Postopek : 2016/0282A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0211/2017

Predložena besedila :

A8-0211/2017

Razprave :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0309

POROČILO     ***I
PDF 3830kWORD 491k
8.6.2017
PE 601.115v02-00 A8-0211/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalca: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth

(Skupni postopek odborov – člen 55 Poslovnika)

Pripravljavci mnenja (*):

Jérôme Lavrilleux, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Jerzy Buzek, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Wim van de Camp, Odbor za promet in turizem

Constanze Krehl, Odbor za regionalni razvoj

Paolo De Castro, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(*) (Pridruženi odbori – člen 54 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve(*)
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko(*)
 MNENJE Odbora za promet in turizem(*)
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj(*)
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja(*)
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za ribištvo
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2016)0605),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42, 43(2), 46(d), 149, 153(2)(a), 164, 168(4)(b), 172, 175, 177, 178, 189(2), 212(2), 322(1) in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0372/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 1/2017 z dne 26. januarja 2017(1),

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za ribištvo in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0211/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ker je treba po treh letih izvajanja dodatno spremeniti finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, da se odpravijo ozka grla pri izvajanju s povečanjem prožnosti, poenostavi zagotavljanje rezultatov za zainteresirane strani in službe ter poveča poudarek na rezultatih, bi bilo treba Uredbo (EU, Euratom) št. 966/201214 Evropskega parlamenta in Sveta razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(1)  Ker je treba po treh letih izvajanja dodatno spremeniti finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, da se odpravijo ozka grla pri izvajanju s povečanjem prožnosti, poenostavi zagotavljanje rezultatov za zainteresirane strani in službe, poveča poudarek na rezultatih ter izboljša dostopnost, preglednost in odgovornost, bi bilo treba Uredbo (EU, Euratom) št. 966/201214 Evropskega parlamenta in Sveta razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

_________________

_________________

14 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

14 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Da bi zagotovili ustrezno razpravo med Evropskim parlamentom in Svetom, bi bilo treba določiti ustreznejše roke za razpravo o predlogu Komisije.

Obrazložitev

Evropski parlament obžaluje, da pri rokih, določenih za razpravo o tem predlogu, mnenj sozakonodajalca ni bilo mogoče upoštevati v zadostni meri.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ohraniti bi bilo treba temeljna proračunska načela. Odstopanja od teh temeljnih načel za posamezna področja, kot so raziskave, zunanje delovanje in strukturni skladi, bi bilo treba pregledati in čim bolj poenostaviti, pri čemer bi bilo treba upoštevati, ali so še relevantna, kakšna je njihova dodana vrednost za proračun in kakšno breme nalagajo zainteresiranim stranem.

(3)  Ohraniti bi bilo treba temeljna proračunska načela, pa tudi porazdelitev pristojnosti in osrednjo vlogo Računskega sodišča pri izvajanju revizij Unije, kot je določeno v členih 285 in 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Odstopanja od teh temeljnih načel za posamezna področja, kot so raziskave, zunanje delovanje in strukturni skladi, bi bilo treba pregledati in čim bolj poenostaviti, pri čemer bi bilo treba upoštevati, ali so še relevantna, kakšna je njihova dodana vrednost za proračun in kakšno breme nalagajo zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Do 10 % sredstev instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), evropskega instrumenta sosedstva in instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja lahko na začetku proračunskega leta ostane nedodeljenih, da se zagotovijo dodatna sredstva za odzivanje na velike nepredvidene potrebe, nove krizne razmere ali znatne politične premike v tretjih državah, poleg že načrtovanih zneskov. Če se med letom za ta nedodeljena sredstva ne prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s sklepom Komisije prenesti.

(4)  Do 10 % sredstev instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), evropskega instrumenta sosedstva in instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja lahko na začetku proračunskega leta ostane nedodeljenih, da se zagotovijo dodatna sredstva za odzivanje na velike nepredvidene potrebe, nove krizne razmere ali znatne politične premike v tretjih državah, poleg že načrtovanih zneskov. Če se med letom za ta nedodeljena sredstva ne prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s sklepom Komisije prenesti, pri tem pa zagotoviti, da se porabijo v skladu s posebnimi cilji instrumenta, ki so mu prvotno pripadala, ter ob upoštevanju pravil in pod nadzorom organov tega instrumenta.

Obrazložitev

Uvodna izjava bi morala biti v skladu s členom 12(2)(e), ki se nanaša le na pravila o prenosu. Zagotoviti bi bilo treba, da se prenesena nedodeljena sredstva ne bodo mogla preusmeriti iz posebnih ciljev zadevnega instrumenta.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pojasniti bi bilo treba pojem kakovosti izvedbe v povezavi s proračunom EU. Kakovost izvedbe bi bilo treba opisati kot neposredno uporabo načela dobrega finančnega poslovodenja. Zagotoviti bi bilo treba povezavo med kakovostjo izvedbe, določanjem ciljev, kazalniki, rezultati ter gospodarnostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo porabe odobritev. V izogib navzkrižjem z obstoječimi okviri uspešnosti različnih programov bi moralo biti sklicevanje v smislu izrazja glede kakovosti izvedbe omejeno na cilje in spremljanje napredka pri njihovem izvajanju.

(12)  Pojasniti bi bilo treba pojem kakovosti izvedbe v povezavi s proračunom EU. Kakovost izvedbe bi bilo treba opisati na podlagi doseganja ciljev in neposredne uporabe načela dobrega finančnega poslovodenja. Brez poseganja v ustreznost zadevnega programa bi morala obstajati povezava med zastavljenimi cilji in učinkovitostjo, kazalniki, rezultati, dodatnostjo ter gospodarnostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo porabe odobritev. V izogib navzkrižjem z obstoječimi okviri uspešnosti različnih programov bi moralo biti sklicevanje v smislu izrazja glede kakovosti izvedbe omejeno na cilje in spremljanje napredka pri njihovem izvajanju.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Načelo preglednosti iz člena 15 PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo čim bolj odprto, za področje izvrševanja proračuna določa, da morajo imeti državljani možnost, da so seznanjeni s tem, kje in v katere namene Unija porablja sredstva. Te informacije spodbujajo demokratično razpravo, prispevajo k udeležbi državljanov v procesu sprejemanja odločitev Unije in krepijo institucionalno kontrolo in pregled nad odhodki Unije. Taki cilji bi se morali dosegati z objavo, če je le mogoče s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, ustreznih informacij o vseh prejemnikih sredstev Unije, ob upoštevanju legitimnih interesov takih prejemnikov do zaupnosti in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa pravice do zasebnosti in varstva njihovih osebnih podatkov. V skladu z načelom sorazmernosti bi morale institucije pri objavi podatkov zato uporabiti selektivni pristop. Odločitve o objavi bi morale temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile podane informacije smiselne.

(14)  Načelo preglednosti je zapisano v členu 15 PDEU. V skladu z njim se od institucij zahteva, da delujejo čim bolj odprto, za področje izvrševanja proračuna pa določa, da morajo državljani imeti možnost, da so seznanjeni s tem, kje in v katere namene Unija porablja sredstva. Te informacije spodbujajo demokratično razpravo, prispevajo k udeležbi državljanov v procesu sprejemanja odločitev Unije in krepijo institucionalno kontrolo in pregled nad odhodki Unije ter veliko prispevajo k njeni verodostojnosti. Komunikacija bi morala biti bolj usmerjena na prejemnike ter si prizadevati povečati prepoznavnost za državljane, obenem pa z natančno določenimi ukrepi zagotavljati, da bodo upravičenci prejemali sporočila. Taki cilji bi se morali dosegati z objavo, če je le mogoče s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, ustreznih informacij o vseh prejemnikih sredstev Unije v celoti, ob upoštevanju legitimnih interesov teh prejemnikov do zaupnosti in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa pravice do zasebnosti in varstva njihovih osebnih podatkov. V skladu z načelom sorazmernosti bi morale institucije pri objavi podatkov zato uporabiti selektivni pristop. Odločitve o objavi bi morale temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile podane informacije smiselne.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Informacije o porabi sredstev Unije, ki se izvršujejo v okviru neposrednega izvrševanja, bi bilo treba objaviti na internetni strani institucije in bi morale vključevati vsaj ime, lokacijo, znesek in namen sredstev. Pri teh informacijah bi bilo treba upoštevati relevantna merila, kot so pogostnost, vrsta in pomen ukrepa.

(15)  V vsakem primeru si je treba prizadevati za čim večjo preglednost v zvezi s podatki o upravičencih, brez poseganja v pravila o varstvu osebnih podatkov. Informacije o porabi sredstev Unije, ki se izvršujejo v okviru neposrednega, posrednega in deljenega izvrševanja, bi bilo treba objaviti v sistemu finančne preglednosti in na internetni strani institucije, vključevati pa bi morale vsaj ime, lokacijo, znesek in namen sredstev. Pri teh informacijah bi bilo treba upoštevati relevantna merila, kot so pogostnost, vrsta in pomen ukrepa.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za nagrade, nepovratna sredstva in naročila, oddana po odprtju javnega postopka za konkurente, bi bilo treba objaviti ime in lokacijo prejemnikov sredstev Unije, kot že velja predvsem za natečaje, razpise za zbiranje predlogov in razpise za zbiranje ponudb, ob upoštevanju načel PDEU, zlasti načel preglednosti, sorazmernosti, enakega obravnavanja in nediskriminacije. Takšna objava naj bi krepila nadzor, ki ga imajo zavrnjeni vložniki nad postopki javnih natečajev.

(16)  Za nagrade, nepovratna sredstva in naročila, oddana po odprtju javnega postopka za konkurente, in zlasti za natečaje, razpise za zbiranje predlogov in/ali razpise za zbiranje ponudb, bi bilo treba objaviti ime in lokacijo prejemnikov sredstev Unije, da bi upoštevali načela PDEU, zlasti načela preglednosti, sorazmernosti, enakega obravnavanja in nediskriminacije. Takšna objava naj bi krepila nadzor, ki ga imajo neuspešni vložniki nad postopki javnih natečajev.

Obrazložitev

Jasnejša ubeseditev.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ime in lokacija prejemnika ter znesek in namen sredstev se ne bi smeli objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ali bi škodilo zakonitim poslovnim interesom prejemnika.

(22)  Ime in lokacija prejemnika ter znesek in namen sredstev se ne bi smeli objaviti, če obstaja dokazano tveganje, da bi objava lahko ogrozila osebno celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ali bi škodila zakonitim poslovnim interesom prejemnika.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  V okviru posrednega in deljenega izvrševanja bi morale informacije o prejemnikih in končnih prejemnikih na razpolago dati osebe, subjekti ali imenovani organi, ki izvršujejo sredstva Unije. Kadar je primerno, bi bilo treba raven podrobnosti in merila določiti v zadevnih pravilih za posamezni sektor in jih dodatno dopolniti v sporazumih o okvirnem finančnem partnerstvu. Komisija bi morala dati na razpolago sklic na spletišče, na katerem je mogoče najti informacije o prejemnikih in končnih prejemnikih.

(23)  Poleg elementov iz uvodne izjave 15 ter v okviru posrednega in deljenega izvrševanja bi morali biti osebe, subjekti ali imenovani organi, ki izvršujejo sredstva Unije, odgovorni za to, da dajo na razpolago informacije o prejemnikih in končnih prejemnikih. Kadar je primerno, bi bilo treba raven podrobnosti in merila določiti v zadevnih pravilih za posamezni sektor in jih dodatno dopolniti v sporazumih o okvirnem finančnem partnerstvu. Komisija bi morala dati na razpolago sklic na spletišče, na katerem je mogoče najti informacije o prejemnikih in končnih prejemnikih.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Ko so naloge in odgovornosti vsakega finančnega udeleženca opredeljene, ti odgovarjajo za svoja dejanja samo pod pogoji, določenimi v kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. V institucijah Unije so bile ustanovljene posebne komisije za finančne nepravilnosti, vendar je zaradi omejenega števila zadev, ki se jim predložijo v obravnavo, in zaradi učinkovitosti primerno, da se njihove naloge prenesejo na novoustanovljeno medinstitucionalno komisijo, ki je bila ustanovljena za ocenjevanje zahtevkov in izdajo priporočil glede izrekov upravnih sankcij (izključitev in denarna kazen), ki jim jih predložijo Komisija ali druge institucije Unije in organi Unije. Namen tega prenosa nalog je tudi preprečevanje podvojevanja in zmanjšanje tveganj nasprotujočih si priporočil ali stališč, v primerih ko sta v postopek vključena gospodarski subjekt in uslužbenec EU. Ohraniti bi bilo treba postopek, po katerem lahko odredbodajalec zahteva potrditev navodila, za katero meni, da je nepravilno ali v nasprotju z načelom dobrega finančnega poslovodenja, in je tako oproščen vsake odgovornosti. Kadar ima ta komisija navedeno vlogo, bi bilo treba spremeniti njeno sestavo.

(40)  Ko so naloge in odgovornosti vsakega finančnega udeleženca opredeljene, ti odgovarjajo za svoja dejanja samo pod pogoji, določenimi v kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Ustanoviti bi bilo treba posebno ločeno medinstitucionalno komisijo. Ker je vprašanje finančnih nepravilnosti povezano z disciplinarnimi pristojnostmi institucij in torej neločljivo vezano na upravno avtonomijo institucij, bi bilo treba prek sestave te komisije okrepiti njen medinstitucionalni značaj.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Zaradi pravne varnosti bi bilo treba določiti tudi pravila glede rokov, v katerih je treba poslati zaznamek o nastanku terjatve.

(47)  Za zagotovitev pravne varnosti in preglednosti bi bilo treba določiti tudi pravila glede rokov, v katerih je treba poslati zaznamek o nastanku terjatve.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54)  V tej uredbi bi moralo biti določeno, da je treba plačila izvršiti do določenega roka in da bodo v primeru neupoštevanja tega roka upniki upravičeni do zamudnih obresti v breme proračuna, razen držav članic in – kot novost – Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada.

(54)  V tej uredbi bi moralo biti določeno, da je treba plačila izvršiti do določenega roka in da bodo v primeru neupoštevanja tega roka upniki upravičeni do zamudnih obresti v breme proračuna, razen držav članic.

Obrazložitev

Skupina EIB pri tem ne bi smela biti drugače obravnavana kot drugi subjekti, ki uporabljajo proračunska sredstva EU, ali upniki v Uniji. Na podlagi svojega statuta mora zagotoviti, da so njeni stroški kriti, vključitev EIB/EIS v to določbo pa lahko povzroči negativne odzive pri bonitetnih agencijah, kar zadeva obstoječe instrumente, kot so EFSI, mandat EIB za zunanja posojila in InnovFin.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60)  Pomembno bi bilo državam članicam dovoliti, da zahtevajo, da se viri, ki so jim dodeljeni v okviru deljenega izvrševanja, prerazporedijo na ravni Unije in jih izvršuje Komisija v okviru neposrednega ali posrednega izvrševanja, kjer je mogoče v korist zadevne države članice. Tako bi se optimizirala uporaba teh virov in instrumentov, vzpostavljenih na podlagi te uredbe ali uredb za posamezni sektor, vključno z uredbo o EFSI, na katere bi se na zahtevo države članice prerazporedili viri. Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja teh instrumentov bi bilo treba določiti, da se v primeru prerazporeditev virov na instrumente, vzpostavljene na podlagi te uredbe ali uredb za posamezni sektor, vključno z uredbo o EFSI, uporabljajo pravila navedenih predpisov.

črtano

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(71)  Odgovorni odredbodajalec bi moral izključiti osebo ali subjekt, kadar je že bila izdana pravnomočna sodba ali pravnomočna upravna odločba zaradi hude kršitve poklicnih pravil, namernega ali nenamernega neizpolnjevanja obveznosti, povezanih s plačevanjem prispevkov za socialno varnost ali plačevanjem davkov, goljufije v škodo proračuna, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi, pranja denarja, financiranja terorizma, terorističnih kaznivih dejanj, vpletenosti v delo otrok ali druge oblike trgovine z ljudmi ali pa zaradi nepravilnosti. Izključiti bi ga bilo treba tudi v primeru resne kršitve pravne obveznosti ali stečaja.

(71)  Odgovorni odredbodajalec bi moral izključiti osebo ali subjekt, kadar je že bila izdana pravnomočna sodba ali pravnomočna upravna odločba zaradi hude kršitve poklicnih pravil, namernega ali nenamernega neizpolnjevanja obveznosti, povezanih s plačevanjem prispevkov za socialno varnost ali plačevanjem davkov, v primeru, ko se statutarni sedež nahaja v nekooperativni jurisdikciji, standardov dobrega davčnega upravljanja, vključno s pošteno davčno konkurenco, goljufije v škodo proračuna, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi, pranja denarja, financiranja terorizma, terorističnih kaznivih dejanj, vpletenosti v delo otrok ali druge oblike trgovine z ljudmi ali pa zaradi nepravilnosti. Izključiti bi ga bilo treba tudi v primeru resne kršitve pravne obveznosti ali stečaja. Izključiti bi ga bilo treba tudi, kadar ne upošteva davčne preglednosti ali javno ne objavi informacij o poročanju po posameznih državah, kot določa Direktiva 2013/34/EU.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(72)  Odgovorni odredbodajalec bi moral pri odločanju, ali naj izključi osebo ali subjekt oziroma mu izreče denarno kazen in objavi s tem povezane informacije oziroma ali naj ga zavrne, upoštevati zlasti resnost položaja, njegov vpliv na proračun, čas, ki je pretekel od zadevnega ravnanja, trajanje in ponovitev tega ravnanja, namen ali stopnjo malomarnosti ter sodelovanje osebe ali subjekta z zadevnim pristojnim organom v preiskavi in njegov prispevek k njej, s čimer bi zagotovil, da se spoštuje načelo sorazmernosti.

(72)  Odgovorni odredbodajalec bi moral pri odločanju, ali naj izključi osebo ali subjekt, ali naj osebi ali subjektu izreče denarno kazen oziroma objavi s tem povezane informacije, upoštevati zlasti resnost položaja, njegov vpliv na proračun, čas, ki je pretekel od zadevnega ravnanja, trajanje in ponovitev tega ravnanja, namen ali stopnjo malomarnosti ter sodelovanje osebe ali subjekta z zadevnim pristojnim organom v preiskavi in njegov prispevek k njej, s čimer bi zagotovil, da se spoštuje načelo sorazmernosti.

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(80)  Omogočiti bi bilo treba okrepitev odvračilnega učinka, doseženega z izključitvijo in denarno kaznijo. V tem smislu bi bilo treba odvračilni učinek okrepiti z možnostjo, da se ob doslednem spoštovanju zahtev glede varstva podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6) in Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) objavijo informacije, ki se nanašajo na izključitev in/ali denarno kazen. To bi moralo prispevati k zagotovitvi, da se enako ravnanje ne ponovi. Zaradi pravne varnosti in v skladu z načelom sorazmernosti bi bilo treba določiti, v katerih okoliščinah se ne bi smele objaviti navedene informacije. Odgovorni odredbodajalec bi moral pri svojem ocenjevanju upoštevati morebitna priporočila komisije. Če gre za fizične osebe, bi se osebni podatki lahko objavili le v izjemnih primerih, ki jih upravičuje resnost dejanja ali njegov učinek na finančne interese Unije.

(80)  Omogočiti bi bilo treba okrepitev odvračilnega učinka, doseženega z izključitvijo in denarno kaznijo. V tem smislu bi bilo treba odvračilni učinek okrepiti z možnostjo, da se ob doslednem spoštovanju zahtev glede varstva podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta objavijo informacije, ki se nanašajo na izključitev in/ali denarno kazen1a. To bi moralo prispevati k zagotovitvi, da se enako ravnanje ne ponovi. Zaradi pravne varnosti in v skladu z načelom sorazmernosti bi bilo treba določiti, v katerih okoliščinah se ne bi smele objaviti navedene informacije. Odgovorni odredbodajalec bi moral pri svojem ocenjevanju upoštevati morebitna priporočila komisije. Če gre za fizične osebe, bi se osebni podatki lahko objavili le v izjemnih primerih, ki jih upravičuje resnost dejanja ali njegov učinek na finančne interese Unije.

 

________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(88)  Napredek pri uveljavljanju elektronske izmenjave informacij in elektronske predložitve dokumentov, ki je pomemben poenostavitveni ukrep, bi morali spremljati jasni pogoji za sprejetje sistemov, ki se bodo uporabljali, da se vzpostavi pravno stabilno okolje ter hkrati ohrani prožnost pri izvrševanju sredstev Unije za udeležence, prejemnike in odredbodajalce, kot določa ta uredba.

(88)  Napredek pri uveljavljanju elektronske izmenjave informacij in elektronske predložitve dokumentov, po potrebi vključno z e-javnim naročanjem, ki je pomemben poenostavitveni ukrep, bi morali spremljati jasni pogoji za sprejetje sistemov, ki se bodo uporabljali, da se vzpostavi pravno stabilno okolje ter hkrati ohrani prožnost pri izvrševanju sredstev Unije za udeležence, prejemnike in odredbodajalce, kot določa ta uredba.

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(96)  Treba bi bilo priznati posebno naravno mehanizmov kombiniranja, kadar Komisija kombinira svoje prispevke s prispevki finančnih institucij, in pojasniti uporabo naslova X o finančnih instrumentih.

(96)  Treba bi bilo izboljšati naravo in uporabo mehanizmov kombiniranja, kadar Komisija kombinira svoje prispevke s prispevki finančnih institucij, in pojasniti uporabo naslova X o finančnih instrumentih.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 97 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(97a)  Zagotoviti bi bilo treba čim večjo preglednost pri izvajalcih in podizvajalcih, s čimer bi bili ustrezni podatki dostopni.

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 105

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(105)  Primerno je določiti različne situacije, običajno opredeljene kot nasprotje interesov, in te situacije različno obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, pristojna za izvrševanje proračuna, izvajanje revizij ali kontrol, oziroma uradnik ali uslužbenec katere od institucij Unije. V primerih, kadar poskuša gospodarski subjekt neupravičeno vplivati na postopek ali pridobiti zaupne informacije, bi bilo treba to obravnavati kot hudo kršitev poklicnih pravil. Poleg tega se lahko gospodarski subjekti znajdejo tudi v položaju, ko zaradi nasprotnih poklicnih interesov ne bi smeli biti izbrani za izvedbo naročila. Na primer družba ne bi smela ocenjevati projekta, pri katerem je sodelovala, revizor pa ne bi smel revidirati računovodskih izkazov, ki jih je predhodno potrdil.

(105)  Primerno je določiti različne situacije, običajno opredeljene kot nasprotje interesov, in te situacije različno obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, pristojna za izvrševanje proračuna, izvajanje revizij ali kontrol, oziroma uradnik ali uslužbenec katere od institucij Unije. V primerih, kadar poskuša gospodarski subjekt neupravičeno vplivati na postopek ali pridobiti zaupne informacije, bi bilo treba to obravnavati kot hudo kršitev poklicnih pravil, zaradi katere je lahko subjekt izključen iz postopka. Poleg tega se lahko gospodarski subjekti znajdejo tudi v položaju, ko zaradi nasprotnih poklicnih interesov ne bi smeli biti izbrani za izvedbo naročila. Na primer družba ne bi smela ocenjevati projekta, pri katerem je sodelovala, revizor pa ne bi smel revidirati računovodskih izkazov, ki jih je predhodno potrdil.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(108)  Javna naročila Unije bi morala zagotavljati, da so sredstva Unije učinkovito, pregledno in ustrezno porabljena. V tem smislu bi morala elektronska javna naročila prispevati k boljši porabi sredstev Unije in razširiti dostop do naročil za vse gospodarske subjekte.

(108)  Javna naročila Unije bi morala zagotavljati, da so sredstva Unije učinkovito, pregledno in ustrezno porabljena, obenem pa zmanjšati upravno breme prejemnikov sredstev Unije in organov upravljanja. V tem smislu bi morala elektronska javna naročila prispevati k boljši porabi sredstev Unije in razširiti dostop do naročil za vse gospodarske subjekte. Vse institucije Unije, ki izvajajo postopke za oddajo javnih naročil, bi morale na svojih spletnih straneh objaviti jasna pravila v zvezi nabavo, izdatki in nadzorom ter dodeljenimi naročili, vključno z njihovo vrednostjo.

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 124

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(124)  Pojasniti bi bilo treba področje uporabe naslova o nepovratnih sredstvih, zlasti glede vrst ukrepov ali organov, upravičenih do nepovratnih sredstev, pa tudi glede oblik pravnih obveznosti, ki se lahko uporabijo za kritje nepovratnih sredstev. Zlasti bi bilo treba postopno ukiniti sklepe o nepovratnih sredstvih zaradi njihove omejene uporabe ter postopno uvesti elektronska nepovratna sredstva. Poenostaviti bi bilo treba strukturo, in sicer s premikom določb o instrumentih, ki ne predstavljajo nepovratnih sredstev, v druge dele Uredbe. Pojasniti bi bilo treba naravo organov, ki lahko prejemajo nepovratna sredstva za poslovanje, saj je pojem organov, ki si prizadevajo za cilj v splošnem interesu Unije, zajet v pojmu organov, ki imajo cilj, ki je del politike Unije in jo podpira. Poleg tega bi bilo treba odstraniti omejujočo opredelitev organa, ki si prizadeva za cilj v splošnem interesu Unije.

(124)  Pojasniti bi bilo treba področje uporabe naslova o nepovratnih sredstvih, zlasti glede vrst ukrepov ali organov, upravičenih do nepovratnih sredstev, pa tudi glede oblik pravnih obveznosti, ki se lahko uporabijo za kritje nepovratnih sredstev. Zlasti bi bilo treba postopno ukiniti sklepe o nepovratnih sredstvih zaradi njihove omejene uporabe ter postopno uvesti elektronska nepovratna sredstva. Poenostaviti bi bilo treba strukturo, in sicer s premikom določb o instrumentih, ki ne predstavljajo nepovratnih sredstev, v druge dele Uredbe. Pojasniti bi bilo treba naravo organov, ki lahko prejemajo nepovratna sredstva za poslovanje, saj je pojem organov, ki si prizadevajo za cilj v splošnem interesu Unije, zajet v pojmu organov, ki imajo cilj, ki je del politike Unije in jo podpira.

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(130)  Pojasniti bi bilo treba obseg preverjanj in kontrol v nasprotju z rednim ocenjevanjem pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. Ta preverjanja in kontrole bi morala biti osredotočena na izpolnjevanje pogojev, ki sprožijo izplačilo pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, po potrebi vključno z doseganjem rezultatov. Ti pogoji ne bi smeli zahtevati poročanja o dejansko nastalih stroških upravičenca. Kadar je pavšalne zneske, stroške na enoto ali financiranje po pavšalni stopnji predhodno določil odgovorni odredbodajalec ali Komisija, jih z naknadnimi kontrolami ne bi smelo biti mogoče izpodbijati. Za redno ocenjevanje pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj je lahko potreben dostop do poslovnih knjig upravičenca v statistične in metodološke namene. Redno ocenjevanje lahko privede do posodobitev pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, ki se uporabljajo za prihodnje sporazume, vendar se ne bi smelo uporabljati za ugotavljanje vrednosti že dogovorjenih pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. Dostop do poslovnih knjig upravičenca je potreben tudi za preprečevanje in odkrivanje goljufij.

(130)  Pojasniti bi bilo treba obseg preverjanj in kontrol v nasprotju z rednim ocenjevanjem pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. Ta preverjanja in kontrole bi morala biti osredotočena na izpolnjevanje pogojev, ki sprožijo izplačilo pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, po potrebi vključno z doseganjem rezultatov. Ti pogoji ne bi smeli zahtevati poročanja o dejansko nastalih stroških upravičenca. Pogostost in obseg teh preverjanj in kontrol bi morala biti med drugim odvisna od tveganja, povezanega z upravičencem, in sicer na podlagi nepravilnosti iz preteklosti. Kadar je pavšalne zneske, stroške na enoto ali financiranje po pavšalni stopnji predhodno določil odgovorni odredbodajalec ali Komisija, jih z naknadnimi kontrolami ne bi smelo biti mogoče izpodbijati. Za redno ocenjevanje pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj je lahko potreben dostop do poslovnih knjig upravičenca v statistične in metodološke namene. Redno ocenjevanje lahko privede do posodobitev pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, ki se uporabljajo za prihodnje sporazume, vendar se ne bi smelo uporabljati za ugotavljanje vrednosti že dogovorjenih pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. Dostop do poslovnih knjig upravičenca je potreben tudi za preprečevanje in odkrivanje goljufij.

Obrazložitev

Preverjanja in kontrole bi morali biti bolj osredotočeni na upravičence, ki predstavljajo večje tveganje za proračun Unije. Preverjanja in kontrole, ki bi temeljili na tveganju, bi EU omogočili, da več svojih virov uporabi za konkretne ukrepe, ne pa za upravo.

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 131 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(131a)   V tej uredbi bi bilo treba ohraniti načelo neprofitnosti, da se zavaruje eno od temeljnih načel javnih financ. Načelo neprofitnosti bi bilo treba razumeti kot enega od poglavitnih instrumentov za preprečevanje zlorab javnega denarja.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 136

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(136)  V zadnjih letih je Unija vse pogosteje uporabljala finančne instrumente, ki omogočajo, da se s proračunom EU dosega večji učinek vzvoda, vendar ti hkrati ustvarjajo finančno tveganje za ta proračun. Med temi finančnimi instrumenti niso le finančni instrumenti, ki so že zajeti v finančni uredbi, ampak tudi drugi instrumenti, kot so proračunska jamstva in finančna pomoč, ki so jih pred tem urejala samo pravila, določena v njihovih posameznih temeljnih aktih. Pomembno bi bilo vzpostaviti skupni okvir, s katerim bi se zagotovila enotnost načel, ki se uporabljajo za ta sklop instrumentov, in jih združiti v okviru novega naslova, ki bo poleg obstoječih pravil, ki se uporabljajo za finančne instrumente, zajemal poglavja o proračunskih jamstvih in o finančni pomoči državam članicam ali tretjim državam.

(136)  V zadnjih letih je Unija vse pogosteje uporabljala finančne instrumente, ki bi morali omogočati, da se s proračunom EU dosega večji učinek vzvoda, vendar ti hkrati ustvarjajo finančno tveganje za ta proračun. Med temi finančnimi instrumenti niso le finančni instrumenti, ki so že zajeti v finančni uredbi, ampak tudi drugi instrumenti, kot so proračunska jamstva in finančna pomoč, ki so jih pred tem urejala samo pravila, določena v njihovih posameznih temeljnih aktih. Pomembno bi bilo vzpostaviti skupni okvir, s katerim bi se zagotovila enotnost načel, ki se uporabljajo za ta sklop instrumentov, in jih združiti v okviru novega naslova, ki bo poleg obstoječih pravil, ki se uporabljajo za finančne instrumente, zajemal poglavja o proračunskih jamstvih in o finančni pomoči državam članicam ali tretjim državam.

Predlog spremembe   27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 139

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(139)  Finančne instrumente, proračunska jamstva in finančno pomoč bi bilo treba odobriti s temeljnim aktom. Kadar se finančni instrumenti v ustrezno utemeljenih primerih vzpostavijo brez temeljnega akta, bi jih morala v proračunu odobriti Evropski parlament in Svet.

(139)  Finančne instrumente, proračunska jamstva, finančno pomoč in skrbniške sklade bi bilo treba odobriti s temeljnim aktom.

Predlog spremembe   28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 142

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(142)  Primerno bi bilo priznati usklajevanje interesov v prizadevanjih za cilje politike Unije in zlasti, da imata Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad specifično strokovno znanje za izvrševanje finančnih instrumentov.

(142)  Primerno bi bilo priznati usklajevanje interesov v prizadevanjih za cilje politike Unije in zlasti, da imata Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad specifično strokovno znanje za izvrševanje finančnih instrumentov in proračunskih jamstev.

Obrazložitev

EIB je edina finančna institucija EU, ki jo PDEU obvezuje, da izvaja cilje, predpise in standarde EU, ter za katero je v tej pogodbi predviden sistem revizije in nadzora.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 164

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(164)  Komisija bi morala biti pooblaščena za ustanavljanje in upravljanje skrbniških skladov Unije za ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po izrednih razmerah ali tematske ukrepe, ne le v zvezi z zunanjim delovanjem, temveč tudi pri notranjem ukrepanju EU. Nedavni dogodki v Evropski uniji kažejo, da bi bilo treba povečati prožnost financiranja v EU. Ker so meje med zunanjimi in notranjimi politikami vse bolj nejasne, bi se na ta način lahko odzvali tudi na čezmejne izzive. Treba bi bilo določiti načela, ki se uporabljajo za prispevke v skrbniške sklade Unije, pojasniti odgovornosti finančnih udeležencev in upravnega odbora skrbniškega sklada. Prav tako bi bilo treba opredeliti pravila za pravično zastopanje udeleženih donatorjev v upravnem odboru skrbniškega sklada in obvezno soglasje Komisije za uporabo sredstev sklada.

(164)  Skrbniški skladi lahko resno spremenijo proračune, ki jih sprejemata Evropski parlament in Svet, in vsebujejo tveganje za uporabo sredstev finančnih instrumentov za namene, ki niso predvideni v temeljnih aktih, ki te instrumente vzpostavljajo. Vendar pa skrbniški skladi dodajajo vrednost prek združevanja sredstev, če takšno združevanje ni omejeno predvsem na sredstva Unije. Komisija bi morala biti pooblaščena za ustanavljanje in upravljanje skrbniških skladov Unije za ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po izrednih razmerah ali tematske ukrepe za zunanje delovanje. Treba bi bilo določiti načela, ki se uporabljajo za prispevke v te skrbniške sklade, pojasniti odgovornosti finančnih udeležencev in upravnega odbora skrbniškega sklada. Prav tako bi bilo treba opredeliti pravila za pravično zastopanje udeleženih donatorjev in Evropskega parlamenta, kadar je to primerno, v upravnem odboru skrbniškega sklada in obvezno soglasje Komisije za uporabo sredstev sklada.

Obrazložitev

Poročevalca menita, da v tem trenutku ni primerno razširiti področja uporabe skrbniških skladov Unije na notranje ukrepe. Za dodatno obrazložitev glej predloge sprememb člena 227.

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 167

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(167)  Ohraniti bi bilo treba način sedanjega poročanja institucij o projektih gradnje Evropskemu parlamentu in Svetu. Institucijam bi moralo biti dovoljeno, da nove projekte gradnje financirajo z odobritvami, ki jih prejmejo za že prodane zgradbe, zato bi bilo treba uvesti sklic na določbe v zvezi z namenskimi prejemki. Tako bi bilo mogoče izpolniti spreminjajoče se potrebe v politikah gradenj posameznih institucij ter pri tem prihraniti stroške in uvesti več prožnosti.

(167)  Način sedanjega poročanja institucij o projektih gradnje Evropskemu parlamentu in Svetu bi bilo treba izboljšati. Institucijam bi moralo biti dovoljeno, da nove projekte gradnje financirajo z odobritvami, ki jih prejmejo za že prodane zgradbe, zato bi bilo treba uvesti sklic na določbe v zvezi z namenskimi prejemki. Tako bi bilo mogoče izpolniti spreminjajoče se potrebe v politikah gradenj posameznih institucij ter pri tem prihraniti stroške in uvesti več prožnosti.

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 169

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(169)  Da se izboljša prožnost izvrševanja posebnih instrumentov, bi bilo primerno v zvezi z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in Solidarnostnim skladom Evropske unije poenostaviti uporabo sredstev ter postopke za njihovo prerazporejanje z uporabo samostojnih notranjih prerazporeditev Komisije.

črtano

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 170

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(170)  Da bi lahko Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) hitro zagotavljal zadostna sredstva v podporo spreminjajočim se političnim prednostnim nalogam, bi bilo treba z okvirnimi deleži za vsako od treh osi in minimalnimi odstotki za vsako od tematskih prednostnih nalog v okviru posamezne osi omogočiti večjo prožnost. To bi moralo izboljšati upravljanje programa in omogočiti osredotočenje proračunskih sredstev na ukrepe, ki ustvarjajo boljše rezultate glede zaposlovanja in socialnega položaja.

(170)  Da bi lahko Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) hitro zagotavljal zadostna sredstva v podporo spreminjajočim se političnim prednostnim nalogam, bi bilo treba z okvirnimi deleži za vsako od treh osi in minimalnimi odstotki za vsako od tematskih prednostnih nalog v okviru posamezne osi omogočiti večjo prožnost, hkrati pa ohraniti ambiciozno stopnjo izvajanja čezmejnih partnerstev EURES. To bi moralo izboljšati upravljanje programa in omogočiti osredotočenje proračunskih sredstev na ukrepe, ki ustvarjajo boljše rezultate glede zaposlovanja in socialnega položaja.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 171

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(171)  Da bi bile naložbe v infrastrukturo za kulturo in trajnostni turizem lažje in brez poseganja v polno uporabo okoljske zakonodaje EU, zlasti direktiv o strateški okoljski presoji in presoji vplivov na okolje, kakor je ustrezno, bi bilo treba odstraniti nekatere omejitve, kar zadeva obseg podpore za te naložbe.

(171)  Ohraniti bi bilo treba naložbe v infrastrukturo manjšega obsega za kulturo in trajnostni turizem, brez poseganja v polno uporabo okoljske zakonodaje EU, zlasti direktiv o strateški okoljski presoji in presoji vplivov na okolje, kakor je ustrezno. V ustrezno utemeljenih primerih bi se lahko obseg podpore za te naložbe povečal.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 172

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(172)  Z namenom odzivanja na izzive, ki jih predstavljajo vse večji tokovi migrantov in beguncev, bi bilo treba izraziti cilje, h katerim lahko prispeva ESRR v okviru svoje podpore migrantom in beguncem.

(172)  Z namenom odzivanja na izzive, ki jih predstavljajo vse večji tokovi migrantov in beguncev, bi bilo treba izraziti cilje, h katerim lahko prispeva ESRR v okviru svoje podpore migrantom in beguncem, ki uživajo mednarodno zaščito. Ta prispevek je lahko učinkovit zlasti v državah, ki so še posebej izpostavljene migracijskim tokovom, če ga bo spremljala resnična, vseevropska uporaba načela solidarnosti, s tem pa tudi ukrepi, usmerjeni v pravično porazdelitev bremen.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 172 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(172a)  Horizontalna načela, tj. vključitev partnerstev, trajnostni razvoj, enakost spolov in nediskriminacija, pomembno prispevajo k učinkovitemu izvajanju skladov ESI, zato bi jih bilo treba upoštevati kot predhodne elemente katere koli naložbe, ki vključuje proračun Unije, vključno s finančnimi instrumenti in skladom EFSI.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 176

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(176)  Da bi povečali sinergije med vsemi skladi Unije za spopadanje z izzivi migracij in azila na učinkovit način, bi moralo biti zagotovljeno, da pri pretvorbi tematskih ciljev v prednostne naloge na podlagi specifičnih pravil za sklade, takšne prednostne naloge zajemajo ustrezno uporabo vsakega sklada za ta področja.

(176)  Da bi povečali sinergije med vsemi skladi Unije za spopadanje z izzivi migracij in azila na učinkovit način, bi moralo biti zagotovljeno, da pri pretvorbi tematskih ciljev v prednostne naloge na podlagi specifičnih pravil za sklade, takšne prednostne naloge zajemajo ustrezno uporabo vsakega sklada za ta področja. Po potrebi se priporoča usklajevanje s Skladom za azil, migracije in vključevanje.

Predlog spremembe   37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 178

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(178)  Da bi optimizirali uporabo finančnih virov, ki se državam članicam dodelijo v okviru kohezijske politike, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da dodelitve iz skladov ESI prerazporedijo na instrumente, vzpostavljene na podlagi finančne uredbe ali uredb za posamezni sektor.

črtano

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 178 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(178a)   Finančna sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo bi morala biti namenjena izključno za podporo skupni ribiški politiki za ohranjanje morskih bioloških virov, za upravljanje ribištva in flot, ki izkoriščajo te vire, za sladkovodne biološke vire in ribogojstvo ter za predelavo in trženje proizvodov ribištva in ribogojstva.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 199 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(199a)  V skladu s priporočili iz uvodne izjave 10 Uredbe (EU) št. 1296/2013 in člena 176 te uredbe bi morale države članice pogosteje uporabljati poenostavljeno obračunavanje stroškov kot tudi financiranje z enkratnimi pavšalnimi zneski, da bi zmanjšale upravna bremena in poenostavile pravila za dodeljevanje sredstev.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 199 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(199b)  Zaradi povečanja učinkovitosti bi moralo biti državam članicam omogočeno, da pogosteje uporabljajo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov ter financiranje z enkratnimi pavšalnimi zneski, da tako zmanjšajo upravno obremenitev in poenostavijo pravila za dodeljevanje sredstev.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 200

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(202)  Da se omogoči zgodnejša in bolj ciljna uporaba poenostavljenega obračunavanja stroškov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kar zadeva opredelitev standardnih lestvic stroškov na enoto ali financiranja po pavšalni stopnji, poštene, pravične in preverljive metode, s katero jih bo mogoče določiti, in financiranja na osnovi izpolnjevanja pogojev, povezanih z doseganjem napredka pri izvajanju ali doseganjem ciljev programov, namesto stroškov. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(200)  Da se omogoči zgodnejša in bolj ciljna uporaba poenostavljenega obračunavanja stroškov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 290 PDEU, kar zadeva opredelitev različne obravnave vlagateljev in pogoje za njeno uporabo, opredelitev standardnih lestvic stroškov na enoto ali financiranja po pavšalni stopnji, poštene, pravične in preverljive metode, s katero jih bo mogoče določiti, in financiranja na osnovi izpolnjevanja pogojev, povezanih z doseganjem napredka pri izvajanju ali doseganjem ciljev programov, namesto stroškov. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 239

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(239)  Za povečanje učinkovitosti posredovanja bi se lahko v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) ustanovil en ali več mehanizmov kombiniranja. Takšni mehanizmi kombiniranja bi morali financirati operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v katerih se kombinirajo nepovratne oblike podpore in/ali finančni instrumenti iz proračuna Unije, vključno s kombinacijami kapitalskega in dolžniškega instrumenta IPE, ter financiranje iz skupine EIB (vključno s financiranjem EIB v okviru EFSI), razvojnih ali drugih finančnih institucij ter vlagateljev.

(239)  Za povečanje učinkovitosti posredovanja bi se lahko v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) ustanovili mehanizmi kombiniranja. Takšni mehanizmi kombiniranja bi lahko financirali operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v katerih se kombinirajo nepovratne oblike podpore, kot so proračuni držav članic, nepovratna sredstva IPE ter evropski strukturni in investicijski skladi, in/ali finančni instrumenti iz proračuna Unije, vključno s kombinacijami kapitalskega in dolžniškega instrumenta IPE, ter financiranje iz skupine EIB (vključno s financiranjem EIB v okviru EFSI), nacionalnih spodbujevalnih bank, razvojnih ali drugih finančnih institucij ter vlagateljev in/ali zasebna finančna podpora, vključno z neposrednimi in posrednimi finančnimi prispevki, tudi prek javno-zasebnih partnerstev.

Obrazložitev

Kombiniranje bi moralo spodbujati široko kombinacijo prispevkov iz nacionalnih proračunov in proračuna EU oziroma prispevkov zasebnih vlagateljev, da bi se optimizirala uporaba razpoložljivih sredstev in čim bolj povečala privlačnost za zasebne naložbe.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 239 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(239a)  Upravljanje mehanizmov kombiniranja bi moralo temeljiti na predhodni oceni v skladu s finančno uredbo, pri čemer bi moralo upoštevati rezultate spoznanj, pridobljenih z izvajanjem „razpisa za kombiniranje“ v okviru IPE iz večletnega delovnega programa IPE za leto 2017, objavljenega 20. januarja 2017. Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi morali biti vzpostavljeni z večletnimi in/ali letnimi delovnimi programi ter sprejeti v skladu s členoma 17 in 25 Uredbe (EU) št. 1316/2013. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu pregledno in pravočasno poročati o izvajanju vseh mehanizmov kombiniranja.

Obrazložitev

Pomembno je, da vzpostavitev in uporaba mehanizmov kombiniranja upoštevata dobro opredeljen in pregleden postopek upravljanja ter spoznanja, pridobljena na podlagi usklajevanja razpisov IPE za leto 2017 („razpis za kombiniranje“). Zlasti kar zadeva nadzor, ki ga Parlament izvaja nad IPE, morajo biti mehanizmi kombiniranja in operacije kombiniranja vzpostavljeni po uveljavljenih postopkih načrtovanja in odločanja v okviru cikla delovnega programa IPE.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 239 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(239b)  Cilj mehanizmov kombiniranja v okviru IPE je olajšati in racionalizirati enotno vlogo za vse oblike podpore, vključno z nepovratnimi sredstvi Unije iz IPE in sredstvi zasebnega sektorja. Namen mehanizmov kombiniranja bi morala biti optimizacija postopka vložitve vloge za nosilce projektov, in sicer z zagotovitvijo enotnega ocenjevalnega postopka tako s tehničnega kot finančnega vidika.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 239 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(239c)  Z mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi se morala povečati prožnost časovnega okvira za predložitev projektov, s tem pa bi se poenostavil in racionaliziral postopek opredelitve in financiranja projektov. Z njimi bi se morala povečati tudi lastništvo in zavezanost sodelujočih finančnih institucij ter zmanjšati tveganje, da projekti, ki so jim nepovratna sredstva namenjena, ne dosežejo zaprte finančne konstrukcije in torej ne prejmejo plačil.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 239 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(239d)  Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi morali okrepiti usklajevanje, izmenjavo informacij in sodelovanje med državami članicami, Komisijo, EIB, nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in zasebnimi vlagatelji z namenom ustvariti in podpirati primeren sklop projektov v skladu s cilji politike IPE.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 240

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(240)  Namen mehanizma kombiniranja v okviru IPE bi moral biti izboljšati multiplikacijski učinek porabe Unije s pritegnitvijo dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev. Poleg tega bi moral zagotoviti, da postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno podporo, ekonomsko in finančno izvedljivi.

(240)  Namen mehanizmov kombiniranja IPE bi moral biti izboljšati multiplikacijski učinek porabe Unije s pritegnitvijo dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev in torej zagotoviti najvišjo stopnjo vključevanja zasebnih vlagateljev. Poleg tega bi morali zagotoviti, da postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno podporo, ekonomsko in finančno izvedljivi, pripomogli pa bi tudi k preprečevanju pomanjkanja finančnih vzvodov za naložbe. Prispevati bi morali k uresničevanju ciljev Unije, določenih na konferenci o podnebnih spremembah v Parizu (COP21), ter ciljev glede ustvarjanja delovnih mest in čezmejnih povezav. Če se za financiranje ukrepov uporabljata tako instrument IPE kot sklad EFSI, bi moralo Računsko sodišče izvesti oceno, v kateri bi analiziralo, ali ti prispevajo k doseganju navedenih ciljev Unije.

Predlog spremembe   48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 240 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(240a)   Financiranje jamstvenega sklada EIB v okviru sklada EFSI se krije iz proračuna Unije. EIB bi morala zato imeti možnost, da sistematično daje jamstva za prvo izgubo pri mehanizmih skupnega financiranja za operacije, ki že prejemajo podporo iz proračuna Unije, kot sta instrument IPE in sklad EFSI, kar bi omogočilo in olajšalo dodatnost in udeležbo zasebnih sovlagateljev v kontekstu mehanizmov kombiniranja v okviru IPE.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 241

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(241)  Z namenom podpore izvajanja projektov, ki imajo najvišjo dodano vrednost za vseevropsko prometno omrežje glede koridorjev osrednjega omrežja, čezmejnih projektov in projektov na drugih odsekih osrednjega omrežja, bi bilo treba omogočiti prožnost pri uporabi večletnega programa dela, s čimer bi omogočili porabo do 95 % finančnih proračunskih sredstev, določenih v Uredbi (EU) št. 1316/2013.

črtano

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 241 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(241a)  Ker se narava telekomunikacijskega sektorja IPE razlikuje od narave prometnega sektorja IPE in energetskega sektorja IPE (nižji povprečni znesek nepovratnih sredstev, vrsta stroškov in vrsta projektov), bi bilo treba preprečiti nepotrebno breme za upravičence in države članice, ki sodelujejo pri s tem povezanih ukrepih, z znižanjem stroškov obveznosti glede potrjevanja, pri čemer pa se ne bi smelo oslabiti načela dobrega finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 241 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(241b)  Upravljanje mehanizmov kombiniranja bi moralo temeljiti na predhodni oceni v skladu s finančno uredbo in bi moralo upoštevati spoznanja, pridobljena z izvajanjem „razpisa za kombiniranje“ v okviru IPE iz večletnega delovnega programa IPE za leto 20171a, objavljenega 20. januarja 2017. Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi morali biti določeni z večletnimi in/ali letnimi delovnimi programi, sprejetimi v skladu s členoma 17 in 25 Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1b. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu pregledno in pravočasno poročati o izvajanju vseh mehanizmov kombiniranja.

 

________________

 

1a Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. januarja 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije C(2014)1921 o vzpostavitvi večletnega delovnega programa 2014–2020 za finančno pomoč na področju instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – sektor prometa C(2017)0164.

 

1b Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (Besedilo velja za EGP) (UL L 348, 20.12.2013, str. 129–171).

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 241 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(241c)  Cilj mehanizmov kombiniranja v okviru IPE je olajšati in racionalizirati enotno vlogo za vse oblike podpore, vključno z nepovratnimi sredstvi Unije iz IPE in sredstvi zasebnega sektorja. Namen mehanizmov kombiniranja bi morala biti optimizacija postopka oddaje vloge za nosilce projektov, in sicer z zagotovitvijo enotnega ocenjevalnega postopka tako s tehničnega kot finančnega vidika.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 241 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(241d)  Z mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi se morala povečati prožnost časovnega okvira za predložitev projektov, s tem pa bi se poenostavil in racionaliziral postopek opredelitve in financiranja projektov. Z njimi bi se morala povečati tudi lastništvo in zavezanost sodelujočih finančnih institucij ter zmanjšati tveganje, da projekti, ki so jim nepovratna sredstva namenjena, ne dosežejo zaprte finančne konstrukcije in torej ne prejmejo plačil.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 241 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(241e)  Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi morali okrepiti usklajevanje, izmenjavo informacij in sodelovanje med državami članicami, Komisijo, EIB, nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in zasebnimi vlagatelji z namenom ustvariti in podpirati primeren sklop projektov v skladu s cilji politike instrumenta IPE.

Predlog spremembe   55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 242

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(242)  Trenutno so za podporo ukrepom na področju infrastruktur za digitalne storitve dovoljena samo nepovratna sredstva in javno naročanje. Da bi postali kar najbolj učinkoviti, bi morali biti finančni instrumenti na razpolago tudi za podporo tem ukrepom.

(242)  Trenutno so za podporo ukrepom na področju infrastruktur za digitalne storitve dovoljena samo nepovratna sredstva in javno naročanje. Da bi zagotovili, da bodo infrastrukture za digitalne storitve delovale čim bolj učinkovito, bi morali biti na voljo tudi drugi finančni instrumenti, ki se trenutno uporabljajo v okviru IPE, vključno z inovativnimi finančnimi instrumenti za podporo teh ukrepov.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Uvodna izjava 252 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(252a)  Preden predlaga revizijo te uredbe, bi morala Komisija pripraviti oceno učinka v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a.

 

__________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Obrazložitev

Poročevalca sta v skladu s predlagano spremembo člena 278a (novo) prepričana, da za pomembnejše spremembe, predlagane s to vmesno revizijo finančne uredbe, Komisija ni pripravila ocene učinka, kar je v nasprotju z medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje. Zato menita, da bi morala biti ocena učinka obvezna pri vsaki prihodnji reviziji te uredbe.

Predlog spremembe   57

Predlog uredbe

Uvodna izjava 253 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(253a)  Kmetijski trgi bi morali biti pregledni, informacije o cenah pa dostopne in ugodne za vse deležnike. K vlogi Unije spada, da spodbuja preglednost na trgu Unije. V ta namen bi se morala z naslednjo reformo SKP povečati preglednost trga z opazovalnimi službami za cene kmetijskih proizvodov za posamezni sektor, da bi razvili dinamično analizo kmetijskih trgov po posameznih segmentih v sodelovanju z različnimi gospodarskimi subjekti in redno objavljali ustrezne podatke in napovedi.

Predlog spremembe   58

Predlog uredbe

Uvodna izjava 253 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(253b)  V skladu s členom 42 in členom 43(2) PDEU imajo cilji skupne kmetijske politike prednost pred vsemi pravili konkurence Unije.

Predlog spremembe   59

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012

Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe   60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  „operacija kombiniranja“ pomeni ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma kombiniranja, s katerim se kombinirajo nepovratne oblike podpore in/ali finančni instrumenti iz proračuna EU ter finančni instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih javnih finančnih institucij, pa tudi iz komercialnih finančnih institucij in vlagateljev. Operacije kombiniranja lahko vključujejo pripravljalne ukrepe, ki omogočajo morebitno vlaganje finančnih institucij;

6.  „operacija kombiniranja“ pomeni ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma kombiniranja, s katerim se kombinirajo nepovratne oblike podpore in/ali finančni instrumenti iz proračuna EU ter finančni instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih javnih finančnih institucij, pa tudi iz komercialnih finančnih institucij in vlagateljev, ne glede na pravilo iz člena 201(4), ki določa, da so lahko le subjekti javnega prava ali organi, ki opravljajo javne storitve, pooblaščeni za izvrševanje proračuna Unije. Operacije kombiniranja lahko vključujejo pripravljalne ukrepe, ki omogočajo morebitno vlaganje finančnih institucij;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe posodablja in nadomešča prvotni predlog spremembe 4 poročevalcev. Namen je poudariti, da se upravljanje z denarjem EU lahko zaupa le bankam, ki opravljajo javne storitve.

Predlog spremembe   61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  „mehanizem kombiniranja“ pomeni mehanizem, vzpostavljen kot okvir sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi institucijami ali drugimi javnimi finančnimi institucijami, pa tudi komercialnimi finančnimi institucijami in vlagatelji, katerega namen je doseganje nekaterih prednostnih ciljev in politik Unije glede uporabe operacij kombiniranja in drugih posameznih ukrepov;

7.  „mehanizem kombiniranja“ pomeni mehanizem, vzpostavljen kot okvir sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi institucijami ali drugimi javnimi finančnimi institucijami, pa tudi komercialnimi finančnimi institucijami in vlagatelji, katerega namen je doseganje nekaterih prednostnih ciljev in politik Unije glede uporabe operacij kombiniranja in drugih posameznih ukrepov, ne glede na pravilo iz člena 201(4), ki določa, da so lahko le subjekti javnega prava ali organi, ki opravljajo javne storitve, pooblaščeni za izvrševanje proračuna Unije;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe posodablja in nadomešča prvotni predlog spremembe 5 poročevalcev. Namen je poudariti, da se upravljanje z denarjem EU lahko zaupa le bankam, ki opravljajo javne storitve.

Predlog spremembe   62

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  „izvrševanje proračuna“ pomeni proces, vključno s fazami upravljanja, izvajanja, nadzora in revizije finančnih sredstev Unije, ki vključuje Komisijo in druge akterje, in sicer glede na različne metode izvrševanja;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

21a.  „sprostitev“ pomeni operacijo, s katero odgovorni odredbodajalec v celoti ali deloma razveljavi rezervacijo odobritev, ki so bile predhodno prevzete s proračunsko obveznostjo;

Obrazložitev

Zaradi skladnosti premeščeno iz člena 109(5): vse opredelitve bi morale biti v členu 2.

Predlog spremembe   64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

27.  „finančni instrumenti“ pomenijo ukrepe Unije v obliki finančne podpore iz proračuna za uresničevanje enega ali več posameznih ciljev politik Unije. Taki instrumenti imajo lahko obliko naložb v kapital ali navidezni lastniški kapital, posojil ali jamstev ali drugih instrumentov delitve tveganja, kadar je ustrezno pa se lahko kombinirajo z drugimi oblikami finančne podpore ali sredstvi v okviru deljenega izvrševanja ali sredstvi ERS;

27.  „finančni instrumenti“ pomenijo ukrepe Unije v obliki finančne podpore iz proračuna za uresničevanje enega ali več posameznih ciljev politik Unije. Taki instrumenti imajo lahko obliko naložb v kapital ali navidezni lastniški kapital, posojil ali jamstev, vračljivih predplačil ali drugih instrumentov delitve tveganja, kadar je ustrezno pa se lahko kombinirajo z drugimi oblikami finančne podpore ali sredstvi v okviru deljenega izvrševanja ali sredstvi ERS;

Predlog spremembe   65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

29a.  „nepovratna sredstva“ so neposredni finančni prispevki v obliki donacij iz proračuna Unije v okviru neposrednega izvrševanja, deljenega izvrševanja in posrednega izvrševanja;

Obrazložitev

Zaradi skladnosti preneseno iz člena 174(2): vse opredelitve bi morale biti v členu 2.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

31a.  „prispevki v naravi“ pomenijo nefinančna sredstva, ki jih tretje osebe brezplačno zagotovijo upravičencu, kar vključuje delo prostovoljcev, uporabo opreme, potrebščin, prostorov za sestanke in storitev;

Obrazložitev

Ponovno se vključi člen 183(2) pravil uporabe, ki ga je Komisija izpustila.

Predlog spremembe   67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

34.  „posojilo“ pomeni sporazum, ki zavezuje posojilodajalca, da posojilojemalcu da na razpolago dogovorjen znesek denarja za dogovorjeno obdobje in ki posojilojemalca zavezuje, da mora ta znesek v dogovorjenem roku odplačati;

34.  „posojilo“ pomeni sporazum, ki zavezuje posojilodajalca, da posojilojemalcu da na razpolago dogovorjen znesek denarja za dogovorjeno obdobje in ki posojilojemalca zavezuje, da mora ta znesek v dogovorjenem roku odplačati; taka posojila so lahko v obliki „vračljivega predplačila“;

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe poročevalcev k členu 2(1), točka 46a novo.

Predlog spremembe   68

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

38.  „multiplikacijski učinek“ pomeni naložbo upravičenih končnih prejemnikov, deljeno z zneskom prispevka Unije.

38.  „multiplikacijski učinek“ pomeni znesek privabljenega zasebnega kapitala, deljen z zneskom prispevka Unije.

Predlog spremembe   69

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

38a.  „učinek“ pomeni specifične merljive in želene rezultate projekta, ki so določeni vnaprej in od dosežka katerih je odvisno povračilo stroškov, ki jih je imel upravičenec;

Obrazložitev

V svojem mnenju (1/2017) Evropsko računsko sodišče priporoča vključitev opredelitve „učinka“ v finančna pravila (odstavek 148 mnenja). Namen predlaganih finančnih pravil in sektorskih uredb je, da se bolj osredotočijo na rezultate in učinke. Vendar so rezultati nedavnih revizij pokazali, da obstajajo znatne razlike v uporabi „učinka“ med dejavnostmi Komisije (mnenje Evropskega računskega sodišča št. 1/2017, odstavek 147), zato je treba opredelitev pojma racionalizirati.

Predlog spremembe   70

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

46a.  „vračljivo predplačilo“ pomeni posojilo za projekt, ki se izplača v enem ali več obrokih, pogoji za njegovo vračilo pa so odvisni od rezultata projekta;

Obrazložitev

Opredelitev je vzeta iz sporočila Komisije „Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije“ (2014/C 198/01). Vračljiva predplačila niso opredeljena v finančni uredbi, kar bi lahko ustvarilo pravno praznino zaradi opredelitve in uporabe v sporočilih o državni pomoči EU.

Predlog spremembe   71

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

49a.  „rezultati“ pomeni doseganje specifičnega uspeha, ki se ocenjuje glede na predhodno določene mejnike ali s pomočjo kazalnikov uspešnosti, od katerih je odvisno povračilo stroškov, ki jih je imel upravičenec;

Obrazložitev

V svojem mnenju (1/2017) Evropsko računsko sodišče priporoča vključitev opredelitve „rezultatov“ v finančna pravila (odstavek 148). Namen predlaganih finančnih pravil in sektorskih uredb je, da se bolj osredotočijo na rezultate in učinke. Vendar so rezultati nedavnih revizij pokazali, da obstajajo znatne razlike v uporabi „rezultatov“ med dejavnostmi Komisije (mnenje Evropskega računskega sodišča št. 1/2017, odstavek 147), zato je treba opredelitev pojma racionalizirati.

Predlog spremembe   72

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

51a.  „dobro finančno poslovodenje“ pomeni načelo izvrševanja proračuna Unije na gospodaren, učinkovit in uspešen način ter upoštevanje zakonitosti in pravilnosti;

Predlog spremembe   73

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

60a.  „prostovoljec“ pomeni osebo, ki opravlja neplačano dejavnost za neprofitno organizacijo.

Predlog spremembe   74

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te uredbe, se obdelujejo v skladu z Direktivo 95/46/ES(28) in Uredbo (ES) št. 45/2001. Kandidat ali ponudnik v postopku javnega naročanja, vložnik v postopku za dodelitev nepovratnih sredstev, strokovnjak v postopku za izbiro strokovnjakov, vložnik v natečaju za nagrade ali subjekt ali oseba, ki sodeluje v postopku za izvrševanje sredstev Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ter upravičenec, izvajalec, plačani zunanji strokovnjak oziroma katera koli oseba ali subjekt, ki prejema nagrade ali izvršuje sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), se o tem ustrezno obvesti.

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te uredbe, se obdelujejo v skladu z uredbama (ES) št. 45/2001 in (EU) 2016/679. Kandidat ali ponudnik v postopku javnega naročanja, vložnik v postopku za dodelitev nepovratnih sredstev, strokovnjak v postopku za izbiro strokovnjakov, vložnik v natečaju za nagrade ali subjekt ali oseba, ki sodeluje v postopku za izvrševanje sredstev Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ter upravičenec, izvajalec, plačani zunanji strokovnjak oziroma katera koli oseba ali subjekt, ki prejema nagrade ali izvršuje sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), se o tem ustrezno obvesti.

_________________

 

28 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

 

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nobenega odhodka ni mogoče prevzeti kot obveznost ali odobriti izven okvira odobritev.

2.  Nobenega odhodka ni mogoče prevzeti kot obveznost ali odobriti izven okvira odobritev, razen odhodkov, ki izhajajo iz odgovornosti za finančne instrumente, odhodkov iz namenskih prejemkov in odhodkov za nepremičnine.

Obrazložitev

V dokumentu s tremi stolpci, ki ga je predložila Komisija, so omenjene te izjeme. Poročevalca menita, da bi bilo treba zaradi preglednosti te izjeme, če obstajajo v praksi, izrecno navesti v uredbi.

Predlog spremembe   76

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Pri nediferenciranih odobritvah se lahko razlikuje med načrtovanimi in nenačrtovanimi prenosi. Opredelitev teh kategorij in poročanje o njih v smernicah določi Komisija v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom in Računskim sodiščem.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprostitev odobritev

Razveljavitev odobritev po sprostitvi

Obrazložitev

Predlog spremembe ne spreminja vsebine, temveč zgolj nudi jasnejše izrazje. Da bi bilo besedilo čim bolj razumljivo, bi bilo treba vedno jasno razlikovati med razveljavitvijo in sprostitvijo odobritve, saj slednja označuje razveljavitev rezervacije odobritve (torej spremembo poprejšnjih proračunskih obveznosti). Obrazložitev velja tudi za predloge sprememb členov 13 in 14, ki sta jih vložila poročevalca in sledijo.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar se obveznosti za odobritve sprostijo v proračunskem letu, ki sledi letu, v katerem so bile obveznosti zanje prevzete, ker ukrepi, za katere so bile namenjene, v celoti ali delno niso bili izvedeni, se zadevne odobritve razveljavijo, če ni v odstavku 3 in členu 14 določeno drugače.

1.  Kadar se proračunske obveznosti razveljavijo v skladu s členom 112 v proračunskem letu, ki sledi letu, v katerem so bile obveznosti sprejete, ker ukrepi, za katere so bile namenjene, v celoti ali delno niso bili izvedeni, se odobritve, ki zadevajo te sprostitve, tudi razveljavijo, če ni v členu 14 določeno drugače.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca. Sklicevanje na odstavek 3 je odveč, saj člen 14 že omenja Uredbo 1303/2013. Zaradi jasnosti se torej črta.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kar zadeva zneske, za katere morajo biti obveznosti prevzete do 31. marca v skladu s členom 12(2), se v primeru, da se ustrezne obveznosti za odobritve po 31. marcu sprostijo, ti zneski razveljavijo.

2.  Pri zneskih, za katere so bile obveznosti prevzete do 31. marca v letu n+1 v skladu s členom 12(2)(a), a so bile sproščene po tem roku, se ustrezne obveznosti za odobritve razveljavijo.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odobritve iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 se samodejno sprostijo v skladu z navedeno uredbo.

3.  Kar zadeva odhodke, ki jih ureja Uredba (EU) št. 1303/2013, se sprostitve opravijo samodejno v skladu z navedeno uredbo.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca. Odstavek bi bilo nemara primerneje vključiti v člen 112 (Roki za obveznosti).

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odobritve iz Uredbe (EU) št. 514/2014 se samodejno sprostijo v skladu z navedeno uredbo.

4.  Kar zadeva odhodke, ki jih ureja Uredba (EU) št. 514/2014, se sprostitve opravijo samodejno v skladu z navedeno uredbo.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca. Odstavek bi bilo nemara primerneje vključiti v člen 112 (Roki za obveznosti).

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Odstavki 1, 2 in 3 tega člena se ne uporabljajo za zunanje namenske prejemke iz člena 20(2).

5.  Ta člen se ne uporablja za zunanje namenske prejemke iz člena 20(2).

Obrazložitev

Poenostavitev. Pomen se ne spremeni.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ponovna razpoložljivost sproščenih odobritev

Ponovna razpoložljivost odobritev, ki ustrezajo sprostitvam

Obrazložitev

Glej člen 13 (naslov).

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sproščene odobritve iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/201431 se lahko znova dajo na razpolago v primeru očitne napake, ki jo je mogoče pripisati izključno Komisiji.

Odobritve, ki ustrezajo sprostitvam, iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/201431 se lahko znova dajo na razpolago v primeru očitne napake, ki jo je mogoče pripisati izključno Komisiji.

__________________

__________________

31Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1).

31 Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1).

Obrazložitev

Glej člen 13 (naslov).

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Sproščene odobritve se znova dajo na razpolago v primeru:

2.  Odobritve, ki ustrezajo sprostitvam, se znova dajo na razpolago v primeru:

Obrazložitev

Glej člen 13 (naslov).

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sprostitve odobritev iz enega od programov v okviru ureditev za izvrševanje rezerve za uspešnost, oblikovane s členom 20 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(a)  sprostitve iz enega od programov v okviru ureditev za izvrševanje rezerve za uspešnost, oblikovane s členom 20 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

Obrazložitev

Glej člen 13 (naslov).

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sprostitve odobritev iz enega od programov, namenjenih posebnemu finančnemu instrumentu v korist MSP, potem ko se je prekinila udeležba države članice v finančnem instrumentu, kot je določeno v sedmem pododstavku člena 39(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(b)  sprostitve iz enega od programov, namenjenih posebnemu finančnemu instrumentu v korist MSP, potem ko se je prekinila udeležba države članice v finančnem instrumentu, kot je določeno v sedmem pododstavku člena 39(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Obrazložitev

Glej člen 13 (naslov).

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se odobritve, sproščene v letu n – 2, znova dajo na razpolago krizni rezervi Evropske unije v okviru proračunskega postopka za leto n.

Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se odobritve, iz leta n – 2, ki ustrezajo sprostitvam iz leta n, znova dajo na razpolago krizni rezervi Evropske unije v okviru proračunskega postopka za leto n.

Obrazložitev

Glej člen 13 (naslov).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odobritve za prevzem obveznosti v višini zneska obveznosti, ki so bile sproščene zaradi celotne ali delne neizvedbe projektov, povezanih z raziskavami, za katere so bile namenjene, se lahko tudi znova dajo na razpolago raziskovalnemu programu, v katerega spadajo projekti, ali njegovemu nasledniku v okviru letnega proračunskega postopka.

4.  Odobritve za prevzem obveznosti v višini zneska sprostitev, ki so bile posledica celotne ali delne neizvedbe projektov, povezanih z raziskavami, za katere so bile namenjene, se lahko tudi znova dajo na razpolago raziskovalnemu programu, v katerega spadajo projekti, ali njegovemu nasledniku v okviru letnega proračunskega postopka.

Obrazložitev

Glej člen 13 (naslov).

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je to potrebno zaradi kontinuitete delovanja Unije, lahko Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije poleg obveznosti in plačil v zneskih, ki so samodejno na razpolago v skladu z odstavkoma 1 in 2, odobri dodatne odhodke, ki presegajo eno začasno dvanajstino, ne pa skupnega zneska štirih začasnih dvanajstin, brez upoštevanja dvanajstine, ki je na razpolago samodejno, razen v ustrezno utemeljenih primerih. Sklep o odobritvi nemudoma pošlje Evropskemu parlamentu.

Če je to potrebno zaradi kontinuitete delovanja Unije, lahko Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije poleg obveznosti in plačil v zneskih, ki so samodejno na razpolago v skladu z odstavkoma 1 in 2, odobri dodatne odhodke, ki presegajo eno začasno dvanajstino, ne pa skupnega zneska štirih začasnih dvanajstin, razen v ustrezno utemeljenih primerih. Sklep o odobritvi nemudoma pošlje Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Poročevalca priporočata, da se obnovi besedilo iz Uredbe 966/2012 (dovolijo se zgolj štiri začasne dvanajstine).

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  finančni prispevki držav članic, tretjih držav in organov, ki niso ustanovljeni na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, namenjeni nekaterim ukrepom ali programom, ki jih financira Unija, ter dopolnilnim programom na področju raziskav in tehnološkega razvoja, pri čemer jih v njihovem imenu upravlja Komisija;

(a)  posebni dodatni finančni prispevki držav članic, tretjih držav in organov, ki niso ustanovljeni na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, namenjeni nekaterim ukrepom ali programom, ki jih financira Unija, ter dopolnilnim programom na področju raziskav in tehnološkega razvoja, pri čemer jih v njihovem imenu upravlja Komisija;

Obrazložitev

Pojasnilo, s katerim se poudari, da „običajni“ finančni prispevki držav članic niso zunanji namenski prejemki.

Predlog spremembe   92

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  prihodki od držav članic, ki ne spoštujejo korektivnega mehanizma za dodeljevanje iz Uredbe (EU) št. 604/2013.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Institucije in organi Unije lahko na podlagi specifičnih internih pravil izjemoma sprejmejo korporacijsko sponzorstvo v naravi, če:

2.  Institucije in organi Unije lahko na podlagi specifičnih internih pravil, ki se objavijo na njihovih spletnih mestih, izjemoma sprejmejo korporacijsko sponzorstvo v naravi, če:

Predlog spremembe   94

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zaradi preglednosti morajo biti vsi podatki o sponzoriranju in sponzorjih objavljeni;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Katera koli institucija razen Komisije lahko v svojem oddelku proračuna izvede prerazporeditve med členi in znotraj posameznega poglavja, ne da bi morala o tem predhodno obvestiti Evropski parlament in Svet. Odobritve lahko prerazporeja tudi iz enega poglavja v drugo v okviru istega naslova do največ 10 % odobritev za leto na postavki, s katere naj bi se prerazporeditev opravila, ne da bi o tem predhodno obvestila Evropski parlament in Svet.

4.  Katera koli institucija razen Komisije lahko v svojem oddelku proračuna izvede prerazporeditve med členi, ne da bi o tem predhodno obvestila Evropski parlament in Svet.

Obrazložitev

Poročevalca predlagata ohranitev sedaj veljavnih določb (spremembe, ki jih predlaga Komisija, se zavrnejo), da se ne bi še bolj oslabile pristojnosti proračunskega organa.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v zvezi z odhodki iz poslovanja prerazporedi med poglavji v okviru istega naslova ali med različnimi naslovi, ki jih ureja isti temeljni akt, vključno s poglavji za upravno podporo, največ 10 % odobritev za leto na postavki, s katere se odobritve prerazporedijo;

(c)  v zvezi z odhodki iz poslovanja prerazporedi med poglavji v okviru istega naslova največ 10 % odobritev za leto na postavki, s katere se odobritve prerazporedijo;

Obrazložitev

Kljub pozitivnemu mnenju Računskega sodišča poročevalca menita, da bi ta sprememba, ki jo predlaga Komisija, škodila preglednosti. Ne zdi se jima namreč, da bi šlo za vprašanje prožnosti. Pravic proračunskega organa ne bi smeli še bolj oslabiti.

Predlog spremembe   97

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  v zvezi z Solidarnostnim skladom Evropske unije prerazporedi odobritve iz rezerve na zadevno postavko potem, ko Evropski parlament in Svet sprejmeta odločitev o uporabi sredstev sklada;

črtano

Obrazložitev

Nadzor proračunskega organa bi bilo treba ohraniti.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (c) prvega pododstavka so dovoljene samostojne prerazporeditve s postavk za upravno podporo na ustrezne postavke za poslovanje.

črtano

(Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 28(1)(c))

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko predloži predloge prerazporeditev za odobritve plačil za sklade v okviru deljenega izvrševanja, razen za EKJS, Evropskemu parlamentu in Svetu do 10. januarja naslednjega proračunskega leta. Prerazporeditve odobritev plačil se lahko opravijo s katere koli proračunske postavke. Obdobje šestih tednov iz odstavka 3 se skrajša na tri tedne.

Komisija lahko predloži predloge prerazporeditev za odobritve plačil za sklade v okviru deljenega izvrševanja, razen za EKJS, Evropskemu parlamentu in Svetu do 10. januarja naslednjega proračunskega leta. Prerazporeditve odobritev plačil se lahko opravijo s katere koli proračunske postavke.

Obrazložitev

Skrajšanje časa za odločanje, ki ga predlaga Komisija, ni združljivo z notranjimi postopki Evropskega parlamenta in Odbora za proračun.

Predlog spremembe   100

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdobje šestih tednov iz odstavka 4 se skrajša na tri tedne.

črtano

Predlog spremembe   101

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Predlog prerazporeditve se odobri, če se v navedenih šestih tednih zgodi kaj od naslednjega:

6.  Predlog prerazporeditve se odobri, če se v omenjenih šestih tednih ne Evropski parlament ne Svet ne odloči, da ga bo spremenil ali zavrnil.

Obrazložitev

Poenostavitev. Vsebina ni bila spremenjena.

Predlog spremembe   102

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Evropski parlament in Svet predlog odobrita;

črtano

Obrazložitev

Poenostavitev. Glej zgoraj.

Predlog spremembe   103

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  predlog odobri Evropski parlament ali Svet, medtem ko druga institucija ne sprejme odločitve v zvezi z njim;

črtano

Obrazložitev

Poenostavitev. Glej zgoraj.

Predlog spremembe   104

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  niti Evropski parlament niti Svet ne sprejme odločitve oziroma ne sprejme odločitve o spremembi ali zavrnitvi predloga prerazporeditve.

črtano

Obrazložitev

Poenostavitev. Glej zgoraj.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prerazporeditev pomeni manj kot 10 % odobritev na postavki, s katere se prerazporejajo odobritve, ali ne presega 5 000 000 EUR;

(a)  prerazporeditev pomeni manj kot 10 % odobritev na postavki, s katere se prerazporejajo odobritve, in ne presega 5.000.000 EUR;

Obrazložitev

Predlog Komisije bi imel za posledico zmanjšanje sedanjega nadzora proračunskega organa nad prerazporeditvami, saj bi za nekatere prerazporeditve, ki presegajo 5.000.000 EUR, skrajšal razpoložljivi čas za nadzor s šestih na tri tedne.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odstavek 1 se ne uporablja za notranje namenske prejemke, v primeru da ni ugotovljenih potreb, na podlagi katerih bi bilo dovoljeno takšne prejemke porabiti za namen, za katerega so določeni.

3.  Odstavek 1 se ne uporablja za notranje namenske prejemke, v primeru da ni ugotovljenih potreb, na podlagi katerih bi bilo dovoljeno takšne prejemke porabiti za namen, za katerega so določeni. V takem primeru se uporabi postopek iz člena 29.

Obrazložitev

Poročevalca podpirata dodatno prožnost, kar zadeva notranje namenske prejemke, za katere ni ugotovljenih potreb. V teh primerih pa bi bilo treba uporabiti pravila za nesamostojne prerazporeditve.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za prerazporeditve sredstev iz rezerve za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji se šteje, da sta jih Evropski parlament in Svet odobrila, ko sprejmeta odločitev o uporabi sredstev sklada.

črtano

Obrazložitev

Nadzor proračunskega organa bi bilo treba ohraniti.

Predlog spremembe   108

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odobritve spoštujejo načelo dobrega finančnega poslovodenja, kar pomeni, da se izvršujejo v skladu z naslednjimi načeli:

1.  Odobritve se uporabljajo in proračun Unije izvršuje v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, kar pomeni, da se upoštevajo naslednja načela:

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  o dosežkih poroča Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s točko (h) člena 39(3) in točko (ii) člena 239(1)(b).

(c)  o napredku in težavah pri uresničevanju teh ciljev poroča Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s točko (h) člena 39(3) in točko (ii) člena 239(1)(b).

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Cilji iz odstavkov 1 in 2 so specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni. Kazalniki uspešnosti, ki se uporabijo za spremljanje njihovega uresničevanja, se opredelijo na ravni dejavnosti in zajemajo vse sektorje.

Obrazložitev

Poročevalca menita, da imajo „pametni cilji“ (cilji SMART - specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni) iz sedanje različice finančne uredbe še vedno svojo težo in da bi jih bilo treba ponovno vključiti v predlog Komisije.

Predlog spremembe   111

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za programe in dejavnosti, ki imajo za posledico večjo porabo, se izvedeta predhodna in naknadna ocena (v nadaljnjem besedilu: ocena), ki sta sorazmerni s cilji in odhodki.

1.  Za programe in dejavnosti, ki imajo za posledico večjo porabo in pri katerih zbrana sredstva presegajo 5.000.000 EUR, se izvedeta presoja vpliva in naknadna ocena (v nadaljnjem besedilu: ocena), ki sta sorazmerni s cilji in odhodki.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 32(3).

Predlog spremembe   112

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Predhodne ocene, ki so podlaga za pripravo programov in dejavnosti, temeljijo na dokazih glede kakovosti izvedbe povezanih programov ali dejavnosti ter opredeljujejo in analizirajo problematična vprašanja, ki jih je treba obravnavati, dodano vrednost EU, cilje, pričakovane učinke različnih možnosti ter ureditve spremljanja in ocenjevanja.

2.  Presoje vpliva, ki so podlaga za pripravo programov in dejavnosti, temeljijo na dokazih glede kakovosti izvedbe povezanih programov ali dejavnosti ter opredeljujejo in analizirajo problematična vprašanja, ki jih je treba obravnavati, dodano vrednost EU, cilje, razpoložljive možnosti politik, vključno s povezanimi tveganji, pričakovane učinke različnih možnosti, zlasti gospodarskega, družbenega in okoljskega vpliva, ter ureditve spremljanja in ocenjevanja, potrebne za merjenje, najustreznejšo metodo izvajanja za želene možnosti, notranjo skladnost in odnose z drugimi ustreznimi instrumenti, obseg sredstev, kadrovske vire in druge upravne odhodke, ki se dodelijo ob ustreznem upoštevanju stroškovne učinkovitosti, in izkušnje iz preteklosti.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 32(3).

Predlog spremembe   113

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z naknadnimi ocenami se ocenjuje kakovost izvedbe programa ali dejavnosti, vključno z vidiki, kot so uspešnost, učinkovitost, skladnost, relevantnost in dodana vrednost EU. Izvajajo se redno in dovolj zgodaj, da je ugotovitve mogoče upoštevati pri predhodnih ocenah, na podlagi katerih se pripravijo povezani programi in dejavnosti.

3.  Z naknadnimi ocenami se ocenjuje kakovost izvedbe programa ali dejavnosti, vključno z vidiki, kot so uspešnost, učinkovitost, gospodarnost, skladnost, relevantnost in dodana vrednost EU. Pri tem upoštevajo rezultate spremljanja s kazalniki uspešnosti, kot je določeno v členu 31(2). Izvajajo se redno in vsaj vsakih šest let za programe in dejavnosti, ki imajo za posledico veljo porabo, in dovolj zgodaj, da je ugotovitve mogoče upoštevati pri presojah vpliva, na podlagi katerih se pripravijo povezani programi in dejavnosti.

Obrazložitev

Dodatno besedilo k predlogu spremembe 34. Terminologijo v zvezi z ocenami bi bilo treba uskladiti z medinstitucionalnim sporazumom z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje in smernicami za boljšo pravno ureditev. Ponovno je bilo vneseno besedilo člena 18 veljavnih pravil uporabe v zvezi s programi in dejavnostmi, ki zajemajo večjo porabo.

Predlog spremembe   114

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsakemu predlogu ali pobudi, ki ga Komisija, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) ali država članica predloži zakonodajnemu organu in ima lahko posledice za proračun, vključno s spremembami števila delovnih mest, se priloži ocena finančnih posledic in predhodna ocena iz člena 32.

Vsakemu predlogu ali pobudi, ki ga Komisija, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) ali država članica predloži zakonodajnemu organu in ima lahko posledice za proračun, vključno s spremembami števila delovnih mest, se priloži ocena finančnih posledic in predhodna ocena iz člena 32.

Obrazložitev

Terminologija v skladu s predlogom spremembe poročevalca k členu 32.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru večletnih dejavnosti ocena finančnih posledic vsebuje načrt letnih potreb v smislu odobritev in delovnih mest, vključno za zunanje uslužbence, ter oceno njihovih srednjeročnih finančnih posledic.

V primeru večletnih dejavnosti ocena finančnih posledic vsebuje načrt letnih potreb v smislu odobritev in delovnih mest, vključno za zunanje uslužbence, ter oceno njihovih srednjeročnih in dolgoročnih finančnih posledic.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  doseganje ciljev uspešnosti, kot je določeno v členu 31(2);

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  postopke za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti ter za nadaljnje ukrepanje pri ugotovljenih pomanjkljivostih in izjemah notranje kontrole;

(e)  postopke za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti ;

Obrazložitev

Nadaljnje ukrepanje pri ugotovljenih pomanjkljivostih notranje kontrole je pomemben vidik, zato bi ga bilo treba obravnavati v ločeni točki. Glej naslednji predlog spremembe, ki ga vlagata poročevalca.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  postopke za nadaljnje ukrepanje pri ugotovljenih pomanjkljivostih in izjemah notranje kontrole.

Obrazložitev

Glej točka (e) zgoraj.

Predlog spremembe   119

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proračuni se objavijo v treh mesecih po datumu razglasitve njihovega dokončnega sprejetja.

Proračuni se objavijo v enem od uradnih jezikov Unije v štirih tednih po datumu razglasitve njihovega dokončnega sprejetja, medtem ko se druge jezikovne različice objavijo v dveh mesecih po datumu razglasitve dokončnega sprejetja proračunov.

Predlog spremembe   120

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije o prejemnikih sredstev Unije, ki se izvršujejo v okviru neposrednega izvrševanja, se objavijo na internetni strani institucij Unije najpozneje do 30. junija leta po proračunskem letu, v katerem so bile za sredstva prevzete pravne obveznosti.

Informacije o prejemnikih sredstev Unije, ki se izvršujejo v okviru neposrednega izvrševanja, se objavijo na internetni strani institucij Unije in v sistemu finančne preglednosti najpozneje do 30. junija leta po proračunskem letu, v katerem so bile za sredstva prevzete pravne obveznosti.

Predlog spremembe   121

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija s pomočjo držav članic na ustrezen način in pravočasno omogoči dostop do informacij o prejemnikih ter naravi in namenu ukrepa, financiranega iz proračuna, kadar se slednji izvršuje neposredno v skladu s točko (b) člena 61(1).

 

Obveznost iz prvega pododstavka se uporablja tudi za lokalne organe, kadar izvršujejo proračun Unije.

 

Informacije o prejemnikih sredstev Unije, ki se izvršujejo v okviru neposrednega izvrševanja, se objavijo na internetni strani institucij Unije najpozneje do 30. junija leta po proračunskem letu, v katerem so bile za sredstva prevzete pravne obveznosti.

 

Pri omogočanju dostopa do informacij iz prvega pododstavka odstavka 1 se ustrezno upoštevajo zahteve glede zaupnosti in varnosti, zlasti glede varstva osebnih podatkov, ter zajemajo:

 

(a)   ime oz. naziv prejemnika;

 

(b)   lokacijo prejemnika;

 

(c)   znesek prevzetih pravnih obveznosti;

 

(d)   naravo in namen ukrepa.

 

Za namene točke b) četrtega pododstavka izraz „lokacija“ pomeni:

 

(i)   naslov prejemnika, kadar gre za pravno osebo;

 

(ii)   regijo na ravni NUTS 2, kadar je prejemnik fizična oseba.

 

Te informacije se objavijo samo za nagrade, podeljene na podlagi natečajev, nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi postopkov za dodelitev nepovratnih sredstev, in naročila, oddana na podlagi postopkov javnega naročanja, ter za strokovnjake, ki so bili izbrani na podlagi člena 230(2). Informacije se ne objavijo za:

 

(i)  izobraževalno podporo, plačano fizičnim osebam, in drugo neposredno pomoč, plačano fizičnim osebam, ki jo najbolj potrebujejo, iz točke (b) člena 185(4);

 

(ii)   naročila zelo nizke vrednosti, dodeljena strokovnjakom, izbranim na podlagi člena 230(2), in naročila zelo nizke vrednosti, ki ne presegajo zneska iz točke 14.4 priloge.

 

Internetna stran institucij Unije vsebuje vsaj naslov spletišča, na katerem so informacije, če te niso objavljene neposredno na za to namenjeni internetni strani institucij Unije.

 

V primeru fizičnih oseb se objavijo samo ime in lokacija prejemnika, znesek prevzetih pravnih obveznosti in namen ukrepa. Ti podatki se razkrijejo na podlagi relevantnih meril, kot so pogostnost ali vrsta oziroma pomen ukrepa. Kar zadeva osebne podatke, se objavljene informacije odstranijo dve leti po koncu proračunskega leta, v katerem so bile prevzete pravne obveznosti za znesek. To velja tudi za osebne podatke za pravne osebe, pri katerih je v uradnem nazivu navedenih ena ali več fizičnih oseb.

 

Objava se opusti, če takšno razkritje ogroža pravice in svoboščine vpletenih posameznikov, kot jih varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ali škodi poslovnim interesom prejemnikov.

Predlog spremembe   122

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije o končnih prejemnikih sredstev, ki se zagotovijo iz finančnih instrumentov, ki prejemajo podporo iz proračuna Unije za znesek, nižji od 500 000 EUR, se omejijo na statistične podatke, združene na podlagi relevantnih meril, kot so geografska lega, gospodarska tipologija prejemnikov, vrsta prejete podpore in področje politike Unije, v katero spada zagotovljena podpora.

Informacije o končnih prejemnikih sredstev, ki se zagotovijo iz finančnih instrumentov, ki prejemajo podporo iz proračuna Unije za znesek, nižji od 200.000 EUR, se omejijo na statistične podatke, združene na podlagi relevantnih meril, kot so geografska lega, gospodarska tipologija prejemnikov, vrsta prejete podpore in področje politike Unije, v katero spada zagotovljena podpora.

Predlog spremembe   123

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Objave iz tega člena so na voljo na enotnem spletnem mestu, za katerega je odgovorna Komisija.

Predlog spremembe   124

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija se pred predložitvijo predloga proračuna posvetuje z državljani.

Obrazložitev

Soporočevalca pozdravljata zamisel o večji vključenosti državljanov, kakor v členu 54(3) predlaga Komisija, in menita, da bi moralo to veljati tudi pri pripravi letnega proračuna.

Predlog spremembe   125

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  število delovnih mest, dejansko zapolnjenih na začetku leta, v katerem je bil predložen predlog proračuna, z navedbo njihove razporeditve po plačnih razredih in upravnih enotah,

(iii)  število delovnih mest, dejansko zapolnjenih na začetku leta, v katerem je bil predložen predlog proračuna, z navedbo njihove razporeditve po plačnih razredih, upravnih enotah in spolu,

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – točka h – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  posodobitve glede doseganja ciljev programa;

(iii)  posodobitve glede doseganja ciljev programa, kot je določeno v členu 31;

Predlog spremembe   127

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  primerjalno tabelo, vključno s predlogom proračuna Komisije za druge institucije in prvotnimi finančnimi ocenami drugih institucij, kakor so jih posredovale Komisiji;

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi Komisijo zavezati k temu, da bo k predlogu proračuna priložila prvotni proračun, kakor so ga sprejele različne institucije, da bodo enostranske spremembe Komisije vidne in pregledne.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  skupni znesek rezervacij za tveganja in obveznosti, pa tudi vse informacije o izpostavljenosti Unije finančnim tveganjem;

(i)  skupni znesek rezervacij za tveganja in obveznosti, pa tudi vse informacije o izpostavljenosti Unije finančnim tveganjem, vključno z morebitnimi pogojnimi obveznostmi;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  kakovost izvrševanja finančnega instrumenta, vključno z realiziranimi naložbami, ciljni učinek vzvoda in doseženi učinek vzvoda;

(k)  kakovost izvrševanja finančnega instrumenta, vključno z realiziranimi naložbami, ciljni učinek vzvoda, doseženi učinek vzvoda in znesek doslej pritegnjenega zasebnega kapitala;

Predlog spremembe   130

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta delovni dokument vsebuje tudi pregled upravnih odhodkov zaradi provizij za upravljanje ter druge finančne in operativne stroške za upravljanje finančnih instrumentov v celoti ter na posameznega upravljavca in upravljani finančni instrument.

Ta delovni dokument vsebuje tudi posebne informacije o desetih najmanj uspešnih finančnih instrumentih, pa tudi pregled upravnih odhodkov zaradi provizij za upravljanje ter druge finančne in operativne stroške za upravljanje finančnih instrumentov v celoti ter na posameznega upravljavca in upravljani finančni instrument.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar Komisija uporabi skrbniške sklade Unije, predlogu proračuna priloži delovni dokument o dejavnostih, ki se podpirajo s sredstvi skrbniških skladov Unije, o njihovem izvajanju in kakovosti izvedbe.

6.  Kadar Komisija uporabi skrbniške sklade Unije za zunanje ukrepe, predlogu proračuna priloži podroben delovni dokument o dejavnostih, ki se podpirajo s sredstvi teh skrbniških skladov, o njihovem izvajanju, njihovi uspešnosti, stroških njihovega upravljanja, prispevkih, ki jih ne priskrbi Unija, ter predhodni oceni o tem, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 227(3). Delovni dokument določa tudi, kako te dejavnosti prispevajo k ciljem, navedenim v temeljnem aktu instrumenta, ki ga je Unija uporabila za prispevek v skrbniške sklade.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogom sprememb k členu 227.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  V delovnem dokumentu iz odstavka 6 poleg tega:

9.  V delovnem dokumentu iz odstavka 8 poleg tega:

Obrazložitev

Popravek.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, Komisija predloži predlog za spremembo proračuna Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati najpozneje do 15. oktobra vsakega proračunskega leta. Zahtevam za spremembo proračuna drugih institucij lahko priloži mnenje.

3.  Razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, Komisija predloži predlog za spremembo proračuna Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati do 1. septembra vsakega proračunskega leta. Zahtevam za spremembo proračuna drugih institucij lahko priloži mnenje.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi prejšnji rok iz člena 41(3) Uredbe 966/2012.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddelek proračuna za Komisijo lahko vključuje „negativno rezervo“, ki je omejena na največ 400 000 000 EUR. Taka rezerva, ki se knjiži v ločen naslov, zajema samo odobritve plačil.

Oddelek proračuna za Komisijo lahko vključuje „negativno rezervo“, ki je omejena na največ 200 000 000 EUR. Taka rezerva, ki se knjiži v ločen naslov, zajema samo odobritve plačil.

Obrazložitev

Ponovno se vključi prejšnji znesek iz člena 47 Uredbe 966/2012, kot je predlagalo Računsko sodišče (glej odstavek 53 v mnenju št. 1/2017).

Predlog spremembe   135

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka a – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(va)  vsi prihodki in odhodki v okviru zadevnih evropskih razvojnih skladov se vnesejo v posebno proračunsko postavko v okviru oddelka za Komisijo;

Obrazložitev

Vključitev evropskih razvojnih skladov v proračun EU.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi)  ustrezne pripombe za vsako podpodročje v skladu s členom 45(1). Proračunske pripombe vključujejo navedbe temeljnih aktov, če obstajajo, in vse ustrezne obrazložitve glede narave in namena odobritev;

(vi)  ustrezne pripombe za vsako podpodročje v skladu s členom 45(1), vključno s poudarjenimi dodatnimi pripombami, ki sta jih izglasovala Evropski parlament in Svet. Proračunske pripombe vključujejo navedbe temeljnih aktov, če obstajajo, in vse ustrezne obrazložitve glede narave in namena odobritev;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti, da pripombe v končnem proračunu ne bi ustrezno odražale rezultata proračunskih trialogov, kot se je v preteklosti že zgodilo.

Predlog spremembe   137

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni znesek odobritev za pilotne projekte v posameznem proračunskem letu ne presega 40 000 000 EUR;

Skupni znesek odobritev za pilotne projekte v posameznem proračunskem letu ne presega 40 000 000 EUR, pri čemer pa znesek ne vključuje pilotnih projektov, ki jih predlaga Komisija in sta jih sprejela Evropski parlament in Svet.

Obrazložitev

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, ki jih predlaga Komisija, bi morali biti izvzeti iz zgornje meje, navedene v finančni uredbi.

Predlog spremembe   138

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni znesek odobritev za nove pripravljalne ukrepe iz te točke v posameznem proračunskem letu ne presega 50 000 000 EUR, skupni znesek dejansko prevzetih obveznosti za odobritve za pripravljalne ukrepe pa ne presega 100 000 000 EUR;

Skupni znesek odobritev za nove pripravljalne ukrepe iz te točke v posameznem proračunskem letu ne presega 50 000 000 EUR, skupni znesek dejansko prevzetih obveznosti za odobritve za pripravljalne ukrepe pa ne presega 100 000 000 EUR; Znesek ne vključuje pripravljalnih ukrepov, ki jih predlaga Komisija in sta jih sprejela Evropski parlament in Svet.

Obrazložitev

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, ki jih predlaga Komisija, bi morali biti izvzeti iz zgornje meje, navedene v finančni uredbi.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija na druge institucije prenese potrebna pooblastila za izvrševanje oddelkov proračuna, ki se nanašajo nanje.

1.  Druge institucije so odgovorne za izvrševanje oddelkov proračuna, ki se nanašajo nanje.

Obrazložitev

Pojasnilo – dejansko ne obstaja odločitev Komisije, s katero se prenesejo tovrstna pooblastila.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko z drugimi institucijami Unije sklene sporazume za lažje izvrševanje odobritev, zlasti upravne sporazume o opravljanju storitev, dobavi blaga, izvedbi gradenj ali izvajanju pogodb o nepremičninah.

2.  Institucije Unije lahko med seboj sklenejo sporazume za lažje izvrševanje odobritev, zlasti upravne sporazume o opravljanju storitev, dobavi blaga, izvedbi gradenj ali izvajanju pogodb o nepremičninah.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Takšni sporazumi o ravni storitve se lahko sklepajo tudi med službami institucij Unije, organi Unije, evropskimi uradi, organi ali osebami, pooblaščenimi za izvajanje določenih ukrepov SZVP v skladu z naslovom V PEU, ter Uradom generalnega sekretarja sveta guvernerjev evropskih šol. Navedeni sporazumi omogočajo povračilo stroškov, ki nastanejo ob njihovem izvajanju.

3.  Takšni sporazumi o ravni storitve se lahko sklepajo tudi med institucijami Unije, organi Unije, evropskimi uradi, organi ali osebami, pooblaščenimi za izvajanje določenih ukrepov SZVP v skladu z naslovom V PEU, ter Uradom generalnega sekretarja sveta guvernerjev evropskih šol. Navedeni sporazumi omogočajo povračilo stroškov, ki nastanejo ob njihovem izvajanju. Letno poročilo o dejavnostih iz člena 73(9) te uredbe vsebuje informacije o vseh tovrstnih sporazumih.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se omejijo možnosti prenosa pooblastil ter doda določba o poročanju.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar pa Komisija lahko prenese pooblastila za izvrševanje proračuna v zvezi s odobritvami za poslovanje v svojem oddelku proračuna na vodje delegacij Unije in v njihovi odsotnosti na namestnike vodij delegacij, da se zagotovi neprekinjeno poslovanje. Kadar vodje delegacij Unije delujejo kot odredbodajalci Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, v njihovi odsotnosti pa njihovi namestniki, uporabljajo pravila Komisije o izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo enake naloge in obveznosti kot vsi drugi odredbodajalci Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa ter nosijo tudi enako odgovornost.

Vendar pa Komisija lahko prenese pooblastila za izvrševanje proračuna v zvezi s odobritvami za poslovanje v svojem oddelku proračuna na vodje delegacij Unije in v njihovi odsotnosti iz države, v kateri ima sedež njihova delegacija, na namestnike vodij delegacij, da se zagotovi neprekinjeno poslovanje. Kadar vodje delegacij Unije delujejo kot odredbodajalci Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, v njihovi odsotnosti pa njihovi namestniki, uporabljajo pravila Komisije o izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo enake naloge in obveznosti kot vsi drugi odredbodajalci Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa ter nosijo tudi enako odgovornost.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESZD lahko izjemoma prenese svoja pooblastila za izvrševanje proračuna v zvezi z upravnimi odobritvami v svojem oddelku proračuna na uslužbence Komisije v delegaciji, če je to potrebno za zagotovitev neprekinjenega vodenja delegacij v odsotnosti pristojnega odredbodajalca ESZD. Kadar uslužbenci Komisije v delegacijah Unije v izjemnih primerih delujejo kot odredbodajalci ESZD na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, uporabljajo interna pravila ESZD o izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo iste naloge in obveznosti kot vsi drugi odredbodajalci ESZD na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil ter nosijo tudi enako odgovornost.

ESZD lahko izjemoma prenese svoja pooblastila za izvrševanje proračuna v zvezi z upravnimi odobritvami v svojem oddelku proračuna na uslužbence Komisije v delegaciji, če je to potrebno za zagotovitev neprekinjenega vodenja delegacij v odsotnosti pristojnega odredbodajalca ESZD iz države, v kateri ima sedež njegova/njena delegacija. Kadar uslužbenci Komisije v delegacijah Unije v izjemnih primerih delujejo kot odredbodajalci ESZD na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, uporabljajo interna pravila ESZD o izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo iste naloge in obveznosti kot vsi drugi odredbodajalci ESZD na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil ter nosijo tudi enako odgovornost.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe   144

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  posredno (v nadaljnjem besedilu: posredno izvrševanje), kadar to določa temeljni akt ali v primerih iz točk (a) do (d) prvega pododstavka člena 56(2), s:

(c)  posredno (v nadaljnjem besedilu: posredno izvrševanje), kadar to določa temeljni akt ali v primerih iz točk (a) do (d) prvega pododstavka člena 56(2), s poverjanjem nalog izvrševanja proračuna na:

Obrazložitev

Ponovno se vstavi besedilo iz člena 58(1)(c) Uredbe št. 966/2012. Če je, kakor trdi Komisija, sprememba "posrednega upravljanja" v "posredno izvrševanje" zgolj jezikovna, bi bilo treba ohraniti veljavno opredelitev posrednega načina izvrševanja proračuna.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  Evropsko investicijsko banko ali Evropskim investicijskim skladom (v nadaljnjem besedilu: skupina EIB);

(iii)  Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB) ali EIF;

Obrazložitev

Glede na to, da se utegne sestava „skupine EIB“ v prihodnosti spremeniti, je primernejše ločeno navajanje EIB in Evropskega investicijskega sklada.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je odgovorna za izvrševanje proračuna v skladu s členom 317 PDEU in pooblastil za izvrševanje proračuna ne sme prenesti na tretje osebe, če takšne naloge vključujejo veliko mero diskrecije v zvezi s političnimi odločitvami.

Komisija je odgovorna za izvrševanje proračuna v skladu s členom 317 PDEU in pooblastil za izvrševanje proračuna ne sme prenesti na tretje osebe, če takšne naloge vključujejo kakršno koli diskrecijo v zvezi s političnimi odločitvami.

Obrazložitev

Naloge, ki vključujejo diskrecijo v zvezi s političnimi odločitvami, bi morali vedno opravljati uradniki ali drugi uslužbenci Unije.

Predlog spremembe   147

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar se proračun izvršuje v okviru deljenega izvrševanja, Komisija in države članice upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. V ta namen Komisija in države članice izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi s kontrolo in revizijo ter prevzamejo nastale obveznosti, določene v tej uredbi. Pravila za posamezni sektor vključujejo dopolnilne določbe.

1.  Kadar Komisija izvršuje proračun z deljenim upravljanjem, se naloge izvrševanja prenesejo na države članice. Komisija in države članice pri upravljanju sredstev Unije upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. V ta namen Komisija in države članice izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi s kontrolo in revizijo ter prevzamejo nastale obveznosti, določene v tej uredbi. Pravila za posamezni sektor vključujejo dopolnilne določbe.

Predlog spremembe   148

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  sodelujejo s Komisijo, uradom OLAF, z Evropskim javnim tožilstvom in Evropskim računskim sodiščem.

Predlog spremembe   149

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu z merili in postopki iz pravil za posamezni sektor države članice imenujejo organe na ustrezni ravni, ki so pristojni za upravljanje in kontrolo sredstev Unije. Taki organi lahko opravljajo tudi naloge, ki niso povezane z upravljanjem sredstev Unije, in lahko prenesejo nekatere od svojih nalog na druge organe, tudi na organe iz člena 61(1)(c)(ii) in (iii).

V skladu z merili in postopki iz pravil za posamezni sektor države članice imenujejo organe na ustrezni ravni, ki so pristojni za upravljanje in kontrolo sredstev Unije. Taki organi lahko opravljajo tudi naloge, ki niso povezane z upravljanjem sredstev Unije, in lahko prenesejo nekatere od svojih nalog na druge organe.

Obrazložitev

Če bi se naloge zaupale mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam ter skupini EIB, bi države članice imele manj možnosti za nadzor izvrševanja skladov v okviru deljenega izvrševanja, zlasti v primeru nepovratnih sredstev.

Predlog spremembe   150

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 5 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega lahko države članice posredujejo izjave, podpisane na ustrezni ravni, na podlagi informacij iz tega odstavka.

Poleg tega države članice Evropskemu parlamentu in Komisiji posredujejo izjave, podpisane na ustrezni ravni, na podlagi informacij iz tega odstavka.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko v namene spodbujanja dobrih praks pri izvajanju strukturnih skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, EKJS in Evropskega sklada za ribištvo pripravi metodološki priročnik, v katerem določi lastno strategijo kontrole in s tem povezani pristop, vključno s kontrolnimi seznami ter primeri dobrih praks, in ga v informativne namene da na voljo organom, odgovornim za dejavnosti upravljanja in kontrole. Priročnik se po potrebi posodablja.

Komisija lahko v namene spodbujanja dobrih praks pri izvajanju strukturnih skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, EKJS in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pripravi metodološki priročnik, v katerem določi lastno strategijo kontrole in s tem povezani pristop, vključno s kontrolnimi seznami ter primeri dobrih praks, in ga v informativne namene da na voljo organom, odgovornim za dejavnosti upravljanja in kontrole. Priročnik se po potrebi posodablja.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na področju pomorstva in ribištva izvajanje nacionalnih in podnacionalnih programov zahteva celovit nacionalni in podnacionalni sistem upravljanja in nadzora vseh finančnih obveznosti, ki temelji na tesnem sodelovanju med nacionalnimi in vsemi podnacionalnimi organi za upravljanje in Komisijo. Komisija vsako leto pripravi poročilo in objavi vmesne ocene.

Predlog spremembe   153

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Za določitev konkretnih in ustreznih politik in ukrepov Komisija spodbuja pripravo regionalnih operativnih programov v skladu z načeli sorazmernosti in subsidiarnosti in ob upoštevanju regionalnih pristojnosti.

Obrazložitev

Regije bi morale imeti možnost uveljavljanja svoje pravice, da sodelujejo v postopku odločanja o zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost. Tako bi morale regije s pristojnostmi v ribiškem sektorju imeti možnost, da pripravijo svoje regionalne operativne programe in jih tudi upravljajo.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Viri, dodeljeni državam članicam v okviru deljenega izvrševanja, se lahko uporabijo v kombinaciji z operacijami in instrumenti, ki se izvajajo na podlagi Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013.

9.  Viri, dodeljeni državam članicam v okviru deljenega izvrševanja, se lahko v skladu s pravili za posamezni sektor uporabijo v kombinaciji z operacijami in instrumenti, ki se izvajajo na podlagi Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013. Pri tem se vedno upošteva veljavna najvišja stopnja sofinanciranja.

Predlog spremembe   155

Predlog uredbe

Člen 62 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 62 a

 

Enoten sklop pravil v okviru deljenega izvrševanja

 

Če se sklad ESI kombinira v enem ukrepu z enim ali več drugimi skladi ESI ali z drugo vrsto financiranja Unije, lahko država članica za celotni ukrep določi splošna pravila o uporabi pravnega okvira za enega od skladov ESI ali za vrste financiranja Unije. Država članica ta splošna pravila predloži Komisiji v odobritev.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da bi se načelo enotnega sklopa pravil uporabljalo za deljeno upravljanje, s čimer bi upravičence in uprave držav članic razbremenili upravnega bremena, kot so nasprotujoče si razlage različnih generalnih direktoratov Komisije. Zdi se, da bi bil najprimernejši način za to pristop od spodaj navzgor.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  „Evropski uradi“ so upravne strukture, ki jih ustanovi Komisija sama ali skupaj z eno ali več institucij za izvajanje specifičnih horizontalnih nalog, če je to mogoče opravičiti na podlagi študije stroškov in koristi ter ocene povezanih tveganj.

1.  „Evropski uradi“ so upravne strukture, ki jih ustanovi Komisija sama ali skupaj z eno ali več institucij za izvajanje specifičnih horizontalnih nalog, če je to mogoče opravičiti na podlagi študije stroškov in koristi ter ocene povezanih tveganj, kot tudi z odobritvijo Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  lahko izvajajo neobvezne naloge, ki jih odobrijo njihovi upravni odbori po preučitvi vidikov stroškov in koristi ter povezanih tveganj za zadevne strani. Za izvajanje teh nalog lahko urad prejme pooblastila odredbodajalca ali se lahko sklenejo ad hoc sporazumi o ravni storitve z institucijami Unije, organi Unije, drugimi evropskimi uradi ali tretjimi osebami.

(b)  lahko izvajajo neobvezne naloge, ki jih odobrita Evropski parlament in Svet po tem, ko njihovi upravni odbori preučijo vidike stroškov in koristi ter povezanih tveganj za zadevne strani. Za izvajanje teh nalog lahko urad prejme pooblastila odredbodajalca ali se lahko sklenejo ad hoc sporazumi o ravni storitve z institucijami Unije, organi Unije, drugimi evropskimi uradi ali tretjimi osebami.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsi člani usmerjevalnih odborov in odborov izvajalskih ali decentraliziranih agencij Unije vsako leto na spletnem mestu agencije objavijo izjavo o interesih. Da bi zagotovila jasnost teh izjav, Komisija zanje pripravi model, ki ga je mogoče prilagoditi posebnostim posamezne agencije.

Obrazložitev

V revidirani finančni uredbi bi morale biti „Izjave o nasprotju interesov“ obvezne za vse člane upravnih odborov in usmerjevalnih odborov decentraliziranih in izvajalskih agencij. Izjave o interesih bi morale biti standardizirane, a vseeno prilagojene posebnostim posamezne agencije.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Okvirna finančna uredba temelji na načelih in pravilih iz te uredbe.

2.  Okvirna finančna uredba temelji na načelih in pravilih iz te uredbe, upošteva pa posebnosti organov iz odstavka 1.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Neodvisni zunanji revizor preveri, da zaključni računi posameznih organov iz odstavka 1 tega člena ustrezno prikazujejo njegove prihodke, odhodke in finančni položaj zadevnega organa pred konsolidacijo v končnem zaključnem računu Komisije. Če ni v temeljnem aktu iz odstavka 1 tega člena določeno drugače, Računsko sodišče pripravi posebno letno poročilo za vsak organ v skladu z zahtevami iz člena 287(1) PDEU. Pri pripravi tega poročila Računsko sodišče upošteva revizijsko delo, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, ter ukrepe, sprejete na podlagi ugotovitev revizorja.

6.  Neodvisni zunanji revizor preveri, da zaključni računi posameznih organov iz odstavka 1 tega člena ustrezno prikazujejo njegove prihodke, odhodke in finančni položaj zadevnega organa pred konsolidacijo v končnem zaključnem računu Komisije. Pristojbine za revizorja krije ERS. Revizor tudi preveri, ali so bili vsi prihodki prejeti in ali so vsi odhodki nastali na zakonit in pravilen način. Če ni v temeljnem aktu iz odstavka 1 tega člena določeno drugače, ERS v enotnem konsolidiranem revizijskem poročilu vsako leto poroča o rezultatih revizije in izda posebno izjavo o zanesljivosti za vsak organ, ki spada na področje uporabe tega člena v skladu z zahtevami iz člena 287(1) PDEU. Pri pripravi tega poročila ERS upošteva revizijsko delo, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, ter ukrepe, sprejete na podlagi ugotovitev revizorja.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe poročevalca za odstavek 6(a) (novo).

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Za vse vidike neodvisne zunanje revizije, skupaj z ugotovitvami revizorja, je v celoti odgovorno ERS. ERS vodi vse potrebne upravne postopke in postopke za oddajo javnih naročil ter jih financira iz svojega proračuna in iz njega krije tudi druge s tem povezane stroške.

Obrazložitev

S predlaganimi predlogi sprememb k odstavku 6 člena 69 bi zamenjali posebna letna poročila, ki jih pripravlja Evropsko računsko sodišče za vse organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, z enotnim konsolidiranim revizijskim poročilom, ki bi vključevalo posebno izjavo o zanesljivosti za vsak organ. Oceno Evropskega računskega sodišča o zakonitosti in pravilnosti odhodkov lahko pripravi neodvisni zunanji revizor iz odstavka 6, po potrebi pod vodstvom Računskega sodišča.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za subjekte javno-zasebnega partnerstva se uporabljajo odstavki 2, 3 in 4 člena 69.

Za subjekte javno-zasebnega partnerstva se uporabljajo odstavki od 2 do 6 člena 69.

Obrazložitev

Enaka pravila, ki se uporabljajo za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom iz člena 69, se uporabljajo tudi za javno-zasebna partnerstva.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odredbodajalec je v vsaki instituciji odgovoren za izvrševanje prihodkov in odhodkov v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in za zagotavljanje, da se upoštevajo zahteve po zakonitosti in pravilnosti ter enaki obravnavi prejemnikov v okviru programa.

1.  Odredbodajalec je v vsaki instituciji odgovoren za izvrševanje prihodkov in odhodkov v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, za zagotavljanje zanesljivih, popolnih in pravilnih informacij o uspešnosti ter za zagotavljanje, da se upoštevajo zahteve po zakonitosti in pravilnosti ter enaki obravnavi prejemnikov v okviru programa.

Obrazložitev

Poročevalca menita, da člen 73 predloga Komisije v zadostni meri ne upošteva uspešnosti in bi zato bilo treba razširiti odgovornost računovodje, da bi zajemala zanesljivost, popolnost in pravilnost informacij o uspešnosti, ki so mu posredovane. Poleg tega bi se lahko besedilo, predlagano v členu 73(5), razumelo, kot da je lahko poročanje manj natančno kot zdaj.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vsako operacijo se izvede vsaj predhodna kontrola njenih operativnih in finančnih vidikov, ki temelji na večletni strategiji kontrol ob upoštevanju tveganj. Namen predhodnih kontrol je preprečiti napake in nepravilnosti pred odobritvijo operacij.

Za vsako operacijo se izvede vsaj predhodna kontrola njenih operativnih in finančnih vidikov, da se odpravi možnost napak in nepravilnosti pred odobritvijo operacij in se zagotovi izpolnitev ciljev operacije.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odgovorni odredbodajalec določi obseg predhodnih kontrol z vidika pogostosti in temeljitosti, pri tem pa upošteva rezultate že opravljenih kontrol in vprašanja, povezana s tveganji in stroškovno učinkovitostjo. V primeru dvomov odredbodajalec, odgovoren za potrditev zadevnih operacij, zahteva dodatne informacije ali opravi kontrolo na kraju samem, da v okviru predhodne kontrole dobi razumno zagotovilo.

Odgovorni odredbodajalec določi obseg predhodnih kontrol z vidika pogostosti in temeljitosti, pri tem pa upošteva rezultate že opravljenih kontrol in vprašanja, povezana s tveganji in stroškovno učinkovitostjo. Na osnovi lastne analize tveganja odredbodajalec, odgovoren za potrditev zadevnih operacij, zahteva dodatne informacije ali opravi kontrolo na kraju samem, da v okviru predhodne kontrole dobi razumno zagotovilo.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil lahko vzpostavi naknadne kontrole za odkrivanje in popravljanje napak in nepravilnosti pri operacijah, potem, ko so bile odobrene. Takšne kontrole se lahko organizirajo na podlagi vzorca glede na tveganje in upoštevajo rezultate že opravljenih kontrol in vprašanja stroškovne učinkovitosti.

Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil lahko vzpostavi naknadne kontrole za odkrivanje in popravljanje napak in nepravilnosti pri operacijah, potem, ko so bile odobrene. Takšne kontrole se lahko organizirajo na podlagi vzorca glede na tveganje in upoštevajo rezultate že opravljenih kontrol, pa tudi vprašanj stroškovne učinkovitosti in uspešnosti.

Predlog spremembe   167

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil izvaja finančne revizije upravičencev kot naknadne kontrole, so povezana revizijska pravila jasna, dosledna in pregledna, ter spoštujejo pravice Komisije in revidirancev.

Kadar odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil izvaja finančne revizije upravičencev kot naknadne kontrole, so povezana revizijska pravila jasna, dosledna in pregledna, vsebujejo časovne okvire in so na voljo upravičencem ob podpisu sporazuma o nepovratnih sredstvih. Revizijska pravila spoštujejo pravice Komisije in revidirancev ter dopuščajo vložitev pritožbe.

(Organizacije civilne družbe imajo težave z nedoslednostjo pri uporabi finančnih pravil ne le v različnih generalnih direktoratih, temveč tudi znotraj istega generalnega direktorata. Uslužbenci, ki se s tem ukvarjajo, bi morali imeti na voljo skupne smernice in centralizirano usposabljanje. Povečati bi bilo treba tudi preglednost glede različnih faz, trajanja in časovnih okvirov revizijskih postopkov ter to sporočiti ob podpisu pogodbe.)

Predlog spremembe   168

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 7 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da odredbodajalci na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil in njihovi uslužbenci prejmejo redno posodobljene in primerne informacije o standardih za kontrole ter metodah in tehnikah, ki so na razpolago za ta namen;

(a)  da odredbodajalci na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil in njihovi uslužbenci prejmejo redno posodobljene in primerne informacije ter usposabljanje o standardih za kontrole ter metodah in tehnikah, ki so na razpolago za ta namen na podlagi skupnih smernic;

(Organizacije civilne družbe imajo težave z nedoslednostjo pri uporabi finančnih pravil ne le v različnih generalnih direktoratih, temveč tudi znotraj istega generalnega direktorata. Uslužbenci, ki se s tem ukvarjajo, bi morali imeti na voljo skupne smernice in centralizirano usposabljanje. Povečati bi bilo treba tudi preglednost glede različnih faz, trajanja in časovnih okvirov revizijskih postopkov ter to sporočiti ob podpisu pogodbe.)

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če uslužbenec, ki sodeluje pri finančnem poslovodenju in kontroli transakcij, meni, da je odločitev, ki jo mora na zahtevo nadrejenega izvesti ali potrditi, nepravilna ali v nasprotju z načeli dobrega finančnega poslovodenja ali strokovnimi pravili, ki jih mora ta uslužbenec upoštevati, ustrezno obvesti svojega nadrejenega. Če uslužbenec to naredi v pisni obliki, mu nadrejeni odgovori v pisni obliki. Če nadrejeni ne ukrepa ali potrdi prvotno odločitev oziroma navodila, uslužbenec pa oceni, da ta potrditev ni ustrezen odgovor na njegove pomisleke, uslužbenec pisno obvesti odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil. Če ta odredbodajalec ne odgovori v razumnem času glede na okoliščine zadeve, v vsakem primeru pa najpozneje v enem mesecu, uslužbenec obvesti zadevno komisijo iz člena 139.

Če uslužbenec, ki sodeluje pri finančnem poslovodenju in kontroli transakcij, meni, da je odločitev, ki jo mora na zahtevo nadrejenega izvesti ali potrditi, nepravilna ali v nasprotju z načeli dobrega finančnega poslovodenja ali strokovnimi pravili, ki jih mora ta uslužbenec upoštevati, ustrezno obvesti svojega nadrejenega. Če uslužbenec to naredi v pisni obliki, mu nadrejeni odgovori v pisni obliki. Če nadrejeni ne ukrepa ali potrdi prvotno odločitev oziroma navodila, uslužbenec pa oceni, da ta potrditev ni ustrezen odgovor na njegove pomisleke, uslužbenec pisno obvesti odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil. Če ta odredbodajalec ne odgovori v razumnem času glede na okoliščine zadeve, v vsakem primeru pa najpozneje v enem mesecu, uslužbenec obvesti zadevno komisijo iz člena 90.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije v poročilu predstavljajo resnično in pošteno sliko dejanskega stanja;

(a)  informacije v poročilu predstavljajo resnično in pošteno sliko dejanskega stanja in so zlasti informacije o uspešnosti zanesljive, popolne in pravilne;

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe za odstavek 1 tega člena.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letno poročilo o dejavnostih vključuje informacije o izvedenih operacijah glede na zastavljene cilje iz strateških načrtov, tveganja, povezana s temi operacijami, uporabo zagotovljenih sredstev ter učinkovitost in uspešnost sistemov notranje kontrole. To vključuje splošno oceno stroškov in koristi kontrol ter informacije o tem, v kakšni meri odobreni odhodki iz poslovanja prispevajo k doseganju strateških ciljev EU in ustvarjajo dodano vrednost EU. Komisija pripravi povzetek letnih poročil o dejavnostih za predhodno leto.

Letno poročilo o dejavnostih vključuje informacije o izvedenih operacijah glede na zastavljene cilje iz strateških načrtov in informacije o splošni uspešnosti teh operacij, tveganja, povezana s temi operacijami, uporabo zagotovljenih sredstev ter učinkovitost in uspešnost sistemov notranje kontrole. To vključuje splošno oceno stroškov in koristi kontrol ter informacije o tem, v kakšni meri odobreni odhodki iz poslovanja prispevajo k doseganju strateških ciljev EU in ustvarjajo dodano vrednost EU. Komisija pripravi povzetek letnih poročil o dejavnostih za predhodno leto.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe za odstavek 1 tega člena.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 9 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Letna poročila o dejavnostih, ki jih za institucije, urade, organe in agencije pripravijo odredbodajalci in, kadar je ustrezno, odredbodajalci na podlagi prenosa pooblastil, se najpozneje 1. julija vsako leto za predhodno leto objavijo na spletnem mestu posamezne institucije, urada, organa ali agencije na lahko dostopen način, pri čemer je treba upoštevati ustrezno utemeljene vidike glede zaupnosti in varnosti.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi četrti pododstavek člena 66(9) Uredbe 966/2012, ki ga je Komisija izbrisala.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se vodje delegacij Unije znajdejo v situaciji iz člena 73(8), zadevo predložijo komisiji iz člena 139. V primeru nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije, ki lahko škoduje interesom Unije, o tem obvestijo organe in telesa, imenovane na podlagi zakonodaje, ki se uporablja.

2.  Če se vodje delegacij Unije znajdejo v situaciji iz člena 73(8), zadevo predložijo komisiji iz člena 90. V primeru nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije, ki lahko škoduje interesom Unije, o tem obvestijo organe in telesa, imenovane na podlagi zakonodaje, ki se uporablja.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Računovodja lahko te standarde obide, če meni, da je to potrebno zaradi poštenega prikaza sredstev in obveznosti do virov, izdatkov in prejemkov ter denarnega toka. Kadar se računovodsko pravilo znatno razlikuje od teh standardov, se to dejstvo razkrije in utemelji v pojasnilih k računovodskim izkazom.

2.  Računovodja lahko te standarde obide, če meni, da je to potrebno zaradi resničnega in poštenega prikaza sredstev in obveznosti do virov, izdatkov in prejemkov ter denarnega toka. Kadar se računovodsko pravilo znatno razlikuje od teh standardov, se to dejstvo razkrije in utemelji v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Obrazložitev

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Računovodje od odredbodajalcev pridobijo vse potrebne informacije za pripravo poslovnih knjig, ki so pošten prikaz finančnega stanja institucij in izvrševanja proračuna. Odredbodajalci jamčijo za zanesljivost teh informacij.

2.  Računovodja od odredbodajalcev pridobi vse potrebne informacije za pripravo poslovnih knjig, ki so resničen in pošten prikaz finančnega stanja institucij in izvrševanja proračuna. Odredbodajalci jamčijo za zanesljivost teh informacij.

Obrazložitev

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden institucija ali organ iz člena 69 sprejme poslovne knjige, jih računovodja potrdi, s čimer potrdi tudi, da ima razumno zagotovilo, da so poslovne knjige pošten prikaz finančnega stanja institucije ali organa iz člena 69.

Preden institucija ali organ iz člena 69 sprejme poslovne knjige, jih računovodja potrdi, s čimer potrdi tudi, da ima razumno zagotovilo, da so poslovne knjige resničen in pošten prikaz finančnega stanja institucije ali organa iz člena 69.

Obrazložitev

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 10 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vsaka institucija določi, katera služba hrani dokazila.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi zadnji odstavek iz člena 64 pravil uporabe finančne uredbe. Ta stavek je Komisija izpustila.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računovodja lahko izvrši plačila šele, ko institucija, za katero je odgovoren, v skupen dokument vnese podatke o pravni osebi prejemnika in njegove bančne podatke.

črtano

Obrazložitev

Iz logičnih razlogov se prvi pododstavek premakne za drugi pododstavek: plačila se izvedejo po prejemu obveznosti.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odredbodajalec pred sklenitvijo obveznosti s tretjo osebo pridobi podatke o pravni osebi prejemnikov plačil in njihove bančne podatke ter jih vpiše v skupen dokument institucije, za katero je odgovoren računovodja, da se zagotovijo preglednost, odgovornost in pravilno izvrševanje plačil.

Odredbodajalec pred sklenitvijo obveznosti s tretjo osebo potrdi identiteto prejemnika plačila, pridobi podatke o pravni osebi prejemnikov plačil in njihove bančne podatke ter jih vpiše v skupen dokument institucije, za katero je odgovoren računovodja, da se zagotovijo preglednost, odgovornost in pravilno izvrševanje plačil.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi del iz člena 63 pravil uporabe finančne uredbe.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Računovodja lahko izvrši plačila šele, ko institucija, za katero je odgovoren, v skupen dokument vnese podatke o pravni osebi prejemnika in njegove bančne podatke.

Obrazložitev

Iz logičnih razlogov se je prvi pododstavek premaknil za drugi pododstavek: plačila se izvedejo po prejemu obveznosti.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Bančne račune za izločena sredstva odpre računovodja, ki tudi odobri podpise računov na podlagi prenosa pooblastila po utemeljenem predlogu odredbodajalca.

2.  Bančne račune za izločena sredstva odpre in spremlja računovodja, ki tudi odobri podpise računov na podlagi prenosa pooblastila po utemeljenem predlogu odredbodajalca.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi določba iz člena 69(1) pravil uporabe finančne uredbe.

Predlog spremembe   182

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Računovodja izvaja preverjanja, ki se morajo praviloma izvajati na kraju samem in po potrebi brez predhodne napovedi ter s katerimi preveri obstoj sredstev, ki so bila dodeljena skrbniku računa izločenih sredstev, in knjigovodstvo ter preveri, da so transakcije na računu izločenih sredstev obračunane v za to določenem roku, ali pa zagotovi, da taka preverjanja izvaja uslužbenec v njegovi službi ali službi za odobravanje, ki je posebej pooblaščen za ta namen. Računovodja sporoči ugotovitve teh preverjanj odgovornemu odredbodajalcu.

5.  Računovodja izvaja preverjanja, ki se morajo praviloma izvajati na kraju samem in po potrebi brez predhodne napovedi ter s katerimi preveri obstoj sredstev, ki so bila dodeljena skrbniku računa izločenih sredstev, in knjigovodstvo ter preveri, da so transakcije na računu izločenih sredstev obračunane v za to določenem roku, ali pa zagotovi, da taka preverjanja izvaja uslužbenec v njegovi službi ali službi za odobravanje, ki je posebej pooblaščen za ta namen. Računovodja sporoči ugotovitve teh preverjanj odgovornemu odredbodajalcu.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v pristojnosti Evropskega urada za boj proti goljufijam se kršitev katere koli določbe finančne uredbe ali določbe v zvezi s finančnim poslovodenjem ali preverjanjem operacij, ki so posledica dejanja ali opustitve dejanja uslužbenca, predloži komisiji iz člena 139 te uredbe, da pridobi mnenje katerega koli od naslednjih:

1.  Brez poseganja v pristojnosti Evropskega urada za boj proti goljufijam se kršitev katere koli določbe finančne uredbe ali določbe v zvezi s finančnim poslovodenjem ali preverjanjem operacij, ki so posledica dejanja ali opustitve dejanja uslužbenca, predloži skupni posebni komisiji za finančne nepravilnosti, da pridobi mnenje katerega koli od naslednjih:

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če komisiji informacije posreduje prijavitelj nepravilnosti, se obravnavajo v skladu s pravili iz postopka za zagotavljanje informacij v primeru hudih nepravilnosti („prijavljanje nepravilnosti“), ki so v veljavi v Komisiji in/ali instituciji, organu oziroma uradu, kateremu pripada prijavitelj nepravilnosti.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisijo iz odstavka 1 sestavljajo:

 

(a)   stalni neodvisni predsednik na visoki ravni, ki ga imenuje Komisija;

 

(b)   predstavnik iz šestih različnih institucij Unije, evropskih uradov ali organov Unije iz člena 69.

 

Komisija je sestavljena tako, da se zagotovi ustrezno pravno in tehnično strokovno znanje. Pri imenovanju članov se upošteva, da je treba preprečiti nasprotje interesov. Komisiji pomaga stalni sekretariat, ki ga zagotovi Komisija in ki skrbi za tekoče upravljanje komisije.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Mandat članov komisije iz odstavka 1a(b) je tri leta in ga je možno podaljšati.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Predsednik komisije je izbran med nekdanjimi člani Računskega sodišča, Sodišča Evropske unije ali nekdanjimi uradniki, ki so imeli vsaj položaj generalnega direktorja v instituciji Unije, ki ni Komisija. Izbran je na podlagi osebnih lastnosti in poklicnih odlik, bogatih izkušenj na področju pravnih in finančnih zadev ter dokazane usposobljenosti, neodvisnosti in integritete. Mandat predsednika komisije traja pet let in ga ni mogoče podaljšati. Predsednik se imenuje kot posebni svetovalec v smislu člena 5 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Predsednik predseduje na vseh sejah in je neodvisen pri opravljanju svojih dolžnosti. Med njegovimi dolžnosti predsednika in katerimi koli drugimi uradnimi dolžnostmi ne sme biti nasprotja interesov.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d.  Poslovnik komisije sprejme Komisija.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primerih iz odstavka 1 je komisija iz člena 139 te uredbe pristojna, da ugotovi, ali je prišlo do finančne nepravilnosti. Na podlagi mnenja komisije iz člena 139 za primere iz odstavka 1 se zadevna institucija odloči, ali bo začela postopek, ki bo imel za posledico disciplinski ukrep ali plačilo odškodnine. Če komisija ugotovi sistemske probleme, poda priporočilo odredbodajalcu in odredbodajalcu na podlagi prenosa pooblastil, razen če je slednji zadevni uslužbenec, ter notranjemu revizorju.

2.  Komisija je pristojna, da ugotovi, ali je prišlo do finančne nepravilnosti.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če komisija pripravi mnenje iz odstavka 1, zaseda v sestavi, določeni v členu 139(2), z dvema dodatnima članoma:

črtano

(a)   predstavnikom organa za imenovanje, ki je v zadevni instituciji oziroma organu odgovoren za disciplinske zadeve, in

 

(b)   še enim članom, ki ga imenuje odbor uslužbencev zadevne institucije oziroma organa. Pri imenovanju teh dodatnih članov se upošteva potreba po preprečitvi nasprotja interesov.

 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če komisija pripravi mnenje iz odstavka 1, ga naslovi na disciplinski odbor, ki ga vsaka institucija ali vsak organ vzpostavi v skladu s svojimi notranjimi pravili.

5.  Mnenje komisije se naslovi na organ za imenovanje, ki je v ustrezni instituciji, uradu ali organu odgovoren za disciplinske zadeve.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Na podlagi mnenja komisije se ustrezna institucija odloči, ali bo začela postopek, ki bo imel za posledico disciplinski ukrep ali plačilo odškodnine. Če komisija ugotovi sistemske težave, poda priporočilo odredbodajalcu in odredbodajalcu na podlagi prenosa pooblastil, razen če slednji uslužbenec ni vpleten v zadevo, ter notranjemu revizorju.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Če pri obravnavanju zadeve komisija meni, da je zadeva v pristojnosti urada OLAF, jo takoj predloži direktorju urada OLAF in obvestiti organ za imenovanja ustrezne institucije, urada ali organa. Od datuma prenosa se zadeva umakne iz obravnave v komisiji.

Obrazložitev

Predlog Komisije o združitvi komisije, pristojne za sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev, s komisijo, pristojno za finančne nepravilnosti, ni upravičen, saj imata komisiji različne cilje. Vzpostaviti je treba posebno skupno komisijo z okrepljenim medinstitucionalnim značajem. Poleg tega besedilo, ki ga je predlagala Komisija, ni v skladu z določbami o disciplinskih postopkih iz Priloge IX kadrovskih predpisov. Noben disciplinski postopek se ne more začeti brez poročila urada OLAF oziroma brez upravne preiskave.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega prenosa pooblastil, ki prejme zavezujoče navodilo, za katerega meni, da je nepravilno ali v nasprotju z načelom dobrega finančnega poslovodenja, zlasti ker navodila ni mogoče izvesti z dodeljenimi viri, o tem pisno obvesti organ, ki je nanj prenesel ali nadalje prenesel pooblastila. Če se navodilo pisno potrdi, potrditev pa je prejeta pravočasno ter je iz potrditve tudi dovolj jasno razvidno, da se izrecno nanaša na točke, ki jim je odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega prenosa pooblastil oporekal, odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega prenosa pooblastil za odločitev ne odgovarja. Navodilu sledi, razen če ni očitno nezakonito ali pomeni kršitev veljavnih varnostnih standardov.

1.  Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega prenosa pooblastil, ki prejme zavezujoče navodilo, za katerega meni, da je nepravilno ali v nasprotju z načelom dobrega finančnega poslovodenja, zlasti ker navodila ni mogoče izvesti z dodeljenimi viri, o tem pisno obvesti organ, ki je nanj prenesel ali nadalje prenesel pooblastila. Če se navodilo pisno potrdi, potrditev pa je prejeta pravočasno ter je iz potrditve tudi dovolj jasno razvidno, da se izrecno nanaša na točke, ki jim je odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega prenosa pooblastil oporekal, odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega prenosa pooblastil za odločitev ne odgovarja. Navodilu sledi, razen če ni očitno nezakonito ali pomeni kršitev veljavnih varnostnih standardov. Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil poroča o vsakem takšnem primeru v okviru naslova „Potrditev navodil v skladu s členom 91 finančne uredbe“ v letnem poročilu o dejavnostih iz člena 73(9) te uredbe.

Predlog spremembe   195

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vsaka institucija vsako leto pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o odpovedih izterjavam iz tega odstavka za zneske v višini 100 000 EUR ali več. V primeru Komisije se to poročilo priloži povzetku letnih poročil o dejavnostih iz člena 73(9).

5.  Vsaka institucija vsako leto pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o odpovedih izterjavam iz tega odstavka. V primeru Komisije se to poročilo priloži povzetku letnih poročil o dejavnostih iz člena 73(9).

Predlog spremembe   196

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  parametri za oceno uspešnosti;

Predlog spremembe   197

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za prispevke v skrbniške sklade iz člena 227 odobritve, namenjene za skrbniški sklad za zadevno leto, skupaj z zneski, načrtovanimi za čas njegovega trajanja;

(c)  za prispevke v skrbniške sklade iz člena 227: odobritve, namenjene za skrbniški sklad za zadevno leto, skupaj z zneski, načrtovanimi za čas njegovega trajanja, in delež financiranja iz drugih virov kot iz proračuna Unije, ki mora ostati fiksen v celotnem obdobju trajanja skrbniškega sklada, kot je določeno v členu 227(1);

Obrazložitev

Posodobitev predloga spremembe 91, ki sta ga vložila poročevalca. Delež financiranja iz proračuna EU in drugih virov mora biti fiksen, da bi preprečili situacijo, ko bi morala EU nadomestiti druge donatorje, ki ne izpolnjujejo svojih prvotnih zavez.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  za finančne instrumente: znesek, namenjen za finančne instrumente;

(e)  za finančne instrumente: znesek, namenjen za finančne instrumente, in delež zasebnega kapitala, ki ga je treba pritegniti;

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  za prispevke v mehanizme kombiniranja: znesek, namenjen mehanizmu kombiniranja, in seznam subjektov, ki so udeleženi v mehanizmu kombiniranja;

(g)  za prispevke v mehanizme kombiniranja: znesek, namenjen mehanizmu kombiniranja, seznam subjektov, ki so udeleženi v mehanizmu kombiniranja, in njihov ustrezen finančni prispevek;

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  preveri pogoje, v skladu s katerimi plačilo zapade.

(c)  preveri pogoje, v skladu s katerimi plačilo zapade. Ocene stroškov ne pomenijo, da so bili ti pogoji izpolnjeni.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Sprostitev je operacija, s katero odgovorni odredbodajalec v celoti ali deloma prekliče rezervacijo odobritev, ki so bile predhodno prevzete s proračunsko obveznostjo.

črtano

Obrazložitev

Zaradi doslednosti se ta odstavek premakne k členu 2 (opredelitve).

Predlog spremembe   202

Predlog uredbe

Člen 110 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Začasne proračunske obveznosti se izvršujejo s sklenitvijo ene ali več pravnih obveznosti, na podlagi katerih nastane upravičenost do poznejših plačil. Vendar se v primerih, ki se nanašajo na odhodke za upravljanje kadrov ali odhodke za komuniciranje, ki jih imajo institucije za obveščanje javnosti o dogodkih Unije, ali v primerih iz točke 14.5 Priloge k tej uredbi, lahko izvršujejo neposredno s plačili.

6.  Začasne proračunske obveznosti se izvršujejo s sklenitvijo ene ali več pravnih obveznosti, na podlagi katerih nastane upravičenost do poznejših plačil. Vendar se v primerih, ki se nanašajo na odhodke za upravljanje kadrov, člane oziroma nekdanje člane institucij Unije ali odhodke za komuniciranje, ki jih imajo institucije za obveščanje javnosti o dogodkih Unije, ali v primerih iz točke 14.5 Priloge k tej uredbi, lahko izvršujejo neposredno s plačili.

Obrazložitev

Nadomestila za člane se plačujejo tako kot nadomestila za uslužbence, zato jih je treba omeniti tudi pri izjemah, kadar se lahko začasna obveznost izvrši neposredno s plačili.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 111 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Obveznosti iz prvega pododstavka tega odstavka se odštejejo od celotnih začasnih obveznosti iz odstavka 2.

Obrazložitev

Tehnični popravek (preneseno iz odstavka 5).

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 111 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Obveznosti iz prvega pododstavka tega odstavka se odštejejo od celotnih začasnih obveznosti iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

Tehnični popravek (preneseno v odstavek 4).

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 112 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kateri koli deli proračunskih obveznosti, ki niso bili izvršeni s plačili v šestih mesecih po končnem datumu za izvršitev, se sprostijo v skladu s členom 13.

4.  Kateri koli deli proračunskih obveznosti, ki niso bili izvršeni s plačili v šestih mesecih po končnem datumu za izvršitev, se sprostijo.

Obrazložitev

Sklicevanje nima smisla, ker člen 13 obravnava preklic odobritev po prenehanju obveznosti in ne postopka prenehanja obveznosti kot takega.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 113 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za nepovratna sredstva v okviru neposrednega izvrševanja v višini nad 5.000.000 EUR za financiranje zunanjih ukrepov lahko med trajanjem ukrepa ostaneta neplačani največ dve plačili predhodnega financiranja.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi drugi pododstavek iz člena 184(4) Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija izpustila.

Predlog spremembe   207

Predlog uredbe

Člen 114 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  90 koledarskih dneh za sporazume o prispevkih, naročila in sporazume o nepovratnih sredstvih, ki zajemajo tehnične storitve ali ukrepe, katerih ocena je posebej kompleksna in katerih plačila so odvisna od odobritve poročila ali potrdila;

(a)  60 koledarskih dneh za sporazume o prispevkih, naročila in sporazume o nepovratnih sredstvih, ki zajemajo tehnične storitve ali ukrepe, katerih ocena je posebej kompleksna;

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe.

Predlog spremembe   208

Predlog uredbe

Člen 114 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  60 koledarskih dneh za vse druge sporazume o prispevkih, naročila in sporazume o nepovratnih sredstvih, katerih plačila so odvisna od odobritve poročila ali potrdila;

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe.

Predlog spremembe   209

Predlog uredbe

Člen 114 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razen v primeru držav članic, Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada je upnik po izteku rokov iz odstavka 1 upravičen do obresti v skladu z naslednjimi pogoji:

Razen v primeru držav članic je upnik po izteku rokov iz odstavka 1 upravičen do obresti v skladu z naslednjimi pogoji:

Obrazložitev

Skupina EIB pri tem ne bi smela biti drugače obravnavana kot drugi subjekti, ki uporabljajo proračunska sredstva EU, ali upniki v Uniji. Na podlagi svojega statuta mora zagotoviti, da so njeni stroški kriti, vključitev Evropske investicijske banke (EIB) in Evropskega investicijskega sklada v to določbo pa lahko povzroči negativne odzive pri bonitetnih agencijah, kar zadeva obstoječe instrumente, kot so EFSI, mandat EIB za zunanja posojila in InnovFin.

Predlog spremembe   210

Predlog uredbe

Člen 115 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka institucija vzpostavi funkcijo notranjega revizorja, ki se izvaja v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi. Notranji revizor, ki ga imenuje institucija, je tej instituciji odgovoren za preverjanje pravilnega delovanja sistemov in postopkov za izvrševanje proračuna. Notranji revizor ne sme biti niti odredbodajalec niti računovodja.

1.  Vsaka institucija vzpostavi funkcijo notranjega revizorja, ki se izvaja v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi. Notranji revizor, ki ga imenuje institucija, je tej instituciji odgovoren za preverjanje pravilnega delovanja sistemov in postopkov za izvrševanje proračuna. Notranji revizor naloge opravlja neodvisno in ne sme biti niti odredbodajalec niti računovodja.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem letnem poročilu navede tudi kakršne koli sistemske težave, ki jih je odkrila posebna komisija, ustanovljena na podlagi člena 139, v primerih, ko poda mnenje iz člena 90.

V tem letnem poročilu navede tudi kakršne koli sistemske težave, ki jih je odkrila posebna komisija, ustanovljena na podlagi člena 90.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo).

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Notranji revizor se pri pripravi poročila osredotoči zlasti na splošno spoštovanje načela dobrega finančnega poslovodenja in zagotovi, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za stalno izboljševanje in krepitev njegove uporabe.

5.  Notranji revizor se pri pripravi poročila osredotoči zlasti na splošno spoštovanje načel dobrega finančnega poslovodenja in uspešnosti ter zagotovi, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za stalno izboljševanje in krepitev njune uporabe.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 116 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Institucija v skladu s členom 239 Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto pošlje poročilo s povzetkom, v katerem navede število in vrsto opravljenih notranjih revizij, dana priporočila ter ukrepe, sprejete glede teh priporočil.

8.  Institucija v skladu s členom 239 Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto pošlje poročilo s sporočilnim povzetkom, v katerem navede število in vrsto opravljenih notranjih revizij, dana priporočila ter ukrepe, sprejete glede teh priporočil.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 120 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 120a

 

Notranji revizijski odbori

 

1.   Vsaka institucija vzpostavi notranji revizijski odbor, katerega naloga je spremljanje kakovosti notranjega revizijskega dela in zagotavljanje, da njene službe revizijska priporočila ustrezno upoštevajo in spremljajo.

 

2.   Večina članov notranjega revizijskega odbora mora biti neodvisna od institucije.

 

3.   Dejavnosti notranjih revizijskih odborov morajo zlasti:

 

(a)   pomagati izboljšati ustreznost in učinkovitost upravljanja tveganj in notranjega nadzora;

 

(b)   spodbujati načela dobrega upravljanja in njihovo uporabo pri odločanju;

 

(c)   podpirati kakovost notranje revizije;

 

(d)   ozaveščati o nujnosti učinkovitega upravljanja tveganj in notranjega nadzora;

 

(e)   zagotoviti izvajanje priporočil notranjih in zunanjih revizij ter

 

(f)   pomagati pri vključevanju vrednot etičnega upravljanja, vključno z učinkovitimi ureditvami za boj proti goljufijam in korupciji.

 

4.   Letno poročilo notranjega revizorja iz člena 116(4) vsebuje ustrezne informacije o nalogah, operacijah, dejavnostih in rezultatih notranjega revizijskega odbora.

Obrazložitev

V skladu z Evropskim računskim sodiščem (glej odstavka 14–15 Mnenja št. 1/2017) najboljša mednarodna praksa na področju upravnih organov javnega sektorja zahteva vzpostavitev notranjega revizijskega odbora, ki ga sestavlja večina neodvisnih članov, katerih mandat zajema računovodsko poročanje, nepravilnosti in obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 121 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  financiranje, ki ni povezano s stroški zadevnih operacij in temelji na:

 

(i)   izpolnjevanju pogojev bodisi iz zakonodaje za posamezni sektor bodisi iz sklepov Komisije ali

 

(ii)   doseganju rezultatov, ki se merijo glede na predhodno določene mejnike ali s pomočjo kazalnikov uspešnosti;

Obrazložitev

Za utrditev „kulture uspešnosti“ v tej uredbi poročevalca predlagata, da si je treba na podlagi različnih prispevkov Unije najprej prizadevati doseči rezultate in nato obravnavati druga merila.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 121 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  financiranje, ki ni povezano s stroški zadevnih operacij in temelji na:

črtano

i)   izpolnjevanju pogojev bodisi iz zakonodaje za posamezni sektor bodisi iz sklepov Komisije ali

 

ii)   doseganju rezultatov, ki se merijo glede na predhodno določene mejnike ali s pomočjo kazalnikov uspešnosti;

 

Obrazložitev

Prenese se na odstavek (-a).

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 121 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil v letnem poročilu o dejavnostih iz člena 73(9) te uredbe poroča o prispevkih Unije, določenih v skladu z odstavkom 1, točkama (e) in (f) tega člena pod naslovom „Prispevek Unije v skladu s členom 121(1)(e) in (f) finančne uredbe“.

Obrazložitev

Ta določba bo okrepila nadzor proračunskega organa nad temi novimi vrstami financiranja.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 122

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 122

črtano

Navzkrižno opiranje na ocene

 

Komisija se lahko v celoti ali delno opira na ocene, ki jih je pripravila sama ali so jih pripravili drugi subjekti, vključno z donatorji, kolikor so bile te ocene pripravljene ob upoštevanju pogojev, ki ustrezajo pogojem iz te uredbe za metodo izvrševanja proračuna, ki se uporablja. Komisija za ta namen spodbuja priznavanje mednarodno sprejetih standardov ali mednarodnih dobrih praks.

 

Obrazložitev

Ta nova določba je v nasprotju z načelom dobrega finančnega poslovodenja, zato bi jo bilo treba črtati.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 123 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če revizijo, temelječo na mednarodno sprejetih standardih, ki zagotavljajo razumno zagotovilo, v zvezi z računovodskimi izkazi in poročili, v katerih je opredeljena uporaba prispevka Unije, izvede neodvisen revizor, je ta revizija osnova za splošno zagotovilo, ki je po potrebi podrobneje določeno v pravilih za posamezni sektor.

Če revizijo, temelječo na mednarodno sprejetih standardih, ki zagotavljajo razumno zagotovilo, v zvezi z računovodskimi izkazi in poročili, v katerih je opredeljena uporaba prispevka Unije, izvede neodvisen revizor in če ta prispevek Unije znaša manj kot 50 % skupnih razpoložljivih sredstev, je ta revizija lahko, če tako odloči odgovorni odredbodajalec, osnova za splošno zagotovilo, ki je po potrebi podrobneje določeno v pravilih za posamezni sektor. Izjeme se lahko dovolijo za raziskovalne ustanove.

Obrazložitev

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na revizije uvesti dodatne zaščitne ukrepe.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 123 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija in Računsko sodišče za ta namen spodbujata priznavanje mednarodno sprejetih standardov ali mednarodnih dobrih praks.

Obrazložitev

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na revizije uvesti dodatne zaščitne ukrepe.

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 123 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V čim večji meri se uporabljajo informacije, ki so že na voljo pri organu upravljanja, da se od upravičencev ne zahtevajo iste informacije več kot enkrat.

Obrazložitev

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na revizije uvesti dodatne zaščitne ukrepe.

Predlog spremembe   222

Predlog uredbe

Člen 124 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodeluje pri zaščiti finančnih interesov Unije ter kot pogoj za prejem sredstev podeli potrebne pravice in zahtevani dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in Evropskemu računskemu sodišču, po potrebi pa tudi ustreznim nacionalnim organom, da lahko celovito izvršujejo svoje pristojnosti. V primeru Evropskega urada za preprečevanje goljufij to vključuje pravico do izvajanja preiskav, vključno s preverjanjem na kraju samem in inšpekcijami.

1.  Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodeluje pri zaščiti finančnih interesov Unije ter kot pogoj za prejem sredstev podeli potrebne pravice in zahtevani dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu javnemu tožilstvu, uradu OLAF in Evropskemu računskemu sodišču, po potrebi pa tudi ustreznim nacionalnim organom, da lahko celovito izvršujejo svoje pristojnosti. V primeru urada OLAF to vključuje pravico do izvajanja preiskav, vključno s preverjanjem na kraju samem in inšpekcijami.

Predlog spremembe   223

Predlog uredbe

Člen 124 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije v okviru neposrednega ali posrednega izvrševanja, da pisno soglasje za podelitev potrebnih pravic iz odstavka 1. To vključuje obveznost za vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, da se zagotovijo enakovredne pravice.

2.  Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije v okviru neposrednega, deljenega ali posrednega izvrševanja, da pisno soglasje za podelitev potrebnih pravic iz odstavka 1. To vključuje obveznost za vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, da se zagotovijo enakovredne pravice.

Predlog spremembe   224

Predlog uredbe

Člen 125

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 125

črtano

Prerazporeditev virov na instrumente, vzpostavljene na podlagi te uredbe ali predpisov za posamezni sektor

 

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru deljenega izvrševanja, se lahko na njihovo zahtevo prerazporedijo instrumentom, vzpostavljenim na podlagi te uredbe ali predpisov za posamezni sektor. Komisija te vire izvršuje v skladu s točkami (a) do (c) člena 61(1), če je to mogoče, v korist zadevne države članice. Poleg tega se lahko viri, dodeljeni državam članicam v okviru deljenega izvrševanja, na njihovo zahtevo uporabijo za povečanje sposobnosti odzivanja na tveganja, ki jo zagotavlja Evropski sklad za strateške naložbe (v nadaljnjem besedilu: EFSI). V takih primerih se uporabljajo pravila EFSI.

 

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V sporazumih o okvirnem finančnem partnerstvu so določene oblike finančnega sodelovanja, skupni cilji sodelovanja in načela, ki urejajo takšno sodelovanje med Komisijo ter osebami in subjekti, ki izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali upravičenci. Ti sporazumi odražajo tudi obseg, v katerem se lahko Komisija opira na sisteme in postopke oseb ali subjektov, ki izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali upravičencev, vključno z revizijskimi postopki.

2.  V sporazumih o okvirnem finančnem partnerstvu so določene oblike finančnega sodelovanja, skupni cilji sodelovanja in načela, ki urejajo takšno sodelovanje med Komisijo ter osebami in subjekti, ki izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali upravičenci. Ti sporazumi tudi:

 

(a)   zagotavljajo, da je izvrševanje kakovostno, cilji Unije pa doseženi, ter

 

(b)   odražajo sisteme in postopke oseb ali subjektov, ki za dosego teh ciljev izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali upravičencev, vključno z revizijskimi postopki.

Obrazložitev

Ti dodatni zaščitni ukrepi bodo pomagali zagotoviti, da bodo imela okvirna finančna partnerstva dodano vrednost za EU.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Da se optimizirajo stroški in koristi revizij ter omogočijo usklajevanje, revizije in preverjanje, se lahko sporazumi sklenejo z osebami in subjekti, ki izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali upravičenci do nepovratnih sredstev. V primeru Evropske investicijske banke se uporablja tristranski sporazum, sklenjen s Komisijo in Evropskim računskih sodiščem.

3.  Da se optimizirajo stroški in koristi revizij ter omogočijo usklajevanje, revizije in preverjanje, se lahko sporazumi sklenejo z osebami in subjekti, ki izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali upravičenci do nepovratnih sredstev. Ti sporazumi ne omejujejo dostopa Evropskega računskega sodišča do informacij, ki so potrebne za revizijo sredstev Unije.

Obrazložitev

Sklic na tristranski sporazum iz člena 287(3) PDEU je odveč. Zaradi jasnosti bi bilo treba določiti, da sporazumi v zvezi z revizijo ali preverjanjem iz tega odstavka ne smejo ovirati dostopa Evropskega računskega sodišča do informacij, ki jih potrebuje, da lahko opravlja svoje naloge.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  trajanje partnerstva ne sme biti daljše od štirih let, razen v ustrezno utemeljenih primerih;

(c)  trajanje partnerstva ne sme biti daljše od štirih let, razen v ustrezno utemeljenih primerih, ki se jasno navedejo v letnem poročilu o dejavnostih iz člena 73(9);

Obrazložitev

Predlog spremembe krepi nadzor proračunskega organa nad temi sporazumi o partnerstvu.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  V primeru sporazuma o okvirnem finančnem partnerstvu, ki se izvaja s posebnimi nepovratnimi sredstvi, se preverjanje poslovne in finančne sposobnosti iz člena 191 izvede pred podpisom sporazuma o okvirnem finančnem partnerstvu. Komisija se lahko opre na enakovredno preverjanje finančne in poslovne sposobnosti, ki ga izvedejo drugi donatorji.

6.  V primeru sporazumov o okvirnem finančnem partnerstvu, ki se izvajajo s posebnimi nepovratnimi sredstvi, se preverjanje poslovne in finančne sposobnosti iz člena 191 izvede pred podpisom sporazuma o okvirnem finančnem partnerstvu. Le če delež, ki se krije iz proračuna Unije, znaša manj kot 50 % skupnih sredstev, se Komisija lahko opre na enakovredno preverjanje finančne in poslovne sposobnosti, ki ga izvedejo drugi donatorji.

Obrazložitev

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na preverjanje uvesti dodatne zaščitne ukrepe. Glej tudi predlog spremembe k členu 123(1), ki sta ga vložila poročevalca.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Komisija si prizadeva za harmonizacijo svojih obveznosti poročanja z obveznostmi poročanja drugih donatorjev.

črtano

Obrazložitev

Ta nova določba bi lahko ogrozila pravila o poročanju iz naslova XIII, zato bi jo bilo treba črtati.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 132 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  sta statutarni sedež subjekta in njegovo središče glavnih interesov v različnih jurisdikcijah, s čimer se izogiba svojim obveznostim, ki izhajajo iz davčnega in socialnega prava, ali katerim koli drugim pravnim obveznostim, ki veljajo v jurisdikciji njegovega središča glavnih interesov (družba „poštni nabiralnik“).

Obrazložitev

Družbe „poštni nabiralnik“ so pogosto ustanovljene z namenom izogibanja davčnim, pravnim ali socialnim obveznostim, ki veljajo v državi, v kateri je njihovo središče glavnih interesov, kar je v nasprotju s finančnimi interesi EU in namenom financiranja EU. Ta predlog spremembe temelji na predlogu, ki so ga poročevalcema podali pri nemški zvezni notarski zbornici (Bundesnotarkammer).

Predlog spremembe   231

Predlog uredbe

Člen 132 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je fizična ali pravna oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa institucije osebe ali subjekta iz člena 131(1), ali ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi z navedenimi osebami ali subjekti, v eni ali več situacij iz točk (c) do (f) odstavka 1;

(a)  je fizična ali pravna oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa institucije osebe ali subjekta iz člena 131(1), ali ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi z navedenimi osebami ali subjekti, vključno z osebami in subjekti v strukturi lastništva in nadzora ter dejanskimi lastniki, v eni ali več situacij iz točk (c) do (f) odstavka 1;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti področje uporabe glede oseb, za katere se uporabljajo razlogi za izključitev iz člena 131(1), ter uskladiti področje uporabe razlogov za preverjanje in izključitev s področjem uporabe preverjanja, ki se od finančnih institucij in drugih imenovanih nefinančnih subjektov in poklicev zahteva na podlagi direktive o preprečevanju pranja denarja 849/2015, ter s področjem uporabe Uredbe št. 2580/2001 o omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu.

Predlog spremembe   232

Predlog uredbe

Člen 133 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o fizičnih ali pravnih osebah, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa udeleženca ali imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi s tem udeležencem, in ustrezna dokazila, da nobena od teh oseb ni v kateri od situacij za izključitev iz točk (c) do (f) člena 132(1);

(b)  informacije o fizičnih ali pravnih osebah, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa udeleženca ali imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi s tem udeležencem, vključno z osebami in subjekti v strukturi lastništva in nadzora ter dejanskimi lastniki, in ustrezna dokazila, da nobena od teh oseb ni v kateri od situacij za izključitev iz točk (c) do (f) člena 132(1);

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti področje uporabe glede oseb, za katere se uporabljajo razlogi za izključitev iz člena 131(1), ter uskladiti področje uporabe razlogov za preverjanje in izključitev s področjem uporabe preverjanja, ki se od finančnih institucij in drugih imenovanih nefinančnih subjektov in poklicev zahteva na podlagi direktive o preprečevanju pranja denarja 849/2015, ter s področjem uporabe Uredbe št. 2580/2001 o omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu.

Predlog spremembe   233

Predlog uredbe

Člen 142 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V okviru deljenega izvrševanja se vse uradne izmenjave informacij med državami članicami in Komisijo opravijo na načine, opredeljene v pravilih za posamezni sektor. Ta pravila zagotavljajo interoperabilnost zbranih ali drugače prejetih in posredovanih podatkov pri upravljanju proračuna.

2.  V okviru deljenega izvrševanja se vse uradne izmenjave informacij med državami članicami in Komisijo opravijo na načine, opredeljene v pravilih za posamezni sektor. Ta pravila zagotavljajo interoperabilnost zbranih ali drugače prejetih in posredovanih podatkov pri izvrševanju proračuna.

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 142 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri izvajanju e-Uprave.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi tretji odstavek člena 95 Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 144 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri izvajanju tega odstavka.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi drugi pododstavek člena 111 Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 147 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razen za naročila nizke vrednosti in nepovratna sredstva nizke vrednosti lahko odgovorni odredbodajalec, če je ustrezno in na podlagi analize tveganj, zahteva predložitev jamstva s strani:

1.  Razen za naročila nizke vrednosti in nepovratna sredstva nizke vrednosti lahko odgovorni odredbodajalec, če je ustrezno in na podlagi svoje analize tveganj, zahteva predložitev jamstva s strani:

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da mora odgovorni odredbodajalec ukrepati na podlagi lastne analize tveganj.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 148 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Garancija velja dovolj dolgo, da se lahko unovči.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi stavek iz člena 206(2) pravil uporabe finančne uredbe, ki ga je Komisija izpustila.

Predlog spremembe   238

Predlog uredbe

Člen 149 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izbira subjektov in oseb, ki izvršujejo sredstva Unije ali proračunska jamstva v skladu s točko (c) člena 61(1), je pregledna, temelji na naravi ukrepov in ne povzroča nasprotja interesov. Za subjekte iz točk (ii), (v), (vi) in (vii) člena 61(1)(c) se pri izbiri ustrezno upošteva tudi njihova poslovna in finančna sposobnost.

Izbira subjektov in oseb, ki so jim poverjene naloge izvrševanja proračuna, vključno z izvrševanjem proračunskih jamstev v skladu s točko (c) člena 61(1), je pregledna, temelji na naravi ukrepov in ne povzroča nasprotja interesov. Za subjekte iz točk (ii), (v), (vi) in (vii) člena 61(1)(c) se pri izbiri ustrezno upošteva tudi njihova poslovna in finančna sposobnost.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi besedilo iz člena 60(1) Uredbe št. 966/2012.

Predlog spremembe   239

Predlog uredbe

Člen 149 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Subjekti in osebe, ki izvršujejo sredstva Unije ali proračunska jamstva v skladu s točko (c) člena 61(1), spoštujejo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. Če Komisija vzpostavi sporazume o finančnih partnerstvih v skladu s členom 126, se navedena načela podrobneje opišejo v takšnih sporazumih.

2.  Subjekti in osebe, ki so jim poverjene naloge izvrševanja proračuna, vključno z izvrševanjem proračunskih jamstev v skladu s točko (c) člena 61(1), spoštujejo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. Če Komisija vzpostavi sporazume o finančnih partnerstvih v skladu s členom 126, se navedena načela podrobneje opišejo v takšnih sporazumih.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi besedilo iz člena 60(1) Uredbe št. 966/2012.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 149 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Subjekti in osebe, ki so jim bile v skladu s točko (c) člena 61(1) poverjene naloge, povezane z izvrševanjem proračuna, pri opravljanju teh nalog preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti in goljufije ter o njih obveščajo Komisijo. V ta namen v skladu z načelom sorazmernosti izvajajo predhodne in naknadne kontrole, ki po potrebi vključujejo na kraju samem izvedene preglede reprezentativnih in/ali na tveganju temelječih vzorcev transakcij, s čimer zagotavljajo, da se ukrepi, ki se financirajo iz proračuna, izvajajo učinkovito in pravilno. Poleg tega izterjajo nepravilno plačane zneske, preprečijo dostop do sredstev Unije ali izrečejo denarne kazni in po potrebi v zvezi s tem začnejo pravni postopek.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi člen 60(3) Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala.

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 149 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  uporabljajo ustrezna pravila in postopke za zagotavljanje financiranja tretjim osebam, tudi ustrezne revizijske postopke, pravila za izterjavo nepravilno plačanih sredstev in pravila za izključitev iz dostopa do financiranja;

(d)  uporabljajo ustrezna pravila in postopke za zagotavljanje financiranja tretjim osebam, tudi pregledne, nediskriminatorne, učinkovite in uspešne revizijske postopke, pravila za izterjavo nepravilno plačanih sredstev in pravila za izključitev iz dostopa do financiranja;

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 149 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega lahko Komisija v dogovoru s subjekti ali osebami oceni druga pravila in postopke, kot so prakse stroškovnega računovodstva za upravne stroške subjektov. Komisija lahko na podlagi rezultatov te ocene odloči, da se bo oprla na navedena pravila in postopke.

Poleg tega lahko Komisija v dogovoru s subjekti ali osebami oceni druga pravila in postopke, kot so prakse stroškovnega računovodstva za upravne stroške subjektov. Komisija lahko na podlagi rezultatov te ocene odloči, da se bo oprla na navedena pravila in postopke. Letno poročilo o dejavnostih iz člena 73(9) vsebuje informacije o vseh tovrstnih odločitvah.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 149 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če ti subjekti ali osebe le delno izpolnjujejo zahteve iz odstavka 4, Komisija sprejme ustrezne nadzorne ukrepe za zagotovitev zaščite finančnih interesov Unije. Ti ukrepi se določijo v ustreznih sporazumih.

5.  Če ti subjekti ali osebe le delno izpolnjujejo zahteve iz odstavka 4, Komisija sprejme ustrezne nadzorne ukrepe za zagotovitev zaščite finančnih interesov Unije. Ti ukrepi se določijo v ustreznih sporazumih. Letno poročilo o dejavnostih iz člena 73(9) vsebuje informacije o vseh tovrstnih ukrepih.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 150 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti iz tega odstavka ne posegajo v sporazume, sklenjene s skupino EIB, mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami. Kar zadeva izjavo o upravljanju, taki sporazumi vključujejo najmanj obveznost, da ti subjekti Komisiji vsako leto predložijo izjavo, s katero potrdijo, da je bil v zadevnem proračunskem letu prispevek Unije porabljen in obračunan v skladu z zahtevami iz odstavkov 3 in 4 člena 149 ter z obveznostmi, določenimi v takih sporazumih. Takšna izjava je lahko vključena v končno poročilo, če je izvedeni ukrep omejen na 18 mesecev.

Obveznosti iz tega odstavka ne posegajo v sporazume, sklenjene z EIB, Evropskim investicijskim skladom, mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami. Kar zadeva izjavo o upravljanju, taki sporazumi vključujejo najmanj obveznost, da ti subjekti Komisiji vsako leto predložijo izjavo, s katero potrdijo, da je bil v zadevnem proračunskem letu prispevek Unije porabljen in obračunan v skladu z zahtevami iz odstavkov 3 in 4 člena 149 ter z obveznostmi, določenimi v takih sporazumih. Takšna izjava je lahko vključena v končno poročilo, če je izvedeni ukrep omejen na 18 mesecev.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 61(1)(c)(iii), ki sta ga podala poročevalca.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 150 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Vsi sporazumi o prispevkih, sporazumi o financiranju in sporazumi o jamstvu se posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu na njuno zahtevo.

6.  Vsi sporazumi o prispevkih, sporazumi o financiranju in sporazumi o jamstvu se posredujejo v letnem poročilu o dejavnostih iz člena 73(9).

Predlog spremembe   246

Predlog uredbe

Člen 151 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 151a

 

Posredno izvrševanje z organizacijami držav članic

 

1.  organizacije držav članic pomeni subjekte, navedene v točkah (v) do (vii) člena 61(1)(c), če:

 

(i)   jih države članice poverijo za opravljanje javnih storitev na področju mednarodnega razvoja in sodelovanja ter so v državah članicah ustanovljeni v skladu z zasebnim ali javnim pravom;

 

(ii)  so bili njihovi sistemi in postopki, ki so prilagojeni posebnim pravnim in operacijskim okvirom mednarodnega razvoja in sodelovanja, pozitivno ocenjeni v skladu z določbami člena 149(4).

 

2.   V okviru posrednega izvrševanja z organizacijami držav članic se Komisija opira na sisteme in postopke organizacij držav članic, ki so bili pozitivno ocenjeni v skladu z določbami člena 149(4), ali na katere koli dodatne sisteme in postopke, ki presegajo področje uporabe ocene iz tega člena, in so bili ustrezno vzpostavljeni ter se uporabljajo pod nadzorom zadevnih držav članic, na primer struktura stroškov organizacij držav članic. Tako navzkrižno opiranje se uporablja zlasti a ne izključno za sisteme in postopke iz člena 123.

 

3.   V sporazumih o okvirnem finančnem partnerstvu, sklenjenih z organizacijami držav članic v skladu s členom 126, so še dodatno obrazloženi obseg in načini navzkrižnega opiranja na sisteme in postopke organizacij držav članic.

Obrazložitev

Poročevalca predlagata dodaten člen v naslovu o posrednem izvrševanju zaradi priznavanja posebnosti dejavnosti organizacij držav članic na področju zunanje pomoči EU.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 153 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se finančni instrument izvaja v okviru mehanizma kombiniranja, se uporablja naslov X.

2.  Če se finančni instrument izvaja v okviru mehanizma kombiniranja in znaša več kot 50 % skupnih sredstev, se naslov X uporablja za celotno operacijo.

Obrazložitev

Poročevalca se sicer strinjata s poenostavitvijo kot splošnim ciljem, ki se skriva za to novo določbo, a hkrati bi bilo treba preprečiti položaj, ko bi celotno operacijo kombiniranja urejala pravila za finančne instrumente, čeprav predstavljajo le majhen delež sredstev.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 153 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če se nepovratna sredstva izvršujejo v okviru mehanizma kombiniranja in znašajo več kot 50 % skupnih sredstev, se naslov VIII uporablja za celotno operacijo.

Obrazložitev

Poročevalca se sicer strinjata s poenostavitvijo kot splošnim ciljem, ki se skriva za to novo določbo, a hkrati bi bilo treba preprečiti položaj, ko bi celotno operacijo kombiniranja urejala pravila za finančne instrumente, čeprav predstavljajo le majhen delež sredstev.

Predlog spremembe   249

Predlog uredbe

Člen 153 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za finančne instrumente v okviru mehanizmov kombiniranja se točka (h) člena 202(1) šteje za izpolnjeno, če se predhodna ocena izvede pred vzpostavitvijo zadevnega mehanizma kombiniranja.

3.  Za finančne instrumente v okviru mehanizmov kombiniranja se točka (h) člena 202(1) šteje za izpolnjeno, če se ocena učinka izvede pred vzpostavitvijo zadevnega mehanizma kombiniranja.

Obrazložitev

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32.

Predlog spremembe   250

Predlog uredbe

Člen 174 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nepovratna sredstva so neposredni finančni prispevki v obliki donacij iz proračuna za financiranje:

Nepovratna sredstva se dodelijo za financiranje:

Obrazložitev

Zaradi doslednosti se del tega odstavka premakne k členu 2 (opredelitve).

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar koli je možno in ustrezno, se pavšalni zneski, stroški na enoto ali pavšalne stopnje določijo na tak način, da se izplačajo po doseganju konkretnih rezultatov.

2.  Kadar koli je možno in ustrezno, se pavšalni zneski, stroški na enoto ali pavšalne stopnje določijo na tak način, da se izplačajo po doseganju konkretnih rezultatov in izidov, pod pogojem, da so bili sprejeti primerni ukrepi za zagotovitev ustreznosti posameznih zneskov glede na zahtevane rezultate.

Obrazložitev

Dodaten zaščitni ukrep.

Predlog spremembe   252

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija in upravičenec se pogajata o natančnih merilih za zahtevane rezultate, navede pa se jih v sporazumu o nepovratnih sredstvih za vsak primer posebej in ob upoštevanju okoliščin.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če ni v temeljnem aktu drugače določeno, uporabo pavšalnih zneskov, stroškov na enoto in financiranja po pavšalni stopnji odobri odgovorni odredbodajalec, ki deluje v skladu z vnaprej določenimi postopki, vzpostavljenimi v posamezni instituciji.

3.  Če ni v temeljnem aktu drugače določeno, uporabo pavšalnih zneskov, stroškov na enoto in financiranja po pavšalni stopnji odobri odgovorni odredbodajalec, ki deluje v skladu z vnaprej določenimi postopki, vzpostavljenimi v posamezni instituciji. Odgovorni odredbodajalec o vsaki tovrstni odobritvi poroča v svojem letnem poročilu o dejavnostih iz člena 73(9).

Predlog spremembe   254

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je mogoče, osnovne pogoje za sprožitev plačila, po potrebi vključno z doseganjem rezultatov;

(d)  če je mogoče, osnovne pogoje za sprožitev plačila, po potrebi vključno z doseganjem rezultatov in izidov;

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  opis pogojev za zagotavljanje spoštovanja načela dobrega finančnega poslovodenja in razumnega izpolnjevanja načela sofinanciranja;

(e)  opis pogojev za zagotavljanje spoštovanja načela dobrega finančnega poslovodenja in razumnega izpolnjevanja načel sofinanciranja ter neprofitnosti;

Obrazložitev

Načelo neprofitnosti bi bilo treba ponovno vnesti kot eno splošnih načel, ki se uporabljajo za nepovratna sredstva.

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Odgovorni odredbodajalec lahko odobri ali naloži financiranje posrednih stroškov upravičenca v obliki financiranja po pavšalni stopnji, in sicer do največ 7 % skupnih upravičenih neposrednih stroškov za ukrep. Višja pavšalna stopnja se lahko odobri z obrazloženim sklepom Komisije.

6.  Odgovorni odredbodajalec lahko odobri ali naloži financiranje posrednih stroškov upravičenca v obliki financiranja po pavšalni stopnji, in sicer do največ 7 % skupnih upravičenih neposrednih stroškov za ukrep. Višja pavšalna stopnja se lahko odobri z obrazloženim sklepom Komisije. Odgovorni odredbodajalec o vsaki tovrstni odločitvi, odobreni pavšalni stopnji, zadevnih zneskih in razlogih, ki so privedli do take odločitve, poroča v svojem letnem poročilu o dejavnostih iz člena 73(9).

Obrazložitev

Proračunski organ bo na podlagi predloga spremembe lahko nadzoroval, kako odredbodajalci uporabljajo to izjemo.

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Upravičenci lahko za delo, ki so ga opravili prostovoljci v okviru ukrepa ali programa dela, na podlagi stroškov na enoto, odobrenih v skladu z odstavki 1 do 6, prijavijo stroške za osebje.

8.  Upravičenci lahko za delo, ki so ga opravili prostovoljci v okviru ukrepa ali programa dela, na podlagi stroškov na enoto, odobrenih v skladu z odstavki 1 do 6, v okviru računovodske postavke prijavijo stroške za osebje.

Obrazložitev

V skladu s konceptom prostovoljstva delo, ki ga opravljajo prostovoljci, ni plačano. V izogib morebitnemu napačnemu razumevanju bi zato bilo treba pojasniti, da je ta izjava računovodski instrument in ne implicira plačila prostovoljskega dela. Predlog spremembe temelji na predlogu, ki so ga poročevalcema podali pri nemškem združenju organizacij socialnega varstva (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 176 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri odobritvi enkratnih pavšalnih zneskov odgovorni odredbodajalec izpolnjuje določbe iz člena 175.

3.  Pri odobritvi enkratnih pavšalnih zneskov odgovorni odredbodajalec izpolnjuje določbe iz člena 175 ter veljavna pravila o sofinanciranju, zlasti v zvezi z najvišjo stopnjo sofinanciranja za posamezne ukrepe ali program dela.

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 177 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Višina pavšalnih zneskov, stroškov na enoto in financiranja po pavšalni stopnji, določena vnaprej z uporabo metode, ki sta jo odobrila odgovorni odredbodajalec ali Komisija v skladu s členom 175, se ne izpodbijajo z naknadnimi kontrolami, brez poseganja v pravico odgovornega odredbodajalca, da zniža nepovratna sredstva v skladu z odstavkom 4 člena 127. Če se pavšalni zneski, stroški na enoto ali pavšalne stopnje izračunajo na podlagi običajne prakse stroškovnega računovodstva upravičenca, se uporabi odstavek 2 člena 179.

Višina pavšalnih zneskov, stroškov na enoto in financiranja po pavšalni stopnji, določena vnaprej z uporabo metode, ki sta jo odobrila odgovorni odredbodajalec ali Komisija v skladu s členom 175, se z naknadnimi kontrolami izpodbijajo samo v primeru razumnega dvoma, brez poseganja v pravico odgovornega odredbodajalca, da zniža nepovratna sredstva v skladu z odstavkom 4 člena 127. Če se pavšalni zneski, stroški na enoto ali pavšalne stopnje izračunajo na podlagi običajne prakse stroškovnega računovodstva upravičenca, se uporabi odstavek 2 člena 179.

Predlog spremembe   260

Predlog uredbe

Člen 177 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pogostost in področje uporabe pregledov in kontrol sta lahko med drugim odvisna od posebnega tveganja, ki ga pomeni zadevni upravičenec. To tveganje se med drugim oceni na podlagi nepravilnosti iz preteklosti, ki jih je mogoče pripisati temu upravičencu in so imele pomemben učinek na nepovratna sredstva, dodeljena upravičencu pod podobnimi pogoji.

Obrazložitev

Pregledi in kontrole bi morali biti bolj osredotočeni na upravičence, ki pomenijo večje tveganje za proračun Unije. Pregledi in kontrole na podlagi tveganja bi EU omogočili, da bi več svojih sredstev porabila za konkretne ukrepe namesto za administracijo.

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 178 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Metoda za določanje pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, osnovni podatki in izračunani zneski se redno ocenjujejo in po potrebi prilagodijo v skladu s členom 175.

Metoda za določanje pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, osnovni podatki in izračunani zneski, pa tudi ustreznost teh zneskov glede na dosežene rezultate se redno in najmanj vsaki dve leti ocenjujejo in po potrebi prilagodijo v skladu s členom 175.

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 180 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če ocenjeni upravičeni stroški vključujejo stroške za delo prostovoljcev iz odstavka 8 člena 175, nepovratna sredstva ne smejo preseči ocenjenih upravičenih stroškov, razen stroškov za delo prostovoljcev.

(b)  če ocenjeni upravičeni stroški vključujejo stroške za delo prostovoljcev iz odstavka 8 člena 175, nepovratna sredstva ne smejo preseči ocenjenih upravičenih stroškov, razen stroškov za delo prostovoljcev, oziroma 75 % skupnih ocenjenih upravičenih stroškov, odvisno od tega, kateri znesek je nižji.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti, da bi majhen stvarni prispevek privedel do tega, da bi dejanska stopnja sofinanciranja znašala skoraj 100 %.

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 182 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  neprofitnosti.

Obrazložitev

Glej obrazložitev za člen 182 a (novo).

Predlog spremembe   264

Predlog uredbe

Člen 183 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je delovni program, ki ga je treba objaviti pred njegovo izvedbo.

Predlog spremembe   265

Predlog uredbe

Člen 183 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsa nepovratna sredstva, dodeljena med proračunskim letom, se objavijo v skladu z odstavki 1 do 4 člena 36.

2.  Vsa nepovratna sredstva, dodeljena med proračunskim letom, se objavijo v skladu z odstavki 1 do 4 člena 36. Poleg tega vse institucije Unije, ki izvajajo javna naročila, na svojih spletnih mestih objavljajo jasna pravila v zvezi z nabavo, izdatki in spremljanjem ter dodeljenimi naročili, vključno z njihovo vrednostjo.

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 183 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija po objavi iz odstavkov 1 in 2 Evropskemu parlamentu in Svetu na zahtevo pošlje poročilo o:

3.  Komisija po objavi iz odstavkov 1 in 2 poročilo objavi in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu:

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 183 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  povprečnem trajanju postopka od datuma zaključka razpisa za zbiranje predlogov do dodelitve nepovratnih sredstev;

(c)  povprečnem trajanju postopka od datuma zaključka razpisa za zbiranje predlogov do dodelitve nepovratnih sredstev, pa tudi o trajanju najpočasnejšega in najhitrejšega postopka;

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 183 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  nepovratnih sredstvih, ki so bila v skladu s točko (g) člena 188 dodeljena EIB ali Evropskemu investicijskemu skladu;

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 183 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  operacijah kombiniranja v skladu s členom 153, ki vključujejo nepovratna sredstva.

Predlog spremembe   270

Predlog uredbe

Člen 184 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kot izjema od odstavka 1 se lahko zunanji ukrep v celoti financira iz nepovratnih sredstev samo, kadar je to nujno za njegovo izvedbo. V takem primeru je treba v sklepu o dodelitvi to utemeljiti.

3.  Kot izjema od odstavka 1 se lahko zunanji ukrep, ki ga izvede partner Unije, ki (po predhodni oceni) dokaže skladnost s pravili in zahtevami Evropske komisije, v celoti financira iz nepovratnih sredstev samo, kadar je to nujno za njegovo izvedbo. V takem primeru je treba v sklepu o dodelitvi to utemeljiti.

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 185 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Načelo nekumulativnega dodeljevanja in preprečevanja dvojnega financiranja

Načelo nekumulativnega dodeljevanja in prepovedi dvojnega financiranja

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe.

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 185 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrep, za katerega se lahko odobrijo nepovratna sredstva iz proračuna, mora biti jasno opredeljen. Nobenega ukrepa ni mogoče razdeliti na različne ukrepe, da bi se izognili finančnim pravilom iz te uredbe.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi člen 176 pravil uporabe finančne uredbe.

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 185 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odstavki 1, 2 in 3 se ne uporabljajo za:

4.  Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za:

Obrazložitev

Glede prepovedi dvojnega financiranja ne bi smelo biti izjem.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 186 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v primeru izjemne nujnosti ukrepov iz točk (a) ali (b) člena 188, v katerem bi bilo pravočasno posredovanje Unije zelo pomembno. V teh primerih so stroški, ki jih je imel upravičenec pred datumom vložitve vloge, upravičeni do financiranja Unije pod naslednjima pogojema:

(b)  v primeru izjemne nujnosti ukrepov iz točke (a) člena 188, v katerem bi bilo pravočasno posredovanje Unije zelo pomembno. V teh primerih so stroški, ki jih je imel upravičenec pred datumom vložitve vloge, upravičeni do financiranja Unije pod naslednjima pogojema:

Obrazložitev

Odstopanje od načela neretroaktivnosti bi bilo treba strogo omejiti na humanitarno pomoč in z njo povezane primere.

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 186 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil o vsakem takšnem primeru poroča v okviru naslova „Odstopanja od načela neretroaktivnosti v skladu s členom 186 finančne uredbe“ letnega poročila o dejavnostih iz člena 73(9).

Predlog spremembe   276

Predlog uredbe

Člen 186 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V primeru nepovratnih sredstev za poslovanje se sporazum o nepovratnih sredstvih podpiše v šestih mesecih od začetka proračunskega leta upravičenca. Upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati niti preden je bila vložena vloga za nepovratna sredstva niti pred začetkom proračunskega leta upravičenca.

4.  V primeru nepovratnih sredstev za poslovanje se sporazum o nepovratnih sredstvih podpiše v treh mesecih od začetka proračunskega leta upravičenca. Upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati niti preden je bila vložena vloga za nepovratna sredstva niti pred začetkom proračunskega leta upravičenca. Prvi obrok se upravičencu izplača v dveh mesecih od podpisa sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Obrazložitev

Čas za podpis sporazumov o nepovratnih sredstvih s strani Komisije bi se moral skrajšati s šestih mesecev na tri mesece od začetka proračunskega leta upravičenca. To bi Komisiji omogočilo, da poveča učinkovitost pri ciklu priprave programov. S tem bi se tudi izognili ogrožanju finančne sposobnosti organizacij civilne družbe, zlasti najmanjših. V primeru šestih mesecev za podpis sporazumov in dodatnih treh mesecev za plačilo prvega obroka se mora večina organizacij civilne družbe zanašati na bančna posojila.

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 186 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 186a

 

Načelo neprofitnosti

 

1.   Nepovratna sredstva ne smejo imeti namena ali učinka ustvarjanja dobička v okviru ukrepa ali programa dela upravičenca (v nadaljnjem besedilu: načelo neprofitnosti).

 

2.   Dobiček se opredeli kot presežek prejemkov glede na upravičene stroške, ki jih je upravičenec imel ob predložitvi zahtevka za plačilo razlike.

 

3.   Prejemki iz odstavka 2 so omejeni na prihodke iz ukrepa ali programa dela ter na finančne prispevke, ki so jih donatorji posebej namenili za financiranje upravičenih stroškov.

 

V primeru nepovratnih sredstev za poslovanje se zneski, namenjeni za ustvarjanje rezerv, ne upoštevajo pri preverjanju skladnosti z načelom neprofitnosti.

 

4.   Odstavek 1 se ne uporablja za:

 

(a)   ukrepe, katerih namen je okrepiti finančne sposobnosti upravičenca, ali ukrepe za ustvarjanje prihodkov, da se zagotovi njihova kontinuiteta po izteku obdobja financiranja Unije, določenega v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev ali sporazumu o nepovratnih sredstvih;

 

(b)   štipendije za študij, raziskovanje ali usposabljanje, plačane fizičnim osebam;

 

(c)   drugo neposredno pomoč, plačano fizičnim osebam, ki jo najbolj potrebujejo, kot so brezposelne osebe in begunci;

 

(d)   nepovratna sredstva, ki temeljijo na pavšalnih stopnjah in/ali pavšalnih zneskih in/ali stroških na enoto, če izpolnjujejo pogoje iz člena 175;

 

(e)   nepovratna sredstva nizke vrednosti.

 

5.   Če se ustvari dobiček, ima Komisija pravico izterjati odstotek dobička, ki ustreza prispevku Unije k upravičenim stroškom, ki jih je upravičenec dejansko imel z izvajanjem ukrepa ali programa dela.

 

Z odstopanjem od tega člena lahko evropska politična fundacija v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, če njeni prihodki na koncu finančnega leta, za katero je stranka prejela nepovratna sredstva za poslovanje, presegajo odhodke, del tega presežka v višini največ 25 % celotnih prihodkov tistega leta prenese v naslednje leto pod pogojem, da bo porabljen pred koncem prvega četrtletja tega naslednjega leta.

Obrazložitev

Načelo neprofitnosti za nepovratna sredstva je ključno načelo pri upravljanju javnih financ. Komisija meni, da bi bilo treba za financiranje projektov, ki ustvarjajo prihodek, v prvi meri uporabljati finančne instrumente in ne nepovratna sredstva, zato je treba ohraniti to načelo v zvezi z nepovratnimi sredstvi.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 187 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ureditve za financiranje Unije, predvsem v obliki nepovratnih sredstev;

(c)  ureditve za financiranje Unije, pri čemer se navedejo vse vrste prispevkov Unije, predvsem v obliki nepovratnih sredstev;

Predlog spremembe   279

Predlog uredbe

Člen 187 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  za obveščanje vseh vložnikov o izidu ocenjevanja njihove vloge največ šest mesecev od zadnjega dne za predložitev celovitih predlogov;

(a)  za obveščanje vseh vložnikov o izidu ocenjevanja njihove vloge največ tri mesece od zadnjega dne za predložitev celovitih predlogov;

Predlog spremembe   280

Predlog uredbe

Člen 187 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  za podpis sporazuma o nepovratnih sredstvih z vložniki največ tri mesece od dneva obvestila vložnikov, da so uspeli.

(b)  za podpis sporazuma o nepovratnih sredstvih z vložniki največ en mesec od dneva obvestila vložnikov, da so uspeli.

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 187 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil v svojem letnem poročilu o dejavnostih poroča o povprečnem času, porabljenem za obveščanje vložnikov in podpisovanje sporazumov o nepovratnih sredstvih. V primeru prekoračitve obdobij iz prvega pododstavka odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil navede razloge in predlaga popravne ukrepe, kadar prekoračitev ni ustrezno utemeljena v skladu s drugim pododstavkom.

Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil v svojem letnem poročilu o dejavnostih poroča o povprečnem času, porabljenem za obveščanje vložnikov in podpisovanje sporazumov o nepovratnih sredstvih, pa tudi o najdaljšem oziroma najkrajšem obdobju. V primeru prekoračitve obdobij iz prvega pododstavka odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil navede razloge in predlaga popravne ukrepe, kadar prekoračitev ni ustrezno utemeljena v skladu s drugim pododstavkom.

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 188 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  organom, ki imajo pravni ali dejanski monopol, ali organom, ki jih imenujejo države članice in spadajo v njihovo pristojnost, če so te države članice pravno ali dejansko v monopolnem položaju;

črtano

Obrazložitev

Komisija v svojem predlogu predvideva možnost, da se neposredna nepovratna sredstva v primeru dejanskega ali pravnega monopola dodelijo tudi subjektom, ki jih pooblastijo države članice, ali neposrednim upravičencem, izbranim na podlagi njihovih tehničnih sposobnosti. Poročevalca nista dovolj prepričana, da je tveganje razširitve nepovratnih sredstev brez razpisa za zbiranje predlogov v tem primeru upravičeno.

Predlog spremembe   283

Predlog uredbe

Člen 188 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Institucije in organi Unije ali države članice izjeme iz točke (c) in (f) prvega pododstavka razlagajo in uporabljajo restriktivno.

Predlog spremembe   284

Predlog uredbe

Člen 188 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Institucije in organi Unije ali države članice jasno določijo časovni okvir in obseg uporabe za izjeme iz točke (c) in (f) prvega pododstavka.

Predlog spremembe   285

Predlog uredbe

Člen 189 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvi pododstavek se ne uporablja za javne organe in mednarodne organizacije iz člena 151;

Prvi pododstavek se ne uporablja za javne organe, organizacije države članice in mednarodne organizacije iz člena 151;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 151a (novo).

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 189 – odstavek 1 – točka e – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)   opis ukrepa ali programa dela in načrt proračuna, ki, če je to mogoče:

(e)   opis ukrepa ali programa dela in načrt proračuna, ki:

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 189 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vložnik navede vire in zneske financiranja Unije, ki jih je prejel ali za katera je zaprosil, za isti ukrep, del ukrepa ali za njegovo izvajanje v istem proračunskem letu, kot tudi vsa druga sredstva za isti ukrep, ki jih je prejel ali za katera je zaprosil.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi stavek iz člena 196(4) pravil uporabe finančne uredbe,

Predlog spremembe   288

Predlog uredbe

Člen 191 – odstavek 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  Organizacije države članice;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 151a (novo).

Predlog spremembe   289

Predlog uredbe

Člen 191 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Odgovorni odredbodajalec lahko glede na oceno tveganja opusti dolžnost preverjanja poslovne sposobnosti javnih organov ali mednarodnih organizacij.

6.  Odgovorni odredbodajalec lahko glede na oceno tveganja opusti dolžnost preverjanja poslovne sposobnosti javnih organov, organizacij države članice ali mednarodnih organizacij.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 151a (novo).

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 192 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  njihovo oceno.

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 200 – odstavek 5 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po objavi Evropskemu parlamentu in Svetu na zahtevo pošlje poročilo o:

Komisija po objavi Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo o:

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 201 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Unija lahko vzpostavi finančne instrumente ali zagotovi proračunska jamstva oziroma finančno pomoč iz splošnega proračuna s temeljnim aktom.

1.  Da bi dosegla svoje cilje, lahko Unija vzpostavi finančne instrumente ali zagotovi proračunska jamstva oziroma finančno pomoč iz splošnega proračuna s temeljnim aktom, če se izkaže, da je to najboljši način za uresničitev ciljev Unije. Finančni instrumenti dopolnjujejo druge oblike proračunskih posegov.

Predlog spremembe   293

Predlog uredbe

Člen 201 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Računsko sodišče ima popoln dostop do vseh informacij v zvezi s finančnimi instrumenti, proračunskimi jamstvi in finančno pomočjo, vključno s pregledi na kraju samem.

 

Če ni v temeljnem aktu določeno drugače, se šteje, da je Računsko sodišče zunanji revizor, pristojen za projekte in programe, podprte s finančnimi instrumenti, proračunskim jamstvom ali finančno pomočjo.

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Finančni instrumenti se uporabljajo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, nediskriminacije, enakega obravnavanja in subsidiarnosti, v skladu s svojimi cilji in v obdobju veljavnosti, če je določeno v temeljnih aktih teh finančnih instrumentov.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi člen 140(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala.

Predlog spremembe   295

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dosegajo učinek vzvoda ali multiplikacijski učinek, s tem da mobilizirajo svetovne naložbe, ki presegajo vrednost prispevka ali jamstva Unije. Ciljni razpon vrednosti za učinek vzvoda in multiplikacijski učinek temelji na predhodnem ocenjevanju ustreznega finančnega instrumenta ali proračunskega jamstva;

(d)  dosegajo učinek vzvoda ali multiplikacijski učinek, s tem da mobilizirajo svetovne naložbe, ki presegajo vrednost prispevka ali jamstva Unije. Ciljni razpon vrednosti za učinek vzvoda in multiplikacijski učinek temelji na oceni učinka ustreznega finančnega instrumenta ali proračunskega jamstva;

Obrazložitev

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32.

Predlog spremembe   296

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  določajo, da je plačilo izvajalskim organom ali partnerjem, ki sodelujejo pri izvajanju, odvisno od kakovosti izvedbe. Provizije, ki so odvisne od kakovosti izvedbe, vključujejo upravne provizije za nagrajevanje subjektov ali nasprotnih strank za delo, ki so ga opravili pri izvrševanju finančnega instrumenta ali proračunskega jamstva in, kadar je to primerno, spodbude, povezane s politiko, ki spodbujajo uresničevanje ciljev politike ali finančno uspešnost finančnega instrumenta oziroma proračunskega jamstva. Izredni odhodki se lahko povrnejo;

(g)  določajo, da je plačilo izvajalskim organom ali partnerjem, ki sodelujejo pri izvajanju, odvisno od kakovosti izvedbe. Provizije, ki so odvisne od kakovosti izvedbe, vključujejo upravne provizije za nagrajevanje subjektov ali partnerjev za delo, ki so ga opravili pri izvrševanju finančnega instrumenta ali proračunskega jamstva, izračunane na podlagi dejansko prenesenih sredstev, in, kadar je to primerno, spodbude, povezane s politiko, ki spodbujajo uresničevanje ciljev politike ali finančno uspešnost finančnega instrumenta oziroma proračunskega jamstva. Izredni odhodki se lahko v ustrezno utemeljenih primerih povrnejo;

Predlog spremembe   297

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  dogovore in merila uspešnosti je treba dobro zasnovati in previdno izvajati; Komisija ne dovoli, da se upravne takse izračunajo kot odstotek skupnega prispevka Unije, za katerega so bile prevzete obveznosti, vključno z nevpoklicanimi proračunskimi obveznostmi.

Predlog spremembe   298

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  temeljijo na predhodnih ocenah, izvedenih posamično ali kot del programa, v skladu s členom 32. Predhodna ocena vsebuje pojasnila glede izbire vrste finančne operacije, ob upoštevanju ciljev politike ter s tem povezanih finančnih tveganj in prihrankov za proračun Unije.

(h)  temeljijo na ocenah učinka, izvedenih posamično ali kot del programa, v skladu s členom 32. Ocena učinka vsebuje pojasnila glede izbire vrste finančne operacije, ob upoštevanju ciljev politike ter s tem povezanih finančnih tveganj in prihrankov za proračun Unije. Te ocene se pregledajo in posodobijo, da bi se upošteval učinek večjih družbeno-ekonomskih sprememb na osnovno načelo posameznega instrumenta ali jamstva.

Obrazložitev

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32.

Predlog spremembe   299

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po koncu obdobja izvrševanja finančnega instrumenta ali proračunskega jamstva se vsak dolgovani znesek iz proračuna Unije vrne v proračun;

(b)  po koncu obdobja izvrševanja finančnega instrumenta ali proračunskega jamstva in ob upoštevanju narave tega finančnega instrumenta ali proračunskega jamstva se morebitni dolgovani zneski iz proračuna Unije vrnejo v proračun;

Obrazložitev

Pri shemah porazdelitve tveganja v portfelju bi bilo treba upoštevati tudi obdobje trajanja portfelja, preden se sredstva vrnejo v proračun EU.

Predlog spremembe   300

Predlog uredbe

Člen 203 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Proračunska jamstva in finančna pomoč lahko ustvarijo pogojno obveznost Unije, ki presega finančna sredstva, namenjena za kritje finančne obveznosti Unije.

2.  Proračunska jamstva in finančna pomoč lahko ustvarijo pogojno obveznost Unije, ki sme preseči finančna sredstva, namenjena za kritje finančne obveznosti Unije, le v primeru, da to omogoča temeljni akt o ustanovitvi jamstva, in pod pogoji, ki so v njem določeni.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe posodablja in nadomešča prvotni predlog spremembe 159 poročevalcev.

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 204 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se zaradi zahtevkov za unovčitev proračunskega jamstva ravni rezervacij za proračunsko jamstvo zmanjšajo pod 30 % stopnje rezervacij, določene v odstavku 1, ali pa bi se lahko zmanjšali pod to stopnjo v enem letu glede na oceno tveganja, ki jo opravi Komisija;

(a)  se zaradi zahtevkov za unovčenje proračunskega jamstva ravni rezervacij za proračunsko jamstvo zmanjšajo pod 50 % stopnje rezervacij, določene v odstavku 1, in ponovno, ko se zmanjšajo pod 30 %, ali ko bi se lahko zmanjšali pod ti stopnji v enem letu glede na oceno tveganja, ki jo opravi Komisija;

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 204 – odstavek 8 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  znesek z učinkom vzvoda pridobljenega zasebnega kapitala je nižji od prispevkov iz javnih virov.

Predlog spremembe   303

Predlog uredbe

Člen 205 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Rezervacije za kritje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz finančnih instrumentov, proračunskih jamstev ali finančne pomoči, se hranijo v skupnem skladu za rezervacije, ki ga neposredno izvršuje Komisija.

1.  Rezervacije za kritje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz finančnih instrumentov, proračunskih jamstev ali finančne pomoči, se hranijo v skupnem skladu za rezervacije, ki ga neposredno izvršuje Komisija. Komisija o delovanju skupnega sklada za rezervacije in izračunu njegove stopnje rezervacij obvesti Evropski parlament in se posvetuje z njim.

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 206 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka tri leta se opravi neodvisna ocena ustreznosti smernic.

Vsaka tri leta se opravi neodvisna ocena ustreznosti smernic, ki se nato posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 207 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija vsako leto v skladu s členom 242 poroča o finančnih instrumentih, proračunskih jamstvih, finančni pomoči, pogojnih obveznostih in skupnem skladu za rezervacije.

Komisija vsako leto v skladu s členom 242 poroča o finančnih instrumentih, vključno s finančnimi instrumenti, za katere se uporablja člen 210, proračunskih jamstvih, finančni pomoči, pogojnih obveznostih in skupnem skladu za rezervacije.

Obrazložitev

Zahteve za poročanje o finančnih instrumentih v deljenem upravljanju bi morale biti enake kot za finančne instrumente, ki se upravljajo neposredno in posredno.

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 208 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ne glede na člen 201(1) se lahko finančni instrumenti v ustrezno utemeljenih primerih vzpostavijo brez odobritve s temeljnim aktom, če so ti instrumenti vključeni v proračun v skladu s točko (e) člena 50(1).

črtano

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 208 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar se finančni instrumenti kombinirajo z dodatno podporo iz proračuna Unije v okviru enega sporazuma, vključno z nepovratnimi sredstvi, se določbe tega naslova uporabljajo za celotni ukrep. Poročanje se izvaja v skladu s členom 242.

2. Kadar se finančni instrumenti kombinirajo z dodatno podporo iz proračuna Unije v okviru enega sporazuma, vključno z nepovratnimi sredstvi, se za celotni ukrep uporabljajo pravila za metodo financiranja, ki zajema več kot 50 % skupnih sredstev. Poročanje o delu financiranja iz finančnega instrumenta se izvaja v skladu s členom 242.

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 208 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija zagotovi usklajeno upravljanje finančnih instrumentov, zlasti na področjih računovodstva, poročanja, spremljanja ter upravljanja finančnega tveganja.

3.  Komisija zagotovi usklajeno in poenostavljeno upravljanje finančnih instrumentov, zlasti na področjih računovodstva, poročanja, spremljanja ter upravljanja finančnega tveganja.

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 208 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je Unija udeležena pri finančnem instrumentu kot manjšinski deležnik, Komisija zagotovi izpolnjevanje določb iz tega naslova v skladu z načelom sorazmernosti glede na velikost in vrednost udeležbe Unije pri instrumentu. Ne glede na navedeno Komisija zagotovi skladnost s členom 124.

črtano

Predlog spremembe   310

Predlog uredbe

Člen 208 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o učinkovitosti in uspešnosti finančnih instrumentov z načini upravljanja iz točk (a), (b) in (c) člena 61(1). Komisija v svojem letnem poročilu jasno prikaže dodano vrednost finančnih instrumentov, je sposobna navesti končne upravičence do sredstev in projekte, ki se financirajo iz finančnih instrumentov.

Predlog spremembe   311

Predlog uredbe

Člen 210 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kar zadeva prispevke iz sredstev v okviru deljenega izvrševanja k finančnim instrumentom, vzpostavljenim na podlagi tega oddelka, se uporabljajo pravila za posamezni sektor. Ne glede na navedeno se lahko organi upravljanja opirajo na obstoječo predhodno oceno, opravljeno v skladu s točko (h) člena 202(1), preden prispevajo k obstoječim finančnim instrumentom.

3.  Kar zadeva prispevke iz sredstev v okviru deljenega izvrševanja k finančnim instrumentom, vzpostavljenim na podlagi tega oddelka, se uporabljajo pravila za posamezni sektor. Ne glede na navedeno se lahko organi upravljanja opirajo na obstoječo oceno učinka, opravljeno v skladu s točko (h) člena 202(1), preden prispevajo k obstoječim finančnim instrumentom.

Obrazložitev

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32.

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Člen 213 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna pomoč Unije državam članicam ali tretjim državam je v obliki posojila ali kreditne linije ali katerega koli drugega instrumenta, ki se šteje za primernega za zagotovitev uspešnosti podpore. V ta namen se v ustreznem temeljnem aktu na Komisijo prenese pooblastilo, da si izposodi potrebna sredstva v imenu Unije na kapitalskih trgih ali od finančnih institucij.

1.  Finančna pomoč Unije državam članicam ali tretjim državam je odvisna od vnaprej določenih pogojev in je v obliki posojila ali kreditne linije ali katerega koli drugega instrumenta, ki se šteje za primernega za zagotovitev uspešnosti podpore. V ta namen se v ustreznem temeljnem aktu na Komisijo prenese pooblastilo, da si izposodi potrebna sredstva v imenu Unije na kapitalskih trgih ali od finančnih institucij.

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Člen 213 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Finančno pomoč neposredno izvršuje Komisija.

4.  Finančno pomoč neposredno izvršuje Komisija, ki Evropskemu parlamentu in Svetu redno poroča o izpolnjevanju pogojev in razvoju finančne pomoči.

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Člen 213 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotovitev, da država upravičenka redno preverja, ali se zagotovljena finančna sredstva uporabljajo pravilno, sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi vloži pravna sredstva za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev, izplačanih v okviru finančne pomoči Unije;

(a)  zagotovitev, da država upravičenka redno preverja, ali se zagotovljena finančna sredstva uporabljajo pravilno in ali so pogoji izpolnjeni, sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi vloži pravna sredstva za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev, izplačanih v okviru finančne pomoči Unije;

Predlog spremembe   315

Predlog uredbe

Člen 215 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prispevki se ne smejo porabiti za neposredno ali posredno dodeljevanje osebnih koristi v denarju ali v naravi nobenim posameznim članom ali uslužbencem evropskih političnih strank. Prav tako se ne smejo neposredno ali posredno porabiti za financiranje dejavnosti tretjih oseb, zlasti nacionalnih političnih strank ali političnih fundacij na evropski ali nacionalni ravni, in sicer niti v obliki nepovratnih sredstev, donacij, posojil niti drugih podobnih dogovorov. Prispevki se ne smejo uporabiti za namene, ki jih izključuje člen 22 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

3.  Prispevki se ne smejo porabiti za neposredno ali posredno dodeljevanje osebnih koristi v denarju ali v naravi posameznim članom ali uslužbencem evropskih političnih strank. Prav tako se ne smejo neposredno ali posredno porabiti za financiranje dejavnosti tretjih oseb, zlasti nacionalnih političnih strank ali političnih fundacij na evropski ali nacionalni ravni, in sicer niti v obliki nepovratnih sredstev, donacij, posojil niti drugih podobnih dogovorov. Za namene tega člena pridruženi subjekti evropskih političnih strank na evropski ravni, kot so mladinske in ženske organizacije teh strank, ne štejejo za tretje osebe. Prispevki se ne smejo uporabiti za namene, ki jih izključuje člen 22 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da lahko evropske politične stranke po novem statutu še vedno lahko podpirajo svoje mladinske, ženske in druge organizacije.

Predlog spremembe   316

Predlog uredbe

Člen 215 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Evropske politične stranke lahko oblikujejo rezerve iz zneska lastnih sredstev, ki presega 15 % njihovih letnih povračljivih izdatkov.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da evropske politične stranke po novem statutu še vedno lahko oblikujejo rezerve iz lastnih sredstev.

Predlog spremembe   317

Predlog uredbe

Člen 215 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če prihodki evropske politične fundacije v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 na koncu finančnega leta, za katero je stranka prejela nepovratna sredstva za poslovanje, presegajo odhodke, se del tega presežka v višini največ 25 % celotnih prihodkov tistega leta lahko prenese v naslednje leto pod pogojem, da bo porabljen pred koncem prvega četrtletja tega naslednjega leta.

črtano

Obrazložitev

Posodobitev predloga spremembe 170. Poročevalca menita, da bi bilo treba člen 215(7) premakniti v člen 186a(6) (novo).

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Člen 219 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  financiranje, ki ni vezano na stroške zadevnih operacij in temelji na enem od naslednjega:

 

i)   predhodnem izpolnjevanju nekaterih pogojev;

 

ii)   doseganju rezultatov, izmerjenih glede na prej določene mejnike ali kazalnike uspešnosti.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 121.

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Člen 219 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  financiranje, ki ni vezano na stroške zadevnih operacij in temelji na enem od naslednjega:

črtano

i)   predhodnem izpolnjevanju nekaterih pogojev;

 

ii)   doseganju rezultatov, izmerjenih glede na prej določene mejnike ali kazalnike uspešnosti.

 

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 121.

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Člen 227 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skrbniški skladi

Skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k odstavku 1 tega člena.

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Člen 227 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po izrednih razmerah in tematske ukrepe lahko Komisija po obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu ustanavlja skrbniške sklade v okviru sporazumov, sklenjenih z drugimi donatorji. V aktu o ustanovitvi vsakega skrbniškega sklada so opredeljeni cilji skrbniškega sklada. Sklep Komisije o ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo ustanovitev v skladu z odstavkom 3, navedbo njegovega trajanja in predhodnih sporazumov z drugimi donatorji.

1.  Le v ustrezno upravičenih primerih in za ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po izrednih razmerah in tematske ukrepe lahko Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga ustanovitev skrbniških skladov za zunanje ukrepe na osnovi temeljnega akta, v skladu z rednim zakonodajnim postopkom in v okviru sporazumov, sklenjenih z drugimi donatorji. Temeljni akt o ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo ustanovitev v skladu z odstavkom 3, delež financiranja iz drugih virov kot iz proračuna Unije, ki mora ostati fiksen v celotnem obdobju trajanja sklada, navedbo njegovega trajanja in predhodnih sporazumov z drugimi donatorji.

 

Skrbniški sklad se v nobenem primeru ne ustanovi v Uniji.

Obrazložitev

Izvajanje skrbniških skladov je zaznamovano s pomanjkanjem nadzora Evropskega parlamenta in vprašanji v zvezi s tem, da bi morali drugi donatorji zagotoviti sredstva v enakem znesku, kot se izplačujejo iz proračuna Unije. Preden se ta vprašanja ne rešijo, je po mnenju poročevalcev preuranjeno razširiti uporabo skrbniških skladov na področje notranje politike. Organizacije za izvajanje projektov se v zvezi s skrbniškimi skladi prav tako soočajo s težavami pri sofinanciranju projektov, zato nasprotujejo njihovi uporabi v Uniji. Predlog spremembe upošteva predloge nemških socialnih združenj (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege).

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Člen 227 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija predloži osnutek sklepa o ustanovitvi, razširitvi ali likvidaciji skrbniškega sklada Unije pristojnemu odboru, če je tako določeno v temeljnem aktu, v skladu s katerim se zagotavlja prispevek Unije v skrbniški sklad Unije.

2.  Komisija osnutek predloga o ustanovitvi, razširitvi ali likvidaciji skrbniškega sklada Unije predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe poročevalcev k odstavku 1.

Predlog spremembe   323

Predlog uredbe

Člen 227 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  posredovanje Unije ima dodano vrednost: skrbniški skladi se ustanovijo in uporabljajo samo na ravni Unije, če je njihove cilje mogoče lažje uresničiti na ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti zaradi njihovega obsega ali morebitnih učinkov;

(a)  ocena učinka je pokazala, da ima posredovanje Unije dodano vrednost: skrbniški skladi se ustanovijo in uporabljajo samo na ravni Unije, če je njihove cilje mogoče lažje uresničiti na ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti zaradi njihovega obsega ali morebitnih učinkov, in če teh ciljev z drugimi, obstoječimi finančnimi instrumenti ni mogoče doseči v istem obsegu;

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe.

Predlog spremembe   324

Predlog uredbe

Člen 227 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  cilji skrbniških skladov Unije za zunanje ukrepe so usklajeni s cilji instrumenta Unije ali proračunske postavke, iz katerega so financirani.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe.

Predlog spremembe   325

Predlog uredbe

Člen 227 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za vsak skrbniški sklad Unije se za zagotovitev poštenega zastopstva donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne prispevajo, kot opazovalk, ter za odločanje o uporabi sredstev ustanovi upravni odbor, ki mu predseduje Komisija. Pravila za sestavo upravnega odbora in njegova notranja pravila se določijo v aktu o ustanovitvi skrbniškega sklada, ki ga sprejme Komisija in velja tudi za donatorje. Ta pravila vključujejo zahtevo, da je za končno odločitev o uporabi sredstev sklada potrebno soglasje Komisije.

4.  Za vsak skrbniški sklad Unije se za zagotovitev poštenega zastopstva donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne prispevajo, in po potrebi Evropskega parlamenta kot opazovalcev ter za odločanje o uporabi sredstev ustanovi upravni odbor, ki mu predseduje Komisija. Pravila za sestavo upravnega odbora in njegova notranja pravila se določijo v aktu o ustanovitvi skrbniškega sklada, ki ga sprejme Komisija in velja tudi za donatorje. Ta pravila vključujejo zahtevo, da je za končno odločitev o uporabi sredstev sklada potrebno soglasje Komisije.

Predlog spremembe   326

Predlog uredbe

Člen 227 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skrbniški skladi Unije se ustanovijo za omejeno obdobje, določeno v aktu o njihovi ustanovitvi. To obdobje se lahko na zahtevo upravnega odbora zadevnega skrbniškega sklada podaljša s sklepom Komisije.

Skrbniški skladi Unije se ustanovijo za omejeno obdobje, določeno v aktu o njihovi ustanovitvi. To obdobje lahko na zahtevo upravnega odbora zadevnega skrbniškega sklada in na osnovi predloga Komisije podaljšata Evropski parlament in Svet, ki delujeta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

Predlog spremembe    327

Predlog uredbe

Člen 228 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvrševanje skrbniških skladov

Izvrševanje skrbniških skladov Unije za zunanje ukrepe

Predlog spremembe   328

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skrbniški skladi Unije se izvršujejo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, nediskriminacije in enakega obravnavanja, pa tudi v skladu s specifičnimi cilji iz vsakega akta o ustanovitvi.

1.  Skrbniški skladi Unije se izvršujejo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, nediskriminacije in enakega obravnavanja, ob polnem spoštovanju mehanizmov Evropskega parlamenta za proračunski nadzor in kontrolo, pa tudi v skladu s specifičnimi cilji iz posameznih aktov o ustanovitvi.

Predlog spremembe    329

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Vsi prispevki Unije se uporabijo v skladu s cilji, določenimi v temeljnih aktih, v skladu s katerimi se ti prispevki vplačajo v skrbniški sklad Unije.

Predlog spremembe   330

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ukrepe, ki se financirajo iz skrbniških skladov Unije, lahko izvršuje neposredno Komisija v skladu s točko (a) člena 61(1), ali pa se izvršujejo posredno s subjekti v skladu s točkami (i), (ii), (iii), (v) in (vi) člena 61(1)(c).

2.  Ukrepe, ki se financirajo iz skrbniških skladov Unije, lahko izvršuje neposredno Komisija v skladu s točko (a) člena 61(1) ali pa se izvršujejo posredno s subjekti v skladu s točkami (i), (ii), (iii), (v) in (vi) člena 61(1)(c) ter so v skladu s finančnimi pravili.

Predlog spremembe   331

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odredbodajalec dvakrat letno pripravi finančno poročilo o ukrepih vsakega skrbniškega sklada.

Odredbodajalec dvakrat letno pripravi finančno poročilo o ukrepih vsakega skrbniškega sklada. Poleg tega Komisija vsaj vsakih šest mesecev poroča o izvrševanju posameznih skrbniških skladov glede na merila kakovosti, kot so narava podprtih projektov in programov, izbirni postopki, geografske in tematske prednostne naloge, nadzor posrednikov in način, kako skrbniški sklad prispeva k izpolnjevanju ciljev, predvidenih v temeljnem aktu instrumentov Unije, ki prispevajo k njihovemu financiranju.

Predlog spremembe   332

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skrbniški skladi so vsako leto predmet neodvisne zunanje revizije.

Skrbniški skladi so vsako leto predmet neodvisne zunanje revizije. Evropsko računsko sodišče ima pravico do nadzora.

Predlog spremembe   333

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Skrbniški skladi so vključeni v postopek razrešnice v skladu s členom 319 PDEU.

Predlog spremembe    334

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija objavi podrobno poročilo o dejavnostih, ki jih podpirajo skrbniški skladi Unije, ter o njihovem izvrševanju in uspešnosti v obliki delovnega dokumenta, ki se vsako leto priloži predlogu proračuna v skladu s členom 39(6).

Predlog spremembe   335

Predlog uredbe

Člen 229 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  tretja država spoštuje temeljna načela iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah;

Predlog spremembe   336

Predlog uredbe

Člen 229 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  tretja država je sprejela protikorupcijsko zakonodajo.

Predlog spremembe    337

Predlog uredbe

Člen 230 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za vrednosti, nižje od mejnih vrednosti, določenih v členu 169(1), se lahko na podlagi postopka iz odstavka 3 izberejo plačani zunanji strokovnjaki za pomoč institucijam pri ocenjevanju vlog za nepovratna sredstva, projektov in ponudb ter za dajanje mnenj in svetovanje v posameznih zadevah.

1.  Za vrednosti, nižje od mejnih vrednosti, določenih v členu 169(1), se lahko na podlagi postopka iz odstavka 3 izberejo plačani zunanji strokovnjaki za pomoč institucijam pri ocenjevanju vlog za nepovratna sredstva, projektov in ponudb ter za dajanje mnenj in svetovanje v posameznih zadevah. Zanje velja obdavčitev Unije.

Predlog spremembe    338

Predlog uredbe

Člen 234 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letni zaključni računi se pripravijo za vsako proračunsko leto, ki traja od 1. januarja do 31. decembra. Ti zaključni računi so sestavljeni iz:

Letni zaključni računi se pripravijo za vsako proračunsko leto, ki traja od 1. januarja do 31. decembra. Ti zaključni računi vsebujejo:

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo).

Predlog spremembe    339

Predlog uredbe

Člen 234 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  računovodskih izkazov, v katerih so predstavljene finančne informacije v skladu z računovodskimi pravili iz člena 79;

(a)  konsolidirane računovodske izkaze, v katerih so predstavljene konsolidirane finančne informacije iz računovodskih izkazov institucij, ki se financirajo iz proračuna, organov iz člena 69 in drugih organov, katerih zaključni račun mora biti konsolidiran v skladu z računovodskimi pravili iz člena 79;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo).

Predlog spremembe    340

Predlog uredbe

Člen 234 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  proračunskih izkazov, v katerih so predstavljene informacije iz proračunskih izkazov institucij;

(b)  zbirni proračunski izkaz, v katerem so predstavljene informacije iz proračunskih izkazov institucij.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo).

Predlog spremembe    341

Predlog uredbe

Člen 234 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  konsolidiranih zaključnih računov, v katerih so v skladu z računovodskimi pravili iz člena 79 in zlasti z načelom pomembnosti predstavljene konsolidirane finančne informacije iz računovodskih izkazov in proračunskih izkazov organov iz člena 69 ter drugih organov, ki izpolnjujejo merila računovodske konsolidacije.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo).

Predlog spremembe    342

Predlog uredbe

Člen 234 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Komisija vsako leto objavi dolgoročno napoved denarnih tokov za obdobje od sedmih do desetih let, ki vsebuje informacije o proračunskih omejitvah, plačilnih potrebah, omejitvah zmogljivosti in po potrebi morebitni razveljavitvi prevzetih obveznosti.

Obrazložitev

Poročevalca v skladu s predlogi Računskega sodišča (glej mnenje št. 1/2017) predlagata, da se izkazi prestrukturirajo in vanje vključi dolgoročna napoved denarnih tokov, ki bo deležnikom v prihodnje v pomoč pri ocenjevanju plačilnih zahtev in proračunskih prednostnih nalog. Obstoječa opredelitev zaključnega računa se ohrani.

Predlog spremembe    343

Predlog uredbe

Člen 235 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Računovodja po izteku proračunskega leta in do datuma predložitve splošnega računovodstva sprejme vse morebitne popravke, ki ne vsebujejo izdatkov ali prihodkov za navedeno leto in so potrebne za pošteno pripravo tega računovodstva. Taki popravki so skladni z računovodskimi pravili iz člena 79.

3.  Računovodja po izteku proračunskega leta in do datuma predložitve splošnih računovodskih izkazov sprejme vse morebitne popravke, ki ne uvajajo izdatkov ali prihodkov za omenjeno leto in so potrebni za to, da bodo ti izkazi predstavljali resnično in pošteno sliko. Ti popravki so skladni z računovodskimi pravili iz člena 79.

Obrazložitev

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen.

Predlog spremembe    344

Predlog uredbe

Člen 237 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Računovodje drugih institucij in organov iz člena 234 računovodji Komisije in Računskemu sodišču do 1. marca naslednjega leta pošljejo svoje začasne zaključne račune.

1.  Računovodje vseh institucij in organov Unije Računskemu sodišču do 1. marca naslednjega leta pošljejo svoje začasne zaključne račune.

Obrazložitev

Glej predloge spremembe poročevalcev k členu 237(3a) (novo).

Predlog spremembe    345

Predlog uredbe

Člen 237 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Računovodja Komisije konsolidira te začasne zaključne račune z začasnim zaključnim računom Komisije in Računskemu sodišču najpozneje do 31. marca naslednjega leta prek elektronskih sredstev pošlje začasni zaključni račun Komisije in začasni konsolidirani zaključni račun Unije.

3.  Računovodja Komisije te začasne zaključne račune konsolidira z začasnim zaključnim računom Komisije in Računskemu sodišču najpozneje do 31. marca naslednjega leta prek elektronskih sredstev pošlje začasni konsolidirani zaključni račun Unije.

Obrazložitev

Glej predloge spremembe poročevalcev k členu 237(3a) (novo).

Predlog spremembe    346

Predlog uredbe

Člen 237 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Začasni konsolidirani zaključni račun Unije vsebuje tudi oceno stopnje napake pri odhodkih Unije, izračunano z uporabo dosledne metodologije.

Obrazložitev

Poročevalca v skladu s predlogi Računskega sodišča (glej odstavka 13 in 108 mnenja št. 1/2017) menita, da bi moralo Računsko sodišče obravnavati tudi začasne zaključne račune Unije.

Predlog spremembe    347

Predlog uredbe

Člen 238 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Računsko sodišče do 1. junija izrazi svoja opažanja o začasnem zaključnem računu vseh institucij razen Komisije in vsakega organa iz člena 234, do 15. junija pa svoja opažanja o začasnem zaključnem računu Komisije in začasnem konsolidiranem zaključnem računu Unije.

1.  Računsko sodišče do 15. maja leta n+1 izrazi svoja opažanja o začasnem zaključnem računu institucij in vseh organov iz člena 234, do 1. junija leta n+1 pa svoja opažanja o začasnem konsolidiranem zaključnem računu Unije.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k drugemu pododstavku člena 238(2).

Predlog spremembe    348

Predlog uredbe

Člen 238 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računovodje drugih institucij in organov iz člena 234 do 15. junija pošljejo zahtevane računovodske informacije za namene konsolidacije računovodji Komisije, in sicer na način ter v obliki, ki jih ta določi.

Računovodje drugih institucij in organov iz člena 234 do 1. junija zahtevane računovodske informacije za namene konsolidacije pošljejo računovodji Komisije, in sicer na način ter v obliki, ki jih ta določi.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k drugemu pododstavku člena 238(2). 2.

Predlog spremembe    349

Predlog uredbe

Člen 238 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse institucije razen Komisije in vsak organ iz člena 234 pošljejo svoj končni zaključni račun računovodji Komisije, Računskemu sodišču, Evropskemu parlamentu in Svetu do 1. julija.

Vse institucije razen Komisije in vsi organi iz člena 234 svoj končni zaključni račun do 15. junija pošljejo računovodji Komisije, Računskemu sodišču, Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija do istega datuma potrdi svoj končni zaključni račun in ga po elektronski poti pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

Obrazložitev

Poročevalca menita, da je mogoče skrajšati predlagano obdobje, predvideno za potrjevanje in pošiljanje zaključnega računa.

Predlog spremembe    350

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Do 31. julija naslednjega leta Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje celovit sklop finančnih poročil in poročil o odgovornosti, ki vključuje:

1.  Do 31. marca naslednjega leta Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje celovit sklop finančnih poročil in poročil o odgovornosti, ki vključuje:

Obrazložitev

Prestavitev datuma za pošiljanje teh poročil s 30. junija na 31. julij, torej po začetku poletnega premora, ni združljiva z notranjimi postopki Parlamenta in Odbora za proračunski nadzor. Poročevalca celo predlagata, da se rok prestavi na 31. marec.

Predlog spremembe    351

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a)  konsolidirani zaključni račun iz člena 238;

a)  konsolidirani zaključni račun iz člena 238 z dolgoročno napovedjo denarnih tokov;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c).

Predlog spremembe    352

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b)  letno poročilo o poslovodenju in uspešnosti, ki zajema:

b)  enotno poročilo o odgovornosti, ki zajema:

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c).

Predlog spremembe    353

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  izjavo o upravljanju, ki vsebuje informacije o ključnih upravljavskih sistemih Unije;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c).

Predlog spremembe    354

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ib)  oceno napredka pri uresničevanju ciljev politike, ki se spremlja na podlagi kazalnikov uspešnosti, navedenih v členu 31;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c).

Predlog spremembe    355

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ic)  oceno tega, v kolikšnem obsegu na porabo vplivajo nepravilnosti, z lastno oceno stopnje napake in ločeno navedbo zneska odhodkov Unije, ki ga namerjava povrniti z izterjavo ali finančnimi popravki, vezanimi na posamezno proračunsko leto;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c).

Predlog spremembe    356

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia)  poročilom o vlogi in sklepih odbora za notranjo revizijo, kakor je navedeno v členu 120(a).

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c).

Predlog spremembe    357

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c)  poročilo o preventivnih in popravnih ukrepih za proračun EU, ki predstavlja finančne posledice ukrepov, sprejetih za zaščito proračuna EU pred odhodki, ki niso v skladu s pravom;

c)  poročilo o preventivnih in popravnih ukrepih za proračun EU, ki vsebuje oceno stopnje nepravilnosti v prvotnih ali odobrenih zahtevkih za povračilo in predstavlja finančne posledice ukrepov, sprejetih za zaščito proračuna EU pred odhodki, ki niso v skladu s pravom;

Obrazložitev

Poročevalca menita, da bi moralo biti konsolidiranemu zaključnemu računu priloženo enotno poročilo o odgovornosti, ki vsebuje računovodske informacije, izjavo o upravljanju, okviren pregled nad porabo in dejavnostmi Unije, oceno napredka pri uresničevanju zadanih ciljev, oceno, v kolikšnem obsegu nepravilnosti vplivajo na porabo, in poročilo o vlogi in zaključkih odbora za notranjo revizijo.

Predlog spremembe    358

Predlog uredbe

Člen 239 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

e)  poročilo o notranjih revizijah iz člena 116(7);

e)  poročilo o notranjih revizijah iz člena 116(4);

Obrazložitev

Popravek.

Predlog spremembe    359

Predlog uredbe

Člen 241 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo dajo na razpolago Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču do 31. marca naslednjega proračunskega leta.

Poročilo dajo na razpolago Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču do 1. marca naslednjega proračunskega leta.

Obrazložitev

Dosledna uskladitev dolžnosti poročanja.

Predlog spremembe   360

Predlog uredbe

Člen 242 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o finančnih instrumentih, proračunskih jamstvih, finančni pomoči, pogojnih obveznostih in skupnem skladu za rezervacije v skladu z odstavkoma 4 in 5 člena 39 ter v skladu s točko (d) člena 50(1). Te informacije se hkrati dajo na razpolago Računskemu sodišču.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o finančnih instrumentih, proračunskih jamstvih, finančni pomoči, pogojnih obveznostih in skupnem skladu za rezervacije na dan 30. junija leta objave v skladu z odstavkoma 4 in 5 člena 39 ter v skladu s točko (d) člena 50(1). Te informacije se hkrati dajo na razpolago Računskemu sodišču.

Obrazložitev

Poročevalca pozdravljata predlog Komisije o združitvi vseh obveznosti poročanja v en dokument, ki se priloži predlogu proračuna. Dokument bi moral zagotavljati enako raven informacij kot sedanja poročila ter jasen oris situacije na dan 30. junija leta objave.

Predlog spremembe    361

Predlog uredbe

Člen 244 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročanje o skrbniških skladih

Poročanje o skrbniških skladih Unije za zunanje ukrepe

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 227.

Predlog spremembe    362

Predlog uredbe

Člen 244 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu s členom 39(5) Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o dejavnostih, ki jih podpirajo skrbniški skladi Unije, njihovem izvrševanju in uspešnosti ter o njihovih poslovnih knjigah.

V skladu s členom 39(6) Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o dejavnostih, ki jih podpirajo skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, njihovem izvrševanju in uspešnosti ter o njihovih poslovnih knjigah.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 227.

Predlog spremembe    363

Predlog uredbe

Člen 247 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Računsko sodišče pri pregledovanju, ali so bili vsi prihodki prejeti in ali so vsi odhodki nastali na zakonit in pravilen način, upošteva Pogodbi, proračun, to uredbo, delegirane akte, sprejete na podlagi te uredbe, in vse druge akte, sprejete na podlagi Pogodb. Ta pregled upošteva večletno naravo programov ter povezane nadzorne in kontrolne sisteme.

1.  Računsko sodišče pri pregledovanju, ali so bili vsi prihodki prejeti in ali so vsi odhodki nastali na zakonit in pravilen način, upošteva Pogodbi, proračun, to uredbo, delegirane akte, sprejete na podlagi te uredbe, in vse druge akte, sprejete na podlagi Pogodb. Pri tem pregledu lahko upošteva večletno naravo programov ter povezane nadzorne in kontrolne sisteme.

Obrazložitev

Kakor je poudarilo Računsko sodišče (glej odstavke 106–108 mnenja št. 1/2017), novo besedilo Komisije posega v revizijsko metodologijo Računskega sodišča, ki pa je v njegovi pristojnosti.

Predlog spremembe    364

Predlog uredbe

Člen 249 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija, druge institucije, organi, ki vodijo prihodke ali odhodke v imenu Unije, in prejemniki dajo Računskemu sodišču na razpolago vsa sredstva in vse informacije, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za izvajanje njegove naloge. Računskemu sodišču dajo na razpolago dokumentacijo v zvezi z oddajo in izvajanjem naročil, ki se financirajo iz proračuna, in vse poslovne knjige denarja ali materiala, vse računovodske evidence ali dokazila in tudi upravne dokumente v zvezi z njimi, vse dokumente v zvezi s prihodki in odhodki, vse evidence premoženja, vse organigrame služb, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za revidiranje izkaza realizacije proračuna in izkaza finančnega izida na podlagi evidenc ali revidiranja na kraju samem, ter za enak namen tudi vse dokumente in podatke, pripravljene ali arhivirane elektronsko.

Komisija, druge institucije, organi, ki vodijo prihodke ali odhodke v imenu Unije, in prejemniki dajo Računskemu sodišču na razpolago vsa sredstva in vse informacije, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za izvajanje njegove naloge. Računskemu sodišču na njegovo zahtevo dajo na razpolago dokumentacijo v zvezi z oddajo in izvajanjem naročil, ki se financirajo iz proračuna, in vse poslovne knjige denarja ali materiala, vse računovodske evidence ali dokazila in tudi upravne dokumente v zvezi z njimi, vse dokumente v zvezi s prihodki in odhodki, vse evidence premoženja, vse organigrame služb, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za revidiranje izkaza realizacije proračuna in izkaza finančnega izida na podlagi evidenc ali revidiranja na kraju samem, ter za enak namen tudi vse dokumente in podatke, pripravljene ali arhivirane elektronsko. Pravica dostopa Računskega sodišča zajema dostop do sistema IT, ki se uporablja za upravljanje prihodkov in odhodkov, za katere se izvaja revizija.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 249(7).

Predlog spremembe    365

Predlog uredbe

Člen 249 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Uporaba integriranih računalniških sistemov ne bo poslabšala možnosti dostopa Računskega sodišča do dokazil.

7.  Uporaba integriranih računalniških sistemov ne bo poslabšala možnosti dostopa Računskega sodišča do dokazil. Če je tehnično izvedljivo, se Računskemu sodišču omogoči elektronski dostop do podatkov in dokumentov, ki jih potrebuje za izvedbo revizije, uporabljati pa jih mora v lastnih prostorih.

Obrazložitev

Poročevalca želita s predlogom spremembe k členu 249 zagotoviti, da bo imelo Računsko sodišče pri izvajanju revizije nedvomno pravico dostopa do sistema IT.

Predlog spremembe   366

Predlog uredbe

Člen 250 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Računsko sodišče pošlje Komisiji in zadevnim institucijam do 15. junija vsa opažanja, ki bi morala biti po njegovem mnenju vključena v letno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču do 15. oktobra. Odgovori drugih institucij so istočasno poslani tudi Komisiji.

1.  Računsko sodišče Komisiji in zadevnim institucijam do 30. junija pošlje vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v letno poročilo, da bodo lahko zadevne institucije podale svoje pripombe. Ta opažanja ostanejo zaupna. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču do 15. julija. Odgovori drugih institucij so istočasno poslani tudi Komisiji.

Obrazložitev

Popravek predloga spremembe 205. V luči izkušenj iz leta 2016 bi bilo mogoče doseči, da bi letno poročilo Evropskega računskega sodišča redno pripravljali bolj učinkovito in pravočasno, če bi ustrezno prilagodili rok, do katerega morajo Komisija in druge institucije zagotoviti svoje zaključne račune in s tem povezane informacije.

Predlog spremembe    367

Predlog uredbe

Člen 250 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se odgovori vsake institucije na njegova opažanja objavijo poleg vsakega opažanja, na katero se nanašajo, ali pod njim.

črtano

Obrazložitev

Posebno pravico Računskega sodišča, da samo izbere, kako bo pripravljalo in predstavljalo posebna poročila, bi bilo treba ohraniti, ne pa določiti vnaprej, kakor predvideva ta predlog.

Predlog spremembe    368

Predlog uredbe

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računsko sodišče pošlje zadevni instituciji ali organu vsa opažanja, ki bi morala biti po njegovem mnenju vključena v posebno poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku.

Računsko sodišče zadevni instituciji ali organu pošlje vsa opažanja, ki bi morala biti po njegovem mnenju vključena v posebno poročilo, da bodo lahko zadevne institucije ali organi podali svoje pripombe. Ta opažanja ostanejo zaupna.

Predlog spremembe    369

Predlog uredbe

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na zahtevo Računskega sodišča oziroma zadevne institucije ali organa lahko odgovore preuči Evropski parlament.

Obrazložitev

Da bi povečali preglednost postopka, zlasti v primeru zamude, lahko Evropski parlament preuči odgovore zadevne institucije ali organa.

Predlog spremembe    370

Predlog uredbe

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se odgovori vsake zadevne institucije ali organa na njegova opažanja objavijo poleg vsakega opažanja, na katero se nanašajo, ali pod njim, ter objavi časovni razpored za pripravo posebnega poročila.

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se odgovori zadevne institucije ali organa na njegova opažanja objavijo skupaj s posebnim poročilom.

Obrazložitev

Posebno pravico Računskega sodišča, da samo izbere, kako bo pripravljalo in predstavljalo posebna poročila, bi bilo treba ohraniti, ne pa določiti vnaprej, kakor predvideva ta predlog.

Predlog spremembe   371

Predlog uredbe

Člen 256 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravne odobritve, ki jih zajema ta naslov, so sredstva iz člena 45(3).

Upravne odobritve, ki jih zajema ta naslov, so sredstva iz člena 45(3) in sredstva drugih institucij.

Obrazložitev

Opredelitev upravnih odobritev se ne bi smela nanašati zgolj na upravne odhodke (člen 45(3)), temveč bi morala vključevati tudi upravne odhodke drugih institucij.

Predlog spremembe   372

Predlog uredbe

Člen 258 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Evropski parlament in/ali Svet v tem štiritedenskem roku izrazita ustrezno utemeljene pomisleke, se rok enkrat podaljša za dva tedna.

Če Evropski parlament in/ali Svet v tem štiritedenskem roku izrazita pomisleke, se rok enkrat podaljša za dva tedna.

Predlog spremembe   373

Predlog uredbe

Člen 258 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zamenjava zemljišč ali zgradb;

Predlog spremembe   374

Predlog uredbe

Člen 258 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  nakup, strukturna prenova, gradnja zgradb ali projekt, ki kombinira te elemente in predvideva njihovo izvedbo v istem časovnem obdobju, ki presega 1.000.000 EUR v primeru, da cena predstavlja več kot 110 % lokalnega indeksa cen ali najemnin za primerljive nepremičnine;

Predlog spremembe   375

Predlog uredbe

Člen 258 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  prodaja zemljišč ali zgradb v primeru, da cena predstavlja mani kot 90 % lokalnega indeksa cen za primerljive nepremičnine;

Predlog spremembe   376

Predlog uredbe

Člen 259 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Postopek za zgodnje obveščanje in predhodno odobritev iz odstavkov 1 do 5 člena 258 se ne uporablja za stanovanjske zgradbe. Evropski parlament in Svet lahko od odgovorne institucije zahtevata vse informacije v zvezi s stanovanjskimi zgradbami.

2.  Postopek za zgodnje obveščanje in predhodno odobritev iz odstavkov 1 do 5 člena 258 se uporablja tudi za stanovanjske zgradbe, če nakup, strukturna prenova, gradnja zgradb ali projekt, ki kombinira te elemente, presega 1.000.000 EUR in če je cena višja od 110 % lokalnega indeksa cen ali najemnin za primerljive nepremičnine. Evropski parlament in Svet lahko od odgovorne institucije zahtevata vse informacije v zvezi s stanovanjskimi zgradbami.

Predlog spremembe   377

Predlog uredbe

Člen 261 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    378

Predlog uredbe

Člen 262 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 2012/2002

Člen 4 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Potem ko Evropski parlament in Svet sprejmeta sklep o uporabi sredstev iz sklada, Komisija z izvedbenim aktom sprejme sklep o dodelitvi finančnega prispevka iz sklada ter državi upravičenki takoj in v enkratnem znesku izplača ta finančni prispevek. Če je bilo izplačano predplačilo v skladu s členom 4a, se izplača samo razlika.“

4.  Ko Evropski parlament in Svet sprejmeta predlog sklepa o uporabi sredstev iz sklada, Komisija z izvedbenim aktom, ki začne veljati na dan, ko Evropski parlament in Svet sprejmeta sklep o uporabi sredstev iz sklada, sprejme sklep o finančnem prispevku iz sklada ter državi upravičenki takoj in v enkratnem znesku izplača ta finančni prispevek. Če je bilo izplačano predplačilo v skladu s členom 4a, se izplača samo razlika.“

Predlog spremembe    379

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

črtano

‘2. Za osi iz člena 3(1) se povprečno v celotnem programskem obdobju uporabljajo naslednji okvirni deleži:

 

(a) vsaj 18 % za os Progress;

 

(b) vsaj 18 % za os EURES;

 

(c) vsaj 18 % za os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.“;

 

Predlog spremembe    380

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  V členu 5 se doda naslednji odstavek:

 

2a.  Odobritve za vse tri osi (Progress, EURES ter mikrofinanciranje in socialno podjetništvo) oziroma njihove tematske prednostne naloge, ki se ne porabijo do konca proračunskega leta, se prenesejo v naslednje proračunsko leto. Okvirne minimalne vrednosti, določene v točkah 2(a), (b) in (c) odstavka 2, se za te odobritve ne uporabljajo.“

Predlog spremembe    381

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 14 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Os Progress podpira ukrepe na enem ali več tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c):

“1.  Os Progress podpira ukrepe na enem ali več tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c). V celotnem programskem obdobju se pri okvirni razdelitvi dodelitev iz točke (a) člena 5(2) za različna področja spoštujejo naslednji minimalni deleži:

(a)  zaposlovanje, zlasti za boj proti brezposelnosti mladih;

(a)  zaposlovanje, zlasti za boj proti brezposelnosti mladih; 20 %;

(b)  socialna zaščita, socialna vključenost ter zmanjšanje in preprečevanje revščine;

(b)  socialna zaščita, socialna vključenost ter zmanjšanje in preprečevanje revščine; 45 %;

(c)  delovni pogoji.“;

(c)  delovni pogoji.“; 7 %.

 

Morebitni preostanek se dodeli enemu ali več tematskim področjem iz točk (a), (b) ali (c) ali kombinaciji teh področij.

Predlog spremembe    382

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

Člen 19

Tematska področja in financiranje

Tematska področja in financiranje

Os EURES podpira ukrepe na enem ali več tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c):

Os EURES podpira ukrepe na enem ali več tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c). V celotnem programskem obdobju se pri okvirni razdelitvi dodelitev iz točke (b) člena 5(2) za različna področja spoštujejo naslednji minimalni deleži:

(a)  preglednost prostih delovnih mest in prošenj ter vseh povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce;

(a)  preglednost prostih delovnih mest in prošenj ter vseh povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce; 15 %;

(b)  oblikovanje storitev za iskanje in razporejanje delavcev na delovna mesta z uravnoteženjem prostih delovnih mest in prošenj na ravni Unije, zlasti s ciljno usmerjenimi programi mobilnosti;

(b)  oblikovanje storitev za iskanje in razporejanje delavcev na delovna mesta z uravnoteženjem prostih delovnih mest in prošenj na ravni Unije, zlasti s ciljno usmerjenimi programi mobilnosti; 15 %;

(c)  čezmejna partnerstva.“;

(c)  čezmejna partnerstva.“; 18 %.

 

Morebitni preostanek se dodeli enemu ali več tematskim področjem iz točk (a), (b) ali (c) ali kombinaciji teh področij.“

Predlog spremembe    383

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 25

Člen 25

Tematska področja in financiranje

Tematska področja in financiranje

Os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo podpira ukrepe na enem ali več tematskih področjih iz točk (a) in (b):

Os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo podpira ukrepe na enem ali več tematskih področjih iz točk (a) in (b). V celotnem programskem obdobju se pri okvirni razdelitvi dodelitev iz točke (c) člena 5(2) za različna področja spoštujeta naslednja minimalna deleža:

(a)  mikrofinanciranje za ranljive skupine in mikropodjetja;

(a)  mikrofinanciranje za ranljive skupine in mikropodjetja; 35 %;

(b)  socialno podjetništvo.“;

(b)  socialno podjetništvo.“; 35 %.

 

Morebitni preostanek se dodeli tematskemu področju iz točke (a) ali (b) oziroma kombinaciji teh področij.“

Predlog spremembe    384

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 32

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

4a.  Člen 32 se nadomesti z naslednjim:

Člen 32

Člen 32

Delovni programi

Delovni programi

Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi delovne programe, ki zajemajo tri osi. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 36(3).

1.  Komisija v skladu s členom 34 sprejme delegirane akte, s katerimi določi delovne programe, ki zajemajo tri osi.

Delovni programi se po potrebi sprejmejo za obdobje treh let, in vsebujejo opis ukrepov, ki se financirajo, postopke za izbiro ukrepov, ki jih podpre Unija, geografsko pokritost, ciljno občinstvo in okvirni časovni okvir za izvedbo. Delovni programi vključijo tudi znesek, dodeljen vsakemu posebnemu cilju in odražajo prerazporeditev sredstev v skladu s členom 33. Delovni programi povečujejo skladnost Programa s tem, da navajajo povezave med tremi osmi.

Delovni programi se po potrebi sprejmejo za obdobje treh let in vsebujejo opis ukrepov, ki se financirajo, postopke za izbiro ukrepov, ki jih bo podprla Unija, geografsko pokritost, ciljno občinstvo in okvirni časovni okvir za izvedbo. Delovni programi vsebujejo tudi okvirni znesek, dodeljen vsakemu posebnemu cilju, in letne dodelitve za tri osi programa in njihova področja, ter odražajo prerazporeditev sredstev v skladu s členom 33. Delovni programi povečujejo skladnost programa s tem, da navajajo povezave med tremi osmi.

 

2.  Da bi zagotovili večjo preglednost in odgovornost, lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove Komisijo, naj mu predstavi osnutek delovnega programa iz odstavka 1 in razpravlja o njem, še preden bo sprejela delegirani akt o tem delovnem programu.“

Predlog spremembe    385

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 33

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  člen 33 se črta.

5.  člen 33 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 33

 

Prerazporeditev sredstev med osmi in za posamezna tematska področja znotraj osi

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34 za prerazporeditev sredstev med osmi in za posamezna tematska področja znotraj osi, kadar je to nujno zaradi socialno-ekonomskih razmer. Prerazporeditev sredstev za tematska področja znotraj posamezne osi se upošteva v delovnih programih iz člena 32.“

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je ohraniti tako možnost prerazporeditve sredstev, ki obstaja v veljavni uredbi, kot nadzor z uporabo delegiranih aktov. Črtajo se samo odstotki in sklic na vmesno oceno. V skladu s členom 13(1) mora biti ta ocena izvedena do 1. julija 2017.

Predlog spremembe    386

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 34 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

5a.  v členu 34 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 33 se prenese na Komisijo za obdobje sedmih let od 1. januarja 2014.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 32 in 33 se prenese na Komisijo za obdobje sedmih let od 1. januarja 2014.

Predlog spremembe    387

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 34 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

5b.  v členu 34 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Prenos pooblastila iz člena 33 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Pooblastilo iz členov 32 in 33 lahko kadarkoli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    388

Predlog uredbe

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Uredba (EU) št. 1296/2013

Člen 34 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

5c.  v členu 34 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 33, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 32 in 33, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    389

Predlog uredbe

Člen 264 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1301/2013

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  naložbe v razvoj endogenega potenciala s fiksnimi naložbami v opremo in infrastrukturo, vključno z infrastrukturo za kulturo in trajnostni turizem, storitvami za podjetja, podporo organom za raziskave in inovacije ter naložbami v tehnologije in aplikativne raziskave v podjetjih;

(e)  naložbe v razvoj endogenega potenciala s fiksnimi naložbami v opremo in infrastrukturo manjšega obsega, vključno z infrastrukturo manjšega obsega za kulturo in trajnostni turizem, storitvami za podjetja, podporo organom za raziskave in inovacije ter naložbami v tehnologije in aplikativne raziskave v podjetjih; v utemeljenih primerih se lahko obseg podpore poveča;

Predlog spremembe    390

Predlog uredbe

Člen 264 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 1301/2013

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  V členu 3(1) se doda naslednji pododstavek:

 

„Za naložbe iz točke (e) prvega pododstavka velja, da so majhnega obsega, če njihovo sofinanciranje iz ESRR ne presega 10.000.000 EUR; ta zgornja meja se poviša na 20.000.000 EUR, če infrastruktura velja za svetovno kulturno dediščino v smislu 1. člena konvencije Unesca o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine iz leta 1972.“

Predlog spremembe    391

Predlog uredbe

Člen 264 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1301/2013

Člen 5 – odstavek 9 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  podporo za sprejem ter družbeno in gospodarsko vključevanje migrantov in beguncev;

(e)  podporo za sprejem ter družbeno in gospodarsko vključevanje migrantov in beguncev, ki uživajo mednarodno zaščito;

Predlog spremembe    392

Predlog uredbe

Člen 264 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1301/2013

Priloga I – razpredelnica o socialni infrastrukturi

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Otroško varstvo in izobraževanje

osebe

zmogljivost podprte infrastrukture za otroško varstvo in izobraževanje

Zdravstvo

osebe

prebivalstvo, ki lahko uporablja izboljšane zdravstvene storitve

Stanovanja

stanovanjske enote

sanirane stanovanjske površine

 

stanovanjske enote

sanirane stanovanjske površine, od tega za migrante in begunce (brez sprejemnih centrov)

Migranti in begunci

osebe

infrastrukturne zmogljivosti za podporo migrantov in beguncev (razen stanovanj)

Predlog spremembe

Otroško varstvo in izobraževanje

osebe

zmogljivost podprte infrastrukture za otroško varstvo in izobraževanje

Zdravstvo

osebe

prebivalstvo, ki lahko uporablja izboljšane zdravstvene storitve

Stanovanja

stanovanjske enote

sanirane stanovanjske površine

 

stanovanjske enote

sanirane stanovanjske površine, od tega za migrante in begunce, ki uživajo mednarodno zaščito (brez sprejemnih centrov)

Migranti in begunci, ki uživajo mednarodno zaščito

osebe

infrastrukturne zmogljivosti za podporo migrantov in beguncev, ki uživajo mednarodno zaščito (razen stanovanj)

Predlog spremembe    393

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo)

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 2 – točka 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vstavi se naslednja točka:

 

„(11a)  „vračljivi predujem“ pomeni posojilo za projekt, ki se izplača v enem ali več obrokih in katerega pogoji povračila so odvisni od rezultata projekta;“ “

Obrazložitev

Vračljivi predujmi so instrumenti, ki se v več državah članicah pogosto uporabljajo za podporo projektov v začetni fazi predvsem v sektorju inovacij, pri čemer imajo značilnosti finančnih instrumentov. Še vedno niso niti opredeljeni niti vključeni v opredelitev finančnih instrumentov v uredbi o skupnih določbah in finančni uredbi. To pravno praznino je nujno treba obravnavati, še zlasti ker so vračljivi predujmi v uredbi EU o državni pomoči izrecno opredeljeni kot posojila in torej kot instrumenti za porazdelitev tveganja.

Predlog spremembe    394

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 2 – točka 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  ‚makroregionalna strategija‘ pomeni celovit okvir, ki ga lahko podprejo tudi skladi ESI pri obravnavi skupnih izzivov, s katerimi se sooča opredeljeno geografsko območje, povezano z državami članicami in tretjimi državami z istega geografskega območja, ki imajo zato koristi od okrepljenega sodelovanja za doseganje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije;“;

(31)  ‚makroregionalna strategija‘ pomeni celovit okvir, ki je v skladu s smernicami Evropskega sveta in ga lahko podprejo tudi skladi ESI pri obravnavi skupnih izzivov, s katerimi se sooča opredeljeno geografsko območje, povezano z državami članicami in tretjimi državami z istega geografskega območja, ki imajo zato koristi od okrepljenega sodelovanja za doseganje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije;“;

Predlog spremembe    395

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 9 – pododstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Prednostne naloge, določene za vsak sklad ESI v pravilih za posamezne sklade, zlasti zajemajo ustrezno uporabo vsakega sklada na področju migracij in azila.“;

„Prednostne naloge, določene za vsak sklad ESI v pravilih za posamezne sklade, zlasti zajemajo ustrezno uporabo vsakega sklada na področju migracij in azila ter po potrebi zagotavljajo usklajevanje s skladom AMIF.“

Predlog spremembe    396

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 30 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  vstavi se naslednji člen 30a:

črtano

„Člen 30a

 

1.   Del dodelitev za državo članico iz skladov ESI se lahko na zahtevo te države članice in v dogovoru s Komisijo prenese na enega ali več instrumentov, vzpostavljenih na podlagi finančne uredbe ali sektorskih predpisov ali za povečanje sposobnosti odzivanja na tveganja sklada EFSI v skladu s členom 125 finančne uredbe. Zahtevo za prerazporeditev dodelitve iz skladov ESI je treba predložiti do 30. septembra.

 

2.   Prerazporedijo se lahko le finančna sredstva, odobrena za prihodnja leta v finančnem načrtu programa.

 

3.   K zahtevi se priloži predlog za spremembo programa ali programov, iz katerega se bo opravila prerazporeditev. Program in partnerski sporazum se ustrezno spremenita v skladu s členom 30(2), ki določa skupni znesek, ki se vsako zadevno leto prerazporedi na Komisijo.“;

 

Predlog spremembe    397

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 34 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno s spodbujanjem njihovih zmogljivosti za upravljanje projektov;

(a)  krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno s spodbujanjem njihovih zmogljivosti za upravljanje projektov, in krepitev zmogljivosti potencialnih končnih upravičencev za pripravo in izvajanje projektov;

Predlog spremembe    398

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 34 – odstavek 3 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zagotavljanje prepoznavnosti strategije, operacij in projektov;

Predlog spremembe    399

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 34 – odstavek 3 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  izbira operacij in določitev zneska podpore ter predložitev predlogov organu, pristojnemu za končno potrditev upravičenosti pred odobritvijo;

(f)  izbira operacij in določitev zneska podpore ter, če je ustrezno, predložitev predlogov organu, pristojnemu za končno potrditev upravičenosti pred odobritvijo;

Predlog spremembe    400

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 37 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oceno dodatnih javnih in zasebnih virov, ki bi jih morda zbrali s finančnim instrumentom, vse do ravni končnih prejemnikov (pričakovani učinek finančnega vzvoda), po potrebi tudi z oceno potrebe po različni obravnavi in njene ravni z namenom pritegnitve partnerskih sredstev, ki bi jih zagotovili zasebni vlagatelji, in/ali opisom mehanizmov, ki se bodo uporabili za ugotovitev potrebe in obsega takšne različne obravnave, kot je konkurenčen ali ustrezno neodvisen postopek ocenjevanja;“;

(c)  oceno dodatnih javnih in zasebnih virov, ki bi jih morda zbrali s finančnim instrumentom, vse do ravni končnih prejemnikov (pričakovani učinek finančnega vzvoda);“;

Predlog spremembe    401

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – ptočka 10 – točka b a (novo)

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 37 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.  Končni prejemniki, ki jih podpira finančni instrument skladov ESI, lahko prejemajo podporo tudi v okviru drugih prednostnih nalog ali programov skladov ESI ali od drugega instrumenta, ki se podpira iz proračuna Unije v skladu z veljavnimi pravili Unije o državni pomoči. V tem primeru se za vsak vir podpore vodi ločena evidenca, pomoč iz finančnega instrumenta skladov ESI pa je del operacije z upravičenimi izdatki, ki so ločeni od drugih virov podpore.“

„8.  Končni prejemniki, ki jih podpira finančni instrument skladov ESI, lahko, kot je primerno, prejemajo podporo tudi v okviru drugih prednostnih nalog ali programov skladov ESI ali od drugega instrumenta, ki se podpira iz proračuna Unije ali Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu z veljavnimi pravili Unije o državni pomoči. V tem primeru se za vsak vir podpore vodi ločena evidenca, pomoč iz finančnega instrumenta skladov ESI pa povzroča upravičene izdatke, ki so ločeni od drugih virov podpore.“

Predlog spremembe    402

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  finančnim instrumentom, ki omogočajo kombiniranje takšnega prispevka s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe.“;

(c)  finančnim instrumentom, ki omogočajo kombiniranje takšnega prispevka s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe in drugih institucij iz člena 38(4) ter v skladu s členom 39a.“;

Predlog spremembe    403

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  banki ali finančni instituciji v javni lasti, ustanovljeni kot pravna oseba, ki opravlja finančne dejavnosti na profesionalni osnovi in izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(iii)  banki ali instituciji v javni lasti, ustanovljeni kot pravna oseba, ki opravlja finančne dejavnosti na profesionalni osnovi in izpolnjuje vse naslednje pogoje:

Predlog spremembe    404

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  deluje na podlagi pooblastila v okviru javne politike, ki mu ga je podelil pristojni organ države članice na nacionalni ali regionalni ravni, za opravljanje dejavnosti gospodarskega razvoja, ki prispevajo k ciljem skladov ESI;

–  deluje na podlagi pooblastila v okviru javne politike, ki ji ga je podelil pristojni organ države članice na nacionalni ali regionalni ravni in ki mora kot del operacij vključevati opravljanje dejavnosti gospodarskega razvoja, ki prispevajo k ciljem skladov ESI;

Predlog spremembe  405

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  izvaja svoje razvojne dejavnosti v regijah, na področjih politike in v sektorjih, za katere financiranje iz tržnih virov ni splošno dostopno ali ne zadošča;

–  med drugim izvaja svoje gospodarske razvojne dejavnosti, ki prispevajo tudi k ciljem skladov ESI v regijah, na področjih politike in v sektorjih, za katere financiranje iz tržnih virov ni splošno dostopno ali ne zadošča;

Predlog spremembe    406

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  deluje na nepridobitni osnovi, da bi zagotovila čim večjo dolgoročno finančno vzdržnost;

–  deluje tako, da njen glavni cilj ni povečevanje dobička, s čimer zagotavlja čim večjo dolgoročno finančno vzdržnost dejavnosti;

Predlog spremembe    407

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–  zagotavlja, da ta neposredna pooblastitev ne povzroča nikakršnih neposrednih ali posrednih koristi za komercialne dejavnosti z vodenjem ločenih računov, ločenimi postopki upravljanja komercialnih dejavnosti ali drugimi ukrepi, skladnimi z veljavnim pravom;

Predlog spremembe  408

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  je pod nadzorom neodvisnega organa v skladu z nacionalnim pravom;

–  je pod nadzorom neodvisnega organa v skladu z veljavnim pravom;

Predlog spremembe    409

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka ii

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Pri izvajanju finančnega instrumenta organi iz točk (a) do (d) prvega pododstavka zagotovijo skladnost z veljavnim pravom, vključno s pravili, ki veljajo za sklade ESI, državno pomoč in javno naročanje, z ustreznimi standardi ter z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, boju proti terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti organi ne uporabljajo struktur za izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem v sistemih agresivnega davčnega načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v skladu z merili o dobrem davčnem upravljanju, kot je določeno v zakonodaji EU, tudi v priporočilih in sporočilih Komisije ali morebitnih njenih uradnih obvestilih. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno dogovorjenih davčnih standardov glede preglednosti in izmenjave informacij, ter v zvezi z izvajanjem finančnih operacij nimajo poslovnih odnosov s subjekti, ki so registrirani v tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na svojo odgovornost sklepajo sporazume s finančnimi posredniki za izvajanje finančnih operacij. Države članice prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi za sodelovanje pri izvajanju finančnih operacij na podlagi teh sporazumov.“

„Pri izvajanju finančnega instrumenta organi iz točk (a) do (d) prvega pododstavka upoštevajo veljavno pravo, vključno s pravili, ki veljajo za sklade ESI, državno pomoč in javno naročanje, ustrezne standarde ter veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, boju proti terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti organi ne uporabljajo struktur za izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem v sistemih agresivnega davčnega načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v skladu z merili o dobrem davčnem upravljanju, kot je določeno v zakonodaji EU. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno dogovorjenih davčnih standardov glede preglednosti in izmenjave informacij, ter v zvezi z izvajanjem finančnih operacij nimajo poslovnih odnosov s subjekti, ki so registrirani v tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na svojo odgovornost sklepajo sporazume s finančnimi posredniki za izvajanje finančnih operacij. Države članice prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi za sodelovanje pri izvajanju finančnih operacij na podlagi teh sporazumov.“

Predlog spremembe    410

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 39a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko uporabijo sklade ESI za prispevek k finančnim instrumentom iz točke (c) člena 38(1), da bi pritegnile dodatne naložbe zasebnega sektorja.

1.  Organi upravljanja v ustreznih državah članicah lahko uporabijo sklade ESI za prispevek k finančnim instrumentom iz točke (c) člena 38(1) pod pogojem, da je njihov cilj pritegniti dodatne naložbe zasebnega sektorja in še naprej prispevati k ciljem skladov ESI ter strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Predlog spremembe    411

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 39a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prispevek iz odstavka 1 ne presega 25 % skupne podpore, zagotovljene končnim prejemnikom. V manj razvitih regijah iz točke (b) člena 120(3) lahko finančni prispevek presega 25 %, če je to ustrezno utemeljeno s predhodno oceno, vendar ne sme presegati 50 %. Skupna podpora iz tega odstavka vključuje skupni znesek novih posojil in zajamčenih posojil ter naložb lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala, zagotovljen končnim prejemnikom. Zajamčena posojila iz tega odstavka se upoštevajo samo v obsegu, v katerem so za sredstva skladov ESI prevzete obveznosti za pogodbe o jamstvu, in sicer izračunano na podlagi preudarne predhodne ocene tveganj, ki vključuje večkratnik novih posojil.

2.  Prispevek iz odstavka 1 ne presega 15 % skupne podpore, zagotovljene končnim prejemnikom. V manj razvitih regijah in regijah v prehodu iz točke (b) člena 120(3) lahko finančni prispevek presega 15 %, če je to ustrezno utemeljeno s predhodno ali pripravljalno oceno, ki jo izvede EIB v skladu z odstavkom 3 tega člena, vendar ne sme presegati 30 %. Skupna podpora iz tega odstavka vključuje skupni znesek novih posojil in zajamčenih posojil ter naložb lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala, zagotovljen končnim prejemnikom. Zajamčena posojila iz tega odstavka se upoštevajo samo v obsegu, v katerem so za sredstva skladov ESI prevzete obveznosti za pogodbe o jamstvu, in sicer izračunano na podlagi preudarne predhodne ocene tveganj, ki vključuje večkratnik novih posojil.

Predlog spremembe    412

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 39a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Poročanje s strani organov upravljanja v skladu s členom 46 o dejavnostih, ki vključujejo finančne instrumente na podlagi tega člena, temelji na informacijah, ki jih hrani EIB za namene poročanja v skladu s členom 16(1) in (2) uredbe o EFSI, dopolnjujejo pa jih dodatne informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 46(2).

4.  Poročanje s strani organov upravljanja v skladu s členom 46 o dejavnostih, ki vključujejo finančne instrumente na podlagi tega člena, temelji na informacijah, ki jih hrani EIB za namene poročanja v skladu s členom 16(1) in (2) uredbe o EFSI, dopolnjujejo pa jih dodatne informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 46(2). Zahteve iz tega odstavka zagotavljajo enotne pogoje poročanja v skladu s členom 46(3) te uredbe.

Predlog spremembe    413

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 39 a – odstavek 5 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zaupa naloge izvajanja finančni instituciji, ki bodisi odpre fiduciarni račun v svojem imenu in v imenu organa upravljanja bodisi vzpostavi ločen sveženj financiranja v okviru finančne institucije za prispevek iz programa. V primeru ločenega svežnja financiranja se sredstva programa, naložena v finančni instrument, in druga sredstva, ki so na voljo v finančni instituciji, računovodsko razlikujejo. Sredstva na fiduciarnih računih in v takšnih ločenih svežnjih financiranja se upravljajo v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja ob upoštevanju ustreznih pravil skrbnega in varnega poslovanja ter so ustrezno likvidna.

(b)  zaupa naloge izvajanja organu, ki bodisi odpre fiduciarni račun v svojem imenu in v imenu organa upravljanja bodisi vzpostavi ločen sveženj financiranja v okviru finančne institucije za prispevek iz programa. V primeru ločenega svežnja financiranja se sredstva programa, naložena v finančni instrument, in druga sredstva, ki so na voljo v finančni instituciji, računovodsko razlikujejo. Sredstva na fiduciarnih računih in v takšnih ločenih svežnjih financiranja se upravljajo v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja ob upoštevanju ustreznih pravil skrbnega in varnega poslovanja ter so ustrezno likvidna.

Predlog spremembe    414

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 39 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Pri izvajanju finančnih instrumentov iz točke (c) člena 38(1) organi iz odstavka 2 tega člena zagotovijo skladnost z veljavnim pravom, vključno s pravili, ki veljajo za sklade ESI, državno pomoč in javno naročanje, z ustreznimi standardi ter z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, boju proti terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti organi ne uporabljajo struktur za izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem v sistemih agresivnega davčnega načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v skladu z merili o dobrem davčnem upravljanju, kot je določeno v zakonodaji EU, tudi v priporočilih in sporočilih Komisije ali morebitnih njenih uradnih obvestilih. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno dogovorjenih davčnih standardov glede preglednosti in izmenjave informacij, ter v zvezi z izvajanjem finančnih operacij nimajo poslovnih odnosov s subjekti, ki so registrirani v tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na svojo odgovornost sklepajo sporazume s finančnimi posredniki za izvajanje finančnih operacij. Države članice prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi za sodelovanje pri izvajanju finančnih operacij na podlagi teh sporazumov.

6.  Pri izvajanju finančnih instrumentov iz točke (c) člena 38(1) organi iz odstavka 5 tega člena upoštevajo veljavno pravo, vključno s pravili, ki veljajo za sklade ESI, državno pomoč in javno naročanje, ustrezne standarde ter veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, boju proti terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti organi ne uporabljajo struktur za izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem v sistemih agresivnega davčnega načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v skladu z merili o dobrem davčnem upravljanju, kot je določeno v zakonodaji EU. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno dogovorjenih davčnih standardov glede preglednosti in izmenjave informacij, ter v zvezi z izvajanjem finančnih operacij nimajo poslovnih odnosov s subjekti, ki so registrirani v tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na svojo odgovornost sklepajo sporazume s finančnimi posredniki za izvajanje finančnih operacij. Države članice prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi za sodelovanje pri izvajanju finančnih operacij na podlagi teh sporazumov.

Predlog spremembe    415

Predlog uredbe

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1303/2013

Člen 39 a – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar organi iz odstavka 2 tega člena izvajajo sklade skladov, lahko del izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, če ti organi v okviru svoje odgovornosti zagotovijo, da finančni posredniki izpolnjujejo merila iz člena 201(4) ter člena 202(1) in (2) finančne uredbe. Finančni posredniki se izberejo na podlagi odprtih, preglednih, sorazmernih in nediskriminatornih postopkov, pri čemer se prepreči nasprotje interesov.

7.  Kadar organi iz odstavka 5 tega člena izvajajo sklade skladov, lahko del izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, če ti organi v okviru svoje odgovornosti zagotovijo, da finančni posredniki izpolnjujejo merila iz člena 201(4) ter člena 202(1) in (2) finančne uredbe. Finančni posredniki se izberejo na podlagi odprtih, preglednih, sorazmernih in nediskriminatornih postopkov, pri čemer se prepreči nasprotje interesov.