Postup : 2013/0115(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0207/2017

Predkladané texty :

A8-0207/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0276

ODPORÚČANIE     ***
PDF 524kWORD 57k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie

(13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13391/2016),

–  so zreteľom na návrh rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (13393/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0491/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0207/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením rámcovej dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kosova.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rada 7. decembra 2009 uvítala oznámenie Európskej komisie

zo 14. októbra 2009 s názvom „Kosovo – napĺňanie európskej perspektívy krajiny“ a vyzvala Komisiu,

aby prijala potrebné opatrenia na podporu pokroku Kosova smerujúceho k Únii v súlade s

európskou perspektívou pre tento región.

Komisia predložila 22. apríla 2013 svoj návrh rozhodnutia Rady

o podpise rámcovej dohody medzi

Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova

na programoch Únie a návrh rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Dohoda o stabilizácii a pridružení s Kosovom nadobudla platnosť 1. apríla 2016.

Podľa rámcovej dohody sa Kosovo bude môcť zúčastňovať na programoch Únie v súlade so svojimi záväzkami prijímať a uplatňovať normy v oblastiach, ktoré sú relevantné pre daný program, a s pokrokom dosiahnutým v tejto súvislosti.

Kosovo bude finančne prispievať do všeobecného rozpočtu Európskej únie pomerne podľa špecifických programov, na ktorých sa zúčastňuje.

Uzatvorenie rámcovej dohody umožní Kosovu postupne sa začať zúčastňovať alebo posilňovať svoju účasť na určitých programoch Únie, čo poskytne príležitosť na ďalšie upevňovanie kultúrnych, vzdelávacích, environmentálnych, technických a vedeckých stykov, zlepšenie medziľudských kontaktov a sektorovej spolupráce, ako aj posilnenie politických a hospodárskych vzťahov prostredníctvom dohody o stabilizácii a pridružení.

Účasť Kosova na programoch Únie posilní európsku perspektívu krajiny a prehĺbi bilaterálne vzťahy. Rámcová dohoda prispieva k uľahčeniu zapojenia Kosova do politík EÚ a zohráva významnú úlohu na ceste Kosova k členstvu v EÚ.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie

Referenčné čísla

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

1.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.12.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

8

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Vladimir Urutchev

Dátum predloženia

2.6.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia