SPRÁVA o online platformách a jednotnom digitálnom trhu

31.5.2017 - (2016/2276(INI))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Philippe Juvin
(Postup spoločných výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)


Postup : 2016/2276(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0204/2017
Predkladané texty :
A8-0204/2017
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o online platformách a jednotnom digitálnom trhu

(2016/2276(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. mája 2016 s názvom Online platformy a jednotný digitálny trh – Príležitosti a výzvy pre Európu (COM(2016)0288) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0172),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2016 s názvom Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (COM(2016)0356) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0184),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020, Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy (COM(2016)0179) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2016)0108 a SWD(2016)0109),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere (COM(2016)0180) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0110),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2015)0100),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – Budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe (COM(2016)0178) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0106),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2017 s názvom Budovanie európskeho dátového hospodárstva (COM(2017)0009) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2017)0002),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu[1],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o iniciatíve s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu[2],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv[3],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie[4],

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy (COM(2016)0399),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií (COM(2016)0590),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, COM(2016)0593,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)[5],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)[6],

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov)[7],

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (COM(2016)287),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (spolupráca v oblasti ochrany spotrebiteľa) (COM(2016)0283),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu (COM(2015)0634),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 25. mája 2016 s názvom Poučenie o vykonávaní/uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SWD(2016)0163),

–  so zreteľom na usmernenia pre odvetvie IKT o vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré uverejnila Komisia v júni 2013,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. septembra 2016 s názvom Predbežná správa o prieskume v sektore elektronického obchodu (SWD(2016)0312),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Online platformy a jednotný digitálny trh – Príležitosti a výzvy pre Európu,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a na stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0204/2017),

A.  keďže zmyslom existencie jednotného digitálneho trhu je zabrániť fragmentácii medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a odstrániť technické, právne a daňové prekážky s cieľom umožniť podnikom, občanom a spotrebiteľom v plnej miere využívať digitálne nástroje a služby;

B.  keďže digitalizácia a nové technológie budú aj naďalej meniť formy komunikácie, prístup k informáciám a správanie občanov, spotrebiteľov a podnikov, a keďže štvrtá priemyselná revolúcia bude viesť k digitalizácii všetkých aspektov ekonomiky a spoločnosti;

C.  keďže rozvíjajúce sa využívanie internetu a mobilných zariadení ponúka podnikateľské príležitosti pre podniky všetkých veľkostí a vytvára nové a alternatívne modely podnikania využívajúce nové technológie a prístup na svetový trh, ale prináša aj nové výzvy;

D.  keďže neustály rozvoj a využívanie internetových platforiem na široké spektrum činností vrátane obchodných činností a výmeny tovaru a služieb zmenili spôsoby, akými používatelia a podniky spolupracujú s poskytovateľmi obsahu, obchodníkmi a inými jednotlivcami, ktorí poskytujú tovar a služby;

E.  keďže smernica o elektronickom obchode zbavuje sprostredkovateľov zodpovednosti za obsah iba vtedy, keď o prenášaných a/alebo spravovaných informáciách nevedia ani ich nekontrolujú, ale v prípade, keď sa sprostredkovatelia skutočne dozvedia o porušení alebo o nezákonnej činnosti či informáciách, sa v smernici vyžadujú bezodkladné opatrenia na odstránenie alebo znemožnenie prístupu k nezákonným informáciám alebo činnosti po zistení týchto skutočností;

F.  keďže mnohé online platformy a služby informačnej spoločnosti ponúkajú ľahší prístup k tovaru, službám a digitálnemu obsahu a rozšírili svoje činnosti vo vzťahu k spotrebiteľom a iným aktérom;

G.  keďže Komisia vypracúva viacero posúdení pravidiel ochrany spotrebiteľa a praktík medzi podnikmi, ktoré uplatňujú online platformy voči podnikom;

H.  keďže hnacou silou digitálneho hospodárstva sú tvorivosť a inovácie, a keďže je preto nevyhnutné zabezpečovať vysokú úroveň ochrany práv duševného vlastníctva;

Všeobecný úvod

1.  víta oznámenie s názvom Online platformy a jednotný digitálny trh – Príležitosti a výzvy pre Európu;

2.  víta rôzne iniciatívy, ktoré už boli navrhnuté v rámci stratégie v oblasti jednotného digitálneho trhu pre Európu; zdôrazňuje význam koordinácie a súladu medzi týmito iniciatívami; domnieva sa, že dokončenie jednotného digitálneho trhu je rozhodujúce pre podporu konkurencieschopnosti EÚ, vytváranie kvalitných pracovných miest, na ktoré je potrebná vysoká kvalifikácia, a podporu rastu digitálnej ekonomiky v Európe;

3.  uznáva, že online platformy prinášajú prospech dnešnej digitálnej ekonomike a spoločnosti zvýšením možností výberu pre spotrebiteľov a vytváraním a formovaním nových trhov; poukazuje však na to, že online platformy predstavujú nové politické a regulačné výzvy;

4.  pripomína, že mnohé politiky EÚ sa vzťahujú aj na online platformy, ale poznamenáva, že v niektorých prípadoch sa právne predpisy riadne nepresadzujú alebo sa v jednotlivých členských štátoch vykladajú rozličným spôsobom; zdôrazňuje, že predtým ako sa bude zvažovať, či je potrebné doplniť súčasný právny rámec v záujme nápravy tejto situácie, je dôležité riadne vykonávať a presadzovať právne predpisy EÚ;

5.  víta prebiehajúcu prácu zameranú na aktualizáciu a doplnenie súčasného právneho rámca, aby zodpovedal digitálnemu veku; domnieva sa, že účinný a atraktívny regulačný rámec je rozhodujúcim predpokladom pre rozvoj online a digitálneho podnikania v Európe;

Vymedzenie platforiem

6.  uznáva, že by bolo veľmi ťažké dospieť k jedinému, právne relevantnému a nadčasovému vymedzeniu online platforiem na úrovni EÚ, a to vzhľadom na faktory, ako napríklad veľký počet rôznych typov existujúcich online platforiem a ich oblastí činnosti, ako aj rýchlo sa meniace prostredie digitálneho sveta; domnieva sa, že v každom prípade jediné vymedzenie či univerzálny prístup na úrovni EÚ nepomôžu EÚ uspieť v platformovom hospodárstve;

7.  zároveň si je vedomý toho, že je dôležité, aby sa zabránilo fragmentácii vnútorného trhu EÚ, ktorú by mohol vyvolať nárast počtu regionálnych alebo národných pravidiel a vymedzení, a je si tiež vedomý, že je nutné poskytovať istotu a rovnaké podmienky tak pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov;

8.  domnieva sa preto, že online platformy by mali byť odlíšené a vymedzené v príslušných odvetvových právnych predpisoch na úrovni EÚ, a to podľa ich vlastností, klasifikácie a zásad a na základe prístupu zameraného na riešenie problémov;

9.  víta prebiehajúcu prácu Komisie na online platformách vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami a vykonania posúdenia vplyvu; domnieva sa, že tento druh prístup založený na dôkazoch je nevyhnutný na komplexné porozumenie tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby na základe tejto podrobnej analýzy v prípade potreby navrhla regulačné alebo iné opatrenia;

10.  konštatuje, že online platformy medzi podnikmi a spotrebiteľmi a online platformy medzi spotrebiteľmi fungujú v rámci veľmi rozmanitej škály činností, ako sú elektronický obchod, médiá, vyhľadávače, komunikácia, platobné systémy, poskytovanie práce, operačné systémy, doprava, reklama, šírenie kultúrneho obsahu, kolaboratívne hospodárstvo a sociálne siete; ďalej konštatuje, že hoci niektoré spoločné vlastnosti umožňujú identifikáciu týchto subjektov, online platformy môžu mať mnoho foriem a možno ich identifikovať mnohými rôznymi prístupmi;

11.  konštatuje, že online platformy medzi podnikmi a spotrebiteľmi a online platformy medzi spotrebiteľmi sú vo väčšej či menšej miere charakterizované určitými spoločnými črtami, ako sú okrem iného: pôsobenie na mnohostranných trhoch; umožnenie stranám patriacim k dvom alebo viacerým odlišným skupinám používateľov nadväzovať priamy kontakt elektronickými prostriedkami; prepájanie rôznych typov používateľov; ponúkanie online služieb prispôsobených preferenciám používateľov a založených na údajoch poskytnutých používateľmi; klasifikácia obsahu alebo odkazovanie na obsah, napríklad pomocou algoritmu, tovaru alebo služieb, ktoré ponúkajú alebo umiestňujú na internet tretie strany; spájanie viacerých strán s cieľom predaja tovaru, poskytovania služby alebo výmeny či zdieľania obsahu, informácií, tovaru alebo služieb;

12.  poukazuje na kľúčový význam objasnenia metód, podľa ktorých sa prijímajú rozhodnutia na základe algoritmu, ako aj podpory transparentnosti vo využívaní týchto algoritmov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali potenciál chybovosti a odchýlok pri použití algoritmov s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii, nekalým praktikám či narušeniu súkromia;

13.  domnieva sa však, že by sa mal určiť jasný rozdiel medzi platformami medzi podnikom a spotrebiteľom a medzipodnikovými platformami v súvislosti so vznikajúcimi medzipodnikovými online platformami, ktoré majú kľúčový význam pre rozvoj priemyselného internetu, ako sú služby založené na cloude alebo platformy spoločného využívania údajov umožňujúce komunikáciu medzi výrobkami internetu vecí; vyzýva Komisiu, aby riešila otázku prekážok na jednotnom trhu, ktoré bránia rastu týchto platforiem;

Uľahčovanie udržateľného rastu európskych online platforiem

14.  konštatuje, že online platformy využívajú internet ako prostriedok interakcie a pôsobia ako sprostredkovatelia medzi zúčastnenými stranami, a uľahčovaním prístupu na celosvetový trh tak prinášajú prospech používateľom, spotrebiteľom a podnikom; konštatuje, že online platformy môžu prispievať k prispôsobeniu ponuky a dopytu po tovare a službách, a to na základe nálad panujúcich v spoločenstve, spoločného prístupu, dobrého mena a dôvery;

15.  poznamenáva, že online platformy a aplikácie, z ktorých mnohé vytvorili európski vývojári aplikácií, využívajú obrovský a stále rastúci počet pripojených mobilných zariadení, osobných počítačov, laptopov a iných počítačových zariadení a sú na týchto zariadeniach čoraz dostupnejšie;

16.  poukazuje na to, že hlavnou prioritou musí byť zabezpečenie dostatočných investícií na zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí a iných digitálnych infraštruktúr, aby sa dosiahli ciele gigabitovej spoločnosti v oblasti prepojiteľnosti, lebo takéto zavádzanie je veľmi dôležité na to, aby sa občanom a podnikom umožnilo využívať výhody rozvoja technológie 5G a aby sa vo všeobecnosti zabezpečila prepojiteľnosť v jednotlivých členských štátoch;

17.  zdôrazňuje, že čoraz rozšírenejšie používanie inteligentných zariadení vrátane smartfónov a tabletov ďalej rozširuje a zlepšuje prístup k novým službám vrátane online platforiem, čím sa posilňuje ich úloha v hospodárstve a spoločnosti, najmä medzi mladými ľuďmi, ale čoraz viac aj medzi všetkými vekovými skupinami; konštatuje, že digitalizácia bude ďalej rásť vďaka rýchlemu rozvoju internetu vecí, v rámci ktorého by sa malo do roka 2020 prepojiť 25 miliárd vecí;

18.  domnieva sa, že prístup k online platformám prostredníctvom vysokokvalitných technológií je dôležitý pre všetkých občanov a podniky, a nielen pre tých, ktorí už sú aktívni na internete; zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť vzniku rozdielov, ktoré by mohli vzniknúť z nedostatku digitálnych zručností alebo nerovnakého prístupu k technológiám; zdôrazňuje, že na vnútroštátnej a európskej úrovni je nutný odhodlaný prístup k rozvoju digitálnych zručností;

19.  upriamuje pozornosť na rýchlo sa rozvíjajúce trhy online platforiem, ktoré ponúkajú nové odbytiská pre výrobky a služby; uznáva celosvetový a cezhraničný charakter týchto trhov; poukazuje na to, že celosvetové trhy online platforiem ponúkajú spotrebiteľom široký výber a účinnú cenovú hospodársku súťaž; konštatuje, že dohoda o vyrovnaní cien roamingových a vnútroštátnych hovorov podporuje cezhraničný rozmer online platforiem tým, že vďaka nej je využívanie online služieb cenovo dostupnejšie;

20.  poukazuje na rastúcu úlohu online platforiem pri spoločnom používaní a poskytovaní prístupu k správam a iným informáciám relevantným pre občanov, ako aj pre fungovanie demokracie; domnieva sa, že online platformy môžu pôsobiť aj ako faktory umožňujúce elektronickú správu vecí verejných;

21.  naliehavo žiada Komisiu, aby naďalej podporovala rast európskych online platforiem a začínajúcich podnikov a posilňovala ich schopnosť rozvíjať sa a konkurovať v celosvetovom meradle; vyzýva Komisiu, aby vo vzťahu k online platformám vypracovala politiku ústretovú k inováciám, s cieľom uľahčiť vstup týchto platforiem na trh; vyjadruje poľutovanie nad nízkym úniovým podielom trhovej kapitalizácie online platforiem; zdôrazňuje dôležitosť odstránenia prekážok, ktoré brzdia hladké cezhraničné fungovanie online platforiem a narúšajú fungovanie európskeho jednotného digitálneho trhu; zdôrazňuje význam zákazu diskriminácie a potrebu uľahčiť prechod medzi platformami ponúkajúcimi kompatibilné služby;

22.  zdôrazňuje, že medzi rozhodujúce faktory patrí otvorené prostredie, jednotné pravidlá, dostupnosť dostatočného pripojenia, interoperabilita existujúcich aplikácií a dostupnosť otvorených noriem;

23.  uznáva významné výhody, ktoré online platformy môžu ponúkať malým a stredným podnikom a začínajúcim podnikom; poznamenáva, že online platformy predstavujú často najjednoduchší a najvhodnejší prvý krok pre malé podniky, ktoré chcú pôsobiť online a využívať online distribučné kanály; poznamenáva, že online platformy umožňujú MSP a začínajúcim podnikom prístup na celosvetové trhy bez toho, aby museli vynaložiť nadmerné investície do nákladnej digitálnej infraštruktúry; zdôrazňuje význam transparentnosti a spravodlivého prístupu k platformám a pripomína, že rastúce dominantné postavenie niektorých online platforiem by nemalo obmedzovať slobodu podnikania;

24.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby uprednostnila opatrenia, ktoré umožnia vznik a rozvoj európskych začínajúcich podnikov a online platforiem; zdôrazňuje, že uľahčenie financovania a investícií do začínajúcich podnikov s využitím všetkých existujúcich nástrojov financovania je životne dôležité pre rozvoj online platforiem pochádzajúcich z Európy, najmä prostredníctvom prístupu k rizikovému kapitálu a rôznym kanálom, ako je bankovníctvo alebo verejné finančné prostriedky, alebo prostredníctvom alternatívnych možností financovania, ako sú kolektívne financovanie a kolektívne investovanie;

25.  konštatuje, že niektoré online platformy umožňujú kolaboratívne hospodárstvo a prispievajú k jeho rastu v Európe; víta oznámenie Komisie o kolaboratívnom hospodárstve a zdôrazňuje, že by malo predstavovať prvý krok smerom ku komplexnejšej stratégii EÚ v tejto oblasti podporujúcej rozvoj nových podnikateľských modelov; zdôrazňuje, že tieto nové podnikateľské modely vytvárajú pracovné miesta, podporujú podnikanie a občanom a spotrebiteľom ponúkajú nové služby, väčší výber a lepšie ceny a vytvárajú flexibilitu a nové príležitosti, ale môžu tiež prinášať problémy a riziká pre pracovníkov;

26.  poukazuje na to, že členské štáty v posledných desaťročiach zlepšili pracovné a sociálne normy a systémy sociálnej ochrany a zdôrazňuje, že rozvoj sociálneho rozmeru sa musí zabezpečovať aj v digitálnom veku; berie na vedomie rastúci vplyv digitalizácie na trhy práce, na nové vymedzenie pracovných miest a na zmluvné vzťahy medzi pracovníkmi a podnikmi; poznamenáva, že je dôležité zabezpečovať dodržiavanie pracovných a sociálnych práv a primerané presadzovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom ďalej posilňovať systémy sociálneho zabezpečenia a kvalitu pracovných miest; vyzýva tiež členské štáty, aby v spolupráci so sociálnymi partnermi a inými relevantnými zainteresovanými stranami posúdili potrebu modernizácie existujúcich právnych predpisov vrátane systémov sociálneho zabezpečenia, s cieľom udržiavať krok s technologickým vývojom a súčasne zaručiť ochranu pracovníkov, ako aj zabezpečovať dôstojné pracovné podmienky a všeobecné výhody pre spoločnosť ako celok;

27.  vyzýva členské štáty, aby zaisťovali primerané sociálne zabezpečenie pre samostatne zárobkovo činných pracovníkov, ktorí sú kľúčovými aktérmi na digitálnom pracovnom trhu; takisto vyzýva členské štáty, aby v prípade potreby rozvíjali nové ochranné mechanizmy, aby sa zaistilo primerané zabezpečenie pre pracovníkov online platforiem, ako aj nediskriminácia a rovnosť medzi ženami a mužmi a aby sa vymieňali najlepšie postupy na európskej úrovni;

28.  konštatuje, že online platformy v oblasti zdravia môžu podporovať inovatívne činnosti vytváraním a prenášaním príslušných poznatkov od spotrebiteľov, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť, do inovačného prostredia v oblasti zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje, že nové inovačné platformy budú spolunavrhovať a spoluvytvárať ďalšiu generáciu inovatívnych produktov v oblasti zdravotnej starostlivosti tak, aby presne zodpovedali súčasným nesplneným potrebám;

Objasnenie zodpovednosti sprostredkovateľov

29.  konštatuje, že súčasný úniový režim obmedzenej zodpovednosti sprostredkovateľov je jednou z otázok, na ktoré poukázali niektoré zainteresované strany v prebiehajúcej diskusii o online platformách; konštatuje, že konzultácia o regulačnom prostredí pre platformy preukázala relatívnu podporu pre súčasný rámec obsiahnutý v smernici o elektronickom obchode, ale aj potrebu odstrániť určité nedostatky pri jej presadzovaní; preto sa domnieva, že režim zodpovednosti by sa mal ďalej objasniť, pretože je kľúčovým pilierom digitálneho hospodárstva EÚ; domnieva sa, že je potrebné usmernenie Komisie o vykonávaní rámca zodpovednosti sprostredkovateľov, s cieľom umožniť online platformám, aby si plnili svoje povinnosti a pravidlá týkajúce sa zodpovednosti, zlepšiť právnu istotu a zvýšiť dôveru používateľov; vyzýva Komisiu, aby na tento účel podnikla ďalšie kroky, a pripomína, že platformy, ktoré nezohrávajú neutrálnu úlohu vymedzenú v smernici o elektronickom obchode, nemôžu požadovať výnimku zo zodpovednosti;

30.  zdôrazňuje, že napriek tomu, že sa v súčasnosti spotrebúva obsah, ktorý je kreatívnejší než kedykoľvek predtým, a to v rámci služieb, ako sú platformy poskytujúce obsah nahrávaný používateľmi a služby zhromažďovania obsahu, kreatívne odvetvia nezaznamenali porovnateľný nárast v príjmoch na základe tohto zvýšenia spotreby; zdôrazňuje, že za jeden z hlavných dôvodov sa považuje prenos hodnoty, ktorý vzniká v dôsledku nejasnosti, pokiaľ ide o status týchto online služieb podľa autorského práva a práva v oblasti elektronického obchodu; poukazuje na to, že vzniká nespravodlivý trh, ktorý ohrozuje rozvoj jednotného digitálneho trhu a jeho hlavných aktérov, najmä kultúrneho a kreatívneho priemyslu;

31.  víta záväzok Komisie zverejniť usmernenia týkajúce sa zodpovednosti sprostredkovateľov, pretože, pokiaľ ide o súčasné pravidlá a ich vykonávanie v niektorých členských štátoch, existujú určité nejasnosti; domnieva sa, že usmernenia posilnia dôveru používateľov v online služby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila svoje návrhy; vyzýva Komisiu, aby upriamila pozornosť na regulačné rozdiely medzi online a offline prostredím a tam, kde je to potrebné a možné, vytvorila rovnaké podmienky pre porovnateľné služby online a offline a zohľadňovala pritom osobitosti každej oblasti, vývoj spoločnosti, potrebu väčšej transparentnosti a právnej istoty a potrebu nebrániť inovácii;

32.  domnieva sa, že online platformy sú prostriedky na zabezpečenie širšieho prístupu ku kultúrnym a kreatívnym dielam a že poskytujú väčšie príležitosti na vytváranie nových podnikateľských modelov; zdôrazňuje, že je nutné zvážiť, akým spôsobom by tento proces mohol fungovať s väčšou právnou istotou a rešpektovaním držiteľov práv; vyzdvihuje význam transparentnosti a zabezpečenia rovnakých podmienok; v tejto súvislosti sa domnieva, že ochrana držiteľov práv v rámci autorského práva a duševného vlastníctva je potrebná na to, aby sa zabezpečilo uznávanie hodnôt a podpora inovácií, tvorivosti, investícií a tvorby obsahu;

33.  naliehavo žiada online platformy, aby posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu na internete; víta prebiehajúce práce na smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a zámer Komisie navrhnúť opatrenia zamerané na platformy na zdieľanie videí s cieľom chrániť maloletých a odstraňovať obsah súvisiaci s nenávistným prejavom; konštatuje, že chýbajú odkazy na obsah týkajúci sa podnecovania k terorizmu; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala zabráneniu šikanovaniu a násiliu páchanému na zraniteľných osobách;

34.  domnieva sa, že pravidlá zodpovednosti pre online platformy by mali umožňovať efektívne riešenie problémov týkajúcich sa nezákonného obsahu a tovaru, napríklad uplatňovaním povinnej starostlivosti, pri súčasnom zachovaní vyváženého a pre inovácie priaznivého prístupu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila a ďalej objasnila postupy oznamovania a odstraňovania a poskytla usmernenia týkajúce sa dobrovoľných opatrení zameraných na odstránenie takéhoto obsahu;

35.  zdôrazňuje, že je dôležité prijať opatrenia proti šíreniu falošných správ; vyzýva online platformy, aby používateľom poskytli nástroje na nahlasovanie falošných správ takým spôsobom, aby ostatní užívatelia mohli byť informovaní o tom, že pravdivosť obsahu bola spochybnená; poukazuje zároveň na to, že slobodná výmena názorov je základom demokracie a že právo na súkromie sa vzťahuje aj na oblasť sociálnych médií; zdôrazňuje význam slobodnej tlače, ktorá občanom poskytuje spoľahlivé informácie;

36.  vyzýva Komisiu, aby do hĺbky analyzovala súčasnú situáciu a právny rámec, pokiaľ ide o falošné správy a overila možnosť legislatívneho zásahu s cieľom obmedziť šírenie falošného obsahu;

37.  zdôrazňuje, že je nutné, aby online platformy bojovali proti nelegálnemu tovaru a obsahu a nekalým praktikám (napr. opätovný predaj vstupeniek na zábavné podujatia za premrštené ceny) prostredníctvom regulačných opatrení doplnených o účinné samoregulačné opatrenia (napríklad prostredníctvom jasných podmienok používania a vhodných mechanizmov na identifikáciu recidivistov, alebo vytvorením špecializovaných tímov na moderovanie obsahu a vysledovanie nebezpečných produktov) alebo hybridné opatrenia;

38.  víta kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online schválený v roku 2016 a podporovaný Komisiou a vyzýva Komisiu, aby vypracovala vhodné a primerané prostriedky, ktoré online platformám umožnia identifikovať a odstraňovať nelegálny tovar a obsah;

39.  domnieva sa, že pokiaľ ide o vlastníctvo údajov, zásadný význam má dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o kybernetickej bezpečnosti; poznamenáva, že používatelia sú často nabádaní, aby poskytovali svoje osobné údaje online platformám; zdôrazňuje, že je nutné informovať používateľov o presnej povahe zozbieraných údajov a spôsoboch, akými sa údaje budú používať; zdôrazňuje, že pre používateľov je nevyhnutné, aby kontrolovali zhromažďovanie a používanie svojich osobných údajov; zdôrazňuje, že by mala existovať možnosť neposkytovať osobné údaje; konštatuje, že pravidlo „právo na zabudnutie“ sa uplatňuje aj na online platformy; vyzýva online platformy, aby zabezpečili, aby pri spracúvaní osobných údajov tretími stranami bola zaistená anonymita;

40.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene dokončila svoje preskúmanie potreby formálnych postupov oznamovania a prijímania opatrení ako sľubného spôsobu harmonizovaného posilnenia režimu zodpovednosti v rámci celej EÚ;

41.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila svoje praktické usmernenia pre dohľad nad trhom s výrobkami predávanými online;

Vytvorenie rovnakých podmienok

42.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké podmienky medzi poskytovateľmi služieb online platforiem a ďalšími službami, s ktorými súťažia, a to aj rovnaké podmienky medzi podnikmi a rovnaké podmienky medzi spotrebiteľmi; zdôrazňuje, že na vytvorenie prosperujúceho digitálneho hospodárstva je nevyhnutná regulačná istota; konštatuje, že konkurenčný tlak sa líši medzi jednotlivými odvetviami a medzi jednotlivými subjektmi v rámci odvetví; pripomína preto, že univerzálne riešenia sú zriedkavo primerané; domnieva sa, že všetky prispôsobené riešenia alebo navrhnuté regulačné opatrenia musia zohľadňovať osobitné vlastnosti platforiem s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na rovnakom základe;

43.  upriamuje pozornosť na skutočnosť, že veľkosť online platforiem siaha od nadnárodných spoločností po mikropodniky; zdôrazňuje význam spravodlivej a účinnej hospodárskej súťaže medzi online platformami s cieľom podporovať možnosti výberu pre spotrebiteľov a brániť vytváraniu monopolov alebo dominantného postavenia, ktoré narúšajú trhy zneužívaním trhovej sily; zdôrazňuje, že uľahčovanie prechodu medzi online platformami alebo online službami je nevyhnutným opatrením na predchádzanie zlyhaniam trhu a zabránenie situáciám viazanosti na jeden systém;

44.  konštatuje, že online platformy menia vysoko regulovaný tradičný podnikateľský model; zdôrazňuje, že možné reformy existujúceho regulačného rámca by sa mali zamerať na harmonizáciu pravidiel a zníženie regulačnej fragmentácie s cieľom zabezpečiť otvorený a konkurencieschopný trh pre online platformy a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov; zdôrazňuje, že je nutné vyhnúť sa nadmernej regulácii a pokračovať v procese programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) a vo vykonávaní zásady lepšej právnej regulácie; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť v nutnom a možnom rozsahu technologickú neutralitu a súdržnosť medzi pravidlami, ktoré sa uplatňujú v rovnocenných situáciách v prostredí online aj offline; zdôrazňuje, že regulačná istota povzbudzuje hospodársku súťaž, investície a inováciu;

45.  zdôrazňuje význam investícií do infraštruktúry v mestských aj vidieckych oblastiach; zdôrazňuje, že spravodlivá hospodárska súťaž zabezpečuje investície do kvalitných služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia; zdôrazňuje, že cenovo dostupný prístup k spoľahlivej vysokorýchlostnej infraštruktúre – ako sú ultrarýchle spojenia a telekomunikácie – a jej plné zavedenie stimulujú ponuku a používanie služieb online platforiem; zdôrazňuje nutnosť neutrality siete a spravodlivého a nediskriminačného prístupu k online platformám ako predpokladu pre inováciu a vytvorenie skutočne konkurencieschopného trhu; naliehavo žiada Komisiu, aby zjednodušila systémy financovania pre súvisiace iniciatívy zamerané na uľahčenie procesu digitalizácie, aby sa využili prostriedky Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a programu Horizont 2020 (H2020), ako aj príspevky z vnútroštátnych rozpočtov členských štátov; vyzýva Komisiu, aby posúdila potenciál verejno-súkromných partnerstiev (PPP) a spoločných technologických iniciatív (STI);

46.  vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie harmonizovaného prístupu týkajúceho sa práva na opravu, práva na protivyjadrenie a práva na zhovievavosť pre používateľov platforiem;

47.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila rovnaké podmienky, pokiaľ ide o nároky na náhradu škody voči platformám vyplývajúce zo šírenia znevažujúcich skutočností, ktoré vytvárajú trvalé škody pre používateľa.

Informovanie občanov a spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia

48.  zdôrazňuje, že internet budúcnosti nemôže uspieť bez dôvery používateľov v online platformy, väčšej transparentnosti, rovnakých podmienok, ochrany osobných údajov, lepšej kontroly reklamy a iných automatizovaných systémov a bez toho, aby online platformy dodržiavali všetky príslušné právne predpisy a rešpektovali oprávnené záujmy používateľov;

49.  zdôrazňuje význam transparentnosti v súvislosti so zhromažďovaním a využívaním údajov a domnieva sa, že online platformy musia primerane reagovať na obavy používateľov tým, že ich budú riadne žiadať o súhlas v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov a informovať ich účinnejšie a jasnejšie o tom, aké osobné údaje sa zhromažďujú a ako sa zdieľajú a používajú v súlade s rámcom EÚ na ochranu údajov, pričom sa zachová možnosť používateľov odvolať súhlas s jednotlivými ustanoveniami bez toho, aby prišli o úplný prístup k službe;

50.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli potrebné kroky na zabezpečenie plného dodržiavania práv občanov na súkromie a ochranu ich osobných údajov v digitálnom prostredí; zdôrazňuje význam správneho vykonávania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým sa zabezpečí úplné uplatňovanie zásad špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany súkromia;

51.  berie na vedomie význam objasnenia otázok prístupu k údajom, vlastníctva údajov a zodpovednosti týkajúcej sa údajov a vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie posúdila existujúci regulačný rámec vzhľadom na tieto otázky;

52.  zdôrazňuje, že cezhraničný charakter online platforiem je obrovskou výhodou pri rozvoji jednotného digitálneho trhu, ale zároveň si vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi verejnej moci; žiada existujúce služby a mechanizmy na ochranu spotrebiteľa, aby spolupracovali a poskytovali účinnú ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k činnostiam online platforiem; ďalej v tejto súvislosti upozorňuje na význam nariadenia o cezhraničnom presadzovaní a spolupráci; víta zámer Komisie ďalej posúdiť dodatočnú potrebu aktualizácie existujúcich pravidiel ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k platformám ako súčasť kontroly právnych predpisov EÚ týkajúcich sa spotrebiteľov a marketingu v rámci programu REFIT v roku 2017;

53.  nabáda online platformy, aby zákazníkom ponúkali zrozumiteľné, komplexné a spravodlivé podmienky a zabezpečovali užívateľsky ústretové spôsoby prezentácie ich podmienok, spracovania údajov, právnych a obchodných záruk a možných nákladov a vyhýbali sa pritom komplexnej terminológii, s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa a zvýšiť dôveru a chápanie práv spotrebiteľov, pretože je to životne dôležité pre úspech online platforiem;

54.  zdôrazňuje, že vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa na online platformách je potrebná nielen vo vzťahoch medzi podnikmi, ale aj vo vzťahoch medzi spotrebiteľmi;

55.  požaduje posúdenie súčasných právnych predpisov a mechanizmov samoregulácie s cieľom zistiť, či poskytujú primeranú ochranu používateľov, spotrebiteľov a podnikov vzhľadom na rastúci počet sťažností a na vyšetrovania viacerých platforiem, ktoré začala Komisia;

56.  zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť používateľom jasné, nestranné a transparentné informácie o kritériách, ktoré sa používajú na filtrovanie, hodnotenie, sponzorovanie, prispôsobovanie alebo preskúmanie informácií, ktoré sú im predkladané; zdôrazňuje potrebu jasného rozlišovania medzi sponzorovaným a iným obsahom;

57.  vyzýva Komisiu, aby riešila niektoré otázky recenzných systémov platforiem, ako sú falošné recenzie alebo mazanie negatívnych recenzií s cieľom získať konkurenčnú výhodu; trvá na tom, že je nutné, aby boli recenzie spoľahlivejšie a užitočnejšie pre spotrebiteľov, a že treba zabezpečiť, aby platformy dodržiavali existujúce povinnosti a aby sa v tejto súvislosti prijali opatrenia proti praktikám, ako sú dobrovoľné schémy; víta usmernenia o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách;

58.  vyzýva Komisiu, aby posúdila, či sú potrebné kritériá a prahové hodnoty, ktorými sa stanovujú podmienky, za ktorých sa online platformy môžu stať predmetom ďalšieho dohľadu nad trhom, a aby poskytla usmernenia pre online platformy s cieľom uľahčiť ich včasné dodržiavanie existujúcich záväzkov a usmernení, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa a pravidiel hospodárskej súťaže;

59.  zdôrazňuje, že aj v digitálnom veku sa musia chrániť práva autorov a tvorcov, a pripomína dôležitosť kreatívneho priemyslu pre zamestnanosť a hospodárstvo v EÚ; vyzýva Komisiu, aby posúdila súčasnú smernicu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (IPRED)[8]6, s cieľom zabrániť úmyselnému zneužívaniu postupov nahlasovania a zabezpečiť, aby všetky subjekty v hodnotovom reťazci vrátane sprostredkovateľov, ako sú poskytovatelia internetových služieb, mohli účinnejšie bojovať proti falšovaniu, a to prijatím aktívnych, primeraných a účinných opatrení na zabezpečenie vysledovateľnosti a predchádzanie propagácii a distribúcii falšovaného tovaru, vzhľadom na to, že falšovanie predstavuje riziko pre spotrebiteľov;

60.  zdôrazňuje potrebu znovu nastoliť rovnováhu v rozdelení hodnoty duševného vlastníctva, najmä na platformách, ktoré šíria chránený audiovizuálny obsah;

61.  vyzýva na užšiu spoluprácu medzi platformami a držiteľmi práv s cieľom zabezpečiť správne vysporiadanie práv a bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete; pripomína, že tieto porušenia môžu predstavovať skutočný problém, a to nielen pre podniky, ale aj pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ktorých je nutné informovať o tom, že existuje nelegálny obchod s falošnými výrobkami; preto opakuje svoju výzvu na uplatňovanie prístupu sledovania toku peňazí v rámci príslušných platobných služieb s cieľom zbaviť falšovateľov prostriedkov, ktoré používajú na svoju hospodársku činnosť; zdôrazňuje, že revízia smernice v spojení so správnym uplatňovaním smernice o elektronickom obchode by mohla byť vhodným prostriedkom na zabezpečenie vysokej úrovne spolupráce medzi platformami, používateľmi a všetkými ostatnými hospodárskymi subjektmi;

62.  vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala platformu, ktorá vznikla na riešenie sporov týkajúcich sa nákupov uskutočnených online medzi spotrebiteľmi, zlepšila jej ústretovosť voči používateľom a monitorovala, či obchodníci dodržiavajú povinnosti uviesť odkaz na túto platformu na svojom webovom sídle s cieľom ďalej riešiť rastúci počet sťažností voči niekoľkým online platformám;

Zvýšenie dôvery k online službám a podpora inovácie

63.  zdôrazňuje, že účinné presadzovanie ochrany údajov a práv spotrebiteľov na online trhoch v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o kybernetickej bezpečnosti je pri zvyšovaní dôvery prioritou, a to pre verejnú politiku i podniky; zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľa a údajov si vyžaduje rôzne opatrenia a technické prostriedky v oblasti súkromia na internete, ako aj v oblasti internetovej a kybernetickej bezpečnosti; zdôrazňuje význam transparentnosti v súvislosti so zberom údajov a bezpečnosťou platieb;

64.  konštatuje, že online platby poskytujú vysokú úroveň transparentnosti, ktorá pomáha chrániť práva spotrebiteľov a podnikateľov a minimalizuje riziko podvodov; víta aj nové inovatívne alternatívne spôsoby platby, ako sú virtuálne meny a elektronické peňaženky; poznamenáva, že transparentnosť uľahčuje porovnávanie cien a transakčných nákladov a zvyšuje vysledovateľnosť hospodárskych transakcií;

65.  zdôrazňuje, že spravodlivé a predvídateľné prostredie priaznivé pre inovácie, ako aj investície do výskumu, vývoja a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov majú zásadný význam pre tvorbu nových myšlienok a inovácií; zdôrazňuje význam otvorených údajov a otvorených noriem pre rozvoj nových online platforiem a inovácií; pripomína, že preskúmanie vykonávania smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora sa má uskutočniť v roku 2018; konštatuje, že otvorené, pokročilé a zdieľané testovacie zariadenia a otvorené rozhrania na programovanie aplikácií môžu byť pre Európu prínosom;

66.  zdôrazňuje dôležitosť angažovaného prístupu Komisie a najmä členských štátov k rozvoju digitálnych zručností, s cieľom vytvoriť vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, keďže toto je podmienka zabezpečenia vysokej úrovne zamestnanosti za spravodlivých podmienok v celej EÚ a zároveň odstránenia digitálnej negramotnosti, ktorá zapríčiňuje digitálnu priepasť a digitálne vylúčenie; zdôrazňuje preto, že vývoj a zlepšovanie digitálnych zručností sú rozhodujúce vyžadujú si významné investície do vzdelávania a celoživotného vzdelávania;

67.  domnieva sa, že platformy, na ktorých je uložený a verejnosti sprístupnený značný objem chránených diel, by mali uzatvárať licenčné dohody s príslušnými držiteľmi práv, pokiaľ nie sú aktívne, a teda sa na ne vzťahuje výnimka stanovená v článku 14 smernice o elektronickom obchode, aby sa zisk spravodlivo rozdeľoval s autormi, tvorcami a príslušnými držiteľmi práv; zdôrazňuje, že v takýchto licenčných dohodách a pri ich uplatňovaní sa musí rešpektovať výkon základných práv užívateľov;

Rešpektovanie vzťahov medzi podnikmi a dodržiavanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže

68.  víta opatrenia Komisie týkajúce sa presadzovaní právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže v digitálnom svete a zdôrazňuje, že je nutné, aby Komisia prijímala včasné rozhodnutia v prípadoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže s ohľadom na rýchle tempo rastu digitálneho sektora; poznamenáva však, že v niekoľkých ohľadoch sa právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže musia upraviť vzhľadom na digitálny svet, aby zodpovedali svojmu účelu;

69.  obáva sa problematických nekalých obchodných praktík medzi podnikmi, ku ktorým pristupujú niektoré online platformy, ako je nedostatok transparentnosti (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, využívanie údajov alebo ceny), jednostranné zmeny podmienok, podpora reklamy alebo sponzorovaných výsledkov, pričom sa znižuje viditeľnosť neplatených výsledkov, prípadné nekalé podmienky, napr. pri platobných riešeniach, a možného zneužitia dvojakej úlohy platforiem ako sprostredkovateľov a konkurencie; konštatuje, že táto dvojaká úloha môže vytvárať hospodárske stimuly pre online platformy vedúce k diskriminácii v prospech ich vlastných výrobkov a služieb a ukladaniu diskriminačných podmienok medzi podnikmi; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti prijala príslušné opatrenia;

70.  vyzýva Komisiu, aby navrhla cielený legislatívny rámec medzipodnikových vzťahov zameraný na rast a spotrebiteľa a založený na zásadách zabránenia zneužívaniu trhovej sily a zabezpečujúci, aby sa platformy, ktoré slúžia ako vstupná brána na odberateľský trh, nekontrolovali vstup na tento trh; domnieva sa, že tento rámec by mal slúžiť na zabránenie škodlivým účinkom na blahobyt spotrebiteľov a mal by podporovať hospodársku súťaž a inovácie; ďalej odporúča, aby tento rámec bol technologicky neutrálny a schopný riešiť otázku existujúcich rizík, napríklad vo vzťahu k trhu s mobilným operačným systémom, ale aj budúcich rizík spojených s novými technológiami v rámci internetu, ako je internet vecí či umelá inteligencia, čo ďalej upevní pozíciu platforiem ako sprostredkovateľov medzi online podnikmi a spotrebiteľmi;

71.  víta cielené preskúmanie medzipodnikových praktík, ktoré má Komisia vykonať do jari 2017, a naliehavo vyzýva, aby sa prijali účinné opatrenia na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže;

72.  zdôrazňuje, že právne predpisy a orgány EÚ v oblasti hospodárskej súťaže musia v prípade potreby zaručiť rovnaké podmienky, a to aj v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a daňovými otázkami;

73.  berie na vedomie nedávne odhalenia týkajúce sa, okrem iného, veľkých digitálnych spoločností a ich praktík daňového plánovania v EÚ; v tejto súvislosti víta úsilie, ktoré Komisia vynakladá v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby navrhli ďalšie reformy s cieľom zabrániť praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam v EÚ; vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby všetky spoločnosti vrátane digitálnych spoločností platili svoje dane v členských štátoch, v ktorých vyvíjajú hospodársku činnosť;

74.  poukazuje na rozdiely v právnej oblasti v 28 členských štátoch a na osobitosti digitálneho odvetvia, v ktorom často nie je potrebná fyzická prítomnosť spoločnosti v krajine trhu; vyzýva členské štáty, aby prispôsobili svoje systémy DPH podľa zásady krajiny určenia[9];

Miesto EÚ vo svete

75.  poukazuje na to, že prítomnosť EÚ na svetovom trhu je poľutovaniahodne slabá, najmä z dôvodu súčasnej fragmentácie digitálneho trhu, právnej neistoty, nedostatku finančných prostriedkov a kapacít uvádzať na trh technologické inovácie, čo spôsobuje, že pre európske spoločnosti je ťažké stať sa svetovými lídrami v tomto novom celosvetovo konkurenčnom hospodárstve; podporuje rozvoj prostredia pre začínajúce podniky a rozširujúce sa podniky, ktoré posilňuje rozvoj a vytváranie pracovných miest na miestnej úrovni;

76.  žiada európske inštitúcie, aby zabezpečili rovnaké podmienky medzi subjektmi z EÚ a z tretích krajín, napríklad pokiaľ ide o zdaňovanie a podobné otázky;

77.  je presvedčený, že EÚ má potenciál stať sa významným aktérom v digitálnom svete a domnieva sa, že EÚ by mala pripraviť pôdu pre prostredie priaznivé pre inovácie v Európe tým, že zabezpečí nepriestrelný právny rámec chrániaci všetky zainteresované strany;

°

°  °

78.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Európskej rade a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Prijaté texty, P8_TA(2017)0052.
  • [2]  Prijaté texty, P8_TA(2016)0009.
  • [3]  Prijaté texty, P8_TA(2017)0010.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1
  • [5]  Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2000, s. 1.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
  • [7]  Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.
  • [8]  Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.
  • [9]  Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016, Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH, Prijaté texty, P8_TA(2016)0453.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (8.5.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k téme online platformy a jednotný digitálny trh
(2016/2276(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Constance Le Grip

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže online platformy (ďalej len „platformy“) predstavujú druh poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti zohrávajúci úlohu sprostredkovania v danom digitálnom ekosystéme a zahŕňajúci široké spektrum aktérov pôsobiacich v mnohých hospodárskych činnostiach vrátane elektronického obchodu, médií, internetových vyhľadávačov, hospodárstva spoločného využívania zdrojov, neziskových činností, šírenie kultúrneho obsahu a sociálnych sietí, a preto ich nemožno opísať žiadnou jasnou alebo presnou definíciou, ktorej vymedzenie sťažuje ich nepretržite meniaci sa charakter; keďže by sa malo vziať do úvahy rozlišovanie medzi komerčnými a nekomerčnými platformami;

B.  keďže v digitálnom hospodárstve tí, ktorí boli včera sprostredkovateľmi, sú dnes poskytovateľmi obsahu a zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o prístup k obsahu; keďže v tomto rýchlo sa meniacom ekosystéme platforiem je preto potrebné lepšie objasniť, čo predstavuje aktívnu alebo pasívnu povahu platforiem v zmysle smernice o elektronickom obchode, čo by bolo prvým krokom k vytvoreniu regulačného rámca pre ne, ktorý by zvýšil ich zodpovednosť a spoľahlivosť ich služieb, aby mohli poskytovať viac príležitostí, spravodlivé podmienky a právnu istotu pre spotrebiteľov, ktorých práva musia byť vždy chránené;

C.  keďže primeraný a vyvážený regulačný rámec pre digitálne hospodárstvo by mohol prispieť k ďalšiemu udržateľnému rozvoju a rozšíreniu obchodného modelu platforiem v Európskej únii;

D.  keďže online platformy v posledných dvoch desaťročiach výrazným spôsobom zmenili digitálne hospodárstvo, čo viedlo k viacerým výhodám pre dnešnú digitálnu spoločnosť a k tomu, že zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní „digitálnej hodnoty“, ktorá je základom budúceho hospodárskeho rastu v EÚ, a sú veľmi dôležité pre účinné fungovanie jednotného digitálneho trhu;

E.  keďže vznik platforiem prostredníctvom podpory rozvoja vzťahov medzi poskytovateľmi služieb., pracovníkmi a spotrebiteľmi predstavuje príležitosti aj výzvy a vedie k formovaniu nových aj existujúcich trhov, čo môže niekedy mať rušivý vplyv na hospodársku hodnotu týchto trhov;

F.  keďže pre platformy a podniky využívajúce ich služby by mali platiť rovnaké podmienky, aby sa zabezpečilo uplatňovanie rovnakých základných pravidiel na služby, ktoré majú charakter náhrady a aby sa stimulovali inovácie a prosperita;

G.  keďže niektoré platformy poskytujú služby, ktoré sa považujú za náhradu za služby ponúkané tradičným spôsobom, a preto by mohli byť schopné konkurovať iným prevádzkovateľom, ktorí podliehajú osobitným regulačným obmedzeniam, bez toho, aby ony samotné formálne podliehali takýmto obmedzeniam; keďže je to spôsobené osobitným charakterom služieb, ktoré poskytujú, alebo tým, že tieto pravidlá nie sú uplatniteľné alebo presaditeľné v online prostredí;

H.  keďže digitalizácia hospodárstva so sebou prináša významné narúšanie základu dane; keďže príjmy platforiem by mali byť zdanené tam, kde boli dosiahnuté;

I.  keďže v snahe skoncovať s nejasnosťami týkajúcimi sa autorských práv medzi obsahom platformami na zhromažďovanie údajov užívateľmi a tými, ktoré fungujú iba ako sprostredkovatelia, je potrebné objasniť, že obmedzená zodpovednosť stanovená v článku 14 smernice o elektronickom obchode sa uplatňuje len v prípade platforiem s pasívnou úlohou sprostredkovateľa, teda bez zasahovania do organizácie, optimalizácie alebo propagácie obsahu;

J.  keďže režim zodpovednosti stanovený v smernici o elektronickom obchode, ktorý predstavuje jeden z jej základných prvkov, sa vzťahuje na poskytovateľov online služieb len za osobitných okolností a v žiadnom prípade ich nemôže oslobodiť od podstatných povinností a zodpovednosti, ktoré sú spojené s ich vlastnou činnosťou a podnikaním;

K.  keďže mnohé platformy uľahčujú prístup k spotrebiteľom nielen pre maloobchodníkov, ale aj pre potenciálnych porušovateľov práv duševného vlastníctva (PDV), pričom v tejto súvislosti môžu umožniť výrazné porušovanie, čo v konečnom dôsledku vedie k nerovnomernému a nespravodlivému rozdeleniu hodnoty v dodávateľskom reťazci;

L.  keďže napriek tomu, že sa dnes využíva viac tvorivého obsahu než kedykoľvek predtým, napríklad prostredníctvom služieb platforiem na odovzdávanie obsahu používateľov a v služieb na zhromažďovanie obsahu, v tvorivých odvetviach sa nezaznamenal porovnateľný nárast príjmov v dôsledku tohto nárastu používania; keďže za jeden z hlavných dôvodov sa označuje prenos hodnoty, ktorý vznikol v dôsledku nedostatočnej jasnosti, pokiaľ ide o postavenie takýchto online služieb v rámci právnych predpisov v oblasti autorského práva a elektronického obchodu; keďže vznikol nespravodlivý trh, ktorý ohrozuje rozvoj jednotného digitálneho trhu a jeho hlavných aktérov, osobitne kultúrneho a kreatívneho odvetvia;

M.  keďže zodpovednosť, spravodlivosť, dôvera a transparentnosť by pre platformy rovnako ako pre iné hospodárske činnosti a podniky mali byť kľúčovými smerodajnými zásadami pri budovaní vzájomnej dôvery so ich spotrebiteľmi a s ich obchodnými partnermi;

N.  keďže nedostatočná jednoznačnosť a transparentnosť rôznych aspektov získavanie údajov zo strany platforiem prispievajú k zvyšovaniu právnej neistoty a nedostatočnej dôvery spotrebiteľov voči nim;

O.  keďže platformy môžu mať dvojitú úlohu ako sprostredkovatelia, ale aj ako konkurenti, čo môže viesť k zneužívaniu;

P.  keďže poskytovatelia online služieb by za určitých podmienok mali byť povinní zabezpečiť povinnú starostlivosť, ktorá by ich zaväzovala k odhaľovaniu a prevencii nezákonných činností na platformách prostredníctvom technicky spoľahlivých prostriedkov;

Q.  keďže zločinecké organizácie čoraz častejšie vyhľadávajú online falšovanie, keďže je ziskovejšie a spája sa s menším rizikom vzniku trestných sankcií ako vydieranie alebo obchodovanie s drogami;

1.  víta oznámenie Komisie o platformách a všetky doteraz prijaté opatrenia; pripomína, že niektoré otázky sú stále otvorené a je potrebné ich riešiť;

2.  podporuje potrebu zvýšiť zodpovednosť a spoluprácu niektorých platforiem, aby zodpovedala vysokému spoločenskému profilu, ktorý dosiahli, a ich významu z hľadiska hospodárskej a vyjednávacej sily, ktorý by mohol viesť k zneužívaniu trhu; vyzýva preto Komisiu, aby jasne definovala zodpovednosť platforiem a prijala vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby platformy nezneužívali svoje dominantné postavenie na trhu na úkor podnikov a spotrebiteľov;

3.  víta oznámenie Komisie o zachovaní súčasných ustanovení týkajúcich sa zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb uvedených v smernici o elektronickom obchode, ktoré sú nadčasové a technologicky neutrálne a sú životne dôležité pre rozvoj európskych platforiem; zároveň zdôrazňuje potrebu objasniť postavenie platforiem, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu vo verejnej komunikácii a pri šírení chránených diel, pričom v tejto súvislosti zdôrazňuje, že výnimky zo zodpovednosti zakotvené v smernici o elektronickom obchode by sa mali uplatňovať iba v prípade skutočne neutrálnych a pasívnych poskytovateľov online služieb, a nie v prípade služieb, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri distribúcii, propagovaní a speňažovaní obsahu na úkor tvorcov;

4.  domnieva sa, že odlišné vnútroštátne alebo miestne pravidlá pre online platformy vytvárajú neistotu pre hospodárske subjekty, obmedzujú prístup k digitálnym službám a mätú používateľov a podniky;

5.  zdôrazňuje, že vzhľadom na potrebu vytvárať politiky a regulačné prístupy, ktoré pružne a udržateľne reagujú priamo na nové výzvy, je dôležité zaviesť primeraný a vyvážený regulačný rámec pre online platformy na jednotnom digitálnom trhu, ktorý by mohol prispieť k vytvoreniu atmosféry dôvery pre podniky aj pre širokú verejnosť, čo by im umožnilo bez obáv spolupracovať s online platformami;

6.  požaduje vhodný a primeraný regulačný rámec, ktorým by sa zabezpečila zodpovednosť, spravodlivosť, dôvera a transparentnosť v procesov v rámci platforiem s cieľom zabrániť diskriminácii a svojvoľnému konaniu voči obchodným partnerom, spotrebiteľom, používateľom a pracovníkom, a to okrem iného vo vzťahu k prístupu k službe, primeranému a spravodlivému uvádzaniu odkazov, výsledkom vyhľadávania, alebo aj fungovaniu príslušných programovacích rozhraní aplikácií, na základe interoperability a dodržiavania zásad, ktoré sa vzťahujú na platformy;

7.  vyzýva platformy, aby prijali primerané opatrenia na zabezpečenie riadneho fungovania zmluvných dohôd uzavretých s držiteľmi práv na využívanie diel chránených autorským právom, ako napríklad zavedenie účinných technológií na rozpoznávanie obsahu, ak je to vhodné;

8.  žiada vytvorenie regulačného rámca, ktorým by sa okrem iného zaistili rovnaké podmienky pre porovnateľné digitálne služby, online platformy, ktoré fungujú zodpovedne, a opatrenia zamerané na zachovanie a rozvoj otvorených a nediskriminačných trhov, a to v záujme posilňovania hospodárstva založeného na údajoch, podpory atmosféry dôvery a transparentnosti a zabezpečenia spravodlivosti v EÚ;

9.  vyzýva na zavedenie mechanizmov na riešenie sporov pre zlepšenie nápravných prostriedkov pre obchodných partnerov a používateľov platforiem;

10.  vyzýva Komisiu, aby podporovala mechanizmy presadzovania, ktoré by členským štátom pomohli prijať kroky smerom k lepším formám presadzovania právnych predpisov, ktoré sa týkajú platforiem, s cieľom zabezpečiť vykonávanie príslušných sociálnych, finančných a odvetvových politík;

11.  domnieva sa, že online platformy sú prostriedky na zabezpečenie širšieho prístupu ku kultúrnym a kreatívnym dielam a že poskytujú väčšie príležitosti na vytvorenie nových obchodných modelov; zdôrazňuje, že treba uvažovať o tom, ako tento proces môže fungovať pri zabezpečení väčšej právnej istoty a rešpektovaní držiteľov práv; vyzdvihuje význam transparentnosti a zabezpečenia spravodlivých rovnakých podmienok; v tejto súvislosti sa domnieva, že ochrana držiteľov práv v oblasti autorských práv a duševného vlastníctva je potrebná na to, aby sa zabezpečilo uznávanie hodnôt a podpora inovácií, tvorivosti, investícií a tvorby obsahu;

12.  naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala, či je možné vyriešiť potenciálne problémy spojené s online platformami riadnym a úplným vykonávaním existujúcich právnych predpisov a účinným presadzovaním práva hospodárskej súťaže EÚ, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky a spravodlivá a účinná hospodársku súťaž medzi online platformami a zabránilo vytváraniu monopolov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala politiku ústretovú k inováciám, ktorá uľahčí vstup na trh a podporí inovácie; domnieva sa, že prioritami by mali byť transparentnosť, nediskriminácia, uľahčenie prechodu medzi platformami alebo online službami, čím sa zabezpečí výber pre spotrebiteľom, prístup k platformám, ako aj identifikácia a odstránenie prekážok vytvárania a rozvoja platforiem;

13.  domnieva sa, že prevádzkovatelia platformy by mali spotrebiteľovi poskytnúť čestné, zrozumiteľné a transparentné informácie o:

–  všeobecných podmienkach používania služby a

–  postupoch uvádzania odkazov, klasifikácie a odstraňovania odkazov z obsahu, tovaru a služieb online;

14.  domnieva sa, že pri poskytovaní prepojenia pre podniky a spotrebiteľov by prevádzkovatelia platforiem mali poskytnúť podnikom priestor, ktorý by im umožnil poskytnúť spotrebiteľom všetky nevyhnutné informácie týkajúce sa zmlúv uzatvorených na diaľku a zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu, napríklad tie, ktoré sa týkajú práva na odstúpenie od zmluvy a práva na nápravu;

15.  domnieva sa, že platformy, na ktorých je uložený a verejnosti sprístupnený značný objem chránených diel, by mali uzatvárať licenčné dohody s príslušnými držiteľmi práv, pokiaľ nie sú aktívne, a teda sa na ne vzťahuje výnimka stanovená v článku 14 smernice o elektronickom obchode, aby sa zisk spravodlivo rozdeľoval s autormi, tvorcami a príslušnými držiteľmi práv; zdôrazňuje, že v takýchto licenčných dohodách a pri ich uplatňovaní sa musí rešpektovať výkon základných práv užívateľov;

16.  domnieva sa, že platformy, ktoré sprístupňujú diela chránené autorským právom, by mali prijať primerané opatrenia na účinné odstránenie nezákonne umiestnené obsahu, a vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh s cieľom objasniť postupy oznamovania a prijímania opatrení uplatniteľných v prípade platforiem, ktorými by sa mohlo podporiť zodpovedné správanie a zvýšenie dôvery používateľov;

17.  poukazuje na kľúčový význam objasnenia metód, podľa ktorých sa prijímajú rozhodnutia na základe algoritmu, ako aj podpory transparentnosti vo využívaní týchto algoritmov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali potenciál chybovosti a odchýlok pri použití algoritmov s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii, nekalým praktikám či narušeniu súkromia;

18.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli potrebné kroky na zabezpečenie plného dodržiavania práv občanov na súkromie a ochranu ich osobných údajov v digitálnom prostredí; zdôrazňuje význam správneho vykonávania všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane úplného dodržiavania zásad špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany súkromia; berie na vedomie rastúci význam objasnenia otázok prístupu k údajom a zodpovednosti, ktoré vedú k znepokojeniu, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúci regulačný rámec vo vzťahu k týmto otázkam; vyzýva Komisiu, aby v rámci uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov (VNOÚ) objasnila a vymedzila požiadavky týkajúce sa údajov získaných na pracovisku;

19.  zdôrazňuje význam zabezpečenia prenosnosti údajov pre všetkých používateľov, a najmä pre zamestnancov online platforiem, ako aj význam zaručenia prenosnosti a zhromažďovania ich hodnotení a recenzií rôznych online platforiem na základe rešpektovania už existujúcich pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov, a tiež súkromia iných zúčastnených strán;

20.  okrem toho, hoci uznáva príležitosti, ktorú ponúkajú platformy, zdôrazňuje, skutočnosť, že platformy môžu predstavovať určité výzvy, pokiaľ ide o požiadavky zamestnanosti, pracovné podmienky a práva zamestnancov, najmä v prípade neštandardných pracovných vzťahov, a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť plné rešpektovanie práv pracovníkov vrátane práva na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie, ako aj primerané sociálne zabezpečenie v digitálnej oblasti; domnieva sa, že treba zapojiť sociálnych partnerov do diskusie o vymedzovaní aj samotného vymedzovania európskych a vnútroštátnych iniciatív v oblasti online platforiem;

21.  zdôrazňuje potrebu znovu nastoliť rovnováhu v rozdelení hodnoty duševného vlastníctva, najmä na platformách, ktoré šíria chránený audiovizuálny obsah;

22.  vyzýva na ďalšiu spoluprácu medzi platformami a držiteľmi práv s cieľom zabezpečiť správne vysporiadanie práv a boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete; pripomína, že tieto porušenia môžu predstavovať skutočný problém, a to nielen pre podniky, ale aj pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ktorí si musia byť vedomí toho, že existuje nelegálny obchod s falošnými výrobkami; preto opakuje svoju výzvu na uplatňovanie prístupu sledovania toku peňazí v rámci príslušných platobných služieb s cieľom zbaviť falšovateľov prostriedkov, ktoré používajú na svoju hospodársku činnosť; zdôrazňuje, že revízia smernice o presadzovaní práv duševného vlastníctva (IPRED) v spojení so správnym uplatňovaním smernice o elektronickom obchode by mohla byť vhodným prostriedkom na zabezpečenie vysokej úrovne spolupráce medzi platformami, používateľmi a všetkými ostatnými hospodárskymi subjektmi;

23.  vyzýva na uplatňovanie rovnakých daňových pravidiel, ktoré sa budú vzťahovať na všetky spoločnosti, ktoré poskytujú porovnateľné služby bez ohľadu na to, či ich ponúkajú online alebo offline; vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby všetky spoločnosti vrátane digitálnych spoločností platili dane tam, kde dosahujú svoje zisky;

24.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala narastajúci počet násilných alebo diskriminačných odkazov na online platformách a zakročila proti nemu; zdôrazňuje dôležitosť ochrany zraniteľných osôb a detí, ako aj dôležitosť boja proti všetkým formám rasizmu, sexizmu, podnecovania k terorizmu a šikanovania, a to aj v digitálnej oblasti; naliehavo vyzýva, aby sa posilnila zodpovednosť platforiem v týchto otázkach, a to aj v rámci revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS);

25.  vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala platformu, ktorá vznikla na riešenie sporov týkajúcich sa nákupov uskutočnených online medzi spotrebiteľmi, zlepšila jej ústretovosť voči používateľom a monitorovala, či obchodníci dodržiavajú povinnosti uviesť odkaz na túto platformu na svojom webovom sídle s cieľom ďalej riešiť rastúci počet sťažností voči niekoľkým online platformám;

26.  vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie harmonizovaného prístupu týkajúceho sa práva na opravu, práva na protivyjadrenie a práva na zhovievavosť pre používateľov platforiem;

27.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila rovnaké podmienky, pokiaľ ide o nároky na náhradu škody voči platformám vyplývajúce zo šírenia znevažujúcich skutočností, ktoré vytvárajú trvalé škody pre používateľa.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

António Marinho e Pinto, Jens Rohde

Angel Dzhambazki, Kosma Zlotowski

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Enrico Gasbarra,, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

2

-

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4. 7. 2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

73

16

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Dita Charanzová, Angelo Ciocca, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Dennis de Jong, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Edouard Martin, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Michał Boni, Birgit Collin-Langen, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Benedek Jávor, Arndt Kohn, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Julia Reda, Michèle Rivasi, Anne Sander, Marc Tarabella, Cora van Nieuwenhuizen, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Alain Lamassoure, Jarosław Wałęsa, Marco Zanni, Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

73

+

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

EFDD

Laura Agea, David Borrelli, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromir Kohlíček, Marisa Matias, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Michal Boni, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Ehler, Francesc Gambús, Philippe Juvin, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Alain Lamassoure, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Antonio López-Istúriz White, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Turcanu, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Jaroslaw Walesa, Anna Záborská

S&D

Lucy Anderson, José Blanco López, Nicola Danti, Isabella De Monte, Adam Gierek, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Clare Moody, Dan Nica,Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

16

-

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzislaw Krasnodebski, Richard Sulík, Evzen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Scharfhauser, Mylène Troszczynski, Marco Zanni

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Julia Reda, Michel Reimon, Michèle Rivasi

3

0

ALDE

Dita Charanzová

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania