Förfarande : 2013/0115(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0207/2017

Ingivna texter :

A8-0207/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0276

REKOMMENDATION     ***
PDF 369kWORD 58k
2.6.2017
PE 603.083v02-00 A8-0207/2017

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram

(13391/2016 – C8‑0491/2016 – 2013/0115(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Ulrike Lunacek

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram

(13391/2016 – C8‑0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13391/2016),

–  med beaktande av utkastet till ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (13393/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0491/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0207/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att ramavtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kosovo.


MOTIVERING

Den 7 december 2009 välkomnade rådet Europeiska kommissionens meddelande Kosovo förverkligar sitt europeiska perspektiv från den 14 oktober 2009 och uppmanade kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stödja Kosovos väg mot unionen i överensstämmelse med regionens europeiska perspektiv.

Den 22 april 2013 lade kommissionen fram sina förslag till rådets beslut om undertecknande och till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram.

Stabiliserings- och associeringsavtalet med Kosovo trädde i kraft den 1 april 2016.

Enligt ramavtalet kommer Kosovo att kunna delta i unionsprogram i enlighet med sina åtaganden att anta och tillämpa normer inom de områden som är relevanta för programmet i fråga och de framsteg som gjorts i detta avseende.

Kosovo kommer att bidra finansiellt till Europeiska unionens allmänna budget i proportion till de särskilda unionsprogram i vilka landet deltar.

Om ramavtalet ingås kommer det att göra det möjligt att gradvis öppna vissa unionsprogram för Kosovo eller låta landet delta i ett förstärkt samarbete. Detta kommer att erbjuda ett tillfälle att främja ytterligare kulturella, utbildnings- och miljömässiga, tekniska och vetenskapliga förbindelser, vilket gynnar kontakterna människor emellan och det sektorsvisa samarbetet, i tillägg till att de politiska och ekonomiska förbindelserna stärkts genom stabiliserings- och associeringsavtalet.

Kosovos deltagande i unionsprogram kommer att stärka landets europeiska perspektiv och fördjupa de bilaterala förbindelserna. Ramavtalet medverkar till att Kosovos integrering i EU:s politik underlättas och det spelar en viktig roll i Kosovos väg mot ett EU-medlemskap.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram

Referensnummer

13391/2016 – C8-0491/2016 – COM(2013)02192013/0115(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

1.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.12.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.12.2016

JURI

12.12.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ulrike Lunacek

22.6.2015

 

 

 

Behandling i utskott

30.5.2017

 

 

 

Antagande

30.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

8

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Vladimir Urutchev

Ingivande

2.6.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ALDE

Norica Nicolai

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

10

0

ALDE

Javier Nart

ECR

Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Demetris Papadakis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy