Menetlus : 2017/0013(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0205/2017

Esitatud tekstid :

A8-0205/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/10/2017 - 4.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0362

RAPORT     ***I
PDF 633kWORD 78k
1.6.2017
PE 602.843v05-00 A8-0205/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Adina-Ioana Vălean

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0038),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0021/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8-0205/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Ringmajanduse edendamiseks liidus tuleks lihtsustada elektri- ja elektroonikaseadmete järelturu tehinguid, mis hõlmavad seadmete remonti, osade vahetamist varuosadega, parandamist ja korduskasutust. Tuleks tagada inimeste ja keskkonna kaitse kõrge tase ning samuti elektroonikaromude taaskasutamine ja kõrvaldamine keskkonnaohutul viisil. Tuleks vältida turuosaliste liigset halduskoormust. Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis jäid välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelmise direktiivi 2002/95/EÜ6 kohaldamisalast, kuid mis ei vastaks direktiivi 2011/65/EL nõuetele, võib direktiivi 2011/65/EL kohaselt siiski kuni 22. juulini 2019 jätkuvalt turul kättesaadavaks teha. Pärast nimetatud kuupäeva ei ole nõuetele mittevastavate elektri- ja elektroonikaseadmete esmakordne turulelaskmine ega järelturu tehingud enam lubatud. Selline järelturu tehingute keelamine ei ole kooskõlas nende liidu meetmete üldpõhimõtetega, millega ühtlustatakse tooteid käsitlevaid õigusakte, ning seepärast tuleks see keeld välja jätta.

(2)  Ringmajanduse edendamiseks liidus tuleks lihtsustada elektri- ja elektroonikaseadmete järelturu tehinguid, mis hõlmavad seadmete remonti, osade vahetamist varuosadega, parandamist, korduskasutust ja uuendamist. Tuleks tagada inimeste ja keskkonna kaitse kõrge tase ning samuti elektroonikaromude taaskasutamine ja kõrvaldamine keskkonnaohutul viisil. Tuleks vältida turuosaliste liigset halduskoormust. Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis jäid välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelmise direktiivi 2002/95/EÜ6 kohaldamisalast, kuid mis ei vastaks direktiivi 2011/65/EL nõuetele, võib direktiivi 2011/65/EL kohaselt siiski kuni 22. juulini 2019 jätkuvalt turul kättesaadavaks teha. Pärast nimetatud kuupäeva ei ole nõuetele mittevastavate elektri- ja elektroonikaseadmete esmakordne turulelaskmine ega järelturu tehingud enam lubatud. Selline järelturu tehingute keelamine ei ole kooskõlas nende liidu meetmete üldpõhimõtetega, millega ühtlustatakse tooteid käsitlevaid õigusakte, ning seepärast tuleks see keeld välja jätta.

_________________

_________________

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/95/EÜ, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 37, 13.2.2003, lk 19).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/95/EÜ, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 37, 13.2.2003, lk 19).

Selgitus

Rindmajanduse laiema idee toetamiseks peaksime kasutama ka uuendamist protsessina, mille abil hinnata olemasolevate seadmete seisukorda, et otsustada, millised komponendid on vaja välja vahetada, milliseid asendada või muuta ja milliseid saab uuesti kasutada – kõik oleneb seadmete omaniku/kasutaja tulevastest vajadustest.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 2011/65/EL

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a)  lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Üksik delegeeritud õigusakt võib hõlmata piiratud arvu tehnilisi või vastastikku sõltuvaid meetmeid.“

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt -a a (uus)

Direktiiv 2011/65/EL

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„b a)   ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist esitab taotlejale, liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile selge ajakava oma otsuse vastuvõtmise kohta.“

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2011/65/EL

Artikkel 24 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Artikli 24 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.   Komisjon vaatab käesoleva direktiivi üldiselt läbi hiljemalt 22. juulil 2021 ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule sellekohase aruande, lisades sellele vajaduse korral õigusakti ettepaneku.“

2.   Komisjon vaatab käesoleva direktiivi üldiselt läbi hiljemalt 22. juulil 2021 ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule sellekohase aruande, lisades sellele õigusakti ettepaneku.“


SELETUSKIRI

Taust

ELi õigusaktid teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes kehtivad alates augustist 2004. Ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevad õigusaktid aitavad vähendada nende ainete kasutamisest tulenevat ohtu tervisele ja keskkonnale. Kehtiv direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS 2) jõustus juulis 2011. RoHS 2 direktiiv on uuesti sõnastatud direktiiv 2002/95/EÜ (ehk RoHS 1).

Komisjoni ettepanekuga muudetakse RoHS 2 direktiivi reguleerimisala. Selline kohaldamisala läbivaatamine on direktiivis (artikli 24 lõige 1) sõnaselgelt ette nähtud. Selle eesmärk on kõrvaldada „soovimatu kõrvalmõju“, mis võib tekkida pärast 22. juulit 2019. Ettepanek esitati hilja, kui arvestada, et RoHS 2 direktiivis sätestatud tähtaeg oli 22. juuli 2014.

Raportöör tunneb komisjoni seadusandliku ettepaneku üle heameelt, sest see on vajalik samm, mis aitab lahendada probleeme, mis on seotud praeguse RoHS 2 direktiivi sõnastusega, suurendades seega õiguskindlust ja kaitstes samal ajal keskkonda ja inimeste tervist. RoHS 2 direktiivi kohaldamisala läbivaatamine aitab eelkõige säilitada töökohti VKEdes, toetada rahvatervise sektorit, mis sõltub renoveeritud meditsiiniseadmetest, ning edendada ringmajandust.

Raportöör soovib rõhutada, et sellise läbivaatamise eesmärk ei ole käsitleda RoHS 2 direktiivi toimimist tervikuna. Ta on seisukohal, et RoHS 2 direktiivi võimalikud põhjalikumad muudatused ei tohiks olla käesoleva menetluse eesmärgiks, vaid need tuleks teha pigem direktiivi peatse üldise läbivaatamise käigus, mille komisjon viib läbi 22. juuliks 2021, nagu on sätestatud artikli 24 lõikes 2.

RoHS 2 direktiiv

Lühidalt öeldes kehtestatakse RoHS 2 direktiiviga eeskirjad teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (plii, elavhõbe, kaadmium, kuuevalentne kroom, polübroomitud bifenüülid (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrid (PBDE)). Nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud direktiivis (EL) 2015/863, kohaldatakse alates 22. juulist 2019 piirangud nelja ftalaadi (bis (2-etüülheksüül) ftalaat (DEHP), butüülbensüülftalaat (BBP), dibutüülftalaat (DBP) ja diisobutüülftalaat (DIBP) kasutamise kohta. Nende ainete sisaldus seadmetes ei tohiks ületada kindlaksmääratud kogust. Komisjon vaatab piiratud kasutusega ainete loetelu korrapäraselt läbi kas omal algatusel või pärast ettepaneku esitamist liikmesriigi poolt (artikkel 6).

Mitmed tooterühmad, näiteks kosmosesse saatmiseks ette nähtud seadmed, on direktiivi kohaldamisalast sõnaselgelt välja jäetud (artikli 2 lõik 4). Lisaks võib delegeeritud õigusaktide abil piiratud ajaks piirangust vabastada eriotstarbeliste elektri- ja elektroonikaseadmete materjale ja komponente. Erandid ei tohiks nõrgestada määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) tagatud keskkonna- ja tervisekaitset, ja täidetud peab olema vähemalt üks järgmistest tingimustest: asendusainete usaldusväärsus ei ole tagatud, või piiratud kasutusega ainete kõrvaldamine või asendamine ei ole teaduslikult või tehniliselt teostatav, või asendamise negatiivne kogumõju keskkonnale, tervisele ja tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev keskkonna-, tervise- või tarbijaohutuse valdkonna kasu kokku (artikkel 5).

Raportöör on seisukohal, et üheaegselt RoHS 2 direktiivi eelseisva läbivaatamisega tuleks esitada seadusandlik ettepanek.

RoHS 2 direktiivi kohaldamisala on RoHS 1 direktiiviga võrreldes laiendatud: see hõlmab meditsiiniseadmeid ning seire- ja kontrolliseadmeid ja seda iseloomustab nn „avatud kohaldamisala“, mis on seotud uue kategooria 11 („Muud elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis ei ole hõlmatud ühtegi teise kategooriasse”) loomisega I lisas, milles loetletakse RoHS 2 direktiiviga hõlmatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad. Peale selle on elektri- ja elektroonikaseadme mõiste laiem kui RoHS 1 direktiivis: elektri- ja elektroonikaseade on seade, mis vajab elektrivoolu või elektromagnetvälja vähemalt ühe kavandatud funktsiooni täitmiseks. Sellega seotud mõiste „kohaldamisalasse lisatud elektri- ja elektroonikaseadmed“ viitab seadmetele, mis olid RoHS 1 direktiivi kohaldamisalast välja jäetud, kuid mis on nüüd RoHS 2 direktiiviga hõlmatud.

Ettepanek

Nagu eespool nimetatud, on komisjoni ettepaneku eesmärk lahendada RoHS 2 direktiivi kohaldamisalaga seotud probleemid, mis võivad tekkida pärast 22. juulit 2019. Selle kuupäevaga lõpeb RoHS 2 direktiiviga kehtestatud kaheksa-aastane üleminekuperiood, mille kestel kohaldamisalasse lisatud elektri- ja elektroonikaseadmed ei pea vastama RoHS 2 direktiivi nõuetele ja neid on sellegipoolest lubatud ELi turul kättesaadavaks teha (artikli 2 lõik 2). Ettepanekuga lisatakse eelkõige sätted järgmise nelja probleemi lahendamiseks:

  RoHS 2 direktiivi praegune sõnastus tähendab, et järelturutehingud (nt edasimüük, kasutatud kaupade müük) meditsiiniseadmete, seire- ja kontrolliseadmete ning muude kohaldamisalasse lisatud elektroonikaseadmetega (nt elektrilise süütesüsteemiga muruniidukid, elektrijalgrattad) oleksid alates 22. juuli 2019 keelatud. Selline olukord oleks vastuolus ringmajanduse põhimõtetega, eelkõige kuna see vähendaks paljude toodete eluiga, eriti kui on olemas remonditud seadmete järelturg. Lisaks ei oleks selline olukord kooskõlas tooteid käsitlevate ELi õigusaktide üldise ühtlustamisega.

  Pärast 22. juuli 2019 ei oleks muid kohaldamisalasse lisatud elektri- ja elektroonikaseadmeid peale meditsiiniseadmete ning seire- ja kontrolliseadmete võimalik remontida varuosadega, mis ei ole direktiiviga RoHS 2 kooskõlas. Selline olukord lühendaks ka nimetatud kategooria elektri- ja elektroonikaseadmete eluiga, sest need tuleks varem kasutuselt kõrvaldada.

  Seoses „üksnes majandus- ja kutsetegevuseks kättesaadavaks tehtud maanteeväliste liikurmasinate“ mõiste praeguse sõnastusega käsitletaks kaht väga sarnast väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate liiki pärast 22. juulit 2019 erinevalt: väljaspool teid kasutatavad liikurmasinad, millel on sisseehitatud jõuallikas (aku või mootor) jääksid RoHS 2 direktiivi reguleerimisalast välja, samas kui väljaspool teid kasutatavad liikurmasinad, millel on väline toiteallikas (võrgutoitega masinad) kuuluksid RoHS 2 direktiivi kohaldamisalasse. Teatavat liiki väljaspool teid kasutatavaid liikurmasinaid toodetakse ühel ja samal tootmisliinil ning nende ainus erinevus seisneb jõuallikas. Selline olukord võib põhjustada võrgutoitega mudelite järk-järgulise kasutuselt kõrvaldamise, samal ajal kui nende kohaldamisalasse kuulumisest saadav keskkonnakasu oleks piiratud.

  Vileorelite laskmine ELi turule oleks keelatud. Vileorelid on direktiivi kohaldamisalasse lisatud seadmed, kuna nendes kasutatakse elektrilisi komponente (st elektrilisi puhureid) ja nende torud on valmistatud pliisulamist, millele ei leidu asendajaid. Kuna vileorel sisaldab elektrilisi komponente, kuulub kogu orel, kaasa arvatud torud, RoHS 2 direktiivi kohaldamisalasse, mis tähendab, et pärast 22. juulit 2019 ei vastaks vileorelid enam direktiivi nõuetele ja nende müük tuleks keelata.

Ettepanekuga muudetakse ka artiklit 5, mis käsitleb erandeid, sätestades elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriale 11 kohaldatava erandite maksimaalse kehtivusaja ja kaotades kehtivate erandite uuendamist käsitleva komisjoni otsuse tähtaja. Igal juhul jäävad erandid kehtivaks niikaua, kuni komisjon uuendamise taotluse kohta otsuse teeb, ja vähemalt 12 kuud pärast seda, kui erand on tühistatud. Pidades silmas RoHS direktiivi erandite kasvavat arvu ja keerukust ning parema reguleerimise ja õigusliku prognoositavuse huvides lisab raportöör nõude, et komisjon esitaks taotlejale, liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile selge ajakava oma otsuse vastuvõtmise kohta, mis peab toimuma ühe kuu jooksul alates eranditaotluse saamisest.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes

Viited

COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)

EP-le esitamise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ENVI

1.2.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

ITRE

28.2.2017

JURI

28.2.2017

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

31.1.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.5.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

59

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Christel Schaldemose

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pál Csáky, Siôn Simon

Esitamise kuupäev

1.6.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

1

ENF

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika