Procedūra : 2017/0013(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0205/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0205/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 03/10/2017 - 4.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0362

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 723kWORD 79k
1.6.2017
PE 602.843v05-00 A8-0205/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0038),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0021/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A8-0205/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Būtu jāveicina elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) sekundārā tirgus operācijas, tostarp remonts, rezerves daļu nomaiņa, atjaunošana un atkārtota izmantošana, lai veicinātu aprites ekonomiku Eiropas Savienībā. Būtu jānodrošina augsta līmeņa cilvēku veselības aizsardzība un vides aizsardzība, tostarp videi nekaitīga reģenerācija un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apglabāšana. Būtu jāizvairās no nevajadzīga administratīvā sloga tirgus dalībniekiem. Direktīva 2011/65/ES ļauj EEI, kas neietilpst iepriekšējās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK6 darbības jomā, bet kuras neatbilstu Direktīvai 2011/65/ES, turpināt darīt pieejamas tirgū līdz 2019. gada 22. jūlijam. Tomēr pēc minētās dienas būs aizliegta neatbilstīgu EEI pirmā laišana tirgū un sekundārā tirgus operācijas. Šāds sekundārā tirgus darbību aizliegums ir pretrunā vispārējiem principiem, kas ir pamatā Savienības pasākumiem par tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz ražojumiem, un tāpēc būtu jāsvītro.

(2)  Būtu jāveicina elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) sekundārā tirgus operācijas, tostarp remonts, rezerves daļu nomaiņa, atjaunošana un atkārtota izmantošana, kā arī modernizācija, lai veicinātu aprites ekonomiku Eiropas Savienībā. Būtu jānodrošina augsta līmeņa cilvēku veselības aizsardzība un vides aizsardzība, tostarp videi nekaitīga reģenerācija un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apglabāšana. Būtu jāizvairās no nevajadzīga administratīvā sloga tirgus dalībniekiem. Direktīva 2011/65/ES ļauj EEI, kas neietilpst iepriekšējās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK6 darbības jomā, bet kuras neatbilstu Direktīvai 2011/65/ES, turpināt darīt pieejamas tirgū līdz 2019. gada 22. jūlijam. Tomēr pēc minētās dienas būs aizliegta neatbilstīgu EEI pirmā laišana tirgū un sekundārā tirgus operācijas. Šāds sekundārā tirgus darbību aizliegums ir pretrunā vispārējiem principiem, kas ir pamatā Savienības pasākumiem par tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz ražojumiem, un tāpēc būtu jāsvītro.

_________________

_________________

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.).

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.).

Pamatojums

Lai atbalstītu aprites ekonomikas plašo koncepciju, mums būtu arī jāizmanto modernizācija, kā process, kurā novērtē iekārtas stāvokli, lai lemtu par to, kuras sastāvdaļas ir jāaizstāj, kuras jāremontē vai jāpārveido un kuras var tikt atkārtoti izmantotas, un visā šajā procesā ir arī jāpamatojas uz iekārtas īpašnieka/lietotāja turpmākajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/65/ES

5. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

 

"Vienā deleģētajā aktā var būt tikai ierobežots skaits tehniski saistītu vai savstarpēji atkarīgu pasākumu."

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/65/ES

5. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 4. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

"ba)   viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas Komisija paziņo pieteikuma iesniedzējam, dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam skaidrus sava lēmuma pieņemšanas termiņus."

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/65/ES

24. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a)  24. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.   Vēlākais līdz 2021. gada 22. jūlijam Komisija veic vispārēju šīs direktīvas pārskatīšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

2.   Vēlākais līdz 2021. gada 22. jūlijam Komisija veic vispārēju šīs direktīvas pārskatīšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot tiesību akta priekšlikumu.


PASKAIDROJUMS

Konteksts

ES tiesību akti par ierobežojumiem attiecībā uz dažu bīstamu vielu izmantojumu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI) ir spēkā kopš 2004. gada augusta. RoHS tiesību akti palīdz samazināt ar šīm vielām saistīto veselības un vides apdraudējumu. Patlaban spēkā esošā Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS 2) stājās spēkā 2011. gada jūlijā. Tā ir pārstrādāta iepriekšējā direktīva (Direktīva 2002/95/EK (RoHS 1)).

Komisijas priekšlikumā ir grozījumi attiecībā uz RoHS 2 piemērošanas jomu. Piemērošanas jomas pārskatīšana ir skaidri noteikta šajā direktīvā (24. panta 1. punkts). Tās mērķis ir novērst šīs direktīvas "neparedzētu blakusietekmi", kas varētu rasties pēc 2019. gada 22. jūlija. Šis priekšlikums ir novēlots, ņemot vērā, ka RoHS 2 noteiktais termiņš bija 2014. gada 22. jūlijs.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo tas ir nepieciešams, lai atrisinātu steidzamus jautājumus saistībā ar RoHS 2 pašreizējo redakciju, tādējādi palielinot juridisko noteiktību un aizsargājot vidi un sabiedrības veselību. RoHS 2 piemērošanas jomas pārskatīšana jo īpaši palīdzēs saglabāt darbvietas MVU, atbalstīt sabiedrības veselības nozari, kam nepieciešamas atjaunotas medicīnas iekārtas, kā arī veicināt aprites ekonomiku.

Referente vēlētos uzsvērt, ka šīs piemērošanas jomas pārskatīšanas mērķis nav mainīt RoHS 2 pamatuzdevumus. Referente uzskata, ka šīs procedūras mērķis nav izdarīt lielākas izmaiņas RoHS 2 direktīvā, bet tas jādara turpmāk paredzētajā direktīvas vispārējā pārskatīšanā, kas Komisijai jāveic līdz 2021. gada 22. jūlijam, kā noteikts 24. panta 2. punktā.

RoHS 2

Īsi sakot, RoHS 2 paredz noteikumus par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu EEI (svins, dzīvsudraba, kadmijs, sešvērtīgais hroms, polibrombifenils (PBB) un polibromdifenilēteri (PBDE)). Kā noteikts Komisijas Deleģētajā direktīvā (ES) 2015/863 ierobežojumi attiecībā uz ftalātiem tiks piemēroti no 2019. gada 22. jūlija (bis-(2-etilheksil)ftalāts (DEHP), butilbenzilftalāts (BBP), dibutilftalātu (DBP), diizobutilftalāts (DIBP)). Šo vielu klātbūtnei nebūtu jāpārsniedz noteiktais daudzums. Ierobežoto vielu sarakstu Komisija periodiski pārskata pēc savas iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts iesniegtu priekšlikumu (6. pants).

No direktīvas piemērošanas jomas ir izslēgtas vairākas produktu grupas (2. panta 4. punkts), piemēram aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmosā. Turklāt ar deleģētajiem aktiem var noteikt ierobežota termiņa atbrīvojumus attiecībā uz vielām noteiktajiem ierobežojumiem, ja tās tiek izmantotas materiālos un sastāvdaļās īpašiem mērķiem paredzētās EEI. Atbrīvojumi nedrīkst mazināt Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) noteikto vides un veselības aizsardzības līmeni un ir jāizpilda šādi turpmāk minētie nosacījumi: aizstājēju uzticamība nav nodrošināta vai ierobežoto vielu likvidēšana vai aizvietošana zinātniski vai tehniski nav realizējama, vai aizvietošanas radītā kopējā nelabvēlīgā ietekme uz vidi, veselību un patērētāju drošību varētu būt nozīmīgāka par tās radītajiem kopējiem ieguvumiem attiecībā uz vidi, veselību un patērētāju drošību (5. pants).

Referente uzskata, ka līdz ar RoHS 2 turpmāko vispārējo pārskatīšanu būtu jāiesniedz arī tiesību akta priekšlikums.

RoHS 2 darbības joma ir plašāka nekā RoHS 1 — tā attiecas uz medicīnas ierīcēm, kā arī monitoringa un kontroles instrumentiem un tajā paredzēta tā sauktā atvērtā piemērošanas joma saistībā ar jaunas — 11. kategorijas ieviešanu ("Citas EEI, kas neietilpst nevienā citā kategorijā") I pielikumā, kurā uzskaitītas EEI kategorijas, kas ir RoHS 2 piemērošanas jomā. Turklāt tajā noteiktā EEI definīcija ir plašāka nekā RoHS 1 — EEI ir jebkuras iekārtas, kuru darbība ir atkarīga no elektriskās strāvas vai elektromagnētiskā lauka, lai veiktu vismaz vienu no paredzētajām funkcijām. Šajā sakarā "piemērošanas jomā iekļautās jaunās EEI” attiecas uz EEI, kas nebija RoHS 1 darbības jomā bet tagad uz tām attiecas RoHS 2.

Priekšlikums

Kā minēts iepriekš, Komisijas priekšlikuma mērķis ir novērst ar RoHS 2 piemērošanas jomu saistītās problēmas, kas varētu rasties pēc 2019. gada 22. jūlija. Šajā datumā beidzas RoHS 2 noteiktais astoņu gadu pārejas periods, kura laikā jaunajām darbības jomā iekļautajām EEI nav jānodrošina atbilstība RoHS 2 prasībām un tās joprojām var būt pieejamas ES tirgū (2. panta 2. punkts). Priekšlikums jo īpaši ievieš noteikumus, ar kuriem tiek atrisinātas četras turpmāk minētās problēmas.

 Saskaņā RoHs 2 pašreizējo redakciju no 2019. gada 22. jūlija būs aizliegtas otrreizējā tirgus darbības (piemēram, atkārtota pārdošana, lietotu preču tirgus) medicīnas iekārtu, monitoringa un kontroles instrumentu un citu piemērošanas jomā jaunu EEI (piemēram, elektriskās aizdedzes zāles pļāvēju, elektrisko velosipēdu) gadījumā. Šāda situācija būtu pretrunā aprites ekonomikas principiem, jo īpaši tādēļ, ka tiktu saīsināts daudzu produktu dzīves cikls, un ņemot vērā, ka jau pastāv atjaunota aprīkojuma otrreizējie tirgi. Turklāt šāda situācija būtu pretrunā ES tiesību aktu produktu jomā vispārējai saskaņošanai.

 Pēc 2019. gada 22. jūlija vairs nebūtu iespējams remontēt piemērošanas jomā no jauna iekļautās EEI, izņemot medicīnas ierīces un monitoringa un kontroles instrumentus, izmantojot rezerves daļas, kas neatbilst RoHS 2 prasībām. Tādējādi tiks arī samazināts šīs kategorijas EEI dzīves cikls, jo tās būs ātrāk jānodod atkritumos.

 “Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām” (NRMM) pašreizējās definīcijas dēļ, pēc 2019. gada 22. jūlija attiecībā uz diviem ļoti līdzīgiem NRMM veidiem tiktu piemēroti atšķirīgi noteikumi. NRMM ar iebūvētu piedziņu (bateriju vai dzinēju) tiktu izslēgti no RoHS 2 piemērošanas jomas, bet NRMM, ko darbina ārējs strāvas avots (ko pievada ar kabeli), būtu RoHS 2 darbības jomā. Daži NRMM veidi tiek ražoti uz vienām un tām pašām ražošanas līnijām un vienīgā atšķirība ir strāvas avots. Šī situācija var novest pie tā, ka tiks izbeigta ārējā strāvas avota modeļu ražošana, un ieguvumi vides jomā no tā, ka šie NRMM būs RoHS 2 piemērošanas jomā, būs ierobežoti.

 Tiktu aizliegta ērģeļu ar stabulēm laišana ES tirgū. Ērģeles ar stabulēm ir jauns produkts, uz ko attiektos piemērošanas joma, jo tajās izmanto elektriskas sastāvdaļas (gaisa pievade ar elektroenerģiju) un to stabules ir izgatavotas no svina sakausējumiem, kam nav aizstājēju. Elektrisko sastāvdaļu dēļ visas ērģeles, tostarp stabules, būtu RoHS 2 piemērošanas jomā, kas nozīmē, ka ērģeles ar stabulēm no 2019. gada 22. jūlija vairs neatbilstu RoHS 2 prasībām un to tirgošana būtu aizliegta.

Priekšlikums groza arī 5. pantu attiecībā uz atbrīvojumiem, nosakot maksimālo darbības laikposmu atbrīvojumiem, kas piemērojami 11. EEI kategorijai, svītrojot termiņu, kurā Komisijai būtu jāpieņem lēmums par spēkā esošo atbrīvojumu atjaunošanu. Jebkurā gadījumā atbrīvojumi paliek spēkā līdz Komisija pieņem lēmumu par atjaunošanu un vismaz 12 mēnešus pēc tam, kad atbrīvojums ir atcelts. Ņemot vērā to, ka aizvien pieaug saskaņā ar RoHS noteikto atbrīvojumu skaits un to nosacījumi ir sarežģīti, un lai nodrošinātu labāku regulējumu un juridisko paredzamību, referente ierosina noteikt prasību, ka Komisijai viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas ir jāsniedz pieteikuma iesniedzējiem, dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam skaidri termiņi sava lēmuma pieņemšanai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās

Atsauces

COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

1.2.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

28.2.2017

JURI

28.2.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

31.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.5.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

30.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

59

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Christel Schaldemose

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Siôn Simon

Iesniegšanas datums

1.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

1

-

ENF

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika