Postupak : 2013/0115(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0207/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0207/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0276

PREPORUKA     ***
PDF 453kWORD 54k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma između Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma između Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (13391/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Okvirnog sporazuma između Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije (13393/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 212. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0491/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove (A8-0207/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kosova.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Vijeće je 7. prosinca 2009. pozdravilo komunikaciju Europske komisije

od 14. listopada 2009. naslovljenu „Kosovo – ispunjavanje europske perspektive” i pozvalo Komisiju da poduzme potrebne mjere kako bi se Kosovu pružila potpora u približavanju Uniji, u skladu s europskom perspektivom regije.

Komisija je 22. travnja 2013. podnijela prijedloge za Odluku Vijeća

o potpisivanju i za Odluku Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma između

Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova

u programima Unije.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom stupio je na snagu 1. travnja 2016.

Kosovo će, prema Okvirnom ugovoru, moći sudjelovati u programima Unije u skladu sa svojim obvezama povezanima s donošenjem i primjenom normi u područjima relevantnima za određeni program i napretkom ostvarenim u tom pogledu.

Kosovo će financijski doprinositi općem proračunu Europske unije proporcionalno u odnosu na posebne programe Unije u kojima sudjeluje.

Sklapanje Okvirnog sporazuma omogućit će Kosovu da postupno započne sa sudjelovanjem u određenim programima Unije, odnosno da u nekima od njih pojača svoje sudjelovanje, čime se, uz jačanje političkih i gospodarskih odnosa omogućenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, otvara prilika za promicanje daljnjih kulturnih, obrazovnih, okolišnih, tehničkih i znanstvenih veza te se unaprjeđuju kontakti među narodima i sektorska suradnja.

Sudjelovanjem Kosova u programima Unije osnažit će se europska perspektiva te zemlje i produbiti bilateralni odnosi. Okvirni sporazum doprinosi olakšavanju integracije Kosova u politike EU-a i ima važnu ulogu na putu Kosova prema članstvu u EU-u.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Okvirni sporazum EU-a i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije

Referentni dokumenti

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

1.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.12.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

30.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

8

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Vladimir Urutchev

Datum podnošenja

2.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti