AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's

2.6.2017 - (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE)) - ***

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Ulrike Lunacek

Procedure : 2013/0115(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0207/2017
Ingediende teksten :
A8-0207/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (13391/2016),

–  gezien de ontwerpkaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma’s (13393/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0491/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0207/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de Kaderovereenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Kosovo.

KORTE TOELICHTING

Op 7 december 2009 gaf de Raad aan ingenomen te zijn met de mededeling van de Europese Commissie van 14 oktober 2009 getiteld "Kosovo – Op weg naar de Europese Unie". Voorts riep de Raad de Commissie op het nodige te doen om, overeenkomstig het Europese perspectief van de regio, de door Kosovo gemaakte vooruitgang op weg naar de EU te ondersteunen.

De Commissie heeft op 22 april 2013 haar voorstellen ingediend voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma’s.

De stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo is op 1 april 2016 in werking getreden.

Uit hoofde van de Kaderovereenkomst zal Kosovo aan EU-programma’s mogen deelnemen voor zover het zich ertoe verbindt de normen op de gebieden die voor het programma in kwestie relevant zijn, over te nemen en toe te passen, en voor zover het in dat opzicht vooruitgang boekt.

Aan de algemene begroting van de Europese Unie zal Kosovo een financiële bijdrage verstrekken die in verhouding staat tot de specifieke EU-programma’s waaraan het deelneemt.

Dankzij de sluiting van de Kaderovereenkomst zullen bepaalde EU-programma's geleidelijk voor Kosovo kunnen worden opengesteld en zal het land intensiever aan deze programma's kunnen deelnemen, hetgeen de mogelijkheid biedt om de banden op het gebied van cultuur, onderwijs, milieu, techniek en wetenschap verder aan te halen, interpersoonlijke contacten en sectorale samenwerking te stimuleren, en de politieke en economische betrekkingen te versterken middels de stabilisatie- en associatieovereenkomst.

De deelname van Kosovo aan EU-programma's zal zowel het Europees perspectief van het land als de bilaterale betrekkingen versterken. De Kaderovereenkomst draagt bij tot de bevordering van de integratie van Kosovo in het beleid van de Unie en speelt een belangrijke rol bij de weg naar het lidmaatschap van de EU die door Kosovo is ingeslagen.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma’s

Document- en procedurenummers

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

1.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

12.12.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.5.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

30.5.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

8

10

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Vladimir Urutchev

Datum indiening

2.6.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding