ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου που αφορά τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης

  2.6.2017 - (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE)) - ***

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek

  Διαδικασία : 2013/0115(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0207/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0207/2017
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου που αφορά τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης

  13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13391/2016),

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης (13393/2016),

  –  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 212 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0491/2016),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0207/2017),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Κοσσυφοπεδίου.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Στις 7 Δεκεμβρίου 2009 το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, με τίτλο: «Κοσσυφοπέδιο – Υλοποίηση της ευρωπαϊκής του προοπτικής» και την κάλεσε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να στηρίξει το Κοσσυφοπέδιο στην πορεία του προς την Ένωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.

  Στις 22 Απριλίου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για την έκδοση μιας απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και μιας απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης.

  Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016.

  Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο, το Κοσσυφοπέδιο θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του να θεσπίζει και να εφαρμόζει πρότυπα στους διάφορους συναφείς με το οικείο πρόγραμμα τομείς και σε συνάρτηση με την πρόοδο που σημειώνει στους τομείς αυτούς.

  Το Κοσσυφοπέδιο θα συμβάλλει οικονομικά στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τα συγκεκριμένα προγράμματα της Ένωσης, στα οποία συμμετέχει.

  Η σύναψη της συμφωνίας πλαισίου θα επιτρέψει το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων προγραμμάτων της Ένωσης για το Κοσσυφοπέδιο ή την ενίσχυση της συμμετοχής του σε αυτά, προσφέροντας, εκτός από την ενδυνάμωση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μέσω της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, δυνατότητες για περαιτέρω σύσφιξη των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών και ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών και της τομεακής συνεργασίας.

  Η συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα προγράμματα της Ένωσης θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και θα εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις. Η συμφωνία-πλαίσιο συνεισφέρει στη διευκόλυνση της ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στις πολιτικές της ΕΕ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης

  Έγγραφα αναφοράς

  13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  1.12.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  12.12.2016

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  12.12.2016

  JURI

  12.12.2016

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  INTA

  22.7.2014

  JURI

  3.9.2014

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Ulrike Lunacek

  22.6.2015

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  30.5.2017

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.5.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  44

  8

  10

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Vladimir Urutchev

  Ημερομηνία κατάθεσης

  2.6.2017

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  44

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

  ECR

  Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

  S&D

  Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

  8

  -

  ALDE

  Norica Nicolai

  ECR

  Anders Primdahl Vistisen

  EFDD

  James Carver

  ENF

  Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy

  NI

  Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

  10

  0

  ALDE

  Javier Nart

  ECR

  Geoffrey Van Orden

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

  S&D

  Δημήτρης Παπαδάκης

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή