SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

8.6.2017 - (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) - ***I

Výbor pre rozpočet
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajcovia: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth
(Postup spoločných schôdzí výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)
Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko (*):
Jérôme Lavrilleux, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Jerzy Buzek, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Wim van de Camp, Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Constanze Krehl, Výbor pre regionálny rozvoj
Paolo De Castro, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku


Postup : 2016/0282A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0211/2017

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0605),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42, článok 43 ods. 2, článok 46 písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a), článok 164, článok 168 ods. 4 písm. b), články 172, 175, 177 a 178, článok 189 ods. 2, článok 212 ods. 2, článok 322 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, na základe ktorých Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0372/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2017 z 26. januára 2017[1],

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre rybárstvo a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0211/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vzhľadom na to, že po troch rokoch implementácie sa majú vykonať ďalšie zmeny v rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, aby sa odstránili nedostatky v implementácii zvyšovaním pružnosti, zjednodušili sa postupy pre zainteresované strany a útvary a posilnilo sa zameranie na výsledky, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/201214 by sa malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(1)  Vzhľadom na to, že po troch rokoch vykonávania sa majú vykonať ďalšie zmeny v rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, aby sa odstránili nedostatky vo vykonávaní zvyšovaním pružnosti, zjednodušili sa postupy pre zainteresované strany a útvary, posilnilo sa zameranie na výsledky a zlepšila sa prístupnosť, transparentnosť a zodpovednosť, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/201214 by sa malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

_________________

_________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1)

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1)

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V záujme zabezpečenia náležitej diskusie medzi Európskym parlamentom a Radou by sa mali stanoviť vhodnejšie lehoty na prerokovanie návrhu Komisie.

Odôvodnenie

Európsky parlament vyslovuje poľutovanie nad tým, že lehoty stanovené na diskusiu o tomto návrhu neumožňujú náležite zohľadniť stanoviská spoluzákonodarcu.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Základné rozpočtové zásady by sa mali zachovať. Výnimky z týchto základných zásad pre osobitné oblasti, ako sú výskum, vonkajšie činnosti a štrukturálne fondy, by sa mali preskúmať a v čo najväčšej možnej miere zjednodušiť, pričom by sa mal zohľadniť ich trvalý význam, pridaná hodnota pre rozpočet a záťaž, ktorú predstavujú pre zainteresované strany.

(3)  Základné rozpočtové zásady, ako aj rozdelenie právomocí a ústredná úloha Dvora audítorov pri vykonávaní auditu Únie stanovená v článkoch 285 a 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa mali zachovať. Výnimky z týchto základných zásad pre osobitné oblasti, ako sú výskum, vonkajšie činnosti a štrukturálne fondy, by sa mali preskúmať a v čo najväčšej miere zjednodušiť, pričom by sa mal zohľadniť ich pretrvávajúci význam, pridaná hodnota pre rozpočet a záťaž, ktorú predstavujú pre zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na začiatku rozpočtového roka môže zostať nepridelených až 10 % finančných prostriedkov nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), nástroja európskeho susedstva a nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI), aby bolo možné okrem už naplánovaných súm využiť aj dodatočné financovanie umožňujúce reagovať na významné neočakávané potreby, nové krízové situácie alebo významné politické zmeny v tretích krajinách. Ak v priebehu roka nedôjde k viazaniu týchto nepridelených finančných prostriedkov, mali by sa preniesť na základe rozhodnutia Komisie.

(4)  Na začiatku rozpočtového roka môže zostať nepridelených až 10 % finančných prostriedkov nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), nástroja európskeho susedstva a nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI), aby bolo možné okrem už naplánovaných súm využiť aj dodatočné financovanie umožňujúce reagovať na významné neočakávané potreby, nové krízové situácie alebo významné politické zmeny v tretích krajinách. Ak v priebehu roka nedôjde k viazaniu týchto nepridelených finančných prostriedkov, mali by sa preniesť na základe rozhodnutia Komisie, pričom treba zabezpečiť, aby sa vynaložili v súlade s osobitnými cieľmi ich pôvodného nástroja a aby podliehali pravidlám a orgánom, ktoré sa vzťahujú na tento nástroj.

Odôvodnenie

Odôvodnenie treba zosúladiť s článkom 12 ods. 2 písm. e), ktoré sa týka len pravidiel prenosov. Treba zaručiť, aby sa žiadne nepridelené prenesené prostriedky nemohli odkloniť od konkrétnych cieľov príslušného nástroja.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Mala by sa objasniť koncepcia výkonnosti v súvislosti s rozpočtom EÚ. Výkonnosť by sa mala opísať ako priame uplatňovanie zásady riadneho finančného hospodárenia. Mala by existovať súvislosť medzi výkonnosťou, stanovovaním cieľov, ukazovateľmi, výsledkami a hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou používania rozpočtových prostriedkov. S cieľom predísť rozporom s existujúcimi výkonnostnými rámcami jednotlivých programov by sa mali odkazy súvisiace s pojmami týkajúcimi sa výkonnosti obmedziť na ciele a monitorovanie pokroku pri ich dosahovaní.

(12)  Mal by sa objasniť pojem výkonnosti v súvislosti s rozpočtom EÚ. Výkonnosť by sa mala opísať na základe dosahovania cieľov a priameho uplatňovania zásady riadneho finančného hospodárenia. Bez toho, aby sa akokoľvek vopred posúdila relevantnosť dotknutého programu, mala by existovať súvislosť medzi stanovenými cieľmi a výkonnosťou, ukazovateľmi, výsledkami, doplnkovosťou a hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou používania rozpočtových prostriedkov. S cieľom predísť rozporom s existujúcimi výkonnostnými rámcami jednotlivých programov by sa mali odkazy súvisiace s pojmami týkajúcimi sa výkonnosti obmedziť na ciele a monitorovanie pokroku pri ich dosahovaní.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Zásada otvorenosti zakotvená v článku 15 ZFEÚ, v ktorom sa vyžaduje, aby inštitúcie pracovali čo najotvorenejšie, v oblasti plnenia rozpočtu znamená, že občania majú mať možnosť dozvedieť sa, kde a na aký účel Únia vynakladá finančné prostriedky. Takéto informácie podporujú demokratickú diskusiu, prispievajú k účasti občanov na rozhodovacom procese Únie posilňujú inštitucionálnu kontrolu a dohľad nad výdavkami Únie. Takéto ciele by sa mali dosiahnuť zverejňovaním príslušných informácií o všetkých príjemcoch finančných prostriedkov Únie, pričom sa vezmú do úvahy oprávnené záujmy všetkých príjemcov vo vzťahu k dôvernosti a bezpečnosti, a pokiaľ ide o fyzické osoby, ich práva na súkromie a ochranu ich osobných údajov, a toto zverejňovanie by malo prednostne prebiehať modernými komunikačnými nástrojmi. Inštitúcie by preto mali pri zverejňovaní informácií voliť selektívny prístup v súlade so zásadou proporcionality. Rozhodnutia o uverejnení by mali byť založené na relevantných kritériách, aby sa poskytovali zmysluplné informácie.

(14)  Zásada otvorenosti je zakotvená v článku 15 ZFEÚ; táto zásada vyžaduje, aby inštitúcie pracovali čo najotvorenejšie, a v oblasti plnenia rozpočtu znamená, že občania majú možnosť dozvedieť sa, kde a na aký účel Únia vynakladá finančné prostriedky. Takéto informácie podporujú demokratickú diskusiu, prispievajú k účasti občanov na rozhodovacom procese Únie, posilňujú inštitucionálnu kontrolu a dohľad nad výdavkami Únie a výnimočným spôsobom prispievajú k posilňovaniu jej dôveryhodnosti. Komunikácia by mala byť viac zacielená na príjemcov finančných prostriedkov, mala by sa sústreďovať na zvyšovanie viditeľnosti pre občanov a zároveň prostredníctvom vymedzených opatrení zaisťovať, aby sa správy dostávali k príjemcom grantov. Takéto ciele by sa mali dosiahnuť úplným zverejňovaním, a to prednostne prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov, príslušných informácií o všetkých príjemcoch finančných prostriedkov Únie, pričom sa vezmú do úvahy oprávnené záujmy týchto príjemcov vo vzťahu k dôvernosti a bezpečnosti, a pokiaľ ide o fyzické osoby, ich práva na súkromie a ochranu ich osobných údajov. Inštitúcie by preto mali pri zverejňovaní informácií voliť selektívny prístup v súlade so zásadou proporcionality. Rozhodnutia o uverejnení by mali byť založené na relevantných kritériách, aby sa poskytovali zmysluplné informácie.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Informácie o používaní finančných prostriedkov Únie implementovaných v rámci priameho plnenia by sa mali zverejniť na webovom sídle inštitúcií a mali by zahŕňať prinajmenšom meno a lokalitu príjemcu finančných prostriedkov, poskytnutú sumu a účel poskytnutia prostriedkov. V týchto informáciách by sa mali zohľadňovať príslušné kritériá, ako je frekvencia, druh a význam opatrenia.

(15)  V každom prípade by sa malo vyvíjať úsilie o maximálnu transparentnosť údajov o príjemcoch grantov bez toho, aby boli dotknuté pravidlá ochrany osobných údajov. Informácie o používaní finančných prostriedkov Únie implementovaných v rámci priameho, nepriameho a zdieľaného plnenia by sa mali zverejňovať v systéme finančnej transparentnosti a na webovom sídle inštitúcií a mali by zahŕňať prinajmenšom meno a lokalitu príjemcu, poskytnutú sumu a účel poskytnutia prostriedkov. V týchto informáciách by sa mali zohľadňovať príslušné kritériá, ako je frekvencia, druh a význam opatrenia.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Meno a lokalita príjemcov finančných prostriedkov Únie by sa mali zverejňovať v prípade cien, grantov a zákaziek udelených na základe verejných postupov, ktoré sú otvorené hospodárskej súťaži, ako je to predovšetkým v prípade súťaží, výziev na predkladanie návrhov a výziev na predkladanie ponúk, a to v súlade so zásadami ZFEÚ, a najmä so zásadami transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zverejňovanie týchto informácií by malo navyše prispieť ku kontrole verejných výberových postupov žiadateľmi, ktorí sú z týchto postupov vyradení.

(16)  V prípade cien, grantov a zákaziek udelených na základe verejných postupov, ktoré sú otvorené hospodárskej súťaži, predovšetkým v prípade súťaží, výziev na predkladanie návrhov a/alebo výziev na predkladanie ponúk, by sa malo zverejňovať meno lokalita príjemcov finančných prostriedkov Únie, aby sa dodržali zásady ZFEÚ, a najmä zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zverejňovanie týchto informácií by malo prispieť ku kontrole verejných výberových postupov žiadateľmi, ktorí v súťaži neuspeli.

Odôvodnenie

Jasnejšie znenie.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Meno a lokalita príjemcu finančných prostriedkov, poskytnutá suma a účel poskytnutia prostriedkov by sa nemali zverejniť, ak by tým mohlo byť ohrozené právo na integritu príjemcu finančných prostriedkov zaručené Chartou základných práv Európskej únie alebo ak by tým mohli byť poškodené legitímne obchodné záujmy príjemcu finančných prostriedkov.

(22)  Meno a lokalita príjemcu finančných prostriedkov, poskytnutá suma a účel poskytnutia prostriedkov by sa nemali zverejniť, ak existuje riziko, že takéto zverejnenie by mohlo ohroziť integritu príjemcu finančných prostriedkov zaručenú najmä Chartou základných práv Európskej únie alebo poškodilo legitímne obchodné záujmy príjemcu finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V prípade nepriameho a zdieľaného plnenia by informácie o príjemcoch finančných prostriedkov a konečných príjemcoch finančných prostriedkov mali sprístupniť osoby, subjekty alebo určené subjekty implementujúce finančné prostriedky Únie. V prípade potreby by sa úroveň podrobností a kritériá mali vymedziť v príslušných pravidlách platných v jednotlivých odvetviach a môžu sa ďalej spresniť v dohodách o finančnom rámcovom partnerstve. Komisia by mala sprístupniť odkaz na webové sídlo, kde možno nájsť informácie o príjemcoch finančných prostriedkov a konečných príjemcoch finančných prostriedkov.

(23)  Okrem prvkov uvedených v odôvodnení 15 by v prípade nepriameho a zdieľaného plnenia mali byť za sprístupnenie informácií o príjemcoch finančných prostriedkov a konečných príjemcoch finančných prostriedkov zodpovedné osoby, subjekty alebo určené subjekty implementujúce finančné prostriedky Únie. V prípade potreby by sa úroveň podrobností a kritériá mali vymedziť v príslušných pravidlách platných v jednotlivých odvetviach a môžu sa ďalej spresniť v dohodách o finančnom rámcovom partnerstve. Komisia by mala sprístupniť odkaz na webové sídlo, kde možno nájsť informácie o príjemcoch finančných prostriedkov a konečných príjemcoch finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Po vymedzení úloh a zodpovednosti jednotlivých účastníkov finančných operácií možno týchto účastníkov brať na zodpovednosť len na základe podmienok stanovených v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Únie. V inštitúciách Únie boli zriadené špecializované výbory pre finančné nezrovnalosti, ale vzhľadom na obmedzený počet prípadov, ktoré im boli predložené, a v záujme efektívnosti je vhodné presunúť ich funkcie na novovytvorený medziinštitucionálny výbor, ktorý bol zriadený na posudzovanie žiadostí predložených Komisiou alebo inými inštitúciami a subjektmi Únie a na vydávanie odporúčaní týkajúcich sa uloženia administratívnych sankcií (vylúčenie a peňažné sankcie). Tento presun je zameraný aj na zabránenie duplicite a na zmierňovanie rizika protichodných odporúčaní alebo stanovísk v prípadoch, ktoré sa týkajú hospodárskeho subjektu aj zamestnanca EÚ. Mal by sa zachovať postup, na základe ktorého môže povoľujúci úradník požiadať o potvrdenie pokynu, ktorý podľa jeho názoru vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a byť tak zbavený zodpovednosti. Pri plnení tejto úlohy by sa zloženie tohto výboru malo upraviť.

(40)  Po vymedzení úloh a zodpovednosti jednotlivých účastníkov finančných operácií možno týchto účastníkov brať na zodpovednosť len na základe podmienok stanovených v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Únie. Mal by sa vytvoriť osobitný a samostatný medziinštitucionálny výbor. Vzhľadom na to, že otázka finančných nezrovnalostí sa spája s disciplinárnymi právomocami inštitúcie, a teda je vnútorne spätá s jej administratívnou autonómiou, by sa mal medziinštitucionálny charakter tohto výboru posilniť prostredníctvom jeho zloženia.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  V záujme právnej istoty by sa mali vymedziť pravidlá týkajúce sa oneskorení pri odosielaní oznámení o dlhu.

(47)  S cieľom zaručiť právnu istotu a transparentnosť by sa mali vymedziť pravidlá týkajúce sa oneskorení, pri ktorých sa odošle oznámenie o dlhu.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54)  V tomto nariadení by sa malo stanoviť, že platby sa musia vykonať v stanovenej lehote a že v prípade nedodržania tejto lehoty majú veritelia s výnimkou členských štátov a najnovšie aj Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu nárok na úroky z omeškania, ktoré sú hradené z rozpočtu.

(54)  V tomto nariadení by sa malo stanoviť, že platby sa musia vykonať v stanovenej lehote a že v prípade nedodržania tejto lehoty majú veritelia s výnimkou členských štátov nárok na úroky z omeškania, ktoré sú hradené z rozpočtu.

Odôvodnenie

So skupinou EIB by sa v tejto súvislosti nemalo zaobchádzať inak ako s inými subjektmi implementujúcimi rozpočtové prostriedky EÚ alebo veriteľmi Únie. V tejto súvislosti sa podľa štatútu skupiny EIB vyžaduje, aby skupina EIB zabezpečila, aby jej náklady boli kryté, pričom zahrnutie EIB/EIF do tohto ustanovenia môže viesť k negatívnym reakciám ratingových agentúr súvisiacim s existujúcimi nástrojmi, ako sú EFSI, ELM (mandát na poskytovanie vonkajších úverov) a InnovFin.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  Je dôležité umožniť členským štátom požiadať, aby zdroje, ktoré im boli pridelené v rámci spoločného plnenia, boli presunuté na úrovni Únie a implementované Komisiou v rámci priameho alebo nepriameho plnenia, podľa možnosti v prospech dotknutého členského štátu. Umožnilo by to optimálne využívanie týchto zdrojov, ako aj nástrojov zriadených podľa tohto nariadenia alebo podľa nariadení platných v jednotlivých odvetviach vrátane nariadenia o EFSI, do ktorých by prostriedky členských štátov mohli byť na ich žiadosť presunuté. Aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie týchto nástrojov, je potrebné stanoviť, že ak sa prostriedky presunú do nástrojov zriadených podľa tohto nariadenia alebo podľa nariadení platných v jednotlivých odvetviach vrátane nariadenia o EFSI, uplatňujú sa pravidlá týchto nariadení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  Zodpovedný povoľujúci úradník by mal osobu alebo subjekt vylúčiť, ak bol prijatý konečný rozsudok alebo konečné správne rozhodnutie vo veci závažného odborného pochybenia, úmyselného alebo neúmyselného nesplnenia povinností, pokiaľ ide o platby príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní, podvodu poškodzujúceho rozpočet, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestných činov súvisiacich s terorizmom, detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi alebo nezrovnalosti. Vylúčené by mali byť aj v prípade vážneho porušenia právneho záväzku alebo konkurzu.

(71)  Zodpovedný povoľujúci úradník by mal osobu alebo subjekt vylúčiť, ak bol prijatý konečný rozsudok alebo konečné správne rozhodnutie vo veci závažného odborného pochybenia, úmyselného alebo neúmyselného nesplnenia povinností, pokiaľ ide o platby príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní, porušenia noriem dobrej správy v daňových záležitostiach vrátane spravodlivej daňovej súťaže, ak má registrované sídlo zriadené v nespolupracujúcej jurisdikcii, podvodu poškodzujúceho rozpočet, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestných činov súvisiacich s terorizmom, detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi alebo nezrovnalosti. Vylúčené by mali byť aj v prípade vážneho porušenia právneho záväzku alebo konkurzu. Vylúčené by mali byť aj v prípade, že nedodržiavajú daňovú transparentnosť alebo nezverejňujú informácie podľa jednotlivých krajín, ako sa stanovuje v smernici 2013/34/EÚ.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(72)  Zodpovedný povoľujúci úradník by mal pri rozhodovaní o vylúčení alebo o uložení peňažnej sankcie a zverejnení tohto rozhodnutia alebo pri rozhodovaní o odmietnutí osoby alebo subjektu zabezpečiť dodržiavanie zásady proporcionality tak, že zohľadní predovšetkým závažnosť situácie, jej rozpočtové dôsledky, čas, ktorý uplynul od predmetného konania, jeho trvanie a jeho frekvenciu, úmyselnosť alebo mieru nedbanlivosti a mieru spolupráce osoby alebo subjektu s relevantným príslušným orgánom pri vyšetrovaní a ich prínos k vyšetrovaniu.

(72)  Zodpovedný povoľujúci úradník by mal pri rozhodovaní o vylúčení osoby alebo subjektu alebo o uložení peňažnej sankcie osobe alebo subjektu a o zverejnení tohto rozhodnutia zabezpečiť dodržiavanie zásady proporcionality tak, že zohľadní predovšetkým závažnosť situácie, jej rozpočtové dôsledky, čas, ktorý uplynul od predmetného konania, jeho trvanie a jeho frekvenciu, úmyselnosť alebo mieru nedbanlivosti a mieru spolupráce osoby alebo subjektu s relevantným príslušným orgánom a ich prínos k vyšetrovaniu.

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(80)  Je dôležité mať možnosť posilniť odrádzajúci účinok dosiahnutý vylúčením a peňažnou sankciou. V tejto súvislosti by odrádzajúci účinok mala posilniť možnosť zverejniť informácie o vylúčení a/alebo peňažnej sankcii, a to pri plnom dodržaní požiadaviek na ochranu údajov, ktoré sa uvádzajú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (7). To by malo prispieť k zabezpečeniu toho, aby sa rovnaké správanie neopakovalo. Z dôvodov právnej istoty a v súlade so zásadou proporcionality by sa mali vymedziť situácie, v ktorých by sa zverejnenie nemalo uskutočniť. Zodpovedný povoľujúci úradník by mal vo svojom posúdení náležite zohľadniť všetky odporúčania výboru. V prípade fyzických osôb by sa osobné údaje mali zverejňovať len vo výnimočných prípadoch odôvodnených závažnosťou konania alebo jeho vplyvom na finančné záujmy Únie.

(80)  Je dôležité mať možnosť posilniť odrádzajúci účinok dosiahnutý vylúčením a peňažnou sankciou. V tejto súvislosti by odrádzajúci účinok mala posilniť možnosť zverejniť informácie o vylúčení a/alebo peňažnej sankcii, a to pri plnom dodržaní požiadaviek na ochranu údajov, ktoré sa uvádzajú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady () 2016/6791a. To by malo prispieť k zabezpečeniu toho, aby sa rovnaké správanie neopakovalo. Z dôvodov právnej istoty a v súlade so zásadou proporcionality by sa mali vymedziť situácie, v ktorých by sa zverejnenie nemalo uskutočniť. Zodpovedný povoľujúci úradník by mal vo svojom posúdení zohľadniť všetky odporúčania výboru. V prípade fyzických osôb by sa osobné údaje mali zverejňovať len vo výnimočných prípadoch odôvodnených závažnosťou konania alebo jeho vplyvom na finančné záujmy Únie.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(88)  Vzhľadom na pokrok v oblasti elektronickej výmeny informácií a elektronického predkladania dokumentov, ktoré predstavujú výrazné zjednodušenie, by sa mali vymedziť jednoznačné podmienky pre uznávanie systémov, ktoré sa v tejto súvislosti budú používať, s cieľom vytvoriť dôsledné právne prostredie a súčasne zachovať flexibilitu účastníkov, príjemcov finančných prostriedkov a povoľujúcich úradníkov, ako sa stanovujú v tomto nariadení, pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie.

(88)  Vzhľadom na pokrok v oblasti elektronickej výmeny informácií a elektronického predkladania dokumentov, vrátane prípadného elektronického verejného obstarávania, ktoré predstavujú výrazné zjednodušenie, by sa mali vymedziť jednoznačné podmienky pre uznávanie systémov, ktoré sa v tejto súvislosti budú používať, s cieľom vytvoriť dôsledné právne prostredie a súčasne zachovať flexibilitu účastníkov, príjemcov finančných prostriedkov a povoľujúcich úradníkov pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie, ako sa stanovuje v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 96

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(96)  Je dôležité uznať špecifickú povahu nástrojov kombinovaného financovania, ak sa príspevok Komisie kombinuje s príspevkom finančných inštitúcií, a objasniť uplatňovanie hlavy X o finančných nástrojoch.

(96)  Je dôležité zlepšiť povahu a používanie mechanizmov kombinovaného financovania, ak sa príspevok Komisie kombinuje s príspevkom finančných inštitúcií, a objasniť uplatňovanie hlavy X o finančných nástrojoch.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 97 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(97a)  Mala by sa zabezpečiť maximálna transparentnosť, pokiaľ ide o dodávateľov a subdodávateľov, a to sprístupnením príslušných údajov.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 105

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(105)  Je vhodné identifikovať a samostatne posudzovať jednotlivé prípady, ktoré sa obvykle nazývajú situáciami konfliktu záujmov. Pojem „konflikt záujmov“ by sa mal používať výlučne v prípadoch, keď je v takejto situácii subjekt alebo osoba so zodpovednosťou za plnenie rozpočtu, audit alebo kontrolu, alebo úradník či zamestnanec inštitúcie Únie. Pokus hospodárskeho subjektu nenáležite ovplyvniť postup alebo získať dôverné informácie by sa mal považovať za závažné odborné pochybenie. Hospodárske subjekty sa navyše môžu nachádzať v situácii, keď by nemali byť vybraté na plnenie zmluvy z dôvodu odborne protichodných záujmov. Napríklad spoločnosť by nemala hodnotiť projekt, na ktorom sa sama zúčastnila, alebo audítor by nemal vykonávať audit účtovných závierok, ktoré predtým overoval.

(105)  Je vhodné identifikovať a samostatne posudzovať jednotlivé prípady, ktoré sa obvykle nazývajú situáciami konfliktu záujmov. Pojem „konflikt záujmov“ by sa mal používať výlučne v prípadoch, keď je v takejto situácii subjekt alebo osoba so zodpovednosťou za plnenie rozpočtu, audit alebo kontrolu, alebo úradník či zamestnanec inštitúcie Únie. Pokus hospodárskeho subjektu nenáležite ovplyvniť postup alebo získať dôverné informácie by sa mal považovať za závažné odborné pochybenie, v dôsledku ktorého môže byť tento subjekt z postupu vylúčený. Hospodárske subjekty sa navyše môžu nachádzať v situácii, keď by nemali byť vybraté na plnenie zmluvy z dôvodu odborne protichodných záujmov. Napríklad spoločnosť by nemala hodnotiť projekt, na ktorom sa sama zúčastnila, alebo audítor by nemal vykonávať audit účtovných závierok, ktoré predtým overoval.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 108

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(108)  Verejné obstarávanie Únie by malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie využívali účinne, transparentne a náležite. V tejto súvislosti by elektronické obstarávanie malo prispievať k lepšiemu využívaniu finančných prostriedkov Únie a rozširovať prístup všetkých hospodárskych subjektov k zákazkám.

(108)  Verejné obstarávanie Únie by malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie využívali účinne, transparentne a náležite, a súčasne znižovať administratívnu záťaž príjemcov finančných prostriedkov Únie a riadiacich orgánov. V tejto súvislosti by elektronické verejné obstarávanie malo prispievať k lepšiemu využívaniu finančných prostriedkov Únie a rozširovať prístup všetkých hospodárskych subjektov k zákazkám. Všetky inštitúcie Únie, ktoré vykonávajú verejné obstarávanie, by na svojich webových sídlach mali zverejniť jasné pravidlá týkajúce sa nadobúdania, výdavkov a monitorovania, ako aj všetky zadané zákazky vrátane ich hodnoty.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 124

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(124)  Je potrebné objasniť rozsah pôsobnosti hlavy o grantoch, najmä pokiaľ ide o druhy akcií alebo subjektov, ktoré sú oprávnené na udelenie grantu, a právne záväzky, ktoré sa môžu použiť na pokrytie grantov. Predovšetkým by sa mali postupne ukončovať rozhodnutia o grante vzhľadom na ich obmedzené používanie a postupné zavádzanie elektronických grantov. Štruktúra by sa mala zjednodušiť, a to presunutím ustanovení o nástrojoch, ktoré nie sú grantmi, do iných častí nariadenia. Mala by sa objasniť povaha subjektov, ktoré môžu získať granty na prevádzku, keďže pojem subjektov, ktoré sledujú cieľ všeobecného záujmu Únie, spadá pod pojem subjektov, ktorých cieľ je súčasťou politiky Únie a podporuje ju. Okrem toho by sa malo odstrániť reštriktívne vymedzenie subjektu, ktorý sleduje cieľ všeobecného záujmu Únie.

(124)  Je potrebné objasniť rozsah pôsobnosti hlavy o grantoch, najmä pokiaľ ide o druhy akcií alebo subjektov, ktoré sú oprávnené na udelenie grantu, a právne záväzky, ktoré sa môžu použiť na pokrytie grantov. Predovšetkým by sa mali postupne prestať využívať rozhodnutia o grante, a to vzhľadom na ich obmedzené využitie a postupné zavádzanie elektronických grantov. Štruktúra by sa mala zjednodušiť, a to presunutím ustanovení o nástrojoch, ktoré nie sú grantmi, do iných častí nariadenia. Mala by sa objasniť povaha subjektov, ktoré môžu získať granty na prevádzku, keďže pojem subjektov, ktoré sledujú cieľ všeobecného záujmu Únie, spadá pod pojem subjektov, ktorých cieľ je súčasťou politiky Únie a podporuje ju.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 130

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(130)  Mal by sa objasniť rozsah overení a kontrol na rozdiel od pravidelných posúdení jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. Tieto overenia a kontroly by sa mali zamerať na splnenie podmienok vedúcich k uhradeniu jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb a v prípade potreby na dosahovanie výstupov. V rámci týchto podmienok by sa nemalo vyžadovať podávanie správ o nákladoch, ktoré príjemca grantu skutočne vynaložil. Ak výška jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania bola vopred schválená zodpovedným povoľujúcim úradníkom alebo Komisiou, nemala by byť spochybnená prostredníctvom kontrol ex post. Pri pravidelnom posúdení jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb sa môže požadovať prístup k účtovníctvu príjemcu grantu na štatistické a metodické účely. Pravidelné posúdenie môže viesť k aktualizácii jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb uplatniteľných na budúce dohody, nemalo by sa však používať na spochybnenie hodnoty jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb, ktoré už boli odsúhlasené. Prístup k účtovníctvu príjemcu grantu je takisto nevyhnutný na účely predchádzania podvodom a ich odhaľovania.

(130)  Mal by sa objasniť rozsah overení a kontrol v protiklade k pravidelným posúdeniam jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. Tieto overenia a kontroly by sa mali zameriavať na splnenie podmienok vedúcich k uhradeniu jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb a v prípade potreby na dosahovanie výstupov. V rámci týchto podmienok by sa nemalo vyžadovať podávanie správ o nákladoch, ktoré príjemca grantu skutočne vynaložil. Frekvencia a rozsah týchto overení a kontrol by mali závisieť okrem iného od rizika súvisiaceho s príjemcom grantu na základe nezrovnalostí v minulosti. Ak výška jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania bola vopred schválená zodpovedným povoľujúcim úradníkom alebo Komisiou, nemala by byť spochybnená prostredníctvom kontrol ex post. Pri pravidelnom posúdení jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb sa môže vyžadovať prístup k účtovníctvu príjemcu grantu na štatistické a metodické účely. Pravidelné posúdenie môže viesť k aktualizácii jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb uplatniteľných na budúce dohody, ale nemalo by sa používať na spochybnenie hodnoty jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb, ktoré už boli odsúhlasené. Prístup k účtovníctvu príjemcu grantu je takisto nevyhnutný na účely predchádzania podvodom a ich odhaľovania.

Odôvodnenie

Overenia a kontroly by sa mali viac zameriavať na príjemcov grantu, ktorí predstavujú vyššie riziko pre rozpočet Únie. Overenia a kontroly založené na riziku by umožnili EÚ, aby viac využívala svoje zdroje na konkrétne opatrenia namiesto administratívy.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 131 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(131a)   Pravidlo neziskovosti by sa malo v tomto nariadení zachovať s cieľom chrániť jednu zo základných zásad verejných financií. Pravidlo neziskovosti by sa malo považovať za jeden z hlavných nástrojov na zamedzenie zneužitia verejných financií.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 136

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(136)  V posledných rokoch Únia čoraz viac využíva finančné nástroje, ktoré umožňujú dosiahnuť vyšší pákový efekt rozpočtu EÚ, zároveň však vytvárajú finančné riziko pre tento rozpočet. Medzi tieto finančné nástroje nepatria len finančné nástroje, na ktoré sa už vzťahuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, ale aj iné nástroje, ako sú rozpočtové záruky a finančná pomoc, ktoré sa predtým riadili len pravidlami stanovenými v príslušných základných aktoch. Je dôležité vytvoriť spoločný rámec na zabezpečenie jednotnosti zásad uplatniteľných na tento súbor nástrojov a zoskupiť tieto zásady v novej hlave, ktorá by okrem súčasných pravidiel vzťahujúcich sa na finančné nástroje zahŕňala aj oddiely o rozpočtových zárukách a o finančnej pomoci pre členské štáty alebo tretie krajiny.

(136)  V posledných rokoch Únia čoraz viac využíva finančné nástroje, ktoré by mali umožňovať dosiahnuť vyšší pákový efekt rozpočtu EÚ, zároveň však vytvárajú finančné riziko pre tento rozpočet. Medzi tieto finančné nástroje nepatria len finančné nástroje, na ktoré sa už vzťahuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, ale aj iné nástroje, ako sú rozpočtové záruky a finančná pomoc, ktoré sa predtým riadili len pravidlami stanovenými v ich príslušných základných aktoch. Je dôležité vytvoriť spoločný rámec na zabezpečenie jednotnosti zásad uplatniteľných na tento súbor nástrojov a zoskupiť tieto zásady v novej hlave, ktorá by okrem súčasných pravidiel vzťahujúcich sa na finančné nástroje zahŕňala aj oddiely o rozpočtových zárukách a o finančnej pomoci pre členské štáty alebo tretie krajiny.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 139

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(139)  Finančné nástroje, rozpočtové záruky a finančná pomoc by sa mali schvaľovať prostredníctvom základného aktu. Ak sa finančné nástroje v riadne odôvodnených prípadoch zriadia bez základného aktu, Európsky parlament a Rada by ich mali schváliť v rozpočte.

(139)  Finančné nástroje, rozpočtové záruky, finančná pomoc a trustové fondy by sa mali schvaľovať prostredníctvom základného aktu.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 142

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(142)  Je vhodné uznať zosúladenie záujmov pri plnení politických cieľov Únie, a najmä to, že Európska investičná banka a Európsky investičný fond majú špecifické odborné znalosti na implementáciu finančných nástrojov.

(142)  Je vhodné uznať zosúladenie záujmov pri plnení cieľov politík Únie, a najmä to, že Európska investičná banka a Európsky investičný fond (EIF) majú špecifické odborné znalosti na implementáciu finančných nástrojov a rozpočtových záruk.

Odôvodnenie

EIB je jedinou finančnou inštitúciou EÚ, ktorá je podľa ZFEÚ povinná uplatňovať ciele, nariadenia a normy EÚ a ktorej audítorský a kontrolný systém je stanovený v ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 164

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(164)  Komisia by mala mať právomoc vytvárať a spravovať trustové fondy Únie pre akcie v núdzovej situácii, akcie po prekonaní núdzovej situácie alebo pre tematické akcie nielen v oblasti vonkajších činností, ale aj činností v rámci EÚ. Nedávne udalosti v Európskej únii poukazujú na potrebu zvýšenej flexibility financovania v rámci EÚ. Keďže hranice medzi vonkajšími a vnútornými politikami sa čoraz viac stierajú, vytvoril by sa tak nástroj reakcie na cezhraničné výzvy. Treba presne spresniť zásady vzťahujúce sa na príspevky do trustových fondov Únie a objasniť zodpovednosť účastníkov finančných operácií a správnej rady trustového fondu. Okrem toho treba vymedziť pravidlá zabezpečujúce, aby boli darcovia spravodlivo zastúpení v správnej rade trustového fondu a aby bolo použitie finančných prostriedkov z tohto fondu podmienené súhlasom Komisie.

(164)  Trustové fondy môžu výrazne zmeniť rozpočty prijaté Európskym parlamentom a Radou a môže sa s nimi spájať riziko využívania prostriedkov z finančných nástrojov na účely, ktoré sa nepredpokladali v základných aktoch, ktorými sa zriaďujú dané nástroje. Trustové fondy však skutočne vytvárajú pridanú hodnotu prostredníctvom združovania zdrojov za predpokladu, že združovanie nie je primárne obmedzené na zdroje Únie. Komisia by mala mať právomoc vytvárať a spravovať trustové fondy Únie pre akcie v núdzovej situácii, akcie po prekonaní núdzovej situácie alebo pre tematické akcie v oblasti vonkajších činností. Treba spresniť zásady vzťahujúce sa na príspevky do týchto trustových fondov a objasniť zodpovednosť účastníkov finančných operácií a správnej rady trustového fondu. Okrem toho treba vymedziť pravidlá zabezpečujúce spravodlivé zastúpenie zúčastnených darcov a podľa potreby Európskeho parlamentu v správnej rade trustového fondu, ako aj to, aby bolo použitie finančných prostriedkov podmienené súhlasom Komisie.

Odôvodnenie

Spravodajcovia momentálne nepovažujú rozšírenie rozsahu pôsobnosti trustových fondov Únie na vnútorné činnosti za vhodné. Ďalej pozri odôvodnenie v pozmeňujúcich návrhoch k čl. 227.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 167

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(167)  Spôsob, ktorým v súčasnosti inštitúcie oznamujú stavebné projekty Európskemu parlamentu a Rade, by sa mal zachovať. Inštitúcie by mali mať možnosť financovať nové stavebné projekty z rozpočtových prostriedkov získaných z už predaných budov, preto by sa mal zaviesť odkaz na ustanovenia o pripísaných príjmoch. To by umožnilo plniť meniace sa potreby politiky inštitúcií týkajúcej sa budov, pričom by sa ušetrili náklady a zaviedla by sa väčšia flexibilita.

(167)  Spôsob, akým v súčasnosti inštitúcie oznamujú projekty v oblasti nehnuteľností Európskemu parlamentu a Rade, by sa mal zlepšiť. Inštitúcie by mali mať možnosť financovať nové projekty v oblasti nehnuteľností z rozpočtových prostriedkov získaných z už predaných budov, preto by sa mal zaviesť odkaz na ustanovenia o pripísaných príjmoch. To by umožnilo plniť meniace sa potreby politiky inštitúcií týkajúcej sa budov, pričom by sa ušetrili náklady a zaviedla by sa väčšia flexibilita.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 169

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(169)  Aby sa zvýšila pružnosť implementácie osobitných nástrojov, je vhodné v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a Fondu solidarity Európskej únie zjednodušiť mobilizáciu a postupy týkajúce sa presunov používaním vnútorných presunov uskutočňovaných Komisiou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 170

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(170)  S cieľom zabezpečiť, aby sa v rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) pohotovo poskytovali primerané zdroje na podporu meniacich sa politických priorít, by orientačné podiely pre každú z troch osí a minimálne percentuálne podiely pre každú tematických prioritu v rámci jednotlivých osí mali umožňovať väčšiu flexibilitu. Tým by sa malo zlepšiť riadenie programu a umožniť zameranie rozpočtových zdrojov na opatrenia, ktorými sa dosahujú lepšie výsledky v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti.

(170)  S cieľom zabezpečiť, aby sa v rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) pohotovo poskytovali primerané zdroje na podporu meniacich sa politických priorít, by orientačné podiely pre každú z troch osí a minimálne percentuálne podiely pre každú tematickú prioritu v rámci jednotlivých osí mali umožňovať väčšiu flexibilitu, pričom by sa mala zachovať ambiciózna úroveň zavádzania cezhraničných partnerstiev EURES. Tým by sa malo zlepšiť riadenie programu a umožniť zameranie rozpočtových zdrojov na opatrenia, ktorými sa dosahujú lepšie výsledky v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 171

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(171)  S cieľom uľahčiť investície do infraštruktúry v oblasti kultúry a udržateľného cestovného ruchu bez toho, aby bolo dotknuté plné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, a najmä uplatňovanie smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní a smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v relevantných prípadoch, by sa mali odstrániť určité obmedzenia, pokiaľ ide o rozsah podpory pre tieto investície.

(171)  Investície do infraštruktúry malého rozsahu v oblasti kultúry a udržateľného cestovného ruchu by sa mali zachovať bez toho, aby bolo dotknuté plné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, najmä smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní a smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v relevantných prípadoch. V odôvodnených prípadoch by sa mohol rozšíriť rozsah podpory pre tieto investície.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 172

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(172)  S cieľom reagovať na výzvy, ktoré prináša narastajúci prílev migrantov a utečencov, by sa mali spresniť ciele, ku ktorým môže prispievať podpora migrantov a utečencov z prostriedkov EFRR.

(172)  S cieľom reagovať na výzvy, ktoré prináša narastajúci prílev migrantov a utečencov, by sa mali spresniť ciele, ku ktorým môže prispievať podpora migrantov a utečencov pod medzinárodnou ochranou z prostriedkov EFRR. Tento príspevok môže byť účinný, a to najmä v krajinách osobitne vystavených migračným tokom, ak bude sprevádzaný skutočne celoeurópskym uplatňovaním zásady solidarity, a teda krokmi zameranými na spravodlivé rozdelenie bremena.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 172 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(172a)  Prierezové zásady, t. j. zapojenie partnerstiev, udržateľný rozvoj, rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, vytvárajú významné príspevky k účinnej implementácii EŠIF a mali by sa zachovať ako nutné podmienky akejkoľvek investície so zapojením rozpočtu Únie vrátane finančných nástrojov a EFSI.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 176

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(176)  Aby sa maximalizovali synergie medzi všetkými fondmi Únie v záujme účinného riešenia výziev v oblasti migrácie a azylu, malo by sa zabezpečiť, že ak sa v pravidlách platných pre jednotlivé fondy prevedú tematické ciele do priorít, tieto priority zahŕňajú primerané využívanie každého fondu v týchto oblastiach.

(176)  Aby sa maximalizovali synergie medzi všetkými fondmi Únie v záujme účinného riešenia výziev v oblasti migrácie a azylu, malo by sa zabezpečiť, že keď sa tematické ciele premietajú do priorít v pravidlách platných pre jednotlivé fondy, tieto priority zahŕňajú vhodné použitie každého fondu v týchto oblastiach. V relevantných prípadoch sa odporúča koordinácia s Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 178

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(178)  So zreteľom na optimalizáciu využívania finančných zdrojov pridelených členským štátom v rámci politiky súdržnosti treba umožniť členským štátom presun prostriedkov pridelených z EŠIF do nástrojov zriadených na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nariadení platných v jednotlivých odvetviach.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 178 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(178a)   Finančné prostriedky z Európskeho námorného a rybárskeho fondu by mali byť vyčlenené výhradne na podporu spoločnej rybárskej politiky v oblasti ochrany morských biologických zdrojov, riadenia rybárstva a flotíl využívajúcich tieto zdroje, sladkovodných biologických zdrojov a akvakultúry, ako aj spracovania produktov rybolovu a akvakultúry a ich uvádzania na trh.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 199 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(199a)  V súlade s odporúčaniami uvedenými v odôvodnení 10 nariadenia (EÚ) č. 1296/2013 a v súlade s článkom 176 tohto nariadenia by mali členské štáty častejšie využívať zjednodušené možnosti vykazovania nákladov a financovanie celkovou jednorazovou platbou, aby sa znížila súvisiaca administratívna záťaž a zjednodušili pravidlá prideľovania finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 199 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(199b)  V záujme vyššej efektívnosti by členské štáty mali mať možnosť častejšie využívať zjednodušené možnosti vykazovania nákladov a financovanie celkovou jednorazovou platbou, aby sa znížila súvisiaca administratívna záťaž a zjednodušili pravidlá prideľovania finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 200

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(202)  S cieľom umožniť skoršie a cielenejšie uplatňovanie zjednodušených možností vykazovania nákladov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania, ako aj spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metódy, na základe ktorej môžu byť stanovené, a financovania založeného na splnení podmienok spojených s dosahovaním pokroku vo vykonávaní alebo dosiahnutím cieľov programov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(200)  S cieľom umožniť skoršie a cielenejšie uplatňovanie zjednodušených možností vykazovania nákladov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie diferencovaného zaobchádzania s investormi a podmienky jeho uplatňovania, vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania, ako aj spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metódy, na základe ktorej môžu byť stanovené, a financovania založeného skôr na splnení podmienok spojených s dosahovaním pokroku vo vykonávaní alebo dosiahnutím cieľov programov než na nákladoch. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 239

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(239)  Na zvýšenie účinnosti intervencie sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) môže zaviesť mechanizmus alebo mechanizmy kombinovaného financovania. Takýmito mechanizmami kombinovaného financovania by sa mali financovať operácie kombinovaného financovania, ktorékombináciou nenávratných foriem podpory a/alebo finančných nástrojov z rozpočtu Únie vrátane kombinácie dlhových a kapitálových finančných nástrojov v rámci NPE, a financovania skupinou EIB (vrátane financovania EIB v rámci EFSI) alebo rozvojovými či inými finančnými inštitúciami a investormi.

(239)  Na zvýšenie efektívnosti intervencie sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) môžu zriaďovať mechanizmy kombinovaného financovania. Takýmito mechanizmami kombinovaného financovania by sa mohli financovať operácie kombinovaného financovania, čoopatrenia spájajúce nenávratné formy podpory, ako sú rozpočty členských štátov, granty z NPE a európske štrukturálne a investičné fondy, a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie vrátane kombinácií kapitálových a dlhových finančných nástrojov v rámci NPE a financovania skupinou EIB (vrátane financovania prostredníctvom EIB v rámci EFSI), národnými podpornými bankami, rozvojovými či inými finančnými inštitúciami a investormi a/alebo súkromnej finančnej podpory vrátane priamych aj nepriamych finančných príspevkov, a to aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť optimalizované používanie dostupných prostriedkov a pritiahnuť čo najviac súkromných investícií by kombinované financovanie malo podporovať širokú kombináciu príspevkov z národných rozpočtov a rozpočtu EÚ alebo od súkromných investorov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 239 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(239a)  Riadenie mechanizmov kombinovaného financovania by malo vychádzať z hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a malo by odrážať výsledky poznatkov získaných z vykonávania „výzvy týkajúcej sa kombinovaného financovania“ v rámci NPE uvedenej vo viacročnom pracovnom programe NPE na rok 2017, ktorý bol uverejnený 20. januára 2017. Mechanizmy kombinovaného financovania v rámci NPE by sa mali vytvárať na základe viacročných a/alebo ročných pracovných programov a mali by sa prijímať v súlade s článkami 17 a 25 nariadenia (EÚ) č. 1316/2013. Komisia by mala zabezpečiť transparentné a včasné predkladanie správ Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní každého mechanizmu kombinovaného financovania.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby zriadenie a používanie mechanizmov kombinovaného financovania prebiehalo v rámci jasne vymedzeného a transparentného procesu riadenia a zahŕňalo poznatky získané z prebiehajúcej výzvy na koordináciu NPE z roku 2017 („výzva týkajúca sa kombinovaného financovania“). Najmä s ohľadom na kontrolu NPE zo strany Parlamentu musia byť mechanizmy a operácie kombinovaného financovania vytvorené na základe zavedených mechanizmov plánovania a rozhodovania stanovených v rámci cyklu pracovného programu NPE.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 239 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(239b)  Cieľom mechanizmov kombinovaného financovania v rámci NPE je uľahčiť a zefektívniť podávanie jednej žiadosti pre všetky formy podpory vrátane grantov Únie z NPE a financovania zo súkromného sektora. Cieľom týchto mechanizmov kombinovaného financovania by mala byť optimalizácia procesu podávania žiadostí pre predkladateľov projektov vďaka zabezpečeniu jednotného hodnotiaceho procesu, a to z technického aj finančného hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 239 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(239c)  Mechanizmy kombinovaného financovania v rámci NPE by mali zvýšiť pružnosť harmonogramu predkladania projektov a zjednodušiť a zefektívniť proces identifikácie a financovania projektov. Takisto by mali zvýšiť zodpovednosť a oddanosť zúčastnených finančných inštitúcií a znížiť riziko, že projekty, ktorým sa pridelia granty, sa nepodarí finančne uzavrieť, a preto sa na ne neposkytnú platby.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 239 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(239d)  Mechanizmy kombinovaného financovania v rámci NPE by mali priniesť lepšiu koordináciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi, Komisiou, EIB, národnými podpornými bankami a súkromnými investormi s cieľom vytvoriť a podporiť kvalitný reťazec projektov zameraných na plnenie cieľov politiky NPE.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 240

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(240)  Cieľom nástrojov kombinovaného financovania v rámci NPE by malo byť zvýšenie multiplikačného efektu výdavkov Únie pritiahnutím dodatočných zdrojov od súkromných investorov. Okrem toho by sa malo zabezpečiť, aby podporované akcie boli ekonomicky a finančne životaschopné.

(240)  Cieľom nástrojov kombinovaného financovania v rámci NPE by malo byť zvýšenie multiplikačného efektu výdavkov Únie pritiahnutím dodatočných zdrojov od súkromných investorov, čím sa zabezpečí maximálna miera účasti súkromného sektora. Okrem toho by mali zabezpečiť, aby podporované akcie boli ekonomicky a finančne životaschopné, a pomáhať predchádzať nedostatočnému investičnému pákovému efektu. Mali by prispievať k dosiahnutiu cieľov Únie, ktoré sa týkajú splnenia cieľov stanovených na parížskej konferencii o zmene klímy (COP 21), vytvárania pracovných miest a cezhraničnej prepojenosti. Ak sa na financovanie akcií využívajú NPE aj EFSI, Dvor audítorov by mal vyhodnotiť, či prispievajú k splneniu uvedených cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh   48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 240 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(240a)   Financovanie záručného fondu EIB v rámci EFSI pochádza z rozpočtu Únie. EIB by preto mala mať možnosť systematicky zasahovať s cieľom poskytovať záruky za prvotné straty v spoločných mechanizmoch financovania v prípade operácií, ktoré sa už podporujú z rozpočtu Únie, napríklad NPE a EFSI, s cieľom umožniť a uľahčiť doplnkovosť a účasť súkromných spoluinvestorov v súvislosti s mechanizmami kombinovaného financovania v rámci NPE.

Pozmeňujúci návrh  49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 241

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(241)  S cieľom podporiť realizáciu projektov s najväčšou pridanou hodnotou pre transeurópsku dopravnú sieť týkajúcich sa koridorov základnej siete, cezhraničných projektov a projektov na ostatných úsekoch základnej siete treba zvýšiť flexibilitu pri využívaní viacročného pracovného programu, aby sa umožnilo využitie 95 % finančných rozpočtových prostriedkov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1316/2013.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 241 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(241a)  Vzhľadom na odlišný charakter NPE v odvetví telekomunikácií v porovnaní s NPE v odvetví dopravy a NPE v odvetví energetiky (nižšia priemerná výška grantov, druh nákladov a druh projektov) by sa malo zamedziť zbytočnej záťaži pre príjemcov grantov a členské štáty zúčastnené na súvisiacich opatreniach, a to prostredníctvom nižších nákladov na splnenie povinnosti osvedčovania a bez oslabenia zásady riadneho finančného hospodárenia.

Pozmeňujúci návrh  51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 241 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(241b)  Riadenie mechanizmov kombinovaného financovania by malo vychádzať z hodnotenia ex ante vykonaného podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách a malo by zohľadňovať poznatky získané pri vykonávaní „výzvy týkajúcej sa kombinovaného financovania“ v rámci NPE uvedenej vo viacročnom pracovnom programe NPE na rok 20171a, ktorý bol uverejnený 20. januára 2017. Mechanizmy kombinovaného financovania v rámci NPE by sa mali stanoviť vo viacročnom a/alebo ročných pracovných programoch prijatých podľa článkov 17 a 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/20131b. Komisia by mala zabezpečiť transparentné a včasné predkladanie správ Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní každého mechanizmu kombinovaného financovania.

 

________________

 

1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. januára 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2014)1921, ktorým sa zriaďuje viacročný pracovný program na roky 2014 – 2020 pre finančnú pomoc v oblasti Nástroja na prepájanie Európy - odvetvie dopravy, C(2017)0164.

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129 – 171).

Pozmeňujúci návrh  52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 241 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(241c)  Cieľom mechanizmov kombinovaného financovania v rámci NPE je uľahčiť a zefektívniť podávanie jednej žiadosti pre všetky formy podpory vrátane grantov Únie z NPE a financovania zo súkromného sektora. Cieľom mechanizmov kombinovaného financovania by mala byť optimalizácia postupu podávania žiadostí pre predkladateľov projektov stanovením jednotného postupu hodnotenia, a to z technického aj finančného hľadiska.

Pozmeňujúci návrh  53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 241 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(241d)  Mechanizmami kombinovaného financovania v rámci NPE by sa mala zvýšiť pružnosť, pokiaľ ide o harmonogram predkladania projektov, čím sa zjednoduší a zefektívni proces identifikácie a financovania projektov. Takisto by mali zvýšiť zodpovednosť a oddanosť zúčastnených finančných inštitúcií a znížiť riziko, že projekty, ktorým sa pridelia granty, sa nepodarí finančne uzavrieť, a preto sa na ne neposkytnú platby.

Pozmeňujúci návrh  54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 241 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(241e)  Mechanizmy kombinovaného financovania v rámci NPE by mali priniesť lepšiu koordináciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi, Komisiou, EIB, národnými podpornými bankami a súkromnými investormi s cieľom vytvoriť a podporiť kvalitný reťazec projektov zameraných na plnenie cieľov politiky NPE.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 242

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(242)  V súčasnosti možno využiť na podporu akcií v oblasti infraštruktúry digitálnych služieb iba granty a verejné obstarávanie. Aby sa zabezpečila čo najvyššia efektivita, mali by sa na podporu týchto opatrení sprístupniť aj finančné nástroje.

(242)  V súčasnosti možno využiť na podporu akcií v oblasti infraštruktúry digitálnych služieb iba granty a verejné obstarávanie. Aby sa zabezpečila čo najvyššia efektívnosť fungovania infraštruktúr digitálnych služieb, mali by sa na podporu týchto opatrení sprístupniť aj ďalšie finančné nástroje, ktoré sa v súčasnosti využívajú v rámci NPE, vrátane inovatívnych finančných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 252 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(252a)  Pred navrhnutím revízie tohto nariadenia by Komisia mala vykonať posúdenie vplyvu v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a.

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa článku 278a (nový) sa spravodajcovia domnievajú, že podstatné zmeny navrhované v tomto strednodobom preskúmaní nariadenia o rozpočtových pravidlách neboli predmetom posúdenia vplyvu Komisiou, čo je v rozpore s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva. Spravodajcovia preto zvažujú zaviesť povinné posúdenie vplyvu pre všetky budúce revízie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 253 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(253a)  Poľnohospodárske trhy by mali byť transparentné a informácie o cenách by mali byť dostupné a užitočné pre všetkých zúčastnených. Súčasťou úloh Únie je uľahčovanie transparentnosti na trhu EÚ. Na tento účel by mala nasledujúca reforma SPP posilniť transparentnosť trhu prostredníctvom stredísk monitorovania poľnohospodárskych cien v každom sektore, aby sa zabezpečila nepretržitá analýza poľnohospodárskych trhov podľa segmentov, do ktorej budú zapojené hospodárske zainteresované strany, a aby boli v pravidelných intervaloch k dispozícii relevantné údaje a prognózy.

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 253 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(253b)  V súlade s článkom 42 a článkom 43 ods. 2 ZFEÚ majú mať ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky prednosť pred všetkými pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadenia (ES) č. 2012/2002, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ a zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Odôvodnenie

Technická úprava.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „operácia kombinovaného financovania“ je činnosť vykonávaná v rámci mechanizmu kombinovaného financovania, ktorá kombinuje nenávratné formy pomoci a/alebo finančné nástroje z rozpočtu EÚ a finančné nástroje z rozvojovej alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov. Operácie kombinovaného financovania môžu zahŕňať prípravné kroky vedúce k prípadným investíciám od finančných inštitúcií;

6.  „operácia kombinovaného financovania“ je činnosť vykonávaná v rámci mechanizmu kombinovaného financovania, ktorá kombinuje nenávratné formy pomoci a/alebo finančné nástroje rozpočtu EÚ a finančné nástroje rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj komerčných finančných inštitúcií a investorov bez ohľadu na pravidlo stanovené v článku 201 ods. 4, že plnením rozpočtu Únie môžu byť poverené len verejnoprávne subjekty alebo subjekty poverené vykonávaním verejnej služby. Operácie kombinovaného financovania môžu zahŕňať prípravné kroky vedúce k prípadným investíciám finančných inštitúcií;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh aktualizuje a nahrádza pôvodný pozmeňujúci návrh spravodajcov č. 4. Cieľom je zdôrazniť, že správu finančných prostriedkov EÚ možno zveriť len bankám povereným vykonávaním verejnej služby.

Pozmeňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „mechanizmus kombinovaného financovania“ je mechanizmus vytvorený ako rámec spolupráce medzi Komisiou a rozvojovými alebo inými verejnými finančnými inštitúciami, ako aj komerčnými finančnými inštitúciami a investormi, ktorý je zameraný na plnenie určitých prioritných cieľov a politík Únie v oblasti využívania operácií kombinovaného financovania a iných individuálnych opatrení;

7.  „mechanizmus kombinovaného financovania“ je mechanizmus vytvorený ako rámec spolupráce medzi Komisiou a rozvojovými alebo inými verejnými finančnými inštitúciami, ako aj komerčnými finančnými inštitúciami a investormi, ktorý je zameraný na plnenie určitých prioritných cieľov a politík Únie prostredníctvom využívania operácií kombinovaného financovania a iných individuálnych opatrení bez ohľadu na pravidlo stanovené v článku 201 ods. 4, že plnením rozpočtu Únie môžu byť poverené len verejnoprávne subjekty alebo subjekty poverené vykonávaním verejnej služby;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh aktualizuje a nahrádza pôvodný pozmeňujúci návrh spravodajcov č. 5. Cieľom je zdôrazniť, že správu finančných prostriedkov EÚ možno zveriť len bankám povereným vykonávaním verejnej služby.

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  „plnenie rozpočtu“ je postup zahŕňajúci štádiá správy, implementácie, kontroly a auditu finančných zdrojov Únie, ktorý zahŕňa Komisiu a ďalšie subjekty v závislosti od rôznych metód plnenia;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  „zrušenie viazanosti“ je úkon, ktorým zodpovedný povoľujúci úradník úplne alebo čiastočne zruší vyčlenenie rozpočtových prostriedkov, ktoré sa predtým vyčlenili prostredníctvom rozpočtového záväzku;

Odôvodnenie

Presunuté z dôvodu konzistentnosti z čl. 109 ods. 5: všetky vymedzenia pojmov by mali byť uvedené v článku 2.

Pozmeňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27.  „finančné nástroje“ sú opatrenia finančnej podpory Únie poskytované z rozpočtu s cieľom dosiahnuť jeden alebo viaceré konkrétne ciele politík Únie. Takéto nástroje môžu mať podobu kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, úverov alebo záruk alebo iných nástrojov na rozdelenie rizika a v náležitých prípadoch sa môžu kombinovať s inými formami finančnej podpory alebo s prostriedkami v rámci zdieľaného plnenia alebo s prostriedkami z ERF;

27.  „finančné nástroje“ sú opatrenia finančnej podpory poskytovanej z rozpočtu Únie s cieľom dosiahnuť jeden alebo viaceré konkrétne ciele politík Únie. Takéto nástroje môžu mať podobu kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, úverov alebo záruk, vratných preddavkov alebo iných nástrojov na rozdelenie rizika a v náležitých prípadoch sa môžu kombinovať s inými formami finančnej podpory alebo s prostriedkami v rámci zdieľaného plnenia alebo s prostriedkami z ERF;

Pozmeňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 29 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

29a.  „grant“ je priamy finančný príspevok poskytovaný ako donácia z rozpočtu Únie v rámci priameho plnenia, zdieľaného plnenia a nepriameho plnenia;

Odôvodnenie

Premiestnené z článku 174 ods. 2 z dôvodu konzistentnosti: všetky vymedzenia pojmov by mali byť uvedené v článku 2.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 31 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

31a.  „materiálne príspevky“ sú nefinančné zdroje, ktoré tretie strany bezplatne sprístupnia v prospech príjemcu grantu, vrátane práce dobrovoľníkov, použitia vybavenia, materiálu, zasadacích priestorov a služieb;

Odôvodnenie

Opätovne vložený čl. 183 ods. 2 pravidiel uplatňovania, ktorý Komisia vynechala.

Pozmeňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

34.  „úver“ je dohoda, na základe ktorej sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažnú sumu v dohodnutej výške a na dohodnutý čas, a podľa ktorej je dlžník povinný splatiť uvedenú sumu v dohodnutom čase;

34.  „úver“ je dohoda, na základe ktorej sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažnú sumu v dohodnutej výške a na dohodnutý čas, a podľa ktorej je dlžník povinný splatiť uvedenú sumu v dohodnutom čase; takéto úvery môžu mať formu vratného preddavku;

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom spravodajcov k článku 2 ods. 1 – bod 46a (nový).

Pozmeňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

38.  „multiplikačný účinok“ je investícia od oprávnených konečných príjemcov finančných prostriedkov vydelená sumou príspevku Únie;

38.  „multiplikačný účinok“ je výška získaného súkromného kapitálu vydelená sumou príspevku Únie;

Pozmeňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 38 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

38a.  „výstup“ je konkrétny merateľný a požadovaný výsledok projektu, ktorý je stanovený vopred a od dosiahnutia ktorého závisí náhrada nákladov vzniknutých príjemcovi grantu;

Odôvodnenie

Dvor audítorov vo svojom stanovisku (1/2017) odporúča zahrnúť vymedzenie pojmu „výstup“ do rozpočtových pravidiel (bod 148 stanoviska). Cieľom navrhovaných rozpočtových pravidiel, ako aj sektorových nariadení je klásť väčší dôraz na výsledky a výstupy. Z nedávnych výsledkov auditu však vyplynulo, že existujú významné rozdiely v používaní pojmu „výstup“ v rámci jednotlivých činností Komisie (stanovisko Dvora audítorov 1/2017, bod 147), a preto by sa malo zjednodušiť vymedzenie tohto pojmu.

Pozmeňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 46 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

46a.  „vratný preddavok“ je úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej alebo vo viacerých čiastkových platbách a ktorého podmienky splatenia závisia od výsledku projektu;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu je prevzaté z oznámenia Komisie o rámci pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01). Vratné preddavky nie sú vymedzené v nariadení o rozpočtových pravidlách, čo by mohlo viesť k vytvoreniu právneho vákua vzhľadom na jeho vymedzenie a používanie v oznámeniach EÚ o štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 49 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

49a.  „výsledky“ sú dosiahnutie špecifickej výkonnosti hodnotenej na základe plnenia vopred stanovených čiastkových cieľov či prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti, od ktorého závisí náhrada nákladov vzniknutých príjemcovi grantu;

Odôvodnenie

Dvor audítorov vo svojom stanovisku (1/2017) odporúča zahrnúť vymedzenie pojmu „výsledky“ do rozpočtových pravidiel (bod 148 stanoviska). Cieľom navrhovaných rozpočtových pravidiel, ako aj sektorových nariadení je klásť väčší dôraz na výsledky a výstupy. Z nedávnych výsledkov auditu však vyplynulo, že existujú významné rozdiely v používaní pojmu „výsledky“ v rámci jednotlivých činností Komisie (stanovisko Dvora audítorov 1/2017, bod 147), a preto by sa malo zjednodušiť vymedzenie tohto pojmu.

Pozmeňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 51 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

51a.  „riadne finančné hospodárenie“ je zásada plnenia rozpočtu Únie hospodárnym a efektívnym spôsobom pri dodržiavaní zákonnosti a riadnosti;

Pozmeňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 60 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

60a.  „dobrovoľník“ je osoba, ktorá vykonáva neplatenú nepovinnú činnosť pre neziskovú organizáciu.

Pozmeňujúci návrh74

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje získané podľa tohto nariadenia sa spracúvajú v súlade so smernicou 95/46/ES (28) a nariadením (ES) č. 45/2001.Záujemca alebo uchádzač v prípade postupu verejného obstarávania, žiadateľ v prípade postupu udeľovania grantov, expert v prípade postupu výberu expertov, žiadateľ v prípade súťaže o ceny alebo osoba alebo subjekt zúčastňujúce sa na postupe implementácie finančných prostriedkov Únie podľa článku 61 ods. 1 písm. c), ako aj príjemca grantu, dodávateľ, platený externý expert, každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú cenu alebo implementujú finančné prostriedky Únie podľa článku 61 ods. 1 písm. c), sú informovaní o tejto skutočnosti.

Osobné údaje získané podľa tohto nariadenia sa spracúvajú v súlade s nariadeniami (ES) č. 45/2001 a (EÚ) č. 2016/679.Záujemca alebo uchádzač v prípade postupu verejného obstarávania, žiadateľ v prípade postupu udeľovania grantov, expert v prípade postupu výberu expertov, žiadateľ v prípade súťaže o ceny alebo osoba alebo subjekt zúčastňujúce sa na postupe implementácie finančných prostriedkov Únie podľa článku 61 ods. 1 písm. c), ako aj príjemca grantu, dodávateľ, platený externý expert, každá osoba alebo každý subjekt, ktorý prijíma cenu alebo implementuje finančné prostriedky Únie podľa článku 61 ods. 1 písm. c), sa informuje o tejto skutočnosti.

_________________

 

28 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadny výdavok nemôže byť viazaný ani povolený, ak presahuje výšku schválených rozpočtových prostriedkov.

2.  Žiadny výdavok nemôže byť viazaný ani povolený, ak presahuje výšku schválených rozpočtových prostriedkov, s výnimkou výdavkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za finančné nástroje, výdavkov z pripísaných príjmov a výdavkov na budovy.

Odôvodnenie

Trojstĺpcový dokument, ktorý poskytla Komisia, uvádza tieto výnimky. Spravodajcovia sa domnievajú, že ak tieto výnimky existujú v praxi, mali by byť z dôvodov transparentnosti výslovne uvedené v nariadení.

Pozmeňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade nediferencovaných rozpočtových prostriedkov sa môže rozlišovať medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi. Vymedzenie týchto kategórií a podávanie správ o nich stanoví v usmerneniach Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, Radou a Dvorom audítorov.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zrušenie viazanosti rozpočtových prostriedkov

Zrušenie rozpočtových prostriedkov z dôvodu zrušenia viazanosti

Odôvodnenie

Obsah sa týmto pozmeňujúcim návrhom nemení, iba sa spresňuje terminológia. Aby bol text čo najzrozumiteľnejší, je potrebné vždy jasne rozlišovať medzi zrušením rozpočtových prostriedkov a zrušením viazanosti rozpočtových prostriedkov, pričom zrušenie viazanosti poukazuje na zrušenie vyčlenenia (= zrušenie predchádzajúcich rozpočtových záväzkov). Toto odôvodnenie sa vzťahuje aj na nasledujúce pozmeňujúce návrhy spravodajcov k článkom 13 a 14.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že sa zruší viazanosť rozpočtových prostriedkov v ktoromkoľvek rozpočtovom roku nasledujúcom po rozpočtovom roku, v ktorom boli rozpočtové prostriedky viazané, v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania akcií, na ktoré boli účelovo viazané, príslušné rozpočtové prostriedky sa zrušia, pokiaľ nie je v článku 14 ods. 3 stanovené inak.

1.  V prípade, že sa rozpočtové záväzky zrušia v súlade s článkom 112 v ktoromkoľvek rozpočtovom roku nasledujúcom po rozpočtovom roku, v ktorom bol záväzok prijatý, v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania akcií, na ktoré boli vyčlenené, zrušia sa aj rozpočtové prostriedky zodpovedajúce takýmto zrušeniam viazanosti, pokiaľ nie je v článku 14 stanovené inak.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu spravodajcov k názvu tohto článku. Odkaz na odsek 3 je zbytočný, pretože v článku 14 sa už nariadenie 1303/2013 spomína. Z dôvodu jasnosti sa teda vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade súm, ktoré musia byť viazané až do 31. marca v súlade s článkom 12 ods. 2, ak sa viazanosť zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov po 31. marci zruší, musia byť zrušené.

2.  V prípade, že boli sumy zaviazané do 31. marca roku n+1 v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. a), ale ich viazanosť sa po tomto dátume zruší, príslušné rozpočtové prostriedky sa zrušia.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu spravodajcov k názvu tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Viazanosť rozpočtových prostriedkov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa automaticky zruší v súlade s uvedeným nariadením.

3.  Pokiaľ ide o výdavkové operácie, ktoré upravuje nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, viazanosť rozpočtových prostriedkov sa zruší automaticky v súlade s uvedeným nariadením.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu spravodajcov k názvu tohto článku. Tento odsek by možno bolo lepšie umiestniť do článku 112 (Lehoty pre záväzky).

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Viazanosť rozpočtových prostriedkov uvedených v nariadení (EÚ) č. 514/2014 sa automaticky zruší v súlade s uvedeným nariadením.

4.  Pokiaľ ide o výdavkové operácie, ktoré upravuje nariadenie (EÚ) č. 514/2014, viazanosť rozpočtových prostriedkov sa zruší automaticky v súlade s uvedeným nariadením.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu spravodajcov k názvu tohto článku. Tento odsek by možno bolo lepšie umiestniť do článku 112 (Lehoty pre záväzky).

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa neuplatňujú na vonkajšie pripísané príjmy uvedené v článku 20 ods. 2.

5.  Tento článok sa neuplatňuje na vonkajšie pripísané príjmy uvedené v článku 20 ods. 2.

Odôvodnenie

Zjednodušenie. Význam sa nemení.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opätovné sprístupnenie rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť sa zrušila

Opätovné sprístupnenie rozpočtových prostriedkov zodpovedajúcich zrušeniu viazanosti

Odôvodnenie

Pozri článok 13 (názov).

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila, uvedené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadení (EÚ) č. 223/201431 sa môžu opäť sprístupniť v prípade závažnej chyby, ktorá vznikla výlučne na strane Komisie.

Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce zrušeniam viazanosti uvedené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadení (EÚ) č. 223/201431 sa môžu opäť sprístupniť v prípade zrejmej chyby, ktorá vznikla výlučne na strane Komisie.

__________________

__________________

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

Odôvodnenie

Pozri článok 13 (názov).

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila, sa opäť sprístupnia v prípade:

2.  Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce zrušeniam viazanosti sa opäť sprístupnia v prípade:

Odôvodnenie

Pozri článok 13 (názov).

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zrušenia viazanosti rozpočtových prostriedkov určených na program na základe opatrení týkajúcich sa uplatňovania výkonnostnej rezervy zriadenej článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

a)  zrušenia viazanosti v rámci programu na základe opatrení týkajúcich sa uplatňovania výkonnostnej rezervy zriadenej článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

Odôvodnenie

Pozri článok 13 (názov).

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zrušenia viazanosti rozpočtových prostriedkov určených na program venovaný osobitnému finančnému nástroju v prospech MSP po ukončení účasti členského štátu na danom finančnom nástroji, ako je uvedené v článku 39 ods. 2 siedmom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

b)  zrušenia viazanosti v rámci programu venovaného osobitnému finančnému nástroju v prospech MSP po ukončení účasti členského štátu na danom finančnom nástroji, ako je uvedené v článku 39 ods. 2 siedmom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Odôvodnenie

Pozri článok 13 (názov).

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená v roku n-2, sa opäť sprístupnia pre krízovú rezervu Európskej únie v rámci rozpočtového postupu na rok n.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, sa rozpočtové prostriedky z roku n-2 zodpovedajúce zrušeniam viazanosti v roku n opäť sprístupnia pre krízovú rezervu Európskej únie v rámci rozpočtového postupu na rok n.

Odôvodnenie

Pozri článok 13 (názov).

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Viazané rozpočtové prostriedky zodpovedajúce výške rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť sa zrušila v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania príslušných výskumných projektov, sa môžu opäť sprístupniť v rámci ročného rozpočtového postupu v prospech výskumného programu, do ktorého projekty patria, alebo v prospech jeho nástupcu.

4.  Viazané rozpočtové prostriedky zodpovedajúce sume zrušení viazanosti v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania príslušných výskumných projektov sa môžu v rámci ročného rozpočtového postupu takisto opäť sprístupniť v prospech výskumného programu, do ktorého projekty patria, alebo v prospech jeho nástupcu.

Odôvodnenie

Pozri článok 13 (názov).

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak si to vyžaduje kontinuita činnosti Únie, Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou môže na návrh Komisie schváliť poskytnutie výdavkov presahujúcich jednu predbežnú dvanástinu, ale nepresahujúcich súčet štyroch dočasných dvanástin, z čoho je vyňatá tá dvanástina, ktorá sa sprístupnila automaticky, okrem riadne odôvodnených prípadov, tak na záväzky, ako aj na platby, a to nad rámec predbežných dvanástin poskytnutých automaticky v súlade s odsekmi 1 a 2. Rozhodnutie o schválení bezodkladne postúpi Európskemu parlamentu.

Ak si to vyžaduje kontinuita činnosti Únie, Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou môže na návrh Komisie schváliť výdavky presahujúce jednu predbežnú dvanástinu, ale nepresahujúce súčet štyroch dočasných dvanástin, okrem riadne odôvodnených prípadov, tak na záväzky, ako aj na platby, a to nad rámec predbežných dvanástin poskytnutých automaticky v súlade s odsekmi 1 a 2. Rozhodnutie o schválení bezodkladne postúpi Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

Spravodajcovia odporúčajú návrat k zneniu nariadenia č. 966/2012 (kde sa povoľujú iba štyri dočasné dvanástiny).

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  finančné príspevky od členských štátov, tretích krajín a subjektov, ktoré neboli zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome, určené na určité akcie alebo programy financované Úniou, ako aj na doplnkové programy výskumu a technologického vývoja, a spravované Komisiou v ich mene;

a)  osobitné dodatočné finančné príspevky od členských štátov, tretích krajín a subjektov, ktoré neboli zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome, na určité akcie alebo programy financované Úniou, ako aj na doplnkové programy výskumu a technologického vývoja, a spravované Komisiou v ich mene;

Odôvodnenie

Cieľom objasnenia je zdôrazniť, že „bežné“ finančné príspevky členských štátov netvoria vonkajšie pripísané príjmy.

Pozmeňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  zdroje pochádzajúce z členských štátov, ktoré neplnia podmienky nápravného alokačného mechanizmu zriadeného podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na základe osobitných vnútorných pravidiel Únie môžu inštitúcie a subjekty výnimočne povoliť nepeňažné podnikové sponzorstvo za predpokladu, že:

2.  Na základe osobitných vnútorných pravidiel, ktoré sa uverejnia na ich príslušných webových stránkach, môžu inštitúcie a orgány Únie výnimočne prijať nepeňažné sponzorské príspevky podnikov za predpokladu, že:

Pozmeňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  pokiaľ ide o transparentnosť, zverejnia sa všetky údaje týkajúce sa sponzorských príspevkov a sponzorov;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu uskutočňovať presuny v rámci článkov a v rámci každej kapitoly bez toho, aby o tom vopred informovala Európsky parlament a Radu. Takisto môže uskutočniť presuny z jednej kapitoly do druhej v rámci tej istej hlavy až do maximálnej výšky 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, a to bez toho, aby o tom vopred informovala Európsky parlament a Radu.

4.  Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu uskutočňovať presuny v rámci článkov bez toho, aby o tom vopred informovala Európsky parlament a Radu.

Odôvodnenie

Spravodajcovia navrhujú, aby sa ďalej neoslabovali právomoci rozpočtového orgánu, a teda aby sa zachovali aktuálne platné ustanovenia (zrušenie zmien navrhnutých Komisiou).

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pokiaľ ide o operačné výdavky, presúvať rozpočtové prostriedky medzi kapitolami v rámci tej istej hlavy alebo medzi dvoma rozličnými hlavami, na ktoré sa uplatňuje ten istý základný akt, vrátane kapitol administratívnej podpory, a to až do maximálnej výšky 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje;

c)  pokiaľ ide o operačné výdavky, presúvať rozpočtové prostriedky medzi kapitolami v rámci tej istej hlavy až do maximálnej výšky 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje;

Odôvodnenie

Napriek kladnému stanovisku Dvora audítorov k tejto zmene navrhovanej Komisiou sa spravodajcovia domnievajú, že by poškodila transparentnosť, a nepokladajú to za problém flexibility. Práva rozpočtového orgánu by sa nemali ďalej oslabovať.

Pozmeňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pokiaľ ide o Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ), presúvať rozpočtové prostriedky z rezervy do príslušného riadku po prijatí rozhodnutia o mobilizácii fondu Európskym parlamentom a Radou;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Mal by sa zachovať dohľad rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely prvého pododseku písm. c) sú povolené autonómne presuny z riadkov výdavkov na administratívnu podporu do príslušných operačných riadkov.

vypúšťa sa

(Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu k článku 28 ods. 1 písm. c).)

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrhy na presuny platobných rozpočtových prostriedkov do fondov spravovaných v rámci zdieľaného plnenia s výnimkou EPZF môže Komisia predkladať Európskemu parlamentu a Rade do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka. Presun platobných rozpočtových prostriedkov možno vykonať z ktorejkoľvek položky rozpočtu. Šesťtýždňová lehota uvedená v odseku 3 sa skráti na tri týždne.

Návrhy na presuny platobných rozpočtových prostriedkov do fondov spravovaných v rámci zdieľaného plnenia s výnimkou EPZF môže Komisia predkladať Európskemu parlamentu a Rade do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka. Presun platobných rozpočtových prostriedkov možno vykonať z ktorejkoľvek položky rozpočtu.

Odôvodnenie

Skrátenie rokovacieho obdobia, ktoré navrhla Komisia, je nezlučiteľné s vnútornými postupmi EP a výboru BUDG.

Pozmeňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Šesťtýždňová lehota uvedená v odseku 4 sa skráti na tri týždne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Návrh na presun je schválený, ak v uvedenej lehote šiestich týždňov nastane niektorá z týchto situácií:

6.  Návrh na presun je schválený, ak v uvedenej lehote šiestich týždňov Európsky parlament ani Rada nerozhodne o zmene alebo zamietnutí návrhu na presun.

Odôvodnenie

Zjednodušenie. Podstata sa nemení.

Pozmeňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Európsky parlament a Rada návrh schvália;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zjednodušenie. Pozri vyššie.

Pozmeňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Európsky parlament alebo Rada návrh schváli a druhá inštitúcia sa zdrží konania;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zjednodušenie. Pozri vyššie.

Pozmeňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Európsky parlament a Rada sa zdržia konania alebo neprijmú rozhodnutie o zmene alebo zamietnutí návrhu na presun.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zjednodušenie. Pozri vyššie.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  presun predstavuje menej ako 10 % rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, alebo nepresahuje 5 000 000 EUR;

a)  presun predstavuje menej ako 10 % rozpočtových prostriedkov v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, a nepresahuje 5 000 000 EUR;

Odôvodnenie

Návrh Komisie má za následok obmedzenie súčasného dohľadu rozpočtového orgánu nad presunmi, keďže by sa lehota, ktorá je k dispozícii na preskúmanie niektorých presunov presahujúcich 5 000 000 EUR, skrátila zo šiestich na tri týždne.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odsek 1 sa nevzťahuje na vnútorné pripísané príjmy v prípade, že neexistujú identifikované potreby umožňujúce, aby sa takéto príjmy použili na účel, na ktorý sú pripísané.

3.  Odsek 1 sa nevzťahuje na vnútorné pripísané príjmy v prípade, že neexistujú identifikované potreby umožňujúce, aby sa takéto príjmy použili na účel, na ktorý sú pripísané. V takýchto prípadoch sa uplatňuje postup stanovený v článku 29.

Odôvodnenie

Spravodajcovia podporujú dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o vnútorné pripísané príjmy, pre ktoré nie sú stanovené potreby. V takýchto prípadoch by sa však mali uplatňovať pravidlá pre neautonómne presuny.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Presuny z rezervy pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa považujú za schválené Európskym parlamentom a Radou po prijatí rozhodnutia o mobilizácii fondu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Mal by sa zachovať dohľad rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rozpočtové prostriedky musia byť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a teda sa musia implementovať v súlade s týmito zásadami:

1.  Rozpočtové prostriedky sa používajú a rozpočet Únie sa plní v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a teda pri dodržaní týchto zásad:

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výsledky sa oznamujú Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 39 ods. 3 písm. h) a článkom 239 ods. 1 písm. b) bodom ii).

c)  pokrok a problémy pri dosahovaní uvedených cieľov sa oznamujú Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 39 ods. 3 písm. h) a článkom 239 ods. 1 písm. b) bodom ii).

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ciele uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo vymedzené. Ukazovatele výkonnosti použité na sledovanie ich plnenia sa určia až po úroveň jednotlivých činností a musia sa vzťahovať na všetky odvetvia.

Odôvodnenie

Spravodajcovia sa domnievajú, že „ciele SMART“ zo súčasnej verzie nariadenia o rozpočtových pravidlách sú stále relevantné a mali by byť opätovne začlenené do návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Programy a činnosti spojené so značnými výdavkami podliehajú hodnoteniu ex ante a retrospektívnemu hodnoteniu (ďalej len „hodnotenie“), pričom každé takéto hodnotenie je úmerné stanoveným cieľom a výdavkom.

1.  Programy a činnosti spojené so značnými výdavkami s mobilizovanými zdrojmi presahujúcimi 5 000 000 EUR podliehajú posúdeniu vplyvu a hodnoteniu ex post (ďalej len „hodnotenie“), ktoré sú úmerné cieľom a výdavkom.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcov k článku 32 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hodnotenia ex ante na podporu prípravy programov a činností sú založené na dôkazoch o výkonnosti súvisiacich programov alebo činností a identifikujú a analyzujú problémy, ktoré je potrebné riešiť, pridanú hodnotu EÚ, ciele, očakávané vplyvy rôznych možností a mechanizmy monitorovania a hodnotenia.

2.  Posúdenia vplyvu podporujúce prípravu programov a činností sú založené na dôkazoch o výkonnosti súvisiacich programov alebo činností a identifikujú a analyzujú problémy, ktoré je potrebné riešiť, pridanú hodnotu EÚ, ciele, dostupné možnosti politiky vrátane rizík, ktoré s nimi súvisia, očakávané vplyvy rôznych možností, najmä akékoľvek hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy, a mechanizmy monitorovania a hodnotenia, ktoré sú potrebné na ich meranie, najvhodnejší spôsob implementácie preferovanej možnosti alebo možností, vnútornú súdržnosť a vzťahy s inými relevantnými nástrojmi, objem rozpočtových prostriedkov, ľudských zdrojov a iných administratívnych výdavkov, ktoré sa majú vyčleniť s náležitým zohľadnením nákladovej účinnosti, a skúsenosti získané v minulosti.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcov k článku 32 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Retrospektívne hodnotenia posudzujú výkonnosť programu alebo činnosti vrátane takých aspektov, ako sú účinnosť, účelnosť, súlad, relevantnosť a pridaná hodnota EÚ. Vykonávajú sa pravidelne a v dostatočnom predstihu tak, aby ich zistenia mohli byť zohľadnené pri hodnoteniach ex ante, ktoré slúžia na podporu prípravy súvisiacich programov a činností.

3.  Hodnotenia ex post posudzujú výkonnosť programu alebo činnosti vrátane takých aspektov, ako sú účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, súdržnosť, relevantnosť a pridaná hodnota EÚ. Zohľadňujú pritom výsledky monitorovania na základe ukazovateľov výkonnosti, ako sa uvádza v článku 31 ods. 2. Vykonávajú sa pravidelne, a najmenej každých šesť rokov v prípade programov a činností spojených so značnými výdavkami, a v dostatočnom predstihu tak, aby sa zistenia mohli zohľadniť pri posúdeniach vplyvu, ktoré slúžia na podporu prípravy súvisiacich programov a činností.

Odôvodnenie

Dodatok k pozmeňujúcemu návrhu 34. Terminológia „hodnotení“ by sa mala zosúladiť s Medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva a usmerneniami pre lepšiu právnu reguláciu. Okrem toho sa opätovne zaviedlo znenie článku 18 súčasných pravidiel uplatňovania v súvislosti s programami a činnosťami spojenými so značnými výdavkami.

Pozmeňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ku každému návrhu alebo iniciatíve, ktoré legislatívnemu orgánu predloží Komisia, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) alebo členský štát a ktoré môžu mať vplyv na rozpočet vrátane zmien počtu pracovných miest, sa pripojí finančný výkaz a hodnotenie ex ante stanovené v článku 32.

Ku každému návrhu alebo iniciatíve, ktoré legislatívnemu orgánu predloží Komisia, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) alebo členský štát a ktoré môžu mať vplyv na rozpočet vrátane zmien počtu pracovných miest, sa pripojí finančný výkaz a posúdenie vplyvu stanovené v článku 32.

Odôvodnenie

Jednotná terminológia v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi spravodajcov k článku 32.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade viacročných operácií finančný výkaz obsahuje predbežný súpis ročných požiadaviek z hľadiska rozpočtových prostriedkov a pracovných miest, vrátane pracovných miest pre externých zamestnancov, a hodnotenie ich finančného vplyvu zo strednodobého hľadiska.

V prípade viacročných operácií finančný výkaz obsahuje predbežný súpis ročných požiadaviek z hľadiska rozpočtových prostriedkov a pracovných miest, vrátane pracovných miest pre externých zamestnancov, a hodnotenie ich finančného vplyvu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  dosiahnutie cieľov výkonnosti, ako sa uvádza v článku 31 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  postupy na monitorovanie účinnosti a efektívnosti a na uskutočnenie následných opatrení v súvislosti so zistenými nedostatkami a odchýlkami vo vnútornej kontrole;

e)  postupy na monitorovanie účinnosti a efektívnosti;

Odôvodnenie

Následné kroky v súvislosti so zistenými nedostatkami vo vnútornej kontrole sú dôležité, a preto by sa im malo venovať samostatné písmeno – pozri nasledujúci pozmeňujúci návrh spravodajcov.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  postupy uskutočnenia následných krokov v súvislosti so zistenými nedostatkami a odchýlkami vo vnútornej kontrole.

Odôvodnenie

Pozri predošlé písmeno e).

Pozmeňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočty sa uverejnia do troch mesiacov odo dňa, keď sa vyhlásia za prijaté s konečnou platnosťou.

Rozpočty sa uverejnia v jednom z úradných jazykov Únie do štyroch týždňov odo dňa, keď sa vyhlásia za prijaté s konečnou platnosťou, zatiaľ čo ostatné jazykové verzie sa uverejnia do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa rozpočty vyhlásia za prijaté s konečnou platnosťou.

Pozmeňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o príjemcoch finančných prostriedkov Únie implementovaných v rámci priameho plnenia sa zverejňujú na webovom sídle inštitúcií Únie do 30. júna roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, v ktorom boli tieto finančné prostriedky právne viazané.

Informácie o príjemcoch finančných prostriedkov Únie implementovaných v rámci priameho plnenia sa zverejňujú na webovom sídle inštitúcií Únie a v systéme finančnej transparentnosti do 30. júna roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, v ktorom boli tieto finančné prostriedky právne zaviazané.

Pozmeňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia s pomocou členských štátov vhodným spôsobom a včas sprístupní informácie o príjemcoch finančných prostriedkov, ako aj povahe a účele opatrenia financovaného z rozpočtu, ak sa toto opatrenie implementuje v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. b).

 

Povinnosť stanovená v prvom pododseku sa vzťahuje aj na miestne orgány pri plnení rozpočtu Únie.

 

Informácie o príjemcoch finančných prostriedkov Únie implementovaných v rámci zdieľaného plnenia sa zverejňujú na webovom sídle inštitúcií Únie do 30. júna roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, v ktorom boli tieto finančné prostriedky právne zaviazané.

 

Informácie uvedené v prvom pododseku sa sprístupňujú za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti a bezpečnosti, najmä ochrany osobných údajov, a zahŕňajú tieto údaje:

 

a)   meno príjemcu finančných prostriedkov;

 

b)   lokalitu príjemcu finančných prostriedkov;

 

c)   právne viazanú sumu;

 

d)   povahu a účel opatrenia.

 

Na účely písmena b) štvrtého pododseku pojem „lokalita“ znamená:

 

i)   adresu príjemcu finančných prostriedkov, ak ním je právnická osoba;

 

ii)   región na úrovni NUTS 2, ak je príjemcom finančných prostriedkov fyzická osoba.

 

Tieto informácie sa zverejňujú len v prípade cien, grantov a zákaziek udelených na základe súťaže, postupu udeľovania grantov alebo postupu verejného obstarávania a v prípade expertov vybraných podľa článku 230 ods. 2. Nezverejňujú sa informácie o:

 

i)  podporách na vzdelávanie vyplácaných fyzickým osobám, ani inej priamej podpore vyplácanej najodkázanejším fyzickým osobám, ako sa uvádza v článku 185 ods. 4 písm. b);

 

ii)   zákazkách s veľmi nízkou hodnotou udeľovaných expertom vybraným podľa článku 230 ods. 2, ako aj zákazkách s veľmi nízkou hodnotou, ktorá je nižšia ako suma uvedená v bode 14.4 prílohy.

 

V prípade, že informácie nie sú zverejnené priamo na príslušnej stránke webového sídla inštitúcií Únie, táto webová stránka obsahuje minimálne odkaz na adresu webového sídla, na ktorom možno tieto informácie nájsť.

 

Ak ide o fyzické osoby, zverejnenie informácií sa obmedzí na meno a lokalitu príjemcu finančných prostriedkov, právne viazanú sumu a účel opatrenia. Zverejnenie týchto údajov vychádza z príslušných kritérií, ako sú frekvencia či druh alebo význam opatrenia. Pokiaľ ide o osobné údaje, informácie sa odstránia dva roky po skončení rozpočtového roka, v ktorom bola suma právne zaviazaná. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, ktorých oficiálny názov označuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

 

Od zverejnenia informácií sa upustí, ak by tým mohli byť ohrozené práva a slobody dotknutých jednotlivcov zaručené Chartou základných práv Európskej únie alebo poškodené obchodné záujmy príjemcov finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o konečných príjemcoch finančných prostriedkov poskytovaných prostredníctvom finančných nástrojov, ktorí dostávajú podporu z rozpočtu Únie nižšiu ako 500 000 EUR, sa obmedzia na štatistické údaje získané v súlade s príslušnými kritériami, ako sú zemepisná poloha, hospodárska typológia príjemcov finančných prostriedkov, druh poskytnutej podpory a oblasti politiky Únie, v rámci ktorej bola táto podpora poskytnutá.

Informácie o konečných príjemcoch finančných prostriedkov poskytovaných prostredníctvom finančných nástrojov, ktorí dostávajú podporu z rozpočtu Únie nižšiu ako 200 000 EUR, sa obmedzia na štatistické údaje agregované v súlade s príslušnými kritériami, ako sú zemepisná poloha, hospodárska typológia príjemcov finančných prostriedkov, druh poskytnutej podpory a oblasť politiky Únie, v rámci ktorej bola táto podpora poskytnutá.

Pozmeňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zverejnené informácie uvedené v tomto článku sú k dispozícii na jedinom webovom sídle, za ktoré zodpovedá Komisia.

Pozmeňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pred predložením návrhu rozpočtu Komisia uskutoční konzultácie s občanmi.

Odôvodnenie

Spoluspravodajcovia vítajú myšlienku väčšieho zapojenia občanov, ako to navrhuje Komisia v článku 54 ods. 3, a domnievajú sa, že by sa to malo vzťahovať aj na zostavovanie ročného rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  údaje o počte skutočne obsadených pracovných miest na začiatku roka, v ktorom sa predkladá návrh rozpočtu, s uvedením ich rozdelenia podľa triedy a administratívnej jednotky,

iii)  údaje o počte skutočne obsadených pracovných miest na začiatku roka, v ktorom sa predkladá návrh rozpočtu, s uvedením ich rozdelenia podľa triedy, administratívnej jednotky a pohlavia,

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – písmeno h – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  aktualizované údaje o dosahovaní cieľov programu;

iii)  aktualizované údaje o dosahovaní cieľov programu uvedených v článku 31;

Pozmeňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  porovnávaciu tabuľku zahŕňajúcu návrh Komisie na rozpočet ostatných inštitúcií a pôvodné odhady ostatných inštitúcií zaslané Komisii;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviazať Komisiu, aby do svojho návrhu rozpočtu doplnila pôvodný rozpočet prijatý jednotlivými inštitúciami, aby sa jednostranné zmeny vykonané Komisiou stali viditeľnými a transparentnými.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  celkovú sumu rezerv na riziká a záväzky, ako aj akúkoľvek informáciu o expozícii Únie voči finančnému riziku;

i)  celkovú sumu rezerv na riziká a záväzky, ako aj akúkoľvek informáciu o expozícii Únie voči finančnému riziku vrátane akéhokoľvek podmieneného záväzku;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  výkonnosť finančného nástroja vrátane uskutočnených investícií, cieľový pákový efekt a dosiahnutý pákový efekt;

k)  výkonnosť finančného nástroja vrátane uskutočnených investícií, cieľového pákového efektu, dosiahnutého pákového efektu a výšky doteraz získaného súkromného kapitálu;

Pozmeňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tento pracovný dokument obsahuje aj prehľad administratívnych výdavkov vyplývajúcich z poplatkov za správu a iných finančných a prevádzkových poplatkov zaplatených za riadenie finančných nástrojov, a to v celkovej hodnote a podľa jednotlivých strán zodpovedných za správu a finančných nástrojov.

Tento pracovný dokument obsahuje aj osobitné informácie o desiatich finančných nástrojoch s najhoršou výkonnosťou, ako aj prehľad administratívnych výdavkov vyplývajúcich z poplatkov za správu a iných finančných a prevádzkových poplatkov zaplatených za riadenie finančných nástrojov, a to v celkovej hodnote a podľa jednotlivých strán zodpovedných za správu a jednotlivých finančných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak Komisia využíva trustové fondy Únie, pripojí k návrhu rozpočtu pracovný dokument o činnostiach podporovaných z trustových fondov Únie, o ich implementácii a výkonnosti.

6.  Ak Komisia využíva trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, pripojí k návrhu rozpočtu podrobný pracovný dokument o činnostiach podporovaných z týchto trustových fondov, o ich implementácii, výkonnosti a nákladoch na riadenie, o príspevkoch iných než príspevky Únie a predbežné hodnotenie toho, ako sú splnené podmienky článku 227 ods. 3. V pracovnom dokumente sa uvedie aj to, ako uvedené činnosti prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v základnom akte nástroja, z ktorého bol poskytnutý príspevok Únie do trustových fondov.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcim návrhom k článku 227.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Pracovný dokument uvedený v odseku 6 tiež obsahuje:

9.  Pracovný dokument uvedený v odseku 8 tiež obsahuje:

Odôvodnenie

Oprava.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S výnimkou náležite odôvodnených mimoriadnych okolností predkladá Komisia svoje návrhy opravných rozpočtov najneskôr do 15. októbra každého rozpočtového roka súčasne Európskemu parlamentu a Rade. K žiadostiam o opravné rozpočty od ostatných inštitúcií môže pripojiť stanovisko.

3.  S výnimkou náležite odôvodnených mimoriadnych okolností predkladá Komisia svoje návrhy opravných rozpočtov do 1. septembra každého rozpočtového roka súčasne Európskemu parlamentu a Rade. K žiadostiam o opravné rozpočty od ostatných inštitúcií môže pripojiť stanovisko.

Odôvodnenie

Opätovne vložená predchádzajúca lehota z čl. 41 ods. 3 nariadenia č. 966/2012.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočtový oddiel Komisie môže obsahovať „zápornú rezervu“ obmedzenú na maximálnu výšku 400 000 000 EUR. Takáto rezerva, ktorá sa zahrnie do samostatnej hlavy, obsahuje len platobné rozpočtové prostriedky.

Rozpočtový oddiel Komisie môže obsahovať „zápornú rezervu“ obmedzenú na maximálnu výšku 200 000 000 EUR. Takáto rezerva, ktorá sa zahrnie do samostatnej hlavy, obsahuje len platobné rozpočtové prostriedky.

Odôvodnenie

Opätovne vložené predchádzajúce sumy z čl. 47 nariadenia č. 966/2012, ako to navrhol Európsky dvor audítorov (pozri bod 53 stanoviska č. 1/2017).

Pozmeňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

va)  všetky príjmy a výdavky v rámci príslušných európskych rozvojových fondov zaradené do osobitného rozpočtového riadku v rámci oddielu Komisie;

Odôvodnenie

Zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – bod vi

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vi)  príslušné poznámky ku každej časti, ako sú uvedené v článku 45 ods. 1. Poznámky k rozpočtu obsahujú odkazy na základný akt, ak takýto právny akt existuje, ako aj všetky príslušné vysvetlenia týkajúce sa povahy a účelu rozpočtových prostriedkov;

vi)  príslušné poznámky ku každej časti, ako sú uvedené v článku 45 ods. 1, vrátane zdôraznených dodatočných poznámok, ktoré odhlasovali Európsky parlament a Rada. Poznámky k rozpočtu obsahujú odkazy na základný akt, ak takýto právny akt existuje, ako aj všetky príslušné vysvetlenia týkajúce sa povahy a účelu rozpočtových prostriedkov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh má za cieľ zabrániť situáciám, keď výsledok rozpočtového trialógu nie je primerane zohľadnený v poznámkach v konečnom rozpočte, ako sa stávalo v minulosti.

Pozmeňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celková suma rozpočtových prostriedkov na pilotné projekty neprekročí v žiadnom rozpočtovom roku 40 000 000 EUR;

Celková suma rozpočtových prostriedkov na pilotné projekty neprekročí v žiadnom rozpočtovom roku 40 000 000 EUR, s výnimkou pilotných projektov navrhnutých Komisiou a prijatých Európskym parlamentom a Radou.

Odôvodnenie

Pilotné projekty a prípravné akcie navrhnuté Komisiou by mali ísť nad rámec stropu uvedeného v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh     138

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celková suma rozpočtových prostriedkov na nové prípravné akcie uvedené v tomto písmene neprekročí v žiadnom rozpočtovom roku 50 000 000 EUR a celková suma rozpočtových prostriedkov skutočne viazaných na prípravné akcie neprekročí 100 000 000 EUR;

Celková suma rozpočtových prostriedkov na nové prípravné akcie uvedené v tomto písmene neprekročí v žiadnom rozpočtovom roku 50 000 000 EUR a celková suma rozpočtových prostriedkov skutočne viazaných na prípravné akcie neprekročí 100 000 000 EUR. Táto suma nezahŕňa prípravné akcie, ktoré navrhla Komisia a ktoré prijali Európsky parlament a Rada.

Odôvodnenie

Pilotné projekty a prípravné akcie navrhnuté Komisiou by mali ísť nad rámec stropu uvedeného v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia deleguje na ostatné inštitúcie právomoci potrebné na implementáciu rozpočtových oddielov, ktoré sa ich týkajú.

1.  Ostatné inštitúcie sú zodpovedné za plnenie tých rozpočtových oddielov, ktoré sa ich týkajú.

Odôvodnenie

Objasnenie – reálne neexistuje rozhodnutie Komisie, ktorým by sa udeľovali takéto právomoci.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže uzavrieť dohody s ostatnými inštitúciami Únie s cieľom uľahčiť implementáciu rozpočtových prostriedkov, najmä administratívnych, ktorými sa upravuje poskytovanie služieb, dodávanie tovaru, uskutočňovanie stavebných prác alebo plnenie zákaziek na nehnuteľnosti.

2.  Inštitúcie Únie môžu medzi sebou uzatvárať dohody s cieľom uľahčiť implementáciu rozpočtových prostriedkov, najmä administratívne dohody, ktorými sa upravuje poskytovanie služieb, dodávanie tovaru, uskutočňovanie stavebných prác alebo plnenie zákaziek na nehnuteľnosti.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Takéto dohody na úrovni útvarov môžu byť dohodnuté aj medzi útvarmi inštitúcií Únie, subjektmi Únie, európskymi úradmi, subjektmi alebo osobami poverenými vykonávaním osobitných akcií v oblasti SZBP podľa hlavy V ZEÚ a úradom generálneho tajomníka Rady guvernérov európskych škôl. Tieto dohody umožňujú náhradu nákladov vzniknutých v dôsledku ich vykonávania.

3.  Takéto dohody na úrovni útvarov môžu byť dohodnuté aj medzi inštitúciami Únie, orgánmi Únie, európskymi úradmi, subjektmi alebo osobami poverenými vykonávaním osobitných akcií v oblasti SZBP podľa hlavy V ZEÚ a úradom generálneho tajomníka Rady guvernérov európskych škôl. Tieto dohody umožňujú náhradu nákladov vzniknutých v dôsledku ich vykonávania. Výročná správa o činnosti uvedená v článku 73 ods. 9 tohto nariadenia obsahuje informácie o každej takejto dohode.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh obmedzuje rozsah právomocí a dopĺňa ustanovenie o podávaní správ.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia však môže delegovať svoje právomoci na plnenie rozpočtu týkajúce sa operačných rozpočtových prostriedkov jej vlastného oddielu na vedúcich delegácií Únie a v prípade ich neprítomnosti na zástupcov vedúcich delegácií s cieľom zaistiť kontinuitu činnosti. Pokiaľ vedúci delegácií Únie, a v prípade ich neprítomnosti ich zástupcovia, konajú ako povoľujúci úradníci Komisie vymenovaní subdelegovaním, uplatňujú pravidlá Komisie pre plnenie rozpočtu a majú rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť ako ktorýkoľvek iný povoľujúci úradník Komisie vymenovaný subdelegovaním.

Komisia však môže delegovať svoje právomoci na plnenie rozpočtu týkajúce sa operačných rozpočtových prostriedkov jej vlastného oddielu na vedúcich delegácií Únie a v prípade ich neprítomnosti v krajine, kde má delegácia sídlo, na zástupcov vedúcich delegácií s cieľom zaistiť kontinuitu činnosti. Pokiaľ vedúci delegácií Únie, a v prípade ich neprítomnosti ich zástupcovia, konajú ako povoľujúci úradníci Komisie vymenovaní subdelegovaním, uplatňujú pravidlá Komisie pre plnenie rozpočtu a majú rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť ako ktorýkoľvek iný povoľujúci úradník Komisie vymenovaný subdelegovaním.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ESVČ môže vo výnimočných prípadoch delegovať svoje právomoci na plnenie rozpočtu týkajúce sa administratívnych rozpočtových prostriedkov v jej vlastnom oddiele na zamestnancov Komisie v delegácii, ak je to potrebné, s cieľom zabezpečiť kontinuitu v administratíve delegácií v prípade neprítomnosti príslušného povoľujúceho úradníka ESVČ. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých zamestnanci Komisie v delegáciách Únie konajú ako povoľujúci úradníci ESVČ vymenovaní subdelegovaním, uplatňujú pravidlá ESVČ pre plnenie rozpočtu a majú rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť ako ktorýkoľvek iný povoľujúci úradník ESVČ vymenovaný subdelegovaním.

ESVČ môže vo výnimočných prípadoch delegovať svoje právomoci na plnenie rozpočtu týkajúce sa administratívnych rozpočtových prostriedkov v jej vlastnom oddiele na zamestnancov Komisie v delegácii, ak je to potrebné s cieľom zabezpečiť kontinuitu v administratíve delegácií v prípade neprítomnosti príslušného povoľujúceho úradníka ESVČ v krajine, kde má jeho delegácia sídlo. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých zamestnanci Komisie v delegáciách Únie konajú ako povoľujúci úradníci ESVČ vymenovaní subdelegovaním, uplatňujú vnútorné pravidlá ESVČ pre plnenie rozpočtu a majú rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť ako ktorýkoľvek iný povoľujúci úradník ESVČ vymenovaný subdelegovaním.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh     144

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nepriamo (nepriame plnenie), ak to stanovuje základný akt alebo v prípadoch uvedených v článku 56 ods. 2 prvom pododseku písm. a) až d), a to s:

c)  nepriamo (nepriame plnenie), ak sa to stanovuje v základnom akte alebo v prípadoch uvedených v článku 56 ods. 2 prvom pododseku písm. a) až d), a to zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu:

Odôvodnenie

Opätovne vložené z článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 966/2012. Ak má zmena z „nepriameho hospodárenia“ na „nepriame plnenie“ podľa Komisie iba lingvistický charakter, malo by sa zachovať súčasné vymedzenie nepriamej metódy plnenia rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  Európskou investičnou bankou alebo Európskym investičným fondom (skupina EIB)

iii)  Európskou investičnou bankou (EIB) alebo EIF;

Odôvodnenie

Keďže zloženie „skupiny EIB“ sa v budúcnosti môže zmeniť, je vhodnejšie odkazovať na EIB a EIF oddelene.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je zodpovedná za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 317 ZFEÚ a nesmie delegovať plnenie rozpočtu na tretie strany, ak sú takéto úlohy spojené s veľkou mierou voľného uváženia zahŕňajúcou politickú voľbu.

Komisia je zodpovedná za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 317 ZFEÚ a nesmie delegovať plnenie rozpočtu na tretie strany, ak sú takéto úlohy spojené s akýmkoľvek voľným uvážením zahŕňajúcim politickú voľbu.

Odôvodnenie

Úlohy zahŕňajúce voľné uváženie obsahujúce politickú voľbu by mali byť vždy vykonávané úradníkom alebo iným zamestnancom Únie.

Pozmeňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípadoch, keď sa rozpočet plní v rámci zdieľaného plnenia, Komisia a členské štáty dodržiavajú zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie a zaisťujú viditeľnosť akcií Únie. Na tento účel si Komisia a členské štáty plnia príslušné povinnosti kontroly a auditu a preberajú na seba z nich vyplývajúcu zodpovednosť stanovenú v tomto nariadení. Doplnkové ustanovenia sa stanovujú v rámci pravidiel platných v jednotlivých odvetviach.

1.  V prípadoch, keď Komisia plní rozpočet v rámci zdieľaného plnenia, úlohy súvisiace s plnením sa delegujú na členské štáty. Komisia a členské štáty pri implementácii finančných prostriedkov Únie dodržiavajú zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie a zaisťujú viditeľnosť činnosti Únie. Na tento účel si Komisia a členské štáty plnia príslušné povinnosti kontroly a auditu a preberajú z nich vyplývajúce úlohy stanovené v tomto nariadení. Doplnkové ustanovenia sa stanovia v rámci pravidiel platných v jednotlivých odvetviach.

Pozmeňujúci návrh     148

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  spolupracujú s Komisiou, úradom OLAF, Európskou prokuratúrou a Európskym dvorom audítorov (EDA).

Pozmeňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s kritériami a postupmi stanovenými v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach členské štáty na primeranej úrovni určia subjekty, ktoré budú zodpovedné za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie a za ich kontrolu. Tieto subjekty môžu vykonávať aj úlohy, ktoré nesúvisia s hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, a môžu poveriť plnením určitých ich úloh iné subjekty vrátane subjektov uvedených v článku 61 ods. 1 písm. c) bodoch ii) a iii).

V súlade s kritériami a postupmi stanovenými v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach členské štáty na primeranej úrovni určia subjekty zodpovedné za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie a za ich kontrolu. Tieto subjekty môžu vykonávať aj úlohy, ktoré nesúvisia s hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, a môžu poveriť plnením určitých ich úloh iné subjekty.

Odôvodnenie

Poverenie medzinárodných organizácií a ich agentúr, ako aj skupiny EIB plnením úloh by obmedzilo možnosti členských štátov v oblasti kontroly implementácie finančných prostriedkov v rámci zdieľaného plnenia, najmä pokiaľ ide o granty.

Pozmeňujúci návrh     150

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 5 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho členské štáty môžu poskytnúť vyhlásenia podpísané na príslušnej úrovni na základe informácií uvedených v tomto odseku.

Okrem toho členské štáty poskytnú Európskemu parlamentu a Komisii vyhlásenia podpísané na príslušnej úrovni na základe informácií uvedených v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme podpory najlepších postupov pri implementácii finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, EPZF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo môže Komisia subjektom zodpovedným za hospodárenie s finančnými prostriedkami a za ich kontrolu poskytnúť na informačné účely metodickú príručku, v ktorej stanovuje svoju stratégiu a prístup v oblasti kontroly vrátane kontrolných zoznamov a príkladov najlepších postupov. Táto príručka sa bude podľa potreby aktualizovať.

V záujme podpory najlepších postupov pri implementácii štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, EPZF a Európskeho námorného a rybárskeho fondu môže Komisia subjektom zodpovedným za riadiace a kontrolné činnosti poskytnúť na informačné účely metodickú príručku, v ktorej stanovuje svoju stratégiu a prístup v oblasti kontroly vrátane kontrolných zoznamov a príkladov najlepších postupov. Táto príručka sa aktualizuje podľa potreby.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 8 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o námorné záležitosti a rybárstvo, realizácia národných a regionálnych programov si vyžaduje komplexný systém riadenia a kontroly (MCS) všetkých finančných záväzkov na národnej i regionálnej úrovni založený na úzkej spolupráci národného a prípadných regionálnych riadiacich orgánov a Komisie. Komisia každý rok predkladá správu a uverejňuje priebežné hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh     153

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Aby sa mohla určiť konkrétna a vhodná politika a opatrenia, Komisia podporuje vypracovanie regionálnych operačných programov v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity a s ohľadom na regionálne právomoci.

Odôvodnenie

Regióny by mali mať možnosť využiť svoje právo zúčastňovať sa na rozhodovacom procese o otázkach, ktoré patria do ich pôsobnosti. Regióny s pôsobnosťou v odvetví rybárstva by preto mali mať možnosť navrhovať a riadiť svoje regionálne operačné programy.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného plnenia možno používať aj v kombinácii s operáciami a nástrojmi vykonávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013.

9.  Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného plnenia možno v súlade s pravidlami platnými v jednotlivých odvetviach používať aj v kombinácii s operáciami a nástrojmi vykonávanými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013. Pritom sa musí vždy rešpektovať príslušná maximálna miera spolufinancovania.

Pozmeňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Článok 62 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 62a

 

Jednotný súbor pravidiel v rámci zdieľaného plnenia

 

Ak sa EŠIF kombinuje s jedným alebo viacerými inými EŠIF alebo s iným druhom financovania Únie v rámci jedného opatrenia, členský štát môže stanoviť všeobecné pravidlá uplatnenia právneho rámca jedného z EŠIF alebo druhov financovania Únie na celé opatrenie. Členský štát predloží tieto všeobecné pravidlá Komisii na schválenie.

Odôvodnenie

Zámerom pozmeňujúceho návrhu je vykonávať zásadu „jednotného súboru pravidiel“ v rámci zdieľaného hospodárenia, aby sa zmiernila administratívna záťaž príjemcov grantu a verejnej správy členských štátov, napríklad v prípade protichodného výkladu pravidiel jednotlivými GR Komisie. Ako najlepší sa na tento účel ukazuje prístup zdola nahor.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „Európske úrady“ sú administratívne štruktúry zriadené Komisiou alebo Komisiou spolu s jednou alebo viacerými inštitúciami na vykonávanie osobitných prierezových úloh za predpokladu, že to možno odôvodniť štúdiou nákladov a prínosov a posúdením súvisiacich rizík.

1.  „Európske úrady“ sú administratívne štruktúry zriadené Komisiou alebo Komisiou spolu s jednou alebo viacerými inštitúciami na vykonávanie osobitných prierezových úloh za predpokladu, že to možno odôvodniť štúdiou nákladov a prínosov a posúdením súvisiacich rizík a že ich schválil Európsky parlament a Rada.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  môžu vykonávať nepovinné úlohy povolené ich riadiacimi výbormi po zvážení nákladov a prínosov a súvisiacich rizík pre zúčastnené strany. Na plnenie týchto úloh môže úrad získať delegované právomoci povoľujúceho úradníka alebo úrad môže uzatvoriť dohody ad hoc na úrovni útvarov s inštitúciami Únie, subjektmi Únie, inými európskymi úradmi alebo tretími stranami.

b)  môžu vykonávať nepovinné úlohy, ktoré povolil Európsky parlament a Rada po tom, ako ich riadiace výbory posúdili náklady a prínosy a súvisiace riziká pre zúčastnené strany. Na plnenie týchto úloh sa môžu na úrad delegovať právomoci povoľujúceho úradníka alebo úrad môže uzatvoriť dohody ad hoc na úrovni útvarov s inštitúciami Únie, orgánmi Únie, inými európskymi úradmi alebo tretími stranami.

Pozmeňujúci návrh158

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Všetci členovia riadiacich výborov a správnych rád výkonných a decentralizovaných agentúr Únie každoročne zverejňujú vyhlásenie o záujmoch na webovom sídle svojej agentúry. Aby sa zaručila zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o tieto vyhlásenia, Komisia poskytne vzor takéhoto vyhlásenia o záujmoch, ktorý sa môže prispôsobiť špecifikám každej agentúry.

Odôvodnenie

Vyhlásenie o konflikte záujmov by malo byť v revidovanom nariadení o rozpočtových pravidlách povinné pre všetkých členov správnych rád a riadiacich výborov decentralizovaných a výkonných agentúr. Vyhlásenia o záujmoch by mali byť štandardizované, ale s možnosťou prispôsobiť ich špecifikám každej agentúry.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách je založené na zásadách a pravidlách stanovených v tomto nariadení.

2.  Rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách je založené na zásadách a pravidlách stanovených v tomto nariadení, pričom sa zohľadnia osobitosti každého zo subjektov uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Nezávislý externý audítor overí, či sa v ročnej účtovnej závierke každého zo subjektov uvedených v odseku 1 tohto článku správne uvádzajú príjmy, výdavky a finančná pozícia príslušného subjektu pred konsolidáciou v rámci konečnej účtovnej závierky Komisie. Pokiaľ nie je v základnom akte uvedenom v odseku 1 tohto článku stanovené inak, Dvor audítorov vypracuje osobitnú výročnú správu za každý subjekt v súlade s požiadavkami podľa článku 287 ods. 1 ZFEÚ. Pri príprave tejto správy Dvor audítorov vezme do úvahy audit vykonaný nezávislým externým audítorom a opatrenia prijaté v reakcii na zistenia audítora.

6.  Nezávislý externý audítor overí, či sa v ročnej účtovnej závierke každého zo subjektov uvedených v odseku 1 tohto článku správne uvádzajú príjmy, výdavky a finančná pozícia príslušného subjektu pred konsolidáciou v rámci konečnej účtovnej závierky Komisie. Honoráre audítora znáša EDA. Audítor môže overiť aj to, či boli všetky príjmy prijaté a všetky výdavky vynaložené zákonným a riadnym spôsobom. Pokiaľ nie je v základnom akte uvedenom v odseku 1 tohto článku stanovené inak, EDA v jedinej konsolidovanej audítorskej správe každoročne informuje o výsledkoch auditu a vypracúva osobitné vyhlásenie o vierohodnosti za každý subjekt, ktorý patrí do pôsobnosti tohto článku, v súlade s požiadavkami podľa článku 287 ods. 1 ZFEÚ. Pri príprave tejto správy EDA vezme do úvahy audit vykonaný nezávislým externým audítorom a opatrenia prijaté v reakcii na zistenia audítora.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie týkajúce sa pozmeňujúceho návrhu spravodajcu k odseku 6a (nový).

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Za všetky aspekty nezávislých externých auditov vrátane zistení, o ktorých informoval audítor, nesie plnú zodpovednosť EDA. Všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania riadi EDA a tieto postupy, ako aj akékoľvek ďalšie súvisiace náklady, uhrádza z vlastného rozpočtu.

Odôvodnenie

Navrhované pozmeňujúce návrhy k odseku 6 článku 69 by nahradili osobitné výročné správy, ktoré EDA vypracúva za všetky subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome, jedinou konsolidovanou audítorskou správou, ktorá by zahŕňala osobitné vyhlásenie o vierohodnosti za každý subjekt. Hodnotenie EDA týkajúce sa zákonnosti a riadnosti výdavkov môže vypracovať nezávislý externý audítor uvedený v odseku 6, pričom mu Dvor audítorov v prípade potreby poskytne usmernenie.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 69 ods. 2, 3 a 4 sa uplatňuje na subjekty verejno-súkromného partnerstva.

Odseky 2 až 6 článku 69 sa uplatňujú na subjekty verejno-súkromného partnerstva.

Odôvodnenie

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome v článku 69, by sa mali uplatňovať aj v prípade verejno-súkromných partnerstiev.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Povoľujúci úradník je v každej inštitúcii zodpovedný za implementáciu príjmov a výdavkov v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a za zabezpečovanie súladu s požiadavkami zákonnosti a riadnosti a rovnakého zaobchádzania s príjemcami finančných prostriedkov programu.

1.  Povoľujúci úradník je v každej inštitúcii zodpovedný za implementáciu príjmov a výdavkov v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, za zabezpečenie spoľahlivosti, úplnosti a správnosti vykazovaných údajov o výkonnosti a za zabezpečenie súladu s požiadavkami zákonnosti a riadnosti a rovnakého zaobchádzania s príjemcami finančných prostriedkov programu.

Odôvodnenie

Spravodajcovia sa domnievajú, že článok 73 návrhu Komisie dostatočne nezohľadňuje výkonnosť, a preto by mal rozšíriť zodpovednosť povoľujúceho úradníka tak, aby zahŕňala spoľahlivosť, úplnosť a správnosť informácií o výkonnosti, ktoré dostáva. Okrem toho by sa navrhované znenie odseku 5 článku 73 mohlo chápať ako povolenie obmedzenejšieho vykazovania výkonnosti, než je tomu v súčasnosti.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá operácia podlieha aspoň kontrole ex ante, ktorá sa týka operačných a finančných aspektov operácie, a to na základe viacročnej stratégie kontroly, ktorá zohľadňuje riziká. Účelom kontrol ex ante je predchádzať chybám a nezrovnalostiam pred schválením operácií.

Každá operácia podlieha aspoň kontrole ex ante, ktorá sa týka jej operačných a finančných aspektov, aby sa pred schválením operácie predišlo chybám a nezrovnalostiam a aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov operácie.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pravidelnosť a intenzitu kontrol ex ante určuje zodpovedný povoľujúci úradník na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol, ako aj analýzy rizika nákladovej účinnosti. Povoľujúci úradník zodpovedný za potvrdenie príslušných operácií požiada v prípade pochybností o doplňujúce informácie alebo vykoná v rámci kontroly ex ante kontrolu na mieste s cieľom získať primeranú istotu.

Pravidelnosť a intenzitu kontrol ex ante určuje zodpovedný povoľujúci úradník na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol, ako aj aspektov rizika, nákladovej účinnosti a výkonnosti. Na základe vlastnej analýzy rizika požiada povoľujúci úradník zodpovedný za potvrdenie príslušných operácií o doplňujúce informácie alebo vykoná v rámci kontroly ex ante kontrolu na mieste s cieľom získať primeranú istotu.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním môže zaviesť kontroly ex post na účely zistenia a nápravy chýb a nezrovnalosti alebo operácií po ich schválení. Takéto kontroly sa môžu v závislosti od rizika organizovať na základe vzoriek a musia zohľadňovať výsledky predchádzajúcich kontrol a nákladovú účinnosť.

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním môže zaviesť kontroly ex post na účely zistenia a nápravy chýb a nezrovnalostí v operáciách po ich schválení. Takéto kontroly sa môžu v závislosti od rizika organizovať na základe vzoriek a musia zohľadňovať výsledky predchádzajúcich kontrol, ako aj aspekty nákladovej účinnosti a výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním vykonáva finančné audity príjemcov grantu ako kontroly ex post, príslušné pravidlá auditu musia byť jasné, konzistentné a transparentné a musia rešpektovať práva Komisie a kontrolovaných subjektov.

Ak povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním vykonáva finančné audity príjemcov grantu ako kontroly ex post, príslušné pravidlá auditu musia byť jasné, konzistentné a transparentné, musia zahŕňať harmonogramy a príjemcom grantov sa sprístupňujú pri podpisovaní grantovej dohody. V pravidlách auditu sa musia rešpektovať práva Komisie a kontrolovaných subjektov a musia umožňovať odvolanie.

(Organizácie občianskej spoločnosti sa pri uplatňovaní rozpočtových pravidiel stretávajú s nejednotnosťou, pokiaľ ide o výklad jednotlivých GR, ale aj v rámci toho istého GR. Príslušní zamestnanci by mali mať k dispozícii spoločné usmernenia a centralizovanú odbornú prípravu. Mala by sa tiež zlepšiť transparentnosť rôznych krokov, trvania a harmonogramu audítorských postupov, o ktorých by sa malo informovať pri podpisovaní zmluvy.)

Pozmeňujúci návrh     168

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 7 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  aby povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním a ich zamestnanci dostávali pravidelne aktualizované a príslušné informácie týkajúce sa noriem v oblasti kontroly, metód a postupov, ktoré sú na tento účel k dispozícii;

a)  aby povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním a ich zamestnanci dostávali pravidelne aktualizované a náležité informácie a odbornú prípravu v súvislosti s normami v oblasti kontroly a metódami a postupmi, ktoré sú na tento účel k dispozícii na základe spoločných usmernení;

(Organizácie občianskej spoločnosti sa pri uplatňovaní rozpočtových pravidiel stretávajú s nejednotnosťou, pokiaľ ide o výklad jednotlivých GR, ale aj v rámci toho istého GR. Príslušní zamestnanci by mali mať k dispozícii spoločné usmernenia a centralizovanú odbornú prípravu. Mala by sa tiež zlepšiť transparentnosť rôznych krokov, trvania a harmonogramu audítorských postupov, o ktorých by sa malo informovať pri podpisovaní zmluvy.)

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zamestnanec zapojený do finančného hospodárenia a kontroly operácií, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie, o ktorého uplatnenie alebo odsúhlasenie ho žiada jeho nadriadený, vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia alebo profesijnými pravidlami, ktoré je zamestnanec povinný dodržiavať, informuje o tom svojho priameho nadriadeného. Ak to zamestnanec urobí písomne, jeho priamy nadriadený odpovie písomne. Ak priamy nadriadený neprijme žiadne opatrenie alebo potvrdí pôvodné rozhodnutie alebo pokyn a zamestnanec sa domnieva, že takéto potvrdenie nepredstavuje primeranú odpoveď na jeho otázku, zamestnanec o tom písomne informuje povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním. Ak tento úradník neodpovie v primeranej lehote vzhľadom na okolnosti daného prípadu, a v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca, zamestnanec informuje príslušný výbor uvedený v článku 139.

Zamestnanec zapojený do finančného hospodárenia a kontroly operácií, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie, o ktorého uplatnenie alebo odsúhlasenie ho žiada jeho nadriadený, vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia alebo profesijnými pravidlami, ktoré je zamestnanec povinný dodržiavať, informuje o tom svojho priameho nadriadeného. Ak to zamestnanec urobí písomne, jeho priamy nadriadený odpovie písomne. Ak priamy nadriadený neprijme žiadne opatrenie alebo potvrdí pôvodné rozhodnutie alebo pokyn a zamestnanec sa domnieva, že takéto potvrdenie nepredstavuje primeranú odpoveď na jeho pochybnosť, zamestnanec o tom písomne informuje povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním. Ak tento úradník neodpovie v primeranej lehote vzhľadom na okolnosti daného prípadu, a v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca, zamestnanec informuje príslušný výbor uvedený v článku 90.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 9 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie uvedené v správe poskytujú pravdivý a reálny obraz;

a)  informácie uvedené v správe poskytujú pravdivý a reálny obraz, a najmä informácie o výkonnosti sú spoľahlivé, úplné a správne;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu k odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 9 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výročná správa o činnosti obsahuje informácie o vykonaných operáciách v porovnaní s cieľmi stanovenými v strategických plánoch, o rizikách spojených s týmito operáciami, použití poskytnutých zdrojov a efektívnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly. To zahŕňa celkové posúdenie nákladov a prínosov kontrol a informácie o rozsahu, v akom povolené operačné výdavky prispievajú k dosiahnutiu strategických cieľov EÚ a vytvárajú pridanú hodnotu EÚ. Komisia pripraví zhrnutie výročných správ o činnosti za predchádzajúci rok.

Výročná správa o činnosti obsahuje informácie o vykonaných operáciách v porovnaní s cieľmi stanovenými v strategických plánoch a informácie o celkovej výkonnosti týchto operácií, o rizikách spojených s týmito operáciami, využití poskytnutých zdrojov a efektívnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly. To zahŕňa celkové posúdenie nákladov a prínosov kontrol a informácie o rozsahu, v akom povolené operačné výdavky prispievajú k dosiahnutiu strategických cieľov EÚ a vytvárajú pridanú hodnotu EÚ. Komisia pripraví zhrnutie výročných správ o činnosti za predchádzajúci rok.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu k odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 9 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výročné správy o činnosti, ktoré vypracovali povoľujúci úradníci inštitúcií, úradov, orgánov a agentúr, prípadne ich povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním, sa s výhradou riadne odôvodnených zreteľov týkajúcich sa dôvernosti a bezpečnosti uverejnia na webovom sídle príslušnej inštitúcie, úradu, orgánu alebo agentúry tak, aby boli ľahko dostupné, najneskôr do 1. júla každého roka za predchádzajúci rok.

Odôvodnenie

Opätovne vložený štvrtý pododsek článku 66 ods. 9 nariadenia č. 966/2012, ktorý Komisia vypustila.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa vedúci delegácií Únie dostanú do situácie uvedenej v článku 73 ods. 8, predložia túto vec výboru uvedenému v článku 139. V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informujú orgány a subjekty určené platnými právnymi predpismi.

2.  Ak sa vedúci delegácií Únie dostanú do situácie uvedenej v článku 73 ods. 8, predložia túto vec výboru uvedenému v článku 90. V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informujú orgány a subjekty určené platnými právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Účtovník sa môže odchýliť od týchto štandardov, ak to považuje za nevyhnutné na poskytnutie reálneho obrazu o aktívach a pasívach, výdavkoch, príjmoch a hotovostnom toku. Ak sa pravidlo účtovania od uvedených štandardov významne odchýli, táto skutočnosť, ako aj jej dôvody, sa uvedú v poznámkach k finančným výkazom.

2.  Účtovník sa môže odchýliť od týchto štandardov, ak to považuje za nevyhnutné na poskytnutie pravdivého a verného obrazu o aktívach a pasívach, výdavkoch, príjmoch a peňažnom toku. Ak sa pravidlo účtovania od uvedených štandardov významne odchýli, táto skutočnosť, ako aj jej dôvody, sa uvedú v poznámkach k finančným výkazom.

Odôvodnenie

„Pravdivý a verný obraz“ je všeobecne ustálená terminológia.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Účtovník získava od povoľujúcich úradníkov všetky informácie potrebné na vypracovanie účtovnej závierky, ktorá poskytuje verný obraz o finančnej situácii inštitúcií a o plnení rozpočtu. Povoľujúci úradníci zaručia spoľahlivosť týchto informácií.

2.  Účtovník získava od povoľujúcich úradníkov všetky informácie potrebné na vypracovanie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii inštitúcií a o plnení rozpočtu. Povoľujúci úradníci zaručia spoľahlivosť týchto informácií.

Odôvodnenie

„Pravdivý a verný obraz“ je všeobecne ustálená terminológia.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred prijatím účtovnej závierky inštitúciou alebo subjektom uvedeným v článku 69 účtovník najprv túto účtovnú závierku podpíše, čím potvrdí, že má primeranú istotu o tom, že táto účtovná závierka poskytuje reálny obraz o finančnej situácii inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 69.

Pred prijatím účtovnej závierky inštitúciou alebo subjektom uvedeným v článku 69 účtovník najprv túto účtovnú závierku podpíše, čím potvrdí, že má primeranú istotu o tom, že táto účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 69.

Odôvodnenie

„Pravdivý a verný obraz“ je všeobecne ustálená terminológia.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 10 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Jednotlivé inštitúcie rozhodnú, ktorý útvar má doklady uchovávať.

Odôvodnenie

Opätovne vložený posledný odsek článku 64 pravidiel uplatňovania. Komisia túto vetu vynechala.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účtovník môže vykonávať platby iba vtedy, ak inštitúcia, za ktorú je zodpovedný, zaznamenala právnu formu príjemcu platby a jeho platobné údaje do spoločnej zložky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z logických dôvodov by sa prvý pododsek mal presunúť za druhý: platba sa vykoná po tom, ako bol prijatý záväzok.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred prijatím záväzku voči tretej strane povoľujúci úradník zistí právnu formu a platobné údaje príjemcov platby a zaznamená ich do spoločnej zložky inštitúcie, za ktorú je zodpovedný, s cieľom zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a riadne vykonávanie platieb.

Pred prijatím záväzku voči tretej strane povoľujúci úradník potvrdí totožnosť príjemcu platby, zistí údaje identifikujúce príjemcu platby ako právny subjekt a jeho platobné údaje a zaznamená ich do spoločnej zložky inštitúcie, za ktorú je účtovník zodpovedný, aby sa zabezpečila transparentnosť, zodpovednosť a riadne vykonávanie platieb.

Odôvodnenie

Opätovne vložené z čl. 63 pravidiel uplatňovania.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Účtovník môže vykonať platby iba vtedy, ak inštitúcia, za ktorú je zodpovedný, zaznamenala údaje identifikujúce príjemcu platby ako právny subjekt a jeho platobné údaje do spoločnej zložky.

Odôvodnenie

Z logických dôvodov sa prvý pododsek presunul za druhý: platba sa vykoná po tom, ako bol prijatý záväzok.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zálohové bankové účty otvára účtovník, ktorý takisto schvaľuje s nimi súvisiace delegované podpisové práva na základe odôvodneného návrhu povoľujúceho úradníka.

2.  Zálohové bankové účty otvára a monitoruje účtovník, ktorý takisto schvaľuje s nimi súvisiace delegované podpisové práva na základe odôvodneného návrhu povoľujúceho úradníka.

Odôvodnenie

Opätovne vložené ustanovenie z čl. 69 ods. 1 pravidiel uplatňovania.

Pozmeňujúci návrh     182

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Účtovník vykonáva kontroly na mieste, ktoré sú v prípade potreby neohlásené, alebo vykonávaním týchto kontrol poveruje zamestnanca svojho útvaru alebo povoľujúceho útvaru, a to s cieľom overiť existenciu finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené správcom záloh, a zároveň skontrolovať vedenie účtovníctva, ako aj dodržiavanie lehôt stanovených v súvislosti s vyrovnávaním zálohových operácií. O výsledku týchto kontrol informuje účtovník zodpovedného povoľujúceho úradníka.

5.  Účtovník vykonáva kontroly, ktoré sa spravidla musia vykonať na mieste a ktoré sú v prípade potreby neohlásené, alebo vykonávaním týchto kontrol osobitne poverí zamestnanca svojho útvaru alebo povoľujúceho útvaru, a to s cieľom overiť existenciu finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené správcom záloh, a zároveň skontrolovať vedenie účtovníctva, ako aj dodržiavanie lehôt stanovených v súvislosti s vyrovnávaním zálohových operácií. O výsledku týchto kontrol informuje účtovník zodpovedného povoľujúceho úradníka.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Európskeho úradu pre boj proti podvodom, každé porušenie niektorého ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo ustanovenia týkajúceho sa finančného hospodárenia alebo kontroly operácií, ktoré je dôsledkom konania alebo opomenutia zamestnanca, je výboru uvedenému v článku 139 tohto nariadenia na účely získania jeho stanoviska postúpené ktoroukoľvek z týchto strán:

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Európskeho úradu pre boj proti podvodom, sa každé porušenie niektorého ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo ustanovenia týkajúceho sa finančného hospodárenia alebo kontroly operácií, ktoré je dôsledkom konania alebo opomenutia zamestnanca, postúpi spoločnému špecializovanému výboru pre finančné nezrovnalosti na účely získania jeho stanoviska, a to ktoroukoľvek z týchto strán:

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa informácie k výboru dostanú prostredníctvom oznamovateľa protispoločenskej činnosti, výbor s nimi zaobchádza v súlade s pravidlami postupu poskytovania informácií v prípade vážnych nezrovnalostí („oznamovanie protispoločenskej činnosti“) platnými v rámci Komisie a/alebo inštitúcie, orgánu alebo úradu, ku ktorému oznamovateľ patrí.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Výbor uvedený v odseku 1 sa skladá:

 

a)   zo stáleho nezávislého predsedu na vysokej úrovni vymenovaného Komisiou;

 

b)   po jednom zástupcovi zo šiestich rôznych inštitúcií Únie, európskych úradov alebo subjektov uvedených v článku 69.

 

Zloženie výboru musí zabezpečovať primeranú právnu a technickú odbornosť. Pri vymenovaní členov výboru sa zohľadní potreba zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov. Výboru pomáha stály sekretariát, ktorý poskytuje Komisia a ktorý zabezpečuje nepretržitý chod administratívy výboru.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Funkčné obdobie členov výboru uvedeného v odseku 1a písm. b) je tri roky a je obnoviteľné.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Predseda výboru sa vyberie spomedzi bývalých členov EDA, Súdneho dvora Európskej únie alebo bývalých úradníkov, ktorí zastávali prinajmenšom funkciu generálneho riaditeľa v niektorej z inštitúcií Únie okrem Komisie. Predseda sa vyberá na základe osobných a odborných kvalít, rozsiahlych skúseností v právnej a finančnej oblasti a preukázanej odbornej spôsobilosti, nezávislosti a integrity. Jeho funkčné obdobie je päť rokov a nie je obnoviteľné. Predseda sa vymenuje ako osobitný poradca v zmysle článku 5 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Predseda výboru predsedá všetkým zasadnutiam výboru a pri výkone svojich povinností je nezávislý. Predseda nesmie byť v konflikte záujmov medzi povinnosťami vyplývajúcimi z funkcie predsedu a akýmikoľvek inými úradnými povinnosťami.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  Rokovací poriadok výboru prijíma Komisia.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1výbor uvedený v článku 139 tohto nariadenia právomoc rozhodnúť, či došlo k finančným nezrovnalostiam. Na základe stanoviska výboru uvedeného v článku 139 k prípadom podľa odseku 1 príslušná inštitúcia rozhodne, či začať konanie na uloženie disciplinárneho trestu alebo povinnosti zaplatiť náhradu. Ak výbor zistí systémové problémy, vydá odporúčanie povoľujúcemu úradníkovi a povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním, pokiaľ povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním nie je dotknutým zamestnancom, ako aj vnútornému audítorovi.

2.  Výbor má právomoc rozhodnúť, či došlo k finančným nezrovnalostiam.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak výbor vydáva stanovisko uvedené v odseku 1, musí byť v zložení stanovenom v článku 139 ods. 2 s dvoma ďalšími členmi:

vypúšťa sa

a)   zástupcom menovacieho orgánu, ktorý má na starosti disciplinárne otázky dotknutej inštitúcie alebo dotknutého orgánu, a

 

b)   iným členom určeným výborom zamestnancov dotknutej inštitúcie alebo dotknutého orgánu. Pri vymenovaní týchto ďalších členov sa zohľadní potreba zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov.

 

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak výbor vydáva stanovisko uvedené v odseku 1 tohto článku, adresuje ho disciplinárnej komisii, ktorú zriadi každá inštitúcia alebo každý subjekt v súlade so svojimi vnútornými pravidlami.

5.  Stanovisko výboru sa adresuje menovaciemu orgánu zodpovednému za disciplinárne otázky v dotknutej inštitúcii, úrade alebo subjekte.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Na základe stanoviska výboru dotknutá inštitúcia rozhodne, či začne disciplinárne konanie alebo konanie o zaplatení náhrady. Ak výbor zistí systémové problémy, vydá odporúčanie povoľujúcemu úradníkovi a povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním, pokiaľ povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním nie je dotknutým zamestnancom, ako aj vnútornému audítorovi.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Ak pri preskúmavaní veci výbor usúdi, že patrí do pôsobnosti úradu OLAF, bezodkladne ju postúpi riaditeľovi úradu OLAF a informuje o tom menovací orgán dotknutej inštitúcie, úradu alebo subjektu. Táto vec prestáva byť vecou výboru dňom jej postúpenia.

Odôvodnenie

Návrh Komisie zlúčiť výbor venovaný systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia s výborom, ktorý sa zaoberá finančnými nezrovnalosťami, nie je odôvodnený vzhľadom na rozdielne ciele výborov. Mal by sa zaviesť osobitný spoločný výbor s posilneným medziinštitucionálnym charakterom. Okrem toho text navrhovaný Komisiou nie je v súlade s ustanoveniami o disciplinárnom konaní v prílohe IX služobného poriadku. Žiadne disciplinárne konanie sa nemôže začať bez správy úradu OLAF alebo predchádzajúceho administratívneho vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním dostane záväzný pokyn, ktorý podľa jeho názoru vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia, najmä z dôvodu, že tento pokyn nemôže vykonať so zdrojmi, ktoré mu boli pridelené, písomne o tejto skutočnosti informuje orgán, ktorý na neho delegoval alebo subdelegoval právomoci. Ak je tento pokyn písomne potvrdený a toto potvrdenie je prijaté včas, pričom je dostatočne jasné v tom zmysle, že výslovne odkazuje na body, voči ktorým povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním namietal, povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním nie je braný na zodpovednosť. Povoľujúci úradník pokyn vykoná, pokiaľ nie je zjavne v rozpore s právnymi predpismi alebo nepredstavuje porušenie príslušných bezpečnostných predpisov.

1.  Ak povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním dostane záväzný pokyn, ktorý podľa jeho názoru vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia, najmä z dôvodu, že tento pokyn nemôže vykonať so zdrojmi, ktoré mu boli pridelené, písomne o tejto skutočnosti informuje orgán, ktorý na neho delegoval alebo subdelegoval právomoci. Ak je tento pokyn písomne potvrdený a toto potvrdenie je prijaté včas, pričom je dostatočne jasné v tom zmysle, že sa výslovne zmieňuje o bodoch, voči ktorým povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním namietal, povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním alebo subdelegovaním nemožno brať na zodpovednosť. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním pokyn vykoná, pokiaľ nie je zjavne v rozpore s právnymi predpismi alebo nepredstavuje porušenie príslušných bezpečnostných noriem. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním informuje o každom takomto prípade vo výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 73 ods. 9 tohto nariadenia, a to pod názvom Potvrdenie pokynov podľa článku 91 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh     195

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Jednotlivé inštitúcie zasielajú Európskemu parlamentu a Rade každý rok správu o prípadoch, v ktorých došlo k vzdaniu sa vymáhania stanovenej pohľadávky v hodnote minimálne 100 000 EUR podľa tohto odseku. V prípade Komisie tvorí táto správa prílohu k zhrnutiu výročných správ o činnosti uvedenému v článku 73 ods. 9.

5.  Jednotlivé inštitúcie zasielajú Európskemu parlamentu a Rade každý rok správu o prípadoch, v ktorých došlo k vzdaniu sa vymáhania stanovenej pohľadávky podľa tohto odseku. V prípade Komisie tvorí táto správa prílohu k zhrnutiu výročných správ o činnosti uvedenému v článku 73 ods. 9.

Pozmeňujúci návrh     196

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  parametre posúdenia výkonnosti;

Pozmeňujúci návrh     197

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade príspevkov do trustových fondov uvedených v článku 227 rozpočtové prostriedky vyhradené pre trustový fond na daný rok a sumy plánované počas obdobia trvania tohto fondu;

c)  v prípade príspevkov do trustových fondov uvedených v článku 227: rozpočtové prostriedky vyhradené pre trustový fond na daný rok a sumy plánované počas obdobia trvania tohto fondu, ako aj podiel financovania zo zdrojov mimo rozpočtu Únie, ktorých pomer musí zostať pevný počas celého trvania trustového fondu, ako sa uvádza v článku 227 ods. 1;

Odôvodnenie

Aktualizácia pozmeňujúceho návrhu spravodajcov č. 91. Pomer financovania z rozpočtu EÚ a iných zdrojov by mal byť pevný, aby sa zabránilo situácii, keď EÚ musí kryť chýbajúce prostriedky od iných darcov, ktorí neplnia svoje pôvodné prísľuby.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v prípade finančných nástrojov: suma vyčlenená na finančný nástroj;

e)  v prípade finančných nástrojov: suma pridelená na finančný nástroj a cieľový podiel súkromného kapitálu, ktorý sa má získať;

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  v prípade príspevkov pre mechanizmy kombinovaného financovania: suma pridelená mechanizmu kombinovaného financovania a zoznam subjektov, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme kombinovaného financovania;

g)  v prípade príspevkov pre mechanizmy kombinovaného financovania: suma pridelená mechanizmu kombinovaného financovania, zoznam subjektov, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme kombinovaného financovania a ich príslušný finančný príspevok;

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  overí podmienky splatnosti platby.

c)  overí podmienky splatnosti platby. Odhady nákladov nemôžu znamenať splnenie takýchto podmienok.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zrušenie viazanosti je úkon, ktorým zodpovedný povoľujúci úradník úplne alebo čiastočne zruší vyčlenenie rozpočtových prostriedkov, ktoré sa predtým vyčlenili prostredníctvom rozpočtového záväzku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z dôvodu konzistentnosti sa tento odsek presúva do článku 2 (vymedzenie pojmov).

Pozmeňujúci návrh     202

Návrh nariadenia

Článok 110 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Predbežné rozpočtové záväzky sa implementujú formou prijatia jedného alebo viacerých právnych záväzkov, ktoré vedú k vzniku nároku na následné platby. Avšak v prípadoch týkajúcich sa výdavkov na personálne riadenie alebo výdavkov na komunikačné činnosti inštitúcií zamerané na informovanie o aktuálnom dianí v Únii alebo v prípadoch uvedených v bode 14.5 prílohy k tomuto nariadeniu sa môžu implementovať priamo formou platby.

6.  Predbežné rozpočtové záväzky sa implementujú formou prijatia jedného alebo viacerých právnych záväzkov, ktoré vedú k vzniku nároku na následné platby. Avšak v prípadoch týkajúcich sa výdavkov na personálne riadenie, členov alebo bývalých členov inštitúcie Únie alebo výdavkov na komunikačné činnosti inštitúcií zamerané na informovanie o aktuálnom dianí v Únii alebo v prípadoch uvedených v bode 14.5 prílohy k tomuto nariadeniu sa môžu implementovať priamo formou platby.

Odôvodnenie

Príspevky poslancom sa vyplácajú rovnako ako príspevky pre zamestnancov, a teda by sa mali tiež uvádzať vo výnimkách, pri ktorých je možné, aby po predbežnom rozpočtovom záväzku nasledovali priamo platby.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 111 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Záväzky uvedené v prvom pododseku sa odčítajú od globálneho predbežného záväzku uvedeného v odseku 2.

Odôvodnenie

Technická oprava (presunuté z odseku 5).

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 111 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Záväzky uvedené v prvom pododseku sa odčítajú od globálneho predbežného záväzku uvedeného v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Technická oprava (presunuté do odseku 4).

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 112 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Viazanosť všetkých častí rozpočtových záväzkov, ktoré neboli realizované v platbách šesť mesiacov po tomto konečnom termíne implementácie, sa zruší v súlade s článkom 13.

4.  Viazanosť všetkých častí rozpočtových záväzkov, ktoré sa nezrealizovali formou platieb do šiestich mesiacov po tomto konečnom termíne implementácie, sa zruší.

Odôvodnenie

Tento odkaz nemá zmysel, pretože článok 13 sa zaoberá zrušením rozpočtových prostriedkov po zrušení viazanosti, a nie postupom zrušenia viazanosti ako takým.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 113 – odsek 5 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade grantov v rámci priameho plnenia v hodnote viac ako 5 000 000 EUR, ktorými sa financujú vonkajšie akcie, nesmú počas trvania akcie zostať nezúčtované viac ako dve platby predbežného financovania.

Odôvodnenie

Opätovne vložený druhý pododsek článku 184 ods. 4 nariadenia č. 966/2012, ktorý Komisia vynechala.

Pozmeňujúci návrh     207

Návrh nariadenia

Článok 114 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  90 kalendárnych dní v prípade dohôd o poskytnutí príspevku, zákaziek a dohôd o grante týkajúcich sa technických služieb alebo akcií, ktorých vyhodnocovanie je mimoriadne zložité a pri ktorých platba závisí od schválenia správy alebo osvedčenia;

a)  60 kalendárnych dní v prípade dohôd o poskytnutí príspevku, zákaziek a dohôd o grante týkajúcich sa technických služieb alebo akcií, ktorých vyhodnocovanie je mimoriadne zložité;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z návrhu organizácie Civil Society Europe.

Pozmeňujúci návrh     208

Návrh nariadenia

Článok 114 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  60 kalendárnych dní v prípade všetkých ostatných dohôd o poskytnutí príspevku, zákaziek a dohôd o grante, pri ktorých platba závisí od schválenia správy alebo osvedčenia;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z návrhu organizácie Civil Society Europe.

Pozmeňujúci návrh     209

Návrh nariadenia

Článok 114 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S výnimkou členských štátov, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu, po uplynutí lehôt stanovených v odseku 1 veriteľ nárok na úroky v súlade s týmito podmienkami:

S výnimkou členských štátov po uplynutí lehôt stanovených v odseku 1 veriteľ nárok na úroky v súlade s týmito podmienkami:

Odôvodnenie

So skupinou EIB by sa v tejto súvislosti nemalo zaobchádzať inak ako s inými subjektmi implementujúcimi rozpočtové prostriedky EÚ alebo veriteľmi Únie. Od skupiny EIB sa v tomto smere v rámci jej stanov vyžaduje, aby zabezpečila krytie nákladov, pričom začlenenie EIB/EIF do tohto ustanovenia môže vyvolať negatívne reakcie od úverových ratingových agentúr v súvislosti s existujúcimi nástrojmi, ako sú EFSI, ELM a InnovFin.

Pozmeňujúci návrh     210

Návrh nariadenia

Článok 115 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá inštitúcia vytvorí funkciu vnútorného auditu, ktorá sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi. Vnútorný audítor, ktorého vymenuje inštitúcia, zodpovedá tejto inštitúcii za overovanie správneho fungovania systémov a postupov plnenia rozpočtu. Vnútorným audítorom nemôže byť povoľujúci úradník ani účtovník.

1.  Každá inštitúcia vytvorí funkciu vnútorného auditu, ktorá sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi. Vnútorný audítor, ktorého vymenuje inštitúcia, zodpovedá tejto inštitúcii za overovanie správneho fungovania systémov a postupov plnenia rozpočtu. Vnútorný audítor je pri plnení svojich úloh nezávislý a nemôže ním byť povoľujúci úradník ani účtovník.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 116 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tejto výročnej správe sa uvádzajú aj systémové problémy zistené špecializovaným výborom zriadeným podľa článku 139, ak poskytuje stanovisko uvedené v článku 90.

V tejto výročnej správe sa uvádzajú aj systémové problémy zistené výborom zriadeným podľa článku 90.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 90 ods. 5 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 116 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vnútorný audítor dbá pri vypracovaní správy najmä na dodržiavanie zásady riadneho finančného hospodárenia a zabezpečuje, aby sa prijímali príslušné opatrenia zamerané na kvalitnejšie a dôslednejšie uplatňovanie tejto zásady.

5.  Vnútorný audítor sa pri vypracúvaní správy zameriava najmä na celkové dodržiavanie zásad riadneho finančného hospodárenia a výkonnosti a zabezpečuje, aby sa prijímali príslušné opatrenia zamerané na ich čoraz kvalitnejšie a dôslednejšie uplatňovanie.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 116 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Inštitúcia každý rok vypracuje návrh správy, v ktorej zhrnie počet a typ vykonaných vnútorných auditov, poskytnuté odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní, a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 239.

8.  Inštitúcia každý rok vypracuje správu, v ktorej zmysluplne zhrnie počet a typ vykonaných vnútorných auditov, vydané odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní, a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 239.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 120a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 120a

 

Výbory pre vnútorný audit

 

1.   Každá inštitúcia zriadi výbor pre vnútorný audit, ktorého úlohou je monitorovať kvalitu internej audítorskej práce a zabezpečiť, aby jej útvary odporúčania auditu náležite zohľadňovali a ďalej sledovali.

 

2.   Väčšina členov výboru pre vnútorný audit musí byť nezávislá od inštitúcie.

 

3.   Činnosti výboru pre vnútorný audit by mali najmä:

 

a)   pomôcť zlepšiť primeranosť a účinnosť riadenia rizika a vnútornej kontroly;

 

b)   presadzovať zásady dobrej správy a ich uplatňovanie na rozhodovanie;

 

c)   podporovať kvalitu vnútorných auditov;

 

d)   zvyšovať povedomie o potrebe spoľahlivého riadenia rizika a vnútornej kontroly;

 

e)   zabezpečiť vykonávanie odporúčaní interných a externých auditov; a

 

f)   pomáhať pri začleňovaní hodnôt etickej správy záležitostí vrátane účinných mechanizmov na boj proti podvodom a korupcii.

 

4.   Výročná správa vnútorného audítora uvedená v článku 116 ods. 4 obsahuje náležité informácie o mandáte, fungovaní, činnostiach a výsledkoch výboru pre vnútorný audit.

Odôvodnenie

Podľa EDA (pozri body 14 – 15 stanoviska č. 1/2017) vyžadujú medzinárodné najlepšie postupy v rámci riadiacich orgánov vo verejnom sektore zriadenie výboru pre vnútorný audit, ktorého väčšinu tvoria nezávislí členovia, ktorých právomoci sa vzťahujú na finančné výkazníctvo, nezrovnalosti a riadenie rizík.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 121 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi na príslušné operácie na základe:

 

i)   buď splnenia podmienok stanovených v právnych predpisoch platných v jednotlivých odvetviach alebo rozhodnutiach Komisie, alebo

 

ii)   dosahovania výsledkov meraných na základe plnenia vopred stanovených čiastkových cieľov či prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti;

Odôvodnenie

V záujme posilnenia „kultúry výkonnosti“ v rámci tohto nariadenia spravodajcovia navrhujú, aby sa formy príspevku Únie v prvom rade zohľadňovali dosahovanie výsledkov pred inými kritériami.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 121 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi na príslušné operácie na základe:

vypúšťa sa

i)   buď splnenia podmienok stanovených v právnych predpisoch platných v jednotlivých odvetviach alebo rozhodnutiach Komisie, alebo

 

ii)   dosahovania výsledkov meraných na základe plnenia vopred stanovených čiastkových cieľov či prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti;

 

Odôvodnenie

Presunuté do odseku -a).

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 121 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním informuje o príspevkoch Únie zriadených podľa odseku 1 písm. e) a f) tohto článku vo výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 73 ods. 9 tohto nariadenia, pričom ako názov uvedie: Príspevky Únie podľa článku 121 ods. 1 písm. e) a f) rozpočtového nariadenia.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie posilní dohľad rozpočtového orgánu nad týmito novými typmi financovania.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 122

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 122

vypúšťa sa

Využitie posúdení

 

Komisia môže čiastočne alebo úplne využívať posúdenia vykonané inými subjektmi vrátane darcov, ak tieto posúdenia boli vykonané na základe podmienok rovnocenných s tými, ktoré sú stanovené v tomto nariadení pre uplatniteľný spôsob plnenia rozpočtu. Na tento účel Komisia podporuje uznávanie medzinárodne uznávaných noriem alebo medzinárodných osvedčených postupov.

 

Odôvodnenie

Toto nové ustanovenie je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a preto by sa malo vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 123 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že nezávislý audítor vykonal v súvislosti s finančnými výkazmi a správami o využívaní príspevkov Únie audit založený na medzinárodne uznávaných normách zabezpečujúcich primerané uistenie, tento audit tvorí základ celkového uistenia, ako sa v náležitých prípadoch ďalej uvádza v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach.

V prípade, že nezávislý audítor vykonal v súvislosti s finančnými výkazmi a správami o využívaní príspevkov Únie audit založený na medzinárodne uznávaných normách zabezpečujúcich primerané uistenie a že tento príspevok Únie nepresahuje 50 % celkových finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, môže tento audit, pokiaľ o tom rozhodne príslušný povoľujúci úradník, tvoriť základ celkového uistenia, ako sa v náležitých prípadoch ďalej uvádza v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach. Možno stanoviť výnimky pre výskumné inštitúcie.

Odôvodnenie

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by sa mali zaviesť dodatočné záruky v prípade vzájomného uznávania auditov.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 123 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na tento účel Komisia a Dvor audítorov podporuje uznávanie medzinárodne uznávaných noriem alebo medzinárodných osvedčených postupov.

Odôvodnenie

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by sa mali zaviesť dodatočné záruky v prípade vzájomného uznávania auditov.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 123 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Informácie, ktoré už riadiaci orgán má k dispozícii, sa použijú v maximálnom možnom rozsahu na zabránenie tomu, aby boli príjemcovia grantov opakovane žiadaní o tie isté informácie.

Odôvodnenie

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by sa mali zaviesť dodatočné záruky v prípade vzájomného uznávania auditov.

Pozmeňujúci návrh     222

Návrh nariadenia

Článok 124 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, spolupracujú v plnej miere v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, pričom podmienkou na získanie prostriedkov je, aby udelili potrebné práva a prístup potrebné pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Dvor audítorov a v náležitých prípadoch aj pre príslušné vnútroštátne orgány, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF to zahŕňa právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste.

1.  Každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, spolupracujú v plnej miere v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, pričom podmienkou na získanie prostriedkov je, aby udelili potrebné práva a prístup potrebné pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsku prokuratúru, OLAF a Dvor audítorov a v náležitých prípadoch aj pre príslušné vnútroštátne orgány, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF to zahŕňa právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste.

Pozmeňujúci návrh     223

Návrh nariadenia

Článok 124 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie v rámci priameho a nepriameho plnenia, vyjadria písomný súhlas s poskytnutím potrebných práv uvedených v odseku 1. Zahŕňa to aj povinnosť pre prípadné tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie, aby zabezpečili rovnocenné práva.

2.  Každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie v rámci priameho, zdieľaného a nepriameho plnenia, vyjadria písomný súhlas s poskytnutím potrebných práv uvedených v odseku 1. Zahŕňa to aj povinnosť pre prípadné tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie, aby zabezpečili rovnocenné práva.

Pozmeňujúci návrh     224

Návrh nariadenia

Článok 125

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 125

vypúšťa sa

Presun zdrojov do nástrojov zriadených podľa tohto nariadenia alebo podľa nariadení platných v jednotlivých odvetviach

 

Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného plnenia sa na základe ich žiadosti môžu presunúť do nástrojov zriadených podľa tohto nariadenia alebo podľa nariadení platných v jednotlivých odvetviach. Komisia implementuje tieto zdroje v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. a) alebo písm. c), podľa možnosti v prospech dotknutého členského štátu. Okrem toho zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného plnenia sa na základe ich žiadosti môžu použiť na zvýšenie schopnosti EFSI znášať riziko. V takýchto prípadoch sa uplatňujú pravidlá EFSI.

 

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V dohodách o finančnom rámcovom partnerstve sa stanovia formy finančnej spolupráce, spoločné ciele spolupráce, ako aj zásady, ktorými sa riadi takáto spolupráca medzi Komisiou a osobami a subjektmi implementujúcimi finančné prostriedky Únie v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. c) alebo s príjemcami grantu. Tieto dohody zohľadňujú aj rozsah, v akom Komisia môže využívať systémy a postupy osôb alebo subjektov implementujúcich finančné prostriedky Únie v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. c) alebo príjemcov grantu, a to vrátane audítorských postupov.

2.  V dohodách o finančnom rámcovom partnerstve sa stanovia formy finančnej spolupráce, spoločné ciele spolupráce, ako aj zásady, ktorými sa riadi takáto spolupráca medzi Komisiou a osobami a subjektmi implementujúcimi finančné prostriedky Únie v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. c) alebo s príjemcami grantu. Tieto dohody tiež:

 

a)   zabezpečujú kvalitu vykonávania a dosahovanie cieľov intervencie Únie a

 

b)   zohľadňujú systémy a postupy, vrátane audítorských postupov, ktoré uplatňujú osoby alebo subjekty spravujúce finančné prostriedky Únie v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. c) alebo príjemcovia v záujme dosiahnutia týchto cieľov.

Odôvodnenie

Tieto dodatočné záruky pomôžu pri zabezpečovaní toho, aby mali finančné rámcové partnerstvá pridanú hodnotu pre EÚ.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S cieľom optimalizovať náklady a prínosy auditov a uľahčiť koordináciu, možno uzatvárať dohody o audite alebo dohody o overovaní s osobami a subjektmi, ktoré implementujú finančné prostriedky podľa článku 61 ods. 1 písm. c), alebo s príjemcami grantov. V prípade Európskej investičnej banky sa uplatňuje trojstranná dohoda uzatvorená s Komisiou a Dvorom audítorov.

3.  S cieľom optimalizovať náklady a prínosy auditov a uľahčiť koordináciu, možno uzatvárať dohody o audite alebo dohody o overovaní s osobami a subjektmi, ktoré implementujú finančné prostriedky podľa článku 61 ods. 1 písm. c), alebo s príjemcami grantov. Takéto dohody nesmú obmedzovať prístup Dvora audítorov k informáciám potrebným pre audit finančných prostriedkov Únie.

Odôvodnenie

Odkaz na trojstrannú dohodu podľa článku 287 ods. 3 ZFEÚ je zbytočný. V záujme jasnosti treba uviesť, že dohody o audite alebo dohody o overovaní uvedené v tomto odseku by nemali obmedzovať prístup Dvora audítorov k informáciám, ktoré potrebuje, aby si mohol plniť povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  trvanie partnerstva nesmie presiahnuť štyri roky okrem náležite odôvodnených prípadov;

c)  trvanie partnerstva nesmie presiahnuť štyri roky okrem náležite odôvodnených prípadov, ktoré musia byť jasne uvedené vo výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 73 ods. 9;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh posilňuje dohľad rozpočtového orgánu nad týmito dohodami o partnerstve.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade finančného rámcového partnerstva vykonávaného prostredníctvom osobitných grantov sa overenie operačnej a finančnej kapacity uvedenej v článku 191 vykoná pred podpísaním dohody o finančnom rámcovom partnerstve. Komisia sa môže opierať o rovnocenné overovanie finančnej a operačnej kapacity vykonávané inými darcami.

6.  V prípade dohôd o finančnom rámcovom partnerstve vykonávanom prostredníctvom osobitných grantov sa overenie operačnej a finančnej kapacity uvedenej v článku 191 vykoná pred podpísaním dohody o finančnom rámcovom partnerstve. Len v prípade, že je podiel rozpočtu Únie nižší ako 50 % celkového objemu finančných prostriedkov, sa Komisia môže opierať o rovnocenné overovanie finančnej a operačnej kapacity vykonávané inými darcami.

Odôvodnenie

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by sa mali zaviesť dodatočné záruky v prípade vzájomného uznávania overovania. Pozri aj pozmeňujúci návrh spravodajcov k článku 123 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia sa usiluje zosúladiť svoje požiadavky na podávanie správ s takýmito požiadavkami ostatných darcov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto nové ustanovenie prináša riziko oslabenia pravidiel podávania správ, ktoré sa nachádzajú v hlave XIII, a preto by sa malo vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 132 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  subjekt má svoje sídlo a centrum svojich hlavných záujmov v rôznych jurisdikciách, a tak obchádza povinnosť vyplývajúcu z daňového alebo sociálneho práva alebo akékoľvek iné právne záväzky platné v jurisdikcii centra jeho hlavných záujmov (schránkové spoločnosti).

Odôvodnenie

Schránkové spoločnosti sú často zriadené s cieľom obchádzať fiškálne, právne či sociálne záväzky platné v štáte, kde majú centrum hlavných záujmov, čo je v rozpore s finančnými záujmami EÚ a cieľom financovania EÚ. Tento pozmeňujúci návrh vychádza z návrhu, ktorý spravodajcom predložila Spolková notárska komora (Bundesnotarkammer).

Pozmeňujúci návrh     231

Návrh nariadenia

Článok 132 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sa v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách uvedených v ods. 1 písm. c) až f) nachádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu danej osoby alebo daného subjektu, ktoré sú uvedené v článku 131 ods. 1, alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu vo vzťahu k týmto osobám alebo subjektom;

a)  sa v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách uvedených v ods. 1 písm. c) až f) nachádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu danej osoby alebo daného subjektu, ktoré sú uvedené v článku 131 ods. 1, alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu vo vzťahu k týmto osobám alebo subjektom, vrátane osôb a subjektov v rámci vlastníckej alebo ovládacej štruktúry a konečných užívateľov výhod;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa objasňuje rozsah v súvislosti s osobami, na ktoré sa vzťahujú dôvody vylúčenia uvedené v článku 131 ods. 1, a zosúlaďuje sa rozsah overovania dôvodov vylúčenia s rozsahom overovania, ktorý sa vyžaduje od finančných inštitúcií a iných určených nefinančných orgánov a povolaní podľa smernice o predchádzaní praniu špinavých peňazí č. 849/2015, a rozsahom podľa nariadenia č. 2580/2001 o obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom v záujme boja proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh     232

Návrh nariadenia

Článok 133 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie o fyzických alebo právnických osobách, ktoré sú členmi správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu účastníka alebo ktoré vo vzťahu k danému účastníkovi majú právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu, a náležitý dôkaz o tom, že sa žiadna z uvedených osôb nenachádza v niektorej zo situácií vyžadujúcich si vylúčenie uvedených v článku 132 ods. 1 písm. c) až f);

b)  informácie o fyzických alebo právnických osobách, ktoré sú členmi správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu účastníka alebo ktoré vo vzťahu k danému účastníkovi majú právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu, vrátane osôb a subjektov v rámci vlastníckej alebo kontrolnej štruktúry a konečných užívateľov výhod, a náležitý dôkaz o tom, že sa žiadna z uvedených osôb nenachádza v niektorej zo situácií vyžadujúcich si vylúčenie uvedených v článku 132 ods. 1 písm. c) až f);

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa objasňuje rozsah v súvislosti s osobami, na ktoré sa vzťahujú dôvody vylúčenia uvedené v článku 131 ods. 1, a zosúlaďuje sa rozsah overovania dôvodov vylúčenia s rozsahom overovania, ktorý sa vyžaduje od finančných inštitúcií a iných určených nefinančných orgánov a povolaní podľa smernice o predchádzaní praniu špinavých peňazí č. 849/2015, a rozsahom podľa nariadenia č. 2580/2001 o obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom v záujme boja proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh     233

Návrh nariadenia

Článok 142 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci zdieľaného plnenia sa všetky oficiálne výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou vykonávajú prostriedkami uvedenými v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach. Tieto pravidlá zabezpečia interoperabilitu zozbieraných alebo získaných údajov a prenášaných v rámci hospodárenia s rozpočtom.

2.  V rámci zdieľaného plnenia sa všetky oficiálne výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou vykonávajú prostriedkami uvedenými v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach. Tieto pravidlá zabezpečia interoperabilitu zozbieraných alebo získaných údajov a prenášaných v rámci plnenia rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 142 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia pravidelne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri zavádzaní elektronickej verejnej správy.

Odôvodnenie

Opätovne vložený tretí odsek článku 95 nariadenia č. 966/2012, ktorý Komisia vypustila.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 144 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia pravidelne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku vo vykonávaní tohto odseku.

Odôvodnenie

Opätovne vložený druhý pododsek článku 111 nariadenia č. 966/2012, ktorý Komisia vypustila.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 147 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou a grantov s nízkou hodnotou môže zodpovedný povoľujúci úradník, ak je to primerané a na základe analýzy rizík, požadovať zloženie záruky zo strany:

1.  S výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou a grantov s nízkou hodnotou môže zodpovedný povoľujúci úradník, ak je to primerané a na základe ním uskutočnenej analýzy rizík, požadovať zloženie záruky zo strany:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh objasňuje, že to musí byť vlastná analýza rizika povoľujúceho úradníka.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 148 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Záruka je platná na dobu, ktorá je dostatočne dlhá na to, aby ju bolo možné aktivovať.

Odôvodnenie

Znovu vložené z článku 206 odseku 2 pravidiel uplatňovania. Komisia túto vetu vynechala.

Pozmeňujúci návrh     238

Návrh nariadenia

Článok 149 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výber subjektov a osôb implementujúcich finančné prostriedky Únie alebo rozpočtové záruky podľa článku 61 ods. 1 písm. c) musí byť transparentný, odôvodnený povahou akcie a nesmie viesť ku konfliktu záujmov. V prípade subjektov uvedených v článku 61 ods. 1 písm. c) bodoch ii), v), vi) a vii) musí výber riadne zohľadňovať aj ich operačnú a finančnú kapacitu.

Výber subjektov a osôb, ktoré majú byť poverené úlohami pri plnení rozpočtu vrátane implementácie rozpočtových záruk podľa článku 61 ods. 1 písm. c), musí byť transparentný, odôvodnený povahou akcie a nesmie viesť ku konfliktu záujmov. V prípade subjektov uvedených v článku 61 ods. 1 písm. c) bodoch ii), v), vi) a vii) musí výber riadne zohľadňovať aj ich operačnú a finančnú kapacitu.

Odôvodnenie

Opätovné vloženie z článku 60 ods. 1 nariadenia č. 966/2012.

Pozmeňujúci návrh     239

Návrh nariadenia

Článok 149 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekty a osoby implementujúce finančné prostriedky Únie alebo rozpočtové záruky podľa článku 61 ods. 1 písm. c) dodržiavajú zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti, nediskriminácie a viditeľnosti akcií Únie. Ak Komisia uzavrie dohody o finančnom partnerstve v súlade s článkom 126, tieto zásady sa podrobnejšie opíšu v takýchto dohodách.

2.  Subjekty a osoby, ktoré majú byť poverené úlohami pri plnení rozpočtu vrátane implementácie rozpočtových záruk podľa článku 61 ods. 1 písm. c), dodržiavajú zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti, nediskriminácie a viditeľnosti akcií Únie. Ak Komisia uzavrie dohody o finančnom partnerstve v súlade s článkom 126, tieto zásady sa podrobnejšie opíšu v takýchto dohodách.

Odôvodnenie

Opätovné vloženie z článku 60 ods. 1 nariadenia č. 966/2012.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 149 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Subjekty a osoby poverené podľa článku 61 ods. 1 písm. c) pri vykonávaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich nápravu a informujú o nich Komisiu. Na uvedený účel vykonávajú v súlade so zásadou proporcionality kontroly ex-ante a ex-post a v náležitých prípadoch aj kontroly na mieste na reprezentatívnych vzorkách transakcií a vzorkách transakcií založených na riziku s cieľom zaistiť, aby sa akcie financované z rozpočtu skutočne a správne vykonali. Vymáhajú neoprávnene vyplatené finančné prostriedky, vylučujú z prístupu k finančným prostriedkom Únie alebo ukladajú peňažné sankcie a v prípade potreby na uvedený účel iniciujú súdne konania.

Odôvodnenie

Znovu vložený ods. 3 článku 60 nariadenia č. 966/2012, ktorý Komisia vypustila.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 149 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uplatňujú príslušné pravidlá a postupy na poskytovanie financovania tretím stranám vrátane vhodných postupov preskúmania, pravidiel vymáhania neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov a pravidiel pre vylúčenie z prístupu k financovaniu;

d)  uplatňujú príslušné pravidlá a postupy na poskytovanie financovania tretím stranám vrátane transparentných, nediskriminačných, účinných a účelných postupov preskúmania, pravidiel vymáhania neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov a pravidiel pre vylúčenie z prístupu k financovaniu;

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 149 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po dohode so subjektmi alebo osobami Komisia môže okrem toho posúdiť ďalšie pravidlá a postupy, ako sú účtovné postupy subjektov týkajúce sa administratívnych nákladov. Na základe výsledkov tohto posúdenia sa Komisia môže rozhodnúť, že tieto pravidlá a postupy bude využívať.

Po dohode so subjektmi alebo osobami Komisia môže okrem toho posúdiť ďalšie pravidlá a postupy, ako sú účtovné postupy subjektov týkajúce sa administratívnych nákladov. Na základe výsledkov tohto posúdenia sa Komisia môže rozhodnúť, že tieto pravidlá a postupy bude využívať. Výročná správa o činnosti uvedená v článku 73 ods. 9 obsahuje informácie o každom takomto rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 149 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak tieto subjekty alebo osoby spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 4 len čiastočne, Komisia prijme primerané opatrenia dohľadu na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Únie. Tieto opatrenia sa spresnia v príslušných dohodách.

5.  Ak tieto subjekty alebo osoby spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 4 len čiastočne, Komisia prijme primerané opatrenia dohľadu na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Únie. Tieto opatrenia sa spresnia v príslušných dohodách. Výročná správa uvedená v článku 73 ods. 9 obsahuje informácie o každom takomto opatrení.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 150 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosťami stanovenými v tomto odseku nie sú dotknuté dohody uzatvorené so skupinou EIB, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami. Pokiaľ ide o vyhlásenie o hospodárení, takéto dohody obsahujú aspoň povinnosť týchto subjektov každoročne predložiť Komisii vyhlásenie, že počas dotknutého rozpočtového roka sa príspevok Únie použil a jeho použitie sa vykázalo v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 149 ods. 3 a 4 a povinnosťami stanovenými v takýchto dohodách. Toto vyhlásenie sa môže zahrnúť do konečnej správy, ak je obdobie vykonávania akcie obmedzené na 18 mesiacov.

Povinnosťami stanovenými v tomto odseku nie sú dotknuté dohody uzatvorené s EIB, EIF, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami. Pokiaľ ide o vyhlásenie o hospodárení, takéto dohody obsahujú aspoň povinnosť týchto subjektov každoročne predložiť Komisii vyhlásenie, že počas dotknutého rozpočtového roka sa príspevok Únie použil a jeho použitie sa vykázalo v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 149 ods. 3 a 4 a povinnosťami stanovenými v takýchto dohodách. Toto vyhlásenie sa môže zahrnúť do konečnej správy, ak je obdobie vykonávania akcie obmedzené na 18 mesiacov.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcov k článku 61 ods. 1 písm. c) bod iii).

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 150 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Všetky dohody o príspevku, dohody o financovaní a dohody o záruke sa na požiadanie sprístupnia Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Všetky dohody o príspevku, dohody o financovaní a dohody o záruke sa sprístupnia vo výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 73 ods. 9.

Pozmeňujúci návrh     246

Návrh nariadenia

Článok 151 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 151a

 

Nepriame plnenie prostredníctvom organizácií členských štátov

 

1.  Organizáciami členských štátov sa označujú subjekty uvedené v článku 61 ods. 1 písm. c) bodoch v) až vii) za predpokladu, že:

 

i)   sú členskými štátmi poverené vykonávaním verejnej služby v oblasti medzinárodného rozvoja a spolupráce a sú zriadené podľa súkromného alebo verejného práva v členských štátoch;

 

ii)  ich systémy a postupy, ktoré sú prispôsobené osobitným právnym a prevádzkovým súvislostiam medzinárodného rozvoja a spolupráce, boli kladne posúdené podľa článku 149 ods. 4.

 

2.   Komisia sa spolieha na tieto systémy a postupy organizácií členských štátov, ktoré boli kladne posúdené v súlade s článkom 149 ods. 4, alebo iné dodatočné systémy a postupy nad rámec posúdenia podľa tohto článku, ktoré boli riadne zriadené a uplatňujú sa na základe dôkladnej kontroly príslušného členského štátu, ako napríklad nákladová štruktúra organizácií členských štátov. Vzájomné dôverovanie hodnoteniam platí, nie však výlučne, najmä pre systémy a postupy uvedené v článku 123.

 

3.   Vo finančných rámcových dohodách o partnerstve uzatvorených s organizáciami členských štátov v súlade s článkom 126 sa ďalej uvádza rozsah a možnosti vzájomného dôverovania systémom a postupom organizácií členských štátov.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje ďalší článok v časti o nepriamom plnení s cieľom uznať špecifiká činností organizácií členských štátov v oblasti vonkajšej pomoci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 153 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa finančné nástroje implementujú v rámci mechanizmu kombinovaného financovania, uplatňuje sa hlava X.

2.  V prípade, že sú finančné nástroje vykonávané v rámci mechanizmu kombinovaného financovania a pripadá na ne viac ako 50 % celkového objemu finančných prostriedkov, uplatňuje sa hlava X na celú operáciu.

Odôvodnenie

Hoci spravodajcovia podporujú všeobecný cieľ zjednodušenia sledovaný týmto novým ustanovením, je potrebné vyhnúť sa situácii, kedy by sa celá operácia kombinovaného financovania riadila pravidlami pre finančné nástroje, hoci tie tvoria iba malú časť financovania.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 153 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade, že sú granty vykonávané v rámci mechanizmu kombinovaného financovania a pripadá na ne viac ako 50 % celkového objemu finančných prostriedkov, uplatňuje sa hlava X na celú operáciu.

Odôvodnenie

Hoci spravodajcovia podporujú všeobecný cieľ zjednodušenia sledovaný týmto novým ustanovením, je potrebné vyhnúť sa situácii, kedy by sa celá operácia kombinovaného financovania riadila pravidlami pre finančné nástroje, hoci tie tvoria iba malú časť financovania.

Pozmeňujúci návrh     249

Návrh nariadenia

Článok 153 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade finančných nástrojov v rámci mechanizmov kombinovaného financovania sa podmienky článku 202 ods. 1 písm. h) považujú za splnené, ak sa hodnotenie ex ante vykoná pred zriadením príslušného mechanizmu kombinovaného financovania.

3.  V prípade finančných nástrojov v rámci mechanizmov kombinovaného financovania sa podmienky článku 202 ods. 1 písm. h) považujú za splnené, ak sa posúdenie vplyvu vykoná pred zriadením príslušného mechanizmu kombinovaného financovania.

Odôvodnenie

V súlade s terminológiou v pozmeňujúcich návrhoch spravodajcu k článku 32.

Pozmeňujúci návrh     250

Návrh nariadenia

Článok 174 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Granty sú priame finančné príspevky z rozpočtu poskytované ako donácie, ktorými sa financuje:

Granty sa udeľujú na financovanie týchto prvkov:

Odôvodnenie

Z dôvodu jednotnosti sa časť tohto odseku presúva do článku 2 (vymedzenie pojmov).

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 175 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak je to možné a vhodné, jednorazové platby, jednotkové náklady alebo paušálne sadzby sa určia takým spôsobom, aby sa mohli s nimi súvisiace platby vykonať hneď, ako sa dosiahnu konkrétne výstupy.

2.  Ak je to možné a vhodné, jednorazové platby, jednotkové náklady alebo paušálne sadzby sa určia takým spôsobom, aby sa mohli s nimi súvisiace platby vykonať hneď, ako sa dosiahnu konkrétne výstupy a výsledky, za predpokladu, že boli prijaté vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranosti príslušných súm so zreteľom na požadovaný výstup.

Odôvodnenie

Dodatočná ochrana.

Pozmeňujúci návrh     252

Návrh nariadenia

Článok 175 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

O presných kritériách požadovaného výstupu rokuje Komisia a príjemca grantu a uvádzajú sa v dohode o grante pre jednotlivé prípady a podľa okolností.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 175 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ nie je stanovené inak v základnom akte, použitie jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania schváli zodpovedný povoľujúci úradník, ktorý koná v súlade s vopred stanoveným postupom zavedeným v rámci každej inštitúcie.

3.  Pokiaľ nie je stanovené inak v základnom akte, použitie jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania schváli zodpovedný povoľujúci úradník, ktorý koná v súlade s vopred stanoveným postupom zavedeným v rámci každej inštitúcie. Zodpovedný povoľujúci úradník vo svojej výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 73 ods. 9 informuje o každom takomto udelenom povolení.

Pozmeňujúci návrh     254

Návrh nariadenia

Článok 175 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  tam, kde je to možné, základné podmienky vedúce k platbe, prípadne vrátane dosiahnutých výstupov;

d)  tam, kde je to možné, základné podmienky vedúce k platbe, prípadne vrátane dosiahnutých výstupov a výsledkov;

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 175 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  opis podmienok na zabezpečenie toho, aby bola dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia a primerane splnená zásada spolufinancovania;

e)  opis podmienok na zabezpečenie toho, aby bola dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia a primerane splnená zásada spolufinancovania a zásada neziskovosti;

Odôvodnenie

Zásada neziskovosti by sa mala opäť zaradiť medzi všeobecné zásady vzťahujúce sa na granty.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 175 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zodpovedný povoľujúci úradník môže schváliť alebo uložiť vo forme paušálnych sadzieb financovanie nepriamych nákladov príjemcu grantu do výšky maximálne 7 % celkových oprávnených priamych nákladov akcie. Vyššia paušálna sadzba sa môže schváliť na základe odôvodneného rozhodnutia Komisie.

6.  Zodpovedný povoľujúci úradník môže schváliť alebo uložiť vo forme paušálnych sadzieb financovanie nepriamych nákladov príjemcu grantu do výšky maximálne 7 % celkových oprávnených priamych nákladov akcie. Vyššia paušálna sadzba sa môže schváliť na základe odôvodneného rozhodnutia Komisie. Zodpovedný povoľujúci úradník je povinný informovať vo svojej výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 73 ods. 9 o každom takomto prijatom rozhodnutí, povolenej paušálnej sadzbe, príslušných sumách a dôvodoch, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh pomôže rozpočtového orgánu pri kontrole uplatňovania tejto výnimky povoľujúcimi úradníkmi.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 175 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Príjemcovia grantu môžu vykázať oprávnené náklady za prácu vykonanú dobrovoľníkmi v rámci akcie alebo pracovného programu na základe jednotkových nákladov schválených v súlade s odsekmi 1 až 6.

8.  Príjemcovia grantu môžu vykázať oprávnené náklady za prácu vykonanú dobrovoľníkmi v rámci akcie alebo pracovného programu ako účtovnej položky na základe jednotkových nákladov schválených v súlade s odsekmi 1 až 6.

Odôvodnenie

Súčasťou konceptu dobrovoľníctva je, že práca, ktorú dobrovoľníci vykonávajú, je neplatená. Aby sa predišlo prípadnému nesprávnemu výkladu, by sa preto malo objasniť, že toto vyhlásenie je nástroj účtovníctva a nevedie k odmene za dobrovoľnícku prácu. Tento pozmeňujúci návrh je založený na návrhu, ktorý spravodajcom predložilo Spolkové združenie dobrovoľníckych organizácií sociálnej starostlivosti (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 176 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zodpovedný povoľujúci úradník postupuje pri schvaľovaní celkových jednorazových platieb v súlade s článkom 175.

3.  Zodpovedný povoľujúci úradník postupuje pri schvaľovaní celkových jednorazových platieb v súlade s článkom 175 a s platnými pravidlami spolufinancovania, najmä pokiaľ ide o maximálny podiel spolufinancovania pre celú akciu alebo pracovný program.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 177 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výška jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania určená ex ante uplatnením metódy schválenej zodpovedným povoľujúcim úradníkom alebo Komisiou v súlade s článkom 175 sa nespochybní prostredníctvom kontrol ex post bez toho, aby nebolo dotknuté právo zodpovedného povoľujúceho úradníka znížiť grant v súlade s článkom 127 ods. 4. Ak sa jednorazové platby, jednotkové náklady alebo paušálne sadzby stanovujú na základe obvyklých postupov nákladového účtovníctva príjemcu grantu, uplatňuje sa článok 179 ods. 2.

Výška jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania určená ex ante uplatnením metódy schválenej zodpovedným povoľujúcim úradníkom alebo Komisiou v súlade s článkom 175 sa spochybní prostredníctvom kontrol ex post iba v prípade odôvodnených pochybností bez toho, aby bolo dotknuté právo zodpovedného povoľujúceho úradníka znížiť grant v súlade s článkom 127 ods. 4. Ak sa jednorazové platby, jednotkové náklady alebo paušálne sadzby stanovujú na základe obvyklých postupov nákladového účtovníctva príjemcu grantu, uplatňuje sa článok 179 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh     260

Návrh nariadenia

Článok 177 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Frekvencia a rozsah kontrol môžu závisieť okrem iného od špecifického rizika, ktoré daný príjemca grantu predstavuje. Toto riziko sa posúdi okrem iného na základe minulého výskytu nezrovnalostí, ktoré sa dajú pripísať tomuto príjemcovi grantu a ktoré mali podstatný vplyv na granty udelené príjemcovi grantu za podobných podmienok.

Odôvodnenie

Kontroly by sa mali sústrediť viac na príjemcov grantov, ktorí predstavujú vyššie riziko pre rozpočet Únie. Kontroly založené na riziku by EÚ umožnili využívať viac jej zdrojov na konkrétne akcie namiesto na administratívu.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 178 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Metóda na určenie jednorazových platieb, jednotkových nákladov a paušálnych sadzieb, podkladové údaje a výsledné sumy sa pravidelne posudzujú a v náležitých prípadoch upravujú v súlade s článkom 175.

Metóda na určenie jednorazových platieb, jednotkových nákladov a paušálnych sadzieb, podkladové údaje a výsledné sumy, ako aj primeranosť týchto súm, pokiaľ ide o dodaný výstup, sa pravidelne a aspoň raz za dva roky posudzujú a v náležitých prípadoch upravujú v súlade s článkom 175.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 180 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak odhadované oprávnené náklady zahŕňajú náklady na prácu dobrovoľníkov uvedenú v článku 175 ods. 8, grant nepresahuje iné oprávnené náklady, ako sú náklady na prácu dobrovoľníkov.

b)  ak odhadované oprávnené náklady zahŕňajú náklady na prácu dobrovoľníkov uvedenú v článku 175 ods. 8, grant nepresahuje iné oprávnené náklady, ako sú náklady na prácu dobrovoľníkov alebo 75 % z celkových odhadovaných oprávnených nákladov, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh má zabrániť situácii, keď malý nepeňažný príspevok vedie k de facto miere spolufinancovania na úrovni takmer 100 %.

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 182 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  neziskovosti.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 182 písm. a) (nový).

Pozmeňujúci návrh     264

Návrh nariadenia

Článok 183 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Granty sú predmetom pracovného programu, ktorý sa uverejní pred jeho vykonávaním.

Pozmeňujúci návrh265

Návrh nariadenia

Článok 183 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Všetky granty udelené v priebehu rozpočtového roka sa každoročne zverejňujú v súlade s článkom 36 ods. 1 až 4.

2.  Všetky granty udelené v priebehu rozpočtového roka sa každoročne zverejňujú v súlade s článkom 36 ods. 1 až 4. Okrem toho všetky inštitúcie Únie, ktoré vykonávajú verejné obstarávanie, na svojich webových sídlach zverejňujú jasné pravidlá týkajúce sa nadobúdania, výdavkov a monitorovania, ako aj všetky zadané zákazky vrátane ich hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 183 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Po zverejnení podľa odsekov 1 a 2 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade na ich žiadosť správu o:

3.  Po zverejnení podľa odsekov 1 a 2 zverejní a postúpi Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o:

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 183 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  priemernom trvaní postupu od dátumu uzávierky výzvy na predkladanie návrhov do udelenia grantu;

c)  priemernom trvaní postupu od dátumu uzávierky výzvy na predkladanie návrhov do udelenia grantu, ako aj trvaní najpomalšieho a najrýchlejšieho postupu;

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 183 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  každom grante udelenom Európskej investičnej banke alebo Európskemu investičnému fondu v súlade s písm. g) článku 188;

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 183 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  operáciách kombinovaného financovania v súlade s článkom 153, ktoré zahŕňajú granty.

Pozmeňujúci návrh     270

Návrh nariadenia

Článok 184 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ako výnimka z odseku 1 vonkajšia činnosť môže byť v plnom rozsahu financovaná z grantu, ak je to nevyhnutné pre jej vykonávanie. V takomto prípade musia byť v rozhodnutí o udelení grantu uvedené dôvody.

3.  Ako výnimka z odseku 1 vonkajšia činnosť vykonávaná partnerom Únie, ktorý preukáže súlad s pravidlami a požiadavkami EK (prostredníctvom hodnotenia ex ante), môže byť v plnom rozsahu financovaná z grantu, keď je to nevyhnutné pre uskutočnenie činnosti. V takomto prípade musia byť v rozhodnutí o udelení grantu uvedené dôvody.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 185 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zásada nekumulácie a neexistencie dvojitého financovania

Zásada nekumulácie a zákazu dvojitého financovania

Odôvodnenie

Lingvistický pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 185 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akcie, na ktoré môže byť grant z rozpočtu pridelený, musia byť jasne definované. Akcia sa nesmie rozdeliť na rôzne akcie s cieľom obchádzať pravidlá financovania stanovené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Znovu vložený článok 176 pravidiel uplatňovania.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 185 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odseky 1, 23 sa neuplatňujú na:

4.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na:

Odôvodnenie

Nemali by existovať žiadne výnimky zo zákazu dvojitého financovania.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 186 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade mimoriadnej naliehavosti opatrení uvedených v článku 188 písm. a) alebo b), pričom včasná účasť Únie by tu mala veľký význam. V týchto prípadoch náklady, ktoré vzniknú príjemcovi grantu pred dátumom podania žiadosti, sú oprávnené na financovanie zo strany Únie za týchto podmienok:

b)  v prípade mimoriadnej naliehavosti opatrení uvedených v článku 188 písm. a), pričom včasná účasť Únie by tu mala veľký význam. V týchto prípadoch náklady, ktoré vzniknú príjemcovi grantu pred dátumom podania žiadosti, sú oprávnené na financovanie zo strany Únie za týchto podmienok:

Odôvodnenie

Odchýlenie sa od zásady neretroaktivity by malo byť prísne obmedzené na humanitárnu pomoc a súvisiace prípady.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 186 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním informuje o každom takomto prípade vo výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 73 ods. 9, pričom ako názov uvedie: Výnimky zo zásady neretroaktivity podľa článku 186 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh     276

Návrh nariadenia

Článok 186 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade grantov na prevádzku sa dohoda o grante podpíše do šiestich mesiacov od začiatku účtovného roka príjemcu grantu. Náklady oprávnené na financovanie nemôžu vzniknúť pred tým, ako bola podaná žiadosť o grant, a ani pred začiatkom účtovného roka príjemcu grantu.

4.  V prípade grantov na prevádzku sa dohoda o grante podpíše do troch mesiacov od začiatku účtovného roka príjemcu grantu. Náklady oprávnené na financovanie nemôžu vzniknúť pred tým, ako bola podaná žiadosť o grant, a ani pred začiatkom účtovného roka príjemcu grantu. Prvá splátka sa vyplatí príjemcovi grantu do dvoch mesiacov od podpisu dohody o grante.

Odôvodnenie

Lehota, ktorú má Komisia na podpísanie dohody o grante, by sa mala skrátiť zo šiestich na tri mesiace od začiatku účtovného roka príjemcu grantu. Vďaka tomu by Komisia mohla zvýšiť svoju efektívnosť v rámci programového cyklu. Zároveň by to zamedzilo ohrozovaniu finančnej kapacity organizácií občianskej spoločnosti, predovšetkým tých najmenších. Pri lehote šesť mesiacov na podpísanie dohôd plus tri mesiace na vyplatenie prvej splátky je väčšina organizácií občianskej spoločnosti nútená spoliehať sa na bankové úvery.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 186 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 186a

 

Zásada neziskovosti

 

1.   Účelom ani účinkom grantu nie je dosiahnutie zisku v rámci akcie alebo pracovného programu realizovaného príjemcom grantu (zásada neziskovosti).

 

2.   Zisk sa vymedzuje ako prebytok výnosov nad oprávnenými nákladmi, ktoré vznikli príjemcovi grantu, keď sa predkladá žiadosť o platbu zostatku.

 

3.   Výnosy uvedené v druhom pododseku sú obmedzené na príjmy plynúce z akcie alebo pracovného programu, ako aj finančné príspevky osobitne vyčlenené darcami na financovanie oprávnených nákladov.

 

V prípade grantu na prevádzku sa sumy určené na vytváranie rezerv neberú do úvahy na overenie súladu so zásadou neziskovosti.

 

4.   Odsek 1 sa neuplatňuje na:

 

a)   akcie, ktorých cieľom je posilnenie finančnej kapacity príjemcu grantu, alebo akcie, ktoré vytvárajú príjem s cieľom zabezpečiť kontinuitu po období financovania z Únie stanovenom v rozhodnutí alebo dohode o grante;

 

b)   študijné, výskumné alebo odborné štipendiá vyplatené fyzickým osobám;

 

c)   inú priamu podporu vyplácanú najodkázanejším fyzickým osobám, ako sú nezamestnané osoby a utečenci;

 

d)   granty na základe paušálnych a/alebo jednorazových platieb a/alebo jednotkových nákladov v prípade, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 175;

 

e)   granty s nízkou hodnotou.

 

5.   V prípade dosiahnutia zisku je Komisia oprávnená vymáhať percentuálny podiel zisku zodpovedajúci príspevku Únie na oprávnené náklady, ktoré príjemca grantu skutočne vynaložil na realizáciu akcie alebo pracovného programu.

 

Odchylne od tohto článku platí, že ak európska politická nadácia v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 dosiahne prebytok príjmov nad výdavkami na konci rozpočtového roka, v ktorom získala grant na prevádzku, môže sa časť tohto prebytku až do výšky 25 % celkových príjmov za daný rok preniesť do nasledujúceho roka pod podmienkou, že sa použije do konca prvého štvrťroka tohto nasledujúceho roka.

Odôvodnenie

Zásada neziskovosti grantov je kľúčovou zásadou v hospodárení s verejnými financiami. Samotná Komisia sa domnieva, že štandardnou možnosťou financovania projektov generujúcich príjmy by mali byť finančné nástroje, a nie granty, a preto je nevyhnutné túto zásadu v prípade grantov zachovať.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 187 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  mechanizmy financovania zo strany Únie, predovšetkým forma grantu;

c)  mechanizmy financovania zo strany Únie, pričom uvedú všetky typy príspevkov Únie, predovšetkým formy grantu;

Pozmeňujúci návrh     279

Návrh nariadenia

Článok 187 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na informovanie všetkých uchádzačov o výsledku vyhodnotenia ich žiadosti maximálne šesť mesiacov od konečného termínu na podanie úplných návrhov;

a)  na informovanie všetkých uchádzačov o výsledku vyhodnotenia ich žiadosti maximálne tri mesiace od konečného termínu na podanie úplných návrhov;

Pozmeňujúci návrh     280

Návrh nariadenia

Článok 187 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na podpísanie dohôd o grante so žiadateľmi maximálne tri mesiace odo dňa informovania žiadateľov, ktorí uspeli.

b)  na podpísanie dohôd o grante so žiadateľmi maximálne jeden mesiac odo dňa informovania žiadateľov, ktorí uspeli.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 187 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním vo svojej výročnej správe informuje o priemerných časoch, v ktorých boli žiadatelia informovaní a podpísané dohody o grante. V prípade prekročenia lehôt uvedených v prvom pododseku povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním uvedie dôvody, a ak prekročenie nie je riadne odôvodnené v súlade s druhým pododsekom, navrhne nápravné opatrenie.

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním vo svojej výročnej správe o činnosti informuje o priemerných časoch, ako aj o najdlhšom a najkratšom čase, v ktorom boli žiadatelia informovaní a boli podpísané dohody o grante. V prípade prekročenia lehôt uvedených v prvom pododseku povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním uvedie dôvody, a ak prekročenie nie je riadne odôvodnené v súlade s druhým pododsekom, navrhne nápravné opatrenie.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 188 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade subjektov, ktoré majú de jure alebo de facto monopolné postavenie, alebo subjektov, ktoré v rámci svojej zodpovednosti určili členské štáty, ak tieto členské štáty majú de jure alebo de facto monopolné postavenie;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa počíta s možnosťou priameho udeľovania grantov subjektom povereným členskými štátmi, ak majú tieto subjekty de facto alebo de jure monopolné postavenie, alebo ak priami príjemcovia grantu boli vybraní na základe ich technických spôsobilostí. Spravodajcovia nie sú dostatočne presvedčení, že riziko poskytnutia grantov bez zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov je v tomto prípade opodstatnené.

Pozmeňujúci návrh     283

Návrh nariadenia

Článok 188 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výnimky uvedené v prvom pododseku písm. c) a f) vykladajú a uplatňujú reštriktívne inštitúcie Únie a orgány členských štátov.

Pozmeňujúci návrh     284

Návrh nariadenia

Článok 188 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Inštitúcie Únie a orgány členských štátov jasne vymedzia časový harmonogram aj rozsah uplatňovania výnimiek uvedených v prvom pododseku písm. c) a f).

Pozmeňujúci návrh     285

Návrh nariadenia

Článok 189 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa nevzťahuje na verejné subjekty a medzinárodné organizácie uvedené v článku 151;

Prvý pododsek sa nevzťahuje na verejné subjekty, organizácie členských štátov a medzinárodné organizácie uvedené v článku 151;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 151a (nový).

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 189 – odsek 1 – písmeno e – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)   opis akcie alebo pracovného programu a odhadovaný rozpočet, ktorý podľa možnosti:

e)   opis akcie alebo pracovného programu a odhadovaný rozpočet, ktorý:

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 189 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Žiadateľ uvedie zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získal alebo o ktoré žiadal na tú istú akciu alebo časť akcie alebo na jej fungovanie v tom istom rozpočtovom roku, ako aj akékoľvek financovanie, ktoré prijal alebo o ktoré žiadal na tú istú akciu.

Odôvodnenie

Opätovne vložené z čl. 196 ods. 4 pravidiel uplatňovania.

Pozmeňujúci návrh     288

Návrh nariadenia

Článok 191 – odsek 5 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  organizácie členských štátov;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 151a (nový).

Pozmeňujúci návrh     289

Návrh nariadenia

Článok 191 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od posúdenia rizika upustiť od povinnosti overovať operačnú kapacitu verejných subjektov alebo medzinárodných organizácií.

6.  Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od posúdenia rizika upustiť od povinnosti overovať operačnú kapacitu verejných subjektov, organizácií členských štátov alebo medzinárodných organizácií.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 151a (nový).

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 192 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  umožniť ich hodnotenie.

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 200 – odsek 5 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po uverejnení Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade na ich žiadosť správu o:

Po uverejnení Komisia postúpi Európskemu parlamentu a Rade správu o:

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 201 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia môže prostredníctvom základného aktu zriadiť finančné nástroje alebo poskytnúť rozpočtové záruky alebo finančnú pomoc, ktoré sú financované zo všeobecného rozpočtu.

1.  V záujme dosiahnutia svojich cieľov môže Únia prostredníctvom základného aktu zriadiť finančné nástroje alebo poskytnúť rozpočtové záruky alebo finančnú pomoc, ktoré sú financované zo všeobecného rozpočtu, ak sa preukáže, že je to najlepší spôsob na dosiahnutie cieľov Únie. Finančné nástroje dopĺňajú iné formy rozpočtových zásahov.

Pozmeňujúci návrh     293

Návrh nariadenia

Článok 201 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Dvor audítorov má úplný prístup k všetkým informáciám súvisiacim s finančnými nástrojmi, rozpočtovými zárukami a finančnou pomocou, a to aj počas kontrol na mieste.

 

Pokiaľ sa neuvádza inak v základnom akte, Dvor audítorov sa považuje za externého audítora zodpovedného za projekty a programy podporované z finančného nástroja, rozpočtovej záruky alebo finančnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 202 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Finančné nástroje sa používajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti, proporcionality, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a subsidiarity, ako aj ich cieľmi a prípadne trvaním, ktoré sú stanovené v základnom akte pre tieto finančné nástroje.

Odôvodnenie

Opätovne vložený článok 140 ods. 1 nariadenia č. 966/2012, ktorý Komisia vypustila.

Pozmeňujúci návrh     295

Návrh nariadenia

Článok 202 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zabezpečujú pákový alebo multiplikačný efekt tým, že mobilizujú celkové investície presahujúce výšku príspevku alebo záruky Únie. Cieľové rozpätie hodnôt pákového a multiplikačného efektu je založené na hodnotení ex ante príslušného finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky;

d)  zabezpečujú pákový alebo multiplikačný efekt tým, že mobilizujú celkové investície presahujúce výšku príspevku alebo záruky Únie. Cieľové rozpätie hodnôt pákového a multiplikačného efektu je založené na posúdení vplyvu príslušného finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky;

Odôvodnenie

V súlade s terminológiou v pozmeňujúcich návrhoch spravodajcu k článku 32.

Pozmeňujúci návrh     296

Návrh nariadenia

Článok 202 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  stanovujú, že všetky odmeny pre implementujúce subjekty alebo protistrany sa zakladajú na výkonnosti. Poplatky založené na výkonnosti zahŕňajú administratívne poplatky, ktoré sú odmenou subjektu alebo protistrany za činnosť uskutočnenú v rámci implementácie finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky, a prípadne stimuly na podporu dosahovania cieľov politík alebo na stimulovanie finančnej výkonnosti finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky. Mimoriadne výdavky sa môžu refundovať;

g)  stanovujú, že všetky odmeny pre implementujúce subjekty alebo protistrany sa zakladajú na výkonnosti. Poplatky založené na výkonnosti zahŕňajú administratívne poplatky, ktoré sú odmenou subjektu alebo protistrany za činnosť uskutočnenú v rámci implementácie finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky, vypočítané na základe skutočne prevedených finančných prostriedkov, a prípadne stimuly na podporu dosahovania cieľov politík alebo na stimulovanie finančnej výkonnosti finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky. Mimoriadne výdavky sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu refundovať;

Pozmeňujúci návrh     297

Návrh nariadenia

Článok 202 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  dohody a opatrenia týkajúce sa výkonnosti sa musia dobre navrhnúť a starostlivo implementovať; Komisia nepovolí výpočet administratívnych poplatkov ako percento kumulatívnych vyčlenených príspevkov Únie, čo sa týka aj nevyžiadaných rozpočtových záväzkov.

Pozmeňujúci návrh     298

Návrh nariadenia

Článok 202 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  sú jednotlivo alebo ako súčasť programu založené na hodnoteniach ex ante v súlade s článkom 32. Hodnotenia ex-ante obsahujú vysvetlenia týkajúce sa výberu druhu finančnej operácie, pričom sa zohľadnia sledované ciele politík a súvisiace finančné riziká a úspory pre rozpočet Únie.

h)  sú jednotlivo alebo ako súčasť programu založené na posúdeniach vplyvu v súlade s článkom 32. Posúdenia vplyvu obsahujú vysvetlenia týkajúce sa výberu druhu finančnej operácie, pričom sa zohľadnia sledované ciele politík a súvisiace finančné riziká a úspory pre rozpočet Únie. Tieto posúdenia sa revidujú a aktualizujú tak, aby sa v nich zohľadnili významné sociálno-ekonomické zmeny vplývajúce na odôvodnenie nástroja alebo záruky.

Odôvodnenie

V súlade s terminológiou v pozmeňujúcich návrhoch spravodajcu k článku 32.

Pozmeňujúci návrh     299

Návrh nariadenia

Článok 202 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  po skončení obdobia implementácie finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky sa všetky zostatkové sumy pochádzajúce z rozpočtu Únie vrátia do rozpočtu Únie;

b)  po skončení obdobia implementácie finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky a s ohľadom na charakter tohto finančného nástroja alebo rozpočtovej záruky sa všetky zostatkové sumy pochádzajúce z rozpočtu Únie vrátia do rozpočtu Únie;

Odôvodnenie

V portfóliových systémoch so zdieľaním rizika by sa pred vrátením finančných prostriedkov do rozpočtu EÚ mala zvážiť aj životnosť portfólia.

Pozmeňujúci návrh     300

Návrh nariadenia

Článok 203 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rozpočtové záruky a finančná pomoc môžu vytvoriť podmienený záväzok Únie prevyšujúci finančné aktíva poskytnuté na krytie finančného záväzku Únie.

2.  Rozpočtové záruky a finančná pomoc môžu vytvoriť podmienený záväzok Únie, ktorý môže prevýšiť finančný majetok poskytnutý na krytie finančného záväzku Únie len vtedy, ak sa to umožňuje v základnom akte o zriadení záruk a na základe podmienok stanovených v tomto akte.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh aktualizuje a nahrádza pôvodný pozmeňujúci návrh spravodajcov 159.

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 204 – odsek 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v dôsledku výziev na uplatnenie rozpočtovej záruky úroveň rezerv na danú rozpočtovú záruku klesne pod 30 % sumy zodpovedajúcej miere tvorby rezerv stanovenej v odseku 1 alebo ak z posúdenia rizika Komisiou vyplýva, že pod túto úroveň môže klesnúť v priebehu jedného roka;

a)  v dôsledku výziev na uplatnenie rozpočtovej záruky úroveň rezerv na danú rozpočtovú záruku klesne pod 50 % sumy zodpovedajúcej miere tvorby rezerv stanovenej v odseku 1 alebo ak klesne pod 30 %, prípadne ak z posúdenia rizika Komisiou vyplýva, že v priebehu jedného roka môže klesnúť pod niektorú z týchto mier;

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 204 – odsek 8 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  výška investovaného súkromného kapitálu je nižšia ako výška príspevkov z verejných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh     303

Návrh nariadenia

Článok 205 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rezervy vytvorené na krytie finančných záväzkov vyplývajúcich z finančných nástrojov, rozpočtových záruk alebo finančnej pomoci sa držia v spoločnom rezervnom fonde, ktorý priamo implementuje Komisia.

1.  Rezervy vytvorené na krytie finančných záväzkov vyplývajúcich z finančných nástrojov, rozpočtových záruk alebo finančnej pomoci sa držia v spoločnom rezervnom fonde, ktorý priamo implementuje Komisia. Komisia informuje Európsky parlament o fungovaní spoločného rezervného fondu a výpočte jeho miery tvorby rezerv a konzultuje s ním tieto skutočnosti.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 206 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nezávislé hodnotenie primeranosti uvedených usmernení sa vykoná každé tri roky.

Nezávislé hodnotenie primeranosti uvedených usmernení sa vykoná každé tri roky a predloží sa Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 207 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia každý rok predkladá správu o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách, finančnej pomoci, podmienených záväzkoch a spoločnom rezervnom fonde v súlade s článkom 242.

Komisia každý rok predkladá správu o finančných nástrojoch a to aj o finančných nástrojoch, ktoré upravuje článok 210, ako aj o rozpočtových zárukách, finančnej pomoci, podmienených záväzkoch a spoločnom rezervnom fonde v súlade s článkom 242.

Odôvodnenie

Požiadavky na podávanie správ o finančných nástrojoch so zdieľaným plnením by mali byť rovnaké, ako v prípade priameho a nepriameho plnenia.

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 208 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez ohľadu na článok 201 ods. 1 sa finančné nástroje môžu v riadne odôvodnených prípadoch zriaďovať bez toho, aby boli povolené prostredníctvom základného aktu, a to za predpokladu, že sú zahrnuté v rozpočte v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. e).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 208 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa finančné nástroje kombinujú v rámci jednej dohody s doplnkovou podporou z rozpočtu Únie vrátane grantov, táto hlava sa vzťahuje na celé opatrenie. Správy sa podávajú v súlade s článkom 242.

2. Ak sa finančné nástroje kombinujú v rámci jednej dohody s doplnkovou podporou z rozpočtu Únie vrátane grantov, pravidlá platné pre spôsob financovania, ktorý tvorí viac ako 50 % celkového financovania, sa vzťahujú na celé opatrenie. Správy o časti financovania, ktorú tvorí finančný nástroj, sa podávajú v súlade s článkom 242.

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 208 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia zabezpečí harmonizované riadenie finančných nástrojov, najmä v oblasti účtovníctva, výkazníctva, monitorovania a riadenia finančných rizík.

3.  Komisia zabezpečí harmonizované a zjednodušené riadenie finančných nástrojov, najmä v oblasti účtovníctva, výkazníctva, monitorovania a riadenia finančných rizík.

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 208 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa Únia podieľa na finančnom nástroji ako menšinový účastník, Komisia zaistí súlad s touto hlavou v súlade so zásadou proporcionality na základe veľkosti a hodnoty účasti Únie v danom nástroji. Bez ohľadu na uvedené, Komisia zaistí súlad s článkom 124.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     310

Návrh nariadenia

Článok 208 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Komisia raz ročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti a účelnosti finančných nástrojov v rámci spôsobov hospodárenia uvedených v článku 61 ods. 1 písm. a), b) a c). V tejto každoročnej správe Komisia jasne preukáže pridanú hodnotu finančných nástrojov, dokáže identifikovať konečných príjemcov finančných prostriedkov a dokáže uviesť zoznam projektov financovaných prostredníctvom finančných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh     311

Návrh nariadenia

Článok 210 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ ide o príspevky z fondov, ktoré podliehajú zdieľanému plneniu, do finančných nástrojov zriadených podľa tohto oddielu, uplatňujú sa pravidlá platné v jednotlivých odvetviach. Bez ohľadu na uvedené môžu riadiace orgány pred poskytnutím príspevku do existujúceho finančného nástroja vychádzať z existujúcich hodnotení ex-ante vykonaných v súlade s článkom 202 ods. 1 písm. h).

3.  Pokiaľ ide o príspevky z fondov, ktoré podliehajú zdieľanému plneniu, do finančných nástrojov zriadených podľa tohto oddielu, uplatňujú sa pravidlá platné v jednotlivých odvetviach. Bez ohľadu na uvedené môžu riadiace orgány pred poskytnutím príspevku do existujúceho finančného nástroja vychádzať z existujúceho posúdenia vplyvu vykonaného v súlade s článkom 202 ods. 1 písm. h).

Odôvodnenie

V súlade s terminológiou v pozmeňujúcich návrhoch spravodajcu k článku 32.

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 213 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančná pomoc Únie členským štátom alebo tretím krajinám má formu úveru, úverovej linky alebo akéhokoľvek iného nástroja, ktorý sa považuje za vhodný na zabezpečenie účinnosti tejto podpory. Komisia sa na tento účel v príslušnom základnom akte splnomocní požičať si v mene Únie potrebné finančné prostriedky na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií.

1.  Finančná pomoc Únie členským štátom alebo tretím krajinám podlieha vopred stanoveným podmienkam a má formu úveru, úverovej linky alebo akéhokoľvek iného nástroja, ktorý sa považuje za vhodný na zabezpečenie účinnosti tejto podpory. Komisia sa na tento účel v príslušnom základnom akte splnomocní požičať si v mene Únie potrebné finančné prostriedky na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií.

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 213 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Finančnú pomoc implementuje v rámci priameho plnenia Komisia.

4.  Finančnú pomoc implementuje v rámci priameho plnenia Komisia, ktorá Európskemu parlamentu a Rade pravidelne podáva správy o dodržiavaní podmienok a vývoji finančnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 213 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zaistí, aby prijímajúca krajina pravidelne overovala, či sa poskytnuté financovanie riadne použilo, aby prijala náležité opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a aby v prípade potreby podala návrh na začatie konania s cieľom vymôcť všetky prostriedky poskytnuté v rámci finančnej pomoci Únie, ktoré boli spreneverené;

a)  zaistí, aby prijímajúca krajina pravidelne overovala, či sa poskytnuté financovanie riadne použilo a či sa splnili podmienky, aby prijala náležité opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a aby v prípade potreby podala návrh na začatie konania s cieľom vymôcť všetky prostriedky poskytnuté v rámci finančnej pomoci Únie, ktoré boli spreneverené;

Pozmeňujúci návrh     315

Návrh nariadenia

Článok 215 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príspevky sa nesmú použiť tak, aby sa niektorému jednotlivému členovi alebo zamestnancovi európskej politickej strany priamo alebo nepriamo poskytla peňažná či nepeňažná osobná výhoda. Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie činností tretích strán, najmä vnútroštátnych politických strán alebo politických nadácií na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o granty, dary, pôžičky, alebo akékoľvek iné podobné dohody. Príspevky sa nesmú použiť na žiadny z účelov vylúčených podľa článku 22 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

3.  Príspevky sa nesmú použiť tak, aby sa niektorému jednotlivému členovi alebo zamestnancovi európskej politickej strany priamo alebo nepriamo poskytla peňažná či nepeňažná osobná výhoda. Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie činností tretích strán, najmä vnútroštátnych politických strán alebo politických nadácií na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o granty, dary, pôžičky, alebo akékoľvek iné podobné dohody. Na účely tohto článku sa za tretie strany nepovažujú pridružené subjekty európskych politických strán na európskej úrovni, ako napríklad mládežnícke a ženské organizácie týchto strán. Príspevky sa nesmú použiť na žiadny z účelov vylúčených podľa článku 22 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa objasňuje, že európske politické strany v rámci nového štatútu naďalej môžu podporovať svoje mládežnícke, ženské a podobné organizácie.

Pozmeňujúci návrh     316

Návrh nariadenia

Článok 215 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Európske politické strany môžu vytvárať rezervy vo výške ich vlastných zdrojov presahujúcich 15 % ich ročných refundovateľných výdavkov.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa objasňuje, že európske politické strany v rámci nového štatútu naďalej môžu vytvárať rezervy z vlastných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh     317

Návrh nariadenia

Článok 215 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak politická nadácia v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 dosiahne prebytok príjmov nad výdavkami na konci rozpočtového roka, v ktorom získala grant na prevádzku, môže sa časť tohto prebytku až do výšky 25 % celkových príjmov za daný rok preniesť do nasledujúceho roka pod podmienkou, že sa použije pred koncom prvého štvrťroka tohto nasledujúceho roka.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Aktualizovaná verzia pozmeňujúceho návrhu 170. Spravodajcovia sa domnievajú, že článok 215 ods. 7 by sa mal presunúť do článku 186a ods. 6 (nový).

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 219 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi na príslušné operácie, založené buď na:

 

i)   splnení určitých podmienok ex ante, alebo

 

ii)   dosiahnutí výsledkov meraných na základe plnenia vopred stanovených čiastkových cieľov alebo prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu k článku 121.

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Článok 219 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi na príslušné operácie, založené buď na:

vypúšťa sa

i)   splnení určitých podmienok ex ante, alebo

 

ii)   dosiahnutí výsledkov meraných na základe plnenia vopred stanovených čiastkových cieľov alebo prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti.

 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu k článku 121.

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Článok 227 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Trustové fondy

Trustové fondy Únie pre vonkajšie činnosti

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu k odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Článok 227 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pre akcie v núdzovej situácii, akcie po prekonaní núdzovej situácie alebo pre tematické akcie môže Komisia po informovaní Európskeho parlamentu a Rady zriaďovať na základe dohody uzatvorenej s ostatnými darcami trustové fondy. Ciele každého trustového fondu sa stanovia v zriaďovacom akte trustového fondu. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa trustový fond zriaďuje, obsahuje opis cieľov fondu, odôvodnenie jeho zriadenia v súlade s odsekom 3, údaj o dĺžke jeho trvania a predbežné dohody s inými darcami.

1.  Len v riadne odôvodnených prípadoch a v rámci akcií v núdzovej situácii, akcií po prekonaní núdzovej situácie alebo tematických akcií môže Komisia navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade prostredníctvom základného aktu a v súlade s riadnym legislatívnym postupom na základe dohody uzatvorenej s ostatnými darcami zriadenie trustových fondov pre vonkajšie činnosti. Základný akt, ktorým sa každý trustový fond zriaďuje, obsahuje opis cieľov fondu, odôvodnenie jeho zriadenia v súlade s odsekom 3, podiel financovania z vlastných zdrojov mimo rozpočtu Únie, pričom pomer týchto zdrojov zostane pevný počas celého trvania trustového fondu, údaj o dĺžke jeho trvania a predbežné dohody s inými darcami.

 

Trustový fond sa za žiadnych okolností nevytvorí v rámci Únie.

Odôvodnenie

Trustové fondy Únie, ktoré sa využívajú, sú poznačené nedostatočným dohľadom zo strany EP a problémami s tým, aby ostatní darcovia poskytovali plnenie porovnateľné so záväzkami Únie. Spravodajcovia sa nazdávajú, že rozšírenie ich používania na vnútorné politiky je predčasné, kým sa tieto záležitostí nevyriešia. Okrem toho sa organizácie vykonávajúce projekty v súvislosti s trustovými fondmi stretávajú s problémami pri spolufinancovaní projektov, a preto namieta proti ich využívaniu v rámci Únie. Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje odporúčania Spolkového združenia dobrovoľníckych organizácií sociálnej starostlivosti (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Článok 227 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia predloží návrhy svojich rozhodnutí o zriadení, predĺžení a likvidácii trustového fondu Únie príslušnému výboru, ak je stanovený v základnom akte, na základe ktorého sa poskytuje príspevok Únie do trustového fondu Únie.

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade predbežné návrhy týkajúce sa zriadenia, predĺženia a likvidácie trustového fondu Únie.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu spravodajcov k odseku 1.

Pozmeňujúci návrh     323

Návrh nariadenia

Článok 227 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  existuje pridaná hodnota intervencie Únie: trustové fondy sa zriaďujú a implementujú na úrovni Únie len vtedy, ak ich ciele, najmä z dôvodu ich rozsahu alebo potenciálnych účinkov, možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie než na vnútroštátnej úrovni;

a)  v posúdení vplyvu sa zistilo, že existuje pridaná hodnota intervencie Únie: trustové fondy sa zriaďujú a implementujú na úrovni Únie len vtedy, ak ich ciele, najmä z dôvodu ich rozsahu alebo potencionálnych účinkov, možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie než na vnútroštátnej úrovni a nemožno ich v rovnakom rozsahu dosiahnuť žiadnym iným existujúcim finančným nástrojom;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z návrhu občianskeho združenia Civil Society Europe.

Pozmeňujúci návrh     324

Návrh nariadenia

Článok 227 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  ciele trustových fondov Únie pre vonkajšie činnosti sa zosúladia s cieľmi nástroja alebo rozpočtovej položky Únie, z ktorej sa financujú.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z návrhu občianskeho združenia Civil Society Europe.

Pozmeňujúci návrh     325

Návrh nariadenia

Článok 227 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pre každý trustový fond Únie sa zriadi správna rada, ktorej predsedá Komisia a ktorej úlohou je zaistiť spravodlivé zastúpenie darcov a v úlohe pozorovateľov aj členských štátov, ktoré do fondu neprispeli, a rozhodovať o použití finančných prostriedkov. Pravidlá týkajúce sa zloženia správnej rady a jej vnútorné pravidlá sa stanovia v zriaďovacom akte trustového fondu, ktorý prijme Komisia a ktorí darcovia dodržiavajú. Uvedené pravidlá musia obsahovať požiadavku, aby konečné rozhodnutie o použití finančných prostriedkov bolo podmienené kladným hlasovaním Komisie.

4.  Pre každý trustový fond Únie sa zriadi správna rada, ktorej predsedá Komisia a ktorej úlohou je zaistiť spravodlivé zastúpenie darcov v úlohe pozorovateľov aj členských štátov, ktoré do fondu neprispeli, a v prípade potreby Európskeho parlamentu, a rozhodovať o použití finančných prostriedkov. Pravidlá týkajúce sa zloženia správnej rady a jej vnútorné pravidlá sa stanovia v zriaďovacom akte trustového fondu, ktorý prijme Komisia a ktorí darcovia dodržiavajú. Uvedené pravidlá musia obsahovať požiadavku, aby konečné rozhodnutie o použití finančných prostriedkov bolo podmienené kladným hlasovaním Komisie.

Pozmeňujúci návrh     326

Návrh nariadenia

Článok 227 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Trustové fondy Únie sa zriaďujú na obmedzené obdobie, ktoré je stanovené v zriaďovacom akte. Toto obdobie môže byť predĺžené na žiadosť správnej rady dotknutého trustového fondu rozhodnutím Komisie.

Trustové fondy Únie sa zriaďujú na obmedzené obdobie, ktoré je stanovené v zriaďovacom akte. Toto obdobie môže byť predĺžené na žiadosť správnej rady dotknutého trustového fondu tým, že Európsky parlament a Rada budú konať v súlade s bežným legislatívnym postupom na základe návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Článok 228 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Implementácia trustových fondov

Implementácia trustových fondov Únie pre vonkajšie činnosti

Pozmeňujúci návrh     328

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Trustové fondy Únie sa implementujú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti, proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a v súlade s osobitnými cieľmi stanovenými v každom zriaďovacom akte.

1.  Trustové fondy Únie sa implementujú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti, proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, pri zabezpečovaní úplného dodržiavania rozpočtovej kontroly a kontrolných mechanizmov Európskeho parlamentu a Rady a v súlade s osobitnými cieľmi stanovenými v každom zriaďovacom akte.

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Každý príspevok Únie sa použije v súlade s cieľmi stanovenými v základnom akte, na základe ktorého sa príspevok Únie do trustového fondu Únie poskytuje.

Pozmeňujúci návrh     330

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie financované v rámci trustových fondov Únie sa môžu implementovať v rámci priameho plnenia Komisiou podľa článku 61 ods. 1 písm. a) a v rámci nepriameho plnenia so subjektmi uvedenými v článku 61 ods. 1 písm. c) bodoch i), ii), iii), v) a vi).

2.  Akcie financované v rámci trustových fondov Únie sa môžu implementovať v rámci priameho plnenia Komisiou podľa článku 61 ods. 1 písm. a) a v rámci nepriameho plnenia so subjektmi uvedenými v článku 61 ods. 1 písm. c) bodoch i), ii), iii), v) a vi) a sú v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh     331

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povoľujúci úradník dvakrát ročne vypracuje finančnú správu o operáciách vykonaných každým trustovým fondom.

Povoľujúci úradník dvakrát ročne vypracuje finančnú správu o operáciách vykonaných každým trustovým fondom. Komisia okrem toho podáva aspoň každých 6 mesiacov správu o čerpaní každého trustového fondu podľa kvalitatívnych kritérií, akými sú povaha podporovaných projektov a programov, výberové konanie, geografické a tematické priority, dohľad nad sprostredkovateľmi, a o tom, ako trustový fond prispieva k plneniu cieľov stanovených v základnom akte nástrojov Únie prispievajúcich k jeho financovaniu.

Pozmeňujúci návrh     332

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Trustové fondy sú každý rok predmetom nezávislého externého auditu.

Trustové fondy sú každý rok predmetom nezávislého externého auditu. Dvor audítorov má kontrolnú právomoc.

Pozmeňujúci návrh     333

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 5 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Trustové fondy sú súčasťou postupu udelenia absolutória v súlade s článkom 319 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia zverejní podrobnú správu o činnostiach podporovaných trustovými fondmi Únie, ako aj o ich vykonávaní a výkonnosti, a to prostredníctvom pracovného dokumentu priloženého k návrhu rozpočtu každý rok, v súlade s článkom 39 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh     335

Návrh nariadenia

Článok 229 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  tretia krajina dodržiava základné zásady Všeobecnej deklarácie ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh     336

Návrh nariadenia

Článok 229 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  tretia krajina zaviedla protikorupčné právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Článok 230 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade hodnôt nižších, ako sú finančné limity stanovené v článku 169 ods. 1, môžu byť platení externí experti, ktorých úlohou je poskytovať inštitúciám pomoc pri vyhodnocovaní žiadostí o grant, projektov a ponúk a poskytovať stanoviská a poradenstvo v osobitných prípadoch, vybratí na základe postupu stanoveného v odseku 3.

1.  V prípade hodnôt nižších, ako sú finančné limity stanovené v článku 169 ods. 1, môžu byť platení externí experti, ktorých úlohou je poskytovať inštitúciám pomoc pri vyhodnocovaní žiadostí o grant, projektov a ponúk a poskytovať stanoviská a poradenstvo v osobitných prípadoch, vybratí na základe postupu stanoveného v odseku 3. Podliehajú dani Únie.

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Článok 234 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ročná účtovná závierka sa vypracúva za každý rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra. Táto závierka obsahuje:

Ročná účtovná závierka sa vypracúva za každý rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra. Táto účtovná závierka obsahuje:

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 234 odseku 3 písmenu a) (nový).

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Článok 234 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  finančné výkazy, v ktorých sa uvádzajú finančné informácie v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 79;

a)  konsolidované finančné výkazy, v ktorých sa v konsolidovanej podobe uvádzajú finančné informácie obsiahnuté vo finančných výkazoch inštitúcií financovaných z rozpočtu, vo finančných výkazoch subjektov uvedených v článku 69 a vo finančných výkazoch ďalších subjektov, ktorých účtovné závierky sa musia konsolidovať v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 79;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 234 odseku 3 písmenu a) (nový).

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Článok 234 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozpočtové účty, v ktorých sa uvádzajú informácie obsiahnuté v rozpočtových účtoch inštitúcií;

b)  súhrnné rozpočtové účty, v ktorých sa uvádzajú informácie obsiahnuté v rozpočtových účtoch inštitúcií;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 234 odseku 3 písmenu a) (nový).

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Článok 234 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  konsolidovanú ročnú účtovnú závierku, v ktorej sa v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 79, a najmä so zásadou významnosti, uvádzajú konsolidované finančné informácie obsiahnuté vo finančných výkazoch a rozpočtových účtoch subjektov uvedených v článku 69 a iných subjektov, ktoré spĺňajú kritériá účtovnej konsolidácie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 234 odseku 3 písmenu a) (nový).

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Článok 234 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Komisia každoročne zverejní dlhodobú prognózu peňažných tokov, ktorej časový horizont je sedem až desať rokov, vrátane informácií o rozpočtových stropoch, platobných potrebách, kapacitných obmedzeniach a v prípade potreby aj o potenciálnom zrušení záväzkov.

Odôvodnenie

V súlade s návrhmi Dvora audítorov (pozri stanovisko č. 1/2017) spravodajcovia navrhujú „reštrukturalizovať“ účty a začleniť dlhodobú prognózu peňažných tokov s cieľom pomôcť zainteresovaným stranám pri posudzovaní budúcich platobných potrieb a rozpočtových priorít. Existujúca definícia ročnej účtovnej závierky je tiež zachovaná.

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Článok 235 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Účtovník po uzavretí rozpočtového roka do dňa predloženia všeobecných účtov vykonáva všetky úpravy, ktoré sú, bez toho, aby viedli k platbe alebo výberu v rámci daného roka, nevyhnutné na poskytnutie reálneho obrazu o údajoch uvedených v týchto účtoch. Takéto úpravy musia byť v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 79.

3.  Účtovník po uzavretí rozpočtového roka a do termínu na predloženie všeobecnej účtovnej závierky vykoná všetky úpravy, ktoré sú bez toho, aby došlo k platbe alebo výberu za daný rok, nevyhnutné na poskytnutie pravdivého a reálneho obrazu o údajoch uvedených v účtovnej závierke. Takéto úpravy musia byť v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 79.

Odôvodnenie

„Pravdivý a reálny obraz“ je všeobecne ustálená terminológia.

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Článok 237 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účtovníci ostatných inštitúcií a subjektov uvedených v článku 234 zašlú svoje predbežné účtovné závierky účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho roka.

1.  Účtovníci všetkých inštitúcií a subjektov Únie zašlú svoje predbežné účtovné závierky Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho roka.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 237 odseku 3 písmenu a) (nový).

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Článok 237 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Účtovník Komisie uvedené predbežné účtovné závierky konsoliduje s predbežnou účtovnou závierkou Komisie a do 31. marca nasledujúceho roka zašle elektronicky Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku Komisie a konsolidovanú predbežnú účtovnú závierku Únie.

3.  Účtovník Komisie uvedené predbežné účtovné závierky konsoliduje s predbežnou účtovnou závierkou Komisie a do 31. marca nasledujúceho roka zašle elektronicky Dvoru audítorov konsolidovanú predbežnú účtovnú závierku Únie.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 237 odseku 3 písmenu a) (nový).

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Článok 237 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Konsolidovaná predbežná účtovná závierka Únie obsahuje aj odhadovanú mieru chybovosti vo výdavkoch Únie založenú na konzistentnej metodike.

Odôvodnenie

V súlade s návrhmi Dvora audítorov (pozri odsek 13 a 108 stanoviska č. 1/2017) sa spravodajcovia nazdávajú, že Dvor audítorov by mal preverovať aj predbežnú účtovnú závierku Únie.

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Článok 238 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dvor audítorov do 1. júna predloží pripomienky k predbežným účtovným závierkam všetkých inštitúcií okrem Komisie a všetkých subjektov uvedených v článku 234 a do 15. júna predloží pripomienky k predbežnej účtovnej závierke Komisie a ku konsolidovanej predbežnej účtovnej závierke Únie.

1.  Dvor audítorov najneskôr do 15. mája roku n+1 predloží pripomienky k predbežným účtovným závierkam inštitúcií a všetkých subjektov uvedených v článku 234 a najneskôr do 1. júna roku n+1 predloží pripomienky ku konsolidovanej predbežnej účtovnej závierke Únie.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 238 ods. 2 podods. 2.

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Článok 238 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účtovníci ostatných inštitúcií a subjektov uvedených v článku 234 zašlú do 15. júna účtovníkovi Komisie požadované účtovné informácie na účely konsolidácie, a to spôsobom a vo formáte, ktoré stanoví účtovník Komisie.

Účtovníci ostatných inštitúcií a subjektov uvedených v článku 234 zašlú do 1. júna účtovníkovi Komisie požadované účtovné informácie na účely konsolidácie, a to spôsobom a vo formáte, ktoré stanoví účtovník Komisie.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 238 ods. 2 podods. 2.

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Článok 238 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Iné inštitúcie ako Komisia a všetky subjekty uvedené v článku 234 zašlú svoje konečné účtovné závierky účtovníkovi Komisie, Dvoru audítorov, Európskemu parlamentu a Rade do 1. júla.

Iné inštitúcie ako Komisia a všetky subjekty uvedené v článku 234 zašlú svoje konečné účtovné závierky účtovníkovi Komisie, Dvoru audítorov, Európskemu parlamentu a Rade do 15. júna. Do toho istého dátumu Komisia po tom, čo schváli svoju vlastnú konečnú účtovnú závierku, ju elektronicky zašle Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu dvoru audítorov.

Odôvodnenie

Spravodajcovia sa domnievajú, že existuje priestor na skrátenie navrhovaného časového rámca so zreteľom na schválenie a predloženie konečnej účtovnej závierky.

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do 31. júla nasledujúceho roka predloží Európskemu parlamentu a Rade integrovaný súbor finančných správ a správ o zodpovednosti, ktorý zahŕňa:

1.  Komisia do 31. marca nasledujúceho roka predloží Európskemu parlamentu a Rade integrovaný súbor finančných správ a správ o zodpovednosti, ktorý zahŕňa:

Odôvodnenie

Presunutie termínu zaslania týchto správ z 30. júna na 31. júla, teda po začatí letnej prestávky, je nezlučiteľné s vnútornými postupmi EP a výboru CONT. Spravodajcovia naopak navrhujú posunúť tento termín na 31. marca.

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  konsolidovanú ročnú účtovnú závierku uvedenú v článku 238;

a)  konsolidovanú ročnú účtovnú závierku uvedenú v článku 238 obsahujúcu dlhodobú prognózu peňažných tokov;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 239 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  výročnú správu o hospodárení a výkonnosti, ktorá obsahuje:

b)  jednotnú správa o zodpovednosti, ktorá obsahuje:

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 239 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno b – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  vyhlásenie o správe a riadení, ktoré poskytuje informácie o kľúčových systémoch správy a riadenia Únie;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 239 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno b – bod i b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib)  posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov politiky, ktoré sú monitorované pomocou ukazovateľov výkonnosti uvedených v článku 31;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 239 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno b – bod i c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ic)  posúdenie rozsahu, v akom sú výdavky ovplyvnené nezrovnalosťami, s jej vlastným odhadom chybovosti a samostatne sumu výdavkov Únie, ktorú plánuje získať späť vo forme spätne získaných prostriedkov alebo finančných opráv, ktoré sa týkajú príslušného rozpočtového roku;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 239 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno b – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  správu o úlohe a záveroch výboru pre vnútorný audit podľa článku 120 písm. a).

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 239 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ic)  správu o preventívnych a nápravných opatreniach týkajúcich sa rozpočtu EÚ, v ktorej sa uvádza finančný vplyv opatrení prijatých na ochranu rozpočtu EÚ pred výdavkami v rozpore s právnymi predpismi;

ic)  správu o preventívnych a nápravných opatreniach týkajúcich sa rozpočtu EÚ, v ktorej sa poskytne odhad úrovne nezrovnalostí v pôvodných alebo schválených žiadostiach o úhradu a uvedie finančný vplyv opatrení prijatých na ochranu rozpočtu EÚ pred výdavkami v rozpore s právnymi predpismi;

Odôvodnenie

Spravodajcovia sa domnievajú, že popri konsolidovanej účtovnej závierke by sa mala predkladať jednotná správa o zodpovednosti poskytujúca účtovné informácie, vyhlásenie o správe a riadení, široký prehľad výdavkov a činností Únie, hodnotenie pokroku v dosahovaní stanovených cieľov, posúdenie rozsahu, do akého sú výdavky ovplyvnené nezrovnalosťami, ako aj správu o úlohe a závery výboru pre vnútorný audit.

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  správu o vnútorných auditoch uvedenú v článku 116 ods. 7;

e)  správu o vnútorných auditoch uvedenú v článku 116 ods. 4;

Odôvodnenie

Oprava.

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Článok 241 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Túto správu sprístupnia Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Túto správu sprístupnia Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Odôvodnenie

Konzistentné zosúladenie oznamovacích povinností.

Pozmeňujúci návrh     360

Návrh nariadenia

Článok 242 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia každý rok predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách, finančnej pomoci, podmienených záväzkoch a spoločnom rezervnom fonde v súlade s článkom 39 ods. 4 a 5 a článkom 50 ods. 1 písm. d). Tieto informácie sa súčasne sprístupnia Dvoru audítorov.

Komisia každý rok predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách, finančnej pomoci, podmienených záväzkoch a spoločnom rezervnom fonde k 30. júnu roku zverejnenia v súlade s článkom 39 ods. 4 a 5 a článkom 50 ods. 1 písm. d). Tieto informácie sa súčasne sprístupnia Dvoru audítorov.

Odôvodnenie

Spravodajca víta návrh Komisie na zlúčenie všetkých povinností podávania správ do jedného dokumentu pripojeného k návrhu rozpočtu. V dokumente by sa mala poskytovať tá istá úroveň informácií ako v súčasných správach a mal by sa uvádzať jasný opis situácie k 30. júnu roku zverejnenia.

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Článok 244 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podávanie správ o trustových fondoch

Podávanie správ o trustových fondoch Únie pre vonkajšie činnosti

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 227.

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Článok 244 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 39 ods. 5 predkladá Komisia každý rok Európskemu parlamentu a Rade správu o činnostiach podporovaných trustovými fondmi Únie, ich implementácií a výkonnosti, ako aj o ich účtoch.

V súlade s článkom 39 ods. 6 predkladá Komisia každý rok Európskemu parlamentu a Rade správu o činnostiach podporovaných trustovými fondmi Únie pre vonkajšie činnosti, ich implementácií a výkonnosti, ako aj o ich účtoch.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy spravodajcu k článku 227.

Pozmeňujúci návrh    363

Návrh nariadenia

Článok 247 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dvor audítorov pri skúmaní toho, či boli všetky príjmy prijaté a všetky výdavky vynaložené zákonným a správnym spôsobom, zohľadňuje ustanovenia zmlúv, rozpočtu, tohto nariadenia, delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia a všetkých ostatných aktov prijatých na základe zmlúv. Pri tomto preskúmaní sa zohľadňuje viacročná povaha programov a súvisiace systémy dohľadu a kontroly.

1.  Dvor audítorov pri skúmaní toho, či boli všetky príjmy prijaté a všetky výdavky vynaložené zákonným a správnym spôsobom, zohľadňuje ustanovenia zmlúv, rozpočtu, tohto nariadenia, delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia a všetkých ostatných aktov prijatých na základe zmlúv. Pri tomto preskúmaní sa môže zohľadniť viacročná povaha programov a súvisiace systémy dohľadu a kontroly.

Odôvodnenie

Ako uvádza Dvor audítorov (pozri odseky 106 – 108 stanoviska č. 1/2017), nové znenie navrhnuté Komisiou zasahuje do metodiky auditu Dvora audítorov, čo je vec, o ktorej Dvor audítorov rozhoduje.

Pozmeňujúci návrh    364

Návrh nariadenia

Článok 249 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia, ostatné inštitúcie, subjekty spravujúce príjmy alebo výdavky v mene Únie a príjemcovia finančných prostriedkov poskytnú Dvoru audítorov všetky prostriedky a informácie, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na plnenie svojej úlohy. Poskytnú Dvoru audítorov všetky dokumenty, ktoré sa týkajú zadávania a plnenia zákaziek financovaných z rozpočtu, a všetky hotovostne účty alebo účty zásob, všetky účtovné záznamy alebo doklady a takisto administratívne dokumenty, ktoré sa ich týkajú, všetky dokumenty, ktoré sa týkajú príjmov a výdavkov, všetky inventúrne súpisy, všetky organizačné poriadky útvarov, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na vypracovanie auditu správy o výsledkoch rozpočtového a finančného hospodárenia na základe záznamov alebo auditu na mieste, a na tie isté účely všetky dokumenty a údaje vytvorené alebo uložené elektronicky.

Komisia, ostatné inštitúcie, subjekty spravujúce príjmy alebo výdavky v mene Únie a príjemcovia finančných prostriedkov poskytnú Dvoru audítorov všetky prostriedky a informácie, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na plnenie svojej úlohy. Poskytnú Dvoru audítorov na jeho žiadosť všetky dokumenty, ktoré sa týkajú zadávania a plnenia zákaziek financovaných z rozpočtu, a všetky hotovostne účty alebo účty zásob, všetky účtovné záznamy alebo doklady a takisto administratívne dokumenty, ktoré sa ich týkajú, všetky dokumenty, ktoré sa týkajú príjmov a výdavkov, všetky inventúrne súpisy, všetky organizačné poriadky útvarov, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na vypracovanie auditu správy o výsledkoch rozpočtového a finančného hospodárenia na základe záznamov alebo auditu na mieste, a na tie isté účely všetky dokumenty a údaje vytvorené alebo uložené elektronicky. Právo prístupu Dvora audítorov zahŕňa prístup k IT systému používanému na riadenie príjmov a výdavkov, ktoré podliehajú auditu.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh spravodajcu k článku 249 ods. 7.

Pozmeňujúci návrh    365

Návrh nariadenia

Článok 249 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Používanie integrovaných počítačových systémov nesmie obmedziť prístup Dvora audítorov k dokladom.

7.  Používanie integrovaných počítačových systémov nesmie obmedziť prístup Dvora audítorov k dokladom. Ak je to technicky možné, poskytne sa Európskemu dvoru audítorov elektronický prístup využiteľný v jeho vlastných priestoroch k údajom a dokumentom potrebným na audit.

Odôvodnenie

Spravodajcovia navrhujú zmeny článku 249, aby sa zabezpečilo, že Dvor audítorov bude mať jednoznačné právo prístupu do informačných systémov potrebných na vykonanie auditu.

Pozmeňujúci návrh     366

Návrh nariadenia

Článok 250 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dvor audítorov zašle do 15. júna Komisii a dotknutým inštitúciám všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a predmetom námietkového konania. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov do 15. októbra. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.

1.  Dvor audítorov zašle do 30. júna Komisii a dotknutým inštitúciám všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe, aby mali dotknuté inštitúcie možnosť sa k nim vyjadriť. Tieto pripomienky sú dôverné. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov do 15. júla. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.

Odôvodnenie

Oprava pozmeňujúceho návrhu 205. Vzhľadom na skúsenosti z roku 2016 by sa efektívnejšia a včasnejšia príprava výročnej správy Dvora audítorov dala dosiahnuť pravidelne, ak by sa lehota pre Komisiu a iné inštitúcie na predloženie ich účtovných závierok a súvisiacich informácií primerane upravila.

Pozmeňujúci návrh    367

Návrh nariadenia

Článok 250 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dvor audítorov prijme všetky potrebné kroky, aby zaistil, že odpovede inštitúcií na jeho pripomienky sa uverejnia vedľa príslušnej pripomienky alebo za príslušnou pripomienkou, ku ktorej sa vzťahujú.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Právomoci Dvora audítorov v súvislosti so spôsobom, akým vypracúva a prezentuje svoje osobitné správy, by mali byť zachované, a nemali by byť vopred stanovené týmto návrhom.

Pozmeňujúci návrh    368

Návrh nariadenia

Článok 251 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dvor audítorov zašle dotknutej inštitúcii alebo subjektu všetky pripomienky, ktoré by sa podľa jeho názoru mali uviesť v osobitnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a predmetom námietkového konania.

Dvor audítorov zašle dotknutej inštitúcii alebo subjektu všetky pripomienky, ktoré by sa podľa jeho názoru mali uviesť v osobitnej správe, aby dotknutej inštitúcii či subjektu umožnil sa k nim vyjadriť. Tieto pripomienky sú dôverné.

Pozmeňujúci návrh    369

Návrh nariadenia

Článok 251 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na žiadosť Dvora audítorov alebo dotknutej inštitúcie alebo subjektu môže odpovede preskúmať Európsky parlament.

Odôvodnenie

S cieľom zvýšiť transparentnosť postupu, najmä v prípadoch omeškania, môže odpovede inštitúcie alebo dotknutého orgánu posudzovať Európsky parlament.

Pozmeňujúci návrh    370

Návrh nariadenia

Článok 251 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dvor audítorov prijme všetky potrebné kroky, aby zaistil, že odpovede inštitúcií na jeho pripomienky sa uverejnia vedľa príslušnej pripomienky alebo za príslušnou pripomienkou, ku ktorej sa vzťahujú, a uverejní harmonogram na vypracovanie osobitnej správy.

Dvor audítorov prijme všetky potrebné kroky, aby zaistil, že odpovede všetkých príslušných inštitúcií alebo subjektov na jeho pripomienky sa uverejnia spolu s osobitnou správou.

Odôvodnenie

Právomoci Dvora audítorov v súvislosti so spôsobom, akým vypracúva a prezentuje svoje osobitné správy, by mali byť zachované, a nemali by byť vopred stanovené týmto návrhom.

Pozmeňujúci návrh     371

Návrh nariadenia

Článok 256 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Administratívnymi rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, sú rozpočtové prostriedky vymedzené v článku 45 ods. 3.

Administratívnymi rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, sú rozpočtové prostriedky vymedzené v článku 45 ods. 3 a rozpočtové prostriedky ostatných inštitúcií.

Odôvodnenie

Vymedzenie administratívnych rozpočtových prostriedkov by sa nemalo vzťahovať len na administratívne výdavky Komisie (článok 45 ods. 3), ale aj na administratívne výdavky ostatných inštitúcií.

Pozmeňujúci návrh     372

Návrh nariadenia

Článok 258 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Európsky parlament a/alebo Rada vznesú v tejto štvortýždňovej lehote riadne odôvodnené pochybnosti, uvedená lehota sa jedenkrát predĺži o dva týždne.

Ak Európsky parlament a/alebo Rada vznesú v tejto štvortýždňovej lehote pochybnosti, uvedená lehota sa jedenkrát predĺži o dva týždne.

Pozmeňujúci návrh     373

Návrh nariadenia

Článok 258 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  akákoľvek výmena pozemkov alebo budov;

Pozmeňujúci návrh     374

Návrh nariadenia

Článok 258 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nadobudnutie, štrukturálna renovácia, výstavba budov alebo akýkoľvek projekt, v ktorom sa kombinujú tieto prvky, aby sa vykonali v tom istom časovom rámci, presahujúce sumu 1 000 000 EUR v prípade, že cena predstavuje viac ako 110 % miestnej ceny alebo indexu nájomného pre porovnateľné nehnuteľnosti;

Pozmeňujúci návrh     375

Návrh nariadenia

Článok 258 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  predaj pozemkov alebo budov v prípade, že cena predstavuje menej ako 90 % miestneho cenového indexu pre porovnateľné nehnuteľnosti;

Pozmeňujúci návrh     376

Návrh nariadenia

Článok 259 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Postupy včasného informovania a predchádzajúceho súhlasu stanovené v článku 258 ods. 1 až 5 sa nevzťahujú na obytné budovy. Európsky parlament a Rada môžu zodpovednú inštitúciu požiadať o akékoľvek informácie týkajúce sa obytných budov.

2.  Postupy včasného informovania a predchádzajúceho súhlasu stanovené v článku 258 ods. 1 až 5 sa vzťahujú aj na obytné budovy, ak nadobudnutie, štrukturálna renovácia, výstavba budov alebo akýkoľvek projekt, v ktorom sa kombinujú tieto prvky, presahuje sumu 1 000 000 EUR a cena predstavuje viac ako 110 % miestnej ceny alebo indexu nájomného pre porovnateľné nehnuteľnosti. Európsky parlament a Rada môžu zodpovednú inštitúciu požiadať o akékoľvek informácie týkajúce sa obytných budov.

Pozmeňujúci návrh     377

Návrh nariadenia

Článok 261 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    378

Návrh nariadenia

Článok 262 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 2012/2002

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Po prijatí rozhodnutia o uvoľnení prostriedkov z fondu Európskym parlamentom a Radou Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie o udelení finančného príspevku z fondu a tento finančný príspevok bezodkladne vyplatí v jednej splátke prijímajúcemu štátu. Ak bola záloha vyplatená podľa článku 4a, vyplatí sa iba zostávajúca suma.

4.  V tom istom čase, keď Európsky parlament a Rada prijmú návrh rozhodnutia o mobilizácii fondu, prijme Komisia rozhodnutie o finančnom príspevku prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť dňom, keď Európsky parlament a Rada prijmú rozhodnutie o mobilizácii fondu, a tento finančný príspevok bezodkladne vyplatí v jednej splátke prijímajúcemu štátu. Ak bola záloha vyplatená podľa článku 4a, vyplatí sa iba zostávajúca suma.

Pozmeňujúci návrh    379

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

vypúšťa sa

„2. Pre jednotlivé osi uvedené v článku 3 ods. 1 sa počas celého obdobia programu uplatňujú v priemere tieto orientačné percentuálne hodnoty:

 

a) najmenej 18 % pre os Progress;

 

b) najmenej 18 % pre os EURES;

 

c) najmenej 18 % pre os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie.“

 

Pozmeňujúci návrh    380

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„2a.  Rozpočtové prostriedky pre ktorúkoľvek z troch osí – Progress, EURES alebo nástroj mikrofinancovania a sociálne podnikanie – alebo ich tematické priority, ktoré ostanú nepoužité na konci rozpočtového roka, sa prenesú do nasledujúceho rozpočtového roka. Orientačné minimá stanovené v odseku 2 písm. a), b) a c) sa na tieto rozpočtové prostriedky nevzťahujú.“

Pozmeňujúci návrh    381

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Os Progress podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách uvedených v písmenách a), b) a c).

1.  Os Progress podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách uvedených v písmenách a), b) a c). Počas celého obdobia platnosti programu dodržiava orientačné rozčlenenie pridelených prostriedkov podľa článku 5 ods. 2 písm. a) medzi jednotlivé sekcie tieto minimálne percentuálne hodnoty:

a)  najmä na účely boja proti nezamestnanosti mladých ľudí;

a)  zamestnanosť, najmä na účely boja proti nezamestnanosti mladých ľudí: 20 %;

b)  sociálna ochrana, sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a predchádzanie chudobe;

b)  sociálna ochrana, sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a predchádzanie chudobe: 45 %;

c)  pracovné podmienky.“;

c)  pracovné podmienky: 7 %.

 

Prípadný zvyšok sa pridelí jednej alebo viacerým tematickým sekciám uvedeným v písmenách a), b) alebo c) alebo ich kombinácii.“

Pozmeňujúci návrh    382

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 19

„Článok 19

Tematické sekcie a financovanie

Tematické sekcie a financovanie

Os EURES podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách uvedených v písmenách a), b) a c):

Os EURES podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách uvedených v písmenách a), b) a c). Počas celého obdobia platnosti programu dodržiava orientačné rozčlenenie pridelených prostriedkov podľa článku 5 ods. 2 písm. b) medzi jednotlivé sekcie tieto minimálne percentuálne hodnoty:

a)  transparentnosť, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, žiadosti a ďalšie súvisiace informácie pre žiadateľov a zamestnávateľov;

a)  transparentnosť, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, žiadosti a ďalšie súvisiace informácie pre žiadateľov a zamestnávateľov: 15 %;

b)  rozvoj služieb v oblasti prijímania a umiestňovania pracovníkov do zamestnania obsadzovaním voľných pracovných miest a prostredníctvom žiadostí na úrovni Únie, najmä cielených programov mobility;

b)  rozvoj služieb v oblasti prijímania a umiestňovania pracovníkov do zamestnania obsadzovaním voľných pracovných miest a prostredníctvom žiadostí na úrovni Únie, najmä cielených programov mobility: 15 %;

c)  cezhraničné partnerstvá.“

c)  cezhraničné partnerstvá: 18 %.

 

Prípadný zvyšok sa pridelí jednej alebo viacerým tematickým sekciám uvedeným v písmenách a), b) alebo c) alebo ich kombinácii.“

Pozmeňujúci návrh    383

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 25

„Článok 25

Tematické sekcie a financovanie

Tematické sekcie a financovanie

Os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách uvedených v písmene a) a b):

Os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách uvedených v písm. a) a b). Počas celého obdobia platnosti programu dodržiava orientačné rozčlenenie pridelených prostriedkov podľa článku 5 ods. 2 písm. c) medzi jednotlivé sekcie tieto minimálne percentuálne hodnoty:

a)  mikrofinancovanie určené pre zraniteľné skupiny a mikropodniky;

a)  mikrofinancovanie určené pre zraniteľné skupiny a mikropodniky: 35 %;

b)  sociálne podnikanie.“

b)  sociálne podnikanie: 35 %.

 

Prípadný zvyšok sa pridelí tematickým sekciám uvedeným v písm. a) alebo b) alebo ich kombinácii.“

Pozmeňujúci návrh    384

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 32

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32

„Článok 32

Pracovné programy

Pracovné programy

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pracovné programy pre všetky tri osi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 36 ods. 3.

1.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 34 stanovujúce pracovné programy pre všetky tri osi.

Pracovné programy sa prijmú, ak je to potrebné, na trojročné obdobie a obsahujú opis financovaných opatrení, postupy výberu opatrení podporovaných Úniou, geografického pokrytia, cieľovej skupiny a orientačný časový rámec na vykonávanie. Pracovné programy takisto obsahujú údaj o sume pridelenej na každý konkrétny cieľ a vyjadrujú prerozdelenie zdrojov v súlade s článkom 33. Pracovné programy posilňujú súdržnosť programu uvedením väzieb medzi troma osami.

Pracovné programy sa prijmú, ak je to potrebné, na trojročné obdobie a obsahujú opis opatrení, ktoré majú byť financované, postupy výberu opatrení podporovaných Úniou, geografické pokrytie, cieľové skupiny a orientačný časový rámec na vykonávanie. Pracovné programy takisto obsahujú údaj o sume pridelenej na každý konkrétny cieľ, ako aj o prostriedkoch každoročne prideľovaných na tri osi programu a ich sekcie, a vyjadrujú prerozdelenie zdrojov v súlade s článkom 33. Pracovné programy posilňujú súdržnosť programu uvedením väzieb medzi troma osami.

 

2.  Na zabezpečenie väčšej transparentnosti a zodpovednosti môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať Komisiu, aby predstúpila pred výbor s cieľom prediskutovať návrh pracovného programu uvedený v odseku 1 ešte predtým, ako Komisia prijme delegovaný akt, v ktorom sa stanovuje pracovný program.“

Pozmeňujúci návrh    385

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

„Článok 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Článok 33 sa vypúšťa.

5.  Článok 33 sa nahrádza takto:

 

„Článok 33

 

Prerozdelenie finančných prostriedkov medzi osi a jednotlivé tematické sekcie v rámci osí

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34 prijímať delegované akty, a tým prerozdeľovať finančné prostriedky medzi osi a jednotlivé tematické sekcie v rámci každej osi, ak si to vyžaduje vývoj v sociálno-ekonomickom kontexte. Prerozdelenie finančných prostriedkov medzi tematické sekcie v rámci každej osi sa zohľadňuje v pracovných programoch uvedených v článku 32.“

Odôvodnenie

Cieľom PN je zachovanie možnosti prerozdelenia finančných prostriedkov na základne platnej úpravy a kontrol umožnených použitím delegovaných aktov. Jednoducho vypúšťa percentuálne údaje a odkaz na hodnotenie v polovici obdobia. Článok 13 ods. 1 vyžaduje uskutočnenie tohto hodnotenia do 1. júla 2017.

Pozmeňujúci návrh    386

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 34 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  V článku 34 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 33 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 1. januára 2014.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 32 a 33 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 1. januára 2014.

Pozmeňujúci návrh    387

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 34 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  V článku 34 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 33 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 32 a 33 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    388

Návrh nariadenia

Článok 263 – odsek 1 – bod 5 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

Článok 34 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  V článku 34 sa odsek 5 nahrádza takto:

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 33 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 32 a článku 33 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh    389

Návrh nariadenia

Článok 264 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  investície do rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom fixných investícií do zariadenia a infraštruktúry, a to vrátane infraštruktúry v oblasti kultúry a udržateľného cestovného ruchu, služieb podnikom, podpory subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií a investícií do technológie a aplikovaného výskumu v podnikoch;

e)  investície do rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom fixných investícií do zariadenia a infraštruktúry malého rozsahu, a to vrátane infraštruktúry malého rozsahu v oblasti kultúry a udržateľného cestovného ruchu, služieb podnikom, podpory subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií a investícií do technológie a aplikovaného výskumu v podnikoch; v odôvodnených prípadoch sa môže rozšíriť rozsah podpory;

Pozmeňujúci návrh    390

Návrh nariadenia

Článok 264 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Investície uvedené v písm. e) prvého pododseku sa považujú za investície v malom rozsahu, ak ich spolufinancovanie z EFRR neprekročí 10 000 000 EUR; tento strop sa zvýši na 20 000 000 EUR v prípade infraštruktúry, ktorá sa považuje za svetové kultúrne dedičstvo v zmysle článku 1 Dohovoru UNESCO z roku 1972 o ochrane svetového a kultúrneho dedičstva.“

Pozmeňujúci návrh    391

Návrh nariadenia

Článok 264 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013

Článok 5 – odsek 9 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpory prijímania a sociálnej a ekonomickej integrácie migrantov a utečencov

e)  podpory prijímania a sociálnej a ekonomickej integrácie migrantov a utečencov pod medzinárodnou ochranou

Pozmeňujúci návrh    392

Návrh nariadenia

Článok 264 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013

Príloha I – tabuľka týkajúca sa sociálnej infraštruktúry

 

Text predložený Komisiou

Starostlivosť o deti a vzdelávanie

osoby

Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry

Zdravie

osoby

Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám

Bývanie

bytové jednotky

Renovované obydlia

 

bytové jednotky

Renovované obydlia, z toho pre migrantov a utečencov (okrem záchytných centier)

Migranti a utečenci

osoby

Kapacita infraštruktúry na podporu prisťahovalcov a utečencov (inej ako bývanie)

Pozmeňujúci návrh

Starostlivosť o deti a vzdelávanie

osoby

Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry

Zdravie

osoby

Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám

Bývanie

bytové jednotky

Renovované obydlia

 

bytové jednotky

Renovované obydlia, z toho pre migrantov a utečencov, ktorí sú pod medzinárodnou ochranou (okrem záchytných centier)

Migranti a utečenci, ktorí sú pod medzinárodnou ochranou

osoby

Kapacita infraštruktúry na podporu prisťahovalcov a utečencov, ktorí sú pod medzinárodnou ochranou (inej ako bývanie)

Pozmeňujúci návrh    393

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 2 – bod 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Vkladá sa nasledujúce písmeno:

 

„(11a)  „vratný preddavok“ je úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej splátke alebo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky úhrady závisia od výsledku projektu; “

Odôvodnenie

Vratné preddavky („avances récupérables“) sú nástroje, ktoré sa v niektorých členských štátoch často využívajú na podporu projektov v počiatočných etapách, najmä v inovatívnom odvetví, a majú finančných nástrojov. Ešte stále nie sú ani vymedzené, ani zaradené do vymedzenia finančných nástrojov, ako je uvedené v nariadení o spoločných ustanoveniach a v rozpočtových pravidlách. Toto právne vákuum by sa malo urýchlene riešiť, a to tým skôr, že vratné preddavky sú výslovne vymedzené ako úvery, a teda nástroje na rozdelenie rizika v rámci regulácie štátnej pomoci v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    394

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 2 – bod 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  „makroregionálna stratégia“ je integrovaný rámec, ktorý môže byť okrem iného podporovaný z EŠIF, určený na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí určená geografická oblasť zahŕňajúca členské štáty a tretie krajiny nachádzajúce sa v rovnakej geografickej oblasti, ktoré majú v dôsledku toho prospech z posilnenej spolupráce prispievajúcej k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

(31)  „makroregionálna stratégia“ je integrovaný rámec zosúladený s usmerneniami Európskej rady, ktorý môže byť okrem iného podporovaný z EŠIF, určený na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí určená geografická oblasť zahŕňajúca členské štáty a tretie krajiny nachádzajúce sa v rovnakej geografickej oblasti, ktoré majú v dôsledku toho prospech z posilnenej spolupráce prispievajúcej k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

Pozmeňujúci návrh    395

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 9 – pododsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Priority stanovené pre každý z EŠIF v pravidlách pre jednotlivé fondy zahŕňajú najmä primerané využívanie každého fondu v oblasti migrácie a azylu.“

„Priority stanovené pre každý z EŠIF v pravidlách pre jednotlivé fondy zahŕňajú najmä primerané využívanie každého fondu v oblasti migrácie a azylu a v relevantných prípadoch zabezpečujú koordináciu s Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).“

Pozmeňujúci návrh    396

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 30 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Vkladá sa tento článok 30a:

vypúšťa sa

„Článok 30a

 

1.   V súlade s článkom 125 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa časť prostriedkov pridelených členskému štátu z EŠIF môže na základe žiadosti daného členského štátu a po dohode s Komisiou presunúť do jedného nástroja alebo viacerých nástrojov zriadených podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo podľa nariadení platných v jednotlivých odvetviach, alebo sa môže použiť na zvýšenie schopnosti EFSI znášať riziko. Žiadosť o presun prostriedkov pridelených z EŠIF by sa mala predložiť do 30. septembra.

 

2.   Presunúť sa môžu len finančné rozpočtové prostriedky budúcich rokov vo finančnom pláne programu.

 

3.   K požiadavke sa prikladá návrh na zmenu programu alebo programov, z ktorých sa majú prostriedky presunúť. Zodpovedajúce zmeny programu a partnerskej dohody sa vykonajú v súlade s článkom 30 ods. 2, pričom sa v nich stanoví celková suma presunutá pre každý príslušný rok do Komisie. “

 

Pozmeňujúci návrh    397

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 34 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu;

a)  budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu a potenciálnych konečných prijímateľov na pripravenie a uskutočnenie projektov;

Pozmeňujúci návrh    398

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 34 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zaistenie viditeľnosti stratégie, operácií a projektov;

Pozmeňujúci návrh    399

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 34 – odsek 3 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  výber operácií, stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

f)  výber operácií, stanovenie výšky podpory a v náležitých prípadoch predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

Pozmeňujúci návrh    400

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 37 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  odhad dodatočných verejných a súkromných zdrojov, ktoré možno získať pomocou finančného nástroja, a to až po úroveň konečného prijímateľa (predpokladaný pákový efekt), vrátane buď posúdenia potreby a výšky diferencovaného zaobchádzania s cieľom pritiahnuť dodatočné prostriedky od súkromných investorov a/alebo opisu mechanizmov, ktorými sa určí potreba a rozsah takéhoto diferencovaného zaobchádzania, napríklad konkurencieschopného alebo vhodne nezávislého procesu posudzovania;

c)  odhad dodatočných verejných a súkromných zdrojov, ktoré možno získať pomocou finančného nástroja, a to až po úroveň konečného príjemcu finančných prostriedkov (predpokladaný pákový efekt):

Pozmeňujúci návrh    401

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 37 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.  Koneční prijímatelia, ktorí získavajú podporu z finančného nástroja EŠIF, môžu dostať tiež pomoc z inej priority alebo programu EŠIF alebo z iného nástroja, na ktorý je poskytovaná podpora z rozpočtu Únie v súlade s príslušnými pravidlami Únie o štátnej pomoci. V tomto prípade je potrebné viesť samostatné záznamy o každom zdroji pomoci a podpora z finančných nástrojov EŠIF musí byť súčasťou činnosti s oprávnenými výdavkami odlíšenej od iných zdrojov pomoci.“

„8.  Koneční príjemcovia finančných prostriedkov, ktorí získavajú podporu z finančného nástroja EŠIF, môžu v prípade potreby dostať tiež pomoc z inej priority alebo programu EŠIF alebo z iného nástroja, na ktorý je poskytovaná podpora z rozpočtu Únie alebo z Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s príslušnými pravidlami Únie o štátnej pomoci. V tomto prípade je potrebné viesť samostatné záznamy o každom zdroji pomoci a podpora z finančných nástrojov EŠIF musí vytvárať oprávnené výdavky odlíšené od iných zdrojov pomoci.“

Pozmeňujúci návrh    402

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  finančné nástroje umožňujúce kombináciu takéhoto príspevku s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície.

c)  finančné nástroje umožňujúce kombináciu takéhoto príspevku s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície a iných inštitúcií vymedzených v článku 38 ods. 4 a v súlade s článkom 39a.

Pozmeňujúci návrh    403

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  banku vo verejnom vlastníctve alebo finančnú inštitúciu vo verejnom vlastníctve zriadenú ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe, ktorá spĺňa všetky tieto podmienky:

iii)  banku vo verejnom vlastníctve alebo inštitúciu vo verejnom vlastníctve zriadenú ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe, ktorá spĺňa všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    404

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b – bod iii – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  pôsobí na základe mandátu verejnej politiky udeleného príslušným orgánom členského štátu na národnej alebo regionálnej úrovni na vykonávanie činností zameraných na hospodársky rozvoj, ktoré prispievajú k rozvoju cieľov EŠIF,

–  pôsobí na základe mandátu verejnej politiky udeleného príslušným orgánom členského štátu na národnej alebo regionálnej úrovni, ktorý v rámci svojej činnosti zahŕňa vykonávanie činností zameraných na hospodársky rozvoj, ktoré prispievajú k rozvoju cieľov EŠIF,

Pozmeňujúci návrh    405

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b – bod iii – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  vykonáva svoje činnosti zamerané na rozvoj v regiónoch, oblastiach politiky a odvetviach, v ktorých prístup k financovaniu z trhových zdrojov nie je všeobecne dostupný alebo dostatočný,

–  v rámci svojich operácií vykonáva činnosť v oblasti hospodárskeho rozvoja, ktoré prispievajú aj k cieľom EŠIF v regiónoch, oblastiach politiky a odvetviach, v ktorých prístup k financovaniu z trhových zdrojov nie je všeobecne dostupný alebo dostatočný,

Pozmeňujúci návrh    406

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b – bod iii – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  funguje na neziskovom základe s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť,

–  funguje bez toho, aby sa primárne zameral na maximalizáciu zisku s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť svojej činnosti,

Pozmeňujúci návrh    407

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b – bod iii – zarážka 5 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–  zabezpečí, aby toto priame poverenie neprinášalo žiaden priamy ani nepriamy prospech komerčným činnostiam, a to vedením oddelených účtov, oddelenou správou komerčných činností alebo akýmkoľvek iným opatrením v súlade s uplatniteľným právom,

Pozmeňujúci návrh    408

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b – bod iii – zarážka 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  podlieha dohľadu nezávislého orgánu v súlade s vnútroštátnym právom.

–  podlieha dohľadu nezávislého orgánu v súlade s uplatniteľným právom.

Pozmeňujúci návrh    409

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Orgány uvedené v písmenách a) až d) prvého pododseku pri vykonávaní finančného nástroja zabezpečujú dodržiavanie uplatniteľného práva, ako aj pravidiel, ktoré sa vzťahujú na EŠIF, štátnu pomoc a verejné obstarávanie, a príslušných noriemuplatniteľných právnych predpisov o predchádzaní praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu, daňovým podvodom a daňovým únikom. Tieto orgány nesmú využívať štruktúry na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to najmä systémy agresívneho daňového plánovania alebo praktiky nespĺňajúce kritériá dobrej správy daňových záležitostí, ani sa do takýchto štruktúr zapájať, ako sa stanovuje v právnych predpisoch EÚ vrátane odporúčaní a oznámení Komisie alebo akéhokoľvek formálneho oznámenia zo strany Komisie. Nesmú byť zriadené a v súvislosti s vykonávaním finančných operácií nesmú udržiavať obchodné vzťahy so subjektmi zriadenými v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú s Úniou pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem týkajúcich sa transparentnosti a výmeny informácií. Tieto orgány môžu na vlastnú zodpovednosť uzatvárať dohody s finančnými sprostredkovateľmi o vykonávaní finančných operácií. Do svojich zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí boli vybraní ako účastníci realizácie finančných operácií v rámci takýchto dohôd, musia transponovať požiadavky uvedené v tomto odseku.“

„Orgány uvedené v písmenách a) až d) prvého pododseku pri implementácii finančného nástroja dodržiavajú uplatniteľné právo, ako aj pravidlá, ktoré sa vzťahujú na EŠIF, štátnu pomoc a verejné obstarávanie, a príslušné normyuplatniteľné právne predpisy o predchádzaní praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu, daňovým podvodom a daňovým únikom. Tieto orgány nesmú využívať štruktúry na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to najmä systémy agresívneho daňového plánovania alebo praktiky nespĺňajúce kritériá dobrej správy daňových záležitostí, ani sa do takýchto štruktúr zapájať, ako sa stanovuje v právnych predpisoch EÚ. Nesmú byť zriadené a v súvislosti s vykonávaním finančných operácií nesmú udržiavať obchodné vzťahy so subjektmi zriadenými v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú s Úniou pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem týkajúcich sa transparentnosti a výmeny informácií. Tieto orgány môžu na vlastnú zodpovednosť uzatvárať dohody s finančnými sprostredkovateľmi o vykonávaní finančných operácií. Do svojich zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí boli vybraní ako účastníci realizácie finančných operácií v rámci takýchto dohôd, musia transponovať požiadavky uvedené v tomto odseku.“

Pozmeňujúci návrh    410

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu využívať EŠIF na zabezpečovanie príspevku na finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. c) s cieľom prilákať ďalšie investície zo súkromného sektora.

1.  Riadiace orgány v príslušných členských štátoch môžu využívať EŠIF na zabezpečovanie príspevku na finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. c), ak sa tým sleduje cieľ prilákať ďalšie investície zo súkromného sektora a naďalej prispievať k cieľom EŠIF a stratégii Únie v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Pozmeňujúci návrh    411

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príspevok uvedený v odseku 1 nesmie presiahnuť 25 % celkovej podpory poskytnutej konečným prijímateľom. V menej rozvinutých regiónoch uvedených v článku 120 ods. 3 písm. b) môže finančný príspevok presiahnuť 25 %, ak je to riadne odôvodnené v posúdení ex ante, nesmie však presiahnuť 50 %. Celková podpora uvedená v tomto odseku zahŕňa celkovú sumu nových úverov a zaručených úverov, ako aj kapitálových a kvázi kapitálových investícií poskytovaných konečným prijímateľom. Zaručené úvery uvedené v tomto odseku sa zohľadnia iba v rozsahu, v akom sú prostriedky z EŠIF vyčlenené na záručné zmluvy, ktoré sa vypočítajú na základe obozretného hodnotenia rizika ex ante a zahŕňajú súhrnnú sumu nových úverov.

2.  Príspevok uvedený v odseku 1 nesmie presiahnuť 15 % celkovej podpory poskytnutej konečným príjemcom finančných prostriedkov. V menej rozvinutých a prechodných regiónoch uvedených v článku 120 ods. 3 písm. b) môže finančný príspevok presiahnuť 15%, ak je to riadne odôvodnené v posúdení ex ante alebo prípravnom posúdení, ktoré EIB uskutočnila podľa odseku 3 tohto článku, nesmie však presiahnuť 30%. Celková podpora uvedená v tomto odseku zahŕňa celkovú sumu nových úverov a zaručených úverov, ako aj kapitálových a kvázi kapitálových investícií poskytovaných konečným príjemcom finančných prostriedkov. Zaručené úvery uvedené v tomto odseku sa zohľadnia iba v rozsahu, v akom sú prostriedky z EŠIF vyčlenené na záručné zmluvy, ktoré sa vypočítajú na základe obozretného hodnotenia rizika ex ante a zahŕňajú súhrnnú sumu nových úverov.

Pozmeňujúci návrh    412

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Podávanie správ riadiacimi orgánmi podľa článku 46 o operáciách zahŕňajúcich finančné nástroje podľa tohto článku sa zakladá na informáciách uchovávaných EIB na účely jej predkladania správ podľa článku 16 ods. 1 a 2 nariadenia o EFSI, doplnených o dodatočné informácie požadované podľa článku 46 ods. 2.

4.  Podávanie správ riadiacimi orgánmi podľa článku 46 o operáciách zahŕňajúcich finančné nástroje podľa tohto článku sa zakladá na informáciách uchovávaných EIB na účely jej predkladania správ podľa článku 16 ods. 1 a 2 nariadenia o EFSI, doplnených o dodatočné informácie požadované podľa článku 46 ods. 2. Požiadavky podľa tohto odseku umožňujú jednotné podmienky podávania správ v súlade s článkom 46 ods. 3 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    413

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 5 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poveriť úlohami vykonávania finančnú inštitúciu, ktorá si buď otvorí zverenecký účet vo vlastnom mene a v mene riadiaceho orgánu alebo vytvorí osobitný blok financovania v rámci finančnej inštitúcie pre programový príspevok. V prípade osobitného bloku financovania sa účtovne odlíšia prostriedky programu investované do finančného nástroja od iných prostriedkov dostupných vo finančnej inštitúcii. Aktíva uložené na zvereneckých účtoch a v týchto samostatných blokoch financovania sa spravujú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a príslušnými pravidlami obozretného podnikania a majú primeranú likviditu.

b)  poveriť úlohami vykonávania orgán, ktorý si buď otvorí zverenecký účet vo vlastnom mene a v mene riadiaceho orgánu, alebo vytvorí osobitný blok financovania v rámci finančnej inštitúcie pre programový príspevok. V prípade osobitného bloku financovania sa účtovne odlíšia prostriedky programu investované do finančného nástroja od iných prostriedkov dostupných vo finančnej inštitúcii. Majetok uložený na zvereneckých účtoch a v týchto samostatných blokoch financovania sa spravuje v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a príslušnými pravidlami obozretného podnikania a primeranú likviditu.

Pozmeňujúci návrh    414

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Orgány uvedené v odseku 2 tohto článku pri vykonávaní finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. c) zabezpečujú dodržiavanie uplatniteľného práva, ako aj pravidiel, ktoré sa vzťahujú na EŠIF, štátnu pomoc a verejné obstarávanie, a príslušných noriem a uplatniteľných právnych predpisov o predchádzaní praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu, daňovým podvodom a daňovým únikom. Tieto orgány nesmú využívať štruktúry na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to najmä systémy agresívneho daňového plánovania alebo praktiky nespĺňajúce kritériá dobrej správy daňových záležitostí, ani sa do takýchto štruktúr zapájať, ako sa stanovuje v právnych predpisoch EÚ vrátane odporúčaní a oznámení Komisie alebo akéhokoľvek formálneho oznámenia zo strany Komisie. Nesmú byť zriadené a v súvislosti s vykonávaním finančných operácií nesmú udržiavať obchodné vzťahy so subjektmi zriadenými v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú s Úniou pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem týkajúcich sa transparentnosti a výmeny informácií. Tieto orgány môžu na vlastnú zodpovednosť uzatvárať dohody s finančnými sprostredkovateľmi o vykonávaní finančných operácií. Do svojich zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí boli vybraní ako účastníci realizácie finančných operácií v rámci takýchto dohôd, musia transponovať požiadavky uvedené v tomto odseku.

6.  Orgány uvedené v odseku 5 tohto článku pri vykonávaní finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. c) dodržiavajú uplatniteľné právo, ako aj pravidlá, ktoré sa vzťahujú na EŠIF, štátnu pomoc, verejné obstarávanie, a príslušné normy a uplatniteľné právne predpisy o predchádzaní praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu, daňovým podvodom a daňovým únikom. Tieto orgány nesmú využívať štruktúry na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to najmä systémy agresívneho daňového plánovania alebo praktiky nespĺňajúce kritériá dobrej správy daňových záležitostí, ani sa do takýchto štruktúr zapájať, ako sa stanovuje v právnych predpisoch EÚ. Nesmú byť zriadené a v súvislosti s vykonávaním finančných operácií nesmú udržiavať obchodné vzťahy so subjektmi zriadenými v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú s Úniou pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem týkajúcich sa transparentnosti a výmeny informácií. Tieto orgány môžu na vlastnú zodpovednosť uzatvárať dohody s finančnými sprostredkovateľmi o vykonávaní finančných operácií. Do svojich zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí boli vybraní ako účastníci realizácie finančných operácií v rámci takýchto dohôd, musia transponovať požiadavky uvedené v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh    415

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Orgány uvedené v odseku 2 tohto článku môžu pri vykonávaní fondov fondov ďalej poveriť časťou vykonávania finančných sprostredkovateľov, a to za predpokladu, že tieto orgány na svoju vlastnú zodpovednosť zaručia, že finanční sprostredkovatelia spĺňajú kritériá stanovené v článku 201 ods. 4 a článku 202 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Finanční sprostredkovatelia sa vyberú na základe otvorených, transparentných, primeraných a nediskriminačných postupov, ktoré bránia vzniku konfliktu záujmov.

7.  Orgány uvedené v odseku 5 tohto článku môžu pri implementácii fondov ďalej poveriť časťou implementácie finančných sprostredkovateľov, a to za predpokladu, že tieto orgány na svoju vlastnú zodpovednosť zaručia, že finanční sprostredkovatelia spĺňajú kritériá stanovené v článku 201 ods. 4 a článku 202 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Finanční sprostredkovatelia sa vyberú na základe otvorených, transparentných, primeraných a nediskriminačných postupov, ktoré bránia vzniku konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh    416

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak riadiace orgány prispievajú programovými prostriedkami v rámci EŠIF do existujúceho nástroja podľa článku 38 ods. 1 písm. c), ktorého správcu fondu už vybrala EIB, medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej je členský štát akcionárom, alebo banka vo verejnom vlastníctve alebo finančná inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe a spĺňajúca podmienky stanovené v článku 38 ods. 4 písm. b) bode iii), riadiace orgány musia poveriť úlohami vykonávania tohto správcu fondu prostredníctvom priameho zadania zákazky.

8.  Ak riadiace orgány prispievajú programovými prostriedkami v rámci EŠIF do existujúceho nástroja podľa článku 38 ods. 1 písm. c), ktorého správcu fondu alebo finančného sprostredkovateľa už vybrala EIB, medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej je členský štát akcionárom, alebo banka vo verejnom vlastníctve alebo finančná inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe a spĺňajúca podmienky stanovené v článku 38 ods. 4 písm. b) bode iii), riadiace orgány musia poveriť úlohami vykonávania tohto správcu fondu alebo finančného sprostredkovateľa prostredníctvom priameho zadania zákazky.

Pozmeňujúci návrh    417

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  V prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. c), ktoré majú formu záručného nástroja, môžu EŠIF prispievať do podriadených a/alebo mezanínových tranží portfólií úverov, na ktoré sa vzťahuje aj záruka Únie v rámci EFSI.

12.  V prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. c), ktoré majú formu záručného nástroja, môžu členské štáty rozhodnúť, že v prípade potreby EŠIF prispejú do rôznych tranží portfólií úverov, na ktoré sa vzťahuje aj záruka Únie v rámci EFSI. Prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom z investícií alebo z uvoľnenia prostriedkov vyčlenených na záručné zmluvy vrátane splácania istiny a výnosov a iných zárobkov alebo ziskov, ako sú úroky, poplatky za záruky, dividendy, kapitálové zisky alebo akékoľvek iné príjmy z investícií, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF, sa opätovne použijú v súlade s cieľmi príslušných EŠIF, aby boli podporované opatrenia a koneční príjemcovia finančných prostriedkov v súlade s programom (prípadne programami), z ktorých takéto príspevky pochádzajú.

Pozmeňujúci návrh    418

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 39a – odsek 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Pre EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF sa môže stanoviť konkrétna priorita a pre EPFRV konkrétny druh operácie s mierou spolufinancovania až 100 % v rámci programu na podporu operácií realizovaných prostredníctvom finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. c).

13.  Pre EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF sa môže stanoviť konkrétna priorita a pre EPFRV konkrétny druh operácie s mierou spolufinancovania podľa určenia miery spolufinancovania uvedenej v článku 120 ods. 3 zvýšenej o 15 % v rámci programu na podporu operácií realizovaných prostredníctvom finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    419

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, poskytujú určeným orgánom s každou žiadosťou o platbu správy o kontrole. Takisto predkladajú Komisii a určeným orgánom výročnú audítorskú správu vypracovanú externým audítorom týchto orgánov.

EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, poskytnú do 30. júna každého kalendárneho roka určeným orgánom správy o kontrole a výkonnosti ku každej žiadosti o platbu a úroveň úhrad konečným príjemcom finančných prostriedkov za predchádzajúci kalendárny rok. Takisto predkladajú Komisii a určeným orgánom výročnú audítorskú správu vypracovanú externým audítorom týchto orgánov.

Odôvodnenie

EIB a iné finančné inštitúcie by mali mať zodpovednosť v oblasti dosahovania výsledkov a podávania správ o výkonnosti finančných nástrojov v rámci EŠIF, ktoré spravujú, keďže sa to požaduje od príjemcov grantov a iných riadiacich orgánov finančných nástrojov EŠIF.

Pozmeňujúci návrh    420

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijať vykonávací akt týkajúci sa vzorov správ o kontrole a výročných audítorských správ uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

Komisia je splnomocnená prijať vykonávací akt týkajúci sa vzorov správ o kontrole a výročných audítorských správ uvedených v treťom pododseku tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    421

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Dvor audítorov vykonáva audit výkonnosti EIB a iných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom, v oblasti nimi implementovaných finančných nástrojov so zapojením rozpočtových zdrojov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    422

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 41 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

15a.  V článku 41 sa písmeno c) v odseku 1 nahrádza takto:

c)  ďalšie žiadosti o priebežné platby predložené počas obdobia oprávnenosti sa podávajú iba v prípade:

c)  druhá a ďalšie žiadosti o priebežné platby predložené počas obdobia oprávnenosti sa podávajú iba v prípade, ak sa aspoň 60 % sumy zahrnutej do predchádzajúcej žiadosti o priebežné platby použilo ako oprávnený výdavok v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d).“

i)  druhej žiadosti o priebežnú platbu, ak sa aspoň 60 % sumy zahrnutej do prvej žiadosti o priebežné platby použilo ako oprávnený výdavok v zmysle článku 36 ods. 1 písm. a), b) a d);

 

ii)  tretej žiadosti a následných žiadostí o priebežnú platbu, ak sa aspoň 85 % súm zahrnutých do predchádzajúcich žiadostí o priebežné platby použilo ako oprávnený výdavok v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d);

 

Odôvodnenie

Navrhuje sa znížiť limit uplatňovaný na tretiu a následné tranže z 85 % na 60 %, keďže ide o jeden z faktorov, ktoré ovplyvňujú nedostatok finančných prostriedkov uprostred implementácie vnútroštátnych finančných nástrojov. Tento pozmeňujúci návrh by zvýšil efektívnosť fungovania fondu fondov, znížil tlak na vnútroštátne rozpočty (keďže platby do týchto fondov uskutočňuje ex ante riadiaci orgán) a zaistil hladký proces implementácie s nižším rizikom prestávok uprostred procesu.

Pozmeňujúci návrh    423

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 15 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 42 – odsek 3 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

15b.  V článku 42 sa prvý pododsek odseku 3 nahrádza takto:

V prípade nástrojov vlastného imania zameraných na podniky uvedené v článku 37 ods. 4, pre ktoré sa podpísala dohoda o financovaní uvedená v článku 38 ods. 7 písm. b) pred 31. decembrom 2018, ktoré do konca obdobia oprávnenosti investovali aspoň 55 % programových prostriedkov viazaných v príslušnej dohode o financovaní, obmedzená výška platieb na investície u konečných prijímateľov, ktorá sa má realizovať počas obdobia, ktoré nepresiahne štyri roky po skončení obdobia oprávnenosti, sa môže považovať za oprávnený výdavok, keď sa vkladá na viazaný účet osobitne založený na tento účel pod podmienkou, že sa dodržali pravidlá o štátnej pomoci a splnili sa všetky podmienky stanovené ďalej.

V prípade nástrojov vlastného imania zameraných na podniky uvedené v článku 37 ods. 4, pre ktoré sa podpísala dohoda o financovaní uvedená v článku 38 ods. 7 písm. b) pred 31. decembrom 2018, ktoré do konca obdobia oprávnenosti investovali aspoň 55 % programových prostriedkov viazaných v príslušnej dohode o financovaní, obmedzená výška platieb na investície u konečných príjemcov finančných prostriedkov, ktorá sa má realizovať počas obdobia, ktoré nepresiahne štyri roky po skončení obdobia oprávnenosti, sa môže považovať za oprávnený výdavok, keď sa vkladá na viazaný účet osobitne založený na tento účel pod podmienkou, že sa dodržali pravidlá o štátnej pomoci a splnili sa všetky podmienky stanovené ďalej.

Pozmeňujúci návrh    424

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 42 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak náklady na riadenie a poplatky za riadenie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. d) a v odseku 2 tohto článku účtuje orgán vykonávajúci fond fondov alebo orgány vykonávajúce finančné nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c) a podľa článku 38 ods. 4 písm. a) a b), tieto náklady a poplatky neprekročia hraničné hodnoty stanovené v delegovanom akte uvedenom v odseku 6 tohto článku. Zatiaľ čo náklady na riadenie zahŕňajú priame alebo nepriame nákladové položky uhradené na základe dokladu o výdavkoch, poplatky za riadenie odkazujú na dohodnutú cenu za poskytnuté služby stanovenú v rámci konkurencieschopného trhového procesu, ak sa uplatňuje. Náklady na riadenie a poplatky za riadenie sú založené na metodike výpočtu vychádzajúcej z výkonnosti.;

Ak náklady na riadenie a poplatky za riadenie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. d) a v odseku 2 tohto článku účtuje orgán vykonávajúci fond fondov alebo orgány vykonávajúce finančné nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c) a článku 38 ods. 4 písm. a), b) a c), tieto náklady a poplatky neprekročia hraničné hodnoty stanovené v delegovanom akte uvedenom v odseku 6 tohto článku. Zatiaľ čo náklady na riadenie zahŕňajú priame alebo nepriame nákladové položky uhradené na základe dokladu o výdavkoch, poplatky za riadenie odkazujú na dohodnutú cenu za poskytnuté služby stanovenú v rámci konkurencieschopného trhového procesu, ak sa uplatňuje. Náklady na riadenie a poplatky za riadenie sú založené na metodike výpočtu vychádzajúcej z výkonnosti.;

Pozmeňujúci návrh    425

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 43a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podpora z EŠIF na finančné nástroje investované do konečných prijímateľov a výnosy a iné zárobky alebo zisky, ako sú úroky, záručné poplatky, dividendy, kapitálové zisky alebo akékoľvek iné príjmy z týchto investícií, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie so súkromnými investormi, ako aj s EIB pri využívaní záruky EÚ podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017. Takéto diferencované zaobchádzanie je odôvodnené potrebou prilákať dodatočné súkromné prostriedky.

1.  Podpora z EŠIF na finančné nástroje investované do konečných príjemcov finančných prostriedkov a výnosy a iné zárobky alebo zisky, ako sú úroky, poplatky za záruky, dividendy, kapitálové zisky alebo akékoľvek iné príjmy z týchto investícií, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ako aj s EIB pri využívaní záruky EÚ podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017. Takéto diferencované zaobchádzanie je odôvodnené potrebou prilákať dodatočné súkromné prostriedky a vyvolať pákový efekt v súvislosti s financovaním z verejných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    426

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 43a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Potreba a úroveň diferencovaného zaobchádzania uvedeného v odseku 1 sa stanoví v hodnotení ex ante.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    427

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 43a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Diferencované zaobchádzanie nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie dodatočných súkromných prostriedkov. Nesmie poskytovať súkromným investorom a EIB nadmerné kompenzácie pri využívaní záruky EÚ podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017. Prostredníctvom primeraného rozdelenia rizika a zisku sa zabezpečí zosúladenie záujmov.

3.  Diferencované zaobchádzanie nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie dodatočných súkromných prostriedkov. Nesmie poskytovať investorom pôsobiacim v súlade so zásadou trhového hospodárstva a EIB nadmerné kompenzácie pri využívaní záruky EÚ podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017. Prostredníctvom primeraného rozdelenia rizika a zisku sa zabezpečí zosúladenie záujmov.

Odôvodnenie

Je kľúčové, aby sa toto nariadenie vzťahovalo aj na národné a regionálne podporné banky. Napríklad v Nemecku sa finančné nástroje spracúvajú takmer výhradne cez podporné banky. V návrhu COM sa spomínajú len „súkromní investori“ (s odkazom na novú koncepciu štátnej pomoci), zatiaľ čo v predchádzajúcom nariadení sa výslovne spomínajú aj „verejní investori pôsobiaci v súlade so zásadou trhového hospodárstva“.

Pozmeňujúci návrh    428

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 43a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Diferencovaným zaobchádzaním so súkromnými investormi nie sú dotknuté pravidlá Únie o štátnej pomoci.

4.  Diferencovaným zaobchádzaním s investormi pôsobiacimi podľa zásady trhového hospodárstva nie sú dotknuté pravidlá Únie o štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    429

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 17

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 43a – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 149, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie v súvislosti s vymedzením diferencovaného zaobchádzania s investormi a podrobnými podmienkami uplatňovania diferencovaného zaobchádzania s investormi.

Pozmeňujúci návrh    430

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 18

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 44 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade potreby na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje;

b)  v prípade potreby na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne;

Pozmeňujúci návrh    431

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 57 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  v článku 57 sa vypúšťa odsek 3;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    432

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 22 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 58 – odsek 1 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  písmeno f) sa nahrádza takto:

f)  opatrenia na šírenie informácií, budovanie sietí, uskutočňovanie komunikačných činností, zvyšovanie povedomia a podporu spolupráce a výmeny skúseností vrátane výmeny skúseností s tretími krajinami;

f)  opatrenia na šírenie informácií, budovanie sietí, uskutočňovanie komunikačných činností v oblasti výsledkov a úspechov dosiahnutých s podporou EŠIF, zvyšovanie povedomia a podporu spolupráce a výmeny skúseností vrátane výmeny skúseností s tretími krajinami;

Pozmeňujúci návrh    433

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 23 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 59 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Vkladá sa tento odsek:

 

„1b.  0,25% peňažných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na technickú pomoc, sa využíva na uskutočňovanie komunikačných činností zameraných na zvyšovanie povedomia a informovanie občanov o výsledkoch a úspechoch projektov podporených z EŠIF. Tieto komunikačné činnosti pokračujú až do vypršania lehoty štyroch rokov po ukončení projektu, keď sú výsledky projektu jasne viditeľné.“

Pozmeňujúci návrh    434

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  V článku 61 sa prvý pododsek odseku 1 nahrádza takto:

Tento článok sa vzťahuje na operácie, ktoré po svojom dokončení vytvárajú čistý príjem. Na účely tohto článku „čistý príjem“ predstavuje toky hotovosti, ktorú užívatelia platia priamo za tovary alebo služby zabezpečené v rámci operácie, ako napríklad náklady, ktoré priamo znášajú užívatelia za využívanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo platby za služby po odpočítaní všetkých prevádzkových nákladov a nákladov na náhradu zariadenia s krátkou životnosťou, ktoré vzniknú v priebehu príslušného obdobia. Úspory prevádzkových nákladov, ktoré vznikli počas operácie, sa považujú za čistý príjem, ak nie sú kompenzované rovnocenným znížením prevádzkových dotácií.

Tento článok sa vzťahuje na operácie, ktoré po svojom dokončení vytvárajú čistý príjem. Na účely tohto článku „čistý príjem“ predstavuje toky hotovosti, ktorú užívatelia platia priamo za tovary alebo služby zabezpečené v rámci operácie, ako napríklad náklady, ktoré priamo znášajú užívatelia za využívanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo platby za služby po odpočítaní všetkých prevádzkových nákladov a nákladov na náhradu zariadenia s krátkou životnosťou, ktoré vzniknú v priebehu príslušného obdobia. Úspory prevádzkových nákladov, ktoré vznikli počas operácie, s výnimkou úspor nákladov vyplývajúcich z vykonávania opatrení v oblasti energetickej účinnosti, sa považujú za čistý príjem, ak nie sú kompenzované rovnocenným znížením prevádzkových dotácií.

(CELEX:32013R1303)

Pozmeňujúci návrh    435

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 25 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 65 – odsek 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Na operáciu možno udeliť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov Únie v prípade, keď sa na výdavky vykázané v žiadosti o platbu z jedného z EŠIF neposkytla podpora z iného fondu alebo nástroja Únie, ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného programu. Suma výdavkov, ktorá sa má zahrnúť do žiadosti o platbu z EŠIF, sa môže vypočítať pre každý EŠIF na pomernom základe v súlade s dokumentom, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory.

11.  Na operáciu možno udeliť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov Únie v prípade, keď sa výdavky vykázané v žiadosti o platbu z jedného z EŠIF týkajú podpory odlišnej od podpory z iného fondu alebo nástroja Únie alebo podpory z rovnakého fondu v rámci iného programu. Suma výdavkov, ktorá sa má zahrnúť do žiadosti o platbu z EŠIF, sa môže vypočítať pre každý EŠIF na pomernom základe v súlade s dokumentom, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory.

Pozmeňujúci návrh    436

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 26 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 67 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)   financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi príslušných operácií, ale je založené na splnení podmienok spojených s dosahovaním pokroku vo vykonávaní alebo dosiahnutím cieľov programov. Podrobnosti týkajúce sa podmienok financovania a ich uplatňovania sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v súlade so splnomocnením stanoveným v odseku 5.

e)   financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi príslušných operácií, ale je založené na splnení podmienok spojených s dosahovaním pokroku vo vykonávaní alebo dosiahnutím cieľov programov. Podrobnosti týkajúce sa podmienok financovania a ich uplatňovania sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v súlade so splnomocnením stanoveným v odseku 5a.

Pozmeňujúci návrh    437

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 26 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 67 – odsek 2a – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na tento odsek sa vzťahujú prechodné ustanovenia stanovené v článku 152 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    438

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 26 – písmeno c – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 67 – odsek 5 – pododsek 1 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Dopĺňa sa tento pododsek:

ii)  Dopĺňa sa tento odsek:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 149 prijímať delegované akty týkajúce sa vymedzenia štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. b) a d), súvisiacich metód uvedených v prvom pododseku písm. a) tohto odseku a foriem podpory uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. e).“

„5a.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 149 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. b) a d), súvisiacich metód uvedených v odseku 5 písm. a) a foriem podpory uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. e).“;

Pozmeňujúci návrh    439

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 29 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 70 – odsek 1a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a.  Operácie týkajúce sa poskytovania služieb občanom alebo podnikom, ktoré pokrývajú celé územie členského štátu, sa považujú za umiestnené do všetkých oblastí programu v rámci členského štátu. V takýchto prípadoch sa príslušným oblastiam programu pridelia výdavky na pomernom základe, a to podľa objektívnych kritérií iných ako je pridelenie rozpočtových prostriedkov jednotlivým oblastiam programu.

1a.  Operácie týkajúce sa poskytovania služieb občanom alebo podnikom, ktoré pokrývajú celé územie členského štátu, sa považujú za umiestnené do všetkých oblastí programu v rámci členského štátu. V takýchto prípadoch sa príslušným oblastiam programu pridelia výdavky na pomernom základe, a to podľa objektívnych kritérií.

Pozmeňujúci návrh    440

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 29 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 70 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  V prípade fondov a ENRF, ak operácie realizované mimo oblasti programu v súlade s odsekom 2 sú prínosné pre oblasť programu aj mimo nej, príslušným oblastiam sa výdavky pridelia na pomernom základe, a to podľa objektívnych kritérií iných ako je pridelenie rozpočtových prostriedkov jednotlivým oblastiam programu.

2a.  V prípade fondov a ENRF, ak operácie realizované mimo oblasti programu v súlade s odsekom 2 sú prínosné pre oblasť programu aj mimo nej, príslušným oblastiam sa výdavky pridelia na pomernom základe, a to podľa objektívnych kritérií.

Pozmeňujúci návrh    441

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 36

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 98 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EFRR a ESF môžu doplnkovým spôsobom a najviac do výšky 10 % prostriedkov Únie vyčlenených pre každú prioritnú os operačného programu financovať časť operácie, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na uspokojivú realizáciu operácie a sú s ňou priamo spojené.

EFRR a ESF môžu doplnkovým spôsobom a najviac do výšky 10 % prostriedkov Únie vyčlenených pre každú prioritnú os operačného programu financovať časť operácie, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na uspokojivú realizáciu operácie a sú s ňou priamo spojené.

Pozmeňujúci návrh    442

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 37 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 102 – odsek 6a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak nezávislé hodnotenie kvality nebolo Komisii oznámené do 6 mesiacov od predloženia uvedených informácií nezávislým expertom alebo ak je dané hodnotenie negatívne, príslušné výdavky sa stiahnu a vyhlásenie o výdavkoch sa zodpovedajúcim spôsobom opraví.

Nezávislé hodnotenie kvality sa uskutoční do šiestich mesiacov od predloženia uvedených informácií nezávislým expertom. Ak takéto hodnotenie nebolo Komisii oznámené do troch mesiacov od jeho odovzdania alebo ak je dané hodnotenie negatívne, príslušné výdavky sa stiahnu a vyhlásenie o výdavkoch sa zodpovedajúcim spôsobom opraví.

Pozmeňujúci návrh    443

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 39

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 105 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

39.  V článku 105 ods. 2 sa druhá veta vypúšťa.

39.  V článku 105 ods. 2 sa druhá veta nahrádza takto:

 

„Výstupy a výsledky spoločného akčného plánu môžu byť dôvodom na úhradu iba vtedy, keď sa dosiahnu po dátume prijatia rozhodnutia o schválení spoločného akčného plánu uvedeného v článku 107 a pred koncom vykonávacieho obdobia stanoveného v uvedenom rozhodnutí.“

Pozmeňujúci návrh    444

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 40 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 106 – pododsek 1 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  opis plánovaných projektov alebo plánovaných druhov projektov, prípadne spolu s čiastkovými cieľmi, a zámery výstupov a výsledkov v príslušných prípadoch prepojené so spoločnými ukazovateľmi podľa prioritnej osi.;

(3)  opis plánovaných projektov alebo plánovaných druhov projektov, prípadne spolu s čiastkovými cieľmi, a zámery výstupov a výsledkov v príslušných prípadoch prepojené so spoločnými a osobitnými ukazovateľmi podľa prioritnej osi.;

Pozmeňujúci návrh    445

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 40 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 106 – pododsek 1 – bod 6 a 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Body 6 a 7 sa vypúšťajú;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    446

Návrh nariadenia

Článok 265 – odsek 1 – bod 40 – písmeno e a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 106 – pododsek 1 – bod 8 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou