SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

6.6.2017 - (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0482),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0331/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 22. marca 2017[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0208/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

o opatreniach v oblasti klímy v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy („nariadenie o opatreniach v oblasti klímy, ktorým sa vykonáva Parížska dohoda“)

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Odôvodnenie

Nový názov lepšie odráža obsah nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Protokol (č. 1) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

Pozmeňujúci návrh3

Návrh nariadenia

Citácia 1 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Protokol (č. 2) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia 10. júna 2016 predložila návrh, aby EÚ ratifikovala parížsku dohodu. Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá parížska dohoda. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.

(3)  Rada ratifikovala Parížsku dohodu 5. októbra 2016 po súhlase, ktorý udelil Európsky parlament 4. októbra 2016. Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016 a jej cieľom je v zmysle článku 2 „posilniť celosvetovú odozvu na hrozbu zmeny klímy, v kontexte trvalého rozvoja a snahy o odstránenie chudoby, vrátane nasledujúcich nástrojov: a) udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia, čo by významne znížilo riziká a dôsledky zmeny klímy; b) zvýšiť schopnosť prispôsobiť sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy a podporovať odolnosť proti zmenám klímy a nízko emisný rozvoj, spôsobom, ktorý neohrozí produkciu potravín; zosúladiť finančné toky s cestou k nízkym emisiám skleníkových plynov a vývoju odolnému proti zmenám klímy.

 

V Parížskej dohode sa od zmluvných strán vyžaduje, aby prijali kroky na zachovanie a prípadne posilnenie záchytov a rezervoárov skleníkových plynov vrátane lesov.

 

Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá Parížska dohoda. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Parížska dohoda nahrádza prístup prijatý v Kjótskom protokole z roku 1997, v ktorom sa po roku 2020 nebude pokračovať.

(4)  Parížska dohoda nahrádza prístup prijatý v Kjótskom protokole z roku 1997, v ktorom sa po roku 2020 nebude pokračovať. Preto sa ukončia aj programy zelených investícií súvisiace s Kjótskym protokolom, ktoré poskytujú finančnú podporu na projekty znižovania emisií v členských štátoch s nižšími príjmami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4 a)  Rada pre životné prostredie na zasadnutí z 21. októbra 2009 podporila cieľ Únie, a to v kontexte znížení, ktoré sú podľa IPCC potrebné zo strany rozvinutých krajín ako skupiny, znížiť emisie do roku 2050 o 80 % až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Prechod na čistú energiu si vyžaduje zmeny investičného správania a stimuly naprieč celým spektrom politík. Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu s cieľom poskytovať občanom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.

(5)  Prechod na čistú energiu a biohospodárstvo si vyžaduje zmeny investičného správania naprieč celým spektrom politík a stimuly pre malé a stredné podniky (MSP) s nižším kapitálom a pre malé gazdovstvá na prispôsobenie ich obchodných modelov. Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu, ktorá bude uprednostňovať energetickú účinnosť a bude mať za cieľ poskytovať bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu pre svojich občanov, ako aj uplatňovať prísne politiky trvalej udržateľnosti a znižovania emisií na využívanie biologických zdrojov s cieľom nahradiť fosílne zdroje. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.16

__________________

__________________

16 COM(2015)80

16 COM(2015)80

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V koncepcii ročných záväzných vnútroštátnych limitov zakotvenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 406/2009/ES19 by sa malo pokračovať aj v období 2021 až 2030, pričom výpočet vývoja emisií by sa mal začať od roku 2020 a vychádzať z priemerných emisií skleníkových plynov v období rokov 2016 až 2018, pričom konečným bodom by mal byť limit na rok 2030 stanovený pre každý členský štát. Členským štátom, ktoré majú jednak kladný limit podľa rozhodnutia 406/2009/ES a narastajúce ročne pridelené emisné kvóty v rokoch 2017 až 2020 stanovené v súlade s rozhodnutiami 2013/162/EÚ a 2013/634/EÚ, sa v roku 2021 poskytne úprava pridelených limitov s cieľom zohľadniť kapacitu na zvýšené emisie za uvedené roky. Európska rada dospela k záveru, že dostupnosť a využitie existujúcich nástrojov flexibility v sektoroch mimo ETS by sa mali výrazne posilniť, aby sa zabezpečila nákladová účinnosť kolektívneho úsilia EÚ a konvergencia objemu emisií na obyvateľa do roku 2030.

(9)  V koncepcii ročných záväzných vnútroštátnych limitov zakotvenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES19 by sa malo pokračovať aj v období 2021 až 2030, pričom výpočet vývoja emisií by sa mal začať od roku 2018 a vychádzať z priemerných emisií skleníkových plynov v období rokov 2016 až 2018 alebo z  úrovne ročne pridelených emisných kvót na rok 2020 podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, pričom konečným bodom by mal byť limit na rok 2030 stanovený pre každý členský štát. S cieľom podporiť včasné opatrenia a členské štáty s nižšou kapacitou investovania by za určitých podmienok členské štáty, ktorých HDP na obyvateľa je nižší než priemer EÚ, ktoré mali v období 2013 až 2020 nižšie emisie, ako ich ročne pridelené emisné kvóty na obdobie 2013 – 2020 podľa rozhodnutia 406/2009/ES, mohli požiadať o dodatočné pridelené prostriedky z rezervy. Členským štátom, ktoré majú jednak kladný limit podľa rozhodnutia 406/2009/ES a narastajúce ročne pridelené emisné kvóty v rokoch 2017 až 2020 stanovené v súlade s rozhodnutiami 2013/162/EÚ a 2013/634/EÚ, sa v roku 2021 poskytne dodatočná úprava pridelených limitov s cieľom zohľadniť kapacitu na zvýšené emisie za uvedené roky. Európska rada dospela k záveru, že dostupnosť a využitie existujúcich nástrojov flexibility v sektoroch mimo ETS by sa mali výrazne posilniť, aby sa zabezpečila nákladová účinnosť kolektívneho úsilia EÚ a konvergencia objemu emisií na obyvateľa do roku 2030.

_________________

_________________

19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9 a)  S cieľom nasmerovať Úniu na cestu k nízkouhlíkovému hospodárstvu toto nariadenie ustanovuje trajektóriu dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov od roku 2031, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Nariadením sa zároveň prispieva k cieľom Parížskej dohody na dosiahnutie rovnováhy medzi antropogénnymi emisiami zo zdrojov a záchytmi skleníkových plynov v druhej polovici tohto storočia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10 a)  S cieľom zachovať plnú účinnosť trhovej stabilizačnej rezervy zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/18141a by sa pri určovaní celkového množstva kvót v obehu v danom roku v zmysle rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 zrušenie kvót v dôsledku využívania flexibility stanovenej v tomto nariadení po znížení kvót EU ETS nemalo považovať za zrušenie kvót podľa smernice 2003/87/ES.

 

____________________________

 

1a  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojoch energie, energetickej efektívnosti a obehovom hospodárstve, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy.

(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, rast obnoviteľných zdrojov energie, väčšia energetická efektívnosť a podpora obehového hospodárstva, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Na dosiahnutie tohto zníženia emisií a v snahe maximalizovať úlohu odvetvia poľnohospodárstva je dôležité, aby členské štáty podporovali inovatívne opatrenia s najväčším potenciálom zmierenia vplyvu vrátane: premeny ornej pôdy na trvalé trávnaté plochy; správy živých plotov, nárazníkových zón a stromov na poľnohospodárskej pôde; nových režimov agrolesníctva a výsadby lesov; predchádzania výrubu stromov a odlesňovaniu; plytkej alebo žiadnej orby a využívania krycích plodín a medziplodín a zvyškov plodín na pôde; plánov riadenia hodnotenia emisií uhlíka a pôdy/pôdnych živín; zlepšenia účinnosti dusíka a nitrifikačnej inhibície; obnovy a ochrany mokradí a rašelinísk; a zlepšenia chovu dobytka, kŕmenia a metód riadenia v záujme zníženia emisií.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 b)  Týmto nariadením vrátane dostupných možností flexibility sa poskytuje podnet na znižovanie emisií v súlade s inými právnymi aktmi Únie v oblasti klímy a energetiky pre sektory, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, okrem iného aj v oblasti energetickej účinnosti. Vzhľadom na to, že viac ako 75 % emisií skleníkových plynov súvisí s energetikou, zvýšenie efektívnosti využívania energie a úspory energie budú zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní takýchto znížení emisií. Ambiciózne politiky v oblasti energetickej účinnosti sú preto kľúčové nielen v záujme vyšších úspor pri dovoze fosílnych palív, čo zaisťuje energetickú bezpečnosť a nižšie výdavky spotrebiteľov, ale aj intenzívnejšieho využívania technológií na úsporu energie v budovách, priemysle a doprave, posilnenia hospodárskej konkurencieschopnosti, miestnej tvorby pracovných miest, ako aj zlepšenia zdravotných podmienok a boja proti energetickej chudobe. Keďže sa časom splatia, opatrenia prijaté v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sú nákladovo efektívnym spôsobom, ako pomôcť členským štátom dosiahnuť ich ciele podľa tohto nariadenia. Preto je dôležité, aby členské štáty pri vykonávaní tohto nariadenia v rámci vnútroštátnych politík venovali osobitnú pozornosť konkrétnym a rôznym možnostiam zlepšovania energetickej efektívnosti vo všetkých odvetviach.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 c)  Odvetvie dopravy je nielen odvetvím s významnými emisiami skleníkových plynov, ale aj najrýchlejšie rastúcim sektorom v spotrebe energie od roku 1990. Je preto dôležité, aby Komisia a členské štáty vyvíjali ďalšie úsilie na zlepšenie energetickej efektívnosti, podporovali posun smerom k udržateľnej doprave a k zníženiu vysokej závislosti sektoru od uhlíka. Dekarbonizácia energetického mixu podporou energie s nízkymi emisiami v doprave, napríklad trvalo udržateľných biopalív a vozidiel na elektrický pohon, prispeje k cieľu zníženia emisií CO2 v súlade s cieľmi parížskej dohody . To by sa mohlo uľahčiť tým, že sa zabezpečí, že sektor bude mať jasný a dlhodobý rámec, aby mohol poskytnúť istotu, z ktorej by vychádzalo investovanie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 d)  Vplyv energetiky a sektorových politík na záväzky Únie a vnútroštátne záväzky v oblasti klímy by sa mal posudzovať spoločnými kvantifikovanými metódami tak, aby ich vplyvy boli transparentné a overiteľné.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne znížení emisií skleníkových plynov, ktoré sa majú dosiahnuť, je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac výške celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 280 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdelených medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III, ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 7 mala delegovať na Komisiu, aby vo flexibilite zakotvenej v uvedenom článku bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda. Pred prijatím takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť spoľahlivosť započítavania za obhospodarovanú lesnú pôdu na základe dostupných údajov, a predovšetkým konzistentnosť predpokladaných a skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by sa podľa tohto nariadenia mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto sumy mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].

(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne znížení emisií skleníkových plynov, ktoré sa majú dosiahnuť, je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac výške celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy, z obhospodarovaných trávnych porastov a kde je to vhodné z obhospodarovaných mokradí, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 190 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdelených medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III, ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 7 mala delegovať na Komisiu, aby vo flexibilite v objeme 190 miliónov zakotvenej v uvedenom článku bol zohľadnený vyvážený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda. Pred prijatím takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť spoľahlivosť započítavania za obhospodarovanú lesnú pôdu na základe dostupných údajov, a predovšetkým konzistentnosť predpokladaných a skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by sa podľa tohto nariadenia mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto sumy mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12 a)  Vzájomne ucelené dosiahnutie viacerých cieľov Únie viazané na odvetvie poľnohospodárstva vrátane zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa zmene klímy, kvality ovzdušia, ochrany biodiverzity a ekosystémových služieb a podpory vidieckeho hospodárstva si bude vyžadovať zmeny, pokiaľ ide o investície a stimuly, podporované opatreniami Únie, ako je napríklad SPP. Je potrebné, aby sa v tomto nariadení zohľadňovali ciele, ktoré prispievajú k plneniu cieľov stratégie Únie v oblasti lesného hospodárstva na podporu konkurencieschopných a trvalo udržateľných dodávok dreva pre biohospodárstvo Únie, k plneniu vnútroštátnych lesohospodárskych politík členských štátov, stratégie Únie v oblasti biodiverzity a stratégie obehového hospodárstva Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu, požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia sa zlučujú s príslušnými článkami podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Uplatnenie odpočítania by sa malo zvažovať iba v päťročných intervaloch, aby bolo možné zohľadniť potenciálny príspevok z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov dosiahnutý podľa nariadenia [ ]. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť súlad s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o porušení povinnosti na tento účel.

(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu, požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia sa zlučujú s príslušnými článkami podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Každé dva roky by sa mala vykonať úplná kontrola súladu. Uplatnenie potenciálneho príspevku z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, ktorý sa uskutočňuje podľa nariadenia [ ], by sa malo zvažovať v intervaloch stanovených v uvedenom nariadení. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť súlad s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o porušení povinnosti na tento účel.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13 a)  Keďže sektory, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, produkujú viac ako polovicu emisií skleníkových plynov Únie, politiky v oblasti znižovania emisií v týchto sektoroch sú veľmi dôležité na splnenie záväzkov Únie v súlade s Parížskou dohodou. Monitorovanie, podávanie správ a následné postupy v rámci tohto nariadenia by preto mali byť úplne transparentné. Členské štáty a Komisia by mali zverejňovať informácie o dodržiavaní tohto nariadenia a mali by zabezpečiť riadne zapojenie zainteresovaných strán a verejnosti do procesu preskúmania tohto nariadenia. Komisia sa tiež vyzýva, aby vytvorila efektívny a transparentný systém monitorovania výsledkov zavedených flexibilít.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ako prostriedok na zvýšenie všeobecnej nákladovej efektívnosti celkových znížení by členské štáty mali mať možnosť previesť časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát. Mala by sa zabezpečiť transparentnosť takýchto prevodov a tieto by sa mali realizovať vzájomne vyhovujúcim spôsobom, a to napríklad aj formou aukcií, využívania trhových sprostredkovateľov pôsobiacich v podobe agentúr alebo dvojstrannými dohodami.

(14)  Ako prostriedok na zvýšenie všeobecnej nákladovej efektívnosti celkových znížení by členské štáty mali mať možnosť uložiť alebo si požičať časť svojich ročne pridelených emisných kvót. Členské štáty by takisto mali mať možnosť previesť časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát. Mala by sa zabezpečiť transparentnosť takýchto prevodov a tieto by sa mali realizovať vzájomne vyhovujúcim spôsobom, a to napríklad aj formou aukcií, využívania trhových sprostredkovateľov pôsobiacich v podobe agentúr alebo dvojstrannými dohodami.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosahovaní výrazného a merateľného zlepšenia stavu európskeho životného prostredia poskytovaním včasných, cielených, dôležitých a spoľahlivých informácií tvorcom politík, verejným inštitúciám a verejnosti. Európska environmentálna agentúra by mala podľa potreby pomáhať Komisii v súlade s jej ročným pracovným programom.

(15)  Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosahovaní výrazného a merateľného zlepšenia stavu európskeho životného prostredia poskytovaním včasných, cielených, dôležitých a spoľahlivých informácií tvorcom politík, verejným inštitúciám a verejnosti. Európska environmentálna agentúra by mala podľa potreby pomáhať Komisii v súlade s jej ročným pracovným programom a priamo a účinne prispievať k zvládnutiu zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie článku 4, podľa ktorého sa budú členským štátom stanovovať ročné emisné limity, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201121.

(17)  Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o doplnenie tejto smernice o určenie, aké ročné emisné limity sa stanovia pre členské štáty.

_________________

 

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19 a)  Popri úsilí znížiť svoje vlastné emisie by Únia mala v súlade s cieľom zvýšiť svoj pozitívny vplyv na tzv. globálnu uhlíkovú stopu zvažovať spolu s tretími krajinami riešenia v oblasti klímy prostredníctvom realizácie spoločných projektov s týmito krajinami v kontexte politiky v oblasti zmeny klímy do roku 2030 vzhľadom na to, že Parížska dohoda odkazuje na nový mechanizmus medzinárodnej spolupráce zameranej na boj proti zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody.

(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody.

 

Na dosiahnutie súladu s Parížskou dohodou je nutné, aby Európska únia postupne vynakladala väčšie úsilie a oznamovala každých päť rokov príspevok, ktorý bude odrážať jej čo najvyššie ambície.

 

V rámci tohto preskúmania by sa preto mal zohľadňovať cieľ Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2050 o 80 % až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a cieľ Parížskej dohody, ktorým je dosiahnutie rovnováhy medzi antropogénnymi emisiami zo zdrojov a záchytmi skleníkových plynov v druhej polovici tohto storočia. Jeho základ by mali tvoriť najlepšie dostupné vedecké poznatky a malo by vychádzať z prípravnej správy Európskej environmentálnej agentúry.

 

Preskúmanie zníženia emisií členských štátov za obdobie od roku 2031 by malo zohľadňovať zásady spravodlivosti a nákladovej efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov v Únii počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov.

Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov v Únii počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov. Od členských štátov sa v ňom vyžaduje, aby znížili emisie skleníkových plynov uvedené v článku 2 s cieľom splniť cieľ Únie dosiahnuť do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005 zníženie aspoň o 30 %, a to spravodlivým a nákladovo efektívnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Všeobecným cieľom tohto nariadenia je nasmerovať Úniu na cestu k nízkouhlíkovému hospodárstvu prostredníctvom predvídateľného dlhodobého plánu znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2050 o 80 % až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely tohto nariadenia sa emisie CO2 z kategórie zdroja „1.A.3.A civilná letecká doprava“ podľa IPCC považujú za nulové.

3.  Na účely tohto nariadenia sa emisie CO2 z kategórie zdroja „1.A.3.A civilná letecká doprava“ podľa IPCC, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, považujú za nulové.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Toto nariadenie sa vzťahuje na emisie CO2 z kategórie zdroja „1.A.3.D lodná doprava“, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES.

Odôvodnenie

Emisie z lodnej dopravy by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia, ak nie sú zahrnuté do systému ETS.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Ročné úrovne emisií na obdobie rokov 2021 až 2030

Ročné úrovne emisií na obdobie rokov 2021 až 2030

1.  Každý členský štát do roku 2030 obmedzí svoje emisie skleníkových plynov najmenej o percentuálnu hodnotu, ktorá je pre daný členský štát stanovená v prílohe I k tomuto nariadeniu vzhľadom na jeho emisie v roku 2005 určené podľa odseku 3.

1.  Každý členský štát do roku 2030 obmedzí svoje emisie skleníkových plynov najmenej o percentuálnu hodnotu, ktorá je pre daný členský štát stanovená v prílohe I k tomuto nariadeniu vzhľadom na jeho emisie v roku 2005 určené podľa odseku 3.

2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia 406/2009/ES, každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2020 na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia č. 406/2009/ES, každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2018 buď na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, alebo na úrovni ročne pridelených emisných kvót stanovených v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.

3.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2021 až 2030 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely tohto vykonávacieho aktu Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov v najnovších národných inventúrach za rok 2005 a obdobie rokov 2016 až 2018 predložených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2021 až 2030 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely týchto delegovaných aktov Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov v najnovších národných inventúrach za rok 2005 a obdobie rokov 2016 až 2018 predložených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

4.  Týmto vykonávacím aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 100 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.

4.  Týmto delegovaným aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 100 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.

5.  Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

 

Odôvodnenie

Znenie zosúladené s delegovaným aktom.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4 a

 

Dlhodobá trajektória znižovania emisií od roku 2031

 

Ak sa nerozhodne inak v prvom alebo jednom z následných preskúmaní podľa článku 14 ods. 2, každý členský štát pokračuje v každom roku od roku 2031 do roku 2050 v znižovaní emisií skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období medzi rokmi 2031 a 2051 nepresiahli úroveň definovanú lineárnou trajektóriou so začiatkom na úrovni svojich ročných pridelených emisných kvót na rok 2030 a koncom v roku 2050 na úrovni emisií, ktorá je o 80 % nižšia ako úroveň z roku 2005 pre daný členský štát.

 

Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2031 až 2050 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2.

Odôvodnenie

Znenie zosúladené s delegovaným aktom.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Nástroje flexibility na dosiahnutie ročných limitov

Nástroje flexibility na dosiahnutie ročných limitov

1.  Členské štáty môžu využívať možnosti flexibility stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v článkoch 6 a 7.

1.  Členské štáty môžu využívať možnosti flexibility stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v článkoch 6 a 7.

2.  Na obdobie rokov 2021 až 2029 si členský štát môže požičať až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok.

2.  Na obdobie rokov 2021 až 2025 si členský štát môže požičať až 10 % zo svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok. Na obdobie rokov 2026 až 2029 si členský štát môže požičať až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok.

3.  Členský štát, ktorého emisie skleníkových plynov v danom roku sú pod úrovňou jeho ročne pridelených emisných kvót na daný rok s prihliadnutím na využívanie flexibilít podľa tohto článku a článku 6, si môže uložiť daný prebytok svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2030.

3.  Členský štát, ktorého emisie skleníkových plynov v danom roku sú pod úrovňou jeho ročne pridelených emisných kvót na daný rok s prihliadnutím na využívanie flexibilít podľa tohto článku a článku 6, si na obdobie rokov 2021 až 2025 môže uložiť najviac 10 % daného prebytku svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2025. Na obdobie rokov 2026 až 2029 si môže členský štát uložiť najviac 5 % daného prebytku svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2030.

4.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót za príslušný rok. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za príslušný rok alebo za nasledujúce roky až do roku 2030.

4.  Na obdobie rokov 2021 až 2025 členský štát môže previesť na iné členské štáty až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót za príslušný rok a až 10 %, pokiaľ ide o roky 2026 až 2030. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za príslušný rok alebo za nasledujúce roky až do roku 2030.

5.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty časť svojich ročne pridelených emisných kvót za daný rok, ktorá prekračuje jeho emisie skleníkových plynov v danom roku, s prihliadnutím na využívanie flexibilít v zmysle odsekov 2 až 4 a článku 6. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za daný rok alebo kedykoľvek neskôr až do roku 2030.

5.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty časť svojich ročne pridelených emisných kvót za daný rok, ktorá prekračuje jeho emisie skleníkových plynov v danom roku, s prihliadnutím na využívanie flexibilít v zmysle odsekov 2 až 4 a článku 6. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za daný rok alebo kedykoľvek neskôr až do roku 2030.

 

5 a.  Členský štát nemôže previesť žiadnu časť svojich ročne pridelených emisných kvót, ak v čase prevodu členský štát presiahne svoje ročne pridelené emisné kvóty.

6.  Členské štáty smú na účely dodržania súladu podľa článku 9 používať kredity z projektov vydané podľa článku 24a ods. 1 smernice 2003/87/ES bez akéhokoľvek kvantitatívneho limitu, pričom musia zabrániť dvojitému započítaniu.

6.  Členské štáty smú na účely dodržania súladu podľa článku 9 používať kredity z projektov vydané podľa článku 24a ods. 1 smernice 2003/87/ES bez akéhokoľvek kvantitatívneho limitu, pričom musia zabrániť dvojitému započítaniu. Členské štáty môžu pre takéto projekty podporiť vytvorenie súkromno-súkromných a verejno-súkromných partnerstiev.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Prístup k flexibilite uvedenej v tomto článku a v prílohe II sa povoľuje za predpokladu, že dotknuté členské štáty sa zaviažu vykonať zmierňujúce opatrenia v ďalších sektoroch, v ktorých neboli v minulosti dosiahnuté dostatočné výsledky. Komisia doplní túto smernicu prijatím delegovaného aktu v súlade s článkom 12, ktorým stanoví zoznam týchto opatrení a sektorov do 31. decembra 2019.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov až do výšky 280 miliónov

Použitie dodatočných čistých záchytov z využívania pôdy, zo zmeny vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva až do výšky 190 miliónov

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda a obhospodarované trávne porasty uvedené v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to za predpokladu, že:

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok vrátane všetkých pridelených emisných kvót uložených podľa článku 5 ods. 3, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda, obhospodarované trávne porasty, kde je to vhodné obhospodarované mokrade a v zmysle delegovaného aktu prijatého podľa článku 2 nariadenia [ ] [LULUCF] obhospodarovaná lesná pôda, a to za predpokladu, že:

 

-a)  členský štát predloží do 1. januára 2019 Komisii akčný plán, v ktorom stanoví opatrenia, prípadne aj také, ktoré sú zamerané na využívanie financovania Únie, v oblasti efektívneho poľnohospodárstva, využívania pôdy a lesného hospodárstva, ktoré sú šetrné ku klíme a preukáže, ako tieto opatrenia prispejú k znižovaniu emisií skleníkových plynov podľa tohto nariadenia a k rozšíreniu požiadaviek podľa článku 4 nariadenia [ ][LULUCF] na obdobie od roku 2021 do roku 2030;

a) súhrnné množstvo zohľadnené pre daný členský štát za všetky roky v období rokov 2021 až 2030 nepresahuje úroveň stanovenú v prílohe III pre príslušný členský štát;

a) súhrnné množstvo zohľadnené pre daný členský štát za všetky roky v období rokov 2021 až 2030 nepresahuje úroveň stanovenú v prílohe III pre príslušný členský štát;

b) toto množstvo presahuje požiadavky daného členského štátu podľa článku 4 nariadenia [ ][LULUCF];

b) toto množstvo preukázateľne presahuje požiadavky daného členského štátu podľa článku 4 nariadenia [ ][LULUCF] počas päťročných období stanovených v článku 12 nariadenia [ ][LULUCF];

c) členský štát nezískal od iných členských štátov viac čistých záchytov podľa nariadenia [ ][LULUCF] než previedol; ako aj

c) členský štát nezískal od iných členských štátov viac čistých záchytov podľa nariadenia [ ][LULUCF] než previedol; ako aj

d) členský štát spĺňa požiadavky nariadenia [ ][LULUCF].

d) členský štát spĺňa požiadavky nariadenia [ ][LULUCF].

 

Komisia môže k akčným plánom predkladaným členskými štátmi podľa písmena -a) vydávať odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa prijme delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na prijatie delegovaného aktu s cieľom upraviť odsek 1 tohto článku, aby bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

2.  Ak sa prijme delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na prijatie delegovaného aktu s cieľom upraviť odsek 1 tohto článku a kategórie započítavania v prílohe III, aby bol zohľadnený vyvážený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto nariadenia bez toho, aby bol prekročený celkový dostupný objem 190 miliónov podľa článku 7 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 7, v rokoch 2027 a 2032 sa a uplatnia tieto opatrenia:

1.  Každé dva roky Komisia vykoná kontrolu dodržiavania tohto nariadenia zo strany členských štátov. Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 7, uplatnia sa tieto opatrenia:

a)  zvýšenie objemu emisií členského štátu v nasledujúcom roku o objem rovnajúci sa množstvu nadmerných emisií skleníkových plynov v tonách ekvivalentu CO2 vynásobený koeficientom 1,08 v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 11; ako aj

a)  zvýšenie objemu emisií členského štátu v nasledujúcom roku o objem rovnajúci sa množstvu nadmerných emisií skleníkových plynov v tonách ekvivalentu CO2 vynásobený koeficientom 1,08 v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 11; ako aj

b)  členskému štátu sa dočasne zakáže, aby prevádzal akúkoľvek časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát, až kým neobnoví svoj súlad s týmto nariadením. Ústredný správca zohľadní tento zákaz v registri uvedenom v článku 11.

b)  členskému štátu sa dočasne zakáže, aby prevádzal akúkoľvek časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát, až kým neobnoví svoj súlad s týmto nariadením. Ústredný správca zohľadní tento zákaz v registri uvedenom v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9 a

 

Rezerva pre včasné opatrenia

 

1.  S cieľom zohľadniť včasné opatrenia do roku 2020 sa na žiadosť členského štátu množstvo nepresahujúce celkový objem 70 miliónov ton v rámci ročne pridelených emisných kvót v období rokov 2026 až 2030 zohľadní pre súlad daného členského štátu na účely poslednej kontroly súladu podľa článku 9 tohto nariadenia za predpokladu, že:

 

a)  jeho celkové ročne pridelené emisné kvóty na obdobie rokov 2013 až 2020 stanovené podľa článku 3 ods. 2 a článku 10 rozhodnutia 406/2009/ES prekračujú jeho celkové ročné overené emisie skleníkových plynov na obdobie rokov 2013 až 2020;

 

b)  jeho HDP na obyvateľa pri trhových cenách v roku 2013 je nižší ako priemer EÚ;

 

c)  v maximálnej možnej miere využil flexibility podľa článkov 6 a 7 na úrovne uvedené v prílohách II a III;

 

d)  v maximálnej možnej miere využil flexibility podľa článku  5 ods. 2 a 3 a nepreviedol pridelené emisné kvóty na iný členský štát podľa článku 5 ods. 4 a 5; a

 

e)  Únia ako celok plní svoj cieľ podľa článku 1 ods. 1.

 

2.  Maximálny podiel členského štátu na celkovom objeme uvedenom v odseku 1, ktorý je možno zohľadniť na účely súladu, je vytvorený na základe pomeru na jednej strane rozdielu medzi jeho celkovými ročne pridelenými emisnými kvótami na obdobie rokov 2013 až 2020 a jeho celkovými overenými ročnými emisiami skleníkových plynov v rovnakom období, a na druhej strane rozdielu medzi celkovými ročne pridelenými emisnými kvótami na obdobie rokov 2013 až 2020 všetkých členských štátov spĺňajúcich kritérium uvedené v odseku 1 bode b) a celkovými overenými ročnými emisiami skleníkových plynov v týchto členských štátoch v rovnakom období.

 

Ročne pridelené emisné kvóty a overené ročné emisie sa stanovia podľa odseku 3.

 

3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie tak, že pre každý členský štát stanoví maximálne podiely vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely týchto delegovaných aktov Komisia použije ročne pridelené emisné kvóty stanovené v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia 406/2009/ES a prehodnotené inventarizačné údaje za roky 2013 až 2020 podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

Odôvodnenie

Pravidlá prideľovania, ktoré navrhla Komisia, nemôžu dostatočne zohľadniť včasné opatrenia v niektorých členských štátoch do roku 2020. Je to náročné predovšetkým pre členské štáty s HDP nižším ako priemerný HDP na obyvateľa, čo vyjadruje menšiu schopnosť investovať. Navrhovaná rezerva pre včasné opatrenia odmeňuje včasné opatrenia a členským štátom umožňuje využívať ďalšie prostriedky na dosiahnutie súladu v prípade, že iné možnosti nie sú dostatočné. Relatívna výška dodatočných kvót, ktoré má členský štát k dispozícii, by mala závisieť od stupňa prekročenia cieľa na rok 2020.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ku kvótam prideleným na rok 2021 pre každý členský štát uvedený v danej prílohe sa pripočítava suma uvedená v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.  Ku kvótam prideleným na rok 2021 pre každý členský štát uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa pripočítava množstvo uvedené v danej prílohe, ktoré celkovo predstavuje 39,14 milióna ton ekvivalentu CO2.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Register

Európsky register

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 vrátane ročne pridelených emisných kvót, flexibilít využívaných podľa článkov 4 až 7, súladu podľa článku 9 a zmien v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti.

1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013. Komisia na tento účel prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o ročne pridelené emisné kvóty, flexibility využívané podľa článkov 4 až 7, súlad podľa článku 9 a zmeny v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Systém európskeho registra musí byť transparentný a musí zahŕňať všetky relevantné informácie týkajúce sa prevodu kvót medzi členskými štátmi Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom osobitného webového sídla Komisie.

Odôvodnenie

Posilnenie transparentnosti prevodu kvót medzi členskými štátmi a technická úprava.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je na vykonanie odseku 1 splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Technická úprava, delegovaný akt začlenený do článku 11 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11 a

 

Vplyv financovania Únie na klímu

 

Komisia vypracuje komplexnú medziodvetvovú štúdiu o vplyve financovania poskytnutého z rozpočtu Únie alebo iným spôsobom v súlade s právom Únie v oblasti zmierňovania zmeny klímy.

 

Komisia do 1. januára 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o záveroch tejto štúdie, ktorá sa v prípade potreby doplní legislatívnymi návrhmi, ktorých cieľom je ukončenie akéhokoľvek financovania Únie, ktoré nie je zlučiteľné s cieľmi v oblasti znižovania emisií CO2 alebo s politikami Únie. To zahŕňa návrh povinnej kontroly zlučiteľnosti s právnymi predpismi v oblasti klímy ex ante, ktorá sa vzťahuje na každú novú investíciu v rámci Únie od 1. januára 2020, ako aj povinnosť, aby sa výsledky tejto kontroly zverejnili transparentným a prístupným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 11 sa Komisii udeľuje na neurčito odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 4a, článku 6 ods. 3a, článku 7 ods. 2, článku 9a a článku 11 tohto nariadenia sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 3, článku 4a, článku 6 ods. 3a, článku 7 ods. 2, článku 9a a článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 2 a článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3, článku 4a, článku 6 ods. 3a, článku 7 ods. 2, článku 9a a článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

komitologický postup

 

1.   Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený nariadením (EÚ) č. 525/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Odôvodnenie

Súvisí s vypustením vykonávacieho aktu v PN 15 – 17.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.  Komisia do šiestich mesiacov od facilitačného dialógu v rámci UNFCCC v roku 2018 zverejní oznámenie, v ktorom vyhodnotí súlad právnych aktov Únie v oblasti klímy a energetiky s cieľmi Parížskej dohody. Komisia v oznámení predovšetkým preskúma úlohu a primeranosť povinností stanovených v tomto nariadení z hľadiska plnenia týchto cieľov a súlad legislatívnych aktov Únie v oblasti klímy a energetiky, vrátane energetickej efektívnosti, požiadaviek na energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj legislatívnych aktov v oblasti poľnohospodárstva a dopravy so záväzkom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov.

Komisia do 28. februára 2024 a následne každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať návrhy.

2.  Komisia do 28. februára 2024 v nadväznosti na prvé globálne hodnotenie vykonávania Parížskej dohody v roku 2023 a následné globálne hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať návrhy. K správe sa v prípade potreby pripoja legislatívne návrhy na zintenzívnenie znižovania emisií členských štátov.

 

V preskúmaní týkajúcom sa znižovania emisií členských štátov na obdobie od roku 2031 sa zohľadnia zásady spravodlivosti a nákladovej efektívnosti distribúcie medzi členské štáty.

 

Takisto sa v ňom zohľadní pokrok Únie a tretích krajín na ceste k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, ako aj pokrok dosiahnutý pri získavaní a udržaní súkromných finančných prostriedkov na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

rozhodnutie 2015/1814/EÚ

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Zmena rozhodnutia (EÚ) 2015/1814

 

V článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„4.  Komisia zverejní celkové množstvo kvót v obehu každoročne, a to do 15. mája nasledujúceho roku. Celkové množstvo kvót v obehu v danom roku predstavuje kumulatívne množstvo kvót vydaných v období od 1. januára 2008 vrátane množstva vydaného podľa článku 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES v uvedenom období a nárokov na používanie medzinárodných kreditov, ktoré sa vykonávajú zariadeniami v rámci systému EU ETS v súvislosti s emisiami do 31. decembra daného roku, mínus kumulatívne tony overených emisií zo zariadení v rámci systému EU ETS od 1. januára 2008 do 31. decembra toho istého daného roku, všetky kvóty zrušené v súlade s článkom 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES, okrem emisných kvót zrušených v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/... * Európskeho parlamentu a Rady a množstvo kvót v rezerve. Nezohľadňujú sa emisie počas trojročného obdobia, ktoré sa začína v roku 2005 a končí v roku 2007, ani kvóty vydané v súvislosti s týmito emisiami. Prvé zverejnenie sa uskutoční do 15. mája 2017.

 

______________

 

*  Nariadenie (EÚ) 2017/... Európskeho parlamentu a Rady .../... z ... o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Príloha III

 

Maximálne množstvo vyjadrené v miliónoch ton ekvivalentu CO2

Belgicko

3,8

Bulharsko

4,1

Česká republika

2,6

Dánsko

14,6

Nemecko

22,3

Estónsko

0,9

Írsko

26,8

Grécko

6,7

Španielsko

29,1

Francúzsko

58,2

Chorvátsko

0,9

Taliansko

11,5

Cyprus

0,6

Lotyšsko

3,1

Litva

6,5

Luxemburg

0,25

Maďarsko

2,1

Malta

0,03

Holandsko

13,4

Rakúsko

2,5

Poľsko

21,7

Portugalsko

5,2

Rumunsko

13,2

Slovinsko

1,3

Slovensko

1,2

Fínsko

4,5

Švédsko

4,9

Spojené kráľovstvo

17,8

Maximálne spolu:

280

 

Pozmeňujúci návrh

 

Maximálne množstvo vyjadrené v miliónoch ton ekvivalentu CO2

Belgicko

2,6

Bulharsko

2,8

Česká republika

1,8

Dánsko

9,9

Nemecko

15,2

Estónsko

0,6

Írsko

18,2

Grécko

4,6

Španielsko

19,8

Francúzsko

39,5

Chorvátsko

0,6

Taliansko

7,8

Cyprus

0,4

Lotyšsko

2,1

Litva

4,4

Luxemburg

0,2

Maďarsko

1,4

Malta

0

Holandsko

9,1

Rakúsko

1,7

Poľsko

14,8

Portugalsko

3,5

Rumunsko

8,9

Slovinsko

0,9

Slovensko

0,8

Fínsko

3,1

Švédsko

3,4

Spojené kráľovstvo

12,1

Maximálne spolu:

190

  • [1]    Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 103 – 108.
  • [2]    Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Európskej komisie týkajúci sa nariadenia o spoločnom úsilí, alebo „nariadenia o opatreniach v oblasti klímy, ktorým sa vykonáva Parížska dohoda“, sa vzťahuje na približne 60 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Na všetky sektory, ktoré nepatria do pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), sa vzťahuje toto nariadenie, a to vrátane dopravy, odpadu, zastavaného prostredia a poľnohospodárstva.

Návrh Komisie je vítaným prvým krokom a zameriava sa na dosiahnutie 30 % zníženia emisií do roku 2030 v porovnaní s úrovňami v roku 2005 v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje. Potrebné sú však viaceré zmeny s cieľom lepšie podporiť dlhodobú predvídateľnosť, zabezpečiť súlad s ostatnými politikami, najmä cieľom energetickej efektívnosti EÚ, a zabezpečiť dostatočnú pružnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.

Dlhodobá predvídateľnosť

Svet smeruje k nízkouhlíkovému hospodárstvu a s Parížskou dohodou prijatou minulý rok sa tento vývoj stáva nezvratným. V Parížskej dohode sa stanovuje cieľ udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod úrovňou dvoch stupňov Celzia a snažiť sa o nárast teploty nepresahujúci 1,5 stupňa Celzia. V súlade s týmito cieľmi Parížska dohoda takisto vyžaduje, aby sa v druhej polovici tohto storočia dosiahla nulová bilancia emisií. Okrem toho EÚ v roku 2009 prijala svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2050 o 80 až 95 %.

Napriek týmto záväzkom sa návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia, zameriava len na dosiahnutie cieľa EÚ pre rok 2030. Neexistencia dlhodobej trajektórie by mohla zablokovať investície v dopravnej infraštruktúre s vysokými emisiami uhlíka, budovách atď., čo by viedlo k uviaznutiu aktív a výrazne vyšším celkovým nákladom na opatrenia v oblasti klímy v dlhodobom horizonte. S cieľom zabezpečiť dlhodobú predvídateľnosť je návrh doplnený o nový článok, ktorý stanovuje dlhodobú trajektóriu smerujúcu k najmenej 80 % zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2050.

Okrem toho sa vzhľadom na značné problémy v súvislosti s dekarbonizáciou všetkých sektorov hospodárstva stanovuje prísnejšia emisná trajektória na obdobie rokov 2021 – 2030, ktorá nadväzuje na súčasný európsky trend oddeľovania produkcie emisií od hospodárskeho rastu.

Energetická účinnosť

Európsky parlament sa neustále zasadzoval o vyššie ambície EÚ v oblasti energetickej efektívnosti. Okrem prínosov pre klímu znižuje energetická efektívnosť náklady na energie, vytvára pracovné miesta a zlepšuje energetickú bezpečnosť.

Návrh Komisie na toto nariadenie bol uverejnený v júli 2016, ešte pred tzv. zimným balíkom Európskej komisie z novembra 2016, ktorý zahŕňa zvýšený cieľ energetickej efektívnosti vo výške 30 % (mierne ambicióznejší než cieľ 27 %, ktorý Európska rada prijala v októbri 2014).

V hodnotení vplyvu, ktoré vypracovala Európska komisia, sa uvádza, že cieľ zvýšenia energetickej efektívnosti o 30 % si vyžaduje objem 79 miliónov ton kreditov súvisiacich s LULUCF na nákladovo efektívne splnenie cieľov spoločného úsilia členských štátov. V tejto súvislosti, s cieľom udržať konzistentný stimul na zlepšovanie energetickej efektívnosti v tomto nariadení a zabezpečiť, aby sa nenarušilo dosiahnutie celkového cieľa EÚ, sa flexibilita súvisiaca s LULUCF v článku 7 upravuje smerom k nižšej úrovni kreditov súvisiacich s LULUCF (190 miliónov namiesto navrhovaných 280 miliónov).

Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF)

Flexibilita v oblasti LULUCF v článku 7 je dôležitá pre viaceré členské štáty v záujme zníženia nákladov na zabezpečenie súladu. Okrem toho by flexibilita mohla poskytnúť dodatočnú podporu odvetviu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v niektorých členských štátoch, pokiaľ ide o príspevok k opatreniam v oblasti klímy. Treba však zabezpečiť, aby kredity súvisiace s LULUCF zabezpečili skutočne dodatočné a stále záchyty.

Aj využívanie existujúcich finančných nástrojov EÚ na podporu poľnohospodárskeho sektora by sa malo zlepšiť. Európsky dvor audítorov nedávno dospel k záveru, že pokiaľ ide o využitie spoločnej poľnohospodárskej politiky, „nepreskúmal sa v plnej miere žiaden významný posun smerom k opatreniam v oblasti klímy ani všetky potenciálne príležitosti na financovanie činnosti v oblasti klímy“.

Návrh sa preto mení tak, aby sa lepšie zabezpečilo, že flexibilita v oblasti LULUCF prinesie osoh pre klímu, a aby sa členské štáty podporili vo využívaní existujúcej palety finančných nástrojov EÚ pre odvetvie poľnohospodárstva.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (23.3.2017)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy
(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Benedek Jávor

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Protokol č. 1 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Protokol č. 2 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia 10. júna 2016 predložila návrh, aby EÚ ratifikovala parížsku dohodu. Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá parížska dohoda. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.

(3)  Parížska dohoda podpísaná EÚ nadobudla platnosť 4. novembra 2016. Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá Parížska dohoda, a to posilniť celosvetovú reakciu na hrozbu zmeny klímy udržaním nárastu globálnej teploty výrazne pod hranicou 2°C v porovnaní s predindustriálnym obdobím a pokračovať v úsilí o obmedzenie nárastu teploty na 1,5°C v porovnaní s predindustriálnym obdobím a zároveň znižovať domáce emisie skleníkových plynov, zachovať a posilňovať záchyty a rezervoáre skleníkových plynov a zachovať potravinovú bezpečnosť. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015. V súlade s Parížskou dohodou majú členské štáty naďalej znižovať svoje emisie skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, aj po roku 2030 tak, aby to v súlade s Plánom postupu Únie v energetike do roku 2050 stanovenom v oznámení Komisie z 15. decembra 2011 do roku 2050 viedlo k zníženiu celkových emisií skleníkových plynov v Únii o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Prechod na čistú energiu si vyžaduje zmeny investičného správania a stimuly naprieč celým spektrom politík. Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu s cieľom poskytovať občanom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy16.

(5)  Prechod na čistú energiu si vyžaduje zmeny investičného správania a stimuly naprieč celým spektrom politík, počnúc znížením a optimalizáciou spotreby energie. Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu s cieľom poskytovať občanom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy16.

__________________

__________________

16 COM(2015)0080.

16 COM(2015)0080.

Odôvodnenie

Najkratšie a najefektívnejšie obdobie amortizácie a najnižšie náklady na vykonávanie majú opatrenia zamerané na úsporu energie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V koncepcii ročných záväzných vnútroštátnych limitov zakotvenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 406/2009/ES19 by sa malo pokračovať aj v období 2021 až 2030, pričom výpočet vývoja emisií by sa mal začať od roku 2020 a vychádzať z priemerných emisií skleníkových plynov v období rokov 2016 až 2018, pričom konečným bodom by mal byť limit na rok 2030 stanovený pre každý členský štát. Členským štátom, ktoré majú jednak kladný limit podľa rozhodnutia 406/2009/ES a narastajúce ročne pridelené emisné kvóty v rokoch 2017 až 2020 stanovené v súlade s rozhodnutiami 2013/162/EÚ a 2013/634/EÚ, sa v roku 2021 poskytne úprava pridelených limitov s cieľom zohľadniť kapacitu na zvýšené emisie za uvedené roky. Európska rada dospela k záveru, že dostupnosť a využitie existujúcich nástrojov flexibility v sektoroch mimo ETS by sa mali výrazne posilniť, aby sa zabezpečila nákladová účinnosť kolektívneho úsilia EÚ a konvergencia objemu emisií na obyvateľa do roku 2030.

(9)  V koncepcii ročných záväzných vnútroštátnych limitov zakotvenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 406/2009/ES19 by sa malo pokračovať aj v období 2021 až 2030, pričom výpočet vývoja emisií by sa mal začať od roku 2020 a vychádzať z priemerných emisií skleníkových plynov v období rokov 2016 až 2018, ako maximálny limit by sa mali použiť ciele pre rok 2020 stanovené podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES a konečným bodom by mal byť limit na rok 2030 stanovený pre každý členský štát a vždy by sa mala použiť nižšia hodnota. Európska rada dospela k záveru, že dostupnosť a využitie existujúcich nástrojov flexibility v sektoroch mimo ETS by sa mali výrazne posilniť, aby sa zabezpečila nákladová účinnosť kolektívneho úsilia EÚ a konvergencia objemu emisií na obyvateľa do roku 2030.

__________________

__________________

19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Toto nariadenie poskytuje stimul na znižovanie emisií v súlade s inými právnymi predpismi Únie v oblasti klímy a energetiky. Vzhľadom na to, že viac ako 75 % emisií skleníkových plynov súvisí s energetikou, zvýšenie efektívnosti využívania energie a úspory energie budú zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní takýchto znížení emisií. Ambiciózne politiky v oblasti energetickej efektívnosti sú preto kľúčové nielen v záujme vyšších úspor pri dovoze fosílnych palív, čo zaisťuje energetickú bezpečnosť a nižšie výdavky spotrebiteľov, ale aj intenzívnejšieho využívania technológií na úsporu energie v budovách, priemysle a doprave, posilnenia hospodárskej konkurencieschopnosti, miestnej tvorby pracovných miest, ako aj zlepšenia zdravotných podmienok a boja proti energetickej chudobe. Keďže sa časom splatia, opatrenia prijaté v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sú nákladovo efektívnym spôsobom, ako pomôcť členským štátom dosiahnuť ich ciele podľa tohto nariadenia. Preto je dôležité, aby členské štáty pri vykonávaní tohto nariadenia v rámci vnútroštátnych politík venovali osobitnú pozornosť konkrétnym a rôznym možnostiam zlepšovania energetickej efektívnosti vo všetkých odvetviach.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Nato, aby sa znížili emisie z odvetvia poľnohospodárstva, by členské štáty mali do svojich plánov týkajúcich sa zníženia emisií zahrnúť opatrenia zamerané na zlepšenie potenciálu tohto odvetvia v oblasti nákladovo efektívneho zmiernenia a lepšie využívať nástroje financovania v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na presadzovanie udržateľných postupov v tomto odvetví. V súlade s článkom 14 Európska komisia vypracuje posúdenie a podá Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o nákladovo efektívne znižovanie emisií iných látok ako CO2 v poľnohospodárstve, a podľa potreby navrhne zmenu množstva čistých záchytov, ktoré možno zodpovedajúcim spôsobom použiť z obhospodarovanej ornej pôdy, obhospodarovaných trávnych porastov a obhospodarovaných mokradí.

Kompromisný pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne znížení emisií skleníkových plynov, ktoré sa majú dosiahnuť, je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac výške celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 280 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdelených medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III, ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 7 mala delegovať na Komisiu, aby vo flexibilite zakotvenej v uvedenom článku bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda. Pred prijatím takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť spoľahlivosť započítavania za obhospodarovanú lesnú pôdu na základe dostupných údajov, a predovšetkým konzistentnosť predpokladaných a skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by sa podľa tohto nariadenia mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto sumy mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].

(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne dosiahnutých znížení emisií skleníkových plynov je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac súčtu celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy, z obhospodarovaných trávnych porastov a z obhospodarovaných mokradí, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 280 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdeleného medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 7 mala delegovať na Komisiu, aby vo flexibilite zakotvenej v uvedenom článku bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda. Pred prijatím takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť spoľahlivosť započítavania za obhospodarovanú lesnú pôdu na základe dostupných údajov, a predovšetkým konzistentnosť predpokladaných a skutočných údajov o ťažbe. Toto hodnotenie by však nemalo mať vplyv na celkové množstvo 280 miliónov jednotiek čistých záchytov. Všeobecne by sa v tomto nariadení mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto množstvá mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu, požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia sa zlučujú s príslušnými článkami podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Uplatnenie odpočítania by sa malo zvažovať iba v päťročných intervaloch, aby bolo možné zohľadniť potenciálny príspevok z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov dosiahnutý podľa nariadenia [ ]. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť súlad s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o porušení povinnosti na tento účel.

(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu sa požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia zlučujú s príslušnými článkami nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Uplatnenie odpočítania by sa malo zvažovať v ročných intervaloch, keď boli zohľadnené všetky možnosti flexibility podľa tohto nariadenia vrátane možného príspevku pochádzajúceho z flexibility ustanovenej v nariadení [ ] [LULUCF], a malo by sa overovať v intervaloch podávania správ podľa nariadenia [ ] [LULUCF]. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť plnenie povinností členských štátov vyplývajúcich z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o nesplnení povinnosti na tento účel v prípade ich nesplnenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Keďže odvetvia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vypúšťajú viac než polovicu emisií skleníkových plynov v Únii, vykonávanie politík a opatrení, ktorých cieľom je znížiť emisie v týchto odvetviach, bude mať významný vplyv na životné prostredie. Preto je potrebné zabezpečiť transparentnosť pri monitorovaní, podávaní správ a následných opatreniach týkajúcich sa úsilia členských štátov o splnenie ich cieľov vyplývajúcich z tohto nariadenia, najmä ak sa uplatňujú posilnené možnosti flexibility, v súlade s Dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia prijatom Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK OSN) 25. júna 1998 (Aarhuský dohovor) a smernicou 2001/42/ES. Je teda dôležité, aby členské štáty a Komisia konzultovali so zainteresovanými stranami a s verejnosťou a poskytli im včasné a účinné možnosti zúčastniť sa na príprave podávania správ členských štátov a plánov nápravných opatrení a zabezpečili ich riadne zapojenie do procesu preskúmania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ako prostriedok na zvýšenie všeobecnej nákladovej efektívnosti celkových znížení by členské štáty mali mať možnosť previesť časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát. Mala by sa zabezpečiť transparentnosť takýchto prevodov a tieto by sa mali realizovať vzájomne vyhovujúcim spôsobom, a to napríklad aj formou aukcií, využívania trhových sprostredkovateľov pôsobiacich v podobe agentúr alebo dvojstrannými dohodami.

(14)  Ako prostriedok na zvýšenie všeobecnej nákladovej efektívnosti celkových znížení by členské štáty mali mať možnosť previesť časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát. Mala by sa zabezpečiť transparentnosť takýchto prevodov a tieto by sa mali realizovať vzájomne vyhovujúcim spôsobom, a to napríklad aj formou aukcií, využívania trhových sprostredkovateľov pôsobiacich v podobe agentúr alebo dvojstrannými dohodami. Je dôležité, aby príjmy z týchto prevodov boli k dispozícii na projekty renovácií budov, najmä v prípade domácností s nízkymi príjmami postihnutých energetickou chudobou a v prípade sociálneho bývania v súlade so smernicou o energetickej efektívnosti [...].

Odôvodnenie

Príjmy z prevodov v kombinácii s inými finančnými nástrojmi EÚ môžu stimulovať významný objem investícií do renovácie budov. Okrem toho je to spojené s článkom 7 navrhovanej smernice o energetickej efektívnosti (COM(2016)0761), ktorým sa od členských štátov požaduje, aby sa pri navrhovaní opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti konkrétne zamerali na domácnosti s nízkym príjmom a domácnosti postihnuté energetickou chudobou, ako aj na sociálne bývanie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosahovaní výrazného a merateľného zlepšenia stavu európskeho životného prostredia poskytovaním včasných, cielených, dôležitých a spoľahlivých informácií tvorcom politík, verejným inštitúciám a verejnosti. Európska environmentálna agentúra by mala podľa potreby pomáhať Komisii v súlade s jej ročným pracovným programom.

(15)  Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosahovaní výrazného a merateľného zlepšenia stavu európskeho životného prostredia poskytovaním včasných, cielených, dôležitých a spoľahlivých informácií tvorcom politík, verejným inštitúciám a verejnosti. Európska environmentálna agentúra by mala podľa potreby pomáhať Komisii v súlade s jej ročným pracovným programom a priamo a účinne prispievať k zvládnutiu zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody.

(20)  Do šiestich mesiacov od facilitačného dialógu, ktorý sa uskutoční v rámci UNFCCC v rokoch 2018 a 2024 a následne každých 5 rokov, by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu s cieľom vyhodnotiť celkové fungovanie tohto nariadenia. Táto správa by mala zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa Parížskej dohody a mala by byť podľa potreby sprevádzaná legislatívnymi návrhmi na aktualizáciu tohto nariadenia a jeho cieľov v súlade s vývojom vyplývajúcim z facilitačného dialógu v rámci UNFCCC a najnovšími vedeckými zisteniami IPCC.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Dodatočné preskúmanie by Komisia mala vykonať v prípade členského štátu vystupujúceho z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), aby sa zohľadnili hospodárske dôsledky tohto vystúpenia, ako aj spôsob zabezpečenia environmentálnej integrity tohto nariadenia v súlade so záväzkom EÚ v rámci Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Hlavným cieľom tohto nariadenia je prispieť k splneniu záväzku Únie a členských štátov v rámci UNFCCC a Parížskej dohody, a to znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa zvýšenie teploty obmedzilo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov v Únii počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov.

Týmto nariadením sa od členských štátov požaduje, aby dosiahli ciele stanovené v prílohe I, a tak spoločne znížili emisie skleníkových plynov v Únii uvedené v článku 2 najmenej o 30 % v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Stanovujú sa ním povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov v Únii počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na emisie skleníkových plynov z kategórií zdroja podľa IPCC, ktorými sú energetika, priemyselné procesy a používanie výrobkov, poľnohospodárstvo a odpady v zmysle nariadenia (EÚ) č. 525/2013, s výnimkou emisií z činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES.

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na emisie skleníkových plynov z kategórií zdrojov podľa IPCC, ktorými sú energetika, priemyselné procesy a používanie výrobkov, poľnohospodárstvo a odpady v zmysle nariadenia (EÚ) č. 525/2013, s výnimkou emisií z činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES. Na účely tohto nariadenia sa bioenergia považuje za uhlíkovo neutrálnu.

Odôvodnenie

Uhlíková neutralita je v súlade s metodikami IPCC a postupmi UNFCCC používanými pri nahlasovaní. Emisie skleníkových plynov, ktoré sú už zohľadnené v odvetví LULUCF, by sa nemali znova započítať v energetickom sektore.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia 406/2009/ES, každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2020 na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia 406/2009/ES každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2020 na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, pričom sa ako maximálny limit použije hodnota ročne pridelených emisných kvót na rok 2020 uvedená v cieľoch stanovených v rozhodnutí 406/2009/ES aktualizovanom vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/634/EÚ podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2021 až 2030 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely tohto vykonávacieho aktu Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov v najnovších národných inventúrach za rok 2005 a obdobie rokov 2016 až 2018 predložených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

3.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2021 až 2030 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely tohto delegovaného aktu Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov v najnovších národných inventúrach za rok 2005 a obdobie rokov 2016 až 2018 predložených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Týmto vykonávacím aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 100 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.

4.  Týmto delegovaným aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 50 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na obdobie rokov 2021 až 2029 si členský štát môže požičať až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok.

2.  V období rokov 2021 až 2029 si členský štát môže požičať až 10 % zo svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty, v prípade ktorých môžu byť zrušené kvóty v obmedzenom množstve najviac 100 miliónov kvót EU ETS vymedzených v článku 3 písm. a) smernice 2003/87/ES spoločne zohľadnené na účely dodržania súladu členských štátov s týmto nariadením, sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

1.  Členské štáty, v prípade ktorých môžu byť zrušené kvóty v obmedzenom množstve najviac 50 miliónov kvót EU ETS vymedzených v článku 3 písm. a) smernice 2003/87/ES spoločne zohľadnené na účely dodržania súladu členských štátov s týmto nariadením, sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu bez nepriaznivého vplyvu na environmentálnu integritu celoúniového systému znižovania emisií.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe žiadosti niektorého členského štátu ústredný správca určený podľa článku 20 smernice 2003/87/ES (ďalej len „ústredný správca“) zohľadní množstvo uvedené v článku 4 ods. 4 pri posudzovaní toho, či daný členský štát dodržiava súlad podľa článku 9. Za každý rok v období rokov 2021 až 2030 sa podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES zruší jedna desatina množstva kvót určených podľa článku 4 ods. 4.

3.  Na základe žiadosti členského štátu ústredný správca určený podľa článku 20 smernice 2003/87/ES (ďalej len „ústredný správca“) zohľadní množstvo uvedené v článku 4 ods. 4 na účely dodržiavania súladu podľa článku 9 daným členským štátom. Za každý rok v období rokov 2021 až 2030 sa zruší jedna desatina množstva kvót určených podľa článku 4 ods. 4. S cieľom nedeformovať budovanie trhovej stabilizačnej rezervy sa pri určovaní celkového množstva kvót v obehu podľa článku 1 ods. 4 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii nezohľadňuje množstvo kvót zrušených podľa tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov až do výšky 280 miliónov

Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy, z obhospodarovaných trávnych porastov a z obhospodarovaných mokradí až do výšky 280 miliónov

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda a obhospodarované trávne porasty uvedené v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to za predpokladu, že:

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda, obhospodarované trávne porasty a obhospodarované mokrade uvedené v článku 2 nariadenia [ ] [LULUCF], a to za predpokladu, že:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  členský štát do 30. júna 2019 a následne každých päť rokov predloží Komisii akčný plán, v ktorom sú stanovené opatrenia a finančné opatrenia, ktoré členský štát musí vykonať, aby zabezpečil, že akékoľvek čisté záchyty presahujúce požiadavky podľa článku 4 nariadenia [ ] [LULUCF] sa zachovajú počas päťročných období uvedených v článku 9 ods. 2; tento akčný plán sa okrem iného zaoberá využitím príslušného financovania Únie určeného na zmiernenie zmeny klímy;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa prijme delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na prijatie delegovaného aktu s cieľom upraviť odsek 1 tohto článku, aby bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

2.  Ak sa prijme delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na prijatie delegovaného aktu pred preskúmaním nariadenia [LULUCF] v roku 2024 s cieľom upraviť odsek 1 tohto článku bez toho, aby to malo vplyv na celkové množstvo 280 miliónov čistých záchytov podľa tohto článku, v záujme zohľadnenia príspevku kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 a 7, v rokoch 2027 a 2032 sa a uplatnia tieto opatrenia:

1.  Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 až 7, uplatnia sa tieto opatrenia:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 vrátane ročne pridelených emisných kvót, flexibilít využívaných podľa článkov 4 až 7, súladu podľa článku 9 a zmien v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti.

1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013. Komisia na tento účel prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ročne pridelené emisné kvóty, flexibility využívané podľa článkov 4 až 7, súlad podľa článku 9 a zmeny v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 11 sa Komisii udeľuje na neurčito odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 7 ods. 2 a v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom a Európskym parlamentom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený nariadením (EÚ) č. 525/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 28. februára 2024 a následne každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať legislatívne návrhy.

Komisia do šiestich mesiacov po skončení facilitačného dialógu, ktorý sa uskutoční v rámci UNFCCC v roku 2018, a do 28. februára 2024 a následne každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovým cieľom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030, 2040 a 2050 a posúdi jeho príspevok k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody v oblasti dlhodobého zmierňovania, pričom zohľadní najnovšie vedecké zistenia IPCC a potrebu aktualizovať toto nariadenie s ohľadom na globálne hodnotenie, aby sa posilnili opatrenia Únie v oblasti klímy. K správe sa v prípade potreby pripoja legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade, že niektorý členský štát vystúpi z Únie v súlade s článkom 50 ZEÚ po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo, ak to nie je možné, do troch rokov po oznámení uvedenom v článku 50 ods. 2 ZEÚ, a potom každý rok správu o hospodárskych dôsledkoch takéhoto vystúpenia na každý členský štát a o tom, ako zabezpečiť environmentálnu integritu tohto nariadenia v súlade so záväzkom EÚ v rámci Parížskej dohody, a v prípade potreby predloží návrhy.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 525/2013

Článok 21 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V článku 21 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia do 31. októbra každého roka predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu súhrn záverov posúdení podľa odsekov 1 a 2.“

„3.   Komisia do 31. októbra každého roka predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu súhrn záverov posúdení podľa odsekov 1, 2 a 2a.“

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody a zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

Referenčné čísla

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Benedek Jávor

19.10.2016

Prerokovanie vo výbore

28.11.2016

12.1.2017

 

 

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

28

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

S&D

José Blanco LópezSoledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

28

-

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

0

0

 

 

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (27.3.2017)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy
(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Merja Kyllönen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V doprave sa vyprodukuje jedna štvrtina emisií oxidu uhličitého v EÚ. O potrebe znížiť emisie z dopravy sa diskutuje už od 90. rokov 20. storočia, pričom ciele sa menili podľa hospodárskeho vývoja. Napriek tomu, že táto diskusia pokračuje, emisie skleníkových plynov z dopravy v Európe sa len zvyšovali a v roku 2014 boli o 20 % vyššie než v roku 1990.

Celkový nárast emisií z dopravy je najmä dôsledkom zvyšovania emisií z cestnej a leteckej dopravy, keďže emisie zo železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy sa od roku 1990 znížili. Podiel súkromných automobilov na emisiách v doprave je približne 44 % a príspevok ťažkých nákladných automobilov a autobusov spolu predstavuje okolo 18 %. Zvažované nariadenie o rozdelení bremena sa týka celého sektora dopravy s výnimkou medzinárodnej lodnej a leteckej dopravy.

Podľa návrhu nariadenia sa okrem cieľa zníženia emisií do roku 2030 od členských štátov vyžaduje splnenie ročných cieľov zníženia v období rokov 2021 – 2030. Členské štáty budú mať povinnosť dodržiavať ročné emisné kvóty a znižovať emisie lineárnym spôsobom. Podľa návrhu je východiskovým bodom pre trajektóriu znižovania emisií v rokoch 2021 – 2030 rok 2020, pričom tá sa v zásade stanoví na základe priemerných emisných údajov za roky 2016 až 2018. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je dôležité vytvoriť silné stimuly pre všetky krajiny na znižovanie emisií od úplného začiatku obdobia, a preto navrhuje, aby sa východiskový bod v roku 2020 prehodnotil. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje potrebu znižovať emisie konzistentne, a to aj v dlhodobom horizonte, t. j. v období, ktoré končí v roku 2050.

Komisia zahrnula do svojho návrhu nariadenia prvky flexibility, pričom cieľom je zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia na zníženie emisií nákladovo najefektívnejším spôsobom. Prvky flexibility v návrhu Komisie a základ pre ich výpočet sú však poznačené neistotou, ktorá by mohla ohroziť vykonávanie politiky EÚ v oblasti zmeny klímy a celkový konečný výsledok. Navrhované pružné mechanizmy umožňujú situáciu, v ktorej EÚ nedosiahne svoje ciele zníženia emisií v zmysle Parížskeho dohovoru o zmene klímy, aj keď členské štáty dosiahnu ciele, ktoré im boli pridelené v rámci rozhodnutia o rozdelení bremena. Na druhej strane závisí prijateľnosť návrhu Komisie v niektorých členských štátoch od práve týchto prvkov flexibility. Početné možnosti flexibility, z ktorých sa niektoré prekrývajú, vzaté spolu by však mohli mať za následok situáciu, v ktorej sa emisie EÚ v sektore podliehajúcom rozdeleniu bremena v skutočnosti znížia oveľa menej než o cielených 30 %. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že spomedzi navrhovaných mechanizmov flexibility existujú pádne dôvody v prospech presunov medzi sektormi a medzi sektorom obchodovania s emisiami a sektorom podliehajúcim rozdeleniu bremena (tzv. výnimočný mechanizmus), ako aj flexibility v oblasti LULUCF, ktorá by mala umožniť členským štátom využívať aj strop pre jednotky sekvestrácie v rámci LULUCF (záchyty) stanovený v návrhu na účely dodržiavania povinnosti znižovania emisií v sektore podliehajúcom rozdeleniu bremena.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chápe myšlienku zníženia administratívnej záťaže obsiahnutú v návrhu Komisie, ale vidí potrebu ročného monitorovania spôsobu, akým sa dodržiavajú ciele znižovania emisií v jednotlivých členských štátoch, namiesto navrhovaného päťročného hodnotenia. S cieľom zabezpečiť vykonávanie a účinnosť, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že je žiaduce, aby Komisia mala aj nástroje na uloženie sankcií členským štátom, ktoré neplnia ciele znižovania emisií.

Podľa nariadenia o rozdelení bremena sa metódy znižovania emisií majú ponechať na rozhodnutie jednotlivých členských štátov. V spojitosti so zverejnením svojho návrhu nariadenia o rozdelení bremena Komisia predložila svoje pohľady na opatrenia na zníženie emisií z dopravy v oznámení s názvom Na ceste k nízkoemisnej mobilite, ktoré bolo uverejnené v júli 2016. Po oznámení Komisie musí nasledovať mnoho legislatívnych návrhov na vytvorenie rámca, okrem iného aj na reguláciu emisií z ťažkej nákladnej dopravy. Zodpovednosť za úspech politiky EÚ v oblasti klímy ako celku však vo veľkej miere spočíva na vnútroštátnych a miestnych politikách a rozhodnutiach; osobitne dôležitú úlohu majú mestské aglomerácie, keďže mestská doprava produkuje 23 % európskych emisií oxidu uhličitého pochádzajúcich z dopravy. Na základe návrhu nariadenia o rozdelení bremena bude najväčší tlak znížiť emisie v doprave na tie členské štáty, ktorých ciele zníženia emisií sú ako celok vysoké.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s rozhodnutím ponechať na vnútroštátne subjekty s rozhodovacou právomocou výber metód, ktoré sa majú použiť na zníženie emisií z dopravy. Chýbajúce právomoci EÚ v oblasti mestských politík však vníma ako problematické a vyjadruje nádej, že EÚ prevezme rozsiahlejšiu koordinačnú úlohu pri šírení najlepších postupov v oblasti politiky mestskej dopravy. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by tiež chcela poznamenať, že vďaka rôznym nástrojom financovania môže EÚ vyčleniť veľký objem finančných prostriedkov, a považuje za nevyhnutné, aby sa v prípade dopravy finančné prostriedky, ktoré majú byť pridelené z rôznych programov a nástrojov, použili na projekty, ktoré podporujú prechod na nízkoemisné (v krátkodobom horizonte) a úplne bezemisné (v strednodobom a dlhodobom horizonte) dopravné systémy.

Európska spoločná dopravná politika bola dlho založená na dosahovaní cieľov znižovania emisií najmä prostredníctvom pokroku v technológii vozidiel a palivových technológií. Avšak neistoty, ktoré nedávno vyšli najavo v automobilovom priemysle, vyvolali otázky o záväzku odvetvia skutočne znižovať emisie. Prechod na mobilitu s nízkymi emisiami alebo bez emisií brzdí veľká závislosť od fosílnych palív, zatiaľ čo nízke ceny ropy v poslednom čase spomalili odklon od nich. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že najefektívnejším spôsobom na dosiahnutie cieľov zníženia emisií je rozsiahly balík opatrení pozostávajúcich z racionálneho plánovania využívania pôdy, verejnej dopravy, politík na podporu chôdze a bicyklovania, plného využívania rozvíjajúcich sa technológií v oblasti vozidiel, motorov a palív, zavedenia znalostných služieb a digitálnych služieb a využívania cenových nástrojov na usmernenie výberu v oblasti mobility.

Digitalizácia a nové digitálne služby umožnili vytvorenie nových typov služieb v oblasti mobility, ktoré, ak sa začnú širšie využívať, môžu znížiť potrebu vlastniť a využívať vlastné auto, a tým vytvoriť významný potenciál na znižovanie emisií. Preto je žiaduce, aby sa tieto služby rozšírili v mestskej aj medzimestskej doprave. Tieto služby ponúkajú užívateľom jednoduchý pohyb a aj celkové náklady na mobilitu sú vďaka nim predvídateľnejšie a transparentnejšie. Zdá sa, že aj automatizácia dopravy prebieha rýchlejšie, než sa očakávalo. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko považuje obe zmeny za pozitívne, ale konštatuje, že zákonodarcovia EÚ aj členských štátov budú musieť dôkladne monitorovať, ako vývoj v tejto oblasti ovplyvňuje emisie z dopravy. Treba zabezpečiť, aby zmeny viedli k správaniu v oblasti mobility, ktoré je menej škodlivé pre klímu a životné prostredie.

Doprava je jednou z najdôležitejších každodenných služieb pre európskych občanov a účinná, presná a nákladovo efektívna logistika je absolútne nevyhnutná pre európsku integráciu a fungovanie vnútorného trhu. Vzhľadom na to, že ciele znižovania emisií pre odvetvia dopravy a logistiky sa v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia o rozdelení bremena stávajú dosť ambiciózne, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nemôže utajiť svoju obavu, že náklady na zníženie emisií pre odvetvie dopravy a pre európsky priemysel vo všeobecnosti sa ešte len určia. Takisto sa vyžaduje spoľahlivý výpočet nákladov a prínosov, keď členské štáty prijímajú rozhodnutia o rozdelení povinností znižovania emisií v rôznych odvetviach, a Komisia by mala členské štáty podporovať poskytovaním týchto nástrojov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia 10. júna 2016 predložila návrh, aby EÚ ratifikovala parížsku dohodu. Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá parížska dohoda. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.

(3)  Po schválení Európskym parlamentom 5. októbra 2016 Európska rada ratifikovala parížsku dohodu 4. novembra 2016, v rovnaký deň, keď nadobudla platnosť. Cieľom parížskej dohody je udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa zvýšenie teploty obmedzilo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. V parížskej dohode Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Niektoré členské štáty vynaložili značné úsilie a táto flexibilita odráža spoločnú vôľu členských štátov zabezpečiť spravodlivé a ambiciózne rozdelenie bremena pri plnení záväzku ročného znižovania emisií skleníkových plynov potrebného na splnenie záväzkov prijatých na COP21 v Paríži.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojoch energie, energetickej efektívnosti a obehovom hospodárstve, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy.

(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, podpora energetickej efektívnosti vrátane energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a podpora obehového hospodárstva, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Viac ako 75 % emisií skleníkových plynov v Únii súvisí s energetikou. Preto je dôležité, aby všetky opatrenia zlepšovali energetickú efektívnosť nákladovo efektívnym spôsobom, a teda zníženie potreby energie by sa malo stať prioritou a podporovať a riadne integrovať s opatreniami v oblasti klímy naprieč odvetviami;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Odvetvie dopravy je nielen odvetvím s významnými emisiami skleníkových plynov, ale aj najrýchlejšie rastúcim sektorom v spotrebe energie od roku 1990. Je preto dôležité, aby Komisia a členské štáty vyvíjali ďalšie úsilie na zlepšenie energetickej efektívnosti, podporovali posun smerom k udržateľnej doprave a k zníženiu vysokej závislosti sektoru od uhlíka. Dekarbonizácia energetického mixu podporou energie s nízkymi emisiami v doprave, napríklad trvalo udržateľných biopalív a vozidiel na elektrický pohon, prispeje k cieľu zníženia emisií CO2 v súlade s cieľmi parížskej dohody . To by sa mohlo uľahčiť tým, že sa zabezpečí, že sektor bude mať jasný a dlhodobý rámec, aby mohol poskytnúť istotu, z ktorej by vychádzalo investovanie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11c.  Vzhľadom na cieľ dosiahnuť efektívnejšiu „klimatickú úniu“ by toto nariadenie by malo poskytnúť stimuly pre znižovanie emisií v súlade s ostatnými právnymi aktmi Únie v oblasti klímy a energetiky. Je veľmi dôležité, aby Európska únia a jej členské štáty zabezpečili, že budú uplatňovať vzájomne sa posilňujúce politiky naprieč príslušnými odvetviami (napr. v oblasti klímy, energetiky a v ďalších sektoroch), aby sa dosiahol úspešný prechod ku konkurencieschopnému nízkouhlíkovému hospodárstvu. Vplyv energetiky a sektorových politík na záväzky Únie a vnútroštátne záväzky v oblasti klímy by sa mal posudzovať spoločnými kvantifikovanými metódami tak, aby ich vplyvy boli transparentné a overiteľné.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie článku 4, podľa ktorého sa budú členským štátom stanovovať ročné emisné limity, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

(17)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie článku 4, podľa ktorého sa budú členským štátom stanovovať ročné emisné limity, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o definovanie ročných pridelených emisných kvót na obdobie od roku 2021 do roku 2030. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým treba v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov zaručiť, aby sa všetky dokumenty doručovali Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a aby odborníci Európskeho parlamentu a Rady mali systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

 

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a.  Popri úsilí znížiť svoje vlastné emisie by Únia mala v súlade s cieľom zvýšiť svoj pozitívny vplyv na tzv. globálnu uhlíkovú stopu zvažovať spolu s tretími krajinami riešenia v oblasti klímy prostredníctvom realizácie spoločných projektov s týmito krajinami v kontexte politiky v oblasti zmeny klímy do roku 2030 vzhľadom na to, že parížska dohoda odkazuje na nový mechanizmus medzinárodnej spolupráce zameranej na boj proti zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a.  V záujme dosiahnutia súladu s článkami 4 a 14 parížskej dohody je nutné, aby Európska únia postupne vynakladala väčšie úsilie a oznamovala každých päť rokov príspevok, ktorý bude odrážať jej čo najvyššie ambície. Toto nariadenie preto obsahuje ustanovenie o preskúmaní v záujme stanovenia nových cieľov zvýšenia záväzkov Únie. Aby sa zabezpečilo, že cieľ Únie sa bude upravovať v súlade s mechanizmom globálneho hodnotenia parížskej dohody, je veľmi dôležité, aby bolo preskúmanie komplexné a bralo do úvahy najlepšie dostupné vedecké poznatky.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo zahŕňať silné ustanovenie o preskúmaní s cieľom upraviť každých päť rokov ciele EÚ v oblasti klímy, aby splnila záväzky vyplývajúce z parížskej dohody. Z tohto hľadiska by ustanovenie o preskúmaní malo byť založené na prípravnej a nezávislej správe Európskej agentúry pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody.

(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov, čo je v súlade s cyklom plnenia LULUCF a medzinárodným cyklom v zmysle parížskej dohody, aby bolo možné vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody. Vzhľadom na to by toto preskúmanie malo zohľadniť potenciálne ekonomické dôsledky v prípade, keď niektorý členský štát vystúpi z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  S cieľom zabezpečiť komplexné stupňovanie systému v súlade s parížskou dohodou o a vziať do úvahy skúsenosti Európskej environmentálnej agentúry v oblasti podpory začleňovania európskych informácií o životnom prostredí do medzinárodných monitorovacích programov a zabezpečovania komplexného posudzovania stavu životného prostredia v Únii by preskúmanie malo byť založené na prípravnej a nezávislej správe Európskej environmentálnej agentúry.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo zahŕňať silné ustanovenie o preskúmaní s cieľom upraviť každých päť rokov ciele EÚ v oblasti klímy, aby splnila záväzky vyplývajúce z parížskej dohody. Z tohto hľadiska by ustanovenie o preskúmaní malo byť založené na prípravnej a nezávislej správe Európskej agentúry pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov v Únii počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov.

1.  Týmto nariadením sa od členských štátov požaduje, aby spoločne znížili emisie skleníkových plynov uvedené v článku 2 najmenej o 30 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Stanovujú sa ním povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Únie a členských štátov vyplývajúce z parížskej dohody počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Hlavným cieľom tohto nariadenia je splniť záväzok Únie a členských štátov vyplývajúci z UNFCCC a z parížskej dohody, a to znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa zvýšenie teploty obmedzilo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Na dosiahnutie tohto cieľa členské štáty pokračujú v znižovaní svojich emisií skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, každoročne lineárnym spôsobom a pokračujú aj po roku 2030 s cieľom dosiahnuť nulové emisie v druhej polovici tohto storočia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia 406/2009/ES, každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2020 na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia 406/2009/ES každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2020 na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, s použitím cieľov do roku 2020 stanovených v rozhodnutí č. 406/2009/ES ako maximálneho limitu, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Týmto vykonávacím aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 100 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.

4.  Týmto delegovaným aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 100 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát, ktorého emisie skleníkových plynov v danom roku sú pod úrovňou jeho ročne pridelených emisných kvót na daný rok s prihliadnutím na využívanie flexibilít podľa tohto článku a článku 6, si môže uložiť daný prebytok svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2030.

3.  Členský štát, ktorého emisie skleníkových plynov v danom roku sú pod úrovňou jeho ročne pridelených emisných kvót na daný rok s prihliadnutím na využívanie flexibilít podľa tohto článku, si môže uložiť daný prebytok svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2029. Tento prebytok môže byť úplne alebo čiastočne použitý v ktoromkoľvek nasledujúcom roku až do roku 2029 bez toho, aby prekročil 5 % ročných pridelených emisných kvót.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót za príslušný rok. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za príslušný rok alebo za nasledujúce roky až do roku 2030.

4.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty až 10 % svojich ročne pridelených emisných kvót za príslušný rok. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za príslušný rok alebo za nasledujúce roky až do roku 2030. Takéto prevody musia byť zahrnuté do európskeho registra uvedeného v článku 11.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty časť svojich ročne pridelených emisných kvót za daný rok, ktorá prekračuje jeho emisie skleníkových plynov v danom roku, s prihliadnutím na využívanie flexibilít v zmysle odsekov 2 až 4 a článku 6. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za daný rok alebo kedykoľvek neskôr až do roku 2030.

5.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty časť svojich ročne pridelených emisných kvót za daný rok, ktorá prekračuje jeho emisie skleníkových plynov v danom roku, s prihliadnutím na využívanie flexibilít v zmysle odsekov 2 až 4 a článku 6. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za daný rok alebo kedykoľvek neskôr až do roku 2030. Takéto prevody musia byť zahrnuté do európskeho registra uvedeného v článku 11.

Odôvodnenie

Posilnenie transparentnosti prevodu emisných kvót medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty smú na účely dodržania súladu podľa článku 9 používať kredity z projektov vydané podľa článku 24a ods. 1 smernice 2003/87/ES bez akéhokoľvek kvantitatívneho limitu, pričom musia zabrániť dvojitému započítaniu.

6.  Členské štáty smú na účely dodržania súladu podľa článku 9 používať kredity z projektov vydané podľa článku 24a ods. 1 smernice 2003/87/ES bez akéhokoľvek kvantitatívneho limitu, pričom musia zabrániť dvojitému započítaniu. Členské štáty podporujú účasť súkromného sektora na takýchto projektoch.

Odôvodnenie

Aj súkromný sektor by mal byť oprávnený zapojiť sa do projektov na zníženie emisií, a to v záujme zvýšenia pákového efektu investícií. Článok 24a smernice o ETS zabezpečuje, že konečnú zodpovednosť za projekt a za zabránenie dvojitému započítaniu nesie členský štát, ktorý je hostiteľom projektu.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov až do výšky 280 miliónov

Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, obhospodarovanej lesnej pôdy a produktov z vyťaženého dreva až do výšky 280 miliónov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda a obhospodarované trávne porasty uvedené v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to za predpokladu, že:

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda a obhospodarované trávne porasty, obhospodarovaná lesná pôda a produkty z vyťaženého dreva uvedené v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to za predpokladu, že:

 

(Táto zmena sa týka celého textu)

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  kroky, ktoré členský štát musí vykonať, aby si splnil špecifické povinnosti podľa článku 4, prostredníctvom vnútroštátnych politík a opatrení a vykonávania opatrení Únie;

a)  kroky, ktoré členský štát musí vykonať, aby si splnil špecifické povinnosti podľa článku 4, prostredníctvom vnútroštátnych politík a opatrení a vykonávania opatrení Únie, bez negatívnych vplyvov na životy občanov;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 a 7, v rokoch 2027 a 2032 sa a uplatnia tieto opatrenia:

1.  Od roku 2020 Komisia vyhodnocuje každé dva roky, či je pokrok dosiahnutý členskými štátmi dostatočný vzhľadom na plnenie ich povinností podľa tohto nariadenia. Ak členský štát prekročí svoje ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 7, uplatnia sa tieto opatrenia:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Register

Európsky register

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 vrátane ročne pridelených emisných kvót, flexibilít využívaných podľa článkov 4 až 7, súladu podľa článku 9 a zmien v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie vykonávanej podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti.

1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 vrátane ročne pridelených emisných kvót, flexibilít využívaných podľa článkov 4 až 7, súladu podľa článku 9 a zmien v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie vykonávanej podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Systém európskeho registra musí byť transparentný a musí zahŕňať všetky relevantné informácie týkajúce sa prevodu kvót medzi členskými štátmi Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom osobitnej internetovej stránky Komisie.

Odôvodnenie

Posilnenie transparentnosti prevodu kvót medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 28. februára 2024 a následne každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať návrhy.

Do šiestich mesiacov od facilitačného dialógu, ktorý má byť zvolaný v rámci UNFCCC v roku 2018 na zhodnotenie spoločného úsilia zmluvných strán v súvislosti s pokrokom pri dosahovaní dlhodobého globálneho cieľa, a do šiestich mesiacov od globálnej bilancie v roku 2023 a následných globálnych bilancií Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovým cieľom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do rokov 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu dlhodobých cieľov stanovených v článku 1 tohto nariadenia. Komisia takisto posúdi, s cieľom posilniť činnosť Únie v oblasti zmeny klímy, na základe nezávislej správy vypracovanej Európskou environmentálnou agentúrou, či je vhodné zmeniť toto nariadenie alebo predložiť ďalšie legislatívne návrhy, alebo oboje, aby sa zabezpečilo dodržiavanie záväzkov Únie podľa článkov 3, 4 a 14 parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Po každej globálnej bilancii dohodnutej v rámci parížskej dohody môže členský štát dobrovoľne zrušiť časť svojich ročne pridelených emisných kvót. Členský štát oznámi svoj úmysel zrušiť časť svojich ročne pridelených emisných kvót Komisii a Komisia tieto informácie zverejní na svojej webovej stránke.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

Referenčné čísla

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

dátum vymenovania

Merja Kyllönen

28.9.2016

Prerokovanie vo výbore

25.1.2017

28.2.2017

 

 

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Herbert Dorfmann

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Hugues Bayet, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

 

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (4.5.2017)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy
(COM(2016)0482 – C8-0331/2017 – 2016/0231(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nicola Caputo

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Stanovisko spravodajcu

Poľnohospodárske odvetvie je ako celok zodpovedné za 10 % emisií skleníkových plynov Európskej únie. V ostatných rokoch prispelo značné zníženie počtu poľnohospodárskych zvierat, účinnejšie využívanie hnojív a lepšie nakladanie s hnojom k zníženiu emisií v EÚ, a to o 24 % medzi rokmi 1990 a 2012.

V roku 2016 bolo 16,3 miliardy EUR z rozpočtu SPP venovaných na udržateľné poľnohospodárstvo šetrné ku klíme, čo preukazuje značné zrýchlenie, ktorým európske poľnohospodárske odvetvie prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo s nízkymi emisiami uhlíka a odolné voči zmene klímy, ako aj jeho značnú pripravenosť na využívanie všetkých príležitostí na ďalšie zlepšovanie environmentálnej výkonnosti.

Avšak na základe prístupu zdola nahor, ktorý bol základom pre novú celosvetovú dohodu o zmene klímy, sa zdá nepravdepodobné, aspoň v prvej fáze a za súčasných politík, že emisie skleníkových plynov by mohli klesnúť dostatočne a dosiahnuť cieľ EÚ na rok 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v sektoroch mimo ETS najmenej o 40 % v porovnaní s úrovňou roku 1990 a o 30 % v porovnaní s rokom 2005.

Tento návrh nariadenia, ktorý nasleduje po posúdení Parížskej dohody Komisiou a stanovuje národné ciele znižovania emisií ako stimul pre budúce politiky s ešte vyšším znížením emisií, je preto veľmi dôležitý.

Treba však poukázať na šesť problematických bodov tohto návrhu:

1) Činnosti v sektore LULUCF by mali byť plne zohľadnené, a to rovnako ako v iných sektoroch, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o spoločnom úsilí (Effort Sharing Decision), a nielen ako mechanizmus flexibility. Plné zaúčtovanie poľnohospodársko-lesníckych plôch vrátane lesného hospodárstva, čo sa v súčasnosti nezvažuje, by zabezpečilo, že sa identifikujú všetky emisie spôsobené neadekvátnymi energetickými politikami, ktoré môžu vyčerpať absorpčnú kapacitu poľnohospodársko-lesníckych ekosystémov. K dispozícii je dostatok času pred tým, než nadobudne účinnosť návrh rozhodnutia o spoločnom úsilí a budú stanovené prísne a spoľahlivé účtovné kritériá, ktoré budú brať plne do úvahy prínos celého odvetvia vrátane lesného hospodárstva.

2) Čo sa týka možného využitia kreditov, ich rozsah je potrebné rozšíriť a stanoviť použitie čistej absorpcie zo sektora LULUCF vo výške 425 miliónov ton, ako je uvedené v tretej možnosti v posúdení vplyvu Komisie pripojenom k návrhu nariadenia LULUCF. Tento návrh je v súlade s ustanoveniami Parížskej dohody, ktoré uznávajú dôležitosť sektora LULUCF z dôvodu jeho potenciálu zmierňovania. To je v súlade s usmerneniami Európskej rady z októbra, kde sa poukazuje na nižší potenciál zmierňovania v odvetví poľnohospodárstva, ako aj na význam preskúmania čo najlepšieho spôsobu, ako optimalizovať príspevok tohto odvetvia k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k ich sekvestrácii, najmä činnosťami LULUCF.

3) Návrh rozhodnutia o spoločnom úsilí stanovuje ročné emisné ciele pre členské štáty na obdobie 2021 – 2030, nenavrhuje však žiadne nástroje na zmiernenie schopné prispieť k dosiahnutiu cieľa zníženia, najmä pre odvetvie poľnohospodárstva, kde je naopak potrebné stimulovať osvedčené postupy znižovania emisií. Je potrebné podporovať predovšetkým inovácie v poľnohospodárstve, a to prostredníctvom zavedenia „zelených“ postupov, ktoré sú schopné chrániť pôdu a znižovať emisie z poľnohospodárskeho odvetvia . Na to je potrebné podporovať popri technikách presného poľnohospodárstva predovšetkým techniky pôdoochranného poľnohospodárstva.

4) Pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu, navrhujú sa ročné kontroly dodržiavania predpisov, nie päťročné. Kontroly dodržiavania predpisov s frekvenciou raz za päť rokov by obmedzovali rozsah nápravných opatrení a spôsobili by neúčinnosť prípadných uložených sankcií (sankcie za nedodržiavanie predpisov by sa uplatnili prvýkrát až v roku 2027). Ročné kontroly dodržiavania predpisov by povzbudili aj obchodovanie, pretože členské štáty by boli lepšie informované o situácii v relatívne krátkom období.

5) Treba zdôrazniť, že delegované akty by mali byť použité na zmenu nepodstatných aspektov základného aktu. Odporúčame, aby Komisia nezneužívala delegované akty a aby venovala pozornosť dôležitosti zapojenia Parlamentu do prípravnej fázy týchto aktov.

6) Tento návrh nariadenia nepočíta s Brexitom. Tabuľky v tomto návrhu sa v súčasnosti týkajú všetkých 28 členských štátov a Spojené kráľovstvo je uvedené v tabuľke v prílohe I s cieľom zníženia emisií o 37 %. Domnievame sa, že Komisia by sa mala zaviazať, že prispôsobí údaje a ciele hneď po aktivácii článku 50 Lisabonskej zmluvy o odchode z EÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa predpokladalo, že cieľ by Únia ako celok mala splniť nákladovo čo najefektívnejším spôsobom, pričom v systéme obchodovania s emisiami (Emissions Trading System – ETS) a v sektoroch mimo ETS by do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005 malo dôjsť k zníženiu vo výške 43 %, resp. 30 %, pri rozdelení úsilia na základe pomerného hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa. K dosiahnutiu tohto znižovania emisií by mali prispieť všetky odvetvia hospodárstva a na tomto úsilí by sa mali podieľať všetky členské štáty, pričom by sa mala zabezpečiť rovnováha medzi spravodlivosťou a solidaritou a vnútroštátne ciele v skupine členských štátov s HDP na obyvateľa vyšším než priemer Únie by sa pomerne mali upraviť tak, aby odrážali nákladovú efektívnosť spravodlivo a vyvážene. Dosiahnutie týchto znížení emisií skleníkových plynov by malo posilniť efektívnosť a inovácie v európskom hospodárstve, a najmä podporiť zlepšenia, hlavne v stavebníctve, poľnohospodárstve, odpadovom hospodárstve a doprave, pokiaľ patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(2)  V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa predpokladalo, že cieľ by Únia ako celok mala splniť nákladovo čo najefektívnejším spôsobom, pričom v systéme obchodovania s emisiami (Emissions Trading System – ETS) a v sektoroch mimo ETS by do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005 malo dôjsť k zníženiu vo výške 43 %, resp. 30 %, pri rozdelení úsilia na základe pomerného hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa. K dosiahnutiu tohto znižovania emisií by mali prispieť všetky odvetvia hospodárstva a na tomto úsilí by sa mali podieľať všetky členské štáty, pričom by sa mala zabezpečiť rovnováha medzi spravodlivosťou a solidaritou a vnútroštátne ciele v skupine členských štátov s HDP na obyvateľa vyšším než priemer Únie by sa pomerne mali upraviť tak, aby odrážali nákladovú efektívnosť spravodlivo a vyvážene. Dosiahnutie týchto znížení emisií skleníkových plynov by malo posilniť efektívnosť a inovácie v európskom hospodárstve, a najmä podporiť zlepšenia, hlavne v lesníctve, stavebníctve, poľnohospodárstve, odpadovom hospodárstve a doprave, pokiaľ patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Na dosiahnutie tohto zníženia emisií a v snahe maximalizovať úlohu odvetvia poľnohospodárstva je dôležité, aby členské štáty podporovali inovatívne opatrenia s najväčším potenciálom zmierenia vplyvu vrátane: premeny ornej pôdy na trvalé trávnaté plochy; správy živých plotov, nárazníkových zón a stromov na poľnohospodárskej pôde; nových režimov agrolesníctva a výsadby lesov; predchádzania výrubu stromov a odlesňovaniu; plytkej alebo žiadnej orby a využívania krycích plodín a medziplodín a zvyškov plodín na pôde; plánov riadenia hodnotenia emisií uhlíka a pôdy/pôdnych živín; zlepšenia účinnosti dusíka a nitrifikačnej inhibície; obnovy a ochrany mokradí a rašelinísk a zlepšenia chovu dobytka, kŕmenia a metód riadenia v záujme zníženia emisií.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Rada ratifikovala Parížsku dohodu 5. októbra 2016 po udelení súhlasu Európskym parlamentom 4. októbra 2016. Parížska dohoda, ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 2016, má za cieľ udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o obmedzenie nárastu teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, čo znamená, že v záujme dosiahnutia týchto cieľov sa budú musieť prijať udržateľnejšie poľnohospodárske postupy, ktoré rozvíjajú súčinnosť medzi cieľmi biodiverzity, životného prostredia a klímy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia 10. júna 2016 predložila návrh, aby EÚ ratifikovala parížsku dohodu. Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá parížska dohoda. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.

(3)  Prínos odvetvia poľnohospodárstva je kľúčovou prioritou pri zlepšovaní schopnosti Únie prispôsobovať sa budúcim problémom spôsobeným zmenou klímy a toto nariadenie tvorí súčasť plnenia záväzku Únie z parížskej dohody s lepšiu súdržnosťou medzi politikou v oblasti zmeny klímy a cieľmi v oblasti potravinovej bezpečnosti na zabezpečenie udržateľnej, efektívnej a odolnej potravinovej výroby, uznávajúc osobitnú citlivosť systémov produkcie potravín voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Prechod na čistú energiu si vyžaduje zmeny investičného správania a stimuly naprieč celým spektrom politík. Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu s cieľom poskytovať občanom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.16

(5)  Prechod na čistú energiu a biohospodárstvo si vyžaduje zmeny v investičnom správaní naprieč celým politickým spektrom a stimuly pre malé a stredné podniky (MSP) s nižším kapitálom a pre malé gazdovstvá na prispôsobenie ich obchodných modelov. Kľúčovou prioritou Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu, ktorá bude uprednostňovať energetickú účinnosť a bude mať za cieľ poskytovať bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu pre svojich občanov, ako aj uplatňovať prísne politiky trvalej udržateľnosti a znižovania emisií na využívanie biologických zdrojov s cieľom nahradiť fosílne zdroje. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.16

__________________

__________________

16 COM(2015)80

16 COM(2015)80

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojoch energie, energetickej efektívnosti a obehovom hospodárstve, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy.

(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojoch energie, energetických plodinách, energetickej efektívnosti a obehovom hospodárstve, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy vrátane nástrojov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a popri financovaní prechodu na udržateľný potravinový a poľnohospodársky systém s vysokým stupňom biodiverzity a nízkymi emisiami ako dôležitého cieľa SPP.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Keďže odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva majú jedinečnú schopnosť viazať emisie skleníkových plynov, ale menší potenciál opatrení na zníženie emisií, treba lepšie pochopiť potenciál zmierňovania, ktoré majú samostatné gazdovstvá a vyčlenené lesné oblasti v Únii, s cieľom posilniť možné stimuly pre klimaticky efektívnych poľnohospodárov a lepšie obhospodarovanie lesov, najmä na úrovni jednotlivých gazdovstiev alebo lesných oblastí.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Je dôležité, aby takéto opatrenia stimulovali znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom odmeňovania osvedčených postupov, pomoci poľnohospodárom pri vytváraní a integrovaní osobitných opatrení na zmierňovanie zmeny klímy a všeobecného zlepšovanie efektívnosti výroby. Politika rozvoja vidieka (druhý pilier) prideľuje 99,6 miliardy EUR na celý rad činností vrátane podpory efektívneho využívania zdrojov a podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. Členské štáty musia povzbudzovať správanie podporujúce prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne znížení emisií skleníkových plynov, ktoré sa majú dosiahnuť, je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac výške celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 280 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdelených medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III, ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 7 mala delegovať na Komisiu, aby vo flexibilite zakotvenej v uvedenom článku bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda. Pred prijatím takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť spoľahlivosť započítavania za obhospodarovanú lesnú pôdu na základe dostupných údajov, a predovšetkým konzistentnosť predpokladaných a skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by sa podľa tohto nariadenia mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto sumy mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].

(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne znížení emisií skleníkových plynov, ktoré sa majú dosiahnuť, je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac výške celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej lesnej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 425 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdelených medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III, ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Vzhľadom na svoj obmedzený potenciál zmierňovania zmeny klímy by odvetvie poľnohospodárstva malo najmä využívať čisté záchyty udelené podľa tohto nariadenia, čím by sa aj jasne rozlišovalo medzi zelenými biogénnymi emisiami skleníkových plynov podľa LULUCF a z odvetvia poľnohospodárstva a emisiami, ktoré vznikajú spaľovaním fosílnych palív. Je dôležité, aby Komisia posúdila zmeny vo vlastníctve pôdy v dôsledku ustanovení LULUCF, aby sa zabezpečilo, aby zmeny v politikách, ktoré sa týkajú zmeny využívania pôdy, nepodporovali získavanie pôdy. Okrem toho by sa podľa tohto nariadenia mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto sumy mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Vzájomne ucelené dosiahnutie viacerých cieľov Únie viazané na odvetvie poľnohospodárstva vrátane zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa zmene klímy, kvality ovzdušia, ochrany biodiverzity a ekosystémových služieb a podpory vidieckeho hospodárstva si bude vyžadovať zmeny, pokiaľ ide o investície a stimuly, podporované opatreniami Únie, ako je napríklad SPP. Toto nariadenie vrátane dostupných možností flexibility by malo poskytnúť podnet na znižovanie emisií v súlade s inými právnymi predpismi Únie v oblasti klímy a energetiky pre sektory, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, okrem iného aj v oblasti energetickej efektívnosti. Je potrebné, aby sa v tomto nariadení zohľadňovali ciele, ktoré prispievajú k plneniu cieľov stratégie Únie v oblasti lesného hospodárstva na podporu konkurencieschopných a trvalo udržateľných dodávok dreva pre biohospodárstvo Únie, k plneniu vnútroštátnych lesohospodárskych politík členských štátov, stratégie Únie v oblasti biodiverzity a stratégie obehového hospodárstva Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu, požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia sa zlučujú s príslušnými článkami podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Uplatnenie odpočítania by sa malo zvažovať iba v päťročných intervaloch, aby bolo možné zohľadniť potenciálny príspevok z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov dosiahnutý podľa nariadenia [ ]. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť súlad s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o porušení povinnosti na tento účel.

(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu, požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia sa zlučujú s príslušnými článkami podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Uplatnenie odpočítania by sa malo zvažovať iba v päťročných intervaloch, aby bolo možné zohľadniť potenciálny príspevok z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej lesnej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov dosiahnutý podľa nariadenia [ ]. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť súlad s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o porušení povinnosti na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody.

(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie a dodržiavanie zo strany členských štátov. Preskúmanie by malo pomôcť zabezpečiť, aby členské štáty boli na ceste k splneniu svojich dlhodobých cieľov znižovania emisií skleníkových plynov a malo by byť založené na prípravnej správe Európskej environmentálnej agentúry s prihliadnutím na cieľ Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, na cieľ parížskej dohody dosiahnuť nulové emisie v druhej polovici tohto storočia takým spôsobom, ktorý neohrozí produkciu potravín, ako aj na význam preskúmania čo najlepšieho spôsobu, ako optimalizovať príspevok tohto odvetvia k zmierňovaniu a sekvestrácii skleníkových plynov, najmä prostredníctvom činností LULUCF. Komisia a Európska environmentálna agentúra by tiež mali zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a mali by byť informované o výsledkoch globálneho hodnotenia parížskej dohody a cieli dosiahnutia nulových emisií v druhej polovici tohto storočia takým spôsobom, ktorý neohrozí produkciu potravín a v súlade so závermi Európskej rady z 23. a 24. októbra 2014, v ktorých sa uznal obmedzený potenciál zmierňovania zmeny klímy zo strany poľnohospodárstva a jeho multifunkčný charakter.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na emisie skleníkových plynov z kategórií zdroja podľa IPCC, ktorými sú energetika, priemyselné procesy a používanie výrobkov, poľnohospodárstvo a odpady v zmysle nariadenia (EÚ) č. 525/2013, s výnimkou emisií z činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES.

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na emisie skleníkových plynov z kategórií zdroja podľa IPCC, ktorými sú energetika, priemyselné procesy a používanie výrobkov, poľnohospodárstvo a odpady v zmysle nariadenia (EÚ) č. 525/2013, s výnimkou emisií z činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES. Faktor nulových emisií, pokiaľ ide o spaľovanie biomasy, sa vzťahuje iba na bioenergiu z odpadu a zvyškov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Dlhodobé ciele znižovania emisií skleníkových plynov

 

Komisia do roku 2026 zhodnotí pokrok smerom k dlhodobým cieľom Únie v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a schopnosť členských štátov plniť svoje individuálne záväzky s prihliadnutím na výsledky prvého globálneho hodnotenia Parížskej dohody v roku 2023. Komisia použije informácie vyplývajúce z tohto hodnotenia na zabezpečenie toho, aby členské štáty boli na ceste k zníženiu emisií o 80 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 do roku 2050 s prihliadnutím na tieto medzinárodné ciele.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  S cieľom zlepšiť environmentálnu integritu a súčasne zvýšiť flexibilitu a riešiť obmedzený potenciál zmierňovania v poľnohospodárstve je prístup k novej flexibilite podľa tohto nariadenia podmienený záväzkom dotknutých členských štátov vykonať zmierňujúce opatrenia v ďalších sektoroch, v ktorých neboli v minulosti dosiahnuté dostatočné výsledky. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením zoznamu takýchto opatrení a odvetví do roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Prístup k flexibilite uvedenej v tomto článku a v prílohe II sa povoľuje za predpokladu, že dotknuté členské štáty sa zaviažu vykonať zmierňujúce opatrenia v ďalších sektoroch, v ktorých neboli v minulosti dosiahnuté dostatočné výsledky. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením zoznamu takýchto opatrení a odvetví do 31. decembra 2019.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov až do výšky 280 miliónov

Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej lesnej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov až do výšky 425 miliónov

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda a obhospodarované trávne porasty uvedené v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to za predpokladu, že:

1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok spolu s pridelenými emisnými kvótami uloženými podľa článku 5 ods. 3, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná lesná pôda, obhospodarovaná orná pôda a obhospodarované trávne porasty uvedené v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to za predpokladu, že:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa prijme delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na prijatie delegovaného aktu s cieľom upraviť odsek 1 tohto článku, aby bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  kroky, ktoré členský štát musí vykonať, aby si splnil špecifické povinnosti podľa článku 4, prostredníctvom vnútroštátnych politík a opatrení a vykonávania opatrení Únie;

a)  kroky, ktoré členský štát musí vykonať, aby si splnil špecifické povinnosti podľa článku 4, s ohľadom na nižší potenciál zmierňovania zmeny klímy poľnohospodárstva a potravinovú bezpečnosť, prostredníctvom vnútroštátnych politík a opatrení a vykonávania opatrení Únie;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 a 7, v rokoch 2027 a 2032 sa a uplatnia tieto opatrenia:

1.  Ak členský štát prekročí svoje ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 7, uplatnia sa tieto opatrenia:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  členskému štátu sa dočasne zakáže, aby prevádzal akúkoľvek časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát, až kým neobnoví svoj súlad s týmto nariadením. Ústredný správca zohľadní tento zákaz v registri uvedenom v článku 11.

b)  členskému štátu sa zakáže, aby prevádzal akúkoľvek časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát, až kým neobnoví svoj súlad s týmto nariadením. Ústredný správca zohľadní tento zákaz v registri uvedenom v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 11 sa Komisii udeľuje na neurčito odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3a a 3b a v článku 11 sa Komisii udeľuje na neurčito odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3a a 3b a článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 2 a článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3a a 3b a článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 28. februára 2024 a následne každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať návrhy.

Komisia do 28. februára 2024, v nadväznosti na prvé globálne hodnotenie vykonávania Parížskej dohody v roku 2023 a následné globálne hodnotenia, a následne každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho súlade s ostatnými legislatívnymi aktmi, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať návrhy. Táto správa musí zahŕňať informácie o pokroku dosiahnutom, pokiaľ ide o pákový efekt a udržanie súkromného financovania na podporu dlhodobého prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami uhlíka. Jej súčasťou je posúdenie efektívnosti nákladov a posúdenie vplyvu činností na zmierňovanie vplyvu na ciele Únie v oblasti ochrany životného prostredia a biodiverzity. Bude zahŕňať aj posúdenie prideľovania cieľov znižovania emisií členským štátom na základe nákladovo efektívnych a inovatívnych stratégií znižovania emisií namiesto na základe HDP na obyvateľa. V prípade potreby Komisia predloží legislatívne návrhy záväzkov v oblasti záväzkov znižovania emisií na obdobie po roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Príloha III – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

CELKOVÉ ČISTÉ ZÁCHYTY Z ODLESNENEJ PÔDY, ZO ZALESNENEJ PÔDY, Z OBHOSPODAROVANEJ ORNEJ PÔDY A Z OBHOSPODAROVANÝCH TRÁVNYCH PORASTOV, KTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY MÔŽU ZOHĽADNIŤ NA DOSIAHNUTIE SÚLADU NA OBDOBIE ROKOV 2021 AŽ 2030 PODĽA ČLÁNKU 7

CELKOVÉ ČISTÉ ZÁCHYTY Z ODLESNENEJ PÔDY, ZO ZALESNENEJ PÔDY, Z OBHOSPODAROVANEJ LESNEJ PÔDY, Z OBHOSPODAROVANEJ ORNEJ PÔDY A Z OBHOSPODAROVANÝCH TRÁVNYCH PORASTOV, KTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY MÔŽU ZOHĽADNIŤ NA DOSIAHNUTIE SÚLADU NA OBDOBIE ROKOV 2021 AŽ 2030 PODĽA ČLÁNKU 7

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Príloha III – tabuľka

 

Maximálne množstvo vyjadrené v miliónoch ton ekvivalentu CO2

Belgicko

3,8

Bulharsko

4,1

Česká republika

2,6

Dánsko

14,6

Nemecko

22,3

Estónsko

0,9

Írsko

26,8

Grécko

6,7

Španielsko

29,1

Francúzsko

58,2

Chorvátsko

0,9

Taliansko

11,5

Cyprus

0,6

Lotyšsko

3,1

Litva

6,5

Luxembursko

0,25

Maďarsko

2,1

Malta

0,03

Holandsko

13,4

Rakúsko

2,5

Poľsko

21,7

Portugalsko

5,2

Rumunsko

13,2

Slovinsko

1,3

Slovensko

1,2

Fínsko

4,5

Švédsko

4,9

Spojené kráľovstvo

17,8

Maximálne spolu:

280

 

Pozmeňujúci návrh

Príloha III

CELKOVÉ ČISTÉ ZÁCHYTY Z ODLESNENEJ PÔDY, ZO ZALESNENEJ PÔDY, Z OBHOSPODAROVANIA LESNÝCH PLÔCH, Z OBHOSPODAROVANEJ ORNEJ PÔDY A Z OBHOSPODAROVANÝCH TRÁVNYCH PORASTOV, KTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY MÔŽU ZOHĽADNIŤ NA DOSIAHNUTIE SÚLADU NA OBDOBIE ROKOV 2021 AŽ 2030 PODĽA ČLÁNKU 7

 

Maximálne množstvo vyjadrené v miliónoch ton ekvivalentu CO2

Belgicko

5,7

Bulharsko

6,2

Česká republika

4,0

Dánsko

22,2

Nemecko

33,9

Estónsko

1,3

Írsko

40,7

Grécko

10,2

Španielsko

44,2

Francúzsko

88,4

Chorvátsko

1,4

Taliansko

17,4

Cyprus

0,9

Lotyšsko

4,8

Litva

9,9

Luxembursko

0,4

Maďarsko

3,2

Malta

0,3

Holandsko

20,0

Rakúsko

3,8

Poľsko

33,0

Portugalsko

7,9

Rumunsko

20,0

Slovinsko

1,9

Slovensko

1,9

Fínsko

6,9

Švédsko

7,5

Spojené kráľovstvo

27,0

Maximálne spolu:

425

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody a zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

Referenčné čísla

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Nicola Caputo

30.8.2016

Prerokovanie vo výbore

5.12.2016

 

 

 

Dátum prijatia

3.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Eck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

James Carver

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

0

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody a zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

Referenčné čísla

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Dátum predloženia v EP

20.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

AGRI

12.9.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

7.9.2016

REGI

8.9.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Gerben-Jan Gerbrandy

19.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2017

27.2.2017

 

 

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

4

20

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, James Nicholson, Christel Schaldemose

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Siôn Simon

Dátum predloženia

6.6.2017

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

42

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann*, Arne Gericke, Julie Girling, James Nicholson

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Karl-Heinz Florenz

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

4

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D’Ornano

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

20

0

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

* Correction of vote: Jørn Dohrmann had intended to abstain

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania