evaluare a nivelului investițiilor FEIS în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, transportului (inclusiv TEN-T și mobilitatea urbană), telecomunicațiilor, infrastructurii energetice și eficienței energetice;

(c)  o evaluare a măsurii în care operațiunile care fac obiectul prezentului regulament contribuie la realizarea obiectivelor generale ale UE, inclusiv o evaluare a nivelului investițiilor FEIS în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, transportului, telecomunicațiilor, infrastructurii energetice și eficienței energetice;

(d)  o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE și a principalilor indicatori de performanță menționați la articolul 4 alineatul (2) litera (f) punctul (iv);

 

(e)  o evaluare a efectului de levier obținut de proiectele sprijinite de FEIS;

(e)  o evaluare a efectului de levier obținut de proiectele sprijinite de FEIS;

(f)  o descriere a proiectelor pentru care sprijinul oferit din fondurile structurale și de investiții europene este combinat cu sprijinul din partea FEIS, precum și cuantumul total al contribuțiilor din fiecare sursă;

(f)  o descriere a proiectelor pentru care sprijinul oferit din fondurile structurale și de investiții europene este combinat cu sprijinul din partea FEIS, precum și cuantumul total al contribuțiilor din fiecare sursă;

(g)  valoarea financiară transferată beneficiarilor și o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI pe bază agregată;

(g)  valoarea financiară transferată intermediarilor financiari și beneficiarilor finali, datele statistice analitice defalcate referitoare la fiecare proiect finanțat, inclusiv operațiunile de acordare de împrumuturi în cadrul FEIS prin intermediari financiari, și o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI pe bază dezagregată;

 

(ga)  evaluările independente ex-ante și ex-post pentru fiecare proiect, inclusiv o explicație detaliată a indicatorilor și criteriilor de selecție și de evaluare;

 

(gb)  o evaluare a valorii adăugate a operațiunilor individuale de finanțare și de investiții ale BEI și a riscului agregat asociat cu aceste operațiuni;

 

(gc)  rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent;

(h)  o evaluare a valorii adăugate a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI și a riscului agregat asociat cu aceste operațiuni;

(h)  o evaluare a valorii adăugate a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI și a riscului agregat asociat cu aceste operațiuni;

(i)  informații detaliate privind cererile de executare a garanției UE, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate;

(i)  informații detaliate privind cererile de executare a garanției UE, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate;

(j)  rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent.

(j)  rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 18 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (6)se adaugă următorul paragraf:

 

„Raportul care trebuie transmis până la 30 iunie 2020 este însoțit, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, fie în vederea stabilirii unei noi perioade de investiții, a remedierii oricăror deficiențe identificate și a asigurării că investițiile strategice continuă la un nivel sustenabil, fie, dacă raportul concluzionează că menținerea unui mecanism de sprijinire a investițiilor nu este justificată, în vederea asigurării unei încetări în bune condiții a activității FEIS, păstrând garanția UE pentru operațiunile deja aprobate în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, propunerea este însoțită de o evaluare a impactului.”

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 18 – alineatele 7 și 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  alineatele (7) și (8) se elimină.

eliminat

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(10a)  Articolul 19 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„În conformitate cu propriile politici de transparență și cu principiile generale ale Uniunii cu privire la accesul la documente și informații, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său de internet, informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv cu privire la rolul intermediarilor financiari, precum și cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2).”

„În conformitate cu principiile generale ale Uniunii cu privire la accesul la documente și informații, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său de internet, informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv cu privire la rolul intermediarilor financiari, precum și cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2).”

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(11a)  Articolul 20 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul la orice document sau informație necesare pentru a-și executa sarcina.”

„2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul deplin la orice document sau informație necesare pentru a-și executa atribuțiile.”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

Referințe

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Comisii competente în fond

       Data anunţului în plen

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

CONT

15.12.2016

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Hannu Takkula

21.11.2016

Raportor pentru aviz substituit

Michael Theurer

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

       Data anunţului în plen

       

19.1.2017

Examinare în comisie

22.3.2017

 

 

 

Data adoptării

12.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

4

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

PPE

S&D

Verts

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (2.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Raportor pentru aviz: Krzysztof Hetman

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2014, Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții ca partener strategic, a anunțat Planul de investiții pentru Europa, axat pe Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) ca element central. Regulamentul privind FEIS a intrat în vigoare în iulie 2015, pentru o perioadă inițială de 3 ani. Scopul său era accelerarea redresării economice europene și stimularea competitivității, generând resurse de până la 315 miliarde EUR în fonduri publice și private pentru investiții strategice. Fondul a fost gândit să completeze alte fonduri și acțiuni ale Uniunii Europene și să contribuie la obiectivele economice, sociale și de coeziune teritorială ale Uniunii.

La 14 septembrie 2016, Comisia a propus un regulament de extindere a FEIS, astfel încât să acopere perioada până la sfârșitul actualului cadru financiar multianual, extinzând totodată și planul său de investiții pentru a mobiliza cel puțin 500 de miliarde de EUR până în 2020. Pentru a putea atinge acest deziderat, Comisia propune suplimentarea garanției UE de la 16 miliarde EUR la 26 miliarde EUR, iar în cazul BEI, creșterea capitalului propriu de la 5 miliarde EUR la 7,5 miliarde EUR. Comisia are în vedere păstrarea conceptului de bază al adiționalității FEIS, respectiv acela de a sprijini doar acele operațiuni care privesc eșecuri ale pieței sau situații de investiții suboptimale. Prin această propunere, Comisia intenționează și să îmbunătățească acoperirea geografică oferită de FEIS și să accentueze absorbția acestor fonduri în regiunile mai puțin dezvoltate, În acest sens, Comisia are în vedere o încurajare a mixului de resurse financiare, FEIS cu alte fonduri UE. Totodată, Comisia vizează o îmbunătățire a transparenței deciziilor de investiții și a procedurilor administrative.

Raportorul este, în general, în favoarea propunerii și a extinderii FEIS, deși se impune sublinierea unor deficiențe importante. Se remarcă un dezechilibru clar între utilizarea FEIS în UE15 (91% din FEIS) și UE13 (9% din FEIS), existând chiar un stat membru care nu a recurs deloc la finanțare din FEIS. Propunerea de a combina FEIS cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) prezintă potențialul de a reprezenta o soluție de îmbunătățire a situației prezente. Trebuie însă subliniat că politica de coeziune, ca politică principală de investiții a UE, a dat rezultate dovedite nu doar în crearea de investiții, ci și în sprijinirea reformelor structurale, a dezvoltării capitalului uman și a creării de locuri de muncă durabile. Astfel, ar trebui asigurat că FEIS nu înlocuiește sau elimină alte instrumente și fonduri UE, îndeosebi fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv în perspectiva financiară de viitor.

De asemenea, se înregistrează un dezechilibru sectorial în cazul proiectelor finanțate din FEIS, foarte puține investiții sociale numărându-se printre acestea. Un motiv în acest sens ar putea să fie profitabilitatea directă mai puțin vizibilă a investițiilor sociale și capacitatea administrativă inferioară, dublată de o lipsă de experiență a actorilor sociali în desfășurarea de mari proiecte de investiții. Raportorul crede, nu mai puțin, că este esențial să se fructifice la maximum potențialul social și uman al FEIS și să se sprijine și să se încurajeze participarea actorilor sociali, aspecte ce, dacă sunt inteligent implementate, ar putea conduce la sporirea locurilor de muncă și la o creștere durabilă. În acest sens, raportorul consideră că activitățile desfășurate de Platforma europeană de consiliere în materie de investiții ar trebui consolidate și să devină accesibile pentru toate părțile interesate relevante în mod egal, inclusiv pentru întreprinderile sociale și serviciile sociale.

Nu în ultimul rând, raportorul își manifestă preocuparea cu privire la lipsa datelor privind numărul de locuri de muncă, mai ales cu caracter durabil, ce ar urma să fie create ca urmare a proiectelor finanțate prin FEIS. Colectarea de astfel de date ar fi de mare utilitate pentru evaluarea de ansamblu a rezultatelor produse de FEIS în viitor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  De la prezentarea Planului de investiții pentru Europa în noiembrie 20143, condițiile pentru o sporire a investițiilor s-au îmbunătățit și revine încrederea în economia și în creșterea Europei. În prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de redresare moderată, creșterea produsului intern brut al acesteia fiind de 2 % în 2015. Eforturile cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții au dus deja la rezultate concrete, în pofida faptului că efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții mai mari nu pot fi imediate. Se preconizează că investițiile vor crește treptat pe parcursul anilor 2016 și 2017, deși vor rămâne sub nivelurile din trecut.

(1)  De la prezentarea Planului de investiții pentru Europa în noiembrie 20143, condițiile pentru o sporire a investițiilor s-au îmbunătățit și revine încrederea în economia și în creșterea Europei. În prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de redresare moderată, creșterea produsului intern brut al acesteia fiind de 2 % în 2015, însă ratele șomajului sunt în continuare superioare nivelului anterior crizei. Eforturile cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții au dus deja la rezultate concrete, în pofida faptului că nu poate fi estimat deocamdată impactul deplin pe care l-a avut FEIS asupra creșterii, întrucât efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții mai mari nu pot fi imediate. Se preconizează că investițiile vor crește treptat pe parcursul anilor 2016 și 2017, dar ritmul este încă timid și rămâne sub nivelurile anterioare crizei.

__________________

__________________

3 COM(2014)0903.

3 COM(2014)0903.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Impulsul pozitiv ar trebui menținut și trebuie depuse în continuare eforturi pentru a reda investițiilor o tendință sustenabilă pe termen lung. Mecanismele Planului de investiții funcționează și ar trebui consolidate pentru a continua mobilizarea investițiilor private în sectoare importante pentru viitorul Europei și în cazurile în care subzistă disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile.

(2)  Impulsul pozitiv ar trebui menținut și trebuie depuse în continuare eforturi pentru a reda investițiilor o tendință sustenabilă pe termen lung cu efecte asupra economiei reale. Mecanismele Planului de investiții funcționează și ar trebui consolidate pentru a continua mobilizarea investițiilor private în toate sectoarele care creează creștere și locuri de muncă și sunt, așadar, importante pentru viitorul Europei și în cazurile în care subzistă disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. Având în vedere succesul FEIS, Comisia s-a angajat să dubleze FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod prioritar.

(6)  FEIS a fost instituit ca un plan de urgență pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. Comisia s-a angajat să dubleze FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod prioritar.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru perioada de după 2020, Comisia intenționează să prezinte propunerile necesare pentru a se asigura că investițiile strategice vor continua la un nivel sustenabil.

(7)  Pentru perioada de după 2020, Comisia intenționează să prezinte propunerile necesare pentru a se asigura că investițiile strategice vor continua la un nivel sustenabil. Comisia ar trebui să realizeze o evaluare de impact cuprinzătoare pentru a justifica o viitoare propunere.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă de calitate (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere favorabilă incluziunii sociale și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată și care să consolideze impactul social și asupra ocupării forței de muncă. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, economia socială, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. Ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. Mai mult, ar trebui vizate îndeosebi proiectele legate de infrastructura socială. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS. Având în vedere nivelurile ridicate ale sărăciei și ale excluziunii sociale în Europa, ar trebui consolidat sprijinul din FEIS pentru operațiunile care abordează aceste problematici.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În plus, este oportun să se consolideze dimensiunea socială a punerii în aplicare a FEIS, și anume aspecte precum educația, formarea, formarea profesională pentru competențe și învățarea pe tot parcursul vieții, inovarea privind asistența medicală și medicamentele, serviciile sociale, locuințele sociale și îngrijirea copilului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Rezultatele inițiale arată că statele membre cu capacitate tehnică și administrativă mai mare, precum și cu instituții financiare mai solide, beneficiază mai mult de FEIS. Pentru a consolida capacitatea unor țări membre de a beneficia de FEIS, BEI și Comisia ar trebui să colaboreze în continuare pentru a le sprijini pe cele care sunt în întârziere. În acest scop, ar trebui publicate periodic noi date și actualizări la acestea, privind primele analize exacte calitative și cantitative ale rezultatelor, publicabile cel târziu până în 2018. Orice astfel de analize ar trebui să includă evaluări independente ale experiențelor de până în prezent, cu un accent deosebit pe numărul de locuri de muncă create și pe impactul investițiilor FEIS asupra locurilor de muncă directe și indirecte. Ar trebui stabilite niveluri țintă pentru obiectivele privind creșterea și locurile de muncă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

(9)  Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, trebuie să fie definită mai clar și ar trebui consolidată în contextul selectării proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică, ar trebui considerate ca oferind adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul Uniunii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite.

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite, respectând totodată normele privind cofinanțarea. FEIS ar trebui să funcționeze în legătură mai strânsă cu fondurile structurale și cu alte fonduri destinate politicilor de coeziune ale UE. Este însă esențial să nu intre în contradicție cu realizările sau obiectivele Fondului social european (FSE), cu politica de coeziune a UE, în special cu realizările fondurilor structurale și de investiții, și nici să înlocuiască sau să elimine granturile și cu condiția menținerii adiționalității.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Potențialul FEIS de a reanima piața muncii și de a crea locuri de muncă durabile ar trebui să fie subliniat mai pregnant, ca în cazul politicii de coeziune, iar datele relevante și fiabile ar trebui colectate și analizate.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS.

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS, mai ales în regiunile europene cu niveluri ridicate ale șomajului și în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS și ar trebui elaborată și pusă în aplicare în mod corespunzător o strategie vizând o mai bună promovare, în regiunile sus-menționate, a finanțării din partea FEIS, a consolidării capacităților, a sprijinului administrativ și a asistenței tehnice locale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru IMM-uri a FEIS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor sociale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi.

(16)  Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru IMM-uri a FEIS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor sociale și serviciilor sociale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi, care sunt adecvate specificului sectorului și nevoilor acestuia.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017.

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că toți beneficiarii finali sunt bine informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 și pentru a se încuraja pregătirea de proiecte de investiții cu o largă acoperire sectorială și geografică.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Ar trebui inițiate campanii masive de informare în statele membre pentru a se consolida dialogul cu autoritățile naționale și locale. Acest lucru ar permite stimularea investițiilor private și ar evita concentrarea la nivel regional și sectorial.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În vederea unei transparențe sporite a operațiunilor FEIS, Comitetul pentru investiții ar trebui să explice, în deciziile sale, care sunt făcute publice și accesibile, motivele pentru care consideră că o operațiune ar trebui să beneficieze de garanția UE, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Tabelul comparativ al indicatorilor ar trebui făcut public imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul garanției UE.

(18)  În vederea unei transparențe sporite a operațiunilor FEIS, Comitetul pentru investiții ar trebui să explice, în deciziile sale, care sunt făcute publice și accesibile, motivele pentru care consideră că o operațiune ar trebui să beneficieze de garanția UE, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea, precum și indicatorii de performanță, cum ar fi crearea de locuri de muncă de calitate. Tabelul comparativ al indicatorilor ar trebui făcut public imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul garanției UE. Trebuie acordată o atenție deosebită creării de locuri de muncă și investițiilor sociale în capacitățile actuale și viitoare a cetățenilor de a se lansa pe piața muncii, prin folosirea unor indicatori socioeconomici clari.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte principiile Uniunii referitoare la buna guvernanță fiscală.

(19)  Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte principiile Uniunii referitoare la buna guvernanță fiscală, la o strategie mai largă privind finanțarea durabilă și la acquis-ul său social.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale, inclusiv necesitățile regiunilor ultraperiferice, ținându-se seama de dispozițiile articolului 349 TFUE. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre, a proiectelor transfrontaliere și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21 și a Strategiei Europa 2020, inclusiv la eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale, îndeosebi acelor proiecte care contribuie la crearea de locuri de muncă de calitate, la creșterea sustenabilă sau unor proiecte adresate regiunilor ultraperiferice. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții, inclusiv a celor sectoriale, în special a platformelor multinaționale, pentru a promova proiecte transfrontaliere sau un set de proiecte referitoare la ansamblul statelor membre, și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 2 – punctul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)   La articolul 2, se adaugă următorul punct:

 

„(8a)  „întreprindere socială” înseamnă o întreprindere al cărui obiectiv principal este realizarea unui impact măsurabil și pozitiv din punct de vedere social, iar nu realizarea de profit, și care își utilizează profiturile realizate cu prioritate și îndeosebi pentru atingerea obiectivului său principal, așa cum se prevede la articolul (2) alineatele (1) și (5) din Regulamentul (UE) 1296/2013;”;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 2 – punctul 8 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)   la articolul 2, se adaugă următorul punct:

 

„(8b)  „servicii sociale” înseamnă acele activități care țintesc să îmbunătățească calitatea vieții și să asigure protecție socială, precum securitatea socială, servicii de formare profesională și de ocupare a forței de muncă, locuințe sociale, îngrijirea copiilor, servicii de asistență socială și de îngrijiri medicale pe termen lung;”;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 4 – alineatul 2 – litera f – punctul iv

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  la litera (f), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

(iv)  indicatorii-cheie de performanță, mai ales în ceea ce privește utilizarea garanției UE, îndeplinirea obiectivelor și criteriilor stabilite la articolele 6 și 9 și în anexa II, mobilizarea capitalurilor private și impactul macroeconomic al FEIS, inclusiv efectul acestuia asupra sprijinirii investițiilor;

(iv)  indicatorii-cheie de performanță, mai ales în ceea ce privește utilizarea garanției UE, îndeplinirea obiectivelor și criteriilor stabilite la articolele 6 și 9 și în anexa II, mobilizarea capitalurilor private și impactul macroeconomic al FEIS, inclusiv efectul acestuia asupra sprijinirii investițiilor și a creării de locuri de muncă;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile și care:

1.  Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care au un impact asupra economiei reale și care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile și care:

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Comitetul director este format din patru membri: trei numiți de Comisie și unul de BEI. Comitetul director își alege un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată. Comitetul director ia decizii prin consens.

3.  Comitetul director este format din patru membri: trei numiți de Comisie, dintre care unul de către DG Afaceri Economice și Financiare și ceilalți doi, în mod alternativ, de către DG relevantă, și unul de BEI. Comitetul director își alege un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată. Comitetul director ia decizii prin consens.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul -i (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – paragraful 3 – partea introductivă

 

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-i)  al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În alcătuirea Comitetului pentru investiții se vizează obținerea unui echilibru între bărbați și femei. Comitetul director vizează selectarea de experți care au experiență în materie de investiții în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:”

„În alcătuirea Comitetului pentru investiții se vizează obținerea unui echilibru între bărbați și femei. Comitetul director vizează selectarea de experți care dețin, în comun, o experiență combinată în materie de investiții în toate domeniile următoare:”;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul ia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ia)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f)  educație și formare;

(f)  piața muncii, educația, formarea, formare profesională pentru competențe și învățarea pe tot parcursul vieții;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul ib (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – litera k

 

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ib)  litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k)  infrastructuri sociale și economia socială și a solidarității.”

(k)  infrastructuri sociale, servicii sociale și economia socială și a solidarității;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 12 – paragraful 2 – a doua frază

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt accesibile fără întârziere și includ motivarea deciziei în funcție de tabelul comparativ pentru proiecte, concentrându-se mai ales asupra conformității cu politicile Uniunii, inclusiv cu obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, de creare de locuri de muncă de calitate și de realizare a coeziunii economice, sociale și teritoriale și asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – litera g – cuvânt introductiv

 

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la alineatul (2), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

(g)  capitalul uman, cultura și sănătatea, în special prin:

(g)  capitalul uman, dezvoltarea socială, cultura și sănătatea, în special prin:

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – litera g – punctul i

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa)  la alineatul (2) litera (g), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

(i)  educație și formare

(i)  piața muncii, educația, formarea, formare profesională pentru competențe și învățarea pe tot parcursul vieții;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -ab (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – litera g – punctul v

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ab)  la alineatul (2) litera (g), punctul (v) se înlocuiește cu următorul text:

(v)  infrastructuri sociale și economia socială și a solidarității;

(v)  infrastructuri sociale, servicii sociale și economia socială și a solidarității;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -ac (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – litera g – punctul va (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ac)  la alineatul (2) litera (g) după subpunctul (v), se adaugă următorul subpunct:

 

(va)  asigurarea de fonduri pentru platforma de investiții pentru organizațiile din economia socială, inclusiv întreprinderile sociale;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

BEI își propune ca cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare să sprijine proiecte cu elemente care contribuie la politicile climatice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21; Comitetul director oferă îndrumări detaliate în acest scop.

BEI își propune ca cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare să sprijine proiecte cu elemente care contribuie la politicile climatice și la crearea de locuri de muncă, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21 și al Strategiei Europa 2020. Comitetul director oferă îndrumări detaliate în acest scop.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – a doua frază

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare și utilizarea parteneriatelor public-privat, ținând cont de specificitățile și de nevoile statelor membre în care piețele financiare sunt mai puțin dezvoltate.

Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific la nivel local privind utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare și utilizarea parteneriatelor public-privat, precum și acordarea de informații, după caz, privind chestiunile relevante legate de dreptul Uniunii, ținând cont de specificitățile și de nevoile statelor membre în care piețele financiare și diferite sectoare sunt mai puțin dezvoltate.;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a – subpunctul ia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ia)  al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

EIAH este în măsură să ofere asistență tehnică în domeniile enumerate la articolul 9 alineatul (2), în special eficiența energetică, TEN-T și mobilitatea urbană.

EIAH este în măsură să ofere asistență tehnică în domeniile enumerate la articolul 9 alineatul (2), în special eficiența energetică, TEN-T, mobilitatea urbană și infrastructura socială.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a – subpunctul ii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – a doua frază

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul politicilor climatice și din cel al economiei circulare sau a componentelor unor astfel de proiecte, în special în contextul COP 21, pregătirea proiectelor din sectorul digital, precum și pregătirea proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf.

De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul politicilor climatice și din cel al economiei circulare sau a componentelor unor astfel de proiecte, în special în contextul COP 21, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, în vederea obținerii unui impact optim asupra ocupării forței de muncă, asupra incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, inclusiv pregătirea proiectelor din sectorul digital, precum și pregătirea proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI;

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale, colaborarea mai strânsă cu autoritățile statelor membre, punând accent pe consolidarea capacităților, pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuirea, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI și prin intensificarea colaborării cu statele membre;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții;

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții, inclusiv a platformelor de investiții sectoriale;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 3

 

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  alineatul (3) se modifică după cum urmează:

3.  Serviciile EIAH sunt disponibile pentru promotorii de proiecte din sectoarele public și privat, inclusiv pentru băncile sau instituțiile naționale de promovare și pentru platformele sau fondurile de investiții și entitățile publice regionale și locale.

3.  Serviciile EIAH sunt disponibile și accesibile pentru toți promotorii de proiecte din sectoarele public și privat, inclusiv pentru băncile sau instituțiile naționale de promovare și pentru platformele sau fondurile de investiții, entitățile publice regionale și locale și actorii sociali.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 5

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local și în rândul părților interesate relevante, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 16 – alineatul 2 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9a)  la articolul 16 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  o evaluare a măsurii în care operațiunile care fac obiectul prezentului regulament contribuie la realizarea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2), inclusiv o evaluare a nivelului investițiilor FEIS în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, transportului (inclusiv TEN-T și mobilitatea urbană), telecomunicațiilor, infrastructurii energetice și eficienței energetice;

(c)  o evaluare a măsurii în care operațiunile care fac obiectul prezentului regulament contribuie la realizarea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2), inclusiv o evaluare a nivelului investițiilor FEIS în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, transportului (inclusiv TEN-T și mobilitatea urbană), telecomunicațiilor, infrastructurii energetice, eficienței energetice și infrastructurii sociale, serviciilor sociale și economiei sociale și a solidarității;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  la articolul 23 se adaugă următorul alineat:

 

„5a.  Clasamentul proiectelor este public pentru a se facilita responsabilitatea, transparența și o mai bună înțelegere a principiului adiționalității, astfel cum este definit la articolul 3, pentru toți actorii.”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

Referințe

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Comisii competente în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

EMPL

3.10.2016

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

       

19.1.2017

Examinare în comisie

25.1.2017

 

 

 

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

12

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ulrike Rodust

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (28.3.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Raportoare pentru aviz: Mercedes Bresso

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE, vizând creșterea economică, competitivitatea, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea calității vieții pentru cetățenii UE, precum și dezvoltarea durabilă pe termen lung. Ea nu poate totuși de una singură să garanteze nivelul de investiții necesar pentru a asigura o creștere adecvată a economiei europene.

O dată cu Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), UE a creat un instrument inovator, un prim experiment cu obiectivul de a trasa un drum nou și a identifica noi soluții de investiții. Într-un moment istoric ca acesta, în care resursele publice sunt supuse unor presiuni fără precedent, FEIS urmărește să mărească la maximum impactul resurselor publice, atrăgând în același timp investiții private.

Deși atât fondurile ESI, cât și FEIS sunt instrumente de sprijinire a creșterii economice și a investițiilor strategice cu valoare adăugată europeană, în sprijinul obiectivelor politice ale Uniunii, există diferențe importante între ele în ceea ce privește sfera de aplicare și obiectivele.

Raportorul pentru aviz este convins că obiectivul avizului Comisiei pentru dezvoltare în ceea ce privește modificările aduse Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 1017/2015 ar trebui să garanteze două lucruri: o mai bună coordonare a unor asemenea instrumente, valorificând sinergiile și asigurându-le complementaritatea în așa fel încât să se evite suprapunerea sprijinului din diferite instrumente și fonduri ale Uniunii Europene; și o veritabilă adiționalitate a inițiativelor și proiectelor, îndeosebi a celor susținute de FEIS.

Platformele de investiții reprezintă o modalitate optimă de mobilizare a sinergiilor între fondurile ESI și FEIS, fiind instrumente flexibile care permit identificarea unor proiecte și inițiative sustenabile economic. Ele atrag, de asemenea, potențiali investitori, acționând ca un catalizator pentru resursele private prin integrarea resurselor publice puse la dispoziție de bugetul Uniunii, Grupul BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare.

Trebuie intensificată participarea fondurilor ESI la FEIS prin intermediul platformelor de investiții, cu ajutorul unor instrumente financiare la nivel regional, sectorial (inclusiv prin implicarea mai multor state membre într-un sector anume) și național (inclusiv prin gruparea unor proiecte de investiții determinate pe teritoriul unui stat membru).

În cazul proiectelor transfrontaliere, raportorul pentru aviz consideră că trebuie reținute toate proiectele, nu doar cele care cuprind cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune, ele trebuind să fie considerate importante pentru dezvoltarea proiectelor FEIS. Este de reținut că atât infrastructurile fizice, cu un accent deosebit pe cele sustenabile, precum căile ferate, cât și cele virtuale, precum infrastructurile electronice, rețelele IT și rețelele de cercetare și inovare, pot juca un rol strategic în îndeplinirea obiectivelor FEIS de creștere economică și dezvoltare.

În acest context, raportorul pentru aviz este convins că un mecanism specific de stabilire a posibilităților de combinare a instrumentelor ar fi o soluție viabilă, care trebuie însă aplicată în coordonare cu autoritățile de administrare. Revizuirea Regulamentului FEIS trebuie să aibă loc în concordanță cu modificările adoptate ale regulamentelor financiare („Omnibus”), și mai ales ale Regulamentului CPR („Common Prevision Regulation”), astfel încât să se garanteze sinergii și interacțiuni eficace între diferitelor instrumente.

Merită reamintit cât este de important să se garanteze un echilibru geografic în toată Uniunea, contribuind, astfel, la întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale. În acest sens, cu toate că trebuie evitate alocările teritoriale sau sectoriale („no geographical or sectoral earmarking”), țările care nu au reușit încă să folosească în mod optim oportunitățile FEIS vor trebui susținute și de autoritățile europene, de exemplu, printr-o asistență tehnică mai eficace, și la nivel local, dar și printr-o coordonare a eforturilor depuse de birourile teritoriale ale BEI.

În această perspectivă, BEI și Comisia ar trebui, de asemenea, să perfecționeze instrumentele de evaluare a rezultatelor proiectelor aprobate, măsurând impactul acestora asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale europene.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  De la prezentarea Planului de investiții pentru Europa3 în noiembrie 2014, condițiile pentru o sporire a investițiilor s-au îmbunătățit și revine încrederea în economia și în creșterea Europei. În prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de redresare moderată, creșterea produsului intern brut al acesteia fiind de 2 % în 2015. Eforturile cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții au dus deja la rezultate concrete, în pofida faptului că efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții mai mari nu pot fi imediate. Se preconizează că investițiile vor crește treptat pe parcursul anilor 2016 și 2017, deși vor rămâne sub nivelurile din trecut.

(1)  În prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de redresare moderată. Comisia susține că eforturile cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții au dus deja la rezultate concrete, în pofida faptului că efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții mai mari nu pot fi imediate.

_________________

 

3 COM(2014)0903.

 

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Acest impuls pozitiv ar trebui menținut și trebuie depuse în continuare eforturi pentru a reda investițiilor o tendință sustenabilă pe termen lung. Mecanismele Planului de investiții funcționează și ar trebui consolidate pentru a continua mobilizarea investițiilor private în sectoare importante pentru viitorul Europei și în cazurile în care subzistă disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile.

eliminat

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La 11 noiembrie 2016, Curtea de Conturi Europeană a publicat avizul nr. 2/2016 referitor la FEIS: o propunere mai veche de majorare și de prelungire a fondului în care se afirmă că „planurile Comisiei Europene de a crește finanțarea pentru fondul de investiții care constituie nucleul „Planului Juncker” și de a prelungi durata de existență a acestui fond au fost elaborate prea devreme și cu puține probe care să justifice această creștere”. De asemenea, Curtea Europeană de Conturi a subliniat faptul că „nu a fost realizată o analiză de impact temeinică” și a criticat „suprimarea prevederii care leagă continuarea FEIS de rezultatele unei evaluări independente”. În plus, Curtea a subliniat „riscul ca efectul multiplicator declarat să fie supraestimat”, confirmând că este vorba despre obiectivele și rezultatele preconizate, care nu sunt confirmate de statistici concrete, precise, clare și imediate.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  FEIS, implementat și cofinanțat de Grupul BEI, este pe cale să își atingă obiectivul de a mobiliza investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 315 miliarde EUR până la jumătatea anului 2018. Absorbția pe piață a fost deosebit de rapidă în cadrul componentei pentru IMM-uri, în cazul căreia FEIS a permis obținerea de rezultate cu mult peste așteptări. Astfel, în iulie 2016, componenta pentru IMM-uri a fost suplimentată cu 500 de milioane EUR, cu respectarea parametrilor existenți, prevăzuți în Regulamentul (UE) 2015/1017. O pondere mai mare a finanțării urmează a fi direcționată spre IMM-uri, dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor: o proporție de 40 % din capacitatea sporită de a-și asuma riscuri a FEIS ar trebui direcționată spre creșterea accesului la finanțare al IMM-urilor.

(4)  FEIS, implementat și cofinanțat de Grupul BEI, speră să își atingă obiectivul de a mobiliza investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 315 miliarde EUR până la jumătatea anului 2018. Cu toate acestea, distribuția investițiilor la nivelul diferitelor state membre a fost extrem de inegală, fapt ce reprezintă un defect important al FEIS care trebuie remediat rapid. Absorbția pe piață a fost deosebit de rapidă în cadrul componentei pentru IMM-uri, în cazul căreia FEIS a permis obținerea de rezultate cu mult peste așteptări. Astfel, în iulie 2016, componenta pentru IMM-uri a fost suplimentată cu 500 de milioane EUR, cu respectarea parametrilor existenți, prevăzuți în Regulamentul (UE) 2015/1017. O pondere mai mare a finanțării urmează a fi direcționată spre IMM-uri, dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor: o proporție de 40 % din capacitatea sporită de a-și asuma riscuri a FEIS ar trebui direcționată spre creșterea accesului la finanțare al IMM-urilor.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Articolul 18 din Regulamentul (UE) 2015/1017 prevede la alineatele (6) și (7) prezentarea unei propuneri de modificare a regulamentului până la 5 iulie 2018 și impune ca o astfel de propunere să fie susținută de o evaluare independentă care să stabilească dacă FEIS „își atinge obiectivele și dacă menținerea unui mecanism de sprijinire a investițiilor este justificată”. Evaluarea respectivă a fost prezentată abia după propunerea Comisiei privind prelungirea FEIS.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. Având în vedere succesul FEIS, Comisia s-a angajat să dubleze FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod prioritar.

(6)  FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții de minimum 315 miliarde EUR. Fondul a înregistrat unele succese, de exemplu a asigurat adiționalitatea, echilibrul geografic și sustenabilitatea proiectelor finanțate, dar manifestat și unele deficiențe. Comisia a anunțat o extindere a propunerii care dublează FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și în ceea ce privește capacitatea financiară pentru a alinia mai bine FEIS cu obiectivele Uniunii de coeziune și integrare. Prelungirea propusă de Comisie vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde de euro până în 2020. În încercarea de a extinde capacitatea FEIS, statele membre pot să contribuie și ele în mod prioritar.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  La 11 noiembrie 2016, Curtea Europeană de Conturi a ajuns la concluzia că era încă prea devreme pentru măsurarea impactului economic, social și de mediu sau pentru a trage o concluzie privind îndeplinirea de către FEIS a obiectivelor sale. O evaluare cuprinzătoare a impactului ar urma să ofere dovezile necesare în sprijinul deciziei de a prelungi sau nu FEIS.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru perioada de după 2020, Comisia intenționează să prezinte propunerile necesare pentru a se asigura că investițiile strategice vor continua la un nivel sustenabil.

(7)  Pentru perioada de după 2020, Comisia intenționează să prezinte propunerile necesare pentru a se asigura că investițiile strategice vor continua la un nivel sustenabil, completând fondurile existente ale Uniunii, precum fondurile ESI, care vor reprezenta în continuare principalele fonduri pentru sprijinirea coeziunii și a investițiilor în toate regiunile și statele membre, având ca scop promovarea creșterii economice și a locurilor de muncă și reducerea decalajelor în materie de dezvoltare dintre regiunile UE.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Propunerile care vizează prelungirea perioadei de investiții după 2020 ar trebui precedate de și fundamentate pe evaluări independente, care să analizeze dacă FEIS își atinge obiectivele, în special în ceea ce privește adiționalitatea proiectelor, precum și impactul asupra creșterii economice și ocupării forței de muncă.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Propunerile privind prelungirea FEIS nu ar trebui să aibă ca obiectiv înlocuirea sau reducerea bugetului fondurilor structurale și de investiții europene (FSIE).

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

(8)  FEIS extins ar trebui să vizeze disfuncționalitățile pieței și situațiile suboptime în domeniul investițiilor care încă mai persistă și să continue să mobilizeze finanțări private ale unor investiții cruciale pentru crearea de locuri de muncă în Europa, să stimuleze parteneriatele publice și private și să susțină investițiile strategice cu adiționalitate mai pronunțată și cu valoare adăugată socială, de mediu, teritorială și economică mare, în spiritul coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită regiunilor menționate la articolul 174 din TFUE. Sunt incluse investiții în concordanță cu tendințele economice actuale, precum în domeniul energiei, mediului și politicilor climatice, investițiile în capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și investițiile legate de transformarea digitală. Ar trebui consolidată contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, ar trebui să se evite acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din FEIS.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite.

(10)  Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, precum cele disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Combinarea are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite. Utilizarea combinată a FEIS și a fondurilor europene structurale și de investiții (ESI) poate ajuta FEIS să acopere o arie geografică mai vastă. Este însă esențial ca FEIS să nu înlocuiască sau să elimine granturile, și să fie menținut principiul adiționalității.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Potențialul FEIS de a redresa piața muncii și de a crea locuri de muncă durabile ar trebui să fie mai bine evidențiat, astfel cum este cazul politicii de coeziune, iar datele relevante și fiabile în acest sens ar trebui colectate și analizate.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS.

(11)  Primul raport al Băncii Europene de Investiții (BEI) intitulat „Evaluarea funcționării Fondului european pentru investiții strategice” și publicat la 6 octombrie 2016, subliniază necesitatea de a aborda dezechilibrul geografic al sprijinului din partea FEIS prin luarea unor măsuri, precum extinderea sferei obiectivelor generale și a proiectelor eligibile pentru sprijin din partea FEIS și consolidarea rolului Platformei europene de consiliere în materie de investiții. De aceea, pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de coeziune și creșterea gradului de utilizare a FEIS, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate și aflate în tranziție, ar trebui, de asemenea, luate măsuri pentru a spori și a proteja diversificarea sectorială și geografică a FEIS.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  FEIS și fondurile europene structurale și de investiții (ESI) ar trebui percepute ca fiind complementare, ambele susținând investiții strategice sustenabile cu valoare adăugată europeană pentru a atinge obiectivele politicilor Uniunii, precum cele în domeniul climei, capabile să contribuie la dezvoltarea și coeziunea teritorială. Totuși, sfera de aplicare, obiectivele, rațiunea de a fi, structura, precum și cadrul juridic și de reglementare ale FEIS și FESI sunt diferite.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  FEIS ar trebui mai bine promovate în țările candidate la aderarea în UE și țările care solicită statutul de membru, având în vedere nivelul foarte scăzut de informare cu privire la FEIS în aceste țări și faptul că până acum FEIS nu a finanțat niciun proiect în aceste țări.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru IMM-uri a FEIS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor sociale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi.

(16)  Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru IMM-uri a FEIS, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile în tranziție. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor sociale, precum și întreprinderilor care lucrează cu proiecte sustenabile și digitale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi și prin diversificarea surselor de finanțare prin încurajarea finanțărilor multiple de tip crowdfunding

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența sprijinului FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017.

(17)  BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența diferitelor instrumente de sprijin ale UE care pot fi utilizate singure sau în combinație cu FEIS și să acorde asistență pentru alegerea celui mai adecvat instrument sau a celei mai adecvate combinații de instrumente, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 și pentru a încuraja pregătirea de proiecte de investiții dintr-o gamă sectorială și geografică largă.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Ar trebui lansate campanii de comunicare privind proiectele de investiții FEIS. În acest context, BEI ar trebui să publice informațiile și rezultatele evaluărilor de impact referitoare la operațiunile și proiectele efectuate, specificându-le valoarea adăugată și adiționalitatea. În mod similar, BEI ar trebui să publice date analitice pentru fiecare proiect finanțat, pentru a putea corela datele cu locurile de muncă create de FEIS.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

(21)   Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui dezvoltată și din acest motiv ar trebui să dispună de un buget adecvat. Activitățile ei ar trebui să se concentreze asupra nevoilor care nu sunt satisfăcute în mod adecvat prin mecanismele actuale. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre și a proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei este completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine BEI în inițierea de proiecte, atunci când este necesar. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea platformelor de investiții și să ofere sfaturi privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 5 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Deși au ca scop crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă, se consideră că proiectele susținute de FEIS oferă adiționalitate dacă comportă un risc ce corespunde activităților speciale ale BEI, astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI, și orientărilor BEI privind politica aferentă riscului de credit.

„Sunt considerate, de asemenea, surse de adiționalitate activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS, astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI și în orientările BEI privind politica aferentă riscului de credit, dacă se dovedește public că acestea abordează disfuncționalitățile pieței sau situațiile suboptime în ceea ce privește investițiile și nu ar fi putut fi realizate în aceeași perioadă de către BEI, FEI sau în cadrul instrumentelor financiare existente ale Uniunii fără sprijinul FEIS;”

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile, precum cele generate de frontierele sau reglementările naționale, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS prezintă trăsături tipice precum subordonarea, participarea la instrumente de partajare a riscurilor, caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectele de cooperare transfrontalieră și proiectele de cooperare interregională, în special între regiunile funcționale, sunt, de asemenea, considerate surse de adiționalitate.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale ale BEI pot fi sprijinite, de asemenea, de FEIS dacă este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității astfel cum este definită la primul paragraf din prezentul alineat.

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale ale BEI pot fi sprijinite numai de FEIS dacă se dovedește că este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității astfel cum este definită la primul paragraf din prezentul alineat. Comitetul pentru investiții se asigură că adiționalitatea este verificată în cadrul procedurii sale de selecție.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sunt considerate, de asemenea, surse de adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS care constau într-o infrastructură fizică ce leagă două sau mai multe state membre sau în extinderea de la un stat membru la un alt stat membru sau la mai multe state membre a unei infrastructuri fizice sau a unor servicii legate de infrastructura fizică.;

Sunt considerate, de asemenea, surse de adiționalitate proiectele transfrontaliere sprijinite de FEIS care constau într-o infrastructură fizică sau non-fizică sau virtuală ce leagă două sau mai multe state membre sau în extinderea acestor tipuri de infrastructură de la un stat membru la un alt stat membru sau la mai multe state membre.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 6 – alineatul 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile și care:;

Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte echilibrate din punct de vedere geografic care oferă adiționalitate și vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește investițiile și care:

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul -i (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 8 – paragraful 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-i)   al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În alcătuirea Comitetului pentru investiții se vizează obținerea unui echilibru între bărbați și femei. Comitetul director vizează selectarea de experți care au experiență în materie de investiții în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

În alcătuirea Comitetului pentru investiții se vizează obținerea unui echilibru între bărbați și femei. Comitetul director vizează selectarea de experți care dețin, în comun, o experiență combinată în materie de investiții în toate domeniile următoare:”;

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 7 – alineatul 12 – paragraful 2 – teza 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra conformității cu politicile Uniunii, inclusiv cu obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, de creare de locuri de muncă de calitate și de realizare a coeziunii economice, sociale și teritoriale și asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Echilibrul geografic ar trebui promovat prin intensificarea asistenței acordate de EIAH statelor membre, regiunilor și autorităților locale cu o rată de participare mai mică la proiectele FEIS. Tabelul comparativ al indicatorilor utilizat pentru a evalua operațiunile este făcut public imediat după semnarea unei operațiuni acoperite de garanția UE, cu excepția informațiilor sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

BEI își propune ca cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare să sprijine proiecte cu elemente care contribuie la politicile climatice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21. Comitetul director oferă îndrumări detaliate în acest scop.;

BEI își propune să ajungă în situația în care cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul obiectivelor combinate pentru infrastructură și inovare să sprijine proiecte cu elemente care contribuie la acțiunile în domeniul climei, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21. Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie nu este inclusă în acest calcul. Comitetul director oferă îndrumări detaliate în acest scop.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare și utilizarea parteneriatelor public-privat, ținând cont de specificitățile și de nevoile statelor membre în care piețele financiare sunt mai puțin dezvoltate.;

Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific pentru utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, pentru utilizarea unor instrumente financiare inovatoare, cu accent deosebit pe IMM-uri, autoritățile regionale și locale și pentru utilizarea parteneriatelor public-privat, precum și pentru acordarea de consiliere în legătură cu chestiunile relevante de drept al Uniunii, ținând cont de specificitățile, nevoile și potențialul de investiții al statelor membre cu piețe financiare mai puțin dezvoltate. EIAH oferă asistență tehnică în domeniile enumerate la articolul 9 alineatul (2), inclusiv eficiența energetică, energia regenerabilă, agricultura, economia circulară, TEN-T și mobilitatea urbană. În plus, EIAH îi comunică Comisiei orice bariere de reglementare identificate, creând, astfel, feedback între BEI și Comisie.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI;”;

(c)  mobilizarea cunoștințelor locale și regionale și sprijinirea constituirii de capacități pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune la toate nivelurile și contribuția, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivelor de coeziune economică, socială și teritorială, precum și de diversificare sectorială și geografică ale FEIS menționate în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii de operațiuni de către BEI, și în coordonare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare;

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul ii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la instituirea platformelor de investiții;

(e)  furnizarea de sprijin proactiv cu privire la constituirea platformelor de investiții, cu scopul de a îmbunătăți accesul unor proiecte care implică mai multe state membre, și în coordonare cu băncile regionale și naționale de promovare;

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul iii

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  furnizarea de sprijin privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii (precum fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei).;

(f)  furnizarea de sprijin privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii pentru a permite o complementaritate optimă și sinergii între investiții în vederea unei programări unitare a intervenției politice;

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 14 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.;

5.  Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel regional și local, EIAH vizează să utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale și regionale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene; Pentru a facilita atragerea de investitori privați, ar trebui intensificată interacțiunea dintre EIAH, PEPI și BEI și băncile sau instituțiile naționale și regionale de promovare;

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9a)  la articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  BEI, în cooperare cu FEI dacă este cazul, transmite semestrial un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament. Raportul se publică și include:”

„2.   BEI, în cooperare cu FEI, dacă este cazul, transmite anual un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și Curții Europene de Conturi cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament. Raportul se publică și include:”

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 16 – alineatul 2 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9b)  (15) la articolul 16 alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)   o descriere a proiectelor pentru care sprijinul oferit din fondurile structurale și de investiții europene este combinat cu sprijinul din partea FEIS, precum și cuantumul total al contribuțiilor din fiecare sursă;”

„(f)   în cazul în care fondurile FEIS sunt combinate cu alte surse de finanțare ale Uniunii (ca, de exemplu, FESI, Orizont 2020 și MIE) se furnizează o descriere detaliată a proiectelor, precum și contribuția financiară exactă din fiecare sursă și, de asemenea, profilul de risc al fiecărui proiect;”

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 c (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  la articolul 16 se adaugă următorul alineat:

 

„6a.   În scopul raportării, BEI elaborează un set de indicatori de rezultat pentru fiecare operațiune, cu scopul de a oferi o bază fiabilă pentru analiza valorii adăugate a finanțării din partea Uniunii. O astfel de metodologie este aprobată de Comitetul director.”

Amendamentul     38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 18 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Până la 30 iunie 2018 și până la 30 iunie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport conținând o evaluare independentă a aplicării prezentului regulament.;

6.  Până la 30 iunie 2018 și până la 30 iunie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, Băncii Centrale Europene, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și Băncii Europene de Investiții un raport conținând o evaluare independentă a aplicării prezentului regulament, evaluând, totodată, dacă FEIS își îndeplinește obiectivele privind adiționalitatea proiectelor și impactul său asupra coeziunii sociale, economice și teritoriale și dacă s-ar putea ameliora echilibrul geografic al proiectelor.;

Amendamentul     39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Articolul 19 – alineatul 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

BEI și FEI informează sau obligă intermediarii financiari să informeze beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, în legătură cu existența sprijinului FEIS.;

BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt informați în legătură cu existența diferitelor instrumente de sprijin ale Uniunii, care pot fi utilizate singure sau în combinație cu FEIS.

 

BEI publică pe site-ul său cuantumul finanțării din partea FEIS pentru fiecare proiect în parte.

Amendamentul     40

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Anexa II – secțiunea 2 – litera a – liniuța 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la litera (a), subpunctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„-   entități din sectorul public (de la nivel teritorial sau nu, dar excluzând operațiunile cu astfel de entități care rezultă în riscul direct al statelor membre) și entități de tip sector public.

„-   entități din sectorul public (de la nivel teritorial sau nu, dar excluzând operațiunile cu astfel de entități care rezultă în riscul direct al statelor membre) și entități de tip sector public. O grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), înființată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind GECT*, este considerată o entitate care nu antrenează un risc direct pentru statele membre.”

 

_______________

 

* Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), JO L 210, 31.7.2006, p. 19-24.”

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Anexa II – Secțiunea 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se evită acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de coeziune.;

Se evită acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în care este necesar pentru sprijinirea investițiilor publice sau private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport transfrontaliere sustenabile sau în care se este stabilită fără echivoc lipsa unei alternative bazate pe piață și adiționalitatea este evaluată în mod clar;

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 6 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017

Anexa II – Secțiunea 8 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  la litera (b), din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”.

(c)  la litera (b), din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”. La litera (b), în a doua teză, cuvântul „adoptă” se înlocuiește cu „adoptă și asigură punerea în aplicare efectivă a”.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

Referințe

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

3.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Mercedes Bresso

11.10.2016

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

19.1.2017

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Membri supleanți prezenți la votul final

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Luigi Morgano

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

Referințe

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Data prezentării la PE

14.9.2016

 

 

 

Comisii competente în fond

       Data anunţului în plen

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Comisii asociate

       Data anunţului în plen

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Raportori

       Data numirii

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

       Data anunţului în plen

       

19.1.2017

Examinare în comisie

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Data adoptării

15.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

65

11

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Data depunerii

15.5.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate