ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

22.5.2017 - (2016/2064(INI))

Επιτροπή ΠροϋπολογισμώνΕπιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού
Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
Marian-Jean Marinescu, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Inés Ayala Sender και Dominique Riquet, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2016/2064(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0200/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0200/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τον Ιούλιο του 2015, ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων τέθηκε σε ισχύ. Του γεγονότος αυτού είχαν προηγηθεί εντατικές διαπραγματεύσεις — τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και χρόνου — μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις εν λόγω διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε σε μία σειρά πολιτικών και τεχνικών προσαρμογών και κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μια ανασκόπηση: Τι επέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου

Σε ένα εξαιρετικό πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών ομάδων, σε 66 ώρες διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε να επιτύχει:

•  ότι το ΕΤΣΕ θα αποφέρει πραγματική προσθετικότητα. Πολλά έργα που έχουν το δυναμικό να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας — όπως οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση, σε ευρυζωνικά δίκτυα και μεταφορές — παρουσιάζουν ελλιπή χρηματοδότηση διότι είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε σαφή καθοδήγηση – μέσω κριτηρίων επιλεξιμότητας, επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών και πίνακα επιδόσεων — σχετικά με την επιλογή των έργων, όπως μακροπρόθεσμες επενδύσεις που είναι ο σαφής στόχος του ΕΤΣΕ.

•  ότι η χρηματοδότηση των 8 δισεκατομμυρίων EUR για το ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ εξασφαλίστηκε μέσω πρόσθετου 1 δισεκατομμυρίου EUR από τα περιθώρια (που σημαίνει «νέες» πιστώσεις), γεγονός που οδήγησε σε 500 εκατομμύρια μικρότερες περικοπές τόσο του προγράμματος «Ορίζων 2020» όσο και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής). Το ποσό αυτό αύξησε τη συνολική συνεισφορά από τα περιθώρια σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και μείωσε ανάλογα τη συνεισφορά των δύο προγραμμάτων.

•  μια ισχυρή ενδιάμεση δομή. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη ανακοίνωσαν την απροθυμία τους να συμμετάσχουν στην δομή του ΕΤΣΕ και αναγνωρίζοντας τον επιτυχημένο ρόλο που οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες διαδραματίζουν ήδη σήμερα στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέκτεινε το περιθώριο ελιγμών του ΕΤΣΕ εισάγοντας μια ενδιάμεση δομή.

•  στήριξη των ΜΜΕ Αυτές αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργία θέσεων απασχόλησης και καλούνται, ως εκ τούτου, να επωφελούνται ιδιαίτερα από το ΕΤΣΕ, , αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

•  μια σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

•  την πρόληψη μιας ισχυρής γεωγραφικής και θεματικής συγκέντρωσης των παρεμβάσεων του ΕΤΣΕ.

•  ότι ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) παρέχει δωρεάν εμπειρογνωμοσύνη στους φορείς υλοποίησης δημόσιων έργων και τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ μειώνονται κατά το ένα τρίτο προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

•  την επέκταση της εγγύησης σε έργα σε τρίτες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε δυνατή την επέκταση των ευκαιριών του ΕΤΣΕ ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης ενισχύοντας επενδύσεις που είναι προσανατολισμένες στο μέλλον και οι οποίες δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πρώτης πρότασης που προβλεπόταν αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο.

Ποια είναι η κατάσταση μετά από 1.5 έτος ύπαρξης του ΕΤΣΕ;

Το ΕΤΣΕ υφίσταται πλέον εδώ και περίπου 1.5 έτος. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπει μια συνολική τελική αξιολόγηση, οι ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα δίνουν μια πρώτη ιδέα του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός.

Η γενική εντύπωση είναι ότι το ΕΤΣΕ έχει, από ποσοτικής άποψης, δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με το σημείο αναφοράς των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου, ενώ στο σκέλος που αφορά τις ΜΜΕ τα αποτελέσματα αυτά έχουν μάλιστα σε μεγάλο βαθμό υπερβεί τις προσδοκίες. Από ποιοτικής άποψης, ωστόσο, υπάρχουν προβληματισμοί για το κατά πόσο ο κανονισμός εφαρμόστηκε πλήρως σύμφωνα με ό, τι προβλεπόταν από τους συννομοθέτες. Αντί να προωθήσει πρωτότυπα έργα, η ΕΤΕπ χρησιμοποίησε την εγγύηση της ΕΕ για να προωθήσει επίσης έργα τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες κατά πόσο είναι σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά την επιλογή έργων. Αντί να συνεργαστεί με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες προκειμένου να εξευρεθούν τα καλύτερα έργα στην Ευρώπη και να τις βοηθήσει καθόλη τη διάρκεια του κύκλου του έργου, εμφανίζεται ότι ότι η ΕΤΕπ μάλλον ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των φορέων. Αντί να συνεργάζεται ενεργά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ροή πληροφοριών δεν ήταν η βέλτιστη δυνατή.

Η εντύπωση αυτή υπογραμμίζεται από πολλές μελέτες, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με το ΕΤΣΕ. Η πιο σημαντική και πρόσφατη ανεξάρτητη αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία ανατέθηκε και πληρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται πολλές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του ΕΤΣΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τα κύρια ευρήματα των διαφόρων αξιολογήσεων και εκθέσεων είναι:

•  Συνάφεια. Παρά το επίμονο χάσμα επενδύσεων, το ΕΤΣΕ έχει ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση των αναγκών σε επενδύσεις καθώς και των αναγκών της αγοράς στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην απαίτηση χρηματοδότησης με παρουσία υψηλού κινδύνου.

•  Πολλαπλασιαστής και ιδιωτικά κεφάλαια. Με χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει πολλαπλασιαστικό συντελεστή 14.1 για πράξεις που έχουν υπογραφεί και την κινητοποίηση του 63 % των ιδιωτικών επενδύσεων, το ΕΤΣΕ έχει συμβάλει στην αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στην κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων.

•  Προσθετικότητα. Ενώ ο όγκος των υπογραφών από την ΕΤΕπ, έχει παραμείνει σχεδόν σταθερός από το 2012 (περίπου 75 δισεκατομμύρια ευρώ), ο όγκος των ειδικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί σημαντικά (από περίπου 4 δισεκατομμύρια EUR το 2013 στα προβλεπόμενα 20-24 δισεκατομμύρια EUR το 2016/18)· Επιπλέον, για την περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2016, νέοι αντισυμβαλλόμενοι αντιπροσωπεύουν το 85 % των πράξεων που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών, και 38 % στο πλαίσιο του σκέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά την ύπαρξη αυτών των στοιχείων, φαίνεται ότι όλα τα έργα που έχουν λάβει στήριξη μέσω του ΕΤΣΕ δεν έχουν πραγματικά προσθετικό χαρακτήρα. Όσοι απάντησαν στις μελέτες και στις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν ανέφεραν ότι ορισμένα από τα χρηματοδοτούμενα έργα θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί χωρίς την ενίσχυση εκ μέρους του ΕΤΣΕ. Για άλλα έργα, η επένδυση δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό χωρίς την στήριξη εκ μέρους του ΕΤΣΕ. Ωστόσο, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά εκ μέρους της ΕΤΕπ όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου για τις δραστηριότητές της σχετικά με το ΕΤΣΕ έχει βελτιωθεί ελαφρά με την πάροδο του χρόνου.

•  Συμπληρωματικότητα με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Τα κύρια προβλήματα φαίνεται να είναι η διαφοροποίηση των στόχων και των όρων της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ από άλλες και παρόμοιες πηγές χρηματοδότησης, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό με άλλα ταμεία της ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδίως για τη συμπληρωματικότητα με τα μέσα δανεισμού στο πλαίσιο του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο τον ίδιο τύπο έργων τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών και καινοτομίας, καθώς και ορισμένα μέσα τα οποία διαχειρίζεται η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, υφίσταται υψηλή συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα COSME και το InnovFin στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ. Ωστόσο, ορισμένοι δικαιούχοι επεσήμαναν ότι το ΕΤΣΕ είναι ελκυστικό επειδή είναι φθηνότερο σε σύγκριση με άλλους επενδυτές, και η στήριξη έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τα εναλλακτικά μέσα στήριξης. Όσον αφορά τα ΕΔΕΤ, αναγνωρίζεται ότι υφίσταται προστιθέμενη αξία από τον συνδυασμό του ΕΤΣΕ με τα ΕΔΕΤ· ωστόσο, κανονιστικά ζητήματα δυσχεραίνουν τον συνδυασμό αυτό.

•  Πίνακας αποτελεσμάτων. Υπάρχουν ανεπάρκειες στην εφαρμογή του πίνακα αποτελεσμάτων. Από απόψεως προστιθέμενης αξίας, τα έργα βαθμολογήθηκαν από την ΕΤΕπ με διαφορετικά κριτήρια, όπως η συμβολή στους στόχους του ΕΤΣΕ, η προσθετικότητα, η οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα των έργων και η μεγιστοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός σχετικά με ένα ελάχιστο κατώτατο όριο ανά κριτήριο, ούτε στάθμιση.

•  Αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Η στήριξη του ΕΤΣΕ είναι αποτελεσματική σε ό, τι αφορά τις εγκρίσεις (1/3 των αναμενόμενων επενδύσεων έχει κινητοποιηθεί μετά το 1/3 της αρχικής χρονικής περιόδου). Ωστόσο, οι δικαιούχοι και οι μεσολαβητές έχουν επισημάνει την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης/δέουσας επιμέλειας.

•  Γεωγραφική κατανομή. Μια ευρεία συνολική κατανομή έχει επιτευχθεί ανά τομέα και κράτος μέλος. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική εξέταση αποκαλύπτει ότι, στις 30 Ιουνίου 2016, η στήριξη του ΕΤΣΕ δεν ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένη: η ΕΕ των 15 έλαβε το 91 % της στήριξης του ΕΤΣΕ, ενώ η ΕΕ των 13 έλαβε μόλις το 9 % (εκτός των πολυεθνικών επιχειρήσεων). Στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών και καινοτομίας, το ΗΒ, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν λάβει το 63,4 %, ενώ όσον αφορά το σκέλος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία έλαβαν το 36,1 % της συνολικής στήριξης του ΕΤΣΕ.

•  Τομεακή κατανομή. Σε ό,τι αφορά τους τομείς δραστηριοτήτων, οι δράσεις που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών και καινοτομίας καλύπτουν επτά τομείς του ΕΤΣΕ. Από αυτούς, η ενέργεια είναι ο πιο σημαντικός, αντιπροσωπεύοντας το 46 % της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών και καινοτομίας· με τον τρόπο αυτό υπερβαίνει το ενδεικτικό όριο συγκέντρωσης 30 % ανά τομέα, όπως καθορίζεται στον στρατηγικό προσανατολισμό του ΕΤΣΕ. Οι δράσεις που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του σκέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν τέσσερις τομείς του ΕΤΣΕ. Από αυτούς, ο τομέας έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας ήταν ο κυριότερος τομέας, αντιπροσωπεύοντας το 69 % της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του σκέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

•  Επενδυτικές πλατφόρμες. Η σύσταση επενδυτικών πλατφορμών συνάντησε σημαντικές δυσκολίες (καμία παρόμοια πλατφόρμα δεν έχει δημιουργηθεί ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού), και έχει καταστεί σαφές το γεγονός ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες στο πλαίσιο του ΕΚΕΣ για την παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα αυτό. Επιπλέον, δεν είναι σαφές σε όλους τους ενδιαφερομένους ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΤΕπ στις πλατφόρμες αυτές. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για έργα καινοτομίας τα οποία ευρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο που εφαρμόζεται για έργα του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών και καινοτομίας. Επί του παρόντος, φαίνεται ότι η ανάγκη για χρηματοδότηση μικρότερων έργων δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς με τη δημιουργία πλατφορμών ή με την κατανομή πόρων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

•  Επικοινωνία και προβολή. Περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με το ΕΤΣΕ απαιτείται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τους τοπικούς παράγοντες.

•  ΕΚΕΣ. Η ανάγκη αύξησης της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης για πιθανές υπηρεσίες έχει γίνει αντιληπτή από κοινού με την ανάγκη αύξησης της ικανότητας του δυναμικού και την ενίσχυση των δεσμών με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

(2016/2064(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[1],(κανονισμός ΕΤΣΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, της 31ης Μαΐου 2016, (COM(2016)0353),

–  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, της 1ης Ιουνίου 2016, (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ[2],

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του εγγράφου εργασίας της Επιτροπής SWD(2016)0297, την αξιολόγηση για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων[3], τον ad hoc έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 από την εταιρεία Ernst and Young[4] καθώς και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου[5],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2016 και (EΕ) 2015/1017 (COM(2016)0597),

  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία εγκρίθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία, τον Δεκέμβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0200/2017),

1.  σημειώνει το μεγάλο επενδυτικό κενό που υφίσταται στην Ευρώπη, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής ανέρχεται σε τουλάχιστον 200-300 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· υπογραμμίζει ειδικότερα, σε αυτό το πλαίσιο, τις ανάγκες της Ευρώπης για χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου, ιδίως στους τομείς της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, της έρευνας και ανάπτυξης, των ΤΠΕ και των μεταφορών, των επικοινωνιών και της ενεργειακής υποδομής, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία όσον αφορά τους εθνικούς λογαριασμούς, δεν δείχνουν καμία αύξηση των επενδύσεων από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι, εάν δεν επέλθει καμία αλλαγή, θα συνεχιστούν η υποτονική ανάπτυξη και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και των νεότερων γενεών· τονίζει ότι η εξάλειψη αυτού του επενδυτικού κενού, μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού για την ανάπτυξη περιβάλλοντος σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς είναι ζωτικής σημασίας για την αναθέρμανση της ανάπτυξης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της ανάπτυξης ενός ισχυρού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού κλάδου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της πολιτικής της ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΣΕ συμβάλλοντας στην επίλυση των δυσχερειών και στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τη χρηματοδότηση, καθώς και στην υλοποίηση στρατηγικών, μετασχηματιστικών και παραγωγικών επενδύσεων που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία, στην μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των κρατών μελών, στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας για τις οποίες δεν παρέχεται χρηματοδότηση από την αγορά παρά της οικονομικής τους σκοπιμότητα, και στην ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στον κανονισμό, ιδίως σε σχέση με τον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΤΣΕ· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι είναι πολύ νωρίς για να ολοκληρωθεί μια πλήρης, βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγηση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ και του αντίκτυπού του στην οικονομία της ΕΕ, αλλά είναι της γνώμης ότι μια προκαταρκτική αξιολόγηση με βάση τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τα επιλεγμένα και τα απορριφθέντα έργα και τις σχετικές αποφάσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αναγνωρισθούν πιθανοί τομείς βελτίωσης για το ΕΤΣΕ 2.0 και μετά από αυτό· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σφαιρική αξιολόγηση, μόλις οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες·

Προσθετικότητα

4.  υπενθυμίζει ότι σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να εξασφαλίσει προσθετικότητα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων ανεπάρκειας επενδύσεων και υποστηρίζοντας δραστηριότητες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί, ή έστω όχι στον ίδιο βαθμό, στο πλαίσιο των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης ή από ιδιωτικές πηγές χωρίς τη συμμετοχή του ΕΤΣΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι ανάγκη να διευκρινιστεί περαιτέρω η έννοια της προσθετικότητας·

5.  υπενθυμίζει ότι τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, μολονότι επιδιώκουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που διατυπώνονται στο άρθρο 9 του κανονισμού ΕΤΣΕ, θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα εφόσον εμπεριέχουν κίνδυνο που αντιστοιχεί στις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως καθορίζονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ και από τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕΤΕπ για τον πιστωτικό κίνδυνο· υπενθυμίζει ότι έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου απ' ό,τι τα έργα που υποστηρίζονται από συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ· υπογραμμίζει ότι τα έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ μόνο εφόσον η χρήση της εγγύησης της ΕΕ απαιτείται για να διασφαλιστεί προσθετικότητα·

6.  Σημειώνει ότι, ενώ όλα τα έργα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ παρουσιάζονται ως «ειδικές δραστηριότητες», μια ανεξάρτητη αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν χωρίς τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και τις δομές διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, να εκπονήσει κατάλογο όλων των υποστηριζόμενων από την ΕΕ χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ που εμπίπτουν στα κριτήρια προσθετικότητας και να παράσχει σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα έργα δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί με άλλα μέσα·

8.  σημειώνει ότι ενδέχεται να υπάρξει αντίφαση μεταξύ των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΤΣΕ υπό την έννοια ότι για την επίτευξη του στόχου προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, η ΕΤΕπ ενδέχεται να χρηματοδοτήσει λιγότερο ριψοκίνδυνα έργα όπου έχει ήδη εκφραστεί ενδιαφέρον από τους επενδυτές· προτρέπει την ΕΤΕπ και τις δομές διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ να εφαρμόσουν πραγματική προσθετικότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού για το ΕΤΣΕ και να εξασφαλίσουν την πλήρη αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς και των μη ικανοποιητικών καταστάσεων·

9.  καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων και σε σχέση με την προέλευση κάθε δημόσιας, ιδιωτικής και τρίτης συνεισφοράς, και να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία, μεταξύ άλλων για τα συγκεκριμένα έργα και για τους ξένους επενδυτές, τονίζει δε τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΤΣΕ· επαναλαμβάνει ότι όλοι δυνητικοί συνεισφέροντες από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και όλες τις διατάξεις του εργατικού δικαίου και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και αναμένει ότι στη λήψη των αποφάσεων για χρηματοδότηση έργων από το ΕΤΣΕ θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που ισχύουν για τα έργα της ΕΤΕπ·

Πίνακας αποτελεσμάτων και επιλογή έργων

10.  σημειώνει ότι, όπως προβλέπεται στον κανονισμό, προτού ένα έργο επιλεγεί για ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων τόσο στην ΕΤΕπ όσο και στις δομές διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ· παρατηρεί ότι οι φορείς υλοποίησης των έργων εξέφρασαν την επιθυμία για ταχεία ενημέρωση και ενισχυμένη διαφάνεια σε σχέση τόσο με τα κριτήρια επιλογής όσο και με το ποσό και τύπο/δόση πιθανής ενίσχυσης από το ΕΤΣΕ· ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια για να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι φορείς υλοποίησης των έργων να υποβάλουν αίτηση για στήριξη από το ΕΤΣΕ, μεταξύ άλλων με τη διάθεση του πίνακα αποτελεσμάτων στους αιτούντες για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ· ζητεί να καταστεί διαφανέστερη η διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής και τη χρηματοοικονομική στήριξη και να επιταχυνθεί, και ταυτόχρονα να συνεχιστεί η εξασφάλιση υψηλού βαθμού δέουσας επιμέλειας για την προστασία των πόρων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης, ιδίως για τις επενδυτικές πλατφόρμες, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μια κοινή δέουσα επιμέλεια της ΕΤΕπ και των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών (ΕΑΤ), ή μια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την ΕΤΕπ στις ΕΑΤ·

11.  θεωρεί ότι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα έργα και οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς αξιολογούνται θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από τα διοικητικά όργανα του ΕΤΣΕ σχετικά με τις αξιολογήσεις που διεξάγονται σε όλα τα έργα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά την προσθετικότητά τους, τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ικανότητά τους για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως ορίζεται στον κανονισμό· ζητεί, όσον αφορά τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, την εφαρμογή αυστηρών κανόνων σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση προκειμένου τέτοιου είδους οντότητες να γίνονται αποδεκτοί εταίροι του ΕΤΣΕ σε σχέση με τα πρότυπα της ΕΕ και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·

12.  υπενθυμίζει ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι εργαλείο που επιτρέπει στην επιτροπή επενδύσεων να δίνει προτεραιότητα στη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για δραστηριότητες που παρουσιάζουν υψηλότερη βαθμολογία και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογα από την Επιτροπή Επενδύσεων· σκοπεύει να αξιολογήσει τη συμμόρφωση, την εφαρμογή και τη χρήση του πίνακα αποτελεσμάτων και των δεικτών του· ζητεί τα κριτήρια επιλογής των έργων να εφαρμόζονται ορθά και η διαδικασία αυτή να γίνει περισσότερο διαφανής· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το παράρτημα του ισχύοντος κανονισμού, η Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει να δίνει κατά την ιεράρχηση των έργων, ίση σημασία σε κάθε πυλώνα του πίνακα αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα εάν ο επιμέρους πυλώνας παρουσιάζει μεγαλύτερη αριθμητική βαθμολογία, ή αν αποτελείται από ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες χωρίς βαθμολογία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στον σημερινό πίνακα αποτελεσμάτων αποδίδεται στον πυλώνα 3, ο οποίος σχετίζεται με τις τεχνικές πλευρές των έργων, η ίδια σημασία με τους πυλώνες 1 και 2, οι οποίοι σχετίζονται με τα σημαντικότερα επιθυμητά αποτελέσματα· επικρίνει το γεγονός ότι η ίδια η ΕΤΕπ παραδέχεται ότι οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής επενδύσεων κάνουν χρήση του 4ου πυλώνα μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι για τη λήψη αποφάσεων· ζητεί οι πίνακες αποτελεσμάτων, με εξαίρεση τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, να δημοσιοποιούνται μετά την λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με ένα έργο·

13.  αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν μερικά χρόνια για να προετοιμαστούν νέα καινοτόμα έργα, ότι η ΕΤΕπ βρίσκεται υπό πίεση για την επίτευξη του στόχου των 315 δισεκατομμυρίων EUR και ότι, ως εκ τούτου, δεν έχει άλλη επιλογή από το να δρομολογήσει άμεσα τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της χρήσης του ΕΤΣΕ, έχει βασιστεί σε ήδη υφιστάμενα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται, σε μεγάλο ποσοστό, από χαμηλότερο βαθμό κινδύνου, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο, τη δική της συμβατική χρηματοδότηση· εκφράζει τον φόβο ότι το ΕΤΣΕ δεν παρέχει συμπληρωματική χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα υψηλού κινδύνου· υπογραμμίζει ότι, ακόμη και αν ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ειδική δραστηριότητα, αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι παρουσιάζει κίνδυνο· ωστόσο, ο χαρακτηρισμός ως ειδική δραστηριότητα μπορεί επίσης να απορρέει από το γεγονός ότι η χρηματοδότησή του έχει δομηθεί κατά τρόπο τεχνητά επικίνδυνο, πράγμα που σημαίνει ότι έργα πολύ χαμηλού κινδύνου μπορούν επίσης να καταλήξουν ως έργα υψηλού κινδύνου· τονίζει ότι τα κριτήρια επιλογής έργων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστούν λιγότερο αυστηρά, με μοναδικό σκοπό την επίτευξη του πολιτικού στόχου της παροχής 315 δισεκατομμυρίων EUR στην κινητοποίηση επενδύσεων·

14.  ζητεί από την ΕΤΕπ να παράσχει μια εκτίμηση της δυνητικής ετήσιας ικανότητας δανειοδότησης σε μεσοπρόθεσμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη το ΕΤΣΕ και πιθανές κανονιστικές εξελίξεις, και να συνεχίσει τη δική της δανειοδότηση σε επίπεδα 70-75 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως, χρησιμοποιώντας κέρδη, εξοφλήσεις από τα προγράμματα κ.λπ. και να χρησιμοποιεί το ΕΤΣΕ ως συμπληρωματικό εργαλείο· σημειώνει ότι αυτό συνεπάγεται ότι ο όγκος των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ θα ανέλθει σε τουλάχιστον 90 δισεκατομμύρια ευρώ, και όχι σε 75 δισεκατομμύρια EUR συνολικά·

15.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συζητηθεί κατά πόσο ο προβλεπόμενος δείκτης μόχλευσης ύψους 15 είναι κατάλληλος για να επιτρέψει στο ΕΤΣΕ να υποστηρίξει προγράμματα υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο και καλεί την Επιτροπή να παράσχει αξιολόγηση για τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι αυτός ο δείκτης μόχλευσης ύψους 15 είναι βάσει χαρτοφυλακίου και αντανακλά την χρηματοδοτική εμπειρία της ΕΤΕπ με σκοπό την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς· ζητεί να σταθμιστούν οι δημόσιοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από το ΕΤΣΕ συμπληρωματικά προς τον απαιτούμενο όγκο· προτείνει να ληφθούν επίσης υπόψη οι στόχοι της Ένωσης που ορίστηκαν στη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα (COP21)· καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιεύσει τα μέχρι στιγμής επιτευχθέντα αποτελέσματα μόχλευσης και την σχετική μέθοδο υπολογισμού·

16.  επισημαίνει ότι τα έργα μικρής κλίμακας συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση την οποία χρειάζονται· σημειώνει με ανησυχία ότι τα μικρά έργα αποθαρρύνονται από το να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση ΕΤΣΕ με βάση το μέγεθός τους, ή μπορεί ακόμα και να χαρακτηριστούν μη επιλέξιμα· επισημαίνει τη σημαντική επίπτωση που μπορεί, παρόλα ταύτα, να έχει ένα μικρό έργο, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη επίσπευσης της τεχνικής βοήθειας που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ), ο οποίος έχει κεφαλαιώδη σημασία για την παροχή συμβουλών και για τη συνοδεία των φορέων υλοποίησης έργων μικρής κλίμακας κατά τη διάρθρωση και την ομαδοποίηση έργων μέσω επενδυτικών πλατφορμών ή συμφωνιών-πλαισίων· καλεί το διοικητικό συμβούλιο να εξετάσει το εν λόγω ζήτημα και να υποβάλει προτάσεις για την διόρθωση αυτής της κατάστασης·

Τομεακή διαφοροποίηση

17.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ είναι ένα μέσο βασισμένο στη ζήτηση, το οποίο θα πρέπει, όμως, να καθοδηγείται από τους πολιτικούς στόχους που περιγράφονται στον κανονισμό και ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο· ζητεί μεγαλύτερη προβολή και παροχή πληροφοριών σε τομείς στους οποίους η ζήτηση για επενδύσεις δεν έχει καλυφθεί και οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει να αξιοποιήσουν πλήρως το ΕΤΣΕ· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα στην ΕΕ σε μακροοικονομικό επίπεδο για να ενισχυθεί η ζήτηση για επενδύσεις·

18.  χαιρετίζει το γεγονός ότι όλοι οι τομείς που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΣΕ έχουν καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένοι τομείς υποεκπροσωπούνται, και κυρίως ο τομέας των κοινωνικών υποδομών και οι τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, στους οποίους έχει διατεθεί μόνο το 4 % της εγκεκριμένης από το ΕΤΣΕ χρηματοδότησης· σημειώνει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα στο γεγονός ότι ορισμένοι τομείς ενδέχεται να μην διαθέτουν την εμπειρία και τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΕΤΣΕ ή ότι προσέφεραν ήδη καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες από απόψεως έργων άμεσης εκκίνησης (shovel-ready), και με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, όταν ξεκίνησε το ΕΤΣΕ· καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτό, να συζητήσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι τομεακές διαφοροποιήσεις, συνδέοντάς τις με τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό, καθώς και με το ερώτημα εάν η στήριξη του ΕΤΣΕ θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς·

19.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία COP 21 για το κλίμα που εγκρίθηκε από την ΕΕ απαιτεί σημαντική στροφή στις βιώσιμες επενδύσεις την οποία το ΕΤΣΕ θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως· τονίζει ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι συμβατές με αυτήν τη δέσμευση· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

20.  επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό των πόρων που διατίθενται για μακροπρόθεσμα σχέδια, όπως δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή για σχέδια που αφορούν τον σχετικά υψηλό βαθμό κινδύνου που, συνήθως, συνδέεται με πιο προηγμένες αναδυόμενες νέες τεχνολογίες· σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές και 5G, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στην ψηφιοποίηση της παραδοσιακής οικονομίας, στον κλάδο της μικρο-ηλεκτρονικής, και στους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (HPC) θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω το ψηφιακό χάσμα·

21.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ορίων συγκέντρωσης στο αρχικό στάδιο της εκκίνησης· υπενθυμίζει ότι την μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΕΤΣΕ έχει προσφέρει ο τομέας των μεταφορών, με 2,2 δισεκατομμύρια EUR σε σύνολο 8 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 25 % του συνόλου των πόρων του ταμείου εγγυήσεων· παρατηρεί με ανησυχία ότι ο τομέας των μεταφορών έχει λάβει πόρους που ανέρχονται σε μόλις 13% περίπου του συνόλου των επενδύσεων που έχουν κινητοποιηθεί και διατεθεί έως σήμερα στο πλαίσιο της «θυρίδας υποδομών και καινοτομίας» του ΕΤΣΕ, ποσό που απέχει πολύ από το όριο του 30% που έχει καθοριστεί για κάθε μεμονωμένο τομέα· καλεί την Επιτροπή Επενδύσεων του Ταμείου να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε έργα του τομέα μεταφορών διότι η εκπροσώπηση τους στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως ανεπαρκής και ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια των καταναλωτών·

Διακυβέρνηση

22.  παρατηρεί ότι οι δομές διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο εσωτερικό της ΕΤΕπ· θεωρεί ότι, προκειμένου να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να συζητηθούν επιλογές για να καταστεί η δομή διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ πλήρως ξεχωριστή από εκείνη της ΕΤΕπ·

23.  υπενθυμίζει ότι ο διευθύνων σύμβουλος (ΔΣ) είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ, την προετοιμασία και την προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων και για την εξωτερική εκπροσώπηση· υπενθυμίζει ότι ο διευθύνων σύμβουλος επικουρείται από τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην πράξη, οι αντίστοιχοι ρόλοι, και ιδίως ο ρόλος του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου δεν έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια· καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει τον προσδιορισμό των καθηκόντων του διευθύνοντα σύμβουλου και του αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλου με μεγαλύτερη σαφήνεια προκειμένου να εξασφαλίσει διαφάνεια και λογοδοσία· θεωρεί σημαντικό ο διευθύνων σύμβουλος, επικουρούμενος από τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, να συνεχίσουν να καθορίζουν την ατζέντα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων· προτείνει, επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος να αναπτύσσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εντός της Επιτροπής Επενδύσεων, να υποβάλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και να προτείνει κυρώσεις για παραβάσεις και τους τρόπους εφαρμογής αυτών των κυρώσεων· πιστεύει ότι η εξουσία του διευθύνοντα σύμβουλου και του αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλου για την άσκηση αυτών των καθηκόντων θα πρέπει να ενισχυθεί με μεγαλύτερη αυτονομία έναντι της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ, συνεπώς, να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την αύξηση της ανεξαρτησίας του διευθύνοντα σύμβουλου και του αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλου·

24.  υπενθυμίζει ότι οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Επενδύσεων είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των έργων του ΕΤΣΕ, για την χορήγηση εγγυήσεων της ΕΕ και για την έγκριση δραστηριοτήτων με επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει επιπλέον ότι είναι ανεξάρτητοι· ως εκ τούτου, εκφράζει ανησυχία για την ύπαρξη τεκμηριωμένων συγκρούσεων συμφερόντων μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθούν στο μέλλον·

25.  θεωρεί ότι η επιλογή των έργων δεν είναι αρκετά διαφανής· τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να προβεί σε βελτιώσεις όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα έργα που εγκρίνει στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, με κατάλληλη αιτιολόγηση της προσθετικότητας και του πίνακα αποτελεσμάτων, καθώς και τη συμβολή των έργων στην επίτευξη των στόχων του ΕΤΣΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναμενόμενες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του ΕΤΣΕ στο επενδυτικό κενό που υφίσταται στην Ένωση·

26.  καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει τρόπους με τους οποίους η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Επενδύσεων, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούσε να ενισχυθεί· θεωρεί σημαντικό ο διευθύνων σύμβουλος να συνεχίσει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πράγμα το οποίο θα του επέτρεπε να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για μελλοντικές δραστηριότητες·

27.  προτείνει την εξέταση μέσων ενίσχυσης της διαφάνειας των δομών διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ για το Κοινοβούλιο και την προσθήκη ενός ακόμα πλήρους μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοριστεί από το Κοινοβούλιο· προτρέπει τα όργανα διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες με το ΕΚ σε προορατική βάση·

Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες

28.  υπενθυμίζει ότι, ως αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας τους, οι ΕΑΤ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του ΕΤΣΕ, επειδή βρίσκονται κοντά στις τοπικές αγορές και τις γνωρίζουν καλά· θεωρεί ότι οι συνέργειες δεν έχουν μέχρι στιγμής αξιοποιηθεί στον απαιτούμενο βαθμό· επισημαίνει τον κίνδυνο εκτοπισμού των τοπικών θεσμικών οργάνων από την ΕΤΕπ και καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει την ικανότητά της να προσελκύει εταίρους σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο· καλεί την ΕΤΕπ να υποστηρίξει την ενίσχυση των υφιστάμενων δημόσιων τραπεζικών δομών, με στόχο να διευκολύνει ενεργά την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και γνώσεων σχετικά με την αγορά μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, οι ΕΑΤ θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)· αναγνωρίζει ότι το ΕΤΣΕ και η ΕΤΕπ είναι όλο και πιο διατεθειμένοι να αναλάβουν τμήματα με χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα στη διάρθρωση τιτλοποίησης/τμημάτων μειωμένης εξασφάλισης με τις ΕΑΤ και τις προτρέπει να συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση· καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εξετάσουν κατά πόσον θα ήταν χρήσιμο να ενσωματωθεί η εμπειρογνωμοσύνη των ΕΑΤ στο Διοικητικό Συμβούλιο·

Επενδυτικές πλατφόρμες.

29.  υπενθυμίζει ότι οι διαφοροποιημένες επενδύσεις με γεωγραφική ή θεματική εστίαση θα πρέπει να καταστούν δυνατές μέσω της υποστήριξης της χρηματοδότησης και της ομαδοποίησης έργων και κεφαλαίων από διαφορετικές πηγές· σημειώνει με ανησυχία ότι η πρώτη επενδυτική πλατφόρμα συγκροτήθηκε μόλις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016 και ότι η εν λόγω καθυστέρηση εξουδετερώνει την ευκαιρία των έργων μικρού μεγέθους να επωφεληθούν από το ΕΤΣΕ και παρεμποδίζει την ανάπτυξη διασυνοριακών έργων· τονίζει την ανάγκη να απλουστευθούν οι κανόνες για τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών· ζητεί από την ΕΤΕπ και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ), να προωθήσουν τη χρήση των επενδυτικών πλατφορμών ως τρόπο επίτευξης της γεωγραφικής και θεματικής διαφοροποίησης των επενδύσεων·

30.  παροτρύνει τα διοικητικά όργανα του ΕΤΣΕ να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις επενδυτικές πλατφόρμες με σκοπό τη μεγιστοποίηση των οφελών που οι τελευταίες μπορούν να αποφέρουν εξαλείφοντας τα εμπόδια για επενδύσεις, ιδιαίτερα σε κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει στους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, τοπικών και περιφερειακών φορέων, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πλατφόρμες και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν για την σύστασή τους· αναγνωρίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον προσδιορισμό στρατηγικών έργων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους·

31.  προτείνει να διεξαχθεί συζήτηση για πρόσθετα μέσα προώθησης των επενδυτικών πλατφορμών, όπως η απόδοση προτεραιότητας στην έγκριση έργων που παρουσιάζονται μέσω πλατφόρμας, η ομαδοποίηση μικρότερων έργων και ομαδικών συμβολαίων και η θέσπιση μηχανισμών για τη χρηματοδότηση των ομαδοποιήσεων συμβάσεων· πιστεύει ότι οι διακρατικές πλατφόρμες θα πρέπει να ενισχυθούν ιδιαίτερα, επειδή πολλά ενεργειακά και ψηφιακά έργα έχουν διεθνική διάσταση·

Χρηματοδοτικά μέσα

32.  υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ έχει αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά μέσα για τους σκοπούς του ΕΤΣΕ, προκειμένου να παράσχει εξατομικευμένα προϊόντα για χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου· παροτρύνει την ΕΤΕπ να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέμενη αξία της, εστιάζοντας σε πιο ριψοκίνδυνα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως χρηματοδοτικά μέσα και μέσα της κεφαλαιαγοράς μειωμένης εξασφάλισης· εκφράζει ανησυχίες για τις επικρίσεις των διαχειριστών έργων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχονται δεν είναι συμβατά με τις ανάγκες των έργων τους (τα έργα υψηλού κινδύνου συχνά απαιτούν χρήματα εκ των προτέρων για την έναρξη των επενδύσεων, και όχι σε μικρότερα ποσά σε ετήσια βάση) και των επενδυτών υπογραμμίζοντας ότι επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ, λόγω έλλειψης κατάλληλων ιδιωτικών μέσων μετοχικού κεφαλαίου· καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει το ζήτημα αυτό σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των έργων και τους επενδυτές· καλεί επιπλέον την ΕΤΕπ να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των πράσινων ομολόγων μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του ΕΤΣΕ στη χρηματοδότηση έργων που έχουν θετικά οφέλη για το περιβάλλον ή/και το κλίμα.

Γεωγραφική διαφοροποίηση

33.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι μέχρι το τέλος του 2016, οι 28 χώρες έχουν λάβει όλες ανεξαιρέτως χρηματοδότηση μέσω του ΕΤΣΕ· παρατηρεί με ανησυχία, ωστόσο, ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, οι χώρες της ΕΕ-15 είχαν λάβει το 91 % ενώ οι χώρες της ΕΕ-13 είχαν λάβει μόνο το 9 % της στήριξης του ΕΤΣΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στήριξη του ΕΤΣΕ έχει κυρίως ευνοήσει έναν περιορισμένο αριθμό χωρών όπου τα επενδυτικά κενά είναι ήδη κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ· σημειώνει ότι στο εσωτερικό των δικαιούχων χωρών παρατηρείται συχνά άνιση γεωγραφική κατανομή των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ· θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος εδαφικής συγκέντρωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και στα 28 κράτη μέλη· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει περαιτέρω τεχνική βοήθεια στις χώρες και περιφέρειες που έχουν επωφεληθεί λιγότερο από το ΕΤΣΕ·

34.  Αναγνωρίζει το γεγονός ότι το ΑΕΠ και ο αριθμός των έργων που έχουν εγκριθεί είναι αλληλένδετα· αναγνωρίζει ότι τα μεγαλύτερα κράτη μέλη είναι σε θέση να επωφελούνται από πιο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές και, ως εκ τούτου, είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από ένα μέσο το οποίο είναι βασισμένο στην αγορά όπως το ΕΤΣΕ· υπογραμμίζει ότι η μικρότερη στήριξη από το ΕΤΣΕ στην EΕ-13 μπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, όπως το μικρό μέγεθος των έργων, η περιφερειακή γεωγραφική θέση και ο ανταγωνισμός από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)· παρατηρεί με ανησυχία, ωστόσο, το δυσανάλογο όφελος για ορισμένες χώρες και υπογραμμίζει την ανάγκη να διαφοροποιηθεί περαιτέρω η γεωγραφική κατανομή, ιδίως σε κρίσιμης σημασίας τομείς όπως ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας των οικονομιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω και να χαρτογραφήσει τους λόγους της σημερινής γεωγραφικής κατανομής·

Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ)

35.  αποδίδει τεράστια σημασία στη λειτουργία του ΕΚΕΣ· θεωρεί ότι η αποστολή του να ενεργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας σε όλα τα στάδια του έργου ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη ανάγκη για τεχνική βοήθεια μεταξύ των αρχών και των φορέων υλοποίησης των έργων·

36.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΕΚΕΣ λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2015, περνώντας μέσα από μία φάση ταχείας υλοποίησης· αναγνωρίζει ότι λόγω της περιορισμένης διάρκειας της ύπαρξής του και της έλλειψης προσωπικού στο αρχικό στάδιο, δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως όλες οι υπηρεσίες του ΕΚΕΣ και ότι η δραστηριότητα έχει κυρίως επικεντρωθεί στην παροχή στήριξης για την ανάπτυξη και διάρθρωση έργων, την παροχή συμβουλών στον τομέα της πολιτικής, και στον έλεγχο των έργων· υπογραμμίζει την ανάγκη να προσλάβει το ΕΚΕΣ εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς σε μια προσπάθεια για καλύτερη στόχευση των συμβουλών, της επικοινωνίας και της υποστήριξης στους τομείς που δεν χρησιμοποιούν το ΕΤΣΕ στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

37.  είναι πεπεισμένο ότι ο ΕΚΕΣ έχει το δυναμικό να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση πολλών από τις αδυναμίες εφαρμογής του ΕΤΣΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι, προκειμένου να συμβεί αυτό, πρέπει να υιοθετήσει μια πιο προορατική στάση όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε τομείς όπως η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ άλλων, υπό το φως της σπουδαιότητας των τελευταίων στη χρηματοδότηση μικρότερων έργων· τονίζει επίσης το ρόλο του ΕΚΕΣ στην παροχή συμβουλών με τον συνδυασμό άλλων πηγών χρηματοδότησης της Ένωσης από κοινού με το ΕΤΣΕ·

38.  θεωρεί, επίσης, ότι ο ΕΚΕΣ μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη γεωγραφικής και τομεακής διαφοροποίησης, όχι μόνο καλύπτοντας όλες τις περιφέρειες και περισσότερους τομείς στην παροχή των υπηρεσιών του, αλλά επίσης συνδράμοντας την ΕΤΕπ στην υλοποίηση δραστηριοτήτων· πιστεύει ότι ο ΕΚΕΣ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

39.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός του ΕΤΣΕ αναθέτει εντολή στον ΕΚΕΣ να μοχλεύσει την τοπική γνώση με σκοπό να διευκολύνει την στήριξη του ΕΤΣΕ σε όλη την Ένωση· πιστεύει ότι απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα αυτό, και ιδίως, στενότερη συνεργασία με τους αρμόδια εθνικά θεσμικά όργανα· αποδίδει μεγάλη σημασία στην παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές καταστάσεις και οι τοπικές ανάγκες, ιδίως σε χώρες που δεν έχουν έμπειρα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες· θεωρεί ότι οι σύνδεσμοι με άλλους τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερθέντα·

40.  αναμένει από τον ΕΚΕΣ να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και να επιτύχει πλήρη επίπεδα στελέχωσης όσον αφορά το προσωπικό του χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· εκφράζει αμφιβολίες, ωστόσο, ότι το προβλεπόμενο προσωπικό θα είναι επαρκές ώστε ο ΕΚΕΣ να παράσχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και να αντιμετωπίσει τον αυξημένο φόρτο εργασίας και την διεύρυνση της εντολής·

41.  τονίζει ότι ο ΕΚΕΣ πρέπει να ενισχύσει το προφίλ των υπηρεσιών του, να βελτιώσει την επικοινωνία και να ενισχύσει την γνώση και την κατανόηση των δραστηριοτήτων του μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του ΕΚΕΣ· θεωρεί ότι όλοι οι σχετικοί δίαυλοι επικοινωνίας θα πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, μεταξύ άλλων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (EΠΕΕ)

42.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ), εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή μόλις την 1η Ιουνίου 2016, δηλαδή σχεδόν ένα έτος μετά την έγκριση του κανονισμού ΕΤΣΕ· σημειώνει ότι η πύλη λειτουργεί σήμερα με 139 έργα που εμφανίζονται επί του παρόντος, αλλά θεωρεί ότι ο αριθμός αυτός απέχει ακόμα πολύ από το δυναμικό που αναμενόταν όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ·

43.  Θεωρεί ότι η ΕΠΕΕ προσφέρει μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα για τους φορείς προώθησης έργων ώστε να ενισχυθεί η προβολή των επενδυτικών τους έργων κατά τρόπο διαφανή· πιστεύει, ωστόσο, ότι ο βασικός παράγων για την επιτυχία της πύλης είναι να αυξηθεί η δική της προβολή κατά τρόπο σημαντικό, προκειμένου να υπάρξει κοινή αναγνώριση ότι αποτελεί ένα χρήσιμο, αξιόπιστη και αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για τους επενδυτές όσο και τους φορείς υλοποίησης έργων· προτρέπει την Επιτροπή να εργασθεί ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω ενός συστήματος αποτελεσματικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας·

44.  σημειώνει ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τη σύσταση και την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την υποστήριξη, και τη συντήρηση καθώς και τη φιλοξενία της ΕΠΕΕ, καλύπτονται επί του παρόντος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο της ετήσιας χρηματοδότησης ύψους 20 εκατομμυρίων EUR που προβλέπεται για το ΕΚΕΣ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα τέλη που χρεώνονται στους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων που καταχωρούν το έργο τους στην πύλη θα αποτελέσουν εξωτερικό έσοδο με ειδικό προορισμό για την ΕΠΕΕ και στο μέλλον θα είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησής της·

Εγγύηση

45.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση παρέχει αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση στην ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ· είναι πεπεισμένο ότι η εγγύηση της ΕΕ επέτρεψε στην ΕΤΕπ να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο για το σκέλος Υποδομών και Επενδύσεων (IIW) και επέτρεψε την ενίσχυση και την εμπροσθοβαρή χορήγηση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin που υποστηρίζονται από το σκέλος που αφορά τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι το ανώτατο όριο των 25 εκατομμυρίων EUR, που φαίνεται να χρησιμοποιείται από την ΕΤΕπ για τις συνήθεις δανειοδοτικές πράξεις της, δεν θα πρέπει να ισχύει για το ΕΤΣΕ, προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση μικρότερων έργων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ και άλλων δυνητικών δικαιούχων·

46.  τονίζει ότι, λόγω της πολύ εντατικής χρήσης που αντικατοπτρίζει την υψηλή ζήτηση εκ μέρους της αγοράς, το σκέλος για τις ΜΜΕ ενισχύθηκε περαιτέρω με 500 εκατομμύρια EUR από το χρέος χαρτοφυλακίου του σκέλους υποδομών IIW σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο· χαιρετίζει το γεγονός ότι, λόγω της ευελιξίας του κανονισμού ΕΤΣΕ, η πρόσθετη χρηματοδότηση χορηγήθηκε προς όφελος των ΜΜΕ και των μικρών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης· προτίθεται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη χορήγηση της εγγύησης στο πλαίσιο αυτών των δύο σκελών· σημειώνει περαιτέρω ότι, στις 30 Ιουνίου 2016, οι πράξεις που είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο του IIW έφθαναν μόλις το 9 % του συνολικού στοχευμένου όγκου·

47.  υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΕ χρηματοδοτείται κυρίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές αξιολογήσεις που υποδηλώνουν ότι το τρέχον προσωρινό ποσοστό καταβολής του Ταμείου Εγγύησης ύψους 50 % δείχνει να είναι συντηρητικό και συνετό όσον αφορά την κάλυψη πιθανών ζημιών και ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης προστατεύεται ήδη από ένα προσαρμοσμένο ποσοστό στόχου ύψους 35 %· προτίθεται να εξετάσει κατά πόσον οι προτάσεις για ένα χαμηλότερο ποσοστό στόχο θα έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα και τη φύση των επιλεγμένων έργων· τονίζει ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες ως αποτέλεσμα αθέτησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων είτε της ΕΤΕπ είτε του ΕΤΕ·

Μελλοντική χρηματοδότηση, δυναμικό του ταμείου

48.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει προτείνει μια επέκταση του ΕΤΣΕ, τόσο από πλευράς διάρκειας όσο και από πλευράς χρηματοδοτικής ικανότητας, και ότι αυτό θα είχε επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ· εκφράζει την πρόθεσή του να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης·

49.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είχαν κληθεί να συμβάλουν στο ΕΤΣΕ, προκειμένου να διευρύνουν το δυναμικό του, επιτρέποντάς του με αυτόν τον τρόπο να υποστηρίζει περισσότερες επενδύσεις υψηλού κινδύνου· εκφράζει τη λύπη του ότι παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω επενδύσεις είχαν θεωρηθεί ως έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο της έννοιας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, σχετικά με την ενίσχυση της εποπτείας των δημοσιονομικών διατάξεων και της εποπτείας και συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, σχετικά με την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, τα κράτη μέλη δεν ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία· ζητεί περαιτέρω ενημέρωση από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή όσον αφορά το κατά πόσον έχουν αναληφθεί προσπάθειες εν τω μεταξύ για να πεισθούν τα κράτη μέλη να συμβάλουν στο ΕΤΣΕ, και κατά πόσο θα είναι σε θέση να προσελκύσουν άλλους επενδυτές· καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση·

Συμπληρωματικότητα με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ

50.  επισημαίνει ότι η συνειδητοποίηση των επικαλύψεων και του ανταγωνισμού μεταξύ του ΕΤΣΕ και των χρηματοδοτικών μέσων του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, είχαν ως αποτέλεσμα την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών που συνιστούν τον συνδυασμό της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε συνδυασμός της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβεί επιζήμιος για το επίπεδο και τον προσανατολισμό της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στα κριτήρια επιλεξιμότητας, στους κανονισμούς, στα χρονικά όρια για την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, που εμποδίζουν τη συνδυασμένη χρήση· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα στην πρότασή της για αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και ελπίζει ότι η αναθεώρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί εγκαίρως προκειμένου να απλοποιηθεί η συνδυασμένη χρήση των πόρων και να αποφευχθούν ο ανταγωνισμός και οι επικαλύψεις· πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και ότι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού προγράμματος έχουν καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτό·

51.  προτείνει στην Επιτροπή να απαριθμεί, στις τακτικές της εκθέσεις, τα έργα που επωφελούνται από τον συνδυασμό επιχορηγήσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και πόρων του ΕΤΣΕ·

52.  επισημαίνει ότι τα έργα μεταφορικών υποδομών υπό μορφή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θα πρέπει συνήθως να βασίζονται στην αρχή «ο χρήστης πληρώνει», προκειμένου να επιβαρύνονται λιγότερο οι κρατικοί προϋπολογισμοί και οι φορολογούμενοι για την κατασκευή και τη συντήρηση των υποδομών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συντονίζονται οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ και να μην προωθούνται κεφάλαια τύπου ΣΔΙΤ σε βάρος των διαρθρωτικών ταμείων·

Φορολογία

53.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΕπ ασκεί πιέσεις μέσω του ΕΤΣΕ για τη στήριξη έργων τα οποία έχουν δομηθεί χρησιμοποιώντας εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους· προτρέπει την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ να μη χρησιμοποιούν ή να μη συμμετέχουν σε δομές φοροαποφυγής, και συγκεκριμένα σε συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ή πρακτικές οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης της ΕΕ όσον αφορά τη φορολογία, όπως καθορίζεται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και των ανακοινώσεων της Επιτροπής· επιμένει ότι κανένα έργο και κανένας φορέας δεν μπορεί να εξαρτάται από πρόσωπο ή εταιρεία που δραστηριοποιείται σε χώρα που θα περιλαμβάνεται στον μελλοντικό κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών·

Επικοινωνία και προβολή

54.  παρατηρεί ότι πολλοί φορείς υλοποίησης έργων δεν είναι ενήμεροι για την ύπαρξη του ΕΤΣΕ, ή έχουν ανεπαρκή σαφή εικόνα του τι μπορεί να τους προσφέρει το ΕΤΣΕ, τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας και τις συγκεκριμένες ενέργειας που πρέπει να αναλαμβάνουν όταν υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στοχοθετημένης τεχνικής υποστήριξης, στην αντίστοιχη γλώσσα της ΕΕ, σε κράτη μέλη που έχουν επωφεληθεί σε μικρότερο βαθμό από το ΕΤΣΕ, για να ενισχυθεί η ενημέρωση σχετικά με το τι είναι το ΕΤΣΕ, ποια ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες έχει να προσφέρει καθώς και τους ρόλους των επενδυτικών πλατφορμών (ΠΚ) και των ΕΑΤ·

55.  ζητεί τη μετάφραση όλου του ενημερωτικού υλικού και του υλικού που αφορά την διαδικασία χρηματοδότησης σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών για να διευκολυνθούν η πληροφόρηση και η πρόσβασης σε τοπικό επίπεδο·

56.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η άμεση στήριξη που παρέχεται στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια είναι υπεύθυνοι για την κατανομή της χρηματοδότησης της ΕΕ, μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις στις οποίες ο τελικός δικαιούχος δεν είναι ενήμερος ότι επωφελείται από χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ και ζητεί να εξευρεθούν λύσεις για τη βελτίωση της προβολής του ΕΤΣΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στις συμβάσεις του ΕΤΣΕ ειδική ρήτρα που θα καθιστά σαφές στον ανάδοχο του έργου ότι η χρηματοδότηση κατέστη δυνατή χάρη στο ΕΤΣΕ/στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Επέκταση

57.  αναγνωρίζει ότι το ΕΤΣΕ - ούτε καν σε περιορισμένη κλίμακα - δεν αρκεί για να καλύψει το επενδυτικό χάσμα που υφίστανται στην Ευρώπη, αλλά ότι, παρόλα ταύτα, αποτελεί κεντρικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ και δείχνει καθαρά ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα· ζητεί να διατυπωθούν περαιτέρω προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί σε μόνιμη βάση η επενδυτική δραστηριότητα στην Ευρώπη·

°

°  °

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
  • [2]  http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf
  • [3]  http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, Σεπτέμβριος 2016
  • [4]  Έκθεση της 14ης Νοεμβρίου 2016, https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf
  • [5]  ΕΕ C 465/1 της 13.12.2016.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας(*) (6.4.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(2016/2064(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marian-Jean Marinescu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία υλοποίηση του ΕΤΣΕ και την αναμενόμενη κινητοποίηση των επενδύσεών του στο πλαίσιο του των εγκεκριμένων δράσεων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ, οι οποίες ανέρχονται σε περισσότερο από 160 δισεκατομμήυρια EUR και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του συνόλου των επενδύσεων που πρέπει να κινητοποιηθούν έως το 2018· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των υπογεγραμμένων και των εκταμιευομένων ποσών· σημειώνει, επιπλέον, ότι μόνο περίπου το 60% της αναμενόμενης συνολικής επένδυσης που κινητοποιείται από το ΕΤΣΕ προέρχεται από ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από την ΕΤΕπ (20-25% κατά μέσο όρο), και από συνδυασμό πόρων από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσιες αρχές και ταμεία της ΕΕ (ΕΔΕΤ, ΔΣΕ)·

2.  υπενθυμίζει ότι όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιώνουν την αναμενόμενη κινητοποίηση των επενδύσεων του ΕΤΣΕ. όμως τονίζει ότι για τους φορείς λήψης αποφάσεων, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα ποσά που έχουν ήδη διαβιβαστεί σε εταιρείες· θεωρεί ότι ο υπολογισμός του ποσοστού της ιδιωτικής επένδυσης που εκταμιεύεται είναι κομβικό στοιχείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων του ΕΤΣΕ· θεωρεί ότι για τη διαφάνεια των δεδομένων που παρέχονται από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή θα είναι πολύ σημαντική η δημοσίευση του εκταμιευθέντος ποσού·

3.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα επενδύσεων στην ΕΕ, και αναγνωρίζει ότι το ΕΤΣΕ μπορεί να συμβάλει στην κάλυψή του· υπογραμμίζει ότι σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη βιώσιμων έργων που τονώνουν την πραγματική οικονομία και δημιουργούν επίσης μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα προσθετικότητα και ποιότητα, και όχι η μεγιστοποίηση των παραγόντων μόχλευσης ή της ταχύτητας και του όγκου των επενδύσεων·

4  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το ύψος της εγγύησης που χρησιμοποιείται· σημειώνει ότι αρκετές εκτιμήσεις δείχνουν αποτέλεσμα μόχλευσης 14.1· καλεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ να δημοσιοποιήσει τον πολλαπλασιαστή σε πραγματικό χρόνο και να χρησιμοποιήσει την μέθοδο υπολογισμού του ΟΟΣΑ·

5.  επισημαίνει ότι κατά την 31η Ιανουαρίου 2017 οι κύριοι δικαιούχοι ήταν οι εξής: σε απόλυτους όρους, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία (πάνω από 60% των συνολικών επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν)· κατά κεφαλή, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ιταλία· και από απόψεως ΑΕΠ (σε εκατομμύρια ευρώ), η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Λιθουανία και η Πορτογαλία·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη αξιολόγηση[1], έως τα τέλη Ιουνίου 2016 τα κράτη μέλη της ΕΕ-15 έλαβαν πάνω από το 90% της στήριξης από το ΕΤΣΕ, ενώ τα 13 νέα κράτη μέλη έλαβαν λιγότερο από το 10%· εκφράζει τη λύπη του για την, μέχρι στιγμής, μη ισόρροπη κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΣΕ και υπενθυμίζει ότι τρία κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 45% της συνολικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του σκέλους Υποδομών και Καινοτομίας του ΕΤΣΕ (IIW)· καλεί, ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ να παρακολουθεί και να βελτιώνει συνεχώς την γεωγραφική κάλυψη, προάγοντας την ισορροπία και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα στις οικονομίες όλων των κρατών μελών·

7.  εκτιμά ότι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων της ΕΕ με χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να συμβάλει στην προσθετικότητα του ΕΤΣΕ· σημειώνει ότι μόνο 11 έργα στο πλαίσιο του IIW και δύο στο πλαίσιο της θυρίδας του ΕΤΣΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν σε εννέα κράτη μέλη, ωφελήθηκαν από τον συνδυασμό της χρηματοδότησης ΕΤΣΕ/ΕΔΕΤ· ενθαρρύνει την έγκαιρη έγκριση της αναθέωρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού «Οmnibus» που θα επιτρέψει την απλούστευση των συνδυασμένων κονδυλίων ΕΔΕΤ και ΕΤΣΕ, προκειμένου να αποφευχθούν ο ανταγωνισμός και οι επικαλύψεις, να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και να προωθηθούν περαιτέρω συνέργειες·

8.  σημειώνει ότι στα δύο αυτά σκέλη, το 30% της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ χρησιμοποιήθηκε για τις ΜΜΕ, το 23% για ενεργειακά έργα (μόνο το 7% για την ενεργειακή απόδοση), το 21% για την ΕΑΚ και το 10% για τον ψηφιακό τομέα· υπενθυμίζει ότι η προσθετικότητα αποτελεί βασική αρχή για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΣΕ και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά το επίπεδο προσθετικότητας των χρηματοδοτούμενων έργων καθώς και τον πίνακα λεπτομερούς αξιολόγησης· υπενθυμίζει ότι ο πίνακας πρέπει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το σύστημα βαθμολόγησης και αξιολόγησης και ζητεί την έγκαιρη δημοσίευσή του μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενός έργου· τονίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια προσθετικότητας και η διαδικασία δέουσας επιμέλειας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση στήριξης· φρονεί, επιπλέον, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η τομεακή διαφοροποίηση·

9.  τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος ορισμού της προσθετικότητας, καθιστώντας την σαφέστερη και πιο αποτελεσματική· θεωρεί ότι η προσθετικότητα θα μπορούσε να αξιολογηθεί καλύτερα αν η Επιτροπή Επενδύσεων δημοσιοποιούσε το προφίλ κινδύνου κάθε έργου του ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι ο ισχύων κανονισμός επέτρεψε τη δυνατότητα σχεδίων με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο σε σχέση με τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίζει πραγματική προσθετικότητα και θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αναλαμβάνει μόνο έργα που η ΕΤΕπ θα θεωρούσε υπό άλλες συνθήκεςεωρεί ως απαράδεκτα λόγω του επικίνδυνου χαρακτήρα τους και ότι το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναδιοργάνωση των έργων, όπως, για παράδειγμα, η ευρεία στήριξη του ΕΤΣΕ σε έργα στον τομέα της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση των συνήθων επενδύσεων της ΕΤΕπ στους εν λόγω τομείς· απευθύνει έκκληση για διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη διασφάλιση της δημοσιοποίησης των συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ·

10.  επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό των πόρων που διατίθενται για μακροπρόθεσμα σχέδια, όπως δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή για σχέδια που αφορούν τον σχετικά υψηλό βαθμό κινδύνου που, συνήθως, συνδέεται με πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες· σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές και 5G, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στην ψηφιοποίηση της παραδοσιακής οικονομίας, στον κλάδο της μικρο-ηλεκτρονικής, και στους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (HPC) θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω το ψηφιακό χάσμα·

11.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρόλο που τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων σε τομείς όπως οι τεχνολογίες χώρου ή οι τεχνολογίες για μειώσεις εκπομπών θα έπρεπε να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του ΕΤΣΕ, μέχρι σήμερα, πολύ λίγα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ομπρέλας του ΕΤΣΕ σε αυτούς τους τομείς και θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί στους περιορισμούς αυτών των τομέων·

12.  με δεδομένο ότι στόχος του ΕΤΣΕ είναι να διαθέτει κεφάλαια για έργα υψηλού κινδύνου, θεωρεί σημαντικό, σε περίπτωση που η περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το έργο ή από την οποία προέρχεται ο δικαιούχος, χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, να θεωρείται το γεγονός αυτό συμπληρωματικός παράγοντας κινδύνου·

13.  υποστηρίζει ότι, για να βελτιωθεί η απόδοση του ΕΤΣΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι αναγκαία η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το ΕΤΣΕ, και των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ή θεσμικών φορέων·

14.  σημειώνει, ωστόσο, ότι οι εθνικές ή περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες ή αναπτυξιακοί θεμικοί φορείς δεν είναι εξίσου καλά εγκατεστημένες σε όλα τα κράτη μέλη και ότι η περιορισμένη γεωγραφική τους εξάπλωση θέτει πρόσθετα εμπόδια στη γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ· θεωρεί ότι η δημιουργία εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ή θεσμικών φορέων πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τα κράτη μέλη και το ΕΤΣΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι περιοχές στις οποίες είναι αναγκαία η στήριξη· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και θεσμικοί φορείς θα περιληφθούν στις υψηλότερες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και ότι θα παρασχεθεί στα κράτη μέλη η αναγκαία τεχνογνωσία και τεχνική βοήθεια· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει τη δημιουργία εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών σε περιοχές όπου η παρουσία τους είναι περιορισμένη, για να ενισχυθούν έργα μικρής κλίμακας και για να βελτιωθεί η περιφερειακή και τομεακή διαφοροποίηση·

15.  καλεί την ΕΤΕπ, δεδομένης της σημασίας της κατανομής των πόρων σε έργα και περιοχές με υψηλό δείκτη κινδύνου, να μην αφήσει το επιτόκιο για τα κεφάλαια που χορηγούνται υπό μορφή δανείων να μετατραπεί σε αποτρεπτικό παράγοντα και σε επιβάρυνση για τους δικαιούχους· καλεί, επίσης, την ΕΤΕπ να αυξήσει τη διαφάνεια στα επιτόκια και τις προμήθειες για τα έργα του ΕΤΣΕ σε επίπεδο Ένωσης και να διασφαλίσει ότι δε θα αποτελέσουν στοιχεία διάκρισης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών πελατών ή μεταξύ περιφερειών·

16.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (EΚΕΣ), για την επιτυχία του ΕΤΣΕ· επισημαίνει το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημά του, όμως σημειώνει με απογοήτευση ότι, μέχρι τώρα, δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσει πλήρως· τονίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέσα για το ΕΚΕΣ, με ελάχιστο όριο 20 000 000 EUR ετησίως, ώστε να καλυφθεί το κόστος του και να μπορέσει να εκτελέσει και να εντείνει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της επίλυσης του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού όσο το δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου το ΕΚΕΣ να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες που του έχουν ανατεθεί·

17.  καλεί τον ΕΚΕΣ να ενισχύσει την παρουσία του σε χώρες που δυσκολεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΣΕ και στις οποίες υπάρχει έλλειψη διοικητικής ικανότητας σε σχέση με την υποβολή βιώσιμων σχεδίων και συγκεκριμένα στις χώρες συνοχής· καλεί επιπλέον τον ΕΚΕΣ να παράσχει ειδική καθοδήγηση προκειμένου να βοηθηθούν συγκεκριμένα έργα οπουδήποτε παρατηρείται μεγάλη απροθυμία ανάληψης κινδύνου ή όταν ο κίνδυνος είναι κατακερματισμένος μεταξύ των επενδυτών (όπως συμβαίνει, επί παραδείγματι, στα διασυνοριακά/πολυεθνικά σχέδια, τα μακρόπνοα έργα υποδομών/έργα δημιουργίας εισοδήματος)·

18.  καλεί τον ΕΚΕΣ να συνεργαστεί με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί πιο ισόρροπη γεωγραφική και τομεακή κάλυψη· υπογραμμίζει την σημαντική ευθύνη του ΕΚΕΣ να φέρει το ΕΤΣΕ σε τοπικό επίπεδο καθώς και τον ρόλο του ως ενιαίου κόμβου παροχής τεχνικών και οικονομικών συμβουλών για τον εντοπισμό, την προετοιμασία και την ανάπτυξη σχεδίων, και την αποστολή του σε προληπτικά συνολικά έργα μικρής κλίμακας και τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών· τονίζει ότι τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν επιτευχθεί επαρκώς και θα πρέπει να ενταθούν κατά την προσεχή περίοδο·

19.  σημειώνει ότι οι επενδυτικές πλατφόρμες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταστούν λειτουργικές· τονίζει το ρόλο τους στη συγκέντρωση πολλαπλών μικρότερων έργων που αφορούν το ίδιο θέμα ή την ομαδοποίηση και διευκόλυνση των διασυνοριακών έργων·

20.  υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους του ΕΤΣΕ είναι να ενισχύσει τα μικρής κλίμακας, καινοτόμα και τολμηρά έργα, μεταξύ άλλων, με την ομαδοποίησή τους, ενδεχομένως μέσω επενδυτικών πλατφορμών, σε μεγαλύτερα συμπλέγματα που είναι πιο έτοιμα για επενδύσεις· καλεί τον ΕΚΕΣ να προβλέψει τη δημιουργία αποκεντρωμένων περιφερειακών συσπειρώσεων, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου τομέα ή περιοχής, όπως η ενεργειακή απόδοση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

21.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμβουλευτική της ικανότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τις προσπάθειες επικοινωνίας και διάδοσης ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να αγνοούν το ΕΤΣΕ, τις δυνατότητες του ή τους τρόπους υποβολής αίτησης για χορήγηση στήριξης από το ΕΤΣΕ· σημειώνει, επιπλέον, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικαιούχοι αγνοούν το γεγονός ότι στην πραγματικότητα λαμβάνουν ήδη στήριξη από το ΕΤΣΕ, ιδίως λόγω της έλλειψης διαφάνειας από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή ο οποίος παρέλειψε να τους ενημερώσει σχετικά με τη στήριξη του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη της δυνατότητας στήριξης από το ΕΤΣΕ, καθώς και η άγνοια σχετικά με την λήψη στήριξης από το ΕΤΣΕ, αποτελούν αμφότερες χαμένες ευκαιρίες για την ΕΕ· ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη για διενέργεια καλύτερης εκστρατείας επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης·

22.  ζητεί τη μετάφραση όλου του πληροφοριακού υλικού ή του υλικού που αφορά την διαδικασία χρηματοδότησης σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών για την διευκόλυνση της πληροφόρησης και της πρόσβασης σε τοπικό επίπεδο·

23  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω του ΕΤΣΕ, μια σειρά γραμμών του προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά την περίοδο 2015-2020, πράγμα που επηρεάζει αρνητικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ, το εν λόγω δημοσιονομικό έλλειμμα θα πρέπει να διορθωθεί και ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρηματοδοτείται από πηγές ανεξάρτητες από προγράμματα της ΕΕ που έχουν ήδη εγκριθεί· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει εν προκειμένω ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής·

24.  επαναλαμβάνει τη σημασία της επικέντρωσης στα χρηματοδοτικά μέσα για την χρηματοδότηση της επέκτασης του ΕΤΣΕ (ΕΤΣΕ ΙΙ)· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση μέσω του ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τις επιχορηγήσεις από πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα ΕΔΕΤ, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για κάθε μελλοντική επέκταση·

25.  τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια κατά την εφαρμογή του πίνακα για την επιλογή των δράσεων του ΕΤΣΕ, και ιδίως την ανάγκη για προσβάσιμες, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την προσθετικότητα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ· καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιεύει στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αντίκτυπου που αφορούν τις δράσεις που υλοποιούνται, αναφέροντας την προστιθέμενη αξία και την προσθετικότητα κάθε χρηματοδοτούμενου έργου· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να δημοσιεύει ξεχωριστά αναλυτικά στοιχεία για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο, περιλαμβανομένων των πράξεων δανεισμού που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, παρέχοντας εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις για κάθε έργο, με επεξήγηση των χρησιμοποιηθέντων δεικτών και κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης. τέλος, πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η δημοσίευση αντικειμενικών στοιχείων σχετικά με τις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω του ΕΤΣΕ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το δυναμικό και την προβολή της ΕΠΕΕ·

26.  είναι της γνώμης ότι πριν από την έγκριση της προτεινόμενης επέκτασης του ΕΤΣΕ θα ήταν ευκταίο να είχαν διενεργηθεί πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και περαιτέρω αξιολόγηση του αρχικού κανονισμού ΕΤΣΕ · αναμένει να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την τελική επεξεργασία του κανονισμού για την παράταση του ΕΤΣΕ τα πορίσματα της παρούσας έκθεσης, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή διαφοροποίηση, τη διαφοροποίηση ανά τομέα, την προσθετικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των επιτροπών παρακολούθησης και των επιτροπών επενδύσεων, καθώς και οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

György Hölvényi, Julia Reda

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano

0

0

 

 

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

  • [1]  Ανεξάρτητη αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Έτους 2016, η οποία διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (*) (23.3.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(2016/2064(INI))

Συντάκτες γνωμοδότησης (*): Inés Ayala Sender και Dominique Riquet

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην κοινή πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης και την κατάρτιση της νέας νομοθετικής πρότασης τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην παρούσα έκθεση εφαρμογής·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την σύσταση των οργάνων του ΕΤΣΕ και για την διαφανή διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε για τα μέλη της δομής διακυβέρνησής τους· καλεί ωστόσο τα όργανα του ΕΤΣΕ να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το ευρύ κοινό τακτικά, λεπτομερώς και με μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα έργα του ΕΤΣΕ· προτείνει ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) να βελτιώσει την ενημέρωση που παρέχει σε ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στρατηγικό προσανατολισμό που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ τον Δεκέμβριο του 2015 και στον οποίο περιλαμβάνονται ενδεικτικά όρια γεωγραφικής συγκέντρωσης· παρατηρεί έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των δικαιούχων του ΕΤΣΕ· παρατηρεί ότι, κατά το πρώτο έτος δραστηριοποίησής του, το 92 % του συνόλου των επενδύσεων επικεντρώθηκε στις χώρες της ΕΕ των 15 ενώ μόνο το 8 % έφτασε στις χώρες της ΕΕ των 13, και ότι, μέχρι σήμερα, 10 κράτη μέλη, κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχουν επωφεληθεί από δραστηριότητες μόνο στο πλαίσιο της θυρίδας του ΕΤΣΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι το κριτήριο της αναλογίας του ΑΕγχΠ είναι χρήσιμο, μεταξύ άλλων, για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη κατανομή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική οικονομική δραστηριότητα κάθε χώρας, την ανάγκη για επενδύσεις και το επίπεδο απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι η συγκέντρωση κεφαλαίου διευρύνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην ΕΕ·

4.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν επενδύσεις υψηλού κινδύνου και ότι, ως επί το πλείστον, δεν αξίζει η επιβολή τους σε περιβάλλον με χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης και χαμηλή ζήτηση· ζητεί, επομένως, εκτός από μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή, η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ να συνδέεται στενότερα με μια επιτυχημένη ανάπτυξη της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ορίων συγκέντρωσης στο αρχικό στάδιο της εκκίνησης· υπενθυμίζει ότι την μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΕΤΣΕ έχει πραγματοποιήσει ο τομέας μεταφορών, με 2,2 δισεκατομμύρια EUR σε σύνολο 8 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το 25 % του συνόλου των πόρων του ταμείου εγγυήσεων· παρατηρεί με ανησυχία ότι ο τομέας των μεταφορών έχει λάβει πόρους που ανέρχονται μόλις στο 13 % περίπου του συνόλου των επενδύσεων που έχουν κινητοποιηθεί και διατεθεί έως σήμερα εντός της «θυρίδας υποδομών και καινοτομίας» του ΕΤΣΕ, ποσό που απέχει πολύ από το όριο του 30 % που έχει καθοριστεί για κάθε μεμονωμένο τομέα· καλεί την Επιτροπή Επενδύσεων του Ταμείου να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε έργα του τομέα μεταφορών διότι η εκπροσώπηση τους στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως ανεπαρκής, ενώ ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια των καταναλωτών·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες για την επιλογή βιώσιμων έργων, σε συσχετισμό με τους βασικούς στόχους πολιτικής και τους γενικότερους στόχους της ΕΕ, όπως η κινητικότητα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, ή με υφιστάμενες πρωτοβουλίες όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα ποδηλατοδρόμων σε συνδυασμό με τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις ή με πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που έχουν εγκαταλειφθεί ή διαλυθεί[1]·

7.  επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πίνακα δεικτών τόσο για τις εγκριθείσες όσο και για τις απορριφθείσες πράξεις πρέπει να δημοσιοποιούνται με διαφανή και προσβάσιμο τρόπο και σε τακτική βάση·

8.  εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με την προσθετικότητα ορισμένων από τα πρώτα έργα μεταφορών που επελέγησαν διότι εκτιμά ότι, κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί χωρίς το ΕΤΣΕ·

9.  αναγνωρίζει ότι τα έργα υποδομών που υποβάλλονται στην ΕΤΕπ συχνά εντάσσονται στις συνήθεις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εφόσον υποβάλλονται από αρχές που στηρίζονται από δημόσιες εγγυήσεις, και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο· καλεί την ΕΤΕπ να προβεί σε ανάλυση άλλων παραμέτρων που θα επέτρεπαν σε τέτοια έργα να χαρακτηριστούν πρόσθετα και άρα να κριθούν κατάλληλα για το ΕΤΣΕ· καλεί επίσης την ΕΤΕπ να ενισχύσει τις προσπάθειες διαφήμισης των ευκαιριών που προσφέρει το ΕΤΣΕ στους εταίρους του ιδιωτικού τομέα ούτως ώστε να αυξηθούν πραγματικά τα έργα τούτης της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΕΤΣΕ·

10.  ζητεί να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κατά τη διαδικασία επιλογής και να ευθυγραμμίζεται το ΕΤΣΕ με τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τα διασυνοριακά έργα και άλλα έργα προκαθορισμένα στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών (όπως είναι το ERTMS και SESAR)· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η κινητικότητα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, η απασχόληση υψηλής ποιότητας, η αποτελεσματικότητα των πόρων, οι βιώσιμες υποδομές, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και οι συνέργειες μεταξύ διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών·

11.  προτρέπει την Επιτροπή να εστιάσει στις επενδύσεις σε έργα που συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους·

12.  εκτιμά ότι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων της ΕΕ με χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί επίσης να εξασφαλίσει την αναγκαία προσθετικότητα και να παρακινήσει επενδυτές να προτείνουν έργα που, διαφορετικά, μπορεί να μην είχαν πραγματοποιηθεί· ζητεί από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να προωθήσουν τον συνδυασμό επιχορηγήσεων της ΕΕ (διάφοροι μηχανισμοί της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)) με το ΕΤΣΕ προκειμένου να βελτιωθεί το χρηματοπιστωτικό προφίλ των έργων υποδομής μέσω της παροχής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

13.  επισημαίνει ότι τα έργα υποδομής μεταφορών υπό μορφή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θα πρέπει συνήθως να βασίζονται στην αρχή «ο χρήστης πληρώνει», προκειμένου να επιβαρύνονται λιγότερο οι κρατικοί προϋπολογισμοί και οι φορολογούμενοι για την κατασκευή και τη συντήρηση της υποδομής· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συντονίζονται οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ και να μην προωθούνται κεφάλαια τύπου ΣΔΙΤ σε βάρος των διαρθρωτικών ταμείων·

14.  υπογραμμίζει το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και αναγνωρίζει την έως τώρα τομεακή και γεωγραφική συγκέντρωση των επενδύσεων· καλεί τον ΕΚΕΣ να βελτιώσει τις γενικές του επιδόσεις και να ενισχύσει την παρουσία του σε εκείνες τις χώρες όπου το ΕΤΣΕ συνάντησε δυσκολίες για να εδραιωθεί και όπου υπάρχει έλλειψη διοικητικής ικανότητας σε σχέση με την υποβολή βιώσιμων έργων και δη στις χώρες συνοχής· καλεί επιπλέον τον ΕΚΕΣ να παράσχει ειδική καθοδήγηση προκειμένου να βοηθηθούν συγκεκριμένα έργα μεταφορών οπουδήποτε παρατηρείται μεγάλη απροθυμία ανάληψης κινδύνου ή οπουδήποτε ο κίνδυνος είναι κατακερματισμένος μεταξύ των επενδυτών (διασυνοριακά/πολυεθνικά έργα, μακράς πνοής έργα υποδομών/έργα δημιουργίας εισοδήματος)·

15.  πιστεύει ότι για να βελτιωθεί η επίδοση του ΕΤΣΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και η προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη, είναι αναγκαία η αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το ΕΤΣΕ, και με τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και με τις τοπικές αρχές·

16.  παρατηρεί με ανησυχία ότι ο μικρός αριθμός έργων του τομέα των μεταφορών που εμφανίζεται στο ΕΤΣΕ μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη της δυσκολίας του εν λόγω τομέα να αποσπάσει χρηματοδότηση μερική ή ολική από ιδιώτες επενδυτές, ακόμη και όταν η χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχει σχεδόν εξαντληθεί και δεν υπάρχει περίπτωση εναλλακτικής χρηματοδότησης από την ΕΕ τουλάχιστον έως το 2020· ζητεί, επομένως, τη χρηματοδοτική ενίσχυση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο·

17.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν διατίθενται στοιχεία ως προς το συνολικό ποσό των πράξεων που έχουν υπογραφεί εντός του «σκέλους για τις ΜΜΕ» του ΕΤΣΕ και των σχετικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της αεροναυτικής και στο σιδηροδρομικό τομέα· εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε επαλήθευση σχετικά με τα έργα, τα αποτελέσματα, τις επιτυχίες και τις τιμές αναφοράς· επιμένει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της στήριξης προς τις ΜΜΕ καθώς και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

18.  προτείνει στην Επιτροπή να απαριθμεί, στις τακτικές της εκθέσεις, τα έργα που επωφελήθηκαν από τον συνδυασμό επιχορηγήσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και πόρων του ΕΤΣΕ·

19.  συνιστά να ενισχυθεί η προβολή των χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ, με έντονη δράση σε όλη την ΕΕ μέσω μιας ενημερωτικής εκστρατείας, και με τη δημιουργία ενός λογοτύπου του ΕΤΣΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann

  • [1]  www.missing-rail-links.eu

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (10.11.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(2016/2064(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Emmanuel Maurel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που προορίζεται για τη χρηματοδότηση επισφαλών και καινοτόμων έργων, πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την τόνωση της μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην ΕΕ, και να προωθεί την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής βιομηχανίας υλοποιούμενο σε συνδυασμό με αποτελεσματικά μέσα προάσπισης του εμπορίου· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση του ρόλου του ΕΤΣΕ στο θεματολόγιο της συνοχής, μέσω της βελτίωσης της τομεακής και γεωγραφικής ισορροπίας των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια όσον αφορά τον συνδυασμό του ΕΤΣΕ με άλλα μέσα της ΕΕ (ιδίως με τα ΕΔΕΤ), και να διευρυνθεί το φάσμα επιλέξιμων τομέων του ΕΤΣΕ·

2.  υπενθυμίζει ότι η Κίνα σχεδιάζει να συνεισφέρει στο ΕΤΣΕ και ότι η Επιτροπή έχει επισημάνει πως δεν θα της δοθεί, στο πλαίσιο αυτό, καμία μορφή αντισταθμίσματος, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι κάθε συνεισφορά της Κίνας πρέπει να συναρτάται με το θέμα του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς, και καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων και σε σχέση με την προέλευση κάθε δημόσιας, ιδιωτικής και τρίτης συνεισφοράς, και να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία, μεταξύ άλλων για τα συγκεκριμένα έργα και για τους ξένους επενδυτές, τονίζει δε τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΤΣΕ· επαναλαμβάνει ότι όλοι δυνητικοί συνεισφέροντες από τρίτες χώρες πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και όλες τις διατάξεις του εργατικού δικαίου και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και αναμένει ότι στη λήψη των αποφάσεων για χρηματοδότηση έργων από το ΕΤΣΕ θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που ισχύουν για τα έργα της ΕΤΕπ·

3.  πιστεύει ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Ένωση να διαφοροποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πηγές χρηματοδότησής της και να προσελκύσει πρώτα και κύρια ιδιωτικές επενδύσεις·

4.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά μόνο το 13% των επιχειρήσεων αυτών συναλλάσσονται εκτός ΕΕ· θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ, σε συνέργεια με το πρόγραμμα COSME, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ μέσω της υποστήριξης συγκεκριμένων σχεδίων για την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων εκ μέρους ευρωπαϊκών ΜΜΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του για βελτίωση των υφισταμένων μέσων και ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να βελτιώσουν την επικοινωνία σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη και να ενισχύσουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) αναθέτοντάς του να παρέχει βοήθεια για τις εξαγωγές· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ πρέπει να μπορούν να έχουν έναν τακτικό συνομιλητή σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα·

5.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (EEIP), για την κινητοποίηση ποσού μεταξύ 44 και 88 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων στις αναπτυξιακές στρατηγικές· τονίζει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται σε τακτική βάση και να μην υποκαθιστούν άλλα, υπάρχοντα μέσα, να συμμορφώνονται προς την αρχή της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη καθώς και προς την αρχή της προσθετικότητας ως προς τα άλλα μέσα, και να στοχεύουν σε επισφαλή, διαρθρωτικά και, όπου είναι δυνατόν, μικρής κλίμακας έργα, να έχουν δε ως γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες συγκεκριμένων χωρών προκειμένου να επιφέρουν αισθητές βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπούς απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην άμβλυνση της μεταναστευτικής κρίσης·

6.  επιμένει, σε σχέση με το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο, ότι κανένας επενδυτής ή φορέας έργου δεν μπορεί να εξαρτάται από πρόσωπο ή εταιρεία που δραστηριοποιείται σε κράτος περιλαμβανόμενο στον προβλεπόμενο ευρωπαϊκό κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών·

7.  εκτιμά ότι τέτοιου είδους μέσα πρέπει να είναι συμβατά με τις αρχές και τους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η συμμόρφωση προς τις αρχές αυτές πρέπει να συγκαταλέγεται, μαζί με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, στα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του EEIP στις εκθέσεις εφαρμογής του· τονίζει ότι το μελλοντικό EEIP θα πρέπει να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, στην εφαρμογή των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα·

8.  ζητεί να βοηθά το EEIP στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μικροπίστωσης προς τις ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση·

9.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την ανάπτυξη επαφών με τους επενδυτές και τα κράτη δικαιούχους των έργων· ζητεί από το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Εξωτερικών Επενδύσεων με βάση τακτικές εκθέσεις προόδου από την Επιτροπή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Loiseau

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (12.4.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(2016/2064(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hannu Takkula

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει στόχο να αναστρέψει την αρνητική τάση που παρατηρείται στον τομέα των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, κινητοποιώντας τη διοχέτευση νέας και ιδιωτικής χρηματοοικονομικής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με στόχο την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων, στρατηγικών και βιώσιμων επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό πρόγραμμα έχει τρεις πυλώνες: κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων, μέριμνα προκειμένου οι επενδύσεις να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους γεωγραφικής διαφοροποίησης, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση με την άρση των φραγμών στις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματικό προς τις άλλες ενέργειες που απαιτούνται για τη μείωση των επενδυτικών χασμάτων στην Ένωση και, όταν λειτουργεί ως ταμείο εγγυήσεων, μέσο προώθησης νέων επενδύσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΣΕ είχε αρχικά σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών αστοχίας των αγορών και καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων που οφείλονται σε ποικίλες κανονιστικές δυσχέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΣΕ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και για την υποστήριξη των δυνατοτήτων απασχόλησης, συγκεκριμένα παρέχοντας σταθερή στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προβλέπει το ΕΤΣΕ την κατάλληλη συνεισφορά προκειμένου να ανταποκρίνεται δεόντως στις ανάγκες της αγοράς και να προσελκύει με επιτυχία σημαντικά κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εξέδωσε γνώμη στην οποία δηλώνει ότι «Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τους πόρους και να παρατείνει τη λειτουργία του ταμείου επενδύσεων που βρίσκεται στην καρδιά του "σχεδίου Juncker" ήταν πολύ πρόωρα, ενώ λίγα στοιχεία δικαιολογούν την αύξηση αυτή». λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ επεσήμανε επίσης ότι η πρόταση δρομολογήθηκε χωρίς συνολική εκτίμηση αντικτύπου και επέκρινε «την απάλειψη της διάταξης που όριζε ότι η συνέχιση του ΕΤΣΕ θα συνδεόταν από τα αποτελέσματα».

ΣΤ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε τον κίνδυνο «υπερτίμησης του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος», τόνισε δε ότι οι αναφερόμενοι στόχοι και αποτελέσματα είναι προβολές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από απτά, συγκεκριμένα, σαφή και επίκαιρα δεδομένα·

1.  σημειώνει ότι στόχος του ΕΤΣΕ είναι η μόχλευση συνολικού ποσού 315 δισεκατομμυρίων EUR μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τη στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε πρόσθετες επενδύσεις και νέα έργα στην πραγματική οικονομία έως το 2018· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ αποτελεί εργαλείο για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων με γνώμονα την αγορά·

2.  επισημαίνει την αξιολόγηση της ΕΤΕπ σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016· επιδοκιμάζει τις θετικές επενδυτικές ροές τις οποίες έχει διοχετεύσει το ΕΤΣΕ σε ΜΜΕ, επισημαίνει δε ότι ήδη τον Ιούνιο 2016 είχε επιτευχθεί το 58% του στόχου για χρηματοδότηση των ΜΜΕ· επιδοκιμάζει την γνώμη του ΕΕΣ (2/2016) με τίτλο «Η πρόταση παράτασης και επέκτασης του ΕΤΣΕ είναι πρόωρη» σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ (COM(2016)0597) και την αξιολόγηση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ και της λειτουργίας του Ταμείου Εγγυήσεων (SWD(2016)0297)·

3.  υπενθυμίζει ότι όλα τα υποστηριζόμενα από το ΕΤΣΕ έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια προσθετικότητας και ότι η βάση για την αξιολόγηση αυτή πρέπει να είναι τεκμηριωμένη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν δημοσιεύονται οι πίνακες επιδόσεων για τις εγκεκριμένες πράξεις· υπενθυμίζει ότι αυτή η απουσία δημοσίευσης δημιουργεί προβλήματα λογοδοσίας και διαφάνειας· τονίζει ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια και προβολή σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τα μεγαλύτερα έργα του ΕΤΣΕ, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών για το ΕΤΣΕ καθώς και η ελκυστικότητά του ως αποτελεσματικού χρηματοδοτικού εργαλείου·

4.  υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΣΕ, το οποίο στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε αντίθεση με άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, είναι να εντοπίσει συγκεκριμένα, πραγματικά συμπληρωματικά και καινοτόμα έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου, με τη συνεργασία νέων εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και να επισημαίνει τις δυνατότητές του να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και τομείς αιχμής, που θα έπρεπε να ευρίσκονται στο επίκεντρο του χρηματοδοτικού προγράμματος·

5.  αναγνωρίζει ότι η δρομολόγηση του ΕΤΣΕ έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στο προφίλ και το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΤΕπ όσον αφορά τις διαδικασίες και την παρακολούθηση των υπογραφών και των συμβάσεων·

6.  θεωρεί ότι για την κατάλληλη αντιμετώπιση της επενδυτικής ζήτησης και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών χωρών και τομέων θα ήταν σκόπιμο να διενεργηθεί προκαταρκτική ανάλυση σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τις πιθανές αιτίες των κενών της αγοράς και των ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς και τον τύπο δραστηριότητας που εκχωρείται στο ΕΤΣΕ·

7.  υπογραμμίζει ότι έχει κρίσιμη σημασία να εξεταστεί και να ενισχυθεί η διασυνοριακή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κατά την εκτέλεση των επιλεγέντων έργων, καθώς και να τίθεται το ζήτημα κατά πόσον έχουν αποτελεσματική συμβολή στην επίτευξη των υφιστάμενων κοινών πολιτικών και οικονομικών στόχων της ΕΕ·

8.  επισημαίνει ότι η γεωγραφική κατανομή των έργων ήταν έως τώρα άνιση· υπενθυμίζει ότι για την εξυπηρέτηση των στόχων συνοχής και βιωσιμότητας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη δυνατή γεωγραφική ισορροπία κατά την εφαρμογή του διαύλου του ΕΤΣΕ, με συνεκτίμηση του δυναμικού των αραιοκατοικημένων περιοχών στην ΕΕ και εστίαση σε κριτήρια που αφορούν το εφικτό, το εύχρηστο και τη χρηματοδότηση των έργων, για να βελτιωθούν οι επιδόσεις του ταμείου και να ενισχυθούν οι πρωταρχικοί στόχοι του· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ ως αγορακεντρικό μέσο δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει τα γεωγραφικά επενδυτικά χάσματα στην Ένωση·

9.  παροτρύνει το διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή επενδύσεων του ΕΤΣΕ να μεριμνήσουν ώστε η χρηματοδότηση έργων να μην επικεντρώνεται σε αγορές ή επενδύσεις όπου είναι λιγότερο προφανής ή αναγκαία·

10.  υπενθυμίζει ότι το σκέλος υποδομής και καινοτομίας επέτυχε μόνο το 9% του στόχου έως τον Ιούνιο του 2016· ενθαρρύνει την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΤΣΕ σε πιο επισφαλείς καινοτομίες·

11.  ζητεί από την ΕΤΕπ να βελτιώσει κατά το δυνατόν τη γεωγραφική ανισορροπία και να ανοίξει τους τομείς που είναι συγκεντρωμένοι στο χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ, ιδίως στο πλαίσιο υποδομών και καινοτομίας (IIW) και στο πλαίσιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEW), βελτιώνοντας τις συμβουλευτικές του δραστηριότητες για τη διαμόρφωση σχεδίων στα κράτη μέλη και ενισχύοντας την τεχνική βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών συμβουλών (ΕΚΕΣ) και εξετάζοντας τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του όταν αυτό δικαιολογείται·

12.  καλεί την ΕΤΕπ να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η προβολή του ΕΤΣΕ, το ενδιαφέρον προς αυτό και η επίγνωση των δυνατοτήτων του, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη μέλη·

13.  καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο επέκτασης του αριθμού των επιλέξιμων για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ τομέων (να συμπεριληφθούν π.χ. το περιβάλλον, η βιο-οικονομία ή οι κοινωνικές υποδομές) ή το ενδεχόμενο καλύτερης προσαρμογής του τύπου και του μεγέθους των έργων στις ανάγκες της αγοράς στα κράτη μέλη·

14.  πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθεί επαρκής αποσαφήνιση ή στρατηγική καθοδήγηση για τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά το ΕΤΣΕ και τους στόχους του, τη θέση του και τον πιθανό συνδυασμό του με άλλα κονδύλια της Ένωσης ή της ΕΤΕπ· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως ακόμη μία πρόσθετη οικονομική πηγή και ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθεί η διπλή στοχοθέτηση ή η διπλή χρηματοδότηση·

15.  καλεί την ΕΤΕπ να εξετάζει προσεκτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής, την πραγματική προσθετικότητα και τις νέες δυναμικές παράλληλα με την ένταση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των έργων, ιδίως σε τομείς στους οποίους δεν συμμετείχαν ήδη η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, σε περιπτώσεις αστοχίας της αγοράς ή σε μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ όσον αφορά τον όγκο που προέκυψε από τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του ΕΤΣΕ, η οποία αντανακλά την εξέλιξη της συνετής νοοτροπίας αντιμετώπισης των κινδύνων και της δανειοδοτικής πολιτικής της ΕΤΕπ·

17.  πιστεύει ότι οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να θεωρούνται ως παράγοντες προσθετικότητας σε σύγκριση με άλλα μέσα της ΕΤΕπ, του ΕΤΕ ή χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων·

18.  σημειώνει ότι η μόχλευση ποικίλλει μεταξύ των έργων ανάλογα με την κλίμακα, την πολυπλοκότητά τους και την αμοιβαία συσχέτιση μεταξύ σημαντικών τομεακών προκλήσεων και προσδοκιών των τελικών δικαιούχων σε ένα πλαίσιο έλλειψης δημόσιων πόρων· θεωρεί ότι η υπόθεση οποιουδήποτε μέσου αποτελέσματος μόχλευσης μπορεί να μετρηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τομέων· προτείνει να ευθυγραμμιστεί η πολλαπλασιαστική μεθοδολογία του ΕΤΣΕ με τη μεθοδολογία που προτείνει ο ΟΟΣΑ, με συνεκτίμηση των επενδυτικών έργων στα οποία οι επενδυτές δεσμεύονται ή αποτελούν μέρος εθνικών προγραμμάτων που υφίσταντο ή είχαν αναγγελθεί πριν από την έναρξη της λειτουργίας του ΕΤΣΕ·

19.  καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα μόχλευσης ανά πράξη και όχι μόνο κατά μέσο όρο, δηλώνοντας παράλληλα το μέγεθος της ιδιωτικής χρηματοδότησης που προσέλκυσε· θεωρεί, περαιτέρω, ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων πρέπει να αξιολογείται με βάση το δυναμικό των χρηματοδοτικών μέσων και με συνεκτίμηση των ποσοτικώς προσδιορίσιμων αποτελεσμάτων που προκύπτουν·

20.  τονίζει τη σημασία που έχει να μη χρηματοδοτούνται έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνταν και χωρίς τη στήριξη του ΕΤΣΕ, εφόσον με τον τρόπο αυτό θα περιοριζόταν η χρηματοδότηση έργων που πραγματικά χρειάζονται τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ· ζητεί, ως εκ τούτου από την ΕΤΕπ, και ιδίως την Επιτροπή Επενδύσεων του ΕΤΣΕ, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην βασική αρχή της προσθετικότητας, στην κατανόησή της, στην ερμηνεία και εφαρμογή της, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τυχόν αθέμιτων αλλαγών στις αγορές·

21.  σημειώνει ότι η προσθετικότητα ως μέτρο μπορεί να αποδειχθεί προβληματική έτσι θα πρέπει να υπογραμμιστούν εξίσου άλλες απαιτήσεις όπως ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου κατά την επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων·

22.  ζητεί να παρασχεθούν πλήρεις και σχετικές ποσοτικές πληροφορίες διαχείρισης για την εφαρμογή των δηλωμένων στόχων του ΕΤΣΕ, επιδεικνύοντας την πραγματική τους προσθετικότητα και επίπτωση σε σύγκριση με σημεία αναφοράς, αλλά επίσης ενόψει της επέκτασης του ΕΤΣΕ πέραν του 2017·

23.  σημειώνει ότι οι σχετικές ποσοτικές πληροφορίες διαχείρισης πρέπει να παρέχονται για κάθε έργο που καλύπτεται από την εγγύηση του ΕΤΣΕ, με βάση δείκτες παρακολούθησης ή προσθετικότητας, προκειμένου να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματικότητα ή η συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην έκθεσή της εκτίμηση της ποιότητας των πράξεων, του βαθμού στον οποίο εκτίθενται σε κινδύνους και του κόστους διαχείρισης που συνεπάγονται·

24.  θεωρεί σημαντικό για την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα να απαλλάξει η ΕΤΕπ τους επενδυτές από ορισμένους κινδύνους που τίθενται από δυνητικά έργα· καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει τόσο την ελκυστικότητα όσο και την προβολή του ΕΤΣΕ στις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές και στα επενδυτικά έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, καταρτίζοντας περαιτέρω μια περισσότερο αποτελεσματική πολιτική για αύξηση της ενημέρωσης μεταξύ δυνητικών ιδιωτικών επενδυτών και φορέων προώθησης έργων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

25.  επιμένει, για σκοπούς λογοδοσίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων που επικεντρώνονται στα αποτελέσματα και θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά από την επιτροπή επενδύσεων με βάση τον πίνακα δεικτών επιδόσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα έργα που είναι ορθώς στοχοθετημένα ως προς την αποτελεσματική μακροοικονομική τους επίπτωση ή που προωθούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και ζητεί την αντικειμενική επισκόπηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας των έργων αυτών, καθώς και της συνοχής τους με πολιτικές της Ένωσης ή με άλλες κλασσικές πράξεις της ΕΤΕπ·

26.  ζητεί από την ΕΤΕπ να δημοσιοποιήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα των έργων που έλαβαν την εγγύηση του ΕΤΣΕ κατά την αξιολόγηση με βάση πίνακα δεικτών επιδόσεων καθώς και τα σχετικά κριτήρια και σταθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της συμβολής τους στους στόχους του ΕΤΣΕ, στην προσθετικότητα, την οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα και τη μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων·

27.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των πράξεων, να γνωστοποιούνται όλες οι λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με πράξεις που έχουν υπογραφεί μέσω πίνακα δεικτών επιδόσεων και να υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας ως προς τις πράξεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι πρέπει να ενισχυθεί η διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να τεκμηριώνεται δεόντως κατά την αξιολόγηση των έργων·

28.  ζητεί την ενσωμάτωση διαχειριστικών ρυθμίσεων ούτως ώστε να οριστούν καλύτερα οι αντίστοιχες ευθύνες της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, να διασφαλιστεί ανεξαρτησία, να προληφθούν συγκρούσεις συμφερόντων των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΤΣΕ, και να καθοριστεί για λόγους λογοδοσίας ποιος είναι υπεύθυνος έναντι των δημοσιονομικών και νομοθετικών αρχών της ΕΕ για τις επιδόσεις και τη διαχείριση του κινδύνου του ΕΤΣΕ·

29.  τονίζει ότι θα πρέπει να αυξηθούν και να ενισχυθούν η διαφάνεια και οι φορολογικές διατάξεις, ιδίως δε η διάταξη για τη φοροαποφυγή·

30.  επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο όσον αφορά την παρακολούθηση της προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητας του ΕΤΣΕ.

31.  επαναλαμβάνει τον ρόλο λογιστικού ελέγχου του ΕΕΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του κανονισμού του ΕΤΣΕ· επισημαίνει τη γνώμη αριθ. 2/2016 του ΕΕΣ με τίτλο «ΕΤΣΕ: μια πρώιμη πρόταση για την παράταση και επέκταση»· σημειώνει με ανησυχία την παρατήρηση του ΕΕΣ ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για την προτεινόμενη αύξηση της Εγγύησης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι πρέπει να είναι πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα λογιστικού ελέγχου του ΕΕΣ όπως ορίζονται στο άρθρο 287 της ΣΛΕΕ·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση για την επέκταση του ΕΤΣΕ δεν συνοδεύεται από εκτίμηση του αντικτύπου, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ούτε από εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως απαιτείται από τα άρθρα 30 και 140 του δημοσιονομικού κανονισμού για προγράμματα δαπανών και χρηματοδοτικά μέσα· επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής (COM(2016)0597) για παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ· επιδοκιμάζει τις προτεινόμενες βελτιώσεις στον κανονισμό του ΕΤΣΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόταση δεν συνοδεύεται από εκτίμηση αντικτύπου και δεν τηρεί τις αρχές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου· υπενθυμίζει ότι για μια πιθανή παράταση μετά το 2020 η εκτίμηση αντικτύπου θα πρέπει να διενεργηθεί πριν από την υποβολή της πρότασης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

33.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ θεωρήθηκε εξαίρεση στην απαίτηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού, μολονότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για τα ταμεία εγγυήσεων, η δε δημοσιονομική εγγύηση στην ΕΤΕπ δημιουργεί σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

34.  σημειώνει ότι ο αντίκτυπος των ορίων κινδύνου του ΕΤΣΕ έχει εμφανιστεί διογκωμένος· συμφωνεί με την παρατήρηση του ΕΕΣ ότι ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα ήταν μικρότερος εάν η Επιτροπή είχε υιοθετήσει τις ίδιες παραδοχές για την αρχική πρόταση του ΕΤΣΕ·

35.  ζητεί να διευκρινιστεί η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για έργα που συνδυάζουν χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ και τα διαρθρωτικά ταμεία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

ENF

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Jean-François Jalkh

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (31.1.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(2016/2064(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Romana Tomc

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στις προτάσεις ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκτιμά πως βασικός σκοπός των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ/EFSI) πρέπει να είναι η δημιουργία βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και μιας αγοράς εργασίας ικανής να προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, και κατά συνέπεια η βελτίωση της ευημερίας των πολιτών της ΕΕ, η κοινωνική συνοχή και η ένταξη· εκφράζει, ως εκ τούτου, επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το Ταμείο έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση·

2.  υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ έχει στόχο, αφενός, να καλύψει τα υφιστάμενα κενά και καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων στην ΕΕ μέσω της χρήσης δημόσιων πόρων ούτως ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου και, αφετέρου, να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις θα φθάνουν στην πραγματική οικονομία· πιστεύει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να δημιουργούν μακροπρόθεσμη, βασισμένη στην καινοτομία, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, να τονώνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων και σε περιοχές τις Ευρώπης με υψηλά και προβληματικά ποσοστά ανεργίας και να επενδύουν σε τομείς που έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης τομείς, κυρίως μέσω του κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, των ευρωπαϊκών υποδομών και της βιομηχανίας· τονίζει ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι όλα τα υποστηριζόμενα από το ΕΤΣΕ έργα θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια της προσθετικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη του ΕΤΣΕ· υποστηρίζει την αξιολόγηση της ΕΤΕπ, στην οποία ζητείται καλύτερος ορισμός της προσθετικότητας·

3.  σημειώνει ότι το ΕΤΣΕ έχει αρχίσει να λειτουργεί επιτυχώς, παράγοντας ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ορισμένα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, λειτουργώντας ως θετικό μέσο για την αντιμετώπιση της έλλειψης επενδύσεων και την καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρώπη μέσω συντονισμένης δράσης·

4.  πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της αυξημένης καινοτομίας κατά τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μόχλευση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία· υπογραμμίζει ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη γενική αποτελεσματικότητα του Ταμείου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι περισσότερες επενδύσεις του ΕΤΣΕ συγκεντρώνονται στις πέντε κορυφαίες οικονομίες της ΕΕ, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω αποκλίσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη στα οποία δεν έχει υπογραφεί ή εγκριθεί ούτε ένα έργο του ΕΤΣΕ·

6.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να θεωρείται σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συμπληρωματικά προς το ΕΤΣΕ τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· τονίζει ότι η ΕΤΕπ ευνοεί ενίοτε το ΕΤΣΕ έναντι των προγραμμάτων αυτών· αναγνωρίζει τη σημασία της επέκτασης της διάρκειας ζωής του ΕΤΣΕ μετά το 2020 και της απαραίτητης αύξησης της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά τονίζει την ανάγκη διενέργειας ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων ούτως ώστε να δικαιολογηθεί η αύξηση που προτείνει η Επιτροπή·

7.  ζητεί να ενισχυθεί τόσο η συμπληρωματικότητα των έργων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ και αποσκοπούν στην αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης όσο και η απορρόφηση ιδίως σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας προκειμένου να υπάρξει ισχυρός αντίκτυπος στα ποσοστά απασχόλησης· επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των επενδύσεων σε διασυνοριακά έργα·

8.  τονίζει ότι η κατάσταση των επενδύσεων στην Ευρώπη βελτιώνεται σιγά-σιγά αλλά με βραδείς ακόμη ρυθμούς που μπορούν να ανατραπούν· τονίζει ότι τα επίπεδα των επενδύσεων εξακολουθούν να είναι κατώτερα των προ κρίσης επιπέδων και το επενδυτικό χάσμα παραμένει μεγάλο και ότι υπό την έννοια αυτή, το ΕΤΣΕ πρέπει να προσανατολίζεται σε οποιουδήποτε είδους έργα οδηγούν σε δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη·

9.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον Όμιλο της ΕΤΕπ να βοηθήσουν τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις κοινωνικές επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να αυξηθεί έτσι η ικανότητά τους να αναπτυχθούν, να εφαρμόζουν σχέδια και να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, προωθώντας αποτελεσματικότερα το ΕΤΣΕ και διασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ φαίνεται να αποτελεί το πιο επιτυχημένο κομμάτι της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ· σημειώνει ότι η επιτυχία της θυρίδας ΜΜΕ οφείλεται στην εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ για τις ΜΜΕ, αλλά ότι έχει υποστηριχθεί αύξηση της θυρίδας αυτής εάν διατηρηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας· συνιστά να δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης·

10.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να συνεχίσουν τις τοπικές/εθνικές τους εκστρατείες για την αποσαφήνιση και την προώθηση των πλεονεκτημάτων του Επενδυτικού Σχεδίου σε ολόκληρη την Ένωση· επικροτεί το άνοιγμα νέων γραφείων της ΕΤΕπ στα κράτη μέλη με στόχο την παροχή περισσότερης υποστήριξης καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις εθνικές τράπεζες προώθησης, που θα συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων έργων σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας και μικρότερη μέχρι στιγμής κάλυψη·

11.  καλεί την Επιτροπή και τον Όμιλο της ΕΤΕπ να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να ενισχύσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην απασχόληση του ΕΤΣΕ, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο του να συμβάλει στην αντιμετώπιση του σημερινού επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ κινητοποιώντας ιδιωτική χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων·

12.  επικροτεί την ενίσχυση του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») στο πλαίσιο της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ, καθώς και την ανάπτυξη του μέσου μετοχικού κεφαλαίου του ΕΤΣΕ που εστιάζει στη διασφάλιση επαρκούς συνεισφοράς, πχ με κοινωνικό αντίκτυπο, στην ανάπτυξη των τομέων της αγοράς· ζητεί διαρκή δέσμευση για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για την περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στόχων σε τομείς όπως η μείωση της φτώχειας, η υγειονομική περίθαλψη και η ανάπτυξη της κοινότητας·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές και περιφερειακές πλατφόρμες και να ενισχύσουν τη συνεργασία του με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, για να απλοποιήσουν τις επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν την κοινωνική συνοχή, και να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΣΕ, όπου ενδείκνυται, για να πραγματοποιήσουν έξυπνες επενδύσεις για την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της περίθαλψης και της υγείας για τους πολίτες τους· καλεί την Επιτροπή, τον Όμιλο της ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να δημιουργήσουν ικανότητες, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, να αναπτύξουν ένα κατάλληλο οικοσύστημα και να αυξήσουν την ελκυστικότητα των επενδύσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση·

14.  υπενθυμίζει ότι το έντονο ενδιαφέρον και η συμμετοχή ενδιάμεσων τραπεζών σε έργα του ΕΤΣΕ με σκοπό τη χορήγηση χρηματοδότησης σε ΜΜΕ αποτέλεσαν εξαιρετική επιτυχία στο σύνολο της ΕΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ για την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων ευκαιριών ώστε να ενισχυθεί αυτή η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ προκειμένου να αυξηθεί ο συνολικός όγκος των δράσεων για τα εν λόγω μέσα·

16.  καλεί την Επιτροπή και τον Όμιλο της ΕΤΕπ να δώσουν τη δυνατότητα στο ΕΤΣΕ να ενεργεί σε στενότερη συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα διάφορα ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), το πρόγραμμα COSME και το InnovaFin, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress και άλλα συναφή ταμεία, αλλά να αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλής χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί η βέλτιστη και αποτελεσματική χρηματοδότηση με περισσότερο συμπληρωματικό τρόπο· επισημαίνει ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να απλοποιηθεί περαιτέρω και να εξαλειφθούν τα διοικητικά εμπόδια· ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει επαρκής συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να στοχοθετηθούν οι περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από υψηλή ανεργία και φτώχεια ώστε να μειωθούν οι ανισότητες μέσω της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, της ενθάρρυνσης της κοινωνικής ένταξης και της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· τονίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχει συμπληρωματική και επικουρική λειτουργία σε σχέση με την πολιτική συνοχής·

17.  επισημαίνει ότι τα αρχικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι τα κράτη μέλη με μεγαλύτερη τεχνική και διοικητική ικανότητα, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επωφελούνται περισσότερο από το ΕΤΣΕ· προειδοποιεί ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των δυνατών και των αδύναμων περιφερειών· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ και η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των κρατών μελών που υστερούν αυξάνοντας την τοπική τεχνική συνδρομή και ενισχύοντας την ικανότητα ορισμένων χωρών να επωφεληθούν από το ΕΤΣΕ·

18.  υποστηρίζει ότι, ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχει περιφερειακή ή τομεακή εστίαση ή προκαταρκτική κατανομή κατά τη δαπάνη των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, το ΕΤΣΕ συγκεντρώνεται κυρίως σε χώρες με λιγότερο εμφανή κενά στην αγορά όσον αφορά τις επενδύσεις, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν αποδίδεται αρκετή προσοχή στην πραγματική αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της αγοράς και των περιορισμών της αγοράς εργασίας· φρονεί ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να ενεργεί σε αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία προκειμένου να βοηθήσει τις ασθενέστερες περιφέρειες να ξεπεράσουν τα εμπόδια και θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών που θα ενεργούσε σε πιο τοπικό επίπεδο, θα παρείχε εξατομικευμένη τεχνική συνδρομή και θα δημιουργούσε ικανότητες, θα αύξανε τον αριθμό των αιτήσεων·

19.  καλεί την Επιτροπή και τον Όμιλο της ΕΤΕπ να διαβουλευτούν ενεργότερα με τις τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τις δημόσιες τράπεζες επενδύσεων, καθώς και με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τους κοινωνικούς εταίρους, ειδικά σε χώρες που δεν είχαν μέχρι στιγμής καλές επιδόσεις ως προς την απορρόφηση του ταμείου· εκτιμά πως το ΕΤΣΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στα έργα για τη μείωση της ανεργίας και στα έργα που αφορούν κοινωνικές επενδύσεις στις τρέχουσες και μελλοντικές ικανότητες των ανθρώπων να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, τα οποία έχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προωθούν τη συνοχή και επενδύουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο· θεωρεί σημαντικό να καλύπτει το ΕΤΣΕ καίριους τομείς για την ΕΕ καθώς και τους στόχους που προβλέπει η Συνθήκη όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων· υποστηρίζει ότι τα επιτυχημένα έργα μειώνουν την ανεργία·

20.  καλεί την Επιτροπή και τον Όμιλο της ΕΤΕπ να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη για να αυξήσουν, γενικά αλλά και στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ στο μέτρο του δυνατού, τις επενδύσεις σε έργα που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις λιγότερο κατοικημένες περιοχές, στις απομακρυσμένες και απώτατες περιφέρειες («εξόχως απόκεντρες περιοχές») που πλήττονται περισσότερο από την κρίση με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανεργία και τα επίπεδα απασχόλησης καθώς και στις περιοχές και χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση λόγω της υποεπένδυσης σε ευκαιρίες απασχόλησης, πράγμα που οδηγεί σε ανεργία, κοινωνικό αποκλεισμό και μετανάστευση·

21.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει την επικοινωνιακή εκστρατεία για το ΕΤΣΕ και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ΕΤΣΕ καταρτίζοντας πληροφορίες για τις ΜΜΕ, οι οποίες θα εξηγούν, με απλό και κατανοητό τρόπο και με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση καθώς και τα είδη έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ·

22.  υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ εξακολουθεί να μην έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση και ανάλυση των αιτίων του επενδυτικού χάσματος και των αναγκών της αγοράς, καθώς και του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισής τους· καλεί την Επιτροπή να παράσχει την εν λόγω αξιολόγηση· θεωρεί εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής για το ΕΤΣΕ δεν μπόρεσε να καταγράψει τον αριθμό, τον τύπο και τις προοπτικές των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα χάρη σε αυτό και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο ως προς το φύλο· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στόχους απασχόλησης και να διασφαλίσει την επαρκή εκτίμηση και παρακολούθηση της συμβολής του ΕΤΣΕ στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, να μελετήσει και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των έργων του ΕΤΣΕ στον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν και τον πραγματικό αντίκτυπο των επενδύσεων αυτών στις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και να καταγράψει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν χάρη στο ταμείο τόσο σε όλους τους τομείς όσο και σε όλες τις χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ·

23.  υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να δημοσιεύονται τακτικά νέα στοιχεία και επικαιροποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων αξιολογήσεων, αξιοποιώντας τη μέχρι στιγμής εμπειρία· αναγνωρίζει τις δυσκολίες της αξιολόγησης αυτής της συνιστώσας δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για να ωριμάσουν τα έργα και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους, και καλεί εν προκειμένω τον Όμιλο της ΕΤΕπ να αναπτύξει βέλτιστες μεθόδους συλλογής και αξιολόγησης αυτών των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μετά τη λήξη της ισχύος του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να δημιουργηθούν δείκτες βάσει επιδόσεων με τους οποίους θα αξιολογούνται οι στόχοι και τα αποτελέσματα κάθε έργου· εκφράζει επιδοκιμασία για την ύπαρξη εκθέσεων ανάπτυξης και απασχόλησης για τα μέσα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της θυρίδας ΜΜΕ και την υποβολή εκθέσεων κοινωνικών επιπτώσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου εγγύησης EaSI, καθώς και τα πιλοτικά μέσα κοινωνικού αντίκτυπου της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ, και ενθαρρύνει τη συνέχιση της χρήσης αυτών των εκθέσεων·

24.  θεωρεί ότι τα διασυνοριακά έργα υποδομών είναι καίριας σημασίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, καθώς και για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών να επικεντρωθούν στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και στη δημιουργία ικανοτήτων προκειμένου να αυξηθούν τόσο ο αριθμός των έργων αυτών όσο και η ποιότητα και ο αντίκτυπός τους·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν σαφέστερες επενδυτικές προτεραιότητες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις κοινωνικές επενδύσεις, και να σχεδιάσουν συναφή έργα με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών· φρονεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να διασφαλίζει κατάλληλο κύκλο ανάδρασης πληροφοριών με την Επιτροπή όσον αφορά τους πιθανούς ρυθμιστικούς φραγμούς που ενδέχεται να εμποδίσουν την υλοποίηση καλών έργων στα διάφορα επίπεδα· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενότερα με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για να τα βοηθήσει να ξεκινήσουν το ταχύτερο την εφαρμογή των συστάσεων, προχωρώντας ειδικότερα σε οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο τα εθνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και δημιουργώντας ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα· υπενθυμίζει ότι μόνο το «ενάρετο τρίγωνο» διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και επενδύσεων θα οδηγήσει σε επιτυχία· επισημαίνει την ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας του ΕΤΣΕ, το οποίο θα πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, με την εξασφάλιση της δημοσιοποίησης πλήρων και ουσιαστικών δημοσιονομικών στοιχείων και της πρόσβασης σε οικονομικά δεδομένα για τα έργα τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ·

26.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής στη δεύτερη φάση του ΕΤΣΕ για αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο επιλογής των έργων με την απαίτηση από την επιτροπή επενδύσεων του ΕΤΣΕ να εξηγεί τις αποφάσεις της και να αιτιολογεί τη χορήγηση στήριξης, καθώς και την πρόταση για δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων των έργων του ΕΤΣΕ αμέσως μετά την υπογραφή των έργων, εξαιρουμένων των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών· σημειώνει ότι δείκτες όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι καίριας σημασίας·

27.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την ΕΤΕπ, θα ενισχύσει περαιτέρω την επικοινωνία σχετικά με το ΕΤΣΕ και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και τεχνικής συνδρομής σε ολόκληρη την Ένωση· επισημαίνει ότι πληροφορίες σχετικά με λύσεις χρηματοδότησης, τεχνική συνδρομή και διαδικασίες, μεταξύ άλλων μέσω παραδειγμάτων ορθών πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών, μπορούν να τροφοδοτήσουν νέες ιδέες και να τονώσουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της συμμόρφωσης των έργων του ΕΤΣΕ με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας· επισημαίνει, ιδίως, την ανάγκη διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

 

10

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

 

Laura Agea, Marco Valli

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

 

0

0

 

 

 

 

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (11.10.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(2016/2064(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nicola Danti

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι, μετά από λιγότερο από ένα έτος πλήρους λειτουργίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει ξεκινήσει με επιτυχία, επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα και τονώνοντας τις επενδύσεις ώστε να ξεπεραστεί η έλλειψη επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη μέσω συντονισμένης δράσης· τονίζει, ωστόσο, ότι ο ρυθμός πρέπει να επιταχυνθεί αισθητά για να υπάρξουν ακόμη πιο απτά αποτελέσματα, ειδικά στα κράτη μέλη στα οποία η χρηματοδότηση που παρείχε το ΕΤΣΕ ήταν χαμηλή, προκειμένου το μέσο να επιτύχει πλήρως τους στόχους του·

2.  υπογραμμίζει ότι η κατευθυντήρια αρχή του ΕΤΣΕ είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων με γνώμονα την αγορά σε μια βάση προσανατολισμένη στη ζήτηση και συνεπώς προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει τις ευκαιρίες χρησιμοποίησης των εγγυήσεων του ΕΤΣΕ για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ευρύτερων πηγών επενδύσεων όπως των συνταξιοδοτικών ταμείων, των κρατικών επενδυτικών ταμείων και των κοινωνικών επενδύσεων ως συγχρηματοδοτών σε βασικά έργα·

3.  υπογραμμίζει ότι το ΕTΣΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προσθετικότητα για τα έργα του σε σχέση με τις συνήθεις δραστηριότητες της ΕΤΕπ όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017· υπογραμμίζει ότι, με δεδομένο το γεγονός ότι τα κονδύλια του ΕΤΣΕ έχουν προέλθει από προγράμματα της ΕΕ που προορίζονταν για την έρευνα, την καινοτομία και τις υποδομές, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να υποστηρίζει στρατηγικές επενδύσεις που αφορούν έργα τα οποία δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση λόγω των αδυναμιών της αγοράς, της έλλειψης ευνοϊκών επενδυτικών συνθηκών ή των υψηλών επιπέδων κινδύνου· προτρέπει εν προκειμένω την Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση της προσθετικότητας των έργων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και, βάσει των αποτελεσμάτων, να θέσει σαφείς κανόνες και κριτήρια για τον καθορισμό της προσθετικότητας· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι, κατά τον καθορισμό των κριτηρίων χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον παράγοντα της κερδοφορίας, αλλά και τα θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από την άποψη της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συνοχής·

4.  επισημαίνει ότι, παρά τα διάφορα επιτυχημένα έργα υποδομών και καινοτομίας, το υψηλό ανώτατο όριο για τα ελάχιστα ποσά έργων (50 εκατομμύρια EUR) περιορίζει τον αριθμό των έργων που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του ΕΤΣΕ, ιδίως σε μικρά κράτη μέλη· κατά συνέπεια, ζητεί τη μείωση του ελάχιστου ανώτατου ορίου για τη χρηματοδότηση έργων·

5.  τονίζει ότι, αν και το σκέλος για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ σημείωσε επιτυχία και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση, και το ίδιο ισχύει για τις επενδύσεις στο σκέλος των υποδομών και της καινοτομίας· επικροτεί, ως εκ τούτου, την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει και να ενισχύσει το σκέλος στήριξης των ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να διερευνηθούν οικονομικές δυνατότητες για τη στήριξη των ΜΜΕ στην υλοποίηση έργων σε διεθνές επίπεδο και ζητεί τη δημιουργία περαιτέρω ευκαιριών προκειμένου οι ΜΜΕ να λαμβάνουν χρηματοδότηση για έργα υψηλότερου κινδύνου, ιδίως στον ψηφιακό τομέα· επισημαίνει επίσης ότι δεν θα πρέπει να λησμονούνται τα μεγάλα επενδυτικά έργα, ιδίως στα έργα στους τομείς των υποδομών και της καινοτομίας· επισημαίνει την ανάγκη διάθεσης κονδυλίων για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ που πλήττονται από τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, να ευνοηθεί η νέα και καινοτόμος τεχνολογική ανάπτυξη, με στενότερη συνεργασία μεταξύ των εδραιωμένων εταιρειών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων·

6.  επισημαίνει ότι το έντονο ενδιαφέρον και η συμμετοχή ενδιάμεσων τραπεζών σε έργα του ΕΤΣΕ όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδότησης σε ΜΜΕ σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ για την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων στο πλαίσιο του κανονισμού για το ΕΤΣΕ ώστε να ενισχυθεί αυτή η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, να αυξηθεί ο συνολικός όγκος των δράσεων για τα εν λόγω μέσα και να επιτραπεί στο ΕΤΕ να χρηματοδοτήσει σημαντικό επιπλέον όγκο δραστηριοτήτων·

7.  ζητεί καλύτερο συντονισμό και συνεργία μεταξύ του ΕΤΣΕ και των λοιπών ταμείων της ΕΕ, και συγκεκριμένα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (Ταμείων ΕΔΕ), ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικότερες δαπάνες, μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρώπη και να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΣΕ θα έχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη, ιδίως σε χώρες όπου το επίπεδο χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ ήταν περιορισμένο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ομοιομορφία επενδύσεων και να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες· ζητεί, επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις εθνικές τράπεζες προώθησης, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες, όπως και περισσότερη ενθάρρυνση για τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών για τη συγκέντρωση τομεακών και γεωγραφικών επενδυτικών ευκαιριών·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαφάνεια των πράξεων του ΕΤΣΕ, και να διαδοθεί περαιτέρω η πληροφόρηση των πολιτών και των πιθανών δικαιούχων σχετικά με τα έργα και τα αποτελέσματά τους· καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει περισσότερο στοχευμένες προσπάθειες επικοινωνίας και παροχής συμβουλών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ΕΤΣΕ· προτείνει την κατάρτιση πληροφοριών για τις ΜΜΕ, οι οποίες θα εξηγούν, με απλό και κατανοητό τρόπο και με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση καθώς και τα είδη έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ·

9.  πιστεύει ότι όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της ΕΤΕπ και των πελατών της, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να κοινοποιούνται σε συστηματική βάση, προκειμένου να αποδεικνύεται η προσθετικότητα των έργων του ΕΤΣΕ και να καταδεικνύονται στο κοινό τα υψηλά πρότυπα που ισχύουν για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) και ο Ευρωπαϊκός Kόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) ούτως ώστε να δημιουργηθεί σύνδεση με την πραγματική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας με εθνικές τράπεζες προώθησης, να εξασφαλιστεί η προβολή των έργων και να παρέχεται υψηλής ποιότητας τεχνική βοήθεια σε δυνητικούς φορείς προώθησης·

10.  θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ολοκλήρωση και την τόνωση της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ενίσχυσης του τρίτου πυλώνα του «επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη», μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να καταστεί το ρυθμιστικό περιβάλλον της ΕΕ περισσότερο βέβαιο, ομοιογενές και ευνοϊκό για τις επενδύσεις μέσω της ειδικής εστίασης σε στρατηγικούς στόχους όπως η ολοκλήρωση μιας πλήρως ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και εύρυθμα λειτουργούσας ενιαίας αγοράς και η ανάπτυξη μιας οδηγούμενης από την καινοτομία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, καθώς και σε βασικές δράσεις που στηρίζουν αυτούς τους στόχους· παρατηρεί ότι οι δεσμεύσεις του ΕΤΣΕ σε σχέση με έργα του ψηφιακού τομέα είναι άκρως ανεπαρκείς·

11.  καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να διερευνήσουν περαιτέρω και να προωθήσουν ευκαιρίες επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών, της διαδεδομένης, προσιτής και ασφαλούς ευρυζωνικής υποδομής υψηλής ταχύτητας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, που είναι προϋπόθεση για την πραγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο, την ποιότητα των υπηρεσιών και το χαμηλό κόστος· τονίζει τη σημασία της υπέρβασης των διαφορών ως προς το επίπεδο ανάπτυξης υποδομών μεταξύ περιφερειών ανά την Ευρώπη και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθεί η ίδρυση τεχνολογικών κέντρων σε λιγότερο εκβιομηχανισμένες περιφέρειες προκειμένου να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες, να αναζωογονηθούν οι τοπικές οικονομίες με την προσφορά θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και την παροχή στήριξης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

12.  χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για παράταση του ΕΤΣΕ μετά το 2018 προκειμένου να αρθεί το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα στην Ευρώπη και να συνεχιστεί η κινητοποίηση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Morten Løkkegaard, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (13.10.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(2016/2064(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mercedes Bresso

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική για τη συνοχή αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης, που έχει ως στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη συμβολή στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· σημειώνει τα πρώτα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο θέμα της κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει επίσης να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του ΕΤΣΕ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), καθώς και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα του ΕΤΣΕ σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς αυτή η πτυχή μέχρι στιγμής συχνά παραβλέπεται κατά τη διαδικασία εφαρμογής, μέσω της αντιμετώπισης των αδυναμιών της αγοράς και των μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επενδυτικά έργα που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ όπου παρατηρείται ένα σύνολο πράξεων αυξημένου κινδύνου που δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλές από τις πράξεις πληρούν τα κριτήρια παρέμβασης και επιλεξιμότητας των ΕΔΕΤ, ιδίως όσον αφορά το ΕΤΠΑ· ζητεί υψηλότερο προφίλ κινδύνου για τα εγκεκριμένα επενδυτικά έργα προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη αξία στην οικονομία και να καλυφθούν τμήματα της αγοράς τα οποία διαφορετικά θα παρέμεναν με σημαντικά επενδυτικά κενά·

3.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εντείνουν τις προσπάθειες και να εφαρμόσουν μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης δέσμης κριτηρίων, που θα διασφαλίζουν ότι επαληθεύεται η προσθετικότητα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ – για να αξιολογηθούν η σκοπιμότητα της στήριξης που έχει χορηγηθεί από το ΕΤΣΕ, οι ευκαιρίες για μελλοντική στήριξη από το ΕΤΣΕ και η πιθανή επέκταση του ταμείου – να υποβάλει περιεκτική ανάλυση των έργων που έχουν υποστηριχθεί μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων και για τον πυλώνα των ΜΜΕ, και να παράσχει ευρείας κλίμακας στοιχεία και πληροφορίες για την πρόοδο του σκέλους των ΜΜΕ·

5.  σημειώνει τη δημοσίευση των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής στις 22 Φεβρουαρίου 2016 όσον αφορά τον συνδυασμό των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ, καθώς και τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής και της ΕΤΕπ της 18ης Μαρτίου όσον αφορά τους κανόνες του ΕΤΣΕ σχετικά με τις επενδυτικές πλατφόρμες· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο αριθμός των υφιστάμενων συνεργειών μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ παραμένει εξαιρετικά χαμηλός και καλεί την Επιτροπή, την ΕΤΕπ, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα (NPBI) και τις διαχειριστικές αρχές να επιταχύνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περαιτέρω συνεργειών προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ.

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το μέρος των επενδύσεων με την υψηλότερη ανάληψη κινδύνων θα καλύπτεται από τα ΕΔΕΤ αντί του ΕΤΣΕ όταν τα μέσα συνδυάζονται· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τη χρήση των ΕΔΕΤ, και έρχεται σε αντίθεση με την αρχική λογική του ΕΤΣΕ που ήταν να παρέχεται νέα ικανότητα ανάληψης κινδύνων για τις επενδύσεις της ΕΕ·

7.  εκφράζει ανησυχία για τον περιθωριακό ρόλο που αποδίδεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή του ΕΤΣΕ και για την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τα ειδικά κριτήρια για την επιλογή των υποστηριζόμενων έργων, καθώς και για τα ποσά που διατίθενται στα εν λόγω έργα, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, χαρακτηρίζονται «απόρρητα»·

8.  παρατηρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την επίτευξη συνεργειών δεν είναι αρκετά λεπτομερή· σημειώνει την επί του παρόντος «εκ των κάτω προς τα άνω» ζήτηση των υφιστάμενων συνδυασμών ΕΔΕΤ-ΕΤΣΕ από τις τοπικές αρχές και φορείς·

9.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, η ΕΤΕπ, η Επιτροπή των Περιφερειών, τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, περιλαμβανομένων των αρχών σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα για να εξασφαλίζουν ότι υποβάλλονται προτάσεις για πιο ολοκληρωμένα και συμπληρωματικά έργα ΕΔΕΤ-ΕΤΣΕ με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, με σκοπό την τόνωση της πολιτικής για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή· σημειώνει ότι τα έργα στην κυκλική οικονομία θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα ολοκληρωμένων έργων ΕΔΕΤ-ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι προωθούν τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη, αποδοτική από πλευράς πόρων, ανταγωνιστική οικονομία, ενώ ταιριάζουν στο επενδυτικό προφίλ των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΣΕ έργων·

10.  θεωρεί ότι έχει καίρια σημασία να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες των περιφερειών σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και υποδομών και η εδαφική πολυμορφία των κρατών μελών, με ταυτόχρονη μέριμνα προκειμένου η επιλεξιμότητα των έργων να προστατεύεται απέναντι σε κάθε παρέμβαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική διασκόρπιση των πιστώσεων· υπογραμμίζει ότι έχει επίσης σημασία η ανάπτυξη διασυνοριακών έργων που θα μπορούσαν να παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συνοχή και επισημαίνει ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκδοθούν ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές για τα διασυνοριακά έργα· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να διευκολύνουν τη διαδικασία συμμετοχής των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να δημιουργηθούν επενδυτικές πλατφόρμες θεματικής ή περιφερειακής συγκέντρωσης·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΤΣΕ και των συνεργειών τους με τα ΕΔΕΤ, να διευκολύνουν τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης, όπως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, καθώς και να απλουστεύσουν το νομοθετικό πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν τη ροή ώριμων επενδυτικών έργων με τη βοήθεια του ΕΚΕΣ κατά τον βέλτιστο τρόπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ·

12.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εστιάσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου μη συμμετέχουσες περιφέρειες να μπορέσουν να προσελκύσουν ισορροπημένες, σε επίπεδο περιφέρειας, δραστηριότητες έργων μέσω επενδύσεων σε επιτόπου τεχνική βοήθεια· πιστεύει ότι η δημιουργία τοπικών επενδυτικών πλατφορμών - σημείο συνάντησης των δημόσιων κονδυλίων και της ιδιωτικής χρηματοδότησης - θα πρέπει να επιταχυνθεί·

13.  αναφέρεται στην εμπειρία που αντλήθηκε από τις δραστηριότητες της πολιτικής για τη συνοχή, που καταδεικνύει ότι υπάρχει μέγιστη ανάγκη για τεχνική βοήθεια σε ιδιώτες και δημόσιους δικαιούχους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να συμπεριλάβουν ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς και κεντρικές οργανώσεις κατά τρόπο ευέλικτο και ανοικτό· πιστεύει ότι πρέπει να υλοποιηθεί μια αυστηρή επικοινωνιακή εκστρατεία για τα επενδυτικά έργα του ΕΤΣΕ στις περιφέρειες της ΕΕ που υστερούν σε επιδόσεις·

14.  θεωρεί ότι τα έργα του ΕΤΣΕ πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις για θεματική συγκέντρωση όταν δρουν συμπληρωματικά στη χρηματοδότηση των ΕΔΕΤ· θεωρεί ότι πρέπει να επιταχυνθεί η εκτέλεση των έργων του ΕΤΣΕ και να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες των κρατών μελών στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ·

15.  πιστεύει ότι η επιλογή των χρηματοδοτικών πράξεων του ΕΤΣΕ και η διαχείριση των έργων θα πρέπει να διενεργούνται σε πλαίσιο μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας και να υπακούουν σε καθορισμένα κριτήρια, καθώς και με τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών φορέων σε πρώιμο στάδιο, όπου κρίνεται απαραίτητο· σημειώνει την ανάγκη στενότερης συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επιλογή έργων τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος· τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και η επιτροπή επενδύσεων του ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών προκειμένου να προωθούνται ολοκληρωμένα και συμπληρωματικά έργα ΕΔΕΤ-ΕΤΣΕ· για τον σκοπό αυτό, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην κινητοποίηση ακόμη περισσότερων τοπικών και περιφερειακών αρχών με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του ΕΤΣΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, να παρουσιάσουν έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν συμπληρωματικά από το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στο έδαφός τους·

16.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εθνική και περιφερειακή πλατφόρμα για την υποστήριξη του συντονισμού και των συνεργειών μεταξύ των ταμείων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ· ζητεί, ταυτόχρονα, τη θέσπιση διοικητικών εργαλείων σε επίπεδο κρατών μελών, τα οποία θα κατευθύνουν τα έργα που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στα κατάλληλα μέσα, ανάλογα με τη φύση του έργου·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να αποφύγει τη διπλή στόχευση, δηλαδή η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ να μη στοχεύει σε έργα που μπορεί εξίσου καλά να χρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ· ζητεί, υπό το πρίσμα της σημασίας της προσθετικότητας και της συμπληρωματικότητας, καλύτερη προβολή και επικοινωνία σχετικά με τα ΕΔΕΤ αντί της υφιστάμενης, κάπως μονόπλευρης, ανάδειξης του ΕΤΣΕ από την Επιτροπή·

18.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παρακολούθηση του αντικτύπου των στρατηγικών και των έργων αυτών με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο καλείται επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση του αντικτύπου των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ και των άλλων ενωσιακών προγραμμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Bronis Ropė, Peter Simon, Branislav Škripek, Damiano Zoffoli

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (23.3.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
(2016/2064(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jill Evans

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  διαπιστώνει με απογοήτευση ότι μόνο το 4% της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων - τόσο στο πλαίσιο των υποδομών όσο και της καινοτομίας και των ΜΜΕ - έχει διατεθεί για τον θεματικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 9 (2) (ζ) του κανονισμού του ΕΤΣΕ και ότι μόνο ένα κλάσμα αυτού του 4% κατέληξε στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης·

2.  λαμβάνει περαιτέρω υπόψη την ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα έργα με χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ έχουν εγκριθεί στις οικονομικά υγιέστερες περιοχές της δυτικής Ευρώπης· ζητεί ως εκ τούτου να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες με σκοπό να διερευνηθούν και να εξετασθούν περαιτέρω οι συγκεκριμένες ανάγκες και τα κενά στις χώρες που κάνουν μικρότερη χρήση της στήριξης του ΕΤΣΕ και να παρασχεθεί περισσότερη τεχνική βοήθεια και τοπική και τομεακή στήριξη προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το ΕΤΣΕ καλύπτει όλα τα κράτη μέλη·

3.  υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των ενδιαφερομένων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ καθώς και τη δυνατότητα του σκέλους για τις ΜΜΕ να συμβάλει στον τομέα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη ευαισθητοποίησης του ΕΤΣΕ και τις χρηματοδοτικές επιλογές και τα εργαλεία του· επιμένει να εγκρίνει η Επιτροπή νέες προσπάθειες επικοινωνίας και να αναβαθμίσει τις ήδη υφιστάμενες οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις ανάγκες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και να αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη μέσω, μεταξύ άλλων, και της σύστασης γραφείων ‘Δημιουργικής Ευρώπης’·

4.  επισημαίνει ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας αποτελείται κυρίως από ΜΜΕ με υψηλότερο βαθμό κινδύνου· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επενδυτικές πλατφόρμες μπορούν να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι μπορούν να συγκεντρώνουν μαζί μικρότερα έργα καθώς και συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα διοικητικά όργανα του ΕΤΣΕ να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις επενδυτικές πλατφόρμες με σκοπό τη μεγιστοποίηση των οφελών που οι τελευταίες μπορούν να αποφέρουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων για επενδύσεις· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει στους ενδιαφερόμενους περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πλατφόρμες· υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης διαθέτουν υφιστάμενα δίκτυα ενώσεων-μελών με τομεακές και γεωγραφικές γνώσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη προώθηση των μέτρων ευαισθητοποίησης· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών στη συμβολή για τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση καλύτερης γεωγραφικής και τομεακής ισορροπίας·

5.  πιστεύει ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας έχει επίσης ανάγκη από στοχευμένες συμβουλές για την κατανόηση των επιλογών και των διαδικασιών χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, και ότι οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χρειάζονται υποστήριξη για να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τις ανάγκες του· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση 2.0 του ETΣΕ, για ενίσχυση του ρόλου του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών συμβουλών και την εδραίωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής παρουσίας του· επιμένει ότι ο κόμβος αυτός πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς έτσι ώστε να παρέχει, καθ’ όλη τη διαδικασία, εξατομικευμένη υποστήριξη στους τομείς παιδείας και πολιτισμού·

6.  καλεί την Επιτροπή και τον όμιλο της ΕΤΕπ να αναβαθμίσουν και να ενσωματώσουν την εμπειρογνωμοσύνη που επικεντρώνεται ειδικά σε πολιτιστικές επενδύσεις στον κόμβο· ζητεί να συνεργαστεί ο Ευρωπαϊκός Κόμβος όσο το δυνατό στενότερα με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τους συμμετέχοντες από τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής στήριξης·

7.  σημειώνει ότι, επειδή, στα περισσότερα κράτη μέλη, ο νόμος απαγορεύει στα σχολεία και τα πανεπιστήμια να δανείζονται χρήματα, το ΕΤΣΕ είναι, σε μεγάλο βαθμό, ακατάλληλο για τον τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την εκτροπή της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η στήριξη μέσω του ΕΤΣΕ στην έρευνα και την καινοτομία δεν ωφέλησε επαρκώς τα δημόσια πανεπιστήμια· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

8.  σημειώνει ότι τα άτομα από αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ένα σαφές μειονέκτημα όταν προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και ζητεί, συνεπώς, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, της υποδομής και της προσβασιμότητας·

9.  ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ του ΕΤΣΕ και άλλων ταμείων της ΕΕ, και συγκεκριμένα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του μηχανισμού εγγυήσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον μηχανισμό εγγυήσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» μέσω του ΕΤΣΕ προς όφελος των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι ο κόμβος αυτός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών ως προς τον τρόπο συνδυασμού των κονδυλίων της ΕΕ και ότι θα πρέπει προς τούτο να παρέχονται συμβουλές και κατάρτιση· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει μία διαδικτυακή πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης προκειμένου να επιτραπεί στους δυνητικούς δικαιούχους στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης να αξιολογούν όλες τις επιλογές χρηματοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν αυτές να συνδυαστούν αποτελεσματικότερα· σημειώνει με ευχαρίστηση, στο πλαίσιο αυτό, τις πρόσφατα δημοσιευθείσες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με το συνδυασμό του ΕΤΣΕ με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΕΛΑΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ

Ο κατάλογος που ακολουθεί έχει καταρτιστεί σε αμιγώς εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της συντάκτριας γνωμοδότησης. Η συντάκτρια, κατά την προετοιμασία του σχεδίου γνωμοδότησής της, έλαβε πληροφορίες από τους ακόλουθους φορείς:

Entity

European Investment Bank

European Investment Fund

International Union of Cinemas

Performing Arts Employers’ Associations League Europe (Pearle)

Culture Action Europe

European Universities Association

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)

Lifelong Learning Platform

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Martina Michels

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Therese Comodini Cachia, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

EFDD

Isabella Adinolfi

1

0

ENF

Dominique Bilde

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

63

10

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský, Εύα Καϊλή

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

63

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Εύα Καϊλή, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Κώστας Μαυρίδης, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes

10

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Ελευθέριος Συναδινός

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή