Menetlus : 2013/0115(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0207/2017

Esitatud tekstid :

A8-0207/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0276

SOOVITUS     ***
PDF 443kWORD 54k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Väliskomisjon

Raportöör: Ulrike Lunacek

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13391/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu eelnõu (13393/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 212, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning artikli 218 lõikele 7 (C8-0491/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8-0207/2017),

1.  annab nõusoleku raamlepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kosovo valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Nõukogu väljendas 7. detsembril 2009 heameelt Euroopa Komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta teatise „Kosovo – Euroopa tuleviku rajamine“ üle ja kutsus komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid Kosovo edusammude toetamiseks liiduga ühinemise suunas kooskõlas piirkonna Euroopa perspektiiviga.

Komisjon esitas 22. aprillil 2013 oma ettepanekud raamlepingu allkirjastamist käsitleva nõukogu otsuse ning Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu sõlmimist käsitleva nõukogu otsuse kohta.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Kosovoga jõustus 1. aprillil 2016.

Raamlepingu kohaselt võib Kosovo osaleda liidu programmides kooskõlas oma kohustustega võtta vastu ja rakendada norme asjaomase programmi jaoks olulistes valdkondades ja vastavalt tehtud edusammudele.

Kosovo annab rahalise panuse Euroopa Liidu üldeelarvesse vastavalt oma osalemisele konkreetsetes liidu programmides.

Raamlepingu sõlmimine avab Kosovole järk-järgult teatavad liidu programmid või võimaldab neis tõhusamalt osaleda, mis annab võimaluse edendada rohkem kultuuri-, haridus- ja keskkonnaalaseid ning tehnilisi ja teaduslikke sidemeid, tõhustada inimestevahelisi kontakte ja valdkondlikku koostööd, ning lisaks sellele tugevdab see poliitilisi ja majandussuhteid stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu abil.

Kosovo osalemine liidu programmides tugevdab riigi Euroopa perspektiivi ning süvendab kahepoolseid suhteid. Raamleping aitab kaasa Kosovo integreerimisele ELi poliitikavaldkondadega ning etendab olulist rolli Kosovo teel ELi liikmesuse suunas.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping

Viited

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

1.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

12.12.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.5.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

8

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Vladimir Urutchev

Esitamise kuupäev

2.6.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika