Pranešimas - A8-0207/2017Pranešimas
A8-0207/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų sudarymo projekto

2.6.2017 - (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE)) - ***

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėja: Ulrike Lunacek

Procedūra : 2013/0115(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0207/2017
Pateikti tekstai :
A8-0207/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų sudarymo projekto

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13391/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, projektą (13393/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 212 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0491/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0207/2017),

1.  pritaria bendrojo susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kosovo vyriausybėms ir parlamentams.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2009 m. gruodžio 7 d. Taryba pritarė 2009 m. spalio 14 d. Europos Komisijos komunikatui „Kosovas siekia europinės perspektyvos“ ir paragino Komisiją imtis reikiamų priemonių Kosovo pažangai remti siekiant narystės Sąjungoje pagal regiono europinę perspektyvą.

2013 m. balandžio 22 d. Komisija pateikė savo pasiūlymus dėl Tarybos sprendimų dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo ir sudarymo.

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Kosovu įsigaliojo 2016 m. balandžio 1 d.

Pagal bendrąjį susitarimą Kosovas galės dalyvauti Sąjungos programose tiek, kiek laikysis įsipareigojimų priimti ir taikyti standartus atitinkamos programos vykdymui svarbiose srityse, ir pagal toje srityje padarytą pažangą.

Prie Europos Sąjungos bendrojo biudžeto Kosovas finansiškai prisidės pagal konkrečias Sąjungos programas, kuriose jis dalyvauja.

Sudarius bendrąjį susitarimą bus sudarytos sąlygos Kosovui laipsniškai prisijungti prie tam tikrų Sąjungos programų arba gerinti savo dalyvavimą jose, taip pat sudaryta galimybė ne tik stiprinti politinius ir ekonominius santykius taikant stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, bet ir toliau skatinti ryšius kultūros, švietimo, aplinkosaugos, techninėje ir mokslinėje srityse, puoselėti žmonių tarpusavio santykius ir skatinti sektorių bendradarbiavimą.

Kosovui dalyvaujant Sąjungos programose stiprės šalies europinė perspektyva ir intensyvės dvišaliai santykiai. Bendrasis susitarimas padeda palengvinti Kosovo integraciją į ES politiką ir atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Kosovo valstybės siekį tapti ES nare.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kosovo bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

Nuorodos

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

1.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.12.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

30.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

30.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

8

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Vladimir Urutchev

Pateikimo data

2.6.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė