Διαδικασία : 2016/2304(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0201/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0201/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.1
CRE 13/06/2017 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0245

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 787kWORD 85k
24.5.2017
PE 599.809v02-00 A8-0201/2017

σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

(2016/2304(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Daniel Buda

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

(2016/2304(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175 και 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ΚΚΔ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2016, σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τα αποτελέσματα και τα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διασφαλίζοντας την ορατότητα της πολιτικής συνοχής: Κανόνες ενημέρωσης και επικοινωνίας 2014 - 2020»(8),

–  έχοντας υπόψη το Φλας Ευρωβαρόμετρο 423 του Σεπτεμβρίου του 2015 που ανατέθηκε από την Επιτροπή με τίτλο «Citizens’ awareness and perceptions of EU: Regional Policy » (Επίγνωση και αντιλήψεις των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ)(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Van den Brande, του Οκτωβρίου του 2014, με τίτλο «Multilevel Governance and Partnership» (Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εταιρική σχέση), η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Johannes Hahn, Επιτρόπου για την Περιφερειακή και την Αστική Πολιτική(10),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το έτος 2016, με τίτλο «Connecting regions and cities for a stronger Europe» (Σύνδεση περιφερειών και πόλεων για μια ισχυρότερη Ευρώπη)(11),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουλίου 2016, η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή με τίτλο «Implementation of the partnership principle and multi-level governance during the 2014-2020 ESI Funds» (Εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στα ΕΔΕΤ 2014-2020)(12),

–  έχοντας υπόψη την παρουσίαση της Γραμματείας του Interreg Europe με τίτλο «Designing a project communication strategy» (Σχεδιάζοντας μια στρατηγική επικοινωνίας για έργα)(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε ως τμήμα της εκ των υστέρων αξιολόγησης και πρόβλεψης των παροχών στις χώρες της ΕΕ των 15, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ, η οποία ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης με τίτλο «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (Οφέλη από την πολιτική συνοχή στις χώρες Βίσεγκραντ για τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)(14),

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας (EAPN) του 2014 με τίτλο «Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels» (Δίνοντας φωνή στους πολίτες: προώθηση της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων φορέων για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων – Οδηγίες για τους φορείς λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο)(15),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών (Θεματικό τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής) του Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Communicating Europe to its Citizens: State of Affairs and Prospects» (Επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων στους πολίτες: Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές),

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών (Θεματικό τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής) του Απριλίου 2016 με τίτλο «Research for REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy» (Έρευνα για την επιτροπή REGI: Ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της πολιτικής συνοχής),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013 (SWD(2016) 0318),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0201/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στη ζωή των πολιτών, όπως προκύπτει από πολλές εκθέσεις και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, αλλά τα αποτελέσματα δεν γνωστοποιούνταν πάντα ικανοποιητικά και η ενημέρωση σχετικά με τις θετικές της συνέπειες παραμένει μάλλον χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστιθέμενη αξία που κομίζει η πολιτική συνοχής της ΕΕ, υπερβαίνει τον αποδεδειγμένα θετικό οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό τους αντίκτυπο, φανερώνοντας και την προσήλωση των κρατών μελών και των περιφερειών στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση των τελικών χρηστών και της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τα τοπικά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα είναι κομβικής σημασίας, ανεξάρτητα από τα επίπεδα χρηματοδότησης σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης και το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που βασίζονται σε ένα ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των δημόσιων αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην καλύτερη προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων της πολιτικής της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες να υπάρχει διαρκής διάλογος και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για την εξασφάλιση της λογοδοσίας και της νομιμότητας των δημόσιων πολιτικών, δημιουργώντας την αίσθηση της κοινής ευθύνης και της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της διαφάνειας των ΕΔΕΤ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αντιλήψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και του ενδιαφέροντος των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνεκτική γραμμή επικοινωνίας είναι ουσιαστικής σημασίας, όχι μόνον στο πλαίσιο των επόμενων σταδίων όσον αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των ΕΔΕΤ, αλλά και στο προηγούμενο στάδιο, ώστε να γνωρίζουν οι φορείς υλοποίησης των έργων τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι μεθοδολογίες για την παροχή πληροφοριών και τη διαφοροποίηση των διαύλων επικοινωνίας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια δημόσια μέσα προώθησης της ανάπτυξης που, μέσω των πέντε ΕΔΕΤ, εξασφαλίζει επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών·

2.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η συνολική ενημέρωση και οι αντιλήψεις του κοινού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ έχουν μειωθεί με την πάροδο των ετών· επισημαίνει το Ευρωβαρόμετρο 423 του Σεπτεμβρίου 2015, στο οποίο μόλις πάνω από το ένα τρίτο (34 %) των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι έχουν πληροφορηθεί ότι τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή όπου διαμένουν· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναφέρονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών υποδομών και του περιβάλλοντος ως σημαντικούς τομείς· θεωρεί ότι όχι μόνο η ποσότητα αλλά κυρίως η ποιότητα των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και η προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα αποτελούν προϋποθέσεις της θετικής επικοινωνίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η αξιολόγηση, η επιλογή, η εκτέλεση και η ολοκλήρωση των έργων πρέπει να εστιάζουν στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποφεύγονται οι μη αποδοτικές δαπάνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητική δημοσιότητα για την πολιτική συνοχής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μέτρα επικοινωνίας πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή για το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ενώ επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη μορφή διαφήμισης είναι να καταδεικνύουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των υλοποιούμενων έργων·

3.  σημειώνει ότι η μέριμνα για την προβολή των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κοινή ευθύνη της Επιτροπής και των κρατών μελών, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών στρατηγικών επικοινωνίας για να εξασφαλισθεί η προβολή των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των αρχών διαχείρισης και ειδικότερα των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών, μέσω της θεσμικής επικοινωνίας, καθώς και των δικαιούχων, δεδομένου ότι αποτελούν την πλέον αποτελεσματική διεπαφή επικοινωνίας με τους πολίτες, παρέχοντας πληροφορίες επί τόπου και να φέροντας την Ευρώπη πλησιέστερα σε αυτούς· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω αρχές γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και ανάγκες και ότι η βελτίωση της προβολής προϋποθέτει περισσότερες προσπάθειες για καλύτερη ενημέρωση και διαφάνεια σε επίπεδο βάσης·

4.  υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση της προβολής μιας πολιτικής απαιτεί μια διπλή διαδικασία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους εταίρους· τονίζει, επιπλέον, ότι, στο πλαίσιο των πολύπλοκων προκλήσεων και για να διασφαλισθεί η νομιμότητα και η παροχή αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων λύσεων, οι δημόσιες αρχές πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων διαπραγμάτευσης και εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των εταίρων και επισημαίνει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο ζήτημα αυτό·

5.  τονίζει στο πλαίσιο αυτό την άνιση πρόοδο που σημειώθηκε στα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά την ευρύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών· επισημαίνει επ’ αυτού τη σπουδαιότητα του κοινωνικού διαλόγου·

Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν

6.  επισημαίνει την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και της αντιευρωπαϊκής, λαϊκίστικης προπαγάνδας που διαστρεβλώνει τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια τους· τονίζει, συνεπώς, την επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας, που να χρησιμοποιούν φιλική για τους πολίτες γλώσσα και να αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω ποικίλων πλατφορμών μέσων ενημέρωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι σε θέση να μεταφέρουν ένα ακριβές και συνεκτικό μήνυμα προς τους πολίτες σχετικά με την προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος για την ποιότητα ζωής και την ευημερία τους·

7.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλύσουν, τόσο για το τρέχον πλαίσιο όσο και για την μετά το 2020 μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, τον αντίκτυπο στις αντιλήψεις για τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δεσμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ·

8.  αναγνωρίζει τους περιορισμούς του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς προβολής της πολιτικής συνοχής· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η προβολή των απτών επιτευγμάτων της δεν έχει αποτελέσει πάντοτε προτεραιότητα των διαφόρων εμπλεκομένων μερών· είναι της άποψης ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με απτά επιτεύγματα θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η τεχνική βοήθεια των ΕΔΕΤ δεν περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την επικοινωνία, είτε σε ενωσιακό είτε σε επίπεδο κρατών μελών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση με τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 115 και στο παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί κοινών διατάξεων·

9.  επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να απλουστευθούν οι κανόνες που διέπουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και της ανάγκης να διατηρηθεί χρηστή και διαφανής δημοσιονομική διαχείριση και να καταπολεμηθεί η απάτη, ενημερώνοντας παράλληλα σωστά το κοινό· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ παρατυπιών και απάτης, έτσι ώστε να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στις διαχειριστικές αρχές και τις τοπικές αρχές· επιμένει, εξάλλου, ότι πρέπει να απλουστευθεί και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους, χωρίς να θίγονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ιδιοκτησία της ασκούμενης πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων· εκτιμά ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης προσθέτει αξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών, όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κινητοποίηση των εταίρων προκαλεί ορισμένες δυσχέρειες σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρμόζεται τυπικά και δεν επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή στη διαδικασία διακυβέρνησης· υπενθυμίζει ότι περισσότερες προσπάθειες και πόροι πρέπει να επενδυθούν στην ενεργό συμμετοχή των εταίρων και την ανταλλαγή εμπειριών μέσω πλατφορμών διαλόγου για τους εταίρους, με σκοπό, επίσης, να συμβάλλουν στη διάδοση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και των επιτυχιών της ΕΕ·

11.  υπενθυμίζει επίσης τον μακροπρόθεσμο στρατηγικά χαρακτήρα των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, γεγονός που συνεπάγεται ότι ορισμένες φορές τα αποτελέσματα δεν είναι αμέσως ορατά, πράγμα επιζήμιο για την προβολή των μέσων της πολιτικής συνοχής, ειδικά σε σύγκριση με άλλα ενωσιακά εργαλεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· ζητεί συνεπώς μετ’ επιτάσεως να συνεχιστούν οι δραστηριότητες επικοινωνίας ενδεχομένως για άλλα τέσσερα έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου· τονίζει ότι τα αποτελέσματα ορισμένων επενδύσεων (ιδίως σε ανθρώπινο κεφάλαιο) είναι λιγότερο ορατά και δυσκολότερο να προσδιοριστούν ποσοτικά απ’ ό,τι οι «υλικές» επενδύσεις και ζητεί μια πιο λεπτομερή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής στη ζωή των πολιτών· είναι της άποψης, εξάλλου, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες εκ των υστέρων αξιολόγησης και ενημέρωσης σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που αποτελεί μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη·

12.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των μέσων επικοινωνίας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ποικίλες πολιτικές της ΕΕ και, γενικότερα, με θέματα που άπτονται της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, για την μάλλον περιορισμένη κάλυψη, από τα μέσα ενημέρωσης, των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν εκστρατείες πληροφόρησης και στρατηγικές επικοινωνίας που στοχεύουν στα μέσα ενημέρωσης, που ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ενημέρωσης και που παρέχουν πληροφορίες σε προσβάσιμη και ελκυστική μορφή· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν η αυξανόμενη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις ψηφιακές εξελίξεις και το μείγμα των διαφόρων τύπων διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν καλύτερα για την προβολή των ευκαιριών που προσφέρουν και των επιτευγμάτων που παράγουν τα ΕΔΕΤ·

Βελτίωση της επικοινωνίας και της δέσμευσης των εταίρων κατά το δεύτερο εξάμηνο της περιόδου 2014 - 2020

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον συντονισμό και την προσβασιμότητα των υφιστάμενων μέσων και μηχανισμών επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των θεμάτων που επηρεάζουν τις τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής κατευθυντήριων γραμμών που εκθέτουν τεχνικές και μεθόδους για την αποτελεσματική κοινοποίηση του τρόπου με τον οποίο η πολιτική συνοχής προσφέρει απτά αποτελέσματα για την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ· καλεί τις αρχές διαχείρισης και τους δικαιούχους να ενημερώνουν ενεργά και συστηματικά σχετικά με τα αποτελέσματα, τα οφέλη και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της πολιτικής, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη τα διαφορετικά στάδια της υλοποίησης των έργων·

14.  υπογραμμίζει ότι, ενόψει της ποσότητας και της ποιότητας των πληροφοριών που μεταδίδονται με τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, η εμφάνιση απλώς του λογότυπου της Επιτροπής στις πινακίδες περιγραφής ενός έργου δεν είναι πλέον επαρκής· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει πιο αποτελεσματικά μέσα προβολής·

15.  χαιρετίζει τις τρέχουσες ειδικές δραστηριότητες επικοινωνίας όπως, για παράδειγμα, η εκστρατεία «Europe in My Region», η διαδικτυακή εφαρμογή της Επιτροπής «EU Budget for Results», η συνεργασία με την CIRCOM Regional(16), το πρόγραμμα «Europe for Citizens» καθώς και οι ευκαιρίες που παρέχονται από το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· επισημαίνει, επιπλέον, τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct στην αποκεντρωμένη επικοινωνία, με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης για τον αντίκτυπο της πολιτικής για τη συνοχή επί τόπου, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει εξάλλου την ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην προσέγγιση των φοιτητών και των δημοσιογράφων ως πιθανών φορέων επικοινωνίας, καθώς και στην εξασφάλιση γεωγραφικής ισορροπίας στις εκστρατείες επικοινωνίας·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προσαρμοστούν τα συστήματα επικοινωνίας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί κοινών διατάξεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση για επικοινωνία στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, καθώς και, ενδεχομένως, η αύξηση του αριθμού των δεσμευτικών απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης για έργα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφή καθοδήγηση το 2017 για το πώς ακριβώς η τεχνική βοήθεια που αφορά την ενημέρωση/επικοινωνία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους δικαιούχους· επισημαίνει, επίσης, ότι τα συνήθη πρότυπα επικοινωνίας και διαφήμισης, αν και έχουν σχεδιαστεί σωστά στην περίπτωση των διαρθρωτικών και τεχνολογικών επενδύσεων, δεν είναι εξίσου αποτελεσματικά για άυλες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη ιεράρχηση της ενημέρωσης μεταξύ των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά το έργο του προσωπικού διαχείρισης που δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για την ενημέρωση, και για ένταξη της ενημέρωσης στη συνήθη διαδικασία των ΕΔΕΤ· ζητεί μεγαλύτερο επαγγελματισμό στον τομέα της ενημέρωσης, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο και την αποφυγή της ιδιότυπης ορολογίας της ΕΕ·

18.  χαιρετίζει την εκ των υστέρων αξιολόγηση από την Επιτροπή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η οποία αποτελεί εξαιρετική πηγή ενημέρωσης για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τον αντίκτυπό τους· λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία των χωρών Βίσεγκραντ όσον αφορά τα εξωτερικά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής στην ΕΕ των 15(17) και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρύτερη αντικειμενική μελέτη σε επίπεδο ΕΕ των 28· προτρέπει, επιπλέον, την Επιτροπή να διαφοροποιήσει τις στρατηγικές επικοινωνίας της προς τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν καθαρά και είναι καθαροί δικαιούχοι, και να εξάρει τα συγκεκριμένα οφέλη που προσφέρει η πολιτική συνοχής στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών υποδομών τόσο μέσω άμεσων επενδύσεων όσο και μέσω άμεσων και έμμεσων εξαγωγών (εξωτερικά αποτελέσματα)·

19.  καλεί την Επιτροπή και τις διαχειριστικές αρχές να εντοπίσουν τρόπους για τη διευκόλυνση και την τυποποίηση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, να προωθήσουν την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών σχετικά με τις στρατηγικές επικοινωνίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η υπάρχουσα εμπειρία και να αυξηθεί η διαφάνεια και η προβολή των δυνατοτήτων χρηματοδότησης·

20.  χαιρετίζει την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνοχής στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση και στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει την ικανότητά της να συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόσβαση σε πληροφορίες, στην παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων και στη δημιουργία χρήσιμων συνδέσμων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών·

21.  θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνία μέσω νέων διαύλων ενημέρωσης, πράγμα που θα απαιτήσει μια στρατηγική για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να ενημερώνονται οι πολίτες και να τους παρέχεται η δυνατότητα να εκφράζουν τις ανάγκες τους, οι οποίοι θα απευθύνονται στους τελικούς χρήστες μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως διαδραστικά ηλεκτρονικά μέσα, ανάπτυξη πιο προσβάσιμου περιεχομένου για φορητές συσκευές και εφαρμογές, και θα διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι προσαρμοσμένες στις διάφορες ηλικιακές ομάδες και να είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες, ανάλογα με την περίπτωση· καλεί τις διαχειριστικές αρχές να παράσχουν στις σχετικές ΓΔ με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και επιτεύγματα και τις επενδύσεις, με σκοπό την απεικόνιση εύκολα αναγνώσιμων δεδομένων και χαρτών στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων των ΕΔΕΤ, προς όφελος των δημοσιογράφων· ζητεί την ανάληψη περιφερειακών πρωτοβουλιών ανάθεσης για τα καλύτερα έργα, εμπνευσμένη από τα βραβεία RegioStars·

22.  προτείνει, επιπλέον, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων επικοινωνίας, καθώς και να συσταθούν περιφερειακές ειδικές ομάδες για την επικοινωνία, στις οποίες να συμμετέχουν φορείς σε διάφορα επίπεδα·

23.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση και τη συμβολή της αρχής της εταιρικής σχέσης στην ενίσχυση της συλλογικής προσήλωσης και της ενεργού συμμετοχής στην πολιτική συνοχής· ζητεί να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών, των εν δυνάμει δικαιούχων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας πολιτών και των ίδιων των πολιτών μέσω του ανοικτού διαλόγου, καθώς και να προσαρμοστεί η σύνθεση όσων συμμετέχουν στην εταιρική σχέση που τυχόν θα απαιτηθεί στη διάρκεια της εφαρμογής, με στόχο να εξασφαλιστεί ο σωστός συνδυασμός των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

24.  επικροτεί το καινοτόμο μοντέλο της πολυεπίπεδης και πολυμερούς συνεργασίας που προτείνεται στο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και συνιστά την υιοθέτησή του, εφόσον είναι δυνατόν, κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνιακή διάσταση της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο των ήδη εφαρμοζόμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών, οι οποίες θα πρέπει να καταστούν πιο ορατές για τους πολίτες της ΕΕ, μέσω της διάδοσης των ορθών πρακτικών και των επιτυχημένων επενδύσεων καθώς και των ευκαιριών για την πραγματοποίηση επενδύσεων·

Προώθηση της επικοινωνίας για την πολιτική συνοχής μετά το 2020

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με την περαιτέρω απλούστευση και τον περιορισμό του κανονιστικού υπερθεματισμού, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μειώσουν την περιπλοκότητα και, κατά περίπτωση, τον αριθμό των κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ·

27.  λαμβανομένου υπόψη του τρόπου με τον οποίο η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλει στη θετική ταύτιση με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί ένα υποχρεωτικό πεδίο για την κοινοποίηση στην έντυπη αίτηση για το έργο, στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης τεχνικής βοήθειας μέσω ενός κονδυλίου που προορίζεται για την επικοινωνία, σε επίπεδο προγράμματος, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την μη αύξηση του αριθμού των περιορισμών και τη διασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας· καλεί, επιπλέον, τις διαχειριστικές, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των έργων·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος της Ένωσης με τους πολίτες, να επανεξεταστούν οι δίαυλοι και οι στρατηγικές επικοινωνίας και, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, να προσαρμοστούν τα μηνύματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει, επιπλέον, το δυνητικό ρόλο των κοινωνικών φορέων ως φορέων επικοινωνίας· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι εξίσου σημαντικό με τις στρατηγικές για τα μέσα ενημέρωσης και την προώθηση με τη βοήθεια διαφόρων πλατφορμών·

29.  τονίζει, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της προβολής, την ανάγκη για μεγαλύτερη απλούστευση της πολιτικής μετά το 2020, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κοινή διαχείριση και τα συστήματα οικονομικού ελέγχου, ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ μιας πολιτικής προσανατολισμένης σε αποτελέσματα, εταιρειών ελέγχων και απλούστευσης των διαδικασιών·

30.  ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020· είναι πεπεισμένο ότι η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάληψη της ευθύνης για την εφαρμογή των πολιτικών και στη διαφάνεια καθώς και στην καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή των υφιστάμενων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης, με τη συνένωση όλων των σχετικών κοινωνικών εταίρων και με την εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών σε μια συμμετοχική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, για να αποφασιστούν οι πόροι της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής συγχρηματοδότησης, όπου είναι σκόπιμο προκειμένου να επιτευχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες· προτείνει, επιπλέον, την πραγματοποίηση κοινών αξιολογήσεων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή των δικαιούχων και των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να συγκεντρώνονται πολύτιμα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής και προβολής όσον αφορά τις μελλοντικές δράσεις·

31.  επιμένει, περαιτέρω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών με στόχο την ανάπτυξη περιφερειακών εταιρικών σχέσεων μεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών, με την πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας συνεργιών μεταξύ των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη των αστικών περιοχών και τη μεγαλύτερη ικανότητά τους στη διαχείριση των πόρων·

32.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στα οικεία τους σχέδια δράσης για την ενημέρωση, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων Γενικών Διευθύνσεων, των υπουργείων και των υπεύθυνων επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, και στην κατάρτιση ενός καταλόγου ομάδων στόχων, με σκοπό την ανάπτυξη και τη μετάδοση μηνυμάτων προσαρμοσμένων για τις ειδικές στοχευόμενες ομάδες προκειμένου να απευθυνθούν πιο άμεσα στους πολίτες επί τόπου και να τους ενημερώσουν καλύτερα·

33.  τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, τη σημασία μιας αλλαγής των αντιλήψεων, υπό την έννοια ότι η επικοινωνία αποτελεί ευθύνη όλων των δρώντων που συμμετέχουν και ότι βασικοί φορείς επικοινωνίας είναι οι ίδιοι οι δικαιούχοι·

34.  ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το ρόλο και τη θέση των ήδη υφιστάμενων δικτύων επικοινωνίας και πληροφοριών και να χρησιμοποιούν τη διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα σχετικά στοιχεία για τα έργα των ΕΔΕΤ, δίνοντας στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, πέρα από μια ανεπαρκή περιγραφή του έργου και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν· θεωρεί ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα διευκολύνει επίσης την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή·

°

°  °

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0055.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0211.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

(7)

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_el.pdf.

(8)

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020.

(9)

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.

(10)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf.

(11)

http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf.

(12)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf.

(13)

 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf.

(14)

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf.

(15)

http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf.

(16)

Επαγγελματική Ένωση της Περιφερειακής Δημόσιας Υπηρεσίας Τηλεόρασης στην Ευρώπη.

(17)

Έκθεση που συντάχθηκε στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης και πρόβλεψης των παροχών στην ΕΕ των 15, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ, η οποία ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και φέρει τον τίτλο «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4» (Οφέλη της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολιτική συνοχής είναι το πιο σημαντικό επενδυτικό μέσο ανάπτυξης της Ένωσης, με προϋπολογισμό 351,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας αντίκτυπο σε όλες τις περιφέρειες και τους πολίτες της ΕΕ. Συμβάλλοντας σημαντικά στις οικονομίες των κρατών μελών, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής, παράλληλα με την εθνική συγχρηματοδότηση, αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο το 15% του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ των 28, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη φτάνουν έως το 60-80%.

Τα μέσα της πολιτικής συνοχής έχουν αποδειχθεί χρήσιμα και αποτελεσματικά εργαλεία για τη διοχέτευση της χρηματοδότησης προς τις φτωχότερες περιφέρειες και στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε βασικούς τομείς για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Εκτός από τον κομβικό ρόλο της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, η πολιτική συνοχής και η συνέργεια με τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης, την ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση της αριστείας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Ενώ η κύρια προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής παραμένει η παροχή υποστήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, εστιάζει στην αύξηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Επομένως, οι επενδύσεις στις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες παρέχουν ευκαιρίες για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.(1)

Οι πολιτικές χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες της ΕΕ· ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν κοινοποιούνται πάντα σωστά όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ έχουν αλλάξει την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η έκθεση προτείνει νέους τρόπους προβολής των αποτελεσμάτων των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής.

Στον απόηχο του Brexit και της ανόδου λαϊκιστικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει αυστηρή ανάγκη να επανεξετάσουμε τις μεθόδους επικοινωνίας, εξαλείφοντας κάθε αντι-ευρωπαϊκή και ευρω-σκεπτικιστή ρητορική και παρέχοντας σαφές μήνυμα προς τους πολίτες, με στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο κοινό όραμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η έκθεση πρωτοβουλίας αποσκοπεί στον έλεγχο των υφιστάμενων εμπειριών και στην προώθηση της αυξημένης προβολής των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και προτείνει μια προσέγγιση για τη σύνδεση των μέσων της πολιτικής συνοχής με τις τοπικές πολιτικές, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης της συμμετοχικής διακυβέρνησης ως αποτελεσματικού εργαλείου για την αύξηση της προβολής των ΕΔΕΤ.

Επιπλέον, η έκθεση θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αυξηθεί ο αντίκτυπος της επικοινωνίας με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου του εκδημοκρατισμού του περιεχομένου των μέσων.

Το σχέδιο έκθεσης έχει επίσης ως στόχο να ενθαρρύνει τη δημόσια στήριξη και συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων, μέσω της κατάρτισης συμμετοχικών προϋπολογισμών, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και μέσω της δημόσιας διαβούλευσης και άλλων εργαλείων. Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εντοπισμό νέων τρόπων για την αύξηση της ανάληψης ευθύνης, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια που σχετίζονται με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.(2)

Ενώ υπάρχουν ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης, η κοινωνική κρίση της ΕΕ συνεχίζεται. Η λογοδοσία και η νομιμότητα των πολιτικών της κυβέρνησης εξασφαλίζεται μέσω των απόψεων και των λύσεων που προέρχονται απευθείας από τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν σε έργα τοπικής ανάπτυξης και μέσω του τακτικού διαλόγου και της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών.

Οι εταίροι πρέπει να αναλάβουν κοινή ευθύνη για μια ισχυρότερη ΕΕ και έναν όλο και πιο συνδεδεμένο κόσμο, ενώ η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης»(3) είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για το 2020.

Οι δικαιούχοι έργων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ αναλαμβάνουν τον ρόλο των «πρεσβευτών» της πολιτικής συνοχής.

(1)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/el.pdf.

(2)

Multilevel Governance and Partnership – έκθεση Van den Brande, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014.

(3)

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ - 2020 COM(2009)647/3.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (12.5.2017)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

(2016/2304(INI))

Εισηγητής: Jan Olbrycht

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι, αν και ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων ορίζει σαφώς τις ευθύνες - στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής πληροφοριών - των κρατών μελών και των διαχειριστικών αρχών που εφαρμόζουν έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις με τις οποίες να εξασφαλίζεται ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο αφιερωμένο στις δραστηριότητες αυτές, είτε σε επίπεδο Ένωσης είτε σε επίπεδο κρατών μελών·

2.  επισημαίνει με ανησυχία ότι υφίσταται ένα ορατό χάσμα μεταξύ των καταγεγραμμένων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής αυτής εν γένει, αφενός, και της αντίληψης και αναγνώρισης των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ επί τόπου, αφετέρου· πιστεύει ότι το χάσμα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως, λόγω ιδίως του αυξανόμενου σκεπτικισμού έναντι της ΕΕ που παρατηρείται σήμερα σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει επαρκές ποσό χρηματοδοτικών πόρων για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του βραβείου RegioStars, με σκοπό τη διοργάνωση ετήσιων διαγωνισμών για την επιβράβευση των έργων με τις καλύτερες επιδόσεις σε περιφερειακό επίπεδο, σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει την κάλυψη των καλύτερων παραδειγμάτων πρωτοβουλιών πολιτικής για τη συνοχή από τα μέσα ενημέρωσης, καθιστώντας τα με αυτόν τον τρόπο γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό·

3.  υπογραμμίζει το δυναμικό που διαθέτει η αρχή της εταιρικής σχέσης για την ενίσχυση του ενστερνισμού της πολιτικής για τη συνοχή και για την προσήλωση στο στόχο μιας καλύτερης διάδοσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής αυτής·

4.  επαναλαμβάνει την ανάγκη απλούστευσης των κανόνων που διέπουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και την ανάγκη διατήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με παράλληλη ενημέρωση του κοινού·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την εγγραφή ενός ειδικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για δραστηριότητες ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών, ως μέρους της τεχνικής συνδρομής που σχετίζεται με τα ΕΔΕΤ· φρονεί ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, στο πλαίσιο της απλοποίησης που αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων ενδιάμεσης αξιολόγησης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία προς την κατεύθυνση αυτή· καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές διαχείρισης να προσαρμόσουν τις εσωτερικές τους δομές με σκοπό να βελτιώσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας τους και, κατά συνέπεια, να κάνουν την πιο αποτελεσματική δυνατή χρήση των κονδυλίων που προορίζονται για την προώθηση των ΕΔΕΤ·

6.  θεωρεί ότι η εξασφάλιση μεγαλύτερου βαθμού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και προβολής όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΔΕΤ θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για χρηματοδότηση σχεδίων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, τη μείωση της υστέρησης στην απορρόφηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

7.  σημειώνει, ωστόσο, ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα ΕΔΕΤ δεν θα βελτιωθεί μόνο μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και μέσω της ποσοτικά προσδιορίσιμης και απτής προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν αυτά τα ταμεία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (4.5.2017)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

(2016/2304 (INI))

Εισηγητής: Claude Rolin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη προβολή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων μπορεί να αποτελέσει δομικό στοιχείο για την καταπολέμηση της παραοικονομίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για συνέργειες και ενίσχυση της αποδοτικότητας από την καλύτερη προβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μέσω μιας παρόμοιας και, συνεπώς, συγκρίσιμης στρατηγικής επικοινωνιών και παρουσίασης για όλα τα ταμεία·

1.  υπενθυμίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) περιλαμβάνουν πέντε διαφορετικά ταμεία που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών· τονίζει τη σημασία των ΕΔΕΤ, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά δημόσια εργαλεία για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης και για την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, ειδικά όσον αφορά τις πλέον ευάλωτες περιφέρειες και πληθυσμιακές ομάδες· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία του ΕΚΤ και την ανάγκη ανάπτυξης σχεδίων επικοινωνίας για την καλύτερη βελτιστοποίηση των πόρων που επενδύονται στην προβολή του·

2.  σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2015, μόνο το 34 % των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι είχαν ακούσει για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ για τη βελτίωση της περιοχής στην οποία ζουν και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της απασχόλησης, και ότι το ποσοστό αυτό έχει παραμείνει αμετάβλητο από τον Ιούνιο του 2010(1), και επίσης ότι, το 2015, το 75 % των ανθρώπων που γνώριζαν αυτά τα ταμεία δήλωσαν ότι είχαν θετικό αντίκτυπο, ενώ μόνο το 9 % δήλωσε ότι είχαν αρνητικό αντίκτυπο· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να βελτιωθούν επειγόντως οι στρατηγικές επικοινωνίας που απευθύνονται στους πολίτες, πράγμα που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε καιρούς προκλήσεων που οφείλονται στον εθνικισμό και στην εξάπλωση της αρνητικότητας σχετικά με το ευρωπαϊκό εγχείρημα·

3.  καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές καθώς και με τους διάφορους κύκλους ενδιαφερομένων, να ελέγχει τακτικά κατά πόσο όλες οι νομικές διατάξεις που αφορούν την ενημέρωση και την επικοινωνία εφαρμόζονται με διεξοδικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ευρεία διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα επιτεύγματα των Ταμείων, μέσω θεσμικής επικοινωνίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλου είδους άτυπης επικοινωνίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες δικαιούχων σε ευάλωτη θέση και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών και των δικαιούχων των Ταμείων·

4.  τονίζει τη σημασία της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, η οποία αποτελεί μια από τις βασικές αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιλογές δαπάνης σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει, επ’ αυτού, ότι οι η χρηματοδότηση των ΕΔΕΤ στο σύνολό της πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να προσθέτει αξία στο έργο που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη μέλη και όχι να αντικαθιστά τις εθνικές προσεγγίσεις·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προβολή των ΕΔΕΤ, προτείνοντας αποτελεσματική επικοινωνία και στοχευμένα μέτρα που μπορούν να αποτυπώνουν καλύτερα τη θετική συμβολή των ταμείων ΕΔΕΤ, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων και τον τρόπο με τον οποίο τα ΕΔΕΤ έχουν συμβάλει θετικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής των ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση, μέσω στοχευμένης και λεπτομερούς θεσμικής επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, περιλαμβανομένων ενημερωτικών εκδηλώσεων· υπενθυμίζει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη και υλοποίηση των προγραμμάτων επιδοτήσεων της ΕΕ·

6.  εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στη διάδοση της αντιευρωπαϊκής προπαγάνδας στο διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους κύκλους ενδιαφερομένων να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες τεχνικές επικοινωνίας προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των ΕΔΕΤ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί γλώσσα φιλική προς τον πολίτη και προτείνει να αυξηθεί η χρήση εννοιών όπως «απλή γλώσσα»· συνιστά περισσότερο εντατική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων των πολιτικών συνοχής και των ευκαιριών που συνδέονται με τη χρήση τους·

7.  αναγνωρίζει την ανάγκη διαπαιδαγώγησης σχετικά με τα ταμεία αυτά για την αποφυγή εθνικιστικών αντιδράσεων όσον αφορά ένα μέσο αλληλεγγύης προς τις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες ή τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτήν την αλληλεγγύη, όπως οι άνεργοι ή τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις εταιρικές σχέσεις, τις συμφωνίες και τις πρωτοβουλίες μέσω των δικτύων και των δίαυλων επικοινωνίας με τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ·

9.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 115 και το Παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση των έργων του ΕΚΤ, τα οποία είναι εστιασμένα κυρίως στο ανθρώπινο κεφάλαιο, παρέχοντας, ειδικότερα, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ειδικής διάδοσης και κοινολόγησης των δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέσω δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι τα συνήθη πρότυπα επικοινωνίας και διαφήμισης είναι ορθά σχεδιασμένα με βάση δομικές και τεχνολογικές επενδύσεις, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για άυλες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο·

10.  καλεί την Επιτροπή να μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση, χωρίς να επηρεαστούν οι αναγκαίοι λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι, με στόχο να εξασφαλιστεί καλύτερο ποσοστό απορρόφησης, ιδίως για τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις εταιρείες σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους για δημιουργία θέσεων εργασίας και πρόσθετης οικονομικής αξίας, και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς των δικαιούχων και την λογοδοσία έναντι των ευρωπαίων φορολογούμενων, ούτως ώστε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενός ταμείου, να διατίθενται επαρκή δεδομένα για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο στοχοθετείται η χρηματοδότηση·

11.  αναγνωρίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση, που διέπει τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια προγραμματισμού, εφαρμογής και παρακολούθησης των ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης εξασφαλίζει πρωτίστως ότι ο προγραμματισμός λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ανάγκες των πολιτών και συνεπάγεται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ενσωμάτωση της συμβολής τους· υπογραμμίζει ότι οι συντελεστές της κοινωνίας των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στις διεργασίες ανάπτυξης, ήδη από το πρώιμο στάδιο, και ότι οι αστικοί και περιφερειακοί κύκλοι ενδιαφερομένων μερών θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην υλοποίηση των έργων·

12.  επικροτεί την καλύτερη εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης την περίοδο 2014-2020 για τα ΕΔΕΤ, σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013, και αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη συμβολή του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις, ιδίως η δυσκολία κινητοποίησης όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και η έλλειψη χρόνου για τη διασφάλιση της συμμετοχής των εταίρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τον κώδικα δεοντολογίας εν προκειμένω, και να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα στάδια της εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων, και να διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών·

13.  αναγνωρίζει ότι το ΕΚΤ έχει αναλάβει νέους στόχους και ότι πρέπει να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος· υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί επαρκής συμμετοχή, σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικών εταίρων, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια προγραμματισμού, εφαρμογής, εποπτείας και αξιολόγησης της χρήσης των ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει και να παρακολουθεί, εν προκειμένω, την ύπαρξη επαρκών πόρων για τους κοινωνικούς εταίρους, όπως ορίζεται η διάθεσή τους δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού αριθ. 1304/2013·

14.  υπενθυμίζει το ενισχυτικό αποτέλεσμα που έχει η χρηματοδότηση σε πρώιμο στάδιο και η προχρηματοδότηση έργων μέσω της χρήσης των ΕΔΕΤ·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η τριμερής επιτροπή του ΕΚΤ, η οποία διευκολύνει τη διοίκηση του ΕΚΤ από τα κράτη μέλη, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας παρόμοιων επιτροπών για τα άλλα ΕΔΕΤ με γνώμονα την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται με τον κοινωνικό διάλογο·

16.  τονίζει τη σημασία της ένταξης των προσφύγων ως επείγοντος ζητήματος πολιτικής στον απόηχο της προσφυγικής κρίσης· επιμένει, εν προκειμένω, στην κατάλληλη διάθεση πόρων, στην ευέλικτη χρήση τους και στην καταλληλότερη στόχευση των ομάδων κινδύνου προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος αποκλεισμού και κοινωνικών εντάσεων·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τον πραγματικό αντίκτυπο που είχαν οι επενδύσεις των πόρων της ΕΕ στη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και να αντλήσει συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές εμπειρίες, ως αφετηρία για ενίσχυση της αξίας στην επενδυτική διαδικασία·

18.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα για την αξιολόγηση όχι μόνο της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, δεδομένου ότι οι κατηγορίες επισφαλών θέσεων εργασίας, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις ή με συμβάσεις που συνεπάγονται εκμετάλλευση των εργαζομένων συμβάλλουν στη δημιουργία αρνητικής αντίληψης για τις πολιτικές συνοχής·

19.  πιστεύει ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αποτελεί η ικανότητα των περιφερειών και των εταίρων να χρησιμοποιούν και να αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδοτικές ροές της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ή το έχουν πράξει σε μικρότερο βαθμό, να διαθέσουν επαρκές μέρος των πόρων του ΕΚΤ για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των σχετικών εταίρων προκειμένου να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική εταιρική σχέση και κατάλληλη χορήγηση χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τηρούνται πλήρως τόσο ο προϋπολογισμός του 20 % του ΕΚΤ που διατίθεται για κοινωνική ένταξη όσο και το ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη γνωρίζουν τους ακριβείς σκοπούς των προτεραιοτήτων του ΕΚΤ που συνδέονται με τη συμμετοχή σε εταιρικές σχέσεις, και να συνδράμει τα εν λόγω κράτη μέλη στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών μέσω του εντοπισμού και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, και να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση εφαρμογής για τα προγράμματα ΕΚΤ, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις δραστηριότητες που υλοποιούνται εν προκειμένω στα κράτη μέλη με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς την απαίτηση επάρκειας των πόρων·

21.  ζητεί να διενεργηθούν συμμετοχικές αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων με τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τις οργανώσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους παράγοντες με σκοπό τη συγκέντρωση συναφών στοιχείων προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργός συμμετοχή και η προβολή των μελλοντικών παρεμβάσεων·

22.  υπογραμμίζει τις ανησυχίες σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων περιφερειών ή δήμων από τη χρηματοδότηση λόγω της αύξησης του δημόσιου χρέους, η οποία συνήθως απορρέει από τις δραστηριότητες των κεντρικών αρχών·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την απλή και διαφανή διαχείριση των ΕΔΕΤ·

24.  τονίζει ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους, να βελτιωθεί η απλούστευση για τους δικαιούχους και να υπάρξει ακριβέστερη στοχοθέτηση των αναγκών τους· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι οι κοινωνικοί εταίροι και τα ενδιαφερόμενα μέρει θα μπορούσαν να συμβάλουν στον προσδιορισμό τόσο των ορθών όσο και των αθέμιτων πρακτικών, καθώς και στην καθιέρωση επιλογών απλούστευσης στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες απλούστευσης δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στους δικαιούχους, και καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειες απλούστευσης και στους αρμόδιους για τη διαχείριση και την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής·

25.  επισημαίνει ότι μια ενιαίου τύπου προσέγγιση δεν μπορεί στην πράξη να οδηγήσει στην επίτευξη του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας των ΕΔΕΤ, και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν δείκτες αντικτύπου, πέρα από την απαραίτητη ποσοτική ανάλυση· ζητεί να προβλέπεται κατάλληλη ευελιξία κατά τον σχεδιασμό των ΕΔΕΤ προκειμένου να δίνεται στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς-εταίρους η δυνατότητα εξατομικευμένης στήριξης ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, χωρίς να υπονομεύονται οι λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι· θεωρεί ότι τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ειδικές καταστάσεις και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen,Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mireille D’Ornano

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Paloma López Bermejo

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Λάμπρος Φουντούλης

1

0

ENF

Mara Bizzotto

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 423: Citizens’ awareness and perceptions of EU regional policy (Ευαισθητοποίηση των πολιτών και αντιλήψεις σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Viorica Dăncilă


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Jean-Paul Denanot, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Μαρία Σπυράκη, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Verts/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

3

-

EFDD

James Carver, Raymond Finch

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου