Eljárás : 2016/0282A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0211/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0211/2017

Viták :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0309

JELENTÉS     ***I
PDF 4005kWORD 699k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadók: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

A vélemény előadói (*):

Jérôme Lavrilleux, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Jerzy Buzek, Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Wim van de Camp, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Constanze Krehl, Regionális Fejlesztési Bizottság

Paolo De Castro, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről(*)
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről(*)
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről(*)
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről(*)
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről(*)
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0605),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 46. cikknek d) pontjára, 149. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, 164. cikkére, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. cikkére, 175. cikkére, 177. cikkére, 178. cikkére, 189. cikkének (2) bekezdésére, 212. cikkének (2) bekezdésére, 322. cikkének (1) bekezdésére és 349. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelynek megfelelően a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C8-0372/2016),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2017. január 26-i 1/2017. számú véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0211/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mivel a végrehajtás három évét követően tovább kell módosítani az Unió költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokat annak érdekében, hogy a rugalmasság növelésével megszűnjenek a szűk keresztmetszetek a végrehajtásban, egyszerűsödjön a végrehajtás az érdekelt felek és a szolgálatok számára, valamint fokozódjon az eredményközpontúság, a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet14 hatályon kívül kell helyezni és helyébe e rendeletnek kell lépnie.

(1)  Mivel a végrehajtás három évét követően tovább kell módosítani az Unió költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokat annak érdekében, hogy a rugalmasság növelésével megszűnjenek a szűk keresztmetszetek a végrehajtásban, egyszerűsödjön a végrehajtás az érdekelt felek és a szolgálatok számára, valamint fokozódjon az eredményközpontúság és javuljon a hozzáférhetőség, az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet14 hatályon kívül kell helyezni és helyébe e rendeletnek kell lépnie.

_________________

_________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Parlament és a Tanács közötti megfelelő eszmecsere biztosítása érdekében megfelelőbb határidőket kellett volna lehetővé tenni a bizottsági javaslat megvitatására.

Indokolás

Az Európai Parlament sajnálja, hogy a javaslat megtárgyalására kitűzött határidők nem vették kellően figyelembe a társjogalkotók véleményét.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az alapvető költségvetési elveket meg kell őrizni. Lehetőség szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az alapelvektől való eltéréseket olyan meghatározott területeken, mint például a kutatás, a külső tevékenységek és a strukturális alapok, figyelembe véve, hogy azok továbbra is relevánsak-e, mekkora hozzáadott értéket jelentenek a költségvetés számára, és mekkora terhet rónak az érdekelt felekre.

(3)  Az alapvető költségvetési elveket, valamint a hatáskörök megosztását és az Európai Számvevőszéknek az Unió ellenőrzésének végrehajtásában betöltött, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 285. és 287. cikkében megállapított központi szerepét meg kell őrizni. Lehetőség szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az alapelvektől való eltéréseket olyan meghatározott területeken, mint például a kutatás, a külső tevékenységek és a strukturális alapok, figyelembe véve, hogy azok továbbra is relevánsak-e, mekkora hozzáadott értéket jelentenek a költségvetés számára, és mekkora terhet rónak az érdekelt felekre.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A már programozott összegeken felül az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz forrásainak legfeljebb 10 %-a felosztatlanul tartható a pénzügyi év elején, hogy jelentős, előre nem látható szükségletek, új válsághelyzetek vagy harmadik országokban bekövetkező jelentős politikai változások kezelése érdekében további finanszírozást tegyen lehetővé. Amennyiben e felosztatlan forrásokat az év folyamán nem kötik le, úgy azokat a Bizottság határozatával át kell vinni.

(4)  A már programozott összegeken felül az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz forrásainak legfeljebb 10 %-a felosztatlanul tartható a pénzügyi év elején, hogy jelentős, előre nem látható szükségletek, új válsághelyzetek vagy harmadik országokban bekövetkező jelentős politikai változások kezelése érdekében további finanszírozást tegyen lehetővé. Amennyiben e felosztatlan forrásokat az év folyamán nem kötik le, úgy azokat a Bizottság határozatával át kell vinni, biztosítva, hogy felhasználásuk az eredeti eszközök egyedi célkitűzéseivel összhangban, az adott eszközhöz kapcsolódó szabályok és szervek irányítása alatt történjen.

Indokolás

A preambulumbekezdésnek összhangban kell lennie a 12. cikk (2) bekezdésének e) pontjával, amely csak az átviteli szabályokra vonatkozik. Biztosítani kell, hogy az átvitt felosztatlan forrásokat ne vonhassák el az adott eszköz egyedi célkitűzéseitől.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Egyértelművé kell tenni a teljesítmény fogalmát az uniós költségvetés tekintetében. A teljesítményt a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének közvetlen alkalmazásaként kell meghatározni. Az előirányzatok felhasználása során össze kell kapcsolni a teljesítményt, a célok kitűzését, a mutatókat, az eredményeket, valamint a gazdaságosságot, eredményességet és hatékonyságot. A különböző programok meglévő teljesítménykereteivel való összeütközés elkerülése érdekében a teljesítménnyel kapcsolatos terminológiára való hivatkozásokat a célkitűzésekre, valamint az azok megvalósításában elért előrehaladás nyomon követésére kell korlátozni.

(12)  Egyértelművé kell tenni a teljesítmény fogalmát az uniós költségvetés tekintetében. A teljesítményt a célok megvalósítása, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének közvetlen alkalmazása alapján kell leírni. Az előirányzatok felhasználása során – az érintett program relevanciájának sérelme nélkül – össze kell kapcsolni a kitűzött célokat és a teljesítményt, a mutatókat, az eredményeket, az addicionalitást, valamint a gazdaságosságot, az eredményességet és a hatékonyságot. A különböző programok meglévő teljesítménykereteivel való összeütközés elkerülése érdekében a teljesítménnyel kapcsolatos terminológiára való hivatkozásokat a célkitűzésekre, valamint az azok megvalósításában elért előrehaladás nyomon követésére kell korlátozni.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az EUMSZ 15. cikkében foglalt átláthatósági elv, amelynek értelmében az intézményeknek a lehető legnyitottabb módon kell működniük, a költségvetés végrehajtása terén megköveteli, hogy a polgárok tudomást szerezhessenek arról, hogy az Unió hol és milyen célokra fordítja a forrásokat. Az ilyen információk előmozdítják a demokratikus vitát, hozzájárulnak a polgárok uniós döntéshozatali eljárásban történő részvételéhez, és megerősítik az uniós kiadásokkal kapcsolatos intézményi kontrollt és alapos vizsgálatot. Az ilyen célokat az uniós források valamennyi címzettjével kapcsolatos információk – lehetőség szerint korszerű kommunikációs eszközök segítségével történő – közzététele révén kell megvalósítani, ami figyelembe veszi a címzettek bizalmassághoz és biztonsághoz fűződő jogos érdekeit, természetes személyek esetében pedig a magánélethez való jogot és személyes adataik védelmét. Ezért az arányosság elvével összhangban az intézményeknek szelektív megközelítést kell alkalmazniuk az információk közzététele terén. Használható információk nyújtása érdekében a közzétételre vonatkozó döntéseknek megfelelő szempontokon kell alapulniuk.

(14)  Az átláthatóság elvét az EUMSZ 15. cikke rögzíti; e cikk megköveteli, hogy az intézményeknek a lehető legnyitottabb módon kell működniük, és a költségvetés végrehajtása terén ez azt jelenti, hogy a polgárok tudomást szerezhetnek arról, hogy az Unió hol és milyen célokra fordítja a forrásokat. Az ilyen információk előmozdítják a demokratikus vitát, hozzájárulnak a polgárok uniós döntéshozatali eljárásban történő részvételéhez, megerősítik az uniós kiadásokkal kapcsolatos intézményi kontrollt és alapos vizsgálatot, és jelentősen hozzájárulnak az Unió hitelességének növeléséhez. Az információkat célzottabban kell a címzettekhez eljuttatni, nagyobb láthatóságra törekedve a polgárok számára, és egyúttal meghatározott eszközökkel biztosítva az üzenetek eljutását a kedvezményezettekhez. Az ilyen célokat az uniós források valamennyi címzettjével kapcsolatos információk (– lehetőség szerint korszerű kommunikációs eszközök segítségével történő –) teljes közzététele révén kell megvalósítani, ami figyelembe veszi ugyanezen címzettek bizalmassághoz és biztonsághoz fűződő jogos érdekeit, természetes személyek esetében pedig a magánélethez való jogot és személyes adataik védelmét. Ezért az arányosság elvével összhangban az intézményeknek szelektív megközelítést kell alkalmazniuk az információk közzététele terén. Használható információk nyújtása érdekében a közzétételre vonatkozó döntéseknek megfelelő szempontokon kell alapulniuk.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A közvetlen végrehajtás keretében végrehajtott uniós források felhasználásával kapcsolatos információkat közzé kell tenni az intézmények honlapján, és azoknak tartalmazniuk kell legalább a címzett nevét és földrajzi helyét, az összeget, valamint a források célját. Az említett információknak olyan releváns kritériumokat kell figyelembe venniük, mint például a gyakoriság, az intézkedés típusa és jelentősége.

(15)  Minden esetben törekedni kell a maximális átláthatóság biztosítására a kedvezményezettekre vonatkozó adatok tekintetében, a személyes adatok védelméről szóló szabályok sérelme nélkül. A közvetlen, közvetett és megosztott végrehajtás keretében végrehajtott uniós források felhasználásával kapcsolatos információkat közzé kell tenni a pénzügyi átláthatósági rendszerben és az intézmények honlapján, és azoknak tartalmazniuk kell legalább a címzett nevét és földrajzi helyét, az összeget, valamint a források célját. Az említett információknak olyan releváns kritériumokat kell figyelembe venniük, mint például a gyakoriság, az intézkedés típusa és jelentősége.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az uniós források címzettjeinek nevét és földrajzi helyét a nyilvános versenyeljárást követően odaítélt pénzdíjak, vissza nem térítendő támogatások és szerződések esetében kell közzétenni, ami különösen versenypályázatok, pályázati felhívások és ajánlati felhívások esetében jellemző; az ilyen közzététel során tiszteletben kell tartani az EUMSZ elveit és különösen az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét. Továbbá az ilyen közzétételnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a versenyben elutasított pályázók ellenőrizhessék a nyilvános kiválasztási eljárásokat.

(16)  A nyilvános versenyeljárást követően odaítélt pénzdíjak, vissza nem térítendő támogatások és szerződések esetében, és különösen versenypályázatok, pályázati felhívások és/vagy ajánlati felhívások esetében az EUMSZ elveinek és különösen az átláthatóság, arányosság, egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartása érdekében az uniós források címzettjeinek nevét és tartózkodásuk helyét közzé kell tenni. Az ilyen közzétételnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a versenyben sikertelen pályázók ellenőrizhessék a nyilvános kiválasztási eljárásokat.

Indokolás

Világosabb megfogalmazás.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A címzett nevét és földrajzi helyét, valamint a források összegét és célját nem kell közzétenni abban az esetben, ha az veszélyeztetheti a címzettnek az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett sérthetetlenségét, vagy árthat a címzett jogos üzleti érdekeinek.

(22)  A címzett nevét és földrajzi helyét, valamint a források összegét és célját nem kell közzétenni abban az esetben, ha fennáll annak a kockázata, hogy egy ilyen közzététel veszélyeztetheti a címzettnek különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett sérthetetlenségét vagy árthat a címzett jogos üzleti érdekeinek.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Közvetett és megosztott végrehajtás esetén az uniós forrásokat végrehajtó személyeknek, szervezeteknek vagy kijelölt szerveknek kell rendelkezésre bocsátaniuk a címzettekre és a végső címzettekre vonatkozó információkat. Adott esetben az adatok részletességének mértékét és a kritériumokat az ágazatspecifikus szabályokban kell meghatározni és a pénzügyi keretpartnerségi megállapodásokban tovább lehet pontosítani. A Bizottságnak rendelkezésre kell bocsátania az arra a honlapra való hivatkozást, amelyen a címzettekre és a végső címzettekre vonatkozó információk megtalálhatók.

(23)  A (15) preambulumbekezdésben megállapított elemeken kívül, közvetett és megosztott végrehajtás esetén az uniós forrásokat végrehajtó személyek, szervezetek vagy kijelölt szervek felelőssége, hogy rendelkezésre bocsássák a címzettekre és a végső címzettekre vonatkozó információkat. Adott esetben az adatok részletességének mértékét és a kritériumokat az ágazatspecifikus szabályokban kell meghatározni és a pénzügyi keretpartnerségi megállapodásokban tovább lehet pontosítani. A Bizottságnak rendelkezésre kell bocsátania az arra a honlapra való hivatkozást, amelyen a címzettekre és a végső címzettekre vonatkozó információk megtalálhatók.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Feladataik és felelősségi körük meghatározását követően az egyes pénzügyi szereplők csak az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított feltételek szerint vonhatók felelősségre. Az uniós intézményeknél létrehozták a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló szakosított testületeket, azonban a hozzájuk benyújtott ügyek korlátozott száma miatt és hatékonysági okokból feladataikat át kell adni az újonnan alapított intézményközi testületnek, amelyet azért hoztak létre, hogy megvizsgálja a kéréseket és ajánlásokat tegyen a Bizottság vagy egyéb uniós intézmény és szerv által a testülethez továbbított közigazgatási szankciók (kizárás és pénzügyi szankciók) kiszabására vonatkozóan. Ezen átadás célja továbbá a párhuzamosságok elkerülése és az egymásnak ellentmondó ajánlások vagy vélemények kockázatainak enyhítése olyan ügyekben, amelyben gazdasági szereplő és uniós alkalmazott is érintett. Meg kell őrizni azt az eljárást, amellyel az engedélyezésre jogosult tisztviselő megerősítést kérhet olyan utasításokkal kapcsolatban, amelyeket az említett tisztviselő szabálytalannak vagy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével ellentétesnek talál, és így mentesülhet minden felelősség alól. E testület összetételét módosítani kell, amikor ezt a szerepet tölti be.

(40)  Feladataik és felelősségi körük meghatározását követően az egyes pénzügyi szereplők csak az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított feltételek szerint vonhatók felelősségre. Elkülönített intézményközi testületet kell létrehozni. Mivel a pénzügyi szabálytalanságok kérdése összefügg az intézmény fegyelmi jogköreivel, és ezért elválaszthatatlan az intézmény igazgatásának önállóságától, a testület intézményközi jellegét az összetétele révén meg kell erősíteni.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A jogbiztonság érdekében meg kell határozni a terhelési értesítés küldésekor előforduló késedelmekre vonatkozó szabályokat.

(47)  A jogbiztonság és az átláthatóság garantálása érdekében meg kell határozni a terhelési értesítés küldésekor előforduló késedelmekre vonatkozó szabályokat.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(54)  E rendeletnek elő kell írnia, hogy a kifizetéseket meghatározott határidőn belül teljesíteni kell, valamint hogy e határidő elmulasztása esetén a hitelezők a költségvetésre terhelendő késedelmi kamatra jogosultak, a tagállamok, illetve immáron az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) kivételével.

(54)  E rendeletnek elő kell írnia, hogy a kifizetéseket meghatározott határidőn belül teljesíteni kell, valamint hogy e határidő elmulasztása esetén a hitelezők a költségvetésre terhelendő késedelmi kamatra jogosultak, a tagállamok kivételével.

Indokolás

Az BB-csoportot e tekintetben nem szabad az uniós költségvetési forrásokat végrehajtó más szervezetektől vagy az Unió hitelezőitől eltérő módon kezelni. Az EBB-csoportot e tekintetben alapszabálya kötelezi arra, hogy biztosítsa költségeinek fedezetét, és e rendelkezés kiterjesztése az EBB/EBA-csoportra negatív reakciókat válthat ki a hitelminősítő intézmények részéről olyan meglévő eszközök kapcsán, mint az ESBA, az ELM (külső hitelezési megbízatás) és az InnovFin.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60)  Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy kérhessék a megosztott végrehajtás keretében részükre allokált források uniós szintre való átcsoportosítását és Bizottság általi közvetlen vagy közvetett végrehajtását, lehetőség szerint az érintett tagállam javára. Ez optimalizálná e források felhasználását, valamint az e rendelet vagy ágazatspecifikus rendeletek, többek között az ESBA-rendelet értelmében létrehozott eszközök alkalmazását, amelyekre a tagállamok e források átcsoportosítását kérnék. Ezen eszközök hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében elő kell írni, hogy amennyiben a forrásokat az e rendelet vagy ágazatspecifikus rendeletek, többek között az ESBA-rendelet értelmében létrehozott eszközökre csoportosítják át, az említett rendeletek szabályai alkalmazandók.

törölve

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek akkor is ki kell zárnia egy személyt vagy szervezetet, ha súlyos szakmai kötelezettségszegés, társadalombiztosítási járulékfizetési vagy adófizetési kötelezettség szándékos vagy nem szándékos elmulasztása, a költségvetést sértő csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, gyermekmunka, illetve az emberkereskedelem egyéb formái vagy szabálytalanság esetén jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat született. Az érintett személyt vagy szervezetet jogi kötelezettségvállalás súlyos megszegése vagy csőd esetén is ki kell zárni.

(71)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek akkor is ki kell zárnia egy személyt vagy szervezetet, ha súlyos szakmai kötelezettségszegés, társadalombiztosítási járulékfizetési vagy adófizetési kötelezettség szándékos vagy nem szándékos elmulasztása (amennyiben bejegyzett székhelye egy együtt nem működő joghatóságban van), a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó normák betartásának szándékos vagy nem szándékos elmulasztása, ideértve a tisztességes adóverseny megsértését is, a költségvetést sértő csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, gyermekmunka, illetve az emberkereskedelem egyéb formái vagy szabálytalanság esetén jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat született. Az érintett személyt vagy szervezetet jogi kötelezettségvállalás súlyos megszegése vagy csőd esetén is ki kell zárni. Az érintett személyt vagy szervezetet abban az esetben is ki kell zárni, ha nem felel meg az adózási átláthatóság és az országonkénti jelentéstételi információk nyilvános közzététele követelményének sem, megszegve a 2013/34/EU irányelv rendelkezéseit.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(72)  Amikor az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő egy személy vagy szervezet kizárásáról, pénzügyi szankció kiszabásáról, ezek közzétételéről vagy egy személy vagy szervezet elutasításáról határoz, be kell tartania az arányosság elvét, figyelembe véve különösen a helyzet súlyosságát, annak költségvetési hatását, a szóban forgó magatartás óta eltelt időt, a magatartás fennállásának időtartamát és ismételt előfordulását, a szándékosságot vagy a gondatlanság mértékét, valamint a személynek vagy szervezetnek az érintett illetékes hatósággal való együttműködési készségét és hozzájárulását a vizsgálathoz.

(72)  Amikor az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő egy személy vagy szervezet kizárásáról, egy személlyel vagy szervezettel szembeni pénzügyi szankció kiszabásáról és ezek közzétételéről határoz, be kell tartania az arányosság elvét, figyelembe véve különösen a helyzet súlyosságát, annak költségvetési hatását, a szóban forgó magatartás óta eltelt időt, a magatartás fennállásának időtartamát és ismételt előfordulását, a szándékosságot vagy a gondatlanság mértékét, valamint a személynek vagy szervezetnek az érintett illetékes hatósággal való együttműködési készségét és hozzájárulását a vizsgálathoz.

Módosítás   17

Rendeletre irányuló javaslat

80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(80)  Lehetővé kell tenni a kizárás és a pénzügyi szankció visszatartó erejének fokozását. Ezt a visszatartó erőt a kizárásra és/vagy a pénzügyi szankcióra vonatkozó információk közzétételének lehetőségével kell fokozni, teljes körűen tiszteletben tartva azonban a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6), valamint a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) foglalt adatvédelmi előírásokat. Ennek elő kell segítenie azt, hogy ugyanaz a magatartás ne ismétlődjön meg. Meg kell határozni, hogy az információk a jogbiztonság érdekében és az arányosság elvével összhangban milyen helyzetekben nem tehetők közzé. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a mérlegelés során figyelembe kell vennie a testület esetleges ajánlását. Természetes személyek esetében a személyes adatokat csak rendkívüli esetekben szabad közzétenni, amennyiben ezt a magatartás súlya vagy az Unió pénzügyi érdekeire gyakorolt hatása indokolja.

(80)  Lehetővé kell tenni a kizárás és a pénzügyi szankció visszatartó erejének fokozását. Ezt a visszatartó erőt a kizárásra és/vagy a pénzügyi szankcióra vonatkozó információk közzétételének lehetőségével kell fokozni, teljes körűen tiszteletben tartva azonban a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6), valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a foglalt adatvédelmi előírásokat. Ennek elő kell segítenie azt, hogy ugyanaz a magatartás ne ismétlődjön meg. Meg kell határozni, hogy az információk a jogbiztonság érdekében és az arányosság elvével összhangban milyen helyzetekben nem tehetők közzé. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a mérlegelés során figyelembe kell vennie a testület esetleges ajánlását. Természetes személyek esetében a személyes adatokat csak rendkívüli esetekben szabad közzétenni, amennyiben ezt a magatartás súlya vagy az Unió pénzügyi érdekeire gyakorolt hatása indokolja.

 

________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(88)  A szilárd jogi megalapozás érdekében az elektronikus információcsere és a dokumentumok elektronikus benyújtása irányába tett, jelentős egyszerűsítést képviselő lépéseket az alkalmazandó rendszerek elfogadására vonatkozó egyértelmű feltételeknek kell kísérniük, ezzel párhuzamosan pedig meg kell őrizni az uniós források irányításának rugalmasságát a résztvevők, a címzettek és az engedélyezésre jogosult tisztviselők tekintetében az e rendeletben előírtak szerint.

(88)  A szilárd jogi megalapozás érdekében az elektronikus információcsere és a dokumentumok elektronikus benyújtása irányába tett, jelentős egyszerűsítést képviselő lépéseket – adott esetben az e-közbeszerzést is ideértve – az alkalmazandó rendszerek elfogadására vonatkozó egyértelmű feltételeknek kell kísérniük, ezzel párhuzamosan pedig meg kell őrizni az uniós források irányításának rugalmasságát a résztvevők, a címzettek és az engedélyezésre jogosult tisztviselők tekintetében az e rendeletben előírtak szerint.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

96 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(96)  El kell ismerni a támogatásötvözési keretek sajátos jellegét, amelyeknél a Bizottság a saját hozzájárulását pénzügyi intézmények hozzájárulásaival ötvözi, és pontosítani kell a pénzügyi eszközökről szóló X. cím alkalmazását.

(96)  Javítani kell a támogatásötvözési keretek természetét és felhasználását, amelyeknél a Bizottság a saját hozzájárulását pénzügyi intézmények hozzájárulásaival ötvözi, és pontosítani kell a pénzügyi eszközökről szóló X. cím alkalmazását.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

97 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(97a)  A szerződő felek és alvállalkozóik tekintetében a lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítani, hozzáférhetővé téve az érdemleges adatokat.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

105 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(105)  Azonosítani kell és külön kell kezelni az általánosan összeférhetetlenségnek nevezett különböző helyzeteket. Az „összeférhetetlenség” fogalma csak arra az esetre használandó, amikor a költségvetés végrehajtásáért, ellenőrzéséért vagy kontrolljáért felelős szervezet vagy személy, illetve valamely európai uniós intézmény tisztviselője vagy alkalmazottja kerül ilyen helyzetbe. Ha valamely gazdasági szereplő tesz kísérletet az eljárás jogosulatlan befolyásolására vagy bizalmas információ megszerzésére, azt súlyos szakmai kötelezettségszegésnek kell tekinteni. Ezenkívül a gazdasági szereplők lehetnek olyan helyzetben, amikor szakmai érdekellentét miatt nem lehet kiválasztani őket a szerződés teljesítésére. Így például egy vállalkozás nem értékelhet olyan projektet, amelyben maga is részt vett, vagy egy könyvvizsgáló nem ellenőrizhet olyan elszámolásokat, amelyeket korábban maga hitelesített.

(105)  Azonosítani kell és külön kell kezelni az általánosan összeférhetetlenségnek nevezett különböző helyzeteket. Az „összeférhetetlenség” fogalma csak arra az esetre használandó, amikor a költségvetés végrehajtásáért, ellenőrzéséért vagy kontrolljáért felelős szervezet vagy személy, illetve valamely európai uniós intézmény tisztviselője vagy alkalmazottja kerül ilyen helyzetbe. Ha valamely gazdasági szereplő tesz kísérletet az eljárás jogosulatlan befolyásolására vagy bizalmas információ megszerzésére, azt súlyos szakmai kötelezettségszegésnek kell tekinteni, és ennek következtében az adott szereplő kizárható az eljárásból. Ezenkívül a gazdasági szereplők lehetnek olyan helyzetben, amikor szakmai érdekellentét miatt nem lehet kiválasztani őket a szerződés teljesítésére. Így például egy vállalkozás nem értékelhet olyan projektet, amelyben maga is részt vett, vagy egy könyvvizsgáló nem ellenőrizhet olyan elszámolásokat, amelyeket korábban maga hitelesített.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(108)  Az uniós közbeszerzési eljárásoknak biztosítaniuk kell az uniós források eredményes, átlátható és megfelelő felhasználását. Ennek kapcsán az elektronikus közbeszerzésnek hozzá kell járulnia az uniós források jobb felhasználásához, továbbá elő kell segítenie, hogy minden gazdasági szereplő könnyebben hozzáférjen a közbeszerzési szerződésekhez.

(108)  Az uniós közbeszerzési eljárásoknak biztosítaniuk kell az uniós források eredményes, átlátható és megfelelő felhasználását, ugyanakkor csökkenteniük kell az uniós források kedvezményezettjeire és az irányító hatóságokra háruló adminisztratív terheket. Ennek kapcsán az elektronikus közbeszerzésnek hozzá kell járulnia az uniós források jobb felhasználásához, továbbá elő kell segítenie, hogy minden gazdasági szereplő könnyebben hozzáférjen a közbeszerzési szerződésekhez. Közbeszerzést lebonyolító minden uniós intézménynek világos szabályokat kell közzétennie honlapján a beszerzésről, a kiadásokról és az ellenőrzésről, valamint az odaítélt szerződésekről, feltüntetve azok értékét is.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(124)  Egyértelművé kell tenni a vissza nem fizetendő támogatásokról szóló cím hatályát, különösen a támogatásra jogosult tevékenységek, illetve szervek típusai, valamint a vissza nem térítendő támogatások fedezésére használható jogi kötelezettségvállalások tekintetében. Különösen meg kell szüntetni a vissza nem térítendő támogatásról szóló határozatokat azok korlátozott alkalmazása, valamint a támogatások elektronikus kezelésének fokozatos bevezetése miatt. Egyszerűsíteni kell a struktúrát és a rendelet más részeibe kell áthelyezni az olyan eszközökre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek nem vissza nem térítendő támogatások. Egyértelművé kell tenni, hogy milyen jellegű szervek kaphatnak működési támogatást, mivel az általános uniós érdeket szolgáló célt képviselő szervek fogalmát lefedi az uniós szakpolitikák részét képező és támogató célkitűzésekkel rendelkező szervek fogalma. Ezenfelül meg kell szüntetni az általános uniós érdeket szolgáló célt képviselő szerv korlátozó fogalommeghatározását.

(124)  Egyértelművé kell tenni a vissza nem fizetendő támogatásokról szóló cím hatályát, különösen a támogatásra jogosult tevékenységek, illetve szervek típusai, valamint a vissza nem térítendő támogatások fedezésére használható jogi kötelezettségvállalások tekintetében. Különösen meg kell szüntetni a vissza nem térítendő támogatásról szóló határozatokat azok korlátozott alkalmazása, valamint a támogatások elektronikus kezelésének fokozatos bevezetése miatt. Egyszerűsíteni kell a struktúrát és a rendelet más részeibe kell áthelyezni az olyan eszközökre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek nem vissza nem térítendő támogatások. Egyértelművé kell tenni, hogy milyen jellegű szervek kaphatnak működési támogatást, mivel az általános uniós érdeket szolgáló célt képviselő szervek fogalmát lefedi az uniós szakpolitikák részét képező és támogató célkitűzésekkel rendelkező szervek fogalma.

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(130)  Az egyösszegű átalány, egységköltség és átalányfinanszírozás időszakos értékelésével szemben meg kell határozni az ellenőrzések és kontrollok alkalmazási körét. Az említett ellenőrzéseknek és kontrolloknak az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás kifizetését kiváltó feltételek teljesülésére kell összpontosulniuk, beleértve szükség esetén a végeredmények megvalósítását. Az említett feltételeknek nem kell előírniuk a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségekről való jelentéstételt. Amennyiben az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás összegét az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő vagy a Bizottság előzetesen meghatározta, úgy azt utólagos kontrollok során nem lehet vitatni. Az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás időszakos értékeléséhez statisztikai és módszertani célokból szükség lehet a kedvezményezett elszámolásaiba való betekintésre. Az időszakos ellenőrzés a jövőbeli megállapodásokra alkalmazandó egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás aktualizálását eredményezheti, azonban nem használható fel az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás már megállapított értékének megkérdőjelezéséhez. A kedvezményezett elszámolásaiba való betekintés a csalás megelőzése és felismerése céljából is szükséges.

(130)  Az egyösszegű átalány, egységköltség és átalányfinanszírozás időszakos értékelésével szemben meg kell határozni az ellenőrzések és kontrollok alkalmazási körét. Az említett ellenőrzéseknek és kontrolloknak az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás kifizetését kiváltó feltételek teljesülésére kell összpontosulniuk, beleértve szükség esetén a végeredmények megvalósítását. Az említett feltételeknek nem kell előírniuk a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségekről való jelentéstételt. Az ellenőrzések és kontrollok gyakoriságát és hatókörét többek között a múltban elkövetett szabálytalanságok alapján a kedvezményezettel kapcsolatos kockázatoktól kell függővé tenni. Amennyiben az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás összegét az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő vagy a Bizottság előzetesen meghatározta, úgy azt utólagos kontrollok során nem lehet vitatni. Az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás időszakos értékeléséhez statisztikai és módszertani célokból szükség lehet a kedvezményezett elszámolásaiba való betekintésre. Az időszakos ellenőrzés a jövőbeli megállapodásokra alkalmazandó egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás aktualizálását eredményezheti, azonban nem használható fel az egyösszegű átalány, egységköltség vagy átalányfinanszírozás már megállapított értékének megkérdőjelezéséhez. A kedvezményezett elszámolásaiba való betekintés a csalás megelőzése és felismerése céljából is szükséges.

Indokolás

Az ellenőrzéseknek és kontrolloknak elsősorban azokra a kedvezményezettekre kell irányulniuk, amelyek magasabb kockázatot jelentenek az Unió költségvetésére nézve. A kockázatalapú ellenőrzések és kontrollok lehetővé tennék az EU számára, hogy erőforrásaiból többet fordítson konkrét cselekvésekre adminisztráció helyett.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

131 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(131a)   A közfinanszírozás egyik legfontosabb alapelvének védelme érdekében a rendeletben meg kell tartani a nonprofit szabályt. A nonprofit szabályt a közpénzekkel elkövetett visszaélések elkerülésére szolgáló fő eszközök egyikének kell tekinteni.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

136 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(136)  Az elmúlt években az Unió egyre gyakrabban alkalmazott pénzügyi eszközöket, amelyek révén ugyan az uniós költségvetés magasabb tőkeáttétele érhető el, de ezzel párhuzamosan pénzügyi kockázatot generálnak az uniós költségvetésre nézve. Az említett pénzügyi eszközök között nemcsak a költségvetési rendelet által már szabályozott pénzügyi eszközök találhatók, hanem olyan egyéb eszközök is, mint a költségvetési garanciák és a pénzügyi támogatás, amelyeket korábban kizárólag az ezekre vonatkozó alap-jogiaktusokban megállapítottak szerint szabályoztak. Az ezen eszközökre alkalmazandó elvek egységességének biztosítása érdekében közös keretet kell kialakítani és ezen eszközöket egy új címben kell összevonni, amely a pénzügyi eszközökre alkalmazandó meglévő szabályokon felül magában foglalja a költségvetési garanciákról szóló szakaszt, valamint a tagállamok vagy harmadik országok részére nyújtott pénzügyi támogatásról szóló szakaszt.

(136)  Az elmúlt években az Unió egyre gyakrabban alkalmazott pénzügyi eszközöket, amelyeknek lehetővé kell tenniük, hogy általuk az uniós költségvetés magasabb tőkeáttétele legyen elérhető, ezzel párhuzamosan azonban pénzügyi kockázatot generálnak az uniós költségvetésre nézve. Az említett pénzügyi eszközök között nemcsak a költségvetési rendelet által már szabályozott pénzügyi eszközök találhatók, hanem olyan egyéb eszközök is, mint a költségvetési garanciák és a pénzügyi támogatás, amelyeket korábban kizárólag az ezekre vonatkozó alap-jogiaktusokban megállapítottak szerint szabályoztak. Az ezen eszközökre alkalmazandó elvek egységességének biztosítása érdekében közös keretet kell kialakítani és ezen eszközöket egy új címben kell összevonni, amely a pénzügyi eszközökre alkalmazandó meglévő szabályokon felül magában foglalja a költségvetési garanciákról szóló szakaszt, valamint a tagállamok vagy harmadik országok részére nyújtott pénzügyi támogatásról szóló szakaszt.

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

139 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(139)  A pénzügyi eszközöket, a költségvetési garanciákat és a pénzügyi támogatást alap-jogiaktus révén kell engedélyezni. Amennyiben a pénzügyi eszközöket kellően indokolt esetben alap-jogiaktus nélkül hozzák létre, azokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a költségvetésben jóvá kell hagynia.

(139)  A pénzügyi eszközöket, a költségvetési garanciákat, a pénzügyi támogatást és a vagyonkezelői alapokat alap-jogiaktus révén kell engedélyezni.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

142 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(142)  El kell ismerni az érdekek összehangolását az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása során, és különösen azt, hogy az EBB és az EBA rendelkezik a pénzügyi eszközök végrehajtásához szükséges szakértelemmel.

(142)  El kell ismerni az érdekek összehangolását az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása során, és különösen azt, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) rendelkezik az uniós alapok, a pénzügyi eszközök végrehajtásához szükséges szakértelemmel és költségvetési garanciákkal.

Indokolás

Az EBB az egyetlen olyan uniós pénzügyi szervezet, amely az EUMSZ alapján köteles uniós célkitűzéseket, előírásokat és szabványokat alkalmazni, és amely az EUMSZ-ben meghatározott auditálási és ellenőrzési rendszerrel rendelkezik.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

164 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(164)  A Bizottság számára engedélyezni kell vészhelyzeti, vészhelyzetet követő és tematikus intézkedések céljára szolgáló uniós vagyonkezelői alapok létrehozását és irányítását nemcsak a külső tevékenységek, hanem az uniós belső tevékenységek terén is. Az Európai Unióban történt közelmúltbeli események rávilágítottak arra, hogy fokozni kell az Unión belüli finanszírozás rugalmasságát. Mivel a külső és belső politikák közötti határok egyre jobban elmosódnak, ez eszközt nyújtana a határon átnyúló kihívások kezelésére is. Meg kell határozni az uniós vagyonkezelői alapokhoz történő hozzájárulásra alkalmazandó elveket, valamint egyértelművé kell tenni a pénzügyi szereplők és a vagyonkezelői alap igazgatótanácsának felelősségi körét. Meg kell határozni továbbá a részt vevő donorok igazságos képviseletét a vagyonkezelői alap igazgatótanácsában, valamint azt a követelményt, hogy az alap felhasználásához a Bizottság pozitív szavazatára van szükség.

(164)  A vagyonkezelői alapok jelentősen módosíthatják az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott költségvetéseket, és azt a kockázatot hordozzák magukban, hogy a pénzügyi eszközökből származó források olyan célokra kerülnek felhasználásra, amelyek nem szerepelnek az azokat létrehozó alap-jogiaktusokban. A vagyonkezelői alapok azonban a források összevonása révén hozzáadott értéket teremtenek, feltéve, hogy az összevonás nem korlátozódik elsősorban uniós forrásokra. A Bizottság számára engedélyezni kell vészhelyzeti, vészhelyzetet követő és tematikus intézkedések céljára szolgáló uniós vagyonkezelői alapok létrehozását és irányítását a külső tevékenységek terén. Meg kell határozni az ezen vagyonkezelői alapokhoz történő hozzájárulásra alkalmazandó elveket, valamint egyértelművé kell tenni a pénzügyi szereplők és a vagyonkezelői alap igazgatótanácsának felelősségi körét. Meg kell határozni továbbá a részt vevő donorok, és adott esetben az Európai Parlament igazságos képviseletét a vagyonkezelői alap igazgatótanácsában, valamint azt a követelményt, hogy az alap felhasználásához a Bizottság pozitív szavazatára van szükség.

Indokolás

Az előadók pillanatnyilag nem tartják helyénvalónak az uniós vagyonkezelői alapok hatókörének a belső tevékenységekre való kiterjesztését. További indokolás szerepel a 227. cikkhez fűzött módosítások indokolásában.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

167 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(167)  Meg kell őrizni annak módját, ahogyan az intézmények az ingatlanprojekteket illetően jelenleg jelentést tesznek az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az intézmények számára lehetővé kell tenni, hogy az új ingatlanprojekteket a már értékesített ingatlanokért kapott előirányzatokból finanszírozzák, ezért hivatkozást kell beilleszteni a címzett bevételekre vonatkozó rendelkezésekre. Ezáltal lehetővé válna, hogy teljesüljenek az intézmények ingatlanpolitikájának változó igényei, ugyanakkor csökkenjenek a költségek és növekedjen a rugalmasság.

(167)  Javítani kell annak módját, ahogyan az intézmények az ingatlanprojekteket illetően jelenleg jelentést tesznek az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az intézmények számára lehetővé kell tenni, hogy az új ingatlanprojekteket a már értékesített ingatlanokért kapott előirányzatokból finanszírozzák, ezért hivatkozást kell beilleszteni a címzett bevételekre vonatkozó rendelkezésekre. Ezáltal lehetővé válna, hogy teljesüljenek az intézmények ingatlanpolitikájának változó igényei, ugyanakkor csökkenjenek a költségek és növekedjen a rugalmasság.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

169 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(169)  A speciális eszközök végrehajtásának rugalmasabbá tétele érdekében egyszerűsíteni kell az igénybevételi és átcsoportosítási eljárásokat, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra és az Európai Unió Szolidaritási Alapjára a Bizottság belső átcsoportosításait kell alkalmazni.

törölve

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

170 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(170)  Annak biztosítása érdekében, hogy a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI) gyorsan megfelelő forrásokat nyújtson a változó politikai prioritások támogatásához, a három tengely mindegyike indikatív részarányának, valamint az egyes tengelyeken belül a tematikus prioritások minimális százalékának nagyobb rugalmasságot kell biztosítania. Ennek révén javul a program irányítása, valamint a költségvetési forrásokat azon fellépésekre lehet összpontosítani, amelyek jobb foglalkoztatási és társadalmi eredményekkel járnak.

(170)  Annak biztosítása érdekében, hogy a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI) gyorsan megfelelő forrásokat nyújtson a változó politikai prioritások támogatásához, a három tengely mindegyike indikatív részarányának, valamint az egyes tengelyeken belül a tematikus prioritások minimális százalékának nagyobb rugalmasságot kell biztosítania, továbbra is megtartva a határokon átnyúló EURES partnerségek nagyra törő megvalósulási arányát. Ennek révén javul a program irányítása, valamint a költségvetési forrásokat azon fellépésekre lehet összpontosítani, amelyek jobb foglalkoztatási és társadalmi eredményekkel járnak.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

171 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(171)  A kulturális és a fenntartható turisztikai infrastruktúrába történő beruházások elősegítése érdekében – az uniós környezetvédelmi jogszabályok, különösen adott esetben a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv és a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv maradéktalan alkalmazásának sérelme nélkül az e beruházásokra nyújtott támogatás alkalmazási körére vonatkozó egyes korlátozásokat el kell törölni.

(171)  Fenn kell tartani a kisméretű kulturális és a fenntartható turisztikai infrastruktúrába történő beruházásokat az uniós környezetvédelmi jogszabályok, különösen adott esetben a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv és a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv maradéktalan alkalmazásának sérelme nélkül. Indokolt esetekben az e beruházásokra nyújtott támogatás alkalmazási körét ki lehetne bővíteni.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

172 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(172)  A fokozódó migráns- és menekültáramlások által támasztott kihívások kezelése érdekében meg kell határozni azon célkitűzéseket, amelyekhez az ERFA hozzá tud járulni a migránsok és menekültek általa való támogatása során.

(172)  A fokozódó migráns- és menekültáramlások által támasztott kihívások kezelése érdekében meg kell határozni azon célkitűzéseket, amelyekhez az ERFA hozzá tud járulni a migránsok és a nemzetközi védelem alatt álló menekültek általa való támogatása során. E hozzájárulás hatékony lehet –főként a migrációs áramlásoknak különösen kitett országokban –, ha a szolidaritás elvének valódi, európai szintű alkalmazása, és ily módon olyan fellépések kísérik, amelyek célja a méltányos teherviselés.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

172 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(172a)  A horizontális elvek (többek között a partnerek részvétele, a fenntartható fejlődés, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönbözetetésmentesség) jelentősen hozzájárulnak az esb-alapok hatékony végrehajtásához, és az uniós költségvetésből, közöttük a pénzügyi eszközökből és az ESBA-ból megvalósított bármely beruházás mozgatórugójaként ezeket fenn kell tartani.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

176 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(176)  Annak érdekében, hogy a migrációs és menekültügyi kihívások hatékony kezelése céljából maximalizálják az összes uniós alap közötti szinergiákat, biztosítani kell, hogy amikor a tematikus célkitűzéseket prioritásokként megjelenítik az alapspecifikus szabályokban, e prioritások lefedjék az egyes alapok megfelelő felhasználását e területekre vonatkozóan.

(176)  Annak érdekében, hogy a migrációs és menekültügyi kihívások hatékony kezelése céljából maximalizálják az összes uniós alap közötti szinergiákat, biztosítani kell, hogy amikor a tematikus célkitűzéseket prioritásokként megjelenítik az alapspecifikus szabályokban, e prioritások lefedjék az egyes alapok megfelelő felhasználását e területekre vonatkozóan. Adott esetben ajánlatos egyeztetni a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal (AMIF).

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

178 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(178)  A tagállamok részére a kohéziós politika keretében allokált pénzügyi források felhasználásának optimalizálása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy esb-alapok-allokációt csoportosítsanak át a költségvetési rendelet vagy ágazatspecifikus rendeletek szerint létrehozott eszközökre.

törölve

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

178 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(178a)   Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap pénzügyi erőforrásait szigorúan el kell különíteni a közös halászati politika támogatására, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a tengeri biológiai erőforrások megóvásához, az ezen erőforrásokat kiaknázó halászati vállalkozások és flották menedzsmentjéhez, az édesvízi biológiai erőforrások és az akvakultúra fenntartásához, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához és forgalmazásához.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

199 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(199a)  Az 1296/2013/EU rendelet (10) preambulumbekezdésében szereplő ajánlásokkal, valamint e rendelet 176. cikkével összhangban a tagállamoknak nagyobb mértékben kell alkalmazniuk az egyszerűsített költségelszámolási módszereket az egyösszegű átalányalapú finanszírozást az adminisztratív költségek csökkentése és a pénzeszközök elosztására vonatkozó szabályok egyszerűsítése érdekében.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

199 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(199b)  A hatékonyság fokozására törekedve a tagállamoknak nagyobb mértékben kell alkalmazniuk az egyszerűsített költségelszámolási módszereket, valamint az egyszeri átalányösszeg-alapú finanszírozást a kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése, valamint a pénzeszközök elosztására vonatkozó szabályok egyszerűsítése érdekében.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

200 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(202)  Az egyszerűsített költségelszámolási opció korábbi és célzottabb alkalmazásának elősegítése érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel kell felruházni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadhasson el az egységköltség-alapú térítés vagy az átalányfinanszírozás fogalommeghatározásáról, a tisztességes, méltányos és ellenőrizhető módszerről, amely alapján ezek létrehozhatók, valamint arról a finanszírozásról, amely a költségek helyett a végrehajtás során elért előrehaladással vagy a program célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos feltételek teljesítésén alapul. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munkája során, többek között szakértői szinten is, és hogy ezeket a konzultációkat a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban lefektetett elveknek megfelelően folytassa le. Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egy időben kap meg minden dokumentumot, és szakértőik módszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(200)  Az egyszerűsített költségelszámolási opció korábbi és célzottabb alkalmazásának elősegítése érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel kell felruházni, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban az e rendeletet kiegészítő jogi aktusokat fogadhasson el a befektetők megkülönböztetett bánásmódjának meghatározásáról és alkalmazási feltételeiről, az egységköltség-alapú térítés vagy az átalányfinanszírozás fogalommeghatározásáról, a tisztességes, méltányos és ellenőrizhető módszerről, amely alapján ezek létrehozhatók, valamint arról a finanszírozásról, amely a költségek helyett a végrehajtás során elért előrehaladással vagy a program célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos feltételek teljesítésén alapul. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egy időben kap meg minden dokumentumot, és szakértőik módszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

239 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(239)  A beavatkozás hatékonyságának fokozása érdekében támogatásötvözési keretet vagy kereteket kell létrehozni az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön (CEF) belül. A támogatásötvözési kereteknek olyan támogatásötvözési műveleteket kell finanszírozniuk, amelyek az uniós költségvetésből származó nem visszatérítendő támogatási formákat és/vagy pénzügyi eszközöket – többek között a CEF tőkefinanszírozási eszközét és a CEF hitelfinanszírozási eszközét – az EBB csoporttól (az ESBA alá tartozó EBB-finanszírozást is beleértve), fejlesztési vagy egyéb pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó finanszírozással ötvöző tevékenységek.

(239)  A beavatkozás hatékonyságának fokozása érdekében támogatásötvözési kereteket kell létrehozni az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön (CEF) belül. A támogatásötvözési keretek olyan támogatásötvözési műveleteket finanszírozhatnak, amelyek az uniós költségvetésből származó nem visszatérítendő támogatási formákat, például a tagállamok költségvetését, a CEF és az európai strukturális és beruházási alapok által nyújtott támogatásokat, és/vagy uniós költségvetési pénzügyi eszközöket – többek között a CEF tőkefinanszírozási eszközének és a CEF hitelfinanszírozási eszközének kombinációit ötvözik az EBB csoporttól (az ESBA alá tartozó EBB-finanszírozást is beleértve), nemzeti fejlesztési bankoktól, fejlesztési vagy egyéb pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó finanszírozással és/vagy privát pénzügyi támogatásokkal, köztük közvetlen és közvetett pénzügyi hozzájárulásokkal, többek között a köz- és magánszféra közötti partnerségek révén.

Indokolás

A támogatásötvözésnek elő kell segítenie a nemzeti és uniós költségvetésekből, illetve a magánbefektetőktől származó hozzájárulások kombinációjának széles körét a rendelkezésre források felhasználásának optimalizálása és a magánbefektetések lehető legnagyobb mértékben történő vonzása érdekében.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

239 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(239a)  A támogatásötvözési keretek irányításának a pénzügyi rendelet szerinti előzetes értékelésen kell alapulnia, és tükröznie kell a CEF 2017. január 20-án közzétett 2017. évi többéves munkaprogramjában említett „támogatásötvözési felhívás” végrehajtásából levont tanulságok eredményeit. A CEF támogatásötvözési kereteit a többéves és/vagy az éves munkaprogramoknak kell létrehozniuk, és azokat az 1316/2013/EU rendelet 17. és 25. cikkével összhangban kell jóváhagyni. A Bizottság biztosítja az Európai Parlament és a Tanács számára történő átlátható és időszerű, a támogatásötvözési keretek végrehajtásáról szóló jelentéstételt.

Indokolás

Fontos, hogy a támogatásötvözési keretek létrehozása jól meghatározott és átlátható irányítási folyamat alapján történjen, és magában foglalja a CEF folyamatban lévő, 2017. évi koordinációs felhívásából (a „támogatásötvözési felhívásból”) levont tanulságokat. Tekintettel különösen a CEF Parlament általi vizsgálatára, a támogatásötvözési kereteket és a támogatásötvözési műveleteket a CEF munkaprogramciklusában meghatározott tervezési és döntéshozatali mechanizmusokat követve kell létrehozni.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

239 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(239b)  A CEF támogatásötvözési kereteinek célja valamennyi támogatási forma, köztük a CEF-ből származó uniós támogatások és a magánszektorbeli finanszírozások egységes kérelmezésének elősegítése és ésszerűsítése. E támogatásötvözési kereteknek a kérelmezési folyamat projektgazdák számára történő optimalizálását kell célozniuk, hogy technikai és pénzügyi szempontból egységes értékelési eljárást biztosítva.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

239 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(239c)  A CEF támogatásötvözési kereteinek növelniük kell a rugalmasságot a projektek benyújtásának menetrendje tekintetében, valamint egyszerűsíteniük és ésszerűsíteniük kell a projektmeghatározás és -finanszírozás folyamatát. Emellett növelniük kell az érintett pénzügyi intézmények felelősségvállalását és elkötelezettségét, továbbá csökkenteniük kell annak kockázatát, hogy a lekötött támogatások tárgyát képező projektek a pénzügyi lezárás elmaradása miatt végül mégsem kapják meg a támogatást.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

239 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(239d)  A CEF támogatásötvözési kereteinek a CEF szakpolitikai célkitűzéseit követő egészséges projektportfólió létrehozása és támogatása érdekében biztosítaniuk kell a tagállamok, a Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési bankok és a magánbefektetők közötti koordináció, információcsere és együttműködés javulását.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

240 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(240)  A CEF támogatásötvözési keretének arra kell irányulnia, hogy javítsa az uniós kiadások multiplikátor hatását a magánbefektetők részéről érkező további források bevonásával. Ezenfelül biztosítania kell, hogy a támogatott tevékenységek gazdaságilag és pénzügyileg életképesekké váljanak.

(240)  A CEF támogatásötvözési kereteinek arra kell irányulniuk, hogy javítsák az uniós kiadások multiplikátor hatását a magánbefektetők részéről érkező további források bevonásával, ezáltal biztosítva a magánbefektetők maximális részvételi arányát; Ezenfelül biztosítaniuk kell, hogy a támogatott tevékenységek gazdaságilag és pénzügyileg életképesekké váljanak, és segíteniük kell a tőkeáttételi hatás hiányának elkerülését; Hozzá kell továbbá járulniuk az Unió párizsi éghajlati konferencián (COP21) meghatározott célkitűzéseinek, illetve a munkahelyteremtéssel és a határokon átnyúló összekapcsolhatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításához. Amennyiben fellépések finanszírozására a CEF és az ESBA forrásait egyaránt felhasználják, úgy a Számvevőszéknek értékelést kell végeznie annak elemzése érdekében, hogy ezek hozzájárulnak-e fent nevezett célkitűzések megvalósításához.

Módosítás   48

Rendeletre irányuló javaslat

240 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(240a)   Az EBB-garanciaalap finanszírozását az ESBA keretében az uniós költségvetés nyújtja. Az EBB-nek ezért képesnek kell lennie arra, hogy közös finanszírozási mechanizmusok keretében szisztematikusan beavatkozva első veszteségre szóló garanciákat nyújtson az uniós költségvetésből, például a CEF és az ESBA forrásaiból már támogatásban részesített műveletekhez annak érdekében, hogy a CEF támogatásötvözési kereteivel összefüggésben lehetővé tegye és megkönnyítse az addicionalitást és a magán-társbefektetők részvételét.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

241 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(241)  A törzshálózati folyosókat, határon átnyúló projekteket és a törzshálózat egyéb szakaszaira vonatkozó projekteket illetően a transzeurópai közlekedési hálózat tekintetében legtöbb hozzáadott értéket nyújtó projektek végrehajtásának támogatása érdekében rugalmasságot kell lehetővé tenni a többéves munkaprogramok alkalmazásában, lehetővé téve az 1316/2013/EU rendeletben jelzett pénzügyi költségvetési források akár 95 %-ának elérését is.

törölve

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

241 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(241a)  Mivel a CEF távközlési szektora, illetve közlekedési és energiaszektora más természetű (a támogatások átlagos mértéke kisebb, eltérők a költségek és a projektek típusai), ezért el kell kerülni a kedvezményezettekre és a kapcsolódó fellépésekben részt vevő tagállamokra háruló szükségtelen terheket, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének gyengítése nélkül csökkentve a tanúsítási kötelezettséggel kapcsolatos kiadásokat.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

241 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(241b)  A támogatásötvözési keretek irányításának a pénzügyi rendelet szerinti előzetes értékelésen kell alapulnia, és tükröznie kell a CEF 2017. január 20-án közzétett 2017. évi többéves munkaprogramjában1a említett „támogatásötvözési felhívás” végrehajtásából levont tanulságok eredményeit. A CEF támogatásötvözési kereteit az 1316/2013/EU rendelet1b 17. és 25. cikke szerint jóváhagyott többéves és/vagy éves munkaprogramoknak kell létrehozniuk. A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak átlátható módon és időben beszámol a támogatásötvözési keretek végrehajtásáról.

 

________________

 

1a Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó 2014–2020 közötti többéves munkaprogramot létrehozó C(2014)1921. sz. bizottsági végrehajtási határozatot módosító 2017. január 20-i, a közlekedési ágazatról szóló C(2017)0164. sz. bizottsági végrehajtási határozat.

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

241 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(241c)  A CEF támogatásötvözési kereteinek célja annak elősegítése, hogy ésszerű, egységes kérelmezési mód álljon rendelkezésre valamennyi támogatási forma, többek között a CEF-ből származó uniós támogatások és a magánszektorbeli finanszírozások tekintetében. A támogatásötvözési kereteknek a kérelmezési folyamat projektgazdák számára történő optimalizálását kell célozniuk azáltal, hogy technikai és pénzügyi szempontból egységes elbírálási eljárást biztosítanak.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

241 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(241d)  A CEF támogatásötvözési kereteinek növelniük kell a rugalmasságot a projektek benyújtásának időzítése tekintetében, valamint egyszerűsíteniük és ésszerűsíteniük kell a projektmeghatározás és -finanszírozás folyamatát. Emellett növelniük kell az érintett pénzügyi intézmények felelősségvállalását és elkötelezettségét, és csökkenteniük kell annak kockázatát, hogy a lekötött támogatások tárgyát képező projektek a pénzügyi lezárás elmaradása miatt végül mégsem kapják meg a támogatást.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

241 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(241e)  A CEF támogatásötvözési kereteinek a CEF szakpolitikai célkitűzéseit követő egészséges projektportfólió létrehozása és támogatása érdekében biztosítaniuk kell a tagállamok, a Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési bankok és a magánbefektetők közötti koordináció, információcsere és együttműködés javulását.

Módosítás     55

Rendeletre irányuló javaslat

242 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(242)  A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén a tevékenységek támogatására jelenleg csak a vissza nem térítendő támogatás és a közbeszerzés alkalmazható. A lehető legnagyobb hatékonyság biztosításának érdekében a pénzügyi eszközöket is rendelkezésre kell bocsátani e tevékenységek támogatására.

(242)  A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén a tevékenységek támogatására jelenleg csak a vissza nem térítendő támogatás és a közbeszerzés alkalmazható. A digitális szolgáltatási infrastruktúrák lehető leghatékonyabb működésének biztosítása érdekében a CEF keretében jelenleg használt más pénzügyi eszközöket, közöttük innovatív pénzügyi eszközöket is rendelkezésre kell bocsátani e tevékenységek támogatására.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

252 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(252a)  A Bizottságnak az e rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatok benyújtása előtt a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodással1a összhangban hatásvizsgálatot kell végeznie.

 

__________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Indokolás

Az előadók – összhangban a 278a. cikk (új) tekintetében javasolt módosítással – úgy gondolják, hogy a költségvetési rendelet e félidős felülvizsgálata során javasolt jelentős változásokról a Bizottság nem készített hatásvizsgálatot, megsértve ezzel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodást. Az előadók ezért úgy vélik, hogy e rendelet bármely jövőbeli felülvizsgálata tekintetében kötelezően hatásvizsgálatot kell készíteni.

Módosítás     57

Rendeletre irányuló javaslat

253 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(253a)  A mezőgazdasági piacoknak átláthatóknak kell lenniük, az árakkal kapcsolatos információknak pedig valamennyi érintett fél rendelkezésére kell állniuk és hasznára kell válniuk. Az Unió szerepének része az uniós piac átláthatóságának elősegítése. E célból a KAP következő reformjának növelnie kell a piac átláthatóságát a mezőgazdasági árak egyes ágazatokkal foglalkozó megfigyelőközpontjai révén, amelyek a gazdasági szereplők bevonásával elvégzik a mezőgazdasági piacok folyamatos ágazatonkénti elemzését, és rendszeres időközönként fontos adatokat és előrejelzéseket bocsátanak rendelkezésre.

Módosítás     58

Rendeletre irányuló javaslat

253 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(253b)  Az EUMSZ 42. cikke és 43. cikkének (2) bekezdése értelmében a közös agrárpolitika célkitűzéseit előnyben kell részesíteni valamennyi uniós versenyszabállyal szemben.

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

Indokolás

Technikai jellegű javítás.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „támogatásötvözési művelet”: támogatásötvözési kereten belül végrehajtott intézkedés, amely ötvözi az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy pénzügyi eszközöket a fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó pénzügyi eszközökkel. A támogatásötvözési műveletek magukban foglalhatnak előkészítő intézkedéseket, amelyek a pénzügyi intézmények részéről befektetéseket eredményezhetnek;

6.  „támogatásötvözési művelet”: támogatásötvözési kereten belül végrehajtott intézkedés, amely ötvözi az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy pénzügyi eszközöket a fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó pénzügyi eszközökkel, függetlenül a 201. cikk (4) bekezdésében előírt szabálytól, amely szerint az uniós költségvetés végrehajtásával csak közjogi szervek vagy közfeladatot ellátó szervek bízhatók meg. A támogatásötvözési műveletek magukban foglalhatnak előkészítő intézkedéseket, amelyek a pénzügyi intézmények részéről befektetéseket eredményezhetnek;

Indokolás

Ez a módosítás az előadók eredeti, 4. módosítását frissíti és váltja fel. A cél annak hangsúlyozása, hogy uniós pénzek kezelésével csak közfeladatot ellátó bankokat szabad megbízni.

Módosítás     61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „támogatásötvözési keret”: a Bizottság és fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézmények, valamint kereskedelmi pénzügyi intézmények és befektetők közötti együttműködési keretként létrehozott keret, amelynek célja egyes uniós kiemelt célkitűzések és szakpolitikák megvalósítása támogatásötvözési műveletek és egyéb egyedi intézkedések révén;

7.  „támogatásötvözési keret”: a Bizottság és fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézmények, valamint kereskedelmi pénzügyi intézmények és befektetők közötti együttműködési keretként létrehozott keret, amelynek célja egyes uniós kiemelt célkitűzések és szakpolitikák megvalósítása támogatásötvözési műveletek és egyéb egyedi intézkedések révén, függetlenül a 201. cikk (4) bekezdésében előírt szabálytól, amely szerint az uniós költségvetés végrehajtásával csak közjogi szervek vagy közfeladatot ellátó szervek bízhatók meg;

Indokolás

Ez a módosítás az előadók eredeti, 5. módosítását frissíti és váltja fel. A cél annak hangsúlyozása, hogy uniós pénzek kezelésével csak közfeladatot ellátó bankokat szabad megbízni.

Módosítás     62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  „a költségvetés végrehajtása”: az Unió pénzügyi erőforrásai kezelésének, végrehajtásának, ellenőrzésének és auditálásának szakaszait felölelő folyamat, amelyben részt vesz a Bizottság, és a végrehajtás különféle módszereitől függően más szereplők is;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a.  „kötelezettségvállalás visszavonása”: az a művelet, amelynek során az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő részben vagy egészben töröl költségvetési kötelezettségvállalás révén előzőleg lekötött előirányzatokat;

Indokolás

A 109. cikk (5) bekezdéséből áthelyezve, a következetesség érdekében: az összes fogalommeghatározásnak a 2. cikkben van a helye.

Módosítás     64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  „pénzügyi eszközök”: a költségvetésből nyújtott uniós pénzügyi támogatási intézkedések, amelyek célja, hogy egy vagy több konkrét uniós szakpolitikai célkitűzést szolgáljanak. Ezek az eszközök sajáttőke-befektetések, illetve kvázisajáttőke-befektetések, hitelek vagy garanciák, vagy más kockázatmegosztási eszközök formáját ölthetik, és adott esetben a pénzügyi támogatás egyéb formáival vagy megosztott irányítás alá tartozó alapokkal vagy EFA-forrásokkal kombinálhatók; „pénzügyi kötelezettség”:

27.  „pénzügyi eszközök”: a költségvetésből nyújtott uniós pénzügyi támogatási intézkedések, amelyek célja, hogy egy vagy több konkrét uniós szakpolitikai célkitűzést szolgáljanak. Ezek az eszközök sajáttőke-befektetések, illetve kvázisajáttőke-befektetések, hitelek vagy garanciák, visszatérítendő előlegek vagy más kockázatmegosztási eszközök formáját ölthetik, és adott esetben a pénzügyi támogatás egyéb formáival vagy megosztott irányítás alá tartozó alapokkal vagy EFA-forrásokkal kombinálhatók; „pénzügyi kötelezettség”:

Módosítás     65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29a.  „támogatás”: a közvetlen, megosztott és közvetett végrehajtás alá tartozó uniós költségvetésből adomány formájában biztosított közvetlen pénzügyi hozzájárulás;

Indokolás

A 174. cikk (2) bekezdéséből áthelyezve, a következetesség érdekében: az összes fogalommeghatározásnak a 2. cikkben van a helye.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 31 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

31a.  „természetbeni hozzájárulás”: a kedvezményezett részére harmadik felek által ingyenesen biztosított nem pénzügyi erőforrás, amely az önkéntesek munkáját, berendezések, felszerelések, tárgyaló létesítmények és szolgáltatások használatát foglalja magába;

Indokolás

Az alkalmazási szabályokról szóló rendelet 183. cikke (2) bekezdésének visszaillesztése, amelyet a Bizottság törölt.

Módosítás     67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

34.  „hitel”: olyan megállapodás, mely kötelezi a hitel folyósítóját, hogy a megállapodásban szereplő időre bocsássa rendelkezésre a hitel felvevője számára a megállapodásban szereplő pénzösszeget, és amely alapján a hitel felvevője az említett összeget köteles a megállapodásban szereplő időpontig visszafizetni;

34.  „hitel”: olyan megállapodás, mely kötelezi a hitel folyósítóját, hogy a megállapodásban szereplő időre bocsássa rendelkezésre a hitel felvevője számára a megállapodásban szereplő pénzösszeget, és amely alapján a hitel felvevője az említett összeget köteles a megállapodásban szereplő időpontig visszafizetni; ilyen hitelek visszafizetendő előleg formájában is nyújthatók;

Indokolás

Az előadónak a 2. cikk (1) bekezdésének 46a (új) pontjához benyújtott módosításával összhangban.

Módosítás     68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38.  „multiplikátorhatás”: a támogatható végső címzettek befektetésének az uniós hozzájárulással elosztott összege;

38.  „multiplikátorhatás”: a bevont magántőke összegének az uniós hozzájárulással elosztott összege;

Módosítás     69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 38 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38a.  „kimenet” (output): a projekt kifejezetten elvárt, mérhető eredménye, amelyet előre meghatároznak, és amelynek elérésétől függ a kedvezményezettek által viselt költségek visszatérítése;

Indokolás

A Számvevőszék 1/2017. sz. véleményében többek között ajánlja, hogy szülessen meghatározás a pénzügyi szabályokban szereplő „kimenet” (output) fogalmára (a vélemény 148. bekezdése). Mind a javasolt pénzügyi szabályok, mind az ágazati rendeletek célja az eredmények és kimenetek erőteljesebb középpontba állítása. Közelmúltbeli ellenőrzési eredmények azonban rávilágítottak, hogy a Bizottság különböző tevékenységei kapcsán igen eltérően használják az „kimenet” (output) fogalmát (a Számvevőszék 1/2017. sz. véleményének 147. bekezdése), ezért a fogalom meghatározását ésszerűsíteni kell.

Módosítás     70

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 46 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

46a.  „visszafizetendő előleg”: projekthez nyújtott olyan kölcsön, amelyet egy vagy több részletben fizetnek ki, és amely kölcsön visszafizetésének feltételei a projekt eredményétől függenek;

Indokolás

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere című, 2014/C 198/01 számú bizottsági közleményből átvett fogalommeghatározás. A visszafizetendő előleg fogalmát a költségvetési rendelet nem határozza meg, ami jogi szempontból légüres teret okozhat, tekintettel az uniós állami támogatásokról szóló közleményekben adott meghatározására és használatára.

Módosítás     71

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 49 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

49a.  „eredmények”: konkrét teljesítmény elérése, amelyet a korábban felállított mérföldkövek vagy teljesítménymutatók alapján állapítanak meg, és amelynek elérésétől függ a kedvezményezettek által viselt költségek visszatérítése;

Indokolás

A Számvevőszék 1/2017. sz. véleményében többek között ajánlja, hogy szülessen meghatározás a pénzügyi szabályokban szereplő „eredmények” fogalmára (a vélemény 148. bekezdése). Mind a javasolt pénzügyi szabályok, mind az ágazati rendeletek célja az eredmények és kimenetek erőteljesebb középpontba állítása. Közelmúltbeli ellenőrzési eredmények azonban rávilágítottak, hogy a Bizottság különböző tevékenységei kapcsán igen eltérően használják az „eredmény” fogalmát (a Számvevőszék 1/2017. sz. véleményének 147. bekezdése), ezért a fogalom meghatározását ésszerűsíteni kell.

Módosítás     72

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 51 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

51a.  „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás”: az uniós költségvetés gazdaságos, hatékony, jogszerű és szabályszerű végrehajtásának egyik alapelve;

Módosítás     73

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 60 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

60a.  „önkéntes”: olyan személy, aki fizetség nélkül nem kötelező tevékenységeket folytat valamely nonprofit szervezet számára.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet alapján gyűjtött személyes adatokat a 95/46/EK irányelvnek28 és a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően kell kezelni. Közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt, támogatás-odaítélési eljárásban a pályázót, szakértők kiválasztására irányuló eljárásban a szakértőt, pénzdíjas versenypályázaton a pályázót, illetve a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós források végrehajtására irányuló eljárásban részt vevő szervezetet vagy személyt, valamint a kedvezményezettet, a szerződő felet, a javadalmazott külső szakértőt vagy bármely személyt vagy szervezetet, aki vagy amely pénzdíjat kap, illetve aki vagy amely uniós forrásokat hajt végre a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, ennek megfelelően kell tájékoztatni.

Az e rendelet alapján gyűjtött személyes adatokat a 45/2001/EK rendeletnek és az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően kell kezelni. Közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt, támogatás-odaítélési eljárásban a pályázót, szakértők kiválasztására irányuló eljárásban a szakértőt, pénzdíjas versenypályázaton a pályázót, illetve a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós források végrehajtására irányuló eljárásban részt vevő szervezetet vagy személyt, valamint a kedvezményezettet, a szerződő felet, a javadalmazott külső szakértőt vagy bármely személyt vagy szervezetet, aki vagy amely pénzdíjat kap, illetve aki vagy amely uniós forrásokat hajt végre a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, ennek megfelelően kell tájékoztatni.

_________________

 

28 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

 

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az engedélyezett előirányzatokat meghaladó kiadás nem teljesíthető, illetve nem engedélyezhető.

(2)  Az engedélyezett előirányzatokat meghaladó kiadás nem teljesíthető, illetve nem engedélyezhető, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kötelezettségekből származó kiadások, a címzett bevételekből származó kiadások és az épületekkel kapcsolatos kiadások kivételével.

Indokolás

A Bizottság által átadott háromoszlopos dokumentum megemlíti e kivételeket. Az előadók úgy vélik, hogy ha ezek a kivételek a gyakorlatban léteznek, akkor azokat az átláthatóság érdekében a rendeletben is kifejezetten meg kell említeni.

Módosítás     76

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nem differenciált előirányzatok tekintetében meg kell különböztetni a tervezett és a nem tervezett átviteleket. Ezeknek a kategóriáknak a meghatározását és jelentését bizottsági iránymutatásokban kell rögzíteni, az Európai Parlamenttel és a Számvevőszékkel való együttműködésben.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Előirányzatok visszavonása

Előirányzatok kötelezettségvállalás visszavonását követő megszüntetése

Indokolás

Ez a módosítás nem változtat a tartalmon, csupán a terminológiát pontosítja. A szöveg lehető legérthetőbb megfogalmazása érdekében az előirányzatok megszüntetését mindig világosan meg kell különböztetni a kötelezettségvállalások visszavonásától, amely utóbbi az előirányzatok fenntartásának megszüntetését jelenti (= korábbi költségvetési kötelezettségvállalások megszüntetése). Ez az indokolás az előadók 13. és 14. cikkre irányuló következő módosításaira is vonatkozik.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a kötelezettségvállalásokat az előirányzatok költségvetésben történő megjelenítését követő bármely pénzügyi évben visszavonják azon fellépések megvalósításának teljes vagy részleges elmaradása miatt, amelyekre azokat előirányozták, az érintett előirányzatokat meg kell szüntetni, kivéve ha a (3) bekezdés és a 14. cikk másként rendelkezik.

(1)  Amennyiben a költségvetési kötelezettségvállalásokat a 112. cikkel összhangban a kötelezettségvállalást követő bármely pénzügyi évben megszüntetik azon fellépések megvalósításának teljes vagy részleges elmaradása miatt, amelyekre azokat előirányozták, úgy az e visszavonásoknak megfelelő előirányzatokat is meg kell szüntetni, kivéve ha a 14. cikk másként rendelkezik.

Indokolás

Lásd az előadók e cikk címére irányuló módosításához fűzött indokolást. A (3) bekezdésre való hivatkozás felesleges, mert a 14. cikk már említi az 1303/2013/EU rendeletet. Azt ezért a világosság kedvéért el kell hagyni.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azon összegeket, amelyekre a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban március 31-ig kötelezettséget kell vállalni, amennyiben a megfelelő előirányzatokat március 31-ét követően visszavonják, meg kell szüntetni.

(2)  Amennyiben a 12. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban az n+1. év március 31-ig vállalnak kötelezettséget valamely összegekre, de azt e határidő után visszavonják, úgy a megfelelő előirányzatokat meg kell szüntetni.

Indokolás

Lásd az előadók e cikk címére irányuló módosításához fűzött indokolást.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1303/2013/EU rendeletben említett előirányzatokat az említett rendelettel összhangban automatikusan vissza kell vonni.

(3)  Ami az 1303/2013/EU rendeletben szabályozott kiadási műveleteket illeti, a kötelezettségvállalások visszavonását e összhangban, automatikusan kell elvégezni.

Indokolás

Lásd az előadók e cikk címére irányuló módosításához fűzött indokolását. Ennek a bekezdésnek jobb helye lenne a 112. cikkben (A kötelezettségvállalások határideje).

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az 514/2014/EU rendeletben említett előirányzatokat az említett rendelettel összhangban automatikusan vissza kell vonni.

(4)  Ami az 514/2014/EU rendeletben szabályozott kiadási műveleteket illeti, a kötelezettségvállalások visszavonását e rendelettel összhangban automatikusan kell elvégezni.

Indokolás

Lásd az előadók e cikk címére irányuló módosításához fűzött indokolást. Ennek a bekezdésnek jobb helye lenne a 112. cikkben (A kötelezettségvállalások határideje).

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E cikk (1), (2) és (3) bekezdése nem alkalmazandó a 20. cikk (2) bekezdésében említett külső címzett bevételekre.

(5)  E cikk nem alkalmazandó a 20. cikk (2) bekezdésében említett külső címzett bevételekre.

Indokolás

Egyszerűsítés. A jelentés nem változik.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A visszavont előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátása

A visszavont kötelezettségvállalásoknak megfelelő előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátása

Indokolás

Lásd a 13. cikket (cím).

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1303/2013/EU rendeletben és a 223/2014/EU rendeletben31 említett visszavont előirányzatok egy nyilvánvalóan kizárólag a Bizottságnak tulajdonítható hiba esetén újra rendelkezésre bocsáthatók.

Az 1303/2013/EU rendeletben és a 223/2014/EU rendeletben31 említett visszavont kötelezettségvállalásoknak megfelelő előirányzatok nyilvánvalóan kizárólag a Bizottságnak tulajdonítható hiba esetén újra rendelkezésre bocsáthatók.

__________________

__________________

31 Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

Indokolás

Lásd a 13. cikket (cím).

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A visszavont előirányzatokat újból rendelkezésre kell bocsátani a következő esetekben:

(2)  A visszavont kötelezettségvállalásoknak megfelelő előirányzatokat újból rendelkezésre kell bocsátani a következő esetekben:

Indokolás

Lásd a 13. cikket (cím).

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1303/2013/EU rendelet 20. cikkében létrehozott eredményességi tartalék végrehajtására vonatkozó rendelkezések értelmében egy program esetében az előirányzatok visszavonására került sor;

a)  az 1303/2013/EU rendelet 20. cikkében létrehozott eredményességi tartalék végrehajtására vonatkozó rendelkezések értelmében egy program esetében a kötelezettségvállalások visszavonására került sor;

Indokolás

Lásd a 13. cikket (cím).

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1303/2013/EU rendelet 39. cikk (2) bekezdése hetedik albekezdésének megfelelően a kkv-k számára létrehozott egyedi pénzügyi eszközhöz kapcsolódó program esetében az előirányzatok visszavonására annak folytán került sor, hogy a tagállam megszüntette részvételét a pénzügyi eszközben.

b)  az 1303/2013/EU rendelet 39. cikk (2) bekezdése hetedik albekezdésének megfelelően a kkv-k számára létrehozott egyedi pénzügyi eszközhöz kapcsolódó program esetében a kötelezettségvállalások visszavonására annak folytán került sor, hogy a tagállam megszüntette részvételét a pénzügyi eszközben.

Indokolás

Lásd a 13. cikket (cím).

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül, az n–2. évben visszavont előirányzatokat az n. év költségvetési eljárásának keretében újra rendelkezésre kell bocsátani az európai uniós válságtartalék számára.

Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül, az n. évben visszavont kötelezettségvállalásoknak megfelelő, n–2. évből származó előirányzatokat az n. év költségvetési eljárásának keretében újra rendelkezésre kell bocsátani az európai uniós válságtartalék számára.

Indokolás

Lásd a 13. cikket (cím).

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azok a kötelezettségvállalási előirányzatok, amelyek annak eredményeképpen keletkeztek, hogy a kötelezettségvállalásokat a kapcsolódó kutatási projektek megvalósításának teljes vagy részleges elmaradása miatt visszavonták, az éves költségvetési eljárás keretében újból rendelkezésre bocsáthatók azon kutatási program javára, amelyhez a projekt tartozik vagy annak utódprogramja javára.

(4)  A kapcsolódó kutatási projektek megvalósításának teljes vagy részleges elmaradása miatt visszavont összes kötelezettségvállalásnak megfelelő összegű kötelezettségvállalási előirányzatok az éves költségvetési eljárás keretében újból rendelkezésre bocsáthatók azon kutatási program javára, amelyhez a projekt tartozik vagy annak utódprogramja javára.

Indokolás

Lásd a 13. cikket (cím).

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az Unió fellépésének folytonossága megkívánja, a Tanács – a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva – mind a kötelezettségvállalásokra, mind a kifizetésekre vonatkozóan egy ideiglenes tizenkettedre engedélyezhet többletkiadásokat, de ezek – a kellően indokolt eseteket kivéve – nem haladhatják meg az automatikusan rendelkezésre bocsátott egy tizenkettedet nem tartalmazó négy ideiglenes tizenketted összegét, azokon felül, amelyek az (1) és (2) bekezdéssel összhangban automatikusan rendelkezésre állnak. A Tanács az engedélyezésről szóló határozatot haladéktalanul továbbítja az Európai Parlamentnek.

Ha az Unió fellépésének folytonossága megkívánja, a Tanács – a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva – mind a kötelezettségvállalásokra, mind a kifizetésekre vonatkozóan egy ideiglenes tizenkettedre engedélyezhet többletkiadásokat, de ezek – a kellően indokolt eseteket kivéve – nem haladhatják meg négy ideiglenes tizenketted összegét, azokon felül, amelyek az (1) és (2) bekezdéssel összhangban automatikusan rendelkezésre állnak. A Tanács az engedélyezésről szóló határozatot haladéktalanul továbbítja az Európai Parlamentnek.

Indokolás

Az előadók a 966/2012/EU rendelet szövegéhez való visszatérést ajánlják (amely csak négy ideiglenes tizenkettedet tesz lehetővé).

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  tagállamoktól, harmadik országoktól, valamint nem az EUMSZ és az Euratom-Szerződés értelmében létrehozott szervektől származó, az Unió által finanszírozott bizonyos fellépésekhez vagy programokhoz, valamint kiegészítő kutatási és technológiafejlesztési programokhoz nyújtott, a nevükben a Bizottság által irányított pénzügyi hozzájárulások;

a)  tagállamoktól, harmadik országoktól, valamint nem az EUMSZ és az Euratom-Szerződés értelmében létrehozott szervektől származó, az Unió által finanszírozott bizonyos fellépésekhez vagy programokhoz, valamint kiegészítő kutatási és technológiafejlesztési programokhoz nyújtott, a nevükben a Bizottság által irányított további egyedi pénzügyi hozzájárulások;

Indokolás

Pontosítás annak hangsúlyozása érdekében, hogy a tagállamoktól származó „rendes” pénzügyi hozzájárulások nem képeznek külső címzett bevételt.

Módosítás     92

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  a tagállamoktól származó erőforrások, amelyek nem felelnek meg a 604/2013/EU rendelet alapján létrehozott korrekciós célú elosztási mechanizmusnak.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az uniós intézmények és szervek meghatározott belső szabályok alapján kivételesen elfogadhatják a vállalati szponzorálás keretében nyújtott természetbeni hozzájárulást, feltéve, hogy:

(2)  Az uniós intézmények és szervek meghatározott belső szabályok alapján, amelyeket saját weboldalukon közzé kell tenniük, kivételesen elfogadhatják a vállalati szponzorálás keretében nyújtott természetbeni hozzájárulást, feltéve, hogy:

Módosítás     94

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az átláthatóság biztosítása érdekében közzé kell tenni a szponzorálásra és a szponzorokra vonatkozó minden adatot;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottságtól eltérő bármely intézmény a költségvetésben a saját szakaszán belül átcsoportosításokat végezhet jogcímcsoportokon belül és az egyes alcímeken belül az Európai Parlament és a Tanács előzetes tájékoztatása nélkül. Továbbá átcsoportosításokat végezhet az Európai Parlament és a Tanács előzetes tájékoztatása nélkül ugyanazon cím egyik alcíméből a másikba az azon a soron szereplő éves előirányzatok legfeljebb 10 %-áig, amelyről az átcsoportosítás végzendő.

(4)  A Bizottságtól eltérő bármely intézmény a költségvetésben a saját szakaszán belül átcsoportosításokat végezhet jogcímcsoportokon belül az Európai Parlament és a Tanács előzetes tájékoztatása nélkül.

Indokolás

Az előadók javasolják, hogy ne hígítsák fel még jobban a költségvetési hatóság előjogait, ezért javasolják a jelenleg hatályos rendelkezés megtartását (a Bizottság által javasolt módosítás törlése).

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az operatív kiadások tekintetében ugyanazon címen belül az alcímek között, illetve az ugyanazon alap-jogiaktus által szabályozott különböző címek között, az igazgatási támogatási alcímeket is beleértve, előirányzatokat csoportosíthat át az azon a soron szereplő éves előirányzatok legfeljebb 10 %-áig, amelyről az átcsoportosítás történik;

c)  az operatív kiadások tekintetében ugyanazon címen belül az alcímek között előirányzatokat csoportosíthat át az azon a soron szereplő éves előirányzatok legfeljebb 10%-áig, amelyről az átcsoportosítás történik;

Indokolás

A Számvevőszék e Bizottság által javasolt módosításra vonatkozó kedvező véleménye ellenére az előadók úgy vélik, hogy káros lenne az átláthatóságra nézve, és ezt nem tartják rugalmassági kérdésnek. Nem szabad tovább hígítani a költségvetési hatóság jogait.

Módosítás     97

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) tekintetében előirányzatokat csoportosíthat át a tartalékból a sorra az alap igénybevételére vonatkozó határozat Európai Parlament és Tanács általi elfogadását követően;

törölve

Indokolás

Fenn kell tartani a költségvetési hatóság általi felügyeletet.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában lehetővé kell tenni az igazgatási támogatási sorokról a megfelelő operatív sorokra való, saját hatáskörben végzett átcsoportosításokat.

törölve

(Lásd a 28. cikk (1) bekezdésének c) pontjára irányuló módosítás indokolását.)

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a következő pénzügyi év január 10-ig javaslatot nyújthat be az Európai Parlament és a Tanács részére kifizetési előirányzatok átcsoportosítására a megosztott végrehajtás alá tartozó alapokba az EMGA kivételével. A kifizetési előirányzatok bármely költségvetési sorból átcsoportosíthatók. A (3) bekezdésben említett hathetes időszak három hétre csökken.

A Bizottság a következő pénzügyi év január 10-ig javaslatot nyújthat be az Európai Parlament és a Tanács részére kifizetési előirányzatok átcsoportosítására a megosztott végrehajtás alá tartozó alapokba az EMGA kivételével. A kifizetési előirányzatok bármely költségvetési sorból átcsoportosíthatók.

Indokolás

A tanácskozási időszak Bizottság által javasolt lerövidítése nem egyeztethető össze az EP és a Költségvetési Bizottság belső eljárásaival.

Módosítás     100

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (4) bekezdésben említett hathetes időszak három hétre csökken.

törölve

Módosítás     101

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az átcsoportosítási javaslatot jóvá kell hagyni, ha a hathetes időszakon belül a következők valamelyike megtörténik:

(6)  Az átcsoportosítási javaslatot jóvá kell hagyni, ha a hathetes időszakon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem hoz az átcsoportosítási javaslat módosítására vagy elutasítására irányuló határozatot.

Indokolás

Egyszerűsítés. Nincs lényegi változás.

Módosítás     102

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyja azt;

törölve

Indokolás

Egyszerűsítés. Lásd fentebb.

Módosítás     103

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Parlament vagy a Tanács jóváhagyja azt, és a másik intézmény tartózkodik az intézkedéstől;

törölve

Indokolás

Egyszerűsítés. Lásd fentebb.

Módosítás     104

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  mind az Európai Parlament, mind a Tanács tartózkodik az intézkedéstől, vagy egyikük sem hoz az átcsoportosítási javaslat módosítására vagy elutasítására irányuló határozatot.

törölve

Indokolás

Egyszerűsítés. Lásd fentebb.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az átcsoportosítás az azon a költségvetési soron szereplő előirányzatoknak, amelyből az átcsoportosítás történik, a 10 %-ánál kevesebbre vonatkozik, vagy nem haladja meg az 5 000 000 EUR-t;

a)  az átcsoportosítás az azon a költségvetési soron szereplő előirányzatoknak, amelyből az átcsoportosítás történik, a 10%-ánál kevesebbre vonatkozik és nem haladja meg az 5 000 000 EUR-t;

Indokolás

A Bizottság javaslata azzal a következménnyel jár, hogy csökken az átcsoportosítások felett a költségvetési hatóság által jelenleg gyakorolt felügyelet, mivel a módosítás révén az ellenőrzésre rendelkezésre álló időszak egyes 5 000 000 EUR feletti átcsoportosítások esetében hatról három hétre rövidülne.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a belső címzett bevételekre abban az esetben, ha nincsenek olyan azonosított igények, amelyek lehetővé teszik az ilyen bevételek felhasználását arra a célra, amelyre rendelték.

(3)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a belső címzett bevételekre abban az esetben, ha nincsenek olyan azonosított igények, amelyek lehetővé teszik az ilyen bevételek felhasználását arra a célra, amelyre rendelték. Ilyen esetekben a 29. cikkben meghatározott eljárás alkalmazandó.

Indokolás

Az előadók támogatják az olyan belső címzett bevételekkel kapcsolatos további rugalmasságot, amelyek tekintetében nincsenek semmilyen azonosított igények. Ezekben az esetekben azonban a nem saját hatáskörben történő átcsoportosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra vonatkozó tartalékból történő átcsoportosításokat az alap igénybevételére irányuló határozat elfogadását követően az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyottnak kell tekinteni.

törölve

Indokolás

Fenn kell tartani a költségvetési hatóság általi felügyeletet.

Módosítás     108

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az előirányzatok tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, és így azokat a következő elvekkel összhangban kell végrehajtani:

(1)  Az előirányzatok felhasználásának és az uniós költségvetés végrehajtásának a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartásával, így az alábbi elvek tiszteletben tartásával kell történnie:

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az eredményekről jelentést kell tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 39. cikk (3) bekezdésének h) pontjával és a 239. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban.

c)  az e célkitűzések elérése terén tett előrelépésről és a felvetődő problémákról jelentést kell tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 39. cikk (3) bekezdésének h) pontjával és a 239. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1) és (2) bekezdésben említett célkitűzések konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és időhöz kötött célkitűzések. Az elérésük nyomon követésére használt teljesítménymutatókat a tevékenységek szintjén kell meghatározni és minden ágazatra ki kell terjeszteni.

Indokolás

Az előadók úgy vélik, hogy a költségvetési rendelet jelenlegi változatában szereplő „SMART célkitűzések” továbbra is relevánsak, és azokat vissza kell illeszteni a Bizottság javaslatába.

Módosítás     111

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A jelentős kiadásokkal járó programokat és tevékenységeket előzetes és visszamenőleges értékelésnek (a továbbiakban: értékelés) kell alávetni, amely arányos a célkitűzésekkel és a kiadásokkal.

(1)  A jelentős kiadásokkal járó programokat és tevékenységeket, amelyek 5 000 000 eurót meghaladó erőforrásokat mozgósítanak, hatásvizsgálatnak és utólagos értékelésnek (a továbbiakban: értékelés) kell alávetni, amely arányos a célkitűzésekkel és a kiadásokkal.

Indokolás

Lásd az előadó 32. cikk (3) bekezdésére irányuló módosítását.

Módosítás     112

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A programok és tevékenységek előkészítését támogató előzetes értékelések alapját a kapcsolódó programok vagy tevékenységek teljesítményére vonatkozó bizonyíték képezi, és az előzetes értékelések meghatározzák és elemzik a megoldandó problémákat, az uniós hozzáadott értéket, a különböző alternatívák várható hatásait, valamint a nyomonkövetési és értékelési eljárásokat.

(2)  A programok és tevékenységek előkészítését támogató hatásvizsgálatok a kapcsolódó programok vagy tevékenységek teljesítményére vonatkozó bizonyítékon alapulnak, meghatározzák és elemzik a megoldandó problémákat, az uniós hozzáadott értéket, a célkitűzéseket, a rendelkezésre álló politikai lehetőségeket – ideértve az azokhoz kapcsolódó kockázatokat is, a különböző alternatívák várható hatásait, különös tekintettel az esetleges gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokra –, valamint a nyomonkövetési és értékelési eljárásokat azoknak mérésének lehetővé tétele érdekében, a kiválasztott opció vagy opciók végrehajtásának legmegfelelőbb módszerét, a belső koherenciát és a más releváns eszközökkel való kapcsolatokat, az előirányzatok mértékét, az emberi erőforrásokat és az egyéb adminisztrációs ráfordításokat (amelyeket a költséghatékonyság megfelelő figyelembevételével el kell különíteni) és a múltban megszerzett tapasztalatokat.

Indokolás

Lásd az előadó 32. cikk (3) bekezdésére irányuló módosítását.

Módosítás     113

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A visszamenőleges értékelések értékelik a program vagy tevékenység teljesítményét, olyan szempontokat is beleértve, mint az eredményesség, a hatékonyság, a koherencia, a relevancia és az uniós hozzáadott érték. A visszamenőleges értékeléseket rendszeres időközönként és úgy kell elvégezni, hogy elegendő idő maradjon a megállapítások figyelembevételére a kapcsolódó programok és tevékenységek előkészítését támogató előzetes értékelésekben.

(3)  Az utólagos értékelések értékelik a program vagy tevékenység teljesítményét, olyan szempontokat is beleértve, mint az eredményesség, a hatékonyság, a gazdaságosság, a koherencia, a relevancia és az uniós hozzáadott érték. Ennek során figyelembe veszik a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott teljesítménymutatókkal történő nyomon követés eredményét. Az utólagos értékeléseket rendszeres időközönként – a jelentős kiadásokkal járó programok és tevékenységek esetében legalább hatévenként – kell elvégezni, oly módon, hogy elegendő idő maradjon a megállapítások figyelembevételére a kapcsolódó programok és tevékenységek előkészítését támogató előzetes értékelésekben.

Indokolás

Kiegészítő szöveg a 34. módosításhoz. Az „Értékelések” terminológiáját össze kell hangolni a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodással és a jogalkotás minőségének javításáról szóló iránymutatással. Ezenkívül újból bevezettük a jelenlegi alkalmazási szabályok 18. cikkének megszövegezését a jelentős kiadásokkal járó programok és tevékenységek tekintetében.

Módosítás     114

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Bármely, a jogalkotó hatóságnak a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) vagy a tagállamok által benyújtott olyan javaslathoz vagy kezdeményezéshez, amely hatással lehet a költségvetésre, beleértve az álláshelyek számában történő változásokat, pénzügyi kimutatást és a 32. cikkben előírt előzetes értékelést kell mellékelni.

Bármely, a jogalkotó hatóságnak a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) vagy a tagállamok által benyújtott olyan javaslathoz vagy kezdeményezéshez, amely hatással lehet a költségvetésre, beleértve az álláshelyek számában történő változásokat, pénzügyi kimutatást és a 32. cikkben előírt hatásvizsgálatot kell mellékelni.

Indokolás

Terminológiai következetesség az előadó 32. cikkhez benyújtott módosításával összhangban.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Több évet felölelő műveletek esetében a pénzügyi kimutatás az előirányzatokkal és a külső személyzetet is magában foglaló álláshelyekkel kapcsolatos éves igények előrelátható ütemtervét, és azok középtávú pénzügyi hatásainak elemzését is tartalmazza.

Több évet felölelő műveletek esetében a pénzügyi kimutatás az előirányzatokkal és a külső személyzetet is magában foglaló álláshelyekkel kapcsolatos éves igények előrelátható ütemtervét, és azok közép- és hosszú távú pénzügyi hatásainak elemzését is tartalmazza.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a teljesítményre vonatkozó, 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott célkitűzések elérése;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a hatékonyság és eredményesség figyelemmel kísérésére és a belső kontroll azonosított hiányosságainak és kivételeinek nyomon követésére szolgáló eljárások;

e)  a hatékonyság és eredményesség figyelemmel kísérésére szolgáló eljárások;

Indokolás

A belső kontroll azonosított hiányosságainak nyomon követése fontos szempont, és azzal ezért külön pontban kell foglalkozni – lásd az előadók következő módosítását.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a belső kontroll azonosított hiányosságainak és kivételeinek nyomon követésére szolgáló eljárások;

Indokolás

Lásd a fenti e) pontot.

Módosítás     119

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségvetéseket a véglegesen elfogadottá nyilvánításuk időpontját követő három hónapon belül kell közzétenni.

A költségvetéseket a véglegesen elfogadottá nyilvánításuk időpontját követő négy héten belül kell közzétenni az Unió egyik hivatalos nyelvén, a többi nyelvi változatban pedig a költségvetések véglegesen elfogadottá nyilvánításának időpontját követő napon belül.

Módosítás     120

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közvetlen végrehajtás keretében végrehajtott uniós források címzettjeire vonatkozó információkat az uniós intézmények internetes oldalán kell közzétenni legkésőbb az azt követő pénzügyi év június 30-ig, amelyben a forrásokra jogi kötelezettséget vállaltak.

A közvetlen végrehajtás keretében végrehajtott uniós források címzettjeire vonatkozó információkat az uniós intézmények internetes oldalán és a pénzügyi átláthatósági rendszerben kell közzétenni legkésőbb az azt követő pénzügyi év június 30-ig, amelyben a forrásokra jogi kötelezettséget vállaltak.

Módosítás     121

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság a tagállamok segítségével megfelelő módon és időben rendelkezésre bocsátja a címzettekre, valamint a költségvetésből finanszírozott intézkedés jellegére és céljára vonatkozó információkat, amennyiben a költségvetést a 61. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban hajtják végre.

 

Az első albekezdésben meghatározott kötelezettség a helyi hatóságokra is vonatkozik, amennyiben azok az uniós költségvetést hajtják végre.

 

A megosztott végrehajtás keretében végrehajtott uniós források címzettjeire vonatkozó információkat az uniós intézmények internetes oldalán kell közzétenni legkésőbb az azt követő pénzügyi év június 30-ig, amelyben a forrásokra jogi kötelezettséget vállaltak.

 

Az első albekezdésben említett információkat a titoktartás és a biztonság követelményeire és különösen a személyes adatok védelmére kellő figyelemmel kell rendelkezésre bocsátani, megadva az alábbi adatokat:

 

a)   a címzett neve;

 

b)   a címzett földrajzi helye;

 

c)   az összeg, amelyre jogi kötelezettséget vállaltak;

 

d)   az intézkedés jellege és célja.

 

A negyedik albekezdés b) pontja alkalmazásában a „földrajzi hely” kifejezés a következőt jelenti:

 

i.   a címzett címe, amennyiben jogi személyről van szó;

 

ii.   a NUTS 2 szintű régió, amennyiben a címzett természetes személy.

 

Ezeket az információkat csak azon pénzdíjak, vissza nem térítendő támogatások és szerződések esetében kell közzétenni, amelyeket versenypályázatok, támogatás-odaítélési eljárások vagy közbeszerzési eljárások eredményeként ítéltek oda, valamint azon szakértők esetében, akiket a 230. cikk (2) bekezdése alapján választottak ki. Az információkat nem teszik közzé a következők esetében:

 

i.  a természetes személyeknek fizetett oktatási támogatások és a 185. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett, a leginkább rászoruló természetes személyeknek fizetett egyéb közvetlen támogatások;

 

ii.   a 230. cikk (2) bekezdése alapján kiválasztott szakértők részére odaítélt nagyon alacsony értékű szerződések, valamint azon nagyon alacsony értékű szerződések, amelyek összege nem éri el a melléklet 14.4. pontjában említett összeget.

 

Az uniós intézmények internetes oldalán hivatkozni kell legalább az információkat tartalmazó honlap címére, ha az információkat nem teszik közzé közvetlenül az uniós intézmények internetes oldalának erre a célra létrehozott részén.

 

Természetes személyek esetében a közzététel a címzett nevére és földrajzi helyére, azon összegre, amelyre jogi kötelezettséget vállaltak, valamint az intézkedés céljára korlátozódik. Az említett adatok közzététele olyan vonatkozó kritériumok alapján történik, mint például a gyakoriság vagy az intézkedés típusa és jelentősége. A személyes adatokat el kell távolítani azon pénzügyi év végétől számított két év elteltével, amelyben az összegre jogi kötelezettséget vállaltak. Ugyanez vonatkozik az olyan jogi személyek személyes adataira, amelyek hivatalos megnevezésében természetes személy vagy személyek neve szerepel.

 

A közzétételtől el lehet tekintetni, ha veszélyeztetheti az érintett egyéneknek az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett jogait és szabadságait, vagy ha sérti a címzettek üzleti érdekeit.

Módosítás     122

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A pénzügyi eszközökön keresztül nyújtott források azon végső címzettjeire vonatkozó információkat, akik vagy amelyek 500 000 EUR-nál alacsonyabb összegű támogatásban részesülnek az uniós költségvetésből, a megfelelő kritériumokkal – mint például földrajzi hely, a címzettek gazdasági tipológiája, a kapott támogatás típusa, valamint az uniós szakpolitikai terület, amelynek alapján a támogatást nyújtották – összhangban összesített statisztikai adatokra kell korlátozni.

A pénzügyi eszközökön keresztül nyújtott források azon végső címzettjeire vonatkozó információkat, akik vagy amelyek 200 000 EUR-nál alacsonyabb összegű támogatásban részesülnek az uniós költségvetésből, a megfelelő kritériumokkal – mint például földrajzi hely, a címzettek gazdasági tipológiája, a kapott támogatás típusa, valamint az uniós szakpolitikai terület, amelynek alapján a támogatást nyújtották – összhangban összesített statisztikai adatokra kell korlátozni.

Módosítás     123

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az e cikkben említett kiadványokat a Bizottság egységes webhelyein teszik elérhetővé.

Módosítás     124

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A költségvetési tervezet benyújtása előtt a Bizottságnak konzultálnia kell a polgárokkal.

Indokolás

A társelőadók üdvözlik a polgárok fokozott bevonásának ötletét, amelyet a Bizottság az 54. cikk (3) bekezdésében javasol, és úgy vélik, hogy ezt az éves költségvetés összeállítása során is alkalmazni kell.

Módosítás     125

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a költségvetési tervezet beterjesztési évének elején ténylegesen betöltött álláshelyek számát, feltüntetve a besorolási fokozatok és az igazgatási egységek szerinti felosztásukat;

iii.  a költségvetési tervezet beterjesztési évének elején ténylegesen betöltött álláshelyek számát, feltüntetve a besorolási fokozatokat, igazgatási egységek és nemek szerinti bontásban;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – h pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a program célkitűzéseinek teljesítésével kapcsolatos helyzetjelentés;

iii.  a program célkitűzéseinek teljesítésével kapcsolatos, a 31. cikkben előírt helyzetjelentés;

Módosítás     127

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  összehasonlító táblázat, amely tartalmazza a Bizottság többi intézményre vonatkozó költségvetési tervezetét és a többi intézmény Bizottsághoz megküldött eredeti becsléseit;

Indokolás

A módosítás célja, hogy a Bizottság köteles legyen javaslatához csatolni a különféle intézmények által elfogadott eredeti költségvetést, így a Bizottság egyoldalú változtatásai láthatókká és átláthatóak válnak.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a kockázati és kötelezettségvállalási tartalékok teljes összege, valamint az Unió pénzügyi kockázati kitettségére vonatkozó bármely információ;

i)  a kockázati és kötelezettségvállalási tartalékok teljes összege, valamint az Unió pénzügyi kockázati kitettségére, többek között az esetleges függő kötelezettségekre vonatkozó bármely információ;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a pénzügyi eszköz teljesítménye, ideértve a megvalósított befektetéseket, az előirányzott és az elért tőkeáttételi hatás;

k)  a pénzügyi eszköz teljesítménye, ideértve a megvalósított befektetéseket, az előirányzott és az elért tőkeáttételi hatás, valamint az addig bevont magántőke összege;

Módosítás     130

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a munkadokumentum tartalmazza továbbá a pénzügyi eszközök kezelésére kifizetett igazgatási díjakból és egyéb pénzügyi és működési költségekből adódó igazgatási kiadások teljes összegének, valamint kezelő felenként és pénzügyi eszközönként lebontott összegeinek áttekintését.

Ez a munkadokumentum konkrét információkat tartalmaz továbbá a tíz legrosszabbul teljesítő pénzügyi eszközről, valamint tartalmazza a pénzügyi eszközök kezelésére kifizetett igazgatási díjakból és egyéb pénzügyi és működési költségekből adódó igazgatási kiadások teljes összegének, valamint kezelő felenként és pénzügyi eszközönként lebontott összegeinek áttekintését.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben a Bizottság uniós vagyonkezelői alapokat használ, a költségvetési tervezethez csatolja az uniós vagyonkezelői alapok által támogatott tevékenységekre, az alapok végrehajtására és teljesítményére vonatkozó munkadokumentumot.

(6)  Amennyiben a Bizottság uniós vagyonkezelői alapokat használ külső fellépésekhez, úgy a költségvetési tervezethez csatolja az uniós vagyonkezelői alapok által támogatott tevékenységekre, az ezen alapok végrehajtására és teljesítményére, valamint az Uniótól kapottakon kívüli hozzájárulásokra vonatkozó részletes munkadokumentumot annak előzetes értékelésével együtt, hogy miként teljesülnek a 227. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek. A munkadokumentumnak továbbá tartalmaznia kell, hogy ezek a tevékenységek miként járultak hozzá azon eszköz alap-jogiaktusában lefektetett célok eléréséhez, amelyből a vagyonkezelői alapok uniós támogatásban részesültek.

Indokolás

Lásd a 227. cikkre irányuló módosítások indokolását.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A (6) bekezdésben említett munkadokumentum emellett:

(9)  A (8) bekezdésben említett munkadokumentum emellett:

Indokolás

Helyesbítés.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság – megfelelően indokolt kivételes körülményektől eltekintve – minden költségvetés-módosítási tervezetet legkésőbb minden pénzügyi év október 15-ig egyidejűleg nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Más intézmények költségvetés-módosítás iránti kérelmeihez csatolhatja a véleményét.

(3)  A Bizottság – megfelelően indokolt kivételes körülményektől eltekintve – minden költségvetés-módosítási tervezetet minden pénzügyi év szeptember 1-jéig egyidejűleg nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Más intézmények költségvetés-módosítás iránti kérelmeihez csatolhatja a véleményét.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 41. cikkének (3) bekezdésében szereplő korábbi határidő visszaállítása.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségvetés bizottsági szakasza legfeljebb 400 000 000 EUR értékben tartalmazhat „negatív tartalékot”. Az ilyen tartalék, amelyet külön címben kell megjeleníteni, kizárólag kifizetési előirányzatokat tartalmazhat.

A költségvetés bizottsági szakasza legfeljebb 400 000 000 EUR értékben tartalmazhat „negatív tartalékot”. Az ilyen tartalék, amelyet külön címben kell megjeleníteni, kizárólag kifizetési előirányzatokat tartalmazhat.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 47. cikkében szereplő korábbi összeg visszaállítása a Számvevőszék javaslatának megfelelően (lásd az 1/2017. sz. vélemény 53. bekezdését).

Módosítás     135

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – v a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

va.  az Európai Fejlesztési Alapokhoz tartozó összes bevétel és kiadás, külön költségvetési tétel alatt a Bizottságra vonatkozó szakaszban;

Indokolás

Az Európai Fejlesztési Alap felvétele az EU költségvetésébe.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi.  megfelelő megjegyzések minden alfejezet tekintetében, a 45. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint. A költségvetési megjegyzések tartalmazzák az alap-jogiaktusra való hivatkozásokat – amennyiben van ilyen –, valamint az előirányzatok jellegével és céljával kapcsolatos megfelelő magyarázatokat;

vi.  megfelelő megjegyzések minden alfejezet tekintetében, a 45. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint, többek között az Európai Parlament és a Tanács által megszavazott kiemelt további megjegyzések. A költségvetési megjegyzések tartalmazzák az alap-jogiaktusra való hivatkozásokat – amennyiben van ilyen –, valamint az előirányzatok jellegével és céljával kapcsolatos megfelelő magyarázatokat;

Indokolás

A módosítás célja annak megelőzése, hogy a végleges költségvetés megjegyzései ne tükrözzék megfelelően a háromoldalú költségvetési tárgyalások kimenetelét, miként ez a múltban történt.

Módosítás     137

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kísérleti projektek előirányzatainak teljes összege egyetlen pénzügyi évben sem haladhatja meg a 40 000 000 EUR-t;

A kísérleti projektek előirányzatainak teljes összege egyetlen pénzügyi évben sem haladhatja meg a 40 000 000 EUR-t, amely nem tartalmazza a Bizottság által javasolt és az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott kísérleti projekteket.

Indokolás

A Bizottság által javasolt kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket a költségvetési rendeletben meghatározott felső határon felül kell finanszírozni.

Módosítás     138

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ebben a pontban említett új előkészítő intézkedések előirányzatainak teljes összege egyetlen pénzügyi évben sem haladhatja meg az 50 000 000 EUR-t, és az előkészítő intézkedésekre ténylegesen lekötött előirányzatok teljes összege nem haladhatja meg a 100 000 000 EUR-t;

Az ebben a pontban említett új előkészítő intézkedések előirányzatainak teljes összege egyetlen pénzügyi évben sem haladhatja meg az 50 000 000 EUR-t, és az előkészítő intézkedésekre ténylegesen lekötött előirányzatok teljes összege nem haladhatja meg a 100 000 000 EUR-t; Ez az összeg nem tartalmazza a Bizottság által javasolt és az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott előkészítő intézkedéseket.

Indokolás

A Bizottság által javasolt kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket a költségvetési rendeletben meghatározott felső határon felül kell finanszírozni.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság átruházza a többi intézményre a költségvetés rájuk vonatkozó szakaszának végrehajtásához szükséges hatásköröket.

(1)  A költségvetés rájuk vonatkozó szakaszának végrehajtásáért a többi intézmény felel.

Indokolás

Pontosítás – jelenleg nincs ilyen hatásköröket átruházó bizottsági határozat.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság megállapodásokat köthet az Unió többi intézményével az előirányzatok és különösen a szolgáltatásnyújtást, árubeszerzést, építési beruházást vagy ingatlanszerződések végrehajtását szabályozó igazgatási előirányzatok végrehajtásának megkönnyítése céljából.

(2)  Az uniós intézmények megállapodásokat köthetnek egymással az előirányzatok és különösen a szolgáltatásnyújtást, árubeszerzést, építési beruházást vagy ingatlanszerződések végrehajtását szabályozó igazgatási előirányzatok végrehajtásának megkönnyítése céljából.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ilyen szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások az uniós intézmények szervezeti egységei, uniós szervek, európai hivatalok, az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott szervek vagy személyek és az Európai Iskolák Igazgatótanácsának főtitkári hivatala között is köthetők. E megállapodásoknak lehetővé kell tenniük a végrehajtásuk során felmerült költségek visszatérítését.

(3)  Ilyen szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások az uniós intézmények, uniós szervek, európai hivatalok, az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott szervek vagy személyek és az Európai Iskolák Igazgatótanácsának főtitkári hivatala között is köthetők. E megállapodásoknak lehetővé kell tenniük a végrehajtásuk során felmerült költségek visszatérítését. E rendelet 73. cikkének (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésnek minden ilyen megállapodásról tájékoztatást kell tartalmaznia.

Indokolás

A módosítás korlátozza a felhatalmazás hatókörét, és jelentéstételi kötelezettséggel egészíti ki a bekezdést.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a saját szakaszának operatív előirányzatait érintő költségvetési végrehajtási hatásköreit mindazonáltal átruházhatja az uniós küldöttségek vezetőire és azok távolléte esetén az üzletmenet-folytonosság biztosítása céljából az uniós küldöttségek vezetőinek helyetteseire. Amennyiben az uniós küldöttségek vezetői vagy távollétük esetén helyetteseik a Bizottság közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőiként járnak el, a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizottsági szabályokat alkalmazzák, valamint ugyanazok a feladatok, kötelezettségek és elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint a Bizottság összes többi, közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőjére.

A Bizottság a saját szakaszának operatív előirányzatait érintő költségvetési végrehajtási hatásköreit mindazonáltal átruházhatja az uniós küldöttségek vezetőire és azok küldöttség székhelye szerinti országból valótávolléte esetén az üzletmenet-folytonosság biztosítása céljából az uniós küldöttségek vezetőinek helyetteseire. Amennyiben az uniós küldöttségek vezetői vagy távollétük esetén helyetteseik a Bizottság közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőiként járnak el, a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizottsági szabályokat alkalmazzák, valamint ugyanazok a feladatok, kötelezettségek és elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint a Bizottság összes többi, közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőjére.

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EKSZ rendkívüli esetben, amennyiben ez az EKSZ illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőjének hiányában a küldöttségek folyamatos igazgatásának biztosítása céljából szükséges, a küldöttségek bizottsági állományának tagjaira ruházhatja át saját szakaszának igazgatási előirányzataira vonatkozó költségvetés-végrehajtási hatásköreit. Azon rendkívüli esetekben, amikor az uniós küldöttségek bizottsági állományának tagjai járnak el az EKSZ közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőiként, a költségvetés végrehajtására vonatkozó belső EKSZ-szabályokat alkalmazzák, valamint ugyanazok a feladatok, kötelezettségek és elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint az EKSZ összes többi, közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőjére.

Az EKSZ kivételes esetben amennyiben a küldöttség székhelye szerinti országban nincsen illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselője – a küldöttségek folyamatos igazgatásának biztosítása céljából szükséges, a küldöttségek bizottsági állományának tagjaira ruházhatja át saját szakaszának igazgatási előirányzataira vonatkozó költségvetés-végrehajtási hatásköreit. Azon rendkívüli esetekben, amikor az uniós küldöttségek bizottsági állományának tagjai járnak el az EKSZ közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőiként, a költségvetés végrehajtására vonatkozó belső EKSZ-szabályokat alkalmazzák, valamint ugyanazok a feladatok, kötelezettségek és elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint az EKSZ összes többi, közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőjére.

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás     144

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  közvetetten (a továbbiakban: a közvetett végrehajtás), amennyiben az alap-jogiaktus így rendelkezik, illetve az 56. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a)–d) pontjában említett esetekben, a következőkkel együtt:

c)  közvetetten (a továbbiakban: a közvetett végrehajtás), amennyiben az alap-jogiaktus így rendelkezik, illetve az 56. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a)–d) pontjában említett esetekben, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

Indokolás

A 966/2012 EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjából visszahelyezve. Ha a „közvetett irányítás” kifejezés „közvetlen végrehajtás” kifejezésre történő módosítása pusztán nyelvi módosítás a Bizottság szerint, akkor meg kell őrizni a végrehajtás közvetett módszerének jelenlegi meghatározását.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Beruházási Alap (a továbbiakban: az EBB csoport);

iii.  az Európai Beruházási Bank (EBB) vagy az Európai Beruházási Alap (EBA);

Indokolás

Mivel az „EBB csoport” összetétele a jövőben változhat, jobb külön utalni az EBB-re és az EBA-ra.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EUMSZ 317. cikkének megfelelően a Bizottság felelős a költségvetés végrehajtásáért, és a költségvetés végrehajtását nem ruházhatja harmadik felekre, amennyiben ezek a feladatok szakpolitikai döntéseket érintő jelentős mértékű mérlegeléssel járnak.

Az EUMSZ 317. cikkének megfelelően a Bizottság felelős a költségvetés végrehajtásáért, és a költségvetés végrehajtását nem ruházhatja harmadik felekre, amennyiben ezek a feladatok szakpolitikai döntéseket érintő bármilyen mértékű mérlegeléssel járnak.

Indokolás

A szakpolitikai döntéseket érintő mérlegeléssel járó feladatokat mindig az Unió valamely tisztviselőjének vagy egyéb alkalmazottjának kell elvégeznie.

Módosítás     147

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a költségvetést megosztott végrehajtás keretében hajtják végre, a Bizottság és a tagállamok tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét, és biztosítják az uniós műveletek láthatóságát. Ennek érdekében a Bizottság és a tagállamok teljesítik saját kontroll- és ellenőrzési kötelezettségeiket, és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben meghatározott felelősséget. A kiegészítő rendelkezéseket ágazatspecifikus szabályokban kell megállapítani.

(1)  Amennyiben a Bizottság megosztott végrehajtás keretében hajtja végre a költségvetést, úgy a végrehajtási feladatokat a tagállamokra kell átruháznia. A Bizottság és a tagállamok tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzügyi irányítás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét, és az uniós források irányítása során biztosítják az uniós műveletek láthatóságát. Ennek érdekében a Bizottság és a tagállamok teljesítik saját kontroll- és ellenőrzési kötelezettségeiket, és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben meghatározott felelősséget. A kiegészítő rendelkezéseket ágazatspecifikus szabályokban kell megállapítani.

Módosítás     148

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a Bizottsággal, az az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF), az Európai Ügyészséggel (EPPO) és az Európai Számvevőszékkel (ECA) együttműködve.

Módosítás     149

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ágazatspecifikus szabályokban rögzített kritériumokkal és eljárásokkal összhangban a tagállamok az uniós források irányításáért és kontrolljáért felelős szerveket jelölnek ki a megfelelő szinteken. Az ilyen szervek az uniós források igazgatásától független feladatokat is elláthatnak, vagy egyes feladataik ellátásával más szerveket bízhatnak meg, ideértve a 61. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. és iii. alpontjában megjelölt szerveket.

Az ágazatspecifikus szabályokban rögzített kritériumokkal és eljárásokkal összhangban a tagállamok az uniós források irányításáért és kontrolljáért felelős szerveket jelölnek ki a megfelelő szinteken. Az ilyen szervek az uniós források igazgatásától független feladatokat is elláthatnak, vagy egyes feladataik ellátásával más szerveket bízhatnak meg.

Indokolás

A feladatok nemzetközi szervezetekre és azok ügynökségeire, illetve az EBB-csoportra való átruházása csökkentené a tagállamok azon lehetőségeit, hogy ellenőrizzék a megosztott irányítású alapok végrehajtását, különös tekintettel a vissza nem térítendő támogatásokra.

Módosítás     150

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 5 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a megfelelő szinten aláírt nyilatkozatokat nyújthatnak be az ebben a bekezdésben említett információk kapcsán.

A tagállamok ezen túlmenően a megfelelő szinten aláírt nyilatkozatokat nyújtanak be az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az ebben a bekezdésben említett információk kapcsán.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság – annak érdekében, hogy a strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap és az Európai Halászati Alap végrehajtása során ösztönözze a bevált gyakorlatok terjedését – tájékoztatási céllal az irányításért és kontrollért felelős szervek rendelkezésére bocsáthat egy, a saját kontrollstratégiáját és megközelítését, valamint ellenőrző listákat és a bevált gyakorlat példáit tartalmazó módszertani útmutatót. Az útmutatót szükség esetén aktualizálni kell.

A Bizottság – annak érdekében, hogy a strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap végrehajtása során ösztönözze a bevált gyakorlatok terjedését – tájékoztatási céllal az irányításért és kontrollért felelős szervek rendelkezésére bocsáthat egy, a saját kontrollstratégiáját és megközelítését, valamint ellenőrző listákat és a bevált gyakorlat példáit tartalmazó módszertani útmutatót. Az útmutatót szükség esetén aktualizálni kell.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 8 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tengerügyeket és a halászatot illetően a nemzeti és országokon belüli programok megvalósításához a pénzügyi kötelezettségvállalásokat kezelő átfogó nemzeti és országos irányítási és kontrollrendszerre van szükség, amely a nemzeti és országos hivatalok és a Bizottság közötti szoros együttműködésen alapul. A Bizottság erről éves szinten jelentést tesz és időközi értékeléseket ad ki.

Módosítás     153

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A konkrét és megfelelő szakpolitikák és intézkedések meghatározása tekintetében a Bizottság az arányosság és a szubszidiaritás elvével összhangban, illetve a regionális kompetenciák figyelembevételével regionális előmozdítja operációs programok készítését.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a régiók számára azon joguk gyakorlását, hogy a hatáskörükbe tartozó ügyekben hozott döntési folyamatokban részt vegyenek. Ennek megfelelően a halászati ágazatban érintett régiók számára lehetővé kell tenni, hogy regionális operációs programjaikat maguk dolgozzák ki és kivitelezzék.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A megosztott végrehajtás keretében a tagállamoknak juttatott források emellett az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint végrehajtott műveletekkel és eszközökkel kombinálva is felhasználhatók.

(9)  A megosztott végrehajtás keretében a tagállamoknak juttatott források emellett – az ágazatspecifikus szabályokkal összhangban – az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint végrehajtott műveletekkel és eszközökkel kombinálva is felhasználhatók. Ennek során mindig tiszteletben kell tartani az alkalmazandó maximális társfinanszírozási arányt.

Módosítás     155

Rendeletre irányuló javaslat

62 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

62a. cikk

 

Egységes szabályrendszer a megosztott végrehajtás keretében

 

Ha az esb-alapok egy vagy több más esb-alappal vagy egy más típusú uniós finanszírozással ötvöződnek egyazon intézkedésen belül, akkor az adott tagállam az egész intézkedésre érvényes általános szabályokat határozhat meg valamelyik esb-alap vagy uniós finanszírozási típus jogi keretének alkalmazására vonatkozóan. A tagállam jóváhagyás céljából megküldi az általános szabályokat a Bizottságnak.

Indokolás

A módisítás célja az „egységes szabályrendszer” elvének alkalmazása a megosztott irányításban a kedvezményezettek és a tagállamok adminisztratív terhek alóli mentesítése érdekében, mint amilyen például a szabályok különböző bizottsági főigazgatóságok által történő ellentmondásos értelmezése. Az alulról felfelé történő megközelítés tűnik erre a legmegfelelőbbnek.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az „európai hivatalok” a Bizottság vagy a Bizottság és egy vagy több egyéb intézmény által, meghatározott horizontális feladatok végrehajtása céljából abban az esetben létrehozható igazgatási szervezetek, ha létrehozásuk költség-haszon elemzéssel és a kapcsolódó kockázatok elemzésével támasztható alá.

(1)  „Európai hivatalok”: meghatározott horizontális feladatok végrehajtása céljából a Bizottság, illetve a Bizottság és egy vagy több egyéb intézmény által közösen felállított igazgatási szervezetek, amelyek létrehozását költség-haszon elemzéssel és a kapcsolódó kockázatok elemzésével indokolni kell, valamint az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyása alá kell vetni.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nem kötelező feladatokat is végrehajthatnak, amennyiben ezt irányítóbizottságuk a részt vevő partnerek tekintetében jelentkező költség-haszon és kapcsolódó kockázatok vizsgálatát követően engedélyezi. E feladatok végrehajtása érdekében a hivatalra engedélyezésre jogosult tisztviselői hatáskör ruházható át, vagy a hivatal szolgáltatási szintre vonatkozó eseti megállapodásokat köthet az uniós intézményekkel, uniós szervekkel, egyéb uniós hivatalokkal vagy harmadik felekkel.

b)  nem kötelező feladatokat is végrehajthatnak, amennyiben ezt az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi, miután irányítóbizottságuk megvizsgálta a részt vevő partnerek tekintetében jelentkező költség-haszon arányt és a kapcsolódó kockázatokat. E feladatok végrehajtása érdekében a hivatalra engedélyezésre jogosult tisztviselői hatáskör ruházható át, vagy a hivatal szolgáltatási szintre vonatkozó eseti megállapodásokat köthet az uniós intézményekkel, uniós szervekkel, egyéb uniós hivatalokkal vagy harmadik felekkel.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A végrehajtó vagy decentralizált uniós ügynökségek irányítóbizottságainak és igazgatótanácsainak minden tagja köteles évente „érdekeltségi nyilatkozatot” nyilvánosságra hozni az adott ügynökség honlapján. A Bizottság e nyilatkozatok egyértelműségének biztosítása érdekében az érdekeltségi nyilatkozatok céljára mintadokumentumot bocsát rendelkezésre, amelyet az egyes ügynökségek sajátosságaihoz lehet igazítani.

Indokolás

A felülvizsgált költségvetési rendeletben az érdekeltségi nyilatkozatokat kötelezővé kell tenni a decentralizált és végrehajtó ügynökségek igazgatótanácsainak és irányító bizottságainak minden tagjára. Az érdekeltségi nyilatkozatokat szabványosítani kell, de az egyes ügynökségek sajátosságaihoz igazíthatóknak kell lenniük.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a költségvetési keretrendelet az e rendeletben meghatározott alapelveken és szabályokon alapul.

(2)  Ez a költségvetési keretrendelet az e rendeletben meghatározott alapelveken és szabályokon alapul, figyelembe véve az (1) bekezdésben említett szervek sajátosságait.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság végleges beszámolójában való konszolidálás előtt független külső ellenőr ellenőrzi, hogy az e cikk (1) bekezdésben említett szervek éves beszámolói megfelelően tükrözik-e az adott szerv bevételeit, kiadásait és pénzügyi helyzetét. Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett alap-jogiaktus másként nem rendelkezik, a Számvevőszék az EUMSZ 287. cikkének (1) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban minden egyes szervről éves különjelentést készít. E jelentés elkészítésekor a Számvevőszék figyelembe veszi a független külső ellenőr által végzett ellenőrzési tevékenységet és az ellenőr észrevételei nyomán tett intézkedéseket.

(6)  A Bizottság végleges beszámolójában való konszolidálás előtt független külső ellenőr ellenőrzi, hogy az e cikk (1) bekezdésben említett szervek éves beszámolói megfelelően tükrözik-e az adott szerv bevételeit, kiadásait és pénzügyi helyzetét. Az ellenőrrel kapcsolatos költségek a Számvevőszéket terhelik. Az ellenőr azt is ellenőrizheti, hogy minden bevételt és kiadást jogszerűen és szabályosan bonyolítottak-e le. Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett alap-jogiaktus másként nem rendelkezik, a Számvevőszék közös összevont ellenőrzési jelentésben évente beszámol az ellenőrzési eredményekről, és az EUMSZ 287. cikkének (1) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban az e cikk hatálya alá tartozó minden szervre vonatkozóan külön megbízhatósági nyilatkozatot ad ki. E jelentés elkészítésekor a Számvevőszék figyelembe veszi a független külső ellenőr által végzett ellenőrzési tevékenységet és az ellenőr észrevételei nyomán tett intézkedéseket.

Indokolás

Lásd az előadók (6a) bekezdésre (új) irányuló módosításához fűzött indokolást.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A független külső ellenőrzések vonatkozásai, közöttük az ellenőr megállapításai továbbra is teljes mértékben a Számvevőszék felelőssége alá tartoznak. Minden szükséges igazgatási és közbeszerzési eljárást a Számvevőszék bonyolít le, és a Számvevőszék a saját költségvetése terhére viseli az ezen eljárásokkal kapcsolatos egyéb járulékos költségeket is.

Indokolás

A 69. cikk (6) bekezdésére irányuló javasolt módosítások a Számvevőszék által az EUMSZ és az Euratom-Szerződés alapján létrehozott egyes szervekre vonatkozóan készített éves különjelentéseket egy közös összevont ellenőrzési jelentéssel váltanák fel, amely minden egyes szerv tekintetében külön megbízhatósági nyilatkozatot tartalmazna. A kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó számvevőszéki értékelést elkészítheti a (6) bekezdésben említett független külső ellenőr is, szükség esetén a Számvevőszék útmutatásait követve.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 69. cikk (2), (3) és (4) bekezdése a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervekre is alkalmazandó.

A 69. cikk (2)(6) bekezdése a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervekre is alkalmazandó.

Indokolás

A köz- és magánszféra közötti partnerségekre ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az EUMSZ és az Euratom-Szerződés alapján létrehozott, 69. cikkben említett szervekre.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden intézményben az engedélyezésre jogosult tisztviselő felel a bevételeknek és a kiadásoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban történő végrehajtásáért, valamint a jogszerűségre, szabályszerűségre és a programok címzettjeivel szembeni egyenlő bánásmódra vonatkozó követelmény érvényesülésének biztosításáért.

(1)  Minden intézményben az engedélyezésre jogosult tisztviselő felel a bevételeknek és a kiadásoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban történő végrehajtásáért, a teljesítmény tekintetében jelentett információk megbízhatóságának, hiánytalanságának és helyességének biztosításáért, valamint a jogszerűségre, szabályszerűségre és a programok címzettjeivel szembeni egyenlő bánásmódra vonatkozó követelmény érvényesülésének biztosításáért.

Indokolás

Az előadók úgy vélik, hogy a bizottsági javaslat 73. cikke nem veszi kellőképpen figyelembe a teljesítményt, és ezért az engedélyezésért felelős tisztviselő felelősségét ki kell terjeszteni a teljesítményre vonatkozóan számára szolgáltatott információk megbízhatóságára, hiánytalanságára és helyességére is. Ezenfelül a 73. cikk (5) bekezdésében javasolt szöveget úgy is lehet értelmezni, mintha korlátozottabb teljesítményjelentést tenne lehetővé, mint amelyet a jelenlegi rendelet meghatároz.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes művelet esetében legalább előzetes kontrollt kell végezni a művelet operatív és pénzügyi oldalával kapcsolatosan, a kockázatokat is figyelembe vevő többéves kontrollstratégia alapján. Az előzetes kontroll célja a hibák és szabálytalanságok megelőzése a műveletek engedélyezését megelőzően.

A műveletek engedélyezését megelőzően a hibák és szabálytalanságok megelőzése, valamint a művelet tekintetében kitűzött célok elérésének biztosítása érdekében minden egyes művelet esetében legalább előzetes kontrollt kell végezni a művelet operatív és pénzügyi oldalával kapcsolatosan.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az előzetes kontrollok gyakoriságának és intenzitásának fokát az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő határozza meg a korábbi kontrollok eredményei, valamint a kockázattal és költséghatékonysággal kapcsolatos megfontolások figyelembevételével. Kétség esetén a megfelelő műveletek érvényesítéséért felelős engedélyezésre jogosult tisztviselő kiegészítő információkat kér, vagy helyszíni ellenőrzést végez annak érdekében, hogy az előzetes kontroll részeként észszerű bizonyosságot szerezzen.

Az előzetes kontrollok gyakoriságának és intenzitásának fokát az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő határozza meg a korábbi kontrollok eredményei, valamint a kockázattal, költséghatékonysággal és teljesítménnyel kapcsolatos megfontolások figyelembevételével. A megfelelő műveletek érvényesítéséért felelős engedélyezésre jogosult tisztviselő saját kockázatelemzése alapján kiegészítő információkat kér, vagy helyszíni ellenőrzést végez annak érdekében, hogy az előzetes kontroll részeként észszerű bizonyosságot szerezzen.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő utólagos kontrollokat is elrendelhet a már engedélyezett műveletek hibáinak és szabálytalanságainak feltárása és korrekciója céljából. Az utólagos kontrollokra kockázatalapú mintavétel alapján, a korábbi kontrollok eredményei és költséghatékonysággal kapcsolatos megfontolások figyelembevételével kerülhet sor.

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő utólagos kontrollokat is elrendelhet a már engedélyezett műveletek hibáinak és szabálytalanságainak feltárása és korrekciója céljából. Az utólagos kontrollokra kockázatalapú mintavétel alapján, a korábbi kontrollok eredményei, valamint a költséghatékonysággal és a teljesítménnyel kapcsolatos megfontolások figyelembevételével kerülhet sor.

Módosítás     167

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő utólagos kontroll formájában végzi el a kedvezményezettek pénzügyi ellenőrzését, az ellenőrzésre vonatkozó szabályoknak egyértelműnek, következetesnek és átláthatónak kell lenniük, és tiszteletben kell tartaniuk a Bizottság és az ellenőrzött felek jogait is.

Amennyiben a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő utólagos kontroll formájában végzi el a kedvezményezettek pénzügyi ellenőrzését, az ellenőrzésre vonatkozó szabályoknak egyértelműnek, következetesnek és átláthatónak kell lenniük, időkeretet kell magukban foglalniuk, és a támogatásra vonatkozó megállapodás aláírásakor a kedvezményezettek rendelkezésére kell azokat bocsátani. Az ellenőrzésre vonatkozó szabályoknak tiszteletben kell tartaniuk a Bizottság és az ellenőrzött felek jogait is, és jogorvoslatot kell lehetővé tenniük.

(A civil társadalmi szervezetek ellentmondást tapasztalnak a pénzügyi szabályok alkalmazása terén, és nemcsak az egyik vagy másik főigazgatóság között, hanem ugyanazon főigazgatóságon belül is. Az érintett személyi állomány részére közös iránymutatásokat és központi képzést kell lehetővé tenni. Az ellenőrzési eljárások különböző lépéseit, időtartamát és időkeretét érintő átláthatóságot is javítani kell, és ismertetni kell a szerződés aláírásakor).

Módosítás     168

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő és annak személyzete megkapja a kontrollnormákra és az adott célból rendelkezésre álló kontrollmódszerekre és -technikákra vonatkozó megfelelő, rendszeresen frissített információkat;

a)  a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő és annak személyzete a közös iránymutatások alapján megkapja a kontrollnormákra és az adott célból rendelkezésre álló kontrollmódszerekre és -technikákra vonatkozó megfelelő, rendszeresen frissített információkat és képzést;

(A civil társadalmi szervezetek ellentmondást tapasztalnak a pénzügyi szabályok alkalmazása terén nemcsak az egyik vagy másik főigazgatóság között, hanem ugyanazon főigazgatóságon belül is. Az érintett személyi állomány részére közös iránymutatásokat és központi képzést kell lehetővé tenni. Az ellenőrzési eljárások különböző lépéseit, időtartamát és időkeretét érintő átláthatóságot is javítani kell, és ismertetni kell a szerződés aláírásakor).

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a személyzet bármely, a tranzakciók pénzügyi irányításában és kontrolljában részt vevő tagja úgy véli, hogy egy határozat, amelynek alkalmazását vagy jóváhagyását felettese kérte tőle, szabálytalan vagy ellentétes a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével, illetve a személyzet adott tagja által betartandó szakmai szabályokkal, megfelelően tájékoztatja a felettesét. Ha a személyzet tagja ezt írásban teszi meg, a felettes írásban válaszol. Amennyiben a felettes nem tesz lépéseket, vagy megerősíti az eredeti határozatot vagy utasítást, és a személyzet tagja úgy véli, hogy ez a megerősítés nem észszerű válasz az aggodalmaira, a személyzet tagja írásban tájékoztatja a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőt. Ha az utóbbi az eset körülményei alapján észszerűnek tekinthető időn, de legfeljebb egy hónapon belül nem válaszol, a személyzet tagja tájékoztatja a 139. cikkben említett megfelelő testületet.

Ha a személyzet bármely, a tranzakciók pénzügyi irányításában és kontrolljában részt vevő tagja úgy véli, hogy egy határozat, amelynek alkalmazását vagy jóváhagyását felettese kérte tőle, szabálytalan vagy ellentétes a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével, illetve a személyzet adott tagja által betartandó szakmai szabályokkal, megfelelően tájékoztatja a felettesét. Ha a személyzet tagja ezt írásban teszi meg, a felettes írásban válaszol. Amennyiben a felettes nem tesz lépéseket, vagy megerősíti az eredeti határozatot vagy utasítást, és a személyzet tagja úgy véli, hogy ez a megerősítés nem észszerű válasz az aggodalmaira, a személyzet tagja írásban tájékoztatja a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőt. Ha az utóbbi az eset körülményei alapján észszerűnek tekinthető időn, de legfeljebb egy hónapon belül nem válaszol, a személyzet tagja tájékoztatja a 90. cikkben említett megfelelő testületet.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a jelentésben foglalt információk megbízható és valós képet adnak;

a)  a jelentésben foglalt információk megbízható és valós képet adnak, és különösen a teljesítményre vonatkozó információk megbízhatók, hiánytalanok és helyesek;

Indokolás

Lásd az e cikk (1) bekezdésére irányuló módosításhoz tartozó indokolást.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves tevékenységi jelentés a stratégiai tervekben meghatározott célkitűzésekre hivatkozással ismerteti az elvégzett műveleteket, a műveletekkel összefüggő kockázatokat, a biztosított források felhasználását és a belső kontrollrendszer működésének hatékonyságát és eredményességét. Átfogó értékelést ad a kontrollok költségeiről és hasznáról, és ismerteti, hogy az engedélyezett operatív kiadások milyen mértékben járulnak hozzá az unió stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez, és hoznak létre uniós hozzáadott értéket. A Bizottság a megelőző év éves tevékenységi jelentéseiből összefoglalót készít.

Az éves tevékenységi jelentés a stratégiai tervekben meghatározott célkitűzésekre hivatkozással ismerteti az elvégzett műveleteket, a műveletek általános teljesítményét, a műveletekkel összefüggő kockázatokat, a biztosított források felhasználását és a belső kontrollrendszer működésének hatékonyságát és eredményességét. Átfogó értékelést ad a kontrollok költségeiről és hasznáról, és ismerteti, hogy az engedélyezett operatív kiadások milyen mértékben járulnak hozzá az unió stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez, és hoznak létre uniós hozzáadott értéket. A Bizottság a megelőző év éves tevékenységi jelentéseiből összefoglalót készít.

Indokolás

Lásd az e cikk (1) bekezdésére irányuló módosításhoz tartozó indokolást.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 9 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az intézmények, szervek és hivatalok engedélyezésre jogosult tisztviselőinek, illetve adott esetben megbízott engedélyezésre jogosult tisztviselőinek a megelőző évre vonatkozó éves tevékenységi jelentéseit minden év július 1-jéig könnyen hozzáférhető módon közzé kell tenni az adott intézmény, szerv vagy hivatal honlapján, figyelembe véve a kellően indokolt titoktartási és biztonsági megfontolásokat.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 66. cikke (9) bekezdése negyedik (a Bizottság által törölt) albekezdésének visszaállítása.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben uniós küldöttségvezetők a 73. cikk (8) bekezdésében említett helyzetbe kerülnek, a 139. cikkben említett testülethez fordulnak az üggyel. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatják az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

(2)  Amennyiben uniós küldöttségvezetők a 73. cikk (8) bekezdésében említett helyzetbe kerülnek, a 90. cikkben említett testülethez fordulnak az üggyel. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatják az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdéséhez (új) fűzött módosítását.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A számvitelért felelős tisztviselő eltérhet az említett standardoktól, amennyiben az eszközök és források, a ráfordítások, a bevételek és a cash flow valós bemutatása céljából ezt szükségesnek ítéli. Amennyiben valamely számviteli szabály jelentősen eltér a standardoktól, ezt a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések között jelezni és indokolni kell.

(2)  A számvitelért felelős tisztviselő eltérhet az említett standardoktól, amennyiben az eszközökre és forrásokra, a ráfordításokra, a bevételekre és a cash flow-ra vonatkozó megbízható és valós kép kialakításához ezt szükségesnek ítéli. Amennyiben valamely számviteli szabály jelentősen eltér a standardoktól, ezt a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések között jelezni és indokolni kell.

Indokolás

Az általánosan elfogadott terminológia a „megbízható és valós kép”.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A számvitelért felelős tisztviselők az engedélyezésre jogosult tisztviselőktől megkapják az beszámoló elkészítéséhez szükséges összes olyan információt, amely szükséges az intézmények pénzügyi helyzetéről és a költségvetés végrehajtásáról valós képet adó elszámolások összeállításához. Az engedélyezésre jogosult tisztviselők garantálják ezen információk megbízhatóságát.

(2)  A számvitelért felelős tisztviselők az engedélyezésre jogosult tisztviselőktől megkapják a beszámoló elkészítéséhez szükséges összes olyan információt, amely az intézmények pénzügyi helyzetéről és a költségvetés végrehajtásáról megbízható és valós képet ad. Az engedélyezésre jogosult tisztviselők garantálják ezen információk megbízhatóságát.

Indokolás

Az általánosan elfogadott terminológia a „megbízható és valós kép”.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mielőtt az intézmény vagy a 69. cikkben említett szerv elfogadja az elszámolásokat, a számvitelért felelős tisztviselő záradékkal látja el azokat, tanúsítva, hogy meggyőződött arról, hogy azok valós képet adnak az intézmény vagy a 69. cikkben említett szerv pénzügyi helyzetéről.

Mielőtt az intézmény vagy a 69. cikkben említett szerv elfogadja az elszámolásokat, a számvitelért felelős tisztviselő záradékkal látja el azokat, tanúsítva, hogy meggyőződött arról, hogy azok megbízható és valós képet adnak az intézmény vagy a 69. cikkben említett szerv pénzügyi helyzetéről.

Indokolás

Az általánosan elfogadott terminológia a „megbízható és valós kép”.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 10 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Minden intézmény maga dönt arról, hogy melyik szervezeti egysége őrizze a bizonylatokat.

Indokolás

Az alkalmazási szabályokról szóló rendelet 64. cikke utolsó bekezdésének beillesztése. E mondatot a Bizottság kihagyta.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számvitelért felelős tisztviselő csak azt követően rendelheti el a kifizetést, miután a kedvezményezett azonosítási és fizetési adatait előzetesen bevitték a számvitelért felelős tisztviselő intézményének közös adatállományába.

törölve

Indokolás

Az első albekezdést logikai okból a második mögé kell áthelyezni: a kifizetésre a kötelezettségvállalás után kerül sor.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Harmadik fél tekintetében megvalósuló kötelezettségvállalás előtt a számvitelért felelős tisztviselő megállapítja a kedvezményezett azonosítási és fizetési adatait, és beviszi azokat a számvitelért felelős tisztviselő intézményének közös adatállományába az átláthatóság, elszámoltathatóság és a kifizetések megfelelő teljesítésének biztosítása céljából.

Harmadik fél tekintetében megvalósuló kötelezettségvállalás előtt az engedélyezésre jogosult tisztviselő megerősíti a kedvezményezett személyazonosságát, megállapítja a kedvezményezett azonosítási és fizetési adatait, és beviszi azokat a számvitelért felelős tisztviselő intézményének közös adatállományába az átláthatóság, elszámoltathatóság és a kifizetések megfelelő teljesítésének biztosítása céljából.

Indokolás

Visszaállítás az alkalmazási szabályokról szóló rendelet 63. cikkéből.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A számvitelért felelős tisztviselő csak akkor rendelhet el a kifizetést, ha a kedvezményezett azonosítási és fizetési adatait már rögzítették a számvitelért felelős tisztviselő intézményének közös adatállományában.

Indokolás

Az első albekezdés logikai okból átkerül a második mögé: a kifizetésre csak a kötelezettségvállalás után kerülhet sor.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az előlegszámlához tartozó bankszámlákat a számvitelért felelős tisztviselő nyitja meg, aki az engedélyezésre jogosult tisztviselő indokolással ellátott javaslata alapján egyúttal az e számlák tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeket is kijelöli.

(2)  Az előlegszámlához tartozó bankszámlákat a számvitelért felelős tisztviselő nyitja meg és felügyeli, aki az engedélyezésre jogosult tisztviselő indokolással ellátott javaslata alapján egyúttal az e számlák tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeket is kijelöli.

Indokolás

Az alkalmazási szabályokról szóló rendelet 69. cikkének (1) bekezdéséből visszaillesztett rendelkezés.

Módosítás     182

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A számvitelért felelős tisztviselő, illetve szervezeti egysége vagy az engedélyezésre jogosult szervezeti egység személyzetének kifejezetten e célra felhatalmazott tagja elvégzi azon – általános szabályként a helyszínen, adott esetben előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajtandó – ellenőrzéseket, amelyek célja az előlegszámla-kezelő számára elkülönített pénzeszközök meglétének és a könyvelés szabályszerűségének vizsgálata, valamint annak megállapítása, hogy az előlegekkel kapcsolatos műveletek az előírt határidőn belül zajlottak-e le. A számvitelért felelős tisztviselő közli az ilyen ellenőrzések megállapításait az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselővel.

(5)  A számvitelért felelős tisztviselő, illetve szervezeti egysége vagy az engedélyezésre jogosult szervezeti egység személyzetének kifejezetten e célra felhatalmazott tagja elvégzi azon – általános szabályként a helyszínen, szükség esetén előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajtandó – ellenőrzéseket, amelyek célja az előlegszámla-kezelő számára elkülönített pénzeszközök meglétének és a könyvelés szabályszerűségének vizsgálata, valamint annak megállapítása, hogy az előlegekkel kapcsolatos műveletek az előírt határidőn belül zajlottak-e le. A számvitelért felelős tisztviselő közli az ilyen ellenőrzések megállapításait az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselővel.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az OLAF hatáskörének sérelme nélkül, a költségvetési rendelet rendelkezéseinek vagy a pénzügyi igazgatással vagy a műveletek ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezéseknek a személyzet valamely tagjának tevékenységéből vagy mulasztásából adódó megszegését véleményezésre az e rendelet 139. cikkében említett testület elé kell utalnia a következők bármelyikének:

(1)  Az OLAF hatáskörének sérelme nélkül, a költségvetési rendelet rendelkezéseinek vagy a pénzügyi igazgatással vagy a műveletek ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezéseknek a személyzet valamely tagjának tevékenységéből vagy mulasztásából adódó megszegését véleményezésre a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló közös testület elé kell utalnia a következők bármelyikének:

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha az információkat visszaélést bejelentő személy hozza a testület tudomására, a testület a súlyos szabálytalanságok esetén történő információszolgáltatásra („visszaélések bejelentése”) vonatkozó, a Bizottságnál és/vagy a visszaélést bejelentő személy intézményénél, szervénél vagy hivatalánál érvényben lévő eljárási szabályokkal összhangban kezeli az információkat.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben említett testület a következő személyekből áll:

 

a)   a Bizottság által kinevezett állandó, magas szintű, független elnök;

 

b)   hat különböző, a 69. cikkben említett uniós intézmény, európai hivatal vagy uniós szerv egy-egy képviselője.

 

A testületet úgy kell összeállítani, hogy biztosított legyen a megfelelő jogi és technikai szakértelem. A testület tagjainak kinevezése során figyelembe kell venni az összeférhetetlenségek elkerülésének követelményét. A testületet a Bizottság által biztosított állandó titkárság segíti, amely biztosítja a testület folyamatos működését.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az (1a) bekezdés b) pontjában említett testület tagjainak hivatali ideje három év, a megbízatás megújítható.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A testület elnökét a Számvevőszék korábbi tagjai, az Európai Unió Bíróságának korábbi tagjai vagy olyan korábbi tisztviselők közül kell kiválasztani, akik a Bizottság kivételével valamelyik uniós intézményben legalább főigazgatói posztot töltöttek be. Az elnököt személyes tulajdonságai és szakmai képességei, jogi és pénzügyi kérdésekben szerzett széles körű tapasztalata, valamint bizonyított szaktudása, függetlensége és feddhetetlensége alapján kell kiválasztani. A megbízatás öt évre szól és nem újítható meg. Az elnököt az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 5. cikke értelmében különleges tanácsadóként kell kinevezni. Az elnök elnököl a testület valamennyi ülésén, és függetlenül látja el feladatait. Az elnök tekintetében nem állhat fenn összeférhetetlenség az elnökként végzett feladatai és bármely más hivatali feladata között.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  A testület eljárási szabályzatát a Bizottság fogadja el.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben az e rendelet 139. cikkében említett testület határozza meg, hogy történt-e pénzügyi szabálytalanság. A 139. cikkben említett testület véleménye alapján az (1) bekezdésben említett esetekben az intézmény dönti el, hogy kezdeményezzen-e fegyelmi eljárást vagy kártérítés fizetésére irányuló eljárást. Ha a testület rendszerszintű problémákat észlel, úgy ajánlást fogalmaz meg az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek és a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőnek – feltéve, hogy utóbbi nem a személyzet érintett tagja –, valamint a belső ellenőrnek.

(2)  A testületnek illetékesnek kell lennie annak megállapítása tekintetében, hogy történt-e pénzügyi szabálytalanság.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésben említett vélemény elfogadásakor a testület a 139. cikk (2) bekezdésében meghatározott összetételben és a következő két további taggal kiegészülve ülésezik:

törölve

a)   az érintett intézmény vagy szerv fegyelmi ügyekben illetékes, kinevezésre jogosult hatóságának képviselője; valamint

 

b)   az érintett intézmény vagy szerv személyzeti bizottsága által kinevezett további tag. Az említett két további tag kinevezése során figyelembe kell venni az összeférhetetlenségek elkerülésének követelményét.

 

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdésben említett véleményét a testület az adott intézmény vagy szerv belső szabályainak megfelelően létrehozott fegyelmi tanácsnak címezi.

(5)  A testület véleményét az érintett intézmény, hivatal vagy szerv fegyelmi ügyekben illetékes, kinevezésre jogosult hatósága képviselőjének címezi.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A testület véleménye alapján az érintett intézmény dönti el, hogy kezdeményezzen-e fegyelmi eljárást vagy kártérítés fizetésére irányuló eljárást. Ha a testület rendszerszintű problémákat észlel, úgy ajánlást fogalmaz meg az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek és a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőnek – feltéve, hogy utóbbi nem a személyzet érintett tagja –, valamint a belső ellenőrnek.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Ha a testület az ügy megvizsgálása után úgy ítéli meg, hogy a kérdés az OLAF-ra tartozik, azonnal továbbítja az ügyet az OLAF igazgatójának, és erről tájékoztatja az érintett intézmény, hivatal vagy szerv kinevezésre jogosult hatóságát. Az átadás napjától kezdve a testület nem vizsgálja tovább az ügyet.

Indokolás

A Bizottság azon javaslata, hogy a korai felismerési és kizárási rendszer tekintetében illetékes testületet össze kell olvasztani a pénzügyi szabálytalanságokkal foglalkozó testülettel, nem indokolt, e testületek céljai ugyanis különbözők. Külön, közös, megerősített intézményközi jellegű testületet kell létrehozni. Ezen kívül a Bizottság által javasolt szöveg nem áll összhangban a személyzeti szabályzat IX. mellékletében előírt fegyelmi eljárásokra vonatkozó rendelkezésekkel. Fegyelmi eljárás csak akkor indítható meg, ha már rendelkezésre áll az OLAF jelentése, vagy ha sor került közigazgatási vizsgálat lefolytatáséra.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megbízott vagy közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő, aki olyan kötelező utasítást kap, amelyet szabálytalannak vagy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel ellentétesnek ítél, különösen, mivel az utasítás nem hajtható végre a számára elkülönített források felhasználásával, írásban tájékoztatja erről a megbízást vagy közvetett megbízást adó hatóságot. Amennyiben az utasítást írásban is megerősítik, és a megerősítés időben érkezik, továbbá kellően világos, azaz kifejezetten utal azon pontokra, amelyeket a megbízott vagy közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő vitat, úgy ő a továbbiakban nem tehető felelőssé. Az utasítást végre kell hajtania, kivéve, ha az egyértelműen jogsértő, vagy a vonatkozó biztonsági normákba ütközik.

(1)  A megbízott vagy közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő, aki olyan kötelező utasítást kap, amelyet szabálytalannak vagy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel ellentétesnek ítél, különösen, mivel az utasítás nem hajtható végre a számára elkülönített források felhasználásával, írásban tájékoztatja erről a megbízást vagy közvetett megbízást adó hatóságot. Amennyiben az utasítást írásban is megerősítik, és a megerősítés időben érkezik, továbbá kellően világos, azaz kifejezetten utal azon pontokra, amelyeket a megbízott vagy közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő vitat, úgy ő a továbbiakban nem tehető felelőssé. Az utasítást végre kell hajtania, kivéve, ha az egyértelműen jogsértő, vagy a vonatkozó biztonsági normákba ütközik. A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő az e rendelet 73. cikkének (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésben „Az utasítások megerősítése a költségvetési rendelet 91. cikke alapján” cím alatt minden ilyen ügyről beszámol.

Módosítás     195

Rendeletre irányuló javaslat

99 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Minden intézmény évente jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e bekezdésben említett, legalább 100 000 EUR-nak megfelelő összegek beszedéséről való elengedéséről. A Bizottság esetében e jelentést csatolni kell a 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentés összefoglalójához.

(5)  Minden intézmény évente jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e bekezdésben említett összegek beszedéséről való elengedéséről. A Bizottság esetében e jelentést csatolni kell a 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentés összefoglalójához.

Módosítás     196

Rendeletre irányuló javaslat

108 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a teljesítményértékelés paraméterei;

Módosítás     197

Rendeletre irányuló javaslat

108 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 227. cikkben említett vagyonkezelői alapokba befizetett hozzájárulások esetében a vagyonkezelői alap számára fenntartott éves előirányzat az alap teljes futamidejére tervezett összegekkel együtt;

c)  a 227. cikkben említett vagyonkezelői alapokba befizetett hozzájárulások esetében: a vagyonkezelői alap számára fenntartott éves előirányzat az alap teljes futamidejére tervezett összegekkel együtt, valamint az Unió költségvetésétől eltérő forrásokból származó finanszírozás aránya, amelynek a 227. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint rögzítettnek kell maradnia a vagyonkezelői alap teljes időtartama alatt;

Indokolás

Az előadók 91. módosításának frissítése. Az uniós költségvetésből és a más forrásokból származó finanszírozás arányának rögzítettnek kell maradnia annak elkerülése érdekében, hogy az Uniónak olyan donorok tekintetében kell fedezetet nyújtania, akik nem teljesítik eredeti ígéretük szerinti adományukat.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

108 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a pénzügyi eszközök esetében: a pénzügyi eszköz számára előirányzott összeg;

e)  a pénzügyi eszközök esetében: a pénzügyi eszköz számára előirányzott összeg és a bevonandó magántőke célzott aránya;

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

108 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a támogatásötvözési keretekbe befizetett hozzájárulások esetében: a támogatásötvözési keretnek juttatott összeg és a támogatásötvözési keretben részt vevő szervezetek száma;

g)  a támogatásötvözési keretekbe befizetett hozzájárulások esetében: a támogatásötvözési keretnek juttatott összeg, a támogatásötvözési keretben részt vevő szervezetek száma és pénzügyi hozzájárulásaik;

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

109 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  ellenőrzi a követelés esedékességének feltételeit.

c)  ellenőrzi a követelés esedékességének feltételeit. Költségbecslések nem minősülhetnek e feltételek teljesülésének.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

109 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kötelezettségvállalás visszavonása az a művelet, amelynek során az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő részben vagy egészben töröl egy költségvetési kötelezettségvállalás vonatkozásában előzőleg lefoglalt előirányzatot

törölve

Indokolás

E bekezdés a következetesség érdekében átkerül a 2. cikkbe (fogalom meghatározások).

Módosítás     202

Rendeletre irányuló javaslat

110 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ideiglenes költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtása egy vagy több, későbbi kifizetés iránti jogosultságot teremtő jogi kötelezettségvállalás útján történik. A személyzeti kiadások és az intézmények uniós eseményekhez kapcsolódó kommunikációs költségei esetében, vagy az e rendelet mellékletének 14.5. pontjában említett esetekben azonban az ideiglenes költségvetési kötelezettségvállalások közvetlen kifizetéssel is végrehajthatók.

(6)  Az ideiglenes költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtása egy vagy több, későbbi kifizetés iránti jogosultságot teremtő jogi kötelezettségvállalás útján történik. A személyzeti, az uniós intézmények tagjait vagy volt tagjait érintő kiadások és az intézmények uniós eseményekhez kapcsolódó kommunikációs költségei esetében, vagy az e rendelet mellékletének 14.5. pontjában említett esetekben azonban az ideiglenes költségvetési kötelezettségvállalások közvetlen kifizetéssel is végrehajthatók.

Indokolás

A tagok juttatásait ugyanúgy fizetik ki, mint a személyzet juttatásait, ezért ha egy előzetes kötelezettségvállalást közvetlenül kifizetések követhetnek, ezeket meg kell említeni a kivételek között is.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

111 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdésben említett kötelezettségvállalásokat le kell vonni a (2) bekezdésben említett globális előzetes kötelezettségvállalásból.

Indokolás

Technikai helyesbítés (az (5) bekezdésből áthelyezve).

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

111 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az első albekezdésben említett kötelezettségvállalásokat le kell vonni a (1) bekezdésben említett globális előzetes kötelezettségvállalásból.

törölve

Indokolás

Technikai helyesbítés (átkerült a (4) bekezdésbe).

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

112 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A végső végrehajtási határidő után hat hónappal kifizetés útján nem teljesített költségvetési kötelezettségvállalások bármely részét a 13. cikkel összhangban vissza kell vonni.

(4)  A végső végrehajtási határidő után hat hónappal kifizetés útján nem teljesített költségvetési kötelezettségvállalások bármely részét vissza kell vonni.

Indokolás

A hivatkozásnak nincs értelme, mert a 13. cikk az előirányzatok kötelezettségvállalás visszavonását követő megszüntetésével foglalkozik, nem pedig magával a kötelezettségvállalások visszavonására szolgáló eljárással.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

113 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A több mint 5 000 000 EUR-s, külső fellépéseket finanszírozó, közvetlen végrehajtás keretében nyújtott, vissza nem térítendő támogatások esetében a fellépés ideje alatt legfeljebb két előfinanszírozási kifizetés maradhat elszámolás nélkül.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 184. cikke (4) bekezdése második – a Bizottság által elhagyott – albekezdésének visszaállítása.

Módosítás     207

Rendeletre irányuló javaslat

114 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  90 naptári napon belül olyan technikai szolgáltatásokra vagy fellépésekre kiterjedő hozzájárulási megállapodások, szerződések és vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodások esetében, amelyek értékelése különösen összetett feladat, és amelyek esetében a kifizetés jelentés vagy igazolás elfogadásától függ;

a)  60 naptári napon belül olyan technikai szolgáltatásokra vagy fellépésekre kiterjedő hozzájárulási megállapodások, szerződések és vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodások esetében, amelyek értékelése különösen összetett feladat;

Indokolás

A módosítás alapja a Civil Society Europe javaslata.

Módosítás     208

Rendeletre irányuló javaslat

114 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  60 naptári napon belül minden egyéb olyan hozzájárulási megállapodás, szerződés és vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás esetében, amelyek esetében a kifizetés jelentés vagy igazolás elfogadásától függ;

törölve

Indokolás

A módosítás alapja a Civil Society Europe javaslata.

Módosítás     209

Rendeletre irányuló javaslat

114 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok, az EBB és az EBA kivételével az (1) bekezdésben megállapított határidők lejáratát követően a hitelező az alábbi feltételeknek megfelelően kamatra jogosult:

A tagállamok kivételével az (1) bekezdésben megállapított határidők lejáratát követően a hitelező az alábbi feltételeknek megfelelően kamatra jogosult:

Indokolás

Az BB-csoportot e tekintetben nem szabad az uniós költségvetési forrásokat végrehajtó más szervezetektől vagy az Unió hitelezőitől eltérő módon kezelni. E tekintetben – alapszabálya szerint – az EBB-csoportnak biztosítania kell saját költségei fedezetét, és az EBB/EBA e rendelkezésbe történi beillesztése negatív reakciókat válthat ki a meglévő eszközökhöz, például az ESBA-hoz a külső hitelezési megbízáshoz és az InnovFin-hez kapcsolódó hitelminősítő ügynökségekből.

Módosítás     210

Rendeletre irányuló javaslat

115 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi intézmény létrehoz egy belső ellenőri funkciót, amelyet a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kell ellátni. Az intézmény által kinevezett belső ellenőr felel az előbbinek a költségvetés-végrehajtási rendszerek és eljárások megfelelő működésének ellenőrzéséért. A belső ellenőr nem lehet sem engedélyezésre jogosult tisztviselő, sem számvitelért felelős tisztviselő.

(1)  Valamennyi intézmény létrehoz egy belső ellenőri funkciót, amelyet a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kell ellátni. Az intézmény által kinevezett belső ellenőr felel az előbbinek a költségvetés-végrehajtási rendszerek és eljárások megfelelő működésének ellenőrzéséért. A belső ellenőr feladatai ellátása tekintetében független, és nem lehet sem engedélyezésre jogosult tisztviselő, sem számvitelért felelős tisztviselő.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

116 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen éves jelentés említést tesz továbbá minden olyan rendszerszintű problémáról, amelyet a 139. cikk szerint létrehozott testület tárt fel a 90. cikkben említett véleményezési hatáskörében.

Ezen éves jelentés említést tesz továbbá minden olyan rendszerszintű problémáról, amelyet a 90. cikk szerint létrehozott testület tárt fel.

Indokolás

Lásd az előadó 90. cikk (5b) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

116 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A belső ellenőr jelentésének összeállítása során különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelvének való általános megfelelésre összpontosít, és biztosítja, hogy ezen alapelv alkalmazásának folyamatos javítása és szélesítése érdekében meghozzák a megfelelő intézkedéseket.

(5)  A belső ellenőr jelentésének összeállítása során különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljesítmény alapelveinek való általános megfelelésre összpontosít, és biztosítja, hogy ezen alapelvek alkalmazásának folyamatos javítása és szélesítése érdekében meghozzák a megfelelő intézkedéseket.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

116 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az intézmény minden évben összefoglaló jelentést továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 239. cikknek megfelelően, amelyben bemutatja a végrehajtott belső ellenőrzések számát és típusát, a tett ajánlásokat és az ajánlások alapján hozott intézkedéseket.

(8)  Az intézmény minden évben lényegi összefoglaló jelentést továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 239. cikknek megfelelően, amelyben bemutatja a végrehajtott belső ellenőrzések számát és típusát, a tett ajánlásokat és az ajánlások alapján hozott intézkedéseket.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

120 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

120a. cikk

 

Belső ellenőrzési bizottságok

 

(1)   Minden intézmény belső ellenőrzési bizottságot hoz létre, amelynek feladata a belső ellenőrzési munka nyomon követése és annak biztosítása, hogy szolgálatai megfelelően figyelembe vegyék és nyomon kövessék az ellenőrzés alapján megfogalmazott ajánlásokat.

 

(2)   A belső ellenőrzési bizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie az intézménytől.

 

(3)   A belső ellenőrzési bizottság tevékenységeinek céljai különösen a következők:

 

a)   hozzájárulás a kockázatkezelés és a belső kontroll megfelelőségének és eredményességének javításához;

 

b)   a jó igazgatás elveinek és azoknak a döntéshozatalban való alkalmazásának előmozdítása;

 

c)   a belső ellenőrzések minőségének támogatása;

 

d)   a figyelem felhívása a megbízható kockázatkezelés és belső kontroll szükségességére;

 

e)   a belső és külső ellenőrzésekből származó ajánlások végrehajtásának biztosítása; and

 

f)   segítségnyújtás az etikus kormányzás értékeinek beágyazásához, ideértve a csalással és korrupcióval szembeni fellépés eredményes mechanizmusait.

 

(4)   A 116. cikk (4) bekezdésében említett belső ellenőr éves jelentése megfelelő információkat tartalmaz a belső ellenőrzési bizottság megbízásáról, műveleteiről, tevékenységeiről és eredményeiről.

Indokolás

A Számvevőszék szerint (lásd az 1/2017. sz. jelentés 14–15. bekezdését) a közszektor irányító szerveinek területén a bevált nemzetközi gyakorlat belső ellenőrzési bizottság létrehozását követeli meg, amely többségében független tagokból áll, akik a pénzügyi beszámolással, a szabálytalanságok felszámolását és a kockázatkezelést öleli fel.

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

121 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a vonatkozó művelet költségeihez nem kapcsolódó finanszírozás, amely a következőkön alapulhat:

 

i.  ágazatspecifikus jogszabályokban vagy a Bizottság határozataiban meghatározott feltételek teljesítése; vagy

 

ii.   eredmények előzetesen megállapított mérföldkövekre való hivatkozással vagy teljesítménymutatókkal mérhető elérése;

Indokolás

A „teljesítményt előmozdító kultúra” e rendeletbe való beágyazása érdekében az előadók javasolják, hogy az uniós hozzájárulás formái először az eredmények elérését vizsgálják, mielőtt bármilyen egyéb kritériumokat mérlegelnének.

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

121 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a vonatkozó művelet költségeihez nem kapcsolódó finanszírozás, amely a következőkön alapulhat:

törölve

i.   ágazatspecifikus jogszabályokban vagy a Bizottság határozataiban meghatározott feltételek teljesítése; vagy

 

ii.   eredmények előzetesen megállapított mérföldkövekre való hivatkozással vagy teljesítménymutatókkal mérhető elérése;

 

Indokolás

Átkerült a -a) pontba.

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

121 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő az e rendelet 73. cikkének (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésben „A költségvetési rendelet 121. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti uniós hozzájárulások” cím alatt beszámol az e cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja alapján megállapított uniós hozzájárulásokról.

Indokolás

E rendelkezés erősíteni fogja a költségvetési hatóság ezen újszerű támogatási típusok feletti felügyeletét.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

122 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

122. cikk

törölve

Értékelés átvétele

 

A Bizottság részben vagy egészben támaszkodhat a maga vagy más szervezetek, például donorok által elvégzett értékelésekre, amennyiben ezek az értékelések az e rendeletben meghatározott feltételekkel egyenértékű feltételek figyelembevételével készültek a költségvetés-végrehajtás alkalmazandó módszere vonatkozásában. E célból a Bizottság ösztönzi a nemzetközileg elfogadott standardok vagy nemzetközileg bevált módszerek elismerését.

 

Indokolás

Ez az új rendelkezés ellentétes a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével, és ezért törölni kell.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben független könyvvizsgáló az uniós hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos pénzügyi kimutatásokra és beszámolókra vonatkozó, megalapozott bizonyosságot nyújtó, nemzetközileg elfogadott standardokon alapuló könyvvizsgálatot végzett, ez a könyvvizsgálat képezi az adott esetben ágazatspecifikus szabályokban részletesebben meghatározott általános megbízhatóság alapját.

Amennyiben független könyvvizsgáló az uniós hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos pénzügyi kimutatásokra és beszámolókra vonatkozó, megalapozott bizonyosságot nyújtó, nemzetközileg elfogadott standardokon alapuló könyvvizsgálatot végzett, és amennyiben ez az uniós hozzájárulás a rendelkezésre álló teljes finanszírozás 50%-nál kisebb hányadát teszi ki, ez a könyvvizsgálat képezheti az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő határozatától függően az adott esetben ágazatspecifikus szabályokban részletesebben meghatározott általános megbízhatóság alapját. Kutatási intézmények esetében kivétel tehető.

Indokolás

A könyvvizsgálatok átvétele tekintetében a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban további biztosítékokat kell bevezetni.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

123 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E célból a Bizottság és a Számvevőszék ösztönzi a nemzetközileg elfogadott standardok vagy nemzetközileg bevált módszerek elismerését.

Indokolás

A könyvvizsgálatok átvétele tekintetében a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban további biztosítékokat kell bevezetni.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

123 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az irányító hatáság számára már rendelkezésre álló információkat a lehető legteljesebb mértékben fel kell használni annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazt az információt egynél többször kérjék a kedvezményezettektől.

Indokolás

A könyvvizsgálatok átvétele tekintetében a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban további biztosítékokat kell bevezetni.

Módosítás     222

Rendeletre irányuló javaslat

124 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden olyan személy vagy szervezet, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együttműködik az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, és a finanszírozás feltételeként biztosítja az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő, az OLAF, az Európai Számvevőszék és adott esetben az illetékes nemzeti hatóságok számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogokat és előírt hozzáférést. Az OLAF esetében ez magában foglalja a vizsgálatok végrehajtásának jogát, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat is.

(1)  Minden olyan személy vagy szervezet, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együttműködik az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, és a finanszírozás feltételeként biztosítja az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő, az EPPO, az OLAF, az ECA és adott esetben az illetékes nemzeti hatóságok számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogokat és előírt hozzáférést. Az OLAF esetében ez magában foglalja a vizsgálatok végrehajtásának jogát, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat is.

Módosítás     223

Rendeletre irányuló javaslat

124 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden olyan személy vagy szervezet, amely közvetlen vagy közvetett végrehajtás keretében uniós finanszírozásban részesül, írásban nyilatkozik az (1) bekezdésben említett jogok biztosításáról. Ez magában foglalja az uniós források végrehajtásában részt vevő harmadik felek egyenértékű jogok biztosítására vonatkozó kötelezettségét is.

(2)  Minden olyan személy vagy szervezet, amely közvetlen, megosztott vagy közvetett végrehajtás keretében uniós finanszírozásban részesül, írásban nyilatkozik az (1) bekezdésben említett jogok biztosításáról. Ez magában foglalja az uniós források végrehajtásában részt vevő harmadik felek egyenértékű jogok biztosítására vonatkozó kötelezettségét is.

Módosítás     224

Rendeletre irányuló javaslat

125 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

125. cikk

törölve

Források átcsoportosítása az e rendelet vagy az ágazatspecifikus rendeletek alapján létrehozott eszközökhöz

 

A megosztott végrehajtás keretében a tagállamoknak juttatott források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az e rendelet vagy az ágazatspecifikus rendeletek alapján létrehozott eszközökhöz. Ezeket a forrásokat a Bizottság a 61. cikk (1) bekezdése a) vagy c) pontjának megfelelően hajtja végre, lehetőség szerint az érintett tagállam javára. Emellett a megosztott végrehajtás keretében a tagállamoknak juttatott források a tagállamok kérésére felhasználhatók az Európai Stratégiai Beruházási Alap kockázatviselési képességének növelésére. Ilyen esetekben az Európai Stratégiai Beruházási Alap szabályai alkalmazandók

 

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

126 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A pénzügyi keretpartnerségi megállapodás meghatározza a pénzügyi együttműködés formáját, az együttműködés közös céljait, valamint egyfelől a Bizottság, másfelől a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós forrásokat végrehajtó személyek és szervezetek vagy a kedvezményezettek közötti együttműködést vezérlő elveket. A megállapodás tükrözi, hogy a Bizottság milyen mértékben támaszkodhat a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós forrásokat végrehajtó személyek és szervezetek vagy a kedvezményezettek által kialakított rendszerekre és eljárásokra, ideértve az ellenőrzési eljárásokat is.

(2)  A pénzügyi keretpartnerségi megállapodás meghatározza a pénzügyi együttműködés formáját, az együttműködés közös céljait, valamint egyfelől a Bizottság, másfelől a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós forrásokat végrehajtó személyek és szervezetek vagy a kedvezményezettek közötti együttműködést vezérlő elveket. A megállapodás emellett

 

a)   biztosítja a végrehajtás minőségét, és hogy elérjék az uniós beavatkozás céljait, valamint

 

b)   tükrözi a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós forrásokat végrehajtó személyek és szervezetek vagy a kedvezményezettek által az e célok elérése érdekében kialakított rendszereket és eljárásokat, ideértve az ellenőrzési eljárásokat is.

Indokolás

E további biztosítékok hozzá fognak járulni annak biztosításához, hogy a pénzügyi keretpartnerségek hozzáadott értéket képviseljenek az EU számára.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

126 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ellenőrzések költség-haszon profiljának optimalizálása és az együttműködés elősegítése érdekében ellenőrzési megállapodások köthetők a forrásokat a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján végrehajtó személyekkel és szervezetekkel vagy a vissza nem térítendő támogatások kedvezményezettjeivel. Az EBB esetében a Bizottsággal és az Európai Számvevőszékkel kötött háromoldalú megállapodás alkalmazandó.

(3)  Az ellenőrzések költség-haszon profiljának optimalizálása és az együttműködés elősegítése érdekében ellenőrzési megállapodások köthetők a forrásokat a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján végrehajtó személyekkel és szervezetekkel vagy a vissza nem térítendő támogatások kedvezményezettjeivel. Ezek a megállapodások nem korlátozhatják a Számvevőszék hozzáférését az uniós források ellenőrzéséhez szükséges információkhoz.

Indokolás

Az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésében meghatározott háromoldalú megállapodásra való hivatkozás felesleges. A világosság érdekében meg kell adni, hogy az e bekezdésben említett ellenőrzési megállapodások nem korlátozhatják a Számvevőszék hozzáférését a feladatainak ellátásához szükséges információkhoz.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

126 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a partnerség időtartama a megfelelően indokolt esetek kivételével nem haladhatja meg a négy évet;

c)  a partnerség időtartama a megfelelően indokolt esetek kivételével nem haladhatja meg a négy évet, amelyeket egyértelműen meg kell jelölni a 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésben;

Indokolás

A módosítás erősíti a költségvetési hatóság e partnerségi megállapodások feletti felügyeletét.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

126 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az egyedi vissza nem térítendő támogatásokon keresztül végrehajtott pénzügyi keretpartnerségi megállapodás esetében a működési és pénzügyi kapacitások 191. cikkben említett ellenőrzését a pénzügyi keretpartnerségi megállapodás aláírása előtt kell végrehajtani. A Bizottság támaszkodhat a pénzügyi és működési kapacitások más donorok által végrehajtott egyenértékű ellenőrzésére.

(6)  Az egyedi vissza nem térítendő támogatásokon keresztül végrehajtott pénzügyi keretpartnerségi megállapodások esetében a működési és pénzügyi kapacitások 191. cikkben említett ellenőrzését a pénzügyi keretpartnerségi megállapodás aláírása előtt kell végrehajtani. A Bizottság csak abban az esetben támaszkodhat a pénzügyi és működési kapacitások más donorok által végrehajtott egyenértékű ellenőrzésére, ha az Unió költségvetéséből finanszírozott rész nem éri el a teljes finanszírozás 50%-át.

Indokolás

Az ellenőrzések átvétele tekintetében a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban további biztosítékokat kell bevezetni. Lásd az előadók 123. cikk (1) bekezdésére irányuló módosítását is.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

126 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság törekszik arra, hogy jelentéstételi követelményeit összhangba hozza más donorok hasonló követelményeivel.

törölve

Indokolás

Az új rendelkezések azzal a kockázattal járnak, hogy alááshatják a XIII. címben foglalt beszámolási szabályokat, ezért ezeket törölni kell.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

132 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a szervezet bejegyzett székhelye és fő érdekeltségeinek központja különböző joghatóságokban található, és ily módon megkerüli az adójogi vagy szociális jogszabályokból eredő kötelezettségeit vagy bármely egyéb, a fő érdekeltségeinek központja szerinti joghatóságban alkalmazandó jogszabályi kötelezettségeit (postafiókcég).

Indokolás

Gyakran hoznak létre postafiókcégeket azzal a céllal, hogy megkerüljék a fő érdekeltségek központja szerinti államban alkalmazandó adójogi, jogi vagy szociális kötelezettségeket, ami ellentétes az EU pénzügyi érdekeivel és az uniós támogatás céljával. A módosítás a Bundesnotarkammer (német szövetségi közjegyzői kamara) által az előadóknak tett javaslaton alapul.

Módosítás     231

Rendeletre irányuló javaslat

132 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 131. cikk (1) bekezdésében említett személy vagy szervezet ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének természetes vagy jogi személy tagja, illetve az e személy vagy szervezet tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező természetes vagy jogi személy az (1) bekezdés c)–f) pontjában említett valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van;

a)  a 131. cikk (1) bekezdésében említett személy vagy szervezet ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének természetes vagy jogi személy tagja, illetve az e személy vagy szervezet tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező természetes vagy jogi személy, ideértve a tulajdonosi és ellenőrzési struktúrán belüli természetes és jogi személyeket és a tényleges tulajdonosokat is, az (1) bekezdés c)–f) pontjában említett valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van;

Indokolás

A módosítás pontosítja a rendelet hatályát azon személyek vonatkozásában, akikre a 131. cikk (1) bekezdésében meghatározott kizárási okok vonatkoznak, és a kizárási okok ellenőrzési hatályát összhangba hozza a 849/2015/EU pénzmosási irányelvben foglalt pénzintézetektől és más kijelölt, nem pénzügyi szervezetektől és szakmáktól megkövetelt ellenőrzés hatályával, illetve a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet hatályával.

Módosítás     232

Rendeletre irányuló javaslat

133 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  információ a résztvevő ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének természetes vagy jogi személy tagjairól, illetve a résztvevő tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező természetes vagy jogi személyekről, valamint megfelelő bizonyíték arra, hogy egy vagy több ilyen személy nincs a 132. cikk (1) bekezdésének c)–f) pontjában említett, valamelyik kizárást indokoló helyzetben;

b)  információ a résztvevő ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének természetes vagy jogi személy tagjairól, illetve a résztvevő tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező természetes vagy jogi személyekről, ideértve a tulajdonosi és ellenőrzési struktúrán belüli természetes és jogi személyeket és a tényleges tulajdonosokat is, valamint megfelelő bizonyíték arra, hogy egy vagy több ilyen személy nincs a 132. cikk (1) bekezdésének c)–f) pontjában említett, valamelyik kizárást indokoló helyzetben;

Indokolás

A módosítás pontosítja a rendelet hatályát azon személyek vonatkozásában, akikre a 131. cikk (1) bekezdésében meghatározott kizárási okok vonatkoznak, és a kizárási okok ellenőrzési hatályát összhangba hozza a 849/2015/EU pénzmosási irányelvben foglalt pénzintézetektől és más kijelölt, nem pénzügyi szervezetektől és szakmáktól megkövetelt ellenőrzés hatályával, illetve a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet hatályával.

Módosítás     233

Rendeletre irányuló javaslat

142 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Megosztott végrehajtás esetén a tagállamok és a Bizottság közötti valamennyi hivatalos információcserét az ágazatspecifikus szabályokban leírtak szerint kell lebonyolítani. Ezek a szabályok biztosítják a költségvetés irányítása során összegyűjtött vagy egyéb módon kapott és továbbított adatok átjárhatóságát.

(2)  Megosztott végrehajtás esetén a tagállamok és a Bizottság közötti valamennyi hivatalos információcserét az ágazatspecifikus szabályokban leírtak szerint kell lebonyolítani. Ezek a szabályok biztosítják a költségvetés végrehajtása során összegyűjtött vagy egyéb módon kapott és továbbított adatok átjárhatóságát.

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

142 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e-kormányzat végrehajtása terén tett előrelépésekről.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 95. cikke harmadik albekezdésének visszahelyezése, amelyet a Bizottság törölt.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

144 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e bekezdés végrehajtása terén elért eredményekről.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 111. cikke második albekezdésének visszahelyezése, amelyet a Bizottság törölt.

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

147 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő kockázatelemzés alapján és amennyiben arányosnak ítéli – az alacsony értékű szerződések és a kis értékű vissza nem térítendő támogatások kivételével – garancia nyújtására kötelezheti a következőket:

(1)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő saját kockázatelemzése alapján és amennyiben arányosnak ítéli – az alacsony értékű szerződések és a kis értékű vissza nem térítendő támogatások kivételével – garancia nyújtására kötelezheti a következőket:

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek saját kockázatelemzését kell figyelembe vennie.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

148 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A garancia érvényességi idejének elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye annak lehívását.

Indokolás

Az alkalmazási szabályokról szóló rendelet 206. cikkének (2) bekezdéséből visszaállított rendelkezés. E mondatot a Bizottság kihagyta.

Módosítás     238

Rendeletre irányuló javaslat

149 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós forrásokat vagy költségvetési garanciát végrehajtó szervezeteket és személyeket átlátható és a tevékenység jellegével igazolható módon kell kiválasztani, amely nem vezethet összeférhetetlenséghez. A 61. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii., v. és vii. alpontjában említett szervezetek esetében a kiválasztás során emellett megfelelő módon figyelembe kell venni működési és pénzügyi kapacitásaikat.

A 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint költségvetési végrehajtási feladatokkal, többek között vagy költségvetési garancia végrehajtásával megbízott szervezeteket és személyeket átlátható és a tevékenység jellegével igazolható módon kell kiválasztani, amely nem vezethet összeférhetetlenséghez. A 61. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii., v. és vii. alpontjában említett szervezetek esetében a kiválasztás során emellett megfelelő módon figyelembe kell venni működési és pénzügyi kapacitásaikat.

Indokolás

Visszaillesztve a 966/2012/EU rendelet 60. cikkének (1) bekezdéséből.

Módosítás     239

Rendeletre irányuló javaslat

149 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint uniós forrásokat vagy költségvetési garanciát végrehajtó szervezetek és személyek tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét, és biztosítják az uniós műveletek láthatóságát. Amennyiben a Bizottság a 126. cikknek megfelelően pénzügyi partnerségi megállapodásokat hoz létre, ezeket az elveket e megállapodásokban részletezni kell.

(2)  Az 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint költségvetési végrehajtási feladatokkal, többek között költségvetési garancia végrehajtásával megbízott szervezetek és személyek tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét, és biztosítják az uniós műveletek láthatóságát. Amennyiben a Bizottság a 126. cikknek megfelelően pénzügyi partnerségi megállapodásokat hoz létre, ezeket az elveket e megállapodásokban részletezni kell.

Indokolás

Visszaillesztve a 966/2012/EU rendelet 60. cikkének (1) bekezdéséből.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

149 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti megbízott szervezetek és személyek a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során megelőzik, felderítik és kijavítják a szabálytalanságokat és csalásokat, és ezekről értesítik a Bizottságot. Ennek érdekében az arányosság elvével összhangban szükség szerint többek között helyszíni vizsgálatokat is magukban foglaló előzetes és utólagos kontrollokat végeznek a tranzakciók reprezentatív és kockázatalapú mintáin, a költségvetésből finanszírozott fellépések eredményes elvégzésének és helyes végrehajtásának biztosítása érdekében. Emellett visszafizettetik a jogosulatlanul kifizetett összegeket, kizárnak az uniós forrásokhoz történő hozzáférésből vagy pénzügyi szankciókat vetnek ki, és szükség esetén megindítják az ezzel kapcsolatos jogi eljárásokat.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 60. cikke (3) – a Bizottság által törölt – bekezdésének visszaállítása.

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

149 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  megfelelő szabályokat és eljárásokat alkalmaznak a harmadik országok finanszírozása terén, ideértve a megfelelő felülvizsgálati eljárásokat, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó szabályokat és a finanszírozáshoz való hozzáférésből történő kizárásra vonatkozó szabályokat;

d)  megfelelő szabályokat és eljárásokat alkalmaznak a harmadik országok finanszírozása terén, ideértve az átlátható, megkülönböztetésmentes, hatékony és eredményes felülvizsgálati eljárásokat, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó szabályokat és a finanszírozáshoz való hozzáférésből történő kizárásra vonatkozó szabályokat;

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

149 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezenfelül a szervezetekkel vagy személyekkel egyetértésben a Bizottság a szervezetek vagy személyek egyéb szabályait és eljárásait, például a szervezetek igazgatási költségelszámolási gyakorlatát is értékelheti. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozhat arról, hogy támaszkodni fog az adott szabályokra és eljárásokra.

Ezenfelül a szervezetekkel vagy személyekkel egyetértésben a Bizottság a szervezetek vagy személyek egyéb szabályait és eljárásait, például a szervezetek igazgatási költségelszámolási gyakorlatát is értékelheti. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozhat arról, hogy támaszkodni fog az adott szabályokra és eljárásokra. A 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentés tájékoztatást tartalmaz minden ilyen határozatról.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

149 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben e szervezetek vagy személyek csak részben felelnek meg a (4) bekezdésben említett követelményeknek, a Bizottság az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét biztosító, megfelelő felügyeleti intézkedéseket alkalmaz. Ezeket az intézkedéseket a vonatkozó megállapodások határozzák meg.

(5)  Amennyiben e szervezetek vagy személyek csak részben felelnek meg a (4) bekezdésben említett követelményeknek, a Bizottság az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét biztosító, megfelelő felügyeleti intézkedéseket alkalmaz. Ezeket az intézkedéseket a vonatkozó megállapodások határozzák meg. A 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentés tájékoztatást tartalmaz minden ilyen intézkedésről.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

150 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e bekezdésben meghatározott kötelezettségek nem érintik az EBB csoporttal, a nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal megkötött megállapodásokat. A vezetői nyilatkozat tekintetében az ilyen megállapodásoknak legalább arra kötelezniük kell ezeket a szervezeteket és országokat, hogy évente nyilatkozatot nyújtsanak be a Bizottság számára, amelyben kijelentik, hogy az érintett pénzügyi évben az Unió által biztosított hozzájárulásokat a 149. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott követelmények és az ilyen megállapodásokban foglalt kötelezettségek szerint használták fel és számolták el. Ez a nyilatkozat beépíthető a végleges jelentésbe, amennyiben a végrehajtott fellépés 18 hónapnál nem hosszabb.

Az e bekezdésben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Európai Beruházási Bankkal (EBB), az Európai Beruházási Alappal (EBA), nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal megkötött megállapodásokat. A vezetői nyilatkozat tekintetében az ilyen megállapodásoknak legalább arra kötelezniük kell ezeket a szervezeteket és országokat, hogy évente nyilatkozatot nyújtsanak be a Bizottság számára, amelyben kijelentik, hogy az érintett pénzügyi évben az Unió által biztosított hozzájárulásokat a 149. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott követelmények és az ilyen megállapodásokban foglalt kötelezettségek szerint használták fel és számolták el. Ez a nyilatkozat beépíthető a végleges jelentésbe, amennyiben a végrehajtott fellépés 18 hónapnál nem hosszabb.

Indokolás

Lásd az előadók 61. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjára irányuló módosítását.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

150 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Valamennyi hozzájárulási megállapodást, finanszírozási megállapodást és garanciamegállapodást az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani ezek kérésére.

(6)  Valamennyi hozzájárulási megállapodást, finanszírozási megállapodást és garanciamegállapodást elérhetővé kell tenni a 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésben.

Módosítás     246

Rendeletre irányuló javaslat

151 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

151a. cikk

 

Közvetett végrehajtás tagállami szervezetekkel

 

(1)  A tagállami szervezetek a 61. cikk (1) bekezdése c) pontjának v–vii. alpontjában felsorolt szervezetek, feltéve, hogy:

 

i.   i. a tagállamok közszolgálati feladatokkal bízzák meg őket a nemzetközi fejlesztés és együttműködés területén, és a tagállamok jogai szerinti magán- vagy közjogi szervezetek;

 

ii.  a nemzetközi fejlesztés és együttműködés sajátos jogi és működési környezetéhez igazított rendszereik és eljárásaik pozitív értékelést kaptak a 149. cikk (4) bekezdésével összhangban.

 

(2)   A Bizottság a tagállami szervezeteknek a 149. cikk (4) bekezdése szerint pozitív értékelést kapott rendszereire és eljárásaira, vagy e bekezdésében említett értékelés hatályán kívül eső, kellően megalapozott és az adott tagállam felügyelete alatt működő további rendszerekre és eljárásokra, mint például a tagállami szervezetek költségszerkezetére támaszkodik. Ez különösen – de nem kizárólag – a 123. cikkben említett rendszerekre és eljárásokra vonatkozik.

 

(3)   A tagállami szervezetekkel a 126. cikk értelmében kötött pénzügyi keretpartnerségi megállapodások tovább részletezik a tagállami szervezetek rendszereire és eljárásaira való támaszkodás mértékét és módját.

Indokolás

Az előadó kiegészítő cikket javasol a közvetett végrehajtásról szóló címben a tagállami szervezetek sajátos tevékenységeinek elismerésére a külső uniós támogatás területén.

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

153 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Finanszírozási eszközök támogatásötvözési kereten keresztül történő végrehajtása esetén a X. cikk alkalmazandó.

(2)  Finanszírozási eszközök támogatásötvözési kereten keresztül történő végrehajtása esetén, amennyiben azok a teljes finanszírozás több mint 50%-át adják, a X. cím alkalmazandó a teljes műveletre.

Indokolás

Jóllehet az előadók támogatják az egyszerűsítés általános célját, amely ezen új rendelkezés mögött meghúzódik, el kell kerülni, hogy a teljes támogatásötvözési műveletre a pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályok legyenek irányadók, annak ellenére, hogy azok mindössze a finanszírozás töredékét teszik ki.

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

153 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Vissza nem térítendő támogatások támogatásötvözési kereten keresztül történő végrehajtása esetén, amennyiben azok a teljes finanszírozás több mint 50%-át adják, a VIII. cím alkalmazandó a teljes műveletre.

Indokolás

Jóllehet az előadók támogatják az egyszerűsítés általános célját, amely ezen új rendelkezés mögött meghúzódik, el kell kerülni, hogy a teljes támogatásötvözési műveletre a pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályok legyenek irányadók, annak ellenére, hogy azok mindössze a finanszírozás töredékét teszik ki.

Módosítás     249

Rendeletre irányuló javaslat

153 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Finanszírozási eszközök támogatásötvözési kereten keresztül történő végrehajtása esetén a 202. cikk (1) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség akkor tekintendő teljesítettnek, ha az előzetes értékelésre a vonatkozó támogatásötvözési keret létrehozása előtt kerül sor.

(3)  Finanszírozási eszközök támogatásötvözési kereten keresztül történő végrehajtása esetén a 202. cikk (1) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség akkor tekintendő teljesítettnek, ha a hatásvizsgálatra a vonatkozó támogatásötvözési keret létrehozása előtt kerül sor.

Indokolás

Következetes terminológia az előadó 32. cikkre irányuló módosításaival összhangban.

Módosítás     250

Rendeletre irányuló javaslat

174 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vissza nem térítendő támogatások a költségvetésből nem visszterhesen juttatott közvetlen pénzügyi hozzájárulások, a következők bármelyikének finanszírozására:

A vissza nem térítendő támogatások odaítélése a következők bármelyikének finanszírozására:

Indokolás

E bekezdés egy része a következetesség érdekében átkerül a 2. cikkbe (fogalom-meghatározások).

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

175 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben lehetséges és megfelelő, úgy az egyösszegű átalányokat, egységköltségeket vagy átalányfinanszírozást oly módon kell meghatározni, amely lehetővé teszi, hogy kifizetésükre a konkrét végeredmények megvalósítása után kerüljön sor.

(2)  Amennyiben lehetséges és megfelelő, úgy az egyösszegű átalányokat, egységköltségeket vagy átalányfinanszírozást oly módon kell meghatározni, amely lehetővé teszi, hogy kifizetésükre a konkrét kimenetek és eredmények megvalósítása után kerüljön sor, feltéve hogy megfelelő intézkedéseket hoztak annak biztosítása érdekében, hogy az érintett összegek a meghatározott kimenet tekintetében megfelelőek legyenek.

Indokolás

Kiegészítő biztonsági elem.

Módosítás     252

Rendeletre irányuló javaslat

175 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A meghatározott kimenetre vonatkozó pontos kritériumokat eseti alapon és az adott körülményektől függően a Bizottság és a kedvezményezett között kell megtárgyalni és a támogatási megállapodásban meghatározni.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

175 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az alap-jogiaktus másként nem rendelkezik, akkor az egyösszegű átalányok, egységköltségek vagy átalányfinanszírozás használatát – az adott intézményben előre meghatározott eljárásnak megfelelően eljárva – az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő engedélyezi.

(3)  Ha az alap-jogiaktus másként nem rendelkezik, akkor az egyösszegű átalányok, egységköltségek vagy átalányfinanszírozás használatát – az adott intézményben előre meghatározott eljárásnak megfelelően eljárva – az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő engedélyezi. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésben beszámol minden ilyen engedély megadásáról.

Módosítás     254

Rendeletre irányuló javaslat

175 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  ha lehetséges, a kifizetést kiváltó alapvető feltételek, ideértve adott esetben a végeredmények megvalósítását;

d)  ha lehetséges, a kifizetést kiváltó alapvető feltételek, ideértve adott esetben a kimenetek és eredmények megvalósítását;

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

175 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartását és a társfinanszírozás elvének észszerű teljesülését biztosító feltételek leírása;

e)  a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartását és a társfinanszírozás elvének és a nonprofit elvnek az észszerű teljesülését biztosító feltételek leírása;

Indokolás

A „nonprofit elvet” a vissza nem térítendő támogatásokra alkalmazandó általános elvek egyikeként vissza kell állítani.

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

175 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő – legfeljebb a tevékenység teljes, közvetlen elszámolható költségének 7 %-áig – engedélyezheti vagy előírhatja a kedvezményezett közvetett költségeinek átalányfinanszírozását. Magasabb mértékű átalányfinanszírozás indokolással ellátott bizottsági határozattal engedélyezhető.

(6)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő – legfeljebb a tevékenység teljes, közvetlen elszámolható költségének 7 %-áig – engedélyezheti vagy előírhatja a kedvezményezett közvetett költségeinek átalányfinanszírozását. Magasabb mértékű átalányfinanszírozás indokolással ellátott bizottsági határozattal engedélyezhető. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésben beszámol minden ilyen határozat meghozataláról, az engedélyezett átalányfinanszírozási rátáról, az érintett összegekről és a határozathoz vezető okokról.

Indokolás

A módosítás segíteni fog a költségvetési hatóságnak az e kivétel engedélyezésre jogosult tisztviselők általi alkalmazásának ellenőrzésében.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

175 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kedvezményezettek az (1)–(6) bekezdésnek megfelelően meghatározott egységköltségek alapján benyújthatják a tevékenység vagy munkaprogram keretében önkéntesek által elvégzett munkával kapcsolatban felmerült személyi költségeket.

(8)  A kedvezményezettek az (1)–(6) bekezdésnek megfelelően meghatározott egységköltségek alapján benyújthatják a tevékenység vagy munkaprogram keretében önkéntesek által elvégzett munkával kapcsolatban felmerült személyi költségeket mint számviteli tételt.

Indokolás

Az önkéntesség elképzelésének része, hogy az önkéntesek által végzett munkáért nem jár fizetség. Ezért a lehetséges hibás értelmezés elkerülése érdekében pontosítani kell, hogy ez a nyilatkozat számviteli eszköz, és nem vezet az önkéntes munka díjazásához. A módosítás a Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (német szociális jóléti szervezetek egyesülete) által az előadóknak tett javaslaton alapul.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

176 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a globális egyösszegű átalány engedélyezésekor a 175. cikknek megfelelően jár el.

(3)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a globális egyösszegű átalány engedélyezésekor a 175. cikknek és az alkalmazandó társfinanszírozási szabályoknak megfelelően jár el, különös tekintettel a teljes fellépés vagy munkaprogram maximális társfinanszírozási arányára.

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

177 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a vissza nem térítendő támogatás csökkentésére vonatkozó, 127. cikk (4) bekezdésében foglalt jogát nem sértve, az egyösszegű átalányoknak, egységköltségeknek vagy átalányfinanszírozásnak az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő vagy a Bizottság által a 175. cikk alapján, az engedélyezett módszer alkalmazásával előzetesen meghatározott összegét az utólagos kontrollok során nem lehet vitatni. Ha az egyösszegű átalányok, egységköltségek vagy átalányfinanszírozás meghatározására a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatai alapján kerül sor, akkor a 179. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a vissza nem térítendő támogatás csökkentésére vonatkozó, 127. cikk (4) bekezdésében foglalt jogát nem sértve, az egyösszegű átalányoknak, egységköltségeknek vagy átalányfinanszírozásnak az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő vagy a Bizottság által a 175. cikk alapján, az engedélyezett módszer alkalmazásával előzetesen meghatározott összegét az utólagos kontrollok során csak észszerű kétség esetén lehet vitatni. Ha az egyösszegű átalányok, egységköltségek vagy átalányfinanszírozás meghatározására a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatai alapján kerül sor, akkor a 179. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

Módosítás     260

Rendeletre irányuló javaslat

177 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ellenőrzések gyakorisága és hatálya függhet többek között az adott kedvezményezett által előidézett konkrét kockázattól. A kockázatot többek között az adott kedvezményezettnek tulajdonítható korábbi szabálytalanságok előfordulása alapján kell értékelni, amelyek jelentős hatással voltak a kedvezményezett részére hasonló feltételekkel juttatott vissza nem térítendő támogatásra.

Indokolás

Az ellenőrzéseknek inkább azokra a kedvezményezettekre kell összpontosítaniuk, akik nagyobb kockázatot jelentenek az uniós költségvetésre. A kockázatalapú ellenőrzések lehetővé teszik az EU számára hogy az adminisztráció helyett forrásait inkább konkrét intézkedésre használja.

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

178 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyösszegű átalányok, egységköltségek vagy átalányfinanszírozás meghatározására szolgáló módszert, a mögöttes adatokat és az eredményül kapott összegeket rendszeresen értékelni kell, és adott esetben a 175. cikknek megfelelően ki kell igazítani.

Az egyösszegű átalányok, egységköltségek vagy átalányfinanszírozás meghatározására, valamint a meghatározott kimenet tekintetében ezen összegek megfelelőségének megállapítására szolgáló módszert, a mögöttes adatokat és az eredményül kapott összegeket rendszeresen, de legalább kétévente értékelni kell, és adott esetben a 175. cikknek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

180 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha a becsült elszámolható költségek a 175. cikk (8) bekezdése szerinti önkéntes munka költségeit is tartalmazzák, akkor a támogatás nem haladhatja meg az önkéntes munka költségei nélkül számított becsült elszámolható költségeket.

b)  ha a becsült elszámolható költségek a 175. cikk (8) bekezdése szerinti önkéntes munka költségeit is tartalmazzák, akkor a támogatás nem haladhatja meg az önkéntes munka költségei nélkül számított becsült elszámolható költségeket vagy az összes becsült elszámolható költség 75%-át (mindig az alacsonyabb összeg alkalmazandó).

Indokolás

A módosítás célja annak elkerülése, hogy csekély értékű természetbeni hozzájárulás csaknem 100%-os tényleges társfinanszírozási arányt eredményezhessen.

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

182 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  nonprofit elv.

Indokolás

Lásd a 182a. (új) cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás     264

Rendeletre irányuló javaslat

183 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A vissza nem térítendő támogatásokat munkaprogram alá kell rendelni, amely végrehajtása előtt közzéteendő.

Módosítás   265

Rendeletre irányuló javaslat

183 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A pénzügyi év során odaítélt vissza nem térítendő támogatásokat a 36. cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően közzé kell tenni.

(2)  A pénzügyi év során odaítélt vissza nem térítendő támogatásokat a 36. cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően közzé kell tenni. Minden közbeszerzést folytató uniós intézmény érthető szabályokat közöl a honlapján a beszerzésről, a kiadásokról és az ellenőrzésről, valamint tájékoztatást ad az odaítélt szerződésekről, ideértve azok értékét is.

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

183 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett közzétételt követően a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács kérésére jelentést tesz a következőkről:

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett közzétételt követően a Bizottság jelentést tesz közzé és juttat el az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a következőkről:

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

183 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az eljárás átlagos időtartama a pályázati felhívás lezárásának napjától a vissza nem térítendő támogatás odaítéléséig;

c)  az eljárás átlagos időtartama a pályázati felhívás lezárásának napjától a vissza nem térítendő támogatás odaítéléséig, valamint a leglassabb és a leggyorsabb eljárás időtartama;

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

183 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a 188. cikk g) pontjával összhangban az EBB-nek vagy az Európai Beruházási Alapnak odaítélt vissza nem térítendő támogatás;

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

183 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  minden 153. cikk szerinti támogatásötvözési művelet, amely vissza nem térítendő támogatást foglal magában.

Módosítás     270

Rendeletre irányuló javaslat

184 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve egy külső tevékenység teljes egészében is finanszírozható a vissza nem térítendő támogatásból, ha ez annak végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges. A szerződés odaítéléséről szóló határozatban meg kell adni ennek indokait.

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve az EK szabályainak és követelményeinek (előzetes értékelés alapján történő) megfelelését bizonyító uniós partner által vállalt külső tevékenység a vissza nem térítendő támogatás révén teljes egészében finanszírozható, amennyiben ez az elvégzendő fellépéshez fontos. A szerződés odaítéléséről szóló határozatban meg kell adni ennek indokait.

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

185 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogatáshalmozás és a kettős finanszírozás tilalmának elve

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

185 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A vissza nem térítendő támogatásra jogosult fellépéseket egyértelműen kell meghatározni. Tilos a fellépések felosztása több különböző fellépésre az e rendeletben megállapított pénzügyi szabályok megkerülése céljából.

Indokolás

Az alkalmazási szabályokról szóló rendelet 176. cikkének visszaillesztése.

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

185 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó az alábbiakra:

(4)  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó az alábbiakra:

Indokolás

A kettős finanszírozás tilalmának elve alól nem lehetnek kivételek.

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

186 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 188. cikk a) vagy b) pontjában említett intézkedések sürgős szükségessége esetén, amikor igen fontos lenne az Unió korai szerepvállalása. Ezekben az esetekben a kedvezményezettnél a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költségek a következő feltételek teljesülése esetén minősülnek elszámolhatónak az uniós finanszírozás tekintetében:

b)  a 188. cikk a) pontjában említett intézkedések sürgős szükségessége esetén, amikor igen fontos lenne az Unió korai szerepvállalása. Ezekben az esetekben a kedvezményezettnél a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költségek a következő feltételek teljesülése esetén minősülnek elszámolhatónak az uniós finanszírozás tekintetében:

Indokolás

A visszamenőleges hatály tilalmának elvétől való eltéréseket szigorúan a humanitárius segítségnyújtásra és a kapcsolódó esetekre kell korlátozni.

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

186 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő a 73. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésben „A visszamenőleges hatály tilalmának elvétől való eltérések a költségvetési rendelet 186. cikke alapján” cím alatt beszámol minden ilyen esetről.

Módosítás     276

Rendeletre irányuló javaslat

186 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Vissza nem térítendő működési támogatások esetében a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodást a kedvezményezett pénzügyi évének kezdetétől számított hat hónapon belül alá kell írni. A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtását vagy a kedvezményezett pénzügyi évének kezdetét megelőzően felmerült költségek nem elszámolhatók.

(4)  Vissza nem térítendő működési támogatások esetében a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodást a kedvezményezett pénzügyi évének kezdetétől számított három hónapon belül alá kell írni. A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtását vagy a kedvezményezett pénzügyi évének kezdetét megelőzően felmerült költségek nem elszámolhatók. Az első részletet a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követő két hónapon belül kell kifizetni a kedvezményezett számára.

Indokolás

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás Bizottság által történő aláírására szolgáló időtartamot a kedvezményezett pénzügyi évének kezdetétől számított 6 hónapról 3 hónapra kell csökkenteni. Ez lehetővé teszi, hogy a Bizottság fokozza a programciklus hatékonyságát. Emellett azt is elkerüli, hogy veszélybe sodorja a civil társadalmi szervezetek, különösen a legkisebb szervezetek pénzügyi kapacitását. A megállapodás aláírására megállapított hat hónap, valamint az első részlet fizetésére megállapított 3 hónap a legtöbb civil társadalmi szervezet esetén a banki hitelek igénybe vételét igényli.

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

186 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

186a. cikk

 

A nonprofit elv

 

(1)   A vissza nem térítendő támogatások célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése a kedvezményezett fellépése vagy munkaprogramja keretében („nonprofit elv”).

 

(2)   A nyereség úgy határozható meg mint a kedvezményezettnél felmerülő bevételek elszámolható költségeket meghaladó része, ha az egyenleg kifizetését kérik.

 

(3)   A (2) bekezdésben említett bevételek a fellépés vagy a munkaprogram által generált bevételre, valamint az adományozók által kifejezetten a elszámolható költségek finanszírozásához rendelt pénzügyi hozzájárulásra korlátozódnak.

 

Vissza nem térítendő működési támogatás esetén a tartalékok létrehozására szánt összegeket a nonprofit elvnek való megfelelés ellenőrzése céljából nem veszik figyelembe.

 

(4)   Az első albekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

 

a)   olyan fellépések, amelyek célja valamely kedvezményezett pénzügyi kapacitásának megerősítése, vagy olyan fellépések, amelyek az uniós finanszírozásnak a vissza nem térítendő támogatásról szóló határozatban vagy a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodásban foglalt időszaka utáni folytonosságuk biztosítása érdekében bevételt képeznek;

 

b)   természetes személyeknek fizetett tanulmányi, kutatási vagy képzési ösztöndíjak.

 

c)   a leginkább rászoruló természetes személyeknek, például munkanélkülieknek és/vagy menekülteknek fizetett egyéb közvetlen támogatás;

 

d)   átalányokon és/vagy egyösszegű átalányokon és/vagy egységköltségen alapuló vissza nem térítendő támogatások, amennyiben megfelelnek a 175. cikkben foglalt feltételeknek;

 

e)   kis értékű vissza nem térítendő támogatások.

 

(5)   Nyereség keletkezésekor a Bizottság jogosult arra, hogy a nyereségből teljes egészében visszatéríttesse a kedvezményezettnél a fellépés vagy a munkaprogram végrehajtása során ténylegesen felmerülő elszámolható költségekhez adott uniós hozzájárulást.

 

E cikktől eltérve, ha az 1141/2014/EU, Euratom rendelet szerinti európai politikai alapítvány a pénzügyi év végén, amelyben vissza nem térítendő működési támogatásban részesült, bevételi többletet ér el, akkor a bevételi többlet egy része az adott éves összes bevétel 25%-áig átvihető a következő évre azzal a feltétellel, hogy e következő év első negyedének vége előtt felhasználásra kerül.

Indokolás

A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó „nonprofit elv” a közpénzgazdálkodás egyik fő elve. Maga a Bizottság is úgy ítéli meg, hogy a bevételtermelő projekteket alapértelmezés szerint pénzügyi eszközök, nem pedig vissza nem térítendő támogatások útján kell támogatni, ezért szükséges a vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatban ennek az elvnek a megtartása.

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

187 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az uniós finanszírozásra vonatkozó rendelkezések, különösen a vissza nem térítendő támogatás formái;

c)  az uniós finanszírozásra vonatkozó rendelkezések, az uniós hozzájárulások valamennyi típusának, különösen a vissza nem térítendő támogatás formáinak megadásával;

Módosítás     279

Rendeletre irányuló javaslat

187 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a pályázóknak a pályázatuk értékelési eredményéről való tájékoztatása céljából: a teljes pályázati anyagok benyújtásának végső napját követő legfeljebb hat hónap;

a)  a pályázóknak a pályázatuk értékelési eredményéről való tájékoztatása céljából: a teljes pályázati anyagok benyújtásának végső napját követő legfeljebb három hónap;

Módosítás     280

Rendeletre irányuló javaslat

187 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodások pályázók általi aláírása céljából: a pályázók pályázatuk sikerességéről való tájékoztatásának napját követő legfeljebb három hónap.

b)  a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodások pályázók általi aláírása céljából: a pályázók pályázatuk sikerességéről való tájékoztatásának napját követő legfeljebb egy hónap.

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

187 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő éves jelentésében beszámol arról, hogy átlagosan mennyi idő szükséges a pályázók tájékoztatásához és a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodások aláírásához. Amennyiben az első albekezdésben említett időszakokat túllépik, úgy a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő erre magyarázatot ad, és – ha a második albekezdés értelmében a késedelem nem kellően indokolt – korrekciós intézkedésekre tesz javaslatot.

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő éves jelentésében beszámol arról, hogy átlagosan mennyi idő szükséges a pályázók tájékoztatásához és a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodások aláírásához, valamint a leghosszabb és a legrövidebb időről. Amennyiben az első albekezdésben említett időszakokat túllépik, úgy a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő erre magyarázatot ad, és – ha a második albekezdés értelmében a késedelem nem kellően indokolt – korrekciós intézkedésekre tesz javaslatot.

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

188 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  jogilag vagy gyakorlatilag monopóliummal rendelkező szerveknek vagy a tagállamok által saját felelősségükre kijelölt szerveknek, amennyiben ezek a tagállamok jogilag vagy gyakorlatilag monopolhelyzetben vannak;

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata tervbe veszi a közvetlen támogatások odaítélése lehetőségének kiterjesztését a tagállamok által megnevezett olyan szervezetekre, amelyeknek de jure vagy de facto monopolhelyzetük van, és az olyan közvetlen kedvezményezettekre, amelyeket szakmai hátterüknél fogva választottak ki. Az előadók nincsenek kellően meggyőződve arról, hogy a vissza nem térítendő támogatások pályázati felhívás nélküli odaítélésének kockázata indokolt ebben az esetben.

Módosítás     283

Rendeletre irányuló javaslat

188 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdés c)–f) pontjában említett kivételeket az uniós intézmények és szervezetek vagy a tagállamok korlátozó módon értelmezik és alkalmazzák.

Módosítás     284

Rendeletre irányuló javaslat

188 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az uniós intézmények és szervezetek vagy a tagállamok egyértelműen meghatározzák az első albekezdés c)–f) pontjában említett kivételek időkeretét és alkalmazási hatályát.

Módosítás     285

Rendeletre irányuló javaslat

189 cikk – 1 bekezdés – d pont – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó a közjogi intézményekre és a 151. cikkben említett nemzetközi szervezetekre.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a közjogi intézményekre, a tagállami szervezetekre és a 151. cikkben említett nemzetközi szervezetekre.

Indokolás

Lásd az előadó (151a) cikkre (új) irányuló módosítását.

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

189 cikk – 1 bekezdés – e pont – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)   a tevékenység vagy munkaprogram ismertetése és a becsült költségvetés, amelyben lehetőleg:

e)   a tevékenység vagy munkaprogram ismertetése és a becsült költségvetés, amelyben:

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

189 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A pályázónak fel kell tüntetnie az uniós finanszírozásból származó azon forrásokat és összegeket, amelyeket ugyanazon fellépés vagy annak egy része tekintetében, illetve ugyanazon pénzügyi évben működésére kapott vagy igényelt, valamint az ugyanazon fellépés tekintetében kapott vagy igényelt egyéb finanszírozást.

Indokolás

Az alkalmazási szabályokról szóló rendelet 196. cikkének (4) bekezdéséből visszaillesztett rendelkezés.

Módosítás     288

Rendeletre irányuló javaslat

191 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  tagállami szervezetek;

Indokolás

Lásd az előadó (151a) cikkre (új) irányuló módosítását.

Módosítás     289

Rendeletre irányuló javaslat

191 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Közjogi intézmények vagy nemzetközi szervezetek esetében az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő kockázatelemzés alapján felmentést adhat a működési kapacitás ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség alól is.

(6)  Közjogi intézmények, tagállami szervezetek vagy nemzetközi szervezetek esetében az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő kockázatelemzés alapján felmentést adhat a működési kapacitás ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség alól is.

Indokolás

Lásd az előadó (151a) cikkre (új) irányuló módosítását.

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

192 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  lehetővé téve annak értékelését.

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

200 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közzétételt követően a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács kérésére jelentést tesz a következőkről:

A közzétételt követően a Bizottság jelentést juttat el az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a következőkről:

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

201 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió alap-jogiaktusokkal pénzügyi eszközöket hozhat létre, vagy a költségvetés által támogatott költségvetési garanciát vagy pénzügyi támogatást nyújthat.

(1)  Az Unió célkitűzéseinek megvalósítása érdekében alap-jogiaktusokkal pénzügyi eszközöket hozhat létre, vagy a költségvetés által támogatott költségvetési garanciát vagy pénzügyi támogatást nyújthat, amennyiben ez bizonyul az uniós célkitűzések eléréséhez vezető legjobb lehetőségnek. A pénzügyi eszközök kiegészítik a költségvetési beavatkozás egyéb formáit.

Módosítás     293

Rendeletre irányuló javaslat

201 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Számvevőszék teljes hozzáféréssel rendelkezik a pénzügyi eszközökkel, a költségvetési garanciákkal és a pénzügyi támogatással kapcsolatos bármely információhoz, ideértve a helyszíni ellenőrzések adatait is.

 

Az alap-jogiaktus eltérő rendelkezése hiányában a Számvevőszék valamely pénzügyi eszköz, költségvetési garancia vagy pénzügyi támogatás révén támogatott projektekért és programokért felelős külső ellenőrnek tekintendő.

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

202 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A pénzügyi eszközöket a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság, az arányosság, a megkülönböztetés-mentesség, az egyenlő bánásmód és a szubszidiaritás elvével összhangban, valamint az adott pénzügyi eszközre alkalmazandó alap-jogiaktusban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően és adott esetben az ott megállapított időtartam alatt kell felhasználni.

Indokolás

A 966/2012/EU rendelet 140. cikke (1) bekezdésének visszahelyezése, amelyet a Bizottság törölt.

Módosítás     295

Rendeletre irányuló javaslat

202 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  tőkeáttételi vagy multiplikátorhatást valósítanak meg, mivel az uniós hozzájárulás vagy garancia méretét meghaladó globális befektetést mozgósítanak. A tőkeáttételi és a multiplikátorhatás tekintetében az értékek céltartományának a megfelelő pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia előzetes értékelésén kell alapulnia;

d)  tőkeáttételi vagy multiplikátorhatást valósítanak meg, mivel az uniós hozzájárulás vagy garancia méretét meghaladó globális befektetést mozgósítanak. A tőkeáttételi és a multiplikátorhatás tekintetében az értékek céltartományának a megfelelő pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia hatásvizsgálatán kell alapulnia;

Indokolás

Következetes terminológia az előadó 32. cikkre irányuló módosításaival összhangban.

Módosítás     296

Rendeletre irányuló javaslat

202 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  megkövetelik, hogy a végrehajtásban részt vevő végrehajtó szervezetek és partnerek díjazása teljesítményalapú legyen. A teljesítményalapú díjak a pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia végrehajtásában végzett munkáért a szervezetnek vagy partnernek fizetett igazgatási díjakból és – adott esetben – a szakpolitikai célkitűzések megvalósítását ösztönző vagy a pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia pénzügyi teljesítményét jutalmazó szakpolitikai ösztönzőkből állnak. A rendkívüli kiadások téríthetők;

g)  megkövetelik, hogy a végrehajtásban részt vevő végrehajtó szervezetek és partnerek díjazása teljesítményalapú legyen. A teljesítményalapú díjak a ténylegesen átcsoportosított források alapján kiszámított pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia végrehajtásában végzett munkáért a szervezetnek vagy partnernek fizetett igazgatási díjakból és – adott esetben – a szakpolitikai célkitűzések megvalósítását ösztönző vagy a pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia pénzügyi teljesítményét jutalmazó szakpolitikai ösztönzőkből állnak. Rendkívüli kiadások kellően indokolt esetekben téríthetők;

Módosítás     297

Rendeletre irányuló javaslat

202 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  a megállapodásokkal és a teljesítménnyel kapcsolatos intézkedéseket jól meg kell tervezni és körültekintően kell végrehajtani; a Bizottság nem engedélyezi, hogy az igazgatási költségek kiszámítása a lekötött – közöttük le nem hívott – uniós hozzájárulások kumulatív százalékos arányát jelentse.

Módosítás     298

Rendeletre irányuló javaslat

202 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  előzetes értékeléseken alapulnak, egyedileg vagy program részeként, a 32. cikknek megfelelően. Az előzetes értékelésben a szakpolitikai célkitűzéseknek és az uniós költségvetés kapcsolódó pénzügyi kockázatainak és megtakarításainak figyelembevételével meg kell indokolni az adott pénzügyi művelet kiválasztását.

h)  hatásvizsgálaton alapulnak, egyedileg vagy program részeként, a 32. cikknek megfelelően. A hatásvizsgálatban a szakpolitikai célkitűzéseknek és az uniós költségvetés kapcsolódó pénzügyi kockázatainak és megtakarításainak figyelembevételével meg kell indokolni az adott pénzügyi művelet kiválasztását. E vizsgálatokat a fő társadalmi-gazdasági változásoknak az eszköz vagy a garancia alapvető értelmére gyakorolt hatásának figyelembevétele céljából felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Indokolás

Következetes terminológia az előadó 32. cikkre irányuló módosításaival összhangban.

Módosítás     299

Rendeletre irányuló javaslat

202 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia végrehajtási időszakának végén az uniós költségvetésből származó fennmaradó összegeket vissza kell vezetni a költségvetésbe;

b)  a pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia végrehajtási időszakának végén az adott pénzügyi eszköz vagy költségvetési garancia természetének figyelembevételével az uniós költségvetésből származó fennmaradó összegeket vissza kell vezetni a költségvetésbe;

Indokolás

A portfóliókockázat-megosztási rendszerekben a portfólió élettartamát is figyelembe kell venni a források uniós költségvetésbe történő visszavezetése előtt.

Módosítás     300

Rendeletre irányuló javaslat

203 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A költségvetési garanciák és a pénzügyi támogatások az Unió pénzügyi kötelezettségének fedezetéül szolgáló, számviteli értelemben vett pénzügyi eszközöket meghaladó függő kötelezettséget keletkeztethetnek.

(2)  A költségvetési garanciák és a pénzügyi támogatások függő kötelezettséget keletkeztethetnek az Unió számára, amely csak akkor haladhatja meg az Unió pénzügyi kötelezettségének fedezetéül szolgáló, számviteli értelemben vett pénzügyi eszközöket, ha azt a garanciát létrehozó alap-jogiaktus vagy az abban meghatározott feltételek előírják.

Indokolás

Ez a módosítás az előadók eredeti, 159. módosítását frissíti és váltja fel.

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

204 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a költségvetési garancia lehívásai eredményeként a költségvetési garanciára vonatkozó tartalék szintje az (1) bekezdésben említett tartalékfeltöltési ráta 30 %-a alá esik, vagy a Bizottság kockázatelemzése alapján egy éven belül e ráta alá eshet;

a)  a költségvetési garancia lehívásai eredményeként a költségvetési garanciára vonatkozó tartalék szintje az (1) bekezdésben említett tartalékfeltöltési ráta 50%-a alá esik és ismét, ha 30% alá esik, vagy ha a Bizottság kockázatelemzése alapján egy éven belül e ráták bármelyike alá eshet;

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

204 cikk – 8 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a mozgósított magántőke összege nem éri el a közforrásból származó hozzájárulások összegét.

Módosítás     303

Rendeletre irányuló javaslat

205 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A pénzügyi eszközökből, költségvetési garanciákból vagy pénzügyi támogatásokból származó pénzügyi kötelezettségek fedezetére képzett tartalékokat a Bizottság által közvetlenül végrehajtott közös tartalékfeltöltési alapban kell tartani.

(1)  A pénzügyi eszközökből, költségvetési garanciákból vagy pénzügyi támogatásokból származó pénzügyi kötelezettségek fedezetére képzett tartalékokat a Bizottság által közvetlenül végrehajtott közös tartalékfeltöltési alapban kell tartani. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és konzultációt folytat vele a közös tartalékfeltöltési alap működéséről és tartalékfeltöltési rátájának kiszámításáról;

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

206 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az iránymutatások megfelelőségéről háromévente független értékelést kell készíttetni.

Az iránymutatások megfelelőségéről háromévente független értékelést kell készíttetni, és azt továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

207 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 242. cikknek megfelelően évente jelentést tesz a pénzügyi eszközökről, a költségvetési garanciákról, a pénzügyi támogatásokról, a függő kötelezettségekről és a közös tartalékfeltöltési alapról.

A Bizottság a 242. cikknek megfelelően évente jelentést tesz a pénzügyi eszközökről, köztük a 210. cikk által szabályozott pénzügyi eszközökről, a költségvetési garanciákról, a pénzügyi támogatásokról, a függő kötelezettségekről és a közös tartalékfeltöltési alapról.

Indokolás

A megosztott végrehajtás alá tartozó pénzügyi eszközökre vonatkozó jelentéstételi követelményeknek meg kell egyezniük a közvetlen és közvetett végrehajtás alá tartozó pénzügyi eszközökre vonatkozó jelentéstételi követelményekkel.

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

208 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 201. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, kellően indokolt esetekben a pénzügyi eszközök alap-jogiaktus révén történő engedélyezés hiányában is létrehozhatók, amennyiben az adott eszközök az 50. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban szerepelnek a költségvetésben.

törölve

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

208 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha egy megállapodás keretében az uniós költségvetésből származó kiegészítő támogatás – többek között vissza nem térítendő támogatások – felhasználásával több pénzügyi eszközt kombinálnak, akkor ez a cím a teljes intézkedésre alkalmazandó. A jelentéstételt a 242. cikknek megfelelően kell elvégezni.

(2) Ha egy megállapodás keretében az uniós költségvetésből származó kiegészítő támogatás – többek között vissza nem térítendő támogatások – felhasználásával több pénzügyi eszközt kombinálnak, akkor a teljes finanszírozás több mint 50%-át kitevő finanszírozási módszerre alkalmazandó szabályok a teljes intézkedésre alkalmazandók. A finanszírozás részét képező pénzügyi eszközre vonatkozó jelentéstételt a 242. cikknek megfelelően kell elvégezni.

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

208 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság a pénzügyi eszközök vonatkozásában biztosítja a harmonizált gazdálkodást, különös tekintettel a számvitel, a jelentéstétel, az ellenőrzés és a pénzügyi kockázatkezelés területére.

(3)  A Bizottság a pénzügyi eszközök vonatkozásában biztosítja a harmonizált és egyszerűsített gazdálkodást, különös tekintettel a számvitel, a jelentéstétel, az ellenőrzés és a pénzügyi kockázatkezelés területére.

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

208 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az Unió a pénzügyi eszközben kisebbségi tulajdonosként vesz részt, úgy a Bizottság az arányosság elvének megfelelően, az Unió eszközbeli részesedésének mérete és értéke alapján biztosítja az e címnek való megfelelést. A Bizottságnak az előbbiek ellenére biztosítania kell a 124. cikknek való megfelelést.

törölve

Módosítás     310

Rendeletre irányuló javaslat

208 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A Bizottság a 61. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett irányítási módozatok keretében szerint évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi eszközök eredményességéről és hatékonyságáról. A Bizottságnak éves jelentésében világosan be kell mutatnia a pénzügyi eszközök hozzáadott értékét, képesnek kell lennie az alapok végső kedvezményezettjeinek azonosítására, és képesnek kell lennie a pénzügyi eszközök által finanszírozott projektek felsorolására.

Módosítás     311

Rendeletre irányuló javaslat

210 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e szakasz alapján létrehozott pénzügyi eszközökhöz megosztott végrehajtású alapokból nyújtott hozzájárulások tekintetében az ágazatspecifikus szabályokat kell alkalmazni. Az irányító hatóságok a meglévő pénzügyi eszközhöz való hozzájárulást megelőzően az előbbiek ellenére támaszkodhatnak a 202. cikk (1) bekezdésének h) pontja szerint elvégzett meglévő előzetes értékelésre.

(3)  Az e szakasz alapján létrehozott pénzügyi eszközökhöz megosztott végrehajtású alapokból nyújtott hozzájárulások tekintetében az ágazatspecifikus szabályokat kell alkalmazni. Az irányító hatóságok a meglévő pénzügyi eszközhöz való hozzájárulást megelőzően az előbbiek ellenére támaszkodhatnak a 202. cikk (1) bekezdésének h) pontja szerint elvégzett meglévő hatásvizsgálatra.

Indokolás

Következetes terminológia az előadó 32. cikkre irányuló módosításaival összhangban.

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

213 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió által tagállamoknak vagy harmadik országoknak nyújtott pénzügyi támogatás hitel, hitelkeret vagy a támogatás eredményességét vélhetően biztosító más eszköz formáját öltheti. A Bizottságot e célból a vonatkozó alap-jogiaktusban fel kell hatalmazni arra, hogy a szükséges forrásokat az Unió nevében a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől kölcsönvegye.

(1)  Az Unió által tagállamoknak vagy harmadik országoknak nyújtott pénzügyi támogatást előre meghatározott feltételek alá kell rendelni, és hitel, hitelkeret vagy a támogatás eredményességét vélhetően biztosító más eszköz formáját öltheti. A Bizottságot e célból a vonatkozó alap-jogiaktusban fel kell hatalmazni arra, hogy a szükséges forrásokat az Unió nevében a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől kölcsönvegye.

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

213 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A pénzügyi támogatást közvetlenül a Bizottság hajtja végre.

(4)  A pénzügyi támogatást közvetlenül a Bizottság hajtja végre, és a Bizottság rendszeresen beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a feltételek teljesüléséről és a pénzügyi támogatás alakulásáról.

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

213 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  biztosítják, hogy a kedvezményezett ország rendszeresen vizsgálja a nyújtott finanszírozás megfelelő felhasználását, megtegye a megfelelő intézkedéseket a szabálytalanságok és a csalások elkerüléséhez, és szükség esetén jogi lépéseket tegyen az uniós pénzügyi támogatás keretében jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetése érdekében;

a)  biztosítják, hogy a kedvezményezett ország rendszeresen vizsgálja a nyújtott finanszírozás megfelelő felhasználását és a feltételek teljesülését, megtegye a megfelelő intézkedéseket a szabálytalanságok és a csalások elkerüléséhez, és szükség esetén jogi lépéseket tegyen az uniós pénzügyi támogatás keretében jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetése érdekében;

Módosítás     315

Rendeletre irányuló javaslat

215 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A hozzájárulások nem használhatók fel az európai politikai párt bármely egyéni tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő közvetlen vagy közvetett személyes előnyszerzésére. A hozzájárulások nem használhatók fel harmadik felek, különösen nemzeti politikai pártok vagy európai, illetve nemzeti szintű politikai alapítványok tevékenységeinek közvetlen vagy közvetett finanszírozására, öltse az vissza nem térítendő támogatások, adományok, kölcsönök vagy bármely hasonló megállapodás formáját. A hozzájárulások nem használhatók fel az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 22. cikkében kizárt célokra.

(3)  A hozzájárulások nem használhatók fel az európai politikai párt bármely egyéni tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő közvetlen vagy közvetett személyes előnyszerzésére. A hozzájárulások nem használhatók fel harmadik felek, különösen nemzeti politikai pártok vagy európai, illetve nemzeti szintű politikai alapítványok tevékenységeinek közvetlen vagy közvetett finanszírozására, öltse az vissza nem térítendő támogatások, adományok, kölcsönök vagy bármely hasonló megállapodás formáját. E cikk alkalmazásában az európai politikai pártok európai szinten társult szervezetei, például e pártok ifjúsági és női szervezetei nem tekintendők harmadik feleknek. A hozzájárulások nem használhatók fel az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 22. cikkében kizárt célokra.

Indokolás

A módosítás azt pontosítja, hogy az új alapszabály szerint az európai politikai pártok továbbra is támogathatják ifjúsági, női stb. szervezeteiket.

Módosítás     316

Rendeletre irányuló javaslat

215 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az európai politikai pártok éves visszatéríthető kiadásaikat 15%-át meghaladó saját forrásaik összegével tartalékokat képezhetnek.

Indokolás

A módosítás azt pontosítja, hogy az új alapszabály szerint az európai politikai pártok továbbra is képezhetnek tartalékokat saját forrásaikból.

Módosítás     317

Rendeletre irányuló javaslat

215 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ha az 1141/2014/EU, Euratom rendelet szerinti európai politikai alapítvány a pénzügyi év végén, amelyben vissza nem térítendő működési támogatásban részesült, bevételi többletet ér el, akkor a bevételi többlet egy része az adott éves összes bevétel 25 %-áig átvihető a következő évre azzal a feltétellel, hogy e következő év első negyedének vége előtt felhasználásra kerül.

törölve

Indokolás

A 170. módosítás frissített változata. Az előadók úgy vélik, hogy a 215. cikk (7) bekezdését át kell helyezni a 186a. cikk (6) bekezdésébe (új).

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

219 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a vonatkozó művelet költségeihez nem kapcsolódó finanszírozás, amely a következők valamelyikén alapulhat:

 

i.   bizonyos előzetes feltételek teljesülése;

 

ii.   eredmények előzetesen megállapított mérföldkövekre való hivatkozással vagy teljesítménymutatókkal mérhető elérése;

Indokolás

Lásd a 121. cikkre irányuló módosítások indokolását.

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

219 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a vonatkozó művelet költségeihez nem kapcsolódó finanszírozás, amely a következők valamelyikén alapulhat:

törölve

i.   bizonyos előzetes feltételek teljesülése;

 

ii.   eredmények előzetesen megállapított mérföldkövekre való hivatkozással vagy teljesítménymutatókkal mérhető elérése;

 

Indokolás

Lásd a 121. cikkre irányuló módosítások indokolását.

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

227 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Vagyonkezelői alapok

A külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok

Indokolás

Lásd az előadó e cikk (1) bekezdésére irányuló módosítását.

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

227 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Vészhelyzeti, vészhelyzetet követő, illetve tematikus tevékenységekre a Bizottság – az egyéb donorokkal kötött megállapodás keretébenvagyonkezelői alapokat hozhat létre, miután tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Az egyes vagyonkezelői alapok célkitűzését az adott vagyonkezelői alap alapító okirata határozza meg. A vagyonkezelői alapot létrehozó bizottsági határozatnak tartalmaznia kell az alap célkitűzésének leírását, létrehozásának a (3) bekezdéssel összhangban levő indokolását, időtartamát és az egyéb donorokkal között előzetes megállapodásokat.

(1)  A Bizottság – kizárólag kellően indokolt esetekben és vészhelyzeti, vészhelyzetet követő vagy tematikus intézkedésekre vonatkozóanjavasolhatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy egyéb donorokkal kötött megállapodás keretében alap-jogiaktussal és a rendes jogalkotási eljárás szerint hozzanak létre a külső fellépésre szolgáló vagyonkezelői alapokat. Az egyes vagyonkezelői alapokat létrehozó alap-jogiaktusnak tartalmaznia kell az alap célkitűzésének leírását, létrehozásának a (3) bekezdéssel összhangban levő indokolását, az uniós költségvetéstől eltérő forrásokból történő finanszírozás részarányát, amelynek a vagyonkezelő alap teljes időtartama alatt rögzítettnek kell maradnia, időtartamát és az egyéb donorokkal kötött előzetes megállapodásokat.

 

Vagyonkezelő alap semmilyen körülmények között sem hozható létre az Unión belül.

Indokolás

A működő uniós vagyonkezelői alapokat az EP általi felügyelet hiánya és az uniós költségvetésből származó kötelezettségvállalásokkal összemérhető források más donorok általi rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos problémák fémjelzik. Az előadók úgy vélik, hogy e problémák megoldásáig korai lenne a vagyonkezelői alapok felhasználásának a belső politikákra való kiterjesztése. Továbbá, a projekteket végrehajtó szervezetek problémákat tapasztalnak a vagyonkezelői alapoknál a projektek társfinanszírozásával kapcsolatban, és ezért ellenzik azok Unión belüli felhasználását. A módosítás a Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (német szociális jóléti szervezetek egyesülete által tett javaslatokat vesz figyelembe.

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

227 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az uniós vagyonkezelői alapok létrehozásáról, kibővítéséről, illetve felszámolásáról szóló határozattervezeteit benyújtja az azon alap-jogiaktusban említett illetékes bizottságnak, amelynek alapján az uniós vagyonkezelői alaphoz való uniós hozzájárulást nyújtják.

(2)  A Bizottság az uniós vagyonkezelői alapok létrehozásáról, kibővítéséről, illetve felszámolásáról szóló javaslattervezeteit benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

Lásd az előadók (1) bekezdésre irányuló módosításához fűzött indokolást.

Módosítás     323

Rendeletre irányuló javaslat

227 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós intézkedés hozzáadott értéket képvisel: a vagyonkezelői alapok csak akkor hozhatók létre és hajthatók végre uniós szinten, ha célkitűzéseik – különösen terjedelmük vagy lehetséges hatásaik miatt – uniós szinten jobban megvalósíthatók, mint tagállami szinten;

a)  hatásvizsgálat megállapította, hogy az uniós intézkedés hozzáadott értéket képvisel: a vagyonkezelői alapok csak akkor hozhatók létre és hajthatók végre uniós szinten, ha célkitűzéseik – különösen terjedelmük vagy lehetséges hatásaik miatt – uniós szinten jobban megvalósíthatók, mint tagállami szinten, és azokat ugyanolyan mértékben semmilyen más meglévő pénzügyi eszközzel nem lehet elérni;

Indokolás

A módosítás alapja a Civil Society Europe javaslata.

Módosítás     324

Rendeletre irányuló javaslat

227 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a külső fellépésre létrehozott uniós vagyonkezelő alapok célkitűzéseit összhangba kell hozni azon uniós eszköz vagy költségvetési tétel célkitűzéseivel, amelyből a finanszírozásuk történik.

Indokolás

A módosítás alapja a Civil Society Europe javaslata.

Módosítás     325

Rendeletre irányuló javaslat

227 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság elnökletével minden uniós vagyonkezelői alap esetében létre kell hozni az igazgatótanácsot, amely biztosítja a donorok, valamint – megfigyelőként – a hozzájárulást nem fizető uniós tagállamok képviseletét, és dönt az alap felhasználásáról. Az igazgatótanács összetételére vonatkozó szabályokat és a vagyonkezelői alap belső szabályait az alap alapító okiratában kell rögzíteni; az alapító okiratot a Bizottság fogadja el és a donorok csatlakoznak hozzá. A szabályoknak tartalmazniuk kell azt a követelményt, hogy az alap felhasználásáról szóló végső döntéshez szükség van a Bizottság pozitív szavazatára.

(4)  A Bizottság elnökletével minden uniós vagyonkezelői alap esetében létre kell hozni az igazgatótanácsot, amely megfigyelői státuszban biztosítja a donorok és a hozzájárulást nem fizető uniós tagállamok, valamint adott esetben az Európai Parlament méltányos képviseletét, és dönt az alap felhasználásáról. Az igazgatótanács összetételére vonatkozó szabályokat és a vagyonkezelői alap belső szabályait az alap alapító okiratában kell rögzíteni; az alapító okiratot a Bizottság fogadja el és a donorok csatlakoznak hozzá. A szabályoknak tartalmazniuk kell azt a követelményt, hogy az alap felhasználásáról szóló végső döntéshez szükség van a Bizottság pozitív szavazatára.

Módosítás     326

Rendeletre irányuló javaslat

227 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós vagyonkezelői alapokat az alapító okiratban meghatározott, korlátozott időtartamra hozzák létre. Ez az időtartam az érintett vagyonkezelői alap igazgatótanácsának kérésére, bizottsági határozattal meghosszabbítható.

Az uniós vagyonkezelői alapokat az alapító okiratban meghatározott, korlátozott időtartamra hozzák létre. Ez az időtartam az érintett vagyonkezelői alap igazgatótanácsának kérésére, a bizottsági javaslatot követő rendes jogalkotási eljárás szerint eljáró Európai Parlament és a Tanács által meghosszabbítható.

Módosítás    327

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vagyonkezelői alapok végrehajtása

A külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok végrehajtása

Módosítás     328

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós vagyonkezelői alapok végrehajtása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság, az arányosság, a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód elvével és az egyes alapító okiratokban meghatározott egyedi célkitűzésekkel összhangban történik.

(1)  Az uniós vagyonkezelői alapok végrehajtása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság, az arányosság, a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód elvével összhangban, az Európai Parlament és a Tanács költségvetési felügyelete és ellenőrzési mechanizmusa teljes mértékű tiszteletben tartásának biztosításával, és az egyes alapító okiratokban meghatározott egyedi célkitűzésekkel összhangban történik.

Módosítás    329

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az uniós hozzájárulást az azon alap-jogiaktusban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően kell felhasználni, amelynek alapján az uniós vagyonkezelői alaphoz az uniós hozzájárulást nyújtják.

Módosítás     330

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az uniós vagyonkezelői alapokból finanszírozott tevékenységek végrehajthatók közvetlenül a Bizottság által, a 61. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, vagy közvetetten, a 61. cikk (1) bekezdése c) pontjának i., ii., iii., v. és vi. alpontja szerinti szervezetekkel.

(2)  Az uniós vagyonkezelői alapokból finanszírozott tevékenységek végrehajthatók közvetlenül a Bizottság által, a 61. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, vagy közvetetten, a 61. cikk (1) bekezdése c) pontjának i., ii., iii., v. és vi. alpontja szerinti szervezetekkel, és meg kell felelniük a pénzügyi szabályoknak.

Módosítás     331

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes vagyonkezelői alapok által végrehajtott műveletekről az engedélyezésre jogosult tisztviselő évente kétszer pénzügyi jelentést állít össze.

Az egyes vagyonkezelői alapok által végrehajtott műveletekről az engedélyezésre jogosult tisztviselő évente kétszer pénzügyi jelentést állít össze. A Bizottság továbbá legalább hathavonta jelentést készít az egyes vagyonkezelői alapok végrehajtásáról minőségi kritériumok, mint például a támogatott projektek és programok természete, a kiválasztási eljárások, a földrajzi és tematikus projektek, a közvetítők felügyelete és azon kritérium szerint, hogy a vagyonkezelői alap hogyan járul hozzá a finanszírozásához hozzájáruló uniós eszközök alap-jogiaktusában foglalt célok teljesítéséhez.

Módosítás     332

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vagyonkezelői alapokat évente független külső ellenőrzésnek kell alávetni.

A vagyonkezelői alapokat évente független külső ellenőrzésnek kell alávetni. A Számvevőszéknek ellenőrzési joggal kell bírnia.

Módosítás     333

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EUMSZ 319. cikkével összhangban a vagyonkezelő alapok a mentesítési eljárás részét képezik.

Módosítás    334

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság a költségvetési tervezethez csatolt munkadokumentum formájában, a 39. cikk (6) bekezdésének megfelelően évente részletes jelentést tesz közzé az uniós vagyonkezelői alapok által támogatott tevékenységekről, valamint az alapok végrehajtásáról és teljesítményéről.

Módosítás     335

Rendeletre irányuló javaslat

229 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a harmadik ország tiszteletben tartja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alapelveit;

Módosítás     336

Rendeletre irányuló javaslat

229 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a harmadik ország korrupcióellenes jogszabályokat léptetett életbe.

Módosítás    337

Rendeletre irányuló javaslat

230 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 169. cikk (1) bekezdésében megállapított értékhatárok alatt az intézmények a (3) bekezdés szerinti eljárás alapján kiválasztott javadalmazott külső szakértőket alkalmazhatnak a vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázatok, projektek és ajánlatok értékeléséhez, valamint különleges esetekben véleménynyilvánítás és tanácsadás céljából.

(1)  A 169. cikk (1) bekezdésében megállapított értékhatárok alatt az intézmények a (3) bekezdés szerinti eljárás alapján kiválasztott javadalmazott külső szakértőket alkalmazhatnak a vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázatok, projektek és ajánlatok értékeléséhez, valamint különleges esetekben véleménynyilvánítás és tanácsadás céljából. Ezek uniós adó hatálya alá tartoznak.

Módosítás    338

Rendeletre irányuló javaslat

234 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves beszámolót mindig a pénzügyi év tekintetében kell elkészíteni, amely január 1-jétől december 31-ig tart. A beszámoló a következőkből áll:

Az éves beszámolót mindig a pénzügyi év tekintetében kell elkészíteni, amely január 1-jétől december 31-ig tart. A beszámoló a következőket tartalmazza:

Indokolás

Lásd az előadó 234. cikk (1 a) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    339

Rendeletre irányuló javaslat

234 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a pénzügyi kimutatások, amelyek a 79. cikkben említett számviteli szabályoknak megfelelően mutatják be a pénzügyi információkat;

a)  az összevont pénzügyi beszámoló, amely az uniós költségvetésből finanszírozott intézmények pénzügyi kimutatásaiban, a 69. cikkben említett szervek pénzügyi kimutatásaiban, valamint azon egyéb szervek pénzügyi kimutatásaiban szereplő pénzügyi információkat konszolidálják, amelyeknek beszámolóit az Unió 79. cikkben említett számviteli szabályaival összhangban konszolidálni kell;

Indokolás

Lásd az előadó 234. cikk (1 a) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    340

Rendeletre irányuló javaslat

234 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a költségvetési beszámoló, amely az intézmények költségvetési beszámolóiban szereplő információkat mutatja be;

b)  az aggregált költségvetési számlák, amelyek az intézmények költségvetési számláin szereplő információkat mutatják be;

Indokolás

Lásd az előadó 234. cikk (1 a) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    341

Rendeletre irányuló javaslat

234 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az összevont éves beszámoló, amely a 79. cikkben említett számviteli szabályoknak – és különösen a lényegesség elvének – megfelelően a 69. cikkben említett szervek és a számviteli konszolidáció feltételeinek megfelelő egyéb szervek pénzügyi kimutatásaiban és költségvetési beszámolóiban szereplő információkat konszolidálja.

törölve

Indokolás

Lásd az előadó 234. cikk (1 a) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    342

Rendeletre irányuló javaslat

234 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A Bizottság évente hosszú távú cash flow előrejelzést tesz közzé, amely hét és tíz év közötti időtávra szól, és a költségvetési felső határokra, a kifizetési igényekre, a kapacitási korlátokra és adott esetben a kötelezettségvállalások lehetséges visszavonására vonatkozó információkat is magában foglal.

Indokolás

Az előadók a Számvevőszék javaslataival (lásd: 1/2017. sz. vélemény) összhangban javasolják a beszámoló „átstrukturálását”, egy hosszú távú cash flow előrejelzés szerepeltetésével, amely segíthet az érdekelt feleknek a jövőbeli kifizetési igények és költségvetési prioritások értékelésében. Az éves beszámoló meglévő fogalommeghatározása szintén megmaradna.

Módosítás    343

Rendeletre irányuló javaslat

235 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A számvitelért felelős tisztviselő a pénzügyi év zárása után az általános számlák továbbításának időpontjáig elvégez minden olyan, az adott évre vonatkozó kifizetéseket vagy beszedéseket nem érintő kiigazítást, amely a számlák valós bemutatásához szükséges. E kiigazításoknak összhangban kell állniuk a 79. cikkben említett számviteli szabályokkal.

(3)  A számvitelért felelős tisztviselő a pénzügyi év zárása után az általános számlák továbbításának időpontjáig elvégez minden olyan, az adott évre vonatkozó kifizetéseket vagy beszedéseket nem érintő kiigazítást, amely ahhoz szükséges, hogy megbízható és valós képet adjon a számlákról. E kiigazításoknak összhangban kell állniuk a 79. cikkben említett számviteli szabályokkal.

Indokolás

Az általánosan elfogadott terminológia a „megbízható és valós kép”.

Módosítás    344

Rendeletre irányuló javaslat

237 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 234. cikkben említett egyéb intézmények és szervek számvitelért felelős tisztviselői a következő év március 1-ig megküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek az előzetes beszámolóikat.

(1)  Az összes uniós intézmény és szerv számvitelért felelős tisztviselője a következő év március 1-ig megküldi a Számvevőszéknek az előzetes beszámolóját.

Indokolás

Lásd az előadó 237. cikk (3a) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    345

Rendeletre irányuló javaslat

237 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője összevonja az előzetes beszámolókat a Bizottság előzetes beszámolójával, és a következő év március 31-ig elektronikus úton megküldi a Számvevőszéknek a Bizottság előzetes beszámolóját és az Unió előzetes összevont beszámolóját.

(3)  A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője összevonja az előzetes beszámolókat a Bizottság előzetes beszámolójával, és a következő év március 31-ig elektronikus úton megküldi a Számvevőszéknek az Unió előzetes összevont beszámolóját.

Indokolás

Lásd az előadó 237. cikk (3a) bekezdésére (új) irányuló módosítását.

Módosítás    346

Rendeletre irányuló javaslat

237 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Unió összevont előzetes beszámolója tartalmazza az uniós kiadások hibaszintjének következetes módszertanon alapuló becslését is.

Indokolás

Az előadók a Számvevőszék által tett javaslatokkal összhangban (lásd: az 1/2017. sz. vélemény 13. és 108. bekezdése) úgy vélik, hogy a Számvevőszéknek az Unió előzetes beszámolójával is foglalkoznia kell.

Módosítás    347

Rendeletre irányuló javaslat

238 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Számvevőszék június 1-jéig megteszi a Bizottságtól eltérő intézmények és a 234. cikkben említett szervek előzetes beszámolóira vonatkozó észrevételeit, és június 15-ig megteszi a Bizottság előzetes beszámolójára, valamint az Unió előzetes összevont beszámolójára vonatkozó észrevételeit.

(1)  A Számvevőszék n+1. év május 15-ig megteszi az intézmények és a 234. cikkben említett szervek előzetes beszámolóira vonatkozó észrevételeit, és n+1. év június 1-jéig megteszi az Unió előzetes összevont beszámolójára vonatkozó észrevételeit.

Indokolás

Lásd az előadó 238. cikk (2) bekezdésének második albekezdésére (új) irányuló módosítását. 2.

Módosítás    348

Rendeletre irányuló javaslat

238 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 234. cikkben említett egyéb intézmények és szervek számvitelért felelős tisztviselői június 15-ig megküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének az általa meghatározott standardizált módon és formátumban a konszolidációhoz szükséges számviteli információkat.

A 234. cikkben említett egyéb intézmények és szervek számvitelért felelős tisztviselői június 1-jéig megküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének az általa meghatározott standardizált módon és formátumban a konszolidációhoz szükséges számviteli információkat.

Indokolás

Lásd az előadó 238. cikk (2) bekezdésének második albekezdésére (új) irányuló módosítását. 2.

Módosítás    349

Rendeletre irányuló javaslat

238 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottságtól eltérő intézmények és a 234. cikkben említett szervek július 1-ig megküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének, a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a végleges beszámolóikat.

A Bizottságtól eltérő intézmények és a 234. cikkben említett szervek június 15-ig megküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének, a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a végleges beszámolóikat. A Bizottság ezeket saját végleges beszámolójának jóváhagyása után ugyaneddig a dátumig elektronikus úton megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

Indokolás

Az előadók úgy vélik, hogy van mód a végleges beszámolók jóváhagyása és továbbítása tekintetében javasolt határidők rövidítésére.

Módosítás    350

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a következő év július 31-ig integrált pénzügyi és elszámoltathatósági jelentéscsomagot küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely a következőket tartalmazza:

(1)  A Bizottság a következő év március 31-ig integrált pénzügyi és elszámoltathatósági jelentéscsomagot küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely a következőket tartalmazza:

Indokolás

Az e jelentések továbbítására vonatkozó határidő június 30-ról július 31-re – azaz a nyári szünet kezdete utánra – való eltolása összeegyeztethetetlen az EP és a CONT bizottság belső eljárásaival. Az előadók ezzel ellenkezőleg a határidő március 31-re való előrehozását javasolják.

Módosítás    351

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 238. cikkben említett összevont éves beszámoló;

a)  a 238. cikkben említett összevont éves beszámoló, hosszú távú cash flow előrejelzéssel;

Indokolás

Lásd az előadó 239. cikk (1) bekezdésének c) pontjára irányuló módosítását.

Módosítás    352

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az éves irányítási és teljesítményjelentés, amely a következőkből áll:

b)  a közös elszámoltathatósági jelentés, amely a következőkből áll:

Indokolás

Lásd az előadó 239. cikk (1) bekezdésének c) pontjára irányuló módosítását.

Módosítás    353

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – b pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  irányítási nyilatkozat, amely információkkal szolgál az Unió fő irányítási rendszereiről;

Indokolás

Lásd az előadó 239. cikk (1) bekezdésének c) pontjára irányuló módosítását.

Módosítás    354

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – b pont – i b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib.  a 31. cikkben említett teljesítménymutatókkal nyomon követett szakpolitikai célkitűzések elérése felé tett előrelépés értékelése;

Indokolás

Lásd az előadó 239. cikk (1) bekezdésének c) pontjára irányuló módosítását.

Módosítás    355

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – b pont – i c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic.  annak értékelése, hogy a kiadásokat milyen mértékben érintik szabálytalanságok, a hibaszint saját becslésével, valamint külön az uniós kiadások azon összege, amelyet az érintett pénzügyi évhez kapcsolódó visszafizettetésként vagy pénzügyi korrekcióként vissza tervez szerezni;

Indokolás

Lásd az előadó 239. cikk (1) bekezdésének c) pontjára irányuló módosítását.

Módosítás    356

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  a 120a. cikkben említett belső ellenőrzési bizottság szerepéről és következtetéseiről szóló jelentés.

Indokolás

Lásd az előadó 239. cikk (1) bekezdésének c) pontjára irányuló módosítását.

Módosítás    357

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az uniós költségvetést érintő megelőző és korrekciós intézkedésekről szóló jelentés, amely az uniós költségvetés jogsértő kiadásokkal szembeni védelmére hozott intézkedések pénzügyi hatásait mutatja be;

c)  az uniós költségvetést érintő megelőző és korrekciós intézkedésekről szóló jelentés, amely becslést ad az eredeti vagy jóváhagyott visszaigénylésekben jelen lévő szabálytalanságok szintjére vonatkozóan, és az uniós költségvetés jogsértő kiadásokkal szembeni védelmére hozott intézkedések pénzügyi hatásait mutatja be;

Indokolás

Az előadók úgy gondolják, hogy az összevont beszámolót egy közös elszámoltathatósági jelentésnek kell kísérnie, amely számviteli információkat, egy irányítási nyilatkozatot, az Unió kiadásaira és tevékenységeire vonatkozó általános áttekintést, a kitűzött célok elérése felé tett előrelépésre vonatkozó értékelést tartalmaz, értékelést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kiadásokat milyen mértékben érintik szabálytalanságok, valamint tartalmaz egy jelentést a belső ellenőrzési bizottság szerepéről és következtetéseiről.

Módosítás    358

Rendeletre irányuló javaslat

239 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a 116. cikk (7) bekezdésében említett, belső ellenőrzésekről szóló jelentés;

e)  a 116. cikk (4) bekezdésében említett, belső ellenőrzésekről szóló jelentés;

Indokolás

Helyesbítés.

Módosítás    359

Rendeletre irányuló javaslat

241 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentést a pénzügyi évet követő év március 31-ig az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék rendelkezésére bocsátják.

A jelentést a pénzügyi évet követő év március 1-jéig az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék rendelkezésére bocsátják.

Indokolás

A jelentéstételi kötelezettségek következetes összehangolása.

Módosítás     360

Rendeletre irányuló javaslat

242 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 39. cikk (4) és (5) bekezdésének és az 50. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi eszközökről, a költségvetési garanciákról, a pénzügyi támogatásokról, a függő kötelezettségekről és a közös tartalékfeltöltési alapról. Ezeket az információkat egyúttal a Számvevőszéknek is rendelkezésére bocsátja.

A Bizottság a 39. cikk (4) és (5) bekezdésének és az 50. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően évente, a közzététel évének június 30-i állapota szerint jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi eszközökről, a költségvetési garanciákról, a pénzügyi támogatásokról, a függő kötelezettségekről és a közös tartalékfeltöltési alapról. Ezeket az információkat egyúttal a Számvevőszéknek is rendelkezésére bocsátja.

Indokolás

Az előadók üdvözlik a Bizottság javaslatát, miszerint az összes jelentéstételi követelményt a költségvetés-tervezethez csatolt egyetlen dokumentumba kell összevonni. A dokumentumnak a mostani jelentésekkel azonos szintű információkat kell tartalmaznia, és világosan be kell mutatnia a kiadás évében a június 30-ai helyzetet.

Módosítás    361

Rendeletre irányuló javaslat

244 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentéstétel a vagyonkezelői alapok végrehajtásáról

Jelentéstétel a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok végrehajtásáról

Indokolás

Lásd az előadó 227. cikkre irányuló módosításait.

Módosítás    362

Rendeletre irányuló javaslat

244 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 39. cikk (5) bekezdésének megfelelően évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós vagyonkezelői alapokból támogatott tevékenységekről, azok végrehajtásáról és teljesítményéről, valamint beszámolójukról.

A Bizottság a 39. cikk (6) bekezdésének megfelelően évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapokból támogatott tevékenységekről, azok végrehajtásáról és teljesítményéről, valamint beszámolójukról.

Indokolás

Lásd az előadó 227. cikkre irányuló módosításait.

Módosítás    363

Rendeletre irányuló javaslat

247 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Számvevőszék által arra vonatkozóan folytatott vizsgálat, hogy az összes bevétel beérkezése és az összes kiadás kifizetése jogszerű és megfelelő módon történt-e, figyelembe veszi a Szerződések, a költségvetés, e rendelet, az e rendelet szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és minden más, a Szerződések szerint elfogadott jogi aktus rendelkezéseit. E vizsgálat figyelembe veszi a programok és a kapcsolódó felügyeleti és kontrollrendszerek többéves jellegét.

(1)  A Számvevőszék által arra vonatkozóan folytatott vizsgálat, hogy az összes bevétel beérkezése és az összes kiadás kifizetése jogszerű és megfelelő módon történt-e, figyelembe veszi a Szerződések, a költségvetés, e rendelet, az e rendelet szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és minden más, a Szerződések szerint elfogadott jogi aktus rendelkezéseit. E vizsgálat figyelembe veheti a programok és a kapcsolódó felügyeleti és kontrollrendszerek többéves jellegét.

Indokolás

Mint a Számvevőszék rámutatott (lásd: az 1/2017. sz. vélemény 106–108. bekezdése), a Bizottság által újonnan bevezetett szövegrész befolyásolja a Számvevőszék ellenőrzési módszerét, egy olyan kérdést, amelyről a Számvevőszéknek kell döntenie.

Módosítás    364

Rendeletre irányuló javaslat

249 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság, a többi intézmény, az Unió nevében bevételeket vagy kiadásokat kezelő szervek és a végső címzettek minden olyan létesítményt és információt a Számvevőszék rendelkezésére bocsátanak, amelyet az feladata elvégzéséhez szükségesnek tart. A Számvevőszék rendelkezésére bocsátanak minden, a költségvetésből finanszírozott szerződések odaítélésével és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot és minden készpénz- vagy anyagelszámolást, minden számviteli bejegyzést vagy igazoló dokumentumot, valamint az ezekre vonatkozó adminisztratív dokumentumokat, minden bevételre és kiadásra vonatkozó dokumentumot, minden leltárt, minden szervezeti ábrát a szervezeti egységekről, amelyet a Számvevőszék szükségesnek ítél a költségvetési és pénzügyi eredménykimutatás nyilvántartásokon alapuló vagy a helyszínen végzett ellenőrzéséhez, és – ugyanezen célból – minden, elektronikusan létrehozott vagy tárolt dokumentumot és adatot.

A Bizottság, a többi intézmény, az Unió nevében bevételeket vagy kiadásokat kezelő szervek és a végső címzettek minden olyan létesítményt és információt a Számvevőszék rendelkezésére bocsátanak, amelyet az feladata elvégzéséhez szükségesnek tart. Kérésére a Számvevőszék rendelkezésére bocsátanak minden, a költségvetésből finanszírozott szerződések odaítélésével és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot és minden készpénz- vagy anyagelszámolást, minden számviteli bejegyzést vagy igazoló dokumentumot, valamint az ezekre vonatkozó adminisztratív dokumentumokat, minden bevételre és kiadásra vonatkozó dokumentumot, minden leltárt, minden szervezeti ábrát a szervezeti egységekről, amelyet a Számvevőszék szükségesnek ítél a költségvetési és pénzügyi eredménykimutatás nyilvántartásokon alapuló vagy a helyszínen végzett ellenőrzéséhez, és – ugyanezen célból – minden, elektronikusan létrehozott vagy tárolt dokumentumot és adatot. A Számvevőszék hozzáférési joga kiterjed az ellenőrzésének tárgyát képező bevételek és kiadások kezelésére használt informatikai rendszerhez való hozzáférésre.

Indokolás

Lásd az előadó 249. cikk (7) bekezdésére irányuló módosítását.

Módosítás    365

Rendeletre irányuló javaslat

249 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az integrált számítógépes rendszerek használata nem eredményezheti a Számvevőszék igazoló dokumentumokhoz való hozzáférésének csökkenését.

(7)  Az integrált számítógépes rendszerek használata nem eredményezheti a Számvevőszék igazoló dokumentumokhoz való hozzáférésének csökkenését. Ha technikailag lehetséges, a Számvevőszéknek elektronikus hozzáférést kell adni az ellenőrzéshez szükséges adatokhoz és dokumentumokhoz, amelyet saját helyiségeiben használhat.

Indokolás

Az előadók javasolják a 249. cikk módosítását annak biztosítása érdekében, hogy a Számvevőszéknek egyértelműen joga legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférésre, amely ellenőrzésének elvégzéséhez szükséges.

Módosítás     366

Rendeletre irányuló javaslat

250 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Számvevőszék június 15-ig megküldi a Bizottság és az érintett intézmények számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát kell képezniük. Október 15-ig valamennyi intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. A Bizottságtól eltérő intézmények válaszait egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.

(1)  A Számvevőszék június 30-ig megküldi a Bizottság és az érintett intézmények számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben, hogy az érintett intézmények megtehessék észrevételeiket. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk. Július 15-ig valamennyi intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. A Bizottságtól eltérő intézmények válaszait egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.

Indokolás

A 205. módosítás javítása. A 2016. évi tapasztalat figyelembevételével a Számvevőszék éves jelentésének hatékonyabb és jobban időzített, rendszeres elkészítését lehetne elérni, ha megfelelő módon kiigazítanák a Bizottság és más intézmények éves beszámolói és kapcsolódó információi benyújtásának határidejét.

Módosítás    367

Rendeletre irányuló javaslat

250 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Számvevőszék megtesz minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy az intézmények által adott válaszokat mindig az érintett észrevétel mellett vagy után tüntesse fel.

törölve

Indokolás

A Számvevőszék annak meghatározásával kapcsolatos előjogait, hogy hogyan készíti el és terjeszti elő különjelentéseit, meg kell tartani, és azt nem e javaslatnak kell előre meghatároznia.

Módosítás    368

Rendeletre irányuló javaslat

251 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Számvevőszék minden olyan észrevételt továbbít az érintett intézmények vagy szervek részére, amelyet – véleménye szerint – különjelentésben kell feltüntetni. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk és kontradiktórius eljárás tárgyát kell képezniük.

A Számvevőszék minden olyan észrevételt továbbít az érintett intézmények vagy szervek részére, amelyet – véleménye szerint – különjelentésben kell feltüntetni, hogy lehetővé tegye az érintett intézmény vagy szerv számára, hogy megtegye az ezekre vonatkozó észrevételeit. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk.

Módosítás    369

Rendeletre irányuló javaslat

251 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Parlament a Számvevőszék vagy az érintett intézmény vagy szerv kérésére megvizsgálhatja a válaszokat.

Indokolás

Az eljárás átláthatóságának növelése érdekében, különösen késedelem esetén, az érintett intézmény vagy szerv válaszai az Európai Parlament általi vizsgálat tárgyát képezhetik.

Módosítás    370

Rendeletre irányuló javaslat

251 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Számvevőszék megtesz minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy az érintett intézmények vagy szervek válaszát mindig az érintett észrevétel mellett vagy után tüntesse fel, és közzéteszi a különjelentés elkészítésének menetrendjét.

A Számvevőszék megtesz minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy az érintett intézmények vagy szervek válaszát mindig a különjelentéssel együtt tegye közzé.

Indokolás

A Számvevőszék annak meghatározásával kapcsolatos előjogait, hogy hogyan készíti el és terjeszti elő különjelentéseit, meg kell tartani, és azt nem e javaslatnak kell előre meghatároznia.

Módosítás     371

Rendeletre irányuló javaslat

256 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e cím hatálya alá tartozó igazgatási előirányzatokat a 45. cikk (3) bekezdése tartalmazza.

Az e cím hatálya alá tartozó igazgatási előirányzatokat és a többi intézmény igazgatási előirányzatait a 45. cikk (3) bekezdése tartalmazza.

Indokolás

Az igazgatási előirányzatok fogalmának nem csak a Bizottság igazgatási kiadásaira kell vonatkoznia (45. cikk (3) bekezdés), hanem a többi intézmény igazgatási kiadásait is magában kell foglalnia.

Módosítás     372

Rendeletre irányuló javaslat

258 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament és/vagy a Tanács a négyhetes időszak alatt kellően megalapozott aggályokat fogalmaz meg, az időszakot – egy alkalommal – további két héttel meghosszabbítják.

Amennyiben az Európai Parlament és/vagy a Tanács a négyhetes időszak alatt aggályokat fogalmaz meg, az időszakot – egy alkalommal – további két héttel meghosszabbítják.

Módosítás     373

Rendeletre irányuló javaslat

258 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  föld- vagy ingatlancsere;

Módosítás     374

Rendeletre irányuló javaslat

258 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  épületek beszerzése, szerkezeti felújítása, építése, vagy az ezeket az elemeket ötvöző bármilyen projekt, amely ugyanazon időkereten belül hajtandó végre, és meghaladja az 1 000 000 eurót, abban az esetben, ha az ár a hasonló ingatlanok helyi árának vagy bérleti indexének 110%-ánál magasabb;

Módosítás     375

Rendeletre irányuló javaslat

258 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  föld- vagy ingatlanértékesítés abban az esetben, ha az ár a hasonló ingatlanok helyi árindexének 90%-ánál alacsonyabb;

Módosítás     376

Rendeletre irányuló javaslat

259 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 258. cikk (1)–(5) bekezdésében megállapított előzetes tájékoztatási eljárás és előzetes jóváhagyási eljárás nem alkalmazandó a lakóépületekre. Az Európai Parlament és a Tanács információkat kérhet az illetékes intézménytől a lakóépületekkel kapcsolatban.

(2)  A 258. cikk (1)–(5) bekezdésében megállapított előzetes tájékoztatási eljárás és előzetes jóváhagyási eljárás a lakóépületekre is alkalmazandó, ha az épületek beszerzése, szerkezeti felújítása, építése, vagy az ezeket az elemeket ötvöző bármilyen projekt meghaladja az 1 000 000 eurót, és az ár a hasonló ingatlanok helyi árának vagy bérleti indexének 110%-ánál magasabb. Az Európai Parlament és a Tanács információkat kérhet az illetékes intézménytől a lakóépületekkel kapcsolatban.

Módosítás     377

Rendeletre irányuló javaslat

261 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    378

Rendeletre irányuló javaslat

262 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2012/2002/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amint az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az alap igénybevételéről szóló határozatot, a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot fogad el az alapból történő pénzügyi hozzájárulás odaítéléséről, és a kedvezményezett állam számára egy összegben azonnal kifizeti e pénzügyi hozzájárulást. Amennyiben a 4a. cikk szerint előleg kifizetésére került sor, csupán az egyenleg fizetendő ki.

(4)  Az alap igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslat európai parlamenti és tanácsi elfogadásával egyidejűleg a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot fogad el, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az alap igénybevételéről szóló határozatot, és a kedvezményezett állam számára egy összegben azonnal kifizeti e pénzügyi hozzájárulást. Amennyiben a 4a. cikk szerint előleg kifizetésére került sor, csupán az egyenleg fizetendő ki.

Módosítás    379

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1296/2013/EU rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(2) A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott területek tekintetében a program teljes időszaka alatt az alábbi indikatív százalékos részarányok alkalmazandók:

 

a) legalább 18 % a Progress terület számára;

 

b) legalább 18 % az EURES terület számára;

 

c) legalább 18 % a mikrofinanszírozás és szociális vállalkozások terület számára.”.

 

Módosítás    380

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1296/2013/EU rendelet

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  A pénzügyi év végéig fel nem használt előirányzatokat mindhárom terület – »Progress«, »EURES« és »mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás« – és tematikus prioritásaik tekintetében átviszik a következő pénzügyi évre. Ezekre az előirányzatokra nem vonatkoznak a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott indikatív minimumok.”

Módosítás    381

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1296/2013/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Progress terület az alábbi a), b) és c) pontban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseit támogatja:

(1)  A Progress terület az alábbi a), b) és c) pontban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseit támogatja: A program teljes időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott különböző szakaszok közötti indikatív megoszlása az alábbi minimális százalékarányokhoz igazodik:

a)  foglalkoztatás, különösen az ifjúsági munkanélküliség felszámolása érdekében;

a)  foglalkoztatás, különösen az ifjúsági munkanélküliség felszámolása érdekében: 20 %;

b)  szociális védelem, társadalmi befogadás, valamint a szegénység csökkentése és megelőzése;

b)  szociális védelem, társadalmi befogadás, valamint a szegénység csökkentése és megelőzése: 45 %;

c)  munkakörülmények.”.

c)  munkakörülmények: 7 %.

 

A fennmaradó részt az a), b) vagy c) pontban említett tematikus szakaszok közül egy vagy több számára, vagy ezek kombinációja számára kell kiosztani.”

Módosítás    382

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1296/2013/EU rendelet

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„19. cikk

„19. cikk

Tematikus szakaszok és finanszírozás

Tematikus szakaszok és finanszírozás

Az EURES terület az alábbi a), b) és c) pontban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseit támogatja:

Az EURES terület az alábbi a), b) és c) pontban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseit támogatja. A program teljes időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott különböző szakaszok közötti indikatív megoszlása az alábbi minimális százalékarányokhoz igazodik:

a)  az álláslehetőségek, álláspályázatok és a kapcsolódó információk átláthatósága a pályázók és a munkaadók számára;

a)  az álláslehetőségek, álláspályázatok és a kapcsolódó információk átláthatósága a pályázók és a munkaadók számára: 15 %;

b)  a munkavállalók felvételét és elhelyezkedését támogató szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok és álláspályázatok uniós szintű cseréje révén, különös tekintettel a célzott mobilitási programokra;

b)  a munkavállalók felvételét és elhelyezkedését támogató szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok és álláspályázatok uniós szintű cseréje révén, különös tekintettel a célzott mobilitási programokra: 15 %;

c)  határokon átnyúló partnerségek

c)  határokon átnyúló partnerségek: 18 %.

 

A fennmaradó részt az a), b) vagy c) pontban említett tematikus szakaszok közül egy vagy több számára, vagy ezek kombinációja számára kell kiosztani.”

Módosítás    383

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1296/2013/EU rendelet

25 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„25. cikk

„25. cikk

Tematikus szakaszok és finanszírozás

Tematikus szakaszok és finanszírozás

A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozások terület az alábbi a) és b) pontban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseit támogatja:

A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozások terület az alábbi a) és b) pontban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseit támogatja. A program teljes időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott különböző szakaszok közötti indikatív megoszlása az alábbi minimális százalékarányokhoz igazodik:

a)  mikrofinanszírozás a kiszolgáltatott csoportok és mikrovállalkozások számára:

a)  mikrofinanszírozás a kiszolgáltatott csoportok és mikrovállalkozások számára: 35 %;

b)  szociális vállalkozások.”.

b)  szociális vállalkozások: 35 %.

 

A fennmaradó részt az a) vagy b) pontban említett tematikus szakaszok vagy ezek kombinációja számára kell kiosztani.”

Módosítás    384

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1296/2013/EU rendelet

32 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„32. cikk

„32. cikk

Munkaprogramok

Munkaprogramok

A Bizottság mindhárom területre vonatkozóan munkaprogramokat meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el. E végrehajtási jogi aktusokat a 36. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(1)  A Bizottság a 34. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a három területet érintő munkaprogramok meghatározására vonatkozóan.

A munkaprogramok adott esetben három éves futamidőre szólnak, és tartalmazzák a finanszírozandó tevékenységek leírását, az Unió által támogatandó tevékenységek kiválasztására vonatkozó eljárást, a földrajzi lefedettséget, a célközönséget és egy indikatív végrehajtási időkeretet. Tartalmazzák továbbá az egyes célkitűzésekhez rendelt összegeket, és tükrözik a 33. cikkel összhangban történt újraelosztást. A munkaprogramok erősítik a program koherenciáját azáltal, hogy feltüntetik a három terület közötti kapcsolatokat.

A munkaprogramok adott esetben három éves futamidőre szólnak, és tartalmazzák a finanszírozandó tevékenységek leírását, az Unió által támogatandó tevékenységek kiválasztására vonatkozó eljárást, a földrajzi lefedettséget, a célközönséget és egy indikatív végrehajtási időkeretet. Tartalmazzák továbbá az egyes célkitűzésekhez rendelt összegeket, valamint a program három területére és azok szakaszaira jutó éves előirányzatokat, és tükrözik a 33. cikkel összhangban történt újraelosztást. A munkaprogramok erősítik a program koherenciáját azáltal, hogy feltüntetik a három terület közötti kapcsolatokat.

 

(2)  A nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében az Európai Parlament illetékes bizottsága felkérheti a Bizottságot, hogy jelenjen meg a bizottság előtt az (1) bekezdésben említett előzetes munkaprogram tervezetének megvitatása céljából, mielőtt a Bizottság elfogadná a munkaprogramot meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusát.”

Módosítás    385

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1296/2013/EU rendelet

33 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A 33. cikket el kell hagyni.

5.  A 33. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„33. cikk

 

A források újraelosztása az egyes területek között, valamint a területeken belül az egyedi tematikus szakaszok között

 

A bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a forrásoknak az egyes területek közötti, valamint az egyes területeken belül az egyedi tematikus szakaszok közötti újraelosztására vonatkozóan, amennyiben ezt a társadalmi-gazdasági összefüggések alakulása szükségessé teszi. A 32. cikkben említett munkaprogramok tükrözik a források egyes területeken belüli tematikus szakaszok számára történő újraelosztását.”

Indokolás

A módosítás célja a források újraelosztására vonatkozó, a meglévő rendelet által biztosított lehetőség és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használata általi ellenőrzés megtartása. Csupán a százalékarányokat és a félidős értékelésre vonatkozó hivatkozást törli. A 13. cikk (1) bekezdése előírja, hogy ezt az értékelést 2017. július 1-jéig el kell végezni.

Módosítás    386

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1296/2013/EU rendelet

34 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  A 34. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Bizottság 33.cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2014. január 1-jét követő hétéves időtartamra szól.

(2)  A Bizottság 32. és 33.cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2014. január 1-jét követő hétéves időtartamra szól.

Módosítás    387

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

1296/2013/EU rendelet

34 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.  A 34. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 33.cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 32. és 33. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    388

Rendeletre irányuló javaslat

263 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

1296/2013/EU rendelet

34 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5c.  A 34. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(5)  A 33. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

(5)  A 32. és 33. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    389

Rendeletre irányuló javaslat

264 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1301/2013/EU rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a berendezésekbe és az infrastruktúrába való állóeszköz-beruházás révén a saját potenciál fejlesztésébe történő befektetés, ideértve a kulturális és fenntartható turizmussal kapcsolatos infrastruktúrákat, a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokat, a kutatási és fejlesztési szervezetek támogatását, valamint a vállalkozások technológiájába és alkalmazott kutatásába való beruházást;”.

e)  a berendezésekbe és a kis léptékű infrastruktúrába való állóeszköz-beruházás révén a saját potenciál fejlesztésébe történő befektetés, ideértve a kis léptékű kulturális és fenntartható turizmussal kapcsolatos infrastruktúrákat, a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokat, a kutatási és fejlesztési szervezetek támogatását, valamint a vállalkozások technológiájába és alkalmazott kutatásába való beruházást; indokolt esetekben a támogatás alkalmazási körét ki lehet bővíteni;

Módosítás    390

Rendeletre irányuló javaslat

264 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1301/2013/EU rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 3. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„az első albekezdés e) pontjában említett befektetés kis léptékűnek tekintendő, ha az ERFA társfinanszírozása nem haladja meg a 10 000 000 eurót; a felső határ 20 000 000 euróra emelhető, amennyiben az infrastruktúra a világ kulturális és természeti örökségéről szóló 1972. évi UNESCO-egyezmény 1. cikkének értelmében kulturális világörökségnek minősül.”

Módosítás    391

Rendeletre irányuló javaslat

264 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1301/2013/EU rendelet

5 cikk – 9 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a migránsok és a menekültek fogadásának és társadalmi-gazdasági beilleszkedésének támogatása;

e)  a migránsok és a nemzetközi védelem alatt álló menekültek fogadásának és társadalmi-gazdasági beilleszkedésének támogatása;

Módosítás    392

Rendeletre irányuló javaslat

264 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1301/2013/EU rendelet

I melléklet – a szociális infrastruktúrára vonatkozó táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Gyermekgondozás és oktatás

személy

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása

Egészségügy

személy

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság

Lakóegységek

lakóegység

Helyreállított lakóegységek

 

lakóegység

Helyreállított lakóegységek, ebből: migránsok és menekültek számára (ide nem értve a befogadóállomásokat)

Migránsok és menekültek

személy

Migránsokat és menekülteket támogató infrastruktúra-kapacitás (a lakóegységek kivételével)

Módosítás

Gyermekgondozás és oktatás

személy

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása

Egészségügy

személy

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság

Lakóegységek

lakóegység

Helyreállított lakóegységek

 

lakóegység

Helyreállított lakóegységek, ebből: migránsok és nemzetközi védelem alatt álló menekültek számára (ide nem értve a befogadóállomásokat)

Migránsok és nemzetközi védelem alatt álló menekültek

személy

Migránsokat és nemzetközi védelem alatt álló menekülteket támogató infrastruktúra-kapacitás (a lakóegységek kivételével)

Módosítás    393

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – -a a alpont (új)

1303/2013/EU rendelet

2 cikk – 11 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

„11a.  »visszafizetendő előleg«: projekthez nyújtott olyan kölcsön, amelyet egy vagy több részletben fizetnek ki, és amely kölcsön visszafizetésének feltételei a projekt eredményétől függenek;”

Indokolás

A visszafizetendő előlegek a korai szakaszban lévő projektek támogatásának széles körben használt eszközei számos tagállamban, főként az innováció terén, továbbá a pénzügyi eszközök jellemzőivel rendelkeznek. A pénzügyi eszközök közös rendelkezésekben és pénzügyi rendeletekben foglalt fogalommeghatározásában mégsem szerepelnek, és nincsenek ezekben meghatározva. Ezt a joghézagot sürgősen orvosolni kell, főleg mivel a visszafizetendő előlegeket kifejezetten kölcsönként, és ezáltal kockázatmegosztó eszközként határozza meg az EU állami támogatásokról szóló rendelete.

Módosítás    394

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 1 pont– b alpont

1303/2013/EU rendelet

2 cikk – 31 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31.  »makroregionális stratégia«: integrált keret, amelyet többek között az ESB-alapok is támogathatnak, és amelynek célja meghatározott, a tagállamokhoz és az ugyanabban a földrajzi térségben található harmadik országokhoz kapcsolódó földrajzi területek előtt álló közös kihívások kezelése, amely területek előnyükre hasznosíthatják a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához hozzájáruló megerősített együttműködést;

31.  »makroregionális stratégia«: az Európai Tanács iránymutatásaival összhangban integrált keret, amelyet többek között az ESB-alapok is támogathatnak, és amelynek célja meghatározott, a tagállamokhoz és az ugyanabban a földrajzi térségben található harmadik országokhoz kapcsolódó földrajzi területek előtt álló közös kihívások kezelése, amely területek előnyükre hasznosíthatják a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához hozzájáruló megerősített együttműködést;

Módosítás    395

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1303/2013/EU rendelet

9 cikk – 2 a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az egyes ESB-alapok tekintetében az alapspecifikus szabályokban meghatározott prioritások közé tartozik különösen az egyes alapoknak a migráció és menekültügy területén való megfelelő felhasználása.”.

„Az egyes ESB-alapok tekintetében az alapspecifikus szabályokban meghatározott prioritások közé tartozik különösen az egyes alapoknak a migráció és menekültügy területén való megfelelő felhasználása és adott esetben a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal való koordináció biztosítása.”

Módosítás    396

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1303/2013/EU rendelet

30 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  A szöveg a következő 30a. cikkel egészül ki:

törölve

„30a. cikk

 

(1)   Az ESB-alapok tagállami allokációjának egy része a költségvetési rendelet 125. cikkének megfelelően a tagállam kérésére és a Bizottság jóváhagyásával átcsoportosítható a költségvetési rendelet vagy az ágazatspecifikus rendeletek alapján létrehozott eszközökhöz, vagy az Európai Stratégiai Beruházási Alap kockázatviselési képességének növelésére. Az ESB-alapok allokációjának átcsoportosítása iránti kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani.

 

(2)   Átcsoportosítás csak a program pénzügyi tervének jövőbeli éveire vonatkozó pénzügyi előirányzatok tekintetében lehetséges.

 

(3)   A kérelemhez egy azon program vagy programok módosítására irányuló javaslatot kell fűzni, amelyből vagy amelyekből az átcsoportosítás végrehajtásra kerül. A program és a partnerségi megállapodás megfelelő módosításait a 30. cikk (2) bekezdésének megfelelően kell elvégezni, az egyes években a Bizottsághoz átcsoportosítandó teljes összeg meghatározásával.”.

 

Módosítás    397

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1303/2013/EU rendelet

34 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztését is;

a)  a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztését is, valamint a lehetséges végső kedvezményezetteknek a projektek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos kapacitásának kiépítése;

Módosítás    398

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1303/2013/EU rendelet

34 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a stratégia, a műveletek és a projektek láthatóságának biztosítása;

Módosítás    399

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1303/2013/EU rendelet

34 cikk – 3 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából;

f)  műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá adott esetben a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából;

Módosítás    400

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 10 pont– a alpont

1303/2013/EU rendelet

37 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a pénzügyi eszköz révén potenciálisan mozgósítható további köz- és magánszférabeli források megbecslése a végső kedvezményezett szintjéig lebontva (várható multiplikátorhatás), mindezt adott esetben kiegészítve egy arra vonatkozó értékeléssel, hogy szükség van-e – és ha igen, milyen mértékben – megkülönböztetett elbánás alkalmazására a magánbefektetői kiegészítő források bevonása céljából, és/vagy egy leírással azon mechanizmusokról, amelyek révén megállapítják az ilyen megkülönböztetett elbánás alkalmazásának a szükségességét és mértékét, például egy versenyalapú vagy kellőképpen független értékelési eljárásról;

c)  a pénzügyi eszköz révén potenciálisan mozgósítható további köz- és magánszférabeli források megbecslése a végső kedvezményezett szintjéig lebontva (várható multiplikátorhatás);

Módosítás    401

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – -b a alpont (új)

1303/2013/EU rendelet

37 cikk – 8 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)  Az ESB-alap pénzügyi eszköze által támogatott végső kedvezményezettek az ESB-alap más prioritásaiból és programjaiból, illetve az Unió költségvetése által támogatott más eszközökből is kaphatnak támogatásokat, összhangban az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal. Ebben az esetben minden támogatási forrásra vonatkozóan külön nyilvántartást kell vezetni, és az ESB-alap pénzügyi eszközéből kapott támogatásnak a többi támogatási forrástól elkülönülő elszámolható kiadásokkal rendelkező művelet részét kell képeznie.

„(8)  Az ESB-alap pénzügyi eszköze által támogatott végső kedvezményezettek az ESB-alap más prioritásaiból és programjaiból, illetve az Unió költségvetése által vagy adott esetben az Európai Stratégiai Beruházási Alapból támogatott más eszközökből is kaphatnak támogatásokat, összhangban az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal. Ebben az esetben minden támogatási forrásra vonatkozóan külön nyilvántartást kell vezetni, és az ESB-alap pénzügyi eszközéből kapott támogatásnak a többi támogatási forrástól elkülönülő elszámolható kiadásokat kell eredményeznie.

Módosítás    402

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– a alpont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az olyan pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik az ilyen hozzájárulásoknak az EBB által az Európai Stratégiai Beruházási Alappal összefüggésben kidolgozott pénzügyi termékeivel való ötvözését.

c)  az olyan pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik az ilyen hozzájárulásoknak az EBB által az Európai Stratégiai Beruházási Alappal és a 38. cikk (4) bekezdésében említett további intézményekkel összefüggésben a 39a. cikkel összhangban kidolgozott pénzügyi termékeivel való ötvözését.

Módosítás    403

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– b alpont – i pont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a hivatásos alapon pénzügyi tevékenységet folytató jogi személyként alapított olyan köztulajdonú bankot vagy pénzügyi intézményt, amely teljesíti a következő feltételeket:

iii.  a hivatásos alapon pénzügyi tevékenységet folytató jogi személyként alapított olyan köztulajdonú bankot vagy intézményt, amely teljesíti a következő feltételeket:

Módosítás    404

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– b alpont – i pont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  tagállam illetékes hatósága által adott, nemzeti vagy regionális szintű közpolitikai megbízatás alapján működik, az ESB-alapok célkitűzéseihez hozzájáruló gazdaságfejlesztési tevékenységek végrehajtása érdekében,

–  tagállam illetékes hatósága által adott, nemzeti vagy regionális szintű közpolitikai megbízatás alapján működik, ami – műveletei részeként – az ESB-alapok célkitűzéseihez hozzájáruló gazdaságfejlesztési tevékenységek végrehajtását is magában foglalja,

Módosítás    405

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– b alpont – i pont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  fejlesztési tevékenységeit olyan régiókban, szakpolitikai területeken és ágazatokban hajtja végre, amelyek tekintetében a piaci finanszírozás jellemzően nem, vagy csak elégtelen mértékben hozzáférhető,

–  az ESB-alapok célkitűzéseihez is hozzájáruló gazdaságfejlesztési tevékenységeit olyan régiókban, szakpolitikai területeken és ágazatokban hajtja végre műveletei részeként, amelyek tekintetében a piaci finanszírozás jellemzően nem, vagy csak elégtelen mértékben hozzáférhető,

Módosítás    406

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– b alpont – i pont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 4 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a hosszú távú fenntarthatóság érdekében nem nyereségmaximalizáló alapon működik,

–  műveletei hosszú távú fenntarthatósága érdekében elsősorban nem nyereségmaximalizálásra összpontosítva működik,

Módosítás    407

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– b alpont – i pont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 5 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  biztosítja, hogy ez a közvetlen részvétel a kereskedelmi tevékenységek szempontjából nem kínál semmilyen közvetlen vagy közvetett előnyt például külön elszámolások fenntartása, a kereskedelmi tevékenységek külön adminisztrációja, illetve az alkalmazandó joggal összhangban lévő bármilyen más intézkedés útján;

Módosítás    408

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– b alpont – i pont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 6 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a nemzeti jognak megfelelően független hatóság felügyelete alá tartozik;

–  az alkalmazandó jognak megfelelően független hatóság felügyelete alá tartozik;

Módosítás    409

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont– b alpont – ii pont

1303/2013/EU rendelet

38 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A pénzügyi eszköz végrehajtása során az első albekezdés a)–d) pontjában említett szervezeteknek biztosítaniuk kell az alkalmazandó jog betartását, ideértve az ESB-alapokra, az állami támogatásokra és a közbeszerzésekre irányadó szabályokat, valamint a pénzmosás megelőzésére, a terrorizmus elleni küzdelemre, az adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó normákat és alkalmazandó jogszabályokat. Az említett szervezetek nem használhatnak vagy alkalmazhatnak adókikerülést célzó konstrukciókat, különösen agresszív adótervezést vagy az uniós jogban vagy a Bizottság közleményeiben, ajánlásaiban vagy egyéb hivatalos tájékoztatóiban meghatározott helyes adóigazgatási követelményeknek nem megfelelő gyakorlatokat. Nem telepednek le olyan joghatóságban – és a pénzügyi műveletek végrehajtása vonatkozásában nem tartanak fenn üzleti kapcsolatot olyan joghatóságban letelepedett szervezettel –, amely nem működik együtt az Unióval az adózással kapcsolatos átláthatóságra és információcserére vonatkozó nemzetközileg elfogadott standardok alkalmazása terén. Az említett szervezetek a pénzügyi műveletek elvégzésére saját felelősségükre megállapodásokat köthetnek pénzügyi közvetítőkkel. Az ilyen megállapodások alapján a pénzügyi közvetítőkkel a pénzügyi műveletek végrehajtásában való részvétel tárgyában kötött szerződésekbe át kell ültetniük az e bekezdésben említett követelményeket.”

„A pénzügyi eszköz végrehajtása során az első albekezdés a)–d) pontjában említett szervezeteknek be kell tartaniuk az alkalmazandó jogot, ideértve az ESB-alapokra, az állami támogatásokra és a közbeszerzésekre irányadó szabályokat, valamint a pénzmosás megelőzésére, a terrorizmus elleni küzdelemre, az adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó normákat és alkalmazandó jogszabályokat. Az említett szervezetek nem használhatnak vagy alkalmazhatnak adókikerülést célzó konstrukciókat, különösen agresszív adótervezést vagy az uniós jogban meghatározott helyes adóigazgatási követelményeknek nem megfelelő gyakorlatokat. Nem telepednek le olyan joghatóságban – és a pénzügyi műveletek végrehajtása vonatkozásában nem tartanak fenn üzleti kapcsolatot olyan joghatóságban letelepedett szervezettel –, amely nem működik együtt az Unióval az adózással kapcsolatos átláthatóságra és információcserére vonatkozó nemzetközileg elfogadott standardok alkalmazása terén. Az említett szervezetek a pénzügyi műveletek elvégzésére saját felelősségükre megállapodásokat köthetnek pénzügyi közvetítőkkel. Az ilyen megállapodások alapján a pénzügyi közvetítőkkel a pénzügyi műveletek végrehajtásában való részvétel tárgyában kötött szerződésekbe át kell ültetniük az e bekezdésben említett követelményeket.”

Módosítás    410

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1303/2013/EU rendelet

39 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az ESB-alapokat felhasználhatják arra, hogy további magánbefektetések vonzása céljából hozzájárulást nyújtsanak a 38. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi eszközökhöz.

(1)  Az érintett tagállamok irányító hatóságai az ESB-alapokat felhasználhatják arra, hogy hozzájárulást nyújtsanak a 38. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi eszközökhöz, feltéve, hogy annak célja további magánbefektetések vonzása, valamint az továbbra is hozzájárul az ESB-alapok célkitűzéseihez és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó uniós stratégiához.

Módosítás    411

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1303/2013/EU rendelet

39 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett hozzájárulás nem haladhatja meg a végső kedvezményezetteknek nyújtott teljes támogatás 25 %-át. A 120. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett kevésbé fejlett régiókban a pénzügyi hozzájárulás az előzetes értékelés által kellően indokolt esetekben meghaladhatja a 25 %-ot, de nem lehet több 50 %-nál. Az e bekezdésben említett teljes támogatás a végső kedvezményezetteknek nyújtott új hitelek és garantált hitelek, továbbá sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetések teljes összegéből áll. Az e bekezdésben említett garantált hitelek csak annyiban vehetők figyelembe, amennyiben az ESB-alapok forrásait prudens előzetes kockázatelemzés alapján új hitelek egy csoportját lefedő garanciaszerződésekre kötik le.

(2)  Az (1) bekezdésben említett hozzájárulás nem haladhatja meg a végső kedvezményezetteknek nyújtott teljes támogatás 15%-át. A 120. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett kevésbé fejlett és átmeneti régiókban a pénzügyi hozzájárulás az előzetes értékelés vagy az EBB által az e cikk (3) bekezdése alapján elvégzett előzetes értékelés által kellően indokolt esetekben meghaladhatja a 15%-ot, de nem lehet több 30%-nál. Az e bekezdésben említett teljes támogatás a végső kedvezményezetteknek nyújtott új hitelek és garantált hitelek, továbbá sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetések teljes összegéből áll. Az e bekezdésben említett garantált hitelek csak annyiban vehetők figyelembe, amennyiben az ESB-alapok forrásait prudens előzetes kockázatelemzés alapján új hitelek egy csoportját lefedő garanciaszerződésekre kötik le.

Módosítás    412

Rendeletre irányuló javaslat

265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1303/2013/EU rendelet

39 a cikk – 4 bekezdés