Διαδικασία : 2016/0231(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0208/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0208/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1415kWORD 206k
6.6.2017
PE 592.423v03-00 A8-0208/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0482),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0331/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 22ας Μαρτίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0208/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

για τη δράση για το κλίμα με στόχο την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή («Κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αιτιολόγηση

Νέος τίτλος ο οποίος αντανακλά καλύτερα το περιεχόμενο του κανονισμού

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ.1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ.2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.

(3)  Το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού στις 5 Οκτωβρίου 2016, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016 και αποσκοπεί, βάσει του άρθρου 2, στο να ενισχύσει την παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για εξάλειψη της φτώχιας, μεταξύ άλλων: α) με το να συγκρατηθεί η αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησής της στον 1,5°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· β) με το να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς επίσης και η κλιματική ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο που δεν απειλείται η παραγωγή τροφίμων· γ) με το να καταστούν οι χρηματοδοτικές ροές συμβατές με μια πορεία προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης.

 

Η συμφωνία του Παρισιού ορίζει επίσης ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της πρέπει να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση, ανάλογα με την περίπτωση, των καταβοθρών και των ταμιευτήρων αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.

 

Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020.

(4)  Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Συνεπώς, θα εκπνεύσει και η ισχύς των συστημάτων για πράσινες επενδύσεις που συνδέονται με το πρωτόκολλο του Κιότο και παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε προγράμματα μείωσης των εκπομπών σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α)  Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος που συνήλθε στις 21 Οκτωβρίου 2009 υποστήριξε τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων μειώσεων που πρέπει να επιφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα σύμφωνα με τη Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.

(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και στη βιοοικονομία απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και παροχή κινήτρων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με μικρότερα κεφάλαια και υπέρ των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και θα έχει ως στόχο να παρέχει ασφαλή, αειφόρο και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της ενώ επίσης θα εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές για τη βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών με τη χρήση πόρων βιολογικής προέλευσης προς υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.

__________________

__________________

16 COM(2015)80

16 COM(2015)80

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2020 ως προς τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 και λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος. Προσαρμογή των πιστώσεων για το 2021 προβλέπεται για τα κράτη μέλη με τόσο ένα θετικό όριο δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ όσο και αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ 2017 και 2020 που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2013/162/ΕΕ και 2013/634/ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χωρητικότητα για την αύξηση των εκπομπών κατά τα εν λόγω έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.

(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2018 με βάση τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 ή την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020, ανάλογα με το ποια τιμή είναι χαμηλότερη, και λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος. Προκειμένου να ανταμειφθεί η έγκαιρη λήψη μέτρων και να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρότερη επενδυτική ικανότητα, τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, τα οποία κατά την περίοδο 2013 έως 2020 έχουν χαμηλότερες εκπομπές από τα οικεία ετήσια δικαιώματα εκπομπής για την περίοδο από το 2013 έως το 2020 δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ, μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πιστώσεις από ένα αποθεματικό. Συμπληρωματική προσαρμογή των πιστώσεων για το 2021 προβλέπεται για τα κράτη μέλη με τόσο ένα θετικό όριο δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ όσο και αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ 2017 και 2020 που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2013/162/ΕΕ και 2013/634/ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χωρητικότητα για την αύξηση των εκπομπών κατά τα εν λόγω έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.

_________________

_________________

19 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

19 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Προκειμένου να τεθεί η Ένωση σε πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο παρών κανονισμός προβλέπει μακροπρόθεσμη τροχιά μείωσης των εκπομπών ούτως ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, αρχής γενομένης από το 2031. Ο κανονισμός συμβάλλει επίσης στον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Προκειμένου να διατηρηθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/18141a του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα δικαιώματα εκπομπής που ακυρώνονται λόγω της χρήσης του μέσου ευελιξίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό μετά τη μείωση των δικαιωμάτων ΣΕΔΕ της ΕΕ, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ακυρωθέντα δικαιώματα εκπομπής σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ κατά τον καθορισμό, δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία σε ένα δεδομένο έτος σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

 

____________________________

 

  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις τους και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.

(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις τους και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, τηβελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Για να επιτευχθούν αυτές οι μειώσεις εκπομπών και σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος του γεωργικού τομέα, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προωθήσουν καινοτόμες δράσεις μετριασμού με το μέγιστο δυναμικό, μεταξύ άλλων: μετατροπή της αρόσιμης γης σε μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις· διαχείριση των φρακτών από θάμνους, των λωρίδων απομόνωσης και των δένδρων σε γεωργικές εκτάσεις· νέα γεωργοδασοπονικά και δασικά προγράμματα φύτευσης, πρόληψη της εκρίζωσης δένδρων και της αποδάσωσης· μείωση ή κατάργηση της καλλιέργειας εδάφους και χρήση εδαφοκάλυψης/ενδιάμεσων καλλιεργειών και υπολειμμάτων καλλιεργειών, έλεγχος άνθρακα και σχέδια διαχείρισης του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων· βελτιωμένη απόδοση του αζώτου και αναστολή της νιτροποίησης· αποκατάσταση και διατήρηση υγροβιοτόπων και τυρφώνων· και ενισχυμένες μέθοδοι εκτροφής, σίτισης και διαχείρισης ζώων για χαμηλότερες εκπομπές.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων δυνατοτήτων ευελιξίας, παρέχει κίνητρα για μειώσεις εκπομπών που συνάδουν με άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις για το κλίμα και την ενέργεια σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου ότι πάνω από το 75 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σχετίζονται με την ενέργεια, η αύξηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των εκπομπών. Επομένως, οι φιλόδοξες πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο για την υψηλότερη εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων πράγμα που θα εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών, αλλά και για την αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές, την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Τα μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εκτός του ότι αποσβένονται με την πάροδο του χρόνου, βοηθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους. Κατά συνέπεια, κατά τη μεταφορά του παρόντος κανονισμού σε εθνικές πολιτικές, έχει σημασία τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιμέρους και διαφορετικές δυνατότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις επενδύσεις σε όλους τους τομείς.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ)  Ο κλάδος των μεταφορών δεν αποτελεί μόνο σημαντικό φορέα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αλλά είναι και ο κλάδος με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή κατανάλωση από το 1990. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την τόνωση της στροφής σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και τη μείωση της υψηλής εξάρτησης του κλάδου από τον άνθρακα. Η απαλλαγή του ενεργειακού μείγματος από τις ανθρακούχες εκπομπές με την προώθηση ενέργειας χαμηλών εκπομπών για τον κλάδο των μεταφορών, για παράδειγμα με χρήση βιώσιμων βιοκαυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων, θα συμβάλει στον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να διευκολυνθεί διασφαλίζοντας ότι ο τομέας διαθέτει σαφές και μακροπρόθεσμο πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια και λειτουργεί ως βάση για επενδύσεις.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11δ)  Ο αντίκτυπος της ενεργειακής πολιτικής και των τομεακών πολιτικών στις ενωσιακές και εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα θα πρέπει να αξιολογείται με κοινές ποσοτικοποιημένες μεθόδους, ώστε να είναι διαφανής και επαληθεύσιμος.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις και κατά περίπτωση διαχειριζόμενους υγροβιοτόπους , όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 190 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται μια ισορροπημένη συμβολή της λογιστικής κατηγορίας «διαχείριση δασικών εκτάσεων» στην ευελιξία των 190 εκατομμυρίων που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Για να επιτευχθούν με αμοιβαία συνεκτικό τρόπο οι πολλαπλοί στόχοι της Ένωσης που συνδέονται με τον τομέα της γεωργίας, μεταξύ άλλων ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η ποιότητα του αέρα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και η στήριξη των αγροτικών οικονομιών, απαιτούνται αλλαγές στις επενδύσεις και στα κίνητρα, με τη βοήθεια ενωσιακών μέτρων, όπως η ΚΓΠ. Είναι ζωτικής σημασίας ο παρών κανονισμός να λαμβάνει υπόψη τον στόχο του για συμβολή στους στόχους της δασικής στρατηγικής της Ένωσης ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστική και βιώσιμη παροχή ξυλείας για τη βιοοικονομία της Ένωσης, οι εθνικές δασικές πολιτικές των κρατών μελών, η στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και η στρατηγική της Ένωσης για την κυκλική οικονομία.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ανά διετία, θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης έλεγχος συμμόρφωσης. Η εφαρμογή της ενδεχόμενης συνεισφοράς από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ] θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τα διαστήματα που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Δεδομένου ότι οι τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ευθύνονται για πάνω από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης, οι πολιτικές μείωσης των εκπομπών στους τομείς αυτούς έχουν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου η Ένωση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επακολούθησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που αφορούν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού στη διαδικασία επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καλείται επίσης να δημιουργήσει ένα αποδοτικό και διαφανές σύστημα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που έχουν οι προβλεπόμενες δυνατότητες ευελιξίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.

(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποταμιεύουν ή να δανείζονται μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του και να συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να θεσπίζονται τα ετήσια όρια εκπομπών για τα κράτη μέλη, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

(17)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη συμπλήρωση αυτής της οδηγίας με τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για τα κράτη μέλη.

_________________

 

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Πέρα από τις προσπάθειες να μειώσει τις δικές της εκπομπές, είναι σημαντικό η Ένωση, σε συμμόρφωση με τον στόχο για αύξηση του θετικού αντίκτυπού της στο παγκόσμιο θετικό αποτύπωμα άνθρακα, να εξετάσει λύσεις για το κλίμα, από κοινού με τρίτες χώρες, μέσω της υλοποίησης κοινών έργων με τις εν λόγω χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού αναφέρεται σε έναν νέο μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

 

Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού, είναι αναγκαίο η Ένωση να καταβάλλει σταδιακά μεγαλύτερες προσπάθειες και κάθε πέντε έτη να υποβάλλει μια πρόταση συνεισφοράς που θα αποτυπώνει την υψηλότερη δυνατή φιλοδοξία της.

 

Ως εκ τούτου, η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας κατά 80 έως 95 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο ήμισυ αυτού του αιώνα. Θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και σε προπαρασκευαστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

 

Η επανεξέταση των μειώσεων των εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο από το 2031 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της δικαιοσύνης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005, με δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να θέσει την Ένωση σε τροχιά προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της θέσπισης μιας προβλέψιμης μακροπρόθεσμης πορείας προς τη μείωση, έως το 2050, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης κατά 80 έως 95 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εκπομπές CO2, από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC θεωρούνται μηδενικές.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ θεωρούνται μηδενικές.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών«1.A.3.Δ ναυσιπλοΐα» της IPCC που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/EΚ.

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές από τη ναυτιλία θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εκτός εάν περιλαμβάνονται στο ΣΕΔΕ.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο από 2021 έως 2030

Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο από 2021 έως 2030

1.  Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2030, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005 σύμφωνα με την παράγραφο 3.

1.  Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2030, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005 σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7, της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2018 είτε βάσει της μέσης τιμής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 είτε βάσει των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ, ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη τιμή, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που καθορίζει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς της εν λόγω εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς των εν λόγω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

4.  Η εν λόγω εκτελεστική πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.

4.  Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.

5.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

 

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ευθυγραμμίζεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4 α

 

Μακροπρόθεσμη τροχιά μείωσης των εκπομπών από το 2031

 

Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά κατά την πρώτη ή μία από τις ακόλουθες επανεξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, για κάθε έτος της περιόδου από το 2031 έως το 2050, κάθε κράτος μέλος εξακολουθεί να μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2031 και 2050 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά, η οποία αρχίζει από τα οικεία ετήσια δικαιώματα εκπομπής το 2030 και λήγει το 2050 σε επίπεδο εκπομπών μειωμένο κατά 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 για το εν λόγω κράτος μέλος.

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό των ετησίων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη από το 2031 έως το 2050, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ευθυγραμμίζεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Μέσα ευελιξίας για την επίτευξη των ετήσιων ορίων

Μέσα ευελιξίας για την επίτευξη των ετήσιων ορίων

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στα άρθρα 6 και 7.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στα άρθρα 6 και 7.

2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 5 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.

2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 10 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος. Όσον αφορά τα έτη 2026 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 5 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.

3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται να αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος του ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2030.

3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται, όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025 να αποταμιεύσει έως και 10 % του πλεονάζοντος μέρους του οικείου ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2025. Όσον αφορά τα έτη 2026 έως 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να αποταμιεύσει έως και 5 % του πλεονάζοντος μέρους του οικείου ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2030.

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025, και έως 10 % όσον αφορά τα έτη 2026 έως 2030. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.

5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.

5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.

 

5α.  Ένα κράτος μέλος δεν μεταβιβάζει κανένα μέρος των οικείων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής εάν, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, οι εκπομπές του εν λόγω κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής του.

6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή.

6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή μεταξύ ιδιωτικών φορέων για τα εν λόγω προγράμματα.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Χορηγείται πρόσβαση στη δυνατότητα ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα ΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεσμεύονται να λάβουν μέτρα σε άλλους τομείς όπου έχουν επιτευχθεί ανεπαρκή αποτελέσματα στο παρελθόν. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή συμπληρώνει την παρούσα οδηγία εκδίδοντας κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12, η οποία περιλαμβάνει κατάλογο αυτών των μέτρων και των τομέων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Πρόσθετη χρήση έως και 190 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, περιλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων εκπομπής που έχουν αποταμιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών εκτάσεων, διαχειριζόμενων υγροβιοτόπων κατά περίπτωση, και, με την επιφύλαξη της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

 

-α)  έως την 1η Ιανουαρίου 2019, το κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης που καθορίζει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης ενωσιακής χρηματοδότησης, για μία κλιματικά αποδοτική γεωργία και για τους τομείς χρήσης γης και δασοκομίας, και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέτρα θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και στην υπέρβαση των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF] για την περίοδο από το 2021 έως το 2030·

α) η σωρευτική ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για το εν λόγω κράτος μέλος για όλα τα έτη της περιόδου από το 2021 έως το 2030, δεν υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται στο παράρτημα III για το εν λόγω κράτος μέλος·

α) η σωρευτική ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για το εν λόγω κράτος μέλος για όλα τα έτη της περιόδου από το 2021 έως το 2030, δεν υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται στο παράρτημα III για το εν λόγω κράτος μέλος·

β) η εν λόγω ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF]·

β) καταδεικνύεται ότι η εν λόγω ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF] κατά τη διάρκεια των πενταετών περιόδων που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού [ ][LULUCF]·

γ) το κράτος μέλος δεν έχει αποκτήσει από άλλα κράτη μέλη περισσότερες καθαρές απορροφήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό [ ][LULUCF] από όσες έχει μεταβιβάσει· και

γ) το κράτος μέλος δεν έχει αποκτήσει από άλλα κράτη μέλη περισσότερες καθαρές απορροφήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό [ ][LULUCF] από όσες έχει μεταβιβάσει· και

δ) το κράτος μέλος έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισμού [] [LULUCF].

δ) το κράτος μέλος έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισμού [] [LULUCF].

 

Η Επιτροπή δύναται να διατυπώνει γνώμες σχετικά με τα σχέδια δράσης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το στοιχείο α).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις λογιστικές κατηγορίες στο Παράρτημα ΙΙΙ προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ισορροπημένη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας «διαχείριση δασικών εκτάσεων» σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού χωρίς υπέρβαση του συνολικού ποσού των 190 εκατομμυρίων που προβλέπεται βάσει του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2027 και το 2032 εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

1.  Ανά διετία, η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τον παρόντα κανονισμό. Εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

α)  προσθήκη στην ποσότητα εκπομπών του κράτους μέλους το επόμενο έτος ίση με την ποσότητα σε τόνους ισοδύναμου CO2 των πλεοναζουσών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 1,08 σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11· και

α)  προσθήκη στην ποσότητα εκπομπών του κράτους μέλους το επόμενο έτος ίση με την ποσότητα σε τόνους ισοδύναμου CO2 των πλεοναζουσών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 1,08 σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11· και

β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9 α

 

Αποθεματικό για την έγκαιρη λήψη μέτρων

 

1.  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έγκαιρη λήψη μέτρων πριν από το 2020, ποσότητα που δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 70 εκατομμυρίων τόνων σε ετήσια δικαιώματα εκπομπής για την περίοδο 2026 έως 2030, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους για τους σκοπούς του τελευταίου ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι:

 

α)  τα οικεία συνολικά ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη 2013 έως 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφαση 406/2009/ΕΚ, υπερβαίνουν τις οικείες συνολικές ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο 2013 έως 2020·

 

β)  το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του σε τιμές αγοράς το 2013 είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ·

 

γ)  έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 στα επίπεδα που καθορίζονται στα παραρτήματα II και III·

 

δ)  έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 και δεν έχει μεταβιβάσει δικαιώματα εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 5· και

 

ε)  η Ένωση ως σύνολο πληροί τον στόχο της που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

 

2.  Το μέγιστο ποσοστό ενός κράτους μέλους επί του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη για να αποδειχθεί η συμμόρφωση καθορίζεται από την αναλογία, αφενός, της διαφοράς μεταξύ των συνολικών ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013 έως 2020 και τις συνολικές εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά την ίδια περίοδο, και, αφετέρου, της διαφοράς μεταξύ των συνολικών ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013 έως 2020 όλων των κρατών μελών που πληρούν το κριτήριο του στοιχείου β) της παραγράφου 1 και τις συνολικές εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα εν λόγω κράτη μέλη κατά την ίδια περίοδο.

 

Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής και οι εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, στις οποίες καθορίζει τα μέγιστα ποσοστά για κάθε κράτος μέλος σε τόνους ισοδύναμου CO2, δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Για τους σκοπούς των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφαση 406/2009/ΕΚ και τα αναθεωρημένα δεδομένα απογραφής για τα έτη 2013 έως 2020 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες κατανομής που προτείνει η Επιτροπή μπορεί να μην αναγνωρίζουν επαρκώς την έγκαιρη λήψη μέτρων από ορισμένα κράτη μέλη πριν από το 2020. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα κράτη μέλη που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το μέσο όρο, πράγμα που αποτυπώνει χαμηλότερη επενδυτική ικανότητα. Το προτεινόμενο αποθεματικό για την έγκαιρη λήψη μέτρων ανταμείβει την έγκαιρη ανάληψη δράσης και επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πρόσθετες πιστώσεις για τη συμμόρφωση, σε περίπτωση που οι άλλες δυνατότητες ευελιξίας δεν επαρκούν. Το σχετικό ύψος πρόσθετων πιστώσεων που διατίθεται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να εξαρτάται από τον βαθμό υπερκάλυψης του στόχου του για το 2020.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, προστίθεται στις πιστώσεις που προβλέπονται για το 2021 για κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

2.  Το ποσό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 39, 14 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 για όλα τα κράτη μέλη, προστίθεται στις πιστώσεις που προβλέπονται για το 2021 για κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μητρώο

Ευρωπαϊκό μητρώο

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, της συμμόρφωσης με το άρθρο 9, καθώς και των μεταβολών της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά συγκεκριμένα τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής, τις δυνατότητες ευελιξίας που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, τη συμμόρφωση με το άρθρο 9, καθώς και τις μεταβολές της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το σύστημα ευρωπαϊκού μητρώου είναι διαφανές και περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ κρατών μελών. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες μέσω ειδικού ιστότοπου που φιλοξενεί η Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της διαφάνειας των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών και τεχνική προσαρμογή.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που ενσωματώθηκε στο άρθρο 11 παράγραφος 1.

Τροπολογία     42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 α

 

Αντίκτυπος της ενωσιακής χρηματοδότησης στο κλίμα

 

Η Επιτροπή διενεργεί εμπεριστατωμένη διατομεακή μελέτη για τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης που χορηγείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλες πηγές δυνάμει του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση των πορισμάτων αυτής της μελέτης, η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στη διακοπή κάθε ενωσιακής χρηματοδότησης που δεν είναι συμβατή με τους στόχους μείωσης του CO2 ή με τις πολιτικές της Ένωσης. Η έκθεση περιλαμβάνει πρόταση για υποχρεωτικό εκ των προτέρων έλεγχο κλιματικής συμβατότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε νέα ενωσιακή επένδυση από την 1η Ιανουαρίου 2020, και την υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων με διαφανή και προσβάσιμο τρόπο.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4α, στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 9α και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4α, στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 9α και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 4α, του άρθρου 6 παράγραφος 3α, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 9α και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τη διαγραφή των εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, η ανακοίνωση εξετάζει τον ρόλο και την επάρκεια των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς και τη συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και των νομοθετικών πράξεων στον τομέα της γεωργίας και των μεταφορών με τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των αερίων θερμοκηπίου.

Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.

2.  Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024, μετά τον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού το 2023 και εντός έξι μηνών από τους μετέπειτα παγκόσμιους απολογισμούς, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται. Η έκθεση συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από νομοθετικές προτάσεις για τη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών των κρατών μελών.

 

Η επανεξέταση των μειώσεων των εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο από το 2031 λαμβάνει υπόψη τις αρχές της δικαιοσύνης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας στην κατανομή μεταξύ των κρατών μελών.

 

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος της Ένωσης και των τρίτων χωρών ως προς την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού καθώς και η πρόοδος ως προς την προσέλκυση και τη διατήρηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Τροποποίηση της απόφασης ΕΕ/2015/1814

 

Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«4.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία κάθε έτος έως τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων εκπομπής σε κυκλοφορία σε ένα δεδομένο έτος είναι ο αθροιστικός αριθμός δικαιωμάτων που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά την εν λόγω περίοδο και των δικαιωμάτων χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων από εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές έως και την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόνων των εξακριβωμένων εκπομπών από εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, τυχόν δικαιωμάτων που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, πέραν των δικαιωμάτων που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/... * του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και του αριθμού των δικαιωμάτων στο αποθεματικό. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές που αφορούν την τριετή περίοδο από την αρχή του 2005 έως το τέλος του 2007 και τα δικαιώματα που εκδόθηκαν σχετικά με τις εκπομπές αυτές. Η πρώτη δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017.

 

______________

 

*  Κανονισμός (EE) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L …, …, σ. …). .).»

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III

 

Μέγιστο ποσό εκφρασμένο σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2

Βέλγιο

3,8

Βουλγαρία

4,1

Τσεχική Δημοκρατία

2,6

Δανία

14,6

Γερμανία

22,3

Εσθονία

0,9

Ιρλανδία

26,8

Ελλάδα

6,7

Ισπανία

29,1

Γαλλία

58,2

Κροατία

0,9

Ιταλία

11,5

Κύπρος

0,6

Λετονία

3,1

Λιθουανία

6,5

Λουξεμβούργο

0,25

Ουγγαρία

2,1

Μάλτα

0,03

Κάτω Χώρες

13,4

Αυστρία

2,5

Πολωνία

21,7

Πορτογαλία

5,2

Ρουμανία

13,2

Σλοβενία

1,3

Σλοβακία

1,2

Φινλανδία

4,5

Σουηδία

4,9

Ηνωμένο Βασίλειο

17,8

Μέγιστο σύνολο:

280

 

Τροπολογία

 

Μέγιστο ποσό εκφρασμένο σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2

Βέλγιο

2,6

Βουλγαρία

2,8

Τσεχική Δημοκρατία

1,8

Δανία

9,9

Γερμανία

15,2

Εσθονία

0,6

Ιρλανδία

18,2

Ελλάδα

4,6

Ισπανία

19,8

Γαλλία

39,5

Κροατία

0,6

Ιταλία

7,8

Κύπρος

0,4

Λετονία

2,1

Λιθουανία

4,4

Λουξεμβούργο

0,2

Ουγγαρία

1,4

Μάλτα

0

Κάτω Χώρες

9,1

Αυστρία

1,7

Πολωνία

14,8

Πορτογαλία

3,5

Ρουμανία

8,9

Σλοβενία

0,9

Σλοβακία

0,8

Φινλανδία

3,1

Σουηδία

3,4

Ηνωμένο Βασίλειο

12,1

Μέγιστο σύνολο:

190

(1)

  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 103-108.

(2)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν κανονισμό περί επιμερισμού των προσπαθειών ή «κανονισμό σχετικά με τη δράση για το κλίμα για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού» καλύπτει περίπου το 60 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Όλοι οι τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ καλύπτονται από τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των τομέων μεταφορών, αποβλήτων, δομημένου περιβάλλοντος και γεωργίας.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα και ως στόχο έχει να επιφέρει, στους τομείς που καλύπτονται από αυτήν, μείωση των εκπομπών της τάξης του 30% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Ωστόσο, απαιτούνται αρκετές τροποποιήσεις για την καλύτερη προώθηση της μακροπρόθεσμης προβλεψιμότητας, τη διασφάλιση της συνοχής με άλλες πολιτικές, ιδίως με τον στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ, και την παροχή επαρκούς ευελιξίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα

Ο κόσμος κάνει βήματα προόδου προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, που συνήφθη το περασμένο έτος, καθιστά αυτήν την εξέλιξη μη αναστρέψιμη. Στη συμφωνία του Παρισιού ορίζεται ως στόχος η διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου, και η καταβολή προσπαθειών για αύξηση της θερμοκρασίας μικρότερη του 1,5 βαθμού Κελσίου. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων στόχων, η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί την επίτευξη μηδενικών εκπομπών στο δεύτερο μισό του αιώνα που διανύουμε. Επιπλέον, το 2009 η ΕΕ ενέκρινε τον οικείο στόχο της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050.

Παρά τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις, η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής αποσκοπεί μόνο στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2030. Η έλλειψη μακροπρόθεσμης τροχιάς θα μπορούσε να εγκλωβίσει επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών με υψηλή ένταση άνθρακα, σε κτίρια κ.λπ., γεγονός που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και σε σημαντική αύξηση του συνολικού κόστους της δράσης για το κλίμα. Η πρόταση τροποποιείται, προκειμένου να παρασχεθεί μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα, με την προσθήκη νέου άρθρου το οποίο ορίζει μια μακροπρόθεσμη τροχιά με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80% έως το 2050.

Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών προκλήσεων για απαλλαγή όλων των τομέων της οικονομίας από τον άνθρακα, προβλέπεται αυστηρότερη τροχιά εκπομπών για την περίοδο 2021-2030, σύμφωνα με την τρέχουσα ευρωπαϊκή τάση αποσύνδεσης των εκπομπών από την οικονομική ανάπτυξη.

Ενεργειακή απόδοση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προασπίζεται με συνέπεια την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Εκτός από τα οφέλη για το κλίμα, η ενεργειακή απόδοση μειώνει το ενεργειακό κόστος, δημιουργεί θέσεις εργασίας και βελτιώνει την ενεργειακή ασφάλεια.

Η πρόταση της Επιτροπής για τον συγκεκριμένο κανονισμό δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016, πριν από τη «χειμερινή δέσμη μέτρων» του Νοεμβρίου του 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιελάμβανε στόχο αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 30% (ελαφρώς πιο φιλόδοξος από τον στόχο του 27% που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014).

Στην εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζεται ότι, για την επίτευξη του στόχου του 30% για την ενεργειακή απόδοση, απαιτείται ποσότητα 79 εκατομμυρίων τόνων πιστώσεων LULUCF ούτως ώστε τα κράτη μέλη να επιτύχουν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο τους στόχους του επιμερισμού των προσπαθειών. Έχοντας αυτό υπόψη και προκειμένου, αφενός, να διατηρηθεί ένα συνεπές κίνητρο για βελτιώσεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και, αφετέρου, να μην αποδυναμωθεί η επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ, η ευελιξία του κανονισμού LULUCF βάσει του άρθρου 7 προσαρμόζεται σε χαμηλότερο επίπεδο πιστώσεων LULUCF (190 εκατομμύρια αντί του προτεινόμενου ποσού των 280 εκατομμυρίων).

LULUCF

Η ευελιξία του κανονισμού LULUCF βάσει του άρθρου 7 είναι σημαντική για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης ορισμένων κρατών μελών. Επιπλέον, η ευελιξία θα μπορούσε να παρέχει πρόσθετη στήριξη στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη για τη συμβολή τους στη δράση για το κλίμα. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις LULUCF προβλέπουν πραγματικά πρόσθετες και μόνιμες καταβόθρες.

Επίσης, θα πρέπει να βελτιωθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για τη στήριξη του γεωργικού τομέα. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσφατα απεφάνθη ότι, όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), «δεν έχει υπάρξει σημαντική στροφή προς την κλιματική δράση, ενώ δεν έχουν διερευνηθεί στο έπακρο όλες οι ενδεχόμενες ευκαιρίες χρηματοδότησής της».

Συνεπώς, η πρόταση τροποποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ευελιξία του κανονισμού LULUCF θα αποφέρει οφέλη για το κλίμα και θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την υφιστάμενη ποικιλία χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ για τον γεωργικό τομέα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (23.3.2017)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Benedek Jávor

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.

(3)  Η συμφωνία του Παρισιού που υπεγράφη από την ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής, μέσω της διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και για τη συνέχιση των προσπαθειών για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα με παράλληλη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,·διατήρηση και ενίσχυση των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου και διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015. Με βάση τη συμφωνία του Παρισιού, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και πέραν του 2030 ούτως ώστε, σύμφωνα με τον ενεργειακό χάρτη πορείας της Ένωσης το 2050 που καταρτίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2011, έως το 2050 να επιτευχθεί μείωση του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης από 80 έως 95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.

(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής, αρχίζοντας με τη μείωση και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.

__________________

__________________

16 COM(2015) 80.

16 COM(2015) 80.

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας έχουν τη μικρότερη και πιο αποτελεσματική περίοδο απόσβεσης και το χαμηλότερο κόστος υλοποίησης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2020 ως προς τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 και λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος. Προσαρμογή των πιστώσεων για το 2021 προβλέπεται για τα κράτη μέλη με τόσο ένα θετικό όριο δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ όσο και αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ 2017 και 2020 που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2013/162/ΕΕ και 2013/634/ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χωρητικότητα για την αύξηση των εκπομπών κατά τα εν λόγω έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.

(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2020 ως προς τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 και με τη χρήση των στόχων του 2020 που θεσπίστηκαν με την απόφαση 406/2009/ΕΚ ως ανώτατο όριο και με λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος, με χρήση της χαμηλότερης τιμής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.

__________________

__________________

19Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ.136).

19Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ.136).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α)  Ο παρών κανονισμός παρέχει κίνητρα για μειώσεις εκπομπών, τα οποία συνάδουν με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Δεδομένου ότι πάνω από το 75 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σχετίζονται με την ενέργεια, η αύξηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των εκπομπών. Επομένως οι φιλόδοξες πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο για την υψηλότερη εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων πράγμα που θα εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών, αλλά και για την αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές, την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Τα μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εκτός του ότι αποσβένονται με την πάροδο του χρόνου, βοηθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους. Κατά συνέπεια, κατά τη μεταφορά του παρόντος κανονισμού σε εθνικές πολιτικές, έχει σημασία τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιμέρους και διαφορετικές δυνατότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις επενδύσεις σε όλους τους τομείς.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11β)  Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές του γεωργικού τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλάβουν στον οδικό χάρτη των εκπομπών τους δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων μετριασμού του εν λόγω τομέα και στην καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων δυνάμει της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με στόχο την προώθηση αειφόρων πρακτικών στον τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 14, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πραγματική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την οικονομικά αποδοτική μείωση των γεωργικών εκπομπών εκτός CO2, και θα υποβάλει προτάσεις για μεταβολή του ποσού των καθαρών απορροφήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπό διαχείριση καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις και υγροβιοτόπους αναλόγως, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις και υπό διαχείριση υγροβιοτόπους, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Πάντως, η αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάσει το συνολικό ποσό των 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Η εφαρμογή εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται σε ετήσια διαστήματα όταν όλες οι ευελιξίες που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού έχουν συνυπολογιστεί, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης συμβολής που προέρχεται από την προβλεπόμενη δυνάμει του κανονισμού [ ] [LULUCF] ευελιξία, και θα πρέπει να επαληθεύεται κατά διαστήματα σύμφωνα με την δυνάμει του κανονισμού [ ] [LULUCF] υποβολή εκθέσεων. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13α)  Δεδομένου ότι οι τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό αφορούν περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών στους εν λόγω τομείς θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη μεταπαρακολούθηση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για να υλοποιήσουν τους στόχους τους βάσει του παρόντος κανονισμού, ιδίως όταν εφαρμόζονται ενισχυμένες ευελιξίες, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, της 25ης Ιουνίου 1998 (σύμβαση του Aarhus) και την οδηγία 2001/42/ΕΚ. Κατά συνέπεια, έχει σημασία τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό και να τους παρέχουν έγκαιρες και πραγματικές δυνατότητες να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της εθνικής διαδικασίας υποβολής εκθέσεων, τα διορθωτικά σχέδια δράσης και να διασφαλίζουν την ορθή συμμετοχή τους στη διαδικασία αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.

(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων. Έχει σημασία τα έσοδα από τις μεταφορές αυτές να διατίθενται για έργα ανακαίνισης κτιρίων, ιδίως για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που έχουν πληγεί από την ενεργειακή φτώχεια, και για κοινωνική στέγαση, σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση [...].

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα από τις μεταφορές αυτές, σε συνδυασμό με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ, μπορούν να διατίθενται σε σημαντικό αριθμό επενδύσεων για ανακαινίσεις κτιρίων. Επιπλέον, σύνδεση με την προτεινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (COM (2016) 761) που στο άρθρο 7 απαιτεί από τα κράτη μέλη να στοχεύουν συγκεκριμένα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και που επηρεάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, καθώς και για κοινωνική στέγαση κατά το σχεδιασμό των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του και θα πρέπει να συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

(20)  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που πρόκειται να συγκληθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με σκοπό να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητα του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού, και θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού και των στόχων του σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαλόγου διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC, και τα τελευταία επιστημονικά πορίσματα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει πρόσθετη επανεξέταση στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές συνέπειες της αποχώρησης αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο απώτερος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμβάλει στην εκπλήρωση της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο της UNFCC και της συμφωνίας του Παρισιού για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους.

Ο παρών κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους που τίθενται στο Παράρτημα I, προκειμένου να μειώσουν συλλογικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 2, κατά τουλάχιστον 30% το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις κατηγορίες πηγών της IPCC της ενέργειας, βιομηχανικές διεργασίες και χρήση προϊόντων, γεωργία και απόβλητα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, εξαιρουμένων των εκπομπών από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις κατηγορίες πηγών της IPCC της ενέργειας, βιομηχανικές διεργασίες και χρήση προϊόντων, γεωργία και απόβλητα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, εξαιρουμένων των εκπομπών από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού η βιοενέργεια θεωρείται ότι έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Αιτιολόγηση

H ουδετερότητα του ισοζυγίου άνθρακα είναι σύμφωνη με τις μεθοδολογίες της IPCC και τις πρακτικές υποβολής εκθέσεων της UNFCCC. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στον τομέα LULUCF δεν θα πρέπει να υπολογίζονται διπλά στον τομέα της ενέργειας.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, και χρησιμοποιώντας την τιμή των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής του 2020 που ορίζονται στην απόφαση 406/2009/ΕΚ, όπως επικαιροποιήθηκε από την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/634/ΕΕ, ως ανώτατο όριο, με χρήση της χαμηλότερης τιμής, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που καθορίζει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς της εν λόγω εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12 προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό, στην οποία καθορίζει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς της εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εν λόγω εκτελεστική πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.

4.  Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 50 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 5% από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.

2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 10% από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη που ενδέχεται να έχουν περιορισμένη ακύρωση δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2003//87/ΕΚ, του ΣΕΔΕ της ΕΕ έως 100 εκατομμύρια κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία λαμβάνονται συλλογικά υπόψη για τη συμμόρφωσή τους προς τον παρόντα κανονισμό, καταγράφονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

1.  Τα κράτη μέλη που ενδέχεται να έχουν περιορισμένη ακύρωση δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2003//87/ΕΚ, του ΣΕΔΕ της ΕΕ έως 50 εκατομμύρια κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία λαμβάνονται συλλογικά υπόψη για τη συμμόρφωσή τους προς τον παρόντα κανονισμό, καταγράφονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην περιβαλλοντική ακεραιότητα του συστήματος μείωσης των εκπομπών σε όλη την Ένωση.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με αίτηση του κράτους μέλους, ο κεντρικός διαχειριστής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (εφεξής «κεντρικός διαχειριστής») λαμβάνει υπόψη την ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 για τη συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους με το άρθρο 9. Το ένα δέκατο της ποσότητας των δικαιωμάτων εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ακυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για κάθε έτος από το 2021 έως το 2030.

3.  Με αίτηση του κράτους μέλους, ο κεντρικός διαχειριστής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (εφεξής «κεντρικός διαχειριστής») λαμβάνει υπόψη την ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 για τη συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους με το άρθρο 9. Το ένα δέκατο της ποσότητας των δικαιωμάτων εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ακυρώνεται για κάθε έτος από το 2021 έως το 2030. Προκειμένου να μην στρεβλώνεται η τροφοδοσία του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς,·το άρθρο 1 παράγραφος 4 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης, δεν λαμβάνει υπόψη την ποσότητα των δικαιωμάτων που ακυρώνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις και υπό διαχείριση υγροβιοτόπους

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών εκτάσεων και υπό διαχείριση υγροβιοτόπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  το κράτος μέλος έχει υποβάλει, έως τις 30 Ιουνίου 2019 και στη συνέχεια ανά πενταετία, σχέδιο δράσης στην Επιτροπή, στο οποίο καθορίζονται οι δράσεις και τα χρηματοοικονομικά μέτρα που θα εφαρμόσει το κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καθαρές απορροφήσεις που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού [ ][LULUCF] διατηρούνται στη διάρκεια των πενταετών περιόδων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2· το εν λόγω σχέδιο δράσης εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη χρήση συναφούς ενωσιακής χρηματοδότησης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη πριν από τη επανεξέταση του κανονισμού [LULUCF] το 2024, για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χωρίς να επηρεάζεται το συνολικό ποσό των 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2027 και το 2032, εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

1.  Εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, της συμμόρφωσης με το άρθρο 9, καθώς και των μεταβολών της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό, αναφορικά με τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής, τις δυνατότητες που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, τη συμμόρφωση με το άρθρο 9, καθώς και τις μεταβολές της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.

Εντός έξι μηνών από τη λήξη του διαλόγου διευκόλυνσης δυνάμει της UNFCCC το 2018, και έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στο σύνολο των στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, 2040 και 2050 και αξιολογεί τη συμβολή στους μακροπρόθεσμους στόχους μετριασμού που ορίζει η συμφωνία του Παρισιού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα της IPCC καθώς και την ανάγκη επικαιροποίησης του παρόντος κανονισμού με γνώμονα την παγκόσμια απογραφή με σκοπό να ενισχυθεί η δράση της Ένωσης για το κλίμα. Η έκθεση θα συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποσυρθεί από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΕ, μετά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει αυτού, τρία χρόνια μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 της ΣΕΕ και, στη συνέχεια, σε ετήσια βάση, όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της αποχώρησης αυτής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική ακεραιότητα του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού., και υποβάλλει προτάσεις κατά περίπτωση.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – σημείο 1 – σημείο 5 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

5α)  Στο άρθρο 21, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘3.   Έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

‘3.   Έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 2α

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Benedek Jávor

19.10.2016

Εξέταση στην επιτροπή

28.11.2016

12.1.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

28

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Anne Sander, Marco Zullo, Σοφία Σακοράφα, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης

S&D

José Blanco LópezSoledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Εύα Καϊλή, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

28

-

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Μαρία Σπυράκη, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (27.3.2017)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Merja Kyllönen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μεταφορές παράγουν το ένα τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ. Η ανάγκη για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές συζητείται από τη δεκαετία του ’90, ενώ οι στόχοι μεταβάλλονται ανάλογα με τις οικονομικές τάσεις. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή συνεχίζεται, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές στην Ευρώπη δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται, και το 2014 ήταν 20 % υψηλότερες από ό,τι το 1990.

Η συνολική αύξηση των εκπομπών από τις μεταφορές οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εκπομπών από τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές, καθότι οι εκπομπές από τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές έχουν μειωθεί από το 1990. Το μερίδιο των ιδιωτικών αυτοκινήτων στις εκπομπές από τις μεταφορές είναι περίπου 44 %, και η συνδυασμένη συμβολή των βαρέων φορτηγών οχημάτων και των λεωφορείων είναι περίπου 18 %. Ο υπό εξέταση κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών αφορά το σύνολο του τομέα των μεταφορών, με εξαίρεση τη διεθνή ναυτιλία και τις αεροπορικές μεταφορές.

Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, εκτός από τον στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2030, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να τηρούν ετήσιους στόχους μείωσης κατά την περίοδο 2021-2030. Τα κράτη μέλη θα έχουν την υποχρέωση, αφενός, να τηρούν ετήσιες ποσοστώσεις εκπομπών και, αφετέρου, να μειώνουν τις εκπομπές τους με γραμμικό τρόπο. Σύμφωνα με την πρόταση, η αφετηρία για την πορεία μείωσης των εκπομπών για την περίοδο 2021-2030 είναι το έτος 2020, και ως βάση θα χρησιμοποιηθούν, κατ’ αρχήν, οι μέσες τιμές εκπομπών για την περίοδο 2016 έως 2018. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ισχυρά κίνητρα προκειμένου όλες οι χώρες να ξεκινήσουν να μειώνουν τις εκπομπές τους από την αρχή της περιόδου, και προτείνει, ως εκ τούτου, να επανεξεταστεί η επιλογή του έτους 2020 ως σημείου αφετηρίας. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη συνεπούς μείωσης των εκπομπών, μεταξύ άλλων μακροπρόθεσμα, δηλαδή κατά την περίοδο που λήγει το 2050.

Η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στην πρόταση κανονισμού στοιχεία ευελιξίας, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα μείωσης των εκπομπών θα υλοποιούνται με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, τα στοιχεία ευελιξίας στην πρόταση της Επιτροπής και η βάση για τον υπολογισμό τους πάσχουν από αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ και το συνολικό τελικό αποτέλεσμα. Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί ευελιξίας καθιστούν δυνατή μια κατάσταση στην οποία η ΕΕ δεν θα εκπληρώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών δυνάμει της σύμβασης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, ακόμη και αν τα κράτη μέλη επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της απόφασης για τον επιμερισμό των προσπαθειών. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα αποδοχής της πρότασης της Επιτροπής σε ορισμένα κράτη μέλη εξαρτάται ακριβώς από αυτά τα στοιχεία ευελιξίας. Ωστόσο, ο συνδυασμός μεγάλου αριθμού δυνατοτήτων ευελιξίας, ορισμένες εκ των οποίων επικαλύπτονται, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία η μείωση των εκπομπών της ΕΕ από τον τομέα του επιμερισμού των προσπαθειών, στην πραγματικότητα θα είναι πολύ μικρότερη από τον στόχο του 30 %. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι, όσον αφορά τους προτεινόμενους μηχανισμούς ευελιξίας, πολλά στοιχεία συνηγορούν υπέρ των μεταφορών μεταξύ τομέων, μεταξύ του τομέα της εμπορίας εκπομπών και του τομέα του επιμερισμού των προσπαθειών (του λεγόμενου έκτακτου μηχανισμού), καθώς και υπέρ της δυνατότητας ευελιξίας στους τομείς LULUCF, η οποία προβλέπεται να δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν επίσης το ανώτατο όριο για τις μονάδες απορρόφησης των τομέων LULUCF («καταβόθρες») που ορίζεται στην πρόταση, προκειμένου να συμμορφώνονται με την υποχρέωση μείωσης των εκπομπών στον τομέα επιμερισμού των προσπαθειών.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης κατανοεί ότι η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, αλλά θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείται σε ετήσια βάση ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αντί της προτεινόμενης αξιολόγησης ανά πενταετία. Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των μέτρων, η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διαθέτει μέσα για την επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν εκπληρώνουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να επιλέξει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για τη μείωση των εκπομπών του. Σε συνδυασμό με τη δημοσίευση της πρότασης κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών, η Επιτροπή εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με τα μέτρα μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με τη μετάβαση σε μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2016. Η ανακοίνωση της Επιτροπής πρέπει να ακολουθηθεί από διάφορες νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση του πλαισίου, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη ρύθμιση των εκπομπών από βαρέα φορτηγά οχήματα. Ωστόσο, η ευθύνη για την επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα στο σύνολό της εναπόκειται, σε μεγάλο βαθμό, στις πολιτικές και τις αποφάσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των αστικών συγκροτημάτων, δεδομένου ότι οι αστικές μεταφορές παράγουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 23 % των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές. Με βάση την πρόταση κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών, τη μεγαλύτερη πίεση για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές θα αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη τα οποία έχουν συνολικά υψηλούς στόχους μείωσης των εκπομπών.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης συμφωνεί με την απόφαση να έχουν οι εθνικοί φορείς ελευθερία επιλογής των μεθόδων που θα χρησιμοποιούν για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές. Ωστόσο, κρίνει προβληματική την έλλειψη αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα των αστικών πολιτικών, και ελπίζει ότι η ΕΕ θα αναλάβει έναν ευρύτερο συντονιστικό ρόλο για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτικής αστικών μεταφορών. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης παρατηρεί επίσης ότι η ΕΕ διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες χρηματοδότησης χάρη στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της, και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, στην περίπτωση των μεταφορών, τα κονδύλια που διατίθενται από τα διάφορα προγράμματα και μέσα να χρησιμοποιούνται για έργα που προωθούν τη μετάβαση σε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο βραχυπρόθεσμα θα έχει χαμηλές εκπομπές και μεσομακροπρόθεσμα θα λειτουργεί χωρίς καθόλου εκπομπές.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κοινή πολιτική μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασιζόταν στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών κυρίως μέσω της προόδου στην τεχνολογία των οχημάτων και των καυσίμων. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που έχει προκύψει πρόσφατα όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση του εν λόγω κλάδου να πετύχει πραγματική μείωση των εκπομπών. Η μετάβαση σε μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών ή χωρίς εκπομπές εμποδίζεται από την έντονη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η χαμηλή τιμή του πετρελαίου λειτούργησε πρόσφατα ανασταλτικά στις προσπάθειες απεξάρτησης από τα καύσιμα αυτά. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών είναι μια ευρεία δέσμη μέτρων που θα αποτελείται από ορθολογικό σχεδιασμό των χρήσεων γης, δημόσιες μεταφορές, πολιτικές για την προώθηση της μετακίνησης με τα πόδια και το ποδήλατο, πλήρη αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών για τα οχήματα, τους κινητήρες και τα καύσιμα, καθιέρωση υπηρεσιών γνώσης και ψηφιακών υπηρεσιών, και χρήση τιμολογιακών μέσων για την καθοδήγηση των επιλογών κινητικότητας.

Η ψηφιοποίηση και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες έχουν επιτρέψει τη δημιουργία νέων μορφών υπηρεσιών κινητικότητας, οι οποίες, εάν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται ευρύτερα, μπορούν να περιορίσουν την ανάγκη κατοχής και χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σημαντικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. Είναι επομένως επιθυμητό οι εν λόγω υπηρεσίες να κερδίσουν έδαφος τόσο στις αστικές όσο και στις υπεραστικές μεταφορές. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν στους χρήστες ευκολία μετακίνησης και καθιστούν το συνολικό κόστος της κινητικότητας πιο προβλέψιμο και διαφανές. Φαίνεται επίσης ότι η αυτοματοποίηση της κυκλοφορίας προχωρεί ταχύτερα από το αναμενόμενο. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι και οι δύο αυτές εξελίξεις είναι θετικές, αλλά σημειώνει ότι τα νομοθετικά όργανα τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη του τομέα επηρεάζει τις εκπομπές από τις μεταφορές. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές οδηγούν σε συμπεριφορές κινητικότητας που είναι λιγότερο επιζήμιες για το κλίμα και το περιβάλλον.

Οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους καθημερινών υπηρεσιών για τους ευρωπαίους πολίτες, ενώ η ύπαρξη αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών εφοδιαστικής που λειτουργούν με ακρίβεια, είναι απολύτως απαραίτητη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου ότι οι στόχοι μείωσης της εκπομπών για τον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής γίνονται αρκετά φιλόδοξοι ως αποτέλεσμα του παρόντος κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών, η συντάκτρια της γνωμοδότησης δεν μπορεί να κρύψει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το κόστος που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών για τον κλάδο των μεταφορών και την ευρωπαϊκή βιομηχανία εν γένει. Χρειάζεται επίσης ένας αξιόπιστος υπολογισμός κόστους-οφέλους όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των υποχρεώσεων μείωσης των εκπομπών στους διάφορους τομείς, και η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των μέσων για τον εν λόγω υπολογισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.

(3)  Κατόπιν της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 5 Οκτωβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού στις 4 Νοεμβρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία η συμφωνία τέθηκε επίσης σε ισχύ. Η συμφωνία του Παρισιού έχει ως στόχο ,αφενός, να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και, αφετέρου, να καταβληθούν προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η δέσμευση της Ένωσης στη συμφωνία του Παρισιού για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC στις 6 Μαρτίου 2015.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Ορισμένα κράτη μέλη κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες και αυτή η ευελιξία αποτυπώνει την κοινή επιθυμία κρατών μελών να διασφαλίζουν δίκαιο και φιλόδοξο επιμερισμό των προσπαθειών όσον αφορά την επίτευξη των ετήσιων μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που είναι αναγκαίες για την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21)·

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.

(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις τους και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, η προώθηση καλύτερης ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων και των κτιρίων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Πάνω από το 75 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ένωση σχετίζονται με την ενέργεια. Συνεπώς, είναι σημαντικό να λαμβάνουν προτεραιότητα και να προωθούνται όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και, κατά συνέπεια, στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης , καθώς και να ενσωματώνονται κατάλληλα σε δράσεις κλιματικής πολιτικής σε όλους τους τομείς·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Ο κλάδος των μεταφορών δεν αποτελεί μόνο σημαντικό φορέα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αλλά είναι και ο κλάδος με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή κατανάλωση από το 1990. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την τόνωση της στροφής σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και τη μείωση της υψηλής εξάρτησης του κλάδου από τον άνθρακα. Η απαλλαγή του ενεργειακού μείγματος από τις ανθρακούχες εκπομπές με την προώθηση ενέργειας χαμηλών εκπομπών για τον κλάδο των μεταφορών, για παράδειγμα των αειφόρων βιοκαυσίμων και των ηλεκτρικών οχημάτων, θα συμβάλει στον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να διευκολυνθεί εάν διασφαλιστεί ότι ο κλάδος διαθέτει σαφές και μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την παροχή ασφάλειας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για επενδύσεις.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ)  Βάσει του σκοπού για την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής «Κλιματικής Ένωσης», ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παράσχει κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών που συνάδουν με άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Είναι ζωτικής σημασίας τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ασκούν αλληλοενισχυόμενες πολιτικές σε όλους τους σχετικούς τομείς (π.χ. κλίμα, ενέργεια και άλλες τομεακές πολιτικές) προκειμένου να υπάρξει επιτυχής μετάβασή προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Ο αντίκτυπος της ενεργειακής πολιτικής και των τομεακών πολιτικών στις ενωσιακές και εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα θα πρέπει να αξιολογείται με κοινές ποσοτικοποιημένες μεθόδους, ώστε να είναι διαφανής και επαληθεύσιμος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να θεσπίζονται τα ετήσια όρια εκπομπών για τα κράτη μέλη, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(17)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να θεσπίζονται τα ετήσια όρια εκπομπών για τα κράτη μέλη, η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο από το 2021 έως το 2030. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

 

21Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Εκτός από τις προσπάθειες να μειώσει τις δικές της εκπομπές, είναι σημαντικό η Ένωση, σε συμφωνία με τον σκοπό για ενίσχυση του θετικού αντίκτυπού της στο παγκόσμιο ανθρακικό αποτύπωμα, να εξετάσει, μαζί με τρίτες χώρες, κλιματικές λύσεις μέσω της υλοποίησης κοινών έργων με τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού αναφέρεται σε έναν νέο μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς τα άρθρα 4 και 14 της συμφωνίας του Παρισιού, είναι αναγκαίο η Ένωση να καταβάλλει σταδιακά περισσότερες προσπάθειες και κάθε πέντε έτη να υποβάλλει μια συνεισφορά που θα αποτυπώνει την υψηλότερη δυνατή φιλοδοξία της. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης για την καθιέρωση νέων στόχων και την αύξηση των δεσμεύσεων της Ένωσης. Για να διασφαλιστεί ότι η αναπροσαρμογή των στόχων της Ένωσης συνάδει με τον μηχανισμό παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού, είναι ζωτικής σημασίας η αναθεώρηση να είναι ολοκληρωμένη και να λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να συμπεριλάβει ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης για αναπροσαρμογή των κλιματικών στόχων της Ένωσης κάθε πέντε έτη και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων βάσει της συμφωνίας του Παρισιού. Για τον σκοπό αυτό, η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει να βασίζεται σε προπαρασκευαστική και ανεξάρτητη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, γεγονός που συνάδει τόσο με τον κύκλο συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF) όσο και με τον διεθνή κύκλο της συμφωνίας του Παρισιού, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού. Με βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση αποχώρησης κράτους μέλους από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επανεξέταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να υπάρξουν.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα σταδιακής αύξησης των στόχων σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και να λαμβάνεται υπόψη η πείρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την προώθηση της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πληροφοριών σε διεθνή προγράμματα παρακολούθησης και την παροχή ολοκληρωμένης αξιολόγησης για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ένωση, η επανεξέταση θα πρέπει να βασίζεται σε προπαρασκευαστική και ανεξάρτητη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να συμπεριλάβει ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης για αναπροσαρμογή των κλιματικών στόχων της Ένωσης κάθε πέντε έτη με στόχο την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού. Για τον σκοπό αυτό, η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει να βασίζεται σε προπαρασκευαστική και ανεξάρτητη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους.

1.  Ο παρών κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη να μειώσουν συλλογικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2, κατά τουλάχιστον 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο απώτερος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εκπλήρωση της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο της UNFCC και της συμφωνίας του Παρισιού για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβληθούν προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι κατά 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ετησίως με γραμμικό τρόπο πέρα από το 2030, επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές το δεύτερο μισό του αιώνα που διανύουμε.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, με χρήση των στόχων για το 2020 που ορίζονται στην απόφαση 406/2009/ΕΚ ως ανώτατο όριο, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εν λόγω εκτελεστική πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.

4.  Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

διαγράφεται

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται να αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος του ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2030.

3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται να αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος του ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2029. Το εν λόγω πλεονάζον μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του ή εν μέρει σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος μέχρι το 2029 χωρίς να υπερβεί το 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 10 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030. Οι συγκεκριμένες μεταφορές περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.

5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030. Οι συγκεκριμένες μεταφορές περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η διαφάνεια των μεταφορών των δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή.

6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα εν λόγω προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμος για συμμετοχή σε προγράμματα μείωσης των εκπομπών προκειμένου να αυξηθεί η μόχλευση των επενδύσεων. Το άρθρο 24α της οδηγίας για το ΣΕΔΕ διασφαλίζει ότι την τελική ευθύνη για το πρόγραμμα και για την αποφυγή της διπλής καταγραφής φέρει το κράτος μέλος που φιλοξενεί το πρόγραμμα.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις, διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις και προϊόντα υλοτομίας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών, διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων και προϊόντων υλοτομίας που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου)

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις δράσεις που εκτελεί το κράτος μέλος, ώστε να εκπληρώνει τις ειδικές υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 4, μέσω εσωτερικών πολιτικών και μέτρων, καθώς και με την υλοποίηση ενωσιακής δράσης·

α)  τις δράσεις που εκτελεί το κράτος μέλος, ώστε να εκπληρώνει τις ειδικές υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 4, μέσω εσωτερικών πολιτικών και μέτρων, καθώς και με την υλοποίηση ενωσιακής δράσης, χωρίς να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2027 και το 2032 εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

1.  Από το 2020 η Επιτροπή αξιολογεί κάθε δύο έτη κατά πόσο η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Εάν ένα κράτος μέλος υπερβαίνει το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μητρώο

Ευρωπαϊκό Μητρώο

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, της συμμόρφωσης με το άρθρο 9, καθώς και των μεταβολών της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων ευελιξίας που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, της συμμόρφωσης με το άρθρο 9, καθώς και των μεταβολών της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το σύστημα ευρωπαϊκού μητρώου είναι διαφανές και περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ κρατών μελών. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες μέσω ειδικού ιστότοπου που φιλοξενεί η Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η διαφάνεια των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.

Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα συγκληθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018 προκειμένου να αποτιμηθούν οι συλλογικές προσπάθειες των μερών όσον αφορά την πρόοδο προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου μακροπρόθεσμου στόχου, και εντός έξι μηνών από την παγκόσμια απογραφή το 2023 και, εφεξής, των επόμενων παγκόσμιων απογραφών, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, και τη συμβολή του στους μακροπρόθεσμους στόχους που ορίζει το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης, με στόχο την ενίσχυση της δράσης της Ένωσης για το κλίμα, με βάση ανεξάρτητη έκθεση που εκπονείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τη σκοπιμότητα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού ή της υποβολής άλλων νομοθετικών προτάσεων, ή και των δύο ενδεχομένων, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 14 της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Μετά από κάθε παγκόσμια απογραφή που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ένα κράτος μέλος μπορεί οικειοθελώς να ακυρώσει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής. Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να ακυρώσει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, και η Επιτροπή δημοσιοποιεί την πληροφορία αυτή στον ιστότοπό της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Merja Kyllönen

28.9.2016

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2017

28.2.2017

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Hugues Bayet, Ismail Ertug, Maria Grapini, Μιλτιάδης Κύρκος, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

 

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (4.5.2017)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

(COM(2016)0482 – C8-0331/2017 – 2016/0231(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nicola Caputo

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η θέση του συντάκτη

Ο τομέας της γεωργίας ως σύνολο ευθύνεται για το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία έτη, η σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, η αποτελεσματικότερη χρήση των λιπασμάτων και η καλύτερη διαχείριση της κοπριάς συνέβαλαν στην μείωση των εκπομπών της ΕΕ, κατά 24% μεταξύ 1990 και 2012.

Το 2016, 16,3 δις ευρώ του προϋπολογισμού της ΚΓΠ διατέθηκαν για τη βιώσιμη και φιλική προς το κλίμα γεωργία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας πράγματι προχωρεί προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές και είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για να βελτιώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του.

Ωστόσο, λόγω της προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω που χαρακτηρίζει τη νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, θα ήταν απίθανο, τουλάχιστον στην αρχή και με τις τρέχουσες πολιτικές, να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αρκετά ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για το 2030 για μείωση κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με το 1990 και κατά 30 % σε σύγκριση με το 2005 στους εκτός ΣΕΔΕ τομείς.

Είναι ως εκ τούτου σημαντική η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού, η οποία αποτελεί συνέχεια της αξιολόγησης της Επιτροπής για τη συμφωνία του Παρισιού και ορίζει εθνικούς στόχους μείωσης ως κίνητρο για μελλοντικές πολιτικές που θα αποφέρουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε έξι προβληματικά σημεία σε αυτή την πρόταση:

1) Οι δραστηριότητες του τομέα LULUCF (χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες) θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη ακριβώς όπως οι άλλοι τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό για τον «επιμερισμό των προσπαθειών», και όχι ως απλοί μηχανισμοί ευελιξίας. Η πλήρης συνεκτίμηση του γεωργοδασοκομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δασών, η οποία προς το παρόν δεν λαμβάνεται υπόψη, θα εξασφάλιζε τον εντοπισμό όσων εκπομπών οφείλονται σε ακατάλληλες ενεργειακές πολιτικές και θα μπορούσαν να εξαντλήσουν την ικανότητα απορρόφησης των γεωργοδασικών οικοσυστημάτων. Ο διαθέσιμος χρόνος πριν από την έναρξη ισχύος της πρότασης κανονισμού σχετικά με τον επιμερισμό της προσπάθειας είναι αρκετός για να καθοριστούν αυστηρά και αξιόπιστα κριτήρια συνεκτίμησης προκειμένου να ληφθεί πλήρως υπόψη η συνεισφορά του κλάδου στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δασών.

2) Όσον αφορά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των πιστώσεων, είναι αναγκαίο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής τους και, ως εκ τούτου, να οριστεί σε 425 εκατομμύρια τόνους η πρόσθετη χρήση καθαρών απορροφήσεων από τον τομέα LULUCF (χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες), όπως αναφέρεται στην τρίτη επιλογή της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού LULUCF. Η παρούσα πρόταση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της συμφωνίας του Παρισιού που αναγνωρίζουν τη σημασία του τομέα LULUCF, λόγω των δυνατοτήτων μετριασμού που διαθέτει. Εξάλλου, η προσέγγιση αυτή συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014, όπου επισημαίνονται οι χαμηλότερες δυνατότητες του γεωργικού τομέα ως προς τον μετριασμό και η σημασία της αναζήτησης των καλύτερων δυνατών μέσων για τη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στον μετριασμό και την παγίδευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων LULUCF.

3) Η πρόταση κανονισμού για τον επιμερισμό της προσπάθειας καθορίζει τους ετήσιους στόχους εκπομπών για τα κράτη μέλη για την περίοδο 2021-2030 χωρίς να προτείνει μέσα μετριασμού που θα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης, ιδίως για τον γεωργικό τομέα, όπου είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η έγκριση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών. Πρέπει, κατ’ αρχάς, να προωθηθεί η καινοτομία στη γεωργία με την εισαγωγή «πράσινων» τεχνολογιών, ικανών να συνδυάσουν την προστασία του εδάφους και τη μείωση των εκπομπών γεωργικής προέλευσης. Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τις γεωργικές τεχνικές ακριβείας, είναι απαραίτητο να προωθηθούν, ιδίως, οι τεχνικές της γεωργίας συντήρησης.

4) Όσον αφορά τις δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου, προτείνονται ετήσιοι και όχι ανά πενταετία έλεγχοι συμμόρφωσης. Οι ανά πενταετία έλεγχοι συμμόρφωσης θα είχαν ως συνέπεια τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων και οι τυχόν κυρώσεις θα έπασχαν σοβαρά από άποψη αποτελεσματικότητας (π.χ. μέχρι το 2027 δεν θα προβλέπονταν κυρώσεις για μη συμμόρφωση). Οι ετήσιοι έλεγχοι συμμόρφωσης θα μπορούσαν επίσης να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ποσοστώσεων δεδομένου ότι θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση.

5) Υπενθυμίζεται ότι η χρησιμοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξης. Επιπλέον, συνιστάται στην Επιτροπή να μην κάνει κατάχρηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και υπογραμμίζεται η σημασία της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στο προπαρασκευαστικό στάδιο των εν λόγω πράξεων.

6) Η πρόταση κανονισμού δεν περιέχει καμιά αναφορά στο θέμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Επί του παρόντος, οι πίνακες της εν λόγω πρότασης περιλαμβάνουν και τα 28 κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει στον πίνακα του παραρτήματος Ι με τον στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 37 %. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία και τους στόχους μόλις ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την αποχώρηση από την ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Οκτωβρίου του 2014, προέβλεπαν ότι ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με τις μειώσεις στους τομείς ΣΕΔΕ και τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να ανέρχονται σε 43 % και 30 % αντίστοιχα έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005, με τις προσπάθειες να κατανέμονται βάσει του σχετικού κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των εκπομπών, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, εξισορροπώντας τις παραμέτρους της αντικειμενικότητας και της αλληλεγγύης και οι εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της ομάδας των κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να προσαρμόζονται σχετικά, ώστε να αντικατοπτρίζουν την οικονομική αποδοτικότητα κατά τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο. Η επίτευξη αυτών των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία στην ευρωπαϊκή οικονομία και να προαγάγει βελτιώσεις, ιδίως στους τομείς των κτιρίων, της γεωργίας, της διαχείρισης των αποβλήτων και των μεταφορών, στον βαθμό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(2)  Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Οκτωβρίου του 2014, προέβλεπαν ότι ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με τις μειώσεις στους τομείς ΣΕΔΕ και τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να ανέρχονται σε 43 % και 30 % αντίστοιχα έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005, με τις προσπάθειες να κατανέμονται βάσει του σχετικού κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των εκπομπών, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, εξισορροπώντας τις παραμέτρους της αντικειμενικότητας και της αλληλεγγύης και οι εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της ομάδας των κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να προσαρμόζονται σχετικά, ώστε να αντικατοπτρίζουν την οικονομική αποδοτικότητα κατά τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο. Η επίτευξη αυτών των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία στην ευρωπαϊκή οικονομία και να προαγάγει βελτιώσεις, ιδίως στους τομείς της δασοκομίας, των κτιρίων, της γεωργίας, της διαχείρισης των αποβλήτων και των μεταφορών, στον βαθμό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Για να επιτευχθούν αυτές οι μειώσεις εκπομπών και σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος του γεωργικού τομέα, πρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν καινοτόμες δράσεις μετριασμού με πολύ μεγάλες δυνατότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται: μετατροπή των καλλιεργήσιμων σε μόνιμους λειμώνες· διαχείριση των φρακτών από θάμνους, των λωρίδων απομόνωσης και των δένδρων σε γεωργικές εκτάσεις· νέα γεωργοδασοπονικά και δασικά προγράμματα φύτευσης, πρόληψη της εκρίζωσης δένδρων και της αποδάσωσης· μείωση ή κατάργηση της καλλιέργειας εδάφους και χρήση εδαφοκάλυψης/ενδιάμεσων καλλιεργειών και υπολειμμάτων καλλιεργειών, έλεγχος άνθρακα και σχέδια διαχείρισης του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων· βελτιωμένη απόδοση του αζώτου και αναστολή της νιτροποίησης· αποκατάσταση και διατήρηση υγροβιοτόπων/τυρφώνων· και ενισχυμένες μέθοδοι εκτροφής, σίτισης και διαχείρισης ζώων για χαμηλότερες εκπομπές.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β)  Το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού στις 5 Οκτωβρίου 2016, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η Συμφωνία του Παρισιού που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, έχει ως στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, και συνεπάγεται ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να υιοθετηθούν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που θα προωθούν τις συνέργειες μεταξύ στόχων βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικών στόχων και κλιματικών στόχων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.

(3)  Η συμβολή του γεωργικού τομέα είναι κεντρική προτεραιότητα προκειμένου να γίνει πιο ικανή η Ένωση να προσαρμοστεί στα μελλοντικά προβλήματα που θα προκληθούν από την κλιματική αλλαγή και ο παρών κανονισμός αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσης της Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού με μια καλύτερη συνοχή ανάμεσα στην πολιτική επί θεμάτων κλιματικής αλλαγής και στους στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας, ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη, αποτελεσματική και ανθεκτική παραγωγή τροφίμων, ενώ αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες αδυναμίες των συστημάτων παραγωγής τροφίμων απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.16

(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και σε μια βιοοικονομία απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και παροχή κινήτρων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με μικρότερα κεφάλαια και υπέρ των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά πρότυπά τους. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και θα έχει ως στόχο να παρέχει ασφαλή, αειφόρο και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της ενώ επίσης θα εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές για βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών στη χρήση πόρων βιολογικής προέλευσης προς υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.16

__________________

__________________

16 COM(2015)80

16 COM(2015)80

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.

(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακές καλλιέργειες, ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), και πρόσθετα προς την χρηματοδότηση της μετάβασης σε ένα σύστημα τροφίμων και γεωργίας βιώσιμο, υψηλής βιοποικιλότητας και χαμηλών εκπομπών, ως σημαντικό στόχο της ΚΓΠ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α)  Δεδομένου ότι η γεωργία και τα δάση έχουν τη μοναδική ικανότητα να δεσμεύουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά μικρότερες δυνατότητες για μέτρα περιορισμού των εκπομπών, πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων των επιμέρους εκμεταλλεύσεων και των χαρακτηρισμένων δασικών περιοχών της Ένωσης στο θέμα του μετριασμού, ώστε να δοθούν ισχυρότερα κίνητρα για κλιματικά αποτελεσματικές γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βελτιωμένες πρακτικές δασικής διαχείρισης, ιδίως σε επίπεδο επιμέρους εκμετάλλευσης ή δασικής έκτασης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11β)  Είναι σημαντικό τα εν λόγω μέτρα να παρέχουν κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών, να βοηθήσουν τους αγρότες να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν ειδικά μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και, γενικότερα, να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγής. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης (δεύτερος πυλώνας) διαθέτει 99,6 δις ευρώ για μια σειρά δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των πόρων και η στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση συμπεριφορών που προωθούν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 425 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες μετριασμού που διαθέτει ως τομέας, η γεωργία θα πρέπει να επωφεληθεί κατά κύριο λόγο από τις καθαρές απορροφήσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, κατά συνέπεια, τη σαφή διάκριση μεταξύ των «πράσινων» βιογενούς προέλευσης εκπομπών CO2 που οφείλονται στον τομέα LULUCF και τον αγροτικό τομέα και εκείνων που προκύπτουν από την καύση ορυκτών καυσίμων. Είναι σημαντικό να εκτιμήσει επίσης η Επιτροπή τις αλλαγές στην ιδιοκτησία γης ως αποτέλεσμα των διατάξεων της LULUCF ώστε οι πολιτικές αλλαγής της χρήση γης να μην ενθαρρύνουν την αρπαγή γαιών. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α)  Για να επιτευχθούν με αμοιβαία συνεκτικό τρόπο οι πολλαπλοί στόχοι της Ένωσης που συνδέονται με τον τομέα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής σε αυτήν, της ποιότητας του αέρα, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της στήριξης των αγροτικών οικονομιών, απαιτούνται αλλαγές στις επενδύσεις και στα κίνητρα, με τη βοήθεια ενωσιακών μηχανισμών όπως η ΚΓΠ. Ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων δυνατοτήτων ευελιξίας, θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για μειώσεις εκπομπών που να είναι σύμφωνα με την υπόλοιπη κλιματική και ενεργειακή νομοθεσία της Ένωσης για τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει ο παρών κανονισμός να συνυπολογίζει ως σκοπό του την συμβολή στην επίτευξη των στόχων της δασικής στρατηγικής της Ένωσης ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστική και βιώσιμη παροχή ξυλείας στην βιοοικονομία της Ένωσης, στις εθνικές δασικές πολιτικές των κρατών μελών, στην στρατηγική της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και στη στρατηγική της Ένωσης για την κυκλική οικονομία.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του και η συμμόρφωση των κρατών μελών. Η επανεξέταση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να βασίζεται σε προπαρασκευαστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που θα λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας κατά 80 έως 95 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, το στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα με τρόπο που να μην απειλεί την παραγωγή τροφίμων, και τη σημασία του να αναζητηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη βελτιστοποίηση της συμβολής του κλάδου στη μείωση και την παγίδευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων LULUCF. Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να λάβουν επίσης υπόψη τις μεταβαλλόμενες εθνικές περιστάσεις και να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού και για το στόχο της επίτευξης μηδενικών εκπομπών στο δεύτερο ήμισυ του αιώνα με τρόπο που να μην απειλεί την παραγωγή τροφίμων και σε συμφωνία με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 που αναγνώρισαν τις περιορισμένες δυνατότητες της γεωργίας στο θέμα του μετριασμού και τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις κατηγορίες πηγών της IPCC της ενέργειας, βιομηχανικές διεργασίες και χρήση προϊόντων, γεωργία και απόβλητα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, εξαιρουμένων των εκπομπών από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις κατηγορίες πηγών της IPCC της ενέργειας, βιομηχανικές διεργασίες και χρήση προϊόντων, γεωργία και απόβλητα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, εξαιρουμένων των εκπομπών από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Ο συντελεστής μηδενικών εκπομπών για τη βιομάζα ισχύει μόνο για τη βιοενέργεια από απόβλητα και κατάλοιπα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

 

Έως το 2026, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο της Ένωσης στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την ικανότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις ατομικές δεσμεύσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρώτης παγκόσμιας απογραφής της πορείας εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού το 2023. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη οδεύουν προς τη μείωση των εκπομπών κατά 80% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους διεθνείς στόχους.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα, να ενισχυθούν οι δυνατότητες ευελιξίας και συγχρόνως να καλυφθούν οι περιορισμένες δυνατότητες της γεωργίας στο θέμα του μετριασμού, η πρόσβαση στη νέα ευελιξία που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα εξαρτάται από τη δέσμευση του ενδιαφερόμενου κράτους να λάβει μέτρα μετριασμού σε άλλους τομείς όπου κατά το παρελθόν δεν είχαν επιτευχθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού θεσπίζοντας κατάλογο με τα μέτρα και τομείς πριν από το 2020.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Πρόσβαση στη δυνατότητα ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα ΙΙ χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεσμεύονται να λάβουν μέτρα σε άλλους τομείς όπου έχουν επιτευχθεί ανεπαρκή αποτελέσματα στο παρελθόν. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού θεσπίζοντας κατάλογο με τα μέτρα αυτά και τους τομείς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Πρόσθετη χρήση έως και 425 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, συν τυχόν δικαιώματα εκπομπής που έχουν αποταμιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις δράσεις που εκτελεί το κράτος μέλος, ώστε να εκπληρώνει τις ειδικές υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 4, μέσω εσωτερικών πολιτικών και μέτρων, καθώς και με την υλοποίηση ενωσιακής δράσης·

α)  τις δράσεις που εκτελεί το κράτος μέλος, ώστε να εκπληρώνει τις ειδικές υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 4, με σεβασμό απέναντι στις χαμηλότερες δυνατότητες της γεωργίας σε θέματα μετριασμού και στην επισιτιστική ασφάλεια, μέσω εσωτερικών πολιτικών και μέτρων, καθώς και με την υλοποίηση ενωσιακής δράσης·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2027 και το 2032 εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

1.  Εάν ένα κράτος μέλος υπερβεί το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3α και 3β και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3α και 3β και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 3α και 3β και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.

Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 μετά την πρώτη παγκόσμια απογραφή της πορείας εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού το 2023 και τις μεταγενέστερες παγκόσμιες απογραφές και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνοχή με άλλες νομοθετικές πράξεις, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη μόχλευση και τη διατήρηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης προς στήριξη της μακροπρόθεσμης μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η έκθεση συνοδεύεται από αξιολόγηση κόστους/οφέλους και από αξιολόγηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μετριασμού στους στόχους της Ένωσης σε θέματα περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση της κατανομής ανά κράτος μέλος στόχων μείωσης των εκπομπών με βάση τις οικονομικά αποδοτικές και καινοτόμες στρατηγικές μείωσης των εκπομπών, και όχι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλει για την περίοδο μετά το 2030 νομοθετικές προτάσεις για δεσμεύσεις υπέρ της μείωσης των εκπομπών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΕΩΣ 2030, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΕΩΣ 2030, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – πίνακας

 

Μέγιστο ποσό σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2

Βέλγιο

3,8

Βουλγαρία

4,1

Τσεχική Δημοκρατία

2,6

Δανία

14,6

Γερμανία

22,3

Εσθονία

0,9

Ιρλανδία

26,8

Ελλάδα

6,7

Ισπανία

29,1

Γαλλία

58,2

Κροατία

0,9

Ιταλία

11,5

Κύπρος

0,6

Λετονία

3,1

Λιθουανία

6,5

Λουξεμβούργο

0,25

Ουγγαρία

2,1

Μάλτα

0,03

Κάτω Χώρες

13,4

Αυστρία

2,5

Πολωνία

21,7

Πορτογαλία

5,2

Ρουμανία

13,2

Σλοβενία

1,3

Σλοβακία

1,2

Φινλανδία

4,5

Σουηδία

4,9

Ηνωμένο Βασίλειο

17,8

Μέγιστο ποσό:

280

 

Τροπολογία

Παράρτημα III

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΕΩΣ 2030, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

 

Μέγιστο ποσό σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2

Βέλγιο

5,7

Βουλγαρία

6,2

Τσεχική Δημοκρατία

4,0

Δανία

22,2

Γερμανία

33,9

Εσθονία

1,3

Ιρλανδία

40,7

Ελλάδα

10,2

Ισπανία

44,2

Γαλλία

88,4

Κροατία

1,4

Ιταλία

17,4

Κύπρος

0,9

Λετονία

4,8

Λιθουανία

9,9

Λουξεμβούργο

0,4

Ουγγαρία

3,2

Μάλτα

0,3

Κάτω Χώρες

20,0

Αυστρία

3,8

Πολωνία

33,0

Πορτογαλία

7,9

Ρουμανία

20,0

Σλοβενία

1,9

Σλοβακία

1,9

Φινλανδία

6,9

Σουηδία

7,5

Ηνωμένο Βασίλειο

27,0

Μέγιστο ποσό:

425

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Nicola Caputo

30.8.2016

Εξέταση στην επιτροπή

5.12.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Eck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Carver

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

0

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

AGRI

12.9.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

7.9.2016

REGI

8.9.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gerben-Jan Gerbrandy

19.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2017

27.2.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

4

20

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, James Nicholson, Christel Schaldemose

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Siôn Simon

Ημερομηνία κατάθεσης

6.6.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann*, Arne Gericke, Julie Girling, James Nicholson

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Karl-Heinz Florenz

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

4

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D’Ornano

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

20

0

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

* Διόρθωση ψήφου: Ο Jørn Dohrmann είχε πρόθεση να απόσχει

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου