UDKAST TIL INDSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer

  2.6.2017 - (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE)) - ***

  Udenrigsudvalget
  Ordfører: Ulrike Lunacek

  Procedure : 2013/0115(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0207/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0207/2017
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer

  (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13391/2016),

  –  der henviser til forslag til Rådets afgørelse om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer (13393/2016),

  –  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 212 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0491/2016),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

  –  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0207/2017),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kosovos regering og parlament.

  BEGRUNDELSE

  Den 7. december 2009 hilste Rådet Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2009 med titlen "Realisering af Kosovos europæiske dimension" velkommen og inviterede den til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at støtte Kosovos fremskridt i tilnærmelsen til Unionen i overensstemmelse med regionens europæiske perspektiv.

  Den 22. april 2013 forelagde Kommissionen sine forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og til en rådsafgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer.

  Stabiliserings- og associeringsaftalen med Kosovo trådte i kraft den 1. april 2016.

  Ifølge rammeaftalen kan Kosovo deltage på grundlag af sine tilsagn om at vedtage og anvende standarder på de områder, der er relevante for det pågældende program, og de fremskridt, der gøres i den forbindelse.

  Kosovo vil bidrage finansielt til Den Europæiske Unions almindelige budget, afhængigt af hvilke specifikke programmer Kosovo deltager i.

  Indgåelsen af rammeaftalen vil muliggøre en gradvis åbning for Kosovos deltagelse eller forstærkede deltagelse i visse EU-programmer, hvilket giver mulighed for yderligere at fremme kulturelle, uddannelsesmæssige, miljømæssige, tekniske og videnskabelige forbindelser, øge de mellemfolkelige kontakter og det sektorielle samarbejde, ud over en styrkelse af de politiske og økonomiske forbindelser gennem indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen.

  Kosovos deltagelse i EU-programmer vil styrke landets europæiske perspektiv og uddybe de bilaterale forbindelser. Rammeaftalen bidrager til at lette Kosovos integration i EU's politikker og spiller en vigtig rolle i Kosovos vej mod EU-medlemskab.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer

  Referencer

  13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  1.12.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AFET

  12.12.2016

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  INTA

  12.12.2016

  JURI

  12.12.2016

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  INTA

  22.7.2014

  JURI

  3.9.2014

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Ulrike Lunacek

  22.6.2015

   

   

   

  Behandling i udvalg

  30.5.2017

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  30.5.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  44

  8

  10

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Vladimir Urutchev

  Dato for indgivelse

  2.6.2017

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

  44

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

  ECR

  Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

  S&D

  Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

  8

  -

  ALDE

  Norica Nicolai

  ECR

  Anders Primdahl Vistisen

  EFDD

  James Carver

  ENF

  Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  10

  0

  ALDE

  Javier Nart

  ECR

  Geoffrey Van Orden

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

  S&D

  Demetris Papadakis

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller