ZPRÁVA o on-line platformách a jednotném digitálním trhu

  31.5.2017 - (2016/2276(INI))

  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  Zpravodajové: Henna Virkkunen, Philippe Juvin
  (Společné schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)


  Postup : 2016/2276(INI)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0204/2017
  Předložené texty :
  A8-0204/2017
  Přijaté texty :

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o on-line platformách a jednotném digitálním trhu

  (2016/2276(INI))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. května 2016 nazvané „On-line platformy a jednotný digitální trh – příležitosti a výzvy pro Evropu“ (COM(2016)0288) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0172),

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 nazvané „Evropský program pro ekonomiku sdílení“ (COM(2016)0356) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0184),

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – urychlování digitální transformace veřejné správy“ (COM(2016)0179) a na průvodní pracovní dokumenty útvarů Komise (SWD(2016)0108 a SWD(2016)0109),

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Digitalizace evropského průmyslu – dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“ (COM(2016)0180) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0110),

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2015)0100),

  –   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech“ (COM(2016)0178) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0106),

  –  s hledem na sdělení Komise ze dne 10. ledna 2017 nazvané „Budování evropské ekonomiky založené na datech“ (COM(2017)0009) a průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2017)0002),

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu[1],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu[2],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv[3],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii[4],

  –  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (COM(2016)0399),

  –  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (COM(2016)0590),

  –  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593),

  –  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu)[5],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)[6],

  –  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (směrnice o bezpečnosti sítí a informací)[7],

  –  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (COM(2016)0287),

  –  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele) (COM(2016)0283),

  –  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu (COM(2015)0634),

  –  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 25. května 2016 nazvaný „Návod pro provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES týkající se nekalých obchodních praktik“ (SWD(2016)0163),

  –  s ohledem na obecné pokyny pro odvětví informačních a komunikačních technologií k provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které zveřejnila Komise v červnu roku 2013,

  –  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. září 2016 nazvaný „Předběžná zpráva o šetření v oblasti elektronického obchodování“ (SWD(2016)0312),

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanému „On-line platformy a jednotný digitální trh – příležitosti a výzvy pro Evropu“,

  –  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

  –  s ohledem na společná jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle článku 55 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0204/2017),

  A.  vzhledem k tomu, že důvodem existence jednotného digitálního trhu je zamezit roztříštěnosti kvůli vnitrostátním právním předpisům a odstranit technické, právní a daňové překážky s cílem umožnit podnikům, občanům a spotřebitelům plně využívat výhod digitálních nástrojů a služeb;

  B.  vzhledem k tomu, že digitalizace a nové technologie nadále mění způsoby komunikace, přístup k informacím i chování občanů, spotřebitelů a společností, a vzhledem k tomu, že čtvrtá průmyslová revoluce povede k digitalizaci všech aspektů ekonomiky a společnosti;

  C.  vzhledem k tomu, že vývoj v používání internetu a mobilních zařízení nabízí nové podnikatelské příležitosti podnikům všech velikostí a vytváří nové a alternativní obchodní modely, které využívají nových technologií a přístupu na celosvětový trh, je však zároveň zdrojem nových problémů;

  D.  vzhledem k tomu, že měnící se vývoj a používání internetových platforem k široké škále činností, včetně obchodních činností a sdílení zboží a služeb, změnily způsoby, jakými uživatelé a společnosti interagují s poskytovateli obsahu, obchodníky a dalšími jednotlivci nabízejícími zboží a služby;

  E.  vzhledem k tomu, že směrnice o elektronickém obchodu osvobozuje zprostředkovatele od odpovědnosti za obsah jen tehdy, pokud nemají povědomí o předávaných nebo hostovaných informacích ani kontrolu nad nimi; pokud jsou si však zprostředkovatelé vědomi porušení nebo protiprávní činnosti či informací, ukládá jim tato směrnice, aby po zjištění této skutečnosti neprodleně jednali s cílem tyto protiprávní informace či činnosti odstranit nebo k nim znemožnit přístup;

  F.  vzhledem k tomu, že mnohé on-line platformy a služby informační společnosti nabízejí snadnější přístup ke zboží, službám a digitálnímu obsahu a rozšiřují svou činnost ve vztahu ke spotřebitelům a dalším subjektům;

  G.  vzhledem k tomu, že Komise provádí řadu posouzení předpisů na ochranu spotřebitele a mezipodnikové (B2B) praxe, kterou používají on-line platformy ve vztahu ke svým uživatelům z řad podniků;

  H.  vzhledem k tomu, že tvořivost a inovace jsou hnací silou digitální ekonomiky, a vzhledem k tomu, že je tedy nutné zajistit vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví;

  Obecný úvod

  1.  vítá sdělení nazvané „On-line platformy a jednotný digitální trh – příležitosti a výzvy pro Evropu“;

  2.  vítá jednotlivé iniciativy, které již byly navrženy v rámci strategie pro jednotný digitální trh v Evropě; zdůrazňuje význam koordinace a soudržnosti těchto iniciativ; domnívá se, že dosažení jednotného digitálního trhu je nezbytné k posílení konkurenceschopnosti EU, vytváření vysoce kvalitních a vysoce kvalifikovaných pracovních míst a podpoře růstu digitální ekonomiky v Evropě;

  3.  uznává, že on-line platformy prospívají dnešní digitální ekonomice a společnosti rozšiřováním výběru, který mají spotřebitelé k dispozici, a tvorbou a formováním nových trhů; upozorňuje však, že on-line platformy představují nové politické a regulační výzvy;

  4.  připomíná, že se mnoho politik EU vztahuje i na on-line platformy, ale poznamenává, že v některých případech nejsou právní předpisy řádně vymáhány nebo jsou v členských státech vykládány různým způsobem; zdůrazňuje, že dříve než začneme uvažovat o otázce, zda je zapotřebí doplnit stávající právní rámec, aby došlo k nápravě této situace, je důležité řádně provádět a vymáhat právní předpisy EU;

  5.  vítá pokračující práci na aktualizaci a doplnění stávajícího právního rámce s cílem uzpůsobit jej potřebám digitálního věku; domnívá se, že pro rozvoj on-line a digitálního podnikání v Evropě je klíčové efektivní a atraktivní regulační prostředí;

  Definice platforem

  6.  bere na vědomí, že by bylo velmi obtížné dospět na úrovni EU k jediné, právně relevantní definici on-line platforem, jež by obstála i v budoucnosti, a to z důvodů, jako je např. velká různorodost existujících on-line platforem a oblastí jejich činnosti nebo rychle se měnící prostředí digitálního světa; v každém případě je toho názoru, že jediná unijní definice či uplatňování univerzálního přístupu by EU nepomohly k úspěchu v platformové ekonomice;

  7.  zároveň si je vědom skutečnosti, že je důležité zabránit roztříštěnosti vnitřního trhu EU, k níž by mohlo dojít na základě šíření regionálních nebo vnitrostátních pravidel a definic, i že je nutné poskytnout jistotu a rovné podmínky jak podnikům, tak spotřebitelům;

  8.  domnívá se proto, že by on-line platformy měly být v příslušných odvětvových právních předpisech na úrovni EU rozlišovány a definovány podle svých charakteristických rysů, klasifikací a zásad a s využitím přístupu vycházejícího z konkrétních problémů;

  9.  vítá pokračující práci Komise týkající se on-line platforem, včetně konzultací se zúčastněnými stranami a provedení posouzení dopadu; je toho názoru, že tento druh přístupu založeného na důkazech je nezbytný k dosažení komplexního porozumění dané oblasti; vyzývá Komisi, aby v nutných případech navrhla na základě této hloubkové analýzy regulační či jiná opatření;

  10.  konstatuje, že on-line platformy mezi podnikem a spotřebitelem (B2C) a platformy mezi spotřebiteli (C2C) působí v rámci velmi rozmanité škály činností, k nimž patří elektronický obchod, sdělovací prostředky, vyhledávače, komunikace, platební systémy, poskytování práce, operační systémy, doprava, reklama, distribuce kulturního obsahu, ekonomika sdílení a sociální sítě, dále konstatuje, že ačkoli některé společné rysy umožňují identifikaci těchto subjektů, mohou mít on-line platformy řadu podob a k jejich identifikaci lze zaujmout řadu různých přístupů;

  11.  konstatuje, že on-line platformy mezi podnikem a spotřebitelem a on-line platformy mezi spotřebiteli mají ve větší či menší míře určité společné charakteristické rysy, jako je například: působení na mnohostranných trzích, umožnění stranám, které patří do dvou či více odlišných skupin uživatelů, navázat přímý kontakt elektronickým způsobem, propojování různých typů uživatelů, nabízení on-line služeb přizpůsobených na míru preferencím uživatelů a vycházejících z údajů, které tito uživatelé poskytli, klasifikace nebo vytváření odkazů na obsah (např. pomocí algoritmů), zboží a služby, jež jsou nabízeny nebo umisťovány na internet třetími stranami, či shromáždění několika stran za účelem prodeje určitého zboží, poskytnutí služby nebo výměny či sdílení obsahu, informací, zboží nebo služeb;

  12.  zdůrazňuje, že je velmi důležité vyjasnit postupy používané při přijímání rozhodnutí založených na algoritmech a prosazovat transparentnost používání těchto algoritmů; z tohoto důvodu vyzývá Komisi a členské státy, aby prověřily možné chyby a předpojatosti při používání těchto algoritmů, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci, nekalým praktikám nebo narušování soukromí;

  13.  domnívá se však, že by se mělo jasně rozlišovat mezi platformami mezi podnikem a spotřebitelem (B2C) a mezipodnikovými (B2B) platformami v souvislosti s nově se objevujícími mezipodnikovými on-line platformami, jež jsou klíčové pro rozvoj průmyslového internetu, jako jsou služby založené na cloudu nebo platformy pro sdílení údajů umožňující komunikaci mezi produkty internetu věcí; vyzývá Komisi, aby řešila překážky na jednotném trhu, které brání růstu takových platforem;

  Usnadnění udržitelného růstu evropských on-line platforem

  14.  konstatuje, že on-line platformy používají internet jako prostředek interakce a působí jako zprostředkovatelé mezi jednotlivými stranami, a jsou tak přínosem pro uživatele, spotřebitele i podniky, neboť jim usnadňují přístup na celosvětový trh; konstatuje, že on-line platformy mohou přispívat k úpravě nabídky a poptávky v oblasti zboží a služeb, a to na základě komunitního smýšlení, sdíleného přístupu, dobré pověsti a důvěry;

  15.  konstatuje, že on-line platformy a aplikace, z nichž mnohé pochází od evropských subjektů zabývajících se vývojem aplikací, využívají ohromného a neustále se zvyšujícího počtu připojených mobilních zařízení, PC, laptopů a jiných výpočetních zařízení a jsou na nich ve stále větší míře k dispozici;

  16.  poukazuje na to, že zajištění dostatečných investic pro zavádění vysokorychlostních širokopásmových sítí a jiné digitální infrastruktury za účelem dosažení cílů v oblasti konektivity gigabitové společnosti musí být nejvyšší prioritou, neboť jejich zavedení má klíčový význam pro to, aby občané a podniky mohli mít prospěch z rozvoje technologie 5G a obecně aby byla zajištěna konektivita na celém území členských států;

  17.  zdůrazňuje, že stále běžnější používání chytrých zařízení, včetně chytrých telefonů a tabletů, dále rozšířilo a zlepšilo přístup k novým službám, jako jsou on-line platformy, čímž se posílila jejich úloha v ekonomice a ve společnosti, zejména mezi mladými lidmi, ale rovněž stále více ve všech věkových skupinách; konstatuje, že digitalizace se bude dále zvyšovat spolu s rychlým rozvojem internetu věcí, který by měl podle očekávání do roku 2020 propojit 25 miliard objektů;

  18.  považuje přístup k on-line platformám prostřednictvím vysoce kvalitních technologií za důležitý pro všechny občany a podniky, nejen pro ty, kteří již jsou aktivní on-line; zdůrazňuje význam předcházení rozdílům, které by případně mohly vzniknout kvůli nedostatečným digitálním dovednostem nebo nerovnosti v přístupu k technologiím; zdůrazňuje, že je nezbytný odhodlaný přístup k rozvíjení digitálních dovedností na úrovní členských států i EU;

  19.  upozorňuje na rychle se rozvíjející trhy v rámci on-line platforem, které jsou novou příležitostí pro výrobky a služby; bere na vědomí celosvětovou a přeshraniční povahu těchto trhů; zdůrazňuje, že celosvětové trhy v rámci on-line platforem nabízejí spotřebitelům výběr ze široké škály produktů a efektivní cenovou soutěž; konstatuje, že dohoda o „roamingu za cenu domácího volání“ podporuje přeshraniční rozměr on-line platforem, neboť díky ní je používání on-line služeb cenově dostupnější;

  20.  konstatuje rostoucí úlohu on-line platforem při sdílení a poskytování přístupu ke zprávám a dalším informacím, které jsou cenné jak pro občany, tak pro fungování demokracie; je toho názoru, že on-line platformy mohou rovněž působit rovněž jako nástroje umožňující elektronickou veřejnou správu (e-governance);

  21.  naléhavě vyzývá Komisi, aby nadále podporovala růst evropských on-line platforem a začínajících podniků a posilovala jejich schopnost rozšiřovat se a obstát v celosvětové konkurenci; vyzývá Komisi, aby u on-line platforem zachovala politiku příznivou pro inovace s cílem usnadnit vstup na trh; vyjadřuje politování nad nízkým podílem EU, pokud jde o tržní kapitalizaci on-line platforem; zdůrazňuje, že je důležité odstranit překážky, které brání hladkému přeshraničnímu fungování on-line platforem a narušují fungování evropského jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, že je důležité zabránit diskriminaci a usnadnit přechod mezi platformami nabízejícími slučitelné služby;

  22.  zdůrazňuje, že ke klíčovým faktorům patří otevřené prostředí, jednotná pravidla, dostupnost dostatečného připojení, interoperabilita existujících aplikací a dostupnost otevřených standardů;

  23.  bere na vědomí významné přínosy, které mohou mít on-line platformy pro malé a střední podniky a začínající podniky; konstatuje, že on-line platformy jsou často nejsnazším a nejvhodnějším prvním krokem pro malé podniky, které chtějí působit on-line a využívat on-line distribuční kanály; konstatuje, že on-line platformy umožňují malým a středním podnikům a začínajícím podnikům přístup na celosvětové trhy, aniž by musely neúměrně investovat do vybudování nákladné digitální infrastruktury; zdůrazňuje význam transparentnosti a spravedlivého přístupu k platformám a připomíná, že rostoucí dominantní postavení některých on-line platforem by nemělo omezovat podnikatelskou svobodu;

  24.  naléhavě vyzývá Komisi, aby upřednostňovala opatření, která umožní vznik evropských začínajících podniků a on-line platforem a rozšiřování jejich činnosti; zdůrazňuje, že snazší financování a investice do začínajících podniků s využitím všech stávajících finančních nástrojů mají zásadní význam pro rozvoj on-line platforem vznikajících v Evropě, zejména prostřednictvím přístupu k rizikovému kapitálu a různým kanálům, jako je bankovnictví nebo veřejné finance, nebo prostřednictvím alternativních možností financování, například skupinového financování a skupinového investování;

  25.  konstatuje, že některé on-line platformy umožňují ekonomiku sdílení a přispívají k růstu v Evropě; vítá sdělení Komise o ekonomice sdílení a zdůrazňuje, že by mělo představovat první krok směrem ke komplexnější strategii EU v této oblasti, která podporuje rozvíjení nových obchodních modelů; zdůrazňuje, že tyto nové obchodní modely vytvářejí pracovní místa, posilují podnikání a nabízejí nové služby, širší výběr a lepší ceny pro občany a spotřebitele a dále vytvářejí flexibilitu a nové příležitosti, ale mohou rovněž vést ke vzniku nových problémů a rizik pro zaměstnance;

  26.  poukazuje na to, že členské státy v uplynulých desetiletích zlepšily pracovní a sociální normy a systémy sociální ochrany, a zdůrazňuje, že rovněž v digitální oblasti je třeba rozvíjet sociální rozměr; konstatuje, že narůstající digitalizace má dopady na pracovní trhy, na nové vymezení pracovních míst a na smluvní vztahy mezi zaměstnanci a podniky; konstatuje, že je důležité zajistit dodržování pracovních a sociálních práv a řádné vymáhání stávajících právních předpisů, aby se dále posílily systémy sociálního zabezpečení a kvalita zaměstnanosti; vyzývá rovněž členské státy, aby ve spolupráci se sociálními partnery a dalšími relevantními zúčastněnými stranami posoudily potřebu modernizace stávající právní úpravy, zejména systémů sociálního zabezpečení, aby držela krok s technologickým vývojem a aby byla zároveň zajištěna ochrana pracovníků a důstojné pracovní podmínky a obecné přínosy pro celou společnost;

  27.  vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající sociální zabezpečení pro samostatně výdělečně činné pracovníky, kteří jsou na digitálním trhu práce klíčovými aktéry; rovněž vyzývá členské státy, aby případně vytvořily nové mechanismy ochrany, a zajistily tak odpovídající krytí pracovníků on-line platforem a rovněž nediskriminaci a rovnost žen a mužů, a aby sdílely osvědčené postupy na evropské úrovni;

  28.  konstatuje, že on-line zdravotní platformy mohou podporovat inovační činnosti tím, že budou vytvářet a umožňovat přenos příslušných znalostí od účastnících se spotřebitelů zdravotní péče do prostředí inovativní zdravotní péče; zdůrazňuje, že nové inovační platformy budou spoluvytvářet a formovat příští generaci produktů v oblasti inovativní zdravotní péče tak, aby přesně odpovídaly aktuálním nenaplněným potřebám;

  Vyjasnění odpovědnosti zprostředkovatelů

  29.  konstatuje, že stávající omezená odpovědnost zprostředkovatelů EU je jednou z hlavních otázek, které účastníci vznesli v probíhající diskusi o on-line platformách; konstatuje, že konzultace ohledně regulačního prostředí pro platformy ukázaly relativní podporu stávajícího rámce obsaženého ve směrnici o elektronickém obchodu, ale rovněž potřebu odstranit určité nedostatky v jejím vymáhání; domnívá se proto, že režim odpovědnosti by měl být dále vyjasněn, neboť jde o zásadní pilíř, na němž spočívá digitální ekonomika EU; domnívá se, že je třeba, aby Komise vypracovala pokyny pro uplatňování rámce odpovědnosti zprostředkovatelů, aby mohly on-line platformy plnit své povinnosti a dodržovat předpisy týkající se odpovědnosti, aby se posílila právní jistota a zvýšila důvěra uživatelů; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem podnikla další kroky, a připomíná, že platformy, které nemají neutrální úlohu definovanou ve směrnici o elektronickém obchodu, nemohou žádat o výjimku z odpovědnosti;

  30.  zdůrazňuje, že navzdory tomu, že prostřednictvím služeb, jako jsou platformy pro obsah nahraný uživateli a služby agregace obsahu, se dnes spotřebovává více tvůrčího obsahu než kdykoli dříve, kreativní odvětví nezaznamenala srovnatelný nárůst příjmu z nárůstu spotřeby; zdůrazňuje, že za jednu z hlavních příčin se považuje přesun hodnoty, k čemuž dochází v důsledku nejasností ohledně statusu těchto on-line služeb z hlediska autorského práva a předpisů týkajících se elektronického obchodu; zdůrazňuje, že byl vytvořen nespravedlivý trh, který ohrožuje rozvoj jednotného digitálního trhu a jeho hlavní subjekty, kterými jsou kulturní a kreativní odvětví;

  31.  vítá závazek Komise zveřejnit pokyny pro odpovědnost zprostředkovatelů, neboť pokud jde o stávající předpisy a jejich uplatňování v některých členských státech, vyskytují se určité nejasnosti; domnívá se, že pokyny posílí důvěru uživatelů v on-line služby; naléhavě žádá Komisi, aby předložila své návrhy; vyzývá Komisi, aby upozornila na rozdíly v předpisech pro on-line a off-line prostředí a aby, pokud je to vhodné a možné, vytvořila stejné podmínky pro srovnatelné služby on-line i off-line a aby zohlednila zvláštnosti každé z těchto oblastí, vývoj společnosti, potřebu vyšší transparentnosti a právní jistoty a potřebu nebránit inovacím;

  32.  domnívá se, že digitální platformy jsou prostředkem pro zajištění širšího přístupu ke kulturním a autorským dílům a kulturnímu a kreativnímu odvětví nabízejí skvělé příležitosti k vývoji nových obchodních modelů; zdůrazňuje, že je třeba zvážit, jak by tento proces mohl fungovat s větší právní jistotou a respektem pro držitele práv; zdůrazňuje význam transparentnosti a zajištění rovných podmínek; v tomto ohledu se domnívá, že ochrana držitelů práv v rámci autorského práva a duševního vlastnictví je nezbytná, aby bylo možné zajistit uznávání hodnot a stimulaci inovací, kreativity, investic a vytváření obsahu;

  33.  naléhavě žádá on-line platformy, aby zintenzivnily opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu; vítá pokračující práce na směrnici o audiovizuálních mediálních službách a záměr Komise předložit návrhy opatření pro platformy pro sdílení videonahrávek s cílem chránit nezletilé osoby a odstraňovat obsah související s nenávistnými výroky; konstatuje, že chybí odkazy na obsah související s podněcováním k terorismu; žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost prevenci šikany a násilí vůči zranitelným osobám;

  34.  domnívá se, že předpisy v oblasti odpovědnosti pro on-line platformy by měly umožňovat efektivní řešení otázek souvisejících s nezákonným obsahem a zbožím, díky např. uplatňování náležité péče při současném zachování vyváženého přístupu příznivého pro inovace; naléhavě vyzývá Komisi, aby definovala a dále objasnila postupy pro oznamování a odstraňování a aby poskytovala pokyny pro dobrovolná opatření k řešení podobného obsahu;

  35.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byla přijata opatření proti šíření falešných zpráv; vyzývá on-line platformy, aby uživatelům poskytovaly nástroje k veřejnému označení falešných zpráv, aby ostatní uživatelé mohli být informováni o tom, že věrohodnost obsahu byla zpochybněna; poukazuje zároveň na to, že svobodná výměna názorů má zásadní význam pro demokracii a že právo na ochranu soukromí se vztahuje i na oblast sociálních médií; zdůrazňuje hodnotu svobodného tisku, který poskytuje občanům důvěryhodné informace;

  36.  vyzývá Komisi, aby důkladně analyzovala současnou situaci a právní rámec s ohledem na falešné zprávy a aby ověřila možnost legislativního zásahu za účelem omezení dalšího šíření falešného obsahu;

  37.  zdůrazňuje, že je třeba, aby on-line platformy bojovaly proti nezákonnému zboží a obsahu a nekalým praktikám (např. další prodej vstupenek za předražené ceny) prostřednictvím regulačních opatření doplněných účinnými samoregulačními opatřeními (např. prostřednictvím jasných podmínek pro používání a odpovídajících mechanismů pro identifikaci osob, které podmínky opakovaně porušují, nebo vytvořením specializovaných týmů pro moderování obsahu a vysledování nebezpečných produktů) nebo hybridními opatřeními;

  38.  vítá odvětvový kodex chování pro boj proti on-line šíření nelegálních nenávistných projevů, který byl schválen v roce 2016 a který Komise podpořila, a žádá Komisi, aby nalezla odpovídající a přiměřené prostředky, které by on-line platformám umožnily odhalovat a odstraňovat nezákonné zboží a obsah;

  39.  domnívá se, že dodržování obecného nařízení o ochraně údajů a směrnice o bezpečnosti sítí a informací je zásadní, pokud jde o vlastnictví údajů; konstatuje, že uživatelé jsou často vybízení, aby sdíleli své osobní údaje s on-line platformami; zdůrazňuje, že uživatele je třeba informovat o přesné povaze shromažďovaných údajů a o způsobech, jak budou využity; trvá na tom, že je nezbytné, aby uživatelé měli kontrolu nad shromažďováním a využíváním svých osobních údajů; zdůrazňuje, že by rovněž měla existovat možnost osobní data nesdílet; konstatuje, že „právo být zapomenut“ platí rovněž pro on-line platformy; vyzývá on-line platformy, aby zajistily anonymitu údajů, pokud je zpracovávají třetí osoby;

  40.  vyzývá Komisi, aby urychleně dokončila svůj přezkum potřebnosti formálních postupů pro oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření, neboť se to jeví jako slibný prostředek pro harmonizované posílení režimu odpovědnosti v celé EU;

  41.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila své praktické pokyny týkající se tržního dohledu nad výrobky prodávanými on-line;

  Vytváření rovných podmínek

  42.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila rovné podmínky pro poskytovatele služeb on-line platforem a jiných služeb, s nimiž soutěží, a to i mezi podniky navzájem a mezi spotřebiteli; zdůrazňuje, že regulační jistota je klíčová pro vytvoření prosperující digitální ekonomiky; konstatuje, že konkurenční tlaky se liší mezi jednotlivými odvětvími a jednotlivými subjekty v rámci odvětví; připomíná, že proto jsou málokdy vhodná univerzální řešení; domnívá se, že všechna navrhovaná regulační opatření a řešení přizpůsobená okolnostem musí zohledňovat zvláštní znaky platforem, aby se zajistila spravedlivá hospodářská soutěž a rovné podmínky;

  43.  upozorňuje na skutečnost, že se velikost on-line platforem značně liší, od nadnárodních podniků až po mikropodniky; zdůrazňuje, že je důležité, aby mezi on-line platformami probíhala spravedlivá a efektivní hospodářská soutěž, která bude podporovat možnost výběru pro spotřebitele a zabrání vzniku monopolů nebo dominantního postavení, které narušují trhy prostřednictvím zneužívání tržní síly; zdůrazňuje, že základním opatřením, pokud jde o prevenci selhání trhu a vyvarování se patových situací, je usnadnění přechodu na jinou on-line platformu nebo on-line službu;

  44.  konstatuje, že on-line platformy mění vysoce regulovaný tradiční obchodní model; zdůrazňuje, že případné reformy stávajícího regulačního rámce by se měly zaměřovat na harmonizaci předpisů a zmírňování jejich roztříštěnosti, s cílem zajistit otevřený a konkurenční trh pro on-line platformy a zaručit vysoké standardy ochrany zákazníků; zdůrazňuje, že je zapotřebí zabránit nadměrné regulaci a pokračovat v procesu programu REFIT a v provádění zásady zlepšování právní úpravy; zdůrazňuje, že je důležité zajistit v nezbytném a možném rozsahu technologickou neutralitu soudržnosti předpisů, které platí on-line i off-line v rovnocenných situacích; zdůrazňuje, že regulační jistota podporuje hospodářskou soutěž, investice a inovace;

  45.  zdůrazňuje význam investic do infrastruktury jak v městských, tak venkovských oblastech; zdůrazňuje, že spravedlivá hospodářská soutěž zajišťuje investice do kvalitních vysokorychlostních širokopásmových služeb; zdůrazňuje, že cenově dostupný přístup ke spolehlivé vysokorychlostní infrastruktuře a plné zavedení takové infrastruktury, jako jsou ultrarychlé připojení a telekomunikace, podporuje poskytování a využívání služeb on-line platforem; zdůrazňuje nutnost neutrality sítě a spravedlivého a nediskriminačního přístupu k on-line platformám jako nezbytné podmínky pro inovace a skutečně konkurenční trh; naléhavě vyzývá Komisi, aby zjednodušila finanční systémy pro související iniciativy napomáhající procesu digitalizace s cílem využít Evropský fond pro strategické investice (EFSI), evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a program Horizont 2020 a příspěvky z rozpočtů členských států; vyzývá Komisi, aby posoudila potenciál partnerství veřejného a soukromého sektoru a společných technologických iniciativ;

  46.  vyzývá Komisi, aby zvážila stanovení harmonizovaného přístupu k právu uživatelů platforem na opravu, na popření výroku a na shovívavost;

  47.  vyzývá Komisi, aby vytvořila rovné podmínky, pokud jde o nároky na náhradu škody vznesené proti platformám kvůli cirkulaci očerňujících skutečností, které uživatele neustále poškozují;

  Informování a posilování postavení občanů a spotřebitelů

  48.  zdůrazňuje, že internet budoucnosti nemůže uspět bez důvěry uživatelů v on-line platformy, větší transparentnosti, rovných podmínek, ochrany osobních údajů, lepší kontroly reklamy a jiných automatizovaných systémů a on-line platforem, které dodržují všechny platné právní předpisy a respektují oprávněné zájmy uživatelů;

  49.  zdůrazňuje, jak důležitá je transparentnost v souvislosti se shromažďováním údajů a jejich používáním, a domnívá se, že on-line platformy musí odpovídajícím způsobem reagovat na obavy uživatelů tím, že budou řádně žádat o jejich souhlas v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a budou je účinněji a jasněji informovat o tom, jaké osobní údaje se shromažďují, jak jsou sdíleny a využívány v souladu s rámcem EU pro ochranu údajů, přičemž musí být zachována možnost vzít zpět svůj souhlas s jednotlivými ustanoveními, aniž by tím úplně pozbyli přístupu k určité službě;

  50.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění plného dodržování práva občanů na soukromí a práva na ochranu jejich osobních údajů v digitálním prostředí; upozorňuje na to, že je důležité řádně provádět obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž se musí plně uplatňovat ochrana soukromí již ve stadiu návrhu („privacy by design“) a standardní nastavení ochrany soukromí („privacy by default“);

  51.  konstatuje, že je důležité vyjasnit otázky týkající se přístupu k údajům, vlastnictví údajů a odpovědnosti za ně, a vyzývá Komisi, aby důkladněji posoudila současný regulační rámec s ohledem na tyto otázky;

  52.  podtrhuje, že přeshraniční povaha on-line platforem je obrovskou výhodou při rozvíjení jednotného digitálního trhu, požaduje však rovněž lepší spolupráci mezi vnitrostátními orgány veřejné moci; žádá, aby stávající služby a mechanismy na ochranu spotřebitele spolupracovaly a zajišťovaly účinnou ochranu spotřebitele v souvislosti s činností on-line platforem; dále upozorňuje v této souvislosti na důležitost nařízení o přeshraničním vymáhání právních předpisů a přeshraniční spolupráci; vítá záměr Komise dále v rámci kontroly účelnosti právních předpisů EU týkajících se spotřebitele a marketingu v roce 2017 vyhodnotit případnou další potřebu aktualizace stávajících předpisů na ochranu spotřebitele v souvislosti s platformami;

  53.  podněcuje on-line platformy k tomu, aby nabízely zákazníkům jasné, komplexní a spravedlivé obchodní podmínky a zajistily uživatelsky vstřícnou prezentaci svých podmínek, způsobu zpracovávání údajů, právních a obchodních záruk a možných nákladů, aby se zvýšila ochrana spotřebitele, byla posílena důvěra a zákazníci si byli více vědomi práv spotřebitelů, neboť právě to je pro úspěch on-line platforem životně důležité;

  54.  zdůrazňuje, že přísné normy ochrany spotřebitele týkající se on-line platforem jsou nezbytné nejen v mezipodnikové (B2B) praxi, ale také ve vztazích mezi spotřebiteli (C2C);

  55.  vyzývá k posouzení stávajících právních předpisů a samoregulačních mechanismů s cílem zjistit, zda uživatelům, spotřebitelům a podnikům poskytují odpovídající ochranu, a to s ohledem na narůstající počet stížností na některé platformy a na vyšetřování těchto platforem, které zahájila Komise;

  56.  zdůrazňuje, jak je důležité poskytnout uživatelům jasné, nestranné a transparentní informace k tom, jaká kritéria jsou používána k filtrování, řazení, sponzorování, personalizaci nebo hodnocení informací, které jsou jim prezentovány; zdůrazňuje, že je nutné jasně rozlišovat mezi sponzorovaným a jakýmkoli jiným obsahem;

  57.  vyzývá Komisi, aby se zabývala některými otázkami spojenými se systémy hodnocení platforem, jako jsou falešné recenze a odstraňování negativních recenzí, s cílem získat konkurenční výhodu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byly recenze spolehlivější a aby platformy dodržovaly stávající povinnosti, a učinit v tomto ohledu opatření proti takovým praktikám, jako jsou nepovinné režimy; vítá pokyny k provádění směrnice o nekalých obchodních praktikách;

  58.  vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je zapotřebí vypracovat kritéria a limity stanovující podmínky, za kterých by mohly být on-line platformy podrobeny dalšímu dohledu nad trhem, a poskytnout on-line platformám pokyny s cílem usnadnit jim včasné plnění stávajících povinností a pokynů, zejména v oblasti ochrany spotřebitele a pravidel hospodářské soutěže;

  59.  zdůrazňuje, že i v digitální éře musí být chráněna práva autorů a tvůrců, a připomíná důležitost kreativního odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku v EU; vyzývá Komisi, aby posoudila stávající směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví[8]6, s cílem předejít záměrnému zneužívání procesů podávání zpráv a zajistit, aby všechny články v hodnotovém řetězci, včetně zprostředkovatelů, jimiž jsou například poskytovatelé internetových služeb, mohli účinněji bojovat proti padělkům přijetím proaktivních, přiměřených a účinných opatření s cílem zajistit jejich vysledovatelnost a zamezit propagaci a distribuci padělaného zboží vzhledem k tomu, že padělky představují riziko pro spotřebitele;

  60.  zdůrazňuje, že je třeba obnovit rovnováhu při sdílení hodnoty duševního vlastnictví, zejména na platformách distribuujících chráněný audiovizuální obsah;

  61.  vyzývá k užší spolupráci mezi platformami a držiteli práv za účelem zajištění řádného výkonu práv a boje proti porušování práv duševního vlastnictví na internetu; připomíná, že toto porušování může představovat skutečný problém nejen pro společnosti, ale i pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, kteří musí být o nezákonném obchodu s padělky informováni; opětovně proto žádá, aby byl ve spolupráci s příslušnými platebními službami uplatňován princip „follow the money“ s cílem připravit padělatele o prostředky, které potřebují ke své hospodářské činnosti; zdůrazňuje, že vhodným prostředkem k zajištění vysoké úrovně spolupráce mezi platformami, uživateli a všemi ostatními hospodářskými subjekty je revize směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví a správné uplatňování směrnice o elektronickém obchodu;

  62.  vyzývá Komisi, aby dále prosazovala platformu pro urovnávání sporů mezi spotřebiteli zahrnujících nákupy on-line, aby zlepšila její uživatelskou vstřícnost a sledovala, dodržují-li obchodníci svou povinnost umístit na svých internetových stránkách odkaz na tuto platformu, aby bylo možné lépe řešit narůstající počet stížností na několik on-line platforem;

  Zvyšování důvěry on-line a podpora inovací

  63.  zdůrazňuje, že pokud jde o zvyšování důvěry, spočívají prioritní opatření v efektivním vymáhání ochrany údajů a práv spotřebitelů na on-line trzích v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se směrnicí o bezpečnosti sítí a informací, jak ve veřejné politice, tak u podniků; zdůrazňuje, že ochrana spotřebitele a údajů vyžaduje řadu různých opatření a technických prostředků v oblasti ochrany soukromí na internetu a internetové a kybernetické bezpečnosti; vyzdvihuje význam transparentnosti v souvislosti se shromažďováním údajů a zabezpečením plateb;

  64.  konstatuje, že platby on-line skýtají vysokou úroveň transparentnosti, která pomáhá chránit práva spotřebitelů a podnikatelů a minimalizovat rizika podvodů; vítá také nové inovativní alternativní platební způsoby, jako jsou virtuální měny a elektronické peněženky; konstatuje, že transparentnost usnadňuje srovnávání cen a transakčních nákladů a zlepšuje sledovatelnost ekonomických transakcí;

  65.  zdůrazňuje, že pro vznik nových nápadů a inovací je klíčové spravedlivé a předvídatelné prostředí podporující inovace, stejně jako investice do výzkumu a vývoje a zvyšování kvalifikace pracovníků; zdůrazňuje význam otevřených údajů a otevřených standardů pro rozvoj nových on-line platforem a inovace; připomíná, že přezkum provádění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru se má uskutečnit v roce 2018; konstatuje, že otevřené, pokročilé a sdílené zkušební sítě a otevřená aplikační programovací rozhraní mohou být pro Evropu výhodou;

  66.  zdůrazňuje důležitost odhodlaného přístupu ze strany Komise a zvláště členských států k rozvíjení digitálních dovedností s cílem vytvořit vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, protože právě to je podmínkou pro zajištění vysoké míry zaměstnanosti za spravedlivých podmínek po celé EU a současně odstranit digitální negramotnost, která přiživuje digitální propast a vyloučení; domnívá se tudíž, že rozvoj a zlepšování digitálních dovedností jsou nezbytně nutné a vyžadují značné investice do vzdělávání a celoživotního učení:

  67.  domnívá se, že platformy, na nichž je uloženo značné množství chráněných děl, která jsou k dispozici veřejnosti, by měly s příslušnými držiteli práv uzavírat licenční dohody za účelem spravedlivého sdílení zisku s autory, tvůrci a příslušnými držiteli práv, ledaže tito držitelé práv nevyvíjejí žádnou činnost, tudíž se na ně vztahuje výjimka podle článku 14 směrnice o elektronickém obchodu; zdůrazňuje, že tyto licenční dohody a jejich uplatňování musí respektovat základní práva uživatelů;

  Dodržování mezipodnikových vztahů a právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže

  68.  vítá kroky Komise s cílem lépe prosazoval dodržování práva hospodářské soutěže v digitálním prostředí, a zdůrazňuje, že je třeba přijímat včasná rozhodnutí v případech týkajících se hospodářské soutěže vzhledem k rychlému tempu vývoje digitálního odvětví; konstatuje však, že právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže musí být v některých ohledech uzpůsobeny digitálnímu prostředí, aby mohly plnit svůj účel;

  69.  je znepokojen problematickými neférovými mezipodnikovými obchodními praktikami ze strany některých on-line platforem, jako je netransparentnost (např. u výsledků vyhledávání, používání osobních údajů nebo tvorby cen), jednostranné změny obchodních podmínek, podpora reklamy nebo sponzorovaných výsledků, zatímco se snižuje viditelnost neplacených výsledků, možné neférové obchodní podmínky, například pokud jde o možnosti platby, a možné zneužívání dvojí úlohy platforem coby zprostředkovatelů a konkurentů; konstatuje, že tato dvojí úloha může vytvářet ekonomické pobídky pro on-line platformy, aby diskriminačním způsobem zvýhodňovaly své vlastní produkty a služby a stanovovaly diskriminační mezipodnikové podmínky; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu přijala vhodná opatření;

  70.  vyzývá Komisi, aby navrhla prorůstový a prospotřebitelský cílený legislativní rámec pro mezipodnikové vztahy založený na zásadách předcházení zneužívání tržní síly a zajištění toho, aby se platformy, které slouží jako vstupní brána k navazujícím trhům, nestaly také strážci; soudí, že by takovýto rámec měl sloužit k zamezení negativním dopadům na spokojenost spotřebitelů a podporovat hospodářskou soutěž a inovace; dále doporučuje, aby byl tento rámec technologicky neutrální a schopný řešit současná rizika, například ve vztahu k trhu mobilních operačních systémů, ale také budoucí rizika spojená s novými technologiemi založenými na internetu, jako je internet věcí nebo umělá inteligence, díky nimž se bude dále upevňovat postavení platforem, které budou ještě důležitějším mezičlánkem mezi on-line podniky a spotřebiteli;

  71.  vítá cílené zjišťování stavu zaměřené na praxi v oblasti B2B, které má Komisí provést do jara 2017, a naléhavě žádá, aby byly provedeny účinné kroky k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže;

  72.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby právní předpisy a orgány EU v oblasti hospodářské soutěže ve vhodných případech zaručovaly rovné podmínky, a to i s ohledem na ochranu spotřebitele a daňové otázky;

  73.  poukazuje na nedávná odhalení týkající se mimo jiných věcí i velkých společností v digitálním odvětví a jejich praktik daňového plánování v EU; vítá v této spojitosti úsilí, které vyvíjí Komise v boji proti vyhýbání se daňové povinnosti, a vyzývá členské státy a Komisi, aby navrhly další reformy ve snaze zabránit praktikám vyhýbání se daňové povinnosti v EU; žádá praktické kroky, které zajistí, aby všechny společnosti, včetně společností v digitálním odvětví, platily své daně ve členských státech, v nichž vyvíjejí své hospodářské činnosti;

  74.  upozorňuje na rozdíly v právním prostředí ve 28 členských státech a na specifika digitálního odvětví, v němž často není zapotřebí, aby byla společnost fyzicky přítomna v zemi daného trhu; vyzývá členské státy, aby přizpůsobily svůj systém daně z přidané hodnoty (DPH) zásadě země určení[9];

  Pozice EU ve světě

  75.  upozorňuje na to, že přítomnost EU na světovém trhu je politováníhodně nízká, především kvůli současné roztříštěnosti digitálního trhu, právní nejistotě a nedostatku financování a kapacit k uvádění technologických inovací na trh, v důsledku čehož je pro evropské společnosti obtížné, aby na celosvětové úrovni zaujímaly v této nové, globální konkurenční ekonomice přední místa a konkurovaly hráčům ve zbytku světa; podněcuje k vytvoření takového prostředí pro začínající podniky a rychle se rozvíjející podniky, které bude živnou půdou pro rozvoj a vytváření pracovních míst na místní úrovni;

  76.  vyzývá evropské orgány, aby zajistily rovné podmínky pro hospodářské subjekty z EU a z třetích zemí, např. pokud jde o zdanění a podobné záležitosti;

  77.  je přesvědčen, že EU má potenciál stát se významným aktérem v digitálním prostředí, a domnívá se, že by EU měla vytvářet podmínky pro prostředí příznivé pro inovace v Evropě tím, že zajistí nepropustný právní rámec chránící všechny zúčastněné strany;

  °

  °  °

  78.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Evropské radě a vládám a parlamentům členských států.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA(2017)0052.
  • [2]  Přijaté texty, P8_TA(2016)0009.
  • [3]  Přijaté texty, P8_TA (2017)0010.
  • [4]  Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1.
  • [5]  Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1
  • [6]  Úř. věst L 119, 4.5.2016, s. 1.
  • [7]  Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.
  • [8]  Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 16.
  • [9]  Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 na téma „Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH“ – Přijaté texty, P8_TA(2016)0453.

  STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (8.5.2017)

  pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

  k on-line platformám a jednotnému digitálnímu trhu
  (2016/2276(INI))

  Navrhovatelka: Constance Le Grip

  NÁVRHY

  Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy:

  A.  vzhledem k tomu, že on-line platformy (dále jen „platformy“) jsou druhem poskytovatele služeb informační společnosti, který v rámci daného digitálního ekosystému hraje zprostředkovatelskou úlohu a zahrnuje širokou škálu aktérů z mnoha oblastí hospodářské činnosti, včetně elektronického obchodu, médií, vyhledávačů, ekonomiky sdílení, neziskové činnosti, distribuce kulturního obsahu a sociálních sítí, a nelze tudíž stanovit jejich jasnou a přesnou definici, jejíž formulace je vzhledem k jejich neustálému vývoji obtížná; vzhledem k tomu, že by se měl zohlednit rozdíl mezi komerčními a nekomerčními platformami;

  B.  vzhledem k tomu, že v digitální ekonomice se ti, kteří včera byli zprostředkovateli, dnes stávají poskytovateli obsahu a zastávají zásadní úlohu, pokud jde o přístup k tomuto obsahu; vzhledem k tomu, že v tomto rychle se měnícím ekosystému platforem je proto nutné lépe vyjasnit, co znamená aktivní či pasivní povaha platforem ve smyslu směrnice o elektronickém obchodu, což je prvním krokem k vytvoření regulačního rámce, jenž by posílil jejich odpovědnost a spolehlivost jejich služeb, aby tyto platformy mohly poskytovat spotřebitelům, jejichž práva musí být vždy chráněna, více příležitostí, spravedlivé podmínky a právní jistotu;

  C.  vzhledem k tomu, že vhodný a vyvážený regulační rámec pro digitální ekonomiku by mohl pomoci posílit udržitelný rozvoj a rozšířit obchodní model platforem v Evropské unii;

  D.  vzhledem k tomu, že on-line platformy za posledních dvacet let výrazně změnily digitální ekonomiku, což má pozitivní přínos pro současnou digitální společnost a sehrává důležitou úlohu ve vytváření „digitální hodnoty“, která je základem pro budoucí hospodářský růst v EU a je velmi důležitá pro účinné fungování jednotného digitálního trhu;

  E.  vzhledem k tomu, že vznik platforem prostřednictvím podpory vztahů mezi poskytovateli služeb, pracovníky a spotřebiteli představuje příležitosti i výzvy a jeho výsledkem je formování nových a stávajících trhů, což někdy může narušovat ekonomickou hodnotu těchto trhů;

  F.  vzhledem k tomu, že by pro platformy a podniky využívající jejich služby měly existovat rovné podmínky, aby bylo zajištěno, že se stejná základní pravidla budou uplatňovat i na služby poskytované jako náhrada tradičních služeb a budou napomáhat inovacím a zvyšovat prosperitu;

  G.  vzhledem k tomu, že některé platformy poskytují služby, jež jsou považovány za náhradu služeb poskytovaných tradičním způsobem, a tudíž mohou konkurovat hospodářským subjektům, na které se vztahují zvláštní regulační omezení, aniž by ony samy těmto omezením formálně podléhaly; vzhledem k tomu, že důvodem je jednak zvláštní povaha těchto služeb a jednak to, že tyto předpisy nejdou uplatňovat či prosazovat v prostředí internetu;

  H.  vzhledem k tomu, že digitalizace ekonomiky s sebou nese značnou erozi základů daně; vzhledem k tomu, že příjmy platforem by měly být zdaněny tam, kde byly vytvořeny zisky;

  I.  vzhledem k tomu, že má-li být odstraněna nejednoznačnost spojená s uplatňováním autorského práva u platforem, které lze chápat buď jako aktivní poskytující obsah nahraný uživateli, nebo jako platformy s čistě zprostředkovatelskou činností, je nutné vyjasnit, že omezená odpovědnost stanovená v článku 14 směrnice o elektronickém obchodu se použije pouze u těch platforem, které mají pasivní úlohu zprostředkovatele, to znamená, že nezasahují do uspořádání, optimalizace či propagace obsahu;

  J.  vzhledem k tomu, že režim odpovědnosti stanovený směrnicí o elektronickém obchodu, který představuje jeden z jejích základních aspektů, se na poskytovatele on-line služeb uplatňuje pouze za zvláštních podmínek a v žádném případě je nemůže zprostit hlavních úkolů a povinností týkajících se jejich vlastních činností a podniků;

  K.  vzhledem k tomu, že mnoho platforem usnadňuje přístup ke spotřebiteli nejen maloobchodníkům, ale i potenciálním porušovatelům práv duševního vlastnictví, a může tedy způsobit značný počet případů porušení těchto práv, což nakonec vede k nerovnému a nespravedlivému sdílení hodnot napříč dodavatelským řetězcem;

  L.  vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že dnes je prostřednictvím služeb, jako jsou platformy s obsahem nahraným uživateli či služby agregace obsahu, spotřebováváno více kreativního obsahu než kdy předtím, nezaznamenala kreativní odvětví v souvislosti s tímto nárůstem spotřeby srovnatelný nárůst příjmů; vzhledem k tomu, že jako jeden z hlavních důvodů se uvádí přesun hodnoty, který vznikl kvůli nejasnostem týkajícím se statusu těchto on-line služeb podle autorského práva a právních předpisů upravujících elektronický obchod; vzhledem k tomu, že byl vytvořen nespravedlivý trh, který ohrožuje rozvoj jednotného digitálního trhu a jeho hlavní subjekty, kterými jsou kulturní a kreativní odvětví;

  M.  vzhledem k tomu, že by se platformy, a vůbec jakékoli jiné hospodářské a podnikatelské činnosti, měly při budování důvěry se svými spotřebiteli a obchodními partnery řídit především zásadami odpovědnosti, spravedlnosti, důvěry a transparentnosti;

  N.  vzhledem k tomu, že nedostatek jasnosti a transparentnosti různých aspektů shromažďování údajů na platformách přispívá ke zvyšování právní nejistoty a nedostatečné důvěry spotřebitelů v tyto platformy;

  O.  vzhledem k tomu, že platformy mohou mít dvojí úlohu, a to jako zprostředkovatelé, ale i jako konkurenti, což může vést k jejich zneužití;

  P.  vzhledem k tomu, že poskytovatelům on-line služeb by měla být za určitých podmínek uložena povinnost odhalovat prostřednictvím veškerých technicky spolehlivých prostředků nelegální činnost na platformách a zamezovat jí;

  Q.  vzhledem k tomu, že zločinné organizace se čím dál více uchylují k on-line padělání, neboť přináší větší zisky a hrozí při něm menší riziko trestní sankce než při vydírání nebo obchodu s drogami;

  1.  vítá sdělení Komise o platformách a veškeré dosavadní činnosti; připomíná, že určité otázky stále zůstávají nezodpovězené a je třeba se jimi zabývat;

  2.  souhlasí s tím, že některé platformy musí mít vyšší odpovědnost a více mezi sebou spolupracovat, protože jsou velmi exponované a mají velký význam z hlediska ekonomické a vyjednávací síly, což může vést ke zneužívání trhu; vyzývá tudíž Komisi, aby jasně definovala odpovědnost platforem a aby přijala náležitá opatření k tomu, aby platformy nezneužívaly svého dominantního postavení na trhu na úkor podniků a spotřebitelů;

  3.  vítá oznámení Komise, že zachová stávající ustanovení o odpovědnosti zprostředkovatelů zakotvená ve směrnici o elektronickém obchodu, která obstojí v budoucnosti, jsou technologicky neutrální a pro rozvoj evropských platforem zásadní; zdůrazňuje zároveň potřebu vyjasnit status platforem, jež hrají aktivní úlohu v komunikaci s veřejností a reprodukci chráněných děl, a v této souvislosti zdůrazňuje, že výjimky z odpovědnosti stanovené ve směrnici o elektronickém obchodu by se měly použít jen na skutečně neutrální a pasivní poskytovatele on-line služeb, a nikoli na služby, které aktivně distribuují, propagují a zpeněžují obsah na úkor tvůrců;

  4.  je přesvědčen, že různá vnitrostátní nebo místní pravidla pro on-line platformy vytvářejí nejistotu pro hospodářské subjekty, omezují přístup k digitálním službám a jsou pro uživatele i podniky matoucí;

  5.  zdůrazňuje, že je důležité zřídit vhodný a vyvážený regulační rámec pro on-line platformy na jednotném digitálním trhu, jenž by pomohl vytvořit prostředí vzájemné důvěry pro podniky i širokou veřejnost, díky němuž by mohly k on-line platformám přistupovat s důvěrou, a to proto, že je nutné přijmout přístupy vytvářející flexibilní a udržitelné politiky a právní předpisy, které přímo reagují na vznikající výzvy;

  6.  vyzývá ke stanovení vhodného a přiměřeného regulačního rámce, jenž by obchodním partnerům zaručoval odpovědnost, spravedlnost, důvěru a transparentnost procesů platforem, aby obchodní partneři, spotřebitelé, uživatelé a pracovníci nemuseli čelit diskriminaci a arbitrárním rozhodnutím, mimo jiné v oblasti přístupu ke službám, vhodného a spravedlivého odkazování, výsledků vyhledávání nebo fungování příslušných aplikačních programovacích rozhraní na základě interoperability a zásad dodržování právních předpisů, které se u platforem uplatňují;

  7.  vyzývá k tomu, aby platformy na příslušných místech zavedly vhodná opatření k zajištění řádného fungování smluvních dohod uzavřených s držiteli práv pro užívání děl chráněných autorským právem, jako je instalace účinných technologií rozpoznávání obsahu;

  8.  vyzývá ke stanovení regulačního rámce, který by zajistil mimo jiné rovné podmínky pro srovnatelné digitální služby, on-line platformy, které jednají odpovědně, a opatření k zachování a rozvoji otevřených a nediskriminačních trhů, aby byla posílena ekonomika založená na datech, jež podporuje prostředí vzájemné důvěry a transparentnosti a zajišťuje spravedlnost v EU;

  9.  požaduje, aby byly zavedeny mechanismy řešení sporů pro zlepšení odškodňování obchodních partnerů a uživatelů platforem;

  10.  vyzývá Komisi, aby podporovala mechanismy prosazování, které by členským státům pomohly učinit kroky k lepším formám prosazování právních předpisů vztahujících se na platformy s cílem zajistit provádění příslušných sociálních, daňových a odvětvových politik;

  11.  domnívá se, že digitální platformy jsou prostředkem pro zajištění širšího přístupu ke kulturním a autorským dílům a kulturnímu a kreativnímu odvětví nabízejí skvělé příležitosti k vývoji nových obchodních modelů; zdůrazňuje, že je třeba zvážit, jak by tento proces mohl fungovat s větší právní jistotou a respektem pro držitele práv; zdůrazňuje význam transparentnosti a zajištění rovných podmínek; v tomto ohledu se domnívá, že ochrana držitelů práv v rámci autorského práva a duševního vlastnictví je nezbytná k zajištění uznávání hodnot a stimulace inovací, kreativity, investic a vytváření obsahu;

  12.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda by bylo možné vyřešit problémy spojené s on-line platformami řádným a plným uplatňováním stávajících právních předpisů a účinným prosazováním právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže s cílem zajistit rovné podmínky a spravedlivou a efektivní hospodářskou soutěž mezi on-line platformami a předejít vytváření monopolů; vyzývá Komisi, aby u on-line platforem zachovala politiku příznivou pro inovace, jež usnadňuje vstup na trh a podporuje inovace; domnívá se, že prioritami by měla být transparentnost, nediskriminace, usnadnění přechodu mezi platformami nebo on-line službami, které dávají spotřebitelům možnost výběru, přístup k platformám a zjišťování a odstraňování překážek, které brání vzniku platforem a jejich růstu;

  13.  domnívá se, že provozovatelé platforem by měli spotřebitelům poskytnout spravedlivé, jasné a transparentní informace týkající se:

  –  všeobecných podmínek používání služby;

  –  postupů pro odkazování, třídění obsahu a zrušení odkazování na obsah, zboží a služby on-line;

  14.  domnívá se, že v případě, že provozovatelé platformy poskytují rozhraní pro podniky a spotřebitele, měli by podnikům poskytnout prostor, díky němuž budou moci spotřebitelům sdělit všechny povinné a nezbytné informace týkající se smluv uzavřených na dálku a smluv o poskytování digitálního obsahu, například informace, které se týkají práva odstoupit od smlouvy a práva na opravné prostředky;

  15.  domnívá se, že platformy, na nichž je uloženo značné množství chráněných děl, jež jsou dostupné veřejnosti, by měly s příslušnými držiteli práv uzavírat licenční dohody za účelem spravedlivého sdílení zisku s autory, tvůrci a příslušnými držiteli práv, ledaže tito držitelé práv nevyvíjejí žádnou činnost, tudíž se na ně vztahuje výjimka podle článku 14 směrnice o elektronickém obchodu; zdůrazňuje, že tyto licenční dohody a jejich uplatňování musí respektovat základní práva uživatelů;

  16.  domnívá se, že platformy, jež zpřístupňují díla chráněná autorským právem, by měly přijmout vhodná opatření pro účinné odstranění obsahu umístěného nezákonným způsobem, a vyzývá Komisi, aby vypracovala legislativní návrh, který by jasně definoval postupy pro oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření vztahující se na platformy, což by mohlo podnítit odpovědné chování a zvýšit důvěru uživatelů;

  17.  zdůrazňuje, že je velmi důležité vyjasnit postupy, podle nichž se přijímají rozhodnutí založená na algoritmech, a prosazovat transparentnost používání těchto algoritmů; z tohoto důvodu vyzývá Komisi a členské státy, aby prověřily možné chyby a předpojatosti při používání těchto algoritmů, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci, nespravedlivým praktikám nebo narušování soukromí;

  18.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění plného dodržování práva občanů na soukromí a práva na ochranu jejich osobních údajů v digitálním prostředí; zdůrazňuje, že je důležité řádně uplatňovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů, včetně plného dodržování zásad „ochrany soukromí již od návrhu a standardního nastavení ochrany soukromí“; konstatuje, že objasnění otázek týkajících se přístupu k údajům a odpovědnosti nabývá na důležitosti, a vyzývá Komisi, aby posoudila současný regulační rámec s ohledem na tyto otázky; vyzývá Komisi, aby v rámci uplatňování obecného nařízení o ochraně údajů objasnila a definovala požadavky, pokud jde o údaje shromažďované na pracovišti;

  19.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit přenositelnost údajů pro všechny uživatele, zejména pro zaměstnance on-line platforem, a zaručit převoditelnost a shromažďování jejich hodnocení a posouzení na různých on-line platformách v souladu s již platnými pravidly EU v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí dalších zúčastněných stran;

  20.  uznává příležitosti, které platformy nabízejí, současně zdůrazňuje, že přinášejí určité výzvy, pokud jde o požadavky na pracovní místa, pracovní podmínky a práva pracovníků, zejména u nestandardních zaměstnaneckých vztahů, a zdůrazňuje nutnost zajistit plné dodržování zaměstnaneckých práv, včetně práva na kolektivní vyjednávání a akce, a přiměřené sociální zabezpečení v digitální oblasti; je přesvědčen, že je nezbytné zapojit sociální partnery do diskuse o evropských a vnitrostátních iniciativách v oblasti on-line platforem a do jejich definování;

  21.  zdůrazňuje, že je třeba obnovit rovnováhu ve sdílení hodnoty duševního vlastnictví, zejména na platformách distribuujících chráněný audiovizuální obsah;

  22.  vyzývá k další spolupráci mezi platformami a držiteli práv za účelem zajištění řádného vyjasnění práv a boje proti porušování práv duševního vlastnictví na internetu; připomíná, že toto porušování může představovat skutečný problém nejen pro společnosti, ale i pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, kteří musí být o nezákonném obchodu s padělky informováni; opětovně proto žádá, aby byl ve spolupráci s příslušnými platebními službami uplatňován princip „follow the money“ s cílem připravit padělatele o prostředky, které potřebují ke své hospodářské činnosti; zdůrazňuje, že vhodným prostředkem k zajištění vysoké úrovně spolupráce mezi platformami, uživateli a všemi ostatními hospodářskými subjekty je revize směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví a správné uplatňování směrnice o elektronickém obchodu;

  23.  požaduje, aby pro všechny společnosti poskytující srovnatelné služby platila stejná daňová pravidla bez ohledu na to, jestli je poskytují na internetu nebo mimo něj; požaduje, aby bylo zajištěno, že všechny společnosti, včetně společností digitálních, budou platit své daně v místě, kde vzniká jejich zisk;

  24.  vyzývá Komisi, aby sledovala zvyšující se výskyt agresivních nebo diskriminačních zpráv na on-line platformách a přijala proti nim opatření; zdůrazňuje, že i v digitální oblasti je důležité chránit zranitelné osoby a děti, stejně jako bojovat proti jakékoli formě rasismu, sexismu, podněcování k terorismu a šikaně; naléhavě vyzývá ke zvýšení odpovědnosti platforem v těchto otázkách, a to i včetně rámce pro revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách;

  25.  vyzývá Komisi, aby dále prosazovala platformu pro urovnávání sporů mezi spotřebiteli zahrnujících nákupy on-line, aby zlepšila její uživatelskou vstřícnost a sledovala, dodržují-li obchodníci svou povinnost umístit na svých internetových stránkách odkaz na tuto platformu, aby bylo možné lépe řešit narůstající počet stížností na několik on-line platforem;

  26.  vyzývá Komisi, aby zvážila stanovení harmonizovaného přístupu uživatelů platforem k právu na opravu, právu na popření výroku a právu na shovívavost;

  27.  vyzývá Komisi, aby vytvořila rovné podmínky, pokud jde o nároky na náhradu škody vznesené proti platformám kvůli cirkulaci očerňujících skutečností, které uživatele neustále poškozují.

  INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Datum přijetí

  4.5.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  20

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  António Marinho e Pinto, Jens Rohde

  Angel Dshambazki, Kosma Zlotowski

  Joëlle Bergeron

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  Kostas Chrysogonos

  Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Sergio Gaetano Cofferati, Enrico Gasbarra,, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  2

  -

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Julia Reda

  1

  0

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  18.5.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  73

  16

  3

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Dita Charanzová, Angelo Ciocca, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Dennis de Jong, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Edouard Martin, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Michał Boni, Birgit Collin-Langen, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Benedek Jávor, Arndt Kohn, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Julia Reda, Michèle Rivasi, Anne Sander, Marc Tarabella, Cora van Nieuwenhuizen, Sabine Verheyen

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Laura Agea, Alain Lamassoure, Jarosław Wałęsa, Marco Zanni, Ivan Štefanec

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  73

  +

  ALDE

  Frederick Federley, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

  EFDD

  Laura Agea, David Borrelli, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromir Kohlíček, Marisa Matias, Dennis de Jong

  PPE

  Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Michal Boni, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Ehler, Francesc Gambús, Philippe Juvin, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Alain Lamassoure, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Antonio López-Istúriz White, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Turcanu, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Jaroslaw Walesa, Anna Záborská

  S&D

  Lucy Anderson, José Blanco López, Nicola Danti, Isabella De Monte, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Clare Moody, Dan Nica,Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  16

  -

  ECR

  Hans-Olaf Henkel, Zdzislaw Krasnodebski, Richard Sulík, Evzen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

  ENF

  Angelo Ciocca, Jean-Luc Scharfhauser, Mylène Troszczynski, Marco Zanni

  VERTS/ALE

  Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Julia Reda, Michel Reimon, Michèle Rivasi

  3

  0

  ALDE

  Dita Charanzová

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se