Menettely : 2016/0282A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0211/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0211/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0309

MIETINTÖ     ***I
PDF 3665kWORD 498k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Budjettivaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijät: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla)

Valmistelija(t) (*):

Jérôme Lavrilleux, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Jerzy Buzek, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Wim van de Camp, liikenne- ja matkailuvaliokunta

Constanze Krehl, aluekehitysvaliokunta

Paolo De Castro, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0605),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 46 artiklan d alakohdan, 149 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 164 artiklan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172, 175, 177 ja 178 artiklan, 189 artiklan 2 kohdan, 212 artiklan 2 kohdan, 322 artiklan 1 kohdan ja 349 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0372/2016),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 26. tammikuuta 2017 antaman lausunnon nro 1/2017(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, kalatalousvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0211/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/201214 on nyt sovellettu kolme vuotta. Sitä on tarkistettava, jotta voidaan poistaa täytäntöönpanoon liittyvät pullonkaulat joustavuutta lisäämällä, yksinkertaistaa toteutuskeinoja sidosryhmien ja toimiyksiköiden kannalta sekä keskittyä enemmän tuloksiin. Asetus olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(1)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/201214 on nyt sovellettu kolme vuotta. Sitä on tarkistettava, jotta voidaan poistaa täytäntöönpanoon liittyvät pullonkaulat joustavuutta lisäämällä, yksinkertaistaa toteutuskeinoja sidosryhmien ja toimiyksiköiden kannalta, keskittyä enemmän tuloksiin sekä parantaa saatavuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Asetus olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

_________________

_________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Asianmukaisen keskustelun varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä komission ehdotuksesta käytävien keskustelujen määräaikojen olisi ollut oltava pidempiä.

Perustelu

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, että tästä ehdotuksesta käytävän keskustelun määräajat ovat sellaiset, että toisen lainsäädäntövallan käyttäjän kantoja ei voida ottaa asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tärkeimmät budjettiperiaatteet olisi säilytettävä. Poikkeuksia, joita näistä perusperiaatteista on myönnetty joillakin erityisaloilla, kuten tutkimus, ulkoiset toimet ja rakennerahastot, olisi arvioitava uudelleen, ja niitä olisi yksinkertaistettava mahdollisimman paljon ottaen samalla huomioon niiden tarpeellisuus, niiden talousarviolle tuottama lisäarvo sekä sidosryhmille niistä aiheutuvat rasitteet.

(3)  Tärkeimmät budjettiperiaatteet sekä toimivallan jako ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen keskeinen asema unionin tilintarkastuksesta huolehtimisessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 285 ja 287 artiklan mukaisesti olisi säilytettävä. Poikkeuksia, joita näistä perusperiaatteista on myönnetty joillakin erityisaloilla, kuten tutkimus, ulkoiset toimet ja rakennerahastot, olisi arvioitava uudelleen, ja niitä olisi yksinkertaistettava mahdollisimman paljon ottaen samalla huomioon niiden tarpeellisuus, niiden talousarviolle tuottama lisäarvo sekä sidosryhmille niistä aiheutuvat rasitteet.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Enintään 10 prosenttia liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II), Euroopan naapuruusvälineen ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) määrärahoista voidaan jättää varainhoitovuoden alussa kohdentamatta, jotta jo ohjelmoitujen määrien lisäksi voidaan tarvittaessa osoittaa lisärahoitusta suurten ja odottamattomien tarpeiden kattamiseen taikka uusista kriisitilanteista tai merkittävistä poliittisista muutoksista johtuviin tarpeisiin kolmansissa maissa. Mikäli näitä kohdentamattomia määrärahoja ei sidota varainhoitovuoden aikana, ne olisi komission päätöksellä siirrettävä seuraavalle varainhoitovuodelle.

(4)  Enintään 10 prosenttia liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II), Euroopan naapuruusvälineen ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) määrärahoista voidaan jättää varainhoitovuoden alussa kohdentamatta, jotta jo ohjelmoitujen määrien lisäksi voidaan tarvittaessa osoittaa lisärahoitusta suurten ja odottamattomien tarpeiden kattamiseen taikka uusista kriisitilanteista tai merkittävistä poliittisista muutoksista johtuviin tarpeisiin kolmansissa maissa. Mikäli näitä kohdentamattomia määrärahoja ei sidota varainhoitovuoden aikana, ne olisi komission päätöksellä siirrettävä seuraavalle varainhoitovuodelle varmistaen samalla, että niitä käytetään kyseistä välinettä koskevassa asetuksessa säädettyjen erityistavoitteiden mukaisesti ja että ne kuuluvat tähän välineeseen liittyvien sääntöjen ja asiasta vastaavien elinten hallinnoinnin piiriin.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen olisi oltava yhdenmukainen määrärahojen siirtämistä varainhoitovuodelta toiselle koskevan 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan kanssa. Olisi taattava, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjä kohdentamattomia määrärahoja ei voi ohjata toisaalle kyseisen välineen erityistavoitteista.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  EU:n talousarviota koskevaa tuloksellisuuden periaatetta olisi selvennettävä. Tuloksellisuus olisi määriteltävä moitteettoman varainhoidon periaatteen suoraksi soveltamiseksi. Määrärahojen käytössä olisi otettava yhtä aikaa huomioon tuloksellisuus, tavoitteiden vahvistaminen, indikaattorit, tulokset sekä taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. Jotta voidaan estää ristiriidat eri ohjelmien tuloskehysten välillä, tuloksellisuuden osalta olisi mainittava ainoastaan tavoitteet ja niiden edistymistä koskeva seuranta.

(12)  EU:n talousarviota koskevaa tuloksellisuuden periaatetta olisi selvennettävä. Tuloksellisuus olisi määriteltävä moitteettoman varainhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen periaatteen suoraksi soveltamiseksi. Määrärahojen käytössä olisi otettava yhtä aikaa huomioon vahvistetut tavoitteet ja tuloksellisuus, indikaattorit, tulokset, täydentävyys sekä taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus pyrkimättä määrittämään etukäteen asianomaisen ohjelman merkityksellisyyttä. Jotta voidaan estää ristiriidat eri ohjelmien tuloskehysten välillä, tuloksellisuuden osalta olisi mainittava ainoastaan tavoitteet ja niiden edistymistä koskeva seuranta.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Avoimuusperiaate on vahvistettu SEUT-sopimuksen 15 artiklassa, jossa edellytetään, että toimielimet toimivat mahdollisimman avoimesti. Avoimuusperiaate tarkoittaa talousarvion toteuttamisessa sitä, että kansalaiset saavat tietää, mihin kohteeseen ja mihin tarkoitukseen unioni käyttää varoja. Tällainen tieto edistää demokraattista keskustelua ja kansalaisten osallistumista unionin päätöksentekoon sekä lujittaa toimielinten suorittamaa unionin menojen valvontaa. Tällaiset tavoitteet olisi saavutettava julkaisemalla, mieluiten uusien viestintävälineiden avulla, tietoa kaikista unionin varojen saajista ottaen huomioon kaikkien tällaisten saajien oikeutetut luottamuksellisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät edut sekä luonnollisten henkilöiden oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Toimielinten olisi tämän vuoksi omaksuttava valikoiva lähestymistapa tietojen julkistamiseen suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Julkaisupäätösten olisi perustuttava asiaankuuluviin perusteisiin, jotta voitaisiin antaa merkityksellistä tietoa.

(14)  Avoimuusperiaate on vahvistettu SEUT-sopimuksen 15 artiklassa. Se edellyttää, että toimielimet toimivat mahdollisimman avoimesti, ja talousarvion toteuttamisessa se edellyttää sitä, että kansalaiset saavat tietää, mihin kohteeseen ja mihin tarkoitukseen unioni käyttää varoja. Tällainen tieto edistää demokraattista keskustelua ja kansalaisten osallistumista unionin päätöksentekoon, lujittaa toimielinten suorittamaa unionin menojen valvontaa ja parantaa huomattavasti sen uskottavuutta. Tiedotusta olisi kohdennettava enemmän varojen saajiin näkyvyyden lisäämiseksi kansalaisten keskuudessa, ja samalla olisi varmistettava määriteltyjä välineitä käyttäen, että viestit tavoittavat avustusten saajat. Tällaiset tavoitteet olisi saavutettava julkaisemalla, mieluiten uusien viestintävälineiden avulla, tietoa kaikista unionin varojen saajista ottaen huomioon kyseisten saajien oikeutetut luottamuksellisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät edut sekä luonnollisten henkilöiden oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Toimielinten olisi tämän vuoksi omaksuttava valikoiva lähestymistapa tietojen julkistamiseen suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Julkaisupäätösten olisi perustuttava asiaankuuluviin perusteisiin, jotta voitaisiin antaa merkityksellistä tietoa.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tiedot suoraan toteutettavien unionin varojen käytöstä olisi julkaistava toimielinten internetsivustolla, ja niihin olisi sisällyttävä ainakin saajan nimi ja sijainti sekä varojen määrä ja käyttötarkoitus. Tietojen julkaisemisessa olisi otettava huomioon asiaankuuluvat perusteet, kuten toimenpiteen jaksottaisuus, tyyppi ja merkitys.

(15)  Joka tapauksessa olisi pyrittävä takaamaan varojen saajia koskevien tietojen mahdollisimman laaja avoimuus rajoittamatta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen soveltamista. Tiedot suoraan, välillisesti tai yhteistyössä toteutettavien unionin varojen käytöstä olisi julkaistava varainhoidon avoimuuden järjestelmässä ja toimielinten internetsivustolla, ja niihin olisi sisällyttävä ainakin saajan nimi ja sijainti sekä varojen määrä ja käyttötarkoitus. Tietojen julkaisemisessa olisi otettava huomioon asiaankuuluvat perusteet, kuten toimenpiteen jaksottaisuus, tyyppi ja merkitys.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Unionin varojen saajien nimi ja sijainti olisi julkaistava, kun on kyse palkinnoista, avustuksista tai hankintasopimuksista, jotka myönnetään tai tehdään julkisen tarjouskilpailun avaamisen jälkeen ja erityisesti suunnittelukilpailun, ehdotuspyynnön ja tarjouspyynnön yhteydessä, noudattaen SEUT-sopimuksessa määrättyjä periaatteita ja erityisesti avoimuuden, oikeasuhteisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Lisäksi julkaisemisella olisi edistettävä hylättyjen hakijoiden mahdollisuuksia valvoa julkisia valintamenettelyjä.

(16)  Kun on kyse palkinnoista, avustuksista tai hankintasopimuksista, jotka myönnetään tai tehdään julkisen tarjouskilpailun avaamisen jälkeen ja erityisesti suunnittelukilpailun, ehdotuspyynnön ja/tai tarjouspyynnön yhteydessä, unionin varojen saajien nimi ja sijainti olisi julkaistava SEUT-sopimuksessa määrättyjen periaatteiden ja erityisesti avoimuuden, oikeasuhteisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden noudattamiseksi. Julkaisemisella olisi edistettävä kilpailussa ilman tukea jääneiden hakijoiden mahdollisuuksia valvoa julkisia valintamenettelyjä.

Perustelu

Selkeämpää kieltä.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Saajan nimeä ja sijaintia tai myönnettyjen varojen määrää ja käyttötarkoitusta ei pitäisi julkaista, jos tämä olisi omiaan vaarantamaan hänen henkilökohtaisen koskemattomuutensa, joka suojataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, tai vahingoittamaan hänen oikeutettua taloudellista etuaan.

(22)  Saajan nimeä ja sijaintia tai myönnettyjen varojen määrää ja käyttötarkoitusta ei pitäisi julkaista, jos on olemassa riski siitä, että niiden julkaiseminen voi vaarantaa hänen henkilökohtaisen koskemattomuutensa, joka suojataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, tai vahingoittaa hänen oikeutettua taloudellista etuaan.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Välillisen ja yhteistyöhön perustuvan toteutuksen osalta saajia ja lopullisia saajia koskevien tietojen saataville asettamisen olisi oltava niiden henkilöiden, yhteisöjen ja nimettyjen elinten velvollisuus, jotka toteuttavat unionin talousarviota. Tarvittaessa tietojen yksityiskohtaisuus ja perusteet olisi määriteltävä alakohtaisissa säännöissä, ja niitä voidaan tarkentaa rahoitusta koskevissa puitekumppanuussopimuksissa. Komission olisi tiedotettava internetsivustosta, jolla tiedot saajista ja lopullisista saajista ovat saatavilla.

(23)  Lukuun ottamatta johdanto-osan 15 kappaleessa esitettyjä tekijöitä välillisen ja yhteistyöhön perustuvan toteutuksen osalta saajia ja lopullisia saajia koskevien tietojen saataville asettamisen olisi oltava niiden henkilöiden, yhteisöjen ja nimettyjen elinten velvollisuus, jotka toteuttavat unionin talousarviota. Tarvittaessa tietojen yksityiskohtaisuus ja perusteet olisi määriteltävä alakohtaisissa säännöissä, ja niitä voidaan tarkentaa rahoitusta koskevissa puitekumppanuussopimuksissa. Komission olisi tiedotettava internetsivustosta, jolla tiedot saajista ja lopullisista saajista ovat saatavilla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Sen jälkeen kun kunkin taloushallinnon toimijan tehtävät ja vastuualueet on määritelty, heidät voidaan saattaa vastuuseen ainoastaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisin edellytyksin. Unionin toimielimiin on perustettu taloudellisten sääntöjenvastaisuuksien tutkintaelimiä, joiden ratkaistavaksi on kuitenkin annettu vain vähän tapauksia. Sen vuoksi on tehokkuussyistä aiheellista siirtää niiden tehtävät perustettavalle toimielinten väliselle tutkintaelimelle, jonka tehtävänä on arvioida komission tai muiden unionin toimielinten ja elinten sille esittämiä pyyntöjä sekä antaa suosituksia hallinnollisten seuraamusten määräämisestä (poissulkeminen sekä taloudellinen seuraamus). Tehtävien siirrolla pyritään ehkäisemään toiminnan päällekkäisyyttä ja lieventämään riskiä keskenään ristiriitaisista suosituksista tai lausunnoista tapauksissa, jotka koskevat sekä talouden toimijaa että EU:n henkilöstön jäsentä. On aiheellista säilyttää menettely, jolla tulojen ja menojen hyväksyjä voi pyytää vahvistusta sellaiselle määräykselle, jota hän pitää sääntöjen tai moitteettoman varainhoidon periaatteen vastaisena, ja vapautua näin vastuustaan. Tutkintaelimen suorittaessa kyseistä tehtävää sen kokoonpanoa olisi muutettava.

(40)  Sen jälkeen kun kunkin taloushallinnon toimijan tehtävät ja vastuualueet on määritelty, heidät voidaan saattaa vastuuseen ainoastaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisin edellytyksin. Olisi otettava käyttöön erityinen erillinen toimielintenvälinen tutkintaelin. Koska taloudellisia väärinkäytöksiä koskeva kysymys liittyy toimielimen kurinpitotoimivaltaan ja on näin ollen luontainen osa toimielimen hallinnollista riippumattomuutta, tutkintaelimen toimielintenvälistä luonnetta olisi vahvistettava sen kokoonpanon avulla.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Oikeusvarmuuden vuoksi olisi määritettävä säännöt, jotka koskevat viiveitä veloitusilmoituksen lähettämisessä.

(47)  Oikeusvarmuuden ja avoimuuden takaamiseksi olisi määritettävä säännöt, jotka koskevat viiveitä veloitusilmoituksen lähettämisessä.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54)  Tässä asetuksessa olisi säädettävä, että maksut on suoritettava tietyssä määräajassa. Jos määräaikaa ei noudateta, velkojilla olisi oltava oikeus viivästyskorkoon, joka otetaan talousarvioon, lukuun ottamatta jäsenvaltioita sekä nyt myös Euroopan investointipankkia ja Euroopan investointirahastoa.

(54)  Tässä asetuksessa olisi säädettävä, että maksut on suoritettava tietyssä määräajassa. Jos määräaikaa ei noudateta, velkojilla olisi oltava oikeus viivästyskorkoon, joka otetaan talousarvioon, lukuun ottamatta jäsenvaltioita.

Perustelu

EIP-ryhmää ei pidä kohdella tämän osalta eri tavalla kuin muita unionin varoja hoitavia yhteisöjä tai unionin velkojia. EIP-ryhmän perussääntö velvoittaa sen varmistamaan, että sen kustannukset tulevat katetuiksi, ja EIP:n ja EIR:n sisällyttäminen tähän säännökseen voi aiheuttaa kielteisiä reaktioita ESIRin, ulkoisen lainanantovaltuuden ja InnovFinin kaltaisiin nykyisiin välineisiin liittyvissä luottoluokituslaitoksissa.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat pyytää niille yhteistyöhön perustuvan toteutuksen puitteissa osoitettujen varojen siirtämistä unionin tasolle, minkä jälkeen komissio toteuttaa varoja suoraan tai välillisesti, mahdollisuuksien mukaan asianomaisen jäsenvaltion hyväksi. Näin voidaan optimoida sekä näiden varojen että niiden välineiden käyttö, jotka on perustettu joko tämän asetuksen tai alakohtaisten asetusten, myös ESIR-asetuksen, mukaisesti ja joihin jäsenvaltiot pyytävät varojen siirtämistä. Näiden välineiden tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi on tarpeen säätää, että mikäli varoja siirretään tämän asetuksen tai alakohtaisten asetusten, myös ESIR-asetuksen, mukaisesti perustettuihin välineisiin, sovelletaan kyseisiin asetuksiin sisältyviä sääntöjä.

Poistetaan.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi suljettava henkilö tai yhteisö menettelyn ulkopuolelle silloin, kun on annettu lainvoimainen tuomio tai tehty lopullinen hallinnollinen päätös, jossa on kyse ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta virheestä, sosiaaliturvamaksuihin tai veroihin liittyvien velvoitteiden tahallisesta tai tahattomasta laiminlyönnistä, talousarvioon vaikuttavasta petoksesta, korruptiosta, rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta, rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta, terrorismirikoksista, lapsityövoiman käytöstä tai muusta ihmiskaupasta taikka muusta sääntöjenvastaisuudesta. Henkilö tai yhteisö olisi suljettava menettelyn ulkopuolelle myös silloin, kun on kyse vakavasta oikeudellisen sitoumuksen rikkomisesta tai konkurssista.

(71)  Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi suljettava henkilö tai yhteisö menettelyn ulkopuolelle silloin, kun on annettu lainvoimainen tuomio tai tehty lopullinen hallinnollinen päätös, jossa on kyse ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta virheestä, sosiaaliturvamaksuihin tai veroihin liittyvien velvoitteiden tahallisesta tai tahattomasta laiminlyönnistä silloin, kun sen sääntömääräinen toimipaikka on yhteistyöhaluttomalla oikeudenkäyttöalueella, verotusalan hyvää hallintotapaa koskevien normien laiminlyönnistä, oikeudenmukainen verokilpailu mukaan luettuna, talousarvioon vaikuttavasta petoksesta, korruptiosta, rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta, rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta, terrorismirikoksista, lapsityövoiman käytöstä tai muusta ihmiskaupasta taikka muusta sääntöjenvastaisuudesta. Henkilö tai yhteisö olisi suljettava menettelyn ulkopuolelle myös silloin, kun on kyse vakavasta oikeudellisen sitoumuksen rikkomisesta tai konkurssista. Henkilö tai yhteisö olisi suljettava menettelyn ulkopuolelle myös silloin, jos tämä ei noudata verotuksen avoimuutta ja direktiivissä 2013/34/EU esitettyä julkista maakohtaista raportointia koskevia velvoitteita.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(72)  Päättäessään poissulkemisesta tai taloudellisen seuraamuksen määräämisestä sekä tällaisen päätöksen julkaisemisesta taikka henkilön tai yhteisön hylkäämisestä toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi varmistettava suhteellisuusperiaatteen noudattaminen ottamalla erityisesti huomioon tilanteen vakavuus, sen vaikutukset talousarvioon, kyseisestä toiminnasta kulunut aika, toiminnan kesto ja toistuminen, sen tahallisuus tai tuottamuksellisuuden aste sekä henkilön tai yhteisön yhteistyö asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja sen tutkintaan antama panos.

(72)  Päättäessään henkilön tai yhteisön poissulkemisesta tai taloudellisen seuraamuksen määräämisestä henkilölle tai yhteisölle sekä tällaisen päätöksen julkaisemisesta toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi varmistettava suhteellisuusperiaatteen noudattaminen ottamalla erityisesti huomioon tilanteen vakavuus, sen vaikutukset talousarvioon, kyseisestä toiminnasta kulunut aika, toiminnan kesto ja toistuminen, sen tahallisuus tai tuottamuksellisuuden aste sekä henkilön tai yhteisön yhteistyö asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja sen tutkintaan antama panos.

Tarkistus17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(80)  On tärkeää voida vahvistaa poissulkemisen ja taloudellisen seuraamuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ennaltaehkäisevää vaikutusta olisi tältä osin vahvistettava mahdollisuudella julkaista poissulkemiseen ja/tai taloudelliseen seuraamukseen liittyviä tietoja noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY säädettyjä tietosuojavaatimuksia. Näin osaltaan varmistettaisiin, että kyseinen toiminta ei toistu. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti olisi määritettävä tilanteet, joissa tietoja ei julkaista. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi otettava arviossaan huomioon kaikki tutkintaelimen suositukset. Luonnollisten henkilöiden henkilötiedot olisi julkaistava ainoastaan poikkeustapauksissa, ja perusteena olisi oltava toiminnan vakavuus tai sen vaikutus unionin taloudellisiin etuihin.

(80)  On tärkeää voida vahvistaa poissulkemisen ja taloudellisen seuraamuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ennaltaehkäisevää vaikutusta olisi tältä osin vahvistettava mahdollisuudella julkaista poissulkemiseen ja/tai taloudelliseen seuraamukseen liittyviä tietoja noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/6791 a säädettyjä tietosuojavaatimuksia. Näin osaltaan varmistettaisiin, että kyseinen toiminta ei toistu. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti olisi määritettävä tilanteet, joissa tietoja ei julkaista. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi otettava arviossaan huomioon kaikki tutkintaelimen suositukset. Luonnollisten henkilöiden henkilötiedot olisi julkaistava ainoastaan poikkeustapauksissa, ja perusteena olisi oltava toiminnan vakavuus tai sen vaikutus unionin taloudellisiin etuihin.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 119, 4.5.2016, p. 1).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(88)  Siirtyminen sähköiseen tietojenvaihtoon ja asiakirjojen toimittamiseen sähköisesti yksinkertaistaa huomattavasti menettelyjä. Jotta kuitenkin voidaan samalla turvata asianmukainen oikeudellinen toimintaympäristö, on määritettävä selkeät edellytykset käytettävien järjestelmien hyväksymiselle. Lisäksi on huolehdittava siitä, että unionin varojen hallinnointi säilyy joustavana osallistujien, saajien sekä tulojen ja menojen hyväksyjien kannalta tässä asetuksessa säädetyn mukaisesti.

(88)  Siirtyminen sähköiseen tietojenvaihtoon ja asiakirjojen toimittamiseen sähköisesti sekä tarvittaessa myös sähköisiin hankintamenettelyihin yksinkertaistaa huomattavasti menettelyjä. Jotta kuitenkin voidaan samalla turvata asianmukainen oikeudellinen toimintaympäristö, on määritettävä selkeät edellytykset käytettävien järjestelmien hyväksymiselle. Lisäksi on huolehdittava siitä, että unionin varojen hallinnointi säilyy joustavana osallistujien, saajien sekä tulojen ja menojen hyväksyjien kannalta tässä asetuksessa säädetyn mukaisesti.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 96 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(96)  On tärkeää tunnustaa rahoitusta yhdistävien välineiden erityinen luonne, sillä kyseisissä välineissä komission rahoitusosuus yhdistyy rahoituslaitosten rahoitukseen, sekä selventää rahoitusvälineitä koskevan X osaston soveltamista.

(96)  On tärkeää parantaa rahoitusta yhdistävien välineiden luonnetta ja käyttöä, sillä kyseisissä välineissä komission rahoitusosuus yhdistyy rahoituslaitosten rahoitukseen, sekä selventää rahoitusvälineitä koskevan X osaston soveltamista.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 97 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(97 a)  Hankkijoita ja alihankkijoita koskeva mahdollisimman laaja avoimuus olisi taattava siten, että niitä koskevat tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 105 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(105)  On aiheellista, että erilaiset tapaukset, joihin tavallisesti viitataan eturistiriitatilanteina, tunnistetaan ja käsitellään erikseen. Eturistiriidan käsitettä olisi käytettävä ainoastaan tapauksissa, joissa talousarvion toteutuksesta, tarkastuksesta tai valvonnasta vastuussa oleva yhteisö tai henkilö taikka unionin toimielimen virkamies tai muu toimihenkilö on tällaisessa tilanteessa. Jos talouden toimija yrittää epäasianmukaisesti vaikuttaa menettelyyn tai saada luottamuksellista tietoa, tätä olisi käsiteltävä ammatin harjoittamiseen liittyvänä vakavana virheenä. Lisäksi talouden toimijat saattavat olla tilanteessa, jossa niitä ei ammattiin liittyvien vastakkaisten etujen vuoksi pitäisi valita sopimuksen täytäntöönpanoon. Esimerkiksi yritys ei saisi arvioida hanketta, johon se on osallistunut, tai tilintarkastaja ei saisi tarkastaa tilejä, jotka hän on aiemmin varmentanut.

(105)  On aiheellista, että erilaiset tapaukset, joihin tavallisesti viitataan eturistiriitatilanteina, tunnistetaan ja käsitellään erikseen. Eturistiriidan käsitettä olisi käytettävä ainoastaan tapauksissa, joissa talousarvion toteutuksesta, tarkastuksesta tai valvonnasta vastuussa oleva yhteisö tai henkilö taikka unionin toimielimen virkamies tai muu toimihenkilö on tällaisessa tilanteessa. Jos talouden toimija yrittää epäasianmukaisesti vaikuttaa menettelyyn tai saada luottamuksellista tietoa, tätä olisi käsiteltävä ammatin harjoittamiseen liittyvänä vakavana virheenä, jonka seurauksena kyseinen toimija voidaan sulkea menettelyn ulkopuolelle. Lisäksi talouden toimijat saattavat olla tilanteessa, jossa niitä ei ammattiin liittyvien vastakkaisten etujen vuoksi pitäisi valita sopimuksen täytäntöönpanoon. Esimerkiksi yritys ei saisi arvioida hanketta, johon se on osallistunut, tai tilintarkastaja ei saisi tarkastaa tilejä, jotka hän on aiemmin varmentanut.

Tarkistus22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 108 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(108)  Unionin julkisissa hankinnoissa olisi varmistettava, että unionin varoja käytetään tehokkaalla, avoimella ja asianmukaisella tavalla. Sähköisen hankintamenettelyn olisi tältä osin edistettävä unionin varojen parempaa käyttöä ja parannettava kaikkien talouden toimijoiden mahdollisuuksia saada sopimuksia.

(108)  Unionin julkisissa hankinnoissa olisi varmistettava, että unionin varoja käytetään tehokkaalla, avoimella ja asianmukaisella tavalla ja että samalla kevennetään unionin varojen saajien ja hallintoviranomaisten hallinnollista rasitetta. Sähköisen hankintamenettelyn olisi tältä osin edistettävä unionin varojen parempaa käyttöä ja parannettava kaikkien talouden toimijoiden mahdollisuuksia saada sopimuksia. Kaikkien julkisia hankintoja tekevien unionin toimielinten olisi julkaistava verkkosivustoillaan selkeät säännöt, jotka koskevat hankintoja, varainkäyttöä ja valvontaa, sekä tiedot kaikista tehdyistä sopimuksista, mukaan lukien niiden arvo.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 124 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(124)  Avustuksia koskevan osaston soveltamisalaa olisi selkiytettävä. Erityisesti olisi selkiytettävä sitä, millaisille toimille tai elimille avustuksia voidaan myöntää ja millaisia oikeudellisia sitoumuksia avustusten osalta voidaan tehdä. Etenkin avustuspäätösten tekeminen olisi vähitellen lopetettava niiden vähäisen käytön ja sähköisten avustusten asteittaisen käyttöönoton vuoksi. Osaston rakennetta olisi yksinkertaistettava siirtämällä muita välineitä kuin avustuksia koskevat säännökset asetuksen muihin osiin. Olisi selkiytettävä sitä, minkälaisille elimille voidaan myöntää toiminta-avustuksia, sillä unionin yleisen edun mukaista tavoitetta edistävät elimet sisältyvät käsitteenä elimiin, jotka edistävät unionin politiikkaan kuuluvaa ja sitä tukevaa tavoitetta. Lisäksi asetuksesta olisi poistettava unionin yleisen edun mukaista tavoitetta edistävän elimen suppea määritelmä.

(124)  Avustuksia koskevan osaston soveltamisalaa olisi selkiytettävä. Erityisesti olisi selkiytettävä sitä, millaisille toimille tai elimille avustuksia voidaan myöntää ja millaisia oikeudellisia sitoumuksia avustusten osalta voidaan tehdä. Etenkin avustuspäätösten tekeminen olisi vähitellen lopetettava niiden vähäisen käytön ja sähköisten avustusten asteittaisen käyttöönoton vuoksi. Osaston rakennetta olisi yksinkertaistettava siirtämällä muita välineitä kuin avustuksia koskevat säännökset asetuksen muihin osiin. Olisi selkiytettävä sitä, minkälaisille elimille voidaan myöntää toiminta-avustuksia, sillä unionin yleisen edun mukaista tavoitetta edistävät elimet sisältyvät käsitteenä elimiin, jotka edistävät unionin politiikkaan kuuluvaa ja sitä tukevaa tavoitetta.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 130 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(130)  Tarkastusten ja valvonnan ja toisaalta kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteitä prosenttimääriä koskevan säännöllisen arvioinnin keskinäistä suhdetta olisi selkiytettävä. Tarkastuksissa ja valvonnassa olisi keskityttävä selvittämään, ovatko kertakorvausten, yksikkökustannusten tai kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen maksamiselle asetetut edellytykset täyttyneet, ja tarvittaessa myös se, ovatko tuotokset valmistuneet. Edellä tarkoitetuissa edellytyksissä ei saisi vaatia ilmoittamaan avustuksen saajalle tosiasiallisesti aiheutuneita kustannuksia. Kun toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä tai komissio on päättänyt kertakorvausten, yksikkökustannusten tai kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen määrät etukäteen, niitä ei saisi kyseenalaistaa jälkivalvonnassa. Kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteiden prosenttimäärien säännöllinen arviointi saattaa edellyttää avustuksen saajan kirjanpitoon tutustumista tilasto- ja menetelmätarkoituksia varten. Kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteitä prosenttimääriä voidaan säännöllisen arvioinnin seurauksena päivittää tulevia sopimuksia varten, mutta säännöllistä arviointia ei saisi käyttää jo sovittujen kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteiden prosenttimäärien kyseenalaistamiseen. Avustuksen saajan kirjanpitoon tutustuminen on tarpeen myös petosten torjumiseksi ja havaitsemiseksi.

(130)  Tarkastusten ja valvonnan ja toisaalta kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteitä prosenttimääriä koskevan säännöllisen arvioinnin keskinäistä suhdetta olisi selkiytettävä. Tarkastuksissa ja valvonnassa olisi keskityttävä selvittämään, ovatko kertakorvausten, yksikkökustannusten tai kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen maksamiselle asetetut edellytykset täyttyneet, ja tarvittaessa myös se, ovatko tuotokset valmistuneet. Edellä tarkoitetuissa edellytyksissä ei saisi vaatia ilmoittamaan avustuksen saajalle tosiasiallisesti aiheutuneita kustannuksia. Näiden tarkastusten ja valvonnan tiheyden ja soveltamisalan olisi perustuttava muun muassa avustuksen saajaan aiempien sääntöjenvastaisuuksien perusteella liittyvään riskiin. Kun toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä tai komissio on päättänyt kertakorvausten, yksikkökustannusten tai kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen määrät etukäteen, niitä ei saisi kyseenalaistaa jälkivalvonnassa. Kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteiden prosenttimäärien säännöllinen arviointi saattaa edellyttää avustuksen saajan kirjanpitoon tutustumista tilasto- ja menetelmätarkoituksia varten. Kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteitä prosenttimääriä voidaan säännöllisen arvioinnin seurauksena päivittää tulevia sopimuksia varten, mutta säännöllistä arviointia ei saisi käyttää jo sovittujen kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteiden prosenttimäärien kyseenalaistamiseen. Avustuksen saajan kirjanpitoon tutustuminen on tarpeen myös petosten torjumiseksi ja havaitsemiseksi.

Perustelu

Tarkastusten ja valvonnan olisi kohdistuttava enemmän sellaisiin avustusten saajiin, joihin liittyy unionin talousarvion kannalta suurempi riski. Riskiperusteiset tarkastukset ja valvonta antaisivat EU:lle mahdollisuuden käyttää enemmän varoja konkreettisiin toimiin kuin hallinnointiin.

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 131 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(131 a)   Yhden julkisen talouden perusperiaatteen suojelemiseksi voiton tuottamisen kieltävä sääntö olisi säilytettävä tässä asetuksessa. Voiton tuottamisen kieltävä sääntö olisi katsottava yhdeksi tärkeimmistä välineistä, joilla torjutaan julkisten varojen väärinkäyttöä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 136 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(136)  Unioni on viime vuosina käyttänyt yhä enemmän rahoitusvälineitä, joiden avulla EU:n talousarviovaroilla saadaan aikaan entistä suurempi vipuvaikutus mutta jotka samalla aiheuttavat EU:n talousarvioon kohdistuvan rahoitusriskin. Näihin rahoitusvälineisiin kuuluvat paitsi varainhoitoasetuksen soveltamisalaan jo sisältyvät rahoitusvälineet myös talousarviotakuiden ja rahoitusavun kaltaiset välineet, joita koskevat säännöt ovat aikaisemmin sisältyneet kokonaisuudessaan kyseisistä välineistä annettuihin perussäädöksiin. On tärkeää luoda yhteiset puitteet sen varmistamiseksi, että edellä tarkoitettuihin välineisiin sovelletaan yhdenmukaisia periaatteita, ja koota niitä koskevat säännökset uuteen osastoon, jossa on rahoitusvälineisiin sovellettavien nykyisten sääntöjen lisäksi jaksot talousarviotakuita ja jäsenvaltioille tai kolmansille maille myönnettävää rahoitusapua varten.

(136)  Unioni on viime vuosina käyttänyt yhä enemmän rahoitusvälineitä, joiden avulla EU:n talousarviovaroilla olisi saatava aikaan entistä suurempi vipuvaikutus mutta jotka samalla aiheuttavat EU:n talousarvioon kohdistuvan rahoitusriskin. Näihin rahoitusvälineisiin kuuluvat paitsi varainhoitoasetuksen soveltamisalaan jo sisältyvät rahoitusvälineet myös talousarviotakuiden ja rahoitusavun kaltaiset välineet, joita koskevat säännöt ovat aikaisemmin sisältyneet kokonaisuudessaan kyseisistä välineistä annettuihin perussäädöksiin. On tärkeää luoda yhteiset puitteet sen varmistamiseksi, että edellä tarkoitettuihin välineisiin sovelletaan yhdenmukaisia periaatteita, ja koota niitä koskevat säännökset uuteen osastoon, jossa on rahoitusvälineisiin sovellettavien nykyisten sääntöjen lisäksi jaksot talousarviotakuita ja jäsenvaltioille tai kolmansille maille myönnettävää rahoitusapua varten.

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 139 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(139)  Rahoitusvälineiden, talousarviotakuiden ja rahoitusavun käyttö olisi hyväksyttävä perussäädöksellä. Kun rahoitusvälineitä perustetaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ilman perussäädöksiä, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne talousarviossa.

(139)  Rahoitusvälineiden, talousarviotakuiden, rahoitusavun ja erityisrahastojen käyttö olisi hyväksyttävä perussäädöksellä.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 142 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(142)  Olisi otettava huomioon etujen yhteensovittaminen unionin politiikan tavoitteisiin pyrittäessä sekä erityisesti se, että Euroopan investointipankilla ja Euroopan investointirahastolla on rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa varten tarvittava erityisasiantuntemus.

(142)  Olisi otettava huomioon etujen yhteensovittaminen unionin politiikan tavoitteisiin pyrittäessä sekä erityisesti se, että Euroopan investointipankilla ja Euroopan investointirahastolla (EIR) on rahoitusvälineiden ja talousarviotakuiden täytäntöönpanoa varten tarvittava erityisasiantuntemus.

Perustelu

EIP on unionin ainoa rahoituslaitos, jonka SEUT-sopimus velvoittaa soveltamaan EU:n tavoitteita, säännöksiä ja standardeja ja jolla on SEUT-sopimuksessa vahvistettu tarkastus- ja valvontajärjestelmä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 164 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(164)  Komissiolle olisi annettava valtuudet perustaa ja hallinnoida hätätoimia, hätätilaa seuraavia toimia ja aihekohtaisia toimia varten tarkoitettuja unionin erityisrahastoja sekä ulkoisten että EU:n sisäisten toimien alalla. Viimeaikaiset tapahtumat Euroopan unionissa ovat osoittaneet, että EU:n sisällä on tarpeen lisätä rahoituksen joustavuutta. Koska ulkoisia ja sisäisiä politiikkoja on yhä vaikeampi erottaa toisistaan, tällaisen joustavuuden avulla voitaisiin myös vastata rajatylittäviin haasteisiin. On tarpeen vahvistaa periaatteet, joita sovelletaan unionin eritysrahastoihin maksettaviin rahoitusosuuksiin, taloushallinnon toimijoiden ja erityisrahastojen hallitusten vastuiden selkiyttämiseksi. Lisäksi on tarpeen antaa säännöt, joilla varmistetaan, että rahoittajat ovat tasapuolisesti edustettuina erityisrahaston hallituksessa ja että varojen käyttöä koskevan lopullisen päätöksen tekeminen edellyttää komission hyväksyntää.

(164)  Erityisrahastoilla saatetaan muuttaa tuntuvasti Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymiä talousarvioita, ja rahoitusvälineistä saatavaa rahoitusta saatetaan käyttää tarkoituksiin, joista ei ole säädetty kyseisten välineiden perustamista koskevissa säädöksissä. Erityisrahastot tuottavat kuitenkin resurssien yhdistämiseen perustuvaa lisäarvoa, edellyttäen että yhdistäminen ei rajoitu unionin resursseihin. Komissiolle olisi annettava valtuudet perustaa ja hallinnoida hätätoimia, hätätilaa seuraavia toimia ja aihekohtaisia ulkoisia toimia varten tarkoitettuja unionin erityisrahastoja. On tarpeen vahvistaa periaatteet, joita sovelletaan kyseisiin eritysrahastoihin maksettaviin rahoitusosuuksiin, taloushallinnon toimijoiden ja erityisrahastojen hallitusten vastuiden selkiyttämiseksi. Lisäksi on tarpeen antaa säännöt, joilla varmistetaan, että rahoittajat ja tapauksen mukaan Euroopan parlamentti ovat tasapuolisesti edustettuina erityisrahaston hallituksessa ja että varojen käyttöä koskevan lopullisen päätöksen tekeminen edellyttää komission hyväksyntää.

Perustelu

Esittelijöiden mielestä ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa laajentaa unionin erityisrahastojen soveltamisalaa sisällyttämällä siihen myös sisäiset toimet. Katso myös 227 artiklaa koskevien tarkistusten perustelut.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 167 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(167)  Menettely, jota noudattaen toimielimet raportoivat nykyisin kiinteistöhankkeistaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, olisi säilytettävä. Toimielinten olisi voitava rahoittaa uusia kiinteistöhankkeita määrärahoilla, jotka on saatu jo myydyistä kiinteistöistä. Tämän vuoksi tekstiin olisi lisättävä viittaus käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskeviin säännöksiin. Näin voitaisiin ottaa huomioon toimielinten kiinteistöpolitiikan muuttuvat tarpeet ja samalla säästää kustannuksissa ja lisätä joustavuutta.

(167)  Olisi parannettava tapaa, jota noudattaen toimielimet raportoivat nykyisin kiinteistöhankkeistaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Toimielinten olisi voitava rahoittaa uusia kiinteistöhankkeita määrärahoilla, jotka on saatu jo myydyistä kiinteistöistä. Tämän vuoksi tekstiin olisi lisättävä viittaus käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskeviin säännöksiin. Näin voitaisiin ottaa huomioon toimielinten kiinteistöpolitiikan muuttuvat tarpeet ja samalla säästää kustannuksissa ja lisätä joustavuutta.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 169 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(169)  Erityisrahoitusvälineiden täytäntöönpanon nopeuttamiseksi on aiheellista yksinkertaistaa varojen käyttöönottoon ja määrärahojen siirtämiseen liittyviä menettelyjä siten, että Euroopan globalisaatiorahaston ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston tapauksessa käytetään komission sisäisiä siirtoja.

Poistetaan.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 170 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(170)  Jotta varmistettaisiin, että työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (EaSI-ohjelma) voidaan nopeasti osoittaa riittävästi varoja ensisijaisia poliittisia tavoitteita varten tilanteiden muuttuessa, ohjelman kunkin kolmen lohkon alustavien osuuksien ja kuhunkin lohkoon sisältyvien aihekohtaisten osa-alueiden vähimmäisprosenttiosuuksien olisi oltava nykyistä joustavampia. Näin voitaisiin parantaa kyseisen ohjelman hallinnointia ja keskittää talousarviovarat toimiin, joilla saavutetaan parempia tuloksia työllisyyden alalla ja sosiaalialalla.

(170)  Jotta varmistettaisiin, että työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (EaSI-ohjelma) voidaan nopeasti osoittaa riittävästi varoja ensisijaisia poliittisia tavoitteita varten tilanteiden muuttuessa, ohjelman kunkin kolmen lohkon alustavien osuuksien ja kuhunkin lohkoon sisältyvien aihekohtaisten osa-alueiden vähimmäisprosenttiosuuksien olisi oltava nykyistä joustavampia, ja samalla olisi pidettävä yllä kunnianhimoista EURES-raja-aluekumppanuuksien hyödyntämistasoa. Näin voitaisiin parantaa kyseisen ohjelman hallinnointia ja keskittää talousarviovarat toimiin, joilla saavutetaan parempia tuloksia työllisyyden alalla ja sosiaalialalla.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 171 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(171)  Jotta voitaisiin helpottaa kulttuurimatkailuun ja kestävään matkailuun liittyviä infrastruktuuri-investointeja, olisi poistettava eräitä näitä investointeja edistävien tukien soveltamisalaa koskevia rajoituksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n ympäristölainsäädännön ja etenkin siihen kuuluvien strategista ympäristöarviointia ja ympäristövaikutusten arviointia koskevien direktiivien täysimääräistä soveltamista.

(171)  Pienimuotoiseen kulttuurimatkailuun ja kestävään matkailuun liittyvät infrastruktuuri-investoinnit olisi säilytettävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n ympäristölainsäädännön ja etenkin siihen kuuluvien strategista ympäristöarviointia ja ympäristövaikutusten arviointia koskevien direktiivien täysimääräistä soveltamista. Perustelluissa tapauksissa näitä investointeja edistävien tukien soveltamisalaa voitaisiin laajentaa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 172 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(172)  Jotta voitaisiin vastata lisääntyneiden muutto- ja pakolaisvirtojen asettamiin haasteisiin, olisi määriteltävä tavoitteet, joihin Euroopan aluekehitysrahastosta voidaan osoittaa rahoitusta maahantulijoiden ja pakolaisten tukemiseksi.

(172)  Jotta voitaisiin vastata lisääntyneiden muutto- ja pakolaisvirtojen asettamiin haasteisiin, olisi määriteltävä tavoitteet, joihin Euroopan aluekehitysrahastosta voidaan osoittaa rahoitusta kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien maahantulijoiden ja pakolaisten tukemiseksi. Tämä rahoitus voi olla tuloksekasta erityisesti maissa, joihin muuttovirtoja suuntautuu erityisen paljon, jos sen yhteydessä todella sovelletaan Euroopan laajuisesti solidaarisuusperiaatetta ja jos siihen liittyy näin ollen oikeudenmukaista taakanjakoa edistäviä toimia.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 172 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(172 a)  Horisontaaliset periaatteet eli kumppanuudet, kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat vaikuttaneet merkittävästi ERI-rahastojen tulokselliseen täytäntöönpanoon, ja niitä olisi pidettävä suunnannäyttäjinä kaikenlaisissa unionin talousarvioinvestoinneissa, myös rahoitusvälineiden ja ESIR-rahaston kohdalla.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 176 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(176)  Kaikkien unionin rahastojen välistä synergiaa olisi lisättävä mahdollisimman paljon, jotta muuttoliikkeeseen ja turvapaikka-asioihin liittyviin haasteisiin voitaisiin vastata tehokkaasti. Tämän vuoksi olisi varmistettava, että silloin, kun rahastokohtaisissa säännöissä vahvistetaan temaattisten tavoitteiden pohjalta prioriteetteja, tällaiset prioriteetit kattavat myös kunkin rahaston varojen tarkoituksenmukaisen käytön edellä mainituilla osa-alueilla.

(176)  Kaikkien unionin rahastojen välistä synergiaa olisi lisättävä mahdollisimman paljon, jotta muuttoliikkeeseen ja turvapaikka-asioihin liittyviin haasteisiin voitaisiin vastata tehokkaasti. Tämän vuoksi olisi varmistettava, että silloin, kun rahastokohtaisissa säännöissä vahvistetaan temaattisten tavoitteiden pohjalta prioriteetteja, tällaiset prioriteetit kattavat myös kunkin rahaston varojen tarkoituksenmukaisen käytön edellä mainituilla osa-alueilla. Tarvittaessa suositellaan koordinointia turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kanssa.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 178 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(178)  Jäsenvaltioille osana koheesiopolitiikkaa osoitettujen varojen käytön optimoimiseksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus siirtää ERI-rahastoja varten osoitettuja varoja varainhoitoasetuksen tai alakohtaisten asetusten mukaisesti perustettuihin välineisiin.

Poistetaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 178 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(178 a)   Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varat olisi yhteisen kalastuspolitiikan tukemiseksi kohdennettava tiukasti meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, kalastuksen sääntelyyn ja kyseisiä luonnonvaroja hyödyntävien laivastojen hallinnointiin, makean veden elollisiin luonnonvaroihin ja vesiviljelyyn sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamiseen ja kaupan pitämiseen.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 199 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(199 a)  Asetuksen (EU) N:o 1296/2013 johdanto-osan 10 kappaleen suositusten ja tämän asetuksen 176 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä enemmän yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja rahoitusta kiinteämääräisen kertakorvauksen muodossa, jotta vähennettäisiin rahoitukseen liittyvää hallinnollista rasitetta ja yksinkertaistettaisiin varojen jakamista koskevia sääntöjä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 199 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(199 b)  Tehokkuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää useammin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja rahoitusta kiinteämääräisen kertakorvauksen muodossa, jotta vähennettäisiin rahoitukseen liittyvää hallinnollista rasitetta ja yksinkertaistettaisiin varojen kohdentamista koskevia sääntöjä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 200 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(202)  Jotta voitaisiin tukea yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen varhaista ja paremmin kohdennettua soveltamista, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joissa määritellään yksikkökustannusten vakiotaulukot tai kiinteät prosenttimäärät, niiden vahvistamisessa käytettävä asianmukainen, tasapuolinen ja todennettavissa oleva menetelmä sekä sellainen rahoitus, joka perustuu kustannusten sijasta ohjelman toteuttamisen edistymiselle asetettujen ehtojen täyttämiseen tai ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asianmukaiset kuulemiset valmisteluvaiheessa, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2016 toimielinten välillä paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä sopimuksessa määrättyjen periaatteiden mukaisesti. Jotta varmistettaisiin osapuolten tasapuolinen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijat pääsevät järjestelmällisesti osallistumaan delegoituja säädöksiä valmistelevien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

(200)  Jotta voitaisiin tukea yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen varhaista ja paremmin kohdennettua soveltamista, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joissa määritellään sijoittajien eriytetty kohtelu ja sen soveltamisedellytykset, yksikkökustannusten vakiotaulukot tai kiinteät prosenttimäärät, niiden vahvistamisessa käytettävä asianmukainen, tasapuolinen ja todennettavissa oleva menetelmä sekä sellainen rahoitus, joka perustuu kustannusten sijasta ohjelman toteuttamisen edistymiselle asetettujen ehtojen täyttämiseen tai ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Jotta varmistettaisiin osapuolten tasapuolinen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijat pääsevät järjestelmällisesti osallistumaan delegoituja säädöksiä valmistelevien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 239 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(239)  Toimenpiteiden tehostamiseksi voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi rahoitusta yhdistävä väline osana Verkkojen Eurooppa -välinettä. Tällaisista välineistä olisi rahoitettava rahoitusta yhdistäviä toimia, joissa yhdistetään unionin talousarviosta katettavaa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarviosta katettavia rahoitusvälineitä, myös Verkkojen Eurooppa -välineeseen kuuluvia oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, sekä EIP-ryhmän rahoitusta, johon kuuluu myös EIP:n ESIR-rahoitus, ja muilta kehitys- tai rahoituslaitoksilta ja sijoittajilta saatua rahoitusta.

(239)  Toimenpiteiden tehostamiseksi voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi rahoitusta yhdistävä väline osana Verkkojen Eurooppa -välinettä. Tällaisista välineistä voitaisiin rahoittaa rahoitusta yhdistäviä toimia, joissa yhdistetään esimerkiksi jäsenvaltioiden talousarviosta, Verkkojen Eurooppa -välineestä maksettavien avustusten muodossa ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista katettavaa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai unionin talousarviosta katettavia rahoitusvälineitä, mukaan lukien rahoitusvälineiden yhdistelmiä, joihin osallistuu Verkkojen Eurooppa -välineeseen kuuluvia oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, EIP-ryhmän rahoitusta, johon kuuluu myös EIP:n ESIR-rahoitus, tai kansallisten kehityspankkien tai muilta rahoituslaitoksilta sekä sijoittajilta saatua rahoitusta ja/tai yksityistä rahoitustukea, mukaan lukien sekä suorat että epäsuorat taloudelliset maksuosuudet esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta.

Perustelu

Rahoituksen yhdistämisen tarkoituksena on edistää kansallisista ja unionin talousarvioista tai yksityisiltä sijoittajilta saatavan rahoituksen laajoja yhdistelmiä, jotta voidaan optimoida käytettävissä olevien resurssien käyttö ja houkuttaa mahdollisimman paljon yksityisiä investointeja.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 239 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(239 a)  Rahoitusta yhdistävien välineiden hallinnoinnin olisi perustuttava varainhoitoasetuksen mukaisiin etukäteisarviointeihin ja sen olisi vastattava kokemuksia, joita saatiin pantaessa täytäntöön Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksen yhdistämistä koskevaa kehotusta (”Blending Call”), johon viitataan 20. tammikuuta 2017 julkaistussa Verkkojen Eurooppa -välineen monivuotisessa työohjelmassa. Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävät välineet olisi vahvistettava monivuotisissa ja/tai vuotuisissa työohjelmissa ja ne olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o 1316/2013 17 ja 25 artiklan mukaisesti. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle avoimesti ja säännöllisesti tietoja kaikkien rahoitusta yhdistävien välineiden täytäntöönpanosta.

Perustelu

On tärkeää, että rahoitusta yhdistävien välineiden luomisessa ja käytössä noudatetaan hyvin määriteltyä ja avointa hallintomenettelyä ja että niissä otetaan huomioon kokemukset, joita saadaan meneillään olevasta Verkkojen Eurooppa -välineen vuoden 2017 rahoituksen yhdistämistä koskevasta kehotuksesta (”blending call”). Kun otetaan erityisesti huomioon parlamentin harjoittama Verkkojen Eurooppa -välineen seuranta, rahoitusta yhdistävät välineet ja yhdistämistoimet on järjestettävä noudattaen Verkkojen Eurooppa -välineen työohjelmasyklissä vakiintuneita suunnittelu- ja päätöksentekomekanismeja.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 239 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(239 b)  Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävien välineiden tarkoituksena on helpottaa ja virtaviivaistaa kaikkien tukimuotojen yhtenäistä hakemista, mukaan lukien unionin avustukset Verkkojen Eurooppa -välineestä ja yksityiseltä sektorilta saatava rahoitus. Näillä rahoitusta yhdistävillä välineillä pyritään optimoimaan hakumenettelyjä hankkeiden toteuttajien kannalta tarjoamalla teknisestä ja rahoituksen näkökulmasta yhtenäinen arviointiprosessi.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 239 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(239 c)  Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävillä välineillä olisi lisättävä hankkeiden esittämisen määräaikoihin liittyvää joustoa ja yksinkertaistettava ja virtaviivaistettava hankkeiden määrittely- ja rahoitusprosessia. Niillä olisi myös lisättävä osallistuvien rahoituslaitosten omaa vastuullisuutta ja sitoutumista ja lievennettävä riskiä siitä, että hankkeet, joille avustuksia myönnetään, eivät saa varainhoitoprosessia päätökseen eivätkä siten saa maksuja.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 239 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(239 d)  Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävillä välineillä olisi voitava tehostaa jäsenvaltioiden, komission, EIP:n, kansallisten kehityspankkien ja yksityisten sijoittajien välistä koordinointia, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, jotta voidaan luoda ja tukea tervettä hankejatkumoa, jolla pyritään Verkkojen Eurooppa -hankkeen toimintapoliittisiin tavoitteisiin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 240 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(240)  Verkkojen Eurooppa -välineeseen kuuluvalla rahoitusta yhdistävällä välineellä olisi pyrittävä lisäämään unionin rahoituksen kerrannaisvaikutuksia hankkimalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta. Lisäksi sillä olisi varmistettava, että tukea saaneista toimista tulee taloudellisesti ja rahoituksellisesti elinkelpoisia.

(240)  Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävillä välineillä olisi pyrittävä lisäämään unionin rahoituksen kerrannaisvaikutuksia hankkimalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta ja varmistamalla siten mahdollisimman suuri yksityisten sijoittajien osuus. Lisäksi niillä olisi varmistettava, että tukea saaneista toimista tulee taloudellisesti ja rahoituksellisesti elinkelpoisia, ja autettava varmistamaan, että investoinneilla on vipuvaikutus. Niillä olisi edistettävä Pariisin ilmastokonferenssissa (COP 21) asetettujen tavoitteiden sekä työpaikkojen luomista ja rajaylittävää yhteentoimivuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista. Jos toimien rahoittamiseen käytetään sekä Verkkojen Eurooppa -välinettä että ESIR-rahastoa, tilintarkastustuomioistuimen olisi laadittava arviointi, jossa analysoidaan, edistävätkö ne mainittujen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus   48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 240 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(240 a)   EIP:n takuurahaston ESIR-rahoitus saadaan unionin talousarviosta. EIP:n olisi näin ollen voitava järjestelmällisesti tarjota suuririskisimmän osan kattavia takuita rahoitusta yhdistävissä välineissä operaatioille, joita jo tuetaan unionin talousarviosta (Verkkojen Eurooppa -väline, ESIR-rahasto jne.), jotta mahdollistetaan täydentävyys ja yksityisten investointikumppaneiden osallistuminen ja helpotetaan niitä Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävien välineiden yhteydessä.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 241 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(241)  Jotta voitaisiin tukea ydinverkkokäytävähankkeita, muita ydinverkko-osuuksia koskevia hankkeita ja rajatylittäviä hankkeita, jotka tuottavat Euroopan laajuisen liikenneverkon kannalta eniten lisäarvoa, on tarpeen lisätä monivuotisen työohjelman joustavuutta siten, että asetuksen (EU) N:o 1316/2013 mukaisista talousarviovaroista voidaan käyttää jopa 95 prosenttia.

Poistetaan.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 241 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(241 a)  Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintäsektorin luonne poikkeaa välineen liikenne- ja energiasektoreista (avustusten pienempi keskimääräinen koko, kulujen tyyppi ja hankkeiden tyyppi), joten edunsaajille ja toimiin osallistuville jäsenvaltioille aiheutuvaa tarpeetonta rasitetta olisi vältettävä varmennusvelvoitteen kevyemmillä kustannuksilla heikentämättä kuitenkaan moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamista.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 241 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(241 b)  Rahoitusta yhdistävien välineiden hallinnoinnin olisi perustuttava varainhoitoasetuksen mukaisiin etukäteisarviointeihin ja siinä olisi otettava huomioon kokemukset, joita saatiin pantaessa täytäntöön Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksen yhdistämistä koskevaa kehotusta (”Blending Call”), johon viitataan 20. tammikuuta 2017 julkaistussa Verkkojen Eurooppa -välineen monivuotisessa työohjelmassa1 a. Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävät välineet olisi vahvistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/20131 b 17 ja 25 artiklan mukaisesti hyväksytyissä monivuotisissa ja/tai vuotuisissa työohjelmissa. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle avoimesti ja säännöllisesti tietoja kaikkien rahoitusta yhdistävien välineiden täytäntöönpanosta.

 

________________

 

1 a Komission täytäntöönpanopäätös C(2017)0164, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, Verkkojen Eurooppa -välineen alalla myönnettävää rahoitustukea koskevan monivuotisen työohjelman 2014–2020 perustamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen C(2014)1921 muuttamisesta.

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129–171).

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 241 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(241 c)  Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävien välineiden tarkoituksena on helpottaa ja virtaviivaistaa kaikkien tukimuotojen yhtenäistä hakemista, mukaan lukien unionin avustukset Verkkojen Eurooppa -välineestä ja yksityiseltä sektorilta saatava rahoitus. Rahoitusta yhdistävillä välineillä olisi pyrittävä optimoimaan hakumenettelyjä hankkeiden toteuttajien kannalta tarjoamalla teknisestä ja rahoituksen näkökulmasta yhtenäinen arviointiprosessi.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 241 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(241 d)  Verkkojen Eurooppa -välineellä olisi lisättävä hankkeiden esittämisen määräaikoihin liittyvää joustoa ja yksinkertaistettava ja virtaviivaistettava hankkeiden määrittely- ja rahoitusprosessia. Niillä olisi myös lisättävä osallistuvien rahoituslaitosten omaa vastuullisuutta ja sitoutumista ja lievennettävä riskiä siitä, että hankkeet, joille avustuksia myönnetään, eivät saa varainhoitoprosessia päätökseen eivätkä siten saa maksuja.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 241 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(241 e)  Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävillä välineillä olisi voitava tehostaa jäsenvaltioiden, komission, EIP:n, kansallisten kehityspankkien ja yksityisten sijoittajien välistä koordinointia, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, sellaisen terveen hankejatkumon luomiseksi ja tukemiseksi, jolla pyritään Verkkojen Eurooppa -hankkeen toimintapoliittisiin tavoitteisiin.

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 242 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(242)  Digitaalipalvelujen infrastruktuurien alalla voidaan tällä hetkellä käyttää toimien tukemiseen ainoastaan avustuksia ja hankintoja. Jotta voitaisiin varmistaa mahdollisimman suuri tehokkuus, näitä toimia olisi voitava tukea myös rahoitusvälineillä.

(242)  Digitaalipalvelujen infrastruktuurien alalla voidaan tällä hetkellä käyttää toimien tukemiseen ainoastaan avustuksia ja hankintoja. Jotta voitaisiin varmistaa, että digitaalipalvelujen infrastruktuurit toimivat mahdollisimman tehokkaasti, näitä toimia olisi voitava tukea myös muilla rahoitusvälineillä, joita käytetään tällä hetkellä Verkkojen Eurooppa -välineessä, mukaan lukien innovatiivisia rahoitusvälineitä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 252 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(252 a)  Ennen kuin komissio antaa tämän asetuksen tarkistamista koskevan ehdotuksen, sen olisi suoritettava vaikutustenarviointi paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielintenvälisen sopimuksen1 a mukaisesti.

 

__________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Perustelu

Uutta 278 a artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti esittelijät katsovat, että komissio ei suorittanut vaikutustenarviointia tässä varainhoitoasetuksen väliarvioinnissa esitetyistä merkittävistä muutoksista, mikä on vastoin paremmasta lainsäädännöstä tehtyä toimielintenvälistä sopimusta. Esittelijät harkitsevat siksi vaikutustenarvioinnin suorittamista koskevan velvoitteen asettamista tämän asetuksen tulevien tarkistusten yhteydessä.

Tarkistus     57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 253 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(253 a)  Maatalousmarkkinoiden olisi oltava avoimet ja hintoja koskevien tietojen olisi oltava kaikkien toimijoiden saatavilla ja hyödytettävä kaikkia. EU:n tehtäviin kuuluu avoimuuden edistäminen unionin markkinoilla. Tämän vuoksi YMP:n seuraavan uudistusprosessin olisi parannettava markkinoiden avoimuutta jokaista maatalousalaa varten tarkoitettujen maataloustuotteiden hintaseurantakeskusten kautta niin, että laaditaan jatkuvia maatalousmarkkinoiden lohkokohtaisia dynaamisia analyysejä, joihin talouden toimijat osallistuvat, ja tarjotaan säännöllisesti asiaa koskevia tietoja ja ennusteita.

Tarkistus     58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 253 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(253 b)  SEUT-sopimuksen 42 ja 43 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden on oltava etusijalla kaikkiin unionin kilpailusääntöihin nähden.

Tarkistus     59

Ehdotus asetukseksi

1 otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta

Perustelu

Tekninen oikaisu.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  ’rahoitusta yhdistävällä toimella’ tarkoitetaan toimea, joka toteutetaan rahoitusta yhdistävällä välineellä, joka käsittää sekä EU:n talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten ja kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoitusvälineitä. Rahoitusta yhdistäviin toimiin voi sisältyä valmistelutoimia, joiden pohjalta rahoituslaitokset saattavat tehdä investointeja;

6.  ’rahoitusta yhdistävällä toimella’ tarkoitetaan toimea, joka toteutetaan rahoitusta yhdistävällä välineellä, joka käsittää sekä EU:n talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten ja kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoitusvälineitä, tämän vaikuttamatta 201 artiklan 4 kohdassa vahvistettuun sääntöön, jonka mukaan unionin talousarvion toteutus voidaan osoittaa vain julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille. Rahoitusta yhdistäviin toimiin voi sisältyä valmistelutoimia, joiden pohjalta rahoituslaitokset saattavat tehdä investointeja;

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään ja korvataan esittelijöiden alkuperäinen tarkistus 4. Tarkoituksena on painottaa, että EU:n varojen hallinnointi voidaan osoittaa vain julkisen palvelun tehtäviä hoitaville pankeille.

Tarkistus     61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’rahoitusta yhdistävällä välineellä’ tarkoitetaan välinettä, jonka puitteissa komissio tekee yhteistyötä kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa ja jonka tarkoituksena on eräiden unionin ensisijaisten tavoitteiden ja politiikkojen toteuttaminen hyödyntämällä rahoitusta yhdistäviä toimia ja muita yksittäisiä toimia;

7.  ’rahoitusta yhdistävällä välineellä’ tarkoitetaan välinettä, jonka puitteissa komissio tekee yhteistyötä kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa ja jonka tarkoituksena on eräiden unionin ensisijaisten tavoitteiden ja politiikkojen toteuttaminen hyödyntämällä rahoitusta yhdistäviä toimia ja muita yksittäisiä toimia, tämän vaikuttamatta 201 artiklan 4 kohdassa esitettyyn sääntöön, jonka mukaan unionin talousarvion toteutus voidaan osoittaa vain julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille;

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään ja korvataan esittelijöiden alkuperäinen tarkistus 5. Tarkoituksena on painottaa, että EU:n varojen hallinnointi voidaan osoittaa vain julkisen palvelun tehtäviä hoitaville pankeille.

Tarkistus     62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  ’talousarvion toteutuksella’ tarkoitetaan menettelyä, joka käsittää unionin taloudellisten varojen hallinnoinnin, toteutuksen, valvonnan ja tarkastuksen ja johon komissio ja muut toimijat osallistuvat eri toteutusmenetelmien mukaisesti;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a.  ’sitoumuksen purkamisella’ tarkoitetaan toimenpidettä, jolla valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä peruuttaa talousarviositoumuksella aikaisemmin tehdyn määrärahavarauksen kokonaan tai osittain;

Perustelu

Siirto 109 artiklan 5 kohdasta johdonmukaisuussyistä: kaikki määritelmät olisi annettava 2 artiklassa.

Tarkistus     64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

27.  ’rahoitusvälineillä’ tarkoitetaan unionin rahoitustukia, jotka myönnetään talousarviosta yhden tai useamman unionin politiikkatavoitteen edistämiseksi. Tällaiset välineet voivat olla muodoltaan pääomasijoituksia tai oman pääoman luonteisia sijoituksia, lainoja tai vakuuksia taikka muita riskinjakovälineitä, ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistää muihin rahoitustuen muotoihin tai yhteistyössä hallinnoitaviin varoihin taikka EKR:n varoihin;

27.  ’rahoitusvälineillä’ tarkoitetaan unionin rahoitustukia, jotka myönnetään talousarviosta yhden tai useamman unionin politiikkatavoitteen edistämiseksi. Tällaiset välineet voivat olla muodoltaan pääomasijoituksia tai oman pääoman luonteisia sijoituksia, lainoja tai vakuuksia, takaisin maksettavia ennakkomaksuja taikka muita riskinjakovälineitä, ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistää muihin rahoitustuen muotoihin tai yhteistyössä hallinnoitaviin varoihin taikka EKR:n varoihin;

Tarkistus     65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a.  ’avustuksella’ tarkoitetaan unionin talousarviosta lahjoituksen muodossa annettavaa suoraan, välillisesti tai yhteistyössä hallinnoitua suoraa rahoitusosuutta;

Perustelu

Siirto 174 artiklan 2 kohdasta johdonmukaisuussyistä: kaikki määritelmät olisi annettava 2 artiklassa.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 31 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

31 a.  ’luontoissuorituksilla’ tarkoitetaan muita kuin taloudellisia resursseja, jotka kolmannet osapuolet asettavat maksutta avustuksen saajan käyttöön, mukaan lukien vapaaehtoisten työsuoritus sekä laitteiden, tarvikkeiden, kokoustilojen ja palvelujen käyttö;

Perustelu

Palautetaan soveltamissääntöjen 183 artiklan 2 kohta, jonka komissio oli jättänyt pois.

Tarkistus     67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 34 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

34.  ’lainalla’ tarkoitetaan sopimusta, joka velvoittaa lainanantajan suorittamaan lainanottajalle sovitun suuruisen rahasumman sovituksi määräajaksi ja jonka mukaan lainanottaja on velvoitettu maksamaan kyseinen rahasumma takaisin sovittuna ajankohtana;

34.  ’lainalla’ tarkoitetaan sopimusta, joka velvoittaa lainanantajan suorittamaan lainanottajalle sovitun suuruisen rahasumman sovituksi määräajaksi ja jonka mukaan lainanottaja on velvoitettu maksamaan kyseinen rahasumma takaisin sovittuna ajankohtana; tällaiset lainat voivat toteutua takaisin maksettavien ennakkomaksujen muodossa;

Perustelu

Esittelijän 2 artiklan 1 kohdan uuteen 46 a alakohtaan esittämän tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus     68

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 38 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

38.  ’kerrannaisvaikutuksella’ tarkoitetaan tukikelpoisten lopullisten saajien tekemän investoinnin määrää jaettuna unionin rahoitusosuudella;

38.  ’kerrannaisvaikutuksella’ tarkoitetaan houkutellun yksityisen pääoman määrää jaettuna unionin rahoitusosuudella;

Tarkistus     69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 38 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 a.  ’tuotoksella’ tarkoitetaan hankkeen erityistä mitattavissa olevaa ja toivottua tulosta, joka vahvistetaan etukäteen ja jonka toteutumiseen saajalle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen perustuu;

Perustelu

Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli lausunnossaan 1/2017 ’tuotoksen’ määritelmän sisällyttämistä varainhoitosääntöihin (lausunnon 148 kohta). Sekä ehdotetuissa varainhoitosäännöissä että alakohtaisissa asetuksissa pyritään painottamaan entistä enemmän tuloksia ja tuotoksia. Hiljattain toteutettujen tarkastusten tulokset paljastavat kuitenkin, että komission toimissaan käyttämät ’tuotoksen’ määritelmät poikkeavat merkittävästi toisistaan (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto 1/2017, 147 kohta), joten termin määritelmä olisi täsmennettävä.

Tarkistus     70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 46 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

46 a.  ’takaisin maksettavalla ennakkomaksulla’ tarkoitetaan hankkeeseen myönnettyä lainaa, joka maksetaan yhdessä tai useammassa erässä ja jonka takaisinmaksuehdot riippuvat hankkeen tuloksista;

Perustelu

Komission tiedonannossa ”Puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle” (2014/C 198/01) esittämä määritelmä. Varainhoitoasetuksessa ei ole määritelty takaisin maksettavaa ennakkomaksua, mistä saattaa syntyä oikeudellinen tyhjiö, koska se on määritelty ja sitä käytetään EU:n valtiontukea koskevissa tiedonannoissa.

Tarkistus     71

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 49 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

49 a.  ’tuloksella’ tarkoitetaan sellaisen ennalta asetettujen välitavoitteiden tai tulosindikaattoreiden avulla arvioidun tuloksen saavuttamista, johon saajalle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen perustuu;

Perustelu

Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli lausunnossaan 1/2017 ’tulosten’ määritelmän sisällyttämistä varainhoitosääntöihin (lausunnon 148 kohta). Sekä ehdotetuissa varainhoitosäännöissä että alakohtaisissa asetuksissa pyritään painottamaan entistä enemmän tuloksia ja tuotoksia. Hiljattain toteutettujen tarkastusten tulokset paljastavat kuitenkin, että komission toimissaan käyttämät ’tulosten’ määritelmät poikkeavat merkittävästi toisistaan (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto 1/2017, 147 kohta), joten termin määritelmä olisi täsmennettävä.

Tarkistus     72

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 51 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

51 a.  ’moitteettomalla varainhoidolla’ tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan unionin talousarviota toteutetaan taloudellisella, tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla;

Tarkistus     73

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 60 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

60 a.  ’vapaaehtoistyön tekijällä’ tarkoitetaan henkilöä, joka tekee palkatonta vapaaehtoistyötä voittoa tavoittelemattomalle järjestölle;

Tarkistus74

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen mukaisesti kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan direktiiviä 95/46/EY28 ja asetusta (EY) N:o 45/2001. Henkilötietojen käsittelystä ilmoitetaan ehdokkaille tai tarjoajille, kun on kyse hankintamenettelyistä, hakijoille, kun on kyse avustuksen myöntämismenettelyistä, asiantuntijoille, kun on kyse asiantuntijoiden valintamenettelyistä, ja hakijoille, kun on kyse kilpailuista, sekä sellaisille yhteisöille tai henkilöille, jotka osallistuvat 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti unionin varojen hoitamista koskevaan menettelyyn, sekä avustuksen saajille, toimeksisaajille, palkatuille ulkopuolisille asiantuntijoille tai luonnollisille henkilöille tai yhteisöille, jotka saavat palkinnon tai hoitavat unionin varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tämän asetuksen mukaisesti kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetuksia (EY) N:o 45/2001 ja (EU) N:o 2016/679. Henkilötietojen käsittelystä ilmoitetaan ehdokkaille tai tarjoajille, kun on kyse hankintamenettelyistä, hakijoille, kun on kyse avustuksen myöntämismenettelyistä, asiantuntijoille, kun on kyse asiantuntijoiden valintamenettelyistä, ja hakijoille, kun on kyse kilpailuista, sekä sellaisille yhteisöille tai henkilöille, jotka osallistuvat 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti unionin varojen hoitamista koskevaan menettelyyn, sekä avustuksen saajille, toimeksisaajille, palkatuille ulkopuolisille asiantuntijoille tai luonnollisille henkilöille tai yhteisöille, jotka saavat palkinnon tai hoitavat unionin varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

_________________

 

28 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Menoon ei saa sitoutua eikä sitä saa hyväksyä maksettavaksi, jos se ylittää vahvistetun määrärahan.

2.  Menoon ei saa sitoutua eikä sitä saa hyväksyä maksettavaksi, jos se ylittää vahvistetun määrärahan, lukuun ottamatta menoja, jotka aiheutuvat rahoitusvälineisiin liittyvistä vastuista, menoja, jotka liittyvät käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin sekä kiinteistömenoja.

Perustelu

Nämä kolme poikkeusta mainitaan komission esittämässä kolmipalstaisessa asiakirjassa. Esittelijät katsovat, että jos näitä poikkeuksia sovelletaan käytännössä, ne olisi avoimuuden vuoksi mainittava yksiselitteisesti asetuksessa.

Tarkistus     76

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jaksottamattomien määrärahojen osalta on erotettava toisistaan suunnitellut ja suunnittelemattomat siirrot. Komission olisi yhteistyössä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa vahvistettava näiden luokkien määritelmät ja niistä raportointi suuntaviivoissa.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Määrärahojen vapauttaminen

Määrärahojen peruuttaminen niiden vapauttamisen johdosta

Perustelu

Tällä tarkistuksella ei muuteta sisältöä vaan täsmennetään terminologiaa. Jotta teksti on mahdollisimman ymmärrettävää, on määrärahojen peruuttaminen aina erotettava selkeästi niiden vapauttamisesta, sillä viimeksi mainitussa on kyse määrärahavarausten peruuttamisesta (eli edellisten talousarviositoumusten kumoamisesta). Tämä perustelu koskee myös seuraavia esittelijöiden 13 ja 14 artiklaan tekemiä tarkistuksia.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrärahojen vapauttaminen, joka aiheutuu niillä rahoitettavien toimien osittaisesta tai täydellisestä toteuttamatta jättämisestä ja tapahtuu sen varainhoitovuoden jälkeisten varainhoitovuosien aikana, jona määrärahat on sidottu, johtaa määrärahojen peruuttamiseen, ellei 3 kohdassa ja 14 artiklassa toisin säädetä.

1.  Jos talousarviositoumus peruutetaan 112 artiklan mukaisesti sillä rahoitettavien toimien osittaisen tai täydellisen toteuttamatta jättämisen vuoksi sen varainhoitovuoden jälkeisten varainhoitovuosien aikana, jona sitoumus tehtiin, tämä johtaa myös kyseisiä sitoumuksia vastaavien määrärahojen peruuttamiseen, ellei 14 artiklassa toisin säädetä.

Perustelu

Katso esittelijöiden tämän artiklan otsikkoa koskevan tarkistuksen perustelu. Viittaus 3 kohtaan on tarpeeton, sillä asetus (EU) N:o 1303/2013 mainitaan jo 14 artiklassa. Se poistetaan näin ollen selvyyden vuoksi.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Määrät, jotka on sidottava 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ja joita vastaavat määrärahat vapautetaan maaliskuun 31 päivän jälkeen, peruutetaan.

2.  Jos määrät, jotka on sidottu vuoden n+1 maaliskuun 31 päivään mennessä 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, vapautetaan kyseisen määräajan jälkeen, niitä vastaavat määrärahat peruutetaan.

Perustelu

Katso esittelijöiden tämän artiklan otsikkoa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 tarkoitetut määrärahat vapautetaan ilman eri toimenpiteitä kyseisen asetuksen mukaisesti.

3.  Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisten menotapahtumien osalta määrärahojen vapauttaminen toteutetaan ilman eri toimenpiteitä kyseisen asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Katso esittelijöiden tämän artiklan otsikkoa koskevan tarkistuksen perustelu. Parempi paikka tälle kohdalle olisi 112 artikla (sitoumusten tekemisen määräajat).

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asetuksessa (EU) N:o 514/2014 tarkoitetut määrärahat vapautetaan ilman eri toimenpiteitä kyseisen asetuksen mukaisesti.

4.  Asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisten menotapahtumien osalta määrärahojen vapauttaminen toteutetaan ilman eri toimenpiteitä kyseisen asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Katso esittelijöiden tämän artiklan otsikkoa koskevan tarkistuksen perustelu. Parempi paikka tälle kohdalle olisi 112 artikla (sitoumusten tekemisen määräajat).

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ulkoisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin.

5.  Tätä artiklaa ei sovelleta 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ulkoisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin.

Perustelu

Yksinkertaistaminen. Merkitys ei muutu.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vapautettujen määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön

Vapautettuja sitoumuksia vastaavien määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön

Perustelu

Katso 13 artikla (otsikko).

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 223/201431 tarkoitetut vapautetut määrärahat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos asiaan liittyy yksin komission tekemä ilmeinen virhe.

Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 223/201431 tarkoitetut vapautettuja sitoumuksia vastaavat määrärahat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos asiaan liittyy yksin komission tekemä ilmeinen virhe.

__________________

__________________

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 223/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 223/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1).

Perustelu

Katso 13 artikla (otsikko).

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vapautetut määrärahat otetaan uudelleen käyttöön, jos

2.  Vapautettuja sitoumuksia vastaavat määrärahat otetaan uudelleen käyttöön, jos

Perustelu

Katso 13 artikla (otsikko).

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ne on vapautettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 20 artiklassa käyttöön otetun suoritusvarauksen toteuttamiseen liittyvien järjestelyjen mukaisesta ohjelmasta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ne on vapautettu pk-yrityksille tarkoitettua erityisrahoitusvälinettä koskevasta ohjelmasta sen jälkeen, kun jäsenvaltion osallistuminen rahoitusvälineeseen päättyy asetuksen (EU) N:o 1303/2013 39 artiklan 2 kohdan seitsemännessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vuonna n – 2 vapautetut määrärahat otetaan uudelleen käyttöön Euroopan unionin kriisivarausta varten vuoden n talousarviomenettelyssä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista.

Vuonna n vapautettuja sitoumuksia vastaavat määrärahat vuodelta n – 2 otetaan uudelleen käyttöön Euroopan unionin kriisivarausta varten vuoden n talousarviomenettelyssä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista.

Perustelu

Katso 13 artikla (otsikko).

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Osittain tai kokonaan toteutumatta jääneisiin tutkimushankkeisiin osoitetuista maksusitoumusmäärärahoista osuus, joka vastaa hankkeiden toteutumatta jäämisen vuoksi vapautettujen määrärahojen määrää, voidaan myös ottaa vuotuisessa talousarviomenettelyssä uudelleen käyttöön hyödyttämään sitä tutkimusohjelmaa, johon hankkeet kuuluvat, tai sitä seuraavaa ohjelmaa.

4.  Osittain tai kokonaan toteutumatta jääneisiin tutkimushankkeisiin osoitetuista maksusitoumusmäärärahoista osuus, joka vastaa hankkeiden toteutumatta jäämisen vuoksi vapautettujen sitoumusten määrää, voidaan myös ottaa vuotuisessa talousarviomenettelyssä uudelleen käyttöön hyödyttämään sitä tutkimusohjelmaa, johon hankkeet kuuluvat, tai sitä seuraavaa ohjelmaa.

Perustelu

Katso 13 artikla (otsikko).

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos unionin toiminnan jatkuvuus sitä vaatii, neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta antaa luvan yhden väliaikaisen kahdestoistaosan ylittäviin menoihin, toisaalta maksusitoumusten tekemiseen ja toisaalta suoritettaviin maksuihin, niiden lisäksi, jotka ovat käytettävissä ilman eri toimenpiteitä 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ei kuitenkaan enempää kuin yhteensä neljä väliaikaista kahdestoistaosaa, lukuun ottamatta ilman eri toimenpiteitä käytettävissä olevaa kahdestoistaosaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. Neuvosto ilmoittaa päätöksestä välittömästi Euroopan parlamentille.

Jos unionin toiminnan jatkuvuus sitä vaatii, neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta antaa luvan yhden väliaikaisen kahdestoistaosan ylittäviin menoihin, toisaalta maksusitoumusten tekemiseen ja toisaalta suoritettaviin maksuihin, niiden lisäksi, jotka ovat käytettävissä ilman eri toimenpiteitä 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ei kuitenkaan enempää kuin yhteensä neljä väliaikaista kahdestoistaosaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. Neuvosto ilmoittaa päätöksestä välittömästi Euroopan parlamentille.

Perustelu

Esittelijät suosittelevat asetuksen (EU) N:o 966/2012 sanamuodon palauttamista (vain neljä väliaikaista kahdestoistaosaa sallitaan).

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jäsenvaltioiden, kolmansien maiden sekä sellaisten elinten, joita ei ole perustettu SEUT-sopimuksen tai Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti, rahoitusosuudet eräisiin unionin rahoittamiin toimiin tai ohjelmiin sekä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen lisäohjelmiin; komissio hallinnoi rahoitusosuuksia niiden puolesta;

a)  jäsenvaltioiden, kolmansien maiden sekä sellaisten elinten, joita ei ole perustettu SEUT-sopimuksen tai Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti, erityiset lisärahoitusosuudet eräisiin unionin rahoittamiin toimiin tai ohjelmiin sekä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen lisäohjelmiin; komissio hallinnoi rahoitusosuuksia niiden puolesta;

Perustelu

Täsmennys, jolla korostetaan, että jäsenvaltioiden ”tavanomaiset” rahoitusosuudet eivät ole ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Tarkistus     92

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  jäsenvaltioilta tulevat varat, jotka eivät ole asetuksella (EU) N:o 604/2013 perustetun korjaavan jakomekanismin mukaisia.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Unionin toimielimet ja elimet voivat erityisten sisäisten sääntöjen perusteella poikkeuksellisesti hyväksyä yritysten luontoissuoritusten muodossa harjoittaman sponsoroinnin edellyttäen, että

2.  Unionin toimielimet ja elimet voivat verkkosivustoillaan julkaistavien erityisten sisäisten sääntöjen perusteella poikkeuksellisesti hyväksyä yritysten luontoissuoritusten muodossa harjoittaman sponsoroinnin edellyttäen, että

Tarkistus     94

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  avoimuuden takaamiseksi on julkaistava kaikki sponsorointia ja sponsoreita koskevat tiedot;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan momentilta toiselle ja saman luvun sisällä ilman ennakkoilmoitusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Muut toimielimet voivat myös siirtää saman osaston luvusta toiseen määrärahoja määrän, joka on enintään 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen vuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään, ilman ennakkoilmoitusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan momentilta toiselle ilman ennakkoilmoitusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Esittelijät ehdottavat, että ei vesitetä budjettivallan käyttäjien oikeuksia enempää ja säilytetään siksi nykyisin voimassa oleva säännös (komission ehdottamat muutokset torjutaan).

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  toimintamenojen osalta siirtää määrärahoja saman osaston luvusta toiseen tai saman perussäädöksen soveltamisalaan kuuluvasta osastosta toiseen, hallinnollisten tukimenojen luvut mukaan luettuina, enintään 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen vuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään;

c)  toimintamenojen osalta määrärahoja saman osaston luvusta toiseen enintään 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen vuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään;

Perustelu

Huolimatta siitä, että tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti tähän komission ehdottamaan muutokseen, esittelijöiden mielestä se heikentäisi avoimuutta, eivätkä he pidä sitä joustavuuskysymyksenä. Budjettivallan käyttäjien oikeuksia ei pitäisi heikentää enempää.

Tarkistus     97

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston osalta siirtää määrärahoja varauksesta kyseiseen budjettikohtaan Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttyä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen;

Poistetaan.

Perustelu

Budjettivallan käyttäjän valvontaoikeus olisi säilytettävä.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan c alakohtaa sovellettaessa voidaan tehdä itsenäisiä määrärahasiirtoja hallinnollisten tukimenojen budjettikohdista vastaaviin toimintamenojen budjettikohtiin.

Poistetaan.

(Katso 28 artiklan 1 kohdan c alakohtaan esitetty tarkistus)

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia maksumäärärahojen siirrosta yhteistyössä hallinnoitaville rahastoille, maataloustukirahastoa lukuun ottamatta, seuraavan varainhoitovuoden tammikuun 10 päivään asti. Maksumäärärahoja voidaan siirtää mistä tahansa budjettikohdasta. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kuuden viikon jakso lyhenee kolmeen viikkoon.

Komissio voi esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia maksumäärärahojen siirrosta yhteistyössä hallinnoitaville rahastoille, maataloustukirahastoa lukuun ottamatta, seuraavan varainhoitovuoden tammikuun 10 päivään asti. Maksumäärärahoja voidaan siirtää mistä tahansa budjettikohdasta.

Perustelu

Komission ehdottamaa harkinta-ajan lyhentämistä ei voida sovittaa yhteen Euroopan parlamentin ja BUDG-valiokunnan sisäisten menettelyiden kanssa.

Tarkistus     100

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 4 kohdassa tarkoitettu kuuden viikon jakso lyhenee kolmeen viikkoon.

Poistetaan.

Tarkistus     101

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

6.  Määrärahasiirtoesitys hyväksytään, jos kuuden viikon jakson kuluessa jokin seuraavista toteutuu:

6.  Määrärahasiirtoehdotus hyväksytään, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei kuuden viikon jakson kuluessa tee päätöstä siirtoehdotuksen muuttamisesta tai hylkäämisestä.

Perustelu

Yksinkertaistaminen. Ei muutosta asiasisältöön.

Tarkistus     102

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen;

Poistetaan.

Perustelu

Yksinkertaistaminen. Ks. edellä.

Tarkistus     103

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  joko Euroopan parlamentti tai neuvosto hyväksyy sen ja toinen niistä pidättyy toimimasta;

Poistetaan.

Perustelu

Yksinkertaistaminen. Ks. edellä.

Tarkistus     104

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Euroopan parlamentti ja neuvosto pidättyvät kumpikin toimimasta tai kumpikaan ei tee päätöstä muuttaa tai vastustaa määrärahasiirtoesitystä.

Poistetaan.

Perustelu

Yksinkertaistaminen. Ks. edellä.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  siirto on vähemmän kuin 10 prosenttia sen budjettikohdan määrärahoista, josta siirto tehdään, tai se on enintään 5 000 000 euroa;

a)  siirto on vähemmän kuin 10 prosenttia sen budjettikohdan määrärahoista, josta siirto tehdään, ja se on enintään 5 000 000 euroa;

Perustelu

Komission ehdotus heikentäisi budjettivallan käyttäjän nykyisin määrärahasiirtoihin kohdistamaa valvontaa, sillä se kutistaisi valvontaan käytettävissä olevan ajan kuudesta kolmeen viikkoon eräiden yli viiden miljoonan euron suuruisten siirtojen osalta.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sisäisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin, jos ei voida osoittaa tarpeita, joiden perusteella tulot voitaisiin käyttää siihen tarkoitukseen, johon ne on sidottu.

3.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sisäisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin, jos ei voida osoittaa tarpeita, joiden perusteella tulot voitaisiin käyttää siihen tarkoitukseen, johon ne on sidottu. Tällöin sovelletaan 29 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Perustelu

Esittelijät kannattavat joustavuuden lisäämistä niiden sisäisiin käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osalta, joille ei ole määritetty tarpeita. Tällöin olisi kuitenkin sovellettava muita kuin itsenäisiä määrärahasiirtoja koskevia sääntöjä.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Euroopan parlamentin ja neuvoston katsotaan hyväksyneen Euroopan globalisaatiorahastoa koskevasta varauksesta tehtävät määrärahasiirrot, kun rahaston varojen käyttöönottoa koskeva päätös hyväksytään.

Poistetaan.

Perustelu

Budjettivallan käyttäjän valvontaoikeus olisi säilytettävä.

Tarkistus     108

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrärahojen toteutuksessa noudatetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta sekä seuraavia periaatteita:

1.  Määrärahat käytetään ja unionin talousarviota toteutetaan moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti sekä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  saavutuksista raportoidaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 39 artiklan 3 kohdan h alakohdan sekä 239 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

c)  näiden tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistyksestä ja siihen liittyvistä ongelmista raportoidaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 39 artiklan 3 kohdan h alakohdan sekä 239 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden on oltava täsmällisiä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia, asiaan kuuluvia ja aikasidonnaisia. Niiden saavuttamisen seuraamiseen käytettävät tulosindikaattorit on määritettävä toiminnan taso huomioon ottaen, ja niiden on katettava kaikki alat.

Perustelu

Esittelijät pitävät varainhoitoasetuksen nykyversion ”älykkäitä tavoitteita” edelleen merkityksellisinä ja katsovat, että ne olisi palautettava komission ehdotukseen.

Tarkistus     111

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelmiin ja toimiin, joista aiheutuu huomattavia menoja, sovelletaan ennakko- ja jälkiarviointia, joiden on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin ja menoihin.

1.  Ohjelmista ja toimista, joista aiheutuu huomattavia, 5 000 000 euroa ylittäviä menoja, on tehtävä vaikutustenarviointi ja jälkiarviointi, joiden on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin ja menoihin.

Perustelu

Katso esittelijän 32 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus     112

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelmien ja toimien valmistelua tukevien ennakkoarviointien on perustuttava tietoihin kyseeseen tulevien ohjelmien ja toimien tuloksista, ja ennakkoarvioinneissa on määritettävä käsiteltävät kysymykset sekä käsiteltävä niitä sekä analysoitava EU:n tason lisäarvoa, tavoitteita, eri vaihtoehtojen odotettuja vaikutuksia sekä seuranta- ja arviointijärjestelyjä.

2.  Ohjelmien ja toimien valmistelua tukevien vaikutustenarviointien on perustuttava tietoihin kyseeseen tulevien ohjelmien ja toimien tuloksista, ja vaikutustenarvioinneissa on määritettävä käsiteltävät kysymykset sekä käsiteltävä niitä sekä analysoitava EU:n tason lisäarvoa, tavoitteita, mahdollisia toimintapoliittisia vaihtoehtoja sekä niihin liittyviä riskejä, eri vaihtoehtojen odotettuja vaikutuksia ja erityisesti niiden mahdollisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöä koskevia vaikutuksia sekä niiden mittaamisen edellyttämiä seuranta- ja arviointijärjestelyjä, valittujen vaihtoehtojen asianmukaisimpia täytäntöönpanotapoja, sisäistä johdonmukaisuutta ja suhteita muihin merkityksellisiin välineisiin, määrärahojen, henkilöresurssien ja muiden hallinnollisten menojen määrää kustannustehokkuus huomioon ottaen sekä aiempia kokemuksia.

Perustelu

Katso esittelijän 32 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus     113

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jälkiarvioinneissa arvioidaan ohjelman tai toimen tuloksellisuutta, kuten sen vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa. Arviointeja on tehtävä säännöllisesti ja riittävän ajoissa, jotta niistä saatavat havainnot voidaan ottaa huomioon ennakkoarvioinneissa, joilla tuetaan kyseeseen tulevien ohjelmien ja toimien valmistelua.

3.  Jälkiarvioinneissa arvioidaan ohjelman tai toimen tuloksellisuutta, kuten sen vaikuttavuutta, tehokkuutta, taloudellisuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa. Niissä on tällöin otettava huomioon 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti tulosindikaattoreiden avulla toteutetun seurannan tulokset. Arviointeja on tehtävä säännöllisesti ja vähintään kuuden vuoden välein niiden ohjelmien ja toimien osalta, joista aiheutuu huomattavia menoja, ja riittävän ajoissa, jotta niistä saatavat havainnot voidaan ottaa huomioon vaikutustenarvioinneissa, joilla tuetaan kyseeseen tulevien ohjelmien ja toimien valmistelua.

Perustelu

Lisäteksti tarkistukseen 34. Arviointeja koskeva terminologia on yhdenmukaistettava paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten sopimuksen ja sääntelyn parantamista koskevien ohjeiden kanssa. Lisäksi nykyisten soveltamissääntöjen 18 artiklan sanamuoto sisällytetään huomattavia menoja aiheuttavien ohjelmien ja toimien osalta.

Tarkistus     114

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaiseen ehdotukseen tai aloitteeseen, jonka komissio, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, tai jäsenvaltio esittää lainsäätäjälle ja joka saattaa vaikuttaa talousarvioon, mukaan lukien virkojen ja/tai toimien määrään, on liitettävä rahoitusselvitys ja 32 artiklassa tarkoitettu ennakkoarviointi.

Jokaiseen ehdotukseen tai aloitteeseen, jonka komissio, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, tai jäsenvaltio esittää lainsäätäjälle ja joka saattaa vaikuttaa talousarvioon, mukaan lukien virkojen ja/tai toimien määrään, on liitettävä rahoitusselvitys ja 32 artiklassa tarkoitettu vaikutustenarviointi.

Perustelu

Johdonmukainen terminologia esittelijän 32 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Monivuotisten toimien rahoitusselvityksiin sisällytetään alustava suunnitelma vuotuisista määräraha- ja henkilöstötarpeista ulkopuolinen henkilöstö mukaan luettuna sekä arvio toimien vaikutuksista rahoitukseen keskipitkällä aikavälillä.

Monivuotisten toimien rahoitusselvityksiin sisällytetään alustava suunnitelma vuotuisista määräraha- ja henkilöstötarpeista ulkopuolinen henkilöstö mukaan luettuna sekä arvio toimien vaikutuksista rahoitukseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tuloksellisuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  vaikuttavuuden ja tehokkuuden seurantamenettelyt sekä havaittuja sisäiseen valvontaan liittyviä puutteita ja poikkeuksia koskevat jatkotoimet;

e)  vaikuttavuuden ja tehokkuuden seurantamenettelyt;

Perustelu

Havaittuja sisäiseen valvontaan liittyviä puutteita koskevat jatkotoimet ovat tärkeä näkökohta ja ne olisikin käsiteltävä erillisessä alakohdassa - katso esittelijöiden seuraava tarkistus.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  havaittujen sisäiseen valvontaan liittyvien puutteiden ja poikkeusten seurantamenettelyt.

Perustelu

Katso edellä e alakohta.

Tarkistus     119

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Talousarviot julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona niiden lopullinen hyväksyminen todetaan.

Talousarviot julkaistaan yhdellä unionin virallisella kielellä neljän viikon kuluessa päivästä, jona niiden lopullinen hyväksyminen todetaan. Muut kieliversiot julkaistaan kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvioiden lopullinen hyväksyminen todetaan.

Tarkistus     120

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Suoraan toteutettavien unionin varojen saajia koskevat tiedot julkaistaan unionin toimielinten internetsivustolla viimeistään sitä varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä, jona varoista on tehty oikeudellinen sitoumus.

Suoraan toteutettavien unionin varojen saajia koskevat tiedot julkaistaan unionin toimielinten internetsivustolla ja varainhoidon avoimuuden järjestelmässä viimeistään sitä varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä, jona varoista on tehty oikeudellinen sitoumus.

Tarkistus     121

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio asettaa jäsenvaltioiden avustuksella asianmukaisella tavalla ja ajoissa saataville tiedot saajista sekä talousarviosta rahoitettavan toimen luonteesta ja tarkoituksesta, kun talousarviota toteutetaan 61 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

 

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä velvoitetta sovelletaan myös paikallisviranomaisiin niiden toteuttaessa unionin talousarviota.

 

Yhteistyössä toteutettavien unionin varojen saajia koskevat tiedot julkaistaan unionin toimielinten verkkosivustolla viimeistään sitä varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä, jona varoista on tehty oikeudellinen sitoumus.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot asetetaan saataville ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset ja erityisesti henkilötietojen suoja, ja niihin sisältyvät seuraavat:

 

a)   saajan nimi;

 

b)   saajan sijainti;

 

c)   määrä, josta on tehty oikeudellinen sitoumus;

 

d)   toimen luonne ja tarkoitus.

 

Neljännen alakohdan b alakohdassa ilmauksella ’sijainti’ tarkoitetaan

 

i)   osoitetta, jos saaja on oikeushenkilö;

 

ii)   NUTS 2 -tason aluetta, jos saaja on luonnollinen henkilö.

 

Nämä tiedot julkaistaan ainoastaan sellaisten palkintojen, avustusten tai sopimusten osalta, jotka on myönnetty tai tehty kilpailun, avustusten myöntämismenettelyn tai julkisen hankintamenettelyn tuloksena, sekä sellaisten asiantuntijoiden osalta, jotka on valittu 230 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tietoja ei julkaista, jos kyseessä ovat:

 

i)  luonnollisille henkilöille maksetut koulutustuet ja muu 185 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suora tuki, joka on myönnetty sitä eniten tarvitseville luonnollisille henkilöille;

 

ii)   arvoltaan erittäin vähäiset sopimukset, jotka tehdään 230 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen asiantuntijoiden kanssa, sekä arvoltaan erittäin vähäiset sopimukset, joiden arvo on vähemmän kuin tämän asetuksen liitteen 14 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu määrä.

 

Unionin toimielinten internetsivustolla on oltava vähintäänkin viittaus sen verkkosivuston osoitteeseen, jolla kyseiset tiedot ovat saatavilla, ellei niitä julkaista suoraan unionin toimielinten internetsivustolla omassa osiossaan.

 

Kun on kyse luonnollisista henkilöistä, julkaistaan ainoastaan saajan nimi ja sijainti, määrä, josta on tehty oikeudellinen sitoumus, sekä toimen tarkoitus. Näiden tietojen ilmoittamisen on perustuttava asiaankuuluviin perusteisiin, kuten toimen jaksottaisuus, tyyppi tai merkitys. Henkilötiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua sen varainhoitovuoden päättymisestä, jonka aikana määrästä on tehty oikeudellinen sitoumus. Samalla tavalla poistetaan sellaisia oikeushenkilöitä koskevat henkilötiedot, joiden virallisessa nimessä yksilöidään yksi tai useampi luonnollinen henkilö.

 

Julkaisemisesta luovutaan, jos se saattaisi uhata asianomaisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia, sellaisina kuin ne ovat suojattuina Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, tai jos se saattaisi vahingoittaa saajien kaupallisia etuja.

Tarkistus     122

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lopullisista saajista, joiden saamat varat ovat peräisin rahoitusvälineistä ja joiden unionin talousarviosta saaman tuen määrä on vähemmän kuin 500 000 euroa, voidaan julkaista ainoastaan asiaankuuluvien perusteiden mukaisesti koottuja tilastotietoja, kuten maantieteellinen sijainti, saajien taloudellinen luokittelu, saadun tuen tyyppi sekä unionin toimintalohko, johon tuki liittyy.

Lopullisista saajista, joiden saamat varat ovat peräisin rahoitusvälineistä ja joiden unionin talousarviosta saaman tuen määrä on vähemmän kuin 200 000 euroa, voidaan julkaista ainoastaan asiaankuuluvien perusteiden mukaisesti koottuja tilastotietoja, kuten maantieteellinen sijainti, saajien taloudellinen luokittelu, saadun tuen tyyppi sekä unionin toimintalohko, johon tuki liittyy.

Tarkistus     123

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tässä artiklassa tarkoitetut julkaistut tiedot asetetaan saataville yhdellä verkkosivustolla, josta vastaa komissio.

Tarkistus     124

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio kuulee kansalaisia ennen talousarvioesityksen antamista.

Perustelu

Yhteisesittelijät ovat tyytyväisiä komission 54 artiklan 3 kohdassa ehdottamaan ajatukseen kansalaisten laajemmasta osallistamisesta ja katsovat, että tätä olisi sovellettava myös vuotuisen talousarvion laatimiseen.

Tarkistus     125

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  tosiasiallisesti täytettyjen virkojen ja toimien lukumäärä sekä niiden jakautuminen palkkaluokittain ja hallintoyksiköittäin sen vuoden alussa, jona talousarvioesitys esitetään,

iii)  tosiasiallisesti täytettyjen virkojen ja toimien lukumäärä sekä niiden jakautuminen palkkaluokittain, hallintoyksiköittäin ja sukupuolen mukaan sen vuoden alussa, jona talousarvioesitys esitetään,

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – h alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  päivitetyt tiedot siitä, miten ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty,

iii)  päivitetyt tiedot siitä, miten ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty, 31 artiklan mukaisesti,

Tarkistus     127

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  vertaileva taulukko, joka sisältää komission talousarvioesityksen muiden toimielinten osalta sekä muiden toimielinten komissiolle esittämät ennakkoarviot;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään velvoittamaan komissio lisäämään talousarvioesitykseensä eri toimielinten hyväksymät alkuperäiset talousarviot, jotta komission yksipuoliset muutokset tulevat näkyviksi ja avoimiksi.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  riski- ja velkavarausten kokonaismäärä sekä tiedot unioniin kohdistuvasta rahoitusriskistä;

i)  riski- ja velkavarausten kokonaismäärä sekä tiedot unioniin kohdistuvasta rahoitusriskistä, mahdolliset ehdolliset velat mukaan luettuina;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  rahoitusvälineen tuloksellisuus, muun muassa toteutuneet investoinnit sekä tavoiteltu ja saavutettu vipuvaikutus;

k)  rahoitusvälineen tuloksellisuus, muun muassa toteutuneet investoinnit sekä tavoiteltu ja saavutettu vipuvaikutus sekä houkutellun yksityisen pääoman siihenastinen määrä;

Tarkistus     130

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä valmisteluasiakirjassa on lisäksi esitettävä yhteenveto hallintomenoista, jotka aiheutuvat rahoitusvälineiden hallinnoinnista maksettavista hallinnointimaksuista ja muista rahoitus- ja toimintamaksuista; yhteenvedossa on ilmoitettava näiden menojen kokonaismäärä ja niiden määrä kutakin hallinnoivaa osapuolta ja kutakin hallinnoitavaa rahoitusvälinettä kohti.

Tässä valmisteluasiakirjassa on lisäksi esitettävä täsmälliset tiedot kymmenestä heikoimmin menestyneestä rahoitusvälineestä sekä yhteenveto hallintomenoista, jotka aiheutuvat rahoitusvälineiden hallinnoinnista maksettavista hallinnointimaksuista ja muista rahoitus- ja toimintamaksuista; yhteenvedossa on ilmoitettava näiden menojen kokonaismäärä ja niiden määrä kutakin hallinnoivaa osapuolta ja kutakin hallinnoitavaa rahoitusvälinettä kohti.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kun komissio käyttää unionin erityisrahastoja, se liittää talousarvioesitykseen valmisteluasiakirjan tällaisista rahastoista tuettavista toimista, niiden toteuttamisesta ja niiden tuloksellisuudesta.

6.  Kun komissio käyttää unionin erityisrahastoja ulkoisia toimia varten, se liittää talousarvioesitykseen yksityiskohtaisen valmisteluasiakirjan tällaisista rahastoista tuettavista toimista, niiden toteuttamisesta, tuloksellisuudesta, hallintokustannuksista ja muista kuin unionin rahoitusosuuksista sekä alustavan arvion 227 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä. Työasiakirjassa on esitettävä myös, kuinka kyseisillä toimilla on edistetty sen välineen perussäädöksessä asetettujen tavoitteiden toteuttamista, josta unionin rahoitusosuus erityisrahastoon maksettiin.

Perustelu

Katso 227 artiklaa koskevien tarkistusten perustelu.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

9.  Edellä 6 kohdassa tarkoitetussa valmisteluasiakirjassa on niin ikään:

9.  Edellä 8 kohdassa tarkoitetussa valmisteluasiakirjassa on niin ikään:

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio toimittaa samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden käsiteltäviksi kaikki lisätalousarvioesityksensä viimeistään kunkin varainhoitovuoden 15 päivänä lokakuuta, paitsi jos on kyse asianmukaisesti perustelluista poikkeusolosuhteista. Se voi liittää lausunnon muiden toimielinten laatimiin lisätalousarvioesityksiä koskeviin pyyntöihin.

3.  Komissio toimittaa samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden käsiteltäviksi kaikki lisätalousarvioesityksensä viimeistään kunkin varainhoitovuoden päivänä syyskuuta, paitsi jos on kyse asianmukaisesti perustelluista poikkeusolosuhteista. Se voi liittää lausunnon muiden toimielinten laatimiin lisätalousarvioesityksiä koskeviin pyyntöihin.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 41 artiklan 3 kohdassa vahvistettu aiempi määräaika.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission talousarvion pääluokkaan voi kuulua ”negatiivinen varaus”, jonka enimmäismäärä on 400 000 000 euroa. Tällainen varaus, joka otetaan erilliseen osastoon, koskee ainoastaan maksumäärärahoja.

Komission talousarvion pääluokkaan voi kuulua ”negatiivinen varaus”, jonka enimmäismäärä on 200 000 000 euroa. Tällainen varaus, joka otetaan erilliseen osastoon, koskee ainoastaan maksumäärärahoja.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 47 artiklassa vahvistettu aiempi määrä, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin ehdotti (katso lausunnon nro 1/2017 53 kohta).

Tarkistus     135

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

v a)  kaikki omaan otsakkeeseen komission pääluokassa otetut Euroopan kehitysrahastojen tulot ja menot;

Perustelu

Euroopan kehitysrahaston sisällyttäminen unionin talousarvioon.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta –v i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi)  asianmukainen selvitysosa kustakin 45 artiklan 1 kohdan mukaisesta alajaottelusta; selvitysosassa on oltava viittaus perussäädökseen, jos sellainen on, sekä kaikki asianmukaiset määrärahojen luonnetta ja tarkoitusta koskevat selitykset;

vi)  asianmukainen selvitysosa kustakin 45 artiklan 1 kohdan mukaisesta alajaottelusta, Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien uusien selvitysosien pääkohdat mukaan luettuina; selvitysosassa on oltava viittaus perussäädökseen, jos sellainen on, sekä kaikki asianmukaiset määrärahojen luonnetta ja tarkoitusta koskevat selitykset;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ehkäisemään tilanteet, joissa talousarviota koskevien trilogien tulos ei ilmene asianmukaisesti lopullisen talousarvion selvitysosassa, kuten aiemmin on tapahtunut.

Tarkistus     137

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Pilottihankkeita koskevien määrärahojen kokonaismäärä on enintään 40 000 000 euroa varainhoitovuotta kohden;

Pilottihankkeita koskevien määrärahojen kokonaismäärä on enintään 40 000 000 euroa varainhoitovuotta kohden, pois lukien komission ehdottamat ja Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymät pilottihankkeet;

Perustelu

Komission ehdottamien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien olisi tultava varainhoitoasetuksessa täsmennetyn kokonaismäärän lisäksi.

Tarkistus     138

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä alakohdassa tarkoitettuja uusia valmistelutoimia koskevien määrärahojen kokonaismäärä saa olla enintään 50 000 000 euroa varainhoitovuotta kohden, ja valmistelutoimiin saa sitoa määrärahoja enintään yhteensä 100 000 000 euroa;

Tässä alakohdassa tarkoitettuja uusia valmistelutoimia koskevien määrärahojen kokonaismäärä saa olla enintään 50 000 000 euroa varainhoitovuotta kohden, ja valmistelutoimiin saa sitoa määrärahoja enintään yhteensä 100 000 000 euroa; Kyseinen määrä ei sisällä komission ehdottamia ja Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymiä valmistelutoimia.

Perustelu

Komission ehdottamien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien olisi tultava varainhoitoasetuksessa täsmennetyn kokonaismäärän lisäksi.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tunnustaa muiden toimielinten toimivallan toteuttaa omia talousarvion pääluokkiaan.

1.  Muut toimielimet vastaavat omien talousarvion pääluokkiensa toteuttamisesta.

Perustelu

Täsmennys - komissio ei itse asiassa anna kyseistä tunnustamista koskevaa päätöstä.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi tehdä muiden unionin toimielinten kanssa sopimuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa määrärahojen toteuttamista ja joihin kuuluvat etenkin palvelujen tarjontaa, tavaroiden toimittamista, rakennusurakoiden toteuttamista ja kiinteistösopimusten täytäntöönpanoa koskevat hallinnolliset määrärahat.

2.  Unionin toimielimet voivat tehdä keskinäisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa määrärahojen toteuttamista ja joihin kuuluvat etenkin palvelujen tarjontaa, tavaroiden toimittamista, rakennusurakoiden toteuttamista ja kiinteistösopimusten täytäntöönpanoa koskevat hallinnolliset määrärahat.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tällaisia palvelutasosopimuksia voidaan tehdä myös unionin toimielinten, unionin elinten ja unionin virastojen yksiköiden ja sellaisten elinten tai henkilöiden, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia, sekä Eurooppa-koulujen johtokunnan pääsihteeristön keskustoimiston välillä. Tällaisten sopimusten on tarjottava mahdollisuus niiden täytäntöönpanosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.

3.  Tällaisia palvelutasosopimuksia voidaan tehdä myös unionin toimielinten, unionin elinten ja unionin virastojen ja sellaisten elinten tai henkilöiden, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia, sekä Eurooppa-koulujen johtokunnan pääsihteeristön keskustoimiston välillä. Tällaisten sopimusten on tarjottava mahdollisuus niiden täytäntöönpanosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Tämän asetuksen 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun vuotuisen toimintakertomuksen on sisällettävä tiedot tällaisista sopimuksista.

Perustelu

Tarkistuksella rajoitetaan valtuutuksen laajuutta ja lisätään raportointia koskeva säännös.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi kuitenkin siirtää oman pääluokkansa toimintamäärärahoihin liittyviä, talousarvion toteuttamista koskevia valtuuksiaan unionin edustustojen päälliköille ja, varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden heidän poissa ollessaan, edustustojen apulaispäälliköille. Unionin edustustojen päälliköiden ja heidän poissa ollessaan heidän varahenkilöidensä on komission edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä toimiessaan noudatettava talousarvion toteuttamista koskevia komission sääntöjä, ja heillä on oltava samat tehtävät, velvollisuudet ja vastuuvelvollisuus kuin kaikilla muillakin komission edelleenvaltuutetuilla tulojen ja menojen hyväksyjillä.

Komissio voi kuitenkin siirtää oman pääluokkansa toimintamäärärahoihin liittyviä, talousarvion toteuttamista koskevia valtuuksiaan unionin edustustojen päälliköille ja, varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden heidän ollessaan poissa maasta, jossa edustusto sijaitsee, edustustojen apulaispäälliköille. Unionin edustustojen päälliköiden ja heidän poissa ollessaan heidän varahenkilöidensä on komission edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä toimiessaan noudatettava talousarvion toteuttamista koskevia komission sääntöjä, ja heillä on oltava samat tehtävät, velvollisuudet ja vastuuvelvollisuus kuin kaikilla muillakin komission edelleenvaltuutetuilla tulojen ja menojen hyväksyjillä.

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan ulkosuhdehallinto voi poikkeuksellisesti siirtää oman pääluokkansa hallintomäärärahoihin liittyviä, talousarvion toteuttamisvaltuuksiaan edustustoissa työskentelevälle komission henkilöstölle silloin, kun tämä on tarpeen edustustojen hallintotoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän poissa ollessa. Silloin kun unionin edustustoissa työskentelevät komission henkilöstön jäsenet toimivat poikkeuksellisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä, heidän on noudatettava talousarvion toteuttamista koskevia Euroopan ulkosuhdehallinnon sisäisiä sääntöjä ja heillä on oltava samat tehtävät, velvollisuudet ja vastuuvelvollisuus kuin kaikilla muillakin Euroopan ulkosuhdehallinnon edelleenvaltuutetuilla tulojen ja menojen hyväksyjillä.

Euroopan ulkosuhdehallinto voi poikkeuksellisesti siirtää oman pääluokkansa hallintomäärärahoihin liittyviä, talousarvion toteuttamisvaltuuksiaan edustustoissa työskentelevälle komission henkilöstölle silloin, kun tämä on tarpeen edustustojen hallintotoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän ollessa poissa maasta, jossa edustusto sijaitsee. Silloin kun unionin edustustoissa työskentelevät komission henkilöstön jäsenet toimivat poikkeuksellisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä, heidän on noudatettava talousarvion toteuttamista koskevia Euroopan ulkosuhdehallinnon sisäisiä sääntöjä ja heillä on oltava samat tehtävät, velvollisuudet ja vastuuvelvollisuus kuin kaikilla muillakin Euroopan ulkosuhdehallinnon edelleenvaltuutetuilla tulojen ja menojen hyväksyjillä.

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus     144

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

c)  välillisesti, jäljempänä ”välillinen toteutus”, kun tästä säädetään perussäädöksessä, tai 56 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yhdessä seuraavien tahojen kanssa:

c)  välillisesti, jäljempänä ”välillinen toteutus”, kun tästä säädetään perussäädöksessä, tai 56 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa siirtämällä talousarvion toteuttamistehtäviäseuraaville tahoille:

Perustelu

Palautettu asetuksen (EU) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdasta. Jos muutos ”välillisestä hallinnoinnista” ”välilliseen toteutukseen” on komission mukaan pelkästään kielellinen, olisi säilytettävä talousarvion välillisen toteutuksen nykyinen määritelmä.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  Euroopan investointipankki tai Euroopan investointirahasto, jäljempänä yhdessä ’EIP-ryhmä’;

iii)  Euroopan investointipankki (EIP) tai EIR;

Perustelu

On mahdollista, että ”EIP-ryhmän” kokoonpano muuttuu tulevaisuudessa, ja siksi on parempi viitata erikseen EIP:iin ja EIR:oon.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio on vastuussa talousarvion toteuttamisesta SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti, eikä se saa siirtää talousarvion toteuttamistehtäviä kolmansille osapuolille silloin, kun kyseisiin tehtäviin sisältyy poliittisiin valintoihin liittyvää laajaa harkintavaltaa.

Komissio on vastuussa talousarvion toteuttamisesta SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti, eikä se saa siirtää talousarvion toteuttamistehtäviä kolmansille osapuolille silloin, kun kyseisiin tehtäviin sisältyy poliittisiin valintoihin liittyvää harkintavaltaa.

Perustelu

Sellaisten tehtävien hoitaminen, joihin sisältyy poliittisiin valintoihin liittyvää harkintavaltaa, olisi aina jätettävä unionin virkamiehen tai toimihenkilön vastuulle.

Tarkistus     147

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun talousarviota toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, komissio ja jäsenvaltiot noudattavat moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä varmistavat unionin toiminnan näkyvyyden. Komission ja jäsenvaltioiden on tätä varten täytettävä tässä asetuksessa säädetyt valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat tässä asetuksessa säädetyt tehtävät. Täydentäviä säännöksiä annetaan alakohtaisissa säännöissä.

1.  Kun komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, talousarvion toteuttamistehtäviä siirretään jäsenvaltioille. Komissio ja jäsenvaltiot noudattavat moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä varmistavat unionin toiminnan näkyvyyden unionin varoja käyttäessään. Komission ja jäsenvaltioiden on tätä varten täytettävä tässä asetuksessa säädetyt valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat tässä asetuksessa säädetyt tehtävät. Täydentäviä säännöksiä annetaan alakohtaisissa säännöissä.

Tarkistus     148

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  tekemällä yhteistyötä komission, OLAFin, Euroopan syyttäjänviraston ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa.

Tarkistus     149

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä alakohtaisissa säännöissä säädettyjä perusteita ja menettelyjä noudattaen asianmukaisella tasolla elimiä vastaamaan unionin varojen hallinnoinnista ja valvonnasta. Tällaiset elimet voivat myös hoitaa tehtäviä, jotka eivät liity unionin varojen hallinnointiin, ja siirtää tiettyjä tehtäviään muille elimille, 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetut elimet mukaan luettuina.

Jäsenvaltioiden on nimettävä alakohtaisissa säännöissä säädettyjä perusteita ja menettelyjä noudattaen asianmukaisella tasolla elimiä vastaamaan unionin varojen hallinnoinnista ja valvonnasta. Tällaiset elimet voivat myös hoitaa tehtäviä, jotka eivät liity unionin varojen hallinnointiin, ja siirtää tiettyjä tehtäviään muille elimille.

Perustelu

Jos tehtäviä annetaan kansainvälisten järjestöjen ja niiden edustajien hoidettavaksi tai EIP-ryhmälle, heikennetään jäsenvaltioiden mahdollisuuksia valvoa yhteistyössä täytäntöön pantavien varojen täytäntöönpanoa etenkin, kun kyse on avustuksista.

Tarkistus     150

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 5 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös antaa asianmukaisella tasolla allekirjoitettuja lausumia tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

Jäsenvaltioiden on myös annettava Euroopan parlamentille ja komissiolle asianmukaisella tasolla allekirjoitettuja lausumia tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edistääkseen parhaiden käytänteiden noudattamista rakennerahastojen, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan kalatalousrahaston määrärahojen toteuttamisessa komissio voi antaa hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavien elinten käyttöön tiedotustarkoituksessa menetelmäoppaan, jossa se esittää valvontastrategiansa ja -lähestymistapansa ja joka sisältää myös tarkistuslistoja sekä esimerkkejä parhaista käytänteistä. Tätä opasta päivitetään aina tarpeen mukaan.

Edistääkseen parhaiden käytänteiden noudattamista rakennerahastojen, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston määrärahojen toteuttamisessa komissio voi antaa hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavien elinten käyttöön tiedotustarkoituksessa menetelmäoppaan, jossa se esittää valvontastrategiansa ja -lähestymistapansa ja joka sisältää myös tarkistuslistoja sekä esimerkkejä parhaista käytänteistä. Tätä opasta päivitetään aina tarpeen mukaan.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Meri- ja kalastusasioiden osalta kansallisten ja alueellisten ohjelmien toteuttaminen vaatii kaikkien rahoitussitoumusten kattavaa kansallista ja alueellista hallinto- ja valvontajärjestelmää, joka perustuu kansallisten ja alueellisten hallintoviranomaisten ja komission läheiseen yhteistyöhön. Komissio antaa kertomuksen vuosittain ja julkaisee väliarviointeja.

Tarkistus     153

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Yksittäisten ja asianmukaisten toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden määrittelemiseksi komissio edistää alueellisten toimenpideohjelmien valmistelua suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti ja ottaa huomioon alueelliset toimivaltuudet.

Perustelu

Alueiden olisi pystyttävä käyttämään oikeuttaan osallistua päätöksentekoon niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Niinpä kalastuksen alalla toimivaltaisten alueiden olisi voitava valmistella ja hallinnoida omia alueellisia toimenpideohjelmiaan.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jäsenvaltioille osana yhteistyöhön perustuvaa toteutusta myönnettyjä varoja voidaan käyttää myös yhdessä Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2017 mukaisesti toteutettavien toimien ja välineiden kanssa.

9.  Jäsenvaltioille osana yhteistyöhön perustuvaa toteutusta myönnettyjä varoja voidaan käyttää alakohtaisten sääntöjen mukaisesti myös yhdessä Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2017 mukaisesti toteutettavien toimien ja välineiden kanssa. Tällöin on aina noudatettava sovellettavaa yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärää.

Tarkistus     155

Ehdotus asetukseksi

62 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

62 a artikla

 

Yhteistyöhön perustuvaa toteutusta koskeva säännöstö

 

Jos ERI-rahasto yhdistetään yhteen tai useampaan ERI-rahastoon tai muuntyyppiseen unionin rahoitukseen yhteisellä toimenpiteellä, jäsenvaltio voi antaa yleisiä sääntöjä jonkin ERI-rahaston tai jonkintyyppisen unionin rahoituksen oikeudellisen kehyksen soveltamisesta koko toimenpiteeseen. Jäsenvaltion on toimitettava nämä yleiset säännöt komissiolle hyväksymistä varten.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on soveltaa säännöstön periaatetta yhteistyöhön perustuvaan toteutukseen, jotta helpotetaan avustuksen saajien ja jäsenvaltioiden hallintojen hallinnollista rasitusta, kuten tilanteita, joissa komission eri pääosastot tulkitsevat sääntöjä ristiriitaisesti. Alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa vaikuttaa tässä yhteydessä parhaalta tavalta.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ’Unionin virastot’ ovat komission tai komission ja yhden tai useamman toimielimen yhdessä monialaisten erityistehtävien hoitamista varten perustamia hallintorakenteita, joiden toiminta voidaan perustella kustannus-hyötyanalyysilla ja tehtäviin liittyvien riskien analyysilla.

1.  ’Unionin virastot’ ovat komission tai komission ja yhden tai useamman toimielimen yhdessä monialaisten erityistehtävien hoitamista varten perustamia hallintorakenteita, joiden toiminta voidaan perustella kustannus-hyötyanalyysilla ja tehtäviin liittyvien riskien analyysilla ja jotka vaativat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  voivat hoitaa sellaisia muita kuin pakollisia tehtäviä, jotka niiden hallintokomiteat ovat hyväksyneet analysoituaan osapuolille aiheutuvat kustannukset ja niiden saamat hyödyt sekä kyseisiin tehtäviin liittyvät osapuolille aiheutuvat riskit. Virastolle voidaan siirtää tulojen ja menojen hyväksyjän toimivaltuudet tai se voi tehdä tapauskohtaisia palvelutasosopimuksia unionin toimielinten, unionin elinten, muiden unionin virastojen tai kolmansien osapuolten kanssa edellä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

b)  voivat hoitaa sellaisia muita kuin pakollisia tehtäviä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet virastojen hallintokomiteoiden analysoitua osapuolille aiheutuvat kustannukset ja niiden saamat hyödyt sekä kyseisiin tehtäviin liittyvät osapuolille aiheutuvat riskit. Virastolle voidaan siirtää tulojen ja menojen hyväksyjän toimivaltuudet tai se voi tehdä tapauskohtaisia palvelutasosopimuksia unionin toimielinten, unionin elinten, muiden unionin virastojen tai kolmansien osapuolten kanssa edellä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus158

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin toimeenpanovirastojen tai erillisvirastojen ohjauskomiteoiden ja johtokuntien tai hallintoneuvostojen kaikkien jäsenten on julkaistava vuosittain ilmoitus sidonnaisuuksistaan virastonsa verkkosivustolla. Tällaisten ilmoitusten selvyyden varmistamiseksi komissio laatii sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen mallin, jota voidaan mukauttaa kunkin viraston erityispiirteiden mukaan.

Perustelu

Eturistiriitoja koskevasta ilmoituksesta olisi tehtävä tarkistetussa varainhoitoasetuksessa pakollinen kaikille erillisvirastojen ja toimeenpanovirastojen johtokuntien tai hallintoneuvostojen ja ohjauskomiteoiden jäsenille. Sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen olisi oltava vakiomuotoinen, mutta sitä olisi voitava mukauttaa kunkin viraston erityispiirteisiin.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Varainhoidon puiteasetuksen on perustuttava tässä asetuksessa säädettyihin periaatteisiin ja sääntöihin.

2.  Varainhoidon puiteasetuksen on perustuttava tässä asetuksessa säädettyihin periaatteisiin ja sääntöihin siten, että otetaan huomioon edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten erityispiirteet.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Riippumaton ulkopuolinen tarkastaja varmistaa, että kunkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen tilinpäätöksessä esitetään asianmukaisesti asianomaisen elimen tulot, menot ja taloudellinen tilanne ennen sen konsolidointia komission lopulliseen tilinpäätökseen. Jollei tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa perussäädöksessä toisin säädetä, tilintarkastustuomioistuin laatii kutakin elintä koskevan erityisvuosikertomuksen SEUT-sopimuksen 287 artiklan 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin ottaa erityisvuosikertomusta laatiessaan huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan tekemän tarkastustyön sekä tarkastajan havaintojen perusteella toteutetut toimet.

6.  Riippumaton ulkopuolinen tarkastaja varmistaa, että kunkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen tilinpäätöksessä esitetään asianmukaisesti asianomaisen elimen tulot, menot ja taloudellinen tilanne ennen sen konsolidointia komission lopulliseen tilinpäätökseen. Tilintarkastustuomioistuin vastaa tarkastajan palkkioista. Tarkastaja voi myös varmentaa, että kaikki tulot on saatu ja menot ovat toteutuneet laillisesti ja sääntöjenmukaisesti. Jollei tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa perussäädöksessä toisin säädetä, tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosittain tarkastuksen tuloksista ja antaa kutakin tämän artiklan soveltamisalan piiriin kuuluvaa elintä koskevan erityisen tarkastuslausuman SEUT-sopimuksen 287 artiklan 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin ottaa tätä kertomusta laatiessaan huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan tekemän tarkastustyön sekä tarkastajan havaintojen perusteella toteutetut toimet.

Perustelu

Katso esittelijän uutta 6 a artiklaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Kaikki riippumattomaan ulkopuoliseen tarkastukseen liittyvät näkökohdat, myös tarkastajan raportoimat havainnot, ovat täysin tilintarkastustuomioistuimen vastuulla. Tilintarkastustuomioistuin hallinnoi kaikkia tarvittavia hallinnollisia ja hankintamenettelyjä ja rahoittaa nämä menettelyt ja kaikki muut niihin mahdollisesti liittyvät kustannukset omasta talousarviostaan.

Perustelu

Asetuksen 69 artiklan 6 kohtaan ehdotetuilla tarkistuksilla on tarkoitus korvata erityisvuosikertomukset, jotka Euroopan tilintarkastustuomioistuin laatii kustakin SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti perustetusta elimestä, yhdellä ainoalla konsolidoidulla tarkastuskertomuksella, johon sisältyy kutakin elintä varten laadittu erityinen tarkastuslausuma. Artiklan 6 kohdassa tarkoitettu riippumaton ulkopuolinen tarkastaja voi laatia tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, tarvittaessa tilintarkastustuomioistuimen antamien ohjeiden turvin.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuviin elimiin sovelletaan 69 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuviin elimiin sovelletaan 69 artiklan 2–6 kohtaa.

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin olisi sovellettava samoja sääntöjä, joita sovelletaan 69 artiklassa tarkoitettuihin SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti perustettuihin elimiin.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävänä on huolehtia toimielimensä tulojen ja menojen toteuttamisesta moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja varmistaa toiminnan laillisuus ja sääntöjenmukaisuus ja ohjelmista varoja saavien yhdenvertainen kohtelu.

1.  Tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävänä on huolehtia toimielimensä tulojen ja menojen toteuttamisesta moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti, huolehtia tuloksellisuutta koskevan raportoinnin luotettavuudesta, täydellisyydestä ja oikeellisuudesta ja varmistaa toiminnan laillisuus ja sääntöjenmukaisuus ja ohjelmista varoja saavien yhdenvertainen kohtelu.

Perustelu

Esittelijöiden mielestä komission ehdotuksessa asetuksen 73 artiklassa ei oteta riittävästi huomioon tuloksellisuutta ja että siksi tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulle olisi asetettava myös hänelle toimitettujen tuloksellisuutta koskevien tietojen luotettavuuden, täydellisyyden ja oikeellisuuden varmistaminen. Sitä paitsi 73 artiklan 5 kohdan ehdotettu teksti voitaisiin tulkita siten, että se sallii aiempaa suppeamman tuloksellisuusraportoinnin.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikille tapahtumille on tehtävä ainakin ennakkotarkastus, joka koskee tapahtuman toiminnallisia ja taloudellisia näkökohtia ja joka perustuu riskit huomioon ottavaan monivuotiseen valvontastrategiaan. Ennakkovalvonnan tarkoituksena on estää se, että virheitä tai sääntöjenvastaisuuksia syntyy ennen tapahtumien hyväksymistä.

Kaikille tapahtumille on tehtävä ainakin ennakkotarkastus, joka koskee tapahtuman toiminnallisia ja taloudellisia näkökohtia, jotta estetään virheiden tai sääntöjenvastaisuuksien syntyminen ennen tapahtumien hyväksymistä ja varmistetaan toimenpiteelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennakkotarkastusten toteutustiheydestä ja perusteellisuudesta päättää toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä aikaisempien valvontatoimenpiteiden tulosten sekä riskien ja kustannustehokkuuden perusteella. Tapahtumien vahvistamisesta vastuussa oleva tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää epäselvissä tapauksissa lisätietoja tai tekee tarkastuksen paikalla saadakseen ennakkovalvonnan yhteydessä kohtuullisen varmuuden.

Ennakkotarkastusten toteutustiheydestä ja perusteellisuudesta päättää toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä aikaisempien valvontatoimenpiteiden tulosten sekä riskien, kustannustehokkuuden ja tuloksellisuuden perusteella. Tapahtumien vahvistamisesta vastuussa oleva tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää itse tekemänsä riskinarvioinnin perusteella lisätietoja tai tekee tarkastuksen paikalla saadakseen ennakkovalvonnan yhteydessä kohtuullisen varmuuden.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi toteuttaa jälkikäteisvalvontaa havaitakseen jo hyväksyttyihin tapahtumiin liittyvät virheet ja sääntöjenvastaisuudet ja korjatakseen ne. Tällainen valvonta voidaan toteuttaa riskianalyysiin perustuvan otannan avulla, ja siinä on otettava huomioon aikaisemman valvonnan tulokset ja kustannustehokkuus.

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi toteuttaa jälkikäteisvalvontaa havaitakseen jo hyväksyttyihin tapahtumiin liittyvät virheet ja sääntöjenvastaisuudet ja korjatakseen ne. Tällainen valvonta voidaan toteuttaa riskianalyysiin perustuvan otannan avulla, ja siinä on otettava huomioon aikaisemman valvonnan tulokset sekä kustannustehokkuus ja tuloksellisuus.

Tarkistus     167

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tarkastaa tuensaajien tilejä jälkikäteisvalvonnan yhteydessä, tarkastuksessa sovelletaan selkeitä, yhdenmukaisia ja avoimia sääntöjä, joissa otetaan huomioon sekä komission että tarkastuksen kohteiden oikeudet.

Kun valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tarkastaa tuensaajien tilejä jälkikäteisvalvonnan yhteydessä, tarkastuksessa sovelletaan selkeitä, yhdenmukaisia ja avoimia sääntöjä, joissa määritetään aikarajat, ja ne on annettava avustuksen saajien tietoon, kun avustussopimus allekirjoitetaan. Tarkastuksia koskevissa säännöissä otetaan huomioon sekä komission että tarkastuksen kohteiden oikeudet ja sallitaan muutoksenhaku.

(Kansalaisjärjestöt ovat havainneet, että varainhoitoa koskevia säännöksiä sovelletaan eri tavoin eri pääosastoissa mutta myös saman pääosaston sisällä. Asianomaiselle henkilöstölle olisi annettava yhteisiä suuntaviivoja ja keskitettyä koulutusta. Lisäksi olisi parannettava tarkastusmenettelyjen eri vaiheiden, keston ja aikarajojen läpinäkyvyyttä, ja ne olisi tuotava julki, kun sopimus allekirjoitetaan.)

Tarkistus     168

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  että edelleenvaltuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät ja heidän henkilöstönsä saavat säännöllisesti ajantasaista ja tarkoituksenmukaista tietoa valvontaa koskevista vaatimuksista sekä valvontaa varten käytettävissä olevista menetelmistä ja tekniikoista;

a)  että edelleenvaltuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät ja heidän henkilöstönsä saavat säännöllisesti ajantasaista ja tarkoituksenmukaista tietoa ja koulutusta valvontaa koskevista vaatimuksista sekä valvontaa varten käytettävissä olevista menetelmistä ja tekniikoista yhteisten suuntaviivojen perusteella;

(Kansalaisjärjestöt ovat havainneet, että varainhoitoa koskevia säännöksiä sovelletaan eri tavoin eri pääosastoissa mutta myös saman pääosaston sisällä. Asianomaiselle henkilöstölle olisi annettava yhteisiä suuntaviivoja ja keskitettyä koulutusta. Lisäksi olisi parannettava tarkastusmenettelyjen eri vaiheiden, keston ja aikarajojen läpinäkyvyyttä, ja ne olisi tuotava julki, kun sopimus allekirjoitetaan.)

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos toimien taloushallintoon ja valvontaan osallistuva henkilöstön jäsen katsoo, että päätös, jonka soveltamisen hänen esimiehensä antaa hänen tehtäväkseen tai jonka hänen esimiehensä antaa hänen hyväksyttäväkseen, on sääntöjenvastainen tai vastoin moitteettoman varainhoidon periaatetta tai ammatillisia sääntöjä, joita asianomaisen henkilöstön jäsenen on noudatettava, hänen on ilmoitettava asiasta esimiehelleen. Jos henkilöstön jäsen tekee ilmoituksen kirjallisesti, esimiehen on vastattava kirjallisesti. Jos esimies ei puutu asiaan tai vahvistaa alkuperäisen päätöksen tai toimeksiannon ja henkilöstön jäsen katsoo, että vahvistus ei ole asianmukainen tapa puuttua hänen esittämäänsä ongelmaan, henkilöstön jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti asiasta valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjälle. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä ei vastaa asiaan liittyvien seikkojen kannalta kohtuullisessa ajassa ja kaikissa tapauksissa enintään kuukauden kuluessa, henkilöstön jäsenen on ilmoitettava asiasta 139 artiklassa tarkoitetulle tutkintaelimelle.

Jos toimien taloushallintoon ja valvontaan osallistuva henkilöstön jäsen katsoo, että päätös, jonka soveltamisen hänen esimiehensä antaa hänen tehtäväkseen tai jonka hänen esimiehensä antaa hänen hyväksyttäväkseen, on sääntöjenvastainen tai vastoin moitteettoman varainhoidon periaatetta tai ammatillisia sääntöjä, joita asianomaisen henkilöstön jäsenen on noudatettava, hänen on ilmoitettava asiasta esimiehelleen. Jos henkilöstön jäsen tekee ilmoituksen kirjallisesti, esimiehen on vastattava kirjallisesti. Jos esimies ei puutu asiaan tai vahvistaa alkuperäisen päätöksen tai toimeksiannon ja henkilöstön jäsen katsoo, että vahvistus ei ole asianmukainen tapa puuttua hänen esittämäänsä ongelmaan, henkilöstön jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti asiasta valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjälle. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä ei vastaa asiaan liittyvien seikkojen kannalta kohtuullisessa ajassa ja kaikissa tapauksissa enintään kuukauden kuluessa, henkilöstön jäsenen on ilmoitettava asiasta 90 artiklassa tarkoitetulle tutkintaelimelle.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät;

a)  kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät ja että erityisesti tuloksellisuutta koskevat tiedot ovat luotettavat, täydelliset ja oikeelliset;

Perustelu

Katso tämän artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vuotuisessa toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot toteutetuista toimista suhteessa strategisissa suunnitelmissa asetettuihin tavoitteisiin, kyseisiin toimiin liittyvistä riskeistä, saataville asetettujen varojen käytöstä sekä sisäisen valvonnan järjestelmien vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta. Näihin tietoihin on sisällyttävä yleisarvio valvonnan kustannustehokkuudesta sekä tiedot siitä, missä määrin hyväksytyt toimintamenot ovat edistäneet EU:n strategisten tavoitteiden saavuttamista ja luoneet EU:lle lisäarvoa. Komissio laatii yhteenvedon edellisen vuoden vuotuisista toimintakertomuksista.

Vuotuisessa toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot toteutetuista toimista suhteessa strategisissa suunnitelmissa asetettuihin tavoitteisiin ja tietoihin kyseisten toimien yleisestä tuloksellisuudesta, kyseisiin toimiin liittyvistä riskeistä, saataville asetettujen varojen käytöstä sekä sisäisen valvonnan järjestelmien vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta. Näihin tietoihin on sisällyttävä yleisarvio valvonnan kustannustehokkuudesta sekä tiedot siitä, missä määrin hyväksytyt toimintamenot ovat edistäneet EU:n strategisten tavoitteiden saavuttamista ja luoneet EU:lle lisäarvoa. Komissio laatii yhteenvedon edellisen vuoden vuotuisista toimintakertomuksista.

Perustelu

Katso tämän artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 9 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimielinten, elinten ja laitosten tulojen ja menojen hyväksyjien sekä valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuiset toimintakertomukset on julkaistava viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä heinäkuuta kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen verkkosivustolla helposti saavutettavissa olevalla tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianmukaisesti perusteltuja luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia näkökohtia.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 66 artiklan 9 kohdan neljäs alakohta, jonka komissio on poistanut.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos unionin edustuston päällikkö on 73 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, hänen on saatettava asia 139 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen käsiteltäväksi. Jos kyseessä on laiton toiminta, petos tai lahjonta, joka saattaa vahingoittaa unionin etuja, hänen on ilmoitettava asiasta sovellettavassa lainsäädännössä nimetyille viranomaisille ja elimille.

2.  Jos unionin edustuston päällikkö on 73 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, hänen on saatettava asia 90 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen käsiteltäväksi. Jos kyseessä on laiton toiminta, petos tai lahjonta, joka saattaa vahingoittaa unionin etuja, hänen on ilmoitettava asiasta sovellettavassa lainsäädännössä nimetyille viranomaisille ja elimille.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tilinpitäjä voi poiketa edellä tarkoitetuista standardeista, jos hän katsoo sen olevan tarpeen, jotta voidaan antaa oikea ja riittävä kuva varoista ja veloista, kuluista ja tuotoista sekä rahavirrasta. Jos kirjanpitosääntö poikkeaa olennaiselta osin kyseisistä standardeista, tilinpäätöslaskelmien liitetiedoissa on ilmoitettava tästä seikasta ja annettava sille perustelut.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tilinpitäjien on saatava tulojen ja menojen hyväksyjiltä kaikki tiedot, joita tarvitaan, jotta tilinpäätöksessä voidaan antaa oikea ja riittävä kuva toimielinten taloudellisesta asemasta ja talousarvion toteuttamisesta. Tulojen ja menojen hyväksyjien on taattava näiden tietojen luotettavuus.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin toimielin tai 69 artiklassa tarkoitettu elin hyväksyy tilinpäätöksen, tilinpitäjä varmentaa sen allekirjoituksellaan vahvistaen näin, että hänellä on kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toimielimen tai 69 artiklassa tarkoitetun elimen taloudellisesta asemasta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 10 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kukin toimielin päättää, missä yksikössä tositteita säilytetään.

Perustelu

Palautetaan soveltamissääntöjen 64 artiklan viimeinen kohta. Komissio oli jättänyt kyseisen virkkeen pois.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tilinpitäjä voi suorittaa maksut vain jos maksun saajan oikeussubjekti- ja pankkiyhteystiedot on ennalta tallennettu tilinpitäjän vastuulla olevaan toimielimen yhteisrekisteriin.

Poistetaan.

Perustelu

Ensimmäinen alakohta on johdonmukaisuuden vuoksi siirrettävä toisen alakohdan jälkeen: maksu suoritetaan sitoumuksen hyväksymisen jälkeen.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa sitoumuksen kolmannelle osapuolelle, hänen on selvitettävä maksun saajien oikeussubjekti- ja pankkiyhteystiedot ja tallennettava ne tilinpitäjän vastuulla olevaan toimielimen yhteisrekisteriin varmistaakseen avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja maksujen moitteettoman suorittamisen.

Ennen kuin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa sitoumuksen kolmannelle osapuolelle, hänen on varmistettava maksun saajan henkilöllisyys, selvitettävä maksun saajien oikeussubjekti- ja pankkiyhteystiedot ja tallennettava ne tilinpitäjän vastuulla olevaan toimielimen yhteisrekisteriin varmistaakseen avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja maksujen moitteettoman suorittamisen.

Perustelu

Palautetaan soveltamissääntöjen 63 artiklan vaatimus.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tilinpitäjä voi suorittaa maksut vain jos maksun saajan oikeussubjekti- ja pankkiyhteystiedot on ennalta tallennettu tilinpitäjän vastuulla olevaan toimielimen yhteisrekisteriin.

Perustelu

Ensimmäinen alakohta on johdonmukaisuuden vuoksi siirretty toisen alakohdan jälkeen: maksu suoritetaan sitoumuksen hyväksymisen jälkeen.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tilinpitäjä avaa ennakoita varten pankkitilin ja hyväksyy tiliä koskevat allekirjoitusvaltuutukset tulojen ja menojen hyväksyjän esittämästä perustellusta ehdotuksesta.

2.  Tilinpitäjä avaa ennakoita varten pankkitilin ja valvoo tiliä sekä hyväksyy tiliä koskevat allekirjoitusvaltuutukset tulojen ja menojen hyväksyjän esittämästä perustellusta ehdotuksesta.

Perustelu

Palautetaan soveltamissääntöjen 69 artiklan 1 kohdan vaatimus.

Tarkistus     182

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tilinpitäjä tarkastaa itse tai antaa tähän tarkoitukseen valtuutetun henkilöstön jäsenen, joka kuuluu hänen omaan yksikköönsä tai tuloja ja menoja hyväksyvään yksikköön, tehtäväksi tarkastaa, pääsääntöisesti paikalla ja tapauksen mukaan ilman ennakkoilmoitusta, että ennakoiden hoitajalle uskotut varat ovat tallessa, että kirjanpito on asianmukainen ja että ennakkotileiltä maksetut suoritukset on kirjattu lopullisesti määräajassa. Tilinpitäjä toimittaa kyseisten tarkastusten tulokset toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle.

5.  Tilinpitäjä tarkastaa itse tai antaa tähän tarkoitukseen valtuutetun henkilöstön jäsenen, joka kuuluu hänen omaan yksikköönsä tai tuloja ja menoja hyväksyvään yksikköön, tehtäväksi tarkastaa, pääsääntöisesti paikalla ja tarvittaessa ilman ennakkoilmoitusta, että ennakoiden hoitajalle uskotut varat ovat tallessa, että kirjanpito on asianmukainen ja että ennakkotileiltä maksetut suoritukset on kirjattu lopullisesti määräajassa. Tilinpitäjä toimittaa kyseisten tarkastusten tulokset toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta Euroopan petostentorjuntaviraston toimivaltuuksia kaikki sellaiset varainhoitoasetuksen säännösten tai varainhoitoon tai toimien tarkistamiseen liittyvien säännösten rikkomiset, jotka ovat seurausta henkilöstön jäsenen toimesta tai laiminlyönnistä, on saatettava tämän asetuksen 139 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen käsiteltäviksi lausunnon saamiseksi miltä tahansa seuraavista tahoista:

1.  Rajoittamatta Euroopan petostentorjuntaviraston toimivaltuuksia kaikki sellaiset varainhoitoasetuksen säännösten tai varainhoitoon tai toimien tarkistamiseen liittyvien säännösten rikkomiset, jotka ovat seurausta henkilöstön jäsenen toimesta tai laiminlyönnistä, on saatettava yhteisen taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen käsiteltäviksi lausunnon saamiseksi miltä tahansa seuraavista tahoista:

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos tutkintaelin on saanut tiedot väärinkäytösten paljastajalta, sen on tietoja käsitellessään noudatettava tietojen ilmoittamista vakavista sääntöjenvastaisuuksista koskevia menettelytapasääntöjä (”väärinkäytösten paljastaminen”), jotka ovat voimassa komissiossa ja/tai siinä toimielimessä, elimessä tai virastossa, jonka henkilöstöön väärinkäytösten paljastaja kuuluu.

Perustelu

Katso 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva esittelijöiden tarkistus.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun tutkintaelimeen kuuluu

 

a)   komission nimittämä riippumaton pysyvä korkea-arvoinen puheenjohtaja,

 

b)   edustaja kuudesta 69 artiklassa tarkoitusta unionin toimielimestä, virastosta tai elimestä.

 

Tutkintaelimen kokoonpanossa on varmistettava asianmukainen oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus. Tutkintaelimen jäsenten nimittämisessä on otettava huomioon tarve välttää eturistiriidat. Tutkintaelintä avustaa pysyvä sihteeristö, josta komissio vastaa ja joka huolehtii tutkintaelimen päivittäisestä hallinnosta.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Edellä 1 a kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tutkintaelimen jäsenten toimikausi on kolme vuotta; sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Tutkintaelimen puheenjohtaja valitaan tilintarkastustuomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen entisten jäsenten tai jossakin muussa unionin toimielimessä kuin komissiossa vähintään pääjohtajatasolla työskennelleiden entisten virkamiesten keskuudesta. Puheenjohtaja valitaan henkilökohtaisten ominaisuuksien, ammatillisen pätevyyden, laajan oikeus- ja rahoitusalan kokemuksen sekä todistetun pätevyyden, riippumattomuuden ja ammatillisen luotettavuuden perusteella. Puheenjohtajan toimikausi on viisi vuotta, eikä samaa henkilöä voida nimittää uudeksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja nimitetään Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 5 artiklassa tarkoitetuksi erityisneuvonantajaksi. Puheenjohtaja johtaa puhetta kaikissa tutkintaelimen istunnoissa ja hoitaa tehtäviään riippumattomasti. Puheenjohtajalla ei saa olla tutkintaelimen puheenjohtajan tehtävien ja muiden virkatehtävien välisiä eturistiriitoja.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d.  Komissio vahvistaa tutkintaelimen työjärjestyksen.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen 139 artiklassa tarkoitetulla tutkintaelimellä on 1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa toimivalta selvittää, onko taloudellinen sääntöjenvastaisuus tapahtunut. Asianomainen toimielin päättää 139 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen 1 kohdassa tarkoitetussa asiassa antaman lausunnon perusteella, aloittaako se kurinpitomenettelyn tai menettelyn asianomaisen saattamiseksi korvausvelvollisiksi. Jos tutkintaelin on havainnut järjestelmään liittyviä ongelmia, se antaa tulojen ja menojen hyväksyjälle ja valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjälle, jos tämä ei ole osallisena asiassa, sekä sisäiselle tarkastajalle suosituksen.

2.  Tutkintaelimellä on toimivalta selvittää, onko taloudellinen sääntöjenvastaisuus tapahtunut.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tutkintaelin antaa 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon 139 artiklan 2 kohdan mukaisessa kokoonpanossa, jota on täydennetty seuraavilla kahdella lisäjäsenellä:

Poistetaan.

a)   asianomaisen toimielimen tai elimen kurinpitotoimista vastaavan nimittävän viranomaisen edustaja;

 

b)   asianomaisen toimielimen tai elimen henkilöstökomitean nimittämä lisäjäsen. Edellä tarkoitettujen lisäjäsenten nimittämisessä on otettava huomioon tarve välttää eturistiriidat.

 

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kun tutkintaelin antaa 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon, se osoitetaan kunkin toimielimen tai elimen sisäisten sääntöjensä mukaisesti perustamalle kurinpitolautakunnalle.

5.  Tutkintaelimen lausunto osoitetaan asianomaisen toimielimen, viraston tai elimen kurinpitotoimista vastaavalle nimittävälle viranomaiselle.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Asianomainen toimielin päättää tutkintaelimen lausunnon perusteella, aloittaako se kurinpitomenettelyn tai menettelyn asianomaisen saattamiseksi korvausvelvolliseksi. Jos tutkintaelin on havainnut järjestelmään liittyviä ongelmia, se antaa tulojen ja menojen hyväksyjälle ja valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjälle, jos tämä ei ole osallisena asiassa, sekä sisäiselle tarkastajalle suosituksen.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Jos tutkintaelin tapausta tarkasteltuaan katsoo, että asia kuuluu OLAFin toimialaan, se lähettää tapauksen välittömästi OLAFin pääjohtajalle ja ilmoittaa tästä asianomaisen toimielimen, viraston tai elimen nimittävälle viranomaiselle. Tapauksen käsittely tutkintaelimessä päättyy päivänä, jona se lähetetään OLAFille.

Perustelu

The Commission's proposal to merge the panel dedicated to the early detection and exclusion system with the panel dealing with financial irregularities is not justified given the differing objectives of the panels. A specific joint panel should be put in place with a reinforced interinstitutional character. Furthermore, the text proposed by the Commission is not compliant with the provisions on disciplinary proceedings laid down in Annex IX of the Staff Regulations. No disciplinary proceedings can be launched without either an OLAF report or an administrative inquiry having taken place.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos valtuutettu tai edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä katsoo, että hänelle osoitettuun toimeksiantoon liittyy sääntöjenvastaisuuksia tai että toimeksianto on moitteettoman varainhoidon periaatteen vastainen esimerkiksi sen vuoksi, että sitä ei voida toteuttaa hänelle osoitetuilla varoilla, hänen on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuutuksen tai edelleenvaltuutuksen antajalle. Jos valtuutuksen antaja vahvistaa toimeksiannon kirjallisesti ja hyvissä ajoin ja jos vahvistus on riittävän selkeä siten, että siinä mainitaan nimenomaisesti seikat, joiden vuoksi valtuutettu tai edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ei katso voivansa toteuttaa toimeksiantoa, tämä vapautuu vastuustaan. Hän toteuttaa toimeksiannon, paitsi jos se on selvästi laiton tai asiaan sovellettavien turvallisuussääntöjen vastainen.

1.  Jos valtuutettu tai edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä katsoo, että hänelle osoitettuun toimeksiantoon liittyy sääntöjenvastaisuuksia tai että toimeksianto on moitteettoman varainhoidon periaatteen vastainen esimerkiksi sen vuoksi, että sitä ei voida toteuttaa hänelle osoitetuilla varoilla, hänen on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuutuksen tai edelleenvaltuutuksen antajalle. Jos valtuutuksen antaja vahvistaa toimeksiannon kirjallisesti ja hyvissä ajoin ja jos vahvistus on riittävän selkeä siten, että siinä mainitaan nimenomaisesti seikat, joiden vuoksi valtuutettu tai edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ei katso voivansa toteuttaa toimeksiantoa, tämä vapautuu vastuustaan. Hän toteuttaa toimeksiannon, paitsi jos se on selvästi laiton tai asiaan sovellettavien turvallisuussääntöjen vastainen. Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä raportoi kaikista tällaisista tapauksista otsakkeen ”Toimeksiantojen vahvistaminen varainhoitoasetuksen 91 artiklan mukaisesti” alla tämän asetuksen 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitetussa vuotuisessa toimintakertomuksessa.

Tarkistus     195

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kukin toimielin lähettää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen tässä kohdassa tarkoitetuista tapauksista, joissa saamisen perinnästä on luovuttu, kun saamisen määrä on 100 000 euroa tai enemmän. Komission tapauksessa tämä kertomus liitetään 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun vuotuisia toimintakertomuksia koskevaan yhteenvetoon.

5.  Kukin toimielin lähettää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen tässä kohdassa tarkoitetuista tapauksista, joissa saamisen perinnästä on luovuttu. Komission tapauksessa tämä kertomus liitetään 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun vuotuisia toimintakertomuksia koskevaan yhteenvetoon.

Tarkistus     196

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  tuloksellisuutta koskevat arviointiperusteet;

Tarkistus     197

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  227 artiklassa tarkoitettuihin erityisrahastoihin osoitetuista rahoitusosuuksista: erityisrahastolle varainhoitovuotta varten vahvistetut määrärahat ja rahastolle koko sen toimintakaudeksi suunnitellut määrärahat;

c)  227 artiklassa tarkoitettuihin erityisrahastoihin osoitetuista rahoitusosuuksista: erityisrahastolle varainhoitovuotta varten vahvistetut määrärahat ja rahastolle koko sen toimintakaudeksi suunnitellut määrärahat sekä muista lähteistä kuin unionin talousarviosta saatavan rahoituksen osuus, jonka suhdeluku vahvistetaan koko erityisrahaston voimassaolon ajaksi 227 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Perustelu

Esittelijöiden tarkistuksen 91 saattaminen ajan tasalle. EU:n talousarviosta saatavan rahoituksen ja muista lähteistä saatavan rahoituksen välinen suhdeluku olisi vahvistettava, jotta estetään sellaisen tilanteen syntyminen, jossa EU:n on huolehdittava muiden rahoittajien osuudesta, koska ne eivät noudata alkuperäisiä sitoumuksiaan.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  rahoitusvälineistä: rahoitusvälineelle osoitettu määrä;

e)  rahoitusvälineistä: rahoitusvälineelle osoitettu määrä sekä tavoitteena oleva houkuteltavan yksityisen pääoman osuus;

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  rahoitusta yhdistäviin välineisiin osoitetuista rahoitusosuuksista: rahoitusta yhdistävälle välineelle osoitettu määrä sekä luettelo kyseiseen välineeseen osallistuvista yhteisöistä;

g)  rahoitusta yhdistäviin välineisiin osoitetuista rahoitusosuuksista: rahoitusta yhdistävälle välineelle osoitettu määrä, luettelo kyseiseen välineeseen osallistuvista yhteisöistä sekä kunkin osallistuvan yhteisön rahoitusosuus;

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tarkastaa edellytykset, joilla saaminen voidaan vaatia maksettavaksi.

c)  tarkastaa edellytykset, joilla saaminen voidaan vaatia maksettavaksi; kustannusarvioiden esittäminen ei tarkoita näiden ehtojen täyttämistä.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sitoumuksen purkaminen on toimi, jolla toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä peruuttaa talousarviositoumuksella aikaisemmin tehdyn määrärahavarauksen kokonaan tai osittain.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta siirretään johdonmukaisuussyistä 2 artiklaan (määritelmät).

Tarkistus     202

Ehdotus asetukseksi

110 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Alustava talousarviositoumus pannaan täytäntöön joko yhdellä tai useammalla oikeudellisella sitoumuksella, joista on seurauksena saamisoikeus. Kun on kyse henkilöstöhallintomenoista, unionin ajankohtaisaiheita koskevista toimielinten tiedotusmenoista tai tämän asetuksen liitteessä olevan 14 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuista tapauksista, alustavat talousarviositoumukset voidaan kuitenkin panna täytäntöön suoraan maksuilla.

6.  Alustava talousarviositoumus pannaan täytäntöön joko yhdellä tai useammalla oikeudellisella sitoumuksella, joista on seurauksena saamisoikeus. Kun on kyse henkilöstöhallintomenoista, jonkin unionin toimielimen jäsenistä tai entisistä jäsenistä unionin ajankohtaisaiheita koskevista toimielinten tiedotusmenoista tai tämän asetuksen liitteessä olevan 14 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuista tapauksista, alustavat talousarviositoumukset voidaan kuitenkin panna täytäntöön suoraan maksuilla.

Perustelu

Jäsenten korvaukset maksetaan samalla tavalla kuin henkilöstön korvaukset, minkä vuoksi ne olisi myös mainittava poikkeuksissa, joiden mukaan alustava sitoumus voidaan panna täytäntöön suoraan maksuilla.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

111 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sitoumukset vähennetään 2 kohdassa tarkoitetusta alustavasta kokonaissitoumuksesta.

Perustelu

Tekninen oikaisu (siirretty 5 kohdasta).

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

111 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sitoumukset vähennetään 1 kohdassa tarkoitetusta alustavasta kokonaissitoumuksesta.

Poistetaan.

Perustelu

Tekninen oikaisu (siirretty 4 kohtaan).

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

112 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ne osat talousarviositoumuksista, joita ei ole pantu täytäntöön maksuin kuuden kuukauden kuluttua täytäntöönpanolle asetetun määräajan päättymisestä, peruuntuvat 13 artiklan mukaisesti.

4.  Ne osat talousarviositoumuksista, joita ei ole pantu täytäntöön maksuin kuuden kuukauden kuluttua täytäntöönpanolle asetetun määräajan päättymisestä, peruuntuvat.

Perustelu

Viittaus on epäjohdonmukainen, sillä 13 artiklassa säädetään määrärahojen peruuttamisesta sitoumuksen vapauttamisen seurauksena, ei itse vapauttamismenettelystä.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

113 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun ulkoisia toimia rahoittavat, suoraan hallinnoitavat avustukset ovat arvoltaan yli 5 000 000 euroa, enintään kaksi niitä koskevaa ennakkomaksua saa jäädä selvittämättä toimen koko keston aikana.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 184 artiklan 4 kohdan toinen alakohta, jonka komissio on poistanut.

Tarkistus     207

Ehdotus asetukseksi

114 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  90 kalenteripäivän kuluessa sellaisten rahoitusosuus-, hankinta- ja avustussopimusten osalta, joihin sisältyviä teknisiä palveluja tai työsuorituksia on erityisen vaikea arvioida ja joissa maksu edellyttää selvityksen tai lausunnon hyväksymistä;

a)  60 kalenteripäivän kuluessa sellaisten rahoitusosuus-, hankinta- ja avustussopimusten osalta, joihin sisältyviä teknisiä palveluja tai työsuorituksia on erityisen vaikea arvioida;

Perustelu

Tarkistus perustuu Civil Society Europe -järjestön ehdotukseen.

Tarkistus     208

Ehdotus asetukseksi

114 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  60 kalenteripäivän kuluessa kaikkien muiden rahoitusosuus-, hankinta- ja avustussopimusten osalta, joissa maksu edellyttää selvityksen tai lausunnon hyväksymistä;

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus perustuu Civil Society Europe -järjestön ehdotukseen.

Tarkistus     209

Ehdotus asetukseksi

114 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse jäsenvaltioista, Euroopan investointipankista tai Euroopan investointirahastosta, velkojalla on oikeus saada 1 kohdassa säädettyjen määräaikojen päätyttyä korkoa seuraavin edellytyksin:

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse jäsenvaltioista, velkojalla on oikeus saada 1 kohdassa säädettyjen määräaikojen päätyttyä korkoa seuraavin edellytyksin:

Perustelu

EIP-ryhmää ei pidä kohdella tämän osalta eri tavalla kuin muita unionin varoja hoitavia yhteisöjä tai unionin velkojia. EIP-ryhmän perussääntö velvoittaa sen varmistamaan, että sen kustannukset tulevat katetuiksi, ja sen sisällyttäminen tähän säännökseen voi aiheuttaa kielteisiä reaktioita ESIRin, ulkoisen lainanantovaltuuden ja InnovFinin kaltaisiin nykyisiin välineisiin liittyvissä luottoluokituslaitoksissa.

Tarkistus     210

Ehdotus asetukseksi

115 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin toimielin perustaa sisäisen tarkastuksen tehtävän, jota on hoidettava kansainvälisten standardien mukaisesti. Toimielimen nimittämä sisäinen tarkastaja vastaa toimielimelle talousarvion toteuttamisjärjestelmien ja -menettelyjen moitteettoman toiminnan tarkastamisesta. Sisäinen tarkastaja ei saa olla samalla tulojen ja menojen hyväksyjä eikä tilinpitäjä.

1.  Kukin toimielin perustaa sisäisen tarkastuksen tehtävän, jota on hoidettava kansainvälisten standardien mukaisesti. Toimielimen nimittämä sisäinen tarkastaja vastaa toimielimelle talousarvion toteuttamisjärjestelmien ja -menettelyjen moitteettoman toiminnan tarkastamisesta. Sisäisen tarkastajan on hoidettava tehtäviään täysin riippumattomasti eikä hän saa olla samalla tulojen ja menojen hyväksyjä eikä tilinpitäjä.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vuosikertomuksessa mainitaan myös mahdolliset järjestelmäongelmat, jotka 139 artiklan mukaisesti perustettu tutkintaelin on todennut 90 artiklassa tarkoitetuissa lausunnoissaan.

Vuosikertomuksessa mainitaan myös mahdolliset järjestelmäongelmat, jotka 90 artiklan mukaisesti perustettu tutkintaelin on todennut.

Perustelu

Katso esittelijän 90 artiklan uutta 5 b kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sisäisen tarkastajan on kertomusta laatiessaan keskityttävä erityisesti siihen, miten moitteettoman varainhoidon periaatetta on yleisesti noudatettu, sekä varmistettava, että on toteutettu aiheelliset toimenpiteet kyseisen periaatteen noudattamisen jatkuvaksi parantamiseksi ja kehittämiseksi.

5.  Sisäisen tarkastajan on kertomusta laatiessaan keskityttävä erityisesti siihen, miten moitteettoman varainhoidon ja tuloksellisuuden periaatteita on yleisesti noudatettu, sekä varmistettava, että on toteutettu aiheelliset toimenpiteet kyseisten periaatteiden noudattamisen jatkuvaksi parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

116 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Toimielin laatii vuosittain kertomuksen, joka sisältää yhteenvedon tehtyjen sisäisten tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista, ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 239 artiklan mukaisesti.

8.  Toimielin laatii vuosittain kertomuksen, joka sisältää merkityksellisen yhteenvedon tehtyjen sisäisten tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista, ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 239 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

120 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

120 a artikla

 

Sisäisen tarkastuksen komiteat

 

1.   Kukin toimielin perustaa sisäisen tarkastuksen komitean, jonka tehtävänä on valvoa sisäisen tarkastustoiminnan laatua ja varmistaa, että toimielimen yksiköt ottavat asianmukaisesti huomioon tarkastussuositukset ja ryhtyvät niiden perusteella jatkotoimiin.

 

2.   Sisäisen tarkastuksen komitean jäsenten enemmistön on oltava toimielimestä riippumattomia.

 

3.   Sisäisen tarkastuksen komitean olisi toiminnallaan erityisesti

 

a)   autettava parantamaan riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta;

 

b)   edistettävä hyvän hallinnon periaatteita ja niiden soveltamista päätöksenteossa;

 

c)   tuettava sisäisten tarkastusten laatua;

 

d)   lisättävä tietoisuutta tehokkaan riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan tarpeesta;

 

e)   varmistettava sisäisten ja ulkoisten tarkastusten johdosta annettujen suositusten täytäntöönpano sekä

 

f)   autettava toimielintä omaksumaan eettisen hallintotavan arvot sekä vaikuttavat petosten ja korruption torjuntaan tarkoitetut järjestelyt.

 

4.   Edellä 116 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen on sisällettävä asianmukaiset tiedot sisäisen tarkastuksen komitean toimivaltuuksista, toimista, toiminnasta ja tuloksista.

Perustelu

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan (katso lausunnon nro 1/2017 14 ja 15 kohta) julkisen sektorin hallintoelinten alalla sovellettavat parhaat kansainväliset käytännöt edellyttävät sellaisen sisäisen tarkastuksen komitean perustamista, jonka jäsenistä suurin osa on riippumattomia ja joiden toimivalta kattaa tilinpäätösraportoinnin, sääntöjenvastaisuudet ja riskinhallinnan.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

121 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  rahoitus, joka ei perustu toimien kustannuksiin, vaan

 

i)   joko alakohtaisessa lainsäädännössä tai komission päätöksissä säädettyjen ehtojen täyttämiseen tai

 

ii)   tulosten saavuttamiseen, mitä mitataan suhteessa aiemmin määriteltyihin välitavoitteisiin tai tulosindikaattoreihin;

Perustelu

Jotta tähän asetukseen saadaan juurrutettua ”tuloksellisuuden kulttuuri”, esittelijät ehdottavat, että unionin rahoituksen muodoissa olisi ensisijaisesti pyrittävä tulosten saavuttamiseen ennen muiden kriteereiden tarkastelemista.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

121 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  rahoitus, joka ei perustu toimien kustannuksiin, vaan

Poistetaan.

i)   joko alakohtaisessa lainsäädännössä tai komission päätöksissä säädettyjen ehtojen täyttämiseen tai

 

ii)   tulosten saavuttamiseen, mitä mitataan suhteessa aiempiin määriteltyihin välitavoitteisiin tai tulosindikaattoreihin;

 

Perustelu

Siirretty -a alakohtaan.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

121 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä raportoi tämän artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisista unionin rahoitusosuuksista otsakkeen ”Varainhoitoasetuksen 121 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaiset unionin rahoitusosuudet” alla tämän asetuksen 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitetussa vuotuisessa toimintakertomuksessa.

Perustelu

Tällä säännöksellä vahvistetaan budjettivallan käyttäjän mahdollisuuksia valvoa näitä uudenlaisia rahoitusmuotoja.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

122 artikla

Komission teksti

Tarkistus

122 artikla

Poistetaan.

Arviointien vastavuoroinen hyödyntäminen

 

Komissio voi käyttää itse tekemiään tai muiden yhteisöjen, mukaan lukien rahoittajat, tekemiä arviointeja kokonaisuudessaan tai osittain, jos kyseiset arvioinnit koskevat edellytyksiä, jotka vastaavat tässä asetuksessa säädettyjä, talousarvion eri toteutustapojen soveltamisen edellytyksiä. Tätä varten komissio edistää kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien ja parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnustamista.

 

Perustelu

Tämä uusi säännös on ristiriidassa moitteetonta varainhoitoa koskevan periaatteen kanssa ja olisi siksi poistettava.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

123 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos riippumaton tarkastaja on tarkastanut unionin rahoitusosuuden käyttöä koskevat talousselvitykset ja -raportit kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti ja tarkastus tarjoaa kohtuullisen varmuuden, kyseinen tarkastus muodostaa yleisen varmuuden perustan, mistä voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin alakohtaisissa säännöissä.

Jos riippumaton tarkastaja on tarkastanut unionin rahoitusosuuden käyttöä koskevat talousselvitykset ja -raportit kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti ja tarkastus tarjoaa kohtuullisen varmuuden ja jos kyseisen unionin rahoitusosuuden osuus käytettävissä olevasta kokonaisrahoituksesta on alle 50 prosenttia, kyseinen tarkastus voi asiasta vastaavan tulojen ja menojen hyväksyjän niin päättäessä muodostaa yleisen varmuuden perustan, mistä voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin alakohtaisissa säännöissä. Tutkimuslaitosten osalta voidaan tehdä poikkeuksia.

Perustelu

Moitteetonta varainhoitoa koskevan periaatteen mukaisesti olisi otettava käyttöön lisävarotoimia tarkastusten vastavuoroista hyödyntämistä varten.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

123 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä varten komissio ja tilintarkastustuomioistuin edistävät kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien ja parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnustamista.

Perustelu

Moitteetonta varainhoitoa koskevan periaatteen mukaisesti olisi otettava käyttöön lisävarotoimia tarkastusten vastavuoroista hyödyntämistä varten.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

123 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä hallintoviranomaisen saatavilla jo olevia tietoja, jotta avustuksen saajilta ei pyydetä samoja tietoja useampaan kuin yhteen kertaan.

Perustelu

Moitteetonta varainhoitoa koskevan periaatteen mukaisesti olisi otettava käyttöön lisävarotoimia tarkastusten vastavuoroista hyödyntämistä varten.

Tarkistus     222

Ehdotus asetukseksi

124 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja myönnettävä rahoituksen saamisen edellytyksenä tarvittavat valtuudet toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sekä tarvittaessa asianomaisille kansallisille viranomaisille, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston osalta näihin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina.

1.  Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja myönnettävä rahoituksen saamisen edellytyksenä tarvittavat valtuudet toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan syyttäjänvirastolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sekä tarvittaessa asianomaisille kansallisille viranomaisille, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston osalta näihin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina.

Tarkistus     223

Ehdotus asetukseksi

124 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Unionin rahoitusta suoran tai välillisen toteutuksen yhteydessä saavien henkilöiden tai yhteisöjen on annettava kirjallinen suostumuksensa 1 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien valtuuksien myöntämiseen. Myös unionin varojen hoitamiseen mahdollisesti osallistuvilla kolmansilla osapuolilla on velvollisuus taata kyseisille elimille vastaavat valtuudet.

2.  Unionin rahoitusta suoran, yhteistyöhön perustuvan tai välillisen toteutuksen yhteydessä saavien henkilöiden tai yhteisöjen on annettava kirjallinen suostumuksensa 1 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien valtuuksien myöntämiseen. Myös unionin varojen hoitamiseen mahdollisesti osallistuvilla kolmansilla osapuolilla on velvollisuus taata kyseisille elimille vastaavat valtuudet.

Tarkistus     224

Ehdotus asetukseksi

125 artikla

Komission teksti

Tarkistus

125 artikla

Poistetaan.

Varojen siirtäminen tämän asetuksen tai alakohtaisten asetusten mukaisesti perustetuille rahoitusvälineille

 

Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan toteutuksen yhteydessä myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää tämän asetuksen tai alakohtaisten asetusten mukaisesti perustetuille rahoitusvälineille. Komissio käyttää näitä varoja 61 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdan mukaisesti, mahdollisuuksien mukaan asianomaisen jäsenvaltion hyväksi. Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan toteutuksen yhteydessä myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä lisäksi käyttää Euroopan strategisten investointien rahaston riskinkantokyvyn vahvistamiseen. Tällöin sovelletaan kyseisen rahaston sääntöjä.

 

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

126 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rahoitusta koskevissa puitekumppanuussopimuksissa esitetään rahoitusyhteistyön muodot ja yhteiset tavoitteet sekä periaatteet, joita sovelletaan tällaiseen yhteistyöhön komission sekä unionin varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen tai avustuksen saajien välillä. Näissä sopimuksissa otetaan myös huomioon, missä määrin komissio voi käyttää unionin varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen tai avustuksen saajien järjestelmiä ja menettelyjä, mukaan lukien tarkastusmenettelyt.

2.  Rahoitusta koskevissa puitekumppanuussopimuksissa esitetään rahoitusyhteistyön muodot ja yhteiset tavoitteet sekä periaatteet, joita sovelletaan tällaiseen yhteistyöhön komission sekä unioninfyh varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen tai avustuksen saajien välillä. Näillä sopimuksilla myös

 

a)   varmistetaan toteutuksen laatu ja unionin tukitoimien tavoitteiden saavuttaminen, ja niissä

 

b)   otetaan huomioon unionin varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen tai avustuksen saajien järjestelmät ja menettelyt, mukaan lukien tarkastusmenettelyt.

Perustelu

Näiden lisävarotoimien avulla varmistetaan, että rahoitusta koskevat puitekumppanuussopimukset tuottavat lisäarvoa EU:lle.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

126 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tarkastusten kustannus-hyötysuhteen optimoimiseksi ja koordinoinnin helpottamiseksi voidaan tehdä tarkastussopimuksia unionin varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen tai avustuksen saajien kanssa. Euroopan investointipankin tapauksessa sovelletaan komission ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa tehtyä kolmikantasopimusta.

3.  Tarkastusten kustannus-hyötysuhteen optimoimiseksi ja koordinoinnin helpottamiseksi voidaan tehdä tarkastussopimuksia unionin varoja 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen tai avustuksen saajien kanssa. Tällaisilla sopimuksilla ei rajoiteta tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksia saada tietoja, joita se tarvitsee unionin varojen tarkastamiseksi.

Perustelu

Viittaus SEUT:n 287 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun kolmikantasopimukseen on tarpeeton. Selkeyden vuoksi olisi täsmennettävä, että tässä kohdassa tarkoitetuilla tarkastussopimuksilla ei saisi rajoittaa tilintarkastustuomioistuimen oikeutta tutustua tietoihin, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

126 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kumppanuuden kesto saa olla enintään neljä vuotta, paitsi asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa;

c)  kumppanuuden kesto saa olla enintään neljä vuotta, paitsi asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, jotka on ilmoitettava selkeästi 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitetussa vuotuisessa toimintakertomuksessa;

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan budjettivallan käyttäjän mahdollisuuksia valvoa näitä kumppanuussopimuksia.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

126 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Erillisavustuksilla täytäntöön pantavien rahoitusta koskevien puitekumppanuussopimusten tapauksessa 191 artiklassa tarkoitettu taloudellisten ja toiminnallisten valmiuksien tarkistus suoritetaan ennen puitekumppanuussopimuksen allekirjoittamista. Komissio voi käyttää muiden rahoittajien toteuttamaa, vastaavan tasoiseen taloudellisten ja toiminnallisten valmiuksien tarkistusta.

6.  Erillisavustuksilla täytäntöön pantavien rahoitusta koskevien puitekumppanuussopimusten tapauksessa 191 artiklassa tarkoitettu taloudellisten ja toiminnallisten valmiuksien tarkistus suoritetaan ennen puitekumppanuussopimuksen allekirjoittamista. Komissio voi käyttää muiden rahoittajien toteuttamaa, vastaavan tasoiseen taloudellisten ja toiminnallisten valmiuksien tarkistusta vain, jos unionin talousarviosta rahoitettava osuus on alle 50 prosenttia kokonaisrahoituksesta.

Perustelu

Moitteetonta varainhoitoa koskevan periaatteen mukaisesti olisi otettava käyttöön lisävarotoimia tarkastusten vastavuoroista hyödyntämistä varten. Katso myös esittelijöiden 123 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

126 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio pyrkii mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamaan raportointivaatimuksensa muiden rahoittajien vaatimusten kanssa.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä uusi säännös uhkaa vesittää XIII osastossa vahvistettuja raportointisääntöjä ja se olisi siksi poistettava.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

132 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  yhteisön sääntömääräinen kotipaikka ja pääintressien keskus sijaitsevat eri lainkäyttöalueilla ja yhteisö kiertää siten vero- tai sosiaalilainsäädäntöön perustuvia velvoitteitaan tai muita lakisääteisiä velvoitteitaan, joita sovelletaan lainkäyttöalueella, jossa sen pääintressien keskus sijaitsee (pöytälaatikkoyritys).

Perustelu

Pöytälaatikkoyrityksiä perustetaan usein, jotta voidaan kiertää sen valtion sovellettavat verotukselliset, lakisääteiset tai sosiaaliset velvoitteet, jossa asianomaisen toimijan pääintressien keskus sijaitsee, mikä on vastoin EU:n taloudellisia etuja ja EU:n rahoituksen tarkoitusperiä. Tarkistus perustuu Saksan Bundesnotarkammer-yhdistyksen (Saksan notaarien liittovaltiotason kamari) esittelijöille tekemään ehdotukseen.

Tarkistus     231

Ehdotus asetukseksi

132 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on 131 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai joka käyttää edustus-, päätös- tai valvontavaltaa tällaisen henkilön tai yhteisön osalta, on yhdessä tai useammassa 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetuista tilanteista;

a)  luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on 131 artiklan kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai joka käyttää edustus-, päätös- tai valvontavaltaa tällaisen henkilön tai yhteisön osalta, mukaan lukien omistus- ja valvontarakenteeseen kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja tosiasialliset edunsaajat, on yhdessä tai useammassa 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetuista tilanteista;

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään soveltamisalaa sellaisiin henkilöihin nähden, joihin sovelletaan 131 artiklan 1 kohdassa säädettyjä poissulkemisen perusteita, ja sovitetaan poissulkemisen perusteiden tarkistuksen soveltamisalaa yhteen sen soveltamisalan kanssa, jota noudatetaan rahoituslaitoksilta ja muilta nimetyiltä muilta kuin rahoitusalan elimiltä ja ammattikunnilta edellytettyihin tarkastuksiin nähden rahanpesudirektiivin 849/2015/EU mukaisesti ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 soveltamisalan mukaisesti.

Tarkistus     232

Ehdotus asetukseksi

133 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot luonnollisista tai oikeushenkilöistä, jotka ovat kyseisen osallistujan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä tai jotka käyttävät edustus-, päätös- tai valvontavaltaa tämän osallistujan osalta, ja asianmukaiset todisteet siitä, että yksi tai useampi näistä henkilöistä ei ole missään 132 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista;

b)  tiedot luonnollisista tai oikeushenkilöistä, jotka ovat kyseisen osallistujan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä tai jotka käyttävät edustus-, päätös- tai valvontavaltaa tämän osallistujan osalta, mukaan lukien omistus- ja valvontarakenteeseen kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja tosiasialliset edunsaajat, ja asianmukaiset todisteet siitä, että yksi tai useampi näistä henkilöistä ei ole missään 132 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista;

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään soveltamisalaa sellaisiin henkilöihin nähden, joihin sovelletaan 131 artiklan 1 kohdassa säädettyjä poissulkemisen perusteita, ja sovitetaan poissulkemisen perusteiden tarkistuksen soveltamisalaa yhteen sen soveltamisalan kanssa, jota noudatetaan rahoituslaitoksilta ja muilta nimetyiltä muilta kuin rahoitusalan elimiltä ja ammattikunnilta edellytettyihin tarkastuksiin nähden rahanpesudirektiivin 849/2015/EU mukaisesti ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 soveltamisalan mukaisesti.

Tarkistus     233

Ehdotus asetukseksi

142 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun talousarviota toteutetaan yhteistyössä, kaikessa virallisessa tietojenvaihdossa jäsenvaltioiden ja komission välillä käytetään välineitä, jotka määritellään alakohtaisissa säännöissä. Näissä säännöissä huolehditaan talousarvion hallinnoinnissa kerättyjen tai vastaanotettujen ja välitettyjen tietojen yhteentoimivuudesta.

2.  Kun talousarviota toteutetaan yhteistyössä, kaikessa virallisessa tietojenvaihdossa jäsenvaltioiden ja komission välillä käytetään välineitä, jotka määritellään alakohtaisissa säännöissä. Näissä säännöissä huolehditaan talousarvion toteutuksessa kerättyjen tai vastaanotettujen ja välitettyjen tietojen yhteentoimivuudesta.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

142 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen sähköisen hallinnon toteuttamisen edistymisestä.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 95 artiklan kolmas kohta, jonka komissio on poistanut.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

144 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen tämän kohdan täytäntöönpanon edistymisestä.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 111 artiklan toinen alakohta, jonka komissio on poistanut.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

147 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lukuun ottamatta arvoltaan vähäisiä sopimuksia tai avustuksia toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi, riskinarvioinnin perusteella ja jos tämä on oikeasuhteista, vaatia vakuuden

1.  Lukuun ottamatta arvoltaan vähäisiä sopimuksia tai avustuksia toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi, tekemänsä riskinarvioinnin perusteella ja jos tämä on oikeasuhteista, vaatia vakuuden

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että kyseessä on oltava toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän itse tekemä riskinarviointi.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

148 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vakuuden on oltava voimassa riittävän pitkään, jotta se voidaan tarvittaessa hyödyntää.

Perustelu

Palautetaan soveltamissääntöjen 206 artiklan 2 kohta. Komissio oli jättänyt kyseisen virkkeen pois.

Tarkistus     238

Ehdotus asetukseksi

149 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin varoja tai talousarviotakuita 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien yhteisöjen ja henkilöiden valinnan on tapahduttava avoimesti ja toimen luonteen vuoksi perustellulla tavalla, eikä se saa aiheuttaa eturistiriitaa. Valinnassa on 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii, v, vi ja vii alakohdassa mainittujen yhteisöjen osalta otettava asianmukaisella tavalla huomioon niiden toiminnalliset ja taloudelliset valmiudet.

Yhteisöjen ja henkilöiden, joille talousarvion toteuttamistehtäviä on siirretty, kuten talousarviotakuita 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti hoitavien yhteisöjen ja henkilöiden, valinnan on tapahduttava avoimesti ja toimen luonteen vuoksi perustellulla tavalla, eikä se saa aiheuttaa eturistiriitaa. Valinnassa on 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii, v, vi ja vii alakohdassa mainittujen yhteisöjen osalta otettava asianmukaisella tavalla huomioon niiden toiminnalliset ja taloudelliset valmiudet.

Perustelu

Palautettu asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 1 kohdasta.

Tarkistus     239

Ehdotus asetukseksi

149 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteisöjen ja henkilöiden, jotka hoitavat unionin varoja tai talousarviotakuita 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on noudatettava moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä varmistettava unionin toiminnan näkyvyys. Kun komissio tekee rahoitusta koskevia puitekumppanuussopimuksia 126 artiklan mukaisesti, näitä periaatteita on selitettävä tarkemmin kyseisissä sopimuksissa.

2.  Yhteisöjen ja henkilöiden, joille on siirretty talousarvion toteuttamistehtäviä, mukaan lukien talousarviotakuiden toteuttaminen 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on noudatettava moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä varmistettava unionin toiminnan näkyvyys. Kun komissio tekee rahoitusta koskevia puitekumppanuussopimuksia 126 artiklan mukaisesti, näitä periaatteita on selitettävä tarkemmin kyseisissä sopimuksissa.

Perustelu

Palautettu asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 1 kohdasta.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

149 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Yhteisöjen ja henkilöiden, joille on siirretty toteuttamistehtäviä 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, on talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan ehkäistävä, todettava ja korjattava sääntöjenvastaisuudet ja petokset sekä ilmoitettava niistä komissiolle. Tätä varten niiden on suoritettava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ennakko- ja jälkikäteisvalvontaa, johon kuuluvat, jos asianmukaista, myös paikan päällä edustavien ja/tai riskiperusteisten otosten perusteella suoritettavat toimien tarkastukset, varmistaakseen, että talousarviosta rahoitettavat toimet toteutetaan tehokkaasti ja moitteettomasti. Niiden on myös perittävä takaisin aiheettomasti maksetut varat, suljettava toimia unionin varojen käytön ulkopuolelle tai määrättävä taloudellisia seuraamuksia sekä saatettava tarvittaessa asia tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 60 artiklan 3 kohta, jonka komissio on poistanut.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

149 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ne soveltavat rahoitusta kolmansille osapuolille myöntäessään asianmukaisia sääntöjä ja menettelyjä, mukaan lukien tarvittavat tarkastusmenettelyt, aiheettomasti maksettujen varojen takaisin perimistä koskevat säännöt ja rahoituksen ulkopuolelle sulkemista koskevat säännöt;

d)  ne soveltavat rahoitusta kolmansille osapuolille myöntäessään asianmukaisia sääntöjä ja menettelyjä, mukaan lukien avoimet, syrjimättömät, tehokkaat ja vaikuttavat tarkastusmenettelyt, aiheettomasti maksettujen varojen takaisin perimistä koskevat säännöt ja rahoituksen ulkopuolelle sulkemista koskevat säännöt;

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

149 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi lisäksi kyseisten yhteisöjen tai henkilöiden suostumuksella arvioida muita sääntöjä ja menettelyjä, kuten yhteisöjen hallintokustannusten laskentakäytäntöjä. Komissio voi päättää käyttää näitä sääntöjä ja menettelyjä arviointinsa tulosten perusteella.

Komissio voi lisäksi kyseisten yhteisöjen tai henkilöiden suostumuksella arvioida muita sääntöjä ja menettelyjä, kuten yhteisöjen hallintokustannusten laskentakäytäntöjä. Komissio voi päättää käyttää näitä sääntöjä ja menettelyjä arviointinsa tulosten perusteella. Edellä olevan 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun vuotuisen toimintakertomuksen on sisällettävä tiedot tällaisista päätöksistä.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

149 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos nämä yhteisöt tai henkilöt täyttävät 4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset ainoastaan osittain, komissio toteuttaa tarvittavat valvontatoimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Näistä toimenpiteistä määrätään tarkemmin asianomaisissa sopimuksissa.

5.  Jos nämä yhteisöt tai henkilöt täyttävät 4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset ainoastaan osittain, komissio toteuttaa tarvittavat valvontatoimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Näistä toimenpiteistä määrätään tarkemmin asianomaisissa sopimuksissa. Edellä olevan 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun vuotuisen toimintakertomuksen on sisällettävä tiedot tällaisista toimenpiteistä.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

150 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä kohdassa säädetyt velvollisuudet eivät vaikuta EIP-ryhmän, kansainvälisten järjestöjen tai kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Johdon vahvistuslausuman osalta tällaisiin sopimuksiin on sisällytettävä ainakin näiden yhteisöjen velvoite toimittaa komissiolle vuosittain selvitys siitä, että unionin rahoitusosuus on kyseisenä varainhoitovuonna käytetty ja siitä on tehty tiliä 149 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten ja tällaisissa sopimuksissa asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Tällainen selvitys voidaan sisällyttää loppuraporttiin, jos toteutettavan toimen kesto on enintään 18 kuukautta.

Tässä kohdassa säädetyt velvollisuudet eivät vaikuta EIP:n, EIR:n, kansainvälisten järjestöjen tai kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Johdon vahvistuslausuman osalta tällaisiin sopimuksiin on sisällytettävä ainakin näiden yhteisöjen velvoite toimittaa komissiolle vuosittain selvitys siitä, että unionin rahoitusosuus on kyseisenä varainhoitovuonna käytetty ja siitä on tehty tiliä 149 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten ja tällaisissa sopimuksissa asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Tällainen selvitys voidaan sisällyttää loppuraporttiin, jos toteutettavan toimen kesto on enintään 18 kuukautta.

Perustelu

Katso esittelijöiden 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

150 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Euroopan parlamentille ja neuvostolle on niiden pyynnöstä annettava mahdollisuus tutustua kaikkiin rahoitusosuus-, rahoitus- ja takuusopimuksiin.

6.  Kaikki rahoitusosuus-, rahoitus- ja takuusopimukset on sisällytettävä 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen toimintakertomukseen.

Tarkistus     246

Ehdotus asetukseksi

151 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

151 a artikla

 

Välillinen toteutus yhteistyössä jäsenvaltioiden järjestöjen kanssa

 

1.  Jäsenvaltioiden järjestöillä tarkoitetaan 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan v–vii alakohdassa lueteltuja yhteisöjä, edellyttäen että

 

i)   jäsenvaltiot ovat antaneet niille julkisen palvelun tehtävän kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön alalla ja ne on perustettu jäsenvaltioiden yksityis- tai julkisoikeuden mukaisesti

 

ii)  niiden järjestelmistä ja menettelyistä, joita on mukautettu kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön erityiseen oikeudelliseen ja operationaaliseen järjestelmään, on annettu myönteinen arvio 149 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.

 

2.   Komissio hyödyntää jäsenvaltioiden järjestöjen järjestelmiä ja menettelyjä, jotka on arvioitu myönteisesti 149 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti, tai lisäjärjestelmiä tai -menettelyjä, jotka eivät kuulu mainitun artiklan arvioinnin piiriin mutta jotka on otettu asianmukaisesti käyttöön ja joiden käyttöä asianomaiset jäsenvaltiot valvovat, kuten jäsenvaltioiden järjestöjen kustannusrakennetta. Vastavuoroista hyödyntämistä sovelletaan erityisesti, mutta ei yksinomaan, 123 artiklassa tarkoitettuihin järjestelmiin ja menettelyihin.

 

3.   Jäsenvaltioiden järjestöjen järjestelmien ja menettelyjen vastavuoroisen hyödyntämisen laajuudesta ja yksityiskohtaisista määräyksistä ilmoitetaan täsmällisemmin jäsenvaltioiden järjestöjen kanssa 126 artiklan mukaisesti tehtävissä rahoituspuitekumppanuussopimuksissa.

Perustelu

Esittelijät ehdottavat uuden artiklan sisällyttämistä välillistä toteutusta koskevaan osastoon, jotta tunnustetaan EU:n ulkoisen avun alalla toteutettujen jäsenvaltioiden järjestöjen toimien erityispiirteet.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

153 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön rahoitusta yhdistävällä välineillä, sovelletaan X osastoa.

2.  Kun rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön rahoitusta yhdistävillä välineillä ja niiden osuus on yli 50 prosenttia kokonaisrahoituksesta, koko toimeen sovelletaan X osastoa.

Perustelu

Esittelijät kannattavat tämän uuden säännöksen taustalla olevaa yleistä yksinkertaistamistavoitetta, mutta on vältettävä tilannetta, jossa rahoitusta yhdistävää koko toimea säännellään rahoitusvälineitä koskevilla säännöillä, vaikka rahoitusvälineiden osuus rahoituksesta on pieni.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

153 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun avustuksia pannaan täytäntöön rahoitusta yhdistävillä välineillä ja niiden osuus on yli 50 prosenttia kokonaisrahoituksesta, koko toimeen sovelletaan VIII osastoa.

Perustelu

Esittelijät kannattavat tämän uuden säännöksen taustalla olevaa yleistä yksinkertaistamistavoitetta, mutta on vältettävä tilannetta, jossa rahoitusta yhdistävää koko toimea säännellään rahoitusvälineitä koskevilla säännöillä, vaikka rahoitusvälineiden osuus rahoituksesta on pieni.

Tarkistus     249

Ehdotus asetukseksi

153 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rahoitusta yhdistäviin välineisiin kuuluvien rahoitusvälineiden osalta katsotaan, että 202 artiklan 1 kohdan h alakohtaa on noudatettu, jos rahoitusvälineistä on tehty ennakkoarviointi ennen kyseisen rahoitusta yhdistävän välineen perustamista.

3.  Rahoitusta yhdistäviin välineisiin kuuluvien rahoitusvälineiden osalta katsotaan, että 202 artiklan 1 kohdan h alakohtaa on noudatettu, jos rahoitusvälineistä on tehty vaikutustenarviointi ennen kyseisen rahoitusta yhdistävän välineen perustamista.

Perustelu

Johdonmukainen terminologia esittelijän 32 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus     250

Ehdotus asetukseksi

174 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Avustus on välitöntä vastikkeetonta rahoitusta, joka myönnetään talousarviosta johonkin seuraavista kohteista:

Avustus myönnetään johonkin seuraavista kohteista:

Perustelu

Osa tästä kohdasta siirretään johdonmukaisuussyistä 2 artiklaan (määritelmät).

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

175 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kertakorvaukset, yksikkökustannukset ja kiinteän prosenttimäärän mukainen rahoitus määritetään siten, että ne voidaan maksaa konkreettisten tuotosten valmistuttua.

2.  Kertakorvaukset, yksikkökustannukset ja kiinteän prosenttimäärän mukainen rahoitus määritetään siten, että ne voidaan maksaa konkreettisten tuotosten ja tulosten valmistuttua edellyttäen, että on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomaiset määrät ovat riittävät suhteessa edellytettyihin tuotoksiin.

Perustelu

Lisävarotoimi.

Tarkistus     252

Ehdotus asetukseksi

175 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio ja avustuksen saaja neuvottelevat vaadittuja tuotoksia koskevista tarkoista perusteista, ja ne täsmennetään avustussopimuksessa tapauskohtaisesti ja vallitseva tilanne huomioon ottaen.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

175 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jollei perussäädöksessä toisin säädetä, kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen käyttö hyväksytään toimivaltaisen tulojen ja menojen päätöksellä noudattaen kussakin toimielimessä ennalta määriteltyä menettelyä.

3.  Jollei perussäädöksessä toisin säädetä, kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen käyttö hyväksytään toimivaltaisen tulojen ja menojen päätöksellä noudattaen kussakin toimielimessä ennalta määriteltyä menettelyä. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä sisällyttää 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen toimintakertomukseensa tiedot tällaisista hyväksymispäätöksistä.

Tarkistus     254

Ehdotus asetukseksi

175 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  mahdollisuuksien mukaan maksun suorittamisen keskeiset edellytykset ja tapauksen mukaan keskeisten tuotosten valmistuminen;

d)  mahdollisuuksien mukaan maksun suorittamisen keskeiset edellytykset ja tapauksen mukaan keskeisten tuotosten ja tulosten valmistuminen;

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

175 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kuvaus edellytyksistä sen varmistamiseksi, että noudatetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta ja kohtuullisessa määrin yhteisrahoitusperiaatetta;

e)  kuvaus edellytyksistä sen varmistamiseksi, että noudatetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta ja kohtuullisessa määrin yhteisrahoitusperiaatetta ja voiton tuottamisen kieltävää periaatetta;

Perustelu

Voiton tuottamisen kieltävä periaate olisi palautettava yhdeksi avustuksiin sovellettavista yleisperiaatteista.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

175 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tulojen ja menojen hyväksyjä voi hyväksyä tai määrätä, että avustuksen saajalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista korvataan kertakorvauksena kiinteä osuus, joka on enintään seitsemän prosenttia toimen avustuskelpoisista välittömistä kustannuksista. Tätä suurempi kiinteä prosenttiosuus voidaan hyväksyä komission perustellulla päätöksellä.

6.  Tulojen ja menojen hyväksyjä voi hyväksyä tai määrätä, että avustuksen saajalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista korvataan kertakorvauksena kiinteä osuus, joka on enintään seitsemän prosenttia toimen avustuskelpoisista välittömistä kustannuksista. Tätä suurempi kiinteä prosenttiosuus voidaan hyväksyä komission perustellulla päätöksellä. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä sisällyttää 73 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen toimintakertomukseensa tällaiset päätökset, hyväksytyt kiinteät prosenttimäärät, asianomaiset määrät ja päätökseen johtaneet syyt.

Perustelu

Tarkistus auttaa budjettivallan käyttäjää valvomaan sitä, miten tulojen ja menojen hyväksyjät käyttävät tätä poikkeusta.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

175 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Avustuksen saajat voivat ilmoittaa toimen tai työohjelman yhteydessä tehtyyn vapaaehtoistyöhön liittyvät avustuskelpoiset henkilöstökustannukset 1–6 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen yksikkökustannusten perusteella.

8.  Avustuksen saajat voivat ilmoittaa toimen tai työohjelman yhteydessä tehtyyn vapaaehtoistyöhön liittyvät avustuskelpoiset henkilöstökustannukset kirjanpitoeränä 1–6 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen yksikkökustannusten perusteella.

Perustelu

Vapaaehtoistyön käsitteeseen kuuluu, että vapaaehtoisille ei makseta palkkaa. Näin ollen mahdollisten virheellisten tulkintojen välttämiseksi olisi selvennettävä, että tämä ilmoitus on kirjanpidollinen väline eikä vapaaehtoistyöstä makseta sen perusteella korvausta. Tarkistus perustuu Saksan itsenäisten sosiaalityön järjestöjen liiton (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) esittelijöille tekemään ehdotukseen.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

176 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kokonaiskertakorvauksia hyväksyessään toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on noudatettava 175 artiklan säännöksiä.

3.  Kokonaiskertakorvauksia hyväksyessään toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on noudatettava 175 artiklan säännöksiä ja sovellettavia yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä erityisesti koko toimen tai työohjelman yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärän osalta.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

177 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän tai komission 175 artiklan mukaisesti hyväksymällä menetelmällä ennakolta määritettyjä kertakorvausten, yksikkökustannusten tai kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen määriä ei saa asettaa kyseenalaisiksi jälkitarkastuksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän oikeutta pienentää avustuksen määrää 127 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Jos kertakorvaukset, yksikkökustannukset tai kiinteä prosenttimäärä on määritetty avustuksen saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön perusteella, sovelletaan 179 artiklan 2 kohtaa.

Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän tai komission 175 artiklan mukaisesti hyväksymällä menetelmällä ennakolta määritetyt kertakorvausten, yksikkökustannusten tai kiinteän prosenttimäärän mukaisen rahoituksen määrät saa asettaa kyseenalaisiksi jälkitarkastuksissa yksinomaan perustellun epäilyn tapauksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän oikeutta pienentää avustuksen määrää 127 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Jos kertakorvaukset, yksikkökustannukset tai kiinteä prosenttimäärä on määritetty avustuksen saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön perusteella, sovelletaan 179 artiklan 2 kohtaa.

Tarkistus     260

Ehdotus asetukseksi

177 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tarkastusten ja valvonnan tiheys ja laajuus saattavat riippua muun muassa tietyn avustuksen saajan aiheuttamasta riskistä. Riskiä arvioidaan ottaen huomioon muun muassa kyseisestä avustuksen saajasta johtuvat aiemmat sääntöjenvastaisuudet, jotka vaikuttivat olennaisesti avustuksen saajalle samoin edellytyksin myönnettyihin avustuksiin.

Perustelu

Tarkastusten ja valvonnan olisi kohdistuttava enemmän sellaisiin avustusten saajiin, joihin liittyy unionin talousarvion kannalta suurempi riski. Riskiperusteiset tarkastukset ja valvonta antaisivat EU:lle mahdollisuuden käyttää enemmän varoja konkreettisiin toimiin kuin hallinnointiin.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

178 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteiden prosenttimäärien määrittämisessä käytettävää menetelmää, sen perustana olevia tietoja ja sen tuloksena olevia määriä on arvioitava säännöllisesti ja tarvittaessa mukautettava 175 artiklan mukaisesti.

Kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteiden prosenttimäärien määrittämisessä käytettävää menetelmää, sen perustana olevia tietoja ja sen tuloksena olevia määriä sekä näiden määrien riittävyyttä suhteessa aikaansaatuun tuotokseen on arvioitava säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi ja tarvittaessa mukautettava 175 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

180 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos 175 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut vapaaehtoistyön kustannukset sisältyvät arvioituihin avustuskelpoisiin kustannuksiin, avustus ei saa ylittää muita kuin vapaaehtoistyöstä aiheutuvia arvioituja avustuskelpoisia kustannuksia.

b)  jos 175 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut vapaaehtoistyön kustannukset sisältyvät arvioituihin avustuskelpoisiin kustannuksiin, avustus ei saa ylittää muita kuin vapaaehtoistyöstä aiheutuvia arvioituja avustuskelpoisia kustannuksia tai 75:tä prosenttia arvioiduista avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista, sen mukaan kumpi määrä on pienempi.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan estää tilanne, jossa erittäin pieni luontoissuoritus johtaa käytännössä lähes 100 prosentin yhteisrahoitusosuuteen.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

182 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  voiton tuottamisen kieltävä periaate

Perustelu

Katso 182 a artiklaa (uusi) koskevat perustelut.

Tarkistus     264

Ehdotus asetukseksi

183 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Avustusten on perustuttava työohjelmaan, joka on julkaistava ennen kuin se pannaan täytäntöön.

Tarkistus265

Ehdotus asetukseksi

183 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava luettelo 36 artiklan 1–4 kohdan mukaisesti.

2.  Kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava luettelo 36 artiklan 1–4 kohdan mukaisesti. Kaikkien julkisia hankintoja tekevien unionin toimielinten on lisäksi julkaistava verkkosivustoillaan selkeät säännöt, jotka koskevat hankintoja, varainkäyttöä ja valvontaa sekä kaikkia tehtyjä sopimuksia, mukaan lukien niiden arvo.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

183 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden pyynnöstä selvityksen, josta käy ilmi

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen jälkeen komissio julkistaa ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvityksen, josta käy ilmi

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

183 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  menettelyn keskimääräinen kesto ehdotuspyynnön päättymispäivästä avustuksen myöntämiseen;

c)  menettelyn keskimääräinen kesto ehdotuspyynnön päättymispäivästä avustuksen myöntämiseen sekä hitaimman ja nopeimman menettelyn kesto;

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

183 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  EIP:lle tai Euroopan investointirahastolle 188 artiklan g kohdan mukaisesti myönnetyt avustukset;

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

183 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  edellä olevan 153 artiklan mukaiset rahoitusta yhdistävät toimet, joihin liittyy avustus.

Tarkistus     270

Ehdotus asetukseksi

184 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ulkoinen toimi voidaan edellä olevasta 1 kohdasta poiketen rahoittaa kokonaan avustuksesta, jos se on toimen toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tämä on perusteltava sopimuksen tekemistä koskevassa päätöksessä.

3.  Ulkoinen toimi, jonka sellainen unionin kumppani toteuttaa, joka osoittaa noudattavansa EU:n sääntöjä ja vaatimuksia (ennakkoarvioinnin perusteella), voidaan edellä olevasta 1 kohdasta poiketen rahoittaa kokonaan avustuksesta, jos se on toimen toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tämä on perusteltava sopimuksen tekemistä koskevassa päätöksessä.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

185 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Päällekkäisten avustusten ja kaksinkertaisen rahoituksen kiellon periaate

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

185 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jotta toimelle voidaan myöntää avustus, se on yksilöitävä selkeästi. Toimea ei saa jakaa osiin tässä asetuksessa määriteltyjen rahoitussääntöjen kiertämiseksi.

Perustelu

Palautetaan soveltamissääntöjen 176 artikla.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

185 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevaa 1–3 kohtaa ei sovelleta

4.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta

Perustelu

Kaksinkertaisen rahoituksen kieltoon ei tulisi tehdä poikkeuksia.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

186 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  äärimmäisen kiireellisissä 188 artiklan a ja b kohdassa tarkoitettuja toimia edellyttävissä tapauksissa, joissa olisi erittäin tärkeää, että unioni puuttuu tilanteeseen varhain. Näissä tapauksissa avustuksen saajalle ennen hakemuksen jättämispäivää aiheutuneisiin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta seuraavin edellytyksin:

b)  äärimmäisen kiireellisissä 188 artiklan a kohdassa tarkoitettuja toimia edellyttävissä tapauksissa, joissa olisi erittäin tärkeää, että unioni puuttuu tilanteeseen varhain. Näissä tapauksissa avustuksen saajalle ennen hakemuksen jättämispäivää aiheutuneisiin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta seuraavin edellytyksin:

Perustelu

Poikkeus taannehtivuuskiellon periaatteesta olisi rajattava tiukasti humanitaarisiin avustustoimiin ja niihin liittyviin toimiin.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

186 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä raportoi kaikista tällaisista tapauksista otsakkeen ”Taannehtivuuskiellon periaatteeseen varainhoitoasetuksen 186 artiklan mukaisesti tehdyt poikkeukset” alla 73 artiklan 9kohdassa tarkoitetussa vuotuisessa toimintakertomuksessa.

Tarkistus     276

Ehdotus asetukseksi

186 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toiminta-avustusta koskeva avustussopimus on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamisesta. Rahoitettavat menot eivät saa olla aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää eivätkä ennen avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamispäivää.

4.  Toiminta-avustusta koskeva avustussopimus on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamisesta. Rahoitettavat menot eivät saa olla aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää eivätkä ennen avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamispäivää. Ensimmäinen erä on maksettava avustuksen saajalle kahden kuukauden kuluessa avustussopimuksen allekirjoittamisesta.

Perustelu

Avustussopimusten allekirjoittamiseen komissiossa varattua aikaa olisi lyhennettävä kuudesta kolmeen kuukauteen avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamisesta. Komission olisi näin mahdollista lisätä tehokkuuttaan ohjelmatyöjaksolla. Näin myös vältettäisiin vaarantamasta kansalaisjärjestöjen ja etenkin kaikkein pienimpien kansalaisjärjestöjen taloudellisia valmiuksia. Jos sopimusten allekirjoittamiseen menee kuusi kuukautta ja ensimmäisen erän maksamiseen kolme kuukautta, useimmat kansalaisjärjestöt joutuvat tukeutumaan pankkilainoihin.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

186 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

186 a artikla

 

Voiton tuottamisen kieltävä periaate

 

1.   Avustuksen tarkoituksena tai tuloksena ei saa olla voiton tuottaminen avustuksen saajan toiminnan tai työohjelman puitteissa (voiton tuottamisen kieltävä periaate).

 

2.   Voitolla tarkoitetaan, että tulot ylittävät avustuksen saajalle aiheutuneet tukikelpoiset kustannukset, kun loppumaksun suoritusta pyydetään.

 

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuina tuloina pidetään ainoastaan toiminnan tai työohjelman tuottamaa tuloa sekä rahoittajien tukikelpoisten kustannusten rahoittamiseen nimenomaisesti osoittamia rahoitusosuuksia.

 

Toiminta-avustuksissa vararahastojen kasvattamiseen tarkoitettuja määriä ei oteta huomioon varmistettaessa voiton tuottamisen kieltävän periaatteen noudattamista.

 

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin:

 

a)   toimintaan, jonka tavoitteena on parantaa avustuksen saajan rahoitusvalmiuksia, tai toimintaan, joka tuottaa tuloa, jotta varmistetaan toiminnan jatkuvuus avustuspäätöksessä tai -sopimuksessa määrätyn unionin rahoituksen jälkeen

 

b)   luonnollisille henkilöille opiskelua, tutkimusta tai ammatillista koulutusta varten myönnettyihin apurahoihin

 

c)   muuhun eniten tukea tarvitseville luonnollisille henkilöille, kuten työttömille ja pakolaisille, myönnettyyn suoraan tukeen

 

d)   avustuksiin, jotka perustuvat kiinteän prosenttimäärän mukaisiin summiin ja/tai kertakorvauksiin ja/tai yksikkökustannuksiin, kun ne täyttävät 175 artiklassa säädetyt edellytykset

 

e)   vähäisiin avustuksiin.

 

5.   Kun voittoa syntyy, komissiolla on oikeus periä siitä takaisin prosenttiosuus, joka vastaa unionin rahoitusosuutta tukikelpoisista kustannuksista, joita avustuksen saajalle on tosiasiallisesti aiheutunut toiminnan tai työohjelman toteuttamisesta.

 

Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 tarkoitetun Euroopan tason poliittisen säätiön tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jolle se sai toiminta-avustuksen, se osuus tästä ylijäämästä, joka vastaa enintään 25:tä prosenttia kyseisen vuoden kokonaistuloista, voidaan tästä artiklasta poiketen siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa.

Perustelu

Voiton tuottamisen kieltävä periaate avustusten yhteydessä on julkisen varainhoidon perusperiaate. Komissio toteaa itse, että oletusvaihtoehto voittoa tuottavien hankkeiden tukemiselle on rahoitusvälineiden käyttäminen avustusten asemasta. Näin ollen tämän periaatteen säilyttäminen avustusten yhteydessä on tarpeen.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

187 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  unionin rahoitusta ja erityisesti avustusmuotoja koskevat järjestelyt;

c)  unionin rahoitusta ja erityisesti avustusmuotoja koskevat järjestelyt mainiten kaikki unionin rahoitusmuodot;

Tarkistus     279

Ehdotus asetukseksi

187 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikille hakijoille ilmoitetaan heidän hakemuksensa käsittelyn lopputuloksesta enintään kuuden kuukauden kuluttua täydellisten ehdotusten lopullisesta jättämispäivästä;

a)  kaikille hakijoille ilmoitetaan heidän hakemuksensa käsittelyn lopputuloksesta enintään kolmen kuukauden kuluttua täydellisten ehdotusten lopullisesta jättämispäivästä;

Tarkistus     280

Ehdotus asetukseksi

187 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakijoiden kanssa tehtävät avustussopimukset allekirjoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona hakijoille on ilmoitettu hakemuksen hyväksymisestä.

b)  hakijoiden kanssa tehtävät avustussopimukset allekirjoitetaan viimeistään yhden kuukauden kuluttua päivästä, jona hakijoille on ilmoitettu hakemuksen hyväksymisestä.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

187 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä antaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan tietoja siitä, kuinka kauan aikaa keskimäärin on kulunut hakijoille tiedottamiseen ja avustussopimusten allekirjoittamiseen. Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut määräajat ylittyvät, valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä esittää perustelut ja myös ehdottaa korjaavia toimia, elleivät ylitykset ole toisen alakohdan mukaisesti asianmukaisesti perusteltuja.

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä antaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan tietoja siitä, kuinka kauan aikaa keskimäärin on kulunut hakijoille tiedottamiseen ja avustussopimusten allekirjoittamiseen, ja ilmoittaa pisimmän ja lyhimmän kuluneen ajan. Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut määräajat ylittyvät, valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä esittää perustelut ja myös ehdottaa korjaavia toimia, elleivät ylitykset ole toisen alakohdan mukaisesti asianmukaisesti perusteltuja.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

188 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  elimille, joilla on lakisääteinen tai käytännössä vallitseva monopoli tai jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet omalla vastuullaan, kun kyseisillä jäsenvaltioilla on lakisääteinen tai käytännössä vallitseva monopoli;

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotuksessa esitetään, että mahdollisuus myöntää suoria avustuksia jäsenvaltioiden valtuuttamille yhteisöille laajennettaisiin koskemaan myös tapauksia, joissa yhteisöllä on lakisääteinen tai käytännössä vallitseva monopoli tai joissa suorat avustuksen saajat on valittu teknisten valmiuksiensa perusteella. Esittelijät eivät ole riittävän vakuuttuneita siitä, että avustusten myöntäminen ilman ehdotuspyyntöä on perusteltua tässä tapauksessa.

Tarkistus     283

Ehdotus asetukseksi

188 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionin toimielimet ja elimet tai jäsenvaltiot tulkitsevat ja soveltavat ensimmäisen alakohdan c ja f alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia rajoittavasti.

Tarkistus     284

Ehdotus asetukseksi

188 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionin toimielimet ja elimet tai jäsenvaltiot määrittävät selvästi ensimmäisen alakohdan c ja f alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten aikarajat ja soveltamisalan.

Tarkistus     285

Ehdotus asetukseksi

189 artikla – 1 kohta – d alakohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta julkisoikeudellisiin yhteisöihin eikä 151 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin järjestöihin;

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta julkisoikeudellisiin yhteisöihin, jäsenvaltioiden järjestöihin eikä 151 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin järjestöihin;

Perustelu

Ks. uutta 151 a kohtaa koskeva esittelijän tarkistus.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

189 artikla – 1 kohta – e alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

e)   toimen tai työohjelman kuvaus ja alustava talousarvio, jossa mahdollisuuksien mukaan

e)   toimen tai työohjelman kuvaus ja alustava talousarvio, jossa

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

189 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hakijan on ilmoitettava lähteet ja määrät unionin rahoituksesta, jonka se on saanut tai jota se on hakenut saman varainhoitovuoden aikana samaa toimea tai toimen osaa tai toimintaansa varten, sekä muusta samaa toimea varten saadusta tai haetusta rahoituksesta.

Perustelu

Palautetaan soveltamissääntöjen 196 artiklan 4 kohta.

Tarkistus     288

Ehdotus asetukseksi

191 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jäsenvaltioiden järjestöihin;

Perustelu

Ks. esittelijän uutta 151 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus     289

Ehdotus asetukseksi

191 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarvioinnin perusteella luopua vaatimuksesta varmistaa julkisoikeudellisten yhteisöjen tai kansainvälisten järjestöjen toiminnalliset valmiudet.

6.  Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarvioinnin perusteella luopua vaatimuksesta varmistaa julkisoikeudellisten yhteisöjen, jäsenvaltioiden järjestöjen tai kansainvälisten järjestöjen toiminnalliset valmiudet.

Perustelu

Ks. esittelijän uutta 151 a artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

192 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  mahdollistaa sen arviointi.

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

200 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden pyynnöstä selvityksen, josta käy ilmi

Julkaisemisen jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvityksen, josta käy ilmi

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

201 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unioni voi perussäädöksen nojalla perustaa yleisestä talousarviosta rahoitettavia rahoitusvälineitä sekä tarjota talousarviotakuita tai rahoitusapua.

1.  Tavoitteidensa saavuttamiseksi unioni voi perussäädöksen nojalla perustaa yleisestä talousarviosta rahoitettavia rahoitusvälineitä sekä tarjota talousarviotakuita tai rahoitusapua, kun ne osoittautuvat parhaaksi tavaksi saavuttaa unionin tavoitteet. Rahoitusvälineillä täydennetään muita talousarviotoimien muotoja.

Tarkistus     293

Ehdotus asetukseksi

201 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tilintarkastustuomioistuimella on oltava pääsy kaikkeen tietoon, joka liittyy rahoitusvälineisiin, talousarviotakuisiin ja rahoitusapuun, myös paikan päällä tehtävien tarkastusten välityksellä.

 

Jollei perussäädöksessä toisin säädetä, tilintarkastustuomioistuinta pidetään ulkoisena tarkastajana, joka vastaa rahoitusvälineellä, talousarviotakuulla tai rahoitusavulla tuetuista hankkeista ja ohjelmista.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

202 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Rahoitusvälineitä käytetään moitteettoman varainhoidon, avoimuuden, suhteellisuuden, syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun ja toissijaisuuden periaatteiden mukaisesti sekä näihin rahoitusvälineisiin sovellettavassa perussäädöksessä niille vahvistettujen tavoitteiden ja soveltuvin osin voimassaoloaikojen mukaisesti.

Perustelu

Palautetaan asetuksen (EU) N:o 966/2012 140 artiklan 1 kohta, jonka komissio on poistanut.

Tarkistus     295

Ehdotus asetukseksi

202 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  saadaan aikaan vipu- tai kerrannaisvaikutus eli unionin rahoitusosuutta tai takuuta määrällisesti suurempi kokonaisinvestointi. Vipu- tai kerrannaisvaikutuksen aikaansaamiseksi tarvittava tavoitevaihteluväli perustuu vastaavaa rahoitusvälinettä tai talousarviotakuuta koskevaan ennakkoarviointiin;

d)  saadaan aikaan vipu- tai kerrannaisvaikutus eli unionin rahoitusosuutta tai takuuta määrällisesti suurempi kokonaisinvestointi. Vipu- tai kerrannaisvaikutuksen aikaansaamiseksi tarvittava tavoitevaihteluväli perustuu vastaavaa rahoitusvälinettä tai talousarviotakuuta koskevaan vaikutustenarviointiin;

Perustelu

Johdonmukainen terminologia esittelijän 32 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus     296

Ehdotus asetukseksi

202 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  määrätään, että täytäntöönpanoon osallistuville yhteisöille tai vastapuolille maksettavien korvausten on perustuttava tuloksiin. Tuloksiin perustuvat palkkiot koostuvat hallintopalkkioista, joilla korvataan yhteisölle tai vastapuolelle rahoitusvälineen tai talousarviotakuun täytäntöönpanoon liittyvä työ; tarvittaessa ne voivat käsittää myös toimintapolitiikkaan liittyviä kannustimia, joilla pyritään edistämään toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista tai rahoitusvälineen tai talousarviotakuun taloudellista suorituskykyä. Poikkeukselliset kustannukset voidaan korvata;

g)  määrätään, että täytäntöönpanoon osallistuville yhteisöille tai vastapuolille maksettavien korvausten on perustuttava tuloksiin. Tuloksiin perustuvat palkkiot koostuvat hallintopalkkioista, joilla korvataan yhteisölle tai vastapuolelle rahoitusvälineen tai talousarviotakuun täytäntöönpanoon liittyvä työ laskettuna tosiasiallisesti siirrettyjen varojen perusteella; tarvittaessa ne voivat käsittää myös toimintapolitiikkaan liittyviä kannustimia, joilla pyritään edistämään toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista tai rahoitusvälineen tai talousarviotakuun taloudellista suorituskykyä. Poikkeukselliset kustannukset voidaan korvata asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa;

Tarkistus     297

Ehdotus asetukseksi

202 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  sopimusten ja tuloksiin perustuvien toimien on oltava asianmukaisesti suunniteltuja ja ne on pantava huolellisesti täytäntöön; komission ei pidä hyväksyä hallinnollisten palkkioiden laskemista prosenttiosuutena unionin sidotusta kumulatiivisesta rahoitusosuudesta, mukaan lukien maksamattomat talousarviositoumukset;

Tarkistus     298

Ehdotus asetukseksi

202 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  niiden on perustuttava ennakkoarviointeihin joko erikseen tai ohjelman osana 32 artiklan mukaisesti. Ennakkoarviointiin on sisällytettävä rahoitustoimen tyypin valintaa koskevat selitykset ottaen huomioon toimintapoliittiset tavoitteet sekä unionin talousarvioon kohdistuvat asiaan liittyvät taloudelliset riskit ja saavutettavat säästöt.

h)  niiden on perustuttava vaikutustenarviointeihin joko erikseen tai ohjelman osana 32 artiklan mukaisesti. Vaikutustenarviointiin on sisällytettävä rahoitustoimen tyypin valintaa koskevat selitykset ottaen huomioon toimintapoliittiset tavoitteet sekä unionin talousarvioon kohdistuvat asiaan liittyvät taloudelliset riskit ja saavutettavat säästöt. Näitä arviointeja on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle, jotta voidaan ottaa huomioon merkittävien sosioekonomisten muutosten vaikutus välineen tai takuun taustalla olevaan ajatusmalliin.

Perustelu

Johdonmukainen terminologia esittelijän 32 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus     299

Ehdotus asetukseksi

202 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  rahoitusvälineen tai talousarviotakuun täytäntöönpanojakson päätyttyä mahdolliset jäljellä olevat unionin talousarviosta peräisin ovat määrät on palautettava talousarvioon;

b)  rahoitusvälineen tai talousarviotakuun täytäntöönpanojakson päätyttyä ja ottaen huomioon kyseisen rahoitusvälineen tai talousarviotakuun luonne mahdolliset jäljellä olevat unionin talousarviosta peräisin ovat määrät on palautettava talousarvioon;

Perustelu

Salkkujen voimassaoloaika olisi myös otettava huomioon salkkujen riskinjakojärjestelmissä ennen kuin varoja palautetaan EU:n talousarvioon.

Tarkistus     300

Ehdotus asetukseksi

203 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Talousarviotakuut ja rahoitusapu saavat aiheuttaa unionille ehdollisen velan, joka ylittää rahoitusvarat, jotka on varattu kattamaan unionin rahoitusvelka.

2.  Talousarviotakuut ja rahoitusapu saavat aiheuttaa unionille ehdollisen velan, joka voi ylittää rahoitusvarat, jotka on varattu kattamaan unionin rahoitusvelka, ainoastaan, jos näin säädetään takuun käyttöönottoa koskevassa perussäädöksessä ja siinä määritetyissä edellytyksissä.

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään ja korvataan esittelijöiden alkuperäinen tarkistus 159.

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

204 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  talousarviotakuuseen perustuvien maksuvaatimusten vuoksi kyseiseen talousarviotakuuseen osoitettujen varojen määrä laskee alle 30 prosenttiin 1 kohdassa säädetystä rahoitusasteesta, tai se voi komission laatiman riskinarvioinnin perusteella alittaa kyseisen rahoitusasteen vuoden kuluessa;

a)  talousarviotakuuseen perustuvien maksuvaatimusten vuoksi kyseiseen talousarviotakuuseen osoitettujen varojen määrä laskee alle 50 prosenttiin 1 kohdassa säädetystä rahoitusasteesta, se laskee alle 30 prosenttiin, tai se voi komission laatiman riskinarvioinnin perusteella alittaa kyseiset tasot vuoden kuluessa;

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

204 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  vivutetun yksityisen pääoman määrä on alhaisempi kuin julkisista rahoituslähteistä peräisin olevan rahoituksen määrä.

Tarkistus     303

Ehdotus asetukseksi

205 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitusvälineistä, talousarviotakuista tai rahoitusavusta johtuvien rahoitusvelkojen kattamiseksi saatuja varoja säilytetään komission suoraan hallinnoimassa yhteisessä vararahastossa.

1.  Rahoitusvälineistä, talousarviotakuista tai rahoitusavusta johtuvien rahoitusvelkojen kattamiseksi saatuja varoja säilytetään komission suoraan hallinnoimassa yhteisessä vararahastossa. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja kuulee sitä yhteisen vararahaston toiminnasta ja sen rahoitusasteen laskemisesta.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

206 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjeiden tarkoituksenmukaisuudesta on suoritettava riippumaton arviointi kolmen vuoden välein.

Ohjeiden tarkoituksenmukaisuudesta on suoritettava riippumaton arviointi kolmen vuoden välein, ja se toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

207 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio raportoi vuosittain 242 artiklan mukaisesti rahoitusvälineistä, talousarviotakuista, rahoitusavusta, ehdollisista veloista ja yhteisestä vararahastosta.

Komissio raportoi vuosittain 242 artiklan mukaisesti rahoitusvälineistä, 210 artiklassa tarkoitetut rahoitusvälineet mukaan lukien, talousarviotakuista, rahoitusavusta, ehdollisista veloista ja yhteisestä vararahastosta.

Perustelu

Yhteistyöhön perustuvan toteutuksen piiriin kuuluviin rahoitusvälineisiin olisi sovellettava samoja raportointivaatimuksia kuin suoraan ja välillisesti toteutettaviin välineisiin.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

208 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen estämättä, mitä 201 artiklan 1 alakohdassa säädetään, rahoitusvälineitä voidaan perustaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hyväksymättä niitä perussäädöksellä, jos tällaiset rahoitusvälineet sisällytetään talousarvioon 50 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

208 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos rahoitusvälineet yhdistetään yksittäisessä sopimuksessa unionin talousarviosta myönnettävään täydentävään tukeen, mukaan lukien avustukset, tämän osaston säännöksiä sovelletaan koko toimenpiteeseen. Raportointi on toteutettava 242 artiklan mukaisesti.

Jos rahoitusvälineet yhdistetään yksittäisessä sopimuksessa unionin talousarviosta myönnettävään täydentävään tukeen, mukaan lukien avustukset, koko toimenpiteeseen sovelletaan siihen rahoitusmuotoon sovellettavia sääntöjä, jonka osuus on yli 50 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Rahoitusvälineistä saatavaa rahoitusta koskeva raportointi on toteutettava 242 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

208 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio varmistaa, että rahoitusvälineitä hallinnoidaan yhdenmukaisesti erityisesti kirjanpidon, raportoinnin, seurannan ja taloudellisen riskinhallinnan alalla.

3.  Komissio varmistaa, että rahoitusvälineiden hallinnointia yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan erityisesti kirjanpidon, raportoinnin, seurannan ja taloudellisen riskinhallinnan alalla.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

208 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos unioni osallistuu rahoitusvälineen toteuttamiseen vähemmistöosakkaana, komissio varmistaa tämän osaston säännösten noudattamisen suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja sen perusteella, kuinka suuri ja arvokas osuus unionilla on välineessä. Sen estämättä, mitä edellä säädetään, komissio varmistaa 124 artiklan säännösten noudattamisen.

Poistetaan.

Tarkistus     310

Ehdotus asetukseksi

208 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen 61 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen hallinnointitapojen piiriin kuuluvien rahoitusvälineiden tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Komissio osoittaa vuotuisessa kertomuksessaan selvästi rahoitusvälineiden tuottaman lisäarvon, minkä lisäksi sen on voitava määrittää varojen lopulliset saajat ja luetella rahoitusvälineillä rahoitetut hankkeet.

Tarkistus     311

Ehdotus asetukseksi

210 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yhteistyössä hallinnoitavista varoista tämän jakson mukaisesti perustettuihin rahoitusvälineisiin maksettaviin rahoitusosuuksiin sovelletaan alakohtaisia erityissääntöjä. Sen estämättä, mitä edellä säädetään, hallintoviranomaiset voivat hyödyntää 202 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti tehtyä olemassa olevaa ennakkoarviointia ennen kuin ne maksavat rahoitusosuuden olemassa olevaan rahoitusvälineeseen.

3.  Yhteistyössä hallinnoitavista varoista tämän jakson mukaisesti perustettuihin rahoitusvälineisiin maksettaviin rahoitusosuuksiin sovelletaan alakohtaisia erityissääntöjä. Sen estämättä, mitä edellä säädetään, hallintoviranomaiset voivat hyödyntää 202 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti tehtyä olemassa olevaa vaikutustenarviointia ennen kuin ne maksavat rahoitusosuuden olemassa olevaan rahoitusvälineeseen.

Perustelu

Johdonmukainen terminologia esittelijän 32 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

213 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioille tai kolmansille maille tarkoitettu unionin rahoitusapu on myönnettävä lainan, luottojärjestelyn tai minkä tahansa muun sellaisen välineen muodossa, jolla katsotaan voitavan varmistaa tuen vaikuttavuus. Komissiolle annetaan tätä varten asianomaisessa perussäädöksessä valtuudet lainata tarvittavat varat unionin puolesta pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta.

1.  Jäsenvaltioille tai kolmansille maille tarkoitettu unionin rahoitusapu on myönnettävä ennalta määriteltyjen ehtojen mukaisesti lainan, luottojärjestelyn tai minkä tahansa muun sellaisen välineen muodossa, jolla katsotaan voitavan varmistaa tuen vaikuttavuus. Komissiolle annetaan tätä varten asianomaisessa perussäädöksessä valtuudet lainata tarvittavat varat unionin puolesta pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

213 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio hallinnoi rahoitusapua suoraan.

4.  Komissio hallinnoi rahoitusapua suoraan ja raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehtojen täyttämisestä ja rahoitusavun kehityksestä.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

213 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varmistetaan, että tuensaajamaa tarkistaa säännöllisesti, että varat on käytetty asianmukaisesti, toteuttaa asianmukaiset toimet sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi ja tarvittaessa nostaa tuomioistuimessa kanteen väärään tarkoitukseen käytettyjen, unionin rahoitusapuna saatujen varojen takaisinperimiseksi;

a)  varmistetaan, että tuensaajamaa tarkistaa säännöllisesti, että varat on käytetty asianmukaisesti ja ehdot on täytetty, toteuttaa asianmukaiset toimet sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi ja tarvittaessa nostaa tuomioistuimessa kanteen väärään tarkoitukseen käytettyjen, unionin rahoitusapuna saatujen varojen takaisinperimiseksi;

Tarkistus     315

Ehdotus asetukseksi

215 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rahoitusosuuksia ei saa käyttää minkään suoran tai välillisen henkilökohtaisen edun myöntämiseen käteisenä tai luontoisetuna Euroopan tason poliittisen puolueen yksittäiselle jäsenelle tai henkilöstön jäsenelle. Rahoitusosuuksia ei saa käyttää suoraan eikä välillisesti kolmansien osapuolten, kuten kansallisten poliittisten puolueiden tai Euroopan taikka kansallisen tason poliittisten säätiöiden, toiminnan rahoittamiseen avustuksina, lahjoituksina, lainoina tai muina vastaavina sopimuksina. Rahoitusosuuksia ei saa käyttää mihinkään asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklassa poissuljettuun tarkoitukseen.

3.  Rahoitusosuuksia ei saa käyttää minkään suoran tai välillisen henkilökohtaisen edun myöntämiseen käteisenä tai luontoisetuna Euroopan tason poliittisen puolueen yksittäiselle jäsenelle tai henkilöstön jäsenelle. Rahoitusosuuksia ei saa käyttää suoraan eikä välillisesti kolmansien osapuolten, kuten kansallisten poliittisten puolueiden tai Euroopan taikka kansallisen tason poliittisten säätiöiden, toiminnan rahoittamiseen avustuksina, lahjoituksina, lainoina tai muina vastaavina sopimuksina. Tässä artiklassa Euroopan tason poliittisiin puolueisiin liittyviä yhteisöjä, kuten puolueiden nuoriso- ja naisjärjestöjä, ei pidetä kolmansina osapuolina. Rahoitusosuuksia ei saa käyttää mihinkään asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklassa poissuljettuun tarkoitukseen.

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että Euroopan tason poliittiset puolueet saavat myös uuden perussäännön mukaan tukea nuoriso- ja naisjärjestöjään sekä muita järjestöjään.

Tarkistus     316

Ehdotus asetukseksi

215 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Euroopan tason poliittiset puolueet saavat luoda varauksia omilla varoillaan määrällä, joka ylittää 15 prosenttia niiden vuotuisista korvattavista menoista.

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että Euroopan tason poliittiset puolueet saavat myös uuden perussäännön mukaan luoda varauksia omilla varoillaan.

Tarkistus     317

Ehdotus asetukseksi

215 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 tarkoitetun Euroopan tason poliittisen säätiön tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jolle se sai toiminta-avustuksen, se osuus tästä ylijäämästä, joka vastaa enintään 25:tä prosenttia tämän vuoden kokonaistuloista, voidaan siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa.

Poistetaan.

Perustelu

Ajan tasalle saatettu versio tarkistuksesta 170. Esittelijät katsovat, että 215 artiklan 7 kohta olisi siirrettävä uuteen 186 artiklan a kohdan 6 alakohtaan.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

219 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  rahoitus, joka ei perustu toimien kustannuksiin, vaan jompaankumpaan seuraavista:

 

i)   tiettyjen ehtojen täyttäminen etukäteen;

 

ii)   tulosten saavuttaminen, jota mitataan suhteessa aiempiin merkittäviin tuloksiin tai tulosindikaattoreihin;

Perustelu

Katso 121 artiklaa koskevien tarkistusten perustelu.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

219 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  rahoitus, joka ei perustu toimien kustannuksiin, vaan jompaankumpaan seuraavista:

Poistetaan.

i)   tiettyjen ehtojen täyttäminen etukäteen;

 

ii)   tulosten saavuttaminen, jota mitataan suhteessa aiempiin merkittäviin tuloksiin tai tulosindikaattoreihin;

 

Perustelu

Katso 121 artiklaa koskevien tarkistusten perustelu.

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

227 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityisrahastot

Ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot

Perustelu

Katso esittelijän tämän artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

227 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi perustaa hätätoimia, hätätilaa seuraavia toimia ja aihekohtaisia toimia varten erityisrahastoja sen jälkeen, kun se on ilmoittanut asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja päässyt sopimukseen muiden rahoittajien kanssa. Kunkin erityisrahaston perustamisasiakirjassa määritellään rahaston tavoitteet. Erityisrahaston perustamisesta tehtyyn komission päätökseen sisällytetään kuvaus rahaston tavoitteista, perusteet rahaston perustamiselle 3 kohdan mukaisesti, tiedot rahaston voimassaoloajasta ja alustavat sopimukset muiden rahoittajien kanssa.

1.  Komissio voi ainoastaan perustelluissa tapauksissa ja hätätoimia, hätätilaa seuraavia toimia ja aihekohtaisia toimia varten ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ulkoisia toimia koskevan erityisrahaston perustamista perussäädöksellä ja tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sen jälkeen, kun se on päässyt sopimukseen muiden rahoittajien kanssa. Kunkin erityisrahaston perustamisesta annettuun perussäädökseen sisällytetään kuvaus rahaston tavoitteista, perusteet rahaston perustamiselle 3 kohdan mukaisesti, muista lähteistä kuin unionin talousarviosta saadun rahoituksen osuus, jonka suhdeluku pysyy ennallaan koko erityisrahaston voimassaoloajan, tiedot rahaston voimassaoloajasta ja alustavat sopimukset muiden rahoittajien kanssa.

 

Erityisrahastoa ei pidä missään oloissa perustaa unionissa.

Perustelu

Euroopan parlamentti ei valvo riittävästi toiminnassa olevia unionin erityisrahastoja eikä sitä, että muilta rahoittajilta saatavat sitoumukset vastaavat unionin talousarviosta tehtyjä sitoumuksia. Esittelijät pitävät niiden käytön laajentamista sisäisiin politiikkoihin ennenaikaisena, kunnes näihin kysymyksiin löydetään ratkaisu. Lisäksi hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavilla organisaatioilla on ongelmia erityisrahastojen yhteydessä yhteisrahoitettavien hankkeiden kanssa, ja näin ollen ne vastustavat niiden käyttöä unionissa. Tarkistuksessa otetaan huomioon Saksan itsenäisten sosiaalityön järjestöjen liiton (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) tekemät ehdotukset.

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

227 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toimittaa unionin erityisrahaston perustamista, pidentämistä ja purkamista koskevat päätösehdotuksensa siinä perussäädöksessä säädetylle toimivaltaiselle komitealle, jossa säädetään unionin rahoitusosuuksien maksamisesta unionin erityisrahastolle.

2.  Komissio toimittaa unionin erityisrahaston perustamista, pidentämistä ja purkamista koskevat ehdotusluonnoksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Katso esittelijöiden 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus     323

Ehdotus asetukseksi

227 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  unionin osallistumisesta on saatava lisäarvoa: erityisrahastoja perustetaan ja otetaan unionin tasolla käyttöön vain, jos niiden tavoitteet voidaan erityisesti niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla;

a)  vaikutustenarvioinnilla on osoitettu, että unionin osallistumisesta on saatava lisäarvoa: erityisrahastoja perustetaan ja otetaan unionin tasolla käyttöön vain, jos niiden tavoitteet voidaan erityisesti niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla eikä niitä voida saavuttaa samassa määrin millään muulla olemassa olevalla rahoitusvälineellä;

Perustelu

Tarkistus perustuu Civil Society Europe -järjestön ehdotukseen.

Tarkistus     324

Ehdotus asetukseksi

227 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ulkoisia toimia koskevien unionin erityisrahastojen tavoitteita on mukautettava sen unionin välineen tai budjettikohdan tavoitteisiin, josta niitä rahoitetaan.

Perustelu

Tarkistus perustuu Civil Society Europe -järjestön ehdotukseen.

Tarkistus     325

Ehdotus asetukseksi

227 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jokaista unionin erityisrahastoa varten perustetaan hallitus, jonka puheenjohtajana toimii komissio, jotta voidaan varmistaa paitsi rahoittajien myös tarkkailijoina toimivien, rahastoon osallistumattomien jäsenvaltioiden edustus, ja päättää rahaston varojen käytöstä. Hallituksen kokoonpanoa ja toimintaa koskevista sisäisistä säännöistä säädetään komission antamassa erityisrahaston perustamissäädöksessä, ja myös rahoittajat noudattavat näitä sääntöjä. Sääntöjen mukaan varojen käyttöä koskevalle lopulliselle päätökselle on saatava komission hyväksyntä.

4.  Jokaista unionin erityisrahastoa varten perustetaan hallitus, jonka puheenjohtajana toimii komissio, jotta voidaan varmistaa paitsi tarkkailijoina toimivien rahoittajien myös rahastoon osallistumattomien jäsenvaltioiden ja tapauksen mukaan Euroopan parlamentin edustus, ja päättää rahaston varojen käytöstä. Hallituksen kokoonpanoa ja toimintaa koskevista sisäisistä säännöistä säädetään komission antamassa erityisrahaston perustamissäädöksessä, ja myös rahoittajat noudattavat näitä sääntöjä. Sääntöjen mukaan varojen käyttöä koskevalle lopulliselle päätökselle on saatava komission hyväksyntä.

Tarkistus     326

Ehdotus asetukseksi

227 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin erityisrahastot perustetaan määräajaksi, joka määritetään niiden perustamissäädöksessä. Tätä ajanjaksoa voidaan pidentää kyseisen erityisrahaston hallituksen pyynnöstä komission päätöksellä.

Unionin erityisrahastot perustetaan määräajaksi, joka määritetään niiden perustamissäädöksessä. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen komission ehdotuksen perusteella pidentää tätä ajanjaksoa kyseisen erityisrahaston hallituksen pyynnöstä.

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityisrahastojen hallinnointi

Ulkoisia toimia koskevien unionin erityisrahastojen hallinnointi

Tarkistus     328

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin erityisrahastoja hallinnoidaan moitteettoman varainhoidon, avoimuuden, suhteellisuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteiden sekä kussakin perustamissäädöksessä määriteltyjen erityistavoitteiden mukaisesti.

1.  Unionin erityisrahastoja hallinnoidaan moitteettoman varainhoidon, avoimuuden, suhteellisuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteiden sekä kussakin perustamissäädöksessä määriteltyjen erityistavoitteiden mukaisesti ottaen täysin huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston käytettävissä olevan talousarvion valvontamekanismin.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Unionin rahoitusosuutta käytetään niiden tavoitteiden mukaisesti, joista on säädetty siinä perussäädöksessä, jossa säädetään unionin rahoitusosuuksien maksamisesta unionin erityisrahastolle.

Tarkistus     330

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi toteuttaa unionin erityisrahastoista rahoitettavat toimet suoraan 61 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai välillisesti yhteistyössä yhteisöjen kanssa 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan i, ii, iii, v ja vi alakohdan nojalla.

2.  Komissio voi toteuttaa unionin erityisrahastoista rahoitettavat toimet suoraan 61 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai välillisesti yhteistyössä yhteisöjen kanssa 61 artiklan 1 kohdan c alakohdan i, ii, iii, v ja vi alakohdan nojalla, ja toimien on oltava varainhoitosääntöjen mukaisia.

Tarkistus     331

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tulojen ja menojen hyväksyjä laatii kahdesti vuodessa kertomuksen, jossa esitellään kunkin erityisrahaston toteuttamia toimia koskevat taloudelliset tiedot.

Tulojen ja menojen hyväksyjä laatii kahdesti vuodessa kertomuksen, jossa esitellään kunkin erityisrahaston toteuttamia toimia koskevat taloudelliset tiedot. Komissio raportoi lisäksi kuuden kuukauden välein kunkin rahaston hallinnoinnista soveltaen laadullisia perusteita, joita ovat esimerkiksi tuettujen hankkeiden ja ohjelmien luonne, valintamenettelyt, maantieteelliset ja aihekohtaiset painopisteet, välittäjien valvonta ja se, miten erityisrahastolla edistetään niitä unionin välineitä koskevassa perussäädöksessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista, joista rahastoa rahoitetaan.

Tarkistus     332

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityisrahastoille järjestetään vuosittain riippumaton ulkoinen tarkastus.

Erityisrahastoille järjestetään vuosittain riippumaton ulkoinen tarkastus. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on tarkastusoikeus.

Tarkistus     333

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityisrahastot kuuluvat osana SEUT-sopimuksen 319 artiklan mukaiseen vastuuvapausmenettelyyn.

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

228 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio julkaisee yksityiskohtaisen kertomuksen unionin erityisrahastoista tuettavista toimista, niiden toteuttamisesta ja niiden tuloksellisuudesta ja liittää vuotuiseen talousarvioesitykseen 39 artiklan 6 kohdan mukaisen valmisteluasiakirjan.

Tarkistus     335

Ehdotus asetukseksi

229 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kolmas maa noudattaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen perusperiaatteita;

Tarkistus     336

Ehdotus asetukseksi

229 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kolmas maa on antanut korruption torjuntaa koskevia lakeja.

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

230 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tehtäviin, joiden arvo on pienempi kuin 169 artiklan 1 kohdassa säädetyt kynnysarvot, voidaan valita palkattuja ulkopuolisia asiantuntijoita 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen avustamaan toimielimiä avustushakemusten, hankkeiden ja tarjousten arvioinnissa ja antamaan lausuntoja ja neuvontaa erityistapauksissa.

1.  Tehtäviin, joiden arvo on pienempi kuin 169 artiklan 1 kohdassa säädetyt kynnysarvot, voidaan valita palkattuja ulkopuolisia asiantuntijoita 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen avustamaan toimielimiä avustushakemusten, hankkeiden ja tarjousten arvioinnissa ja antamaan lausuntoja ja neuvontaa erityistapauksissa. Heiltä pidätetään unionille suoritettava vero.

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

234 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tilinpäätös laaditaan varainhoitovuodelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta. Tilinpäätöksessä on seuraavat osat:

Tilinpäätös laaditaan varainhoitovuodelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta. Tilinpäätökseen sisältyvät:

Perustelu

Katso esittelijän 234 artiklan uutta 1 a kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

234 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tilinpäätöslaskelmat, joissa esitetään rahoitusta koskevat tiedot 79 artiklassa tarkoitettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

a)  konsolidoidut tilinpäätöslaskelmat, joissa esitetään talousarviosta rahoitettavien toimielinten, 69 artiklassa tarkoitettujen elinten sekä sellaisten muiden elinten konsolidoidut tilinpäätöslaskelmat, joiden tilinpäätökset on konsolidoitava 79 artiklassa tarkoitettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

Perustelu

Katso esittelijän 234 artiklan uutta 1 a kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

234 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  talousarviotilit, joissa esitetään toimielinten talousarviokirjanpitoon sisältyvät tiedot;

b)  yhdistellyt talousarviotilit, joissa esitetään toimielinten talousarviokirjanpitoon sisältyvät tiedot;

Perustelu

Katso esittelijän 234 artiklan uutta 1 a kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

234 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  konsolidoitu tilinpäätös, jossa esitetään 79 artiklassa tarkoitettujen kirjanpitosääntöjen ja erityisesti olennaisuusperiaatteen mukaisesti 69 artiklassa tarkoitettujen elinten sekä sellaisten muiden elinten, joiden tilinpäätökset on konsolidoitava, tilinpäätöslaskelmiin ja talousarviokirjanpitoon sisältyvät konsolidoidut taloudelliset tiedot.

Poistetaan.

Perustelu

Katso esittelijän 234 artiklan uutta 1 a kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

234 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Komissio laatii vuosittain pitkän aikavälin rahavirtaennusteen, joka ulottuu 7–10 vuoden päähän ja joka kattaa talousarvion enimmäismäärät, maksutarpeet, kapasiteettirajoitteet ja mahdolliset sitoumusten vapauttamiset.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen ehdotusten mukaisesti (katso lausunto nro 1/2017) esittelijät ehdottavat tilinpäätöksen uudelleenjärjestelyä siten, että sidosryhmiä tuetaan tulevien maksutarpeiden ja talousarviota koskevien painopisteiden arvioinnissa pitkän aikavälin rahavirtaennusteen avulla. Myös tilinpäätöksen nykyinen määritelmä säilytetään.

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

235 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tilinpitäjä tekee varainhoitovuoden päätyttyä ja liikekirjanpidon toimittamiseen saakka oikaisut, jotka ovat tarpeen oikeat ja riittävät tiedot sisältävän tilinpäätöksen laatimiseksi mutta jotka eivät aiheuta kyseistä varainhoitovuotta koskevia kassaan- ja kassastamaksuja. Tällaisten oikaisujen on oltava 79 artiklassa tarkoitettujen kirjanpitosääntöjen mukaisia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

237 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 234 artiklassa tarkoitettujen muiden toimielinten ja elinten tilinpitäjät toimittavat alustavan tilinpäätöksensä komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä maaliskuuta.

1.  Unionin kaikkien toimielinten ja elinten tilinpitäjät toimittavat alustavan tilinpäätöksensä tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä maaliskuuta.

Perustelu

Katso esittelijän 237 artiklan uutta 3 a kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

237 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komission tilinpitäjä konsolidoi nämä alustavat tilinpäätökset komission alustavaan tilinpäätökseen ja toimittaa sähköisesti tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta komission alustavan tilinpäätöksen ja unionin alustavan konsolidoidun tilinpäätöksen.

3.  Komission tilinpitäjä konsolidoi nämä alustavat tilinpäätökset komission alustavaan tilinpäätökseen ja toimittaa sähköisesti tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta unionin alustavan konsolidoidun tilinpäätöksen.

Perustelu

Katso esittelijän 237 artiklan uutta 3 a kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

237 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin alustava konsolidoitu tilinpäätös sisältää myös unionin menojen johdonmukaisilla menetelmillä arvioidun virhetason.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen ehdotusten mukaisesti (katso lausunnon nro 1/2017 13 ja 108 kohta) esittelijät katsovat, että tilintarkastustuomioistuimen olisi katettava myös unionin alustava tilinpäätös.

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

238 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tilintarkastustuomioistuin esittää viimeistään 1 päivänä kesäkuuta huomautuksensa 234 artiklassa tarkoitettujen muiden toimielinten kuin komission ja kunkin mainitussa artiklassa tarkoitetun elimen alustavista tilinpäätöksistä sekä viimeistään 15 päivänä kesäkuuta huomautuksensa komission alustavasta tilinpäätöksestä ja unionin alustavasta konsolidoidusta tilinpäätöksestä.

1.  Tilintarkastustuomioistuin esittää viimeistään 15 päivänä toukokuuta vuonna n+1 huomautuksensa 234 artiklassa tarkoitettujen toimielinten ja kunkin mainitussa artiklassa tarkoitetun elimen alustavista tilinpäätöksistä sekä viimeistään päivänä kesäkuuta vuonna n+1 huomautuksensa unionin alustavasta konsolidoidusta tilinpäätöksestä.

Perustelu

Katso esittelijän 238 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaa koskeva tarkistus. 2.

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

238 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 234 artiklassa tarkoitettujen muiden toimielinten ja elinten tilinpitäjät toimittavat komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä kesäkuuta myös vaaditut kirjanpitotiedot konsolidointia varten sillä tavalla ja siinä muodossa kuin komission tilinpitäjä on edellyttänyt.

Edellä 234 artiklassa tarkoitettujen muiden toimielinten ja elinten tilinpitäjät toimittavat komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä kesäkuuta myös vaaditut kirjanpitotiedot konsolidointia varten sillä tavalla ja siinä muodossa kuin komission tilinpitäjä on edellyttänyt.

Perustelu

Katso esittelijän 238 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

238 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kukin 234 artiklassa tarkoitettu toimielin komissiota lukuun ottamatta ja kukin kyseisessä artiklassa tarkoitettu elin laatii lopullisen tilinpäätöksensä ja toimittaa sen viimeistään 1 päivänä heinäkuuta komission tilinpitäjälle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Kukin 234 artiklassa tarkoitettu toimielin komissiota lukuun ottamatta ja kukin kyseisessä artiklassa tarkoitettu elin laatii lopullisen tilinpäätöksensä ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta komission tilinpitäjälle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Samaan päivään mennessä komission hyväksyttyä oman lopullisen tilinpäätöksensä komissio toimittaa sen sähköisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Perustelu

Esittelijät katsovat, että lopullisen tilinpäätöksen hyväksymiselle ja toimittamiselle ehdotettua määräaikaa on mahdollista lyhentää.

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio toimittaa viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä heinäkuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle integroidut talous- ja vastuuvelvollisuuskertomukset, joihin sisältyvät muun muassa seuraavat:

1.  Komissio toimittaa viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle integroidut talous- ja vastuuvelvollisuuskertomukset, joihin sisältyvät muun muassa seuraavat:

Perustelu

Näiden kertomusten toimittamisen määräajan lykkääminen 30 päivästä kesäkuuta 31 päivään heinäkuuta, eli kesätauon jälkeen, on ristiriidassa EP:n ja CONT-valiokunnan sisäisten menettelyjen kanssa. Esittelijät ehdottavat päin vastoin määräajan aikaistamista 31 päivään maaliskuuta.

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edellä 238 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu tilinpäätös;

a)  edellä 238 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu tilinpäätös ja pitkän aikavälin rahavirtaennuste;

Perustelu

Katso esittelijän 239 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, jossa esitetään

b)  vastuuvelvollisuuskertomus, jossa esitetään

Perustelu

Katso esittelijän 239 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  hallintotapaselvitys, joka sisältää tiedot unionin keskeisistä hallintojärjestelmistä;

Perustelu

Katso esittelijän 239 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – b alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i b)  arvio siitä, missä määrin 31 artiklassa tarkoitetuilla tulosindikaattoreilla seurattavia toimintapoliittisia tavoitteita on kyetty saavuttamaan;

Perustelu

Katso esittelijän 239 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – b alakohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i c)  arvio siitä, missä määrin sääntöjenvastaisuudet ovat vaikuttaneet menoihin, ja sen oma arvio virhetasosta ja erikseen ilmoitettuna niiden unionin menojen määrä, jotka se aikoo periä takaisin takaisinperinnän tai asianomaiseen varainhoitovuoteen liittyvän rahoitusoikaisun muodossa;

Perustelu

Katso esittelijän 239 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  kertomus 120 a artiklassa tarkoitetun sisäisen tarkastuksen komitean roolista ja päätelmistä.

Perustelu

Katso esittelijän 239 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  EU:n talousarviota koskevista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimista laadittu kertomus, jossa esitetään niiden toimien taloudellinen vaikutus, joilla on pyritty suojaamaan EU:n talousarviota oikeuden vastaisilta menoilta;

c)  EU:n talousarviota koskevista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimista laadittu kertomus, jossa esitetään arvio alkuperäisissä tai hyväksytyissä korvauspyynnöissä esiintyvien sääntöjenvastaisuuksien tasosta ja niiden toimien taloudellinen vaikutus, joilla on pyritty suojaamaan EU:n talousarviota oikeuden vastaisilta menoilta;

Perustelu

Esittelijät katsovat, että konsolidoituihin tilinpäätöksiin olisi liitettävä vastuuvelvollisuuskertomus, jossa esitetään kirjanpitotiedot, hallintotapaselvitys, yhteenveto unionin menoista ja toimista, etenemisen kohti toimintapoliittisia tavoitteita arviointi, arvio siitä, missä määrin sääntöjenvastaisuudet ovat vaikuttaneet menoihin, ja kertomus sisäisen tarkastuksen komitean roolista ja päätelmistä.

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

239 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kertomus 116 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista sisäisistä tarkastuksista;

e)  kertomus 116 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista sisäisistä tarkastuksista;

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

241 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ne asettavat kertomuksensa Euroopan parlamentin, neuvoston ja tilintarkastustuomioistuimen saataville viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä maaliskuuta.

Ne asettavat kertomuksensa Euroopan parlamentin, neuvoston ja tilintarkastustuomioistuimen saataville viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 1 päivänä maaliskuuta.

Perustelu

Raportointitehtävien johdonmukainen yhdenmukaistaminen.

Tarkistus     360

Ehdotus asetukseksi

242 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio raportoi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle rahoitusvälineistä, talousarviotakuista, rahoitusavusta, ehdollisista veloista ja yhteisestä vararahastosta 39 artiklan 4 ja 5 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. Nämä tiedot annetaan samaan aikaan tilintarkastustuomioistuimen saataville.

Komissio raportoi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle rahoitusvälineistä, talousarviotakuista, rahoitusavusta, ehdollisista veloista ja yhteisestä vararahastosta kunkin julkaisuvuoden 30 päivästä kesäkuuta alkaen 39 artiklan 4 ja 5 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. Nämä tiedot annetaan samaan aikaan tilintarkastustuomioistuimen saataville.

Perustelu

Esittelijät suhtautuvat myönteisesti komission ehdotukseen yhdistää kaikki raportointivaatimukset yhtenäiseen asiakirjaan, joka liitetään talousarvioluonnoksen oheen. Asiakirjassa olisi esitettävä samat tiedot kuin nykyisissä kertomuksissa ja kuvattava selvästi tilannetta julkaisuvuoden 30 päivästä kesäkuuta alkaen.

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

244 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityisrahastoja koskeva raportointi

Raportointi ulkoisia toimia koskevista unionin erityisrahastoista

Perustelu

Katso esittelijän 227 artiklaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

244 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio raportoi 39 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain unionin erityisrahastoista tuetuista toimista, rahastojen hallinnoinnista, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisasteesta ja niiden tilinpäätöksistä.

Komissio raportoi 39 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain ulkoisia toimia koskevista unionin erityisrahastoista tuetuista toimista, rahastojen hallinnoinnista, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisasteesta ja niiden tilinpäätöksistä.

Perustelu

Katso esittelijän 227 artiklaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus    363

Ehdotus asetukseksi

247 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden tarkastuksen perussopimuksiin, talousarvioon, tähän asetukseen, tämän asetuksen nojalla annettuihin delegoituihin säädöksiin ja kaikkiin muihin perussopimusten soveltamiseksi annettuihin säädöksiin nähden. Kyseisessä tarkastuksessa on otettava huomioon ohjelmien monivuotinen luonne ja asiaan liittyvät seuranta- ja valvontajärjestelmät.

1.  Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden tarkastuksen perussopimuksiin, talousarvioon, tähän asetukseen, tämän asetuksen nojalla annettuihin delegoituihin säädöksiin ja kaikkiin muihin perussopimusten soveltamiseksi annettuihin säädöksiin nähden. Kyseisessä tarkastuksessa voidaan ottaa huomioon ohjelmien monivuotinen luonne ja asiaan liittyvät seuranta- ja valvontajärjestelmät.

Perustelu

Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut (katso lausunnon nro 1/2017 106–108 kohta), komission esittämä uusi sanamuoto vaikuttaa kielteisesti tilintarkastustuomioistuimen oikeuteen päättää omista tarkastusmenetelmistään.

Tarkistus    364

Ehdotus asetukseksi

249 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio, muut toimielimet, unionin puolesta tuloja ja menoja hoitavat elimet ja saajat avustavat tilintarkastustuomioistuinta kaikin tavoin ja antavat sille kaikki tiedot, jotka se katsoo tarvitsevansa tehtäviään suorittaessaan. Niiden on annettava tilintarkastustuomioistuimen käyttöön kaikki talousarviosta rahoitettavien hankintasopimusten tekemistä ja niiden toteuttamista koskevat asiakirjat ja kaikki rahavaroja ja aineellista omaisuutta koskevat tilit, koko kirjanpitoaineisto ja muut asiakirjatodisteet sekä niitä koskevat hallinnolliset asiakirjat, kaikki tuloja ja menoja koskevat asiakirjat, omaisuusluettelot ja hallintokaaviot, jotka tilintarkastustuomioistuin katsoo tarpeellisiksi tarkastaakseen talousarvion toteuttamista ja taloudellista tulosta koskevat kertomukset asiakirjojen tai paikan päällä tehtyjen tarkastusten perusteella sekä samaa tarkoitusta varten kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on laadittu tai joita säilytetään sähköisessä muodossa.

Komissio, muut toimielimet, unionin puolesta tuloja ja menoja hoitavat elimet ja saajat avustavat tilintarkastustuomioistuinta kaikin tavoin ja antavat sille kaikki tiedot, jotka se katsoo tarvitsevansa tehtäviään suorittaessaan. Niiden on annettava tilintarkastustuomioistuimen käyttöön tämän pyynnöstä kaikki talousarviosta rahoitettavien hankintasopimusten tekemistä ja niiden toteuttamista koskevat asiakirjat ja kaikki rahavaroja ja aineellista omaisuutta koskevat tilit, koko kirjanpitoaineisto ja muut asiakirjatodisteet sekä niitä koskevat hallinnolliset asiakirjat, kaikki tuloja ja menoja koskevat asiakirjat, omaisuusluettelot ja hallintokaaviot, jotka tilintarkastustuomioistuin katsoo tarpeellisiksi tarkastaakseen talousarvion toteuttamista ja taloudellista tulosta koskevat kertomukset asiakirjojen tai paikan päällä tehtyjen tarkastusten perusteella sekä samaa tarkoitusta varten kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on laadittu tai joita säilytetään sähköisessä muodossa. Tilintarkastustuomioistuimen tiedonsaantioikeus koskee myös tarkastuksen kohteena olevien tulojen ja menojen hallinnointiin käytettävää tietojärjestelmää.

Perustelu

Katso esittelijän 249 artiklan 7 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus    365

Ehdotus asetukseksi

249 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Integroitujen tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttö ei saa heikentää tilintarkastustuomioistuimen oikeuksia tutustua asiakirjatodisteisiin.

7.  Integroitujen tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttö ei saa heikentää tilintarkastustuomioistuimen oikeuksia tutustua asiakirjatodisteisiin. Aina kun teknisesti mahdollista, tilintarkastustuomioistuimelle on annettava sähköinen pääsy tarkastuksen kannalta tarvittaviin tietoihin ja asiakirjoihin sen omissa tiloissa.

Perustelu

Esittelijät esittävät tarkistuksia 249 artiklaan sen varmistamiseksi, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on selkeä oikeus päästä tietojenkäsittelyjärjestelmiin tarkastuksen suorittamiseksi.

Tarkistus     366

Ehdotus asetukseksi

250 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tilintarkastustuomioistuin toimittaa komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 15 päivänä kesäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä. Kaikki toimielimet toimittavat vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 15 päivänä lokakuuta. Muut toimielimet kuin komissio toimittavat vastauksensa samanaikaisesti komissiolle.

1.  Tilintarkastustuomioistuin toimittaa komissiolle ja asianomaisille toimielimille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä vuosikertomuksessa, jotta asianomaiset toimielimet voivat kommentoida niitä. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina. Kaikki toimielimet toimittavat vastauksensa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 15 päivänä heinäkuuta. Muut toimielimet kuin komissio toimittavat vastauksensa samanaikaisesti komissiolle.

Perustelu

Korjaus tarkistukseen 205. Vuoden 2016 kokemukset osoittivat, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen tehokkaampi ja oikea-aikaisempi laatiminen olisi toteutettavissa säännöllisesti, jos määräaikaa, jonka kuluessa komission ja muiden toimielimien on toimitettava tilinpäätöksensä ja niihin liittyvät tiedot, mukautetaan vastaavasti.

Tarkistus    367

Ehdotus asetukseksi

250 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, jotta toimielinten vastaukset sen huomautuksiin julkaistaan kunkin huomautuksen yhteydessä.

Poistetaan.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen oikeus päättää siitä, miten se laatii ja esittää erityiskertomuksensa, olisi säilytettävä sen sijaan, että se määritellään ennalta tässä ehdotuksessa

Tarkistus    368

Ehdotus asetukseksi

251 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa asianomaiselle toimielimelle tai elimelle huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä erityiskertomuksessa. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina, ja niihin sovelletaan kuulemismenettelyä.

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa asianomaiselle toimielimelle tai elimelle huomautukset, jotka sen mielestä ovat sen laatuisia, että ne on esitettävä erityiskertomuksessa, jotta asianomainen toimielin tai elin voi kommentoida niitä. Näiden huomautusten on säilyttävä luottamuksellisina.

Tarkistus    369

Ehdotus asetukseksi

251 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tilintarkastustuomioistuimen tai asianomaisen toimielimen tai elimen pyynnöstä Euroopan parlamentti voi tarkastella vastauksia.

Perustelu

Menettelyn avoimuuden lisäämiseksi etenkin viivästysten yhteydessä Euroopan parlamentti voi tarkastella toimielimen tai elimen vastauksia.

Tarkistus    370

Ehdotus asetukseksi

251 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, että kunkin toimielimen tai elimen vastaukset sen huomautuksiin julkaistaan kunkin huomautuksen yhteydessä tai sen jäljessä, ja julkaisee erityiskertomuksen laatimisen aikataulun.

Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, että kunkin toimielimen tai elimen vastaukset sen huomautuksiin julkaistaan erityiskertomuksen yhteydessä.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuimen oikeus päättää siitä, miten se laatii ja esittää erityiskertomuksensa, olisi säilytettävä sen sijaan, että se määritellään ennalta tässä ehdotuksessa.

Tarkistus     371

Ehdotus asetukseksi

256 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä osastossa käsiteltävät hallintomäärärahat määritellään 45 artiklan 3 kohdassa.

Tässä osastossa käsiteltävät ja muiden toimielimien hallintomäärärahat määritellään 45 artiklan 3 kohdassa.

Perustelu

Hallintomäärärahojen määritelmässä ei pitäisi vain viitata komission hallintomenoihin (45 artiklan 3 kohta), vaan sen olisi katettava myös muiden toimielimien hallintomenot.

Tarkistus     372

Ehdotus asetukseksi

258 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti ja/ tai neuvosto ottavat esille perusteltuja ongelmakohtia tämän neljän viikon määräajan kuluessa, määräaikaa pidennetään kerran kahdella viikolla.

Jos Euroopan parlamentti ja/ tai neuvosto ottavat esille ongelmakohtia tämän neljän viikon määräajan kuluessa, määräaikaa pidennetään kerran kahdella viikolla.

Tarkistus     373

Ehdotus asetukseksi

258 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  mahdolliset maan tai kiinteistöjen vaihdot;

Tarkistus     374

Ehdotus asetukseksi

258 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  arvoltaan yli 1 000 000 euroa olevat kiinteistöjen hankinta-, rakennekorjaus- tai rakennushankkeet tai useita tällaisia hanke-elementtejä samanaikaisesti toteutettuina yhdistävät hankkeet siinä tapauksessa, että hinta on yli 110 prosenttia vertailukelpoisten kiinteistöjen paikallisesta hinnasta tai vuokraindeksistä;

Tarkistus     375

Ehdotus asetukseksi

258 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  maan tai rakennusten myynti siinä tapauksessa, että hinta on alle 90 prosenttia vertailukelpoisten kiinteistöjen paikallisesta hintaindeksistä;

Tarkistus     376

Ehdotus asetukseksi

259 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 258 artiklan 1‑5 kohdassa tarkoitettua varhaista ilmoittamista ja ennakkohyväksyntää ei sovelleta asuinkiinteistöihin. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat pyytää asianomaiselta toimielimeltä mitä tahansa asuinkiinteistöihin liittyviä tietoja.

2.  Edellä olevan 258 artiklan 1‑5 kohdassa tarkoitettua varhaista ilmoittamista ja ennakkohyväksyntää sovelletaan myös asuinkiinteistöihin, jos kiinteistöjen hankinta-, rakennekorjaus- tai rakennushankkeet tai useita tällaisia hanke-elementtejä samanaikaisesti toteutettuina yhdistävät hankkeet ovat arvoltaan yli 1 000 000 euroa ja hinta on yli 110 prosenttia vertailukelpoisten kiinteistöjen paikallisesta hinnasta tai vuokraindeksistä. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat pyytää asianomaiselta toimielimeltä mitä tahansa asuinkiinteistöihin liittyviä tietoja.

Tarkistus     377

Ehdotus asetukseksi

261 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    378

Ehdotus asetukseksi

262 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 2012/2002

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet rahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksenä päätöksen rahastosta myönnettävästä rahoitusosuudesta ja maksaa kyseisen rahoitusosuuden välittömästi kertasuorituksena tuensaajavaltiolle. Jos on maksettu 4 a artiklan mukainen ennakkomaksu, maksetaan vain jäljellä oleva määrä.”

”4.  Samaan aikaan kun Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottoa koskevaksi päätökseksi, komissio antaa täytäntöönpanosäädöksenä rahoitusosuutta koskevan päätöksen, joka tulee voimaan päivänä, jona Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät päätöksen rahaston varojen käyttöönottamisesta, ja maksaa kyseisen rahoitusosuuden välittömästi kertasuorituksena tuensaajavaltiolle. Jos on maksettu 4 a artiklan mukainen ennakkomaksu, maksetaan vain jäljellä oleva määrä.”

Tarkistus    379

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 1296/2013

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”2. Edellä 3 artiklan 1 kohdassa säädettyihin lohkoihin kohdennetaan seuraavat ohjeelliset prosenttiosuudet, jotka ovat koko ohjelmakauden keskimääriä:

 

a) Progress-lohkoon vähintään 18 prosenttia;

 

b) Eures-lohkoon vähintään 18prosenttia;

 

c) Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon vähintään 18 prosenttia.”

 

Tarkistus    380

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1296/2013

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

 

2 a.  Kaikkia kolmea lohkoa (”Progress”, ”Eures” ja ”Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys”) ja niihin liittyviä aihekohtaisia osa-alueita koskevat, varainhoitovuoden päättyessä käyttämättä olevat määrärahat siirretään seuraavalle varainhoitovuodelle. Näitä määrärahoja eivät koske 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut ohjeelliset vähimmäisosuudet.”

Tarkistus    381

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 1296/2013

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Progress-lohkosta tuetaan yhden tai useamman a, b ja c alakohdassa luetellun aihekohtaisen osa-alueen toimia:

”1.  Progress-lohkosta tuetaan yhden tai useamman a, b ja c alakohdassa luetellun aihekohtaisen osa-alueen toimia. Koko ohjelmakauden aikana 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyssä varojen ohjeellisessa kohdentamisessa eri osa-alueille noudatetaan seuraavia vähimmäisprosenttiosuuksia:

a)  työllisyys ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunta;

a)  työllisyys ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunta: 20 prosenttia;

b)  sosiaalinen suojelu, sosiaalinen osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen ja ehkäiseminen;

b)  sosiaalinen suojelu, sosiaalinen osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen ja ehkäiseminen: 45 prosenttia;

c)  työolot.”

c)  työolot: seitsemän prosenttia.

 

Jäljelle jäänyt osuus kohdennetaan yhdelle tai useammalle a, b tai c kohdassa tarkoitetulle aihekohtaiselle osa-alueelle tai niiden yhdistelmälle.

Tarkistus    382

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1296/2013

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”19 artikla

”19 artikla

Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

Eures-lohkosta tuetaan yhden tai useamman a, b ja c alakohdassa tarkoitetun aihekohtaisen osa-alueen toimia:

Eures-lohkosta tuetaan yhden tai useamman a, b ja c alakohdassa tarkoitetun aihekohtaisen osa-alueen toimia. Koko ohjelmakauden aikana 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa esitetyssä varojen ohjeellisessa kohdentamisessa eri osa-aloille noudatetaan seuraavia vähimmäisprosenttiosuuksia:

a)  avointen työpaikkojen ja työhakemusten avoimuus sekä työnhakijoille ja työnantajille tarkoitettujen niihin liittyvien tietojen avoimuus;

a)  avointen työpaikkojen ja työhakemusten avoimuus sekä työnhakijoille ja työnantajille tarkoitettujen niihin liittyvien tietojen avoimuus: 15 prosenttia;

b)  palveluiden kehittäminen työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä unionin tasolla, erityisesti kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt;

b)  palveluiden kehittäminen työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä unionin tasolla, erityisesti kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt: 15 prosenttia;

c)  rajat ylittävät kumppanuudet.”

c)  rajat ylittävät kumppanuudet: 18 prosenttia.

 

Jäljelle jäänyt osuus kohdennetaan yhdelle tai useammalle a, b tai c kohdassa tarkoitetulle aihekohtaiselle osa-alueelle tai niiden yhdistelmälle.

Tarkistus    383

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1296/2013

25 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”25 artikla

”25 artikla

Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkosta tuetaan yhden tai useamman a ja b alakohdassa tarkoitetun aihekohtaisen osa-alueen toimia:

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkosta tuetaan yhden tai useamman a ja b alakohdassa tarkoitetun aihekohtaisen osa-alueen toimia. Koko ohjelmakauden aikana 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa esitetyssä varojen ohjeellisessa kohdentamisessa eri osa-alueille noudatetaan seuraavia vähimmäisprosenttiosuuksia:

a)  mikrorahoitus heikossa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille;

a)  mikrorahoitus heikossa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille: 35 prosenttia;

b)  yhteiskunnallinen yrittäjyys.”

b)  yhteiskunnallinen yrittäjyys: 35 prosenttia.

 

Jäljelle jäänyt osuus kohdennetaan a tai b alakohdassa tarkoitetulle aihekohtaisille osa-alueille tai niiden yhdistelmälle.

Tarkistus    384

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1296/2013

32 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a.  Korvataan 32 artikla seuraavasti:

”32 artikla

”32 artikla

Työohjelmat

Työohjelmat

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan työohjelmat, jotka kattavat kyseessä olevat kolme lohkoa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1.  Komissio hyväksyy 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan työohjelmat, jotka kattavat kyseessä olevat kolme lohkoa.

Työohjelmat ovat tarvittaessa kestoltaan kolme vuotta ja niihin on sisällyttävä kuvaus rahoitettavista toimista, menettelyt unionin tukemien toimien valitsemiseksi, maantieteellinen kattavuus, kohdeyleisö ja ohjeellinen täytäntöönpanoajanjakso. Työohjelmissa on ilmoitettava myös kullekin erityistavoitteelle kohdennetun tuen määrä ja noudatettava 33 artiklan mukaista varojen uudelleenkohdentamista. Työohjelmilla on vahvistettava ohjelman johdonmukaisuutta osoittamalla yhteydet kolmen lohkon välillä.

Työohjelmat ovat tarvittaessa kestoltaan kolme vuotta ja niihin on sisällyttävä kuvaus rahoitettavista toimista, menettelyt unionin tukemien toimien valitsemiseksi, maantieteellinen kattavuus, kohdeyleisö ja ohjeellinen täytäntöönpanoajanjakso. Työohjelmissa on ilmoitettava myös kullekin erityistavoitteelle kohdennetun tuen määrä sekä ohjelman kolmeen lohkoon ja niiden osa-alueisiin kohdennettavat vuosittaiset osuudet ja noudatettava 33 artiklan mukaista varojen uudelleenkohdentamista. Työohjelmilla on vahvistettava ohjelman johdonmukaisuutta osoittamalla yhteydet kolmen lohkon välillä.

 

2.  Jotta varmistetaan entistä suurempi avoimuus ja vastuuvelvollisuus, Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi kutsua komission valiokunnan kokoukseen keskustelemaan 1 kohdassa tarkoitetun työohjelman luonnoksesta ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, jossa työohjelma vahvistetaan .”

Tarkistus    385

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1296/2013

33 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Poistetaan 33 artikla.

5.  Korvataan 33 artikla seuraavasti:

 

”33 artikla

 

Varojen kohdentaminen uudelleen lohkojen välillä ja lohkojen yksittäisille aihekohtaisille osa-alueille

 

Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa varoja kohdennetaan uudelleen lohkojen välillä ja lohkojen yksittäisille aihekohtaisille osa-alueille, kun sosioekonomisen tilanteen muutos edellyttää sitä. Varojen kohdentaminen uudelleen kunkin lohkon aihekohtaisille osa-alueille otetaan huomioon 32 artiklassa tarkoitetuissa työohjelmissa.”

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään nykyiseen asetukseen sisältyvä mahdollisuus kohdentaa varoja uudelleen sekä tarkastukset, joihin delegoitujen säädösten käyttäminen tarjoaa mahdollisuuden. Siinä yksinomaan poistetaan prosenttiosuudet ja viittaus väliarviointiin. Arviointi on 13 artiklan 1 kohdan mukaan tehtävä 1. heinäkuuta 2017 mennessä.

Tarkistus    386

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1296/2013

34 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 a.  Korvataan 34 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2014 seitsemän vuoden ajaksi 33 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2014 seitsemän vuoden ajaksi 32 ja 33 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    387

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1296/2013

34 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 b.  Korvataan 34 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 33 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 32 ja 33 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    388

Ehdotus asetukseksi

263 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1296/2013

34 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 c.  Korvataan 34 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5.  Edellä olevan 33 artiklan nojalla hyväksytty delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä olevien 32 ja 33 artiklan nojalla hyväksytty delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    389

Ehdotus asetukseksi

264 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 1301/2013

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  investoinnit alueiden omien mahdollisuuksien kehittämiseen kiinteillä investoinneilla laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä infrastruktuuriin, mukaan lukien kulttuurin ja kestävän matkailun infrastruktuurit, yrityspalvelut, tutkimus- ja innovointitahoille tarjottava tuki sekä investoinnit teknologiaan ja soveltavaan tutkimukseen yrityksissä;

e)  investoinnit alueiden omien mahdollisuuksien kehittämiseen kiinteillä investoinneilla laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä pienimuotoiseen infrastruktuuriin, mukaan lukien pienimuotoiset kulttuurin ja kestävän matkailun infrastruktuurit, yrityspalvelut, tutkimus- ja innovointitahoille tarjottava tuki sekä investoinnit teknologiaan ja soveltavaan tutkimukseen yrityksissä; perustelluissa tapauksissa tuen soveltamisalaa voidaan laajentaa;

Tarkistus    390

Ehdotus asetukseksi

264 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1301/2013

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Edellä ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettu investointi katsotaan pienimuotoiseksi, jos sen EAKR:n osarahoitus ei ylitä 10 000 000:aa euroa; tämä raja-arvo korotetaan 20 000 000 euroon tapauksissa, joissa kyseisen infrastruktuurin katsotaan olevan maailman kulttuuriperintöä maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta vuonna 1972 tehdyn Unescon yleissopimuksen 1 artiklan mukaisesti.”

Tarkistus    391

Ehdotus asetukseksi

264 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 1301/2013

5 artikla – 9 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e)  tuki maahantulijoiden ja pakolaisten vastaanottoa ja sosiaalista ja taloudellista integroitumista varten;”

”e)  tuki kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien maahantulijoiden ja pakolaisten vastaanottoa ja sosiaalista ja taloudellista integroitumista varten;”

Tarkistus    392

Ehdotus asetukseksi

264 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1301/2013

Liite I – taulukko ”Sosiaalinen infrastruktuuri”

 

Komission teksti

Lastenhoito ja koulutus

henkilömäärä

Tuettujen lastenhoito- ja koulutusinfrastruktuurien kapasiteetti

Terveys

henkilömäärä

Parannettujen terveyspalvelujen piirissä oleva väestö

Asuminen

asuntojen lukumäärä

Kunnostetut asunnot

 

asuntojen lukumäärä

Kunnostetut asunnot, joista maahantulijoille ja pakolaisille tarkoitetut (pois luettuina vastaanottokeskukset)

Maahantulijat ja pakolaiset

henkilömäärä

Maahantulijoita ja pakolaisia tukevan infrastruktuurin kapasiteetti (muu kuin asunnot)

Tarkistus

Lastenhoito ja koulutus

henkilömäärä

Tuettujen lastenhoito- ja koulutusinfrastruktuurien kapasiteetti

Terveys

henkilömäärä

Parannettujen terveyspalvelujen piirissä oleva väestö

Asuminen

asuntojen lukumäärä

Kunnostetut asunnot

 

asuntojen lukumäärä

Kunnostetut asunnot, joista kansainvälisen suojelun piiriin kuuluville maahantulijoille ja pakolaisille tarkoitetut (pois luettuina vastaanottokeskukset)

Kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvat maahantulijat ja pakolaiset

henkilömäärä

Kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvia maahantulijoita ja pakolaisia tukevan infrastruktuurin kapasiteetti (muu kuin asunnot)

Tarkistus    393

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1303/2013

2 artikla – 11 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”11 a)  ’takaisin maksettavalla ennakkomaksulla’ hankkeeseen myönnettyä lainaa, joka maksetaan yhdessä tai useammassa erässä ja jonka takaisinmaksuehdot ovat riippuvaisia hankkeen tuloksista;”

Perustelu

Takaisinmaksettavat ennakot (”avances récupérables”) ovat useissa jäsenvaltioissa laajalti käytettyjä välineitä, joilla tuetaan varhaisessa vaiheessa olevia hankkeita pääasiassa innovoinnin toimialalla, ja niillä on rahoitusvälineiden ominaisuudet. Niitä ei kuitenkaan ole määritelty eikä sisällytetty rahoitusvälineiden määritelmään sellaisena kuin se on vahvistettu yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ja varainhoitoasetuksissa. Tähän oikeudelliseen tyhjiöön olisi kiireellisesti puututtava sitä suuremmalla syyllä, kun takaisinmaksettavat ennakot on nimenomaisesti määritelty lainoiksi ja siten riskinjakovälineiksi EU:n valtiontukilainsäädännössä.

Tarkistus    394

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

2 artikla – 31 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

31)  ’makroaluestrategialla’ yhtenäistä kehystä, jota voidaan tukea muun muassa ERI-rahastoista ja jolla pyritään vastaamaan yhteisiin haasteisiin, joita ilmenee tietyllä maantieteellisellä alueella, joka liittyy samalla alueella sijaitseviin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin, jotka näin hyötyvät taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta edistävän yhteistyön tehostumisesta;”.

31)  ’makroaluestrategialla’ Eurooppa-neuvoston ohjeistuksen mukaista yhtenäistä kehystä, jota voidaan tukea muun muassa ERI-rahastoista ja jolla pyritään vastaamaan yhteisiin haasteisiin, joita ilmenee tietyllä maantieteellisellä alueella, joka liittyy samalla alueella sijaitseviin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin, jotka näin hyötyvät taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta edistävän yhteistyön tehostumisesta;”.

Tarkistus    395

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kullekin ERI-rahastolle rahastokohtaisissa säännöissä asetettujen prioriteettien on katettava etenkin kunkin rahaston varojen asianmukainen käyttö muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden aloilla.”

”Kullekin ERI-rahastolle rahastokohtaisissa säännöissä asetettujen prioriteettien on katettava etenkin kunkin rahaston varojen asianmukainen käyttö muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden aloilla, ja tarvittaessa on varmistettava koordinointi turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kanssa.”

Tarkistus    396

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

30 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Lisätään 30 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”30 a artikla

 

1.   Osa jäsenvaltion ERI-rahastojen määrärahoista voidaan kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä ja komission suostumuksella siirtää yhteen tai useampaan varainhoitoasetuksen tai alakohtaisten asetusten mukaisesti perustettuun välineeseen tai varainhoitoasetuksen 125 artiklan mukaisesti lisäämään ESIR-rahaston riskinkantokykyä. ERI-rahastojen määrärahoja koskeva siirtopyyntö on jätettävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta.

 

2.   Siirtää voidaan ainoastaan ohjelman rahoitussuunnitelmaan sisältyviä tulevien vuosien määrärahoja.

 

3.   Pyynnön mukana on oltava ehdotus yhden tai useamman sellaisen ohjelman muuttamiseksi, josta siirto on määrä tehdä. Vastaavat muutokset ohjelmaan ja kumppanuussopimukseen tehdään 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja muutosten yhteydessä on ilmoitettava kunkin kyseeseen tulevan vuoden osalta komissiolle siirrettävä kokonaismäärä.”

 

Tarkistus    397

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

34 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  parantaa paikallisten toimijoiden valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön toimia ja myös parantaa niiden projektinhallintavalmiuksia;

a)  parantaa paikallisten toimijoiden valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön toimia ja myös parantaa niiden projektinhallintavalmiuksia ja mahdollisten lopullisten saajien valmiuksia valmistella hankkeita ja panna niitä täytäntöön;

Tarkistus    398

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

34 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  varmistaa strategian, toimien ja hankkeiden näkyvyys;

Tarkistus    399

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

34 artikla – 3 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  valita toimet ja vahvistaa tuen määrä sekä tehdä ehdotukset elimelle, joka vastaa tukikelpoisuuden lopullisesta tarkistamisesta ennen hyväksyntää;

f)  valita toimet ja vahvistaa tuen määrä sekä tarvittaessa tehdä ehdotukset elimelle, joka vastaa tukikelpoisuuden lopullisesta tarkistamisesta ennen hyväksyntää;

Tarkistus    400

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

37 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c)  arvio rahoitusvälineen avulla potentiaalisesti eri tasoilla aina loppukäyttäjän tasolle asti hankittavista julkisista ja yksityisistä lisävaroista (oletettu vipuvaikutus), mukaan lukien tarvittaessa arvio sellaisen yksityissijoittajille tarjottavan erilliskohtelun tarpeesta ja tasosta, jolla voidaan edistää yksityisten sijoittajien varojen käyttöön saamista tuen vastineena, ja/tai kuvaus mekanismeista, joita käytetään tämän erilliskohtelun tarpeellisuuden ja laajuuden määrittelemiseksi, esimerkiksi kilpailuun perustuva tai asianmukaisella tavalla itsenäinen arviointiprosessi;”

”c)  arvio rahoitusvälineen avulla potentiaalisesti eri tasoilla aina loppukäyttäjän tasolle asti hankittavista julkisista ja yksityisistä lisävaroista (oletettu vipuvaikutus);”

Tarkistus    401

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1303/2013

37 artikla – 8 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:

8.  Jostakin ERI-rahastojen rahoitusvälineestä tukea saavat loppukäyttäjät voivat myös saada tukea ERI-rahastojen muusta prioriteetista tai ohjelmasta tai muusta välineestä, jota tuetaan unionin talousarviosta, sovellettavien unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti. Siinä tapauksessa jokaisesta rahoituslähteestä on pidettävä erillistä kirjanpitoa ja ERI-rahastojen rahoitusvälineistä saadun tuen on sisällyttävä toimeen, jonka tukikelpoiset menot pidetään erillään muista avustuslähteistä.

”8.  Jostakin ERI-rahastojen rahoitusvälineestä tukea saavat loppukäyttäjät voivat myös saada tukea ERI-rahastojen muusta prioriteetista tai ohjelmasta tai muusta välineestä, jota tuetaan unionin talousarviosta tai Euroopan strategisten investointien rahastosta, tapauksen mukaan sovellettavien unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti. Siinä tapauksessa jokaisesta rahoituslähteestä on pidettävä erillistä kirjanpitoa ja ERI-rahastojen rahoitusvälineistä osoitettu tuki oikeuttaa tukikelpoisiin menoihin, jotka pidetään erillään muista avustuslähteistä.

Tarkistus    402

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c)  rahoitusvälineet, joiden avulla voidaan yhdistää edellä tarkoitettu rahoitus Euroopan strategisten investointien rahaston alaan kuuluviin EIP:n rahoitustuotteisiin.”

”c)  rahoitusvälineet, joiden avulla voidaan yhdistää edellä tarkoitettu rahoitus Euroopan strategisten investointien rahaston alaan kuuluviin EIP:n rahoitustuotteisiin ja 38 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen muiden laitosten rahoitustuotteisiin 39 a artiklan mukaisesti.”

Tarkistus    403

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii)  ammattimaista rahoitustoimintaa harjoittavaksi oikeushenkilöksi perustetulle julkisomisteiselle pankille tai rahoituslaitokselle, joka täyttää kaikki seuraavassa luetellut edellytykset:

iii)  ammattimaista rahoitustoimintaa harjoittavaksi oikeushenkilöksi perustetulle julkisomisteiselle pankille tai laitokselle, joka täyttää kaikki seuraavassa luetellut edellytykset:

Tarkistus    404

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iii alakohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  se hoitaa kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen sille antamaa julkisen politiikan alaan kuuluvaa tehtävää, jonka mukaisesti se toteuttaa ERI-rahastojen tavoitteiden saavuttamista edistäviä talouden kehittämistoimia;

–  se hoitaa kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen sille antamaa julkisen politiikan alaan kuuluvaa tehtävää, jonka mukaisesti se muun muassa toteuttaa osana toimintojaan ERI-rahastojen tavoitteiden saavuttamista edistäviä talouden kehittämistoimia;

Tarkistus    405

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iii alakohta – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  se toteuttaa kehittämistoimiaan alueilla, politiikan osa-alueilla ja toimialoilla, joille ei yleensä ole tarjolla riittävästi tai lainkaan rahoitusta markkinalähteistä;

–  se toteuttaa osana toimintojaan myös ERI-rahastojen tavoitteiden saavuttamista edistäviä talouden kehittämistoimiaan alueilla, politiikan osa-alueilla ja toimialoilla, joille ei yleensä ole tarjolla riittävästi tai lainkaan rahoitusta markkinalähteistä;

Tarkistus    406

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iii alakohta – 4 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  sen toiminta perustuu muiden tulosten kuin voiton maksimointiin pitkän aikavälin rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi;

–  sen toiminnan ensisijainen tavoite ei ole voiton maksimointi, jotta voidaan varmistaa sen toimintojen pitkän aikavälin rahoituksellinen kestävyys;

Tarkistus    407

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iii alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

–  se varmistaa, ettei tästä suorasta osallistumisesta aiheudu mitään suoraa tai välillistä kaupallista etua, ylläpitämällä erillistä kirjanpitoa ja erillistä hallintoa kaupallisille toiminnoille tai muilla toimenpiteillä, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia;

Tarkistus    408

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iii alakohta – 6 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  sitä valvoo riippumaton viranomainen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

–  sitä valvoo riippumaton viranomainen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    409

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

38 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kun ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut elimet vastaavat rahoitusvälineen käyttöönotosta, niiden on varmistettava sovellettavan lainsäädännön noudattaminen, mukaan luettuina ERI-rahastoja, valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevat säännöt sekä rahanpesun ehkäisemistä, terrorismin torjumista ja veropetoksia koskevat asiaankuuluvat vaatimukset ja niihin sovellettava lainsäädäntö. Ne eivät saa käyttää veronkiertorakenteita, etenkään aggressiivisia verosuunnittelujärjestelmiä tai sellaisia käytäntöjä, jotka eivät ole verotusalan hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisia, sellaisina kuin ne on vahvistettu unionin lainsäädännössä, mukaan lukien komission suositukset, tiedonannot ja viralliset ilmoitukset. Ne eivät saa olla sijoittautuneet sellaisille oikeudenkäyttöalueille, jotka eivät tee yhteistyötä unionin kanssa avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevien kansainvälisesti sovittujen veronormien soveltamisessa, eivätkä ne saa rahoitustoimia toteuttaessaan ylläpitää liikesuhteita tällaisille oikeudenkäyttöalueille perustettuihin yhteisöihin. Nämä elimet voivat omalla vastuullaan tehdä sopimuksia rahoituksenvälittäjien kanssa rahoitustoimien toteuttamiseksi. Niiden on saatettava tässä kohdassa tarkoitetut vaatimukset osaksi sellaisten rahoituksenvälittäjien kanssa tekemiään sopimuksia, jotka on valittu osallistumaan kyseisten sopimusten mukaisesti rahoitustoimien toteuttamiseen.”

”Kun ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut elimet vastaavat rahoitusvälineen käyttöönotosta, niiden on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan luettuina ERI-rahastoja, valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevat säännöt sekä rahanpesun ehkäisemistä, terrorismin torjumista ja veropetoksia koskevat asiaankuuluvat vaatimukset ja niihin sovellettava lainsäädäntö. Ne eivät saa käyttää veronkiertorakenteita, etenkään aggressiivisia verosuunnittelujärjestelmiä tai sellaisia käytäntöjä, jotka eivät ole verotusalan hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisia, sellaisina kuin ne on vahvistettu unionin lainsäädännössä. Ne eivät saa olla sijoittautuneet sellaisille oikeudenkäyttöalueille, jotka eivät tee yhteistyötä unionin kanssa avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevien kansainvälisesti sovittujen veronormien soveltamisessa, eivätkä ne saa rahoitustoimia toteuttaessaan ylläpitää liikesuhteita tällaisille oikeudenkäyttöalueille perustettuihin yhteisöihin. Nämä elimet voivat omalla vastuullaan tehdä sopimuksia rahoituksenvälittäjien kanssa rahoitustoimien toteuttamiseksi. Niiden on saatettava tässä kohdassa tarkoitetut vaatimukset osaksi sellaisten rahoituksenvälittäjien kanssa tekemiään sopimuksia, jotka on valittu osallistumaan kyseisten sopimusten mukaisesti rahoitustoimien toteuttamiseen.”

Tarkistus    410

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat osoittaa ERI-rahastoista rahoitusosuuden 38 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin houkutellakseen lisäinvestointeja yksityiseltä sektorilta.

1.  Asianomaisten jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset voivat osoittaa ERI-rahastoista rahoitusosuuden 38 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin, jos tarkoituksena on houkutella lisäinvestointeja yksityiseltä sektorilta ja jos tällä edistetään edelleen ERI-rahastojen tavoitteita ja unionin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa strategiaa.

Tarkistus    411

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus saa olla enintään 25 prosenttia loppukäyttäjille annetusta tuesta. Jäljempänä 120 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla vähemmän kehittyneillä alueilla kyseinen rahoitusosuus saa olla suurempi kuin 25 prosenttia, jos tämä on ennakkoarvioinnin perusteella asianmukaisesti perusteltua, mutta se ei saa olla suurempi kuin 50 prosenttia. Tässä kohdassa tarkoitettu kokonaistuki muodostuu loppukäyttäjille myönnettyjen uusien lainojen ja vakuuden saaneiden lainojen sekä kyseisten loppukäyttäjien saamien oman pääoman ehtoisten ja luonteisten sijoitusten kokonaismäärästä. Tässä kohdassa tarkoitetut takauksen saaneet lainat otetaan huomioon vain siltä osin kuin ERI-rahastojen varoja on sidottuina vakuussopimuksiin; sidottujen varojen määrä lasketaan suuren määrän uusia lainoja kattavan, ennalta tehtävän varovaisen riskinarvioinnin perusteella.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus saa olla enintään 15 prosenttia loppukäyttäjille annetusta tuesta. Jäljempänä 120 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla kyseinen rahoitusosuus saa olla suurempi kuin 15 prosenttia, jos tämä on ennakkoarvioinnin tai EIP:n tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemän valmistelevan arvioinnin perusteella asianmukaisesti perusteltua, mutta se ei saa olla suurempi kuin 30 prosenttia. Tässä kohdassa tarkoitettu kokonaistuki muodostuu loppukäyttäjille myönnettyjen uusien lainojen ja vakuuden saaneiden lainojen sekä kyseisten loppukäyttäjien saamien oman pääoman ehtoisten ja luonteisten sijoitusten kokonaismäärästä. Tässä kohdassa tarkoitetut takauksen saaneet lainat otetaan huomioon vain siltä osin kuin ERI-rahastojen varoja on sidottuina vakuussopimuksiin; sidottujen varojen määrä lasketaan suuren määrän uusia lainoja kattavan, ennalta tehtävän varovaisen riskinarvioinnin perusteella.

Tarkistus    412

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäljempänä 46 artiklassa tarkoitettujen, hallintoviranomaisten laatimien kertomusten, jotka koskevat tämän artiklan mukaisista rahoitusvälineistä muodostuvia toimia, on perustuttava tietoihin, joita EIP säilyttää ESIR-asetuksen 16 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaista raportointiaan varten, täydennettyinä 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellytetyillä lisätiedoilla.

4.  Jäljempänä 46 artiklassa tarkoitettujen, hallintoviranomaisten laatimien kertomusten, jotka koskevat tämän artiklan mukaisista rahoitusvälineistä muodostuvia toimia, on perustuttava tietoihin, joita EIP säilyttää ESIR-asetuksen 16 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaista raportointiaan varten, täydennettyinä 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellytetyillä lisätiedoilla. Tämän kohdan vaatimusten on mahdollistettava yhdenmukaiset raportointia koskevat edellytykset tämän asetuksen 46 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    413

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 5 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  antaa käyttöönottoon liittyvät tehtävät rahoituslaitokselle, joka joko avaa hallintoviranomaisen puolesta varainhoitotilin omissa nimissään tai perustaa kyseiseen rahoituslaitokseen erillisen rahoituskokonaisuuden ohjelmasta maksettavaa rahoitusosuutta varten. Kun kyseessä on erillinen rahoituskokonaisuus, rahoitusvälineeseen sijoitetut ohjelman varat on erotettava erillisellä kirjanpidolla muista rahoituslaitoksessa saatavilla olevista varoista. Varainhoitotileillä olevien varojen ja tällaisten erillisten rahoituskokonaisuuksien hoitamisessa on noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta ja asianmukaisia vakavaraisuussääntöjä, ja kyseisten varojen likviditeetin on oltava riittävä.

b)  antaa käyttöönottoon liittyvät tehtävät elimelle, joka joko avaa hallintoviranomaisen puolesta varainhoitotilin omissa nimissään tai perustaa kyseiseen rahoituslaitokseen erillisen rahoituskokonaisuuden ohjelmasta maksettavaa rahoitusosuutta varten. Kun kyseessä on erillinen rahoituskokonaisuus, rahoitusvälineeseen sijoitetut ohjelman varat on erotettava erillisellä kirjanpidolla muista rahoituslaitoksessa saatavilla olevista varoista. Varainhoitotileillä olevien varojen ja tällaisten erillisten rahoituskokonaisuuksien hoitamisessa on noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta ja asianmukaisia vakavaraisuussääntöjä, ja kyseisten varojen likviditeetin on oltava riittävä.

Tarkistus    414

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kun tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut elimet vastaavat 38 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten rahoitusvälineiden käyttöönotosta, niiden on varmistettava sovellettavan lainsäädännön noudattaminen, mukaan luettuina ERI-rahastoja, valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevat säännöt sekä rahanpesun ehkäisemistä, terrorismin torjumista ja veropetoksia koskevat asiaankuuluvat vaatimukset ja niihin sovellettava lainsäädäntö. Ne eivät saa käyttää veronkiertorakenteita, etenkään aggressiivisia verosuunnittelujärjestelmiä tai sellaisia käytäntöjä, jotka eivät ole verotusalan hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisia, sellaisina kuin ne on vahvistettu unionin lainsäädännössä, mukaan lukien komission suositukset, tiedonannot ja viralliset ilmoitukset. Ne eivät saa olla sijoittautuneet sellaisille oikeudenkäyttöalueille, jotka eivät tee yhteistyötä unionin kanssa avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevien kansainvälisesti sovittujen veronormien soveltamisessa, eivätkä ne saa rahoitustoimia toteuttaessaan ylläpitää liikesuhteita tällaisille oikeudenkäyttöalueille perustettuihin yhteisöihin. Nämä elimet voivat omalla vastuullaan tehdä sopimuksia rahoituksenvälittäjien kanssa rahoitustoimien toteuttamiseksi. Niiden on saatettava tässä kohdassa tarkoitetut vaatimukset osaksi sellaisten rahoituksenvälittäjien kanssa tekemiään sopimuksia, jotka on valittu osallistumaan kyseisten sopimusten mukaisesti rahoitustoimien toteuttamiseen.

6.  Kun tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetut elimet vastaavat 38 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten rahoitusvälineiden käyttöönotosta, niiden on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan luettuina ERI-rahastoja, valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevat säännöt sekä rahanpesun ehkäisemistä, terrorismin torjumista ja veropetoksia koskevat asiaankuuluvat vaatimukset ja niihin sovellettava lainsäädäntö. Ne eivät saa käyttää veronkiertorakenteita, etenkään aggressiivisia verosuunnittelujärjestelmiä tai sellaisia käytäntöjä, jotka eivät ole verotusalan hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisia, sellaisina kuin ne on vahvistettu unionin lainsäädännössä. Ne eivät saa olla sijoittautuneet sellaisille oikeudenkäyttöalueille, jotka eivät tee yhteistyötä unionin kanssa avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevien kansainvälisesti sovittujen veronormien soveltamisessa, eivätkä ne saa rahoitustoimia toteuttaessaan ylläpitää liikesuhteita tällaisille oikeudenkäyttöalueille perustettuihin yhteisöihin. Nämä elimet voivat omalla vastuullaan tehdä sopimuksia rahoituksenvälittäjien kanssa rahoitustoimien toteuttamiseksi. Niiden on saatettava tässä kohdassa tarkoitetut vaatimukset osaksi sellaisten rahoituksenvälittäjien kanssa tekemiään sopimuksia, jotka on valittu osallistumaan kyseisten sopimusten mukaisesti rahoitustoimien toteuttamiseen.

Tarkistus    415

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kun tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut elimet vastaavat rahasto-osuusrahastojen käyttöönotosta, ne voivat siirtää osan käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä edelleen rahoituksenvälittäjille sillä edellytyksellä, että kyseiset elimet varmistavat omalla vastuullaan, että rahoituksenvälittäjät täyttävät varainhoitoasetuksen 201 artiklan 4 kohdassa ja 202 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset. Rahoituksenvälittäjät on valittava avointen, läpinäkyvien, oikeasuhteisten ja syrjimättömien menettelyjen avulla ja eturistiriitoja välttäen.

7.  Kun tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetut elimet vastaavat rahasto-osuusrahastojen käyttöönotosta, ne voivat siirtää osan käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä edelleen rahoituksenvälittäjille sillä edellytyksellä, että kyseiset elimet varmistavat omalla vastuullaan, että rahoituksenvälittäjät täyttävät varainhoitoasetuksen 201 artiklan 4 kohdassa ja 202 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset. Rahoituksenvälittäjät on valittava avointen, läpinäkyvien, oikeasuhteisten ja syrjimättömien menettelyjen avulla ja eturistiriitoja välttäen.

Tarkistus    416

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  Kun hallintoviranomaiset osoittavat ERI-rahastoista ohjelmien varoja 38 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen olemassa olevaan välineeseen, jonka rahastonhoitajan EIP, kansainvälinen rahoituslaitos, jossa jäsenvaltio on osakkaana, tai ammattimaista rahoitustoimintaa harjoittavaksi oikeushenkilöksi perustettu julkisomisteinen pankki tai rahoituslaitos, joka täyttää 38 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetut edellytykset, on jo valinnut, niiden on annettava käyttöönottoon liittyvät tehtävät kyseiselle rahastonhoitajalle suoraan tehtävällä sopimuksella.

8.  Kun hallintoviranomaiset osoittavat ERI-rahastoista ohjelmien varoja 38 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen olemassa olevaan välineeseen, jonka rahastonhoitajan tai rahoituksenvälittäjän EIP, kansainvälinen rahoituslaitos, jossa jäsenvaltio on osakkaana, tai ammattimaista rahoitustoimintaa harjoittavaksi oikeushenkilöksi perustettu julkisomisteinen pankki tai rahoituslaitos, joka täyttää 38 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa asetetut edellytykset, on jo valinnut, niiden on annettava käyttöönottoon liittyvät tehtävät kyseiselle rahastonhoitajalle tai rahoituksenvälittäjälle suoraan tehtävällä sopimuksella.

Tarkistus    417

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

3 9a artikla – 12 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

12.  Kun kyse on 38 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, jotka ovat vakuusvälineitä, ERI-rahastoista voidaan osoittaa rahoitusosuus lainasalkun alemman etuoikeusluokan osuuteen ja/tai välirahoitusosuuteen, joilla on myös unionin myöntämä ESIR-takuu.

12.  Kun kyse on 38 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, jotka ovat vakuusvälineitä, jäsenvaltiot voivat päättää, että ERI-rahastoista voidaan osoittaa tarvittaessa rahoitusosuus lainasalkun eri etuoikeusluokan osuuteen, joilla on myös unionin myöntämä ESIR-takuu. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut, ERI-rahastojen tuesta johtuvat varat, jotka saadaan investoinneista tai vakuussopimuksiin sidottujen varojen vapautumisesta, mukaan lukien pääoman takaisinmaksut ja tuotot sekä muut tulot, kuten korot, vakuuspalkkiot, osingot, pääomatulot tai muut investoinneista saadut tulot, on käytettävä asianomaisten ERI-rahastojen tavoitteiden mukaisesti uudelleen tukemaan sellaisia toimenpiteitä ja loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten rahoitusosuuksien lähteenä olevan ohjelman tai ohjelmien mukaisia.

Tarkistus    418

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

39 a artikla – 13 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

13.  EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tapauksessa voidaan perustaa ohjelmassa erillinen prioriteetti ja maaseuturahaston tapauksessa erillinen toimintatyyppi, jossa yhteisrahoitusosuus on enintään 100 prosenttia, sellaisten toimien tukemiseksi, jotka toteutetaan 38 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden avulla.

13.  EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tapauksessa voidaan perustaa ohjelmassa erillinen prioriteetti ja maaseuturahaston tapauksessa erillinen toimintatyyppi, jossa yhteisrahoitusosuus on 120 artiklan 3 kohdassa määritellyn osarahoitusosuuksien mukainen enintään 15 prosentilla korotettuna, sellaisten toimien tukemiseksi, jotka toteutetaan 38 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden avulla.

Tarkistus    419

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

40 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EIP:n ja sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, joissa jäsenvaltio on osakkaana, on toimitettava nimetyille viranomaisille valvontakertomukset yhdessä kunkin maksatushakemuksen kanssa. Niiden on lisäksi toimitettava komissiolle ja nimetyille viranomaisille edellä tarkoitettujen elinten ulkopuolisten tarkastajien laatimat vuotuiset tarkastuskertomukset.

EIP:n ja sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, joissa jäsenvaltio on osakkaana, on kunkin kalenterivuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä toimitettava nimetyille viranomaisille kutakin maksatushakemusta koskevat valvonta- ja tuloskertomukset sekä tieto loppukäyttäjille edellisenä vuotena suoritettujen takaisinmaksujen määrästä. Niiden on lisäksi toimitettava komissiolle ja nimetyille viranomaisille edellä tarkoitettujen elinten ulkopuolisten tarkastajien laatimat vuotuiset tarkastuskertomukset.

Perustelu

EIP:llä ja muilla rahoituslaitoksilla olisi oltava velvollisuuksia, jotka koskevat tulosten aikaansaamista ja niiden hallinnoimien ERI-rahastojen rahoitusvälineiden tuloksista raportointia, koska tätä edellytetään avustusten saajilta tai muilta ERI-rahastojen rahoitusvälineiden hallinnoijilta.

Tarkistus    420

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

40 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädös, joka koskee tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen valvontakertomusten ja vuotuisten tarkastuskertomusten malleja.

Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädös, joka koskee tämän kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen valvontakertomusten ja vuotuisten tarkastuskertomusten malleja.

Tarkistus    421

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

40 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin suorittaa EIP:n tai muiden rahoituslaitosten, joissa jäsenvaltio on osakkaana, toiminnantarkastuksia niiden käyttöönottamien unionin talousarviovaroja sisältävien rahoitusvälineiden osalta.

Tarkistus    422

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1303/2013

41 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 a.  Korvataan 41 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

c)  myöhemmät tukikelpoisuusaikana jätettävät välimaksupyynnöt voidaan esittää ainoastaan seuraavasti:

”c)  toinen tukikelpoisuusaikana jätettävä välimaksupyyntö ja sitä seuraavat välimaksupyynnöt voidaan esittää ainoastaan, kun vähintään 60 prosenttia aiempaan välimaksupyyntöön sisältyneistä määristä on käytetty 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina.”

i)  toisen välimaksatushakemuksen osalta, kun vähintään 60 prosenttia ensimmäiseen välimaksatushakemukseen sisältyneestä määrästä on käytetty 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina;

 

ii)  kolmannen ja sitä seuraavien välimaksatushakemusten osalta, kun vähintään 85 prosenttia edellisiin välimaksatushakemuksiin sisältyneistä määristä on käytetty 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina;

 

Perustelu

Kolmannen ja sitä seuraavien erien rajaa ehdotetaan laskettavaksi 80 prosentista 60 prosenttiin, koska se on yksi niistä muuttujista, jotka vaikuttavat varojen puuttumiseen kesken kansallisten rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa. Tällainen muutos tehostaisi rahaston toimintaa, helpottaisi kansallisiin talousarvioihin kohdistuvaa painetta (koska hallintoviranomainen suorittaa maksut näihin rahastoihin jälkikäteen) ja varmistaisi täytäntöönpanoprosessin sujumisen ilman riskejä tauoista kesken prosessin.

Tarkistus    423

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1303/2013

42 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 b.  Korvataan 42 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Kun kyseessä ovat oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joiden kohderyhmänä ovat 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut yritykset, joita koskeva 38 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rahoitussopimus on allekirjoitettu ennen 31 päivää joulukuuta 2017 ja jotka ovat investoineet tukikelpoisuusajan loppuun mennessä vähintään 55 prosenttia asiaankuuluvaan rahoitussopimukseen sidotuista ohjelman varoista, tietty määrä maksuista, jotka on tarkoitettu loppukäyttäjiin enintään neljän vuoden aikana tukikelpoisuusajan jälkeen tehtäviin investointeihin, voidaan katsoa tukikelpoisiksi menoiksi, kun ne maksetaan erikseen tarkoitusta varten perustetulle sulkutilille, edellyttäen että noudatetaan valtiontukisääntöjä ja että kaikki jäljempänä asetetut ehdot täytetään.

Kun kyseessä ovat oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joiden kohderyhmänä ovat 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut yritykset, joita koskeva 38 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rahoitussopimus on allekirjoitettu ennen 31 päivää joulukuuta 2018 ja jotka ovat investoineet tukikelpoisuusajan loppuun mennessä vähintään 55 prosenttia asiaankuuluvaan rahoitussopimukseen sidotuista ohjelman varoista, tietty määrä maksuista, jotka on tarkoitettu loppukäyttäjiin enintään neljän vuoden aikana tukikelpoisuusajan jälkeen tehtäviin investointeihin, voidaan katsoa tukikelpoisiksi menoiksi, kun ne maksetaan erikseen tarkoitusta varten perustetulle sulkutilille, edellyttäen että noudatetaan valtiontukisääntöjä ja että kaikki jäljempänä asetetut ehdot täytetään.

Tarkistus    424

Ehdotus asetukseksi

265 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

42 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti