Postupak : 2017/0013(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0205/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0205/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/10/2017 - 4.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0362

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 649kWORD 78k
1.6.2017
PE 602.843v05-00 A8-0205/2017

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0038),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0021/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0205/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Aktivnosti na sekundarnom tržištu električne i elektroničke opreme (EEO) koje uključuju popravak, zamjenu rezervnih dijelova, obnovu i ponovnu uporabu trebalo bi olakšati radi poticanja kružnog gospodarstva u Uniji. Potrebno je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša, među ostalim i s pomoću okolišno prihvatljive oporabe i odlaganja otpadne električne i elektroničke opreme. Trebalo bi izbjeći nepotrebno administrativno opterećenje za tržišne subjekte. Direktivom 2011/65/EU do 22. srpnja 2019. dopušteno je omogućavanje dostupnosti na tržištu za EEO koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća6, ali koji ne ispunjuje zahtjeve Direktive 2011/65/EU. No nakon tog datuma zabranjeni su prvo stavljanje na tržište i aktivnosti na sekundarnom tržištu za EEO koji nije u skladu s tom Direktivom. Takva je zabrana aktivnosti na sekundarnom tržištu nedosljedna općim načelima mjera Unije za usklađivanje zakona o proizvodima pa bi je trebalo ukloniti.

(2)  Aktivnosti na sekundarnom tržištu električne i elektroničke opreme (EEO) koje uključuju popravak, zamjenu rezervnih dijelova, obnovu, ponovnu uporabu i naknadno opremanje trebalo bi olakšati radi poticanja kružnog gospodarstva u Uniji. Potrebno je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša, među ostalim i s pomoću okolišno prihvatljive oporabe i odlaganja otpadne električne i elektroničke opreme. Trebalo bi izbjeći nepotrebno administrativno opterećenje za tržišne subjekte. Direktivom 2011/65/EU do 22. srpnja 2019. dopušteno je omogućavanje dostupnosti na tržištu za EEO koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća6, ali koji ne ispunjuje zahtjeve Direktive 2011/65/EU. No nakon tog datuma zabranjeni su i prvo stavljanje na tržište i aktivnosti na sekundarnom tržištu za EEO koji nije u skladu s tom Direktivom. Takva je zabrana aktivnosti na sekundarnom tržištu nedosljedna općim načelima mjera Unije za usklađivanje zakona o proizvodima pa bi je trebalo ukloniti.

_________________

_________________

6 Direktiva 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 37, 13.2.2003., str. 19.).

6 Direktiva 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 37, 13.2.2003., str. 19.).

Obrazloženje

Kako bi se poduprla opća ideja kružnog gospodarstva, trebali bismo koristiti i naknadno opremanje kao postupak ocjene stanja postojeće opreme da bismo mogli odlučiti koji se dijelovi trebaju zamijeniti, koji popraviti ili izmijeniti, a koji se mogu ponovno upotrebljavati, sve na temelju, među ostalim, i budućih zahtjeva vlasnika/korisnika opreme.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2011/65/EU

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Pojedinačni delegirani akt može obuhvaćati ograničeni broj tehnički povezanih ili međuovisnih mjera.”

Amandman    3

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a (nova)

Direktiva 2011/65/EU

Članak 5. – stavak 4. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  u stavku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ba)   podnositelju zahtjeva, državama članicama i Europskom parlamentu priopćuje, u roku od jednog mjeseca od primitka zahtjeva, jasan vremenski okvir za donošenje svoje odluke;”

Amandman    4

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 2011/65/EU

Članak 24. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a)  u članku 24. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Najkasnije 22. srpnja 2021. Komisija obavlja opće preispitivanje ove Direktive i Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće kojem prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.

2.   Najkasnije 22. srpnja 2021. Komisija obavlja opće preispitivanje ove Direktive i Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće kojem prilaže zakonodavni prijedlog.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst:

Zakonodavstvo EU-a za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) na snazi je od kolovoza 2004. „RoHS zakonodavstvo” doprinosi smanjenju rizika za zdravlje i okoliš u pogledu tih tvari. Postojeća direktiva, Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (ili RoHS 2), stupila je na snagu u srpnju 2011. godine. To je preinaka prethodne direktive (Direktiva 2002/95/EZ ili RoHS 1).

Prijedlogom Komisije izmjenjuje se područje primjene Direktive RoHS 2. Revizija područja primjene izričito se zahtijeva u Direktivi (članak 24. stavak 1.). Cilj je suzbijanje „neželjenih posljedica” Direktive koje bi se dogodile nakon 22. srpnja 2019. Prijedlog je kasnio, s obzirom na to da je rok naveden u Direktivi RoHS 2 bio 22. srpnja 2014.

Izvjestiteljica pozdravlja zakonodavni prijedlog Komisije kao nužan korak za rješavanje hitnih pitanja povezanih s trenutačnom formulacijom Direktive RoHS 2, čime se povećava pravna sigurnost uz istovremeno očuvanje okoliša i javnog zdravlja. Revizija područja primjene Direktive RoHS 2 osobito će pomoći da se očuvaju radna mjesta u MSP-ovima, da se podrži javni zdravstveni sektor koji ovisi o obnovljenoj medicinskoj opremi i da se potakne kružno gospodarstvo.

Izvjestiteljica želi naglasiti da se cilj ove revizije područja primjene ne odnosi na cjelokupno funkcioniranje Direktive RoHS 2. Izvjestiteljica smatra da moguće izrazitije izmjene Direktive RoHS 2 ne bi trebale biti svrha ovog postupka, već budućeg općeg preispitivanja Direktive koje Komisija treba provesti do 22. srpnja 2021., kako je navedeno u članku 24. stavku 2.

Direktiva RoHS 2

Ukratko, Direktivom RoHS 2 utvrđena su pravila o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) (olovo, živa, kadmij, šesterovalentni krom, polibromirani bifenili (PBB) i polibromirani difeniletri (PBDE)). Kako je utvrđeno u Delegiranoj direktivi Komisije (EU) 2015/863 ograničenje četiriju ftalata primjenjivat će se od 22. srpnja 2019. (di(2-etilheksil) ftalat (DEHP), benzil butil ftalat (BBP), dibutil ftalat (DBP), diizobutil ftalat (DIBP)). Te tvari ne smiju biti prisutne iznad utvrđene vrijednosti. Komisija periodično preispituje popis ograničenih tvari, ili na vlastitu inicijativu ili nakon što država članica podnese prijedlog (članak 6.).

Nekoliko skupina proizvoda izričito je isključeno iz područja primjene Direktive (članak 2. stavak 4.), poput opreme dizajnirane za slanje u svemir. Uz to, materijali i komponente EEO-a za posebne primjene mogu delegiranim aktima biti isključeni iz ograničenja tvari tijekom ograničenog razdoblja. Izuzećima ne bi trebalo oslabiti okolišnu i zdravstvenu zaštitu koju pruža Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) te treba biti ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta: nije osigurana pouzdanost zamjenskih tvari, ili eliminacija ili zamjena ograničenih tvari nije izvediva iz znanstvenih ili tehničkih razloga, ili je vjerojatno da će ukupni negativni učinci zamjenskih tvari na okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača biti veći od njihovih ukupnih koristi za okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača (članak 5.).

Izvjestiteljica smatra da bi buduće opće preispitivanje Direktive RoHS 2 trebalo biti popraćeno zakonodavnim prijedlogom.

Direktiva RoHS 2 ima prošireno područje primjene u usporedi s Direktivom RoHS 1: obuhvaćeni su medicinski uređaji i instrumenti za praćenje i kontrolu te tu Direktivu karakterizira tzv. „otvoreno područje primjene” u pogledu uspostave nove kategorije 11. („Ostali EEO koji nije obuhvaćen nijednom od drugih kategorija”) u Prilogu I., gdje se popisuju kategorije EEO-a obuhvaćene Direktivom RoHS 2. Nadalje, definicija EEO-a šira je nego u Direktivi RoHS 1: EEO je bilo kakva oprema kojoj su potrebne električne struje ili elektromagnetska polja za barem jednu od njezinih funkcija. U tom kontekstu pojam „novoobuhvaćenog EEO-a” odnosi se na EEO koji je bio izvan područja primjene Direktive RoHS 1, ali je obuhvaćen Direktivom RoHS 2.

Prijedlog

Kao što je navedeno, cilj prijedloga Komisije jest uhvatiti se u koštac s problemima Direktive RoHS 2 povezanima s područjem primjene koji bi došli do izražaja nakon 22. srpnja 2019. Taj datum označava kraj prijelaznog razdoblja od osam godina koji je uveden Direktivom RoHS 2 tijekom kojeg novoobuhvaćeni EEO ne treba biti usklađen sa zahtjevima Direktive RoHS 2 i može i dalje biti stavljen na raspolaganje na tržištu EU-a (članak 2. stavak 2.). Prijedlogom se osobito uvode odredbe kojima se rješavaju sljedeća četiri problema:

  Trenutačna formulacija Direktive RoHS 2 podrazumijeva da bi nakon 22. srpnja 2019. bile zabranjene aktivnosti na sekundarnom tržištu (npr. preprodaja, tržište polovnih proizvoda) za medicinsku opremu, instrumente za praćenje i kontrolu i ostali novoobuhvaćeni EEO (npr. kosilice s električnim paljenjem, električni bicikli). Takva bi situacija bila protivna načelima kružnog gospodarstva, posebno s obzirom na to da bi smanjila životni vijek mnogih proizvoda, osobito u slučajevima u kojima postoje sekundarna tržišta za obnovljenu opremu. Uz to, takva situacija ne bi bila u skladu s općim usklađivanjem zakonodavstva EU-a o proizvodima.

  Nakon 22. srpnja 2019. ne bi više bilo moguće popraviti novoobuhvaćeni EEO osim medicinske opreme i instrumenata za praćenje i kontrolu sa zamjenskim dijelovima koji nisu u skladu s Direktivom RoHS 2. Na taj bi se način također skratio životni vijek te kategorije EEO-a, koju bi trebalo ranije povući.

  Zbog trenutačne formulacije definicije necestovnih pokretnih strojeva koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu (necestovni pokretni strojevi), nakon 22. srpnja 2019. na različit bi se način postupalo s dvije vrlo slične vrste necestovnih pokretnih strojeva: necestovni pokretni strojevi s ugrađenim izvorom energije (baterija ili motor) bili bi isključeni iz područja primjene Direktive RoHS 2, dok bi necestovni pokretni strojevi s vanjskim izvorom energije (s kablom za napajanje) bili obuhvaćeni područjem primjene Direktive RoHS 2. Pojedine vrste necestovnih pokretnih strojeva proizvode se na istim proizvodnim linijama, a jedina je razlika izvor energije. Takva bi situacija mogla dovesti do postupnog ukidanja modela s kablom za napajanje, dok bi učinci za okoliš koji proizlaze iz uključivanja tih necestovnih pokretnih strojeva u područje primjene Direktive bili ograničeni.

  Bilo bi zabranjeno plasiranje orgulja na tržište EU-a. Orgulje su novoobuhvaćeni proizvod jer upotrebljavaju električne komponente (tj. električne trakture), a njihove su cijevi napravljene od slitina olova za koje nema zamjena. Zbog prisutnosti električnih komponenti cijele orgulje, uključujući cijevi, spadaju u područje primjene Direktive RoHS 2, što znači da nakon 22. srpnja 2019. orgulje ne bi bile u skladu s tom Direktivom te bi njihova prodaja bila zabranjena.

Prijedlogom se također izmjenjuje članak 5. o izuzećima uspostavljanjem maksimalnog razdoblja valjanosti za izuzeća za kategoriju 11. EEO-a i brisanjem roka za odluku Komisije o obnavljanju postojećih izuzeća. U svakom slučaju, izuzeća ostaju važeća dok Komisija ne donese odluku o zahtjevu za obnavljanje i najmanje 12 mjeseci nakon eventualnog opoziva izuzeća. S obzirom na sve veći broj i sve veću složenost izuzeća u okviru Direktive RoHS, te u cilju bolje regulative i pravne predvidljivosti, izvjestiteljica je uvela zahtjev prema kojem Komisija treba podnositelju zahtjeva, državi članici i Europskom parlamentu priopćiti jasan vremenski okvir za donošenje svoje odluke, u roku od jednog mjeseca nakon primitka zahtjeva za izuzeće.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Referentni dokumenti

COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.1.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

1.2.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

28.2.2017

JURI

28.2.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

31.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

30.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

59

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Christel Schaldemose

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pál Csáky, Siôn Simon

Datum podnošenja

1.6.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

1

-

ENF

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti