Procedura : 2013/0115(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0207/2017

Teksty złożone :

A8-0207/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2017 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0276

ZALECENIE     ***
PDF 589kWORD 57k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13391/2016),

–  uwzględniając Umowę ramową między Unią Europejską a Kosowem dotyczącą ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych (13393/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 212, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0491/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0207/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy ramowej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Kosowa.


UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2009 r. Rada przyjęła z zadowoleniem komunikat Komisji Europejskiej z dnia 14 października 2009 r. zatytułowany „Kosowo – realizacja perspektywy europejskiej“ oraz zwróciła się do Komisji o podjęcie niezbędnych środków w celu wspierania Kosowa w postępach na drodze do Unii zgodnie z europejską perspektywą regionu.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Komisja przedłożyła wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie podpisania oraz decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych.

Zawarty z Kosowem układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z umową ramową Kosowo będzie mogło uczestniczyć w programach unijnych zgodnie ze swoimi zobowiązaniami do przyjęcia i stosowania standardów w obszarach istotnych dla danego programu oraz z postępami poczynionymi w tym zakresie.

Kosowo wniesie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wkład finansowy proporcjonalny do jego udziału w poszczególnych programach unijnych.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi Kosowu stopniowe włączenie do niektórych programów unijnych lub szerszy udział w programach, w których już uczestniczy, oferując – oprócz zacieśniania stosunków politycznych i ekonomicznych w ramach układu o stabilizacji i stowarzyszeniu – możliwość promowania dalszych powiązań w dziedzinie kultury, edukacji, środowiska, techniki i nauki, umacniając kontakty międzyludzkie i współpracę branżową.

Uczestnictwo Kosowa w programach unijnych wzmocni europejską perspektywę tego kraju i pogłębi stosunki dwustronne. Umowa ramowa ułatwia powiązanie Kosowa ze środkami politycznymi UE oraz odgrywa istotną rolę na drodze tego kraju do członkostwa w Unii.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych

Odsyłacze

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

1.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

12.12.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.5.2017

 

 

 

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

8

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Vladimir Urutchev

Data złożenia

2.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności