ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020

  24.5.2017 - (2016/2326(INI))

  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγητής: Kerstin Westphal


  Διαδικασία : 2016/2326(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0202/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0202/2017
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020

  (2016/2326(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 162, 174 έως 178 και 349 αυτής,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)[1],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006[2],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου[3],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[4],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων[5],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006[6],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[7],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[8],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 – Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (COM(2016)0603),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ»[9],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα[10],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής[11],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2010, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη[12], το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής[13], το ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους[14] και το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων[15],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ[16],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2016, σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)[17],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020[18],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση[19],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ[20],

  –  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»[21] και το ψήφισμα της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της ΕΕ[22],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»[23],

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της «Ομάδας υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)»,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 31 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς», συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στις 21 Μαρτίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ,

  –  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων - διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016 με θέμα: «Συμπληρωματικότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων: εξασφάλιση συντονισμού, συνεργιών και συμπληρωματικότητας»,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0202/2017),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ απορρέει από τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ και αναγορεύει την αλληλεγγύη σε μία εκ των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης μέσω της επιδίωξης του εδραιωμένου στη Συνθήκη στόχου της μείωσης των περιφερειακών ανισότητες και της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ όλων των περιφερειών σε ολόκληρη την ΕΕ·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της ΕΕ ως «εργαλείου σύγκλισης» έχει σημειώσει κάμψη μετά το 2008, γεγονός που ενέτεινε τις υφιστάμενες αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά και στο εσωτερικό τους και επιδείνωσε τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική, ιδίως σε ό,τι αφορά την προώθηση διαφόρων μορφών εδαφικής συνεργασίας και ότι συνεχίζει συνεπώς να παραμένει μία επιτακτικώς αναγκαία πολιτική που συνδυάζει τις εξειδικευμένες ανάγκες μίας περιοχής με τις προτεραιότητες της ΕΕ και επιτυγχάνει απτά επιτόπια αποτελέσματα για όλους τους πολίτες·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής παραμένει η κύρια, ιδιαιτέρως επιτυχής και καταξιωμένη επενδυτική και αναπτυξιακή πολιτική σε ολόκληρη την ΕΕ για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μετά το 2020, ιδίως στις συνθήκες που δημιουργούν οι εντονότατες περικοπές των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη και οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης· υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο και έχει επιδείξει σημαντική προσαρμοστικότητα στους μακροοικονομικούς περιορισμούς·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής το 2013 υπήρξε εκτεταμένη και ουσιαστική διότι, αφενός έδωσε νέα έμφαση προς μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, προς τη θεματική συγκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, και, αφετέρου ανέδειξε τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της ευφυούς εξειδίκευσης και των επιτόπιων προσεγγίσεων·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα πολιτική συνοχής οδήγησε σε μια βαθμιαία μετατόπιση της έμφασης από ένα υπόδειγμα που έδινε προτεραιότητα σε μείζονα έργα υποδομών προς ένα άλλο που εδράζεται στην τόνωση της οικονομίας της γνώσης και της καινοτομίας·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές πρέπει να διατηρηθούν και να εδραιωθούν μετά το 2020 προκειμένου να υπάρξει εξασφαλισμένη συνέχεια, προβολή, ασφάλεια δικαίου, προσβασιμότητα και διαφάνεια στην υλοποίηση της πολιτικής·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτύχει η πολιτική συνοχής στην μετά το 2020 εποχή, επιτακτικής σημασίας καθίστανται η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και τις αρχές διαχείρισής της, η εξεύρεση της ορθής ισορροπίας μεταξύ του προσανατολισμού της προς τα αποτελέσματα και του επιπέδου των ελέγχων που απαιτούνται για να αυξηθεί η αναλογικότητα, η εισαγωγή της διαφοροποίησης στην υλοποίηση των προγραμμάτων και η απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών, αφού συχνά θεωρούνται υπερβολικής περιπλοκότητας·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά, συνδυασμένα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής και την αρχή της εταιρικής σχέσης, περιγράφουν παραστατικά την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενοι περιορισμοί στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών και οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να γίνουν αιτία αποδυνάμωσης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· καλεί επ’ αυτού τους διαπραγματευτές ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής ήδη αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα προκλήσεων σε σχέση με τους στόχους της βάσει των όσων ορίζουν οι Συνθήκες και ότι δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα αντεπεξέλθει σε όλες τις νέες προκλήσεις που θα κληθεί ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η ΕΕ στην περίοδο μετά το 2020 με τον ίδιο, αν όχι και μικρότερο, προϋπολογισμό, αν και δεν πρέπει να αποκλείεται ένας μεγαλύτερος αντίκτυπος εφόσον επιτραπεί στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στις πόλεις να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία στην προσπάθεια υποστήριξης νέων πολιτικών προκλήσεων·

  Προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

  1.  εκφράζει την έντονη αντίθεσή του προς οποιοδήποτε σενάριο για την ΕΕ των 27 με χρονικό ορίζοντα το 2025, όπως αυτό της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο προβλέπει συρρίκνωση των προσπαθειών της ΕΕ στο πεδίο της πολιτικής συνοχής· καλεί αντιθέτως την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση για μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής μετά το 2020·

  2.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική σύγκλιση δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συνεργασία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των εταίρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως κατοχυρώνεται στην αρχή της εταιρικής σχέσης (άρθρο 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ))· επαναλαμβάνει ότι η κοινή διαχείριση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ παρέχει στην ίδια την ΕΕ ένα μοναδικό εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών σε ό, τι αφορά τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις· συντάσσεται με την άποψη ότι η κοινή διαχείριση, η οποία βασίζεται στην αρχή της εταιρικής σχέσης, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον συντονισμό διαφόρων διοικητικών επιπέδων, αποτελεί σημαντική αξία διότι εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανάληψη ιδίας ευθύνης και υπευθυνότητα όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής από όλα τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη·

  3.  υπογραμμίζει την καταλυτική επίδραση της πολιτικής συνοχής και των διδαγμάτων της για τις διοικήσεις, τους δικαιούχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη· επισημαίνει την οριζόντια και διατομεακή προσέγγιση της πολιτικής συνοχής, μιας πολιτικής ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρει ένα πλαίσιο για την κινητοποίηση και τον συντονισμό των εθνικών και υποεθνικών φορέων και τους εμπλέκει άμεσα στη συνεργασία για την υλοποίηση προτεραιοτήτων της ΕΕ μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων· ζητεί επ’ αυτού τον βέλτιστο δυνατό συντονισμό και μιαν άριστη συνεργασία της ΓΔ της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την πολιτική συνοχής με τις υπόλοιπες ΓΔ, καθώς και με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

  4.  εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη έγκριση σειράς επιχειρησιακών προγραμμάτων και για τον καθυστερημένο διορισμό των αρχών διαχείρισης σε ορισμένα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου προγραμματισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρώτες ενδείξεις ταχύτερης εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αισθητές κατά τη διάρκεια του έτους 2016· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει με την ειδική ομάδα για την καλύτερη εκτέλεση προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή και να προσδιοριστούν οι λόγοι των καθυστερήσεων, αλλά και για να προταθούν πρακτικοί τρόποι και διαδικασίες αποφυγής αυτών των προβλημάτων ήδη από την έναρξη της επόμενης περιόδου προγραμματισμού· παροτρύνει σθεναρά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεχίσουν να βελτιώνουν περαιτέρω και να επιταχύνουν την υλοποίηση χωρίς να δημιουργούνται σημεία συμφόρησης·

  5.  επισημαίνει τις ελλείψεις του δημοσιονομικού προγραμματισμού και του συστήματος εφαρμογής, ελλείψεις οι οποίες οδήγησαν σε συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών αλλά και σε έναν άνευ προηγουμένου όγκο εκκρεμοτήτων που μεταβιβάστηκε από το προηγούμενο ΠΔΠ στο τρέχον· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μία διαρθρωτική λύση για τέτοιας μορφής προβλήματα πριν από το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ ούτως ώστε να μην κατακλύσουν αυτά το επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών πρέπει να ανταποκρίνεται στις προηγούμενες αναλήψεις υποχρεώσεων, ιδιαίτερα προς το τέλος της περιόδου, όταν το επίπεδο των απαιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη τείνει να αυξάνεται σημαντικά·

  6.  αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η αρχή της εταιρικής σχέσης έχει οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, μολονότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης ώστε να εξασφαλιστεί η πραγματική και έγκαιρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και τούτο προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός ευθύνης στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής χωρίς παράλληλη αύξηση του διοικητικού φόρτου ή πρόκληση καθυστερήσεων· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών θα πρέπει να συνεχίσει να συμβαδίζει με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης· συντάσσεται με την άποψη ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης και ο κώδικας δεοντολογίας, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω στο μέλλον μέσω, λόγου χάρη, της θέσπισης σαφών ελαχίστων απαιτήσεων για τη συμμετοχή σε εταιρικές σχέσεις·

  7.  τονίζει ότι, παρόλο που η πολιτική συνοχής έχει αμβλύνει τον αντίκτυπο της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ΕΕ και τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας, οι περιφερειακές αποκλίσεις, οι αποκλίσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα καθώς και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένη δράση με σκοπό τη μείωση αυτών των ανισοτήτων και την πρόληψη της εμφάνισης νέων σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών, με παράλληλη διατήρηση και εδραίωση της στήριξης για τις περιοχές ούτως ώστε να διευκολυνθεί η οικειοποίηση της πολιτικής σε κάθε κατηγορία περιφέρειας και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί επ’ αυτού ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο να καταστούν οι περιφέρειες πιο ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς·

  8.  υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνεργασία, σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών των οποίων οι δυνατότητες εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται πλήρως, μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ την έννοια της πολιτικής συνεργασίας και του συντονισμού περιφερειών και πολιτών· υπογραμμίζει την αξία της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά, οι διασυνοριακές περιφέρειες και οι υπερβόρειες και ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιφέρειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως ορίζονται στα άρθρα 349 και 355 ΣΛΕΕ, οι οποίες διαθέτουν ειδικό καθεστώς και των οποίων η χρηματοδότηση και τα συγκεκριμένα εργαλεία πρέπει να διατηρηθούν και μετά το 2020, και οι περιοχές της περιφέρειας·

  9.  παρατηρεί ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC) συγκαταλέγεται στους σημαντικούς στόχους της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 και προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στους στόχους της ΕΕ, ενθαρρύνει την αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των γειτονικών περιφερειών και διευκολύνει την ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών μέσω τυποποιημένων εγγράφων λόγου χάρη· εμμένει στην ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου της ενίσχυσης της εδαφικής συνεργασίας που περιγράφεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι πρέπει αυτή να παραμείνει σημαντικό μέσο μετά το 2020· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο τρέχων προϋπολογισμός της ΕΕΣ ούτε ανταποκρίνεται στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα Interreg, ούτε στηρίζει αποτελεσματικά την διασυνοριακή συνεργασία· ζητεί συνεπώς ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού για την ΕΕΣ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

  10.  υπογραμμίζει τη σημασία του τρέχοντος προγράμματος Interreg Europe για τη συνεργασία για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και της μεταβίβασης χρηστών πρακτικών από τις ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές· προτείνει την επέκταση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης στο διάδοχο πρόγραμμα Interreg Europe μετά το 2020 προκειμένου να καταστούν δυνατές επενδύσεις σε υλικά πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να λαμβάνεται επίσης υπόψη·

  Αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 – συνέχεια και τομείς που επιδέχονται βελτίωση

  11.  υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατηγοριοποίηση των περιφερειών, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί όπως η θεματική συγκέντρωση και το πλαίσιο επιδόσεων έχουν αποδείξει την αξία της πολιτικής συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ιδέες για μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύνολό του· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός αποθεματικού αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση σε αυτό το πλαίσιο για την αντιμετώπιση μειζόνων απρόβλεπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και για τη διευκόλυνση του επαναπρογραμματισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου να προσαρμοστούν οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ στις μεταβαλλόμενες ανάγκες κάθε περιφέρειας αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο χωρίς να υπάρξει εντούτοις αρνητική επίδραση στις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής ή στον στρατηγικό προσανατολισμό, στους μακροπρόθεσμους στόχους και στην ασφάλεια προγραμματισμού και σταθερότητα των πολυετών προγραμμάτων των περιφερειακών και τοπικών αρχών·

  12.  αναγνωρίζει την αξία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, ειδικά εκείνης που αφορά τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), οι οποίες εξακολουθούν να στηρίζουν τον στρατηγικό προγραμματισμό των ΕΔΕΤ και έχουν γίνει αιτία για έναν εντονότερο προσανατολισμό στις επιδόσεις· σημειώνει ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δίνουν τη δυνατότητα στα ΕΔΕΤ να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους στόχους της ΕΕ πέραν του ορίζοντα του 2020 χωρίς να θίγονται οι στόχοι της πολιτικής συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη·

  13.  επισημαίνει ότι απαιτείται μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ πολιτικής συνοχής και οικονομικής διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σχέση που πρέπει να είναι αμοιβαία· συντάσσεται με την άποψη ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να αναγνωριστεί περισσότερο η εδαφική διάσταση με το να συνεξετάζονται κατά ισορροπημένο τρόπο η οικονομική διακυβέρνηση και οι στόχοι της πολιτικής συνοχής στο οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό πεδίο, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση και η προστασία του περιβάλλοντος·

  14.  θεωρεί ότι, δεδομένου ότι οι πόροι της πολιτικής συνοχής έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση, οι εθνικές συνεισφορές που απαιτούνται για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος που προβλέπει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης·

  15.  επισημαίνει ότι η αύξηση των διοικητικών και θεσμικών ικανοτήτων και κατ’ επέκταση η ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών οργάνων υποστήριξης των επενδύσεων στους τομείς του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και σε ό,τι αφορά την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες είναι ζωτικής σημασίας για έγκαιρες και επιτυχείς επιδόσεις της πολιτικής συνοχής αλλά και για σύγκλιση προς υψηλότερα πρότυπα· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της πρωτοβουλίας Taiex Regio Peer 2 Peer διότι βελτιώνει τη διοικητική και θεσμική ικανότητα και παράγει καλύτερα αποτελέσματα για τις επενδύσεις της ΕΕ·

  16.  τονίζει την ανάγκη να απλουστευθεί το συνολικό σύστημα διαχείρισης της πολιτικής συνοχής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου αυτή να καταστεί πιο προσιτή, πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική· επισημαίνει επ’ αυτού τη σημασία της καταπολέμησης του φαινομένου του κανονιστικού υπερθεματισμού στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τις δυνατότητες στα πεδία της ηλεκτρονικής συνοχής και των ειδικών τύπων δαπανών, όπως είναι οι τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους και η κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση, και να θεσπίσει ψηφιακή πλατφόρμα ή μονοαπευθυντικές θυρίδες ενημέρωσης για αιτούντες και δικαιούχους· υποστηρίζει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που έχει εγκρίνει μέχρι τώρα η «Ομάδα υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις εν λόγω συστάσεις·

  17.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει λύσεις βασιζόμενες στην αναλογικότητα και τη διαφοροποίηση κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων με γνώμονα τον κίνδυνο, τα αντικειμενικά κριτήρια και τα θετικά κίνητρα για τα προγράμματα, την κλίμακά τους και τις διοικητικές τους ικανότητες, ιδίως όσον αφορά τα πολλαπλά επίπεδα ελέγχου που θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση παρατυπιών και συγκεκριμένα της απάτης και της διαφθοράς, και τον αριθμό των ελέγχων με στόχο μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής συνοχής, της πολιτικής ανταγωνισμού και άλλων πολιτικών της Ένωσης, με έμφαση στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αλλά όχι για το ΕΤΣΕ ή τον Ορίζοντα 2020· καθώς και όσον αφορά τη δυνατότητα ύπαρξης ενιαίας δέσμης κανόνων για όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η χρηματοδότηση ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε ταμείου·

  18.  ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει μιας πραγματικής απλούστευσης και σε συνεργασία με τις αρχές διαχείρισης των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, να καταρτίσει ένα βιώσιμο σχέδιο για την επέκταση του καθεστώτος απλουστευμένων δαπανών στο ΕΤΠΑ, μεταξύ άλλων σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό, δηλαδή ο λεγόμενος κανονισμός «omnibus»·

  19.  πιστεύει ότι οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή· σημειώνει, ωστόσο, τον ολοένα και διευρυνόμενο ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων· επισημαίνει ότι τα δάνεια, τα ίδια κεφάλαια ή οι εγγυήσεις μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο, αλλά ότι η χρήση τους πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή και βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων αξιολόγησης· εκτιμά ότι οι επιχορηγήσεις πρέπει να συμπληρώνονται μόνο εφόσον παρόμοια χρηματοδοτικά μέσα αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία τους και τον μοχλευτική τους ικανότητα μέσω της προσέλκυσης πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης, δεδομένων βεβαίως των περιφερειακών ανισοτήτων και της ποικιλομορφίας των πρακτικών και των εμπειριών·

  20.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται βοήθεια από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα κράτη μέλη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα μέσω πλατφορμών όπως η «fi-compass» ή με την παροχή κινήτρων στους δικαιούχους· υπενθυμίζει ότι αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· συντάσσεται με την άποψη ότι όλες οι περιφέρειες, επί εθελοντικής βάσης, οφείλουν να είναι σε θέση να αποφασίζουν σχετικά με την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων ανάλογα με τις ανάγκες τους· αντιτίθεται εντούτοις σε κάθε ποσοτικοποιημένο και δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης γενικώς·

  21.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει καλύτερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των άλλων ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, και να διευκολύνει την υλοποίηση πολυταμειακών δράσεων· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να μην υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να παραγκωνίσει τις επιχορηγήσεις, και δεν πρέπει να επιδιώξει την αντικατάσταση ή την μείωση του προϋπολογισμού των ΕΔΕΤ· επιμένει στο θέμα της πραγματικής προσθετικότητας των πόρων της· ζητεί να θεσπιστούν σαφή όρια μεταξύ ΕΤΣΕ και πολιτικής συνοχής και ταυτόχρονα να υπάρξει πρόβλεψη για το πότε είναι πρόσφορος ο συνδυασμός τους και πότε πρέπει να διευκολυνθεί η χρήση τους χωρίς ωστόσο την ανάμειξή τους, διότι έτσι καθίσταται ελκυστικότερη η χρηματοδοτική υποδομή και αξιοποιούνται καλύτερα οι πενιχροί πόροι της ΕΕ· φρονεί ότι απαιτούνται τόσο η εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται σε πολυταμειακές δράσεις, όσο και μια σαφής στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στο πλαίσιο αυτό μια σειρά εργαλείων για δικαιούχους·

  22.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την ανάπτυξη μιας πρόσθετης σειράς δεικτών συμπληρωματικών του ΑΕΠ, ο οποίος εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την κύρια νόμιμη και αξιόπιστη μέθοδο για μία δίκαιη κατανομή των κονδυλίων από τα ΕΔΕΤ· θεωρεί ότι πρέπει εδώ να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η χρήση του δείκτη κοινωνικής προόδου ή ενός δημογραφικού δείκτη με σκοπό να υπάρχει μια αναλυτική εικόνα της περιφερειακής ανάπτυξης· φρονεί ότι τέτοιοι δείκτες μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες μορφές ανισοτήτων που προκύπτουν μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, τη σπουδαιότητα των δεικτών αποτελεσμάτων προκειμένου να ενισχύεται ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις της πολιτικής·

  23.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα για την επίλυση του προβλήματος της εθνικής χρηματοδότησης των έργων της πολιτικής συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα των τοπικών και περιφερειακών επιπέδων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη με ισχυρή κεντρική διοίκηση που δεν έχουν επαρκείς δημοσιονομικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες και δυσκολεύονται να συγχρηματοδοτούν έργα, αλλά και να καταρτίζουν τα έγγραφα των έργων λόγω των ανεπαρκών χρηματοδοτικών τους πόρων, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούν επαρκώς τους πόρους της πολιτικής συνοχής·

  24.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του επιπέδου NUTS III σε ό,τι αφορά ορισμένες επιλεγμένες προτεραιότητες για την ταξινόμηση των περιφερειών στην πολιτική συνοχής·

  Βασικά ζητήματα πολιτικής για μια εκσυγχρονισμένη πολιτική της συνοχής μετά το 2020

  25.  τονίζει τη σημασία που έχουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ειδικά στον αγώνα κατά της μακροπρόθεσμης ανεργίας και της ανεργίας των νέων μέσα στην Ένωση, που βρίσκονται στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιφέρειες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση· τονίζει τον βασικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας – το 80% των θέσεων εργασίας στην Ένωση – προωθώντας καινοτόμους τομείς σαν την ψηφιακή οικονομία και την οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

  26.  θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες μέριμνας για τους ευάλωτους και τους περιθωριοποιημένους, να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανισότητες και να οικοδομήσει την αλληλεγγύη· επισημαίνει, επίσης, τις θετικές επιπτώσεις που έχει η κοινωνική και εργασιακή προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού· υπογραμμίζει επιπλέον την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του ΕΚΤ, συμπληρούμενης στον τομέα αυτόν με επενδύσεις από το ΕΤΠΑ·

  27.  προτείνει καλύτερη χρήση των ΕΔΕΤ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δημογραφική αλλαγή και να διορθωθούν οι περιφερειακές και τοπικές συνέπειές της· συντάσσεται με την άποψη ότι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η συρρίκνωση του πληθυσμού, τα ΕΔΕΤ πρέπει ιδανικά να προσανατολιστούν στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης·

  28.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξανόμενη σημασία της Εδαφικής Ατζέντας και τις επιτυχείς συμπράξεις αγροτικού-αστικού τομέα, όπως και τον υποδειγματικό ρόλο των έξυπνων πόλεων ως μικρόκοσμου και καταλύτη για καινοτόμες λύσεις στις περιφερειακές και τοπικές προκλήσεις·

  29.  χαιρετίζει το Σύμφωνο του Άμστερνταμ και την μεγαλύτερη αναγνώριση της οποίας χαίρουν οι πόλεις και οι αστικές περιοχές στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και ζητεί την αποτελεσματική υλοποίηση της συνεργατικής μεθόδου εργασίας που το Σύμφωνο συνεπάγεται· αναμένει να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα σε μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ μετά το 2020·

  30.  δίνει έμφαση στη βελτιωμένη αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής με τη μορφή ειδικών διατάξεων για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στις καινοτόμες αστικές δράσεις· εκτιμά ότι τούτο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να τύχει δημοσιονομικής ενίσχυσης για μετά το 2020 και εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε κατώτερα επίπεδα διακυβέρνησης· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ διαφόρων μέτρων απευθυνόμενων στις πόλεις ούτως ώστε να ενισχυθεί η απευθείας στήριξη των τοπικών κυβερνήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής με την παροχή χρηματοδότησης και εξατομικευμένων μέσων εδαφικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει τον μελλοντικό ρόλο των εργαλείων εδαφικής ανάπτυξης, όπως είναι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση·

  31.  επικυρώνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή υπενθυμίζει σχετικά τον στόχο που ενέκριναν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περί δαπάνης του 20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της δράσης για το κλίμα·και υπογραμμίζει ότι τα ΕΔΕΤ διαδραματίζουν καίριο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή και ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν αποδοτικότερα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και υπέρ της πράσινης οικονομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί το σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης για τις δαπάνες για το κλίμα· επισημαίνει το σχετικό δυναμικό της ΕΕΣ, καθώς και τον ρόλο των πόλεων και των περιφερειών στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου·

  32.  επισημαίνει ότι οι RIS3 ενισχύουν τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας· τονίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να συνεχίζουν να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο προκειμένου να μπορεί η ΕΕ να είναι ανταγωνιστική παγκοσμίως· θεωρεί ότι το πρότυπο της έξυπνης εξειδίκευσης οφείλει να καταστεί μία από τις κύριες προσεγγίσεις της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, αστικών και αγροτικών περιοχών και μέσω της τόνωσης μιας οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ που θα δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ διεθνικών RIS3s και συνεργατικών σχηματισμών παγκόσμιας κλίμακας· υπενθυμίζει το υφιστάμενο πιλοτικό έργο με την επωνυμία «Κλίμακα Αριστείας» (S2E), το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει περιφέρειες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ· συντάσσεται συνεπώς με την άποψη ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση εκείνων των συνεργειών που θα ενισχύσουν περαιτέρω την έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία·

  33.  επισημαίνει ότι μια αυξημένη προβολή της πολιτικής συνοχής είναι ζωτικής σημασίας για να καταπολεμηθεί ο ευρωσκεπτικισμός και για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η ευνοϊκή προδιάθεση των πολιτών· υπογραμμίζει ότι για να βελτιωθεί η προβολή των ΕΔΕΤ χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο και στα αποτελέσματα των προγραμμάτων τους μέσω μιας αμφίδρομης προσέγγισης που θα επιτρέπει τη συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων και δικαιούχων οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό δίαυλο διάδοσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής· παροτρύνει ακόμη την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα σχετικά με εκείνα τα μετρήσιμα επιτεύγματα της πολιτικής της συνοχής που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ· προτρέπει να συνεχίζονται οι επικοινωνιακές δραστηριότητες ειδικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ακόμη και μετά το κλείσιμο ενός έργου, μέχρι να καταστούν απολύτως ορατά τα αποτελέσματά του·

  Προοπτικές

  34.  ζητεί ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης σε ολόκληρη την ΕΕ και ζητεί να τεθεί η διοχέτευση των πόρων της ΕΕ προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην κορυφή της Ατζέντας της ΕΕ· ζητεί να συνεχιστεί ο αγώνας κατά των περιφερειακών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και κατά των διακρίσεων· εκτιμά ότι πέραν των στόχων που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, η πολιτική συνοχής οφείλει να συνεχίσει να αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη πολιτικών στόχων της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε μία μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τις επιδόσεις της και παραμένοντας η κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης, διαθέσιμη σε όλες τις περιφέρειες·

  35.  επαναλαμβάνει ότι επείγει να ετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής του μετά το 2020, ώστε να την εγκαινιάσουμε αποτελεσματικά με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου· ζητεί συνεπώς να ξεκινήσει εγκαίρως η προπαρασκευή του νέου νομοθετικού πλαισίου από την Επιτροπή, δηλαδή αμέσως μετά την έγκριση και μετάφραση στις επίσημες γλώσσες του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί επιπλέον να εγκριθούν εγκαίρως όλες οι νομοθετικές προτάσεις για την μελλοντική πολιτική συνοχής· ζητεί επίσης να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου πριν την έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού, χωρίς αναδρομική ισχύ· υπογραμμίζει ότι η καθυστερημένη εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής·

  36.  επισημαίνει ότι ο πυρήνας του σημερινού νομοθετικού πλαισίου της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά το 2020, μέσα από μια καλύτερα επεξεργασμένη, ενισχυμένη, ευπρόσιτη και λυσιτελή πολιτική της οποίας η προστιθέμενη αξία θα επικοινωνείται καλύτερα στους πολίτες·

  37.  τονίζει, δεδομένης της πρότασης της Επιτροπής 2016/0282(COD), ότι η υποδοχή των μεταναστών και προσφύγων και η κοινωνική και οικονομική ένταξή τους απαιτούν μια συνεκτική διακρατική προσέγγιση, που επίσης θα πρέπει να σχεδιαστεί μέσα από την τρέχουσα και τη μελλοντική πολιτική της συνοχής της ΕΕ·

  38.  υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερότητας των κανόνων· καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση των διατάξεων εφαρμογής για την πολιτική συνοχής κατά το επόμενο ΠΔΠ, να επιφέρει όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές· είναι πεπεισμένο ως προς την ανάγκη να διατηρηθεί σε επαρκή επίπεδα το μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που αντιστοιχεί στην πολιτική συνοχής, εάν δεν αυξηθεί κιόλας, δεδομένων των πολυσύνθετων εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην προσπάθεια να επιτύχει τους στόχους της· εκτιμά ότι αυτή η πολιτική δεν πρέπει να αποδυναμωθεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, του Brexit συμπεριλαμβανομένου και εκτιμά επίσης ότι το μερίδιό της στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ δεν πρέπει να μειωθεί μέσω διοχέτευσης πόρων σε νέες προκλήσεις· υπογραμμίζει επιπλέον τον πολυετή χαρακτήρα της πολιτικής συνοχής και ζητεί να διατηρηθεί η επταετής περίοδος προγραμματισμού της ή να θεσπιστεί μια περίοδος προγραμματισμού 5+5 ετών με υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση·

  39.  ζητεί έγκαιρη αποδέσμευση του αποθεματικού επίδοσης επισημαίνει ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ των επιδόσεων και του ανοίγματος του αποθεματικού είναι υπερβολικά μεγάλο και ότι έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα του αποθεματικού· παροτρύνει την Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να καθιστούν λειτουργική τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης·

  40.  επισημαίνει εν προκειμένω ότι το ψηφιακό θεματολόγιο, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αναγκαίων υποδομών και προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, κυρίως κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. παρατηρεί ότι οι εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύονται από κατάλληλα μέσα κατάρτισης τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται επίσης από την πολιτική συνοχής·

  41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και τα κοινοβούλιά τους και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το απώτερο σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρηνική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων λαών και εθνών. Στη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει κοινά καθήκοντα και στόχους. Ένας από τους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα επιδιωχθεί με την ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής, η οποία δημιουργεί ένα και μοναδικό επενδυτικό μηχανισμό για όλες τις περιφέρειες. Η πολιτική της συνοχής είναι η κυριότερη πανευρωπαϊκής εμβέλειας επενδυτική πολιτική για θέσεις εργασίας και οικονομική μεγέθυνση.

  Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για τη μελλοντική πολιτική της συνοχής, σημασία έχει να αντλήσουμε διδάγματα από την παρελθούσα εμπειρία και να συνεκτιμήσουμε τα σημερινά προβλήματα.

  Κατά την άποψη της εισηγήτριας, απαιτείται συναίνεση για δυο βασικές αρχές της πολιτικής της συνοχής:

  Είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε έναν επαρκή προϋπολογισμό για την πολιτική της συνοχής. Οι περιορισμοί από τους προϋπολογισμούς τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών και οι επιπτώσεις του Brexit δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτικής της συνοχής.

  Η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να μειώνει τις ανισότητες και – αν και καλύπτοντας ειδικά τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες – να ενισχύσει όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των υπό μετάβαση και των περισσότερο αναπτυγμένων. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί.

  Μετά την εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, σημασία έχει η έγκαιρη προετοιμασία και η έγκαιρη έναρξη της μετά το 2020 πολιτικής της συνοχής, ώστε να μπορέσουμε να εκκινήσουμε έγκαιρα επί τόπου στις περιφέρειες τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

  Ως προς τη δομή της μελλοντικής πολιτικής της συνοχής, η εισηγήτρια εκτιμά πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να την απλουστεύσουμε. Η γραφειοκρατία που επιβαρύνει περιφέρειες και πολίτες θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Περιθώρια για βελτιώσεις μπορούν να βρεθούν στα διάφορα επίπεδα λογιστικών ελέγχων και στον αριθμό των ελέγχων, όπως και στη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών ή παγίων εξόδων. Η εισηγήτρια επίσης προτείνει μια μεγαλύτερη εναρμόνιση ανάμεσα στην πολιτική της συνοχής και στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Θα μπορούσε επίσης να φανταστεί μια και μόνη δέσμη κανόνων για όλα τα ΕΔΕΤ.

  Οι συνέργειες μεταξύ ΕΔΕΤ και λοιπών ταμείων και προγραμμάτων πρέπει να ενισχυθούν. Επ’ αυτού, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι το ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της πολιτικής της συνοχής. Οι πόροι του ΕΤΣΕ πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά.

  Επί πλέον, η πολιτική της συνοχής πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις. Παρ’ όλο ότι η θεματική συγκέντρωση έχει αποδειχτεί επιτυχής, η εισηγήτρια θα ζητούσε να εξερευνήσει η Επιτροπή τρόπους επί πλέον ευελιξίας, π.χ. για κάποιο είδος αποθεματικού ή για ευκολότερο αναπρογραμματισμό.

  Η εισηγήτρια εκτιμά πως οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς θα πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη τους κατά την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η λεγόμενη αρχή της εταιρικής σχέσης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ/CPR), θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Τούτο συνεπάγεται ότι, σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της έγκρισης και της υλοποίησης της νέας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου και στη σύνθεση των επιτροπών παρακολούθησης, πρέπει να περιλαμβάνεται η συμμετοχή της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών (άρθρα 5 και 48 ΚΚΔ/CPR). Η βασική αυτή αρχή θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μετά το 2020.

  Η εισηγήτρια αναγνωρίζει την ανάγκη υψηλότερου βαθμού συντονισμού της πολιτικής της συνοχής με τις μακροοικονομικές πολιτικές. Εντούτοις, μια μεγαλύτερη αναγνώριση της εδαφικής διάστασης θα ήταν επωφελής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Εάν η οικονομική διακυβέρνηση αποκτήσει εδαφικό χαρακτήρα, θα μπορέσει το θέμα της περιφερειακής διαφοροποίησης στις οικονομικές, κοινωνικές ή θεσμικές αναπτυξιακές ανάγκες και στα συναφή προβλήματα να γίνεται καλύτερα κατανοητό και αναλόγως να διαμορφώνονται οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις. Καμία μορφή μακροοικονομικών προϋποθέσεων δεν βοηθάει.

  Ως προς τη χρηματοδότηση, οι επιχορηγήσεις (μια αποτελεσματική μορφή ενίσχυσης σε πολλά πεδία δημόσιας παρέμβασης) θα πρέπει να διατηρηθούν ως το κεντρικό εργαλείο της πολιτικής της συνοχής, ειδικά για τους μικρότερους δικαιούχους. Οι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί μπορούν να είναι χρήσιμα συμπληρωματικά επενδυτικά εργαλεία στους τομείς στους οποίους έχουν αποδείξει ότι είναι πιο κατάλληλοι από ό,τι οι επιχορηγήσεις. Όμως, δεν θα πρέπει να παραμερίσουν την παραδοσιακή στήριξη με επιχορηγήσεις, αλλά να χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση συμπληρωματικής χρηματοπιστωτικής υποστήριξης για λόγους συνοχής. Αν και το ΑΕΠ θα πρέπει να συνεχίσει να είναι το κύριο κριτήριο επιλεξιμότητας, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επίσης συμπληρωματικούς δείκτες (βάσει των δημογραφικών ή κοινωνικών εξελίξεων).

  Ως προς τους τομείς της πολιτικής, η εισηγήτρια εκτιμά πως ο αγώνας κατά της ανεργίας είναι (και θα συνεχίσει να είναι) ένα από τα κυριότερα ζητήματα προς αντιμετώπιση. Άλλοι βασικοί τομείς είναι ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής και της δημογραφικής αλλαγής, όπως και η στήριξη της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ένταξη των μεταναστών, και μια βιώσιμη υποκείμενη υποδομή. Επίσης σημαντική είναι η καλή σχέση μεταξύ των αστικών περιοχών και των αγροτικών περιχώρων τους. Αυτός είναι ο λόγος που η εισηγήτρια θα ήθελε να συμπεριληφθούν οι συστάσεις των «εταιρικών σχέσεων» (που θεσπίζονται από το Σύμφωνο του Άμστερνταμ) στην μετά το 2020 πολιτική της συνοχής.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (25.4.2017)

  προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

  σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020
  (2016/2326(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Olbrycht

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι η πιο ορατή, απτή και μετρήσιμη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης και έχει συμβάλει καθοριστικά στην άμβλυνση των επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης εντός της ΕΕ· τονίζει ότι, στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η πολιτική συνοχής, ως διαρθρωτικής πολιτικής, κατέστη η κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ και εργαλείο για την επίτευξη των γενικών πολιτικών στόχων της Ένωσης πέραν της επίτευξης των ειδικών στόχων οι οποίοι κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· είναι της άποψης ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο και, παράλληλα, να παραμείνει μια πολιτική για όλα τα κράτη μέλη και όλες τις περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι αυτή η πολιτική δεν πρέπει να αποδυναμωθεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, του Brexit συμπεριλαμβανομένου και ότι το μερίδιό της στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον και να μην αποδυναμωθεί με την αποστράγγιση μέσων για πληρωμές για τις νέες προκλήσεις·

  2.  επισημαίνει τις ελλείψεις του δημοσιονομικού προγραμματισμού και του συστήματος εφαρμογής οι οποίες οδήγησαν σε συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών αλλά και σε έναν άνευ προηγουμένου όγκο εκκρεμοτήτων που μετακυλίστηκαν από το προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στο τρέχον· εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για την αργή έναρξη της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, η οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ίδια κατάσταση στο μέλλον και να δημιουργήσει εμπόδια στην πρόοδο· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μία διαρθρωτική λύση για τέτοιας μορφής προβλήματα πριν από το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ και να αποτρέψει τη διάχυσή τους στο επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών πρέπει να ανταποκρίνεται στις προηγούμενες αναλήψεις υποχρεώσεων, ιδιαίτερα προς το τέλος της περιόδου, όταν το επίπεδο των απαιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη αυξάνεται σημαντικά·

  3.  υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη να υπάρξει ευελιξία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ συνολικά και στην πολιτική συνοχής ειδικότερα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προγραμματισμού και να διευκολύνει τον επαναπρογραμματισμό όσο και όπου είναι απαραίτητο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει διάφορες λύσεις στο πεδίο αυτό· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός αποθεματικού σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση σε αυτό το πλαίσιο· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες στον τομέα αυτόν πρέπει να γίνουν τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και έγκαιρη αποδέσμευση του αποθεματικού επίδοσης και ταυτόχρονα τάσσεται υπέρ της μεθόδου εκτέλεσης με επιμερισμένη διαχείριση· τονίζει ότι η επιτυχία του συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης εξαρτάται από τις προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση, καθώς και από το συνολικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του·

  4.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναζητήσει διαφορετικούς δείκτες πέραν του ΑΕγχΠ, που θα επιτρέψουν τη δίκαιη κατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, πέρα από εκείνες που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη·

  5.  τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας απλουστευμένης και συνεκτικής προσέγγισης στην πολιτική συνοχής για τον εξορθολογισμό των πολλών διαφορετικών συνόλων κανόνων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των χρηματοδοτήσεων·

  6.  σημειώνει τον αυξανόμενο ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων που από τη φύση τους παρέχουν συμπληρωματικό τρόπο οικονομικής ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε σχέση με τις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναζητήσει μια σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στο επόμενο ΠΔΠ, τονίζοντας παράλληλα ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους των παρεμβάσεων, πολλές από ις οποίες υποστηρίζονται κυρίως στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης γενικώς·

  7.  ζητεί να υπάρξει επαρκής λογιστικός έλεγχος και έλεγχος της χρηματοδότησης των προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και για να μεγιστοποιηθεί η προβολή της πολιτικής για τη συνοχή·

  8.  υπογραμμίζει τη σημασία της κανονιστικής σταθερότητας και υποστηρίζει ότι η συνέχιση της ρύθμισης μπορεί να συμβάλει σημαντικά για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση των διατάξεων εφαρμογής για την πολιτική συνοχής κατά το επόμενο ΠΔΠ, να διατηρήσει τις αλλαγές στο ελάχιστο, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και την εποπτεία των ταμείων της ΕΕ να επωφεληθούν από την εμπειρία και τη συναγωγή συμπερασμάτων·

  9.  επισημαίνει, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, ότι ο πολυετής χαρακτήρας της πολιτικής συνοχής έχει ζωτική σημασία· ζητεί κατά συνέπεια να διατηρηθεί η επταετής περίοδος προγραμματισμού ή να καθιερωθεί μία περίοδος προγραμματισμού πέντε + πέντε ετών με υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.4.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  26

  3

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek,

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  26

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nils Torvalds

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  EFDD

  Marco Valli

  PPE

  Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

  S&D

  Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Monika Vana

  3

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  Stanisław Żółtek Marco Zanni

  0

  0

   

  Σημασία συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  18.5.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  20

  4

  13

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Μαρία Σπυράκη, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Viorica Dăncilă

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  20

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

  EFDD

  Rosa D'Amato

  S&D

  Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Terry Reintke, Monika Vana

  4

  -

  EFDD

  James Carver, Raymond Finch

  NI

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης

  PPE

  Stanislav Polčák

  13

  0

  GUE/NGL

  Martina Michels, Younous Omarjee

  PPE

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Andrey Novakov, Fernando Ruas, Μαρία Σπυράκη, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Lambert van Nistelrooij

  Σημασία συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή