ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά

31.5.2017 - (2016/2276(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητές: Henna Virkkunen, Philippe Juvin
(Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2016/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0204/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0204/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2016/2276(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016, με τίτλο «Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά – Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ευρώπη» (COM(2016)0288) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0172),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0184),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 20126-2020 – Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» (COM(2016)0179) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2016)0108 και SWD(2016)0109),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0106),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2017)0002),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης[4] ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (COM(2016)0399),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, COM(2016)0593.

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)[5],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»)[6],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση («οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών»)[7],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς («οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων») (COM(2016)287),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2016)0283),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (COM(2015)0634) ,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτέλεση/εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» (SWD(2016)0163),

–  έχοντας υπόψη τον τομεακό οδηγό ΤΠΕ σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο 2013,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry» (Προκαταρκτική έκθεση σχετικά με την τομεακή έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (SWD(2013)0312),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά – Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0204/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος ύπαρξης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η αποφυγή του κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και η κατάργηση των τεχνικών, νομικών και φορολογικών εμποδίων ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και οι καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από τα ψηφιακά εργαλεία και τις ψηφιακές υπηρεσίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες συνεχίζουν να αλλάζουν τις μορφές επικοινωνίας, την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη συμπεριφορά των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα οδηγήσει στην ψηφιοποίηση όλων των πτυχών της οικονομίας και της κοινωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελισσόμενη χρήση του διαδικτύου και των κινητών συσκευών προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και δημιουργεί νέα και εναλλακτικά επιχειρηματικά πρότυπα που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες με πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, αλλά και δημιουργεί νέες προκλήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελισσόμενη ανάπτυξη και χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών για ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δραστηριοτήτων και της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, έχουν αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές, οι έμποροι και άλλοι χρήστες αλληλεπιδρούν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο απαλλάσσει τους ενδιάμεσους φορείς από την ευθύνη για το περιεχόμενο μόνον εφόσον δεν έχουν γνώση ή δεν έχουν τον έλεγχο σε σχέση με τις πληροφορίες που διαβιβάζονται και/ή φιλοξενούνται, όταν όμως οι ενδιάμεσοι φορείς έχουν πραγματική γνώση για τυχόν παραβίαση, παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, απαιτεί ταχεία ενέργεια για την αφαίρεση της παράνομης πληροφορίας ή δραστηριότητας ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές αμέσως μόλις λάβουν γνώση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιγραμμικές πλατφόρμες και υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών προσφέρουν ευκολότερη πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο και έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους έναντι των καταναλωτών και λοιπών συντελεστών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πραγματοποιεί σειρά αξιολογήσεων των κανόνων προστασίας των καταναλωτών και των πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) που εφαρμόζονται από επιγραμμικές πλατφόρμες απέναντι στους επιχειρηματικούς χρήστες τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κινητήριες δυνάμεις της ψηφιακής οικονομίας είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Γενική εισαγωγή

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση με τίτλο «Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά – Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ευρώπη»·

2.  επικροτεί τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη προταθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης· τονίζει τη σημασία του συντονισμού και της συνοχής αυτών των πρωτοβουλιών· εκτιμά πως η υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι καίριας σημασίας για την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και υψηλής εξειδίκευσης και την προώθηση της μεγέθυνσης της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη·

3.  αναγνωρίζει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες ωφελούν τη σημερινή ψηφιακή οικονομία και κοινωνία αυξάνοντας τις επιλογές των καταναλωτών και δημιουργώντας και διαμορφώνοντας νέες αγορές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες θέτουν νέες πολιτικές και ρυθμιστικές προκλήσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι πολλές πολιτικές της ΕΕ έχουν εφαρμογή και στις επιγραμμικές πλατφόρμες, επισημαίνει όμως ότι συχνά η νομοθεσία δεν επιβάλλεται σωστά ή ερμηνεύεται κατά τρόπο διαφορετικά στα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της σωστής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προτού εξεταστεί κατά πόσον το ισχύον νομικό πλαίσιο χρειάζεται ή όχι συμπλήρωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή·

5.  επικροτεί το υπό εξέλιξη έργο της επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του ισχύοντος νομικού πλαισίου προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στην ψηφιακή εποχή· εκτιμά πως για την ανάπτυξη των επιγραμμικών και ψηφιακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη ζωτικής σημασίας είναι να υπάρχει ένα αποτελεσματικό και ελκυστικό κανονιστικό πλαίσιο·

Ορισμός της έννοιας της πλατφόρμας

6.  αναγνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε έναν ενιαίο, νομικά ισχυρό και διαχρονικό ορισμό της έννοιας της επιγραμμικής πλατφόρμας σε επίπεδο ΕΕ, εξ αιτίας παραγόντων όπως η μεγάλη ποικιλία τύπων επιγραμμικής πλατφόρμας και πεδίων δραστηριότητας, καθώς και το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του ψηφιακού σύμπαντος· εκτιμά πάντως πως ένας ενιαίος ενωσιακός ορισμός ή μια γενική πανομοιότυπη προσέγγιση δεν πρόκειται να βοηθήσουν την ΕΕ να τα καταφέρει στην οικονομία πλατφορμών·

7.  έχει ταυτόχρονα επίγνωση τόσο της σημασίας του να αποτραπεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ με τον πολλαπλασιασμό των περιφερειακών ή εθνικών κανονισμών και ορισμών, όσο και της ανάγκης να προσφερθούν ασφάλεια δικαίου και ισότιμοι όροι σε επιχειρήσεις και καταναλωτές·

8.  εκτιμά ως εκ τούτου πως οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διαχωριστούν και να οριστούν με τομεακή νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ αναλόγως χαρακτηριστικών, ταξινόμησης και βασικών αρχών και βάσει μιας προσέγγισης εστιασμένης στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων·

9.  επικροτεί τις εν εξελίξει εργασίες της Επιτροπής για τις επιγραμμικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς και της διενέργειας μιας αξιολόγησης αντίκτυπου· εκτιμά πως αυτού του είδους η τεκμηριωμένη προσέγγιση είναι βασική για την ολοκληρωμένη κατανόηση του πεδίου αυτού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, εάν χρειαστεί, κανονιστικά και άλλα μέτρα βάσει μιας ενδελεχούς ανάλυσης·

10.  επισημαίνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες B2C και C2C καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης, οι μηχανές αναζήτησης, οι επικοινωνίες, τα συστήματα πληρωμών, η παροχή εργασίας, τα λειτουργικά συστήματα, οι μεταφορές, η διαφήμιση, η διανομή πολιτιστικού περιεχομένου, η συνεργατική οικονομία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει περαιτέρω ότι, αν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την αναγνώριση αυτών των οντοτήτων, οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να υιοθετηθούν για τον προσδιορισμό μίας μορφής·

11.  επισημαίνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες B2C και C2C χαρακτηρίζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως, ενδεικτικά, τα εξής: λειτουργία σε περιβάλλον «πολύπλευρων» αγορών· δυνατότητα για τα μέρη που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές ομάδες χρηστών να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους χάρη σε ηλεκτρονικά μέσα· σύνδεση διαφορετικών τύπων χρηστών· προσφορά επιγραμμικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις του χρήστη και βασισμένες σε δεδομένα που τα παρέχει ο χρήστης· ταξινόμηση ή ευρετηρίαση περιεχομένου, π.χ. με τη χρήση αλγορίθμων, για εμπορεύματα ή υπηρεσίες που τρίτοι προτείνουν ή διαθέτουν επιγραμμικά· επικοινωνία μεταξύ πολλών μερών με σκοπό την πώληση ενός εμπορεύματος, την παροχή μιας υπηρεσίας ή την ανταλλαγή ή τον διαμοιρασμό περιεχομένου, πληροφοριών, εμπορευμάτων ή υπηρεσιών·

12.  επισημαίνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασαφηνιστούν οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων βάσει αλγορίθμων και να προωθηθεί η διαφάνεια στη χρήση των εν λόγω αλγορίθμων· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν δυνητικά σφάλματα και αποκλίσεις στη χρήση αλγορίθμων προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή αθέμιτης πρακτικής ή προσβολή του ιδιωτικού απορρήτου·

13.  θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των πλατφορμών B2C (επιχείρηση προς καταναλωτή) και των πλατφορμών Β2Β (μεταξύ επιχειρήσεων), λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες επιγραμμικές πλατφόρμες B2B, που έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη του βιομηχανικού διαδικτύου, όπως οι υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος ή οι πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ προϊόντων του «διαδικτύου των πραγμάτων» (ΙοΤ)· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην ενιαία αγορά που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτών των πλατφορμών·

Διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιγραμμικών πλατφορμών

14.  σημειώνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο αλληλεπίδρασης και δρουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των μερών και επομένως χρήστες, καταναλωτές και επιχειρήσεις κερδίζουν χάρη σε αυτές, επειδή διευκολύνουν την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά· διαπιστώνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να συμβάλουν στην αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών, με βάση το αίσθημα του μέλους μιας κοινότητας, τον διαμοιρασμό της πρόσβασης, τη φήμη και την εμπιστοσύνη·

15.  διαπιστώνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες και εφαρμογές, πολλές εκ των οποίων σχεδιασμένες από Ευρωπαίους κατασκευαστές εφαρμογών, ωφελούνται από τους τεράστιους και διαρκώς αυξανόμενους αριθμούς συνδεδεμένων κινητών συσκευών, προσωπικών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών και λοιπών υπολογιστικών συσκευών, και προσφέρουν όλο και περισσότερο πρόσβαση από αυτές·

16.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μέγιστη προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκών επενδύσεων, για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας και άλλων ψηφιακών υποδομών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι συνδεσιμότητας στην κοινωνία των κοινωνία των gigabit, αφού η εξέλιξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να μπορούν πολίτες και επιχειρήσεις να δρέψουν τα οφέλη από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και γενικά να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών μελών·

17.  υπογραμμίζει ότι η ολοένα και πιο εκτεταμένη χρήση έξυπνων συσκευών, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων τηλεφώνων και ταμπλετών, έχει διευρύνει και βελτιώσει περαιτέρω την πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες, στις οποίες περλαμβάνονται και οι επιγραμμικές πλατφόρμες, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο τους στην οικονομία και την κοινωνία, ιδίως μεταξύ των νέων, αλλά ολοένα και περισσότερο μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση θα αυξηθεί περαιτέρω με την ταχεία ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), που αναμένεται ότι το 2020 θα συνδέει 25 δις αντικείμενα·

18.  εκτιμά πως η πρόσβαση σε επιγραμμικές πλατφόρμες χάρη σε τεχνολογίες υψηλής ποιότητας είναι σημαντική για όλους τους πολίτες και όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για όσους ήδη είναι ενεργοί επιγραμμικά· τονίζει τη σημασία της πρόληψης κενών που θα μπορούσαν να προκύψουν εξ αιτίας της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων ή της άνισης πρόσβασης στην τεχνολογία· τονίζει ότι η απαιτείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μια θετική στάση στο θέμα της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων·

19.  εφιστά την προσοχή στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές επιγραμμικών πλατφορμών που προσφέρουν νέα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών· αναγνωρίζει τον παγκόσμιο και διασυνοριακό χαρακτήρα αυτών των αγορών· επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες αγορές επιγραμμικών πλατφορμών προσφέρουν στους καταναλωτές μια ευρεία ποικιλία επιλογών και πραγματικό ανταγωνισμό τιμών· επισημαίνει ότι η συμφωνία περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού (roam-like-at-home), κάνοντας φθηνότερη τη χρήση των επιγραμμικών υπηρεσιών, στηρίζει τη διασυνοριακή διάσταση των επιγραμμικών πλατφορμών·

20.  επισημαίνει τον αυξανόμενο ρόλο των επιγραμμικών πλατφορμών στον διαμοιρασμό και την παροχή της πρόσβασης σε ειδήσεις και λοιπές πληροφορίες που είναι πολύτιμες για τους πολίτες, καθώς και για τη λειτουργία της δημοκρατίας· εκτιμά πως οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως καταλύτες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

21.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιγραμμικών πλατφορμών και νεοφυών επιχειρήσεων και να ενισχύσει την ικανότητά τους για επέκταση και ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει μια φιλική προς την καινοτομία πολιτική ως προς τις επιγραμμικές πλατφόρμες, ώστε να διευκολύνει την είσοδο στην αγορά· θεωρεί λυπηρό το χαμηλό μερίδιο χρηματιστηριακής αξίας της ΕΕ στις επιγραμμικές πλατφόρμες· τονίζει τη σημασία της εξάλειψης των φραγμών που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των επιγραμμικών πλατφορμών σε διασυνοριακό επίπεδο και αναστατώνουν τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς· τονίζει τη σημασία της ίσης μεταχείρισης και την ανάγκη να διευκολυνθεί η μετακίνηση ανάμεσα σε πλατφόρμες που προσφέρουν συμβατές υπηρεσίες·

22.  τονίζει ότι στους ζωτικής σημασίας παράγοντες περιλαμβάνονται το ανοικτό περιβάλλον, οι ομοιόμορφοι κανόνες, η προσφορά επαρκούς συνδεσιμότητας, η διαλειτουργικότητα των υφισταμένων εφαρμογών και η ύπαρξη ανοιχτών προτύπων·

23.  αναγνωρίζει τα σημαντικά οφέλη που οι επιγραμμικές πλατφόρμες προσφέρουν στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες είναι συχνά το ευκολότερο και πλέον κατάλληλο πρώτο βήμα για τις μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και να επωφεληθούν από τα επιγραμμικά κανάλια διανομής· επισημαίνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες επιτρέπουν στις ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές χωρίς να απαιτούνται υπερβολικές επενδύσεις για την οικοδόμηση δαπανηρών ψηφιακών υποδομών· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της ισότιμης πρόσβασης στις πλατφόρμες και υπενθυμίζει ότι η αυξανόμενη κυριαρχία ορισμένων επιγραμμικών πλατφορμών δεν θα πρέπει να περιορίσει την επιχειρηματική ελευθερία·

24.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις που επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και επιγραμμικές πλατφόρμες να δημιουργηθούν και να επεκταθούν· τονίζει ότι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων στις νεοφυείς επιχειρήσεις, η χρήση όλων των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη επιγραμμικών πλατφορμών δημιουργημένων στην Ευρώπη, ειδικότερα μέσω της πρόσβασης σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και σε διαφορετικούς διαύλους, όπως π.χ. τράπεζες ή δημόσια κεφάλαια, ή και μέσω εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι συμμετοχικές επενδύσεις·

25.  επισημαίνει ότι ορισμένες επιγραμμικές πλατφόρμες επιτρέπουν τη συνεργατική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της στην Ευρώπη· επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνεργατική οικονομία και υπογραμμίζει ότι τούτο πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα που να στηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών προτύπων· τονίζει ότι αυτά τα νέα επιχειρηματικά πρότυπα δημιουργούν θέσεις εργασίας, προάγουν την επιχειρηματικότητα και προσφέρουν νέες υπηρεσίες, μεγαλύτερο φάσμα επιλογών και καλύτερες τιμές για πολίτες και καταναλωτές, ενώ επίσης δημιουργούν ευελιξία και νέες ευκαιρίες, όμως επίσης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα και κινδύνους για τους εργαζόμενους·

26.  επισημαίνει ότι τις περασμένες δεκαετίες τα κράτη μέλη βελτιώθηκαν στο πεδίο των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τονίζει ότι η ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης πρέπει να διασφαλιστεί και κατά την ψηφιακή εποχή· διαπιστώνει ότι η αυξημένη ψηφιοποίηση έχει αντίκτυπο στις αγορές εργασίας, στον επαναπροσδιορισμό των θέσεων εργασίας και στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών· διαπιστώνει τη σημασία του να διασφαλιστεί ο σεβασμός των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και η επαρκής εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να προαχθούν περαιτέρω τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και η ποιότητα της απασχόλησης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους αρμόδιους φορείς, την ανάγκη εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και παράλληλα να κατοχυρώνουν την προστασία των εργαζομένων και να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και γενική ωφέλεια για την κοινωνία ως σύνολο·

27.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική ασφάλιση για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι σημαντικοί παράγοντες στην ψηφιακή αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέους μηχανισμούς προστασίας, όπου χρειάζεται, για την επαρκή κάλυψη των εργαζομένων στις επιγραμμικές πλατφόρμες, καθώς και για την ίση μεταχείριση και την ισότητα των φύλων, και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

28.  σημειώνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες στον τομέα της υγείας μπορούν να στηρίζουν καινοτόμες δραστηριότητες δημιουργώντας και μεταφέροντας χρήσιμες γνώσεις, από τους ενεργούς καταναλωτές υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης προς ένα καινοτόμο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει ότι οι νέες πλατφόρμες καινοτομίας θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν από κοινού την επόμενη γενιά καινοτόμων προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης έτσι ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στις τρέχουσες ανεκπλήρωτες ανάγκες·

Αποσαφήνιση της ευθύνης των μεσαζόντων

29.  επισημαίνει ότι το σημερινό ενωσιακό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης των μεσαζόντων είναι ένα από τα ζητήματα που ορισμένοι φορείς θέτουν στην υπό εξέλιξη συζήτηση για τις επιγραμμικές πλατφόρμες· επισημαίνει ότι η διαβούλευση για το κανονιστικό περιβάλλον των πλατφορμών έδειξε μια σχετική υποστήριξη προς το σημερινό πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά έδειξε και την ανάγκη εξάλειψης ορισμένων κενών στην εφαρμογή του· εκτιμά ως εκ τούτου πως το καθεστώς ευθύνης θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω, διότι είναι ένα βασικό στοιχείο της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ· εκτιμά πως απαιτείται καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ευθύνης των μεσαζόντων, για να μπορέσουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και στους κανονισμούς περί ευθύνης, να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του χρήστη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα προς το σκοπό αυτό, υπενθυμίζοντας ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν ουδέτερο ρόλο όπως αυτός ορίζεται στην οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου, και δεν μπορούν να απαιτούν απαλλαγή από την ευθύνη·

30.  τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι σήμερα καταναλώνεται περισσότερο δημιουργικό περιεχόμενο από ποτέ, σε υπηρεσίες όπως οι πλατφόρμες περιεχομένου που εισάγεται από τους χρήστες και οι υπηρεσίες συγκέντρωσης περιεχομένου, οι τομείς της δημιουργικότητας δεν έχουν δει ανάλογη αύξηση σε έσοδα από αυτήν την αύξηση της κατανάλωσης· τονίζει ότι ως ένας από τους κύριους λόγους αυτού θεωρείται η μεταβίβαση αξίας που έχει προκύψει χάρη στην έλλειψη σαφήνειας ως προς το καθεστώς αυτών των επιγραμμικών υπηρεσιών σύμφωνα με το δίκαιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο· τονίζει ότι έχει δημιουργηθεί μια αθέμιτη αγορά, η οποία απειλεί την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και των βασικών συντελεστών της, δηλαδή των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας·

31.  επιδοκιμάζει την υπόσχεση της Επιτροπής ότι θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την ευθύνη των μεσαζόντων, δεδομένου ότι υπάρχει μια κάποια ασάφεια ως προς τους ισχύοντες κανονισμούς και την εφαρμογή τους σε ορισμένα κράτη μέλη· εκτιμά πως οι κατευθυντήριες γραμμές θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη του χρήστη προς τις επιγραμμικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της· καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στις κανονιστικές διαφορές μεταξύ επιγραμμικού και απογραμμικού και να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για συγκρίσιμες επιγραμμικές και απογραμμικές υπηρεσίες, όπου τούτο είναι αναγκαίο και δυνατό, και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του κάθε τομέα, της εξέλιξης της κοινωνίας, της ανάγκης για περισσότερη διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου, και της ανάγκης να μην παρεμποδίζονται οι καινοτομίες·

32.  θεωρεί ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν μέσο για την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε έργα πολιτισμού και δημιουργικότητας και ότι προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· τονίζει την ανάγκη του να μελετηθεί με ποιον τρόπο μπορεί η διεργασία αυτή να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σεβασμό προς τους κατόχους δικαιωμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η διαφάνεια και η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η προστασία των κατόχων δικαιωμάτων, εντός του πλαισίου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι απαραίτητη για την αναγνώριση αξιών και την τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των επενδύσεων και της παραγωγής περιεχομένου·

33.  καλεί τις επιγραμμικές πλατφόρμες να ενισχύσουν τα μέτρα κατά του παράνομου και επιβλαβούς επιγραμμικού περιεχομένου· χαιρετίζει τις τρέχουσες εργασίες σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, και την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, με σκοπό την προστασία των ανηλίκων, και για την απόσυρση περιεχομένου που σχετίζεται με τη ρητορική μίσους· διαπιστώνει την απουσία μνείας για το περιεχόμενο που αφορά την υποκίνηση σε τρομοκρατικές πράξεις· ζητεί να προσεχθεί ιδιαίτερα το πώς θα αποτραπεί η παρενόχληση και η βία σε βάρος ευάλωτων ατόμων·

34.  εκτιμά πως οι κανόνες περί ευθύνης για τις επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων σχετιζόμενων με παράνομο περιεχόμενο και παράνομα εμπορεύματα, για παράδειγμα μέσω της δέουσας επιμέλειας, παράλληλα με τη διατήρηση μιας ισορροπημένης και φιλικής προς τις καινοτομίες προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει και να διευκρινίσει περαιτέρω τις διαδικασίες ενημέρωσης και αφαίρεσης από το διαδίκτυο και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για προαιρετικά μέτρα αντιμετώπισης τέτοιου είδους περιεχομένων·

35.  τονίζει τη σημασία της λήψης μέτρων κατά της διάδοσης ψευδών ειδήσεων· ζητεί από τις επιγραμμικές πλατφόρμες να παρέχουν στους χρήστες εργαλεία για να καταγγέλλουν τις ψευδείς ειδήσεις κατά τρόπο που να ενημερώνονται οι άλλοι χρήστες ότι η ειλικρίνεια του περιεχομένου αμφισβητείται· επισημαίνει παράλληλα ότι η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας και ότι το δικαίωμα ιδιωτικού απορρήτου ισχύει και στο επίπεδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· τονίζει την αξία της ελευθεροτυπίας σε ό,τι αφορά την παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης στους πολίτες·

36.  καλεί την Επιτροπή να κάνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και του νομικού πλαισίου όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσεις και να επαληθεύσει την δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό της διάδοσης και εξάπλωσης του ψευδούς περιεχομένου·

37.  τονίζει την ανάγκη του να καταπολεμήσουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες τα παράνομα εμπορεύματα και περιεχόμενα και τις ανέντιμες πρακτικές (π.χ. μεταπώληση εισιτηρίων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σε υπέρογκες τιμές), μέσα από κανονιστικά μέτρα που θα συμπληρώνονται από αποτελεσματικά αυτορρυθμιστικά μέτρα (π.χ. σαφείς όρους χρήσης και κατάλληλους μηχανισμούς εντοπισμού τακτικών παραβατών, ή ειδικές ομάδες συντονισμού του περιεχομένου και ιχνηλάτηση επικίνδυνων προϊόντων) ή μεικτά μέτρα·

38.  χαιρετίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στον κλάδο, που εγκρίθηκε το 2016 και έλαβε την υποστήριξη της Επιτροπής, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα και λογικά μέσα για να εντοπίζουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες και να αφαιρούν παράνομα εμπορεύματα και περιεχόμενα·

39.  εκτιμά πως η συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (NIS) είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την κυριότητα των δεδομένων· επισημαίνει ότι συχνά οι χρήστες έχουν κίνητρα για να μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα με τις επιγραμμικές πλατφόρμες· τονίζει την ανάγκη του να ενημερώνονται οι χρήστες για την ακριβή φύση των συλλεγόμενων δεδομένων και για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν· υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν οι χρήστες τον έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να προσφέρεται μια επιλογή μη διαμοιρασμού των προσωπικών δεδομένων· επισημαίνει ότι το «δικαίωμα στη λήθη» ισχύει και για τις επιγραμμικές πλατφόρμες· ζητεί από τις επιγραμμικές πλατφόρμες να φροντίζουν ώστε η ανωνυμία να είναι διασφαλισμένη όταν τρίτοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα·

40.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει σύντομα την έκθεσή της για την ανάγκη επίσημων διαδικασιών αναγγελίας και δράσης ως ένα υποσχόμενο μέσο για να ενισχυθεί το καθεστώς ευθύνης με εναρμονισμένο τρόπο σε όλη την ΕΕ·

41.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις πρακτικές οδηγίες της για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά·

Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού

42.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων υπηρεσιών τις οποίες ανταγωνίζονται, συμπεριλαμβανομένων των B2B και C2C· τονίζει ότι η κανονιστική βεβαιότητα είναι καίριας σημασίας για να δημιουργηθεί μια ακμάζουσα ψηφιακή οικονομία· διαπιστώνει ότι οι ανταγωνιστικές πιέσεις διαφέρουν από τομέα σε τομέα και από φορέα σε φορέα εντός του ίδιου τομέα· υπενθυμίζει ως εκ τούτου ότι οι ενιαίες λύσεις σπάνια είναι οι καταλληλότερες· εκτιμά πως κάθε εξατομικευμένη λύση ή κάθε προτεινόμενο κανονιστικό μέτρο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πλατφορμών, ώστε να διασφαλίζεται ο ισότιμος θεμιτός ανταγωνισμός·

43.  επισημαίνει ότι το μέγεθος των επιγραμμικών πλατφορμών διαφέρει μεταξύ των πολυεθνικών εταιρειών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· τονίζει τη σημασία του θεμιτού και αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών, με σκοπό ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για τον καταναλωτή και την αποτροπή της δημιουργίας μονοπωλίων ή δεσποζουσών θέσεων που στρεβλώνουν τις αγορές μέσα από την κατάχρηση ισχύος· τονίζει ότι η διευκόλυνση της μετακίνησης μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών ή επιγραμμικών υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή δυσλειτουργιών της αγοράς και την αποφυγή καταστάσεων εξάρτησης·

44.  διαπιστώνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες αλλάζουν το παραδοσιακό άκρως κανονιστικά ρυθμισμένο επιχειρηματικό πρότυπο· υπογραμμίζει ότι τυχόν μεταρρυθμίσεις του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει να εστιάσουν στην εναρμόνιση των κανόνων και στη μείωση του κανονιστικού κατακερματισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά για επιγραμμικές πλατφόρμες που ταυτόχρονα θα εγγυάται υψηλά πρότυπα στην προστασία του καταναλωτή· τονίζει ότι πρέπει αφενός να αποφευχθεί η υπερβολική κανονιστική ρύθμιση και αφετέρου να συνεχιστεί η διαδικασία REFIT και η εφαρμογή της «αρχής της καλής νομοθέτησης»· τονίζει τη σημασία της τεχνολογικής ουδετερότητας και της συνοχής μεταξύ κανόνων, τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε απογραμμικό επίπεδο, σε ισοδύναμες περιπτώσεις, στον αναγκαίο και δυνατό βαθμό· τονίζει ότι η ρυθμιστική ασφάλεια προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις και την καινοτομία·

45.  υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός διασφαλίζει επενδύσεις σε ποιοτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων· τονίζει ότι η φθηνή πρόσβαση σε αξιόπιστες υποδομών υψηλών ταχυτήτων, όπως τα δίκτυα υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων και τηλεπικοινωνιών, και η πλήρης ανάπτυξή τους, προάγουν την παροχή και χρήση υπηρεσιών επιγραμμικής πλατφόρμας· τονίζει την ανάγκη για δικτυακή ουδετερότητα και δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις επιγραμμικές πλατφόρμες ως προϋπόθεση για τις καινοτομίες και για μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει τα συστήματα χρηματοδότησης των σχετικών πρωτοβουλιών διευκολύνοντας την ψηφιοποίηση, ώστε να αξιοποιηθούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF) και το Horizon 2020 (H2020) καθώς και οι συνεισφορές από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση των πιθανών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPPs/ΣΔΙΤ) και των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (JTIs)·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα επανόρθωσης και τις αξιώσεις παράλειψης για τους χρήστες των πλατφορμών·

47.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού στο πλαίσιο αξιώσεων αποζημίωσης κατά πλατφορμών λόγω διάδοσης δυσφημιστικών πληροφοριών που προκαλούν μόνιμη βλάβη στον χρήστη·

Ενημέρωση και ενδυνάμωση πολιτών και καταναλωτών

48.  υπογραμμίζει ότι το διαδίκτυο του μέλλοντος δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία αν οι χρήστες δεν έχουν εμπιστοσύνη στις επιγραμμικές πλατφόρμες, αν δεν εξασφαλιστούν μεγαλύτερη διαφάνεια, ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, προστασία των προσωπικών δεδομένων καλύτερος έλεγχος των διαφημίσεων και των άλλων αυτόματων συστημάτων, και αν οι επιγραμμικές πλατφόρμες δεν σέβονται το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και τα νόμιμα συμφέροντα των χρηστών·

49.  τονίζει τη σημασία της διαφάνειας για τη συλλογή και χρήστη δεδομένων και θεωρεί ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει να ανταποκριθούν καταλλήλως στις ανησυχίες των χρηστών ζητώντας δεόντως τη συγκατάθεσή τους βάσει του κανονισμού GDPR και ενημερώνοντάς τους αποτελεσματικότερα και ευκρινέστερα σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, και πώς διαμοιράζονται και χρησιμοποιούνται σε συμφωνία με το ενωσιακό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα του χρήστη να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για επιμέρους διατάξεις χωρίς να στερηθεί την πλήρη πρόσβασή του σε μια υπηρεσία·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών στο ιδιωτικό απόρρητο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον· τονίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του κανονισμού GDPR, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της αρχής της «προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού»·

51.  σημειώνει την σημασία της αποσαφήνισης των ζητημάτων που αφορούν την πρόσβαση σε δεδομένα, την κυριότητα των δεδομένων και την ευθύνη για τα δεδομένα, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά·

52.  υπογραμμίζει ότι η διασυνοριακή φύση των επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αλλά επιπλέον απαιτεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δημόσιων αρχών· ζητεί από τις υφιστάμενες υπηρεσίες και μηχανισμούς προστασίας των καταναλωτών να συνεργαστούν και να παρέχουν στους καταναλωτές αποτελεσματική προστασία σε σχέση με τις δραστηριότητες των επιγραμμικών πλατφορμών· επισημαίνει περαιτέρω τη σημασία του κανονισμού για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου και τη συνεργασία ως προς αυτό το ζήτημα· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αξιολογήσει περαιτέρω οποιαδήποτε πρόσθετη ανάγκη επικαιροποίησης υφιστάμενων κανόνων για την προστασία του καταναλωτή όσον αφορά τις πλατφόρμες, στο πλαίσιο του ελέγχου του ελέγχου REFIT της ΕΕ για το δίκαιο σχετικά με τους καταναλωτές και την εμπορία το 2017·

53.  ενθαρρύνει τις επιγραμμικές πλατφόρμες να προσφέρουν στους καταναλωτές σαφείς, περιεκτικούς και δίκαιους όρους χρήσης, καθώς και φιλικούς προς τους χρήστες τρόπους παρουσίασης των όρων τους, της επεξεργασίας των δεδομένων, των νομικών και εμπορικών εγγυήσεων και των πιθανών δαπανών, αποφεύγοντας παράλληλα την περίπλοκη ορολογία, προκειμένου να βελτιώσουν την προστασία των καταναλωτών και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και κατανόηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, μια και αυτό είναι ζωτικό για να μπορέσουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες να επιτύχουν·

54.  επισημαίνει ότι τα υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών στις επιγραμμικές πλατφόρμες είναι απαραίτητα όχι μόνο για πρακτικές Β2Β (μεταξύ επιχειρήσεων) αλλά και για σχέσεις C2C (μεταξύ καταναλωτών)·

55.  ζητεί να αξιολογηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία και οι μηχανισμοί αυτορρύθμισης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον παρέχουν επαρκή προστασία στους χρήστες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού καταγγελιών και των ερευνών που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή για πολλές πλατφόρμες·

56.  τονίζει τη σημασία του να παρέχονται σαφείς, αμερόληπτες και διαφανείς πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το φιλτράρισμα, την κατάταξη, τη χορηγία, την εξατομίκευση ή την κριτική των πληροφοριών που τους παρουσιάζονται· υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς διάκρισης του υπό χορηγία περιεχομένου από κάθε άλλο περιεχόμενο·

57.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ορισμένα ζητήματα σχετικά με τα συστήματα επισκόπησης των πλατφορμών όπως π.χ. τις ψευδείς κριτικές ή την διαγραφή αρνητικών κριτικών με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος· τονίζει ότι είναι ανάγκη να γίνουν οι κριτικές πιο αξιόπιστες και πιο χρήσιμες για τους καταναλωτές και οι πλατφόρμες να σέβονται τις υποχρεώσεις τους και να λαμβάνουν μέτρα κατά πρακτικών όπως τα προαιρετικά συστήματα· επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

58.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για κριτήρια και τιμές κατωφλίου στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να επιβληθεί περαιτέρω εποπτεία της αγοράς για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις επιγραμμικές πλατφόρμες προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη συμμόρφωσή τους προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως στα πεδία της προστασίας των καταναλωτών και των κανόνων του ανταγωνισμού·

59.  τονίζει ότι τα δικαιώματα των συγγραφέων και δημιουργών πρέπει να προστατεύονται και στην ψηφιακή εποχή και υπενθυμίζει τη σημασία της βιομηχανίας της δημιουργίας για την απασχόληση και την οικονομία στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ισχύουσα οδηγία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED)[8]6, με σκοπό την πρόληψη της εμπρόθετης κατάχρησης των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και την δυνατότητα για όλους τους συντελεστές της αλυσίδας παραγωγής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων σαν τους παρόχους υπηρεσιών, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα την παραποίηση χάρη στη λήψη ενεργών, αναλογικών και αποτελεσματικών μέτρων για την ιχνηλάτηση παραποιημένων εμπορευμάτων και για την αποτροπή την εμπορίας, διαφήμισης και διανομής τους, δεδομένου ότι η παραποίηση αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για τους καταναλωτές·

60.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να αποκατασταθεί η ισορροπία όσον αφορά την κατανομή της αξίας από τη διανοητική ιδιοκτησία, ιδίως στις πλατφόρμες που διανέμουν προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο·

61.  ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των πλατφορμών και των κατόχων δικαιωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εκκαθάριση των δικαιωμάτων και να αντιμετωπιστεί η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRs/ΔΔΙ) στο διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός του παράνομου εμπορίου παραποιημένων προϊόντων· ζητεί συνεπώς εκ νέου να εφαρμοστεί η προσέγγιση που συνίσταται στην «παρακολούθηση της γραμμής του χρήματος» στις συναφείς υπηρεσίες πληρωμών ώστε να μην διαθέτουν οι παραχαράκτες μέσα άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας· τονίζει ότι μια αναθεώρηση της οδηγίας IPRED θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μέσο για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ πλατφορμών, χρηστών, και όλων των άλλων οικονομικών φορέων, μαζί με μια ορθή εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

62.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την πλατφόρμα που έχει ξεκινήσει για την επίλυση διαφορών σχετικά με αγορές που πραγματοποιούνται επιγραμμικά μεταξύ καταναλωτών, να την κάνει πιο εύχρηστη και να επιβλέπει εάν οι έμποροι συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να αναρτούν στον δικτυακό τους τόπο έναν σύνδεσμο προς την πλατφόρμα αυτή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω ο αυξανόμενος αριθμός καταγγελιών εναντίον αρκετών επιγραμμικών πλατφορμών·

Ενίσχυση της επιγραμμικής εμπιστοσύνης και προώθηση της καινοτομίας

63.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις επιγραμμικές αγορές σε συμφωνία με τις διατάξεις του κανονισμού GDPR και της οδηγίας NIS, αποτελούν προτεραιότητα και για το δημόσιο και για τις επιχειρήσεις, με σκοπό τη βελτίωση της εμπιστοσύνης· τονίζει ότι η προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων απαιτεί μια σειρά από μέτρα και τεχνικά μέσα στους τομείς του επιγραμμικού απορρήτου, της διαδικτυακής ασφάλειας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων και την ασφάλεια των πληρωμών·

64.  επισημαίνει ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές προσφέρουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας που συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιχειρηματιών και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους απάτης· χαιρετίζει επίσης τις νέες εναλλακτικές καινοτόμες μεθόδους πληρωμής, όπως π.χ. τα εικονικά νομίσματα και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια· επισημαίνει ότι η διαφάνεια διευκολύνει τη σύγκριση των τιμών και του κόστους συναλλαγής και αυξάνει την ιχνηλασιμότητα των οικονομικών συναλλαγών·

65.  τονίζει ότι ένα δίκαιο, προβλέψιμο και φιλικό προς τις καινοτομίες περιβάλλον και οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία νέων ιδεών και καινοτομιών· υπογραμμίζει τη σημασία των ανοιχτών δεδομένων και προτύπων για την ανάπτυξη νέων επιγραμμικών πλατφορμών και για την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι το 2018 αναμένεται η επισκόπηση της εφαρμογής της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα· επισημαίνει ότι τα ανοικτά, προηγμένα και κοινά δοκιμαστικά δίκτυα και οι ανοικτές διεπαφές προγραμμάτων εφαρμογής μπορεί να αποτελέσουν πλεονέκτημα για την Ευρώπη·

66.  τονίζει τη σημασία μιας θετικής στάσης εκ μέρους της Επιτροπής και ιδιαίτερα εκ μέρους των κρατών μελών απέναντι στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων προκειμένου να σχηματιστεί ένα εργατικό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί προϋπόθεση για ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης υπό δίκαιες συνθήκες σε όλη την ΕΕ και ταυτόχρονα θα θέσει τέλος στον ψηφιακό αναλφαβητισμό που τρέφει το ψηφιακό χάσμα και τον ψηφιακό αποκλεισμό· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η ανάπτυξη και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι επιτακτική ανάγκη και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση·

67.  εκτιμά πως οι πλατφόρμες στις οποίες αποθηκεύεται ένας σημαντικός όγκος προστατευόμενων έργων και καθίσταται διαθέσιμος στο κοινό πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης με τους σχετικούς κατόχους δικαιωμάτων, εκτός εάν αυτές είναι ανενεργείς και συνεπώς καλύπτονται από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με σκοπό το δίκαιο επιμερισμό των κερδών με τους συγγραφείς, δημιουργούς και συναφείς κατόχους δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω συμφωνίες αδειοδότησης και η εφαρμογή τους πρέπει να σέβονται την εκ μέρους των χρηστών άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

Σεβασμός των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) και της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

68.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για την καλύτερη εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στο ψηφιακό πεδίο και τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις για υποθέσεις ανταγωνισμού, βάσει των ταχέων εξελίξεων στον ψηφιακό τομέα· διαπιστώνει εντούτοις ότι από κάποιες απόψεις το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού πρέπει να προσαρμοστεί στα ψηφιακά πράγματα, ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του·

69.  εκφράζει την ανησυχία του για τις προβληματικές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Β2Β που ορισμένων επιγραμμικών πλατφορμών, όπως η αδιαφάνεια (π.χ. στα αποτελέσματα αναζήτησης, στη χρήση των δεδομένων ή στην τιμολόγηση), οι μονομερείς αλλαγές στους όρους, η προώθηση διαφημίσεων ή επιχορηγούμενων αποτελεσμάτων με παράλληλο περιορισμό της προβολής των μη πληρωμένων αποτελεσμάτων, οι πιθανοί αθέμιτοι όροι, π.χ. στους τρόπους πληρωμής, και οι πιθανές καταχρήσεις του διττού ρόλου των πλατφορμών ως μεσαζόντων και ανταγωνιστών· επισημαίνει ότι ο διττός αυτός ρόλος μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά κίνητρα ώστε οι επιγραμμικές πλατφόρμες να κάνουν διακρίσεις υπέρ των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών και να επιβάλλουν άνισους όρους Β2Β (μεταξύ επιχειρήσεων)· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα·

70.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει για τις σχέσεις Β2Β ένα στοχοθετημένο νομοθετικό πλαίσιο, ευνοϊκό για την μεγέθυνση και τους καταναλωτές, με βασικές αρχές την πρόληψη των καταχρήσεων ισχύος στην αγορά και την μη μετατροπή σε θυροφύλακα των πλατφορμών εκείνων που λειτουργούν ως πύλες εισόδου σε αγορά επόμενου σταδίου· εκτιμά πως ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να χρησιμεύει για να αποτρέπει τις επιβλαβείς συνέπειες στην ευημερία των καταναλωτών και να προάγει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία· συνιστά περαιτέρω να είναι το πλαίσιο αυτό τεχνολογικά ουδέτερο και ικανό να αντιμετωπίζει υφιστάμενους κινδύνους, για παράδειγμα σε σχέση με την αγορά κινητών λειτουργικών συστημάτων αλλά και μελλοντικούς κινδύνους με νέες διαδικτυακές τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία ΙοΤ ή η τεχνητή νοημοσύνη, που θα παγιώσουν περαιτέρω τη θέση των πλατφορμών μεταξύ επιγραμμικών επιχειρήσεων και καταναλωτών·

71.  επικροτεί τη στοχοθετημένη έρευνα για τις πρακτικές Β2Β που θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή έως την άνοιξη του 2017 και ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα υπέρ του θεμιτού ανταγωνισμού·

72.  υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού και οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν, όπου ενδείκνυται, ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και τα φορολογικά ζητήματα·

73.  επισημαίνει τις πρόσφατες αποκαλύψεις όπου μεταξύ άλλων εμπλέκονται μεγάλες ψηφιακές επιχειρήσεις και οι μέθοδοι φορολογικού σχεδιασμού τους στην ΕΕ· επικροτεί επ’ αυτού τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προτείνουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την πρόληψη των πρακτικών φοροαποφυγής στην ΕΕ· ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε όλες οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εταιρειών, να καταβάλλουν τους φόρους τους στο κράτος μέλος όπου ασκούν τις οικονομικές δραστηριότητές τους·

74.  επισημαίνει τις διαφορές στα νομικά συστήματα των 28 κρατών μελών και τις ιδιαιτερότητες του ψηφιακού τομέα, όπου συχνά δεν απαιτείται η φυσική παρουσία μιας εταιρείας στη χώρα της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους του ΦΠΑ βάσει της αρχής της χώρας προορισμού[9]·

Η θέση της ΕΕ στον κόσμο

75.  επισημαίνει ότι η παρουσία της ΕΕ στη διεθνή αγορά είναι δυστυχώς μικρή, ιδίως λόγω του υφιστάμενου κερματισμού της ψηφιακής αγοράς, της νομικής αβεβαιότητας και της έλλειψης χρηματοδότησης και ικανότητας εμπορικής εκμετάλλευσης των τεχνολογικών καινοτομιών, που εμποδίζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να ανταγωνιστούν εταιρείες από τον υπόλοιπο πλανήτη μέσα σε αυτήν τη νέα, παγκόσμια ανταγωνιστική οικονομία· ενθαρρύνει την ανάπτυξη, για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, ενός περιβάλλοντος που θα προάγει την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας επί τόπου·

76.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών φορέων, για παράδειγμα όσον αφορά τη φορολογία και παρεμφερή ζητήματα·

77.  πιστεύει ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα του ψηφιακού κόσμου και θεωρεί ότι πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για ένα κλίμα φιλικό προς την καινοτομία στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας ένα στεγανό νομικό πλαίσιο που θα προστατεύει όλους τους ενδιαφερόμενους·

°

°  °

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0052.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
  • [4]  ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ.1.
  • [5]  ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
  • [6]  ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
  • [7]  ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
  • [8]  ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 16.
  • [9]  Βλέπε ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 24ης Νοεμβρίου 2016 «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ» – Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0453.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (8.5.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά
(2016/2276(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Constance Le Grip

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες (εφεξής «πλατφόρμες») είναι ένα είδος παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στο πλαίσιο ενός δεδομένου ψηφιακού οικοσυστήματος και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δρώντων που συμμετέχουν σε πολυάριθμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης, μηχανές αναζήτησης, συνεργατική οικονομία, μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες , διανομή πολιτιστικού περιεχομένου και κοινωνικά δίκτυα, και για τον λόγο αυτόν δεν υφίσταται ένας σαφής ή συγκεκριμένος ορισμός, η διατύπωση του οποίου είναι δύσκολη λόγω της συνεχώς εξελισσόμενης φύσης τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών πλατφορμών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμεσολαβητές του παρελθόντος έχουν μετατραπεί πλέον σε παρόχους περιεχομένου και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πρόσβαση σε περιεχόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερες διευκρινίσεις στο ταχέως μεταβαλλόμενο αυτό σύστημα των πλατφορμών σχετικά με τον ενεργό ή παθητικό χαρακτήρα των πλατφορμών, στο πνεύμα της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως ένα πρώτο βήμα για την ένταξή τους σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα ενισχύσει την ευθύνη τους και την αξιοπιστία των υπηρεσιών τους, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες, δίκαιους όρους και ασφάλεια δικαίου στους καταναλωτές, τα δικαιώματα των οποίων πρέπει πάντοτε να προστατεύονται·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι ένα κατάλληλο και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ψηφιακή οικονομία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και επέκτασης του επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στις πλατφόρμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Δ.  έχοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν αλλάξει ριζικά την ψηφιακή οικονομία κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της «ψηφιακής αξίας», στην οποία βασίζεται η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και είναι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία πλατφορμών, με την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών, εργαζομένων και καταναλωτών, δημιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις και έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση τόσο νέων όσο και υφισταμένων αγορών, η οποία ενδέχεται ορισμένες φορές να διαταράξει την οικονομική αξία των αγορών αυτών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υφίστανται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ίδιων ουσιαστικών κανόνων στις υπηρεσίες που έχουν χαρακτήρα υποκατάστατου και να τονωθεί η καινοτομία και η ευημερία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πλατφόρμες παρέχουν υπηρεσίες που θεωρείται ότι υποκαθιστούν υπηρεσίες που παρέχονται με παραδοσιακό τρόπο και, συνεπώς, θα μπορούσαν να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται φορείς λειτουργίας που υπόκεινται σε ειδικούς ρυθμιστικούς περιορισμούς, χωρίς αυτές ωστόσο να διέπονται επίσημα από ανάλογους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει είτε λόγω της ειδικής φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν είτε επειδή οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να ισχύσουν ή να εφαρμοστούν σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας συνεπάγεται σημαντική διάβρωση της φορολογικής βάσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα των πλατφορμών θα πρέπει να φορολογούνται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να τεθεί τέλος στην αμφισημία ως προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ ενεργών πλατφορμών με περιεχόμενο που αναφορτώνεται από τους χρήστες και πλατφορμών που διαδραματίζουν απλώς ρόλο μεσάζοντα, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η περιορισμένη ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο εφαρμόζεται μόνο σε πλατφόρμες με παθητικό ρόλο μεσάζοντα, δηλαδή σε εκείνες που δεν παρεμβαίνουν στην οργάνωση, τη βελτιστοποίηση ή την προώθηση του περιεχομένου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς ευθύνης που θεσπίζεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο συνιστά θεμελιώδη πτυχή του, ισχύει για τους παρόχους επιγραμμικής υπηρεσίας μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν μπορεί, επ’ ουδενί, να τους απαλλάσσει από τις ουσιαστικές υποχρεώσεις και τις ευθύνες που συναρτώνται με τις δικές τους δραστηριότητες και επιχειρήσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πλατφόρμες διευκολύνουν την πρόσβαση σε καταναλωτές, όχι μόνον για τους εμπόρους λιανικής πώλησης, αλλά και για τους δυνητικούς παραβάτες των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και, στο πλαίσιο αυτό, καθίστανται σε σημαντικό βαθμό δυνατές παραβάσεις, με τελικό αποτέλεσμα μια άνιση και άδικη κατανομή της αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι σήμερα καταναλώνεται περισσότερο δημιουργικό περιεχόμενο από ποτέ μέσω υπηρεσιών όπως οι πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από τους χρήστες και οι υπηρεσίες συγκέντρωσης περιεχομένου, οι δημιουργικοί τομείς δεν έχουν δει αύξηση σε έσοδα ανάλογη με την αύξηση στην κατανάλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ένας από τους κύριους λόγους θεωρείται η μεταβίβαση αξίας που έχει προκύψει λόγω έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά το καθεστώς αυτών των επιγραμμικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημιουργηθεί μια αθέμιτη αγορά, η οποία απειλεί την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και των βασικών παραγόντων της, δηλαδή τον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπευθυνότητα, η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια πρέπει να αποτελούν βασικές κατευθυντήριες αρχές για τις πλατφόρμες, καθώς και για κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα και επιχείρηση, προκειμένου να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές τους και τους επιχειρηματικούς τους εταίρους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής σαφήνεια και διαφάνεια των διαφόρων πτυχών της συλλογής δεδομένων από τις πλατφόρμες συμβάλλει στην αύξηση της νομικής αβεβαιότητας και στην έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες μπορούν να διαδραματίζουν διπλό ρόλο, ως μεσάζοντες αλλά και ως ανταγωνιστές, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε καταχρήσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιβληθεί στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών η υποχρέωση επιμέλειας ώστε να αναγκάζονται να εντοπίζουν και να αποτρέπουν παράνομες δραστηριότητες στις πλατφόρμες μέσω οποιουδήποτε τεχνικά αξιόπιστων μέσων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές οργανώσεις επιδιώκουν όλο και περισσότερο την επιγραμμική παραποίηση, δεδομένου ότι αυτή είναι περισσότερο επικερδής και εγκυμονεί μικρότερο κίνδυνο επιβολής ποινικών κυρώσεων σε σύγκριση με την παροχή προστασίας έναντι χρημάτων ή τη διακίνηση ναρκωτικών·

1.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις πλατφόρμες και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα· υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί ένας συγκεκριμένος αριθμός ζητημάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν·

2.  υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ευθύνη και η συνεργασία ορισμένων πλατφορμών, λαμβανομένων υπόψη του υψηλού δημόσιου προφίλ που έχουν επιτύχει καθώς και της σημασίας τους όσον αφορά την οικονομική και τη διαπραγματευτική τους ισχύ, η οποία οδηγεί σε δυνητικές καταχρήσεις της αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια ευθύνη για τις πλατφόρμες και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες δεν καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους εις βάρος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών·

3.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ευθύνης των μεσαζόντων, το οποίο κατοχυρώνεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, διακρίνεται από σταθερότητα και τεχνολογική ουδετερότητα και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών· τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να διευκρινιστεί το καθεστώς των πλατφορμών που παίζουν ενεργό ρόλο στη δημόσια επικοινωνία και την αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εξαιρέσεις σε θέματα ευθύνης που θεσπίζει η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τους πραγματικά ουδέτερους και παθητικούς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, και όχι για τις υπηρεσίες που παίζουν ενεργό ρόλο στη διανομή, προώθηση και οικονομική εκμετάλλευση περιεχομένου εις βάρος των δημιουργών·

4.  θεωρεί ότι οι διαφορετικοί εθνικοί ή τοπικοί κανόνες που διέπουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες προκαλούν αβεβαιότητα στους οικονομικούς φορείς, περιορίζουν την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και προκαλούν σύγχυση στους χρήστες και στις επιχειρήσεις·

5.  τονίζει τη σημασία της θέσπισης ενός κατάλληλου και ισορροπημένου ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην ψηφιακή ενιαία αγορά, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το ευρύ κοινό, ώστε να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες με εμπιστευτικό τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να υιοθετηθούν πολιτικές και κανονιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται άμεσα στις προκλήσεις και να είναι ευέλικτες και αξιόπιστες·

6.  ζητεί να θεσπιστεί ένα κατάλληλο και αναλογικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την υπευθυνότητα, τη δικαιοσύνη, την εμπιστευτικότητα και τη διαφάνεια στις διαδικασίες των πλατφορμών προκειμένου να αποφεύγεται η διακριτική μεταχείριση και η αυθαιρεσία έναντι των επιχειρηματικών εταίρων, των καταναλωτών, των χρηστών και των εργαζομένων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, τη δέουσα και θεμιτή παραπομπή και τη λειτουργία των σχετικών διεπαφών προγραμματισμού των εφαρμογών με βάση τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της συμμόρφωσης που ισχύουν στις πλατφόρμες·

7.  καλεί τις πλατφόρμες να λάβουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συμβατικών συμφωνιών που συνάπτονται με τους δικαιούχους για τη χρήση έργων που προστατεύονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως η εγκατάσταση αποτελεσματικών τεχνολογιών αναγνώρισης περιεχομένου, εφόσον ενδείκνυται·

8.  ζητεί να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει μεταξύ άλλων, ισότιμους όρους ανταγωνισμού για συγκρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες, την υπεύθυνη λειτουργία των επιγραμμικών πλατφορμών, τη συντήρηση και την ανάπτυξη ανοικτών και μη μεροληπτικών αγορών για την προαγωγή μιας οικονομίας βασισμένης σε δεδομένα και θα προωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, την τόνωση της διαφάνειας και την εξασφάλιση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  ζητεί τη θέσπιση μηχανισμών επίλυσης διαφορών για τη βελτίωση των διαδικασιών προσφυγής για τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους χρήστες των πλατφορμών·

10.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μηχανισμούς των διαδικασιών επιβολής, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών επιβολής του νόμου που διέπει τις πλατφόρμες προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των σχετικών κοινωνικών, δημοσιονομικών και τομεακών πολιτικών·

11.  θεωρεί ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν μέσο για την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε έργα πολιτισμού και δημιουργικότητας και ότι προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σεβασμό προς τους δικαιούχους· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η διαφάνεια και η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού· θεωρεί, συνεπώς, ότι η προστασία των κατόχων δικαιωμάτων βάσει του νομοθετικού πλαισίου για τα δικαιώματα δημιουργού και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγνώριση αξιών και η τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των επενδύσεων και της παραγωγής περιεχομένου·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες θα μπορούσαν να επιλυθούν με την ορθή και πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και θεμιτός και πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών και να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει μια φιλική προς την καινοτομία πολιτική σε σχέση με τις επιγραμμικές πλατφόρμες, η οποία θα διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και θα προωθεί την καινοτομία· θεωρεί ότι η διαφάνεια, η μη εισαγωγή διακρίσεων, η διευκόλυνση της αλλαγής πλατφόρμας ή επιγραμμικών υπηρεσιών ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να επιλέγουν, η πρόσβαση στις πλατφόρμες, ο εντοπισμός και η άρση των φραγμών στη δημιουργία και την ανάπτυξη πλατφορμών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες·

13.  θεωρεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές αμερόληπτες, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες όσον αφορά:

-  τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας· και

-  τις διαδικασίες επιγραμμικής παραπομπής, ταξινόμησης και αποαναφοροποίησης περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών·

14.  πιστεύει ότι κατά την παροχή διεπαφής για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ο φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας θα πρέπει να παρέχει στις επιχειρήσεις ένα χώρο που θα τους επιτρέπει να διαβιβάζουν στους καταναλωτές όλες τις υποχρεωτικές και αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως καθώς και τις συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου, για παράδειγμα εκείνες που αφορούν το δικαίωμα υπαναχώρησης και το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων·

15.  φρονεί ότι οι πλατφόρμες στις οποίες αποθηκεύεται ένας σημαντικός όγκος προστατευόμενων έργων και καθίσταται διαθέσιμος στο κοινό πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης με τους σχετικούς δικαιούχους, εκτός εάν αυτές είναι ανενεργείς και συνεπώς καλύπτονται από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με στόχο το δίκαιο επιμερισμό των κερδών με τους συγγραφείς, δημιουργούς και λοιπούς σχετικούς κατόχους δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω συμφωνίες αδειών και η εφαρμογή τους πρέπει να σέβονται την εκ μέρους των χρηστών άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

16.  θεωρεί ότι οι πλατφόρμες στις οποίες διατίθενται έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική απομάκρυνση παρανόμως διατιθέμενου περιεχομένου, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για να διευκρινιστούν οι διαδικασίες δήλωσης και αποκατάστασης που εφαρμόζονται στις πλατφόρμες, οι οποίες θα μπορούσαν να προωθήσουν την υπεύθυνη συμπεριφορά και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών·

17.  επισημαίνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασαφηνιστούν οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων βάσει αλγορίθμων και να προωθηθεί η διαφάνεια στη χρήση των εν λόγω αλγορίθμων· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν δυνητικά σφάλματα και αποκλίσεις στη χρήση αλγορίθμων προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή αθέμιτης πρακτικής ή προσβολή της ιδιωτικής ζωής·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιωτική ζωή καθώς και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους στο ψηφιακό περιβάλλον· τονίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού της αρχής της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού»· σημειώνει την αυξανόμενη σημασία της αποσαφήνισης των ζητημάτων που αφορούν την πρόσβαση σε δεδομένα και την ευθύνη και προκαλούν ανησυχία και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), να αποσαφηνίσει και να προσδιορίσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται στον τόπο εργασίας·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων για όλους τους χρήστες, και ιδίως για εργαζομένους σε επιγραμμικές πλατφόρμες, καθώς και να λαμβάνεται μέριμνα για τη δυνατότητα μεταβίβασης και συγκέντρωσης των αξιολογήσεων και κριτικών τους από διάφορες επιγραμμικές πλατφόρμες, τηρουμένων των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής άλλων εμπλεκομένων μερών·

20.  υπογραμμίζει επίσης το γεγονός, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που παρέχουν οι πλατφόρμες, ότι αυτές συνεπάγονται ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά τη ζήτηση θέσεων εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως σε άτυπες σχέσεις απασχόλησης, και επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και κινητοποιήσεις, και επαρκής κοινωνική ασφάλιση στο ψηφιακό περιβάλλον· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον διάλογο και στον καθορισμό των ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες·

21.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η ισορροπία όσον αφορά την κατανομή της αξίας από τη διανοητική ιδιοκτησία, ιδίως στις πλατφόρμες που διανέμουν προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο·

22.  ζητεί περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των πλατφορμών και των κατόχων δικαιωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί ορθή εκκαθάριση των δικαιωμάτων και καταπολέμηση της παράβασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός του παράνομου εμπορίου παραποιημένων προϊόντων· ζητεί συνεπώς εκ νέου να εφαρμοστεί η προσέγγιση που συνίσταται στην «παρακολούθηση της γραμμής του χρήματος» στις συναφείς υπηρεσίες πληρωμών ώστε να μην διαθέτουν οι παραχαράκτες μέσα άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας· τονίζει ότι μια την αναθεώρηση της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED) θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μέσο για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ πλατφορμών, χρηστών, και όλων των άλλων οικονομικών φορέων, μαζί με μια ορθή εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

23.  ζητεί να εφαρμόζονται οι ίδιοι φορολογικοί κανόνες για όλες τις εταιρείες που παρέχουν συγκρίσιμες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εάν τις παρέχουν εντός ή εκτός διαδικτύου· ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε όλες οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εταιρειών, να καταβάλλουν τους φόρους τους στο μέρος όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους·

24.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της αυξανόμενης παρουσίας βίαιων μηνυμάτων και/ή μηνυμάτων που εισάγουν διακρίσεις στις επιγραμμικές πλατφόρμες· τονίζει τη σημασία της προστασίας των ευάλωτων ατόμων και των παιδιών, καθώς και της καταπολέμησης κάθε μορφής ρατσισμού, σεξισμού, υποκίνησης τρομοκρατικών ενεργειών και πράξεων εκφοβισμού στο ψηφιακό περιβάλλον· ζητεί μετ’επιτάσεως να ενισχυθεί η ευθύνη των πλατφορμών σε αυτά τα ζητήματα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

25.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την πλατφόρμα που έχει ξεκινήσει για την επίλυση διαφορών σχετικά με αγορές που πραγματοποιούνται επιγραμμικά μεταξύ καταναλωτών, να βελτιώσει την ευχρηστία της και να παρακολουθεί εάν οι έμποροι συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να αναρτούν έναν σύνδεσμο με τη πλατφόρμα στον δικτυακό τους τόπο προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω ο αυξανόμενος αριθμός καταγγελιών εναντίον αρκετών επιγραμμικών πλατφορμών·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα επανόρθωσης και τις αξιώσεις παράλειψης για τους χρήστες των πλατφορμών·

27.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού στο πλαίσιο αξιώσεων αποζημίωσης κατά πλατφορμών λόγω διάδοσης δυσφημιστικών πληροφοριών που προκαλούν συνεχή βλάβη στον χρήστη·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

António Marinho e Pinto, Jens Rohde

Angel Dzhambazki, Kosma Zlotowski

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Enrico Gasbarra,, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

2

-

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

73

16

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Dita Charanzová, Angelo Ciocca, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Dennis de Jong, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Edouard Martin, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Michał Boni, Birgit Collin-Langen, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Benedek Jávor, Arndt Kohn, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Julia Reda, Michèle Rivasi, Anne Sander, Marc Tarabella, Cora van Nieuwenhuizen, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Alain Lamassoure, Jarosław Wałęsa, Marco Zanni, Ivan Štefanec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

73

+

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

EFDD

Laura Agea, David Borrelli, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromir Kohlíček, Marisa Matias, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Michal Boni, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Ehler, Francesc Gambús, Philippe Juvin, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Alain Lamassoure, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Antonio López-Istúriz White, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Turcanu, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Jaroslaw Walesa, Anna Záborská

S&D

Lucy Anderson, José Blanco López, Nicola Danti, Isabella De Monte, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Clare Moody, Dan Nica,Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

16

-

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzislaw Krasnodebski, Richard Sulík, Evzen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Scharfhauser, Mylène Troszczynski, Marco Zanni

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Julia Reda, Michel Reimon, Michèle Rivasi

3

0

ALDE

Dita Charanzová

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή