Pranešimas - A8-0211/2017Pranešimas
A8-0211/2017

PRANEŠIMAS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

8.6.2017 - (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) - ***I

Biudžeto komitetas
Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjai: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth
(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
Nuomonės referentai: (*):
Jérôme Lavrilleux, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Jerzy Buzek, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Wim van de Camp, Transporto ir turizmo komitetas
Constanze Krehl, Regioninės plėtros komitetas
Paolo De Castro, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis


Procedūra : 2016/0282A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0211/2017

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0605),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 46 straipsnio d punktą, 149 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies a punktą, 164 straipsnį, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 175 straipsnį, 177 straipsnį, 178 straipsnį, 189 straipsnio 2 dalį, 212 straipsnio 2 dalį, 322 straipsnio 1 dalį ir 349 straipsnį ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0372/2016),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 26 d. Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2017[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Žuvininkystės komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0211/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  praėjus trejiems Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių įgyvendinimo metams šias taisykles vėl reikia iš dalies pakeisti, siekiant pašalinti įgyvendinimo kliūtis didinant lankstumą, supaprastinti įgyvendinimą suinteresuotosioms šalims ir tarnyboms ir labiau orientuotis į rezultatus, todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/201214 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu;

(1)  praėjus trejiems Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių įgyvendinimo metams šias taisykles vėl reikia iš dalies pakeisti, siekiant pašalinti įgyvendinimo kliūtis didinant lankstumą, supaprastinti įgyvendinimą suinteresuotosioms šalims ir tarnyboms, labiau orientuotis į rezultatus ir pagerinti prieinamumą, didinti skaidrumą ir atskaitomybę, todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/201214 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu;

_________________

_________________

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant užtikrinti tinkamas Europos Parlamento ir Tarybos diskusijas, reikia nustatyti tinkamesnius diskusijų dėl Komisijos pasiūlymo terminus;

Pagrindimas

Europos Parlamentas apgailestauja, jog diskusijoms dėl šio pasiūlymo numatyti terminai tokie, kad negalima tinkamai atsižvelgti į teisės aktų leidėjų nuomones.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  reikėtų išsaugoti pagrindinius biudžeto principus. Nukrypti nuo šių pagrindinių principų leidžiančias nuostatas, taikomas tokiose konkrečiose srityse, kaip moksliniai tyrimai, išorės veiksmai ir struktūriniai fondai, reikėtų peržiūrėti ir kuo labiau supaprastinti, atsižvelgiant į jų tolesnį aktualumą, pridėtinę vertę biudžetui ir suinteresuotosioms šalims dėl jų tenkančią naštą;

(3)  reikėtų išsaugoti pagrindinius biudžeto principus ir valdžios pasidalijimą bei esminį Audito Rūmų vaidmenį atliekant Sąjungos auditą, nurodytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 285 ir 287 straipsniuose. Nukrypti nuo šių pagrindinių principų leidžiančias nuostatas, taikomas tokiose konkrečiose srityse, kaip moksliniai tyrimai, išorės veiksmai ir struktūriniai fondai, reikėtų peržiūrėti ir kuo labiau supaprastinti, atsižvelgiant į jų tolesnį aktualumą, pridėtinę vertę biudžetui ir suinteresuotosioms šalims dėl jų tenkančią naštą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  iki 10 % Pasirengimo narystei pagalbos priemonei (PNP II), Europos kaimynystės priemonei ir vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonei skirtų lėšų finansinių metų pradžioje gali likti nepaskirstytos, kad, be jau numatytų sumų, būtų galima užtikrinti papildomą finansavimą dideliems nenumatytiems poreikiams patenkinti, naujoms krizėms spręsti ar siekiant reaguoti į dideles politines permainas trečiosiose šalyse. Jeigu šios nepaskirstytos lėšos nepanaudojamos iki metų pabaigos, Komisijos sprendimu jos turėtų būti perkeliamos;

(4)  iki 10 % Pasirengimo narystei pagalbos priemonei (PNP II), Europos kaimynystės priemonei ir vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonei skirtų lėšų finansinių metų pradžioje gali likti nepaskirstytos, kad, be jau numatytų sumų, būtų galima užtikrinti papildomą finansavimą dideliems nenumatytiems poreikiams patenkinti, naujoms krizėms spręsti ar siekiant reaguoti į dideles politines permainas trečiosiose šalyse. Jeigu šios nepaskirstytos lėšos nepanaudojamos iki metų pabaigos, Komisijos sprendimu jos turėtų būti perkeliamos, kartu užtikrinant, kad jos būtų išleistos laikantis konkrečių jų pirminės priemonės tikslų ir valdomos su ta priemone susijusių įstaigų pagal joms nustatytas taisykles;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turėtų atitikti 12 straipsnio 2 dalies e punktą, kuris susijęs tik su perkėlimo taisyklėmis. Turėtų būti užtikrinta, kad jokios nepaskirstytos lėšos, perkeliamos į kitą laikotarpį, nebūtų nukreipiamos kitiems tikslams nei konkretūs atitinkamos priemonės tikslai.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  reikėtų patikslinti sąvoką „veikla“, kai kalbama apie ES biudžetą. Veikla turėtų būti apibūdinama kaip tiesioginis patikimo finansų valdymo principo taikymas. Reikėtų susieti veiklą, tikslo nustatymą, rodiklius, rezultatus ir ekonomiškumą, veiksmingumą bei efektyvumą naudojant asignavimus. Siekiant išvengti prieštaros su esamais įvairių programų veiklos rezultatų planais, su veiklos terminologija susijusios nuorodos turėtų apsiriboti tikslais ir jų įgyvendinimo pažangos stebėsena;

(12)  reikėtų patikslinti sąvoką „veikla“, kai kalbama apie ES biudžetą. Veikla turėtų būti apibūdinama remiantis tikslų įgyvendinimu ir tiesioginiu patikimo finansų valdymo principo taikymu. Reikėtų susieti nustatytus tikslus ir veiklą, rodiklius, rezultatus, papildomumą, ekonomiškumą ir veiksmingumą bei efektyvumą naudojant asignavimus, nenurodant, ar atitinkama programa yra tinkama. Siekiant išvengti prieštaros su esamais įvairių programų veiklos rezultatų planais, su veiklos terminologija susijusios nuorodos turėtų apsiriboti tikslais ir jų įgyvendinimo pažangos stebėsena;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  laikantis skaidrumo principo, kuris įtvirtintas SESV 15 straipsnyje, pagal kurį reikalaujama, kad visos institucijos veiktų kuo atviriau, turi būti užtikrinama, kad biudžeto vykdymo srityje piliečiams būtų prieinama informacija apie tai, kur ir kokiais tikslais Sąjunga leidžia lėšas. Tokia informacija skatina demokratines diskusijas, prisideda prie piliečių dalyvavimo Sąjungos sprendimų priėmimo procese ir stiprina institucijų vykdomą Sąjungos išlaidų kontrolę ir priežiūrą. Tokie tikslai turėtų būti pasiekti skelbiant (pageidautina, kad tam būtų naudojamos šiuolaikinės komunikacijos priemonės) atitinkamą informaciją, susijusią visais Sąjungos lėšų gavėjais, laikantis visų tų gavėjų teisėtų konfidencialumo ir saugumo interesų, taip pat, kai tai susiję su fiziniais asmenimis, gerbiant jų teises į privatumą ir į asmens duomenų apsaugą. Todėl institucijos turėtų taikyti atrankos metodą skelbdamos informaciją pagal proporcingumo principą. Siekiant suteikti prasmingą informaciją sprendimai dėl jos skelbimo turėtų būti grindžiami atitinkamais kriterijais;

(14)  skaidrumo principas įtvirtintas SESV 15 straipsnyje; pagal reikalaujama, kad visos institucijos veiktų kuo atviriau, ir turi būti užtikrinama, kad biudžeto vykdymo srityje piliečiams būtų prieinama informacija apie tai, kur ir kokiais tikslais Sąjunga leidžia lėšas. Tokia informacija skatina demokratines diskusijas, prisideda prie piliečių dalyvavimo Sąjungos sprendimų priėmimo procese, stiprina institucijų vykdomą Sąjungos išlaidų kontrolę ir priežiūrą ir itin padeda didinti jos patikimumą. Komunikacija turėtų būti labiau nukeipta į gavėjus ir ja turėtų būti siekiama padidinti matomumą piliečiams, nustatytomis priemonėmis užtikrinant, kad paramos gavėjai gautų pranešimus. Tokie tikslai turėtų būti pasiekti skelbiant visą atitinkamą informaciją (pageidautina, kad tam būtų naudojamos šiuolaikinės komunikacijos priemonės), susijusią su visais Sąjungos lėšų gavėjais, laikantis tų pačių gavėjų teisėtų konfidencialumo ir saugumo interesų, taip pat, kai tai susiję su fiziniais asmenimis, gerbiant jų teises į privatumą ir į asmens duomenų apsaugą. Todėl institucijos turėtų taikyti atrankos metodą skelbdamos informaciją pagal proporcingumo principą. Siekiant suteikti prasmingą informaciją sprendimai dėl jos skelbimo turėtų būti grindžiami atitinkamais kriterijais;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  informacija apie Sąjungos lėšų panaudojimą pagal tiesioginį vykdymą turėtų būti skelbiama institucijų interneto svetainėje ir į ją turėtų būti įtraukta bent gavėjų vardas, pavardė (pavadinimas), vietovė, lėšų suma ir paskirtis. Skelbiant šią informaciją turėtų būti atsižvelgiama į susijusius kriterijus, kaip antai priemonės taikymo periodiškumą, rūšį ir svarbą;

(15)  bet kuriuo atveju bus siekiama užtikrinti didžiausią su naudos gavėjais susijusių duomenų skaidrumą, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos taisyklių. Informacija apie Sąjungos lėšų panaudojimą pagal tiesioginį, netiesioginį r pasidalijamąjį vykdymą turėtų būti skelbiama Finansinio skaidrumo sistemoje ir institucijų interneto svetainėje ir į ją turėtų būti įtraukta bent gavėjų vardas, pavardė (pavadinimas), vietovė, lėšų suma ir paskirtis. Skelbiant šią informaciją turėtų būti atsižvelgiama į susijusius kriterijus, kaip antai priemonės taikymo periodiškumą, rūšį ir svarbą;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Sąjungos lėšų gavėjų vardai, pavardės (pavadinimai) ir vietovė turėtų būti skelbiami, kai tai susiję su apdovanojimais, dotacijomis ir sutartimis, skirtomis pradėjus viešą konkurso procedūrą, visų pirma taip yra konkursų, kvietimo teikti pasiūlymus ir kvietimo dalyvauti konkurse atveju, atsižvelgiant į SESV principus, ypač į skaidrumo, proporcingumo, vienodų sąlygų taikymo ir nediskriminavimo principus. Be to, taip skelbiant informaciją, turėtų būti padedama atmestiems konkurso dalyviams kontroliuoti viešosios atrankos procedūras;

(16)  Sąjungos lėšų gavėjų vardai, pavardės (pavadinimai) ir vietovė turėtų būti skelbiami, kai tai susiję su apdovanojimais, dotacijomis ir sutartimis, skirtomis pradėjus viešą konkurso procedūrą, visų pirma taip yra konkursų, kvietimo teikti pasiūlymus ir (arba) kvietimo dalyvauti konkurse atveju, atsižvelgiant į SESV principus, ypač į skaidrumo, proporcingumo, vienodų sąlygų taikymo ir nediskriminavimo principus. Be to, taip skelbiant informaciją, turėtų būti padedama konkurso nelaimėjusiems dalyviams kontroliuoti viešosios atrankos procedūras;

Pagrindimas

Aiškesnis tekstas.

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir vietovė, taip pat lėšų suma ir paskirtis neturėtų būti skelbiami, jeigu iškyla grėsmė gavėjo neliečiamybei, kuri užtikrinama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, arba taip būtų pažeisti teisėti komerciniai gavėjo interesai;

(22)  gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir vietovė, taip pat lėšų suma ir paskirtis neturėtų būti skelbiami, jeigu iškyla grėsmė, kad toks paskelbimas gali sukelti pavojų gavėjo neliečiamybei, kuri visų pirma užtikrinama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, arba taip būtų pažeisti teisėti komerciniai gavėjo interesai;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  netiesioginio ir pasidalijamojo vykdymo atveju informaciją apie gavėjus ir galutinius gavėjus turėtų skelbti Sąjungos lėšas naudojantys asmenys, subjektai ar paskirtosios institucijos. Kai taikoma, informacijos išsamumo lygis ir kriterijai turėtų būti nustatyti susijusiose konkrečiam sektoriui skirtose taisyklėse ir išsamiau apibūdinti finansiniuose partnerystės pagrindų susitarimuose. Komisija turėtų pateikti interneto svetainės, kurioje galima rasti informaciją apie gavėjus ir galutinius gavėjus, nuorodą;

(23)  be 15 konstatuojamojoje dalyje išdėstytų aspektų, netiesioginio ir pasidalijamojo vykdymo atveju informacijos apie gavėjus ir galutinius gavėjus skelbimas turėtų būti Sąjungos lėšas naudojančių asmenų, subjektų ar paskirtųjų institucijų atsakomybė. Kai taikoma, informacijos išsamumo lygis ir kriterijai turėtų būti nustatyti susijusiose konkrečiam sektoriui skirtose taisyklėse ir išsamiau apibūdinti finansiniuose partnerystės pagrindų susitarimuose. Komisija turėtų pateikti interneto svetainės, kurioje galima rasti informaciją apie gavėjus ir galutinius gavėjus, nuorodą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  apibrėžus kiekvieno finansų pareigūno užduotis ir pareigas, finansų pareigūnai gali būti laikomi atsakingais tik tomis sąlygomis, kurios nustatytos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Sąjungos institucijose įsteigtos specialios finansinių pažeidimų komisijos, tačiau, atsižvelgiant į nedidelį joms pateikiamų bylų skaičių ir siekiant veiksmingumo, šių komisijų funkcijas tikslinga perduoti įsteigtai naujai tarpinstitucinei komisijai, kurios paskirtis – vertinti prašymus ir teikti rekomendacijas dėl administracinių sankcijų (draudimo dalyvauti procedūroje ir finansinių nuobaudų), dėl kurių į jas kreipėsi Komisija ar kitos Sąjungos institucijos ir Sąjungos įstaigos, skyrimo. Šios funkcijos perduodamos ir siekiant išvengti rekomendacijų ar nuomonių dubliavimosi bei sumažinti pavojų, kad dėl bylų, kuriose dalyvauja ir ekonominės veiklos vykdytojas, ir ES institucijų darbuotojas, bus teikiamos prieštaringos rekomendacijos ar nuomonės. Reikėtų toliau vykdyti procedūrą, pagal kurią leidimus suteikiantis pareigūnas gali prašyti patvirtinti nurodymą, kuris, to pareigūno nuomone, yra neteisėta arba prieštarauja patikimo finansų valdymo principui, ir taip būti atleistas nuo bet kokios atsakomybės. Šios komisijos sudėtis turėtų būti pakeista, kai ji atlieka šį vaidmenį;

(40)  apibrėžus kiekvieno finansų pareigūno užduotis ir pareigas, finansų pareigūnai gali būti laikomi atsakingais tik tomis sąlygomis, kurios nustatytos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Turėtų būti įsteigta speciali atskira tarpinstitucinė komisija. Kadangi finansinių pažeidimų klausimas yra susijęs su institucijos drausminiais įgaliojimais ir todėl iš esmės yra susijęs su institucijos administraciniu savarankiškumu, šios komisijos sudėtis turėtų sustiprinti jos tarpinstitucinį pobūdį;

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  teisinio saugumo sumetimais reikėtų nustatyti taisykles dėl vėlavimo, kai reikia siųsti debetinį dokumentą;

(47)  siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir skaidrumą, reikėtų nustatyti taisykles dėl vėlavimo, kai reikia siųsti debetinį dokumentą;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54)  šiame Reglamente turėtų būti nurodyta, kad mokėjimai turi būti atliekami per nurodytą laikotarpį ir, jeigu šio laikotarpio nesilaikoma, kreditoriai, išskyrus valstybes nares ir, remiantis nauja nuostata, išskyrus Europos investicijų banką ir Europos investicijų fondą, turės teisę į delspinigius iš biudžeto;

(54)  šiame Reglamente turėtų būti nurodyta, kad mokėjimai turi būti atliekami per nurodytą laikotarpį ir, jeigu šio laikotarpio nesilaikoma, kreditoriai, išskyrus valstybes nares, turės teisę į delspinigius iš biudžeto;

Pagrindimas

Šiomis aplinkybėmis su EIB grupe neturėtų būti elgiamasi kitaip nei su kitais ES biudžeto fondų veiklą vykdančiais subjektais ar Sąjungos kreditoriais. Šiuo atžvilgiu EIB grupė pagal savo statutą užtikrina, kad jos išlaidos būtų padengtos, o EIB ir (arba) EIF įtraukimas į šią nuostatą gali sukelti neigiamą kredito reitingų agentūrų reakciją, susijusią su tokiomis dabartinėmis priemonėmis, kaip ESIF, išorės įgaliojimas ir InnovFin.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60)  svarbu suteikti galimybę valstybėms narėms prašyti, kad pagal pasidalijamąjį vykdymą joms skirti ištekliai būtų pervedami Sąjungos lygmeniu ir naudojami Komisijos pagal tiesioginį ar netiesioginį vykdymą, kai įmanoma susijusios valstybės narės labui. Taip būtų optimizuojamas tų išteklių, taip pat pagal šį reglamentą ir pagal konkretiems sektoriams skirtus reglamentus, įskaitant ESIF reglamentą, nustatytų priemonių, kurioms valstybės narės prašo skirti tų išteklių, panaudojimas. Siekiant užtikrinti veiksmingą tų priemonių įgyvendinimą, būtina numatyti, kad, jei ištekliai pervedami priemonėms, nustatytoms pagal šį reglamentą ar pagal konkretiems sektoriams skirtus reglamentus, įskaitant ESIF reglamentą, taikomos tų reglamentų taisyklės;

Išbraukta.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas taip pat turėtų uždrausti asmeniui ar subjektui dalyvauti procedūroje, jei galutinis teismo sprendimas arba galutinis administracinis sprendimas priimtas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, tyčinio ar netyčinio pareigų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu, nevykdymo, dėl biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, su teroristais susijusių nusikalstamų veikų, vaikų darbo ar kitų formų prekybos žmonėmis ar pažeidimų. Be to, dalyvauti procedūroje turėtų būti draudžiama šiurkštaus teisinio įsipareigojimo pažeidimo ar bankroto atveju;

(71)  atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas taip pat turėtų uždrausti asmeniui ar subjektui dalyvauti procedūroje, jei galutinis teismo sprendimas arba galutinis administracinis sprendimas priimtas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, tyčinio ar netyčinio pareigų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu, gero mokesčių valdymo principu, įskaitant sąžiningą mokesčių srities konkurenciją, nevykdymo, jeigu jo registruota buveinė įsikūrusi nebendradarbiaujančiose šalyse ir teritorijose, dėl biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, su teroristais susijusių nusikalstamų veikų, vaikų darbo ar kitų formų prekybos žmonėmis ar pažeidimų. Be to, dalyvauti procedūroje turėtų būti draudžiama šiurkštaus teisinio įsipareigojimo pažeidimo ar bankroto atveju. Taip pat dalyvauti procedūroje turėtų būti draudžiama, jeigu nesilaikoma mokesčių skaidrumo ir viešai neteikiama ataskaitų pagal šalis informacija, kaip numatyta Direktyvoje 2013/34/ES;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(72)  priimdamas sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje arba dėl finansinės nuobaudos skyrimo ir dėl informacijos apie tai paskelbimo arba dėl asmens ar subjekto pašalinimo, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, visų pirma atsižvelgdamas į situacijos rimtumą, jos poveikį biudžetui, po atitinkamų veiksmų praėjusį laiką, jų trukmę ir jų pasikartojimą, tyčinį pobūdį arba aplaidumo mastą ir asmens ar subjekto bendradarbiavimo su atitinkama kompetentinga institucija mastą vykdant tyrimą bei jo indėlį į tyrimą;

(72)  priimdamas sprendimą dėl draudimo asmeniui ar subjektui dalyvauti procedūroje arba dėl finansinės nuobaudos skyrimo asmeniui ar subjektui ir dėl informacijos apie tai paskelbimo, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, visų pirma atsižvelgdamas į situacijos rimtumą, jos poveikį biudžetui, po atitinkamų veiksmų praėjusį laiką, jų trukmę ir jų pasikartojimą, tyčinį pobūdį arba aplaidumo mastą ir asmens ar subjekto bendradarbiavimo su atitinkama kompetentinga institucija mastą vykdant tyrimą bei jo indėlį į tyrimą;

Pakeitimas   17

Pasiūlymas dėl reglamento

80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(80)  svarbu galėti sustiprinti atgrasomąjį poveikį, kuris užtikrinamas draudimu dalyvauti procedūroje ir finansine nuobauda. Šiuo atžvilgiu atgrasomasis poveikis turėtų būti sustiprintas suteikiant galimybę skelbti informaciją, susijusią su draudimu dalyvauti procedūroje ir (arba) finansine nuobauda, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 (6) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (7). Taip turėtų būti padedama užtikrinti, kad tokie veiksmai nebūtų kartojami. Siekiant teisinio tikrumo ir laikantis proporcingumo principo turėtų būti nurodyta, kuriais atvejais informacija neturėtų būti skelbiama. Atlikdamas vertinimą atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas turėtų atsižvelgti į visas komisijos rekomendacijas. Fizinių asmenų atveju asmens duomenys turėtų būti skelbiami tik išimtiniais atvejais, o tokių duomenų skelbimas turėtų būti pateisinamas veiksmų rimtumu arba jų poveikiu Sąjungos finansiniams interesams;

(80)  svarbu galėti sustiprinti atgrasomąjį poveikį, kuris užtikrinamas draudimu dalyvauti procedūroje ir finansine nuobauda. Šiuo atžvilgiu atgrasomasis poveikis turėtų būti sustiprintas suteikiant galimybę skelbti informaciją, susijusią su draudimu dalyvauti procedūroje ir (arba) finansine nuobauda, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 (6) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 1a. Taip turėtų būti padedama užtikrinti, kad tokie veiksmai nebūtų kartojami. Siekiant teisinio tikrumo ir laikantis proporcingumo principo turėtų būti nurodyta, kuriais atvejais informacija neturėtų būti skelbiama. Atlikdamas vertinimą atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas turėtų atsižvelgti į visas komisijos rekomendacijas. Fizinių asmenų atveju asmens duomenys turėtų būti skelbiami tik išimtiniais atvejais, o tokių duomenų skelbimas turėtų būti pateisinamas veiksmų rimtumu arba jų poveikiu Sąjungos finansiniams interesams;

 

________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(88)  pažangą elektroninio keitimosi informacija ir elektroninio dokumentų teikimo, kurie yra svarbi supaprastinimo priemonė, srityje turėtų papildyti aiškios naudotinų sistemų patvirtinimo sąlygos, kad būtų galima sukurti teisiškai patikimą aplinką, kartu išsaugant Sąjungos lėšų valdymo lankstumą dalyvių, gavėjų ir leidimus suteikiančių pareigūnų labui, kaip numatyta šiame reglamente;

(88)  pažangą elektroninio keitimosi informacija ir elektroninio dokumentų teikimo, įskaitant, jei reikia, elektroninį viešąjį pirkimą, kurie yra svarbi supaprastinimo priemonė, srityje turėtų papildyti aiškios naudotinų sistemų patvirtinimo sąlygos, kad būtų galima sukurti teisiškai patikimą aplinką, kartu išsaugant Sąjungos lėšų valdymo lankstumą dalyvių, gavėjų ir leidimus suteikiančių pareigūnų labui, kaip numatyta šiame reglamente;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

96 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(96)  svarbu pripažinti specifinį derinimo priemonių pobūdį, kai Komisija savo įnašą derina su finansų įstaigų įnašu, taip pat paaiškinti finansinėms priemonėms skirtos X antraštinės dalies taikymą;

(96)  svarbu pagerinti derinimo priemonių pobūdį ir naudojimą, kai Komisija savo įnašą derina su finansų įstaigų įnašu, taip pat paaiškinti finansinėms priemonėms skirtos X antraštinės dalies taikymą;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

97 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(97a)  reikia užtikrinti didžiausią su rangovais ir subrangovais susijusį skaidrumą ir susijusių duomenų prieinamumą;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

105 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(105)  tikslinga nustatyti ir atskirai įvertinti įvairius atvejus, paprastai įvardijamus kaip interesų konflikto situacijas. Sąvoką „interesų konfliktas“ reikėtų vartoti tik tais atvejais, kai tokioje situacijoje atsiduria subjektas arba asmuo, kurio pareigos susijusios su biudžeto vykdymu, auditu arba kontrole, arba Sąjungos institucijos pareigūnas ar tarnautojas. Jei ekonominės veiklos vykdytojas mėgina netinkamai paveikti procedūrą ar gauti konfidencialios informacijos, tokie veiksmai turėtų būti laikomi sunkiu profesiniu nusižengimu. Be to, ekonominės veiklos vykdytojai gali atsidurti situacijoje, kai jie neturėtų būti pasirenkami sutarčiai vykdyti dėl konfliktuojančių profesinių interesų. Pavyzdžiui, bendrovė neturėtų vertinti projekto, kuriame ji dalyvavo, arba auditorius neturėtų audituoti sąskaitų, kurias jis pats anksčiau patvirtino;

(105)  tikslinga nustatyti ir atskirai įvertinti įvairius atvejus, paprastai įvardijamus kaip interesų konflikto situacijas. Sąvoką „interesų konfliktas“ reikėtų vartoti tik tais atvejais, kai tokioje situacijoje atsiduria subjektas arba asmuo, kurio pareigos susijusios su biudžeto vykdymu, auditu arba kontrole, arba Sąjungos institucijos pareigūnas ar tarnautojas. Jei ekonominės veiklos vykdytojas mėgina netinkamai paveikti procedūrą ar gauti konfidencialios informacijos, tokie veiksmai turėtų būti laikomi sunkiu profesiniu nusižengimu, dėl kurio tas veiklos vykdytojas gali būti pašalinamas iš procedūros. Be to, ekonominės veiklos vykdytojai gali atsidurti situacijoje, kai jie neturėtų būti pasirenkami sutarčiai vykdyti dėl profesinių interesų konflikto. Pavyzdžiui, bendrovė neturėtų vertinti projekto, kuriame ji dalyvavo, arba auditorius neturėtų audituoti sąskaitų, kurias jis pats anksčiau patvirtino;

Pakeitimas   22

Pasiūlymas dėl reglamento

108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(108)  Sąjungos viešaisiais pirkimais turėtų būti užtikrintas efektyvus, skaidrus ir tinkamas Sąjungos lėšų panaudojimas. Tuo atžvilgiu elektroniniais viešaisiais pirkimais turėtų būti prisidedama prie geresnio Sąjungos lėšų panaudojimo ir gerinamos visų ekonominės veiklos vykdytojų galimybės gauti sutartis;

(108)  Sąjungos viešaisiais pirkimais turėtų būti užtikrintas efektyvus, skaidrus ir tinkamas Sąjungos lėšų panaudojimas, kartu sumažinant administracinę naštą Sąjungos lėšų gavėjams ir vadovaujančiosioms institucijoms. Tuo atžvilgiu elektroniniais viešaisiais pirkimais turėtų būti prisidedama prie geresnio Sąjungos lėšų panaudojimo ir gerinamos visų ekonominės veiklos vykdytojų galimybės gauti sutartis. Visos Sąjungos institucijos, vykdančios viešuosius pirkimus, savo interneto svetainėse turėtų paskelbti aiškias taisykles dėl įsigijimo, išlaidų ir stebėsenos, taip pat visas sudarytas sutartis, įskaitant jų vertę;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(124)  būtina aiškiai nustatyti dotacijoms skirtos antraštinės dalies taikymo sritį, ypač nurodant, kokios rūšies veiklai ar įstaigai galima skirti dotaciją, taip pat teisinius įsipareigojimus, kuriais galima dengti dotacijas. Visų pirma, reikėtų palaipsniui atsisakyti sprendimų dėl dotacijos, nes jais naudojamasi ribotai, ir laipsniškai pereiti prie el. dotacijų. Reglamento struktūra turėtų būti supaprastinta perkeliant nuostatas dėl priemonių, kurios nėra dotacijos, į kitas reglamento dalis. Reikėtų aiškiai nustatyti įstaigų, kurios gali gauti dotacijas veiklai, pobūdį, nes sąvoka „institucijos, siekiančios kokių nors bendrų Sąjungos interesų“ patenka į sąvokos „įstaigos, turinčios kokį nors tikslą, kuris sudaro kurios nors Sąjungos politikos krypties dalį ir kuriuo remiamas jos įgyvendinimas“ taikymo sritį. Be to, reikėtų atsisakyti pernelyg siauros sąvokos „institucijos, siekiančios kokių nors bendrų Sąjungos interesų“ apibrėžties;

(124)  būtina aiškiai nustatyti dotacijoms skirtos antraštinės dalies taikymo sritį, ypač nurodant, kokios rūšies veiklai ar įstaigai galima skirti dotaciją, taip pat teisinius įsipareigojimus, kuriais galima dengti dotacijas. Visų pirma, reikėtų palaipsniui atsisakyti sprendimų dėl dotacijos, nes jais naudojamasi ribotai, ir laipsniškai pereiti prie el. dotacijų. Reglamento struktūra turėtų būti supaprastinta perkeliant nuostatas dėl priemonių, kurios nėra dotacijos, į kitas reglamento dalis. Reikėtų aiškiai nustatyti įstaigų, kurios gali gauti dotacijas veiklai, pobūdį, nes sąvoka „institucijos, siekiančios kokių nors bendrų Sąjungos interesų“ patenka į sąvokos „įstaigos, turinčios kokį nors tikslą, kuris sudaro kurios nors Sąjungos politikos krypties dalį ir kuriuo remiamas jos įgyvendinimas“ taikymo sritį;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(130)  reikėtų paaiškinti patikrinimų ir kontrolės, kitokių nei periodinis fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar fiksuotųjų normų vertinimas, apimtį. Per šiuos patikrinimus ir kontrolę visų pirma reikėtų tikrinti, ar įvykdytos fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių arba fiksuotųjų normų mokėjimo sąlygos, įskaitant, kai reikia, pasiektus rezultatus. Remiantis tomis sąlygomis neturėtų būti reikalaujama teikti ataskaitos apie gavėjo faktiškai patirtas išlaidas. Jei fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar finansavimo taikant fiksuotąją normą sumos buvo ex ante nustatytos atsakingo leidimus suteikiančio pareigūno ar Komisijos sprendimu, jos neturėtų būti ginčijamos per ex post kontrolę. Atliekant periodinį fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar fiksuotųjų normų vertinimą, statistiniais ar metodiniais tikslais gali prireikti prieigos prie gavėjo sąskaitų. Remiantis periodiniu vertinimu būsimiems susitarimams taikytinos fiksuotosios sumos, vieneto įkainiai ar fiksuotosios normos gali būti atnaujinami, tačiau periodinio vertinimo rezultatai neturėtų tapti abejonių dėl jau sutartų fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar fiksuotųjų normų pagrindu. Prieiga prie gavėjo sąskaitų taip pat būtina sukčiavimo prevencijos ir nustatymo tikslais;

(130)  reikėtų paaiškinti patikrinimų ir kontrolės, kitokių nei periodinis fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar fiksuotųjų normų vertinimas, apimtį. Per šiuos patikrinimus ir kontrolę visų pirma reikėtų tikrinti, ar įvykdytos fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių arba fiksuotųjų normų mokėjimo sąlygos, įskaitant, kai reikia, pasiektus rezultatus. Remiantis tomis sąlygomis neturėtų būti reikalaujama teikti ataskaitos apie gavėjo faktiškai patirtas išlaidas. Tų patikrinimų ir kontrolės dažnumas ir taikymo sritis turėtų būti apibrėžti, be kita ko, atsižvelgiant į su naudos gavėjais susijusią riziką, grindžiamą ankstesniais pažeidimais. Jei fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar finansavimo taikant fiksuotąją normą sumos buvo ex ante nustatytos atsakingo leidimus suteikiančio pareigūno ar Komisijos sprendimu, jos neturėtų būti ginčijamos per ex post kontrolę. Atliekant periodinį fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar fiksuotųjų normų vertinimą, statistiniais ar metodiniais tikslais gali prireikti prieigos prie gavėjo sąskaitų. Remiantis periodiniu vertinimu būsimiems susitarimams taikytinos fiksuotosios sumos, vieneto įkainiai ar fiksuotosios normos gali būti atnaujinami, tačiau periodinio vertinimo rezultatai neturėtų tapti abejonių dėl jau sutartų fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių ar fiksuotųjų normų pagrindu. Prieiga prie gavėjo sąskaitų taip pat būtina sukčiavimo prevencijos ir nustatymo tikslais;

Pagrindimas

Patikrinimai ir kontrolė turėtų būti labiau sutelkti į naudos gavėjus, kurie Sąjungos biudžetui kelia didesnį pavojų. Rizika pagrįsti patikrinimai ir kontrolė suteiktų galimybę ES daugiau savo išteklių naudoti konkretiems veiksmams, o ne administravimui.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

131 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(131a)   kad būtų apsaugotas vienas iš pagrindinių viešųjų finansų principų, šiame reglamente reikėtų išlaikyti ne pelno taisyklę. Ne pelno taisyklė turėtų būti laikoma viena iš pagrindinių priemonių, skirta išvengti netinkamo viešųjų lėšų naudojimo;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

136 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(136)  pastaraisiais metais Sąjunga vis dažniau taikė finansines priemones, kuriomis buvo galima sutelkti daugiau ES biudžeto lėšų, tačiau tos priemonės kėlė ir finansinę riziką biudžetui. Tos finansinės priemonės – tai ne tik Finansiniame reglamente jau nurodytos priemonės, bet ir kitos priemonės, kaip antai biudžeto garantijos ir finansinė parama, kurios anksčiau buvo reglamentuojamos tik taisyklėmis, nustatytomis atitinkamuose toms priemonėms skirtuose pagrindiniuose teisės aktuose. Greta jau galiojančių finansinėms priemonėms taikomų taisyklių svarbu nustatyti bendrą sistemą, siekiant užtikrinti, kad tam priemonių rinkiniui būtų taikomi vienodi principai, taip pat svarbu tas priemones sujungti į naująją antraštinę dalį, apimančią biudžeto garantijoms ir finansinei paramai valstybėms narėms ar trečiosioms šalims skirtus skirsnius;

(136)  pastaraisiais metais Sąjunga vis dažniau taikė finansines priemones, kuriomis turėtų būti galima sutelkti daugiau ES biudžeto lėšų, tačiau tos priemonės kėlė ir finansinę riziką biudžetui. Tos finansinės priemonės – tai ne tik Finansiniame reglamente jau nurodytos priemonės, bet ir kitos priemonės, kaip antai biudžeto garantijos ir finansinė parama, kurios anksčiau buvo reglamentuojamos tik taisyklėmis, nustatytomis atitinkamuose toms priemonėms skirtuose pagrindiniuose teisės aktuose. Greta jau galiojančių finansinėms priemonėms taikomų taisyklių svarbu nustatyti bendrą sistemą, siekiant užtikrinti, kad tam priemonių rinkiniui būtų taikomi vienodi principai, taip pat svarbu tas priemones sujungti į naują antraštinę dalį, apimančią biudžeto garantijoms ir finansinei paramai valstybėms narėms ar trečiosioms šalims skirtus skirsnius;

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

139 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(139)  leidimas taikyti finansines priemones, biudžeto garantijas ir finansinę paramą turėtų būti suteikiamas priimant pagrindinį teisės aktą. Kai tinkamai pagrįstais atvejais finansinės priemonės nustatomos nepriimant pagrindinio teisės akto, Europos Parlamentas ir Taryba turėtų joms suteikti leidimą biudžete;

(139)  leidimas taikyti finansines priemones, biudžeto garantijas, finansinę paramą ir patikos fondus turėtų būti suteikiamas priimant pagrindinį teisės aktą;

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

142 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(142)  tikslinga pripažinti interesų derinimą siekiant Sąjungos politikos tikslų ir ypač tai, kad Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas turi specifinės finansinių priemonių įgyvendinimo patirties;

(142)  tikslinga pripažinti interesų derinimą siekiant Sąjungos politikos tikslų ir ypač tai, kad Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas (EIF) turi specifinės finansinių priemonių ir biudžeto garantijų įgyvendinimo patirties;

Pagrindimas

EIB yra vienintelė ES finansų įstaiga, kuri pagal SESV yra įpareigota taikyti ES tikslus, taisykles ir standartus ir kuri turi SESV nustatytą audito ir kontrolės sistemą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

164 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(164)  Komisijai turėtų būti leidžiama steigti ir valdyti Sąjungos patikos fondus, skirtus veiksmams ekstremaliosiose situacijose, veiksmams po ekstremaliųjų situacijų arba teminiams veiksmams vykdyti ne tik Sąjungos išorėje, bet ir viduje. Pastarieji įvykiai Europos Sąjungoje atskleidė būtinybę lanksčiau teikti finansavimą ES viduje. Išorės ir vidaus politikos ribas tampa vis sunkiau atskirti, todėl toks lankstumas padėtų reaguoti į tarpvalstybines problemas. Būtina nurodyti principus, taikytinus Sąjungos patikos fondams skirtiems įnašams, paaiškinti finansų pareigūnų ir patikos fondo valdybos pareigas. Taip pat būtina nustatyti taisykles, kuriomis būtų užtikrinamas sąžiningas dalyvaujančių paramos teikėjų atstovavimas patikos fondo valdyboje ir privalomas teigiamas Komisijos balsas dėl fondų lėšų panaudojimo;

(164)  patikos fondai gali labai pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos priimtą biudžetą ir sukelia riziką, kad finansavimo priemonių lėšos bus panaudotos tikslams, kurie nėra numatyti pagrindiniuose aktuose, kuriais nustatomos tos priemonės. Vis dėlto patikos fondai teikia papildomą naudą, nes sutelkia išteklius, išskyrus tuos atvejus, kai visi sutelkiami ištekliai yra visų pirma Sąjungos ištekliai. Komisijai turėtų būti leidžiama steigti ir valdyti Sąjungos patikos fondus, skirtus veiksmams ekstremaliosiose situacijose, veiksmams po ekstremaliųjų situacijų arba teminiams veiksmams, kurie skirti išoriniams veiksmams. Būtina nurodyti principus, taikytinus tiems patikos fondams skirtiems įnašams, paaiškinti finansų pareigūnų ir patikos fondo valdybos pareigas. Taip pat būtina nustatyti taisykles, kuriomis būtų užtikrinamas sąžiningas dalyvaujančių paramos teikėjų ir, tinkamais atvejais, Europos Parlamento atstovavimas patikos fondo valdyboje ir privalomas teigiamas Komisijos balsas dėl fondų lėšų panaudojimo;

Pagrindimas

Pranešėjai nemano, kad šiuo atveju tinkama Sąjungos patikos fondų taikymo sritį išplėsti ir juos taikyti vidaus veiksmams. Žr. papildomą pagrindimą dėl 227 straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

167 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(167)  turėtų būti išsaugotas institucijų rengiamų statybų projektų ataskaitų teikimo Europos Parlamentui ir Tarybai būdas. Institucijoms turėtų būti leidžiama finansuoti naujus statybų projektus iš asignavimų, gautų pastatams, kurie jau parduoti, todėl reikėtų įtraukti nuorodą į nuostatas dėl asignuotųjų įplaukų. Taip būtų galima reaguoti į kintančius poreikius institucijų pastatų politikos srityje, taupyti lėšas ir suteikti lankstumo;

(167)  turėtų būti pagerintas institucijų rengiamų statybų projektų ataskaitų teikimo Europos Parlamentui ir Tarybai būdas. Institucijoms turėtų būti leidžiama finansuoti naujus statybų projektus iš asignavimų, gautų pastatams, kurie jau parduoti, todėl reikėtų įtraukti nuorodą į nuostatas dėl asignuotųjų įplaukų. Taip būtų galima reaguoti į kintančius poreikius institucijų pastatų politikos srityje, taupyti lėšas ir suteikti daugiau lankstumo;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

169 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(169)  siekiant paspartinti specialiųjų priemonių įgyvendinimą, tikslinga supaprastinti mobilizavimo ir perkėlimo procedūras Komisijai atliekant vidaus perkėlimus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui ir Europos Sąjungos solidarumo fondui;

Išbraukta.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

170 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(170)  siekiant užtikrinti, kad pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) būtų skubiai teikiami reikiami ištekliai besikeičiantiems politikos prioritetams paremti, kiekvienai iš trijų krypčių turėtų būti nustatytos tokios orientacinės dalys, o kiekvienam iš atskiros krypties teminių prioritetų – tokia minimali procentinė dalis, kad būtų galima veikti lanksčiau. Taip būtų patobulintas programos valdymas ir būtų sudaromos palankesnės sąlygos biudžeto išteklius skirti veiksmams, kuriais pasiekiama geresnių užimtumo ir socialinių rezultatų;

(170)  siekiant užtikrinti, kad pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) būtų skubiai teikiami reikiami ištekliai besikeičiantiems politikos prioritetams paremti, kiekvienai iš trijų krypčių turėtų būti nustatytos tokios orientacinės dalys, o kiekvienam iš atskiros krypties teminių prioritetų – tokia minimali procentinė dalis, kad būtų galima veikti lanksčiau, kartu išlaikant plataus užmojo EURES tarpvalstybinių partnerysčių įgyvendinimo lygį. Taip būtų patobulintas programos valdymas ir būtų sudaromos palankesnės sąlygos biudžeto išteklius skirti veiksmams, kuriais pasiekiama geresnių užimtumo ir socialinių rezultatų;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

171 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(171)  siekiant suteikti daugiau galimybių investuoti į kultūros ir tvaraus turizmo infrastruktūrą nedarant poveikio išsamiam ES aplinkos teisės aktų taikymui, visų pirma atitinkamai Direktyvos dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo ir Direktyvos dėl poveikio aplinkai vertinimo taikymui, turėtų būti panaikinti tam tikri apribojimai, susiję su paramos tokioms investicijoms apimtimi;

(171)  turėtų būti išlaikomos investicijos į nedidelio masto kultūros ir tvaraus turizmo infrastruktūrą nedarant poveikio išsamiam ES aplinkos teisės aktų taikymui, visų pirma atitinkamai Direktyvos dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo ir Direktyvos dėl poveikio aplinkai vertinimo taikymui. Pagrįstais atvejais paramos tokioms investicijoms apimtis galėtų būti padidinta;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

172 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(172)  siekiant spręsti problemas, susijusias su augančiais migrantų ir pabėgėlių srautais, reikėtų įvardyti tikslus, prie kurių įgyvendinimo galėtų prisidėti ERPF, teikdamas paramą migrantams ir pabėgėliams;

(172)  siekiant spręsti problemas, susijusias su augančiais migrantų ir pabėgėlių srautais, reikėtų įvardyti tikslus, prie kurių įgyvendinimo galėtų prisidėti ERPF, teikdamas paramą migrantams ir pabėgėliams, kuriems suteikta tarptautinė apsauga. Toks indėlis gali būti veiksmingas, ypač šalyse, į kurias plūsta dideli migrantų srautai, jei kartu visos Europos mastu bus tikrai taikomas solidarumo principas, taigi ir imamasi veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningą naštos pasidalijimą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

172 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(172a)  horizontalieji principai, t. y. partnerių dalyvavimas, tvarus vystymasis, lyčių lygybė ir nediskriminavimas, labai svariai prisidėjo prie veiksmingo ESI fondų paramos įgyvendinimo ir turėtų būti išlaikyti kaip bet kokių investicijų, susijusių su Sąjungos biudžetu, įskaitant finansines priemones ESIF, pirmtakai;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

176 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(176)  atsižvelgiant į tai, kad, siekiant veiksmingai spręsti migracijos ir prieglobsčio problemas, didinama visų Sąjungos fondų sąveika, turėtų būti užtikrinta, kad, kai teminiai uždaviniai konkrečiam fondui skirtose taisyklėse nurodomi kaip prioritetai, tokie prioritetai turėtų apimti tinkamą kiekvieno tų sričių fondo naudojimą;

(176)  atsižvelgiant į tai, kad siekiant veiksmingai spręsti migracijos ir prieglobsčio problemas didinama visų Sąjungos fondų sąveika, turėtų būti užtikrinta, kad, kai teminiai uždaviniai konkrečiam fondui skirtose taisyklėse nurodomi kaip prioritetai, tokie prioritetai turėtų apimti tinkamą kiekvieno fondo naudojimą toms sritims. Tam tikrais atvejais rekomenduojama užtikrinti koordinavimą su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu (PMIF);

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

178 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(178)  siekiant optimizuoti valstybėms narėms pagal sanglaudos politiką skirtų finansinių išteklių panaudojimą, valstybėms narėms būtina leisti perkelti ESI fondų asignavimus priemonėms, nustatytoms pagal Finansinį reglamentą ar konkrečiam sektoriui skirtus reglamentus;

Išbraukta.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

178 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(178a)   Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo finansiniai ištekliai turėtų būti griežtai skiriami bendrai žuvininkystės politikai remti siekiant išsaugoti jūrų biologinius išteklius, valdyti šių išteklių žvejybą ir šiuos išteklius naudojančius laivynus, užtikrinti gėlo vandens biologinius išteklius ir akvakultūrą, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

199 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(199a)  pagal rekomendacijas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1296/2013 10 konstatuojamojoje dalyje ir šio reglamento 176 straipsnyje, valstybės narės turėtų dažniau naudoti supaprastintą išlaidų apmokėjimą ir bendros fiksuotosios sumos finansavimą, kad būtų sumažinta susijusi administracinė našta ir supaprastintos lėšų paskirstymą reglamentuojančios taisyklės;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

199 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(199b)  siekiant užtikrinti didesnį efektyvumą, valstybės narės turėtų galėti dažniau naudoti supaprastintą išlaidų apmokėjimą ir bendros fiksuotosios sumos finansavimą, kad būtų sumažinta susijusi administracinė našta ir supaprastintos lėšų paskirstymą reglamentuojančios taisyklės;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

200 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(202)  siekiant sudaryti geresnes sąlygas anksčiau ir tikslingiau vykdyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, susijusius su standartinių vieneto įkainių ar finansavimo taikant fiksuotąją normą nustatymu, su sąžiningu, nešališku ir patikrinamu jų apskaičiavimo metodu ir su finansavimu, kuris grindžiamas sąlygų, susijusių su programos įgyvendinimo ar jos tikslų pasiekimo pažanga, o ne su išlaidomis, įvykdymu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(200)  siekiant sudaryti geresnes sąlygas anksčiau ir tikslingiau vykdyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti šį reglamentą papildančius aktus, susijusius su skirtingų sąlygų taikymo investuotojams apibrėžimu ir jo taikymo sąlygomis, standartinių vieneto įkainių ar finansavimo taikant fiksuotąją normą nustatymu, su sąžiningu, nešališku ir patikrinamu jų apskaičiavimo metodu ir su finansavimu, kuris grindžiamas sąlygų, susijusių su programos įgyvendinimo ar jos tikslų pasiekimo pažanga, o ne su išlaidomis, įvykdymu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

239 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(239)  siekiant didinti intervencijos veiksmingumą, pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) gali būti nustatyta derinimo priemonė ar priemonės. Tokiomis derinimo priemonėmis turėtų būti finansuojamos derinimo operacijos – veiksmai, kuriuos vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama ir (arba) finansinės priemonės, be kita ko, EIVT nuosavo kapitalo ir EIVT skolos finansinės priemonės, ir EIB grupės (įskaitant EIB finansavimą pagal ESIF), plėtros ar kitų finansų įstaigų bei investuotojų teikiamas finansavimas;

(239)  siekiant didinti intervencijos veiksmingumą, pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) gali būti nustatytos derinimo priemonės. Tokiomis derinimo priemonėmis galėtų būti finansuojamos derinimo operacijos – veiksmai, kuriuos vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama, pvz., valstybių narių biudžeto lėšos, EITP dotacijos ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšos, ir (arba) finansinės priemonės, įskaitant EITP nuosavo kapitalo ir EITP skolos finansinių priemonių derinius ir EIB grupės (įskaitant EIB finansavimą pagal ESIF) arba nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų, plėtros ar kitų finansų įstaigų bei investuotojų teikiamą finansavimą ir (arba) privačią finansinę paramą, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius finansinius įnašus, be kita ko, įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę;

Pagrindimas

Derinimo priemonėmis turėtų būti skatinama plačiu mastu derinti įnašus iš nacionalinių ir ES biudžetų arba privačių investuotojų, siekiant optimaliai panaudoti esamus išteklius ir pritraukti kuo daugiau privačių investicijų.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

239 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(239a)  derinimo priemonės turėtų būti valdomos remiantis ex ante vertinimais pagal Finansinį reglamentą ir turėtų atspindėti patirtį, įgytą įgyvendinant EITP derinamąjį finansavimą, nurodytą 2017 m. sausio 20 d. paskelbtoje EITP 2017 m. daugiametėje darbo programoje. EITP derinimo priemonės turėtų būti nustatytos daugiametėse ir (arba) metinėse darbo programose ir priimtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 17 ir 25 straipsnius. Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui ir Tarybai būtų skaidriai ir laiku teikiamos ataskaitos dėl bet kokios derinimo priemonės įgyvendinimo;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad derinimo priemonės būtų rengiamos ir naudojamos laikantis aiškiai apibrėžto ir skaidraus valdymo proceso ir būtų atsižvelgiama į patirtį, įgytą koordinuojant dabartinį EITP kvietimą teikti pasiūlymus 2017 m. (kvietimas dėl derinimo). Visų pirma kalbant apie Parlamento EITP priežiūrą, mišraus finansavimo priemones ir operacijas reikia rengti laikantis nustatyto plano ir sprendimų priėmimo mechanizmų pagal EITP darbo programos ciklą.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

239 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(239b)  EITP derinimo priemonių tikslas yra palengvinti ir racionalizuoti paraiškų teikimo procedūrą, kuri būtų skirta visoms paramos formoms, įskaitant Sąjungos dotacijas pagal EITP ir privačiojo sektoriaus finansus. Šiomis derinimo priemonėmis turėtų būti siekiama optimizuoti projektų rengėjams taikomą paraiškų pateikimo procesą, taikant bendrą vertinimo procesą techniniu ir finansiniu požiūriais;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

239 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(239c)  taikant EITP derinimo priemones turėtų būti užtikrinamas lankstesnis projektų pateikimo laikotarpis, taip pat supaprastintas ir racionalizuotas projektų nustatymo ir finansavimo procesas. Be to, taikant šias priemones turėtų būti didinama susijusių finansinių institucijų atsakomybė ir įsipareigojimai, taip pat mažinama rizika, kad projektai, kuriems numatyta skirti dotacijų, nepasieks finansavimo užbaigimo etapo ir todėl negaus išmokų;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

239 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(239d)  taikant EITP derinimo priemones turėtų būti užtikrinamas geresnis koordinavimas, keitimasis informacija ir valstybių narių, Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ir privačių investuotojų tarpusavio bendradarbiavimas, siekiant sukurti ir remti tinkamą bazę projektų, kuriais siekiama EITP politikos tikslų;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

240 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(240)  EIVT derinimo priemone turėtų būti siekiama stiprinti Sąjungos išlaidų didinamąjį poveikį, pritraukiant papildomų išteklių iš privačiųjų investuotojų. Be to, šia priemone turėtų būti užtikrinama, kad veiksmai, kuriems teikiama parama, taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs;

(240)  EIVT derinimo priemonėmis turėtų būti siekiama stiprinti Sąjungos išlaidų didinamąjį poveikį, pritraukiant papildomų išteklių iš privačiųjų investuotojų, tokiu būdu užtikrinant maksimalų privačių investuotojų dalyvavimo lygį. Be to, šiomis priemonėmis turėtų būti užtikrinama, kad veiksmai, kuriems teikiama parama, taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs ir padėtų išspręsti investicijų sverto poveikio trūkumo problemą. Jos turėtų padėti pasiekti Sąjungos tikslus, nustatytus per Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21), kurti darbo vietas ir užtikrinti tarpvalstybinį sujungiamumą. Kai ir EIPT, ir ESIF naudojamasi finansuojant veiksmus, Audito Rūmai turėtų atlikti vertinimą ir išsiaiškinti, ar jie padeda siekti tų tikslų;

Pakeitimas   48

Pasiūlymas dėl reglamento

240 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(240a)   EIB garantijų fondo pagal ESIF finansavimas suteikiamas iš Sąjungos biudžeto. Todėl EIB turėtų galėti sistemingai imtis veiksmų ir suteikti pirmojo nuostolio garantijas taikant jungtinio finansavimo mechanizmus toms operacijoms, kurioms jau skirta lėšų iš Sąjungos biudžeto (pvz., EITP ir ESIF), kad būtų užtikrintas ir palengvintas papildomumas ir bendrų privačių investuotojų dalyvavimas, kai naudojamasi EIPT derinimo priemonėmis;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

241 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(241)  siekiant remti transeuropiniam transporto tinklui daugiausia pridėtinės vertės teikiančių projektų, susijusių su pagrindinio tinklo koridoriais, tarpvalstybiniais projektais ir projektais dėl kitų pagrindinio tinko atkarpų, įgyvendinimą, būtina leisti lanksčiai naudoti daugiametę darbų programą ir panaudoti iki 95 % finansinių biudžeto išteklių, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 1306/2013;

Išbraukta.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

241 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(241a)  atsižvelgiant į kitokį EITP telekomunikacijų sektoriaus pobūdį, palyginti su EITP transporto ir energetikos sektoriais (mažesnis vidutinis dotacijos dydis, sąnaudų rūšys ir projektų rūšys), reikėtų vengti nereikalingos naštos paramos gavėjams ir valstybėms narėms, dalyvaujančioms susijusioje veikloje, taikant ne tokį griežtą įpareigojimą patvirtinti išlaidas, nepažeidžiant patikimo finansų valdymo principo;

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

241 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(241b)  derinimo priemonės turėtų būti valdomos remiantis ex ante vertinimais pagal Finansinį reglamentą ir atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant kvietimą teikti paraiškas dėl derinimo pagal 2017 m. sausio 20 d. paskelbtą EITP daugiametę darbo programą (kvietimas dėl derinimo)1a. EITP derinimo priemonės turėtų būti nustatytos daugiametėse ir (arba) metinėse darbo programose, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1316/20131b 17 ir 25 straipsnius. Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui ir Tarybai būtų skaidriai ir laiku teikiamos ataskaitos dėl bet kokios derinimo priemonės įgyvendinimo;

 

________________

 

1a 2017 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2014) 1921, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto sektoriaus finansinės pagalbos daugiametė darbo programa (C(2017) 0164).

 

1b 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 348, 2013 12 20, p. 129–171);

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

241 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(241c)  EITP derinimo priemonių tikslas yra palengvinti ir racionalizuoti paraiškų teikimo procedūrą, kuri būtų skirta visoms paramos formoms, įskaitant Sąjungos dotacijas pagal EITP ir privačiojo sektoriaus finansus. Derinimo priemonėmis turėtų būti siekiama optimizuoti projektų rengėjams taikomą paraiškų pateikimo procesą numatant bendrą vertinimo procesą techniniu ir finansiniu požiūriais;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

241 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(241d)  taikant EITP derinimo priemones turėtų būti užtikrinamas lankstesnis projektų pateikimo tvarkaraštis, taip pat supaprastintas ir racionalizuotas projektų atrankos ir finansavimo procesas. Be to, taikant šias priemones turėtų būti didinama susijusių finansinių institucijų atsakomybė ir įsipareigojimai, taip pat mažinama rizika, kad projektai, kuriems numatyta skirti dotacijų, nepasieks finansavimo užbaigimo etapo ir todėl negaus išmokų;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

241 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(241e)  taikant EITP derinimo priemones turėtų būti užtikrinamas geresnis valstybių narių, Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ir privačių investuotojų veiksmų koordinavimas, keitimasis informacija ir bendradarbiavimas, siekiant sukurti ir remti tinkamą projektų, kuriais siekiama EITP politikos tikslų, bazę;

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl reglamento

242 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(242)  šiuo metu skaitmeninių paslaugų infrastruktūros srities veiksmams remti gali būti naudojamos tik dotacijos ir viešieji pirkimai. Siekiant didžiausio veiksmingumo, tie veiksmai turėtų galėti būti remiami ir finansinėmis priemonėmis;

(242)  šiuo metu skaitmeninių paslaugų infrastruktūros srities veiksmams remti gali būti naudojamos tik dotacijos ir viešieji pirkimai. Siekiant užtikrinti, kad skaitmeninių paslaugų infrastruktūra veiktų kuo efektyviau, tuos veiksmus turėtų būti leidžiama remti ir kitomis šiuo metu pagal EIVT naudojamomis finansinėmis priemonėmis, įskaitant novatoriškas finansines priemones;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

252 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(252a)  prieš pasiūlydama persvarstyti šį reglamentą, Komisija pagal 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros turėtų atlikti poveikio vertinimą1a.

 

__________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pagrindimas

Derindami su siūlomu pakeitimu dėl 278a straipsnio (naujas), pranešėjai laikosi nuomonės, kad Komisija į poveikio vertinimą neįtraukė reikšmingų pakeitimų, siūlytų atliekant šį Finansinio reglamento laikotarpio vidurio persvarstymą, ir taip pažeidė Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros. Taigi pranešėjai siūlo, kad atliekant bet kokį būsimą šio reglamento persvarstymą poveikio vertinimas būtų privalomas.

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl reglamento

253 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(253a)  žemės ūkio rinkos turėtų būti skaidrios, o informacija apie kainas – prieinama ir naudinga visiems suinteresuotiesiems subjektams. Viena iš Sąjungos užduočių – didinti Sąjungos rinkos skaidrumą. Siekiant šio tikslo, atliekant kitą BŽŪP reformą reikėtų didinti rinkos skaidrumą kiekviename sektoriuje steigiant žemės ūkio produktų kainų stebėsenos centrus, kurie atliktų nuolatinę atskirų žemės ūkio rinkų segmentų analizę, įtraukdami ekonominės veiklos vykdytojus, ir reguliariai teiktų atitinkamus duomenis bei prognozes;

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl reglamento

253 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(253b)  remiantis SESV 42 straipsniu ir 43 straipsnio 2 dalimi, bendros žemės ūkio politikos tikslams turi būti teikiama pirmenybė visų Sąjungos konkurencijos taisyklių atžvilgiu;

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pakeitimas.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  Derinimo operacija – veiksmas, atliekamas įgyvendinant derinimo priemonę, kuria ES biudžeto negrąžintinų rūšių parama ir (arba) finansinės priemonės derinamos su plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, komercinių finansų įstaigų ir investuotojų finansinėmis priemonėmis. Derinimo operacijos gali apimti parengiamąjį veiksmą, kuriuo skatinamos potencialios finansų įstaigų investicijos.

6)  Derinimo operacija – veiksmas, atliekamas įgyvendinant derinimo priemonę, kuria ES biudžeto negrąžintinų rūšių parama ir (arba) finansinės priemonės derinamos su plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, komercinių finansų įstaigų ir investuotojų finansinėmis priemonėmis, nenukrypstant nuo 201 straipsnio 4 dalyje pateiktos taisyklės, kurioje nurodyta, kad Sąjungos biudžeto įgyvendinimą galima pavesti tik viešosios teisės įstaigoms ar įstaigoms, kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas. Derinimo operacijos gali apimti parengiamąjį veiksmą, kuriuo skatinamos potencialios finansų įstaigų investicijos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atnaujinamas ir pakeičiamas pirminis pranešėjų pateiktas 4 pakeitimas. Jo tikslas – pabrėžti, kad ES pinigų valdymas turėtų būti patikimas tik bankams, kuriems pavesta teikti viešąsias paslaugas.

Pakeitimas     61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  Derinimo priemonė – priemonė, sukurta kaip Komisijos ir plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, komercinių finansų įstaigų ir investuotojų bendradarbiavimo sistema, kuria siekiama įgyvendinti tam tikrus prioritetinius Sąjungos tikslus ir politiką vykdant derinimo operacijas ir kitus atskirus veiksmus.

7)  Derinimo priemonė – priemonė, sukurta kaip Komisijos ir plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, komercinių finansų įstaigų ir investuotojų bendradarbiavimo sistema, kuria siekiama įgyvendinti tam tikrus prioritetinius Sąjungos tikslus ir politiką vykdant derinimo operacijas ir kitus atskirus veiksmus, nenukrypstant nuo 201 straipsnio 4 dalyje pateiktos taisyklės, kurioje nurodyta, kad Sąjungos biudžeto įgyvendinimą galima pavesti tik viešosios teisės įstaigoms ar įstaigoms, kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atnaujinamas ir pakeičiamas pirminis pranešėjų pateiktas 5 pakeitimas. Jo tikslas – pabrėžti, kad ES pinigų valdymas turėtų būti patikimas tik bankams, kuriems pavesta teikti viešąsias paslaugas.

Pakeitimas     62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  Biudžeto įgyvendinimas – procesas, apimantis Sąjungos finansinių išteklių valdymo, įgyvendinimo, kontrolės ir audito etapus, kuriuose dalyvauja Komisija ir kiti veikėjai, priklausomai nuo skirtingų įgyvendinimo būdų.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a)  Įsipareigojimų panaikinimas – tai operacija, kuria atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas visiškai arba iš dalies atšaukia pagal biudžetinį įsipareigojimą anksčiau rezervuotus asignavimus.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo perkelta iš 109 straipsnio 5 dalies: visos apibrėžtys turėtų būti 2 straipsnyje.

Pakeitimas     64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27)  Finansinės priemonės – iš biudžeto teikiamos Sąjungos finansinės paramos priemonės, kuriomis siekiama vieno ar kelių konkrečių Sąjungos politikos tikslų. Tokios priemonės gali būti investicijos į nuosavą kapitalą ar į kvazinuosavą kapitalą, paskolos ar garantijos arba kitos rizikos pasidalijimo priemonės, kurios prireikus gali būti derinamos su kitų formų finansine parama, pagal pasidalijamojo vykdymo principą valdomomis lėšomis ar EPF lėšomis.

27)  Finansinės priemonės – iš biudžeto teikiamos Sąjungos finansinės paramos priemonės, kuriomis siekiama vieno ar kelių konkrečių Sąjungos politikos tikslų. Tokios priemonės gali būti investicijos į nuosavą kapitalą ar į kvazinuosavą kapitalą, paskolos ar garantijos, grąžintinas avansas arba kitos rizikos pasidalijimo priemonės, kurios prireikus gali būti derinamos su kitų formų finansine parama, pagal pasidalijamojo vykdymo principą valdomomis lėšomis ar EPF lėšomis.

Pakeitimas     65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

29a)  Dotacija – tai tiesioginis finansinis įnašas, skiriamas iš Sąjungos biudžeto, laikantis tiesioginio vykdymo, pasidalijamojo vykdymo ir netiesioginio vykdymo principų.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo perkelta iš 174 straipsnio 2 dalies: visos apibrėžtys turėtų būti 2 straipsnyje.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 31 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

31a)  Įnašai natūra – tai nefinansiniai ištekliai, trečiųjų šalių neatlygintinai suteikti naudos gavėjui, įskaitant savanorišką darbą, įrangos naudojimą, tiekiamas prekes, susitikimų patalpas ir paslaugas.

Pagrindimas

Vėl įtraukiama Taikymo taisyklių 183 straipsnio 2 dalis, kurią Komisija buvo praleidusi.

Pakeitimas     67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34)  Paskola – susitarimas, kuriuo skolintojas įsipareigoja pateikti skolininkui sutarto dydžio pinigų sumą sutartam laikotarpiui, o skolininkas įsipareigoja per sutartą laikotarpį grąžinti tą sumą.

34)  Paskola – susitarimas, kuriuo skolintojas įsipareigoja pateikti skolininkui sutarto dydžio pinigų sumą sutartam laikotarpiui, o skolininkas įsipareigoja per sutartą laikotarpį grąžinti tą sumą; tokios paskolos gali būti grąžintino avanso formos.

Pagrindimas

Laikantis pranešėjo pateikto 2 straipsnio 1 pastraipos 46 a punkto (naujas) pakeitimo.

Pakeitimas     68

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38)  Didinamasis poveikis tinkamumo kriterijus atitinkančių galutinių gavėjų investicijos, padalytos iš Sąjungos įnašo sumos.

38)  Didinamasis poveikis pritraukto privataus kapitalo dydis, padalytas iš Sąjungos įnašo sumos.

Pakeitimas     69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 38 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38a)  Rodiklis – tai konkretus pamatuojamas iš anksto nustatytas pageidaujamas projekto rezultatas, nuo kurio pasiekimo priklauso naudos gavėjo patiriamas išlaidų atlyginimas.

Pagrindimas

Audito Rūmai savo nuomonėje (Nr. 1/2017) rekomenduoja į finansines taisykles įtraukti termino „rodiklis“ apibrėžtį (nuomonės 148 dalis). Tiek siūlomomis finansinėmis taisyklėmis, tiek sektorių reglamentais siekiama didesnį dėmesį skirti našumui ir rezultatams. Vis dėlto naujausiuose audito rezultatuose pabrėžta, kad gerokai skiriasi termino „rodiklis“ vartojimas Komisijos veikloje (Audito Rūmų nuomonės Nr. 1/2017 147 dalis), todėl reikėtų suvienodinti šio termino apibrėžtį.

Pakeitimas     70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 46 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

46a)  Grąžintinas avansas – paskola projektui, kuri sumokama iš karto arba dalimis ir kurios grąžinimo sąlygos priklauso nuo projekto rezultatų.

Pagrindimas

Ši apibrėžtis vartojama Komisijos komunikate „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“, 2014/C 198/01. Terminas „grąžintinas avansas“ neapibrėžtas Finansiniame reglamente ir tai galėtų sukurti teisinę spragą, turint omenyje jo apibrėžtį ir vartojimą komunikate dėl ES valstybės pagalbos.

Pakeitimas     71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 49 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

49a)  Rezultatai – pasiekti tam tikri rezultatai, įvertinti pagal anksčiau nustatytus orientyrus ar veiklos rodiklius, nuo kurių priklauso naudos gavėjo patirtų išlaidų atlyginimas.

Pagrindimas

Audito Rūmai savo nuomonėje (Nr. 1/2017) rekomenduoja į finansines taisykles įtraukti termino „rezultatai“ apibrėžtį (148 dalis). Tiek siūlomomis finansinėmis taisyklėmis, tiek sektorių reglamentais siekiama didesnį dėmesį skirti našumui ir rezultatams. Vis dėlto naujausiuose audito rezultatuose pabrėžta, kad gerokai skiriasi termino „rezultatai“ vartojimas Komisijos veikloje (Audito Rūmų nuomonės Nr. 1/2017 147 dalis), todėl reikėtų suvienodinti šio termino apibrėžtį.

Pakeitimas     72

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 51 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

51a)  Patikimas finansų valdymas – ekonomiško, veiksmingo ir efektyvaus Sąjungos biudžeto įgyvendinimo principas laikantis teisėtumo ir tvarkingumo.

Pakeitimas     73

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 60 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

60a)  Savanoris – asmuo, atliekantis neapmokamą neprivalomą darbą ne pelno organizacijoje.

Pakeitimas   74

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal šį reglamentą surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Direktyva 95/46/EB28 ir Reglamentu (EB) Nr. 45/2001. Apie tai informuojamas viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantis kandidatas ar konkurso dalyvis, dotacijos skyrimo procedūroje dalyvaujantis pareiškėjas, ekspertų atrankos procedūroje dalyvaujantis ekspertas, apdovanojimų konkurse dalyvaujantis pareiškėjas ar subjektas arba asmuo, dalyvaujantis procedūroje dėl Sąjungos lėšų naudojimo pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, taip pat naudos gavėjas, rangovas, atlygį gaunantis išorės ekspertas ar kitas asmuo arba subjektas, gaunantis apdovanojimus arba naudojantis Sąjungos lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą.

Pagal šį reglamentą surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentais (EB) Nr. 45/2001 ir (ES) Nr. 2016/679. Apie tai informuojamas viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantis kandidatas ar konkurso dalyvis, dotacijos skyrimo procedūroje dalyvaujantis pareiškėjas, ekspertų atrankos procedūroje dalyvaujantis ekspertas, apdovanojimų konkurse dalyvaujantis pareiškėjas ar subjektas arba asmuo, dalyvaujantis procedūroje dėl Sąjungos lėšų naudojimo pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, taip pat naudos gavėjas, rangovas, atlygį gaunantis išorės ekspertas ar kitas asmuo arba subjektas, gaunantis apdovanojimus arba naudojantis Sąjungos lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą.

_________________

 

28 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

 

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jokios išlaidos negali būti skiriamos arba patvirtinamos viršijant nustatytus asignavimus.

2.  Jokios išlaidos negali būti skiriamos arba patvirtinamos viršijant nustatytus asignavimus, išskyrus išlaidas, susijusias su atsakomybe už finansines priemones, išlaidas, atsirandančias dėl asignuotųjų įplaukų, ir pastatų išlaidas.

Pagrindimas

Šios išimtys minimos Komisijos pateiktame trijų skilčių dokumente. Pranešėjai mano, kad, jeigu šios išimtys taikomos praktiškai, siekiant skaidrumo jos turėtų būti aiškiai nurodomos šiame reglamente.

Pakeitimas     76

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Atsižvelgiant į nediferencijuotuosius asignavimus, skiriami planuoti ir neplanuoti perkeliami asignavimai. Tų kategorijų apibrėžtį ir pranešimą apie jas Komisija, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu, Taryba ir Audito Rūmais, nustato gairėse.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asignavimų panaikinimas

Asignavimų panaikinimas po įsipareigojimų panaikinimo

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu turinys nekeičiamas, tačiau paaiškinami terminai. Siekiant, kad tekstas būtų kuo suprantamesnis, asignavimų panaikinimai visada turėtų būti aiškiai skiriami nuo įsipareigojimų panaikinimo – pastarasis terminas reiškia asignavimų rezervavimą (t. y. ankstesnių biudžeto įsipareigojimų atšaukimas). Šis pagrindimas taip pat taikomas toliau pranešėjų pateikiamiems 13 ir 14 straipsnio pakeitimams.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tais atvejais, kai įsipareigojimai panaikinami bet kuriais finansiniais metais, einančiais po finansinių metų, kuriais asignavimai buvo paskirti, dėl tos priežasties, kad veiksmai, kuriems jie buvo numatyti, nebuvo visiškai arba iš dalies įgyvendinti, atitinkami asignavimai atšaukiami, nebent 3 dalyje ir 14 straipsnyje būtų nustatyta kitaip.

1.  Tais atvejais, kai biudžeto įsipareigojimai panaikinami pagal 112 straipsnį bet kuriais finansiniais metais, einančiais po finansinių metų, kuriais įsipareigojimai buvo paskirti, dėl tos priežasties, kad veiksmai, kuriems jie buvo numatyti, nebuvo visiškai arba iš dalies įgyvendinti, tokius įsipareigojimų panaikinimus atitinkantys asignavimai taip pat atšaukiami, nebent 14 straipsnyje būtų nustatyta kitaip.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų siūlomo šio straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. Nuoroda į 3 dalį yra nereikalinga, nes 14 straipsnyje jau minimas Reglamentas Nr.1303/2013. Taigi siekiant aiškumo ji išbraukta.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tuo atveju, kai sumos turi būti paskirtos iki kovo 31 d. pagal 12 straipsnio 2 dalį, o atitinkami asignavimai panaikinami po kovo 31 d., tie asignavimai atšaukiami.

2.  Kai sumos paskirtos iki n+1 metų kovo 31 d. pagal 12 straipsnio 2 dalies a punktą, bet yra panaikinamos po šio termino, atitinkami asignavimai atšaukiami.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų siūlomo šio straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nurodyti asignavimai vadovaujantis tuo reglamentu panaikinami automatiškai.

3.  Kalbant apie Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 reglamentuojamas išlaidų operacijas, pasakytina, kad įsipareigojimai vadovaujantis tuo reglamentu panaikinami automatiškai.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų siūlomo šio straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. Šią dalį geriau įterpti į 112 straipsnį (Įsipareigojimų terminai).

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reglamente (ES) Nr. 514/2014 nurodyti asignavimai vadovaujantis tuo reglamentu panaikinami automatiškai.

4.  Kalbant apie Reglamente (ES) Nr. 514/2014 reglamentuojamas išlaidų operacijas, pasakytina, kad įsipareigojimai vadovaujantis tuo reglamentu panaikinami automatiškai.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų siūlomo šio straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. Šią dalį geriau įterpti į 112 straipsnį (Įsipareigojimų terminai).

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalys netaikomos 20 straipsnio 2 dalyje nurodytoms išorės asignuotosioms įplaukoms.

5.  Šis straipsnis netaikomas 20 straipsnio 2 dalyje nurodytoms išorės asignuotosioms įplaukoms.

Pagrindimas

Supaprastinimas. Prasmė nepakeista.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė vėl panaudoti panaikintus asignavimus

Galimybė vėl panaudoti panaikintus įsipareigojimus atitinkančius asignavimus

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnį (pavadinimas).

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 223/201431 nurodytus panaikintus asignavimus gali būti leidžiama vėl naudoti, jei padaryta akivaizdi klaida išimtinai dėl Komisijos kaltės.

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 223/201431 nurodytus įsipareigojimų panaikinimus atitinkančius asignavimus gali būti leidžiama vėl naudoti, jei padaryta akivaizdi klaida išimtinai dėl Komisijos kaltės.

__________________

__________________

31 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL L 72, 2014 3 12, p. 1).

31 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL L 72, 2014 3 12, p. 1).

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnį (pavadinimas).

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Panaikinti asignavimai gali būti vėl naudojami tais atvejais, kai:

2.  Įsipareigojimų panaikinimus atitinkantys asignavimai gali būti vėl naudojami tais atvejais, kai:

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnį (pavadinimas).

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  programai numatyti asignavimai panaikinami laikantis veiklos lėšų rezervo, sukurto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 20 straipsnį, įgyvendinimo tvarkos;

a)  programai numatyti įsipareigojimai panaikinami laikantis veiklos lėšų rezervo, sukurto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 20 straipsnį, įgyvendinimo tvarkos;

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnį (pavadinimas).

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  programai numatyti asignavimai, skirti specialiai MVĮ naudingai finansinei priemonei, panaikinami valstybei narei nutraukus dalyvavimą įgyvendinant tą finansinę priemonę, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 39 straipsnio 2 dalies septintoje pastraipoje.

b)  programai numatyti įsipareigojimai, skirti specialiai MVĮ naudingai finansinei priemonei, panaikinami valstybei narei nutraukus dalyvavimą įgyvendinant tą finansinę priemonę, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 39 straipsnio 2 dalies septintoje pastraipoje.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnį (pavadinimas).

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, panaikintus asignavimus, paskirtus n-2 metais, vykdant n metų biudžeto procedūrą vėl leidžiama panaudoti Europos Sąjungos krizių rezervui.

Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, n-2 metų asignavimus, atitinkančius n metais atliktus įsipareigojimų panaikinimus, vykdant n metų biudžeto procedūrą vėl leidžiama panaudoti Europos Sąjungos krizių rezervui.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnį (pavadinimas).

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įsipareigojimų asignavimus, atitinkančius įsipareigojimų, kurie buvo panaikinti visiškai arba iš dalies neįvykdžius atitinkamų mokslinių tyrimų projektų, sumą, vykdant metinę biudžeto procedūrą taip pat galima leisti vėl panaudoti mokslinių tyrimų programai, kuriai priklauso projektai, ar tolesnei programai įgyvendinti.

4.  Įsipareigojimų asignavimus, atitinkančius įsipareigojimų panaikinimus, kurie buvo atlikti visiškai arba iš dalies neįvykdžius atitinkamų mokslinių tyrimų projektų, sumą, vykdant metinę biudžeto procedūrą taip pat galima leisti vėl panaudoti mokslinių tyrimų programai, kuriai priklauso projektai, ar tolesnei programai įgyvendinti.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnį (pavadinimas).

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei to reikia Sąjungos veiksmui tęsti, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali leisti viršyti įsipareigojimus ir mokėjimus, kuriuos automatiškai galima naudoti pagal 1 ir 2 dalis, viršijant vieną laikinąją dvyliktąją dalį, bet neviršijant keturių laikinųjų dvyliktųjų dalių, neskaitant automatiškai skiriamos vienos dvyliktosios dalies, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Taryba nedelsdama Europos Parlamentui perduoda sprendimą suteikti leidimą.

Jei to reikia Sąjungos veiksmui tęsti, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali leisti viršyti įsipareigojimus ir mokėjimus, kuriuos automatiškai galima naudoti pagal 1 ir 2 dalis, viršijant vieną laikinąją dvyliktąją dalį, bet neviršijant keturių laikinųjų dvyliktųjų dalių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Taryba nedelsdama Europos Parlamentui perduoda sprendimą suteikti leidimą.

Pagrindimas

Pranešėjai rekomenduoja sugrįžti prie Reglamento Nr. 966/2012 formuluotės (leidžiamos tik keturios laikinos dvyliktosios dalys).

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  valstybių narių, trečiųjų šalių ir įstaigų, kurios nėra įsteigtos pagal SESV ir Euratomo sutartį, finansiniai įnašai tam tikriems Sąjungos finansuojamiems veiksmams ar programoms, taip pat papildomoms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoms įgyvendinti, kuriuos jų vardu valdo Komisija;

a)  valstybių narių, trečiųjų šalių ir įstaigų, kurios nėra įsteigtos pagal SESV ir Euratomo sutartį, specifiniai papildomi finansiniai įnašai tam tikriems Sąjungos finansuojamiems veiksmams ar programoms, taip pat papildomoms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoms įgyvendinti, kuriuos jų vardu valdo Komisija;

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant pabrėžti, kad įprasti valstybių narių finansiniai įnašai nėra išorės asignuotosios įplaukos.

Pakeitimas     92

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  valstybių narių išteklius, kurie neatitinka Reglamentu (ES) Nr. 604/2013 nustatyto taisomojo paskirstymo mechanizmo;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remdamosi konkrečiomis vidaus taisyklėmis, Sąjungos institucijos ir įstaigos išimties tvarka gali priimti nepiniginę įmonių teikiamą paramą, jeigu:

2.  Remdamosi konkrečiomis vidaus taisyklėmis, kurios skelbiamos jų atitinkamose interneto svetainėse, Sąjungos institucijos ir įstaigos išimties tvarka gali priimti nepiniginę įmonių teikiamą paramą, jeigu:

Pakeitimas     94

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  skaidrumo sumetimais turi būti skelbiami visi duomenys, susiję su rėmimu ir rėmėjais;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Visos institucijos, išskyrus Komisiją, gali savo biudžeto skirsnyje perkelti asignavimus iš vieno straipsnio į kitą ir kiekviename skyriuje iš anksto nepranešdamos Europos Parlamentui ir Tarybai. Jos taip pat gali atlikti perkėlimus iš vieno skyriaus į kitą toje pačioje antraštinėje dalyje, neviršydamos 10 % asignavimų, skirtų tiems metams, kurie nurodyti eilutėje, iš kurios turi būti perkeliama, iš anksto nepranešdamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.  Visos institucijos, išskyrus Komisiją, gali savo biudžeto skirsnyje perkelti asignavimus iš vieno straipsnio į kitą iš anksto nepranešdamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Pranešėjai siūlo labiau nesilpninti biudžeto valdymo institucijos prerogatyvų ir išlaikyti dabar galiojančias nuostatas (Komisijos siūlomi pakeitimai panaikinami).

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  perkelti asignavimus veiklos išlaidoms iš vieno skyriaus į kitą toje pačioje antraštinėje dalyje arba tarp skirtingų antraštinių dalių, kurias apima tas pats pagrindinis teisės aktas, neviršydama 10 % asignavimų, skirtų tiems metams, kurie nurodyti eilutėje, iš kurios perkeliama;

c)  perkelti asignavimus veiklos išlaidoms iš vieno skyriaus į kitą toje pačioje antraštinėje dalyje neviršydama 10 % asignavimų, skirtų tiems metams, kurie nurodyti eilutėje, iš kurios perkeliama;

Pagrindimas

Nors Audito Rūmai palankiai vertina šį Komisijos siūlomą pakeitimą, pranešėjai mano, kad tai mažintų skaidrumą, ir jo nelaiko lankstumo problema. Biudžeto valdymo institucijos teisės neturėtų būti dar labiau silpninamos.

Pakeitimas     97

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  perkelti asignavimus Europos Sąjungos solidarumo fondui (ESSF) iš rezervo į biudžeto eilutę, Parlamentui ir Tarybai priėmus sprendimą mobilizuoti fondo lėšas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyta biudžeto vykdymo institucijos vykdoma priežiūra.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant 1 dalies c punktą leidžiama savarankiškai perkelti asignavimus iš administracinės paramos eilučių į atitinkamas veiklos eilutes.

Išbraukta.

(Žr. pakeitimo dėl 28 straipsnio 1 dalies c punkto pagrindimą.)

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymus dėl mokėjimų asignavimų perkėlimo fondams, kurie valdomi pagal pasidalijamojo vykdymo principą, išskyrus EŽŪGF, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai gali teikti iki kitų finansinių metų sausio 10 d. Mokėjimų asignavimai gali būti perkeliami iš bet kurio biudžeto punkto. 3 dalyje nurodytas šešių savaičių laikotarpis sutrumpinamas iki trijų savaičių.

Pasiūlymus dėl mokėjimų asignavimų perkėlimo fondams, kurie valdomi pagal pasidalijamojo vykdymo principą, išskyrus EŽŪGF, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai gali teikti iki kitų finansinių metų sausio 10 d. Mokėjimų asignavimai gali būti perkeliami iš bet kurio biudžeto punkto.

Pagrindimas

Komisijos siūlomas svarstymo laikotarpio sutrumpinimas yra nesuderinamas su Europos Parlamento ir Biudžeto komiteto vidaus procedūromis.

Pakeitimas     100

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 dalyje nurodytas šešių savaičių laikotarpis sutrumpinamas iki trijų savaičių.

Išbraukta.

Pakeitimas     101

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pasiūlymui dėl perkėlimo pritariama, jeigu per šešių savaičių laikotarpį atsitinka bet kurisšių atvejų:

6.  Pasiūlymui dėl perkėlimo pritariama, jeigu per šešių savaičių laikotarpį nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepriima sprendimo, kuriuodalies pakeičiamas ar atmetamas pasiūlymas dėl perkėlimo.

Pagrindimas

Supaprastinimas. Esmė nekeičiama.

Pakeitimas     102

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pasiūlymui dėl perkėlimo pritaria Europos Parlamentas ir Taryba;

Išbraukta.

Pagrindimas

Supaprastinimas. Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas     103

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pasiūlymui dėl perkėlimo pritaria viena institucija – arba Europos Parlamentas, arba Taryba, o kita institucija nesiima veiksmų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Supaprastinimas. Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas     104

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos Parlamentas ir Taryba nesiima veiksmų arba nepriima sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl perkėlimo arba kuriuo jis atmetamas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Supaprastinimas. Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  perkeliama suma sudaro mažiau kaip 10 % eilutės, iš kurios atliekamas perkėlimas, asignavimų ar neviršija 5 000 000 EUR;

a)  perkeliama suma sudaro mažiau kaip 10 % eilutės, iš kurios atliekamas perkėlimas, asignavimų ir neviršija 5 000 000 EUR;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo padarinys – silpninama dabartinė biudžeto valdžios institucijų vykdoma perkėlimų priežiūra, nes turimas kai kurių 5 000 000 EUR sumą viršijančių perkėlimų priežiūros laikotarpis būtų sutrumpintas nuo šešių iki trijų savaičių.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalis vidaus asignuotosioms įplaukoms netaikoma tuo atveju, jei nenustatyta poreikių, kuriems patenkinti tokias įplaukas galima būtų panaudoti pagal tą paskirtį, kuriai jos yra numatytos.

3.  1 dalis vidaus asignuotosioms įplaukoms netaikoma tuo atveju, jei nenustatyta poreikių, kuriems patenkinti tokias įplaukas galima būtų panaudoti pagal tą paskirtį, kuriai jos yra numatytos. Tokiais atvejais taikoma 29 straipsnyje numatyta procedūra.

Pagrindimas

Pranešėjai pritaria papildomam lankstumui, kai kalbama apie vidines asignuotąsias įplaukas, kurioms nenustatyta poreikių. Tačiau šiais atvejais turėtų būti taikomos nesavarankiškų perkėlimų taisyklės.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Perkėlimai iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo rezervo laikomi patvirtintais Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus sprendimą mobilizuoti fondo lėšas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyta biudžeto vykdymo institucijos vykdoma priežiūra.

Pakeitimas     108

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Asignavimai skiriami laikantis patikimo finansų valdymo principo ir naudojami vadovaujantis šiais principais:

1.  Asignavimai naudojami ir Sąjungos biudžetas vykdomas laikantis patikimo finansų valdymo principo ir atitinkamai vadovaujantis šiais principais:

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos Parlamentas ir Taryba apie pasiektus rezultatus informuojami pagal 39 straipsnio 3 dalies h punktą ir 239 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį.

c)  Europos Parlamentas ir Taryba apie siekiant šių rezultatų daromą pažangą, problemas, su kuriomis susiduriama, ir pasiektus rezultatus informuojami pagal 39 straipsnio 3 dalies h punktą ir 239 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  1 ir 2 dalyse nurodyti tikslai turi būti konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir įvykdytini per nustatytą laiką. Jų pažangai stebėti skirti veiklos rezultatų rodikliai apibrėžiami iki veiksmų lygio ir apima visus sektorius.

Pagrindimas

Pranešėjai mano, kad dabartinėje Finansinio reglamento versijoje minimi konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir per nustatytą laiką įvykdytini tikslai vis dar yra svarbūs ir turėtų būti vėl įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas     111

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atliekamas visų programų ir veiklos, susijusių su didelėmis išlaidomis, ex ante ir atgalinis vertinimas (toliau – vertinimas), kuris yra proporcingas tikslams ir išlaidoms.

1.  Atliekamas visų programų ir veiklos, susijusių su didelėmis išlaidomis, kai sutelkti ištekliai viršija 5 000 000 EUR, poveikio vertinimas ir ex post vertinimas (toliau – vertinimas), kuris yra proporcingas tikslams ir išlaidoms.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 32 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas     112

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ex ante vertinimai, kuriais remiamasi rengiant programas ir veiklą, grindžiami susijusių programų ar veiklos rezultatų įrodymais, juose nurodomi ir analizuojami spręstini klausimai, ES pridėtinė vertė, tikslai, numatomas skirtingų galimybių poveikis ir stebėsenos bei vertinimo tvarka.

2.  Poveikio vertinimai, kuriais remiamasi rengiant programas ir veiklą, grindžiami susijusių programų ar veiklos rezultatų įrodymais, juose nurodomi ir analizuojami spręstini klausimai, ES pridėtinė vertė, tikslai, prieinamos politikos galimybės, įskaitant su jomis susijusius pavojus, numatomas skirtingų galimybių poveikis, visų pirma bet koks ekonominis, socialinis ir aplinkos poveikis, ir stebėsenos bei vertinimo tvarka, kurios reikia jiems įvertinti, tinkamiausias pasirinktos alternatyvos ar alternatyvų įgyvendinimo būdas, vidaus nuoseklumas ir ryšiai su kitomis susijusiomis institucijomis, asignavimų dydis, žmogiškieji ištekliai ir kitos administracinės išlaidos, kurias reikia skirti deramai atsižvelgiant į išlaidų efektyvumą, ir praeities pamokos.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 32 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas     113

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Per atgalinius vertinimus vertinami programos ar veiklos rezultatai, be kita ko, tokie aspektai, kaip veiksmingumas, efektyvumas, nuoseklumas, aktualumas ir ES pridėtinė vertė. Jie atliekami periodiškai ir numatant pakankamai laiko, kad atliekant ex ante vertinimus, kuriais remiamasi rengiant programas ir veiklą, būtų galima atsižvelgti į nustatytus faktus.

3.  Per ex post vertinimus vertinami programos ar veiklos rezultatai, taip pat tokie aspektai, kaip veiksmingumas, efektyvumas, ekonomija, nuoseklumas, aktualumas ir ES pridėtinė vertė. Tai darant atsižvelgiama į stebėsenos rezultatus pasinaudojant veiklos rezultatų rodikliais, kaip nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje. Jie atliekami periodiškai ir bent kartą per šešerius metus dideles išlaidas apimančių programų ir veiklos atveju ir numatant pakankamai laiko, kad atliekant poveikio vertinimus, kuriais remiamasi rengiant programas ir veiklą, būtų galima atsižvelgti į nustatytus faktus.

Pagrindimas

Papildomas 34 pakeitimo tekstas. „Vertinimų“ terminija turėtų būti suderinta su 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros ir geresnio reglamentavimo gairių. Be to, vėl taikoma dabartinių taikymo taisyklių 18 straipsnio formuluotė dėl dideles išlaidas apimančių programų ir veiklos.

Pakeitimas     114

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su bet kuriuo pasiūlymu arba iniciatyva, kuriuos Komisija, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) arba valstybė narė teikia teisėkūros institucijai ir kurie gali turėti įtakos biudžetui, įskaitant etatų skaičiaus pakeitimus, pateikiama finansinė pažyma ir ex ante vertinimas, numatytas 32 straipsnyje.

Kartu su bet kuriuo pasiūlymu arba iniciatyva, kuriuos Komisija, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) arba valstybė narė teikia teisėkūros institucijai ir kurie gali turėti įtakos biudžetui, įskaitant etatų skaičiaus pakeitimus, pateikiama finansinė pažyma ir poveikio vertinimas, numatytas 32 straipsnyje.

Pagrindimas

Nuosekli terminija, atitinkanti pranešėjo pateiktus 32 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Daugiametės veiklos atveju finansinėje pažymoje numatomas tvarkaraštis, kada asignavimų ir etatų, įskaitant išorės darbuotojams, reikės per metus, ir įvertinamas jų finansinis poveikis vidutinės trukmės laikotarpiu.

Daugiametės veiklos atveju finansinėje pažymoje numatomas metinis asignavimų ir etatų tvarkaraštis, įskaitant išorės darbuotojus, ir įvertinamas jų vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansinis poveikis.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pasiekiami veiklos rezultatų tikslai, kaip nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  veiksmingumo ir efektyvumo stebėsenos ir tolesnių priemonių, nustačius vidaus kontrolės trūkumų ir išimčių, taikymo procedūras;

e)  veiksmingumo ir efektyvumo stebėsenos procedūras;

Pagrindimas

Su nustatytais vidaus kontrolės trūkumais susiję tolesni veiksmai yra svarbus aspektas, taigi jam reikėtų skirti atskirą punktą – žr. toliau pateikiamus pranešėjų pakeitimus.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  nustatytų vidaus kontrolės trūkumų ir išimčių tolesnės analizės procedūras;

Pagrindimas

Žr. anksčiau pateiktą e punktą.

Pakeitimas     119

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Biudžetai paskelbiami per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią paskelbiama, kad jie galutinai priimti.

Biudžetai viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų paskelbiami per keturias savaites nuo tos dienos, kurią paskelbiama, kad jie galutinai priimti, o versijos kitomis kalbomis bus paskelbtos per du mėnesius nuo tos dienos, kurią paskelbiama, kad biudžetai galutinai priimti.

Pakeitimas     120

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija apie pagal tiesioginio vykdymo principą naudojamų Sąjungos lėšų gavėjus paskelbiama Sąjungos institucijų interneto svetainėje ne vėliau kaip iki metų, einančių po finansinių metų, kuriais dėl lėšų prisiimtas teisinis įsipareigojimas, birželio 30 d.

Informacija apie pagal tiesioginio vykdymo principą naudojamų Sąjungos lėšų gavėjus paskelbiama Sąjungos institucijų interneto svetainėje ir Finansinio skaidrumo sistemoje ne vėliau kaip iki metų, einančių po finansinių metų, kuriais dėl lėšų prisiimtas teisinis įsipareigojimas, birželio 30 d.

Pakeitimas     121

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija, padedama valstybių narių, tinkamu būdu ir laiku pateikia informaciją apie gavėjus, taip pat apie biudžeto lėšomis finansuojamos priemonės pobūdį ir tikslą, kai biudžetas vykdomas pagal 61 straipsnio 1 dalies b punktą.

 

Pirmoje pastraipoje nustatyta prievolė taip pat taikoma vietos valdžios institucijoms, kai jos vykdo Sąjungos biudžetą.

 

Informacija apie pagal pasidalijamojo vykdymo principą naudojamų Sąjungos lėšų gavėjus paskelbiama Sąjungos institucijų interneto svetainėje ne vėliau kaip iki metų, einančių po finansinių metų, kuriais dėl lėšų prisiimtas teisinis įsipareigojimas, birželio 30 d.

 

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama deramai laikantis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, visų pirma asmens duomenų apsaugos reikalavimo, ir joje nurodoma:

 

a)   gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas);

 

b)   gavėjo vietovė;

 

c)   suma, dėl kurios prisiimtas teisinis įsipareigojimas;

 

d)   priemonės pobūdis ir paskirtis.

 

Taikant ketvirtos pastraipos b punktą, terminas „vietovė“ reiškia:

 

i)   adresą, kai gavėjas yra juridinis asmuo;

 

ii)   NUTS 2 lygio regioną, kai gavėjas yra fizinis asmuo.

 

Ši informacija skelbiama tik tuomet, kai tai susiję su apdovanojimais, dotacijomis ir sutartimis, skirtais po konkursų, dotacijų skyrimo arba viešųjų pirkimų procedūrų, taip pat kai tai susiję su ekspertais, kurie buvo pasirinkti pagal 230 straipsnio 2 dalį. Neskelbiama informacija apie:

 

i)  stipendijas, mokamas fiziniams asmenims, ir kitą tiesioginę paramą, mokamą fiziniams asmenims, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kaip nurodyta 185 straipsnio 4 dalies b punkte;

 

ii)   labai mažos vertės sutartis, skirtas ekspertams, pasirinktiems pagal 230 straipsnio 2 dalį, taip pat apie labai mažos vertės sutartis, neviršijančias šio reglamento priedo 14.4 punkte nurodytos sumos.

 

Sąjungos institucijų interneto svetainėje pateikiama bent interneto svetainės, kurioje galima rasti šios informacijos, nuoroda, nebent ta informacija tiesiogiai skelbiama tam skirtoje Sąjungos institucijų interneto svetainės vietoje.

 

Skelbiant informaciją apie fizinius asmenis nurodomas tik gavėjo vardas, pavardė ir vietovė, suma, dėl kurios prisiimtas teisinis įsipareigojimas, ir priemonės tikslas. Tų duomenų atskleidimas grindžiamas atitinkamais kriterijais, kaip antai priemonės periodiškumu, jos rūšimi ar svarba. Paskelbti asmens duomenys pašalinami po dvejų metų pasibaigus finansiniams metams, kuriais buvo prisiimtas teisinis įsipareigojimas dėl sumos. Ši nuostata galioja ir juridinių asmenų, kurių oficialiame pavadinime nurodytas vienas ar daugiau fizinių asmenų, asmens duomenims.

 

Informacija neskelbiama, jeigu dėl tokio duomenų atskleidimo iškyla grėsmė atitinkamų asmenų teisėms ir laisvėms, kurios užtikrinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, arba kenkiama komerciniams gavėjų interesams.

Pakeitimas     122

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skelbiant informaciją apie finansinėmis priemonėmis suteiktų lėšų galutinius gavėjus, gaunančius Sąjungos biudžeto paramą, kurios suma nesiekia 500 000 EUR, nurodomi tik statistiniai duomenys, sukaupti pagal atitinkamus kriterijus, kaip antai geografinės padėties, gavėjų ekonominės tipologijos, gaunamos paramos rūšies ir Sąjungos politikos srities, pagal kurią teikta tokia parama.

Skelbiant informaciją apie finansinėmis priemonėmis suteiktų lėšų galutinius gavėjus, gaunančius Sąjungos biudžeto paramą, kurios suma nesiekia 200 000 EUR, nurodomi tik statistiniai duomenys, sukaupti pagal atitinkamus kriterijus, kaip antai: geografinės padėties, gavėjų ekonominės tipologijos, gaunamos paramos rūšies ir Sąjungos politikos srities, pagal kurią teikta tokia parama, kriterijus.

Pakeitimas     123

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Šiame straipsnyje nurodyti leidiniai prieinami vienoje interneto svetainėje, už kurią atsakinga Komisija.

Pakeitimas     124

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prieš pateikdama biudžeto projektą Komisija konsultuojasi su piliečiais.

Pagrindimas

Bendrapranešėjai pritaria minčiai dėl didesnio piliečių dalyvavimo, kaip pasiūlė Komisija 54 straipsnio 3 dalyje, ir mano, kad tai taip pat turėtų būti taikoma sudarant metinį biudžetą.

Pakeitimas     125

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  faktiškai užimtų etatų skaičius metų, kuriais pateikiamas biudžeto projektas, pradžioje, nurodant etatų pasiskirstymą pagal lygius ir administracinius vienetus;

iii)  faktiškai užimtų etatų skaičius metų, kuriais pateikiamas biudžeto projektas, pradžioje, nurodant etatų pasiskirstymą pagal lygius, administracinius vienetus ir lytį;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies h punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  atnaujinta informacija apie programos tikslų įgyvendinimą;

iii)  atnaujinta informacija apie programos tikslų įgyvendinimą, kaip nurodyta 31 straipsnyje;

Pakeitimas     127

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  lyginamąją lentelę, įskaitant Komisijos kitų institucijų biudžeto projektą ir kitų institucijų pradines apskaičiuotas sumas, kuri išsiųsta Komisijai;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įpareigoti Komisiją į savo pasiūlymą dėl biudžeto įtraukti pirminį biudžetą, kurį priėmė skirtingos institucijos, kad Komisijos priimti vienašališki pakeitimai būtų matomi ir skaidrūs.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  rizikai ir įsipareigojimams skirtų bendra atidėjinių suma, taip pat bet kokia informacija apie Sąjungos finansinės rizikos poziciją;

i)  rizikai ir įsipareigojimams skirta bendra atidėjinių suma, taip pat bet kokia informacija apie Sąjungos finansinės rizikos poziciją, įskaitant visus neapibrėžtuosius įsipareigojimus;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  finansinės priemonės įgyvendinimo rezultatai, įskaitant atliktas investicijas, siektiną ir pasiektą sverto poveikį;

k)  finansinės priemonės įgyvendinimo rezultatai, įskaitant atliktas investicijas, siektiną ir pasiektą sverto poveikį, tai pat iki tol pritraukto kapitalo sumą;

Pakeitimas     130

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame darbiniame dokumente taip pat pateikiama administracinių išlaidų, susijusių su valdymo mokesčiais ir kitomis finansinėmis ir veiklos sąnaudomis, sumokėtomis už finansinių priemonių valdymą, apžvalga (iš viso, pagal valdyme dalyvaujančią šalį ir pagal valdomą finansinę priemonę).

Šiame darbo dokumente taip pat pateikiama konkreti informacija apie dešimt prasčiausiai veikiančių finansinių priemonių, taip pat administracinių išlaidų, susijusių su valdymo mokesčiais ir kitomis finansinėmis ir veiklos sąnaudomis, sumokėtomis už finansinių priemonių valdymą, apžvalga (iš viso, pagal valdyme dalyvaujančią šalį ir pagal valdomą finansinę priemonę).

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei Komisija naudojasi Sąjungos patikos fondais, prie biudžeto projekto ji prideda darbinį dokumentą apie veiklą, kuri remiama Sąjungos patikos fondų lėšomis, tų lėšų naudojimą ir veiklos rezultatus.

6.  Jei Komisija naudojasi Sąjungos išorės veiksmams skirtais patikos fondais, prie biudžeto projekto ji prideda darbo dokumentą apie veiklą, kuri remiama patikos fondų lėšomis, tų lėšų naudojimą, jų veiklos rezultatus, valdymo išlaidas, ne Sąjungos teikiamus įnašus ir išankstinį vertinimą, kaip laikomasi 227 straipsnio 3 dalies sąlygų. Darbo dokumente taip pat nurodoma, kaip tie veiksmai padeda siekti pagrindiniame priemonės, pagal kurią teikiami Sąjungos įnašai patikos fondams, akte numatytų tikslų.

Pagrindimas

Žr. 227 straipsnio pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  6 dalyje nurodytame darbiniame dokumente taip pat:

9.  8 dalyje nurodytame darbiniame dokumente taip pat:

Pagrindimas

Ištaisymas.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija, išskyrus tinkamai pagrįstas išimtines aplinkybes, savo taisomųjų biudžetų projektus tuo pačiu metu pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip kiekvienų finansinių metų spalio 15 d. Ji gali pridėti nuomonę prie kitų institucijų prašymų dėl taisomųjų biudžetų.

3.  Komisija, išskyrus tinkamai pagrįstas išimtines aplinkybes, savo taisomųjų biudžetų projektus tuo pačiu metu pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai iki kiekvienų finansinių metų rugsėjo 1 d. Ji gali pridėti nuomonę prie kitų institucijų prašymų dėl taisomųjų biudžetų.

Pagrindimas

Vėl įterptas ankstesnis terminas iš Reglamento Nr. 966/2012 41 straipsnio 3 dalies.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai skirtame biudžeto skirsnyje gali būti neigiamas rezervas, ne didesnis kaip 400 000 000 EUR. Tokį rezervą, kuris įrašomas į atskirą antraštinę dalį, sudaro tik mokėjimų asignavimai.

Komisijai skirtame biudžeto skirsnyje gali būti neigiamas rezervas, ne didesnis kaip 200 000 000 EUR. Tokį rezervą, kuris įrašomas į atskirą antraštinę dalį, sudaro tik mokėjimų asignavimai.

Pagrindimas

Vėl įterpta ankstesnė suma iš Reglamento Nr. 966/2012 47 straipsnio, kaip siūlė EAR (žr. Nuomonės Nr. 1/2017 53 dalį).

Pakeitimas     135

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies a punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

va)  visos atitinkamų Europos plėtros fondų įplaukos ir išlaidos įrašomos į specialią biudžeto antraštinę dalį Komisijos skirsnyje;

Pagrindimas

Europos plėtros fondas įtraukiamas į ES biudžetą.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi)  atitinkamos pastabos dėl kiekvieno klasifikacinio vieneto, kaip nustatyta 45 straipsnio 1 dalyje. Biudžeto pastabose pateikiamos pagrindinio teisės akto, jeigu toks yra, nuorodos, taip pat visi atitinkami paaiškinimai, susiję su asignavimų pobūdžiu ir paskirtimi;

vi)  atitinkamos pastabos dėl kiekvieno klasifikacinio vieneto, kaip nustatyta 45 straipsnio 1 dalyje, įskaitant paryškintas papildomas pastabas, balsavimu priimtas Europos Parlamente ir Taryboje. Biudžeto pastabose pateikiamos pagrindinio teisės akto, jeigu toks yra, nuorodos, taip pat visi atitinkami paaiškinimai, susiję su asignavimų pobūdžiu ir paskirtimi;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – neleisti susidaryti padėčiai, kai biudžeto trišalių dialogų rezultatai nepakankamai atspindimi galutinio biudžeto pastabose, kaip tai jau buvo atsitikę praeityje.

Pakeitimas     137

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalies a punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendra asignavimų bandomiesiems projektams suma negali viršyti 40 000 000 EUR bet kuriais finansiniais metais;

Bendra asignavimų bandomiesiems projektams suma negali viršyti 40 000 000 EUR bet kuriais finansiniais metais, išskyrus Komisijos pasiūlytus ir Europos Parlamento bei Tarybos patvirtintus bandomuosius projektus;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyti bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai turėtų viršyti Finansiniame reglamente nustatytas viršutines ribas.

Pakeitimas     138

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalies b punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendra asignavimų naujiems parengiamiesiems veiksmams, nurodytiems šiame punkte, suma bet kuriais finansiniais metais negali viršyti 50 000 000 EUR, o bendra faktinė parengiamiesiems veiksmams jau įsipareigotų asignavimų suma negali viršyti 100 000 000 EUR;

Bendra asignavimų naujiems parengiamiesiems veiksmams, nurodytiems šiame punkte, suma bet kuriais finansiniais metais negali viršyti 50 000 000 EUR, o bendra faktinė parengiamiesiems veiksmams jau įsipareigotų asignavimų suma negali viršyti 100 000 000 EUR. Į šią sumą neįtraukiamos Komisijos pasiūlytiems ir Europos Parlamento bei Tarybos patvirtintiems bandomiesiems projektams skirtos sumos;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyti bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai turėtų viršyti Finansiniame reglamente nustatytas viršutines ribas.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija kitoms institucijoms suteikia būtinus įgaliojimus su jomis susijusiems biudžeto skirsniams vykdyti.

1.  Kitos institucijos yra atsakingos už su jomis susijusių biudžeto skirsnių vykdymą.

Pagrindimas

Paaiškinimas – nėra galiojančio Komisijos sprendimo dėl tokių galių suteikimo.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdama sudaryti geresnes sąlygas naudoti asignavimus, visų pirma administracinius, Komisija su kitomis Sąjungos institucijomis gali sudaryti susitarimus, kuriais reglamentuojamas paslaugų teikimas, produktų tiekimas, darbų vykdymas ar pastatų sutarčių įgyvendinimas.

2.  Siekdamos sudaryti geresnes sąlygas naudoti asignavimus, visų pirma administracinius, Sąjungos institucijos gali viena su kita sudaryti susitarimus, kuriais reglamentuojamas paslaugų teikimas, produktų tiekimas, darbų vykdymas ar pastatų sutarčių įgyvendinimas.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tokius tarnybų lygmens susitarimus tarpusavyje taip pat gali sudaryti Sąjungos institucijų, Sąjungos įstaigų, Europos įstaigų ir įstaigų departamentai ar asmenys, kuriems patikėta įgyvendinti konkrečius BUSP srities veiksmus pagal ES sutarties V antraštinę dalį, ir Europos mokyklų valdytojų tarybos Generalinio sekretoriaus tarnyba. Tokiais susitarimais sudaromos sąlygos susigrąžinti išlaidas, patirtas įgyvendinant tuos susitarimus.

3.  Tokius tarnybų lygmens susitarimus tarpusavyje taip pat gali sudaryti Sąjungos institucijos, Sąjungos įstaigos, Europos organai ir įstaigos ar asmenys, kuriems patikėta įgyvendinti konkrečius BUSP srities veiksmus pagal ES sutarties V antraštinę dalį, ir Europos mokyklų valdytojų tarybos Generalinio sekretoriaus tarnyba. Tokiais susitarimais sudaromos sąlygos susigrąžinti išlaidas, patirtas įgyvendinant tuos susitarimus. Šio reglamento 73 straipsnio 9 dalyje nurodytoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie visus tokius susitarimus.

Pagrindimas

Pakeitimu ribojama įgaliojimų sritis ir pridedama nuostata dėl ataskaitų teikimo.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau Komisija gali perduoti su savo skirsnio veiklos asignavimais susijusius biudžeto vykdymo įgaliojimus Sąjungos delegacijų vadovams ir, siekdama užtikrinti veiklos tęstinumą tų vadovų nebuvimo laikotarpiu, – delegacijų vadovų pavaduotojams. Kai Sąjungos delegacijų vadovai, o jų nebuvimo laikotarpiu – jų pavaduotojai, veikia kaip Komisijos perįgalioti leidimus suteikiantys pareigūnai, jie taiko Komisijos nustatytas biudžeto vykdymo taisykles, o jų pareigos, įsipareigojimai ir atskaitomybė yra tokie, kaip bet kurio kito Komisijos perįgalioto leidimus suteikiančio pareigūno.

Tačiau Komisija gali perduoti su savo skirsnio veiklos asignavimais susijusius biudžeto vykdymo įgaliojimus Sąjungos delegacijų vadovams ir, siekdama užtikrinti veiklos tęstinumą tų vadovų nebuvimo šalyje, kurioje jų delegacija yra įsisteigusi, laikotarpiu, – delegacijų vadovų pavaduotojams. Kai Sąjungos delegacijų vadovai, o jų nebuvimo laikotarpiu – jų pavaduotojai, veikia kaip Komisijos perįgalioti leidimus suteikiantys pareigūnai, jie taiko Komisijos nustatytas biudžeto vykdymo taisykles, o jų pareigos, įsipareigojimai ir atskaitomybė yra tokie, kaip bet kurio kito Komisijos perįgalioto leidimus suteikiančio pareigūno.

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išimties tvarka EIVT gali perduoti su savo skirsnio veiklos asignavimais susijusius biudžeto vykdymo įgaliojimus delegacijoje dirbantiems Komisijos darbuotojams, kai tai būtina siekiant užtikrinti delegacijų administravimo tęstinumą EIVT kompetentingo leidimus suteikiančio pareigūno nebuvimo laikotarpiu. Tais išimtiniais atvejais, kai Sąjungos delegacijose dirbantys Komisijos darbuotojai veikia kaip EIVT perįgalioti leidimus suteikiantys pareigūnai, biudžeto vykdymui jie taiko EIVT vidaus taisykles, o jų pareigos, įsipareigojimai ir atskaitomybė yra tokie, kaip bet kurio kito EIVT perįgalioto leidimus suteikiančio pareigūno.

Išimties tvarka EIVT gali perduoti su savo skirsnio veiklos asignavimais susijusius biudžeto vykdymo įgaliojimus delegacijoje dirbantiems Komisijos darbuotojams, kai tai būtina siekiant užtikrinti delegacijų administravimo tęstinumą EIVT kompetentingo leidimus suteikiančio pareigūno nebuvimo šalyje, kurioje jo delegacija yra įsisteigusi, laikotarpiu. Tais išimtiniais atvejais, kai Sąjungos delegacijose dirbantys Komisijos darbuotojai veikia kaip EIVT perįgalioti leidimus suteikiantys pareigūnai, biudžeto vykdymui jie taiko EIVT vidaus taisykles, o jų pareigos, įsipareigojimai ir atskaitomybė yra tokie, kaip bet kurio kito EIVT perįgalioto leidimus suteikiančio pareigūno.

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas     144

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  netiesiogiai (toliau – netiesioginis vykdymas), kai tai numatyta pagrindiniame teisės akte, arba 56 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytais atvejais su:

c)  netiesiogiai (toliau – netiesioginis valdymas), kai tai numatyta pagrindiniame teisės akte, arba 56 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytais atvejais, pavesdama biudžeto vykdymo užduotis:

Pagrindimas

Vėl įterpta iš Reglamento (ES) Nr. 966/2012 58 straipsnio. Jeigu anglų k. termino „indirect management“ pakeitimas „indirect implementation“ yra tik kalbinis, pasak Komisijos, reikėtų išsaugoti dabartinę netiesioginio biudžeto valdymo būdo apibrėžtį.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  Europos investicijų banku (EIB) arba Europos investicijų fondu (toliau – EIB grupė);

iii)  Europos investicijų banku (EIB) arba EIF;

Pagrindimas

Kadangi EIB grupės sudėtis ateityje gali keistis, geriau į EIB ir EIF nurodyti atskirai.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija yra atsakinga už biudžeto vykdymą pagal SESV 317 straipsnį ir neperduoda biudžeto vykdymo įgaliojimų trečiosioms šalims, kai tokios užduotys apima didelę laisvę veikti savo nuožiūra priimant politinius sprendimus.

Komisija yra atsakinga už biudžeto vykdymą pagal SESV 317 straipsnį ir neperduoda biudžeto vykdymo įgaliojimų trečiosioms šalims, kai tokios užduotys apima bet kokią laisvę veikti savo nuožiūra priimant politinius sprendimus.

Pagrindimas

Su laisve veikti savo nuožiūra priimant politinius sprendimus susijusias užduotis visada turi vykdyti Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas.

Pakeitimas     147

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai biudžetas vykdomas pasidalijamojo vykdymo būdu, Komisija ir valstybės narės laikosi patikimo finansų valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų ir užtikrina Sąjungos veiksmų matomumą. Šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės vykdo savo atitinkamus kontrolės ir audito įsipareigojimus ir prisiima susijusią atsakomybę, nustatytą šiame reglamente. Papildomos nuostatos nustatomos konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse.

1.  Kai Komisija vykdo biudžetą pasidalijamojo vykdymo būdu, biudžeto vykdymo užduotys pavedamos valstybėms narėms. Valdydamos Sąjungos lėšas Komisija ir valstybės narės laikosi patikimo finansų valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų ir užtikrina Sąjungos veiksmų matomumą. Šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės vykdo savo atitinkamus kontrolės ir audito įsipareigojimus ir prisiima susijusią atsakomybę, nustatytą šiame reglamente. Papildomos nuostatos nustatomos konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse.

Pakeitimas     148

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  bendradarbiauja su Komisija, OLAF, Europos prokuratūra ir Europos Audito Rūmais.

Pakeitimas     149

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamosi konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse nustatytų kriterijų ir procedūrų, valstybės narės tinkamu lygmeniu paskiria įstaigas, atsakingas už Sąjungos lėšų valdymą ir kontrolę. Tokios įstaigos taip pat gali vykdyti su Sąjungos lėšų valdymu nesusijusias užduotis ir pavesti tam tikras savo užduotis kitoms įstaigoms, įskaitant įstaigas, nurodytas 61 straipsnio 1 dalies c punkto ii ir iii papunkčiuose.

Laikydamosi konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse nustatytų kriterijų ir procedūrų, valstybės narės tinkamu lygmeniu paskiria įstaigas, atsakingas už Sąjungos lėšų valdymą ir kontrolę. Tokios įstaigos taip pat gali vykdyti su Sąjungos lėšų valdymu nesusijusias užduotis ir pavesti tam tikras savo užduotis kitoms įstaigoms.

Pagrindimas

Pavedus užduotis tarptautinėms organizacijoms ir jų įstaigoms bei EIB grupei, sumažėtų valstybių narių galimybė kontroliuoti fondų programų įgyvendinimą pasidalijamojo vykdymo būdu, ypač kai tai susiję su dotacijomis.

Pakeitimas     150

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 5 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali pateikti atitinkamu lygmeniu pasirašytus pareiškimus, paremtus šioje dalyje nurodyta informacija.

Be to, valstybės narės pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai atitinkamu lygmeniu pasirašytus pareiškimus, paremtus šioje dalyje nurodyta informacija.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama skatinti geriausią praktiką įgyvendinant struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, EŽŪGF ir Europos žuvininkystės fondo lėšas, Komisija informavimo tikslais gali suteikti galimybę už valdymo ir kontrolės veiklą atsakingoms įstaigoms naudotis metodiniu vadovu, kuriame pateikta jos kontrolės strategija ir metodas, įskaitant kontrolinius sąrašus ir geriausios praktikos pavyzdžius. Šis vadovas prireikus atnaujinamas.

Siekdama skatinti geriausią praktiką įgyvendinant struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, EŽŪGF ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšas, Komisija informavimo tikslais gali suteikti galimybę už valdymo ir kontrolės veiklą atsakingoms įstaigoms naudotis metodiniu vadovu, kuriame pateikta jos kontrolės strategija ir metodas, įskaitant kontrolinius sąrašus ir geriausios praktikos pavyzdžius. Šis vadovas prireikus atnaujinamas.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jūrų reikalų ir žuvininkystės srityse siekiant įgyvendinti nacionalines ir subnacionalines programas reikia sukurti išsamią nacionalinę ir subnacionalinę valdymo ir kontrolės sistemą, taikomą visiems finansiniams įsipareigojimams, grindžiamą glaudžiu nacionalinių ir bet kokių subnacionalinių valdymo institucijų ir Komisijos bendradarbiavimu. Komisija kasmet teikia ataskaitas ir skelbia tarpinius vertinimus.

Pakeitimas     153

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Siekiant nustatyti konkrečią ir tinkamą politiką ir priemones Komisija skatina parengti regionines veiklos programas, laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principų ir atsižvelgiant į regioninę kompetenciją.

Pagrindimas

Regionams turėtų būti suteikta galimybė naudotis teise dalyvauti sprendimų priėmimo procese klausimais, kurie priklauso jų kompetencijai. Atitinkamai regionams, turintiems kompetenciją žuvininkystės sektoriuje, turėtų būti suteikta galimybė parengti ir valdyti savo regionines veiklos programas.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Pasidalijamojo vykdymo būdu valstybėms narėms skirti ištekliai gali būti naudojami juos derinant su operacijomis ir priemonėmis, kurios įgyvendinamos pagal 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013.

9.  Pasidalijamojo vykdymo būdu valstybėms narėms skirti ištekliai laikantis konkretiems sektoriams taikomų taisyklių gali būti naudojami juos derinant su operacijomis ir priemonėmis, kurios įgyvendinamos pagal 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013. Tai darant visada turi būti paisoma didžiausios bendro finansavimo normos.

Pakeitimas     155

Pasiūlymas dėl reglamento

62 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

62a straipsnis

 

Bendras taisyklių rinkinys pagal pasidalijamojo vykdymo principą

 

Kai pagal vieną priemonę Europos strateginių investicijų fondo lėšos yra derinamos su vieno ar kelių Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų lėšomis ar kitos rūšies Sąjungos finansavimu, valstybė narė gali numatyti bendras vieno iš ESI fondų ar kurios nors vienos rūšies Sąjungos finansavimo teisinės sistemos taikymo visai priemonei taisykles. Valstybės narės tas bendrąsias taisykles pateikia Komisijai tvirtinti.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama įgyvendinti vienu taisyklių rinkiniu grindžiamą pasidalijamo valdymo principą, kad būtų sumažinta naudos gavėjams ir valstybių narių administravimo institucijoms tenkanti administracinė našta, pvz., kai skirtingi Komisijos GD prieštaringai aiškina taisykles. Geriausias būdas tai daryti – taikyti principu „iš apačios į viršų“ grindžiamą požiūrį.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos įstaigos – tai administracinės struktūros, kurias įsteigia Komisija arba Komisija ir viena ar kelios institucijos konkretiems bendriems uždaviniams atlikti, jeigu šių struktūrų įsteigimą galima pagrįsti sąnaudų ir naudos analize ir susijusios rizikos vertinimu.

1.  Europos įstaigos – tai administracinės struktūros, kurias įsteigia Komisija arba Komisija ir viena ar kelios institucijos konkretiems bendriems uždaviniams atlikti, jeigu šių struktūrų įsteigimą galima pagrįsti sąnaudų ir naudos analize ir susijusios rizikos vertinimu ir jeigu jas patvirtina Europos Parlamentas ir Taryba.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gali vykdyti neprivalomas užduotis, kurias patvirtino jų valdymo komitetai, įvertinę sąnaudas ir naudą ir susijusią riziką dalyvaujančioms šalims. Tokioms užduotims atlikti įstaigai gali būti perduoti leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimai arba ji gali sudaryti ad hoc tarnybų lygmens susitarimus su Sąjungos institucijomis, Sąjungos įstaigomis, kitomis Europos įstaigomis ar trečiosiomis šalimis.

b)  gali vykdyti neprivalomas užduotis, kurias patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba, jų valdymo komitetams įvertinus sąnaudas ir naudą ir susijusią riziką dalyvaujančioms šalims. Tokioms užduotims atlikti įstaigai gali būti perduoti leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimai arba ji gali sudaryti ad hoc tarnybų lygmens susitarimus su Sąjungos institucijomis, Sąjungos įstaigomis, kitomis Europos įstaigomis ar trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas   158

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Visi Sąjungos decentralizuotų agentūrų ar vykdomųjų įstaigų iniciatyvinių komitetų ir valdybų nariai kasmet savo agentūros ar įstaigos interneto svetainėje skelbia savo interesų deklaracijas. Kad būtų užtikrintas tokių deklaracijų aiškumas, Komisija pateikia šių interesų deklaracijų formą, kuri gali būti pritaikyta atsižvelgiant į kiekvienos agentūros ar įstaigos ypatumus.

Pagrindimas

Persvarstytame finansiniame reglamente turėtų būti nustatyta, kad visiems centralizuotų agentūrų ar vykdomųjų Sąjungos įstaigų iniciatyvinių komitetų ir valdybos nariams interesų konfliktų deklaracijos būtų privalomos. Interesų deklaracijos turėtų būti standartizuotos, tačiau jas turėtų būti galima pritaikyti atsižvelgiant į kiekvienos agentūros ar įstaigos ypatumus.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Finansinis pagrindų reglamentas grindžiamas šiame reglamente išdėstytais principais ir taisyklėmis.

2.  Finansinis pagrindų reglamentas grindžiamas šiame reglamente išdėstytais principais ir taisyklėmis, atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytų įstaigų ypatumus.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nepriklausomas išorės auditorius patikrina, ar metinėse kiekvienos įstaigos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, ataskaitose tinkamai nurodytos jos pajamos, išlaidos ir susijusios įstaigos finansinė būklė iki tol, kol jos ataskaitos konsoliduojamos su Komisijos galutinėmis ataskaitomis. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytame pagrindiniame teisės akte nenumatyta kitaip, Audito Rūmai pagal SESV 287 straipsnio 1 dalies reikalavimus parengia specialiąją metinę ataskaitą dėl kiekvienos įstaigos. Rengdami šią ataskaitą Audito Rūmai atsižvelgia į nepriklausomo išorės auditoriaus audito rezultatus ir veiksmus, kurių imtasi dėl auditoriaus nustatytų faktų.

6.  Nepriklausomas išorės auditorius patikrina, ar metinėse kiekvienos įstaigos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, ataskaitose tinkamai nurodytos jos pajamos, išlaidos ir susijusios įstaigos finansinė būklė iki tol, kol jos ataskaitos konsoliduojamos su Komisijos galutinėmis ataskaitomis. Auditorių atlyginimų išlaidas padengia Europos Audito Rūmai. Auditorius taip pat gali patikrinti, ar gautos visos pajamos ir ar visos išlaidos įvykdytos teisėtai ir tvarkingai. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytame pagrindiniame teisės akte nenumatyta kitaip, Audito Rūmai pagal SESV 287 straipsnio 1 dalies reikalavimus kasmet vienoje konsoliduotoje audito ataskaitoje praneša audito rezultatus ir parengia patikinimo pareiškimą dėl kiekvienos į šio straipsnio taikymo sritį patenkančios įstaigos. Rengdami šią ataskaitą Audito Rūmai atsižvelgia į nepriklausomo išorės auditoriaus audito rezultatus ir veiksmus, kurių imtasi dėl auditoriaus nustatytų faktų.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateikto 6a (naujos) konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Už visus nepriklausomų išorės auditų aspektus, įskaitant auditorių pranešamus rezultatus, visiškai atsako Audito Rūmai. Audito Rūmai vykdo visas būtinas administracines bei viešųjų pirkimų procedūras ir padengia visas šių procedūrų ir kitas susijusias išlaidas iš savo biudžeto.

Pagrindimas

Siūlomi 69 straipsnio 6 dalies pakeitimai pakeistų EAR rengiamas specialiąsias metines ataskaitas dėl kiekvienos pagal SESV ir Euratomo sutartį įsteigtos įstaigos viena konsoliduota audito ataskaita, kuri apimtų kiekvienai įstaigai skirtą konkretų patikinimo pareiškimą. EAR atliekamą išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo vertinimą gali parengti 6 dalyje minimas nepriklausomas išorės auditorius, prireikus Audito Rūmai galėtų jam patarti.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms taikomos 69 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys .

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms taikomos 69 straipsnio 2–6 dalys.

Pagrindimas

Tos pačios taisyklės, taikomos pagal SESV ir Euratomo sutartį įsteigtoms įstaigoms, 69 straipsnyje taip pat turėtų būti taikomos viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėms.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienoje institucijoje leidimus suteikiantis pareigūnas yra atsakingas už įplaukų ir išlaidų vykdymą, vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, ir už tai, kad būtų laikomasi teisėtumo bei tvarkingumo reikalavimų ir vienodų sąlygų taikymo programos paramos gavėjams principo.

1.  Kiekvienoje institucijoje leidimus suteikiantis pareigūnas yra atsakingas už įplaukų ir išlaidų vykdymą, vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, už pranešamos informacijos apie veiklos rezultatus patikimumo, išsamumo ir visapusiškumo užtikrinimą ir už tai, kad būtų laikomasi teisėtumo bei tvarkingumo reikalavimų ir vienodų sąlygų taikymo programos paramos gavėjams principo.

Pagrindimas

Pranešėjai mano, kad Komisijos pasiūlymo 73 straipsnyje nepakankamai atsižvelgiama į veiklos rezultatus ir todėl leidimus suteikiančio pareigūno atsakomybės sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų jam pateikiamos informacijos apie veiklos rezultatus patikimumą, išsamumą ir teisingumą. Be to, 73 straipsnio 5 dalyje siūlomas tekstas galėtų būti suprantamas kaip numatantis labiau ribotą informavimą apie veiklos rezultatus, negu numatyta dabar.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienai operacijai taikoma bent ex ante kontrolė, susijusi su operacijos veiklos ir finansiniais aspektais, remiantis daugiamete kontrolės strategija, kurioje atsižvelgiama į riziką. Ex ante kontrolės tikslas – užkirsti kelią klaidoms ir pažeidimams prieš patvirtinant operacijas.

Kiekvienai operacijai taikoma bent ex ante kontrolė, susijusi su operacijos veiklos ir finansiniais aspektais, remiantis daugiamete kontrolės strategija, kurioje atsižvelgiama į riziką, siekiant užkirsti kelią klaidoms ir pažeidimams prieš išduodant leidimą operacijoms ir užtikrinti, kad būtų pasiekti operacijos tikslai.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ex ante kontrolės dažnumą ir intensyvumą nustato atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, atsižvelgdamas į išankstinės kontrolės rezultatus, taip pat į rizikos ir ekonominio efektyvumo kriterijus. Iškilus abejonių, už atitinkamų operacijų tvirtinimą atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas prašo papildomos informacijos arba vykdo kontrolę vietoje, kad gautų pakankamą užtikrinimą, kuris yraex ante kontrolės dalis.

Ex ante kontrolės dažnumą ir intensyvumą nustato atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, atsižvelgdamas į išankstinės kontrolės rezultatus, taip pat į rizikos, ekonominio efektyvumo ir veiklos rezultatų kriterijus. Remdamasis savo atlikta rizikos analize, už atitinkamų operacijų tvirtinimą atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas prašo papildomos informacijos arba vykdo kontrolę vietoje, kad gautų pakankamą užtikrinimą, kuris yra ex ante kontrolės dalis.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas gali nustatyti ex post kontrolę, kad nustatytų ir ištaisytų operacijų, kurios jau buvo patvirtintos, klaidas ir pažeidimus. Tokia kontrolė gali būti organizuojama remiantis imtimi, kuri nustatyta atsižvelgiant į riziką; vykdant tokią kontrolę atsižvelgiama į išankstinės kontrolės rezultatus ir ekonominio veiksmingumo kriterijus.

Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas gali nustatyti ex post kontrolę, kad nustatytų ir ištaisytų operacijų, kurios jau buvo patvirtintos, klaidas ir pažeidimus. Tokia kontrolė gali būti organizuojama remiantis imtimi, kuri nustatyta atsižvelgiant į riziką; vykdant tokią kontrolę atsižvelgiama į išankstinės kontrolės rezultatus, ekonominio veiksmingumo ir veiklos rezultatų kriterijus.

Pakeitimas     167

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas kaip ex post kontrolę atlieka naudos gavėjų finansinį auditą, susijusios audito taisyklės turi būti aiškios, nuoseklios ir skaidrios ir turi būti gerbiamos Komisijos ir audituojamų subjektų teisės.

Kai įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas kaip ex post kontrolę atlieka naudos gavėjų finansinį auditą, susijusios audito taisyklės turi būti aiškios, nuoseklios ir skaidrios, jose turi būti nustatyti laikotarpiai, o pasirašant susitarimą dėl dotacijos jos turi būti pateikiamos naudos gavėjams. Audito taisyklėmis turi būti gerbiamos Komisijos ir audituojamų subjektų teisės ir suteikta galimybė sprendimus apskųsti.

(Pilietinės visuomenės organizacijos susiduria su nenuosekliu finansinių taisyklių taikymu, kai ne tik įvairiuose GD, bet ir tame pačiame GD jos yra aiškinamos skirtingai. Susijusiems darbuotojams turėtų būti pateiktos bendros gairės ir teikiamas centralizuotas mokymas. Taip pat turėtų būti aiškiau apibrėžti audito procedūrų etapai, trukmė ir laikotarpis ir apie juos turėtų būti informuojama pasirašant sutartį.)

Pakeitimas     168

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kad perįgalioti leidimus suteikiantys pareigūnai ir jų darbuotojai gautų reguliariai atnaujinamą tinkamą informaciją apie kontrolės standartus ir atitinkamus metodus bei būdus;

a)  kad perįgalioti leidimus suteikiantys pareigūnai ir jų darbuotojai gautų reguliariai atnaujinamą tinkamą informaciją ir mokymą apie kontrolės standartus ir atitinkamus metodus bei būdus, paremtus bendromis gairėmis;

(Pilietinės visuomenės organizacijos susiduria su nenuosekliu finansinių taisyklių taikymu, kai ne tik įvairiuose GD, bet ir tame pačiame GD jos yra aiškinamos skirtingai. Susijusiems darbuotojams turėtų būti pateiktos bendros gairės ir teikiamas centralizuotas mokymas. Taip pat turėtų būti aiškiau apibrėžti audito procedūrų etapai, trukmė ir laikotarpis ir apie juos turėtų būti informuojama pasirašant sutartį.)

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei darbuotojas, dalyvaujantis sandorių finansinio valdymo ir kontrolės procese, mano, kad sprendimas, kurį jo vadovas reikalauja vykdyti arba priimti, yra neteisėtas arba neatitinka patikimo finansų valdymo principo arba profesinių taisyklių, kurių iš to darbuotojo reikalaujama laikytis, jis apie tai atitinkamai praneša savo tiesioginiam vadovui. Jei darbuotojas apie tai praneša raštu, tiesioginis vadovas atsako raštu. Jei tiesioginis vadovas nesiima veiksmų arba patvirtina pradinį sprendimą arba nurodymą ir darbuotojas mano, kad toks patvirtinimas nėra pagrįstas atsakymas į jam rūpimą klausimą, darbuotojas raštu informuoja įgaliotąjį leidimus suteikiantį pareigūną. Jei tas pareigūnas neatsako per laikotarpį, kuris yra pagrįstas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per mėnesį, darbuotojas raštu informuoja 139 straipsnyje nurodytą atitinkamą komisiją.

Jei darbuotojas, dalyvaujantis sandorių finansinio valdymo ir kontrolės procese, mano, kad sprendimas, kurį jo vadovas reikalauja vykdyti arba priimti, yra neteisėtas arba neatitinka patikimo finansų valdymo principo arba profesinių taisyklių, kurių iš to darbuotojo reikalaujama laikytis, jis apie tai atitinkamai praneša savo tiesioginiam vadovui. Jei darbuotojas apie tai praneša raštu, tiesioginis vadovas atsako raštu. Jei tiesioginis vadovas nesiima veiksmų arba patvirtina pradinį sprendimą arba nurodymą ir darbuotojas mano, kad toks patvirtinimas nėra pagrįstas atsakymas į jam rūpimą klausimą, darbuotojas raštu informuoja įgaliotąjį leidimus suteikiantį pareigūną. Jei tas pareigūnas neatsako per laikotarpį, kuris yra pagrįstas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per mėnesį, darbuotojas raštu informuoja 90 straipsnyje nurodytą atitinkamą komisiją.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 9 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ataskaitoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga;

a)  ataskaitoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga, ypač informacija apie veiklos rezultatus yra patikima, išsami ir teisinga;

Pagrindimas

Žr. šio straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie atliktų operacijų rezultatus, atsižvelgiant į strateginiuose planuose nustatytus tikslus, su tomis operacijomis susijusią riziką, suteiktų išteklių panaudojimą ir vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą ir efektyvumą. Joje taip pat pateikiamas bendras kontrolės sąnaudų ir naudos įvertinimas ir informacija apie tai, kokiu mastu leistinomis veiklos išlaidomis prisidedama siekiant ES strateginių tikslų ir kuriama ES pridėtinė vertė. Komisija parengia praėjusių metų metinių veiklos ataskaitų suvestinę.

Metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie atliktų operacijų rezultatus, atsižvelgiant į strateginiuose planuose nustatytus tikslus ir informaciją apie tų operacijų bendrus rezultatus, su tomis operacijomis susijusią riziką, suteiktų išteklių panaudojimą ir vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą ir efektyvumą. Joje taip pat pateikiamas bendras kontrolės sąnaudų ir naudos įvertinimas ir informacija apie tai, kokiu mastu leistinomis veiklos išlaidomis prisidedama siekiant ES strateginių tikslų ir kuriama ES pridėtinė vertė. Komisija parengia praėjusių metų metinių veiklos ataskaitų suvestinę.

Pagrindimas

Žr. šio straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 9 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Leidimus suteikiančių pareigūnų ir, kai taikytina, institucijų, organų, įstaigų ir agentūrų įgaliotų leidimus suteikiančių pareigūnų praėjusių metų metinės veiklos ataskaitos lengvai prieinamu būdu paskelbiamos atitinkamos institucijos, organo, įstaigos ar agentūros interneto svetainėje iki kiekvienų metų liepos 1 d., atsižvelgiant į tinkamai pagrįstus konfidencialumo ir saugumo argumentus.

Pagrindimas

Vėl įtraukiama Reglamento 966/2012 66 straipsnio 9 dalies ketvirta pastraipa, kurią Komisija buvo išbraukusi.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu Sąjungos delegacijų vadovai atsiduria 73 straipsnio 8 dalyje nurodytoje padėtyje, jie apie tai praneša 139 straipsnyje nurodytai komisijai. Sąjungos interesams galinčios pakenkti neteisėtos veiklos, sukčiavimo arba korupcijos atveju jie praneša institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms taikytinuose teisės aktuose.

2.  Jeigu Sąjungos delegacijų vadovai atsiduria 73 straipsnio 8 dalyje nurodytoje padėtyje, jie apie tai praneša 90 straipsnyje nurodytai komisijai. Sąjungos interesams galinčios pakenkti neteisėtos veiklos, sukčiavimo arba korupcijos atveju jie praneša institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms taikytinuose teisės aktuose.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apskaitos pareigūnas gali nukrypti nuo tų standartų, jei jis mano, kad tai reikalinga norint teisingai parodyti turtą ir įsipareigojimus, išlaidas, pajamas ir pinigų srautus. Jei apskaitos taisykle iš esmės nukrypstama nuo tų standartų, finansinių ataskaitų aiškinamosiose pastabose tai nurodoma ir pateikiamos nukrypimo priežastys.

2.  Apskaitos pareigūnas gali nukrypti nuo tų standartų, jei jis mano, kad tai reikalinga norint pateikti tikrą ir teisingą turto ir įsipareigojimų, išlaidų, pajamų ir pinigų srautų vaizdą. Jei apskaitos taisykle iš esmės nukrypstama nuo tų standartų, finansinių ataskaitų aiškinamosiose pastabose tai nurodoma ir pateikiamos nukrypimo priežastys.

Pagrindimas

„Tikras ir teisingas vaizdas“ yra bendrai pripažintas terminas.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apskaitos pareigūnai iš leidimus suteikiančių pareigūnų gauna visą informaciją, kuri yra būtina ataskaitoms, teisingai parodančioms institucijų finansinę ir biudžeto vykdymo padėtį, parengti. Leidimus suteikiantys pareigūnai užtikrina šios informacijos patikimumą.

2.  Apskaitos pareigūnai iš leidimus suteikiančių pareigūnų gauna visą informaciją, kuri yra būtina ataskaitoms, kuriose pateikiamas tikras ir teisingas institucijų finansinės ir biudžeto vykdymo padėties vaizdas, parengti. Leidimus suteikiantys pareigūnai užtikrina šios informacijos patikimumą.

Pagrindimas

„Tikras ir teisingas vaizdas“ yra bendrai pripažintas terminas.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš institucijai arba 69 straipsnyje nurodytai įstaigai patvirtinant ataskaitas, jas pasirašo apskaitos pareigūnas, patvirtindamas esąs pakankamai užtikrintas, kad ataskaitose teisingai parodyta finansinė institucijos arba 69 straipsnyje nurodytos įstaigos padėtis.

Prieš institucijai arba 69 straipsnyje nurodytai įstaigai patvirtinant ataskaitas, jas pasirašo apskaitos pareigūnas, patvirtindamas esąs pakankamai užtikrintas, kad ataskaitose pateikiamas tikras ir teisingas finansinės institucijos arba 69 straipsnyje nurodytos įstaigos padėties vaizdas.

Pagrindimas

„Tikras ir teisingas vaizdas“ yra bendrai pripažintas terminas.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 10 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekviena institucija nusprendžia, kuriame departamente turi būti saugomi patvirtinamieji dokumentai.

Pagrindimas

Vėl įtraukiama Taikymo taisyklių 64 straipsnio paskutinė pastraipa, kurią Komisija praleido.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apskaitos pareigūnas mokėjimus gali atlikti tik tuo atveju, jeigu institucija, už kurią jis atsakingas, anksčiau į bendrą bylą yra įrašiusi gavėjo juridinio asmens ir mokėjimo duomenis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Logikos sumetimais pirma pastraipa turėtų būti perkelta po antrosios: mokėjimas atliekamas tik po to, kai prisiimamas įsipareigojimas.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš prisiimdamas įsipareigojimą trečiajai šaliai, leidimus suteikiantis pareigūnas nustato gavėjų juridinio asmens ir mokėjimo duomenis ir įrašo juos į bendrą institucijos, už kurią apskaitos pareigūnas atsakingas, bylą, siekdamas užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir tinkamą mokėjimo vykdymą.

Prieš prisiimdamas įsipareigojimą trečiajai šaliai, leidimus suteikiantis pareigūnas patvirtina gavėjo tapatybę, nustato gavėjų juridinio asmens ir mokėjimo duomenis ir įrašo juos į bendrą institucijos, už kurią apskaitos pareigūnas atsakingas, bylą, siekdamas užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir tinkamą mokėjimo vykdymą.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pagal Taikymo taisyklių 63 straipsnį.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Apskaitos pareigūnas mokėjimus gali atlikti tik tuo atveju, jeigu institucija, už kurią jis atsakingas, anksčiau į bendrą bylą yra įrašiusi gavėjo juridinio asmens ir mokėjimo duomenis.

Pagrindimas

Logikos sumetimais pirma pastraipa perkelta po antrosios: mokėjimas atliekamas tik po to, kai prisiimamas įsipareigojimas.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Avansinėms lėšoms skirtas banko sąskaitas atidaro apskaitos pareigūnas, kuris taip pat suteikia leidimą pasirašyti sąskaitas remdamasis pagrįstu leidimus suteikiančio pareigūno pasiūlymu.

2.  Avansinėms lėšoms skirtas banko sąskaitas atidaro ir stebi apskaitos pareigūnas, kuris taip pat suteikia leidimą pasirašyti sąskaitas remdamasis pagrįstu leidimus suteikiančio pareigūno pasiūlymu.

Pagrindimas

Vėl įrašoma Taikymo taisyklių 69 straipsnio 1 dalies nuostata.

Pakeitimas     182

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apskaitos pareigūnas paprastai atlieka arba paveda savo departamento arba leidimus suteikiančio departamento specialiai tuo tikslu įgaliotam darbuotojui atlikti patikras, kurios paprastai atliekamos vietoje ir, prireikus, be įspėjimo, kad patikrintų, ar avansinių lėšų administratoriui skirtos lėšos yra, kaip tvarkoma apskaita ir ar avansinių lėšų operacijos atliekamos laiku. Tokių patikrų rezultatus apskaitos pareigūnas praneša atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui.

5.  Apskaitos pareigūnas paprastai atlieka arba paveda savo departamento arba leidimus suteikiančio departamento specialiai tuo tikslu įgaliotam darbuotojui atlikti patikras, kurios paprastai atliekamos vietoje ir, kai būtina, be įspėjimo, kad patikrintų, ar avansinių lėšų administratoriui skirtos lėšos yra, kaip tvarkoma apskaita ir ar avansinių lėšų operacijos atliekamos laiku. Tokių patikrų rezultatus apskaitos pareigūnas praneša atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarydamas poveikio Europos kovos su sukčiavimu tarnybos įgaliojimams, bet kuris iš toliau nurodytų subjektų perduoda bet kurios Finansinio reglamento nuostatos arba nuostatos, susijusios su su finansų valdymu, pažeidimą ar operacijas, susijusias su darbuotojo veikla ar neveikimu, tikrinimą šio reglamento 139 straipsnyje nurodytai komisijai, kad ji pareikštų nuomonę:

1.  Nedarydamas poveikio Europos kovos su sukčiavimu tarnybos įgaliojimams, bet kuris iš toliau nurodytų subjektų perduoda bet kurios Finansinio reglamento nuostatos arba nuostatos, susijusios su finansų valdymu ar operacijų tikrinimu, pažeidimą, padarytą dėl darbuotojo veiklos ar neveikimo, bendrai specialiai finansinių pažeidimų komisijai, kad ji pareikštų nuomonę:

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu informaciją komisijai praneša informatorius, komisija ją tvarko laikydamasi darbo tvarkos taisyklių dėl informacijos suteikimo sunkių pažeidimų atveju („informavimas apie pažeidimą“); šios taisyklės taikomos Komisijoje ir (arba) institucijoje, įstaigoje ar organe, kuriam priklauso informatorius.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalyje nurodytą komisiją sudaro:

 

a)   nuolatinis aukšto lygio nepriklausomas pirmininkas, kurį skiria Komisija;

 

b)   šešių skirtingų Sąjungos institucijų, Europos organų ar Sąjungos įstaigų, nurodytų 69 straipsnyje, atstovai.

 

Komisijos sudėtimi užtikrinamos tinkamos teisinės ir techninės ekspertinės žinios. Skiriant komisijos narius atsižvelgiama į poreikį išvengti bet kokio interesų konflikto. Komisijai padeda Komisijos įsteigtas nuolatinis sekretoriatas, kuris užtikrina tęstinį komisijos darbo administravimą.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  1a dalies b punkte nurodytos komisijos narių kadencija yra treji metai ir ji gali būti pratęsta.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Komisijos pirmininkas išrenkamas iš buvusių Audito Rūmų, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narių arba iš buvusių kitos nei Komisija Sąjungos institucijos pareigūnų, ėjusių ne žemesnes kaip generalinio direktoriaus pareigas. Pirmininko atrankos kriterijai: asmeninės ir profesinės savybės, didelė darbo su teisiniais ir finansiniais klausimais patirtis ir įrodyta kompetencija, nepriklausomumas ir sąžiningumas. Jis skiriamas penkerių metų kadencijai, kuri negali būti pratęsta. Pirmininkas paskiriamas Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 5 straipsnyje apibrėžtu specialiuoju patarėju. Komisijos pirmininkas pirmininkauja visiems komisijos posėdžiams ir vykdydamas savo pareigas veikia nepriklausomai. Jam einant pirmininko ir kitas oficialias pareigas neturi kilti su šiomis skirtingomis pareigomis susijusių interesų konfliktų.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.  Komisijos darbo tvarkos taisykles tvirtina Komisija.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytais atvejais šio reglamento 139 straipsnyje nurodyta komisija yra kompetentinga nustatyti, ar padarytas finansinis pažeidimas. Remdamasi 139 straipsnyje nurodytos komisijos nuomone apie 1 dalyje nurodytus atvejus, atitinkama institucija nusprendžia, ar pradėti procesą dėl nubaudimo drausmine priemone arba dėl kompensacijos sumokėjimo. Jei komisija nustato sistemos problemų, ji parengia rekomendaciją leidimus suteikiančiam pareigūnui ir įgaliotajam leidimus suteikiančiam pareigūnui, jei jis nėra susijęs darbuotojas, taip pat vidaus auditoriui.

2.  Komisija yra kompetentinga nustatyti, ar padarytas finansinis pažeidimas.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalyje nurodytą nuomonę pareiškia 139 straipsnio 2 dalyje nustatytos sudėties komisija ir du papildomi nariai:

Išbraukta.

a)   paskyrimų tarnybos atstovas, atsakingas už susijusios institucijos ar įstaigos drausmines priemones, ir

 

b)   dar vienas susijusios institucijos ar įstaigos personalo komiteto paskirtas atstovas. Skiriant tuos papildomus narius atsižvelgiama į būtinybę išvengti bet kokio interesų konflikto.

 

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta komisijos reiškiama nuomonė skiriama pagal kiekvienos institucijos ar įstaigos vidaus taisykles įsteigtai drausmės komisijai.

5.  Komisijos nuomonė teikiama paskyrimų tarnybai, atsakingai už atitinkamos institucijos, organo ar įstaigos drausmines priemones.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Remdamasi komisijos nuomone, atitinkama institucija nusprendžia, ar pradėti drausminių priemonių arba kompensacijos mokėjimo procedūras. Jei komisija nustato sistemines problemas, ji parengia rekomendaciją leidimus suteikiančiam pareigūnui ir įgaliotam leidimus suteikiančiam pareigūnui, jei pastarasis nėra susijęs darbuotojas, taip pat vidaus auditoriui.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Jei išnagrinėjusi atvejį komisija nusprendžia, kad klausimas priklauso OLAF kompetencijai, ji nedelsdama perduoda tokį atvejį OLAF direktoriui ir atitinkamai informuoja atitinkamos institucijos, tarnybos arba įstaigos paskyrimų tarnybą. Nuo perdavimo dienos komisija to atvejo nebesvarsto.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas sujungti grupę, užtikrinančią ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos veikimą, ir finansinius pažeidimus nagrinėjančią grupę yra nepagrįstas turint mintyje skirtingus šių grupių tikslus. Turėtų būti sukurta speciali bendra grupė, kurios pobūdis būtų dar labiau tarpinstitucinis. Be to, Komisijos siūlomas tekstas neatitinka nuostatų dėl drausminių procedūrų, numatytų Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priede. Negalima pradėti jokios drausminės procedūros prieš tai neparengus OLAF ataskaitos ar neatlikus administracinio tyrimo.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įgaliotasis ar perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas, gavęs įpareigojantį nurodymą, kurį jis laiko neteisingu arba prieštaraujančiu patikimo finansų valdymo principui, ypač dėl to, kad nurodymo negalima įvykdyti iš jam skirtų išteklių, apie tai raštu praneša jį įgaliojusiai ar perįgaliojusiai institucijai. Jeigu šis nurodymas yra patvirtinamas raštu ir jeigu tas patvirtinimas gaunamas laiku bei yra pakankamai aiškus, nes jame aiškiai kalbama apie klausimus, kuriems įgaliotasis arba perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas prieštaravo, atsakomybė įgaliotajam ar perįgaliotam leidimus suteikiančiam pareigūnui negali būti taikoma. Jis įvykdo nurodymą, jeigu šis nėra akivaizdžiai neteisėtas arba tai nėra atitinkamų saugumo standartų pažeidimas.

1.  Įgaliotasis ar perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas, gavęs įpareigojantį nurodymą, kurį jis laiko neteisingu arba prieštaraujančiu patikimo finansų valdymo principui, ypač dėl to, kad nurodymo negalima įvykdyti iš jam skirtų išteklių, apie tai raštu praneša jį įgaliojusiai ar perįgaliojusiai institucijai. Jeigu šis nurodymas yra patvirtinamas raštu ir jeigu tas patvirtinimas gaunamas laiku bei yra pakankamai aiškus, nes jame aiškiai kalbama apie klausimus, kuriems įgaliotasis arba perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas prieštaravo, atsakomybė įgaliotajam ar perįgaliotam leidimus suteikiančiam pareigūnui negali būti taikoma. Jis įvykdo nurodymą, jeigu šis nėra akivaizdžiai neteisėtas arba tai nėra atitinkamų saugumo standartų pažeidimas. Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas apie kiekvieną iš tokių atvejų praneša šio reglamento 73 straipsnio 9 dalyje nurodytos metinės veiklos ataskaitos antraštinėje dalyje „Nurodymų patvirtinimas pagal Finansinio reglamento 91 straipsnį“.

Pakeitimas     195

Pasiūlymas dėl reglamento

99 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiekviena institucija Europos Parlamentui ir Tarybai kiekvienais metais siunčia ataskaitą apie šioje dalyje nurodytus skolos susigrąžinimo atsisakymus, kai suma yra 100 000 EUR ar didesnė. Komisija šią ataskaitą prideda prie metinių veiklos ataskaitų suvestinės, nurodytos 73 straipsnio 9 dalyje.

5.  Kiekviena institucija Europos Parlamentui ir Tarybai kiekvienais metais siunčia ataskaitą apie šioje dalyje nurodytus skolos susigrąžinimo atsisakymus. Komisija šią ataskaitą prideda prie metinių veiklos ataskaitų suvestinės, nurodytos 73 straipsnio 9 dalyje.

Pakeitimas     196

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  veiklos rezultatų vertinimo kriterijai;

Pakeitimas     197

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  įnašams į patikos fondus, nurodytus 227 straipsnyje: patikos fondui metams rezervuoti asignavimai kartu su jo veiklos laikotarpiu planuojamomis sumomis;

c)  įnašams į patikos fondus, nurodytus 227 straipsnyje: patikos fondui metams rezervuoti asignavimai kartu su jo veiklos laikotarpiu planuojamomis sumomis, taip pat finansavimo iš kitų nei Sąjungos biudžetas šaltinių dalis, kurios santykinis dydis išlieka pastovus visą patikos fondo veikimo laikotarpį, kaip nurodyta 227 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Patikslintas pranešėjo pateiktas 91 pakeitimas. Finansavimo iš ES biudžeto ir kitų šaltinių santykinis dydis turėtų būti pastovus, siekiant išvengti tokios padėties, kai ES reikia padengti kitų paramos teikėjų nevykdomus pradinius įsipareigojimus.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  finansinių priemonių atveju: finansinei priemonei skirta suma;

e)  finansinių priemonių atveju: finansinei priemonei skirta suma ir planuojama pritraukto privataus kapitalo dalis;

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  įnašų į derinimo priemones atveju: derinimo priemonei skirta suma ir subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant derinimo priemonę, sąrašas;

g)  įnašų į derinimo priemones atveju: derinimo priemonei skirta suma, subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant derinimo priemonę, ir atitinkamų jų finansinių įnašų sąrašas;

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  patikrina sąlygas, kuriomis turi būti atliktas mokėjimas.

c)  patikrina sąlygas, kuriomis turi būti atliktas mokėjimas. Apskaičiuotos išlaidos negali reikšti, kad tokios sąlygos įvykdytos.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Įsipareigojimų panaikinimas – tai operacija, kuria atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas visiškai arba iš dalies atšaukia pagal biudžetinį įsipareigojimą anksčiau rezervuotus asignavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, ši dalis perkeliama į 2 straipsnį (apibrėžtys).

Pakeitimas     202

Pasiūlymas dėl reglamento

110 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Preliminarūs biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi prisiimant vieną ar kelis teisinius įsipareigojimus, kuriais suteikiama teisė gauti tolesnes išmokas. Tačiau tais atvejais, kurie yra susiję su išlaidomis personalo valdymui arba su išlaidomis ryšiams, kurias patiria institucijos, nušviesdamos Sąjungos įvykius, arba šio reglamento priedo 14.5 punkte nurodytais atvejais jie gali būti vykdomi tiesiogiai išmokant lėšas.

6.  Preliminarūs biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi prisiimant vieną ar kelis teisinius įsipareigojimus, kuriais suteikiama teisė gauti tolesnes išmokas. Tačiau tais atvejais, kurie yra susiję su išlaidomis personalo valdymui, Sąjungos institucijų nariams ar buvusiems nariams, arba su išlaidomis ryšiams, kurias patiria institucijos, nušviesdamos Sąjungos įvykius, arba šio reglamento priedo 14.5 punkte nurodytais atvejais jie gali būti vykdomi tiesiogiai išmokant lėšas.

Pagrindimas

Išmokos nariams mokamos tokia pačia tvarka kaip ir išmokos darbuotojams, todėl jos taip pat turėtų būti nurodytos išimtyse, kai laikinasis įsipareigojimas gali būti vykdomas tiesiogiai išmokant lėšas.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

111 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmoje pastraipoje nurodyti įsipareigojimai išskaitomi iš 2 dalyje nurodytų bendrųjų preliminarių įsipareigojimų.

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pakeitimas (perkelta iš 5 dalies).

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

111 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pirmoje pastraipoje nurodyti įsipareigojimai atimami iš 1 dalyje nurodytų bendrųjų preliminarių įsipareigojimų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pakeitimas (perkelta iš 4 dalies).

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

112 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Visos tokių biudžetinių įsipareigojimų dalys, kurios nėra įvykdytos išmokant lėšas praėjus šešiems mėnesiams nuo galutinės įgyvendinimo datos, panaikinamos pagal 13 straipsnį.

4.  Visos tokių biudžetinių įsipareigojimų dalys, kurios nėra įvykdytos išmokant lėšas praėjus šešiems mėnesiams nuo galutinės įgyvendinimo datos, panaikinamos.

Pagrindimas

Nuoroda neturi prasmės, nes 13 straipsnyje kalbama apie asignavimų atšaukimą po įsipareigojimų panaikinimo, o ne pati įsipareigojimų panaikinimo procedūra.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

113 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal tiesioginį vykdymą skiriamų dotacijų, kurių vertė didesnė nei 5 000 000 EUR ir kuriomis finansuojami išorės veiksmai, atveju veiksmo vykdymo laikotarpiu gali būti nepatvirtinami daugiausiai du išankstinio finansavimo mokėjimai.

Pagrindimas

Vėl įtraukiama Reglamento 966/2012 184 straipsnio 4 dalies antra pastraipa, kurią Komisija buvo išbraukusi.

Pakeitimas     207

Pasiūlymas dėl reglamento

114 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  90 kalendorinių dienų susitarimų dėl įnašų, sutarčių ir susitarimų dėl dotacijų, susijusių su techninėmis paslaugomis ar veiksmais, kuriuos ypač sunku įvertinti ir pagal kuriuos mokėjimas priklauso nuo ataskaitos ar sertifikato patvirtinimo, atveju;

a)  60 kalendorinių dienų susitarimų dėl įnašų, sutarčių ir susitarimų dėl dotacijų, susijusių su techninėmis paslaugomis ar veiksmais, kuriuos ypač sunku įvertinti, atveju;

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas organizacijos „Europos pilietinė visuomenė“ pasiūlymu.

Pakeitimas     208

Pasiūlymas dėl reglamento

114 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  60 kalendorinių dienų visų kitų susitarimų dėl įnašų, sutarčių ir susitarimų dėl dotacijų, pagal kuriuos mokėjimas priklauso nuo ataskaitos ar sertifikato patvirtinimo, atveju;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas organizacijos „Europos pilietinė visuomenė“ pasiūlymu.

Pakeitimas     209

Pasiūlymas dėl reglamento

114 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išskyrus valstybių narių, Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo atveju, pasibaigus 1 dalyje nustatytiems terminams, kreditorius turi teisę gauti delspinigius pagal šias sąlygas:

Išskyrus valstybių narių atveju, pasibaigus 1 dalyje nustatytiems terminams, kreditorius turi teisę gauti delspinigius pagal šias sąlygas:

Pagrindimas

Šiuo atžvilgiu su EIB grupe neturėtų būti elgiamasi kitaip nei su kitais ES biudžeto fondų veiklą vykdančiais subjektais ar Sąjungos kreditoriais. Šiuo atžvilgiu EIB grupė pagal savo statutą privalo užtikrinti, kad jos išlaidos būtų padengtos, o įtraukus į šią nuostatą EIB/EIF galima išprovokuoti neigiamą kredito reitingų agentūrų reakciją, susijusią su tokiomis priemonėmis kaip ESIF, EIB išorės skolinimo įgaliojimas ir „InnovFin“.

Pakeitimas     210

Pasiūlymas dėl reglamento

115 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena institucija įsteigia vidaus auditoriaus pareigybę, kuri vykdoma pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Institucijos paskirtas vidaus auditorius yra jai atskaitingas už tinkamo biudžeto vykdymo sistemų veikimo ir procedūrų taikymo patikrą. Vidaus auditorius negali būti nei leidimus suteikiantis pareigūnas, nei apskaitos pareigūnas.

1.  Kiekviena institucija įsteigia vidaus auditoriaus pareigybę, kuri vykdoma pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Institucijos paskirtas vidaus auditorius yra jai atskaitingas už tinkamo biudžeto vykdymo sistemų veikimo ir procedūrų taikymo patikrą. Vidaus auditorius, vykdydamas savo užduotis, turi būti nepriklausomas ir negali būti nei leidimus suteikiantis pareigūnas, nei apskaitos pareigūnas.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toje metinėje ataskaitoje taip pat nurodomos visos sisteminės problemos, kurias, pateikdama 90 straipsnyje nurodytą nuomonę, nustatė pagal 139 straipsnį sudaryta komisija.

Toje metinėje ataskaitoje taip pat nurodomos visos sisteminės problemos, kurias nustatė pagal 90 straipsnį sudaryta komisija.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 90 straipsnio 5b dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vidaus auditorius, rengdamas ataskaitą, visų pirma daugiausia dėmesio skiria tam, kaip apskritai laikomasi patikimo finansų valdymo principo, ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių, siekiant nuolat gerinti jo taikymą.

5.  Vidaus auditorius, rengdamas ataskaitą, visų pirma daugiausia dėmesio skiria tam, kaip apskritai laikomasi patikimo finansų valdymo ir veiklos rezultatų principų, ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių, siekiant nuolat gerinti taikymą.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

116 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Kiekvienais metais institucija parengia ataskaitą, kurioje glaustai nurodoma, kiek ir kokios rūšies vidaus auditų atlikta, kokios rekomendacijos pateiktos ir kokių veiksmų imtasi dėl tų rekomendacijų, ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip nustatyta 239 straipsnyje.

8.  Kiekvienais metais institucija parengia ataskaitą, kurioje apibendrinant svarbius aspektus nurodoma, kiek ir kokios rūšies vidaus auditų atlikta, kokios rekomendacijos pateiktos ir kokių veiksmų imtasi dėl tų rekomendacijų, ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip nustatyta 239 straipsnyje.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

120 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

120a straipsnis

 

Vidaus audito komitetai

 

1.   Kiekviena institucija įsteigia vidaus audito komitetą, kuriam pavedama stebėti vidaus audito darbo kokybę ir užtikrinti, kad institucijos tarnybos tinkamai atsižvelgtų į audito rekomendacijas ir imtųsi tolesnių veiksmų.

 

2.   Dauguma vidaus audito komiteto narių veikia nepriklausomai nuo institucijos.

 

3.   Vidaus audito komitetų veikla visų pirma turėtų būti tokia:

 

a)   padėti gerinti rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tinkamumą ir veiksmingumą;

 

b)   propaguoti gero valdymo principus ir skatinti juos taikyti priimant sprendimus;

 

c)   remti vidaus auditų kokybę;

 

d)   didinti supratimą apie patikimo rizikos valdymo ir vidaus kontrolės reikalingumą;

 

e)   užtikrinti, kad vidaus ir išorės auditų rekomendacijos būtų įgyvendinamos;

 

f)   padėti įtvirtinti etiško valdymo vertybes, įskaitant veiksmingas nuostatas, skirtas kovai su sukčiavimu ir korupcija.

 

4.   Vidaus auditoriaus metinėje ataskaitoje, nurodytoje 116 straipsnio 4 dalyje, pateikiama tinkama informacija apie vidaus audito komiteto įgaliojimus, operacijas, veiklą ir rezultatus.

Pagrindimas

Anot Audito Rūmų (žr. Nuomonės Nr. 1/2017 14–15 dalys), pagal geriausią tarptautinę praktiką viešojo sektoriaus valdymo organų srityje reikia įsteigti vidaus audito komitetą, kurį didžia dalimi sudarytų nepriklausomi nariai, kurių įgaliojimai apimtų finansinę atskaitomybę, pažeidimus ir rizikos valdymą.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

121 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  finansavimas, nesusijęs su atitinkamų operacijų išlaidomis, teikiamas remiantis:

 

i)   sąlygų, nustatytų konkretiems sektoriams taikomuose teisės aktuose arba Komisijos sprendimuose, įvykdymu, arba

 

ii)   rezultatų, vertinamų remiantis anksčiau nustatytais orientyrais arba veiklos rodikliais, pasiekimu;

Pagrindimas

Siekdami šiame reglamente įtvirtinti veiksmingumo kultūrą, pranešėjai siūlo, skiriant įvairių formų Sąjungos įnašus, visų pirma atsižvelgti į pasiektus rezultatus, o tik paskui – į kitus kriterijus.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

121 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  finansavimas, nesusijęs su atitinkamų operacijų išlaidomis, teikiamas remiantis:

Išbraukta.

i)   arba sąlygų, nustatytų konkretiems sektoriams taikomuose teisės aktuose arba Komisijos sprendimuose, įvykdymu, arba

 

ii)   rezultatų, vertinamų remiantis anksčiau nustatytais orientyrais arba veiklos rodikliais, pasiekimu;

 

Pagrindimas

Perkelta į (-a) dalį.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

121 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas apie Sąjungos įnašus, nustatytus pagal šio straipsnio 1 dalies e ir f punktus, praneša šio reglamento 73 straipsnio 9 dalyje nurodytos metinės veiklos ataskaitos antraštinėje dalyje „Sąjungos įnašai pagal Finansinio reglamento 121 straipsnio 1 dalies e ir f punktus“.

Pagrindimas

Šia nuostata bus sustiprinta biudžeto valdymo institucijos priežiūra, vykdoma šių naujų finansavimo rūšių atžvilgiu.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

122 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

122 straipsnis

Išbraukta.

Cross-reliance on assessment

 

Komisija gali visiškai ar iš dalies pasitikėti savo ar kitų subjektų, įskaitant paramos teikėjus, atliktais vertinimais, jeigu šie vertinimai atlikti atsižvelgiant į sąlygas, kurios yra lygiavertės šiame reglamente nustatytoms taikytino biudžeto vykdymo metodo sąlygoms. Šiuo tikslu Komisija skatina pripažinti tarptautiniu mastu pripažintus standartus ir geriausią tarptautinę praktiką.

 

Pagrindimas

Šia nauja nuostata prieštaraujama patikimo finansų valdymo principui ir todėl ją reikia išbraukti.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu nepriklausomas auditorius, remdamasis tarptautiniu mastu pripažintais standartais, atliko finansinių ataskaitų ir ataskaitų, kuriose nurodytas Sąjungos įnašo naudojimas, auditą, kuriuo suteiktas pagrįstas patikinimas, bendras patikinimas teikiamas remiantis tuo auditu, kaip nurodyta tiksliau, kai tinkama, konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse.

Jeigu tuo atveju, kai Sąjungos įnašas sudaro mažiau nei 50 % viso turimo finansavimo, nepriklausomas auditorius, remdamasis tarptautiniu mastu pripažintais standartais, atliko finansinių ataskaitų ir ataskaitų, kuriose nurodytas Sąjungos įnašo naudojimas, auditą, kuriuo suteiktas pagrįstas patikinimas, remiantis tuo auditu gali būti teikiamas bendras patikinimas, jei taip nusprendžia atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, kaip nurodyta toliau, kai tinkama, konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse. Mokslinių tyrimų institucijoms gali būti daromos išimtys.

Pagrindimas

Laikantis patikimo finansų valdymo principo reikėtų nustatyti papildomas apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas tarpusavio pasitikėjimas auditais.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

123 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiuo tikslu Komisija ir Audito Rūmai skatina pripažinti tarptautiniu mastu pripažintus standartus ir geriausią tarptautinę praktiką.

Pagrindimas

Laikantis patikimo finansų valdymo principo reikėtų nustatyti papildomas apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas tarpusavio pasitikėjimas auditais.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

123 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valdymo institucijos jau turima informacija naudojama kiek įmanoma daugiau, kad naudos gavėjų nebūtų daugiau nei vieną kartą prašoma pateikti tą pačią informaciją.

Pagrindimas

Laikantis patikimo finansų valdymo principo reikėtų nustatyti papildomas apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas tarpusavio pasitikėjimas auditais.

Pakeitimas     222

Pasiūlymas dėl reglamento

124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet kuris asmuo arba subjektas, kuriam skiriamos Sąjungos lėšos, visapusiškai bendradarbiauja siekdamas apsaugoti Sąjungos finansinius interesus ir, kaip reikalaujama lėšų gavimo sąlygose, suteikia būtinas teises ir prieigą, kurių reikia leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams (EAR), o prireikus ir atitinkamoms nacionalinėms institucijoms, visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus. OLAF atveju tai apima teisę atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimus vietoje.

1.  Bet kuris asmuo arba subjektas, kuriam skiriamos Sąjungos lėšos, visapusiškai bendradarbiauja siekdamas apsaugoti Sąjungos finansinius interesus ir, kaip reikalaujama lėšų gavimo sąlygose, suteikia būtinas teises ir prieigą, kurių reikia leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos prokuratūrai, OLAF ir Europos Audito Rūmams (EAR), o prireikus ir atitinkamoms nacionalinėms institucijoms, visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus. OLAF atveju tai apima teisę atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimus vietoje.

Pakeitimas     223

Pasiūlymas dėl reglamento

124 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bet kuris asmuo arba subjektas, kuriam skiriamos Sąjungos lėšos pagal tiesioginio ir netiesioginio vykdymo principą, raštu sutinka suteikti būtinas teises, kaip nurodyta 1 dalyje. Tai apima visų trečiųjų šalių, dalyvaujančių naudojant Sąjungos lėšas, pareigą užtikrinti lygiavertes teises.

2.  Bet kuris asmuo arba subjektas, kuriam skiriamos Sąjungos lėšos pagal tiesioginio, pasidalijamojo ir netiesioginio vykdymo principą, raštu sutinka suteikti būtinas teises, kaip nurodyta 1 dalyje. Tai apima visų trečiųjų šalių, dalyvaujančių naudojant Sąjungos lėšas, pareigą užtikrinti lygiavertes teises.

Pakeitimas     224

Pasiūlymas dėl reglamento

125 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

125 straipsnis

Išbraukta.

Išteklių perkėlimas priemonėms, nustatytoms pagal šį reglamentą arba konkretiems sektoriams taikomus reglamentus

 

Ištekliai, skirti valstybėms narėms pagal pasidalijamojo vykdymo principą, jų prašymu gali būti perkelti priemonėms, nustatytoms pagal šį reglamentą arba konkretiems sektoriams taikomus reglamentus. Komisija skiria šiuos išteklius pagal 61 straipsnio 1 dalies a arba c punktus, jei įmanoma, atitinkamai valstybei narei. Be to, ištekliai, skirti valstybėms narėms pagal pasidalijamojo vykdymo principą, jų prašymu gali būti naudojami ESIF rizikos prisiėmimo pajėgumui didinti. In such cases, EFSI rules shall apply.

 

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

126 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Finansinės partnerystės pagrindų susitarime nustatomos Komisijos ir asmenų bei subjektų, naudojančių Sąjungos lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, arba naudos gavėjų finansinio bendradarbiavimo formos, bendri tokio bendradarbiavimo tikslai ir principai. Šiuose susitarimuose taip pat atsižvelgiama į tai, kiek Komisija gali pasitikėti asmenų arba subjektų, naudojančių Sąjungos lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, arba naudos gavėjų sistemomis ir procedūromis, įskaitant audito procedūras.

2.  Finansinės partnerystės pagrindų susitarime nustatomos Komisijos ir asmenų bei subjektų, naudojančių Sąjungos lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, arba naudos gavėjų finansinio bendradarbiavimo formos, bendri tokio bendradarbiavimo tikslai ir principai. Šiuose susitarimuose taip pat:

 

a)   užtikrinama vykdymo kokybė ir tai, kad būtų pasiekti Sąjungos intervencijos tikslai,

 

b)   atsižvelgiama į asmenų arba subjektų, naudojančių Sąjungos lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, arba naudos gavėjų siekiant šių tikslų taikomas sistemas ir procedūras, įskaitant audito procedūras.

Pagrindimas

Šios papildomos apsaugos priemonės padės užtikrinti, kad finansinės partnerystės pagrindų susitarimai duotų pridėtinės vertės ES.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

126 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekiant optimizuoti auditų sąnaudas bei naudą ir palengvinti koordinavimą, susitarimai dėl audito ar tikrinimo gali būti sudaromi su asmenimis ir subjektais, naudojančiais lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, arba dotacijų gavėjais. Europos investicijų banko atveju taikomas trišalis su Komisija ir Europos Audito Rūmais sudarytas susitarimas.

3.  Siekiant optimizuoti auditų sąnaudas bei naudą ir palengvinti koordinavimą, susitarimai dėl audito ar tikrinimo gali būti sudaromi su asmenimis ir subjektais, naudojančiais lėšas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, arba dotacijų gavėjais. Tokiais susitarimais neapribojama Audito Rūmų galimybė naudotis informacija, kurios reikia siekiant atlikti Sąjungos lėšų auditą.

Pagrindimas

Nuoroda į trišalį susitarimą, numatytą SESV 287 straipsnio 3 dalyje, yra perteklinė. Siekiant aiškumo turėtų būti nurodyta, kad susitarimais dėl audito ar tikrinimo, numatytais šioje dalyje, neturėtų būti apribota Audito Rūmų galimybė pasinaudoti informacija, kurios reikia jų pareigoms vykdyti.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

126 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  partnerystės trukmė negali būti ilgesnė kaip ketveri metai, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus;

c)  partnerystės trukmė negali būti ilgesnė kaip ketveri metai, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kurie aiškiai nurodomi 73 straipsnio 9 dalyje numatytoje metinėje veiklos ataskaitoje;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sustiprinama biudžeto valdymo institucijos vykdoma šių partnerystės susitarimų priežiūra.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

126 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu finansinės partnerystės pagrindų susitarimas įgyvendinamas teikiant specialias dotacijas, 191 straipsnyje nurodytas veiklos ir finansinio pajėgumo patikrinimas atliekamas prieš pasirašant finansinės partnerystės pagrindų susitarimą. Komisija gali pasitikėti kitų paramos teikėjų atliktu lygiaverčiu finansinio ir veiklos pajėgumo patikrinimu.

6.  Jeigu finansinės partnerystės pagrindų susitarimai įgyvendinami teikiant specialias dotacijas, 191 straipsnyje nurodytas veiklos ir finansinio pajėgumo patikrinimas atliekamas prieš pasirašant finansinės partnerystės pagrindų susitarimą. Komisija gali pasitikėti kitų paramos teikėjų atliktu lygiaverčiu finansinio ir veiklos pajėgumo patikrinimu tik tuo atveju, kai Sąjungos biudžeto dalis sudaro mažiau nei 50 % viso finansavimo.

Pagrindimas

Laikantis patikimo finansų valdymo principo reikia nustatyti papildomas apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas tarpusavio pasitikėjimas patikrinimais. Žr. taip pat pranešėjų pakeitimą dėl 123 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

126 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Komisija stengiasi suvienodinti savo ataskaitų teikimo reikalavimus su kitų paramos teikėjų ataskaitų teikimo reikalavimais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata kelia pavojų, kad bus pažeistos taisyklės dėl ataskaitų teikimo, nustatytos XIII antraštinėje dalyje, todėl šią nuostatą reikia išbraukti.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

132 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  subjekto registruotas biuras ir jo pagrindinių interesų centras yra skirtingose jurisdikcijose, taigi jis išvengia savo prievolių pagal mokesčių ar socialinę teisę arba bet kokių kitų teisinių prievolių, kurios taikomos jo pagrindinių interesų centro (priedangos įmonės) jurisdikcijoje.

Pagrindimas

Dažnai priedangos įmonės įkuriamos siekiant išvengti mokestinių, teisinių arba socialinių prievolių, kurias vykdyti reikia šių įmonių pagrindinių interesų vietos valstybėje, o tai prieštarauja ES finansiniams interesams ir ES finansavimo tikslui. Šis pakeitimas grindžiamas pranešėjams Vokietijos federalinių notarų rūmų („Bundesnotarkammer“) pateiktu pasiūlymu.

Pakeitimas     231

Pasiūlymas dėl reglamento

132 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra 131 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens arba subjekto administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to asmens arba subjekto atžvilgiu, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų;

a)  fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra 131 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens arba subjekto administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to asmens arba subjekto atžvilgiu, įskaitant asmenis ir subjektus, priklausančius nuosavybės ir kontrolės struktūrai ir tikriesiems savininkams, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų;

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kuriems asmenims taikomos 131 straipsnio 1 dalyje nustatytos draudimo dalyvauti procedūroje priežastys ir draudimo dalyvauti procedūroje priežasčių tikrinimo apimtis suderinama su tikrinimo, kurį finansų įstaigos ir kitos paskirtosios nefinansinės įstaigos bei profesijų atstovai privalo atlikti pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (Direktyva 849/2015), apimtimi bei Reglamento Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, taikymo sritimi.

Pakeitimas     232

Pasiūlymas dėl reglamento

133 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacijos apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie yra dalyvio administracijos, valdymo ar priežiūros organo nariai arba kurie turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to dalyvio atžvilgiu, ir tinkamų įrodymų, kad vienas ar keli iš tų asmenų nėra patekę nė į vieną iš 132 straipsnio 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;

b)  informacijos apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie yra dalyvio administracijos, valdymo ar priežiūros organo nariai arba kurie turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to dalyvio atžvilgiu, įskaitant asmenis ir subjektus, priklausančius nuosavybės ir kontrolės struktūrai ir tikriesiems savininkams, ir tinkamų įrodymų, kad vienas ar keli iš tų asmenų nėra patekę nė į vieną iš 132 straipsnio 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kuriems asmenims taikomos 131 straipsnio 1 dalyje nustatytos draudimo dalyvauti procedūroje priežastys ir draudimo dalyvauti procedūroje priežasčių tikrinimo apimtis suderinama su tikrinimo, kurį finansų įstaigos ir kitos paskirtosios nefinansinės įstaigos bei profesijų atstovai privalo atlikti pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (Direktyva 849/2015), apimtimi bei Reglamento Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, taikymo sritimi.

Pakeitimas     233

Pasiūlymas dėl reglamento

142 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal pasidalijamojo vykdymo principą bet koks oficialus valstybių narių ir Komisijos keitimasis informacija vykdomas priemonėmis, nurodytomis konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse. Tos taisyklės užtikrina duomenų, surinktų ar gautų ir perduotų valdant biudžetą, sąveikumą.

2.  Pagal pasidalijamojo vykdymo principą bet koks oficialus valstybių narių ir Komisijos keitimasis informacija vykdomas priemonėmis, nurodytomis konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse. Tos taisyklės užtikrina duomenų, surinktų ar gautų ir perduotų vykdant biudžetą, sąveikumą.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

142 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai e. valdžios įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

Pagrindimas

Vėl įtraukiama Reglamento 966/2012 95 straipsnio trečia dalis, kurią Komisija buvo išbraukusi.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

144 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios dalies įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

Pagrindimas

Vėl įtraukiama Reglamento 966/2012 111 straipsnio antra pastraipa, kurią Komisija buvo išbraukusi.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

147 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išskyrus mažos vertės sutarčių ir dotacijų atvejus, leidimus suteikiantis pareigūnas, jei tai proporcinga, atlikęs rizikos analizę, gali reikalauti garantijos iš:

1.  Išskyrus mažos vertės sutarčių ir dotacijų atvejus, leidimus suteikiantis pareigūnas, jei tai proporcinga, pats atlikęs rizikos analizę, gali reikalauti garantijos iš:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad tai turi būti paties leidimus suteikiančio pareigūno atlikta rizikos analizė.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

148 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Garantija galioja pakankamai ilgą laikotarpį, siekiant sudaryti sąlygas ją panaudoti.

Pagrindimas

Vėl įrašoma Taikymo taisyklių 206 straipsnio 2 dalies nuostata. Komisija sakinį buvo praleidusi.

Pakeitimas     238

Pasiūlymas dėl reglamento

149 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Subjektų ir asmenų, naudojančių Sąjungos lėšas ar teikiančių biudžeto garantijas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, atranka turi būti skaidri, pagrįsta veiksmo pobūdžiu ir neturi kelti interesų konflikto. Subjektų, paminėtų 61 straipsnio 1 dalies c punkto ii, v, vi ir vii papunkčiuose, atranka vykdoma tinkamai atsižvelgiant į jų veiklos ir finansinį pajėgumą.

Subjektų ir asmenų, kuriems bus patikėtos biudžeto vykdymo užduotys, įskaitant biudžeto garantijų įgyvendinimą pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, atranka turi būti skaidri, pagrįsta veiksmo pobūdžiu ir neturi kelti interesų konflikto. Subjektų, paminėtų 61 straipsnio 1 dalies c punkto ii, v, vi ir vii papunkčiuose, atranka vykdoma tinkamai atsižvelgiant į jų veiklos ir finansinį pajėgumą.

Pagrindimas

Vėl įrašomas tekstas iš Reglamento Nr. 966/2012 60 straipsnio.

Pakeitimas     239

Pasiūlymas dėl reglamento

149 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Subjektai ir asmenys, naudojantys Sąjungos lėšas ar teikiantys biudžeto garantijas pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, laikosi Sąjungos veiksmų patikimo finansų valdymo, skaidrumo, nediskriminavimo principų ir matomumo principų. Jeigu Komisija sudaro finansinės partnerystės susitarimus pagal 126 straipsnį, tie principai išsamiau apibūdinami tokiuose susitarimuose.

2.  Subjektai ir asmenys, kuriems patikėtos biudžeto vykdymo užduotys, įskaitant biudžeto garantijų įgyvendinimą pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, laikosi Sąjungos veiksmų patikimo finansų valdymo, skaidrumo, nediskriminavimo principų ir matomumo principų. Jeigu Komisija sudaro finansinės partnerystės susitarimus pagal 126 straipsnį, tie principai išsamiau apibūdinami tokiuose susitarimuose.

Pagrindimas

Vėl įrašomas tekstas iš Reglamento Nr. 966/2012 60 straipsnio.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

149 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Subjektai ir asmenys, kuriems suteikiami įgaliojimai pagal 61 straipsnio 1 dalies c punktą, atlikdami su biudžeto vykdymu susijusias užduotis, užkerta kelią pažeidimams ir sukčiavimui, juos nustato, ištaiso ir praneša apie juos Komisijai. Tuo tikslu jie, laikydamiesi proporcingumo principo, vykdo ex ante ir ex post kontrolę, įskaitant prireikus tipinių ir su rizika susijusių operacijų patikras vietoje, siekdami užtikrinti, kad iš biudžeto finansuojami veiksmai būtų veiksmingai vykdomi ir teisingai įgyvendinami. Jie taip pat susigrąžina netinkamai išmokėtas lėšas, nesuteikia galimybės naudoti Sąjungos lėšų arba skiria finansines nuobaudas ir iškelia bylas, kai tai būtina tokiomis aplinkybėmis.

Pagrindimas

Vėl įrašoma Reglamento 966/2012 60 straipsnio 3 dalis, kurią Komisija buvo išbraukusi.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

149 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  taiko tinkamas finansavimo teikimo trečiosioms šalims taisykles ir procedūras, įskaitant tinkamas peržiūros procedūras, neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimo ir teisės gauti finansavimą atėmimo taisykles;

d)  taiko tinkamas finansavimo teikimo trečiosioms šalims taisykles ir procedūras, įskaitant skaidrias, nediskriminacines, efektyvias ir veiksmingas peržiūros procedūras, neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimo ir teisės gauti finansavimą atėmimo taisykles;

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

149 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, subjektų arba asmenų sutikimu Komisija gali vertinti kitas taisykles ir procedūras, pvz., subjektų administravimo išlaidų apskaitos metodus. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Komisija gali nuspręsti pasitikėti tomis taisyklėmis ir procedūromis.

Be to, subjektų arba asmenų sutikimu Komisija gali vertinti kitas taisykles ir procedūras, pvz., subjektų administravimo išlaidų apskaitos metodus. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Komisija gali nuspręsti pasitikėti tomis taisyklėmis ir procedūromis. 73 straipsnio 9 dalyje nurodytoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie visus tokius sprendimus.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

149 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu šie subjektai arba asmenys tik iš dalies įvykdo 4 dalyje nurodytus reikalavimus, Komisija imasi tinkamų priežiūros priemonių, kuriomis užtikrinama Sąjungos finansinių interesų apsauga. Šios priemonės nurodomos atitinkamuose susitarimuose.

5.  Jeigu šie subjektai arba asmenys tik iš dalies įvykdo 4 dalyje nurodytus reikalavimus, Komisija imasi tinkamų priežiūros priemonių, kuriomis užtikrinama Sąjungos finansinių interesų apsauga. Šios priemonės nurodomos atitinkamuose susitarimuose. 73 straipsnio 9 dalyje nurodytoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie visas tokias priemones.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

150 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje dalyje nurodytais įsipareigojimais nedaromas poveikis su EIB grupe, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis sudarytiems susitarimams. Kalbant apie valdymo pareiškimą, į tokius susitarimus įtraukiamas bent jau tų subjektų įsipareigojimas kasmet pateikti Komisijai pareiškimą, kad per atitinkamus finansinius metus Sąjungos įnašas buvo panaudotas ir įtrauktas į apskaitą pagal 149 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus ir tokiuose susitarimuose nustatytus įsipareigojimus. Toks pareiškimas gali būti įtraukiamas į galutinę ataskaitą, jeigu veiksmas įgyvendinamas ne ilgiau kaip 18 mėnesių.

Šioje dalyje nurodytais įsipareigojimais nedaromas poveikis su EIB, EIF, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis sudarytiems susitarimams. Kalbant apie valdymo pareiškimą, į tokius susitarimus įtraukiamas bent jau tų subjektų įsipareigojimas kasmet pateikti Komisijai pareiškimą, kad per atitinkamus finansinius metus Sąjungos įnašas buvo panaudotas ir įtrauktas į apskaitą pagal 149 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus ir tokiuose susitarimuose nustatytus įsipareigojimus. Toks pareiškimas gali būti įtraukiamas į galutinę ataskaitą, jeigu veiksmas įgyvendinamas ne ilgiau kaip 18 mėnesių.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų pakeitimą dėl 61 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunkčio.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

150 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Visi susitarimai dėl įnašų, finansavimo susitarimai ir susitarimai dėl garantijų pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai jų prašymu.

6.  Visi susitarimai dėl įnašų, finansavimo susitarimai ir susitarimai dėl garantijų pateikiami 73 straipsnio 9 dalyje nurodytoje metinėje veiklos ataskaitoje.

Pakeitimas     246

Pasiūlymas dėl reglamento

151 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

151a straipsnis

 

Netiesioginis vykdymas kartu su valstybių narių organizacijomis

 

1.  Valstybių narių organizacijos laikomos subjektais, nurodytais 61 straipsnio 1 dalies c punkto v–vii papunkčiuose, jeigu:

 

i)   valstybės narės joms patikėjo teikti viešąją paslaugą tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo srityje ir jos yra įsteigtos pagal valstybių narių privatinę arba viešąją teisę;

 

ii)  jų sistemos ir procedūros, pritaikytos prie konkrečių tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo teisinių ir veikimo sąlygų, yra įvertintos teigiamai, kaip numatyta 149 straipsnio 4 dalyje.

 

2.   Komisija pasitiki tomis valstybių narių organizacijų sistemomis ir procedūromis, kurios buvo įvertintos teigiamai pagal 149 straipsnio 4 dalį, arba bet kuriomis papildomomis sistemomis ir procedūromis, kurios nepatenka į tame straipsnyje nustatyto vertinimo taikymo sritį ir kurios buvo deramai sukurtos ir yra taikomos atitinkamoms valstybėms narėms prižiūrint, kaip antai valstybių narių organizacijų išlaidų struktūra. Toks tarpusavio pasitikėjimas pirmiausia taikomas sistemoms ir procedūroms, nurodytoms 123 straipsnyje, bet jomis neapsiribojant.

 

3.   Pagal 126 straipsnį su valstybių narių organizacijomis sudarytuose finansinės partnerystės pagrindų susitarimuose išsamiau nurodomas tarpusavio pasitikėjimo valstybių narių organizacijų sistemomis ir procedūromis mastas ir tvarka.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo į antraštinę dalį dėl netiesioginio vykdymo įtraukti papildomą straipsnį, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių organizacijų veiklos ES išorės pagalbos srityje ypatumus.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

153 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu finansinės priemonės įgyvendinamos derinimo priemone, taikoma X antraštinė dalis.

2.  Jeigu finansinės priemonės įgyvendinamos derinimo priemone ir jos sudaro daugiau nei 50 % viso finansavimo, visai operacijai taikoma X antraštinė dalis.

Pagrindimas

Nors pranešėjai remia bendrą supaprastinimo tikslą, kurio siekiama šia nauja nuostata, reikėtų išvengti padėties, kai finansinių priemonių taisyklės taikomos visai derinimo operacijai, nors minėtos priemonės sudaro tik mažą finansavimo dalį.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

153 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu dotacijos įgyvendinamos derinimo priemone ir jos sudaro daugiau nei 50 % viso finansavimo, visai operacijai taikoma VIII antraštinė dalis.

Pagrindimas

Nors pranešėjai remia bendrą supaprastinimo tikslą, kurio siekiama šia nauja nuostata, reikėtų išvengti padėties, kai finansinių priemonių taisyklės taikomos visai derinimo operacijai, nors minėtos priemonės sudaro tik mažą finansavimo dalį.

Pakeitimas     249

Pasiūlymas dėl reglamento

153 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Finansinių priemonių įgyvendinimo derinimo priemonėmis atveju 202 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu ex ante vertinimas atliekamas prieš nustatant atitinkamą derinimo priemonę.

3.  Finansinių priemonių įgyvendinimo derinimo priemonėmis atveju 202 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu poveikio vertinimas atliekamas prieš nustatant atitinkamą derinimo priemonę.

Pagrindimas

Šios dalies sąvokos suderinamos su pranešėjo pateiktuose 32 straipsnio pakeitimuose vartojamomis sąvokomis.

Pakeitimas     250

Pasiūlymas dėl reglamento

174 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dotacijos yra neatlygintini tiesioginiai finansiniai įnašai, skiriami iš biudžeto siekiant finansuoti:

Dotacijos skiriamos siekiant finansuoti:

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, dalis šios pastraipos perkeliama į 2 straipsnį (apibrėžtys).

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

175 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu įmanoma ir tinkama, fiksuotosios sumos, vieneto įkainiai arba fiksuotosios normos nustatomi taip, kad jų sumas būtų galima išmokėti tada, kai pasiekiama konkrečių rezultatų.

2.  Jeigu įmanoma ir tinkama, fiksuotosios sumos, vieneto įkainiai arba fiksuotosios normos nustatomi taip, kad jų sumas būtų galima išmokėti tada, kai pasiekiama konkrečių rezultatų, su sąlyga, kad imamasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti atitinkamų sumų tinkamumą reikalaujamo rezultato atžvilgiu.

Pagrindimas

Papildoma apsaugos priemonė.

Pakeitimas     252

Pasiūlymas dėl reglamento

175 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija ir naudos gavėjas kiekvienu konkrečiu atveju ir kai to reikalauja aplinkybės susidera dėl reikalaujamam rezultatui taikytinų tikslių kriterijų, kurie nurodomi susitarime dėl dotacijos.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

175 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išskyrus atvejus, kai pagrindiniame teisės akte nustatyta kitaip, fiksuotąsias sumas, vieneto įkainius arba finansavimą taikant fiksuotąją normą leidžia taikyti atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, kuris veikia pagal iš anksto kiekvienoje institucijoje nustatytas procedūras.

3.  Išskyrus atvejus, kai pagrindiniame teisės akte nustatyta kitaip, fiksuotąsias sumas, vieneto įkainius arba finansavimą taikant fiksuotąją normą leidžia taikyti atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, kuris veikia pagal iš anksto kiekvienoje institucijoje nustatytas procedūras. Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas savo metinėje veiklos ataskaitoje, nurodytoje 73 straipsnio 9 dalyje, praneša apie kiekvieną tokį suteiktą leidimą.

Pakeitimas     254

Pasiūlymas dėl reglamento

175 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  jei įmanoma, esminės mokėjimą lemiančios sąlygos, įskaitant, kai taikoma, rezultatų pasiekimą;

d)  jei įmanoma, esminės mokėjimą lemiančios sąlygos, įskaitant, kai taikoma, poveikio ir rezultatų pasiekimą;

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

175 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  sąlygų, kuriomis užtikrinama, kad būtų pagrįstai laikomasi patikimo finansų valdymo principo ir bendro finansavimo principo, aprašas;

e)  sąlygų, kuriomis užtikrinama, kad būtų paisoma patikimo finansų valdymo principo ir pagrįstai laikomasi bendro finansavimo bei pelno nesiekimo principų, aprašas;

Pagrindimas

Reikia iš naujo įrašyti pelno nesiekimo principą, nes tai vienas iš pagrindinių dotacijoms taikomų principų.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

175 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas gali leisti arba nustatyti, kad taikant fiksuotąją normą būtų finansuojamos netiesioginės naudos gavėjo išlaidos, sudarančios ne daugiau kaip 7 % visų tinkamų finansuoti tiesioginių veiksmo išlaidų. Didesnė fiksuotoji norma gali būti leidžiama motyvuotu Komisija sprendimu.

6.  Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas gali leisti arba nustatyti, kad taikant fiksuotąją normą būtų finansuojamos netiesioginės naudos gavėjo išlaidos, sudarančios ne daugiau kaip 7 % visų tinkamų finansuoti tiesioginių veiksmo išlaidų. Didesnė fiksuotoji norma gali būti leidžiama motyvuotu Komisija sprendimu. Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas savo metinėje veiklos ataskaitoje, nurodytoje 73 straipsnio 9 dalyje, praneša apie kiekvieną tokį priimtą sprendimą, fiksuotąją normą, kuriai suteiktas leidimas, susijusias sumas ir tokio sprendimo priežastis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu biudžeto valdymo institucijai sudaromos sąlygos tikrinti atvejus, kai leidimus suteikiantys pareigūnai taiko šią išimtį.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

175 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Naudos gavėjai, remdamiesi vieneto įkainiais, kuriuos leista taikyti pagal 1–6 dalis, gali deklaruoti savanorių darbui, atliktam įgyvendinant veiksmą arba darbo programą, skirtas personalo išlaidas.

8.  Naudos gavėjai, remdamiesi vieneto įkainiais, kuriuos leista taikyti pagal 1–6 dalis, gali kaip apskaitos punktą deklaruoti savanorių darbui, atliktam įgyvendinant veiksmą arba darbo programą, skirtas personalo išlaidas.

Pagrindimas

Vienas iš savanoriškos veiklos sampratos aspektų yra tai, kad savanorių atliekamas darbas yra neapmokamas. Todėl, siekiant išvengti bet kokio galimo neteisingo interpretavimo, turėtų būti paaiškinta, kad šis deklaravimas – tai apskaitos priemonė ir nereiškia darbo užmokesčio už savanorišką darbą. Šis pakeitimas grindžiamas pranešėjams Vokietijos socialinės rūpybos organizacijų („Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege“) pateiktu pasiūlymu.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

176 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Leisdamas teikti bendras fiksuotąsias sumas, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas laikosi 175 straipsnio.

3.  Leisdamas teikti bendras fiksuotąsias sumas, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas laikosi 175 straipsnio ir taikomų bendro finansavimo taisyklių, ypač susijusių su didžiausia bendro finansavimo norma, taikoma visai veiksmo ar darbo programai.

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

177 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių arba finansavimo taikant fiksuotąją normą dydžiai, nustatyti ex ante taikant metodą, kurį pagal 175 straipsnį leido taikyti atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas arba Komisija, atliekant ex post kontrolę neginčijamos – tai nedaro poveikio atsakingo leidimus suteikiančio pareigūno teisei sumažinti dotaciją pagal 127 straipsnio 4 dalį. Jeigu fiksuotosios sumos, vieneto įkainiai arba fiksuotosios normos nustatomos pagal naudos gavėjo įprastinę išlaidų apskaitos praktiką, taikoma 179 straipsnio 2 dalis.

Fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių arba finansavimo taikant fiksuotąją normą dydžiai, nustatyti ex ante taikant metodą, kurį pagal 175 straipsnį leido taikyti atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas arba Komisija, atliekant ex post kontrolę ginčijami tik tuo atveju, jei yra pagrįstų abejonių – tai nedaro poveikio atsakingo leidimus suteikiančio pareigūno teisei sumažinti dotaciją pagal 127 straipsnio 4 dalį. Jeigu fiksuotosios sumos, vieneto įkainiai arba fiksuotosios normos nustatomos pagal naudos gavėjo įprastinę išlaidų apskaitos praktiką, taikoma 179 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas     260

Pasiūlymas dėl reglamento

177 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Patikrinimų ir kontrolės dažnumas ir apimtis gali, be kita ko, priklausyti nuo konkrečios rizikos, kurią kelia atitinkamas naudos gavėjas. Ta rizika vertinama remiantis, be kita ko, tam naudos gavėjui priskiriamais praeityje padarytais pažeidimais, turėjusiais reikšmingą poveikį panašiomis sąlygomis naudos gavėjui skirtoms dotacijoms.

Pagrindimas

Tie naudos gavėjai, kurie kelia didesnę riziką Sąjungos biudžetui, turėtų būti tikrinami ir kontroliuojami dažniau. Rizika grindžiami patikrinimai ir kontrolė suteiktų ES galimybę daugiau savo išteklių skirti konkretiems veiksmams, o ne administravimui.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

178 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių arba fiksuotųjų normų nustatymo metodas, pagrindiniai duomenys ir susijusios sumos vertinamos periodiškai ir prireikus tikslinamos pagal 175 straipsnį.

Fiksuotųjų sumų, vieneto įkainių arba fiksuotųjų normų nustatymo metodas, pagrindiniai duomenys ir susijusios sumos, taip pat šių sumų tinkamumas gautų rezultatų atžvilgiu, vertinami periodiškai ir ne rečiau nei kas dvejus metus ir prireikus tikslinami pagal 175 straipsnį.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

180 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu numatomos tinkamos finansuoti išlaidos apima 175 straipsnio 8 dalyje nurodytam savanorių darbui skirtas išlaidas, dotacija neviršija numatomų tinkamų finansuoti išlaidų, atėmus savanorių darbui skirtas išlaidas.

b)  jeigu numatomos tinkamos finansuoti išlaidos apima 175 straipsnio 8 dalyje nurodytam savanorių darbui skirtas išlaidas, dotacija neviršija numatomų tinkamų finansuoti išlaidų, atėmus savanorių darbui skirtas išlaidas, arba 75 % visų numatomų tinkamų finansuoti išlaidų, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti padėties, kai teikiant labai mažą nepiniginį įnašą bus de facto pasiekta beveik 100 % bendro finansavimo norma.

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

182 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  pelno nesiekimo.

Pagrindimas

Žr. 182a (naujo) straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas     264

Pasiūlymas dėl reglamento

183 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Dotacijos skiriamos pagal darbo programą, kuri skelbiama prieš ją įgyvendinant.

Pakeitimas   265

Pasiūlymas dėl reglamento

183 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visos finansiniais metais skirtos dotacijos skelbiamos pagal 36 straipsnio 1–4 dalis.

2.  Visos finansiniais metais skirtos dotacijos skelbiamos pagal 36 straipsnio 1–4 dalis. Be to, visos Sąjungos institucijos, vykdančios viešuosius pirkimus, savo interneto svetainėse skelbia aiškias taisykles dėl įsigijimo, išlaidų ir stebėsenos, taip pat visas skirtas sutartis, įskaitant jų vertę.

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

183 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Paskelbus 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, Europos Parlamento ir Tarybos prašymu Komisija jiems siunčia ataskaitą, kurioje pateikiama ši informacija:

3.  Paskelbus 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, Komisija viešai skelbia ir Europos Parlamentui ir Tarybai siunčia ataskaitą, kurioje pateikiama ši informacija:

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

183 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vidutinė procedūros trukmė nuo kvietimo teikti pasiūlymus galiojimo pabaigos iki dotacijos skyrimo;

c)  vidutinė procedūros trukmė nuo kvietimo teikti pasiūlymus galiojimo pabaigos iki dotacijos skyrimo, taip pat atitinkamai lėčiausios ir greičiausios procedūros trukmė;

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

183 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  bet kokia dotacija, skirta EIB arba Europos investicijų fondui pagal 188 straipsnio g punktą;

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

183 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  bet kokia derinimo operacija pagal 153 straipsnį, kuri susijusi su dotacija.

Pakeitimas     270

Pasiūlymas dėl reglamento

184 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, išorės veiksmai gali būti visiškai finansuojami dotacijos lėšomis tik tuo atveju, jei įrodoma, kad kitaip jų įvykdyti neįmanoma. Tokiu atveju motyvai nurodomi sprendime dėl dotacijos skyrimo.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, išorės veiksmai, vykdomi Sąjungos partnerio, kuris (atlikus ex ante vertinimą) įrodo, kad laikosi EK taisyklių ir reikalavimų, gali būti visiškai finansuojami dotacijos lėšomis tik tuo atveju, jei įrodoma, kad kitaip jų įvykdyti neįmanoma. Tokiu atveju motyvai nurodomi sprendime dėl dotacijos skyrimo.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

185 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nekaupiamojo skyrimo ir dvigubo finansavimo vengimo principai

Nekaupiamojo skyrimo ir dvigubo finansavimo draudimo principai

Pagrindimas

Linguistic AM.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

185 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Veiksmas, kuriam galima skirti dotaciją iš biudžeto, privalo būti aiškiai apibrėžtas. Veiksmas negali būti suskaidytas į skirtingus veiksmus siekiant išvengti šiame reglamente nustatytų finansavimo taisyklių taikymo.

Pagrindimas

Vėl įrašomas Taikymo taisyklių 176 straipsnis.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

185 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1, 2 ir 3 dalys netaikomos:

4.  1 ir 2 dalys netaikomos:

Pagrindimas

Neturėtų būti daromos išimtys dvigubo finansavimo uždraudimui.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

186 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ypatingos skubos atveju, kai įgyvendinamos 188 straipsnio a arba b punktuose nurodytos priemonės, pagal kurias ankstyvas Sąjungos įsitraukimas yra labai svarbus. Šiais atvejais naudos gavėjo iki paraiškos pateikimo dienos patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti iš Sąjungos lėšų, jeigu laikomasi šių sąlygų:

b)  ypatingos skubos atveju, kai įgyvendinamos 188 straipsnio a punkte nurodytos priemonės, pagal kurias ankstyvas Sąjungos įsitraukimas yra labai svarbus. Šiais atvejais naudos gavėjo iki paraiškos pateikimo dienos patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti iš Sąjungos lėšų, jeigu laikomasi šių sąlygų:

Pagrindimas

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo netaikymo atgaline data principo, turėtų būti taikoma išimtinai humanitarinės pagalbos ir su ja susijusiais atvejais.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

186 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas apie kiekvieną iš tokių atvejų praneša 73 straipsnio 9 dalyje nurodytos metinės veiklos ataskaitos dalyje, pavadintoje „Nuostata, leidžianti nukrypti nuo netaikymo atgaline data principo, pagal Finansinio reglamento 186 straipsnį“.

Pakeitimas     276

Pasiūlymas dėl reglamento

186 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Dotacijų veiklai atveju susitarimas dėl dotacijos pasirašomas per šešis mėnesius nuo naudos gavėjo finansinių metų pradžios. Tinkamos finansuoti išlaidos negali būti patirtos nei prieš pateikiant dotacijos paraišką, nei prieš prasidedant naudos gavėjo finansiniams metams.

4.  Dotacijų veiklai atveju susitarimas dėl dotacijos pasirašomas per tris mėnesius nuo naudos gavėjo finansinių metų pradžios. Tinkamos finansuoti išlaidos negali būti patirtos nei prieš pateikiant dotacijos paraišką, nei prieš prasidedant naudos gavėjo finansiniams metams. Pirmoji dotacijos dalis sumokama naudos gavėjui per du mėnesius nuo susitarimo dėl dotacijos pasirašymo dienos.

Pagrindimas

Laikotarpis, per kurį Komisija turi pasirašyti susitarimus dėl dotacijų, turėtų būti sutrumpintas nuo 6 iki 3 mėnesių nuo naudos gavėjo finansinių metų pradžios. Tokiu būdu Komisija galėtų padidinti savo programų sudarymo ciklo veiksmingumą. Be to, tokiu būdu būtų išvengta pavojaus, kuris galėtų kilti finansiniams pilietinės visuomenės organizacijų, ypač mažiausiųjų, pajėgumams. Taikant 6 mėnesių laikotarpį sutartims pasirašyti ir papildomą 3 mėnesių laikotarpį pirmajai dotacijos daliai sumokėti, daugeliui pilietinių visuomenės organizacijų tenka imti banko paskolas.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

186 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

186a straipsnis

 

Pelno nesiekimo principas

 

1.   Gauti pelną vykdant naudos gavėjo veiksmą arba darbo programą nėra nei dotacijų teikimo tikslas, nei padarinys (toliau – pelno nesiekimo principas).

 

2.   Pelnas apibrėžiamas kaip įplaukų perteklius, viršijantis naudos gavėjo patirtas reikalavimus atitinkančias išlaidas, kai prašoma išmokėti likutį.

 

3.   2 dalyje nurodytos įplaukos apribojamos pajamomis, gaunamomis vykdant veiksmų ar darbo programą, taip pat finansiniais įnašais, kuriuos paramos teikėjai konkrečiai skyrė reikalavimus atitinkančioms sąnaudoms finansuoti.

 

Dotacijos veiklai atveju tikrinant atitiktį pelno nesiekimo principui neatsižvelgiama į sumas, skirtas rezervų kaupimui.

 

4.   1 dalis netaikoma:

 

a)   veiksmams, kurių tikslas – naudos gavėjo finansinių galimybių stiprinimas, arba veiksmams, kurie skirti pajamoms gauti siekiant užtikrinti jų tęstinumą pasibaigus sprendime dėl subsidijos ar sutartyje numatytam laikotarpiui, per kurį teikiamas Sąjungos finansavimas;

 

b)   fiziniams asmenims mokamoms studijų, mokslinių tyrimų arba mokymosi stipendijoms;

 

c)   kitokiai tiesioginei paramai, teikiamai fiziniams asmenims, kuriems jos labiausiai reikia, pvz., bedarbiams ir pabėgėliams;

 

d)   dotacijoms, pagrįstoms nustatyto dydžio sumomis ir (arba) vienkartinėmis išmokomis ir (arba) vienetui tenkančiomis sąnaudomis, jei jos atitinka 175 straipsnyje nustatytas sąlygas;

 

e)   mažos vertės dotacijoms.

 

5.   Jei gaunamas pelnas, Komisija turi teisę susigrąžinti procentinę pelno dalį, atitinkančią Sąjungos įnašą į naudos gavėjo reikalavimus atitinkančias sąnaudas, kurias jis faktiškai patyrė vykdydamas veiksmą ar darbo programą.

 

Nukrypstant nuo šio straipsnio, jeigu Europos politinio fondo, kaip apibrėžta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, finansinių metų, kuriais jis gavo dotaciją veiklai, pabaigoje pajamos viršija išlaidas, tai to perviršio dalis, ne didesnė nei 25 % visų tų metų pajamų, gali būti perkelta į kitus metus su sąlyga, kad ji bus panaudota iki tų kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos.

Pagrindimas

Pelno nesiekimo principas dotacijų atveju yra esminis viešųjų finansų valdymo principas. Pati Komisija mano, kad turėtų būti numatyta galimybė pajamų duodančių projektų finansavimui naudoti finansines priemones, o ne dotacijas, todėl dotacijų atveju būtina išlaikyti šį principą.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

187 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Sąjungos finansavimo, visų pirma dotacijų forma, tvarka;

c)  Sąjungos finansavimo, konkrečiai nurodant visų rūšių Sąjungos įnašus, visų pirma dotacijų forma, tvarka;

Pakeitimas     279

Pasiūlymas dėl reglamento

187 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visi pareiškėjai apie jų paraiškų vertinimo rezultatus informuojami daugiausiai per šešis mėnesius nuo galutinės išsamių pasiūlymų pateikimo dienos;

a)  visi pareiškėjai apie jų paraiškų vertinimo rezultatus informuojami daugiausiai per tris mėnesius nuo galutinės išsamių pasiūlymų pateikimo dienos;

Pakeitimas     280

Pasiūlymas dėl reglamento

187 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  susitarimai dėl dotacijų su pareiškėjais pasirašomi daugiausiai per tris mėnesius nuo pareiškėjų informavimo apie jiems skiriamą dotaciją dienos.

b)  susitarimai dėl dotacijų su pareiškėjais pasirašomi daugiausiai per vieną mėnesį nuo pareiškėjų informavimo apie jiems skiriamą dotaciją dienos.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

187 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikia informaciją apie vidutinį pareiškėjų informavimo ir susitarimų dėl dotacijų pasirašymo laiką. Jeigu pirmoje pastraipoje nurodyti laikotarpiai viršijami, įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas pateikia to priežastis ir, jeigu nėra tinkamo pagrindimo pagal antrą pastraipą, pasiūlo taisomuosius veiksmus.

Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikia informaciją apie vidutinį pareiškėjų informavimo ir susitarimų dėl dotacijų pasirašymo laiką, taip pat atitinkamai apie ilgiausią ir trumpiausią laiką. Jeigu pirmoje pastraipoje nurodyti laikotarpiai viršijami, įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas pateikia to priežastis ir, jeigu nėra tinkamo pagrindimo pagal antrą pastraipą, pasiūlo taisomuosius veiksmus.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

188 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai dotacija skiriama įstaigoms, turinčioms de jure arba de facto monopoliją, arba valstybių narių paskirtoms joms pavaldžioms įstaigoms, kai tos valstybės narės yra de jure ar de facto monopolinėje padėtyje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatoma galimybė skirti tiesiogines dotacijas valstybių narių įgaliotiesiems subjektams de facto ar de jure monopolijos atvejais arba tais atvejais, kai tiesioginiai naudos gavėjai pasirinkti dėl jų techninės kompetencijos. Pranešėjas nėra tvirtai įsitikinęs, kad šiuo atveju pagrįsta rizikuoti pratęsti dotacijas neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus.

Pakeitimas     283

Pasiūlymas dėl reglamento

188 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmos pastraipos c–f punktuose nurodytas išimtis Sąjungos institucijos ir įstaigos arba valstybės narės aiškina ir taiko griežtai.

Pakeitimas     284

Pasiūlymas dėl reglamento

188 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjungos institucijos ir įstaigos arba valstybės narės aiškiai apibrėžia pirmos pastraipos c–f punktuose nurodytų išimčių taikymo laikotarpį ir sritį.

Pakeitimas     285

Pasiūlymas dėl reglamento

189 straipsnio 1 dalies d punkto 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma viešosioms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms, nurodytoms 151 straipsnyje;

Pirma pastraipa netaikoma viešosioms įstaigoms, valstybių narių organizacijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nurodytoms 151 straipsnyje;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 151a straipsnio (naujas) pakeitimą.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

189 straipsnio 1 dalies e punto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)   veiksmo arba darbo programos aprašymas ir biudžeto sąmata, kurioje, jei įmanoma:

e)   veiksmo arba darbo programos aprašymas ir biudžeto sąmata, kurioje:

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

189 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pareiškėjas nurodo tais pačiais finansiniais metais tam pačiam veiksmui ar veiksmo daliai arba savo veiklai gauto ar prašyto Sąjungos finansavimo šaltinius ir sumas, taip pat bet kokį kitą tam pačiam veiksmui gautą ar prašytą finansavimą.

Pagrindimas

Vėl įrašoma Taikymo taisyklių 196 straipsnio 4 dalies nuostata.

Pakeitimas     288

Pasiūlymas dėl reglamento

191 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  valstybių narių organizacijų;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 151a straipsnio (naujas) pakeitimą.

Pakeitimas     289

Pasiūlymas dėl reglamento

191 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, remdamasis rizikos vertinimu, gali atleisti nuo pareigos tikrinti viešųjų įstaigų ar tarptautinių organizacijų veiklos pajėgumą.

6.  Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, remdamasis rizikos vertinimu, gali atleisti nuo pareigos tikrinti viešųjų įstaigų, valstybių narių organizacijų ar tarptautinių organizacijų veiklos pajėgumą.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 151a straipsnio (naujas) pakeitimą.

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

192 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  sudaryti galimybes juos įvertinti.

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

200 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paskelbus informaciją, Europos Parlamento ir Tarybos prašymu Komisija jiems siunčia ataskaitą, kurioje pateikiama ši informacija:

Paskelbus informaciją, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai siunčia ataskaitą, kurioje pateikiama ši informacija:

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

201 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjunga gali nustatyti finansines priemones arba teikti biudžeto garantijas arba finansinę paramą iš bendrojo biudžeto, priimdama pagrindinį teisės aktą.

1.  Siekdama savo tikslų, Sąjunga gali nustatyti finansines priemones arba teikti biudžeto garantijas arba finansinę paramą iš bendrojo biudžeto, priimdama pagrindinį teisės aktą, jei įrodoma, kad tai geriausias būdas Sąjungos tikslams pasiekti. Finansinėmis priemonėmis papildoma kitu pavidalu teikiama biudžetinė pagalba.

Pakeitimas     293

Pasiūlymas dėl reglamento

201 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Audito Rūmams suteikiama galimybė susipažinti su visa informacija, susijusia su finansinėmis priemonėmis, biudžeto garantijomis ir finansine pagalba, be kita ko, atliekant patikrą vietoje.

 

Jeigu pagrindiniame teisės akte nenustatyta kitaip, Audito Rūmai laikomi išorės auditoriumi, atsakingu už finansine priemone, biudžeto garantija arba finansine pagalba remiamus projektus ir programas.

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

202 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Finansinės priemonės naudojamos laikantis patikimo finansų valdymo, skaidrumo, proporcingumo, nediskriminavimo, vienodų sąlygų ir subsidiarumo principų, vadovaujantis jų tikslais ir, kai taikytina, laikantis termino, nustatyto toms finansinėms priemonėms taikomame pagrindiniame teisės akte.

Pagrindimas

Vėl įrašoma Reglamento 966/2012 140 straipsnio 1 dalis, kurią Komisija buvo išbraukusi.

Pakeitimas     295

Pasiūlymas dėl reglamento

202 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  jomis užtikrinamas sverto arba didinamasis poveikis, sutelkiant už Sąjungos įnašą arba garantiją didesnes pasaulines investicijas. Sverto ir didinamojo poveikio tikslinis vertės intervalas grindžiamas atitinkamos finansinės priemonės arba biudžeto garantijos ex ante vertinimu;

d)  jomis užtikrinamas sverto arba didinamasis poveikis, sutelkiant už Sąjungos įnašą arba garantiją didesnes pasaulines investicijas. Sverto ir didinamojo poveikio tikslinis vertės intervalas grindžiamas atitinkamos finansinės priemonės arba biudžeto garantijos poveikio vertinimu;

Pagrindimas

Šios dalies sąvokos suderinamos su pranešėjo pateiktuose 32 straipsnio pakeitimuose vartojamomis sąvokomis.

Pakeitimas     296

Pasiūlymas dėl reglamento

202 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  jomis numatoma, kad įgyvendinimo subjektų arba garantijos šalių, dalyvaujančių įgyvendinimo procese, atlygis būtų pagrįstas veiklos rezultatais. Veiklos rezultatais grindžiamas užmokestis apima administracinį užmokestį, kuriuo subjektui arba garantijos šaliai atlyginama už darbą, atliktą įgyvendinant finansinę priemonę arba teikiant biudžeto garantiją, ir prireikus su politika susijusias paskatas, skirtas politikos tikslams pasiekti arba finansinės priemonės arba biudžeto garantijos finansiniams rezultatams pagerinti. Gali būti kompensuojamos išimtinės išlaidos;

g)  jomis numatoma, kad įgyvendinimo subjektų arba garantijos šalių, dalyvaujančių įgyvendinimo procese, atlygis būtų pagrįstas veiklos rezultatais. Veiklos rezultatais grindžiamas užmokestis apima administracinį užmokestį, kuriuo subjektui arba garantijos šaliai atlyginama už darbą, atliktą įgyvendinant finansinę priemonę arba teikiant biudžeto garantiją, apskaičiuojamą pagal faktiškai pervestų lėšų sumą, ir prireikus su politika susijusias paskatas, skirtas politikos tikslams pasiekti arba finansinės priemonės arba biudžeto garantijos finansiniams rezultatams pagerinti. Tinkamai pagrįstais atvejais gali būti kompensuojamos išimtinės išlaidos;

Pakeitimas     297

Pasiūlymas dėl reglamento

202 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  susitarimai ir veiksmingumo priemonės turi būti gerai parengti ir kruopščiai įgyvendinti; Komisija neturi leisti, kad administraciniai mokesčiai būtų apskaičiuojami kaip bendrojo Sąjungos įnašo, kurį įsipareigota skirti, įskaitant nepareikalautus biudžeto įsipareigojimus, procentinė dalis.

Pakeitimas     298

Pasiūlymas dėl reglamento

202 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  jos pagrįstos ex ante vertinimais, atliekamais atskirai arba kaip programos dalis, pagal 32 straipsnį. Ex ante vertinime pateikiami paaiškinimai dėl to, kodėl pasirinkta tos rūšies finansinė operacija, atsižvelgiant į siekiamus politikos tikslus, susijusią finansinę riziką ir sutaupomas Sąjungos biudžeto lėšas.

h)  jos pagrįstos poveikio vertinimais, atliekamais atskirai arba kaip programos dalis, pagal 32 straipsnį. Poveikio vertinime pateikiami paaiškinimai dėl to, kodėl pasirinkta tos rūšies finansinė operacija, atsižvelgiant į siekiamus politikos tikslus, susijusią finansinę riziką ir sutaupomas Sąjungos biudžeto lėšas. Šie vertinimai peržiūrimi ir atnaujinami siekiant atsižvelgti į svarbių socialinių ir ekonominių pokyčių poveikį priemonių arba garantijos loginiam pagrįstumui.

Pagrindimas

Šios dalies sąvokos suderinamos su pranešėjo pateiktuose 32 straipsnio pakeitimuose vartojamomis sąvokomis.

Pakeitimas     299

Pasiūlymas dėl reglamento

202 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pasibaigus finansinės priemonės įgyvendinimo arba biudžeto garantijos teikimo laikotarpiui, bet kokia likutinė iš Sąjungos biudžeto skirta suma grąžinama į biudžetą;

b)  pasibaigus finansinės priemonės įgyvendinimo arba biudžeto garantijos teikimo laikotarpiui ir atsižvelgiant į tos finansinės priemonės arba biudžeto garantijos pobūdį, bet kokia likutinė iš Sąjungos biudžeto skirta suma grąžinama į biudžetą;

Pagrindimas

Taikant schemas, grindžiamas portfelio rizikos pasidalijimo principu, prieš grąžinant lėšas į ES biudžetą taip pat turėtų būti atsižvelgta į portfelio naudojimo trukmę.

Pakeitimas     300

Pasiūlymas dėl reglamento

203 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Dėl biudžeto garantijų ir finansinės paramos gali atsirasti Sąjungos neapibrėžtasis įsipareigojimas, viršijantis finansinį turtą, skirtą Sąjungos finansiniam įsipareigojimui padengti.

2.  Dėl biudžeto garantijų ir finansinės paramos gali atsirasti Sąjungos neapibrėžtasis įsipareigojimas, kuris gali viršyti finansinį turtą, skirtą Sąjungos finansiniam įsipareigojimui padengti, tik tuo atveju, jei taip numatyta pagrindiniame teisės akte, kuriuo garantija nustatoma, ir tik pagal jame nustatytas sąlygas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atnaujinamas ir pakeičiamas pirminis pranešėjų pateiktas 159 pakeitimas.

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

204 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  įvykdžius reikalavimus išmokėti biudžeto garantijos sumą tos biudžeto garantijos atidėjiniai nesiekia 30 % 1 dalyje nustatytos atidėjinių normos arba, remiantis Komisijos rizikos vertinimu, jie gali nesiekti tos normos per vienų metų laikotarpį;

a)  įvykdžius reikalavimus išmokėti biudžeto garantijos sumą tos biudžeto garantijos atidėjiniai nesiekia 50 % 1 dalyje nustatytos atidėjinių normos, taip pat ir tuo atveju, kai, remiantis Komisijos rizikos vertinimu, jie nesiekia 30 % arba gali nesiekti nė vienos iš tų normų per vienų metų laikotarpį;

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

204 straipsnio 8 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  sutelkto privataus kapitalo suma mažesnė už įnašų, gautų iš viešųjų šaltinių, sumą.

Pakeitimas     303

Pasiūlymas dėl reglamento

205 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atidėjiniai, sudaryti su finansinėmis priemonėmis, biudžeto garantijomis arba finansine parama susijusiems finansiniams įsipareigojimams vykdyti, laikomi bendrame atidėjinių fonde, kurio veiklą tiesiogiai vykdo Komisija.

1.  Atidėjiniai, sudaryti su finansinėmis priemonėmis, biudžeto garantijomis arba finansine parama susijusiems finansiniams įsipareigojimams vykdyti, laikomi bendrame atidėjinių fonde, kurio veiklą tiesiogiai vykdo Komisija. Komisija informuoja Europos Parlamentą apie bendro atidėjinių fondo veiklą ir jo atidėjinių normos apskaičiavimą ir šiuo klausimu su juo konsultuojasi.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

206 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas trejus metus atliekamas nepriklausomas gairių tinkamumo vertinimas.

Kas trejus metus atliekamas ir Europos Parlamentui ir Tarybai perduodamas nepriklausomas gairių tinkamumo vertinimas.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

207 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kasmet pateikia finansinių priemonių, biudžeto garantijų, finansinės paramos, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir bendro atidėjinių fondo ataskaitas pagal 242 straipsnį.

Komisija kasmet pateikia finansinių priemonių, įskaitant 210 straipsnyje reglamentuojamas finansines priemones, biudžeto garantijų, finansinės paramos, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir bendro atidėjinių fondo ataskaitas pagal 242 straipsnį.

Pagrindimas

Pagal pasidalijamojo vykdymo principą įgyvendinamoms finansinėms priemonėms taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti tokie patys, kaip ir tiesiogiai ir netiesiogiai vykdomoms finansinėms priemonėms taikomi reikalavimai.

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

208 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nepaisant 201 straipsnio 1 dalies, finansinės priemonės tinkamai pagrįstais atvejais gali būti nustatytos nesuteikus leidimo priimant pagrindinį teisės aktą, jei tokios priemonės yra įtrauktos į biudžetą pagal 50 straipsnio 1 dalies e punktą.

Išbraukta.

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

208 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu viename susitarime finansinės priemonės derinamos su papildoma parama iš Sąjungos biudžeto, įskaitant dotacijas, ši antraštinė dalis taikoma visai priemonei. Ataskaitos teikiamos laikantis 242 straipsnio.

2. Jeigu viename susitarime finansinės priemonės derinamos su papildoma parama iš Sąjungos biudžeto, įskaitant dotacijas, finansavimo metodui, taikomam daugiau kaip 50 % viso finansavimo, taikytinos taisyklės taikomos visai priemonei. Finansinės priemonės finansavimo dalies ataskaitos teikiamos laikantis 242 straipsnio.

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

208 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija užtikrina suderintą finansinių priemonių valdymą, visų pirma apskaitos, ataskaitų teikimo, stebėsenos ir finansinės rizikos valdymo srityse.

3.  Komisija užtikrina suderintą ir supaprastintą finansinių priemonių valdymą, visų pirma apskaitos, ataskaitų teikimo, stebėsenos ir finansinės rizikos valdymo srityse.

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

208 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu Sąjunga dalyvauja įgyvendinant finansinę priemonę kaip mažumos suinteresuotasis subjektas, Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi šios antraštinės dalies nuostatų, pagal proporcingumo principą, remdamasi Sąjungos dalyvavimo įgyvendinant priemonę mastu ir verte. Nepaisant to, kas išdėstyta, Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi 124 straipsnio.

Išbraukta.

Pakeitimas     310

Pasiūlymas dėl reglamento

208 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikia finansinių priemonių, valdomų pagal 61 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus valdymo būdus, veiksmingumo ir efektyvumo vertinimo ataskaitą. Tokioje metinėje ataskaitoje Komisija aiškiai parodo finansinių priemonių pridėtinę vertę, ji turi galimybę nustatyti galutinius lėšų gavėjus ir galimybę pateikti finansinėmis priemonėmis finansuojamų projektų sąrašą.

Pakeitimas     311

Pasiūlymas dėl reglamento

210 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įnašams į finansines priemones, nustatytas pagal šį skirsnį, skiriamiems iš lėšų, kurioms taikomas pasidalijamojo vykdymo principas, taikomos konkretiems sektoriams taikomos taisyklės. Nepaisant to, kas išdėstyta, vadovaujančiosios institucijos, prieš skirdamos įnašą į esamą finansinę priemonę, gali pasitikėti esamu ex ante vertinimu, atliktu pagal 202 straipsnio 1 dalies h punktą.

3.  Įnašams į finansines priemones, nustatytas pagal šį skirsnį, skiriamiems iš lėšų, kurioms taikomas pasidalijamojo vykdymo principas, taikomos konkretiems sektoriams taikomos taisyklės. Nepaisant to, kas išdėstyta, vadovaujančiosios institucijos, prieš skirdamos įnašą į esamą finansinę priemonę, gali pasitikėti esamu poveikio vertinimu, atliktu pagal 202 straipsnio 1 dalies h punktą.

Pagrindimas

Šios dalies sąvokos suderinamos su pranešėjo pateiktuose 32 straipsnio pakeitimuose vartojamomis sąvokomis.

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

213 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos finansinė parama valstybėms narėms arba trečiosioms šalims teikiama kaip paskola arba kredito linija, arba bet kokia kita priemonė, laikoma tinkama paramos veiksmingumui užtikrinti. Šiuo tikslu atitinkamu pagrindiniu teisės aktu Komisija įgaliojama pasiskolinti reikalingas lėšas Sąjungos vardu kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų.

1.  Valstybėms narėms arba trečiosioms šalims Sąjungos teikiamai finansinei paramai taikomos iš anksto nustatytos sąlygos ir tokia finansinė parama teikiama kaip paskola arba kredito linija, arba bet kokia kita priemonė, laikoma tinkama paramos veiksmingumui užtikrinti. Šiuo tikslu atitinkamu pagrindiniu teisės aktu Komisija įgaliojama pasiskolinti reikalingas lėšas Sąjungos vardu kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų.

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

213 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Finansinę paramą tiesiogiai įgyvendina Komisija.

4.  Finansinę paramą tiesiogiai įgyvendina Komisija, ji Europos Parlamentui ir Tarybai reguliariai teikia finansinės paramos sąlygų vykdymo ir raidos ataskaitas.

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

213 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinama, kad šalis gavėja reguliariai tikrintų, ar tinkamai panaudotas suteiktas finansavimas, imtųsi tinkamų pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir prireikus imtųsi teisinių veiksmų neteisėtai pasisavintoms lėšoms, suteiktoms pagal Sąjungos finansinės paramos priemonę, išieškoti;

a)  užtikrinama, kad šalis gavėja reguliariai tikrintų, ar tinkamai naudojamas suteiktas finansavimas ir ar vykdomos sąlygos, imtųsi tinkamų pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir prireikus imtųsi teisinių veiksmų neteisėtai pasisavintoms lėšoms, suteiktoms pagal Sąjungos finansinės paramos priemonę, išieškoti;

Pakeitimas     315

Pasiūlymas dėl reglamento

215 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įnašai nenaudojami siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai suteikti bet kokį asmeninį pranašumą pinigais arba natūra jokiam atskiram Europos politinės partijos nariui arba jos darbuotojui. Įnašai nenaudojami trečiųjų šalių, ypač Europos arba nacionalinio lygmens nacionalinių politinių partijų arba politinių fondų, veiklai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti, nesvarbu, ar jie būtų skiriami dotacijų, dovanų, paskolų ar bet kokių kitų panašių susitarimų forma. Įnašai nenaudojami tikslams, kuriems taikomas draudimas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnį.

3.  Įnašai nenaudojami siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai suteikti bet kokį asmeninį pranašumą pinigais arba natūra jokiam atskiram Europos politinės partijos nariui arba jos darbuotojui. Įnašai nenaudojami trečiųjų šalių, ypač Europos arba nacionalinio lygmens nacionalinių politinių partijų arba politinių fondų, veiklai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti, nesvarbu, ar jie būtų skiriami dotacijų, dovanų, paskolų ar bet kokių kitų panašių susitarimų forma. Taikant šį straipsnį, trečiosiomis šalimis nelaikomi su Europos politinėmis partijomis susiję Europos lygmens subjektai, pvz., šių partijų jaunimo ir moterų organizacijos. Įnašai nenaudojami tikslams, kuriems taikomas draudimas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnį.

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kad Europos politinėms partijoms pagal naująjį statutą vis dar leidžiama remti savo jaunimo, moterų ir panašias organizacijas.

Pakeitimas     316

Pasiūlymas dėl reglamento

215 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Europos politinėms partijoms leidžiama kurti rezervus iš nuosavų išteklių, viršijančių 15 % jų metinių kompensuotinų išlaidų.

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kad Europos politinėms partijoms pagal naująjį statutą vis dar leidžiama kurti rezervus iš nuosavų išteklių.

Pakeitimas     317

Pasiūlymas dėl reglamento

215 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jeigu Europos politinio fondo, kaip apibrėžta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, finansinių metų, kuriems jis gavo dotaciją veiklai, pabaigoje pajamos viršija išlaidas, tai to perviršio dalis, ne didesnė nei 25 % visų tų metų pajamų, gali būti perkelta į kitus metus su sąlyga, kad ji bus panaudota iki tų kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atnaujintas 170 pakeitimo variantas. Pranešėjai mano, kad 215 straipsnio 7 dalį reikėtų perkelti į 186a straipsnio 6 dalį (nauja).

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

219 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  finansavimas, nesusijęs su atitinkamų operacijų išlaidomis, teikiamas remiantis viena iš šių sąlygų:

 

i)   įvykdytos tam tikros ex ante sąlygos;

 

ii)   pasiekti rezultatai, vertinami remiantis anksčiau nustatytais orientyrais arba veiklos rodikliais.

Pagrindimas

Žr. 121 straipsnio pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

219 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  finansavimas, nesusijęs su atitinkamų operacijų išlaidomis, teikiamas remiantis viena iš šių sąlygų:

Išbraukta.

i)   tam tikrų sąlygų ex ante įvykdymu;

 

ii)   rezultatų, vertinamų remiantis anksčiau nustatytais orientyrais arba veiklos rodikliais, pasiekimu;

 

Pagrindimas

Žr. 121 straipsnio pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

227 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikos fondai

Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą šio straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

227 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Remdamasi su kitais paramos teikėjais sudarytu susitarimu, informavusi Europos Parlamentą ir Tarybą, Komisija gali steigti patikos fondus veiksmams ekstremaliųjų situacijų atveju, veiksmams po ekstremaliųjų situacijų arba teminiams veiksmams finansuoti. Kiekvieno patikos fondo steigiamajame akte apibrėžiami patikos fondo tikslai. Komisijos sprendime, kuriuo steigiamas patikos fondas, aprašomi fondo tikslai, pagrindžiamas jo steigimas pagal 3 dalį ir nurodoma jo veikimo trukmė ir preliminarūs susitarimai su kitais paramos teikėjais.

1.  Tik tinkamai pagrįstais atvejais ir remdamasi su kitais paramos teikėjais sudarytu susitarimu, Komisija gali pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai, priimant pagrindinį teisės aktą ir taikant įprastą teisėkūros procedūrą, steigti patikos fondus veiksmams ekstremaliųjų situacijų atveju, veiksmams po ekstremaliųjų situacijų arba teminiams veiksmams išorės veiksmų srityje finansuoti. Pagrindiniame teisės akte, kuriuo steigiamas kiekvienas patikos fondas, aprašomi fondo tikslai, pagrindžiamas jo steigimas pagal 3 dalį, nurodoma finansavimo iš kitų nei Sąjungos biudžetas šaltinių dalis, kurios santykinis dydis turi likti pastovus visą patikos fondo veiklos laikotarpį, taip pat jo veikimo trukmė ir preliminarūs susitarimai su kitais paramos teikėjais.

 

Patikos fondas jokiomis aplinkybėmis negali būti įsteigtas Sąjungoje.

Pagrindimas

Veikiantiems Sąjungos patikos fondams trūksta EP priežiūros, o klausimus, susijusius su Sąjungos biudžeto įsipareigojimais, sprendžia kiti donorai. Pranešėjas mano, kad, kol neišspręsti šie klausimai, išplėsti jų naudojimą vidaus politikoje būtų pernelyg anksti. Be to, projektus įgyvendinančios organizacijos susiduria su problemomis per patikos fondus vykdant bendrą projektų finansavimą, taigi jie prieštarauja tokių fondų naudojimui Sąjungoje. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į Vokietijos socialinės rūpybos organizacijų („Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege“) pasiūlymus.

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

227 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija savo sprendimų dėl Sąjungos patikos fondo steigimo, veiklos pratęsimo ir likvidavimo projektus pateikia kompetentingam komitetui, jeigu taip numatyta pagrindiniame teisės akte, pagal kurį mokami Sąjungos įnašai į Sąjungos patikos fondą.

2.  Komisija savo pasiūlymų dėl Sąjungos patikos fondo steigimo, veiklos pratęsimo ir likvidavimo projektus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Žr. pranešėjų siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas     323

Pasiūlymas dėl reglamento

227 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Sąjungos intervencija turi turėti pridėtinę vertę: patikos fondai steigiami ir jų veikla vykdoma Sąjungos lygmeniu tik tais atvejais, kai jų tikslų, visų pirma dėl jų masto ar galimo poveikio, geriau siekti Sąjungos lygmeniu, o ne nacionaliniu lygmeniu;

a)  atlikus poveikio vertinimą nustatyta, kad Sąjungos intervencija turi pridėtinę vertę: patikos fondai steigiami ir jų veikla vykdoma Sąjungos lygmeniu tik tais atvejais, kai jų tikslų, visų pirma dėl jų masto ar galimo poveikio, geriau siekti Sąjungos lygmeniu, o ne nacionaliniu lygmeniu, ir kai jų negalima tokiu pačiu mastu pasiekti taikant bet kokią kitą esamą finansinę priemonę;

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas organizacijos „Europos pilietinė visuomenė“ pasiūlymu.

Pakeitimas     324

Pasiūlymas dėl reglamento

227 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  išorės veiksmams finansuoti skirtų Sąjungos patikos fondų tikslai atitinka Sąjungos priemonės ar biudžeto eilutės, kurios lėšomis jie finansuojami, tikslus.

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas organizacijos „Europos pilietinė visuomenė“ pasiūlymu.

Pakeitimas     325

Pasiūlymas dėl reglamento

227 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekiant užtikrinti sąžiningą paramos teikėjų ir įnašų neskiriančių valstybių narių, dalyvaujančių stebėtojų teisėmis, atstovavimą ir priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo, įsteigiama kiekvieno Sąjungos patikos fondo valdyba, kuriai pirmininkauja Komisija. Valdybos sudarymo taisyklės ir jos vidaus taisyklės nustatomos Komisijos patvirtintame patikos fondo steigiamajame akte, kurio laikosi paramos teikėjai. Į tas taisykles įtraukiamas reikalavimas, kad galutiniam sprendimui dėl lėšų panaudojimo priimti reikalingas teigiamas Komisijos balsas.

4.  Siekiant užtikrinti tolygų stebėtojų teisėmis dalyvaujančių paramos teikėjų ir įnašų neskiriančių valstybių narių, taip pat, prireikus, Europos Parlamento, atstovavimą ir priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo, įsteigiama kiekvieno Sąjungos patikos fondo valdyba, kuriai pirmininkauja Komisija. Valdybos sudarymo taisyklės ir jos vidaus taisyklės nustatomos Komisijos patvirtintame patikos fondo steigiamajame akte, kurio laikosi paramos teikėjai. Į tas taisykles įtraukiamas reikalavimas, kad galutiniam sprendimui dėl lėšų panaudojimo priimti reikalingas teigiamas Komisijos balsas.

Pakeitimas     326

Pasiūlymas dėl reglamento

227 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos patikos fondai steigiami ribotam laikotarpiui, kuris nustatomas šių fondų steigiamajame akte. Patikos fondo valdybos prašymu šis laikotarpis gali būti pratęstas Komisijos sprendimu.

Sąjungos patikos fondai steigiami ribotam laikotarpiui, kuris nustatomas šių fondų steigiamajame akte. Atitinkamo patikos fondo valdybos prašymu ir Komisijai pateikus pasiūlymą, Europos Parlamentas ir Taryba, veikdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, šį laikotarpį gali pratęsti.

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikos fondų veiklos vykdymas

Sąjungos išorės veiksmų patikos fondų veiklos vykdymas

Pakeitimas     328

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos patikos fondų veikla vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo, skaidrumo, proporcingumo, nediskriminavimo ir vienodų sąlygų taikymo principų ir vadovaujantis konkrečiais tikslais, nustatytais kiekviename steigiamajame akte.

1.  Sąjungos patikos fondų veikla vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo, skaidrumo, proporcingumo, nediskriminavimo ir vienodų sąlygų taikymo principų, visapusiškai paisant Europos Parlamento ir Tarybos biudžeto priežiūros ir kontrolės mechanizmo ir vadovaujantis konkrečiais tikslais, nustatytais kiekviename steigiamajame akte.

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Bet koks Sąjungos įnašas naudojamas laikantis pagrindiniame akte, pagal kurį skiriamas Sąjungos įnašas į Sąjungos patikos fondą, nustatytų tikslų.

Pakeitimas     330

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iš Sąjungos patikos fondų finansuojamus veiksmus gali tiesiogiai įgyvendinti Komisija pagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą, o netiesioginio vykdymo atveju ji tai gali daryti kartu su subjektais pagal 61 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii, iii, v ir vi papunkčius.

2.  Iš Sąjungos patikos fondų finansuojamus veiksmus gali tiesiogiai įgyvendinti Komisija pagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą, o netiesioginio vykdymo atveju ji tai gali daryti kartu su subjektais pagal 61 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii, iii, v ir vi papunkčius ir laikydamasi finansinių taisyklių.

Pakeitimas     331

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvieno patikos fondo vykdomų operacijų finansines ataskaitas kiekvienais metais du kartus rengia leidimus suteikiantis pareigūnas.

Kiekvieno patikos fondo vykdomų operacijų finansines ataskaitas kiekvienais metais du kartus rengia leidimus suteikiantis pareigūnas. Be to, Komisija bent kas šešis mėnesius pateikia ataskaitą dėl kiekvieno patikos fondo įgyvendinimo, atsižvelgiant į kokybinius kriterijus, kaip antai remiamų projektų ir programų pobūdis, atrankos procedūros, geografiniai ir teminiai prioritetai, tarpininkų priežiūra ir tai, kaip patikos fondai įgyvendina tikslus, numatytus pagrindiniame Sąjungos priemonės, pagal kurią teikiamas finansavimas, akte.

Pakeitimas     332

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikos fondus kasmet tikrina nepriklausomas išorės auditorius.

Patikos fondus kasmet tikrina nepriklausomas išorės auditorius. Audito Rūmams suteikiama teisė tikrinti.

Pakeitimas     333

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Patikos fondams taip pat taikoma pagal SESV 319 straipsnį vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

Pakeitimas    334

Pasiūlymas dėl reglamento

228 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 a.  Pagal 39 straipsnio 6 dalį Komisija, kasmet prie biudžeto projekto pridėdama darbinį dokumentą, skelbia išsamią ataskaitą apie Sąjungos patikos fondų lėšomis remiamą veiklą, tų lėšų naudojimą ir veiklos rezultatus.

Pakeitimas     335

Pasiūlymas dėl reglamento

229 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  trečioji šalis laikosi pagrindinių Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos principų;

Pakeitimas     336

Pasiūlymas dėl reglamento

229 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  trečioji šalis yra priėmusi kovos su korupcija įstatymus.

Pakeitimas    337

Pasiūlymas dėl reglamento

230 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu vertės yra mažesnės už 169 straipsnio 1 dalyje nustatytas vertės ribas, už atlygį dirbantys išorės ekspertai, kurie padeda institucijoms įvertinti dotacijos paraiškas, projektus ir pasiūlymus ir kurie konkrečiais atvejais teikia nuomones ir konsultacijas, gali būti atrenkami remiantis 3 dalyje nustatyta procedūra.

1.  Jeigu vertės yra mažesnės už 169 straipsnio 1 dalyje nustatytas vertės ribas, už atlygį dirbantys išorės ekspertai, kurie padeda institucijoms įvertinti dotacijos paraiškas, projektus ir pasiūlymus ir kurie konkrečiais atvejais teikia nuomones ir konsultacijas, gali būti atrenkami remiantis 3 dalyje nustatyta procedūra. Jiems taikomi Sąjungos mokesčiai.

Pakeitimas    338

Pasiūlymas dėl reglamento

234 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metinės ataskaitos rengiamos kiekvieniems finansiniams metams, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Šias ataskaitas sudaro:

Metinės ataskaitos rengiamos kiekvieniems finansiniams metams, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Šios ataskaitos apima:

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 234 straipsnio 1 a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    339

Pasiūlymas dėl reglamento

234 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansinės ataskaitos, kuriose pateikiama finansinė informacija pagal 79 straipsnyje nurodytas apskaitos taisykles;

a)  konsoliduotosios finansinės ataskaitos, kuriose konsoliduojama finansinė informacija, įtraukta į iš biudžeto finansuojamų institucijų, 69 straipsnyje nurodytų įstaigų ir kitų įstaigų, kurių ataskaitos privalo būti konsoliduojamos pagal 79 straipsnyje nurodytas apskaitos taisykles, finansines ataskaitas;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 234 straipsnio 1 a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    340

Pasiūlymas dėl reglamento

234 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  biudžeto vykdymo ataskaitos, kuriose pateikiama informacija, įtraukta į institucijų biudžeto sąskaitas;

b)  suvestinės biudžeto vykdymo ataskaitos, kuriose pateikiama informacija, įtraukta į institucijų biudžeto sąskaitas;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 234 straipsnio 1 a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    341

Pasiūlymas dėl reglamento

234 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  konsoliduotosios metinės ataskaitos, kuriose pagal 79 straipsnyje nurodytas apskaitos taisykles, visų pirma reikšmingumo principą, pateikiama konsoliduota finansinė informacija, įtraukta į 69 straipsnyje nurodytų įstaigų ir kitų įstaigų apskaitos konsolidavimo kriterijus atitinkančias finansines ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 234 straipsnio 1 a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    342

Pasiūlymas dėl reglamento

234 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Komisija kasmet skelbia ilgalaikę septynerių–dešimties metų trukmės pinigų srautų prognozę, apimančią informaciją apie viršutines biudžeto ribas, mokėjimų poreikius, nepakankamus pajėgumus ir, prireikus, galimus įsipareigojimų panaikinimus.

Pagrindimas

Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pasiūlymus (žr. Nuomonę Nr. 1/2017), pranešėjas siūlo „restruktūrizuoti“ ataskaitas, į jas įtraukiant ilgalaikę pinigų srautų prognozę, siekiant padėti suinteresuotiesiems subjektams numatyti būsimus mokėjimų reikalavimus ir biudžeto prioritetus. Taip pat palikta šiuo metu naudojama metinių ataskaitų apibrėžtis.

Pakeitimas    343

Pasiūlymas dėl reglamento

235 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikotarpiu nuo finansinių metų pabaigos iki bendrųjų ataskaitų siuntimo dienos apskaitos pareigūnas atlieka patikslinimus, nesusijusius su tų metų išmokomis ir įplaukomis, kurie yra būtini, kad tose ataskaitose pateikta informacija būtų teisinga. Tokie patikslinimai atitinka 79 straipsnyje nurodytas apskaitos taisykles.

3.  Laikotarpiu nuo finansinių metų pabaigos iki bendrųjų ataskaitų siuntimo dienos apskaitos pareigūnas atlieka patikslinimus, nesusijusius su tų metų išmokomis ir įplaukomis, kurie yra būtini, kad būtų tikrai ir teisingai nurodoma tų ataskaitų būklė. Tokie patikslinimai atitinka 79 straipsnyje nurodytas apskaitos taisykles.

Pagrindimas

„Tikrai ir teisingai nurodoma būklė“ yra bendrai pripažintas terminas.

Pakeitimas    344

Pasiūlymas dėl reglamento

237 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kitų institucijų ir 234 straipsnyje nurodytų įstaigų apskaitos pareigūnai iki kitų metų kovo 1 d. siunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams savo preliminarias ataskaitas.

1.  Visų Sąjungos institucijų ir įstaigų apskaitos pareigūnai iki kitų metų kovo 1 d. siunčia Audito Rūmams savo preliminarias ataskaitas.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 237 straipsnio 3a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    345

Pasiūlymas dėl reglamento

237 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja tas preliminarias ataskaitas su Komisijos preliminariomis ataskaitomis ir iki kitų metų kovo 31 d. Audito Rūmams elektroniniu būdu nusiunčia Komisijos preliminarias ataskaitas ir Sąjungos konsoliduotąsias preliminarias ataskaitas.

3.  Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja tas preliminarias ataskaitas su Komisijos preliminariomis ataskaitomis ir iki kitų metų kovo 31 d. Audito Rūmams elektroniniu būdu nusiunčia Sąjungos konsoliduotąsias preliminarias ataskaitas.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 237 straipsnio 3a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas    346

Pasiūlymas dėl reglamento

237 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Į Sąjungos konsoliduotąsias preliminarias ataskaitas taip pat įtraukiamas Sąjungos išlaidų klaidų lygio įvertis, grindžiamas nuoseklia metodika.

Pagrindimas

Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pasiūlymus (žr. Nuomonės Nr. 1/2017 3 ir 108 dalis), pranešėjas mano, kad Audito Rūmai turėtų taip pat tikrinti Sąjungos preliminarias ataskaitas.

Pakeitimas    347

Pasiūlymas dėl reglamento

238 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki birželio 1 d. Audito Rūmai pateikia savo pastabas dėl kitų nei Komisija institucijų ir kiekvienos iš 234 straipsnyje nurodytų įstaigų preliminarių ataskaitų, o iki birželio 15 d. pateikia pastabas dėl Komisijos preliminarių ataskaitų ir dėl Sąjungos konsoliduotųjų preliminarių ataskaitų.

1.  Iki n+1 metų gegužės 15 d. Audito Rūmai pateikia savo pastabas dėl institucijų ir kiekvienos iš 234 straipsnyje nurodytų įstaigų preliminarių ataskaitų, o iki n+1 metų birželio 1 d. pateikia pastabas dėl Sąjungos konsoliduotųjų preliminarių ataskaitų.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 238 straipsnio 2 dalies - pastraipos pakeitimą. 2.

Pakeitimas    348

Pasiūlymas dėl reglamento

238 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kitų institucijų ir 234 straipsnyje nurodytų įstaigų apskaitos pareigūnai iki birželio 15 d. siunčia Komisijos apskaitos pareigūnui jo nustatytu būdu ir formatu konsolidavimo tikslais reikalingą apskaitos informaciją.

Kitų institucijų ir 234 straipsnyje nurodytų įstaigų apskaitos pareigūnai iki birželio 1 d. siunčia Komisijos apskaitos pareigūnui jo nustatytu būdu ir formatu konsolidavimo tikslais reikalingą apskaitos informaciją.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 238 straipsnio 2 dalies - pastraipos pakeitimą. 2.

Pakeitimas    349

Pasiūlymas dėl reglamento

238 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kitos nei Komisija institucijos ir kiekviena iš 234 straipsnyje nurodytų įstaigų iki liepos 1 d. nusiunčia savo galutines ataskaitas Komisijos apskaitos pareigūnui, Audito Rūmams, Europos Parlamentui ir Tarybai.

Kitos nei Komisija institucijos ir kiekviena iš 234 straipsnyje nurodytų įstaigų iki birželio 15 d. nusiunčia savo galutines ataskaitas Komisijos apskaitos pareigūnui, Audito Rūmams, Europos Parlamentui ir Tarybai. Iki tos pačios datos, patvirtinusi savo galutines ataskaitas, Komisija jas elektroniniu būdu nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad galima sutrumpinti siūlomus galutinių ataskaitų tvirtinimo ir perdavimo terminus.

Pakeitimas    350

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki kitų metų liepos 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai integruotą finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1.  Iki kitų metų kovo 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai integruotą finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

Pagrindimas

Šių ataskaitų perdavimo datos perkėlimas iš birželio 30 d. į liepos 31 d., t. y., kai jau prasideda vasaros laikotarpis, nesuderinamas su EP ir CONT komiteto vidaus procedūromis. Todėl pranešėjas siūlo paankstinti šį terminą, jį nustatant kovo 31 d.

Pakeitimas    351

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  238 straipsnyje nurodytos konsoliduotosios metinės ataskaitos;

a)  238 straipsnyje nurodytos konsoliduotosios metinės ataskaitos kartu su ilgalaike pinigų srautų prognoze;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 239 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas    352

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  metinė valdymo ir veiklos ataskaita, kurioje pateikiama:

b)  viena bendra atskaitomybės ataskaita, kurioje pateikiama:

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 239 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas    353

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  valdymo pareiškimas, kuriame pateikiama informacija apie pagrindines Sąjungos valdymo sistemas;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 239 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas    354

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies b punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)  siekiant politikos tikslų daromos pažangos, stebimos remiantis 31 straipsnyje nurodytais veiklos rezultatų rodikliais, vertinimas;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 239 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas    355

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies b punkto i c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ic)  įvertinimas, kokiu mastu išlaidoms turėjo įtakos pažeidimai, kartu su savo atliktu klaidų lygio įverčiu ir, atskirai, Sąjungos išlaidų suma, kurią numatoma susigrąžinti atlikus su atitinkamais finansiniais metais susijusį lėšų susigrąžinimą ar finansines pataisas;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 239 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas    356

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  ataskaita dėl vidaus audito komiteto funkcijų ir išvadų, kaip nurodyta 120a straipsnyje;

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 239 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas    357

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  su ES biudžetu susijusių prevencinių ir taisomųjų veiksmų ataskaita, kurioje nurodomas veiksmų, kurių imtasi siekiant apsaugoti ES biudžetą nuo išlaidų, atsirandančių dėl teisės aktų pažeidimų, finansinis poveikis;

c)  su ES biudžetu susijusių prevencinių ir taisomųjų veiksmų ataskaita, kurioje nurodomas pažeidimų lygio pradinėse ar kompensavimui patvirtintose deklaracijose įvertis ir veiksmų, kurių imtasi siekiant apsaugoti ES biudžetą nuo išlaidų, atsirandančių dėl teisės aktų pažeidimų, finansinis poveikis;

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad konsoliduotosios ataskaitos turėtų būti pateikiamos kartu su viena bendra atskaitomybės ataskaita, kurioje pateikiama apskaitos informacija, valdymo ataskaita, bendra Sąjungos išlaidų ir veiklos apžvalga, siekiant nustatytų politikos tikslų daromos pažangos vertinimas, įvertinimas, kokiu mastu išlaidoms turėjo įtakos pažeidimai, taip pat ataskaita dėl vidaus audito komiteto funkcijų ir išvadų.

Pakeitimas    358

Pasiūlymas dėl reglamento

239 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  vidaus auditų, kaip nurodyta 116 straipsnio 7 dalyje, ataskaita;

e)  vidaus auditų, kaip nurodyta 116 straipsnio 4 dalyje, ataskaita;

Pagrindimas

Pataisa.

Pakeitimas    359

Pasiūlymas dėl reglamento

241 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki kitų finansinių metų kovo 31 d. jos pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

Iki kitų finansinių metų kovo 1 d. jos pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

Pagrindimas

Nuoseklus ataskaitų teikimo prievolių suderinimas.

Pakeitimas     360

Pasiūlymas dėl reglamento

242 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai finansinių priemonių, biudžeto garantijų, finansinės paramos, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir bendro atidėjinių fondo ataskaitą pagal 39 straipsnio 4 ir 5 dalis ir 50 straipsnio 1 dalies d punktą. Tuo pačiu metu ta informacija pateikiama Audito Rūmams.

Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai finansinių priemonių, biudžeto garantijų, finansinės paramos, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir bendro atidėjinių fondo ataskaitą, parengtą remiantis jos paskelbimo metų birželio 30 d. esama padėtimi pagal 39 straipsnio 4 ir 5 dalis ir 50 straipsnio 1 dalies d punktą. Tuo pačiu metu ta informacija pateikiama Audito Rūmams.

Pagrindimas

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos siūlymą sujungti visus reikalavimus dėl ataskaitų teikimo į vieną dokumentą, pridedamą prie biudžeto projekto. Dokumente turėtų būti pateikta tokio paties lygio informacija kaip ir dabar teikiamose ataskaitose ir aiškiai apibūdinta padėtis ataskaitos paskelbimo metų birželio 30 d.

Pakeitimas    361

Pasiūlymas dėl reglamento

244 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikos fondų ataskaitos teikimas

Sąjungos išorės veiksmų patikos fondų ataskaitos teikimas

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 227 straipsnio pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas    362

Pasiūlymas dėl reglamento

244 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 39 straipsnio 5 dalį Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai Sąjungos ataskaitą dėl Sąjungos patikos fondų remiamos veiklos, jų veiklos vykdymo ir veiklos rezultatų, taip pat dėl jų sąskaitų.

Pagal 39 straipsnio 6 dalį Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai Sąjungos ataskaitą dėl Sąjungos išorės veiksmų patikos fondų remiamos veiklos, jų veiklos vykdymo ir veiklos rezultatų, taip pat dėl jų sąskaitų.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 227 straipsnio pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas    363

Pasiūlymas dėl reglamento

247 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Audito Rūmai, tikrindami, ar visos įplaukos yra gautos ir visos išlaidos patirtos teisėtai ir tinkamai, atsižvelgia į Sutartis, biudžetą, šį reglamentą, pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius aktus ir visus kitus teisės aktus, priimtus pagal Sutartis. Šis patikrinimas atliekamas atsižvelgiant į daugiametį programų pobūdį ir susijusias priežiūros ir kontrolės sistemas.

1.  Audito Rūmai, tikrindami, ar visos įplaukos yra gautos ir visos išlaidos patirtos teisėtai ir tinkamai, atsižvelgia į Sutartis, biudžetą, šį reglamentą, pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius aktus ir visus kitus teisės aktus, priimtus pagal Sutartis. Atliekant šį patikrinimą gali būti atsižvelgiama į daugiametį programų ir susijusių priežiūros ir kontrolės sistemų pobūdį.

Pagrindimas

Kaip nurodė Audito Rūmai (žr. Nuomonės Nr. 1/2017 106–108 dalis), Komisijos naudojamas naujas žodynas neigiamai veikia Audito Rūmų metodiką, dėl kurios turi spręsti Audito Rūmai.

Pakeitimas    364

Pasiūlymas dėl reglamento

249 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, kitos institucijos, įstaigos, administruojančios įplaukas ar išlaidas Sąjungos vardu, ir galutiniai gavėjai suteikia Audito Rūmams visas priemones ir visą informaciją, kuri, Audito Rūmų nuomone, jiems reikalinga savo užduočiai įvykdyti. Audito Rūmams jie pateikia visus dokumentus, susijusius su sutarčių, finansuojamų iš biudžeto, sudarymu ir vykdymu, visas pinigų ir medžiagų sąskaitas, visus apskaitos įrašus ir patvirtinamuosius dokumentus bei su jais susijusius administracinius dokumentus, visus su įplaukomis ir išlaidomis susijusius dokumentus, visus inventorinius sąrašus, visas organizacines departamentų diagramas, kuriuos Audito Rūmai laiko reikalingais, atliekant biudžetinių ir finansinių rezultatų ataskaitų auditą, remiantis įrašais ar vietoje atliekamu auditu ir tuo pačiu tikslu visais vietoje esančiais dokumentais bei duomenimis, parengtais arba saugomais elektroniniu pavidalu.

Komisija, kitos institucijos, įstaigos, administruojančios įplaukas ar išlaidas Sąjungos vardu, ir galutiniai gavėjai suteikia Audito Rūmams visas priemones ir visą informaciją, kuri, Audito Rūmų nuomone, jiems reikalinga savo užduočiai įvykdyti. Audito Rūmams paprašius, jie pateikia visus dokumentus, susijusius su sutarčių, finansuojamų iš biudžeto, sudarymu ir vykdymu, visas pinigų ir medžiagų sąskaitas, visus apskaitos įrašus ir patvirtinamuosius dokumentus bei su jais susijusius administracinius dokumentus, visus su įplaukomis ir išlaidomis susijusius dokumentus, visus inventorinius sąrašus, visas organizacines departamentų diagramas, kuriuos Audito Rūmai laiko reikalingais, atliekant biudžetinių ir finansinių rezultatų ataskaitų auditą, remiantis įrašais ar vietoje atliekamu auditu ir tuo pačiu tikslu visais vietoje esančiais dokumentais bei duomenimis, parengtais arba saugomais elektroniniu pavidalu. Audito Rūmų teisė susipažinti su informacija apima prieigą prie IT sistemos, naudojamos įplaukoms ir išlaidoms, kurių auditą jie atlieka, valdyti.

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 249 straipsnio 7 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    365

Pasiūlymas dėl reglamento

249 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Dėl integruotų kompiuterių sistemų naudojimo neturi sumažėti Audito Rūmų galimybės susipažinti su patvirtinamaisiais dokumentais.

7.  Dėl integruotų kompiuterių sistemų naudojimo neturi sumažėti Audito Rūmų galimybės susipažinti su patvirtinamaisiais dokumentais. Kai tai galima techniškai, elektroninė prieiga prie duomenų ir dokumentų, reikalingų auditui atlikti, Audito Rūmams suteikiama jų patalpose.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo 249 straipsnio pakeitimus, siekdamas užtikrinti, kad būtų aiškiai apibrėžta Audito Rūmų teisė naudotis IT sistema, kai to reikia auditui atlikti.

Pakeitimas     366

Pasiūlymas dėl reglamento

250 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Audito Rūmai iki birželio 15 d. perduoda Komisijai ir atitinkamoms institucijoms visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų būti pateiktos metinėje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra. Kiekviena institucija savo atsakymą Audito Rūmams atsiunčia iki spalio 15 d. Kitų nei Komisija institucijų atsakymai tuo pačiu metu siunčiami Komisijai.

1.  Audito Rūmai iki birželio 30 d. perduoda Komisijai ir atitinkamoms institucijoms visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų būti pateiktos metinėje ataskaitoje, kad atitinkamos institucijos galėtų jas komentuoti. Tos pastabos lieka konfidencialios. Kiekviena institucija savo atsakymą Audito Rūmams atsiunčia iki liepos 15 d. Kitų nei Komisija institucijų atsakymai tuo pačiu metu siunčiami Komisijai.

Pagrindimas

205 pakeitimo pataisymas. Atsižvelgiant į 2016 m. patirtį, būtų galima užtikrinti, kad Europos Audito Rūmai savo ataskaitą nuolat rengtų veiksmingiau ir pateiktų ją laiku, jeigu terminas, iki kurio Komisija ir kitos institucijos turi pateikti savo metines finansines ataskaitas ir susijusią informaciją, būtų atitinkamai pakoreguotas.

Pakeitimas    367

Pasiūlymas dėl reglamento

250 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Audito Rūmai imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad kiekvienos institucijos atsakymas į jų pastabas būtų paskelbtas šalia arba po kiekvienos pastabos, su kuria jis susijęs.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti Audito Rūmų prerogatyvą spręsti, kaip rengti ir pristatyti savo specialiąsias ataskaitas, o ne iš anksto tai nustatyti šiame pasiūlyme.

Pakeitimas    368

Pasiūlymas dėl reglamento

251 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Audito Rūmai atitinkamai institucijai arba įstaigai perduoda visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų būti pateiktos specialiojoje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra.

Audito Rūmai atitinkamai institucijai arba įstaigai perduoda visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų būti pateiktos specialiojoje ataskaitoje, kad atitinkamos institucijos galėtų jas komentuoti. Tos pastabos lieka konfidencialios.

Pakeitimas    369

Pasiūlymas dėl reglamento

251 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Audito Rūmams arba atitinkamai institucijai ar įstaigai paprašius, Europos Parlamentas gali išnagrinėti atsakymus.

Pagrindimas

Siekiant padidinti procedūros skaidrumą, ypač kai vėluojama, Europos Parlamentas gali apsvarstyti atitinkamos institucijos ar įstaigos atsakymus.

Pakeitimas    370

Pasiūlymas dėl reglamento

251 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Audito Rūmai imasi visų būtinų priemonių siekdami užtikrinti, kad kiekvienos atitinkamos institucijos arba įstaigos atsakymai į jų pastabas būtų paskelbti šalia arba po kiekvienos pastabos, su kuria jie susiję, ir paskelbia specialiosios ataskaitos parengimo grafiką.

Audito Rūmai imasi visų būtinų priemonių siekdami užtikrinti, kad kiekvienos atitinkamos institucijos arba įstaigos atsakymai į jų pastabas būtų paskelbti kartu su specialiąja ataskaita.

Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti Audito Rūmų prerogatyvą spręsti, kaip rengti ir pristatyti savo specialiąsias ataskaitas, o ne iš anksto tai nustatyti šiame pasiūlyme.

Pakeitimas     371

Pasiūlymas dėl reglamento

256 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Administraciniai asignavimai, kuriems taikoma ši antraštinė dalis – tai asignavimai, nurodyti 45 straipsnio 3 dalyje.

Administraciniai asignavimai, kuriems taikoma ši antraštinė dalis – tai asignavimai, nurodyti 45 straipsnio 3 dalyje, ir kitų institucijų asignavimai.

Pagrindimas

Administraciniai asignavimai turėtų apimti ne tik Komisijos administracines išlaidas (45 straipsnio 3 dalis), bet ir kitų institucijų išlaidas.

Pakeitimas     372

Pasiūlymas dėl reglamento

258 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Europos Parlamentas ir (arba) Taryba per tą keturių savaičių laikotarpį išreiškia tinkamai pagrįstą susirūpinimą, tas laikotarpis vieną kartą pratęsiamas dviem savaitėmis.

Jei Europos Parlamentas ir (arba) Taryba per tą keturių savaičių laikotarpį išreiškia susirūpinimą, tas laikotarpis vieną kartą pratęsiamas dviem savaitėmis.

Pakeitimas     373

Pasiūlymas dėl reglamento

258 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  bet koks žemės arba pastatų pakeitimas;

Pakeitimas     374

Pasiūlymas dėl reglamento

258 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  daugiau negu 1 000 000 EUR kainuojantis pastatų įsigijimas, struktūrinė renovacija ar statyba arba bet koks projektas, kuriuo derinami šie elementai, įgyvendinami tuo pačiu laikotarpiu, tuo atveju, jei kaina sudaro daugiau nei 110 % panašaus nekilnojamojo turto kainų arba nuomos mokesčių indekso vietinėje rinkoje;

Pakeitimas     375

Pasiūlymas dėl reglamento

258 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  žemės arba pastatų pardavimas tuo atveju, jei kaina sudaro mažiau nei 90 % panašaus nekilnojamojo turto kainų indekso vietinėje rinkoje;

Pakeitimas     376

Pasiūlymas dėl reglamento

259 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  258 straipsnio 1–5 dalyse nustatytos išankstinio informavimo ir išankstinio patvirtinimo procedūros netaikomos gyvenamiesiems pastatams. Europos Parlamentas ir Taryba gali prašyti atsakingos institucijos bet kokios su gyvenamaisiais pastatais susijusios informacijos.

2.  258 straipsnio 1–5 dalyse nustatytos išankstinio informavimo ir išankstinio patvirtinimo procedūros taikomos taip pat gyvenamiesiems pastatams, jeigu pastatų įsigijimas, struktūrinė renovacija ar statyba arba bet koks projektas, kuriuo derinami šie elementai, įgyvendinami tuo pačiu laikotarpiu, kainuoja daugiau negu 1 000 000 EUR ir kaina sudaro daugiau nei 110 % panašaus nekilnojamojo turto kainų arba nuomos mokesčių indekso vietinėje rinkoje;. Europos Parlamentas ir Taryba gali prašyti atsakingos institucijos bet kokios su gyvenamaisiais pastatais susijusios informacijos.

Pakeitimas     377

Pasiūlymas dėl reglamento

261 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie jį dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie jį dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    378

Pasiūlymas dėl reglamento

262 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002

4 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.  Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus sprendimą dėl Fondo lėšų mobilizavimo, Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą skirti Fondo finansinę paramą ir valstybei naudos gavėjai nedelsdama sumoka visą tos finansinės paramos sumą. Jei pagal 4a straipsnį sumokėtas avansas, sumokama tik likutinė suma.“.

4.  Tuo pačiu metu, kai Europos Parlamentas ir Taryba priima pasiūlymą dėl sprendimo dėl Fondo lėšų mobilizavimo, Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo, kuris įsigalioja tą dieną, kai Europos Parlamentas ir Taryba priima sprendimą mobilizuoti Fondo lėšas, ir valstybei naudos gavėjai nedelsdama sumoka visą tos finansinės paramos sumą. Jei pagal 4a straipsnį sumokėtas avansas, sumokama tik likutinė suma.“.

Pakeitimas    379

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„2. 3 straipsnio 1 dalyje nustatytoms programos kryptims vidutiniškai visu programos laikotarpiu taikomos šios preliminarios procentinės dalys:

 

a) „Progress“ krypčiai – ne mažiau kaip 18 proc.;

 

b) EURES krypčiai – ne mažiau kaip 18 proc.;

 

c) mikrofinansų ir socialinio verslumo krypčiai – ne mažiau kaip 18 proc.“.

 

Pakeitimas    380

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  5 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a.  Finansinių metų pabaigoje nepanaudoti asignavimai, skirti vienai iš trijų krypčių – PROGRESS, EURES arba „Mikrofinansai ir socialinis verslumas“ – arba jų teminiams prioritetams, perkeliami į kitus finansinius metus. 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyti orientaciniai mažiausi procentiniai dydžiai minėtiems asignavimams netaikomi.“

Pakeitimas    381

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Pagal „Progress“ kryptį remiami veiksmai, nurodyti viename ar daugiau teminių skyrių, išvardytų a, b ir c punktuose.

„1.  Pagal „Progress“ kryptį remiami veiksmai, nurodyti viename ar daugiau teminių skyrių, išvardytų a, b ir c punktuose. Per visą programos laikotarpį 5 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta asignavimų procentinė dalis preliminariai paskirstoma įvairiems skirsniams laikantis šių mažiausių procentinių dydžių:

a)  užimtumas, visų pirma kovojant su jaunimo nedarbu;

a)  užimtumas, visų pirma kovojant su jaunimo nedarbu: 20 %;

b)  socialinė apsauga, socialinė įtrauktis ir skurdo mažinimas bei prevencija;

b)  socialinė apsauga, socialinė įtrauktis ir skurdo mažinimas bei prevencija: 45 %;

c)  darbo sąlygos.“.

c)  darbo sąlygos: 7 %.

 

Likusi dalis paskirstoma vienam ar daugiau a, b arba c punktuose nurodytų teminių skirsnių arba jų deriniui.“

Pakeitimas    382

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

19 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„19 straipsnis

„19 straipsnis

Teminiai skirsniai ir finansavimas

Teminiai skirsniai ir finansavimas

Pagal EURES kryptį remiami veiksmai, nurodyti viename ar daugiau teminių skirsnių, išvardytų a, b ir c punktuose:

Pagal EURES kryptį remiami veiksmai, nurodyti viename ar daugiau teminių skirsnių, išvardytų a, b ir c punktuose. Per visą programos laikotarpį 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta asignavimų procentinė dalis preliminariai paskirstoma įvairiems skirsniams laikantis šių mažiausių procentinių dydžių:

a)  informavimo apie laisvas darbo vietas, darbo prašymų ir visos susijusios informacijos, skirtos darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, skaidrumas;

a)  informavimo apie laisvas darbo vietas, darbo prašymų ir visos susijusios informacijos, skirtos darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, skaidrumas: 15 %;

b)  darbuotojų atrankos ir įdarbinimo paslaugų užpildant laisvas darbo vietas ir patenkinant darbo prašymus Sąjungos lygmeniu, visų pirma tikslinių judumo programų, plėtojimas;

b)  darbuotojų atrankos ir įdarbinimo paslaugų užpildant laisvas darbo vietas ir patenkinant darbo prašymus Sąjungos lygmeniu, visų pirma tikslinių judumo programų, plėtojimas: 15 %;

c)  tarpvalstybinės partnerystės.

c)  tarpvalstybinės partnerystės: 18 %.

 

Likusi dalis paskirstoma vienam ar daugiau a, b arba c punktuose nurodytų teminių skirsnių arba jų deriniui.“

Pakeitimas    383

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

25 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„25 straipsnis

„25 straipsnis

Teminiai skirsniai ir finansavimas

Teminiai skirsniai ir finansavimas

Pagal mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį remiami veiksmai, nurodyti viename ar daugiau teminių skirsnių, išvardytų a ir b punktuose:

Pagal mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį remiami veiksmai, nurodyti viename ar daugiau teminių skirsnių, išvardytų a ir b punktuose. Per visą programos laikotarpį 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta asignavimų procentinė dalis preliminariai paskirstoma įvairiems skirsniams laikantis šių mažiausių procentinių dydžių:

a)  pažeidžiamų grupių ir labai mažų įmonių mikrofinansavimas;

a)  pažeidžiamų grupių ir labai mažų įmonių mikrofinansavimas: 35 %;

b)  socialinis verslumas.“.

b)  socialinis verslumas: 35 %.

 

Likusi dalis paskirstoma a arba b punktuose nurodytiems teminiams skirsniams arba jų deriniui.“

Pakeitimas    384

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

32 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a.  32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis

„32 straipsnis

Darbo programos

Darbo programos

Komisija priima įgyvendinimo aktus, nustatydama darbo programas, apimančias tris kryptis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 36 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1.  Komisija pagal 34 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriuose nustato darbo programas, apimančias tris kryptis.

Darbo programos, kai tinkama, yra trejų metų nenutrūkstamam laikotarpiui ir joje pateikiamas finansuotinų veiksmų aprašymas, Sąjungos remtinų veiksmų atrankos procedūros, geografinė aprėptis, tikslinė grupė ir orientacinis įgyvendinimo laikotarpis. Darbo programose taip pat nurodoma kiekvienam konkrečiam tikslui paskirta suma ir pateikiamas lėšų perskirstymas pagal 33 straipsnį. Darbo programose sustiprinamas Programos nuoseklumas nurodant sąsajas tarp trijų krypčių.

Darbo programos, kai tinkama, yra trejų metų nenutrūkstamam laikotarpiui ir joje pateikiamas finansuotinų veiksmų aprašymas, Sąjungos remtinų veiksmų atrankos procedūros, geografinė aprėptis, tikslinė grupė ir orientacinis įgyvendinimo laikotarpis. Darbo programose taip pat nurodoma kiekvienam konkrečiam tikslui paskirta suma ir metiniai asignavimai trims Programos kryptims bei jų skyriams ir pateikiamas lėšų perskirstymas pagal 33 straipsnį. Darbo programose sustiprinamas Programos nuoseklumas nurodant trijų krypčių sąsajas.

 

2.  Siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir atskaitomybės, kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali pakviesti Komisijos atstovus atvykti į komitetą aptarti 1 dalyje minimo darbo programos projekto prieš Komisijai priimant deleguotąjį teisės aktą, kuriame nustatoma darbo programa.“

Pakeitimas    385

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

33 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  33 straipsnis išbraukiamas.

5.  33 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„33 straipsnis

 

Lėšų perskirstymas kryptims ir atskiriems teminiams krypčių skirsniams

 

Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl lėšų perskirstymo kryptims ir atskiriems teminiams kiekvienos krypties skirsniams, jei to reikia atsižvelgiant į socialines ir ekonomines aplinkybes. Lėšų perskirstymas teminiams kiekvienos kryptiems skirsniams atsispindi 32 straipsnyje nurodytose darbo programose.“

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamu reglamentu suteiktas galimybes perskirstyti lėšas ir užtikrinti kontrolę naudojant deleguotuosius aktus. Juo tik išbraukiamos procentinės dalys ir laikotarpio vidurio vertinimo nuoroda. Pagal 13 straipsnio 1 dalį laikotarpio vidurio vertinimą reikia atlikti iki 2017 m. liepos 1 d.

Pakeitimas    386

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

34 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a.  34 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  33 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d.

„2.  32 ir 33 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pakeitimas    387

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

34 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b.  34 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 33 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

„3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 32 ir 33 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    388

Pasiūlymas dėl reglamento

263 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

34 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5c.  34 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5.  Pagal 33 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

„5.  Pagal 32 ir 33 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    389

Pasiūlymas dėl reglamento

264 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013

3 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  investicijos į vidaus potencialo plėtojimą pasitelkiant kapitalo investicijas į įrangą ir infrastruktūros objektus, taip pat į kultūros ir tvaraus turizmo infrastruktūros objektus, paslaugas įmonėms, paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į technologijas ir taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse;“.

e)  investicijos į vidaus potencialo plėtojimą pasitelkiant kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelius infrastruktūros objektus, taip pat į nedidelius kultūros ir tvaraus turizmo infrastruktūros objektus, paslaugas įmonėms, paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į technologijas ir taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse; pagrįstais atvejais paramos apimtis gali būti padidinta;

Pakeitimas    390

Pasiūlymas dėl reglamento

264 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013

3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Pirmos pastraipos e punkte nurodytos investicijos laikomos nedidelio masto investicijomis, jei ERPF bendro finansavimo dalis neviršija 10 000 000 EUR. Ši viršutinė riba padidinama iki 20 000 000 EUR tuo atveju, kai infrastruktūros objektas laikomas pasaulio kultūros paveldu, kaip apibrėžta 1972 m. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 1 straipsnyje.“

Pakeitimas    391

Pasiūlymas dėl reglamento

264 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013

5 straipsnio 9 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  remiant migrantų ir pabėgėlių priėmimą ir ekonominę integraciją;“.

e)  remiant migrantų ir pabėgėlių, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, priėmimą ir ekonominę integraciją;“.

Pakeitimas    392

Pasiūlymas dėl reglamento

264 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013

I priedas. Socialinės infrastruktūros lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Vaikų priežiūra ir švietimas

asmenys

Paramą gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas

Sveikata

asmenys

Gyventojų, kurie gali naudotis pagerintomis sveikatos paslaugomis, skaičius

Būstai

gyvenamieji būstai

Atnaujinti būstai

 

gyvenamieji būstai

Atnaujinti būstai, tarp jų būstai migrantams ir pabėgėliams (neįskaitant priėmimo centrų)

Migrantai ir pabėgėliai

asmenys

Infrastruktūros pajėgumas migrantams ir pabėgėliams remti (išskyrus būstus)

Pakeitimas

Vaikų priežiūra ir švietimas

asmenys

Remiamos vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas

Sveikata

asmenys

Gyventojų, kurie gali naudotis pagerintomis sveikatos paslaugomis, skaičius

Būstai

gyvenamieji būstai

Atnaujinti būstai

 

gyvenamieji būstai

Atnaujinti būstai, tarp jų būstai migrantams ir pabėgėliams, kuriems suteikta tarptautinė apsauga (neįskaitant priėmimo centrų)

Migrantai ir pabėgėliai, kuriems suteikta tarptautinė apsauga

asmenys

Infrastruktūros pajėgumas migrantams ir pabėgėliams, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, remti (išskyrus būstus)

Pakeitimas    393

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  Įterpiamas šis punktas:

 

„11a)  Grąžintinas avansas – paskola projektui, kuri sumokama iš karto arba dalimis ir kurios grąžinimo sąlygos priklauso nuo projekto rezultatų;“

Pagrindimas

Grąžintinas avansas (pranc. avances récupérables) yra dažnai įvairiose valstybėse narėse naudojama priemonė, turinti finansinės priemonės požymių, kuria ankstyvaisiais etapais remiami inovacijų sektoriaus projektai. Ši priemonė vis dar nėra nustatyta ir įtraukta į finansinių priemonių apibrėžtį, kaip nurodyta bendrose nuostatose ir finansiniuose reglamentuose. Ši teisinė spraga turėtų būti nedelsiant ištaisyta, ypač todėl, kad grąžintinas avansas ES valstybės pagalbos taisyklėse yra aiškiai apibrėžtas kaip skolinimas, taigi tai yra rizikos pasidalijimo priemonė.

Pakeitimas    394

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

2 straipsnio 31 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31)  makroregioninė strategija – integruota programa, kurią galima remti ir ESI fondų lėšomis siekiant spręsti bendras problemas, kylančias apibrėžtoje geografinėje teritorijoje ir susijusius su toje pačioje geografinėje teritorijoje esančiomis valstybėmis narėmis ir trečiosiomis valstybėmis, kurios tokiu būdu patiria sustiprinto bendradarbiavimo siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos teikiamą naudą;“.

(31)  makroregioninė strategija – Europos Vadovų Tarybos nustatytas gaires atitinkanti integruota programa, kurią galima remti ir ESI fondų lėšomis siekiant spręsti bendras problemas, kylančias apibrėžtoje geografinėje teritorijoje ir susijusius su toje pačioje geografinėje teritorijoje esančiomis valstybėmis narėmis ir trečiosiomis valstybėmis, kurios tokiu būdu patiria sustiprinto bendradarbiavimo siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos teikiamą naudą;

Pakeitimas    395

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

9 straipsnio 2a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Konkrečiam fondui taikomose taisyklėse nustatyti kiekvieno ESI fondo prioritetai visų pirma apima tinkamą kiekvieno fondo lėšų panaudojimą migracijos ir prieglobsčio srityse.“.

„Konkrečiam fondui taikomose taisyklėse nustatyti kiekvieno ESI fondo prioritetai visų pirma apima tinkamą kiekvieno fondo lėšų panaudojimą migracijos ir prieglobsčio srityse ir tam tikrais atvejais jais užtikrinamas koordinavimas su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu (PMIF).“

Pakeitimas    396

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

30 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Įterpiamas 30a straipsnis:

Išbraukta.

‘Article 30a

 

1.   Dalis valstybės narės ESI fondų asignavimų, tos valstybės narės prašymu ir susitarus su Komisija, gali būti pervesta vienai arba kelioms priemonėms, nustatytoms pagal Finansinį reglamentą arba konkretiems sektoriams taikomus reglamentus, arba panaudota ESIF rizikos prisiėmimo pajėgumui didinti pagal Finansinio reglamento 125 straipsnį. Prašymas pervesti ESI fondų asignavimus turėtų būti pateiktas iki rugsėjo 30 d.

 

2.   Gali būti pervesti tik programos finansiniame plane numatyti būsimų metų finansiniai asignavimai.

 

3.   Kartu su prašymu pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti programą arba programas, kurių asignavimai bus pervedami. Pagal 30 straipsnio 2 dalį atliekami atitinkami programos ir partnerystės sutarties pakeitimai, kuriais nustatoma visa kiekvienais atitinkamais metais Komisijai pervedama suma.“.

 

Pakeitimas    397

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

34 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stiprinti vietos subjektų gebėjimus rengti ir įgyvendinti veiksmus, įskaitant projektų valdymo gebėjimų stiprinimą;

a)  stiprinti vietos subjektų gebėjimus rengti ir įgyvendinti veiksmus, įskaitant projektų valdymo gebėjimų skatinimą, bei stiprinti galimų galutinių naudos gavėjų gebėjimus rengti ir įgyvendinti projektus;

Pakeitimas    398

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

34 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  užtikrinti strategijos, operacijų ir projektų matomumą;

Pakeitimas    399

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

34 straipsnio 3 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  atrinkti veiksmus ir nustatyti paramos sumą arba prieš patvirtinant pasiūlymus teikti juos už galutinį tinkamumo finansuoti vertinimą atsakingai institucijai;

f)  atrinkti veiksmus ir nustatyti paramos sumą arba, kai tinkama, prieš patvirtinant pasiūlymus teikti juos už galutinį tinkamumo finansuoti vertinimą atsakingai institucijai;

Pakeitimas    400

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

37 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  papildomų viešųjų ir privačiųjų lėšų, kurias finansinė priemonė galėtų pritraukti iki galutinio naudos gavėjo lygmens (tikėtinas sverto poveikis), apskaičiavimą, įskaitant, kai tinkama, skirtingų sąlygų taikymo poreikio ir masto, siekiant iš privačiojo sektoriaus investuotojų pritraukti analogiškų lėšų, vertinimą ir (arba) mechanizmų, tokių kaip konkursinis arba deramai nepriklausomas įvertinimas, kurie bus naudojami tokio skirtingo požiūrio poreikiui ir mastui nustatyti, aprašymą;

c)  papildomų viešųjų ir privačiųjų lėšų, kurias finansinė priemonė galėtų pritraukti iki galutinio naudos gavėjo lygmens (tikėtinas sverto poveikis), apskaičiavimą;

Pakeitimas    401

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 10 punkto b a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

37 straipsnio 8 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  8 dalis pakeičiama taip:

„8.  Pagal ESI fondo finansinę priemonę remiami galutiniai naudos gavėjai gali gauti finansavimą ir pagal kitą ESI fondų prioritetą ar programą arba pagal kitą Sąjungos biudžeto lėšomis remiamą priemonę, laikantis taikytinų Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių. Tuo atveju tvarkoma atskira kiekvieno pagalbos šaltinio apskaita, o ESI fondų finansinės priemonės parama turi sudaryti dalį veiksmo, kurio tinkamos finansuoti išlaidos atskirtos nuo kitų finansavimo šaltinių.“

„8.  Pagal ESI fondo finansinę priemonę remiami galutiniai naudos gavėjai gali gauti finansavimą ir pagal kitą ESI fondų prioritetą ar programą arba pagal kitą Sąjungos biudžeto lėšomis remiamą priemonę arba gauti finansavimą iš Europos strateginių investicijų fondo, laikantis taikytinų Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių. Tuo atveju tvarkoma atskira kiekvieno pagalbos šaltinio apskaita, o teikiant ESI fondų finansinės priemonės paramą tinkamos finansuoti išlaidos atskiriamos nuo kitų finansavimo šaltinių.“

Pakeitimas    402

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  finansinėms priemonėms, pagal kurias toks įnašas gali būti derinamas su EIB finansiniais produktais, finansuojamais Europos strateginių investicijų fondo lėšomis.

c)  finansinėms priemonėms, pagal kurias toks įnašas gali būti derinamas su EIB finansiniais produktais, finansuojamais Europos strateginių investicijų fondo lėšomis, ir su kitų 38 straipsnio 4 dalyje nurodytų institucijų finansiniais produktais, vadovaujantis 39a straipsniu.

Pakeitimas    403

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  valstybiniam bankui arba finansų įstaigai, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys ir kurie atitinka visas šias sąlygas:

iii)  valstybiniam bankui arba įstaigai, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys ir kurie atitinka visas šias sąlygas:

Pakeitimas    404

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunkčio 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  atitinkamas bankas arba įstaiga veikia nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu pagal valstybės narės valdžios institucijos suteiktus viešosios politikos įgaliojimus vykdyti ekonominės plėtros veiklą, kuria prisidedama prie ESI fondų tikslų;

–  atitinkamas bankas arba įstaiga veikia nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu pagal valstybės narės valdžios institucijos suteiktus viešosios politikos įgaliojimus, kurie, be kitų jo įgyvendinamų veiksmų, apima ekonominės plėtros veiklos, kuria prisidedama prie ESI fondų tikslų, vykdymą;

Pakeitimas    405

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunkčio 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  atitinkamas bankas arba įstaiga vykdo vystymo veiklą regionuose, politikos srityse ir sektoriuose, kuriuose paprastai nėra galimybių gauti finansavimą iš rinkos šaltinių arba jos yra nepakankamos;

–  atitinkamas bankas arba įstaiga, be kitų įgyvendinamų veiksmų, vykdo ekonominio vystymo veiklą, kuria prisidedama ir prie ESI fondų tikslų siekimo, regionuose, politikos srityse ir sektoriuose, kuriuose paprastai nėra galimybių gauti finansavimą iš rinkos šaltinių arba jos yra nepakankamos;

Pakeitimas    406

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunkčio 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  atitinkamas bankas arba įstaiga, siekdami užtikrinti ilgalaikį finansinį tvarumą, veikia nesiekdami didinti pelno;

–  atitinkamas bankas arba įstaiga, siekdami užtikrinti ilgalaikį finansinį savo veiksmų tvarumą, veikia visų pirma nesiekdami padidinti pelno;

Pakeitimas    407

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunkčio 5 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  atitinkamas bankas arba įstaiga užtikrina, kad šis tiesioginis dalyvavimas nesuteiktų jokios tiesioginės arba netiesioginės naudos komercinei veiklai atskiro sąskaitų tvarkymo, atskiro komercinės veiklos administravimo ar bet kokios kitos priemonės įgyvendinimo laikantis taikytinos teisės būdu;

Pakeitimas    408

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunkčio 6 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  atitinkamą banką arba įstaigą pagal nacionalinę teisę prižiūri nepriklausoma institucija;

–  atitinkamą banką arba įstaigą pagal taikytiną teisę prižiūri nepriklausoma institucija;

Pakeitimas    409

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

38 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Įgyvendindami finansinę priemonę pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti subjektai užtikrina, kad būtų laikomasi taikytinos teisės, įskaitant ESI fondus, valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus ir atitinkamus standartus reglamentuojančias taisykles, taip pat taikomus teisės aktus pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu srityse. Tie subjektai nesinaudoja mokesčių vengimo struktūromis, visų pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, ir jose nedalyvauja ir netaiko praktikos, kuri neatitinka gero mokesčių valdymo kriterijų, nustatytų ES teisės aktuose, įskaitant Komisijos rekomendacijas ir komunikatus arba bet kuriuos oficialius pranešimus. Jie negali būti įsisteigę šalyse, kurios nebendradarbiauja su Sąjunga taikant tarptautiniu mastu sutartus mokesčių skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartus, ir vykdydami finansines operacijas nepalaiko verslo santykių su minėtose šalyse įsisteigusiais subjektais. Tie subjektai gali savo atsakomybe sudaryti susitarimus su finansų tarpininkais dėl finansinių operacijų vykdymo. Jie perkelia šioje dalyje nurodytus reikalavimus į sutartis su finansų tarpininkais, atrinktais dalyvauti vykdant finansines operacijas pagal tokius susitarimus.

„Įgyvendindami finansinę priemonę pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti subjektai laikosi taikytinos teisės, įskaitant ESI fondus, valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus ir atitinkamus standartus reglamentuojančias taisykles, taip pat taikomus teisės aktus pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu srityse. Tie subjektai nesinaudoja mokesčių vengimo struktūromis, visų pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, ir jose nedalyvauja ir netaiko praktikos, kuri neatitinka gero mokesčių valdymo kriterijų, nustatytų ES teisės aktuose. Jie negali būti įsisteigę šalyse, kurios nebendradarbiauja su Sąjunga taikant tarptautiniu mastu sutartus mokesčių skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartus, ir vykdydami finansines operacijas nepalaiko verslo santykių su minėtose šalyse įsisteigusiais subjektais. Tie subjektai gali savo atsakomybe sudaryti susitarimus su finansų tarpininkais dėl finansinių operacijų vykdymo. Jie perkelia šioje dalyje nurodytus reikalavimus į sutartis su finansų tarpininkais, atrinktais dalyvauti vykdant finansines operacijas pagal tokius susitarimus.

Pakeitimas    410

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali pasinaudoti ESI fondais, norėdamos skirti įnašą finansinėms priemonėms, nurodytoms 38 straipsnio 1 dalies c punkte, kad pritrauktų papildomų privačiojo sektoriaus investicijų.

1.  Vadovaujančiosios atitinkamų valstybių narių institucijos gali pasinaudoti ESI fondais, norėdamos skirti įnašą finansinėms priemonėms, nurodytoms 38 straipsnio 1 dalies c punkte, jeigu juo siekiama pritraukti papildomų privačiojo sektoriaus investicijų ir toliau padedama siekti ESI fondų ir Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų.

Pakeitimas    411

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytas įnašas neviršija 25 % visos galutiniams naudos gavėjams teikiamos paramos. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose, nurodytuose 120 straipsnio 3 dalies b punkte, finansinis įnašas gali viršyti 25 %, jeigu tai pateisinama remiantis ex ante vertinimu, tačiau neviršija 50 %. Šioje dalyje nurodytą visą paramą sudaro bendra galutiniams naudos gavėjams suteiktų naujų paskolų ir garantuotų paskolų, taip pat investicijų į nuosavą kapitalą ir kvazinuosavą kapitalą suma. Į garantuotas paskolas, nurodytas šioje dalyje, atsižvelgiama, tik jei ESI fondų lėšos skiriamos garantijų sutartims, kurių vertė apskaičiuota remiantis apdairiu ex ante rizikos vertinimu, apimančiu daug naujų paskolų.

2.  1 dalyje nurodytas įnašas neviršija 15 % visos galutiniams naudos gavėjams teikiamos paramos. Mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, nurodytuose 120 straipsnio 3 dalies b punkte, finansinis įnašas gali viršyti 15%, jeigu tai pateisinama remiantis ex ante vertinimu arba EIB pagal šios straipsnio 3 dalį atliktu parengiamuoju vertinimu, tačiau neviršija 30%. Šioje dalyje nurodytą visą paramą sudaro bendra galutiniams naudos gavėjams suteiktų naujų paskolų ir garantuotų paskolų, taip pat investicijų į nuosavą kapitalą ir kvazinuosavą kapitalą suma. Į garantuotas paskolas, nurodytas šioje dalyje, atsižvelgiama, tik jei ESI fondų lėšos skiriamos garantijų sutartims, kurių vertė apskaičiuota remiantis apdairiu ex ante rizikos vertinimu, apimančiu daug naujų paskolų.

Pakeitimas    412

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vadovaujančiosios institucijos pagal 46 straipsnį teikiama veiksmų, kuriuose naudojamos finansinės priemonės pagal šį straipsnį, ataskaita yra grindžiama informacija, kurią EIB laiko savo ataskaitų teikimo pagal ESIF reglamento 16 straipsnio 1 ir 2 dalis tikslais ir kuri papildyta papildoma informacija, kurią reikia pateikti pagal 46 straipsnio 2 dalį.

4.  Vadovaujančiosios institucijos pagal 46 straipsnį teikiama veiksmų, kuriuose naudojamos finansinės priemonės pagal šį straipsnį, ataskaita yra grindžiama informacija, kurią EIB laiko savo ataskaitų teikimo pagal ESIF reglamento 16 straipsnio 1 ir 2 dalis tikslais ir kuri papildyta papildoma informacija, kurią reikia pateikti pagal 46 straipsnio 2 dalį. Šioje dalyje nustatyti reikalavimai suteikia galimybę taikyti vienodas ataskaitų teikimo sąlygas pagal šio reglamento 46 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    413

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 5 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įgyvendinimo užduotis pavesti vykdyti finansų įstaigai, kuri arba savo vardu atidaro patikos sąskaitą vadovaujančiosios institucijos naudai, arba įsteigia programos įnašui skirtą atskirą finansų padalinį finansų įstaigoje. Atskiro finansų padalinio atveju į finansinę priemonę investuotos programos lėšos nuo kitų finansų įstaigos turimų lėšų atskiriamos vedant atskirą apskaitą. Patikos sąskaitose laikomos lėšos ir tokie atskiri finansų padaliniai valdomi pagal patikimo finansų valdymo principą, laikantis tinkamų atsakingo valdymo taisyklių, ir yra tinkamo likvidumo.

b)  įgyvendinimo užduotis pavesti vykdyti subjektui, kuris arba savo vardu atidaro patikos sąskaitą vadovaujančiosios institucijos naudai, arba įsteigia programos įnašui skirtą atskirą finansų padalinį finansų įstaigoje. Atskiro finansų padalinio atveju į finansinę priemonę investuotos programos lėšos nuo kitų finansų įstaigos turimų lėšų atskiriamos vedant atskirą apskaitą. Patikos sąskaitose laikomos lėšos ir tokie atskiri finansų padaliniai valdomi pagal patikimo finansų valdymo principą, laikantis tinkamų atsakingo valdymo taisyklių, ir yra tinkamo likvidumo.

Pakeitimas    414

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Įgyvendindami finansines priemones pagal 38 straipsnio 1 dalies c punktą šio straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai užtikrina, kad būtų laikomasi taikytinos teisės, įskaitant ESI fondus, valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus ir atitinkamus standartus reglamentuojančias taisykles, taip pat taikomus teisės aktus pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu srityse. Tie subjektai nesinaudoja mokesčių vengimo struktūromis, visų pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, ir jose nedalyvauja ir netaiko praktikos, kuri neatitinka gero mokesčių valdymo kriterijų, nustatytų ES teisės aktuose, įskaitant Komisijos rekomendacijas ir komunikatus arba bet kuriuos oficialius pranešimus. Jie negali būti įsisteigę šalyse, kurios nebendradarbiauja su Sąjunga taikant tarptautiniu mastu sutartus mokesčių skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartus, ir vykdydami finansines operacijas nepalaiko verslo santykių su minėtose šalyse įsisteigusiais subjektais. Tie subjektai gali savo atsakomybe sudaryti susitarimus su finansų tarpininkais dėl finansinių operacijų vykdymo. Jie perkelia šioje dalyje nurodytus reikalavimus į sutartis su finansų tarpininkais, atrinktais dalyvauti vykdant finansines operacijas pagal tokius susitarimus.

6.  Įgyvendindami finansines priemones pagal 38 straipsnio 1 dalies c punktą šio straipsnio 5 dalyje nurodyti subjektai laikosi taikytinos teisės, įskaitant ESI fondus, valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus ir atitinkamus standartus reglamentuojančias taisykles, taip pat taikomus teisės aktus pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu srityse. Tie subjektai nesinaudoja mokesčių vengimo struktūromis, visų pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, ir jose nedalyvauja ir netaiko praktikos, kuri neatitinka gero mokesčių valdymo kriterijų, nustatytų ES teisės aktuose. Jie negali būti įsisteigę šalyse, kurios nebendradarbiauja su Sąjunga taikant tarptautiniu mastu sutartus mokesčių skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartus, ir vykdydami finansines operacijas nepalaiko verslo santykių su minėtose šalyse įsisteigusiais subjektais. Tie subjektai gali savo atsakomybe sudaryti susitarimus su finansų tarpininkais dėl finansinių operacijų vykdymo. Jie perkelia šioje dalyje nurodytus reikalavimus į sutartis su finansų tarpininkais, atrinktais dalyvauti vykdant finansines operacijas pagal tokius susitarimus.

Pakeitimas    415

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai, įgyvendindami fondų fondus, dalį įgyvendinimo užduočių gali pavesti vykdyti finansų tarpininkams, jeigu tie subjektai savo atsakomybe užtikrina, kad finansų tarpininkai atitiktų Finansinio reglamento 201 straipsnio 4 dalyje ir 202 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus kriterijus. Finansų tarpininkai pasirenkami taikant atviras, skaidrias, proporcingas ir nediskriminacines procedūras, vengiant interesų konflikto.

7.  Šio straipsnio 5 dalyje nurodyti subjektai, įgyvendindami fondų fondus, dalį įgyvendinimo užduočių gali pavesti vykdyti finansų tarpininkams, jeigu tie subjektai savo atsakomybe užtikrina, kad finansų tarpininkai atitiktų Finansinio reglamento 201 straipsnio 4 dalyje ir 202 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus kriterijus. Finansų tarpininkai pasirenkami taikant atviras, skaidrias, proporcingas ir nediskriminacines procedūras, vengiant interesų konflikto.

Pakeitimas    416

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Vadovaujančiosios institucijos, skirdamos pagal 38 straipsnio 1 dalies c punktą ESI fondų programos lėšas esamai priemonei, kurios fondo valdytoją jau yra pasirinkęs EIB, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, arba valstybinis bankas ar finansų įstaiga, įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys ir atitinkantys 38 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktyje nustatytas sąlygas, įgyvendinimo užduotis paveda vykdyti šiam fondo valdytojui, skirdamos tiesioginę sutartį.

8.  Vadovaujančiosios institucijos, skirdamos pagal 38 straipsnio 1 dalies c punktą ESI fondų programos lėšas esamai priemonei, kurios fondo valdytoją arba finansų tarpininką jau yra pasirinkęs EIB, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, arba valstybinis bankas ar finansų įstaiga, įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys ir atitinkantys 38 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktyje nustatytas sąlygas, įgyvendinimo užduotis paveda vykdyti šiam fondo valdytojui arba finansų tarpininkui, skirdamos tiesioginę sutartį.

Pakeitimas    417

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 12 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Jeigu taikomos 38 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos finansinės priemonės, kurios yra garantijų priemonės, ESI fondų lėšomis gali būti prisidedama prie paskolų portfelių subordinuotųjų ir (arba) tarpinio pobūdžio segmentų, kurie taip pat dengiami ESIF Sąjungos garantija.

12.  Jeigu taikomos 38 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos finansinės priemonės, kurios yra garantijų priemonės, valstybės narės gali nuspręsti, kad ESI fondų lėšomis būtų prisidedama, jei reikia, prie skirtingų paskolų portfelių segmentų, kurie taip pat dengiami ESIF Sąjungos garantija. Lėšos, kurios finansinėms priemonėms grąžinamos iš investicijų, arba grąžinamos lėšos, kurias buvo įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, įskaitant kapitalo grąžinimą, pelną ir kitas pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui, palūkanas, garantijų mokesčius, dividendus, kapitalo prieaugį arba visas kitas pajamas iš investicijų, kurios priskiriamos ESI fondų įnašui, pakartotinai panaudojamos atsižvelgiant į atitinkamus ESI fondų tikslus siekiant remti veiksmus ir galutinius gavėjus pagal programą (-as), iš kurių lėšų skiriami tokie įnašai.

Pakeitimas    418

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

39a straipsnio 13 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  Siekiant remti veiksmus, įgyvendinamus pasitelkiant 38 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas finansines priemones, ERPF, ESF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF atveju programoje gali būti nustatytas atskiras prioritetas, o EŽŪFKP atveju – atskira veiksmo rūšis, kurių bendro finansavimo norma – iki 100 %.

13.  Siekiant remti veiksmus, įgyvendinamus pasitelkiant 38 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas finansines priemones, ERPF, ESF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF atveju programoje gali būti nustatytas atskiras prioritetas, o EŽŪFKP atveju – atskira veiksmo rūšis, kurių bendro finansavimo norma, remiantis bendro finansavimo normų nustatymu pagal 120 straipsnio 3 dalį, gali būti padidinta iki 15 %.

Pakeitimas    419

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 14 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

40 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, kartu su kiekviena mokėjimo paraiška paskirtosioms institucijoms kontrolės pateikia ataskaitas. Jie taip pat pateikia Komisijai ir paskirtosioms institucijoms parengtą šių subjektų išorės auditorių parengtą metinę audito ataskaitą.

EIB arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, iki kiekvienų kalendorinių metų birželio 30 d. dėl kiekvienos mokėjimo paraiškos paskirtosioms institucijoms pateikia kontrolės ir veiklos ataskaitas ir duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais galutiniams naudos gavėjams išmokėtos kompensacijos dydį. Jie taip pat pateikia Komisijai ir paskirtosioms institucijoms šių subjektų išorės auditorių parengtą metinę audito ataskaitą.

Pagrindimas

EIB ir kitos finansų įstaigos turėtų turėti pareigų, susijusių su rezultatų pasiekimu ir EFSI finansinių priemonių, kurias jie valdo, įgyvendinimo rezultatų ataskaitų teikimu, kaip yra reikalaujama iš dotacijų gavėjų ar kitų subjektų, valdančių EFSI finansines priemones.

Pakeitimas    420

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 14 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

40 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktą dėl kontrolės ataskaitų ir metinių audito ataskaitų, nurodytų šios dalies pirmoje pastraipoje, formų.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktą dėl kontrolės ataskaitų ir metinių audito ataskaitų, nurodytų šios dalies trečioje pastraipoje, formų.

Pakeitimas    421

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 14 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

40 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EAR atlieka EIB arba kitų finansų įstaigų, kuriose valstybė narė yra akcininkė, kiek tai susiję su jų įgyvendinamomis finansinėmis priemonėmis, kurioms naudojamos Sąjungos biudžeto lėšos, veiklos auditus.

Pakeitimas    422

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

41 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15a.  41 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c)  vėlesnės tarpinio mokėjimo paraiškos, pateiktos tinkamumo finansuoti laikotarpiu, teikiamos tik tokiais atvejais:

„c)  antroji ir vėlesnės tarpinio mokėjimo paraiškos, pateiktos tinkamumo finansuoti laikotarpiu, teikiamos tik tokiais atvejais, kai ne mažiau kaip 60 proc. į ankstesnę tarpinio mokėjimo paraišką įtrauktos sumos išleista kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip nurodyta 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose;“

i)  antrosios tarpinio mokėjimo paraiškos atveju – kai ne mažiau kaip 60 proc. į pirmąją tarpinio mokėjimo paraišką įtrauktos sumos išleista kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip nurodyta 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose;

 

ii)  trečiosios ir vėlesnės tarpinio mokėjimo paraiškos atveju – kai ne mažiau kaip 85 proc. į ankstesnes tarpinio mokėjimo paraiškas įtrauktų sumų išleista kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip nurodyta 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose;

 

Pagrindimas

Trečiajai ir vėlesnėms įmokoms taikomą ribą siūloma sumažinti nuo 85 proc. iki 60 proc., nes ši riba yra vienas iš veiksnių, darančių įtaką lėšų trūkumui, atsirandančiam įpusėjus nacionalinių finansinių priemonių įgyvendinimo laikotarpiui. Toks pakeitimas padėtų padidinti fondų fondo veiklos efektyvumą, sumažinti spaudimą nacionaliniams biudžetams (nes valdančioji institucija ex ante vykdo mokėjimus šiems fondams) ir užtikrinti sklandų įgyvendinimo procesą, patiriant mažesnę pertraukų įpusėjus procesui riziką.

Pakeitimas    423

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 15 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

42 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15b.  42 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Nuosavu kapitalu grindžiamų priemonių, numatytų 37 straipsnio 4 dalyje nurodytoms įmonėms, kurioms skirtas 38 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytas finansavimo susitarimas buvo pasirašytas anksčiau nei 2017 m. gruodžio 31 d. ir kurios iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos investavo bent 55 proc. lėšų pagal programą, įsipareigotų skirti pagal atitinkamą finansavimo susitarimą, atveju ribota investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų mokėjimų, kurie pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui turi būti mokami ne ilgesnį ketverių metų laikotarpį, suma gali būti laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei ji sumokama į tam tikslui atidarytą sąlyginio deponavimo sąskaitą, su sąlyga, kad laikomasi valstybės pagalbos taisyklių ir įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

„Nuosavu kapitalu grindžiamų priemonių, numatytų 37 straipsnio 4 dalyje nurodytoms įmonėms, kurioms skirtas 38 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytas finansavimo susitarimas buvo pasirašytas anksčiau nei 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurios iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos investavo bent 55 proc. lėšų pagal programą, įsipareigotų skirti pagal atitinkamą finansavimo susitarimą, atveju ribota investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų mokėjimų, kurie pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui turi būti mokami ne ilgesnį ketverių metų laikotarpį, suma gali būti laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei ji sumokama į tam tikslui atidarytą sąlyginio deponavimo sąskaitą, su sąlyga, kad laikomasi valstybės pagalbos taisyklių ir įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

Pakeitimas    424

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

42 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jeigu fondų fondą įgyvendinantis subjektas arba finansines priemones įgyvendinantys subjektai, kaip numatyta 38 straipsnio 1 dalies c punkte ir 38 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, reikalauja atlyginti šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkte ir 2 dalyje nurodytas valdymo išlaidas ir rinkti nurodytus mokesčius, jie neviršija šio straipsnio 6 dalyje nurodytame deleguotajame akte nustatytų ribinių dydžių. Valdymo išlaidas sudaro tiesioginės arba netiesioginės išlaidos, kurios atlyginamos įrodžius išlaidas, o valdymo mokesčiais laikoma sulygta kaina už suteiktas paslaugas, atitinkamais atvejais nustatyta konkurencingos rinkos proceso metu. Valdymo išlaidos ir mokesčiai pagrįsti veiklos rezultatais grindžiama apskaičiavimo metodika.“.

„Jeigu fondų fondą įgyvendinantis subjektas arba finansines priemones įgyvendinantys subjektai, kaip numatyta 38 straipsnio 1 dalies c punkte ir 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, reikalauja atlyginti šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkte ir 2 dalyje nurodytas valdymo išlaidas ir rinkti nurodytus mokesčius, jie neviršija šio straipsnio 6 dalyje nurodytame deleguotajame akte nustatytų ribinių dydžių. Valdymo išlaidas sudaro tiesioginės arba netiesioginės išlaidos, kurios atlyginamos įrodžius išlaidas, o valdymo mokesčiais laikoma sulygta kaina už suteiktas paslaugas, atitinkamais atvejais nustatyta konkurencingos rinkos proceso metu. Valdymo išlaidos ir mokesčiai pagrįsti veiklos rezultatais grindžiama apskaičiavimo metodika.“.

Pakeitimas    425

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

43a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į galutinius naudos gavėjus investuota ESI fondų parama finansinėms priemonėms ir pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, pavyzdžiui, palūkanos, garantijų mokesčiai, dividendai, kapitalo prieaugis arba visos kitos pajamos iš tų investicijų, kurie priskiriami prie ESI fondų paramos, gali būti naudojami taikant skirtingas sąlygas privačiojo sektoriaus investuotojams, taip pat EIB, kai pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 naudojama ES garantija. Toks skirtingų sąlygų taikymas gali būti pateisintas poreikiu pritraukti analogiškų privačių lėšų.

1.  Į galutinius naudos gavėjus investuota ESI fondų parama finansinėms priemonėms ir pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, pavyzdžiui, palūkanos, garantijų mokesčiai, dividendai, kapitalo prieaugis arba visos kitos pajamos iš tų investicijų, kurie priskiriami prie ESI fondų paramos, gali būti naudojami taikant skirtingas sąlygas investuotojams, veikiantiems pagal rinkos ekonomikos principą, taip pat EIB, kai pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/1017 naudojama ES garantija. Toks skirtingų sąlygų taikymas gali būti pateisintas poreikiu pritraukti analogiškų privačių lėšų ir suteikti postūmį valstybiniam finansavimui.

Pakeitimas    426

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

43 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Skirtingų sąlygų taikymo, nurodyto 1 dalyje, poreikis ir mastas, nustatomi ex ante vertinime.

Išbraukta.

Pakeitimas    427

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

43a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Taikant skirtingas sąlygas neviršijama to, kas būtina, kad būtų skatinama pritraukti analogiškų privačių lėšų. Jomis nemokama pernelyg didelė kompensacija privačiojo sektoriaus investuotojams ir EIB, kai pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 naudojama ES garantija. Interesų suderinamumas užtikrinamas tinkamai pasidalijant riziką ir pelną.

3.  Taikant skirtingas sąlygas neviršijama to, kas būtina, kad būtų skatinama pritraukti analogiškų privačių lėšų. Jomis nemokama pernelyg didelė kompensacija pagal rinkos ekonomikos principą veikiantiems investuotojams ir EIB, kai pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/1017 naudojama ES garantija. Interesų suderinamumas užtikrinamas tinkamai pasidalijant riziką ir pelną.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad šis reglamentas taip pat būtų taikomas nacionaliniams ir regioniniams skatinamojo finansavimo bankams. Vokietijoje, pvz., finansinės priemonės beveik visada tvarkomos per skatinamojo finansavimo bankus. Komisijos pasiūlyme minimi tik privačiojo sektoriaus investuotojai (nurodoma naujoji valstybės pagalbos koncepcija), o ankstesniame reglamente aiškiai minimi ir viešojo sektoriaus investuotojai, veikiantys pagal rinkos ekonomikos principą.

Pakeitimas    428

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

43a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Taikant skirtingas sąlygas privačiojo sektoriaus investuotojams nedaromas poveikis Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėms.“.

4.  Taikant skirtingas sąlygas pagal rinkos ekonomikos principą veikiantiems investuotojams nedaromas poveikis Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėms.

Pakeitimas    429

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

43a straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 149 straipsnį priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus, susijusius su skirtingų sąlygų taikymo investuotojams apibrėžimu ir išsamiomis skirtingų sąlygų taikymo investuotojams taikymo sąlygomis.

Pakeitimas    430

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

44 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai taikoma, finansinei priemonei skirto ESI fondų įnašo nominaliąja suma išreikštiems nuostoliams, atsiradusiems dėl neigiamų palūkanų, padengti, jeigu tokie nuostoliai atsiranda nepaisant finansines priemones įgyvendinančių subjektų vykdomo aktyvaus iždo valdymo;

b)  kai taikoma, finansinei priemonei skirto ESI fondų įnašo nominaliąja suma išreikštiems nuostoliams, atsiradusiems dėl neigiamų palūkanų, padengti, jeigu tokie nuostoliai atsiranda nepaisant aktyvaus iždo valdymo;

Pakeitimas    431

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

57 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21.  57 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

Išbraukta.

Pakeitimas    432

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 22 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

58 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  f punktas pakeičiamas taip:

f)  veiksmai, skirti informacijai skleisti, tinklų veiklai remti, komunikacijos veiklai vykdyti, informuotumui didinti, bendradarbiavimui bei keitimuisi patirtimi, taip pat su trečiosiomis šalimis, skatinti.

„f)  veiksmai, skirti informacijai skleisti, tinklų veiklai remti, komunikacijos apie rezultatus ir sėkmę, pasiektus remiant ESI fondams, veiklai vykdyti, informuotumui didinti, bendradarbiavimui bei keitimuisi patirtimi, taip pat su trečiosiomis šalimis, skatinti.

Pakeitimas    433

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 23 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

59 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  Įterpiama ši dalis:

 

„1b.  0,25 proc. techninei pagalbai skiriamų lėšų naudojama komunikacijos veiklai, kuria siekiama didinti informuotumą ir informuoti piliečius apie ESI fondų lėšomis remiamų projektų rezultatus ir sėkmę, vykdyti; tokia komunikacijos veikla tęsiama tol, kol po projekto užbaigimo bus praėję ketveri metai ir projekto rezultatai taps akivaizdžiai matomi.“

Pakeitimas    434

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

61 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

23a.  61 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Šis straipsnis taikomas veiksmams, iš kurių gaunama grynųjų pajamų po jų užbaigimo. Šiame straipsnyje grynosios pajamos – tai grynųjų pinigų, kuriuos naudotojai tiesiogiai sumokėjo už įgyvendinant veiksmus tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, srautai, pavyzdžiui, mokesčiai, kuriuos naudotojai tiesiogiai sumoka už naudojimąsi infrastruktūra, žemės ar pastatų pardavimo arba nuomos mokesčiai arba mokėjimai už paslaugas, mažesni nei veiklos išlaidos ir trumpalaikės įrangos pakeitimo išlaidos, patirtos atitinkamu laikotarpiu. Įgyvendinant veiksmus sutaupytos veiklos išlaidos laikomos grynosiomis pajamomis, išskyrus atvejus, kai jos kompensuojamos tiek pat sumažinant veiklai skirtas subsidijas.

„Šis straipsnis taikomas veiksmams, iš kurių gaunama grynųjų pajamų po jų užbaigimo. Šiame straipsnyje grynosios pajamos – tai grynųjų pinigų, kuriuos naudotojai tiesiogiai sumokėjo už įgyvendinant veiksmus tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, srautai, pavyzdžiui, mokesčiai, kuriuos naudotojai tiesiogiai sumoka už naudojimąsi infrastruktūra, žemės ar pastatų pardavimo arba nuomos mokesčiai arba mokėjimai už paslaugas, mažesni nei veiklos išlaidos ir trumpalaikės įrangos pakeitimo išlaidos, patirtos atitinkamu laikotarpiu. Įgyvendinant veiksmus sutaupytos veiklos išlaidos, išskyrus išlaidas, sutaupytas įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones, laikomos grynosiomis pajamomis, išskyrus atvejus, kai jos kompensuojamos tiek pat sumažinant veiklai skirtas subsidijas.

(CELEX:32013R1303)

Pakeitimas    435

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 25 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

65 straipsnio 11 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Veiksmui gali būti skiriama vieno ar kelių ESI fondų arba vienos ar kelių programų parama ir kitų Sąjungos priemonių parama, jeigu vieno ESI fondo mokėjimo paraiškoje deklaruotos išlaidos nėra remiamos iš kito fondo arba kita Sąjungos priemone, arba iš to paties fondo pagal kitą programą. Išlaidų suma, kuri turi būti įtraukta į ESI fondo mokėjimo paraišką, gali būti proporcingai apskaičiuota kiekvienam ESI fondui pagal dokumentą, kuriuo nustatomos paramos sąlygos.“.

11.  Veiksmui gali būti skiriama vieno ar kelių ESI fondų arba vienos ar kelių programų parama ir kitų Sąjungos priemonių parama, jeigu vieno ESI fondo mokėjimo paraiškoje deklaruotos išlaidos yra susijusios su parama, kuri skiriasi nuo paramos iš kito fondo arba kita Sąjungos priemone, arba iš to paties fondo pagal kitą programą. Išlaidų suma, kuri turi būti įtraukta į ESI fondo mokėjimo paraišką, gali būti proporcingai apskaičiuota kiekvienam ESI fondui pagal dokumentą, kuriuo nustatomos paramos sąlygos.“.

Pakeitimas    436

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 26 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

67 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)   finansavimu, kuris nėra siejamas su atitinkamų veiksmų išlaidomis, o yra grindžiamas įvykdytomis sąlygomis, susijusiomis su padaryta įgyvendinimo pažanga arba pažanga siekiant programos tikslų. Išsami tvarka, susijusi su finansavimo sąlygomis ir jų taikymu, yra nustatoma deleguotaisiais aktais, priimamais pagal 5 dalyje nustatytus įgaliojimus.“;

e)   finansavimu, kuris nėra siejamas su atitinkamų veiksmų išlaidomis, o yra grindžiamas įvykdytomis sąlygomis, susijusiomis su padaryta įgyvendinimo pažanga arba pažanga siekiant programos tikslų. Išsami tvarka, susijusi su finansavimo sąlygomis ir jų taikymu, yra nustatoma deleguotaisiais aktais, priimamais pagal 5a dalyje nustatytus įgaliojimus.“;

Pakeitimas    437

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 26 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

67 straipsnio 2a dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiai daliai taikomos 152 straipsnio 4 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Pakeitimas    438

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 26 punkto c papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

67 straipsnio 5 dalies 1a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  pridedama ši pastraipa:

ii)  pridedama ši dalis:

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 149 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi fiksuotieji vieneto įkainiai arba finansavimas taikant fiksuotąją normą, nurodyti 1 dalies pirmos pastraipos b ir d punktuose, susiję metodai, nurodyti šios dalies pirmos pastraipos a punkte, ir paramos forma, nurodyta 1 dalies pirmos pastraipos e punkte.“.

„5a.   „Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 149 straipsnį priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi fiksuotieji vieneto įkainiai arba finansavimas taikant fiksuotąją normą, nurodyti 1 dalies pirmos pastraipos b ir d punktuose, susiję metodai, nurodyti 5 dalies a punkte, ir paramos forma, nurodyta 1 dalies pirmos pastraipos e punkte.“;

Pakeitimas    439

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 29 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

70 straipsnio 1a dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a.  Veiksmai, susiję su paslaugų teikimu piliečiams ar įmonėms ir apimantys visą valstybės narės teritoriją, laikomi vykdomais visose valstybėje narėje esančiose programos įgyvendinimo teritorijose. Tokiais atvejais išlaidos atitinkamoms programos įgyvendinimo teritorijoms skiriamos proporcingai, remiantis objektyviais kriterijais, išskyrus programos įgyvendinimo teritorijoms skirtus biudžeto asignavimus.

1a.  Veiksmai, susiję su paslaugų teikimu piliečiams ar įmonėms ir apimantys visą valstybės narės teritoriją, laikomi vykdomais visose valstybėje narėje esančiose programos įgyvendinimo teritorijose. Tokiais atvejais išlaidos atitinkamoms programos įgyvendinimo teritorijoms skiriamos proporcingai, remiantis objektyviais kriterijais.

Pakeitimas    440

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 29 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

70 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Fondų ir EJRŽF atveju, kai pagal 2 dalį už programos įgyvendinimo teritorijos ribų įgyvendinami veiksmai yra naudingi tiek už jos ribų, tiek pačioje programos įgyvendinimo teritorijoje, išlaidos šioms teritorijoms skiriamos proporcingai, remiantis objektyviais kriterijais, išskyrus programos įgyvendinimo teritorijoms skirtus biudžeto asignavimus.“;

2a.  Fondų ir EJRŽF atveju, kai pagal 2 dalį už programos įgyvendinimo teritorijos ribų įgyvendinami veiksmai yra naudingi tiek už jos ribų, tiek pačioje programos įgyvendinimo teritorijoje, išlaidos šioms teritorijoms skiriamos proporcingai, remiantis objektyviais kriterijais.“;

Pakeitimas    441

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 36 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

98 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir neviršijant 10 proc. kiekvienai veiksmų programos prioritetinei krypčiai skiriamo Sąjungos finansavimo gali būti finansuojama projekto dalis, kurios išlaidos yra tinkamos finansuoti iš kito fondo pagal tam fondui taikomas taisykles, jeigu tokios išlaidos yra reikalingos, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendinamas, ir jos yra tiesiogiai su tuo projektu susijusios.“

„Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir neviršijant 10 proc. kiekvienai veiksmų programos prioritetinei krypčiai skiriamo Sąjungos finansavimo gali būti finansuojama projekto dalis, kurios išlaidos yra tinkamos finansuoti iš kito fondo pagal tam fondui taikomas tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu tokios išlaidos reikalingos, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendinamas, ir tiesiogiai su tuo projektu susijusios.“

Pakeitimas    442

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 37 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

102 straipsnio 6a dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei apie nepriklausomų ekspertų atliktą kokybės vertinimą nepranešama Komisijai per 6 mėnesius nuo tos informacijos pateikimo nepriklausomiems ekspertams arba jei atitinkamas vertinimas yra neigiamas, atitinkamos išlaidos panaikinamos ir išlaidų deklaracija atitinkamai pataisoma.“.

Nepriklausomų ekspertų atliktas kokybės vertinimas pateikiamas per 6 mėnesius nuo tos informacijos pateikimo nepriklausomiems ekspertams. Jei apie tokį kokybės vertinimą nepranešama Komisijai per 3 mėnesius nuo jo užbaigimo dienos arba jei atitinkamas vertinimas yra neigiamas, atitinkamos išlaidos panaikinamos ir išlaidų deklaracija atitinkamai pataisoma.“.

Pakeitimas    443

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 39 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

105 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39.  105 straipsnio 2 dalyje antras sakinys išbraukiamas.

39.  105 straipsnio 2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

 

„Už įgyvendinant bendrąjį veiksmų planą pasiektus produkto ir rezultato rodiklius atlyginama tik tada, jeigu jie būna pasiekti po sprendimo dėl bendrojo veiksmų plano, nurodyto 107 straipsnyje, patvirtinimo dienos ir iki nurodyto įgyvendinimo laikotarpio, apibrėžto tame sprendime, pabaigos.“

Pakeitimas    444

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 40 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

106 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  numatomų projektų arba projektų rūšių ir, kai tinkama, orientyrų, taip pat produkto ir rezultatų tikslai, susiję su bendraisiais rodikliais, kai tinkama, pagal prioritetines kryptis;“;

3)  numatomų projektų arba projektų rūšių ir, kai tinkama, orientyrų, taip pat produkto ir rezultatų tikslai, susiję su bendraisiais ir konkrečiais rodikliais, kai tinkama, pagal prioritetines kryptis;“;

Pakeitimas    445

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 40 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

106 straipsnio 1 pastraipos 6 ir 7 punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  6 ir 7 punktai išbraukiami;

Išbraukta.

Pakeitimas    446

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 40 punkto e a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

106 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto ca papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  įterpiamas šis punktas:

 

„ca)  tvarkos, pagal kurią užtikrinama informacijos, susijusios su bendruoju veiksmų planu ir fondais, sklaida bei jų viešinimas;“

Pakeitimas    447

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 46 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

115 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išsamios informavimo ir komunikacijos priemonių, skirtų visuomenei, ir informavimo priemonių, skirtų galimiems paramos gavėjams ir paramos gavėjams, taisyklės išdėstytos XII priede.“.

3.  Išsamios visuomenės informavimo, komunikacijos su ja ir matomumo ir informavimo priemonių, skirtų galimiems paramos gavėjams ir paramos gavėjams, taisyklės išdėstytos XII priede.“.

Pakeitimas    448

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 47 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

119 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Fondų paramos suma, skiriama techninei paramai, neviršija 4 proc. visos fondų lėšų, skirtų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programoms jų priėmimo metu valstybėje narėje, sumos.“;

„Fondų paramos suma, skiriama techninei paramai, neviršija 4 proc. visos fondų lėšų, skirtų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programoms jų priėmimo metu valstybėje narėje, sumos.“; 0,25 % šios sumos skiriama informacijos ir komunikacijos veiksmams programos ir projekto lygmeniu ir, jei reikia, kaip nustatyta 59 straipsnyje.

Pakeitimas    449

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 59 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

148 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

59a.  148 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Veiksmų, kurių visos tinkamos finansuoti išlaidos ERPF ir Sanglaudos fondo atveju neviršija 200 000 EUR, ESF atveju 150 000 EUR ir EJRŽF atveju 100 000 EUR, auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, auditą atlieka audito institucija arba Komisija iki ataskaitų, į kurias įtraukiamos užbaigtų veiksmų galutinės išlaidos, pateikimo. Kitiems veiksmams auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą per ataskaitinius metus, auditą atlieka audito institucija arba Komisija iki ataskaitų, į kurias įtraukiamos užbaigtų veiksmų galutinės išlaidos, pateikimo. Komisija ar audito institucija tam tikrais metais veiksmų audito neatlieka, jeigu tais metais auditą jau atliko Europos Audito Rūmai ir jeigu Europos Audito Rūmų atlikto tokių veiksmų audito rezultatus audito institucija arba Komisija gali panaudoti atitinkamoms savo funkcijoms atlikti.“

„1.   Veiksmų, kurių visos tinkamos finansuoti išlaidos ERPF ir Sanglaudos fondo atveju neviršija 300 000 EUR, ESF atveju 200 000 EUR ir EJRŽF atveju 150 000 EUR, auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, auditą atlieka audito institucija arba Komisija iki ataskaitų, į kurias įtraukiamos užbaigtų veiksmų galutinės išlaidos, pateikimo. Kitiems veiksmams auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą per ataskaitinius metus, auditą atlieka audito institucija arba Komisija iki ataskaitų, į kurias įtraukiamos užbaigtų veiksmų galutinės išlaidos, pateikimo. Komisija ar audito institucija tam tikrais metais veiksmų audito neatlieka, jeigu tais metais auditą jau atliko EAR ir jeigu EAR atlikto tokių veiksmų audito rezultatus audito institucija arba Komisija gali panaudoti atitinkamoms savo funkcijoms atlikti.“

(CELEX:32013R1303)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti ribas, kurias viršijus veiksmų auditas (viena bendra audito strategija) neatliekamas iki ataskaitų, į kurias įtraukiamos užbaigtų veiksmų galutinės išlaidos, pateikimo.

Pakeitimas    450

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 59 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

149 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

59b)  149 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  2. 5 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio antroje pastraipoje, 22 straipsnio 7 dalies ketvirtoje pastraipoje, 37 straipsnio 13 dalyje, 38 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje, 40 straipsnio 4 dalyje, 41 straipsnio 3 dalyje, 42 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 42 straipsnio 6 dalyje, 61 straipsnio 3 dalies antroje, trečioje, ketvirtoje ir septintoje pastraipose, 63 straipsnio 4 dalyje, 64 straipsnio 4 dalyje, 68 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 101 straipsnio ketvirtoje pastraipoje, 122 straipsnio 2 dalies penktoje pastraipoje, 125 straipsnio 8 dalies pirmoje pastraipoje, 125 straipsnio 9 dalyje, 127 straipsnio 7 ir 8 dalyse ir 144 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo 2013 m. gruodžio 21 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

„2.   5 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio antroje pastraipoje, 22 straipsnio 7 dalies ketvirtoje pastraipoje, 37 straipsnio 13 dalyje, 38 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje, 40 straipsnio 4 dalyje, 41 straipsnio 3 dalyje, 42 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 42 straipsnio 6 dalyje, 43 straipsnio 4a dalyje, 61 straipsnio 3 dalies antroje, trečioje, ketvirtoje ir septintoje pastraipose, 63 straipsnio 4 dalyje, 64 straipsnio 4 dalyje, 67 straipsnio 5a dalyje, 68 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 101 straipsnio ketvirtoje pastraipoje, 122 straipsnio 2 dalies penktoje pastraipoje, 125 straipsnio 8 dalies pirmoje pastraipoje, 125 straipsnio 9 dalyje, 127 straipsnio 7 ir 8 dalyse ir 144 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo 2013 m. gruodžio 21 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

Pakeitimas    451

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 60 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

152 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jeigu kvietimas teikti pasiūlymus paskelbiamas prieš įsigaliojant Reglamentui Nr. XXX/YYY, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas, vadovaujančioji institucija (arba Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų stebėsenos komitetas) gali nuspręsti netaikyti 67 straipsnio 2a dalyje nustatytos pareigos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo Reglamento Nr. XXX/YYY įsigaliojimo dienos. Jeigu dokumentas, kuriame nustatytos paramos sąlygos, pateikiamas paramos gavėjui per 6 mėnesius nuo Reglamento Nr. XXX/YYY įsigaliojimo dienos, vadovaujančioji institucija gali nuspręsti tų iš dalies pakeistų nuostatų netaikyti.“.

„Vadovaujančioji institucija (arba Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų stebėsenos komitetas) gali nuspręsti netaikyti 67 straipsnio 2a dalyje nustatytos pareigos ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Reglamento Nr. XXX/YYY įsigaliojimo dienos.

 

Tinkamai pagrįstais atvejais vadovaujančioji institucija arba Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų stebėsenos komitetas gali nuspręsti pratęsti 12-os mėnesių pereinamąjį laikotarpį iki programos užbaigimo. Apie tokį sprendimą jis praneša Komisijai prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui.

 

Pirma ir antra pastraipos netaikomos ESF remiamoms subsidijoms ir grąžinamosioms subsidijoms, kurių viešosios paramos dalis neviršija 50 000 EUR.“.

Pakeitimas    452

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 61 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

XII priedo 2.1 poskirsnio 1 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

61a.  2.1 poskirsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

1.  Valstybė narė ir vadovaujančioji institucija užtikrina, kad informavimo ir komunikacijos priemonės būtų įgyvendinamos pagal komunikacijos strategiją ir kad tomis priemonėmis informacija būtų skleidžiama kuo plačiau, tinkamu lygmeniu naudojant įvairias komunikacijos formas ir metodus.

„1.  Valstybė narė ir vadovaujančioji institucija užtikrina, kad informavimo ir komunikacijos priemonės būtų įgyvendinamos pagal komunikacijos strategiją siekiant pagerinti matomumą ir bendravimą su piliečiais ir kad tomis priemonėmis informacija būtų skleidžiama kuo plačiau, tinkamu lygmeniu naudojant įvairias komunikacijos formas ir metodus ir pritaikant juos prie technologinių naujovių.“.

Pakeitimas    453

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 61 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

XII priedo 2.2 poskirsnio 4 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

61b.  2.2 poskirsnio 4 punktas pakeičiamas taip:

4.  Įgyvendindamas ERPF arba Sanglaudos fondo remiamą veiksmą, paramos gavėjas visuomenei gerai matomoje vietoje pakabina laikiną tinkamo dydžio kiekvieno veiksmo, pagal kurį finansuojama infrastruktūra arba statybos darbai, kuriems skirta visa viešoji parama viršija 500 000 EUR, informacinę lentą.“

„4.  Įgyvendindamas ERPF arba Sanglaudos fondo remiamą veiksmą, paramos gavėjas visuomenei gerai matomoje vietoje pakabina laikiną tinkamo dydžio kiekvieno veiksmo, pagal kurį finansuojama infrastruktūra arba statybos darbai, informacinę lentą.“

Pakeitimas    454

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 61 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

XII priedo 2.2 poskirsnio 5 punkto įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

61c.  2.2 poskirsnio 5 punkto įžanginė dalis pakeičiama taip:

5.  Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo veiksmo užbaigimo paramos gavėjas visuomenei gerai matomoje vietoje pakabina nuolatinę tinkamo dydžio kiekvieno veiksmo, kuris atitinka toliau nurodytus kriterijus, lentelę arba informacinę lentą:

„5.  Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo veiksmo užbaigimo paramos gavėjas visuomenei gerai matomoje vietoje pakabina nuolatinę tinkamo dydžio kiekvieno veiksmo, kuris atitinka toliau nurodytą kriterijų, lentelę arba informacinę lentą:

Pakeitimas    455

Pasiūlymas dėl reglamento

265 straipsnio 1 dalies 61 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

XII priedo 2.2 poskirsnio 5 punkto a papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

61d.  2.2 poskirsnio 5 punkto a papunktis išbraukiamas:

a)  visa viešoji parama veiksmui viršija 500 000 EUR;

 

Pakeitimas     456

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

13 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jeigu veiksmai, kuriems taikomas pirmos pastraipos a punktas taip pat yra naudingi programos įgyvendinimo teritorijai, kurioje jie įgyvendinami, išlaidos šioms programos įgyvendinimo teritorijoms skiriamos proporcingai, remiantis objektyviais kriterijais, išskyrus programos įgyvendinimo teritorijoms skirtus biudžeto asignavimus.“.

„Jeigu veiksmai, kuriems taikomas pirmos pastraipos a punktas taip pat yra naudingi programos įgyvendinimo teritorijai, kurioje jie įgyvendinami, išlaidos šioms programos įgyvendinimo teritorijoms skiriamos proporcingai, remiantis objektyviais kriterijais.“.

Pakeitimas    457

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

14 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Finansiniu auditu siekiama tik įsitikinti, kad įvykdytos sąlygos, leidžiančios Komisijai kompensuoti išlaidas, apskaičiuotas taikant fiksuotuosius vieneto įkainius ir fiksuotąsias sumas.“

„Finansiniu auditu siekiama tik įsitikinti, kad įvykdytos sąlygos, leidžiančios Komisijai kompensuoti išlaidas, apskaičiuotas taikant fiksuotuosius vieneto įkainius ir fiksuotąsias sumas, nestabdant lėšų paskirstymo etapų ir neapsunkinant šio etapo valdytojams bei naudos gavėjams.“ 

Pakeitimas     458

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

14 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)   2 dalis išbraukiama;

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisija perkelia tekstą apie fiksuotąją normą ir fiksuotos sumos finansavimą iš ESF į Bendrų nuostatų reglamentą. Kad ESF naudos gavėjams būtų patogiau, primygtinai reikalaujame, kad visos supaprastinto išlaidų apmokėjimo galimybės būtų paaiškintos ESF reglamente. Taip bus patogiau ir paprasčiau naudos gavėjams.

Pakeitimas    459

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

14 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  3 dalis pakeičiama taip:

3.   Jei subsidijoms ir grąžinamajai subsidijai skirta viešoji parama neviršija 100000 EUR, galima ne tik taikyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 5 dalyje nurodytus metodus, bet ir nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytus dydžius kiekvienu konkrečiu atveju remiantis biudžeto projektu, kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji institucija.

„3.   Jei subsidijoms ir grąžinamajai subsidijai skirta viešoji parama neviršija 150 000 EUR, galima ne tik taikyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 5 dalyje nurodytus metodus, bet ir nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytus dydžius kiekvienu konkrečiu atveju remiantis biudžeto projektu, kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji institucija. 

Pakeitimas    460

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  Įterpiama ši dalis:

 

„3a.  Valstybės narės ir jų vietos valdžios institucijos gali paprašyti Europos Parlamento arba Tarybos leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl viešosios paramos viršutinės ribos ir de minimis pagalbos. Šis prašymas gali būti pateiktas esant išskirtinai sunkiai ekonominei padėčiai. Leidimo nukrypti procedūra yra panaši į procedūrą, naudojamą suteikiant EGF finansinę paramą. Europos Parlamentas sprendimą priima jį sudarančių narių balsų dauguma ir trijų penktadalių atiduotų balsų dauguma, o Taryba – kvalifikuota balsų dauguma.“

Pakeitimas     461

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

14 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   4 dalis išbraukiama;

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisija perkelia tekstą apie fiksuotąją normą ir fiksuotos sumos finansavimą iš ESF į Bendrų nuostatų reglamentą. Kad ESF naudos gavėjams būtų patogiau, primygtinai reikalaujame, kad visos supaprastinto išlaidų apmokėjimo galimybės būtų paaiškintos ESF reglamente. Taip bus patogiau ir paprasčiau naudos gavėjams.

Pakeitimas     462

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

1 priedo 1 dalies 5 pastraipos 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas neturi darbo*,

Išbraukta.

Pagrindimas

Naudą gaunančios organizacijos mums pranešė, kad dalyviai jaučiasi nejaukiai teikdami informaciją apie trečiuosius asmenis, šiuo atveju apie namų ūkio narius. Palaikome jų prašymą pašalinti juos iš ataskaitų.

Pakeitimas     463

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

1 priedo 1 dalies 5 pastraipos 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas neturi darbo ir kuriuose yra išlaikomų vaikų*,

Išbraukta.

Pagrindimas

Informacijos apie namų ūkyje gyvenančius trečiuosius asmenis rinkimas dažniausiai yra jautrus klausimas, todėl paprastai dalyviai tokios informacijos nenurodo.

Pakeitimas     464

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

1 priedo 1 dalies 5 pastraipos 5 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų*.

Išbraukta.

Pagrindimas

Informacijos apie namų ūkyje gyvenančius trečiuosius asmenis rinkimas dažniausiai yra jautrus klausimas, todėl paprastai dalyviai tokios informacijos nenurodo.

Pakeitimas     465

Pasiūlymas dėl reglamento

266 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

I priedo 1 punkto 6 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenys apie dalyvius pagal du pirmuosius pirmiau nurodytus rodiklius bus pateikti metinėse įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalyje. Duomenys apie dalyvius pagal tris paskutiniuosius pirmiau nurodytus rodiklius bus pateikti ataskaitose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 5 dalyje. Penkių pirmiau nurodytų rodiklių duomenys renkami remiantis reprezentatyvia dalyvių imtimi pagal kiekvieną investicinį prioritetą. Užtikrinamas toks patikimumas, kad duomenis būtų galima apibendrinti investicinio prioriteto lygmeniu.“.

Duomenys apie dalyvius pagal du pirmuosius pirmiau nurodytus rodiklius bus pateikti metinėse įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalyje. Dviejų pirmiau nurodytų rodiklių duomenys renkami remiantis reprezentatyvia dalyvių imtimi pagal kiekvieną investicinį prioritetą. Užtikrinamas toks patikimumas, kad duomenis būtų galima apibendrinti investicinio prioriteto lygmeniu.“.

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kurį nulėmė pasiūlymas išbraukti ankstesnes tris įtraukas. Prie ankstesnių pakeitimų pateikta papildomų paaiškinimų dėl minėtų išbraukimų.

Pakeitimas     466

Pasiūlymas dėl reglamento

267 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos n punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  jaunasis ūkininkas – asmuo, kuris paraiškos pateikimo momentu yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pirmą kartą įsisteigia žemės ūkio valdoje kaip tos valdos valdytojas; jis gali įsisteigti vienas arba kartu su kitais ūkininkais;“;

n)  jaunasis ūkininkas – asmuo, kuris paraiškos pateikimo momentu yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pirmą kartą įsisteigia žemės ūkio valdoje kaip tos valdos valdytojas; jis gali bet kokiu juridiniu statusu įsisteigti vienas arba kartu su kitais ūkininkais. Asociacijai priklausančios valdos valdytoju laikomas valdytojas, kuris priklauso šios asociacijos nariams. Šiuo atveju bet kokia paramos priemonė neviršija jam priklausančios asociacijos akcijų dalies.

 

Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis valstybės narės gali taikyti šio punkto nuostatas jauniesiems ūkininkams, kurie paraiškos pateikimo momentu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, net jeigu jie jau teisėtai ūkininkauja žemės ūkio valdoje kaip tos valdos valdytojai. Jeigu pagal 2006–2013 m. BŽŪP programą arba pagal dabartinę 2013–2020 m. BŽŪP programą jie negavo specialios jauniesiems ūkininkams skiriamos paramos, tokia parama turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus;

Pakeitimas     467

Pasiūlymas dėl reglamento

267 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos s punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  įsisteigimo diena – diena, kai įsisteigimo procesas prasideda veiksmu (-ais), kurį pareiškėjas turi įgyvendinti.“.

s)  įsisteigimo diena – diena, kai pareiškėjai atlieka arba užbaigia veiksmą (-us), susijusį (-ius) su n punkte nurodytu įsisteigimu;“.

Pakeitimas    468

Pasiūlymas dėl reglamento

267 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

11 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a.  11 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais priimami sprendimai dėl prašymų iš dalies pakeisti programas, susijusias su vienu ar keliais toliau nurodytais klausimais:

„a)   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais priimami sprendimai dėl prašymų iš dalies pakeisti programas, susijusias su didesniu vienos ar daugiau priemonių EŽŪFKP įnašo lygiu.“

i)   programos strategijos pakeitimu, kuriuo daugiau nei 50 % pakeičiamas kiekybinis tikslas, susijęs su tiksline sritimi;

 

ii)   vienai ar kelioms priemonėms taikomo EŽŪFKP įnašo lygio pakeitimu;

 

iii)   viso Sąjungos įnašo arba jo metinio paskirstymo programos lygiu pakeitimu;

 

(Komisijos pasiūlymo 267 straipsnio 1 dalyje nėra 3 punkto. 2 punkte pagrindinio teisės akto tekstas neteisingai sunumeruotas kaip 3 punktas. Tai reiškia, kad tolesnė tos dalies punktų numeracija taip pat neteisinga.)

Pakeitimas     469

Pasiūlymas dėl reglamento

267 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

14 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b.  14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pagal šią priemonę finansuoti tinkamomis išlaidomis laikomos žinių perdavimo arba informavimo veiklos organizavimo ir vykdymo išlaidos. Parodomųjų projektų atveju parama gali būti dengiamos ir atitinkamos investicinės išlaidos. Dalyvių kelionių, apgyvendinimo išlaidos bei dienpinigiai ir ūkininkų pavadavimo išlaidos taip pat yra tinkamos finansuoti. Paramos gavėjui apmokamos visos šioje dalyje nurodytos išlaidos.

„4.   Pagal šią priemonę finansuoti tinkamomis išlaidomis laikomos žinių perdavimo arba informavimo veiklos organiza