Eljárás : 2013/0115(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0207/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0207/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2017 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0276

AJÁNLÁS     ***
PDF 371kWORD 50k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

az Európai Unió és Koszovó közötti, Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről szóló keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: Ulrike Lunacek

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és Koszovó közötti, Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről szóló keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13391/2016),

–  tekintettel az Európai Unió és Koszovó közötti, a Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről szóló keretmegállapodás tervezetére (13393/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 212. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0491/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0207/2017),

1.  egyetért a keretmegállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Koszovó kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

2009. december 7-én a Tanács üdvözölte az Európai Bizottság

„Koszovó – az európai perspektíva beteljesülése” című, 2009. október 14-i közleményét, és felkérte a Bizottságot, hogy

a régió európai perspektívájával összhangban tegye meg a szükséges intézkedéseket

Koszovó uniós közeledésének támogatása érdekében.

A Bizottság 2013. április 22-én benyújtotta

az Európai Unió és Koszovó közötti, a Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről

szóló keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra

és a megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatait.

A Koszovóval kötött stabilizációs és társulási megállapodás 2016. április 1-jén lépett hatályba.

A keretmegállapodás szerint Koszovó a szóban forgó programokkal kapcsolatos területek normáinak elfogadására és alkalmazására irányuló kötelezettségvállalásainak és az e tekintetben elért előrehaladásnak megfelelő ütemben vehet részt az uniós programokban.

Koszovó pénzügyileg hozzájárul az Európai Unió általános költségvetéséhez azokkal a konkrét uniós programokkal arányosan, amelyekben részt vesz.

A keretmegállapodás megkötése a politikai és gazdasági kapcsolatok stabilizációs és társulási megállapodás keretén belüli megerősítésén felül lehetővé teszi bizonyos uniós programok fokozatos megnyitását Koszovó számára, illetve bizonyos programokban Koszovó részvételének megerősítését, ami alkalmat kínál a kulturális, oktatási, környezetvédelmi, műszaki és tudományos kapcsolatok elmélyítésére, a személyes emberi kapcsolatok és az ágazati együttműködés elősegítésére.

Koszovó uniós programokban való részvétele megerősíti az ország európai kilátásait és elmélyíti a kétoldalú kapcsolatokat. A keretmegállapodás hozzájárul Koszovó európai uniós politikákba történő integrálásának elősegítéséhez és fontos szerepet játszik a Koszovó európai uniós tagsága felé vezető úton.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és Koszovó közötti, Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről szóló keretmegállapodás

Hivatkozások

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

1.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.12.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.5.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

8

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Vladimir Urutchev

Benyújtás dátuma

2.6.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat