Postup : 2016/0276(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2017

Predkladané texty :

A8-0198/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0478

SPRÁVA     ***I
PDF 1684kWORD 191k
15.5.2017
PE 597.638v02-00 A8-0198/2017

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Výbor pre rozpočetVýbor pre hospodárske a menové

Spravodajcovia: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

(Postup spoločných schôdzí výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko (*):

Eva Kaili, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Inés Ayala Sender, Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016) 597),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, články 172 a 173, článok 175 tretí pododsek a článok 182 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0375/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. decembra 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výbor pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre regionálny rozvoj (A8-0198/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 172 a 173, článok 175 tretí odsek a článok 182 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2016(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Od prezentácie Investičného plánu pre Európu v novembri 2014(5) sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza vo štvrtom roku mierneho oživenia, pričom hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2015 o 2 %, no miera nezamestnanosti zostáva vyššia než pred krízou. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že zatiaľ nie je možné odhadnúť úplný dosah EFSI na rast, keďže makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci tempo investícií je stále nevýrazné a investície zostávajú pod historickou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa budú postupne zotavovať.

(2)  Uvedený pozitívny vývoj by sa mal zachovať a musí sa pokračovať i v úsilí o navrátenie investícií späť na ich dlhodobo udržateľný trend s dosahom na reálnu ekonomiku. Mechanizmy investičného plánu fungujú, a ako také by sa mali posilniť, aby aj naďalej dochádzalo k mobilizácii súkromných investícií v tých odvetviach, ktoré sú významné pre budúcnosť Európy a v ktorých pretrvávajú zlyhania trhu, resp. suboptimálne investičné situácie, a to tak, aby sa vytvoril značný makroekonomický vplyv a vytvorili sa pracovné miesta.

(3)  Komisia vydala 1. júna 2016 oznámenie nazvané „Európa znovu investuje. Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky“, v ktorom boli opísané doposiaľ dosiahnuté úspechy investičného plánu a predpokladané ďalšie kroky vrátane predĺženia trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) nad rámec jeho počiatočného trojročného obdobia, rozšírenia okna pre malé a stredné podniky (MSP) v existujúcom rámci a posilnenia Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH).

(4)  Fond EFSI, na ktorého vytvorení ▐ sa spolupodieľala skupina EIB, je z kvantitatívneho hľadiska na správnej ceste dosiahnuť do polovice roka 2018 svoj cieľ, ktorým je mobilizácia dodatočných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Reakcia trhu a absorpcia týchto prostriedkov bola na trhu obzvlášť rýchla v rámci okna pre MSP, v ktorom výsledky EFSI výrazne zaostávajú za očakávaniami, pričom sa nadväzuje aj na prvé použitie existujúcich mandátov Európskeho investičného fondu (EIF) (InnovFin SMEG, COSME LGF a mandátu RCR), aby sa dosaihlo urýchlené naštartovanie. V júli 2016 došlo v rámci existujúcich parametrov nariadenia (EÚ) 2015/1017 k zvýšeniu okna pre MSP o 500 mil. EUR. Veľká časť financovania sa má smerovať do MSP vzhľadom na výnimočne vysoký dopyt na trhu po financovaní pre MSP v rámci EFSI: 40 % zvýšenej kapacity EFSI v oblasti preberania rizík by malo byť zameraných na zvyšovanie prístupu MSP k financovaniu.

(5)  Európska rada dospela 28. júna 2016 k záveru, že „Investičný plán pre Európu, najmä Európsky fond pre strategické investície (EFSI), už priniesol konkrétne výsledky a je jedným z dôležitých opatrení, ktorých cieľom je pomáhať mobilizovať súkromné investície a zároveň inteligentne využívať obmedzené rozpočtové zdroje. Komisia má v úmysle čoskoro predložiť návrhy týkajúce sa budúcnosti EFSI, ktoré by Európsky parlament a Rada mali bezodkladne preskúmať.“

(6)  EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Úsilie dosiahnuť tento kvantitatívny cieľ by však nemal prevážiť nad doplnkovosťou vybraných projektov. Komisia je preto odhodlaná nielen predĺžiť investičné obdobie a finančnú kapacitu EFSI, ale aj zvýšiť úroveň doplnkovosti. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

(6a)  EFSI a jeho vykonávanie nemôžu plne rozvinúť svoj potenciál bez vykonávania činností zameraných na posilnenie jednotného trhu, vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia a vykonávanie sociálne vyvážených a udržateľných štrukturálnych reforiem. Okrem toho sú na úspešné využívanie EFSI mimoriadne dôležité dobre štruktúrované projekty, ktoré sú súčasťou investičných a rozvojových plánov na úrovni členských štátov. Členské štáty sa preto vyzývajú, aby podporili budovanie kapacít s ohľadom na udržateľné investície, najmä na regionálnej a miestnej úrovni, a aby zabezpečili, že budú zavedené potrebné administratívne štruktúry na tento účel.

(7)  Na obdobie po roku 2020 by Komisia mala predložiť v novom viacročnom finančnom rámci na toto obdobie legislatívny návrh na ucelený investičný systém s cieľom účinne riešiť nedostatok investícií v Únii. Tento legislatívny návrh by mal vychádzať zo záverov správy Komisie a nezávislého hodnotenia, ktoré budú predložené do 31. decembra 2018 Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa a nezávislé hodnotenie by mali tiež preskúmať uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2015/1017 v znení tohto nariadenia, v rámci rozšíreného EFSI obdobia.

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Malo by sa posilniť najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21), a k plneniu záväzku Únie znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80 – 95 %. Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť obmedzená na podporu súkromných a/alebo verejných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, menej rozvinutých regiónoch alebo do cezhraničných dopravných projektov alebo, ak je potrebná na rozšírenie, udržiavanie a zlepšenie cestnej bezpečnosti, vývoj zariadení inteligentných dopravných systémov (IDS) alebo zaručenie integrity a noriem jestvujúcich diaľnic v rámci transeurópskej dopravnej siete, najmä bezpečných parkovísk, čerpacích staníc pre alternatívne čisté palivá a systémov na nabíjanie batérií. V digitálnom sektore a v rozsahu ambicióznej politiky Únie v oblasti digitálneho hospodárstva by sa mali stanoviť nové ciele v oblasti digitálnej infraštruktúry s cieľom zaistiť premostenie digitálnej priepasti, aby Únia bola svetovým priekopníkom novej éry tzv. internetu vecí, technológie blockchain, kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenia sietí. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

(8a)  V záujme dosiahnutia cieľov Únie stanovených na parížskej konferencii o zmene klímy (COP 21) by riadiaca rada mala poskytnúť podrobné usmernenia a nástroje hodnotenia, najmä pokiaľ ide o oprávnené projekty a celkové portfólio EFSI, najmä so zreteľom na COP 21. V záujme posilnenia krokov spojených s klímou v rámci EFSI by EIB mala vychádzať zo svojich skúseností najvýznamnejšieho poskytovateľa finančných prostriedkov v oblasti klímy a využiť metodiku dohodnutú na medzinárodnej úrovni na identifikáciu zložiek a nákladov spojených s klímou.

(8b)  Kultúrny a kreatívny priemysel zohráva kľúčovú úlohu pri reindustrializácii Európy, je hnacou silou rastu a má strategický význam pre spustenie inovatívnych vplyvov v ostatných priemyselných sektoroch, ako sú cestovný ruch, maloobchod a digitálne technológie. EFSI by mal pomáhať malým a stredným podnikom prekonať nedostatok kapitálu, pričom v tomto odvetví a mal by sa obvykle zameriavať na projekty s vyšším rizikom než projekty, ktoré sú v súčasnosti financované z programu Tvorivá Európa a záručného nástroja.

(9)  Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty alebo regióny, vrátane elektronickej infraštruktúry alebo sietí TEN-T e TEN-E, by sa mali považovať za významne doplnkové vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

(9a)  Splnenie kritéria doplnkovosti závisí od hospodárskych podmienok jednotlivých regiónov, pretože projekt môže spĺňať podmienku doplnkovosti v jednom regióne, ale nie v druhom. Investičný výbor by mal preto pri posudzovaní, či projekt spĺňa kritérium doplnkovosti, zohľadniť podmienky jednotlivých regiónov.

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie ▐ vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými. Hoci Komisia už k tejto záležitosti uverejnila konkrétne usmernenie, prístup k otázke kombinovania EFSI s fondmi Únie by sa mal ďalej rozvíjať, pričom sa zároveň vezme do úvahy hospodárska účinnosť a primeraný pákový efekt. Kombinovaným využívaním EFSI a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sa môže pomôcť zabezpečiť širšia geografická pôsobnosť EFSI.

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI. Vzhľadom na to, že by nemalo existovať žiadne obmedzenie veľkosti projektov oprávnených na podporu z EFSI, by malé projekty nemali byť odrádzané od uchádzania sa o financovanie z EFSI. Okrem toho sú potrebné ďalšie kroky na posilnenie technickej pomoci a podporu EFSI v týchto regiónoch.

(11a)  Investičné platformy sú zásadným nástrojom na riešenie zlyhaní trhu, a to najmä pri financovaní viacnásobných, regionálnych alebo tematických projektov vrátane tých v oblasti energetickej efektívnosti a cezhraničných projektov. Je preto dôležité podnecovať partnerstvá s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami, a to aj s ohľadom na zriadenie investičných platforiem. V rámci týchto partnerstiev by investičný výbor v súlade s príslušnými usmerneniami riadiacej rady mal byť schopný poskytnúť primeranú časť záruky EÚ priamo investičným platformám a národným podporným bankám alebo inštitúciám a delegovať nasledujúce rozhodnutie o výbere projektov na tieto subjekty. V takýchto prípadoch by si mal investičný výbor ponechať právo na dohľad kedykoľvek počas výberu projektu, aby zaistil, že sa bude uplatňovať v súlade s týmto nariadením.

(11b)  Táto možnosť priameho poskytnutia záruky EÚ investičným platformám a národným podporným bankám alebo inštitúciám by v žiadnom prípade nemala viesť k diskriminácii tých členských štátov, ktoré takéto subjekty nezriadili, ani by nemala viesť ku geografickej koncentrácii.

(12)  Počas celého investičného obdobia by Únia mala poskytnúť záruku EÚ („záruka EÚ“), ktorá by nikdy nemala presahovať 26 000 000 000 EUR, aby sa EFSI umožnilo podporovať investície, z čoho maximálne 16 000 000 000 EUR by malo byť k dispozícii pred 6. júlom 2018.

(13)  Očakáva sa, že keď sa záruka EÚ skombinuje so 7 500 000 000 EUR, ktoré má poskytnúť EIB, podpora z EFSI by mala vygenerovať dodatočné investície zo strany EIB a EIF vo výške 100 000 000 000 EUR. Podporená suma 100 000 000 000 EUR od EFSI by podľa očakávaní mala do konca roka 2020 vygenerovať dodatočné investície do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 500 000 000 000 EUR.

(14)  S cieľom čiastočne financovať príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie do záručného fondu EÚ na predpokladané dodatočné investície by sa mala vyčleniť na tento účel suma 650 000 000 EUR z nepridelených rezerv v rámci stropov viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, čo musí schváliť Európsky parlament a Rada(6) prostredníctvom ročného rozpočtového postupu. Rozpočtové prostriedky vo výške 1 645 797 000 EUR by sa navyše mali presunúť z finančných nástrojov NPE do grantovej časti NPE s cieľom uľahčiť kombinované financovanie s EFSI, resp. do iných príslušných nástrojov, a to najmä do tých, ktoré sú venované energetickej efektívnosti.

(15)  Na základe skúseností nadobudnutých pri investíciách podporovaných z EFSI by sa cieľová hodnota záručného fondu mala upraviť na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ, čím sa zabezpečí primeraná úroveň ochrany.

(16)  V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI, ktorý bude podľa očakávaní pokračovať, by sa malo posilniť okno EFSI pre MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom a sociálnym službám, a to aj vývojom a uvádzaním nových nástrojov primeraných pre potreby a špecifiká tohto odvetvia.

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP si boli vedomí podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017. Jasný odkaz na EFSI by mal byť výrazne uvedený v dohode o financovaní.

(18)  S cieľom zvýšiť transparentnosť operácií EFSI by investičný výbor mal vo svojich rozhodnutiach, ktoré sa zverejňujú a sprístupňujú verejnosti, vysvetliť dôvody, ktoré ho viedli k názoru, že určitej operácii by mala byť poskytnutá záruka EÚ, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Vždy, keď dôjde k podpisu operácie v rámci záruky EÚ, by sa mala zverejniť hodnotiaca tabuľka ukazovateľov.

(18a)  Hodnotiaca tabuľka by sa mala používať v prísnom súlade s týmto nariadením a s delegovaným nariadením (EÚ) 2015/1558(7) a prílohou k nemu, ako nezávislý a transparentný hodnotiaci nástroj investičného výboru na uprednostnenie použitia záruky EÚ na operácie, ktoré získajú vyšší počet bodov a vyššiu pridanú hodnotu. Európska investičná banka (EIB) by mala vypočítať bodové hodnotenie a ukazovatele ex ante a monitorovať výsledky pri dokončení projektu.

(18b)  Riadiaca rada by mala zrevidovať investičné usmernenia s cieľom stanoviť minimálny prah pre jednotlivé kritériá v hodnotiacej tabuľke s cieľom zlepšiť posudzovanie projektov.

(19)  Operácie s podporou z EFSI by sa mali riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí. Pri vykonávaní svojich operácií by EIB nemala využívať štruktúry na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, ani by sa na nich nemala podieľať, ani poskytovať finančné prostriedky príjemcom, ktorí ich využívajú, najmä systémy agresívneho daňového plánovania, v súlade s právom Únie, odporúčaniami a usmerneniami.

(20)  Okrem toho je vhodné objasniť určité technické aspekty súvisiace s obsahom dohody o riadení EFSI, o udeľovaní záruky EÚ a o nástrojoch krytých touto zárukou vrátane krytia rizika výmenného kurzu v určitých situáciách. V súlade s týmto nariadením by sa mala prijať dohoda s EIB o riadení EFSI a o udeľovaní záruky EÚ.

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na všetky nedostatky vo vykonávaní EFSI. Malo by zohrávať kľúčovú úlohu pri posilňovaní postavenia predkladateľov projektov s cieľom iniciovať a rozvíjať životaschopné, udržateľné a kvalitné projekty. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty alebo regióny, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020 a COP 21. ▐ EIAH by malo aktívne prispievať aj k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby proaktívne podporovať EIB pri vypracúvaní projektov a začínaní operácií, ako aj v podnecovaní dopytu, ak to bude potrebné. Činnosti EIAH by mali dopĺňať existujúce štruktúry a je potrebné vyhnúť sa prekrývaniu so službami v členských štátoch. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI. Považuje sa za potrebné, aby EIAH zaistilo v prípade potreby silné miestne zastúpenie s cieľom využívať miestne poznatky o EFSI a lepšie zohľadniť miestne potreby. EIAH by sa malo snažiť uzavrieť dohody o spolupráci s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami v každom členskom štáte, ako aj uľahčovať členským štátom pri zriaďovaní národných podporných bánk alebo inštitúcií, v prípade potreby. Na dosiahnutie týchto cieľov by mali personálne kapacity EIAH zodpovedať úlohám, ktoré má vykonávať.

(21a)  S cieľom zamerať sa na zlyhania trhu a medzery na trhu, stimulovať primerané dodatočné investície a podporovať geografickú a regionálnu rovnováhu operácií podporovaných z EFSI je nevyhnutný integrovaný a efektívny prístup na podporu rastu, zamestnanosti a investícií. Cenová politika by mala prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

(21b)  Na podporu investičných cieľov nariadenia (EÚ) 2015/1017 by sa malo podnecovať kombinovanie s existujúcimi fondmi s cieľom poskytnúť primerané finančné podmienky operácií EFSI vrátane oceňovania.

(22)  ▐ Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2015/1017 sa mení takto:

(-1)  v článku 2 bode 4 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)  cezhraničné platformy za účasti viacerých krajín, regionálne alebo makroregionálne platformy, ktoré spolu združujú partnerov z niekoľkých členských štátov, regiónov alebo tretích krajín, ktorí sa zaujímajú o projekty v danej geografickej oblasti;

(1)  Článok 4 ods. 2 sa mení takto:

a)  v písmene a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)   sumy, ktorá nie je nižšia ako 7 500 000 000 EUR vo forme záruk alebo v hotovosti, a podmienok finančného príspevku, ktorý má prostredníctvom EFSI poskytnúť EIB;“;

aa)  v písmene a) sa bod iv) nahrádza takto:

„iv)  oceňovania operácií v rámci záruky EÚ, ktoré má byť v súlade so všeobecnou politikou EIB v oblasti oceňovania v súlade s účelom tohto nariadenia. Za okolností, keď by prísnejšie hospodárske podmienky a podmienky na finančných trhoch bránili realizácii životaschopného projektu, oceňovanie záruky sa upraví s cieľom podporovať zemepisnú a regionálnu rovnováhu operácií podporovaných EFSI a riešiť zlyhania trhu.“;

ab)  v písmene b) sa bod iii) nahrádza takto:

„iii)  „iii) ustanovenia, že riadiaca rada má prijímať rozhodnutia na základe konsenzu, a že v prípade, že nie je možné dosiahnuť konsenzus, prijíma svoje rozhodnutia štvorpätinovou väčšinou svojich členov.

ac)  v písmene b) sa bod iv) nahrádza takto:

„iv)  postupu vymenovania generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa, ich odmeňovania a pracovných podmienok, pravidiel a postupov upravujúcimi ich nahradenie vo funkciách a ich zodpovednosť, bez toho, aby bolo dotknuté toto nariadenie;

b)  v písmene c) sa bod i) nahrádza takto:

„i)   podrobných pravidiel poskytovania záruky EÚ vrátane spôsobov jej krytia, jej vymedzeného krytia portfólií konkrétnych druhov nástrojov a jednotlivých udalostí spúšťajúcich možné uplatnenia záruky EÚ, v súlade s článkom 11;“;

1a)  Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.  Na účely tohto nariadenia „doplnkovosť“ je podpora z EFSI pre operácie, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré by sa neboli mohli prostredníctvom EIB, EIF alebo existujúcich finančných nástrojov EÚ vykonať bez podpory z EFSI v období, počas ktorého sa môže využiť záruka EÚ, alebo by sa neboli mohli vykonať v rovnakom rozsahu. Projekty podporované z EFSI, keď podporujú niektorý z všeobecných cieľov stanovených v článku 9 ods. 2, ktoré sa usilujú o vytvorenie zamestnanosti a udržateľného rastu, majú zvyčajne vyšší rizikový profil než projekty podporované prostredníctvom bežných operácií EIB a portfólio EFSI má celkovo vyšší rizikový profil ako portfólio investícií podporovaných EIB v rámci jej štandardných investičných politík pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Projekty EIB nesúce nižšie riziko než minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa tiež môžu podporiť z EFSI, ak sa využitie záruky EÚ vyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku.

S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, čím sa zabezpečí komplementárnosť a zabráni vytláčaniu účastníkov na rovnakom trhu, osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI prednostne a v prípadoch, ak je to riadne odôvodnenédisponujú prvkami podradenosti a zaujímajú nižšie postavenie v porovnaní s ostatnými investormi, ako aj účasťouna nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

Bez toho, aby bola dotknutá požiadavka spĺňať vymedzenie doplnkovosti, ako sa uvádza v prvom pododseku, tieto prvky by sa mali považovať za významne doplnkové:

  projekty, ktoré nesú riziko zodpovedajúce osobitným činnostiam EIB vymedzeným v článku 16 štatútu EIB a v usmerneniach EIB týkajúcich sa politiky kreditného rizika, najmä ak sa tieto projekty sa nachádzajú v menej rozvinutých regiónoch a v prechodných regiónoch;

  projekty, ktoré pozostávajú z infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty alebo rozšírenia infraštruktúry alebo služieb spojených s infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých iných členských štátov;

2a)  Do článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

  „2a.  EFSI v súlade s politikou oceňovania:

    —  prednostne a v prípadoch, ak je to riadne odôvodnené, zaujíma nižšie postavenie v porovnaní s inými investormi, a zaistí, že oceňovanie záruky sa bude upravovať aj prostredníctvom kombinovania financovania, ak to bude potrebné s cieľom umožniť, aby mohli projekty maximalizovať pákový efekt finančných prostriedkov a vziať do úvahy miestne trhové podmienky; a

      ak to bude potrebné na dosiahnutie cieľov EFSI a riešenia zlyhaní trhu a nedostatku investícií, zaistí, aby cenové úrovne pre kapitálové operácie zostali pod úrovňou trhovej ceny pre ten istý druh transakcie.

(3)  V článku 6 ods. 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:“;

3a)  V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Veľkosť projektov oprávnených na podporu z EFSI v prípade operácií vykonávaných EIB alebo EIF prostredníctvom finančných sprostredkovateľov nie je nijako obmedzená. Aby sa zabezpečilo, že pomoc EFSI sa bude vzťahovať aj na menšie projekty, EIB a EIF rozšíria spoluprácu s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a podporujú možnosti, ktoré ponúka zriadenie investičných platforiem.

(4)  Článok 7 sa mení takto:

-a)  vkladá sa tento odsek:

„1a.  Všetky inštitúcie a orgány zapojené do riadiacich štruktúr EFSI sa snažia zabezpečiť rodovú rovnováhu vo všetkých riadiacich orgánoch EFSI.“

-aa)  v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Riadiacu radu tvorí päť členov: traja vymenovaní Komisiou, jeden EIB a jeden Európskym parlamentom. Riadiaca rada si spomedzi svojich členov volí predsedu na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Riadiaca rada sa usiluje prijímať rozhodnutia na základe konsenzu. V prípade, že nie je možné dosiahnuť konsenzus, riadiaca rada prijíma rozhodnutia štvorpätinovou väčšinou svojich členov.“

-ab)  v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Podrobné zápisnice zo schôdzí riadiacej rady sa uverejňujú hneď po ich schválení riadiacou radou. Európsky parlament je okamžite informovaný o ich uverejnení.“

-ac)  V odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5. V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má mať generálneho riaditeľa, ktorý má zodpovedať za každodenné riadenie EFSI a prípravu a predsedanie zasadnutiam investičného výboru uvedeného v odseku 6. Okrem toho sa má generálny riaditeľ za prácu investičného výboru zodpovedať Európskemu parlamentu.“

-ad)  v odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Generálnemu riaditeľovi pomáha zástupca generálneho riaditeľa. Generálny riaditeľ sa zúčastňuje na schôdzach riadiacej rady ako člen bez hlasovacieho práva. V prípade, že sa generálny riaditeľ nemôže zúčastniť celej schôdze riadiacej rady alebo jej časti, tejto schôdze sa ako člen bez hlasovacieho práva zúčastní zástupca generálneho riaditeľa.

ae)  v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„6. Na základe otvoreného a transparentného výberového konania v súlade s ustanoveniami stanovenými v tomto nariadení riadiaca rada vyberie kandidáta na pozíciu generálneho riaditeľa a na pozíciu zástupcu generálneho riaditeľa, pričom obidvaja sú odmeňovaní zo všeobecného rozpočtu Únie.“

a)  Odsek 8 sa mení takto:

i)  písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)   opatrenia v oblasti klímy, ochrana a riadenie životného prostredia;“;

ii)  dopĺňa sa toto písmeno l):

„l)   poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúra.“;

b)  v odseku 10 sa druhá veta nahrádza takto:

„Každý člen investičného výboru riadiacej rade, generálnemu riaditeľovi a zástupcovi generálneho riaditeľa bezodkladne oznamuje všetky informácie potrebné na priebežné overovanie absencie akéhokoľvek konfliktu záujmov.“;

c)  v odseku 11 sa dopĺňa táto veta:

„Generálny riaditeľ zodpovedá za informovanie riadiacej rady o každom takomto porušení ▐ a navrhuje a vykonáva príslušné opatrenia.“;

d)  v odseku 12 sa druhá veta druhého pododseku nahrádza takto:

„Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné prostredníctvom podrobných zápisníc. Uverejnenie takéhoto rozhodnutia obsahuje dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritéria doplnkovosti a vysvetlenie toho, akým spôsobom sa použila hodnotiaca tabuľka ukazovateľov uvedená v odseku 14 na opodstatnenie použitia záruky EÚ.

Hodnotiaca tabuľka slúži investičnému výboru na uprednostnenie použitia záruky EÚ na operácie, ktoré získajú vyšší počet bodov a pridanú hodnotu. Je verejne dostupná po prijatí konečného rozhodnutia o projekte. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie.

V prípade citlivých obchodných rozhodnutí EIB postúpi Európskemu parlamentu tieto rozhodnutia a informácie o žiadateľoch alebo finančných sprostredkovateľoch k dátumu ukončenia príslušného financovania alebo k akémukoľvek skoršiemu dátumu, keď skončí obchodná citlivosť. Pri dosahovaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.

EIB predkladá raz ročne Európskemu parlamentu, Rade a Komisii zoznam všetkých rozhodnutí investičného výboru o zamietnutí využitia záruky EÚ, ako aj zhrnutie výsledkov hodnotiacej tabuľky. Toto podanie podlieha prísnym požiadavkám na dôvernosť.

da)  odsek 14 sa nahrádza takto:

„14.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23 ods. 1 až 3 a ods. 5 prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia tohto nariadenia stanovením hodnotiacej tabuľky ukazovateľov, ktorú má investičný výbor používať na zaručenie nezávislého a transparentného posúdenia potenciálneho a skutočného použitia záruky EÚ. Takéto delegované akty sa pripravia v úzkej spolupráci s EIB.

Riadiaca rada reviduje investičné usmernenia s cieľom stanoviť minimálny prah pre jednotlivé kritériá v hodnotiacej tabuľke s cieľom zlepšiť posudzovanie projektov.

(4a)  V článku 8 sa písmeno b) prvého odseku nahrádza takto:

„b)  sa na nich zúčastňujú subjekty umiestnené alebo usadené v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktoré zahŕňajú alebo spolupracujú so subjektmi v jednej alebo viacerých tretích krajinách patriacich do pôsobnosti európskej susedskej politiky vrátane strategického partnerstva, politiky rozširovania, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu alebo patriace medzi zámorské krajiny alebo územia, ako sú stanovené v prílohe II k ZFEÚ, bez ohľadu na to, či majú partnera v uvedených tretích krajinách alebo zámorských krajinách alebo územiach.

(5)  Článok 9 sa mení takto:

-a)  V odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„2.   Záruka EÚ sa poskytuje na operácie financovania a investičné operácie EIB schválené investičným výborom uvedeným v článku 7 ods. 7 alebo na financovanie alebo záruky pre EIF s cieľom realizovať operácie financovania a investičné operácie EIB v súlade s článkom 11 ods. 3. V súlade s príslušnými usmerneniami riadiacej rady môže investičný výbor poskytnúť primeranú časť záruky EÚ priamo investičným platformám a národným podporným bankám alebo inštitúciám a delegovať nasledujúce rozhodnutie o výbere projektov na tieto subjekty. Investičný výbor si v každom prípade ponechá právo na dohľad kedykoľvek počas výberu projektu, aby zaručil, že sa bude uplatňovať v súlade s týmto nariadením.

Dotknuté operácie sú v súlade s politikami Únie a podporujú ktorýkoľvek z týchto všeobecných cieľov:

-aa)  v odseku 2 písm. c) sa dopĺňa tento bod:

„iiia)  železničná infraštruktúra a iné projekty v železničnej doprave;“;

-ab)  v odseku 2 písm. e) sa vkladajú tieto písmená:

„ia)   technológie blockchain;

ib)  internetu vecí;

ic)  infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí;“

-ac)  v odseku 2 písmene g) sa bod ii) mení takto:

„ii)  kultúrnych a tvorivých odvetví, v ktorých sú schválené finančné mechanizmy pre konkrétne odvetvia v prostredníctvom interakcie s programom Kreatívna Európa a záručným nástrojom, a to s cieľom poskytovať účelné úvery pre kultúrny a kreatívny priemysel.“

-ad)  v odseku 2 písmene g) sa bod v) mení takto:

„v)  sociálnej infraštruktúry, sociálnych služieb a sociálneho a solidárneho hospodárstva;“

a)  v odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená h) a i):

„h)   udržateľné poľnohospodárstvo, rybolov, akvakultúra a ďalšie odvetvia biohospodárstva a biopriemyslu;

i)   v rámci požiadaviek tohto nariadenia v prípade menej rozvinutých a prechodných regiónov, ako sú uvedené v prílohe I, resp. prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/99/EÚ(8), iné odvetvia a služby oprávnené na podporu od EIB.“;

b)  v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia a nástroje hodnotenia, najmä pokiaľ ide o oprávnené projekty a celkové portfólio EFSI, najmä so zreteľom na COP 21. Tieto usmernenia zabezpečia, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo prvky projektov, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy.;

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Investičné obdobie, počas ktorého sa môže poskytnúť záruka EÚ na podporu operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, trvá do:

a)  31. decembra 2020 v prípade operácií EIB, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIB a príjemcom alebo finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2022;

b)  31. decembra 2020 v prípade operácií EIF, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIF a finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2022.“;

d)  Odsek 4 sa vypúšťa.

da)  vkladá sa tento odsek:

  „4a.  Ak verejný orgán v členskom štáte zriadi investičnú platformu alebo národnú podpornú banku alebo inštitúciu, ktorá má rovnaké ciele ako EFSI, EIB s týmto subjektom spolupracuje. EIB taktiež spolupracuje s investičnými platformami a národnými podpornými bankami alebo inštitúciami, ktoré už boli zriadené a majú rovnaké ciele ako EFSI.“

db)  v odseku 5 sa tretí pododsek nahrádza takto:

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 7, sa môže investičný výbor po dôkladnom vyhodnotení rozhodnúť ukončiť partnerstvo s investičnou platformou alebo národnou podpornou bankou alebo inštitúciou.“

5a)  Článok 10 ods. 1 sa nahrádza takto:

  „1.  Na účely článku 9 ods. 2 a v súlade s článkom 11 EIB a v prípade potreby národné podporné banky alebo inštitúcie a investičné platformy využívajú záruku EÚ na krytie rizika pre nástroje uvedené v odseku 2 tohto článku.“

(6)  v článku 10 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  úvery EIB, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, akákoľvek iná forma nástroja na financovanie alebo zvýšenie kreditnej kvality vrátane podriadeného dlhu, kapitálové či kvázikapitálové účasti vrátane národných podporných bánk alebo inštitúcií, investičných platforiem alebo fondov;“;

(7)  Článok 11 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Záruka EÚ nikdy nepresiahne sumu 26 000 000 000 EUR, z ktorej časť môže byť pridelená na financovanie alebo na záruky EIB pre EIF v súlade s odsekom 3. Súhrnné čisté platby zo všeobecného rozpočtu Únie na základe záruky EÚ nesmú presiahnuť 26 000 000 000 EUR, pričom pred 6. júlom 2018 nesmú presiahnuť 16 000 000 000 EUR.“;

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Ak EIB poskytuje financovanie alebo záruky pre EIF s cieľom realizovať operácie financovania a investičné operácie EIB, záruka EÚ poskytne úplnú záruku pre takéto financovanie alebo záruky za predpokladu, že EIB poskytne financovanie alebo záruky v hodnote aspoň 4 000 000 000 EUR bez krytia zárukou EÚ, a to až do počiatočného limitu 6 500 000 000 EUR. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže riadiaca rada uvedený limit podľa potreby upraviť na maximálne 8 000 000 000 EUR bez toho, aby EIB bola povinná prispieť rovnocennou sumou nad rámec počiatočného limitu.

c)  v odseku 6 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)  pri dlhových nástrojoch uvedených v článku 10 ods. 2 písm. a), istiny a všetkých úrokov a súm splatných v prospech EIB, ktoré jej neboli uhradené v súlade s podmienkami operácií financovania do udalosti platobnej neschopnosti; strát vyplývajúcich z kolísania mien iných než euro na trhoch, kde sú obmedzené možnosti dlhodobého hedžingu; pri podriadenom dlhu sa odklad, zníženie alebo požadované opustenie považuje za udalosť platobnej neschopnosti;

b)  pri kapitálových alebo kvázikapitálových investíciách uvedených v článku 10 ods. 2 písm. a), investovaných súm a súvisiacich nákladov na financovanie a strát vyplývajúcich z kolísania mien iných než euro;“;

(8)  Článok 12 sa mení takto:

a)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Základné prostriedky záručného fondu uvedené v odseku 2 sa používajú na dosiahnutie primeranej úrovne (cieľová suma) tak, aby zodpovedali celkovým záručným záväzkom EÚ. Cieľová suma sa stanovuje na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ.“;

b)  odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.  Počínajúc 1. júlom 2018, ak v dôsledku uplatnenia záruky EÚ úroveň záručného fondu klesne pod 50 % cieľovej sumy, alebo ak by podľa posúdenia rizík vykonaného Komisiou mohla klesnúť pod túto úroveň v priebehu roka, Komisia predloží správu o mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.“;

c)  Odseky 8, 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

„8.   Po uplatnení záruky EÚ sa na obnovenie záruky EÚ do jej plnej výšky použijú v rámci limitov investičného obdobia stanovených v článku 9 základné prostriedky záručného fondu stanovené v odseku 2 písm. b) a d) presahujúce cieľovú sumu.

9.   Základné prostriedky záručného fondu stanovené v odseku 2 písm. c) sa použijú na obnovenie záruky EÚ do jej plnej výšky.

10.  Ak sa záruka EÚ v plnej miere obnoví do výšky 26 000 000 000 EUR, akákoľvek suma v záručnom fonde presahujúca cieľovú sumu sa uhradí do všeobecného rozpočtu Únie ako interný pripísaný príjem v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v prospech všetkých rozpočtových riadkov, ktoré sa mohli použiť ako zdroj presunu prostriedkov do záručného fondu.“;

(9)  Článok 14 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa mení takto:

i)  v prvom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

Takáto podpora zahŕňa poskytovanie cielenej podpory pri využívaní technickej pomoci na štruktúrovanie projektov, využívaní inovačných finančných nástrojov a využívaní verejno-súkromných partnerstiev a prípadne poradenstva v oblasti príslušných záležitostí súvisiacich s právom Únie, pričom sa zohľadňujú osobitosti a potreby členských štátov s menej rozvinutými finančnými trhmi a situácia v rôznych sektoroch.“

ii)  v druhom pododseku sa dopĺňa táto veta:

„Podporuje aj vypracúvanie projektov súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy a projektov súvisiacich s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, najmä v kontexte COP21, vypracúvanie projektov v digitálnom odvetví, ako aj vypracúvanie projektov uvedených v článku 5 ods. 1 piatom pododseku.“;

b)  odsek 2 sa mení takto:

i)  písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)  využívania miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a aktívneho prispievania k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa bude podporovať EIB a národné podporné banky alebo inštitúcie k vytváraniu a rozvoju operácií, najmä v menej rozvinutých regiónoch a regiónoch s prechodným financovaním, stimulovaním dopytu po podpore z EFSI, všade tam, kde je to potrebné;“;

ii)  písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)  poskytovania proaktívnej poradnej podpory pri vytváraní investičných platforiem, najmä cezhraničných a makroregionálnych investičných platforiem, ktoré zahŕňajú viaceré členské štáty a/alebo regióny, s miestnym zastúpením, tam, kde je to potrebné;“;

ii a)  dopĺňa sa tento bod:

„ea)  využívania potenciálu na prilákanie a financovanie malých projektov, a to aj prostredníctvom investičných platforiem;“

iii)  dopĺňa sa toto písmeno f):

„f)  poskytovania poradenstva pri kombinácii iných zdrojov financovania Únie (ako napríklad európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy) s EFSI s cieľom znížiť administratívne zaťaženie a vyriešiť praktické problémy spojené s používaním takýchto kombinovaných zdrojov financovania.“;

iii a)  dopĺňa sa tento bod:

„fa)  poskytovania proaktívnej podpory s cieľom podporovať a podnecovať činnosti uvedené v bode b) prvého odseku článku 8.“;

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.“;

ca)  vkladá sa tento odsek:

„5a.  EIAH využíva zoznam uvedený v článku 16 ods. 2 s cieľom proaktívne a primerane pomáhať prípadným predkladateľom projektov v ďalšej fáze vypracovania ich návrhov na financovanie z EFSI.“

d)  v odseku 6 sa druhá veta nahrádza takto:

„Spolupráca medzi EIAH na jednej strane a národnou podpornou bankou alebo inštitúciou, alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou alebo inštitúciou či riadiacim orgánom vrátane tých, ktoré konajú ako vnútroštátny poradca, ktoré majú odborné znalosti potrebné na účely EIAH, na druhej strane, môže mať formu zmluvného partnerstva. EIAH uzatvorí dohody s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami v každom členskom štáte. V členských štátoch, v ktorých takéto inštitúcie neexistujú, poskytuje EIAH v prípade potreby a na žiadosť dotknutého členského štátu proaktívne poradenstvo o ich zriadení.“;

da)  vkladá sa tento odsek:

„6a.  S cieľom aktívne zaručiť široký geografický dosah poradenských služieb v celej Únii a úspešné využitie miestnych poznatkov o EFSI sa v prípade potreby zaistí miestna prítomnosť EIAH s ohľadom na existujúce podporné programy, aby bolo možné poskytovať hmatateľnú, aktívnu a cielenú podporu v teréne. Zriadi sa najmä v členských štátoch alebo regiónoch, ktoré čelia ťažkostiam pri rozvoji projektov v rámci EFSI. EIAH má za cieľ podporovať prenos vedomostí na regionálnu a miestnu úroveň a zabezpečí sústavné budovanie odborných znalostí a kapacít na regionálnej a miestnej úrovni;

db)  odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.  Ako príspevok na pokrytie nákladov operácií EIAH do 31. decembra 2020 na služby poskytnuté zo strany EIAH podľa odseku 2, ktoré sú nad rámec služieb, ktoré už sú dostupné v rámci iných programov Únie, pokiaľ uvedené náklady nie sú pokryté zostávajúcou sumou z poplatkov uvedených v odseku 4, sa zo všeobecného rozpočtu Únie sprístupňuje referenčná suma 20 000 000 EUR ročne.“

9a)  V článku 16 ods. 2 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)  opis projektov, v ktorých je podpora z európskych štrukturálnych a investičných fondov kombinovaná s podporou z EFSI, celkovú sumu príspevkov z každého zdroja, ako aj rizikový profil každého z nich;“

9b)  v článku 16 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„ja)  podrobné informácie o platbách dane vyplývajúcich z investičných a úverových operácií EIB v rámci EFSI;“

9c)  Do článku 16 sa vkladá tento odsek:

„2a.  EIB predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a EIAH každých šesť mesiacov zoznam všetkých investičných návrhov predložených na účely využitia záruky EÚ vrátane tých, ktoré sa nenachádzajú v predbežnom výbere na predloženie investičnému výboru. Toto podanie podlieha prísnym požiadavkám na dôvernosť.“

9d)  Do článku 16 sa vkladá tento odsek:

„5a.  Komisia vypracuje správu na konci investičného obdobia o celkových účinkoch a primeranosti cenovej politiky a túto správu postúpi Európskemu parlamentu a riadiacej rade. Zistenia z tejto správy budú zohľadnené.“;

9e)  V článku 16 sa dopĺňa tento odsek:

„6a.  Komisia prekladá výročnú správu, v ktorej uvádza podrobnosti o všetkých projektoch v jednotlivých oblastiach politiky, ktoré získali podporu prostredníctvom EFSI, celkovú sumu príspevku z každého zdroja, ako aj rizikové profily.

(10)  Článok 18 sa mení takto:

a)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.  Komisia do 31. decembra 2018 a 30. júna 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia.;

b)  odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Komisia predloží legislatívny návrh v novom viacročnom finančnom rámci na toto obdobie na ucelený investičný systém s cieľom účinne riešiť nedostatok investícií v Únii. V návrhu sa náležite zohľadnia závery správy z 31. decembra 2018 obsahujúcej nezávislé hodnotenie, ktoré bude predložené včas na to, aby sa mohlo na tento účel náležite posúdiť.

ba)  odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.  Správa uvedená v odseku 6 zahŕňa hodnotenie týkajúce sa používania hodnotiacej tabuľky uvedenej v článku 7 ods. 14 a v prílohe II, najmä s ohľadom na posúdenie primeranosti každého piliera a jeho relatívnych úloh pri posudzovaní. K správe sa v prípade potreby a s riadnym odôvodnením v jej zisteniach pripojí návrh revízie delegovaného aktu uvedeného v článku 7 ods. 14.“;

(11)  v článku 19 sa dopĺňa tento odsek:

„EIB a EIF informujú, alebo prikážu finančným sprostredkovateľom, aby informovali konečných príjemcov vrátane MSP o existencii podpory z EFSI, a uvádzajú túto informáciu na viditeľnom a prominentnom mieste dohody o financovaní, najmä v prípade MSP, a na každej zmluve zahŕňajúcej podporu z EFSI, čím sa zvýši informovanosť verejnosti a rozšíri viditeľnosť.“;

11a)  V článku 20 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí úplný prístup ku všetkým dokumentom alebo informáciám potrebným na splnenie jeho úlohy.“

(12)  článok 22 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.  EIB, EIF ani žiadny finančný sprostredkovateľ vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia spĺňať príslušné normy a uplatniteľné právne predpisy týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí, boja proti terorizmu, daňovým podvodom a daňovým únikom.

  ▌

Vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, EIB a EIF nevyužívajú ani sa nezapájajú, ani neposkytujú finančné prostriedky príjemcom, ktorí využívajú alebo sa zapájajú do štruktúr na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, najmä nie do systémov agresívneho daňového plánovania alebo praktík nespĺňajúcich zásady dobrej správy daňových záležitostí EÚ, ako sa stanovuje v právnych predpisoch Únie, záveroch Rady, oznámeniach Komisie alebo iných formálnych upovedomeniach Komisie.

  ▌

EIB a EIF najmä neudržiavajú obchodné vzťahy so subjektmi zriadenými alebo usadenými v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú s Úniou, pokiaľ ide o uplatňovanie medzinárodne dohodnutých daňových noriem a úniového práva v oblasti transparentnosti a výmeny informácií.

EIB a EIF pri uzatváraní dohôd s finančnými sprostredkovateľmi transponujú požiadavky uvedené v tomto článku do príslušných zmlúv a žiadajú podávanie správ o ich dodržiavaní podľa jednotlivých krajín. EIB a EIF priebežne uverejňujú a aktualizujú zoznam finančných sprostredkovateľov, s ktorými spolupracujú.

EIB a EIF po konzultácii s Komisiou a zainteresovanými stranami zreviduje a zaktualizuje svoje politiky o nespolupracujúcich jurisdikciách najneskôr po prijatí zoznamu Únie uvádzajúceho nespolupracujúce jurisdikcie. Komisia potom každý rok predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní týchto politík.“;

(13)  v článku 23 ods. 2 sa prvá a druhá veta prvého pododseku nahrádzajú takto:

„Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 13 a 14 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia.“;

(14)  Príloha II sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

PRÍLOHA

k

návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Príloha

(1)  Oddiel 2 sa mení takto:

a)  v písmene b) sa dopĺňajú tieto odseky:

„Podpora z EFSI pre diaľnice by mala byť obmedzená na podporu verejných a/alebo súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, menej rozvinutých regiónoch alebo do cezhraničných dopravných projektov alebo, ak je to potrebné, na rozšírenie, udržiavanie a zlepšenie cestnej bezpečnosti, vývoj zariadení IDS alebo zaručenie integrity a noriem jestvujúcich diaľnic v rámci transeurópskej dopravnej siete, najmä bezpečných parkovísk, čerpacích staníc pre alternatívne čisté palivá a systémov na nabíjanie batérií.

Podpora z EFSI by mala byť tiež výslovne možná na údržbu a modernizáciu jestvujúcej dopravnej infraštruktúry.“;

b)  v písmene c) sa druhá veta nahrádza takto:

„V tomto kontexte sa očakáva, že EIB poskytne financovanie v rámci EFSI v snahe dosiahnuť celkový cieľ, ktorým sú verejné alebo súkromné investície vo výške aspoň 500 000 000 000 EUR, vrátane financovania zmobilizovaného prostredníctvom EIF v rámci operácií EFSI v súvislosti s nástrojmi uvedenými v článku 10 ods. 2 písm. b), národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a zlepšeným prístupom k financovaniu pre subjekty s maximálne 3 000 zamestnancami.“;

(2)  v oddiele 3 sa dopĺňa písmeno d):

„d)     prítomnosť jedného alebo viacerých z nasledovných prvkov by obvykle viedla ku klasifikácii operácie ako osobitných činností:

–  podriadenosť vo vzťahu k iným veriteľom vrátane národných podporných bánk a súkromných veriteľov;

–  účasť na nástrojoch na rozdelenie rizika, ak prijatá pozícia vystavuje EIB vysokým úrovniam rizika;

–  expozícia voči špecifickým rizikám, ako napríklad neoverená technológia, závislosť od nových, neskúsených alebo vysoko rizikových protistrán, nové finančné štruktúry alebo riziká pre EIB, dotknuté odvetvie alebo lokalita;

–  kapitálové vlastnosti, ako napríklad platby viazané na výkonnosť; alebo

–  iné identifikovateľné aspekty vedúce k vyššej rizikovej expozícii, ako sa uvádza v usmerneniach EIB týkajúcich sa politiky kreditného rizika;“;

2 a)  v oddiele 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„d a)  pri posudzovaní doplnkovosti je potrebné venovať pozornosť osobitným podmienkam príslušných regiónov.“

(3)  v oddiele 5 sa dopĺňa táto veta:

„Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje hneď po podpise operácie so zárukou EÚ, pričom citlivé obchodné informácie sa neuvedú.“;

(4)  Oddiel 6 sa mení takto:

a)  písmeno b) sa mení takto:

i)  prvá a druhá veta prvej zarážky sa nahrádzajú takto:

„EIB alebo EIF v prípade dlhových operácií uskutočňujú svoje štandardné posúdenie rizika zahŕňajúce výpočet pravdepodobnosti zlyhania a miery úspešnosti vymáhania. Na základe týchto parametrov EIB alebo EIF vypočíta riziko každej operácie.“;

ii)  v druhej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:

„Každá dlhová operácia sa klasifikuje podľa rizika (odstupňovanie úverových transakcií) podľa systému EIB alebo EIF na odstupňovanie úverov.“;

iii)  v tretej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:

„Projekty sú ekonomicky a technicky uskutočniteľné a financovanie z EIB je štruktúrované v súlade s riadnymi bankovými zásadami a so zásadami vysokej úrovne pre riadenie rizika stanovenými EIB alebo EIF v ich interných usmerneniach.“;

iii a)  štvrtá zarážka sa nahrádza takto:

„Dlhové produkty sa ocenia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.“

b)  písmeno c) sa mení takto:

i)  v prvej zarážke sa druhá veta nahrádza takto:

„Určenie, či operácia vykazuje alebo nevykazuje kapitálové riziká, bez ohľadu na jej právnu formu a nomenklatúru, je založené na štandardnom posúdení EIB alebo EIF.“;

ii)  v druhej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:

„Kapitálové operácie EIB sa vykonávajú v súlade s internými pravidlami a postupmi EIB alebo EIF.“;

ii a)  tretia zarážka sa nahrádza takto:

Dlhové produkty sa ocenia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.“

(5)  v oddiele 7 písmene c) sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

(6)  Oddiel 8 sa mení takto:

a)  v druhej vete prvého pododseku sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

b)  v prvej vete prvého pododseku písmena a) sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

c)  v prvej vete písmena b) sa vypúšťa slovo „počiatočného“.

(1)

  Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 57.

(2)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

Ú. v. EÚ C 465, 13.12.2016, s. 1.

(5)

  COM(2014) 903 final.

(6)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

(7)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1558 z 22. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 o zostavení hodnotiacej tabuľky ukazovateľov na uplatnenie záruky EÚ (Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2015, s. 20).

(8)

  Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/99/EÚ z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2014, s. 22).


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (3.4.2017)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Kaili

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasná nízka miera rastu a oživenia v Európskej únii po kríze je dôsledkom poklesu produkcie, ktorý zapríčinili faktory ako spomalenie technologického pokroku, štrukturálny posun k odvetviam s nižšou produktivitou a vysoké ukazovatele finančnej páky. Preto je prvoradé sústrediť sily na koordinovanú snahu vyhnúť sa nebezpečenstvám dlhodobej stagnácie spôsobom, ktorý bude hospodársky, environmentálne aj sociálne zodpovedný.

Výbor ITRE v súlade so svojimi právomocami kladie medzi svoje prvoradé priority optimalizáciu odvetvia energetiky, telekomunikácií, digitálnych technológií, výskumu a vývoja, MSP a nových aj tradičných priemyselných rámcov. Tieto odvetvia podporujú potrebné zrýchlenie rastu európskej produktivity.

Váš spravodajca sa domnieva, že EFSI 2.0 je príležitosťou na zrýchlenie európskej produkcie a dynamickým nástrojom, ktorý má potenciál pretvoriť súčasný investičný rámec v EÚ harmonizáciou hospodárskeho ekosystému, odstránením byrokracie a eliminovaním neefektívnej koordinácie a štrukturálneho napätia.

EFSI však nie je nástrojom politiky súdržnosti. Má byť skôr stimulom hospodárskej kapacity EÚ, ktorý by mal pomáhať všetkým členským štátom preklenúť nedostatok investícií. EFSI je mechanizmus s pridanou hodnotou, ktorého cieľom je rozšíriť a doplniť existujúce finančné zdroje a nástroje, nie s nimi súťažiť. Z toho vyplýva najmä, že EFSI by nikdy, ani teraz, ani v budúcnosti, nemal nahradiť fondy politiky súdržnosti a podobné nástroje.

Aby bol EFSI úspešný vo svojich investičných cieľoch, mala by sa zlepšiť realizácia hospodárskeho potenciálu jednotlivých členských štátov z geografického aj odvetvového hľadiska. Žiaľ, v prípade EFSI sa ešte nepodarilo zvládnuť výzvu geografickej a odvetvovej diverzifikácie.

Váš spravodajca zdôrazňuje, že EÚ sa nedokáže vrátiť k rastu, vytváraniu pracovných miest a prosperite, ak sa bude pokračovať so súčasným prístupom bezo zmien. Vyžaduje si to strednodobé až dlhodobé úsilie a vytrvalosť. Nie je to šprint. Je to maratón. EIB a Komisia ako dve inštitúcie, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za využívanie EFSI, by si mali osvojiť tento prístup. Cieľom nie je čo najrýchlejšie vyplácanie finančných prostriedkov. Viac ako na rýchlosti čerpania finančných prostriedkov záleží na obsahu, doplnkovosti a geografickom rozložení.

Toto stanovisko výboru ITRE sa zameriava najmä na oblasti energetiky, telekomunikácií, výskumu, digitálnych technológií a MSP a sústreďuje sa na súčasné slabé miesta EFSI s cieľom riešiť odvetvové a geografické zlyhania trhu a neoptimálne investičné situácie, ktoré by sa teraz mali napraviť v rámci EFSI 2.0.

Na základe uvedených dôvodov váš spravodajca predkladá k EFSI 2.0 tieto pozmeňujúce návrhy:

  Projekty podporované z EFSI by mali byť viac doplnkové. EIB by mala posilniť svoje kapacity na prijímanie rizikovejších projektov, a to prostredníctvom nástrojov na rozdelenie rizika aj prostredníctvom záruky za prvotné straty, ktoré budú osobitne prínosné najmä pri infraštruktúrnych projektoch.

  Dôležitou požiadavkou ex ante z hľadiska kritéria doplnkovosti a vykonávania nariadenia o EFSI by mala byť transparentnosť a zodpovednosť v procese výberu, ktorá by mala byť zabezpečená v rámci EFSI 2.0.

  Geografická diverzifikácia sa musí zabezpečiť výslovným riešením problému rôznych rizikových prirážok v prípade podobných projektov v rôznych častiach EÚ, ktoré vyplývajú z rozdielnych rizikových profilov členských štátov.

  Tretí pilier Investičného plánu pre Európu (odstránenie prekážok brániacich investíciám) je nevyhnutnou podmienkou úspechu EFSI, nemožno ho však použiť ako alibi pre legitimizovanie nedostatočného čerpania prostriedkov z EFSI, najmä v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo v členských štátoch, ktoré najviac utrpeli v dôsledku nedávnej finančnej krízy.

  Komisia by mala úzko spolupracovať s EIB na posilňovaní úlohy národných podporných inštitúcií a na ich zriaďovaní v členských štátoch, ktoré ich nemajú.

  S cieľom prilákať nové finančné prostriedky by Komisia mala úzko spolupracovať s finančnými regulačnými orgánmi EÚ a umožniť tak finančným inštitúciám investovať do dlhodobých infraštruktúrnych projektov uvoľnením príslušných regulačných obmedzení v ich súvahách.

  Dôsledné vykonávanie Paktu stability a rastu by nemalo byť pre členské štáty prekážkou pri využívaní EFSI na investície do infraštruktúry. Komisia by mala v tomto smere prijať príslušné politiky.

  Osobitný dôraz by sa mal klásť na projekty zamerané na rast a vytváranie pracovných miest vo vzdialených a v menej rozvinutých regiónoch.

  Granty z NPE a iné súvisiace nástroje by nemali súťažiť s EFSI ani s jeho trhovou orientáciou s cieľom získať nové finančné prostriedky a mobilizovať nečinný kapitál. Pre úspech podpory investícií v EÚ je preto nevyhnutná optimálna kombinácia zdrojov. Mal by sa zvážiť regulačný rámec, ktorý takúto kombináciu umožní. Očakáva sa, že v tomto smere bude prospešné nariadenie o rozpočtových pravidlách (návrh Omnibus).

  Nadnárodné infraštruktúrne projekty by sa mali rozšíriť. Komisia by sa mala usilovať o harmonizáciu regulačných rozdielov medzi členskými štátmi. Je to potrebné na urýchlenie cezhraničných a takých infraštruktúrnych projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty.

  Pre úspech EFSI je veľmi dôležité posilniť a rozšíriť úlohu EIAH. Malo by poskytovať pomoc miestnym orgánom, neziskovým inštitúciám a investorom, v prípade potreby uľahčovať vytváranie investičných platforiem, pomáhať pri vytváraní účelovo vytvorených subjektov a verejno-súkromných partnerstiev, poskytovať poradenstvo zainteresovaným stranám, pokiaľ ide o inovatívne zdroje financovania, najmä v prípade projektov v oblasti infraštruktúry, energetiky a digitálneho sektora.

  V súlade so záväzkami COP21 by sa z EFSI malo podporovať aspoň 40 % projektov, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy vrátane aspoň 20 % finančných prostriedkov na podporu projektov v oblasti energetickej efektívnosti. Projektom v oblasti fosílnych palív sa treba vyhýbať.

  V súlade s konkurenčnými výhodami, ktoré má EÚ v oblasti digitálnych technológií, by sa medzi hlavné priority financovania z EFSI mal zaradiť digitálny sektor zameraný na budúcnosť, a to najmä projekty, ktorými sa rozširuje kapacita a infraštruktúra pripojenia, kybernetickej bezpečnosti, sietí, platforiem na báze technológie blockchain, internetu vecí atď. Túto prioritu by mali podporiť aj experti z týchto sektorov v EIAH a v riadení rozhodovacích procesov EIB.

  EFSI by sa mal využiť na preklenutie nedostatku investícií v oblasti výskumu, najmä v priekopníckych odvetviach a odvetviach s nízkou úrovňou pripravenosti technológie, ktoré zrejme budú určovať a formovať dopyt spotrebiteľov v priebehu najbližších 20 rokov.

  Komisia a EIB by mali v úzkej spolupráci iniciatívne identifikovať nespolupracujúce jurisdikcie a stanoviť jasné a verejne dostupné kritériá, ktorými sa zvýši právna istota EFSI bez oslabenia noriem Únie v otázkach týkajúcich sa daňovej správy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Fond EFSI, na ktorého vytvorení a sponzorovaní sa spolupodieľala skupina EIB, je na správnej ceste dosiahnuť do polovice roka 2018 svoj cieľ, ktorým je mobilizácia dodatočných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Absorpcia týchto prostriedkov bola na trhu obzvlášť rýchla v rámci okna pre MSP, v ktorom výsledky EFSI prekonávajú očakávania. V júli 2016 došlo v rámci existujúcich parametrov nariadenia (EÚ) 2015/1017 k zvýšeniu okna pre MSP o 500 mil. EUR. Veľká časť financovania sa má smerovať do MSP vzhľadom na výnimočne vysoký dopyt na trhu po financovaní pre MSP v rámci EFSI: 40 % zvýšenej kapacity EFSI v oblasti preberania rizík by malo byť zameraných na zvyšovanie prístupu MSP k financovaniu.

4.  V prvom období uplatňovania dosiahol EFSI výrazné a povzbudivé výsledky. Je ešte príliš skoro po nedávnej finančnej kríze na posúdenie celkového vplyvu EFSI na odstránenie investičných medzier, znižovanie vysokej miery nezamestnanosti a zvýšenie nízkej miery rastu v Únii. Súčasné údaje však ukazujú, že existuje priestor na zlepšenie v rôznych oblastiach vrátane doplnkovosti s ďalšími piliermi investičného plánu, lepšej distribúcie medzi členskými štátmi, doplnkovosti, v správe vecí verejných a pri prilákaní udržateľných investícií na podporu opatrení v oblasti klímy. Existujú takisto náznaky, že EFSI by mohol zaostávať z hľadiska podpísaných operácií, ako aj úhrad, a to na základe operačného posúdenia jeho fungovania zo strany EIB, ktoré pokrýva obdobie do 30. júna 2016. Okrem toho mal špecializovaný nástroj pre MSP rýchlejšiu absorpciu prostriedkov v porovnaní s IIW, čo však môže byť dôsledkom odlišného charakteru projektov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Očakáva sa, že EFSI do polovice roka 2018 pomôže zmobilizovať dodatočné investície v cieľovej výške 315 miliárd EUR. Neexistuje však žiadne nezávislé posúdenie týchto hospodárskych výsledkov, a ani spoločenského a environmentálneho vplyv EFSI. Pripomína, že primárnym cieľom fondu EFSI je poskytovať občanom Únie dlhodobé spoločenské a environmentálne prínosy, kvalitné dlhodobé pracovné miesta a infraštruktúru.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Európska rada dospela 28. júna 2016 k záveru, že „Investičný plán pre Európu, najmä Európsky fond pre strategické investície (EFSI), už priniesol konkrétne výsledky a je jednýmdôležitých opatrení, ktorých cieľom je pomáhať mobilizovať súkromné investíciezároveň inteligentne využívať obmedzené rozpočtové zdroje. Komisia v úmysle čoskoro predložiť návrhy týkajúce sa budúcnosti EFSI, ktoré by Európsky parlament a Rada mali bezodkladne preskúmať.

(5)  Európska rada dospela 28. júna 2016 k záveru, že Investičný plán pre Európu, najmä EFSI, už priniesol konkrétne výsledky. Stále však pretrváva neefektívnosť a nerovnováha z hľadiska geografickej a odvetvovej diverzifikácie. Z geografického hľadiska bolo do 30. júna 2016 63 % projektov podpísaných v rámci IIW sústredených v Spojenom kráľovstve, Taliansku a Španielsku a 91 % bolo sústredených v 15 členských štátoch EÚ. 54 % podpísaných projektov v rámci SMEW bolo sústredených v Taliansku, Francúzsku a Nemecku a 93 % v 15 členských štátoch EÚ. Osobitná pozornosť by sa mala venovať finančne slabým východoeurópskym členským štátom s cieľom pomôcť im prekonať súčasné investičné ťažkosti a posilniť ich konkurencieschopnosť. Vzhľadom na túto nerovnováhu a existujúce finančné napätie, štrukturálne prekážky, regulačné rámce a neochotu investorov riskovať by Komisia mala uskutočniť ambiciózne iniciatívy na pomoc pri mobilizácii súkromných investícií a pokračovať v zavádzaní potrebných regulačných zmien s cieľom umožniť finančným inštitúciám zahrnúť do ich portfólií viac infraštruktúrnych projektov vrátane ďalšieho financovania MSP pri súčasnom inteligentnom využívaní obmedzených rozpočtových zdrojov. Pozornosť by sa mala venovať aj skutočnosti, že existujúce štrukturálne nedostatky v niektorých členských štátoch neprispievajú k tomu, aby iné členské štáty viac využívali EFSI. Z tohto dôvodu by žiadny členský štát nemal mať nárok na využívanie viac ako 10 % EFSI.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Vzhľadom na jeho úspech je Komisia odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

(6)  Vzhľadom na pozitívne ukazovatele je Komisia odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vysoko kvalitnú a udržateľnú úroveň ľudského kapitálu, vytváranie kvalitných pracovných miest (najmä pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou v Európe v budúcnosti, ako aj pre posilnenie sociálnej súdržnosti a sociálneho začlenenia, a tým aj pre zlepšenie životných podmienok občanov Únie. Mali by sem patriť aj investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy a súvisiacej infraštruktúry, zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, cestovného ruchu, ako aj digitálnej transformácie. Malo by sa posilniť najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21), a k plneniu záväzku Únie znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80 – 95 %. Prioritné projekty v oblasti prepojenia elektrických sietí, projekty energetickej účinnosti a obehového hospodárstva, najmä ak zlepšujú energetickú bezpečnosť Únie, umožnenie aktívneho zapojenia jednotlivcov a miestnych komunít a družstiev, by mali byť tiež predmetom väčšieho zamerania, spolu s prispôsobením energetických sietí a skladovaním a distribúciou energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj alternatívnymi zdrojmi energie pre vozidlá a sektorom stavebníctva. Ako vyplýva zo zistení k dnešnému dňu, širokú podporu z EFSI poskytnutú na projekty v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov sprevádza zodpovedajúce zníženie bežných investícií EIB v týchto odvetviach, čo je v rozpore so zásadou doplnkovosti. Úvery financované v rámci EFSI by mali mať doplnkový charakter k bežným investičným operáciám EIB. Podobne aj v digitálnom sektore a v rozsahu ambicióznej politiky Únie v oblasti digitálneho hospodárstva by sa mali stanoviť nové ciele v oblasti digitálnej infraštruktúry s cieľom zaistiť premostenie digitálnej priepasti, aby Únia bola svetovým priekopníkom novej éry tzv. internetu vecí, technológie blockchain, kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenia sietí. Okrem toho by kritériom úspechu EFSI mala byť aj pomoc poskytovaná v politických oblastiach, ktoré utrpeli znižovaním investícií s cieľom financovania EFSI, ako sú výskumné granty, najmä v oblastiach s nízkou úrovňou pripravenosti technológií. Podpora z EFSI pre diaľnice by mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI. Mala by sa vylúčiť podpora z EFSI pre projekty v oblasti fosílnych palív, najmä pre oblasti infraštruktúry a jadrových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Je dôležité pripomenúť, že vo svojich osobitných činnostiach, ktoré sú predmetom podpory z EFSI, používa EIB systematicky zapojenie nástrojov spoločného znášania rizika so spoluinvestormi. Preto je vhodné, aby EIB do týchto činností dôrazne zasiahla v prípade kombinovaného financovania alebo ak je to vhodné a potrebné v iných prípadoch, a to vo forme tzv. záruky za prvotné straty, s cieľom optimalizovať doplnkovosť mechanizmu EFSI a zmobilizovať viac súkromných finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Je treba pripomenúť, že v záujme dominancie v oblasti technologickej a vedeckej súťaže majú všetky svetové mocnosti vojensko-priemyselné komplexy. Je preto úplne nevyhnutné, aby sa takýmto komplexom vybavila aj Únia a venovala veľmi významný objem finančných prostriedkov, a to najmä s pomocou EFSI, na vytvorenie obranného priemyslu Únie, ktorého úsilie v oblasti výskumu a vývoja sa prejaví významnými civilnými a teda hospodárskymi dôsledkami.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

(9)  Pri každom projekte by sa mala systematicky posudzovať a dokumentovať doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. EIB by mala zverejniť rozčlenené štatistické údaje pre každý financovaný projekt, ako aj hodnotenia ex ante a ex post pre každý projekt spolu s podrobným vysvetlením použitých ukazovateľov a kritérií výberu a hodnotenia. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Doplnkovosť by mala byť rozšírená aj o geografické faktory, akými sú napríklad pôvod príjemcu alebo geografické miesto určenia projektu. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, najmä ak je aspoň jeden z týchto členských štátov krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu. Navyše projekty podporované EFSI by sa tiež mali považovať za projekty poskytujúce doplnkovosť, ak sú dlhodobo prínosné zo sociálneho a z environmentálneho hľadiska. Mala by sa vypracovať správa o činnosti, v ktorej by sa uvádzalo, ako a do akej miery boli zohľadnené sociálne a environmentálne faktory.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  EIB už vytvorila spektrum produktov, ktoré uľahčujú ďalšie riskovanie, najmä prostredníctvom nástrojov na rozdelenie rizika so svojimi spoluinvestormi. EIB by mala zasiahnuť poskytnutím záruky za prvotné straty s cieľom optimalizovať doplnkovosť EFSI a mobilizovať viac súkromných finančných prostriedkov a urýchliť investície, najmä do sektora infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Zásadnou podmienkou, ktorá sa musí odrážať v štruktúre riadenia rozhodovacieho procesu, je transparentnosť pri posudzovaní oprávnenosti, schvaľovaní a výberových fázach projektov. Mala by sa viac objasniť úloha riadiaceho výboru a investičného výboru. Výsledky ich rozhodnutí vo výberovom procese by mali zaručovať doplnkovosť a dôvod, kvôli ktorému bol projekt zamietnutý, by sa mal zverejňovať. Preto je dôležité neustále overovať zodpovednosť subjektov prijímajúcich rozhodnutia s cieľom zaistiť, aby sa v prípade tohto nariadenia nezopakovali žiadne ťažkosti zaznamenané pri vykonávaní nariadenia (EÚ) 2015/1017. Okrem toho by Komisia mala urýchlene pracovať na vytvorení vopred stanovených, jasných, objektívnych a verejne prístupných kritérií, pomocou ktorých sa zníži právna neistota a skvalitní daňová správa, najmä v prípadoch, keď sú do investičných činností zapojené subjekty s prepojeniami na nespolupracujúce jurisdikcie. Transparentnosť je zároveň nevyhnutná v metodike, ktorú EIB používa na určenie úrokovej sadzby pre svoje aktivity financovania prostredníctvom EFSI. Nadmerné prirážky za riziká krajín by nemali slúžiť ako odstrašujúci prostriedok pre účasť príjemcov zo znevýhodnených členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými.

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými. Vzhľadom na vnútornú zložitosť týchto nástrojov by EIAH malo poskytovať aj poradenstvo zamerané na optimálny výber nástrojov financovania a ich kombinácií. Okrem toho by EIAH ako trhový nástroj poskytujúci poradenstvo o investovaní na rôznych sektoroch trhu mal tam, kde je to vhodné, poskytovať prístup k odborným znalostiam aj iným subjektom poskytujúcim poradenstvo, ktoré majú relevantné špecializované znalosti o konkrétnych sektoroch trhu. Pre úspech EFSI, najmä v oblastiach trhu a na špecializovaných trhoch s potrebou vyššej špecializácie a hlbších vedomostí, je rozhodujúca podpora ďalšej spolupráce medzi EIAH a inými subjektmi poskytujúcimi poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V záujme zlepšenia pôsobenia EFSI na národnej aj regionálnej úrovni je potrebné posilniť spoluprácu medzi EIB, vedením EFSI a národnými podpornými bankami alebo inštitúciami.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI.

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI, so zaistením vyváženého rozdelenia projektov v celej Únii, aby všetky členské štáty mali prístup k financovaniu. S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a zmenšovaniu regionálnych rozdielov, zvyšovaniu počtu kvalitných pracovných miest a rozširovaniu výrobnej základne členských štátov, najmä tých, ktoré boli finančnou krízou postihnuté najviac, alebo regiónov, ktoré nedosahujú priemerný rast HDP Únie, je potrebné posilniť geografickú vyváženosť podpory z EFSI v súlade s usmerneniami o geografickej diverzifikácii a koncentrácii a posilnením úlohy EIAH. Malo by sa tak diať pri súčasnom zachovaní trhovo orientovaného charakteru EFSI.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom čiastočne financovať príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie do záručného fondu EÚ na predpokladané dodatočné investície by sa mal uskutočniť presun z finančného krytia dostupného pre Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013. . Rozpočtové prostriedky vo výške 1 145 797 000 EUR by sa navyše mali presunúť z finančných nástrojov NPE do grantovej časti NPE s cieľom uľahčiť kombinované financovanie s EFSI, resp. do iných príslušných nástrojov, a to najmä do tých, ktoré sú venované energetickej efektívnosti.

(14)  S cieľom čiastočne financovať príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie do záručného fondu EÚ na predpokladané dodatočné investície by primerané prispôsobenie cieľovej sadzby záručného fondu EÚ malo umožniť potrebné zvýšenie financovania bez ďalšieho zníženia obmedzených zdrojov v rámci finančného krytia dostupného pre Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a program Horizont 2020 stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/20134 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1291/20135, ako sa uvádza v hodnotení vykonanom Komisiou. Rozpočtové prostriedky vo výške 1 145 797 000 EUR by sa navyše mali presunúť z finančných nástrojov NPE do grantovej časti NPE s cieľom uľahčiť kombinované financovanie s EFSI, resp. do iných príslušných nástrojov, a to najmä do tých, ktoré sú venované energetickej efektívnosti.

__________________

__________________

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

 

4a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES – text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Na základe skúseností nadobudnutých pri investíciách podporovaných z EFSI by sa cieľová hodnota záručného fondu mala upraviť na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ, čím sa zabezpečí primeraná úroveň ochrany.

(15)  Na základe skúseností nadobudnutých pri investíciách podporovaných z EFSI by sa cieľová hodnota záručného fondu mala upraviť na 32 % celkových záručných záväzkov EÚ, čím sa zabezpečí primeraná úroveň ochrany.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Najdôležitejšie je vyhodnotiť, či a do akej miery predstavuje dôsledné vykonávanie Paktu stability a rastu prekážku pre niektoré členské štáty, najmä tie, ktoré boli najviac postihnuté nedávnou finančnou krízou, ktorá im bráni zúčastňovať sa na EFSI priamo alebo nepriamo prostredníctvom príspevkov v rámci verejného financovania na jednotlivé projekty a investičné platformy. Zároveň je zásadne dôležité vyšetriť, či nakladanie s akýmikoľvek priamymi alebo nepriamymi príspevkami od členských štátov a regionálnych alebo miestnych správcov ako s jednorazovými v rámci Paktu stability a rastu spôsobuje viac pracovných miest a rast. Tieto opatrenia budú členské štáty motivovať k uskutočňovaniu potrebných reforiem, ktoré sú v záujme upevnenia rastu miestnych hospodárstiev nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  Zároveň je potrebné poznamenať, že EFSI je finančný nástroj vytvorený ako pridaná hodnota k existujúcim finančným nástrojom, akými sú EŠIF, kohézne fondy a NPE, a nie ako ich konkurencia. Okrem toho by sa v rámci akéhokoľvek ďalšieho rozšírenia EFSI nad rámec súčasného VFR mali preskúmať alternatívne zdroje financovania, iné ako tie, ktoré sú uvedené v nariadení (EÚ) č. 1291/2013, s ohľadom na výzvy, ktoré predstavuje pozícia Únie ako svetového lídra vo vede, výskume a objavovaní. EFSI by preto nemal nahrádzať (úplne alebo čiastočne) existujúce kohézne a štrukturálne fondy a súvisiace nástroje alebo oslabiť ani znížiť ich význam.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI, ktorý bude podľa očakávaní pokračovať, by sa malo posilniť okno EFSI pre MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, a to aj vývojom a uvádzaním nových nástrojov.

(16)  V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI by sa malo okno EFSI pre MSP rozšíriť o ďalšie zdroje, ako aj o podporné kapacity poradenského centra určené pre MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane začínajúcich podnikov a MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017. V dohode o financovaní by malo byť viditeľne umiestnené logo EFSI, najmä v prípade MSP, aby sa EFSI ako iniciatíva Únie zviditeľnil.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP 21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť prostredníctvom väčšej prístupnosti a transparentnosti, a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté: osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov prinášajúcich skutočnú doplnkovosť, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, alebo projektov v hraničných regiónoch a projektov ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní alebo zlučovaní projektov posilňovaním svojej prítomnosti v členských štátoch s obmedzenou kapacitou ale vysokým investičným potenciálom. Zvýšené financovanie je nevyhnutné, aby EIAH mohlo zriaďovať kancelárie, ktoré budú fungovať ako decentralizované klastre technickej pomoci a zabezpečiť, že informačné materiály budú dostupné vo všetkých jazykoch členských štátov. Mali by sa tiež zohľadniť špecifiká členských štátov ako zrelosť finančných trhov, obmedzené skúsenosti s využívaním komplexných finančných nástrojov, osobitné prekážky súvisiace s vypracúvaním a realizáciou projektov. Zároveň by sa malo aktívne spolupracovať so zavedenými národnými podpornými bankami alebo inštitúciami, v spolupráci s Komisiou uľahčovať zavádzanie národných podporných bánk v členských štátoch, prispievať k vytváraniu odvetvových alebo regionálnych investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI, ako aj poskytovať informácie o príslušných kritériách vhodnosti, ktoré musia tieto fondy dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Pozitívne by sa malo nazerať na možnosť ponúkať časť financovania z EFSI vo forme účasti na financovaných projektoch. So zreteľom na možnosť ponúkať určité financovanie touto formou je vhodné aj to, aby sa tento systém začlenil do verejných projektov predkladaných na financovanie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 a nariadenie (EÚ) 2015/1017 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(22)  Nariadenie (EÚ) 2015/1017 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI obvykle disponujú prvkami, ako napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

Osobitné činnosti EIB podporované z EFSI musia lepšie riešiť hospodársku a finančnú neúčinnosť, zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie vrátane rozdielov v investičných kapacitách členských štátov a ich rizikových prirážkach, napätie súvisiace s finančnou pákou, nedostatočné investičné multiplikátory, zložité nadnárodné a cezhraničné projekty a neochotu investovať do rizika, najmä v oblasti výskumu, inovácií, nových technológií, ako aj tradičných a nových infraštruktúr.

 

Na tento účel tieto osobitné činnosti EIB obvykle disponujú prvkami, akými sú napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, systémy záruk za prvotné straty v prípade, že EFSI sa kombinuje s rozpočtovými zdrojmi Únie a/alebo jednotlivých štátov, cezhraničné vlastnosti a expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II. EFSI musí zvýšiť na maximum počet projektov, počet príjemcov a potenciál pákového efektu.

Projekty EIB nesúce nižšie riziko než minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa tiež môžu podporiť z EFSI, ak sa využitie záruky EÚ vyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku.

Projekty EIB nesúce nižšie riziko ako minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa nemôžu podporovať z EFSI, ak sa využitie záruky EÚ nevyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku a pokiaľ je možné tieto projekty financovať za lepších podmienok prostredníctvom iných zdrojov financovania.

Projekty podporované z EFSI, ktoré pozostávajú z fyzickej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty alebo ktoré rozširujú fyzickú infraštruktúru alebo služby spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých členských štátov, sa takisto považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť.;

Z EFSI sa môžu podporovať projekty, ktoré pozostávajú z fyzickej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty alebo ktoré rozširujú fyzickú infraštruktúru alebo služby spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých členských štátov, pokiaľ tieto projekty poskytujú doplnkovosť.

 

Doplnkovosť musí byť zároveň spojená s inovatívnou povahou a dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi prínosmi projektu a s ich potenciálne dlhodobejšími a rizikovejšími potrebami v oblasti financovania.

 

Navyše v záujme lepšieho pokrytia odvetví, v ktorých dopyt po financovaní nemôže dostatočne uspokojiť súkromný trh a povaha a veľkosť operácií a úverových požiadaviek neumožňujú prístup k financovaniu cez klasické aktivity EIB, EFSI by mal taktiež podporovať finančné mechanizmy pre konkrétne odvetvia, najmä pre kultúrny a kreatívny priemysel, zabezpečované rámcovými programami Únie, napríklad záručným nástrojom v rámci programu Kreatívna Európa, a to prostredníctvom poskytovania záruk za navyšovanie a prednostné uskutočňovanie týchto mechanizmov.

 

Okrem toho v prípade kombinácie prostriedkov z EFSI a iných prostriedkov, napríklad NPE, programu Horizont 2020 a európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa musia uplatňovať kritériá doplnkovosti a najrizikovejšiu časť musí pokrývať EFSI. Financovanie prostredníctvom EFSI by však nemalo byť náhradou za granty z finančných zdrojov EÚ, akými sú EŠIF, NPE a Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„2a.  Na tento účel a s cieľom zaručiť, že kritériá doplnkovosti nebudú vychádzať len z finančných alebo rizikových premenných, EFSI musí posudzovať environmentálne a sociálne dôsledky každého podporeného projektu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Do článku 6 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Investičný výbor zodpovedá za zaistenie toho, aby z celkového pohľadu projekty pokryté zárukou EÚ podporovali sociálnu a regionálnu súdržnosť v celej Únii.“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a– bod i (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – písmeno d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-i)   písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)   infraštruktúra informačných a komunikačných technológií;

d)  infraštruktúra informačných a komunikačných technológií a technológií kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenia sietí a blockchain;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a– bod i a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)   vzdelávanie a odborná príprava;

„f)  rozvoj ľudského kapitálu, vzdelávanie a odborná príprava;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a– bod -ii (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – písmeno h

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-ii)  písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)  MSP;

„h)  začínajúce podniky a MSP;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod ii a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – bod l a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  Dopĺňa sa tento bod:

 

„la)   obrana“.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 12 – pododsek 2 – druhá veta

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie. Investičnému výboru pri rozhodovaní pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.;

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sa zverejňujú a sprístupňujú spolu s podrobnou zápisnicou a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Vo svojom návrhu Komisia zvýši váhu zamestnanosti a udržateľnosti. Zverejnené dokumenty nesmú obsahovať citlivé obchodné informácie. Pri prijímaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB. Každý projekt schválený v rámci EFSI musí riadiaca rada doplniť o podložené a overiteľné odôvodnenie, ktoré sa týka doplnkovosti. Posúdenie doplnkovosti jednotlivých projektov musí byť podrobné, najmä pokiaľ ide o zlyhania trhu, ktoré sa majú prostredníctvom EFSI riešiť.

 

Hodnotiaca tabuľka funguje ako nástroj určovania priorít pre každý projekt EFSI a sprístupňuje sa verejnosti po posúdení projektov, v prípade ktorých sa požaduje využitie záruky EÚ. Okrem toho používa investičný výbor hodnotiacu tabuľku ukazovateľov na zaistenie nezávislého a transparentného posúdenia potenciálneho a skutočného využívania záruky EÚ a určenie prioritného využívania záruky EÚ na operácie vykazujúce vyššie hodnoty a doplnkovosť.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – písmeno e – body ia až ic (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) v článku 9 ods. 2 písm. e) sa vkladajú tieto písmená:

 

„ ia) technológie blockchain;

 

ib) internetu vecí;

 

ic) infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí;“

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – bod i a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ia)  podpora iniciatív Únie v odvetví obrany, a to najmä prostredníctvom:

 

i)  výskumu a vývoja na úrovni Únie;

 

ii)  rozvoja obranných schopností Únie;

 

iii)  MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou v oblasti obrany;“

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímysúlade so záväzkami COP21. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia;

Riadiaca rada a investičný výbor EFSI zaistia, aby každý podporovaný projekt bol v súlade s kritériami uvedenými v nariadení, pomáhal s dosahovaním cieľov v oblasti zmeny klímy a podporoval prechod EÚ smerom k udržateľnosti. Aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie je vyčlenených na projekty, ktorými sa priamo plnia záväzky z COP21, ako aj záväzky vyplývajúce z Plánu postupu EÚ v energetike do roku 2050 v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov o 80 až 95 %. Okrem toho aspoň 20 % financovania z EFSI sa vyčlení na podporu projektov v oblasti energetickej efektívnosti, prioritne na inovatívne projekty malého rozsahusektore stavebníctva a s osobitnou pozornosťou venovanou projektom, ktorými sa odstraňujú sociálne rozdiely a bojuje proti energetickej chudobe. Do výpočtu sa nezapočítava financovanie z EFSI určené pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 7 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pravidlá týkajúce sa flexibility a vykonávania Paktu stability a rastu v rámci preventívnej a nápravnej časti paktu nesmú obmedzovať účasť členských štátov na EFSI. Preto, v záujme dosahovania cieľov EFSI v oblasti tvorby pracovných miest a rastu, v prípadoch, keď členské štáty a regionálne a miestne orgány verejnej správy spolufinancujú jednotlivé projekty podporované z EFSI, ich účasť sa považuje za jednorazové príspevky v rámci Paktu stability a rastu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 12 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Základné prostriedky záručného fondu uvedené v odseku 2 sa používajú na dosiahnutie primeranej úrovne (cieľová suma) tak, aby zodpovedali celkovým záručným záväzkom EÚ. Cieľová suma sa stanovuje na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ.“;

5.  Základné prostriedky záručného fondu uvedené v odseku 2 sa používajú na dosiahnutie primeranej úrovne (cieľová suma) tak, aby zodpovedali celkovým záručným záväzkom EÚ. Cieľová suma sa stanovuje na 32 % celkových záručných záväzkov EÚ.“;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a– bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Podporuje aj vypracúvanie projektov súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy a projektov súvisiacich s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, najmä v kontexte COP21, vypracúvanie projektov v digitálnom odvetví, ako aj vypracúvanie projektov uvedených v článku 5 ods. 1 piatom pododseku.“;

Podporuje aj vypracúvanie projektov súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy a projektov súvisiacich s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, najmä v kontexte COP21, vypracúvanie ambicióznych cezhraničných projektov, projektov v oblasti výskumu a vývoja, napríklad v digitálnom a telekomunikačnom odvetví, ako aj vypracúvanie projektov uvedených v článku 5 ods. 1 piatom pododseku;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

c)  využívania miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií;“;

c)  využívania miestnych a regionálnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II, prostredníctvom podpory EIB a autorov projektov pri iniciovaní a zlučovaní operácií;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem;“;

e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem, kedykoľvek to bude potrebné. Investičné platformy sú zásadným nástrojom na riešenie zlyhaní trhu, a to najmä pri financovaní viacnásobných, regionálnych alebo tematických projektov vrátane tých v oblasti energetickej efektívnosti a cezhraničných projektov. Keďže vytváranie investičných platforiem v Únii nie je úmerné skutočným potrebám trhu, ďalšia pozornosť sa musí venovať rozšíreniu rozsahu pôsobnosti a využívania investičných platforiem, aby sa umožnilo účinné zlučovanie malých projektov;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod iii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

f)  poskytovania poradenstva pri kombinácii iných zdrojov financovania Únie (ako napríklad európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy) s EFSI.;

f)  poskytovania poradenstva pri kombinácii EFSI s inými zdrojmi financovania Únie, akými sú napríklad EŠIF, programu Horizont 2020 (okrem iného vrátane Európskeho inovačného a technologického inštitútu) a NPE, čím sa uľahčí optimálne spájanie rôznych zdrojov Únie. Uskutoční sa to spôsobom, ktorý neohrozí kolektívne financovanie alebo mobilizáciu nových finančných prostriedkov alebo nečinného kapitálu;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b– bod iii a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iii a)  Dopĺňa sa tento bod:

fa) poskytovania poradenstva a technickej pomoci v prípade projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a podpory pri zriaďovaní účelovo vytvorených subjektov a ďalších ad hoc subjektov vrátane decentralizovaných klastrov technickej pomoci s cieľom lepšie vyhovieť potrebám konkrétneho sektora alebo regiónu, akými sú napríklad projekty v oblasti energetickej efektívnosti v členských štátoch juhovýchodnej Európy. Poradenstvo sa poskytuje aj v prípade nadnárodných, medziregionálnych, multiregionálnych a cezhraničných projektov, ako aj v prípade možnej kombinácie s ďalšími zdrojmi financovania Únie vrátane fondov, ktoré zahŕňajú územnú spoluprácu Únie;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod iii b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iii)  Dopĺňa sa tento bod:

 

„fb) poskytovania dodatočnej podpory pre členské štáty, ktorých finančné a kapitálové trhy boli vážne poškodené v dôsledku nedávnej finančnej krízy a ktoré preto zápasia so značným nedostatkom investícií do strategických odvetví, ktoré poskytujú dlhodobú konkurenčnú výhodu, a to aj v rámci rizikových a menej rozvinutých projektov v oblasti výskumu a inovácií.“

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov a o spoluprácu s týmito subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno d a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 7

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da)  odsek 7 sa nahrádza takto

„7.  Únia prispieva maximálne sumou 20 000 000 EUR ročne na pokrytie nákladov operácií EIAH do 31. decembra 2020 na služby poskytnuté zo strany EIAH podľa odseku 2, ktoré sú nad rámec služieb, ktoré už sú dostupné v rámci iných programov Únie, pokiaľ uvedené náklady nie sú pokryté ostávajúcou sumou z poplatkov uvedených v odseku 4.

„7.  Únia prispieva potrebnou sumou, a to minimálne 20 000 000 EUR ročne na pokrytie nákladov operácií EIAH do 31. decembra 2020, aby splnila svoje rozšírené povinnosti a zintenzívnila služby poskytnuté zo strany EIAH podľa odseku 2, ktoré sú nad rámec služieb, ktoré už sú dostupné v rámci iných programov Únie, pokiaľ uvedené náklady nie sú pokryté ostávajúcou sumou z poplatkov uvedených v odseku 4.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 18 – odseky 7 a 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odseky 7 a 8 sa vypúšťajú;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 19 – odsek 1 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIB a EIF informujú konečných príjemcov vrátane MSP o existencii podpory z EFSI, alebo k tomu zaviažu finančných sprostredkovateľov.;

EIB a EIF informujú, alebo prikážu finančným sprostredkovateľom, aby informovali konečných príjemcov vrátane MSP o existencii podpory z EFSI a uvádzajú túto informáciu na viditeľnom a prominentnom mieste dohody o financovaní, najmä v prípade MSP, a na každej zmluve zahŕňajúcej podporu z EFSI, čím sa zvýši informovanosť verejnosti a rozšíri viditeľnosť.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v prípade potreby poskytne podrobné usmernenia.

Komisia v prípade potreby poskytne podrobné usmernenia. Okrem toho je Komisia zodpovedná za identifikovanie štandardných kritérií a definícií, aby sa zaistila transparentnosť v oblastiach súvisiacich so správou daní. Komisia okrem toho predkladá výročnú správu, v ktorej uvádza podrobnosti o všetkých projektoch v jednotlivých oblastiach politiky, ktoré získali podporu z Únie prostredníctvom EFSI, vrátane celkovej sumy príspevku z každého zdroja, ako aj rizikové profily. EIB zároveň vo svojich operáciách v oblasti financovania a investovania uplatňuje zásady a normy uvedené v práve Únie venované prevencii využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, vrátane požiadavky prijať primerané opatrenia na identifikáciu prípadných skutočných vlastníkov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sektor telekomunikácií: 1 091 602 000 EUR;

b)  sektor telekomunikácií: 1 141 602 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sektor energetiky: 5 005 075 000 EUR.

c)  sektor energetiky: 5 350 075 000 EUR.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Referenčné čísla

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

3.10.2016

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

19.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Eva Kaili

16.11.2016

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Dátum prijatia

3.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

13

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

György Hölvényi, Julia Reda

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (28.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Inés Ayala Sender (*)

(*) (Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku)

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V návrhu EFSI II sa Komisia zameriava na predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a technické vylepšenia pre tento fond a Európske centrum investičného poradenstva (EIAH). K návrhu je pripojené hodnotenie Komisie týkajúce sa využívania rozpočtovej záruky EÚ od začiatku fungovania EFSI v júli 2015. Európsky dvor audítorov vydal stanovisko s názvom EFSI: predčasný návrh na predĺženie a rozšírenie (stanovisko EDA č. 2/2016).

Pokiaľ ide o stanovené ciele dopravnej politiky EÚ a prínos EFSI k ich dosiahnutiu, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že mimoriadne dôležité sú tieto prvky návrhu, ktoré sú aj ťažiskom tohto stanoviska:

  predĺženie trvania EFSI do konca súčasného VFR a zvýšenie investičného cieľa na 500 miliárd EUR (EFSI I: 315 mld. EUR), ako aj

  zvýšenie záruky EÚ na 26 miliárd EUR (EFSI I: 16 miliárd EUR) a úprava cieľovej hodnoty záručného fondu EÚ na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ (EFSI I: 50 %), ktoré sa financujú čiastočne prostredníctvom

  ďalšieho presunu z Nástroja na prepájanie Európy (NPE) jeho znížením o 155 miliónov EUR v oblasti dopravy a o 345 miliónov EUR v oblasti energetiky,

  posilnené ustanovenia o doplnkovosti projektov (ktoré musia riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie), ktoré sa vzťahujú na projekty v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie spájajúce dva alebo viaceré členské štáty,

  dodatočné zameranie na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov politiky v oblasti klímy z COP21 a na ktoré sa má zacieliť aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie,

  vylúčenie podpory diaľnic, ak nejde o súkromné investície v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo o cezhraničné projekty, ktoré realizuje aspoň jedna takáto krajina,

  lepšia technická pomoc pre projekty, ktoré zahŕňajú viaceré členské štáty, kombinujú EFSI s inými zdrojmi financovania z EÚ, ako sú EŠIF, Horizont 2020 a NPE, a uľahčujú geografickú a odvetvovú diverzifikáciu EFSI.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že EFSI by mal slúžiť ako účinný nástroj na generovanie dodatočných investícií a pracovných miest v oblasti dopravnej infraštruktúry a mobility. Z doterajších (obmedzených) skúseností však vyplýva, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia s cieľom lepšie využiť potenciál fondu v sektore dopravy. Keďže dopravné projekty predstavujú iba 8 % alebo 11 miliárd EUR z celkového objemu projektov financovaných EFSI, existuje značný priestor na zlepšenie atraktívnosti fondu pre členské štáty, regionálne a miestne orgány a predkladateľov projektov z hľadiska financovania, kritérií oprávnenosti a technickej pomoci.

EFSI môže priniesť pridanú hodnotu v oblasti dopravy vtedy, ak bude pôsobiť ako nástroj, ktorý dopĺňa úspešný a dopyt nepokrývajúci NPE, a nekonkuruje mu. NPE financuje transeurópsku dopravnú sieť v rámci súdržných dlhodobých priorít, ktoré boli schválené a sú kontrolované spoluzákonodarcami prostredníctvom dôkladného procesu. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odmieta ďalšie prerozdelenie finančných prostriedkov na financovanie EFSI II a pripomína, že 4 miliardy EUR boli z NPE a programu Horizont 2020 vzaté už na EFSI I. Nové škrty ani nie sú potrebné: Komisia vo svojom hodnotení EFSI ukazuje, že namiesto toho by sa mohla mierne upraviť cieľová hodnota záruky EÚ. Ak by sa cieľová hodnota v EFSI I nestanovila na 50 %, už od začiatku by bolo potrebných menej škrtov v NPE. Napokon, pred rozhodnutím o akomkoľvek budúcom pokračovaní alebo úprave EFSI by Komisia mala nielen v plnej miere posúdiť EFSI, ale tiež splniť všetky zákonné povinnosti týkajúce sa záverov posúdenia, ako sú spoluzákonodarcami stanovené v nariadení EFSI I.

V tejto súvislosti spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje zmeniť návrh Komisie týkajúci sa EFSI II takto:

  zachovanie súčasného finančného krytia pre NPE a jeho sekciu dopravy,

  úprava cieľovej hodnoty záručného fondu EÚ na 32 % celkových záručných záväzkov EÚ,

  ustanovenia o doplnkovosti by mali zahŕňať komplexné nadnárodné a cezhraničné projekty vrátane hlavných koridorov a ďalších častí základnej siete určených prostredníctvom NPE, SESAR a ERTMS s cieľom podporiť dokončenie projektov týkajúcich sa siete TEN-T, ktoré by sa inak neuskutočnili vzhľadom na obmedzené prostriedky, ktoré zostali v NPE,

  využívanie záruky EÚ by malo zahŕňať vytvorenie osobitného cieľového podielu 20 % pre dopravu, ktorý zároveň prispieva aj k dosiahnutiu cieľov politiky v oblasti klímy,

  účasť členských štátov, regionálnych a miestnych samospráv na projektoch alebo nástrojoch EFSI by sa mala považovať za „jednorazové“ príspevky, ktoré treba odpočítať od štrukturálneho fiškálneho úsilia, ktorého dosiahnutie sa očakáva od členských štátov,

  európske zoskupenia územnej spolupráce by sa mali kvalifikovať ako oprávnení partneri na záruku EÚ s cieľom uľahčiť cezhraničné alebo nadnárodné projekty,

  podpora diaľnic z EFSI by mala byť možná v prípade projektov v súlade s cieľmi TEN-T a dopravnej politiky (napr. slúžia bezpečnosti cestnej premávky, rozvoj IDS, údržba ciest siete TEN-T),

  úloha EIAH v oblasti poradenstva pre regionálne orgány a predkladateľov projektu, a to aj v prípade nadnárodných a cezhraničných projektov, ako aj podpora kombinovania financovania z EFSI a NPE by sa mala posilniť,

  zachovanie článku 18 ods. 7 a 8, ktoré stanovujú, že o budúcnosti EFSI sa rozhodne na základe nezávislého hodnotenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  je potrebné úsilie o zvýšenie investícií zabezpečením vyššej transparentnosti a lepšieho mediálneho pokrytia, poskytovaním technickej pomoci vo všetkých fázach projektu a presadzovaním inteligentnejšieho využívania finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, cestovného ruchu, ako aj digitálnej transformácie. Okrem toho by mal tiež riešiť nadmernú koncentráciu v niektorých sektoroch politík, ako aj geografickú nerovnováhu investícií s cieľom prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie a predísť zvyšujúcim sa rozdielom v jednotlivých regiónoch a členských štátoch. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť obmedzená na podporu súkromných a/alebo verejných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, menej rozvinutých regiónoch alebo do cezhraničných dopravných projektov alebo, ak je to potrebné, na rozšírenie, udržiavanie a zlepšenie cestnej bezpečnosti, vývoj zariadení IDS alebo zaručenie integrity a noriem jestvujúcich diaľnic v rámci transeurópskej dopravnej siete, najmä bezpečných parkovísk, čerpacích staníc pre alternatívne čisté palivá a systémov na nabíjanie batérií. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  EIB vo svojich osobitných činnostiach, ktoré sú predmetom podpory z EFSI, systematicky používa účasť v nástrojoch na rozdelenie rizika so spoluinvestormi. EIB je preto adresovaná výzva, aby v rámci týchto činností zasahovala, ak je to potrebné a relevantné, vo forme poskytnutia záruk za prvotné straty, s cieľom optimalizovať doplnkovosť nástroja EFSI a zmobilizovať viac súkromných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

(9)  Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. S cieľom zabezpečiť, aby subjekty, ktoré potrebujú používať záručný fond EFSI, boli lepšie zastúpené, treba umožniť rotáciu v riadiacom výbore a zahrnúť členov rôznych útvarov Európskej komisie, napríklad tých, ktorí sú zodpovední za politiky v oblasti dopravy a životného prostredia. V súlade so zásadou doplnkovosti by operácie mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry, ako je ERTMS, by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými.

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, európskych štrukturálnych a investičných fondov a financovanie zo skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými. Treba zabezpečiť súdržnosť a synergiu medzi všetkými formami podpory Únie.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V záujme zlepšenia pôsobenia EFSI na národnej aj regionálnej úrovni je potrebné posilniť spoluprácu medzi EIB, vedením EFSI a národnými podpornými bankami.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI.

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých, najvzdialenejších a prechodných regiónoch a napraviť geografické nerovnováhy by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Aby sa zaručili optimálne podmienky pre dosiahnutie udržateľnosti a úspechu, projekty by mali vychádzať z miestneho a regionálneho prostredia a mali by sa vykonávať v spolupráci s ním.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Orientačný cieľ súčasného EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie (IIW) by sa mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť v pomere k zvýšeniu cieľa zmobilizovať minimálne 500 miliárd EUR súkromných a verejných investícií stanoveného v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom čiastočne financovať príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie do záručného fondu EÚ na predpokladané dodatočné investície by sa mal uskutočniť presun z finančného krytia dostupného pre Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/20134. Rozpočtové prostriedky vo výške 1 145 797 000 EUR by sa navyše mali presunúť z finančných nástrojov NPE do grantovej časti NPE s cieľom uľahčiť kombinované financovanie s EFSI, resp. do iných príslušných nástrojov, a to najmä do tých, ktoré sú venované energetickej efektívnosti.

(14)  S cieľom čiastočne financovať príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie do záručného fondu EÚ na predpokladané dodatočné investície by primerané prispôsobenie cieľovej hodnoty záručného fondu EÚ malo umožniť potrebné zvýšenie financovania bez toho, aby bolo potrebné ďalšie zníženie obmedzených zdrojov v rámci finančného krytia dostupného pre Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a program Horizont 2020 stanoveného v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady4 (EÚ) č. 1316/2013 a č. 1291/2013, ako sa uvádza v hodnotení vykonanom Komisiou. Rozpočtové prostriedky vo výške 1 145 797 000 EUR by sa navyše mali presunúť z finančných nástrojov NPE do grantovej časti NPE s cieľom uľahčiť kombinované financovanie s EFSI, resp. do iných príslušných nástrojov, a to najmä do tých, ktoré sú venované energetickej efektívnosti.

__________________

__________________

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  EFSI je účinný v zvyšovaní objemu osobitných činností EIB v prospech MSP, ale nie je úspešný pri zvyšovaní objemu projektov v oblasti dopravy v dostatočnom rozsahu, a to najmä v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Vzhľadom na vysokú pridanú hodnotu dopravných projektov a vysoké investičné potreby Únie je preto potrebné prijať ďalšie opatrenia s cieľom lepšie riešiť problémy, ktorým čelia členské štáty a predkladatelia projektov pri navrhovaní projektov v oblasti infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Projekty v oblasti dopravy a mobility sa často ťažko financujú z dôvodu nižších mier návratnosti, dlhodobých investícií a vyššej úrovne rizika a neistoty. S cieľom znížiť súčasnú odvetvovú nerovnováhu projektov financovaných z EFSI a riešiť problém suboptimálnych investícií do dopravnej infraštruktúry v Únii by mal EIAH spolu s Komisiou prijať osobitné opatrenia, ktoré uľahčia kombinovanie EFSI s grantmi alebo iným verejným financovaním, ktoré je k dispozícii z Únie alebo národných rozpočtov jednoduchším a menej byrokratickým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

(17)  EIB a EIF by mali propagovať EFSI s cieľom zvýšiť profil tohto dôležitého nástroja. Mali by tiež zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Operácie s podporou z EFSI by sa mali riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí.

(19)  Operácie s podporou z EFSI by sa mali riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí vzhľadom na potrebu bezpečnejšieho prístupu k predchádzaniu ich podvodného používania.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, sektory a regióny, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP 21 a projektov v oblasti udržateľnej dopravy. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie (ako sú európske štrukturálne a investičné fondy, program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy) s podporou z EFSI s cieľom dosiahnuť synergie medzi rôznymi zdrojmi podpory Únie. EIAH by malo byť v poskytovaní podpory ľahko prístupné a transparentné a u potenciálnych navrhovateľov projektov by sa malo viac propagovať.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík je založený na podrobnej analýze plánov členských štátov v oblasti rozpočtových, makroekonomických a štrukturálnych reforiem a poskytuje im odporúčania pre jednotlivé krajiny. V tomto kontexte by EIB mala informovať Komisiu o svojich zisteniach týkajúcich sa prekážok a ťažkostí pri investíciách v členských štátoch, ktoré identifikovala pri vykonávaní investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Komisia by mala tieto zistenia zohľadniť okrem iného vo svojej práci vykonávanej v kontexte zlepšovania investičného prostredia odstraňovaním sektorových a iných prekážok investícií.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  Keďže nedostatočné štrukturálne reformy predstavujú najväčšiu prekážku investícií, podpora EFSI by mala byť spojená s úspešným vývojom v hospodárskej a fiškálnej politike v kontexte európskeho semestra v nadväznosti na odporúčania pre krajiny s nerovnováhou na strane prebytku, ako aj deficitu s cezhraničným dosahom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 a nariadenie (EÚ) 2015/1017 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(22)  Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI obvykle disponujú prvkami, ako napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

„S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu, komplexné nadnárodné, cezhraničné projekty alebo suboptimálne investičné situácie, osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI obvykle disponujú prvkami, ako podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné charakteristiky, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Projekty podporované z EFSI, ktoré pozostávajú z fyzickej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty alebo ktoré rozširujú fyzickú infraštruktúru alebo služby spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých členských štátov, sa takisto považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť.“;

„Projekty podporované z EFSI, ktoré pozostávajú z fyzickej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty, projekty zahrnuté v prílohe I nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, projekty na realizáciu SESAR a ERTMS a projekty, ktoré zahŕňajú rozšírenie fyzickej infraštruktúry alebo služby spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých ďalších členských štátov, sa takisto považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť. Investičný výbor vo výberovom postupe posúdi, či projekty spĺňajú požiadavky stanovené v tomto odseku. Investičný výbor vo svojom výberovom postupe zabezpečí overenie doplnkovosti.“;

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  v článku 6 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ea)  a v prípade ktorých je menej pravdepodobné, že pritiahnu financovanie z iných zdrojov, a zároveň majú veľký sociálny dosah.“

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Menšie projekty a investície dostávajú podporu z EFSI, pričom sa zohľadňuje doplnkovosť a realizujú sa v úzkej spolupráci s národnými podpornými bankami.“

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  Článok 7 ods. 3 sa mení takto:

Riadiacu radu tvoria štyria členovia: traja vymenovaní Komisiou a jeden EIB. Riadiaca rada si spomedzi svojich členov volí predsedu na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.

„Riadiacu radu tvoria štyria členovia: traja vymenovaní Komisiou a jeden EIB. Riadiaca rada si spomedzi svojich členov volí predsedu na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu a vychádza pritom z hĺbkovej analýzy každej prerokúvanej situácie.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno -a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  Článok 7 ods. 4 sa mení takto:

4.  Členské štáty a iné tretie strany – v prípade iných tretích strán so súhlasom riadiacej rady – môžu prispieť do EFSI vo forme záruk alebo hotovosti v prípade členských štátov a len vo forme hotovosti v prípade iných tretích strán. Členským štátom ani iným tretím stranám sa neudelí členstvo v riadiacej rade ani úloha pri vymenúvaní iných zamestnancov EFSI vrátane členov investičného výboru, ani nemajú žiadne práva týkajúce sa iných aspektov riadenia EFSI, ako sa stanovuje v tomto nariadení.

„4.  Členské štáty a iné tretie strany – v prípade iných tretích strán so súhlasom riadiacej rady – môžu prispieť do EFSI vo forme záruk alebo hotovosti v prípade členských štátov a rovnako aj v prípade iných tretích strán. Členským štátom ani iným tretím stranám sa neudelí členstvo v riadiacej rade ani úloha pri vymenúvaní iných zamestnancov EFSI vrátane členov investičného výboru, ani nemajú žiadne práva týkajúce sa iných aspektov riadenia EFSI, ako sa stanovuje v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno -a b (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-ab)  Článok 7 ods. 5 sa mení takto:

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má mať generálneho riaditeľa, ktorý má zodpovedať za každodenné riadenie EFSI a prípravu a predsedanie zasadnutiam investičného výboru uvedeného v odseku 6.

„V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má mať generálneho riaditeľa, ktorý má zodpovedať za riadne každodenné riadenie EFSI a prípravu a predsedanie zasadnutiam investičného výboru uvedeného v odseku 6.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno -a c (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ac)  V článku 7 ods. 7 sa dopĺňa tento pododsek:

 

Riadiaca rada posilňuje spoluprácu medzi Európskym fondom pre strategické investície a štrukturálnymi fondmi, Nástrojom na prepájanie Európy a programom Horizont 2020 s cieľom podporiť kombinované financovanie a posilniť pákový účinok európskych investícií, a to najmä v doprave.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod ii a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – bod 8 – písmeno k a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  dopĺňa sa písmeno ka):

 

„ka)  obrana.“;

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – bod i a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  v odseku 2 sa vkladá písmeno ia):

 

„ia)  podpora iniciatív Únie v odvetví obrany, a to najmä prostredníctvom:

 

i)   výskumu a vývoja na úrovni Únie;

 

ii)   rozvoja obranných schopností Únie;

 

iii)   MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou v oblasti obrany;“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy v súlade so záväzkami COP21. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia.“;

„EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty, ktoré obsahujú významnú zložku v oblasti klímy v súlade so záväzkami COP21. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia;

 

EIB sa snaží zabezpečiť, aby aspoň 20 % financovania z EFSI podporovalo projekty týkajúce sa rozvoja dopravnej infraštruktúry, vybavenia a inovačných technológií pre dopravu, ktoré patria pod písmeno c).

 

Cieľom EIB je dosiahnuť geograficky vyrovnané rozdelenie investícií medzi členské štáty.

 

Bez ohľadu na ciele stanovené v tomto odseku by sa projekty so schváleným financovaním z EFSI v oblasti ľudského kapitálu a zdravia, ako sú produktívne investície v nemocniciach a školských zariadeniach patriace pod písmeno g), mali realizovať.“;

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – bod iii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  v odseku 2 písm. c) sa dopĺňa tento bod:

 

„iiia)  železničná infraštruktúra a iné projekty v železničnej doprave;“

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„c)  využívania miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií;“;

„c)  využívania regionálnych a miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II, tak, že sa EIB a predkladatelia projektov budú podporovať v iniciovaní operácií;“

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem;“;

e)  „poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem vrátane odvetvových investičných platforiem;“

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod iii a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  dopĺňa sa toto písmeno fa):

 

„fa)  poskytovania poradenstva pre projekty, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a podpory pri vytváraní finančných nástrojov pre nadnárodné alebo cezhraničné projekty;“

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod iii b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiib)  dopĺňa sa toto písmeno fb):

 

fb)  poskytovania príkladov najlepších postupov verejno-súkromných partnerstiev v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry;“

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod iii c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiic)  dopĺňa sa toto písmeno fb):

 

„fb) poskytovania najlepších postupov a vzorov na štruktúrovanie projektov v kľúčových oblastiach pre oblasti uvedené v písmenách b), c), e) a f) článku 9 ods. 2, a to s prihliadnutím na najnovšie usmernenia Eurostatu o účtovaní verejného dlhu verejno-súkromných partnerstiev.“;

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vkladá sa tento odsek 3a:

 

„3a.  EIAH zabezpečí doplnkovosť medzi Európskym fondom pre strategické investície a inými európskymi programami s cieľom zlepšiť úroveň synergie, podporiť kombinované financovanie a posilniť pákový účinok európskych finančných nástrojov.“

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 18 – odsek 7 a odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odseky 7 a 8 sa vypúšťajú;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 19 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  v článku 19 sa dopĺňa tento odsek 1 b:

 

„EIB predloží a na svojom webovom sídle zverejní výročnú správu obsahujúcu podrobnosti o každom dopravnom projekte, ktorý dostal podporu od EÚ prostredníctvom EFSI, a zodpovedajúce sumy celkovej očakávanej investície.“

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Príloha II – oddiel 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Podpora z EFSI pre diaľnice je vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu.“;

„Podpora z EFSI pre diaľnice by mala byť obmedzená na podporu verejných a/alebo súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, menej rozvinutých regiónoch alebo do cezhraničných dopravných projektov alebo, ak je to potrebné, na rozšírenie, udržiavanie a zlepšenie cestnej bezpečnosti, vývoj zariadení IDS alebo zaručenie integrity a noriem jestvujúcich diaľnic v rámci transeurópskej dopravnej siete, najmä bezpečných parkovísk, čerpacích staníc pre alternatívne čisté palivá a systémov na nabíjanie batérií“;

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Príloha II – oddiel 2 – písmeno b – pododsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Podpora z EFSI by mala byť tiež výslovne umožnená v prípade údržby a modernizácie jestvujúcej dopravnej infraštruktúry;“

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Príloha – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Príloha II – oddiel 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje hneď po podpise operácie so zárukou EÚ, pričom citlivé obchodné informácie sa neuvedú.;

„Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje hneď po schválení operácie so zárukou EÚ, pričom citlivé obchodné informácie sa neuvedú. Investičný výbor poskytne Parlamentu hodnotiacu tabuľku ukazovateľov všetkých projektov EFSI.;“

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Referenčné čísla

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

F

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

3.10.2016

Pridružený výbor - dátum oznámenia na schôdzi

19.1.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Článok 55 – Spoločný postup výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Prerokovanie vo výbore

26.1.2017

 

 

 

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Herbert Dorfmann

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Opravy hlasovania a hlasovacie zámery

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (12.4.2017)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Hannu Takkula

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci , aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 5 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/20161a,

 

_________________

 

1a Ú. v. EÚ C 465, 13.12.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Od prezentácie Investičného plánu pre Európu v novembri 20143 sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza v štvrtom roku mierneho oživenia, pričom hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2015 o 2 %. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci investície stále zostávajú pod historickou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa budú postupne zotavovať.

(1)  Napriek existencii Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) v Únii pretrváva problém nedostatku investícií. Problém nedostatku investícií vyplýva z hlbokej krízy celkového dopytu a z dopadov úsporných politík. Treba radikálne zmeniť prístup k investíciám v Únii riešením skutočných príčin finančnej krízy a revíziou rámca hospodárskeho riadenia s cieľom trvalo stimulovať produktívne investície, ktoré sú schopné vytvárať pridanú hodnotu pre reálnu ekonomiku a spoločnosť vo všetkých členských štátoch.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vydala 1. júna 2016 oznámenie nazvané „Európa znovu investuje. Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky“, v ktorom boli opísané doposiaľ dosiahnuté úspechy investičného plánu a predpokladané ďalšie kroky vrátane predĺženia trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) nad rámec jeho počiatočného trojročného obdobia, rozšírenia okna pre malé a stredné podniky (MSP) v existujúcom rámci a posilnenia Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH).

(3)  Komisia vydala 1. júna 2016 oznámenie nazvané „Európa znovu investuje. Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky“, v ktorom opisuje doterajší vývoj a predpokladané ďalšie kroky, ako je predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) nad rámec jeho počiatočného trojročného obdobia, rozšírenia okna pre malé a stredné podniky (MSP) v existujúcom rámci a posilnenia Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH).

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  EFSI je súčasťou investičného plánu, komplexnej stratégie zameranej na riešenie neistoty, ktorá sprevádza verejné a súkromné investície, a na zníženie problému nedostatočných investícií v Únii. Táto stratégia má tri piliere: mobilizácia financií pre investície, zabezpečenie toho, aby investície skončili v reálnej ekonomike, a zlepšenie investičného prostredia v Únii. Na účely geografickej rôznorodosti je dôležité, aby sa investičné prostredie v Únii zlepšilo tak, že sa odstránia prekážky investovania. EFSI dopĺňa ostatné opatrenia potrebné na riešenie nedostatku investícií v Únii a vo funkcii záručného fondu pôsobí ako stimul pre nové investície.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Vzhľadom na jeho úspech je Komisia odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

(6)  EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. V súčasnosti v Únii pretrváva nedostatok investícií a vznikajú sa obavy, že EFSI je nedostatočne diverzifikovaný, a to tak sektorovo ako aj geograficky, v dôsledku suboptimálneho prideľovania investícií, pričom sa financujú projekty s vysokým vplyvom na životné prostredie a problémami v súvislosti s doplnkovosťou. Napriek tomu, len jeden rok od začatia fungovania EFSI a bez vypracovania nezávislého posúdenia, na ktoré sa viazalo možné rozšírenie EFSI, Komisia navrhla zdvojnásobiť EFSI – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na obdobie po roku 2020 má Komisia v úmysle predložiť potrebné návrhy na zabezpečenie toho, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni.

(7)  V nariadení (EÚ) 2015/1017 sa stanovuje, že Komisia do 5. júla 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. Komisia by mala predložiť ďalšiu takúto správu do 30. júna 2020, ku ktorej by mal byť, podľa potreby, pripojený legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia a v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 by mala obsahovať aj posúdenie vplyvu. Takýto legislatívny návrh by mal zabezpečiť, podporiť a posilniť strategické investície Únie na udržateľnej úrovni počas celého finančného obdobia v rámci viacročného finančného rámca po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Aby Dvor audítorov mohol vykonávať svoje úlohy, vyžaduje prístup k výročnej správe Komisie o riadení záručného fondu EÚ najneskôr 31. mája každého roka. V tejto súvislosti by sa mali v plnej miere rešpektovať práva Dvora audítorov vykonávať audit podľa článku 287 ZFEÚ a správa Komisie by mala byť včas predložená Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať nové financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou vo vzťahu k iným existujúcim nástrojom Únie a hlavným operáciám EIB. Patria sem investície do oblastí energetiky, biohospodárstva, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy a cezhraničných sietí, ako aj digitálnej transformácie vo všetkých sektoroch. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice a projekty dopravy s vysokými emisiami uhlíka by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je nevyhnutne potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

(9)  Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Účel doplnkovosti by sa mal obmedzovať na zabezpečenie toho, aby sa vybrali tie projekty, ktoré by inak pre svoj vyšší rizikový profil nemohli získať finančné prostriedky na trhu. Pojem doplnkovosť musí ostať jednoduchý a musí vytvoriť ďalšie ľahko merateľné kritérium pre financovanie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI.

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI vo všetkých regiónoch, a to i v menej rozvinutých, najvzdialenejších a prechodných regiónoch, a odstrániť geografickú a sektorovú nerovnováhu v podpore EFSI, by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov a podmienky, na základe ktorých majú nárok na podporu z EFSI, pričom by sa malo viac využívať Európske centrum investičného poradenstva s cieľom poskytovať technickú podporu tvorbe projektov na regionálnej a miestnej úrovni v celej Únii, ako aj zabezpečiť lepšiu komunikáciu a viditeľnosť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Na základe skúseností nadobudnutých pri investíciách podporovaných z EFSI by sa cieľová hodnota záručného fondu mala upraviť na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ, čím sa zabezpečí primeraná úroveň ochrany.

(15)  Na základe skúseností nadobudnutých pri investíciách podporovaných z EFSI a vzhľadom na absenciu záruky EÚ by sa cieľová hodnota záručného fondu mala upraviť na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ, čím sa zabezpečí primeraná úroveň ochrany.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a.  Je potrebné zjednodušiť postupy pre spracovanie operácií, aby koneční príjemcovia, najmä MSP, museli poskytnúť len minimálne množstvo informácií nevyhnutné na zabezpečenie úspešnosti operácií bez nadmernej byrokratickej záťaže pre MSP. Zároveň treba klásť prvoradý dôraz na transparentnosť postupov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia a potenciálni investori zo súkromného sektora vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Operácie s podporou z EFSI by sa mali riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí.

(19)  Operácie s podporou z EFSI by sa mali vo všetkých hľadiskách riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP 21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť vrátane možnosti zvýšenia jeho rozpočtu, pokiaľ to bude opodstatnené, a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020 a COP 21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododseky 3, 4 a 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI obvykle disponujú prvkami, ako napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie sa osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI považujú za prostriedky doplnkovosti v porovnaní s inými finančnými nástrojmi EIB, EIF alebo Únie a obvykle disponujú prvkami, ako napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

Projekty EIB nesúce nižšie riziko než minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa tiež môžu podporiť z EFSI, ak sa využitie záruky EÚ vyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku.

Projekty EIB nesúce nižšie riziko než minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa tiež môžu podporiť z EFSI, ak sa využitie záruky EÚ vyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku.

Projekty podporované z EFSI, ktoré pozostávajú z fyzickej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty alebo ktoré rozširujú fyzickú infraštruktúru alebo služby spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých členských štátov, sa takisto považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť.

 

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:;

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, a to aj s cieľom dosiahnuť vyrovnanejšie geografické rozdelenie investícií, a ktoré:;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 12 – pododsek 2 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie. Pri prijímaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritérií doplnkovosti a cieľov politík Únie. Tieto rozhodnutia zahŕňajú aj informácie o plnení cieľov oprávnenosti uvedené v článku 6 a o používaní hodnotiacej tabuľky ukazovateľov podľa odseku 14 tohto článku. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie. Pri prijímaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  31. decembra 2020 v prípade operácií EIB, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIB a príjemcom alebo finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2022;

a)  31. decembra 2020 v prípade operácií EIB, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIB a príjemcom alebo finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2021;

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  31. decembra 2020 v prípade operácií EIF, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIF a finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2022.;

b)  31. decembra 2020 v prípade operácií EIF, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIF a finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2021.;

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Odsek 4 sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  využívania miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií;

c)  využívania miestnych, regionálnych a vnútroštátnych poznatkov, užšej spolupráce s orgánmi členských štátov a dôrazu na budovanie kapacít, a to na uľahčenie využívania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií;

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/2017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem;

e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem s cieľom súbežne podporovať aj menšie projekty, pričom treba zohľadniť potrebu plniť požiadavku inovatívnosti;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod iii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  poskytovania poradenstva pri kombinácii iných zdrojov financovania Únie (ako napríklad európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy) s EFSI.

f)  poskytovania poradenstva o doplnkovosti iných zdrojov a možných synergiách financovania a investícií Únie (ako napríklad európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy) s EFSI.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno d a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Dopĺňa sa tento odsek 9a:

 

„9a. S cieľom zabezpečiť, aby EIAH mohol vykonávať svoje činnosti a prispievať k cieľu sektorovej a geografickej diverzifikácie EFSI, môže EIB Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť o zvýšenie rozpočtu EIAH.“

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 16 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

„9a.  V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

"2.  EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o operáciách financovania a investičných operáciách EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Správa sa uverejňuje a obsahuje:

2.  EIB predkladá Európskemu parlamentu dvakrát ročne správu o schválených investičných operáciách. Správa sa následne uverejní a sprístupní.

 

Správa obsahuje:

a)  posúdenie operácií financovania a investičných operácií EIB na úrovni prevádzky, odvetvia, krajiny a regiónu a ich súladu s týmto nariadením, najmä s kritériom poskytnutia doplnkovosti, spolu s posúdením pridelenia operácií financovania a investičných operácií EIB medzi všeobecné ciele stanovené v článku 9 ods. 2;

a)  posúdenie operácií financovania a investičných operácií EIB na úrovni odvetvia, krajiny a regiónu a ich súladu s týmto nariadením, najmä so zreteľom na dodržanie kritéria doplnkovosti;

b)  posúdenie pridanej hodnoty, mobilizácie zdrojov súkromného sektora, odhadovaných a skutočných výstupov a výsledkov a vplyvu operácií financovania a investičných operácií EIB na súhrnnom základe vrátane vplyvu na vytváranie pracovných miest;

 

c)  posúdenie rozsahu, v ktorom operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prispievajú k dosahovaniu všeobecných cieľov podľa článku 9 ods. 2 vrátane posúdenia úrovne investícií EFSI v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, ako aj dopravy (vrátane TEN-T a mestskej mobility), telekomunikácií, energetickej infraštruktúry a energetickej efektívnosti;

c)  posúdenie rozsahu, v ktorom operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prispievajú k dosahovaniu všeobecných cieľov vrátane posúdenia úrovne investícií EFSI v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, ako aj dopravy, telekomunikácií, energetickej infraštruktúry a energetickej efektívnosti;

d)  posúdenie dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa využívania záruky EÚ a kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených v článku 4 ods. 2 písm. f) bode iv);

 

e)  posúdenie pákového efektu vyvolaného projektmi podporovanými z EFSI;

e)  posúdenie skutočného pákového efektu vyvolaného projektmi podporovanými z EFSI;

f)  opis projektov, v ktorých je podpora z európskych štrukturálnych a investičných fondov kombinovaná s podporou z EFSI, a celkovú sumu príspevkov z každého zdroja;

f)  opis projektov, v ktorých je podpora z európskych štrukturálnych a investičných fondov kombinovaná s podporou z EFSI, a celkovú sumu príspevkov z každého zdroja;

g)  finančnú sumu prevedenú v prospech príjemcov a posúdenie operácií financovania a investičných operácií EIB na súhrnnom základe;

g)  finančnú sumu prevedenú v prospech finančných sprostredkovateľov a konečných príjemcov, analytické štatistické údaje členené podľa financovaných projektov vrátane úverových operácií vykonávaných v rámci EFSI prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a posúdenie operácií financovania a investičných operácií EIB na súhrnnom základe;

 

ga)  nezávislé posúdenia ex ante a ex post pre každý projekt s podrobným vysvetlením ukazovateľov a kritérií pre výber a hodnotenie;

 

gb)  posúdenie pridanej hodnoty jednotlivých operácií financovania a investičných operácií EIB a celkového rizika spojeného s uvedenými operáciami;

 

gc)  finančné správy o finančných a investičných operáciách EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, auditované nezávislým externým audítorom;

h)  posúdenie pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií EIB a celkového rizika spojeného s uvedenými operáciami;

h)  posúdenie pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií EIB a celkového rizika spojeného s uvedenými operáciami;

i)  podrobné informácie o uplatneniach záruky EÚ, stratách, výnosoch, vymožených sumách a akýchkoľvek iných prijatých platbách;

i)  podrobné informácie o uplatneniach záruky EÚ, stratách, výnosoch, vymožených sumách a akýchkoľvek iných prijatých platbách;

j)  finančné správy o finančných a investičných operáciách EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, auditované nezávislým externým audítorom.

j)  finančné správy o finančných a investičných operáciách EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, auditované nezávislým externým audítorom.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 18 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 6 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„K správe, ktorá má byť predložená do 30. júna 2020, sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia s cieľom buď stanoviť nové investičné obdobie, riešiť akékoľvek zistené nedostatky a zabezpečiť, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni alebo, v prípade že v správe sa skonštatuje, že zachovanie programu na podporu investícií nie je opodstatnené, zabezpečiť hladké ukončenie EFSI, pričom sa zachová záruka EÚ pre operácie už schválené podľa tohto nariadenia. V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva sa k tomuto návrhu pripojí posúdenie vplyvu.“;

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 18 – odseky 7 a 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odseky 7 a 8 sa vypúšťajú;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 19 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  V článku 19 sa ods. 1 sa nahrádza takto:

„V súlade s vlastnou politikou transparentnosti a všeobecnými zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám EIB na svojom webovom sídle verejne sprístupňuje informácie týkajúce sa všetkých operácií financovania a investičných operácií EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vrátane úlohy finančných sprostredkovateľov, a týkajúce sa spôsobu, akým uvedené operácie prispievajú k všeobecným cieľom stanoveným v článku 9 ods. 2.“

„V súlade s všeobecnými zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám EIB na svojom webovom sídle verejne sprístupňuje informácie týkajúce sa všetkých operácií financovania a investičných operácií EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vrátane úlohy finančných sprostredkovateľov, a týkajúce sa spôsobu, akým uvedené operácie prispievajú k všeobecným cieľom stanoveným v článku 9 ods. 2.“

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 20 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  V článku 20 sa odsek 2 nahrádza takto:

"2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí prístup ku všetkým dokumentom alebo informáciám potrebným na splnenie jeho úlohy.

„2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí úplný prístup ku všetkým dokumentom alebo informáciám potrebným na splnenie jeho úlohy.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Referenčné čísla

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

15.12.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Hannu Takkula

21.11.2016

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Michael Theurer

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

12.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (2.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Krzysztof Hetman

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V roku 2014 Európska komisia spolu s Európskou investičnou bankou ako strategickým partnerom oznámila Investičný plán pre Európu, pričom Európsky fond pre strategické investície (EFSI) má tvoriť jeho hlavnú časť. Nariadenie o EFSI nadobudlo účinnosť v júli 2015 a pôvodne malo platiť na 3 roky. Cieľom EFSI bolo posilniť oživenie európskeho hospodárstva a konkurencieschopnosti vytvorením 315 miliárd EUR vo verejných a súkromných financiách na strategické investície. Bol navrhnutý na doplnenie iných fondov a činností Európskej únie a aby prispel k cieľu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v celej Únii.

Komisia 14. septembra 2016 navrhla nariadenie na rozšírenie EFSI, takže sa bude vzťahovať na obdobie do konca súčasného viacročného finančného rámca, ako aj na rozšírenie svojho investičného plánu s cieľom mobilizovať najmenej 500 miliárd EUR do roku 2020. S cieľom dosiahnuť svoj cieľ Komisia navrhuje zvýšenie záruky EÚ zo 16 miliárd EUR na 26 miliárd EUR, pričom EIB zvýši svoj kapitál z 5 miliárd EUR na 7,5 miliardy EUR. Komisia má v úmysle zachovať základnú koncepciu doplnkovosti EFSI, t. j. podporovať len operácie, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Komisia sa svojím návrhom zároveň snaží zlepšiť geografické pokrytie EFSI a posilniť jeho využívanie v menej rozvinutých regiónoch. V tejto súvislosti Komisia plánuje podporovať kombinovanie EFSI s inými zdrojmi financovania EÚ. Na záver, Komisia plánuje zvýšiť transparentnosť investičných rozhodnutí a postupov riadenia.

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje tento návrh a predĺženie trvania EFSI, hoci musí poukázať na niektoré dôležité nedostatky. Existuje viditeľná nerovnováha medzi využívaním EFSI v EÚ15 (91 % z EFSI) a v EÚ13 (9 % z EFSI), pričom jeden členský štát nevyužil financovanie z EFSI vôbec. Návrh skombinovať fond EFSI s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) má potenciál na dosiahnutie želaných výsledkov a na zlepšenie tejto situácie. Je však potrebné zdôrazniť, že politika súdržnosti, ako hlavná investičná politika EÚ, preukázala svoje účinky nielen v oblasti tvorby investícií, ale aj pri podpore štrukturálnych reforiem, rozvoja ľudského kapitálu a pri vytváraní udržateľných pracovných miest. Preto je potrebné zabezpečiť, aby EFSI nenahrádzal ani nevytláčal iné fondy a nástroje EÚ, najmä európske štrukturálne a investičné fondy, a to aj z budúcej finančnej perspektívy.

Okrem toho existuje aj odvetvová nerovnováha v projektoch podporovaných z EFSI, pričom iba veľmi málo sociálnych investícií je podporovaných prostredníctvom tohto mechanizmu. Príčinou by mohla byť menej viditeľná priama výnosnosť investícií do sociálnej oblasti a často slabšia administratívna kapacita a menšie skúsenosti sociálnych aktérov pri riešení veľkých investičných projektov. Napriek tomu sa spravodajca domnieva, že je nevyhnutné podporiť plný sociálny a ľudský potenciál EFSI a podporiť a uľahčiť účasť sociálnych aktérov, čo by pri rozumnej realizácii mohlo viesť k tvorbe väčšieho množstva pracovných miest a udržateľnému rastu. Na tento účel spravodajca zastáva názor, že aktivity Európskeho centra investičného poradenstva by sa mali posilniť a mali by byť rovnako dostupné pre všetky relevantné zúčastnené strany vrátane sociálnych podnikov a sociálnych služieb.

Na záver spravodajca vyjadruje svoje obavy z nedostatku údajov o počte pracovných miest, najmä udržateľných pracovných miest, vytvorených vďaka projektom podporovaných z EFSI. Zhromažďovanie takýchto údajov by mohlo byť veľmi prospešné pre celkové hodnotenie výsledkov EFSI v budúcnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Od prezentácie Investičného plánu pre Európu v novembri 2014 sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza v štvrtom roku mierneho oživenia, pričom hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2015 o 2 %. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci investície stále zostávajú pod historickou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa budú postupne zotavovať.

1.  Od prezentácie Investičného plánu pre Európu v novembri 20143 sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza vo štvrtom roku mierneho oživenia, pričom hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2015 o 2 %, no miera nezamestnanosti zostáva vyššia než pred krízou. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že zatiaľ nie je možné odhadnúť úplný dosah EFSI na rast, keďže makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci tempo investícií je stále nevýrazné a ostáva pod historickou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa bude postupne zotavovať.

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final.

3 COM(2014) 903 final.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Uvedený pozitívny vývoj by sa mal zachovať a musí sa pokračovať i v úsilí o navrátenie investícií späť na ich dlhodobo udržateľný trend. Mechanizmy investičného plánu fungujú, a ako také by sa mali posilniť, aby aj naďalej dochádzalo k mobilizácii súkromných investícií v tých odvetviach, ktoré sú významné pre budúcnosť Európy a v ktorých pretrvávajú zlyhania trhu, resp. suboptimálne investičné situácie.

(2)  Uvedený pozitívny vývoj by sa mal zachovať a musí sa pokračovať i v úsilí o navrátenie investícií späť na ich dlhodobo udržateľný trend s dosahom na reálnu ekonomiku. Mechanizmy investičného plánu fungujú, a ako také by sa mali posilniť, aby aj naďalej dochádzalo k mobilizácii súkromných investícií vo všetkých odvetviach, ktoré vytvárajú rast a pracovné miesta, a sú významné pre budúcnosť Európy a v ktorých pretrvávajú zlyhania trhu, resp. suboptimálne investičné situácie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Vzhľadom na jeho úspech je Komisia odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

(6)  EFSI bol zriadený ako núdzový plán na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Komisia je odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na obdobie po roku 2020 má Komisia v úmysle predložiť potrebné návrhy na zabezpečenie toho, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni.

(7)  Na obdobie po roku 2020 má Komisia v úmysle predložiť potrebné návrhy na zabezpečenie toho, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni. Na odôvodnenie budúceho návrhu by Komisia mala uskutočniť komplexné posúdenie vplyvov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie kvalitných pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), inkluzívny rast a konkurencieschopnosť, zlepšenie sociálneho vplyvu a vplyvu na zamestnanosť, s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, sociálneho hospodárstva, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Okrem toho by sa mal veľký dôraz klásť aj na projekty súvisiace so sociálnou infraštruktúrou. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI. Vzhľadom na vysokú mieru chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe by sa mali posilniť operácie s podporou EFSI zamerané na riešenie tejto problematiky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Okrem toho je vhodné posilniť sociálny rozmer uplatňovania EFSI, napríklad v oblasti vzdelávania, školení a odbornej prípravy venovanej zručnostiam a celoživotnému vzdelávaniu, inovácií v zdravotníctve a v oblasti liekov, sociálnych služieb, sociálneho bývania a starostlivosti o deti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Počiatočné výsledky odhaľujú, že členské štáty s väčšou technickou a administratívnou kapacitou a finančné inštitúcie využívajú EFSI viac. V záujme zlepšenia schopnosti niektorých členských štátov využívať EFSI by EIB a Komisia mali vyvinúť väčšie úsilie o podporu zaostávajúcich krajín. Na tento účel by sa mali pravidelne zverejňovať nové údaje a aktualizácie, pričom prvá presná kvalitatívna a kvantitatívna analýza výsledkov sa uverejní najneskôr v roku 2018. Každá takáto analýza by mala obsahovať nezávislé posúdenia čerpajúc z doterajších skúseností a s osobitným dôrazom na počet vytvorených pracovných miest a vplyvy investícií EFSI na priame a nepriame pracovné miesta. Cieľové hodnoty by sa mali určiť z hľadiska cieľov súvisiacich s rastom a pracovnými miestami.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

(9)  Je nutné jednoznačnejšie vymedziť a pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými.

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými, pričom je nutné rešpektovať pravidlá spolufinancovania. EFSI by mal fungovať v užšom prepojení so štrukturálnymi fondmi a inými fondmi politiky súdržnosti EÚ. Je však zásadne dôležité, aby nebol v rozpore s úspechmi alebo cieľmi Európskeho sociálneho fondu (ESF) a politikou súdržnosti EÚ, najmä cieľmi európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), a ani nenahrádzal alebo nevytláčal granty a zachovala sa jeho doplnkovosť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Potenciál EFSI pri oživení trhu práce a vytváraní udržateľných pracovných miest by sa mal ešte viac zviditeľniť, ako je to v prípade politiky súdržnosti, a mali by sa zhromažďovať a analyzovať relevantné a spoľahlivé údaje.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI.

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI, najmä v oblastiach Európy s vysokou mierou nezamestnanosti a v menej rozvinutých regiónoch a regiónoch s prebiehajúcou transformáciou by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI a mala by sa vytvoriť a náležitým spôsobom uplatňovať stratégia lepšej propagácie financovania z prostriedkov EFSI, budovania kapacít a administratívnej a miestnej technickej pomoci vo vyššie uvedených regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI, ktorý bude podľa očakávaní pokračovať, by sa malo posilniť okno EFSI pre MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, a to aj vývojom a uvádzaním nových nástrojov.

(16)  V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI, ktorý bude podľa očakávaní pokračovať, by sa malo posilniť okno EFSI pre MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom a sociálnym službám, a to aj vývojom a uvádzaním nových nástrojov, ktoré sú primerané pre potreby a špecifiká tohto odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby všetci koneční príjemcovia boli včas informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 a podporila príprava investičných projektov v rámci širokého odvetvového a geografického pokrytia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Je nutné uskutočniť veľké informačné kampane v členských štátoch v záujme posilnenia dialógu s vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi. To by umožnilo zvýšiť objem súkromných investícií a zabrániť ich regionálnej a odvetvovej koncentrácii.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zvýšiť transparentnosť operácií EFSI by investičný výbor mal vo svojich rozhodnutiach, ktoré sa zverejňujú a sprístupňujú verejnosti, vysvetliť dôvody, ktoré ho viedli k názoru, že určitej operácii by mala byť poskytnutá záruka EÚ, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Vždy, keď dôjde k podpisu operácie v rámci záruky EÚ, by sa mala zverejniť hodnotiaca tabuľka ukazovateľov.

(18)  S cieľom zvýšiť transparentnosť operácií EFSI by investičný výbor mal vo svojich rozhodnutiach, ktoré sa zverejňujú a sprístupňujú verejnosti, vysvetliť dôvody, ktoré ho viedli k názoru, že určitej operácii by mala byť poskytnutá záruka EÚ, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržiavaniu kritéria doplnkovosti, ako aj výkonnostným ukazovateľom ako tvorba kvalitných pracovných miest. Vždy, keď dôjde k podpisu operácie v rámci záruky EÚ, by sa mala zverejniť hodnotiaca tabuľka ukazovateľov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tvorbe pracovných miest a sociálnym investíciám do súčasných a budúcich schopností občanov zapájať sa do pracovného trhu, a to s využitím jasných socioekonomických ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Operácie s podporou z EFSI by sa mali riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí.

(19)  Operácie s podporou z EFSI by sa mali riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí a širšou stratégiou v oblasti udržateľných financií a sociálnym acquis Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté, vrátane potrieb najvzdialenejších regiónov (NR) zohľadňujúc článok 349 ZFEÚ. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, cezhraničných projektov, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP21 a stratégie Európa 2020, vrátane boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, najmä projektov, ktoré prispievajú k tvorbe kvalitných pracovných miest, udržateľnému rastu, alebo integračných projektov s NR. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem vrátane sektorových, a najmä platforiem s viacerými krajinami s cieľom podporovať cezhraničné projekty alebo skupinu projektov týkajúcich sa všetkých členských štátov, a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 2 – bod 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)   v článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„8a)  „sociálny podnik“ je podnik, ktorého hlavným cieľom je skôr dosahovanie merateľného, pozitívneho sociálneho vplyvu, než tvorba zisku a ktorý využíva svoj zisk v prvom rade na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 a článku 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1296/2013;“;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 2 – bod 8 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)   v článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„8b)  „sociálne služby“ sú činnosti zamerané na zlepšenie kvality života a zabezpečenie sociálnej ochrany, napríklad prostredníctvom sociálneho zabezpečenia, služieb zamestnanosti a odbornej prípravy, sociálneho bývania, starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti a služieb sociálnej pomoci;“;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 4 – odsek 2 – písmeno f – bod iv

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  v písmene f) sa bod iv) nahrádza takto:

iv)  kľúčových ukazovateľov výkonnosti, najmä čo sa týka využívania záruky EÚ, plnenia cieľov a kritérií stanovených v článkoch 6 a 9 a prílohe II, mobilizácie súkromného kapitálu a makroekonomického vplyvu EFSI vrátane jeho vplyvu na podporu investícií;

(iv)  kľúčových ukazovateľov výkonnosti, najmä čo sa týka využívania záruky EÚ, plnenia cieľov a kritérií stanovených v článkoch 6 a 9 a prílohe II, mobilizácie súkromného kapitálu a makroekonomického vplyvu EFSI vrátane jeho vplyvu na podporu investícií a tvorbu pracovných miest;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 6– odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:

1.  V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré majú dosah na reálnu ekonomiku a riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  odsek 3 sa nahrádza takto:

3.  Riadiacu radu tvoria štyria členovia: traja vymenovaní Komisiou a jeden EIB. Riadiaca rada si spomedzi svojich členov volí predsedu na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.“

3.  Riadiacu radu tvoria štyria členovia: traja vymenovaní Komisiou, z toho jeden z ECFIN a ďalší dvaja striedavo z relevantných GR, a jeden vymenovaný EIB. Riadiaca rada si spomedzi svojich členov volí predsedu na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno i (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3 – úvodná časť

 

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-i)  tretí pododsek sa nahrádza takto:

Zloženie investičného výboru je rodovo vyvážené. Riadiaca rada sa usiluje o výber expertov so skúsenosťami s investíciami do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

Zloženie investičného výboru je rodovo vyvážené. Riadiaca rada sa usiluje o výber expertov, ktorí spolu disponujú skúsenosťami s investíciami zo všetkých týchto oblastí:

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod i a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(ia)  písmeno f) sa nahrádza takto:

f)  vzdelávanie a odborná príprava;

f)  pracovný trh, vzdelávania a odborná príprava, odborná príprava v oblasti zručností, a celoživotné vzdelávanie;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod i b (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – písmeno k

 

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(ib)  písmeno k) sa nahrádza takto:

‘(k)  sociálna infraštruktúra a sociálne a solidárne hospodárstvo.

k)  sociálna infraštruktúra, sociálne služby a sociálne a solidárne hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 7 – odsek 12 – pododsek 2 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie. Pri dosahovaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sa bezodkladne zverejňujú a sprístupňujú a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie na základe hodnotiacej tabuľky projektov, pričom osobitná pozornosť sa venuje súladu s politikami Únie vrátane cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, vytváraniu kvalitných pracovných miest a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie. Pri dosahovaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – písmeno g – úvodné slová

 

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)  v odseku 2 sa písmeno g) nahrádza takto:

g)  ľudský kapitál, kultúra a zdravie, najmä prostredníctvom:

g)  ľudský kapitál, sociálny rozvoj, kultúra a zdravie, najmä prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – písmeno g – bod i

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-aa)  v odseku 2 písm. g) sa bod i) nahrádza takto:

i)  vzdelávania a odbornej prípravy;

i)  pracovného trhu, vzdelávania a odbornej prípravy, odbornej prípravy v oblasti zručností, a celoživotného vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – písmeno g – bod v

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-ab)  v odseku 2 písm. g) sa bod v) nahrádza takto:

(v)  sociálnej infraštruktúry, sociálneho a solidárneho hospodárstva;

(v)  sociálnej infraštruktúry, sociálnych služieb a sociálneho a solidárneho hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a c (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – písmeno g – bod v a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-ac)  v odseku 2 písm. g) sa za bodom v) vkladá tento bod:

 

(va)  poskytovania finančných prostriedkov investičnej platforme pre organizácie sociálneho hospodárstva vrátane sociálnych podnikov;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy v súlade so záväzkami COP21. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia.

EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy a tvorbe pracovných miest v súlade so záväzkami COP21 a stratégiou Európa 2020. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a – bod i (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takáto podpora zahŕňa poskytovanie cielenej podpory pri využívaní technickej pomoci na štruktúrovanie projektov, využívaní inovačných finančných nástrojov a využívaní verejno-súkromných partnerstiev, pričom sa zohľadňujú osobitosti a potreby členských štátov s menej rozvinutými finančnými trhmi.

Takáto podpora zahŕňa poskytovanie cielenej miestnej podpory pri využívaní technickej pomoci na štruktúrovanie projektov, využívaní inovačných finančných nástrojov a využívaní verejno-súkromných partnerstiev, a prípadne informácií v oblasti príslušných záležitostí súvisiacich s právom Únie, pričom sa zohľadňujú osobitosti a potreby členských štátov s menej rozvinutými finančnými trhmi a iných sektorov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a – bod i a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  druhý pododsek sa nahrádza takto:

EIAH by malo byť schopné poskytovať technickú pomoc v oblastiach uvedených v článku 9 ods. 2, najmä v oblasti energetickej účinnosti, TEN-T a mestskej mobility.

EIAH by malo byť schopné poskytovať technickú pomoc v oblastiach uvedených v článku 9 ods. 2, najmä v oblasti energetickej účinnosti, TEN-T, mestskej mobility a sociálnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podporuje aj vypracúvanie projektov súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy a projektov súvisiacich s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, najmä v kontexte COP21, vypracúvanie projektov v digitálnom odvetví, ako aj vypracúvanie projektov uvedených v článku 5 ods. 1 piatom pododseku.

Podporuje aj vypracúvanie projektov súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy a projektov súvisiacich s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, najmä v kontexte COP21, predovšetkým v menej rozvinutých regiónoch a regiónoch, kde prebieha transformácia, s cieľom dosiahnuť čo najlepší vplyv na zamestnanosť a sociálnu inklúziu a bojovať proti chudobe vrátane vypracúvania projektov v digitálnom odvetví, a technológií súvisiacich s bezpečnostným a obranným priemyslom, ako aj vypracúvanie projektov uvedených v článku 5 ods. 1 piatom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  využívania miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií;

c)  využívania miestnych vedomostí, užšej spolupráce s orgánmi členských štátov a dôrazu na budovanie kapacít, a to na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať pri iniciovaní operácií a že sa zintenzívni spolupráca s členskými štátmi;;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem;

e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem vrátane odvetvových investičných platforiem;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 14– odsek 3

 

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  odsek 3 sa mení takto:

3.  Služby EIAH sú dostupné verejným a súkromným predkladateľom projektov vrátane národných podporných bánk alebo inštitúcií a investičných platforiem alebo fondov a regionálnych a miestnych verejných subjektov.

3.  Služby EIAH sú dostupné všetkým verejným a súkromným predkladateľom projektov vrátane národných podporných bánk alebo inštitúcií a investičných platforiem alebo fondov a regionálnych a miestnych verejných subjektov a sociálnych aktérov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 14 – odsek 5

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni a medzi príslušnými zainteresovanými stranami sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  V článku 16 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

c)  posúdenie rozsahu, v ktorom operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prispievajú k dosahovaniu všeobecných cieľov podľa článku 9 ods. 2 vrátane posúdenia úrovne investícií EFSI v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, ako aj dopravy (vrátane TEN-T a mestskej mobility), telekomunikácií, energetickej infraštruktúry a energetickej efektívnosti;

c)  posúdenie rozsahu, v ktorom operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prispievajú k dosahovaniu všeobecných cieľov podľa článku 9 ods. 2 vrátane posúdenia úrovne investícií EFSI v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, ako aj dopravy (vrátane TEN-T a mestskej mobility), telekomunikácií, energetickej infraštruktúry, energetickej efektívnosti a sociálnej infraštruktúry, sociálnych služieb a sociálneho a solidárneho hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2015/1017

Článok 23 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V článku 23 sa dopĺňa tento odsek 5a:

 

„5a.  Táto hodnotiaca tabuľka je verejná, aby sa zlepšila zodpovednosť, transparentnosť a chápanie doplnkovosti, ako je vymedzená v článku 3, zo strany všetkých aktérov.“

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Referenčné čísla

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

3.10.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Článok 55 – spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Prerokovanie vo výbore

25.1.2017

 

 

 

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

34

12

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ulrike Rodust

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (28.3.2017)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Mercedes Bresso

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ a jej cieľmi sú hospodársky rast, konkurencieschopnosť, vytváranie pracovných miest, zlepšovanie kvality života občanov EÚ, ako aj dlhodobý trvalo udržateľný rozvoj. Sama osebe však nie je schopná zaručiť takú výšku investícií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie požadovaného rastu hospodárstva EÚ.

Zriadením Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) EÚ vytvorila inovatívny nástroj, ktorým sa pokúsila vytýčiť novú cestu a nájsť nové investičné riešenia. V historických časoch, keď sú verejné zdroje pod nebývalým tlakom, je cieľom EFSI maximalizovať vplyv verejných zdrojov a prilákať súčasne aj súkromné investície.

Hoci sú EŠIF a EFSI nástrojmi na podporu hospodárskeho rastu a strategických investícií s európskou pridanou hodnotou, ktoré prispievajú k plneniu politických cieľov Únie, sú medzi nimi značné rozdiely, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a ciele.

Spravodajkyňa je presvedčená o tom, že Výbor pre regionálny rozvoj by mal mať dva ciele pri vypracovaní stanoviska k zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017: prvým cieľom by malo byť zaručenie lepšej koordinácie týchto nástrojov zvýšením synergického účinku a zabezpečenie ich doplnkovosti, aby nedochádzalo k prekrývaniu pomoci z rôznych nástrojov a fondov Európskej únie, a druhým cieľom zaručenie skutočnej doplnkovosti iniciatív a projektov, ktoré sú podporované najmä z EFSI.

Investičné platformy predstavujú najlepší spôsob, ako dosiahnuť synergický účinok medzi EŠIF a EFSI, pretože ide o flexibilné nástroje umožňujúce určiť a financovať projekty a iniciatívy, ktoré sú ekonomicky udržateľné. Dokážu zároveň prilákať potenciálnych investorov, pretože fungujú ako katalyzátor integrácie súkromných zdrojov s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu EÚ, skupinou EIB a národnými podpornými bankami a inštitúciami.

Treba zvýšiť príspevok EŠIF a EFSI prostredníctvom investičných platforiem, a to finančnými nástrojmi na úrovni regionálnej, odvetvovej (okrem iného zapojením rôznych členských štátov v rámci špecifického odvetvia) a vnútroštátnej (okrem iného zoskupením určitých investičných projektov na území jedného členského štátu).

Pokiaľ ide o cezhraničné projekty, za ktoré spravodajkyňa považuje všetky projekty, a nie iba projekty zahŕňajúce aspoň jednu krajinu podporovanú v rámci politiky súdržnosti, mali by sa považovať za projekty, ktoré sú významné pre rozvoj projektov podporovaných z EFSI. Najmä fyzická infraštruktúra (predovšetkým najudržateľnejšie druhy infraštruktúry, ako sú napríklad železnice), ale aj iná než fyzická infraštruktúra, napríklad e-infraštruktúra, siete IT a siete v oblasti výskumu a inovácií, môžu zohrávať strategickú úlohu pri plnení cieľov EFSI spočívajúcich v raste a rozvoji.

V tejto súvislosti je spravodajkyňa presvedčená, že jedným z realizovateľných riešení by bol špecifický režim umožňujúci kombinovanie nástrojov, za predpokladu, že by to bolo v spolupráci s riadiacimi orgánmi. Revízia nariadenia o EFSI sa musí uskutočniť v súlade s prebiehajúcimi zmenami nariadenia o rozpočtových pravidlách (súhrnný návrh na zjednodušenie rozpočtových pravidiel), a najmä NSU (nariadenie o spoločných ustanoveniach), aby sa zaručil skutočný synergický účinok rôznych nástrojov a účinná interakcia medzi nimi.

Navyše je potrebné pripomenúť, že v celej Únii je dôležité zabezpečiť geografickú vyváženosť, a tým prispieť k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Hoci treba zamedziť tomu, aby sa prostriedky prideľovali na územnom alebo odvetvovom základe, európske orgány budú musieť podporovať krajiny, ktorým sa zatiaľ nepodarilo maximálne využiť príležitosti, ktoré ponúka EFSI, a to účinnejšou technickou pomocou poskytovanou aj na miestnej úrovni, ale aj koordináciou úsilia s miestnymi pobočkami EIB.

V tejto súvislosti by EIB a Komisia mali posilniť aj nástroje na hodnotenie výsledkov začatých projektov a posudzovať pri tom vplyv projektov na európsku hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Od prezentácie Investičného plánu pre Európu3 v novembri 2014 sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza v štvrtom roku mierneho oživenia, pričom hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2015 o 2 %. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci investície stále zostávajú pod historickou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa budú postupne zotavovať.

(1)  Únia sa aktuálne nachádza v štvrtom roku mierneho oživenia. Komisia trvá na tom, že komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Uvedený pozitívny vývoj by sa mal zachovať a musí sa pokračovať i v úsilí o navrátenie investícií späť na ich dlhodobo udržateľný trend. Mechanizmy investičného plánu fungujú, a ako také by sa mali posilniť, aby aj naďalej dochádzalo k mobilizácii súkromných investícií v tých odvetviach, ktoré sú významné pre budúcnosť Európy a v ktorých pretrvávajú zlyhania trhu, resp. suboptimálne investičné situácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Dňa 11. novembra 2016 vydal Európsky dvor audítorov (ECA) stanovisko č. 2/2016 s názvom EFSI: predčasný návrh na predĺženie a rozšírenie, v ktorom uviedol, že „plány Európskej komisie na zvýšenie a predĺženie investičného fondu, ktorý je stredobodom tzv. Junckerovho plánu, boli vypracované príliš skoro a neboli podložené dostatočnými dôkazmi, že navýšenie je opodstatnené“. Európsky dvor audítorov takisto upozornil na skutočnosť, že „nebolo vypracované ucelené posúdenie vplyvu“, a kritizoval „vypustenie ustanovenia spájajúceho pokračovanie EFSI s výsledkami nezávislého hodnotenia“. Zdôraznil tiež „riziko nadhodnotenia multiplikačného účinku“, pričom potvrdil, že ide o očakávané ciele a výsledky, nie o výsledky potvrdené na základe hmatateľných, presných, jasných alebo bezprostredných údajov.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Fond EFSI, na ktorého vytvorení a sponzorovaní sa spolupodieľala skupina EIB, je na správnej ceste dosiahnuť do polovice roka 2018 svoj cieľ, ktorým je mobilizácia dodatočných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Absorpcia týchto prostriedkov bola na trhu obzvlášť rýchla v rámci okna pre MSP, v ktorom výsledky EFSI prekonávajú očakávania. V júli 2016 došlo v rámci existujúcich parametrov nariadenia (EÚ) 2015/1017 k zvýšeniu okna pre MSP o 500 mil. EUR. Veľká časť financovania sa má smerovať do MSP vzhľadom na výnimočne vysoký dopyt na trhu po financovaní pre MSP v rámci EFSI: 40 % zvýšenej kapacity EFSI v oblasti preberania rizík by malo byť zameraných na zvyšovanie prístupu MSP k financovaniu.

(4)  Fond EFSI, na ktorého vytvorení a sponzorovaní sa spolupodieľala skupina EIB, dúfa, že dosiahne do polovice roka 2018 svoj cieľ, ktorým je mobilizácia dodatočných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Investície však boli veľmi nerovnomerne rozdelené medzi jednotlivé členské štáty, čo je výrazným nedostatkom EFSI, ktorý treba urýchlene riešiť. Absorpcia týchto prostriedkov bola na trhu obzvlášť rýchla v rámci okna pre MSP, v ktorom výsledky EFSI prekonávajú očakávania. V júli 2016 došlo v rámci existujúcich parametrov nariadenia (EÚ) 2015/1017 k zvýšeniu okna pre MSP o 500 mil. EUR. Veľká časť financovania sa má smerovať do MSP vzhľadom na výnimočne vysoký dopyt na trhu po financovaní pre MSP v rámci EFSI: 40 % zvýšenej kapacity EFSI v oblasti preberania rizík by malo byť zameraných na zvyšovanie prístupu MSP k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Článok 18 ods. 6 a článok 18 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2015/1017 obsahujú návrh na zmenu tohto nariadenia, ktorá sa má vykonať do 5. júla 2018, a vyžaduje sa v nich, aby takýto návrh sprevádzal nezávislý posudok o tom, že EFSI „dosahuje svoje ciele a že zachovanie programu na podporu investícií je opodstatnené“. Posudok bol predložený až po predložení návrhu Komisie na predĺženie trvania EFSI.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Vzhľadom na jeho úspech je Komisia odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

(6)  EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Fond dosiahol určité úspechy, ako je zaistenie doplnkovosti, geografickej vyváženosti a udržateľnosti financovaných projektov, ale prejavili sa aj niektoré jeho nedostatky. Komisia oznámila rozšírenie návrhu na zdvojnásobenie EFSI, a to tak jeho trvania, ako aj finančnej kapacity, aby lepšie zosúladila EFSI s cieľmi súdržnosti a integrácie Únie. Právne predĺženie trvania navrhnuté Komisiou sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom pokúsiť sa rozšíriť kapacitu EFSI môžu k iniciatíve prednostne prispieť aj členské štáty.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Európsky dvor audítorov dospel 11. novembra 2016 k záveru, že je ešte príliš skoro na meranie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov alebo na vyvodenie záveru o tom, či EFSI dosahuje svoje ciele. Komplexné hodnotenie vplyvu zabezpečí potrebné dôkazy bez ohľadu na to, či je EFSI potrebné predĺžiť alebo nie.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na obdobie po roku 2020 má Komisia v úmysle predložiť potrebné návrhy na zabezpečenie toho, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni.

(7)  Na obdobie po roku 2020 má Komisia v úmysle predložiť potrebné návrhy s cieľom zabezpečiť, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni a dopĺňali existujúce fondy a programy Únie, napríklad európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré budú aj naďalej kľúčovými fondmi na podporu súdržnosti a investícií vo všetkých členských štátoch a regiónoch so zameraním na podporu rastu a zamestnanosti a znižovanie rozdielov v rozvoji medzi regiónmi Únie.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Návrhom zameraným na rozšírenie investičného obdobia na obdobie po roku 2020 by mali predchádzať nezávislé hodnotenia toho, či EFSI dosahuje svoje ciele, najmä pokiaľ ide o doplnkovosť projektov, ako aj jeho vplyv na rast a zamestnanosť, pričom tieto návrhy by mali z týchto hodnotení vychádzať.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Cieľom návrhov na rozšírenie EFSI by nemalo byť nahradenie ani zníženie rozpočtu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rastkonkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

(8)  Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti, podporovať vznik verejno-súkromných partnerstiev a podporovať strategické investície s posilnenou doplnkovosťou a s vysokou sociálnou, environmentálnou, územnou a hospodárskou pridanou hodnotou,to pri zohľadnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať regiónom uvedeným v článku 174 ZFEÚ.súlade so súčasným hospodárskymi trendmi sem patria napríklad investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP 21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými.

(10)  Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa malo podporovať kombinovanie nenávratných foriem podpory a/alebo finančných nástrojov z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými. Kombinovaným využívaním EFSI a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sa môže pomôcť zabezpečiť širšia geografická pôsobnosť EFSI. Rozhodujúce však je, aby EFSI nenahrádzal ani nevytláčal granty a zachoval si svoju doplnkovosť.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Potenciál EFSI oživiť trhy práce a vytvoriť udržateľné pracovné miesta by mal byť viditeľnejší, ako je to v prípade politiky súdržnosti, a príslušné spoľahlivé údaje by sa mali zhromažďovať a analyzovať.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI.

(11)  Európska investičná banka (EIB) vo svojej správe s názvom Vyhodnotenie fungovania Európskeho fondu pre strategické investície, vydanej 6. októbra 2016, zdôrazňuje potrebu riešiť geografickú nerovnováhu podpory EFSI opatreniami, ako je rozšírenie rozsahu všeobecných cieľov a projektov oprávnených na podporu z EFSI a posilnenie úlohy Európskeho centra investičného poradenstva. Preto by sa v záujme splnenia cieľov Únie v oblasti súdržnosti a posilnenia miery využívania EFSI najmä v menej rozvinutých a prechodných regiónoch mali prijať opatrenia s cieľom posilniť a chrániť odvetvovú a geografickú diverzifikáciu EFSI.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  EFSI a európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) by sa mali vnímať ako doplnkové fondy na podporu strategických udržateľných investícií s európskou pridanou hodnotou v záujme splnenia cieľov politiky Únie, napríklad cieľov Únie v oblasti klímy, ktoré môžu prispieť k územnému rozvoju a súdržnosti. Rozsah pôsobnosti, ciele, účel, forma a právne a regulačné rámce EFSI a EŠIF sú však odlišné.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  EFSI by sa mal viac propagovať vo vzťahu ku kandidátskym krajinám a krajinám, ktoré požiadali o členstvo v EÚ, keďže o EFSI sa v týchto krajinách vie len veľmi málo a doposiaľ nebol v týchto krajinách vykonaný žiaden projekt s finančnou podporou EFSI.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI, ktorý bude podľa očakávaní pokračovať, by sa malo posilniť okno EFSI pre MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, a to aj vývojom a uvádzaním nových nástrojov.

(16)  V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI, ktorý bude podľa očakávaní pokračovať, by sa malo posilniť okno EFSI pre MSP, najmä v menej rozvinutých regiónoch a prechodných regiónoch. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, ako aj podnikom, ktoré sa zaoberajú udržateľnými a digitálnymi projektmi, a to aj vývojom a uvádzaním nových nástrojov a diverzifikáciou zdrojov financovania tým, že sa bude podporovať mnohostranné financovanie, ako je napríklad kolektívne financovanie.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

(17)  EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii rôznych podporných nástrojov EÚ, ktoré môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii s EFSI a mali by poskytovať pomoc pri výbere najvhodnejšieho nástroja alebo kombinácie nástrojov, aby sa zvýšila informovanosť o záruke EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 a podporilo vypracovanie investičných projektov so širokým odvetvovým a geografickým dosahom.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Mali by sa organizovať informačné kampane o investičných projektoch financovaných EFSI. EIB by mala v tejto súvislosti zverejňovať informácie a výsledky posúdení vplyvu týkajúce sa vykonávaných operácií a projektov a uvádzať ich pridanú hodnotu a doplnkovosť. EIB by mala pre každý financovaný projekt rovnako zverejniť aj analytické údaje, aby sa údaje dali dať do spojitosti s pracovnými miestami vytvorenými vďaka EFSI.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

(21)   Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť,preto by malo mať primeraný rozpočet. Vo svojej činnosti by sa malo zameriavať na potreby, ktorým sa v rámci súčasných mechanizmov nevenuje náležitá pozornosť. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP 21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  v článku 5 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Projekty podporované z EFSI sa popri snahe o vytváranie pracovných miest a udržateľného rastu považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť, ak nesú riziko zodpovedajúce špeciálnym operáciám EIB vymedzeným v článku 16 štatútu EIB a v usmerneniach EIB pre politiku v oblasti kreditného rizika.

„Osobitné činnosti EIB, ako sú vymedzené v článku 16 štatútu EIB a v usmerneniach pre politiku v oblasti kreditného rizika, podporované EFSI, sa tiež považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť pod podmienkou, že je verejne zdokumentované, že riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a EIB alebo EIF by ich nemohli v rovnakom období vykonať bez podpory EFSI alebo by sa nemohli vykonať v rámci existujúcich finančných nástrojov Únie,“

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI obvykle disponujú prvkami, ako napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, napríklad tie, ktoré sú spôsobené prekážkami vyplývajúcimi zo štátnych hraníc alebo vnútroštátnych právnych predpisov, osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI musia obvykle disponovať prvkami, akými sú napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch na rozdelenie rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty bližšie uvedené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Projekty cezhraničnej spolupráce a projekty medziregionálnej spolupráce, najmä medzi funkčnými regiónmi, sa tiež považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Projekty EIB nesúce nižšie riziko než minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa tiež môžu podporiť z EFSI, ak sa využitie záruky EÚ vyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku.

Projekty EIB nesúce nižšie riziko než minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa môžu podporiť z EFSI len vtedy, ak je preukázané, že využitie záruky EÚ sa vyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku. Investičný výbor zabezpečí overenie doplnkovosti vo svojom postupe výberu.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Projekty podporované z EFSI, ktoré pozostávajú z fyzickej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty alebo ktoré rozširujú fyzickú infraštruktúru alebo služby spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých členských štátov, sa takisto považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť.;

Cezhraničné projekty podporované z EFSI, ktoré pozostávajú z fyzickej a inej než fyzickej infraštruktúry alebo nehmotnej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty, napríklad digitálnej infraštruktúry, IT a výskumných sietí alebo ktoré rozširujú takéto formy infraštruktúry alebo služieb spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých členských štátov, sa takisto považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť.;

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 6 – odsek 1 – úvodné slová

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:;

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať geograficky vyvážené projekty, ktoré poskytujú doplnkovosť a riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:;

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod -i (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-i)   tretí pododsek sa nahrádza takto:

Zloženie investičného výboru je rodovo vyvážené. Riadiaca rada sa usiluje o výber expertov so skúsenosťami s investíciami do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

Zloženie investičného výboru musí byť rodovo vyvážené. Riadiaca rada sa usiluje o výber expertov, ktorí spolu disponujú rôznorodými skúsenosťami s investíciami zo všetkých týchto oblastí:

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 7 – odsek 12 – pododsek 2 – veta 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie. Pri dosahovaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.;

Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje súladu s politikami Únie vrátane cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania kvalitných pracovných miest a ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti a dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Geografická vyváženosť by sa mala presadzovať posilnením pomoci poskytovanej prostredníctvom Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH) členským štátom, regiónom a miestnym orgánom s nižšou mierou zapojenia do projektov EFSI. Hodnotiaca tabuľka ukazovateľov, ktorá sa používa na hodnotenie operácií, sa zverejňuje hneď po podpise operácie so zárukou EÚ, pričom citlivé obchodné informácie sa neuvedú. Investičnému výboru pri rozhodovaní pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy v súlade so záväzkami COP21. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia.“;

EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania kombinovaných cieľov z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy v súlade so záväzkami COP 21. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa financovanie z EFSI pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – veta 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takáto podpora zahŕňa poskytovanie cielenej podpory pri využívaní technickej pomoci na štruktúrovanie projektov, využívaní inovačných finančných nástrojov a využívaní verejno-súkromných partnerstiev, pričom sa zohľadňujú osobitosti a potreby členských štátov s menej rozvinutými finančnými trhmi.;

Takáto podpora zahŕňa poskytovanie cielenej podpory pri využívaní technickej pomoci na štruktúrovanie projektov, využívaní inovačných finančných nástrojov s osobitným zameraním na MSP a regionálne a miestne orgány a využívaní verejno-súkromných partnerstiev a poradenstva v oblasti príslušných záležitostí súvisiacich s právom Únie, pričom sa zohľadňujú osobitosti a potreby členských štátov s menej rozvinutými finančnými trhmi. EIAH poskytuje technickú pomoc v oblastiach uvedených v článku 9 ods. 2 vrátane energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, poľnohospodárstva, obehového hospodárstva, TEN-T a mestskej mobility. EIAH navyše informuje Komisiu o všetkých regulačných prekážkach, ktoré zistil, a vytvára tak spätnú väzbu medzi EIB a Komisiou;

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  využívania miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvovágeografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií;“;

(c)  využívania regionálnych a miestnych vedomostí, ako aj podpory budovania kapacít s cieľom uľahčiť poskytovanie podpory z EFSI na všetkých úrovniach v celej Únii v prípade možnosti prispievania k cieľom hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj odvetvovejgeografickej diverzifikácie EFSI uvedenej v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií, a to aj v koordinácii s národnými a regionálnymi podpornými bankami;

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem;“;

(e)  poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem s cieľom zlepšiť prístup projektom, do ktorých je zapojených viacero členských štátov, a to aj v koordinácii s regionálnymi a národnými podpornými bankami;

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – bod iii

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  poskytovania poradenstva pri kombinácii iných zdrojov financovania Únie (ako napríklad európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy) s EFSI.;

(f)  poskytovania poradenstva o kombinovaní iných zdrojov financovania Únie (ako napríklad európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy) s EFSI s cieľom umožniť optimálnu doplnkovosť investícií a synergický účinok medzi nimi v záujme dosiahnutia jednotného programovania politických zásahov.;

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.;

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na regionálnej a miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných a regionálnych podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.“;záujme uľahčenia zapájania súkromných investorov sa posilní interakcia medzi EIAH, EIPP, EIB a národnými a regionálnymi podpornými bankami alebo inštitúciami .;

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 16 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  v článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

‘2.  EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o operáciách financovania a investičných operáciách EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Správa sa uverejňuje a obsahuje:“

‘2.   EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, predkladá Európskemu parlamentu, RadeVýboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskemu dvoru audítorov výročnú správu o operáciách financovania a investičných operáciách EIB, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Správa sa uverejňuje a obsahuje:“

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 16 – odsek 2 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  (15) Článok 16 ods. 2 písm. f) sa nahrádza takto:

"(f)   opis projektov, v ktorých je podpora z európskych štrukturálnychinvestičných fondov kombinovaná s podporou z EFSI,celkovú sumu príspevkov z každého zdroja;

"(f)   v prípade kombinovania prostriedkov EFSI s inými zdrojmi financovania Únie (ako sú EŠIF, Horizont 2020Nástroj na prepájanie Európy) sa predkladá podrobný opis projektovpresná výška finančného príspevku z každého zdroja, ako aj rizikový profil každého projektu;

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 16 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  v článku 16 sa dopĺňa tento odsek:

 

‘6a.   EIB vypracuje na účely podávania správ súbor výsledkových ukazovateľov pre každú operáciu s cieľom poskytnúť spoľahlivý základ pre analýzu pridanej hodnoty financovania EÚ. Túto metodiku musí schváliť riadiaci výbor.“

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 18 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia do 30. júna 2018 a 30. júna 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia.;

6.  Komisia do 30. júna 2018 a 30. júna 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, Európskemu dvoru audítorov a Európskej investičnej banke správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia, ako aj toho, či EFSI dosahuje svoje ciele týkajúce sa doplnkovosti projektov a jeho vplyvu na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a či je možné zlepšiť geografickú rovnováhu projektov.;

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Článok 19 – odsek 1 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIB a EIF informujú konečných príjemcov vrátane MSP o existencii podpory z EFSI, alebo k tomu zaviažu finančných sprostredkovateľov.;

EIB a EIF informujú konečných príjemcov vrátane MSP o existencii rôznych podporných nástrojov EÚ, ktoré sa môžu použiť samostatne alebo v kombinácii s EFSI, a zaviažu finančných sprostredkovateľov, aby konečných príjemcov v tomto zmysle informovali.

 

EIB na svojom webovom sídle zverejňuje sumu finančných prostriedkov EFSI pre každý jednotlivý projekt.;

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Príloha II – oddiel 2 – písmeno a – zarážka 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)  v písmene a) sa zarážka 5 nahrádza takto:

‘-   subjekty verejného sektora (či už územné, alebo nie, no s výnimkou operácií, kde takéto subjekty spôsobujú priame riziko členskému štátu) a subjekty typu verejného sektora.

‘-   „subjekty verejného sektora (či už územné, alebo iné, no s výnimkou operácií, kde takéto subjekty spôsobujú priame riziko členskému štátu) a subjekty typu verejného sektora. Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), zriadené v súlade s nariadením č. 1082/2006 o EZÚS*, sa považuje za subjekt, ktorý nespôsobuje priame riziko členskému štátu.

 

_______________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), Ú. v. ES L 210, 31.7.2006, s. 19 – 24.“

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Príloha II – oddiel 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora z EFSI pre diaľnice je vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu.;

Podpora z EFSI pre diaľnice je vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu verejných alebo súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu, alebo v prípadoch, keď sa jednoznačne zistí že došlo k zlyhaniu trhu a jasne sa potvrdí doplnkovosť.;

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 6 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017

Príloha II – oddiel 8 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  v prvej vete písmena b) sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

(c)  v prvej vete písmena b) sa vypúšťa slovo „počiatočného“; v druhej vete písmena b) sa slová „schváli orientačné usmernenia týkajúce sa“ nahrádzajú slovami „schváli a zabezpečí účinné vykonávanie orientačných usmernení týkajúcich sa“.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Referenčné čísla

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

3.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Mercedes Bresso

11.10.2016

Článok 55 – Postup spoločných schôdzí výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Luigi Morgano

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Referenčné čísla

OM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD).

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Pridružený výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

Článok 55 – Spoločný postup výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Prerokovanie vo výbore

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Dátum prijatia

15.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

65

11

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Dátum predloženia

15.5.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia