Процедура : 2013/0115(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0207/2017

Внесени текстове :

A8-0207/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0276

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 675kWORD 58k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза

(13391/2016 – C8‑0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Улрике Луначек

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза

(13391/2016 – C8‑0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13391/2016),

–  като взе предвид проекта на Рамково споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза (13393/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0491/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0207/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Рамковото споразумение;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Косово.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 7 декември 2009 г. Съветът приветства съобщението на Европейската комисия

от 14 октомври 2009 г., озаглавено „Косово – към осъществяване на своята европейска перспектива“, и я прикани да предприеме необходимите мерки, за да подпомогне напредъка на Косово за сближаване със Съюза в съответствие с европейската перспектива на региона.

На 22 април 2013 г. Комисията представи своите предложения за решение на Съвета относно подписването и за решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза.

Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Косово влезе в сила на 1 април 2016 г.

Съгласно Рамковото споразумение Косово ще има възможност да участва в програми на Съюза в съответствие със своите ангажименти да приеме и прилага стандартите в областите, които са свързани със съответната програма, и постигнатия в това отношение напредък.

Косово ще участва с финансови вноски в общия бюджет на Европейския съюз пропорционално на конкретните програми на Съюза, в които то взема участие.

Сключването на Рамковото споразумение ще позволи постепенното отваряне на някои програми на Съюза за Косово или засиленото му участие в тях, което предоставя възможност за допълнително насърчаване на връзките в културната, образователната, екологичната, техническата и научната област, засилване на контактите между хората и на секторното сътрудничество, в допълнение към укрепването на политическите и икономическите отношения чрез Споразумението за стабилизиране и асоцииране.

Участието на Косово в програми на Съюза ще засили европейската перспектива на страната и ще задълбочи двустранните отношения. Рамковото споразумение допринася за улесняването на интеграцията на Косово в политиките на ЕС и играе важна роля за пътя на Косово към членство в ЕС.


ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамково споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза

Позовавания

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

1.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.12.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Недадено становище

       Дата на решението

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.5.2017

 

 

 

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

8

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Vladimir Urutchev

Дата на внасяне

2.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност