RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

31.5.2017 - (2016/2276(INI))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöörid: Henna Virkkunen, Philippe Juvin
(Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 55)


Menetlus : 2016/2276(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0204/2017
Esitatud tekstid :
A8-0204/2017
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

(2016/2276(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 25. mai 2016. aasta teatist „Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg. Euroopa võimalused ja probleemid“ (COM(2016)0288) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2016)0172),

–  võttes arvesse komisjoni 2. juuni 2016. aasta teatist „Euroopa jagamismajanduse tegevuskava“ (COM(2016)0356) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2016)0184),

–  võttes arvesse komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatist „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine“ (COM(2016)0179) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumente (SWD(2016)0108) ja SWD(2016)0109),

–  võttes arvesse komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatist „Euroopa tööstuse digitaliseerimine. Kuidas kasutada ühtse digitaalse turu kõiki võimalusi“ (COM(2016)0180) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2016)0110),

–  võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ (COM(2015)0192) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2015)0100),

–  võttes arvesse komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatist „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“ (COM(2016)0178) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2016)0106),

–  võttes arvesse komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta teatist „Euroopa andmepõhise majanduse rajamine“ (COM(2017)0009) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2017)0002),

–  võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta[1],

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks[2],

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta[3],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires[4],

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas (COM(2016)0399),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (COM(2016)0590),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (e-kaubanduse direktiiv)[5],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)[6],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (võrgu- ja infoturbe direktiiv)[7],

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat turuolukorda (COM(2016)287),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (COM(2016)0283),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (COM(2015)0634),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 25. mai 2016. aasta töödokumenti pealkirjaga „Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ rakendamise/kohaldamise juhendid“ (SWD(2016)0163),

–  võttes arvesse komisjoni 2013. aasta juunis avaldatud IKT sektori suuniseid ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni talituste 15. septembri 2016. aasta töödokumenti pealkirja „Esialgne aruanne e-kaubanduse sektori uuringu kohta“ (SWD(2016)0312),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg. Euroopa võimalused ja probleemid“,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ühiseid arutelusid vastavalt kodukorra artiklile 55,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A8-0204/2017);

A.  arvestades, et digitaalse ühtse turu mõte on vältida liikmesriikide õigusnormide killustatust ning kaotada tehnilised, õiguslikud ja maksutõkked, et ettevõtjad, kodanikud ja tarbijad saaksid digitaalsetest vahenditest ja teenustest täiel määral kasu;

B.  arvestades, et digiteerimine ja uus tehnoloogia muudab pidevalt sideliike, juurdepääsu teabele ja kodanike, tarbijate ning ettevõtjate käitumist, ning arvestades, et neljas tööstusrevolutsioon toob kaasa kõigi majanduse ja ühiskonna aspektide digiteerimise;

C.  arvestades, et interneti ja mobiilside muutuv kasutamine pakub uusi ärivõimalusi igas suuruses ettevõtjatele ning kujunevad uued ja alternatiivsed ettevõtlusmudelid, kus kasutatakse ära uut tehnoloogiat ja juurdepääsu maailmaturule, kuid ühtlasi tekib ka uusi probleeme;

D.  arvestades, et internetiplatvormide areng ja kasutamine väga mitmesugustel eesmärkidel, kaasa arvatud äritegevuse ning kaupade ja teenuste jagamise eesmärgil, on muutnud tarbijate ja ettevõtjate suhtlemisviise sisupakkujate, kauplejate ja muude kaupu ning teenuseid pakkuvate isikutega;

E.  arvestades, et elektroonilise kaubanduse direktiiv vabastab vahendajad vastutusest sisu eest üksnes juhul, kui nad ei ole edastatud ja/või hostitud teabest teadlikud ega kontrolli seda, kuid kui vahendaja on rikkumisest, ebaseaduslikust tegevusest või teabest teadlik, peab ta otsekohe kiiresti tegutsema, et kõrvaldada või blokeerida juurdepääs ebaseaduslikule teabele;

F.  arvestades, et paljud veebiplatvormid ja infoühiskonna teenused pakuvad hõlpsamat juurdepääsu kaupadele, teenustele ja digitaalsele sisule ning on laiendanud oma tegevust seoses tarbijate ja teiste osalistega;

G.  arvestades, et komisjonil on käsil rida hindamisi tarbijakaitse-eeskirjade ja ettevõtjatevaheliste tavade kohta, mida veebiplatvormid oma ettevõtjatest kasutajate suhtes rakendavad;

H.  arvestades, et loovus ja innovatsioon on digitaalmajanduse tõukejõud ning arvestades, et seetõttu on ülimalt oluline tagada intellektuaalomandiõiguste kõrgetasemeline kaitse;

Üldine sissejuhatus

1.  kiidab heaks teatise „Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg. Euroopa võimalused ja probleemid“;

2.  peab tervitatavaks mitmesuguseid Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia raames juba esitatud algatusi; kahetseb siiski kooskõla ja järjepidevuse puudumist nende algatuste vahel; on seisukohal, et digitaalse ühtse turu saavutamine on ELi konkurentsivõime edendamiseks, kvaliteetsete ja kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade loomiseks ning Euroopa digitaalmajanduse kasvu edendamiseks väga oluline;

3.  möönab, et veebiplatvormid rikastavad tänapäeva digitaalmajandust ja ühiskonda, suurendades tarbijate valikuvõimalusi ning luues ja kujundades uusi turge; juhib siiski tähelepanu sellele, et veebiplatvormid toovad kaasa ka poliitikameetmete ja õigusliku reguleerimisega seonduvaid probleeme;

4.  tuletab meelde, et paljud ELi poliitikameetmed kohalduvad ka veebiplatvormidele, kuid märgib, et mõnikord ei jõustata õigusakte asjakohaselt või tõlgendavad liikmesriigid neid erinevalt; rõhutab, et tähtis on ELi õigusakte nõuetekohaselt rakendada ja jõustada, enne kui asutakse kaaluma, kas olukorra parandamiseks oleks vaja kehtivat õigusraamistikku täiendada;

5.  kiidab heaks käimasoleva töö kehtiva õigusraamistiku ajakohastamiseks ja täiendamiseks, et see digitaalajastul oma eesmärke täidaks; on veendunud, et tõhus ja atraktiivne õiguskeskkond on Euroopa internetipõhise ja digitaalse ettevõtluse arenguks hädavajalik;

Platvormide määratlus

6.  tunnistab, et oleks väga keeruline leida ELi tasandil ühtne, asjakohane ja tulevikukindel veebiplatvormide määratlus, sest leidub suurel hulgal eri liiki ja eri tegevusvaldkondadega veebiplatvorme ning digitaalmaailm muutub kiiresti; on lisaks veendunud, et ühtne ELi tasandil määratlus või kõigile ühe mõõdupuuga lähenemine ei aitaks ELil platvormimajanduses edu saavutada;

7.  teab samas, kui tähtis on vältida ELi siseturu killustumist piirkondlike või riiklike eeskirjade ja määratluste paljususe tulemusel, ning mõistab, et nii ettevõtetele kui ka tarbijatele on vaja tagada õiguskindlus ja võrdsed tingimused;

8.  on seetõttu veendunud, et veebiplatvorme tuleks vastavates valdkondlikes ELi tasandi õigusaktides eristada ja määratleda vastavalt nende omadustele, liigitusele ja põhimõtetele ning lähtudes probleemipõhisest käsitlusest;

9.  peab tervitatavaks komisjonis käimasolevat tööd veebiplatvormide küsimuses, sealhulgas sidusrühmadega konsulteerimist ja mõjuhinnangu koostamist; on seisukohal, et selline tõendipõhine lähenemisviis on vajalik, et luua valdkonnast terviklik arusaam; palub, et komisjon pakuks selle süvaanalüüsi alusel vajaduse korral välja reguleerivaid või muid meetmeid;

10.  märgib, et ettevõtjalt tarbijale ning tarbijalt tarbijale suunatud veebiplatvorme kasutatakse väga mitmekesiseks tegevuseks, nagu e-kaubandus, meedia, otsingumootorid, side, maksesüsteemid, tööjõupakkumine, operatsioonisüsteemid, transport, reklaam, kultuurisisu levitamine, jagamismajandus ja suhtlusvõrgustikud; märgib lisaks, et kuigi teatavad ühised omadused võimaldavad veebiplatvorme kindlaks teha, võivad need esineda mitmekesisel kujul ja nende määratlemiseks võib olla palju erinevaid lähenemisviise;

11.  märgib, et internetipõhiseid ettevõtjalt tarbijale ning tarbijalt tarbijale suunatud platvorme iseloomustavad suuremal või vähemal määral teatavad ühised tunnused, nagu näiteks (kuid mitte ainult): tegutsemine mitmetahulistel turgudel; kahte või enamasse eri kasutajarühma kuuluvate osaliste otsekontaktide võimaldamine elektroonilisel teel; eri tüüpi kasutajate kokkuviimine; kasutajate eelistustega kohandatud ja kasutajate andmetel põhinevate võrguteenuste pakkumine; sisu liigitamine või ristviidetega varustamine, näiteks kasutades algoritme, kaupu või teenuseid, mida kolmandad isikut pakuvad või võrku riputavad; mitme osalise kokkuviimine kauba müümise, teenuse osutamise või sisu, teabe, kaupade või teenuste vahetamise või jagamise eesmärgil;

12.  juhib tähelepanu sellele, kui oluline on selgitada meetodeid, mille alusel võetakse vastu algoritmidel põhinevad otsused, ja edendada läbipaistvust nende algoritmide kasutamisel; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles uurima vigade ja kõrvalekallete võimalust algoritmide kasutamisel, et vältida mis tahes diskrimineerimist, ebaausaid tavasid või eraelu puutumatuse rikkumist;

13.  leiab siiski, et tuleks selgelt eristada ettevõtjalt tarbijale suunatud ja ettevõtjatevahelisi platvorme, võttes arvesse ettevõtjatevaheliste veebiplatvormide esilekerkimist, mis on tööstusliku interneti arengu alus, nagu pilvepõhised teenused või andmete jagamise platvormid, mis võimaldavad teabevahetust asjade interneti toodete vahel; kutsub komisjoni üles uurima ühtse turu tõkkeid, mis takistavad selliste platvormide kasvu;

Euroopa veebiplatvormide jätkusuutliku kasvu soodustamine

14.  märgib, et veebiplatvormid kasutavad internetti suhtlusvahendina ja toimivad osaliste vahendajana, hõlbustades juurdepääsu ülemaailmsele turule ning tuues kasu kasutajatele, tarbijatele ja äriühingutele; arvestades, et võrguplatvormid võivad aidata kaupade ja teenuste pakkumist ja nõudlust kohandada, lähtudes kogukonna arvamusest, jagatud juurdepääsust, mainest ja usaldusest;

15.  märgib, et internetipõhised platvormid ja rakendused, millest paljude autoriks on Euroopa arendajad, saavad kasu mobiilseadmete, personaalarvutite, sülearvutite ja muude arvutiseadmete tohutust ja järjest kasvavast arvust ning on nendel seadmetel aina paremini kättesaadavad;

16.  juhib tähelepanu sellele, et peamiseks prioriteediks tuleb pidada piisavaid investeeringuid kiire lairibaühenduse ja muu digitaalse taristu kasutuselevõtuks, et saavutada gigabitiühiskonna ühenduvuseesmärgid, kuna see on äärmiselt oluline, et võimaldada kodanikel ja ettevõtjatel 5G tehnoloogia arengust kasu saada ning tagada kõigis liikmesriikides üldine ühenduvus;

17.  toonitab, et üha laialdasem nutiseadmete, sealhulgas nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine on veelgi suurendanud ja parandanud juurdepääsu uutele teenustele, sealhulgas veebiplatvormidele, seega suurendades nende majanduslikku ja ühiskondlikku tähtsust, eelkõige noorte hulgas, kuid üha enam ka kõigis teistes vanuserühmades; märgib, et digiteerimine suureneb veelgi internetitehnoloogia ja asjade interneti arenguga, mis eeldatavasti ühendab 2020. aastaks 25 miljardit objekti;

18.  on seisukohal, et kvaliteetse tehnoloogia abil veebiplatvormidele juurdepääsemine on oluline kõigile kodanikele ja ettevõtjatele, mitte ainult neile, kes juba internetis tegutsevad; rõhutab, kui oluline on vältida lünki, mis võivad tekkida digitaalsete oskuste puudumisest või ebavõrdsest juurdepääsust tehnoloogiale; rõhutab, et nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil on vaja pühenduda digitaalsete oskuste arendamisele;

19.  juhib tähelepanu kiiresti arenevatele veebiplatvormiturgudele, mis pakuvad uusi toodete ja teenuste müügivõimalusi; tunnistab selliste turgude globaalset ja piiriülest iseloomu; juhib tähelepanu sellele, et üleilmsed veebiplatvormiturud pakuvad tarbijatele suurt valikuvõimalust ja tõhusat hinnakonkurentsi; märgib, et kokkulepe „rändle nagu kodus“ toetab veebiplatvormide piiriülest mõõdet, muutes internetiteenuste kasutamise taskukohasemaks;

20.  märgib veebiplatvormide suurenevat rolli uudiste ja muu kodanike jaoks ja demokraatia toimimiseks väärtusliku teabe jagamisel ning sellele juurdepääsu tagamisel; on veendunud, et internetiplatvormid võivad toimida ka e-valitsuse võimaldajana;

21.  soovitab tungivalt, et komisjon jätkaks Euroopa veebiplatvormide ja idufirmade kasvu edendamist ja nende kasvu- ning üleilmse konkurentsivõime tugevdamist; kutsub komisjoni üles jätkama veebiplatvormide suhtes innovatsiooni soodustavat poliitikat, et hõlbustada turule sisenemist; kahetseb, et ELi osakaal veebiplatvormide turukapitalisatsioonis on väike; rõhutab, et tähtis on kõrvaldada tõkked, mis takistavad veebiplatvormide tõrgeteta piiriülest toimimist ja Euroopa digitaalse ühtse turu toimimist; rõhutab mittediskrimineerimise tähtsust ja vajadust hõlbustada võrreldavaid teenuseid pakkuvate platvormide vahetamist;

22.  rõhutab, et oluline on avatud keskkond, ühtsed eeskirjad, piisava ühenduvuse kättesaadavus, olemasolevate rakenduste koostalitlusvõime ja avatud standardite kättesaadavus;

23.  tunnistab veebiplatvormide märkimisväärset kasulikkust VKEdele ja idufirmadele; märgib, et veebiplatvormid on tihti lihtsaim ja sobilikem esimene samm väikeettevõtjatele, kes soovivad internetti minna ja veebiturustuskanalitest kasu saada; märgib, et veebiplatvormid võimaldavad VKEdel ja idufirmadel maailmaturgudele pääseda, tegemata ülemääraseid investeeringuid kuluka digitaalse taristu ülesehitamisse; rõhutab, kui oluline on läbipaistvus ja õiglane juurdepääs platvormidele, ja tuletab meelde, et mõnede veebiplatvormide valitseva seisundi tugevnemine ei tohiks kahandada ettevõtlusvabadust;

24.  soovitab tungivalt, et komisjon seaks esikohale meetmed, mis soodustavad Euroopa idufirmade ja veebiplatvormide tekkimist ja arengut; rõhutab, et idufirmade rahastamise ja neisse investeerimise hõlbustamine, kasutades kõiki olemasolevaid rahastamisvahendeid, on otsustavalt tähtis Euroopa päritoluga veebiplatvormide arenguks, eelkõige võimaldades juurdepääsu riskikapitalile ja eri kanalitele, näiteks pangandus- või avaliku sektori vahendid, või alternatiivseid rahastamisvõimalusi, nagu ühisrahastamine ja ühisinvesteeringud;

25.  märgib, et mõned veebiplatvormid võimaldavad jagamismajandust ja toetavad selle kasvu Euroopas; tervitab komisjoni teatist jagamismajanduse kohta ja rõhutab, et see peaks olema esimene samm antud valdkonnas põhjalikuma ELi strateegia väljakujundamiseks, mis toetab uute ärimudelite arengut; rõhutab, et need uued ärimudelid loovad töökohti, edendavad ettevõtlust ja pakuvad kodanikele ning tarbijatele uusi teenuseid, suuremat valikut ja paremaid hindu, samuti loovad paindlikkust ja uusi võimalusi, kuid võivad samas põhjustada töötajatele probleeme ja riske;

26.  juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid on viimastel aastakümnetel parandanud töö- ja sotsiaalseid standardeid ja sotsiaalkaitsesüsteeme ja rõhutab, et sotsiaalse mõõtme areng peab olema tagatud ka digitaalajastul; märgib, et digiteerimine mõjutab tööturgu, töökohtade ümberkujundamist ning töötajate ja ettevõtjate lepingulisi suhteid; märgib, kui oluline on tagada töö- ja sotsiaalsete õiguste austamine ja kehtivate õigusaktide nõuetekohane jõustamine, et veelgi tugevdada sotsiaalkindlustusskeeme ja tööhõive kvaliteeti; samuti kutsub liikmesriike üles koostöös sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste sidusrühmadega hindama vajadust ajakohastada olemasolevaid õigusakte, sh sotsiaalkindlustussüsteeme, et pidada sammu tehnoloogia arenguga ning tagada samal ajal töötajate kaitse, samuti tagada inimväärsed töötingimused ja kogu ühiskonnale üldist kasu tuua;

27.  palub liikmesriikidel tagada piisav sotsiaalkindlustus füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on digitaalsel tööturul tähtsad osalejad; samuti kutsub liikmesriike üles vajaduse korral välja töötama uusi kaitsemehhanisme, et tagada veebiplatvormide töötajate piisav kaitse, mittediskrimineerimine ja sooline võrdõiguslikkus ning Euroopa tasandil parimaid tavasid jagada;

28.  märgib, et tervisevaldkonna veebiplatvormid võivad toetada innovatiivset tegevust, luues ja edastades asjaomaseid teadmisi kaasatud tervishoiuteenuste tarbijatelt tervishoiukeskkonna uuendamisse; rõhutab, et uute innovatsiooniplatvormide kaudu kavandatakse ja luuakse ühiselt innovaatiliste tervishoiutoodete järgmine põlvkond, nii et need vastavad täpselt praegu rahuldamata vajadustele;

Vahendajate vastutuse selgitamine

29.  märgib, et vahendajate praegune piiratud vastutus ELis on üks küsimusi, mille teatud sidusrühmad on veebiplatvormide teemalises arutelus tõstatanud; märgib, et konsulteerimine platvormide regulatiivse keskkonna teemal on näidanud suhtelist toetust e-kaubanduse direktiiviga sätestatud praegusele raamistikule, kuid ka vajadust kõrvaldada teatavad puudused selle rakendamises; on seetõttu veendunud, et vastutust tuleks veelgi täpsustada, sest sellel on ELi digitaalmajanduses keskne tähtsus; on veendunud, et on vaja komisjoni suuniseid vahendaja vastutuse raamistiku rakendamiseks, et võimaldada internetiplatvormidel oma kohustusi ja vastutuseeskirju täita, suurendada õiguskindlust ning kasutajate kindlustunnet; kutsub komisjoni üles selleks täiendavaid meetmeid koostama, tuletades meelde, et platvormid, mis ei täida e-kaubanduse direktiivis ette nähtud neutraalset rolli, ei saa taotleda vastutusest vabastamist;

30.  rõhutab, et hoolimata asjaolust, et tänapäeval tarbitakse loovsisu rohkem kui kunagi varem, eriti selliseid teenuseid nagu kasutajate poolt üles laetud sisu platvormid ja sisu koondavad teenused, ei ole loovsektorid kogenud selle tarbimise kasvuga võrreldavat tulude kasvu; rõhutab, et selle olukorra üheks peamiseks põhjuseks peetakse nn väärtuse ülekandmist, mis tekkis sellest, et puudus selgus nende veebiteenuste staatuses autori- ja e-kaubanduse õiguse seisukohast; arvestades, et on loodud ebaõiglane turg, mis ohustab digitaalse ühtse turu ja selle peamiste osaliste, nimelt kultuuri- ja loomemajanduse arengut;

31.  tunneb heameelt, et komisjon on võtnud kohustuse avaldada suunised vahendaja vastutuse kohta, kuna valitseb teatud segadus seoses kehtivate eeskirjade ja nende rakendamisega mõningates liikmesriikides; on veendunud, et suunised tugevdavad tarbijate usaldust internetipõhiste teenuste vastu; kutsub komisjoni üles oma ettepanekuid esitama; kutsub komisjoni üles pöörama tähelepanu regulatiivsetele erinevustele veebikeskkonna ja muu maailma vahel ja looma võrdseid võimalusi samaväärsete teenuste osutamiseks internetis ja väljaspool seda, kui see on vajalik ja võimalik, võttes arvesse iga valdkonna eripära, ühiskonna arengut ja vajadust suurendada läbipaistvust ja õiguskindlust ning mitte takistada uuendustegevust;

32.  on seisukohal, et digitaalsed platvormid võimaldavad laiemat juurdepääsu kultuuri- ja loometeostele ning pakuvad loome- ja kultuurisektorile suurepäraseid võimalusi uute ärimudelite kujundamiseks; toonitab vajadust kaaluda, kuidas see protsess võiks toimida nii, et seejuures oleks tagatud suurem õiguskindlus ja austus õiguste omajate vastu; rõhutab, kui oluline on läbipaistvus ja võrdsete võimaluste tagamine; on sellega seoses seisukohal, et õiguste omajaid on vaja autoriõiguse ja intellektuaalomandi raames kaitsta, et tagada väärtuste tunnustamine ning innovatsiooni, loovuse, investeeringute ja sisutootmise stimuleerimine;

33.  kutsub veebiplatvorme üles tugevdama meetmeid ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu tõkestamiseks; võtab teadmiseks käimasoleva töö seoses audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga ja komisjoni kavatsuse teha ettepanek videote jagamise platvormidele kehtivate meetmete kohta, mis käsitlevad alaealiste kaitset ning vihakõnega seotud sisu kõrvaldamist; märgib, et puuduvad viited terrorismile õhutamisega seotud sisu kohta; nõuab erilise tähelepanu pööramist sellele, et vältida kiusamist ja vägivalda haavatavate inimeste vastu;

34.  on seisukohal, et veebiplatvorme käsitlev vastutuskord peaks võimaldama lahendada ebaseadusliku sisu ja kaupadega seotud küsimused tõhusal viisil, näiteks hoolsuskohustuse kohaldamise teel, säilitades samas tasakaalustatud ja uuendussõbraliku lähenemise; nõuab tungivalt, et komisjon määratleks ja veelgi täpsustaks teatamis- ja kõrvaldamismenetlusi ning annaks suuniseid vabatahtlikeks meetmeteks sellise sisu suhtes;

35.  rõhutab, kui tähtis on võtta meetmeid võltsuudiste levitamise vastu; kutsub internetiplatvorme üles pakkuma kasutajatele vahendeid võltsuudiste vaidlustamiseks nii, et teised kasutajad saaksid teada, et sisu on vaidlustatud; juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et vaba arvamustevahetus on demokraatia alus ja eraelu puutumatuse õigus kehtib ka sotsiaalmeedia valdkonnas; rõhutab vaba ajakirjanduse väärtust kodanikele usaldusväärse teabe jagamisel;

36.  kutsub komisjoni üles põhjalikult analüüsima praegust olukorda ja õigusraamistikku seoses võltsuudistega ja kontrollima õigusliku sekkumise võimalust, et piirata võltsinfosisu levitamist ja levimist;

37.  toonitab, et veebiplatvormid peavad võitlema ebaseaduslike toodete ja sisu ning ebaausate kaubandustavade vastu (nt meelelahutusürituste piletite ülikõrge hinnaga edasimüümine) regulatiivsete meetmetega, mida täiendavad tõhusad isereguleerimismeetmed (nt selged kasutustingimused ja asjakohased mehhanismid korduvrikkujate kindlakstegemiseks või spetsiaalsed sisu modereerimise töörühmad ja ohtlike toodete seire) või hübriidmeetmetega;

38.  kiidab heaks ettevõtjatele mõeldud tegevusjuhendi veebis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemiseks, milles lepiti kokku 2016. aastal ja mida toetas komisjon, ning palub komisjonil koostada internetiplatvormide jaoks asjakohased ja mõistlikud vahendid ebaseaduslike toodete ja sisu kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks;

39.  on veendunud, et isikuandmete kaitse üldmääruse ja võrgu- ja infoturbe direktiivi täitmine on andmete omandiõiguse valdkonnas olulise tähtsusega; märgib, et kasutajatele pakutakse sageli stiimuleid oma isikuandmete jagamiseks veebiplatvormidele; rõhutab vajadust teavitada kasutajaid kogutud andmete täpsest laadist ja kasutusviisist; rõhutab, et tarbijate jaoks on äärmiselt oluline, et neil oleks kontroll oma isikuandmete kogumise ja kasutamise üle; toonitab, et samuti peaks olema võimalik isikuandmeid mitte anda; märgib, et reegel „õigus olla unustatud“ kehtib ka veebiplatvormidel; kutsub internetiplatvorme üles tagama anonüümsust, kui isikuandmeid töötlevad kolmandad isikud;

40.  palub komisjonil kiiresti lõpule viia ametliku teavitamise ja meetmete võtmise menetluste vajaduse hindamine, sest sellised menetlused võimaldaksid tugevdada vastutuskorda kogu ELis ühetaolisel viisil;

41.  ergutab komisjoni võimalikult kiiresti esitama praktilist juhendit internetis müüdavate kaupade turujärelevalve kohta;

Võrdsete tingimuste loomine

42.  soovitab tungivalt, et komisjon tagaks võrdsed tingimused veebiplatvormide teenuseosutajatele ja teistele teenustele, millega nad konkureerivad, kaasa arvatud ettevõtjatevahelised ja tarbijatevahelised teenused; rõhutab, et õiguskindlusel on eduka digitaalmajanduse loomisel väga oluline roll; märgib, et konkurentsisurve on eri sektorites ja ühe sektori eri osaliste vahel erinev; tuletab meelde, et kõigile ühe mõõduga mõõtmine annab harva häid tulemusi; leiab, et vajadustega kohandatud lahenduste või reguleerivate meetmete kavandamisel arvestada platvormide erijooni, et tagada võrdsel alusel aus konkurents;

43.  juhib tähelepanu asjaolule, et veebiplatvormide suurus ulatub hargmaistest ettevõtjatest mikroettevõtjateni; rõhutab, et tarbija valiku edendamiseks ning turge moonutavate monopolide või valitsevate positsioonide tekke vältimiseks on tähtis veebiplatvormide õiglane ja tulemuslik konkurents; rõhutab, et veebiplatvormide või sidusteenuste vahel liikumise hõlbustamine on oluline meede, millega ennetada turutõrkeid ja vältida klientide sidumise olukordi;

44.  märgib, et veebiplatvormid muudavad traditsioonilist ülireguleeritud ärimudelit; rõhutab, et võimalikud kehtiva õigusraamistiku reformid peaksid keskenduma eeskirjade ühtlustamisele ja õigusliku killustatuse vähendamisele, et kindlustada veebiplatvormidele ja uutele teenustele avatud ja konkurentsivõimeline turg, tagades samas kõrgetasemelise tarbijakaitse; rõhutab vajadust vältida ülereguleerimist ja jätkata õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi ning parema õigusloome põhimõtte rakendamist; rõhutab, et oluline on tehnoloogiline neutraalsus ning veebis ja väljaspool seda kohaldatavate eeskirjade sidusus võrdväärsetes olukordades, niivõrd kui see on vajalik ja võimalik; rõhutab, et õiguskindlus soodustab konkurentsi, investeeringuid ja innovatsiooni;

45.  rõhutab taristusse investeerimise tähtsust nii linna- kui ka maapiirkondades; rõhutab, et aus konkurents tagab investeeringud kvaliteetse kiire lairibaühenduse teenustesse; rõhutab, et veebiplatvormiteenuste pakkumise ja kasutamise eelduseks on usaldusväärse ja kiire taristu, nagu ülikiire lairibaühenduse ja telekommunikatsioonivõrkude täielik kasutuselevõtmine ja taskukohane juurdepääs neile; rõhutab, et võrk peab olema neutraalne ning juurdepääs veebiplatvormidele võrdne ja mittediskrimineeriv, sest see on innovatsiooni ja tõeliselt konkurentsivõimelise turu eeltingimus; nõuab tungivalt, et komisjon ühtlustaks digiteerimisprotsessi hõlbustavate seotud algatuste rahastamisskeeme, et kasutada Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI), Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde (ESIF), programmi „Horisont 2020“ ja liikmesriikide panust riiklikest eelarvetest; palub komisjonil hinnata avaliku ja erasektori partnerluste ning ühiste tehnoloogiaalgatuste potentsiaali;

46.  kutsub komisjoni üles kaaluma ühtlustatud lähenemisviisi loomist platvormide kasutajate õigusele andmeid parandada ja vastuväiteid esitada ning teost hoidumise õigusele;

47.  palub komisjonil luua võrdsed võimalused seoses platvormidele kahju hüvitamise nõuete esitamisega, mis tulenevad kasutajat püsivalt kahjustavate halvustavate faktide levitamisest;

Kodanike ja tarbijate teavitamine ja nende mõjuvõimu suurendamine

48.  rõhutab, et tuleviku internet ei saa olla edukas, kui kasutajatel puudub veebiplatvormide vastu usaldus, kui ei ole rohkem läbipaistvust, võrdseid võimalusi, isikuandmete kaitset, paremat kontrolli reklaami ja muude automatiseeritud süsteemide üle ning kui veebiplatvormid ei järgi kõiki kehtivaid õigusakte ja kasutajate õigustatud huve;

49.  rõhutab läbipaistvuse tähtsust andmete kogumisel ja kasutamisel ning on seisukohal, et veebiplatvormidel tuleb asjakohaselt reageerida kasutajate muredele, taotledes isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt nende nõusolekut ja teavitades neid tõhusamalt ja selgemalt sellest, milliseid andmeid kogutakse ning kuidas neid ELi andmekaitseraamistiku kohaselt jagatakse ja kasutatakse, jättes samas võimaluse nõusolek üksikute sätete suhtes tagasi võtta, kaotamata täielikku juurdepääsu teenusele;

50.  palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikud meetmed, et täielikult tagada kodanike õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele digitaalkeskkonnas; rõhutab, kui tähtis on isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetekohane rakendamine, millega tagatakse lõimitud ja vaikimisi eraelukaitse põhimõtte täielik kohaldamine;

51.  märgib, et tähtis on selgitada andmete kättesaadavuse, andmete omandiõiguse ja vastutusega seotud küsimusi, ning palub komisjonil hinnata kehtivat õigusraamistikku nende probleemide seisukohast;

52.  rõhutab, et veebiplatvormide piiriülene iseloom kujutab endast digitaalse ühtse turu arendamisel tohutut eelist, kuid nõuab ka paremat koostööd riiklike ametiasutuste vahel; palub tarbijakaitseametitel ja mehhanismidel koostööd teha ja seoses veebiplatvormide tegevusega tõhusat tarbijakaitset pakkuda; märgib lisaks ka piiriülese jõustamise ja koostöö määruse tähtsust; avaldab heameelt komisjoni kavatsuse üle 2017. aastal ELi tarbija- ja turundusõiguse kontrollimisel õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames täpsemalt hinnata kehtivate tarbijakaitse-eeskirjade täiendava ajakohastamise vajadust seoses platvormidega;

53.  soovitab internetiplatvormidel pakkuda tarbijatele selgeid, kõikehõlmavaid ja õiglasi tingimusi, tagada tingimuste esitamisel ja andmete töötlemisel, õiguslike ja müügigarantiide ning võimalike kulude esitamisel tarbijasõbralikkus ning vältida keerukat terminoloogiat, et tugevdada tarbijakaitset ja suurendada tarbijate usaldust ning oma õiguste mõistmist, kuna see on veebiplatvormide eduks hädavajalik;

54.  juhib tähelepanu sellele, et ranged tarbijakaitsestandardid veebiplatvormide tegevuses ei ole vajalikud mitte ainult ettevõtjate-, vaid ka tarbijatevahelistes suhetes;

55.  nõuab kehtivate õigusaktide ja iseregulatsioonimehhanismide hindamist, et kindlaks teha, kas need pakuvad kasutajatele, tarbijatele ja ettevõtjatele piisavat kaitset, võttes arvesse kaebuste suurenevat arvu ning uurimisi, mida komisjon on mitme platvormide suhtes alustanud;

56.  rõhutab, kui tähtis on anda kasutajatele selget, erapooletut ja läbipaistvat teavet kriteeriumide kohta, mida kasutatakse neile esitatava teabe filtreerimisel, järjestamisel, spondeerimisel, isikupärastamisel ja arvustamisel; rõhutab, et spondeeritavat ja muud sisu tuleb selgelt eristada;

57.  palub komisjonil lahendada teatavad probleemid seoses platvormide arvustussüsteemidega, näiteks võltsitud arvustused või negatiivsete arvustuste kustutamine konkurentsieelise saamise eesmärgil; rõhutab vajadust arvustused tarbijatele usaldusväärsemaks ja kasulikumaks muuta ja tagada, et platvormid järgivad kehtivaid kohustusi ja võtavad kahjulike tavade vastu meetmeid, näiteks kasutades vabatahtlikke süsteeme; väljendab heameelt ebaausate kaubandustavade direktiivi rakendamise suuniste üle;

58.  kutsub komisjoni üles hindama kriteeriumide ja künniste vajalikkust, millega kehtestatakse tingimused, mille kohaselt võib veebiplatvormide suhtes täiendavat turujärelevalvet rakendada, ja palub anda veebiplatvormidele suuniseid, et aidata neil kehtivaid kohustusi ja suuniseid õigeaegselt täita, eelkõige tarbijakaitse ja konkurentsi valdkonnas;

59.  rõhutab, et autorite ja loojate õigused peavad olema kaitstud ka digiajastul, ja tuletab meelde, kui tähtis on loomemajandus ELi tööhõivele ja majandusele; kutsub komisjoni üles hindama kehtivat intellektuaalomandiõiguste jõustamise direktiivi (IPRED)[8]6, et vältida aruandlusprotsesside sihilikku kuritarvitamist ja tagada, et kõik väärtusloomeahela osalised, sealhulgas internetiteenuse pakkujad, saaksid tõhusamalt võltsimise vastu võidelda, võttes aktiivseid, proportsionaalseid ja tõhusaid meetmeid, et tagada jälgitavus ja vältida võltsitud kaupade edendamist ja jaotamist, arvestades, et võltsimine ohustab tarbijaid;

60.  rõhutab vajadust taastada tasakaal intellektuaalomandi väärtuse jaotamisel, eelkõige kaitstud audiovisuaalset infosisu levitavatel platvormidel;

61.  nõuab edasist koostööd platvormide ja õiguste omajate vahel, et tagada nõuetekohane kasutusõiguse taotlemine ja võidelda intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastu internetis; tuletab meelde, et sellised rikkumised võivad endast kujutada tõelist probleemi ja seda mitte ainult äriühingute jaoks, vaid ka tarbijate tervist ja ohutust silmas pidades, mistõttu tarbijaid tuleb ebaseaduslikust võltsitud toodetega kauplemisest teavitada; kordab seetõttu oma nõudmist kohaldada vastavate makseteenuste puhul nn rahavoo jälgimisel põhinevat lähenemisviisi, et võltsijad majandustegevuseks vajalikest vahenditest ilma jätta; toonitab, et intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi (IPRED) läbivaatamine võiks olla sobiv vahend, millega tagada kõrgetasemeline koostöö platvormide, kasutajate ja kõigi teiste ettevõtjate vahel koos e-kaubanduse direktiivi nõuetekohase kohaldamisega;

62.  kutsub komisjoni üles veelgi edendama tarbijate internetioste puudutavate vaidluste lahendamiseks käivitatud platvormi, muuta seda kasutajasõbralikumaks ning jälgida, et ettevõtjad järgiksid kohustust esitada oma veebisaidil link sellele platvormile, et käsitleda aina arvukamaid kaebusi mitmete veebipõhiste platvormide vastu;

Usalduse suurendamine veebikeskkonnas ja innovatsiooni edendamine

63.  rõhutab, et tõhus isikuandmete ja tarbijaõiguste kaitse veebiturgudel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ning võrgu- ja infoturbe direktiiviga on prioriteetsed usalduse suurendamise meetmed nii avalikus poliitikas kui ka suhetes ettevõtjatega; rõhutab, et tarbija- ja andmekaitse eeldab mitmesuguseid meetmeid ja tehnilisi vahendeid eraelu puutumatuse kaitseks internetis, interneti turvalisuse ja küberjulgeoleku valdkonnas; rõhutab läbipaistvuse tähtsust seoses andmete kogumise ja maksete turvalisusega;

64.  märgib, et elektrooniliste maksete läbipaistvuse kõrge tase aitab kaitsta tarbijate ja ettevõtjate õigusi ning vähendada riske; tunneb samuti heameelt uute alternatiivsete makseviiside üle, nagu virtuaalvaluuta ja e-rahakott; märgib, et läbipaistvus aitab hindu ja tehingukulusid võrrelda ning muudab majandustehingud paremini jälgitavaks;

65.  rõhutab, et õiglane, ettenähtav ja innovatsioonisõbralik keskkond ning teadus- ja arendustegevusse ja tööjõu oskuste täiendamisse investeerimine on uute ideede ja innovatsiooni edendamise seisukohalt eriti tähtsad; rõhutab avatud andmete ja standardite tähtsust uute veebiplatvormide arendamisel ja innovatsioonitegevuses; tuletab meelde, et 2018. aastal tuleb läbi vaadata avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise direktiivi rakendamine; märgib, et avatud, täiustatud ja ühised katsekeskkonnad ja avatud rakenduste programmeerimisliidesed võivad olla Euroopa jaoks väärtus;

66.  rõhutab, kui tähtis on komisjoni ja eelkõige liikmesriikide vastutustundlik suhtumine digitaalsete oskuste arendamisse, et luua kõrge kvalifikatsiooniga tööjõud, kuna see on tingimus, et tagada kogu ELis õiglastel tingimustel kõrge tööhõivetase ja kaotada digitaalne kirjaoskamatus, mis suurendab digitaalset lõhet ja digitaalset tõrjutust; rõhutab seetõttu, et digioskuste arendamine ja täiustamine on hädavajalik ja eeldab suuri investeeringuid haridusse ning pidevõppesse;

67.  on seisukohal, et platvormid, kuhu on talletatud märkimisväärses mahus kaitstud teoseid, mis tehakse üldsusele kättesaadavaks, sõlmiksid asjaomaste õiguste omajatega litsentsilepingud kasumi mõistlikuks jaotamiseks autorite, loojate ja õiguste omajate vahel, v.a juhul, kui viimased ei ole aktiivsed, mistõttu nende suhtes kohaldatakse e-kaubanduse direktiivi artiklis 14 ette nähtud erandit; rõhutab, et sellistes litsentsilepingutes ja nende rakendamisel tuleb austada kasutajate õigust oma põhiõigusi kasutada;

Ettevõtjatevaheliste suhete tunnustamine ja ELi konkurentsiõigus

68.  kiidab heaks komisjoni meetmed konkurentsiõiguse paremaks jõustamiseks digimaailmas ja rõhutab vajadust teha konkurentsi valdkonnas õigeaegseid otsuseid, võttes arvesse digitaalsektori kiiret arengut; märgib siiski, et ELi konkurentsiõigust on vaja mõneti kohandada, et see digimaailmas oma eesmärke täidaks;

69.  väljendab muret mõnedel veebiplatvormidel kasutatavate ebaausate ettevõtjatevaheliste kauplemistavade pärast, nagu vähene läbipaistvus (näiteks otsingutulemustes, andmete kasutamisel või hinnakujunduses), tingimuste ühepoolne muutmine, reklaami või sponsitud tulemuste esiletõstmine, vähendades samas mittemakstud tulemuste nähtavust, võimalikud ebaõiglased tingimused, näiteks makseviisides, ja võimalik kaksikrolli kuritarvitamine, kui platvormid on nii vahendajad kui ka konkurendid; märgib, et see kaksikroll võib luua veebiplatvormide jaoks majanduslikke stiimuleid oma toodete ja teenuste kasuks diskrimineerimist kasutada ja diskrimineerivaid ettevõtjatevahelise e-kaubanduse tingimusi kehtestada; kutsub komisjoni üles selles osas asjakohaseid meetmeid võtma;

70.  palub komisjonil esitada ettepanek majanduskasvu ja tarbijat soodustava sihtotstarbelise ettevõtjatevahelise e-kaubanduse õigusraamistiku kohta, lähtudes turujõu kuritarvitamise ennetamise põhimõttest ja tagades, et platvormid, mis toimivad väravana järgnevale turule, ei muutuks sisule juurdepääsu kontrollijateks; leiab, et selline raamistik peaks ennetama tarbija heaolu kahjustamist ning edendama konkurentsi ja innovatsiooni; soovitab lisaks, et see raamistik peaks olema tehnoloogiliselt neutraalne ja võimeline maandama riske, näiteks seoses mobiilsete operatsioonisüsteemide turuga, kuid ka tulevasi riske seoses uue internetipõhise tehnoloogiaga, nagu asjade internet või tehisintellekt, mis veelgi tugevdavad platvormide positsiooni veebiettevõtjate ja tarbijate vahel;

71.  avaldab heameelt sihtotstarbelise andmekogumise üle ettevõtjatevahelise e-kaubanduse tavade kohta, mille komisjon 2017. aasta kevadeks läbi viib, ning soovitab tungivalt võtta tõhusad meetmed ausa konkurentsi tagamiseks;

72.  toonitab, et ELi konkurentsiõigus ja ametiasutused peavad tagama võrdsed tingimused, kus see on asjakohane, kaasa arvatud tarbijakaitse ja maksuküsimuste valdkonnas;

73.  võtab teadmiseks hiljutised paljastused, mis hõlmavad muu hulgas digitaalseid suurettevõtteid ja nende maksuplaneerimistavasid ELis; väljendab siinjuures heameelt komisjoni jõupingutuste üle võitluses maksustamise vältimise vastu ning kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tegema ettepanekuid edasisteks reformideks, et ennetada maksustamise vältimise tavasid ELis; nõuab, et tagataks, et kõik ettevõtted, sealhulgas digitaalsed ettevõtted maksaksid oma makse liikmesriikides, kus toimub nende majandustegevus;

74.  osutab erinevustele 28 liikmesriigi õigusraamistikes ja digitaalse sektori eripärale, mis tihti ei eelda ettevõtja füüsilist kohalolu riigis, kus asub turg; kutsub liikmesriike üles kohandama oma käibemaksusüsteeme kooskõlas sihtriigi põhimõttega[9];

ELi koht maailmas

75.  juhib tähelepanu sellele, et ELi kohaolu maailmaturul on kahetsusväärselt väike, mille põhjuseks on eelkõige digitaalse turu praegune killustatus, õiguskindlusetus ning rahastamise ja suutlikkuse puudumine tehnoloogiliste uuenduste turustamiseks, mistõttu Euroopa ettevõtjatel on raske selles uues ülemaailmsel konkurentsil põhinevas majanduses konkureerida ja ülemaailmset liidripositsiooni haarata; ergutab idu- ja kasvufirmadele arengut ja töökohtade loomist soodustavat keskkonda looma;

76.  kutsub Euroopa institutsioone üles tagama Euroopa ja kolmandate riikide ettevõtjatele võrdseid tingimusi, näiteks maksustamises ja muudes sarnastes küsimustes;

77.  on veendunud, et Euroopal on võimalus digitaalmaailmas tähtsaks osalejaks saada ja leiab, et EL peaks kujundama Euroopas innovatsioonisõbraliku kliima, tagades vettpidava õigusraamistiku, mis kaitseb kõiki sidusrühmi;

°

°  °

78.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Euroopa Ülemkogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0052.
  • [2]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009.
  • [3]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0010.
  • [4]  ELT L 310, 26.11.2015, lk 1.
  • [5]  EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
  • [6]  ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
  • [7]  ELT L 194, 19.7.2016, lk 1.
  • [8]  ELT L 195, 2.6.2004, lk 16.
  • [9]  Vt Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta resolutsiooni lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta – Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0453.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (8.5.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta
(2016/2276(INI))

Arvamuse koostaja: Constance Le Grip

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A.  arvestades, et veebiplatvormid (edaspidi „platvormid“) on infoühiskonna teenusepakkujad, kes täidavad konkreetses digitaalses ökosüsteemis olulist vahendamisfunktsiooni ja hõlmavad mitmesuguseid toimijaid, kes on seotud eri majandustegevustega (sh e-kaubandus, meedia, otsingumootorid, jagamismajandus, mittetulundustegevus, kultuurisisu levitamine ja suhtlusvõrgustikud) ja kelle kohta ei ole seega võimalik esitada selget või täpset määratlust, sest selle sõnastamine on nende pidevalt muutuva laadi tõttu raskendatud; arvestades, et äriliste ja mitteäriliste platvormide erisusi tuleks arvesse võtta;

B.  arvestades, et digitaalmajanduses on eilsed vahendajad muutunud täna sisuteenuse pakkujateks ning etendavad sisu juurdepääsetavuse seisukohast äärmiselt olulist rolli; arvestades, et seega on selles kiiresti muutuvas platvormimajanduse ökosüsteemis vaja täpsustada, mida tähendab aktiivset või passiivset laadi platvorm (e-kaubanduse direktiivi tähenduses), ning see peaks olema esimene samm nende jaoks sellise reguleeriva raamistiku loomisel, mis suurendaks nende vastutust ja nende teenuste usaldusväärsust, et võimaldada neil pakkuda rohkem võimalusi, õiglaseid tingimusi ja õiguskindlust tarbijatele, kelle õigused peavad olema alati kaitstud;

C.  arvestades, et digitaalmajanduse sobiv ja tasakaalustatud reguleeriv raamistik võib aidata edendada säästvat arengut ja platvormide ärimudeli laiendamist Euroopa Liidus;

D.  arvestades, et veebiplatvormid on digitaalmajandust viimase kahe aastakümne jooksul oluliselt muutnud, tuues palju kasu tänapäeva digitaalsele ühiskonnale ja etendades olulist rolli ELi tulevast majanduskasvu toetava digitaalse väärtuse loomisel, mis on väga tähtis digitaalse ühtse turu tulemuslikuks toimimiseks;

E.  arvestades, et teenusepakkujate, töötajate ja tarbijate vahelisi suhteid tugevdavate platvormide teke toob kaasa uusi võimalusi ja lahendamist vajavaid probleeme ning kujundab ümber nii uusi kui ka olemasolevaid turge, millel võib mõnikord olla häiriv mõju nende turgude majanduslikule väärtusele;

F.  arvestades, et platvormidele ja nende teenuseid kasutavatele ettevõtjatele peaksid olema tagatud võrdsed tingimused, et tagada samade eeskirjade kohaldamine teenuste suhtes, mis on laadilt asendatavad, ning stimuleerida innovatsiooni ja heaolu;

G.  arvestades, et mõned platvormid osutavad teenuseid, mida saab pidada asenduseks traditsioonilisel viisil osutatavatele teenustele, mistõttu võivad nad konkureerida ettevõtjatega, kellele kohaldatakse teatavaid regulatiivseid piiranguid, mis aga nende platvormide endi suhtes ei kehti; arvestades, et see tuleneb sellest, et nende osutatavad teenused on eriomast laadi või siis ei ole võimalik selliseid piiranguid veebikeskkonnas kohaldada või jõustada;

H.  arvestades, et majanduse digiteerimisega seondub maksubaasi oluline kahanemine; arvestades, et platvormide tulu tuleks maksustada seal, kus saadakse kasumit;

I.  arvestades, et lõpu tegemiseks autoriõigustega seotud ebamäärasusele aktiivsete kasutajate poolt üles laaditud sisu platvormide ja üksnes vahendajatena tegutsevate platvormide vahel on vajalik selgitada, et e-kaubanduse direktiivi artiklis 14 sätestatud piiratud vastutus on kohaldatav üksnes passiivse vahendaja rollis olevatele platvormidele, mis tähendab, et nad ei sekku sisu korraldusse, optimeerimisse või reklaamimisse;

J.  arvestades, et e-kaubanduse direktiivis sätestatud vastutuskorda, mis on üks selle direktiivi põhiaspekte, kohaldatakse veebipõhiste teenuste osutajatele ainult teatavatel tingimustel ja mingil juhul ei saa selline kord neid vabastada nende tegevuse ja ettevõtlusega seotud olulistest kohustustest ja vastutusest;

K.  arvestades, et paljud platvormid hõlbustavad juurdepääsu tarbijatele mitte ainult jaemüüjate, vaid ka potentsiaalsete intellektuaalomandi õiguse rikkujate jaoks, ning võivad seoses sellega pakkuda võimalust arvukate rikkumiste toimumiseks, mis toob kokkuvõttes kaasa väärtuse ebaühtlase ja ebaõiglase jaotamise kogu tarneahela ulatuses;

L.  arvestades, et hoolimata asjaolust, et selliste teenuste nagu kasutajate poolt üles laaditud sisu platvormide ja sisu koondavate teenuste kaudu tarbitakse tänapäeval loomesisu rohkem kui kunagi varem, ei ole loomesektoris toiminud tarbimise suurenemisega võrreldavat tulude suurenemist; arvestades, et ühe peamise põhjusena tuuakse välja väärtuse ülekandumine, mis on tekkinud sellest, et puudub selgus selliste veebiteenuste staatuses autori- ja e-kaubanduse õiguse seisukohast; arvestades, et loodud on ebaaus turg, mis ohustab digitaalse ühtse turu ja selle peamiste osaliste, eelkõige kultuuri- ja loomemajanduse arengut;

M.  arvestades, et usalduse loomisel oma tarbijate ja äripartneritega peaksid platvormide nagu ka mis tahes muu majandus- ja äritegevuse juhtpõhimõteteks olema vastutus, õiglus, usaldus ja läbipaistvus;

N.  arvestades, et platvormide andmekogumise erinevaid aspekte iseloomustav ebaselgus ja läbipaistmatus aitab suurendada õiguslikku ebakindlust ja tarbijate usaldamatust nende vastu;

O.  arvestades, et platvormid võivad etendada topeltrolli, olles mitte ainult vahendajad, vaid ka konkurendid, mis võib põhjustada kuritarvitusi;

P.  arvestades, et veebipõhiste teenuste osutajatele tuleks teatud tingimustel kehtestada hoolsuskohustus, kohustades neid mis tahes tehniliselt usaldusväärsete vahenditega avastama ja ennetama platvormidel toimuvat ebaseaduslikku tegevust;

Q.  arvestades, et kuritegelikud organisatsioonid on üha enam huvitatud võltsitud kauba müümisest veebis, kuna see on tasuvam ja karistuse oht on väiksem kui väljapressimise või uimastikaubanduse puhul;

1.  kiidab heaks komisjoni teatise platvormide kohta ja kõik seni võetud meetmed; tuletab meelde, et mõned küsimused on endiselt lahendamata ja vajavad käsitlemist;

2.  toetab vajadust suurendada mõnede platvormide vastutust ja koostööd, mis vastaks nende saavutatud nähtavale positsioonile avalikkuses ning märkimisväärsele majanduslikule võimule ja läbirääkimispositsioonile, mis võib põhjustada turu kuritarvitamist; kutsub seetõttu komisjoni üles määrama selgelt kindlaks platvormide vastutuse ja võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et platvormid ei kuritarvita oma turgu valitsevat seisundit ettevõtjaid ja tarbijaid kahjustaval viisil;

3.  väljendab heameelt seoses komisjoni teatega, milles käsitletakse nende olemasolevate vahendaja vastutust puudutavate sätete säilitamist e-kaubanduse direktiivis, mis on tulevikukindlad ja tehnoloogiliselt neutraalsed ning Euroopa platvormide arenguks elulise tähtsusega; rõhutab samal ajal vajadust täpsustada selliste platvormide staatust, mis etendavad aktiivset rolli avalikus kommunikatsioonis ja kaitstud teoste reprodutseerimises, ja rõhutab sellega seoses, et e-kaubanduse direktiivis sätestatud erandeid tuleks kohaldada ainult tõeliselt neutraalsete ja passiivsete veebipõhiste teenusepakkujate puhul, mitte aga teenuste puhul, mis aktiivselt osalevad sisu levitamisel, edendamisel ja rahaks muutmisel loojate arvelt;

4.  on veendunud, et erinevad riiklikud või kohalikud eeskirjad veebiplatvormidele tekitavad ettevõtjates ebakindlust, piiravad digitaalteenuste kättesaadavust ning põhjustavad kasutajates ja ettevõtetes segadust;

5.  rõhutab, kui tähtis on luua digitaalsel ühtsel turul sobiv ja tasakaalustatud veebiplatvorme reguleeriv raamistik, mis võib aidata tekitada usaldusliku õhkkonna nii ettevõtete kui ka üldsuse jaoks ja annab neile kindlustunde veebiplatvormidega suhtlemiseks, arvestades vajadust võtta kasutusele paindlik ja jätkusuutlik poliitika ja reguleerimispõhimõtted, mis vahetult reageerivad tekkivatele probleemidele;

6.  nõuab asjakohase ja proportsionaalse reguleeriva raamistiku loomist, mis tagaks vastutuse, õigluse, usalduse ja läbipaistvuse platvormide protsessides, et vältida diskrimineerimist ja meelevaldsust äripartnerite, tarbijate, kasutajate ja töötajate suhtes, muu hulgas teenuse kättesaadavuse, asjakohase ja õiglase viitamise, otsingutulemuste või asjaomaste rakendusliideste toimimise osas, kooskõlas platvormidele kohaldatavate koostalitlusvõime ja nõuetele vastavuse põhimõtetega;

7.  kutsub platvorme üles võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada autoriõigusega kaitstud teoste kasutamiseks õiguste omajatega sõlmitud lepingute nõuetekohane toimimine, näiteks tõhusamate sisutuvastustehnoloogiate paigaldamine, kui see on asjakohane;

8.  nõuab sellise reguleeriva raamistiku loomist, mis muu hulgas tagaks võrdsed võimalused võrreldavatele digitaalteenustele, vastutustundlikult toimivad veebiplatvormid, ning meetmed, mille eesmärk on andmepõhise majanduse edendamiseks säilitada ja arendada avatud ja mittediskrimineerivaid turge, edendades usalduse ja läbipaistvuse keskkonda ja kindlustades õiglust ELis;

9.  nõuab vaidluste lahendamise mehhanismide kasutuselevõtmist, et parandada äripartnerite ja platvormide kasutajate õiguskaitsevahendeid;

10.  kutsub komisjoni üles edendama jõustamismehhanisme, mis aitaksid liikmesriikidel parandada platvormide suhtes kohaldatavaid õiguskaitsevorme, et tagada asjakohase sotsiaal-, maksu- ja valdkonnapoliitika rakendamine;

11.  on seisukohal, et digitaalsed platvormid võimaldavad kultuuri- ja loometeostele laiemat juurdepääsu ning pakuvad loome- ja kultuurisektori jaoks suurepäraseid võimalusi uute ärimudelite väljaarendamiseks; toonitab, et on vaja kaaluda, kuidas see protsess võiks toimida nii, et seejuures oleks tagatud suurem õiguskindlus ja austus õiguste omajate vastu; rõhutab seda, kui oluline on läbipaistvus ning õiglaste ja võrdsete võimaluste tagamine; väljendab sellega seoses seisukohta, et õiguste omajaid on vaja autoriõiguse ja intellektuaalomandi raamistikes kaitsta, et tagada väärtuste tunnustamine ning innovatsiooni, loovuse, investeeringute ja sisu tootmise stimuleerimine;

12.  nõuab tungivalt, et komisjon uuriks, kas veebiplatvormidega seotud võimalikke probleeme saaks lahendada olemasolevate õigusaktide nõuetekohase ja täieliku rakendamise ning ELi konkurentsiõiguse tulemusliku jõustamisega, et tagada veebiplatvormidele võrdsed tingimused ning õiglane ja tõhus konkurents ja vältida monopolide teket; kutsub komisjoni üles jätkama veebiplatvormide suhtes innovatsiooni soodustavat poliitikat, millega hõlbustatakse turule sisenemist ja soodustatakse innovatsiooni; on seisukohal, et esmajoones tuleks tähtsustada läbipaistvust, mittediskrimineerimist, platvormide või veebipõhiste teenuste vahetamise lihtsustamist ja seeläbi tarbijatele valikuvõimaluste andmist, juurdepääsu platvormidele ja platvormide loomist ning laienemist pärssivate tõkete kindlakstegemist ja nende kõrvaldamist;

13.  on seisukohal, et platvormioperaatorid peaksid andma tarbijale õiglase, selge ja läbipaistva teabe järgmise kohta:

–  teenuse kasutamise üldtingimused ning

–  menetlused veebisisule, -kaupadele või -teenustele viitamiseks, nende klassifitseerimiseks ja viidete eemaldamiseks;

14.  on seisukohal, et ettevõtete ja tarbijate jaoks liidest pakkuv platvormioperaator peab ka pakkuma ettevõtetele sellise koha, kus neil oleks võimalik tarbijatele edastada kogu kohustuslik ja vajalik teave, mis puudutab sidevahendi abil sõlmitud lepinguid ning digitaalse infosisu üleandmise lepinguid, näiteks seoses õigusega lepingust taganeda ning õigusega õiguskaitsevahenditele;

15.  on seisukohal, et platvormid, kuhu on talletatud märkimisväärses mahus üldsusele kättesaadavaks tehtud kaitstud teoseid, sõlmiksid kasumi mõistlikuks jaotamiseks autorite, loojate ja õiguste omajate vahel litsentsilepingud asjaomaste õiguste omajatega, v.a juhul, kui nad ei ole aktiivsed, mistõttu kohaldatakse nende suhtes e-kaubanduse direktiivi artiklis 14 ette nähtud erandit; rõhutab, et sellistes litsentsikokkulepetes ja nende rakendamisel tuleb austada kasutajate õigust kasutada oma põhiõigusi;

16.  on seisukohal, et platvormid, mis teevad kättesaadavaks autoriõigusega kaitstud teoseid, peaksid võtma asjakohaseid meetmeid ebaseaduslikult talletatud sisu tõhusaks eemaldamiseks, ja kutsub komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku, et täpsustada platvormide teavitamise ja meetmete võtmise korda, mis võiks edendada vastutustundlikku käitumist ja suurendada kasutajate usaldust;

17.  juhib tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on selgitada meetodeid, mille alusel võetakse vastu algoritmidel põhinevaid otsuseid, ja edendada läbipaistvust nende algoritmide kasutamisel; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles uurima vigade ja kõrvalekallete võimalust algoritmide kasutamisel, et vältida mis tahes diskrimineerimist või ebaausaid tavasid või eraelu puutumatuse rikkumist;

18.  palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et tagada täielikult kodanike õigused eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele digitaalkeskkonnas; rõhutab, kui tähtis on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetekohane rakendamine, sh lõimitud ja vaikimisi eraelukaitse põhimõtte täielik kohaldamine; märgib, et üha olulisem on selgitada andmetele juurdepääsu ja vastutusega seotud küsimusi, mis põhjustavad inimestele muret, ning palub komisjonil vaadata üle kehtiv õigusraamistik nende probleemide seisukohast; palub komisjonil isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise raames selgitada ja määrata kindlaks nõuded seoses andmete kogumisega töökohal;

19.  rõhutab, kui tähtis on tagada kõigile kasutajatele, eelkõige veebiplatvormi töötajatele andmete porditavus ja tagada nende reitingute ja arvustuste ülekantavus ja kumuleerimine erinevate veebiplatvormide vahel, järgides juba kehtivaid ELi andmekaitse-eeskirju ja austades teiste osalevate isikute eraelu puutumatust;

20.  rõhutab, tunnistades samas platvormide pakutavaid võimalusi, ühtlasi ka asjaolu, et need kujutavad endast teatud probleeme seoses tööle esitatavate nõudmiste, töötingimuste ja töötajate õigustega, eelkõige ebatüüpilistes töösuhetes, ja rõhutab vajadust tagada tööõiguste täielik austamine, sealhulgas õigus pidada kollektiivläbirääkimisi ja tegutseda kollektiivselt, ning piisav sotsiaalkindlustuskaitse digitaalvaldkonnas; leiab, et sotsiaalpartnereid on vaja kaasata Euroopa ja liikmesriikide algatuste kindlaksmääramisse veebiplatvormide valdkonnas;

21.  rõhutab vajadust taastada tasakaal intellektuaalomandi väärtuse jaotumisel, eelkõige kaitstud audiovisuaalset infosisu levitavatel platvormidel;

22.  nõuab edasist koostööd platvormide ja õiguste omajate vahel, et tagada nõutavad kasutusõigused ja võidelda intellektuaalomandi õiguste rikkumisega internetis; tuletab meelde, et sellised rikkumised võivad kujutada tõelist probleemi, mitte ainult äriühingutele vaid ka tarbijate tervisele ja ohutusele, mistõttu tuleb tarbijad muuta teadlikuks võltsitud toodetega ebaseadusliku kauplemise tegelikkusest; kordab seetõttu oma nõudmist kohaldada vastavate makseteenuste puhul nn rahavoo jälgimisel põhinevat lähenemisviisi, eesmärgiga jätta võltsijad ilma oma majandustegevuseks vajalikest vahenditest; toonitab, et intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi (IPRED) läbivaatamine võiks olla sobiv vahend, millega tagada kõrgetasemeline koostöö platvormide, kasutajate ja kõigi teiste ettevõtjate vahel, koos e-kaubanduse direktiivi nõuetekohase kohaldamisega;

23.  nõuab samade maksueeskirjade kohaldamist kõigi võrreldavaid teenuseid osutavate ettevõtete suhtes, sõltumata sellest, kas teenuseid pakutakse veebis või väljaspool seda; nõuab meetmeid selle tagamiseks, et kõik ettevõtted, sealhulgas digitaalsed ettevõtted maksaksid oma makse kohas, kus nad kasumit teenivad;

24.  kutsub komisjoni üles jälgima ja võtma meetmeid vägivalla- ja/või diskrimineerivate sõnumite üha suurema leviku suhtes veebiplatvormidel; rõhutab, et oluline on kaitsta haavatavaid inimesi ja lapsi ning võidelda rassismi, seksismi, terrorismile õhutamise ja ahistamise mistahes vormide vastu ka digitaalvaldkonnas; nõuab platvormide vastutuse tugevdamist nendes küsimustes, sealhulgas audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamise raames;

25.  kutsub komisjoni üles veelgi edendama platvormi, mis on käivitatud tarbijate oste internetis puudutavate vaidluste lahendamiseks, muuta seda kasutajasõbralikumaks ning jälgida, et ettevõtjad järgiksid kohustust esitada oma veebisaidil lingi sellele platvormile, selleks et tegeleda suureneva arvu kaebustega eri veebipõhiste platvormide vastu;

26.  kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust luua ühtlustatud lähenemisviis platvormide kasutajate õigusele parandada andmeid, õigusele esitada vastuväiteid ja teost hoidumise õigusele;

27.  kutsub komisjoni üles looma võrdsed võimalused seoses kahju hüvitamise nõuete esitamisega platvormidele, mis tulenevad kasutajat püsivalt kahjustavate halvustavate faktide levitamisest.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

4.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

António Marinho e Pinto, Jens Rohde

Angel Dzhambazki, Kosma Zlotowski

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

2

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

18.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

73

16

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Dita Charanzová, Angelo Ciocca, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Dennis de Jong, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Edouard Martin, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Michał Boni, Birgit Collin-Langen, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Benedek Jávor, Arndt Kohn, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Julia Reda, Michèle Rivasi, Anne Sander, Marc Tarabella, Cora van Nieuwenhuizen, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea, Alain Lamassoure, Jarosław Wałęsa, Marco Zanni, Ivan Štefanec

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

73

+

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

EFDD

Laura Agea, David Borrelli, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromir Kohlíček, Marisa Matias, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Michal Boni, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Ehler, Francesc Gambús, Philippe Juvin, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Alain Lamassoure, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Antonio López-Istúriz White, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Turcanu, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Jaroslaw Walesa, Anna Záborská

S&D

Lucy Anderson, José Blanco López, Nicola Danti, Isabella De Monte, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Clare Moody, Dan Nica,Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

16

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzislaw Krasnodebski, Richard Sulík, Evzen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Scharfhauser, Mylène Troszczynski, Marco Zanni

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Julia Reda, Michel Reimon, Michèle Rivasi

3

0

ALDE

Dita Charanzová

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu