Procedūra : 2013/0115(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0207/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0207/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2017 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0276

IETEIKUMS     ***
PDF 584kWORD 54k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

par Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārējiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Ārlietu komiteja

Referente: Ulrike Lunacek

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārējiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13391/2016),

–  ņemot vērā projektu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās (13393/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 212. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C8-0491/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta un 99. panta 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A8-0207/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kosovas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Padome 2009. gada 7. decembrī pauda gandarījumu par Eiropas Komisijas 2009. gada 14. oktobra paziņojumu „Kosova — Eiropas perspektīvas īstenošana“ un aicināja to veikt nepieciešamos pasākumus, lai atbalstītu Kosovas virzību uz Savienību saskaņā ar reģiona Eiropas perspektīvu.

Komisija 2013. gada 22. aprīlī iesniedza savus priekšlikumus, lai Padome pieņemtu lēmumu par to parakstīšanu un par to, vai noslēgt Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās.

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Kosovu stājās spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Atbilstīgi pamatnolīgumam Kosova varēs piedalīties Savienības programmās saskaņā ar savām saistībām pieņemt un piemērot standartus attiecīgajai programmai būtiskajās jomās un saskaņā ar šajā ziņā sasniegto progresu.

Kosova veiks finansiālu ieguldījumu Eiropas Savienības vispārējā budžetā proporcionāli konkrētajām Savienības programmām, kurās tā piedalās.

Pamatnolīguma noslēgšana ļaus pakāpeniski iesaistīties vai paplašināt savu līdzdalību konkrētās Kosovai paredzētās Savienības programmās un papildus politisko un ekonomisko attiecību nostiprināšanai, izmantojot stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, dos iespējas plašāk attīstīt sakarus kultūras, izglītības, vides aizsardzības, zinātnes un tehnikas jomās, paplašināt cilvēku savstarpējos kontaktus un nozaru sadarbību.

Kosovas dalība Savienības programmās stiprinās valsts izredzes pievienoties Eiropai un padziļinās divpusējās attiecības. Pamatnolīgums sekmē Kosovas integrāciju ES politikas virzienos un tam ir liela nozīme Kosovas ceļā uz dalību Eiropas Savienībā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pamatnolīgums starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās

Atsauces

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

1.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

12.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.5.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

30.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

8

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vladimir Urutchev

Iesniegšanas datums

2.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika