Процедура : 2016/0282A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0211/2017

Внесени текстове :

A8-0211/2017

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0309

ДОКЛАД     ***I
PDF 4172kWORD 748k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол

Докладчици: Ингеборг Гресле, Ричард Ашуърт

(Процедура на съвместни комисии – член 55 от Правилника за дейността)

  Докладчици по становище (*):

Жером Лаврийо, комисия по заетост и социални въпроси

Йежи Бузек, комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Вим ван де Камп, комисия по транспорт и туризъм

Констанце Крел, комисия по регионално развитие

Паоло Де Кастро, комисия по земеделие и развитие на селските райони

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0605),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 42, член 43, параграф 2, член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 168, параграф 4, буква б), членове 172, 175, 177 и 178, член 189, параграф 2, член 212, параграф 2, член 322, параграф 1 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0372/2016),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Становище № 1/2017 на Европейската сметна палата от 26 януари 2017 г.(1),

–  като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол в съответствие с член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по рибно стопанство и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0211/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Тъй като след три години на прилагане трябва да се извършат допълнителни изменения на финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, с цел премахване на пречките при изпълнението чрез повишаване на гъвкавостта и опростяване на изпълнението в полза на заинтересованите страни и услугите и съсредоточаване в по-голяма степен върху резултатите, Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(1)  Тъй като след три години на прилагане трябва да се извършат допълнителни изменения на финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, с цел премахване на пречките при изпълнението чрез повишаване на гъвкавостта и опростяване на изпълнението в полза на заинтересованите лица и услугите, съсредоточаване в по-голяма степен върху резултатите и подобряване на достъпността, прозрачността и отчетността, Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

_________________

_________________

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  За да се гарантира подходящо разискване между Европейския парламент и Съвета е трябвало да бъдат предвидени по-подходящи срокове за обсъждане на предложението на Комисията.

Обосновка

Европейският парламент изразява съжаление, че предвидените за разискването на това предложение срокове не биха взели под внимание по подходящ начин становищата на съзаконодателя.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Основните бюджетни принципи следва да бъдат запазени. Дерогациите от тези основни принципи за специфични области, като научните изследвания, външните дейности и структурните фондове, следва да бъдат преразгледани и опростени, доколкото е възможно, като се вземе предвид това дали те продължават да са подходящи, както и тяхната добавена стойност за бюджета, и тежестта, която налагат на заинтересованите страни.

(3)  Основните бюджетни принципи, както и разпределението на правомощията и централната роля на Сметната палата за осъществяване на одита на Съюза, предвидена в членове 285 и 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да бъдат запазени. Дерогациите от тези основни принципи за специфични области, като научните изследвания, външните дейности и структурните фондове, следва да бъдат преразгледани и опростени, доколкото е възможно, като се вземе предвид това дали те продължават да са подходящи, както и тяхната добавена стойност за бюджета, и тежестта, която налагат на заинтересованите лица.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  До 10 % от средствата от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), Европейския инструмент за съседство и Инструмента за финансиране на сътрудничеството за развитие (ИСР) могат да останат неразпределени в началото на финансовата година, за да се предостави допълнително финансиране в отговор на значителни непредвидени нужди, нови кризисни ситуации или съществени политически промени в трети държави, в допълнение към сумите, които вече са планирани. Тези неразпределени средства, за които не са поети задължения през годината, следва да бъдат пренесени с решение на Комисията.

(4)  До 10% от средствата от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), Европейския инструмент за съседство и Инструмента за финансиране на сътрудничеството за развитие (ИСР) могат да останат неразпределени в началото на финансовата година, за да се предостави допълнително финансиране в отговор на значителни непредвидени нужди, нови кризисни ситуации или съществени политически промени в трети държави, в допълнение към сумите, които вече са планирани. Тези неразпределени средства, за които не са поети задължения през годината, следва да бъдат пренесени с решение на Комисията, като същевременно се гарантира, че те се изразходват съобразно специфичните цели на първоначалния им инструмент и се уреждат от правилата и органите, отнасящи се за въпросния инструмент.

Обосновка

Позоваването следва да бъде в съответствие с член 12, параграф 2, буква д), която се отнася единствено за правилата за пренос. Следва да се гарантира, че няма да е възможно отклонението на пренесени неразпределени средства от специфичните цели на съответния инструмент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Концепцията за качеството на изпълнението по отношение на бюджета на ЕС следва да бъде изяснена. Качеството на изпълнението следва да бъде описано като директното прилагане на принципа на доброто финансово управление. Трябва да има връзка между качеството на изпълнението, определянето на цели, показателите, резултатите и икономичността, ефикасността и ефективността при използването на бюджетните кредити. За да се избегнат противоречия със съществуващите рамки за изпълнение на различните програми, използването на терминологията на качеството на изпълнението следва да бъде ограничено до целите и наблюдението на напредъка в тяхното постигане.

(12)  Концепцията за качеството на изпълнението по отношение на бюджета на ЕС следва да бъде изяснена. Качеството на изпълнението следва да бъде описано въз основа на постигането на целите и директното прилагане на принципа на добро финансово управление. Следва да има връзка между определените цели и качеството на изпълнението, показателите, резултатите, допълняемостта, както и икономичността, ефикасността и ефективността при използването на бюджетните кредити, без да се правят прогнози за целесъобразността на съответната програма. За да се избегнат противоречия със съществуващите рамки за изпълнение на различните програми, използването на терминологията на качеството на изпълнението следва да бъде ограничено до целите и наблюдението на напредъка в тяхното постигане.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Принципът на откритост, заложен в член 15 от ДФЕС, който изисква институциите да работят колкото е възможно по-открито, предполага в областта на изпълнението на бюджета гражданите да имат възможност да знаят къде и за каква цел Съюзът изразходва средствата. Тази информация насърчава демократичните дебати, допринася за участието на гражданите в процеса на вземане на решения в Съюза и укрепва институционалния контрол и надзора на разходите на Съюза. Тези цели следва да бъдат постигнати посредством публикуването, за предпочитане чрез използване на модерни средства за комуникация, на съответната информация относно всички получатели на средства на Съюза, при което се вземат предвид законните интереси на всички получатели по отношение на поверителността и сигурността и, когато става въпрос за физически лица, правото им на неприкосновеност на личния живот и защита на личните им данни. Поради това институциите следва да прилагат избирателен подход при публикуването на информация, в съответствие с принципа на пропорционалност. Решенията за публикуване следва да се основават на подходящи критерии, за да се предостави значима информация.

(14)  Принципът на откритост е залегнал в член 15 от ДФЕС; това изисква институциите да работят колкото е възможно по-открито и в областта на изпълнението на бюджета предполага гражданите да имат възможност да знаят къде и за каква цел Съюзът изразходва средствата. Тази информация насърчава демократичните дебати, допринася за участието на гражданите в процеса на вземане на решения в Съюза, укрепва институционалния контрол и надзора на разходите на Съюза и има изключителен принос за повишаването на доверието в него. Комуникацията следва да бъде насочена в по-голяма степен към получателите и да се стреми към увеличаване на видимостта за гражданите, като същевременно гарантира чрез ясно определени мерки, че посланията се получават от бенефициерите. Тези цели следва да бъдат постигнати посредством пълното публикуване, за предпочитане чрез използване на модерни средства за комуникация, на съответната информация относно всички получатели на средства на Съюза, при което се вземат предвид същите тези законни интереси на всички получатели по отношение на поверителността и сигурността и, когато става въпрос за физически лица, правото им на неприкосновеност на личния живот и защита на личните им данни. Поради това институциите следва да прилагат избирателен подход при публикуването на информация, в съответствие с принципа на пропорционалност. Решенията за публикуване следва да се основават на подходящи критерии, за да се предостави значима информация.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Информацията относно използването на средства на Съюза, усвоени при пряко управление, следва да се публикува на уебсайт на институциите и да съдържа поне името, местоположението, сумата и предназначението на средствата. Тази информация следва да отчита подходящи критерии като периодичност, вид и значение на мярката.

(15)  Във всички случаи следва да се положат усилия за осигуряване на максимална прозрачност на данните относно бенефициерите, без да се засягат правилата за защита на личните данни. Информацията относно използването на средства на Съюза, усвоени при пряко, непряко и споделено изпълнение, следва да се публикува в Системата за финансова прозрачност и на интернет уебсайт на институциите и да съдържа поне името, местоположението, сумата и предназначението на средствата. Тази информация следва да отчита подходящи критерии като периодичност, вид и значение на мярката.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Името и местоположението на получателите на средства на Съюза следва да се публикуват за наградите, безвъзмездните средства и поръчките, предоставени вследствие на откриването на публична процедура на конкурентна основа, какъвто е случаят по-конкретно с конкурсите, поканите за представяне на предложения и на оферти, при зачитане на принципите на ДФЕС, и по-специално принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недопускане на дискриминация. Освен това такова публикуване следва да допринася за осъществяването на контрол върху процедурите за публичен подбор от страна на отхвърлените кандидати в конкурентната процедура.

(16)  С цел наградите, безвъзмездните средства и поръчките, предоставени вследствие на откриването на публична процедура на конкурентна основа, и по-конкретно с цел конкурсите, поканите за представяне на предложения и/или поканите за подаване на оферти да зачитат принципите на ДФЕС, и по-специално принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недопускане на дискриминация, името и местоположението на получателите на средства на Съюза следва да се публикуват. Такова публикуване следва да допринася за осъществяването на контрол върху процедурите за публичен подбор от страна на неодобрените кандидати в конкурентната процедура.

Обосновка

По-ясна формулировка.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Името и местоположението на получателя, както и сумата и предназначението на средствата следва да не се публикуват, ако това може да застраши неприкосновеността на получателя, защитен от Хартата на основните права на Европейския съюз, или би навредило на законните търговски интереси на получателя.

(22)  Името и местоположението на получателя, както и сумата и предназначението на средствата следва да не се публикуват, когато е налице риск, че това публикуване би могло да застраши неприкосновеността на получателя, защитена по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, или би навредило на законните търговски интереси на получателя.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  В случай на непряко и споделено изпълнение лицата, образуванията или определените органи, които изпълняват средствата на Съюза, следва да предоставят информация за получателите и крайните получатели. Когато е приложимо, степента на подробност и критериите следва се определят в съответните специфични за сектора разпоредби и могат да бъдат допълнително прецизирани в споразуменията за финансово рамково партньорство. Комисията следва да предостави препратка към уебсайта, на който може да бъде намерена информацията относно получателите и крайните получатели.

(23)  Освен елементите, посочени в съображение 15, в случай на непряко и споделено изпълнение лицата, образуванията или определените органи, които изпълняват средствата на Съюза, следва да носят отговорност за предоставянето на информация за получателите и крайните получатели. Когато е приложимо, степента на подробност и критериите следва да се определят в съответните специфични за сектора разпоредби и могат да бъдат допълнително прецизирани в споразуменията за финансово рамково партньорство. Комисията следва да предостави препратка към уебсайта, на който може да бъде намерена информацията относно получателите и крайните получатели.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Когато бъдат определени задачите и отговорностите на всеки финансов участник, последният може да бъде държан отговорен само съгласно условията, съдържащи се в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Специализираните органи за разглеждане на финансови нередности бяха създадени в институциите на Съюза, но поради ограничения брой случаи, които са им били представени, и от съображения за ефективност е целесъобразно техните функциите да се прехвърлят на новосъздадената междуинституционална група, предназначена да оценява заявките и да издава препоръки относно налагането на административни санкции (отстраняване или финансова санкция), за които е сезирана от Комисията или други институции и органи на Съюза. Този трансфер има за цел също така избягване на дублирането и намаляване на рисковете от противоречиви препоръки или становища в случаи, в които участват и икономически оператор, и член на персонала на ЕС. Трябва да се запази процедурата, чрез която разпоредителят с бюджетни кредити може да иска потвърждение за инструкция, която счита за нередна или противна на принципа на добро финансово управление, и по този начин да се освобождава от всякаква отговорност. Съставът на този орган следва да бъде променен, когато изпълнява тази роля.

(40)  Когато бъдат определени задачите и отговорностите на всеки финансов участник, последният може да бъде държан отговорен само съгласно условията, съдържащи се в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Следва да се създаде конкретна отделна междуинституционална група. Тъй като въпросът за финансовите нередности е свързан с дисциплинарните правомощия на институцията и следователно е неразривно свързан с административната автономия на институцията, междуинституционалният характер на групата следва да бъде укрепен чрез състава ѝ.

Обосновка

Вж. изменението на докладчиците на член 90, параграф 5 б (нов).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  От съображения за правна сигурност следва да бъдат определени правилата по отношение на забавянията при изпращане на дебитно известие.

(47)  С цел да се гарантира правна сигурност и прозрачност, следва да бъдат определени правилата по отношение на забавянията при изпращане на дебитно известие.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54)  Настоящият регламент следва да гласи, че плащанията трябва да се извършват в определен срок и че в случай на неспазване на този срок кредиторите ще имат право на лихви за неизпълнение, които се начисляват към бюджета, с изключение на държавите членки като нововъведени и Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.

(54)  Настоящият регламент следва да гласи, че плащанията трябва да се извършват в определен срок и че в случай на неспазване на този срок кредиторите ще имат право на лихви за неизпълнение, които се начисляват към бюджета, с изключение на държавите членки.

Обосновка

По този въпрос групата на ЕИБ не следва да бъде третирана по различен начин от други образувания, изпълняващи бюджетни средства на ЕС, или от кредиторите на Съюза. В това отношение групата на ЕИБ, съгласно своя устав, е длъжна да гарантира, че покрива разходите си, а включването на ЕИБ/ЕИФ в тази разпоредба може да предизвика отрицателни реакции от страна на агенциите за кредитен рейтинг по отношение на съществуващи инструменти като ЕФСИ, мандата за външно кредитиране (ELM) и InnovFin.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  Важно е да се даде възможност на държавите членки да изискат средствата, предоставени им при споделено изпълнение, да бъдат прехвърлени на равнището на Съюза и да се изпълняват от Комисията при пряко или непряко изпълнение, когато е възможно в полза на съответната държава членка. Това ще оптимизира използването на тези ресурси и на инструментите, създадени съгласно настоящия регламент или съгласно регламенти, специфични за сектора, включително Регламента за ЕФСИ, към които държавите членки ще поискат ресурсите да бъдат прехвърлени. С цел да се гарантира ефективното прилагане на тези инструменти, необходимо е да се предвиди, че когато се прехвърлят ресурси към инструменти, създадени съгласно настоящия регламент или съгласно регламенти, специфични за сектора, включително Регламента за ЕФСИ, разпоредбите на тези регламенти се прилагат.

заличава се

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Лицето или образуванието следва да бъде отстранено от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, когато е взето окончателно съдебно решение или окончателно административно решение в случай на тежко професионално нарушение, неспазване независимо умишлено или не на задълженията, свързани с плащането на социални осигуровки или данъци, измама, засягаща бюджета, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпления, свързани с терористични дейности, детски труд или други форми на трафик на хора или нередности. Лицето или образуванието следва да бъде отстранено и в случай на сериозно нарушение на правно задължение или в случай на несъстоятелност.

(71)  Лицето или образуванието следва да бъде отстранено от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, когато е взето окончателно съдебно решение или окончателно административно решение в случай на тежко професионално нарушение, неспазване независимо умишлено или не на задълженията, свързани с плащането на социални осигуровки или данъци, в случай че неговото седалище е установено в неоказваща съдействие юрисдикция, неспазване на стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане, включително лоялната данъчна конкуренция, измама, засягаща бюджета, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпления, свързани с терористични дейности, детски труд или други форми на трафик на хора или нередности. Лицето или образуванието следва да бъде отстранено и в случай на сериозно нарушение на правно задължение или в случай на несъстоятелност. То следва да бъде отстранено и в случай на несъблюдаване на данъчната прозрачност или на неоповестяване публично на информацията за отчитането по държави, както е предвидено в Директива 2013/34/ЕС.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72)  Когато взема решение за отстраняване или за налагане на финансова санкция и публикуване на съответната информация за това или за отхвърляне на лице или образувание, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да осигури спазването на принципа на пропорционалност, особено като отчита сериозността на положението, неговото въздействие върху бюджета, колко време е изминало от съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, наличието на умисъл или степента на небрежност, както и съдействието, оказвано от лицето или образуванието на съответния компетентен орган, и приноса му към разследването.

(72)  Когато взема решение за отстраняване на лице или образувание или за налагане на финансова санкция на лице или образувание и за публикуване на съответната информация за това, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да осигури спазването на принципа на пропорционалност, особено като отчита сериозността на положението, неговото въздействие върху бюджета, колко време е изминало от съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, наличието на умисъл или степента на небрежност, както и съдействието, оказвано от лицето или образуванието на съответния компетентен орган, и приноса му към разследването.

Изменение   17

Предложение за регламент

Съображение 80

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80)  Важно е да съществува възможност за засилване на възпиращия ефект от отстраняването и финансовата санкция. Във връзка с това възпиращият ефект следва да бъде засилен посредством възможността за публикуване на информацията, свързана с отстраняването, и/или финансовата санкция, при пълно спазване на изискванията за защита на данните, установени с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (35) и с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (28). Това следва да спомогне да се предотврати повторение на същото поведение. Поради съображения за правна сигурност и в съответствие с принципа на пропорционалност следва да се посочи в кои случаи не следва да се извършва публикуване. В своята оценка отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да отчита препоръките на експертната комисия. По отношение на физически лица лични данни следва да се публикуват само в изключителни случаи, обосновани от тежестта на поведението или от неговото въздействие върху финансовите интереси на Съюза.

(80)  Важно е да съществува възможност за засилване на възпиращия ефект от отстраняването и финансовата санкция. Във връзка с това възпиращият ефект следва да бъде засилен посредством възможността за публикуване на информацията, свързана с отстраняването, и/или финансовата санкция, при пълно спазване на изискванията за защита на данните, установени с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (35) и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Това следва да спомогне да се предотврати повторение на същото поведение. Поради съображения за правна сигурност и в съответствие с принципа на пропорционалност следва да се посочи в кои случаи не следва да се извършва публикуване. В своята оценка отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да отчита препоръките на експертната комисия. По отношение на физически лица лични данни следва да се публикуват само в изключителни случаи, обосновани от тежестта на поведението или от неговото въздействие върху финансовите интереси на Съюза.

 

________________

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 88

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(88)  Напредъкът към електронен обмен на информация и електронно подаване на документи, които представляват основна мярка за опростяване, следва да бъде съпътстван от ясни условия за приемане на системите, които ще се използват, за да се създаде надеждна от правна гледна точка среда, като същевременно се запази гъвкавостта в управлението на средствата на Съюза за участниците, получателите и разпоредителите с бюджетни кредити, както е посочено в настоящия регламент.

(88)  Напредъкът към електронен обмен на информация и електронно подаване на документи, включително по целесъобразност електронни обществени поръчки, които представляват основна мярка за опростяване, следва да бъде съпътстван от ясни условия за приемане на системите, които ще се използват, за да се създаде надеждна от правна гледна точка среда, като същевременно се запази гъвкавостта в управлението на средствата на Съюза за участниците, получателите и разпоредителите с бюджетни кредити, както е посочено в настоящия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 96

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(96)  Важно е да се признае специфичният характер на механизмите за смесено финансиране, при които Комисията съчетава своя принос с този на финансовите институции, и да изясни прилагането на дял X относно финансовите инструменти.

(96)  Важно е да се подобри характерът и използването на механизмите за смесено финансиране, при които Комисията съчетава своя принос с този на финансовите институции, и да се изясни прилагането на дял X относно финансовите инструменти.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 97 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(97a)  Следва да се гарантира максимална прозрачност по отношение на изпълнителите и подизпълнителите, като се осигури достъпност до съответните данни.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 105

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(105)  Целесъобразно е да се определят и третират по различен начин различните случаи, които обикновено се обозначават като ситуации на „конфликт на интереси“. Понятието „конфликт на интереси“ следва да се използва единствено за случаите, в които образувание или лице с отговорности за бюджетно изпълнение, одит или контрол или длъжностно лице или служител на институция на Съюза се намира в такова положение. Случаите, при които икономически оператор се опитва да окаже неправомерно влияние върху процедура или да получи поверителна информация, следва да се разглеждат като „тежко професионално нарушение“. Наред с това, икономическите оператори могат да се окажат в ситуация, при която не могат да бъдат избирани да изпълнят договор поради конфликтни професионални интереси. Например дадено дружество не следва да извършва оценка на проект, в който е участвало, или одитор не следва да може да одитира счетоводни отчети, които преди това е заверил.

(105)  Целесъобразно е да се определят и третират по различен начин различните случаи, които обикновено се обозначават като ситуации на „конфликт на интереси“. Понятието „конфликт на интереси“ следва да се използва единствено за случаите, в които образувание или лице с отговорности за бюджетно изпълнение, одит или контрол или длъжностно лице или служител на институция на Съюза се намира в такова положение. Случаите, при които икономически оператор се опитва да окаже неправомерно влияние върху процедура или да получи поверителна информация, следва да се разглеждат като „тежко професионално нарушение“, в резултат на което въпросният оператор може да бъде отстранен от процедурата. Наред с това, икономическите оператори могат да се окажат в ситуация, при която не могат да бъдат избирани да изпълнят договор поради конфликтни професионални интереси. Например дадено дружество не следва да извършва оценка на проект, в който е участвало, или одитор не следва да може да одитира счетоводни отчети, които преди това е заверил.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 108

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(108)  Обществените поръчки на Съюза следва да гарантират, че средствата на Съюза се използват по ефективен, прозрачен и целесъобразен начин. Във връзка с това електронните обществени поръчки следва да допринасят за по-доброто използване на средствата на Съюза и да увеличат достъпа до договори за всички икономически оператори.

(108)  Обществените поръчки на Съюза следва да гарантират, че средствата на Съюза се използват по ефективен, прозрачен и целесъобразен начин, като същевременно се намалява административната тежест за получателите на финансиране от Съюза и за управляващите органи. Във връзка с това електронните обществени поръчки следва да допринасят за по-доброто използване на средствата на Съюза и да увеличат достъпа до договори за всички икономически оператори. Всички институции на Съюза, които провеждат обществени поръчки, следва да публикуват ясни правила на своите уебсайтове относно придобиването, разходите и мониторинга, както и относно всички възложени договори, включително стойността им.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 124

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(124)  Необходимо е да се поясни обхватът на дела за безвъзмездните средства, по-специално по отношение на вида на дейността или на органа, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства, както и по отношение на правните задължения, които могат да се използват за покриване на безвъзмездните средства. По-специално, решенията за отпускане на безвъзмездни средства следва да бъдат постепенно премахнати заради ограничената им употреба и постепенното въвеждане на електронни безвъзмездни средства. Структурата следва да бъде опростена чрез прехвърлянето на разпоредбите за инструментите, които не са безвъзмездни средства, към други части от регламента. Естеството на органите, които могат да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, следва да бъде изяснено, тъй като понятието за органи, преследващи цел от общ интерес на Съюза, е обхвана от понятието „органи, които имат цел, която принадлежи и е в подкрепа на политиката на Съюза“. В допълнение ограничителното определение за орган, който преследва цел от общ интерес на Съюза, следва да бъде премахнато.

(124)  Необходимо е да се поясни обхватът на дела за безвъзмездните средства, по-специално по отношение на вида на дейността или на органа, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства, както и по отношение на правните задължения, които могат да се използват за покриване на безвъзмездните средства. По-специално, решенията за отпускане на безвъзмездни средства следва да бъдат постепенно премахнати заради ограничената им употреба и постепенното въвеждане на електронни безвъзмездни средства. Структурата следва да бъде опростена чрез прехвърлянето на разпоредбите за инструментите, които не са безвъзмездни средства, към други части от регламента. Естеството на органите, които могат да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, следва да бъде изяснено, тъй като понятието за органи, преследващи цел от общ интерес на Съюза, е обхванато от понятието „органи, които имат цел, която принадлежи и е в подкрепа на политиката на Съюза“.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 130

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(130)  Обхватът на проверките и контрола, за разлика от периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, следва да бъде изяснен. Тези проверки и контрол следва да бъдат насочени към изпълнението на условията, задействащи изплащане на еднократни суми, единични разходи или единни ставки, включително, когато е необходимо, постигнатите резултати. Тези условия следва да не изискват докладване относно разходите, действително направени от бенефициера. Когато размерът на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка е определен предварително от отговорния разпоредител с бюджетни кредити или от Комисията, те не следва да се оспорват от последващи проверки. Периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки може да изисква достъп до отчетите на бенефициера за статистически и методологически цели. Периодичното оценяване може да доведе до актуализиране на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, приложими за бъдещи споразумения, но следва да не се използва за поставяне под въпрос на стойността на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, които са вече договорени. Достъп до счетоводството на бенефициера е необходим и за целите на предотвратяването и разкриването на измами.

(130)  Обхватът на проверките и контрола, за разлика от периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, следва да бъде изяснен. Тези проверки и контрол следва да бъдат насочени към изпълнението на условията, задействащи изплащане на еднократни суми, единични разходи или единни ставки, включително, когато е необходимо, постигнатите резултати. Тези условия следва да не изискват докладване относно разходите, действително направени от бенефициера. Честотата и обхватът на тези проверки и контрол следва да зависят, inter alia, от риска, свързан с бенефициера, въз основа на вече допуснати нередности. Когато размерът на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка е определен предварително от отговорния разпоредител с бюджетни кредити или от Комисията, те не следва да се оспорват от последващи проверки. Периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки може да изисква достъп до отчетите на бенефициера за статистически и методологически цели. Периодичното оценяване може да доведе до актуализиране на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, приложими за бъдещи споразумения, но следва да не се използва за поставяне под въпрос на стойността на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, които са вече договорени. Достъп до счетоводството на бенефициера е необходим и за целите на предотвратяването и разкриването на измами.

Обосновка

Проверките и контролът следва да са насочени повече към бенефициери, представляващи по-голям риск за бюджета на Съюза. Проверките и контролът, основани на риска, ще предоставят възможност на ЕС да използва повече от своите средства за конкретни действия вместо за администрация.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 131 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(131а)  За да бъде защитен един от основните принципи на публичните финанси, правилото за недопускане на печалба следва да бъде запазено в настоящия регламент. Правилото за недопускане на печалба следва да се разглежда като един от основните инструменти за предотвратяване на злоупотреби с публичните средства.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 136

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(136)  През последните години Съюзът все повече използва финансови инструменти, които позволяват по-голям лостов ефект от бюджета на ЕС, но в същото време носят финансов риск за този бюджет. Сред тези финансови инструменти са не само финансовите инструменти, които вече са обхванати от Финансовия регламент, а също и други инструменти, като например бюджетните гаранции и финансовата помощ, които досега са били регламентирани само от правилата, установени в съответните основни актове. Важно е да установи обща рамка, за да се гарантира хомогенността на принципите, приложими към този набор от инструменти, и да се прегрупират в нов дял, който включва раздели относно бюджетните гаранции и относно финансовата помощ за държави членки или трети страни, в допълнение към съществуващите правила, приложими за финансовите инструменти.

(136)  През последните години Съюзът все повече използва финансови инструменти, които следва да позволяват по-голям лостов ефект от бюджета на ЕС, но в същото време носят финансов риск за този бюджет. Сред тези финансови инструменти са не само финансовите инструменти, които вече са обхванати от Финансовия регламент, а също и други инструменти, като например бюджетните гаранции и финансовата помощ, които досега са били регламентирани само от правилата, установени в съответните основни актове. Важно е да се установи обща рамка, за да се гарантира хомогенността на принципите, приложими за този набор от инструменти, и да се прегрупират в нов дял, който включва раздели относно бюджетните гаранции и относно финансовата помощ за държави членки или трети страни, в допълнение към съществуващите правила, приложими за финансовите инструменти.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 139

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(139)  Финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ следва да бъдат разрешени с основен акт. Когато финансовите инструменти са създадени без основен акт в надлежно обосновани случаи, те следва да бъдат разрешени от Европейския парламент и Съвета в бюджета.

(139)  Финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ и доверителните фондове следва да бъдат разрешени с основен акт.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 142

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(142)  Следва да се признае хармонизирането на интересите при преследването на целите на политиката на Съюза и, по-специално, че Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд притежават специфични експертни познания за прилагане на финансови инструменти.

(142)  Следва да се признае хармонизирането на интересите при преследването на целите на политиката на Съюза и, по-специално, че Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) притежават специфични експертни познания за прилагане на финансови инструменти и бюджетни гаранции.

Обосновка

ЕИБ е единствената финансова институция на ЕС, задължена по силата на ДФЕС да прилага целите на ЕС и неговата нормативна уредба и стандарти, чиято система за одит и контрол е определена в ДФЕС.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 164

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(164)  На Комисията следва да бъде разрешено да създава и управлява доверителни фондове на Съюза за спешни дейности, дейности след спешната ситуация или тематични дейности не само в областта на външните дейности, но и на вътрешните дейности на ЕС. Неотдавнашните събития в Европейския съюз показват необходимостта от по-голяма гъвкавост за финансиране в рамките на ЕС. Границите между външните и вътрешните политики се размиват все повече и това също ще предостави инструмент за отговор на трансграничните предизвикателства. Необходимо е да се уточнят принципите, приложими за вноските в доверителните фондове на Съюза, да се изяснят отговорностите на финансовите участници и на управителния съвет на доверителния фонд. Необходимо е също да се определят правила, гарантиращи справедливо представяне на участващите донори в рамките на управителния съвет на доверителния фонд и задължителен положителен глас на Комисията за използването на средствата.

(164)  Доверителните фондове може сериозно да променят приетите от Европейския парламент и Съвета бюджети и носят риск от използването на средства от финансови инструменти за цели, които не са предвидени в основните актове за създаването на тези инструменти. Доверителните фондове обаче носят и добавена стойност чрез обединяването на средства, при условие че това обединяване не се ограничава основно до средства на Съюза. На Комисията следва да бъде разрешено да създава и управлява доверителни фондове на Съюза за спешни дейности, дейности след спешната ситуация или тематични дейности за външни дейности. Необходимо е да се уточнят принципите, приложими за вноските в тези доверителни фондове, да се изяснят отговорностите на финансовите участници и на управителния съвет на доверителния фонд. Необходимо е също да се определят правила, гарантиращи справедливо представяне на участващите донори и по целесъобразност на Европейския парламент в рамките на управителния съвет на доверителния фонд и задължителен положителен глас на Комисията за използването на средствата.

Обосновка

В настоящия момент докладчиците не считат за целесъобразно разширяването на обхвата на доверителните фондове на Съюза с цел включване на вътрешните дейности. Вж. допълнителната обосновка в измененията на член 227.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 167

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(167)  Начинът, по който институциите понастоящем докладват на Европейския парламент и на Съвета за проектите за недвижими имоти, следва да бъде запазен. На институциите следва да се позволи да финансират нови проекти за недвижими имоти с бюджетните кредити, получени за сградите, които вече са продадени, затова следва да бъде въведено позоваване на разпоредбите за целевите приходи. Това ще позволи да бъдат посрещнати променящите се потребности на политиката за сградния фонд на институциите, като същевременно се намалят разходите и се увеличи гъвкавостта.

(167)  Начинът, по който институциите понастоящем докладват на Европейския парламент и на Съвета за проектите за недвижими имоти, следва да бъде подобрен. На институциите следва да се позволи да финансират нови проекти за недвижими имоти с бюджетните кредити, получени за сградите, които вече са продадени, затова следва да бъде въведено позоваване на разпоредбите за целевите приходи. Това ще позволи да бъдат посрещнати променящите се потребности на политиката за сградния фонд на институциите, като същевременно се намалят разходите и се увеличи гъвкавостта.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 169

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(169)  С цел да се подобри гъвкавостта на прилагането на специалните инструменти, е целесъобразно да се опростят процедурите за мобилизиране и трансфер, като се използват вътрешните трансфери на Комисията, за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

заличава се

Изменение     32

Предложение за регламент

Съображение 170

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(170)  С цел да се гарантира, че програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) предоставя достатъчно ресурси в подкрепа на бързо променящите се политически приоритети, индикативните дялове за всяка от трите оси и минималните проценти за всеки от тематичните приоритети в рамките на отделната ос следва да дават възможност за по-голяма гъвкавост. Това следва да подобри управлението на програмата и да даде възможност за съсредоточаване на бюджетните средства върху дейностите, създаващи по-добра заетост и социални резултати.

(170)  С цел да се гарантира, че програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) бързо предоставя достатъчно ресурси в подкрепа на променящите се политически приоритети, индикативните дялове за всяка от трите оси и минималните проценти за всеки от тематичните приоритети в рамките на отделната ос следва да дават възможност за по-голяма гъвкавост, като същевременно се поддържа амбициозно ниво на участие за трансграничните партньорства по EURES. Това следва да подобри управлението на програмата и да даде възможност за съсредоточаване на бюджетните средства върху дейностите, създаващи по-добра заетост и социални резултати.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 171

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(171)  С цел да се улеснят инвестициите в инфраструктура за културен и устойчив туризъм, без да се засяга пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, по-специално Директивата за стратегическа оценка на околната среда и оценка за въздействието върху околната среда, по целесъобразност, следва да бъдат премахнати определени ограничения по отношение на обхвата на подкрепа за тези инвестиции.

(171)  Инвестициите в дребномащабна инфраструктура за културен и устойчив туризъм следва да бъдат запазени, без да се засяга пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, по-специално Директивата за стратегическа оценка на околната среда и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, по целесъобразност. В обосновани случаи обхватът на подкрепа за тези инвестиции би могъл да бъде разширен.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 172

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(172)  С цел да се отговори на предизвикателствата, породени от увеличаващия се приток на мигранти и бежанци, целите, за които ЕФРР може да допринесе в подкрепа на мигрантите и бежанците, следва да бъдат формулирани.

(172)  С цел да се отговори на предизвикателствата, породени от увеличаващия се приток на мигранти и бежанци, целите, за които ЕФРР може да допринесе в подкрепа на мигрантите и бежанците, ползващи се с международна закрила, следва да бъдат формулирани. Този принос може да бъде ефективен, по-специално в държавите, които са особено изложени на миграционни потоци, ако е съпътстван от действително прилагане в цяла Европа на принципа на солидарност и следователно от действия, насочени към справедливо разпределяне на тежестта.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 172 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(172a)  Хоризонталните принципи, т.е. участието в партньорства, устойчивото развитие, равенството между половете и недопускането на дискриминация, създават важен принос за ефективното прилагане на европейските структурни и инвестиционни фондове и следва да бъдат запазени като предпоставки за всякакви видове инвестиции, свързани с бюджета на Съюза, в т.ч. финансови инструменти и ЕФСИ.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 176

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(176)  С оглед на максимизирането на взаимодействието между всички фондове на Съюза за справяне с предизвикателствата на миграцията и убежището по ефективен начин, следва да се гарантира, че, когато тематичните цели са превърнати в приоритети в правилата за отделните фондове, тези приоритети обхващат подходящото използване на всеки фонд за тези области.

(176)  С оглед на максимизирането на взаимодействието между всички фондове на Съюза за справяне с предизвикателствата на миграцията и убежището по ефективен начин, следва да се гарантира, че, когато тематичните цели са превърнати в приоритети в правилата за отделните фондове, тези приоритети обхващат подходящото използване на всеки фонд за тези области. По целесъобразност е препоръчителна координацията с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ).

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 178

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(178)  С оглед на оптимизиране на използването на финансовите ресурси, разпределени на държавите членки по линия на политиката на сближаване, е необходимо да се позволи на държавите членки да прехвърлят средства от ЕСИ фондовете към инструменти, създадени съгласно Финансовия регламент или съгласно секторни регламенти.

заличава се

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 178 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(178a)  Финансовите ресурси на Европейския фонд за морско дело и рибарство следва да бъдат строго определени за подкрепа на общата политика в областта на рибарството за опазването на морските биологични ресурси, за управлението на рибните стопанства и флотовете, които експлоатират тези ресурси, за сладководни биологични ресурси и аквакултури, както и за преработката и пускането на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 199 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(199a)  Съгласно препоръките в съображение 10 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 и в съответствие с член 176 от настоящия регламент държавите членки следва все по-често да използват опростени варианти за разходите и финансиране с единствени еднократни суми, за да се намали административната тежест и да се опростят правилата, които уреждат разпределението на средствата.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 199 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(199б)  В интерес на повишаването на ефективността държавите членки следва по-често да могат да използват опростени варианти за разходите и финансиране с единствени еднократни суми, за да се намали административната тежест и да се опростят правилата, които уреждат разпределението на средствата.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 200

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(202)  С цел да се улесни по-ранното и по-целенасоченото прилагане на опростените варианти за разходите, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с определянето на стандартните таблици за единичните разходи или финансирането с единна ставка, коректния, справедлив и проверим метод, на която те могат да бъдат определени, и финансирането въз основа на изпълнението на условията, свързани с осъществяването на напредък в изпълнението и постигането на целите на програмите, а не въз основа на разходите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(200)  С цел да се улесни по-ранното и по-целенасоченото прилагане на опростените варианти за разходите, правомощието да приема актове, които допълват настоящия регламент, в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с определянето на диференцираното третиране на инвеститорите и условията за неговото прилагане, определянето на стандартните таблици за единичните разходи или финансирането с единна ставка, коректния, справедлив и проверим метод, на който те могат да бъдат определени, и финансирането въз основа на изпълнението на условията, свързани с осъществяването на напредък в изпълнението и постигането на целите на програмите, а не въз основа на разходите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 239

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(239)  С цел да се повиши ефективността на намесата, може да бъде създаден механизъм или механизми за смесено финансиране в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Тези механизми за смесено финансиране следва да финансират операции за смесено финансиране, които съчетават безвъзмездни форми на подкрепа и/или финансови инструменти по бюджета на Съюза, включително комбинация от капиталови и дългови финансови инструменти по МСЕ, и финансиране от групата на ЕИБ (включително финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ) за развитие или други финансови институции, както и инвеститори.

(239)  С цел да се повиши ефективността на намесата, могат да бъдат създадени механизми за смесено финансиране в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Тези механизми за смесено финансиране биха могли да финансират операции за смесено финансиране, които съчетават безвъзмездни форми на подкрепа, като бюджета на държавите членки, безвъзмездни средства по МСЕ и европейските структурни и инвестиционни фондове, и/или финансови инструменти по бюджета на Съюза, включително комбинации от капиталови и дългови финансови инструменти по МСЕ и финансиране от групата на ЕИБ (включително финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ), национални насърчителни банки, финансови институции в областта на развитието или други финансови институции, както и инвеститори и/или частна финансова подкрепа, включително преки и непреки финансови вноски, в т.ч. чрез публично-частни партньорства.

Обосновка

Смесеното финансиране следва да насърчава широка комбинация на вноски от националните бюджети и от бюджета на ЕС или от частни инвеститори с цел да се оптимизира използването на наличните ресурси и да се привлекат частни инвестиции във възможно най-голяма степен.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 239 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(239a)  Управлението на механизмите за смесено финансиране следва да се основава на предварителна оценка в съответствие с Финансовия регламент и следва да отразява резултатите от поуките, извлечени от изпълнението на „Поканата за смесено финансиране“ на МСЕ, посочена в многогодишната работна програма за МСЕ за 2017 г., публикувана на 20 януари 2017 г. Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да бъдат установени с многогодишните и/или годишните работни програми и да бъдат приети в съответствие с членове 17 и 25 от Регламент (ЕС) № 1316/2013. Комисията следва да гарантира прозрачно и своевременно докладване на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на всеки един от механизмите за смесено финансиране.

Обосновка

Важно е създаването и използването на механизмите за смесено финансиране да следва добре дефиниран и прозрачен процес на управление и да включва извличането на поуки от настоящата покана за координация на МСЕ от 2017 г. („покана за смесено финансиране“). Що се отнася по-специално до контрола на МСЕ от страна на Парламента, механизмите за смесено финансиране и операциите за смесено финансиране трябва да се създават в съответствие с установените механизми за планиране и вземане на решения в работния програмен цикъл на МСЕ.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 239 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(239б)  Целта на механизмите за смесено финансиране на МСЕ е да се улесни и рационализира кандидатстването, като се въведе едно заявление за всички форми на подкрепа, включително за безвъзмездни средства от Съюза по МСЕ и за финансиране от частния сектор. Тези механизми за смесено финансиране следва да се стремят да оптимизират процеса на кандидатстване за организаторите на проекти чрез предоставяне на единен процес на оценка от техническа и финансова гледна точка.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 239 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(239в)  Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да засилят гъвкавостта по отношение на графика за представяне на проекти и да опростят и рационализират процеса на определяне и финансиране на проектите. Също така те следва да увеличат ангажираността и поемането на отговорност от страна на участващите финансови институции и да намалят риска проекти, за които са отпуснати безвъзмездни средства, да не могат да бъдат приключени финансово и следователно да не могат да получат плащания.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 239 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(239г)  Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да доведат до засилена координация, обмен на информация и сътрудничество между държавите членки, Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки и частните инвеститори с цел създаване и подпомагане на полезен списък от проекти, които преследват целите на политиката на МСЕ.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 240

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(240)  Механизмите за смесено финансиране по МСЕ следва да засилят мултиплициращия ефект от изразходването на средствата на Съюза, като привличат допълнителни ресурси от частни инвеститори. Освен това следва да гарантират, че подпомаганите действия са икономически и финансово осъществими.

(240)  Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да засилят мултиплициращия ефект от изразходването на средствата на Съюза, като привличат допълнителни ресурси от частни инвеститори, като по този начин се осигурява максимална степен на участие на частните инвеститори. Освен това те следва да гарантират, че подпомаганите действия са икономически и финансово осъществими и помагат да се избегне липса на лост за привличане на инвестиции. Те следва да допринасят за постигането на целите на Съюза за изпълнение на конкретните цели, определени на Парижката конференция по въпросите на климата (COP 21), за създаване на работни места и трансгранична свързаност. Когато за финансирането на дейности се използват както МСЕ, така и ЕФСИ, Сметната палата следва да направи оценка с цел анализ на приноса на тези дейности за постигането на въпросните цели.

Изменение   48

Предложение за регламент

Съображение 240 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(240a)  Финансирането на гаранционния фонд на ЕИБ в рамките на ЕФСИ се осигурява от бюджета на Съюза. По тази причина ЕИБ следва да може да се намесва систематично с цел предоставяне на гаранции за първа загуба при механизмите за съвместно финансиране за дейности, които вече са подкрепени от бюджета на Съюза, като например МСЕ и ЕФСИ, за да се позволи и улесни постигането на допълняемост и участието на частни съинвеститори в контекста на механизмите за смесено финансиране на МСЕ.

Изменение  49

Предложение за регламент

Съображение 241

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(241)  С цел да се подкрепи изпълнението на проектите с най-голяма добавена стойност за трансевропейската транспортна мрежа по отношение на коридорите на основната мрежа, трансграничните проекти и проектите по други секции от основната мрежа, е необходимо да се даде възможност за гъвкавост в използването на многогодишната работна програма, като се позволи да се достигне до 95 % от отпуснатите бюджетни ресурси, посочени в Регламент (ЕС) № 1316/2013.

заличава се

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 241 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(241a)  Поради различния характер на телекомуникационния сектор на МСЕ в сравнение със секторите транспорт и енергетика на МСЕ (по-малък среден размер на безвъзмездните средства, вид разходи и вид проекти) ненужната тежест за бенефициерите и държавите членки, които участват в съответни действия, следва да се избягва чрез по-ниски разходи за задължението за сертифициране, без да се отслабва принципът на добро финансово управление.

Изменение  51

Предложение за регламент

Съображение 241 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(241б)  Управлението на механизмите за смесено финансиране следва да се основава на предварителна оценка в съответствие с Финансовия регламент и следва да взема предвид поуките, извлечени от изпълнението на „Поканата за смесено финансиране“ на МСЕ, посочена в многогодишната работна програма за МСЕ за 2017 г., публикувана на 20 януари 2017 г. Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да се установяват в многогодишните и/или годишните работни програми, приети в съответствие с членове 17 и 25 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да гарантира прозрачно и своевременно докладване на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на всеки един от механизмите за смесено финансиране.

 

________________

 

1a Решение за изпълнение на Комисията от 20 януари 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение на Комисията C(2014)1921 за установяване на многогодишна работна програма за 2014 – 2020 г. за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – Транспортен сектор C(2017)0164.

 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, текст от значение за ЕИП (OB L 348, 20.12.2013 г., стр. 129 – 171).

Изменение  52

Предложение за регламент

Съображение 241 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(241в)  Целта на механизмите за смесено финансиране на МСЕ е да се улесни и рационализира кандидатстването, като се въведе едно заявление за всички форми на подкрепа, включително за безвъзмездни средства от Съюза по МСЕ и за финансиране от частния сектор. Механизмите за смесено финансиране следва да се стремят да оптимизират процеса на кандидатстване за организаторите на проекти чрез предоставяне на единен процес на оценка от техническа и финансова гледна точка.

Изменение  53

Предложение за регламент

Съображение 241 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(241г)  Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да засилят гъвкавостта по отношение на графика за представяне на проекти чрез опростяване и рационализиране на процеса на определяне и финансиране на проектите. Също така те следва да увеличат ангажираността и поемането на отговорност от страна на участващите финансови институции и да намалят риска проекти, за които са отпуснати безвъзмездни средства, да не могат да бъдат приключени финансово и следователно да не могат да получат плащания.

Изменение  54

Предложение за регламент

Съображение 241 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(241д)  Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да доведат до засилена координация, обмен на информация и сътрудничество между държавите членки, Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки и частните инвеститори с цел създаване и подпомагане на полезен списък от проекти, които преследват целите на политиката на МСЕ.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 242

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(242)  Понастоящем само безвъзмездни средства и обществени поръчки могат да бъдат използвани за подкрепа на действия в областта на инфраструктурите за цифрови услуги. С цел да се гарантира възможно най-голяма ефикасност, финансовите инструменти следва също да бъдат предоставени в подкрепа на тези действия.

(242)  Понастоящем само безвъзмездни средства и обществени поръчки могат да бъдат използвани за подкрепа на действия в областта на инфраструктурите за цифрови услуги. С цел да се гарантира, че инфраструктурите за цифрови услуги функционират възможно най-ефикасно, други финансови инструменти, които понастоящем се използват в рамките на МСЕ, включително иновативни финансови инструменти, следва също да бъдат предоставени в подкрепа на тези действия.

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 252 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(252a)  Преди да предложи преразглеждане на настоящия регламент, Комисията следва да извърши оценка на въздействието в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

__________________

 

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Обосновка

В съответствие с изменението, предложено относно член 278а (нов), докладчиците считат, че съществените промени, предложени в междинното преразглеждане на Финансовия регламент, не са били предмет на оценка на въздействието от страна на Комисията, в противоречие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. По тази причина докладчиците считат, че извършването на оценка на въздействието е задължително за всяко бъдещо преразглеждане на настоящия регламент.

Изменение     57

Предложение за регламент

Съображение 253 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(253a)  Селскостопанските пазари следва да бъдат прозрачни, а информацията за цените следва да бъде достъпна и от полза за всички заинтересовани лица. Част от ролята на Съюза е да улеснява прозрачността на пазара на Съюза. За тази цел следващата реформа на ОСП следва да подобри прозрачността на пазара чрез органи за наблюдение на цените на селскостопанските продукти за всеки сектор, за да се осигури динамичен анализ на селскостопанските пазари по сегменти с участието на съответните стопански субекти и да се предоставят на разположение подходящи данни и прогнози на редовни интервали.

Изменение     58

Предложение за регламент

Съображение 253 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(253б)  В съответствие с член 42 и член 43, параграф 2 от ДФЕС целите на общата селскостопанска политика трябва да имат предимство пред всички правила на Съюза в областта на конкуренцията.

Изменение    59

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Обосновка

Техническа корекция.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „операция за смесено финансиране“ означава действие, извършвано в рамките на механизъм за смесено финансиране, който съчетава форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на ЕС с финансови инструменти от областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори. Операциите за смесено финансиране могат да включват подготвително действие, водещо до потенциални инвестиции от финансови институции;

6.  „операция за смесено финансиране“ означава действие, извършвано в рамките на механизъм за смесено финансиране, който съчетава форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на ЕС с финансови инструменти от финансови институции от областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори, независимо от правилото в член 201, параграф 4, съгласно което изпълнението на бюджета на Съюза може да се възлага единствено на публичноправни органи или на органи със задължение за обществена услуга. Операциите за смесено финансиране могат да включват подготвително действие, водещо до потенциални инвестиции от финансови институции;

Обосновка

С това изменение се актуализира и заменя първоначалното изменение 4 на докладчиците. Целта е да се подчертае, че управлението на средствата на ЕС може да се възлага единствено на банки със задължение за обществена услуга.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „механизъм за смесено финансиране“ означава механизъм, създаден като рамка за сътрудничество между Комисията и финансови институции в областта на развитието или други публични финансови институции, както и търговски финансови институции и инвеститори, който има за цел постигането на определени приоритетни цели и политики на Съюза при използването на операции за смесено финансиране и други индивидуални действия;

7.  „механизъм за смесено финансиране“ означава механизъм, създаден като рамка за сътрудничество между Комисията и финансови институции в областта на развитието или други публични финансови институции, както и търговски финансови институции и инвеститори, който има за цел постигането на определени приоритетни цели и политики на Съюза при използването на операции за смесено финансиране и други индивидуални действия, независимо от правилото в член 201, параграф 4, съгласно което изпълнението на бюджета на Съюза може да се възлага единствено на публичноправни органи или на органи със задължение за обществена услуга;

Обосновка

С това изменение се актуализира и заменя първоначалното изменение 5 на докладчиците. Целта е да се подчертае, че управлението на средствата на ЕС може да се възлага единствено на банки със задължение за обществена услуга.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а.  „изпълнение на бюджета“ означава процес, обхващащ етапите на управление, изпълнение, контрол и одит на финансовите средства на Съюза, който включва Комисията и други участници в зависимост от различните методи на изпълнение;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 21 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

21а.  „отмяна на бюджетни кредити“ означава операция, с която отговорният разпоредител с бюджетни кредити отменя изцяло или частично заделянето на бюджетни кредити, направено по-рано с бюджетно задължение;

Обосновка

Преместена от член 109, параграф 5 с цел последователност: всички определения следва да се включат в член 2.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

27.  „финансови инструменти“ означава мерките на Съюза за финансова подкрепа, предоставяна от бюджета с цел реализиране на една или повече конкретни цели на политиките на Съюза. Тези инструменти могат да бъдат под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като по целесъобразност могат да бъдат комбинирани с други форми на финансова подкрепа или със средства под споделено изпълнение или средства от ЕФР;

27.  „финансови инструменти“ означава мерките на Съюза за финансова подкрепа, предоставяна от бюджета с цел реализиране на една или повече конкретни цели на политиките на Съюза. Тези инструменти могат да бъдат под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции, възстановяеми аванси или други инструменти за поделяне на риска, като по целесъобразност могат да бъдат комбинирани с други форми на финансова подкрепа или със средства под споделено изпълнение или средства от ЕФР;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 29 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

29а.  „безвъзмездни средства“ означава преки финансови помощи, отпускани безвъзмездно от бюджета на Съюза в режим на пряко, споделено или непряко изпълнение;

Обосновка

Преместена от член 174, параграф 2 с цел последователност: всички определения следва да се включат в член 2.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 31 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

31a.  „вноски в натура“ означава нефинансови ресурси, предоставени безвъзмездно от трети страни на бенефициер, включително работа на доброволци, използване на оборудване, доставки, помещения за провеждане на срещи и услуги;

Обосновка

Възстановява се член 183, параграф 2 от правилата за прилагане на Финансовия регламент, който не беше включен от Комисията.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

34.  „заем“ означава споразумение, което задължава заемодателя да предостави на заемополучателя договорена парична сума за договорен срок и според което заемополучателят е длъжен да изплати тази сума в договорения срок;

34.  „заем“ означава споразумение, което задължава заемодателя да предостави на заемополучателя договорена парична сума за договорен срок и според което заемополучателят е длъжен да изплати тази сума в договорения срок; тези заеми може да бъдат под формата на възстановяем аванс;

Обосновка

В съответствие с изменението на докладчика на член 2, параграф 1 – точка 46а (нова).

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

38.  „мултиплициращ ефект“ означава размера на инвестициите, направени от допустимите крайни получатели, разделен на размера на финансовия принос на Съюза;

38.  „мултиплициращ ефект“ означава размерът на привлечения частен капитал, разделен на размера на финансовия принос на Съюза;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 38 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

38а.  „крайни продукти и услуги“ означава конкретният измерим и желан краен резултат от проект, който се определя предварително и от постигането на който зависи възстановяването на разходите, направени от даден бенефициер;

Обосновка

В своето становище (№ 1/2017) Европейската сметна палата препоръчва включването във финансовите правила на определение за „крайни продукти и услуги“ (точка 148 от становището). Предложените финансови правила и секторните регламенти са насочени към засилване на акцента върху резултатите и крайните продукти и услуги. От скорошни одитни резултати обаче става ясно, че са налице съществени разлики в използването на „крайни продукти и услуги“ в дейностите на Комисията (становище на Европейската сметна палата № 1/2017, точка 147), следователно определението на понятието следва да бъде рационализирано.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 46 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

46а.  „възстановяем аванс“ означава заем за проект, който се изплаща на един или повече траншове, като условията за възстановяване зависят от крайния резултат на проекта;

Обосновка

Определението е заимствано от съобщението на Комисията, озаглавено „Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации“ (2014/C 198/01). За възстановяемите аванси липсва определение във Финансовия регламент, което би могло да създаде правен вакуум, като се има предвид определението и употребата на понятието в съобщенията относно държавната помощ на ЕС.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 49 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

49a.  „резултати“ означава постигането на определено изпълнение, измерено спрямо предварително определени ключови цели или чрез показатели за изпълнението, от които зависи възстановяването на разходите, направени от даден бенефициер;

Обосновка

В своето становище (№ 1/2017) Европейската сметна палата препоръчва включването във финансовите правила на определение за „резултати“ (точка 148). Предложените финансови правила и секторните регламенти са насочени към засилване на акцента върху резултатите и крайните продукти и услуги. От скорошни одитни резултати обаче става ясно, че са налице съществени разлики в използването на „резултати“ в дейностите на Комисията (становище на Европейската сметна палата № 1/2017, точка 147), следователно определението на понятието следва да бъде рационализирано.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 51 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

51а.  „добро финансово управление“ означава принцип на икономично и ефикасно изпълнение на бюджета на Съюза при спазване на законосъобразността и редовността;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 60 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

60а.  „доброволец“ означава лице, извършващо неплатена незадължителна дейност в полза на организация с нестопанска цел.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Личните данни, събирани по силата на настоящия регламент, се обработват в съответствие с Директива 95/46/ЕО (28) и Регламент (ЕО) № 45/2001.Всеки кандидат или оферент в рамките на процедура за възлагане на поръчка, заявител в рамките на процедура за отпускане на безвъзмездни средства, експерт в рамките на процедура за подбор на експерти, заявител в конкурс за награди или субект или лице, участващи в процедура за изпълнение на средства на Съюза в съответствие с член 61, параграф 1, буква в), както и всеки бенефициер, изпълнител, външен експерт, получаващ възнаграждение, или всяко лице или всеки субект, които получават награди или изпълняват средства на Съюза съгласно член 61, параграф 1, буква в), се уведомяват за това.

Личните данни, събирани по силата на настоящия регламент, се обработват в съответствие с регламенти (ЕО) № 45/2001 и (ЕС) 2016/679.Всеки кандидат или оферент в рамките на процедура за възлагане на поръчка, заявител в рамките на процедура за отпускане на безвъзмездни средства, експерт в рамките на процедура за подбор на експерти, заявител в конкурс за награди или субект или лице, участващи в процедура за изпълнение на средства на Съюза в съответствие с член 61, параграф 1, буква в), както и всеки бенефициер, изпълнител, външен експерт, получаващ възнаграждение, или всяко лице или всеки субект, които получават награди или изпълняват средства на Съюза съгласно член 61, параграф 1, буква в), се уведомяват за това.

_________________

 

28 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

 

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Не се поема задължение за разходи, нито се разрешават разходи, които надвишават разрешените бюджетни кредити.

2.  Не се поема задължение за разходи, нито се разрешават разходи, които надвишават разрешените бюджетни кредити, с изключение на разходи, произтичащи от пасиви за финансови инструменти, разходи от целеви приходи и разходи за недвижими имоти.

Обосновка

В представения от Комисията документ в три колони се посочват тези изключения. Докладчиците считат, че ако тези изключения съществуват на практика, те следва да бъдат изрично посочени в регламента за целите на прозрачността.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  По отношение на едногодишните бюджетни кредити може да се прави разлика между планирани и непланирани преноси. Определението и отчитането на тези категории се установяват с насоки от Комисията в сътрудничество с Европейския парламент, Съвета и Сметната палата.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отмяна на бюджетни кредити

Анулиране на бюджетни кредити вследствие на отмяна

Обосновка

Настоящото изменение не променя съдържанието, а просто пояснява терминологията. С цел придаване на възможно най-голяма разбираемост на текста анулирането на бюджетни кредити следва винаги ясно да се разграничава от отмяната на бюджетни кредити, като последната означава анулиране на заделянето на бюджетни кредити (= корекция на поемането на предходни бюджетни задължения). Тази обосновка се прилага и за следващите изменения на докладчиците на членове 13 и 14.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато бюджетни кредити бъдат отменени през финансова година след тази, през която за тези бюджетни кредити са поети задължения, поради пълно или частично неизпълнение на дейностите, за които те са били заделени, съответните бюджетни кредити се анулират, освен когато в параграф 3 и член 14 е предвидено друго.

1.  Когато поемането на бюджетни задължения бъде анулирано в съответствие с член 112 през финансова година след тази, през която е поето задължението, поради пълното или частичното неизпълнение на дейностите, за които бюджетните кредити са били заделени, бюджетните кредити, които съответстват на тези отменяния на бюджетни кредити, също се анулират, освен когато в член 14 е предвидено друго.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от докладчиците. Позоваването на параграф 3 е излишно, тъй като в член 14 вече се посочва Регламент (ЕС) № 1303/2013. Следователно то се заличава с цел постигане на яснота.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Що се отнася до сумите, за които трябва да бъдат поети задължения до 31 март в съответствие с член 12, параграф 2 и за които съответните бюджетни кредити са отменени след 31 март, тези суми се анулират.

2.  Когато за сумите са поети задължения до 31 март на година n+1 в съответствие с член 12, параграф 2, буква а), но те са отменени след този срок, съответните бюджетни кредити се анулират.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от докладчиците.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Бюджетните кредити, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013, се отменят автоматично в съответствие с посочения регламент.

3.  Що се отнася до разходните операции, които са уредени в Регламент (ЕС) № 1303/2013, отменянията на бюджетни кредити се извършват автоматично в съответствие с посочения регламент.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от докладчиците. Възможно е да е по-подходящо включването на този параграф в член 112 („Срокове за задълженията“).

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Бюджетните кредити, посочени в Регламент (ЕС) № 514/2014, се отменят автоматично в съответствие с посочения регламент.

4.  Що се отнася до разходните операции, които са уредени в Регламент (ЕС) № 514/2014, отменянията на бюджетни кредити се извършват автоматично в съответствие с посочения регламент.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на заглавието на настоящия член, предложено от докладчиците. Възможно е да е по-подходящо включването на този параграф в член 112 („Срокове за задълженията“).

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член не се прилагат по отношение на външните целеви приходи по член 20, параграф 2.

5.  Настоящият член не се прилага по отношение на външните целеви приходи по член 20, параграф 2.

Обосновка

Опростяване. Без промяна в смисъла.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Повторно предоставяне на отменени бюджетни кредити

Повторно предоставяне на бюджетни кредити, съответстващи на отменянията на бюджетни кредити

Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отменените бюджетни кредити, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 223/201431, могат да бъдат предоставени отново в случай на явна грешка, която се дължи само на Комисията.

Бюджетните кредити, съответстващи на отменянията на бюджетни кредити, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 223/201431, могат да бъдат предоставени отново в случай на явна грешка, която се дължи само на Комисията.

__________________

__________________

31 Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Отменените бюджетни кредити се предоставят отново в случай на:

2.  Бюджетните кредити, съответстващи на отменянията на бюджетни кредити, се предоставят отново в случай на:

Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  отмяна на бюджетни кредити по програма съгласно правилата за използване на резерва за изпълнение, създаден с член 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

а)  отмяна по програма съгласно правилата за използване на резерва за изпълнение, създаден с член 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отмяна на бюджетни кредити по програма, предназначена за специален финансов инструмент в полза на МСП, след прекратяване на участието на държава членка във финансовия инструмент съгласно член 39, параграф 2, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

б)  отмяна по програма, предназначена за специален финансов инструмент в полза на МСП, след прекратяване на участието на държава членка във финансовия инструмент съгласно член 39, параграф 2, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, бюджетните кредити, отменени през годината n-2, се предоставят отново на резерва на Европейския съюз за кризи в рамките на бюджетната процедура за годината n.

Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, бюджетните кредити от година n-2, съответстващи на отменянията на бюджетни кредити през годината n, се предоставят отново на резерва на Европейския съюз за кризи в рамките на бюджетната процедура за годината n.

Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Бюджетните кредити за поети задължения, съответстващи на размера на отменените бюджетни кредити в резултат на пълно или частично неизпълнение на съответните научноизследователски проекти, също могат да бъдат предоставени отново на научноизследователската програма, по линия на която се изпълняват проектите, или на следващата програма в рамките на годишната бюджетна процедура.

4.  Бюджетните кредити за поети задължения, съответстващи на размера на извършените отменяния на бюджетни кредити в резултат на пълно или частично неизпълнение на съответните научноизследователски проекти, също могат да бъдат предоставени отново на научноизследователската програма, по линия на която се изпълняват проектите, или на следващата програма в рамките на годишната бюджетна процедура.

Обосновка

Вж. член 13 (заглавие).

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че съображения за непрекъснатост на дейностите на Съюза го налагат, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да разреши разходи, които надвишават една временна сума от една дванадесета, но не надвишават общия размер на четири временни суми от една дванадесета, като се изключи автоматично предоставената сума от една дванадесета, освен в надлежно обосновани случаи, както за поетите задължения, така и за плащанията в допълнение към автоматично предоставените суми в съответствие с параграфи 1 и 2. Той изпраща без забавяне решението за разрешаване на Европейския парламент.

В случай че съображения за непрекъснатост на дейностите на Съюза го налагат, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да разреши разходи, които надвишават една временна сума от една дванадесета, но не надвишават общия размер на четири временни суми от една дванадесета, освен в надлежно обосновани случаи, както за поетите задължения, така и за плащанията в допълнение към автоматично предоставените суми в съответствие с параграфи 1 и 2. Той изпраща без забавяне решението за разрешаване на Европейския парламент.

Обосновка

Докладчиците препоръчват връщането на формулировката, съдържаща се в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (разрешаване само на четири временни суми от една дванадесета).

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  финансовите вноски от държавите членки, трети държави и органи, които не са създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом, за някои дейности или програми, финансирани от Съюза, както и за допълнителни програми за научни изследвания и технологично развитие, които финансови вноски се управляват от Комисията от тяхно име;

а)  специални допълнителни финансови вноски от държавите членки, трети държави и органи, които не са създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом, за някои дейности или програми, финансирани от Съюза, както и за допълнителни програми за научни изследвания и технологично развитие, които финансови вноски се управляват от Комисията от тяхно име;

Обосновка

Пояснение, което цели да подчертае, че „нормалните“ финансови вноски от държавите членки не съставляват външни целеви приходи.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  средствата от държавите членки, които не отговарят на изискванията на коригиращия механизъм за разпределение, установен с Регламент (ЕС) № 604/2013.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Въз основа на специфични вътрешни правила институциите и органите на Съюза могат по изключение да приемат корпоративно спонсориране в натура, при условие че:

2.  Въз основа на специфични вътрешни правила, които се публикуват на техните съответни уебсайтове, институциите и органите на Съюза могат по изключение да приемат корпоративно спонсориране в натура, при условие че:

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  всички данни, свързани със спонсорирането и спонсорите, се публикуват, що се отнася до прозрачността;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяка институция, различна от Комисията, може, в рамките на своя раздел от бюджета, да прави трансфери в рамките на статии и в рамките на всяка глава, без да информира предварително Европейския парламент и Съвета. Тя може също така да прави трансфери от една глава в друга глава от същия дял до максимален общ размер от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът, без да информира предварително Европейския парламент и Съвета.

4.  Всяка институция, различна от Комисията, може, в рамките на своя раздел от бюджета, да прави трансфери в рамките на статии, без да информира предварително Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Докладчиците предлагат да не се отслабват допълнително прерогативите на бюджетния орган и следователно да се запази разпоредбата, която понастоящем е в сила (отмяна на промените, предложени от Комисията).

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по отношение на оперативните разходи да прехвърля бюджетни кредити между глави в рамките на един и същи дял или между различни дялове, обхванати от един и същи основен акт, включително главите за административна подкрепа, до максимален общ размер от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът;

в)  по отношение на оперативните разходи да прехвърля бюджетни кредити между глави в рамките на един и същи дял, до максимален общ размер от 10% от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът;

Обосновка

Въпреки положителното становище на Сметната палата относно тази промяна, предложена от Комисията, докладчиците считат, че тя би навредила на прозрачността и не я разглеждат като въпрос, свързан с гъвкавостта. Правата на бюджетния орган не следва да бъдат допълнително отслабени.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  по отношение на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) — да прехвърля бюджетни кредити от резерва към реда, след като Парламентът и Съветът приемат решението за мобилизиране на средства от фонда;

заличава се

Обосновка

Контролът от страна на бюджетния орган следва да се запази.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на параграф 1, буква в) се разрешават самостоятелните трансфери от редовете за административна подкрепа към съответните редове за оперативни разходи.

заличава се

(Вж. обосновката към изменението на член 28, параграф 1, буква в).)

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да представя на Европейския парламент и на Съвета предложения за трансфери на бюджетни кредити за плащания към фондовете, управлявани под режим споделено изпълнение, с изключение на ЕФГЗ, до 10 януари на следващата финансова година. Трансферът на бюджетни кредити за плащания може да бъде направен от всяка позиция в бюджета. Шестседмичният срок, посочен в параграф 3, се съкращава на три седмици.

Комисията може да представя на Европейския парламент и на Съвета предложения за трансфери на бюджетни кредити за плащания към фондовете, управлявани под режим споделено изпълнение, с изключение на ЕФГЗ, до 10 януари на следващата финансова година. Трансферът на бюджетни кредити за плащания може да бъде направен от всяка позиция в бюджета.

Обосновка

Съкращаването на срока за обсъждане, предложен в съобщението на Комисията, е несъвместимо с вътрешните процедури на ЕП и на комисията по бюджети.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Шестседмичният срок, посочен в параграф 4, се съкращава на три седмици.

заличава се

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Предложението за трансфер се одобрява, ако в шестседмичния срок се реализира някой от следните случаи:

6.  Предложението за трансфер се одобрява, ако в шестседмичния срок нито Европейският парламент, нито Съветът вземат решение за неговото изменение или отхвърляне.

Обосновка

Опростяване. Без промяна по същество.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Европейският парламент и Съветът одобрят предложението за трансфер;

заличава се

Обосновка

Опростяване. Вж. по-горе.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предложението за трансфер бъде одобрено или от Европейския парламент, или от Съвета, а другата институция се въздържи от действие;

заличава се

Обосновка

Опростяване. Вж. по-горе.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Европейският парламент и Съветът се въздържат от действие или не вземат решение за изменение или отхвърляне на предложението за трансфер.

заличава се

Обосновка

Опростяване. Вж. по-горе.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  трансферът представлява по-малко от 10 % от бюджетните кредити по реда, от който се прави трансферът, или не надвишава 5 000 000 EUR;

а)  трансферът представлява по-малко от 10% от бюджетните кредити по реда, от който се прави трансферът, и не надвишава 5 000 000 EUR;

Обосновка

Предложението на Комисията би довело до намаляване на текущия контрол от страна на бюджетния орган върху трансферите, тъй като би съкратило предоставения срок за контрол от шест на три седмици за някои трансфери, които надвишават 5 000 000 EUR.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Параграф 1 не се прилага по отношение на вътрешните целеви приходи, когато няма установени нужди, позволяващи тези приходи да бъдат използвани за целта, за която са предназначени.

3.  Параграф 1 не се прилага по отношение на вътрешните целеви приходи, когато няма установени нужди, позволяващи тези приходи да бъдат използвани за целта, за която са предназначени. В такива случаи се прилага процедурата, предвидена в член 29.

Обосновка

Докладчиците подкрепят допълнителната гъвкавост по отношение на вътрешните целеви приходи, за които няма установени потребности. В тези случаи обаче следва да се прилагат правилата за несамостоятелни трансфери.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Трансферите от резерва за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се считат за одобрени от Европейския парламент и от Съвета след приемането на решението за мобилизиране на средства от този фонд.

заличава се

Обосновка

Контролът от страна на бюджетния орган следва да се запази.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Бюджетните кредити съблюдават принципа на добро финансово управление и следователно се изпълняват в съответствие със следните принципи:

1.  Бюджетните кредити се използват и бюджетът на Съюза се изпълнява в съответствие с принципа на добро финансово управление и следователно се съблюдават следните принципи:

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  постиженията се съобщават на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 39, параграф 3, буква з) и член 239, параграф 1, буква б), подточка ii).

в)  напредъкът по постигането на тези цели, както и проблемите във връзка с постигането им се съобщават на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 39, параграф 3, буква з) и член 239, параграф 1, буква б), подточка ii).

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Целите, посочени в параграфи 1 и 2, са специфични, измерими, постижими, релевантни и навременни. Показателите за изпълнението, използвани за наблюдение на тяхното постигане, се определят на нивото на дейността и обхващат всички сектори.

Обосновка

Докладчиците считат, че „интелигентните цели“ от действащата версия на Финансовия регламент все още са релевантни и следва да бъдат възстановени в предложението на Комисията.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмите и дейностите, по които се правят значителни разходи, се подлагат на предварителна и ретроспективна оценка („оценка“), които са пропорционални на целите и на разходите.

1.  Програмите и дейностите, по които се правят значителни разходи на мобилизирани средства в размер над 5 000 000 EUR, се подлагат на оценка на въздействието и последваща оценка („оценка“), които са пропорционални на целите и на разходите.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 32, параграф 3.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предварителните оценки, подпомагащи подготвянето на програмите и дейностите, се основават на доказателства за качеството на изпълнението на съответните програми или дейности и идентифицират и анализират проблемите, които трябва да бъдат решени, европейската добавена стойност, целите, очакваните ефекти от различните варианти и мерките за мониторинг и оценка.

2.  Оценките на въздействието, подпомагащи подготвянето на програмите и дейностите, се основават на доказателства за качеството на изпълнението на съответните програми или дейности и идентифицират и анализират проблемите, които трябва да бъдат решени, европейската добавена стойност, целите, наличните варианти на политики, включително рисковете, свързани с тях, очакваните ефекти от различните варианти, особено всякакъв вид икономическо, социално и екологично въздействие, и мерките за мониторинг и оценка, необходими за измерването им, най-подходящия метод за изпълнение на предпочитания(те) вариант(и), вътрешната съгласуваност и връзките с други съответни инструменти, обема на бюджетните кредити, човешките ресурси и други административни разходи, подлежащи на разпределение, като се отчитат надлежно ефективността на разходите и поуките, извлечени от миналото.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 32, параграф 3.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ретроспективните оценки оценяват качеството на изпълнението на програмата или дейността, включително аспекти като ефективността, ефикасността, съгласуваността, уместността и европейската добавена стойност. Те се извършват периодично и своевременно, за да могат констатациите да бъдат взети предвид при предварителните оценки, подпомагащи подготвянето на съответните програми и дейности.

3.  Последващите оценки оценяват качеството на изпълнението на програмата или дейността, включително аспекти като ефективността, ефикасността, икономичността, съгласуваността, уместността и европейската добавена стойност. По този начин те отчитат крайния резултат от наблюдението на показателите за изпълнението, както е посочено в член 31, параграф 2. Те се извършват периодично, поне на всеки шест години за програмите и дейностите, предполагащи значителни разходи, и своевременно, за да може констатациите да бъдат взети предвид при оценките на въздействието, подпомагащи подготвянето на съответните програми и дейности.

Обосновка

Добавен текст към изменение 34. Терминологията за оценките следва да бъде приведена в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество и с насоките за по-добро регулиране. Освен това е включена отново формулировката от член 18 от настоящите правила за прилагането във връзка с програмите и дейностите, предполагащи значителни разходи.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко предложение или инициатива, които са представени на законодателния орган от Комисията, от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховен представител“) или от държава членка и които могат да имат отражение върху бюджета, включително промени в броя на длъжностите, се придружават от финансова обосновка и от предварителна оценка съгласно член 32.

Всяко предложение или инициатива, които са представени на законодателния орган от Комисията, от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховен представител“) или от държава членка и които могат да имат отражение върху бюджета, включително промени в броя на длъжностите, се придружават от финансова обосновка и от оценка на въздействието съгласно член 32.

Обосновка

Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на многогодишни операции финансовата обосновка съдържа предвидимия график на годишните нужди от гледна точка на бюджетните кредити и на длъжностите, включително за външния персонал, както и оценка на финансовото им въздействие в средносрочен план.

В случай на многогодишни операции финансовата обосновка съдържа предвидимия график на годишните нужди от гледна точка на бюджетните кредити и на длъжностите, включително за външния персонал, както и оценка на финансовото им въздействие в средносрочен и дългосрочен план.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аa)  постигане на целите за качеството на изпълнението, посочени в член 31, параграф 2;

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  процедури за наблюдение на ефективността и ефикасността и за предприемане на действия във връзка с установените слабости и изключения във вътрешния контрол;

д)  процедури за наблюдение на ефективността и ефикасността;

Обосновка

Предприемането на последващи действия във връзка с установените слабости на вътрешния контрол представлява важен аспект и впоследствие следва да бъде разгледано в отделна точка – вж. следващите по-долу изменения на докладчиците.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  процедури за проследяване на установените слабости и изключения във вътрешния контрол.

Обосновка

Вж. буква д) по-горе.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетите се публикуват в срок от три месеца от датата, на която са обявени за окончателно приети.

Бюджетите се публикуват на един от официалните езици на Съюза в срок от четири седмици от датата, на която са обявени за окончателно приети, докато другите езикови версии ще бъдат публикувани в срок от два месеца от датата, на която бюджетите са обявени за окончателно приети.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията за получателите на средства на Съюза, изпълнявани в рамките на пряко изпълнение, се публикува на интернет сайт на институциите на Съюза не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която за средствата са поети правни задължения.

Информацията за получателите на средства на Съюза, изпълнявани в рамките на пряко изпълнение, се публикува на интернет сайт на институциите на Съюза и в Системата за финансова прозрачност не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която за средствата са поети правни задължения.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  С помощта на държавите членки Комисията предоставя по подходящ начин и своевременно информацията за получателите и за естеството и целта на мярката, финансирана от бюджета, когато бюджетът се изпълнява в съответствие с член 61, параграф 1, буква б).

 

Задължението, посочено в първа алинея, се прилага и за местни органи, когато те изпълняват бюджета на Съюза.

 

Информацията за получателите на средства на Съюза, изпълнявани в рамките на споделено изпълнение, се публикува на интернет сайт на институциите на Съюза не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която за средствата са поети правни задължения.

 

Информацията по първа алинея се предоставя при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, и по-специално за защита на личните данни, и включва следното:

 

а)  името на получателя;

 

б)  местонахождението на получателя;

 

в)  сумата, за която е поето правно задължение;

 

г)  естеството и целта на мярката.

 

За целите на четвърта алинея, буква б) думата „местонахождение“ означава:

 

i)  адресът на получателя, когато получателят е юридическо лице;

 

ii)  регионът от ниво NUTS 2, когато получателят е физическо лице.

 

Тази информация се публикува само за наградите, безвъзмездните средства и договорите, които са присъдени, отпуснати или възложени след провеждането на конкурси, процедури за отпускане на безвъзмездни средства или процедури за възлагане на обществени поръчки, както и за експертите, избрани в съответствие с член 230, параграф 2. Информацията не се публикува за:

 

i)  помощта за образование, изплатена на физически лица, и друга пряка помощ, изплатена на най-нуждаещи се физически лица, посочени в член 185, параграф 4, буква б);

 

ii)  договорите с много ниска стойност, възложени на експерти, избрани в съответствие с член 230, параграф 2, както и за договорите с много ниска стойност, която е под сумата, посочена в точка 14.4 от приложението.

 

Интернет сайтът на институциите на Съюза съдържа поне препратка към адреса на уебсайта, на който информацията може да бъде намерена, ако не е публикувана директно на предназначеното за нея място на интернет сайта на институциите на Съюза.

 

Когато става въпрос за физически лица, се публикуват само името и местонахождението на получателя, размерът на средствата, за които е поето правно задължение, и целта на мярката. Оповестяването на тези данни се основава на съответните критерии, като периодичността на мярката или нейния вид или значение. Що се отнася до личните данни, информацията се заличава две години след края на финансовата година, през която е поето правно задължение за средствата. Същото се отнася и за личните данни на юридическите лица, за които официалното наименование посочва самоличността на едно или повече физически лица.

 

Публикуването се отменя, ако такова оповестяване може да застраши правата и свободите на засегнатите лица, защитени с Хартата на основните права на Европейския съюз, или да навреди на търговските интереси на получателите.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията за крайните получатели на средства, предоставени чрез финансови инструменти, които получават подкрепа от бюджета на Съюза на стойност под 500 000 EUR, се ограничава до статистически данни, агрегирани в съответствие с приложимите критерии, като географското положение, икономическата типология на получателите, вида на получената подкрепа и областта на политиката на Съюза, в която тази подкрепа е предоставена.

Информацията за крайните получатели на средства, предоставени чрез финансови инструменти, които получават подкрепа от бюджета на Съюза на стойност под 200 000 EUR, се ограничава до статистически данни, агрегирани в съответствие с приложимите критерии, като географското положение, икономическата типология на получателите, вида на получената подкрепа и областта на политиката на Съюза, в която тази подкрепа е предоставена.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Посочените в настоящия член публикации са достъпни на единен уебсайт, за който отговаря Комисията.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Преди да представи проектобюджета, Комисията извършва консултация с гражданите.

Обосновка

Съдокладчиците приветстват идеята за по-голяма ангажираност на гражданите, както предлага Комисията в член 54, параграф 3, и считат, че това следва да важи и за изготвянето на годишния бюджет.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  броя на щатните длъжности, които са били реално заети в началото на годината, през която се представя проектобюджетът, като се посочва тяхното разпределение по степени и по административни звена;

iii)  броя на щатните длъжности, които са били реално заети в началото на годината, през която се представя проектобюджетът, като се посочва тяхното разпределение по степени, по административни звена и по пол;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – буква з – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  актуализации по отношение на постигането на целите на програмата;

iii)  актуализации по отношение на постигането на целите на програмата, посочени в член 31;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  сравнителна таблица с проектобюджета на Комисията за другите институции и първоначалните прогнози на другите институции, които те са изпратили до Комисията;

Обосновка

С това изменение се цели задължаването на Комисията да включва в предложението си за бюджета първоначалния бюджет, приет от отделните институции, така че едностранните промени от страна на Комисията да бъдат видни и прозрачни.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4 – алинея 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  общият размер на провизиите за рискове и задължения, както и всяка информация за експозицията на финансов риск на Съюза;

и)  общият размер на провизиите за рискове и задължения, както и всяка информация за експозицията на финансов риск на Съюза, включително условните пасиви;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4 – алинея 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  качеството на изпълнението на финансовия инструмент, включително извършените инвестиции, целевият ефект на ливъридж и постигнатият ефект на ливъридж;

к)  качеството на изпълнението на финансовия инструмент, включително извършените инвестиции, целевият ефект на ливъридж, постигнатият ефект на ливъридж и размерът на привлечения до момента частен капитал;

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Този работен документ съдържа и преглед на административните разходи, произтичащи от такси за управление и други финансови и оперативни разходи, плащани за управлението на финансови инструменти, общо, по управляващи страни и по управлявани финансови инструменти.

Този работен документ съдържа и конкретна информация за десетте финансови инструмента с най-слабо изпълнение, а така също и преглед на административните разходи, произтичащи от такси за управление и други финансови и оперативни разходи, плащани за управлението на финансови инструменти общо, по управляващи страни и по управлявани финансови инструменти.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато Комисията използва доверителни фондове на Съюза, тя прилага към проектобюджета работен документ относно дейностите, подпомагани от доверителните фондове на Съюза, и относно тяхното изпълнение и неговото качество.

6.  Когато Комисията използва доверителни фондове на Съюза за външни дейности, тя прилага към проектобюджета подробен работен документ относно дейностите, подпомагани от тези доверителни фондове, относно изпълнението им, резултатите им, разходите за управлението им, вноските, различни от тези от Съюза, и предварителна оценка относно начина на изпълнение на условията, предвидени в член 227, параграф 3. Работният документ също така посочва как тези дейности са допринесли за целите, определени в основния акт на инструмента, от който е предоставена вноската на Съюза за доверителните фондове.

Обосновка

Вж. обосновката на измененията на член 227.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  В работния документ по параграф 6 се посочват също:

9.  В работния документ по параграф 8 се посочват също:

Обосновка

Поправка.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Освен при наличие на надлежно обосновани извънредни обстоятелства, Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета своите проекти на коригиращи бюджети най-късно до 15 октомври на всяка финансова година. Тя може да прилага становище към исканията за коригиращи бюджети от останалите институции.

3.  Освен при наличие на надлежно обосновани извънредни обстоятелства, Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета своите проекти на коригиращи бюджети най-късно до 1 септември на всяка финансова година. Тя може да прилага становище към исканията за коригиращи бюджети от останалите институции.

Обосновка

Възстановява се предходният срок от член 41, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетният раздел за Комисията може да включва отрицателен резерв, който не може да надхвърля 400 000 000 EUR. Този резерв, който се записва в отделен дял, съдържа единствено бюджетни кредити за плащания.

Бюджетният раздел за Комисията може да включва отрицателен резерв, който не може да надхвърля 200 000 000 EUR. Този резерв, който се записва в отделен дял, съдържа единствено бюджетни кредити за плащания.

Обосновка

Възстановява се предходната сума от член 47 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 съгласно предложението на ЕСП (вж. точка 53 от Становище № 1/2017).

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – буква а – подточка v а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

va)  всички приходи и разходи по съответния Европейски фонд за развитие, вписани в отделна бюджетна функция в рамките на раздела, отнасящ се за Комисията;

Обосновка

Включване на Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – буква а – подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi)  подходящи забележки за всяко подразделение съгласно член 45, параграф 1. В бюджетните забележки се посочват основният акт, когато има такъв, както и всички подходящи обяснения във връзка с характера и предназначението на бюджетните кредити;

vi)  подходящи забележки за всяко подразделение съгласно член 45, параграф 1, включително подчертаните допълнителни забележки, гласувани от Европейския парламент и от Съвета. В бюджетните забележки се посочват основният акт, когато има такъв, както и всички подходящи обяснения във връзка с характера и предназначението на бюджетните кредити;

Обосновка

Изменението има за цел да се предотвратят ситуации, при които резултатът от тристранните срещи във връзка с бюджета не е подходящо отразен в забележките в окончателния бюджет, какъвто е бил случаят в миналото.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2 – буква а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият размер на бюджетните кредити за пилотните проекти не може да надхвърля 40 000 000 EUR за всяка финансова година;

Общият размер на бюджетните кредити за пилотните проекти не може да надхвърля 40 000 000 EUR за всяка финансова година, без да се включват пилотните проекти, предложени от Комисията и приети от Европейския парламент и от Съвета;

Обосновка

Пилотните проекти и подготвителните действия, предложени от Комисията, не следва да са обхванати от прага, определен във Финансовия регламент.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2 – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият размер на бюджетните кредити за нови подготвителни действия по тази буква не може да надхвърля 50 000 000 EUR за всяка финансова година, а общият размер на бюджетните кредити, действително заделени за подготвителни действия, не може да надхвърля 100 000 000 EUR;

Общият размер на бюджетните кредити за нови подготвителни действия по тази буква не може да надхвърля 50 000 000 EUR за всяка финансова година, а общият размер на бюджетните кредити, действително заделени за подготвителни действия, не може да надхвърля 100 000 000 EUR; Този размер не включва подготвителните действия, предложени от Комисията и приети от Европейския парламент и от Съвета.

Обосновка

Пилотните проекти и подготвителните действия, предложени от Комисията, не следва да са обхванати от прага, определен във Финансовия регламент.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията предоставя на останалите институции необходимите правомощия за изпълнение на разделите от бюджета, които се отнасят до тях.

1.  Останалите институции отговарят за изпълнението на разделите от бюджета, които се отнасят до тях.

Обосновка

Пояснение – понастоящем не съществува решение на Комисията, което да предоставя подобни правомощия.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да сключва споразумения с другите институции на Съюза, за да се улесни изпълнението на бюджетните кредити, и по-специално административни споразумения, уреждащи предоставянето на услуги, доставката на продукти, извършването на строителни работи и изпълнението на договори за недвижими имоти.

2.  Институциите на Съюза могат да сключват споразумения помежду си, за да се улесни изпълнението на бюджетните кредити, и по-специално административни споразумения, уреждащи предоставянето на услуги, доставката на продукти, извършването на строителни работи и изпълнението на договори за недвижими имоти.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Такива междуведомствени споразумения могат също да бъдат договаряни между службите на институциите на Съюза, органите на Съюза, европейските служби, органите и лицата, на които е възложено изпълнението на конкретни дейности в областта на ОВППС по силата на дял V от ДЕС, и Службата на генералния секретар на Управителния съвет на европейските училища. Тези споразумения позволят възстановяването на разходи, направени в резултат на изпълнението им.

3.  Такива междуведомствени споразумения могат също да бъдат договаряни между институциите на Съюза, органите на Съюза, европейските служби, органите и лицата, на които е възложено изпълнението на конкретни дейности в областта на ОВППС по силата на дял V от ДЕС, и Службата на генералния секретар на Управителния съвет на европейските училища. Тези споразумения позволят възстановяването на разходи, направени в резултат на изпълнението им. Годишният отчет за дейността по член 73, параграф 9 от настоящия регламент съдържа информация относно всички такива споразумения.

Обосновка

Изменението ограничава обхвата на възлагането на правомощия и добавя разпоредба относно докладването.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може обаче да делегира правомощията си за изпълнение на бюджета във връзка с бюджетните кредити за оперативни разходи в своя раздел на ръководителите на делегации на Съюза и с цел да се осигури непрекъснатост на дейностите по време на тяхното отсъствие на заместник-ръководителите на делегации. Когато ръководителите на делегации на Съюза и в тяхно отсъствие техните заместници действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на Комисията, те прилагат правилата на Комисията за изпълнението на бюджета и имат същите отговорности, задължения и отчетност като всеки друг вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити на Комисията.

Комисията може обаче да делегира правомощията си за изпълнение на бюджета във връзка с бюджетните кредити за оперативни разходи в своя раздел на ръководителите на делегации на Съюза и с цел да се осигури непрекъснатост на дейностите по време на тяхното отсъствие от държавата, в която е базирана тяхната делегация – на заместник-ръководителите на делегации. Когато ръководителите на делегации на Съюза и в тяхно отсъствие техните заместници действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на Комисията, те прилагат правилата на Комисията за изпълнението на бюджета и имат същите отговорности, задължения и отчетност като всеки друг вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити на Комисията.

Обосновка

Пояснение.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕСВД може по изключение да делегира правомощията си за изпълнение на бюджета във връзка с бюджетните кредити за административни разходи в своя раздел на служители на Комисията, работещи в делегацията, когато това е необходимо, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността на делегациите в отсъствието на компетентния разпоредител с бюджетни кредити на ЕСВД. В изключителните случаи, когато служителите на Комисията, работещи в делегациите на Съюза, действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на ЕСВД, те прилагат вътрешните правила на ЕСВД за изпълнението на бюджета и имат същите отговорности, задължения и отчетност като всеки друг вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити на ЕСВД.

ЕСВД може по изключение да делегира правомощията си за изпълнение на бюджета във връзка с бюджетните кредити за административни разходи в своя раздел на служители на Комисията, работещи в делегацията, когато това е необходимо, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността на делегациите в отсъствието на компетентния разпоредител с бюджетни кредити на ЕСВД от държавата, в която е базирана неговата делегация. В изключителните случаи, когато служителите на Комисията, работещи в делегациите на Съюза, действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на ЕСВД, те прилагат вътрешните правила на ЕСВД за изпълнението на бюджета и имат същите отговорности, задължения и отчетност като всеки друг вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити на ЕСВД.

Обосновка

Пояснение.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  непряко (непряко изпълнение), когато това е предвидено в основния акт или в случаите по член 56, параграф 2, първа алинея, букви а)—г), със:

в)  непряко (непряко изпълнение), когато това е предвидено в основния акт или в случаите по член 56, параграф 2, първа алинея, букви а) – г), като възлага задачи по изпълнението на бюджета на:

Обосновка

Възстановява се текстът от член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Ако промяната от „непряко управление“ на „непряко изпълнение“ е само езикова, според Комисията съществуващото определение за непрекия метод на изпълнение на бюджета следва да се запази.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква в – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  Европейската инвестиционна банка или Европейския инвестиционен фонд (групата на ЕИБ);

iii)  Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) или ЕИФ;

Обосновка

Тъй като съставът на „групата на ЕИБ“ може да се промени в бъдеще, по-добре е да се извърши позоваване на ЕИБ и ЕИФ поотделно.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета в съответствие с член 317 от ДФЕС и не може да делегира изпълнението на бюджета на трети страни, когато тези задачи са свързани в голяма степен с лична преценка, предполагаща политически избор.

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета в съответствие с член 317 от ДФЕС и не може да делегира изпълнението на бюджета на трети страни, когато тези задачи са свързани с всяка лична преценка, предполагаща политически избор.

Обосновка

Задачите, които включват лична преценка, предполагаща политически избори, следва винаги да бъдат изпълнявани от длъжностно лице или от друг служител на Съюза.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато бюджетът се изпълнява под режим споделено изпълнение, Комисията и държавите членки спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и осигуряват видимост на дейността на Съюза. За тази цел Комисията и държавите членки изпълняват съответните си задължения за контрол и одит и поемат произтичащите от тях отговорности, посочени в настоящия регламент. В специфичните за отделните сектори правила се включват допълнителни разпоредби.

1.  Когато Комисията изпълнява бюджета под режим споделено изпълнение, задачите по изпълнението се делегират на държавите членки. Комисията и държавите членки спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и осигуряват видимост на дейността на Съюза, когато изпълняват средства на Съюза. За тази цел Комисията и държавите членки изпълняват съответните си задължения за контрол и одит и поемат произтичащите от тях отговорности, посочени в настоящия регламент. В специфичните за отделните сектори правила се включват допълнителни разпоредби.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  сътрудничат на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП).

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с критериите и процедурите, предвидени в специфичните за отделните сектори правила, държавите членки определят на подходящото равнище органи, които да отговарят за управлението и контрола на средствата на Съюза. Тези органи могат също да изпълняват задачи, които не са свързани с управлението на средства на Съюза, и могат да възлагат някои от своите задачи на други органи, включително на органите, посочени в член 61, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii).

В съответствие с критериите и процедурите, предвидени в специфичните за отделните сектори правила, държавите членки определят на подходящото равнище органи, които да отговарят за управлението и контрола на средствата на Съюза. Тези органи могат също да изпълняват задачи, които не са свързани с управлението на средства на Съюза, и могат да възлагат някои от своите задачи на други органи.

Обосновка

Възлагането на задачи на международни организации и техните агенции, както и на групата на ЕИБ би намалило възможностите на държавите членки да контролират изпълнението на фондовете при споделено изпълнение, особено по отношение на безвъзмездните средства.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 5 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това държавите членки могат да предоставят декларации, подписани на подходящото равнище и основани на информацията, посочена в настоящия параграф.

Освен това държавите членки предоставят на Европейския парламент и на Комисията декларации, подписани на подходящото равнище и основани на информацията, посочена в настоящия параграф.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел насърчаване на най-добрите практики при изпълнението на структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ЕФГЗ и Европейския фонд за рибарство Комисията може да предостави за сведение на органите, отговорни за дейностите по управление и контрол, методическо ръководство, съдържащо нейната стратегия за контрол и нейния подход към контрола, включително контролни списъци, и примери за най-добри практики. При необходимост това ръководство се актуализира.

С цел насърчаване на най-добрите практики при изпълнението на структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ЕФГЗ и Европейския фонд за морско дело и рибарство Комисията може да предостави за сведение на органите, отговорни за дейностите по управление и контрол, методическо ръководство, съдържащо нейната стратегия за контрол и нейния подход към контрола, включително контролни списъци, и примери за най-добри практики. При необходимост това ръководство се актуализира.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 8 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на морското дело и рибарството работата на националните и поднационалните програми изисква широкообхватна национална и поднационална система за управление и контрол (СУК) на всички финансови ангажименти, въз основа на тясно сътрудничество между националния управителен орган и всеки поднационален управителен орган и Комисията. Комисията докладва ежегодно и публикува междинни оценки.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  За да бъде определена специфичната и подходяща политика и мерките, Комисията насърчава изготвянето на регионални оперативни програми в съответствие с принципите на пропорционалност и субсидиарност и при отчитане на регионалните правомощия.

Обосновка

Регионите следва да могат да упражняват правото си на участие в процеса на вземане на решения по въпроси в рамките на техните правомощия. Съответно, региони с правомощия в областта на сектора на рибарството следва да могат да изготвят и управляват своите регионални оперативни програми.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Средствата, отпуснати на държавите членки при споделено изпълнение, могат да се използват също в комбинация с операции и инструменти, осъществявани съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013.

9.  Средствата, отпуснати на държавите членки при споделено изпълнение, могат, в съответствие със специфичните за отделните сектори правила, да се използват също в комбинация с операции и инструменти, осъществявани съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013. При това винаги се спазва приложимият максимален процент на съфинансиране.

Изменение     155

Предложение за регламент

Член 62 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 62а

 

Единен набор от правила при споделено изпълнение

 

Когато европейски структурен и инвестиционен фонд е съчетан с друг европейски структурен и инвестиционен фонд или с повече такива фондове, или с друг вид финансиране от Съюза в рамките на единна мярка, държавите членки може да предвидят общи правила за прилагането на правната рамка на един от европейските структурни и инвестиционни фондове или видове на финансиране от Съюза за цялата мярка. Държавата членка представя тези общи правила на Комисията за одобрение.

Обосновка

Изменението има за цел да въведе принципа на „единен набор от правила“ за споделеното управление, за да се освободят бенефициерите и администрациите на държавите членки от административна тежест, например противоречиви тълкувания на правилата от страна на различните генерални дирекции на Комисията. Прилагането на подход „от долу нагоре“ изглежда най-добрият начин да се направи това.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейските служби са административни структури, създадени от Комисията или от Комисията и една или повече институции с цел изпълнение на специфични хоризонтални задачи, при условие че това може да бъде оправдано с помощта на анализ на разходите и ползите и оценка на съответните рискове.

1.  Европейските служби са административни структури, създадени от Комисията или от Комисията и една или повече институции с цел изпълнение на специфични хоризонтални задачи, при условие че това може да бъде оправдано с помощта на анализ на разходите и ползите и оценка на съответните рискове и подлежи на одобрение от Европейския парламент и Съвета.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  могат да изпълняват незадължителни задачи, разрешени от техните управителни комитети, след като са взети предвид анализите на разходите и ползите и съответните рискове за участващите страни. За изпълнението на тези задачи на службата могат да бъдат делегирани правомощия на разпоредител с бюджетни кредити или службата може да сключва ad hoc междуведомствени споразумения с институциите на Съюза, органите на Съюза, други европейски служби или трети страни.

б)  могат да изпълняват незадължителни задачи, разрешени от Европейския парламент и Съвета, след като техните управителни комитети са взели предвид анализите на разходите и ползите и съответните рискове за участващите страни. За изпълнението на тези задачи на службата могат да бъдат делегирани правомощия на разпоредител с бюджетни кредити или службата може да сключва ad hoc междуведомствени споразумения с институциите на Съюза, органите на Съюза, други европейски служби или трети страни.

Изменение  158

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Всички членове на управителни комитети и съвети на изпълнителни или децентрализирани агенции на Съюза публикуват ежегодно декларация за интереси на уебсайта на своята агенция. За да се осигури яснота по отношение на тези декларации, Комисията предоставя образец за такива декларации за интереси, който може да бъде адаптиран към особеностите на всяка агенция.

Обосновка

„Декларацията за конфликт на интереси“ следва да стане задължителна в преразгледания Финансов регламент за всички членове на управителните съвети и комитети на децентрализираните и изпълнителните агенции. Декларациите за интереси следва да бъдат стандартизирани, но все пак да могат да се адаптират към особеностите на всяка агенция.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Рамковият финансов регламент се основава на принципите и правилата, установени в настоящия регламент.

2.  Рамковият финансов регламент се основава на принципите и правилата, установени в настоящия регламент, като се отчитат особеностите на органите, посочени в параграф 1.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Независим външен одитор проверява дали годишните отчети на всеки от органите по параграф 1 от настоящия член отразяват правилно приходите, разходите и финансовото състояние на съответния орган преди консолидирането в окончателните отчети на Комисията. Освен когато е предвидено друго в основния акт по параграф 1 от настоящия член, Сметната палата изготвя специфичен годишен доклад за всеки орган в съответствие с изискванията на член 287, параграф 1 от ДФЕС. При изготвянето на този доклад Палатата взема предвид одита на независимия външен одитор и мерките, които са предприети в отговор на неговите констатации.

6.  Независим външен одитор проверява дали годишните отчети на всеки от органите по параграф 1 от настоящия член отразяват правилно приходите, разходите и финансовото състояние на съответния орган преди консолидирането в окончателните отчети на Комисията. Таксите за одитора се поемат от ЕСП. Одиторът може също така да провери дали всички приходи са постъпили и всички разходи са извършени по законосъобразен и редовен начин. Освен когато е предвидено друго в основния акт по параграф 1 от настоящия член, ЕСП докладва годишно относно резултатите от одита и представя специфична декларация за достоверност за всеки орган, който попада в приложното поле на настоящия член, в съответствие с изискванията на член 287, параграф 1 от ДФЕС в единен консолидиран одитен доклад. При изготвянето на този доклад ЕСП взема предвид одита на независимия външен одитор и мерките, които са предприети в отговор на неговите констатации.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на докладчика относно параграф 6а (нов).

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  ЕСП продължава да носи пълна отговорност за всички аспекти на независимите външни одити, включително докладваните констатации на одитора. Всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки се управляват от ЕСП и тези процедури, както и всички други свързани разходи от собствения ѝ бюджет.

Обосновка

Предложените изменения на член 69, параграф 6 биха заменили специфичните годишни доклади, представени от ЕСП относно всеки от органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом, с единен консолидиран одитен доклад, който би включвал специфична декларация за достоверност за всеки орган. Оценката на ЕСП относно законосъобразността и редовността на разходите може да се изготвя от независимия външен одитор, посочен в параграф 6, под ръководството на Палатата, когато е необходимо.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За органите, осъществяващи публично-частно партньорство, се прилагат параграфи 2, 3 и 4 от член 69.

За органите, осъществяващи публично-частно партньорство, се прилагат параграфи 2 до 6 от член 69.

Обосновка

Същите правила, които се прилагат за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом, в член 69 следва да се прилагат и за публично-частните партньорства.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Във всяка институция разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изпълнението на приходите и разходите в съответствие с принципа на добро финансово управление и следи за спазването на изискванията за законосъобразност и редовност и за равно третиране на получателите в рамките на програма.

1.  Във всяка институция разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изпълнението на приходите и разходите в съответствие с принципа на добро финансово управление, за гарантирането на надеждността, изчерпателността и точността на докладваната информация относно изпълнението и следи за спазването на изискванията за законосъобразност и редовност и за равно третиране на получателите в рамките на програма.

Обосновка

Докладчиците считат, че член 73 от предложението на Комисията не отчита в достатъчна степен изпълнението и по тази причина отговорността на разпоредителя с бюджетни кредити следва да се разшири с цел тя да обхваща надеждността, изчерпателността и точността на информацията относно изпълнението, която му е възложена. Освен това текстът, предложен в член 73, параграф 5, е възможно да бъде тълкуван като предвиждащ по-ограничено докладване относно изпълнението отколкото понастоящем е предвидено.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка операция се подлага поне на предварителен контрол, свързан с оперативните и финансовите аспекти на операцията, въз основа на многогодишна стратегия за контрол, при която рискът е взет под внимание. Целта на предварителния контрол е предотвратяването на грешки и нередности преди разрешаването на операциите.

Всяка операция се подлага поне на предварителен контрол, свързан с оперативните и финансовите аспекти на операцията, за да се предотвратят грешки и нередности преди разрешаването на операциите и за да се гарантира постигането на целите на операцията.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обхватът от гледна точка на честотата и интензивността на предварителния контрол се определя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на резултатите от предходния контрол, както и въз основа на съображения, свързани с риска и разходната ефективност. В случай на съмнение разпоредителят с бюджетни кредити, който отговаря за утвърждаването на съответните операции, изисква допълнителна информация или извършва контрол на място, за да получи разумна увереност в рамките на предварителния контрол.

Обхватът от гледна точка на честотата и интензивността на предварителния контрол се определя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на резултатите от предходния контрол, както и въз основа на съображения, свързани с риска, разходната ефективност и изпълнението. Въз основа на своя собствен анализ на риска разпоредителят с бюджетни кредити, който отговаря за утвърждаването на съответните операции, изисква допълнителна информация или извършва контрол на място, за да получи разумна увереност в рамките на предварителния контрол.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити може да въведе последващ контрол с цел откриване и коригиране на грешки и нередности в операциите, след като те са били разрешени. Този контрол може да бъде организиран на извадков принцип съобразно риска и взема предвид резултатите от предходния контрол и съображенията, свързани с разходната ефективност.

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити може да въведе последващ контрол с цел откриване и коригиране на грешки и нередности в операциите, след като те са били разрешени. Този контрол може да бъде организиран на извадков принцип съобразно риска и взема предвид резултатите от предходния контрол, както и съображенията, свързани с разходната ефективност и изпълнението.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити извършва финансови одити на бенефициери под формата на последващ контрол, съответните правила за извършване на одит са ясни, последователни и прозрачни и зачитат както правата на Комисията, така и тези на одитираните субекти.

Когато оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити извършва финансови одити на бенефициери под формата на последващ контрол, съответните правила за извършване на одит са ясни, последователни и прозрачни, включват графика и се предоставят на разположение на бенефициерите при подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Правилата за извършване на одит зачитат както правата на Комисията, така и тези на одитираните субекти и дават възможност за обжалване.

(По отношение на организациите на гражданското общество се наблюдава непоследователност при прилагането на финансовите правила не само между различните ГД, но и в рамките на една и съща ГД. На съответните служители следва да бъдат осигурени общи насоки и централизирани обучения. Прозрачността относно различните стъпки, продължителността и графика на одитните процедури също следва да бъде подобрена, като за тях следва да се предоставя информация при подписването на договора.)

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 7 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  че вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити и техните служители редовно получават актуализирана и подходяща информация за стандартите за контрол и съществуващите за целта методи и техники;

а)  че вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити и техните служители редовно получават актуализирана и подходяща информация и обучение за стандартите за контрол и съществуващите за целта методи и техники въз основа на общи насоки;

(По отношение на организациите на гражданското общество се наблюдава непоследователност при прилагането на финансовите правила не само между различните ГД, но и в рамките на една и съща ГД. На съответните служители следва да бъдат осигурени общи насоки и централизирани обучения. Прозрачността относно различните стъпки, продължителността и графика на одитните процедури също следва да бъде подобрена, като за тях следва да се предоставя информация при подписването на договора.)

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако служител, участващ във финансовото управление и контрола на операциите, счита, че решение, което неговият ръководител изисква от него да изпълни или да одобри, е неправомерно или противоречи на принципа на добро финансово управление или на професионалните правила, които същият служител е длъжен да съблюдава, той информира съответно своя пряк ръководител. Ако служителят направи това писмено, прекият ръководител отговаря писмено. Ако прекият ръководител не предприеме действия или потвърди първоначалното решение или указание и служителят счита, че това потвърждение не представлява разумен отговор на неговата загриженост, служителят информира писмено оправомощения разпоредител с бюджетни кредити. Ако този разпоредител не отговори в разумен срок, като се имат предвид характерните за случая обстоятелства, и във всеки случай в срок от максимум един месец, служителят информира съответната експертна комисия по член 139.

Ако служител, участващ във финансовото управление и контрола на операциите, счита, че решение, което неговият ръководител изисква от него да изпълни или да одобри, е неправомерно или противоречи на принципа на добро финансово управление или на професионалните правила, които същият служител е длъжен да съблюдава, той информира съответно своя пряк ръководител. Ако служителят направи това писмено, прекият ръководител отговаря писмено. Ако прекият ръководител не предприеме действия или потвърди първоначалното решение или указание и служителят счита, че това потвърждение не представлява разумен отговор на неговата загриженост, служителят информира писмено оправомощения разпоредител с бюджетни кредити. Ако този разпоредител не отговори в разумен срок, като се имат предвид характерните за случая обстоятелства, и във всеки случай в срок от максимум един месец, служителят информира съответната експертна комисия по член 90.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5 б (нов).

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 9 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  съдържащата се в отчета информация дава вярна и честна представа;

а)  съдържащата се в отчета информация дава вярна и точна представа, и по-специално че информацията относно изпълнението е надеждна, изчерпателна и точна;

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на параграф 1 от настоящия член.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В годишния отчет за дейността се посочва информация за извършените действия във връзка с определените в стратегическите планове цели, за рисковете, свързани с тези действия, за използването на предоставените ресурси и за ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол. Това включва цялостна оценка на разходите и ползите, свързани с контрола, и информация за това до каква степен разрешените оперативни разходи допринасят за постигането на стратегическите цели на ЕС и създават европейска добавена стойност. Комисията изготвя обобщение на годишните отчети за дейността за предходната година.

В годишния отчет за дейността се посочва информация за извършените действия във връзка с определените в стратегическите планове цели и информация за резултатите от тези действия като цяло, рисковете, свързани с тези действия, за използването на предоставените ресурси и за ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол. Това включва цялостна оценка на разходите и ползите, свързани с контрола, и информация за това до каква степен разрешените оперативни разходи допринасят за постигането на стратегическите цели на ЕС и създават европейска добавена стойност. Комисията изготвя обобщение на годишните отчети за дейността за предходната година.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на параграф 1 от настоящия член.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 9 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Годишните отчети за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити и по целесъобразност на разпоредителите с бюджетни кредити, оправомощени от институциите, службите, органите и агенциите, се публикуват на уебсайтовете на съответните институции, служби, органи или агенции в леснодостъпен формат, до 1 юли всяка година за предходната година, при спазване на надлежно обоснованите съображения, отнасящи се до поверителността и сигурността.

Обосновка

Възстановява се четвърта алинея от член 66, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който беше заличен от Комисията.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако ръководителите на делегациите на Съюза се намират в някоя от посочените в член 73, параграф 8 ситуации, те препращат случая към експертната комисия по член 139. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на Съюза, те информират органите, посочени в приложимото законодателство.

2.  Ако ръководителите на делегациите на Съюза се намират в някоя от посочените в член 73, параграф 8 ситуации, те препращат случая към експертната комисия по член 90. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на Съюза, те информират органите, посочени в приложимото законодателство.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5 б (нов).

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Счетоводителят може да се отклони от тези стандарти, ако прецени, че това е необходимо за честното представяне на активите и пасивите, разходите, приходите и паричните потоци. Когато дадено счетоводно правило се отклонява съществено от тези стандарти, това се посочва в бележките към финансовите отчети заедно с основанията за отклонението.

2.  Счетоводителят може да се отклони от тези стандарти, ако прецени, че това е необходимо, за да се даде вярна и точна представа за активите и пасивите, разходите, приходите и паричните потоци. Когато дадено счетоводно правило се отклонява съществено от тези стандарти, това се посочва в бележките към финансовите отчети заедно с основанията за отклонението.

Обосновка

Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За изготвянето на отчети, представящи честно финансовото състояние на институциите и изпълнението на бюджета, счетоводителите получават цялата необходима информация от разпоредителите с бюджетни кредити. Разпоредителите с бюджетни кредити гарантират надеждността на тази информация.

2.  За изготвянето на отчети, които дават вярна и точна представа за финансовото състояние на институциите и за изпълнението на бюджета, счетоводителите получават цялата необходима информация от разпоредителите с бюджетни кредити. Разпоредителите с бюджетни кредити гарантират надеждността на тази информация.

Обосновка

Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди отчетите да бъдат приети от институцията или от органа по член 69, счетоводителят ги подписва, с което удостоверява, че има разумна увереност, че тези отчети представят честно финансовото състояние на институцията или на органа по член 69.

Преди отчетите да бъдат приети от институцията или от органа по член 69, счетоводителят ги подписва, с което удостоверява, че има разумна увереност, че тези отчети дават вярна и точна представа за финансовото състояние на институцията или на органа по член 69.

Обосновка

Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 10 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всяка институция взема решение в кой отдел да се съхранява оправдателната документация.

Обосновка

Възстановява се последният параграф от член 64 от правилата за прилагане на Финансовия регламент. Изречението не беше включено от Комисията.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 83 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Счетоводителят може да извършва плащания само ако идентификационните и платежните данни на получателя на плащането вече са вписани в общо досие за всяка институция, за което той отговаря.

заличава се

Обосновка

От логически съображения първата алинея следва да бъде преместена след втората: плащането се извършва след поемането на задължението.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 83 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да поеме задължение спрямо трета страна, разпоредителят с бюджетни кредити установява идентификационните и платежните данни на получателя на плащането и ги вписва в общото досие за всяка институция, за което счетоводителят отговаря, с цел да се осигурят прозрачността, отчетността и правилното извършване на плащанията.

Преди да поеме задължение спрямо трета страна, разпоредителят с бюджетни кредити потвърждава самоличността на получателя на плащането, установява идентификационните и платежните данни на получателя на плащането и ги вписва в общото досие за всяка институция, за което счетоводителят отговаря, с цел да се осигурят прозрачността, отчетността и правилното извършване на плащанията.

Обосновка

Текстът е възстановен от член 63 от правилата за прилагане на Финансовия регламент.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 83 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Счетоводителят може да извършва плащания само ако идентификационните и платежните данни на получателя на плащането вече са вписани в общо досие за всяка институция, за което той отговаря.

Обосновка

От логически съображения първата алинея е преместена след втората: плащането се извършва след поемането на задължението.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Банковите сметки за авансови средства се откриват от счетоводителя, който също така разрешава делегирането на правомощия за подписване по отношение на тях въз основа на обосновано предложение на разпоредителя с бюджетни кредити.

2.  Банковите сметки за авансови средства се откриват и наблюдават от счетоводителя, който също така разрешава делегирането на правомощия за подписване по отношение на тях въз основа на обосновано предложение на разпоредителя с бюджетни кредити.

Обосновка

Разпоредбата е възстановена от член 69, параграф 1 от правилата за прилагане на Финансовия регламент.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Счетоводителят извършва или нарежда да бъдат извършени от специално оправомощен за целта служител на неговата служба или на службата разпоредител проверки, които по принцип следва да бъдат извършвани на място и ако е подходящо — без предупреждение, с цел да се проверят наличието на средствата, предоставени на администраторите на авансови средства, счетоводството и това дали операциите с авансови средства се осчетоводяват в предвидения срок. Счетоводителят съобщава резултатите от тези проверки на отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

5.  Счетоводителят извършва или нарежда да бъдат извършени от специално оправомощен за целта служител на неговата служба или на службата разпоредител проверки, които по принцип следва да бъдат извършвани на място и ако е необходимо – без предупреждение, с цел да се проверят наличието на средствата, предоставени на администраторите на авансови средства, счетоводството и това дали операциите с авансови средства се осчетоводяват в предвидения срок. Счетоводителят съобщава резултатите от тези проверки на отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат правомощията на Европейската служба за борба с измамите, всяко нарушение на разпоредба на Финансовия регламент или на разпоредба, свързана с финансовото управление или с проверката на операциите, в резултат на действие или бездействие на служител се отнася за становище до експертната комисия, посочена в член 139 от настоящия регламент, от някой от следните субекти:

1.  Без да се засягат правомощията на Европейската служба за борба с измамите, всяко нарушение на разпоредба на Финансовия регламент или на разпоредба, свързана с финансовото управление или с проверката на операциите, в резултат на действие или бездействие на служител се отнася за становище до специална съвместна експертна комисия за разглеждане на финансови нередности, от някой от следните субекти:

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5 б (нов).

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако информацията е предоставена на вниманието на експертната комисия от лице, сигнализиращо за нередности, информацията се обработва от експертната комисия в съответствие с процедурните правила за предоставяне на информация в случай на сериозни нередности („сигнализиране на нередности“), които са в сила в Комисията и/или в институцията, органа или службата, към която принадлежи лицето, сигнализиращо за нередности.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Експертната комисия, посочена в параграф 1, се състои от:

 

а)  постоянен независим председател на високо равнище, назначен от Комисията;

 

б)  представител от шест различни институции на Съюза, европейски служби или органи на Съюза, посочени в член 69.

 

Съставът на експертната комисия гарантира наличието на подходяща правна и техническа експертна компетентност. Назначаването на членовете на експертната комисия е съобразено с необходимостта да се избегнат всякакви конфликти на интереси. Експертната комисия се подпомага от постоянен секретариат, осигурен от Комисията, който обезпечава текущата администрация на експертната комисия.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Мандатът на членовете на експертната комисия, посочена в параграф 1а, буква б), е три години и може да се подновява.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Председателят на експертната комисия се избира измежду бившите членове на ЕСП и на Съда на Европейския съюз или измежду бившите длъжностни лица, които са имали най-малко ранг генерален директор в институция на Съюза, различна от Комисията. Председателят се избира въз основа на своите лични и професионални качества, голям опит в правната и финансовата сфера и доказана компетентност, независимост и почтеност. Мандатът му е с продължителност пет години и не може да бъде подновяван. Председателят се назначава за специален консултант по смисъла на член 5 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Председателят председателства всички заседания на експертната комисия и е независим при изпълнение на своите задължения. Не се допуска конфликт на интереси между задълженията му като председател и всякакви други служебни задължения.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г.  Процедурният правилник на експертната комисия се приема от Комисията.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случаите, посочени в параграф 1, експертната комисия по член 139 от настоящия регламент е компетентна да определи дали е извършена финансова нередност. Въз основа на становището на експертната комисия по член 139 за случаите, посочени в параграф 1, съответната институция решава дали да започне производство за подвеждане под дисциплинарна или имуществена отговорност. Ако открие системни проблеми, експертната комисия отправя препоръка до разпоредителя с бюджетни кредити и до оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, освен ако този оправомощен разпоредител с бюджетни кредити е участващият в разглеждания случай служител, както и до вътрешния одитор.

2.  Експертната комисия е компетентна да определи дали е извършена финансова нередност.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато експертната комисия дава становището, посочено в параграф 1, тя трябва да е съставена от членовете, предвидени в член 139, параграф 2, и двама допълнителни членове:

заличава се

а)  представител на органа по назначаването, отговарящ за дисциплинарните въпроси, на съответната институция или орган; и

 

б)  друг член, назначен от комитета на персонала на съответната институция или орган. Назначаването на тези допълнителни членове е съобразено с необходимостта да се избегнат всякакви конфликти на интереси.

 

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато експертната комисия дава становището, посочено в параграф 1 от настоящия член, то се изпраща на дисциплинарния съвет, създаден от всяка институция и всеки орган в съответствие с нейните/неговите вътрешни правила.

5.  Становището на експертната комисия се изпраща на органа по назначаването, отговарящ за дисциплинарните въпроси на съответната институция, служба или орган.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Въз основа на становището на експертната комисия съответната институция решава дали да образува производство за подвеждане под дисциплинарна или имуществена отговорност. Ако открие системни проблеми, експертната комисия отправя препоръка до разпоредителя с бюджетни кредити и до оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, освен ако този оправомощен разпоредител с бюджетни кредити е участващият в разглеждания случай служител, както и до вътрешния одитор.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Ако, при разглеждането на даден случай, експертната комисия счете, че въпросът е от сферата на компетентност на OLAF, тя незабавно предава случая на директора на OLAF и съответно информира органа по назначаването на съответната институция, служба или орган. От деня на предаването случаят се оттегля от разглеждането на експертната комисия.

Обосновка

Предложението на Комисията за сливане на експертната комисия, отговаряща за системата за ранно откриване и отстраняване, с експертната комисия, която разглежда финансовите нередности, не е обосновано предвид различните цели на експертните комисии. Следва да се създаде конкретна съвместна експертна комисия със засилен междуинституционален характер. Освен това текстът, предложен от Комисията, не е в съответствие с разпоредбите относно дисциплинарното производство, установени в приложение IX от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Не може да се започне дисциплинарно производство без доклад на OLAF или провеждане на административно разследване.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Оправомощен или вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, който получи задължителна инструкция, която смята за нередна или противоречаща на принципа на добро финансово управление, по-конкретно поради това че тя не може да бъде изпълнена с предоставените му ресурси, писмено уведомява за това оправомощилия го или вторично оправомощилия го орган. Ако инструкцията бъде потвърдена писмено и това потвърждение бъде получено своевременно и е достатъчно ясно, в смисъл че се отнася изрично до аспектите, които оправомощеният или вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити оспорва, оправомощеният или вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити се освобождава от отговорност. Той изпълнява инструкцията, освен ако тя е очевидно незаконна или в нарушение на действащите норми за безопасност.

1.  Оправомощен или вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, който получи задължителна инструкция, която смята за нередна или противоречаща на принципа на добро финансово управление, по-конкретно поради това че тя не може да бъде изпълнена с предоставените му ресурси, писмено уведомява за това оправомощилия го или вторично оправомощилия го орган. Ако инструкцията бъде потвърдена писмено и това потвърждение бъде получено своевременно и е достатъчно ясно, в смисъл че се отнася изрично до аспектите, които оправомощеният или вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити оспорва, оправомощеният или вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити се освобождава от отговорност. Той изпълнява инструкцията, освен ако тя е очевидно незаконна или в нарушение на действащите норми за безопасност. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити докладва в годишния отчет за дейността, посочен в член 73, параграф 9 от настоящия регламент, относно всеки такъв случай под заглавие „Потвърждаване на инструкциите в съответствие с член 91 от Финансовия регламент“.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 99 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Всяка институция ежегодно изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад за отказите по настоящия параграф, отнасящи се до суми в размер на 100 000 EUR или повече. Докладът на Комисията се прилага към резюмето на годишните отчети за дейността по член 73, параграф 9.

5.  Всяка институция ежегодно изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад за отказите по настоящия параграф. Докладът на Комисията се прилага към резюмето на годишните отчети за дейността по член 73, параграф 9.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 108 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  параметрите за оценка на изпълнението;

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 108 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за вноските в доверителните фондове, посочени в член 227: бюджетните кредити, заделени за доверителния фонд за годината, и сумите, предвидени за целия му срок на действие;

в)  за вноските в доверителните фондове, посочени в член 227: бюджетните кредити, заделени за доверителния фонд за годината, и сумите, предвидени за целия му срок на действие, както и делът на финансиране от източници, различни от бюджета на Съюза, чието съотношение остава фиксирано за целия срок на действие на доверителния фонд, както е посочено в член 227, параграф 1;

Обосновка

Актуализира се изменение 91 на докладчиците. Съотношението между финансирането от бюджета на ЕС и от други източници следва да бъде фиксирано, за да се избегнат случаи, в които ЕС ще трябва да покрива сумите за други донори, които не изпълняват своите първоначални обещания.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 108 – параграф 2 – алинея 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  за финансовите инструменти: сумата, отпусната за финансовия инструмент;

д)  за финансовите инструменти: сумата, отпусната за финансовия инструмент, и целевият дял на частния капитал, който трябва да бъде привлечен;

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 108 – параграф 2 – алинея 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  за вноските по механизмите за смесено финансиране: сумата, отпусната за механизма за смесено финансиране, и списъкът на субектите, участващи в него;

ж)  за вноските по механизмите за смесено финансиране: сумата, отпусната за механизма за смесено финансиране, списъкът на субектите, участващи в него, и съответната им финансова вноска;

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  проверява условията, съгласно които плащането е дължимо.

в)  проверява условията, съгласно които плащането е дължимо. Оценките на разходите не могат да предполагат изпълнението на тези условия.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Отмяната на бюджетни кредити е операцията, с която отговорният разпоредител с бюджетни кредити отменя изцяло или частично заделянето на бюджетни кредити, направено по-рано с бюджетно задължение.

заличава се

Обосновка

За целите на последователността настоящият параграф е преместен в член 2 („Определения“).

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 110 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Временните бюджетни задължения се изпълняват чрез сключване на едно или повече правни задължения, които пораждат право на последващи плащания. Независимо от това по отношение на разходите за управление на персонала и на разходите за комуникация, направени от институциите за отразяване на събития на Съюза, както и в случаите, посочени в точка 14.5 от приложението към настоящия регламент, временните бюджетни задължения могат да се изпълняват пряко чрез плащания.

6.  Временните бюджетни задължения се изпълняват чрез сключване на едно или повече правни задължения, които пораждат право на последващи плащания. Независимо от това по отношение на разходите за управление на персонала и за настоящи или бивши членове на институция на Съюза и на разходите за комуникация, направени от институциите за отразяване на събития на Съюза, както и в случаите, посочени в точка 14.5 от приложението към настоящия регламент, временните бюджетни задължения могат да се изпълняват пряко чрез плащания.

Обосновка

Надбавките на членовете се плащат по същия начин, както надбавките на персонала, и следователно също следва да бъдат посочени в изключенията, където временно бюджетно задължение може да бъде пряко последвано от плащания.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 111 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Задълженията, посочени в първата алинея, се приспадат от глобалното временно задължение, посочено в параграф 2.

Обосновка

Техническа поправка (текстът е преместен от параграф 5).

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 111 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Задълженията, посочени в първата алинея, се приспадат от глобалното временно задължение, посочено в параграф 1.

заличава се

Обосновка

Техническа поправка (текстът е преместен в параграф 4).

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 112 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всички части от бюджетни задължения, които не са изпълнени с плащания шест месеца след крайната дата на изпълнение, се отменят в съответствие с член 13.

4.  Всички части от бюджетни задължения, които не са изпълнени с плащания шест месеца след крайната дата на изпълнение, се отменят.

Обосновка

Позоваването няма смисъл, тъй като член 13 разглежда анулирането на бюджетни кредити вследствие на отмяна, а не процедурата за отмяна като такава.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 113 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За безвъзмездните средства в режим на пряко изпълнение за сума над 5 000 000 EUR, финансиращи външни дейности, за целия срок на изпълнение на дейността може да останат неизравнени не повече от две плащания по предварително финансиране.

Обосновка

Възстановява се втората алинея от член 184, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, която не беше включена от Комисията.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 114 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  90 календарни дни за споразуменията за финансов принос, договорите и споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, включващи технически услуги или дейности, които са особено сложни за оценяване и по които плащането зависи от одобрението на отчет или удостоверение;

а)  60 календарни дни за споразуменията за финансов принос, договорите и споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, включващи технически услуги или дейности, които са особено сложни за оценяване;

Обосновка

Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 114 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  60 календарни дни за всички други споразумения за финансов принос, договори и споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, по които плащането зависи от одобрението на отчет или удостоверение;

заличава се

Обосновка

Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 114 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С изключение на държавите членки, на Европейската инвестиционна банка и на Европейския инвестиционен фонд при изтичане на сроковете, определени в параграф 1, кредиторът има право на лихва при следните условия:

С изключение на държавите членки, при изтичане на сроковете, определени в параграф 1, кредиторът има право на лихва при следните условия:

Обосновка

По този въпрос групата на ЕИБ не следва да бъде третирана по различен начин от другите образувания, изпълняващи бюджетни средства на ЕС, или кредиторите на Съюза. В това отношение групата на ЕИБ, съгласно своя устав, е длъжна да гарантира, че покрива разходите си, а включването на ЕИБ/ЕИФ в тази разпоредба може да предизвика отрицателни реакции от страна на агенциите за кредитен рейтинг по отношение на съществуващи инструменти като ЕФСИ, мандата за външно кредитиране и InnovFin.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 115 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Във всяка институция се създава функция по вътрешен одит, която се изпълнява в съответствие с приложимите международни стандарти. Вътрешният одитор, назначен от институцията, се отчита пред нея за проверката на правилното действие на системите и процедурите за изпълнение на бюджета. Вътрешният одитор не може да действа като разпоредител с бюджетни кредити, нито като счетоводител.

1.  Във всяка институция се създава функция по вътрешен одит, която се изпълнява в съответствие с приложимите международни стандарти. Вътрешният одитор, назначен от институцията, се отчита пред нея за проверката на правилното действие на системите и процедурите за изпълнение на бюджета. Вътрешният одитор е независим при изпълнението на своите задачи и не може да действа като разпоредител с бюджетни кредити, нито като счетоводител.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 116 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този годишен отчет се посочват и всички системни проблеми, открити от създадената по силата на член 139 експертна комисия, когато тя дава становището, посочено в член 90.

В този годишен отчет се посочват и всички системни проблеми, открити от създадената по силата на член 90 експертна комисия.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 90, параграф 5б (нов).

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 116 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При изготвянето на своя отчет вътрешният одитор обръща особено внимание на цялостното спазване на принципа на добро финансово управление и се уверява, че са предприети подходящи мерки за постоянно подобряване и засилване на неговото прилагане.

5.  При изготвянето на своя отчет вътрешният одитор обръща особено внимание на цялостното спазване на принципите на добро финансово управление и качество на изпълнението и се уверява, че са предприети подходящи мерки за постоянно подобряване и засилване на тяхното прилагане.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 116 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Всяка година институцията изготвя доклад, съдържащ обобщение на броя и вида на извършените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по отношение на тези препоръки, и го изпраща на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 239.

8.  Всяка година институцията изготвя доклад, съдържащ съдържателно обобщение на броя и вида на извършените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по отношение на тези препоръки, и го изпраща на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 239.

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 120 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 120a

 

Комитети за вътрешен одит

 

1.  Всяка институция установява комитет за вътрешен одит, натоварен със задачата да наблюдава качеството на вътрешния одит и да гарантира, че препоръките от одита се вземат под внимание по подходящ начин и се изпълняват от нейните служби.

 

2.  По-голямата част от членовете на комитета за вътрешен одит са независими от институцията.

 

3.  Дейността на комитетите за вътрешен одит следва, по-конкретно:

 

а)   да спомага за подобряването на адекватността и ефективността на управлението на риска и вътрешния контрол;

 

б)  да насърчава принципите на добро управление и прилагането им към вземането на решения;

 

в)  да подпомага качеството на вътрешните одити;

 

г)  да повишава осведомеността относно необходимостта от стабилно управление на риска и от стабилен вътрешен контрол;

 

д)  да гарантира, че препоръките от вътрешните и външните одити се изпълняват; и

 

е)  да спомага за интегриране на ценностите на етичното управление, включително ефективна уредба за противодействие на измамите и корупцията.

 

4.  В годишния доклад на вътрешния одитор, посочен в член 116, параграф 4, се съдържа подходяща информация относно мандата, операциите, дейностите и резултатите на комитета за вътрешен одит.

Обосновка

Според ЕСП (вж. точки 14 – 15 от Становище № 1/2017) международният челен опит в сферата на управляващите органи в публичния сектор изисква създаването на комитет за вътрешен одит, който се състои в по-голямата част от независими членове, чиито задачи включват финансово отчитане, нередности и управление на рисковете.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 121 – параграф 1 – алинея 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  финансиране, което не е свързано с разходи по съответните дейности, въз основа на:

 

i)  изпълнението на условията, определени в специфично секторно законодателство или решения на Комисията, или

 

ii)  постигането на резултати, измерено спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението;

Обосновка

За да се включи в настоящия регламент култура, насочена към постигането на резултати, докладчиците предлагат за финансов принос от страна на Съюза първо да се разглежда постигането на резултати, преди да се разглеждат други критерии.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 121 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  финансиране, което не е свързано с разходи по съответните дейности, въз основа на:

заличава се

i)  изпълнението на условията, определени в специфично секторно законодателство или решения на Комисията, или

 

ii)  постигането на резултати, измерено спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението;

 

Обосновка

Текстът е преместен в буква -а).

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 121 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити докладва в годишния отчет за дейността, посочен в член 73, параграф 9 от настоящия регламент, относно финансовия принос на Съюза, определен съгласно параграф 1, букви д) и е) от настоящия член, под заглавие „Финансов принос на Съюза съгласно член 121, параграф 1, букви д) и е) от Финансовия регламент“.

Обосновка

Разпоредбата ще засили контрола на бюджетния орган върху тези нови видове финансиране.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 122

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 122

заличава се

Взаимно използване на оценки

 

Комисията може да използва изцяло или частично оценките, извършени от нея или от други субекти, включително от донори, доколкото тези оценки са направени при условия, равностойни на посочените в настоящия регламент по отношение на приложимия метод на изпълнение на бюджета. За тази цел Комисията насърчава признаването на международно приети стандарти и на най-добри международни практики.

 

Обосновка

Тази нова разпоредба противоречи на принципа на добро финансово управление и следователно следва да бъде заличена.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 123 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато независим одитор е извършил одит въз основа на международно приети стандарти, осигуряващи разумна увереност, по отношение на финансовите отчети и доклади, отнасящи се до използването на финансовия принос на Съюза, този одит служи за основа на общата увереност, ако е приложимо в съответствие с допълнителните условия, предвидени в специфичните за отделните сектори правила.

Когато независим одитор е извършил одит въз основа на международно приети стандарти, осигуряващи разумна увереност, по отношение на финансовите отчети и доклади, отнасящи се до използването на финансовия принос на Съюза, и когато този финансов принос на Съюза е в размер на по-малко от 50% от общото налично финансиране, този одит може, при наличие на решение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, да служи за основа на общата увереност, ако е приложимо в съответствие с допълнителните условия, предвидени в специфичните за отделните сектори правила. Може да бъдат направени изключения за научноизследователски институции.

Обосновка

В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана допълнителна защита при взаимното използване на одити.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 123 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За тази цел Комисията и Сметната палата насърчават признаването на международно приети стандарти или на най-добри международни практики.

Обосновка

В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана допълнителна защита при взаимното използване на одити.

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 123 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Информацията, с която вече разполага управляващият орган, се използва във възможно най-голяма степен, за да се избегне искането на една и съща информация от бенефициерите повече от един път.

Обосновка

В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана допълнителна защита при взаимното използване на одити.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 124 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза и като условие за получаване на средствата предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата (ЕСП), а когато е подходящо и на съответните национални органи, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF това включва правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място.

1.  Всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза и като условие за получаване на средствата предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, EPPO, OLAF и на ЕСП, а когато е подходящо и на съответните национални органи, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF това включва правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място.

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 124 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза в режим на пряко или непряко изпълнение, дават писмено съгласие да предоставят необходимите права, посочени в параграф 1. Това включва задължението за всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, да осигурят равностойни права.

2.  Всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза в режим на пряко, споделено или непряко изпълнение, дават писмено съгласие да предоставят необходимите права, посочени в параграф 1. Това включва задължението за всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, да осигурят равностойни права.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 125

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 125

заличава се

Прехвърляне на ресурси към инструменти, създадени по силата на настоящия регламент или на специфични за отделните сектори регламенти

 

Разпределените за държавите членки ресурси в режим на споделено изпълнение могат, по искане на държавите членки, да бъдат прехвърляни към инструменти, създадени по силата на настоящия регламент или на специфични за отделните сектори регламенти. Комисията изпълнява тези ресурси в съответствие с член 61, параграф 1, буква а) или в), когато е възможно в полза на съответната държава членка. Овен това разпределените за държавите членки ресурси в режим на споделено изпълнение могат, по искане на държавите членки, да бъдат използвани за увеличаване на капацитета за поемане на риск на ЕФСИ. В такива случаи се прилагат правилата за ЕФСИ.

 

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 126 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В споразуменията за финансово рамково партньорство се определят формите на финансово сътрудничество, общите цели на сътрудничеството и принципите, уреждащи това сътрудничество между Комисията и лицата и субектите, които изпълняват средства на Съюза съгласно член 61, параграф 1, буква в), или бенефициерите. Тези споразумения също така отразяват степента, до която Комисията може да използва системите и процедурите на лицата или субектите, които изпълняват средства на Съюза съгласно член 61, параграф 1, буква в), или на бенефициерите, включително одитните процедури.

2.  В споразуменията за финансово рамково партньорство се определят формите на финансово сътрудничество, общите цели на сътрудничеството и принципите, уреждащи това сътрудничество между Комисията и лицата и субектите, които изпълняват средства на Съюза съгласно член 61, параграф 1, буква в), или бенефициерите. Тези споразумения също така:

 

а)  гарантират качеството на изпълнението и че са постигнати целите на намесата на Съюза, както и

 

б)  отразяват системите и процедурите на лицата или субектите, които изпълняват средства на Съюза съгласно член 61, параграф 1, буква в), или на бенефициерите за постигането на тези цели, включително одитните процедури.

Обосновка

Тази допълнителна защита ще спомогне да се гарантира, че финансовите рамкови партньорства имат добавена стойност за ЕС.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 126 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С цел оптимизиране на разходите и ползите, свързани с одитите, и улесняване на координацията могат да се сключват споразумения за одит или проверка с лица и субекти, които изпълняват средства съгласно член 61, параграф 1, буква в), или с бенефициери на безвъзмездни средства. По отношение на Европейската инвестиционна банка се прилага тристранното споразумение, сключено между нея, Комисията и Европейската сметна палата.

3.  С цел оптимизиране на разходите и ползите, свързани с одитите, и улесняване на координацията могат да се сключват споразумения за одит или проверка с лица и субекти, които изпълняват средства съгласно член 61, параграф 1, буква в), или с бенефициери на безвъзмездни средства. Подобни споразумения не ограничават достъпа на ЕСП до информация, необходима за одитирането на финансовите средства на Съюза.

Обосновка

Позоваването на тристранното споразумение по член 287, параграф 3 от ДФЕС е излишно. С цел по-голяма яснота следва да бъде уточнено, че споразуменията за одит или проверка, посочени в този параграф, не следва да ограничават достъпа на ЕСП до информация, необходима за изпълнението на нейните задължения.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 126 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  продължителността на партньорството не може да надхвърля четири години, освен в надлежно обосновани случаи;

в)  продължителността на партньорството не може да надхвърля четири години, освен в надлежно обосновани случаи, което е ясно указано в годишния отчет за дейността, посочен в член 73, параграф 9;

Обосновка

Изменението засилва контрола на бюджетния орган върху тези споразумения за партньорство.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 126 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  По отношение на споразуменията за финансово рамково партньорство, изпълнявани чрез специфични безвъзмездни средства, проверката на оперативния и финансовия капацитет по член 191 се извършва преди подписването на съответното споразумение за финансово рамково партньорство. Комисията може да използва еквивалентна проверка на оперативния и финансовия капацитет, извършена от други донори.

6.  По отношение на споразуменията за финансово рамково партньорство, изпълнявани чрез специфични безвъзмездни средства, проверката на оперативния и финансовия капацитет по член 191 се извършва преди подписването на съответното споразумение за финансово рамково партньорство. Единствено когато делът, поет от бюджета на Съюза, е в размер на по-малко от 50% от общото финансиране, Комисията може да използва еквивалентна проверка на оперативния и финансовия капацитет, извършена от други донори.

Обосновка

В съответствие с принципа на добро финансово управление следва да бъде прилагана допълнителна защита при взаимното използване на проверки. Вж. също изменението на докладчиците на член 123, параграф 1.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 126 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Комисията се стреми да хармонизира своите изисквания относно докладването с тези на други донори.

заличава се

Обосновка

Тази нова разпоредба рискува да подрони правилата относно докладването, съдържащи се в дял ХІІІ, и поради това следва да бъде заличена.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 132 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  субектът има седалище и център на основни интереси в различни юрисдикции и по този начин заобикаля задълженията си, произтичащи от фискалното или социалното законодателство, или всякакви други правни задължения, приложими в юрисдикцията на неговия център на основни интереси (дружества – пощенски кутии).

Обосновка

Дружества – пощенски кутии често се създават с цел заобикаляне на фискалните, правните или социалните задължения, приложими в държавата на техния център на основни интереси, което противоречи на финансовите интереси на ЕС и на целта на финансирането от ЕС. Настоящото изменение се базира на предложение до докладчиците от Германската федерална нотариална камара.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 132 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  физическо или юридическо лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на лицето или субекта по член 131, параграф 1 или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на това лице или този субект, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в)—е);

а)  физическо или юридическо лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на лицето или субекта по член 131, параграф 1 или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на това лице или този субект, включително лицата и образуванията в рамките на структурата на собственост и контрол и действителните собственици, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в) – е);

Обосновка

Изменението пояснява обхвата по отношение на лицата, за които са приложими причините за отстраняване, предвидени в член 131, параграф 1, и хармонизира обхвата на проверката на причините за отстраняване с обхвата на проверката, изисквана от финансовите институции и другите определени нефинансови органи и професии по Директива (ЕС) 2015/849 относно борбата с изпирането на пари, и с обхвата по Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 133 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация за физическите и юридическите лица, които са членове на административния, управителния или надзорния орган на участника или които имат правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на този участник, и подходящи доказателства за това, че едно или няколко от тези лица не се намират в нито едно от налагащите отстраняване положения, посочени в член 132, параграф 1, букви в)—е);

б)  информация за физическите и юридическите лица, които са членове на административния, управителния или надзорния орган на участника или които имат правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на този участник, включително лицата и образуванията в рамките на структурата на собственост и контрол и действителните собственици, и подходящи доказателства за това, че едно или няколко от тези лица не се намират в нито едно от налагащите отстраняване положения, посочени в член 132, параграф 1, букви в) – е);

Обосновка

Изменението пояснява обхвата по отношение на лицата, за които са приложими причините за отстраняване, предвидени в член 131, параграф 1, и хармонизира обхвата на проверката на причините за отстраняване с обхвата на проверката, изисквана от финансовите институции и другите определени нефинансови органи и професии по Директива (ЕС) 2015/849 относно борбата с изпирането на пари, и с обхвата по Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания.

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 142 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При споделено изпълнение целият официален обмен на информация между държавите членки и Комисията се извършва чрез средства, посочени в специфичните за отделните сектори правила. Тези правила предвиждат оперативна съвместимост на данните, които са събрани или получени и са предадени при управлението на бюджета.

2.  При споделено изпълнение целият официален обмен на информация между държавите членки и Комисията се извършва чрез средства, посочени в специфичните за отделните сектори правила. Тези правила предвиждат оперативна съвместимост на данните, които са събрани или получени и са предадени при изпълнението на бюджета.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 142 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета на редовни интервали за напредъка по прилагането на електронното управление.

Обосновка

Възстановява се третият параграф от член 95 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който беше заличен от Комисията.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 144 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета за напредъка по прилагането на настоящия параграф.

Обосновка

Възстановява се втората алинея от член 111 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, която беше заличена от Комисията.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 147 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С изключение на договорите с ниска стойност и безвъзмездните средства с ниска стойност отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, ако е пропорционално и при извършен анализ на риска, да изиска гаранция, която трябва да бъде представена:

1.  С изключение на договорите с ниска стойност и безвъзмездните средства с ниска стойност отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, ако е пропорционално и при извършен от него анализ на риска, да изиска гаранция, която трябва да бъде представена:

Обосновка

Изменението изяснява, че анализът на риска трябва да бъде извършен от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 148 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Гаранцията е валидна за достатъчно дълъг период, за да може да бъде активирана.

Обосновка

Изречението е възстановено от член 206, параграф 2 от правилата за прилагане на Финансовия регламент. Пропуснато е от Комисията.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 149 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изборът на субекти и лица, изпълняващи средства на ЕС или бюджетни гаранции в съответствие с член 61, параграф 1, буква в), е прозрачен, обоснован от естеството на дейността и не води до конфликт на интереси. За субектите, посочени в член 61, параграф 1, буква в), подточки ii), v), vi) и vii), при избора се вземат също така надлежно предвид техните оперативни и финансови възможности.

Изборът на субекти и лица, на които да бъдат възложени задачи по изпълнението на бюджета, включително изпълнението на бюджетни гаранции в съответствие с член 61, параграф 1, буква в), е прозрачен, обоснован от естеството на дейността и не води до конфликт на интереси. За субектите, посочени в член 61, параграф 1, буква в), подточки ii), v), vi) и vii), при избора се вземат също така надлежно предвид техните оперативни и финансови възможности.

Обосновка

Възстановява се текстът от член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 149 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Субекти и лица, изпълняващи средства на ЕС или бюджетни гаранции в съответствие с член 61, параграф 1, буква в), спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност, недопускане на дискриминация и видимост на дейността на Съюза. Когато Комисията установява финансови споразумения за партньорство в съответствие с член 126, тези принципи са описани по-подробно в тези споразумения.

2.  Субекти и лица, на които са възложени задачи по изпълнението на бюджета, включително изпълнението на бюджетни гаранции в съответствие с член 61, параграф 1, буква в), спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност, недопускане на дискриминация и видимост на дейността на Съюза. Когато Комисията установява финансови споразумения за партньорство в съответствие с член 126, тези принципи са описани по-подробно в тези споразумения.

Обосновка

Възстановява се текстът от член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 149 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Субектите и лицата, на които е възложено изпълнението на бюджета съгласно член 61, параграф 1, буква в), предотвратяват, откриват и коригират нередностите и измамите при извършването на задачи по изпълнението на бюджета и уведомяват Комисията за тях. За тази цел те извършват, в съответствие с принципа на пропорционалност, предварителен и последващ контрол, включително, по целесъобразност, проверки на място на представителни и основани на оценка на риска извадки от сделки, с цел да се гарантира, че финансираните от бюджета дейности са действително и правилно осъществени. Наред с това те събират неправомерно платените средства, отказват достъп до средства на Съюза или налагат финансови санкции и образуват съдебни производства, ако е необходимо в тази връзка.

Обосновка

Възстановява се член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който беше заличен от Комисията.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 149 – параграф 4 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  прилагат подходящи правила и процедури за предоставяне на финансиране на трети страни, включително подходящи процедури за преглед, правила за възстановяването на недължимо платени средства и правила за изключване от достъп до финансиране;

г)  прилагат подходящи правила и процедури за предоставяне на финансиране на трети страни, включително прозрачни, недискриминационни, ефективни и ефикасни процедури за преглед, правила за възстановяването на недължимо платени средства и правила за изключване от достъп до финансиране;

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 149 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, със съгласието на субектите или лицата Комисията може да оцени други правила и процедури, като практиките за счетоводно отчитане на административните разходи на субектите. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията може да реши да се основава на тези правила и процедури.

Освен това, със съгласието на субектите или лицата Комисията може да оцени други правила и процедури, като практиките за счетоводно отчитане на административните разходи на субектите. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията може да реши да се основава на тези правила и процедури. Годишният отчет за дейността по член 73, параграф 9 съдържа информация относно всички такива решения.

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 149 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако тези субекти или лица отговарят само частично на изискванията, посочени в параграф 4, Комисията предприема подходящи надзорни мерки, гарантиращи защитата на финансовите интереси на Съюза. Тези мерки се определят в съответните споразумения.

5.  Ако тези субекти или лица отговарят само частично на изискванията, посочени в параграф 4, Комисията предприема подходящи надзорни мерки, гарантиращи защитата на финансовите интереси на Съюза. Тези мерки се определят в съответните споразумения. Годишният отчет за дейността по член 73, параграф 9 съдържа информация относно всички такива мерки.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 150 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задълженията, установени в настоящия параграф, не засягат споразуменията, сключени с групата на ЕИБ, международни организации и трети държави. По отношение на декларацията за управление тези споразумения включват най-малко задължението тези субекти да предоставят ежегодно на Комисията декларация, че през съответната финансова година вноската на Съюза е използвана и отчетена в съответствие с изискванията, определени в член 149, параграфи 3 и 4, и в съответствие със задълженията, установени в тези споразумения. Тази декларация може да бъде включена в окончателния доклад, ако изпълняваната дейност е ограничена до 18 месеца.

Задълженията, установени в настоящия параграф, не засягат споразуменията, сключени с ЕИБ, ЕИФ, международни организации и трети държави. По отношение на декларацията за управление тези споразумения включват най-малко задължението тези субекти да предоставят ежегодно на Комисията декларация, че през съответната финансова година вноската на Съюза е използвана и отчетена в съответствие с изискванията, определени в член 149, параграфи 3 и 4, и в съответствие със задълженията, установени в тези споразумения. Тази декларация може да бъде включена в окончателния доклад, ако изпълняваната дейност е ограничена до 18 месеца.

Обосновка

Вж. изменението на докладчиците на член 61, параграф 1, буква в), подточка iii).

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 150 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всички споразумения за финансов принос, споразумения за финансиране или споразумения за гаранции се предоставят на Европейския парламент и на Съвета при поискване.

6.  Всички споразумения за финансов принос, споразумения за финансиране или споразумения за гаранции се предоставят в годишния отчет за дейността, посочен в член 73, параграф 9.

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 151 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 151a

 

Непряко изпълнение с организации на държавите членки

 

1.  Организации на държавите членки означава субектите, посочени в член 61, параграф 1, буква в), подточки v) – vii), при условие че:

 

i)  държавите членки са ги натоварили със задължение за обществена услуга в областта на международното развитие и сътрудничество и те са създадени съгласно частното или публичното право в държавите членки;

 

ii)  техните системи и процедури, адаптирани към специфичния правен и оперативен контекст на международното развитие и сътрудничество, са били оценени положително, както е предвидено в член 149, параграф 4.

 

2.  Комисията използва системите и процедурите на организациите на държавите членки, които са оценени положително съгласно член 149, параграф 4, или други допълнителни системи и процедури извън обхвата на оценката по същия член, които са надлежно установени и се прилагат под контрола на съответните държави членки, като например структурата на разходите на организациите на държавите членки. По-специално, но не само, взаимното използване на оценки се прилага по отношение на системите и процедурите, посочени в член 123.

 

3.  В Споразуменията за финансово рамково партньорство, сключени с организациите на държавите членки в съответствие с член 126, допълнително се определят степента и условията на взаимно използване на системите и процедурите на организациите на държавите членки.

Обосновка

Докладчиците предлагат допълнителен член в дяла относно непрякото изпълнение, за да се признаят специфичните особености на дейностите на организациите на държавите членки в областта на външната помощ, предоставяна от ЕС.

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 153 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато финансовите инструменти се изпълняват в рамките на механизъм за смесено финансиране, се прилага дял Х.

2.  Когато финансовите инструменти се изпълняват в рамките на механизъм за смесено финансиране и са в размер на над 50% от общото финансиране, дял Х се прилага за цялата операция.

Обосновка

При все че докладчиците подкрепят принципната цел за опростяване, която стои зад тази нова разпоредба, следва да се избягва ситуация, при която цялата операция за смесено финансиране се урежда от правила за финансови инструменти, въпреки че на тях се пада само малък дял от финансирането.

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 153 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато безвъзмездните средства се изпълняват в рамките на механизъм за смесено финансиране и са в размер на над 50% от общото финансиране, дял VІІІ се прилага за цялата операция.

Обосновка

При все че докладчиците подкрепят принципната цел за опростяване, която стои зад тази нова разпоредба, следва да се избягва ситуация, при която цялата операция за смесено финансиране се урежда от правила за финансови инструменти, въпреки че на тях се пада само малък дял от финансирането.

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 153 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За финансовите инструменти в рамките на механизмите за смесено финансиране буква з) от член 202, параграф 1 се смята за спазена, ако преди създаването на съответния механизъм за смесено финансиране се извърши предварителна оценка;

3.  За финансовите инструменти в рамките на механизмите за смесено финансиране буква з) от член 202, параграф 1 се смята за спазена, ако преди създаването на съответния механизъм за смесено финансиране се извърши оценка на въздействието.

Обосновка

Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 174 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Безвъзмездните средства представляват преки финансови помощи, отпускани безвъзмездно от бюджета, с цел финансиране на:

Безвъзмездните средства се отпускат с цел финансиране на:

Обосновка

За целите на последователността част от настоящия параграф е преместен в член 2 („Определения“).

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 175 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато е възможно и необходимо, еднократните суми, единичните разходи или единните ставки се определят по такъв начин, че да позволяват тяхното изплащане след постигане на конкретни резултати.

2.  Когато е възможно и необходимо, еднократните суми, единичните разходи или единните ставки се определят по такъв начин, че да позволяват тяхното изплащане след постигане на конкретни крайни продукти и услуги и резултати, при условие че са били предприети подходящи мерки, за да се гарантира, че съответните суми са адекватни спрямо изискваните крайни продукти и услуги.

Обосновка

Допълнителна защита.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 175 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Точните критерии за изискваните резултати се договарят между Комисията и бенефициера и се посочват в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства в зависимост от конкретния случай и съобразно съответните обстоятелства.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 175 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Освен ако не е предвидено друго в основния акт, използването на еднократни суми, единични разходи или финансиране с единна ставка се разрешава от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, който действа в съответствие с предварително определена процедура, установена в рамките на всяка институция.

3.  Освен ако не е предвидено друго в основния акт, използването на еднократни суми, единични разходи или финансиране с единна ставка се разрешава от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, който действа в съответствие с предварително определена процедура, установена в рамките на всяка институция. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити докладва в своя годишен отчет за дейността, посочен в член 73, параграф 9, относно всяко дадено разрешение.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 175 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  когато това е възможно, съществените условия, задействащи плащането, включително, когато е приложимо, постигането на резултати;

г)  когато това е възможно, съществените условия, задействащи плащането, включително, когато е приложимо, постигането на крайни продукти и услуги и резултати;

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 175 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  описание на условията, гарантиращи, че принципът на добро финансово управление е спазен и принципът на съфинансиране се съблюдава по разумен начин;

д)  описание на условията, гарантиращи, че принципът на добро финансово управление е спазен и принципите на съфинансиране и недопускане на печалба се съблюдават по разумен начин;

Обосновка

Принципът на недопускане на печалба следва да бъде възстановен като един от общите принципи, приложими за безвъзмездните средства.

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 175 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да разреши или да наложи финансиране под формата на единни ставки на косвените разходи на бенефициера в размер до 7 % от общите допустими преки разходи за дейността. По-висока единна ставка може да се разреши с мотивирано решение на Комисията.

6.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да разреши или да наложи финансиране под формата на единни ставки на косвените разходи на бенефициера в размер до 7% от общите допустими преки разходи за дейността. По-висока единна ставка може да се разреши с мотивирано решение на Комисията. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити докладва в своя годишен отчет за дейността, посочен в член 73, параграф 9, относно всяко подобно взето решение, разрешената единна ставка, сумите, за които става въпрос, и мотивите за това решение.

Обосновка

Изменението ще помогне на бюджетния орган да контролира използването на това изключение от отговорните разпоредители с бюджетни кредити.

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 175 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Бенефициерите могат да обявят разходи за персонал за работата, извършена от доброволци по дейност или работна програма, въз основа на единични разходи, разрешени в съответствие с параграфи 16.

8.  Бенефициерите могат да обявят разходи за персонал за работата, извършена от доброволци по дейност или работна програма, която подлежи на отчитане, въз основа на единични разходи, разрешени в съответствие с параграфи 16.

Обосновка

От понятието за доброволчество следва, че работата, извършена от доброволци, не се заплаща. Следователно, за да се избегне евентуално недоразумение, следва да се изясни, че тази декларация е счетоводен инструмент и не води до възнаграждение за доброволческа работа. Настоящото изменение се базира на предложение до докладчиците от германските организации за социално подпомагане.

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 176 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато дава разрешение за плащането на единствени еднократни суми, отговорният разпоредител с бюджетни кредити съблюдава член 175.

3.  Когато дава разрешение за плащането на единствени еднократни суми, отговорният разпоредител с бюджетни кредити съблюдава член 175 и приложимите правила за съфинансиране, по-конкретно що се отнася до максималния процент на съфинансиране за цялостната дейност или работна програма.

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 177 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Размерът на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка, определен предварително чрез прилагане на метода, разрешен от отговорния разпоредител с бюджетни кредити или Комисията в съответствие с член 175, не се подлага на последващ контрол, без да се засяга правото на отговорния разпоредител с бюджетни кредити да намали размера на безвъзмездните средства съгласно член 127, параграф 4. Когато еднократни суми, единични разходи или единни ставки се определят въз основа на обичайните практики за осчетоводяване на разходите на бенефициера, се прилага член 179, параграф 2.

Размерът на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка, определен предварително чрез прилагане на метода, разрешен от отговорния разпоредител с бюджетни кредити или Комисията в съответствие с член 175, се подлага на последващ контрол единствено в случай на разумно съмнение, без да се засяга правото на отговорния разпоредител с бюджетни кредити да намали размера на безвъзмездните средства съгласно член 127, параграф 4. Когато еднократни суми, единични разходи или единни ставки се определят въз основа на обичайните практики за осчетоводяване на разходите на бенефициера, се прилага член 179, параграф 2.

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 177 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Честотата и обхватът на проверките и контрола могат да зависят, inter alia, от специфичния риск, свързан с определен бенефициер. Този риск се оценява, inter alia, въз основа на настъпването в миналото на нередности, които се дължат на бенефициера и имат съществени последици за безвъзмездни средства, отпуснати на бенефициера при сходни условия.

Обосновка

Проверките и контролът следва да са насочени повече към бенефициери, представляващи по-голям риск за бюджета на Съюза. Проверките и контролът, основани на риска, ще позволят на ЕС да използва повече от своите средства за конкретни действия вместо за управление.

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 178 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методът за определяне на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, съответните данни и получените в резултат суми се оценява периодично и ако е необходимо, се адаптира в съответствие с член 175.

Методът за определяне на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, съответните данни и получените в резултат суми, както и адекватността на тези суми спрямо постигнатия резултат, се оценява периодично и поне на всеки две години и ако е необходимо, се адаптира в съответствие с член 175.

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 180 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато прогнозните допустими разходи включват разходи за работата, извършена от доброволци, посочена в член 175, параграф 8, безвъзмездните средства не надвишават прогнозните допустими разходи, различни от разходите за извършената от доброволците работа.

б)  когато прогнозните допустими разходи включват разходи за работата, извършена от доброволци, посочена в член 175, параграф 8, безвъзмездните средства не надвишават прогнозните допустими разходи, различни от разходите за извършената от доброволците работа, или 75% от общите прогнозни допустими разходи, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.

Обосновка

Изменението има за цел да предотврати ситуация, при която много малка вноска в натура води на практика до процент на съфинансиране от почти 100%.

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 182 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  недопускане на печалба.

Обосновка

Вж. обосновката на член 182а (нов).

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 183 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Безвъзмездните средства са предмет на работна програма, която се публикува преди да започне изпълнението ѝ.

Изменение  265

Предложение за регламент

Член 183 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всички безвъзмездни средства, отпуснати през финансовата година, се публикуват в съответствие с член 36, параграфи 1—4.

2.  Всички безвъзмездни средства, отпуснати през финансовата година, се публикуват в съответствие с член 36, параграфи 1 – 4. Освен това всички институции на Съюза, които провеждат обществени поръчки, публикуват ясни правила на своите уебсайтове относно придобиването, разходите и мониторинга, както и всички възложени договори, включително стойността им.

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 183 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След публикуването съгласно параграфи 1 и 2, при поискване от Европейския парламент и от Съвета, Комисията им изпраща отчет относно:

3.  След публикуването съгласно параграфи 1 и 2 Комисията оповестява публично и изпраща отчет на Европейския парламент и на Съвета относно:

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 183 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  средната продължителност на процедурата от датата на приключване на поканата за предложения до отпускането на безвъзмездните средства;

в)  средната продължителност на процедурата от датата на приключване на поканата за предложения до отпускането на безвъзмездните средства, както и продължителността съответно на най-бавната и на най-бързата процедура;

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 183 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  всякакви безвъзмездни средства, предоставени на ЕИБ или Европейския инвестиционен фонд в съответствие с член 188, буква ж);

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 183 – параграф 3 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  всяка операция за смесено финансиране в съответствие с член 153, която включва безвъзмездни средства.

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 184 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Като изключение от параграф 1 външна дейност може да бъде финансирана изцяло от безвъзмездни средства само ако това се окаже от съществено значение за нейното осъществяване. В такъв случай се посочват мотиви в решението за отпускане на безвъзмездни средства.

3.  Като изключение от параграф 1 външна дейност, извършена от партньор на Съюза, за която е доказано, че е в съответствие с правилата и изискванията на Комисията (чрез предварителната оценка), може да бъде финансирана изцяло от безвъзмездни средства, ако това се окаже от съществено значение за нейното осъществяване. В такъв случай се посочват мотиви в решението за отпускане на безвъзмездни средства.

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 185 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Принцип на некумулативно отпускане и избягване на двойното финансиране

Принцип на некумулативно отпускане и забрана на двойното финансиране

Обосновка

Изменение с лингвистичен характер.

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 185 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Дейност, за която от бюджета може да бъдат разпределени безвъзмездни средства, трябва да бъде ясно определена. Не се допуска разделяне на дейност на различни дейности с цел заобикаляне на правилата за финансиране, посочени в настоящия регламент.

Обосновка

Възстановява се член 176 от правилата за прилагане на Финансовия регламент.

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 185 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на:

4.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на:

Обосновка

Не следва да има изключения от забраната на двойното финансиране.

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 186 – параграф 2 – алинея 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в случай на изключителна спешност за мерките, посочени в член 188, букви а) или б), при който включването на ранен етап на Съюза би било от голямо значение. В тези случаи разходите на бенефициера преди датата на подаване на заявлението са допустими за финансиране от Съюза при следните условия:

б)  в случай на изключителна спешност за мерките, посочени в член 188, буква а), при който включването на ранен етап на Съюза би било от голямо значение. В тези случаи разходите на бенефициера преди датата на подаване на заявлението са допустими за финансиране от Съюза при следните условия:

Обосновка

Дерогацията от принципа на забрана за отпускане със задна дата следва да бъде строго ограничена до хуманитарната помощ и свързаните случаи.

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 186 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити докладва в годишния отчет за дейността, посочен в член 73, параграф 9, относно всеки от тези случаи под заглавие „Дерогации от принципа на забрана за отпускане със задна дата в съответствие с член 186 от Финансовия регламент“.

Изменение     276

Предложение за регламент

Член 186 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случай на безвъзмездни средства за оперативни разходи, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се подписва в срок от шест месеца след началото на бюджетната година на бенефициера. Допустимите за финансиране разходи не може да бъдат направени преди подаването на заявлението или преди началото на финансовата година на бенефициера.

4.  В случай на безвъзмездни средства за оперативни разходи, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се подписва в срок от три месеца след началото на бюджетната година на бенефициера. Допустимите за финансиране разходи не може да бъдат направени преди подаването на заявлението или преди началото на финансовата година на бенефициера. Първият транш се изплаща на бенефициера в срок от два месеца след подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Обосновка

Срокът за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от Комисията следва да се намали от 6 на 3 месеца от началото на финансовата година на бенефициера. Това би позволило на Комисията да повиши своята ефикасност в цикъла на програмиране. С това би се избегнало накърняването на финансовия капацитет на организациите на гражданското общество, и по-специално на най-малките от тях. Срокът от шест месеца за подписване на споразуменията, плюс три месеца за плащане на първия транш принуждава повечето организации на гражданското общество да търсят банкови заеми.

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 186 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 186a

 

Принцип на недопускане на печалба

 

1.  Безвъзмездните средства нямат за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на дейността или на работната програма на бенефициера („принцип на недопускане на печалба“).

 

2.  Печалбата се определя като излишък на приходите спрямо допустимите разходи, направени от бенефициера, когато се прави заявка за плащане на остатъка.

 

3.  Приходите, посочени в параграф 2, се ограничават до дохода, генериран от дейността или работната програма, както и целевите финансови вноски от донори за финансирането на допустимите разходи.

 

В случай на безвъзмездни средства за оперативни разходи, сумите, предвидени за натрупване на резерви, не се вземат предвид за проверката на спазването на принципа на недопускане на печалба.

 

4.  Параграф 1 не се прилага за:

 

а)  дейностите, чиято цел е засилване на финансовия капацитет на бенефициера, или дейностите, които генерират приход, за да се гарантира тяхната непрекъснатост след периода на финансиране от Съюза, предвиден в решението или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

 

б)  стипендиите за образование, изследователска дейност или професионално обучение, отпуснати на физически лица;

 

в)  друга пряка помощ, изплатена на най-нуждаещи се физически лица, като безработни лица и бежанци;

 

г)  безвъзмездните средства въз основа на единна ставка и/или еднократни суми и/или единични разходи, когато те отговарят на условията по член 175;

 

д)  безвъзмездните средства с ниска стойност.

 

5.  Когато се реализира печалба, Комисията има право да извърши събиране на процент от печалбата, който отговаря на вноската на Съюза за допустимите разходи, действително извършени от бенефициера за изпълнение на дейността или работната програма.

 

Чрез дерогация от настоящия член, ако европейска политическа фондация по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 реализира излишък на приходите спрямо разходите в края на финансова година, за която е получила безвъзмездни средства за оперативни разходи, частта от този излишък в размер до 25% от общите приходи за посочената година може да бъде пренесена за следващата година, при условие че се използва преди края на първото тримесечие на тази следваща година.

Обосновка

Принципът на недопускане на печалба за безвъзмездните средства е ключов принцип при управлението на публичните финанси. Самата Комисия счита, че използваният по подразбиране вариант за финансиране на генериращи приходи проекти следва да бъде използването на финансови инструменти, а не безвъзмездни средства, и поради това запазването на този принцип по отношение на безвъзмездните средства е необходимо.

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 187 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  условията за финансиране от Съюза, по-специално формите на безвъзмездните средства;

в)  условията за финансиране от Съюза, като се уточняват всички видове принос на Съюза, по-специално формите на безвъзмездните средства;

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 187 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за информиране на всички заявители за резултатите от оценката на техните заявления - максимум шест месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения;

а)  за информиране на всички заявители за резултатите от оценката на техните заявления максимум три месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения;

Изменение     280

Предложение за регламент

Член 187 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за подписване със заявителите на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства максимум три месеца, считано от датата на информиране на заявителите, че са успели.

б)  за подписване със заявителите на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства максимум един месец, считано от датата на информиране на заявителите, че са успели.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 187 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити докладва в годишния си отчет за дейността за средната продължителност на сроковете, използвани за информиране на заявителите и за подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. В случай на надхвърляне на сроковете, посочени във първата алинея, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити посочва причините за това и ако липсва надлежна обосновка в съответствие с втора алинея, предлага коригиращо действие.

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити докладва в годишния си отчет за дейността за средната продължителност на сроковете, използвани за информиране на заявителите и за подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, както и за съответно най-дългия и най-късия срок. В случай на надхвърляне на сроковете, посочени в първата алинея, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити посочва причините за това и ако липсва надлежна обосновка в съответствие с втора алинея, предлага коригиращо действие.

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 188 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в полза на органи, които имат монопол de jure или de facto, или на органи, определени от държавите членки, под тяхна отговорност, когато тези държави членки са в положение на монопол de jure или de facto;

заличава се

Обосновка

Предложението на Комисията предвижда възможността за отпускане на преки безвъзмездни средства на упълномощени от държавите членки субекти, за да бъдат обхванати случаите на монопол de facto или de jure или случаите, когато преките бенефициери са избрани въз основа на техните технически познания. Докладчиците не са достатъчно убедени, че рискът от разширяване на безвъзмездните средства без покана за предложения е оправдан в този случай.

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 188 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изключенията, посочени в букви в) и е) от първа алинея, се тълкуват и прилагат ограничително от институциите и органите на Съюза или държавите членки.

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 188 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Институциите и органите на Съюза или държавите членки ясно определят сроковете и обхвата на прилагане за изключенията, посочени в букви в) и е) от първа алинея.

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 189 – параграф 1 – буква г – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея не се прилага по отношение на публичните органи и международните организации, посочени в член 151.

Първа алинея не се прилага по отношение на публичните органи, организациите на държавите членки и международните организации, посочени в член 151.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 151а (нов).

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 189 – параграф 1 – буква д – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)   описание на дейността или работната програма и прогнозен бюджет, в който, когато това е възможно:

д)   описание на дейността или работната програма и прогнозен бюджет, в който:

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 189 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Заявителят посочва източниците и размерите на финансирането от Съюза, което е получено или за което е подадено заявление за същата дейност или част от дейност или за неговото функциониране по време на същата финансова година, както и всяко друго финансиране, което е получено или за което е подадено заявление за същата дейност.

Обосновка

Изречението е възстановено от член 196, параграф 4 от правилата за прилагане на Финансовия регламент.

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 191 – параграф 5 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  организации на държавите членки;

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 151а (нов).

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 191 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в зависимост от оценка на риска, да отмени задължението за проверка на оперативния капацитет на публични органи или международни организации.

6.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в зависимост от оценка на риска, да отмени задължението за проверка на оперативния капацитет на публични органи, организации на държавите членки или международни организации.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 151а (нов).

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 192 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да се даде възможност за оценяването им.

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 200 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След публикуването, при поискване от Европейския парламент и от Съвета, Комисията им изпраща отчет относно:

След публикуването Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета отчет относно:

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 201 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съюзът може да установява финансови инструменти или да предоставя бюджетни гаранции или финансова помощ, подкрепени от общия бюджет посредством основен акт.

1.  За да постигне своите цели, Съюзът може да установява финансови инструменти или да предоставя бюджетни гаранции или финансова помощ, подкрепени от общия бюджет посредством основен акт, когато това е доказано като най-добрия начин за постигане на целите на Съюза. Финансовите инструменти допълват другата форма на бюджетна интервенция.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 201 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Сметната палата има пълен достъп до всяка информация, свързана с финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ, включително проверките на място.

 

Освен ако в основния акт е предвидено друго, се счита, че Сметната палата е външният одитор, отговорен за проектите и програмите, подпомагани от финансов инструмент, бюджетна гаранция или финансова помощ.

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 202 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Финансовите инструменти се използват в съответствие с принципите на добро финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация, равно третиране и субсидиарност и съгласно техните цели и по целесъобразност, срок, определени в основния акт за тези финансови инструменти.

Обосновка

Възстановява се член 140, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който беше заличен от Комисията.

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 202 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  постигат ефект на лоста или мултиплициращ ефект чрез мобилизиране на обща инвестиция, чийто размер е по-голям от размера на финансовия принос или гаранцията на Съюза. Целевият обхват на стойностите за ефекта на лоста и мултиплициращия ефект се основава на предварителна оценка за съответния финансов инструмент или бюджетна гаранция;

г)  постигат ефект на лоста или мултиплициращ ефект чрез мобилизиране на обща инвестиция, чийто размер е по-голям от размера на финансовия принос или гаранцията на Съюза. Целевият обхват на стойностите за ефекта на лоста и мултиплициращия ефект се основава на оценка на въздействието за съответния финансов инструмент или бюджетна гаранция;

Обосновка

Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 202 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  предвиждат възнаграждението на изпълнителните субекти или контрагенти, участващи в изпълнението, да бъде основано на постигнатите резултати. Таксите, основани на постигнатите резултати, включват административни такси за субекта или контрагента като възнаграждение за работата, извършена при изпълнението на даден финансов инструмент или бюджетна гаранция и когато е целесъобразно, свързани с политиката стимули за насърчаване на постигането на целите на политиката или за стимулиране на финансовите постижения на финансовия инструмент или бюджетната гаранция. Извънредните разноски могат да бъдат възстановени;

ж)  предвиждат възнаграждението на изпълнителните субекти или контрагенти, участващи в изпълнението, да бъде основано на постигнатите резултати. Таксите, основани на постигнатите резултати, включват административни такси за субекта или контрагента като възнаграждение за работата, извършена при изпълнението на даден финансов инструмент или бюджетна гаранция, изчислени въз основа на реално прехвърлените средства, и когато е целесъобразно, свързани с политиката стимули за насърчаване на постигането на целите на политиката или за стимулиране на финансовите постижения на финансовия инструмент или бюджетната гаранция. Извънредните разноски могат да бъдат възстановени в надлежно обосновани случаи;

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 202 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa)  споразуменията и съответните мерки за изпълнение трябва да бъдат добре планирани и внимателно прилагани; Комисията следва да не дава възможност за изчисляване на административните такси като процент от общата вноска на Съюза, за която е поето задължение, включително непоисканата част от бюджетните кредити за задължения.

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 202 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  се основават на предварителни оценки, индивидуално или като част от програма, в съответствие с член 32. Предварителната оценка съдържа разяснения относно избора на вида финансова операция, като се вземат предвид преследваните политически цели и свързаните с това финансови рискове и икономии за бюджета на Съюза.

з)  се основават на оценки на въздействието, индивидуално или като част от програма, в съответствие с член 32. Оценката на въздействието съдържа разяснения относно избора на вида финансова операция, като се вземат предвид преследваните политически цели и свързаните с това финансови рискове и икономии за бюджета на Съюза. Тези оценки се преразглеждат и актуализират, за да се отчете ефектът от значителните социално-икономически промени върху обосновката на инструмента или гаранцията.

Обосновка

Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 202 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  след края на периода на изпълнение на даден финансов инструмент или бюджетна гаранция всяка неизплатена сума от бюджета на Съюза се връща в бюджета;

б)  след края на периода на изпълнение на даден финансов инструмент или бюджетна гаранция и като се вземе под внимание естеството на този финансов инструмент или бюджетна гаранция всяка неизплатена сума от бюджета на Съюза се връща в бюджета;

Обосновка

При схемите за поделяне на риска в рамките на портфейл следва да се отчете и жизненият цикъл на портфейла, преди да бъдат връщани средства в бюджета на ЕС.

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 203 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Бюджетните гаранции и финансовата помощ могат да създадат условен пасив за Съюза, надхвърлящ финансовите активи, предоставени за покриване на финансовия пасив на Съюза.

2.  Бюджетните гаранции и финансовата помощ могат да създадат условен пасив за Съюза, който може да надхвърля единствено финансовите активи, предоставени за покриване на финансовия пасив на Съюза, ако това е предвидено в основен акт за създаване на гаранция и при посочените в него условия.

Обосновка

С това изменение се актуализира и заменя първоначалното изменение 159 на докладчиците.

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 204 – параграф 8 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  в резултат на задействане на бюджетна гаранция нивото на обезпеченията за тази бюджетна гаранция пада под 30 % от процента на обезпечаване, предвиден в параграф 1, или може да спадне под този процент в рамките на една година в съответствие с оценка на риска, извършена от Комисията;

а)  в резултат на задействане на бюджетна гаранция нивото на обезпеченията за тази бюджетна гаранция пада под 50% от процента на обезпечаване, предвиден в параграф 1, и също така когато то пада под 30% или когато може да спадне под който и да е от тези проценти в рамките на една година в съответствие с оценка на риска, извършена от Комисията;

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 204 – параграф 8 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  размерът на привлечения частен капитал е по-малък от размера на приноса от публични източници.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 205 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Обезпечаването за покриване на финансовите пасиви, произтичащи от финансови инструменти, бюджетни гаранции или финансова помощ, се държи в общ обезпечителен фонд под прякото изпълнение на Комисията.

1.  Обезпечаването за покриване на финансовите пасиви, произтичащи от финансови инструменти, бюджетни гаранции или финансова помощ, се държи в общ обезпечителен фонд под прякото изпълнение на Комисията. Комисията информира Европейския парламент и се консултира с него относно функционирането на общия обезпечителен фонд и изчисляването на неговия процент на обезпечаване.

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 206 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независима оценка на адекватността на насоките се извършва на всеки три години.

Независима оценка на адекватността на насоките се извършва на всеки три години и се предава на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 207 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията докладва ежегодно относно финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ, условните пасиви и общия обезпечителен фонд в съответствие с член 242.

Комисията докладва ежегодно относно финансовите инструменти, включително финансовите инструменти, уредени в член 210, бюджетните гаранции, финансовата помощ, условните пасиви и общия обезпечителен фонд в съответствие с член 242.

Обосновка

Изискванията за докладване за финансовите инструменти при споделено изпълнение следва да бъдат същите като тези при пряко или непряко изпълнение.

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 208 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга член 201, параграф 1, финансови инструменти могат да бъдат създавани, в надлежно обосновани случаи, без да се разрешават с основен акт, при условие че тези инструменти са включени в бюджета в съответствие с член 50, параграф 1, буква д).

заличава се

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 208 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато финансовите инструменти са комбинирани в едно споразумение с допълнителна подкрепа от бюджета на Съюза, включително безвъзмездни средства, разпоредбите на настоящия дял се прилагат за цялата мярка. Докладването се извършва в съответствие с член 242.

2. Когато финансовите инструменти са комбинирани в едно споразумение с допълнителна подкрепа от бюджета на Съюза, включително безвъзмездни средства, правилата, приложими за метода на финансиране в размер на над 50% от общото финансиране, се прилагат за цялата мярка. Докладването за частта от финансирането, която се пада на финансовия инструмент, се извършва в съответствие с член 242.

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 208 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията гарантира хармонизирано управление на финансовите инструменти, по-специално в областта на счетоводството, докладването, наблюдението и управлението на финансовия риск.

3.  Комисията гарантира хармонизирано и опростено управление на финансовите инструменти, по-специално в областта на счетоводството, докладването, наблюдението и управлението на финансовия риск.

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 208 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато Съюзът участва във финансов инструмент с миноритарен дял, Комисията осигурява спазването на разпоредбите на настоящия дял в съответствие с принципа на пропорционалност, въз основа на размера и стойността на участието на Съюза в инструмента. Независимо от горепосоченото, Комисията осигурява спазването на разпоредбите на член 124.

заличава се

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 208 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Всяка година Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за ефикасността и ефективността на финансовите инструменти при видовете управление, посочени в член 61, параграф 1, букви а), б) и в). В своя годишен доклад Комисията ясно доказва добавената стойност на финансовите инструменти, посочва крайните бенефициери на средствата и изброява проектите, финансирани чрез финансовите инструменти.

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 210 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По отношение на вноските от фондовете под съвместно изпълнение за финансовите инструменти, създадени съгласно настоящия раздел, се прилагат специфичните за отделните сектори правила. Независимо от горепосоченото, управляващите органи могат да разчитат на съществуваща предварителна оценка, осъществена в съответствие с член 202, параграф 1, буква з), преди да се направят вноските към съществуващ финансов инструмент.

3.  По отношение на вноските от фондовете под съвместно изпълнение за финансовите инструменти, създадени съгласно настоящия раздел, се прилагат специфичните за отделните сектори правила. Независимо от горепосоченото, управляващите органи могат да разчитат на съществуваща оценка на въздействието, осъществена в съответствие с член 202, параграф 1, буква з), преди да се направят вноските към съществуващ финансов инструмент.

Обосновка

Съгласуване на терминологията с измененията на докладчика на член 32.

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 213 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовата помощ от Съюза за държавите членки или трети държави е под формата на заем или кредитна линия или друг инструмент, който се счита за подходящ за осигуряване на ефективност на помощта. За тази цел Комисията се оправомощава, в съответния основен акт, да заеме необходимите средства от името на Съюза на капиталовите пазари или от финансови институции.

1.  Финансовата помощ от Съюза за държавите членки или трети държави зависи от предварително определени условия и е под формата на заем или кредитна линия или друг инструмент, който се счита за подходящ за осигуряване на ефективност на помощта. За тази цел Комисията се оправомощава, в съответния основен акт, да заеме необходимите средства от името на Съюза на капиталовите пазари или от финансови институции.

Изменение    313

Предложение за регламент

Член 213 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Финансовата помощ се изпълнява пряко от самата Комисия.

4.  Финансовата помощ се изпълнява пряко от самата Комисия, която докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на условията и еволюцията на финансовата помощ.

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 213 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантиране, че държавата бенефициер извършва редовни проверки за правилното използване на полученото финансиране, предприема съответните мерки за предотвратяване на нередности и измами и ако е необходимо, предприема правни действия за събирането на средствата, предоставени съгласно финансовата помощ от Съюза, които са били незаконно присвоени;

а)  гарантиране, че държавата бенефициер извършва редовни проверки за правилното използване на полученото финансиране и за изпълнението на условията, предприема съответните мерки за предотвратяване на нередности и измами и ако е необходимо, предприема правни действия за събирането на средствата, предоставени съгласно финансовата помощ от Съюза, които са били незаконно присвоени;

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 215 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Вноските не се използват за предоставяне пряко или непряко на лична полза, в пари или в натура, на отделни членове или служители на европейска политическа партия. Вноските не се използват за пряко или непряко финансиране на дейности на трети страни, по-специално на национални политически партии или политически фондации на европейско или национално равнище, било то под формата на безвъзмездни средства, дарения, заеми или други подобни споразумения. Вноските не се използват за нито едно от предназначенията, изключени в член 22 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

3.  Вноските не се използват за предоставяне пряко или непряко на лична полза, в пари или в натура, на отделни членове или служители на европейска политическа партия. Вноските не се използват за пряко или непряко финансиране на дейности на трети страни, по-специално на национални политически партии или политически фондации на европейско или национално равнище, било то под формата на безвъзмездни средства, дарения, заеми или други подобни споразумения. За целите на настоящия член свързаните субекти на европейски политически партии на европейско равнище, като например младежките и женските организации на тези партии, не се считат за трети страни. Вноските не се използват за нито едно от предназначенията, изключени в член 22 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

Обосновка

С изменението се пояснява, че съгласно новия устав европейските политически партии все още имат право да подпомагат своите младежки, женски и други организации.

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 215 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  Европейските политически партии имат право да създават резерви със сумата на своите собствени ресурси, превишаващи 15% от своите годишни възстановими разходи.

Обосновка

С изменението се пояснява, че съгласно новия устав европейските политически партии все още имат право да създават резерви от своите собствени ресурси.

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 215 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако европейска политическа фондация по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 реализира излишък на приходите спрямо разходите в края на финансова година, за която е получила безвъзмездни средства за оперативни разходи, част от този излишък в размер до 25% от общите приходи за посочената година може да бъде пренесена за следващата година, при условие че се използва преди края на първото тримесечие на тази следваща година.

заличава се

Обосновка

Актуализиран вариант на изменение 170. Докладчиците считат, че член 215, параграф 7 следва да бъде преместен в член 186а, параграф 6 (нов).

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 219 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  финансиране, което не е свързано с разходи по съответните дейности, въз основа на едно от следните:

 

i)  изпълнението на определени предварителни условия;

 

ii)  постигането на резултати, измерени спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението.

Обосновка

Вж. обосновката на измененията на член 121.

Изменение    319

Предложение за регламент

Член 219 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  финансиране, което не е свързано с разходи по съответните дейности, въз основа на едно от следните:

заличава се

i)  изпълнението на определени предварителни условия;

 

ii)  постигането на резултати, измерени спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението.

 

Обосновка

Вж. обосновката на измененията на член 121.

Изменение    320

Предложение за регламент

Член 227 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доверителни фондове

Доверителни фондове на Съюза за външни дейности

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на параграф 1 от настоящия член.

Изменение    321

Предложение за регламент

Член 227 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За спешните ситуации, действията след спешна ситуация или тематичните действия Комисията може, след като информира Европейския парламент и Съвета, да създава доверителни фондове съобразно сключено с други донори споразумение. В акта за учредяване на всеки доверителен фонд се определят целите на този фонд. Решението на Комисията за създаване на доверителния фонд включва описание на целите на фонда, обосновката за създаването му в съответствие с параграф 3, посочване на срока му на действие и предварителните споразумения с други донори.

1.  Само в надлежно обосновани случаи и за спешни действия, действия след спешната ситуация или тематични действия Комисията може да предложи на Европейския парламент и на Съвета създаването, с основен акт в съответствие с обикновената законодателна процедура, на доверителен фонд за външни дейности съобразно сключено с други донори споразумение. Основният акт, с който се създава всеки доверителен фонд, включва описание на целите на фонда, обосновката за създаването му в съответствие с параграф 3, дела на финансиране от източници, различни от бюджета на Съюза, чието съотношение остава фиксирано за целия срок на действие на доверителния фонд, посочване на срока му на действие и предварителните споразумения с други донори.

 

Доверителен фонд не се създава в рамките на Съюза при никакви обстоятелства.

Обосновка

Функциониращите доверителни фондове на Съюза са белязани от липса на надзор от страна на ЕП и от въпроси, свързани с необходимостта на ангажиментите от бюджета на Съюза да бъде отговаряно със заделени средства в същия размер от други донори. Докато тези въпроси не бъдат разрешени, докладчиците считат за преждевременно използването на доверителни фондове да се разшири и за вътрешни политики. Освен това някои организации, които изпълняват проекти, срещат проблеми с доверителните фондове при съфинансирането на проекти и поради това се противопоставят на използването им в Съюза. Изменението взема предвид предложения от германските организации за социално подпомагане.

Изменение    322

Предложение за регламент

Член 227 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията представя своите проекторешения относно създаването, продължаването и ликвидацията на доверителен фонд на Съюза на компетентния комитет, предвиден в основния акт, съгласно който вноската от Съюза се предоставя на доверителния фонд на Съюза.

2.  Комисията представя своите проекти на предложения относно създаването, продължаването и ликвидацията на доверителен фонд на Съюза на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на докладчиците на параграф 1.

Изменение    323

Предложение за регламент

Член 227 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  намесата на Съюза притежава добавена стойност: доверителните фондове се създават и изпълняват на равнището на Съюза само когато техните цели, по-специално поради своя обхват и потенциални последици, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, отколкото на национално равнище;

а)  чрез оценка на въздействието е установено, че намесата на Съюза притежава добавена стойност: доверителните фондове се създават и изпълняват на равнището на Съюза само когато техните цели, по-специално поради своя обхват и потенциални последици, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, отколкото на национално равнище, и когато те не могат да бъдат постигнати в същата степен посредством друг съществуващ финансов инструмент;

Обосновка

Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.

Изменение    324

Предложение за регламент

Член 227 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  целите на доверителните фондове на Съюза за външна дейност съответстват на целите на инструмента на Съюза или бюджетната позиция, от която са финансирани.

Обосновка

Изменението се основава на предложение от Civil Society Europe.

Изменение    325

Предложение за регламент

Член 227 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За всеки доверителен фонд на Съюза се създава управителен съвет, председателстван от Комисията, с цел да се осигури справедливо представителство на донорите и — в качеството на наблюдатели на неучастващите държави членки, както и с цел да се вземат решения за използването на средствата. Правилата за съставяне на съвета и неговият вътрешен правилник се определят в учредителния акт на доверителния фонд, приет от Комисията и спазван от донорите. Тези правила включват изискването за положителен вот от Комисията за окончателното решение за използването на средствата.

4.  За всеки доверителен фонд на Съюза се създава управителен съвет, председателстван от Комисията, с цел да се осигури справедливо представителство на донорите в качеството на наблюдатели, и на неучастващите държави членки, и по целесъобразност на Европейския парламент, както и с цел да се вземат решения за използването на средствата. Правилата за съставяне на съвета и неговият вътрешен правилник се определят в учредителния акт на доверителния фонд, приет от Комисията и спазван от донорите. Тези правила включват изискването за положителен вот от Комисията за окончателното решение за използването на средствата.

Изменение    326

Предложение за регламент

Член 227 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доверителните фондове на Съюза се създават за ограничен срок на действие, определен в акта за тяхното учредяване. Този срок може да бъде удължен с решение на Комисията по искане на управителния съвет на съответния доверителен фонд.

Доверителните фондове на Съюза се създават за ограничен срок на действие, определен в акта за тяхното учредяване. Този срок може да бъде удължен с решение на Европейския парламент и на Съвета, действащи в съответствие с обикновената законодателна процедура след предложение на Комисията по искане на управителния съвет на съответния доверителен фонд.

Изменение    327

Предложение за регламент

Член 228 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнение на доверителните фондове

Изпълнение на доверителните фондове на Съюза за външни дейности

Изменение    328

Предложение за регламент

Член 228 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доверителните фондове на Съюза се изпълняват в съответствие с принципите на добро финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране, както и съобразно специфичните цели, определени във всеки отделен акт за учредяване.

1.  Доверителните фондове на Съюза се изпълняват в съответствие с принципите на добро финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране, при пълно зачитане на механизма за бюджетен контрол и надзор на Европейския парламент и на Съвета, както и съобразно специфичните цели, определени във всеки отделен акт за учредяване.

Изменение    329

Предложение за регламент

Член 228 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Всяка вноска от Съюза се използва в съответствие с целите, посочени в основния акт, съгласно който вноската от Съюза се предоставя на доверителния фонд на Съюза.

Изменение    330

Предложение за регламент

Член 228 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дейностите, финансирани по доверителни фондове на Съюза, могат да се изпълняват пряко от Комисията съгласно член 61, параграф 1, буква а) и чрез непряко изпълнение със субектите съгласно член 61, параграф 1, буква в), подточки i), ii), iii), v) и vi).

2.  Дейностите, финансирани по доверителни фондове на Съюза, могат да се изпълняват пряко от Комисията съгласно член 61, параграф 1, буква а) и чрез непряко изпълнение със субектите съгласно член 61, параграф 1, буква в), подточки i), ii), iii), v) и vi), и са съобразени с финансовите правила.

Изменение    331

Предложение за регламент

Член 228 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовото отчитане на операциите, извършени от всеки доверителен фонд, се извършва два пъти годишно от разпоредителя с бюджетни кредити.

Финансовото отчитане на операциите, извършени от всеки доверителен фонд, се извършва два пъти годишно от разпоредителя с бюджетни кредити. Освен това Комисията докладва поне на всеки шест месеца относно изпълнението на всеки доверителен фонд според качествени критерии, като например естеството на проектите и програмите, получаващи подкрепа, процедурите за подбор, географските и тематичните приоритети, надзора над посредниците и начина, по който доверителният фонд допринася за постигането на целите, предвидени в основния акт на инструментите на Съюза, допринасящи за неговото финансиране.

Изменение    332

Предложение за регламент

Член 228 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доверителните фондове подлежат всяка година на независим външен одит.

Доверителните фондове подлежат всяка година на независим външен одит. ЕСП има право на контрол.

Изменение    333

Предложение за регламент

Член 228 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Доверителните фондове са част от процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 319 от ДФЕС.

Изменение    334

Предложение за регламент

Член 228 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Комисията публикува подробен доклад относно дейностите, подпомагани от доверителните фондове на Съюза, и относно тяхното изпълнение и резултати, посредством работен документ, приложен към проектобюджета всяка година, в съответствие с член 39, параграф 6.

Изменение    335

Предложение за регламент

Член 229 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  третата държава спазва основните принципи на Всеобщата декларация за правата на човека;

Изменение    336

Предложение за регламент

Член 229 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  третата държава е въвела антикорупционни закони.

Изменение    337

Предложение за регламент

Член 230 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За стойности под праговете по член 169, параграф 1, външни експерти, получаващи възнаграждение, които подпомагат институциите при оценяване на заявленията за безвъзмездни средства, проектите и офертите и да предоставят становища и съвети в специфични случаи, могат да бъдат избирани въз основа на процедурата, посочена в параграф 3.

1.  За стойности под праговете по член 169, параграф 1, външни експерти, получаващи възнаграждение, които подпомагат институциите при оценяване на заявленията за безвъзмездни средства, проектите и офертите и да предоставят становища и съвети в специфични случаи, могат да бъдат избирани въз основа на процедурата, посочена в параграф 3. Те подлежат на облагане с данък от Съюза.

Изменение    338

Предложение за регламент

Член 234 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Годишните отчети се изготвят за всяка финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Тези отчети се състоят от:

Годишните отчети се изготвят за всяка финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Тези отчети включват:

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).

Изменение    339

Предложение за регламент

Член 234 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  финансовите отчети, в които се представя финансова информация в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 79;

а)  консолидираните финансови отчети, в които се представя консолидирането на финансовата информация, съдържаща се във финансовите отчети на институциите, финансирани от бюджета, тези на органите, посочени в член 69, и на други органи, чиито отчети се изисква да бъдат консолидирани в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 79;

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).

Изменение    340

Предложение за регламент

Член 234 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  бюджетните отчети, в които се представя информацията, съдържаща се в бюджетните отчети на институциите.

б)  агрегираните бюджетни отчети, в които се представя информацията, съдържаща се в бюджетните отчети на институциите;

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).

Изменение    341

Предложение за регламент

Член 234 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  консолидираните годишни отчети, в които се представя, в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 79, и по-специално с принципа на същественост, консолидирането на финансовата информация, съдържаща се във финансовите отчети и в бюджетните отчети на органите, посочени в член 69, и на други органи, отговарящи на критериите за счетоводно консолидиране.

заличава се

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 234, параграф 1а (нов).

Изменение    342

Предложение за регламент

Член 234 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комисията публикува ежегодно дългосрочна прогноза за паричните потоци за период от седем до десет години, включваща информация за бюджетните тавани, потребностите от плащания, ограниченията, свързани с капацитета, и когато е приложимо, възможната отмяна на бюджетни кредити.

Обосновка

В съответствие с предложенията на ЕСП (вж. Становище № 1/2017) докладчиците предлагат преструктуриране на отчетите с включване на дългосрочна прогноза за паричните потоци, за да бъдат подпомагани заинтересованите лица в оценяването на изискванията за бъдещи плащания и бюджетните приоритети. Запазва се и съществуващото определение за годишни отчети.

Изменение    343

Предложение за регламент

Член 235 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След приключване на финансовата година и до датата на представяне на общите сметки счетоводителят извършва корекции, които, без да водят до отпускане или събиране на суми за тази година, са необходими за честното представяне на тези сметки. Корекциите спазват правилата за счетоводна отчетност, посочени в член 79.

3.  След приключване на финансовата година и до датата на представяне на общите сметки счетоводителят извършва корекции, които, без да водят до отпускане или събиране на суми за тази година, са необходими за вярната и точна представа за тези сметки. Корекциите спазват правилата за счетоводна отчетност, посочени в член 79.

Обосновка

Общоприетият термин е „вярна и точна представа“.

Изменение    344

Предложение за регламент

Член 237 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Счетоводителите на другите институции и на органите, посочени в член 234, изпращат своите междинни отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата година.

1.  Счетоводителите на всички институции и органи на Съюза изпращат своите междинни отчети на Сметната палата до 1 март на следващата година.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 237, параграф 3а (нов).

Изменение    345

Предложение за регламент

Член 237 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Счетоводителят на Комисията консолидира тези междинни отчети с междинните отчети на Комисията и до 31 март на следващата година изпраща по електронен път на Сметната палата междинните отчети на Комисията и консолидираните междинни отчети на Съюза.

3.  Счетоводителят на Комисията консолидира тези междинни отчети с междинните отчети на Комисията и до 31 март на следващата година изпраща по електронен път на Сметната палата консолидираните междинни отчети на Съюза.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 237, параграф 3а (нов).

Изменение    346

Предложение за регламент

Член 237 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Консолидираните междинни отчети на Съюза също така включват изчисления процент грешки в разходите на Съюза въз основа на съгласувана методология.

Обосновка

В съответствие с предложенията на ЕСП (вж. параграфи 13 и 108 от Становище № 1/2017) докладчиците считат, че ЕСП следва също да разглежда междинните отчети на Съюза.

Изменение    347

Предложение за регламент

Член 238 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 1 юни Сметната палата представя своите забележки по междинните отчети на другите институции и на всеки орган, посочени в член 234, а до 15 юни представя своите забележки по междинните отчети на Комисията и консолидираните междинни отчети на Съюза.

1.  До 15 май на година n+1 Сметната палата представя своите забележки по междинните отчети на институциите и на всеки орган, посочени в член 234, а до 1 юни на година n+1 представя своите забележки по консолидираните междинни отчети на Съюза.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 238, параграф 2, алинея 2.

Изменение    348

Предложение за регламент

Член 238 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Счетоводителите на другите институции и на органите, посочени в член 234, изпращат до 15 юни изискваната счетоводна информация за целите на консолидирането на счетоводителя на Комисията, по начин и форма, определени от него.

Счетоводителите на другите институции и на органите, посочени в член 234, изпращат до 1 юни изискваната счетоводна информация за целите на консолидирането на счетоводителя на Комисията, по начин и форма, определени от него.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 238, параграф 2, алинея 2.

Изменение    349

Предложение за регламент

Член 238 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Институциите, различни от Комисията, и всеки от органите, посочени в член 234, изпращат своите окончателни отчети до 1 юли на счетоводителя на Комисията, на Сметната палата, на Европейския парламент и на Съвета.

Институциите, различни от Комисията, и всеки от органите, посочени в член 234, изпращат своите окончателни отчети до 15 юни на счетоводителя на Комисията, на Сметната палата, на Европейския парламент и на Съвета. До същата дата, след като одобри своите собствени окончателни отчети, Комисията ги изпраща по електронен път на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата.

Обосновка

Докладчиците считат, че има възможност за съкращаване на предложения времеви график във връзка с одобряването и предаването на окончателните отчети.

Изменение    350

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 юли на следващата година Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета интегриран набор от отчети за финансите и управленската отговорност, който включва:

1.  До 31 март на следващата година Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета интегриран набор от отчети за финансите и управленската отговорност, който включва:

Обосновка

Изместването на датата за изпращането на тези отчети от 30 юни на 31 юли – след започването на лятната ваканция – е несъвместимо с вътрешните процедури на ЕП и на комисията CONT. Точно обратното, докладчиците предлагат изместване на крайния срок напред на 31 март.

Изменение    351

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  консолидираните годишни отчети, посочени в член 238;

а)  консолидираните годишни отчети, посочени в член 238, заедно с дългосрочна прогноза за паричните потоци;

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).

Изменение    352

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  годишния доклад за управлението и резултатите, в който се представят:

б)  единен доклад за управленската отговорност, в който се представят:

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).

Изменение    353

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia)  декларация за управлението, предоставяща информация за ключовите управленски структури на Съюза;

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).

Изменение    354

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка i б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iб)  оценка на напредъка по отношение на постигането на целите на политиката, наблюдавани с показателите за качеството на изпълнението, посочени в член 31;

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).

Изменение    355

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка i в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iв)  оценка на степента, в която разходите са засегнати от нередности при собствения прогнозен процент грешки, и отделно, размера на разходите на Съюза, които предвижда да си възстанови чрез събирания или финансови корекции във връзка със съответната финансова година;

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).

Изменение    356

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – буква б – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia)  доклад относно ролята и заключенията на комитета за вътрешен одит, посочен в член 120а.

Обосновка

Вж. изменението на докладчика на член 239, параграф 1, буква в).

Изменение    357

Предложение за регламент

Член 239 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  доклада за превантивни и коригиращи действия, обхващащ бюджета на ЕС, който представя финансовото въздействие на мерките, предприети за защита на бюджета на ЕС от разходи в нарушение на закона;

в)  доклада за превантивни и коригиращи дейст