Postupak : 2016/0282A(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0211/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0211/2017

Rasprave :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0309

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 3851kWORD 497k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, EU br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Odbor za proračune

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelji: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Jérôme Lavrilleux, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Jerzy Buzek, Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Wim van de Camp, Odbor za promet i turizam

Constanze Krehl, Odbor za regionalni razvoj

Paolo De Castro, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA O PRAVNOJ OSNOVI
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja(*)
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku(*)
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam(*)
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj(*)
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj(*)
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za ribarstvo
 MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, EU br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0605),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42., članak 43. stavak 2., članak 46. točku (d)., članak 149., članak 153. stavak 2. točku (a), članak 164., članak 168. stavak 4. točku (b), članak 172., članak 175., članak 177., članak 178., članak 189. stavak 2., članak 212. stavak 2., članak 322. stavak 1. i članak 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0372/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog revizorskog suda br. 1/2017 od 26. siječnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor te mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za promet i turizam, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za vanjske poslove, Odbora za razvoj, Odbora za ribarstvo i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0211/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Budući da su nakon tri godine provedbe potrebne daljnje izmjene financijskih pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije kako bi se povećala fleksibilnost i tako uklonile prepreke provedbi te pojednostavnila provedba za dionike i službe i više usmjerilo na rezultate, Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(1)  Budući da su nakon tri godine provedbe potrebne daljnje izmjene financijskih pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije kako bi se povećala fleksibilnost i tako uklonile prepreke provedbi te pojednostavnila provedba za dionike i službe i više usmjerilo na rezultate, poboljšanje pristupačnosti, transparentnosti i odgovornosti, Uredbu (EU, Euratom) br. 966/201214 Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

_________________

_________________

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Kako bi se zajamčila odgovarajuća rasprava između Europskog parlamenta i Vijeća, trebalo bi predvidjeti primjerenije rokove za raspravu o prijedlogu Komisije.

Obrazloženje

Europski parlament žali zbog toga što se u okviru rokova predviđenih za raspravu o tom prijedlogu neće moći na primjeren način u obzir uzeti mišljenja suzakonodavca.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Trebalo bi zadržati temeljna proračunska načela. Odstupanja od tih temeljnih načela za određena područja, kao što su istraživanje, vanjska djelovanja i strukturni fondovi, trebalo bi preispitati i što je moguće više pojednostavniti, pri čemu treba uzeti u obzir jesu li ona još uvijek relevantna, koja je njihova dodana vrijednost za proračun i kakav teret nameću dionicima.

(3)  Trebalo bi zadržati temeljna proračunska načela, kao i raspodjelu ovlasti i središnju ulogu Revizorskog suda u provedbi revizije Unije utvrđenu člancima 285. i 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Odstupanja od tih temeljnih načela za određena područja, kao što su istraživanje, vanjska djelovanja i strukturni fondovi, trebalo bi preispitati i što je moguće više pojednostavniti, pri čemu treba uzeti u obzir jesu li ona još uvijek relevantna, koja je njihova dodana vrijednost za proračun i kakav teret nameću dionicima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Do 10 % sredstava za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II), Europski instrument za susjedstvo i Instrument financiranja za razvojnu suradnju (DCI) može na početku financijske godine ostati nedodijeljeno kako bi se uz već planirane iznose omogućila dodatna sredstva za odgovor na velike nepredviđene potrebe, nove krizne situacije ili znatne političke promjene u trećim zemljama. Ako se za ta nedodijeljena sredstva ne preuzmu obveze tijekom godine, potrebno ih je odlukom Komisije prenijeti.

(4)  Do 10 % sredstava za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II), Europski instrument za susjedstvo i Instrument financiranja za razvojnu suradnju (DCI) može na početku financijske godine ostati nedodijeljeno kako bi se uz već planirane iznose omogućila dodatna sredstva za odgovor na velike nepredviđene potrebe, nove krizne situacije ili znatne političke promjene u trećim zemljama. Ako se za ta nedodijeljena sredstva ne preuzmu obveze tijekom godine, potrebno ih je odlukom Komisije prenijeti, osiguravajući pritom da se troše u skladu s konkretnim ciljevima prvotnog instrumenta, te da njihovim korištenjem upravljaju pravila i tijela povezana s tim instrumentom.

Obrazloženje

Uvodna izjava trebala bi biti usklađena s člankom 12. stavkom 2. točkom (e) u kojemu su navedena pravila za prijenos. Treba osigurati da se prenesena nedodijeljena sredstva mogu upotrijebiti samo za konkretne ciljeve instrumenta za koji su namijenjena.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Potrebno je pojasniti pojam uspješnosti u kontekstu proračuna EU-a. Uspješnost bi trebalo opisati kao izravnu primjenu načela dobrog financijskog upravljanja. Trebala bi postojati veza između uspješnosti, određivanja ciljeva, pokazatelja i rezultata te ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti korištenja odobrenih sredstava. Kako ne bi došlo do sukoba s postojećim okvirima uspješnosti različitih programa, terminološka upućivanja na uspješnost trebalo bi ograničiti na ciljeve i praćenje napretka u postizanju tih ciljeva.

(12)  Potrebno je pojasniti pojam uspješnosti u kontekstu proračuna EU-a. Uspješnost bi trebalo opisati na temelju postignutih ciljeva i izravne primjene načela dobrog financijskog upravljanja. Ne nastojeći dovoditi u pitanje relevantnost konkretnog programa, trebala bi postojati veza između postavljenih ciljeva i uspješnosti, pokazatelja, rezultata, dodatnosti te ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti korištenja odobrenih sredstava. Kako ne bi došlo do sukoba s postojećim okvirima uspješnosti različitih programa, terminološka upućivanja na uspješnost trebalo bi ograničiti na ciljeve i praćenje napretka u postizanju tih ciljeva.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Načelo transparentnosti, sadržano u članku 15. UFEU-a, koje od institucija zahtijeva što veću otvorenost djelovanja, podrazumijeva, u području izvršenja proračuna, da građani mogu saznati gdje i u koje svrhe Unija troši sredstva. Ti podaci potiču demokratsku raspravu, doprinose sudjelovanju građana u postupku odlučivanja Unije i jačaju institucionalnu kontrolu i nadzor nad rashodima Unije. Te bi ciljeve trebalo postići objavom, po mogućnosti uz korištenje suvremenih komunikacijskih alata, odgovarajućih podataka o svim primateljima sredstava Unije, pri čemu se uzimaju u obzir legitimni interesi primatelja u pogledu povjerljivosti i sigurnosti te, kad je riječ o fizičkim osobama, njihovo pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Institucije bi stoga pri objavi podataka trebale primijeniti selektivni pristup, u skladu s načelom proporcionalnosti. Odluke o objavi trebale bi se temeljiti na relevantnim kriterijima kako bi se pružili relevantni podaci.

(14)  Načelo transparentnosti sadržano je u članku 15. UFEU-a. Njime se od institucija zahtijeva što veću otvorenost djelovanja i podrazumijeva, u području izvršenja proračuna, da građani mogu saznati gdje i u koje svrhe Unija troši sredstva. Ti podaci potiču demokratsku raspravu, doprinose sudjelovanju građana u postupku odlučivanja Unije, jačaju institucionalnu kontrolu i nadzor nad rashodima Unije te znatno doprinose povećanju njezine vjerodostojnosti. Komunikacija bi trebala biti usmjerenija na primatelje, a cilj bi joj trebalo biti povećanje vidljivosti za građane, jamčeći pritom da korisnici primaju poruke zahvaljujući utvrđenim mjerama. Te bi ciljeve trebalo postići cjelovitom objavom, po mogućnosti uz korištenje suvremenih komunikacijskih alata, odgovarajućih podataka o svim primateljima sredstava Unije, pri čemu se uzimaju u obzir legitimni interesi tih primatelja u pogledu povjerljivosti i sigurnosti te, kad je riječ o fizičkim osobama, njihovo pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Institucije bi stoga pri objavi podataka trebale primijeniti selektivni pristup, u skladu s načelom proporcionalnosti. Odluke o objavi trebale bi se temeljiti na relevantnim kriterijima kako bi se pružili relevantni podaci.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Podatke o korištenju sredstava Unije koja se izvršavaju u okviru izravnog izvršenja trebalo bi objaviti na internetskim stranicama institucija te bi oni trebali uključivati barem ime, mjesto, iznos i svrhu sredstava. U tim bi podacima trebalo uzeti u obzir odgovarajuće kriterije kao što su periodičnost, vrsta i važnost mjere.

(15)  U svakom slučaju, potrebno je težiti maksimalnoj transparentnosti podataka o korisnicima, ne dovodeći u pitanje pravila o zaštiti osobnih podataka. Podatke o korištenju sredstava Unije koja se izvršavaju u okviru izravnog, neizravnog i podijeljenog izvršenja trebalo bi objaviti u sustavu financijske transparentnosti i na internetskim stranicama institucija te bi oni trebali uključivati barem ime, mjesto, iznos i svrhu sredstava. U tim bi podacima trebalo uzeti u obzir odgovarajuće kriterije kao što su periodičnost, vrsta i važnost mjere.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ime i mjesto primatelja sredstava Unije trebalo bi objaviti za nagrade, bespovratna sredstva i ugovore koji su dodijeljeni nakon otvaranja javnog postupka za nadmetanje, kao što je slučaj posebice za natječaje, pozive za podnošenje prijedloga i pozive za podnošenje ponuda, uz poštovanje načela UFEU-a, a posebno načela transparentnosti, proporcionalnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije. Nadalje, ta objava trebala bi doprinijeti kontroli postupaka javnog odabira od strane podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni u postupku nadmetanja.

(16)  Kad je riječ o nagradama, bespovratnim sredstvima i ugovorima koji su dodijeljeni nakon otvaranja javnog postupka za nadmetanje, posebice kad je riječ o natječajima, pozivima za podnošenje prijedloga i/ili pozivima za podnošenje ponuda, u skladu s načelima UFEU-a, a posebno načelima transparentnosti, proporcionalnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije, treba objaviti ime i mjesto primatelja sredstava Unije. Ta objava trebala bi doprinijeti kontroli postupaka javnog odabira od strane neuspješnih podnositelja zahtjeva.

Obrazloženje

Jasnija formulacija.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Ime i mjesto primatelja te iznos i svrha sredstava ne bi se trebali objaviti ako bi se time moglo ugroziti integritet primatelja, koji je zaštićen Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, ili naštetiti legitimnim komercijalnim interesima primatelja.

(22)  Ime i mjesto primatelja te iznos i svrha sredstava ne bi se trebali objaviti ako postoji opasnost da bi se takvim objavljivanjem moglo ugroziti integritet primatelja, koji je posebno zaštićen Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, ili naštetiti legitimnim komercijalnim interesima primatelja.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U slučaju izravnog i podijeljenog izvršenja, podatke o primateljima i krajnjim primateljima trebale bi dostaviti nadležne osobe, subjekti ili imenovana tijela koji izvršavaju sredstva Unije. Prema potrebi razinu detaljnosti podataka i kriterije trebalo bi utvrditi u odgovarajućim sektorskim pravilima te ih se može dodatno utvrditi u financijskim sporazumima o okvirnom partnerstvu. Komisija bi trebala uputiti na internetske stranice na kojima su dostupne informacije o primateljima i krajnjim primateljima.

(23)  Osim kad je riječ o elementima utvrđenima u uvodnoj izjavi 15., u slučaju neizravnog i podijeljenog izvršenja, dostava podataka o primateljima i krajnjim primateljima trebala bi biti odgovornost nadležnih osoba, subjekata ili imenovanih tijela koji izvršavaju sredstva Unije. Prema potrebi razinu detaljnosti podataka i kriterije trebalo bi utvrditi u odgovarajućim sektorskim pravilima te ih se može dodatno utvrditi u financijskim sporazumima o okvirnom partnerstvu. Komisija bi trebala uputiti na internetske stranice na kojima su dostupne informacije o primateljima i krajnjim primateljima.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Nakon što se utvrde zadaće i odgovornosti svakog financijskog izvršitelja, oni odgovaraju samo prema uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. U institucijama Unije osnovana su posebna povjerenstva za financijske nepravilnosti, ali je zbog ograničenog broja slučajeva koji im se upućuju te radi učinkovitosti primjereno prenijeti njihove funkcije na međuinstitucijsko povjerenstvo koje je nedavno osnovano radi ocjene zahtjeva i izdavanja preporuka o određivanju administrativnih sankcija (isključenje i financijska sankcija) u pogledu slučajeva koje mu uputi Komisija ili druge institucije i tijela Unije. Cilj je tog prijenosa i izbjeći udvostručavanje posla i smanjiti rizik od proturječnih preporuka ili mišljenja, u slučajevima u kojima su uključeni i gospodarski subjekt i zaposlenik institucija EU-a. Potrebno je zadržati postupak putem kojeg dužnosnik za ovjeravanje može tražiti potvrdu upute za koju smatra da je nepravilna ili protivna načelu dobrog financijskog upravljanja i tako biti razriješen od svake odgovornosti. Sastav tog povjerenstva trebalo bi izmijeniti nakon što ono ispuni svoju ulogu.

(40)  Nakon što se utvrde zadaće i odgovornosti svakog financijskog izvršitelja, oni odgovaraju samo prema uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Potrebno je osnovati zasebno međuinstitucijsko povjerenstvo. S obzirom na to da je pitanje financijskih nepravilnosti povezano s disciplinskim ovlastima institucije te stoga inherentno povezano s administrativnom autonomijom institucije, međuinstitucijska narav povjerenstva treba se ojačati putem njegova sastava.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Radi pravne sigurnosti potrebno je utvrditi pravila o rokovima u kojima se moraju poslati obavijesti o terećenju.

(47)  Radi jamčenja pravne sigurnosti i transparentnosti potrebno je utvrditi pravila o rokovima u kojima se moraju poslati obavijesti o terećenju.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54)  Ovom bi se Uredbom trebalo odrediti da se plaćanja moraju izvršiti u određenom roku te da u slučaju nepoštovanja tog roka vjerovnici imaju pravo na zatezne kamate kojima se tereti proračun, uz iznimku država članica i, u skladu s nedavnim odredbama, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda.

(54)  Ovom bi se Uredbom trebalo odrediti da se plaćanja moraju izvršiti u određenom roku te da u slučaju nepoštovanja tog roka vjerovnici imaju pravo na zatezne kamate kojima se tereti proračun, uz iznimku država članica.

Obrazloženje

Grupu EIB-a u tom pogledu ne bi trebalo tretirati drugačije od ostalih tijela koja koriste proračunska sredstva EU-a ili vjerovnika Unije. U skladu sa svojim statutom, Grupa EIB-a obvezna je pokriti svoje troškove pa bi uključenje EIB-a/EIF-a u toj odredbi moglo prouzročiti negativne reakcije agencija za kreditni rejting u vezi s postojećim instrumentima kao što su EFSU, ELM (mandat za vanjsko kreditiranje) i InnovFin.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60)  Važno je omogućiti državama članicama da zatraže da se sredstva koja su im dodijeljena u okviru podijeljenog izvršenja prenose na razini Unije i da ih Komisija izvršava u okviru izravnog ili neizravnog izvršenja, ako je moguće u korist predmetne države članice. Time bi se optimiziralo korištenje tih sredstava i instrumenata utvrđenih na temelju ove Uredbe ili sektorskih uredbi, uključujući Uredbu o EFSU-u, na koje bi države članice tražile da se ta sredstva prenesu. Kako bi se zajamčila učinkovita provedba tih instrumenata, potrebno je predvidjeti da se u slučaju prijenosa sredstava na instrumente utvrđene na temelju ove Uredbe ili na temelju sektorskih uredbi, uključujući Uredbu o EFSU-u, primjenjuju pravila iz tih uredbi.

Briše se.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi isključiti osobu ili subjekt iz postupka ako je donesena konačna presuda ili konačna upravna odluka u slučaju teške povrede dužnosti, nepoštovanja, namjernog ili nenamjernog, obveza povezanih s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanjem poreza, prijevare kojom se šteti proračunu, korupcije, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, pranja novca, financiranja terorizma, kaznenih djela povezanih s terorizmom, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima ili nepravilnosti. Trebalo bi ih isključiti i u slučaju teškog kršenja pravne obveze ili u slučaju stečaja.

(71)  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi isključiti osobu ili subjekt iz postupka ako je donesena konačna presuda ili konačna upravna odluka u slučaju teške povrede dužnosti, nepoštovanja, namjernog ili nenamjernog, obveza povezanih s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanjem poreza, ako se registrirano mjesto poslovanja nalazi u nekooperativnoj jurisdikciji, standarda dobrog poreznog upravljanja, uključujući pravednu poreznu konkurenciju, prijevare kojom se šteti proračunu, korupcije, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, pranja novca, financiranja terorizma, kaznenih djela povezanih s terorizmom, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima ili nepravilnosti. Trebalo bi ih isključiti i u slučaju teškog kršenja pravne obveze ili u slučaju stečaja. Trebalo bi ih isključiti i ako ne poštuju poreznu transparentnost niti javno objavljuju informacije iz izvješća o pojedinačnim zemljama, kao što je utvrđeno Direktivom 2013/34/EU.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 72.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(72)  Pri odlučivanju o isključivanju ili određivanju financijske sankcije te njihovoj objavi ili o odbijanju osobe ili subjekta, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi osigurati usklađenost s načelom proporcionalnosti uzimajući u obzir posebno težinu situacije, njezin učinak na proračun, vrijeme koje je proteklo od predmetnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru ili stupanj nepažnje te stupanj suradnje osobe ili subjekta s relevantnim nadležnim tijelom i njihov doprinos istrazi.

(72)  Pri odlučivanju o isključivanju osobe ili subjekta ili određivanju financijske sankcije osobi ili subjektu te njihovoj objavi, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi osigurati usklađenost s načelom proporcionalnosti uzimajući u obzir posebno težinu situacije, njezin učinak na proračun, vrijeme koje je proteklo od predmetnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru ili stupanj nepažnje te stupanj suradnje osobe ili subjekta s relevantnim nadležnim tijelom i njihov doprinos istrazi.

Amandman   17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 80.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(80)  Važno je da postoji mogućnost pojačavanja odvraćajućeg učinka koji se postiže isključenjem i financijskom sankcijom. U tom pogledu odvraćajući učinak trebalo bi pojačati mogućnošću objave podataka koji se odnose na isključenje i/ili financijsku sankciju, uz potpuno poštovanje zahtjeva u pogledu zaštite podataka utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7). Time bi se trebalo doprinijeti tome da se isto postupanje ne ponovi. Zbog pravne sigurnosti i u skladu s načelom proporcionalnosti trebalo bi jasno navesti u kojim se situacijama podaci ne bi trebali objavljivati. Prilikom ocjene odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi uzeti u obzir svaku preporuku povjerenstva. Kad je riječ o fizičkim osobama, osobni podaci trebali bi se objavljivati samo u iznimnim slučajevima, opravdanima težinom postupanja ili njegovim učinkom na financijske interese Unije.

(80)  Važno je da postoji mogućnost pojačavanja odvraćajućeg učinka koji se postiže isključenjem i financijskom sankcijom. U tom pogledu odvraćajući učinak trebalo bi pojačati mogućnošću objave podataka koji se odnose na isključenje i/ili financijsku sankciju, uz potpuno poštovanje zahtjeva u pogledu zaštite podataka utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i u Uredbi (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1.a. Time bi se trebalo doprinijeti tome da se isto postupanje ne ponovi. Zbog pravne sigurnosti i u skladu s načelom proporcionalnosti trebalo bi jasno navesti u kojim se situacijama podaci ne bi trebali objavljivati. Prilikom ocjene odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi uzeti u obzir svaku preporuku povjerenstva. Kad je riječ o fizičkim osobama, osobni podaci trebali bi se objavljivati samo u iznimnim slučajevima, opravdanima težinom postupanja ili njegovim učinkom na financijske interese Unije.

 

________________

 

1.a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 88.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(88)  Napredak prema elektroničkoj razmjeni podataka i dostavi dokumenata u elektroničkom obliku, što je značajna mjera pojednostavnjenja, trebali bi pratiti jasni uvjeti za prihvaćanje sustava koji će se upotrebljavati kako bi se uspostavilo pravno utemeljeno okružje uz istodobno očuvanje fleksibilnosti upravljanja sredstvima Unije za sudionike, primatelje i dužnosnike za ovjeravanje, kako je predviđeno ovom Uredbom.

(88)  Napredak prema elektroničkoj razmjeni podataka i dostavi dokumenata u elektroničkom obliku, po potrebi uključujući e-nabavu, što je značajna mjera pojednostavnjenja, trebali bi pratiti jasni uvjeti za prihvaćanje sustava koji će se upotrebljavati kako bi se uspostavilo pravno utemeljeno okružje uz istodobno očuvanje fleksibilnosti upravljanja sredstvima Unije za sudionike, primatelje i dužnosnike za ovjeravanje, kako je predviđeno ovom Uredbom.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 96.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(96)  Važno je prepoznati posebnu prirodu mehanizama za mješovito financiranje, u okviru kojih Komisija kombinira svoj doprinos s doprinosom financijskih institucija, te pojasniti primjenu glave X. o financijskim instrumentima.

(96)  Važno je poboljšati prirodu i način korištenja mehanizama za mješovito financiranje, u okviru kojih Komisija kombinira svoj doprinos s doprinosom financijskih institucija, te pojasniti primjenu glave X. o financijskim instrumentima.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 97.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(97a)  Potrebno je osigurati potpunu transparentnost u pogledu ugovaratelja i podugovaratelja, čime bi relevantni podaci postali dostupni.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 105.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(105)  Primjereno je definirati različite slučajeve koji se obično označavaju kao sukob interesa te s njima različito postupati. Pojmom „sukoba interesa” trebalo bi se služiti jedino u slučajevima u kojima se subjekt ili osoba s odgovornostima za izvršavanje proračuna, reviziju ili kontrolu ili dužnosnik ili službenik institucije Unije nađu u takvoj situaciji. Slučajeve u kojima gospodarski subjekt pokuša nepropisno utjecati na postupak ili dobiti povjerljive informacije trebalo bi tretirati kao tešku povredu dužnosti. Osim toga, gospodarski subjekti mogu biti u situaciji u kojoj ne bi trebali biti odabrani za provedbu ugovora zbog sukobljenih poslovnih interesa. Primjerice, poduzeće ne bi trebalo ocjenjivati projekt u kojem je sudjelovalo, a revizor se ne bi trebao naći u situaciji da provodi reviziju financijskih izvještaja koje je prethodno potvrdio kao ispravne.

(105)  Primjereno je definirati različite slučajeve koji se obično označavaju kao sukob interesa te s njima različito postupati. Pojmom „sukoba interesa” trebalo bi se služiti jedino u slučajevima u kojima se subjekt ili osoba s odgovornostima za izvršavanje proračuna, reviziju ili kontrolu ili dužnosnik ili službenik institucije Unije nađu u takvoj situaciji. Slučajeve u kojima gospodarski subjekt pokuša nepropisno utjecati na postupak ili dobiti povjerljive informacije trebalo bi tretirati kao tešku povredu dužnosti zbog koje bi taj subjekt mogao biti isključen iz postupka. Osim toga, gospodarski subjekti mogu biti u situaciji u kojoj ne bi trebali biti odabrani za provedbu ugovora zbog sukobljenih poslovnih interesa. Primjerice, poduzeće ne bi trebalo ocjenjivati projekt u kojem je sudjelovalo, a revizor se ne bi trebao naći u situaciji da provodi reviziju financijskih izvještaja koje je prethodno potvrdio kao ispravne.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 108.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(108)  Javnom nabavom u Uniji trebalo bi se osigurati da se sredstva Unije upotrebljavaju na učinkovit, transparentan i odgovarajući način. U tom bi se pogledu elektroničkom nabavom trebalo doprinijeti boljem korištenju sredstava Unije i povećati dostupnost ugovora svim gospodarskim subjektima.

(108)  Javnom nabavom u Uniji trebalo bi se osigurati da se sredstva Unije upotrebljavaju na učinkovit, transparentan i odgovarajući način, istodobno smanjujući administrativno opterećenje za primatelje sredstava Unije i upravljačka tijela. U tom bi se pogledu elektroničkom nabavom trebalo doprinijeti boljem korištenju sredstava Unije i povećati dostupnost ugovora svim gospodarskim subjektima. Sve institucije Unije koje provode postupak javne nabave trebale bi na svojim internetskim stranicama objaviti jasna pravila o stjecanju, rashodima i kontroli te sve dodijeljene ugovore, uključujući i njihovu vrijednost.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 124.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(124)  Potrebno je pojasniti područje primjene glave o bespovratnim sredstvima, posebno u pogledu vrste djelovanja ili tijela prihvatljivih za bespovratna sredstva kao i s obzirom na vrste pravnih obveza koje se mogu upotrebljavati za pokrivanje bespovratnih sredstava. Konkretno, odluke o bespovratnim sredstvima trebalo bi postupno ukinuti zbog njihove ograničene uporabe i postupnog uvođenja elektroničkog upravljanja bespovratnim sredstvima. Trebalo bi pojednostavniti strukturu tako što će se odredbe o instrumentima koji nisu bespovratna sredstva premjestiti u druge dijelove Uredbe. Trebalo bi pojasniti vrstu tijela koja mogu primiti bespovratna sredstva za poslovanje s obzirom na to da je pojam tijela koja imaju cilj koji je u općem interesu Unije obuhvaćen pojmom tijela koja imaju cilj koji je dio politike Unije i podupire je. Osim toga, trebalo bi ukloniti ograničavajuću definiciju tijela koje ima cilj koji je u općem interesu Unije.

(124)  Potrebno je pojasniti područje primjene glave o bespovratnim sredstvima, posebno u pogledu vrste djelovanja ili tijela prihvatljivih za bespovratna sredstva kao i s obzirom na vrste pravnih obveza koje se mogu upotrebljavati za pokrivanje bespovratnih sredstava. Konkretno, odluke o bespovratnim sredstvima trebalo bi postupno ukinuti zbog njihove ograničene uporabe i postupnog uvođenja elektroničkog upravljanja bespovratnim sredstvima. Trebalo bi pojednostavniti strukturu tako što će se odredbe o instrumentima koji nisu bespovratna sredstva premjestiti u druge dijelove Uredbe. Trebalo bi pojasniti vrstu tijela koja mogu primiti bespovratna sredstva za poslovanje s obzirom na to da je pojam tijela koja imaju cilj koji je u općem interesu Unije obuhvaćen pojmom tijela koja imaju cilj koji je dio politike Unije i podupire je.

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 130.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(130)  Potrebno je pojasniti opseg provjera i kontrola u odnosu na periodičnu ocjenu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa. U tim provjerama i kontrolama trebalo bi se usmjeriti na ispunjenje uvjeta na temelju kojih se pokreće isplata jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa, uključujući, prema potrebi, ostvarenje rezultata. Tim uvjetima ne bi trebalo zahtijevati izvješćivanje o troškovima koji je korisnik stvarno imao. Ako su odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ili Komisija ex ante odlučili o iznosima jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope, ne bi ih se trebalo osporavati ex post kontrolama. Za periodičnu ocjenu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa možda će biti potreban pristup računovodstvu korisnika za statističke i metodološke potrebe. Periodična ocjena može dovesti do ažuriranja jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa koji će se primjenjivati u budućim sporazumima, ali se ne bi trebala upotrebljavati za preispitivanje opravdanosti već dogovorene vrijednosti jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa. Pristup računovodstvu korisnika nužan je i za potrebe sprečavanja i otkrivanja prijevara.

(130)  Potrebno je pojasniti opseg provjera i kontrola u odnosu na periodičnu ocjenu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa. U tim provjerama i kontrolama trebalo bi se usmjeriti na ispunjenje uvjeta na temelju kojih se pokreće isplata jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa, uključujući, prema potrebi, ostvarenje rezultata. Tim uvjetima ne bi trebalo zahtijevati izvješćivanje o troškovima koji je korisnik stvarno imao. Učestalost i opseg provjera i kontrola trebaju ovisiti, među ostalim, o riziku koji korisnik predstavlja i koji se temelji na prethodnim nepravilnostima. Ako su odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ili Komisija ex ante odlučili o iznosima jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope, ne bi ih se trebalo osporavati ex post kontrolama. Za periodičnu ocjenu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa možda će biti potreban pristup računovodstvu korisnika za statističke i metodološke potrebe. Periodična ocjena može dovesti do ažuriranja jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa koji će se primjenjivati u budućim sporazumima, ali se ne bi trebala upotrebljavati za preispitivanje opravdanosti već dogovorene vrijednosti jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa. Pristup računovodstvu korisnika nužan je i za potrebe sprečavanja i otkrivanja prijevara.

Obrazloženje

Provjere i kontrole trebale bi se više usmjeriti na korisnike koji predstavljaju veći rizik za proračun Unije. Provjerama i kontrolama na osnovi rizika omogućilo bi se EU-u da se koristi većom količinom sredstava za konkretne mjere umjesto za administraciju.

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 131.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(131 a)   Radi zaštite jednog od temeljnih načela javnih financija, pravilo o neprofitnosti treba zadržati u ovoj Uredbi. Pravilo o neprofitnosti treba smatrati jednim od glavnih instrumenata za izbjegavanje zlouporabe javnih sredstava.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 136.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(136)  Posljednjih godina Unija se sve više koristila financijskim instrumentima kojima se omogućuje postizanje većeg učinka financijske poluge proračuna EU-a, ali time se istovremeno stvara financijski rizik za taj proračun. Među tim financijskim instrumentima nisu samo financijski instrumenti koji su već obuhvaćeni Financijskom uredbom, nego i drugi instrumenti, kao što su proračunska jamstva i financijska pomoć, koji su prethodno bili uređeni samo pravilima utvrđenima u njihovim temeljnim aktima. Važno je uspostaviti zajednički okvir kako bi se osigurala homogenost načela koja se primjenjuju na taj skup instrumenata te ih preraspodijeliti u novu glavu, koja uz postojeća pravila primjenjiva na financijske instrumente uključuje dijelove o proračunskim jamstvima i o financijskoj pomoći državama članicama ili trećim zemljama.

(136)  Posljednjih godina Unija se sve više koristila financijskim instrumentima kojima bi se trebalo omogućiti postizanje većeg učinka financijske poluge proračuna EU-a, ali time se istovremeno stvara financijski rizik za taj proračun. Među tim financijskim instrumentima nisu samo financijski instrumenti koji su već obuhvaćeni Financijskom uredbom, nego i drugi instrumenti, kao što su proračunska jamstva i financijska pomoć, koji su prethodno bili uređeni samo pravilima utvrđenima u njihovim temeljnim aktima. Važno je uspostaviti zajednički okvir kako bi se osigurala homogenost načela koja se primjenjuju na taj skup instrumenata te ih preraspodijeliti u novu glavu, koja uz postojeća pravila primjenjiva na financijske instrumente uključuje dijelove o proračunskim jamstvima i o financijskoj pomoći državama članicama ili trećim zemljama.

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 139.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(139)  Financijski instrumenti, proračunska jamstva i financijska pomoć trebali bi se odobravati temeljnim aktom. Kad su financijski instrumenti u valjano opravdanim slučajevima uspostavljeni bez temeljnog akta, Europski parlament i Vijeće trebali bi ih odobriti u proračunu.

(139)  Financijski instrumenti, proračunska jamstva, financijska pomoć i uzajamni fondovi trebali bi se odobravati temeljnim aktom.

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 142.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(142)  Primjereno je priznati usklađivanje interesa u ostvarivanju ciljeva politike Unije i, posebno, da Europska investicijska banka i Europski investicijski fond imaju posebna stručna znanja za provedbu financijskih instrumenata.

(142)  Primjereno je priznati usklađivanje interesa u ostvarivanju ciljeva politike Unije i, posebno, da Europska investicijska banka i Europski investicijski fond (EIF) imaju posebna stručna znanja za provedbu financijskih instrumenata i proračunskih jamstava.

Obrazloženje

EIB je jedina financijska institucija EU-a koja se UFEU-om obvezuje na provedbu ciljeva, uredbi i standarda EU-a te čiji je sustav revizije i kontrole utvrđen u UFEU-u.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 164.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(164)  Komisiju bi trebalo ovlastiti za uspostavljanje i upravljanje uzajamnim fondovima Unije za djelovanja u nuždi, djelovanja nakon djelovanja u nuždi ili tematska djelovanja ne samo u vezi s vanjskim djelovanjima nego i djelovanjima unutar EU-a. Nedavni događaji u Europskoj uniji upućuju na potrebu za većom fleksibilnošću financiranja unutar EU-a. S obzirom na to da je granica između vanjskih i unutarnjih politika sve nejasnija, time bi se osiguralo i sredstvo za odgovor na prekogranične izazove. Kako bi se pojasnile odgovornosti financijskih izvršitelja i odbora uzajamnog fonda, potrebno je odrediti načela koja se primjenjuju na doprinose uzajamnim fondovima Unije. Potrebno je i definirati pravila kojima bi se osigurala pravedna zastupljenost uključenih donatora u odboru uzajamnog fonda te obvezna suglasnost Komisije za korištenje sredstava.

(164)  Uzajamni fondovi mogu znatno izmijeniti proračune koje su usvojili Europski parlament i Vijeće te nose rizik od korištenja sredstava iz financijskih instrumenata u svrhe koje nisu predviđene u temeljnim aktima o uspostavi tih instrumenata. Uzajamni fondovi, međutim, imaju dodanu vrijednost u pogledu objedinjavanja sredstava pod uvjetom da takvo objedinjavanje nije prvenstveno ograničeno na sredstva Unije. Komisiju bi trebalo ovlastiti za uspostavljanje i upravljanje uzajamnim fondovima Unije za djelovanja u nuždi, djelovanja nakon djelovanja u nuždi ili tematska djelovanja za vanjska djelovanja. Kako bi se pojasnile odgovornosti financijskih izvršitelja i odbora uzajamnog fonda, potrebno je odrediti načela koja se primjenjuju na doprinose tim uzajamnim fondovima. Potrebno je i definirati pravila kojima bi se osigurala pravedna zastupljenost uključenih donatora i, prema potrebi, Europskog parlamenta, u odboru uzajamnog fonda te obvezna suglasnost Komisije za korištenje sredstava.

Obrazloženje

Izvjestitelji ne smatraju da je proširenje područja primjene uzajamnih fondova Unije na unutarnja djelovanja primjereno u ovome trenutku. Vidjeti dodatno obrazloženje u izmjenama članka 227.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 167.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(167)  Trebalo bi zadržati sadašnji način na koji institucije izvješćuju Europski parlament i Vijeće o projektima u vezi s nekretninama. Institucijama bi trebalo dopustiti financiranje novih projekata u vezi s nekretninama s pomoću odobrenih sredstava dobivenih za već prodane objekte, stoga bi trebalo uvesti upućivanje na odredbe o namjenskim prihodima. Time bi se omogućio odgovor na promjenjive potrebe u politici institucija u vezi s nekretninama te istovremeno ušteda na troškovima i uvođenje veće fleksibilnosti.

(167)  Trebalo bi poboljšati sadašnji način na koji institucije izvješćuju Europski parlament i Vijeće o projektima u vezi s nekretninama. Institucijama bi trebalo dopustiti financiranje novih projekata u vezi s nekretninama s pomoću odobrenih sredstava dobivenih za već prodane objekte, stoga bi trebalo uvesti upućivanje na odredbe o namjenskim prihodima. Time bi se omogućio odgovor na promjenjive potrebe u politici institucija u vezi s nekretninama te istovremeno ušteda na troškovima i uvođenje veće fleksibilnosti.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 169.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(169)  Za povećanje brzine provedbe posebnih instrumenata primjereno je pojednostavniti postupke mobilizacije i prijenosa upotrebom unutarnjih prijenosa Komisije za Europski fond za prilagodbu globalizaciji i Fond solidarnosti Europske unije.

Briše se.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 170.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(170)  Kako bi se osiguralo da se u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) brzo osiguraju odgovarajuća sredstva za potporu promjenjivim političkim prioritetima, trebalo bi indikativnim udjelima za svaku od triju osi i minimalnim postotcima za svaki tematski prioritet u okviru pojedine osi omogućiti veću fleksibilnost. To bi trebalo poboljšati upravljanje programom i omogućiti usmjeravanje proračunskih sredstava na djelovanja kojima se postižu bolji rezultati u području zapošljavanja te socijalni rezultati.

(170)  Kako bi se osiguralo da se u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) brzo osiguraju odgovarajuća sredstva za potporu promjenjivim političkim prioritetima, trebalo bi indikativnim udjelima za svaku od triju osi i minimalnim postotcima za svaki tematski prioritet u okviru pojedine osi omogućiti veću fleksibilnost, no istovremeno zadržati ambicioznu stopu uvođenja prekograničnih partnerstava EURES-a. To bi trebalo poboljšati upravljanje programom i omogućiti usmjeravanje proračunskih sredstava na djelovanja kojima se postižu bolji rezultati u području zapošljavanja te socijalni rezultati.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 171.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(171)  Kako bi se olakšala ulaganja u kulturnu infrastrukturu i infrastrukturu održivog turizma, ne dovodeći u pitanje potpunu primjenu zakonodavstva EU-a u području zaštite okoliša, posebno, prema potrebi, direktiva o strateškoj procjeni okoliša i procjeni utjecaja na okoliš, trebalo bi ukloniti određena ograničenja u pogledu opsega potpore za ta ulaganja.

(171)  Potrebno je zadržati ulaganja u kulturnu infrastrukturu malog kapaciteta i infrastrukturu održivog turizma, ne dovodeći u pitanje potpunu primjenu zakonodavstva EU-a u području zaštite okoliša, posebno, prema potrebi, direktiva o strateškoj procjeni okoliša i procjeni utjecaja na okoliš. U opravdanim slučajevima opseg potpore za ta ulaganja može se povećati.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 172.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(172)  Kako bi se odgovorilo na probleme koje uzrokuje povećanje tokova migranata i izbjeglica, trebalo bi precizirati ciljeve kojima EFRR može doprinijeti u okviru potpore koju pruža migrantima i izbjeglicama.

(172)  Kako bi se odgovorilo na probleme koje uzrokuje povećanje tokova migranata i izbjeglica, trebalo bi precizirati ciljeve kojima EFRR može doprinijeti u okviru potpore koju pruža migrantima i izbjeglicama koji se nalaze pod međunarodnom zaštitom. Taj doprinos može biti učinkovit, osobito u zemljama koje su posebno izložene migracijskim tokovima, ako je popraćen istinskom primjenom načela solidarnosti diljem Europe te stoga radnjama čiji je cilj pravedna raspodjela opterećenja.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 172.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(172a)  Horizontalna načela, tj. uključenost partnerstva, održivi razvoj, ravnopravnost spolova i nediskriminacija, dovela su do bitnih doprinosa učinkovitoj provedbi ESI fondova i trebala bi se poduprijeti kao preduvjeti za svaku vrstu ulaganja koja uključuju proračun Unije, uključujući financijske instrumente i EFSU.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 176.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(176)  Kako bi se povećala sinergija među svim fondovima Unije radi učinkovitog suočavanja s izazovima migracija i azila, trebalo bi osigurati da, kad se tematski ciljevi prenose u prioritete u posebnim pravilima fonda, ti prioriteti obuhvaćaju odgovarajuće korištenje svakog fonda za ta područja.

(176)  Kako bi se povećala sinergija među svim fondovima Unije radi učinkovitog suočavanja s izazovima migracija i azila, trebalo bi osigurati da, kad se tematski ciljevi prenose u prioritete u posebnim pravilima fonda, ti prioriteti obuhvaćaju odgovarajuće korištenje svakog fonda za ta područja. Po potrebi se preporučuje koordinacija s Fondom za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 178.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(178)  Radi optimizacije korištenja financijskih sredstava dodijeljenih državama članicama u okviru kohezijske politike potrebno je dopustiti državama članicama prijenos dodijeljenih sredstava ESI fondova u instrumente uspostavljene na temelju Financijske uredbe ili sektorskih uredbi.

Briše se.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 178.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(178 a)   Financijska sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo trebali bi se namijeniti isključivo potpori zajedničkoj ribarstvenoj politici za očuvanje morskih bioloških resursa, upravljanje ribarstvom i flotama koje iskorištavaju te resurse, za slatkovodne biološke resurse i akvakulturu kao i za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 199.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(199a)  U skladu s preporukama iz uvodne izjave br. 10. Uredbe (EU) br. 1296/2013 i u skladu s člankom 176. ove Uredbe, države članice trebale bi se više koristiti pojednostavnjenim mogućnostima financiranja i financiranjem jednokratnim iznosima u cilju smanjenja administrativnog opterećenja i pojednostavnjenja pravila koja se primjenjuju na dodjelu sredstava.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 199.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(199b)  Radi povećanja učinkovitosti države članice trebale bi se više koristiti pojednostavnjenim mogućnostima financiranja i financiranjem jednokratnim iznosima u cilju smanjenja administrativnog opterećenja i pojednostavnjenja pravila koja se primjenjuju na dodjelu sredstava.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 200.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(202)  Kako bi se olakšala ranija i ciljanija primjena pojednostavnjenih mogućnosti financiranja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlaštenje za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu definicije standardnih ljestvica jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope, pravedne i nepristrane metode koja se može provjeriti i kojom se one mogu utvrditi te financiranja na temelju ispunjavanja uvjeta povezanih s postizanjem napretka u provedbi ili ostvarivanjem ciljeva programa, a ne na temelju troškova. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Naime, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istovremeno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(200)  Kako bi se olakšala ranija i ciljanija primjena pojednostavnjenih mogućnosti financiranja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlaštenje za donošenje akata kojima se nadopunjuje ta Uredba u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu definicije različitog tretmana ulagača i uvjeta njegove primjene, definicije standardnih ljestvica jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope, pravedne i nepristrane metode koja se može provjeriti i kojom se one mogu utvrditi te financiranja na temelju ispunjavanja uvjeta povezanih s postizanjem napretka u provedbi ili ostvarivanjem ciljeva programa, a ne na temelju troškova. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Naime, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istovremeno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 239.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(239)  Kako bi se povećala učinkovitost intervencije, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) može se utvrditi mehanizam ili mehanizmi za mješovito financiranje. Takvim mehanizmima za mješovito financiranje trebale bi se financirati operacije mješovitog financiranja, a to su djelovanja kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, uključujući kombiniranje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata CEF-a te financiranja institucija za razvoj ili drugih financijskih institucija iz grupe EIB (uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a) i ulagača.

(239)  Kako bi se povećala učinkovitost intervencije, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) mogu se utvrditi mehanizmi za mješovito financiranje. Takvim mehanizmima za mješovito financiranje mogle bi se financirati operacije mješovitog financiranja, a to su djelovanja kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore, kao što su proračuni država članica, bespovratna sredstva CEF-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova, i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije, uključujući kombiniranje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata CEF-a i financiranje iz grupe EIB-a (uključujući financiranje EIB-a u okviru EFSU-a) ili iz nacionalnih razvojnih banaka, institucija za razvoj ili drugih financijskih institucija, kao što su ulagači i/ili privatne financijske potpore, uključujući izravne i neizravne financijske doprinose, među ostalim putem javno-privatnih partnerstava.

Obrazloženje

Mješovito financiranje treba promicati široku kombinaciju doprinosa iz nacionalnih proračuna i proračuna EU-a ili privatnih ulagača, kako bi se optimizirala uporaba raspoloživih sredstava i privukli ulagači.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 239.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(239a)  Upravljanje mehanizmima za mješovito financiranje treba se temeljiti na ex ante procjeni u skladu s Financijskom uredbom i treba biti u skladu s iskustvom stečenim u provedbi „poziva na mješovito financiranje” CEF-a koji se navodi u višegodišnjem programu rada CEF-a za 2017. objavljenom 20. siječnja 2017. Mehanizme za mješovito financiranje CEF-a treba uspostaviti višegodišnjim i/ili godišnjim programima rada i donijeti u skladu s člankom 17. i 25. Uredbe (EU) br. 1316/2013. Komisija bi Europski parlament i Vijeće trebala transparentno i pravovremeno izvještavati o provedbi svakog mehanizma za mješovito financiranje.

Obrazloženje

Važno je da se uspostavom i korištenjem mehanizma za mješovito financiranje slijedi dobro utvrđen i transparentan postupak upravljanja i da su u njega uklopljena iskustva stečena iz tekućeg poziva za koordinaciju CEF-a za 2017. („poziv na mješovito financiranje“). Posebno s obzirom na parlamentarni nadzor nad CEF-om, mehanizme za mješovito financiranje i operacije mješovitog financiranja treba uspostaviti poštujući mehanizme planiranja i donošenja odluka utvrđene u ciklusu radnog programa CEF-a.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 239.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(239b)  Cilj je mehanizama za mješovito financiranje CEF-a olakšati i racionalizirati jednu prijavu za sve oblike potpore, uključujući bespovratna sredstva Unije iz CEF-a i financiranje iz privatnog sektora. Ti mehanizmi za mješovito financiranje trebali bi optimizirati postupak prijave za promotore projekata osiguravanjem jedinstvenog postupka procjene, s tehničkog i financijskog stajališta.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 239.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(239c)  Mehanizmi za mješovito financiranje CEF-a trebali bi povećati fleksibilnost u pogledu roka za podnošenje projekata te pojednostavniti i racionalizirati postupak utvrđivanja i financiranja projekta. Također bi trebali povećati odgovornost i obveze uključenih financijskih institucija te smanjiti rizik u pogledu neuspjeha projekata za koje su dodijeljena bespovratna sredstva da ostvare financijski zaključak, a stoga i prime plaćanja.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 239.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(239d)  Mehanizmi za mješovito financiranje CEF-a trebali bi dovesti do bolje koordinacije, razmjene informacija i suradnje između država članica, Komisije, EIB-a, nacionalnih razvojnih banaka i privatnih ulagača u cilju stvaranja i podupiranja zdravog niza projekata kojima se ostvaruju ciljevi politike CEF-a.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 240.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(240)  Cilj mehanizma za mješovito financiranje u okviru CEF-a trebao bi biti povećanje multiplikacijskog učinka potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača. Osim toga, njime bi se trebalo osigurati da djelovanja koja se podupiru postanu ekonomski i financijski održiva.

(240)  Cilj mehanizma za mješovito financiranje CEF-a trebao bi biti povećanje multiplikacijskog učinka potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagača, čime se jamči najveći mogući stupanj sudjelovanja privatnih ulagača. Osim toga, njime bi se trebalo osigurati da djelovanja koja se podupiru postanu ekonomski i financijski održiva te izbjeći izostanak financijske poluge ulaganja. Njime se treba doprinijeti postizanju ciljeva Unije u pogledu ostvarenju ciljeva utvrđenih na Pariškoj konferenciji o klimi (COP 21), stvaranja radnih mjesta i prekogranične povezanosti. Kada se i CEF i EFSU koriste za financiranje aktivnosti, Revizorski sud provodi evaluaciju kako bi se analiziralo doprinose li te aktivnosti ostvarenju navedenih ciljeva.

Amandman   48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 240.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(240a)   Financiranje jamstvenog fonda EIB-a u okviru EFSU-a potječe iz proračuna Unije. Zbog toga bi EIB trebao moći sustavno pružati jamstva za prvi gubitak u okviru mehanizama za mješovito financiranje za one operacije koje se već financiraju iz proračuna Unije, primjerice CEF i EFSU, kako bi omogućio i olakšao tzv. dodatnost i sudjelovanje suulagača iz privatnog sektora u okviru mehanizma za mješovito financiranje CEF-a.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 241.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(241)  Radi potpore provedbi projekata s najvećom dodanom vrijednosti za transeuropsku prometnu mrežu u pogledu koridora osnovne mreže, prekograničnih projekata i projekata na drugim dijelovima osnovne mreže potrebno je omogućiti fleksibilnost u uporabi višegodišnjeg programa rada, čime bi se doseglo do 95 % financijskih proračunskih sredstava iz Uredbe (EU) br. 1316/2013.

Briše se.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 241.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(241a)  Zbog drukčije prirode telekomunikacijskog sektora CEF-a u usporedbi sa sektorom za prijevoz i sektorom za energiju CEF-a (manja prosječna visina bespovratnih potpora, vrsta troškova i vrsta projekata), nepotrebno opterećenje korisnika i država članica koji sudjeluju u povezanim aktivnostima trebalo bi izbjeći manjim troškom obveze ovjeravanja, a da se pritom ne oslabi načelo dobrog financijskog upravljanja.

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 241.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(241b)  Upravljanje mehanizmima za mješovito financiranje trebalo bi se temeljiti na naknadnoj procjeni u okviru Financijske uredbe te bi ono trebalo uzeti u obzir iskustva stečena provedbom poziva na mješovito financiranje Instrumenta za povezivanje Europe navedenog u višegodišnjem programu rada CEF-a za 2017.1.a objavljenom 20. siječnja 2017. Mehanizmi za mješovito financiranje CEF-a trebali bi se utvrditi višegodišnjim i/ili godišnjim radnim programima donesenima u skladu s člancima 17. i 25. Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1.b. Komisija bi Europski parlament i Vijeće trebala transparentno i pravovremeno izvještavati o provedbi svakog mehanizma za mješovito financiranje.

 

________________

 

1.a Provedbena odluka Komisije od 20. siječnja 2017. o izmjeni provedbene odluke Komisije C(2014)1921 o uspostavi višegodišnjeg programa rada za razdoblje 2014. – 2020. za financijsku pomoć u području Instrumenta za povezivanje Europe CEF) – Prometni sektor C(2017)0164.

 

1.b Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, Tekst značajan za EGP (SL L 348, 20.12.2013., str. 129. – 171.).

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 241.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(241c)  Cilj je mehanizama za mješovito financiranje CEF-a olakšati i racionalizirati jednu prijavu za sve oblike potpore, uključujući bespovratna sredstva Unije iz CEF-a i financiranje iz privatnog sektora. Ti mehanizmi za mješovito financiranje trebali bi optimizirati postupak prijave za promotore projekata osiguravanjem jedinstvenog postupka evaluacije, s tehničkog i financijskog stajališta.

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 241.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(241d)  Mehanizmi za mješovito financiranje CEF-a trebali bi povećati fleksibilnost u pogledu roka za podnošenje projekata te pojednostavniti i racionalizirati postupak utvrđivanja i financiranja projekta. Također bi trebali povećati odgovornost i obveze uključenih financijskih institucija te smanjiti rizik da projekti za koje su dodijeljena bespovratna sredstva neće postići financijsko zaključenje i stoga neće primiti plaćanja.

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 241.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(241e)  Mehanizmi za mješovito financiranje CEF-a trebali bi dovesti do bolje koordinacije, razmjene informacija i suradnje između država članica, Komisije, EIB-a, nacionalnih razvojnih banaka i privatnih ulagača u cilju stvaranja i podupiranja zdravog niza projekata kojima se ostvaruju ciljevi politike CEF-a.

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 242.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(242)  Trenutačno se za potporu djelovanja u području infrastruktura digitalnih usluga mogu koristiti samo bespovratna sredstva i nabava. Kako bi se osigurala najveća moguća učinkovitost, za potporu tih djelovanja na raspolaganje bi se trebali staviti i financijski instrumenti.

(242)  Trenutačno se za potporu djelovanja u području infrastruktura digitalnih usluga mogu koristiti samo bespovratna sredstva i nabava. Kako bi se osigurala najveća moguća učinkovitost infrastrukture digitalnih usluga, za potporu tih djelovanja na raspolaganje bi se trebali staviti drugi financijski instrumenti koji se trenutačno koriste u okviru CEF-a, uključujući inovativne financijske instrumente.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 252.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(252 a)  Prije donošenja prijedloga o izmjeni ove Uredbe Komisija treba provesti procjenu učinka u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 20161.a.

 

__________________

 

1.a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Obrazloženje

U skladu s predloženom izmjenom članka 278.a (novi), izvjestitelji smatraju da znatne promjene predložene u ovoj reviziji Financijske uredbe u sredini razdoblja nisu bile podvrgnute procjeni učinka od strane Komisije, što je u suprotnosti s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva. Izvjestitelji stoga razmatraju mogućnost obvezne procjene učinka za svaku buduću izmjenu ove Uredbe.

Amandman     57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 253.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(253a)  Poljoprivredna tržišta trebala bi biti transparentna, a informacije koje se odnose na cijene trebale bi biti dostupne i korisne svim uključenim stranama. U ulogu Unije spada i olakšavanje postizanja transparentnosti na tržištu Unije. U tu bi se svrhu sljedećom reformom ZPP-a trebala povećati transparentnost tržišta, i to u vidu djelovanja opservatorija za nadzor europskih poljoprivrednih cijena za svaki sektor, kako bi se osigurala stalna analiza poljoprivrednih tržišta prema segmentima, uz sudjelovanje gospodarskih dionika, i kako bi relevantni podaci i predviđanja bili dostupni u redovnim intervalima.

Amandman     58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 253.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(253b)  U skladu s člankom 42. i člankom 43. stavkom 2. UFEU-a ciljevi zajedničke poljoprivredne politike trebaju imati prednost pred svim pravilima Unije o tržišnom natjecanju.

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, EU br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća

o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, EU br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

Obrazloženje

Tehnički ispravak.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „operacije mješovitog financiranja” znači djelovanje koje se provodi u okviru mehanizma za mješovito financiranje u kojem se kombiniraju bespovratni oblici potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna EU-a i financijski instrumenti razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja. Djelovanja s mješovitim financiranjem mogu obuhvaćati pripremno djelovanje koje može dovesti do ulaganja od strane financijskih institucija;

6.  „operacije mješovitog financiranja” znači djelovanje koje se provodi u okviru mehanizma za mješovito financiranje u kojem se kombiniraju bespovratni oblici potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna EU-a i financijski instrumenti razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja, ne dovodeći u pitanje pravilo iz članka 201. stavka 4. u kojem se navodi da se samo javnopravnim tijelima ili tijelima s javnom službom može povjeriti izvršenje proračuna Unije. Djelovanja s mješovitim financiranjem mogu obuhvaćati pripremno djelovanje koje može dovesti do ulaganja od strane financijskih institucija;

Obrazloženje

Ovim se amandmanom ažurira i zamjenjuje izvorni amandman 4 koji su podnijeli izvjestitelji. Cilj je istaknuti da se samo bankama koje pružaju javne usluge smije povjeriti upravljanje sredstvima EU-a.

Amandman     61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „mehanizam za mješovito financiranje” znači mehanizam uspostavljen kao okvir za suradnju između Komisije i razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja u cilju postizanja određenih prioritetnih ciljeva i politika Unije primjenom mješovitog financiranja i drugih pojedinačnih djelovanja;

7.  „mehanizam za mješovito financiranje” znači mehanizam uspostavljen kao okvir za suradnju između Komisije i razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja u cilju postizanja određenih prioritetnih ciljeva i politika Unije primjenom mješovitog financiranja i drugih pojedinačnih djelovanja, ne dovodeći u pitanje pravilo iz članka 201. stavka 4. u kojem se navodi da se samo javnopravnim tijelima ili tijelima s javnom službom može povjeriti izvršenje proračuna Unije;

Obrazloženje

Ovim se amandmanom ažurira i zamjenjuje izvorni amandman 5 koji su podnijeli izvjestitelji. Cilj je istaknuti da se samo bankama koje pružaju javne usluge smije povjeriti upravljanje sredstvima EU-a.

Amandman     62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  „izvršenje proračuna” znači proces koji obuhvaća faze upravljanja, izvršenja, kontrole i revizije financijskih sredstava Unije, u kojemu sudjeluju Komisija i drugi akteri, ovisno o različitim metodama izvršenja;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

21 a.  „opoziv” znači operacija kojom odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u potpunosti ili djelomično ukida rezervaciju odobrenih sredstava koja je prethodno izvršena preuzimanjem proračunske obveze;

Obrazloženje

Premješteno iz članka 109. stavka 5. radi dosljednosti: sve definicije trebale bi biti u članku 2.

Amandman     64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

27.  „financijski instrumenti” znači mjere financijske potpore Unije koja se pruža iz proračuna kako bi se postigao jedan ili više određenih ciljeva politike Unije. Ti instrumenti mogu biti u obliku vlasničkih ili kvazivlasničkih ulaganja, zajmova ili jamstava ili drugih instrumenata za podjelu rizika i prema potrebi se mogu kombinirati s drugim vrstama financijske potpore, sa sredstvima u okviru podijeljenog izvršenja ili sa sredstvima iz ERF-a

27.  „financijski instrumenti” znači mjere financijske potpore Unije koja se pruža iz proračuna kako bi se postigao jedan ili više određenih ciljeva politike Unije. Ti instrumenti mogu biti u obliku vlasničkih ili kvazivlasničkih ulaganja, zajmova ili jamstava, povratnih predujmova ili drugih instrumenata za podjelu rizika i prema potrebi se mogu kombinirati s drugim vrstama financijske potpore, sa sredstvima u okviru podijeljenog izvršenja ili sa sredstvima iz ERF-a

Amandman     65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

29 a.  „bespovratna sredstva” znači izravan financijski doprinos donacijom iz proračuna Unije u okviru izravnog, podijeljenog ili neizravnog izvršenja;

Obrazloženje

Premješteno iz članka 174. stavka 2. radi dosljednosti: sve definicije trebale bi biti u članku 2.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

31 a.  „doprinosi u naravi” znači nefinancijski resursi koje su treće strane besplatno stavile na raspolaganje korisniku, uključujući volonterski rad, upotrebu opreme, materijala, prostorija za sastanke i usluga;

Obrazloženje

Vraćen članak 183. stavak 2. Pravila za primjenu Financijske uredbe koji je Komisija izostavila.

Amandman     67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

34.  „zajam” znači sporazum koji obvezuje zajmodavca da zajmoprimcu učini dostupnim ugovoreni iznos novca na ugovoreno razdoblje i na temelju kojeg je zajmoprimac obvezan vratiti taj iznos u ugovorenom roku;

34.  „zajam” znači sporazum koji obvezuje zajmodavca da zajmoprimcu učini dostupnim ugovoreni iznos novca na ugovoreno razdoblje i na temelju kojeg je zajmoprimac obvezan vratiti taj iznos u ugovorenom roku; takav zajam može doći u obliku povratnog predujma;

Obrazloženje

U skladu s izmjenom izvjestitelja članka 2. stavka 1. točke 46.a (nova).

Amandman     68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

38.  „multiplikacijski učinak” znači ulaganje prihvatljivih krajnjih primatelja podijeljeno s iznosom doprinosa Unije;

38.  „multiplikacijski učinak” znači iznos privučenog privatnog kapitala podijeljen s iznosom doprinosa Unije.

Amandman     69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

38 a.  „ostvarenja” znači konkretan mjerljiv i željen ishod projekta koji se utvrđuje unaprijed i o čijem ostvarenju ovisi povrat troškova korisnika;

Obrazloženje

U svojem mišljenju (1/2017) Revizorski sud preporučuje definiranje „ostvarenja” u financijskim pravilima (stavak 148. mišljenja). Cilj je i prijedloga financijskih pravila i sektorskih uredbi staviti veći naglasak na rezultate i ostvarenja. Međutim, revizijom je već utvrđeno da postoje znatne razlike u upotrebi termina „ostvarenja” u aktivnostima Komisije (mišljenje Revizorskog suda 1/2017, stavak 147.), zbog čega treba definirati taj pojam.

Amandman     70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

46 a.  „povratni predujam” znači zajam za projekt koji se isplaćuje u jednom ili više obroka, a uvjeti njegova povrata ovise o ishodu projekta;

Obrazloženje

Definicija preuzeta iz komunikacije Komisije naslovljene „Okvir državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije” 2014/C 198/01. Povratni predujam nije definiran Financijskom uredbom, što bi moglo dovesti do pravnog vakuuma, imajući u vidu njegovu definiciju i korištenje u komunikacijama o državnoj pomoći EU-a.

Amandman     71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

49 a.  „rezultati” znači ostvarenje konkretnog djelovanja koje se mjeri s obzirom na prethodno zadane ključne etape ili na temelju pokazatelja uspješnosti, o čemu ovisi povrat troškova korisnika;

Obrazloženje

U svojem mišljenju (1/2017) Revizorski sud preporučuje definiranje „rezultata” u financijskim pravilima (stavak 148. mišljenja). Cilj je i prijedloga financijskih pravila i sektorskih uredbi staviti veći naglasak na rezultate i očekivane rezultate. Međutim, revizijom je već utvrđeno da postoje znatne razlike u upotrebi termina „rezultati” u aktivnostima Komisije (mišljenje Revizorskog suda 1/2017, stavak 147.), zbog čega treba definirati taj pojam.

Amandman     72

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 51.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

51 a.  „dobro financijsko upravljanje” znači načelo izvršenja proračuna Unije na ekonomičan i učinkovit način uz poštovanje zakonitosti i pravilnosti;

Amandman     73

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 60.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

60a.  „volonter” znači osoba koja izvršava neplaćenu i neobaveznu aktivnost za neprofitnu organizaciju.

Amandman     74

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ove Uredbe obrađuju se u skladu Direktivom 95/46/EZ (28) i Uredbom (EZ) br. 45/2001. O tome se obavješćuje natjecatelj ili ponuditelj u postupku nabave, podnositelj zahtjeva u postupku dodjele bespovratnih sredstava, stručnjak u postupku odabira stručnjaka, podnositelj zahtjeva u natječaju za nagrade te subjekt ili osoba koja sudjeluje u postupku izvršenja sredstava Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) te korisnik, izvoditelj, plaćeni vanjski stručnjak te svaka osoba ili subjekt koji prima nagrade ili izvršava sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c).

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ove Uredbe obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i Uredbom (EU) br. 2016/679. O tome se obavješćuje natjecatelj ili ponuditelj u postupku nabave, podnositelj zahtjeva u postupku dodjele bespovratnih sredstava, stručnjak u postupku odabira stručnjaka, podnositelj zahtjeva u natječaju za nagrade te subjekt ili osoba koja sudjeluje u postupku izvršenja sredstava Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) te korisnik, izvoditelj, plaćeni vanjski stručnjak te svaka osoba ili subjekt koji prima nagrade ili izvršava sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c).

_________________

_________________

28 SL L 281, 23.11.1995, str. 31.

28 SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne smije se preuzeti obveza za rashode ili odobriti rashodi izvan okvira odobrenih sredstava.

2.  Ne smije se preuzeti obveza za rashode ili odobriti rashodi izvan okvira odobrenih sredstava, uz iznimku rashoda koji proizlaze iz obveza za financijske instrumente, rashoda iz namjenskih prihoda i rashoda za građevinske objekte.

Obrazloženje

U dokumentu u tri stupca koji je Komisija dostavila spominju se te iznimke. Izvjestitelji smatraju da ako te iznimke postoje u praksi treba ih izričito navesti u Uredbi u svrhu transparentnosti.

Amandman     76

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Kad je riječ o nediferenciranim odobrenim sredstvima, moguće je uvesti razliku između planiranih i neplaniranih prijenosa. Definicija i izvještavanje o tim kategorijama utvrdit će se u smjernicama Komisije u suradnji s Europskim parlamentom, Vijećem i Revizorskim sudom.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opoziv odobrenih sredstava

Ukidanje odobrenih sredstava nakon opoziva

Obrazloženje

Ovom se izmjenom ne mijenja sadržaj nego se samo pojašnjava terminologija. Kako bi tekst bio što razumljiviji, ukidanje odobrenih sredstava uvijek treba jasno razlikovati od opoziva, koji podrazumijeva ukidanje rezervacija odobrenih sredstava, odnosno obrat prethodne proračunske obveze. Ovo obrazloženje također vrijedi i za izmjene članaka 13. i 14.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se odobrena sredstva opozivaju u financijskoj godini nakon financijske godine u kojoj je za njih preuzeta obveza zbog toga što djelovanja za koja su bila namijenjena nisu provedena ili su provedena djelomično, predmetna odobrena sredstva ukidaju se, osim ako je u članku 14. stavku 3. predviđeno drukčije.

1.  Ako se proračunske obveze ukidaju u skladu s člankom 112. u financijskoj godini nakon financijske godine u kojoj je preuzeta obveza zbog toga što djelovanja za koja su bila namijenjena nisu provedena u cijelosti ili su provedena djelomično, odobrena sredstva koja odgovaraju tim opozivima također se ukidaju, osim ako je u članku 14. stavku 3. predviđeno drukčije.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izmjene naslova ovog članka. Upućivanje na stavak 3. je nepotrebno jer se u članku 14. već spominje Uredba 1303/2013. Stoga se briše radi jasnoće.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju iznosa za koje se mora preuzeti obveza do 31. ožujka u skladu s člankom 12. stavkom 2., odgovarajuća odobrena sredstva koja se opozovu nakon 31. ožujka ukidaju se.

2.  Ako se za iznose preuzela obveza do 31. ožujka godine n+1 u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (a), ali su ti iznosi opozvani nakon tog roka, odgovarajuća odobrena sredstva se ukidaju.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izmjene naslova ovog članka.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odobrena sredstva iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 automatski se opozivaju u skladu s tom Uredbom.

3.  Što se tiče operacija rashoda uređenih Uredbom (EU) br. 1303/2013 do opoziva dolazi automatski u skladu s tom Uredbom.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izvjestitelja za izmjenu naslova ovog članka. Ovaj stavak bolje pripada članku 112. (Rok za obveze).

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odobrena sredstva iz Uredbe (EU) br. 514/2014 automatski se opozivaju u skladu s tom Uredbom.

4.  Što se tiče operacija rashoda uređenih Uredbom (EU) br. 514/2014 do opoziva dolazi automatski u skladu s tom Uredbom.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevo obrazloženje u vezi s izmjenom naslova ovog članka. Ovaj stavak bolje pripada članku 112. (Rok za obveze).

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Stavci 1., 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na vanjske namjenske prihode iz članka 20. stavka 2.

5.  Ovaj članak ne primjenjuje se na vanjske namjenske prihode iz članka 20. stavka 2.

Obrazloženje

Pojednostavnjenje. Nema promjene značenja.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ponovno stavljanje na raspolaganje opozvanih odobrenih sredstava

Ponovno stavljanje na raspolaganje odobrenih sredstava koja odgovaraju opozivima

Obrazloženje

Vidjeti članak 13. (naslov).

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opozvana odobrena sredstva iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/201431 mogu se ponovno staviti na raspolaganje u slučaju očite pogreške koja se može pripisati isključivo Komisiji.

Odobrena sredstva koja odgovaraju opozivima iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/201431 mogu se ponovno staviti na raspolaganje u slučaju očite pogreške koja se može pripisati isključivo Komisiji.

__________________

__________________

31 Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (SL L 72, 12.3.2014., str. 1.)

31 Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (SL L 72, 12.3.2014., str. 1.)

Obrazloženje

Vidjeti članak 13. (naslov).

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opozvana odobrena sredstva ponovno se stavljaju na raspolaganje u slučaju:

2.  Odobrena sredstva koja odgovaraju opozivima ponovno se stavljaju na raspolaganje u slučaju:

Obrazloženje

Vidjeti članak 13. (naslov).

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  opoziva odobrenih sredstava iz programa u okviru mehanizma za provedbu pričuve za ostvarenje postignuća uspostavljene u članku 20. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(a)  opoziva iz programa u okviru mehanizma za provedbu pričuve za ostvarenje postignuća uspostavljene u članku 20. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

Obrazloženje

Vidjeti članak 13. (naslov).

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  opoziva odobrenih sredstava iz programa namijenjenog posebnom financijskom instrumentu u korist MSP-ova nakon prestanka sudjelovanja države članice u tom financijskom instrumentu, kako je navedeno u članku 39. stavku 2. sedmom podstavku Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(b)  opoziva iz programa namijenjenog posebnom financijskom instrumentu u korist MSP-ova nakon prestanka sudjelovanja države članice u tom financijskom instrumentu, kako je navedeno u članku 39. stavku 2. sedmom podstavku Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Obrazloženje

Vidjeti članak 13. (naslov).

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., opozvana odobrena sredstva iz godine n-2 ponovno se stavljaju na raspolaganje za kriznu pričuvu Europske unije u okviru proračunskog postupka za godinu n.

Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., odobrena sredstva iz godine n-2 koja odgovaraju opozivima iz godine n ponovno se stavljaju na raspolaganje za kriznu pričuvu Europske unije u okviru proračunskog postupka za godinu n.

Obrazloženje

Vidjeti članak 13. (naslov).

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odobrena sredstva za preuzimanje obveza koja odgovaraju iznosu odobrenih sredstava opozvanih zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja odgovarajućih istraživačkih projekata također mogu se ponovno staviti na raspolaganje u korist istraživačkog programa u okviru kojeg se projekt provodi ili u korist njegova nasljednika u kontekstu godišnjeg proračunskog postupka.

4.  Odobrena sredstva za preuzimanje obveza koja odgovaraju iznosu opoziva zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja odgovarajućih istraživačkih projekata također mogu se ponovno staviti na raspolaganje u korist istraživačkog programa u okviru kojeg se projekt provodi ili u korist njegova nasljednika u kontekstu godišnjeg proračunskog postupka.

Obrazloženje

Vidjeti članak 13. (naslov).

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je to nužno za nastavak djelovanja Unije, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, može odobriti rashode koji su veći od jedne privremene dvanaestine, ali koji ne smiju prijeći ukupno četiri privremene dvanaestine, ne uključujući jednu dvanaestinu koja se automatski stavlja na raspolaganje, osim u propisno opravdanim slučajevima, za obveze i za plaćanja iznad onih koji se automatski stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavcima 1. i 2. Vijeće bez odgode prosljeđuje odluku o odobravanju Europskom parlamentu.

Ako je to nužno za nastavak djelovanja Unije, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, može odobriti rashode koji su veći od jedne privremene dvanaestine, ali koji ne smiju prijeći ukupno četiri privremene dvanaestine, osim u propisno opravdanim slučajevima, za obveze i za plaćanja iznad onih koji se automatski stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavcima 1. i 2. Vijeće bez odgode prosljeđuje odluku o odobravanju Europskom parlamentu.

Obrazloženje

Izvjestitelji preporučuju da se vrati tekst iz Uredbe 966/2012, kojim se dopuštaju samo četiri privremene dvanaestine.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijski doprinosi država članica, trećih zemalja i tijela koja nisu osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu za određena djelovanja ili programe koje financira Unija te za dodatne programe za istraživanje i tehnološki razvoj, kojima u njihovo ime upravlja Komisija;

(a)  posebni dodatni financijski doprinosi država članica, trećih zemalja i tijela koja nisu osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu za određena djelovanja ili programe koje financira Unija te za dodatne programe za istraživanje i tehnološki razvoj, kojima u njihovo ime upravlja Komisija;

Obrazloženje

Pojašnjenje radi isticanja da „standardni” financijski doprinosi država članica nisu vanjski namjenski prihodi,

Amandman     92

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g a)  sredstva koja dolaze iz država članica koje se ne pridržavaju korektivnog mehanizma raspodjele uspostavljenog na temelju Uredbe (EU) br. 604/2013.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na temelju posebnih internih pravila institucije i tijela Unije iznimno mogu prihvatiti korporativno sponzorstvo u naravi uz sljedeće uvjete:

2.  Na temelju posebnih internih pravila, koja se objavljuju na njihovim internetskim stranicama, institucije i tijela Unije iznimno mogu prihvatiti korporativno sponzorstvo u naravi uz sljedeće uvjete:

Amandman     94

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  da se, kada je riječ o transparentnosti, svi podaci koji se odnose na sponzorstvo i sponzore objavljuju;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Sve institucije osim Komisije mogu u svojem dijelu proračuna izvršiti prijenos između članaka i unutar svakog poglavlja bez prethodnog obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća. Mogu prenositi sredstva i između poglavlja iste glave do najviše 10 % odobrenih sredstava za godinu navedenu u liniji s koje se sredstva prenose bez prethodnog obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća.

4.  Svaka institucija osim Komisije može u svojem dijelu proračuna izvršiti prijenos između članaka bez prethodnog obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća.

Obrazloženje

Izvjestitelji predlažu da se ovlasti proračunskog tijela dodatno ne oslabljuju te da se zadrže odredbe koje su trenutačno na snazi (poništenje predloženih promjena Komisije).

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u vezi s rashodima poslovanja, prenijeti odobrena sredstva između poglavlja u okviru iste glave ili između različitih glava obuhvaćenih istim temeljnim aktom, uključujući poglavlja koja se odnose na administrativnu potporu, do najviše 10 % odobrenih sredstva za godinu navedenu u liniji s koje su sredstva prenesena.

(c)  u vezi s rashodima poslovanja, prenijeti odobrena sredstva između poglavlja u okviru iste glave do najviše 10 % odobrenih sredstva za godinu navedenu u liniji s koje su sredstva prenesena.

Obrazloženje

Unatoč pozitivnom mišljenju Revizorskog suda o toj predloženoj promjeni izvjestitelji smatraju da je ona štetna za transparentnost i ne smatraju je pitanjem fleksibilnosti. Prava proračunskog tijela ne bi trebalo dalje oslabljivati.

Amandman     97

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u vezi s Fondom solidarnosti Europske unije (EUSF), prenijeti odobrena sredstva iz pričuve na liniju nakon što Parlament i Vijeće donesu odluku o mobilizaciji Fonda;

Briše se.

Obrazloženje

Nadzor koji obavlja proračunsko tijelo treba zadržati.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, dopušteno je samostalno prenošenje sredstava s linija za administrativnu potporu u odgovarajuće operativne linije.

Briše se.

(Vidjeti obrazloženje izmjene članka 28. stavka 1. točke (c).)

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedloge za prijenos odobrenih sredstava za plaćanje u fondove kojima se upravlja u okviru podijeljenog izvršenja, uz iznimku EFJP-a, Komisija može dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću do 10. siječnja sljedeće financijske godine. Prijenos odobrenih sredstava za plaćanje može se izvršiti iz bilo koje stavke proračuna. Šestotjedno razdoblje iz stavka 3. smanjuje se na tri tjedna.

Prijedloge za prijenos odobrenih sredstava za plaćanje u fondove kojima se upravlja u okviru podijeljenog izvršenja, uz iznimku EFJP-a, Komisija može dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću do 10. siječnja sljedeće financijske godine. Prijenos odobrenih sredstava za plaćanje može se izvršiti iz bilo koje stavke proračuna.

Obrazloženje

Skraćivanje razdoblja odlučivanja kako je predloženo u Komunikaciji nije u skladu s unutarnjim postupcima EP-a i odbora BUDG.

Amandman     100

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Šestotjedno razdoblje iz stavka 4. smanjuje se na tri tjedna.

Briše se.

Amandman     101

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Prijedlog za prijenos prihvaća se ako u roku od šest tjedana nastupi bilo što od sljedećeg:

6.  Prijedlog za prijenos prihvaća se ako u roku od šest tjedana ni Europski parlament ni Vijeće ne donesu odluku o izmjeni ili odbijanju prijedloga za prijenos.

Obrazloženje

Pojednostavnjenje. Nema suštinske promjene.

Amandman     102

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Europski parlament i Vijeće ga prihvate;

Briše se.

Obrazloženje

Pojednostavnjenje. Vidjeti gore.

Amandman     103

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prihvati ga ili Europski parlament ili Vijeće, a druga se institucija suzdrži od postupanja;

Briše se.

Obrazloženje

Pojednostavnjenje. Vidjeti gore.

Amandman     104

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Europski parlament i Vijeće se suzdrže od postupanja ili ne donesu odluku o izmjeni ili odbijanju prijedloga za prijenos.

Briše se.

Obrazloženje

Pojednostavnjenje. Vidjeti gore.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 7. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prijenos predstavlja manje od 10 % odobrenih sredstava u liniji s koje se prijenos izvršava i ne prelazi 5 000 000 eura;

(a)  prijenos predstavlja manje od 10 % odobrenih sredstava u liniji s koje se prijenos izvršava i ne prelazi 5 000 000 eura;

Obrazloženje

Prijedlog Komisije ima za posljedicu smanjenje trenutačne razine nadzora proračunskog tijela u pogledu prijenosa s obzirom na to da bi se time razdoblje nadzora od šest tjedana smanjilo na tri tjedna za neke prijenose koji premašuju 5 000 000 EUR.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Stavak 1. ne primjenjuje se na unutarnje namjenske prihode u slučaju da nisu utvrđene potrebe koje bi omogućile korištenje tih prihoda u svrhu za koju su namijenjeni.

3.  Stavak 1. ne primjenjuje se na unutarnje namjenske prihode u slučaju da nisu utvrđene potrebe koje bi omogućile korištenje tih prihoda u svrhu za koju su namijenjeni. U takvim se slučajevima primjenjuje postupak iz članka 29.

Obrazloženje

Izvjestitelji podržavaju dodatnu fleksibilnost u pogledu unutarnjih namjenskih prihoda za koje nisu utvrđene potrebe. Međutim, u tim slučajevima treba primjenjivati pravila za neautonomne prijenose.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Smatra se da su Europski parlament i Vijeće odobrili prijenose iz pričuve za Europski fond za prilagodbu globalizaciji nakon što se donese odluka o mobilizaciji Fonda.

Briše se.

Obrazloženje

Nadzor koji obavlja proračunsko tijelo treba zadržati.

Amandman     108

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odobrena sredstva moraju biti u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i stoga se moraju izvršavati u skladu sa sljedećim načelima:

1.  Odobrena sredstva koriste se, a proračun Unije izvršava, u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i u skladu sa sljedećim načelima:

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  o postignućima izvještavati Europski parlament i Vijeće u skladu s člankom 39. stavkom 3. točkom (h) i člankom 239. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii.

(c)  o napretku i problemima u pogledu postignuća tih ciljeva izvještavati Europski parlament i Vijeće u skladu s člankom 39. stavkom 3. točkom (h) i člankom 239. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ciljevi iz stavaka 1. i 2. moraju biti konkretni, mjerljivi, dostižni, relevantni i vremenski utvrđeni. Pokazatelji uspješnosti korišteni za praćenje postignuća ciljeva utvrđuju se na razini aktivnosti i njima se obuhvaćaju svi sektori.

Obrazloženje

Izvjestitelji smatraju da su „pametni ciljevi” iz trenutačne Financijske uredbe i dalje relevantni i da bi ih trebalo vratiti u prijedlog Komisije.

Amandman     111

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programi i aktivnosti koji su povezani sa znatnim izdacima podliježu ex ante i retrospektivnoj evaluaciji („evaluacija”) koja mora biti razmjerna ciljevima i rashodima.

1.  Programi i aktivnosti koji su povezani sa znatnim izdacima, a mobilizirana sredstva premašuju 5 000 000 eura podliježu procjenama učinka i ex post evaluaciji („evaluacija”), koje moraju biti razmjerne ciljevima i rashodima.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 32. stavka 3.

Amandman     112

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ex ante evaluacije, koje služe kao pomoć pri izradi programa i aktivnosti, temelje se na dokazima o rezultatima povezanih programa ili aktivnosti i u njima se utvrđuju i analiziraju problemi koje treba razmotriti, dodana vrijednost EU-a, ciljevi, očekivani učinci različitih opcija te mehanizmi praćenja i evaluacije.

2.  Procjene učinka koje služe kao pomoć pri izradi programa i aktivnosti, temelje se na dokazima o rezultatima povezanih programa ili aktivnosti i u njima se utvrđuju i analiziraju problemi koje treba razmotriti, dodana vrijednost EU-a, ciljevi, raspoložive političke opcije, uključujući i s njima povezane rizike, očekivani učinci različitih opcija, posebno svaki gospodarski, društveni i ekološki učinak, te mehanizmi praćenja i evaluacije potrebni za njihovo mjerenje, najprimjerenija metoda provedbe odabrane opcije ili odabranih opcija, unutarnja dosljednost i odnos s ostalim odgovarajućim instrumentima, opseg odobrenih sredstava, ljudskih resursa i drugih administrativnih rashoda koje je potrebno dodijeliti, uzimajući u obzir troškovnu učinkovitost i pouke iz prošlosti.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 32. stavka 3.

Amandman     113

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Retrospektivnim evaluacijama ocjenjuje se uspješnost programa ili aktivnosti, uključujući aspekte kao što su djelotvornost, učinkovitost, usklađenost, relevantnost i dodana vrijednost za EU-u. Retrospektivne evaluacije provode se periodično i dovoljno rano da se njihovi rezultati mogu uzeti u obzir u ex ante evaluacijama koje služe kao pomoć pri izradi povezanih programa i aktivnosti.

3.  Ex-post evaluacijama ocjenjuje se uspješnost programa ili aktivnosti, uključujući aspekte kao što su djelotvornost, učinkovitost, uštede, usklađenost, relevantnost i dodana vrijednost za EU-u. Pri tome se u obzir uzima ishod praćenja s pomoću pokazatelja uspješnosti, kako je navedeno u članku 31. stavku 2. Ex-post evaluacije provode se periodično i najmanje svakih šest godina za programe i aktivnosti koje podrazumijevaju znatnu potrošnju te dovoljno rano da se njihovi rezultati mogu uzeti u obzir u procjenama učinka koje služe kao pomoć pri izradi povezanih programa i aktivnosti.

Obrazloženje

Dodatni tekst na amandman 34. Terminologija o evaluacijama treba biti u skladu Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. i Smjernicama za bolju regulativu. Nadalje, formulacija iz članka 18. aktualnih Pravila primjene ponovno je uvedena u pogledu programa i aktivnosti koji podrazumijevaju znatnu potrošnju.

Amandman     114

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz svaki prijedlog ili inicijativu koje Komisija, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („visoki predstavnik”) ili država članica podnose zakonodavnom tijelu, a koji mogu imati učinak na proračun, uključujući promjene broja radnih mjesta, moraju se priložiti financijski izvještaj i ex ante evaluacija predviđena člankom 32.

Uz svaki prijedlog ili inicijativu koje Komisija, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („visoki predstavnik”) ili država članica podnose zakonodavnom tijelu, a koji mogu imati učinak na proračun, uključujući promjene broja radnih mjesta, moraju se priložiti financijski izvještaj i procjena učinka predviđena člankom 32.

Obrazloženje

Dosljedna terminologija u skladu s izvjestiteljevim izmjenama članka 32.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju višegodišnjih operacija, financijski izvještaj sadržava pregled predvidivih godišnjih potreba u smislu odobrenih sredstava i radnih mjesta, uključujući vanjsko osoblje, te evaluaciju njihova srednjoročnog financijskog učinka.

U slučaju višegodišnjih operacija, financijski izvještaj sadržava pregled predvidivih godišnjih potreba u smislu odobrenih sredstava i radnih mjesta, uključujući vanjsko osoblje, te evaluaciju njihova srednjoročnog i dugoročnog financijskog učinka.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  postizanje ciljeva uspješnosti, kako je navedeno u članku 31. stavku 2.;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  postupci praćenja djelotvornosti i učinkovitosti i daljnjeg postupanja u pogledu utvrđenih nedostataka i izuzetaka unutarnje kontrole;

(e)  postupci praćenja djelotvornosti i učinkovitosti;

Obrazloženje

Daljnje postupanje u pogledu utvrđenih nedostataka unutarnje kontrole važan je aspekt i treba ga stoga riješiti u zasebnoj točki. Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu koja slijedi.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  daljnje postupanje u pogledu utvrđenih nedostataka i izuzetaka unutarnje kontrole.

Obrazloženje

Vidjeti točku (e) gore.

Amandman     119

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proračuni se objavljuju u roku od tri mjeseca od datuma kada je objavljeno da su konačno doneseni.

Proračuni se objavljuju na jednom od službenih jezika Europske unije u roku od četiri tjedna od datuma kada je objavljeno da su konačno doneseni, dok se ostale jezične verzije objavljuju u roku od dva mjeseca od datuma kada je objavljeno da su proračuni konačno doneseni.

Amandman     120

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci o primateljima sredstava Unije koja se izvršavaju u okviru izravnog izvršenja objavljuju se na internetskim stranicama institucija Unije najkasnije do 30 lipnja godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj je za sredstva preuzeta zakonska obveza.

Podaci o primateljima sredstava Unije koja se izvršavaju u okviru izravnog izvršenja objavljuju se na internetskim stranicama institucija Unije te u sustavu financijske transparentnosti najkasnije do 30 lipnja godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj je za sredstva preuzeta zakonska obveza.

Amandman     121

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija uz pomoć država članica stavlja na raspolaganje, na odgovarajući način i pravodobno, podatke o primateljima te o naravi i svrsi mjere koja se financira iz proračuna, ako se proračun izvršava u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (b).

 

Obveza utvrđena u prvom podstavku primjenjuje se i na lokalne vlasti kada izvršavaju proračun Unije.

 

Podaci o primateljima sredstava Unije koja se izvršavaju u okviru podijeljenog izvršenja objavljuju se na internetskim stranicama institucija Unije najkasnije do 30 lipnja godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj je za sredstva preuzeta zakonska obveza.

 

Podaci iz prvog podstavka stavljaju se na raspolaganje uz poštovanje zahtjeva u pogledu povjerljivosti i sigurnosti, a posebno zaštite osobnih podataka, te sadržavaju sljedeće:

 

(a)   ime primatelja;

 

(b)   mjesto primatelja;

 

(c)   iznos za koji je preuzeta zakonska obveza;

 

(d)   prirodu i svrhu mjere.

 

Za potrebe točke (b) četvrtog podstavka izraz „mjesto” znači sljedeće:

 

i.   adresa primatelja, ako je primatelj pravna osoba;

 

ii.   regija na razini NUTS 2, ako je primatelj fizička osoba.

 

Ovi se podaci objavljuju samo za nagrade, bespovratna sredstva i ugovore koji su dodijeljeni nakon natječaja ili postupaka za dodjelu bespovratnih sredstava odnosno postupaka javne nabave te za stručnjake odabrane u skladu s člankom 230. stavkom 2. Podaci se ne objavljuju za:

 

i.  potpore za obrazovanje koje se isplaćuju fizičkim osobama i drugu izravnu potporu fizičkim osobama kojima je pomoć najpotrebnija iz članka 185. stavka 4. točke (b);

 

ii.   ugovore vrlo male vrijednosti dodijeljene stručnjacima odabranima u skladu s člankom 230. stavkom 2. te ugovore vrlo male vrijednosti iznosa manjeg od onoga iz točke 14.4. Priloga.

 

Na internetskim stranicama institucija Unije navodi se najmanje upućivanje na adresu internetskih stranica na kojoj se mogu pronaći ti podaci, ako nisu izravno objavljeni na za to namijenjenom mjestu na internetskim stranicama institucija Unije.

 

Za fizičke osobe objava se ograničava na ime i mjesto primatelja, iznos za koji je preuzeta zakonska obveza i svrhu mjere. Objava tih podataka temelji se na odgovarajućim kriterijima kao što su periodičnost ili vrsta ili važnost mjere. Kad je riječ o osobnim podacima, podaci se uklanjaju dvije godine nakon završetka financijske godine u kojoj je preuzeta zakonska obveza za sredstva. Isto se primjenjuje i na osobne podatke koji se odnose na pravne osobe u čijem se službenom nazivu spominje jedna ili više fizičkih osoba.

 

Od objave se odustaje ako bi se otkrivanjem podataka moglo ugroziti prava i slobode pojedinaca, koji su zaštićeni Poveljom o temeljnim pravima Europske unije ili naštetiti komercijalnim interesima primatelja.

Amandman     122

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci o krajnjim primateljima sredstava koja se osiguravaju u okviru financijskih instrumenata koji primaju potporu iz proračuna Unije u iznosu manjem od 500 000 eura ograničeni su na statističke podatke, objedinjene u skladu s odgovarajućim kriterijima, kao što su podaci o geografskom položaju, ekonomskoj tipologiji primatelja, vrsti primljene potpore i području politike Unije u okviru kojega se potpora daje.

Podaci o krajnjim primateljima sredstava koja se osiguravaju u okviru financijskih instrumenata koji primaju potporu iz proračuna Unije u iznosu manjem od 200 000 eura ograničeni su na statističke podatke, objedinjene u skladu s odgovarajućim kriterijima, kao što su podaci o geografskom položaju, ekonomskoj tipologiji primatelja, vrsti primljene potpore i području politike Unije u okviru kojega se potpora daje.

Amandman     123

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Publikacije navedene u ovom članku stavljaju se na raspolaganje na jedinstvenoj internetskoj stranici pod odgovornošću Komisije.

Amandman     124

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prije podnošenja nacrta proračuna, Komisija se savjetuje s građanima.

Obrazloženje

Suizvjestitelji pozdravljaju ideju o većoj uključenosti građana, kako je Komisija predložila u članku 54. stavku 3. i smatraju da bi se to trebalo primjenjivati i na sastavljanje godišnjeg proračuna.

Amandman     125

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. – točka b – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  broj stvarno popunjenih radnih mjesta na početku godine u kojoj se podnosi nacrt proračuna, s razvrstavanjem prema razredu i upravnoj jedinici;

iii.  broj stvarno popunjenih radnih mjesta na početku godine u kojoj se podnosi nacrt proračuna, s razvrstavanjem prema razredu, upravnoj jedinici i spolu;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. – točka h – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  informacije o ostvarenju ciljeva programa;

iii.  informacije o ostvarenju ciljeva programa, kako je navedeno u članku 31.;

Amandman     127

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  usporednu tablicu koja sadrži nacrt proračuna Komisije za druge institucije i prvobitne procjene drugih institucija poslanih Komisiji;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji obvezati Komisiju da uz svoj prijedlog proračuna priloži prvotni proračun u obliku u kojem su ga usvojile različite institucije tako da jednostrane promjene koje je Komisija izvršila postanu vidljive i transparentne.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 4. – podstavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  ukupni iznos rezervacija za rizike i obveze te podatke o izloženosti Unije financijskom riziku;

i.  ukupni iznos rezervacija za rizike i obveze te podatke o izloženosti Unije financijskom riziku, uključujući svaku nepredviđenu obvezu;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 4. – podstavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  uspješnost financijskog instrumenta, uključujući ostvarena ulaganja, ciljani učinak poluge te postignuti učinak poluge;

(k)  uspješnost financijskog instrumenta, uključujući ostvarena ulaganja, ciljani učinak poluge te postignuti učinak poluge i iznos dosad privučenog privatnog kapitala;

Amandman     130

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Taj radni dokument mora sadržavati i pregled administrativnih rashoda s osnove naknada za upravljanje i drugih financijskih troškova i troškova poslovanja plaćenih za upravljanje financijskim instrumentima, u ukupnom iznosu te prema upravitelju i financijskom instrumentu kojim se upravlja.

Taj radni dokument mora sadržavati konkretne informacije o deset financijskih instrumenata s najlošijim rezultatima i pregled administrativnih rashoda koji proizlaze iz naknada za upravljanje i drugih financijskih troškova i troškova poslovanja plaćenih za upravljanje financijskim instrumentima, u ukupnom iznosu te prema upravitelju i financijskom instrumentu kojim se upravlja.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako se koristi uzajamnim fondovima Unije, Komisija nacrtu proračuna prilaže radni dokument o aktivnostima koje se podupiru iz uzajamnih fondova unije te o provedbi i uspješnosti tih aktivnosti.

6.  Ako se koristi uzajamnim fondovima Unije za vanjska djelovanja, Komisija nacrtu proračuna prilaže podroban radni dokument o aktivnostima koje se podupiru iz tih uzajamnih fondova unije, njihovoj provedbi, uspješnosti, troškovima upravljanja, doprinosima izuzev onih Unije te preliminarnu ocjenu o ispunjenju uvjeta iz članka 227. stavka 3. U radnom dokumentu također se utvrđuje kako se tim aktivnostima doprinijelo ciljevima koji su utvrđeni u temeljnom aktu instrumenta iz kojih se doprinos Unije pružio uzajamnim fondovima.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izmjena članka 227.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 9. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  U radnom dokumentu iz stavka 6. navodi se i sljedeće:

9.  U radnom dokumentu iz stavka 8. navodi se i sljedeće:

Obrazloženje

Ispravak.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija dostavlja svoje nacrte izmjene proračuna istodobno Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do 15. listopada svake financijske godine, osim u opravdanim izvanrednim okolnostima. Zahtjevima za izmjene proračuna može priložiti mišljenje drugih institucija.

3.  Komisija dostavlja svoje nacrte izmjene proračuna istodobno Europskom parlamentu i Vijeću do 1. rujna svake financijske godine, osim u opravdanim izvanrednim okolnostima. Zahtjevima za izmjene proračuna može priložiti mišljenje drugih institucija.

Obrazloženje

Vraćen prijašnji rok iz članka 41. stavka 3. Uredbe 966/2012.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dio proračuna koji se odnosi na Komisiju može sadržavati „negativnu pričuvu”, koja je ograničena na najviši iznos od 400 000 000 eura. Takva pričuva, koja se unosi pod odvojenu glavu, obuhvaća samo odobrena sredstva za plaćanje.

Dio proračuna koji se odnosi na Komisiju može sadržavati „negativnu pričuvu”, koja je ograničena na najviši iznos od 200 000 000 eura. Takva pričuva, koja se unosi pod odvojenu glavu, obuhvaća samo odobrena sredstva za plaćanje.

Obrazloženje

Vraćen prijašnji iznos iz članka 47. Uredbe 966/2012, kako je predložio Europski revizorski sud (vidjeti stavak 53. mišljenja br. 1/2017).

Amandman     135

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – podtočka v.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(v a)  svi prihodi i rashodi u skladu s odgovarajućim europskim razvojnim fondom unesenim u poseban proračunski naslov u dijelu proračuna Komisije;

Obrazloženje

Uvrštenje Europskog razvojnog fonda u proračun EU-a.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – podtočka vi.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vi)  odgovarajuće napomene o svakoj potpodjeli iz članka 45. stavka 1. U napomenama uz proračun navode se upućivanja na temeljni akt, ako postoji, te sva odgovarajuća obrazloženja u vezi s prirodom i svrhom odobrenih sredstava;

(vi)  odgovarajuće napomene o svakoj potpodjeli iz članka 45. stavka 1., uključujući istaknute dodatne napomene koje su izglasali Europski parlament i Vijeće. U napomenama uz proračun navode se upućivanja na temeljni akt, ako postoji, te sva odgovarajuća obrazloženja u vezi s prirodom i svrhom odobrenih sredstava;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi spriječiti situacije u kojima ishod proračunskog trijaloga nije odgovarajuće popraćen u napomenama u konačnom proračunu, kao što je bio slučaj u prošlosti.

Amandman     137

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 2. – točka a – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ukupni iznos odobrenih sredstava za pilot-projekte ne smije prijeći 40 000 000 eura po financijskoj godini.

Ukupni iznos odobrenih sredstava za pilot-projekte ne smije prijeći 40 000 000 eura po financijskoj godini, ne uključujući pilot-projekte koje je predložila Komisija, a Europski parlament i Vijeće prihvatili.

Obrazloženje

Pilot-projekti i pripremna djelovanja koje je Komisija predložila trebali bi se računati iznad gornje granice utvrđene u Financijskoj uredbi.

Amandman     138

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 2. – točka b – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ukupni iznos odobrenih sredstava za nova pripremna djelovanja iz ove točke ne smije prijeći 50 000 000 eura po financijskoj godini, a ukupni iznos odobrenih sredstava za koja su stvarno preuzete obveze za pripremna djelovanja , ne smije prijeći 100 000 000 eura.

Ukupni iznos odobrenih sredstava za nova pripremna djelovanja iz ove točke ne smije prijeći 50 000 000 eura po financijskoj godini, a ukupni iznos odobrenih sredstava za koja su stvarno preuzete obveze za pripremna djelovanja , ne smije prijeći 100 000 000 eura. Taj iznos ne uključuje pripremna djelovanja koja je predložila Komisija, a Europski parlament i Vijeće prihvatili.

Obrazloženje

Pilot-projekti i pripremna djelovanja koje je Komisija predložila trebali bi se računati iznad gornje granice utvrđene u Financijskoj uredbi.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija dodjeljuje ostalim institucijama potrebne ovlasti za izvršenje dijelova proračuna koji se na njih odnose.

1.  Ostale institucije odgovorne su za izvršenje dijelova proračuna koji se na njih odnose.

Obrazloženje

Pojašnjenje: ne postoji odluka Komisije o dodjeljivanju takvih ovlasti.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može sklapati sporazume s drugim institucijama Unije radi olakšavanja izvršenja odobrenih sredstava, posebice administrativnih odobrenih sredstava, za pružanje usluga, isporuku proizvoda, izvođenje radova ili provedbu ugovora u vezi s nekretninama.

2.  Institucije Unije mogu međusobno sklapati sporazume radi olakšavanja izvršenja odobrenih sredstava, posebice administrativnih odobrenih sredstava, za pružanje usluga, isporuku proizvoda, izvođenje radova ili provedbu ugovora u vezi s nekretninama.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Takvi sporazumi o razini usluge mogu se sklapati i između službi institucija Unije, tijela Unije, europskih ureda, tijela ili osoba kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u okviru ZVSP-a u skladu s glavom V. UEU-a i Ureda glavnog tajnika Odbora guvernera Europskih škola. Tim je sporazumima omogućeno traženje povrata troškova koji su nastali kao rezultat njihove provedbe.

3.  Takvi sporazumi o razini usluge mogu se sklapati i između institucija Unije, tijela Unije, europskih ureda, tijela ili osoba kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u okviru ZVSP-a u skladu s glavom V. UEU-a i Ureda glavnog tajnika Odbora guvernera Europskih škola. Tim je sporazumima omogućeno traženje povrata troškova koji su nastali kao rezultat njihove provedbe. Godišnje izvješće o radu iz članka 73. stavka 9. ove Uredbe sadrži sve informacije o svakom takvom sporazumu.

Obrazloženje

Izmjenom se ograničava područje primjene ovlasti i dodaje odredba o izvještavanju.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, Komisija može delegirati svoje ovlasti za izvršenje proračuna u vezi s odobrenim sredstvima za poslovanje iz svojeg dijela proračuna šefovima delegacija Unije i, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja za vrijeme njihove odsutnosti, zamjenicima šefova delegacija. Kad šefovi delegacija Unije, ili, u njihovoj odsutnosti, njihovi zamjenici, djeluju kao dužnosnici Komisije za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti, dužni su primjenjivati pravila Komisije za izvršenje proračuna te podliježu istim dužnostima, obvezama i odgovornostima kao i drugi dužnosnici Komisije za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti.

Međutim, Komisija može delegirati svoje ovlasti za izvršenje proračuna u vezi s odobrenim sredstvima za poslovanje iz svojeg dijela proračuna šefovima delegacija Unije i, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja za vrijeme njihove odsutnosti iz zemlje u kojoj njihova delegacija ima sjedište, zamjenicima šefova delegacija. Kad šefovi delegacija Unije, ili, u njihovoj odsutnosti, njihovi zamjenici, djeluju kao dužnosnici Komisije za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti, dužni su primjenjivati pravila Komisije za izvršenje proračuna te podliježu istim dužnostima, obvezama i odgovornostima kao i drugi dužnosnici Komisije za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti.

Obrazloženje

Pojašnjenje.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESVD može iznimno delegirati svoje ovlasti za izvršenje proračuna u vezi s administrativnim odobrenim sredstvima iz svojeg dijela proračuna osoblju Komisije u delegacijama ako je to potrebno kako bi se osigurao kontinuitet uprave u delegacijama u odsutnosti odgovornog službenika za ovjeravanje ESVD-a. U iznimnim slučajevima kada osoblje Komisije u delegacijama Unije djeluje u ulozi dužnosnika ESVD-a za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti, dužno je primjenjivati interna pravila ESVD-a za izvršenje proračuna te podliježe istim dužnostima, obvezama i odgovornostima kao i svi drugi dužnosnici ESVD-a za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti.

ESVD može iznimno delegirati svoje ovlasti za izvršenje proračuna u vezi s administrativnim odobrenim sredstvima iz svojeg dijela proračuna osoblju Komisije u delegacijama ako je to potrebno kako bi se osigurao kontinuitet uprave u delegacijama u odsutnosti odgovornog službenika za ovjeravanje ESVD-a iz zemlje u kojoj njegova delegacija ima sjedište. U iznimnim slučajevima kada osoblje Komisije u delegacijama Unije djeluje u ulozi dužnosnika ESVD-a za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti, dužno je primjenjivati interna pravila ESVD-a za izvršenje proračuna te podliježe istim dužnostima, obvezama i odgovornostima kao i svi drugi dužnosnici ESVD-a za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti.

Obrazloženje

Pojašnjenje.

Amandman     144

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  neizravno („neizravno izvršenje”), ako je to predviđeno temeljnim aktom ili u slučajevima iz članka 56. stavka 2. prvog podstavka točaka (a) do (d), s:

(c)  neizravno („neizravno izvršenje”) ako je predviđeno temeljnim aktom ili u slučajevima iz članka 56. stavka 2. prvog podstavka točaka (a) do (d), povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna:

Obrazloženje

Vraćeno iz članka 58. stavka 1. točke (c) Uredbe 966/2012. Ako je, kako tvrdi Komisija, zamjena izraza „neizravno upravljanje” s „neizravnim izvršenjem” tek jezična, onda bi se trebala zadržati postojeća definicija neizravne metode izvršenja proračuna.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka c – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  Europskom investicijskom bankom ili Europskim investicijskim fondom („grupa EIB”)

iii.  Europskom investicijskom bankom („EIB”) ili EIF-om;

Obrazloženje

Budući da se sastav grupe EIB može u budućnosti promijeniti, bolje je zasebno upućivati na EIB i EIF.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je odgovorna za izvršenje proračuna u skladu s člankom 317. UFEU-a te izvršenje proračuna ne smije delegirati trećim osobama ako te zadaće uključuju široko diskrecijsko pravo koje podrazumijeva donošenje političkih odluka.

Komisija je odgovorna za izvršenje proračuna u skladu s člankom 317. UFEU-a te izvršenje proračuna ne smije delegirati trećim osobama ako te zadaće uključuju diskrecijsko pravo koje podrazumijeva donošenje političkih odluka.

Obrazloženje

Zadaće koje pretpostavljaju diskrecijsko pravo koje podrazumijeva donošenje političkih odluka treba uvijek izvršavati dužnosnik ili drugi službenik Unije.

Amandman     147

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se proračun izvršava u okviru podijeljenog izvršenja, Komisija i države članice moraju poštovati načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i nediskriminacije te osigurati prepoznatljivost djelovanja Unije. U tu svrhu Komisija i države članice moraju ispuniti svoje obveze kontrole i revizije te preuzeti s time povezane odgovornosti koje su utvrđene u ovoj Uredbi. Dodatne odredbe utvrđuju se u sektorskim pravilima.

1.  Ako Komisija izvršava proračun u okviru podijeljenog izvršenja, zadaće izvršenja prenose se na države članice. Komisija i države članice poštuju načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i nediskriminacije te osiguravaju prepoznatljivost djelovanja Unije kad izvršavaju sredstva Unije. U tu svrhu Komisija i države članice moraju ispuniti svoje obveze kontrole i revizije te preuzeti s time povezane odgovornosti koje su utvrđene u ovoj Uredbi. Dodatne odredbe utvrđuju se u sektorskim pravilima.

Amandman     148

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  surađuju s Komisijom, OLAF-om, Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) i Europskim revizorskim sudom.

Amandman     149

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s kriterijima i postupcima utvrđenima u sektorskim pravilima, države članice određuju, na odgovarajućoj razini, tijela odgovorna za upravljanje sredstvima Unije i njihovu kontrolu. Ta tijela mogu obavljati i zadaće koje nisu povezane s upravljanjem sredstvima Unije i neke od svojih zadaća mogu povjeriti drugim tijelima, uključujući onima navedenima u članku 61. stavku 1. točki (c) podtočkama ii. i iii.

U skladu s kriterijima i postupcima utvrđenima u sektorskim pravilima, države članice određuju, na odgovarajućoj razini, tijela odgovorna za upravljanje sredstvima Unije i njihovu kontrolu. Ta tijela mogu obavljati i zadaće koje nisu povezane s upravljanjem sredstvima Unije i neke od svojih zadaća mogu povjeriti drugim tijelima.

Obrazloženje

Povjeravanje zadaća međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama, kao i grupi EIB-a, smanjilo bi mogućnosti država članica da nadziru izvršenje fondova u okviru podijeljenog izvršenja, posebice u pogledu bespovratnih sredstava.

Amandman     150

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 5. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim toga, države članice mogu dati izjave potpisane na odgovarajućoj razini koje se temelje na podacima iz ovog stavka.

Osim toga, države članice dostavljaju Europskom parlamentu i Komisiji izjave potpisane na odgovarajućoj razini koje se temelje na podacima iz ovog stavka.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 8. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi promicanja najbolje prakse pri provedbi strukturnih fondova, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, EFJP-a i Europskog fonda za ribarstvo, Komisija može u informativne svrhe tijelima koja su odgovorna za upravljanje i kontrolu staviti na raspolaganje metodološki priručnik s prikazom njezine strategije i metode kontrole, uključujući kontrolne popise i primjere najbolje prakse. Navedeni priručnik ažurira se kad god je to potrebno.

Radi promicanja najbolje prakse pri provedbi strukturnih fondova, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, EFJP-a i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Komisija može u informativne svrhe tijelima koja su odgovorna za upravljanje i kontrolu staviti na raspolaganje metodološki priručnik s prikazom njezine strategije i metode kontrole, uključujući kontrolne popise i primjere najbolje prakse. Navedeni priručnik ažurira se kad god je to potrebno.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 8. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U području pomorskih pitanja i ribarstva izvođenje nacionalnih i podnacionalnih programa zahtijeva sveobuhvatan nacionalni i podnacionalni sustav upravljanja i kontrole svih financijskih obveza, utemeljen na bliskoj suradnji između nacionalnog i bilo kojeg podnacionalnog upravljačkog tijela i Komisije. Komisija podnosi izvješće svake godine i objavljuje privremene ocjene.

Amandman     153

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  Kako bi se utvrdile konkretna i odgovarajuća politika i mjere, Komisija potiče pripremu regionalnih operativnih programa u skladu s načelom proporcionalnosti i supsidijarnosti te uzimajući u obzir regionalne nadležnosti.

Obrazloženje

Regije bi trebale imati mogućnost za ostvarivanje svojeg prava na sudjelovanje u postupku donošenja odluka o pitanjima koja su u njihovoj nadležnosti. Sukladno tome, regije s nadležnostima u sektoru ribarstva trebale bi imati mogućnost za izradu vlastitih regionalnih operativnih programa i upravljanje njima.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Sredstva dodijeljena državama članicama u okviru podijeljenog izvršenja mogu se koristiti i u kombinaciji s operacijama i instrumentima koji se provode u skladu s Uredbom 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013.

9.  Sredstva dodijeljena državama članicama u okviru podijeljenog izvršenja mogu se u skladu sa sektorskim pravilima koristiti i u kombinaciji s operacijama i instrumentima koji se provode u skladu s Uredbom 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013. Pri tome se uvijek poštuje najveća primjenjiva stopa sufinanciranja.

Amandman     155

Prijedlog uredbe

Članak 62.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 62.a

 

Jedinstveni skup pravila u okviru podijeljenog izvršenja

 

Ako se unutar pojedinačne mjere ESI fond kombinira s još jednim ESI fondom ili više njih ili s nekom drugom vrstom financiranja Unije, države članice mogu predvidjeti opća pravila o primjeni pravnog okvira jednog od ESI fondova ili vrsta financijskih sredstava Unije za cijelu mjeru. Država članica dostavlja ta opća pravila Komisiji na odobrenje.

Obrazloženje

Ova izmjena ima za cilj provedbu načela „jedinstvenog skupa pravila” za podijeljeno upravljanje, u cilju administrativnog rasterećenja korisnika i uprava država članica, kao što su oprečna tumačenja pravila od strane različitih glavnih uprava Komisije. Čini se da je najbolji način da se to učini usvajanje pristupa „odozdo prema gore”

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „Europski uredi” administrativne su strukture koje osniva Komisija ili Komisija zajedno s jednom ili više institucija radi obavljanja posebnih horizontalnih zadaća pod uvjetom da je to opravdano na temelju studije troškova i koristi te procjene povezanih rizika.

1.  „Europski uredi” administrativne su strukture koje osniva Komisija ili Komisija zajedno s jednom ili više institucija radi obavljanja posebnih horizontalnih zadaća pod uvjetom da je to opravdano na temelju studije troškova i koristi te procjene povezanih rizika te podložno odobrenju Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mogu obavljati neobvezne zadaće koje je odobrio njihov upravljački odbor nakon što je razmotrio troškove i koristi te povezane rizike za uključene stranke. Za obavljanje tih zadaća uredu se mogu delegirati ovlasti dužnosnika za ovjeravanje ili može sklapati ad hoc sporazume o razini usluge s institucijama Unije, tijelima Unije, drugim europskim uredima ili trećim stranama.

(b)  mogu obavljati neobvezne zadaće koje su odobrili Europski parlament i Vijeće nakon što su njihovi upravljački odbori razmotrili troškove i koristi te povezane rizike za uključene stranke. Za obavljanje tih zadaća uredu se mogu delegirati ovlasti dužnosnika za ovjeravanje ili može sklapati ad hoc sporazume o razini usluge s institucijama Unije, tijelima Unije, drugim europskim uredima ili trećim stranama.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Svi članovi upravljačkih odbora i odbora u izvršnim ili decentraliziranim agencijama Unije jednom godišnje objavljuju izjave o interesima na internetskim stranicama svojih agencija. Kako bi se zajamčila jasnoća u pogledu tih izjava Komisija dostavlja obrazac takve izjave o interesima koji se može prilagoditi posebnostima svake agencije.

Obrazloženje

„Izjava o sukobu interesa” u revidiranoj Financijskoj uredbi trebala bi biti obvezna za sve članove upravnih i upravljačkih odbora decentraliziranih i izvršnih agencija. Izjave o financijskim interesima trebale bi biti standardizirane, ali i prilagođene posebnostima svake agencije.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Okvirna financijska uredba temelji se na načelima i pravilima utvrđenima ovom Uredbom.

2.  Okvirna financijska uredba temelji se na načelima i pravilima utvrđenima ovom Uredbom, uzimajući u obzir posebnosti tijela iz stavka 1.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Neovisni vanjski revizor provjerava jesu li u godišnjim financijskim izvještajima svih tijela iz stavka 1. ovog članka propisno iskazani prihodi, rashodi i financijsko stanje odgovarajućeg tijela prije konsolidacije završnih financijskih izvještaja Komisije. Osim ako je drukčije propisano u temeljnom aktu iz stavka 1. ovog članka, Revizorski sud sastavlja posebno godišnje izvješće o svakom tijelu u skladu sa zahtjevima članka 287. stavka 1. UFEU-a. Pri pripremi tog izvješća Sud u obzir uzima reviziju koju je proveo neovisni vanjski revizor te radnje poduzete kao odgovor na nalaze revizora.

6.  Neovisni vanjski revizor provjerava jesu li u godišnjim financijskim izvještajima svih tijela iz stavka 1. ovog članka propisno iskazani prihodi, rashodi i financijsko stanje odgovarajućeg tijela prije konsolidacije završnih financijskih izvještaja Komisije. Naknadu za revizora snosi Europski revizorski sud. Revizor također može provjeriti da je svaki prihod primljen i svaki rashod ostvaren na zakonit i redovit način. Osim ako je drukčije propisano u temeljnom aktu iz stavka 1. ovog članka, Europski revizorski sud godišnje izvještava o rezultatima revizije i izdaje posebnu izjavu o jamstvu za svako tijelo iz područja primjene ovog članka u skladu sa zahtjevima članka 287. stavka 1. UFEU-a u jedinstvenom konsolidiranom izvješću o reviziji. Pri pripremi tog izvješća Europski revizorski sud u obzir uzima reviziju koju je proveo neovisni vanjski revizor te radnje poduzete kao odgovor na nalaze revizora.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevo obrazloženje izmjene stavka 6.a (novog).

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Za sve aspekte neovisnih vanjskih revizija, uključujući nalaze revizora, Europski revizorski sud zadržava punu odgovornost. Svim potrebnim administrativnim postupcima i postupcima javne nabave upravlja Europski revizorski sud, pri čemu trošak tih postupaka, kao i drugih povezanih troškova, pokriva iz vlastitog proračuna.

Obrazloženje

Predloženim bi se izmjenama članka 69. stavka 6. zamijenila posebna godišnja izvješća Europskog revizorskog suda o svakom pojedinom tijelu osnovanom na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu s jedinstvenim konsolidiranim izvješćem o reviziji koje bi sadržavalo zasebne izjave o jamstvu za svako tijelo. Ocjenu Europskog revizorskog suda o zakonitosti i ispravnosti rashoda može pripremiti neovisni vanjski revizor iz stavka 6. prema uputama Suda po potrebi.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na tijela javno-privatnog partnerstva primjenjuje se članak 69. stavci 2., 3. i 4.

Na tijela javno-privatnog partnerstva primjenjuje se članak 69. stavci 2. do 6.

Obrazloženje

Ista pravila koja se primjenjuju na tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu iz članka 69. trebala bi se primjenjivati na javno-privatna partnerstva.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je u svakoj instituciji za izvršenje prihoda i rashoda u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja te za osiguranje usklađenosti sa zahtjevima zakonitosti i pravilnosti te jednakog postupanja s primateljima programa.

1.  Dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je u svakoj instituciji za izvršenje prihoda i rashoda u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, za osiguranje pouzdanosti, cjelovitosti i točnosti informacija o uspješnosti, te za osiguranje usklađenosti sa zahtjevima zakonitosti i pravilnosti te jednakog postupanja s primateljima programa.

Obrazloženje

Izvjestitelji smatraju da se člankom 73. iz prijedloga Komisije nedovoljno uzimaju u obzir rezultati, te bi se stoga odgovornost računovodstvenog službenika trebala proširiti kako bi obuhvatila pouzdanost, cjelovitost i točnost informacija koje su mu pružene u pogledu uspješnosti. Usto, tekst predložen u članku 73. stavku 5. mogao bi se protumačiti kao da dopušta ograničenije izvještavanje o uspješnosti nego što je trenutačno predviđeno.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka operacija podliježe barem ex ante kontroli operativnih i financijskih aspekata operacije na temelju višegodišnje strategije kontrole kojom se uzima u obzir rizik. Svrha je ex ante kontrola spriječiti pogreške i nepravilnosti prije odobravanja operacija.

Svaka operacija podliježe barem ex ante kontroli operativnih i financijskih aspekata operacije kako bi se spriječile pogreške i nepravilnosti prije odobrenja operacija i kako bi se zajamčilo postizanje ciljeva operacija.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opseg ex ante kontrola u smislu učestalosti i temeljitosti određuje odgovorni dužnosnik za ovjeravanje uzimajući u obzir rezultate prijašnjih kontrola te pitanje rizika i isplativosti. U slučaju sumnje dužnosnik za ovjeravanje koji je odgovoran za potvrđivanje predmetnih operacija u sklopu ex ante kontrole traži dodatne informacije ili obavlja kontrolu na licu mjesta kako bi dobio razumno jamstvo.

Opseg ex ante kontrola u smislu učestalosti i temeljitosti određuje odgovorni dužnosnik za ovjeravanje uzimajući u obzir rezultate prijašnjih kontrola te pitanje rizika, isplativosti i uspješnosti. Na temelju svoje analize rizika dužnosnik za ovjeravanje koji je odgovoran za potvrđivanje predmetnih operacija u sklopu ex ante kontrole traži dodatne informacije ili obavlja kontrolu na licu mjesta kako bi dobio razumno jamstvo.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti može uspostaviti ex post kontrole radi otkrivanja i ispravljanja pogreški i nepravilnosti u vezi s operacijama nakon njihova odobravanja. Te se kontrole mogu organizirati na temelju uzorka s obzirom na rizik te moraju uzeti u obzir rezultate prijašnjih kontrola i pitanje isplativosti.

Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti može uspostaviti ex post kontrole radi otkrivanja i ispravljanja pogreški i nepravilnosti u vezi s operacijama nakon njihova odobravanja. Te se kontrole mogu organizirati na temelju uzorka s obzirom na rizik te moraju uzeti u obzir rezultate prijašnjih kontrola kao i pitanje isplativosti i uspješnosti.

Amandman     167

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 6. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti provodi financijske revizije korisnika kao ex post kontrole, predmetna revizijska pravila moraju biti jasna, usklađena i transparentna te se njima moraju poštovati i prava Komisije i prava korisnika nad kojima se provodi revizija.

Ako dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti provodi financijske revizije korisnika kao ex post kontrole, predmetna revizijska pravila moraju biti jasna, usklađena i transparentna, moraju uključivati vremenske okvire i biti dostupna korisnicima prilikom potpisivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Revizijska pravila moraju uključivati poštovanje i prava Komisije i prava korisnika nad kojima se provodi revizija te pravo na žalbu.

(Organizacije civilnog društva suočavaju se s nedosljednom primjenom financijskih pravila, ne samo između različitih glavnih uprava, već i unutar jedne te iste glavne uprave. Osoblju koje se time bavi trebalo bi omogućiti zajedničke smjernice i centralizirano osposobljavanje. Trebalo bi povećati transparentnost u pogledu različitih faza, trajanja i vremenskih okvira revizijskih postupaka, o čemu bi se trebalo obavijestiti i prilikom potpisivanja ugovora.)

Amandman     168

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 7. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti i njihovo osoblje primaju redovito ažurirane i odgovarajuće informacije o standardima kontrole te metodama i tehnikama koje su na raspolaganju u tu svrhu;

(a)  da dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti i njihovo osoblje primaju redovito ažurirane i odgovarajuće informacije i osposobljavanje o standardima kontrole te metodama i tehnikama koje su na raspolaganju u tu svrhu na temelju zajedničkih smjernica;

(Organizacije civilnog društva suočavaju se s nedosljednom primjenom financijskih pravila, ne samo između različitih glavnih uprava, već i unutar jedne te iste glavne uprave. Osoblju koje se time bavi trebalo bi omogućiti zajedničke smjernice i centralizirano osposobljavanje. Trebalo bi povećati transparentnost u pogledu različitih faza, trajanja i vremenskih okvira revizijskih postupaka, o čemu bi se trebalo obavijestiti i prilikom potpisivanja ugovora.)

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako član osoblja koji je uključen u financijsko upravljanje i kontrolu transakcija smatra da je odluka koju mora na zahtjev nadređenoga izvršiti ili prihvatiti nepravilna ili u suprotnosti s načelom dobrog financijskog upravljanja ili pravilima struke koja taj član osoblja mora poštovati, o tome mora pisanim putem obavijestiti svojega nadređenoga. Ako taj član osoblja to učini u pisanom obliku, njegov nadređeni dužan je odgovoriti u pisanom obliku. Ako nadređeni ne poduzme nikakvu radnju ili potvrdi prvotnu odluku ili uputu, a član osoblja smatra da takva potvrda ne predstavlja zadovoljavajući odgovor na problem koji je iznio, član osoblja o tome pisanim putem obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti. Ako taj dužnosnik ne odgovori u razumnom roku s obzirom na okolnosti slučaja, a u svakom slučaju u roku od najviše mjesec dana, član osoblja mora obavijestiti mjerodavno povjerenstvo iz članka 139.

Ako član osoblja koji je uključen u financijsko upravljanje i kontrolu transakcija smatra da je odluka koju mora na zahtjev nadređenoga izvršiti ili prihvatiti nepravilna ili u suprotnosti s načelom dobrog financijskog upravljanja ili pravilima struke koja taj član osoblja mora poštovati, o tome mora pisanim putem obavijestiti svojega nadređenoga. Ako taj član osoblja to učini u pisanom obliku, njegov nadređeni dužan je odgovoriti u pisanom obliku. Ako nadređeni ne poduzme nikakvu radnju ili potvrdi prvotnu odluku ili uputu, a član osoblja smatra da takva potvrda ne predstavlja zadovoljavajući odgovor na problem koji je iznio, član osoblja o tome pisanim putem obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti. Ako taj dužnosnik ne odgovori u razumnom roku s obzirom na okolnosti slučaja, a u svakom slučaju u roku od najviše mjesec dana, član osoblja mora obavijestiti mjerodavno povjerenstvo iz članka 90.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 9. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da podaci sadržani u izvješću daju istinit i točan prikaz;

(a)  da podaci sadržani u izvješću daju istinit i točan prikaz te da su informacije o uspješnosti pouzdane, cjelovite i točne;

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izmjene stavka 1. ovog članka.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 9. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Godišnje izvješće o radu sadržava informacije o provedenim operacijama s obzirom na ciljeve utvrđene u strateškim planovima, rizike s kojima su te operacije povezane, korištenje osiguranih sredstava te učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole. To uključuje sveukupnu ocjenu troškova i koristi kontrola i informacije o tome u kojoj mjeri odobreni rashodi poslovanja doprinose ostvarenju strateških ciljeva EU-a te stvaraju dodanu vrijednost za EU. Komisija sastavlja sažetak godišnjih izvješća o radu za prethodnu godinu.

Godišnje izvješće o radu sadržava informacije o provedenim operacijama s obzirom na ciljeve utvrđene u strateškim planovima i informacije o sveukupnoj uspješnosti tih operacija, rizike s kojima su te operacije povezane, korištenje osiguranih sredstava te učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole. To uključuje sveukupnu ocjenu troškova i koristi kontrola i informacije o tome u kojoj mjeri odobreni rashodi poslovanja doprinose ostvarenju strateških ciljeva EU-a te stvaraju dodanu vrijednost za EU. Komisija sastavlja sažetak godišnjih izvješća o radu za prethodnu godinu.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izmjene stavka 1. ovog članka.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 9. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Godišnja izvješća o radu dužnosnikâ za ovjeravanje i, prema potrebi, dužnosnikâ za ovjeravanje na osnovi delegiranja institucija, ureda, tijela i agencija objavljuju se na internetskoj stranici dotične institucije, ureda, tijela ili agencije na lako dostupan način do 1. srpnja svake godine za prethodnu godinu, pod uvjetom da se opravdan način uzmu u obzir pitanja povjerljivosti i sigurnosti.

Obrazloženje

Vraćen četvrti podstavak iz članka 66. stavka 9. Uredbe 966/2012 koji je Komisija izbrisala.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se sami šefovi delegacija Unije nađu u situaciji iz članka 73. stavka 8., oni upućuju predmet povjerenstvu iz članka 139. U slučaju nezakonitih radnji, prijevare ili korupcije koje mogu naštetiti interesima Unije, oni obavješćuju tijela određena na temelju mjerodavnog zakonodavstva.

2.  Ako se sami šefovi delegacija Unije nađu u situaciji iz članka 73. stavka 8., oni upućuju predmet povjerenstvu iz članka 90. U slučaju nezakonitih radnji, prijevare ili korupcije koje mogu naštetiti interesima Unije, oni obavješćuju tijela određena na temelju mjerodavnog zakonodavstva.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Računovodstveni službenik smije odstupiti od tih standarda ako to smatra potrebnim kako bi se pružio vjeran prikaz imovine i obveza, rashoda, prihoda te novčanog toka. Ako računovodstveno pravilo bitno odstupa od tih standarda, tu činjenicu treba navesti i obrazložiti u bilješkama uz financijske izvještaje.

2.  Računovodstveni službenik smije odstupiti od tih standarda ako to smatra potrebnim kako bi se pružio istinit i objektivan prikaz aktive i pasive, rashoda, prihoda te novčanog toka. Ako računovodstveno pravilo bitno odstupa od tih standarda, tu činjenicu treba navesti i obrazložiti u bilješkama uz financijske izvještaje.

Obrazloženje

„Istinit i objektivan prikaz” opće je prihvaćen termin.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Računovodstveni službenik pribavlja od dužnosnika za ovjeravanje sve podatke potrebne za sastavljanje financijskih izvještaja u kojima je dan vjeran prikaz financijskog položaja institucija i izvršenja proračuna. Dužnosnici za ovjeravanje jamče za su ti podaci pouzdani.

2.  Računovodstveni službenik pribavlja od dužnosnika za ovjeravanje sve potrebne podatke za sastavljanje financijskih izvještaja koji daju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja institucija i izvršenja proračuna. Dužnosnici za ovjeravanje jamče za su ti podaci pouzdani.

Obrazloženje

„Istinit i objektivan prikaz” opće je prihvaćen termin.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije nego što institucija ili tijelo iz članka 69. usvoji financijske izvještaje, potpisuje ih računovodstveni službenik, čime potvrđuje da može pružiti razumno jamstvo da izvještaji daju vjeran prikaz financijskog položaja institucije ili tijela iz članka 69.

Prije nego što institucija ili tijelo iz članka 69. usvoji financijske izvještaje, potpisuje ih računovodstveni službenik, čime potvrđuje da može pružiti razumno jamstvo da izvještaji daju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja institucije ili tijela iz članka 69.

Obrazloženje

„Istinit i objektivan prikaz” opće je prihvaćen termin.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 10. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Svaka institucija odlučuje u kojoj se službi čuva popratna dokumentacija.

Obrazloženje

Vraćen zadnji stavak iz članka 64. Pravila za primjenu Financijske uredbe koji je Komisija izostavila.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Računovodstveni službenik može izvršiti plaćanje samo ako su u zajedničku datoteku prema instituciji za koju je odgovoran prethodno uneseni podaci o pravnoj osobi i bankovnom računu primatelja plaćanja.

Briše se.

Obrazloženje

Iz logičkih razloga prvi podstavak treba premjestiti iza drugog: plaćanja se izvršavaju nakon što je obveza preuzeta.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije preuzimanja pravne obveze prema trećoj osobi dužnosnik za ovjeravanje utvrđuje podatke o pravnoj osobi i bankovnom računu primatelja plaćanja i unosi ih u zajedničku datoteku prema instituciji za koju je računovodstveni službenik odgovoran kako bi se osigurala transparentnost, odgovornost i pravilno izvršavanje plaćanja.

Prije preuzimanja pravne obveze prema trećoj osobi dužnosnik za ovjeravanje potvrđuje identitet primatelja plaćanja, utvrđuje podatke o pravnoj osobi i bankovnom računu primatelja plaćanja i unosi ih u zajedničku datoteku prema instituciji za koju je računovodstveni službenik odgovoran kako bi se osigurala transparentnost, odgovornost i pravilno izvršavanje plaćanja.

Obrazloženje

Vraćeno iz članka 63. Pravila za primjenu Financijske uredbe.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Računovodstveni službenik može izvršiti plaćanje samo ako su u zajedničku datoteku prema instituciji za koju je odgovoran prethodno uneseni podaci o pravnoj osobi i bankovnom računu primatelja plaćanja.

Obrazloženje

Iz logičkih razloga prvi podstavak treba premjestiti iza drugog: plaćanja se izvršavaju nakon što je obveza preuzeta.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Računovodstveni službenik otvara bankovne račune za blagajnu i odobrava ovlaštenja za njihovo potpisivanje na temelju obrazloženog prijedloga dužnosnika za ovjeravanje.

2.  Računovodstveni službenik otvara i prati bankovne račune za blagajnu i odobrava ovlaštenja za njihovo potpisivanje na temelju obrazloženog prijedloga dužnosnika za ovjeravanje.

Obrazloženje

Vraćena odredba iz članka 69. stavka 1. Pravila za primjenu Financijske uredbe.

Amandman     182

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Računovodstveni službenik obavlja provjere, u pravilu na licu mjesta i, ako je to primjereno, bez prethodne najave, ili povjerava obavljanje tih provjera članu osoblja iz svoje službe ili službe za ovjeravanje koji je za to posebno ovlašten, kako bi provjerio postojanje sredstava dodijeljenih blagajnicima te pravilno vođenje knjigovodstva te kako bi provjerio jesu li blagajničke transakcije obračunate u za to predviđenom roku. Računovodstveni službenik o nalazima tih provjera obavješćuje odgovornog dužnosnika za ovjeravanje.

5.  Računovodstveni službenik obavlja provjere, u pravilu na licu mjesta i, po potrebi, bez prethodne najave, ili povjerava obavljanje tih provjera članu osoblja iz svoje službe ili službe za ovjeravanje koji je za to posebno ovlašten, kako bi provjerio postojanje sredstava dodijeljenih blagajnicima te pravilno vođenje knjigovodstva te kako bi provjerio jesu li blagajničke transakcije obračunate u za to predviđenom roku. Računovodstveni službenik o nalazima tih provjera obavješćuje odgovornog dužnosnika za ovjeravanje.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Europskog ureda za borbu protiv prijevara, sve povrede odredbi Financijske uredbe ili odredbi koje se odnose na financijsko upravljanje ili provjeru operacija koje proizlaze iz čina ili propusta člana osoblja na mišljenje povjerenstvu iz članka 139. ove Uredbe upućuje:

1.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Europskog ureda za borbu protiv prijevara, sve povrede odredbi Financijske uredbe ili odredbi koje se odnose na financijsko upravljanje ili provjeru operacija koje proizlaze iz čina ili propusta člana osoblja na mišljenje zajedničkog stručnom povjerenstvu za financijske nepravilnosti upućuje:

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako zviždač daje informacije na uvid povjerenstvu, s informacijama se postupa u skladu s pravilima postupka za pružanje informacija u slučaju ozbiljnih nepravilnosti („zviždanje”) koja su na snazi u Komisiji i/ili u instituciji, tijelu ili uredu kojemu zviždač pripada.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Povjerenstvo iz stavka 1. sastoji se od:

 

(a)   stalnog neovisnog predsjedatelja visoke razine kojeg imenuje Komisija;

 

(b)   predstavnika šest različitih institucija Unije, europskih ureda ili tijela Unije iz članka 69.

 

Povjerenstvo je sastavljeno tako da se osigura odgovarajuća pravna i tehnička stručnost. Pri imenovanju članova povjerenstva u obzir se uzima potreba izbjegavanja svakoga sukoba interesa. Povjerenstvu pomaže stalno tajništvo, koje osigurava Komisija i koje je zaduženo za svakodnevno upravljanje povjerenstvom.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 b.  Mandat članova povjerenstva iz stavka 1.a točke (b) traje tri godine i može se obnoviti.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 c.  Predsjedatelj povjerenstva se bira iz redova bivših članova Europskog revizorskog suda, Suda Europske unije ili bivših dužnosnika koji najmanje bili na položaju glavnog direktora u nekoj od institucija Unije osim Komisije. Predsjedatelj se bira na temelju njegovih osobnih kvaliteta i stručnosti, bogatog iskustva u području pravnih i financijskih pitanja i dokazane sposobnosti, neovisnosti i integriteta. Njegov mandat traje pet godina i ne može se obnavljati. Predsjedatelj se imenuje kao posebni savjetnik u smislu članka 5. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Predsjedatelj predsjeda svim sjednicama povjerenstva i neovisan je u obavljanju svojih dužnosti. Predsjedatelj povjerenstva ne smije biti u sukobu interesa zbog eventualnih drugih službenih dužnosti.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 d.  Poslovnik povjerenstva donosi Komisija.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučajevima iz stavka 1. povjerenstvo iz članka 139. ove Uredbe mjerodavno je za utvrđivanje postojanja financijske nepravilnosti. Na temelju mišljenja povjerenstva iz članka 139. za slučajeve iz stavka 1. predmetna institucija odlučuje hoće li pokrenuti postupke za donošenje disciplinske mjere ili plaćanje odštete. Ako povjerenstvo utvrdi sustavne probleme, ono izdaje preporuke dužnosniku za ovjeravanje i dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, osim ako je potonji član osoblja u vezi s kojim je pokrenut predmet, te unutarnjem revizoru.

2.  Povjerenstvo je mjerodavno za utvrđivanje postojanja financijske nepravilnosti.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Povjerenstvo koje izdaje mišljenje iz stavka 1. mora biti u sastavu utvrđenom u članku 139. stavku 2. te uključivati dva dodatna člana:

Briše se.

(a)   predstavnika tijela za imenovanje zaduženoga za disciplinske mjere predmetne institucije ili predmetnog tijela i

 

(b)   još jednog člana, kojeg imenuje odbor osoblja predmetne institucije ili tijela. Pri imenovanju tih dodatnih članova u obzir se uzima potreba izbjegavanja svakoga sukoba interesa.

 

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mišljenje povjerenstva iz stavka 1. upućuje se stegovnom povjerenstvu koji svaka institucija ili svako tijelo osniva u skladu sa svojim internim pravilima.

5.  Mišljenje povjerenstva upućuje se tijelu za imenovanje zaduženom za disciplinske mjere dotične institucije, ureda ili dotičnog tijela.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Na temelju mišljenja povjerenstva dotična institucija odlučuje hoće li pokrenuti postupak radi disciplinske mjere ili plaćanje odštete. Ako povjerenstvo utvrdi sustavne probleme, ono izdaje preporuke dužnosniku za ovjeravanje i dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, osim ako je potonji član osoblja u vezi s kojim je pokrenut predmet, te unutarnjem revizoru.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 b.  Ako povjerenstvo nakon razmatranja predmeta smatra da je predmet u nadležnosti OLAF-a, ono odmah prosljeđuje predmet direktoru OLAF-a i o tome obavješćuje tijelo za imenovanje dotične institucije, ureda ili tijela. Od dana upućivanja povjerenstvo povlači s razmatranja taj predmet.

Obrazloženje

Prijedlog Komisije o spajanju povjerenstva za sustave ranog otkrivanja i isključenja s povjerenstvom koje se bavi financijskim nepravilnostima nije opravdano s obzirom na različite ciljeve tih povjerenstava. Trebalo bi se uspostaviti posebno zajedničko povjerenstvo s osnaženim međuinstitucijskim karakterom. Nadalje, tekst koji je predložila Komisija nije u skladu s odredbama o disciplinskim postupcima utvrđenima u Prilogu IX. Pravilniku o osoblju. Stegovni postupak ne može se pokrenuti bez izvješća OLAF-a ili poduzete administrativne istrage.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti koji primi obvezujuću uputu za koju smatra da je nepravilna ili da je u suprotnosti s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno jer se uputa ne može izvršiti sredstvima koja su mu dodijeljena, o tome pisanim putem obavješćuje nadležno tijelo koje mu je prenijelo ovlasti na osnovu delegiranja ili daljnjeg delegiranja. Ako je uputa potvrđena pisanim putem i potvrda je primljena pravodobno te je dovoljno jasna u smislu da se u njoj izričito upućuje na točke koje je dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti doveo u pitanje, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti ne može se smatrati odgovornim. On izvršava uputu, osim ako je ona očito nezakonita ili predstavlja kršenje važećih sigurnosnih standarda.

1.  Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti koji primi obvezujuću uputu za koju smatra da je nepravilna ili da je u suprotnosti s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno jer se uputa ne može izvršiti sredstvima koja su mu dodijeljena, o tome pisanim putem obavješćuje nadležno tijelo koje mu je prenijelo ovlasti na osnovu delegiranja ili daljnjeg delegiranja. Ako je uputa potvrđena pisanim putem i potvrda je primljena pravodobno te je dovoljno jasna u smislu da se u njoj izričito upućuje na točke koje je dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti doveo u pitanje, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti ne može se smatrati odgovornim. On izvršava uputu, osim ako je ona očito nezakonita ili predstavlja kršenje važećih sigurnosnih standarda. Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja izvješćuje o svakom takvom slučaju pod naslovom „Potvrđivanje upute u skladu s člankom 91. Financijske uredbe” u godišnjem izvješću o radu iz članka 73. stavka 9. te Uredbe.

Amandman     195

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Institucije svake godine šalju Europskom parlamentu i Vijeću izvješća o odricanjima iz ovog stavka za iznose od 100 000 eura ili veće. U slučaju Komisije to se izvješće prilaže sažetku godišnjih izvješća o radu iz članka 73. stavka 9.

5.  Institucije svake godine šalju Europskom parlamentu i Vijeću izvješća o odricanjima iz ovog stavka. U slučaju Komisije to se izvješće prilaže sažetku godišnjih izvješća o radu iz članka 73. stavka 9.

Amandman     196

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  parametri procjene uspješnosti;

Amandman     197

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za doprinose uzajamnim fondovima iz članka 227.: odobrena sredstva namijenjena za uzajamni fond za određenu godinu zajedno s iznosima planiranima tijekom njegova trajanja;

(c)  za doprinose uzajamnim fondovima iz članka 227.: odobrena sredstva namijenjena za uzajamni fond za određenu godinu zajedno s iznosima planiranima tijekom njegova trajanja, kao i udio financiranja iz izvora koji nisu proračun Unije čiji će omjer biti fiksan tijekom cjelokupnog trajanja uzajamnog fonda, kako je navedeno u članku 227. stavku 1.;

Obrazloženje

Ažurirana verzija amandmana 91. Omjer između financiranja iz proračuna EU-a i ostalih izvora financiranja trebao bi biti fiksan kako bi se izbjeglo da EU mora pokriti iznose onih donora koji ne ispunjavaju svoje prvotne obveze.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  za financijske instrumente: iznos dodijeljen financijskom instrumentu;

(e)  za financijske instrumente: iznos dodijeljen financijskom instrumentu i ciljani udio privatnog kapitala koji treba privući;

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 2. – podstavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  za doprinose mehanizmima za mješovito financiranje: iznos dodijeljen mehanizmu za mješovito financiranje i popis subjekata koji sudjeluju u mehanizmu za mješovito financiranje;

(g)  za doprinose mehanizmima za mješovito financiranje: iznos dodijeljen mehanizmu za mješovito financiranje, popis subjekata koji sudjeluju u mehanizmu za mješovito financiranje i njihov pojedinačni financijski doprinos;

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 109. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provjerava uvjete pod kojima plaćanje dospijeva.

(c)  provjerava uvjete pod kojima plaćanje dospijeva. Procjena troškova ne podrazumijeva ispunjenje takvih uvjeta.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 109. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Opoziv je operacija kojom odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u potpunosti ili djelomično ukida rezervaciju odobrenih sredstava koja je prethodno izvršena preuzimanjem proračunske obveze.

Briše se.

Obrazloženje

Zbog dosljednosti ovaj je stavak premješten u članak 2. (definicije).

Amandman     202

Prijedlog uredbe

Članak 110. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Okvirne proračunske obveze izvršavaju se preuzimanjem jedne pravne obveze ili više njih, na temelju kojih nastaje pravo na naknadna plaćanja Međutim, u slučajevima koji se odnose na rashode za upravljanje osobljem ili rashode za komunikaciju koje imaju institucije za obavješćivanje javnosti o događajima Unije ili u slučajevima navedenima u točki 14.5. Priloga ovoj Uredbi, one se mogu izvršavati izravno putem plaćanja.

6.  Okvirne proračunske obveze izvršavaju se preuzimanjem jedne pravne obveze ili više njih, na temelju kojih nastaje pravo na naknadna plaćanja Međutim, u slučajevima koji se odnose na rashode za upravljanje osobljem, članove ili bivše članove institucije Unije ili rashode za komunikaciju koje imaju institucije za obavješćivanje javnosti o događajima Unije ili u slučajevima navedenima u točki 14.5. Priloga ovoj Uredbi, one se mogu izvršavati izravno putem plaćanja.

Obrazloženje

Naknade članovima isplaćuju se na isti način kao i naknade za osoblje te se stoga također moraju navesti u iznimkama kada nakon okvirne obveze mogu odmah slijediti plaćanja.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 111. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Obveze iz prvog podstavka odbijaju se od ukupne okvirne obveze iz stavka 2.

Obrazloženje

Tehnički ispravak (premješteno iz stavka 5.)

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 111. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Obveze iz prvog podstavka odbijaju se od ukupne okvirne obveze iz stavka 1.

Briše se.

Obrazloženje

Tehnički ispravak (premješteno u stavak 4.)

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 112. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaki dio proračunskih obveza koji nije izvršen putem plaćanja šest mjeseci nakon roka za izvršenje opoziva se u skladu s člankom 13.

4.  Svaki dio proračunskih obveza koji nije izvršen putem plaćanja šest mjeseci nakon roka za izvršenje opoziva se.

Obrazloženje

Upućivanje nema smisla jer se članak 13. bavi ukidanjem odobrenih sredstava nakon opoziva, a ne postupkom opoziva kao takvim.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 113. – stavak 5. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kod bespovratnih sredstava u okviru izravnog izvršenja u iznosu većem od 5 000 000 eura kojima se financiraju vanjska djelovanja, ne smiju ostati neporavnana više od dva plaćanja pretfinanciranja tijekom trajanja djelovanja.

Obrazloženje

Vraćen drugi podstavak iz članka 184. stavka 4. Uredbe 966/2012 koji je Komisija izostavila.

Amandman     207

Prijedlog uredbe

Članak 114. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  90 kalendarskih dana za sporazume o financijskom doprinosu, ugovore i sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava koji uključuju tehničke usluge ili djelovanja koje je posebno složeno evaluirati i plaćanje kojih ovisi o odobrenju izvješća ili potvrde;

(a)  60 kalendarskih dana za sporazume o financijskom doprinosu, ugovore i sporazume o bespovratnim sredstvima koji uključuju stručne usluge ili postupke koji su posebno zahtjevni za evaluaciju.

Obrazloženje

Izmjena se temelji na prijedlogu organizacije Civil Society Europe.

Amandman     208

Prijedlog uredbe

Članak 114. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  60 kalendarskih dana za sve ostale sporazume o financijskom doprinosu, ugovore i sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava čije plaćanje ovisi o odobrenju izvješća ili potvrde;

Briše se.

Obrazloženje

Izmjena se temelji na prijedlogu organizacije Civil Society Europe.

Amandman     209

Prijedlog uredbe

Članak 114. – stavak 4. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim u slučaju država članica, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda, po isteku rokova iz stavka 1. vjerovnik ima pravo na kamate u skladu sa sljedećim uvjetima:

Osim u slučaju država članica, po isteku rokova utvrđenih u stavku 1., vjerovnik ima pravo na kamatu u skladu sa sljedećim uvjetima:

Obrazloženje

Grupa EIB-a u tom smislu ne bi trebala imati drugačiji tretman od drugih subjekata koja koriste proračunska sredstva EU-a ili vjerovnika Unije. Na temelju svog statuta grupa EIB-a mora zajamčiti da su svi njezini troškovi podmireni te da uključivanje EIB-a/EIF-a u ovu odredbu može izazvati negativne reakcije agencija za kreditni rejting u odnosu na postojeće instrumente kao što su EFSI, mandat za vanjsko kreditiranje (ELM) i InnovFin.

Amandman     210

Prijedlog uredbe

Članak 115. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka institucija uspostavlja funkciju unutarnje revizije koja se obavlja u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima. Unutarnji revizor kojeg je imenovala institucija odgovara toj instituciji za potvrđivanje pravilnosti funkcioniranja sustava i postupaka izvršenja proračuna. Unutarnji revizor ne može biti dužnosnik za ovjeravanje niti računovodstveni službenik.

1.  Svaka institucija uspostavlja funkciju unutarnje revizije koja se obavlja u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima. Unutarnji revizor kojeg je imenovala institucija odgovara toj instituciji za potvrđivanje pravilnosti funkcioniranja sustava i postupaka izvršenja proračuna. Unutarnji revizor je neovisan u izvršavanju svojih zadaća i ne može biti dužnosnik za ovjeravanje niti računovodstveni službenik.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 116. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tom se godišnjem izvješću navode i svi problemi sustava koje je utvrdilo povjerenstvo uspostavljeno na temelju članka 139., u slučajevima u kojima izdaje mišljenje navedeno u članku 90.

U tom se godišnjem izvješću navode i svi problemi sustava koje je utvrdilo povjerenstvo uspostavljeno na temelju članka 90.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 90. stavka 5.b (novi).

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 116. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Unutarnji revizor se prilikom sastavljanja svojeg izvješća posebno usredotočuje na opće poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja i osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera s ciljem kontinuiranog poboljšavanja i osnaživanja njegove primjene.

5.  Unutarnji revizor se prilikom sastavljanja svojeg izvješća posebno usredotočuje na opće poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja i uspješnosti, osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera s ciljem kontinuiranog poboljšavanja i osnaživanja njihove primjene.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 116. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Institucija svake godine sastavlja izvješće sa sažetkom u kojem su navedeni broj i vrsta provedenih unutarnjih revizija, izdane preporuke i mjere poduzete na temelju tih preporuka i prosljeđuje ga Europskom parlamentu i Vijeću, kako je propisano u članku 239.

8.  Institucija svake godine sastavlja izvješće sa smislenim sažetkom u kojem su navedeni broj i vrsta provedenih unutarnjih revizija, izdane preporuke i mjere poduzete na temelju tih preporuka i prosljeđuje ga Europskom parlamentu i Vijeću, kako je propisano u članku 239.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 120.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 120.a

 

Odbori za unutarnju reviziju

 

1.   Svaka institucija uspostavlja odbor za unutarnju reviziju zadužen za praćenje kvalitete unutarnjih revizija i osiguravanje da njezine službe preporuke dane u okviru revizije propisno uzmu u obzir i primjene.

 

2.   Većina članova odbora za unutarnju reviziju mora biti neovisna od institucije.

 

3.   Aktivnosti odbora za unutarnju reviziju odbori treba se posebno:

 

(a)   doprinijeti poboljšanju primjerenosti i učinkovitosti upravljanja rizikom i unutarnje kontrole;

 

(b)   promicati načela dobrog upravljanja i njihovu primjenu pri donošenju odluka;

 

(c)   podupirati kvalitetu unutarnjih revizija;

 

(d)   podići razinu svijesti o potrebi za robusnim upravljanjem rizikom i unutarnjom kontrolom;

 

(e)   osigurati provedbu preporuka o unutarnjim i vanjskim revizijama

 

(f)   pomoći pri uvođenju vrijednosti etičkog upravljanja, uključujući učinkovite mjere za borbu protiv prijevare i korupcije.

 

4.   Godišnje izvješće unutarnjeg revizora iz članka 116. stavka 4. sadrži odgovarajuće informacije o mandatu, operacijama, aktivnostima i rezultatima odbora za unutarnju reviziju.

Obrazloženje

U skladu s Revizorskim sudom (vidjeti stavke 14. i 15. Mišljenja br. 1/2017) međunarodna najbolja praksa u području upravnih tijela javnog sektora zahtijeva uspostavu odbora za unutarnju reviziju, koji se većinski sastoji od nezavisnih članova u čijoj su nadležnosti financijsko izvještavanje, nepravilnosti i upravljanje rizicima.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 121. – stavak 1. − podstavak 1. − točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  financiranje koje nije povezano s troškovima predmetnih operacija i temelji se na:

 

i.   ispunjavanju uvjeta utvrđenih u sektorskom zakonodavstvu ili odlukama Komisije ili

 

ii.   postizanju rezultata, koji se mjere s obzirom na prethodno zadane ciljeve ili na temelju pokazatelja uspješnosti;

Obrazloženje

Kako bi se u ovu Uredbu ugradila „kultura uspješnosti” izvjestitelji predlažu da bi se vidovima doprinosa Unije trebalo prvo obratiti pozornost na postizanje rezultata prije razmatranja ostalih kriterija.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 121. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  financiranje koje nije povezano s troškovima predmetnih operacija i temelji se na:

Briše se.

i.   ispunjavanju uvjeta utvrđenih u sektorskom zakonodavstvu ili odlukama Komisije ili

 

ii.   postizanju rezultata, koji se mjere s obzirom na prethodno zadane ciljeve ili na temelju pokazatelja uspješnosti;

 

Obrazloženje

Premješteno u stavak (-a).

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 121. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja izvješćuje o uspostavljenim doprinosima Unije u skladu sa stavkom 1. točkama (e) i (f) ovog članka pod naslovom „Doprinosi Unije u skladu s člankom 121. stavkom 1. točkama (e) i (f) Financijske uredbe” u godišnjem izvješćem o radu iz članka 73. stavka 9. ove Uredbe.

Obrazloženje

Ovom se odredbom jača nadzor koji proračunsko tijelo obavlja nad ovim novim vrstama financiranja.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 122.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 122.

Briše se.

Međusobno oslanjanje na ocjene

 

Komisija se može u potpunosti ili djelomično oslanjati na ocjene koje je provela sama ili koje su proveli drugi subjekti, uključujući donatore, pod uvjetom da su te ocjene provedene na temelju uvjeta jednakovrijednih uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi za primjenjivi način izvršenja proračuna. Da bi to postigla, Komisija promiče priznavanje međunarodno prihvaćenih standarda ili međunarodnih najboljih praksi.

 

Obrazloženje

Ova nova odredba u suprotnosti je s načelom dobrog financijskog upravljanja te je stoga treba izbrisati.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 123. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je neovisni revizor proveo reviziju financijskih izvještaja i izvješća u kojima je opisano korištenje doprinosa Unije i koja se temelji na međunarodno prihvaćenim standardima kojima se osigurava razumno jamstvo, ta je revizija osnova za opće jamstvo, kako je podrobnije definirano, ako je primjenjivo, u sektorskim pravilima.

Ako je neovisni revizor proveo reviziju financijskih izvještaja i izvješća u kojima je opisano korištenje doprinosa Unije i koja se temelji na međunarodno prihvaćenim standardima kojima se osigurava razumno jamstvo, i ako doprinosi Unije čine manje od 50 % ukupno dostupnog financiranja, ta revizija može, ako tako odluči nadležni dužnosnik za ovjeravanje, postati osnova za opće jamstvo, kako je podrobnije definirano, ako je primjenjivo, u sektorskim pravilima. Iznimke se mogu dozvoliti za istraživačke institucije.

Obrazloženje

U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, treba uspostaviti dodatne zaštitne mjere radi oslanjanja na provedene revizije.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 123. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Da bi to postigli, Komisija i Revizorski sud promiču priznavanje međunarodno prihvaćenih standarda ili međunarodnih najboljih praksi.

Obrazloženje

U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, treba uspostaviti dodatne zaštitne mjere radi oslanjanja na provedene revizije.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 123. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Informacije koje su već dostupne upravnom tijelu koriste se u što većoj mogućoj mjeri kako bi se izbjegla situacija u kojoj se korisnike pita za iste informacije više od jednog puta.

Obrazloženje

U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, treba uspostaviti dodatne zaštitne mjere radi oslanjanja na provedene revizije.

Amandman     222

Prijedlog uredbe

Članak 124. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka osoba ili subjekt koji prima sredstva Unije potpuno surađuje u zaštiti financijskih interesa Unije i, kao uvjet za dobivanje sredstava, osigurava nužna prava i pristup koji su potrebni da bi odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europski revizorski sud te, prema potrebi, mjerodavna nacionalna tijela mogli u potpunosti izvršavati svoje ovlasti. U slučaju OLAF-a time je obuhvaćeno i pravo provođenja istraga, uključujući terenske provjere i inspekcije.

1.  Svaka osoba ili subjekt koji prima sredstva Unije potpuno surađuje u zaštiti financijskih interesa Unije i, kao uvjet za dobivanje sredstava, osigurava nužna prava i pristup koji su potrebni da bi odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europski revizorski sud te, prema potrebi, mjerodavna nacionalna tijela mogli u potpunosti izvršavati svoje ovlasti. U slučaju OLAF-a time je obuhvaćeno i pravo provođenja istraga, uključujući terenske provjere i inspekcije.

Amandman     223

Prijedlog uredbe

Članak 124. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka osoba ili subjekt koji prima sredstva Unije u okviru izravnog ili neizravnog izvršavanja u pisanom obliku izjavljuje da je spreman osigurati nužna prava iz stavka 1. To obuhvaća i obvezu svih trećih strana koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije da osiguraju jednakovrijedna prava.

2.  Svaka osoba ili subjekt koji prima sredstva Unije u okviru izravnog, podijeljenog ili neizravnog izvršavanja u pisanom obliku izjavljuje da je spreman osigurati nužna prava iz stavka 1. To obuhvaća i obvezu svih trećih strana koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije da osiguraju jednakovrijedna prava.

Amandman     224

Prijedlog uredbe

Članak 125.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 125.

Briše se.

Prijenos sredstava u instrumente uspostavljene ovom Uredbom ili sektorskim uredbama

 

Sredstva koja su državama članicama dodijeljena u okviru podijeljenog izvršavanja mogu, na njihov zahtjev, biti prenesena na instrumente uspostavljene ovom Uredbom ili sektorskim uredbama. Komisija ta sredstva izvršava u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkama (a) ili (c), ako je moguće, u korist predmetne države članice. Nadalje, sredstva dodijeljena državama članicama u okviru podijeljenog izvršavanja mogu se na njihov zahtjev upotrijebiti za jačanje kapaciteta EFSU-a za preuzimanje rizika. U tim se slučajevima primjenjuju pravila EFSU-a.

 

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 126. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Financijskim sporazumom o okvirnom partnerstvu utvrđuju se oblici financijske suradnje, zajednički ciljevi suradnje i načela u skladu s kojima je uređena takva suradnja između Komisije i osoba ili subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) ili korisnika. Ti sporazumi odražavaju i mjeru u kojoj se Komisija može osloniti na sustave i postupke osoba ili subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) ili korisnika, uključujući postupke revizije.

2.  Financijskim sporazumom o okvirnom partnerstvu utvrđuju se oblici financijske suradnje, zajednički ciljevi suradnje i načela u skladu s kojima je uređena takva suradnja između Komisije i osoba ili subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) ili korisnika. Ti sporazumi također:

 

(a)   jamče kvalitetu izvršenja i da su ciljevi intervencije Unije ispunjeni, te

 

(b)   odražavaju sustave i postupke osoba ili subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) ili korisnika u cilju postizanja tih ciljeva, uključujući postupke revizije.

Obrazloženje

Ove dodatne zaštitne mjere doprinose tome da okvirni sporazumi o financijskom partnerstvu imaju dodanu vrijednost za EU.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 126. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U cilju optimizacije troškova i koristi revizija i lakše koordinacije, sporazumi o reviziji ili provjeri mogu se sklapati s osobama ili subjektima koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) ili korisnicima bespovratnih sredstava. U slučaju Europske investicijske banke primjenjuje se trostrani sporazum sklopljen s Komisijom i Europskim revizorskim sudom.

3.  U cilju optimizacije troškova i koristi revizija i lakše koordinacije, sporazumi o reviziji ili provjeri mogu se sklapati s osobama ili subjektima koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) ili korisnicima bespovratnih sredstava. Takvi sporazumi ne smiju ograničavati pristup Revizorskog suda informacijama koje su potrebne za reviziju sredstava Unije.

Obrazloženje

Upućivanje na trostrani sporazum iz članka 287. stavka 3. UFEU-a je suvišno. Radi jasnoće, trebalo bi odrediti da se revizijom ili provjerom sporazuma spomenutih u ovome stavku ne bi trebalo ograničavati pravo Revizorskog suda na pristup informacijama koje su potrebne za obavljanje njegovih dužnosti.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 126. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  partnerstvo ne smije trajati duže od četiri godine osim u valjano opravdanim slučajevima;

(c)  partnerstvo ne smije trajati duže od četiri godine osim u valjano opravdanim slučajevima, što treba jasno naznačiti u godišnjem izvješću o radu iz članka 73. stavka 9.;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom jača nadzor koji proračunsko tijelo obavlja nad ovim sporazumima o partnerstvu.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 126. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  U slučaju financijskog sporazuma o okvirnom partnerstvu koji se provodi putem posebnih bespovratnih sredstava, prije potpisivanja financijskog sporazuma o okvirnom partnerstvu provodi se provjera operativne i financijske sposobnosti iz članka 191. Komisija se može osloniti na jednakovrijednu provjeru financijske i operativne sposobnosti koju su proveli drugi donatori.

6.  U slučaju financijskih sporazuma o okvirnom partnerstvu koji se provode putem posebnih bespovratnih sredstava, prije potpisivanja financijskog sporazuma o okvirnom partnerstvu provodi se provjera operativne i financijske sposobnosti iz članka 191. Samo ako udio koji snosi proračun Unije čini manje od 50 % ukupnih sredstava Komisija se može osloniti na jednakovrijednu provjeru financijske i operativne sposobnosti koju su proveli drugi donatori.

Obrazloženje

U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, dodatne zaštitne mjere trebaju biti uspostavljene radi uzajamnog oslanjanja na provjere. Vidjeti izmjenu članka 123. stavka 1.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 126. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija nastoji svoje zahtjeve u pogledu izvješćivanja uskladiti sa zahtjevima drugih donatora.

Briše se.

Obrazloženje

Tom se novom odredbom dovodi u pitanje pravila o izvješćivanju iz glave XIII., pa bi je stoga trebalo izbrisati.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 132. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  subjekt ima svoje registrirano sjedište i središte glavnih interesa u različitim jurisdikcijama, čime izbjegava svoje obveze koje proizlaze iz poreznih ili socijalnih prava, ili bilo koje druge pravne obveze koje se primjenjuju u jurisdikciji njegova središta glavnih interesa (fiktivno trgovačko društvo).

Obrazloženje

Fiktivna trgovačka društva često se osnivaju u cilju zaobilaženja fiskalnih, pravnih ili društvenih obveza koje se primjenjuju u državi u kojoj se nalazi središte glavnih interesa, što je u suprotnosti s financijskim interesima EU-a i svrhom financiranja EU-a. Ova izmjena temelji se na prijedlogu koji je izvjestiteljima dala Njemačka savezna javnobilježnička komora (Bundesnotarkammer).

Amandman     231

Prijedlog uredbe

Članak 132. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  fizička ili pravna osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela osobe ili subjekta iz članka 131. stavka 1. ili koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole u odnosu na tu osobu ili subjekt nalazi se u jednoj ili više situacija iz stavka 1. točaka (c) do (f);

(a)  fizička ili pravna osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela osobe ili subjekta iz članka 131. stavka 1. ili koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole u odnosu na tu osobu ili subjekt, uključujući osobe ili subjekte u okviru strukture vlasništva i kontrole i stvarne vlasnike, nalazi se u jednoj ili više situacija iz stavka 1. točaka (c) do (f);

Obrazloženje

Namjera amandmana je pojasniti područje primjene u pogledu osoba na koje se odnose razlozi za isključenje iz članka 131. stavka 1. te uskladiti opseg provjere razloga za isključenje s opsegom provjere koja se zahtijeva od financijskih institucija i ostalih određenih nefinancijskih subjekata i zanimanja u okviru Direktive protiv pranja novca 2015/849 i unutar područja primjene Uredbe 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma.

Amandman     232

Prijedlog uredbe

Članak 133. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o fizičkim ili pravnim osobama koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela sudionika ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole u odnosu na tog sudionika te odgovarajuće dokaze da jedna ili više tih osoba nisu u jednoj od situacija za isključenje iz članka 132. stavka 1. točaka (c) do (f);

(b)  informacije o fizičkim ili pravnim osobama koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela sudionika ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole u odnosu na tog sudionika, uključujući osobe i subjekte u okviru strukture vlasništva i kontrole i stvarne vlasnike, te odgovarajuće dokaze da jedna ili više tih osoba nisu u jednoj od situacija za isključenje iz članka 132. stavka 1. točaka (c) do (f);

Obrazloženje

Namjera amandmana je pojasniti područje primjene u pogledu osoba na koje se odnose razlozi za isključenje iz članka 131. stavka 1. te uskladiti opseg provjere razloga za isključenje s opsegom provjere koja se zahtijeva od financijskih institucija i ostalih određenih nefinancijskih subjekata i zanimanja u okviru Direktive protiv pranja novca 2015/849 i unutar područja primjene Uredbe 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma.

Amandman     233

Prijedlog uredbe

Članak 142. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju podijeljenog izvršenja, sva službena razmjena informacija između država članica i Komisije provodi se na načine navedene u sektorskim pravilima. Tim se pravilima propisuje interoperabilnost prikupljenih ili drugačije primljenih i prenesenih podataka pri upravljanju proračunom.

2.  U slučaju podijeljenog izvršenja, sva službena razmjena informacija između država članica i Komisije provodi se na načine navedene u sektorskim pravilima. Tim se pravilima propisuje interoperabilnost prikupljenih ili drugačije primljenih i prenesenih podataka pri izvršenju proračuna.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 142. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku provedbe e-vlade.

Obrazloženje

Vraćen treći podstavak iz članka 95. Uredbe 966/2012 koji je Komisija izbrisala.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 144. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku u provedbi ovog stavka.

Obrazloženje

Vraćen drugi podstavak iz članka 111. Uredbe 966/2012, koji je Komisija izbrisala.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 147. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim u slučaju ugovora male vrijednosti i bespovratnih sredstava male vrijednosti, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, ako je to razmjerno i na temelju analize rizika, zahtijevati da jamstvo dostave sljedeće osobe:

1.  Osim u slučaju ugovora male vrijednosti i bespovratnih sredstava male vrijednosti, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, ako je to razmjerno i na temelju svoje analize rizika, zahtijevati da jamstvo dostave sljedeće osobe:

Obrazloženje

Svrha izmjene je pojasniti da odgovorni dužnosnik za ovjeravanje mora djelovati na temelju vlastite analize rizika.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 148. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Jamstvo mora vrijediti dovoljno dugo da ga se može aktivirati.

Obrazloženje

Vraćeno iz članka 206. stavka 2. Pravila za primjenu Financijske uredbe. Komisija je izostavila tu rečenicu.

Amandman     238

Prijedlog uredbe

Članak 149. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odabir subjekata i osoba koji izvršavaju sredstva Unije ili proračunska jamstva u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) mora biti transparentan, opravdan prirodom djelovanja i ne smije dovoditi do sukoba interesa. Kada je riječ o subjektima navedenima u članku 61. stavku 1. točki (c) podtočkama ii., v., vi. i vii., pri odabiru se uzima u obzir i njihova operativna i financijska sposobnost.

Odabir subjekata i osoba kojima su povjerene zadaće izvršenja proračuna, uključujući izvršenje proračunskih jamstava u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c), mora biti transparentan, opravdan prirodom djelovanja i ne smije dovoditi do sukoba interesa. Kada je riječ o subjektima navedenima u članku 61. stavku 1. točki (c) podtočkama ii., v., vi. i vii., pri odabiru se uzima u obzir i njihova operativna i financijska sposobnost.

Obrazloženje

Vraćen iz članka 60. stavka 1. Uredbe 966/2012.

Amandman     239

Prijedlog uredbe

Članak 149. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Subjekti i osobe koji izvršavaju sredstva Unije ili proračunska jamstva u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) moraju poštovati načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti, nediskriminacije i vidljivosti djelovanja Unije. Ako Komisija uspostavi sporazume o financijskom partnerstvu u skladu s člankom 126., navedena se načela dodatno opisuju u tim sporazumima.

2.  Subjekti i osobe kojima su povjerene zadaće izvršenja proračuna, uključujući izvršenje proračunskih jamstava u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c), moraju poštovati načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti, nediskriminacije i vidljivosti djelovanja Unije. Ako Komisija uspostavi sporazume o financijskom partnerstvu u skladu s člankom 126., navedena se načela dodatno opisuju u tim sporazumima.

Obrazloženje

Vraćen iz članka 60. stavka 1. Uredbe 966/2012.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 149. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Subjekti i osobe kojima su povjerene zadaće u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) sprečavaju, otkrivaju i ispravljaju nepravilnosti i prijevare pri provedbi zadaća vezanih uz izvršenje proračuna te o tome obavješćuju Komisiju. U tu svrhu, poštujući načelo proporcionalnosti, provode ex ante i ex post kontrole uključujući, prema potrebi, provjere na licu mjesta reprezentativnih uzoraka transakcija ili uzoraka transakcija koji se temelje na riziku, kako bi osigurali da se djelovanja financirana iz proračuna uistinu provode i točno izvršavaju. Također osiguravaju povrat nepropisno plaćenih sredstava, isključuju pristup sredstvima Unije ili izriču financijske sankcije i kad je potrebno pokreću pravne postupke s tim u vezi.

Obrazloženje

Vraća se stavak 3. članka 60. Uredbe 966/2012 koji je Komisija izbrisala.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 149. – stavak 4. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  primjenjuju primjerena pravila i postupke za osiguravanje financiranja trećim stranama uključujući odgovarajuće postupke revizije, pravila za povrat nepropisno isplaćenih sredstava i pravila za isključivanje iz pristupa financiranju;

(d)  primjenjuju primjerena pravila i postupke za osiguravanje financiranja trećim stranama uključujući transparentne, nediskriminirajuće, učinkovite i djelotvorne postupke revizije, pravila za povrat nepropisno isplaćenih sredstava i pravila za isključivanje iz pristupa financiranju;

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 149. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim toga Komisija u dogovoru s tim subjektima ili osobama može ocijeniti druga pravila i postupke, na primjer prakse troškovnog računovodstva za administrativne troškove subjekata. Na temelju rezultata te ocjene Komisija može odlučiti da će se osloniti na ta pravila i postupke.

Osim toga Komisija u dogovoru s tim subjektima ili osobama može ocijeniti druga pravila i postupke, na primjer prakse troškovnog računovodstva za administrativne troškove subjekata. Na temelju rezultata te ocjene Komisija može odlučiti da će se osloniti na ta pravila i postupke. Godišnje izvješće o radu iz članka 73. stavka 9. sadrži sve informacije o svakoj takvoj odluci.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 149. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako ti subjekti ili osobe samo djelomično ispunjavaju zahtjeve iz stavka 4., Komisija poduzima odgovarajuće mjere nadzora kojima se osigurava zaštita financijskih interesa Unije. Te se mjere pobliže određuju u odgovarajućim sporazumima.

5.  Ako ti subjekti ili osobe samo djelomično ispunjavaju zahtjeve iz stavka 4., Komisija poduzima odgovarajuće mjere nadzora kojima se osigurava zaštita financijskih interesa Unije. Te se mjere pobliže određuju u odgovarajućim sporazumima. Godišnje izvješće o radu iz članka 73. stavka 9. sadrži sve informacije o svim takvim mjerama.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 150. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze utvrđene u ovom stavku ne dovode u pitanje sporazume sklopljene s grupom EIB, međunarodnim organizacijama i trećim zemljama. Kada je riječ o izjavi o upravljanju, takvi sporazumi uključuju barem obvezu tih subjekata da Komisiji svake godine dostave izjavu da je tijekom dotične financijske godine doprinos Unije korišten i obračunan u skladu sa zahtjevima iz članka 149. stavaka 3. i 4. i obvezama utvrđenima u tim sporazumima. Ta se izjava može uključiti u završno izvješće ako je trajanje djelovanja koje se provodi ograničeno na 18 mjeseci.

Obveze utvrđene u ovom stavku ne dovode u pitanje sporazume sklopljene s EIB-om, EIF-om, međunarodnim organizacijama i trećim zemljama. Kada je riječ o izjavi o upravljanju, takvi sporazumi uključuju barem obvezu tih subjekata da Komisiji svake godine dostave izjavu da je tijekom dotične financijske godine doprinos Unije korišten i obračunan u skladu sa zahtjevima iz članka 149. stavaka 3. i 4. i obvezama utvrđenima u tim sporazumima. Ta se izjava može uključiti u završno izvješće ako je trajanje djelovanja koje se provodi ograničeno na 18 mjeseci.

Obrazloženje

Vidjeti izmjenu članka 61. stavka 1. točke (c) podtočke iii.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 150. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Svi se sporazumi o financijskom doprinosu, sporazumi o financiranju i sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću na njihov zahtjev.

6.  Svi se sporazumi o financijskom doprinosu, sporazumi o financiranju i sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava stavljaju na raspolaganje u godišnjem izvješću o radu iz članka 73. stavka 9.

Amandman     246

Prijedlog uredbe

Članak 151.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 151.a

 

Neizravno izvršenje s organizacijama država članica

 

1.  Organizacije država članica znači subjekte navedene u članku 61. stavku 1. točki (c) podtočkama v. do vii. pod uvjetom da:

 

i.   države članice povjerile su im zadaću pružanja javnih usluga u području međunarodne suradnje i razvoja te su osnovane na temelju privatnog ili javnog prava u državama članicama;

 

ii.  njihovi sustavi i postupci prilagođeni posebnim zakonskim i operativnim kontekstima međunarodnog razvoja i suradnje pozitivno su ocijenjeni u skladu s člankom 149. stavkom 4.

 

2.   Komisija se oslanja na te sustave i postupke organizacija država članica koji su pozitivno ocijenjeni u skladu s člankom 149. stavkom 4. ili dodatne sustave i postupke izvan područja primjene ocjenjivanja iz tog članka koji su propisno utvrđeni i primjenjuju se pod nadzorom relevantnih država članica, kao što je struktura troškova organizacija država članica. Posebno, ali ne isključivo, takvo uzajamno oslanjanje primjenjuje se na sustave i postupke navedene u članku 123.

 

3.   Okvirni sporazumi o financijskom partnerstvu sklopljeni s organizacijama država članica u skladu s člankom 126. dodatno određuju opseg i modalitete uzajamnog oslanjanja na sustave i postupke organizacija država članica.

Obrazloženje

Izvjestitelj predlaže dodatan članak u naslovu o neizravnom izvršenju kako bi se uzele u obzir posebnosti aktivnosti organizacija država članica u području vanjske pomoći EU-a.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 153. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se financijski instrumenti provode u okviru mehanizma za mješovito financiranje, primjenjuje se glava X.

2.  Ako se financijski instrumenti provode u okviru mehanizma za mješovito financiranje, i ako oni čine više od 50 % ukupnog financiranja, glava X. primjenjuje se na cjelokupnu operaciju.

Obrazloženje

Iako se izvjestitelji slažu s pojednostavljenjem kao općim ciljem na kojemu se temelji ova nova odredba, trebalo bi izbjeći situacije u kojima se cjelokupna operacija mješovitog financiranja temelji na pravilima za financijske instrumente čak i u slučajevima kada se financijskim instrumentima pruža tek mali dio ukupnih sredstava.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 153. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se bespovratna sredstva provode u okviru mehanizma za mješovito financiranje, i ako oni čine više od 50 % ukupnog financiranja, glava VIII. primjenjuje se na cjelokupnu operaciju.

Obrazloženje

Iako se izvjestitelji slažu s pojednostavljenjem kao općim ciljem na kojemu se temelji ova nova odredba, trebalo bi izbjeći situacije u kojima se cjelokupna operacija mješovitog financiranja temelji na pravilima za financijske instrumente čak i u slučajevima kada se financijskim instrumentima pruža tek mali dio ukupnih sredstava.

Amandman     249

Prijedlog uredbe

Članak 153. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada je riječ o financijskim instrumentima u okviru mehanizama za mješovito financiranje, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 202. stavka 1. točke (h) ako se prije uspostavljanja odgovarajućeg mehanizma za mješovito financiranje provede ex ante evaluacija.

3.  Kada je riječ o financijskim instrumentima u okviru mehanizama za mješovito financiranje, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 202. stavka 1. točke (h) ako se prije uspostavljanja odgovarajućeg mehanizma za mješovito financiranje provede procjena učinka.

Obrazloženje

Dosljedna terminologija u skladu s izvjestiteljevim izmjenama članka 32.

Amandman     250

Prijedlog uredbe

Članak 174. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bespovratna sredstva izravni su financijski doprinosi u obliku donacija iz proračuna za financiranje:

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za financiranje:

Obrazloženje

Zbog dosljednosti dio ovoga stavka premješten je u članak 2. (definicije).

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 175. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je moguće i primjereno, način određivanja jednokratnih iznosa, jediničnih troškova i fiksnih stopa mora biti takav da se oni po ostvarenju konkretnih rezultata mogu isplatiti.

2.  Ako je moguće i primjereno, način određivanja jednokratnih iznosa, jediničnih troškova i fiksnih stopa mora biti takav da se oni po ostvarenju konkretnih ostvarenja i rezultata mogu isplatiti, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se zajamčilo da ti iznosi budu proporcionalni zahtijevanim ostvarenjima.

Obrazloženje

Dodatna zaštitna mjera.

Amandman     252

Prijedlog uredbe

Članak 175. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija i korisnik dogovaraju precizne kriterije za zahtijevana ostvarenja te ih navode u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava ovisno o slučaju i okolnostima.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 175. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osim ako je u temeljnom aktu propisano drukčije, uporabu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope odobrava odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, koji postupa u skladu s unaprijed utvrđenim postupkom svake institucije.

3.  Osim ako je u temeljnom aktu propisano drukčije, uporabu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope odobrava odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, koji postupa u skladu s unaprijed utvrđenim postupkom svake institucije. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje o svakom dodijeljenom odobrenju izvještava u svom godišnjem izvješću o radu iz članka 73. stavka 9.

Amandman     254

Prijedlog uredbe

Članak 175. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je moguće, bitnim uvjetima zbog kojih se pokreće isplata, uključujući, ako je primjenjivo, ostvarenje rezultata;

(d)  ako je moguće, bitnim uvjetima zbog kojih se pokreće isplata, uključujući, ako je primjenjivo, postizanje ostvarenja i rezultata;

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 175. – stavak 4. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opisu uvjeta kojima se osigurava poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja i razumna usklađenost s načelom sufinanciranja;

(e)  opisu uvjeta kojima se osigurava poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja i razumna usklađenost s načelima sufinanciranja i zabrane ostvarivanja dobiti;

Obrazloženje

Načelo zabrane ostvarivanja dobiti trebalo bi vratiti kao jedno od općih načela koja se primjenjuju na bespovratna sredstva.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 175. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može odobriti ili nametnuti, u obliku fiksnih stopa, financiranje korisnikovih neizravnih troškova do najviše 7 % ukupnih prihvatljivih izravnih troškova određenog djelovanja. Komisija može odobriti višu fiksnu stopu obrazloženom odlukom.

6.  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može odobriti ili nametnuti, u obliku fiksnih stopa, financiranje korisnikovih neizravnih troškova do najviše 7 % ukupnih prihvatljivih izravnih troškova određenog djelovanja. Komisija može odobriti višu fiksnu stopu obrazloženom odlukom. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje o svakoj donesenoj odluci, odobrenoj fiksnoj stopi, predmetnim iznosima i razlozima na kojima se temelji odluka izvještava u svojem godišnjem izvješću o radu iz članka 73. stavka 9.

Obrazloženje

Amandmanom se proračunskom tijelu želi pomoći da nadgleda korištenje te iznimke od strane dužnosnika za ovjeravanje.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 175. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Korisnici mogu prijaviti troškove osoblja za rad volontera u okviru određenog djelovanja ili programa rada na temelju jediničnih troškova odobrenih u skladu sa stavcima 1. do 6.

8.  Korisnici mogu prijaviti troškove osoblja za rad volontera u okviru određenog djelovanja ili programa rada kao računovodstvenu stavku na temelju jediničnih troškova odobrenih u skladu sa stavcima 1. do 6.

Obrazloženje

Pojam volonterskog rada podrazumijeva da se rad volontera ne plaća. Stoga bi, kako bi se izbjegla eventualna pogrešna tumačenja, trebalo pojasniti da prijava ima računovodstvenu svrhu i da se na temelju nje ne može plaćati rad volontera. Ova izmjena temelji se na prijedlogu koji je izvjestiteljima dao Njemački savez organizacija socijalnog rada (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 176. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odobrava jedinstvene jednokratne iznose u skladu s člankom 175.

3.  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odobrava jedinstvene jednokratne iznose u skladu s člankom 175. i s primjenjivim pravilima o sufinanciranju, posebno u pogledu najveće stope sufinanciranja za ukupno djelovanje ili program rada.

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 177. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznosi jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope određeni ex ante metodom koju je odobrio odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ili Komisija u skladu s člankom 175. neće se osporavati ex post kontrolama pri čemu se ne dovodi u pitanje pravo odgovornog dužnosnika za ovjeravanje da smanji iznos bespovratnih sredstava u skladu s člankom 127. stavkom 4. Ako se jednokratni iznosi, jedinični troškovi ili fiksne stope utvrđuju na temelju uobičajenih praksi troškovnog računovodstva korisnika, primjenjuje se članak 179. stavak 2.

Iznosi jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu fiksne stope određeni ex ante metodom koju je odobrio odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ili Komisija u skladu s člankom 175. osporavat će se ex post kontrolama samo u slučaju osnovane sumnje, pri čemu se ne dovodi u pitanje pravo odgovornog dužnosnika za ovjeravanje da smanji iznos bespovratnih sredstava u skladu s člankom 127. stavkom 4. Ako se jednokratni iznosi, jedinični troškovi ili fiksne stope utvrđuju na temelju uobičajenih praksi troškovnog računovodstva korisnika, primjenjuje se članak 179. stavak 2.

Amandman     260

Prijedlog uredbe

Članak 177. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Učestalost i područje primjene provjera i kontrola može između ostaloga ovisiti o konkretnom riziku koji predstavlja određeni korisnik. Taj rizik procjenjuje se između ostaloga na osnovi pojavnosti u prošlosti nepravilnosti za koje je odgovoran korisnik, a koje imaju znatan učinak na bespovratna sredstva koja su bila dodijeljena tom korisniku pod sličnim uvjetima.

Obrazloženje

Provjere i kontrole trebale bi se više usmjeriti na korisnike koji predstavljaju veći rizik za proračun Unije. Provjerama i kontrolama na osnovi rizika EU-u bi se omogućilo da se koristi većom količinom resursa za konkretne mjere umjesto za administraciju.

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 178. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Metoda određivanja jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa, podataka na kojima se oni temelje i iznosa koji se na taj način dobivaju periodično se ocjenjuje, i, ako je primjereno, prilagođava u skladu s člankom 175.

Metoda određivanja jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili fiksnih stopa, podataka na kojima se oni temelje i iznosa koji se na taj način dobivaju, kao i adekvatnost tih iznosa u odnosu na pružena ostvarenja, periodično se ocjenjuju, i to najmanje svake dvije godine, i, ako je primjereno, prilagođavaju u skladu s člankom 175.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 180. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako procijenjeni prihvatljivi troškovi uključuju troškove rada volontera iz članka 175. stavka 8., bespovratna sredstva ne premašuju procijenjene prihvatljive troškove koji nisu troškovi rada volontera.

(b)  ako procijenjeni prihvatljivi troškovi uključuju troškove rada volontera iz članka 175. stavka 8., bespovratna sredstva ne premašuju procijenjene prihvatljive troškove koji nisu troškovi rada volontera ili 75 % ukupnih procijenjenih prihvatljivih troškova, pri čemu se uzima niži iznos.

Obrazloženje

Amandmanom se želi spriječiti situacija u kojoj bi vrlo mali doprinos u naravi prouzročio da stopa sufinanciranja de facto bude 100 %.

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 182. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  zabrana ostvarivanja dobiti.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje za članak 182.a (novi).

Amandman     264

Prijedlog uredbe

Članak 183. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Bespovratna sredstva podliježu programu rada koji se objavljuje prije njegove provedbe.

Amandman   265

Prijedlog uredbe

Članak 183. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sva bespovratna sredstva dodijeljena tijekom određene financijske godine objavljuju se u skladu s člankom 36. stavcima 1. do 4.

2.  Sva bespovratna sredstva dodijeljena tijekom određene financijske godine objavljuju se u skladu s člankom 36. stavcima 1. do 4. Usto, sve institucije Unije koje provode postupak javne nabave na svojim internetskim stranicama objavljuju jasna pravila o stjecanju, rashodima i kontroli te sve dodijeljene ugovore, uključujući i njihovu vrijednost.

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 183. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nakon objave iz stavaka 1. i 2., kada Europski parlament i Vijeće to zatraže, Komisija im šalje izvješće koje sadržava sljedeće informacije:

3.  Nakon objave iz stavaka 1. i 2., Komisija objavljuje te Europskom parlamentu i Vijeću šalje izvješće koje sadržava sljedeće informacije:

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 183. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prosječno trajanje postupka od dana zatvaranja poziva za podnošenje prijedloga do dodjele bespovratnih sredstava;

(c)  prosječno trajanje postupka od dana zatvaranja poziva za podnošenje prijedloga do dodjele bespovratnih sredstava, kao i vrijeme trajanja najsporijeg i najbržeg postupka;

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 183. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  sva bespovratna sredstva dodijeljena EIB-u ili Europskom investicijskom fondu u skladu s točkom (g) članka 188.;

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 183. – stavak 3. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d b)  sve operacije mješovitog financiranja u skladu s člankom 153. koje uključuju bespovratna sredstva.

Amandman     270

Prijedlog uredbe

Članak 184. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Iznimno od stavka 1., vanjska djelovanja mogu se u cijelosti financirati bespovratnim sredstvima ako je to od presudne važnosti za njihovo izvršavanje. U takvom se slučaju u odluci o dodjeli navode razlozi.

3.  Iznimno od stavka 1., vanjska djelovanja koja provodi partner Unije, a kojima se pokazuje pridržavanje pravila i zahtjeva Europske komisije (posredstvom ex ante procjene), mogu se u cijelosti financirati bespovratnim sredstvima ako je to od presudne važnosti za njihovo izvršavanje. U takvom se slučaju u odluci o dodjeli navode razlozi.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 185. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Načelo nekumulativnosti i izbjegavanja dvostrukog financiranja

Načelo nekumulativnosti i zabrane dvostrukog financiranja

Obrazloženje

Jezična izmjena.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 185. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Djelovanje za koje se može odobriti bespovratno sredstvo mora biti jasno određeno. Ni jedno djelovanje ne smije se razdijeliti na manje dijelove radi izbjegavanja financijskih pravila utvrđenih u toj Uredbi.

Obrazloženje

Vraćen članak 176. Pravila za primjenu Financijske uredbe.

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 185. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na:

4.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na:

Obrazloženje

Ne bi trebale postojati iznimke u pogledu zabrane dvostrukog financiranja.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 186. – stavak 2. – podstavak 2 –točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u krajnjoj nuždi za mjere iz članka 188. točaka (a) i (b), pri čemu bi rani angažman Unije bio vrlo važan. U tim slučajevima troškovi koje je korisnik imao prije datuma podnošenja zahtjeva prihvatljivi su za financiranje Unije pod sljedećim uvjetima:

(b)  u krajnjoj nuždi za mjere iz članka 188. točke (a), pri čemu bi rani angažman Unije bio vrlo važan. U tim slučajevima troškovi koje je korisnik imao prije datuma podnošenja zahtjeva prihvatljivi su za financiranje Unije pod sljedećim uvjetima:

Obrazloženje

Odstupanje od načela neretroaktivnosti trebalo bi strogo ograničiti na pružanje humanitarne pomoći i povezane slučajeve.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 186. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja izvješćuje o svakom takvom slučaju pod naslovom „Odstupanje od načela neretroaktivnosti u skladu s člankom 186. Financijske uredbe” u godišnjem izvješću o radu iz članka 73. stavka 9.

Amandman     276

Prijedlog uredbe

Članak 186. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju bespovratnih sredstava za poslovanje, sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuje se u roku od šest mjeseci od početka financijske godine korisnika. Troškovi prihvatljivi za financiranje ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva ni prije početka financijske godine korisnika.

4.  U slučaju bespovratnih sredstava za poslovanje, sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuje se u roku od tri mjeseca od početka financijske godine korisnika. Troškovi prihvatljivi za financiranje ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva ni prije početka financijske godine korisnika. Prva rata isplaćuje se korisniku u roku od dva mjeseca od potpisivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Obrazloženje

Rok za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava iz COM-a trebalo bi smanjiti sa 6 na 3 mjeseca od početka financijske godine korisnika. Tako bi se povećala djelotvornost COM-a tijekom programskog razdoblja. Također bi se izbjeglo ugrožavanje financijske sposobnosti organizacija civilnog društva, posebice onih najmanjih. Rok od šest mjeseci za potpisivanje sporazuma i još tri mjeseca za isplatu prve rate za većinu organizacija civilnog društva znači da se moraju oslanjati na zajmove banaka.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 186.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 186.a

 

Načelo zabrane ostvarivanja dobiti

 

1.   Bespovratna sredstva ne smiju imati svrhu ni učinak ostvarivanja dobiti u okviru djelovanja ili programa rada korisnika („načelo zabrane ostvarivanja dobiti”).

 

2.   Dobit se definira kao višak primitaka iznad prihvatljivih troškova nastalih za korisnika, kad se zahtijeva plaćanje preostalog iznosa.

 

3.   Primici iz stavka 2. ograničavaju se na prihode ostvarene djelovanjem ili programom rada, kao i financijski doprinosi koje su donatori posebno namijenili financiranju prihvatljivih troškova.

 

U slučaju bespovratnih sredstava za poslovanje, iznosi namijenjeni stvaranju pričuva ne uzimaju se u obzir za provjere poštovanja načela zabrane stvaranja dobiti.

 

4.   Stavak 1. ne primjenjuje se na:

 

(a)   djelovanja čiji je cilj jačanje financijske sposobnosti korisnika ili djelovanja koja ostvaruju prihod kako bi se osigurao njihov kontinuitet nakon razdoblja financiranja Unije predviđenog odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili sporazumom o bespovratnim sredstvima;

 

(b)   stipendije za studij, istraživanje ili usavršavanje isplaćene fizičkim osobama;

 

(c)   drugu izravnu potporu isplaćenu fizičkim osobama kojima je pomoć najpotrebnija, kao što su nezaposlene osobe i izbjeglice;

 

(d)   bespovratna sredstva koja se temelje na paušalnim iznosima i/ili jednokratnim iznosima i/ili troškovima po jedinici ako oni zadovoljavaju uvjete određene člankom 175.

 

(e)   bespovratna sredstva male vrijednosti.

 

5.   Ako se ostvari dobit, Komisija ima pravo na povrat postotka dobiti koji odgovara doprinosu Unije prihvatljivim troškovima stvarno nastalima za korisnika u provedbi djelovanja ili programa rada.

 

Odstupajući od ovoga članka, ako europska politička zaklada u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 ostvari višak prihoda iznad rashoda na kraju financijske godine u kojoj je primila bespovratna sredstva za poslovanje, dio tog viška od najviše 25 % ukupnog prihoda za tu godinu može se prenijeti u sljedeću godinu pod uvjetom da se iskoristi do kraja prvog tromjesečja te sljedeće godine.

Obrazloženje

„Načelo zabrane ostvarivanja dobiti” za bespovratna sredstva temeljno je načelo u upravljanju javnim financijama. I Komisija smatra da bi projekte kojima se ostvaruje prihod prvenstveno trebalo financirati financijskim instrumentima, a ne bespovratnim sredstvima, pa je stoga nužno zadržati primjenu ovoga načela na bespovratna sredstva.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 187. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  aranžmani za financiranje Unije, posebno u obliku bespovratnih sredstava;

(c)  aranžmani za financiranje Unije u kojima se navode sve vrste doprinosa Unije, posebno oni u obliku bespovratnih sredstava;

Amandman     279

Prijedlog uredbe

Članak 187. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za obavješćivanje svih podnositelja zahtjeva o ishodu ocjenjivanja njihovih zahtjeva najviše šest mjeseci od zadnjeg dana za podnošenje cjelovitih prijedloga;

(a)  za obavješćivanje svih podnositelja zahtjeva o ishodu ocjenjivanja njihovih zahtjeva najviše tri mjeseca od zadnjeg dana za podnošenje cjelovitih prijedloga;

Amandman     280

Prijedlog uredbe

Članak 187. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava s podnositeljima zahtjeva najviše tri mjeseca od dana kada su podnositelji zahtjeva obavješteni da su bili uspješni.

(b)  za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava s podnositeljima zahtjeva najviše jedan mjesec od dana kada su podnositelji zahtjeva obaviješteni da su bili uspješni.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 187. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja u svojem godišnjem izvješću o radu izvješćuje o prosječnom vremenu potrebnom za obavješćivanje podnositelja zahtjeva i potpisivanje sporazumâ o dodjeli bespovratnih sredstava. U slučaju prekoračenja razdobljâ iz prvog podstavka, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja navodi razloge za to i, ako ti razlozi nisu valjano opravdani u skladu s drugim podstavkom, predlaže korektivne mjere.

Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja u svojem godišnjem izvješću o radu izvješćuje o prosječnom vremenu potrebnom za obavješćivanje podnositelja zahtjeva i potpisivanje sporazumâ o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i o najkraćem i najduljem razdoblju. U slučaju prekoračenja razdobljâ iz prvog podstavka, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja navodi razloge za to i, ako ti razlozi nisu valjano opravdani u skladu s drugim podstavkom, predlaže korektivne mjere.

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 188. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako se dodjeljuju tijelima koja imaju de jure ili de facto monopol ili tijelima koja su na svoju odgovornost imenovale države članice ako te države članice imaju de jure ili de facto monopol.

Briše se.

Obrazloženje

Komisijinim prijedlogom predviđeno je proširivanje mogućnosti dodjele izravnih bespovratnih sredstava subjektima koje odaberu države članice za slučajeve de facto ili de jure monopola ili u slučajevima kada su izravni korisnici odabrani zbog tehničkih sposobnosti. Izvjestitelji nisu u dovoljnoj mjeri uvjereni da je rizik dodjeljivanja bespovratnih sredstava bez izdavanja poziva za podnošenje prijedloga u ovom slučaju opravdan.

Amandman     283

Prijedlog uredbe

Članak 188. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Institucije i tijela Unije ili države članice usko tumače i primjenjuju iznimke iz točaka (c) i (f) prvoga podstavka.

Amandman     284

Prijedlog uredbe

Članak 188. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Institucije i tijela Unije ili države članice jasno definiraju i vremenski okvir i područje primjene iznimaka iz točaka (c) i (f) prvoga podstavka.

Amandman     285

Prijedlog uredbe

Članak 189. – stavak 1. – točka d – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvi podstavak ne primjenjuje se na javna tijela i međunarodne organizacije iz članka 151.;

Prvi podstavak ne primjenjuje se na javna tijela, organizacije država članica i međunarodne organizacije iz članka 151.;

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 151.a (novog).

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 189. – stavak 1. – točka e – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)   opis djelovanja ili programa rada i procijenjeni proračun koja, ako je moguće, ima sljedeće karakteristike:

(e)   opis djelovanja ili programa rada i procijenjeni proračun sa sljedećim karakteristikama:

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 189. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Podnositelj zahtjeva navodi izvore i iznose primljenog financiranja Unije ili primijenjenog financiranja Unije za isto djelovanje ili dio djelovanja ili za njegovo funkcioniranje u istoj financijskoj godini kao i svako drugo primljeno ili primijenjeno financiranje za isto djelovanje.

Obrazloženje

Vraćeno iz članka 196. stavka 4. Pravila za primjenu Financijske uredbe.

Amandman     288

Prijedlog uredbe

Članak 191. – stavak 5. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  organizacije država članica;

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 151.a (novog).

Amandman     289

Prijedlog uredbe

Članak 191. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, ovisno o procjeni rizika, odustati od obveze provjeravanja operativne sposobnosti javnih tijela ili međunarodnih organizacija.

6.  Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, ovisno o procjeni rizika, odustati od obveze provjeravanja operativne sposobnosti javnih tijela, organizacija država članica ili međunarodnih organizacija.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 151.a (novog).

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 192. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  da se omogući evaluacija prijedloga.

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 200. – stavak 5. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon objave Komisija Europskom parlamentu i Vijeću na njihov zahtjev šalje izvješće koje sadržava sljedeće informacije:

Nakon objave Komisija Europskom parlamentu i Vijeću šalje izvješće koje sadržava sljedeće informacije:

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 201. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Unija može temeljnim aktom uspostaviti financijske instrumente ili osigurati proračunska jamstva ili financijsku pomoć uz potporu iz općeg proračuna.

1.  Kako bi postigla svoje ciljeve, Unija može temeljnim aktom uspostaviti financijske instrumente ili osigurati proračunska jamstva ili financijsku pomoć uz potporu iz općeg proračuna u slučajevima u kojima se to pokaže kao najbolji način za postizanje ciljeva Unije. Financijski instrumenti moraju biti komplementarni s drugim oblicima proračunskih intervencija.

Amandman     293

Prijedlog uredbe

Članak 201. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Revizorski sud ima potpuni pristup svim informacijama povezanima s financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima i financijskom pomoći, uključujući provjere na licu mjesta.

 

Osim ako je drukčije određeno u temeljnom aktu, Revizorski sud smatra se vanjskim revizorom odgovornim za projekte i programe koji se financiraju iz određenog financijskog instrumenta, proračunskoga jamstva ili financijske pomoći.

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 202. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Financijski instrumenti koriste se u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti, proporcionalnosti, nediskriminacije, jednakog postupanja i supsidijarnosti, te u skladu s njihovim ciljevima i gdje je primjenjivo, trajanjem utvrđenim u temeljnom aktu za te financijske instrumente.

Obrazloženje

Vraćen stavak 1. članka 140. Uredbe 966/2012 koji je Komisija izbrisala.

Amandman     295

Prijedlog uredbe

Članak 202. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  postiže se učinak poluge ili multiplikacijski učinak mobilizacijom globalnog ulaganja koje premašuje veličinu doprinosa Unije ili jamstva. Ciljani raspon vrijednosti za učinak poluge i multiplikacijski učinak temelji se na ex ante evaluaciji odgovarajućeg financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva;

(d)  postiže se učinak poluge ili multiplikacijski učinak mobilizacijom globalnog ulaganja koje premašuje veličinu doprinosa Unije ili jamstva. Ciljani raspon vrijednosti za učinak poluge i multiplikacijski učinak temelji se na procjeni učinka odgovarajućeg financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva;

Obrazloženje

Dosljedna terminologija u skladu s izvjestiteljevim izmjenama članka 32.

Amandman     296

Prijedlog uredbe

Članak 202. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  osigurava se da svaka naknada provedbenim subjektima ili drugim strankama koji sudjeluju u provedbi ovisi o uspješnosti. Provizije koje ovise o uspješnosti obuhvaćaju administrativne provizije za naknadu subjektu ili partneru za obavljeni rad pri provedbi financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva i, po potrebi, inicijative povezane s politikom, kojima se promiče ostvarivanje ciljeva politike ili financijska uspješnost financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva. Iznimni troškovi mogu se vratiti;

(g)  osigurava se da svaka naknada provedbenim subjektima ili drugim strankama koji sudjeluju u provedbi ovisi o uspješnosti. Naknade koje se temelje na uspješnosti obuhvaćaju administrativne naknade subjektima ili partnerima za obavljeni rad pri provedbi financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva izračunate na temelju stvarno prenesenih sredstava i, po potrebi, inicijative povezane s politikom, kojima se promiče ostvarivanje ciljeva politike ili financijska uspješnost financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva. Iznimni troškovi mogu se vratiti u valjano opravdanim slučajevima;

Amandman     297

Prijedlog uredbe

Članak 202. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  sporazumi i mjere uspješnosti moraju biti dobro osmišljeni i moraju se oprezno provoditi; Komisija ne dopušta izračun administrativnih naknada kao postotka ukupnog rezerviranog doprinosa Unije, uključujući neiskorištene proračunske obveze).

Amandman     298

Prijedlog uredbe

Članak 202. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  temelji su u ex-ante evaluacijama, izvedenima pojedinačno ili kao dio programa, u skladu s člankom 32. Ex-ante evaluacija sadržava objašnjenja o izboru vrste financijske operacije uzimajući u obzir ciljeve politike kojima se teži i s njima povezane financijske rizike i uštede za proračun Unije.

(h)  temelji su u procjenama učinka, izvedenima pojedinačno ili kao dio programa, u skladu s člankom 32. Procjena učinka sadržava objašnjenja o izboru vrste financijske operacije uzimajući u obzir ciljeve politike kojima se teži i s njima povezane financijske rizike i uštede za proračun Unije. Te procjene preispituju se i ažuriraju kako bi se uzeo u obzir učinak velikih socioekonomskih promjena na svrhu instrumenta ili jamstva.

Obrazloženje

Dosljedna terminologija u skladu s izvjestiteljevim izmjenama članka 32.

Amandman     299

Prijedlog uredbe

Članak 202. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svaki nepodmireni iznos koji proizlazi iz proračuna Unije vraća se u proračun na kraju razdoblja provedbe financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva;

(b)  svaki nepodmireni iznos koji proizlazi iz proračuna Unije vraća se u proračun na kraju razdoblja provedbe financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva i uzimajući u obzir prirodu toga financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva;

Obrazloženje

U programima za podjelu rizika portfelja, prije vraćanja sredstava u proračun EU-a trebalo bi uzeti u obzir i trajanje portfelja.

Amandman     300

Prijedlog uredbe

Članak 203. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proračunska jamstva i financijska pomoć mogu proizvesti nepredviđenu obvezu za Uniju koja premašuje financijsku imovinu namijenjenu za pokrivanje financijske odgovornosti Unije.

2.  Proračunska jamstva i financijska pomoć mogu proizvesti nepredviđenu obvezu za Uniju koja može premašivati financijsku imovinu namijenjenu za pokrivanje financijske odgovornosti Unije samo ako je to predviđeno u temeljnom aktu kojim se uspostavlja jamstvo i uz uvjete koji su određeni u tom aktu.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom ažurira i zamjenjuje izvjestiteljev izvorni amandman 159.

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 204. – stavak 8. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  je kao posljedica aktiviranja proračunskog jamstva razina rezervacija za to proračunsko jamstvo niža od 30 % stope rezervacija iz stavka 1. ili bi mogla biti niža od te stope u roku od godine dana u skladu s procjenom rizika koju provede Komisija;

(a)  je kao posljedica aktiviranja proračunskog jamstva razina rezervacija za to proračunsko jamstvo niža od 50 % stope rezervacija iz stavka 1., također ako je niža od 30 % ili ako bi mogla biti niža od bilo koje od tih stopa u roku od godine dana u skladu s procjenom rizika koju provede Komisija;

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 204. – stavak 8. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  iznos privatnog kapitala manji od iznosa doprinosa iz javnih izvora.

Amandman     303

Prijedlog uredbe

Članak 205. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Rezervacije za pokrivanje financijskih obveza koje proizlaze iz financijskih instrumenata, proračunskih jamstava ili financijske pomoći drže se u zajedničkom fondu za rezervacije kojim izravno upravlja Komisija.

1.  Rezervacije za pokrivanje financijskih obveza koje proizlaze iz financijskih instrumenata, proračunskih jamstava ili financijske pomoći drže se u zajedničkom fondu za rezervacije kojim izravno upravlja Komisija. Komisija obavještava Europski parlament i s njime se savjetuje o djelovanju zajedničkoga fonda za rezervacije i o izračunu njegove stope rezervacija.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 206. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svake tri godine provodi se neovisna evaluacija prikladnosti smjernica.

Svake tri godine provodi se neovisna evaluacija prikladnosti smjernica koja se dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 207. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 242. Komisija jednom godišnje izvješćuje o financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima, financijskoj pomoći, potencijalnim obvezama i zajedničkom fondu za rezervacije.

U skladu s člankom 242. Komisija jednom godišnje izvješćuje o financijskim instrumentima, uključujući i financijskim instrumentima na koje se primjenjuje članak 210., proračunskim jamstvima, financijskoj pomoći, nepredviđenim obvezama i zajedničkom fondu za rezervacije.

Obrazloženje

Zahtjevi u pogledu izvješćivanja za financijske instrumente s podijeljenim izvršenjem trebali bi biti jednaki onima za instrumente s izravnim i neizravnim izvršavanjem.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 208. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Neovisno o članku 201. stavku 1., financijski instrumenti mogu se u valjano opravdanim slučajevima uspostaviti i ako nisu odobreni temeljnim aktom, pod uvjetom da su ti instrumenti uključeni u proračun u skladu s člankom 50. stavkom 1. točkom (e).

Briše se.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 208. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako se financijski instrumenti u okviru jednog sporazuma kombiniraju s dopunskom potporom iz proračuna Unije, uključujući bespovratna sredstva, ova glava primjenjuje se na cijelu mjeru. Izvješćivanje se provodi u skladu s člankom 242.

2. Ako se financijski instrumenti u okviru jednog sporazuma kombiniraju s dopunskom potporom iz proračuna Unije, uključujući bespovratna sredstva, pravila koja se primjenjuju na način financiranja kojim se pruža više od 50 % ukupnih sredstava primjenjuje se na cijelu mjeru. Izvješćivanje o dijelu koji se odnosi na financijski instrument provodi se u skladu s člankom 242.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 208. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija osigurava usklađeno upravljanje financijskim instrumentima osobito u području računovodstva, izvješćivanja, praćenja i upravljanja financijskim rizikom.

3.  Komisija osigurava usklađeno i pojednostavljeno upravljanje financijskim instrumentima osobito u području računovodstva, izvješćivanja, praćenja i upravljanja financijskim rizikom.

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 208. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako Unija ima manjinski udio u financijskom instrumentu, Komisija osigurava usklađenost s ovom glavom u skladu s načelom proporcionalnosti, na temelju važnosti i vrijednosti sudjelovanja Unije u instrumentu. Neovisno o prethodno navedenom, Komisija osigurava usklađenost s člankom 124.

Briše se.

Amandman     310

Prijedlog uredbe

Članak 208. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o učinkovitosti i uspješnosti financijskih instrumenata prema načinima upravljanja iz točaka (a), (b) i (c) članka 61. stavka 1. U svojem godišnjem izvješću Komisija mora jasno dokazati dodanu vrijednost financijskih instrumenata, mora moći utvrditi krajnje korisnike sredstava i moći sastaviti popis projekata koji se financiraju financijskim instrumentima.

Amandman     311

Prijedlog uredbe

Članak 210. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U pogledu doprinosa iz fondova koji se provode u okviru podijeljenog izvršenja za financijske instrumente koji su uspostavljeni na temelju ovog odjeljka, primjenjuju se pravila pojedinih sektora. Neovisno o prethodno navedenom upravljačka tijela mogu se prije davanja doprinosa postojećem financijskom instrumentu pozvati na postojeću ex-ante evaluaciju provedenu u skladu s člankom 202. stavkom 1. točkom (h).

3.  U pogledu doprinosa iz fondova koji se provode u okviru podijeljenog izvršenja za financijske instrumente koji su uspostavljeni na temelju ovog odjeljka, primjenjuju se pravila pojedinih sektora. Neovisno o prethodno navedenom upravljačka tijela mogu se prije davanja doprinosa postojećem financijskom instrumentu pozvati na postojeću procjenu učinka provedenu u skladu s člankom 202. stavkom 1. točkom (h).

Obrazloženje

Dosljedna terminologija u skladu s izvjestiteljevim izmjenama članka 32.

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 213. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska pomoć Unije državama članicama ili trećim zemljama u obliku je zajma ili kreditne linije ili bilo kojeg drugog instrumenta koji se smatra primjerenim za osiguranje učinkovitosti potpore. U tu svrhu Komisija je ovlaštena, relevantnim temeljnim aktom, u ime Unije posuditi potrebna sredstva na tržištima kapitala ili od financijskih institucija.

1.  Financijska pomoć Unije državama članicama ili trećim zemljama podliježe unaprijed utvrđenim uvjetima i u obliku je zajma ili kreditne linije ili bilo kojeg drugog instrumenta koji se smatra primjerenim za osiguranje učinkovitosti potpore. U tu svrhu Komisija je ovlaštena, relevantnim temeljnim aktom, u ime Unije posuditi potrebna sredstva na tržištima kapitala ili od financijskih institucija.

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 213. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Financijsku pomoć izravno provodi Komisija.

4.  Financijsku pomoć izravno provodi Komisija koja redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o ispunjavanju uvjeta i razvoju financijske pomoći.

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 213. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osigurava da zemlja korisnica redovito provjerava jesu li osigurana financijska sredstva ispravno iskorištena, da poduzima odgovarajuće mjere radi sprečavanja nepravilnosti i prijevara te da, prema potrebi, pokreće pravne postupke u cilju povrata svih sredstava isplaćenih na temelju financijske pomoći Unije koja se nisu pravilno iskoristila;

(a)  osigurava da zemlja korisnica redovito provjerava jesu li osigurana financijska sredstva ispravno iskorištena a uvjeti ispunjeni, da poduzima odgovarajuće mjere radi sprečavanja nepravilnosti i prijevara te da, prema potrebi, pokreće pravne postupke u cilju povrata svih sredstava isplaćenih na temelju financijske pomoći Unije koja se nisu pravilno iskoristila;

Amandman     315

Prijedlog uredbe

Članak 215. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Doprinosi se ne smiju koristiti kako bi se izravno ili neizravno ostvarila bilo kakva osobna korist, u novcu ili naravi, bilo kojeg pojedinog člana ili člana osoblja neke europske političke stranke. Doprinosi se ne smiju koristiti kako bi se izravno ili neizravno financirale aktivnosti trećih strana, a osobito nacionalnih političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj ili nacionalnoj razini, bez obzira na to jesu li u obliku bespovratnih sredstava, donacija, zajmova ili bilo kakvih drugih sličnih sporazuma. Doprinosi se ne smiju koristiti ni u jednu od svrha koje su isključene člankom 22. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

3.  Doprinosi se ne smiju koristiti kako bi se izravno ili neizravno ostvarila bilo kakva osobna korist, u novcu ili naravi, bilo kojeg pojedinog člana ili člana osoblja neke europske političke stranke. Doprinosi se ne smiju koristiti kako bi se izravno ili neizravno financirale aktivnosti trećih strana, a osobito nacionalnih političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj ili nacionalnoj razini, bez obzira na to jesu li u obliku bespovratnih sredstava, donacija, zajmova ili bilo kakvih drugih sličnih sporazuma. Za potrebe ovoga članka, povezani subjekti europskih političkih stranaka na europskoj razini, kao što su organizacije mladih i žena tih stranaka, ne smatraju se trećim stranama. Doprinosi se ne smiju koristiti ni u jednu od svrha koje su isključene člankom 22. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Obrazloženje

U ovome se amandmanu razjašnjava da europske političke stranke u skladu s novim statutom još uvijek imaju pravo podupirati svoje organizacije mladih, žena itd.

Amandman     316

Prijedlog uredbe

Članak 215. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Europske političke stranke imaju pravo stvarati rezerve uz iznos vlastitih sredstava koji premašuje 15 % njihovih godišnjih nadoknadivih rashoda.

Obrazloženje

U ovome se amandmanu razjašnjava da europske političke stranke u skladu s novim statutom još uvijek imaju pravo stvarati rezerve iz vlastitih sredstava.

Amandman     317

Prijedlog uredbe

Članak 215. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako europska politička zaklada u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 ostvari višak prihoda iznad rashoda na kraju financijske godine u kojoj je primila bespovratna sredstva za poslovanje, dio tog viška od najviše 25 % ukupnog prihoda za tu godinu može se prenijeti u sljedeću godinu pod uvjetom da se iskoristi do kraja prvog tromjesečja te sljedeće godine.

Briše se.

Obrazloženje

Ažurirana verzija amandmana 170. Izvjestitelji smatraju da bi članak 215. stavak 7. trebalo premjestiti u članak 186.a stavak 6. (novi).

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 219. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  financiranje koje nije povezano s troškovima relevantnih operacija i temelji se na jednom od sljedećeg:

 

i.   ex ante ispunjavanju određenih uvjeta;

 

ii.   postizanju rezultata koji se mjere s obzirom na prethodno utvrđene ključne etape ili s pomoću indikatora uspješnosti.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izmjena članka 121.

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 219. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  financiranje koje nije povezano s troškovima relevantnih operacija i temelji se na jednom od sljedećeg:

Briše se.

i.   i. ex ante ispunjavanju određenih uvjeta;

 

ii.   postizanju rezultata koji se mjere s obzirom na prethodno utvrđene ključne etape ili s pomoću indikatora uspješnosti.

 

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izmjena članka 121.

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 227. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzajamni fondovi

Uzajamni fondovi Unije za vanjska djelovanja

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu stavka 1. ovog članka.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 227. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za djelovanja u nuždi, djelovanja nakon djelovanja u nuždi ili tematska djelovanja Komisija može, nakon što o tome obavijesti Europski parlament i Vijeće, osnovati uzajamne fondove na temelju sporazuma sklopljenih s drugim donatorima. Osnivačkim aktom svakog uzajamnog fonda definiraju se njegovi ciljevi. Odluka Komisije o osnivanju uzajamnog fonda obuhvaća opis ciljeva fonda, opravdanost njegova stvaranja u skladu sa stavkom 3., naznaku njegova trajanja i prethodne sporazume s ostalim donatorima.

1.  Samo u valjano opravdanim slučajevima i za djelovanja u nuždi, djelovanja nakon djelovanja u nuždi ili tematska djelovanja Komisija može Europskom parlamentu i Vijeću posredstvom temeljnog akta i u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom predložiti osnivanje uzajamnih fondova za vanjska djelovanja na temelju sporazuma sklopljenih s drugim donatorima. Temeljnim aktom o osnivanju svakog uzajamnog fonda obuhvaća se opis ciljeva fonda, opravdanost njegova stvaranja u skladu sa stavkom 3., udio sredstava iz drugih izvora koji nisu proračun Unije, čiji omjer ostaje nepromijenjen tijekom cijelog trajanja uzajamnog fonda, naznaku njegova trajanja i prethodne sporazume s ostalim donatorima.

 

Uzajamni fond ni u kojem slučaju ne može se osnovati unutar Unije.

Obrazloženje

Postojeće uzajamne fondove Unije karakterizira nedostatan nadzor EP-a i problemi u pogledu izjednačavanja doprinosa iz proračuna EU-a od strane ostalih donatora. Izvjestitelji smatraju da je, sve dok se ta pitanja ne riješe, preuranjeno proširiti njihovu primjenu na unutarnje politike. Nadalje, organizacije koje provode projekte nailaze na probleme s uzajamnim fondovima pri sufinanciranju projekata i stoga se protive njihovoj uporabi unutar Unije. Ova izmjena uzima u obzir prijedloge Njemačkog saveza organizacija socijalnog rada (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 227. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija dostavlja nacrte svojih odluka o osnivanju, produljenju i likvidaciji uzajamnog fonda Unije mjerodavnom odboru koji je osnovan temeljnim aktom u skladu s kojim Unija daje doprinos uzajamnom fondu Unije.

2.  Komisija dostavlja nacrte svojih prijedloga o osnivanju, produljenju i likvidaciji uzajamnog fonda Unije Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

Vidjeti obrazloženje izvjestiteljeve izmjene stavka 1.

Amandman     323

Prijedlog uredbe

Članak 227. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postoji dodana vrijednost intervenciji Unije: uzajamni fondovi osnivaju se i provode samo na razini Unije ako se njihovi ciljevi, posebno zbog njihova opsega i potencijalnih učinaka, mogu bolje postići na razini Unije nego na nacionalnoj razini;

(a)  procjenom učinka utvrđeno je da postoji dodana vrijednost intervenciji Unije: uzajamni fondovi osnivaju se i provode samo na razini Unije ako se njihovi ciljevi, posebno zbog njihova opsega i potencijalnih učinaka, mogu bolje postići na razini Unije nego na nacionalnoj razini i ne mogu se postići u jednakoj mjeri bilo kojim drugim postojećim financijskim instrumentom;

Obrazloženje

Izmjena se temelji na prijedlogu organizacije Civil Society Europe.

Amandman     324

Prijedlog uredbe

Članak 227. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ciljevi uzajamnih fondova Unije za vanjsko djelovanje usklađuju se s ciljevima instrumenta Unije ili proračunske stavke iz koje se financiraju.

Obrazloženje

Izmjena se temelji na prijedlogu organizacije Civil Society Europe.

Amandman     325

Prijedlog uredbe

Članak 227. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za svaki uzajamni fond Unije osniva se odbor kojim predsjedava Komisija kako bi se osigurala pravedna zastupljenost donatora i država članica kao promatrača koji ne daju doprinos te kako bi se odlučilo o korištenju sredstava. Pravila za sastav odbora i njegova interna pravila utvrđuju se u osnivačkom aktu uzajamnog fonda koji donosi Komisija i kojeg se pridržavaju donatori. Ta pravila uključuju zahtjev za pozitivnim ishodom glasovanja Komisije u pogledu konačne odluke o korištenju sredstava.

4.  Za svaki uzajamni fond Unije osniva se odbor kojim predsjedava Komisija kako bi se osigurala pravedna zastupljenost donatora, država članica i prema potrebi Europskog parlamenta kao promatrača koji ne daju doprinos te kako bi se odlučilo o korištenju sredstava. Pravila za sastav odbora i njegova interna pravila utvrđuju se u osnivačkom aktu uzajamnog fonda koji donosi Komisija i kojeg se pridržavaju donatori. Ta pravila uključuju zahtjev za pozitivnim ishodom glasovanja Komisije u pogledu konačne odluke o korištenju sredstava.

Amandman     326

Prijedlog uredbe

Članak 227. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzajamni fondovi Unije osnivaju se s ograničenim trajanjem utvrđenim u njihovu osnivačkom aktu. To trajanje može se produljiti odlukom Komisije na zahtjev odbora predmetnog uzajamnog fonda.

Uzajamni fondovi Unije osnivaju se s ograničenim trajanjem utvrđenim u njihovu osnivačkom aktu. To trajanje mogu produljiti Europski parlament i Vijeće djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom na temelju prijedloga Komisije na zahtjev odbora predmetnog uzajamnog fonda.

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Članak 228. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedba uzajamnih fondova

Provedba uzajamnih fondova Unije za vanjska djelovanja

Amandman     328

Prijedlog uredbe

Članak 228. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uzajamni fondovi Unije provode se u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti, proporcionalnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te u skladu s određenim ciljevima definiranima u svakom osnivačkom aktu.

1.  Uzajamni fondovi Unije provode se u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti, proporcionalnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja, potpuno poštujući proračunski nadzor i sustave kontrole Europskog parlamenta i Vijeća, te u skladu s određenim ciljevima definiranima u svakom osnivačkom aktu.

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Članak 228. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Svaki doprinos Unije koristi se vodeći računa o ciljevima utvrđenima u temeljnom aktu u skladu s kojim se doprinos Unije pruža uzajamnom fondu Unije.

Amandman     330

Prijedlog uredbe

Članak 228. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Djelovanja financirana u okviru uzajamnih fondova Unije Komisija može izvršavati izravno u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (a) te izvršavati neizravno sa subjektima u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) podtočkama i., ii., iii., v. i vi.

2.  Djelovanja financirana u okviru uzajamnih fondova Unije Komisija može izvršavati izravno u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (a) te izvršavati neizravno sa subjektima u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) podtočkama i., ii., iii., v. i vi. te su u skladu s financijskim pravilima.

Amandman     331

Prijedlog uredbe

Članak 228. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dužnosnik za ovjeravanje obavlja financijsko izvješćivanje o operacijama svakog uzajamnog fonda dva puta godišnje.

Dužnosnik za ovjeravanje obavlja financijsko izvješćivanje o operacijama svakog uzajamnog fonda dva puta godišnje. Osim toga, Komisija najmanje svakih šest mjeseci izvještava o provedbi svakog uzajamnog fonda na temelju kvalitativnih kriterija, kao što su vrsta projekata i programa kojima se pruža potpora, postupci odabira, geografski i tematski prioriteti, nadzor nad posrednicima i način na koji uzajamni fond pridonosi ispunjavanju ciljeva predviđenih u osnovnim aktima instrumenata Unije kojima se doprinosi njegovu financiranju.

Amandman     332

Prijedlog uredbe

Članak 228. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzajamni fondovi svake godine podliježu neovisnoj vanjskoj reviziji.

Uzajamni fondovi svake godine podliježu neovisnoj vanjskoj reviziji. Revizorski sud ima pravo nadzora.

Amandman     333

Prijedlog uredbe

Članak 228. – stavak 5. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzajamni fondovi dio su postupka davanja razrješnice u skladu s člankom 319. UFEU-a.

Amandman    334

Prijedlog uredbe

Članak 228. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Komisija objavljuje detaljno izvješće o aktivnostima kojima se pruža potpora preko uzajamnih fondova Unije, kao i o njihovoj provedbi i uspješnosti, i to u okviru radnog dokumenta koji se svake godine prilaže nacrtu proračuna, u skladu s člankom 39. stavkom 6.

Amandman     335

Prijedlog uredbe

Članak 229. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  treća zemlja poštuje temeljna načela Opće deklaracije o ljudskim pravima;

Amandman     336

Prijedlog uredbe

Članak 229. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  treća zemlja predvidjela je propise za borbu protiv korupcije.

Amandman    337

Prijedlog uredbe

Članak 230. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za vrijednosti manje od vrijednosti pragova iz članka 169. stavka 1. za pomoć institucijama u ocjenjivanju zahtjeva za bespovratna sredstva, projekata i natječaja te za davanje mišljenja i savjeta u posebnim slučajevima mogu se odabrati plaćeni vanjski stručnjaci na temelju postupka iz stavka 3.

1.  Za vrijednosti manje od vrijednosti pragova iz članka 169. stavka 1. za pomoć institucijama u ocjenjivanju zahtjeva za bespovratna sredstva, projekata i natječaja te za davanje mišljenja i savjeta u posebnim slučajevima mogu se odabrati plaćeni vanjski stručnjaci na temelju postupka iz stavka 3. Oni podliježu porezu Unije.

Amandman    338

Prijedlog uredbe

Članak 234. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Godišnji financijski izvještaji pripremaju se za svaku financijsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Ti izvještaji obuhvaćaju:

Godišnji financijski izvještaji pripremaju se za svaku financijsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Ti izvještaji obuhvaćaju:

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 234. stavka 1.a (novi).

Amandman    339

Prijedlog uredbe

Članak 234. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijske izvještaje koji prikazuju financijske informacije u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 79.;

(a)  konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju konsolidiranje financijskih podataka sadržanih u financijskim izvještajima institucija koje se financiraju iz proračuna, konsolidirane financijske izvještaje tijela iz članka 69. te ostalih tijela čiji se financijski izvještaji moraju konsolidirati u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 79.;

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 234. stavka 1.a (novi).

Amandman    340

Prijedlog uredbe

Članak 234. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  proračunsko računovodstvo koje prikazuje informacije iz proračunskog računovodstva institucija;

(b)  zbirni izvještaj o proračunu koji prikazuje informacije iz izvještaja o proračunu pojedinačnih institucija.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 234. stavka 1.a (novi).

Amandman    341

Prijedlog uredbe

Članak 234. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  konsolidirane godišnje financijske izvještaje u kojima su u skladu računovodstvenim pravilima iz članka 79., a posebno s načelom značajnosti, prikazane konsolidirane financijske informacije iz financijskih izvještaja i proračunskog računovodstva tijela iz članka 69. te drugih tijela koja ispunjavaju kriterije računovodstvene konsolidacije.

Briše se.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 234. stavka 1.b (novi).

Amandman    342

Prijedlog uredbe

Članak 234. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Komisija svake godine objavljuje dugoročnu prognozu novčanih tokova koja obuhvaća razdoblje od sedam do deset godina i sadrži podatke o gornjim granicama proračuna, potrebama za plaćanjima, ograničenjima kapaciteta te, kada je to primjenjivo, eventualnim opozivima.

Obrazloženje

U skladu s prijedlozima Revizorskog suda (vidjeti Mišljenje br. 1/2017), izvjestitelji predlažu „restrukturiranje” financijskog izvještavanja tako da se uključe dugoročne prognoze novčanog toka kako bi dionici lakše mogli procijeniti buduće potrebe za plaćanjima i proračunske prioritete. Zadržava se i postojeća definicija godišnjih financijskih izvještaja.

Amandman    343

Prijedlog uredbe

Članak 235. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Računovodstveni službenik, nakon završetka financijske godine i do datuma prijenosa općih financijskih izvještaja, izvršava sva usklađenja koja su, bez posezanja za isplatom ili naplatom u vezi s tom godinom, potrebna radi točnog financijskog izvještavanja. Takva su usklađenja u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 79.

3.  Računovodstveni službenik, nakon završetka financijske godine i do datuma prijenosa općih financijskih izvještaja, izvršava sva usklađenja koja su, bez posezanja za isplatom ili naplatom u vezi s tom godinom, potrebna radi istinitog i objektivnog prikaza tih financijskih izvještaja. Takva su usklađenja u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 79.

Obrazloženje

„Istinit i objektivan prikaz” općenito je prihvaćen termin.

Amandman    344

Prijedlog uredbe

Članak 237. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Računovodstveni službenici ostalih institucija i tijela iz članka 234. dostavljaju svoje privremene financijske izvještaje računovodstvenom službeniku Komisije te Revizorskom sudu do 1. ožujka sljedeće godine.

1.  Računovodstveni službenici svih institucija i tijela Unije dostavljaju svoje privremene financijske izvještaje Revizorskom sudu do 1. ožujka sljedeće godine.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 237. stavka 3.a (novi).

Amandman    345

Prijedlog uredbe

Članak 237. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Računovodstveni službenik Komisije konsolidira te privremene financijske izvještaje s privremenim financijskim izvještajima Komisije te do 31. ožujka sljedeće godine Revizorskom sudu elektroničkim putem dostavlja privremene financijske izvještaje Komisije zajedno s privremenim konsolidiranim financijskim izvještajima Unije.

3.  Računovodstveni službenik Komisije konsolidira te privremene financijske izvještaje s privremenim financijskim izvještajima Komisije te do 31. ožujka sljedeće godine Revizorskom sudu elektroničkim putem dostavlja privremene konsolidirane financijske izvještaje Unije.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 237. stavka 3.a (novi).

Amandman    346

Prijedlog uredbe

Članak 237. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Privremeni konsolidirani financijski izvještaji Unije sadržavaju i procjenu razine pogreške u rashodima Unije utemeljenu na dosljednoj metodologiji.

Obrazloženje

U skladu s prijedlozima Revizorskog suda (vidjeti stavke 13. i 108. Mišljenja br. 1/2017), izvjestitelji smatraju da bi Revizorski sud trebao pratiti i privremene financijske izvještaje Unije.

Amandman    347

Prijedlog uredbe

Članak 238. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Revizorski sud do 1. lipnja daje svoja opažanja na privremene financijske izvještaje svih institucija osim Komisije i svakog tijela iz članka 234., a do 15. lipnja daje svoja opažanja na privremene financijske izvještaje Komisije i konsolidirane privremene financijske izvještaje Unije.

1.  Revizorski sud do 15. svibnja godine n+1 daje svoja opažanja o privremenim financijskim izvještajima svih institucija i svakog tijela iz članka 234., a do 1. lipnja godine n+1 daje svoja opažanja o konsolidiranim privremenim financijskim izvještajima Unije.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 238. stavka 2. podstavka 2.

Amandman    348

Prijedlog uredbe

Članak 238. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Računovodstveni službenici ostalih institucija i tijela iz članka 234. do 15. lipnja dostavljaju računovodstvenom službeniku Komisije zahtijevane računovodstvene informacije za potrebe konsolidacije, na način i u obliku koji je on utvrdio.

Računovodstveni službenici ostalih institucija i tijela iz članka 234. do 1. lipnja dostavljaju računovodstvenom službeniku Komisije zahtijevane računovodstvene informacije za potrebe konsolidacije, na način i u obliku koji je on utvrdio.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 238. stavka 2. podstavka 2.

Amandman    349

Prijedlog uredbe

Članak 238. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sve institucije osim Komisije i svako od tijela iz članka 234. ove Uredbe dostavljaju svoje završne financijske izvještaje računovodstvenom službeniku Komisije, Revizorskom sudu, Europskom parlamentu i Vijeću do 1. srpnja.

Sve institucije osim Komisije i svako od tijela iz članka 234. ove Uredbe dostavljaju svoje završne financijske izvještaje računovodstvenom službeniku Komisije, Revizorskom sudu, Europskom parlamentu i Vijeću do 15.lipnja. Do istog datuma, nakon odobravanja svojih vlastitih završnih financijskih izvještaja, Komisija ih elektronički šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

Obrazloženje

Izvjestitelji smatraju da postoji mogućnost da se predloženi rokovi u pogledu odobravanja i prosljeđivanja završnih financijskih izvještaja skrate.

Amandman    350

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 31. srpnja sljedeće godine Komisija Europskom parlamentu i Vijeću šalje cjelovit skup financijskih izvješća i izvješća o odgovornosti koji obuhvaća:

1.  Do 31. ožujka sljedeće godine Komisija Europskom parlamentu i Vijeću šalje cjelovit skup financijskih izvješća i izvješća o odgovornosti koji obuhvaća:

Obrazloženje

Produljenje roka za prosljeđivanje tih izvještaja s 30. lipnja na 31. srpnja, dakle nakon početka ljetne stanke, nije u skladu s unutarnjim postupcima EP-a i odbora CONT. Izvjestitelji nasuprot tome predlažu da se rok skrati na 31. ožujka.

Amandman    351

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 238.;

a)  konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 238. s uključenom dugoročnom prognozom novčanih tokova;

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 239. stavka 1. točke (c).

Amandman    352

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  godišnje izvješće o upravljanju i uspješnosti u kojem se navodi:

b)  jedinstveno izvješće o odgovornosti u kojem se navodi:

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 239. stavka 1. točke (c).

Amandman    353

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka b – podtočka i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i a)  izjavu o upravljanju, u kojoj se pružaju informacije o ključnim sustavima upravljanja Unije;

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 239. stavka 1. točke (c).

Amandman    354

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka b – podtočka i.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i b)  evaluaciju ostvarenog napretka prema ciljevima politika koji se prate na temelju pokazatelja uspješnosti iz članka 31.;

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 239. stavka 1. točke (c).

Amandman    355

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka b – podtočka i.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i c)  procjena razmjera do kojih na rashode utječu nepravilnosti s pridruženom procjenom razine pogreške i, zasebno, visina iznosa rashoda Unije za koje Komisija predviđa da ih u predmetnoj financijskoj godini može vratiti u obliku povrata ili financijskih ispravaka;

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 239. stavka 1. točke (c).

Amandman    356

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ii a)  izvješće o ulozi i zaključcima odbora za unutarnju reviziju iz članka 120.a.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 239. stavka 1. točke (c).

Amandman    357

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  izvješće o preventivnim i korektivnim mjerama za proračun EU-a, u kojem se prikazuje financijski učinak mjera poduzetih za zaštitu proračuna EU-a od nezakonitih rashoda;

c)  izvješće o preventivnim i korektivnim mjerama za proračun EU-a, u kojem se pruža procjena razine nepravilnosti prisutne u početnim ili odobrenim zahtjevima za povrat troškova i prikazuje financijski učinak mjera poduzetih za zaštitu proračuna EU-a od nezakonitih rashoda;

Obrazloženje

Izvjestitelji smatraju da bi konsolidirane financijske izvještaje trebali popratiti jedinstveno izvješće o odgovornosti kojim se pružaju računovodstveni podatci, izjava o upravljanju, opći pregled rashoda i aktivnosti Unije, evaluacija napretka u ispunjavanju ciljeva, procjena razmjera do kojih na rashode utječu nepravilnosti te izvješće o ulozi i zaključcima odbora za unutarnju reviziju.

Amandman    358

Prijedlog uredbe

Članak 239. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e)  izvješće o internim revizijama iz članka 116. stavka 7.;

e)  izvješće o unutarnjim revizijama iz članka 116. stavka 4.;

Obrazloženje

Ispravak.

Amandman    359

Prijedlog uredbe

Članak 241. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu prije 31. ožujka sljedeće financijske godine.

Izvješće stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu prije 1. ožujka sljedeće financijske godine.

Obrazloženje

Dosljedno usklađivanje obveza izvješćivanja.

Amandman     360

Prijedlog uredbe

Članak 242. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima, financijskoj pomoći, potencijalnim obvezama i zajedničkom fondu za rezervacije u skladu s člankom 39. stavcima 4. i 5. i člankom 50. stavkom 1. točkom (d). Te se informacije istodobno stavljaju na raspolaganje Revizorskom sudu.

Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima, financijskoj pomoći, potencijalnim obvezama i zajedničkom fondu za rezervacije 30. lipnja godine objavljivanja u skladu s člankom 39. stavcima 4. i 5. i člankom 50. stavkom 1. točkom (d). Te se informacije istodobno stavljaju na raspolaganje Revizorskom sudu.

Obrazloženje

Izvjestitelji pozdravljaju prijedlog Komisije za objedinjenje zahtjeva u pogledu izvješćivanja u jedinstveni dokument priložen nacrtu proračuna. Taj bi dokument trebao omogućiti razinu informacija jednaku onima trenutačnih izvješća te pružiti jasnu sliku o stanju 30. lipnja godine u kojoj se objavljuje.

Amandman    361

Prijedlog uredbe

Članak 244. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješćivanje o uzajamnim fondovima

Izvješćivanje o uzajamnim fondovima Unije za vanjska djelovanja

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevo obrazloženje izmjena članka 227.

Amandman    362

Prijedlog uredbe

Članak 244. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 39. stavkom 5. Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o aktivnostima koje podupiru uzajamni fondovi Unije, o njihovoj provedbi i učinku te o njihovim financijskim izvještajima.

U skladu s člankom 39. stavkom 6. Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o aktivnostima koje podupiru uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, o njihovoj provedbi i učinku te o njihovim financijskim izvještajima.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevo obrazloženje izmjena članka 227.

Amandman    363

Prijedlog uredbe

Članak 247. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Revizorski sud, pri ispitivanju jesu li svi prihodi primljeni i jesu li svi rashodi nastali na zakonit i ispravan način, vodi računa o Ugovorima, proračunu, ovoj Uredbi, delegiranim aktima donesenima na temelju ove Uredbe i ostalim aktima donesenima u skladu s Ugovorima. Tim ispitivanjem uzima se u obzir višegodišnja narav programa i povezanih nadzornih i kontrolnih sustava.

1.  Revizorski sud, pri ispitivanju jesu li svi prihodi primljeni i jesu li svi rashodi nastali na zakonit i ispravan način, vodi računa o Ugovorima, proračunu, ovoj Uredbi, delegiranim aktima donesenima na temelju ove Uredbe i ostalim aktima donesenima u skladu s Ugovorima. Tim ispitivanjem može se uzeti u obzir višegodišnja narav programa i povezanih nadzornih i kontrolnih sustava.

Obrazloženje

Kako je istaknuo Revizorski sud, (vidjeti stavke 106. – 108. Mišljenja br. 1/2017), nova formulacija Komisije zadire u revizorsku metodologiju Suda, a odluku o tom pitanju treba prepustiti Sudu.

Amandman    364

Prijedlog uredbe

Članak 249. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija, ostale institucije, tijela koja upravljaju prihodima ili rashodima u ime Unije te primatelji osiguravaju Revizorskom sudu sve uvjete i sve informacije koje Revizorski sud smatra potrebnim za izvršavanje svoje zadaće. Oni stavljaju na raspolaganje Revizorskom sudu sve dokumente koji se odnose na dodjelu i izvršenje ugovora koji se financiraju iz proračuna i sve račune gotovine ili materijala, sve računovodstvene evidencije ili popratne dokumente te administrativne dokumente koji se odnose na to, sve dokumente koji se odnose na prihode i rashode, sve evidencije, sve organigrame službi, koje Revizorski sud smatra potrebnim za reviziju izvješća o proračunskom i financijskom rezultatu na temelju evidencija ili revizija na licu mjesta i, u iste svrhe, sve dokumente i podatke izrađene ili pohranjene u elektroničkom obliku.

Komisija, ostale institucije, tijela koja upravljaju prihodima ili rashodima u ime Unije te primatelji osiguravaju Revizorskom sudu sve uvjete i sve informacije koje Revizorski sud smatra potrebnim za izvršavanje svoje zadaće. Oni stavljaju na raspolaganje Revizorskom sudu na njegov zahtjev sve dokumente koji se odnose na dodjelu i izvršenje ugovora koji se financiraju iz proračuna i sve račune gotovine ili materijala, svu računovodstvenu evidenciju ili popratne dokumente te administrativne dokumente koji se na njih odnose, sve dokumente koji se odnose na prihode i rashode, svu evidenciju, sve organigrame službi, koje Revizorski sud smatra potrebnim za reviziju izvješća o proračunskom i financijskom rezultatu na temelju evidencija ili revizija na licu mjesta i, u iste svrhe, sve dokumente i podatke izrađene ili pohranjene u elektroničkom obliku. Pravo pristupa Revizorskog suda uključuje pristup sustavu informacijske tehnologije koji se koristi za upravljanje prihodima i rashodima koji podliježu reviziji Suda.

Obrazloženje

Vidjeti izvjestiteljevu izmjenu članka 249. stavka 7.

Amandman    365

Prijedlog uredbe

Članak 249. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Upotreba integriranih računalnih sustava ne smije smanjiti mogućnost pristupa Revizorskog suda popratnim dokumentima.

7.  Upotreba integriranih računalnih sustava ne smije smanjiti mogućnost pristupa Revizorskog suda popratnim dokumentima. Kada je to tehnički moguće, Revizorskom sudu daje se elektronički pristup potrebnim podatcima i dokumentima kako bi se mogao koristiti njima u vlastitim prostorijama.

Obrazloženje

Izvjestitelji predlažu izmjenu članka 249. kako bi se zajamčilo da Revizorski sud ima pravo pristupiti IT-sustavima za potrebe revizije.

Amandman     366

Prijedlog uredbe

Članak 250. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Revizorski sud do 15. lipnja prosljeđuje Komisiji i odgovarajućim institucijama sva opažanja koja su po njegovu mišljenju takva da bi trebala biti uvrštena u godišnje izvješće. Ta su opažanja povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku. Svaka institucija šalje svoj odgovor Revizorskom sudu do 15. listopada. Odgovori svih institucija osim Komisije šalju se istodobno Komisiji.

1.  Revizorski sud do 30. lipnja prosljeđuje Komisiji i odgovarajućim institucijama sva opažanja koja su po njegovu mišljenju takva da bi trebala biti uvrštena u godišnje izvješće, kako bi se predmetnim institucijama omogućilo da izraze svoje opaske. Ta su opažanja povjerljiva. Svaka institucija šalje svoj odgovor Revizorskom sudu do 15. srpnja. Odgovori svih institucija osim Komisije šalju se istodobno Komisiji.

Obrazloženje

Ispravak amandmana 205. U svjetlu iskustva iz 2016., učinkovitije i pravovremeno dostavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda moglo bi se postići na redovitoj osnovi, ako bi se rok za Komisiju i druge institucije da dostave svoje godišnje financijske izvještaje i povezane informacije na odgovarajući način prilagodio.

Amandman    367

Prijedlog uredbe

Članak 250. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Revizorski sud poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da se odgovori svake institucije na njegova opažanja objave pored ili nakon svakog opažanja na koja se odnose.

Briše se.

Obrazloženje

Ovlasti koje Revizorski sud ima u pogledu načina izrade i predstavljanja tematskih izvješća treba sačuvati, umjesto da se one unaprijed utvrđuju u sklopu ovog prijedloga.

Amandman    368

Prijedlog uredbe

Članak 251. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Revizorski sud predmetnoj instituciji ili tijelu prosljeđuje sva opažanja koja su po njegovu mišljenju takva da bi se morala naći u posebnom izvješću. Ta su opažanja povjerljiva i podliježu kontradiktornom postupku.

Revizorski sud predmetnoj instituciji ili tijelu prosljeđuje sva opažanja koja su po njegovu mišljenju takva da bi se morala naći u tematskom izvješću kako bi se predmetnim institucijama ili tijelima omogućilo da izraze svoje opaske o njima. Ta su opažanja povjerljiva.

Amandman    369

Prijedlog uredbe

Članak 251. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Na zahtjev Revizorskog suda ili predmetnih institucija ili tijela, odgovore može razmatrati Europski parlament.

Obrazloženje

Radi jačanja transparentnosti postupka, posebno u slučajevima kašnjenja, odgovori predmetnih institucija ili tijela mogu biti dani na razmatranje Europskom parlamentu.

Amandman    370

Prijedlog uredbe

Članak 251. – stavak 1. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Revizorski sud poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da se odgovori svake predmetne institucije ili tijela na njegova opažanja objave pored svakog opažanja na koje se odnose ili nakon njega te objavljuje vremenski raspored za sastavljanje posebnog izvješća.

Revizorski sud poduzima potrebne mjere kako bi osigurao da se odgovori svake predmetne institucije ili tijela na njegova opažanja objave zajedno s tematskim izvješćem.

Obrazloženje

Ovlasti koje Revizorski sud ima u pogledu načina izrade i predstavljanja tematskih izvješća treba sačuvati, umjesto da se one unaprijed utvrđuju u sklopu ovog prijedloga.

Amandman     371

Prijedlog uredbe

Članak 256. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Administrativna odobrena sredstva iz ove glave sredstva su utvrđena u članku 45. stavku 3.

Administrativna odobrena sredstva iz ove glave sredstva su utvrđena u članku 45. stavku 3. i sredstva drugih institucija.

Obrazloženje

Definicija administrativnih odobrenih sredstava ne bi se trebala odnositi samo na administrativne rashode Komisije (članak 45. stavak 3.), nego i rashode drugih institucija.

Amandman     372

Prijedlog uredbe

Članak 258. – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Europski parlament i/ili Vijeće tijekom tog razdoblja od četiri tjedna iskažu opravdanu zabrinutost, razdoblje se produljuje za dva tjedna.

Ako Europski parlament i/ili Vijeće tijekom tog razdoblja od četiri tjedna iskažu zabrinutost, razdoblje se produljuje za dva tjedna.

Amandman     373

Prijedlog uredbe

Članak 258. – stavak 5. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  bilo kakva razmjena zemlje ili zgrada;

Amandman     374

Prijedlog uredbe

Članak 258. – stavak 5. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  nabava, građevinska obnova, izgradnja objekata ili bilo kakav projekt koji kombinira ove elemente, a koji se treba provesti u istom vremenskom okviru i koji cijenom prelazi 1 000 000 EUR u slučaju da ta cijena predstavlja više od 110 % lokalnih cijena ili indeksa stanarine usporedivih nekretnina;

Amandman     375

Prijedlog uredbe

Članak 258. – stavak 5. – podstavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  prodaja zemljišta ili zgrada u slučaju da njihova cijena predstavlja manje od 90 % lokalnog indeksa cijena usporedivih nekretnina;

Amandman     376

Prijedlog uredbe

Članak 259. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Postupak ranog obavješćivanja i postupak prethodnog odobrenja iz članka 258. stavaka 1. do 5. ne primjenjuju se na stambene objekte. Europski parlament i Vijeće mogu od nadležne institucije zatražiti sve informacije u vezi sa stambenim objektima.

2.  Postupak ranog obavješćivanja i postupak prethodnog odobrenja iz članka 258. stavaka 1. do 5. primjenjuju se također na stambene objekte ako nabava, građevinska obnova, izgradnja objekata ili bilo kakav projekt koji kombinira ove elemente, a koji se treba provesti u istom vremenskom okviru cijenom prelazi 1 000 000 EUR u slučaju da ta cijena predstavlja više od 110 % lokalnih cijena ili indeksa stanarine usporedivih nekretnina; Europski parlament i Vijeće mogu od nadležne institucije zatražiti sve informacije u vezi sa stambenim objektima.

Amandman     377

Prijedlog uredbe

Članak 261. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    378

Prijedlog uredbe

Članak 262. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 2012/2002

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon što Europski parlament i Vijeće donesu odluku o mobilizaciji Fonda, Komisija provedbenim aktom donosi odluku o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda te odmah i u jednom obroku isplaćuje taj financijski doprinos državi korisnici. Ako je isplaćen predujam u skladu s člankom 4.a, isplaćuje se samo preostali iznos.

4.  Istovremeno s usvajanjem prijedloga odluke o upotrebi Fonda od strane Europskog parlamenta i Vijeća Komisija provedbenim aktom donosi odluku o financijskom doprinosu koja stupa na snagu na dan kad Europski parlament i Vijeće donesu odluku o upotrebi Fonda te odmah i u jednom obroku isplaćuje taj financijski doprinos državi korisnici. Ako je isplaćen predujam u skladu s člankom 4.a, isplaćuje se samo preostali iznos.

Amandman    379

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„2. Za osi iz članka 3. stavka 1. prosječno se u cijelom razdoblju programa upotrebljavaju sljedeći okvirni postotci:

 

(a) najmanje 18 % za os Progress;

 

(b) najmanje 18 % za os EURES;

 

(c) najmanje 18 % za os Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo.”

 

Amandman    380

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  u članak 5. umeće se sljedeći stavak:

 

„2a.  Odobrena sredstva koja nisu iskorištena do kraja financijske godine prenose se u sljedeću financijsku godinu, i to za sve tri osi (Progress, EURES te Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo) i njihove tematske odjeljke. Na ta odobrena sredstva ne odnosi se okvirni minimum naveden u stavku 2. točkama (a), (b) i (c).”

Amandman    381

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okviru osi Progress podupiru se aktivnosti iz jednog ili više tematskih odjeljaka navedenih u točkama (a), (b) i (c).

„1.  U okviru osi Progress podupiru se aktivnosti iz jednog ili više tematskih odjeljaka navedenih u točkama (a), (b) i (c). Tijekom cijelog trajanja Programa, indikativna raščlamba dodijeljenih sredstava navedena u članku 5. stavku 2. točki (a) među različitim odjeljcima slijedi sljedeće minimalne postotke:

(a)  zapošljavanje, posebno za borbu protiv nezaposlenosti mladih;

(a)  zapošljavanje, posebno za borbu protiv nezaposlenosti mladih; 20 %;

(b)  socijalna zaštita, socijalna uključenost te smanjenje i sprečavanje siromaštva;

(b)  socijalna zaštita, socijalna uključenost te smanjenje i sprečavanje siromaštva: 45 %;

(c)  radni uvjeti.”

(c)  radni uvjeti: 7 %.

 

Bilo kakav ostatak pridodaje se jednom ili više tematskih odjeljaka iz točaka (a), (b) ili (c) ili njihovoj kombinaciji.”

Amandman    382

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Članak 19.

„Članak 19.

Tematski odjeljci i financiranje

Tematski odjeljci i financiranje

U okviru osi EURES podupiru se aktivnosti iz jednog ili više tematskih odjeljaka navedenih u točkama (a), (b) i (c):

U okviru osi EURES podupiru se aktivnosti iz jednog ili više tematskih odjeljaka navedenih u točkama (a), (b) i (c). Tijekom cijelog trajanja Programa, indikativna raščlamba dodijeljenih sredstava navedena u članku 5. stavku 2. točki (b) među različitim odjeljcima slijedi sljedeće minimalne postotke:

(a)  transparentnost slobodnih radnih mjesta, molbi za posao te svih povezanih informacija za kandidate i poslodavce;

(a)  transparentnost slobodnih radnih mjesta, molbi za posao te svih povezanih informacija za kandidate i poslodavce: 15 %;

(b)  razvijanje službi za pronalaženje i zapošljavanje radnika uravnotežavanjem ponude i potražnje radnih mjesta na razini Unije, posebno ciljnim programima mobilnosti;

(b)  razvijanje službi za pronalaženje i zapošljavanje radnika uravnotežavanjem ponude i potražnje radnih mjesta na razini Unije, posebno ciljnim programima mobilnosti: 15 %;

(c)  prekogranična partnerstva

(c)  prekogranična partnerstva: 18 %.

 

Bilo kakav ostatak pridodaje se jednom ili više tematskih odjeljaka iz točaka (a), (b) ili (c) ili njihovoj kombinaciji.”

Amandman    383

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Članak 25.

„Članak 25.

Tematski odjeljci i financiranje

Tematski odjeljci i financiranje

U okviru osi Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo podupiru se aktivnosti iz jednog ili više tematskih odjeljaka navedenih u točkama (a) i (b):

U okviru osi Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo podupiru se aktivnosti iz jednog ili više tematskih odjeljaka navedenih u točkama (a) i (b). Tijekom cijelog trajanja Programa, indikativna raščlamba dodijeljenih sredstava navedena u članku 5. stavku 2. točki (c) među različitim odjeljcima slijedi sljedeće minimalne postotke:

(a)  mikrofinanciranje za ranjive skupine i mikropoduzeća;

(a)  mikrofinanciranje za ranjive skupine i mikropoduzeća: 35 %;

(b)  socijalno poduzetništvo.”

(b)  socijalno poduzetništvo: 35 %.

 

Bilo kakav ostatak pridodaje se tematskim odjeljcima iz točaka (a) ili (b) ili njihovoj kombinaciji.”

Amandman    384

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 32.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.a  članak 32. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 32.

„Članak 32.

Programi rada

Programi rada

Komisija donosi provedbene akte koji sadrže program rada za tri osi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 36. stavka 3.

1.  Komisija u skladu s člankom 34. donosi delegirane akte kojima se uspostavljaju programi rada za tri osi.

Prema potrebi, programi rada odnose se na trogodišnje razdoblje i sadrži opis aktivnosti koje treba financirati, postupak odabira aktivnosti koje Unija podupire, geografsku pokrivenost, ciljnu skupinu i indikativni rok provedbe. Programi rada također navode naznaku iznosa dodijeljenog svakom posebnom cilju i odražavaju preraspodjelu sredstava u skladu s člankom 33. Programi rada pojačavaju usklađenost Programa navodeći veze između tri osi.

Prema potrebi, programi rada odnose se na trogodišnje razdoblje i sadrže opis aktivnosti koje treba financirati, postupak odabira aktivnosti koje Unija podupire, geografsku pokrivenost, ciljnu skupinu i indikativni rok provedbe. Programi rada također navode naznaku iznosa dodijeljenog svakom posebnom cilju te sredstva dodijeljena trima osima Programa i njihovim odjeljcima na godišnjoj osnovi i odražavaju preraspodjelu sredstava u skladu s člankom 33. Programi rada pojačavaju usklađenost Programa navodeći veze između tri osi.

 

2.  Kako bi se zajamčila veća transparentnost i odgovornost, nadležni odbor Europskog parlamenta može pozvati Komisiju da se pojavi pred odborom i raspravi o nacrtu programa rada iz stavka 1. prije nego što Komisija usvoji delegirani akt kojim se utvrđuje program rada.”

Amandman    385

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 33.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Članak 33. briše se.

5.  Članak 33. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 33.

 

Ponovna dodjela sredstava prema osima i prema pojedinačnim tematskim odjeljcima unutar osi

 

Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 34. za ponovnu dodjelu sredstava među osima i prema pojedinačnim tematskim odjeljcima unutar svake osi kada tako zahtijevaju promjene društvenog i ekonomskog konteksta. Ponovna dodjela sredstava tematskim odjeljcima unutar svake osi odražava se u programima rada navedenima u članku 32.”

Obrazloženje

Izmjenom se žele zadržati mogućnosti za ponovnu dodjelu sredstava koje pruža postojeća uredba i kontrole koje su moguće zahvaljujući upotrebi delegiranih akata. Jednostavno se brišu postoci i navođenje srednjoročne evaluacije. Prema članku 13. stavku 1. ta se evaluacija mora provesti do 1. srpnja 2017.

Amandman    386

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 34. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

5.a  U članku 34. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata navedenih u članku 33. dodjeljuje se Komisiji za razdoblje od sedam godina počevši od 1. siječnja 2014.

„2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 32. i 33. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od sedam godina počevši od 1. siječnja 2014.

Amandman    387

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 34. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

5.b  U članku 34. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 33. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

„3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 32. i 33. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    388

Prijedlog uredbe

Članak 263. – stavak 1. – točka 5.c (nova)

Uredba (EU) br. 1296/2013

Članak 34. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

5c.  U članku 34. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 33. stupa na snagu samo ako se tome izričito ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavješćivanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su, prije isteka tog roka, i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se neće protiviti. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

„5.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 32. i 33. stupa na snagu samo ako se tome izričito ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavješćivanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su, prije isteka tog roka, i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se neće protiviti. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

Amandman    389

Prijedlog uredbe

Članak 264. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 1301/2013

Članak 3. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ulaganje u razvoj endogenog potencijala putem fiksnog ulaganja u opremu i infrastrukturu, uključujući kulturnu infrastrukturu i infrastrukturu održivog turizma, pružanje usluga poduzećima, potporu tijelima za istraživanja i inovacije te ulaganje u tehnologiju i primijenjeno istraživanje u poduzećima;

(e)  ulaganje u razvoj endogenog potencijala putem fiksnog ulaganja u opremu i infrastrukturu malog kapaciteta, uključujući kulturnu infrastrukturu malog kapaciteta i infrastrukturu održivog turizma, pružanje usluga poduzećima, potporu tijelima za istraživanja i inovacije te ulaganje u tehnologiju i primijenjeno istraživanje u poduzećima; u opravdanim slučajevima opseg potpore može se povećati;

Amandman    390

Prijedlog uredbe

Članak 264. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 1301/2013

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Ulaganje iz točke (e) iz prvog podstavka smatra se ulaganjem malog kapaciteta ako njegovo sufinanciranje iz EFRR-a ne prelazi 10 000 000 EUR; ta će se gornja granica povećati na 20 000 000 EUR ako se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije UNESCO-a o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972.”

Amandman    391

Prijedlog uredbe

Članak 264. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1301/2013

Članak 5. – stavak 9. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pružanjem potpore za prihvat i socijalnu i ekonomsku integraciju migranata i izbjeglica

(e)  pružanjem potpore za prihvat i socijalnu i ekonomsku integraciju migranata i izbjeglica koji se nalaze pod međunarodnom zaštitom

Amandman    392

Prijedlog uredbe

Članak 264. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1301/2013

Prilog I. – tablica o socijalnoj infrastrukturi

 

Tekst koji je predložila Komisija

Skrb o djeci i obrazovanje

osobe

Uslužni kapacitet infrastrukture za skrb o djeci ili obrazovanje, za koju se daje potpora

Zdravlje

osobe

Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama

Stanovanje

stambene jedinice

Obnovljene stambene jedinice

 

stambene jedinice

Obnovljene stambene jedinice, od čega za migrante i izbjeglice (ne uključujući prihvatne centre)

Migranti i izbjeglice

osobe

Kapacitet infrastrukture za potporu migranata i izbjeglica (osim stanovanja)

Izmjena

Skrb o djeci i obrazovanje

osobe

Uslužni kapacitet infrastrukture za skrb o djeci ili obrazovanje, za koju se daje potpora

Zdravlje

osobe

Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama

Stanovanje

stambene jedinice

Obnovljene stambene jedinice

 

stambene jedinice

Obnovljene stambene jedinice, od čega za migrante i izbjeglice koji se nalaze pod međunarodnom zaštitom (ne uključujući prihvatne centre)

Migranti i izbjeglice koji se nalaze pod međunarodnom zaštitom

osobe

Kapacitet infrastrukture za potporu migranata i izbjeglica koji se nalaze pod međunarodnom zaštitom (osim stanovanja)

Amandman    393

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 2. – točka 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  Umeće se sljedeća točka:

 

„(11.a)  „povratni predujam” znači zajam za projekt koji se isplaćuje u jednom ili više obroka, a uvjeti njegova povrata ovise o rezultatu projekta; ”

Obrazloženje

Povratni predujmovi instrumenti su koji se uvelike upotrebljavaju u mnogim državama članicama kako bi se poduprli projekti u ranoj fazi, uglavnom u sektoru inovacija, te imaju značajke financijskih instrumenata. Oni i dalje nisu definirani niti uključeni u definiciju financijskih instrumenata, kako je propisano zajedničkim odredbama i financijskim propisima. Taj pravni vakuum potrebno je hitno riješiti, tim više što su povratni predujmovi izričito definirani kao zajmovi te stoga i instrumenti podjele rizika u uredbi EU-a o državnoj potpori.

Amandman    394

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 2. – točka 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  „makroregionalna strategija” znači integrirani okvir koji se, među ostalim, može podupirati ESI fondovima pri rješavanju zajedničkih izazova s kojima se suočava definirano zemljopisno područje povezano s državama članicama i trećim zemljama istog zemljopisnog područja, koje zato imaju koristi od pojačane suradnje koja doprinosi ostvarenju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije;

(31)  „makroregionalna strategija” znači integrirani okvir u skladu sa smjernicama koje je donijelo Europsko vijeće i koji se, među ostalim, može podupirati ESI fondovima pri rješavanju zajedničkih izazova s kojima se suočava definirano zemljopisno područje povezano s državama članicama i trećim zemljama istog zemljopisnog područja, koje zato imaju koristi od pojačane suradnje koja doprinosi ostvarenju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije;

Amandman    395

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 9. – podstavak 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Prioriteti koji su utvrđeni za pojedine ESI fondove u pravilima za pojedine fondove posebno obuhvaćaju odgovarajuću upotrebu svakog fonda u području migracija i azila.”

„Prioriteti koji su utvrđeni za pojedine ESI fondove u pravilima za pojedine fondove posebno obuhvaćaju odgovarajuću upotrebu svakog fonda u području migracija i azila te po potrebi osiguravaju koordinaciju s Fondom za azil, migracije i integraciju.”

Amandman    396

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 30.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Umeće se sljedeći članak 30.a:

Briše se.

„Članak 30.a

 

1.   Dio dodjele za državu članicu iz ESI fondova može se na zahtjev te države članice i u dogovoru s Komisijom prenijeti na jedan ili više instrumenata uspostavljenih na temelju Financijske uredbe ili na temelju sektorskih uredbi ili za jačanje kapaciteta EFSU-a za preuzimanje rizika u skladu s člankom 125. Financijske uredbe. Zahtjev za prijenos dodjele iz ESI fondova trebalo bi podnijeti do 30. rujna.

 

2.   Mogu se prenositi samo financijska sredstva odobrena za buduće godine u financijskom planu programa.

 

3.   Zahtjev mora biti popraćen prijedlogom za izmjenu jednog ili više programa iz kojih će se izvršiti prijenos. Odgovarajuće izmjene programa i sporazuma o partnerstvu izvršavaju se u skladu s člankom 30. stavkom 2., kojim se utvrđuje ukupan iznos koji je za svaku relevantnu godinu prenesen Komisiji. ”

 

Amandman    397

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 34. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za izradu i provedbu operacija uključujući poticanje njihovih sposobnosti upravljanja projektima;

(a)  jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za izradu i provedbu operacija uključujući poticanje njihovih sposobnosti upravljanja projektima, kao i mogućih krajnjih korisnika za pripremu i provedbu projekata;

Amandman    398

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 34. – stavak 3. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  jamčenje vidljivosti strategije, operacija i projekata;

Amandman    399

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 34. – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  odabir operacija i utvrđivanje iznosa potpore te podnošenje prijedloga nadležnom tijelu radi završne provjere prihvatljivosti prije odobrenja;

(f)  odabir operacija i utvrđivanje iznosa potpore te, prema potrebi, podnošenje prijedloga nadležnom tijelu radi završne provjere prihvatljivosti prije odobrenja;

Amandman    400

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 37. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  procjenu dodatnih javnih i privatnih sredstava koja će potencijalno privući financijski instrument, sve do razine krajnjeg primatelja (očekivani učinak poluge), uključujući, prema potrebi, procjenu potrebe za različitim tretmanom, kao i njezine razine, različitog tretmana za privlačenje drugog dijela sredstava privatnih ulagača i/ili opis mehanizama kojima će se koristiti za utvrđivanje potrebe i opsega takvog različitog tretmana, kao što su konkurentni ili odgovarajući nezavisni procesi procjene;

(c)  procjenu dodatnih javnih i privatnih sredstava koja će potencijalno privući financijski instrument, sve do razine krajnjeg primatelja (očekivani učinak poluge);

Amandman    401

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 10. – podtočka ba (nova)

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 37. – stavak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.  Krajnji primatelji koji primaju potporu iz financijskog instrumenta u okviru određenog ESI fonda mogu primati pomoć iz drugog prioriteta ili programa ESI fondova ili iz nekog drugog instrumenta koji se financira iz proračuna Unije u skladu s primjenjivim pravilima Unije o državnim potporama. U tom slučaju potrebno je voditi odvojenu evidenciju za svaki izvor pomoći, a potpora financijskog instrumenta u okviru ESI fondova dio je operacije s prihvatljivim troškovima koji su različiti od drugih izvora pomoći.

„8.  Krajnji primatelji koji primaju potporu iz financijskog instrumenta u okviru određenog ESI fonda mogu primati pomoć iz drugog prioriteta ili programa ESI fondova ili iz nekog drugog instrumenta koji se financira iz proračuna Unije ili iz Europskog fonda za strateška ulaganja, u skladu s primjenjivim pravilima Unije o državnim potporama, ako je to potrebno. U tom slučaju potrebno je voditi odvojenu evidenciju za svaki izvor pomoći, a potpora financijskog instrumenta u okviru ESI fondova stvara prihvatljive troškove koji su različiti od drugih izvora pomoći.

Amandman    402

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. − podtočka a

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  financijskim instrumentima koji omogućuju kombinaciju takvih doprinosa s financijskim proizvodima EIB-a u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja.

(c)  financijskim instrumentima koji omogućuju kombinaciju takvih doprinosa s financijskim proizvodima EIB-a u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja i financijskim proizvodima drugih institucija kako je utvrđeno u članku 38. stavku 4. odnosno u skladu s člankom 39.a.

Amandman    403

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b – podtočka iii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  banci ili financijskoj instituciji u javnom vlasništvu koja je osnovana kao pravna osoba koja izvršava financijske aktivnosti na profesionalnoj osnovi i koja ispunjuje sljedeće uvjete:

iii.  banci ili instituciji u javnom vlasništvu koja je osnovana kao pravna osoba koja izvršava financijske aktivnosti na profesionalnoj osnovi i koja ispunjuje sljedeće uvjete:

Amandman    404

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b – podtočka iii. – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  djeluje na temelju ovlasti u okviru javne politike koju joj je dalo relevantno tijelo države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini, za obavljanje djelatnosti ekonomskog razvoja kojima se doprinosi ciljevima ESI fondova;

–  djeluje na temelju ovlasti u okviru javne politike koju joj je dalo relevantno tijelo države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini, što kao sastavni dio njezinih operacija uključuje obavljanje djelatnosti ekonomskog razvoja kojima se doprinosi ciljevima ESI fondova;

Amandman    405

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b – podtočka iii. – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  provodi svoje razvojne aktivnosti u regijama, područjima politika i sektorima u kojima pristup financiranju iz tržišnih izvora nije općenito dostupan ili dostatan;

–  kao sastavni dio svojih operacija provodi svoje gospodarske razvojne aktivnosti doprinoseći i ciljevima ESI fondova u regijama, područjima politika i sektorima u kojima pristup financiranju iz tržišnih izvora nije općenito dostupan ili dostatan;

Amandman    406

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b – podtočka iii. – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  djeluje na neprofitnoj osnovi kako bi osigurala čim veću dugoročnu financijsku održivost;

–  djeluje bez primarnog usredotočenja na ostvarivanje maksimalne dobiti kako bi osigurala dugoročnu financijsku održivost svojih operacija;

Amandman    407

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b – podtočka iii. – alineja 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

–  jamči da se ovim izravnim uključivanjem ne pruža izravna ili neizravna korist za komercijalne djelatnosti vođenjem zasebnih računa, zasebne administracije za komercijalne djelatnosti, ili bilo koja druga mjera u skladu s primjenjivim pravom;

Amandman    408

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b – podtočka iii. – alineja 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  podliježe nadzoru neovisnog tijela u skladu s nacionalnim pravom.

–  podliježe nadzoru neovisnog tijela u skladu s mjerodavnim pravom.

Amandman    409

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka ii.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 38. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Pri provedbi financijskog instrumenta tijela iz prvog podstavka točaka (a) do (d) u skladu su s primjenjivim pravom, uključujući pravila o ESI fondovima, državnim potporama, javnoj nabavi i mjerodavnim normama te s primjenjivim zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca, borbi protiv terorizma, porezne prijevare i utaje poreza. Ta tijela ne upotrebljavaju strukture za izbjegavanje plaćanja poreza, posebno sustave za agresivno porezno planiranje ili prakse koje ne zadovoljavaju kriterije dobrog poreznog upravljanja, niti sudjeluju u njima, kako je utvrđeno u zakonodavstvu EU-a uključujući preporuke i komunikacije Komisije ili u mogućim službenim uputama Komisije. Ta tijela nemaju poslovni nastan i, kada je riječ o provedbi financijskih operacija, ne posluju sa subjektima osnovanima u jurisdikcijama koje ne surađuju s Unijom u vezi s primjenom međunarodno dogovorenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija. Ta tijela mogu u okviru svoje odgovornosti sklapati sporazume s financijskim posrednicima za provedbu financijskih operacija. Ona prenose zahtjeve iz ovog stavka u svoje ugovore s financijskim posrednicima izabranima za sudjelovanje u izvršenju financijskih operacija na temelju tih sporazuma.”

„Pri provedbi financijskog instrumenta tijela iz prvog podstavka točaka (a) do (d) u skladu su s primjenjivim pravom, uključujući pravila o ESI fondovima, državnim potporama, javnoj nabavi i mjerodavnim normama te s primjenjivim zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca, borbi protiv terorizma, porezne prijevare i utaje poreza. Ta tijela ne upotrebljavaju strukture za izbjegavanje plaćanja poreza, posebno sustave za agresivno porezno planiranje ili prakse koje ne zadovoljavaju kriterije dobrog poreznog upravljanja, niti sudjeluju u njima, kako je utvrđeno u zakonodavstvu EU-a. Ta tijela nemaju poslovni nastan i, kada je riječ o provedbi financijskih operacija, ne posluju sa subjektima osnovanima u jurisdikcijama koje ne surađuju s Unijom u vezi s primjenom međunarodno dogovorenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija. Ta tijela mogu u okviru svoje odgovornosti sklapati sporazume s financijskim posrednicima za provedbu financijskih operacija. Ona prenose zahtjeve iz ovog stavka u svoje ugovore s financijskim posrednicima izabranima za sudjelovanje u izvršenju financijskih operacija na temelju tih sporazuma.”

Amandman    410

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu upotrebljavati ESI fondove za doprinos financijskim instrumentima iz članka 38. stavka 1. točke (c) kako bi privukle dodatna ulaganja privatnog sektora.

1.  Upravljačka tijela u dotičnim državama članicama mogu upotrebljavati ESI fondove za doprinos financijskim instrumentima iz članka 38. stavka 1. točke (c) ako je to usmjereno na privlačenje dodatnih ulaganja privatnog sektora te se time nastavlja doprinositi ciljevima ESI fondova i strategiji Unije za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta.

Amandman    411

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Doprinos iz stavka 1. ne prelazi 25 % ukupne potpore osigurane krajnjim korisnicima. U slabije razvijenim regijama iz članka 120. stavka 3. točke (b) financijski doprinos može biti veći od 25 % ako je to valjano opravdano ex-ante procjenom, ali ne prelazi 50 %. Ukupna potpora iz ovog stavka obuhvaća ukupni iznos novih zajmova i zajmova pod jamstvom te vlasnička i kvazivlasnička ulaganja osigurana krajnjim korisnicima. Zajmovi pod jamstvom iz ovog stavka uzimaju se u obzir u mjeri u kojoj su sredstva ESI fondova odobrena za ugovore pod jamstvom izračunana na temelju oprezne ex ante ocjene rizika koja obuhvaća višestruki iznos novih zajmova.

2.  Doprinos iz stavka 1. ne prelazi 15 % ukupne potpore osigurane krajnjim korisnicima. U slabije razvijenim i tranzicijskim regijama iz članka 120. stavka 3. točke (b) financijski doprinos može biti veći od 15% ako je to valjano opravdano ex-ante procjenom ili pripremnom procjenom koju provodi EIB u skladu sa stavkom 3. ovog članka, ali ne prelazi 30%. Ukupna potpora iz ovog stavka obuhvaća ukupni iznos novih zajmova i zajmova pod jamstvom te vlasnička i kvazivlasnička ulaganja osigurana krajnjim korisnicima. Zajmovi pod jamstvom iz ovog stavka uzimaju se u obzir u mjeri u kojoj su sredstva ESI fondova odobrena za ugovore pod jamstvom izračunana na temelju oprezne ex ante ocjene rizika koja obuhvaća višestruki iznos novih zajmova.

Amandman    412

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Izvješća upravljačkih tijela na temelju članka 46. o operacijama koje sadržavaju financijske instrumente na temelju ovog članka temelje se na informacijama koje EIB čuva za potrebe svojeg izvješćivanja u skladu s člankom 16. stavcima 1. i 2. Uredbe o EFSU-u, koje su dopunjene dodatnim informacijama iz članka 46. stavka 2.

4.  Izvješća upravljačkih tijela na temelju članka 46. o operacijama koje sadržavaju financijske instrumente na temelju ovog članka temelje se na informacijama koje EIB čuva za potrebe svojeg izvješćivanja u skladu s člankom 16. stavcima 1. i 2. Uredbe o EFSU-u, koje su dopunjene dodatnim informacijama iz članka 46. stavka 2. Zahtjevima navedenima u ovom članku omogućuju se ujednačeni uvjeti izvješćivanja u skladu s člankom 46. stavkom 3. ove Uredbe.

Amandman    413

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 5. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povjeriti zadatke provedbe financijskoj instituciji koja ili otvara fiducijarni račun na svoje ime i u ime upravljačkog tijela ili uspostavlja zaseban blok financiranja unutar financijske institucije u okviru financijske institucije za programski doprinos. U slučaju zasebnog bloka financiranja, radi se računovodstvena razlika između programskih sredstava uloženih u financijski instrument i drugih sredstava koja su na raspolaganju u financijskoj instituciji. Imovinom na fiducijarnim računima i u takvim zasebnim blokovima financiranja upravlja se u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i slijedeći odgovarajuća bonitetna pravila te ona ima odgovarajuću likvidnost.”

(b)  povjeriti zadatke provedbe tijelu koje ili otvara fiducijarni račun na svoje ime i u ime upravljačkog tijela ili uspostavlja zaseban blok financiranja unutar financijske institucije u okviru financijske institucije za programski doprinos. U slučaju zasebnog bloka financiranja, radi se računovodstvena razlika između programskih sredstava uloženih u financijski instrument i drugih sredstava koja su na raspolaganju u financijskoj instituciji. Imovinom na fiducijarnim računima i u takvim zasebnim blokovima financiranja upravlja se u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i slijedeći odgovarajuća bonitetna pravila te ona ima odgovarajuću likvidnost.”

Amandman    414

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kod provedbe financijskog instrumenta na temelju članka 38. stavka 1. točke (c) tijela iz stavka 2. ovog članka osiguravaju usklađenost s primjenjivim pravom, uključujući pravila o ESI fondovima, državnim potporama, javnoj nabavi i relevantnim standardima te s primjenjivim zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca, borbi protiv terorizma, porezne prijevare i utaje poreza. Ta tijela ne upotrebljavaju strukture za izbjegavanje plaćanja poreza, posebno sustave za agresivno porezno planiranje ili prakse koje ne zadovoljavaju kriterije dobrog poreznog upravljanja, niti sudjeluju u njima, kako je utvrđeno u zakonodavstvu EU-a uključujući preporuke i komunikacije Komisije ili u mogućim službenim uputama Komisije. Ta tijela nemaju poslovni nastan i, kada je riječ o provedbi financijskih operacija, ne posluju sa subjektima osnovanima u jurisdikcijama koje ne surađuju s Unijom u vezi s primjenom međunarodno dogovorenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija. Ta tijela mogu u okviru svoje odgovornosti sklapati sporazume s financijskim posrednicima za provedbu financijskih operacija. Ona prenose zahtjeve iz ovog stavka u svoje ugovore s financijskim posrednicima izabranima za sudjelovanje u izvršenju financijskih operacija na temelju tih sporazuma.

6.  Kod provedbe financijskog instrumenta na temelju članka 38. stavka 1. točke (c) tijela iz stavka 5. ovog članka usklađena su s primjenjivim pravom, uključujući pravila o ESI fondovima, državnim potporama, javnoj nabavi i relevantnim standardima te s primjenjivim zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca, borbi protiv terorizma, porezne prijevare i utaje poreza. Ta tijela ne upotrebljavaju strukture za izbjegavanje plaćanja poreza, posebno sustave za agresivno porezno planiranje ili prakse koje ne zadovoljavaju kriterije dobrog poreznog upravljanja, niti sudjeluju u njima, kako je utvrđeno u zakonodavstvu EU-a. Ta tijela nemaju poslovni nastan i, kada je riječ o provedbi financijskih operacija, ne posluju sa subjektima osnovanima u jurisdikcijama koje ne surađuju s Unijom u vezi s primjenom međunarodno dogovorenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija. Ta tijela mogu u okviru svoje odgovornosti sklapati sporazume s financijskim posrednicima za provedbu financijskih operacija. Ona prenose zahtjeve iz ovog stavka u svoje ugovore s financijskim posrednicima izabranima za sudjelovanje u izvršenju financijskih operacija na temelju tih sporazuma.

Amandman    415

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kada tijela iz stavka 2. ovog članka provode fondove fondova, dio provedbe mogu povjeriti financijskim posrednicima, pod uvjetom da ta tijela u okviru svoje odgovornosti osiguraju da financijski posrednici ispunjuju kriterije iz članka 201. stavka 4. i članka 202. stavaka 1. i 2. Financijske uredbe. Financijski posrednici odabiru se na osnovi otvorenih, transparentnih, razmjernih i nediskriminirajućih postupaka, izbjegavajući sukob interesa.

7.  Kada tijela iz stavka 5. ovog članka provode fondove fondova, dio provedbe mogu povjeriti financijskim posrednicima, pod uvjetom da ta tijela u okviru svoje odgovornosti osiguraju da financijski posrednici ispunjuju kriterije iz članka 201. stavka 4. i članka 202. stavaka 1. i 2. Financijske uredbe. Financijski posrednici odabiru se na osnovi otvorenih, transparentnih, razmjernih i nediskriminirajućih postupaka, izbjegavajući sukob interesa.

Amandman    416

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako upravljačka tijela programskim sredstvima ESI fondova doprinose postojećem instrumentu u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom (c), čijeg je upravitelja fonda već odabrao EIB, međunarodne financijske institucije u kojima je država članica dioničar ili banka ili financijska institucija u javnom vlasništvu, koje imaju poslovni nastan kao pravni subjekt koji obavlja financijske djelatnosti na profesionalnoj osnovi i ispunjuje uvjete iz članka 38. stavka 4. točke (b) podtočke iii., ta tijela povjeravaju provedbene zadatke tom upravitelju fonda dodjelom izravnog ugovora.

8.  Ako upravljačka tijela programskim sredstvima ESI fondova doprinose postojećem instrumentu u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom (c), čijeg je upravitelja fonda ili financijskog posrednika već odabrao EIB, međunarodne financijske institucije u kojima je država članica dioničar ili banka ili financijska institucija u javnom vlasništvu, koje imaju poslovni nastan kao pravni subjekt koji obavlja financijske djelatnosti na profesionalnoj osnovi i ispunjuje uvjete iz članka 38. stavka 4. točke (b) podtočke iii., ta tijela povjeravaju provedbene zadatke tom upravitelju fonda ili financijskom posredniku dodjelom izravnog ugovora.

Amandman    417

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  U slučaju financijskih instrumenata iz članka 38. stavka 1. točke (c) koji su u obliku jamstvenog instrumenta, ESI fondovi mogu doprinijeti junior i/ili mezanin tranšama portfelja zajmova koji su također pokriveni u okviru jamstva Unije EFSU-a.

12.  U slučaju financijskih instrumenata iz članka 38. stavka 1. točke (c) koji su u obliku jamstvenog instrumenta, države članice mogu odlučiti da ESI fondovi po potrebi doprinose različitim tranšama portfelja zajmova koji su također pokriveni u okviru jamstva Unije EFSU-a. Sredstva koja se vraćaju financijskim instrumentima iz ulaganja ili iz oslobađanja sredstava odobrenih za ugovore o jamstvu, uključujući kapitalni povrat i dobitke i ostale dohotke ili prihode, kao što su kamate, naknade za jamstvo, dividende, kapitalni dobici ili bilo kakav drugi dohodak koji proizlazi iz ulaganja, i koja se mogu pripisati potpori iz ESI fondova ponovno se koriste u skladu s ciljevima predmetnih ESI fondova u svrhu pružanja potpore djelovanjima i krajnjim korisnicima u skladu s programom ili programima iz kojih potječu ti doprinosi.

Amandman    418

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 39.a – stavak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Za EFRR, ESF, Kohezijski fond i EFPR može se uspostaviti poseban prioritet, a za EPFRR posebna vrsta operacije sa stopom sufinanciranja do 100 %, u okviru programa za potporu operacija koje se provode s pomoću financijskih instrumenata iz članka 38. stavka 1. točke (c).

13.  Za EFRR, ESF, Kohezijski fond i EFPR može se uspostaviti poseban prioritet, a za EPFRR posebna vrsta operacije sa stopom sufinanciranja u skladu s utvrđivanjem stopa sufinanciranja iz članka 120. stavka 3., čije povećanje iznosi do 15 %, u okviru programa za potporu operacija koje se provode s pomoću financijskih instrumenata iz članka 38. stavka 1. točke (c).

Amandman    419

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 14. − podtočka a

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 40. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EIB ili druge međunarodne financijske institucije u kojima je država članica dioničar dostavljaju određenim tijelima izvješća o kontroli sa svakim zahtjevom za plaćanje. Komisiji i određenim tijelima dostavljaju i godišnje izvješće o reviziji koje sastavljaju vanjski revizori tih tijela.

EIB ili druge međunarodne financijske institucije u kojima je država članica dioničar dostavljaju do 30. lipnja svake kalendarske godine određenim tijelima izvješća o kontroli i uspješnosti u pogledu svakog zahtjeva za plaćanje i razinu naknade za krajnje primatelje u prethodnoj kalendarskoj godini. Komisiji i određenim tijelima dostavljaju i godišnje izvješće o reviziji koje sastavljaju vanjski revizori tih tijela.

Obrazloženje

EIB i druge financijske institucije trebali bi snositi odgovornost pogledu postizanja rezultata i izvješćivanja o uspješnosti financijskih instrumenata u okviru ESI fondova kojima upravljaju, jednako kao što se to zahtijeva od korisnika bespovratnih sredstava ili drugih upravitelja financijskih instrumenata u okviru ESI fondova.

Amandman    420

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 14. − podtočka a

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 40. – stavak 1. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti provedbeni akt o modelima za izvješća o kontroli i godišnja izvješća o reviziji iz prvog podstavka ovog stavka.

Komisija je ovlaštena donijeti provedbeni akt o modelima za izvješća o kontroli i godišnja izvješća o reviziji iz trećeg podstavka ovog stavka.

Amandman    421

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 14. − podtočka a

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 40. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski revizorski sud provodi reviziju uspješnosti EIB-a ili drugih financijskih institucija u kojima je država članica dioničar za financijske instrumente koje oni pružaju, a koji uključuju proračunska sredstva EU-a.

Amandman    422

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 15.a (nova)

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 41. – stavak 1. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

15.a  U članku 41. točka (c) stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

(c)  sljedeći zahtjevi za međuplaćanje podneseni tijekom razdoblja prihvatljivosti izvršavaju se samo:

(c)  drugi i sljedeći zahtjevi za međuplaćanje podneseni tijekom razdoblja prihvatljivosti izvršavaju se samo kada je najmanje 60 % iznosa uključenoga u prethodni zahtjev za međuplaćanje potrošeno kao prihvatljivi izdaci u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d).

i.  za drugi zahtjev za međuplaćanje, kada je najmanje 60 % iznosa uključenoga u prvi zahtjev za međuplaćanje potrošeno kao prihvatljivi izdaci u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d);

 

ii.  za treći zahtjev i sljedeće zahtjeve za međuplaćanja, kada je najmanje 85 % iznosa uključenih u prethodne zahtjeve za međuplaćanja potrošeno kao prihvatljivi izdaci u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d);

 

Obrazloženje

Predloženo je smanjenje granice s 85 % na 60 %, koja se primjenjuje na treću tranšu i sljedeće tranše jer je riječ o jednom od čimbenika koji utječu na nedostatak dodijeljenih sredstava u sredini provedbe nacionalnih financijskih instrumenata. Tom izmjenom povećala bi se učinkovitost operacija fonda fondova, olakšao bi se pritisak na nacionalne proračune (jer plaćanja tim fondovima vrši upravljačko tijelo ex ante) te bi se zajamčio neometan proces provedbe uz manji rizik od pauziranja u sredini procesa.

Amandman    423

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 15.b (nova)

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 42. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

15b.  U članku 42. prvi podstavak stavka 3. zamjenjuje se sljedećim:

U slučaju instrumenata koji se temelje na vlastitom kapitalu za poduzeća iz članka 37. stavka 4. za koja je ugovor o financiranju iz članka 38. stavka 7. točke (b) bio potpisan prije 31. prosinca 2017., koja su do kraja razdoblja prihvatljivosti uložila najmanje 55 % programskih sredstava odobrenih u relevantnom sporazumu o financiranju, ograničen iznos plaćanja za ulaganja u krajnje primatelje koja se provode za razdoblje koje ne prelazi četiri godine nakon razdoblja prihvatljivosti, mogu se smatrati prihvatljivim izdacima ako se uplaćuju na založni račun otvoren posebno u tu svrhu, pod uvjetom da su s njima usklađena pravila o državnim potporama te da su svi zahtjevi navedeni u nastavku ispunjeni.

„U slučaju instrumenata koji se temelje na vlastitom kapitalu za poduzeća iz članka 37. stavka 4. za koja je ugovor o financiranju iz članka 38. stavka 7. točke (b) bio potpisan prije 31. prosinca 2018., koja su do kraja razdoblja prihvatljivosti uložila najmanje 55 % programskih sredstava odobrenih u relevantnom sporazumu o financiranju, ograničen iznos plaćanja za ulaganja u krajnje primatelje koja se provode za razdoblje koje ne prelazi četiri godine nakon razdoblja prihvatljivosti, mogu se smatrati prihvatljivim izdacima ako se uplaćuju na založni račun otvoren posebno u tu svrhu, pod uvjetom da su s njima usklađena pravila o državnim potporama te da su svi zahtjevi navedeni u nastavku ispunjeni.”

Amandman    424

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 42. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijelo koje provodi fond fondova ili tijela koja provode financijske instrumente naplaćuju troškove upravljanja i naknade iz točke (d) prvog podstavka stavka 1. i stavka 2. ovog članka u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom (c) i člankom 38. stavkom 4. točkama (a) i (b), oni ne prelaze pragove definirane u delegiranom aktu iz stavka 6. ovog članka. Budući da troškovi upravljanja obuhvaćaju izravne ili neizravne stavke troškova koji se vraćaju ako postoje dokazi o troškovima, naknade za upravljanje odnose se na dogovorenu cijenu usluga koja je utvrđena putem konkurentnog tržišnog postupka ako je to primjenjivo. Troškovi i naknade za upravljanje temelje se na metodologiji izračuna uspješnosti.;

Ako tijelo koje provodi fond fondova ili tijela koja provode financijske instrumente naplaćuju troškove upravljanja i naknade iz točke (d) prvog podstavka stavka 1. i stavka 2. ovog članka u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom (c) i člankom 38. stavkom 4. točkama (a), (b) i (c), oni ne prelaze pragove definirane u delegiranom aktu iz stavka 6. ovog članka. Budući da troškovi upravljanja obuhvaćaju izravne ili neizravne stavke troškova koji se vraćaju ako postoje dokazi o troškovima, naknade za upravljanje odnose se na dogovorenu cijenu usluga koja je utvrđena putem konkurentnog tržišnog postupka ako je to primjenjivo. Troškovi i naknade za upravljanje temelje se na metodologiji izračuna uspješnosti.;

Amandman    425

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 43.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potpora iz ESI fondova financijskim instrumentima koji su uloženi u krajnje primatelje i dobici i drugi dohotci ili prihodi, npr. kamate, naknade za jamstvo, dividende, kapitalni dobitci ili bilo kakav drugi dohodak koji proizlazi iz tih ulaganja i koji se mogu pripisati potpori iz ESI fondova, može se upotrijebiti za različiti tretman privatnih ulagača, kao i EIB-a pri upotrebi jamstva EU-a u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017. Takav različiti tretman obrazlaže se potrebom za privlačenje privatnog drugog dijela sredstava.

1.  Potpora iz ESI fondova financijskim instrumentima koji su uloženi u krajnje primatelje i dobici i drugi dohotci ili prihodi, npr. kamate, naknade za jamstvo, dividende, kapitalni dobitci ili bilo kakav drugi dohodak koji proizlazi iz tih ulaganja i koji se mogu pripisati potpori iz ESI fondova, može se upotrijebiti za različiti tretman ulagača koji djeluju u skladu s načelom tržišnog gospodarstva, kao i EIB-a pri upotrebi jamstva EU-a u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017. Takav različiti tretman obrazlaže se potrebom za privlačenje privatnog drugog dijela sredstava i za korištenje javnih izvora financiranja.

Amandman    426

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 43.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potreba i razina različitog tretmana iz stavka 1. utvrđuje se ex-ante procjenom.

Briše se.

Amandman    427

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 43.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Različitim tretmanom ne prelazi se ono što je potrebno za stvaranje inicijativa za privlačenje privatnog drugog dijela sredstava. Njime se ne daje prevelika naknada privatnim ulagačima i EIB-u kada upotrebljavaju jamstvo EU-a u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017. Usklađenost interesa osigurava se odgovarajućom podjelom rizika i profita.

3.  Različitim tretmanom ne prelazi se ono što je potrebno za stvaranje inicijativa za privlačenje privatnog drugog dijela sredstava. Njime se ne daje prevelika naknada ulagačima koji djeluju u skladu s načelom tržišnog gospodarstva i EIB-u kada upotrebljavaju jamstvo EU-a u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017. Usklađenost interesa osigurava se odgovarajućom podjelom rizika i profita.

Obrazloženje

Ključno je da se ovom Uredbom obuhvate nacionalne i regionalne razvojne banke. Na primjer, u Njemačkoj se financijski instrumenti obrađuju gotovo isključivo preko razvojnih banaka. U Prijedlogu COM „privatni ulagači” samo su spomenuti (to se odnosi na novi koncept državne potpore), dok je u prethodnoj uredbi bilo izričito navedeno da je riječ o „javnim ulagačima koji djeluju u skladu s načelom tržišnog gospodarstva”.

Amandman    428

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 43.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Različiti tretman privatnih ulagača ne dovodi u pitanje pravila Unije o državnim potporama.

4.  Različiti tretman ulagača koji djeluju u skladu s načelom tržišnog gospodarstva ne dovodi u pitanje pravila Unije o državnim potporama.

Amandman    429

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 43.a – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 149. kojim se dopunjuje ova Uredba u pogledu definicije različitog tretmana ulagača i detaljnih uvjeta primjene različitog tretmana ulagača.

Amandman    430

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 44. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prema potrebi za pokrivanje gubitaka u nominalnom iznosu doprinosa ESI fondova financijskom instrumentu koji proizlazi iz negativnih kamata, ako takvi gubitci nastanu unatoč tomu što tijela koja provode financijske instrumente aktivno upravljaju riznicom.

(b)  prema potrebi za pokrivanje gubitaka u nominalnom iznosu doprinosa ESI fondova financijskom instrumentu koji proizlazi iz negativnih kamata, ako takvi gubitci nastanu unatoč aktivnom upravljanju riznicom.

Amandman    431

Prijedlog uredbe

Članak 265. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EU) br. 1303/2013

Članak 57. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

21.  U članku 57. stavak 3. briše se;

Briše se.