Procedure : 2016/0282A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0211/2017

Indgivne tekster :

A8-0211/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0309

BETÆNKNING     ***I
PDF 3636kWORD 462k
8.6.2017
PE 601.115v01-00 A8-0211/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Budgetudvalget

Budgetkontroludvalget

Ordførere: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

Ordførere for udtalelse (*):

Jérôme Lavrilleux, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Jerry Buzek, Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Wim van de Camp, Transport- og Turismeudvalget

Constanze Krehl, Regionaludviklingsudvalget

Paolo De Castro, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra retsUdvalget om retsgrundlaget
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender(*)
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi(*)
 UDTALELSE fra Transport- og TurismeudvalgeT(*)
 UDTALELSE fra RegionaludviklingsudvalgeT(*)
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter(*)
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Fiskeriudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0605),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, samt artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, stk. 2, litra a), artikel 164, artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 172, artikel 175, artikel 177, artikel 178, artikel 189, stk. 2, artikel 212, stk. 2, artikel 322, stk. 1, og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0372/2016),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2017 af 26. januar 2017(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Fiskeriudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0211/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Da der efter tre års gennemførelse skal foretages yderligere ændringer af de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget for at fjerne flaskehalse i gennemførelsen ved at øge fleksibiliteten, forenkle gennemførelsen for de interesserede parter og tjenester og fokusere mere på resultaterne, bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(1)  Da der efter tre års gennemførelse skal foretages yderligere ændringer af de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget for at fjerne flaskehalse i gennemførelsen ved at øge fleksibiliteten, forenkle gennemførelsen for de interesserede parter og tjenester, fokusere mere på resultaterne og forbedre tilgængeligheden, gennemsigtigheden og ansvarligheden, bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

_________________

_________________

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  For at sikre en passende debat mellem Europa-Parlamentet og Rådet burde der have været fastsat mere hensigtsmæssige frister for drøftelsen af Kommissionens forslag.

Begrundelse

Europa-Parlamentet beklager, at de fastsatte frister for drøftelse af dette forslag ikke giver mulighed for at tage tilstrækkeligt hensyn til medlovgiverens synspunkter.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  De grundlæggende budgetprincipper bør opretholdes. Undtagelserne fra disse grundlæggende principper bør for specifikke områder som f.eks. forskning, foranstaltninger udadtil og strukturfonde revideres og så vidt muligt forenkles under hensyntagen til deres fortsatte relevans, deres merværdi for budgettet og den byrde, de medfører for de interesserede parter.

(3)  De grundlæggende budgetprincipper samt fordelingen af beføjelser og Revisionsrettens centrale rolle i forbindelse med ​​revisionen af Unionens regnskaber, som fastsat i artikel 285 og 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), bør opretholdes. Undtagelserne fra disse grundlæggende principper bør for specifikke områder som f.eks. forskning, foranstaltninger udadtil og strukturfonde revideres og så vidt muligt forenkles under hensyntagen til deres fortsatte relevans, deres merværdi for budgettet og den byrde, de medfører for de interesserede parter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Op til 10 % af midlerne fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), det europæiske naboskabsinstrument og instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) kan opbevares som ikke-tildelte midler i begyndelsen af regnskabsåret, således at der er yderligere midler til rådighed til at imødegå større uforudsete behov, nye krisesituationer eller betydelige politiske ændringer i tredjelande ud over de allerede programmerede beløb. Disse ikke-tildelte bevillinger bør, hvis ikke der ikke indgås forpligtelser herfor i løbet af året, kunne fremføres ved en afgørelse truffet af Kommissionen.

(4)  Op til 10 % af midlerne fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), det europæiske naboskabsinstrument og instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) kan opbevares som ikke-tildelte midler i begyndelsen af regnskabsåret, således at der er yderligere midler til rådighed til at imødegå større uforudsete behov, nye krisesituationer eller betydelige politiske ændringer i tredjelande ud over de allerede programmerede beløb. Disse ikke-tildelte bevillinger bør, hvis ikke der indgås forpligtelser herfor i løbet af året, kunne fremføres ved en afgørelse truffet af Kommissionen, samtidig med at det sikres, at de anvendes i overensstemmelse med de specifikke mål for deres oprindelige instrument og er omfattet af de regler og organer, der gælder for det pågældende instrument.

Begrundelse

Betragtningen bør være i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra e), som kun vedrører reglerne om overførsel. Det bør sikres, at det ikke er muligt at anvende fremførte ikke-tildelte midler til andet end de specifikke mål for det pågældende instrument.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Begrebet "resultater" for så vidt angår EU-budgettet bør præciseres. Resultater bør beskrives som en direkte anvendelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Der bør være en forbindelse mellem resultater, opstilling af mål, indikatorer og besparelser, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af bevillinger. For at undgå konflikter med de eksisterende resultatrammer for de forskellige programmer, bør henvisninger til terminologi vedrørende resultater begrænses til kun at omfatte mål og overvågning af fremskridt med hensyn til at nå de pågældende mål.

(12)  Begrebet "resultater" for så vidt angår EU-budgettet bør præciseres. Resultater bør beskrives på grundlag af målopfyldelsen og den direkte anvendelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Uden på forhånd at bedømme det pågældende programs relevans bør der være en forbindelse mellem opstillede mål og performance, indikatorer, resultater, additionalitet og sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af bevillinger. For at undgå konflikter med de eksisterende resultatrammer for de forskellige programmer, bør henvisninger til terminologi vedrørende resultater begrænses til kun at omfatte mål og overvågning af fremskridt med hensyn til at nå de pågældende mål.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Princippet om gennemsigtighed, der er fastlagt i artikel 15 i TEUF, ifølge hvilket institutionerne arbejder så åbent som muligt, indebærer i forbindelse med gennemførelsen af budgettet, at borgerne har krav på information om, hvor og til hvilke formål Unionens midler anvendes. Oplysninger til dette formål fremmer den demokratiske debat, bidrager til at inddrage borgerne i Unionens beslutningsproces og styrker den institutionelle kontrol med Unionens udgifter. Disse mål bør nås ved, at der, fortrinsvis ved hjælp af moderne kommunikationsmidler, offentliggøres relevante oplysninger om alle modtagere af EU-midler under hensyntagen til disse modtageres legitime interesser for så vidt angår fortrolighed og sikkerhed samt, for fysiske personers vedkommende, deres ret til respekt for privatlivets fred og til beskyttelse af deres personoplysninger. Institutionerne bør derfor anvende en selektiv fremgangsmåde ved offentliggørelse af oplysninger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Afgørelser om offentliggørelse bør baseres på relevante kriterier for at sikre, at oplysningerne er relevante.

(14)  Princippet om gennemsigtighed er fastlagt i artikel 15 i TEUF. Dette kræver, at institutionerne arbejder så åbent som muligt, og indebærer i forbindelse med gennemførelsen af budgettet, at borgerne har krav på information om, hvor og til hvilke formål Unionens midler anvendes. Oplysninger til dette formål fremmer den demokratiske debat, bidrager til at inddrage borgerne i Unionens beslutningsproces, styrker den institutionelle kontrol med Unionens udgifter og yder et særligt bidrag til at øge dens troværdighed. Kommunikationen bør være mere målrettet mod modtagere og have til formål at øge synligheden over for borgerne, samtidig med at det via fastsatte foranstaltninger sikres, at budskabet bliver modtaget af støttemodtagere. Disse mål bør nås ved, at der, fortrinsvis ved hjælp af moderne kommunikationsmidler, fuldt ud offentliggøres relevante oplysninger om alle modtagere af EU-midler under hensyntagen til de samme modtageres legitime interesser for så vidt angår fortrolighed og sikkerhed samt, for fysiske personers vedkommende, deres ret til respekt for privatlivets fred og til beskyttelse af deres personoplysninger. Institutionerne bør derfor anvende en selektiv fremgangsmåde ved offentliggørelse af oplysninger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Afgørelser om offentliggørelse bør baseres på relevante kriterier for at sikre, at oplysningerne er relevante.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Oplysningerne om anvendelsen af EU-midler, der forvaltes inden for rammerne af direkte gennemførelse, bør offentliggøres på et websted tilhørende institutionerne og bør mindst omfatte navn, lokalitet, beløb og formålet med midlerne. I disse oplysninger bør der tages hensyn til relevante kriterier som f.eks. den periodiske fordeling og foranstaltningens art og betydning.

(15)  Det bør under alle omstændigheder tilstræbes at sikre størst mulig gennemsigtighed med hensyn til oplysninger om modtagere, uden at det berører reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Oplysningerne om anvendelsen af EU-midler, der forvaltes inden for rammerne af direkte, indirekte og delt gennemførelse, bør offentliggøres i det finansielle gennemsigtighedssystem og på et websted tilhørende institutionerne og bør mindst omfatte navn, lokalitet, beløb og formålet med midlerne. I disse oplysninger bør der tages hensyn til relevante kriterier som f.eks. den periodiske fordeling og foranstaltningens art og betydning.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Navnet på og lokaliteten for modtagere af EU-midler bør offentliggøres for priser, tilskud og kontrakter, som tildeles, efter at en offentlig procedure er blevet åbnet for konkurrence, som det specielt er tilfældet med projektkonkurrencer, indkaldelser af forslag og udbud, under overholdelse af principperne i TEUF og navnlig principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling. Desuden bør offentliggørelsen gøre det lettere for ansøgere, hvis bidrag til konkurrencen er blevet afvist, at kontrollere, hvordan de offentlige udvælgelsesprocedurer er forløbet.

(16)  For priser, tilskud og kontrakter, som tildeles, efter at en offentlig procedure er blevet åbnet for konkurrence, og især for projektkonkurrencer, for indkaldelse af forslag og/eller udbud, bør navn og sted for modtagere af EU-midler offentliggøres for at respektere principperne i TEUF og navnlig principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling. Denne offentliggørelse bør gøre det lettere for ansøgere, som ikke er blevet udvalgt i konkurrencen, at kontrollere, hvordan de offentlige udvælgelsesprocedurer er forløbet.

Begrundelse

Klarere sprog

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Modtagerens navn og lokalitet og beløbet og formålet med midlerne bør ikke offentliggøres, hvis det risikerer at bringe modtagerens integritet, der er beskyttet af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, i fare, eller ville skade modtagerens legitime kommercielle interesser.

(22)  Modtagerens navn og lokalitet og beløbet og formålet med midlerne bør ikke offentliggøres, hvis der er risiko for, at denne offentliggørelse muligvis kan kompromittere modtagerens integritet, der er beskyttet af især Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, eller ville skade modtagerens legitime kommercielle interesser.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  I tilfælde af indirekte og delt gennemførelse bør det være de personer, enheder eller udpegede organer, der forvalter EU-midlerne, som skal sørge for oplysningerne om modtagerne og de endelige modtagere. Detaljeringsgraden og kriterierne fastlægges, når det er relevant, i de relevante sektorspecifikke regler og kan præciseres yderligere i de finansielle partnerskabsrammeaftaler. Kommissionen henviser til det websted, hvor man kan finde oplysningerne om modtagerne og de endelige modtagere.

(23)  Bortset fra de elementer, der er fastsat i betragtning 15, bør det i tilfælde af indirekte og delt gennemførelse være de personer, enheder eller udpegede organer, der forvalter EU-midlerne, som har ansvaret for oplysningerne om modtagerne og de endelige modtagere. Detaljeringsgraden og kriterierne fastlægges, når det er relevant, i de relevante sektorspecifikke regler og kan præciseres yderligere i de finansielle partnerskabsrammeaftaler. Kommissionen henviser til det websted, hvor man kan finde oplysningerne om modtagerne og de endelige modtagere.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Når hver enkelt finansiel aktørs opgaver og ansvar er defineret, kan disse kun drages til ansvar på de betingelser, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Der er i EU-institutionerne oprettet specialiserede særlige paneler for økonomiske uregelmæssigheder, men da de kun har fået forelagt et begrænset antal sager og af hensyn til effektiviteten, er det hensigtsmæssigt at overføre deres funktioner til det nye interinstitutionelle panel, som er blevet oprettet med henblik på at vurdere ansøgninger og udarbejde henstillinger om pålæggelse af administrative sanktioner (udelukkelse eller økonomisk sanktion), som er blevet henvist til det fra Kommissionen eller andre EU-institutioner og EU-organer. Denne overførsel sigter også mod at undgå dobbeltarbejde og reducere risikoen for modstridende henstillinger eller udtalelser, i tilfælde hvor både en økonomisk aktør og en EU-ansat er involveret. Man bør opretholde den procedure, som gør det muligt for en anvisningsberettiget at anmode om bekræftelse af en instruks, som den anvisningsberettigede betragter som uregelmæssig eller stridende mod princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og således blive fritaget for ansvar. Sammensætningen af dette panel bør ændres, når det udfører denne opgave.

(40)  Når hver enkelt finansiel aktørs opgaver og ansvar er defineret, kan disse kun drages til ansvar på de betingelser, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Der bør oprettes et specifikt separat interinstitutionelt panel. Da spørgsmålet om finansielle uregelmæssigheder er knyttet til institutionens disciplinære beføjelserog derfor er uløseligt forbundet med institutionens administrative autonomi, bør panelets interinstitutionelle karakter styrkes gennem dets sammensætning.

Begrundelse

See rapporteur's amendment to Art. 90 par. 5 b (new).

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Af hensyn til retssikkerheden bør reglerne vedrørende forsinkelserne, når en debetnota skal sendes, fastlægges.

(47)  Med henblik på at garantere retssikkerheden og gennemsigtigheden bør reglerne vedrørende forsinkelserne, når en debetnota skal sendes, fastlægges.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54)  I denne forordning bør det præciseres, at betalingerne skal ske inden for en nærmere fastsat frist, og en overskridelse af denne frist giver kreditorerne ret til morarenter, der afholdes over budgettet, undtagen hvad angår medlemsstater, og som det for nylig er indført, også Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond.

(54)  I denne forordning bør det præciseres, at betalingerne skal ske inden for en nærmere fastsat frist, og en overskridelse af denne frist giver kreditorerne ret til morarenter, der afholdes over budgettet, undtagen hvad angår medlemsstater.

Begrundelse

EIB-Gruppen bør ikke behandles anderledes i denne henseende end andre enheder, der anvender EU-budgetmidler eller EU-kreditorer. I denne forbindelse er EIB-Gruppen forpligtet af sin statut til at sikre, at dens omkostninger er dækket, og at medtagelse af EIB/EIF i denne bestemmelse kan fremkalde negative reaktioner fra kreditvurderingsbureauerne i forbindelse med eksisterende instrumenter såsom EFSI, ELM (eksternt lånemandat) og InnovFin.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  Det er vigtigt at give medlemsstaterne mulighed for at anmode om, at de midler, der afsættes til dem under delt gennemførelse, overføres på EU-plan og forvaltes af Kommissionen ved direkte eller indirekte gennemførelse, hvis det er til fordel for den pågældende medlemsstat. Dette ville optimere brugen af disse midler og af de instrumenter, der fastlægges ved denne forordning eller de sektorspecifikke forordninger, herunder EFSI-forordningen, og hvortil medlemsstaterne anmoder om at få de pågældende midler overført. For at sikre en effektiv gennemførelse af disse instrumenter er det nødvendigt at indføre en bestemmelse om, at når midlerne er overført til instrumenter, der er fastlagt ved denne forordning eller sektorspecifikke forordninger, herunder EFSI-forordningen, finder de pågældende forordninger anvendelse.

udgår

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Den ansvarlige anvisningsberettigede bør udelukke en person eller enhed, når der er afsagt en endelig dom eller truffet en endelig administrativ afgørelse i tilfælde af alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, manglende efterlevelse, hvad enten det er forsætligt eller ej, af forpligtelserne med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller betaling af skat, svig, der skader budgettet, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, terrorrelaterede forbrydelser, børnearbejde eller andre former for menneskehandel eller uregelmæssigheder. Den pågældende person eller enhed bør også udelukkes i tilfælde af grov misligholdelse af en retlig forpligtelse eller konkurs.

(71)  Den ansvarlige anvisningsberettigede bør udelukke en person eller enhed, når der er afsagt en endelig dom eller truffet en endelig administrativ afgørelse i tilfælde af alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, manglende efterlevelse, hvad enten det er forsætligt eller ej, af forpligtelserne med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller betaling af skat, hvis dennes vedtægtsmæssige hjemsted befinder sig i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion, standarder for god skattepraksis, herunder fair konkurrence på skatteområdet, svig, der skader budgettet, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, terrorrelaterede forbrydelser, børnearbejde eller andre former for menneskehandel eller uregelmæssigheder. Den pågældende person eller enhed bør også udelukkes i tilfælde af grov misligholdelse af en retlig forpligtelse eller konkurs. Den pågældende person bør også udelukkes, hvis denne ikke overholder den skattemæssige gennemsigtighed og offentliggør landeopdelte indberetningsoplysninger, jf. direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 72

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(72)  Når den ansvarlige anvisningsberettigede træffer afgørelse om udelukkelse eller om pålæggelse af en økonomisk sanktion og offentliggørelse heraf eller om afvisning af en person eller enhed, bør vedkommende sikre overholdelse af proportionalitetsprincippet, navnlig under hensyntagen til, hvor alvorlige forholdene er, forholdenes budgetmæssige indvirkning, hvor lang tid der er gået siden den relevante adfærd, dens varighed og gentagelse, forsætligheden eller graden af uagtsomhed og graden af personens eller enhedens samarbejde med den relevante kompetente myndighed samt vedkommendes bidrag til undersøgelsen.

(72)  Når den ansvarlige anvisningsberettigede træffer afgørelse om udelukkelse af en person eller enhed, eller om pålæggelse af en økonomisk sanktion til en person eller enhed og offentliggørelse heraf, bør vedkommende sikre overholdelse af proportionalitetsprincippet, navnlig under hensyntagen til, hvor alvorlige forholdene er, forholdenes budgetmæssige indvirkning, hvor lang tid der er gået siden den relevante adfærd, dens varighed og gentagelse, forsætligheden eller graden af uagtsomhed og graden af personens eller enhedens samarbejde med den relevante kompetente myndighed samt vedkommendes bidrag til undersøgelsen.

Amendment   17

Forslag til forordning

Betragtning 80

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(80)  Det er vigtigt at kunne styrke den afskrækkende virkning, der opnås ved udelukkelsen og den økonomiske sanktion. I den forbindelse bør den afskrækkende virkning styrkes ved hjælp af muligheden for at offentliggøre de oplysninger, der vedrører udelukkelsen og/eller den økonomiske sanktion, under fuld overholdelse af databeskyttelseskravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (7). Dette bør bidrage til at sikre, at den samme adfærd ikke gentager sig. Af hensyn til retssikkerheden og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør det præciseres, i hvilke situationer en offentliggørelse ikke bør finde sted. Den ansvarlige anvisningsberettigede bør i sin vurdering tage hensyn til en eventuel henstilling fra panelet. For så vidt angår fysiske personer bør personoplysninger kun offentliggøres i undtagelsestilfælde, der er berettiget på grund af adfærdens alvor eller dens indvirkning på Unionens finansielle interesser.

(80)  Det er vigtigt at kunne styrke den afskrækkende virkning, der opnås ved udelukkelsen og den økonomiske sanktion. I den forbindelse bør den afskrækkende virkning styrkes ved hjælp af muligheden for at offentliggøre de oplysninger, der vedrører udelukkelsen og/eller den økonomiske sanktion, under fuld overholdelse af databeskyttelseskravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a. Dette bør bidrage til at sikre, at den samme adfærd ikke gentager sig. Af hensyn til retssikkerheden og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør det præciseres, i hvilke situationer en offentliggørelse ikke bør finde sted. Den ansvarlige anvisningsberettigede bør i sin vurdering tage hensyn til en eventuel henstilling fra panelet. For så vidt angår fysiske personer bør personoplysninger kun offentliggøres i undtagelsestilfælde, der er berettiget på grund af adfærdens alvor eller dens indvirkning på Unionens finansielle interesser.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 88

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(88)  Fremskridtene hen imod elektronisk udveksling af oplysninger og elektronisk indsendelse af dokumenter, som udgør en vigtig forenklingsforanstaltning, bør ledsages af klare betingelser for accept af de systemer, som skal anvendes, for at etablere et retligt forsvarligt miljø, samtidig med at der opretholdes en fleksibel forvaltning af EU-midler for deltagerne, modtagerne og de anvisningsberettigede som omhandlet i denne forordning.

(88)  Fremskridtene hen imod elektronisk udveksling af oplysninger og elektronisk indsendelse af dokumenter, herunder e-udbud, hvis det er relevant, som udgør en vigtig forenklingsforanstaltning, bør ledsages af klare betingelser for accept af de systemer, som skal anvendes, for at etablere et retligt forsvarligt miljø, samtidig med at der opretholdes en fleksibel forvaltning af EU-midler for deltagerne, modtagerne og de anvisningsberettigede som omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Betragtning 96

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(96)  Det er vigtigt at anerkende blandingsfaciliteternes særlige karakter, hvis Kommissionen blander sit bidrag med bidrag fra finansielle institutioner og for at præcisere anvendelsen af afsnit X om finansielle instrumenter.

(96)  Det er vigtigt at forbedre blandingsfaciliteternes karakter og anvendelse, hvis Kommissionen blander sit bidrag med bidrag fra finansielle institutioner og for at præcisere anvendelsen af afsnit X om finansielle instrumenter.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Betragtning 97 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(97a)  Der bør sikres størst mulig gennemsigtighed vedrørende kontrahenter og underkontrahenter, og de relevante oplysninger bør gøres tilgængelige.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Betragtning 105

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(105)  Det er hensigtsmæssigt, at de forskellige situationer, der normalt betegnes som "interessekonflikter", identificeres og behandles klart adskilt. Begrebet "interessekonflikt" bør udelukkende anvendes i forbindelse med sager, hvor en enhed eller person med ansvar for budgetgennemførelse, revision eller kontrol eller en tjenestemand eller en ansat ved en EU-institution er i en sådan situation. I sager, hvor en økonomisk aktør uberettiget forsøger at påvirke en procedure eller opnå fortrolige oplysninger, bør dette behandles som alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Yderligere kan økonomiske aktører være i en situation, hvor de ikke bør udvælges til at gennemføre en kontrakt på grund af en modstridende erhvervsmæssig interesse. F.eks. bør en virksomhed ikke evaluere et projekt, som den har deltaget i, og en revisor bør ikke verificere regnskaber, som denne tidligere har godkendt.

(105)  Det er hensigtsmæssigt, at de forskellige situationer, der normalt betegnes som "interessekonflikter", identificeres og behandles klart adskilt. Begrebet "interessekonflikt" bør udelukkende anvendes i forbindelse med sager, hvor en enhed eller person med ansvar for budgetgennemførelse, revision eller kontrol eller en tjenestemand eller en ansat ved en EU-institution er i en sådan situation. I sager, hvor en økonomisk aktør uberettiget forsøger at påvirke en procedure eller opnå fortrolige oplysninger, bør dette behandles som alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, og aktøren kan som følge heraf udelukkes fra proceduren. Yderligere kan økonomiske aktører være i en situation, hvor de ikke bør udvælges til at gennemføre en kontrakt på grund af en modstridende erhvervsmæssig interesse. F.eks. bør en virksomhed ikke evaluere et projekt, som den har deltaget i, og en revisor bør ikke verificere regnskaber, som denne tidligere har godkendt.

Amendment  22

Forslag til forordning

Betragtning 108

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(108)  Unionens offentlige udbud bør sikre, at Unionens midler anvendes på en effektiv, gennemsigtig og hensigtsmæssig måde. I den forbindelse bør elektroniske udbud bidrage til en bedre udnyttelse af Unionens midler og gøre det nemmere for alle økonomiske aktører at få adgang til kontrakter.

(108)  Unionens offentlige udbud bør sikre, at Unionens midler anvendes på en effektiv, gennemsigtig og hensigtsmæssig måde, samtidig med at den administrative byrde reduceres for modtagere af EU-midler og forvaltningsmyndigheder. I den forbindelse bør elektroniske udbud bidrage til en bedre udnyttelse af Unionens midler og gøre det nemmere for alle økonomiske aktører at få adgang til kontrakter. Alle EU-institutioner, der gennemfører offentlige udbud, bør offentliggøre klare bestemmelser på deres websteder om erhvervelse, udgifter og overvågning, samt alle de tildelte kontrakter, herunder deres værdi.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 124

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(124)  Anvendelsesområdet for afsnittet om tilskud bør præciseres, specielt med hensyn til den type foranstaltninger eller organer, som er berettiget til tilskud, og med hensyn til de typer retlige forpligtelser, som kan anvendes til at dække tilskud. Navnlig bør tilskudsafgørelser udfases på grund af deres begrænsede anvendelse, og der bør gradvis indføres e-tilskud. Strukturen bør forenkles, ved at bestemmelserne om de instrumenter, der ikke er tilskud, flyttes over til andre dele af forordningen. Arten af organer, som kan modtage driftstilskud, bør præciseres, eftersom begrebet organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel interesse for Unionen, er omfattet af begrebet organer, der har et mål, der indgår i og støtter en af Unionens politikker. Desuden bør den restriktive definition af et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel interesse for Unionen, fjernes.

(124)  Anvendelsesområdet for afsnittet om tilskud bør præciseres, specielt med hensyn til den type foranstaltninger eller organer, som er berettiget til tilskud, og med hensyn til de typer retlige forpligtelser, som kan anvendes til at dække tilskud. Navnlig bør tilskudsafgørelser udfases på grund af deres begrænsede anvendelse, og der bør gradvis indføres e-tilskud. Strukturen bør forenkles, ved at bestemmelserne om de instrumenter, der ikke er tilskud, flyttes over til andre dele af forordningen. Arten af organer, som kan modtage driftstilskud, bør præciseres, eftersom begrebet organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel interesse for Unionen, er omfattet af begrebet organer, der har et mål, der indgår i og støtter en af Unionens politikker.

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Betragtning 130

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(130)  Omfanget af tjek og kontrol i modsætning til periodisk vurdering af faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser bør præciseres. Sådan tjek og kontrol bør fokusere på, om de betingelser, der udløser betaling af faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser, er opfyldt, og, hvis det er relevant, også på resultatopnåelsen. I de pågældende betingelser bør der ikke kræves indberetning af de omkostninger, der faktisk er afholdt af modtageren. Hvis de faste beløb, enhedsomkostningerne eller finansieringsbeløbene efter sats er blevet besluttet på forhånd af den kompetente anvisningsberettigede eller Kommissionen, bør de ikke anfægtes i forbindelse med efterfølgende kontrol. Til den periodiske vurdering af faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser kan det være nødvendigt at have adgang til modtagerens regnskaber for at kigge på statistiske og metodemæssige aspekter. Den periodiske vurdering kan medføre ajourføringer af de faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser, der gælder for fremtidige aftaler, men bør ikke bruges til at sætte spørgsmålstegn ved værdien af de faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser, som allerede er aftalt. Det er også nødvendigt at have adgang til modtagerens regnskaber med henblik på forebyggelse af svig og opdagelsestiltag.

(130)  Omfanget af tjek og kontrol i modsætning til periodisk vurdering af faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser bør præciseres. Sådan tjek og kontrol bør fokusere på, om de betingelser, der udløser betaling af faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser, er opfyldt, og, hvis det er relevant, også på resultatopnåelsen. I de pågældende betingelser bør der ikke kræves indberetning af de omkostninger, der faktisk er afholdt af modtageren. Hyppigheden og omfanget af disse tjek og kontroller bør bl.a afhænge af den risiko, der er forbundet med en modtager baseret på tidligere uregelmæssigheder. Hvis de faste beløb, enhedsomkostningerne eller finansieringsbeløbene efter sats er blevet besluttet på forhånd af den kompetente anvisningsberettigede eller Kommissionen, bør de ikke anfægtes i forbindelse med efterfølgende kontrol. Til den periodiske vurdering af faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser kan det være nødvendigt at have adgang til modtagerens regnskaber for at kigge på statistiske og metodemæssige aspekter. Den periodiske vurdering kan medføre ajourføringer af de faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser, der gælder for fremtidige aftaler, men bør ikke bruges til at sætte spørgsmålstegn ved værdien af de faste beløb, enhedsomkostninger eller faste satser, som allerede er aftalt. Det er også nødvendigt at have adgang til modtagerens regnskaber med henblik på forebyggelse af svig og opdagelsestiltag.

Begrundelse

Tjek og kontroller bør fokuseres mere på modtagere, der udgør en højere risiko for Unionens budget. Risikobaserede tjek og kontroller vil gøre det muligt for EU at anvende flere ressourcer på konkret handling i stedet for administration.

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Betragtning 131 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(131 a)   For at beskytte et af de grundlæggende principper ved offentlige finanser bør reglen om forbud mod fortjeneste bevares i denne forordning. Reglen om forbud mod fortjeneste bør ses som et af hovedinstrumenterne til at undgå misbrug af offentlige midler.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 136

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(136)  I de seneste år har Unionen i stigende grad anvendt finansielle instrumenter, der giver mulighed for at opnå en større løftestangseffekt for EU-budgettet, men samtidig indebærer en finansiel risiko for samme budget. Disse finansielle instrumenter omfatter ikke kun finansielle instrumenter, der allerede er omfattet af finansforordningen, men også andre instrumenter såsom budgetgarantier og finansiel bistand, der tidligere har været underlagt de regler, der er fastsat i de respektive basisretsakter. Det er vigtigt at fastlægge en fælles ramme for at sikre, at der gælder ensartede principper for dette sæt instrumenter, og samle de pågældende bestemmelser i et nyt afsnit, der også indeholder afdelinger om budgetgarantier og om finansiel bistand til medlemsstater eller tredjelande udover de gældende regler, der finder anvendelse på finansielle instrumenter.

(136)  I de seneste år har Unionen i stigende grad anvendt finansielle instrumenter, der bør give mulighed for at opnå en større løftestangseffekt for EU-budgettet, men samtidig indebærer en finansiel risiko for samme budget. Disse finansielle instrumenter omfatter ikke kun finansielle instrumenter, der allerede er omfattet af finansforordningen, men også andre instrumenter såsom budgetgarantier og finansiel bistand, der tidligere har været underlagt de regler, der er fastsat i de respektive basisretsakter. Det er vigtigt at fastlægge en fælles ramme for at sikre, at der gælder ensartede principper for dette sæt instrumenter, og samle de pågældende bestemmelser i et nyt afsnit, der også indeholder afdelinger om budgetgarantier og om finansiel bistand til medlemsstater eller tredjelande udover de gældende regler, der finder anvendelse på finansielle instrumenter.

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Betragtning 139

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(139)  Finansielle instrumenter, budgetgarantier og finansiel bistand bør godkendes ved hjælp af en basisretsakt. Såfremt finansielle instrumenter i behørigt begrundede tilfælde etableres uden en basisretsakt, bør de godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet i budgettet.

(139)  Finansielle instrumenter, budgetgarantier, finansiel bistand og trustfonde bør godkendes ved hjælp af en basisretsakt.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Betragtning 142

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(142)  Det er hensigtsmæssigt at anerkende afpasningen af interesser i forfølgelsen af Unionens politiske mål og navnlig, at Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond har den fornødne specifikke ekspertise til at gennemføre finansielle instrumenter.

(142)  Det er hensigtsmæssigt at anerkende afpasningen af interesser i forfølgelsen af Unionens politiske mål og navnlig, at Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har den fornødne specifikke ekspertise til at gennemføre finansielle instrumenter og budgetgarantier.

Begrundelse

EIB er den eneste finansielle EU-institution, som af TEUF er pålagt at anvende EU-målsætninger, forordninger og standarder, og som har et revisions- og kontrolsystem, der er fastsat i TEUF.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 164

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(164)  Kommissionen bør bemyndiges til at oprette og forvalte EU-trustfonde til akutte nødhjælpsforanstaltninger, foranstaltninger, der gennemføres efter katastrofefasen, eller tematiske foranstaltninger, ikke kun i forbindelse med foranstaltninger udadtil, men også i forbindelse med EU-interne foranstaltninger. De seneste begivenheder i Den Europæiske Union viser, at der er behov for større finansieringsfleksibilitet inden for EU. Da grænserne mellem eksterne og interne politikker i stigende grad udviskes, vil dette også være et redskab til at håndtere grænseoverskridende udfordringer. Det er nødvendigt at specificere de principper, der finder anvendelse på bidrag til EU-trustfonde, for at præcisere de ansvarsområder, de finansielle aktører og trustfondens bestyrelse har. Det er også nødvendigt at fastlægge regler, der sikrer en retfærdig repræsentation af de deltagende donorer i trustfondens bestyrelse samt kravet om positiv stemmeafgivelse fra Kommissionen vedrørende anvendelsen af midlerne.

(164)  Trustfonde kan i alvorlig grad ændre budgetter, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, og indebærer en risiko for, at midler fra finansielle instrumenter anvendes til formål, som ikke er fastsat i basisretsakterne om oprettelse af disse instrumenter. Trustfonde tilføjer imidlertid værdi gennem sammenlægning af ressourcer, forudsat at en sådan sammenlægning ikke primært er begrænset til Unionens midler. Kommissionen bør bemyndiges til at oprette og forvalte EU-trustfonde til akutte nødhjælpsforanstaltninger, foranstaltninger, der gennemføres efter katastrofefasen, eller tematiske foranstaltninger i forbindelse med foranstaltninger udadtil. Det er nødvendigt at specificere de principper, der finder anvendelse på bidrag til disse trustfonde, for at præcisere de ansvarsområder, de finansielle aktører og trustfondens bestyrelse har. Det er også nødvendigt at fastlægge regler, der sikrer en retfærdig repræsentation af de deltagende donorer og, hvor det er relevant, Europa-Parlamentet i trustfondens bestyrelse samt kravet om positiv stemmeafgivelse fra Kommissionen vedrørende anvendelsen af midlerne.

Begrundelse

Ordførerne finder det ikke hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for EU-trustfonde til interne foranstaltninger på nuværende tidspunkt. Se også begrundelsen til ændringsforslagene til artikel 227.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Betragtning 167

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(167)  Den måde, hvorpå institutionerne på nuværende tidspunkt rapporterer om bygningsprojekter til Europa-Parlamentet og Rådet, bør opretholdes. Institutionerne bør have mulighed for at finansiere nye bygningsprojekter med de bevillinger, der er modtaget til allerede solgte bygninger, hvorfor der bør indføres en henvisning til bestemmelserne om formålsbestemte indtægter. Dette vil gøre det muligt at imødekomme de skiftende behov i institutionernes bygningspolitik, samtidigt med at der opnås omkostningsbesparelser og skabes større fleksibilitet.

(167)  Den måde, hvorpå institutionerne på nuværende tidspunkt rapporterer om bygningsprojekter til Europa-Parlamentet og Rådet, bør forbedres. Institutionerne bør have mulighed for at finansiere nye bygningsprojekter med de bevillinger, der er modtaget til allerede solgte bygninger, hvorfor der bør indføres en henvisning til bestemmelserne om formålsbestemte indtægter. Dette vil gøre det muligt at imødekomme de skiftende behov i institutionernes bygningspolitik, samtidigt med at der opnås omkostningsbesparelser og skabes større fleksibilitet.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Betragtning 169

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(169)  For at opnå større smidighed i anvendelsen af særlige instrumenter er det hensigtsmæssigt at forenkle mobiliserings- og overførselsprocedurerne ved at benytte overførsler internt i Kommissionen for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

udgår

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Betragtning 170

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(170)  For at sikre, at der under EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) hurtigt kan ydes tilstrækkelige midler til at støtte hurtigt skiftende politiske prioriteter, bør der være mulighed for større fleksibilitet med hensyn til de vejledende andele for hver af de tre akser og de laveste procentsatser for hver af de tematiske prioriteter inden for de enkelte akser. Dette burde forbedre forvaltningen af programmet og gøre det muligt at fokusere budgetmidler på de foranstaltninger, der giver bedre beskæftigelsesmæssige og sociale resultater.

(170)  For at sikre, at der under EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) hurtigt kan ydes tilstrækkelige midler til at støtte hurtigt skiftende politiske prioriteter, bør der være mulighed for større fleksibilitet med hensyn til de vejledende andele for hver af de tre akser og de laveste procentsatser for hver af de tematiske prioriteter inden for de enkelte akser, samtidig med at der bevares et ambitiøst niveau for udvikling af de grænseoverskridende EURES-partnerskaber. Dette burde forbedre forvaltningen af programmet og gøre det muligt at fokusere budgetmidler på de foranstaltninger, der giver bedre beskæftigelsesmæssige og sociale resultater.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 171

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(171)  For at lette investeringerne i kulturel og bæredygtig turistinfrastruktur og med forbehold af den fulde anvendelse af EU's miljølovgivning, navnlig direktiverne om strategisk miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering, alt efter tilfældet, bør visse begrænsninger med hensyn til omfanget af støtte til disse investeringer afskaffes.

(171)  Investeringerne i kulturel og bæredygtig turistinfrastruktur i mindre skala bør bevares, med forbehold af den fulde anvendelse af EU's miljølovgivning, navnlig direktiverne om strategisk miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering, alt efter tilfældet. I begrundede tilfælde kan omfanget af støtte til disse investeringer øges.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 172

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(172)  For at reagere på de udfordringer, som det voksende migrant- og flygtningestrømme medfører, bør de mål, som EFRU kan bidrage til i sin støtte til migranter og flygtninge, præciseres.

(172)  For at reagere på de udfordringer, som det voksende migrant- og flygtningestrømme medfører, bør de mål, som EFRU kan bidrage til i sin støtte til migranter og flygtninge under international beskyttelse, præciseres. Dette bidrag kan være effektivt, især i de lande, der er særligt udsat for migrationsstrømme, hvis det ledsages af en reel fælleseuropæisk anvendelse af princippet om solidaritet og dermed af foranstaltninger med henblik på at opnå en retfærdig byrdefordeling.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 172 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(172a)  Horisontale principper, dvs. deltagelse i partnerskaber, bæredygtig udvikling, ligestilling og ikke-forskelsbehandling, har givet vigtige bidrag til en effektiv gennemførelse af ESI-fondene og bør opretholdes som forløbere for enhver form for investering, der inddrager EU-budgettet, herunder finansielle instrumenter og EFSI.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 176

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(176)  For at opnå størst mulig synergi mellem alle EU-fonde med henblik på at håndtere udfordringerne i forbindelse med migration og asyl på en effektiv måde, bør det, hvis de tematiske målsætninger omsættes til prioriteter i de fondsspecifikke regler, sikres, at de pågældende prioriteter omfatter en hensigtsmæssig anvendelse af hver enkelt fond for disse områder.

(176)  For at opnå størst mulig synergi mellem alle EU-fonde med henblik på at håndtere udfordringerne i forbindelse med migration og asyl på en effektiv måde, bør det, hvis de tematiske målsætninger omsættes til prioriteter i de fondsspecifikke regler, sikres, at de pågældende prioriteter omfatter en hensigtsmæssig anvendelse af hver enkelt fond for disse områder. Efter omstændighederne er det hensigtsmæssigt, at dette koordineres med Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF).

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Betragtning 178

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(178)  Med henblik på at optimere anvendelsen af de finansielle midler, der tildeles medlemsstaterne under samhørighedspolitikken, er det nødvendigt at tillade medlemsstaterne at overføre ESI-fondsbevillinger til instrumenter, der er etableret i henhold til finansforordningen eller i henhold til de sektorspecifikke forordninger.

udgår

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 178 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(178 a)   Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds finansielle midler bør nøje øremærkes til støtte for den fælles fiskeripolitik til bevaringen af marine biologiske ressourcer, til forvaltning af fiskeri og af de flåder, der udnytter sådanne ressourcer, til biologiske ferskvandsressourcer og akvakultur samt til forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 199 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(199a)  I overensstemmelse med anbefalingerne i betragtning 10 i forordning (EU) nr. 1296/2013 og artikel 176 i denne forordning bør medlemsstaterne i stigende grad anvende muligheden for forenklede omkostningsmuligheder samt finansiering ved hjælp af faste beløb for at mindske den administrative byrde og forenkle reglerne for tildeling af midler.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 199 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(199b)  Af hensyn til større effektivitet bør medlemsstaterne have mulighed for oftere at anvende forenklede omkostningsmuligheder samt finansiering ved hjælp af et engangsbeløb for at mindske den administrative byrde og forenkle reglerne for tildeling af midler.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 200

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(202)  For at lette en tidligere og mere målrettet anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelsen af standardskalaerne for enhedsomkostninger eller finansiering efter fast sats, fastlæggelsen af en retfærdig, afbalanceret og kontrollerbar metode til at fastsætte dem og fastlæggelsen af finansiering, der snarere er baseret på opfyldelse af betingelser forbundet med realiseringen af fremskridt i gennemførelsen eller opnåelsen af programmålene end på omkostninger. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører hensigtsmæssige høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i de af Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(200)  For at lette en tidligere og mere målrettet anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder bør beføjelsen til at vedtage retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår definitionen af den differentierede behandling af investorer og betingelserne for anvendelsen heraf, fastlæggelsen af standardskalaerne for enhedsomkostninger eller finansiering efter fast sats, fastlæggelsen af en retfærdig, afbalanceret og kontrollerbar metode til at fastsætte dem og fastlæggelsen af finansiering, der snarere er baseret på opfyldelse af betingelser forbundet med realiseringen af fremskridt i gennemførelsen eller opnåelsen af programmålene end på omkostninger. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører hensigtsmæssige høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i de af Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 239

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(239)  For at øge interventionernes effektivitet kan der oprettes en eller flere blandingsfaciliteter under Connecting Europe-faciliteten (CEF). Disse blandingsfaciliteter bør bruges til at finansiere blandingsoperationer, som består i foranstaltninger, hvor man kombinerer ikke-tilbagebetalingspligtige støtteformer og/eller finansielle instrumenter fra EU-budgettet, herunder en kombination af egenkapitalinstrumenter og finansielle gældsinstrumenter under CEF, og finansiering fra EIB-Gruppen (herunder EIB-finansiering under EFSI), udviklingsinstitutioner eller andre finansieringsinstitutter samt investorer.

(239)  For at øge interventionernes effektivitet kan der oprettes blandingsfaciliteter under Connecting Europe-faciliteten (CEF). Disse blandingsfaciliteter kan bruges til at finansiere blandingsoperationer, som består i foranstaltninger, hvor man kombinerer ikke-tilbagebetalingspligtige støtteformer, f.eks. medlemsstaternes budgetter, CEF-tilskud og De Europæiske Struktur- og Investeringsfonde, og/eller finansielle instrumenter fra EU-budgettet, herunder kombinationer af egenkapitalinstrumenter og finansielle gældsinstrumenter under CEF og finansiering fra EIB-Gruppen (herunder EIB-finansiering under EFSI), eller nationale erhvervsfremmende banker,

udviklingsinstitutioner eller andre finansieringsinstitutter samt investorer og/eller privat finansiel støtte, herunder både direkte og indirekte finansielle bidrag, blandt andet gennem konstruktioner med offentlig-private partnerskaber.

Begrundelse

Blanding bør fremme en bred kombination af bidrag fra nationale budgetter og EU-budgettet eller private investorer med henblik på at optimere anvendelsen af de disponible ressourcer og tiltrække private investeringer i videst muligt omfang.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 239 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(239a)  Forvaltningen af blandingsfaciliteterne bør bygge på en forudgående evaluering i overensstemmelse med finansforordningen og bør afspejle resultaterne af erfaringerne fra gennemførelsen af den indkaldelse af forslag med "blandet" finansiering under CEF, som er omhandlet i det flerårige arbejdsprogram for 2017 for CEF, der blev offentliggjort den 20. januar 2017. CEF-blandingsfaciliteterne bør fastsættes ved de flerårige og/eller årlige arbejdsprogrammer og vedtages i overensstemmelse med artikel 17 og 25 i forordning (EU) nr. 1316/2013. Kommissionen bør sørge for en gennemsigtig og rettidig rapportering til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af blandingsfaciliteter.

Begrundelse

Det er vigtigt, at etableringen og brugen af blandingsfaciliteter følger en veldefineret og gennemsigtig forvaltningsproces, og at der herved også tages hensyn til erfaringerne fra den igangværende indkaldelse af forslag med "blandet" finansiering under CEF for 2017. Navnlig under hensyn til Parlamentets kontrol af CEF skal blandingsfaciliteter og foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af en blandingsfacilitet, etableres i henhold til de faste planlægnings- og beslutningsmekanismer i CEF-arbejdsprogrammerne.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 239 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(239b)  Formålet med CEF-blandingsfaciliteter er at fremme og strømline én enkelt ansøgning for alle former for støtte, herunder om CEF-tilskud fra Unionen og finansiering fra den private sektor. Disse blandingsfaciliteter bør sigte mod at optimere ansøgningsproceduren for projektiværksættere ved at indføre en fælles evalueringsproces ud fra et teknisk og et økonomisk synspunkt.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 239 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(239c)  CEF-blandingsfaciliteter bør øge fleksibiliteten for så vidt angår tidsplanen for forelæggelse af projekter og forenkle og strømline projektidentifikations- og finansieringsprocessen. De bør også øge følelsen af ejerskab og engagementet hos de involverede finansielle institutioner og mindske risikoen for, at projekter, der har fået tilsagn om tilskud, ikke afsluttes finansielt og derfor ikke modtager betaling.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 239 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(239d)  CEF-blandingsfaciliteter bør medføre øget koordinering, udveksling af oplysninger og samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen, EIB, de nationale erhvervsfremmende banker og private investorer med henblik på at udvikle og støtte en sund projektpipeline, som forfølger CEF-politikkens mål.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 240

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(240)  En blandingsfacilitet under CEF bør tage sigte på at forstærke multiplikatoreffekten af Unionens udgifter ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer. Derudover bør det sikres, at de støttede foranstaltninger bliver økonomisk og finansielt levedygtige.

(240)  CEF-blandingsfaciliteter bør tage sigte på at forstærke multiplikatoreffekten af Unionens udgifter ved at tiltrække yderligere midler fra private investorer og på denne måde sikre mest mulig involvering af private investorer. Derudover bør det sikres, at de støttede foranstaltninger bliver økonomisk og finansielt levedygtige og bidrager til at undgå en utilstrækkelig løftestangseffekt for investeringer. De bør medvirke til realiseringen af Unionens mål, der blev fastsat på klimakonferencen i Paris (COP21), og dens mål om jobskabelse og grænseoverskridende konnektivitet. Når både CEF og EFSI anvendes til finansiering af foranstaltninger, bør Revisionsretten foretage en evaluering, hvori det analyseres, om de bidrager til at nå disse mål.

Ændringsforslag   48

Forslag til forordning

Betragtning 240 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(240a)   Finansieringen af EIB's garantifond under EFSI kommer fra Unionens budget. EIB bør derfor være i stand til systematisk at gribe ind for at stille first loss-garanti i de fælles finansieringsmekanismer for aktiviteter, der allerede modtager støtte fra Unionens budget, f.eks. CEF og EFSI, for at muliggøre og lette additionalitet og deltagelse af private medinvestorer i forbindelse med CEF-blandingsfaciliteter.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Betragtning 241

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(241)  For at støtte gennemførelsen af de projekter, der har størst merværdi for det transeuropæiske transportnet i forbindelse med hovednetkorridorerne, grænseoverskridende projekter og projekter vedrørende andre dele af hovednettet, er det nødvendigt at tillade en vis fleksibilitet i anvendelsen af det flerårige arbejdsprogram, således at det er muligt at nå op til 95 % af de finansielle og budgetmæssige ressourcer, der er anført i forordning (EU) nr. 1316/2013.

udgår

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 241 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(241a)  Som følge af, at CEF-telekommunikationssektoren er af en anden karakter end CEF-transport- og CEF-energisektoren (generelt lavere tilskud og typer af omkostninger og projekter), bør unødvendige byrder for støttemodtagere og medlemsstater, der deltager i relaterede foranstaltninger, undgås gennem en lempelse af omkostningerne i forbindelse med certificeringsforpligtelsen, uden at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning svækkes.

Ændringsforslag   51

Forslag til forordning

Betragtning 241 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(241b)  Forvaltningen af blandingsfaciliteterne bør bygge på en forudgående evaluering i henhold til finansforordningen og bør tage hensyn til erfaringerne fra gennemførelsen af den indkaldelse af forslag med "blandet" finansiering under CEF, som er omhandlet i det flerårige arbejdsprogram for 2017 for CEF1a, der blev offentliggjort den 20. januar 2017. CEF-blandingsfaciliteterne bør fastsættes i de flerårige og/eller årlige arbejdsprogrammer, der vedtages i henhold til artikel 17 og 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20131b. Kommissionen bør sørge for en gennemsigtig og rettidig rapportering til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af blandingsfaciliteter.

 

________________

 

1a Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. januar 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2014)1921 om oprettelse af et flerårigt arbejdsprogram for 2014-2020 om finansiel bistand i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten (CEF) – Transportsektoren C(2017)0164.

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010, EØS-relevant tekst (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129-171).

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Betragtning 241 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(241c)  Formålet med CEF-blandingsfaciliteter er at fremme og strømline én enkelt ansøgning for alle former for støtte, herunder om CEF-tilskud fra Unionen og finansiering fra den private sektor. Blandingsfaciliteterne bør sigte mod at optimere ansøgningsproceduren for projektiværksættere ved at indføre en fælles evalueringsproces ud fra et teknisk og et økonomisk synspunkt.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Betragtning 241 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(241d)  CEF-blandingsfaciliteter bør øge fleksibiliteten for så vidt angår tidsplanen for forelæggelse af projekter, forenkling og strømlining af projektidentifikationsprocessen og finansiering. De bør også øge følelsen af ejerskab og engagementet hos de involverede finansielle institutioner og mindske risikoen for, at projekter, der har fået tilsagn om tilskud, ikke afsluttes finansielt og derfor ikke modtager betaling.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Betragtning 241 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(241e)  CEF-blandingsfaciliteter bør medføre øget koordinering, udveksling af oplysninger og samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen, EIB, de nationale erhvervsfremmende banker og private investorer med henblik på at udvikle og støtte en sund projektpipeline, som forfølger CEF-politikkens mål.

Ændringsforslag     55

Forslag til forordning

Betragtning 242

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(242)  På nuværende tidspunkt må der kun anvendes tilskud og udbud til at støtte foranstaltninger inden for digitaltjenesteinfrastruktur. For at sikre størst mulig effektivitet bør de finansielle instrumenter også stilles til rådighed for at understøtte disse foranstaltninger.

(242)  På nuværende tidspunkt må der kun anvendes tilskud og udbud til at støtte foranstaltninger inden for digitaltjenesteinfrastruktur. For at sikre, at digitaltjenesteinfrastrukturer fungerer så effektivt som muligt, bør andre finansielle instrumenter, som i øjeblikket anvendes under CEF, herunder innovative finansielle instrumenter, også stilles til rådighed for at understøtte disse foranstaltninger.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 252 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(252a.)  Kommissionen bør, inden den foreslår en revision af denne forordning, foretage en konsekvensanalyse i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a.

 

__________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 278 a (ny) mener ordførerne, at de væsentlige ændringer, der foreslås i denne midtvejsrevision af finansforordningen, ikke har været genstand for en konsekvensanalyse fra Kommissionen, hvilket er i strid med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Ordførerne overvejer derfor at gøre en konsekvensanalyse obligatorisk i forbindelse med enhver fremtidig revision af denne forordning.

Ændringsforslag     57

Forslag til forordning

Betragtning 253 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(253a)  Landbrugsmarkederne bør være gennemsigtige, og oplysninger om priser bør være tilgængelige og til gavn for alle involverede personer. Det er en del af Unionens opgave at fremme gennemsigtigheden på EU-markedet. Med henblik herpå bør den næste reform af den fælles landbrugspolitik forbedre gennemsigtigheden på markedet gennem observatorier for landbrugspriser for hver sektor for at udarbejde en kontinuerlig, sektorspecifik analyse af landbrugsmarkederne, med inddragelse af økonomiske interessenter og for at offentliggøre relevante oplysninger og prognoser med regelmæssige mellemrum.

Ændringsforslag     58

Forslag til forordning

Betragtning 253 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(253b)  I henhold til artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i TEUF, bør målene for den fælles landbrugspolitik have forrang for alle Unionens konkurrenceregler.

Ændringsforslag     59

Forslag til forordning

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU

om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Begrundelse

Teknisk justering.

Ændringsforslag     60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  en foranstaltning, der gennemføres inden for rammerne af en blandingsfacilitet, som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og finansielle instrumenter fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansielle institutioner og investorer. Blandingsoperationer kan omfatte forberedende foranstaltninger, der fører til potentielle investeringer fra finansieringsinstitutioner

6.  "blandingsoperation": en foranstaltning, der gennemføres inden for rammerne af en blandingsfacilitet, som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og finansielle instrumenter fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansielle institutioner og investorer, uanset reglen i artikel 201, stk. 4, om, at kun offentligretlige organer eller organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver kan overdrages gennemførelsen af Unionens budget. Blandingsoperationer kan omfatte forberedende foranstaltninger, der fører til potentielle investeringer fra finansieringsinstitutioner

Begrundelse

Dette ændringsforslag ajourfører og erstatter de oprindelige ordføreres ændringsforslag 4. Formålet er at understrege, at kun banker med offentlige tjenesteydelsesopgaver kan overdrages forvaltningen af EU-midler.

Ændringsforslag     61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "blandingsfacilitet": en facilitet, der er etableret som en samarbejdsramme mellem Kommissionen og udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer, med henblik på at nå visse af Unionens prioriterede mål og politikker ved hjælp af blandingsoperationer og andre individuelle foranstaltninger

7.  "blandingsfacilitet": en facilitet, der er etableret som en samarbejdsramme mellem Kommissionen og udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer, med henblik på at nå visse af Unionens prioriterede mål og politikker ved hjælp af blandingsoperationer og andre individuelle foranstaltninger, uanset reglen i artikel 201, stk. 4, om, at kun offentligretlige organer eller organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver kan overdrages gennemførelsen af Unionens budget;

Begrundelse

Dette ændringsforslag ajourfører og erstatter de oprindelige ordføreres ændringsforslag 5. Formålet er at understrege, at kun banker med offentlige tjenesteydelsesopgaver kan overdrages forvaltningen af EU-midler.

Ændringsforslag     62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  "budgetgennemførelse": en proces, der omfatter faser af forvaltning, gennemførelse, kontrol og revision af Unionens finansielle ressourcer, og som involverer Kommissionen og andre aktører, afhængigt af forskellige gennemførelsesmetoder

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

21a.  "frigørelse": den handling, hvorved den ansvarlige anvisningsberettigede helt eller delvist annullerer den afsættelse af bevillinger, der tidligere er blevet foretaget i form af en budgetmæssig forpligtelse

Begrundelse

Flyttet fra artikel 109, stk. 5, af konsekvenshensyn: Alle definitioner bør være i artikel 2.

Ændringsforslag     64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27.  "finansielle instrumenter": finansielle EU-støtteforanstaltninger afholdt over budgettet med henblik på at støtte et eller flere af Unionens specifikke politikmål. Sådanne instrumenter kan have form af egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer, lån eller garantier eller andre risikodelingsinstrumenter, og kan, hvor det er relevant, kombineres med andre former for finansiel støtte eller med midler under delt gennemførelse eller EUF-midler

27.  "finansielle instrumenter": finansielle EU-støtteforanstaltninger afholdt over budgettet med henblik på at støtte et eller flere af Unionens specifikke politikmål. Sådanne instrumenter kan have form af egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer, lån eller garantier, tilbagebetalingspligtige forskud eller andre risikodelingsinstrumenter, og kan, hvor det er relevant, kombineres med andre former for finansiel støtte eller med midler under delt gennemførelse eller EUF-midler

Ændringsforslag     65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

29a.  "tilskud": direkte økonomisk bidrag som donation fra Unionens budget under direkte gennemførelse, fælles gennemførelse og indirekte gennemførelse

Begrundelse

Flyttet fra artikel 174, stk. 2, af konsekvenshensyn: Alle definitioner bør være i artikel 2.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

31a.  "bidrag i form af naturalydelser": ikke-finansielle ressourcer, som tredjemand stiller gratis til rådighed for tilskudsmodtageren, herunder frivilligt arbejde, anvendelse af udstyr, forsyninger, mødefaciliteter og tjenesteydelser;

Begrundelse

Genindsættelse af gennemførelsesbestemmelsernes artikel 183, stk. 2, som var udeladt af Kommissionen.

Ændringsforslag     67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

34.  en aftale, som forpligter långiver til at stille et aftalt pengebeløb til rådighed for låntager i en aftalt periode, og i henhold til hvilken låntager er forpligtet til at tilbagebetale beløbet inden for den aftalte periode "tilskud med lav værdi":

34.  en aftale, som forpligter långiver til at stille et aftalt pengebeløb til rådighed for låntager i en aftalt periode, og i henhold til hvilken låntager er forpligtet til at tilbagebetale beløbet inden for den aftalte periode "tilskud med lav værdi"; sådanne lån kan have form af et tilbagebetalingspligtigt forskud

Begrundelse

I tråd med ordførerens ændringsforslag til artikel 2, stk. 1, punkt 46a (nyt).

Ændringsforslag     68

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38.  de støtteberettigede slutmodtageres investering divideret med det beløb, som Unionens bidrag udgør "pari passu":

38.  "multiplikatoreffekt": det beløb i privat kapital, der er tiltrukket, divideret med det beløb, som Unionens bidrag udgør

Ændringsforslag     69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

38a.  "output": det specifikke målbare og ønskede resultat af et projekt, som er forudfastsat, og hvis virkeliggørelse ligger til grund for godtgørelsen af ​​omkostninger, som er afholdt af en støttemodtager

Begrundelse

I sin udtalelse (1/2017) anbefaler Revisionsretten, at der indgår en definition af "output" i de finansielle bestemmelser (punkt 148 i udtalelsen). Både de foreslåede finansielle regler og de sektorspecifikke forordninger sigter mod at sætte større fokus på resultater og output. De seneste revisionsresultater har dog understreget, at der er betydelige forskelle i brugen af ​​"output" mellem Kommissionens aktiviteter (Revisionsrettens udtalelse 1/2017, punkt 147), hvorfor definitionen af ​​begrebet bør strømlines.

Ændringsforslag     70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

46a.  "tilbagebetalingspligtigt forskud": et lån til et projekt, der udbetales i en eller flere rater, og hvor betingelserne for tilbagebetalingen afhænger af projektets resultater

Begrundelse

Definition taget fra Kommissionens meddelelse om "Ramme for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation" 2014/C 198/01. Tilbagebetalingspligtige forskud er ikke defineret i finansforordningen, hvilket kan skabe et juridisk tomrum i betragtning af deres definition og anvendelse i meddelelser om EU-statsstøtte.

Ændringsforslag     71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

49a.  "resultater": opnåelse af specifikke præstationer vurderet med hensyn til de tidligere fastsatte milepæle eller gennem resultatindikatorer, og hvis virkeliggørelse ligger til grund for godtgørelsen af ​​omkostninger, som er afholdt af en støttemodtager

Begrundelse

I sin udtalelse (1/2017) anbefaler Revisionsretten, at der indgår en definition af "resultater" i de finansielle bestemmelser (punkt 148). Både de foreslåede finansielle regler og de sektorspecifikke forordninger sigter mod at sætte større fokus på resultater og output. De seneste revisionsresultater har dog understreget, at der er betydelige forskelle i brugen af ​​"resultater" mellem Kommissionens aktiviteter (Revisionsrettens udtalelse 1/2017, punkt 147), hvorfor definitionen af ​​begrebet bør strømlines.

Ændringsforslag     72

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

51a.  "forsvarlig økonomisk forvaltning": et princip om gennemførelsen af ​​Unionens budget på en økonomisk og effektiv måde og under overholdelse af lovligheden og den formelle rigtighed

Ændringsforslag     73

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 60 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

60a.  "frivillig": en person, der udfører en ubetalt, ikke-obligatorisk aktivitet for en nonprofitorganisation.

Amendment     74

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Personoplysninger, der indsamles i henhold til denne forordning, behandles i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF (28) og forordning (EF) nr. 45/2001. En ansøger eller en bydende i en udbudsprocedure, en ansøger i en tilskudsprocedure, en ekspert i en procedure for udvælgelse af eksperter, en ansøger i en konkurrence om priser eller en enhed eller person, der deltager i en procedure for gennemførelse af EU-midler i overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, litra c), og en tilskudsmodtager, en kontrahent, en aflønnet ekstern ekspert eller enhver person eller enhed, der modtager priser eller gennemfører EU-midler i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), underrettes herom.

Personoplysninger, der indsamles i henhold til denne forordning, behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2011 og (EU) nr. 679/2001. En ansøger eller en bydende i en udbudsprocedure, en ansøger i en tilskudsprocedure, en ekspert i en procedure for udvælgelse af eksperter, en ansøger i en konkurrence om priser eller en enhed eller person, der deltager i en procedure for gennemførelse af EU-midler i overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, litra c), og en tilskudsmodtager, en kontrahent, en aflønnet ekstern ekspert eller enhver person eller enhed, der modtager priser eller gennemfører EU-midler i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), underrettes herom.

_________________

 

28 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

 

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der må ikke indgås forpligtelser eller anvises betalinger for udgifter, der overstiger de godkendte bevillinger.

2.  Der må ikke indgås forpligtelser eller anvises betalinger for udgifter, der overstiger de godkendte bevillinger, bortset fra udgifter, der hidrører fra gældsforpligtelser i forbindelse med finansielle instrumenter, udgifter i forbindelse med formålsbestemte indtægter og udgifter, der vedrører bygninger.

Begrundelse

Det dokument i tre kolonner, som Kommissionen har forelagt, nævner disse undtagelser. Ordførerne mener, at hvis disse undtagelser findes i praksis, bør de nævnes eksplicit i forordningen af hensyn til gennemsigtigheden.

Ændringsforslag     76

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  I forbindelse med ikke-opdelte bevillinger kan der sondres mellem planlagte og ikke-planlagte fremførsler. Definitionen og rapporteringen af disse kategorier fastsættes i Kommissionens retningslinjer i samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Frigørelse af bevillinger

Bortfald af bevillinger efter frigørelse

Begrundelse

Dette ændringsforslag ændrer ikke indholdet, men præciserer blot terminologien. For at gøre teksten så forståelig som muligt bør der altid skelnes klart mellem bortfald af bevillinger og frigørelser, idet sidstnævnte betegner en annullering af afsættelsen af bevillinger (= en ophævelse af tidligere budgetforpligtelser). Denne begrundelse finder også anvendelse på følgende ændringsforslag fra ordførerne til artikel 13 og 14.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frigørelse af bevillinger i et senere regnskabsår end det regnskabsår, i hvilket der blev indgået forpligtelser, som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af de foranstaltninger, hvortil de var bestemt, bevirker, at de pågældende bevillinger bortfalder, medmindre andet er fastsat i stk. 3 og artikel 14.

1.  Når budgetmæssige forpligtelser annulleres i henhold til artikel 112 i et senere regnskabsår end det regnskabsår, i hvilket forpligtelsen blev indgået, som følge af den manglende eller ufuldstændige gennemførelse af de foranstaltninger, hvortil de var bestemt, bortfalder de bevillinger, der modsvarer sådanne frigørelser også, medmindre andet er fastsat i artikel 14.

Begrundelse

Se begrundelsen for ordførernes ændringsforslag til denne artikels overskrift. Henvisningen til stk. 3 er overflødig, eftersom artikel 14 allerede nævner forordning nr. 1303/2013. Den udgår derfor af klarhedshensyn.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beløb, for hvilke der skal indgås forpligtelser senest den 31. marts, jf. artikel 12, stk. 2, hvor de tilsvarende bevillinger frigøres efter den 31. marts, bortfalder.

2.  Hvis der er indgået forpligtelser for beløb inden den 31. marts i år n+1 i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra a), som frigøres efter denne frist, bortfalder de tilsvarende bevillinger.

Begrundelse

Se begrundelsen for ordførernes ændringsforslag til denne artikels overskrift.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De bevillinger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1303/2013, frigøres automatisk i henhold til nævnte forordning.

3.  For så vidt angår udgiftstransaktioner, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1303/2013, foretages der automatisk frigørelser i henhold til nævnte forordning.

Begrundelse

Se begrundelsen for ordførernes ændringsforslag til denne artikels overskrift. Dette stykke vil muligvis være bedre placeret i artikel 112 (Frister for forpligtelser).

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De bevillinger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 514/2014, frigøres automatisk i henhold til nævnte forordning.

4.  For så vidt angår udgiftstransaktioner, der er omfattet af forordning (EU) nr. 514/2014, foretages der automatisk frigørelser i henhold til nævnte forordning.

Begrundelse

Se begrundelsen for ordførernes ændringsforslag til denne artikels overskrift. Dette stykke vil muligvis være bedre placeret i artikel 112 (Frister for forpligtelser).

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Denne artikels stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på de eksterne formålsbestemte indtægter, der omhandlet i artikel 20, stk. 2.

5.  Denne artikel finder ikke anvendelse på de eksterne formålsbestemte indtægter, der omhandlet i artikel 20, stk. 2.

Begrundelse

Forenkling. Ændrer ikke ved meningen.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genopførelse af frigjorte bevillinger

Genopførelse af bevillinger, som modsvarer frigørelser

Begrundelse

Jf. artikel 13 (overskriften).

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De frigjorte bevillinger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) nr. 223/201431 kan genopføres, hvis der er tale om en åbenlys fejl, som alene skyldes Kommissionen.

De bevillinger, som modsvarer frigørelser, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) nr. 223/201431 kan genopføres, hvis der er tale om en åbenlys fejl, som alene skyldes Kommissionen.

__________________

__________________

31 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).

Begrundelse

Jf. artikel 13 (overskriften).

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De frigjorte bevillinger skal genopføres i tilfælde af:

2.  De bevillinger, som modsvarer frigørelser, skal genopføres i tilfælde af:

Begrundelse

Jf. artikel 13 (overskriften).

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  frigørelse af bevillinger fra et program inden for rammerne af ordningen for gennemførelse af resultatreserven indført ved artikel 20 i forordning (EU) nr. 1303/2013

a)  frigørelser fra et program inden for rammerne af ordningen for gennemførelse af resultatreserven indført ved artikel 20 i forordning (EU) nr. 1303/2013

Begrundelse

Jf. artikel 13 (overskriften).

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  frigørelse af bevillinger fra et program, der er tilegnet et specifikt finansielt instrument til fordel for små og mellemstore virksomheder som fastsat i artikel 39, stk. 2, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, efter at en medlemsstat har afbrudt sin deltagelse i det finansielle instrument.

b)  frigørelser fra et program, der er tilegnet et specifikt finansielt instrument til fordel for små og mellemstore virksomheder som fastsat i artikel 39, stk. 2, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, efter at en medlemsstat har afbrudt sin deltagelse i det finansielle instrument.

Begrundelse

Jf. artikel 13 (overskriften).

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Frigjorte bevillinger i år n-2 genopføres under EU-krisereserven i forbindelse med budgetproceduren i år n, jf. dog stk. 1 og 2.

Bevillinger fra år n-2, som modsvarer frigørelser i år n, genopføres under EU-krisereserven i forbindelse med budgetproceduren i år n, jf. dog stk. 1 og 2.

Begrundelse

Jf. artikel 13 (overskriften).

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De forpligtelsesbevillinger, der svarer til det beløb af en forpligtelse, der er blevet frigjort, fordi det forskningsprojekt, som de var bestemt til, ikke eller kun delvis er blevet gennemført, kan genopføres af hensyn til det forskningsprogram, som projektet henhører under, eller det efterfølgende program i forbindelse med den årlige budgetprocedure.

4.  De forpligtelsesbevillinger, der svarer til de frigørelser, der er foretaget, fordi det forskningsprojekt, som de var bestemt til, ikke eller kun delvis er blevet gennemført, kan genopføres af hensyn til det forskningsprogram, som projektet henhører under, eller det efterfølgende program i forbindelse med den årlige budgetprocedure.

Begrundelse

Jf. artikel 13 (overskriften).

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis kontinuiteten i Unionens virksomhed nødvendiggør det, kan Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen bevilge et udgiftsbeløb, der overstiger én foreløbig tolvtedel, men ikke den samlede sum af fire foreløbige tolvtedele, der automatisk er disponibel, bortset fra i behørigt begrundede tilfælde, til såvel forpligtelser som betalinger ud over dem, der automatisk er til rådighed i henhold til stk. 1 og 2. Det forelægger straks Europa-Parlamentet sin bevillingsafgørelse.

Hvis kontinuiteten i Unionens virksomhed nødvendiggør det, kan Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen bevilge et udgiftsbeløb, der overstiger én foreløbig tolvtedel, men ikke den samlede sum af fire foreløbige tolvtedele, bortset fra i behørigt begrundede tilfælde, til såvel forpligtelser som betalinger ud over dem, der automatisk er til rådighed i henhold til stk. 1 og 2. Det forelægger straks Europa-Parlamentet sin bevillingsafgørelse.

Begrundelse

Ordførerne henstiller, at man vender tilbage til ordlyden i forordning nr. 966/2012 (der kun giver mulighed for fire foreløbige tolvtedele).

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  finansielle bidrag fra medlemsstaterne, tredjelande, og organer, der ikke er oprettet i medfør af TEUF og Euratomtraktaten, til visse projekter eller programmer for bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen, samt til supplerende programmer for forskning og teknologisk udvikling, og som forvaltes af Kommissionen på deres vegne

a)  specifikke yderligere finansielle bidrag fra medlemsstaterne, tredjelande, og organer, der ikke er oprettet i medfør af TEUF og Euratomtraktaten, til visse projekter eller programmer for bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen, samt til supplerende programmer for forskning og teknologisk udvikling, og som forvaltes af Kommissionen på deres vegne

Begrundelse

Præcisering for at understrege, at "normale" finansielle bidrag fra medlemsstaterne ikke udgør eksterne formålsbestemte indtægter.

Ændringsforslag     92

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  ressourcer, der kommer fra medlemsstater, der ikke overholder den korrigerende fordelingsmekanisme, der er fastsat i forordning (EU) nr. 604/2013.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  På grundlag af specifikke interne regler kan EU-institutionerne og -organerne undtagelsesvis acceptere virksomhedssponsorering i form af naturalydelser, forudsat at:

2.  På grundlag af specifikke interne regler, som vil blive offentliggjort på deres respektive websteder, kan EU-institutionerne og -organerne undtagelsesvis acceptere virksomhedssponsorering i form af naturalydelser, forudsat at:

Ændringsforslag     94

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  hvad angår gennemsigtighed offentliggøres alle data vedrørende sponsorering og sponsorer

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Alle institutioner med undtagelse af Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foretage overførsler mellem artikler og mellem hvert kapitel uden først at underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. De kan også foretage overførsler mellem to kapitler under samme afsnit af op til højst 10 % af årets bevillinger på den post, hvorfra overførslen foretages, uden på forhånd at underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom.

4.  Alle institutioner med undtagelse af Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foretage overførsler mellem artikler uden på forhånd at underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Begrundelse

Ordførerne foreslår, at budgetmyndighedens beføjelser ikke udvandes yderligere, og at den gældende bestemmelse således opretholdes (Kommissionens foreslåede ændringer tilbageføres).

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for så vidt angår aktionsudgifter selv foretage overførsler mellem kapitler inden for samme afsnit eller mellem forskellige afsnit, der er omfattet af samme basisretsakt, herunder kapitlerne om administrativ støtte, dog inden for en grænse på højst 10 % af regnskabsårets bevillinger under den budgetpost, hvorfra overførslen sker.

c)  for så vidt angår aktionsudgifter foretage overførsler mellem kapitler inden for samme afsnit, dog inden for en grænse på højst 10 % af regnskabsårets bevillinger under den budgetpost, hvorfra overførslen sker.

Begrundelse

Trods Revisionsrettens positive udtalelse om Kommissionens foreslåede ændring mener ordførerne, at den vil skade gennemsigtigheden, og ser den ikke som et spørgsmål om fleksibilitet. Budgetmyndighedens rettigheder bør ikke udvandes yderligere.

Ændringsforslag     97

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  for så vidt angår Den Europæiske Unions Solidaritetsfond selv overføre bevillinger fra reserven til posten herfor, efter at Europa-Parlamentet og til Rådet har truffet afgørelse om at anvende fonden

udgår

Begrundelse

Budgetmyndighedens tilsyn bør opretholdes.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit, litra c), kan Kommissionen selv foretage overførsler fra posterne for administrativ støtte til de tilsvarende aktionsposter.

udgår

(Se begrundelse for ændringsforslag til artikel 28, stk. 1, litra c))

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag om overførsler af betalingsbevillinger til fonde, der forvaltes under delt gennemførelse, dog med undtagelse af EGFL, senest den 10. januar i det følgende regnskabsår. Overførsel af betalingsbevillinger kan foretages fra alle budgetposter. Den seks ugers frist, der er omhandlet i stk. 3, nedsættes til tre uger.

Kommissionen kan forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag om overførsler af betalingsbevillinger til fonde, der forvaltes under delt gennemførelse, dog med undtagelse af EGFL, senest den 10. januar i det følgende regnskabsår. Overførsel af betalingsbevillinger kan foretages fra alle budgetposter.

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede afkortning af forhandlingsperioden er uforenelig med Europa-Parlamentets og Budgetudvalgets interne procedurer.

Ændringsforslag     100

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

The six-week period referred to in paragraph 4 shall be reduced to three weeks.

udgår

Ændringsforslag     101

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Overførselsforslaget vedtages, hvis der inden for fristen på seks uger sker følgende:

6.  Overførselsforslaget vedtages, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet inden for fristen på seks uger træffer beslutning om at ændre eller nægte overførselsforslaget.

Begrundelse

Forenkling. Ingen indholdsmæssig ændring.

Ændringsforslag     102

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Europa-Parlamentet og Rådet vedtager det.

udgår

Begrundelse

Forenkling. Se ovenfor.

Ændringsforslag     103

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enten Europa-Parlamentet eller Rådet vedtager det, og den anden institution undlader at træffe afgørelse.

udgår

Begrundelse

Forenkling. Se ovenfor.

Ændringsforslag     104

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Europa-Parlamentet og Rådet undlader at træffe afgørelse eller træffer ikke en afgørelse, som ændrer eller forkaster overførselsforslaget.

udgår

Begrundelse

Forenkling. Se ovenfor.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  overførslen udgør mindre end 10 % af bevillingerne på den budgetpost, som den stammer fra, eller ikke overstiger 5 000 000 EUR

a)  overførslen udgør mindre end 10 % af bevillingerne på den budgetpost, som den stammer fra, og ikke overstiger 000 000 EUR

Begrundelse

Kommissionens forslag har den virkning, at det reducerer budgetmyndighedens nuværende tilsyn med overførsler, da det ville reducere kontrolperioden fra seks til tre uger for en række overførsler på over 5 000 000 EUR.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på internt formålsbestemte indtægter, hvis der ikke er konstateret behov, der gør det muligt at anvende sådanne indtægter til det formål, hvortil de er bestemt.

3.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på internt formålsbestemte indtægter, hvis der ikke er konstateret behov, der gør det muligt at anvende sådanne indtægter til det formål, hvortil de er bestemt. I sådanne tilfælde finder proceduren i artikel 29 anvendelse.

Begrundelse

Ordførerne støtter den yderligere fleksibilitet med hensyn til interne formålsbestemte indtægter, for hvilke der ikke findes identificerede behov. I disse tilfælde bør reglerne for ikke-selvstændige overførsler dog finde anvendelse.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Overførsler fra reserven til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen anses for godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet, når de har truffet afgørelse om at anvende fonden.

udgår

Begrundelse

Budgetmyndighedens tilsyn bør opretholdes.

Ændringsforslag     108

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, det vil sige i overensstemmelse med følgende principper:

1.  Bevillingerne skal anvendes og Unionens budget skal gennemføres i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og således overholde følgende principper:

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  skal Europa-Parlamentet og Rådet underrettes om resultaterne, jf. artikel 39, stk. 3, litra h), og artikel 239, stk. 1, litra b), nr. ii).

c)  skal Europa-Parlamentet og Rådet underrettes om fremskridt og problemer med opfyldelsen af disse mål, jf. artikel 39, stk. 3, litra h), og artikel 239, stk. 1, litra b), nr. ii).

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De mål, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal være specifikke, målelige, realiserbare, relevante og tidsbestemte. De resultatindikatorer, der anvendes til at overvåge opfyldelsen af dem, skal fastsættes på aktivitetsniveau og dække alle sektorer.

Begrundelse

Ordførerne mener, at "SMART-målene" fra den nuværende udgave af finansforordningen stadig er relevante og bør genindsættes i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag     111

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmer og aktiviteter, der giver anledning til betydelige udgifter, skal være genstand for en forudgående og retrospektiv evaluering ("evalueringen"), som skal stå i forhold til målene og udgifterne.

1.  Programmer og aktiviteter, der giver anledning til betydelige udgifter med mobiliserede ressourcer på over 5 000 000 EUR, skal være genstand for en konsekvensanalyse og efterfølgende evaluering ("evalueringen"), som skal stå i forhold til målene og udgifterne.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 32, stk. 3.

Ændringsforslag     112

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forudgående evalueringer, der understøtter forberedelsen af programmer og aktiviteter, skal baseres på dokumentation for resultaterne af de pågældende programmer eller aktiviteter, og anvendes til at indkredse og analysere de spørgsmål, der skal besvares, nemlig merværdien på EU-plan, mål, forventede virkninger af forskellige løsninger og overvågnings- og evalueringsordninger.

2.  Konsekvensanalyser, der understøtter forberedelsen af programmer og aktiviteter, skal baseres på dokumentation for resultaterne af de pågældende programmer eller aktiviteter, og anvendes til at indkredse og analysere de spørgsmål, der skal besvares, nemlig merværdien på EU-plan, mål, de tilgængelige politiske muligheder, herunder de risici, der er forbundet med dem, forventede virkninger af forskellige løsninger, især økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser og overvågnings- og evalueringsordninger, der er nødvendige for at måle dem, den mest hensigtsmæssige metode til gennemførelse af den eller de foretrukne valgmuligheder, intern sammenhæng og forbindelser med andre relevante instrumenter, omfanget af bevillinger, menneskelige ressourcer og andre administrative udgifter, der skal tildeles under behørig hensyntagen til omkostningseffektivitet og tidligere indhøstede erfaringer.

Begrundelse

Jf. ordførerens ændringsforslag til artikel 32, stk. 3.

Ændringsforslag     113

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Retrospektive evalueringer skal anvendes til at vurdere resultaterne af programmet eller aktiviteten, herunder aspekter såsom effektivitet, produktivitet, kohærens, relevans og merværdi på EU-plan. De skal foretages regelmæssigt og tilstrækkeligt tidligt til, at der kan tages hensyn til resultaterne i forudgående evalueringer, som understøtter forberedelsen af de pågældende programmer og aktiviteter.

3.  Efterfølgende evalueringer skal anvendes til at vurdere resultaterne af programmet eller aktiviteten, herunder aspekter såsom effektivitet, produktivitet, sparsommelighed, kohærens, relevans og merværdi på EU-plan. I denne forbindelse skal de tage hensyn til resultaterne af overvågningen ved hjælp af resultatindikatorer, som fastsat i artikel 31, stk. 2. De skal foretages regelmæssigt, og mindst én gang hvert sjette år for programmer og aktiviteter, der indebærer betydelige udgifter, og tilstrækkeligt tidligt til, at der kan tages hensyn til resultaterne i konsekvensanalyserne, som understøtter forberedelsen af de pågældende programmer og aktiviteter.

Begrundelse

Yderligere tekst til ÆF 34. Terminologien for "Evalueringer" bør tilpasses den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning og retningslinjerne for bedre regulering. Desuden er ordlyden fra artikel 18 i de nuværende gennemførelsesbestemmelser blevet genindført vedrørende programmer og aktiviteter, der medfører betydelige udgifter.

Ændringsforslag     114

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ethvert forslag eller initiativ, som Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") eller en medlemsstat forelægger lovgivningsmyndigheden, og som kan få budgetmæssige følger, herunder for antallet af stillinger, skal ledsages af en finansieringsoversigt og af en forudgående vurdering som omhandlet i artikel 32.

Ethvert forslag eller initiativ, som Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") eller en medlemsstat forelægger lovgivningsmyndigheden, og som kan få budgetmæssige følger, herunder for antallet af stillinger, skal ledsages af en finansieringsoversigt og af en konsekvensanalyse som omhandlet i artikel 32.

Begrundelse

Konsekvent terminologi i tråd med ordførerens ændringsforslag til artikel 32.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der er tale om flerårige foranstaltninger, skal finansieringsoversigten indeholde den forventede tidsplan for de årlige bevillings- og personalebehov, herunder eksternt personale, og en evaluering af deres finansielle virkninger på mellemlang sigt.

Når der er tale om flerårige foranstaltninger, skal finansieringsoversigten indeholde den forventede tidsplan for de årlige bevillings- og personalebehov, herunder eksternt personale, og en evaluering af deres finansielle virkninger på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  opfyldelsen af resultatmål, som fastsat i artikel 31, stk. 2

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  procedurer for overvågning af effektivitet og produktivitet og for opfølgning på konstaterede svagheder i den interne kontrol og undtagelser

e)  procedurer for overvågning af effektivitet og produktivitet

Begrundelse

Opfølgningen på konstaterede svagheder i den interne kontrol er et vigtigt aspekt og bør derfor behandles i et særskilt punkt – se følgende ændringsforslag fra ordførerne nedenfor.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  procedurer for opfølgning på konstaterede svagheder i den interne kontrol og undtagelser.

Begrundelse

Se litra e) ovenfor.

Ændringsforslag     119

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Budgetterne offentliggøres senest tre måneder efter den dato, hvor det fastslås, at de er endeligt vedtaget.

Budgetterne offentliggøres på et af de officielle EU-sprog inden for fire uger fra den dato, hvor de er endeligt vedtaget, mens andre sprogversioner vil blive offentliggjort senest to måneder efter den dato, hvor budgetterne er endeligt vedtaget.

Ændringsforslag     120

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne om modtagerne af EU-midler, der tildeles under direkte forvaltning, offentliggøres på EU-institutionernes websted senest den 30. juni i det år, der følger efter det regnskabsår, hvor der blev indgået retlige forpligtelser for dem.

Oplysningerne om modtagerne af EU-midler, der tildeles under direkte forvaltning, offentliggøres på EU-institutionernes websted og i det finansielle gennemsigtighedssystem senest den 30. juni i det år, der følger efter det regnskabsår, hvor der blev indgået retlige forpligtelser for dem.

Ændringsforslag     121

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Med hjælp fra medlemsstaterne giver Kommissionen på hensigtsmæssig og rettidig vis adgang til oplysninger om modtagere og om karakteren af og formålet med de foranstaltninger, der finansieres over budgettet, når sidstnævnte gennemføres i henhold til artikel 61, stk. 1, litra b).

 

Den forpligtelse, der er fastsat i første afsnit, gælder også for lokale myndigheder, når de gennemfører Unionens budget.

 

Oplysningerne om modtagerne af EU-midler, der tildeles under delt forvaltning, offentliggøres på et af EU-institutionernes websted senest den 30. juni i det år, der følger efter det regnskabsår, hvor der blev indgået retlige forpligtelser for dem.

 

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, stilles til rådighed under behørig hensyntagen til kravene om fortrolighed og sikkerhed, navnlig beskyttelsen af personoplysninger, og skal omfatte følgende:

 

a)   modtagerens navn

 

b)   modtagerens lokalitet

 

c)   det beløb, der er indgået retlige forpligtelser for

 

d)   foranstaltningens art og formål.

 

Med henblik på litra b) betyder udtrykket "lokalitet":

 

i)   modtagerens adresse, når der er tale om en juridisk person

 

ii)   regionen på NUTS 2-niveau, når modtageren er en fysisk person.

 

Disse oplysninger offentliggøres kun i forbindelse med priser, tilskud og kontrakter, som er tildelt på grundlag af konkurrencer eller tilskudsprocedurer eller offentlige udbudsprocedurer, og eksperter, der er blevet udvalgt i henhold til artikel 230, stk. 2. Oplysningerne offentliggøres ikke for:

 

i)  uddannelsesstøtte udbetalt til fysiske personer og anden direkte støtte til fysiske personer med særligt stort behov, jf. artikel 185, stk. 4, litra b)

 

ii)   kontrakter med meget lav værdi, der tildeles eksperter, der udvælges i henhold til artikel 230, stk. 2, samt kontrakter med meget lav værdi under det beløb, der er omhandlet i punkt 14.4 i bilaget.

 

EU-institutionernes websted skal mindst indeholde en henvisning til det websted, hvor oplysningerne kan findes, hvis de ikke offentliggøres direkte på det særlige sted herfor på EU-institutionernes websted.

 

For fysiske personers vedkommende offentliggøres kun modtagerens navn og lokalitet, det beløb, der er indgået retlige forpligtelser for, og formålet med foranstaltningen. Offentliggørelsen af disse oplysninger baseres på relevante kriterier som f.eks. den periodiske fordeling eller foranstaltningens art og omfang. Med hensyn til personoplysninger fjernes de offentliggjorte oplysninger to år efter afslutningen af det regnskabsår, hvor der blev indgået retlige forpligtelser for beløbet. Det samme gælder personoplysninger vedrørende juridiske personer, hvis officielle navn identificerer en eller flere fysiske personer.

 

Oplysningerne offentliggøres ikke, hvis en sådan offentliggørelse risikerer at udgøre en trussel mod de pågældende personers rettigheder og frihedsrettigheder, som er beskyttet af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, eller at skade modtagernes kommercielle interesser.

Ændringsforslag     122

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger om slutmodtagerne af midler, der er ydet gennem finansielle instrumenter, hvortil der ydes støtte fra Unionens budget på under 500 000 EUR, skal begrænses til statistiske oplysninger, der er aggregeret i henhold til de relevante kriterier såsom geografisk placering, modtagerens økonomiske typologi, type støtte, der er modtaget, og det EU-politikområde, hvorpå støtten blev ydet.

Oplysninger om slutmodtagerne af midler, der er ydet gennem finansielle instrumenter, hvortil der ydes støtte fra Unionens budget på under 200 000 EUR, skal begrænses til statistiske oplysninger, der er aggregeret i henhold til de relevante kriterier såsom geografisk placering, modtagerens økonomiske typologi, type støtte, der er modtaget, og det EU-politikområde, hvorpå støtten blev ydet.

Ændringsforslag     123

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  De publikationer, der henvises til i denne artikel, er tilgængelige på et fælles websted under Kommissionens ansvar.

Ændringsforslag     124

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Inden Kommissionen forelægger budgetforslaget, hører den borgerne.

Begrundelse

Ordførerne glæder sig over tanken om større inddragelse af borgerne, som foreslået af Kommissionen i artikel 54, stk. 3, og mener, at dette også bør gælde for udarbejdelsen af ​​det årlige budget.

Ændringsforslag     125

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  antallet af reelt besatte stillinger ved begyndelsen af det år, hvor budgetforslaget fremlægges, med angivelse af fordelingen opgjort efter indplacering og administrativ enhed

iii)  antallet af reelt besatte stillinger ved begyndelsen af det år, hvor budgetforslaget fremlægges, med angivelse af fordelingen opgjort efter indplacering, efter administrativ enhed og efter køn

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – litra h – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  ajourføring med henblik på at nå programmålene

iii)  ajourføring med henblik på at nå programmålene, som fastsat i artikel 31

Ændringsforslag     127

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  en sammenligningstabel, der indeholder Kommissionens budgetforslag for de øvrige institutioner og de øvrige institutioners oprindelige finansielle anmodninger som sendt til Kommissionen;

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forpligte Kommissionen til i sit forslag til budgettet at tilføje det oprindelige budget, som vedtaget af de forskellige institutioner, således at de ensidige ændringer, som Kommissionen har foretaget, bliver synlige og gennemsigtige.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 4 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  det samlede beløb for hensættelser til tab og omkostninger såvel som oplysninger om Unionens eksponering for finansiel risiko

i)  det samlede beløb for hensættelser til tab og omkostninger såvel som oplysninger om Unionens eksponering for finansiel risiko, herunder eventuelle eventualforpligtelser

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 4 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  resultaterne af det finansielle instrument, herunder de investeringer, der er foretaget, den løftestangseffekt, der var sat som mål, og den opnåede løftestangseffekt

k)  resultaterne af det finansielle instrument, herunder de investeringer, der er foretaget, den løftestangseffekt, der var sat som mål, den opnåede løftestangseffekt og det beløb i privat kapital, som instrumentet indtil videre har tiltrukket

Ændringsforslag     130

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Arbejdsdokumentet skal desuden indeholde en oversigt over de administrative omkostninger ved enhver form for forvaltningsgebyrer og andre finansielle udgifter og driftsudgifter, der afholdes til forvaltningen af finansielle instrumenter opstillet samlet og efter henholdsvis forvaltningspart og forvaltede finansielle instrument.

Arbejdsdokumentet skal desuden indeholde specifikke oplysninger om de ti finansielle instrumenter, der præsterede dårligst, samt en oversigt over de administrative omkostninger ved enhver form for forvaltningsgebyrer og andre finansielle udgifter og driftsudgifter, der afholdes til forvaltningen af finansielle instrumenter opstillet samlet og efter henholdsvis forvaltningspart og forvaltede finansielle instrument.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis Kommissionen gør brug af EU-trustfonde, vedlægger den budgetforslaget et arbejdsdokumenter vedrørende de aktiviteter, der støttes via EU-trustfonde, samt gennemførelsen og resultaterne heraf.

6.  Hvis Kommissionen gør brug af EU-trustfonde i forbindelse med foranstaltninger udadtil, vedlægger den budgetforslaget et detaljeret arbejdsdokument om de aktiviteter, der støttes via disse trustfonde, om deres gennemførelse, deres forvaltningsomkostninger, bidrag fra andre end EU og en foreløbig vurdering af, hvordan betingelserne i 227, stk. 3, er opfyldt. I arbejdsdokumentet redegøres der også for, hvordan disse aktiviteter har bidraget til de mål, der er fastlagt i basisretsakten for det instrument, hvorfra Unionens bidrag til trustfondene blev leveret.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 227.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Desuden skal følgende fremgå af arbejdsdokumentet, der er omhandlet i stk. 6:

9.  Desuden skal følgende fremgå af arbejdsdokumentet, der er omhandlet i stk. 8:

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen forelægger samtidig Europa-Parlamentet og Rådet sine forslag til ændringsbudgetter senest den 15. oktober i hvert regnskabsår, medmindre ganske særlige og behørigt begrundede omstændigheder gør sig gældende. Den kan lade anmodninger om ændringsbudgetter fra de øvrige institutioner ledsage af en udtalelse.

3.  Kommissionen forelægger samtidig Europa-Parlamentet og Rådet sine forslag til ændringsbudgetter senest den 1. september i hvert regnskabsår, medmindre ganske særlige og behørigt begrundede omstændigheder gør sig gældende. Den kan lade anmodninger om ændringsbudgetter fra de øvrige institutioner ledsage af en udtalelse.

Begrundelse

Genindsættelse af den tidligere frist fra artikel 41, stk. 3, i forordning 966/2012.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens budgetsektion kan omfatte en "negativ reserve" på højst 400 000 000 EUR. Denne reserve, der opføres under et særligt afsnit, omfatter kun betalingsbevillinger.

Kommissionens budgetsektion kan omfatte en "negativ reserve" på højst 200 000 000 EUR. Denne reserve, der opføres under et særligt afsnit, omfatter kun betalingsbevillinger.

Begrundelse

Genindsættelse af det tidligere beløb fra artikel 47 i forordning 966/2012, som foreslået af Revisionsretten (jf. punkt 53 i udtalelse nr. 1/2017).

Ændringsforslag     135

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – nr. v a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

va)  alle indtægter og udgifter under de respektive europæiske udviklingsfonde, der er opført under en særlig budgetpost i Kommissionens budgetsektion

Begrundelse

Den Europæiske Udviklingsfonds integration i EU-budgettet.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  de relevante anmærkninger for hver underinddeling, jf. artikel 45, stk. 1. Budgetanmærkningerne skal indeholde en henvisning til basisretsakten, når der findes en sådan og alle hensigtsmæssige forklaringer vedrørende arten af og formålet med bevillingerne

vi)  de relevante anmærkninger for hver underinddeling, jf. artikel 45, stk. 1, herunder fremhævede yderligere anmærkninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget. Budgetanmærkningerne skal indeholde en henvisning til basisretsakten, når der findes en sådan og alle hensigtsmæssige forklaringer vedrørende arten af og formålet med bevillingerne

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forhindre situationer, hvor udfaldet af trepartsmøderne om budgettet ikke er tilstrækkeligt afspejlet i anmærkningerne i det endelige budget, som det har været tilfældet tidligere.

Ændringsforslag     137

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 2 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De samlede bevillinger til pilotprojekterne må ikke overstige 40 000 000 EUR pr. regnskabsår.

De samlede bevillinger til pilotprojekterne må ikke overstige 40 000 000 EUR pr. regnskabsår, bortset fra pilotprojekter, som Kommissionen har foreslået, og som Europa-Parlamentet og Rådet har accepteret.

Begrundelse

De pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, bør ligge over det loft, der er fastsat i finansforordningen.

Ændringsforslag     138

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 2 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De samlede bevillinger til de nye forberedende foranstaltninger, der er omhandlet i dette litra, må ikke overstige 50 000 000 EUR pr. regnskabsår, og de samlede bevillinger, som der faktisk er indgået forpligtelser for til forberedende foranstaltninger, må ikke overstige 100 000 000 EUR.

De samlede bevillinger til de nye forberedende foranstaltninger, der er omhandlet i dette litra, må ikke overstige 50 000 000 EUR pr. regnskabsår, og de samlede bevillinger, som der faktisk er indgået forpligtelser for til forberedende foranstaltninger, må ikke overstige 100 000 000 EUR. Dette beløb omfatter ikke forberedende foranstaltninger, der er foreslået af Kommissionen og godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

De pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, bør ligge over det loft, der er fastsat i finansforordningen.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen giver de andre institutioner de nødvendige beføjelser til at gennemføre de sektioner af budgettet, som vedrører dem.

1.  De andre institutioner er ansvarlige for at gennemføre de sektioner af budgettet, som vedrører dem.

Begrundelse

Præcisering - der er ingen reel afgørelse fra Kommissionen, som tildeler sådanne beføjelser.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan indgå aftaler med andre EU-institutioner for at lette gennemførelsen af bevillinger, særlig administrationsbevillinger vedrørende leveringen af tjenesteydelser og varer, udførelse af arbejder eller gennemførelse af bygge- og anlægskontrakter.

2.  EU-institutionerne kan indgå aftaler med hinanden for at lette gennemførelsen af bevillinger, særlig administrationsbevillinger vedrørende leveringen af tjenesteydelser og varer, udførelse af arbejder eller gennemførelse af bygge- og anlægskontrakter.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der kan også indgås sådanne serviceleveranceaftaler mellem afdelinger i EU-institutionerne, EU-organerne, europæiske kontorer, organer eller personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke foranstaltninger under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU, og kontoret for generalsekretæren for Europaskolernes Øverste Råd. Disse aftaler skal gøre det muligt at kompensere for omkostninger som følge af deres gennemførelse.

3.  Der kan også indgås sådanne serviceleveranceaftaler mellem EU-institutionerne, EU-organerne, europæiske kontorer, organer eller personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke foranstaltninger under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU, og kontoret for generalsekretæren for Europaskolernes Øverste Råd. Disse aftaler skal gøre det muligt at kompensere for omkostninger som følge af deres gennemførelse. Den årsberetning, som er omhandlet i artikel 73, stk. 9, i denne forordning skal indeholde oplysninger om alle sådanne aftaler.

Begrundelse

Ændringsforslaget begrænser bemyndigelsens omfang og tilføjer en bestemmelse om rapportering.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan dog delegere sine budgetgennemførelsesbeføjelser vedrørende aktionsbevillingerne under dens egen budgetsektion til cheferne for EU-delegationer og for at sikre kontinuiteten under delegationschefernes fravær til stedfortrædende delegationschefer. Når EU-delegationscheferne og disses stedfortrædere, når førstnævnte ikke er til stede, fungerer som Kommissionens anvisningsberettigede ved subdelegation, anvender de Kommissionens budgetgennemførelsesbestemmelser og er omfattet af de samme pligter, forpligtelser og ansvar som alle andre, der ved subdelegation fungerer som Kommissionens anvisningsberettigede.

Kommissionen kan dog delegere sine budgetgennemførelsesbeføjelser vedrørende aktionsbevillingerne under dens egen budgetsektion til cheferne for EU-delegationer og for at sikre kontinuiteten under delegationschefernes fravær fra det land, som deres delegation ligger i, til stedfortrædende delegationschefer. Når EU-delegationscheferne og disses stedfortrædere, når førstnævnte ikke er til stede, fungerer som Kommissionens anvisningsberettigede ved subdelegation, anvender de Kommissionens budgetgennemførelsesbestemmelser og er omfattet af de samme pligter, forpligtelser og ansvar som alle andre, der ved subdelegation fungerer som Kommissionens anvisningsberettigede.

Begrundelse

Præcisering:

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-Udenrigstjenesten kan undtagelsesvis delegere sine budgetgennemførelsesbeføjelser vedrørende aktionsbevillingerne under sin egen budgetsektion til delegationens kommissionsansatte, hvis det er nødvendigt for at sikre kontinuiteten i forvaltningen af delegationerne under EU-Udenrigstjenestens kompetente anvisningsberettigedes fravær. I de ekstraordinære tilfælde, hvor kommissionsansatte i EU-delegationerne fungerer som EU-Udenrigstjenestens anvisningsberettigede ved subdelegation, anvender de EU-Udenrigstjenestens interne budgetgennemførelsesbestemmelser og er omfattet af de samme pligter, forpligtelser og ansvar som alle andre, der ved subdelegation fungerer som EU-Udenrigstjenestens anvisningsberettigede.

EU-Udenrigstjenesten kan undtagelsesvis delegere sine budgetgennemførelsesbeføjelser vedrørende aktionsbevillingerne under sin egen budgetsektion til delegationens kommissionsansatte, hvis det er nødvendigt for at sikre kontinuiteten i forvaltningen af delegationerne under EU-Udenrigstjenestens kompetente anvisningsberettigedes fravær fra det land, som hans/hendes delegation ligger i. I de ekstraordinære tilfælde, hvor kommissionsansatte i EU-delegationerne fungerer som EU-Udenrigstjenestens anvisningsberettigede ved subdelegation, anvender de EU-Udenrigstjenestens interne budgetgennemførelsesbestemmelser og er omfattet af de samme pligter, forpligtelser og ansvar som alle andre, der ved subdelegation fungerer som EU-Udenrigstjenestens anvisningsberettigede.

Begrundelse

Præcisering:

Ændringsforslag     144

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  indirekte ("indirekte gennemførelse"), hvis dette foreskrives i basisretsakten eller i de tilfælde, der er omtalt i artikel 56, stk. 2, første afsnit, litra a)-d), sammen med:

c)  indirekte ("indirekte gennemførelse"), hvis dette foreskrives i basisretsakten eller i de tilfælde, der er omtalt i artikel 56, stk. 2, første afsnit, litra a)-d), ved at overdrage budgetgennemførelsesopgaver til:

Begrundelse

Genindsat fra art. 58, stk. 1, litra c), i forordning 966/2012. Hvis ændringen fra "indirekte forvaltning" til "indirekte gennemførelse" ifølge Kommissionen kun er sproglig, bør den eksisterende definition af indirekte metode til gennemførelse af budgettet opretholdes.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond ("EIB-gruppen")

iii)  Den Europæiske Investeringsbank ("EIB") eller EIF;

Begrundelse

Da sammensætningen af "EIB-gruppen" kan ændre sig i fremtiden, er det bedre at henvise til EIB og EIF særskilt.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af budgettet i henhold til artikel 317 i TEUF og må ikke uddelegere gennemførelsen af budgettet til tredjeparter, hvis disse opgaver, som indebærer en betydelig skønsmargen, der vil kunne afspejle overvejelser af politisk art.

Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af budgettet i henhold til artikel 317 i TEUF og må ikke uddelegere gennemførelsen af budgettet til tredjeparter, hvis disse opgaver indebærer nogen form for skønsmargen, der vil kunne afspejle overvejelser af politisk art.

Begrundelse

Opgaver, som indebærer skønsmargen, der vil kunne afspejle overvejelser af politisk art, bør altid udføres af en tjenestemand eller en anden ansat i Unionen.

Ændringsforslag     147

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis budgettet gennemføres under delt gennemførelse, overholder Kommissionen og medlemsstaterne principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed samt ikke-forskelsbehandling og sikrer Unionens synlighed. Kommissionen og medlemsstaterne opfylder med dette for øje deres respektive kontrol- og revisionsforpligtelser og påtager sig det deraf følgende ansvar i medfør af denne forordning. Yderligere bestemmelser fastsættes i sektorspecifikke regler.

1.  Hvis Kommissionen gennemfører budgettet under delt gennemførelse, overdrages der gennemførelsesopgaver til medlemsstaterne. Kommissionen og medlemsstaterne overholder principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed samt ikke-forskelsbehandling og sikrer Unionens synlighed, når de forvalter EU-midler. Kommissionen og medlemsstaterne opfylder med dette for øje deres respektive kontrol- og revisionsforpligtelser og påtager sig det deraf følgende ansvar i medfør af denne forordning. Yderligere bestemmelser fastsættes i sektorspecifikke regler.

Ændringsforslag     148

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at samarbejde med Kommissionen, OLAF, Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten).

Ændringsforslag     149

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger i overensstemmelse med de kriterier og procedurer, der er fastsat i sektorspecifikke regler, på passende niveau organer, som skal have ansvaret for forvaltning og kontrol af EU-midler. Disse organer kan også udføre opgaver uden tilknytning til forvaltningen af EU-midler og kan overdrage visse af deres opgaver til andre organer, herunder de organer, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii).

Medlemsstaterne udpeger i overensstemmelse med de kriterier og procedurer, der er fastsat i sektorspecifikke regler, på passende niveau organer, som skal have ansvaret for forvaltning og kontrol af EU-midler. Disse organer kan også udføre opgaver uden tilknytning til forvaltningen af EU-midler og kan overdrage visse af deres opgaver til andre organer.

Begrundelse

Hvis der betros opgaver til internationale organisationer og deres organer såvel som til EIB-gruppen, ville medlemsstaternes muligheder for at kontrollere gennemførelsen af midler mindskes, særligt for så vidt angår tilskud.

Ændringsforslag     150

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 5 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan herudover forelægge erklæringer, som er undertegnet på det relevante niveau, baseret på oplysninger som omhandlet i dette stykke.

Medlemsstaterne forelægger herudover erklæringer, som er undertegnet på det relevante niveau, for Europa-Parlamentet og Kommissionen baseret på oplysninger som omhandlet i dette stykke.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at fremme bedste praksis i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondene, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Fiskerifond kan Kommissionen til orientering stille en metodevejledning, som beskriver dens egen kontrolstrategi og -metode, herunder tjeklister, og giver eksempler på bedste praksis, til rådighed for de organer, der er ansvarlige for forvaltnings- og kontrolaktiviteterne. Denne vejledning opdateres, når det er nødvendigt.

For at fremme bedste praksis i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondene, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond kan Kommissionen til orientering stille en metodevejledning, som beskriver dens egen kontrolstrategi og -metode, herunder tjeklister, og giver eksempler på bedste praksis, til rådighed for de organer, der er ansvarlige for forvaltnings- og kontrolaktiviteterne. Denne vejledning opdateres, når det er nødvendigt.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 8 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår maritime anliggender og fiskeri kræver gennemførelsen af nationale og regionale programmer et omfattende nationalt og regionalt forvaltnings- og kontrolsystem for alle finansielle forpligtelser, der er baseret på et tæt samarbejde mellem de nationale og eventuelle regionale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen. Kommissionen aflægger rapport årligt og offentliggør interimsvurderinger.

Ændringsforslag     153

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8 a.  Med henblik på at fastlægge specifikke og hensigtsmæssige politikker og foranstaltninger fremmer Kommissionen udarbejdelse af regionale operationelle programmer i overensstemmelse med proportionalitets- og nærhedsprincippet og under hensyntagen til regionale kompetencer.

Begrundelse

Regionerne bør kunne udøve deres ret til at deltage i beslutningsprocessen om anliggender inden for deres kompetence. I overensstemmelse hermed bør regioner med kompetencer i fiskerisektoren kunne udarbejde og forvalte deres egne regionale operationelle programmer.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  De midler, der tildeles medlemsstaterne under delt gennemførelse, kan også anvendes i kombination med de transaktioner og instrumenter, der gennemføres i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013.

9.  De midler, der tildeles medlemsstaterne under delt gennemførelse, kan i overensstemmelse med de sektorspecifikke regler også anvendes i kombination med de transaktioner og instrumenter, der gennemføres i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013. I denne forbindelse skal den gældende maksimale medfinansieringssats altid overholdes.

Ændringsforslag     155

Forslag til forordning

Artikel 62 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 62 a

 

Et enkelt sæt regler under delt gennemførelse

 

Når en ESI-fond kombineres med én eller flere andre ESI-fonde eller en anden type EU-midler inden for én foranstaltning, kan en medlemsstat indføre generelle regler vedrørende anvendelsen af den retlige ramme for én af ESI-fondene eller typerne af EU-midler på hele foranstaltningen. Medlemsstaten forelægger Kommissionen disse generelle regler til godkendelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at gennemføre princippet om "et enkelt sæt regler" på delt forvaltning med henblik på at lette støttemodtagernes og medlemsstaternes administrationers administrative byrder såsom modstridende fortolkninger af regler hos Kommissionens forskellige generaldirektorater. En bottom up-tilgang synes at være den bedste måde at gøre dette på.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "Europæiske kontorer" er administrative strukturer oprettet af Kommissionen eller af Kommissionen og en eller flere institutioner til udførelse af specifikke tværgående opgaver, forudsat at dette kan begrundes ved hjælp af en cost-benefit-analyse og en vurdering af de tilknyttede risici.

1.  "Europæiske kontorer" er administrative strukturer oprettet af Kommissionen eller af Kommissionen og en eller flere institutioner til udførelse af specifikke tværgående opgaver, forudsat at dette kan begrundes ved hjælp af en cost-benefit-analyse og en vurdering af de tilknyttede risici og godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kan udføre ikkeobligatoriske opgaver, der er godkendt af deres forvaltningskomitéer under hensyntagen til cost-benefit-forholdet og de tilknyttede risici for de involverede parter. Med henblik på udførelsen af disse opgaver kan kontoret få delegation af beføjelser som anvisningsberettiget eller kan indgå ad hoc-serviceleveranceaftaler med EU-institutionerne, EU-organerne, andre europæiske kontorer og tredjeparter.

b)  kan udføre ikkeobligatoriske opgaver, der er godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet efter, at deres forvaltningskomitéer har vurderet cost-benefit-forholdet og de tilknyttede risici for de involverede parter. Med henblik på udførelsen af disse opgaver kan kontoret få delegation af beføjelser som anvisningsberettiget eller kan indgå ad hoc-serviceleveranceaftaler med EU-institutionerne, EU-organerne, andre europæiske kontorer og tredjeparter.

Amendment    158

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Alle medlemmer af styringsudvalg og bestyrelser i EU's decentrale agenturer eller forvaltningsorganer offentliggør årligt en interesseerklæring på deres agenturs websted. For at sikre klarhed i forbindelse med disse erklæringer udarbejder Kommissionen en model for disse interesseerklæringer, som kan tilpasses de enkelte agenturers særlige forhold.

Begrundelse

"Interesseerklæringen" bør gøres obligatorisk i den reviderede finansforordning for alle medlemmer af bestyrelser og styringsudvalg i decentrale agenturer og forvaltningsorganer. Interesseerklæringer bør være standardiserede, men stadig tilpasses de enkelte agenturers særlige forhold.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne rammefinansforordning tager udgangspunkt i de principper og regler, der er fastlagt i denne forordning.

2.  Denne rammefinansforordning tager udgangspunkt i de principper og regler, der er fastlagt i denne forordning, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for de organer, der er nævnt i stk. 1.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En uafhængig ekstern revisor skal bekræfte, at årsregnskaberne for hvert af de i denne artikels stk. 1 omhandlede organer giver et korrekt billede af det relevante organs indtægter, udgifter og finansielle stilling, inden konsolideringen i Kommissionens endelige årsregnskab. Medmindre andet er bestemt i den basisretsakt, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, udarbejder Revisionsretten en særlig årsberetning om hvert organ i overensstemmelse med kravene i artikel 287, stk. 1, i TEUF. Revisionsretten tager i forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning det revisionsarbejde, der er udført af uafhængige eksterne revisorer, og de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på revisorernes konklusioner, i betragtning.

6.  En uafhængig ekstern revisor skal bekræfte, at årsregnskaberne for hvert af de i denne artikels stk. 1 omhandlede organer giver et korrekt billede af det relevante organs indtægter, udgifter og finansielle stilling, inden konsolideringen i Kommissionens endelige årsregnskab. Revisors honorar afholdes af Revisionsretten. Revisoren kan også efterprøve indtægternes og udgifternes lovlighed og formelle rigtighed. Medmindre andet er bestemt i den basisretsakt, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, rapporterer Revisionsretten hvert år revisionsresultaterne og afgiver en specifik revisionserklæring om hvert af de organer, der er omfattet af denne artikels anvendelsesområde i overensstemmelse med kravene i artikel 287, stk. 1, i TEUF, i en enkelt konsolideret revisionsberetning. Revisionsretten tager i forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning det revisionsarbejde, der er udført af uafhængige eksterne revisorer, og de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på revisorernes konklusioner, i betragtning.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ordførerens ændringsforslag til stk. 6 a (nyt).

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Alle aspekter af de uafhængige eksterne revisioner, herunder revisors rapporterede resultater, forbliver Revisionsrettens fulde ansvar. Revisionsretten forvalter alle foreskrevne administrations- og udbudsprocedurer og finansierer disse procedurer samt andre udgifter i forbindelse hermed over sit eget budget.

Begrundelse

De foreslåede ændringer af artikel 69, stk. 6, ville indebære, at de særlige årsberetninger, som Revisionsretten udarbejder om hvert af de organer, der er oprettet i henhold til TEUF og Euratomtraktaten, blev erstattet af en enkelt konsolideret revisionsberetning, som ville omfatte en specifik revisionserklæring for hvert organ. Revisionsrettens vurdering af udgifternes lovlighed og formelle rigtighed kan forberedes af den uafhængige eksterne revisor, der er omhandlet i stk. 6, om nødvendigt under Revisionsrettens vejledning.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 69, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på offentlig-private partnerskabsorganer.

Artikel 69, stk. 2 til 6, finder anvendelse på offentlig-private partnerskabsorganer.

Begrundelse

De samme regler, som gælder for organer, der er nedsat under TEUF og Euratom-traktaten i artikel 69 bør også gælde for offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den anvisningsberettigede sørger i hver institution for, at indtægter modtages, og udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og sikrer deres lovlighed og formelle rigtighed samt ligebehandlingen af modtagerne under et program.

1.  Den anvisningsberettigede sørger i hver institution for, at indtægter modtages, og udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, sikrer, at de indberettede oplysninger om performance er pålidelige, fuldstændige og korrekte, og sikrer deres lovlighed og formelle rigtighed samt ligebehandlingen af modtagerne under et program.

Begrundelse

Ordførerne mener, at artikel 73 i Kommissionens forslag ikke i tilstrækkelig grad tager højde for performance, og at den derfor bør udvide den anvisningsberettigedes ansvar til at omfatte pålideligheden, fuldstændigheden og korrektheden af de oplysninger om performance, vedkommende modtager. Den tekst, der foreslås i artikel 73, stk. 5, kan desuden forstås således, at den tillader mere begrænset rapportering om performance, end der forventes på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver transaktion er genstand for mindst en forudgående kontrol af såvel de operationelle som de finansielle aspekter af transaktionen på grundlag af en flerårig kontrolstrategi, der tager hensyn til risikoen. Formålet med den forudgående kontrol er at forhindre fejl og uregelmæssigheder, inden transaktionerne godkendes.

Hver transaktion er genstand for mindst en forudgående kontrol af såvel de operationelle som de finansielle aspekter af transaktionen for at forhindre fejl og uregelmæssigheder, inden transaktionerne godkendes, og for at sikre, at målene med transaktionen opfyldes.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omfanget af den forudgående kontrol med hensyn til hyppighed og intensitet fastlægges af den ansvarlige anvisningsberettigede under hensyntagen til resultaterne af den tidligere kontrol og ud fra en vurdering af risici og omkostningseffektivitet. I tilfælde af tvivl kan den anvisningsberettigede, som er ansvarlig for godkendelsen af de pågældende transaktioner, som led i den forudgående kontrol anmode om yderligere oplysninger eller udføre kontrol på stedet med henblik på at opnå rimelig sikkerhed.

Omfanget af den forudgående kontrol med hensyn til hyppighed og intensitet fastlægges af den ansvarlige anvisningsberettigede under hensyntagen til resultaterne af den tidligere kontrol og ud fra en vurdering af risici, omkostningseffektivitet og performance. På grundlag af sin egen risikoanalyse kan den anvisningsberettigede, som er ansvarlig for godkendelsen af de pågældende transaktioner, som led i den forudgående kontrol anmode om yderligere oplysninger eller udføre kontrol på stedet med henblik på at opnå rimelig sikkerhed.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvisningsberettigede kan indføre efterfølgende kontrol for at opdage og korrigere fejl og uregelmæssigheder i forbindelse med transaktioner, efter at de er blevet godkendt. Denne kontrol kan ske på grundlag af stikprøver afhængigt af risikoen og skal tage hensyn til resultaterne af forudgående kontrol og omkostningseffektiviteten.

Den anvisningsberettigede kan indføre efterfølgende kontrol for at opdage og korrigere fejl og uregelmæssigheder i transaktioner, efter at de er blevet godkendt. Denne kontrol kan ske på grundlag af stikprøver afhængigt af risikoen og skal tage hensyn til resultaterne af forudgående kontrol såvel som omkostningseffektivitet og performance.

Ændringsforslag     167

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede gennemfører finansielle revisioner af tilskudsmodtagere ved efterfølgende kontrol, skal de pågældende revisionsregler være klare, konsekvente og gennemsigtige og skal respektere både Kommissionens og de reviderede enheders rettigheder.

Hvis den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede gennemfører finansielle revisioner af tilskudsmodtagere ved efterfølgende kontrol, skal de pågældende revisionsregler være klare, konsekvente og gennemsigtige, omfatte tidsfrister og stilles til rådighed for tilskudsmodtageren, når tilskudsaftalen underskrives. Revisionsreglerne skal respektere både Kommissionens og de reviderede enheders rettigheder og rumme mulighed for appel.

(Civilsamfundsorganisationer oplever uoverensstemmelser i anvendelsen af finansielle regler, ikke bare mellem forskellige generaldirektorater, men også i samme generaldirektorat. Der bør stilles fælles retningslinjer og skræddersyede kurser til rådighed for det involverede personale. Desuden skal gennemsigtigheden i de forskellige faser og varigheden af og tidsrammen for revisionsprocedurerne forbedres og kommunikeres, når kontrakten underskrives).

Ændringsforslag     168

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 7 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede og deres ansatte modtager regelmæssigt opdaterede og hensigtsmæssige oplysninger om kontrolstandarder og metoder og teknikker til det formål

a)  de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede og deres ansatte modtager regelmæssigt opdaterede og hensigtsmæssige oplysninger om og uddannelse i kontrolstandarder og metoder og teknikker til det formål på grundlag af fælles retningslinjer;

(Civilsamfundsorganisationer oplever uoverensstemmelser i anvendelsen af finansielle regler, ikke bare mellem forskellige generaldirektorater, men også i samme generaldirektorat. Der bør stilles fælles retningslinjer og skræddersyede kurser til rådighed for det involverede personale. Desuden skal gennemsigtigheden i de forskellige faser og varigheden af og tidsrammen for revisionsprocedurerne forbedres og kommunikeres, når kontrakten underskrives).

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en ansat, der deltager i den økonomiske forvaltning og kontrollen med transaktionerne, mener, at en beslutning, som dennes overordnede pålægger vedkommende at føre ud i livet eller acceptere, er i strid med gældende regler, med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning eller med de faglige regler, som vedkommende skal overholde, underretter vedkommende sin nærmeste umiddelbart overordnede herom. Hvis den ansatte gør dette skriftligt, skal den nærmeste umiddelbare overordnede svare skriftligt. Hvis den umiddelbart overordnede ikke reagerer eller bekræfter den oprindelige afgørelse eller instruks, og hvis den ansatte mener, at denne bekræftelse ikke er tilstrækkelig i betragtning af de fremsatte forbehold, underretter den ansatte skriftligt den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede herom. Hvis sidstnævnte ikke svarer inden for en rimelig frist afhængigt af sagens omstændigheder og under alle omstændigheder senest inden en måned, informerer den ansatte det relevante panel, der er omhandlet i artikel 139.

Hvis en ansat, der deltager i den økonomiske forvaltning og kontrollen med transaktionerne, mener, at en beslutning, som dennes overordnede pålægger vedkommende at føre ud i livet eller acceptere, er i strid med gældende regler, med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning eller med de faglige regler, som vedkommende skal overholde, underretter vedkommende sin nærmeste umiddelbart overordnede herom. Hvis den ansatte gør dette skriftligt, skal den nærmeste umiddelbare overordnede svare skriftligt. Hvis den umiddelbart overordnede ikke reagerer eller bekræfter den oprindelige afgørelse eller instruks, og hvis den ansatte mener, at denne bekræftelse ikke er tilstrækkelig i betragtning af de fremsatte forbehold, underretter den ansatte skriftligt den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede herom. Hvis sidstnævnte ikke svarer inden for en rimelig frist afhængigt af sagens omstændigheder og under alle omstændigheder senest inden en måned, informerer den ansatte det relevante panel, der er omhandlet i artikel 90.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 9 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysningerne i beretningen giver et retvisende billede

a)  oplysningerne i beretningen giver et retvisende billede, og navnlig at oplysningerne om performance er pålidelige, fuldstændige og korrekte

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringen af denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Årsberetningen skal indeholde resultaterne af de gennemførte transaktioner i forhold til de opstillede mål i de strategiske planer og for de dermed forbundne risici samt for, hvordan de disponible ressourcer er udnyttet, og for det interne kontrolsystems effektivitet og produktivitet. Det indbefatter en overordnet vurdering af omkostningerne og fordelene ved kontrollen og oplysninger om, i hvilket omfang de godkendte aktionsudgifter bidrager til at nå Unionens strategiske mål og skabe en merværdi på EU-plan. Kommissionen udarbejder en sammenfatning af årsberetningerne for det foregående år.

Årsberetningen skal indeholde resultaterne af de gennemførte transaktioner i forhold til de opstillede mål i de strategiske planer og oplysninger om den samlede performance for disse transaktioner, de dermed forbundne risici, hvordan de disponible ressourcer er udnyttet, og det interne kontrolsystems effektivitet og produktivitet. Det indbefatter en overordnet vurdering af omkostningerne og fordelene ved kontrollen og oplysninger om, i hvilket omfang de godkendte aktionsudgifter bidrager til at nå Unionens strategiske mål og skabe en merværdi på EU-plan. Kommissionen udarbejder en sammenfatning af årsberetningerne for det foregående år.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringen af denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 9 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Årsberetningerne fra de anvisningsberettigede og, hvor det er relevant, de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede i institutionerne, kontorerne, organerne og agenturerne offentliggøres på webstedet for den pågældende institution eller det pågældende kontor, organ eller agentur på en let tilgængelig måde senest den 1. juli hvert år for det foregående år, med forbehold af behørigt begrundede fortroligheds- og sikkerhedshensyn.

Begrundelse

Genindsat fjerde afsnit af artikel 66, stk. 9, i forordning 966/2012, som Kommissionen havde taget ud.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EU-delegationschefer, der befinder sig i en situation som den, der er omhandlet i artikel 73, stk. 8, henviser spørgsmålet til det panel, der er omhandlet i artikel 139. Er der tale om en ulovlig aktivitet, svig eller korruption, der vil kunne skade Unionens interesser, underretter delegationschefen de myndigheder og instanser, der er fastsat i den gældende lovgivning.

2.  EU-delegationschefer, der befinder sig i en situation som den, der er omhandlet i artikel 73, stk. 8, henviser spørgsmålet til det panel, der er omhandlet i artikel 90. Er der tale om en ulovlig aktivitet, svig eller korruption, der vil kunne skade Unionens interesser, underretter delegationschefen de myndigheder og instanser, der er fastsat i den gældende lovgivning.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Regnskabsføreren kan fravige disse standarder, hvis vedkommende mener, det er nødvendigt for at give et retvisende og pålideligt billede af aktiver og passiver samt udgifter, indtægter og pengestrømme. Når en regnskabsregel afviger væsentligt fra disse standarder, anføres dette samt årsagerne hertil i noterne til årsregnskabet.

2.  Regnskabsføreren kan fravige disse standarder, hvis vedkommende mener, det er nødvendigt for at give et retvisende billede af aktiver og passiver samt udgifter, indtægter og pengestrømme. Når en regnskabsregel afviger væsentligt fra disse standarder, anføres dette samt årsagerne hertil i noterne til årsregnskabet.

Begrundelse

Et "retvisende billede" er almindelig accepteret terminologi.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionens regnskabsfører modtager fra de anvisningsberettigede alle oplysninger, der er nødvendige for opstillingen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede af institutionens økonomiske situation og budgetgennemførelsen. Regnskabsførerne garanterer pålideligheden af disse oplysninger.

2.  (Vedrører ikke den danske tekst.) Regnskabsførerne garanterer pålideligheden af disse oplysninger.

Begrundelse

Et "retvisende billede" er almindelig accepteret terminologi.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før regnskabet vedtages af institutionen eller det organ, der er omhandlet i artikel 69, underskrives det af regnskabsføreren, som derved bekræfter, at vedkommende har rimelig sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede af institutionens eller det i artikel 69 omhandlede organs økonomiske situation.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

Et "retvisende billede" er almindelig accepteret terminologi.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 10 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hver institution fastsætter, i hvilken tjenestegren bilagene skal opbevares.

Begrundelse

Genindsat sidste afsnit af artikel 64 i gennemførelsesbestemmelserne. Denne sætning var udeladt af Kommissionen.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regnskabsføreren kan kun foretage betalinger, hvis betalingsmodtagerens juridiske enhed og betalingsoplysninger først er opført i et fælles register efter den institution, som den pågældende er ansvarlig over for.

udgår

Begrundelse

Af logiske årsager bør første afsnit flyttes ned efter det andet: Betalingen foretages efter, at forpligtelsen er indgået.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden der indgås forpligtelser over for tredjepart, fastslår den anvisningsberettigede betalingsmodtagerens juridiske enhed og betalingsoplysninger og opfører dem i et fælles register efter den institution, som regnskabsføreren er ansvarlig over for, for derved at sikre gennemsigtighed, ansvarliggørelse og en korrekt gennemførelse af betalinger.

Inden der indgås forpligtelser over for tredjepart, bekræfter den anvisningsberettigede betalingsmodtagerens identitet, fastslår dennes juridiske enhed og betalingsoplysninger og opfører dem i et fælles register efter den institution, som regnskabsføreren er ansvarlig over for, for derved at sikre gennemsigtighed, ansvarliggørelse og en korrekt gennemførelse af betalinger.

Begrundelse

Genindsat fra gennemførelsesbestemmelsernes artikel 63.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 4 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Regnskabsføreren kan kun foretage betalinger, hvis betalingsmodtagerens juridiske enhed og betalingsoplysninger først er opført i et fælles register efter den institution, som den pågældende er ansvarlig over for.

Begrundelse

Af logiske årsager er første afsnit flyttet ned efter det andet: Betalingen foretages efter, at forpligtelsen er indgået.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bankkonti til forskud åbnes af regnskabsføreren, som også godkender delegerede underskrifter på dem på grundlag af et begrundet forslag fra den anvisningsberettigede.

2.  Bankkonti til forskud åbnes og overvåges af regnskabsføreren, som også godkender delegerede underskrifter på dem på grundlag af et begrundet forslag fra den anvisningsberettigede.

Begrundelse

Genindsat bestemmelse fra gennemførelsesbestemmelsernes artikel 69, stk. 1.

Ændringsforslag     182

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Regnskabsføreren foretager selv eller lader en ansat fra hans egen tjenestegren eller fra den anvisningsberettigede tjenestegren, der er specielt befuldmægtiget hertil, foretage tjek, som hovedregel på stedet og om nødvendigt uanmeldt, af, at de midler, som er betroet forskudsbestyrerne, er til stede, at regnskabet er ført korrekt, og at reguleringen af transaktionerne på forskudskontoen er sket inden for de fastsatte frister. Regnskabsføreren meddeler den ansvarlige anvisningsberettigede resultaterne af disse tjek..

5.  Regnskabsføreren foretager selv eller lader en ansat fra hans egen tjenestegren eller fra den anvisningsberettigede tjenestegren, der er specielt befuldmægtiget hertil, foretage tjek, som hovedregel på stedet og, når det er nødvendigt, uanmeldt, af, at de midler, som er betroet forskudsbestyrerne, er til stede, at regnskabet er ført korrekt, og at reguleringen af transaktionerne på forskudskontoen er sket inden for de fastsatte frister. Regnskabsføreren meddeler den ansvarlige anvisningsberettigede resultaterne af disse tjek.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at det berører Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs beføjelser, henvises overtrædelser af bestemmelser i finansforordningen eller bestemmelser vedrørende den finansielle forvaltning eller tjek af transaktioner, der følger af en ansats handling eller undladelse, til det panel, der er omhandlet i artikel 139 i denne forordning, med henblik på en udtalelse fra en af følgende:

1.  Uden at det berører Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs beføjelser, henvises overtrædelser af bestemmelser i finansforordningen eller bestemmelser vedrørende den finansielle forvaltning eller tjek af transaktioner, der følger af en ansats handling eller undladelse, til et fælles, specialiseret panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder med henblik på en udtalelse fra en af følgende:

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis oplysningerne forelægges panelet af en whistleblower, skal oplysningerne behandles af panelet i overensstemmelse med de regler for udlevering af oplysninger i tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder ("whistleblowing"), som er gældende i Kommissionen og/eller i den institution, det organ eller det kontor, hvor whistlebloweren arbejder.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Panelet i stk. 1 skal sammensættes af:

 

a)   en fast, uafhængig formand på højt plan, der udnævnes af Kommissionen

 

b)   en repræsentant fra seks forskellige af de EU-institutioner, europæiske kontorer eller EU-organer, der er omhandlet i artikel 69.

 

Panelet sammensættes, således at der sikres den nødvendige juridiske og tekniske ekspertise. Der skal ved udpegelsen af panelets medlemmer tages hensyn til nødvendigheden af at undgå interessekonflikter. Panelet bistås af et fast sekretariat, der oprettes af Kommissionen, og som sikrer panelets løbende administration.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Mandatets varighed for medlemmerne af det panel, der er omhandlet i stk. 1a, litra b), er tre år, og det kan fornys.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 c.  Formanden for panelet vælges blandt tidligere medlemmer af Revisionsretten, Domstolen eller tidligere tjenestemænd, der som minimum har været generaldirektør i en af Unionens institutioner, dog ikke Kommissionen. Formanden vælges på baggrund af personlige egenskaber og faglige kvalifikationer, omfattende erfaring med juridiske og økonomiske spørgsmål samt dokumenterede kompetencer, uafhængighed og integritet. Formandens mandatperiode er på fem år og kan ikke fornys. Formanden udnævnes til særlig rådgiver som omhandlet i artikel 5 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Formanden leder alle panelets møder og skal være uafhængig i udøvelsen af sine opgaver. Formanden må ikke have en interessekonflikt mellem hvervet som formand for panelet og andre officielle pligter.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 d.  Panelets forretningsorden vedtages af Kommissionen.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I de i stk. 1 omhandlede tilfælde er det panel, der er omhandlet i denne forordnings artikel 139, kompetent til at afgøre, om der foreligger en økonomisk uregelmæssighed. På grundlag af udtalelsen fra panelet, der er omhandlet i artikel 139, afgør den pågældende institution ved sager, der er omhandlet i stk. 1, om der skal træffes foranstaltninger med henblik på at fastslå, om disciplinært eller økonomisk ansvar kan gøres gældende. Hvis panelet har opdaget systemrelaterede problemer, retter den en henstilling til den anvisningsberettigede og til den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, medmindre sidstnævnte er den involverede ansatte, samt til den interne revisor.

2.  Panelet er kompetent til at afgøre, om der foreligger en økonomisk uregelmæssighed.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når panelet afgiver den i stk. 1 omhandlede udtalelse, skal den have den sammensætning, der er fastlagt i artikel 139, stk. 2, samt to ekstra medlemmer:

udgår

a)   en repræsentant for den ansættelsesmyndighed, der er ansvarlig for den pågældende institutions eller det pågældende organs disciplinærsager, og

 

b)   et andet medlem, der udpeges af den pågældende institutions eller det pågældende organs personaleudvalg. Der skal ved udpegelsen af de ekstra medlemmer tages hensyn til nødvendigheden af at undgå interessekonflikter.

 

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når panelet afgiver den i stk. 1 omhandlede udtalelse, skal den rette udtalelsen til det disciplinærråd, som alle institutioner eller organer har oprettet i henhold til deres interne regler.

5.  Panelets udtalelse skal rettes til den ansættelsesmyndighed, der er ansvarlig for den pågældende institutions, det pågældende kontors eller det pågældende organs disciplinærsager.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  På grundlag af panelets udtalelse afgør den pågældende institution, om der skal træffes foranstaltninger med henblik på at fastslå, om disciplinært eller økonomisk ansvar kan gøres gældende. Hvis panelet opdager systemrelaterede problemer, retter det en henstilling til den anvisningsberettigede og til den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, medmindre sidstnævnte er den involverede ansatte, samt til den interne revisor.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 b.  Hvis panelet i forbindelse med behandlingen af en sag skønner, at sagen henhører under OLAF's kompetence, videresender det omgående sagen til OLAF's direktør og underretter ansættelsesmyndigheden i institutionen, kontoret eller organet herom. Fra dagen for videresendelsen behandles sagen ikke længere af panelet.

Begrundelse

Kommissionens forslag om at sammenlægge det panel, der er nedsat vedrørende systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse, med det panel, der beskæftiger sig med finansielle uregelmæssigheder, er ikke berettiget, fordi panelerne har forskellige målsætninger. Der bør oprettes et specifikt fælles panel med en styrket interinstitutionel karakter. Den tekst, Kommissionen foreslår, er endvidere ikke i overensstemmelse med bestemmelserne om disciplinærsager, der er fastsat i bilag IX til vedtægten. Der kan ikke indledes disciplinærsager, medmindre der er udarbejdet en OLAF-rapport eller foretaget en administrativ undersøgelse.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en ved delegation eller subdelegation bemyndiget anvisningsberettiget finder, at en instruks, som det påhviler ham at gennemføre, er i strid med gældende regler eller med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig fordi instruksen ikke kan gennemføres med de tildelte ressourcer, skal han give den myndighed, af hvilken han er bemyndiget ved delegation eller subdelegation, skriftlig meddelelse herom. Hvis instruksen bekræftes skriftligt, og hvis bekræftelsen sker rettidigt og er tilstrækkelig præcis, således at den udtrykkeligt henviser til de punkter, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede har anfægtet, drages den anvisningsberettigede ved delegation eller subdelegation ikke til ansvar. Han skal følge instruksen, medmindre den er klart ulovlig eller strider mod de sikkerhedsforskrifter, der finder anvendelse.

1.  Hvis en ved delegation eller subdelegation bemyndiget anvisningsberettiget finder, at en instruks, som det påhviler ham at gennemføre, er i strid med gældende regler eller med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig fordi instruksen ikke kan gennemføres med de tildelte ressourcer, skal han give den myndighed, af hvilken han er bemyndiget ved delegation eller subdelegation, skriftlig meddelelse herom. Hvis instruksen bekræftes skriftligt, og hvis bekræftelsen sker rettidigt og er tilstrækkelig præcis, således at den udtrykkeligt henviser til de punkter, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede har anfægtet, drages den anvisningsberettigede ved delegation eller subdelegation ikke til ansvar. Han skal følge instruksen, medmindre den er klart ulovlig eller strider mod de sikkerhedsforskrifter, der finder anvendelse. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede aflægger rapport om alle sådanne tilfælde under overskriften "Bekræftelse af instrukser i henhold til finansforordningens artikel 91" i den årsberetning, der er omhandlet i artikel 73, stk. 9 i denne forordning.

Ændringsforslag     195

Forslag til forordning

Artikel 99 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hver institution sender hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de tilfælde, hvor der i henhold til dette stykke er givet afkald på at inddrive fordringer på 100 000 EUR og derover. I Kommissionens tilfælde vedlægges rapporten som bilag til den sammenfatning af årsberetningerne, der er omhandlet i artikel 73, stk. 9.

5.  Hver institution sender hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de tilfælde, hvor der i henhold til dette stykke er givet afkald på at inddrive fordringer. I Kommissionens tilfælde vedlægges rapporten som bilag til den sammenfatning af årsberetningerne, der er omhandlet i artikel 73, stk. 9.

Ændringsforslag     196

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  parametre for performanceevaluering

Ændringsforslag     197

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  i forbindelse med bidrag til de trustfonde, der er omhandlet i artikel 227: de bevillinger, der øremærkes til trustfonden for regnskabsåret, samt de planlægte beløb over trustfondens levetid

c)  i forbindelse med bidrag til de trustfonde, der er omhandlet i artikel 227: de bevillinger, der øremærkes til trustfonden for regnskabsåret, samt de planlagte beløb over trustfondens levetid, samt andelen af midler fra andre kilder end EU-budgettet, hvis forhold skal være konstant over hele trustfondens levetid som angivet i artikel 227, stk. 1

Begrundelse

Opdatering af ordførernes ændringsforslag 91. Forholdet mellem midler tilført fra EU-budgettet og andre kilder skal være konstant, således at man undgår en situation, hvor EU skal dække for andre donorer, der ikke lever op til deres oprindelige løfter.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  for finansielle instrumenter: det beløb, der er afsat til det finansielle instrument

e)  for finansielle instrumenter: det beløb, der er afsat til det finansielle instrument, og den tilsigtede andel af privat kapital, der skal tiltrækkes

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 2 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  i forbindelse med blandingsfaciliteter: hvilket beløb der øremærkes til blandingsfaciliteten og listen over de enheder, der deltager i blandingsfaciliteten

g)  i forbindelse med blandingsfaciliteter: hvilket beløb der øremærkes til blandingsfaciliteten og listen over de enheder, der deltager i blandingsfaciliteten, og deres respektive finansielle bidrag

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  verificerer, at fordringen er forfalden.

c)  verificerer, at fordringen er forfalden. Omkostningsoverslag kan ikke anses for at opfylde disse betingelser.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Frigørelse er den handling, hvorved den ansvarlige anvisningsberettigede helt eller delvist annullerer den afsættelse af bevillinger, der tidligere er blevet foretaget med en budgetmæssig forpligtelse.

udgår

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen flyttes dette stykke til artikel 2 (definitionerne).

Ændringsforslag     202

Forslag til forordning

Artikel 110 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Foreløbige budgetmæssige forpligtelser gennemføres ved indgåelse af en eller flere retlige forpligtelser, der giver ret til senere betalinger. Hvis der er tale om udgifter til personaleforvaltning eller kommunikationsudgifter, som institutionerne afholder i forbindelse med dækning af begivenheder i Unionen eller i tilfælde, der er omhandlet i punkt 14.5 i bilaget til denne forordning, kan de gennemføres ved direkte betalinger.

6.  Foreløbige budgetmæssige forpligtelser gennemføres ved indgåelse af en eller flere retlige forpligtelser, der giver ret til senere betalinger. Hvis der er tale om udgifter til personaleforvaltning, medlemmer eller tidligere medlemmer af en EU-institution eller kommunikationsudgifter, som institutionerne afholder i forbindelse med dækning af begivenheder i Unionen eller i tilfælde, der er omhandlet i punkt 14.5 i bilaget til denne forordning, kan de gennemføres ved direkte betalinger.

Begrundelse

Godtgørelser til medlemmer betales på samme måde som godtgørelser til personale og bør derfor også nævnes under undtagelserne, hvor betalinger kan følge direkte efter en midlertidig forpligtelse.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 111 – stk. 4 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De forpligtelser, der er omhandlet i første afsnit, fratrækkes de samlede foreløbige forpligtelser, der er omhandlet i stk. 2.

Begrundelse

Teknisk rettelse (flyttet fra stk. 5).

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 111 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De forpligtelser, der er omhandlet i første afsnit, fratrækkes de samlede foreløbige forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Begrundelse

Teknisk rettelse (flyttet til stk. 4).

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 112 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den del af de budgetmæssige forpligtelser, der ikke er indfriet ved betaling seks måneder efter den endelige frist for indfrielsen, frigøres efter artikel 13.

4.  Den del af de budgetmæssige forpligtelser, der ikke er indfriet ved betaling seks måneder efter den endelige frist for indfrielsen, frigøres.

Begrundelse

Henvisningen giver ingen mening, fordi artikel 13 omhandler annullering af bevillinger efter en frigørelse, og ikke frigørelsesproceduren som sådan.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 113 – stk. 5 – afsnit 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår tilskud under direkte forvaltning på over 5 000 000 EUR til finansiering af foranstaltninger udadtil, må højst to forfinansieringsbetalinger være uafsluttet i hele foranstaltningens løbetid.

Begrundelse

Genindsat andet afsnit af artikel 184, stk. 4, i forordning 966/2012, som Kommissionen havde udeladt.

Ændringsforslag     207

Forslag til forordning

Artikel 114 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  90 kalenderdage ved bidragsaftaler, kontrakter og tilskudsaftaler, hvor det er særlig vanskeligt at vurdere de tekniske ydelser eller foranstaltninger, og hvor udbetalingen afhænger af godkendelsen af en rapport eller et certifikat

a)  60 kalenderdage ved bidragsaftaler, kontrakter og tilskudsaftaler, hvor det er særlig vanskeligt at vurdere de tekniske ydelser eller foranstaltningerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på et forslag fra Civil Society Europe.

Ændringsforslag     208

Forslag til forordning

Artikel 114 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  60 kalenderdage ved alle andre bidragsaftaler, kontrakter og tilskudsaftaler, hvor udbetalingen afhænger af godkendelsen af en rapport eller et certifikat

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på et forslag fra Civil Society Europe.

Ændringsforslag     209

Forslag til forordning

Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med undtagelse af medlemsstaterne, Den Europæiske Investeringsband og Den Europæiske Investeringsfond er kreditor efter udløbet af de frister, der er fastsat i stk. 1, berettiget til renter på følgende betingelser:

Med undtagelse af medlemsstaterne er kreditor efter udløbet af de frister, der er fastsat i stk. 1, berettiget til renter på følgende betingelser:

Begrundelse

EIB-gruppen skal ikke behandles anderledes i denne henseende end andre enheder, der anvender EU-budgetmidler, eller andre EU-kreditorer. I denne henseende er EIB-gruppen i henhold til sine vedtægter påkrævet at sikre, at dets omkostninger dækkes. EIB's/EIF's medtagelse i denne bestemmelse kan desuden fremkalde negative reaktioner fra kreditvurderingsbureauer, der har en tilknytning til eksisterende instrumenter såsom EFSI, EIB's eksterne mandat og InnovFin.

Ændringsforslag     210

Forslag til forordning

Artikel 115 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver institution opretter en intern revisionsfunktion, der skal udøves under overholdelse af de relevante internationale standarder. Den interne revisor, der udpeges af institutionen, er over for denne ansvarlig for at kontrollere, at systemerne og procedurerne til gennemførelse af budgettet fungerer tilfredsstillende. Den interne revisor kan hverken være anvisningsberettiget eller regnskabsfører.

1.  Hver institution opretter en intern revisionsfunktion, der skal udøves under overholdelse af de relevante internationale standarder. Den interne revisor, der udpeges af institutionen, er over for denne ansvarlig for at kontrollere, at systemerne og procedurerne til gennemførelse af budgettet fungerer tilfredsstillende. Den interne revisor skal udføre sine opgaver selvstændigt, og han/hun kan hverken være anvisningsberettiget eller regnskabsfører.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I årsberetningen anføres ligeledes de systemiske problemer, som er konstateret af det panel, der er oprettet i henhold til artikel 139, i de tilfælde hvor dette afgiver udtalelse som omhandlet i artikel 90.

I årsberetningen anføres ligeledes de systemiske problemer, som er konstateret af det panel, der er oprettet i henhold til artikel 90.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 90, stk. 5b (nyt).

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den interne revisor skal under udarbejdelsen af sin beretning være særlig opmærksom på den generelle overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og skal sikre, at der er truffet passende foranstaltninger for løbende at forbedre anvendelsen af princippet.

5.  Den interne revisor skal under udarbejdelsen af sin beretning være særlig opmærksom på den generelle overholdelse af principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og performance og skal sikre, at der er truffet passende foranstaltninger for løbende at forbedre anvendelsen af principperne.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 116 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Institutionen udarbejder hvert år en beretning, som indeholder et resumé af antallet og de typer af interne revisioner, der er foretaget, de henstillinger, der er fremsat, og den opfølgning, der har fundet sted i forbindelse hermed, og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 239.

8.  Institutionen udarbejder hvert år en beretning, som indeholder et meningsfuldt resumé af antallet og de typer af interne revisioner, der er foretaget, de henstillinger, der er fremsat, og den opfølgning, der har fundet sted i forbindelse hermed, og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 239.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 120 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 120 a

 

Interne revisionsudvalg

 

1.   Hver institution opretter et internt revisionsudvalg, som har til opgave at overvåge kvaliteten af det interne revisionsarbejde og sikre, at institutionens tjenestegrene tager ordentligt højde for og følger op på revisionsanbefalinger.

 

2.   Hovedparten af det interne revisionsudvalgs medlemmer skal være uafhængige af institutionen.

 

3.   Det interne revisionsudvalgs aktiviteter bør navnlig:

 

a)   bidrage til at forbedre hensigtsmæssigheden og effektiviteten af risikostyringen og den interne kontrol

 

b)   fremme principperne om god forvaltningspraksis og anvendelsen heraf i beslutningstagningen

 

c)   understøtte kvaliteten af de interne revisioner

 

d)   øge bevidstheden om behovet for solid risikostyring og intern kontrol

 

e)   sikre, at anbefalinger fra interne og eksterne revisioner efterleves, og

 

f)   medvirke til at rodfæste værdien af etisk forvaltning, herunder effektive ordninger med henblik på at imødegå svig og korruption.

 

4.   Den interne revisors årlige revisionsberetning, som er omhandlet i artikel 116, stk. 4, skal indeholde passende oplysninger om det interne revisionsudvalgs mandat, foranstaltninger, aktiviteter og resultater.

Begrundelse

I henhold til Revisionsretten (jf. punkt 14-15 i udtalelse nr. 1/2017) kræver international bedste praksis inden for den offentlige sektors forvaltningsorganer, at der nedsættes et internt revisionsudvalg, som består af et flertal af uafhængige medlemmer, hvis ansvarsområde omfatter finansiel rapportering, uregelmæssigheder og risikostyring.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 121 – stk. 1 – afsnit 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  finansiering, som ikke er knyttet til de pågældende transaktioners omkostninger, og som baseres på:

 

i)   enten opfyldelsen af betingelserne i den sektorspecifikke lovgivning eller Kommissionens afgørelser eller

 

ii)   opnåelsen af resultater målt i forhold til tidligere fastsatte milepæle eller ved hjælp af resultatindikatorer

Begrundelse

For at rodfæste en "resultatorienteret kultur" i denne forordning foreslår ordførerne, at der i forbindelse med de forskellige typer af EU-bidrag først bør ses på opnåelsen af resultater, før andre kriterier tages i betragtning.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 121 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  finansiering, som ikke er knyttet til de pågældende transaktioners omkostninger, og som baseres på:

udgår

i)   enten opfyldelsen af betingelserne i den sektorspecifikke lovgivning eller Kommissionens afgørelser eller

 

ii)   opnåelsen af resultater målt i forhold til tidligere fastsatte milepæle eller ved hjælp af resultatindikatorer

 

Begrundelse

Flyttet til litra -a).

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 121 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede aflægger rapport om EU's bidrag, som er fastsat i henhold til stk. 1, litra e) og f), i denne artikel, under overskriften "Unionens bidrag i henhold til finansforordningens artikel 121, stk. 1, litra e) og f)" i årsberetningen, der er omhandlet i artikel 73, stk. 9, i denne forordning.

Begrundelse

Denne bestemmelse vil styrke budgetmyndighedens tilsyn med disse nye typer af finansiering.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 122

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 122

udgår

Gensidig tillid til vurderinger

 

Kommissionen kan helt eller delvis sætte sin lid til vurderinger, som foretages af den selv eller af andre enheder, herunder donorer, for så vidt som disse vurderinger er foretaget efter betingelser, der svarer til betingelserne i denne forordning for den relevante budgetgennemførelsesmetode. Til det formål fremmer Kommissionen anerkendelsen af internationalt anerkendte standarder eller international bedste praksis.

 

Begrundelse

Denne nye bestemmelse er i modstrid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og bør derfor udgå.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 123 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en revision bygger på internationalt anerkendte standarder, der giver rimelig sikkerhed for, at den er foretaget af en uafhængig revisor på grundlag af regnskaber og beretninger, som beskriver anvendelsen af EU's bidrag, skal den pågældende revision danne grundlag for den generelle sikkerhed, som nærmere beskrevet, hvor dette er relevant, i de sektorspecifikke regler.

Hvis en revision bygger på internationalt anerkendte standarder, der giver rimelig sikkerhed for, at den er foretaget af en uafhængig revisor på grundlag af regnskaber og beretninger, som beskriver anvendelsen af EU's bidrag, og hvis EU's bidrag udgør mindre end 50 % af den samlede finansiering, der er til rådighed, kan den pågældende revision, hvis den ansvarlige ansvarsberettigede træffer afgørelse herom, danne grundlag for den generelle sikkerhed, som nærmere beskrevet, hvor dette er relevant, i de sektorspecifikke regler. Der kan indrømmes undtagelser for forskningsinstitutioner.

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør der indføres yderligere beskyttelsesmekanismer med henblik på gensidig tillid til revisioner.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 123 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Til det formål fremmer Kommissionen og Revisionsretten anerkendelsen af internationalt anerkendte standarder eller international bedste praksis.

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør der indføres yderligere beskyttelsesmekanismer med henblik på gensidig tillid til revisioner.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 123 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Oplysninger, der allerede er tilgængelige hos forvaltningsmyndigheden, skal bruges i størst muligt omfang for at undgå at bede støttemodtagere om de samme oplysninger mere end én gang.

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør der indføres yderligere beskyttelsesmekanismer med henblik på gensidig tillid til revisioner.

Ændringsforslag     222

Forslag til forordning

Artikel 124 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle personer eller enheder, som modtager EU-midler, skal samarbejde om beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og skal som betingelse for at modtage midlerne indrømme den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Den Europæiske Revisionsret og om nødvendigt de relevante nationale myndigheder de fornødne rettigheder og den fornødne adgang, således at de kan udøve deres respektive beføjelser. Hvad angår OLAF omfatter dette retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner.

1.  Alle personer eller enheder, som modtager EU-midler, skal samarbejde om beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og skal som betingelse for at modtage midlerne indrømme den ansvarlige anvisningsberettigede, EPPO, OLAF, Revisionsretten og om nødvendigt de relevante nationale myndigheder de fornødne rettigheder og den fornødne adgang, således at de kan udøve deres respektive beføjelser. Hvad angår OLAF omfatter dette retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner.

Ændringsforslag     223

Forslag til forordning

Artikel 124 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Alle personer eller enheder, der modtager EU-midler som led i direkte eller indirekte gennemførelse, skal skriftligt indvilje i at tildele de fornødne rettigheder, jf. stk. 1. Dette indebærer forpligtelsen for tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, til at sikre tilsvarende rettigheder.

2.  Alle personer eller enheder, der modtager EU-midler som led i direkte, delt eller indirekte gennemførelse, skal skriftligt indvilge i at tildele de fornødne rettigheder, jf. stk. 1. Dette indebærer forpligtelsen for tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, til at sikre tilsvarende rettigheder.

Ændringsforslag     224

Forslag til forordning

Artikel 125

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 125

udgår

Overførsel af midler til instrumenter, der er oprettet ved denne forordning eller sektorspecifikke forordninger

 

Midler, som tildeles medlemsstater ved delt gennemførelse, kan på medlemsstaternes anmodning, overføres til instrumenter, der er oprettet ved denne forordning eller sektorspecifikke forordninger. Kommissionen forvalter disse midler i overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, litra a) eller c), om muligt til gavn for den pågældende medlemsstat. Ressourcer, som tildeles medlemsstater ved delt gennemførelse, kan derudover på medlemsstaternes anmodning anvendes til at øge EFSIs risikobærende kapacitet. I så tilfælde finder EFSIs regler anvendelse.

 

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 126 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det skal i den finansielle partnerskabsrammeaftale præciseres, hvilke former for finansielt samarbejde der er tale om, hvilke fælles mål der er med samarbejdet, og hvilke principper der gælder for samarbejdet mellem Kommissionen og de personer og enheder, der forvalter EU-midlerne i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), eller modtagerne. Aftalerne skal også afspejle, i hvilken grad Kommissionen kan sætte sin lid til de systemer og procedurer, der anvendes af de personer eller enheder, der forvalter EU-midlerne i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), eller af modtagerne, herunder revisionsprocedurerne.

2.  Det skal i den finansielle partnerskabsrammeaftale præciseres, hvilke former for finansielt samarbejde der er tale om, hvilke fælles mål der er med samarbejdet, og hvilke principper der gælder for samarbejdet mellem Kommissionen og de personer og enheder, der forvalter EU-midlerne i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), eller modtagerne. Aftalerne skal også:

 

a)   sikre kvaliteten af gennemførelsen, samt at målene for Unionens indsats er nået, og

 

b)   afspejle de systemer og procedurer, der anvendes af de personer eller enheder, der forvalter EU-midlerne i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), eller af modtagerne for at nå disse mål, herunder revisionsprocedurerne.

Begrundelse

Disse supplerende sikkerhedsmekanismer vil bidrage til at sikre, at partnerskaber under den finansielle partnerskabsrammeaftale har en merværdi for EU.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 126 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med henblik på at nedbringe omkostningerne og optimere fordelene ved revision og fremme koordinering, kan der indgås revisions- eller verificeringaftaler med personer og enheder, der gennemfører midler i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), eller tilskudsmodtagerne. Med hensyn til Den Europæiske Investeringsbank skal den trepartsaftale, der er indgået mellem Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret finde anvendelse.

3.  Med henblik på at optimere omkostningerne og fordelene ved revision og fremme koordinering, kan der indgås revisions- eller verificeringsaftaler med personer og enheder, der gennemfører midler i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), eller tilskudsmodtagerne. Sådanne aftaler må ikke begrænse Revisionsrettens adgang til oplysninger, der er nødvendige for revisionen af Unionens midler.

Begrundelse

Henvisningen til den trepartsaftale, der er fastsat i artikel 287, stk. 3, i TEUF er overflødig. Af hensyn til klarheden bør det præciseres, at de revisions- eller verificeringsaftaler, der er omhandlet i dette stykke, ikke må begrænse Revisionsrettens adgang til oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 126 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  må varigheden af partnerskabet højst vare fire år undtagen i behørigt begrundede tilfælde

c)  må varigheden af partnerskabet højst være fire år undtagen i behørigt begrundede tilfælde, som skal fremgå tydeligt af årsberetningen, der er omhandlet i artikel 73, stk. 9,

Begrundelse

Ændringsforslaget styrker budgetmyndighedens tilsyn med disse partnerskabsaftaler.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 126 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når det drejer sig om finansielle partnerskabsrammeaftaler, der gennemføres ved hjælp af specifikke tilskud, foretages verificeringen af den operationelle og finansielle kapacitet som omhandlet i artikel 191, inden den finansielle partnerskabsrammeaftale undertegnes. Kommissionen kan vælge at sætte sin lid til en tilsvarende verificering af den finansielle og operationelle kapacitet, der er foretaget af andre donorer.

6.  Når det drejer sig om finansielle partnerskabsrammeaftaler, der gennemføres ved hjælp af specifikke tilskud, foretages verificeringen af den operationelle og finansielle kapacitet som omhandlet i artikel 191, inden den finansielle partnerskabsrammeaftale undertegnes. Kun hvis den andel, der afholdes over EU-budgettet, udgør mindre end 50 % af den samlede finansiering, kan Kommissionen vælge at sætte sin lid til en tilsvarende verificering af den finansielle og operationelle kapacitet, der er foretaget af andre donorer.

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør der indføres yderligere beskyttelsesmekanismer med henblik på gensidig tillid til verificeringerne. Se også ordførernes ændringsforslag til artikel 123, stk. 1.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 126 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen tilstræber at afstemme sine rapporteringskrav efter donorernes.

udgår

Begrundelse

Denne nye bestemmelse risikerer at undergrave rapporteringsreglerne i afsnit XIII og bør derfor udgå.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 132 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f a)  enheden har sit vedtægtsmæssige hjemsted og centret for sine hovedinteresser i forskellige jurisdiktioner, således at den omgår sine forpligtelser hidrørende fra skatte- eller sociallovgivningen eller andre retlige forpligtelser, der gælder i den jurisdiktion, hvori centret for dens hovedinteresser befinder sig (skuffeselskab).

Begrundelse

Skuffeselskaber er ofte oprettet med det formål at omgå skattemæssige, juridiske eller sociale forpligtelser, der finder anvendelse i den stat, hvor centret for deres hovedinteresser er beliggende, hvilket strider mod EU's finansielle interesser og formålet med EU-finansieringen. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag, der er forelagt ordførerne af Bundesnotarkammer (det tyske notarkammer).

Ændringsforslag     231

Forslag til forordning

Artikel 132 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en fysisk eller juridisk person, der er medlem af en i artikel 131, stk. 1, omhandlet persons eller enheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til sådanne personer eller enheder, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i stk. 1, litra c)-f)

a)  en fysisk eller juridisk person, der er medlem af en i artikel 131, stk. 1, omhandlet persons eller enheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til sådanne personer eller enheder, herunder personer eller enheder inden for ejer- og kontrolstrukturen samt reelle ejere, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i stk. 1, litra c)-f)

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer anvendelsesområdet for personer, for hvilke udelukkelseskriterierne fastsat i artikel 131, stk. 1, gælder, og bringer omfanget af efterprøvelsen af udelukkelseskriterierne på linje med omfanget af efterprøvelse, der kræves af andre finansielle institutioner og andre udpegede ikkefinansielle organer og erhverv under direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge 849/2015, og omfanget for forordning 2580/2001 vedrørende restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme.

Ændringsforslag     232

Forslag til forordning

Artikel 133 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, der er medlemmer af deltagerens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til den pågældende deltager, og passende bevis for, at en eller flere af de pågældende personer ikke befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra c)-f)

b)  oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, der er medlemmer af deltagerens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til den pågældende deltager, herunder personer eller enheder inden for ejer- og kontrolstrukturen samt reelle ejere, og passende bevis for, at en eller flere af de pågældende personer ikke befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra c)-f).

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer anvendelsesområdet for personer, for hvilke udelukkelseskriterierne fastsat i artikel 131, stk. 1, gælder, og bringer omfanget af efterprøvelsen af udelukkelseskriterierne på linje med omfanget af efterprøvelse, der kræves af andre finansielle institutioner og andre udpegede ikkefinansielle organer og erhverv under direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge 849/2015, og omfanget for forordning 2580/2001 vedrørende restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme.

Ændringsforslag     233

Forslag til forordning

Artikel 142 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Alle officielle udvekslinger af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen skal ved delt gennemførelse finde sted som omtalt i de sektorspecifikke regler. Disse regler foreskriver interoperabilitet af de data, der indsamles eller modtages på anden vis og overføres som led i budgetforvaltningen.

2.  Alle officielle udvekslinger af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen skal ved delt gennemførelse finde sted som omtalt i de sektorspecifikke regler. Disse regler foreskriver interoperabilitet af de data, der indsamles eller modtages på anden vis og overføres som led i budgetgennemførelsen.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 142 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Kommissionen aflægger regelmæssigt beretning til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende fremskridtene med gennemførelsen af e-forvaltning.

Begrundelse

Genindsat fra artikel 95, stk. 3, i forordning 966/2012, som Kommissionen havde taget ud.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 144 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen aflægger regelmæssigt beretning til Europa-Parlamentet og til Rådet vedrørende fremskridtene med gennemførelsen af dette stykke.

Begrundelse

Genindsat andet afsnit af artikel 111 i forordning 966/2012, som Kommissionen havde taget ud.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 147 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den ansvarlige anvisningsberettigede kan, medmindre det drejer sig om kontrakter og tilskud med lav værdi, hvis det er rimeligt og med forbehold af en risikoanalyse, kræve, at der stilles en garanti:

1.  Den ansvarlige anvisningsberettigede kan, medmindre det drejer sig om kontrakter og tilskud med lav værdi, hvis det er rimeligt og med forbehold af dennes egen risikoanalyse, kræve, at der stilles en garanti:

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at det skal være den anvisningsberettigedes egen risikoanalyse.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 148 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Garantien skal dække en periode, der er tilstrækkelig lang til, at den kan aktiveres.

Begrundelse

Genindsat fra gennemførelsesbestemmelsernes artikel 206, stk. 2. Sætningen var udeladt af Kommissionen.

Ændringsforslag     238

Forslag til forordning

Artikel 149 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udvælgelsen af enheder og personer, der gennemfører EU-midler eller budgetgarantier i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), skal være gennemsigtig, berettiget i forhold til foranstaltningens art og må ikke give anledning til en interessekonflikt. For enheder, der er nævnt i artikel 61, stk. 1, litra c), nr. ii), v), vi) og vii), skal der ved udvælgelsen også tages behørigt hensyn til deres operationelle og finansielle kapacitet.

Udvælgelsen af enheder og personer, der overdrages budgetgennemførelsesopgaver, herunder gennemførelse af budgetgarantier i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), skal være gennemsigtig, berettiget i forhold til foranstaltningens art og må ikke give anledning til en interessekonflikt. For enheder, der er nævnt i artikel 61, stk. 1, litra c), nr. ii), v), vi) og vii), skal der ved udvælgelsen også tages behørigt hensyn til deres operationelle og finansielle kapacitet.

Begrundelse

Genindsat fra artikel 60, stk. 1 i forordning 966/2012.

Ændringsforslag     239

Forslag til forordning

Artikel 149 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Enheder og personer, der gennemfører EU-midler eller budgetgarantier i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), skal overholde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling og sikre synligheden af Unionens indsats. Når Kommissionen opretter finansielle partnerskabsaftaler i overensstemmelse med artikel 126, skal disse principper beskrives nærmere i aftalerne.

2.  Enheder og personer, der overdrages budgetgennemførelsesopgaver, herunder gennemførelse af budgetgarantier i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), skal overholde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling og sikre synligheden af Unionens indsats. Når Kommissionen opretter finansielle partnerskabsaftaler i overensstemmelse med artikel 126, skal disse principper beskrives nærmere i aftalerne.

Begrundelse

Genindsat fra artikel 60, stk. 1 i forordning 966/2012.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 149 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  De enheder og personer, der er bemyndiget i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), forebygger, opdager, korrigerer og underretter Kommissionen om uregelmæssigheder og svig i udførelsen af deres opgaver i tilknytning til gennemførelsen af budgettet. I den henseende udfører de i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet forudgående og efterfølgende kontrol, om nødvendigt på stedet, af repræsentative og risikobaserede stikprøver af transaktioner for at sikre, at de foranstaltninger, der finansieres over budgettet, udføres og gennemføres korrekt. De inddriver også uretmæssigt udbetalte beløb, udelukker adgang til EU-midler eller pålægger økonomiske sanktioner og indleder retsforfølgning, hvis det i forbindelse hermed er nødvendigt.

Begrundelse

Genindsat artikel 60, stk. 3, i forordning 966/2012, som Kommissionen havde taget ud.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 149 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  anvende hensigtsmæssige regler og procedurer for tilvejebringelse af finansiering til tredjeparter, herunder passende procedurer for domstolsprøvelse, regler for inddrivelse af uretmæssigt udbetalte midler og regler for udelukkelse af adgang til finansiering

d)  anvende hensigtsmæssige regler og procedurer for tilvejebringelse af finansiering til tredjeparter, herunder gennemsigtige, ikke-diskriminerende, effektive og virkningsfulde procedurer for domstolsprøvelse, regler for inddrivelse af uretmæssigt udbetalte midler og regler for udelukkelse af adgang til finansiering

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 149 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derudover kan Kommissionen efter aftale med de pågældende enheder eller personer vurdere andre regler og procedurer såsom enhedernes sædvanlige praksis for beregning af administrationsomkostninger. Ud fra resultaterne af denne vurdering kan Kommissionen beslutte at basere sig på disse systemer og procedurer.

Derudover kan Kommissionen efter aftale med de pågældende enheder eller personer vurdere andre regler og procedurer såsom enhedernes sædvanlige praksis for beregning af administrationsomkostninger. Ud fra resultaterne af denne vurdering kan Kommissionen beslutte at basere sig på disse systemer og procedurer. Årsberetningen, som er omhandlet i artikel 73, stk. 9, skal indeholde oplysninger om alle sådanne beslutninger.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 149 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Opfylder disse enheder eller personer kun delvis de krav, der er nævnt i stk. 4, skal Kommissionen træffe passende tilsynsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. Sådanne foranstaltninger fastsættes nærmere i de relevante aftaler.

5.  Opfylder disse enheder eller personer kun delvis de krav, der er nævnt i stk. 4, skal Kommissionen træffe passende tilsynsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. Sådanne foranstaltninger fastsættes nærmere i de relevante aftaler. Årsberetningen, som er omhandlet i artikel 73, stk. 9, skal indeholde oplysninger om alle sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 150 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i dette stykke omhandlede forpligtelser berører ikke bestemmelser i aftaler indgået med EIB-gruppen, internationale organisationer og tredjelande. Hvad forvaltningserklæringen angår, skal sådanne aftaler mindst indeholde et krav om, at disse internationale organisationer og tredjelande hvert år tilsender Kommissionen en erklæring om, at Unionens bidrag i løbet af det pågældende regnskabsår er blevet anvendt og dokumenteret i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i artikel 149, stk. 3 og 4, og de forpligtelser, der er fastlagt i sådanne aftaler. Denne erklæring kan medtages i den endelige rapport, hvis den gennemførte foranstaltning er begrænset til 18 måneder.

De i dette stykke omhandlede forpligtelser berører ikke bestemmelser i aftaler indgået med EIB, EIF, internationale organisationer og tredjelande. Hvad forvaltningserklæringen angår, skal sådanne aftaler mindst indeholde et krav om, at disse internationale organisationer og tredjelande hvert år tilsender Kommissionen en erklæring om, at Unionens bidrag i løbet af det pågældende regnskabsår er blevet anvendt og dokumenteret i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i artikel 149, stk. 3 og 4, og de forpligtelser, der er fastlagt i sådanne aftaler. Denne erklæring kan medtages i den endelige rapport, hvis den gennemførte foranstaltning er begrænset til 18 måneder.

Begrundelse

Se også ordførernes ændringsforslag til artikel 61, stk. 1, litra c), nr. iii).

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 150 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Alle bidragsaftaler, finansieringsaftaler eller aftaler om kaution stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet på deres anmodning.

6.  Alle bidragsaftaler, finansieringsaftaler eller aftaler om kaution stilles til rådighed i årsberetningen, der er omhandlet i artikel 73, stk. 9.

Ændringsforslag     246

Forslag til forordning

Artikel 151 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 151 a

 

Indirekte gennemførelse med internationale organisationer

 

1.  Organisationer i medlemsstaterne: enheder anført i artikel 61, stk. 1 litra c), nr. (v) til (vii), forudsat at:

 

i)   de af en medlemsstat er blevet betroet en offentlig tjenesteydelsesopgave inden for international udvikling og samarbejde og er etableret i henhold til privat eller offentlig ret i medlemsstaten;

 

ii)  deres systemer og procedurer, der er tilpasset den specifikke retlige og operationelle kontekst inden for international udvikling og samarbejde, er blevet vurderet positivt som fastsat i artikel 149(4).

 

2.   Kommissionen baserer sig på de systemer og procedurer tilhørende organisationer i medlemsstaterne, der er blevet positivt vurderet i henhold til artikel 149(4), eller eventuelle yderligere systemer og procedurer uden for denne artikels anvendelsesområde, der er behørigt fastlagt og anvendes under tilsyn af de pågældende medlemsstater, såsom omkostningsstrukturen i medlemsstaternes organisationer. Sådan gensidig tillid anvendes navnlig, men ikke udelukkende, i forbindelse med de systemer og procedurer, der er omhandlet i artikel 123.

 

3.   De finansielle partnerskabsrammeaftaler, som er indgået med organisationer i medlemsstaterne i henhold til artikel 126, specificerer yderligere omfanget af og de nærmere regler for gensidig tillid til systemer og procedurer i medlemsstaternes organisationer.

Begrundelse

Ordføreren foreslår yderligere en artikel i afsnittet om indirekte gennemførelse for at anerkende de særlige forhold, som kendetegner medlemsstaternes organisationers aktiviteter inden for ekstern EU-bistand.

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 153 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Afsnit X finder anvendelse, når finansielle instrumenter gennemføres inden for rammerne af en blandingsfacilitet.

2.  Når finansielle instrumenter gennemføres inden for rammerne af en blandingsfacilitet, og de tegner sig for mere end 50 % af den samlede finansiering, finder afsnit X anvendelse på hele transaktionen.

Begrundelse

Selv om ordførerne støtter det generelle mål om forenkling, som ligger bag denne nye bestemmelse, bør man undgå en situation, hvor en hel blandingstransaktion er omfattet af reglerne for finansielle instrumenter, selv om de kun tegner sig for en lille del af finansieringen.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 153 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når tilskud gennemføres inden for rammerne af en blandingsfacilitet, og de tegner sig for mere end 50 % af den samlede finansiering, finder afsnit VIII anvendelse på hele transaktionen.

Begrundelse

Selv om ordførerne støtter det generelle mål om forenkling, som ligger bag denne nye bestemmelse, bør man undgå en situation, hvor en hel blandingstransaktion er omfattet af reglerne for finansielle instrumenter, selv om de kun tegner sig for en lille del af finansieringen.

Ændringsforslag     249

Forslag til forordning

Artikel 153 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For så vidt angår finansielle instrumenter inden for blandingsfaciliteter skal artikel 202, stk. 1, litra h), anses for at være overholdt, hvis en forudgående vurdering er gennemført forud for oprettelsen af den relevante blandingsfacilitet.

3.  For så vidt angår finansielle instrumenter inden for blandingsfaciliteter skal artikel 202, stk. 1, litra h), anses for at være overholdt, hvis en konsekvensanalyse er gennemført forud for oprettelsen af den relevante blandingsfacilitet;

Begrundelse

Konsekvent terminologi i tråd med ordførerens ændringsforslag til artikel 32.

Ændringsforslag     250

Forslag til forordning

Artikel 174 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilskud er direkte finansielle bidrag uden krav om tilbagebetaling, der ydes over budgettet til finansiering af:

Tilskud ydes til finansiering af:

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen flyttes dele af dette stykke til artikel 2 (definitionerne).

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 175 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst skal, når dette er muligt og hensigtsmæssigt, fastlægges på en sådan måde, at de udbetales, efter at konkrete output er virkeliggjort.

2.  Faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst skal, når dette er muligt og hensigtsmæssigt, fastlægges på en sådan måde, at de udbetales, efter at konkrete output og resultater er virkeliggjort, forudsat at der er truffet passende foranstaltninger til at sikre, at de respektive beløb er tilstrækkelige til at nå det krævede output.

Begrundelse

Supplerende sikring.

Ændringsforslag     252

Forslag til forordning

Artikel 175 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De præcise kriterier for det nødvendige output forhandles mellem Kommissionen og modtageren og kan specificeres i tilskudsaftalen i det enkle tilfælde og, hvis omstændighederne kræver det.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 175 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medmindre andet er fastsat i basisretsakten, gives bemyndigelsen til anvendelse af faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter takst af den ansvarlige anvisningsberettigede, der handler i overensstemmelse med en på forhånd fastsat procedure udarbejdet af hver institution.

3.  Medmindre andet er fastsat i basisretsakten, gives bemyndigelsen til anvendelse af faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter takst af den ansvarlige anvisningsberettigede, der handler i overensstemmelse med en på forhånd fastsat procedure udarbejdet af hver institution. Den ansvarlige anvisningsberettigede rapporterer i sin årsberetning, jf. artikel 73, stk. 9, når der er givet en sådan bemyndigelse.

Ændringsforslag     254

Forslag til forordning

Artikel 175 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  om muligt de væsentlige betingelser, der udløser betalingen, og herunder virkeliggjorte output, når dette er relevant

d)  om muligt de væsentlige betingelser, der udløser betalingen, og herunder virkeliggjorte output og resultater, når dette er relevant

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 175 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en beskrivelse af mulighederne for at sikre, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning er overholdt, og opnå rimelig sikkerhed for at samfinansieringsprincippet er overholdt

e)  en beskrivelse af mulighederne for at sikre, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning er overholdt, og opnå rimelig sikkerhed for at principperne om samfinansiering og forbud mod fortjeneste er overholdt

Begrundelse

Princippet om forbud mod fortjeneste bør genindsættes som et af de generelle principper, der gør sig gældende for tilskud.

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 175 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den anvisningsberettigede kan give tilladelse til eller pålægge, at tilskudsmodtagerens indirekte omkostninger finansieres efter takst, dog højst med 7 % af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger i forbindelse med foranstaltningen. Kommissionen kan med en begrundet afgørelse bemyndige en højere finansiering efter takst.

6.  Den anvisningsberettigede kan give tilladelse til eller pålægge, at tilskudsmodtagerens indirekte omkostninger finansieres efter takst, dog højst med 7 % af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger i forbindelse med foranstaltningen. Kommissionen kan med en begrundet afgørelse bemyndige en højere finansiering efter takst. Den ansvarlige anvisningsberettigede rapporterer i sin årsberetning, jf. artikel 73, stk. 9, om alle sådanne afgørelser, den godkendte takst, de involverede beløb og de årsager, der ligger til grund for afgørelsen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil hjælpe budgetmyndigheden i forbindelse med kontrollen af de anvisningsberettigedes anvendelse af denne undtagelse.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 175 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  tilskudsmodtagere kan opgive personaleomkostninger for arbejde udført af frivillige i forbindelse med en foranstaltning eller et arbejdsprogram på grundlag af enhedsomkostninger, som er bemyndiget i overensstemmelse med stk. 1 - 6.

8.  tilskudsmodtagere kan opgive personaleomkostninger for arbejde udført af frivillige i forbindelse med en foranstaltning eller et arbejdsprogram som en regnskabspost på grundlag af enhedsomkostninger, som er bemyndiget i overensstemmelse med stk. 1 - 6.

Begrundelse

Det er en del af frivillighedskonceptet, at det arbejde, der udføres af frivillige, er ulønnet. Det bør derfor for at undgå eventuelle misforståelser præciseres, at denne erklæring er et revisionsredskab og ikke fører til aflønning af frivilligt arbejde. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag til ordførerne fra Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (tyske sociale velfærdsorganisationer).

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 176 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den ansvarlige anvisningsberettigede skal overholde artikel 175, når vedkommende giver sin bemyndigelse til et fast engangsbeløb.

3.  Den ansvarlige anvisningsberettigede skal overholde artikel 175, når vedkommende giver sin bemyndigelse til et fast engangsbeløb, og de gældende regler om samfinansiering, især hvad angår den maksimale samfinansieringssats for hele foranstaltningen eller arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 177 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Størrelsen af det faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst, der fastsættes forudgående ved anvendelse af den metode, som den ansvarlige anvisningsberettigede eller Kommissionen har bemyndiget efter artikel 175, må ikke anfægtes af en efterfølgende kontrol; dette berører ikke den ansvarlige anvisningsberettigedes ret til at nedsætte tilskuddet i overensstemmelse med artikel 127, stk. 4. Når faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst fastlægges ud fra tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning, finder artikel 179, stk. 2, anvendelse.

Størrelsen af det faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst, der fastsættes forudgående ved anvendelse af den metode, som den ansvarlige anvisningsberettigede eller Kommissionen har bemyndiget efter artikel 175, må kun anfægtes af en efterfølgende kontrol i tilfælde af begrundet tvivl; dette berører ikke den ansvarlige anvisningsberettigedes ret til at nedsætte tilskuddet i overensstemmelse med artikel 127, stk. 4. Når faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst fastlægges ud fra tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning, finder artikel 179, stk. 2, anvendelse.

Ændringsforslag     260

Forslag til forordning

Artikel 177 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hyppigheden og omfanget af undersøgelser og kontroller kan blandt andet afhænge af den risiko, som er forbundet med den enkelte tilskudsmodtager. Denne risiko vurderes blandt andet på basis af tidligere forekommende uregelmæssigheder, der kan tilskrives den givne tilskudsmodtager, og som har haft en væsentlig indvirkning på tilskud, som er blevet givet til tilskudsmodtageren under lignende forhold.

Begrundelse

Undersøgelser og kontroller bør fokuseres mere på tilskudsmodtagere, der udgør en højere risiko for Unionens budget. Risikobaserede undersøgelser og kontroller ville gøre det muligt for EU i højere grad at bruge sine ressourcer på konkrete tiltag i stedet for administration.

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 178 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Metoden, hvormed faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst fastsættes, de underliggende data og de fremkomne beløb skal vurderes regelmæssigt og om fornødent tilpasses efter artikel 175.

Metoden, hvormed faste beløb, enhedsomkostninger eller finansiering efter takst fastsættes, de underliggende data og de fremkomne beløb samt disse beløbs tilstrækkelighed med hensyn til det leverede output skal vurderes regelmæssigt og mindst hvert andet år og om fornødent tilpasses efter artikel 175.

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 180 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når de anslåede støtteberettigede omkostninger omfatter omkostninger til frivilligt arbejde, jf. artikel 175, stk. 8, må tilskuddet ikke overstige de anslåede støtteberettigede omkostninger fraregnet omkostningerne i forbindelse med frivilligt arbejde.

b)  når de anslåede støtteberettigede omkostninger omfatter omkostninger til frivilligt arbejde, jf. artikel 175, stk. 8, må tilskuddet ikke overstige de anslåede støtteberettigede omkostninger fraregnet omkostningerne i forbindelse med frivilligt arbejde eller 75 % af de samlede anslåede støtteberettigede omkostninger, alt efter hvilket beløb, der er det laveste.

Begrundelse

The AM is meant to prevent a situation where a very small in-kind contribution leads to a de facto co-financing rate of almost 100%.

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 182 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e a)  ingen fortjeneste

Begrundelse

Se begrundelsen til art. 182 a (ny).

Ændringsforslag     264

Forslag til forordning

Artikel 183 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Tilskud skal indgå i et arbejdsprogram, der offentliggøres før dets gennemførelse.

Amendment   265

Forslag til forordning

Artikel 183 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Alle tilskud, der ydes i løbet af et regnskabsår, offentliggøres i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1 til 4.

2.  Alle tilskud, der ydes i løbet af et regnskabsår, offentliggøres i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1 til 4. Herudover skal alle EU-institutioner, der gennemfører offentlige udbud, offentliggøre klare bestemmelser på deres websteder om erhvervelse, udgifter og overvågning, samt alle de tildelte kontrakter, herunder deres værdi

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 183 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Efter den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1 og 2, sender Kommissionen på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet disse en rapport om:

3.  Efter den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1 og 2, offentliggør og sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om:

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 183 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  procedurens gennemsnitlige varighed fra datoen for afslutningen af indkaldelsen af forslag til tildelingen af tilskud

c)  procedurens gennemsnitlige varighed fra datoen for afslutningen af indkaldelsen af forslag til tildelingen af tilskud samt varigheden af henholdsvis den langsomste og hurtigste procedure

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 183 – stk. 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d a)  ethvert tilskud til EIB eller Den Europæiske Investeringsfond i overensstemmelse med artikel 188, litra g)

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 183 – stk. 3 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d b)  enhver blandingsoperation i overensstemmelse med artikel 153, som omfatter et tilskud.

Ændringsforslag     270

Forslag til forordning

Artikel 184 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Som en undtagelse fra stk. 1 kan en foranstaltning udadtil finansieres af tilskuddet i sin helhed, hvis dette viser sig at være nødvendigt for dens gennemførelse. Der gives i disse tilfælde en begrundelse herfor i tildelingsafgørelsen.

3.  Som en undtagelse fra stk. 1 kan en foranstaltning udadtil, der gennemføres af en af Unionens samarbejdspartnere, som påviser, at den overholder Kommissionens regler og krav (ved forudgående vurdering), finansieres af tilskuddet i sin helhed, hvis dette viser sig at være nødvendigt for gennemførelse af foranstaltningen. Der gives i disse tilfælde en begrundelse herfor i tildelingsafgørelsen.

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 185 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Princippet om ikke-kumuleret tildeling og ingen dobbeltfinansiering

Princippet om ikke-kumuleret tildeling og forbud mod dobbeltfinansiering

Begrundelse

Sprogligt ændringsforslag.

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 185 – stk. 1 – afsnit 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En foranstaltning, som kan tildeles et tilskud fra budgettet, skal være klart defineret. En foranstaltning må ikke opdeles med den hensigt at omgå de finansieringsregler, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Teksten er genindsat fra gennemførelsesbestemmelsernes artikel 176.

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 185 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på:

4.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på:

Begrundelse

Der bør ikke være nogen undtagelser fra forbuddet mod dobbeltfinansiering.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 186 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis der er tale om usædvanligt presserende foranstaltninger som omhandlet i artikel 188, litra a) eller b), hvor en tidlig indgriben fra Unionens side vil være af væsentlig betydning. I disse tilfælde er omkostninger, som en tilskudsmodtager har afholdt inden datoen for indgivelse af ansøgningen, berettiget til EU-finansiering på følgende betingelser:

b)  hvis der er tale om usædvanligt presserende foranstaltninger som omhandlet i artikel 188, litra a), hvor en tidlig indgriben fra Unionens side vil være af væsentlig betydning. I disse tilfælde er omkostninger, som en tilskudsmodtager har afholdt inden datoen for indgivelse af ansøgningen, berettiget til EU-finansiering på følgende betingelser:

Begrundelse

Undtagelsen fra princippet om ikke-tilbagevirkende kraft bør være strengt begrænset til humanitær bistand og relaterede tilfælde.

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 186 – stk. 2 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede aflægger rapport om alle disse tilfælde under overskriften "Undtagelser fra princippet om ikke-tilbagevirkende kraft i henhold til finansforordningens artikel 186" i årsberetningen, der er omhandlet i artikel 73, stk. 9.

Ændringsforslag     276

Forslag til forordning

Artikel 186 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvad angår driftstilskud, skal tilskudsaftalen være undertegnet senest seks måneder efter begyndelsen af tilskudsmodtagerens regnskabsår. Støtteberettigede omkostninger må hverken ligge forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud eller forud for begyndelsen af tilskudsmodtagerens regnskabsår.

4.  Hvad angår driftstilskud, skal tilskudsaftalen være undertegnet senest tre måneder efter begyndelsen af tilskudsmodtagerens regnskabsår. Støtteberettigede omkostninger må hverken ligge forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud eller forud for begyndelsen af tilskudsmodtagerens regnskabsår. Den første rate skal betales til tilskudsmodtageren inden for to måneder efter tilskudsaftalens underskrivelse.

Begrundelse

Perioden for Kommissionens underskrivelse af tilskudsaftaler bør reduceres fra seks til tre måneder efter begyndelsen af tilskudsmodtagerens regnskabsår. Dette vil gøre det muligt for Kommissionen at forøge dens effektivitet i programmeringscyklussen. Derudover vil det forhindre, at civilsamfundsorganisationernes finansielle kapacitet bringes i fare, navnlig de mindste. Med en periode på seks måneder til underskrivelsen af aftaler plus tre måneder til betaling af den første rate vil de fleste civilsamfundsorganisationer være afhængige af banklån.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 186 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 186 a

 

Princippet om forbud mod fortjeneste

 

1.   Tilskud må ikke have til formål eller bevirke, at tilskudsmodtageren inden for rammerne af foranstaltningen eller arbejdsprogrammet opnår en fortjeneste (princippet om forbud mod fortjeneste).

 

2.   Fortjeneste defineres som det beløb, hvormed indtægterne overstiger de støtteberettigede omkostninger, som tilskudsmodtageren har afholdt på det tidspunkt, hvor der anmodes om betaling af saldoen.

 

3.   De indtægter, der er omhandlet i stk. 2, er begrænset til indtægter, der genereres af foranstaltningen eller arbejdsprogrammet, samt finansielle bidrag, som donorer har øremærket specielt til finansiering af de støtteberettigede omkostninger.

 

Når det drejer sig om driftstilskud, skal beløb, der er øremærket til opbygning af reserver, ikke tages i betragtning i forbindelse med kontrol af overholdelsen af princippet om forbud mod fortjeneste.

 

4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på:

 

a)   foranstaltninger, hvis formål er at øge en tilskudsmodtagers økonomiske kapacitet eller foranstaltninger, der skaber en indkomst for at sikre deres videreførelse efter den EU-finansieringsperiode, der er fastsat i tilskudsafgørelsen eller -aftalen

 

b)   stipendier til studier, forskning eller erhvervsuddannelse udbetalt til fysiske personer

 

c)   anden direkte støtte til fysiske personer med særligt stort behov, f.eks. arbejdsløse og flygtninge

 

d)   tilskud baseret på enhedssatser og/eller faste beløb og/eller enhedsomkostninger, hvis disse er i overensstemmelse med betingelserne i artikel 175

 

e)   tilskud med lav værdi.

 

5.   Når der opnås en fortjeneste, er Kommissionen berettiget til at inkassere en procentdel af denne fortjeneste svarende til Unionens bidrag til de støtteberettigede omkostninger, som faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren, til gennemførelse af foranstaltningen eller arbejdsprogrammet.

 

Hvis en europæisk politisk fond som omhandlet i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 opnår et overskud af indtægter i forhold til udgifterne ved udgangen af et regnskabsår, hvortil den modtog et driftstilskud, kan en del af overskuddet svarende til op til 25 % af de samlede indtægter for det pågældende år som en undtagelse fra denne artikel fremføres til det følgende år, forudsat at midlerne anvendes inden udgangen af første kvartal i det følgende år.

Begrundelse

Princippet om forbud mod fortjeneste i forbindelse med tilskud er et centralt princip i forvaltningen af de offentlige finanser. Kommissionen mener, at standardvalget ved finansiering af indtægtsskabende projekter bør være brugen af finansielle instrumenter i stedet for tilskud, og derfor er det nødvendigt at opretholde dette princip i forbindelse med tilskud.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 187 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de nærmere regler for Unionens finansiering og herunder tilskudsformer

c)  de nærmere regler for Unionens finansiering, der angiver alle typer EU-bidrag, og herunder tilskudsformer

Ændringsforslag     279

Forslag til forordning

Artikel 187 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  maksimalt seks måneder efter fristen for indsendelse af fuldstændige forslag skal alle ansøgere have fået besked resultatet af vurderingen af deres ansøgninger

a)  maksimalt tre måneder efter fristen for indsendelse af fuldstændige forslag skal alle ansøgere have fået besked om resultatet af vurderingen af deres ansøgninger;

Ændringsforslag     280

Forslag til forordning

Artikel 187 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  maksimalt tre måneder efter den dato, hvor de valgte ansøgere har fået besked, skal der underskrives tilskudsaftaler med dem.

b)  maksimalt en måned efter den dato, hvor de valgte ansøgere har fået besked, skal der underskrives tilskudsaftaler med dem.

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Artikel 187 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede angiver i sin årsberetning den gennemsnitlige tid, der er gået, inden ansøgerne er blevet underrettet, og tilskudsaftalerne underskrevet. I tilfælde af, at de frister, der er omhandlet i første afsnit, overskrides, skal den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede oplyse årsagerne dertil og skal, hvis de ikke er behørigt begrundet i overensstemmelse med andet afsnit, foreslå korrigerende foranstaltninger.

Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede angiver i sin årsberetning den gennemsnitlige tid, der er gået, inden ansøgerne er blevet underrettet, og tilskudsaftalerne underskrevet samt henholdsvis den længste og korteste periode. I tilfælde af, at de frister, der er omhandlet i første afsnit, overskrides, skal den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede oplyse årsagerne dertil og skal, hvis de ikke er behørigt begrundet i overensstemmelse med andet afsnit, foreslå korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 188 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  til organer med et retligt eller faktisk monopol eller til organer udpeget af medlemsstaterne, på deres ansvar, når disse medlemsstater befinder sig i en retlig eller faktisk monopolstilling

udgår

Begrundelse

Kommissionens forslag giver mulighed for at yde direkte tilskud til enheder, som er bemyndiget af medlemsstaterne, i tilfælde af et faktisk eller retligt monopol, eller hvis de direkte modtagere er blevet udvalgt på baggrund af deres tekniske kompetence. Ordførerne er ikke tilstrækkeligt overbevist om, at risikoen for at udvide tilskud uden indkaldelse af forslag er begrundet i dette tilfælde.

Ændringsforslag     283

Forslag til forordning

Artikel 188 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Undtagelserne nævnt i punkt (c) og (f) i første afsnit fortolkes og anvendes udelukkende af EU-institutionerne og- organerne eller medlemsstaterne.

Ændringsforslag     284

Forslag til forordning

Artikel 188 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EU-institutionerne og -organerne eller medlemsstaterne definerer på tydelig vis både tidsrammen for og omfanget af anvendelsen af undtagelserne i punkt (c) og (f) i første afsnit.

Ændringsforslag     285

Forslag til forordning

Artikel 189 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på offentlige organer og de internationale organisationer, der er omhandlet i artikel 151

Første afsnit finder ikke anvendelse på offentlige organer, organisationer i medlemsstaterne og de internationale organisationer, der er omhandlet i artikel 151.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 151 a (nyt).

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 189 – stk. 1 – litra e – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)   en beskrivelse af foranstaltningen eller arbejdsprogrammet og et budgetoverslag, der om muligt:

e)   en beskrivelse af foranstaltningen eller arbejdsprogrammet og et budgetoverslag, der:

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 189 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Ansøgeren skal angive kilderne til og omfanget af de EU-midler, som den pågældende i samme regnskabsår har modtaget eller ansøgt om til den samme foranstaltning eller en del af foranstaltningen eller til driften, samt alle andre midler, som ansøgeren har modtaget eller ansøgt om til den samme foranstaltning.

Begrundelse

Genindsat fra gennemførelsesbestemmelsernes artikel 196, stk. 4.

Ændringsforslag     288

Forslag til forordning

Artikel 191 – stk. 5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Medlemsstaternes organisationer

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 151 a (nyt).

Ændringsforslag     289

Forslag til forordning

Artikel 191 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den ansvarlige anvisningsberettigede kan på grundlag af en risikoanalyse undlade at kræve forpligtelsen til at efterprøve offentlige organers og internationale organisationers operationelle kapacitet opfyldt.

6.  Den ansvarlige anvisningsberettigede kan på grundlag af en risikoanalyse undlade at kræve forpligtelsen til at efterprøve offentlige organers, medlemsstaternes organisationers eller internationale organisationers operationelle kapacitet opfyldt.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 151 a (nyt).

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 192 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  muliggøre en evaluering heraf.

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 200 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter offentliggørelsen sender Kommissionen på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet disse en rapport om:

Efter offentliggørelsen sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om:

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 201 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unionen kan etablere finansielle instrumenter eller yde budgetgarantier eller finansiel bistand med støtte fra det almindelige budget ved en basisretsakt.

1.  Med henblik på at nå sine mål kan Unionen etablere finansielle instrumenter eller yde budgetgarantier eller finansiel bistand med støtte fra det almindelige budget ved en basisretsakt, hvis disse viser sig at være den bedste måde at opnå Unionens mål. De finansielle instrumenter supplerer andre former for budgetbidrag.

Ændringsforslag     293

Forslag til forordning

Artikel 201 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Revisionsretten har fuld adgang til alle oplysninger relateret til finansielle instrumenter, budgetgarantier og finansiel bistand, herunder kontrol på stedet.

 

Medmindre andet er fastsat i basisretsakten, betragtes Revisionsretten som den eksterne revisor, der er ansvarlig for de projekter og programmer, som modtager støtte under et finansielt instrument, en budgetgaranti eller modtager finansiel bistand.

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 202 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Finansielle instrumenter anvendes i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, åbenhed, proportionalitet, ikke-forskelsbehandling, ligebehandling og subsidiaritet og i overensstemmelse med deres målsætninger og, hvor det er relevant, med den varighed, der er fastsat i basisretsakten for de pågældende finansielle instrumenter.

Begrundelse

Genindsat artikel 140, stk. 1, i forordning 966/2012, som Kommissionen havde taget ud.

Ændringsforslag     295

Forslag til forordning

Artikel 202 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  opnå en løftestangseffekt eller en multiplikatoreffekt ved at mobilisere en samlet investering, som er større end Unionens bidrag eller garanti. Målintervallet af værdier for løftstangs- og multiplikatoreffekten skal baseres på en forudgående vurdering for det tilsvarende finansielle instrument eller den tilsvarende budgetgaranti

d)  opnå en løftestangseffekt eller en multiplikatoreffekt ved at mobilisere en samlet investering, som er større end Unionens bidrag eller garanti. Målintervallet af værdier for løftstangs- og multiplikatoreffekten skal baseres på en konsekvensanalyse for det tilsvarende finansielle instrument eller den tilsvarende budgetgaranti;

Begrundelse

Konsekvent terminologi i tråd med ordførerens ændringsforslag til artikel 32.

Ændringsforslag     296

Forslag til forordning

Artikel 202 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  tilse, at et eventuelt vederlag til de enheder eller modparter, som medvirker til gennemførelsen, baseres på resultater. De resultatbaserede gebyrer omfatter administrationsgebyrer, som aflønner den enhed eller modpart, som medvirker til gennemførelsen, for det udførte arbejde i forbindelse med gennemførelsen af et finansielt instrument eller en budgetgaranti og i givet fald politikrelaterede incitamenter for at fremme opfyldelsen af politikmålene eller incitamenter vedrørende det finansielle instruments eller budgetgarantiens økonomiske resultater. Ekstraordinære udgifter kan godtgøres

g)  tilse, at et eventuelt vederlag til de enheder eller modparter, som medvirker til gennemførelsen, baseres på resultater. De resultatbaserede gebyrer omfatter administrationsgebyrer, som aflønner den enhed eller modpart, som medvirker til gennemførelsen, for det udførte arbejde i forbindelse med gennemførelsen af et finansielt instrument eller en budgetgaranti, og som beregnes på basis af de midler, der rent faktisk overføres, og i givet fald politikrelaterede incitamenter for at fremme opfyldelsen af politikmålene eller incitamenter vedrørende det finansielle instruments eller budgetgarantiens økonomiske resultater. Ekstraordinære udgifter kan godtgøres i behørigt begrundede tilfælde

Ændringsforslag     297

Forslag til forordning

Artikel 202 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  aftaler og performancetiltag skal udformes hensigtsmæssigt og gennemføres med omhu; Kommissionen giver ikke mulighed for, at administrationsgebyrer beregnes som en procentdel af det kumulerede bevilgede EU-bidrag, inklusive uudnyttede budgetforpligtelser.

Ændringsforslag     298

Forslag til forordning

Artikel 202 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  baseres på forudgående vurderinger, individuelt eller som led i et program i overensstemmelse med artikel 32. Den forudgående vurdering skal indeholde en redegørelse for valget af typen af finansiel operation i betragtning af de tilstræbte politikmål og de tilknyttede finansielle risici og besparelser for Unionens budget.

h)  baseres på konsekvensanalyser, individuelt eller som led i et program i overensstemmelse med artikel 32. Konsekvensanalysen skal indeholde en redegørelse for valget af typen af finansiel operation i betragtning af de tilstræbte politikmål og de tilknyttede finansielle risici og besparelser for Unionens budget. Disse analyser revideres og opdateres for at tage højde for større socioøkonomiske ændringers indvirkning på rationalet bag instrumentet eller garantien.

Begrundelse

Konsekvent terminologi i tråd med ordførerens ændringsforslag til artikel 32.

Ændringsforslag     299

Forslag til forordning

Artikel 202 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når et finansielt instruments eller en budgetgarantis gennemførelsesperiode er udløbet, skal eventuelle udestående beløb med oprindelse i Unionens budget tilbageføres til budgettet

b)  når et finansielt instruments eller en budgetgarantis gennemførelsesperiode er udløbet, skal eventuelle udestående beløb med oprindelse i Unionens budget tilbageføres til budgettet, idet der tages hensyn til det finansielle instruments eller budgetgarantiens karakter;

Begrundelse

I portefølje-risikodelingsordninger bør porteføljelevetid haves in mente, før der betales midler tilbage til EU-budgettet.

Ændringsforslag     300

Forslag til forordning

Artikel 203 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Budgetgarantier og finansiel bistand kan påføre Unionen eventualforpligtelser, der overstiger de finansielle aktiver, som er tilvejebragt til at dække Unionens finansielle forpligtelse.

2.  Budgetgarantier og finansiel bistand kan påføre Unionen eventualforpligtelser, der kun må overstige de finansielle aktiver, som er tilvejebragt til at dække Unionens finansielle forpligtelse, hvis dette er bestemt i en basisretsakt om oprettelse af en garanti og på de betingelser, der er fastsat deri.

Begrundelse

Dette ændringsforslag ajourfører og erstatter de oprindelige ordføreres ændringsforsalg 159.

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Artikel 204 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  niveauet af hensættelser for den pågældende budgetgaranti falder til under 30 % af den tilførselssats, der er fastsat i stk. 1, eller niveauet ifølge Kommissionens risikovurdering kan falde til under den nævnte sats inden for et år

a)  niveauet af hensættelser for den pågældende budgetgaranti falder til under 50 % af den tilførselssats, der er fastsat i stk. 1, og igen, hvis den falder til under 30 %, eller hvis den ifølge Kommissionens risikovurdering kan falde til under en af disse satser inden for et år

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Artikel 204 – stk. 8 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  det genererede beløb i privat kapital er mindre end bidragene fra offentlige kilder.

Ændringsforslag     303

Forslag til forordning

Artikel 205 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hensættelserne til dækning af finansielle forpligtelser, som følger af finansielle instrumenter, budgetgarantier eller finansiel bistand, indsættes på en fælles hensættelsesfond, som forvaltes direkte af Kommissionen.

1.  Hensættelserne til dækning af finansielle forpligtelser, som følger af finansielle instrumenter, budgetgarantier eller finansiel bistand, indsættes på en fælles hensættelsesfond, som forvaltes direkte af Kommissionen. Kommissionen informerer og rådfører sig med Europa-Parlamentet om den fælles hensættelsesfonds funktion og udregningen af dens tilførselssats.

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Artikel 206 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert tredje år gennemføres en uafhængig evaluering af, hvorvidt retningslinjerne er tilstrækkelige.

Hvert tredje år gennemføres en uafhængig evaluering af, hvorvidt retningslinjerne er tilstrækkelige, og sendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Artikel 207 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen aflægger hvert år beretning om finansielle instrumenter, butgetgarantier og finansiel bistand, eventualforpligtelser og den fælles hensættelsesfond i overensstemmelse med artikel 242.

Kommissionen aflægger hvert år beretning om finansielle instrumenter, herunder de finansielle instrumenter, der er omfattet af artikel 210, budgetgarantier og finansiel bistand, eventualforpligtelser og den fælles hensættelsesfond i overensstemmelse med artikel 242.

Begrundelse

Rapporteringskravene for finansielle instrumenter under delt gennemførelse bør være de samme som dem under direkte og indirekte gennemførelse.

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Artikel 208 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uanset artikel 201, stk. 1, kan der i behørigt begrundede tilfælde oprettes finansielle instrumenter, uden at disse godkendes gennem en basisretsakt, forudsat at disse instrumenter medtages i budgettet i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, litra e).

udgår

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Artikel 208 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kombineres finansielle instrumenter i en enkelt aftale med supplerende støtte fra Unionens budget, bl.a. tilskud, finder dette afsnit anvendelse for hele foranstaltningen. Rapporteringen foretages i overensstemmelse med artikel 242.

2. Kombineres finansielle instrumenter i en enkelt aftale med supplerende støtte fra Unionens budget, bl.a. tilskud, finder de regler, der gælder for den finansieringsmetode, der udgør mere end 50 % af den samlede finansiering, anvendelse for hele foranstaltningen. Rapporteringen om det finansielle instruments andel af finansieringen foretages i overensstemmelse med artikel 242.

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Artikel 208 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen sikrer en ensartet forvaltning af finansielle instrumenter, navnlig med hensyn til regnskabsføring, rapportering, overvågning og styring af finansielle risici.

3.  Kommissionen sikrer en ensartet og forenklet forvaltning af finansielle instrumenter, navnlig med hensyn til regnskabsføring, rapportering, overvågning og styring af finansielle risici.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Artikel 208 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Deltager Unionen i et finansielt instrument som en minoritetsinteressent, sikrer Kommissionen, at dette afsnit overholdes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet på grundlag af omfanget og værdien af Unionens deltagelse i instrumentet. Uanset ovenstående skal Kommissionen sikre overholdelsen af artikel 124.

udgår

Ændringsforslag     310

Forslag til forordning

Artikel 208 – stk. 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Kommissionen rapporterer årligt til Europa-Parlamentet og Rådet om effektiviteten og produktiviteten af de finansielle instrumenter, der forvaltes i henhold til de metoder, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1, litra a), b) og c). I sin årlige rapport påviser Kommissionen tydeligt de finansielle instrumenters merværdi, og den skal være i stand til at identificere de endelige støttemodtagere og opstille en liste over de projekter, der er finansieret af de finansielle instrumenter.

Ændringsforslag     311

Forslag til forordning

Artikel 210 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med hensyn til bidrag fra midler, for hvilke gennemførelsen er delt, til finansielle instrumenter, som er oprettet i henhold til denne afdeling, gælder de sektorspecifikke regler. Uanset ovenstående kan forvaltningsmyndighederne basere sig på en forudgående vurdering, der er udført i overensstemmelse med artikel 202, stk. 1, litra h), inden de bidrager til et eksisterende finansielt instrument.

3.  Med hensyn til bidrag fra midler, for hvilke gennemførelsen er delt, til finansielle instrumenter, som er oprettet i henhold til denne afdeling, gælder de sektorspecifikke regler. Uanset ovenstående kan forvaltningsmyndighederne basere sig på en konsekvensanalyse, der er udført i overensstemmelse med artikel 202, stk. 1, litra h), inden de bidrager til et eksisterende finansielt instrument.

Begrundelse

Se ordførerens ændringsforslag til artikel 32.

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Artikel 213 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unionens finansielle bistand til medlemsstater eller tredjelande skal tage form af et lån eller en kreditlinje eller ethvert andet instrument, som anses for hensigtsmæssigt for at sikre støttens effektivitet. Kommissionen skal til dette formål have beføjelse til i den relevante basisretsakt at låne de nødvendige midler på vegne af Unionen på kapitalmarkederne eller hos finansielle institutioner.

1.  Unionens finansielle bistand til medlemsstater eller tredjelande skal være omfattet af forud fastsatte betingelser og tage form af et lån eller en kreditlinje eller ethvert andet instrument, som anses for hensigtsmæssigt for at sikre støttens effektivitet. Kommissionen skal til dette formål have beføjelse til i den relevante basisretsakt at låne de nødvendige midler på vegne af Unionen på kapitalmarkederne eller hos finansielle institutioner.

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Artikel 213 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den finansielle bistand skal forvaltes direkte af Kommissionen.

4.  Den finansielle bistand skal forvaltes direkte af Kommissionen, der regelmæssigt aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om opfyldelsen af betingelserne for og udviklingen af den finansielle bistand.

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Artikel 213 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikrer, at modtagerlandet regelmæssigt foretager tjek af, at de tilvejebragte midler er blevet anvendt efter hensigten, træffer passende foranstaltninger til at forebygge uregelmæssigheder og svig og i givet fald tager retlige skridt til at inddrive eventuelt misbrugte midler, der er udbetalt i henhold til Unionens finansielle bistand

a)  sikrer, at modtagerlandet regelmæssigt foretager tjek af, at de tilvejebragte midler er blevet anvendt efter hensigten, og at betingelserne er blevet opfyldt, træffer passende foranstaltninger til at forebygge uregelmæssigheder og svig og i givet fald tager retlige skridt til at inddrive eventuelt misbrugte midler, der er udbetalt i henhold til Unionens finansielle bistand

Ændringsforslag     315

Forslag til forordning

Artikel 215 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bidrag må ikke bruges til direkte eller indirekte at indrømme personlige fordele hverken i form af kontanter eller naturalydelser til individuelle medlemmer eller personalemedlemmer i et europæisk politisk parti. Bidrag må ikke bruges til direkte eller indirekte at finansiere tredjeparters aktiviteter, herunder nationale politiske partier eller politiske fonde på europæisk eller nationalt niveau, hverken i form af tilskud, donationer, lån eller andre lignende aftaler. Bidrag må ikke bruges til nogen af de formål, der er udelukket i kraft af artikel 22 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

3.  Bidrag må ikke bruges til direkte eller indirekte at indrømme personlige fordele hverken i form af kontanter eller naturalydelser til individuelle medlemmer eller personalemedlemmer i et europæisk politisk parti. Bidrag må ikke bruges til direkte eller indirekte at finansiere tredjeparters aktiviteter, herunder nationale politiske partier eller politiske fonde på europæisk eller nationalt niveau, hverken i form af tilskud, donationer, lån eller andre lignende aftaler. Med henblik på denne artikel betragtes enheder, som er tilknyttet europæiske politiske partier på europæisk plan, såsom ungdoms- og kvindeorganisationer under disse partier, ikke som tredjeparter. Bidrag må ikke bruges til nogen af de formål, der er udelukket i kraft af artikel 22 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at europæiske politiske partier under den nye statut stadig har lov til at støtte deres ungdoms- og kvindeorganisationer og andre lignende organisationer.

Ændringsforslag     316

Forslag til forordning

Artikel 215 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Europæiske politiske partier har lov til at opbygge reserver med den del af deres egne midler, som overstiger 15 % af deres årlige godtgørelsesberettigede udgifter.

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at europæiske politiske partier under den nye statut stadig har lov til opbygge reserver fra deres egne midler.

Ændringsforslag     317

Forslag til forordning

Artikel 215 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis en europæisk politisk fond som omhandlet i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 opnår et overskud af indtægter i forhold til udgifterne ved udgangen af et regnskabsår, hvortil det modtog et driftstilskud, kan en del af overskuddet svarende til indtil 25 % af de samlede indtægter for det pågældende år fremføres til det følgende år, forudsat at midlerne anvendes inden udgangen af første kvartal i det følgende år.

udgår

Begrundelse

En ajourført version af ændringsforslag 170. Ordførerne mener, at artikel 125, stk. 7, bør flyttes til artikel 186a, stk. 6 (ny).

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Artikel 219 – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne ved de pågældende transaktioner, på grundlag af en af nedenstående:

 

i)   opfyldelsen på forhånd af visse betingelser

 

ii)   opnåelsen af resultater målt i forhold til tidligere fastsatte delmål eller ved hjælp af resultatindikatorer.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 121.

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Artikel 219 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne ved de pågældende transaktioner, på grundlag af en af nedenstående:

udgår

i)   opfyldelsen på forhånd af visse betingelser

 

ii)   opnåelsen af resultater målt i forhold til tidligere fastsatte delmål eller ved hjælp af resultatindikatorer.

 

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 121.

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Artikel 227 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Trustfonde

EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil

Begrundelse

Se ordførerens ændringsforslag til denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Artikel 227 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan med henblik på akutte nødhjælpsforanstaltninger, foranstaltninger, der gennemføres efter katastrofefasen, eller tematiske foranstaltninger efter at have underrettet Europa-Parlamentet og Rådet herom oprette trustfonde i forbindelse med en aftale, som indgås med andre donorer. Retsakten om oprettelse af den enkelte trustfond fastsætter trustfondens mål. Kommissionens afgørelse om oprettelse af trustfonden skal indeholde en beskrivelse af fondens mål, begrundelsen for dens oprettelse i henhold til stk. 3, en angivelse af dens varighed og de foreløbige aftaler med andre donorer.

1.  Kun i behørigt begrundede tilfælde og med henblik på akutte nødhjælpsforanstaltninger, foranstaltninger, der gennemføres efter katastrofefasen, eller tematiske foranstaltninger kan Kommissionen foreslå Europa-Parlamentet og Rådet, at der ved en basisretsakt og i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure oprettes trustfonde for foranstaltninger udadtil i forbindelse med en aftale, som indgås med andre donorer. Basisretsakten om oprettelse af de enkelte trustfonde skal indeholde en beskrivelse af fondens mål, begrundelsen for dens oprettelse i henhold til stk. 3, andelen af finansiering fra andre kilder end Unionens budget, hvis forhold skal være konstant over hele trustfondens varighed, en angivelse af dens varighed og de foreløbige aftaler med andre donorer.

 

Der kan under ingen omstændigheder oprettes trustfonde i Unionen.

Begrundelse

De EU-trustfonde, som er taget i brug, er præget af manglende tilsyn fra Europa-Parlamentets side og problemer som følge af, at forpligtelser fra Unionens budget ikke modsvares af bidrag fra andre donorer. Indtil disse spørgsmål er løst, mener ordførerne, at det er for tidligt at udvide deres anvendelse til interne politikker. Desuden har de gennemførende organisationer stødt på problemer i trustfonde i forbindelse med samfinansiering af projekter og modsætter sig derfor deres anvendelse i Unionen. Dette ændringsforslag tager hensyn til forslag fra Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (tyske sociale velfærdsorganisationer).

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Artikel 227 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forelægger sine udkast til afgørelse om oprettelse, forlængelse eller afvikling af en EU-trustfond for det kompetente udvalg, der er omhandlet i den basisretsakt, i medfør af hvilken Unionen yder sit bidrag til EU-trustfonden.

2.  Kommissionen forelægger sine udkast til forslag om oprettelse, forlængelse eller afvikling af en EU-trustfond for Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Se begrundelsen for ordførernes ændringsforslag til stk. 1.

Ændringsforslag     323

Forslag til forordning

Artikel 227 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Unionens indsats tilføres en merværdi: trustfonde oprettes og gennemføres kun på EU-plan, hvis deres mål bedre kan nås på EU-plan end på nationalt plan, især på grund af deres omfang eller virkninger

a)  det er fastslået på baggrund af en konsekvensanalyse , at Unionens indsats tilføres en merværdi: trustfonde oprettes og gennemføres kun på EU-plan, hvis deres mål bedre kan nås på EU-plan end på nationalt plan, især på grund af deres omfang eller virkninger, og ikke kan nås i samme udstrækning gennem andre eksisterende finansielle instrumenter

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på et forslag fra Civil Society Europe.

Ændringsforslag     324

Forslag til forordning

Artikel 227 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  målsætningerne for EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil tilpasses målsætningerne for det EU-instrument eller den EU-budgetpost, som de finansieres over

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på et forslag fra Civil Society Europe.

Ændringsforslag     325

Forslag til forordning

Artikel 227 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For hver EU-trustfond oprettes en bestyrelse med Kommissionen som formand for at sikre en retfærdig repræsentation af donorerne, og at de medlemsstater, der ikke bidrager, er repræsenteret som observatører, samt for at træffe afgørelse om anvendelsen af midlerne. Reglerne for bestyrelsens sammensætning og vedtægterne fastlægges i den retsakt om oprettelse af trustfonden, som Kommissionen vedtager, og som donorerne tilslutter sig. Disse regler skal omfatte et krav om positiv stemmeafgivelse fra Kommissionen i forbindelse med den endelige afgørelse om anvendelsen af midlerne.

4.  For hver EU-trustfond oprettes en bestyrelse med Kommissionen som formand for at sikre en retfærdig repræsentation som observatører af donorerne og af de medlemsstater, der ikke bidrager, og ,hvor det er relevant, af Europa-Parlamentet, samt for at træffe afgørelse om anvendelsen af midlerne. Reglerne for bestyrelsens sammensætning og vedtægterne fastlægges i den retsakt om oprettelse af trustfonden, som Kommissionen vedtager, og som donorerne tilslutter sig. Disse regler skal omfatte et krav om positiv stemmeafgivelse fra Kommissionen i forbindelse med den endelige afgørelse om anvendelsen af midlerne.

Ændringsforslag     326

Forslag til forordning

Artikel 227 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-trustfonde oprettes med en begrænset varighed, som fastlægges i retsakten om oprettelse. Denne varighed kan forlænges ved en afgørelse truffet af Kommissionen efter anmodning fra bestyrelsen i den pågældende EU-trustfond.

EU-trustfonde oprettes med en begrænset varighed, som fastlægges i retsakten om oprettelse. Denne varighed kan forlænges ved en afgørelse truffet af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure på baggrund af et forslag af Kommissionen efter anmodning fra bestyrelsen i den pågældende EU-trustfond.

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Artikel 228 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelse af trustfonde

Gennemførelse af EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil

Ændringsforslag     328

Forslag til forordning

Artikel 228 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EU-trustfonde gennemføres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed, proportionalitet, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling og med de specifikke mål i de enkelte retsakter om oprettelse.

1.  EU-trustfonde gennemføres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed, proportionalitet, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling og sikrer fuld respekt for Europa-Parlamentets og Rådets budgetkontrol og kontrolmekanisme, og i overensstemmelse med de specifikke mål i de enkelte retsakter om oprettelse.

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Artikel 228 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Ethvert EU-bidrag skal anvendes i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i den basisretsakt, i medfør af hvilken Unionen yder sit bidrag til EU-trustfonden.

Ændringsforslag     330

Forslag til forordning

Artikel 228 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Foranstaltninger, der finansieres af EU-trustfonde, kan gennemføres direkte af Kommissionen i medfør af artikel 61, stk. 1, litra a), eller indirekte via enheder i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), nr. i), ii), iii), v), og vi).

2.  Foranstaltninger, der finansieres af EU-trustfonde, kan gennemføres direkte af Kommissionen i medfør af artikel 61, stk. 1, litra a), eller indirekte via enheder i henhold til artikel 61, stk. 1, litra c), nr. i), ii), iii), v), og vi), og skal være i overensstemmelse med de finansielle regler.

Ændringsforslag     331

Forslag til forordning

Artikel 228 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regnskabsføreren opstiller regnskaberne for de transaktioner, som hver trustfond udfører, to gange om året.

Regnskabsføreren opstiller regnskaberne for de transaktioner, som hver trustfond udfører, to gange om året. Desuden aflægger Kommissionen mindst hver sjette måned rapport om gennemførelsen af de enkelte trustfonde på grundlag af kvalitative kriterier såsom arten af de projekter og programmer, der modtager støtte, udvælgelsesprocedurer, geografiske og tematiske prioriteter, tilsyn med formidlere, og hvordan trustfonden bidrager til opfyldelsen af de mål, der er fastsat i basisretsakten for det EU-instrument, der bidrager til dens finansiering.

Ændringsforslag     332

Forslag til forordning

Artikel 228 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Trustfondene underkastes hvert år en uafhængig ekstern revision.

Trustfondene underkastes hvert år en uafhængig ekstern revision. Revisionsretten har kontrolbeføjelser.

Ændringsforslag     333

Forslag til forordning

Artikel 228 – stk. 5 – afsnit 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Trustfondene er en del af proceduren for decharge i henhold til artikel 319 i TEUF.

Ændringsforslag    334

Forslag til forordning

Artikel 228 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Kommissionen offentliggør en detaljeret rapport om de aktiviteter, der støttes af EU-trustfonde, og om gennemførelsen og resultaterne heraf ved hjælp af et arbejdsdokument, der vedlægges budgetforslaget hvert år i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6.

Ændringsforslag     335

Forslag til forordning

Artikel 229 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  tredjelandet overholder de grundlæggende principper i verdenserklæringen om menneskerettigheder

Ændringsforslag     336

Forslag til forordning

Artikel 229 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  tredjelandet har fastsat antikorruptionslove.

Ændringsforslag    337

Forslag til forordning

Artikel 230 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For beløb under de tærskler, der er omhandlet i artikel 169, stk. 1, kan aflønnede eksterne eksperter, der skal bistå institutionerne i forbindelse med evaluering af ansøgninger om tilskud, projekter og bud, samt tilvejebringe udtalelser og yde rådgivning i særlige sager, udvælges på grundlag af den procedure, der er fastsat i stk. 3.

1.  For beløb under de tærskler, der er omhandlet i artikel 169, stk. 1, kan aflønnede eksterne eksperter, der skal bistå institutionerne i forbindelse med evaluering af ansøgninger om tilskud, projekter og bud, samt tilvejebringe udtalelser og yde rådgivning i særlige sager, udvælges på grundlag af den procedure, der er fastsat i stk. 3. De belægges med en EU-skat.

Ændringsforslag    338

Forslag til forordning

Artikel 234 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Årsregnskaber skal udarbejdes for hvert regnskabsår, der begynder den 1. januar og slutter den 31. december. Disse regnskaber skal bestå af:

Årsregnskaber skal udarbejdes for hvert regnskabsår, der begynder den 1. januar og slutter den 31. december. Disse regnskaber skal omfatte:

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 234, stk. 1 a (nyt).

Ændringsforslag    339

Forslag til forordning

Artikel 234 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  regnskaber med en opstilling af de regnskabsoplysninger, som er omhandlet i artikel 79

a)  konsoliderede regnskaber med en opstilling af de konsoliderede regnskabsoplysninger i årsregnskaberne for de institutioner, der finansieres over budgettet, årsregnskaberne for de organer, som er omhandlet i artikel 69, og årsregnskaberne for andre organer, hvis regnskaber skal konsolideres i overensstemmelse med regnskabsreglerne i artikel 79

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 234, stk. 1 a (nyt).

Ændringsforslag    340

Forslag til forordning

Artikel 234 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bevillingsregnskaber med en opstilling af de oplysninger, der findes i institutionernes bevillingsregnskaber

(b)  de samlede bevillingsregnskaber med en opstilling af de oplysninger, der findes i institutionernes bevillingsregnskaber

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 234, stk. 1 a (nyt).

Ændringsforslag    341

Forslag til forordning

Artikel 234 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  det konsoliderede årsregnskab med en opstilling – i overensstemmelse med de i artikel 79 nævnte regnskabsregler og navnlig princippet om væsentlighed – af en konsolidering af regnskabsoplysningerne, der er indeholdt i årsregnskaberne og bevillingsregnskaberne for de organer, der er omhandlet i artikel 69, og for andre organer, der opfylder kriterierne for konsolidering af regnskaber.

udgår

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 234, stk. 1 a (nyt).

Ændringsforslag    342

Forslag til forordning

Artikel 234 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.   Kommissionen offentliggør hvert år et langsigtet likviditetsoverslag, som har en tidshorisont på syv til ti år, og som blandt andet omfatter budgetlofter, betalingsbehov, kapacitetsbegrænsninger og, hvis det er relevant, potentielle frigørelser.

Begrundelse

I overensstemmelse med forslagene fra Revisionsretten (se udtalelse nr. 1/2017) foreslår ordførerne en "omstrukturering" af regnskaberne og udarbejdelse af et langsigtet likviditetsoverslag for at gøre det nemmere for aktørerne at vurdere deres fremtidige betalingsbehov og budgetprioriteringer. Den nuværende definition af årsregnskabet bevares også.

Ændringsforslag    343

Forslag til forordning

Artikel 235 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Regnskabsføreren foretager efter regnskabsårets udløb og frem til fremsendelsen af det almindelige regnskab de korrektioner, der er nødvendige for at sikre, at der opstilles et formelt korrekt og pålideligt årsregnskab, som giver et retvisende billede. Sådanne korrektioner skal være i overensstemmelse med de regnskabsregler, der er omhandlet i artikel 79.

3.  (Vedrører ikke den danske tekst) Sådanne korrektioner skal være i overensstemmelse med de regnskabsregler, der er omhandlet i artikel 79.

Begrundelse

Et "retvisende billede" er almindelig accepteret terminologi.

Ændringsforslag    344

Forslag til forordning

Artikel 237 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Regnskabsførerne for de øvrige institutioner og for de organer, der er omhandlet i artikel 234, sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår deres foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

1.  Regnskabsførerne for alle EU-institutioner og -organer sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår deres foreløbige årsregnskab til Revisionsretten.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 237, stk. 3a (nyt).

Ændringsforslag    345

Forslag til forordning

Artikel 237 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionens regnskabsfører konsoliderer disse foreløbige årsregnskaber med Kommissionens foreløbige årsregnskab og sender via elektroniske kommunikationsmidler senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår Revisionsretten Kommissionens foreløbige årsregnskab og Unionens konsoliderede foreløbige regnskab.

3.  Kommissionens regnskabsfører konsoliderer disse foreløbige årsregnskaber med Kommissionens foreløbige årsregnskab og sender via elektroniske kommunikationsmidler senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår Revisionsretten Unionens konsoliderede foreløbige regnskab.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 237, stk. 3a (nyt).

Ændringsforslag    346

Forslag til forordning

Artikel 237 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Unionens konsoliderede foreløbige regnskab skal også omfatte en vurdering af omfanget af fejl i Unionens udgifter på grundlag af en konsekvent metode.

Begrundelse

I overensstemmelse med forslagene fra Revisionsretten (jf. punkt 13 og 108 i udtalelse nr. 1/2017) mener ordførerne, at Revisionsretten også bør også behandle det foreløbige regnskab.

Ændringsforslag    347

Forslag til forordning

Artikel 238 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Revisionsretten fremsætter senest den 1. juni sine bemærkninger til de foreløbige årsregnskaber for alle institutioner med undtagelse af Kommissionen og for hvert af de organer, der er omhandlet i artikel 234, og fremsætter senest den 15. juni sine bemærkninger til Kommissionens foreløbige årsregnskaber og Unionens konsoliderede foreløbige årsregnskaber.

1.  Revisionsretten fremsætter senest den 15. maj i år n+1 sine bemærkninger til de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og for hvert af de organer, der er omhandlet i artikel 234, og fremsætter senest den 1. juni i år n+1 sine bemærkninger til Unionens konsoliderede foreløbige årsregnskaber.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 238, stk. 2, afsnit 2. 2.

Ændringsforslag    348

Forslag til forordning

Artikel 238 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regnskabsførerne for de øvrige institutioner og for de organer, der er omhandlet i artikel 234, sender senest den 15. juni de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte.

Regnskabsførerne for de øvrige institutioner og for de organer, der er omhandlet i artikel 234, sender senest den 1. juni de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 238, stk. 2, afsnit 2. 2.

Ændringsforslag    349

Forslag til forordning

Artikel 238 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle institutioner med undtagelse af Kommissionen samt hvert af de organer, der er omhandlet i artikel 234, sender deres endelige årsregnskab senest den 1. juli til Kommissionens regnskabsfører, Revisionsretten, Europa-Parlamentet og Rådet.

Alle institutioner med undtagelse af Kommissionen samt hvert af de organer, der er omhandlet i artikel 234, sender deres endelige årsregnskab senest den 15. juni til Kommissionens regnskabsfører, Revisionsretten, Europa-Parlamentet og Rådet. Senest samme dato efter at have godkendt sit eget endelige årsregnskab fremsender Kommissionen det elektronisk til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Ordførerne mener, at der er mulighed for at forkorte den foreslåede frist med hensyn til godkendelse og fremsendelse af det endelige regnskab.

Ændringsforslag    350

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. juli efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et integreret sæt af rapporter om regnskab og ansvarlighed, der indeholder:

1.  Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et integreret sæt af rapporter om regnskab og ansvarlighed, der indeholder:

Begrundelse

Flytningen af datoen for fremsendelsen af disse rapporter fra 30. juni til 31. juli, dvs. efter starten på sommerferien er uforenelig med Europa-Parlamentets og Budgetkontroludvalgets interne procedurer. Derimod foreslår ordførerne at fremrykke tidsfristen til 31. marts.

Ændringsforslag    351

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det konsoliderede årsregnskab som omhandlet i artikel 238

a)  det konsoliderede årsregnskab som omhandlet i artikel 238 med et langsigtet likviditetsoverslag

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 239, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    352

Forslag til forordning

Article 239 – paragraph 1 – point b – introductory part

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport med:

b)  en samlet rapport om ansvarlighed med:

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 239, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    353

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – litra b– nr. i a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i a)  en forvaltningsredegørelse med oplysninger om de vigtige forvaltningssystemer i Unionen

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 239, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    354

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – litra b– nr. i b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i b)  en evaluering af fremskridt hen imod opfyldelse af politiske mål, som er blevet overvåget med resultatindikatorer som omhandlet i artikel 31

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 239, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    355

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – litra b – nr. i c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i c)  en vurdering af, i hvilket omfang udgifterne er påvirket af uregelmæssigheder med eget skøn over fejlforekomsten og - separat - det beløb i EU-udgifter, som den påtænker at genvinde som inddrivelser eller finansielle korrektioner vedrørende det pågældende regnskabsår

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 239, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    356

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii a)  en rapport om det interne revisionsudvalgs rolle og konklusioner som omhandlet i artikel 120a.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 239, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    357

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  rapporten om forebyggende og korrigerende foranstaltninger, der omfatter EU-budgettet, som skal vise den finansielle virkning af de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte EU-budgettet mod udgifter, der er afholdt i strid med lovgivningen

c)  rapporten om forebyggende og korrigerende foranstaltninger, der omfatter EU-budgettet, som skal indeholde et skøn over omfanget af uregelmæssigheder i de oprindelige eller godkendte anmodninger om godtgørelse og vise den finansielle virkning af de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte EU-budgettet mod udgifter, der er afholdt i strid med lovgivningen

Begrundelse

Ordførerne mener, at det konsoliderede regnskab skal være ledsaget af en samlet rapport om ansvarlighed med regnskabsoplysninger, en forvaltningsredegørelse, en bred oversigt over Unionens udgifter og aktiviteter, en evaluering af fremskridtene med at nå de fastsatte mål, en vurdering af, i hvilket omfang udgifterne er påvirket af uregelmæssigheder, samt en rapport om det interne revisionsudvalgs rolle og konklusioner.

Ændringsforslag    358

Forslag til forordning

Artikel 239 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den interne revisionsberetning, der er omhandlet i artikel 116, stk. 7

e)  den interne revisionsberetning, der er omhandlet i artikel 116, stk. 4

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag    359

Forslag til forordning

Artikel 241 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De stiller senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår beretningen til rådighed for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

De stiller senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår beretningen til rådighed for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Konsekvent tilpasning af rapporteringspligter.

Ændringsforslag     360

Forslag til forordning

Artikel 242 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen aflægger hvert år beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om finansielle instrumenter, butgetgarantier og finansiel bistand, eventualforpligtelser og den fælles hensættelsesfond i overensstemmelse med artikel 39, stk. 4 og 5, og med artikel 50, stk. 1, litra d). Disse oplysninger stilles samtidig til rådighed for Revisionsretten.

Kommissionen aflægger hvert år beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om finansielle instrumenter, budgetgarantier og finansiel bistand, eventualforpligtelser og den fælles hensættelsesfond, pr. den 30. juni i året for offentliggørelsen, i overensstemmelse med artikel 39, stk. 4 og 5, og med artikel 50, stk. 1, litra d). Disse oplysninger stilles samtidig til rådighed for Revisionsretten.

Begrundelse

Ordføreren byder Kommissionens forslag om at samle alle rapporteringskrav i ét enkelt dokument vedhæftet udkastet til budgettet velkommen. Dokumentet bør give den samme mængde oplysninger som de nuværende rapporter og give et tydeligt billede af situationen pr. 30 juni i året for offentliggørelsen.

Ændringsforslag    361

Forslag til forordning

Artikel 244 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beretning om trustfonde

Beretning om EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil

Begrundelse

Se ordførerens ændringsforslag til artikel 227.

Ændringsforslag    362

Forslag til forordning

Artikel 244 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen aflægger hvert år i overensstemmelse med artikel 39, stk. 5, beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om de aktiviteter, der støttes af EU-trustfonde, om deres gennemførelse og resultater og om deres regnskaber.

Kommissionen aflægger hvert år i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om de aktiviteter, der støttes af EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil, om deres gennemførelse og resultater og om deres regnskaber.

Begrundelse

Se ordførerens ændringsforslag til artikel 227.

Ændringsforslag    363

Forslag til forordning

Artikel 247 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Revisionsrettens undersøgelse af lovligheden og den formelle rigtighed af indtægterne og udgifterne bygger på traktaterne, budgettet, denne forordning, de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning, samt alle andre retsakter, der er vedtaget i henhold til traktaterne. Ved undersøgelsen skal der tages hensyn til programmernes og de tilknyttede tilsyns- og kontrolsystemers flerårige karakter.

1.  Revisionsrettens undersøgelse af lovligheden og den formelle rigtighed af indtægterne og udgifterne bygger på traktaterne, budgettet, denne forordning, de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning, samt alle andre retsakter, der er vedtaget i henhold til traktaterne. Ved undersøgelsen kan der tages hensyn til programmernes og de tilknyttede tilsyns- og kontrolsystemers flerårige karakter.

Begrundelse

Som påpeget af Revisionsretten (jf. punkt 106-108 i udtalelse nr. 1/2017) indvirker den nye ordlyd fra Kommissionen på Revisionsrettens revisionsmetode, som det alene er op til Revisionsretten at træffe afgørelse om.

Ændringsforslag    364

Forslag til forordning

Artikel 249 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen, de øvrige institutioner, de organer, der forvalter indtægter eller udgifter på Unionens vegne, og modtagerne yder Revisionsretten al den bistand og giver den alle de oplysninger, som den mener at have brug for under udførelsen af sit hverv. De giver Revisionsretten adgang til alle bilag vedrørende indgåelse og gennemførelse af kontrakter finansieret over budgettet, alle regnskaber over penge og materialer, alle bilag, herunder regnskabsbilag, såvel som dertil hørende administrative dokumenter, enhver form for bilag vedrørende indtægter og udgifter, alle fortegnelser, alle organisationsplaner, som Revisionsretten måtte finde nødvendige i forbindelse med revisionen på grundlag af bilag eller revision på stedet af beretningen om resultatet af den budgetmæssige og finansielle gennemførelse, og i samme øjemed alle dokumenter og oplysninger, der produceres eller opbevares elektronisk.

Kommissionen, de øvrige institutioner, de organer, der forvalter indtægter eller udgifter på Unionens vegne, og modtagerne yder Revisionsretten al den bistand og giver den alle de oplysninger, som den mener at have brug for under udførelsen af sit hverv. De giver efter anmodning fra Revisionsretten denne adgang til alle bilag vedrørende indgåelse og gennemførelse af kontrakter finansieret over budgettet, alle regnskaber over penge og materialer, alle bilag, herunder regnskabsbilag, såvel som dertil hørende administrative dokumenter, enhver form for bilag vedrørende indtægter og udgifter, alle fortegnelser, alle organisationsplaner, som Revisionsretten måtte finde nødvendige i forbindelse med revisionen på grundlag af bilag eller revision på stedet af beretningen om resultatet af den budgetmæssige og finansielle gennemførelse, og i samme øjemed alle dokumenter og oplysninger, der produceres eller opbevares elektronisk. Revisionsrettens ret til adgang skal omfatte adgang til det IT-system, der anvendes til forvaltning af de indtægter og udgifter, som er omfattet af dens revision.

Begrundelse

Jf. ordførernes ændringsforslag til artikel 249, stk. 7.

Ændringsforslag    365

Forslag til forordning

Artikel 249 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Anvendelsen af integrerede edb-systemer må ikke begrænse Revisionsrettens adgang til bilag.

7.  Anvendelsen af integrerede edb-systemer må ikke begrænse Revisionsrettens adgang til bilag. Når det er teknisk muligt, gives Revisionsretten elektronisk adgang til i egne lokaler at anvende de data og dokumenter, der er nødvendige for revisionen.

Begrundelse

Ordførerne foreslår ændringer til artikel 249 for at sikre, at Revisionsretten har en klar ret til adgang til de IT-systemer, som er nødvendige for at udføre revisionen.

Ændringsforslag     366

Forslag til forordning

Artikel 250 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Revisionsretten meddeler senest den 15. juni Kommissionen og de berørte institutioner de bemærkninger, som efter dens opfattelse bør medtages i årsberetningen. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure. Alle institutioner sender senest den 15. oktober Revisionsretten deres svar. Alle andre institutioner end Kommissionen sender samtidig deres svar til Kommissionen.

1.  Revisionsretten meddeler senest den 30. juni Kommissionen og de berørte institutioner de bemærkninger, som efter dens opfattelse bør medtages i årsberetningen, for at give de berørte institutioner mulighed for at fremsætte deres bemærkninger til dem. Disse bemærkninger behandles fortroligt. Alle institutioner sender senest den 15. juli Revisionsretten deres svar. Alle andre institutioner end Kommissionen sender samtidig deres svar til Kommissionen.

Begrundelse

Korrigering af ændringsforslag 205. I lyset af erfaringen fra 2016 kan der på regelmæssig basis opnås en mere effektiv og rettidig udarbejdelse af Revisionsrettens årsberetning, hvis Kommissionens og andre institutioners tidsfrist for at fremlægge deres årsregnskab og relaterede oplysninger blev justeret i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    367

Forslag til forordning

Artikel 250 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I den offentliggjorte udgave af årsberetningen sørger Revisionsretten for, at institutionernes svar på dens bemærkninger placeres ved siden af eller efter hver bemærkning, som svarene vedrører.

udgår

Begrundelse

Revisionsrettens beføjelser med hensyn til, hvordan de udarbejder og fremlægger deres særberetninger, bør opretholdes og bør ikke fastsættes ved hjælp af dette forslag.

Ændringsforslag    368

Forslag til forordning

Artikel 251 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Revisionsretten sender den berørte institution eller det berørte organ alle bemærkninger, som efter dens opfattelse bør medtages i en særberetning. Disse bemærkninger behandles fortroligt og er genstand for en kontradiktorisk procedure.

Revisionsretten sender den berørte institution eller det berørte organ alle bemærkninger, som efter dens opfattelse bør medtages i en særberetning, for at give den berørte institution eller det berørte organ mulighed for at fremsætte deres bemærkninger til dem. Disse bemærkninger behandles fortroligt.

Ændringsforslag    369

Forslag til forordning

Artikel 251 – stk. 1 – afsnit 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Efter anmodning fra Revisionsretten eller den berørte institution eller det berørte organ kan svarerne behandles af Europa-Parlamentet.

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden i proceduren, navnlig i tilfælde af forsinkelser, kan den berørte institutions eller det berørte organs svar behandles af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    370

Forslag til forordning

Artikel 251 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Revisionsretten tager alle nødvendige skridt til at sikre, at de berørte institutioners eller organers svar på dens bemærkninger placeres ved siden af eller efter hver bemærkning, som svarene vedrører, samt at tidsplanen for udarbejdelse af særberetningen offentliggøres.

Revisionsretten tager alle nødvendige skridt til at sikre, at de berørte institutioners eller organers svar på dens bemærkninger offentliggøres sammen med særberetningen.

Begrundelse

Revisionsrettens beføjelser med hensyn til, hvordan de udarbejder og fremlægger deres særberetninger, bør opretholdes og bør ikke fastsættes ved hjælp af dette forslag.

Ændringsforslag     371

Forslag til forordning

Artikel 256 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De administrationsbevillinger, der er omfattet af dette afsnit, er fastlagt ved artikel 45, stk. 3.

De administrationsbevillinger, der er omfattet af dette afsnit, er dem, som er fastlagt ved artikel 45, stk. 3, og dem, som er tildelt andre institutioner.

Begrundelse

Definitionen på administrationsbevillinger bør ikke kun omhandle Kommissionens administrative udgifter (artikel 45, stk. 3), men også omfatte de andre institutioners administrative udgifter.

Ændringsforslag     372

Forslag til forordning

Artikel 258 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt Europa-Parlamentet og/eller Rådet inden for fristen på fire uger giver udtryk for behørigt begrundede betænkeligheder, forlænges denne frist én gang med to uger.

Såfremt Europa-Parlamentet og/eller Rådet inden for fristen på fire uger giver udtryk for betænkeligheder, forlænges denne frist én gang med to uger.

Ændringsforslag     373

Forslag til forordning

Artikel 258 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  udveksling af jordstykker eller bygninger

Ændringsforslag     374

Forslag til forordning

Artikel 258 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  erhvervelse, salg, strukturel renovering, opførelse af bygninger eller projekter, der kombinerer disse elementer, som skal gennemføres inden for samme tidsramme, til en værdi af mere end 1 000 000 EUR, i tilfælde af, at prisen udgør mere end 110 % af hjemmemarkedsprisen eller lejeindekset for sammenlignelige ejendomme

Ændringsforslag     375

Forslag til forordning

Artikel 258 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  salg af jordstykker eller bygninger, i tilfælde af at prisen udgør mindre end 90 % af hjemmemarkedsprisindekset for sammenlignelige ejendomme

Ændringsforslag     376

Forslag til forordning

Artikel 259 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den procedure for tidlig underretning og forhåndsgodkendelse, som er fastsat i artikel 258, stk. 1-5, finder ikke anvendelse på beboelsesejendomme. Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode den ansvarlige institution om alle oplysninger vedrørende beboelsesejendomme.

2.  Den procedure for tidlig underretning og forhåndsgodkendelse, som er fastsat i artikel 258, stk. 1-5, finder også anvendelse på beboelsesejendomme, hvis erhvervelsen, den strukturelle renovering, bygningskonstruktionen eller ethvert andet projekt, der kombinerer disse elementer, har en værdi af mere end 1 000 000 EUR, og prisen udgør mere end 110 % af hjemmemarkedsprisen eller lejeindekset for sammenlignelige ejendomme. Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode den ansvarlige institution om alle oplysninger vedrørende beboelsesejendomme.

Ændringsforslag     377

Forslag til forordning

Artikel 261 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    378

Forslag til forordning

Artikel 262 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 2012/2002

Artikel 4 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Efter Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af afgørelsen om mobilisering af fonden vedtager Kommissionen en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om frigørelse af det finansielle bidrag fra fonden og udbetaler det finansielle bidrag straks og på én gang til modtagerstaten. Hvis der er udbetalt et forskud i henhold til artikel 4a, udbetales kun restbeløbet.

4.  Samtidig med at Europa-Parlamentet og Rådet vedtager et forslag til en afgørelse om at mobilisere fonden, vedtager Kommissionen en afgørelse om et finansielt bidrag i form af en gennemførelsesretsakt, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet vedtager afgørelsen om at mobilisere fonden, og udbetaler det finansielle bidrag straks og på én gang til modtagerstaten. Hvis der er udbetalt et forskud i henhold til artikel 4a, udbetales kun restbeløbet.

Ændringsforslag    379

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Artikel 5, stk. 2, affattes således:

udgår

‘2. For de i artikel 3, stk. 1, fastsatte akser gælder som gennemsnit over hele programperioden følgende vejledende procentsatser:

 

a) mindst 18 % for aksen Progress

 

b) mindst 18 % for aksen EURES

 

c) at least 18% to the Microfinance and Social Entrepreneurship axis.’

 

Ændringsforslag    380

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 5 – stk. 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

‘2a.  Bevillinger for alle tre akser – Progress, EURES eller Mikrofinansiering og socialt iværksætteri – eller for deres tematiske prioriteter, som ikke er udnyttet ved regnskabsårets udgang, fremføres til det efterfølgende regnskabsår Disse bevillinger er ikke omfattet af de vejledende minimumssatser i stk. 2, litra a), b) og c)."

Ændringsforslag    381

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Aksen Progress støtter foranstaltninger i en eller flere af de tematiske sektioner, der er opført i litra a), b) og c).

“1.  Aksen Progress støtter foranstaltninger i en eller flere af de tematiske sektioner, der er opført i litra a), b) og c). Gennem hele programperioden skal den i artikel 5, stk. 2, litra a), fastsatte vejledende fordeling af bevillingen mellem de forskellige sektioner overholde følgende minimumssatser:

a)  beskæftigelse, navnlig bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

a)  beskæftigelse, navnlig bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: 20 %

b)  social beskyttelse, social integration og begrænsning og forebyggelse af fattigdom

b)  social beskyttelse, social integration og begrænsning og forebyggelse af fattigdom: 45 %;

c)  arbejdsvilkår."

(c)  arbejdsvilkår: 7 %.

 

Alle tiloversblevne midler afsættes til en eller flere af de tematiske sektioner omhandlet i litra a), b) eller c) eller til en kombination heraf."

Ændringsforslag    382

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Artikel 19

"Artikel 19

Tematiske sektioner og finansiering

Tematiske sektioner og finansiering

Aksen EURES støtter foranstaltninger inden for en eller flere af de tematiske sektioner, der er opført i litra a), b) og c).

Aksen EURES støtter foranstaltninger inden for en eller flere af de tematiske sektioner, der er opført i litra a), b) og c). Gennem hele programperioden skal den i artikel 5, stk. 2, litra a), fastsatte vejledende fordeling af bevillingen mellem de forskellige sektioner overholde følgende minimumssatser:

a)  gennemsigtighed vedrørende ledige stillinger, ansøgninger og alle andre relaterede oplysninger for ansøgere og arbejdsgivere

a)  gennemsigtighed vedrørende ledige stillinger, ansøgninger og alle andre relaterede oplysninger for ansøgere og arbejdsgivere: 15 %;

b)  udvikling af tjenester for rekruttering og ansættelse af arbejdstagere gennem godkendelse af jobtilbud og -ansøgninger på EU-plan, navnlig via målrettede mobilitetsordninger

b)  udvikling af tjenester for rekruttering og ansættelse af arbejdstagere gennem godkendelse af jobtilbud og -ansøgninger på EU-plan, navnlig via målrettede mobilitetsordninger: 15 %;

c)  grænseoverskridende partnerskaber.

c)  grænseoverskridende partnerskaber: 18 %.

 

Alle tiloversblevne midler afsættes til en eller flere af de tematiske sektioner omhandlet i litra a), b) eller c) eller til en kombination heraf."

Ændringsforslag    383

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”Artikel 25

"Artikel 25

Tematiske sektioner og finansiering

Tematiske sektioner og finansiering

Aksen Mikrofinansiering og socialt iværksætteri støtter foranstaltninger inden for en eller flere af de tematiske sektioner, der er opført i litra a) og b).

Aksen Mikrofinansiering og socialt iværksætteri støtter foranstaltninger inden for en eller flere af de tematiske sektioner, der er opført i litra a) og b). Gennem hele programperioden skal den i artikel 5, stk. 2, litra a), fastsatte vejledende fordeling af bevillingen mellem de forskellige sektioner overholde følgende minimumssatser:

a)  mikrofinansiering til sårbare grupper og mikrovirksomheder:

a)  mikrofinansiering til sårbare grupper og mikrovirksomheder: 35 %;

b)  socialt iværksætteri."

b)  socialt iværksætteri: 35 %.

 

Alle tiloversblevne midler afsættes til de tematiske sektioner omhandlet i litra a) eller b) eller til en kombination heraf."

Ændringsforslag    384

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 4 a (ny)

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 32

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

4a.  Artikel 32 affattes således:

"Artikel 32

"Artikel 32

Arbejdsprogrammer

Arbejdsprogrammer

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger arbejdsprogrammer, der dækker hver af de tre akser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 145, stk. 2.

1.  Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 34 delegerede retsakter, der fastlægger arbejdsprogrammer, der dækker hver af de tre akser.

Arbejdsprogrammerne skal, hvor det er relevant, dække en rullende periode på tre år og indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, proceduren til udvælgelse af de foranstaltninger, der skal finansieres af Unionen, geografisk dækning, målgruppe og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. Arbejdsprogrammerne skal også indeholde et overslag over det beløb, der afsættes til hvert enkelt mål, og skal afspejle omfordelingen af midlerne i overensstemmelse med artikel 33. Arbejdsprogrammerne skal styrke programmets sammenhæng ved angivelse af forbindelserne mellem de tre akser.

Arbejdsprogrammerne skal, hvor det er relevant, dække en rullende periode på tre år og indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, proceduren til udvælgelse af de foranstaltninger, der skal finansieres af Unionen, geografisk dækning, målgruppe og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. Arbejdsprogrammerne skal også indeholde et overslag over det beløb, der afsættes til hvert enkelt mål, samt årlige tildelinger til de tre akser i programmet og til deres sektioner, og skal afspejle omfordelingen af midlerne i overensstemmelse med artikel 33. Arbejdsprogrammerne skal styrke programmets sammenhæng ved angivelse af forbindelserne mellem de tre akser.

 

2.  For at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed kan det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet opfordre Kommissionen til at give fremmøde i udvalget for at drøfte det udkast til arbejdsprogram, der henvises til i stk. 1, før Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der fastlægger arbejdsprogrammet."

Ændringsforslag    385

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Artikel 33 udgår.

5.  Artikel 33 affattes således:

 

”Artikel 33

 

Omfordeling af midler mellem akserne og mellem de individuelle tematiske sektioner inden for akserne

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 vedrørende omfordeling af midler mellem akserne og til de individuelle tematiske sektioner inden for hver akse, hvis udviklingen i den socioøkonomiske sammenhæng kræver det. Omfordelingen af midler til de tematiske sektioner inden for hver akse skal afspejles i de arbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 32."

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at bevare de muligheder for omfordeling af midler, som gives i den eksisterende lovgivning, og de kontroller, som anvendelsen af delegerede retsakter indebærer. Det fjerner simpelthen procentsatserne og henvisningen til midtvejsevalueringen. Det kræves i artikel 13, stk. 1, at denne evaluering foretages senest den 1. juli 2017.

Ændringsforslag    386

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 5 a (ny)

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 34 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a.  Artikel 34, stk. 2, affattes således:

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 33, tillægges Kommissionen for en periode på syv år fra den 1. januar 2014.

"2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 32 og 33, tillægges Kommissionen for en periode på syv år fra den 1. januar 2014."

Ændringsforslag    387

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 5 b (ny)

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 34 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5b.  Artikel 34, stk. 3, affattes således:

3.  Den i artikel 33 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 32 og 33 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    388

Forslag til forordning

Artikel 263 – stk. 1 – nr. 5 c (ny)

Forordning (EU) nr. 1296/2013

Artikel 34 – stk. 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5c.  Artikel 34, stk. 5, affattes således:

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 33 træder kun i kraft, hvis hverken Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis både Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 32 og 33 træder kun i kraft, hvis hverken Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis både Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    389

Forslag til forordning

Artikel 264 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 1301/2013

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  investeringer i udvikling af regionernes eget potentiale gennem faste investeringer i udstyr og infrastruktur, herunder kulturel og bæredygtig turismeinfrastruktur, tjenesteydelser til virksomheder, støtte til forsknings- og innovationsorganer og investeringer i teknologiforskning og anvendt forskning i virksomheder"

e)  investeringer i udvikling af regionernes eget potentiale gennem faste investeringer i udstyr og infrastruktur i mindre skala, herunder kulturel og bæredygtig turismeinfrastruktur i mindre skala, tjenesteydelser til virksomheder, støtte til forsknings- og innovationsorganer og investeringer i teknologiforskning og anvendt forskning i virksomheder; i begrundede tilfælde kan omfanget af støtten øges

Ændringsforslag    390

Forslag til forordning

Artikel 264 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Forordning (EU) nr. 1301/2013

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"De investeringer, der henvises til i litra e) i første afsnit, anses for at være i mindre skala, hvis medfinansieringen fra EFRU ikke overstiger 10 000 000 EUR. Loftet hæves til 20 000 000 EUR, hvis infrastrukturen anses for at være verdenskulturarv i henhold til artikel 1 i UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 1972."

Ændringsforslag    391

Forslag til forordning

Artikel 264 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1301/2013

Artikel 5 – stk. 9 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte til modtagelse og til social og økonomisk integration af migranter og flygtninge

e)  støtte til modtagelse og til social og økonomisk integration af migranter og flygtninge under international beskyttelse

Ændringsforslag    392

Forslag til forordning

Artikel 264 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1301/2013

Bilag I – tabel "Sociale infrastrukturer"

 

Kommissionens forslag

Børnepasning og uddannelse

personer

Kapacitet af støttet børnepasnings- eller uddannelsesinfrastruktur

Sundhed

personer

Befolkning omfattet af forbedrede sundhedstjenester

Boliger

boliger

Rehabiliterede boliger

 

boliger

Rehabiliterede boliger, heraf til migranter og flygtninge (modtagelsescentre ikke medregnet)

Migranter og flygtninge

personer

Kapacitet af infrastrukturer til støtte for migranter og flygninge (boliger ikke medregnet)

Ændringsforslag

Børnepasning og uddannelse

personer

Kapacitet af støttet børnepasnings- eller uddannelsesinfrastruktur

Sundhed

personer

Befolkning omfattet af forbedrede sundhedstjenester

Boliger

boliger

Rehabiliterede boliger

 

boliger

Rehabiliterede boliger, heraf til migranter og flygtninge, som er under international beskyttelse (modtagelsescentre ikke medregnet)

Migranter og flygtninge, som er under international beskyttelse

personer

Kapacitet af infrastrukturer til støtte for migranter og flygtninge, som er under international beskyttelse (boliger ikke medregnet)

Ændringsforslag    393

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 1 – litra aa (nyt)

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 2 – nr. 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Følgende punkt indsættes:

 

“ (11a)  "tilbagebetalingspligtigt forskud": et lån til et projekt, der udbetales i en eller flere rater, og hvor betingelserne for tilbagebetalingen afhænger af projektets resultater "

Begrundelse

Tilbagebetalingspligtige forskud ("avances récupérables") anvendes i vidt omfang i flere medlemsstater til at støtte projekter i den tidlige fase, navnlig i den innovative sektor, og de har karakter af finansielle instrumenter. De er stadig hverken defineret eller indgår i definitionen af finansielle instrumenter som fastsat i forordningen om fælles bestemmelser og finansforordningen. Der bør hurtigst muligt rettes op på dette juridiske tomrum, så meget desto mere som tilbagebetalingspligtige forskud udtrykkeligt er defineret som lån og dermed risikodelingsinstrumenter i EU's forordning om statsstøtte.

Ændringsforslag    394

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 2 – nr. 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

31)  "makroregional strategi": en integreret ramme, der kan støttes af ESI-fondene, med henblik på at imødegå fælles udfordringer i et defineret geografisk område, der vedrører medlemsstater og tredjelande beliggende i det samme geografiske område, som derved kan drage fordel af et styrket samarbejde med henblik på opnåelse af økonomisk, social og territorial samhørighed

(31)  "makroregional strategi": en integreret ramme i overensstemmelse med Det Europæiske Råds retningslinjer, der kan støttes af ESI-fondene, med henblik på at imødegå fælles udfordringer i et defineret geografisk område, der vedrører medlemsstater og tredjelande beliggende i det samme geografiske område, som derved kan drage fordel af et styrket samarbejde med henblik på opnåelse af økonomisk, social og territorial samhørighed

Ændringsforslag    395

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 9 – afsnit. 2 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I de prioriterede mål, der opstilles for hver ESI-fond i de fondsspecifikke regler, skal indgå en hensigtsmæssig brug af hver fond på migrations- og asylområdet."

"I de prioriterede mål, der opstilles for hver ESI-fond i de fondsspecifikke regler, skal indgå en hensigtsmæssig brug af hver fond på migrations- og asylområdet, og der skal sikres koordination med AMIF, hvor det måtte være relevant."

Ændringsforslag    396

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 30 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Som artikel 30 a indsættes:

udgår

’Artikel 30a

 

1.   En del af en medlemsstats tildeling fra ESI-fonde kan på medlemsstatens anmodning og efter aftale med Kommissionen overføres til et eller flere instrumenter oprettet i henhold til finansforordningen eller sektorspecifik lovgivning eller til at øge EFSI's risikokapacitet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 125. Anmodningen om overførsel af tildelinger fra ESI-fonde skal indgives senest den 30. september.

 

2.   Kun bevillinger til fremtidige år i et programs finansieringsplan må overføres.

 

3.   Anmodningen ledsages af et forslag til ændring af det program eller de programmer, hvorfra overførslen vil blive foretaget. Deraf følgende ændringer af programmerne og partnerskabsaftalen foretages efter reglerne i artikel 30, stk. 2, med angivelse af det samlede beløb, der overføres for hvert relevante år. ’

 

Ændringsforslag    397

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 34 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opbygning af lokale aktørers evne til at udvikle og gennemføre operationer, herunder fremme deres færdigheder inden for projektstyring

a)  opbygning af lokale aktørers evne til at udvikle og gennemføre operationer, herunder fremme deres færdigheder inden for projektstyring, og de potentielle endelige støttemodtageres evne til at forberede og gennemføre projekter

Ændringsforslag    398

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 34 – stk. 3 – litra a a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  sikring af strategiens, aktiviteternes og projekternes synlighed

Ændringsforslag    399

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 34 – stk. 3 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  udvælgelse af operationer og fastsættelse af støttebeløb samt forelæggelse af forslagene for den myndighed, der er ansvarlig for endelig verificering af støtteberettigelse forud for godkendelse

f)  udvælgelse af operationer og fastsættelse af støttebeløb og, hvis det er relevant, forelæggelse af forslagene for den myndighed, der er ansvarlig for endelig verificering af støtteberettigelse forud for godkendelse

Ændringsforslag    400

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 37 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en vurdering af, hvilke yderligere offentlige og private midler der potentielt kan tilvejebringes af det finansielle instrument, helt ned til den endelige modtager (forventet løftestangseffekt), herunder, hvis det er relevant, en vurdering af behovet for og omfanget af differentieret behandling for at tiltrække medfinansiering fra private investorer og/eller en beskrivelse af de mekanismer, som skal anvendes til at fastslå behovet for og omfanget af en sådan differentieret behandling, som f.eks. en konkurrencepræget eller hensigtsmæssig uafhængig vurderingsproces"

c)  en vurdering af, hvilke yderligere offentlige og private midler der potentielt kan tilvejebringes af det finansielle instrument, helt ned til den endelige modtager (forventet løftestangseffekt):

Ændringsforslag    401

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 37 – stk. 8

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ba)  Stk. 8 affattes således:

“8.  Endelige modtagere, der støttes af et finansielt instrument under ESI-fondene, kan også modtage bistand fra en anden prioritet eller et andet program under ESI-fondene, som støttes over EU-budgettet i overensstemmelse med Unionens gældende statsstøtteregler. et sådant tilfælde skal der føres særskilte optegnelser for hver finansieringskilde, og støtten fra ESI-fondenes finansielle instrumenter skal være en del af en operation med støtteberettigede udgifter, som adskiller sig fra andre støttekilder.

 

“8.  Endelige modtagere, der støttes af et finansielt instrument under ESI-fondene, kan også modtage bistand fra en anden prioritet eller et andet program under ESI-fondene, som støttes over EU-budgettet eller fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer i overensstemmelse med Unionens gældende statsstøtteregler, hvis det er relevant. I et sådant tilfælde skal der føres særskilte optegnelser for hver finansieringskilde, og støtten fra ESI-fondenes finansielle instrumenter skal medføre støtteberettigede udgifter, som adskiller sig fra andre støttekilder."

Ændringsforslag    402

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 11 – litra a

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  finansielle instrumenter, der åbner mulighed for at kombinere sådanne bidrag med EIB's finansielle produkter inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

(c)  finansielle instrumenter, der åbner mulighed for at kombinere sådanne bidrag med EIB's finansielle produkter inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og med produkter fra andre institutioner, der er omhandlet i artikel 38, stk. 4, og i overensstemmelse med artikel 39a.

Ændringsforslag    403

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 11 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  en offentligt ejet bank eller finansiel institution, der er oprettet som en juridisk person, som udøver sine aktiviteter på et erhvervsmæssigt grundlag og opfylder følgende betingelser:

iii)  en offentligt ejet bank eller institution, der er oprettet som en juridisk person, som udøver sine aktiviteter på et erhvervsmæssigt grundlag og opfylder følgende betingelser:

Ændringsforslag    404

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 11 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. iii – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  bankens eller institutionens aktiviteter udøves inden for rammerne af en almen opgave, som den har fået tillagt af en medlemsstats relevante nationale eller regionale myndighed, og som består i at fremme den økonomiske udvikling og bidrage til ESI-fondenes målsætninger

–  bankens eller institutionens aktiviteter udøves inden for rammerne af en almen opgave, som den har fået tillagt af en medlemsstats relevante nationale eller regionale myndighed, og som blandt andet består i, som led i dens aktiviteter, at fremme den økonomiske udvikling og bidrage til ESI-fondenes målsætninger

Ændringsforslag    405

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 11 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. iii – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  banken eller institutionen udøver sine udviklingsaktiviteter i regioner, på politikområder og i sektorer, hvor der generelt ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang er adgang til markedsfinansering

–  banken eller institutionen udøver blandt sine transaktioner sine økonomiske udviklingsaktiviteter, der også bidrager til målene for ESI-fondene i regioner, på politikområder og i sektorer, hvor der generelt ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang er adgang til markedsfinansiering

Ændringsforslag    406

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 11 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. iii – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  formålet med bankens eller institutionens aktiviteter er ikke at skabe størst mulig profit, men at sikre den langsigtede finansielle bæredygtighed

–  formålet med bankens eller institutionens aktiviteter er ikke primært at fokusere på at skabe størst mulig profit, men at sikre den langsigtede finansielle bæredygtighed for dens aktiviteter

Ændringsforslag    407

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 11 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. iii – led 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–  banken eller institutionen sikrer, at denne direkte medvirken ikke medfører nogen direkte eller indirekte fordel for kommercielle aktiviteter ved at føre separate regnskaber, indføre en særskilt forvaltning for kommercielle aktiviteter, eller enhver anden foranstaltning, i overensstemmelse med gældende ret;

Ændringsforslag    408

Forslag til forordning

Article 265 – paragraph 1 – point 11 – point b – point i

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. iii – led 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  banken eller institutionen er underlagt en uafhængig myndigheds tilsyn efter national ret.

–  banken eller institutionen er underlagt en uafhængig myndigheds tilsyn efter gældende ret.

Ændringsforslag    409

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 11 – litra b – nr. ii

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”Ved gennemførelsen af det finansielle instrument skal de organer, der er omhandlet i første afsnit, litra a) til d), sikre overholdelsen af gældende ret, herunder de regler, der gælder for ESI-fondene, statsstøtte og offentlige indkøb, og de relevante standarder og gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse samt skattesvig og skatteunddragelse. Disse organer må ikke benytte eller indgå i skatteunddragelseskonstruktioner, herunder aggressive skatteplanlægningsordninger eller former for praksis, som ikke opfylder kriterierne for god skattepraksis som fastsat i EU-lovgivningen, herunder henstillinger og meddelelser eller andre formelle tilkendegivelser fra Kommissionen. Disse organer må ikke have forretningssteder i og ved gennemførelsen af de finansielle transaktioner ikke have forretningsforbindelser med enheder i jurisdiktioner, som ikke samarbejder med Unionen om anvendelsen af de internationalt aftalte skattestandarder om gennemsigtighed og informationsudveksling. De kan på eget ansvar indgå aftaler med finansielle formidlere om gennemførelsen af de finansielle transaktioner. De skal udmønte de ovennævnte krav i de kontrakter, de indgår med de finansielle formidlere, de udvælger til at deltage i gennemførelsen af finansielle transaktioner i henhold til disse aftaler."

"Ved gennemførelsen af det finansielle instrument skal de organer, der er omhandlet i første afsnit, litra a) til d), overholde gældende ret, herunder de regler, der gælder for ESI-fondene, statsstøtte og offentlige indkøb, og de relevante standarder og gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse samt skattesvig og skatteunddragelse. Disse organer må ikke benytte eller indgå i skatteunddragelseskonstruktioner, herunder aggressive skatteplanlægningsordninger eller former for praksis, som ikke opfylder kriterierne for god skattepraksis som fastsat i EU-lovgivningen. Disse organer må ikke have forretningssteder i og ved gennemførelsen af de finansielle transaktioner ikke have forretningsforbindelser med enheder i jurisdiktioner, som ikke samarbejder med Unionen om anvendelsen af de internationalt aftalte skattestandarder om gennemsigtighed og informationsudveksling. De kan på eget ansvar indgå aftaler med finansielle formidlere om gennemførelsen af de finansielle transaktioner. De skal udmønte de ovennævnte krav i de kontrakter, de indgår med de finansielle formidlere, de udvælger til at deltage i gennemførelsen af finansielle transaktioner i henhold til disse aftaler."

Ændringsforslag    410

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan anvende ESI-fondene til at yde et finansielt bidrag til de finansielle instrumenter, der er nævnt i artikel 38, stk. 1, litra c), med henblik på at tiltrække yderligere investeringer fra den private sektor.

1.  Forvaltningsmyndighederne i de respektive medlemsstater kan anvende ESI-fondene til at yde et finansielt bidrag til de finansielle instrumenter, der er nævnt i artikel 38, stk. 1, litra c), hvis formålet hermed er at tiltrække yderligere investeringer fra den private sektor, og det fortsat bidrager til ESI-fondenes mål og EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag    411

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det i stk. 1 omhandlede bidrag må ikke overstige 25 % af den samlede støtte, der ydes til endelige modtagere. I de i artikel 120, stk. 3, litra b), nævnte mindre udviklede regioner kan det finansielle bidrag, når det er behørigt begrundet i forhåndsevalueringen, udgøre over 25 %, men ikke over 50 %. Den samlede støtte efter dette stykke omfatter de samlede beløb, der er ydet i nye lån og garanterede lån samt i egenkapital- og kvasiegenkapitalinvesteringer til endelige modtagere. De i dette stykke omhandlede garanterede lån tages kun i betragtning, når der afsættes midler fra ESI-fondene til garantiaftaler, der er beregnet på grundlag af en forsigtig forudgående risikovurdering af et multiplum af nye lån.

2.  Det i stk. 1 omhandlede bidrag må ikke overstige 15 % af den samlede støtte, der ydes til endelige modtagere. I de i artikel 120, stk. 3, litra b), nævnte mindre udviklede regioner og overgangsregioner kan det finansielle bidrag, når det er behørigt begrundet i den forhåndsevaluering eller indledende vurdering, der foretages af EIB i henhold til stk. 3 i denne artikel, udgøre over 15 %, men ikke over 30 %. Den samlede støtte efter dette stykke omfatter de samlede beløb, der er ydet i nye lån og garanterede lån samt i egenkapital- og kvasiegenkapitalinvesteringer til endelige modtagere. De i dette stykke omhandlede garanterede lån tages kun i betragtning, når der afsættes midler fra ESI-fondene til garantiaftaler, der er beregnet på grundlag af en forsigtig forudgående risikovurdering af et multiplum af nye lån.

Ændringsforslag    412

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forvaltningsmyndighedernes rapportering, jf. artikel 46, om transaktioner med finansielle instrumenter gennemført i henhold til denne artikel baseres på de oplysninger, EIB råder over med henblik på sin rapportering i henhold til artikel 16, stk. 1 og 2, i EFSI-forordningen, suppleret med de yderligere oplysninger, der kræves i henhold til artikel 46, stk. 2.

4.  Forvaltningsmyndighedernes rapportering, jf. artikel 46, om transaktioner med finansielle instrumenter gennemført i henhold til denne artikel baseres på de oplysninger, EIB råder over med henblik på sin rapportering i henhold til artikel 16, stk. 1 og 2, i EFSI-forordningen, suppleret med de yderligere oplysninger, der kræves i henhold til artikel 46, stk. 2. Kravene i henhold til dette stykke skal give mulighed for ensartede rapporteringskrav i overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, i denne forordning.

Ændringsforslag    413

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Article 39a – paragraph 5 – point b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  overdrage gennemførelsesopgaverne til en finansiel institution, der enten åbner forvaltningskonti i eget navn og på vegne af forvaltningsmyndigheden eller opretter det finansielle instrument som en separat finansieringsblok til programbidrag inden for den finansielle institution. I tilfælde af en separat finansieringsblok skal der være regnskabsmæssig adskillelse mellem programmidler, der investeres i det finansielle instrument, og de andre midler, der er til rådighed i den finansielle institution. Aktiverne på forvaltningskontiene og i de separate finansieringsblokke skal forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante tilsynsregler og have en passende likviditet.

b)  overdrage gennemførelsesopgaverne til et organ, der enten åbner forvaltningskonti i eget navn og på vegne af forvaltningsmyndigheden eller opretter det finansielle instrument som en separat finansieringsblok til programbidrag inden for den finansielle institution. I tilfælde af en separat finansieringsblok skal der være regnskabsmæssig adskillelse mellem programmidler, der investeres i det finansielle instrument, og de andre midler, der er til rådighed i den finansielle institution. Aktiverne på forvaltningskontiene og i de separate finansieringsblokke skal forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante tilsynsregler og have en passende likviditet.

Ændringsforslag    414

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Ved gennemførelsen af finansielle instrumenter efter arikel 38, stk. 1, litra c), skal de i stk. 2 omhandlede organer sikre overholdelsen af gældende ret, herunder de regler, der gælder for ESI-fondene, statsstøtte og offentlige indkøb, og de relevante standarder og gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse samt skattesvig og skatteunddragelse. Disse organer må ikke benytte eller indgå i skatteunddragelseskonstruktioner, herunder aggressive skatteplanlægningsordninger eller former for praksis, som ikke opfylder kriterierne for god skattepraksis som fastsat i EU-lovgivningen, herunder henstillinger og meddelelser eller andre formelle tilkendegivelser fra Kommissionen. Disse organer må ikke have forretningssteder i og ved gennemførelsen af de finansielle transaktioner ikke have forretningsforbindelser med enheder i jurisdiktioner, som ikke samarbejder med Unionen om anvendelsen af de internationalt aftalte skattestandarder om gennemsigtighed og informationsudveksling. De kan på eget ansvar indgå aftaler med finansielle formidlere om gennemførelsen af de finansielle transaktioner. De skal udmønte de ovennævnte krav i de kontrakter, de indgår med de finansielle formidlere, de udvælger til at deltage i gennemførelsen af finansielle transaktioner i henhold til disse aftaler.

6.  Ved gennemførelsen af finansielle instrumenter efter artikel 38, stk. 1, litra c), skal de i stk. 5 omhandlede organer overholde gældende ret, herunder de regler, der gælder for ESI-fondene, statsstøtte og offentlige indkøb, og de relevante standarder og gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse samt skattesvig og skatteunddragelse. Disse organer må ikke benytte eller indgå i skatteunddragelseskonstruktioner, herunder aggressive skatteplanlægningsordninger eller former for praksis, som ikke opfylder kriterierne for god skattepraksis som fastsat i EU-lovgivningen. Disse organer må ikke have forretningssteder i og ved gennemførelsen af de finansielle transaktioner ikke have forretningsforbindelser med enheder i jurisdiktioner, som ikke samarbejder med Unionen om anvendelsen af de internationalt aftalte skattestandarder om gennemsigtighed og informationsudveksling. De kan på eget ansvar indgå aftaler med finansielle formidlere om gennemførelsen af de finansielle transaktioner. De skal udmønte de ovennævnte krav i de kontrakter, de indgår med de finansielle formidlere, de udvælger til at deltage i gennemførelsen af finansielle transaktioner i henhold til disse aftaler.

Ændringsforslag    415

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  De i stk. 2 omhandlede organer kan ved gennemførelsen af finansielle instrumenter via holdingfonde overdrage en del af gennemførelsen til finansielle formidlere, forudsat at disse enheder på eget ansvar sikrer, at de finansielle formidlere opfylder de kriterier, der er fastsat i finansforordningens artikel 201, stk. 4, og artikel 202, stk. 1 og 2, De finansielle formidlere skal for at undgå interessekonflikter udvælges på grundlag af åbne, gennemsigtige, proportionale og ikkediskriminerende procedurer.

7.  De i stk. 5 omhandlede organer kan ved gennemførelsen af finansielle instrumenter via holdingfonde overdrage en del af gennemførelsen til finansielle formidlere, forudsat at disse enheder på eget ansvar sikrer, at de finansielle formidlere opfylder de kriterier, der er fastsat i finansforordningens artikel 201, stk. 4, og artikel 202, stk. 1 og 2, De finansielle formidlere skal for at undgå interessekonflikter udvælges på grundlag af åbne, gennemsigtige, proportionale og ikkediskriminerende procedurer.

Ændringsforslag    416

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Når forvaltningsmyndigheder med programmidler fra ESI-fonde bidrager til et eksisterende instrument som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra c), hvis fondsforvalter allerede er udvalgt af EIB, internationale finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, eller en offentligt ejet bank eller finansiel institution, som er oprettet som en retlig enhed til gennemførelse af finansielle transaktioner på et erhvervsmæssigt grundlag, og som opfylder betingelserne i artikel 38, stk. 4, litra b) nr. iii), skal denne fondsforvalter have gennemførelsesopgaven overdraget gennem en direkte kontrakt.

8.  Når forvaltningsmyndigheder med programmidler fra ESI-fonde bidrager til et eksisterende instrument som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra c), hvis fondsforvalter eller finansielle formidler allerede er udvalgt af EIB, internationale finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, eller en offentligt ejet bank eller finansiel institution, som er oprettet som en retlig enhed til gennemførelse af finansielle transaktioner på et erhvervsmæssigt grundlag, og som opfylder betingelserne i artikel 38, stk. 4, litra b) nr. iii), skal denne fondsforvalter eller finansielle formidler have gennemførelsesopgaven overdraget gennem en direkte kontrakt.

Ændringsforslag    417

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  For de i artikel 38, stk. 1, litra c), omhandlede finansielle instrumenter i form af garantiinstrumenter kan ESI-fondene bidrage til junior- og/eller mezzanintrancher af låneporteføljer, der også er garanteret under EFSI’s unionsgaranti.

12.  For de i artikel 38, stk. 1, litra c), omhandlede finansielle instrumenter i form af garantiinstrumenter kan medlemsstaterne beslutte, at ESI-fondene, hvis det er relevant, bidrager til forskellige trancher af låneporteføljer, der også er garanteret under EFSI’s unionsgaranti. Midler, der tilbagebetales til finansielle instrumenter fra investeringer eller fra frigørelsen af midler afsat til garantiaftaler, herunder kapitaltilbagebetalinger og indtjening og andre indtægter eller afkast såsom renter, garantigebyrer, udbytte, kapitalgevinster eller anden indkomst fra investeringer, og som kan henføres til bidraget fra ESI-fondene, genanvendes i overensstemmelse med de respektive ESI-fondes målsætninger til at støtte aktioner og endelige modtagere i overensstemmelse med de programmer, som de pågældende bidrag kommer fra.

Ændringsforslag    418

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 39a – stk. 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  For EFRU’s, ESF’s, Samhørighedsfondens og EHFF’s vedkommende kan der inden for et program oprettes en særskilt prioritet, og for ELFUL’s vedkommende en særskilt operationstype, med en samfinansiering på op til 100 % til støtte for operationer, der gennemføres via de i artikel 38, stk. 1, litra c), omhandlede finansielle instrumenter.

13.  For EFRU’s, ESF’s, Samhørighedsfondens og EHFF’s vedkommende kan der inden for et program oprettes en særskilt prioritet, og for ELFUL’s vedkommende en særskilt operationstype, med en samfinansiering i overensstemmelse med fastsættelsen af samfinansieringssatserne i artikel 120, stk. 3, med en forhøjelse på op til 15 % til støtte for operationer, der gennemføres via de i artikel 38, stk. 1, litra c), omhandlede finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    419

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 14 – litra a

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB eller andre finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, skal ved hver betalinganmodning fremlægge kontrolrapporter for den udpegede myndighed. De skal desuden til Kommissionen og de udpegede myndigheder indgive en årlig revisionsberetning udarbejdet af deres eksterne revisorer.

EIB eller andre finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, skal senest den 30. juni hvert kalenderår fremlægge kontrol- og resultatrapporter for den udpegede myndighed om hver betalinganmodning og niveauet af godtgørelse til de endelige modtagere i det foregående kalenderår. De skal desuden til Kommissionen og de udpegede myndigheder indgive en årlig revisionsberetning udarbejdet af deres eksterne revisorer.

Begrundelse

EIB og andre finansielle institutioner bør have ansvar for opnåelse af resultater og rapportering af resultaterne for de finansielle instrumenter under ESIF, som de forvalter, som det også kræves af modtagere af tilskud eller andre forvaltere af ESIF's finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    420

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – afsnit 14 – litra a

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen har bemyndigelse til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på fastlæggelse af modeller for udarbejdelse af kontrolrapporter og de årlige revisionsberetninger, der er omhandlet i første afsnit.

Kommissionen har bemyndigelse til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på fastlæggelse af modeller for udarbejdelse af kontrolrapporter og de årlige revisionsberetninger, der er omhandlet i tredje afsnit.

Ændringsforslag    421

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – afsnit 14 – litra a

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Revisionsretten gennemfører forvaltningsrevisioner af EIB eller andre finansielle institutioner, hvor en medlemsstat er aktionær, for de finansielle instrumenter, som de har gennemført, og som involverer Unionens budgetmidler.

Ændringsforslag    422

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 15 a (ny)

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 41 – stk. 1 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

15a.  Artikel 41, stk. 1, litra c), erstattes af følgende:

c)  efterfølgende anmodninger om mellemliggende betalinger i støtteberettigelsesperioden kan først indgives:

"c)  den anden anmodning og de efterfølgende anmodninger om mellemliggende betalinger i støtteberettigelsesperioden kan først indgives, når mindst 60 % af beløbet i den foregående anmodning om mellemliggende betalinger er blevet anvendt til støtteberettigede udgifter som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d)."

i)  for den anden anmodning om mellemliggende betaling, når mindst 60 % af beløbet i den første anmodning om mellemliggende betalinger er blevet anvendt til støtteberettigede udgifter som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d)

 

ii)  for den tredje og efterfølgende anmodninger om mellemliggende betalinger, når mindst 85 % af beløbene i de foregående anmodninger om mellemliggende betalinger er blevet anvendt til støtteberettigede udgifter som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d)

 

Begrundelse

Det foreslås at sænke grænsen fra 85 % til 60 % for den tredje tranche og de efterfølgende trancher, da det er en af de faktorer, der påvirker manglen på midler midt i gennemførelsen af nationale finansielle instrumenter. En sådan ændring ville øge fondens effektivitet og fondens drift, lette presset på de nationale budgetter (da betalinger til disse fonde foretages på forhånd af forvaltningsmyndigheden), og sikre en gnidningsløs gennemførelsesproces med mindre risiko for pauser midt i forløbet.

Ændringsforslag    423

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 15 b (ny)

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 42 – stk. 3 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

15b.  Artikel 42, stk. 3, første afsnit, affattes således:

I tilfælde af egenkapitalbaserede instrumenter for de i artikel 37, stk. 4, nævnte virksomheder for hvilke den i artikel 38, stk. 7, litra b), omhandlede finansieringsaftale blev undertegnet inden den 31. december 2017, og som ved udgangen af støtteberettigelsesperioden, havde investeret mindst 55 % af de programmidler, der var afsat i den relevante finansieringsaftale, kan et begrænset antal betalinger for investeringer i endelige modtagere, der skal foretages for en periode på højst fire år efter afslutningen af støtteberettigelsesperioden, blive betragtet som støtteberettigede udgifter, når de indbetales på en spærret konto oprettet specielt til dette formål, forudsat at statsstøttereglerne overholdes, og at alle de nedenstående betingelser er opfyldt.

"I tilfælde af egenkapitalbaserede instrumenter for de i artikel 37, stk. 4, nævnte virksomheder for hvilke den i artikel 38, stk. 7, litra b), omhandlede finansieringsaftale blev undertegnet inden den 31. december 2018, og som ved udgangen af støtteberettigelsesperioden, havde investeret mindst 55 % af de programmidler, der var afsat i den relevante finansieringsaftale, kan et begrænset antal betalinger for investeringer i endelige modtagere, der skal foretages for en periode på højst fire år efter afslutningen af støtteberettigelsesperioden, blive betragtet som støtteberettigede udgifter, når de indbetales på en spærret konto oprettet specielt til dette formål, forudsat at statsstøttereglerne overholdes, og at alle de nedenstående betingelser er opfyldt."

Ændringsforslag    424

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 16

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 42 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det organ, der gennemfører holdingfonden, eller de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter, jf. artikel 38, stk. 1, litra c), og artikel 38, stk. 4, litra a) og b), opkræver forvaltningsomkostninger og -gebyrer som omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra d), og stk. 2, i nærværende artikel, må de ikke overstige de tærskler, der fastsættes i den delegerede retsakt, som vedtages efter stk. 6 i nærværende artikel. Forvaltningsomkostninger omfatter direkte eller indirekte omkostningsposter, der refunderes ved forelæggelse af udgiftsbilag, hvorimod forvaltningsgebyrer skal bero på en aftalt pris for leverede tjenesteydelser fastsat via en konkurrenceprægetmarkedsproces, hvor det er relevant. Forvaltningsomkostninger og -gebyrer skal være baseret på en resultatbaseret beregningsmetode.

 

Når det organ, der gennemfører holdingfonden, eller de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter, jf. artikel 38, stk. 1, litra c), og artikel 38, stk. 4, litra a), b) og c), opkræver forvaltningsomkostninger og -gebyrer som omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra d), og stk. 2, i nærværende artikel, må de ikke overstige de tærskler, der fastsættes i den delegerede retsakt, som vedtages efter stk. 6 i nærværende artikel. Forvaltningsomkostninger omfatter direkte eller indirekte omkostningsposter, der refunderes ved forelæggelse af udgiftsbilag, hvorimod forvaltningsgebyrer skal bero på en aftalt pris for leverede tjenesteydelser fastsat via en konkurrencepræget markedsproces, hvor det er relevant. Forvaltningsomkostninger og -gebyrer skal være baseret på en resultatbaseret beregningsmetode.

Ændringsforslag    425

Forslag til forordning

Artikel 265 – stk. 1 – nr. 17

Forordning (EU) nr. 1303/2013

Artikel 43a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag