Postup : 2016/0282A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0211/2017

Předložené texty :

A8-0211/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0309

ZPRÁVA     ***I
PDF 3905kWORD 692k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Rozpočtový výbor

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajové: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Společné schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)

Zpravodajové (*):

Jérôme Lavrilleux, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Jerzy Buzek, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Wim van de Camp, Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Constanze Krehl, Výbor pro regionální rozvoj

Paolo De Castro, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci(*)
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku(*)
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch(*)
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj(*)
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova(*)
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro rybolov
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0605),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 46 písm. d), článek 149, čl. 153 odst. 2 písm. a), článek 164, čl. 168 odst. 4 písm. b), články 172, 175, 177, 178, čl. 189 odst. 2, čl. 209 odst. 1, čl. 212 odst. 2, čl. 322 odst. 2 a článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, s souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0372/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2017 ze dne 26. ledna 2017(1),

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na společné schůze Rozpočtového výbor a Výboru pro rozpočtovou kontrolu podle článku 55 jednacího řádu;

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro rybolov a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A-0211/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Jelikož po třech letech uplatňování finančních pravidel pro souhrnný rozpočet Unie je třeba provést do těchto pravidel další změny s cílem odstranit překážky při jejich uplatňování zvýšením flexibility, zjednodušit provádění pro zúčastněné strany a útvary a zaměřit se více na výsledky, mělo by být nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/201214 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(1)  Jelikož po třech letech uplatňování finančních pravidel pro souhrnný rozpočet Unie je třeba provést do těchto pravidel další změny s cílem odstranit překážky při jejich uplatňování zvýšením flexibility, zjednodušit provádění pro zúčastněné strany a útvary, zaměřit se více na výsledky a zlepšit přístupnost, transparentnost a odpovědnost, mělo by být nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č.

_________________

_________________

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V zájmu zajištění odpovídající diskuse mezi Evropským parlamentem a Radou měly být pro jednání o návrhu Komise stanoveny vhodnější lhůty.

Odůvodnění

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že lhůty stanovené pro diskusi o tomto návrhu náležitě nezohledňují stanovisko Parlamentu jakožto jednoho z legislativních orgánů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Hlavní rozpočtové zásady by měly zůstat zachovány. Odchylky od těchto hlavních zásad pro konkrétní oblasti, jako jsou výzkum, vnější akce a strukturální fondy, by měly být přezkoumány a co nejvíc zjednodušeny s tím, že je nutno přihlédnout k jejich trvalému významu, přínosu pro rozpočet a k zátěži, kterou představují pro zúčastněné strany.

(3)  Hlavní rozpočtové zásady by měly zůstat zachovány, stejně jako rozdělení pravomocí a ústřední úloha Účetního dvora při provádění auditu Unie podle článků 285 a 287 Smlouvy o fungování EU. Odchylky od těchto hlavních zásad pro konkrétní oblasti, jako jsou výzkum, vnější akce a strukturální fondy, by měly být přezkoumány a co nejvíc zjednodušeny s tím, že je nutno přihlédnout k jejich trvalému významu, přínosu pro rozpočet a k zátěži, kterou představují pro zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Až 10 % finančních prostředků nástroje předvstupní pomoci (NPP II), evropského nástroje sousedství a finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci může zůstat na počátku rozpočtového roku nepřiděleno, aby bylo možné nad rámec již naplánovaných částek zajišťovat další financování v reakci na naléhavé nepředvídané potřeby, nové krizové situace nebo významné politické změny ve třetích zemích. Tyto nepřidělené prostředky by měly být v případě, nejsou-li přiděleny na závazky během roku, přeneseny rozhodnutím Komise.

(4)  Až 10 % finančních prostředků nástroje předvstupní pomoci (NPP II), evropského nástroje sousedství a finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci může zůstat na počátku rozpočtového roku nepřiděleno, aby bylo možné nad rámec již naplánovaných částek zajišťovat další financování v reakci na naléhavé nepředvídané potřeby, nové krizové situace nebo významné politické změny ve třetích zemích. Tyto nepřidělené prostředky by měly být v případě, nejsou-li přiděleny na závazky během roku, přeneseny do dalšího roku rozhodnutím Komise, přičemž musí být zajištěno, aby byly vynaloženy v souladu s konkrétními cíli původního nástroje, řídily se jeho pravidly a byly řízeny jeho orgány.

Odůvodnění

Bod odůvodnění by měl být v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e), který se týká pouze pravidel pro přenos prostředků do dalšího roku. Mělo by být zajištěno, aby nedocházelo k tomu, že by se nepřidělené prostředky přenesené do dalšího roku použily na jiné cíle, než na konkrétní cíle v rámci příslušného nástroje.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je nutno objasnit s ohledem na rozpočet EU pojem „výkonnost“. Výkonnost by měla být popsána jako přímé uplatňování zásady řádného finančního řízení. Měla by existovat souvislost mezi výkonností, stanovováním cílů, ukazateli, výsledky a hospodárností, efektivností a účinností při využívání prostředků. Aby se zamezilo rozporům se stávajícími výkonnostními rámci jednotlivých programů, měly by být odkazy s ohledem na terminologii týkající se výkonnosti omezeny na cíle a sledování pokroku při jejich dosahování.

(12)  Je nutno objasnit s ohledem na rozpočet EU pojem „výkonnost“. Výkonnost by měla být popsána na základě dosahování cílů a přímého uplatňování zásady řádného finančního řízení. Aniž by bylo předjímáno posouzení relevantnosti daného programu, měla by existovat souvislost mezi stanovenými cíli a výkonností, ukazateli, výsledky, adicionalitou a hospodárností, efektivností a účinností při využívání prostředků. Aby se zamezilo rozporům se stávajícími výkonnostními rámci jednotlivých programů, měly by být odkazy s ohledem na terminologii týkající se výkonnosti omezeny na cíle a sledování pokroku při jejich dosahování.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Zásada transparentnosti zakotvená v článku 15 Smlouvy o fungování EU, jež požaduje, aby orgány jednaly co nejotevřeněji, předpokládá, že pokud jde o plnění rozpočtu, mohou občané vědět, kde a za jakým účelem jsou prostředky Unie vynakládány. Tyto informace podporují demokratickou diskusi, přispívají k účasti občanů v rozhodovacím procesu Unie a posilují institucionální kontrolu a dohled nad výdaji Unie. Těchto cílů by mělo být dosaženo zveřejněním relevantních informací týkajících se všech příjemců finančních prostředků Unie, nejlépe využitím moderních komunikačních nástrojů, kdy by byly zohledněny legitimní zájmy všech těchto příjemců finančních prostředků s ohledem na důvěrnou povahu a bezpečnost informací a v případě fyzických osob na jejich právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Orgány by proto měly při zveřejňování informací uplatňovat v souladu se zásadou proporcionality selektivní přístup. Rozhodnutí zveřejnit informace by měla vycházet z relevantních kritérií, aby byly poskytované informace užitečné.

(14)  Zásada transparentnosti je zakotvena v článku 15 Smlouvy o fungování EU; vyžaduje, aby orgány jednaly co nejotevřeněji, a pokud jde o plnění rozpočtu, vyplývá z ní, že občané musí mít možnost se dozvědět, kde a za jakým účelem Unie vynakládá finanční prostředky. Tyto informace podporují demokratickou diskusi, přispívají k účasti občanů v rozhodovacím procesu Unie, posilují institucionální kontrolu a dohled nad výdaji Unie a mimořádným způsobem přispívají ke zvýšení její věrohodnosti. Komunikace by se měla více zaměřovat na příjemce, usilovat o zviditelnění pro občany a zároveň prostřednictvím přesně definovaných opatření zajišťovat, aby  příjemci skutečně dostávali sdělení, která jsou jim určena. Těchto cílů by mělo být dosaženo zveřejněním veškerých relevantních informací týkajících se všech příjemců finančních prostředků Unie (nejlépe využitím moderních komunikačních nástrojů), kdy by byly zohledněny legitimní zájmy všech těchto příjemců finančních prostředků s ohledem na důvěrnou povahu a bezpečnost informací a v případě fyzických osob na jejich právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Orgány by proto měly při zveřejňování informací uplatňovat v souladu se zásadou proporcionality selektivní přístup. Rozhodnutí zveřejnit informace by měla vycházet z relevantních kritérií, aby byly poskytované informace užitečné.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Informace o použití finančních prostředků Unie v rámci přímého plnění rozpočtu by měly být zveřejňovány na internetové stránce orgánů a měly by uvádět alespoň jméno či název a lokalitu příjemce a výši a účel použití těchto prostředků. Tyto informace by měly zohledňovat příslušná kritéria, jako je periodicita, druh a význam opatření.

(15)  V každém případě je třeba usilovat o co největší transparentnost údajů o příjemcích, aniž by byla dotčena pravidla ochrany osobních údajů. Informace o použití finančních prostředků Unie v rámci přímého, nepřímého a sdíleného plnění rozpočtu by měly být zveřejňovány v systému finanční transparentnosti a na internetových stránkách orgánů a měly by uvádět alespoň jméno či název a lokalitu příjemce a výši a účel použití těchto prostředků. Tyto informace by měly zohledňovat příslušná kritéria, jako je periodicita, druh a význam opatření.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V souladu se zásadami Smlouvy o fungování EU, a zejména se zásadami transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a zákazu diskriminace, by měly být jméno či název a lokalita příjemců finančních prostředků Unie zveřejňovány v případě cen, grantů a veřejných zakázek zadaných na základě veřejných výběrových řízení, jak je tomu zejména v případě soutěží o návrh, výzev k podávání návrhů a zadávacích řízení. Zveřejňování těchto údajů by dále mělo přispívat k tomu, aby kontrolu nad veřejnými výběrovými řízeními měli uchazeči, kteří byli v řízení odmítnuti.

(16)  V souladu se zásadami Smlouvy o fungování EU, a zejména se zásadami transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a zákazu diskriminace, je v případě cen, grantů a veřejných zakázek zadaných na základě veřejných výběrových řízení, a zejména v případě soutěží, výzev k podávání návrhů a zadávacích řízení třeba zveřejňovat jméno či název a lokalitu příjemců finančních prostředků Unie. Zveřejňování těchto údajů by mělo přispívat k tomu, aby měli neúspěšní uchazeči kontrolu nad veřejnými výběrovými řízeními.

Odůvodnění

Jasnější formulace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Jméno či název a lokalita příjemce finančních prostředků ani výše a účel finančních prostředků by neměly být zveřejňovány v případě, že by mohla být ohrožena nedotknutelnost příjemce chráněná Listinou základních práv Evropské unie nebo že by byly poškozeny jeho legitimní obchodní zájmy.

(22)  Jméno či název a lokalita příjemce finančních prostředků ani výše a účel finančních prostředků by neměly být zveřejňovány v případě, kdy existuje riziko, že by takové zveřejnění mohlo ohrozit nedotknutelnost příjemce chráněnou zejména Listinou základních práv Evropské unie nebo že by byly poškozeny jeho legitimní obchodní zájmy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V případě nepřímého a sdíleného plnění rozpočtu by měly informace o příjemcích a konečných příjemcích finančních prostředků poskytovat osoby, subjekty nebo určené subjekty vynakládající finanční prostředky Unie. Úroveň podrobnosti a kritéria by měla být případně stanovena v příslušných odvětvových pravidlech a mohou být blíže vymezena v dohodách o finančním rámcovém partnerství. Komise by měla zpřístupnit odkaz na internetové stránky, na nichž jsou k dispozici informace o příjemcích a konečných příjemcích finančních prostředků.

(23)  Kromě prvků uvedených v bodě odůvodnění 15 by v případě nepřímého a sdíleného plnění rozpočtu měly informace o příjemcích a konečných příjemcích finančních prostředků poskytovat osoby, subjekty nebo určené subjekty vynakládající finanční prostředky Unie. Úroveň podrobnosti a kritéria by měla být případně stanovena v příslušných odvětvových pravidlech a mohou být blíže vymezena v dohodách o finančním rámcovém partnerství. Komise by měla zpřístupnit odkaz na internetové stránky, na nichž jsou k dispozici informace o příjemcích a konečných příjemcích finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Jakmile jsou definovány úkoly a odpovědnost jednotlivých účastníků finančních operací, mohou být tyto osoby povolány k odpovědnosti pouze za podmínek stanovených ve služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. V orgánech Unie byly zřízeny specializované komise pro řešení finančních nesrovnalostí, kvůli omezenému počtu postoupených případů a z důvodu efektivnosti je však vhodné převést jejich funkce na nově zřízenou interinstitucionální komisi, jež bude posuzovat žádosti, které ji předloží Komise či jiné orgány Unie a subjekty Unie, a vydávat doporučení v souvislosti s ukládáním správních sankcí (vyloučení a finanční sankce). Tento přesun má zamezit rovněž zdvojování práce a snížit rizika protichůdných doporučení či stanovisek v případech, které se týkají jak hospodářského subjektu, tak i zaměstnance EU. Je třeba zachovat postup, jímž může schvalující osoba požadovat potvrzení pokynu, o němž se domnívá, že je nesprávný nebo odporuje zásadě řádného finančního řízení, a být tak zproštěna odpovědnosti, k níž by mohla být povolána. Složení této komise by se mělo změnit, pokud komise plní tuto úlohu.

(40)  Jakmile jsou definovány úkoly a odpovědnost jednotlivých účastníků finančních operací, mohou být tyto osoby povolány k odpovědnosti pouze za podmínek stanovených ve služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Měla by být zřízena zvláštní samostatná interinstitucionální komise. Protože problematika finančních nesrovnalostí je spojena s disciplinárními pravomocemi orgánů, a tudíž je neoddělitelně spjata s jejich administrativní autonomií, měla by mít tato komise složení, které posílí její interinstitucionální charakter.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  V zájmu právní jistoty by měla být stanovena pravidla týkající se prodlev při zasílání výzvy k úhradě.

(47)  V zájmu zaručení právní jistoty a transparentnosti by měla být stanovena pravidla týkající se prodlev při zasílání výzvy k úhradě.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54)  Toto nařízení by mělo stanovit, že se platby musí uskutečnit ve stanovené lhůtě a že v případě nedodržení této lhůty budou mít věřitelé nárok na úroky z prodlení, které jdou k tíži rozpočtu, s výjimkou členských států a nově rovněž s výjimkou Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu.

(54)  Toto nařízení by mělo stanovit, že se platby musí uskutečnit ve stanovené lhůtě a že v případě nedodržení této lhůty budou mít věřitelé nárok na úroky z prodlení, které jdou k tíži rozpočtu, s výjimkou členských států.

Odůvodnění

Nemělo by v tomto ohledu docházet k odlišnému zacházení se skupinou EIB oproti jiným subjektům spravujícím rozpočtové prostředky EU nebo věřitelům Unie. V tomto směru je skupina EIB svým statutem vázána zajistit pokrytí svých nákladů a zahrnutí EIB/EIF do tohoto ustanovení by mohlo vyvolat negativní odezvu ratingových agentur vůči stávajícím nástrojům, jako jsou EFSI, ELM (mandát k poskytování úvěrů třetím zemím) a InnovFin.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60)  Je důležité umožnit členským státům požádat o to, aby prostředky, které jim byly přiděleny v rámci sdíleného plnění rozpočtu, byly převedeny na úroveň Unie a vynaloženy Komisí v rámci přímého nebo nepřímého plnění rozpočtu, pokud možno ve prospěch dotčeného členského státu. To by optimalizovalo využití těchto prostředků a nástrojů zřízených podle tohoto nařízení nebo podle odvětvových nařízení, včetně nařízení o EFSI, na něž by měly být tyto prostředky na žádost členských států převedeny. Aby bylo zaručeno efektivní uplatňování těchto nástrojů, je třeba stanovit, že jsou-li prostředky převedeny na nástroje zřízené podle tohoto nařízení nebo podle odvětvových nařízení, včetně nařízení o EFSI, použijí se pravidla těchto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71)  Příslušná schvalující osoba by měla osobu nebo subjekt vyloučit z účasti na udělovacím řízení, pokud byl vydán pravomocný rozsudek nebo konečné správní rozhodnutí ve věci vážného profesního pochybení, úmyslného nebo neúmyslného porušení povinností vztahujících se k placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo daní, podvodu týkajícího se rozpočtu, korupce, účasti na zločinném spolčení, praní peněz, financování terorismu, teroristických trestných činů, dětské práce nebo jiných forem obchodování s lidmi nebo ve věci nesrovnalostí. Osoba nebo subjekt by z řízení měly být vyloučeny rovněž v případě závažného porušení právního závazku nebo úpadku.

(71)  Příslušná schvalující osoba by měla osobu nebo subjekt vyloučit z účasti na udělovacím řízení, pokud byl vydán pravomocný rozsudek nebo konečné správní rozhodnutí ve věci vážného profesního pochybení, úmyslného nebo neúmyslného porušení povinností vztahujících se k placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo daní v případě, kdy má sídlo v nespolupracující jurisdikci, norem řádné daňové správy včetně spravedlivé daňové soutěže, podvodu týkajícího se rozpočtu, korupce, účasti na zločinném spolčení, praní peněz, financování terorismu, teroristických trestných činů, dětské práce nebo jiných forem obchodování s lidmi nebo ve věci nesrovnalostí. Osoba nebo subjekt by z řízení měly být vyloučeny rovněž v případě závažného porušení právního závazku nebo úpadku. Vyloučeny by měly být i v případě, že neplní povinnosti v oblasti daňové transparentnosti a zveřejňování informací za jednotlivé země podle směrnice 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72)  Při rozhodování o vyloučení z účasti na udělovacím řízení nebo o uložení finanční sankce a zveřejnění tohoto rozhodnutí anebo při rozhodování o odmítnutí určité osoby nebo subjektu by měla příslušná schvalující osoba zajistit dodržení zásady proporcionality tím, že zohlední zejména závažnost situace, její dopad na rozpočet, dobu, která uplynula od okamžiku, kdy k pochybení došlo, dobu trvání a opakování pochybení, úmysl nebo stupeň nedbalosti a míru spolupráce dotyčné osoby nebo subjektu s příslušným orgánem a jejich přínos pro vyšetřování.

(72)  Při rozhodování o vyloučení osoby nebo subjektu nebo o uložení finanční sankce osobě nebo subjektu a o zveřejnění tohoto rozhodnutí by měla příslušná schvalující osoba zajistit dodržení zásady proporcionality tím, že zohlední zejména závažnost situace, její dopad na rozpočet, dobu, která uplynula od okamžiku, kdy k pochybení došlo, dobu trvání a opakování pochybení, úmysl nebo stupeň nedbalosti a míru spolupráce dotyčné osoby nebo subjektu s příslušným orgánem a jejich přínos pro vyšetřování.

Pozměňovací návrh  17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(80)  Je důležité, aby bylo možné zesílit odrazující účinek vyvolaný vyloučením z účasti na udělovacím řízení a finančními sankcemi. V této souvislosti by odrazující účinek měl být zesílen možností uveřejnit informace týkající se vyloučení z řízení a/nebo finanční sankce, plně v souladu s požadavky na ochranu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES (7). To by mělo přispět k zajištění toho, aby se stejné jednání neopakovalo. Z důvodu právní jistoty a v souladu se zásadou proporcionality je třeba upřesnit, v jakých situacích by ke zveřejnění nemělo dojít. Při posuzování by příslušná schvalující osoba měla zohledňovat případná doporučení komise. Pokud jde o fyzické osoby, osobní údaje by měly být zveřejňovány pouze ve výjimečných případech odůvodněných závažností dotčeného jednání nebo jeho dopadem na finanční zájmy Unie.

(80)  Je důležité, aby bylo možné zesílit odrazující účinek vyvolaný vyloučením z účasti na udělovacím řízení a finančními sankcemi. V této souvislosti by odrazující účinek měl být zesílen možností uveřejnit informace týkající se vyloučení z řízení a/nebo finanční sankce, plně v souladu s požadavky na ochranu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a. To by mělo přispět k zajištění toho, aby se stejné jednání neopakovalo. Z důvodu právní jistoty a v souladu se zásadou proporcionality je třeba upřesnit, v jakých situacích by ke zveřejnění nemělo dojít. Při posuzování by příslušná schvalující osoba měla zohledňovat případná doporučení komise. Pokud jde o fyzické osoby, osobní údaje by měly být zveřejňovány pouze ve výjimečných případech odůvodněných závažností dotčeného jednání nebo jeho dopadem na finanční zájmy Unie.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016. s. 1).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(88)  V zájmu stability právního prostředí by pokrok při používání elektronické výměny informací a předkládání dokumentů elektronickou cestou, které představují významné zjednodušení, měl být doprovázen nastavením jednoznačných podmínek pro uznávání systémů, jež mají být používány, přičemž současně by měla být zachována možnost účastníků, příjemců finančních prostředků a schvalujících osob postupovat při správě finančních prostředků Unie pružně, jak je stanoveno v tomto nařízení.

(88)  V zájmu stability právního prostředí by pokrok při používání elektronické výměny informací a předkládání dokumentů elektronickou cestou, případně včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, které představují významné zjednodušení, měl být doprovázen nastavením jednoznačných podmínek pro uznávání systémů, jež mají být používány, přičemž současně by měla být zachována možnost účastníků, příjemců finančních prostředků a schvalujících osob postupovat při správě finančních prostředků Unie pružně, jak je stanoveno v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 96

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(96)  Je důležité uznat zvláštní povahu nástrojů kombinujících zdroje financování, kdy Komise kombinuje svůj příspěvek s příspěvky finančních institucí, a ujasnit uplatňování hlavy X týkající se finančních nástrojů.

(96)  Je důležité zlepšit povahu a používání nástrojů kombinujících zdroje financování, kdy Komise kombinuje svůj příspěvek s příspěvky finančních institucí, a ujasnit uplatňování hlavy X týkající se finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 97 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(97a)  Je nutné zajistit co největší transparentnost ohledně dodavatelů a subdodavatelů a zpřístupňovat příslušné údaje.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(105)  Je vhodné identifikovat a rozlišovat různé případy, které jsou obvykle označovány jako střet zájmů. Pojem „střet zájmů“ by se měl používat pouze v případech, kdy se v této situaci nachází subjekt nebo osoba odpovědná za plnění rozpočtu, audit nebo kontrolu či úředník nebo zaměstnanec orgánu Unie. Pokus hospodářského subjektu nepřípustně ovlivnit určité řízení nebo získat důvěrné informace je třeba považovat za vážné profesní pochybení. Hospodářské subjekty mohou být také v situaci, kdy by k provedení veřejné zakázky neměly být vybrány z důvodu protichůdného profesního zájmu. Tak by například určitá společnost neměla hodnotit projekt, jehož se sama zúčastnila, nebo by auditor neměl provádět audit účetních závěrek, které předtím ověřoval.

(105)  Je vhodné identifikovat a rozlišovat různé případy, které jsou obvykle označovány jako střet zájmů. Pojem „střet zájmů“ by se měl používat pouze v případech, kdy se v této situaci nachází subjekt nebo osoba odpovědná za plnění rozpočtu, audit nebo kontrolu či úředník nebo zaměstnanec orgánu Unie. Pokus hospodářského subjektu nepřípustně ovlivnit určité řízení nebo získat důvěrné informace je třeba považovat za vážné profesní pochybení, které má za následek vyloučení tohoto subjektu z řízení. Hospodářské subjekty mohou být také v situaci, kdy by k provedení veřejné zakázky neměly být vybrány z důvodu protichůdného profesního zájmu. Tak by například určitá společnost neměla hodnotit projekt, jehož se sama zúčastnila, nebo by auditor neměl provádět audit účetních závěrek, které předtím ověřoval.

Pozměňovací návrh  22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 108

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(108)  Zadávání veřejných zakázek Unie by mělo zajistit, aby byly finanční prostředky využívány účinným, transparentním a vhodným způsobem. V této souvislosti by mělo elektronické zadávání zakázek přispět k lepšímu využívání finančních prostředků Unie a k zlepšení přístupu všech hospodářských subjektů k veřejným zakázkám.

(108)  Zadávání veřejných zakázek Unie by mělo zajistit, aby byly finanční prostředky využívány účinným, transparentním a vhodným způsobem a současně se snížila administrativní zátěž příjemců finančních prostředků Unie a řídících orgánů. V této souvislosti by mělo elektronické zadávání zakázek přispět k lepšímu využívání finančních prostředků Unie a k zlepšení přístupu všech hospodářských subjektů k veřejným zakázkám. Všechny instituce Unie, které zadávají veřejné zakázky, by na svých webových stránkách měly zveřejnit jasná pravidla týkající se nákupů, výdajů a monitorování, jakož i veškeré zadané veřejné zakázky včetně jejich hodnoty.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(124)  Měla by být upřesněna oblast působnosti hlavy týkající se grantů, zejména pokud jde o druhy akcí či subjektů, jež jsou k udělení grantu způsobilé, a pokud jde o právní závazky, jež lze ke krytí grantů použít. Přijímání rozhodnutí o udělení grantu by mělo být postupně ukončeno vzhledem k jejich omezenému používání a postupnému zavádění elektronických grantů. Strukturu je nutno zjednodušit přesunutím ustanovení o jiných nástrojích než granty do ostatních částí nařízení. Je třeba objasnit povahu subjektů, které mohou obdržet granty na provozní náklady, jelikož pojem „subjekty sledující cíl, jenž je v obecném zájmu Unie“ je zahrnut v pojmu „subjekty sledující cíl, jenž je součástí některé politiky Unie a podporuje ji“. Mimoto je třeba odstranit restriktivní definici subjektu sledujícího cíl, jenž je v obecném zájmu Unie.

(124)  Měla by být upřesněna oblast působnosti hlavy týkající se grantů, zejména pokud jde o druhy akcí či subjektů, jež jsou k udělení grantu způsobilé, a pokud jde o právní závazky, jež lze ke krytí grantů použít. Přijímání rozhodnutí o udělení grantu by mělo být postupně ukončeno vzhledem k jejich omezenému používání a postupnému zavádění elektronických grantů. Strukturu je nutno zjednodušit přesunutím ustanovení o jiných nástrojích než granty do ostatních částí nařízení. Je třeba objasnit povahu subjektů, které mohou obdržet granty na provozní náklady, jelikož pojem „subjekty sledující cíl, jenž je v obecném zájmu Unie“ je zahrnut v pojmu „subjekty sledující cíl, jenž je součástí některé politiky Unie a podporuje ji“.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(130)  Je třeba objasnit rozsah ověření a kontrol na rozdíl od pravidelného posuzování jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb. Tato ověřování a kontroly by se měly zaměřit na splnění podmínek pro proplacení jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, případně včetně dosažení výstupů. Tyto podmínky by neměly vyžadovat podávání zpráv o nákladech, které příjemce grantu skutečně vynaložil. Pokud o výši jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování rozhodla předem příslušná schvalující osoba nebo Komise, neměla by být tato výše během kontrol ex post zpochybněna. Pravidelné posuzování jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb může vyžadovat přístup k účtům příjemce grantu pro statistické a metodické účely. Pravidelné posuzování může vést k aktualizaci jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, které se použijí na budoucí dohody, nemělo by se ho však využívat ke zpochybnění hodnoty jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, které již byly sjednány. Přístup k účtům příjemce grantu je nutný i za účelem předcházení podvodům a jejich odhalování.

(130)  Je třeba objasnit rozsah ověření a kontrol na rozdíl od pravidelného posuzování jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb. Tato ověřování a kontroly by se měly zaměřit na splnění podmínek pro proplacení jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, případně včetně dosažení výstupů. Tyto podmínky by neměly vyžadovat podávání zpráv o nákladech, které příjemce grantu skutečně vynaložil. Četnost a rozsah těchto ověření a kontrol by měly záviset mimo jiné na riziku  spojeném s určitým příjemcem s ohledem na nesrovnalosti zjištěné v minulosti. Pokud o výši jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování rozhodla předem příslušná schvalující osoba nebo Komise, neměla by být tato výše během kontrol ex post zpochybněna. Pravidelné posuzování jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb může vyžadovat přístup k účtům příjemce grantu pro statistické a metodické účely. Pravidelné posuzování může vést k aktualizaci jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, které se použijí na budoucí dohody, nemělo by se ho však využívat ke zpochybnění hodnoty jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, které již byly sjednány. Přístup k účtům příjemce grantu je nutný i za účelem předcházení podvodům a jejich odhalování.

Odůvodnění

Ověření a kontroly by se měly zaměřovat spíše na příjemce, kteří představují větší riziko pro rozpočet Unie. Ověření a kontroly založené na riziku by Unii umožnily lepší využívání svých zdrojů na konkrétní opatření, spíše než na administrativu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 131 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(131a)   V zájmu ochrany jedné ze základních zásad veřejného financování by v tomto nařízení mělo být zachováno pravidlo neziskovosti. Pravidlo neziskovosti by mělo být považováno za jeden z hlavních nástrojů zamezujících zneužívání veřejných prostředků.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 136

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(136)  V minulých letech využívala Unie v rostoucí míře finanční nástroje, které umožňují dosáhnout vyšší aktivace mimorozpočtových zdrojů prostřednictvím rozpočtu EU, současně však pro tento rozpočet znamenají finanční riziko. K těmto finančním nástrojům patří nejen nástroje, na něž se již finanční nařízení vztahuje, nýbrž také další nástroje, jako jsou rozpočtové záruky a finanční pomoc, jež byly dříve upraveny pouze pravidly stanovenými v příslušných základních právních aktech. Je důležité stanovit společný rámec v zájmu zajištění jednotnosti zásad vztahujících se na tento soubor nástrojů a seskupit je v rámci nové hlavy, která kromě stávajících pravidel platných pro finanční nástroje obsahuje i oddíly týkající se rozpočtových záruk a finanční pomoci pro členské státy nebo třetí země.

(136)  V minulých letech využívala Unie v rostoucí míře finanční nástroje, které by měly umožňovat vyšší aktivaci mimorozpočtových zdrojů prostřednictvím rozpočtu EU, současně však pro tento rozpočet znamenají finanční riziko. K těmto finančním nástrojům patří nejen nástroje, na něž se již finanční nařízení vztahuje, nýbrž také další nástroje, jako jsou rozpočtové záruky a finanční pomoc, jež byly dříve upraveny pouze pravidly stanovenými v příslušných základních právních aktech. Je důležité stanovit společný rámec v zájmu zajištění jednotnosti zásad vztahujících se na tento soubor nástrojů a seskupit je v rámci nové hlavy, která kromě stávajících pravidel platných pro finanční nástroje obsahuje i oddíly týkající se rozpočtových záruk a finanční pomoci pro členské státy nebo třetí země.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 139

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(139)  Finanční nástroje, rozpočtové záruky a finanční pomoc by měly být schváleny prostřednictvím základního právního aktu. Jsou-li v řádně odůvodněných případech finanční nástroje vytvořeny jinak než základním právním aktem, měly by být v rámci rozpočtu schváleny Evropským parlamentem a Radou.

(139)  Finanční nástroje, rozpočtové záruky, finanční pomoc a svěřenské fondy by měly být schvalovány prostřednictvím základního právního aktu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 142

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(142)  Je vhodné uznat sladění zájmů při sledování cílů politik Unie, a zejména skutečnost, že Evropská investiční banka a Evropský investiční fond mají zvláštní odborné znalosti pro uplatňování finančních nástrojů.

(142)  Je vhodné uznat sladění zájmů při sledování cílů politik Unie, a zejména skutečnost, že Evropská investiční banka a Evropský investiční fond mají zvláštní odborné znalosti pro uplatňování finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

Odůvodnění

EIB je jediná finanční instituce EU, jež je podle Smlouvy o fungování EU povinna uplatňovat cíle, nařízení a normy EU a která má auditní a kontrolní systém stanovený v SFEU.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 164

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(164)  Komise by měla mít pravomoc vytvářet a spravovat svěřenské fondy Unie pro akce v případě mimořádných událostí, po odeznění těchto událostí nebo pro tematicky zaměřené akce nejen v oblasti vnějších, nýbrž i vnitřních akcí Unie. Nedávné události v Evropské unii ukazují na potřebu větší flexibility financování v rámci EU. Jelikož se hranice mezi vnějšími a vnitřními politikami stále více stírají, poskytlo by to rovněž nástroj umožňující reagovat na přeshraniční problémy. Je nutné upřesnit zásady platné pro příspěvky do svěřenských fondů Unie, objasnit povinnosti účastníků finančních operací a správní rady svěřenského fondu. Je též nutno stanovit pravidla, která zajišťují, aby byli zúčastnění dárci ve správní radě svěřenského fondu zastoupeni spravedlivým způsobem a aby bylo využití finančních prostředků fondu podmíněno kladným hlasováním Komise.

(164)  Svěřenské fondy mohou vážně pozměnit rozpočty přijaté Evropským parlamentem a Radou a nesou s sebou riziko, že finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím finančních nástrojů budou využívány pro účely, které nejsou stanoveny v základních aktech, jimiž se tyto nástroje zavádějí. Svěřenské fondy nicméně přidávají hodnotu prostřednictvím sdružování zdrojů, pokud se takové sdružování neomezuje primárně na zdroje Unie. Komise by měla mít pravomoc vytvářet a spravovat svěřenské fondy Unie pro akce v případě mimořádných událostí, po odeznění těchto událostí nebo pro tematicky zaměřené akce v oblasti vnější činnosti. Je nutné upřesnit zásady platné pro příspěvky do těchto svěřenských fondů, objasnit povinnosti účastníků finančních operací a správní rady svěřenského fondu. Je též nutno stanovit pravidla, která zajišťují, aby byli ve správní radě svěřenského fondu zastoupeni spravedlivým způsobem zúčastnění dárci a ve vhodných případech i Evropský parlament a aby bylo využití finančních prostředků fondu podmíněno kladným hlasováním Komise.

Odůvodnění

Zpravodajové se nedomnívají, že by bylo v této době vhodné rozšiřovat působnost svěřenských fondů na vnitřní činnost. Viz též odůvodnění pozm. návrhů k článku 227.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 167

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(167)  Způsob, jakým orgány v současnosti hlásí Evropskému parlamentu a Radě projekty v oblasti nemovitostí, by měl být zachován. Orgány by měly mít možnost financovat nové projekty v oblasti nemovitostí z prostředků obdržených za již prodané budovy, a je tudíž nutno vložit odkaz na ustanovení o účelově vázaných příjmech. To umožní uspokojit měnící se potřeby v rámci politiky orgánů týkající se nemovitostí a současně ušetřit náklady a zajistit větší flexibilitu.

(167)  Je třeba zlepšit způsob, jakým orgány v současnosti hlásí Evropskému parlamentu a Radě projekty v oblasti nemovitostí. Orgány by měly mít možnost financovat nové projekty v oblasti nemovitostí z prostředků obdržených za již prodané budovy, a je tudíž nutno vložit odkaz na ustanovení o účelově vázaných příjmech. To umožní uspokojit měnící se potřeby v rámci politiky orgánů týkající se nemovitostí a současně ušetřit náklady a zajistit větší flexibilitu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 169

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(169)  S cílem zvýšit dynamiku uplatňování zvláštních nástrojů je vhodné zjednodušit postupy pro uvolňování a převod prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Fondu solidarity Evropské unie s využitím interních převodů uskutečňovaných Komisí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 170

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(170)  Aby bylo zajištěno, že program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) poskytuje rychle přiměřené zdroje na podporu měnících se politických priorit, měly by orientační podíly pro každou ze tří os a minimální procentní podíly každé tematické priority v rámci jednotlivých os umožnit větší flexibilitu. To by mělo zlepšit řízení programu a umožnit zaměření rozpočtových prostředků na akce, které zajišťují vyšší zaměstnanost a lepší výsledky v sociální oblasti.

(170)  Aby bylo zajištěno, že program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) poskytuje rychle přiměřené zdroje na podporu měnících se politických priorit, měly by orientační podíly pro každou ze tří os a minimální procentní podíly každé tematické priority v rámci jednotlivých os umožnit větší flexibilitu a zachovat přitom ambiciózní úroveň využití přeshraničních partnerství sítě EURES. To by mělo zlepšit řízení programu a umožnit zaměření rozpočtových prostředků na akce, které zajišťují vyšší zaměstnanost a lepší výsledky v sociální oblasti.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 171

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(171)  Aby se usnadnily investice do infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu, aniž by bylo dotčeno plné uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, zejména směrnic o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí, případně o posuzování vlivů na životní prostředí, je třeba odstranit určitá omezení, pokud jde o rozsah podpory těchto investic.

(171)  Investice do infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu v malém měřítku by měly být zachovány, aniž by bylo dotčeno plné uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, zejména směrnic o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí, případně o posuzování vlivů na životní prostředí. V odůvodněných případech by rozsah podpory těchto investic mohl být rozšířen.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 172

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(172)  S cílem reagovat na problémy způsobené rostoucím přílivem migrantů a uprchlíků je třeba vysvětlit cíle, k nimž může EFRR přispívat v rámci podpory migrantů a uprchlíků.

(172)  S cílem reagovat na problémy způsobené rostoucím přílivem migrantů a uprchlíků je třeba přesně uvést cíle, k nimž může EFRR přispívat v rámci podpory migrantů a uprchlíků pod mezinárodní ochranou. Tento příspěvek může být účinný, zejména v zemích, které čelí mimořádným migračním tokům, bude-li v celé Evropě zároveň skutečně uplatňován princip solidarity, tj. opatření usilující o spravedlivé rozložení břemene.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 172 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(172a)  Horizontální principy, tj. zapojení partnerů, udržitelný rozvoj, rovnost pohlaví a nediskriminace, významně přispívají k účinnému provádění evropských strukturálních a investičních fondů a měly by být zachovány jako předběžné podmínky pro všechny typy investic, které zahrnují rozpočtové prostředky Unie, včetně finančních nástrojů a fondu EFSI.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 176

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(176)  Za účelem maximalizace synergií mezi všemi fondy Unie k účinnému řešení problémů spojených s migrací a azylem by mělo být zajištěno, aby v případě, že se do priorit ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé fondy promítají tematické cíle, zahrnovaly tyto priority náležité využití každého fondu pro tyto oblasti.

(176)  Za účelem maximalizace synergií mezi všemi fondy Unie k účinnému řešení problémů spojených s migrací a azylem by mělo být zajištěno, aby v případě, že se do priorit ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé fondy promítají tematické cíle, zahrnovaly tyto priority náležité využití každého fondu pro tyto oblasti. Případně je doporučena koordinace s Azylovým, migračním a integračním fondem (AMIF).

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 178

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(178)  V zájmu optimálního využívání finančních prostředků přidělených členským státům v rámci politiky soudržnosti by členským státům mělo být umožněno převést přidělené prostředky z ESI fondů na nástroje zřízené podle finančního nařízení nebo podle odvětvových nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 178 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(178a)   Finanční zdroje Evropského námořního a rybářského fondu by měly být určeny výhradně na podporu společné rybářské politiky při uskutečňování opatření na zachování biologických mořských zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, biologické sladkovodní zdroje a akvakulturu a zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 199 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(199a)  V souladu s doporučeními uvedenými v bodu odůvodnění 10 nařízení (EU) č. 1296/2013 a v článku 176 tohoto nařízení by členské státy měly častěji využívat zjednodušené vykazování nákladů a financování v podobě „jediné jednorázové částky“ s cílem snížit zátěž spojenou s příslušnou administrativou a zjednodušit pravidla, kterými se řídí přidělování prostředků.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 199 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(199b)  V zájmu zvýšení efektivity by měly mít členské státy možnost častěji využívat zjednodušené vykazování nákladů a financování prostřednictvím jednorázových částek, aby se snížila zátěž spojená s příslušnou administrativa a aby se zjednodušila pravidla, kterými se řídí přidělování upravující přidělování prostředků.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 200

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(202)  S cílem usnadnit dřívější a cílenější uplatňování zjednodušeného vykazování nákladů by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů nebo paušálního financování, o přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou metodu pro jejich stanovení a o financování založené na splnění podmínek souvisejících s dosažením pokroku při provádění nebo se splněním cílů programů, a nikoli na nákladech. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(200)  S cílem usnadnit dřívější a cílenější uplatňování zjednodušeného vykazování nákladů by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty, kterými se toto nařízení doplní, v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o definici rozdílného zacházení s investory a podmínky pro jeho uplatňování, definici standardních stupnic jednotkových nákladů nebo paušálního financování, o přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou metodu pro jejich stanovení a o financování založené na splnění podmínek souvisejících s dosažením pokroku při provádění nebo se splněním cílů programů, a nikoli na nákladech. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

 

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 239

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(239)  Aby se zvýšila efektivita zásahu, lze v rámci Nástroje pro propojení Evropy zřídit nástroj nebo nástroje kombinující zdroje financování. Tyto nástroje kombinující zdroje financování by měly financovat operace kombinování zdrojů, což jsou opatření kombinující nevratné formy podpory a/nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, včetně kombinace kapitálových a dluhových nástrojů v rámci Nástroje pro propojení Evropy, na straně jedné a financování od skupiny EIB (včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI) nebo od rozvojových či jiných finančních institucí, jakož i od investorů na straně druhé.

(239)  Aby se zvýšila efektivita zásahu, lze v rámci Nástroje pro propojení Evropy zřídit nástroje kombinující zdroje financování. Tyto nástroje kombinující zdroje financování by mohly být použity k financování operací kombinování zdrojů, což jsou opatření kombinující nevratné formy podpory, jako jsou rozpočty členských států nebo granty z Nástroje pro propojení Evropy, a finanční nástroje z rozpočtu Unie, včetně kombinací kapitálových a dluhových nástrojů v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a financování od skupiny EIB (včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI), od národních podpůrných bank nebo od rozvojových či jiných finančních institucí, jakož i od investorů a/nebo soukromou finanční podporu, včetně přímých a nepřímých finančních příspěvků, mj. prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Odůvodnění

Kombinování zdrojů financování by mělo podporovat širokou kombinaci příspěvků z rozpočtů členských států a EU nebo od soukromých investorů s cílem optimalizovat využití dostupných zdrojů a v maximální možné míře přilákat soukromé investice.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 239 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(239a)  Při řízení nástrojů kombinujících zdroje financování je třeba se opírat o hodnocení ex-ante v souladu s finančním nařízením a zohledňovat poznatky získané při provádění „výzvy k podávání nabídek na projekty kombinující zdroje financování“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy, kterou uvádí víceletý pracovní program Nástroje pro propojení Evropy na rok 2017, který byl zveřejněn dne 20. ledna 2017. Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by měly být stanoveny ve víceletých nebo ročních pracovních programech a měly by být přijaty podle článků 17 a 25 nařízení (EU) č. 1316/2013. Komise by měla zajistit, aby Evropský parlament a Rada byly vždy včas a transparentně informovány o provádění veškerých nástrojů kombinujících zdroje financování.

Odůvodnění

Je důležité, aby se vytvoření a používání nástrojů kombinujících zdroje financování řídily dobře definovaným a transparentním procesem správy a reflektovaly zkušenosti, které budou získány na základě probíhající výzvy pro koordinaci v rámci Nástroje pro propojení Evropy pro rok 2017 („výzva pro smíšené projekty“). Zejména v souvislosti s kontrolou Nástroje pro propojení Evropy prováděnou Parlamentem je třeba zřídit nástroje kombinující zdroje financování a operace kombinující zdroje financování v souladu se zavedenými mechanismy plánování a rozhodování v cyklu pracovního programu Nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 239 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(239b)  Cílem nástrojů kombinujících zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy je umožnit a zjednodušit podávání jediné žádosti o všechny druhy podpory, včetně grantů Unie z Nástroje pro propojení Evropy a financování ze soukromého sektoru. Tyto nástroje kombinující zdroje financování by se měly snažit optimalizovat postup podávání žádostí pro předkladatele projektů tím, že zavedou jediný postup posuzování žádostí z technického a finančního hlediska.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 239 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(239c)  Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by měly zvýšit pružnost, pokud jde o lhůty předkládání projektů, a zjednodušit proces identifikace a financování projektů. Tyto nástroje by měly rovněž zvyšovat vlastní odpovědnost a angažovanost zapojených finančních institucí a zmírňovat riziko, že se u projektů, jimž jsou přiděleny granty, nepodaří provést finanční závěrku, a tudíž nedojde k obdržení plateb.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 239 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(239d)  Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by měly zlepšit koordinaci, výměnu informací a spolupráci mezi členskými státy, Komisí, EIB, národními podpůrnými bankami a soukromými investory s cílem generovat a podporovat kvalitní projekty, které budou sledovat cíle politiky Nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 240

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(240)  Cílem nástroje kombinujícího zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by mělo být zvýšení multiplikačního účinku výdajů Unie tím, že přiláká další zdroje od soukromých investorů. Mimoto by mělo být zajištěno, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými.

(240)  Cílem nástrojů kombinujících zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by mělo být zvýšení multiplikačního účinku výdajů Unie tím, že přiláká další zdroje od soukromých investorů, čímž zajistí maximální míru jejich zapojení. Mimoto by měly tyto nástroje zajistit, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně životaschopnými, a měly by pomoci zabránit tomu, aby byl pákový efekt investic nedostatečný. Měly by přispívat k dosahování cílů Unie, pokud jde o plnění cílů stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21), vytváření pracovních míst a přeshraniční propojení. Pokud jsou k financování akcí využívány jak Nástroj pro propojení Evropy, tak EFSI, měl by Účetní dvůr provést hodnocení, v němž posoudí, zda tyto nástroje přispívají k plnění uvedených cílů Unie.

Pozměňovací návrh  48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 240 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(240a)   Financování záručního fondu EIB v rámci EFSI pochází z rozpočtu EU. EIB by proto měla mít možnost systematicky zasahovat s cílem poskytovat v případě mechanismů společného financování záruky na první ztrátu u operací, které již jsou podporovány z rozpočtu Unie (Nástroj pro propojení Evropy, EFSI atd.), aby byla u nástrojů kombinujících zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy umožněna a usnadněna adicionalita a účast soukromých spoluinvestorů.

Pozměňovací návrh  49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 241

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(241)  Na podporu provádění projektů s nejvyšší přidanou hodnotou pro transevropskou dopravní síť, pokud jde o koridory hlavní sítě, přeshraničních projektů a projektů týkajících se ostatních částí hlavní sítě je nutné umožnit flexibilitu při využívání víceletého pracovního programu, kdy je možné dosáhnout až 95 % rozpočtových prostředků podle nařízení (EU) č. 1316/2013.

vypouští se

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 241 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(241a)  Protože v rámci Nástroje pro propojení Evropy má telekomunikační odvětví značně odlišnou povahu ve srovnání s odvětvími dopravy a energetiky (nižší průměrná výše grantů, typy nákladů a typy projektů), je třeba zamezit zbytečné zátěži pro příjemce a členské státy podílející se na souvisejících činnostech prostřednictvím nižších nákladů spojených s povinností certifikace, aniž by byla oslabena zásada řádného finančního řízení.

Pozměňovací návrh  51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 241 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(239a)  Při řízení nástrojů kombinujících zdroje financování je třeba se opírat o hodnocení ex-ante v souladu s finančním nařízením a zohledňovat poznatky získané při provádění „výzvy k podávání nabídek na projekty kombinující zdroje financování“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy, kterou uvádí víceletý pracovní program Nástroje pro propojení Evropy na rok 20171a, který byl zveřejněn dne 20. ledna 2017. Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by měly být stanoveny ve víceletých nebo ročních pracovních programech a měly by být přijaty podle článků 17 a 25 nařízení (EU) č. 1316/20131b. Komise by měla zajistit, aby Evropský parlament a Rada byly vždy včas a transparentně informovány o provádění veškerých nástrojů kombinujících zdroje financování.

 

________________

 

1a Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise C(2014)1921, kterým se stanoví víceletý pracovní program na období 2014–2020 pro finanční pomoc v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) – odvětví dopravy (C(2017)0164).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129–171).

Pozměňovací návrh  52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 241 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(241c)  Cílem nástrojů kombinujících zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy je umožnit a zjednodušit podávání jediné žádosti o všechny druhy podpory, včetně grantů Unie z Nástroje pro propojení Evropy a financování ze soukromého sektoru. Tyto nástroje kombinující zdroje financování by se měly snažit optimalizovat postup podávání žádostí pro předkladatele projektů tím, že zavedou jediný postup posuzování žádostí z technického a finančního hlediska.

Pozměňovací návrh  53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 241 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(241d)  Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by měly zvýšit pružnost, pokud jde o lhůty předkládání projektů, a zjednodušit proces identifikace a financování projektů. Tyto nástroje by měly rovněž zvyšovat vlastní odpovědnost a angažovanost zapojených finančních institucí a zmírňovat riziko, že se u projektů, jimž jsou přiděleny granty, nepodaří provést finanční závěrku, a tudíž nedojde k obdržení plateb.

Pozměňovací návrh  54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 241 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(241e)  Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy by měly zlepšit koordinaci, výměnu informací a spolupráci mezi členskými státy, Komisí, EIB, národními podpůrnými bankami a soukromými investory s cílem generovat a podporovat kvalitní projekty, které budou sledovat cíle politiky Nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 242

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(242)  V současnosti lze na podporu akcí v oblasti infrastruktur pro digitální služby využít pouze granty a veřejné zakázky. Aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita, měly by být na podporu těchto akcí k dispozici i finanční nástroje.

(242)  V současnosti lze na podporu akcí v oblasti infrastruktur pro digitální služby využít pouze granty a veřejné zakázky. Aby bylo zajištěno co nejúčinnější fungování infrastruktury digitálních služeb, měly by být na podporu těchto akcí k dispozici i další finanční nástroje, které jsou v současnosti využívány v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a to včetně inovativních finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 252 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(252a)  Před předložením návrhu na přezkum tohoto nařízení by Komise měla provést posouzení dopadu v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a.

 

__________________

 

1aÚř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odůvodnění

V souladu s PN k článku 278a (novému) zpravodajové soudí, že u významných změn, které jsou navrhovány při tomto přezkumu finančního nařízení v polovině období, neprovedla Komise posouzení dopadu, což je v rozporu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zpravodajové proto usilují o to, aby posouzení dopadu muselo být povinně vypracováváno při každé příští revizi tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 253 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(253a)  Zemědělské trhy by měly být transparentní a informace o cenách by měly být dostupné a užitečné pro všechny zúčastněné strany. To je součástí úlohy Unie, jež spočívá ve zvyšování transparentnosti unijního trhu. Za tímto účelem by příští reforma SZP měla transparentnost trhu zvýšit prostřednictvím středisek pro sledování cen zemědělských produktů v jednotlivých odvětvích, která budou průběžně analyzovat jednotlivé segmenty zemědělských trhů za účasti hospodářských subjektů pravidelně poskytovat relevantní údaje a prognózy.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 253 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(253b)  V souladu s článkem 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU jsou cíle společné zemědělské politiky nadřazeny všem pravidlům Unie v oblasti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Odůvodnění

Formální úprava.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „operací kombinování zdrojů“ se rozumí opatření provedené v rámci nástroje kombinujícího zdroje financování, které kombinuje nevratné formy podpory a/nebo finanční nástroje z rozpočtu EU a finanční nástroje od rozvojových či jiných veřejných finančních institucí, jakož i od komerčních finančních institucí a investorů. Operace kombinování zdrojů mohou zahrnovat přípravnou akci vedoucí k potenciálním investicím ze strany finančních institucí;

6.  „operací kombinování zdrojů“ se rozumí opatření provedené v rámci nástroje kombinujícího zdroje financování, které kombinuje nevratné formy podpory a/nebo finanční nástroje z rozpočtu EU a finanční nástroje od rozvojových či jiných veřejných finančních institucí, jakož i od komerčních finančních institucí a investorů, aniž je dotčeno ustanovení čl. 201 odst. 4, podle něhož lze plněním rozpočtu Unie pověřit pouze veřejnoprávní subjekty nebo subjekty pověřené výkonem veřejné služby. Operace kombinování zdrojů mohou zahrnovat přípravnou akci vedoucí k potenciálním investicím ze strany finančních institucí;

Odůvodnění

Tento PN aktualizuje a nahrazuje původní PN č. 4 navrhovaný zpravodaji. Má zdůraznit, že správu finančních prostředků EU lze svěřit pouze bankám, které plní veřejnou službu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „nástrojem kombinujícím zdroje financování“ se rozumí nástroj zřízený jako rámec pro spolupráci mezi Komisí a rozvojovými či jinými veřejnými finančními institucemi, jakož i komerčními finančními institucemi a investory, který usiluje o dosažení určitých prioritních cílů a politik Unie při využívání operací kombinování zdrojů a jiných individuálních akcí;

7.  „nástrojem kombinujícím zdroje financování“ se rozumí nástroj zřízený jako rámec pro spolupráci mezi Komisí a rozvojovými či jinými veřejnými finančními institucemi, jakož i komerčními finančními institucemi a investory, který usiluje o dosažení určitých prioritních cílů a politik Unie při využívání operací kombinování zdrojů a jiných individuálních akcí, aniž je dotčeno ustanovení čl. 201 odst. 4, podle něhož lze plněním rozpočtu Unie pověřit pouze veřejnoprávní subjekty nebo subjekty pověřené výkonem veřejné služby;

Odůvodnění

Tento PN aktualizuje a nahrazuje původní PN č. 5 navrhovaný zpravodaji. Má zdůraznit, že správu finančních prostředků EU lze svěřit pouze bankám, které plní veřejnou službu.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  „plněním rozpočtu“ se rozumí proces, který zahrnuje fáze řízení, plnění, kontroly a auditu finančních zdrojů Unie a na němž se podílí Komise a další subjekty v závislosti na různých metodách plnění;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21a.  „zrušením závazku“ se rozumí operace, kterou příslušná schvalující osoba zcela nebo částečně ruší vyhrazení prostředků, které bylo dříve provedeno na základě rozpočtového závazku;

Odůvodnění

V zájmu sjednocení přesunuto z čl. 109 odst. 5 – všechny definice by měly být uvedeny v článku 2.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27.  „finančními nástroji“ se rozumí opatření finanční podpory Unie poskytovaná z rozpočtu a zaměřená na plnění jednoho nebo více konkrétních politických cílů Unie. Tyto nástroje mohou mít formu kapitálových či kvazikapitálových investic, půjček nebo záruk anebo jiných nástrojů ke sdílení rizik a tam, kde je to vhodné, mohou být spojeny s jinými formami finanční podpory nebo s finančními prostředky v rámci sdíleného plnění rozpočtu nebo s finančními prostředky z ERF;

27.  „finančními nástroji“ se rozumí opatření finanční podpory Unie poskytovaná z rozpočtu a zaměřená na plnění jednoho nebo více konkrétních politických cílů Unie. Tyto nástroje mohou mít formu kapitálových či kvazikapitálových investic, půjček nebo záruk, vratných záloh anebo jiných nástrojů ke sdílení rizik a tam, kde je to vhodné, mohou být spojeny s jinými formami finanční podpory nebo s finančními prostředky v rámci sdíleného plnění rozpočtu nebo s finančními prostředky z ERF;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

29a.  „grantem“ se rozumí přímý finanční příspěvek poskytovaný jako dar z rozpočtu Unie v rámci přímého, sdíleného a nepřímého plnění;

Odůvodnění

V zájmu sjednocení přesunuto z čl. 174 odst. 2: všechny definice by měly být uvedeny v článku 2.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

31a.  „věcnými plněními“ se rozumí nefinanční zdroje, jež třetí osoby zdarma poskytnou příjemci, včetně dobrovolné práce a poskytování vybavení dodávek, schůzovních místností a služeb;

Odůvodnění

Text z prováděcích pravidel (čl. 183 odst. 2), který Komise vynechala.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

34.  „půjčkou“ se rozumí smlouva, která zavazuje poskytovatele půjčky k tomu, aby dal příjemci půjčky k dispozici peněžní částku v dohodnuté výši a na dohodnutou dobu, již je příjemce půjčky povinen splatit v dohodnuté době;

34.  „půjčkou“ se rozumí smlouva, která zavazuje poskytovatele půjčky k tomu, aby dal příjemci půjčky k dispozici peněžní částku v dohodnuté výši a na dohodnutou dobu, již je příjemce půjčky povinen splatit v dohodnuté době; tyto půjčky mohou mít formu vratné zálohy;

Odůvodnění

V souladu s PN zpravodajů k čl. 2 odst. 1 - bod 46a nový.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

38.  „multiplikačním účinkem“ se rozumí objem investic uskutečněných způsobilými konečnými příjemci finančních prostředků vydělený výší příspěvku Unie;

38.  „multiplikačním účinkem“ se rozumí objem získaného soukromého kapitálu vydělený výší příspěvku Unie;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38a.  „výstupem“ se rozumí konkrétní požadovaný výstup projektu, který je měřitelný a byl stanoven předem a jehož dosažení je podmínkou proplacení nákladů vzniklých příjemci;

Odůvodnění

Účetní dvůr ve stanovisku 1/2017 doporučuje, aby do finančních pravidel byla zahrnuta definice „výstupu“ (bod 148 ). Jak navržená finanční pravidla, tak odvětvové právní předpisy se snaží klást větší důraz na výsledky a výstupy Nedávné audity však upozornily na skutečnost, že v případě různých činností Komise existují v používání pojmu „výstup“ výrazné rozdíly (stanovisko Účetního dvora 1/2017, bod 147), a proto by jeho definice měla být sjednocena.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

46a.  „vratnou zálohou“ se rozumí půjčka na projekt, která je vyplacena v jedné či více splátkách a za podmínek vrácení, které závisejí na výstupu projektu;

Odůvodnění

Definice převzata ze sdělení Komise 2014/C 198/01 „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“. Vratná záloha není ve finančním nařízení definována, což by mohlo vytvořit vzhledem k její definici a používání ve sděleních o pravidlech EU pro státní podporu právní vakuum.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 49 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

49a.  „výsledky“ se rozumí dosažení konkrétní výkonnosti posuzované podle předem stanovených dílčích cílů nebo pomocí ukazatelů výkonnosti, které je podmínkou proplacení nákladů vzniklých příjemci;

Odůvodnění

Účetní dvůr ve stanovisku 1/2017 doporučuje, aby do finančních pravidel byla zahrnuta definice „výsledků“ (bod 148). Jak navržená finanční pravidla, tak odvětvové právní předpisy se snaží klást větší důraz na výsledky a výstupy Nedávné audity však upozornily na skutečnost, že v případě různých činností Komise existují výrazné rozdíly v používání pojmu „výsledky“ (stanovisko Účetního dvora 1/2017, bod 147), a proto by jeho definice měla být sjednocena.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

51a.  „řádným finančním řízením“ se rozumí zásada hospodárného a efektivního plnění rozpočtu Unie při dodržení legality a správnosti;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 60 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

60a.  „dobrovolníkem“ se rozumí osoba, která bezplatně vykonává nepovinnou činnost pro neziskovou organizaci;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje shromážděné podle tohoto nařízení se zpracovávají v souladu se směrnicí 95/46/ES (28) a nařízením (ES) č. 45/2001. Zájemce nebo uchazeč v zadávacím řízení, žadatel v řízení o udělení grantu, odborník v postupu pro výběr odborníků, účastník v soutěži o ceny nebo subjekt či osoba účastnící se řízení o vynakládání finančních prostředků Unie v souladu s čl. 61 odst. 1 písm. c), jakož i příjemce grantu, zhotovitel, dodavatel či poskytovatel, placený externí odborník či jakékoli osoba nebo subjekt získávající cenu nebo vynakládající finanční prostředky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) jsou o této skutečnosti odpovídajícím způsobem informováni.

Osobní údaje shromážděné podle tohoto nařízení se zpracovávají v souladu se nařízením (ES) č. 45/2001 a nařízením (EU) 2016/679. Zájemce nebo uchazeč v zadávacím řízení, žadatel v řízení o udělení grantu, odborník v postupu pro výběr odborníků, účastník v soutěži o ceny nebo subjekt či osoba účastnící se řízení o vynakládání finančních prostředků Unie v souladu s čl. 61 odst. 1 písm. c), jakož i příjemce grantu, zhotovitel, dodavatel či poskytovatel, placený externí odborník či jakékoli osoba nebo subjekt získávající cenu nebo vynakládající finanční prostředky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) jsou o této skutečnosti odpovídajícím způsobem informováni.

_________________

 

28 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výdaje mohou být přiděleny na závazek nebo schváleny pouze v rámci schválených prostředků.

2.  Výdaje mohou být přiděleny na závazek nebo schváleny pouze v rámci schválených prostředků, s výjimkou výdajů plynoucích z ručení za finanční nástroje, výdajů z účelově vázaných příjmů a výdajů spojených s nemovitostmi.

Odůvodnění

O těchto výjimkách se zmiňuje třísloupcový dokument, který poskytla Komise. Pokud se tyto výjimky skutečně uplatňují v praxi, měly by být v zájmu transparentnosti výslovně uvedeny v nařízení.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud jde o nerozlišené prostředky, lze činit rozdíl mezi plánovanými a neplánovanými přenosy. Definice a pravidla pro uvádění těchto kategorií budou stanoveny v pokynech, které vypracuje Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem, Radou a Účetním dvorem.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušení přidělení prostředků na závazky

Zrušení prostředků po zrušení závazku

Odůvodnění

PN nemění věcný obsah, pouze vyjasňuje terminologii. Aby byl text co nejsrozumitelnější, mělo by být vždy jednoznačně rozlišeno „zrušení prostředků“ a „zrušení závazku“, které znamená zrušení rezervace prostředků tj. zrušení předchozích rozpočtových závazků. Toto odůvodnění platí rovněž pro PN 13 a 14.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je přidělení prostředků na závazek v kterémkoli rozpočtovém roce, který následuje po jejich přidělení na závazek, zrušeno, protože akce, na niž byly prostředky určeny, nebyla provedena nebo byla provedena jen částečně, odpovídající prostředky se zruší, není-li v odstavci 3 a článku 14 stanoveno jinak.

1.  Pokud jsou rozpočtové závazky zrušeny v souladu s článkem 112 v kterémkoli rozpočtovém roce, který následuje po přijetí závazku, protože akce, na niž byly prostředky určeny, nebyla provedena nebo byla provedena jen částečně, prostředky odpovídající těmto zrušeným závazkům se rovněž zruší, není-li v článku 14 stanoveno jinak.

Odůvodnění

Viz odůvodnění PN k názvu tohoto článku. Odkaz na odstavec 3 je nadbytečný, protože na nařízení 1303/2013 již odkazuje článek 14. Tento odkaz se proto v zájmu jasnosti odstraňuje.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částky, které mají být přiděleny na závazky do 31. března v souladu s čl. 12 odst. 2, se zruší, je-li přidělení odpovídajících prostředků na závazek po 31. březnu zrušeno.

2.  Pokud byly částky přiděleny na závazky do 31. března roku n+1 v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a), avšak přidělení na závazky bylo po tomto datu zrušeno, jsou odpovídající prostředky zrušeny.

Odůvodnění

Viz odůvodnění PN k názvu tohoto článku.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přidělení prostředků uvedených v nařízení (EU) č. 1303/2013 na závazek je automaticky zrušeno v souladu s uvedeným nařízením.

3.  Pokud jde o výdajové operace, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 1303/2013, dochází ke zrušení závazků automaticky v souladu s uvedeným nařízením.

Odůvodnění

Viz odůvodnění PN k názvu tohoto článku. Tento odstavec by měl být spíše umístěn v článku 112 (lhůty pro závazky).

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Přidělení prostředků uvedených v nařízení (EU) č. 514/2014 na závazek je automaticky zrušeno v souladu s uvedeným nařízením.

4.  Pokud jde o výdajové operace, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 514/2014, dochází ke zrušení závazků automaticky v souladu s uvedeným nařízením.

Odůvodnění

Viz odůvodnění PN k názvu tohoto článku. Tento odstavec by měl být spíše umístěn v článku 112 (lhůty pro závazky).

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku se nevztahují na vnější účelově vázané příjmy uvedené v čl. 20 odst. 2.

5.  Tento článek se nevztahuje na vnější účelově vázané příjmy uvedené v čl. 20 odst. 2.

Odůvodnění

Zjednodušení. Smysl se nemění.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opětovné poskytnutí prostředků, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno

Opětovné poskytnutí prostředků odpovídajících zrušeným závazkům

Odůvodnění

Viz článek 13 (název).

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostředky, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno a které jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/201431, mohou být znovu dány k dispozici v případě zjevného omylu, který lze připisovat pouze Komisi.

Prostředky, které odpovídají zrušeným závazkům a jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/201431, mohou být znovu dány k dispozici v případě zjevného omylu, který lze připisovat pouze Komisi.

__________________

__________________

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

Odůvodnění

Viz článek 13 (název).

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Prostředky, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno, mohou být znovu dány k dispozici v případě:

2.  Prostředky, které odpovídají zrušeným závazkům, mohou být znovu dány k dispozici v případě:

Odůvodnění

Viz článek 13 (název).

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zrušení přidělení na závazek u prostředků z určitého programu v rámci pravidel pro využívání výkonnostní rezervy podle článku 20 nařízení (EU) č. 1303/2013;

a)  zrušení závazku u určitého programu v rámci pravidel pro využívání výkonnostní rezervy podle článku 20 nařízení (EU) č. 1303/2013;

Odůvodnění

Viz článek 13 (název).

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zrušení přidělení na závazek u prostředků ze specializovaného programu zvláštního finančního nástroje ve prospěch malých a středních podniků poté, co některý členský stát ukončí účast na tomto finančním nástroji, jak je stanoveno v čl. 39 odst. 2 sedmém pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013.

b)  zrušení závazku u specializovaného programu zvláštního finančního nástroje ve prospěch malých a středních podniků poté, co některý členský stát ukončí účast na tomto finančním nástroji, jak je stanoveno v čl. 39 odst. 2 sedmém pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013.

Odůvodnění

Viz článek 13 (název).

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, prostředky, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno v roce n–2, jsou znovu dány k dispozici na krizovou rezervu Evropské unie v rámci rozpočtového procesu pro rok n.

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, prostředky z roku n-2 odpovídající závazkům zrušeným v roce n jsou znovu dány k dispozici na krizovou rezervu Evropské unie v rámci rozpočtového procesu pro rok n.

Odůvodnění

Viz článek 13 (název).

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Prostředky na závazky odpovídající objemu prostředků, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno v důsledku úplného či částečného neuskutečnění příslušných výzkumných projektů, mohou být v rámci ročního rozpočtového procesu rovněž dány znovu k dispozici na výzkumný program, do něhož projekty náležejí, nebo na následný program.

4.  Prostředky na závazky odpovídající objemu závazků zrušených v důsledku úplného či částečného neuskutečnění příslušných výzkumných projektů, mohou být v rámci ročního rozpočtového procesu rovněž dány znovu k dispozici na výzkumný program, do něhož projekty náležejí, nebo na následný program.

Odůvodnění

Viz článek 13 (název).

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud to kontinuita činnosti Unie vyžaduje, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, s výjimkou řádně odůvodněných případů, schválit výdaje nad rámec jedné prozatímní dvanáctiny, které však nepřekračují součet čtyř prozatímních dvanáctin, vyjma jedné dvanáctiny, která je dána k dispozici automaticky, pro závazky i pro platby nad rámec prostředků poskytnutých automaticky podle odstavců 1 a 2. Rozhodnutí o schválení výdajů předá Rada neprodleně Evropskému parlamentu.

Pokud to kontinuita činnosti Unie vyžaduje, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, s výjimkou řádně odůvodněných případů, schválit výdaje nad rámec jedné prozatímní dvanáctiny, které však nepřekračují součet čtyř prozatímních dvanáctin, pro závazky i pro platby nad rámec prostředků poskytnutých automaticky podle odstavců 1 a 2. Rozhodnutí o schválení výdajů předá Rada neprodleně Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

Zpravodajové doporučují návrat ke znění nařízení 966/2012, které umožňovalo pouze čtyři prozatímní dvanáctiny.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  finanční příspěvky, které členské státy, třetí země a subjekty, které nebyly zřízeny podle Smlouvy o fungování EU a Smlouvy o Euratomu, poskytly na určité akce nebo programy financované Unií, jakož i na doplňkové programy v oblasti výzkumu a technického rozvoje a které jejich jménem řídí Komise;

a)  zvláštní dodatečné finanční příspěvky, které členské státy, třetí země a subjekty, které nebyly zřízeny podle Smlouvy o fungování EU a Smlouvy o Euratomu, poskytly na určité akce nebo programy financované Unií, jakož i na doplňkové programy v oblasti výzkumu a technického rozvoje a které jejich jménem řídí Komise;

Odůvodnění

Vyjasnění – musí být jasné, že „normální“ finanční příspěvky členských států nepředstavují vnější účelově vázané příjmy.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  prostředky z členských států, které nedodržují korekční přidělovací mechanismus podle nařízení (EU) č. 604/2013.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na základě zvláštních vnitřních předpisů mohou orgány a subjekty Unie výjimečně souhlasit s podnikovým sponzorstvím ve formě věcného plnění, pokud:

2.  Na základě zvláštních vnitřních předpisů, které orgány a subjekty zveřejní na svých webových stránkách, mohou orgány a subjekty Unie výjimečně souhlasit s podnikovým sponzorstvím ve formě věcného plnění, pokud:

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)   z důvodu transparentnosti jsou veškeré údaje o sponzorství a sponzorech zveřejňovány;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý orgán s výjimkou Komise může ve svém oddíle rozpočtu provádět převody v rámci jednotlivých článků a v rámci každé kapitoly bez předchozího vyrozumění Evropského parlamentu a Rady. Bez předchozího vyrozumění Evropského parlamentu a Rady může v rámci téže hlavy převádět rovněž prostředky z jedné kapitoly do druhé do maximální výše 10 % prostředků pro daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí.

4.  Každý orgán s výjimkou Komise může ve svém oddíle rozpočtu provádět převody v rámci jednotlivých článků bez předchozího vyrozumění Evropského parlamentu a Rady.

Odůvodnění

Zpravodajové navrhují dále neoslabovat výsady rozpočtového orgánu a ponechat v platnosti současné ustanovení (ruší se tedy změny navržené Komisí).

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pokud jde o operační výdaje, převody prostředků mezi kapitolami v rámci jedné hlavy nebo mezi různými hlavami, na něž se vztahuje stejný základní právní akt, včetně kapitol týkajících se administrativní podpory, do maximální výše 10 % prostředků na daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí;

c)  pokud jde o operační výdaje, převody prostředků mezi kapitolami v rámci jedné hlavy do maximální výše 10 % prostředků na daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí;

Odůvodnění

Ačkoli Účetní dvůr vydal k této změně, kterou navrhla Komise, pozitivní stanovisko, zpravodajové se domnívají, že by nesloužila transparentnosti, a nemyslí si, že se zde jedná o flexibilitu. Pravomoci rozpočtového orgánu nelze dále oslabovat.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  pokud jde o Fond solidarity Evropské unie (FSEU), převody prostředků z rezervy do rozpočtové položky poté, co Parlament a Rada přijaly rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu;

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba, aby rozpočtový orgán nadále vykonával dohled.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. c) jsou přípustné samostatné převody z položek administrativní podpory do odpovídajících operačních položek.

vypouští se

(Viz odůvodnění PN k čl. 28 odst. 1 písm. c))

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může návrhy na převody prostředků na platby do fondů spravovaných v rámci sdíleného plnění rozpočtu s výjimkou EZZF předložit Evropskému parlamentu a Radě do 10. ledna následujícího rozpočtového roku. Převod prostředků na platby lze provést z kteréhokoli rozpočtového bodu. Lhůta v délce šesti týdnů uvedená v odstavci 3 se zkrátí na tři týdny.

Komise může návrhy na převody prostředků na platby do fondů spravovaných v rámci sdíleného plnění rozpočtu s výjimkou EZZF předložit Evropskému parlamentu a Radě do 10. ledna následujícího rozpočtového roku. Převod prostředků na platby lze provést z kteréhokoli rozpočtového bodu.

Odůvodnění

Zkrácení doby projednávání, které navrhuje Komise, není slučitelné s vnitřními postupy Parlamentu a jeho Rozpočtového výboru.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Lhůta v délce šesti týdnů uvedená v odstavci 4 se zkrátí na tři týdny.

vypouští se

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Návrh na převod je schválen, pokud během uvedených šesti týdnů nastane některý z těchto případů:

6.  Návrh na převod je schválen, pokud během uvedených šesti týdnů Evropský parlament ani Rada nepřijmou rozhodnutí tento návrh změnit nebo zamítnout.

Odůvodnění

Zjednodušení. Žádná podstatná změna.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Evropský parlament a Rada jej schválí;

vypouští se

Odůvodnění

Zjednodušení. Viz výše.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  schválí jej buď Evropský parlament, nebo Rada a druhý orgán se zdrží jednání;

vypouští se

Odůvodnění

Zjednodušení. Viz výše.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Evropský parlament i Rada se zdrží jednání nebo nepřijmou rozhodnutí, kterým by návrh na převod pozměnily nebo zamítly.

vypouští se

Odůvodnění

Zjednodušení. Viz výše.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  převod činí méně než 10 % prostředků rozpočtové položky, z níž se převod provádí, nebo nepřesahuje 5 000 000 EUR;

a)  převod činí méně než 10 % prostředků rozpočtové položky, z níž se převod provádí, a nepřesahuje 5 000 000 EUR;

Odůvodnění

Znění navržené Komisí by vedlo k oslabení dohledu nad převody prostředků, který vykonává Rozpočtový výbor, protože doba pro kontroly by se u některých převodů přesahujících 5 milionů eur zkrátila ze šesti týdnů na tři.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odstavec 1 se nevztahuje na vnitřní účelově vázané příjmy v případě, že nebyly zjištěny potřeby umožňující použít takový příjem k účelu, na který je vázán.

3.  Odstavec 1 se nevztahuje na vnitřní účelově vázané příjmy v případě, že nebyly zjištěny potřeby umožňující použít takový příjem k účelu, na který je vázán. V těchto případech se použije postup podle článku 29.

Odůvodnění

Zpravodajové podporují záměr zvýšit flexibilitu u vnitřních účelově vázaných příjmů, u nichž nebyly zjištěny žádné potřeby. V těchto případech se použijí pravidla pro neautonomní převody.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Převody z rezervy na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci se považují za schválené Evropským parlamentem a Radou po přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba, aby rozpočtový orgán nadále vykonával dohled.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prostředky dodržují zásadu řádného finančního řízení, a jsou tudíž čerpány podle těchto zásad:

1.  Prostředky se používají a rozpočet Unie se plní v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a musí být tudíž dodržovány tyto zásady:

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  o dosažených výsledcích se podává zpráva Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 39 odst. 3 písm. h) a čl. 239 odst. 1 písm. b) bodem ii).

c)  o pokroku při dosahování těchto cílů, o zjištěných obtížích se podává zpráva Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 39 odst. 3 písm. h) a čl. 239 odst. 1 písm. b) bodem ii).

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Cíle uvedené v odstavcích 1 a 2 musí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené. Ukazatele výkonnosti použité ke sledování pokroku při jejich dosahování musí být stanoveny na úrovni jednotlivých činností a musí se vztahovat na všechna odvětví.

Odůvodnění

Zpravodajové mají za to, že „inteligentní cíle“, které uvádí stávající znění finančního nařízení, jsou stále relevantní a měly by být do návrhu Komise vráceny.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  U programů a činností, které jsou spojeny se značnými výdaji, se provádí hodnocení ex ante a zpětné hodnocení (dále jen „hodnocení“), které je úměrné cílům a výdajům.

1.  U programů a činností, které jsou spojeny se značnými výdaji a u nichž výše uvolněných prostředků přesahuje 5 000 000 EUR, se provádí posouzení dopadů a hodnocení ex post (dále jen „hodnocení“), které je úměrné cílům a výdajům.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodaje k čl. 32 odst. 3.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnocení ex ante, která mají podpořit přípravu programů a činností, jsou založena na dokladech o výkonnosti souvisejících programů nebo činností a určují a analyzují problémy, jimiž je třeba se zabývat, přidanou hodnotu EU, cíle, očekávané účinky jednotlivých možností a opatření související s monitorováním a hodnocením.

2.  Posuzování dopadů které má podpořit přípravu programů a činností, se zakládá na dokladech o výkonnosti souvisejících programů nebo činností a určují a analyzují problémy, jimiž je třeba se zabývat, přidanou hodnotu EU, cíle, dostupné politické možnosti včetně rizik s nimi spojených, očekávané účinky jednotlivých možností, zejména jejich případné ekonomické, sociální a environmentální dopady, a opatření související s monitorováním a hodnocením potřebná pro jejich měření, nejvhodnější metodu provádění zvolené možnosti či možností, vnitřní soudržnost a vztahy s jinými příslušnými nástroji, objem prostředků, lidské zdroje a další administrativní výdaje, jež mají být přiděleny, se řádným zohledněním nákladové efektivnosti a  minulých zkušeností.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodaje k čl. 32 odst. 3.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zpětná hodnocení posuzují výkonnost programu nebo činnosti, včetně aspektů jako účinnost, efektivnost, soudržnost, relevance a přidaná hodnota EU. Tato hodnocení se provádějí pravidelně a s dostatečným předstihem, aby bylo možno jejich zjištění zohlednit v hodnoceních ex ante na podporu přípravy souvisejících programů a činností.

3.  Hodnocení ex post posuzují výkonnost programu nebo činnosti, včetně aspektů jako účinnost, efektivnost, hospodárnost, soudržnost, relevance a přidaná hodnota EU. Tato hodnocení současně přihlížejí k výsledkům monitorování na základě ukazatelů výkonnosti podle čl. 31 odst. 2. U programů a činností spojených se značnými výdaji se provádějí pravidelně, nejméně však jednou za šest, a to s dostatečným předstihem, aby bylo možno jejich zjištění zohlednit v posuzování dopadu na podporu přípravy souvisejících programů a činností.

Odůvodnění

Doplňující text k PN 34. Terminologii týkající se hodnocení je třeba sladit s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 a s pokyny ke zlepšování právní úpravy. Kromě toho bylo znovu zavedeno znění článku 18 stávajících prováděcích pravidel, pokud jde o programy a činnosti spojené se značnými výdaji.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ke každému návrhu nebo podnětu, který legislativnímu orgánu předloží Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) nebo členský stát a který by mohl mít vliv na rozpočet, včetně změn počtu pracovních míst, musí být připojen finanční výkaz a hodnocení ex ante podle článku 32.

Ke každému návrhu nebo podnětu, který legislativnímu orgánu předloží Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) nebo členský stát a který by mohl mít vliv na rozpočet, včetně změn počtu pracovních míst, musí být připojen finanční výkaz a posouzení dopadů podle článku 32.

Odůvodnění

Konzistentní terminologie v souladu s PN zpravodaje k článku 32.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě víceletých akcí obsahuje finanční výkaz předběžný plán ročních potřeb prostředků a pracovních míst, včetně míst externích zaměstnanců, a hodnocení jejich střednědobého finančního dopadu.

V případě víceletých akcí obsahuje finanční výkaz předběžný plán ročních potřeb prostředků a pracovních míst, včetně míst externích zaměstnanců, a hodnocení jejich střednědobého a dlouhodobého finančního dopadu.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  cílů výkonnosti podle čl. 31 odst. 2;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  postupy sledování účinnosti a efektivnosti a přijímání následných opatření reagujících na zjištěné nedostatky a výjimky ve vnitřních kontrolách;

e)  postupy sledování účinnosti a efektivnosti;

Odůvodnění

Následná opatření reagující na zjištěné nedostatky ve vnitřních kontrolách jsou důležitým aspektem, jemuž je třeba se věnovat v samostatném bodě – viz následující PN.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  postupy přijímání následných opatření reagujících na zjištěné nedostatky a výjimky ve vnitřních kontrolách.

Odůvodnění

Viz písm. e) výše.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozpočty se vyhlásí do tří měsíců ode dne, kdy jsou prohlášeny za přijaté s konečnou platností.

Rozpočty se vyhlásí v jednom z úředních jazyků Unie do čtyř týdnů ode dne, kdy jsou prohlášeny za přijaté s konečnou platností, a ostatní jazyková znění jsou vyhlášena do dvou měsíců od dne, kdy byly rozpočty prohlášeny za přijaté s konečnou platností.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace o příjemcích finančních prostředků Unie, jež jsou vynakládány v rámci přímého plnění rozpočtu, se zveřejňují na internetové stránce orgánů Unie do 30. června roku následujícího po rozpočtovém roce, v němž byl na tyto finanční prostředky přijat právní závazek.

Informace o příjemcích finančních prostředků Unie, jež jsou vynakládány v rámci přímého plnění rozpočtu, se zveřejňují na internetové stránce orgánů Unie a v systému finanční transparentnosti do 30. června roku následujícího po rozpočtovém roce, v němž byl na tyto finanční prostředky přijat právní závazek.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise za pomoci členských států vhodným způsobem včas zpřístupní informace o příjemcích finančních prostředků a o povaze a účelu opatření financovaného z rozpočtu, je-li prováděno v souladu s čl. 61 odst. 1 písm. b).

 

Povinnost stanovená v prvním pododstavci platí i pro místní orgány, pokud plní rozpočet Unie.

 

Informace o příjemcích finančních prostředků Unie, jež jsou vynakládány v rámci sdíleného plnění rozpočtu, se zveřejňují na internetové stránce orgánů Unie do 30. června roku následujícího po rozpočtovém roce, v němž byl na tyto finanční prostředky přijat právní závazek.

 

Informace uvedené v prvním pododstavci jsou zpřístupněny s náležitým přihlédnutím k požadavkům týkajícím se důvěrné povahy a bezpečnosti informací, zejména ochraně osobních údajů, a zahrnují tyto údaje:

 

a)   jméno nebo název příjemce finančních prostředků;

 

b)   lokalita příjemce;

 

c)   částka, v jejíž výši byl přijat právní závazek;

 

d)   povaha a účel opatření.

 

Pojem „lokalita“ pro účely čtvrtého pododstavce písm. b) znamená:

 

(i)   adresu příjemce finančních prostředků, je-li příjemcem právnická osoba,

 

(ii)   region na úrovni NUTS 2, je-li příjemcem fyzická osoba.

 

Tyto informace jsou zveřejňovány pouze v případě cen, grantů a veřejných zakázek, jež byly uděleny, resp. zadány na základě soutěže, řízení o udělení grantu či zadávacího řízení, a v případě odborníků, kteří byli vybráni podle čl. 230 odst. 2. Tyto informace se nezveřejňují v případě:

 

(i)  podpor na vzdělávání vyplacených fyzickým osobám a další přímé podpory vyplácené nejpotřebnějším fyzickým osobám podle čl. 185 odst. 4 písm. b);

 

(ii)   zakázek velmi nízké hodnoty zadaných odborníkům, kteří byli vybráni podle čl. 230 odst. 2, a zakázek velmi nízké hodnoty, která nedosahuje částky uvedené v bodě 14.4 přílohy.

 

Internetová stránka orgánů Unie musí obsahovat alespoň odkaz na internetovou adresu, kde lze tyto informace nalézt, nejsou-li tyto informace zveřejněny přímo na vyhrazeném místě na internetových stránkách orgánů Unie.

 

Co se týká fyzických osob, zveřejněné údaje jsou omezeny na jméno a lokalitu příjemce finančních prostředků, částku, v jejíž výši byl přijat právní závazek, a účel opatření. Zveřejňování těchto údajů je založeno na příslušných kritériích, jako je periodicita nebo druh či význam opatření. Pokud jde o osobní údaje, zveřejněné informace se odstraní dva roky od konce rozpočtového roku, v němž byl na dotyčnou částku přijat právní závazek. Tatáž zásada platí pro osobní údaje právnických osob, jejichž oficiální název označuje jednu či více fyzických osob.

 

Od zveřejnění informací je upuštěno v případě rizika, že by u příslušných jednotlivců byla ohrožena práva a svobody chráněné Listinou základních práv Evropské unie nebo že by byly poškozeny obchodní zájmy příjemců finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace o konečných příjemcích finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím finančních nástrojů, kteří z rozpočtu Unie obdrží podporu nedosahující 500 000 EUR, jsou omezeny na statistické údaje, které jsou agregovány v souladu s příslušnými kritérii, jako je geografická situace, ekonomické kategorie příjemců, druh obdržené podpory a oblast politiky Unie, v jejímž rámci byla tato podpora poskytnuta.

Informace o konečných příjemcích finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím finančních nástrojů, kteří z rozpočtu Unie obdrží podporu nedosahující 200 000 EUR, jsou omezeny na statistické údaje, které jsou agregovány v souladu s příslušnými kritérii, jako je geografická situace, ekonomické kategorie příjemců, druh obdržené podpory a oblast politiky Unie, v jejímž rámci byla tato podpora poskytnuta.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Informace zveřejněné podle tohoto článku jsou dostupné na jednotných internetových stránkách a odpovědnost za jejich zveřejnění nese Komise.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Před předložením návrhu rozpočtu provede Komise konzultaci s občany.

Odůvodnění

Spoluzpravodajové vítají myšlenku zapojení občanů, jak je navrhuje Komise v čl. 54 odst. 3, a domnívá se, že by se to mělo rovněž vztahovat na návrh ročního rozpočtu.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(iii)  počet skutečně obsazených pracovních míst na začátku roku, v němž se návrh rozpočtu předkládá, v členění podle platové třídy a správního útvaru,

(iii)  počet skutečně obsazených pracovních míst na začátku roku, v němž se návrh rozpočtu předkládá, v členění podle platové třídy, správního útvaru a pohlaví,

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – písm. h – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(iii)  aktuální údaje o plnění cílů programu;

(iii)  aktuální údaje o plnění cílů programu podle článku 31.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  srovnávací tabulka zahrnující návrh rozpočtu ostatních orgánů předložený Komisí a původní finanční odhady ostatních orgánů, jak byly zaslány Komisi;

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je přimět Komisi, aby přidala k svému návrhu rozpočtu původní rozpočet, jak jej přijaly jednotlivé orgány, aby se jednostranné změny ze strany Komise zviditelnily a zprůhlednily.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  celkovou výši rezerv na rizika a závazky a veškeré informace o finančních rizicích, kterým je Unie vystavena;

i)  celkovou výši rezerv na rizika a závazky a veškeré informace o finančních rizicích, kterým je Unie vystavena, včetně případných podmíněných závazků;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  výkonnost finančního nástroje, včetně uskutečněných investic, cílového a dosaženého aktivačního účinku;

k)  výkonnost finančního nástroje, včetně uskutečněných investic, cílového, dosaženého aktivačního účinku a objemu soukromého kapitálu, který se doposud podařilo přilákat;

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento pracovní dokument obsahuje rovněž přehled správních výdajů vyplývajících ze správních poplatků a jiných finančních a provozních poplatků vyplácených za správu finančních nástrojů, a to celkově i podle jednotlivých spravujících stran a spravovaných finančních nástrojů.

Tento pracovní dokument obsahuje rovněž konkrétní informace o deseti finančních nástrojích s nejhorší výkonností a přehled správních výdajů vyplývajících ze správních poplatků a jiných finančních a provozních poplatků vyplácených za správu finančních nástrojů, a to celkově i podle jednotlivých spravujících stran a spravovaných finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud Komise využívá svěřenské fondy Unie, připojí k návrhu rozpočtu pracovní dokument týkající se činností podporovaných svěřenskými fondy Unie, jejich provádění a výsledků.

6.  Pokud Komise využívá svěřenské fondy Unie pro vnější akce, připojí k návrhu rozpočtu podrobný pracovní dokument týkající se činností podporovaných těmito svěřenskými fondy, jejich provádění, výkonnosti, nákladů na řízení, příspěvků jiných než příspěvků Unie a předběžného posouzení toho, jak jsou splněny podmínky čl. 227 odst. 3. V tomto pracovním dokumentu je také uvedeno, jak výše uvedené činnosti přispívají k plnění cílů stanovených v základním aktu nástroje, z něhož byl poskytnut příspěvek Unie do těchto svěřenských fondů.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k článku 227.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  V pracovním dokumentu uvedeném v odstavci 6 se rovněž uvádí:

9.  V pracovním dokumentu uvedeném v odstavci 8 se rovněž uvádí:

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  S výjimkou řádně odůvodněných mimořádných okolností předkládá Komise své návrhy opravného rozpočtu současně Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 15. října každého rozpočtového roku. K žádostem o opravný rozpočet od jiných orgánů může přiložit své stanovisko.

3.  S výjimkou řádně odůvodněných mimořádných okolností předkládá Komise své návrhy opravného rozpočtu současně Evropskému parlamentu a Radě do 1. září každého rozpočtového roku. K žádostem o opravný rozpočet od jiných orgánů může přiložit své stanovisko.

Odůvodnění

Znovu se vkládá dřívější lhůta z čl. 41 odst. 3 nařízení 966/2012.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíl rozpočtu „Komise“ může obsahovat „zápornou rezervu“, jejíž maximální výše činí 400 000 000 EUR. Tato rezerva, která bude zapsána ve zvláštní hlavě, obsahuje pouze prostředky na platby.

Oddíl rozpočtu „Komise“ může obsahovat „zápornou rezervu“, jejíž maximální výše činí 200 000 000 EUR. Tato rezerva, která bude zapsána ve zvláštní hlavě, obsahuje pouze prostředky na platby.

Odůvodnění

Znovu se vkládá dřívější částka z článku 47 nařízení 966/2012, jak navrhoval Účetní dvůr (viz bod 53 stanoviska č. 1/2017).

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

va)  veškeré příjmy a výdaje vztahující se k příslušným evropským rozvojovým fondům jsou zapsány do zvláštní rozpočtové položky v oddílu rozpočtu „Komise“.

Odůvodnění

Začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1 – písm. a – bod vi

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vi)  patřičné poznámky ke každé úrovni dělení, jak jsou uvedeny v čl. 45 odst. 1. Poznámky k rozpočtu obsahují odkazy na základní právní akt, pokud byl základní právní akt přijat, a náležité vysvětlení k povaze a účelu prostředků;

vi)  patřičné poznámky ke každé úrovni dělení, jak jsou uvedeny v čl. 45 odst. 1, včetně zvýrazněných dodatečných poznámek přijatých Evropským parlamentem a Radou. Poznámky k rozpočtu obsahují odkazy na základní právní akt, pokud byl základní právní akt přijat, a náležité vysvětlení k povaze a účelu prostředků;

Odůvodnění

Cílem tohoto PN je, aby nedocházelo k tomu, že výsledek rozpočtových trialogů nebude náležitě zachycen v poznámkách v konečné podobě rozpočtu, jak tomu bylo v minulosti.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celková výše prostředků na pilotní projekty nesmí v žádném rozpočtovém roce překročit částku ve výši 40 000 000 EUR;

Celková výše prostředků na pilotní projekty nesmí v žádném rozpočtovém roce překročit 40 000 000 EUR, vyjma pilotní projekty navržené Komisí a přijaté Evropským parlamentem a Radou.

Odůvodnění

Pilotní projekty a přípravné akce navržené Komisí by měly být financovány nad rámec stropu stanoveného ve finančním nařízení.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celková výše prostředků na nové přípravné akce uvedené v tomto písmenu nepřekročí v žádném rozpočtovém roce částku ve výši 50 000 000 EUR a celková výše prostředků skutečně přidělených na přípravné akce nepřekročí částku ve výši 100 000 000 EUR;

Celková výše prostředků na nové přípravné akce uvedené v tomto písmenu nepřekročí v žádném rozpočtovém roce 50 000 000 EUR a celková výše prostředků skutečně přidělených na přípravné akce nepřekročí částku 100 000 000 EUR. Tato částka nezahrnuje přípravné akce navržené Komisí a přijaté Evropským parlamentem a Radou;

Odůvodnění

Pilotní projekty a přípravné akce navržené Komisí by měly být financovány nad rámec stropu stanoveného ve finančním nařízení.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise přiznává ostatním orgánům potřebné pravomoci pro plnění těch oddílů rozpočtu, které se jich týkají.

1.  Ostatní orgány odpovídají za plnění těch oddílů rozpočtu, které se jich týkají.

Odůvodnění

Vyjasnění – ve skutečnosti neexistuje žádné rozhodnutí Komise, kterým by se tyto pravomoci orgánům svěřovaly.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může uzavírat s ostatními orgány Unie dohody s cílem usnadnit vynakládání prostředků, zejména správní dohody upravující poskytování služeb, dodávky zboží, provádění stavebních prací nebo provádění veřejných zakázek na nemovitosti.

2.  Orgány Unie mohou navzájem uzavírat dohody s cílem usnadnit vynakládání prostředků, zejména správní dohody upravující poskytování služeb, dodávky zboží, provádění stavebních prací nebo provádění veřejných zakázek na nemovitosti.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Takovéto meziútvarové dohody mohou být uzavírány i mezi útvary orgánů Unie, subjekty Unie, evropskými úřady, subjekty nebo osobami pověřenými prováděním specifických akcí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a kanceláří generálního tajemníka Nejvyšší rady evropských škol. Tyto dohody umožňují náhradu nákladů vzniklých v důsledku jejich provádění.

3.  Takovéto meziútvarové dohody mohou být uzavírány i mezi orgány Unie, subjekty Unie, evropskými úřady, subjekty nebo osobami pověřenými prováděním specifických akcí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a kanceláří generálního tajemníka Nejvyšší rady evropských škol. Tyto dohody umožňují náhradu nákladů vzniklých v důsledku jejich provádění. Výroční zpráva o činnosti uvedená v čl. 73 odst. 9 tohoto nařízení obsahuje informace o veškerých takovýchto dohodách.

Odůvodnění

Tento PN omezuje působnost svěřených pravomocí a přidává ustanovení o podávání zpráv.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise však může výkonem svých pravomocí při plnění rozpočtu ve vztahu k operačním prostředkům zapsaným v jejím oddíle pověřit vedoucí delegací Unie a v zájmu zajištění kontinuity činnosti v době jejich nepřítomnosti zástupce vedoucích delegací. Pokud vedoucí delegací Unie a po dobu jejich nepřítomnosti jejich zástupci jednají jako dále pověřené schvalující osoby Komise, jsou povinni dodržovat pravidla Komise pro plnění rozpočtu a mají stejné úkoly, povinnosti a odpovědnost jako kterákoli jiná dále pověřená schvalující osoba Komise.

Komise však může výkonem svých pravomocí při plnění rozpočtu ve vztahu k operačním prostředkům zapsaným v jejím oddíle pověřit vedoucí delegací Unie a v zájmu zajištění kontinuity činnosti v době jejich nepřítomnosti v zemi, kde působí jejich delegace, zástupce vedoucích delegací. Pokud vedoucí delegací Unie a po dobu jejich nepřítomnosti jejich zástupci jednají jako dále pověřené schvalující osoby Komise, jsou povinni dodržovat pravidla Komise pro plnění rozpočtu a mají stejné úkoly, povinnosti a odpovědnost jako kterákoli jiná dále pověřená schvalující osoba Komise.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESVČ může výkonem svých pravomocí při plnění rozpočtu ve vztahu ke správním prostředkům zapsaným v jejím oddíle výjimečně pověřit zaměstnance Komise v delegaci, je-li to nezbytné k zajištění kontinuity správy delegací v případě nepřítomnosti příslušné schvalující osoby v ESVČ. Pokud v těchto výjimečných případech zaměstnanci Komise v delegacích Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby ESVČ, jsou povinni dodržovat vnitřní pravidla ESVČ pro plnění rozpočtu a mají stejné úkoly, povinnosti a odpovědnost jako kterákoli jiná dále pověřená schvalující osoba ESVČ.

ESVČ může výkonem svých pravomocí při plnění rozpočtu ve vztahu ke správním prostředkům zapsaným v jejím oddíle výjimečně pověřit zaměstnance Komise v delegaci, je-li to nezbytné k zajištění kontinuity správy delegací v případě, že příslušná schvalující osoba v ESVČ není přítomna v zemi, kde působí její delegace. Pokud v těchto výjimečných případech zaměstnanci Komise v delegacích Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby ESVČ, jsou povinni dodržovat vnitřní pravidla ESVČ pro plnění rozpočtu a mají stejné úkoly, povinnosti a odpovědnost jako kterákoli jiná dále pověřená schvalující osoba ESVČ.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nepřímo (dále jen „nepřímé plnění rozpočtu“) v případech, kdy tak stanoví základní právní akt, nebo v případech uvedených v čl. 56 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) až d), a to s:

c)  nepřímo (dále jen „nepřímé plnění rozpočtu“) v případech, kdy tak stanoví základní právní akt, nebo v případech uvedených v čl. 56 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) až d), a to tak, že úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověří:

Odůvodnění

Znovu zařazeno z čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení 966/2012. Pokud je podle Komise záměna „nepřímého řízení“ na „nepřímé plnění“ pouze lingvistická, měla by být zachována stávající definice nepřímé metody plnění rozpočtu.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  Evropskou investiční bankou nebo Evropským investičním fondem (dále jen „skupina EIB);

iii)  Evropskou investiční banku (EIB) nebo Evropský investiční fond (EIF);

Odůvodnění

Složení „skupiny EIB“ se může v budoucnosti změnit, proto je lepší odkazovat na EIB a EIF samostatně.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise odpovídá za plnění rozpočtu v souladu s článkem 317 Smlouvy o fungování EU a nesmí pověřit plněním rozpočtu třetí osoby, pokud je s těmito úkoly spojena značná míra uvážení, která předpokládá politickou volbu.

Komise odpovídá za plnění rozpočtu v souladu s článkem 317 Smlouvy o fungování EU a nesmí pověřit plněním rozpočtu třetí osoby, pokud je s těmito úkoly spojena míra uvážení, která předpokládá politickou volbu.

Odůvodnění

Úkoly, s nimiž je spojena určitá míra uvážení, musí vždy provádět některý z úředníků nebo ostatních zaměstnanců Unie.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li rozpočet plněn v rámci sdíleného plnění, dodržují Komise a členské státy zásady řádného finančního řízení, transparentnosti a zákazu diskriminace a zajišťují viditelnost činnosti Unie. Za tímto účelem Komise a členské státy plní své povinnosti spojené s kontrolou a auditem a přebírají z toho vyplývající odpovědnost stanovenou tímto nařízením. Doplňková ustanovení jsou obsažena v odvětvových pravidlech.

1.  Plní-li Komise rozpočet v rámci sdíleného plnění, jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny členské státy. Komise a členské státy dodržují zásady řádného finančního řízení, transparentnosti a zákazu diskriminace a zajišťují viditelnost činnosti Unie při vynakládání finančních prostředků Unie. Za tímto účelem Komise a členské státy plní své povinnosti spojené s kontrolou a auditem a přebírají z toho vyplývající odpovědnost stanovenou tímto nařízením. Doplňková ustanovení jsou obsažena v odvětvových pravidlech.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  spolupracují s Komisí, úřadem OLAF, Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropským účetním dvorem (EÚD).

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s kritérii a postupy stanovenými v odvětvových pravidlech určí členské státy subjekty na vhodné úrovni, které mají odpovídat za správu a kontrolu finančních prostředků Unie. Tyto subjekty mohou plnit také úkoly nesouvisející se správou finančních prostředků Unie a mohou plněním některých úkolů pověřit jiné subjekty, včetně subjektů uvedených v čl. 61 odst. 1 písm. c) bodě ii) a iii).

V souladu s kritérii a postupy stanovenými v odvětvových pravidlech určí členské státy subjekty na vhodné úrovni, které mají odpovídat za správu a kontrolu finančních prostředků Unie. Tyto subjekty mohou plnit také úkoly nesouvisející se správou finančních prostředků Unie a mohou plněním některých úkolů pověřit jiné subjekty.

Odůvodnění

Svěřování úkolů mezinárodním organizacím a jejich agenturám nebo skupině EIB by omezilo možnosti členských států kontrolovat správu finančních prostředků v rámci sdíleného plnění, zejména pokud jde o granty.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 5 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy kromě toho mohou na základě informací uvedených v tomto odstavci vydat prohlášení podepsané na patřičné úrovni.

Členské státy kromě toho vydají na základě informací uvedených v tomto odstavci Evropskému parlamentu a Komisi prohlášení podepsané na patřičné úrovni.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem prosazovat osvědčené postupy při využívání prostředků ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského rybářského fondu může dát Komise subjektům odpovědným za činnosti v oblasti řízení a kontroly pro informaci k dispozici metodické pokyny, jež objasňují její vlastní kontrolní strategii a přístup, včetně kontrolních seznamů a příkladů osvědčené praxe. Tyto pokyny jsou podle potřeby aktualizovány.

S cílem prosazovat osvědčené postupy při využívání prostředků ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského námořního a rybářského fondu může dát Komise subjektům odpovědným za činnosti v oblasti řízení a kontroly pro informaci k dispozici metodické pokyny, jež objasňují její vlastní kontrolní strategii a přístup, včetně kontrolních seznamů a příkladů osvědčené praxe. Tyto pokyny jsou podle potřeby aktualizovány.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jde o námořní záležitosti a rybolov, vyžaduje provádění národních programů či programů na nižší úrovni komplexní systémy řízení a kontroly všech finančních závazků na celostátní či nižší úrovni, vytvoření na základě úzké spolupráce mezi řídícími orgány na celostátní úrovni či případně řídícími orgány na nižší než celostátní úrovni a Komisí. Komise předkládá každý rok zprávu a zveřejňuje průběžná hodnocení.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  V zájmu stanovení konkrétní a vhodné politiky a opatření podporuje Komise vypracování regionálních operačních programů v souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity a při zohlednění regionálních pravomocí.

Odůvodnění

Regiony by měly mít možnost uplatňovat své právo účastnit se rozhodovacího procesu v záležitostech spadajících do jejich oblasti působnosti. Regiony příslušné v odvětví rybolovu by tak měly mít možnost vypracovávat a spravovat své regionální operační programy.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Prostředky přidělené členským státům v rámci sdíleného plnění rozpočtu mohou být využity i v kombinaci s operacemi a nástroji prováděnými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013.

9.  Prostředky přidělené členským státům v rámci sdíleného plnění rozpočtu mohou být v souladu s odvětvovými pravidly využity i v kombinaci s operacemi a nástroji prováděnými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013. Přitom je nutné vždy dodržet příslušnou maximální výši spolufinancování.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Článek 62 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 62a

 

Jednotný soubor pravidel v rámci sdíleného plnění

 

Je-li určitý ESI fond kombinován v rámci jediného opatření s jedním nebo více dalšími ESI fondy nebo s jiným druhem unijního financování, může členský stát stanovit obecná pravidla pro použití právního rámce jednoho z těchto ESI fondů nebo jiných druhů unijního financování na celé opatření. Členský stát předloží tato obecná pravidla Komisi ke schválení.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zavedení zásady „jednotného souboru pravidel“ do sdíleného řízení s cílem ulevit příjemcům a správním orgánům členských států od administrativní zátěže související například s tím, že různá generální ředitelství Komise nebudou pravidla vykládat. Přístup zdola nahoru se zdá být nejlepším způsobem, jak zajistit splnění tohoto požadavku.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „Evropskými úřady“ jsou správní struktury vytvořené Komisí nebo Komisí s jedním či více orgány k plnění zvláštních průřezových úkolů, je-li to odůvodněno rozborem nákladů a přínosů a posouzením souvisejících rizik.

1.  „Evropskými úřady“ jsou správní struktury vytvořené Komisí nebo Komisí s jedním či více orgány k plnění zvláštních průřezových úkolů, je-li to odůvodněno rozborem nákladů a přínosů a posouzením souvisejících rizik a pokud s tím Evropský parlament a Rada vyslovily souhlas.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mohou plnit nepovinné úkoly schválené jejich řídícími výbory po uvážení nákladů a přínosů a souvisejících rizik pro dotčené strany. Za účelem plnění těchto úkolů mohou být úřadu svěřeny pravomoci schvalující osoby, nebo může úřad uzavírat ad hoc meziútvarové dohody s orgány Unie, subjekty Unie, jinými evropskými úřady nebo třetími stranami.

b)  mohou plnit nepovinné úkoly schválené Evropským parlamentem a Radou poté, co jejich řídící výbory uvážily náklady a přínosy těchto úkolů a s nimi spojená rizika pro dotčené strany. Za účelem plnění těchto úkolů mohou být úřadu svěřeny pravomoci schvalující osoby, nebo může úřad uzavírat ad hoc meziútvarové dohody s orgány Unie, subjekty Unie, jinými evropskými úřady nebo třetími stranami.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Všichni členové řídících výborů a správních rad výkonných či decentralizovaných agentur Unie zveřejňují každý rok na internetových stránkách svých příslušných agentur prohlášení o zájmech. V zájmu přehlednosti těchto prohlášení Komise vypracuje jejich vzor, který může upraven podle specifických podmínek jednotlivých agentur.

Odůvodnění

„Prohlášení o zájmech“ by mělo být v revidovaném finančním nařízení pro všechny členy správních rad a řídících výborů decentralizovaných a výkonných agentur povinné. Prohlášení o zájmech by mělo být standardizováno s možností přizpůsobení specifikům jednotlivých agentur.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Uvedené rámcové finanční nařízení je založeno na zásadách a pravidlech stanovených v tomto nařízení.

2.  Uvedené rámcové finanční nařízení je založeno na zásadách a pravidlech stanovených v tomto nařízení s ohledem na specifika orgánů uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Nezávislý externí auditor ověří, zda jsou v roční účetní závěrce každého ze subjektů uvedených v odstavci 1 tohoto článku řádně zaznamenány jeho příjmy, výdaje a finanční situace před konsolidací v rámci konečné účetní závěrky Komise. Není-li v základním právním aktu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku stanoveno jinak, vypracuje Účetní dvůr v případě každého subjektu zvláštní výroční zprávu v souladu s požadavky čl. 287 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Při vypracovávání této zprávy Účetní dvůr vezme v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora a opatření přijatá na základě jeho zjištění.

6.  Nezávislý externí auditor ověří, zda jsou v roční účetní závěrce každého ze subjektů uvedených v odstavci 1 tohoto článku řádně zaznamenány jeho příjmy, výdaje a finanční situace před konsolidací v rámci konečné účetní závěrky Komise. Poplatky za služby tohoto auditora hradí EÚD. Auditor může rovněž ověřit, zda byly vybrány veškeré příjmy a zda byly všechny výdaje provedeny legálně a správně. Není-li v základním právním aktu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku stanoveno jinak, vypracuje EÚD každoročně zprávu o výsledcích auditu a vydá v jediné konsolidované auditní zprávě pro každý subjekt, na nějž se vztahuje tento článek, zvláštní prohlášení o věrohodnosti v souladu s požadavky čl. 287 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Při vypracovávání této zprávy EÚD vezme v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora a opatření přijatá na základě jeho zjištění.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu zpravodajů k odstavci 6a (novému).

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  EÚD nese plnou odpovědnost za všechny aspekty externích auditů, včetně závěrů auditora uvedených ve zprávě. Veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek řídí EÚD a financuje je z vlastního rozpočtu, stejně jako veškeré další související náklady.

Odůvodnění

Pozměňovacím návrhem k čl. 69 odst. 6 se zvláštní výroční zprávy Účetního dvora o každém z orgánů a institucí zřízených SFEU a Smlouvou o Euratomu nahrazují jedinou konsolidovanou auditní zprávou, která bude obsahovat zvláštní prohlášení o věrohodnosti pro jednotlivé orgány a instituce. Posouzení EÚD ohledně legality a řádnosti výdajů může připravovat nezávislý externí auditor uvedený v odstavci 6, případně na základě pokynů Účetního dvora.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru se vztahují ustanovení čl. 69 odst. 2, 3 a 4.

Na subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru se vztahují ustanovení čl. 69 odst. 2 až 6.

Odůvodnění

Na partnerství veřejného a soukromého sektoru by se měla vztahovat stejná pravidla, stanovená v článku 69, jako na instituce zřízené na základě SFEU a Smlouvy o Euratomu.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Schvalující osoba je v každém orgánu odpovědná za plnění příjmů a výdajů v souladu se zásadou řádného finančního řízení a za zajišťování jejich legality a správnosti a rovného zacházení s příjemci finančních prostředků v rámci programu.

1.  Schvalující osoba je v každém orgánu odpovědná za plnění příjmů a výdajů v souladu se zásadou řádného finančního řízení, za zajišťování spolehlivosti, úplnosti a správnosti oznámených údajů o výkonnosti a za zajišťování jejich legality a správnosti a rovného zacházení s příjemci finančních prostředků v rámci programu.

Odůvodnění

Podle názoru zpravodajů nebere článek 73, jak je obsažen v návrhu Komise, dostatečně v potaz výkonnost, a je proto třeba rozšířit odpovědnost schvalující osoby i na spolehlivost, úplnost a správnost informací o výkonnosti, které mu byly předány. Navržené znění čl. 73 odst. 5 by navíc mohlo být chápáno tak, že povoluje nižší úroveň výkonnosti, než je tomu podle současných pravidel.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U každé operace se provede alespoň kontrola ex ante týkající se operativních a finančních hledisek operace, a to na základě víceleté kontrolní strategie, která přihlíží k rizikům. Účelem kontrol ex ante je předcházet chybám a nesrovnalostem před schválením operací.

U každé operace se provede alespoň kontrola ex ante týkající se operativních a finančních hledisek operace, aby se před jejím schválením zamezilo chybám a nesrovnalostem a bylo zaručeno dosažení jejích cílů.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Četnost a hloubku kontrol ex ante určuje příslušná schvalující osoba s přihlédnutím k výsledkům předchozích kontrol a rizikům a hledisku efektivnosti nákladů. V případě pochybností si tato osoba k potvrzení příslušných operací vyžádá doplňující informace nebo provede kontrolu na místě, aby v rámci kontroly ex ante získala přiměřenou jistotu.

Četnost a hloubku kontrol ex ante určuje příslušná schvalující osoba s přihlédnutím k výsledkům předchozích kontrol a rizikům a hledisku efektivnosti nákladů a výkonnosti. Na základě vlastní analýzy rizik si tato osoba k potvrzení příslušných operací vyžádá doplňující informace nebo provede kontrolu na místě, aby v rámci kontroly ex ante získala přiměřenou jistotu.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pověřená schvalující osoba může zavést kontroly ex post, které mají odhalit a napravit chyby a nesrovnalosti anebo operace po jejich schválení. V závislosti na riziku mohou být tyto kontroly prováděny na vzorku a přihlížejí k výsledkům předchozích kontrol a hledisku efektivnosti nákladů.

Pověřená schvalující osoba může zavést kontroly ex post, které mají odhalit a napravit chyby a nesrovnalosti v operacích po jejich schválení. V závislosti na riziku mohou být tyto kontroly prováděny na vzorku a přihlížejí k výsledkům předchozích kontrol a hledisku efektivnosti nákladů a výkonnosti.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud pověřená schvalující osoba provádí v rámci kontrol ex post finanční audity u příjemců grantu, používá jasná, důsledná a transparentní auditní pravidla a dodržuje práva Komise i auditovaného subjektu.

Pokud pověřená schvalující osoba provádí v rámci kontrol ex post finanční audity u příjemců grantu, používá jasná, důsledná a transparentní auditní pravidla, která obsahují časový harmonogram, a při podpisu grantové dohody je zpřístupní příjemcům. Auditní pravidla respektují práva Komise i auditovaného subjektu a poskytují opravné prostředky.

(Organizace občanské společnosti se setkávají s tím, že nejsou jednotně uplatňována finanční pravidla nejen mezi generálními ředitelstvími navzájem, ale také v rámci jednoho a téhož generálního ředitelství. Pro zainteresované zaměstnance by měly být k dispozici společné pokyny a centralizovaná školení. Je nutné, aby se zlepšila rovněž transparentnost jednotlivých kroků, doby trvání a časového rámce auditních postupů, a informace by měly být sdělovány při podpisu smlouvy.)

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dále pověřeným schvalujícím osobám a jejich zaměstnancům byly poskytovány pravidelně aktualizované a náležité informace o kontrolních standardech a o metodách a technikách, jež byly pro tyto účely vyvinuty;

a)  dále pověřeným schvalujícím osobám a jejich zaměstnancům byly poskytovány pravidelně aktualizované a náležité informace a školení o kontrolních standardech a o metodách a technikách, jež byly na základě společných pokynů pro tyto účely vyvinuty;

(Organizace občanské společnosti se setkávají s tím, že nejsou jednotně uplatňována finanční pravidla nejen mezi generálními ředitelstvími navzájem, ale také v rámci jednoho a téhož generálního ředitelství. Pro zainteresované zaměstnance by měly být k dispozici společné pokyny a centralizovaná školení. Je nutné, aby se zlepšila rovněž transparentnost jednotlivých kroků, doby trvání a časového rámce auditních postupů, a informace by měly být sdělovány při podpisu smlouvy.)

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se zaměstnanec zapojený do finančního řízení a kontroly operací domnívá, že rozhodnutí, které má na žádost nadřízeného učinit nebo schválit, vykazuje nesrovnalost nebo porušuje zásadu řádného finančního řízení nebo profesní pravidla, která tento zaměstnanec musí dodržovat, uvědomí o tom svého přímého nadřízeného. Učiní-li tak písemně, přímý nadřízený mu také odpoví písemně. Pokud přímý nadřízený nepřijme žádná opatření nebo potvrdí počáteční rozhodnutí či pokyny a pokud se zaměstnanec domnívá, že toto potvrzení není dostatečnou reakcí na jeho obavy, informuje o tom zaměstnanec písemně pověřenou schvalující osobu. Pokud tato osoba neodpoví v přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem daného případu, nejpozději však do jednoho měsíce, informuje zaměstnanec příslušnou komisi uvedenou v článku 139.

Pokud se zaměstnanec zapojený do finančního řízení a kontroly operací domnívá, že rozhodnutí, které má na žádost nadřízeného učinit nebo schválit, vykazuje nesrovnalost nebo porušuje zásadu řádného finančního řízení nebo profesní pravidla, která tento zaměstnanec musí dodržovat, uvědomí o tom svého přímého nadřízeného. Učiní-li tak písemně, přímý nadřízený mu také odpoví písemně. Pokud přímý nadřízený nepřijme žádná opatření nebo potvrdí počáteční rozhodnutí či pokyny a pokud se zaměstnanec domnívá, že toto potvrzení není dostatečnou reakcí na jeho obavy, informuje o tom zaměstnanec písemně pověřenou schvalující osobu. Pokud tato osoba neodpoví v přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem daného případu, nejpozději však do jednoho měsíce, informuje zaměstnanec příslušnou komisi uvedenou v článku 90.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  údaje obsažené ve zprávě podávají věrný a poctivý obraz skutečnosti;

a)  údaje obsažené ve zprávě podávají věrný a poctivý obraz skutečnosti, zejména informace o výkonnosti jsou spolehlivé, úplné a správné;

Odůvodnění

Viz odůvodnění PN k odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroční zpráva o činnosti obsahuje informace o provedených operacích, s odkazem na cíle stanovené ve strategických plánech, rizika spojená s těmito operacemi, využití poskytnutých zdrojů a efektivitu a účinnost systémů vnitřní kontroly. To zahrnuje celkové posouzení nákladů a přínosů kontrol a informace o tom, do jaké míry přispěly schválené operační výdaje k dosažení strategických cílů EU a vytvořily přidanou hodnotu EU. Komise vypracuje shrnutí výročních zpráv o činnosti za předchozí rok.

Výroční zpráva o činnosti obsahuje informace o provedených operacích, s odkazem na cíle stanovené ve strategických plánech, informace o celkové výkonnosti těchto operací o rizicích spojených s těmito operacemi, využití poskytnutých zdrojů a o efektivitě a účinnosti systémů vnitřní kontroly. To zahrnuje celkové posouzení nákladů a přínosů kontrol a informace o tom, do jaké míry přispěly schválené operační výdaje k dosažení strategických cílů EU a vytvořily přidanou hodnotu EU. Komise vypracuje shrnutí výročních zpráv o činnosti za předchozí rok.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 9 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výroční zprávy o činnosti schvalujících osob a případně pověřených schvalujících osob orgánů, úřadů, institucí a agentur se zveřejňují na webových stránkách jednotlivých orgánů, úřadů, institucí a agentur snadno přístupným způsobem, a to do 1. července každého roku za rok předchozí s náležitým ohledem na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti.

Odůvodnění

Znovu se vkládá čtvrtý pododstavec z čl. 66 odst. 9 nařízení 966/2012, který Komise z textu vypustila.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud se vedoucí delegací Unie ocitnou v situaci uvedené v čl. 73 odst. 8, obrátí se na komisi uvedenou v článku 139. V případě jakéhokoli protiprávního jednání, podvodu nebo korupce, které by mohly poškodit zájmy Unie, uvědomí orgány a subjekty určené platnými právními předpisy.

2.  Pokud se vedoucí delegací Unie ocitnou v situaci uvedené v čl. 73 odst. 8, obrátí se na komisi uvedenou v článku 90. V případě jakéhokoli protiprávního jednání, podvodu nebo korupce, které by mohly poškodit zájmy Unie, uvědomí orgány a subjekty určené platnými právními předpisy.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Od těchto standardů se účetní může odchýlit, považuje-li to za nezbytné k zajištění poctivého obrazu aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a peněžních toků. Jestliže se určité účetní pravidlo od uvedených standardů významně odchýlí, uvede se tato skutečnost spolu s odůvodněním v příloze k finančním výkazům.

2.  Od těchto standardů se účetní může odchýlit, považuje-li to za nezbytné k zajištění věrného a poctivého obrazu aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a peněžních toků. Jestliže se určité účetní pravidlo od uvedených standardů významně odchýlí, uvede se tato skutečnost spolu s odůvodněním v příloze k finančním výkazům.

Odůvodnění

„Věrný a poctivý obraz“ je zavedeným terminologickým obratem.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Účetní získávají od schvalujících osob veškeré informace, které jsou nezbytné k sestavování účetních závěrek poskytujících poctivý obraz finanční situace orgánů a plnění rozpočtu. Schvalující osoby zaručují spolehlivost poskytovaných informací.

2.  Účetní získávají od schvalujících osob veškeré informace, které jsou nezbytné k sestavování účetních závěrek poskytujících věrný a poctivý obraz finanční situace orgánů a plnění rozpočtu. Schvalující osoby zaručují spolehlivost poskytovaných informací.

Odůvodnění

„Věrný a poctivý obraz“ je zavedeným terminologickým obratem.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Než orgán nebo subjekt uvedený v článku 69 přijme účetní závěrku, schválí ji nejprve účetní, který osvědčí, že účetní závěrka s přiměřenou jistotou poskytuje poctivý obraz finanční situace orgánu nebo subjektu uvedeného v článku 69.

Než orgán nebo subjekt uvedený v článku 69 přijme účetní závěrku, schválí ji nejprve účetní, který osvědčí, že účetní závěrka s přiměřenou jistotou poskytuje věrný a poctivý obraz finanční situace orgánu nebo subjektu uvedeného v článku 69.

Odůvodnění

„Věrný a poctivý obraz“ je zavedeným terminologickým obratem.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 10 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Jednotlivé orgány rozhodnou, ve kterém útvaru budou podklady uchovávány.

Odůvodnění

Opětovné vložení posledního odstavce článku 64 prováděcích pravidel. Tuto větu Komise vypustila.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účetní může provádět platby pouze v případě, že byly předem do společného souboru orgánu, za který odpovídá, zapsány údaje o právním subjektu příjemce platby a jeho platební údaje.

vypouští se

Odůvodnění

První podstavec by měl být z logiky věci přesunut za odstavec druhý. Platba se provádí až poté, co byl přijat závazek.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před přijetím závazku vůči třetí osobě zjistí účetní údaje o právním subjektu a platební údaje příjemce platby a zaznamená je do společného souboru orgánu, za který odpovídá, aby byla zajištěna transparentnost, odpovědnost a řádné provedení platby.

Před přijetím závazku vůči třetí osobě potvrdí totožnost příjemce platby, zjistí účetní údaje o právním subjektu a platební údaje příjemce platby a zaznamená je do společného souboru orgánu, za který odpovídá, aby byla zajištěna transparentnost, odpovědnost a řádné provedení platby.

Odůvodnění

Opětovné vložení formulace z článku 63 prováděcích pravidel.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Účetní může provádět platby pouze v případě, že byly předem do společné spisu orgánu, za který odpovídá, zapsány údaje o právním subjektu příjemce platby a jeho platební údaje.

Odůvodnění

První podstavec by měl být z logiky věci přesunut za odstavec druhý. Platba se provádí až poté, co byl přijat závazek.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Bankovní účty pro zálohové účty zřizuje účetní, který schvaluje rovněž podpisové právo k účtům, a to na základě odůvodněného návrhu schvalující osoby.

2.  Bankovní účty pro zálohové účty zřizuje a monitoruje účetní, který schvaluje rovněž podpisové právo k účtům, a to na základě odůvodněného návrhu schvalující osoby.

Odůvodnění

Opětovné vložení čl. 69 odst. 1 prováděcích pravidel.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Účetní provádí nebo nechává provádět příslušně zmocněného zaměstnance ve svém útvaru nebo ve schvalujícím útvaru kontroly, jež musí zpravidla probíhat na místě a případně bez předchozího upozornění a jejichž účelem je ověřit existenci finančních prostředků, jež byly přiděleny správcům zálohových účtů, ověřit vedení účetnictví a zkontrolovat, zda jsou zálohové transakce zúčtovávány ve stanovených lhůtách. Výsledky těchto kontrol sdělí účetní příslušné schvalující osobě.

5.  Účetní provádí nebo nechává provádět příslušně zmocněného zaměstnance ve svém útvaru nebo ve schvalujícím útvaru kontroly, jež musí zpravidla probíhat na místě a v případě nutnosti bez předchozího upozornění a jejichž účelem je ověřit existenci finančních prostředků, jež byly přiděleny správcům zálohových účtů, ověřit vedení účetnictví a zkontrolovat, zda jsou zálohové transakce zúčtovávány ve stanovených lhůtách. Výsledky těchto kontrol sdělí účetní příslušné schvalující osobě.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského úřadu pro boj proti podvodům, je jakékoli porušení ustanovení finančního nařízení nebo ustanovení týkajícího se finančního řízení nebo ověřování operací v důsledku jednání či opomenutí zaměstnance postoupeno komisi uvedené v článku 139 tohoto nařízení za účelem získání stanoviska:

1.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského úřadu pro boj proti podvodům, je jakékoli porušení ustanovení finančního nařízení nebo ustanovení týkajícího se finančního řízení nebo ověřování operací v důsledku jednání či opomenutí zaměstnance postoupeno společné zvláštní komisi pro finanční nesrovnalosti za účelem získání stanoviska:

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud dané informace sdělí komisi oznamovatel, komise s těmito informacemi nakládá v souladu s pravidly postupu při poskytování informací v případě závažných nesrovnalostí (tzv. „whistleblowing“) platnými v Komisi a/nebo v dané instituci, subjektu nebo úřadu, k nimž tento oznamovatel přísluší.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členy komise podle odstavce 1 jsou:

 

a)   stálý nezávislý předseda na vysoké úrovni, kterého jmenuje Komise;

 

b)   po jednom zástupci ze šesti orgánů Unie, evropských úřadů nebo subjektů Unie uvedených v článku 69.

 

Složení komise musí zaručovat odpovídající právní a věcnou odbornost. Při jmenování členů komise se zohlední nutnost zabránit střetu zájmů. Komisi je nápomocen stálý sekretariát zřízený Komisí, který zajišťuje nepřetržitý administrativní chod komise.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Funkční období členů komise podle odst. 1a písm. b) je tříleté, přičemž členové mohou být jmenováni opakovaně.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Předseda komise je vybrán z řad bývalých členů EÚD, Soudního dvora Evropské unie či bývalých úředníků, kteří zastávali funkci nejméně generálního ředitele v některém z orgánů Unie, přičemž se nesmí jednat o Komisi. Předseda je vybírán na základě svých osobních a profesních kvalit, rozsáhlých zkušeností v právní a finanční oblasti a prokázané způsobilosti, nezávislosti a integrity. Jeho funkční období je pětileté a nemůže být jmenován opakovaně. Předseda je jmenován na pozici zvláštního poradce ve smyslu článku 5 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Předseda předsedá všem zasedáním komise a musí být při výkonu svých povinností nezávislý. Při výkonu funkce předsedy výboru a dalších oficiálních funkcí nesmí být ve střetu zájmů.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d.  Jednací řád komise přijme Komise.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případech uvedených v odstavci 1 je komise podle článku 139 tohoto nařízení oprávněná rozhodnout, zda došlo k finanční nesrovnalosti. Na základě stanoviska komise uvedené v článku 139 k případům podle odstavce 1 rozhodne dotčený orgán o zahájení disciplinárního řízení nebo řízení z důvodu finanční odpovědnosti. Pokud komise odhalí systémové problémy, vydá schvalující osobě a pověřené schvalující osobě, není-li tato zúčastněnou osobou, a internímu auditorovi doporučení.

2.  Komise je oprávněna rozhodnout, zda došlo k finanční nesrovnalosti.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud komise vydává stanovisko uvedené v odstavci 1, má složení stanovené v čl. 139 odst. 2 a další dva členy:

vypouští se

a)   zástupce orgánu oprávněného ke jmenování, který je pověřen disciplinárními záležitostmi v dotčeném orgánu nebo subjektu, a

 

b)   dalšího člena jmenovaného Výborem zaměstnanců dotčeného orgánu nebo subjektu. Při jmenování těchto dodatečných členů se zohlední nutnost zabránit střetu zájmů.

 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud komise vydá stanovisko uvedené v odstavci 1 tohoto článku, je toto určeno disciplinární komisi, kterou zřídí každý orgán nebo subjekt podle svých vnitřních předpisů.

5.  Stanovisko komise je určeno orgánu oprávněnému ke jmenování, který je pověřen disciplinárními záležitostmi v dotčeném orgánu, úřadu nebo subjektu.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Na základě stanoviska komise rozhodne dotčený orgán o zahájení disciplinárního řízení nebo řízení z důvodu finanční odpovědnosti. Pokud komise odhalí systémové problémy, vydá schvalující osobě a pověřené schvalující osobě, není-li tato osoba zúčastněnou osobou, a internímu auditorovi doporučení.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Pokud po posouzení případu komise usoudí, že záležitost spadá do působnosti úřadu OLAF, okamžitě případ předá řediteli úřadu OLAF a informuje o tom orgán oprávněný ke jmenování v dotčeném orgánu, úřadu nebo subjektu. Ode dne předání již daný případ není předmětem jednání komise.

Odůvodnění

Návrh Komise sloučit komisi pro systém včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů s komisí pro finanční nesrovnalosti je neodůvodněný vzhledem k odlišným cílům obou komisí. Měla by být zřízena zvláštní společná komise s více interinstitucionálním charakterem. Znění navrhované Komisí navíc není v souladu s ustanoveními o disciplinárním řízení stanovenými v příloze IX služebního řádu. Nelze zahájit žádné disciplinární řízení, pokud v dané věci nepředložil OLAF zprávu nebo neproběhlo správní šetření.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud se pověřená nebo dále pověřená schvalující osoba domnívá, že závazný pokyn, který dostala, je nesprávný nebo odporuje zásadě řádného finančního řízení, zejména protože nemůže být vykonán v rámci jí svěřených zdrojů, uvědomí o tom písemně orgán, který ji pověřil nebo dále pověřil. Pokud je tento pokyn písemně potvrzen a toto potvrzení je doručeno v odpovídající lhůtě a je dostatečně jasné v tom smyslu, že výslovně odkazuje na body, které pověřená nebo dále pověřená schvalující osoba zpochybnila, nelze tuto osobu již povolat k odpovědnosti. Tato osoba pokyn provede, není-li pokyn zjevně v rozporu s právními předpisy nebo nepředstavuje-li porušení příslušných bezpečnostních norem.

1.  Pokud se pověřená nebo dále pověřená schvalující osoba domnívá, že závazný pokyn, který dostala, je nesprávný nebo odporuje zásadě řádného finančního řízení, zejména protože nemůže být vykonán v rámci jí svěřených zdrojů, uvědomí o tom písemně orgán, který ji pověřil nebo dále pověřil. Pokud je tento pokyn písemně potvrzen a toto potvrzení je doručeno v odpovídající lhůtě a je dostatečně jasné v tom smyslu, že výslovně odkazuje na body, které pověřená nebo dále pověřená schvalující osoba zpochybnila, nelze tuto osobu již povolat k odpovědnosti. Tato osoba pokyn provede, není-li pokyn zjevně v rozporu s právními předpisy nebo nepředstavuje-li porušení příslušných bezpečnostních norem. Pověřená schvalující osoba informuje o všech takovýchto případech ve své výroční zprávě o činnosti uvedené v čl. 73 odst. 9 tohoto nařízení, a to v kapitole „Potvrzení pokynů podle článku 91 finančního nařízení”.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 99 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Jednotlivé orgány zasílají Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o případech upuštění od inkasa uvedených v tomto odstavci, kdy dotčené částky dosahovaly nejméně 100 000 EUR. V případě Komise se tato zpráva přikládá ke shrnutí výročních zpráv o činnosti uvedenému v čl. 73 odst. 9.

5.  Jednotlivé orgány zasílají Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o případech upuštění od inkasa uvedených v tomto odstavci. V případě Komise se tato zpráva přikládá ke shrnutí výročních zpráv o činnosti uvedenému v čl. 73 odst. 9.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  parametry pro hodnocení výkonnosti;

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v případě příspěvků do svěřenských fondů podle článku 227: prostředky vyhrazené pro svěřenský fond na daný rok a výši částek plánovaných na dobu trvání fondu;

c)  v případě příspěvků do svěřenských fondů podle článku 227: prostředky vyhrazené pro svěřenský fond na daný rok a výši částek plánovaných na dobu trvání fondu a podíl financování ze zdrojů jiných než rozpočet Unie, jehož procentuální hodnota zůstává v souladu s čl. 227 odst. 1 stejná po celou dobu trvání svěřenského fondu;

Odůvodnění

Aktualizace PN zpravodajů č. 91. Poměr financování z rozpočtu EU a z jiných zdrojů by měl být pevně stanovený, aby se zabránilo situaci, kdy EU musí zajistit krytí za jiné dárce, kteří své původní závazky neplní.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v případě finančních nástrojů: částku přidělenou na finanční nástroj;

e)  v případě finančních nástrojů: částku přidělenou na finanční nástroj a cílový podíl získaného soukromého kapitálu;

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  v případě příspěvků na nástroje kombinující zdroje financování: částku přidělenou na nástroj kombinující zdroje financování a seznam subjektů zapojených do nástroje kombinujícího zdroje financování;

g)  v případě příspěvků na nástroje kombinující zdroje financování: částku přidělenou na nástroj kombinující zdroje financování, seznam subjektů zapojených do nástroje kombinujícího zdroje financování a finanční příspěvek každého z nich;

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ověřuje podmínky splatnosti pohledávky.

c)  ověřuje podmínky splatnosti pohledávky. Z odhadů nákladů nelze usuzovat, že tyto podmínky jsou splněny.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Zrušení přidělení prostředků na závazek je operace, kterou příslušná schvalující osoba ruší zcela nebo částečně dřívější vyhrazení prostředků na základě rozpočtového závazku.

vypouští se

Odůvodnění

V zájmu konzistentnosti se tento odstavec přesouvá do článku 2 (definice).

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 110 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Předběžné rozpočtové závazky se provádějí přijetím jednoho či více právních závazků, které zakládají nárok na následné platby. V případě výdajů na řízení zaměstnanců nebo na informování veřejnosti ze strany orgánů o aktuálním dění v Unii nebo v případech uvedených v bodě 14.5 přílohy tohoto nařízení však mohou být provedeny přímo platbami.

6.  Předběžné rozpočtové závazky se provádějí přijetím jednoho či více právních závazků, které zakládají nárok na následné platby. V případě výdajů na řízení zaměstnanců, členů nebo bývalých členů některého orgánu Unie nebo na informování veřejnosti ze strany orgánů o aktuálním dění v Unii nebo v případech uvedených v bodě 14.5 přílohy tohoto nařízení však mohou být provedeny přímo platbami.

Odůvodnění

Příspěvky členům se vyplácejí stejným způsobem jako příspěvky zaměstnancům, a měly by tudíž být ve výjimkách uvedeny také, v případech, kdy mohou po prozatímním závazku přímo následovat platby.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 111 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Závazky uvedené v prvním pododstavci se odečtou od předběžných souhrnných závazků uvedených v odstavci 2.

Odůvodnění

Technická oprava (přesunuto z odstavce 5).

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 111 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Závazky uvedené v prvním pododstavci se odečtou od předběžných souhrnných závazků uvedených v odstavci 1.

vypouští se

Odůvodnění

Technická oprava (přesunuto do odstavce 4).

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 112 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Části rozpočtových závazků, které nejsou provedeny platbami do šesti měsíců po uplynutí lhůty pro plnění, se zruší podle článku 13.

4.  Části rozpočtových závazků, které nejsou provedeny platbami do šesti měsíců po uplynutí lhůty pro plnění, se zruší.

Odůvodnění

Uvedený odkaz nedává smysl, protože článek 13 se týká zrušení prostředků po zrušení přidělení na závazek, a nikoli postupu zrušení přidělení na závazek jako takového.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 113 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě grantů ve výši přesahující 5 000 000 EUR na vnější akce uskutečňované v rámci přímého plnění rozpočtu nesmějí v průběhu akce zůstat nezúčtovány více než dvě platby předběžného financování.

Odůvodnění

Opětovné vložení druhého pododstavce z čl. 184 odst. 4 nařízení 966/2012, který Komise vypustila.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 114 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  90 kalendářních dnů v případě dohod o přiznání příspěvku, smluv a grantových dohod, které zahrnují technické služby nebo akce, jejichž vyhodnocení je zvlášť složité a u nichž platba závisí na schválení zprávy nebo osvědčení;

a)  60 kalendářních dnů v případě dohod o přiznání příspěvku, smluv a grantových dohod, které zahrnují technické služby nebo akce, jejichž vyhodnocení je zvlášť složité;

Odůvodnění

Tento PN vychází z návrhu organizace Civil Society Europe.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 114 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  60 kalendářních dnů v případě všech ostatních dohod o přiznání příspěvku, smluv a grantových dohod, u nichž platba závisí na schválení zprávy nebo osvědčení;

vypouští se

Odůvodnění

Tento PN vychází z návrhu organizace Civil Society Europe.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S výjimkou členských států, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu má věřitel po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 nárok na úroky za těchto podmínek:

S výjimkou členských států má věřitel po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 nárok na úroky za těchto podmínek:

Odůvodnění

Nemělo by v tomto ohledu docházet k odlišnému zacházení se skupinou EIB oproti jiným subjektům spravujícím rozpočtové prostředky EU nebo věřitelům Unie. Skupině EIB její statut v tomto směru ukládá, aby zajistila pokrytí svých nákladů, a zahrnutí EIB/EIF do tohoto ustanovení může vzbudit negativní reakce ratingových agentur v souvislosti se stávajícími nástroji, jako je EFSI, vnější úvěrový mandát EIB a InnovFin.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 115 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý orgán zřídí funkci interního auditora, která je vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními standardy. Interní auditor odpovídá orgánu, který jej jmenoval, za ověřování řádného fungování systémů a postupů při plnění rozpočtu. Interní auditor nesmí být ani schvalující osobou, ani účetním.

1.  Každý orgán zřídí funkci interního auditora, která je vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními standardy. Interní auditor odpovídá orgánu, který jej jmenoval, za ověřování řádného fungování systémů a postupů při plnění rozpočtu. Interní auditor vykonává své úkoly nezávisle a nesmí být ani schvalující osobou, ani účetním.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 116 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroční zpráva uvádí též systémové problémy, jež odhalila komise zřízená podle článku 139, pokud vydává stanovisko uvedené v článku 90.

Výroční zpráva uvádí též systémové problémy, jež odhalila komise zřízená podle článku 90.

Odůvodnění

Viz Pozměňovací návrhzpravodajů k čl. 90 odst. 5b (novému).

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 116 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Interní auditor se při vypracování své zprávy zaměřuje především na celkové dodržování zásady řádného finančního řízení a zajišťuje, aby byla přijímána vhodná opatření ke stále lepšímu a důslednějšímu uplatňování této zásady.

5.  Interní auditor se při vypracování své zprávy zaměřuje především na celkové dodržování zásad řádného finančního řízení a výkonnosti a zajišťuje, aby byla přijímána vhodná opatření ke stále lepšímu a důslednějšímu uplatňování těchto zásad.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 116 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Orgán vypracuje každoročně zprávu obsahující shrnutí počtu a druhu provedených interních auditů, vydaná doporučení a opatření přijatá na základě těchto doporučení a předá ji Evropskému parlamentu a Radě, jak je stanoveno v článku 239.

8.  Orgán vypracuje každoročně zprávu obsahující smysluplné shrnutí počtu a druhu provedených interních auditů, vydaná doporučení a opatření přijatá na základě těchto doporučení a předá ji Evropskému parlamentu a Radě, jak je stanoveno v článku 239.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Článek 120 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 120a

 

Výbory pro interní audit

 

1.   Každý orgán a instituce zřídí výbor pro interní audit, který je pověřen kontrolou kvality práce interního auditu a dbá na to, aby útvary daného orgánu nebo instituce zohledňovaly doporučení vyplývající z auditu a řídily se jimi.

 

2.   Většina členů výboru pro interní audit musí být nezávislá na daném orgánu nebo instituci.

 

3.   Výboru pro interní audit by měl zejména:

 

a)   přispívat ke zlepšování přiměřenosti a účinnosti řízení rizik a vnitřní kontroly;

 

b)   prosazovat zásady řádné správy a řízení a jejich uplatňování při rozhodování;

 

c)   podporovat kvalitu interních auditů;

 

d)   zvyšovat informovanost o potřebě spolehlivých systémů řízení rizik a vnitřní kontroly;

 

e)   dbát na plnění doporučení interních a externích auditů; a

 

f)   přispívat k přijímání hodnot etické správy a řízení včetně účinných opatření v boji proti podvodu a korupci.

 

4.   Výroční zpráva interního auditora podle čl. 116 odst. 4 obsahuje náležité informace o mandátu, opatřeních, činnostech a výsledcích výboru pro interní audit.

Odůvodnění

Ve shodě s míněním EÚD (viz body 14–15 stanoviska 1/2017) mají v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy řídící orgány ve veřejném sektoru zřídit výbor pro interní audit, který tvoří ve většině nezávislí členové a jehož pravomoci zahrnují finanční výkaznictví, nesrovnalosti a řízení rizik.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 121 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  financování, které není spojeno s náklady na příslušné operace, na základě:

 

i)   splnění podmínek stanovených v odvětvových právních předpisech nebo rozhodnutích Komise, nebo

 

ii)   dosažení výsledků měřených pomocí předem stanovených milníků nebo ukazatelů výkonnosti;

Odůvodnění

Ve snaze zakotvit v tomto nařízení „kulturu výkonnosti“ zpravodajové navrhují, aby se u veškerých forem příspěvku Unie před posuzováním jiných kritérií nejprve hledělo na to, jakých bylo dosaženo výsledků.

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 121 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  financování, které není spojeno s náklady na příslušné operace, na základě:

vypouští se

i)   splnění podmínek stanovených v odvětvových právních předpisech nebo rozhodnutích Komise, nebo

 

ii)   dosažení výsledků měřených pomocí předem stanovených milníků nebo ukazatelů výkonnosti;

 

Odůvodnění

Přesunuto do písmene -a).

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 121 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pověřená schvalující osoba informuje o příspěvcích Unie poskytovaných na základě písmen e) a f) tohoto článku ve výroční zprávě o činnosti uvedené v čl. 73 odst. 9 tohoto nařízení, a to v kapitole „Příspěvky Unie podle čl. 121 odst. 1 písm. e) a f) finančního nařízení“.

Odůvodnění

Toto ustanovení posílí dohled rozpočtového orgánu nad těmito novátorskými druhy financování.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Článek 122

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 122

vypouští se

Křížové spoléhání se na posouzení

 

Komise se může zcela nebo částečně spolehnout na posouzení, která provedla ona sama či jiné subjekty, včetně dárců, pokud byla tato posouzení provedena s ohledem na podmínky, jež jsou rovnocenné podmínkám stanoveným v tomto nařízení pro platný způsob plnění rozpočtu. Za tímto účelem podporuje Komise uznání mezinárodně uznávaných standardů nebo mezinárodních osvědčených postupů.

 

Odůvodnění

Toto nové ustanovení je v rozporu se zásadou řádného finančního řízení, a mělo by být proto vypuštěno.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 123 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud byl audit finančních výkazů a zpráv, které dokládají využití finančního příspěvku Unie, založený na mezinárodně uznávaných standardech poskytujících přiměřenou jistotu proveden nezávislým auditorem, je tento audit základem celkové jistoty, jak je případně blíže upřesněno v odvětvových pravidlech.

Pokud byl audit finančních výkazů a zpráv, které dokládají využití finančního příspěvku Unie, založený na mezinárodně uznávaných standardech poskytujících přiměřenou jistotu proveden nezávislým auditorem a pokud tento příspěvek Unie činí méně než 50 % celkových dostupných finančních prostředků, může být tento audit, rozhodne-li tak příslušná pověřená schvalující osoba, základem celkové jistoty, jak je případně blíže upřesněno v odvětvových pravidlech. Výjimku lze učinit u výzkumných institucí.

Odůvodnění

V souladu se zásadou řádného finančního řízení by měly být zavedeny další záruky zajišťující křížové spoléhání se na audity.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 123 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za tímto účelem usiluje Komise a Účetní dvůr o přijetí mezinárodně uznávaných standardů nebo mezinárodních osvědčených postupů.

Odůvodnění

V souladu se zásadou řádného finančního řízení by měly být zavedeny další záruky zajišťující křížové spoléhání se na audity.

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 123 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V nejvyšší míře se využijí informace, které již má k dispozici řídící orgán, aby nebylo nutné žádat příjemce o stejné informace více než jednou.

Odůvodnění

V souladu se zásadou řádného finančního řízení by měly být zavedeny další záruky zajišťující křížové spoléhání se na audity.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 124 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Všechny osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, spolupracují plně při ochraně finančních zájmů Unie a jako podmínku pro získání finančních prostředků udělí nezbytná práva a potřebný přístup příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a případně příslušným vnitrostátním orgánům, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci. V případě úřadu OLAF to zahrnuje právo provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě.

1.  Všechny osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, spolupracují plně při ochraně finančních zájmů Unie a jako podmínku pro získání finančních prostředků udělí nezbytná práva a potřebný přístup příslušné schvalující osobě, úřadu EPPO, úřadu OLAF a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a případně příslušným vnitrostátním orgánům, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci. V případě úřadu OLAF to zahrnuje právo provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 124 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Všechny osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie v rámci přímého a nepřímého plnění, souhlasí písemně s udělením nezbytných práv, jak je uvedeno v odstavci 1. To zahrnuje povinnost třetích osob podílejících se na vynakládání finančních prostředků Unie zajistit rovnocenná práva.

2.  Všechny osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie v rámci přímého, sdíleného a nepřímého plnění, souhlasí písemně s udělením nezbytných práv, jak je uvedeno v odstavci 1. To zahrnuje povinnost třetích osob podílejících se na vynakládání finančních prostředků Unie zajistit rovnocenná práva.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Článek 125

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 125

vypouští se

Převod prostředků na nástroje zřízené podle tohoto nařízení nebo podle odvětvových nařízení

 

Prostředky přidělené členským státům v rámci sdíleného plnění mohou být na jejich žádost převedeny na nástroje zřízené podle tohoto nařízení nebo podle odvětvových nařízení. Komise vynakládá tyto prostředky v souladu s čl. 61 odst. 1 písm. a) nebo c) pokud možno ve prospěch dotčeného členského státu. Prostředky přidělené členským státům v rámci sdíleného plnění mohou být mimoto na jejich žádost použity k posílení schopnosti EFSI nést riziko. V těchto případech se použijí pravidla EFSI.

 

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 126 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V dohodě o finančním rámcovém partnerství jsou stanoveny formy finanční spolupráce, společné cíle spolupráce a rovněž zásady, jimiž se tato spolupráce mezi Komisí a osobami a subjekty vynakládajícími finanční prostředky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) nebo příjemci grantů řídí. Tyto dohody zohledňují rovněž to, v jakém rozsahu se může Komise spoléhat na systémy a postupy osob nebo subjektů vynakládajících finanční prostředky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) nebo příjemců grantů, včetně auditních postupů.

2.  V dohodě o finančním rámcovém partnerství jsou stanoveny formy finanční spolupráce, společné cíle spolupráce a rovněž zásady, jimiž se tato spolupráce mezi Komisí a osobami a subjekty vynakládajícími finanční prostředky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) nebo příjemci grantů řídí. Tyto dohody rovněž:

 

a)   zajišťují kvalitu plnění a dosahování cílů zásahu Unie a

 

b)   upřesňují systémy a postupy osob nebo subjektů vynakládajících finanční prostředky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) nebo příjemců grantů s cílem dosáhnout těchto cílů, včetně auditních postupů.

Odůvodnění

Tyto další záruky pomohou zajistit, aby měla finanční rámcová partnerství přidanou hodnotu pro EU.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 126 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem optimalizace nákladů a přínosů auditů a k usnadnění koordinace mohou být s osobami a subjekty vynakládajícími finanční prostředky podle čl. 61 odst. 1 písm. c) nebo příjemci grantů uzavírány dohody o auditu nebo ověření. V případě Evropské investiční banky se použije třístranná dohoda uzavřená s Komisí a Evropským účetním dvorem.

3.  Za účelem optimalizace nákladů a přínosů auditů a k usnadnění koordinace mohou být s osobami a subjekty vynakládajícími finanční prostředky podle čl. 61 odst. 1 písm. c) nebo příjemci grantů uzavírány dohody o auditu nebo ověření. Takovéto dohody nesmějí omezovat přístup EÚD k informacím nezbytným k provedení auditu prostředků Unie.

Odůvodnění

Odkaz na třístrannou dohodu podle čl. 287 odst. 3 SFEU je zbytečný. V zájmu jasnosti by mělo být uvedeno, že dohody o auditu nebo ověření by neměly omezovat přístup EÚD k informacím, které nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 126 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  doba trvání partnerství nesmí s výjimkou řádně odůvodněných případů překročit čtyři roky;

c)  doba trvání partnerství nesmí s výjimkou řádně odůvodněných případů překročit čtyři roky, což musí být jednoznačně uvedeno ve výroční právě o činnosti podle čl. 73 odst. 9;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje dohled rozpočtového orgánu nad dohodami o partnerství.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 126 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V případě dohody o finančním rámcovém partnerství prováděné prostřednictvím zvláštních grantů se ověření provozní a finanční způsobilosti podle článku 191 provádí před podpisem dohody o finančním rámcovém partnerství. Komise se může spolehnout na rovnocenné ověření finanční a provozní způsobilosti, které provedli ostatní dárci.

6.  V případě dohod o finančním rámcovém partnerství prováděné prostřednictvím zvláštních grantů se ověření provozní a finanční způsobilosti podle článku 191 provádí před podpisem dohody o finančním rámcovém partnerství. Komise se může spolehnout na rovnocenné ověření finanční a provozní způsobilosti, které provedli ostatní dárci, pouze pokud podíl hrazený z rozpočtu Unie činí méně než 50 % celkového financování.

Odůvodnění

V souladu se zásadou řádného finančního řízení by měly být zavedeny další záruky zajišťující křížové spoléhání se na ověření. Viz také pozměňovací návrhy zpravodajů k čl. 123 odst. 1.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 126 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Komise se vynasnaží harmonizovat své požadavky na podávání zpráv s požadavky ostatních dárců.

vypouští se

Odůvodnění

Hrozí nebezpečí, že toto nové ustanovení oslabí pravidla pro podávání zpráv obsažená v hlavě XIII, a mělo by proto být vypuštěno.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 132 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  subjekt má registrované sídlo a hlavní zájmy soustředěny v různých jurisdikcích, obchází tak své povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti daní a sociálního zabezpečení nebo jakékoli jiné zákonné povinnosti, které se na něj vztahují v zemi, v níž jsou soustředěny jeho hlavní zájmy (fiktivní společnosti typu „poštovní schránky“).

Odůvodnění

Častokrát jsou tyto fiktivní společnosti zakládány právě za účelem obcházení daňových a zákonných povinností a povinností týkajících se sociálního zabezpečení, které mají ve státě, v němž jsou soustředěny jejich hlavní zájmy, což je v příkrém rozporu s finančními zájmy EU a s účelem financování z EU. Tento pozměňovací návrh se zakládá na námětu, který zpravodajům dala Bundesnotarkammer (Spolková komora notářů).

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 132 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  se fyzická nebo právnická osoba, která je členem správního, řídicího nebo dozorčího orgánu takovéto osoby nebo subjektu uvedených v čl. 131 odst. 1 nebo má ve vztahu k nim pravomoc k zastupování, rozhodování nebo kontrole, nachází v jedné nebo více ze situací uvedených v odst. 1 písm. c) až f);

a)  se fyzická nebo právnická osoba, která je členem správního, řídicího nebo dozorčího orgánu takovéto osoby nebo subjektu uvedených v čl. 131 odst. 1 nebo má ve vztahu k nim pravomoc k zastupování, rozhodování nebo kontrole, včetně osob a subjektů v rámci vlastnické a kontrolní struktury a skutečných vlastníků, nachází v jedné nebo více ze situací uvedených v odst. 1 písm. c) až f);

Odůvodnění

PN objasňuje oblast působnosti ve vztahu k osobám, na něž se vztahují důvody pro vyloučení stanovené v čl. 131 odst. 1, a uvádí do souladu oblast působnosti ověření důvodů pro vyloučení s oblastí působnosti ověření vyžadovaného od finančních institucí a dalších určených nefinančních subjektů a profesí podle směrnice o praní peněz 849/2015 a oblastí působnosti nařízení č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 133 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace o fyzických nebo právnických osobách, které jsou členy správních, řídících nebo dozorčích orgánů účastníka nebo mají pravomoci ve vztahu k jeho zastupování, rozhodování nebo kontrole, a náležité doklady o tom, že se jedna nebo více z těchto osob nenacházejí v některé ze situací zakládajících vyloučení podle čl. 132 odst. 1 písm. c) až f);

b)  informace o fyzických nebo právnických osobách, které jsou členy správních, řídících nebo dozorčích orgánů účastníka nebo mají pravomoci ve vztahu k jeho zastupování, rozhodování nebo kontrole, včetně osob a subjektů v rámci vlastnické a kontrolní struktury a skutečných vlastníků, a náležité doklady o tom, že se jedna nebo více z těchto osob nenacházejí v některé ze situací zakládajících vyloučení podle čl. 132 odst. 1 písm. c) až f);

Odůvodnění

PN objasňuje oblast působnosti ve vztahu k osobám, na něž se vztahují důvody pro vyloučení stanovené v čl. 131 odst. 1, a uvádí do souladu oblast působnosti ověření důvodů pro vyloučení s oblastí působnosti ověření vyžadovaného od finančních institucí a dalších určených nefinančních subjektů a profesí podle směrnice o praní peněz 849/2015 a oblastí působnosti nařízení č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 142 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě sdíleného plnění probíhá veškerá oficiální výměna informací mezi členskými státy a Komisí prostředky uvedenými v odvětvových pravidlech. Tato pravidla zajistí interoperabilitu shromážděných či obdržených údajů předávaných v rámci správy rozpočtu.

2.  V případě sdíleného plnění probíhá veškerá oficiální výměna informací mezi členskými státy a Komisí prostředky uvedenými v odvětvových pravidlech. Tato pravidla zajistí interoperabilitu shromážděných či obdržených údajů předávaných v rámci plnění rozpočtu.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 142 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu a Radě informace o pokroku dosaženém při uplatňování elektronické veřejné správy.

Odůvodnění

Opětovné vložení třetího odstavce z článku 95 nařízení 966/2012, který Komise vypustila.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 144 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise pravidelně předkládá Evropskému parlamentu a Radě informace o pokroku při uplatňování tohoto odstavce.

Odůvodnění

Opětovné vložení druhého pododstavce z článku 111 nařízení 966/2012, který Komise vypustila.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 147 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  S výjimkou veřejných zakázek nízké hodnoty a grantů nízké hodnoty může příslušná schvalující osoba, je-li to přiměřené a na základě analýzy rizik, požadovat složení záruky:

1.  S výjimkou veřejných zakázek nízké hodnoty a grantů nízké hodnoty může příslušná schvalující osoba, je-li to přiměřené, na základě vlastní analýzy rizik požadovat složení záruky:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že ze strany schvalující osoby musí jít o její vlastní analýzu.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 148 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Jistota musí být platná po dostatečně dlouhé období, aby bylo možné ji čerpat.

Odůvodnění

Opětovné vložení čl. 206 odst. 2 prováděcích pravidel. Tuto větu Komise vynechala.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 149 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výběr subjektů a osob využívajících finanční prostředky nebo rozpočtové záruky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) je transparentní, je odůvodněn povahou akce a nevede ke střetu zájmů. V případě subjektů uvedených v čl. 61 odst. 1 písm. c) bodech ii), v), vi) a vii) se při výběru přihlíží rovněž k jejich provozní a finanční způsobilosti.

Výběr subjektů a osob, kterým budou svěřeny úkoly související s plněním rozpočtu včetně využívání rozpočtových záruk podle čl. 61 odst. 1 písm. c), je transparentní, je odůvodněn povahou akce a nevede ke střetu zájmů. V případě subjektů uvedených v čl. 61 odst. 1 písm. c) bodech ii), v), vi) a vii) se při výběru přihlíží rovněž k jejich provozní a finanční způsobilosti.

Odůvodnění

Opětovné vložení z čl. 60 odst. 1 nařízení č. 966/2012.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 149 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Subjekty a osoby využívající finanční prostředky nebo rozpočtové záruky Unie podle čl. 61 odst. 1 písm. c) dodržují zásady řádného finančního řízení, transparentnosti, zákazu diskriminace a viditelnosti činnosti Unie. Pokud Komise uzavře dohody o finančním partnerství v souladu s článkem 126, jsou tyto zásady v těchto dohodách blíže popsány.

2.  Subjekty a osoby, jimž byly svěřeny úkoly související s plněním rozpočtu včetně využívání rozpočtových záruk podle čl. 61 odst. 1 písm. c), dodržují zásady řádného finančního řízení, transparentnosti, zákazu diskriminace a viditelnosti činnosti Unie. Pokud Komise uzavře dohody o finančním partnerství v souladu s článkem 126, jsou tyto zásady v těchto dohodách blíže popsány.

Odůvodnění

Opětovné vložení z čl. 60 odst. 1 nařízení č. 966/2012.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 149 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Při plnění úkolů souvisejících s plněním rozpočtu předcházejí subjekty a osoby pověřené podle čl. 61 odst. 1 písm. c) nesrovnalostem a podvodům, odhalují je, napravují je a oznamují je Komisi. Za tímto účelem provádějí při dodržení zásady proporcionality kontroly ex ante a ex post, včetně případných kontrol na místě na reprezentativním vzorku nebo na vzorku vybraném na základě rizika výskytu chyb s cílem ujistit se, že činnosti financované z rozpočtu skutečně proběhly a byly provedeny správně. Kromě toho získávají zpět neoprávněně vyplacené finanční prostředky, stanovují vyloučení z přístupu k finančním prostředkům Unie nebo ukládají finanční sankce a zahajují správní a soudní řízení, je-li to nezbytné.

Odůvodnění

Opětovné vložení čl. 60 odst. 3 nařízení 966/2012, který Komise vypustila.

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 149 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  uplatňují náležitá pravidla a postupy při poskytování financování třetím osobám, včetně vhodných postupů přezkumu, pravidel pro zpětné získávání neoprávněně vyplacených finančních prostředků a pravidel pro vyloučení z přístupu k financování;

d)  uplatňují náležitá pravidla a postupy při poskytování financování třetím osobám, včetně transparentních, nediskriminačních, efektivních a účinných postupů přezkumu, pravidel pro zpětné získávání neoprávněně vyplacených finančních prostředků a pravidel pro vyloučení z přístupu k financování;

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 149 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po dohodě se subjekty či osobami může Komise mimoto posoudit ostatní pravidla a postupy, například postupy účtování správních nákladů uplatňované subjekty. Na základě výsledků tohoto posouzení může Komise rozhodnout o spoléhání se na tato pravidla a postupy.

Po dohodě se subjekty či osobami může Komise mimoto posoudit ostatní pravidla a postupy, například postupy účtování správních nákladů uplatňované subjekty. Na základě výsledků tohoto posouzení může Komise rozhodnout o spoléhání se na tato pravidla a postupy. Výroční zpráva o činnosti uvedená v čl. 73 odst. 9 obsahuje informace o veškerých těchto rozhodnutích.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 149 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud tyto subjekty nebo osoby splňují požadavky uvedené v odstavci 4 pouze částečně, přijme Komise vhodná opatření v oblasti dohledu, která zajišťují ochranu finančních zájmů Unie. Tato opatření jsou specifikována v příslušných dohodách.

5.  Pokud tyto subjekty nebo osoby splňují požadavky uvedené v odstavci 4 pouze částečně, přijme Komise vhodná opatření v oblasti dohledu, která zajišťují ochranu finančních zájmů Unie. Tato opatření jsou specifikována v příslušných dohodách. Výroční zpráva o činnosti uvedená v čl. 73 odst. 9 obsahuje informace o veškerých těchto opatřeních.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 150 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnostmi uvedenými v tomto odstavci nejsou dotčeny dohody uzavřené se skupinou EIB, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi. Co se týká prohlášení řídícího subjektu, tyto dohody musí obsahovat alespoň povinnost těchto subjektů předložit Komisi každoročně prohlášení, že během dotčeného rozpočtového roku byl příspěvek Unie využit a zaúčtován v souladu s požadavky stanovenými v čl. 149 odst. 3 a 4 a s povinnostmi stanovenými v těchto dohodách. Toto prohlášení může být začleněno v závěrečné zprávě, je-li prováděná akce omezena na osmnáct měsíců.

Povinnostmi uvedenými v tomto odstavci nejsou dotčeny dohody uzavřené s EIB, EIF, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi. Co se týká prohlášení řídícího subjektu, tyto dohody musí obsahovat alespoň povinnost těchto subjektů předložit Komisi každoročně prohlášení, že během dotčeného rozpočtového roku byl příspěvek Unie využit a zaúčtován v souladu s požadavky stanovenými v čl. 149 odst. 3 a 4 a s povinnostmi stanovenými v těchto dohodách. Toto prohlášení může být začleněno v závěrečné zprávě, je-li prováděná akce omezena na osmnáct měsíců.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 61 odst. 1 písm. c) bodu iii).

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 150 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Veškeré dohody o přiznání příspěvku, dohody o financování a záruční dohody se na požádání zpřístupní Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Veškeré dohody o přiznání příspěvku, dohody o financování a záruční dohody se zpřístupní ve výroční zprávě o činnosti uvedené v čl. 73 odst. 9.

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Článek 151 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 151a

 

Nepřímé plnění s organizacemi členských států

 

1.  Organizacemi členských států se rozumějí subjekty uvedené v čl. 61 odst. 1 písm. c) bodech v) až vii), pokud:

 

i)   je členské státy pověřily výkonem veřejné služby v oblasti mezinárodního rozvoje a spolupráce a byly v členských státech zřízeny podle soukromého nebo veřejného práva;

 

ii)  jejich systémy a postupy, které jsou přizpůsobeny konkrétním právním a operačním souvislostem mezinárodního rozvoje a spolupráce, byly vyhodnoceny kladně v souladu s čl. 149 odst. 4.

 

2.   Komise se spoléhá na systémy a postupy organizací členských států, které byly vyhodnoceny kladně v souladu s čl. 149 odst. 4, nebo na veškeré další systémy a postupy mimo rámec hodnocení uvedeného v čl. 149 odst. 4, které byly řádně zavedeny a na jejichž využívání dohlížejí příslušné členské státy, například pokud jde o strukturu nákladů organizací členských států. Zejména, nikoli však výhradně se takové křížové spoléhání se vztahuje na systémy a postupy uvedené v článku 123.

 

3.   Dohody o finančním rámcovém partnerství uzavřené s organizacemi členských států v souladu s článkem 126 blíže upřesní rozsah a podmínky křížového spoléhání se na systémy a postupy organizací členských států.

Odůvodnění

Zpravodajové navrhují dodatečný článek v hlavě týkající se nepřímého plnění s cílem uznat zvláštnosti činností organizací členských států v oblasti vnější pomoci EU.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 153 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud jsou v rámci nástroje kombinujícího zdroje financování uplatňovány finanční nástroje, použije se hlava X.

2.  Pokud jsou v rámci nástroje kombinujícího zdroje financování uplatňovány finanční nástroje a činí více než 50 % celkového financování, použije se na celou operaci hlava X.

Odůvodnění

Zpravodajové sice podporují obecný cíl zjednodušení, kterým je vedeno toto nové ustanovení, neměla by však nastat situace, kdy by se celá operace kombinování řídila pravidly pro finanční nástroje, i když představují jen malý zlomek celkového financování.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 153 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jsou v rámci nástroje kombinujícího zdroje financování poskytovány granty, které činí více než 50 % celkového financování, použije se na celou operaci hlava VIII.

Odůvodnění

Zpravodajové sice podporují obecný cíl zjednodušení, kterým je vedeno toto nové ustanovení, neměla by však nastat situace, kdy by se celá operace kombinování řídila pravidly pro finanční nástroje, i když představují jen malý zlomek celkového financování.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 153 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě finančních nástrojů v rámci nástrojů kombinujících zdroje financování se má za to, že ustanovení čl. 202 odst. 1 písm. h) je splněno, je-li před zřízením příslušného nástroje kombinujícího zdroje financování provedeno hodnocení ex ante.

3.  V případě finančních nástrojů v rámci nástrojů kombinujících zdroje financování se má za to, že ustanovení čl. 202 odst. 1 písm. h) je splněno, je-li před zřízením příslušného nástroje kombinujícího zdroje financování provedeno posouzení dopadu.

Odůvodnění

Jednotná terminologie s pozměňovacími návrhy zpravodajů k článku 32.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 174 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Granty jsou přímé finanční příspěvky poskytované jako dary z rozpočtu na financování:

Granty jsou poskytovány na financování:

Odůvodnění

S cílem zajistit konzistentnost je část tohoto odstavce přesunuta do článku 2 (definice).

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 175 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li to možné a vhodné, jednorázové částky, jednotkové náklady nebo paušální sazby se stanoví tak, aby bylo možné jejich proplacení po dosažení konkrétních výstupů.

2.  Je-li to možné a vhodné, jednorázové částky, jednotkové náklady nebo paušální sazby se stanoví tak, aby bylo možné jejich proplacení po dosažení konkrétních výstupů a výsledků, za předpokladu, že byla přijata patřičná opatření s cílem zajistit, aby jednotlivé částky odpovídaly požadovaným výstupům.

Odůvodnění

Další právní pojistka.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 175 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Přesná kritéria požadovaného výstupu musí být výsledkem dohody mezi Komisí a příjemcem a musí být specifikována v grantové dohodě pro každý konkrétní případ a s ohledem na dané okolnosti.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 175 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Není-li v základním právním aktu stanoveno jinak, povoluje použití jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování příslušná schvalující osoba, která jedná podle předem stanoveného postupu v rámci každého orgánu.

3.  Není-li v základním právním aktu stanoveno jinak, povoluje použití jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování příslušná schvalující osoba, která jedná podle předem stanoveného postupu v rámci každého orgánu. Příslušná schvalující osoba uvede ve své výroční zprávě o činnosti podle čl. 73 odst. 9 veškerá tato udělená povolení.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 175 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pokud možno základní podmínky pro provedení platby, případně dosažení výstupů;

d)  pokud možno základní podmínky pro provedení platby, případně dosažení výstupů a výsledků;

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 175 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  popis podmínek, které zajišťují dodržení zásady řádného finančního řízení a přiměřené splnění zásady spolufinancování;

e)  popis podmínek, které zajišťují dodržení zásady řádného finančního řízení a přiměřené splnění zásad spolufinancování a neziskovosti;

Odůvodnění

„Zásada neziskovosti“ by měla být do nařízení vrácena jako jedna z obecných zásad vztahujících se na granty.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 175 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Příslušná schvalující osoba může povolit nebo nařídit paušální financování nepřímých nákladů příjemce grantu do maximální výše 7 % celkových přímých způsobilých nákladů akce. Vyšší paušální sazba může být povolena odůvodněným rozhodnutím Komise.

6.  Příslušná schvalující osoba může povolit nebo nařídit paušální financování nepřímých nákladů příjemce grantu do maximální výše 7 % celkových přímých způsobilých nákladů akce. Vyšší paušální sazba může být povolena odůvodněným rozhodnutím Komise. Příslušná schvalující osoba uvede ve své výroční zprávě o činnosti podle čl. 73 odst. 9 veškerá tato rozhodnutí, povolenou paušální sazbu, příslušné částky a důvody tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh pomůže rozpočtovému orgánu kontrolovat, jak schvalující osoby této výjimky využívají.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 175 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Příjemci grantů mohou uplatnit náklady na zaměstnance za práci, kterou provedli dobrovolníci při provádění akce nebo pracovního programu, na základě jednotkových nákladů schválených podle odstavců 1 až 6.

8.  Příjemci grantů mohou uplatnit náklady na zaměstnance za práci, kterou provedli dobrovolníci při provádění akce nebo pracovního programu, jako účetní položku, a to na základě jednotkových nákladů schválených podle odstavců 1 až 6.

Odůvodnění

Součástí konceptu dobrovolnictví je skutečnost, že práce dobrovolníků je neplacená. Aby tedy nemohlo dojít k jakémukoli případnému nesprávnému výkladu, mělo by být vyjasněno, že tato deklarace je pouhým účetním nástrojem a nevede k vyplacení odměny za dobrovolnickou práci. Tento pozměňovací návrh vychází z námětu, který zpravodajům dalo Spolkové sdružení dobročinných organizací (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 176 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při povolování jediné jednorázové částky dodržuje příslušná schvalující osoba článek 175.

3.  Při povolování jediné jednorázové částky dodržuje příslušná schvalující osoba článek 175 a příslušná pravidla spolufinancování, zejména pokud jde o maximální míru spolufinancování pro danou činnost jako celek nebo pracovní program.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 177 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při kontrolách ex post nelze zpochybnit výši jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování určenou předem pomocí metody povolené příslušnou schvalující osobou nebo Komisí podle článku 175, aniž je dotčeno právo příslušné schvalující osoby snížit výši grantu podle čl. 127 odst. 4. Jsou-li jednorázové částky, jednotkové náklady nebo paušální sazby stanoveny na základě obvyklých postupů účtování nákladů příjemce grantu, použijí se ustanovení čl. 179 odst. 2.

Při kontrolách ex post lze zpochybnit výši jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování určenou předem pomocí metody povolené příslušnou schvalující osobou nebo Komisí podle článku 175 pouze v případě důvodných pochybností, aniž je dotčeno právo příslušné schvalující osoby snížit výši grantu podle čl. 127 odst. 4. Jsou-li jednorázové částky, jednotkové náklady nebo paušální sazby stanoveny na základě obvyklých postupů účtování nákladů příjemce grantu, použijí se ustanovení čl. 179 odst. 2.

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 177 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Četnost a rozsah ověření a kontrol mohou záviset mimo jiné na konkrétním riziku, které daný příjemce grantu představuje. Toto riziko bude hodnoceno mimo jiné s ohledem na výskyt nesrovnalostí v minulosti, které je možno připisovat tomuto příjemci a které měly významný dopad na granty, jež byly příjemci poskytnuty za podobných podmínek.

Odůvodnění

Ověření a kontroly by se měly více zaměřovat na příjemce, kteří představují pro rozpočet Unie větší riziko. Kontroly založené na riziku by EU umožnily, aby větší část svých zdrojů vynakládala na konkrétní opatření namísto správních činností.

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 178 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Způsob stanovení výše jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, podkladové údaje a výsledné částky jsou pravidelně posuzovány a případně upraveny podle článku 175.

Způsob stanovení výše jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, podkladové údaje a výsledné částky adekvátnost těchto částek vzhledem k uskutečněným výstupům jsou pravidelně, nejméně však jednou za dva roky, posuzovány a případně upraveny podle článku 175.

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 180 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pokud odhad způsobilých nákladů zahrnuje náklady na práci dobrovolníků podle čl. 175 odst. 8, nesmí grant překročit odhadované způsobilé náklady po odečtení nákladů na práci dobrovolníků.

b)  pokud odhad způsobilých nákladů zahrnuje náklady na práci dobrovolníků podle čl. 175 odst. 8, nesmí grant překročit odhadované způsobilé náklady po odečtení nákladů na práci dobrovolníků nebo 75 % celkových odhadovaných způsobilých nákladů podle toho, která z obou částek je nižší.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má předejít situaci, kdy velmi malý příspěvek ve formě věcného plnění fakticky vede k míře spolufinancování ve výši téměř 100 %.

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 182 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  neziskovosti.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 182a (novému).

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 183 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Granty závisí na pracovním programu, který se před provedením zveřejní.

Pozměňovací návrh      265

Návrh nařízení

Čl. 183 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Všechny granty udělené v průběhu rozpočtového roku se zveřejňují v souladu s čl. 36 odst. 1 až 4.

2.  Všechny granty udělené v průběhu rozpočtového roku se zveřejňují v souladu s čl. 36 odst. 1 až 4. Kromě toho zveřejňují všechny instituce Unie, které zadávají veřejné zakázky, na svých webových stránkách jasná pravidla týkající se nákupů, výdajů a monitorování, jakož i veškeré zadané veřejné zakázky včetně jejich hodnoty.

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Čl. 183 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Po uveřejnění podle odstavců 1 a 2 zašle Komise Evropskému parlamentu a Radě na jejich žádost zprávu s uvedením:

3.  Po uveřejnění podle odstavců 1 a 2 Komise zveřejní a zašle Evropskému parlamentu a Radě zprávu s uvedením:

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 183 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  průměrné doby řízení ode dne uzávěrky výzvy k podávání návrhů až do udělení grantu;

c)  průměrné doby řízení ode dne uzávěrky výzvy k podávání návrhů až do udělení grantu a doby nejpomalejšího a nejrychlejšího řízení;

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 183 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  veškerých grantů udělených Evropské investiční bance nebo Evropskému investičnímu fondu v souladu s čl. 188 písm. g);

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 183 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  veškerých operací kombinování zdrojů v souladu s článkem 153 zahrnujících grant.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 184 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavce 1 může být vnější akce financována z grantu v plném rozsahu jen tehdy, pokud je to pro její uskutečnění nezbytné. V takovém případě se v rozhodnutí o udělení uvedou důvody.

3.  Odchylně od odstavce 1 může být vnější akce realizovaná některým z partnerů Unie, který (prostřednictvím hodnocení ex ante) prokáže, že dodržuje pravidla a požadavky Evropské komise, plně financována grantem, je-li to nezbytné k tomu, aby mohla být akce uskutečněna. V takovém případě se v rozhodnutí o udělení uvedou důvody.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 185 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zákaz kumulace a dvojího financování

(netýká se českého znění)

Odůvodnění

Lingvistický pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Čl. 185 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Akce, na niž lze udělit grant z rozpočtu, musí být jednoznačně vymezena. Akce nesmí být rozdělena na více akcí s úmyslem obejít pravidla financování, jež stanoví toto nařízení.

Odůvodnění

Opětovné vložení článku 176 prováděcích pravidel.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Čl. 185 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odstavce 1, 2 a 3 se nevztahují na:

4.  Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na:

Odůvodnění

Výjimky ze zákazu dvojího financování by neměly být povoleny.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 186 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě mimořádné naléhavosti opatření uvedených v čl. 188 písm. a) nebo b), kde by měl včasný zásah Unie zásadní význam. V těchto případech jsou náklady, jež příjemce grantu vynaložil přede dnem podání žádosti, způsobilé pro financování z prostředků Unie za těchto podmínek:

b)  v případě mimořádné naléhavosti opatření uvedených v čl. 188 písm. a), kde by měl včasný zásah Unie zásadní význam. V těchto případech jsou náklady, jež příjemce grantu vynaložil přede dnem podání žádosti, způsobilé pro financování z prostředků Unie za těchto podmínek:

Odůvodnění

Odchylky od zákazu retroaktivity by měly být striktně omezeny na humanitární pomoc a související případy.

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 186 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pověřená schvalující osoba informuje o všech těchto případech ve výroční zprávě o činnosti uvedené v čl. 73 odst. 9 v kapitole „Odchylky od zákazu retroaktivity podle článku 186 finančního nařízení“.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Čl. 186 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případě grantů na provozní náklady musí být grantová dohoda podepsána do šesti měsíců po začátku rozpočtového roku příjemce grantu. Způsobilé náklady nesmějí být vynaloženy přede dnem podání žádosti o grant, ani před začátkem rozpočtového roku příjemce grantu.

4.  V případě grantů na provozní náklady musí být grantová dohoda podepsána do tří měsíců po začátku rozpočtového roku příjemce grantu. Způsobilé náklady nesmějí být vynaloženy přede dnem podání žádosti o grant, ani před začátkem rozpočtového roku příjemce grantu. První splátka je příjemci vyplacena do dvou měsíců od podpisu grantové dohody.

Odůvodnění

Lhůta pro podpis grantových dohod Komisí by se měla snížit z 6 na 3 měsíce po začátku rozpočtového roku příjemce grantu. Komisi by to umožnilo zvýšit efektivitu programového cyklu. Také by to zabránilo ohrožení finanční kapacity organizací občanské společnosti, zejména těch nejmenších. Šest měsíců pro podpis dohod plus tři měsíce pro vyplacení první splátky nutí většinu organizací občanské společnosti k tomu, aby se spoléhaly na bankovní půjčky.

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Článek 186 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 186a

 

Zásada neziskovosti

 

1.   Účelem ani důsledkem grantů nesmí být dosažení zisku v rámci akce nebo pracovního programu příjemce grantu („zásada neziskovosti“).

 

2.   Ziskem se rozumí přebytek příjmů nad způsobilými náklady příjemce grantu v době podání žádosti o vyplacení zůstatku.

 

3.   Příjmy uvedené v odstavci 2 se omezují na příjem získaný při provádění akce nebo pracovního programu a na finanční příspěvky, které jejich dárci výslovně přidělili na financování způsobilých nákladů.

 

V případě grantu na provozní náklady se pro účely ověření souladu se zásadou neziskovosti nepřihlíží k částkám vyčleněným na vytvoření rezerv.

 

4.   Odstavec 1 se nepoužije na:

 

a)   akce, jejichž cílem je zvýšení finanční kapacity příjemce grantu, nebo akce, které vytvářejí příjem k zajištění jejich trvání i po uplynutí doby financování ze zdrojů Unie stanovené v rozhodnutí o udělení grantu nebo v grantové dohodě;

 

b)   stipendia na studium, výzkum nebo odbornou přípravu vyplácená fyzickým osobám;

 

c)   další přímé podpory vyplácené nejpotřebnějším fyzickým osobám, jako jsou nezaměstnaní a uprchlíci;

 

d)   granty založené na paušálních sazbách, jednorázových částkách nebo na jednotkových nákladech, pokud jsou tyto sazby, částky a náklady v souladu s podmínkami stanovenými v článku 175;

 

e)   granty nízké hodnoty.

 

5.   Pokud dochází k tvorbě zisku, je Komise oprávněna požadovat podíl na zisku odpovídající příspěvku Unie na způsobilé náklady, které příjemci grantu v souvislosti s prováděním akce nebo pracovního programu skutečně vznikly.

 

Odchylně od tohoto článku, dosáhne-li evropská politická nadace ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 na konci rozpočtového roku, na který obdržela grant na provozní náklady, přebytku příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkových příjmů za daný rok přenesena do následujícího roku, pokud se tyto prostředky vynaloží před koncem prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

Odůvodnění

„Zásada neziskovosti“ grantů je klíčovým principem hospodaření s veřejnými prostředky. Sama Komise se domnívá, že standardní možností financování u projektů generujících zisk by měly být finanční nástroje, nikoli granty, a proto je nutné tuto zásadu u grantů zachovat.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 187 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  režim financování z prostředků Unie, zejména formy grantu;

c)  režim financování z prostředků Unie s uvedením všech druhů příspěvků Unie, zejména forem grantu;

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 187 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pro informování všech žadatelů o výsledku posouzení jejich žádosti: nejdéle šest měsíců od uplynutí lhůty pro podání úplných návrhů;

a)  pro informování všech žadatelů o výsledku posouzení jejich žádosti: nejdéle tři měsíce od uplynutí lhůty pro podání úplných návrhů;

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 187 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pro podpis grantových dohod se žadateli: nejdéle tři měsíce ode dne, kdy byli žadatelé informováni o tom, že byli úspěšní.

b)  pro podpis grantových dohod se žadateli: nejdéle jeden měsíc ode dne, kdy byli žadatelé informováni o tom, že byli úspěšní.

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Čl. 187 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pověřená schvalující osoba ve své výroční zprávě o činnosti informuje o průměrné době pro informování žadatelů a pro podpis grantových dohod. Jsou-li doby uvedené v prvním pododstavci překročeny, uvede pověřená schvalující osoba důvody tohoto překročení, a pokud toto překročení není řádně odůvodněno v souladu s druhým pododstavcem, navrhne nápravná opatření.

Pověřená schvalující osoba ve své výroční zprávě o činnosti informuje o průměrné době pro informování žadatelů a pro podpis grantových dohod a o nejdelší a nejkratší době. Jsou-li doby uvedené v prvním pododstavci překročeny, uvede pověřená schvalující osoba důvody tohoto překročení, a pokud toto překročení není řádně odůvodněno v souladu s druhým pododstavcem, navrhne nápravná opatření.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 188 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ve prospěch subjektů, jež mají de jure nebo de facto monopol, nebo ve prospěch subjektů, jež určí v rámci své odpovědnosti členské státy, pokud se tyto členské státy nacházejí v de jure nebo de facto monopolní situaci;

vypouští se

Odůvodnění

Komise navrhuje rozšíření možnosti udělovat přímé granty subjektům pověřeným členskými státy na případy, kdy tyto subjekty mají de facto nebo de jure monopol nebo kdy byli přímí příjemci grantů vybráni pro svou technickou způsobilost. Zpravodajové nejsou dostatečně přesvědčeni, že riziko udělení grantů bez výzvy k podávání návrhů je v tomto případě opodstatněné.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 188 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výjimky uvedené v prvním pododstavci písm. c) a f) musí být orgány a institucemi Unie nebo členskými státy vykládány a uplatňovány restriktivně.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Čl. 188 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Orgány a instituce Unie nebo členské státy jednoznačně vymezí jak časový rámec, tak rozsah použití výjimek uvedených v prvním pododstavci písm. c) a f).

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 189 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na veřejné subjekty a mezinárodní organizace uvedené v článku 151;

První pododstavec se nevztahuje na veřejné subjekty, organizace členských států a mezinárodní organizace uvedené v článku 151;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k článku 151a (novému).

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 189 – odst. 1 – písm. e – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)   popis akce nebo pracovního programu a odhadovaný rozpočet, který pokud možno:

e)   popis akce nebo pracovního programu a odhadovaný rozpočet, který:

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 189 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Žadatel uvede zdroje a výši prostředků Unie, jež obdržel nebo o něž požádal za účelem financování téže akce, téže části akce nebo svého provozu během téhož rozpočtového roku, a uvede veškeré další finanční prostředky, jež na tuto akci obdržel nebo o něž požádal.

Odůvodnění

Opětovné vložení článku 196 odst. 4 prováděcích pravidel.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 191 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  organizace členských států;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k článku 151a (novému).

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 191 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Příslušná schvalující osoba může na základě posouzení rizik upustit od požadavku na ověření provozní způsobilosti veřejných subjektů nebo mezinárodních organizací.

6.  Příslušná schvalující osoba může na základě posouzení rizik upustit od požadavku na ověření provozní způsobilosti veřejných subjektů, organizací členských států nebo mezinárodních organizací.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k článku 151a (novému).

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 192 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  jejich vyhodnocení.

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Čl. 200 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po uveřejnění zašle Komise Evropskému parlamentu a Radě na jejich žádost zprávu s uvedením:

Po uveřejnění zašle Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu s uvedením:

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 201 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Unie může prostřednictvím základního právního aktu zřídit finanční nástroje nebo poskytovat rozpočtové záruky či finanční pomoc, které jsou financovány ze souhrnného rozpočtu.

1.  V zájmu dosažení svých cílů může Unie prostřednictvím základního právního aktu zřídit finanční nástroje nebo poskytovat rozpočtové záruky či finanční pomoc, které jsou financovány ze souhrnného rozpočtu, pokud se ukáže, že jsou nejlepším prostředkem k naplňování cílů Unie. Finanční nástroje doplňují jiné formy rozpočtové intervence.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 201 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Účetní dvůr má plný přístup k jakýmkoli informacím souvisejícím s finančními nástroji, rozpočtovými zárukami a finanční pomocí, mimo jiné i prostřednictvím kontrol na místě.

 

Není-li v základním aktu stanoveno jinak, je Účetní dvůr považován na externího auditora odpovědného za projekty a programy podporované za pomoci finančního nástroje, rozpočtové záruky nebo finanční pomoci.

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 202 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Finanční nástroje jsou používány v souladu se zásadami řádného finančního řízení, transparentnosti, proporcionality, zákazu diskriminace, rovného zacházení a subsidiarity a v souladu se svými cíli a s dobou trvání, kterou pro ně základní právní akt případně stanoví.

Odůvodnění

Opětovné vložení čl. 140 odst. 1 nařízení 966/2012, který Komise vypustila.

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 202 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dosahují aktivačního nebo multiplikačního účinku uvolněním celkové investice přesahující výši příspěvku nebo záruky Unie. Cílový interval hodnot aktivačního a multiplikačního účinku je stanoven na základě hodnocení příslušného finančního nástroje ex ante;

d)  dosahují aktivačního nebo multiplikačního účinku uvolněním celkové investice přesahující výši příspěvku nebo záruky Unie. Cílový interval hodnot aktivačního a multiplikačního účinku je stanoven na základě posouzení dopadů příslušného finančního nástroje;

Odůvodnění

Soudržná terminologie s pozměňovacími návrhy zpravodajů k článku 32.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 202 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  poskytují prováděcím subjektům nebo protistranám zapojeným do provádění odměnu, která je založena na výkonnosti. Výkonnostní poplatky zahrnují správní poplatky, jež jsou hrazeny subjektu nebo protistraně jako odměna za práci vykonávanou při uplatňování finančního nástroje nebo rozpočtové záruky, a případně koncepční pobídky na podporu dosažení politických cílů či ke stimulaci finanční výkonnosti finančního nástroje nebo rozpočtové záruky. Lze uhradit mimořádné výdaje;

g)  poskytují prováděcím subjektům nebo protistranám zapojeným do provádění odměnu, která je založena na výkonnosti. Výkonnostní poplatky zahrnují správní poplatky, jež jsou hrazeny subjektu nebo protistraně jako odměna za práci vykonávanou při uplatňování finančního nástroje nebo rozpočtové záruky, vypočtené na základě skutečně převedených prostředků, a případně koncepční pobídky na podporu dosažení politických cílů či ke stimulaci finanční výkonnosti finančního nástroje nebo rozpočtové záruky. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech lze uhradit mimořádné výdaje;

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Čl. 202 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  dohody a výkonnostní opatření musí být dobře koncipovány a pečlivě prováděny; Komise nepovolí výpočet správních poplatků jako procentuálního podílu z kumulativního příspěvku Unie přiděleného na závazky (včetně nevyužitých rozpočtových závazků).

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Čl. 202 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  jsou založeny na hodnocení ex ante individuálně nebo v rámci programu v souladu s článkem 32. Hodnocení ex ante obsahuje vysvětlení volby typu finanční operace s přihlédnutím ke sledovaným politickým cílům a souvisejícím finančním rizikům a úsporám pro rozpočet Unie.

h)  jsou založeny na posouzení dopadů individuálně nebo v rámci programu v souladu s článkem 32. Posouzení dopadů obsahuje vysvětlení volby typu finanční operace s přihlédnutím ke sledovaným politickým cílům a souvisejícím finančním rizikům a úsporám pro rozpočet Unie. Tato posouzení se přezkoumávají a aktualizují tak, aby zohledňovala vliv velkých socioekonomických změn na odůvodnění existence nástroje nebo záruky.

Odůvodnění

Soudržná terminologie s pozměňovacími návrhy zpravodajů k článku 32.

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Čl. 202 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  po skončení období uplatňování finančního nástroje nebo rozpočtové záruky je případná zbývající částka pocházející z rozpočtu Unie vrácena do rozpočtu;

b)  po skončení období uplatňování finančního nástroje nebo rozpočtové záruky a s přihlédnutím k povaze daného finančního nástroje nebo rozpočtové záruky je případná zbývající částka pocházející z rozpočtu Unie vrácena do rozpočtu;

Odůvodnění

Před vrácením finančních prostředků do rozpočtu EU by se v režimech sdílení rizika v portfoliu mělo přihlížet rovněž k životnosti portfolia.

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Čl. 203 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rozpočtové záruky a finanční pomoc mohou pro Unii vytvořit podmíněný závazek přesahující finanční aktiva poskytnutá na krytí finanční odpovědnosti Unie.

2.  Rozpočtové záruky a finanční pomoc mohou pro Unii vytvořit podmíněný závazek, který může přesáhnout finanční aktiva poskytnutá na krytí finanční odpovědnosti Unie, pouze pokud je tak stanoveno v základním aktu, kterým se zřizuje záruka, a za podmínek v něm uvedených.

Odůvodnění

Tento PN aktualizuje a nahrazuje původní PN č. 159 navrhovaný zpravodaji.

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Čl. 204 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v důsledku čerpání rozpočtové záruky výše rezerv na tuto záruku poklesne pod 30 % míry tvorby rezerv stanovené v odstavci 1, nebo může na základě posouzení rizik provedeného Komisí klesnout pod tuto míru během jednoho roku;

a)  v důsledku čerpání rozpočtové záruky výše rezerv na tuto záruku poklesne pod 50 % míry tvorby rezerv stanovené v odstavci 1 a opět pokud poklesne pod 30 % nebo pokud podle posouzení rizik provedeného Komisí může klesnout pod některou z těchto měr během jednoho roku;

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Čl. 204 – odst. 8 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  je hodnota získaného soukromého kapitálu nižší než výše příspěvků z veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Čl. 205 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rezervy vytvořené na krytí finančních závazků vyplývajících z finančních nástrojů, rozpočtových záruk nebo finanční pomoci jsou drženy ve společném rezervním fondu spravovaném Komisí.

1.  Rezervy vytvořené na krytí finančních závazků vyplývajících z finančních nástrojů, rozpočtových záruk nebo finanční pomoci jsou drženy ve společném rezervním fondu spravovaném Komisí. Komise Evropský parlament informuje a konzultuje s ním ohledně fungování společného rezervního fondu a výpočtu míry tvorby rezerv;

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Čl. 206 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každé tři roky se provádí nezávislé hodnocení přiměřenosti pokynů.

Každé tři roky se provádí nezávislé hodnocení přiměřenosti pokynů, jehož výsledky jsou předány Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Čl. 207 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise každoročně předkládá zprávy o finančních nástrojích, rozpočtových zárukách, finanční pomoci, podmíněných závazcích a společném rezervním fondu v souladu s článkem 242.

Komise každoročně předkládá zprávy o finančních nástrojích, včetně finančních nástrojů upravených v článku 210, rozpočtových zárukách, finanční pomoci, podmíněných závazcích a společném rezervním fondu v souladu s článkem 242.

Odůvodnění

Povinnosti podávat zprávy o finančních nástrojích se sdíleným plněním by měly být stejné jako v případě přímého a nepřímého plnění.

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Čl. 208 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Bez ohledu na čl. 201 odst. 1 lze finanční nástroje v řádně odůvodněných případech vytvořit i bez schválení prostřednictvím základního právního aktu, pokud jsou do rozpočtu začleněny v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. e).

vypouští se

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Čl. 208 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jsou-li finanční nástroje v rámci jedné dohody zkombinovány s doplňkovou podporou z rozpočtu Unie, včetně grantů, použije se tato hlava na celé opatření. Vykazování se provádí v souladu s článkem 242.

2. Jsou-li finanční nástroje v rámci jedné dohody zkombinovány s doplňkovou podporou z rozpočtu Unie, včetně grantů, použijí se pravidla, která platí pro způsob financování tvořící více než 50 % celkového financování, na celé opatření. Vykazování týkající se financování prostřednictvím finančních nástrojů se provádí v souladu s článkem 242.

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Čl. 208 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise zajistí harmonizovanou správu finančních nástrojů, zejména v oblasti účetnictví, výkaznictví, monitorování a zvládání finančních rizik.

3.  Komise zajistí harmonizovanou a zjednodušenou správu finančních nástrojů, zejména v oblasti účetnictví, výkaznictví, monitorování a zvládání finančních rizik.

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Čl. 208 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se Unie účastní na finančním nástroji jako menšinový podílník, zajistí Komise dodržování této hlavy v souladu se zásadou proporcionality na základě velikosti a hodnoty účasti Unie na daném nástroji. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení zajistí Komise soulad s článkem 124.

vypouští se

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Čl. 208 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  O účelnosti a účinnosti finančních nástrojů spravovaných podle čl. 61 odst. 1 písm. a), b) a c) informuje Komise každoročně Evropský parlament a Radu. Ve své zprávě Komise jednoznačně prokáže přínos finančních nástrojů, musí dokázat určit konečné příjemce finančních prostředků a být schopna uvést projekty financované prostřednictvím finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Čl. 210 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Co se týká příspěvků z fondů v rámci sdíleného plnění, které jsou určeny na finanční nástroje zřízené podle tohoto oddílu, použijí se odvětvová pravidla. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se mohou řídicí orgány před poskytnutím příspěvku na existující finanční nástroj spolehnout na existující hodnocení ex ante, které bylo provedeno v souladu s čl. 202 odst. 1 písm. h).

3.  Co se týká příspěvků z fondů v rámci sdíleného plnění, které jsou určeny na finanční nástroje zřízené podle tohoto oddílu, použijí se odvětvová pravidla. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se mohou řídicí orgány před poskytnutím příspěvku na existující finanční nástroj spolehnout na existující posouzení dopadů, které bylo provedeno v souladu s čl. 202 odst. 1 písm. h).

Odůvodnění

Soudržná terminologie s pozměňovacími návrhy zpravodajů k článku 32.

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Čl. 213 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční pomoc Unie poskytnutá členským státům nebo třetím zemím má podobu půjčky, úvěrové linky či jakéhokoli jiného nástroje, který se považuje za vhodný k zajištění účinnosti podpory. Komise je za tímto účelem v příslušném základním právním aktu zmocněna vypůjčit potřebné finanční prostředky jménem Unie na kapitálových trzích nebo od finančních institucí.

1.  Finanční pomoc Unie poskytnutá členským státům nebo třetím zemím podléhá předem stanoveným podmínkám a má podobu půjčky, úvěrové linky či jakéhokoli jiného nástroje, který se považuje za vhodný k zajištění účinnosti podpory. Komise je za tímto účelem v příslušném základním právním aktu zmocněna vypůjčit potřebné finanční prostředky jménem Unie na kapitálových trzích nebo od finančních institucí.

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Čl. 213 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Finanční pomoc poskytuje přímo Komise.

4.  Finanční pomoc poskytuje přímo Komise, která o plnění podmínek a vývoji finanční pomoci pravidelně informuje Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Čl. 213 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajišťují, aby přijímající země pravidelně kontrolovala, že poskytnuté financování bylo použito řádně, přijímala vhodná opatření pro předcházení nesrovnalostem a podvodům a v případě potřeby podnikla právní kroky s cílem vymoci veškeré finanční prostředky poskytnuté v rámci finanční pomoci Unie, které byly získány neoprávněně;

a)  zajišťují, aby přijímající země pravidelně kontrolovala, že poskytnuté financování bylo použito řádně a že jsou splněny příslušné podmínky, přijímala vhodná opatření pro předcházení nesrovnalostem a podvodům a v případě potřeby podnikla právní kroky s cílem vymoci veškeré finanční prostředky poskytnuté v rámci finanční pomoci Unie, které byly získány neoprávněně;

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Čl. 215 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příspěvky nesmějí být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžního či věcného charakteru, jednotlivému členu nebo zaměstnanci evropské politické strany. Příspěvky nesmějí být využívány k přímému nebo nepřímému financování činností třetích osob, zejména vnitrostátních politických stran nebo politických nadací na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a to ani formou grantů, darů, půjček nebo jiných podobných dohod. Příspěvky nelze využít pro žádný z cílů, které jsou vyloučeny článkem 22 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

3.  Příspěvky nesmějí být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžního či věcného charakteru, jednotlivému členu nebo zaměstnanci evropské politické strany. Příspěvky nesmějí být využívány k přímému nebo nepřímému financování činností třetích osob, zejména vnitrostátních politických stran nebo politických nadací na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a to ani formou grantů, darů, půjček nebo jiných podobných dohod. Pro účely tohoto článku se přidružené subjekty evropských politických stran na evropské úrovni, jako například mládežnické a ženské organizace těchto stran, nepovažují za třetí osoby. Příspěvky nelze využít pro žádný z cílů, které jsou vyloučeny článkem 22 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Odůvodnění

PN upřesňuje, že evropským politickým stranám je podle nového statutu i nadále povoleno podporovat své mládežnické, ženské a jiné organizace.

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Čl. 215 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Evropským politickým stranám je povoleno tvořit rezervy odpovídající částce jejich vlastních zdrojů, která přesahuje 15 % jejich ročních nárokovatelných výdajů.

Odůvodnění

PN upřesňuje, že evropským politickým stranám je podle nového statutu i nadále povoleno tvořit rezervy z vlastních zdrojů.

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Čl. 215 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Dosáhne-li evropská politická nadace ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 na konci rozpočtového roku, na který obdržela grant na provozní náklady, přebytku příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkových příjmů za daný rok přenesena do následujícího roku, pokud se použije před koncem prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

vypouští se

Odůvodnění

Aktualizovaná verze PN 170. Zpravodajové se domnívají, že by se měl čl. 215 odst. 7 přesunout do čl. 186a odst. 6 (nového).

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Čl. 219 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  financování, které není spojeno s náklady na příslušné operace, na základě:

 

(i)   splnění určitých předběžných podmínek;

 

(ii)   dosažení výsledků měřených pomocí předem stanovených milníků nebo ukazatelů výkonnosti;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 121.

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Čl. 219 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  financování, které není spojeno s náklady na příslušné operace, na základě:

vypouští se

(i)   splnění určitých předběžných podmínek;

 

(ii)   dosažení výsledků měřených pomocí předem stanovených milníků nebo ukazatelů výkonnosti;

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 121.

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Čl. 227 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy Unie pro vnější akce

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Čl. 227 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro akce v případě mimořádných událostí, akce po odeznění mimořádných událostí nebo pro tematicky zaměřené akce může Komise poté, co informovala Evropský parlament a Radu, na základě dohod s dalšími dárci zřizovat svěřenské fondy. Cíle svěřenských fondů se stanoví v jejich zřizovacím aktu. Rozhodnutí Komise o zřízení svěřenského fondu obsahuje popis cílů fondů, odůvodnění jeho zřízení v souladu s odstavcem 3, údaje o době jeho trvání a předběžných dohodách s ostatními dárci.

1.  Pouze v řádně odůvodněných případech a u akcí v případě mimořádných událostí, akcí po odeznění mimořádných událostí nebo u tematicky zaměřených akcí může Komise na základě dohod s dalšími dárci navrhnout Evropskému parlamentu a Radě zřízení svěřenských fondů pro vnější akce prostřednictvím základního aktu a řádným legislativním postupem. Základní akt zřizující každý svěřenský fond obsahuje popis cílů fondů, odůvodnění jeho zřízení v souladu s odstavcem 3, podíl financování z jiných zdrojů než z rozpočtu Unie, jehož procentuální hodnota zůstává stejná po celou dobu trvání svěřenského fondu, údaje o době jeho trvání a předběžných dohodách s ostatními dárci.

 

Za žádných okolností nesmí být svěřenský fond zřízen v Unii.

Odůvodnění

Stávající svěřenské fondy Unie se vyznačují nedostatečným dohledem ze strany EP a problémy s tím, že ostatní dárci neposkytují plnění srovnatelné s rozpočtovými závazky Unie. Do vyřešení těchto záležitostí považují zpravodajové za předčasné rozšiřovat využití těchto fondů i na vnitřní politiky. Mimoto se organizace provádějící projekty potýkají v souvislosti se svěřenskými fondy s problémy se spolufinancováním projektů, a proto se staví proti jejich využívání v Unii. Tento pozměňovací návrh zohledňuje návrhy Spolkového sdružení dobročinných organizací (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Čl. 227 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise předkládá návrhy rozhodnutí na zřízení, prodloužení trvání či likvidaci svěřenského fondu Unie věcně příslušnému výboru, je-li tak stanoveno v základním právním aktu, který upravuje příspěvek Unie do svěřenského fondu Unie.

2.  Komise předkládá návrhy na zřízení, prodloužení trvání či likvidaci svěřenského fondu Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu zpravodajů k odstavci 1.

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Čl. 227 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jsou přínosem pro opatření Unie: svěřenské fondy se na úrovni Unie vytvoří a použijí pouze tehdy, pokud lze jejich cílů zejména z důvodu rozsahu nebo potenciálních účinků lépe dosáhnout na úrovni Unie než na úrovni členských států;

a)  na základě posouzení dopadů bylo stanoveno, že jsou přínosem pro opatření Unie: svěřenské fondy se na úrovni Unie vytvoří a použijí pouze tehdy, pokud lze jejich cílů zejména z důvodu rozsahu nebo potenciálních účinků lépe dosáhnout na úrovni Unie než na úrovni členských států a nelze jich dosáhnout v témž rozsahu prostřednictvím jiného stávajícího finančního nástroje;

Odůvodnění

Tento PN vychází z návrhu organizace Civil Society Europe.

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Čl. 227 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  cíle svěřenských fondů Unie pro vnější akci musí být v souladu s cíli nástroje Unie nebo rozpočtové položky, z nichž byly poskytnuty finanční prostředky do těchto svěřenských fondů.

Odůvodnění

Tento PN vychází z návrhu organizace Civil Society Europe.

Pozměňovací návrh    325

Návrh nařízení

Čl. 227 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro každý svěřenský fond Unie je ustavena správní rada, které předsedá Komise, ve které jsou spravedlivým způsobem zastoupeni dárci a v úloze pozorovatelů členské státy, jež do fondu nepřispěly, a která rozhoduje o využití finančních prostředků. Pravidla složení správní rady a její jednací řád stanoví zřizovací akt svěřenského fondu, jejž přijme Komise a k němuž přistupují dárci. Tato pravidla ohledně přijetí konečného rozhodnutí o využití finančních prostředků fondu stanoví požadavek, aby pro něj hlasovala Komise.

4.  Pro každý svěřenský fond Unie je ustavena správní rada, které předsedá Komise, ve které jsou spravedlivým způsobem v úloze pozorovatele zastoupeni dárci, členské státy, jež do fondu nepřispěly, a popřípadě Evropský parlament a která rozhoduje o využití finančních prostředků. Pravidla složení správní rady a její jednací řád stanoví zřizovací akt svěřenského fondu, jejž přijme Komise a k němuž přistupují dárci. Tato pravidla ohledně přijetí konečného rozhodnutí o využití finančních prostředků fondu stanoví požadavek, aby pro něj hlasovala Komise.

Pozměňovací návrh    326

Návrh nařízení

Čl. 227 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Svěřenské fondy Unie se zřizují na dobu určitou, která je vymezena v jejich zřizovacím aktu. Tato doba může být rozhodnutím Komise na žádost správní rady dotčeného svěřenského fondu prodloužena.

Svěřenské fondy Unie se zřizují na dobu určitou, která je vymezena v jejich zřizovacím aktu. Na žádost správní rady dotčeného svěřenského fondu mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem tuto dobu na návrh Komise prodloužit.

Pozměňovací návrh    327

Návrh nařízení

Čl. 228 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použití svěřenských fondů

Použití svěřenských fondů Unie pro vnější akce

Pozměňovací návrh    328

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Svěřenské fondy Unie se používají v souladu se zásadami řádného finančního řízení, transparentnosti, proporcionality, zákazu diskriminace a rovného zacházení a se zvláštními cíli stanovenými v jednotlivých zřizovacích aktech.

1.  Svěřenské fondy Unie se používají v souladu se zásadami řádného finančního řízení, transparentnosti, proporcionality, zákazu diskriminace a rovného zacházení, za plného dodržování rozpočtové kontroly a kontrolního mechanismu Evropského parlamentu a Rady a v souladu se zvláštními cíli stanovenými v jednotlivých zřizovacích aktech.

Pozměňovací návrh    329

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Veškeré příspěvky Unie se používají v souladu s cíli stanovenými v základním právním aktu, který upravuje příspěvek Unie do svěřenského fondu Unie.

Pozměňovací návrh    330

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Akce financované v rámci svěřenských fondů Unie mohou být prováděny přímo Komisí podle čl. 61 odst. 1 písm. a) a v rámci nepřímého plnění se subjekty podle čl. 61 odst. 1 písm. c) bodů i), ii), iii), v) a vi).

2.  Akce financované v rámci svěřenských fondů Unie mohou být prováděny přímo Komisí podle čl. 61 odst. 1 písm. a) a v rámci nepřímého plnění se subjekty podle čl. 61 odst. 1 písm. c) bodů i), ii), iii), v) a vi) a řídí se finančními pravidly.

Pozměňovací návrh    331

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalující osoba předkládá dvakrát ročně finanční zprávy o činnosti jednotlivých svěřenských fondů.

Schvalující osoba předkládá dvakrát ročně finanční zprávy o činnosti jednotlivých svěřenských fondů. Komise kromě toho podává alespoň každých šest měsíců zprávu o provádění každého svěřenského fondu v souladu s kvalitativními kritérii, jako jsou povaha podporovaných projektů a programů, výběrová řízení, zeměpisné a tematické priority, dohled nad zprostředkovateli a způsob, jakým svěřenský fond přispívá k plnění cílů stanovených v základním aktu nástrojů Unie, které přispívají k jeho financování.

Pozměňovací návrh    332

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve svěřenských fondech je každoročně prováděn nezávislý externí audit.

Ve svěřenských fondech je každoročně prováděn nezávislý externí audit. Kontrolní pravomoc má Účetní dvůr.

Pozměňovací návrh    333

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Svěřenský fond je součástí postupu udělování absolutoria v souladu s článkem 319 SFEU.

Pozměňovací návrh    334

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise v souladu s čl. 39 odst. 6 zveřejní podrobnou zprávu o činnostech podporovaných svěřenskými fondy Unie a o jejich provádění a výsledcích, a to na základě pracovního dokumentu přiloženého každý rok k návrhu rozpočtu.

Pozměňovací návrh    335

Návrh nařízení

Čl. 229 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  třetí země dodržuje základní zásady Všeobecné deklarace lidských práv;

Pozměňovací návrh    336

Návrh nařízení

Čl. 229 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  třetí země přijala protikorupční zákony.

Pozměňovací návrh    337

Návrh nařízení

Čl. 230 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě hodnot nižších než finanční limity stanovené v čl. 169 odst. 1 mohou být placení externí odborníci, kteří orgánům poskytují pomoc při hodnocení žádostí o grant, projektů a nabídek a v konkrétních případech vydávají stanoviska a doporučení, vybíráni postupem podle odstavce 3.

1.  V případě hodnot nižších než finanční limity stanovené v čl. 169 odst. 1 mohou být placení externí odborníci, kteří orgánům poskytují pomoc při hodnocení žádostí o grant, projektů a nabídek a v konkrétních případech vydávají stanoviska a doporučení, vybíráni postupem podle odstavce 3. Vztahuje se na ně daňový režim Unie.

Pozměňovací návrh    338

Návrh nařízení

Čl. 234 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Roční účetní závěrky se vypracovávají pro každý rozpočtový rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Tyto účetní závěrky sestávají z:

Roční účetní závěrky se vypracovávají pro každý rozpočtový rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Účetní závěrka zahrnuje:

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 234 odst. 1a (novému).

Pozměňovací návrh    339

Návrh nařízení

Čl. 234 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  finančních výkazů, které předkládají finanční údaje v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 79;

a)  konsolidovaných finančních výkazů, které v konsolidované podobě uvádějí finanční údaje obsažené ve finančních výkazech orgánů financovaných z rozpočtu a v účetních závěrkách subjektů uvedených v článku 69 a ostatních subjektů, jejichž účetní závěrky musí být konsolidovány v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 79;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 234 odst. 1a (novému).

Pozměňovací návrh    340

Návrh nařízení

Čl. 234 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rozpočtových účtů, které uvádějí informace z rozpočtových účtů orgánů;

b)  souhrnných rozpočtových účtů, které uvádějí informace z rozpočtových účtů orgánů;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 234 odst. 1a (novému).

Pozměňovací návrh    341

Návrh nařízení

Čl. 234 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  konsolidované roční účetní závěrky, která v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 79, a zejména se zásadou významnosti uvádí v konsolidované podobě finanční údaje obsažené ve finančních výkazech a rozpočtových účtech subjektů uvedených v článku 69 a ostatních subjektů splňujících kritéria účetní konsolidace.

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 234 odst. 1a (novému).

Pozměňovací návrh    342

Návrh nařízení

Čl. 234 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Komise každoročně zveřejňuje dlouhodobou prognózu finančních toků pro následujících sedm až deset let, včetně údajů o rozpočtových stropech, potřebě prostředků na platby, kapacitních omezeních a případných zrušených závazcích.

Odůvodnění

V souladu s návrhy Účetního dvora (viz stanovisko č. 1/2017) zpravodajové navrhují „restrukturalizaci“ účtů a zahrnutí dlouhodobé prognózy finančních toků, jež usnadní zúčastněným stranám posuzování budoucích požadavků na platby a rozpočtových priorit. Rovněž je zachována stávající definice roční účetní závěrky.

Pozměňovací návrh    343

Návrh nařízení

Čl. 235 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Po uzavření rozpočtového roku až do dne předání obecných účtů provádí účetní opravy, které, aniž by vyvolaly platby k tíži nebo inkasa ve prospěch uvedeného rozpočtového roku, jsou nezbytné pro poctivý obraz údajů v těchto účtech. Tyto opravy se řídí účetními pravidly uvedenými v článku 79.

3.  Po uzavření rozpočtového roku až do dne předání obecných účtů provádí účetní opravy, které, aniž by vyvolaly platby k tíži nebo inkasa ve prospěch uvedeného rozpočtového roku, jsou nezbytné pro věrný a poctivý obraz údajů v těchto účtech. Tyto opravy se řídí účetními pravidly uvedenými v článku 79.

Odůvodnění

„Věrný a poctivý obraz“ je zavedeným terminologickým obratem.

Pozměňovací návrh    344

Návrh nařízení

Čl. 237 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účetní ostatních orgánů a subjektů uvedených v článku 234 předávají účetnímu Komise a Účetnímu dvoru do 1. března následujícího rozpočtového roku své předběžné účetní závěrky.

1.  Účetní všech orgánů a subjektů Unie předávají Účetnímu dvoru do 1. března následujícího rozpočtového roku své předběžné účetní závěrky.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 237 odst. 3a (novému).

Pozměňovací návrh    345

Návrh nařízení

Čl. 237 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Účetní Komise konsoliduje tyto předběžné účetní závěrky s předběžnou účetní závěrkou Komise a do 31. března následujícího rozpočtového roku předá elektronickými prostředky Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku Komise a konsolidovanou předběžnou účetní závěrku Unie.

3.  Účetní Komise konsoliduje tyto předběžné účetní závěrky s předběžnou účetní závěrkou Komise a do 31. března následujícího rozpočtového roku předá elektronickými prostředky Účetnímu dvoru konsolidovanou předběžnou účetní závěrku Unie.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 237 odst. 3a (novému).

Pozměňovací návrh    346

Návrh nařízení

Čl. 237 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Konsolidované předběžné účetní závěrky Unie zahrnují rovněž odhadovanou míru chyb ve výdajích Unie založenou na konzistentní metodice.

Odůvodnění

V souladu s návrhy Účetního dvora (viz bod 13 a 108 stanoviska č. 1/2017) se zpravodajové domnívají, že Účetní dvůr by měl prověřovat i předběžné účetní závěrky Unie.

Pozměňovací návrh    347

Návrh nařízení

Čl. 238 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účetní dvůr předloží do 1. června své připomínky k předběžným účetním závěrkám orgánů jiných než Komise a jednotlivých subjektů uvedených v článku 234 a do 15. června své připomínky k předběžné účetní závěrce Komise a konsolidované předběžné účetní závěrce Unie.

1.  Účetní dvůr předloží do 15. května roku n+1 své připomínky k předběžným účetním závěrkám orgánů a jednotlivých subjektů uvedených v článku 234 a do 1. června roku n+1 své připomínky ke konsolidované předběžné účetní závěrce Unie.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 238 odst. 2 druhému pododstavci. 2.

Pozměňovací návrh    348

Návrh nařízení

Čl. 238 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účetní ostatních orgánů a subjektů uvedených v článku 234 předávají do 15. června účetnímu Komise rovněž účetní údaje potřebné pro účely konsolidace, a to způsobem a ve formátu, který stanoví účetní Komise.

Účetní ostatních orgánů a subjektů uvedených v článku 234 předávají do 1. června účetnímu Komise rovněž účetní údaje potřebné pro účely konsolidace, a to způsobem a ve formátu, který stanoví účetní Komise.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 238 odst. 2 druhému pododstavci. 2.

Pozměňovací návrh    349

Návrh nařízení

Čl. 238 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány jiné než Komise a jednotlivé subjekty uvedené v článku 234 zašlou své konečné účetní závěrky účetnímu Komise, Účetnímu dvoru, Evropskému parlamentu a Radě do 1. července.

Orgány jiné než Komise a jednotlivé subjekty uvedené v článku 234 zašlou své konečné účetní závěrky účetnímu Komise, Účetnímu dvoru, Evropskému parlamentu a Radě do 15. června. Do stejného data Komise schválí vlastní konečnou účetní závěrku a zašle ji elektronicky Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

Odůvodnění

Zpravodajové se domnívají, že existuje prostor pro zkrácení navrhované lhůty pro schválení a zaslání konečné účetní závěrky.

Pozměňovací návrh    350

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 31. července následujícího roku předá Komise Evropskému parlamentu a Radě integrovaný soubor finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti, který obsahuje:

1.  Do 31. března následujícího roku předá Komise Evropskému parlamentu a Radě integrovaný soubor finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti, který obsahuje:

Odůvodnění

Prodloužení lhůty pro předání těchto zpráv z 30. června na 31. července, kdy probíhá letní přestávka, je neslučitelné s vnitřními postupy EP a výboru CONT. Zpravodajové naopak navrhují zkrácení lhůty do 31. března.

Pozměňovací návrh    351

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  konsolidovanou roční účetní závěrku podle článku 238;

a)  konsolidovanou roční účetní závěrku podle článku 238 s dlouhodobou prognózou peněžních toků;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 239 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh    352

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výroční zprávu o řízení a výkonnosti, která zahrnuje:

b)  jedinou zprávu o odpovědnosti, která zahrnuje:

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 239 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh    353

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. b – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ia)  prohlášení o správě a řízení uvádějící informace o klíčových systémech správy a řízení v Unii;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 239 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh    354

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. b – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ib)  hodnocení pokroku při dosahování cílů politiky, které jsou monitorovány prostřednictvím ukazatelů výkonnosti uvedených v článku 31;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 239 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh    355

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. b – bod i c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ic)  posouzení rozsahu, v jakém jsou výdaje zatíženy nesrovnalostmi, spolu s vlastním odhadem míry chyb a samostatně výši výdajů Unie, které podle svých předpokladů obdrží jako zpětně získané prostředky nebo finanční opravy související s příslušným finančním rokem;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 239 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh    356

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(iia)  zprávu o úloze a závěrech výboru pro interní audit podle článku 120a.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 239 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh    357

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zprávu o preventivních a nápravných opatřeních týkajících se rozpočtu EU, která představuje finanční dopad opatření přijatých k ochraně rozpočtu EU před výdaji v rozporu s právními předpisy;

c)  zprávu o preventivních a nápravných opatřeních týkajících se rozpočtu EU, která uvádí odhad míry nesrovnalostí v původních nebo schválených žádostech o proplacení výdajů a představuje finanční dopad opatření přijatých k ochraně rozpočtu EU před výdaji v rozporu s právními předpisy;

Odůvodnění

Zpravodajové se domnívají, že konsolidovaná účetní závěrka by měla být předložena spolu s jedinou zprávou o odpovědnosti uvádějící účetní údaje, prohlášením o správě a řízení, souhrnným přehledem výdajů a činností Unie, hodnocením pokroku při dosahování stanovených cílů, posouzením rozsahu nesrovnalostí ve výdajích a zprávou o úloze a závěrech výboru pro interní audit.

Pozměňovací návrh    358

Návrh nařízení

Čl. 239 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zprávu o interních auditech podle čl. 116 odst. 7;

e)  zprávu o interních auditech podle čl. 116 odst. 4;

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh    359

Návrh nařízení

Čl. 241 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tuto zprávu předá Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru do 31. března následujícího rozpočtového roku.

Tuto zprávu předá Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru do 1. března následujícího rozpočtového roku.

Odůvodnění

Sjednocení informačních povinností.

Pozměňovací návrh    360

Návrh nařízení

Čl. 242 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise podává každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o finančních nástrojích, rozpočtových zárukách, finanční pomoci, podmíněných závazcích a společném rezervním fondu v souladu s čl. 39 odst. 4 a 5 a s čl. 50 odst. 1 písm. d). Tyto informace se současně předávají Účetnímu dvoru.

Komise podává každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o finančních nástrojích, rozpočtových zárukách, finanční pomoci, podmíněných závazcích a společném rezervním fondu, vztahující se na situaci k 30. červnu roku zveřejnění, v souladu s čl. 39 odst. 4 a 5 a s čl. 50 odst. 1 písm. d). Tyto informace se současně předávají Účetnímu dvoru.

Odůvodnění

Zpravodajové vítají návrh Komise sloučit veškeré požadavky na podávání zpráv do jediného dokumentu, který by byl přílohou návrhu rozpočtu. Dokument by měl poskytovat stejnou úroveň informací jako stávající zprávy a jednoznačně popisovat situaci ke 30. červnu roku zveřejnění.

Pozměňovací návrh    361

Návrh nařízení

Čl. 244 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva o svěřenských fondech

Zpráva o svěřenských fondech Unie pro vnější akce

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy zpravodajů k článku 227.

Pozměňovací návrh    362

Návrh nařízení

Čl. 244 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 39 odst. 5 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě každý rok zprávu o činnostech podporovaných svěřenskými fondy Unie, o jejich využívání a výsledcích i o jejich účtech.

V souladu s čl. 39 odst. 6 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě každý rok zprávu o činnostech podporovaných svěřenskými fondy Unie pro vnější akce, o jejich využívání a výsledcích i o jejich účtech.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy zpravodajů k článku 227.

Pozměňovací návrh    363

Návrh nařízení

Čl. 247 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účetní dvůr prověřuje legalitu a správnost všech příjmů a výdajů z hlediska Smluv, rozpočtu, tohoto nařízení, aktů v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení a všech dalších právních aktů přijatých na základě Smluv. Toto prověření přihlíží k víceleté povaze programů a souvisejícím systémům dohledu a kontroly.

1.  Účetní dvůr prověřuje legalitu a správnost všech příjmů a výdajů z hlediska Smluv, rozpočtu, tohoto nařízení, aktů v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení a všech dalších právních aktů přijatých na základě Smluv. Toto prověření může přihlížet k víceleté povaze programů a souvisejícím systémům dohledu a kontroly.

Odůvodnění

Jak upozornil Účetní dvůr (viz stanovisko č. 1/2017, body 106–108), nové znění formulované Komisí zasahuje do metodiky auditů Účetního dvora, o níž rozhoduje Účetní dvůr.

Pozměňovací návrh    364

Návrh nařízení

Čl. 249 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise, ostatní orgány, subjekty, které spravují příjmy nebo výdaje jménem Unie, a příjemci finančních prostředků poskytnou Účetnímu dvoru veškerou podporu a informace, které Účetní dvůr pokládá za nezbytné pro plnění svých úkolů. Poskytnou Účetnímu dvoru veškeré doklady, které se týkají zadávání a provádění veřejných zakázek financovaných z rozpočtu, a veškeré peněžní nebo materiálové účty, všechny účetní záznamy nebo podklady a rovněž související správní dokumenty, všechny dokumenty týkající se příjmů a výdajů, všechny inventární soupisy a všechna organizační schémata útvarů, které Účetní dvůr považuje za nezbytné pro kontrolu zprávy o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření na základě záznamů nebo na místě, a pro stejný účel všechny dokumenty a údaje vytvořené nebo uložené elektronicky.

Komise, ostatní orgány, subjekty, které spravují příjmy nebo výdaje jménem Unie, a příjemci finančních prostředků poskytnou Účetnímu dvoru veškerou podporu a informace, které Účetní dvůr pokládá za nezbytné pro plnění svých úkolů. Poskytnou Účetnímu dvoru na požádání veškeré doklady, které se týkají zadávání a provádění veřejných zakázek financovaných z rozpočtu, a veškeré peněžní nebo materiálové účty, všechny účetní záznamy nebo podklady a rovněž související správní dokumenty, všechny dokumenty týkající se příjmů a výdajů, všechny inventární soupisy a všechna organizační schémata útvarů, které Účetní dvůr považuje za nezbytné pro kontrolu zprávy o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření na základě záznamů nebo na místě, a pro stejný účel všechny dokumenty a údaje vytvořené nebo uložené elektronicky. Právo Účetního dvora na přístup zahrnuje přístup k počítačovému systému pro správu příjmů a výdajů, které jsou předmětem auditu.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh zpravodajů k čl. 249 odst. 7.

Pozměňovací návrh    365

Návrh nařízení

Čl. 249 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Použití integrovaných počítačových systémů nesmí omezit přístup Účetního dvora k podkladům.

7.  Použití integrovaných počítačových systémů nesmí omezit přístup Účetního dvora k podkladům. Kdykoli je to technicky možné, je Účetnímu dvoru poskytnut elektronický přístup k údajům a dokumentům potřebným k provedení auditu, aby je mohl využívat ve svých vlastních prostorách.

Odůvodnění

Zpravodajové navrhují změny článku 249, které zajistí výslovné právo Účetního dvora na přístup k systému IT, který je nezbytný k provedení auditu.

Pozměňovací návrh    366

Návrh nařízení

Čl. 250 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účetní dvůr předá Komisi a dotčeným orgánům do 15. června své připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve výroční zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení. Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. října. Orgány jiné než Komise předávají své odpovědi současně Komisi.

1.  Účetní dvůr předá Komisi a dotčeným orgánům do 30. června své připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve výroční zprávě, aby se k nim dotčené orgány mohly vyjádřit. Tyto připomínky zůstávají důvěrné. Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. července. Orgány jiné než Komise předávají své odpovědi současně Komisi.

Odůvodnění

Oprava týkající se pozměňovacího návrhu č. 205. S ohledem na zkušenosti z roku 2016 by pravidelně bylo možné vypracovávat výroční zprávu Evropského účetního dvora účinněji a včas, pokud by byla náležitě upravena lhůta, ve které jsou Komise a ostatní orgány povinny předkládat své roční účetní závěrky a související informace.

Pozměňovací návrh    367

Návrh nařízení

Čl. 250 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účetní dvůr přijme veškerá nezbytná opatření, aby odpovědi orgánů na jeho připomínky byly zveřejněny vedle připomínek nebo za připomínkami, ke kterým se vztahují.

vypouští se

Odůvodnění

O zpracování a úpravě zvláštních zpráv by měl nadále rozhodovat Účetní dvůr, a neměly by tedy být tímto návrhem předjímány.

Pozměňovací návrh    368

Návrh nařízení

Čl. 251 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účetní dvůr předloží dotčenému orgánu nebo subjektu veškeré připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve zvláštní zprávě. Tyto připomínky zůstávají důvěrné a jsou předmětem sporného řízení.

Účetní dvůr předloží dotčenému orgánu nebo subjektu veškeré připomínky, které by měly být podle jeho názoru obsaženy ve zvláštní zprávě, aby se k nim mohly vyjádřit. Tyto připomínky zůstávají důvěrné.

Pozměňovací návrh    369

Návrh nařízení

Čl. 251 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Na požádání Účetního dvora či dotčeného orgánu nebo subjektu může odpovědi posoudit Evropský parlament.

Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti celého postupu, zejména v případě prodlev, může odpovědi dotčeného orgánu nebo subjektu projednat Evropský parlament.

Pozměňovací návrh    370

Návrh nařízení

Čl. 251 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účetní dvůr přijme veškerá nezbytná opatření, aby odpovědi dotčených orgánů nebo subjektů na jeho připomínky byly zveřejněny vedle připomínek nebo za připomínkami, ke kterým se vztahují, a uveřejní harmonogram pro vypracování zvláštní zprávy.

Účetní dvůr přijme nezbytná opatření, aby odpovědi dotčených orgánů nebo subjektů na jeho připomínky byly zveřejněny společně se zvláštní zprávou.

Odůvodnění

O zpracování a úpravě zvláštních zpráv by měl nadále rozhodovat Účetní dvůr, a neměly by tedy být tímto návrhem předjímány.

Pozměňovací návrh    371

Návrh nařízení

Čl. 256 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správními prostředky, na které se vztahuje tato hlava, jsou prostředky definované v čl. 45 odst. 3.

Správními prostředky, na které se vztahuje tato hlava, jsou prostředky definované v čl. 45 odst. 3 a prostředky ostatních orgánů.

Odůvodnění

Definice správních prostředků by neměla odkazovat jen na správní výdaje Komise (čl. 45 odst. 3), ale zahrnovat i prostředky ostatních orgánů.

Pozměňovací návrh    372

Návrh nařízení

Čl. 258 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže Evropský parlament a/nebo Rada v průběhu tohoto čtyřtýdenního období vznesou opodstatněné námitky, prodlouží se toto období jednou o dva týdny.

Jestliže Evropský parlament a/nebo Rada v průběhu tohoto čtyřtýdenního období vznesou námitky, prodlouží se toto období jednou o dva týdny.

Pozměňovací návrh    373

Návrh nařízení

Čl. 258 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  jakákoli směna pozemků nebo budov;

Pozměňovací návrh    374

Návrh nařízení

Čl. 258 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  koupě, přestavba, výstavba budov nebo jakýkoli projekt spojující tyto prvky, které mají proběhnout ve stejném období, jehož výše přesahuje 1 000 000 EUR, v případě, že cena představuje více než 110 % ceny v daném místě nebo indexu nájemného pro srovnatelné nemovitosti;

Pozměňovací návrh    375

Návrh nařízení

Čl. 258 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  prodej pozemků nebo budov v případě, že cena představuje méně než 90 % indexu cen v daném místě pro srovnatelné nemovitosti;

Pozměňovací návrh    376

Návrh nařízení

Čl. 259 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Postup včasného informování a předchozího schválení podle čl. 258 odst. 1 až 5 se nepoužije na obytné budovy. Evropský parlament a Rada si mohou od příslušného orgánu vyžádat k obytným budovám jakékoli informace.

2.  Postup včasného informování a předchozího schválení podle čl. 258 odst. 1 až 5 se použije i na obytné budovy, pokud koupě, přestavba, výstavba budov nebo jakýkoli projekt spojující tyto prvky přesahuje 1 000 000 EUR a cena představuje více než 110 % ceny v daném místě nebo indexu nájemného pro srovnatelné nemovitosti. Evropský parlament a Rada si mohou od příslušného orgánu vyžádat k obytným budovám jakékoli informace.

Pozměňovací návrh    377

Návrh nařízení

Čl. 261 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    378

Návrh nařízení

Čl. 262 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 2012/2002

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jakmile Evropský parlament a Rada rozhodnou o uvolnění prostředků z fondu, přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku z fondu a bezodkladně finanční příspěvek vyplatí v jediné splátce přijímajícímu státu. Pokud byla podle článku 4a vyplacena záloha, vyplatí se pouze zbývající částka.

4.  V téže době, kdy Evropský parlament a Rada přijmou návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o finančním příspěvku, které vstoupí v platnost v den, kdy Evropský parlament a Rada přijaly rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, a bezodkladně finanční příspěvek vyplatí v jediné splátce přijímajícímu státu. Pokud byla podle článku 4a vyplacena záloha, vyplatí se pouze zbývající částka.

Pozměňovací návrh    379

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. Pro jednotlivé osy programu podle čl. 3 odst. 1 platí tyto orientační procentní podíly v průměru po celou dobu trvání programu:

 

a) nejméně 18 % na osu týkající se programu Progress;

 

b) nejméně 18 % na osu týkající se sítě EURES;

 

c) nejméně 18 % na osu týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání.“

 

Pozměňovací návrh    380

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V článku 5 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a.  Prostředky pro kteroukoliv ze tří os – Progress, EURES nebo mikrofinancování a sociální podnikání – nebo pro jejich tematické priority, které nejsou využity do konce rozpočtového roku, se přenesou do následujícího rozpočtového roku. Na tyto prostředky se neuplatní orientační minima stanovená v odst. 2 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh    381

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci osy týkající se programu Progress jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a), b) a c):

1.  V rámci osy týkající se programu Progress jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a), b) a c): Orientační rozdělení prostředků vyčleněných podle čl. 5 odst. 2 písm. a) na různé oddíly musí po celé období programu respektovat tyto minimální procentní podíly:

a)  zaměstnanost, především boj proti nezaměstnanosti mladých lidí;

a)  zaměstnanost, především boj proti nezaměstnanosti mladých lidí: 20 %;

b)  sociální ochrana, sociální začlenění a snížení a prevence chudoby;

b)  sociální ochrana, sociální začlenění a snížení a prevence chudoby: 45 %;

c)  pracovní podmínky.

c)  pracovní podmínky: 7 %.

 

Veškeré zbývající prostředky se přidělí jednomu či několika tematickým oddílům uvedeným v písmenech a), b) nebo c), nebo jejich kombinaci.“

Pozměňovací návrh    382

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Článek 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Článek 19

„Článek 19

Tematické oddíly a financování

Tematické oddíly a financování

V rámci osy týkající se sítě EURES jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a), b) a c):

V rámci osy týkající se sítě EURES jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a), b) a c). Orientační rozdělení prostředků vyčleněných podle čl. 5 odst. 2 písm. b) mezi různé oddíly musí po celé období programu respektovat tyto minimální procentní podíly:

a)  transparentnost, pokud jde o volná pracovní místa, žádosti a jakékoli další související informace pro žadatele a zaměstnavatele;

a)  transparentnost, pokud jde o volná pracovní místa, žádosti a jakékoli další související informace pro žadatele a zaměstnavatele: 15 %;

b)  rozvoj služeb pro nábor a umísťování pracovníků do zaměstnání prostřednictvím vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání na úrovni Unie, především prostřednictvím cílených programů mobility;

b)  rozvoj služeb pro nábor a umísťování pracovníků do zaměstnání prostřednictvím vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání na úrovni Unie, především prostřednictvím cílených programů mobility: 15 %;

c)  přeshraniční partnerství:

c)  přeshraniční partnerství: 18 %.

 

Veškeré zbývající prostředky se přidělí jednomu či několika tematickým oddílům uvedeným v písmenech a), b) nebo c), nebo jejich kombinaci.“

Pozměňovací návrh    383

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Článek 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Článek 25

„Článek 25

Tematické oddíly a financování

Tematické oddíly a financování

V rámci osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a) a b):

V rámci osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a) a b). Orientační rozdělení prostředků vyčleněných podle čl. 5 odst. 2 písm. c) mezi různé oddíly musí po celé období programu respektovat tyto minimální procentní podíly:

a)  mikrofinancování pro zranitelné skupiny a mikropodniky;

a)  mikrofinancování pro zranitelné skupiny a mikropodniky: 35 %;

b)  sociální podnikání.

b)  sociální podnikání: 35 %.

 

Veškeré zbývající prostředky se přidělí tematickým oddílům uvedeným v písmenech a) či b), nebo jejich kombinaci.“

Pozměňovací návrh    384

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Článek 32

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a.  Článek 32 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

„Článek 32

Pracovní programy

Pracovní programy

Komise přijímá prováděcí akty, kterými stanoví pracovní programy pokrývající všechny tři osy. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 36 odst. 3.

1.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34, kterými stanoví pracovní programy pokrývající všechny tři osy.

Pracovní programy se stanovují v případě potřeby na průběžné tříleté období a obsahují popis opatření, která mají být financována, postupy pro výběr činností podporovaných Unií, zeměpisné pokrytí, cílové skupiny a orientační časový rámec provádění. Pracovní programy rovněž uvádí orientační informace týkající se částky vyčleněné pro každý specifický cíl a zohledňují přerozdělení finančních prostředků v souladu s článkem 33. Pracovní programy posilují soudržnost programu uvedením vazeb mezi všemi třemi osami.

Pracovní programy se stanovují v případě potřeby na průběžné tříleté období a obsahují popis opatření, která mají být financována, postupy pro výběr činností podporovaných Unií, zeměpisné pokrytí, cílové skupiny a orientační časový rámec provádění. Pracovní programy rovněž uvádí orientační informace týkající se částky vyčleněné pro každý specifický cíl, roční příděly třem osám programu a jejich oddílům a zohledňují přerozdělení finančních prostředků v souladu s článkem 33. Pracovní programy posilují soudržnost programu uvedením vazeb mezi všemi třemi osami.

 

2.  Za účelem zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu vyzvat Komisi, aby předstoupila před tento výbor a projednala návrh pracovního programu uvedeného v odstavci 1 předtím, než Komise přijme akt v přenesené pravomoci, který stanoví daný pracovní program.“

Pozměňovací návrh    385

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Článek 33

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Článek 33 se zrušuje.

5.  Článek 33 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 33

 

Přerozdělení finančních prostředků pro jednotlivé osy a pro jednotlivé tematické oddíly v rámci os

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem s cílem přerozdělit finanční prostředky mezi osami a jednotlivými tematickými oddíly v rámci každé osy, pokud to vyžaduje vývoj v sociálně-ekonomické oblasti. Přerozdělení finančních prostředků tematickým oddílům v rámci jednotlivých os se projeví v pracovních programech uvedených v článku 32.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ponechat možnost přerozdělení prostředků, kterou poskytuje stávající nařízení, a kontrol prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Pouze odstraňuje procentní podíly a zmínku o hodnocení v polovině období. Čl. 13 odst. 1 požaduje, aby toto hodnocení proběhlo do 1. července 2017.

Pozměňovací návrh    386

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Čl. 34 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a.  V článku 34 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 33 je svěřena Komisi ode dne 1. ledna 2014 na dobu sedmi let.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 32 a 33 je svěřena Komisi ode dne 1. ledna 2014 na dobu sedmi let.

Pozměňovací návrh    387

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Čl. 34 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b.  V článku 34 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 33 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti jiných již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 32 a 33 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    388

Návrh nařízení

Čl. 263 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1296/2013

Čl. 34 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5c.  V článku 34 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 33 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 32 a 33 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    389

Návrh nařízení

Čl. 264 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1301/2013

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „investice do rozvoje vnitřního potenciálu prostřednictvím fixních investic do zařízení a infrastruktury; včetně infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu, služeb pro podniky, podpory výzkumných a inovačních subjektů a investic do technologií a aplikovaného výzkumu v podnicích;

e)  investice do rozvoje vnitřního potenciálu prostřednictvím fixních investic do zařízení a infrastruktury v malém měřítku; včetně infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu v malém měřítku, služeb pro podniky, podpory výzkumných a inovačních subjektů a investic do technologií a aplikovaného výzkumu v podnicích; v odůvodněných případech může být rozsah podpory rozšířen;

Pozměňovací návrh    390

Návrh nařízení

Čl. 264 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1301/2013

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Investice uvedené v prvním pododstavci písm. e) se považují za investice v malém měřítku, pokud spolufinancování EFRR nepřesahuje 10 000 000 EUR; v případě infrastruktury považované za světové kulturní dědictví ve smyslu článku 1 Úmluvy UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 se tento strop zvýší na 20 000 000 EUR.“

Pozměňovací návrh    391

Návrh nařízení

Čl. 264 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1301/2013

Čl. 5 – odst. 9 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podporou přijímání a sociální a ekonomické integrace migrantů a uprchlíků

e)  podporou přijímání a sociální a ekonomické integrace migrantů a uprchlíků pod mezinárodní ochranou

Pozměňovací návrh    392

Návrh nařízení

Čl. 264 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1301/2013

Příloha I – tabulka Sociální infrastruktura

 

Znění navržené Komisí

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet osob majících přístup k modernizovaným zdravotnickým službám

Bydlení

obytné jednotky

Renovované obytné prostory

 

obytné jednotky

Renovované obytné prostory, z toho pro migranty a uprchlíky (mimo přijímací střediska)

Migranti a uprchlíci

osoby

Kapacita infrastruktury podporující migranty a uprchlíky (kromě bydlení)

Pozměňovací návrh

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet osob majících přístup k modernizovaným zdravotnickým službám

Bydlení

obytné jednotky

Renovované obytné prostory

 

obytné jednotky

Renovované obytné prostory, z toho pro migranty a uprchlíky, kteří jsou pod mezinárodní ochranou, (mimo přijímací střediska)

Migranti a uprchlíci, kteří jsou pod mezinárodní ochranou,

osoby

Kapacita infrastruktury podporující migranty a uprchlíky, kteří jsou pod mezinárodní ochranou, (kromě bydlení)

Pozměňovací návrh    393

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 2 – bod 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vkládá se nový bod, který zní:

 

„(11a)  „vratnou zálohou“ půjčka na projekt, která je vyplacena v jedné či více splátkách a za podmínek splacení, které závisejí na výstupu projektu; ”

Odůvodnění

Vratné zálohy („avances récupérables”) jsou nástroje široce používané v některých členských státech na podporu projektů v rané fázi, zejména v odvětví inovace, a mají prvky finančních nástrojů. Stále nejsou definovány ani začleněny do definice finančních nástrojů uvedených ve společných ustanoveních a finančních nařízeních. Toto právní vakuum je třeba bezodkladně řešit o to více, že vratné zálohy jsou v nařízení EU o státní podpoře výslovně definovány jako půjčky a tudíž jako nástroje pro sdílení rizik.

Pozměňovací návrh    394

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 2 – bod 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  „makroregionální strategií“ integrovaný rámec, který může být podporován mj. ESI fondy a který se má zabývat společnými výzvami stanovené zeměpisné oblasti, jež se týkají členských států a třetích zemí, které leží v téže zeměpisné oblasti, a tak těží z posílené spolupráce přispívající k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti;

(31)  „makroregionální strategií“ integrovaný rámec v souladu s pokyny vydanými Evropskou radou, který může být podporován mj. ESI fondy a který se má zabývat společnými výzvami stanovené zeměpisné oblasti, jež se týkají členských států a třetích zemí, které leží v téže zeměpisné oblasti, a tak těží z posílené spolupráce přispívající k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti;

Pozměňovací návrh    395

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 9 – pododstavec 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Priority stanovené pro jednotlivé ESI fondy v pravidlech pro daný fond se vztahují zejména na patřičné využívání každého fondu v oblasti migrace a azylu.“

„Priority stanovené pro jednotlivé ESI fondy v pravidlech pro daný fond se vztahují zejména na patřičné využívání každého fondu v oblasti migrace a azylu a případně zajišťují koordinaci s Azylovým a migračním fondem.“

Pozměňovací návrh    396

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Článek 30 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Vkládá se nový článek 30a, který zní:

vypouští se

„Článek 30a

 

1.   Část prostředků z ESI fondů přidělených členskému státu může být na žádost tohoto členského státu a se souhlasem Komise převedena na jeden či více nástrojů zřízených podle finančního nařízení nebo podle odvětvových nařízení nebo k posílení schopnosti EFSI nést riziko v souladu s článkem 125 finančního nařízení. Žádost o převod přidělených prostředků z ESI fondů je nutno předložit do 30. září.

 

2.   Převést lze pouze finanční prostředky na budoucí roky ve finančním plánu programu.

 

3.   Žádost doprovází návrh na změnu programu nebo programů, z nichž bude převod učiněn. V souladu s čl. 30 odst. 2 se provedou odpovídající změny programu a dohody o partnerství, jež stanoví celkovou částku převedenou na Komisi pro každý příslušný rok.“

 

Pozměňovací návrh    397

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 34 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení;

a)  zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení, a potenciálních konečných příjemců při přípravě a provádění projektů;

Pozměňovací návrh    398

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 34 – odst. 3 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zajišťování viditelnosti strategie, operací a projektů;

Pozměňovací návrh    399

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 34 – odst. 3 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  výběr operací a stanovení výše podpory a předkládání návrhů orgánu odpovědnému za závěrečné ověření způsobilosti před schválením;

f)  výběr operací a stanovení výše podpory a případně předkládání návrhů orgánu odpovědnému za závěrečné ověření způsobilosti před schválením;

Pozměňovací návrh    400

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 10 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 37 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  odhad dodatečných veřejných a soukromých zdrojů, které lze pomocí finančního nástroje potenciálně získat, a to až po úroveň konečného příjemce (očekávaný pákový efekt), včetně, je-li to relevantní, posouzení potřeby a míry rozdílného zacházení s cílem přilákat doplňkové prostředky od soukromých investorů nebo popis mechanismů, které budou použity ke zjištění potřeby a rozsahu takového rozdílného zacházení, jako je například konkurenční nebo náležitě nezávislý proces posuzování;

c)  odhad dodatečných veřejných a soukromých zdrojů, které lze pomocí finančního nástroje potenciálně získat, a to až po úroveň konečného příjemce (očekávaný pákový efekt);

Pozměňovací návrh    401

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 10 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 37 – odst. 8

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.  Koneční příjemci podpory poskytované prostřednictvím finančního nástroje některého fondu ESI mohou obdržet pomoc i v rámci jiné priority nebo programu fondů ESI nebo prostřednictvím jiného nástroje podporovaného z rozpočtu Unie v souladu s platnými pravidly Unie pro poskytování státní podpory. V tomto případě jsou vedeny samostatné záznamy pro každý jednotlivý zdroj pomoci a podpora z finančního nástroje fondů ESI bude součástí operace se způsobilými výdaji oddělenými od jiných zdrojů pomoci.“

„8.  Koneční příjemci podpory poskytované prostřednictvím finančního nástroje některého fondu ESI mohou případně obdržet pomoc i v rámci jiné priority nebo programu fondů ESI nebo prostřednictvím jiného nástroje podporovaného z rozpočtu Unie nebo z Evropského fondu pro strategické investice v souladu s platnými pravidly Unie pro poskytování státní podpory. V tomto případě jsou vedeny samostatné záznamy pro každý jednotlivý zdroj pomoci a podpora z finančního nástroje fondů ESI povede ke způsobilým výdajům odděleným od jiných zdrojů pomoci.“

Pozměňovací návrh    402

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  finanční nástroje umožňující kombinaci tohoto příspěvku s finančními produkty EIB v rámci Evropského fondu pro strategické investice.

c)  finanční nástroje umožňující kombinaci tohoto příspěvku s finančními produkty EIB v rámci Evropského fondu pro strategické investice a s finančními produkty jiných institucí uvedených v čl. 38 odst. 4 a v souladu s článkem 39a.

Pozměňovací návrh    403

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(iii)  bance nebo finanční instituci ve veřejném vlastnictví zřízené jako právnická osoba, která se zabývá finančními činnostmi na profesionálním základě a která splňuje tyto podmínky:

(iii)  bance nebo instituci ve veřejném vlastnictví zřízené jako právnická osoba, která se zabývá finančními činnostmi na profesionálním základě a která splňuje tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    404

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  působí na základě veřejného politického mandátu uděleného příslušným orgánem členského státu na vnitrostátní nebo regionální úrovni za účelem vykonávání činností v oblasti hospodářského rozvoje, které přispívají k cílům ESI fondů,

  působí na základě veřejného politického mandátu uděleného příslušným orgánem členského státu na vnitrostátní nebo regionální úrovni a na základě tohoto mandátu vykonává v rámci svých operací činnosti v oblasti hospodářského rozvoje, které přispívají k cílům ESI fondů,

Pozměňovací návrh    405

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  vykonává činnosti v oblasti rozvoje v regionech, oblastech politiky a odvětvích, pro něž není obecně dostupný nebo dostatečný přístup k financování z tržních zdrojů,

  v rámci svých operací vykonává činnosti v oblasti hospodářského rozvoje, které rovněž přispívají k dosažení cílů ESI fondů v regionech, oblastech politiky a odvětvích, pro něž není obecně dostupný nebo dostatečný přístup k financování z tržních zdrojů,

Pozměňovací návrh    406

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  v zájmu dlouhodobé finanční udržitelnosti neusiluje o maximalizaci zisku,

  v zájmu dlouhodobé finanční udržitelnosti svých operací se primárně nezaměřuje na maximalizaci zisku;

Pozměňovací návrh    407

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 5 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  zajišťuje, že toto přímé zapojení neposkytuje žádný přímý ani nepřímý prospěch komerčním činnostem, a to vedením oddělených účtů, odděleným řízením komerčních činností nebo jinými opatřeními v souladu s příslušnými předpisy;

Pozměňovací návrh    408

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  podléhá dozoru nezávislého orgánu v souladu s vnitrostátním právem;

  podléhá dozoru nezávislého orgánu v souladu s platným právem;

Pozměňovací návrh    409

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod ii

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Při provádění finančního nástroje musí subjekty uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) zajistit soulad s platnými právními předpisy, včetně pravidel vztahujících se na ESI fondy, poskytování státní podpory, zadávání veřejných zakázek a příslušných norem a platných právních předpisů v oblasti prevence praní peněz, boje proti terorismu, daňových podvodů a úniků. Tyto subjekty nesmějí využívat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování, nebo postupy, které nesplňují kritéria řádné správy v oblasti daní, jak jsou stanovena v právních předpisech EU včetně doporučení a sdělení Komise nebo jakéhokoli jejího formálního oznámení, ani se do takových struktur zapojovat. Nesmějí být usazeny na územích, jejichž soudy při uplatňování mezinárodně uznávaných daňových standardů týkajících se transparentnosti a výměny informací nespolupracují s Unií, a v souvislosti s prováděním finančních operací udržovat obchodní styky se subjekty tam usazenými. Tyto subjekty mohou v rámci své odpovědnosti uzavírat s finančními zprostředkovateli dohody týkající se provádění finančních operací. Požadavky uvedené v tomto odstavci začlení do svých smluv s finančními zprostředkovateli, kteří byli vybráni za účelem účasti na provádění finančních operací na základě těchto dohod.“

„Při provádění finančního nástroje musí subjekty uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) zajistit soulad s platnými právními předpisy, včetně pravidel vztahujících se na ESI fondy, poskytování státní podpory, zadávání veřejných zakázek a příslušných norem a platných právních předpisů v oblasti prevence praní peněz, boje proti terorismu, daňových podvodů a úniků. Tyto subjekty nesmějí využívat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování, nebo postupy, které nesplňují kritéria řádné správy v oblasti daní, jak jsou stanovena v právních předpisech EU, ani se do takových struktur zapojovat. Nesmějí být usazeny na územích, jejichž soudy při uplatňování mezinárodně uznávaných daňových standardů týkajících se transparentnosti a výměny informací nespolupracují s Unií, a v souvislosti s prováděním finančních operací udržovat obchodní styky se subjekty tam usazenými. Tyto subjekty mohou v rámci své odpovědnosti uzavírat s finančními zprostředkovateli dohody týkající se provádění finančních operací. Požadavky uvedené v tomto odstavci začlení do svých smluv s finančními zprostředkovateli, kteří byli vybráni za účelem účasti na provádění finančních operací na základě těchto dohod.“

Pozměňovací návrh    410

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 39 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou ESI fondy využít k poskytnutí příspěvku na finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. c) k přilákání dalších investic soukromého sektoru.

1.  Řídící orgány v příslušných členských státech mohou ESI fondy využít k poskytnutí příspěvku na finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. c), je-li cílem tohoto příspěvku přilákání dalších investic soukromého sektoru a přispívá-li se jím k dosažení cílů ESI fondů a ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Pozměňovací návrh    411

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 39 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příspěvek uvedený v odstavci 1 nesmí překročit 25 % celkové podpory poskytnuté konečným příjemcům finančních prostředků. V méně rozvinutých regionech uvedených v čl. 120 odst. 3 písm. b) může finanční příspěvek překročit 25 %, je-li to řádně odůvodněno v předběžném posouzení, nesmí však přesáhnout 50 %. Celková podpora uvedená v tomto odstavci zahrnuje celkovou výši nových půjček a zaručených půjček, jakož i kapitálových a kvazikapitálových investic poskytnutých konečným příjemcům finančních prostředků. Zaručené půjčky uvedené v tomto odstavci se zohledňují pouze v rozsahu, v jakém jsou prostředky z ESI fondů přiděleny na smlouvy o zárukách, a to podle výpočtu založeného na obezřetném předběžném posouzení rizik se zahrnutím více částek příslušných nových půjček.

2.  Příspěvek uvedený v odstavci 1 nesmí překročit 15 % celkové podpory poskytnuté konečným příjemcům finančních prostředků. V méně rozvinutých a přechodových regionech uvedených v čl. 120 odst. 3 písm. b) může finanční příspěvek překročit 15 %, je-li to řádně odůvodněno v předběžném posouzení anebo přípravném posouzení prováděném EIB podle odstavce 3 tohoto článku, nesmí však přesáhnout 30 %. Celková podpora uvedená v tomto odstavci zahrnuje celkovou výši nových půjček a zaručených půjček, jakož i kapitálových a kvazikapitálových investic poskytnutých konečným příjemcům finančních prostředků. Zaručené půjčky uvedené v tomto odstavci se zohledňují pouze v rozsahu, v jakém jsou prostředky z ESI fondů přiděleny na smlouvy o zárukách, a to podle výpočtu založeného na obezřetném předběžném posouzení rizik se zahrnutím více částek příslušných nových půjček.

Pozměňovací návrh    412

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 39 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Zprávy řídicích orgánů podle článku 46 ohledně operací zahrnujících finanční nástroje podle tohoto článku jsou založeny na informacích, které uchovává EIB pro účely své zprávy podle čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení o EFSI a které jsou doplněny o další informace vyžadované v čl. 46 odst. 2.

4.  Zprávy řídicích orgánů podle článku 46 ohledně operací zahrnujících finanční nástroje podle tohoto článku jsou založeny na informacích, které uchovává EIB pro účely své zprávy podle čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení o EFSI a které jsou doplněny o další informace vyžadované v čl. 46 odst. 2. Požadavky stanovené v tomto článku umožňují uplatňování jednotných podmínek pro podávání zpráv v souladu s čl. 46 odst. 3 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    413

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 39 a – odst. 5 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  svěřit prováděcí úkoly finanční instituci, která zřídí na své jméno a z pověření řídicího orgánu svěřenský účet, nebo vytvoří v rámci finanční instituce pro příspěvek z programu samostatný blok finančních prostředků. V případě samostatného bloku finančních prostředků se účetně rozlišují zdroje z programu investované do daného finančního nástroje a jiné zdroje, které jsou k dispozici v dané finanční instituci. Aktiva na svěřenských účtech a tyto samostatné bloky finančních prostředků musí být spravovány v souladu se zásadou řádného finančního řízení při dodržení vhodných pravidel obezřetnosti a musí mít odpovídající likviditu.

b)  svěřit prováděcí úkoly subjektu, který zřídí na své jméno a z pověření řídicího orgánu svěřenský účet, nebo vytvoří v rámci finanční instituce pro příspěvek z programu samostatný blok finančních prostředků. V případě samostatného bloku finančních prostředků se účetně rozlišují zdroje z programu investované do daného finančního nástroje a jiné zdroje, které jsou k dispozici v dané finanční instituci. Aktiva na svěřenských účtech a tyto samostatné bloky finančních prostředků musí být spravovány v souladu se zásadou řádného finančního řízení při dodržení vhodných pravidel obezřetnosti a musí mít odpovídající likviditu.

Pozměňovací návrh    414

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 39 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při provádění finančních nástrojů podle čl. 38 odst. 1 písm. c) musí subjekty uvedené v odstavci 2 tohoto článku zajistit soulad s platnými právními předpisy, včetně pravidel vztahujících se na ESI fondy, poskytování státní podpory, zadávání veřejných zakázek a příslušných norem a platných právních předpisů v oblasti prevence praní peněz, boje proti terorismu, daňových podvodů a úniků. Tyto subjekty nesmějí využívat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování, nebo postupy, které nesplňují kritéria řádné správy v oblasti daní, jak jsou stanovena v právních předpisech EU, včetně doporučení a sdělení Komise nebo jakéhokoli jejího formálního oznámení, ani se do takových struktur zapojovat. Nesmějí být usazeny na územích, jejichž soudy při uplatňování mezinárodně uznávaných daňových standardů týkajících se transparentnosti a výměny informací nespolupracují s Unií, a v souvislosti s prováděním finančních operací udržovat obchodní styky se subjekty tam usazenými. Tyto subjekty mohou v rámci své odpovědnosti uzavírat s finančními zprostředkovateli dohody týkající se provádění finančních operací. Požadavky uvedené v tomto odstavci začlení do svých smluv s finančními zprostředkovateli, kteří byli vybráni za účelem účasti na provádění finančních operací na základě těchto dohod.

6.  Při provádění finančních nástrojů podle čl. 38 odst. 1 písm. c) se musí subjekty uvedené v odstavci 5 tohoto článku řídit platnými právními předpisy, včetně pravidel vztahujících se na ESI fondy, poskytování státní podpory, zadávání veřejných zakázek a příslušných norem a platných právních předpisů v oblasti prevence praní peněz, boje proti terorismu, daňových podvodů a úniků. Tyto subjekty nesmějí využívat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování, nebo postupy, které nesplňují kritéria řádné správy v oblasti daní, jak jsou stanovena v právních předpisech EU, ani se do takových struktur zapojovat. Nesmějí být usazeny na územích, jejichž soudy při uplatňování mezinárodně uznávaných daňových standardů týkajících se transparentnosti a výměny informací nespolupracují s Unií, a v souvislosti s prováděním finančních operací udržovat obchodní styky se subjekty tam usazenými. Tyto subjekty mohou v rámci své odpovědnosti uzavírat s finančními zprostředkovateli dohody týkající se provádění finančních operací. Požadavky uvedené v tomto odstavci začlení do svých smluv s finančními zprostředkovateli, kteří byli vybráni za účelem účasti na provádění finančních operací na základě těchto dohod.

Pozměňovací návrh    415

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 39 a – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Subjekty uvedené v odstavci 2 tohoto článku mohou při provádění fondů fondů svěřit část provádění finančním zprostředkovatelům za předpokladu, že tyto subjekty na vlastní odpovědnost zajistí, aby finanční zprostředkovatelé splňovali kritéria stanovená v čl. 201 odst. 4 a čl. 202 odst. 1 a 2 finančního nařízení. Finanční zprostředkovatelé se vybírají prostřednictvím otevřených, transparentních, přiměřených a nediskriminačních postupů, kdy je vyloučen střet zájmů.

7.  Subjekty uvedené v odstavci 5 tohoto článku mohou při provádění fondů svěřit část provádění finančním zprostředkovatelům za předpokladu, že tyto subjekty na vlastní odpovědnost zajistí, aby finanční zprostředkovatelé splňovali kritéria stanovená v čl. 201 odst. 4 a čl. 202 odst. 1 a 2 finančního nařízení. Finanční zprostředkovatelé se vybírají prostřednictvím otevřených, transparentních, přiměřených a nediskriminačních postupů, kdy je vyloučen střet zájmů.

Pozměňovací návrh    416

Návrh nařízení

Čl. 265 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 39 a – odst. 8