Postup : 2013/0115(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0207/2017

Předložené texty :

A8-0207/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2017 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0276

DOPORUČENÍ     ***
PDF 521kWORD 54k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Ulrike Lunacek

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13391/2016),

–  s ohledem na návrh rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie (13391/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 212 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0491/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0207/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením rámcové dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Kosova.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 7. prosince 2009 uvítala Rada sdělení Evropské komise ze dne 14. října 2009 nazvané „Kosovo – naplňování evropské perspektivy“ a vyzvala ji k přijetí nezbytných opatření na podporu Kosova na jeho cestě k Unii v souladu s evropskou perspektivou tohoto regionu.

Dne 22. dubna 2013 předložila Komise návrh rozhodnutí Rady o podpisu Rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie

a návrh rozhodnutí Rady o uzavření této dohody.

Dne 1. dubna 2016 vstoupila v platnost dohoda o stabilizaci a přidružení s Kosovem.

Na základě rámcové dohody bude Kosovu umožněna účast na programech Unie v souladu s jeho závazky přijmout a uplatňovat normy v oblastech relevantních pro dotčený program a s pokrokem dosaženým v daném ohledu.

Kosovo bude finančně přispívat do souhrnného rozpočtu Evropské unie, a to poměrně podle konkrétních programů Unie, kterých se účastní.

Uzavření rámcové dohody umožní postupné otevírání určitých programů Unie pro Kosovo nebo jeho zvýšenou účast v těchto programech, což kromě posilování politických a hospodářských vztahů prostřednictvím dohody o stabilizaci a přidružení skýtá příležitost podpořit další vazby v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí, vědy a techniky a zlepšit kontakt mezi lidmi a odvětvovou spolupráci.

Účastí Kosova na programech Unie se posílí evropská perspektiva této země a prohloubí se dvoustranné vztahy. Rámcová dohoda přispívá ke snazšímu začlenění Kosova do politik EU a hraje důležitou úlohu na cestě Kosova k členství v EU.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie

Referenční údaje

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

1.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.12.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

30.5.2017

 

 

 

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

8

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Vladimir Urutchev

Datum předložení

2.6.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí