Процедура : 2016/0231(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0208/2017

Внесени текстове :

A8-0208/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Обяснение на вота
PV 17/04/2018 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

ДОКЛАД     ***I
PDF 1421kWORD 202k
6.6.2017
PE 592.423v03-00 A8-0208/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Гербен-Ян Гербранди

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0482),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0331/2016),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 22 март 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0208/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

относно действия в областта на климата в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата („Регламент за действия в областта на климата в изпълнение на Парижкото споразумение“)

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Обосновка

Ново заглавие, за да се отрази по-добре съдържанието на регламента.

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

Изменение    3

Предложение за регламент

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  На 10 юни 2016 г. Комисията представи предложение за ратифициране от страна на ЕС на Парижкото споразумение. Това законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.

(3)  Съветът ратифицира Парижкото споразумение на 5 октомври 2016 г., след като на 4 октомври 2016 г. Европейският парламент даде своето одобрение. Парижкото споразумение влезе в сила на 4 ноември 2016 г. и в съответствие с член 2 от него има за цел да укрепва глобалния отговор на заплахата от изменението на климата в контекста на устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността, включително чрез: а) задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до значително под 2°C над нивата от прединдустриалния период и полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над нивата от прединдустриалния период, като се признава, че това ще доведе до значително намаляване на рисковете и въздействието на изменението на климата; б) повишаване на способността за адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата, увеличаване на устойчивостта спрямо изменението на климатаи насърчаване на развитие при ниски емисии на парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни; в) привеждане на капиталовите потоци в съответствие с целта за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните изменения развитие.

 

Парижкото споразумение задължава също така страните да предприемат действия за опазване и ако е целесъобразно – увеличаване на поглътителите и резервоарите на парникови газове, включително горите.

 

Това законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С Парижкото споразумение се заменя възприетият в рамките на Протокола от Киото от 1997 г. подход, чието прилагане ще бъде преустановено след 2020 г.

(4)  С Парижкото споразумение се заменя възприетият в рамките на Протокола от Киото от 1997 г. подход, чието прилагане ще бъде преустановено след 2020 г. По тази причина схемите за зелени инвестиции, свързани с Протокола от Киото, които осигуряват финансова подкрепа за проекти за намаляване на емисиите в държавите членки с по-ниски доходи, също ще бъдат прекратени.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Заседанието на Съвета по околна среда на 21 октомври 2009 г. изрази подкрепата си за цел на Съюза, която – в рамките на необходимите намаления, които съгласно Междуправителствения комитет по изменение на климата трябва да се осъществят съвместно от развитите страни – да представлява намаляване на емисиите до 2050 г. с 80 до 95% спрямо равнищата от 1990 г.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Този преход към чиста енергия налага промени в начина на инвестиране, както и стимули в целия спектър на политиките. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив енергиен съюз, който да осигурява на неговите граждани сигурно, трайно и конкурентоспособно снабдяване с енергия, и то на достъпни цени. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.16

(5)  Този преход към чиста енергия и биоикономика налага промени в начина на инвестиране в целия спектър на политиките, както и стимули за малките и средните предприятия (МСП) с по-малък капитал и за малките земеделски стопанства да адаптират своите стопански модели. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив Енергиен съюз, който да дава приоритет на енергийната ефективност и да се стреми да осигурява на своите граждани сигурно и трайно снабдяване с енергия на достъпни цени, както и прилагането на строги политики за устойчиво развитие и намаляване на емисиите с цел заместване на изкопаемите ресурси с ресурси на биологична основа. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.16

__________________

__________________

16 COM(2015) 80.

16 COM(2015) 80.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Подходът на ежегодно обвързващи национални пределни стойности, възприет в Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19, следва да бъде запазен и в периода 20212030 г, като за отправна точка на траекторията през 2020 г. следва да послужи изчислената средна стойност на емисиите на парникови газове за периода от 2016 до 2018 г., а за крайна точка пределната стойност за 2030 г. за всяка държава членка. Предвижда се корекция на разпределените количества през 2021 г. за държавите членки, които имат едновременно положителна пределна стойност в съответствие с Решение № 406/2009/ЕО и увеличение на годишното разпределените количества емисии в интервала между 2017 и 2020 г., определени в съответствие с разпоредбите на решения 2013/162/ЕС и 2013/634/ЕС, за да се отрази капацитетът за увеличаване на емисиите през въпросните години. Европейският съвет стигна до заключението, че достъпът до съществуващите инструменти за гъвкаво управление в секторите извън СТЕ и използването на тези инструменти следва значително да се подобрят, за да се гарантира ефективността на разходите на колективните усилия на ЕС и сближаването на емисиите на глава от населението до 2030 г.

(9)  Подходът на ежегодно обвързващи национални пределни стойности, възприет в Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19, следва да бъде запазен и в периода 20212030 г., като за отправна точка на траекторията през 2018 г. следва да послужи изчислената средна стойност на емисиите на парникови газове за периода от 2016 до 2018 г. или стойността на годишно разпределените количества емисии за 2020 г. – в зависимост от това коя стойност е по-ниска, а за крайна точка пределната стойност за 2030 г. за всяка държава членка. За да се поощрят ранните действия и за да се подкрепят държавите членки с по-малък капацитет за инвестиции, държавите членки с БВП на глава от населението под средния за ЕС, които през периода 2013 – 2020 г. имат по-ниски емисии в сравнение с тяхното годишно разпределено количество емисии за периода от 2013 до 2020 г., могат – по силата на Решение № 406/2009/ЕО – при определени условия да поискат допълнителни квоти от резерва. Предвижда се допълнителна корекция на разпределените количества през 2021 г. за държавите членки, които имат едновременно положителна пределна стойност в съответствие с Решение № 406/2009/ЕО и увеличение на годишното разпределените количества емисии в интервала между 2017 и 2020 г., определени в съответствие с разпоредбите на решения 2013/162/ЕС и 2013/634/ЕС, за да се отрази капацитетът за увеличаване на емисиите през въпросните години. Европейският съвет стигна до заключението, че достъпът до съществуващите инструменти за гъвкаво управление в секторите извън СТЕ и използването на тези инструменти следва значително да се подобрят, за да се гарантира ефективността на разходите на колективните усилия на ЕС и сближаването на емисиите на глава от населението до 2030 г.

_________________

_________________

19 Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., p. 136).

19 Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., p. 136).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  С цел Съюзът да поеме по пътя към икономика с ниски въглеродни емисии, в настоящия регламент се предвижда дългосрочна траектория за намаляване на емисиите по отношение на емисиите на парникови газове, обхванати от настоящия регламент, от 2031 г. нататък. Регламентът също така допринася за постигането на целта на Парижкото споразумение да се постигне баланс между антропогенните емисии (по източници) и поглъщанията (по поглътители) на парникови газове през втората половина на този век.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  С цел да се запази пълната ефективност на резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение (ЕС) 2015/18141a на Европейския парламент и Съвета, отмяната на квоти в резултат на използването на гъвкавостта, предвидена в настоящия регламент вследствие на намаление на квотите по СТЕ на ЕС, следва да не се приравнява на квоти, които са отменени в съответствие с Директива 2003/87/ЕО при определянето съгласно Решение (ЕС) 2015/1814 на общия брой квоти в обращение за дадена година по силата на посоченото решение.

 

____________________________

 

1a  Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, енергийната ефективност на сградите, енергията от възобновяеми източници и кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции.

(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, подобряването на енергийната ефективност на сградите, увеличаването на енергията от възобновяеми източници, повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  За да се постигне намаляване на емисиите и за да се увеличи в максимална степен ролята на селскостопанския сектор, е важно държавите членки да насърчават новаторски действия за смекчаване на последиците от изменението на климата с най-голям потенциал, включително: преобразуване на обработваема земя в постоянно затревена площ; поддържане на живи плетове, защитни ивици и дървета в земеделските земи; нови агро-лесовъдни системи и системи за залесяване; предотвратяване на изсичането на дървета и обезлесяването; ниска или нулева оран и използване на защитни/междинни култури и остатъци от селскостопански култури върху земите; одит на въглеродни емисии и планове за управление на почвите/хранителните вещества; подобрена азотна ефективност и инхибиране на нитрификацията; възстановяване и опазване на мочурища/торфища; и засилване на животновъдството, храненето и управленските методи за намаляване на емисиите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Настоящият регламент, включително наличните възможности за гъвкавост, предоставя стимул за намаляване на емисиите, съобразени с други правни актове на Съюза в областта на климата и енергетиката, за секторите, обхванати от настоящия регламент, включително в областта на енергийната ефективност. Като се има предвид, че над 75% от емисиите на парникови газове са свързани с енергетиката, повишената ефективност на потреблението на енергия и икономиите на енергия ще играят важна роля за постигането на това намаляване на емисиите. Следователно амбициозните политики за енергийна ефективност са от значение не само за постигането на по-големи икономии от вноса на изкопаеми горива, което води до енергийна сигурност и по-ниски сметки за потребителите, но и за усиленото въвеждане на енергоспестяващи технологии в сградите, промишлеността и транспорта, повишаването на икономическата конкурентоспособност, създаването на работни места на местно равнище, както и за подобряването на здравните условия и борбата с енергийната бедност. Като се изплащат сами във времето, мерките, предприети в обхванатите от настоящия регламент сектори, са икономически ефективен начин да се помогне на държавите членки да постигнат своите цели съгласно настоящия регламент. Следователно при преобразуването на настоящия регламент в национални политики е важно държавите членки да обърнат специално внимание на конкретните разнообразни възможности за повишаване на енергийната ефективност и за инвестиции с тази цел в различните сектори.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Транспортният сектор е не само основен източник на емисии на парникови газове, но и най-бързо разрастващият се отрасъл по отношение на потреблението на енергия от 1990 г. насам. Поради това е важно Комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия за повишаване на енергийната ефективност, за насърчаване на преход към устойчиви видове транспорт и за намаляване на силната въглеродна зависимост на сектора. Декарбонизацията на енергийния микс чрез насърчаване на енергия с ниски емисии в транспорта, например устойчиви биогорива и електрически превозни средства, ще допринесе за постигането на целта за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Това би могло да се улесни, като се гарантира, че секторът разполага с ясна и дългосрочна рамка, която ще осигури сигурност и въз основа на която ще се инвестира.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11г)  Въздействието на енергийните и секторните политики върху ангажиментите на Съюза и националните ангажименти в областта на климата следва да бъде оценявано чрез общи количествени методи, така че последиците от прилагането им да бъдат прозрачни и проверими.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С Регламент [...] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища по смисъла на Регламент [...], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 280 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Когато се приема делегираният акт за актуализиране на референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство в съответствие с член 8, параграф 6 от регламента [ЗПЗГС], правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на член 7, за да отрази приноса на отчетната категория „управлявана горска земя“ във възможността за гъвкавост, предоставена по силата на този член. Преди да приеме въпросния делегиран акт Комисията следва да оцени надеждността на отчетността за управляваната горска земя въз основа на наличните данни, и по-специално съгласуваността на планираните и действителните нива на добив. Освен това, по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [...].

(12)  С Регламент [...] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя, управляваните пасища и – където е целесъобразно – управляваните влажни зони по смисъла на Регламент [...], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 190 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Когато се приема делегираният акт за актуализиране на референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство в съответствие с член 8, параграф 6 от регламента [ЗПЗГС], правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на член 7, за да се отрази балансиран принос на отчетната категория „управлявана горска земя“ във възможността за гъвкавост от 190 милиона тона, предоставена по силата на този член. Преди да приеме въпросния делегиран акт Комисията следва да оцени надеждността на отчетността за управляваната горска земя въз основа на наличните данни, и по-специално съгласуваността на планираните и действителните нива на добив. Освен това, по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [...].

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  За да се постигнат по съгласуван начин многобройните цели на Съюза, свързани със селскостопанския сектор – в т.ч. смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, качеството на въздуха, опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги и оказването на подкрепа за икономиката на селските райони – ще са необходими промени в инвестициите и стимулите, подкрепяни от мерки на Съюза, като например ОСП. От жизненоважно значение е в настоящия регламент да се вземе предвид целта за осъществяване на принос към целите на стратегията на Съюза за горите за насърчаване на конкурентно и устойчиво предлагане на дървесина за биоикономиката на Съюза, към националните политики за горите на държавите членки, към стратегията на Съюза за биоразнообразието и към стратегията на Съюза за кръгова икономика.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката трябва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. Въпросът за прилагането на приспаданията обаче следва да се разглежда само веднъж на всеки пет години, за да може да бъде взет предвид потенциалният принос на обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища в съответствие с Регламент [...]. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.

(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката трябва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. На всеки две години следва да се извършва пълна проверка за съответствие. Прилагането на потенциалния принос на обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища в съответствие с Регламент [...] следва да се разглежда в съответствие с интервалите, посочени в настоящия регламент. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.

Изменение     19

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Тъй като обхванатите от настоящия регламент сектори генерират повече от половината от емисиите на парникови газове в Съюза, политиките за намаляване на емисиите в тези сектори са много важни за изпълнението на ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение. Поради това процедурите на мониторинг, докладване и проследяване съгласно настоящия регламент следва да бъдат напълно прозрачни. Държавите членки и Комисията следва да осигурят публичен достъп до информацията относно спазването на разпоредбите на настоящия регламент и следва да обезпечат подходящото включване на заинтересованите страни и на обществеността в процеса на преглед на настоящия регламент. Освен това Комисията се призовава настоятелно да създаде ефикасна и прозрачна система за мониторинг на резултатите, постигнати благодарение на въведената гъвкавост.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Като средство за повишаване на цялостната разходна ефективност на общите намаления на емисиите, държавите членки следва да имат възможност да прехвърлят част от своето годишно разпределено количество емисии на други държави членки. Прозрачността на подобни прехвърляния следва да бъде гарантирана и те могат да бъдат осъществявани по начин, удовлетворяващ и двете страни, включително чрез търг, чрез използване на пазарни посредници, действащи като представители, или чрез двустранни договорености.

(14)  Като средство за повишаване на цялостната разходна ефективност на общите намаления на емисиите, държавите членки следва да имат възможност да заделят или да вземат част от своето годишно разпределено количество емисии. Държавите членки следва също така да могат да прехвърлят част от своето годишно разпределено количество емисии на други държави членки. Прозрачността на подобни прехвърляния следва да бъде гарантирана и те могат да бъдат осъществявани по начин, удовлетворяващ и двете страни, включително чрез търг, чрез използване на пазарни посредници, действащи като представители, или чрез двустранни договорености.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Европейската агенция за околната среда има за цел да подпомага устойчивото развитие и постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на лицата, определящи политиките, на публичните институции и на обществеността. Европейската агенция за околната среда следва да оказва съдействие на Комисията, доколкото това е целесъобразно, в съответствие с годишната ѝ работна програма.

(15)  Европейската агенция за околната среда има за цел да подпомага устойчивото развитие и постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на лицата, определящи политиките, на публичните институции и на обществеността. Европейската агенция за околната среда следва да оказва съдействие на Комисията, доколкото това е целесъобразно, в съответствие с годишната ѝ работна програма и да допринася пряко и ефективно за справянето с изменението на климата.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 4, който предвижда за държавите членки да бъдат въведени годишни пределни стойности на емисиите, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета21.

(17)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, следва да се делегира на Комисията по отношение на допълването на директивата посредством определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки.

_________________

 

21 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  В допълнение към усилията да намали собствените си емисии е важно Съюзът – в съответствие с целта да се увеличи положителното му въздействие върху общия въглероден отпечатък – да предвиди, съвместно с трети държави, решения в областта на климата посредством изпълнение на съвместни проекти с тези държави в рамките на политиката в областта на климата за периода до 2030 г., като има предвид, че в Парижкото споразумение се предвижда нов механизъм за международно сътрудничество за борба с изменението на климата.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

 

В съответствие с Парижкото споразумение е необходимо Съюзът да полага все по-големи усилия и на всеки пет години да представя принос, отразяващ неговите възможно най-големи амбиции.

 

В прегледа следва да се отчита целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове във всички икономически отрасли с 80 до 95% до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г., както и целта на Парижкото споразумение за постигане на баланс между антропогенните емисии (по източници) и поглъщанията (по поглътители) на парникови газове през втората половина на този век. Той следва да се базира на най-добрите налични научни данни и следва да се основава на подготвителен доклад на Европейската агенция за околна среда.

 

Прегледът на намаленията на емисиите на държавите членки за периода от 2031 г. нататък следва да отчита принципите на справедливост и ефективност на разходите.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021 — 2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос.

С настоящия регламент се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021 — 2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос. В него от държавите членки се изисква да намалят емисиите на парникови газове, посочени в член 2, за да се постигне целта на Съюза за намаление на емисиите по справедлив и разходоефективен начин с най-малко 30% до 2030 г. спрямо 2005 г.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Общата цел на настоящия регламент е да се помогне на Съюза да извърши прехода към постигане на нисковъглеродна икономика, като се определи предвидим дългосрочно планиран процес на намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове на Съюза с 80 до 95% в сравнение с нивата от 1990 г.

Изменение     27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на настоящия регламент емисиите на CO2 от категорията източници съгласно МКИК „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“ се разглеждат като равни на нула.

3.  За целите на настоящия регламент емисиите на CO2 от категорията източници съгласно МКИК „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“, които попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО, се разглеждат като равни на нула.

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Настоящият регламент се прилага за емисиите на CO2 от категорията източници съгласно МКИК „1.A.3.Г корабоплаване“, които не попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

Обосновка

Емисиите от корабоплаването следва да попадат в обхвата на настоящия регламент, освен ако не са включени в СТЕ.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Годишни нива на емисиите за периода 2021 — 2030 г.

Годишни нива на емисиите за периода 2021 — 2030 г.

1.  През 2030 г. всяка държава членка намалява емисиите си на парникови газове най-малко с процента, определен за нея в приложение І към настоящия регламент, спрямо емисиите ѝ през 2005 г., определени съгласно параграф 3.

1.  До 2030 г. всяка държава членка намалява емисиите си на парникови газове най-малко с процента, определен за нея в приложение І към настоящия регламент, спрямо емисиите ѝ през 2005 г., определени съгласно параграф 3.

2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 г. и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2020 г. със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., определена съгласно параграф 3, и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.

2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 г. и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2018 г. или със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., определена съгласно параграф 3, или с годишно разпределените количества емисии за 2020 г., определени съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение 406/2009/ЕО (използва се по-ниската стойност), и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.

3.  Комисията приема акт за изпълнение, с който се определят годишно разпределените количества емисии за годините 2021 — 2030 в тонове еквивалент на CO2, посочени в параграфи 1 и 2. За изготвянето на този акт за изпълнение Комисията извършва цялостен преглед на най-актуалните данни от националните инвентаризации за годините 2005 и 2016 — 2018, представени от държавите членки съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12, с които да допълва настоящия регламент, като определя годишно разпределените количества емисии за годините 2021 – 2030 в тонове еквивалент на CO2, съгласно посоченото в параграфи 1 и 2. За изготвянето на тези делегирани актове Комисията извършва цялостен преглед на най-актуалните данни от националните инвентаризации за годините 2005 и 2016 – 2018, представени от държавите членки съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този акт за изпълнение се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 г. и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 100 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.

4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този делегиран акт се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 г. и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 100 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.

5.  Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

 

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие във връзка с делегираните актове.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Дългосрочно намаляване на траекторията на емисиите от 2031 г.

 

Освен ако не бъде решено друго при първия или при някой от следващите прегледи, посочени в член 14, параграф 2, всяка година в периода от 2031 г. до 2050 г. всяка една държава членка продължава да намалява емисиите на парникови газове, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Всяка държава членка прави необходимото, за да може нейните емисии на парникови газове през всяка година в периода от 2031 до 2050 г. да не надхвърлят равнището, дефинирано от линейна траектория, започваща от годишно разпределените за нея количества емисии за 2030 г. и завършваща през 2050 г. на равнище на емисиите, което е с 80% под равнищата от 2005 г. за съответната държава членка.

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12, с които да допълва настоящия регламент, като определя годишно разпределените количества емисии за годините 2021 – 2030 в тонове еквивалент на CO2.

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие във връзка с делегираните актове.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Инструменти за гъвкаво управление с оглед на постигане на годишните пределни стойности

Инструменти за гъвкаво управление с оглед на постигане на годишните пределни стойности

1.  Държавите членки могат да използват възможностите за гъвкавост по параграфи 2 — 6 от настоящия член и по членове 6 и 7.

1.  Държавите членки могат да използват възможностите за гъвкавост по параграфи 2 — 6 от настоящия член и по членове 6 и 7.

2.  Във връзка с годините 2021 — 2029 държавите членки могат да вземат до 5% от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година.

2.  Във връзка с годините 2021 – 2025 държавите членки могат да вземат до 10% от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година. Във връзка с годините 2026 — 2029 държавите членки могат да вземат до 5% от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година.

3.  Държава членка, чиито емисии на парникови газове за дадена година са под годишно разпределеното ѝ количество емисии за същата година, като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по настоящия член и член 6, може да задели този излишък от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2030 г.

3.  Държава членка, чиито емисии на парникови газове за дадена година са под годишно разпределеното ѝ количество емисии за същата година, като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по настоящия член и член 6 във връзка с годините 2021 – 2025, може да задели излишъка от годишно разпределеното ѝ количество емисии в размер до 10% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2025 г. Във връзка с годините 2026 – 2029 държава членка може да задели излишъка от разпределеното ѝ количество емисии в размер до 5% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2030 г.

4.  Държава членка може да прехвърли до 5% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за дадената година или за следващите години до 2030 г.

4.  Държава членка може да прехвърли до 5% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година на други държави членки във връзка с годините 2021 – 2025 и до 10% във връзка с годините 2026 – 2030. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за дадената година или за следващите години до 2030 г.

5.  Като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по параграфи 2 — 4 и член 6, държава членка може да прехвърли частта от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година, която надхвърля емисиите ѝ на парникови газове за същата година, на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за тази година или за следващите години до 2030 г.

5.  Като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по параграфи 2 — 4, член 6, държава членка може да прехвърли частта от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година, която надхвърля емисиите ѝ на парникови газове за същата година, на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за тази година или за следващите години до 2030 г.

 

5a.  Държава членка не прехвърля каквато и да било част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, ако в момента на прехвърлянето емисиите на съответната държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии.

6.  Държавите членки могат да използват издадени кредити от проекти съгласно член 24а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с оглед на съответствието съгласно член 9 без никакви количествени ограничения и като се избягва двойното отчитане.

6.  Държавите членки могат да използват издадени кредити от проекти съгласно член 24а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с оглед на съответствието съгласно член 9 без никакви количествени ограничения и като се избягва двойното отчитане. Държавите членки могат да насърчават създаването на частни и публично-частни партньорства за такива проекти.

Изменение     32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Достъп до възможностите за гъвкавост, посочени в настоящия член и в приложение II, се предоставя, при условие че съответната държава членка поеме ангажимент да предприеме мерки в други сектори, в които в миналото не са постигнати достатъчно добри резултати. Комисията следва да допълни директивата, като приеме делегиран акт в съответствие с член 12, който определя списък с такива мерки и сектори, в срок до 31 декември 2019 г.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана обработваема земя и управлявани пасища

Допълнително използване на най-много 190 милиона нетни поглъщания от земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана обработваема земя“ и „управлявани пасища“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, плюс всички разпределени количества емисии, заделени в съответствие с член 5, параграф 3, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана горска земя“, „управлявана обработваема земя“, „управлявани пасища“, „управлявани влажни зони“, когато е приложимо, по смисъла на делегирания акт, приет съгласно параграф 2, „управлявани горски земи“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

 

-a)  държавите членки представят на Комисията до 1 януари 2019 г. план за действие, в който се определят мерки, включително, когато е приложимо, използването на финансиране от Съюза, за ефикасно по отношение на климата селско стопанство и за секторите на земеползването и горското стопанство и показва как тези мерки ще допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове съгласно регламента и до надхвърляне на изискванията съгласно член 4 от Регламент [ ] [ЗПЗГС] за периода 2021 – 2030 г.;

а) общото количество, взето предвид за тази държава членка за всички години през периода 2021 — 2030 г. не надхвърля нивото по приложение ІІІ за тази държава членка;

а) общото количество, взето предвид за тази държава членка за всички години през периода 2021 — 2030 г. не надхвърля нивото по приложение ІІІ за тази държава членка;

б) това количество надхвърля изискванията за тази държава членка по член 4 от Регламент [ ] [ЗПЗГС];

б) доказано е, че това количество надхвърля изискванията за тази държава членка по член 4 от Регламент [ ][ЗПЗГС] за петгодишните периоди, посочени в член 12 от Регламент [ ][ЗПЗГС];

в) държавата членка не е получила повече нетни поглъщания по Регламент [ ] [ЗПЗГС] от други държави членки, отколкото е прехвърлила; както и

в) държавата членка не е получила повече нетни поглъщания по Регламент [ ] [ЗПЗГС] от други държави членки, отколкото е прехвърлила; както и

г) държавата членка е изпълнила изискванията от Регламент [ ] [ЗПЗГС].

г) държавата членка е изпълнила изискванията от Регламент [ ] [ЗПЗГС].

 

В съответствие с буква -а) Комисията може да издава становища по плановете за действие, представени от държавите членки.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато се приема делегираният акт, за да се актуализират референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство съгласно член 8, параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт за изменение на параграф 1 от този член, за да се отрази приносът на отчетната категория „управлявана горска земя“ в съответствие с член 12 от настоящия регламент.

2.  Когато се приема делегираният акт, за да се актуализират референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство съгласно член 8, параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт за изменение на параграф 1 от този член и отчетните категории в приложение III, за да се отрази балансираният принос на отчетната категория „управлявана горска земя“ в съответствие с член 12 от настоящия регламент, без да се надхвърля общото количество от 190 милиона, което е на разположение съгласно член 7 от настоящия регламент.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2027 г. и 2032 г., ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 — 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

1.  На всеки две години Комисията извършва проверка на постигането на съответствие с настоящия регламент от страна на държавите членки. Ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 – 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

а)  към стойността на емисиите на държавата членка за следващата година се добавя стойност, равняваща се на количеството, изразено в тонове еквивалент на CO2, на превишаващите емисии на парникови газове, умножено по коефициент 1,08, съгласно мерките, приети в съответствие с член 11; както и

а)  към стойността на емисиите на държавата членка за следващата година се добавя стойност, равняваща се на количеството, изразено в тонове еквивалент на CO2, на превишаващите емисии на парникови газове, умножено по коефициент 1,08, съгласно мерките, приети в съответствие с член 11; както и

б)  временно се забранява на държавата членка да прехвърля на друга държава членка каквато и да е част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, докато не изпълни изискванията по настоящия регламент. Централният администратор въвежда тази забрана в регистъра по член 11.

б)  временно се забранява на държавата членка да прехвърля на друга държава членка каквато и да е част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, докато не изпълни изискванията по настоящия регламент. Централният администратор въвежда тази забрана в регистъра по член 11.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9 a

 

Резерв за ранни действия

 

1.  С цел да се вземат предвид ранните действия преди 2020 г., количество, което не надхвърля общ размер от 70 милиона тона годишно разпределени количества емисии в периода 2026 – 2030 г., при искане от страна на дадена държава членка се взема предвид във връзка с постигането на съответствие от страна на съответната държава членка за целите на последната проверка на постигането на съответствие съгласно член 9 от настоящия регламент, при условие че:

 

а)  нейният общ размер на годишно разпределени количества емисии за периода 2013 – 2020 г., определен в съответствие в член 3, параграф 2 и член 10 от Решение 406/2009/ЕО, надхвърля общия размер на нейните проверени емисии на парникови газове за периода 2013 – 2020 г.;

 

б)  нейният БВП на глава от населението по пазарни цени през 2013 г е под средната стойност за ЕС;

 

в)  тя е използвала в максимална степен възможностите за гъвкавост, посочени в членове 6 и 7, до равнищата, определени в приложения II и III;

 

г)  тя е използвала в максимална степен възможностите за гъвкавост, посочени в член 5, параграфи 2 и 3, и не е прехвърлила разпределени количества емисии на друга държава членка съгласно член 5, параграфи 4 и 5; както и

 

д)  Съюзът като цяло изпълнява целта си, посочена в член 1, параграф 1.

 

2.  Максималният дял на дадена държава членка от общия размер, посочен в параграф 1, който може да се вземе предвид за целите на постигането на съответствие, се определя от съотношението между, от една страна, разликата между общия размер на нейните годишно разпределени количества емисии за периода 2013 – 2020 г. и общия размер на нейните проверени годишни емисии на парникови газове през същия период, и от друга страна, разликата между общия размер на годишно разпределените количества емисии за периода 2013 – 2020 г. на всички държави членки, които изпълняват критерия по параграф 1, точка б), и общия размер на проверените годишни емисии на парникови газове на съответните държави членки за същия период.

 

Годишно разпределените количества емисии и проверените годишни емисии се определят съгласно параграф 3.

 

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12, с които да допълва настоящия регламент, като определя максималните дялове за всяка държава членка по отношение на тоновете еквивалент на CO2 съгласно посоченото в параграфи 1 и 2. За целите на посочените делегирани актове Комисията използва годишно разпределените количества емисии, определени в съответствие с член 3, параграф 2 и член 10 от Решение 406/2009/ЕО и разгледаните инвентаризации за годините 2013 – 2020 съгласно Регламент (ЕС) №525/2013.

Обосновка

Разпоредбите относно разпределението, предложени от Комисията, може да не отчитат в достатъчна степен ранните действия на някои държави членки преди 2020 г. Това в особена степен представлява проблем за държавите членки с по-нисък от средния БВП на глава от населението, което отразява по-малки възможности за инвестиции. Предложеният резерв за ранни действия възнаграждава предприемането на ранни действия и позволява на държавите членки да използват допълнителни разпределени количества за целите на постигане на съответствие, в случай че другите възможности за гъвкавост са недостатъчни. Относителният размер на допълнителните разпределени количества, които са на разположение на дадена държава членка, следва да зависи от степента на надхвърляне на изискванията по отношение на нейните цели за 2020 г.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Стойността по приложение ІV към настоящия регламент се добавя към разпределеното количество за 2021 г. за всяка държава членка, посочена в същото приложение.

2.  Стойността по приложение ІV към настоящия регламент, възлизаща на общо 39,14 милиона тона еквивалент на CO2 за всички държави членки, се добавя към разпределеното количество за 2021 г. за всяка държава членка, посочена в същото приложение.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регистър

Европейски регистър

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013, включително годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4 — 7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Тази информация е достъпна за обществеността.

1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013. За тази цел Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 12, за да допълни настоящия регламент, преди всичко относно годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4 – 7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Системата на Европейския регистър е прозрачна и включва цялата относима информация относно прехвърлянето на квоти между държавите членки. Тази информация е достъпна за обществеността чрез специален уебсайт, хостван от Комисията.

Обосновка

Повишаване на прозрачността на прехвърлянето на квоти между държавите членки и техническа корекция.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт с цел изпълнение на параграф 1 в съответствие с член 12 от настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Техническа корекция, делегираният акт се включва в член 11, параграф 1.

Изменение     42

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11 a

 

Въздействие на финансирането от Съюза върху климата

 

Комисията следва да направи всеобхватно, междусекторно проучване на въздействието на финансирането, предоставено от бюджета на Съюза или по друг начин съгласно правото на Съюза, върху смекчаването на последиците от изменението на климата.

 

До 1 януари 2019 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно констатациите от посоченото проучване, който, ако е целесъобразно, е придружен от законодателни предложения, насочени към прекратяване на каквото и да било финансиране от страна на Съюза, което не съответства на целите или политиките на Съюза за намаляване на емисиите на CO2. Той включва и предложение за задължителна предварителна проверка на съответствието с политиките в областта на изменението на климата, която да се прилага към всяка нова инвестиция на Съюза от 1 януари 2020 г., и задължението резултатите да се обявяват публично по прозрачен и достъпен начин.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 2 и член 11 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от влизането в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 4а, член 6, параграф 3а, член 7, параграф 2, член 9а и член 11 от настоящия регламент се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 2 и член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, член 4а, член 6, параграф 3а, член 7, параграф 2, член 9а и член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 2 и член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, член 6, параграф 3а, член 7, параграф 2, член 9а и член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

заличава се

Процедура на комитет

 

1.   Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден по силата на Регламент (ЕС) № 525/2013. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Обосновка

Свързано със заличаването на актовете за изпълнение.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.  В срок до шест месеца след диалога за улесняване в рамките на РКООНИК през 2018 г., Комисията публикува съобщение за оценка на съгласуваността на законодателните актове на Съюза в областта на изменението на климата и енергетиката с целите на Парижкото споразумение. По-специално в съобщението се разглеждат ролята и целесъобразността на задълженията, установени в настоящия регламент, за постигането на посочените цели, както и съгласуваността на законодателните актове на Съюза в областта на изменението на климата и енергетиката, включително изискванията относно енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, както и на законодателните актове в областта на селското стопанство и транспорта, с ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.

Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета до 28 февруари 2024 г. и след това на всеки пет години за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение и може да изготви предложения, ако е целесъобразно.

2.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета до 28 февруари 2024 г., след първия глобален преглед на изпълнението на Парижкото споразумение през 2023 г. и след последващите глобални прегледи, за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение. Докладът се придружава, ако е целесъобразно, от законодателни предложения за намаляване на емисиите в по-голяма степен от страна на държавите членки.

 

Прегледът на намаляването на емисиите от страна на държавите членки за периода от 2031 г. нататък следва да отчита принципите на справедливост и ефективност на разходите при разпределението между държавите членки.

 

Той трябва да отчита напредъка на Съюза и на трети страни по пътя към постигането на целите на Парижкото споразумение, както и постигнатия напредък при генерирането и поддържането на частно финансиране в подкрепа на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Решение (ЕС) 2015/1814

Член 1 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Изменение на Решение (ЕО) 2015/1814

 

Член 1, параграф 4 от Решение (ЕС) 2015/1814 се заменя със следното:

 

„4.  Комисията публикува общия брой квоти, които са в обращение всяка година, до 15 май на следващата година. Общият брой квоти в обращение през дадена година следва да е равен на натрупания брой квоти, издадени през периода от 1 януари 2008 г. насам, включително броя квоти, издадени съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО през този период и правата за използване на международни кредити, упражнени от инсталации, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, по отношение на емисии до 31 декември от съответната година, минус натрупаните тонове проверени емисии от инсталациите в рамките на СТЕ на Съюза между 1 януари 2008 г. и 31 декември на същата тази година, всички квоти, отменени в съответствие с член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, различни от квотите, отменени в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/...* на Европейския парламент и на Съвета, и броя на квотите в резерва. Не се вземат предвид емисии през тригодишния период с начало през 2005 г. и край през 2007 г., както и квоти, издадени за тези емисии. Първата публикация се извършва до 15 май 2017 г.

 

______________

 

*  Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (ОВ L …, …, стp. …).”

Изменение    49

Предложение за регламент

Приложение ІII

 

Максимално количество, изразено в милиони тонове еквивалент на CO2

Белгия

3,8

България

4,1

Чешка република

2,6

Дания

14,6

Германия

22,3

Естония

0,9

Ирландия

26,8

Гърция

6,7

Испания

29,1

Франция

58,2

Хърватия

0,9

Италия

11,5

Кипър

0,6

Латвия

3,1

Литва

6,5

Люксембург

0,25

Унгария

2,1

Малта

0,03

Нидерландия

13,4

Австрия

2,5

Полша

21,7

Португалия

5,2

Румъния

13,2

Словения

1,3

Словакия

1,2

Финландия

4,5

Швеция

4,9

Обединено кралство

17,8

Максимално общо количество:

280

 

Изменение

 

Максимално количество, изразено в милиони тонове еквивалент на CO2

Белгия

2,6

България

2,8

Чешка република

1,8

Дания

9,9

Германия

15,2

Естония

0,6

Ирландия

18,2

Гърция

4,6

Испания

19,8

Франция

39,5

Хърватия

0,6

Италия

7,8

Кипър

0,4

Латвия

2,1

Литва

4,4

Люксембург

0,2

Унгария

1,4

Малта

0

Нидерландия

9,1

Австрия

1,7

Полша

14,8

Португалия

3,5

Румъния

8,9

Словения

0,9

Словакия

0,8

Финландия

3,1

Швеция

3,4

Обединено кралство

12,1

Максимално общо количество:

190

(1)

  OВ C 75, 10.3.2017 г., стp. 103 – 108.

(2)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Европейската комисия за регламент за споделяне на усилията или „за действия в областта на климата в изпълнение на Парижкото споразумение“ се отнася до около 60% от емисиите на парникови газове в ЕС. Всички сектори, които не попадат в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), попадат в обхвата на регламента, включително транспорт, отпадъци, застроената околна среда и селското стопанство.

Предложението на Комисията е първа стъпка в правилната посока и има за цел да осигури в обхванатите сектори 30% намаляване на емисиите до 2030 г. в сравнение с равнищата от 2005 г. При все това са необходими няколко изменения, за да се насърчи в по-голяма степен дългосрочната предсказуемост, да се осигури съгласуваността с другите политики, по-специално целта за енергийна ефективност на ЕС, и да се гарантира достатъчно гъвкавост и солидарност между държавите членки.

Дългосрочна предсказуемост

Светът се развива в посока към нисковъглеродна икономика и Парижкото споразумение, прието миналата година, отбелязва необратимостта на този процес. Парижкото споразумение определя целта за задържане на повишаването на температурата в световен мащаб значително под два градуса по Целзий, като стремежът е повишаването на температурата да не превишава 1,5 градуса по Целзий. В съответствие с тези цели Парижкото споразумение също така изисква постигането на нулеви нетни емисии през втората половина на този век. Освен това през 2009 г. ЕС прие своята цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 80 – 95% до 2050 г.

Въпреки тези ангажименти предложението на Комисията за регламент цели единствено постигането на целта на ЕС за 2030 г. Липсата на дългосрочна траектория би могла да предизвика запазването на устойчиви инвестиции в транспортна инфраструктура, сгради и др. с високи въглеродни емисии, което води до блокирането на активи и до значително по-високи общи разходи за действия в областта на климата в дългосрочен план. С цел да се осигури дългосрочна предсказуемост, предложението се изменя с нов член, който установява дългосрочна траектория за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 80% до 2050 г.

Освен това, като се имат предвид значителните предизвикателства по отношение на декарбонизацията на всички сектори на икономиката, се осигурява по-строга траектория на емисиите за периода 2021 – 2030 г. вследствие на настоящата европейска тенденция на отделяне на емисиите от икономическия растеж.

Енергийна ефективност

Европейският парламент многократно е подкрепял по-високо равнище на амбиция на ЕС по отношение на енергийната ефективност. В допълнение към ползите за климата енергийната ефективност намалява разходите за енергия, създава работни места и повишава енергийната сигурност.

Предложението на Комисията за разглеждания регламент беше публикувано през юли 2016 г., преди приемането на т.нар. „пакет от мерки за зимата“ на Европейската комисия от ноември 2016 г., който включва повишаване на целта за енергийна ефективност на 30% (малко по-амбициозно в сравнение с целта от 27%, приета от Европейския съвет през октомври 2014 г.).

В извършената от Комисията оценка на въздействието се посочва, че с цел за енергийна ефективност от 30% е необходимо количество от 79 милиона тона ЗПЗГС кредити, за да се постигнат по икономически ефективен начин целите за споделяне на усилията между държавите членки. С оглед на това да се поддържа последователен стимул за подобрения на енергийната ефективност в настоящия регламент и да се гарантира, че постигането на общата цел на ЕС не е отслабено, гъвкавостта на ЗПЗГС съгласно член 7 е адаптирана към по-ниско ниво на ЗПЗГС кредити (190 милиона вместо предложените 280 милиона).

ЗПЗГС

Гъвкавостта на ЗПЗГС в член 7 е важна за редица държави членки за намаляване на разходите за привеждане в съответствие. От друга страна, гъвкавостта може да осигури допълнителна подкрепа за секторите на селското и горското стопанство в някои държави членки, за да допринесат за действията в областта на климата. Трябва обаче да се гарантира, че ЗПЗГС кредитите осигуряват действително допълнителни и постоянни поглътители.

Също така следва да бъде подобрено използването на съществуващите финансови инструменти на ЕС в подкрепа на сектора на селското стопанство. Неотдавна Европейската сметна палата стигна до заключението, че по отношение на използването на общата селскостопанска политика „не е настъпила значителна промяна, що се отнася до действията по климата, и не всички потенциални възможности за финансиране на свързани с климата действия са проучени изцяло“.

Следователно предложението се изменя, така че по-добре да се гарантира, че гъвкавостта на ЗПЗГС осигурява ползи в областта на климата, както и за да насърчи държавите членки да използват съществуващото разнообразие от финансови инструменти на ЕС за сектора на селското стопанство.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (23.3.2017)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Докладчик по становище: Бенедек Явор

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  На 10 юни 2016 г. Комисията представи предложение за ратифициране от страна на ЕС на Парижкото споразумение. Това законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.

(3)  Парижкото споразумение, подписано от ЕС, влезе в сила на 4 ноември 2016 г. Настоящото законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение, за укрепване на мерките в световен мащаб в отговор на заплахата от изменение на климата чрез задържане на покачването на температурата в световен мащаб далеч под 2°C над равнищата от прединдустриалния период и за полагане на усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период, като същевременно се намаляват вътрешните емисии на парникови газове, опазват се и се разрастват поглътителите и резервоарите на парникови газове и се обезпечава продоволствената сигурност. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли беше потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който беше представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г. В съответствие с Парижкото споразумение държавите членки трябва да продължат и след 2030 г. да намаляват своите емисии на парникови газове, включени в приложното поле на настоящия регламент, така че в съответствие с Енергийната пътна карта на Съюза за периода до 2050 г., представена в съобщението на Комисията от 15 декември 2011 г., до 2050 г. да се стигне до намаление на емисиите на парникови газове на Съюза като цяло с 80 до 95% в сравнение с нивата от 1990 г.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Този преход към чиста енергия налага промени в начина на инвестиране, както и стимули в целия спектър на политиките. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив енергиен съюз, който да осигурява на неговите граждани сигурно, трайно и конкурентоспособно снабдяване с енергия, и то на достъпни цени. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата16.

(5)  Този преход към чиста енергия налага промени в начина на инвестиране, както и стимули в целия спектър на политиките, като се започне с намаляването и оптимизирането на потреблението на енергия. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив енергиен съюз, който да осигурява на неговите граждани сигурно, трайно и конкурентоспособно снабдяване с енергия на достъпни цени. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата16.

__________________

__________________

16 COM(2015) 80.

16 COM(2015)0080.

Обосновка

Действията в посока икономия на енергия имат най-бърз и ефективен амортизационен период и най-ниски разходи за осъществяване.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Подходът на ежегодно обвързващи национални пределни стойности, възприет в Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19, следва да бъде запазен и в периода 2021 – 2030 г, като за отправна точка на траекторията през 2020 г. следва да послужи изчислената средна стойност на емисиите на парникови газове за периода от 2016 до 2018 г., а за крайна точка – пределната стойност за 2030 г. за всяка държава членка. Предвижда се корекция на разпределените количества през 2021 г. за държавите членки, които имат едновременно положителна пределна стойност в съответствие с Решение № 406/2009/ЕО и увеличение на годишното разпределените количества емисии в интервала между 2017 и 2020 г., определени в съответствие с разпоредбите на решения 2013/162/ЕС и 2013/634/ЕС, за да се отрази капацитетът за увеличаване на емисиите през въпросните години. Европейският съвет стигна до заключението, че достъпът до съществуващите инструменти за гъвкаво управление в секторите извън СТЕ и използването на тези инструменти следва значително да се подобрят, за да се гарантира ефективността на разходите на колективните усилия на ЕС и сближаването на емисиите на глава от населението до 2030 г.

(9)  Подходът на ежегодно обвързващи национални пределни стойности, възприет в Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19, следва да бъде запазен и през периода 2021 – 2030 г., като за отправна точка на траекторията през 2020 г. следва да послужи изчислената средна стойност на емисиите на парникови газове за периода от 2016 до 2018 г. с максимална пределна стойност целите за 2020 г., установени в Решение № 406/2009/ЕО, а за крайна точка – пределната стойност за 2030 г. за всяка държава членка, като се използва по-ниската от тези две стойности. Европейският съвет стигна до заключението, че достъпът до съществуващите инструменти за гъвкаво управление в секторите извън СТЕ и използването на тези инструменти следва значително да се подобрят, за да се гарантира ефективността на разходите на колективните усилия на ЕС и сближаването на емисиите на глава от населението до 2030 г.

__________________

__________________

19 Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

19 Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Настоящият регламент предоставя стимул за намаляване на емисиите, съобразен с други законодателни актове на Съюза в областта на климата и енергетиката. Като се има предвид, че над 75% от емисиите на парникови газове са свързани с енергетиката, повишената ефективност на потреблението на енергия и икономиите на енергия ще играят важна роля за постигането на това намаляване на емисиите. Следователно амбициозните политики за енергийна ефективност са ключ не само към по-големи икономии от внос на изкопаеми горива, гарантиращи енергийна сигурност и по-ниски сметки за потребителите, но и към въвеждане на енергоспестяващи технологии в сградите, промишлеността и транспорта в значително по-голям мащаб, повишаването на икономическата конкурентоспособност, създаване на работни места на местно равнище, също както и подобряване на здравните условия и борба с енергийната бедност. Като се изплащат сами във времето, мерките, предприети в обхванатите от настоящия регламент сектори, са икономически ефективен начин да се помогне на държавите членки да постигнат своите цели съгласно настоящия регламент. Следователно, когато преобразуват настоящия регламент в национални политики, е важно държавите членки да обърнат специално внимание на конкретните разнообразни възможности за повишаване на енергийната ефективност и за инвестиции с тази цел в различните сектори.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  С цел намаляване на емисиите на селскостопанския сектор, държавите членки следва да включат в своята пътна карта на емисиите действия за подобряване на разходоефективния потенциал за смекчаване на последиците от емисиите на този сектор и да използват по-пълноценно инструментите за финансиране по линия на общата селскостопанска политика (ОСП) за насърчаване на устойчиви практики в сектора. В съответствие с член 14 Европейската комисия прави оценка и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно постигнатия действителен напредък по отношение на разходоефективните намаления на емисиите от селското стопанство, които са различни от CO2, и прави предложения за промяна на сумата на нетните поглъщания, които могат да се използват от управлявани обработваеми земи, управлявани пасища и управлявани влажни зони, ако е целесъобразно.

Изменение 8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С Регламент [...] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища по смисъла на Регламент [...], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 280 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Когато се приема делегираният акт за актуализиране на референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство в съответствие с член 8, параграф 6 от регламента [ЗПЗГС], правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на член 7, за да отрази приноса на отчетната категория „управлявана горска земя“ във възможността за гъвкавост, предоставена по силата на този член. Преди да приеме въпросния делегиран акт Комисията следва да оцени надеждността на отчетността за управляваната горска земя въз основа на наличните данни, и по-специално съгласуваността на планираните и действителните нива на добив. Освен това, по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [...].

(12)  С Регламент [...] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя, управляваните пасища и управляваните влажни зони по смисъла на Регламент [...], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 280 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Когато се приема делегираният акт за актуализиране на референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство в съответствие с член 8, параграф 6 от регламента [ЗПЗГС], правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на член 7, за да отрази приноса на отчетната категория „управлявана горска земя“ във възможността за гъвкавост, предоставена по силата на този член. Преди да приеме въпросния делегиран акт, Комисията следва да оцени надеждността на отчетността за управляваната горска земя въз основа на наличните данни, и по-специално съгласуваността на планираните и действителните нива на добив. Тази оценка не следва обаче да засяга общата сума от 280 милиона нетни поглъщания. Освен това по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [...].

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката трябва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. Въпросът за прилагането на приспаданията обаче следва да се разглежда само веднъж на всеки пет години, за да може да бъде взет предвид потенциалният принос на обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища в съответствие с Регламент [...]. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.

(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката трябва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. Прилагането на приспаданията следва да се разглежда ежегодно, след като бъдат взети под внимание всички възможности за гъвкавост, осигурени съгласно настоящия регламент, в т.ч. възможния принос вследствие на гъвкавостта, осигурена от Регламент [ ] [ЗПЗГС], и следва да се проверява периодично в съответствие с изискванията за докладване съгласно Регламент [ ] [ЗПЗГС]. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито, в случай на неспазване, правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Като се има предвид, че обхванатите от настоящия регламент сектори отделят повече от половината от емисиите на парникови газове в Съюза, прилагането на политики и мерки, насочени към намаляване на емисиите в тези сектори, ще има значително въздействие върху околната среда. Поради това е необходимо да се гарантира прозрачност при мониторинга, докладването и проследяването на усилията на държавите членки да постигнат своите цели съгласно настоящия регламент, по-специално когато се прилагат подобрени възможности за гъвкавост, в съответствие с Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус) на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) от 25 юни 1998 г. и с Директива 2001/42/ЕО. Следователно е важно държавите членки и Комисията да се консултират със заинтересованите лица и обществеността и да им предоставят навременни и ефективни възможности за участие в процеса на подготовка на националния отчет, на плановете за коригиращи действия, както и да гарантират подходящото им участие в процеса на преглед на настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Като средство за повишаване на цялостната разходна ефективност на общите намаления на емисиите, държавите членки следва да имат възможност да прехвърлят част от своето годишно разпределено количество емисии на други държави членки. Прозрачността на подобни прехвърляния следва да бъде гарантирана и те могат да бъдат осъществявани по начин, удовлетворяващ и двете страни, включително чрез търг, чрез използване на пазарни посредници, действащи като представители, или чрез двустранни договорености.

(14)  Като средство за повишаване на цялостната разходна ефективност на общите намаления на емисиите, държавите членки следва да имат възможност да прехвърлят част от своето годишно разпределено количество емисии на други държави членки. Прозрачността на подобни прехвърляния следва да бъде гарантирана и те могат да бъдат осъществявани по начин, удовлетворяващ и двете страни, включително чрез търг, чрез използване на пазарни посредници, действащи като представители, или чрез двустранни договорености. Важно е приходите от подобни прехвърляния да се предоставят на разположение за проекти за обновяване на сгради, по-конкретно за домакинства с ниски доходи, засегнати от енергийна бедност, и за социални жилища в съответствие с Директивата за енергийната ефективност [...].

Обосновка

Приходите от прехвърлянията в съчетание с други финансови инструменти на ЕС могат да привлекат значителни инвестиции в обновяването на сгради. Нещо повече, това е свързано с предлагания член 7 от Директивата за енергийната ефективност (COM(2016)0761), в който от държавите членки се изисква при съставянето на мерките за енергийна ефективност да ги насочват конкретно към домакинствата с ниски доходи, които са засегнати от енергийна бедност, както и към социалните жилища.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Европейската агенция за околната среда има за цел да подпомага устойчивото развитие и постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на лицата, определящи политиките, на публичните институции и на обществеността. Европейската агенция за околната среда следва да оказва съдействие на Комисията, доколкото това е целесъобразно, в съответствие с годишната ѝ работна програма.

(15)  Европейската агенция за околната среда има за цел да подпомага устойчивото развитие и постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на лицата, определящи политиките, на публичните институции и на обществеността. Европейската агенция за околната среда следва да оказва съдействие на Комисията, доколкото това е целесъобразно, в съответствие с годишната ѝ работна програма и да допринася пряко и ефективно за справянето с изменението на климата.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

(20)  В срок от шест месеца от диалога за улесняване, който ще бъде проведен съгласно РКООНИК през 2018 г., през 2024 г. и на всеки 5 години след това Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, с цел да се оцени цялостното функциониране на настоящия регламент. В доклада следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение, като той следва да бъде придружен, по целесъобразност, от законодателни предложения за актуализиране на настоящия регламент и на посочените в него цели в съответствие с промените в резултат на диалога за улесняване в рамките на РКООНИК и най-новите научни констатации на МКИК.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Комисията следва да осъществи допълнителен преглед, в случай че държава членка напусне Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), с цел да се вземат предвид икономическите последици от напускането, както и как да се осигури екологосъобразността на настоящия регламент в съответствие с ангажимента на ЕС съгласно Парижкото споразумение.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Крайната цел на настоящия регламент е да допринася за изпълнението на ангажимента, поет от Съюза и от държавите членки съгласно РКООНИК и Парижкото споразумение, за намаляване на емисиите на парникови газове с цел да се задържи повишаването на температурата в световен мащаб далеч под 2°C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия повишаването на температурата да се ограничи на 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021 – 2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос.

Настоящият регламент изисква от държавите членки да постигнат целите, посочени в приложение І, за да намалят колективно емисиите на парникови газове на Съюза, посочени в член 2, с най-малко 30% през 2030 г. спрямо 2005 г. С него се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021 – 2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент се прилага за емисиите на парникови газове от следните категории източници съгласно МКИК: енергетика, промишлени процеси и използване на продукти, селско стопанство и отпадъци, определени съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013, като са изключени емисиите от дейностите по приложение І към Директива 2003/87/ЕО.

1.  Настоящият регламент се прилага за емисиите на парникови газове от следните категории източници съгласно МКИК: енергетика, промишлени процеси и използване на продукти, селско стопанство и отпадъци, определени съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013, като са изключени емисиите от дейностите по приложение І към Директива 2003/87/ЕО. Биоенергията се третира като въглеродно неутрална за целите на настоящия регламент.

Обосновка

Въглеродната неутралност е в съответствие с методологиите на МКИК и с практиките за докладване по силата на РКООНИК. Емисиите на парникови газове, които вече са взети под внимание в сектора на ЗПЗГС, не следва да се отчитат двойно в енергийния сектор.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 г. и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2020 г. със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., определена съгласно параграф 3, и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.

2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2020 г. със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016, 2017 и 2018 г., определена съгласно параграф 3 и ползваща като максимална пределна стойност годишно разпределените количества емисии за 2020 г., посочени в целите, утвърдени с Решение № 406/2009/ЕО във вида, в който е актуализирано с Решение за изпълнение 2013/634/ЕС на Комисията, като се използва по-ниската от тези две стойности, и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията приема акт за изпълнение, с който се определят годишно разпределените количества емисии за годините 2021 – 2030 в тонове еквивалент на CO2, посочени в параграфи 1 и 2. За изготвянето на този акт за изпълнение Комисията извършва цялостен преглед на най-актуалните данни от националните инвентаризации за годините 2005 и 2016 – 2018, представени от държавите членки съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

3.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 12, за да допълни настоящия регламент, като определя годишно разпределените количества емисии за годините 2021 – 2030 в тонове еквивалент на CO2, съгласно посоченото в параграфи 1 и 2. За изготвянето на този делегиран акт Комисията извършва цялостен преглед на най-актуалните данни от националните инвентаризации за годините 2005 и 2016 – 2018, представени от държавите членки съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този акт за изпълнение се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 г. и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 100 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.

4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този делегиран акт се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 50 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Във връзка с годините 2021 – 2029 държавите членки могат да вземат до 5 % от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година.

2.  Във връзка с годините 2021 – 2029 държавите членки могат да вземат до 10% от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки, които могат да имат ограничена отмяна на най-много 100 милиона квоти по СТЕ на ЕС, както е определено в член 3,буква а) от Директива 2003/87/EО, общо взети предвид за съответствието им съгласно настоящия регламент, са посочени в приложение ІІ към него.

1.  Държавите членки, които могат да имат ограничена отмяна на най-много 50 милиона квоти по СТЕ на ЕС, както е определено в член 3,буква а) от Директива 2003/87/EО, общо взети предвид за съответствието им съгласно настоящия регламент, са посочени в приложение ІІ към него без неблагоприятно въздействие върху екологосъобразността на системата за намаляване на емисиите, прилагана на територията на целия Съюз.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на държава членка централният администратор, определен съгласно член 20 от Директива 2003/87/ЕО (наричан по-нататък „централният администратор“), взема предвид количеството, посочено в член 4, параграф 4 за съответствието на държавите членки съгласно член 9. Една десета от количеството квоти, определени съгласно член 4, параграф 4, се отменят съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО за всяка година от периода 2021 – 2030 г.

3.  По искане на държава членка централният администратор, определен съгласно член 20 от Директива 2003/87/ЕО (наричан по-нататък „централният администратор“), взема предвид количеството, посочено в член 4, параграф 4 за съответствието на държавите членки съгласно член 9. Една десета от количеството квоти, определени съгласно член 4, параграф 4, се отменят за всяка година от периода 2021 – 2030 г. С цел да не се нарушава подхранването на резерва за стабилност на пазара, при определянето на общия брой на квотите в обращение не се взема предвид, по смисъла на член 1, параграф 4 от Решение (ЕС) 2015/1814 относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове, количеството квоти, отменени съгласно настоящия параграф.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана обработваема земя и управлявани пасища

Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана обработваема земя, управлявани пасища и управлявани влажни зони

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана обработваема земя“ и „управлявани пасища“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана обработваема земя“, „управлявани пасища“ и „управлявани влажни зони“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-a)  в срок до 30 юни 2019 г. и на всеки пет години след това държавата членка е представила на Комисията план за действие, който определя действията и финансовите мерки, които държавата членка ще прилага, за да се гарантира, че нетните поглъщания, надвишаващи изискванията съгласно член 4 от Регламент [ ][ЗПЗГС], са постоянни в рамките на петгодишните периоди, посочени в член 9, параграф 2; този план за действие засяга, inter alia, използването на съответното финансиране от Съюза, предназначено за смекчаване на последиците от изменението на климата;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато се приема делегираният акт, за да се актуализират референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство съгласно член 8, параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт за изменение на параграф 1 от този член, за да се отрази приносът на отчетната категория „управлявана горска земя“ в съответствие с член 12 от настоящия регламент.

2.  Когато се приема делегираният акт, за да се актуализират референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство съгласно член 8, параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт преди прегледа на Регламент [ЗПЗГС] през 2024 г. за изменение на параграф 1 от този член, без това да засегне общата сума от 280 милиона нетни поглъщания съгласно настоящия член, за да се отрази приносът на отчетната категория „управлявана горска земя“ в съответствие с член 12 от настоящия регламент.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2027 г. и 2032 г., ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 – 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

1.  Ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 – 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013, включително годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4 – 7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Тази информация е достъпна за обществеността.

1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013. За тази цел Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 12, за да допълни настоящия регламент относно годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4 – 7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Тази информация е достъпна за обществеността.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 2 и член 11 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от влизането в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 7, параграф 2 и член 11 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експертите, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експертите, определени от всяка държава членка и от Европейския парламент, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден с Регламент (ЕС) № 525/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета до 28 февруари 2024 г. и след това на всеки пет години за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение и може да изготви предложения, ако е целесъобразно.

В рамките на шест месеца от приключването на диалога за улесняване в рамките на РКООНИК през 2018 г., и до 28 февруари 2024 г. и след това на всеки пет години Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за действието на настоящия регламент, приноса му за общите цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030, 2040 и 2050 г. и прави оценка на приноса му за изпълнение на дългосрочните цели за смекчаване от Парижкото споразумение, като взема предвид най-новите научни констатации на МКИК, както и необходимостта от актуализация на настоящия регламент с оглед на глобалния преглед с цел засилване на действията на Съюза в областта на климата. По целесъобразност докладът се придружава от законодателни предложения.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай че държава членка се оттегли от Съюза съгласно член 50 от ДЕС след публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от една година след датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или в противен случай, три години след уведомлението, посочено в член 50, параграф 2 от ДЕС, и ежегодно след това относно икономическите последици от оттеглянето за всяка държава членка, както и как да се осигури екологосъобразността на настоящия регламент в съответствие с ангажимента на ЕС съгласно Парижкото споразумение, като изготвя предложения, ако е целесъобразно.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕС) № 525/2013

Член 21 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(5a)  В член 21 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   До 31 октомври всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се обобщават заключенията от оценките, предвидени в параграфи 1 и 2.“

‘3.   До 31 октомври всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се обобщават заключенията от оценките, предвидени в параграфи 1, 2 и 2а.“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

Позовавания

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Benedek Jávor

19.10.2016

Разглеждане в комисия

28.11.2016

12.1.2017

 

 

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

28

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Marco Zullo

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

S&D

José Blanco LópezSoledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

28

-

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (27.3.2017)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Докладчик по становище: Меря Кюльонен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Транспортът произвежда една четвърт от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Необходимостта да се намалят емисиите от транспорта се обсъжда от 90-те години на 20 век насам, а целите се променяха в зависимост от икономическите тенденции. Въпреки че дебатът продължи, емисиите на парникови газове от транспорта в Европа само се увеличаваха, като през 2014 г. те бяха с 20% повече, отколкото през 1990 г.

Общият ръст на емисиите от транспорта се дължи основно на увеличението на емисиите от автомобилния транспорт и от въздухоплаването, тъй като считано от 1990 г. емисиите от железопътния транспорт и от транспорта по вътрешните водни пътища намаляваха. Делът на частните автомобили в емисиите от транспорта е около 44%, а общо приносът на тежкотоварния и автобусния транспорт е около 18%. Регламентът за разпределяне на усилията, който се обсъжда понастоящем, се отнася за транспортния сектор като цяло, с изключение на международното корабоплаване и на въздушния транспорт.

Съгласно предложението за регламент в допълнение към целта за намаляване на емисиите до 2030 г. от държавите членки ще се изисква изпълнението на годишни цели за намаляване през периода 2021 – 2030 г. Държавите членки ще бъдат задължени както да се придържат към годишните квоти за емисии, така и да намаляват емисиите в линейна прогресия. Съгласно предложението отправна точка на мерките за намаляване на емисиите за периода 2021 – 2030 г. е 2020 година, като тя ще бъде определена, по принцип, въз основа на данните за средните стойности на емисиите за периода 2016 – 2018 г. Докладчикът счита, че е важно да се създадат силни стимули за намаляване на емисиите за всички държави, от самото начало на периода, и предлага по тази причина равнището от 2020 г., което ще послужи като отправна точка, да се преразгледа. Докладчикът подчертава необходимостта от последователно намаляване на емисиите, включително в дългосрочен план, т.е. през периода, който приключва през 2050 г.

Комисията е включила в своето предложение за регламент елементи на гъвкавост, като целта е да се гарантира, че мерките за намаляване на емисиите са предприети по най-ефективния от икономическа гледна точка начин. Елементите на гъвкавост в предложението на Комисията и базата за изчисляването им са белязани обаче от несигурност, която може да застраши изпълнението на политиката в областта на климата на ЕС, както и общия краен резултат. Предложените гъвкави механизми допускат положение, при което ЕС няма да изпълни целите си за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата дори ако държавите членки постигнат целите, които са им възложени съгласно решението за разпределяне на усилията. От друга страна, за да бъде приемливо в някои държави членки, предложението на Комисията зависи именно от тези елементи на гъвкавост. Въпреки това взети заедно, многобройните възможности за гъвкавост, някои от които се припокриват, могат да доведат до положение, при което емисиите на ЕС от сектора на споделяне на усилията, фактически намаляват значително по-малко, отколкото целта от 30%. Докладчикът счита, че сред предложените механизми за гъвкавост съществуват силни аргументи в полза на трансфера между сектори, между търговията с емисии и сектора на споделяне на усилията (т.нар. еднократен механизъм), както и на гъвкавостта, свързана със ЗПЗГС (земеползването, промените в земеползването и горското стопанство), което следва да осигури възможност на държавите членки да използват също определения в предложението таван за единиците погълнати емисии, свързани със ЗПЗГС (поглътители), така че да изпълнят задължението за намаляване на емисиите в сектора на споделяне на усилията.

Докладчикът разбира идеята, съдържаща се в предложението на Комисията за намаляване на административните усилия, но счита, че е необходим ежегоден мониторинг, за да се проверява до каква степен се осъществяват целите за намаляване на емисиите в различните държави членки, вместо предложената петгодишна оценка. С цел да се осигурят изпълнението и ефективността, докладчикът счита, че е желателно Комисията да разполага също така със средства за налагане на санкции на държавите членки, които не изпълняват своите цели за намаляване на емисиите.

Според Регламента за разпределяне на усилията решение относно методите за намаляване на емисиите трябва да вземат отделните държави членки. Заедно с публикуването на своето предложение относно Регламента за разпределяне на усилията Комисията представи становището си относно мерките за намаляване на емисиите от транспорта в съобщението, озаглавено „Towards low-emission mobility“ (Към мобилност с ниски емисии), което публикува през юли 2016 г. Съобщението на Комисията трябва да бъде последвано от множество законодателни предложения, за да се установи рамка, наред с другото, за регулиране на емисиите от тежкотоварния транспорт. Въпреки това отговорност за успеха на политиката на ЕС в областта на климата като цяло носят до голяма степен националните и местните политики и решения; ролята на агломерациите е особено голяма, тъй като градският транспорт произвежда 23% от емисиите на въглероден диоксид от транспорт в Европа. Въз основа на предложението за Регламент за разпределяне на усилията най-голям натиск за намаляване на емисиите от транспорта ще бъде упражнен спрямо държавите членки, чиито цели за намаляване на емисиите са високи като цяло.

Докладчикът одобрява решението да се остави на националните политици да определят методите, които да бъдат използвани за намаляване на емисиите от транспорта. Въпреки това докладчикът счита, че липсата на компетентност в ЕС в областта на градските политики е проблематична, и изразява надежда, че ЕС ще изпълнява по-мащабна координираща роля за разпространението на най-добри практики в градската транспортна политика. Докладчикът отбелязва също така, че благодарение на различните си инструменти за финансиране ЕС разполага с големи обеми финансиране за разпределяне, като счита, че по отношение на транспорта е от съществено значение средствата, които ще бъдат разпределени по линия на различните програми и инструменти, да се използват за проекти, които насърчават преминаването към транспортна система с по-ниски емисии (в краткосрочен план) и изцяло без емисии (в средносрочен и дългосрочен план).

Дълго време общата транспортна политика на Европа се основаваше на постигането на целите за намаляване на емисиите предимно с помощта на напредъка в технологиите в областта на превозните средства и на горивата. Но отклоненията, които наскоро бяха установени в автомобилната промишленост, повдигнаха въпроси относно готовността на сектора да постигне действителни намаления на емисиите. Преминаването към мобилност с ниски или нулеви емисии е възпрепятствано от силната зависимост от изкопаеми горива, а ниската цена на петрола напоследък забавя прехода. Докладчикът счита, че най-ефективният начин за постигане на целите за намаляване на емисиите е широкообхватен пакет от мерки, състоящи се от рационално планиране на земеползването, обществен транспорт, политики за насърчаване на ходенето пеша и колоезденето, пълноценно използване на развиващите се технологии в областта на превозните средства, двигателите и горивата, въвеждането на услуги в областта на знанието и цифрови услуги и използването на ценови инструменти за насочване на избора на мобилност.

Цифровизацията и новите цифрови услуги спомогнаха за създаването на нови видове услуги за мобилност, които, ако бъдат по-широко прилагани, могат да намалят необходимостта от притежаване и използване на собствен автомобил и по този начин да създадат значителен потенциал за намаляване на емисиите. Поради това е желателно тези услуги да се утвърдят както в градския, така и в междуградския транспорт. Тези услуги предлагат на потребителите лесно придвижване и освен това правят общите разходи за мобилност максимално предвидими и прозрачни. Изглежда, че автоматизацията на движението също се осъществява по-бързо от очакваното. Докладчикът счита, че двете насоки на развитие са положителни, но отбелязва, че законодателите на ЕС и на държавите членки ще трябва да следят внимателно как развитието в тази област се отразява на емисиите от транспорта. Необходимо е да се гарантира, че промените водят до поведение във връзка с мобилността, което е по-малко вредно за климата и околната среда.

Транспортът е една от най-важните ежедневни услуги за европейските граждани, като ефективната, точна и рентабилна логистика е от съществено значение за европейската интеграция и за функционирането на вътрешния пазар. Като се има предвид, че целите за намаляване на емисиите в сектора на транспорта и логистиката стават много амбициозни вследствие на настоящия Регламент за разпределяне на усилията, докладчикът не може да скрие загрижеността си, че разходите за транспортния сектор и за европейската промишленост като цяло във връзка с намаляването на емисиите все още не са определени. Необходимо е също така надеждно изчисление на разходите и ползите, когато държавите членки вземат решения относно разпределянето на задълженията за намаляване на емисиите между различните сектори, а Комисията следва да подкрепя държавите членки, като осигури тези инструменти.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  На 10 юни 2016 г. Комисията представи предложение за ратифициране от страна на ЕС на Парижкото споразумение. Това законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.

(3)  След като Европейският парламент одобри Парижкото споразумение на 5 октомври 2016 г., Европейският съвет го ратифицира на 4 ноември 2016 г. – същата дата, на която то влезе в сила. Парижкото споразумение има за цел покачването на температурата в световен мащаб да се задържи под 2°C над равнищата от прединдустриалния период и да се полагат усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период. Ангажиментът на Съюза съгласно Парижкото споразумение за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли беше потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който беше представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Някои държави членки положиха значителни усилия и тази гъвкавост отразява общата воля на държавите членки да обезпечат справедливо и амбициозно разпределяне на усилията за осъществяване на годишните намаления на емисиите на парникови газове, необходими за спазване на ангажиментите, поети в рамките на 21вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Париж (COP 21).

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, енергийната ефективност на сградите, енергията от възобновяеми източници и кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции.

(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, насърчаването на по-висока енергийна ефективност, включително на сградите, енергията от възобновяеми източници и насърчаването на кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Над 75% от емисиите на парникови газове в Съюза са свързани с енергопотреблението. Поради това е важно всички мерки за икономически ефективно повишаване на енергийната ефективност, и следователно за намаляване на енергийните потребности, да бъдат с висок приоритет и насърчавани и да бъдат интегрирани подобаващо в действията по линия на политиката в областта на климата в различните сектори;

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Транспортният сектор е не само основен източник на емисии на парникови газове, но и най-бързо разрастващият се отрасъл по отношение на потреблението на енергия от 1990 г. насам. Поради това е важно Комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия за повишаване на енергийната ефективност, за насърчаване на преход към устойчиви видове транспорт и за намаляване на силната въглеродна зависимост на сектора. Декарбонизацията на енергийния микс чрез насърчаване на енергия с ниски емисии в транспорта, например устойчиви биогорива и електрически превозни средства, ще допринесе за постигането на целта за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Това би могло да се улесни, като се гарантира, че секторът разполага с ясна и дългосрочна рамка, която ще осигури сигурност и въз основа на която ще се инвестира.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в)  С оглед на целта да се постигне по-ефективен „Съюз в областта на климата“ настоящият регламент следва да предостави стимули за намаляване на емисиите, съобразени с други законодателни актове на Съюза в областта на климата и енергетиката. Жизненоважно е Съюзът и неговите държави членки да осигурят прилагането на взаимно подсилващи се политики в съответните сектори (например климата, енергетиката и други секторни политики), за да се осъществи успешен преход към конкурентна, нисковъглеродна икономика. Въздействието на енергийните и секторните политики върху ангажиментите на Съюза и националните ангажименти в областта на климата следва да бъде оценявано чрез общи количествени методи, така че последиците от прилагането им да бъде прозрачно и проверимо.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 4, който предвижда за държавите членки да бъдат въведени годишни пределни стойности на емисиите, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета21.

(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 4, съгласно който за държавите членки трябва да бъдат въведени годишни пределни стойности на емисиите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с определянето на годишно разпределените количества емисии за годините 2021 – 2030. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

_________________

 

21 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  В допълнение към усилията да намали собствените си емисии е важно Съюзът, в съответствие с целта да се увеличи положителното му въздействие върху общия въглероден отпечатък, да предвиди, съвместно с трети държави, решения в областта на климата чрез изпълнението на съвместни проекти с тези държави в контекста на политиката в областта на климата за периода до 2030 г., като се има предвид, че Парижкото споразумение се позовава на нов механизъм за международно сътрудничество за борба с изменението на климата.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  С цел спазване на членове 4 и 14 от Парижкото споразумение, е необходимо Съюзът да полага все по-големи усилия и на всеки пет години да представя принос, отразяващ неговите възможно най-големи амбиции. По тази причина настоящият регламент включва клауза за преразглеждане за определянето на нови цели за увеличаване на ангажиментите на Съюза. За да се гарантира, че промените в целите на Съюза са в съответствие с механизма за цялостен преглед, предвиден в Парижкото споразумение, е жизненоважно прегледът да бъде всеобхватен и да взема предвид най-добрите постижения на науката.

Обосновка

Регламентът следва да включва силна клауза за преразглеждане с цел коригиране на всеки пет години на целите на ЕС в областта на климата, за да бъдат изпълнени ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение. За тази цел клаузата за преразглеждане следва да се основава на подготвителен независим доклад на Европейската агенция за околна среда.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, което е в съответствие както с цикъла на спазване на изискванията по ЗПЗГС, така и с международния цикъл по Парижкото споразумение, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение. Предвид горното при подобен преглед следва да бъдат вземани предвид потенциалните последици за икономиката, които може да възникнат при излизане на държава членка от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  С цел да се гарантира цялостна система на постепенно увеличаване на ангажиментите в съответствие с Парижкото споразумение и да се взема предвид опитът на Европейската агенция за околна среда в областта на насърчаването на включването на европейската информация за околната среда в международните програми за мониторинг и представянето на цялостна оценка на състоянието на околната среда в Съюза, клаузата за преразглеждане следва да се основава на подготвителен независим доклад на Европейската агенция за околна среда.

Обосновка

Регламентът следва да включва силна клауза за преразглеждане с цел коригиране на всеки пет години на целите на ЕС в областта на климата, за да бъдат изпълнени ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение. За тази цел клаузата за преразглеждане следва да се основава на подготвителен независим доклад на Европейската агенция за околна среда.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021 – 2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос.

1.  Настоящият регламент изисква от държавите членки колективно да намалят емисиите на парникови газове, посочени в член 2, с най-малко 30% до 2030 г. спрямо 2005 г. С него се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажиментите, поети от Съюза и от държавите членки по силата на Парижкото споразумение, за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021 – 2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Крайната цел на настоящия регламент е да се изпълни ангажиментът, поет от Съюза и от държавите членки по силата на РКООНИК и на Парижкото споразумение, за намаляване на емисиите на парникови газове с цел да се задържи повишаването на температурата в световен мащаб далеч под 2°C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия повишаването на температурата да се ограничи на 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период. За да постигнат тази цел, държавите членки ще продължат и след 2030 г. да намаляват линейно всяка година своите емисии на парникови газове, включени в приложното поле на настоящия регламент, за да се постигнат нулеви емисии през втората половина на века.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 г. и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2020 г. със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., определена съгласно параграф 3, и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.

2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2020 г. със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016, 2017 и 2018 г., определена съгласно параграф 3, ползваща като максимална пределна стойност целите за 2020 г., установени в Решение № 406/2009/ЕО, и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този акт за изпълнение се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 г. и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 100 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.

4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този делегиран акт се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 100 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.

заличава се

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държава членка, чиито емисии на парникови газове за дадена година са под годишно разпределеното ѝ количество емисии за същата година, като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по настоящия член и член 6, може да задели този излишък от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2030 г.

3.  Държава членка, чиито емисии на парникови газове за дадена година са под годишно разпределеното ѝ количество емисии за същата година, като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по настоящия член, може да задели този излишък от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2029 г. Този излишък може да бъде частично или изцяло използван през всяка от следващите години до 2029 г., като не се превишава 5% от годишното разпределение на емисиите.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държава членка може да прехвърли до 5% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за дадената година или за следващите години до 2030 г.

4.  Държава членка може да прехвърли до 10% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за дадената година или за следващите години до 2030 г. Прехвърлянията се отразяват в Европейския регистър, посочен в член 11.

Изменение     19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по параграфи 2 – 4 и член 6, държава членка може да прехвърли частта от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година, която надхвърля емисиите ѝ на парникови газове за същата година, на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за тази година или за следващите години до 2030 г.

5.  Като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по параграфи 2, 3 и 4 и член 6, държава членка може да прехвърли частта от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година, която надхвърля емисиите ѝ на парникови газове за същата година, на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за тази година или за следващите години до 2030 г. Прехвърлянията се отразяват в Европейския регистър, посочен в член 11.

Обосновка

Повишаване на прозрачността на прехвърлянето на разпределеното количество емисии между държавите членки.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки могат да използват издадени кредити от проекти съгласно член 24а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с оглед на съответствието съгласно член 9 без никакви количествени ограничения и като се избягва двойното отчитане.

6.  Държавите членки могат да използват издадени кредити от проекти съгласно член 24а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с оглед на съответствието съгласно член 9 без никакви количествени ограничения и като се избягва двойното отчитане. Държавите членки насърчават участието на частния сектор в такива проекти.

Обосновка

Частният сектор също следва да има право да участва в проекти за намаляване на емисиите, за да се привличат повече инвестиции. Член 24а от Директивата за схемата за търговия с емисии гарантира, че крайната отговорност за проекта и за избягване на двойното отчитане се носи от държавата членка, в която се осъществява проектът.

Изменение     21

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана обработваема земя и управлявани пасища

Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана обработваема земя, управлявани пасища, управлявана горска земя и продукти от добита дървесина.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана обработваема земя“ и „управлявани пасища“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана обработваема земя“, „управлявани пасища“, „управлявана горска земя“ и „продукти от добита дървесина“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст.)

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  действията, които държавата членка ще предприеме, за да изпълни конкретните си задължения по член 4 чрез националните политики и мерки и чрез изпълнение на действието на Съюза;

а)  действията, които държавата членка ще предприеме, за да изпълни конкретните си задължения по член 4 чрез националните политики и мерки и чрез изпълнение на действието на Съюза, без да оказва отрицателен ефект върху живота на гражданите;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2027 г. и 2032 г., ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 — 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

1.  На всеки две години считано от 2020 г. Комисията извършва оценка дали постигнатият от държавите членки напредък е достатъчен за изпълнение на техните задължения по настоящия регламент. Ако държава членка надвишава годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5, 6 и 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регистър

Европейски регистър

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013, включително годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4 7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Тази информация е достъпна за обществеността.

1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013, включително годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4 7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Системата на Европейския регистър е прозрачна и включва цялата относима информация относно прехвърлянето на квоти между държавите членки. Тази информация е достъпна за обществеността чрез специален уебсайт, поддържан от Комисията.

Обосновка

Повишаване на прозрачността на прехвърлянето на квоти между държавите членки.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета до 28 февруари 2024 г. и след това на всеки пет години за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение и може да изготви предложения, ако е целесъобразно.

В срок от шест месеца от диалога за улесняване, който трябва да се проведе съгласно РКООНИК през 2018 г., за да се направи преглед на колективните усилия на страните във връзка с напредъка към постигането на глобалната дългосрочна цел, и в срок от шест месеца от глобалния преглед през 2023 г. и от последващите глобални прегледи след това Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на дългосрочните цели, определени в член 1 от настоящия регламент. Въз основа на независим доклад на Европейската агенция за околна среда и с цел засилване на действията на Съюза в областта на климата Комисията прави оценка също така доколко е целесъобразно да се изменя настоящият регламент или да се представят други законодателни предложения, или и двете, с цел да осигури спазването на ангажиментите на Съюза, поети съгласно членове 3, 4 и 14 от Парижкото споразумение.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  След всеки глобален преглед, договорен съгласно Парижкото споразумение, дадена държава членка може доброволно да отмени част от годишно разпределените ѝ количества емисии. Държавата членка уведомява Комисията за намерението си да отмени част от годишно разпределените ѝ количества емисии, а Комисията оповестява публично тази информация на своя уебсайт.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

Позовавания

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

TRAN

12.9.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Merja Kyllönen

28.9.2016

Разглеждане в комисия

25.1.2017

28.2.2017

 

 

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Herbert Dorfmann

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Hugues Bayet, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

 

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (4.5.2017)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

(COM(2016)0482 – C8‑0331/2017 – 2016/0231(COD))

Докладчик по становище: Никола Капуто

КРАТКА ОБОСНОВКА

Позиция на докладчика

На глобално равнище селскостопанският сектор е отговорен за 10% от емисиите на парникови газове от Европейския съюз. През последните години значителното намаляване на броя на добитъка, по-ефикасното използване на торове и по-доброто управление на оборските торове допринесоха за намаляване на емисиите от ЕС, което обуслови намаление от 24% за периода от 1990 до 2012 г.

През 2016 г. 16,3 милиарда евро от бюджета на ОСП бяха предназначени за устойчиво, съобразено с климата селско стопанство, с което се потвърди същественото ускорение, с което европейският селскостопански сектор напредва в прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата кръгова икономика, и силното му желание да се използва всяка възможност за допълнително подобряване на неговите екологични показатели.

Подходът „отдолу нагоре“, поставен в основата на новото глобално споразумение по въпросите на изменението на климата, ни кара обаче да считаме, че е малко вероятно, поне в първоначалния период и при настоящите политики, намалението на емисиите на парникови газове да бъде достатъчно за постигането на целите на Европейския съюз за намаляване емисиите на парникови газове в секторите извън СТЕ с поне 40% до 2030 г. (спрямо равнището от 1990 г.) и с 30% спрямо 2005 г.

Следователно разглежданото предложение за регламент, което е внесено вследствие на направената от Комисията оценка на Парижкото споразумение и определя националните цели за намаляване на емисиите като стимул за бъдещи политики, водещи до още по-голямо намаляване, е от съществено значение.

При все това трябва да бъдат изтъкнати шест предизвикващи загриженост точки на предложението:

1) Дейностите на сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) трябва да бъдат отчитани изцяло, както и в останалите сектори, попадащи в обхвата на Регламента за разпределяне на усилията, а не просто като механизъм за гъвкавост. Пълното отчитане на селското и горското стопанство, включително управлението на горите, което понастоящем не се разглежда, би гарантирало идентифицирането на евентуални емисии в резултат на незадоволителни енергийни политики, които може да изчерпят капацитета за абсорбиране на селскостопанските и горските екосистеми. Периодът преди влизането в сила на предложения регламент относно разпределянето на усилията е достатъчен, за да се установят стриктни и надеждни критерии за отчитане, така че да бъде взет изцяло предвид приносът на целия сектор, включително управлението на горите.

2) Що се отнася до възможността за използване на кредити, докладчикът припомня, че е необходимо да се разшири тяхното прилагане и следователно допълнителното използване на нетни поглъщания от сектора на ЗПЗГС се фиксира на 425 милиона тона, както е посочено в третия вариант в оценката на въздействието на Комисията, придружаваща предложението за регламент в областта на ЗПЗГС. Това предложение е в съответствие с разпоредбите на Парижкото споразумение, които признават значението на сектора на ЗПЗГС предвид неговия потенциал за смекчаване на последиците от изменението на климата. Освен това, този подход е в съответствие с насоките, дадени от Европейския съвет от октомври 2014 г., в които се отбелязва по-заниженият потенциал на сектора на селското стопанство за смекчаване на последиците от изменението на климата и колко важно е да бъдат разгледани най-добрите начини за оптимизиране на приноса на този сектор за смекчаване на последиците от емисиите на парникови газове и поглъщане на такива газове, по-специално чрез дейности в сектора на ЗПЗГС.

3) В предложението за регламент за разпределяне на усилията се определят годишни цели за емисиите на държавите членки за периода 2021 – 2030 г., без да се предлагат инструменти за смекчаване на последиците от изменението на климата, които да са в състояние на допринесат за постигане на целта за намаляване на емисиите, по-специално за сектора на селското стопанство, в който е необходимо обратното – да се насърчават добрите практики за намаляване на емисиите. Необходимо е, на първо място, да се насърчават иновациите в селското стопанство чрез въвеждането на „зелени“ техники, които да бъдат в състояние да осигуряват защита на почвата и намаляване на емисиите от селскостопанския сектор. За тази цел, в допълнение към техниките, специфични за прецизното селско стопанство, е необходимо да се насърчават в частност техниките за консервационно земеделие.

4) Що се отнася до дейностите за мониторинг и контрол, докладчикът предлага проверките за съответствие да бъдат ежегодни, а не веднъж на пет години. Проверките за съответствие на всеки пет години биха довели до ограничаване на обхвата на прилагане на коригиращите мерки и до значителна неефикасност на евентуалните санкции (в случай на неизпълнение, например, те ще бъдат приложени за пръв път едва през 2027 г.). Годишните проверки на съответствието биха благоприятствали също така търговията с квоти с оглед на повишената осведоменост на държавите членки за положението в сравнително кратки срокове.

5) Докладчикът изтъква, че използването на делегирани актове е предназначено за изменение на несъществени елементи на основния акт. В допълнение той препоръчва на Комисията да не злоупотребява с делегираните актове и подчертава значението на участието на Парламента в подготвителната фаза на посочените актове.

6) Предложението за регламент не споменава по никакъв начин излизането на Великобритания от ЕС. В настоящия си вид таблиците във въпросното предложение се отнасят до всички 28 държави членки, като Обединеното кралство е включено в таблицата на приложение I с цел за намаляване на емисиите с 37%. Докладчикът счита, че Комисията следва да положи усилия да актуализира данните и целите веднага щом бъде задействан член 50 от Договора от Лисабон за излизането на Великобритания от ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съгласно заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. целта следва да бъде осъществена с обединените усилия на Европейския съюз по възможно най-разходоефективния начин, като до 2030 г. намаленията в секторите на схемата за търговия с емисии (СТЕ) и извън нея ще възлязат съответно на 43% и 30% спрямо нивата от 2005 г., а усилията ще бъдат разпределени в зависимост от брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. Всички сектори на икономиката следва да допринесат за постигането на тези намаления на емисиите и всички държави членки следва да участват в това усилие, като се осигури необходимата балансираност между съображенията за справедливост и солидарност, като в същото време националните цели в рамките на групата от държави членки с БВП на глава от населението над средния за ЕС следва да претърпят относителна корекция, в която да намери отражение по справедлив и балансиран начин разходната ефективност. Постигането на тези намаления на емисиите на парникови газове следва да способства за повишаване на ефективността и за разгръщане на иновациите в европейската икономика, и по-специално следва да насърчава съответни подобрения, особено в секторите на сградния фонд, селското стопанство, управлението на отпадъците и транспорта, доколкото те попадат в обхвата на настоящия регламент.

(2)  Съгласно заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. целта следва да бъде осъществена с обединените усилия на Европейския съюз по възможно най-разходоефективния начин, като до 2030 г. намаленията в секторите на схемата за търговия с емисии (СТЕ) и извън нея ще възлязат съответно на 43% и 30% спрямо нивата от 2005 г., а усилията ще бъдат разпределени в зависимост от брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. Всички сектори на икономиката следва да допринесат за постигането на тези намаления на емисиите и всички държави членки следва да участват в това усилие, като се осигури необходимата балансираност между съображенията за справедливост и солидарност, като в същото време националните цели в рамките на групата от държави членки с БВП на глава от населението над средния за ЕС следва да претърпят относителна корекция, в която да намери отражение по справедлив и балансиран начин разходната ефективност. Постигането на тези намаления на емисиите на парникови газове следва да способства за повишаване на ефективността и за разгръщане на иновациите в европейската икономика, и по-специално следва да насърчава съответни подобрения, особено в секторите на горското стопанство, сградния фонд, селското стопанство, управлението на отпадъците и транспорта, доколкото те попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  С цел да се постигне намаляване на емисиите и за да се увеличи до максимум ролята на селскостопанския сектор, е важно държавите членки да насърчават новаторски действия за смекчаване на последиците от изменението на климата с най-голям потенциал, включително: преобразуване на обработваема земя в постоянно затревена площ; поддържане на живи плетове, защитни ивици и дървета в земеделските земи; нови агро-лесовъдни системи и системи за залесяване; предотвратяване на изсичането на дървета и обезлесяването; ниска или нулева оран и използване на защитни/междинни култури и остатъци от селскостопански култури върху земите; одит на въглеродни емисии и планове за управление на почвите/хранителните вещества; подобрена азотна ефективност и инхибиране на нитрификацията; възстановяване и опазване на мочурища/торфища; и подобряване на методите на животновъдството, храненето на животните и управлението с цел намаляване на емисиите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Съветът ратифицира Парижкото споразумение на 5 октомври 2016 г., след като на 4 октомври 2016 г. Европейският парламент даде своето одобрение. Парижкото споразумение, което влезе в сила на 4 ноември 2016 г., има за цел повишаването на температурата в световен мащаб да се задържи значително под 2°C над равнищата от прединдустриалния период и да се полагат усилия то да бъде ограничено до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период, с предпоставката, че за да се постигнат тези цели, ще бъде необходимо да се приемат по-устойчиви селскостопански практики, чрез които да се развият полезни взаимодействия между целите за биоразнообразието, околната среда и климата.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  На 10 юни 2016 г. Комисията представи предложение за ратифициране от страна на ЕС на Парижкото споразумение. Това законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.

(3)  Приносът на селскостопанския сектор е ключов приоритет за подобряването на способността на Съюза да се приспособява към бъдещите предизвикателства, породени от изменението на климата, и настоящият регламент е част от изпълнението на поетото от Съюза задължение в Споразумението от Париж да осигури – посредством по-добра съгласуваност между политиката във връзка с изменението на климата и целите за продоволствената сигурност – устойчиво, ефикасно и стабилно производство на храни, като признава особената уязвимост на системите за производство на храни към неблагоприятното въздействие на изменението на климата. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Този преход към чиста енергия налага промени в начина на инвестиране, както и стимули в целия спектър на политиките. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив енергиен съюз, който да осигурява на неговите граждани сигурно, трайно и конкурентоспособно снабдяване с енергия, и то на достъпни цени. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.16

(5)  Този преход към чиста енергия и биоикономика налага промени в начина на инвестиране в целия спектър на политиките, както и стимули за малките и средните предприятия (МСП) с по-малък капитал и за малките земеделски стопанства да адаптират своите бизнес модели. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив Енергиен съюз, който да дава приоритет на енергийната ефективност и да се стреми да гарантира на своите граждани сигурно и трайно снабдяване с енергия на достъпни цени, както и прилагането на строги политики за устойчиво развитие и намаляване на емисиите към използването на ресурси на биологична основа за заместване на изкопаемите ресурси. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.16

__________________

__________________

16 COM(2015)80

16 COM(2015)80

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, енергийната ефективност на сградите, енергията от възобновяеми източници и кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции.

(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, енергийната ефективност на сградите, енергийните култури, енергията от възобновяеми източници и кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции, включително всички инструменти в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) и в допълнение към финансирането на прехода към устойчива продоволствена и селскостопанска система с голямо биологично разнообразие и ниски емисии, като важна цел на ОСП.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Тъй като секторите на селското и горското стопанство имат уникалната способност да поглъщат емисиите на парникови газове, но по-малък потенциал за мерки за тяхното намаляване, е необходимо по-добре да се разбере потенциалът за смекчаване на последиците от изменението на климата на отделните земеделски стопанства и определените горски площи в Съюза, за да се укрепят възможните стимули за ефективни по отношение на климата земеделски стопани и по-добри практики на управление на горите, по-специално на равнището на отделното стопанство или горски район.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Важно е тези мерки да стимулират намаляването на емисиите на парникови газове чрез възнаграждаване на най-добрите практики, подпомагане на земеделските стопани да разработят и интегрират специални мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и като цяло да подобряват ефективността на производството. Политиката за развитие на селските райони (стълб ІІ) предоставя 99,6 милиарда евро за широк кръг от дейности, включително насърчаването на ефективно използване на ресурсите и подпомагането на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и сектора на горското стопанство. Държавите членки следва да насърчават поведение, което подпомага прехода към нисковъглеродна икономика.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С Регламент [ ] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища по смисъла на Регламент [ ], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 280 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Когато се приема делегираният акт за актуализиране на референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство в съответствие с член 8, параграф 6 от регламента [ЗПЗГС], правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на член 7, за да се отрази приносът на отчетната категория „управлявана горска земя“ във възможността за гъвкавост, предоставена по силата на този член. Преди да приеме въпросния делегиран акт Комисията следва да направи оценка на надеждността на отчетността за управляваната горска земя въз основа на наличните данни, и по-специално съгласуваността на планираните и действителните нива на добив. Освен това, по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [ ].

(12)  С Регламент [ ] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната горска земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища по смисъла на Регламент [ ], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 425 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Предвид ограничения потенциал на селскостопанския сектор за смекчаване на последиците от изменението на климата този сектор следва преди всичко да се възползва от нетните поглъщания, предоставени по силата на настоящия регламент, като така се направи и ясно разграничение между емисиите на „зелени“ биогенни парникови газове от ЗПЗГС и селскостопанския сектор и тези, които произтичат от изгарянето на изкопаеми горива. Важно е Комисията да оцени също така промените в собствеността на земята в резултат от разпоредбите на ЗПЗГС, за да се гарантира, че политиките за промени в земеползването не насърчават заграбването на земи. Освен това, по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [ ].

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Постигането при взаимна съгласуваност на многобройните цели на Съюза, свързани със селскостопанския сектор, включително смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, качеството на въздуха, опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги и оказването на подкрепа за икономиката на селските райони, ще изискват промени в инвестициите и стимулите, подкрепяни от мерки на Съюза, като например ОСП. Настоящият регламент, включително наличните възможности за гъвкавост, следва да предостави стимул за намаляване на емисиите, съобразен с останалото законодателство на Съюза в областта на климата и енергетиката, за секторите, обхванати от настоящия регламент, включително в областта на енергийната ефективност. От жизненоважно значение е в настоящия регламент да се вземе предвид целта за осъществяване на принос към целите на стратегията на Съюза за горите за насърчаване на конкурентно и устойчиво предлагане на дървесина за биоикономиката на Съюза, на националните политики за горите на държавите членки, на стратегията на Съюза за биоразнообразието и на стратегията на Съюза за кръгова икономика.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката трябва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. Въпросът за прилагането на приспаданията обаче следва да се разглежда само веднъж на всеки пет години, за да може да бъде взет предвид потенциалният принос на обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища в съответствие с Регламент [ ]. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.

(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката следва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. Въпросът за прилагането на приспаданията обаче следва да се разглежда само веднъж на всеки пет години, за да може да бъде взет предвид потенциалният принос на обезлесената земя, залесената земя, управляваната горска земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища в съответствие с Регламент [ ]. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране и спазването му от страна на държавите членки. Прегледът следва да спомогне да се гарантира, че държавите членки предприемат подходящи действия за постигане на своите дългосрочни цели за намаляване на емисиите на парникови газове, и следва да се основава на подготвителен доклад на Европейската агенция за околна среда, като се вземе предвид целта на Съюза за намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове от цялата икономика с 80 – 95% в сравнение с нивата от 1990 г., целта на Парижкото споразумение за постигане на нулеви нетни емисии през втората половина на века по начин, който не застрашава производството на храни, и важността на това да бъдат разгледани най-добрите начини за оптимизиране на приноса на този сектор за смекчаване на последиците от емисиите на парникови газове и поглъщане на такива газове, по-специално чрез дейностите в сектора ЗПЗГС. Комисията и Европейската агенция за околна среда следва също така да вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение, както и целта за постигане на нулеви нетни емисии през втората половина на века по начин, който не застрашава производството на храни, и съгласно заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г., в които се признава ограниченият потенциал на селското стопанство за смекчаване на последиците от изменението на климата и неговият многофункционален характер.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент се прилага за емисиите на парникови газове от следните категории източници съгласно МКИК: енергетика, промишлени процеси и използване на продукти, селско стопанство и отпадъци, определени съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013, като са изключени емисиите от дейностите по приложение І към Директива 2003/87/ЕО.

1.  Настоящият регламент се прилага за емисиите на парникови газове от следните категории източници съгласно МКИК: енергетика, промишлени процеси и използване на продукти, селско стопанство и отпадъци, определени съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013, като са изключени емисиите от дейностите по приложение І към Директива 2003/87/ЕО. Нулевият емисионен фактор по отношение на биомасата се отнася само за биоенергия от отпадъци и остатъци.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4a

 

Дългосрочни цели за намаляване на емисиите на парникови газове

 

До 2026 г. Комисията следва да извърши оценка на напредъка за постигането на дългосрочните цели на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове и на способността на държавите членки да постигнат индивидуалните си ангажименти, като вземе предвид резултатите от първия глобален преглед на изпълнението на Парижкото споразумение през 2023 г. Комисията следва да използва събраната при тази оценка информация, за да гарантира, че държавите членки предприемат подходящи действия за намаляване на емисиите си до 80% под нивата от 1990 г. до 2050 г., като вземе предвид посочените международни цели.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  С цел подобряване на екологосъобразността и увеличаване на възможностите за гъвкавост, като в същото време се вземе предвид ограниченият потенциал за смекчаване на последиците от изменението на климата в селското стопанство, достъпът до новите възможности за гъвкавост, залегнали в настоящия регламент, следва да се предоставя на съответните държави членки, при условие че се ангажират с мерки за смекчаване на последиците в други сектори, където в миналото са били постигани незадоволителни резултати. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на списък от такива мерки и сектори преди 2020 г.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Достъп до възможностите за гъвкавост, посочени в настоящия член и в приложение II, се предоставя, при условие че съответната държава членка се ангажира да предприеме мерки в други сектори, в които в миналото са били постигани незадоволителни резултати. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на списък от такива мерки и сектори до 31 декември 2019 г.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана обработваема земя и управлявани пасища

Допълнително използване на най-много 425 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана горска земя, управлявана обработваема земя и управлявани пасища

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана обработваема земя“ и „управлявани пасища“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, плюс всички разпределени количества на емисии, заделени в съответствие с член 5, параграф 3, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана горска земя“, „управлявана обработваема земя“ и „управлявани пасища“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато се приема делегираният акт, за да се актуализират референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство съгласно член 8, параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт за изменение на параграф 1 от настоящия член, за да се отрази приносът на отчетната категория „управлявана горска земя“ в съответствие с член 12 от настоящия регламент.

заличава се

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  действията, които държавата членка ще предприеме, за да изпълни конкретните си задължения по член 4 чрез националните политики и мерки и чрез изпълнение на действието на Съюза;

а)  действията, които държавата членка ще предприеме, за да изпълни конкретните си задължения по член 4, и които зачитат по-малкия потенциал на селското стопанство за смекчаване на последиците и продоволствената сигурност, чрез националните политики и мерки и чрез изпълнение на действието на Съюза;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2027 г. и 2032 г., ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 – 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

1.  Ако държава членка надвишава годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 – 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  временно се забранява на държавата членка да прехвърля на друга държава членка каквато и да е част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, докато не изпълни изискванията по настоящия регламент. Централният администратор въвежда тази забрана в регистъра по член 11.

б)  забранява се на държавата членка да прехвърля на друга държава членка каквато и да е част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, докато не изпълни изискванията по настоящия регламент. Централният администратор въвежда тази забрана в регистъра по член 11.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 2 и член 11 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от влизането в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграфи 3а и 3б и член 11 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 2 и член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграфи 3а и 3б и член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 2 и член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграфи 3а и 3б и член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета до 28 февруари 2024 г. и след това на всеки пет години за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение и може да изготви предложения, ако е целесъобразно.

Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета до 28 февруари 2024 г. след първия глобален преглед на изпълнението на Парижкото споразумение през 2023 г. и последващите глобални прегледи, както и след това на всеки пет години за действието на настоящия регламент, съгласуваността му с други законодателни актове, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение и може да изготви законодателни предложения, ако е целесъобразно. Този доклад включва информация за напредъка в привличането и задържането на частни финансови средства в подкрепа на дългосрочния преход към нисковъглеродна икономика. Той се придружава от оценка на разходната ефективност и оценка на въздействието на дейностите за смекчаване на последиците от изменението на климата върху целите на Съюза в областта на околната среда и биологичното разнообразие. Докладът включва оценка на разпределянето на целите на държавите членки за намаляване на емисиите въз основа на разходноефективни и иновативни стратегии за намаляване на емисиите, а не на БВП на глава от населението. Ако е целесъобразно, Комисията представя законодателни предложения за ангажименти за намаляване на емисиите за периода след 2030 г.

Изменение    27

Предложение за регламент

Приложение III – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА ЗЕМЯ, УПРАВЛЯВАНА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021 ДО 2030 ГОДИНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 7

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА ЗЕМЯ, УПРАВЛЯВАНА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ, УПРАВЛЯВАНА ГОРСКА ЗЕМЯ И УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021 ДО 2030 ГОДИНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 7

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – таблица

 

Максимално количество, изразено в милиони тонове еквивалент на CO2

Белгия

3,8

България

4,1

Чешка република

2,6

Дания

14,6

Германия

22,3

Естония

0,9

Ирландия

26,8

Гърция

6,7

Испания

29,1

Франция

58,2

Хърватия

0,9

Италия

11,5

Кипър

0,6

Латвия

3,1

Литва

6,5

Люксембург

0,25

Унгария

2,1

Малта

0,03

Нидерландия

13,4

Австрия

2,5

Полша

21,7

Португалия

5,2

Румъния

13,2

Словения

1,3

Словакия

1,2

Финландия

4,5

Швеция

4,9

Обединено кралство

17,8

Максимално общо количество:

280

 

Изменение

Приложение ІII

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА ЗЕМЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, УПРАВЛЯВАНА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021 ДО 2030 ГОДИНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 7

 

Максимално количество, изразено в милиони тонове еквивалент на CO2

Белгия

5,7

България

6,2

Чешка република

4,0

Дания

22,2

Германия

33,9

Естония

1,3

Ирландия

40,7

Гърция

10,2

Испания

44,2

Франция

88,4

Хърватия

1,4

Италия

17,4

Кипър

0,9

Латвия

4,8

Литва

9,9

Люксембург

0,4

Унгария

3,2

Малта

0,3

Нидерландия

20,0

Австрия

3,8

Полша

33,0

Португалия

7,9

Румъния

20,0

Словения

1,9

Словакия

1,9

Финландия

6,9

Швеция

7,5

Обединено кралство

27,0

Максимално общо количество:

425

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

Позовавания

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AGRI

12.9.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Nicola Caputo

30.8.2016

Разглеждане в комисия

5.12.2016

 

 

 

Дата на приемане

3.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stefan Eck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

James Carver

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

0

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Легенда на използваните знаци:

+  :  “за”

-  :  “против”

0  :  “въздържали се”


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

Позовавания

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

AGRI

12.9.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

7.9.2016

REGI

8.9.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Gerben-Jan Gerbrandy

19.9.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2017

27.2.2017

 

 

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

4

20

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, James Nicholson, Christel Schaldemose

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Siôn Simon

Дата на внасяне

6.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann*, Arne Gericke, Julie Girling, James Nicholson

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Karl-Heinz Florenz

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

4

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D’Ornano

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

20

0

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

* Поправки на вота: Йорн Дорман е възнамерявал да се въздържи

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност